Siirry suoraan sisältöön

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka on mahdollista suorittaa kahtena 15 opintopisteen harjoitteluna.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolia Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma on esitys- ja teatteritekniikan moniosaajuuden rohkea uudistaja ja nopeasti muuttuvan alan osaamisen vastuullinen kehittäjä.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit hallitsevat monipuolisesti valo-, ääni- ja kuvatekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät. Medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan teknisissä tehtävissä osana taiteellisia työryhmiä ja tuotanto-organisaatioita. Työtehtävät ovat pääasiassa teattereissa ja oopperataloissa, kulttuuri- ja monitoimitaloissa, tapahtumatekniikan suunnittelussa ja toteutuksessa, konsertti- ja festivaalitoiminnassa, kansainvälisessä esitystoiminnassa sekä suunnittelutoimistoissa ja myynti- ja asennustoiminnassa.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit ovat jatkuvasti valmiita omaksumaan uusia teknologisia sovelluksia ja ottamaan vastaan uusien tuotantomallien ja esitysmuotojen asettamia haasteita. Luotettavien ja varmatoimisten järjestelmien suunnittelu ja rakentaminen esitysten tarpeisiin, laitteiston sujuva operointi sekä nopea ongelmanratkaisu ovat heille arkipäivää. Medianomit toimivat innovatiivisesti ja luovasti esitystekniikan nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja osaavat myös kehittää niitä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan teknisissä suunnittelu-, operointi- ja/tai esimiestehtävissä tapahtumatekniikassa, esitystiloissa, erilaisissa tuotanto-organisaatioissa tai taiteellisissa työryhmissä. He tuntevat laaja-alaisesti valo-, ääni- ja videotekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät ja ovat perehtyneet tuotantojen teknisen suunnittelun ja toteutuksen työkaluihin ja käytäntöihin. Työtehtävät sijoittuvat pääasiassa teattereihin ja oopperataloihin, kulttuuri- ja monitoimitaloihin, tapahtumatekniikan suunnitteluun ja toteutukseen, konsertti- ja festivaalitoimintaan, kansainväliseen esitystoimintaan sekä suunnittelutoimistoihin ja myynti- ja asennustoimintaan.

Keskeiset oppimistulokset

Esitys- ja teatteritekniikan medianomiksi valmistuva kykenee toimimaan esitys- ja tapahtumatekniikan teknisissä suunnittelu-, operointi ja/tai esimiestehtävissä. Hän tuntee esitystekniset valo-, ääni- ja videojärjestelmät sekä näyttämötekniikan laaja-alaisesti ja on voinut perehtyä tarkemmin tiettyyn ammattialueeseen. Esitys- ja teatteritekniikan medianomi ymmärtää esittävän taiteen työprosessit ja osaa osallistua niihin teknisenä asiantuntijana. Hän ymmärtää esitystoiminnan turvallisuuden erityisvaatimukset ja kykenee kehittämään turvallisia toimintatapoja. Hän pystyy toimimaan tehokkaasti projektiluonteisessa työssä vastaten ammattialueensa tuotantoprosessista. Esitys- ja teatteritekniikan medianomilla on hyvät valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisensa kehittämiseen nopeasti muuttuvassa työympäristössä. Hän kykenee muuttuvien tilanteiden vaatimaan luovaan ongelmanratkaisuun ja osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. Hän osaa arvioida ja kehittää työtapoja sekä ottaa huomioon alan globaalin ja teknologisen kehityksen työskentelyssään.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää että tutkinnon edellyttämät opinnot on suoritettu opetussuunnitelman ja tutkintosäännön mukaisesti. (kts. tutkintosääntö)

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto ja ulkomaanharjoittelu on mahdollista suorittaa kolmantena tai neljäntenä opintovuotena.

Erityispääsyvaatimukset

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelmaan ei ole erityispääsyvaatimuksia. Tutkinto-ohjelmaan voivat hakea kaikki hakukelpoiset lukion oppimäärän tai kolmevuotisen ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt. Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskelijavalinnat tapahtuvat valintakokeiden kautta.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan kokopäiväopiskeluna (nuorisokoulutus) ja monimuotokoulutuksena (aikuiskoulutus). Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina ja projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta, etä- ja verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua ja harjoittelua. Osa opinnoista voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain englannin kielellä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Mikko Pirinen
PL 4040, 00079 METROPOLIA
+358 40 047 0564
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Esitys- ja teatteritekniikka
Tunnus
(KXH23S1)
Esitys- ja teatteritekniikka
Tunnus
(KXH21S1)

Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KM00EJ17-3004 Ryhmät KXH23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EJ17-3005 Ryhmät AVOINAMK_S23-K25_KXH
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF48-3005 Ryhmät KXH20S2
Ajoitus 27.11.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KD00FL22-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KM00EJ42-3002 Ryhmät KXH22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus KM00FJ38-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KM00EJ43-3002 Ryhmät KXH21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KM00EJ44-3001 Ryhmät KXH20S2
Ajoitus 25.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EZ19-3001 Ryhmät KXHAVOIN KXH22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER72-3002 Ryhmät KXH23S1
Ajoitus 29.01.2024 - 13.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00EZ17-3001 Ryhmät KXHAVOIN KXH22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3081 Ryhmät KXH21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3104 Ryhmät KXHAVOIN KXH22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00EJ26-3002 Ryhmät KXHAVOIN KXH22S2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER67-3002 Ryhmät KXH23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 08.04.2024 Toteutuksen tunnus KM00EJ27-3002 Ryhmät KXHAVOIN KXH22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER69-3001 Ryhmät KXH21S1
Ajoitus 09.01.2024 - 07.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00EJ18-3002 Ryhmät KXHAVOIN KXH23S1 KXH22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER62-3002 Ryhmät KXH23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER63-3002 Ryhmät KXH23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EJ40-3001 Ryhmät KXH20S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER61-3003 Ryhmät KXH23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER71-3002 Ryhmät KXH23S1
Ajoitus 05.09.2023 - 07.11.2023 Toteutuksen tunnus KD00FJ08-3001
Ajoitus 09.01.2024 - 05.03.2024 Toteutuksen tunnus KD00FJ08-3002
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER76-3002 Ryhmät KXH23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 20.11.2023 Toteutuksen tunnus KM00EZ23-3002 Ryhmät KXHAVOIN KXH22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER77-3002 Ryhmät KXH23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KM00EJ35-3002 Ryhmät KXH22S2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER79-3001 Ryhmät KXH21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER80-3001 Ryhmät KXH21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KM00EZ20-3001 Ryhmät KXH22S2
Ajoitus 02.09.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus KM00EJ17-3006 Ryhmät KXH24S2
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus KM00EJ41-3003 Ryhmät KXH24S2
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EJ21-3003 Ryhmät KXH24S2 KXH23S1
Ajoitus 02.09.2024 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus KM00FJ38-3002
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EJ20-3003 Ryhmät KXH21S1 KXH22S2
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER68-3002 Ryhmät KXH23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EJ37-3002 Ryhmät KXH22S2
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER64-3002 Ryhmät KXH23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER66-3001 Ryhmät KXH21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EJ24-3002 Ryhmät KXH22S2
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER61-3004 Ryhmät KXH24S2
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EZ18-3002 Ryhmät KXH24S2
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus KM00EZ22-3002 Ryhmät KXH24S2
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER78-3002 Ryhmät KXH23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus KM00EJ34-3003 Ryhmät KXH24S2
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EJ36-3002 Ryhmät KXH22S2
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER73-3002 Ryhmät KXH23S1