Siirry suoraan sisältöön

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkintoon sisältyy harjoittelua 30 op. Jos opiskelijalla on aikaisempaa alaan liittyvää työkokemusta, voi hän anoa harjoittelun hyväksilukemista.

Päivätoteutuksessa osa opinnoista toteutetaan soveltuvin osin yhteistyössä työelämän kanssa.
Monimuotototeutuksessa opintoihin voi myös sisällyttää työpaikalla tehtäviä työssäoppimisprojekteja.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Valmistumisen jälkeen tieto-ja viestintätekniikan insinööri (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK), erikoistumisopintoihin ja yliopistojen maisteriopintoihin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea kahden vuoden työkokemuksen jälkeen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelija voi hakea aikaisemmin hankitun osaamisensa tunnustamista. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa, joko pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin. Aikaisemman osaamisen tulee vastata opetussuunnitelman osaamistavoitteita. Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista annetaan opintojen alussa.

Tutkinnon profiili

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) -tutkinto on tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto, joka valmentaa teknologia- ja muun teollisuuden, palvelualojen ja julkisen sektorin asiantuntijatehtäviin. Tutkinto antaa vahvan osaamisen opiskelijan valitsemalta tieto- ja viestintätekniikan sovellusalalta. Sen lisäksi tutkinnon suorittanut insinööri omaa matemaattis-luonnontieteellistä, laiteteknistä, ohjelmistoteknistä, tietoverkkojen, ICT-liiketoiminnan ja viestinnän osaamista. Hän on myös kehittänyt monikulttuurisuus-, työyhteisö- ja innovaatio-osaamisen taitojaan.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistunut insinööri voi toimia asiantuntijatehtävissä yrityksissä, julkisella sektorilla sekä monenlaisissa projekteissa. Työympäristö on usein kansainvälinen. Asiantuntijatehtävissä kehitetään modernissa yhteiskunnassa ja jokapäiväisessä elämässä käytettäviä palveluita ja laitteita. Ammattinimikkeitä voivat olla esim. ohjelmistoinsinööri ohjelmistotaloissa, tutkimusinsinööri tuotekehityksessä, ICT-insinööri yritysten tietoverkkojen suunnittelussa ja tietoturvallisuudessa, erikoisasiantuntija teknisessä tuessa, asiakaspalvelussa tai teknisessä myynnissä.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa kehittää ja käyttää ihmisten, yritysten ja laitteiden välisessä viestinnässä tarvittavia sovelluksia ja järjestelmiä. Teknisen osaamisen lisäksi tieto- ja viestintätekniikan insinöörillä on suullisen ja kirjallisen viestinnän taitoja eri kielillä, liiketoiminnan osaamista sekä neuvottelu- ja johtamistaitoja.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää sitä, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on mahdollista kolmantena opiskeluvuonna.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään yleisiä valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Opintojen toteuttaminen

Päivätoteutuksessa opetus järjestetään lähiopetuksena ma-pe klo 9.00-18.00 välisenä aikana ja opetustunneilla on läsnäolovelvoite. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja tiimityöhön kaikkina lähiopetusviikkoina. Opintoja ei voi suorittaa päivätyön ohessa, etäopintoina tai yksilötyönä.

Monimuotototeutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on aikaisempia tutkintoon soveltuvia, hyväksiluettavia opintoja ja alan työkokemusta. Aikaisemmat opinnot ja työkokemus huomioidaan opiskelijalle laadittavassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS). Monimuotototeutuksen opintotarjonta sisältää opintoja, joilla opiskelija pystyy täydentämään aikaisemman tutkinnon tai keskeneräisen tutkinnon tieto-ja viestintätekniikan insinööritutkinnoksi. Monimuotototeutuksen opintoja voi suorittaa päivätyön ohessa. Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opintoina. Joitakin opintoja järjestetään lähiopetuksena arki-iltaisin klo 17.00–20.45 välisenä aikana.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Janne Salonen
osaamisaluepäällikkö
puh +358 40 334 1150
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Tieto- ja viestintätekniikka
Tunnus
(TXK24S2)
Tieto- ja viestintätekniikka
Tunnus
(TXK23S2)
Tieto- ja viestintätekniikka
Tunnus
(TXK22S2)
Tieto- ja viestintätekniikka
Tunnus
(TXK21S2)
Tieto- ja viestintätekniikka
Tunnus
(TXK20S2)

Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00FF01-3001 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FF01-3004 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00FB95-3002 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FB95-3011 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW81-3007 Ryhmät AVOIN_AMK_TIVI_73_op
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW81-3039
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW81-3041
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW81-3044 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW81-3049 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW81-3050 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00DU85-3009 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FF25-3001 Ryhmät VIOPE_NonStop7 VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FF25-3008 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EL09-3020 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00CJ90-3025 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED10-3004 Ryhmät CLOUD TIVI-ELECT3 TXK23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00DW03-3004 Ryhmät TXK23S2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3011 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 19.03.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3025
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3029
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3030
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3031
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3033
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3035
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3036
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3038
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3039
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3040
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3041
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3059
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3060
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3061
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3062
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3068
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3070
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3074
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3093
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3112
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3113
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3126 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3127 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3128 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3129 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3130 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3133 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3138 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3139 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3145 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3163 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3169
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3170
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3171
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3174
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3175
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3176
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3178
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3181
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3182
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3183
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3186 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW82-3187 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 05.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00EV76-3052
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EV76-3057 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EV76-3060 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EV76-3063 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TT00EV76-3007 Ryhmät Verkko_opinnot_NonStop_120_op
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EV76-3039 Ryhmät ATX22TV_Study_Packages
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EV76-3048
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EM53-3008 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EO92-3007 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EO92-3009 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FQ11-3001 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FQ11-3002 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FQ11-3005 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00ER70-3011 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER70-3032
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER70-3033
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00ER70-3036 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00ER70-3037
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00ER70-3038 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00ER70-3040
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00ER70-3041
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00ER70-3043 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00DU86-3009 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FS88-3003 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00CB05-3026 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00CB05-3038 Ryhmät ATX22TV_Study_Packages
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CB05-3051
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CB05-3056 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CB05-3063 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CB05-3064 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CB05-3065 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00AC49-3024 Ryhmät AVOIN_AMK_TIVI_73_op
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00AC49-3075 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CR53-3009 Ryhmät TVT21-PE
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00CB04-3018 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00CB04-3026 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CB04-3052
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CB04-3064 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00VI06-3026 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00VI06-3049 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00VI06-3052 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00CR60-3014 Ryhmät TVT21K-O
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00CR29-3018 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 30.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00CR29-3040
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00CR29-3042 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00CR29-3043
Ajoitus 01.01.2024 - 29.07.2026 Toteutuksen tunnus TT00CR29-3045
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00CR29-3047
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CR29-3054 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 29.07.2026 Toteutuksen tunnus TT00CR29-3055 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK72-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK72-3005
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FK72-3006 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK72-3007
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK72-3015 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK72-3018 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EN20-3016 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EN20-3018 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU28-3005 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU28-3018 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DH91-3009
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FK85-3001 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FK85-3002 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FK85-3004 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX21-3010 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX21-3011 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX21-3012 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FK26-3002 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00FK26-3006 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FK26-3010 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FK26-3015 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX23-3006 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX23-3007 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DZ36-3007 Ryhmät TVT21-O
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DZ36-3009 Ryhmät TVT22K-O
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00DJ78-3012 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00CQ83-3017 Ryhmät ATX22TV_Study_Packages
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK12-3002 Ryhmät ATX23TV_KEVÄT
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FK12-3005
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FK12-3006 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK12-3011 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK12-3012 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00AA22-3005 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00AA22-3006 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00AA22-3009 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00AA22-3012 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00AA22-3014 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00AA22-3019 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.06.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus XX00FC42-3003 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00CG34-3009 Ryhmät TVT21-H
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FD19-3009 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FD19-3010 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FS87-3004 Ryhmät VIOPE_NonStop6 ATX24TV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FS87-3007 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FS87-3009 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00ES93-3019 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES93-3045 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00ES93-3046 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES93-3048 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES93-3050 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES93-3051 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM30-3035
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EM30-3037 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM30-3039 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM30-3041 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM30-3043 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EZ12-3007 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ12-3011 Ryhmät VIOPE_NonStop5 VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ12-3021
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EZ12-3023 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EZ12-3024 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EZ12-3025
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ12-3031 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ12-3032 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00EY35-3010 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00EY35-3012 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 20.11.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00EY35-3017 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00FS84-3001 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FS84-3002 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FL03-3001 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FL03-3003
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FL03-3004 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 03.10.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FL03-3007 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EM33-3042 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM33-3048 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM33-3051 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FC39-3011
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FC39-3012 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus TT00EZ11-3001 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EZ11-3005 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ11-3014
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EZ11-3016 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ11-3021 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ11-3024 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ11-3026 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FC37-3014 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FC37-3022 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FC37-3023 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00FO74-3001 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FO74-3002
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FO74-3003 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FO74-3007 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FO74-3011 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FO74-3012 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FO74-3013 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3007 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3033
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3036
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3037
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3059
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3062 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3063
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3065
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3066
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3068
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3071
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3072
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3074
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3077
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3078
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3079
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3080 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3082
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3084
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3086
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3088
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3089
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EZ10-3093 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus TX00FK27-3002
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus TX00FK27-3003
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus TX00FK27-3005
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00FK27-3007 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00FK27-3008
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00FK27-3010
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TT00EN28-3005 Ryhmät Verkko_opinnot_NonStop_120_op
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EN28-3008 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EN28-3010 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EN28-3012 Ryhmät ATX22TV_Study_Packages
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EN28-3020 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 18.11.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN32-3001
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EV08-3008 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW69-3008 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EW69-3012 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW69-3034
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW69-3036
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EW69-3038 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW69-3039
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW69-3042
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EW23-3018 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EW23-3019 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW23-3046
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW23-3047
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW23-3048 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW23-3049
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW23-3050
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW23-3051
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW23-3052
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW23-3057 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW23-3060
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW23-3062
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW23-3064
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW23-3068 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00FB29-3019
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CQ57-3016 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CQ57-3018 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CQ57-3020 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CQ57-3021 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CQ57-3022 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EU30-3008 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES95-3045
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00ES95-3047 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES95-3049 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES95-3054 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES95-3056 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER83-3044 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER83-3045 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00ER84-3011 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER84-3031
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER84-3043 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER84-3045 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00ER85-3011 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER85-3032
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00ER85-3033 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00FC46-3001 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00FC46-3010 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EM55-3010 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EO93-3008 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EM75-3008 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EY08-3001 Ryhmät TVT22-H
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00FD15-3001 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00FD15-3008 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FD15-3009 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FD15-3010 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 22.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EZ28-3006 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EZ28-3008 Ryhmät ATX22TV_Study_Packages
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EZ28-3014 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EZ29-3004 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 22.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EZ29-3006 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EZ29-3008 Ryhmät ATX22TV_Study_Packages
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EZ29-3017 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00FD16-3001 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00FD16-3008 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FD16-3009 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FD16-3010 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TT00EW03-3003 Ryhmät Verkko_opinnot_NonStop_120_op
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW03-3008 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EW03-3017 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW03-3018 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW03-3019 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00FC50-3001 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00FC50-3021
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00FC50-3022
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FC50-3023
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00FC50-3024 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FC50-3025
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FC50-3028
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FC50-3029
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FC50-3032 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FC50-3033 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus XX00FC38-3003 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus XX00FC38-3006 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CG89-3009 Ryhmät TVT21-PE
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW79-3007 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW79-3010 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW79-3012 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW80-3003
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ41-3106 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ41-3107 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ41-3108 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00FG02-3002 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FG02-3003
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00FG02-3007 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FG02-3011 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FG02-3013 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FG02-3014 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FG02-3015 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EY68-3001 Ryhmät TVT22-W
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TT00CC68-3012 Ryhmät Verkko_opinnot_NonStop_120_op
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00CC68-3032
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00CC68-3037 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EJ10-3027
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EJ10-3014 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EJ10-3028
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EJ10-3030 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EJ10-3032
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EJ10-3033 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EJ10-3035 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00ER82-3022 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER82-3054
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER82-3056
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER82-3057
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER82-3059 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER82-3063 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER82-3065 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER82-3066 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER82-3067 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW22-3033 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW22-3035 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW22-3038 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW22-3041 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW22-3042 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EX73-3003 Ryhmät ICT23K-SI-E
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EM34-3019 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM34-3042
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM34-3047 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM34-3050 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM34-3052 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM34-3053 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM34-3054 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW06-3025
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW06-3028 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW06-3034 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW06-3035 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3029 Ryhmät AMK_OSAAJA_24K
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3030 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3032 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3040 Ryhmät ATX22TV_Study_Packages
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3072
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3089 Ryhmät Kainuun_kesäyliopisto_Social_Media_Marketing
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3095
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3096
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3100
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3101
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3102
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3104
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3105
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3107
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3108
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3109
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3110
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3111
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3114
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3116
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3121 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3122
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3123
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3124
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3127 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3128
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3132
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3134
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3135
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3136
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3137
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3138
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3139
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3140 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3144
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3146
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3148
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3149
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3151
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EU89-3152 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00CK71-3014 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TT00EV75-3007 Ryhmät Verkko_opinnot_NonStop_120_op
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EV75-3009 Ryhmät AVOIN_AMK_TIVI_73_op
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EV75-3048
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EV75-3054
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EV75-3057 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EV75-3067 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EM32-3033 Ryhmät ATX22TV_Study_Packages
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EM32-3043 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM32-3049 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM32-3051 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00DT62-3011 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EN29-3008 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EN29-3017 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EN29-3018 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FR69-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00FR69-3002 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FR69-3003 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00CB03-3031 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00CB03-3058 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CB03-3060 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CB03-3063 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW19-3018 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW19-3031 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW19-3035 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW19-3039 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW19-3040 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW19-3041 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ET75-3013 Ryhmät AMK_osaaja_Tivi
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00ET75-3045 Ryhmät ATX22TV_Study_Packages
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ET75-3053
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ET75-3055
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00ET75-3056 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ET75-3058 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ET75-3060 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ET75-3064 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EM36-3019 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EM36-3031 Ryhmät ATX22TV_Study_Packages
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EM36-3038 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM36-3043 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM36-3045 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM36-3047 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FD44-3005 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00FD44-3009 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FD44-3011 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FD44-3014 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW05-3025 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW05-3028 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW05-3030 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW05-3031 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW05-3032 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus XX00AB23-3016 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00AB23-3026 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus XX00AB23-3027 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EX72-3003 Ryhmät ICT23K-SI-E
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EX82-3002 Ryhmät ICT23K-SI-E
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX19-3004 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX19-3005 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus TT00FT15-3002 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TT00DV43-3013 Ryhmät Verkko_opinnot_NonStop_120_op
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00DV43-3015 Ryhmät AMK_osaaja_Tivi
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00DV43-3027 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00DV43-3057
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00DV43-3059
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00DV43-3063
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00DV43-3065 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00DV43-3073 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00DV43-3075 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3009 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3014 Ryhmät AMK_OSAAJA_24K
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3015 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3016 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3024 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3038
Ajoitus 01.08.2023 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3041
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3043
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3046 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3048 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3050
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3051
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3052 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3054 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3055 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3056 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX08-3057 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CS29-3008 Ryhmät ICT21-SI-N
Ajoitus 05.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00AA28-3017 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00AA28-3018 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00AA28-3020 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00AA28-3023 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EN72-3012 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EN72-3030 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EN72-3032 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EN72-3033 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EC75-3009 Ryhmät TVT22K-O
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00DP60-3008 Ryhmät TIVI-ELECT3
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EX77-3003 Ryhmät ICT23K-SI-E
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EY66-3001 Ryhmät TVT22-W
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EY26-3004 Ryhmät TVT22-O
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00CR98-3008 Ryhmät LUMA
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00CR99-3008 Ryhmät LUMA
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW77-3006 Ryhmät TXK23K1-A
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW77-3007 Ryhmät TXK23K1-B
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW77-3009 Ryhmät TXK23S1-A
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW77-3011 Ryhmät TXK23S1-C
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW77-3012 Ryhmät TXK23S1-D
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW78-3006 Ryhmät TXK23K1-A
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW78-3009 Ryhmät TXK23S1-A
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW78-3012 Ryhmät TXK23S1-D
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EY05-3001 Ryhmät TVT22-H
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TT00ES66-3004 Ryhmät Verkko_opinnot_NonStop_120_op
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00ES66-3009 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES66-3034 Ryhmät VIOPE_NonStop5
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES66-3037
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00ES66-3039 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES66-3041 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00ES66-3043
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES66-3047 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES66-3049 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00FK11-3001 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK11-3002
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK11-3006
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FK11-3007
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK11-3009 Ryhmät ATX23TV_KEVÄT
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK11-3011 Ryhmät ATX23TV_KEVÄT
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK11-3012 Ryhmät ATX23TV_KEVÄT
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK11-3013 Ryhmät ATX23TV_KEVÄT
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00FK11-3014 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FK11-3015
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FK11-3016 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FK11-3017
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FK11-3022
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FK11-3024
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FK11-3030
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX57-3027 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX57-3031 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX57-3033 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EX57-3034 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FO17-3002 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EL33-3017 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EL33-3018 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EL33-3020 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00DZ47-3016 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00DZ47-3017 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00DZ47-3018 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN31-3001 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00FN31-3002 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 18.11.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN31-3009 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 18.11.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN31-3010 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00EM82-3005 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00EM82-3006 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00EM82-3010 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00EM82-3013 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00EM82-3015 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00CM68-3014 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00CR85-3013 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00DG26-3012 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00CS27-3007 Ryhmät TVT21-M
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus XX00FJ44-3002 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00FJ44-3003 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00FJ44-3007 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00FJ44-3010 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00FJ44-3011 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00FJ44-3012 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CR84-3050 Ryhmät TVT20-M
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CR84-3055 Ryhmät TVT20-O
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CR84-3059 Ryhmät ICT21K-M
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TT00DV81-3005 Ryhmät Verkko_opinnot_NonStop_120_op
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00DV81-3013 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00DV81-3019 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00DV81-3020 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00DV81-3021 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00DV81-3027 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EN25-3014 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EN25-3015 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EN25-3016 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EW02-3007 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EW02-3014 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FK94-3002 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00DD19-3010 Ryhmät AVOIN_AMK_TIVI_73_op
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00DD19-3024 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00FE88-3002 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FE88-3003 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00FE88-3004 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FE88-3009 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FE88-3010 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CK67-3013 Ryhmät ICT22K-M
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CE69-3014 Ryhmät ICT22K-M
Ajoitus 03.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00FL02-3002 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FL02-3004 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3054 Ryhmät TVT20-PE
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3055 Ryhmät TVT20-M
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3061 Ryhmät TVT20-O
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3120 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3126 Ryhmät TVT21-H
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3172 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3175 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EY70-3001 Ryhmät TVT22-W
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EY69-3001 Ryhmät TVT22-W
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CG91-3009 Ryhmät TVT21-PE
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EJ85-3007 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EJ85-3016 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EJ85-3017 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00FP94-3001 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FP94-3003 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FP94-3005 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00DW18-3009 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 06.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00DW18-3011 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00DW18-3018 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00DW18-3019 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00FS89-3001 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FS89-3002 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FU17-3001 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 21.05.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FU17-3003 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FT20-3003 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW91-3003 Ryhmät TIVI-ELECT1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FI78-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FI78-3003 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00FI78-3004 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FI78-3006 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00FI78-3008 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FI78-3011 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FI78-3014 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TT00EM31-3015 Ryhmät Verkko_opinnot_NonStop_120_op
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EM31-3019 Ryhmät AVOIN_AMK_TIVI_73_op
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EM31-3034 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM31-3082
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM31-3084
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EM31-3086 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM31-3089 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM31-3092 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EM31-3096 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FL18-3004 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.11.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00FL18-3005 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW75-3011 Ryhmät TXK23S1-C
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW75-3013 Ryhmät TXK23S1-E
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW75-3014 Ryhmät TXK23S1-F
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW75-3015 Ryhmät TXK24K1-A
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW76-3009 Ryhmät TXK23S1-A
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW76-3010 Ryhmät TXK23S1-B
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW76-3011 Ryhmät TXK23S1-C
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW76-3012 Ryhmät TXK23S1-D
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW76-3013 Ryhmät TXK23S1-E
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW76-3014 Ryhmät TXK23S1-F
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW76-3015 Ryhmät TXK24K1-A
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW76-3016 Ryhmät TXK24K1-B
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CK76-3015 Ryhmät TVT21-O
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EY27-3004 Ryhmät TVT22-O
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CF84-3018 Ryhmät TVT22K-O
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK31-3003 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK31-3005 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00FK31-3006 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00VI08-3047 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00VI08-3051 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00VI08-3053 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00VI07-3026 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00VI07-3045 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00VI07-3048 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00VI07-3050 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW20-3007 Ryhmät AMK_osaaja_Tivi
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW20-3008 Ryhmät AVOIN_AMK_TIVI_73_op
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW20-3040 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EW20-3044 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW20-3048 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00EW20-3050 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EY22-3003 Ryhmät ICT23K-SW
Ajoitus 15.01.2024 - 19.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EY22-3005 Ryhmät TVT23K-O
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EY21-3003 Ryhmät ICT23K-SW
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00VI01-3051 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00VI01-3052 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00VI01-3056 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00VI01-3059 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00CA99-3051 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CA99-3055 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CA99-3057 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CA99-3058 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00AB77-3024 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00AB77-3042
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00AB77-3044 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00AB77-3047 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00AB77-3049 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00AB77-3051 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00EN24-3005 Ryhmät ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00EN24-3013 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00EN24-3014 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus XX00FJ43-3003 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00FK93-3001 Ryhmät ATX24TV_Special_courses ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FK93-3002 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW60-3003 Ryhmät TVT22-PE
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CR54-3009 Ryhmät TVT21-PE
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW57-3001 Ryhmät TVT22-PE
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW58-3001 Ryhmät TVT22-PE
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW54-3001 Ryhmät TVT22-PE
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EX65-3001 Ryhmät TVT22-PE
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00CG35-3009 Ryhmät TVT21-H
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FI25-3010 Ryhmät ATX23_24_Tiedolla_johtamisen_as
Ajoitus 01.08.2023 - 30.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00FI25-3015
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00FI25-3018
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00FI25-3022
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00FI25-3028
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00FI25-3029 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 29.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FT78-3004 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 29.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FT77-3001 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 29.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FT77-3002 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 29.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FT76-3005 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 29.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FT79-3001 Ryhmät Viope_nonstop_12
Ajoitus 29.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FT79-3002 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00EL09-3008 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 05.01.2024 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EL09-3010 Ryhmät ATX22_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EL09-3019
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00EL09-3022 Ryhmät ATX24TV
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES94-3034
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00ES94-3035 Ryhmät VIOPE_2025_MAKSULLINEN_JARJESTELMA VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES94-3037 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES94-3042 Ryhmät Viope_nonstop_11
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00ES94-3044 Ryhmät Viope_nonstop_13
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00FB31-3002 Ryhmät ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 16.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00FB31-3005 Ryhmät ATX25TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ ATX24TV_MAKSULLINEN_JÄRJESTELMÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TT00CB02-3021 Ryhmät AMK_osaaja_Tivi
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TT00CB02-3031 Ryhmät VIOPE_2024_MAKSULLINEN_JARJESTELMA