Siirry suoraan sisältöön

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka on mahdollista suorittaa kahtena 15 opintopisteen harjoitteluna.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolia Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma on esitys- ja teatteritekniikan moniosaajuuden rohkea uudistaja ja nopeasti muuttuvan alan osaamisen vastuullinen kehittäjä.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit hallitsevat monipuolisesti valo-, ääni- ja kuvatekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät. Medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan teknisissä tehtävissä osana taiteellisia työryhmiä ja tuotanto-organisaatioita. Työtehtävät ovat pääasiassa teattereissa ja oopperataloissa, kulttuuri- ja monitoimitaloissa, tapahtumatekniikan suunnittelussa ja toteutuksessa, konsertti- ja festivaalitoiminnassa, kansainvälisessä esitystoiminnassa sekä suunnittelutoimistoissa ja myynti- ja asennustoiminnassa.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit ovat jatkuvasti valmiita omaksumaan uusia teknologisia sovelluksia ja ottamaan vastaan uusien tuotantomallien ja esitysmuotojen asettamia haasteita. Luotettavien ja varmatoimisten järjestelmien suunnittelu ja rakentaminen esitysten tarpeisiin, laitteiston sujuva operointi sekä nopea ongelmanratkaisu ovat heille arkipäivää. Medianomit toimivat innovatiivisesti ja luovasti esitystekniikan nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja osaavat myös kehittää niitä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan teknisissä suunnittelu-, operointi- ja/tai esimiestehtävissä tapahtumatekniikassa, esitystiloissa, erilaisissa tuotanto-organisaatioissa tai taiteellisissa työryhmissä. He tuntevat laaja-alaisesti valo-, ääni- ja videotekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät ja ovat perehtyneet tuotantojen teknisen suunnittelun ja toteutuksen työkaluihin ja käytäntöihin. Työtehtävät sijoittuvat pääasiassa teattereihin ja oopperataloihin, kulttuuri- ja monitoimitaloihin, tapahtumatekniikan suunnitteluun ja toteutukseen, konsertti- ja festivaalitoimintaan, kansainväliseen esitystoimintaan sekä suunnittelutoimistoihin ja myynti- ja asennustoimintaan.

Keskeiset oppimistulokset

Esitys- ja teatteritekniikan medianomiksi valmistuva kykenee toimimaan esitys- ja tapahtumatekniikan teknisissä suunnittelu-, operointi ja/tai esimiestehtävissä. Hän tuntee esitystekniset valo-, ääni- ja videojärjestelmät sekä näyttämötekniikan laaja-alaisesti ja on voinut perehtyä tarkemmin tiettyyn ammattialueeseen. Esitys- ja teatteritekniikan medianomi ymmärtää esittävän taiteen työprosessit ja osaa osallistua niihin teknisenä asiantuntijana. Hän ymmärtää esitystoiminnan turvallisuuden erityisvaatimukset ja kykenee kehittämään turvallisia toimintatapoja. Hän pystyy toimimaan tehokkaasti projektiluonteisessa työssä vastaten ammattialueensa tuotantoprosessista. Esitys- ja teatteritekniikan medianomilla on hyvät valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisensa kehittämiseen nopeasti muuttuvassa työympäristössä. Hän kykenee muuttuvien tilanteiden vaatimaan luovaan ongelmanratkaisuun ja osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. Hän osaa arvioida ja kehittää työtapoja sekä ottaa huomioon alan globaalin ja teknologisen kehityksen työskentelyssään.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää että tutkinnon edellyttämät opinnot on suoritettu opetussuunnitelman ja tutkintosäännön mukaisesti. (kts. tutkintosääntö)

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto ja ulkomaanharjoittelu on mahdollista suorittaa kolmantena tai neljäntenä opintovuotena.

Erityispääsyvaatimukset

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelmaan ei ole erityispääsyvaatimuksia. Tutkinto-ohjelmaan voivat hakea kaikki hakukelpoiset lukion oppimäärän tai kolmevuotisen ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt. Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskelijavalinnat tapahtuvat valintakokeiden kautta.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan kokopäiväopiskeluna (nuorisokoulutus) ja monimuotokoulutuksena (aikuiskoulutus). Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina ja projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta, etä- ja verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua ja harjoittelua. Osa opinnoista voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain englannin kielellä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Mikko Pirinen
PL 4040, 00079 METROPOLIA
+358 40 047 0564
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Esitys- ja teatteritekniikka
Tunnus
(KXH21S1)
Esitys- ja teatteritekniikka
Tunnus
(KXH19S1)
Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 17.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 17

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mikko Pirinen
 • Anette Virtanen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXHAVOIN
  Esitystekniikan avoin amk
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli-ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lause rytmi on luontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anette Virtanen
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli-ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lause rytmi on luontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mikko Pirinen
 • Anna Rouhu
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXHAVOIN
  Esitystekniikan avoin amk
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
 • AVOINAMK_S22-K23_KXH
  AVOINAMK_S22-K23_KXH_Esitys- ja teatteritekniikka
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esitystoiminnan ja esittävien taiteiden historiallisen kehityksen päälinjoja. Hän ymmärtää nykyisen esitystoiminnan sidoksen aiempaan historiaan. Opiskelija tuntee esitys- ja teatteritekniikan kehittymisen historiasta nykyaikaan pääpiirteittäin. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattialansa nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä suhteessa historiaan ja hän tunnistaa teknologian kehityksen vaikutuksen alaan ja työtehtäviin. Opiskelija osaa analysoida näkemiään esityksiä, eli osaa nimetä, kuvailla ja suhteuttaa toisiinsa esityksen eri osatekijöitä erityisesti esitysteknisten osa-alueiden näkökulmasta. Opiskelija osaa hankkia tietoa esitystoiminnan historiaan liittyen.

Sisältö

Länsimaisten esittävien taiteiden historian pääpiirteet
Esitys- ja teatteritekniikan historian pääpiirteet
Esitysten analysointi

Aika ja paikka

1.9.2022-20.12.2022, kaikki opetussessiot etänä Zoomissa, esityskatselmukset (2) sekä museokäynti ilmoitetaan kurssin aikana

Oppimateriaalit

Ohjeet materiaalien käyttöön saa kurssin Classroom-alustalta viimeistään jakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäiset tehtävät, esityskatselmukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssin sisältöä reflektoidaan omaan työkokemukseen. Esitys- ja museovierailuja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Kv-asiantuntijoiden luentoja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava toteutuksen opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Liveopetussessiot Zoomissa 24 h
Esityskatselmukset ja museokäynti 12 h
Itsenäiset tehtävät Classroom-alustalla 99 h

Sisällön jaksotus

Lisätiedot opintojakson sisällöistä löytyy kurssin Classroom-työtilasta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa opetuksessa. Poissaolon korvaavasta menettelystä sovitaan vastuuopettajan kanssa. Opetuksen aikataulu löytyy Lukkarista. Kaikki opintojakson osuudet tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Toteutuksen kontaktiopetussessioita tallennetaan esim. Microsoft Stream -palveluun kurssilaisten käytettäväksi Moodle- ja Google Classroom -alustojen kautta. Tallenteita säilytetään enimmillään 2 vuotta. Mikäli opiskelija ei halua osallistua tallennuksiin, on hänen otettava yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa pääosin esittävien taiteiden ja esitys- ja teatteritekniikan historian pääpiirteet sekä esitysten analysoinnin peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin esittävien taiteiden ja esitys- ja teatteritekniikan historian pääpiirteet esitysten analysoinnin peruskäsitteet. Opiskelija osaa tutkia ja hankkia uutta tietoa alan historiasta. Opiskelija osaa analysoida esityksen rakenteita ja osa-alueita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hahmottaa hyvin esittävien taiteiden ja esitys- ja teatteritekniikan historian pääpiirteet sekä esitysten analysoinnin peruskäsitteet. Opiskelija osaa tutkia ja hankkia uutta tietoa alan historiasta. Opiskelija osaa analysoida esityksen rakenteita ja osa-alueita monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti. Hän osaa soveltaa esitystoiminnan historian tietoja toiminnassaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa pääosin esittävien taiteiden ja esitys- ja teatteritekniikan historian pääpiirteet sekä esitysten analysoinnin peruskäsitteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

opetussessioiden ennakko- ja raportointitehtävät sekä osallistuminen 50%
esitysanalyysitehtävät 50%


Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä. Opettaja tiedottaa osaamisen näyttötavasta viimeistään opinnon alkaessa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 17.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mikko Pirinen
 • Anna Rouhu
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee dramaturgian peruskäsitteet ja tunnistaa dramaturgisia rakenteita teksteistä ja muista materiaaleista sekä esityksistä. Opiskelija hahmottaa skenografian kokonaisuutta ja lavastuksen, valaistuksen, puvustuksen ja äänisuunnittelun elementtejä. Opiskelija tunnistaa esitysten estetiikkaan liittyvät peruskäsitteet, kuten tyylilajin, visuaalisuuden ja rytmin sekä hahmottaa tilan vaikutusta esitykseen. Opiskelija tuntee esittävän alan suomalaisia toimijoita ja hahmottaa alan kokonaisuutta. Opiskelija osaa hankkia tietoa dramaturgiaan ja esitysten analyysiin liittyen.

Sisältö

Dramaturgian peruskäsitteet
Skenografian perusteet
Esittävän alan toimijat Suomessa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa pääosin dramaturgian ja skenografian peruskäsitteet. Hän tuntee alan suomalaista kokonaisuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin dramaturgian ja skenografian peruskäsitteet. Hän hahmottaa skenografisen suunnittelun elementtejä ja tunnistaa esitysten estetiikkaan liittyvät peruskäsitteet. Hän hahmottaa hyvin alan suomalaista kokonaisuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hahmottaa hyvin dramaturgian ja skenografian peruskäsitteet. Hän hahmottaa skenografisen suunnittelun elementtejä monipuolisesti ja tuntee hyvin esitysten estetiikkaan liittyvät peruskäsitteet. Hän hahmottaa laajasti alan suomalaista kokonaisuutta. Hän osaa soveltaa dramaturgian ja skenografian tietoja toiminnassaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa pääosin dramaturgian ja skenografian peruskäsitteet. Hän tuntee alan suomalaista kokonaisuutta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Huusko
 • Mikko Pirinen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXH20S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja syventää monialaista esitys- ja teatteritekniikan osaamistaan. Hän osaa kehittää teknistä osaamistaan työskentelemällä projekteissa tai produktioissa. Opiskelija hallitsee teknisiä kokonaisuuksia ja niiden sovellutuksia ammattimaisessa teatteri- ja esitystoiminnassa. Hän ymmärtää teatteri- ja esitystoiminnan tekniset, esitykselliset ja organisatoriset haasteet. Opiskelija kehittää osaamistaan toimia asiantuntijana teknis-taiteellisessa prosessissa ja tuotantoprosessin johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella työskentelyään, laatia ammattialan teknistä dokumentaatiota ja raportoida työskentelystään projekteissa. Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa ja toimia asiakaslähtöisesti. Hän kykenee sopeuttamaan toimintaansa pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sisältö

Projektiopintojen keskeisenä sisältönä on ammatillisten taitojen reflektointi ja kehittäminen:
- projektinhallinnan taidot
- vuorovaikutustaidot
- tekninen suunnittelu
- monialainen esitystekninen osaaminen
- esitystoiminnan turvallisuuden kehittäminen
- tuotantoprosessin johtaminen ja asiantuntijuus teknis-taiteellisessa prosessissa.

Projektiopintojen kokonaisuus koostuu erilaisista projekteista, joista osa toteutuu yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Projektiopinnot voivat sisältää myös luento-opetusta, työpajoja ja muita vastaavia työskentelytapoja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ajallisesti oman
työskentelynsä etenemisen projektissa ja huomioida turvallisuuskäytännöt. Opiskelija tarvitsee vain ajoittain tukea projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti ja laatia teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää organisoinnin merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä työskentelyä ja osaa työskennellessä ryhmässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin projektin vaiheet ja kokonaisuuden. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida omaa ja ryhmän työskentelyä. Opiskelija toimii projektissa turvallisuusorientoituneesti ja hallitsee ammattialueen keskeisen teknisen ammattitaidon. Opiskelija osaa laatia tekniset dokumentit ja raportit tarkoitukseen sopivilla ohjelmistoilla ja dokumentaatio on selkeää. Opiskelija osaa raporteissa esitellä tekemänsä ratkaisut perusteluineen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee projektin suunnittelun keskeiset välineet ja osaa suunnitella ja organisoida ryhmän työskentelyä. Toiminnassaan opiskelija edistää turvallisten toimintaolosuhteiden luomista ja kaikkien turvallista työskentelyä. Ammattialueen tekniset taidot ovat hyvät ja opiskelija pystyy vaativaankin tekniseen suunnitteluun. Opiskelija osaa raporteissaan esitellä, perustella ja argumentoida tekemänsä ratkaisut kattavasti. Tekninen dokumentaatio on selkeää, kattavaa ja johdonmukaista. Opiskelijalla on hyvät ryhmätyöskentely- ja organisointitaidot.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ajallisesti oman työskentelynsä etenemisen projektissa ja huomioida turvallisuuskäytännöt. Opiskelija tarvitsee vain ajoittain tukea projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti ja

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käyttöä erilaisissa käyttöympäristöissä, tietää esitys- ja teatteritekniikan keskeiset turvallisuusmääräykset ja -käytännöt sekä omaa perustiedot ja -taidot esitysteknisten järjestelmien käytöstä projektin edellyttämässä laajuudessa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mikko Pirinen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXH20S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja syventää monialaista esitys- ja teatteritekniikan osaamistaan. Hän osaa kehittää teknistä osaamistaan työskentelemällä projekteissa tai produktioissa. Opiskelija hallitsee teknisiä kokonaisuuksia ja niiden sovellutuksia ammattimaisessa teatteri- ja esitystoiminnassa. Hän ymmärtää teatteri- ja esitystoiminnan tekniset, esitykselliset ja organisatoriset haasteet. Opiskelija kehittää osaamistaan toimia asiantuntijana teknis-taiteellisessa prosessissa ja tuotantoprosessin johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella työskentelyään, laatia ammattialan teknistä dokumentaatiota ja raportoida työskentelystään projekteissa. Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa ja toimia asiakaslähtöisesti. Hän kykenee sopeuttamaan toimintaansa pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sisältö

Projektiopintojen keskeisenä sisältönä on ammatillisten taitojen reflektointi ja kehittäminen:
- projektinhallinnan taidot
- vuorovaikutustaidot
- tekninen suunnittelu
- monialainen esitystekninen osaaminen
- esitystoiminnan turvallisuuden kehittäminen
- tuotantoprosessin johtaminen ja asiantuntijuus teknis-taiteellisessa prosessissa.

Projektiopintojen kokonaisuus koostuu erilaisista projekteista, joista osa toteutuu yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Projektiopinnot voivat sisältää myös luento-opetusta, työpajoja ja muita vastaavia työskentelytapoja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ajallisesti oman
työskentelynsä etenemisen projektissa ja huomioida turvallisuuskäytännöt. Opiskelija tarvitsee vain ajoittain tukea projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti ja laatia teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää organisoinnin merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä työskentelyä ja osaa työskennellessä ryhmässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin projektin vaiheet ja kokonaisuuden. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida omaa ja ryhmän työskentelyä. Opiskelija toimii projektissa turvallisuusorientoituneesti ja hallitsee ammattialueen keskeisen teknisen ammattitaidon. Opiskelija osaa laatia tekniset dokumentit ja raportit tarkoitukseen sopivilla ohjelmistoilla ja dokumentaatio on selkeää. Opiskelija osaa raporteissa esitellä tekemänsä ratkaisut perusteluineen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee projektin suunnittelun keskeiset välineet ja osaa suunnitella ja organisoida ryhmän työskentelyä. Toiminnassaan opiskelija edistää turvallisten toimintaolosuhteiden luomista ja kaikkien turvallista työskentelyä. Ammattialueen tekniset taidot ovat hyvät ja opiskelija pystyy vaativaankin tekniseen suunnitteluun. Opiskelija osaa raporteissaan esitellä, perustella ja argumentoida tekemänsä ratkaisut kattavasti. Tekninen dokumentaatio on selkeää, kattavaa ja johdonmukaista. Opiskelijalla on hyvät ryhmätyöskentely- ja organisointitaidot.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ajallisesti oman työskentelynsä etenemisen projektissa ja huomioida turvallisuuskäytännöt. Opiskelija tarvitsee vain ajoittain tukea projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti ja laatia teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää organisoinnin merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä työskentelyä ja osaa työskennellessä ryhmässä.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käyttöä erilaisissa käyttöympäristöissä, tietää esitys- ja teatteritekniikan keskeiset turvallisuusmääräykset ja -käytännöt sekä omaa perustiedot ja -taidot esitysteknisten järjestelmien käytöstä projektin edellyttämässä laajuudessa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
 • Antti Huusko
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja syventää monialaista esitys- ja teatteritekniikan osaamistaan. Hän osaa kehittää teknistä osaamistaan työskentelemällä projekteissa tai produktioissa. Opiskelija hallitsee teknisiä kokonaisuuksia ja niiden sovellutuksia ammattimaisessa teatteri- ja esitystoiminnassa. Hän ymmärtää teatteri- ja esitystoiminnan tekniset, esitykselliset ja organisatoriset haasteet. Opiskelija kehittää osaamistaan toimia asiantuntijana teknis-taiteellisessa prosessissa ja tuotantoprosessin johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella työskentelyään, laatia ammattialan teknistä dokumentaatiota ja raportoida työskentelystään projekteissa. Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa ja toimia asiakaslähtöisesti. Hän kykenee sopeuttamaan toimintaansa pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sisältö

Projektiopintojen keskeisenä sisältönä on ammatillisten taitojen reflektointi ja kehittäminen:
- projektinhallinnan taidot
- vuorovaikutustaidot
- tekninen suunnittelu
- monialainen esitystekninen osaaminen
- esitystoiminnan turvallisuuden kehittäminen
- tuotantoprosessin johtaminen ja asiantuntijuus teknis-taiteellisessa prosessissa.

Projektiopintojen kokonaisuus koostuu erilaisista projekteista, joista osa toteutuu yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Projektiopinnot voivat sisältää myös luento-opetusta, työpajoja ja muita vastaavia työskentelytapoja.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitukset
Työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa. Lähiopetuksen tiedot löytyvät lukujärjestyksestä https://lukkarit.metropolia.fi/.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ajallisesti oman
työskentelynsä etenemisen projektissa ja huomioida turvallisuuskäytännöt. Opiskelija tarvitsee vain ajoittain tukea projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti ja laatia teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää organisoinnin merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä työskentelyä ja osaa työskennellessä ryhmässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin projektin vaiheet ja kokonaisuuden. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida omaa ja ryhmän työskentelyä. Opiskelija toimii projektissa turvallisuusorientoituneesti ja hallitsee ammattialueen keskeisen teknisen ammattitaidon. Opiskelija osaa laatia tekniset dokumentit ja raportit tarkoitukseen sopivilla ohjelmistoilla ja dokumentaatio on selkeää. Opiskelija osaa raporteissa esitellä tekemänsä ratkaisut perusteluineen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee projektin suunnittelun keskeiset välineet ja osaa suunnitella ja organisoida ryhmän työskentelyä. Toiminnassaan opiskelija edistää turvallisten toimintaolosuhteiden luomista ja kaikkien turvallista työskentelyä. Ammattialueen tekniset taidot ovat hyvät ja opiskelija pystyy vaativaankin tekniseen suunnitteluun. Opiskelija osaa raporteissaan esitellä, perustella ja argumentoida tekemänsä ratkaisut kattavasti. Tekninen dokumentaatio on selkeää, kattavaa ja johdonmukaista. Opiskelijalla on hyvät ryhmätyöskentely- ja organisointitaidot.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ajallisesti oman työskentelynsä etenemisen projektissa ja huomioida turvallisuuskäytännöt. Opiskelija tarvitsee vain ajoittain tukea projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti ja laatia teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää organisoinnin merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä työskentelyä ja osaa työskennellessä ryhmässä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja
Läsnäolo
Raportit

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käyttöä erilaisissa käyttöympäristöissä, tietää esitys- ja teatteritekniikan keskeiset turvallisuusmääräykset ja -käytännöt sekä omaa perustiedot ja -taidot esitysteknisten järjestelmien käytöstä projektin edellyttämässä laajuudessa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja syventää monialaista esitys- ja teatteritekniikan osaamistaan. Hän osaa kehittää teknistä osaamistaan työskentelemällä projekteissa tai produktioissa. Opiskelija hallitsee teknisiä kokonaisuuksia ja niiden sovellutuksia ammattimaisessa teatteri- ja esitystoiminnassa. Hän ymmärtää teatteri- ja esitystoiminnan tekniset, esitykselliset ja organisatoriset haasteet. Opiskelija kehittää osaamistaan toimia asiantuntijana teknis-taiteellisessa prosessissa ja tuotantoprosessin johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella työskentelyään, laatia ammattialan teknistä dokumentaatiota ja raportoida työskentelystään projekteissa. Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa ja toimia asiakaslähtöisesti. Hän kykenee sopeuttamaan toimintaansa pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sisältö

Projektiopintojen keskeisenä sisältönä on ammatillisten taitojen reflektointi ja kehittäminen:
- projektinhallinnan taidot
- vuorovaikutustaidot
- tekninen suunnittelu
- monialainen esitystekninen osaaminen
- esitystoiminnan turvallisuuden kehittäminen
- tuotantoprosessin johtaminen ja asiantuntijuus teknis-taiteellisessa prosessissa.

Projektiopintojen kokonaisuus koostuu erilaisista projekteista, joista osa toteutuu yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Projektiopinnot voivat sisältää myös luento-opetusta, työpajoja ja muita vastaavia työskentelytapoja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ajallisesti oman
työskentelynsä etenemisen projektissa ja huomioida turvallisuuskäytännöt. Opiskelija tarvitsee vain ajoittain tukea projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti ja laatia teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää organisoinnin merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä työskentelyä ja osaa työskennellessä ryhmässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin projektin vaiheet ja kokonaisuuden. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida omaa ja ryhmän työskentelyä. Opiskelija toimii projektissa turvallisuusorientoituneesti ja hallitsee ammattialueen keskeisen teknisen ammattitaidon. Opiskelija osaa laatia tekniset dokumentit ja raportit tarkoitukseen sopivilla ohjelmistoilla ja dokumentaatio on selkeää. Opiskelija osaa raporteissa esitellä tekemänsä ratkaisut perusteluineen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee projektin suunnittelun keskeiset välineet ja osaa suunnitella ja organisoida ryhmän työskentelyä. Toiminnassaan opiskelija edistää turvallisten toimintaolosuhteiden luomista ja kaikkien turvallista työskentelyä. Ammattialueen tekniset taidot ovat hyvät ja opiskelija pystyy vaativaankin tekniseen suunnitteluun. Opiskelija osaa raporteissaan esitellä, perustella ja argumentoida tekemänsä ratkaisut kattavasti. Tekninen dokumentaatio on selkeää, kattavaa ja johdonmukaista. Opiskelijalla on hyvät ryhmätyöskentely- ja organisointitaidot.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ajallisesti oman työskentelynsä etenemisen projektissa ja huomioida turvallisuuskäytännöt. Opiskelija tarvitsee vain ajoittain tukea projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti ja laatia teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää organisoinnin merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä työskentelyä ja osaa työskennellessä ryhmässä.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käyttöä erilaisissa käyttöympäristöissä, tietää esitys- ja teatteritekniikan keskeiset turvallisuusmääräykset ja -käytännöt sekä omaa perustiedot ja -taidot esitysteknisten järjestelmien käytöstä projektin edellyttämässä laajuudessa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
 • Mikko Pirinen
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH19S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja syventää opintojen tuomaa osaamista. Opiskelija osaa kehittää teknistä osaamistaan työskentelemällä projekteissa tai produktioissa. Opiskelija oppii hallitsemaan teknisiä kokonaisuuksia ja niiden sovellutuksia ammattimaisessa teatteri- ja esitystoiminnassa. Hän ymmärtää teatteri- ja esitystoiminnan tekniset, esitykselliset ja organisatoriset haasteet. Opiskelija kehittää projektinhallintataitojaan. Opiskelija osaa suunnitella työskentelyään, laatia ammattialan teknistä dokumentaatiota ja raportoida työskentelystään projekteissa.

Sisältö

Projektiopintojen keskeisenä sisältönä on ammatillisten taitojen kehittäminen: projektinhallinnan taidot, vuorovaikutustaidot, dokumentointitaidot, ammattialueen tekniset taidot. Projektiopintojen kokonaisuus koostuu erilaisista projekteista, joista osa toteutuu yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Projektiopinnot voivat sisältää myös luento-opetusta, työpajoja ja muita vastaavia työskentelytapoja.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitukset
Työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa. Lähiopetuksen tiedot löytyvät lukujärjestyksestä https://lukkarit.metropolia.fi/.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ajallisesti oman työskentelynsä etenemisen projektissa ja huomioida turvallisuuskäytännöt. Opiskelija tarvitsee vain ajoittain tukea projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti ja laatia teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää organisoinnin merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä työskentelyä ja osaa työskennellessä ryhmässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa projektin vaiheet ja kokonaisuuden. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida omaa ja ryhmän työskentelyä. Opiskelija toimii projektissa turvallisuusorientoituneesti ja hallitsee ammattialueen keskeisen teknisen ammattitaidon. Opiskelija osaa laatia tekniset dokumentit ja raportit tarkoitukseen sopivilla ohjelmistoilla ja dokumentaatio on selkeää. Opiskelija osaa raporteissa esitellä tekemänsä ratkaisut perusteluineen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee projektin suunnittelun keskeiset välineet ja osaa suunnitella ja organisoida ryhmän työskentelyä. Toiminnassaan opiskelija edistää turvallisten toimintaolosuhteiden luomista ja kaikkien turvallista työskentelyä. Ammattialueen tekniset taidot ovat hyvät ja opiskelija pystyy vaativaankin tekniseen suunnitteluun. Opiskelija osaa raporteissaan esitellä, perustella ja argumentoida tekemänsä ratkaisut kattavasti. Tekninen dokumentaatio on selkeää, kattavaa ja johdonmukaista. Opiskelijalla on hyvät ryhmätyöskentely- ja organisointitaidot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektiraportti

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käyttöä erilaisissa käyttöympäristöissä, tietää esitys- ja teatteritekniikan keskeiset turvallisuusmääräykset ja -käytännöt sekä omaa perustiedot ja -taidot esitysteknisten järjestelmien käytöstä projektiopinnon edellyttämässä laajuudessa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää teknisen suunnittelun ja tuotannon merkityksen esitystoiminnassa. Opiskelija hahmottaa budjetoinnin, talouden seurannan, resursoinnin ja aikataulujen merkityksen teatteri- ja tapahtumatuotannossa. Hän tuntee tuotantoon liittyvät tilaus-, lupa-, vakuutus- ja sopimuskäytännöt. Opiskelija hallitsee teknisten dokumenttien ja 3D-mallien käyttämisen osana suunnittelu- ja toteutustyötä. Opiskelija osaa laatia esitysteknisen ammattialan teknisiä dokumentteja tehtävään sopivilla ohjelmistoilla. Opiskelija osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita esitys- ja teatteriteknisessä työssä.

Sisältö

- tapahtuma- ja/tai teatterituotannon prosessi ja talouskäytännöt
- tilaus-, lupa-, vakuutus- ja sopimuskäytännöt
- teknisen suunnittelun ja tuotannon käytännöt
- teknisten dokumenttien ja 3d-mallien luominen ja käyttäminen suunnittelussa

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitukset
Työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa. Lähiopetuksen tiedot löytyvät lukujärjestyksestä https://lukkarit.metropolia.fi/.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tapahtuma- ja/tai teatterituotannon tuotantoprosessin pääpiirteittäin ja oman toimintansa osuuden kokonaisuudessa. Hän hahmottaa taloussuunnittelun ja -seurannan merkitystä sekä tilaus-, lupa-, vakuutus- ja sopimuskäytäntöjä. Hän tuntee teknisen suunnittelun, 3D-mallien ja dokumenttien merkitystä esitystoiminnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa tapahtuma- ja/tai teatterituotannon tuotantoprosessin ja oman osuutensa toiminnassa hyvin. Hän hahmottaa hyvin taloussuunnittelun ja -seurannan merkityksen sekä ymmärtää tilaus-, lupa-, vakuutus- ja sopimuskäytäntöjä. Hän osaa käyttää teknisiä dokumentteja ja 3D-malleja osana suunnittelua ja/tai toteutusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hahmottaa laajasti tapahtuma- ja/tai teatterituotannon tuotantoprosessin ja oman osuutensa toiminnassa hyvin. Hän hallitsee hyvin taloussuunnittelua ja -seurantaa sekä tilaus-, lupa-, vakuutus- ja sopimuskäytäntöjä. Opiskelija ymmärtää teknisen suunnittelun ja tuotannon merkityksen esitystoiminnassa ja osaa käyttää laaja-alaisesti teknisiä dokumentteja ja 3D-malleja osana suunnittelua ja/tai toteutusta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee tapahtuma- ja/tai teatterituotannon tuotantoprosessin pääpiirteittäin ja oman toimintansa osuuden kokonaisuudessa. Hän hahmottaa taloussuunnittelun ja -seurannan merkitystä sekä tilaus-, lupa-, vakuutus- ja sopimuskäytäntöjä. Hän tuntee teknisen suunnittelun, 3D-mallien ja dokumenttien merkitystä esitystoiminnassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja
Tehtävät

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käyttöä erilaisissa käyttöympäristöissä, tietää esitys- ja teatteritekniikan keskeiset turvallisuusmääräykset ja -käytännöt sekä omaa perustiedot ja -taidot ainakin yhden esitysteknisen osa-alueen osalta.

Lisätiedot

Suositeltavat muut opinnot: Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.05.2022

Ajoitus

04.10.2022 - 15.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • AVOINAMK_S22-K23_KXH
  AVOINAMK_S22-K23_KXH_Esitys- ja teatteritekniikka
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa esitystoiminnassa käytettävien sähkö- ja tietoverkkojen tekniikan. Opiskelija ymmärtää sähköön liittyvät turvallisuusriskit ja osaa ottaa ne huomioon. Hän osaa hyödyntää sekä soveltaa edellä mainittuja tietoja ja taitoja esitys- ja teatteritekniikkaan. Opiskelija osaa rakentaa tyypillisiä esitys- ja teatteritekniikassa tarvittavia tietoverkkoja.

Opiskelija ymmärtää sähköisten ohjaussignaalien perusteet ja tunnistaa tyypilliset sähköiset häiriölähteet. Hän ymmärtää sähköisten häiriöiden fysikaaliset periaatteet ja osaa huomioida niiden vaikutukset esitys- ja teatteritekniikan järjestelmissä.

Sisältö

- Esitys- ja teatteritekniikan sähkötekniikka
- Ethernet-verkkojen käsitteet ja rakentaminen
- Sähköiset signaalit esitystekniikassa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa rakentaa turvallisesti tilapäisen pienjänniteverkon ja tietää sähköön liittyviä häiriölähteitä. Hän osaa käyttää ethernet-verkkoa osana yksinkertaisia esitys- ja teatteritekniikan järjestelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa turvallisesti tilapäisen pienjänniteverkon ja osaa huomioida sähköön liittyviä häiriölähteitä. Hän osaa suunnitella ethernet-verkon ja käyttää sitä osana esitys- ja teatteritekniikan järjestelmiä. Opiskelija osaa ratkaista tyypillisiä verkkoteknisiä ongelmia itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa turvallisesti tilapäisen pienjänniteverkon. Hän osaa huomioida sähköön liittyviä häiriölähteitä osana suunnittelu- ja rakennusprosessia. Hän osaa suunnitella ethernet-verkon ja käyttää sitä osana esitys- ja teatteritekniikan järjestelmiä. Opiskelija osaa itsenäisesti ehkäistä ja ratkaista tietoverkkotekniikan ongelmia ammattialan kontekstissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa rakentaa turvallisesti tilapäisen pienjänniteverkon ja tietää sähköön liittyviä häiriölähteitä. Hän osaa käyttää ethernet-verkkoa osana yksinkertaisia esitys- ja teatteritekniikan järjestelmiä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kai Ansio
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa ja muokata kuva- ja videomateriaalia esitystekniseen käyttöön käyttäen soveltuvia ohjelmistoja. Opiskelija ymmärtää materiaalien ja ohjelmistojen vaatimukset sekä työjärjestyksen. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa omalla ammattialallaan.

Sisältö

- videomateriaalin editointi
- videomateriaalin muokkaaminen ja animointi

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitukset
Työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa. Lähiopetuksen tiedot löytyvät lukujärjestyksestä https://lukkarit.metropolia.fi/.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tuottaa kuva- ja videomateriaalia esitystekniseen käyttöön. Hän ymmärtää
materiaalien ja ohjelmistojen vaatimuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti tuottaa ja muokata kuva- ja videomateriaalia esitystekniseen käyttöön. Hän ymmärtää materiaalien ja ohjelmistojen vaatimukset ja osaa huomioida ne työskentelyssään. Opiskelija hallitsee työjärjestyksen ja digitaalisten materiaalien tekniset ominaisuudet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja tuottaa monipuolista kuva- ja videomateriaalia esitystekniseen käyttöön huomioiden esitysteknisen kohdeympäristön erityisvaatimukset. Hän tietää materiaalien ja ohjelmistojen ominaisuudet ja osaa huomioida ne työskentelyssään. Opiskelija hallitsee sujuvan työjärjestyksen ja tuntee digitaalisten materiaalien tekniset ominaisuudet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tuottaa kuva- ja videomateriaalia esitystekniseen käyttöön. Hän ymmärtää
materiaalien ja ohjelmistojen vaatimuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja
Harjoitukset

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
 • Mikko Pirinen
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida osaamistarpeitaan ja kehittää esitys- ja teatteritekniikan laaja-alaista osaamistaan hankkimalla oleellista lisäosaamista. Opiskelija tutustuu omaa ammatillista osaamistaan täydentävään tai tukevaan osaamisalueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa teknis-taiteellisessa tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa hyödyntää teknologiaa yhä laajemmin omalla ammattialallaan ja tunnistaa teknologian kehityksen vaikutuksia esitys- ja teatteritekniseen alaan.

Sisältö

Opintojakso koostuu esitys- ja teatteritekniikan ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevista opintosisällöistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tutustunut ammatillista osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittää sitä oleellisilla lisäopinnoilla. Opiskelija on syventänyt ja laajentanut osaamistaan perehtymällä hyvin osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin ja osaa soveltaa oppimaansa omalla ammattialallaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittää sitä oleellisilla lisäopinnoilla. Opiskelija on syventänyt ja laajentanut osaamistaan perehtymällä kattavasti ja monipuolisesti osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin. Hän on soveltanut opittua erityisen ansiokkaasti omalla ammattialallaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on syventänyt ja laajentanut osaamistaan perehtymällä hyvin osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin ja osoittanut uuden osaamisen soveltamista omalla ammattialallaan.

Lisätiedot

Opiskelija ja HOPS-ohjaaja sopivat täydentävät opinnot HOPS-keskusteluissa. Täsmällisemmät osaamistavoitteet ja arviointikriteerit määritellään toteutuskohtaisesti.
Tekniset sovellukset -opintojakso voi koostua oman ammattialan syventävien opintojen lisäksi esimerkiksi esitys- ja teatteritekniikkaan liittyvistä sähkötekniikan, teknisen suunnittelun ja tuotannon, matematiikan tai fysiikan opinnoista sekä ohjelmisto- tai tietoverkko-opinnoista.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mikko Pirinen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXH20S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida osaamistarpeitaan ja kehittää esitys- ja teatteritekniikan laaja-alaista osaamistaan hankkimalla oleellista lisäosaamista. Opiskelija tutustuu omaa ammatillista osaamistaan täydentävään tai tukevaan osaamisalueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa teknis-taiteellisessa tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa hyödyntää teknologiaa yhä laajemmin omalla ammattialallaan ja tunnistaa teknologian kehityksen vaikutuksia esitys- ja teatteritekniseen alaan.

Sisältö

Opintojakso koostuu esitys- ja teatteritekniikan ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevista opintosisällöistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tutustunut ammatillista osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittää sitä oleellisilla lisäopinnoilla. Opiskelija on syventänyt ja laajentanut osaamistaan perehtymällä hyvin osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin ja osaa soveltaa oppimaansa omalla ammattialallaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittää sitä oleellisilla lisäopinnoilla. Opiskelija on syventänyt ja laajentanut osaamistaan perehtymällä kattavasti ja monipuolisesti osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin. Hän on soveltanut opittua erityisen ansiokkaasti omalla ammattialallaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on syventänyt ja laajentanut osaamistaan perehtymällä hyvin osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin ja osoittanut uuden osaamisen soveltamista omalla ammattialallaan.

Lisätiedot

Opiskelija ja HOPS-ohjaaja sopivat täydentävät opinnot HOPS-keskusteluissa. Täsmällisemmät osaamistavoitteet ja arviointikriteerit määritellään toteutuskohtaisesti.
Tekniset sovellukset -opintojakso voi koostua oman ammattialan syventävien opintojen lisäksi esimerkiksi esitys- ja teatteritekniikkaan liittyvistä sähkötekniikan, teknisen suunnittelun ja tuotannon, matematiikan tai fysiikan opinnoista sekä ohjelmisto- tai tietoverkko-opinnoista.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.05.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 05.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
 • Mikko Pirinen
 • Anna Rouhu
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXHAVOIN
  Esitystekniikan avoin amk
 • AVOINAMK_S22-K23_KXH
  AVOINAMK_S22-K23_KXH_Esitys- ja teatteritekniikka
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää turvallisen työskentelyn merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä ammattitaitoaan. Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida esitystekniseen työhön liittyviä riskejä. Hän hallitsee keskeiset keinot riskien vähentämiseen. Opiskelija osallistuu turvallisen ja kestävän työympäristön ylläpitämiseen. Opiskelija tuntee ergonomiseen työskentelyyn vaikuttavat tekijät ja työskentelee ergonomisesti. Hän tuntee esitys- ja teatteriteknisessä työssä tarvittavat henkilösuojaimet ja käyttää niitä tarvittaessa. Opiskelija osaa ehkäistä tulipaloja esitystiloissa. Opiskelija työskentelee turvallisesti putoamisvaarallisella alueella. Opiskelija työskentelee turvallisesti esitys- ja teatteriteknisten sähköjärjestelmien kanssa. Hän osaa työskennellä turvallisesti yleisimpien työkalujen kanssa sekä osaa käyttää esitystoiminnassa yleisiä kemikaaleja turvallisesti. Opiskelija osaa käsitellä ja ripustaa esitysteknistä kalustoa turvallisesti.

Sisältö

Opintojakson sisältö rakentuu kymmenen turvallisuuskompetenssin käsittelystä:
- Työskentele turvallisesti
- Luo turvallinen ja ympäristöystävällinen työpaikka
- Työskentele ergonomisesti
- Käytä henkilösuojaimia
- Varmista paloturvallisuus esitysympäristössä
- Työskentele korkealla turvallisesti
- Käytä esitystekniikan tilapäissähköä turvallisesti valvottuna
- Käytä työkaluja turvallisesti
- Työskentele turvallisesti kemikaalien kanssa
- Pystytä ja ripusta esitystekniikkaa turvallisesti

Oppimateriaalit

ETTE-työturvallisuuskoulutus - Opiskelija kirja
https://safeonstage.metropolia.fi/toiminta/opiskelijan-kirja
Kurssin materiaalit jaetaan Google Classroom -työtilan kautta.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus verkossa (Zoom)
Kontaktiopetus kampuksella
Itsenäiset tehtävät ja ryhmätyöt verkkoalustalla (Google Classroom)

Kurssin opetussessiot ovat pääosin etäsessioita Zoom-alustalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijoiden vierailijaluentoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Kansainvälisen asiantuntijan vierailijapuheenvuoro.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetussessiot 36h
Tehtävät ja työskentely Classroom-työtilassa 64h

Sisällön jaksotus

Jakso rakentuu ETTE-materiaalin kymmenen kompetenssin ympärille. Kuhunkin kompetenssiin liittyy oppimateriaaliin perehtymistä, kontaktiopetusta, harjoitustehtävä ja varsinainen itsenäinen tehtävä. Lisäksi kontaktiopetukseen liittyen tehdään kompakteja ryhmätehtäviä. Kunkin kompetenssin tehtävät julkaistaan Classroomissa kontaktiopetusaikataulun mukaisesti ja ne jakautuvat koko syksyn ajalle. Kurssin lopuksi tehdään kyselypohjainen päätös- ja palautetehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutuksen kontaktiopetussessioita tallennetaan esim. Microsoft Stream -palveluun kurssilaisten käytettäväksi Moodle- ja Google Classroom -alustojen kautta. Tallenteita säilytetään enimmillään 2 vuotta. Mikäli opiskelija ei halua osallistua tallennuksiin, on hänen otettava yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa esitys- ja teatteriteknisen työskentelyn riskejä ja huomioi ne työskennellessään osana työryhmää. Opiskelija osaa arvioida riskejä ja hallitsee keskeiset keinot riskien vähentämiseen. Opiskelija ymmärtää ergonomian merkityksen työskentelyssään ja käyttää tarvittavia henkilösuojaimia. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti esitysteknisten sähköjärjestelmien kanssa. Hän osaa työskennellä putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Opiskelija osaa varmistaa paloturvallisen toiminnan tyypillisissä ammatillisissa tilanteissa. Hän ymmärtää esitystoiminnasssa yleisimpien kemikaalien ja työkalujen käyttöön liittyvät turvallisuuskäytännöt. Opiskelija osaa käsitellä ja ripustaa esitysteknistä kalustoa turvallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa esitys- ja teatteriteknisen työskentelyn riskejä ja huomioi ne työskentelyssään itsenäisesti. Opiskelija osaa arvioida riskejä ja hallitsee keskeiset keinot riskien vähentämiseen. Opiskelija ymmärtää ergonomian merkityksen työskentelyssään ja käyttää tarvittavia henkilösuojaimia. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti esitysteknisten sähköjärjestelmien kanssa. Hän osaa työskennellä putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Opiskelija osaa varmistaa paloturvallisen toiminnan tyypillisissä ammatillisissa tilanteissa. Hän ymmärtää esitystoiminnasssa yleisimpien kemikaalien ja työkalujen käyttöön liittyvät turvallisuuskäytännöt. Opiskelija osaa käsitellä ja ripustaa esitysteknistä kalustoa turvallisesti. Hän osaa arvioida turvallisen työskentelyn toteutumista ja ylläpitää omaa turvallisuusosaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa esitys- ja teatteriteknisen työskentelyn riskejä ja huomioi ne työskentelyssään järjestelmällisesti. Opiskelija osaa arvioida riskejä ja hallitsee keinot riskien vähentämiseen. Opiskelija ymmärtää ergonomian merkityksen työskentelyssään ja käyttää tarvittavia henkilösuojaimia. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti esitysteknisten sähköjärjestelmien kanssa. Hän osaa työskennellä putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Opiskelija osaa varmistaa paloturvallisen toiminnan tyypillisissä ammatillisissa tilanteissa. Hän ymmärtää esitystoiminnasssa yleisimpien kemikaalien ja työkalujen käyttöön liittyvät turvallisuuskäytännöt. Opiskelija osaa käsitellä ja ripustaa esitysteknistä kalustoa turvallisesti. Hän edistää koko työryhmän turvallista toimintaa ja osaa kehittää omaa turvallisuusosaamistaan

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa esitys- ja teatteriteknisen työskentelyn riskejä ja huomioi ne työskennellessään osana työryhmää. Opiskelija osaa arvioida riskejä ja hallitsee keskeiset keinot riskien vähentämiseen. Opiskelija ymmärtää ergonomian merkityksen työskentelyssään ja käyttää tarvittavia henkilösuojaimia. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti esitysteknisten sähköjärjestelmien kanssa. Hän osaa työskennellä putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Opiskelija osaa varmistaa paloturvallisen toiminnan tyypillisissä ammatillisissa tilanteissa. Hän ymmärtää esitystoiminnasssa yleisimpien kemikaalien ja työkalujen käyttöön liittyvät turvallisuuskäytännöt. Opiskelija osaa käsitellä ja ripustaa esitysteknistä kalustoa turvallisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät (Google Classroom) 80%
Osallistuminen ja kontaktisessioiden tehtävät 20%

Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä. Opettaja tiedottaa osaamisen näyttötavasta viimeistään opinnon alkaessa.

Lisätiedot

Opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö on laadittu yhteiseurooppalaisten ETTE-turvallisuuskompetenssien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH19S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja oman ammatillisen
suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin
- raportoida ja dokumentoida työprosesseja

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelupaikka kirjoittaa harjoittelusta
harjoittelutodistuksen.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.05.2022

Ajoitus

01.11.2022 - 30.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
 • Mikko Pirinen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työskentelyään esitys- ja teatteriteknisellä alalla. Opiskelija kehittää ja hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan suunnittelemalla ja/tai toteuttamalla organisaation kehittämistarpeeseen perustuvan henkilökohtaisen kehittämisprojektin. Opiskelija tunnistaa ja perustelee kehittämistarpeet ja käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan kehittämisprosessissa. Opiskelija osaa raportoida ja esitellä kehittämisprojektin prosessin ja tulokset. Kehitysprojektin tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan ammatillista asiantuntijuutta.

Sisältö

Henkilökohtaisen kehittämishankkeen toteuttaminen organisaatiossa. Opintojakson toteutus voi sisältää luento-opetusta, työpajoja ja ryhmätyöskentelyä käytännön kehittämistyön lisäksi.

Aika ja paikka

1.11.2022-30.4.2023, liveopetus pääosin Zoomissa, lähiopetus kampuksella mahdollista

Oppimateriaalit

Materiaalit jaetaan kurssin Classroom-alustalla kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely, itsenäisen kehitysprojektin toteuttaminen, oppimistehtävät. Kurssilla käytetään Classroom-alustaa ja Zoomia.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kehittämisprojektit tehdään soveltuvin osin työelämäyhteistyössä. Lähtökohtaisesti kehittämisprojektit tehdään oman työn ja työpaikan tai vastaavan organisaation kehittämiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Mahdollisesti kv-vierailijan luento.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava kurssin opettajan ja hops-ohjaajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Liveopetussessiot 20 h
Tehtävät (Classroom) 20 h
Projektin suunnittelu ja toteutus 60 h
Projektin raportointi ja presentointi 35 h

Sisällön jaksotus

Sisällön jaksotus määritellään jakson alussa ja julkaistaan Classroom-työtilassa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa opetuksessa. Poissaolon korvaavasta menettelystä sovitaan vastuuopettajan kanssa. Opetuksen aikataulu löytyy Lukkarista. Kaikki opintojakson osuudet tulee olla hyväksytysti suoritettu. Projektin toteuttamisesta laaditaan yhteinen aikataulu.

Toteutuksen kontaktiopetussessioita tallennetaan esim. Microsoft Stream -palveluun kurssilaisten käytettäväksi Moodle- ja Google Classroom -alustojen kautta. Tallenteita säilytetään enimmillään 2 vuotta. Mikäli opiskelija ei halua osallistua tallennuksiin, on hänen otettava yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa, raportoida ja esitellä henkilökohtaista kehittämistyötä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa, raportoida ja esitellä henkilökohtaista kehittämistyötä. Opiskelija arvioi omaa osuutta ja kehitystyön toimintaympäristöä. Opiskelija osoittaa esittelyssä asiantuntijuutta ja raportin kieli- ja ulkoasu on asiallinen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toteuttaa haastavan kehittämistyön asiantuntevasti. Opiskelija arvioi analyyttisesti ja kriittisesti omaa osuutta, organisaation toimintaa ja kehitystyön toimintaedellytyksiä. Opiskelija osoittaa esittelyssä asiantuntijuutta ja raportin kieli- ja ulkoasu on lähes moitteeton.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toteuttaa, raportoida ja esitellä henkilökohtaista kehittämistyötä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektin raportointi ja presentointi (sisältää reflektion) 60 %
Osallistuminen ja välitehtävät 40 %

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käyttöä erilaisissa käyttöympäristöissä, tietää esitys- ja teatteritekniikan keskeiset turvallisuusmääräykset ja -käytännöt sekä omaa perustiedot ja -taidot esitysteknisten järjestelmien käytöstä projektin edellyttämässä laajuudessa.

Lisätiedot

Suositeltavat muut opinnot: Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia osana näyttämötekniikan työryhmää ja tuntee ammattialan roolit ja työkäytännöt. Hän kykenee toimimaan ammattiteatterin näyttämöllä annettujen aikataulujen ja tavoitteiden mukaisesti. Hän tuntee ammattiteatterin tuotantoprosessin vaiheet erityisesti näyttämötekniikan näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää näyttämömekaniikan järjestelmien toimintaperiaatteet ja osaa dokumentoida ja esitellä järjestelmien toiminnan. Opiskelija tuntee näyttämöteknisiin järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit ja osaa ottaa ne huomioon näyttämöllä toimiessa.

Sisältö

- työskentely näyttämötekniikan tehtävissä ammattiteatterissa
- näyttämöteknisten järjestelmien ja ammattiteatterin työprosessien raportointi ja presentointi
- työyhteisötaitojen kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toimia ammattiteatterin näyttämöllä teknisissä tehtävissä turvallisesti osana työryhmää. Hän osaa esitellä suuren näyttämön tuotantoprosessin ja pääosin näyttämöllä työskentelevät ammattiryhmät. Opiskelija osaa dokumentoida ja esitellä näyttämömekaanisia järjestelmiä ja laitteita. Hän hahmottaa näyttämötekniikan merkityksen esitystoiminnassa. Opiskelija reflektoi toimintaansa työyhteisössä ja yhteistyötaitojaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia ammattiteatterin näyttämöllä teknisissä tehtävissä turvallisesti osana työryhmää. Hän osaa jäsentää ja esitellä suuren näyttämön tuotantoprosessin ja näyttämöllä työskentelevät ammattiryhmät. Opiskelija osaa dokumentoida ja esitellä näyttämömekaanisia järjestelmiä ja laitteita hahmottaen järjestelmän kokonaisuuden ja turvallisuuskäytännöt. Hän hahmottaa näyttämötekniikan merkityksen esitystoiminnassa. Opiskelija havainnoi itsenäisesti työyhteisön toimintaa. Hän reflektoi toimintaansa työyhteisössä ja osaa asettaa tavoitteita yhteistyötaitojensa kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia ammattiteatterin näyttämöllä turvallisesti osana työryhmää. Opiskelija toimii näyttämöllä yhteistyökykyisesti ja turvallisuutta edistäen. Hän osaa esitellä suuren näyttämön tuotantoprosessin, teatterin organisaation ja näyttämöllä työskentelevät ammattiryhmät. Opiskelija osaa dokumentoida ja esitellä näyttämömekaanisia järjestelmiä ja laitteita hahmottaen järjestelmän kokonaisuuden ja turvallisuuskäytännöt. Hän hahmottaa näyttämötekniikan merkityksen esitystoiminnassa. Opiskelija havainnoi itsenäisesti työyhteisön toimintaa ja osallistuu työyhteisön kehittämiseen. Hän reflektoi toimintaansa työyhteisössä ja osaa asettaa tavoitteita yhteistyötaitojensa kehittämiseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia ammattiteatterin näyttämöllä teknisissä tehtävissä turvallisesti osana työryhmää. Hän osaa esitellä suuren näyttämön tuotantoprosessin ja pääosin näyttämöllä työskentelevät ammattiryhmät. Opiskelija osaa dokumentoida ja esitellä näyttämömekaanisia järjestelmiä ja laitteita. Hän hahmottaa näyttämötekniikan merkityksen esitystoiminnassa. Opiskelija reflektoi toimintaansa työyhteisössä ja yhteistyötaitojaan.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuja tuntee näyttämömekaaniset järjestelmät, niiden ominaisuudet, käyttömahdollisuudet, toimintaperiaatteet sekä järjestelmien erityisvaatimukset. Hän tuntee ripustamisen ja nostotöiden turvallisen toteuttamisen vaatimukset ja työtavat. Osallistuja hahmottaa näyttämön työprosessin ja tuntee näyttämöteknisiin järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 17.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 19

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mikko Pirinen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee näyttämömekaaniset järjestelmät, niiden ominaisuudet,
käyttömahdollisuudet, toimintaperiaatteet sekä järjestelmien erityisvaatimukset. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa tavanomaisia ripustus- ja nostotöitä turvallisesti. Opiskelija tuntee näyttämöteknisen työprosessin. Opiskelija hahmottaa ammattialan työnkuvat ja näyttämötekniikan roolin osana esitys- ja teatteriteknistä toimintaa. Opiskelija tuntee näyttämöteknisiin järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit.

Sisältö

- näyttämötekniset laitteet, järjestelmät ja niiden toimintaperiaatteet
- ripustus- ja nostotöiden turvallinen toteuttaminen
- näyttämötekniikan työprosessi
- järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit ja -käytännöt

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee näyttämömekaanisten järjestelmien pääpiirteet ja mekaniikan ohjaustapoja. Hän tunnistaa ripustamiseen ja nostotöihin liittyviä riskejä ja osaa toteuttaa turvallisen ripustuksen tai nostotyön osana työryhmää. Opiskelija ymmärtää näyttämöteknisen työprosessin vaiheet ja hahmottaa näyttämötekniikan merkityksen esitystoiminnassa. Hän noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä työskentelyssään. Opiskelija osaa hakea näyttämötekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa näyttämömekaanisten järjestelmien kokonaisuuden ja laitteet sekä mekaniikan ohjaustapoja. Hän tunnistaa ripustamiseen ja nostotöihin liittyviä riskejä ja osaa toteuttaa turvallisen ripustuksen tai nostotyön itsenäisesti. Opiskelija ymmärtää näyttämöteknisen työprosessin vaiheet ja hahmottaa näyttämötekniikan merkityksen esitystoiminnassa. Hän noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä työskentelyssään. Opiskelija osaa hakea itsenäisesti näyttämötekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hahmottaa näyttämömekaanisten järjestelmien kokonaisuuden ja laitteet sekä mekaniikan ohjaustapoja. Hän osaa perustella näyttämöteknisiä ratkaisuja soveltaen alan tietoperustaa. Hän tunnistaa ripustamiseen ja nostotöihin liittyviä riskejä ja osaa toteuttaa turvallisen ripustuksen tai nostotyön itsenäisesti. Opiskelija ymmärtää näyttämöteknisen työprosessin vaiheet ja hahmottaa näyttämötekniikan merkityksen esitystoiminnassa. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä omassa toiminnassaan ja edistää koko työryhmän turvallista työskentelyä. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea ja jäsentää näyttämötekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee näyttämömekaanisten järjestelmien pääpiirteet ja mekaniikan ohjaustapoja. Hän tunnistaa ripustamiseen ja nostotöihin liittyviä riskejä ja osaa toteuttaa turvallisen ripustuksen tai nostotyön osana työryhmää. Opiskelija ymmärtää näyttämöteknisen työprosessin vaiheet ja hahmottaa näyttämötekniikan merkityksen esitystoiminnassa. Hän noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä työskentelyssään. Opiskelija osaa hakea näyttämötekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Hiekkanen
 • Kari Mokkila
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija tuntee näyttämömekaaniset järjestelmät, niiden ominaisuudet,
käyttömahdollisuudet, toimintaperiaatteet sekä järjestelmien erityisvaatimukset. Hän osaa
suunnitella ja toteuttaa tavanomaisia ripustus- ja nostotöitä turvallisesti. Opiskelija
tuntee näyttämöteknisen työprosessin. Opiskelija hahmottaa ammattialan työnkuvat ja näyttämötekniikan roolin osana esitys- ja teatteriteknistä toimintaa. Opiskelija tuntee näyttämöteknisiin järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit.

Sisältö

- näyttämötekniset laitteet, järjestelmät ja niiden toimintaperiaatteet
- ripustus- ja nostotöiden turvallinen toteuttaminen
- näyttämötekniikan työprosessi
- järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit ja -käytännöt

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee näyttämömekaanisten järjestelmien pääpiirteet ja mekaniikan ohjaustapoja. Hän tunnistaa ripustamiseen ja nostotöihin liittyviä riskejä ja osaa toteuttaa turvallisen ripustuksen tai nostotyön osana työryhmää.Opiskelija ymmärtää näyttämöteknisen työprosessin vaiheet ja hahmottaa näyttämötekniikan merkityksen esitystoiminnassa. Hän noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä työskentelyssään. Opiskelija osaa hakea näyttämötekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa näyttämömekaanisten järjestelmien kokonaisuuden ja laitteet sekä mekaniikan ohjaustapoja. Hän tunnistaa ripustamiseen ja nostotöihin liittyviä riskejä ja osaa toteuttaa turvallisen ripustuksen tai nostotyön itsenäisesti. Opiskelija ymmärtää näyttämöteknisen työprosessin vaiheet ja hahmottaa näyttämötekniikan merkityksen esitystoiminnassa. Hän noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä työskentelyssään. Opiskelija osaa hakea itsenäisesti näyttämötekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hahmottaa näyttämömekaanisten järjestelmien kokonaisuuden ja laitteet sekä mekaniikan ohjaustapoja. Hän osaa perustella näyttämöteknisiä ratkaisuja soveltaen alan tietoperustaa. Hän tunnistaa ripustamiseen ja nostotöihin liittyviä riskejä ja osaa toteuttaa turvallisen ripustuksen tai nostotyön itsenäisesti. Opiskelija ymmärtää näyttämöteknisen työprosessin vaiheet ja hahmottaa näyttämötekniikan merkityksen esitystoiminnassa. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä omassa toiminnassaan ja edistää koko työryhmän turvallista työskentelyä. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea ja jäsentää näyttämötekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee näyttämömekaanisten järjestelmien pääpiirteet ja mekaniikan ohjaustapoja. Hän tunnistaa ripustamiseen ja nostotöihin liittyviä riskejä ja osaa toteuttaa turvallisen ripustuksen tai nostotyön osana työryhmää.Opiskelija ymmärtää näyttämöteknisen työprosessin vaiheet ja hahmottaa näyttämötekniikan merkityksen esitystoiminnassa. Hän noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä työskentelyssään. Opiskelija osaa hakea näyttämötekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
 • Mika Säteri
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH19S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

- opinnäytteen työstäminen
- seminaariosallistuminen
- kypsyysnäytteen suorittaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäyte liittyy ammattialaan. Opinnäytteen toteutuksessa ja kieliasussa puutteita. Lähteiden käytössä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäyte on ammattialan kannalta merkityksellinen. Opinnäytteen toteutus ja menetelmät ovat tarkoituksenmukaiset ja kieliasu sujuva. Opinnäytteessä on hyödynnetty aiheen kannalta mielekkäitä lähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäyte kehittää ammattialaa. Opinnäytteen tuloksilla on sovellusarvoa. Opinnäytteen toteutus ja menetelmät ovat aiheen kannalta tarkoituksenmukaiset ja menetelmiä on sovellettu taidokkaasti. Työn kieliasu on erinomainen. Lähdekirjallisuutta on hyödynnetty kattavasti ja monipuolisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäyte liittyy ammattialaan. Opinnäytteen toteutuksessa ja kieliasussa puutteita. Lähteiden käytössä puutteita.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.05.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 15.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mikko Pirinen
 • Timo Raatikainen
 • Mika Säteri
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXHAVOIN
  Esitystekniikan avoin amk
 • AVOINAMK_S22-K23_KXH
  AVOINAMK_S22-K23_KXH_Esitys- ja teatteritekniikka
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelu- ja ohjauskäytännöt. Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja pystyy työstämään sen pohjalta henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Opiskelija tunnistaa omaan oppimiseensa liittyvät vahvuudet ja kehittämiskohteet. Opiskelijalla on valmiuksia kansainvälisyysosaamisensa kehittämiseen ja tavoitteelliseen urasuunnitteluun. Opiskelija on tutustunut esitys- ja teatteriteknisen alan työympäristöön.

Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Opiskelija osaa toimia opiskeluun liittyvässä tietoteknisessä ympäristössä. Opiskelija osaa käyttää opinnoissa tarvittavia tietojärjestelmiä, toimisto-ohjelmistoja ja yhteisöllisen median työvälineitä.

Sisältö

- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö sekä korkeakouluopiskelun keskeisimmät ohjeet ja säännöt
- ohjaus- ja opiskelukäytännöt, oppimis- ja opiskelutaidot, opetussuunnitelmat, opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
- opiskelijapalvelut
- alakohtainen työelämätieto ja kansainvälisyysosaaminen
- asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet
- esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
- viestinnän suunnittelu ja arviointi
- digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt
- opiskelujen kannalta keskeiset Metropolian tietojärjestelmät, toimisto-ohjelmistojen käyttö ja yhteisöllisen median työvälineet

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaalit löytyvät Moodlesta ja Classroomista kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus kampuksella
Kontaktiopetus verkossa (Zoom)
Itsenäiset tehtävät verkkoalustalla (Moodle/Classroom)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 40 h
Itsenäiset tehtävät oppimisalustoilla 60 h

Sisällön jaksotus

Orientaatio opiskeluun, oppimisympäristö ja oppimisen taidot (Mikko Pirinen) syys-lokakuu 2022
IT-järjestelmät ja IT-taidot (Timo Raatikainen) syys-joulukuu 2022, pääosin Moodle-oppimisalustalla
Viestintä (Mika Säteri), kevät 2023

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutuksen kontaktiopetussessioita tallennetaan esim. Microsoft Stream -palveluun kurssilaisten käytettäväksi Moodle- ja Google Classroom -alustojen kautta. Tallenteita säilytetään enimmillään 2 vuotta. Mikäli opiskelija ei halua osallistua tallennuksiin, on hänen otettava yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyy käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija havainnoi omaa oppimistaan. Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee opiskelun käytänteet ja käyttää sujuvasti opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija tunnistaa oman oppimisensa vahvuudet ja kehittämiskohteet. Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee opiskelun käytänteet ja käyttää sujuvasti opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Hän reflektoi omaa oppimistaan ja on valmis kehittämään oppimisvalmiuksiaan. Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osoittaa halua kehittyä asiantuntijan viestintä-ja vuorovaikutustaidoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät/Orientaatio opiskeluun 30%
Tehtävät (Moodle+Google Classroom)/IT-osaaminen 30%
Tehtävät (Moodle)/Viestintä 40%

Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä. Opettaja tiedottaa osaamisen näyttötavasta viimeistään opinnon alkaessa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Vastuuhenkilö

Anu Luoma

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitotason A2, saa valmiuksia ja motivoituu osallistumaan ammattikorkeakoulun toisen kotimaisen kielen opintoihin, jotka vastaavat ammattikorkeakouluasetuksen 1129/2014 7§ mukaisia opintoja.

Opiskelija ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja opiskelua koskeva tieto. Opiskelija pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista, ja hän pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi ruotsin kielen perussanastoa, arkipäivän kielenkäyttötilanteita ja fraaseja. Myös ruotsin kielen kieliopin perusteet tulevat opiskelijalle tutuksi.

- perussanasto
- arkipäivän kielenkäyttötilanteet ja fraasit
- kieliopin perusteet

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin 14.9.-30.11. 2022 klo 16.30-19. Zoom ja/tai kampus, sovitaan opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus (Zoom ja/tai kampus) sekä itsenäiset tehtävät. Opintojakson lopussa kirjallinen tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti opintojakson lopussa, ke 30.11.2022. Uusinnoista (max. 2) sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suoritustavoista informoidaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi, ja hän pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa sekä ilmaisemaan muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Opiskelija selviää rutiininomaisissa ja yksinkertaisissa keskusteluissa välttävästi. Opiskelija ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi ja hallitsee hyvin suppean perussanaston, muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin aineksia. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita, mutta hän osoittaa motivaatiota ja halua kehittää omaa kielitaitoaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, ja hän pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään viestintätilannetta. Hän osaa käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin. Opiskelija pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa. Opiskelija osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita sekä ymmärtää helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää puhetta sisältäviä tekstejä. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurintuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi, ja hän selviää kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä viestintätilanteista ja pystyy enenevässä määrin olemaan aloitteellinen viestintätilanteessa. Opiskelija osaa käyttää kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen. Opiskelija pystyy keskustelemaan kohteliaasti käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja perustason viestintärutiineja. Hän tunnistaa usein ympärillään käytävän keskustelun aiheen, ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai hitaasta puheesta. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää vain vähäisen määrän yksittäisiä puhuttuja ja kirjoitettuja sanoja ja ilmauksia. Opiskelija osaa ilmaista itseään puheessa hyvin suppeasti käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja vakioilmaisuja. Hän osaa selvittää opintojakson tason mukaisia tekstejä apukeinoja (esim. eleet, piirtäminen, sanastot, netti) käyttäen ja pystyy reagoimaan kielellisissä kommunikaatiotilanteissa arvaamalla tai päättelemällä yksittäisten sanojen merkityksiä asiayhteyden, yleistiedon tai muun kielitaitonsa perusteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti.

Lisätiedot

Ruotsin perusteet on ruotsin kielen alkeiskurssi niille opiskelijoille, a) jotka ovat saaneet vapautuspäätöksen amk-asetuksen mukaisesta pakollisista ruotsin kielen opinnoista, mutta joiden pitää päätöksen mukaan suorittaa A1-/A2-tasoiset ruotsin kielen opinnot, b) jotka ovat opiskelleet vain vähän ruotsin kieltä ja/tai c) joiden aiemmista ruotsin kielen opinnoista on runsaasti aikaa.

Opintojakso auttaa opiskelijaa valmentautumaan ja motivoitumaan ammattikorkeakoulun vieraan kielen opintoihin, jotka vastaavat ammattikorkeakouluasetuksen 1129/2014 7§ mukaisia opintoja.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mikko Pirinen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXH20S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja esitystekniikan asiantuntijan näkökulmasta ja soveltaa omaa monialaista esitysteknistä osaamistaan työtehtävissä. Opiskelija toimii ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa työskennellä monikulttuurisessa työyhteisössä ja asiakasympäristössä. Opiskelija kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa. Hän osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin. Opiskelija kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja arvioimaan oman toimintansa vaikutuksia. Opiskelija osaa ottaa työssään huomioon alansa globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia. Hän osaa raportoida ja dokumentoida työprosesseja.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä. Harjoittelun raportointi ja/tai presentointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty harjoittelu edellyttää loppuraportin kirjoittamista ja/tai harjoittelun presentointia. Raportti/presentaatio ilmentää opiskelijan ammatillista kasvua harjoittelun aikana sekä kykyä arvioida kriittisesti omaa toimintaa esitys- ja teatteritekniikan ammattilaisena.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa noin 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa. Lähtökohtaisesti opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Lisätiedot tutkinto-ohjelman harjoitteluohjeessa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja esitystekniikan asiantuntijan näkökulmasta ja soveltaa omaa monialaista esitysteknistä osaamistaan työtehtävissä. Opiskelija toimii ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa työskennellä monikulttuurisessa työyhteisössä ja asiakasympäristössä. Opiskelija kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa. Hän osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin. Opiskelija kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja arvioimaan oman toimintansa vaikutuksia. Opiskelija osaa ottaa työssään huomioon alansa globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia. Hän osaa raportoida ja dokumentoida työprosesseja.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä. Harjoittelun raportointi ja/tai presentointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty harjoittelu edellyttää loppuraportin kirjoittamista ja/tai harjoittelun presentointia. Raportti/presentaatio ilmentää opiskelijan ammatillista kasvua harjoittelun aikana sekä kykyä arvioida kriittisesti omaa toimintaa esitys- ja teatteritekniikan ammattilaisena.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa noin 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa. Lähtökohtaisesti opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Lisätiedot tutkinto-ohjelman harjoitteluohjeessa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Huusko
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esitys- ja teatteriteknisten videojärjestelmien laitteet, niiden ominaisuudet,
käyttömahdollisuudet, toimintaperiaatteet sekä järjestelmien erityisvaatimukset. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa toimivan videojärjestelmän. Hän osaa lukea järjestelmiin liittyviä dokumentteja ja ymmärtää digitaalisen videon peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää ammattialalla käytössä olevia ulosajo- ja mediaserveriohjelmistoja. Opiskelija hahmottaa videotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija tietää järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit ja osaa ottaa ne huomioon järjestelmää rakennettaessa ja käytettäessä. Opiskelija osaa soveltaa taitojaan käytännössä.

Sisältö

- videotekniset järjestelmät, laitteet ja niiden toimintaperiaatteet
- järjestelmiin liittyvät signaalinsiirto- ja verkkoratkaisut
- ulosajo- ja mediaserveriohjelmistojen käyttäminen
- videoteknisten järjestelmien dokumentoinnissa käytettävät symbolit ja merkinnät
- järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit ja -käytännöt

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitukset
Työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa. Lähiopetuksen tiedot löytyvät lukujärjestyksestä https://lukkarit.metropolia.fi/.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa rakentaa toimivan videojärjestelmän ja käyttää järjestelmän laitteita osana työryhmää. Opiskelija hahmottaa videotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa hakea videotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa toimivan videojärjestelmän ja käyttää järjestelmän laitteita itsenäisesti. Hän soveltaa ammattialan tietoperustaa ja teknistä dokumentaatiota suunnittelu- ja rakennustyössään. Opiskelija hahmottaa videotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea videotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa toimivan videojärjestelmän ja käyttää järjestelmän laitteita itsenäisesti. Hän perustelee suunnitteluratkaisunsa soveltaen ammattialan tietoperustaa. Opiskelija käyttää järjestelmällisesti teknistä dokumentaatiota suunnittelu- ja rakennustyössään. Hän hahmottaa videotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä omassa toiminnassaan ja edistää koko työryhmän turvallista työskentelyä. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea ja jäsentää videotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa rakentaa toimivan videojärjestelmän ja käyttää järjestelmän laitteita osana työryhmää. Opiskelija hahmottaa videotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa hakea videotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja
Harjoitukset
Näyttötyöt

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.05.2022

Ajoitus

06.09.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 17

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • AVOINAMK_S22-K23_KXH
  AVOINAMK_S22-K23_KXH_Esitys- ja teatteritekniikka
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esitys- ja teatteriteknisten äänijärjestelmien laitteet, niiden ominaisuudet, käyttömahdollisuudet, toimintaperiaatteet sekä järjestelmien erityisvaatimukset. Opiskelija osaa soveltaa ammattialan tietoperustaa yksinkertaisiin äänijärjestelmiin. Opiskelija osaa lukea järjestelmiin liittyviä dokumentteja. Opiskelija hahmottaa äänitekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija tietää järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit ja osaa ottaa ne huomioon.

Sisältö

- äänitekniset järjestelmät, laitteet ja niiden toimintaperiaatteet
- järjestelmiin liittyvät ohjelmistot, signaalinsiirto- ja verkkoratkaisut
- äänijärjestelmän suunnitteluperiaatteet
- äänitekniikan dokumentoinnissa käytettävät symbolit ja merkinnät
- järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit ja -käytännöt

Oppimateriaalit

Kurssin materiaalit jaetaan Google Classroom -työtilan kautta.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus verkossa (Zoom)
Kontaktiopetus kampuksella
Itsenäiset tehtävät ja ryhmätyöt verkkoalustalla (Google Classroom)

Kurssin opetussessiot ovat pääosin etäsessioita Zoom-alustalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijoiden vierailijaluentoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetussessiot 36h
Tehtävät ja työskentely Classroom-työtilassa 64h

Sisällön jaksotus

Jakso rakentuu ETTE-materiaalin kymmenen kompetenssin ympärille. Kuhunkin kompetenssiin liittyy oppimateriaaliin perehtymistä, kontaktiopetusta, harjoitustehtävä ja varsinainen itsenäinen tehtävä. Lisäksi kontaktiopetukseen liittyen tehdään kompakteja ryhmätehtäviä. Kunkin kompetenssin tehtävät julkaistaan Classroomissa kontaktiopetusaikataulun mukaisesti ja ne jakautuvat koko syksyn ajalle. Kurssin lopuksi tehdään kyselypohjainen päätös- ja palautetehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutuksen kontaktiopetussessioita tallennetaan esim. Microsoft Stream -palveluun kurssilaisten käytettäväksi Moodle- ja Google Classroom -alustojen kautta. Tallenteita säilytetään enimmillään 2 vuotta. Mikäli opiskelija ei halua osallistua tallennuksiin, on hänen otettava yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa äänijärjestelmän keskeisimmät periaatteet ja eri laitteiden merkityksen järjestelmässä. Opiskelija ymmärtää äänitekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa hakea äänitekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää äänijärjestelmien keskeisimmät periaatteet ja eri laitteiden toiminnan järjestelmässä. Hän osaa soveltaa ammattialan tietoperustaa ja teknistä dokumentaatiota äänitekniikkaan liittyvissä tehtävissä. Opiskelija hahmottaa äänitekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea äänitekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää äänijärjestelmien periaatteet ja eri laitteiden toiminnan järjestelmässä kattavasti. Opiskelija käyttää järjestelmällisesti teknistä dokumentaatiota ja ammattialan tietoperustaa ääniteknisissä tehtävissä. Hän hahmottaa äänitekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä omassa toiminnassaan ja edistää koko työryhmän turvallista työskentelyä. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea ja jäsentää äänitekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa äänijärjestelmän kokonaisuuden ja eri laitteiden merkityksen järjestelmässä. Opiskelija hahmottaa äänitekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa hakea äänitekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät (Google Classroom) 80%
Osallistuminen ja kontaktisessioiden tehtävät 20%

Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä. Opettaja tiedottaa osaamisen näyttötavasta viimeistään opinnon alkaessa.

Lisätiedot

Suositeltavat muut opinnot: Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.