Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat työskentelevät erilaisissa työyhteisöissä ja heillä on vähintään kahden vuoden työkokemus ennen YAMK-opintoja. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai kumppaniorganisaation haasteisiin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkinto edellyttää 60 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia opintoja. https://www.metropolia.fi/sites/default/files/documents/Tietoa%20opiskelusta/Ohjeet%20ja%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t/metropolia-ammattikorkeakoulun-tutkintosaanto-2020.pdf

Jatko-opinnot

- hakukelpoinen ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoihin
- hakukelpoinen yliopistoon riippuen haettavan yliopiston hakuehdoista

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Kulttuurituotannon koulutusohjelmassa noudatetaan AHOT-käytäntöä seuraavien periaatteiden mukaisesti: muussa korkeakoulussa suoritettujen opintojen käyttäminen korvaamina suorituksina on mahdollista. Opinnätyetyötä ei voida korvata näytöllä eikä sitä voida hyväksilukea.

Tutkinnon profiili

Kulttuurituotannon ylempi AMK -tutkinto kouluttaa luovalla sektorilla tuotannollisissa tehtävissä toimivasta kulttuurituotannon ammattilaisesta asiantuntijan, joilla on kulttuurituotannon kentän tutkimuksen, kehittämisen ja projektijohtamisen erityisosaamista. Kullekin opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Kulttuurituottaja YAMK on kulttuurituotantoon liittyvien kehittämishankkeiden mahdollistaja, joka organisoi ja johtaa tutkivaa ja kehittävää toimintaa. Tuottaja vastaa siitä, että kulttuuritapahtuma tai -palvelu suunnitellaan ja toteutetaan hyvin, arvioidaan ja kehitetään. Metropoliasta valmistuneet kulttuurituottajat toimivat kulttuurin liiketoimintaan, tuotteistamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä mm. tapahtumien ja festivaalien tuottajana, tapahtumatuotantoyrityksissä, mainos- ja media-alalla, musiikkibisneksessä, kulttuuriviennin parissa, kulttuuri- ja liikuntajärjestöissä, julkisen sektorin kulttuuritehtävissä ja kulttuurialan yrittäjänä.

Keskeiset oppimistulokset

- luovien prosessien strateginen johtamiseen ja siihen liittyvään yhteistoiminnalliseen kehittämisosaamiseen
o Opiskelija osaa analysoida oman työnsä ja toimintaympäristönsä kehitystä kansainvälisestä näkökulmasta ja kehittämään luovia prosesseja. Opiskelija oppii kartoittamaan erilaisten asiakasryhmien ja käyttäjien tarpeita taide- ja kulttuuripohjaisille palveluille sekä käyttämään erilaisia malleja palvelujen tuottamiseen. Hän rakentaa asiantuntijaidentiteettiään yhteistoiminnallisen kehittämistyön johtajana ja oppii soveltamaan strategisen suunnittelun menetelmiä.
- palvelujen vuorovaikutteiseen tuottamiseen.
o Opiskelija osaa kartoittamaa erilaisten asiakasryhmien ja käyttäjien tarpeita taide- ja kulttuuripohjaisille palveluille sekä käyttämään erilaisia malleja palvelujen tuottamiseen.

Valmistuminen

Hyväksytysti suoritetut opinnot.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihdon mahdollisuudesta ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa voidaan neuvotella.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispätevyysvaatimuksia

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Jokaiselle opintosuoritukselle on laadittu oma arviointikriteeristö, joka on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Opintojen toteuttaminen

LUOVALLA ALALLA JOHTAMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 15 op
Johtajuus luovalla alalla 5 op
Oman osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 5 op
Tulevaisuusajattelu ja ennakointi kulttuurialalla 5 op

KEHITTÄMISPROSESSIT LUOVALLA ALALLA 40 op
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5 op
Organisaation ja prosessien kehittäminen 5 op
Opinnäytetyö 30 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op

Tutkinto-ohjelman vastaava

Katri Halonen
Yliopettaja
+358 50 362 6407
Katri.Halonen@metropolia.fi
PL 4072, 00079 Metropolia

Kulttuurituotanto (ylempi AMK)
Tunnus
(K0623S6)
Kulttuurituotanto (ylempi AMK)
Tunnus
(K0622S6)
Kulttuurituotanto (ylempi AMK)
Tunnus
(K0621S6)
Kulttuurituotanto (ylempi AMK)
Tunnus
(K0620S6)
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Leena Björkqvist
Vastuuhenkilö

Katri Halonen

Opiskelijaryhmät
 • K0623S6
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma ylempiAMK

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan:

- Opiskelija tunnistaa ja osaa tuoda näkyväksi omaa osaamistaan suhteessa toimikenttään ja muihin
toimijoihin.
- Opiskelija osaa arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan monipuolisesti ja tavoitteellisesti.
- Opiskelija ymmärtää oman osaamisensa soveltamisarvon yhteiskunnan eri sektoreilla.
- Opiskelija osaa määritellä ja perustella omia ammattieettisiä periaatteitaan asiantuntijana ja
työelämän kehittäjänä.
- Opiskelija osaa johtaa omaa asiantuntijatyötään.

Sisältö

- Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) teko
- Elinikäisen oppimiset tavoitteet ja menetelmät
- Osaamisen esittely suullisesti, kirjallisesti ja virtuaalisesti
- Asiantuntijan identiteetti; käsitys itsestä yhteistoiminnallisen tiimityön johtajana
- Yhteistoiminnallinen työskentely: reflektointi, palautteen anto sekä vertaisarviointi ja -tuki
- Asiantuntijuuden jakaminen ja vaikuttava toiminta
- Itsensä johtaminen

Aika ja paikka

Hämeentie 135 D, Helsinki sekä muutama etätapaaminen.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt ja portfolio.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Sisällön jaksotus

Itsenäinen tehtävä: Luova tulevaisuusajattelu - ennakkotehtävä
Muut tehdään opintojakson aikana

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja tehdä näkyväksi omaa asiantuntijuuttaan.Opiskelija tuntee itsearvioinnin ja oman toiminnan kehittämisen periaatteet sekä ymmärtää yhdessä oppimisen merkityksen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä. Opiskelija osaa kuvailla itsensäjohtamisen periaatteet. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut oppimistilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tuoda näkyväksi omaa osaamistaan suhteessa toimintakenttään ja muihin toimijoihin. Opiskelija arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan monipuolisesti ja tavoitteellisesti. Opiskelija kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa tiimeissä ja asiantuntijayhteisöissä. Opiskelija ymmärtää oman osaamisen soveltamisarvon yhteiskunnan eri sektoreilla. Opiskelija tunnistaa omia ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä. Opiskelija osaa soveltaa itsensäjohtamisen keskeisiä menetelmiä. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät määräajassa ja osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti oppimistilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida ja tuoda näkyväksi omaa osaamistaan suhteessa toimintakenttään ja muihin toimijoihin. Opiskelija hallitsee monipuolisia menetelmiä arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa tukea yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa tiimeissä ja asiantuntijayhteisöissä. Opiskelija toimii ja välittää muille omia ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä. Opiskelija osaa johtaa itseään ja tehdä sen näkyväksi. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät määräajassa ja osallistunut rakentavasti ja muita innostaen oppimistilanteisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja tehdä näkyväksi omaa asiantuntijuuttaan. Opiskelija tuntee itsearvioinnin ja oman toiminnan kehittämisen periaatteet sekä ymmärtää yhdessä oppimisen merkityksen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä. Opiskelija osaa kuvailla itsensäjohtamisen periaatteet. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut oppimistilanteisiin.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Laajuus

30 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

30 op

Toteutustapa

84 % Lähiopetus, 16 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Outi Aitio
 • Katri Halonen
 • Eeva-Katri Ahola
Vastuuhenkilö

Katri Halonen

Opiskelijaryhmät
 • K0623S6
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma ylempiAMK

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä noudattaa hyvää tutkimusetiikkaa.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategioita ja menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Työssään opiskelija osaa toimia innovatiivisesti, aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä kestävän kehityksen periaatteita soveltaen.

Opiskelija osaa tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti alansa asiantuntijana, kehittäjänä ja uudistajana sekä osaa rakentaa yhteistyötä työelämän kanssa käytäntöä hyödyttävän tiedon tuottamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyöprosessia ja sen aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin hyvän tutkimus- ja kehittämisraportoinnin mukaisesti ja osoittaa asiantuntijaviestinnän kykyä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa itsenäisesti opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja osaamista viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin vaiheet:

aiheen analyysi ja valinta,

tutkimus- tai kehittämissuunnitelman laatiminen,

tutkimuslupa,

sopimus tutkimuksellisesta kehittämistyöstä,

tutkimus- tai kehittämisprosessin toteutus,

opinnäytetyön raportointi sekä kypsyysnäyte.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönssä opiskelja kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä opiskelija tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. (vrt. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö, 2022)

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Leena Björkqvist
Vastuuhenkilö

Katri Halonen

Opiskelijaryhmät
 • K0623S6
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma ylempiAMK

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
-Opiskelija osaa hankkia ja arvioida nykytilaan ja tulevaisuuteen vaikuttavaa tietoa kriittisesti ja eri
alojen näkökulmista.
-Opiskelija pystyy hyödyntämään muuttuvien toimintaympäristöjen käsittelyyn tarvittavaa tietoa
oman työnsä kehittämisessä.
-Opiskelija kykenee arvioimaan oman työnsä kannalta kulttuurialaan vaikuttavien ilmiöiden
kehityskulkujen merkitystä ja pohtimaan niiden avaamia mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Sisältö

-Tulevaisuusorientaatio - kulttuurituotannon kentän tulevaisuuden piirteet ja konseptit
-Tulevaisuusajattelun perusteet
-Megatrendien jalkautuminen osaksi kulttuurituotannon kentän arkea ja sen kehitystä
-Monialainen ja -ammatillinen tulevaisuustyö
-Digitaalisuus muutosajurina

Aika ja paikka

Hämeentie 135 D, Helsinki sekä muutama etätapaaminen.

Oppimateriaalit

Kazuo Ishiguro: Klara ja aurinko
Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä (2022) https://tulevaisuus.fi/oppikirja-2022/tulevaisuudentutkimus-tutuksi/ - valituin osin.
Lisää materiaalia opintojakson Moodle työtilassa.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen tehtävä ja ryhmätyö.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ryhmätehtävän aihe otetaan opiskelijoiden omaa työelämää koskettavasta alueesta.

Kansainvälisyys

Lähiopetusta
Itsenäinen tehtävä: Luova tulevaisuusajattelu - lukupiiri
Ryhmätyö: Kulttuurialan tulevaisuus 2036 - CASE

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija havainnoi kulttuurialan ilmiöitä tulevaisuuden näkökulmasta ja osaa käyttää
tulevaisuuden tutkimuksen avaintermejä. Opiskelija kykenee hyödyntämään tulevaisuusajattelua käytännössä ja tunnistaa moniammatillisen toiminnan roolin tulevaisuustyössä. Opiskelija ymmärtää yhteyden tulevaisuuden tutkimuksen ja strategiatyön välillä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ilmiöitä tulevaisuuden näkökulmasta käyttäen tulevaisuuden
tutkimuksen avaintermejä. Opiskelija osaa hyödyntää kirjallisuutta ja käyttää sopivia metodeja ja työkaluja kulttuurialaan liittyvän moniammatillisen tulevaisuuden ymmärtämiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää tulevaisuuden tutkimusta strategiatyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee hyödyntämään erilaisia tulevaisuuden tutkimuksen ajattelutapoja osana omaa
ammatillista kehittämistyötä hyödyntäen monialaista ja -ammatillista lähestymistapaa. Opiskelija osaa yhdistellä ja soveltaa erilaisia välineitä ilmiölähtöisen tulevaisuusajattelun tueksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija havainnoi kulttuurialan ilmiöitä tulevaisuuden näkökulmasta ja osaa käyttää
tulevaisuuden tutkimuksen avaintermejä. Opiskelija kykenee hyödyntämään tulevaisuusajattelua käytännössä ja tunnistaa moniammatillisen toiminnan roolin tulevaisuustyössä. Opiskelija ymmärtää yhteyden tulevaisuuden tutkimuksen ja strategiatyön välillä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)
Opiskelija havainnoi kulttuurialan ilmiöitä tulevaisuuden näkökulmasta ja osaa käyttää
tulevaisuuden tutkimuksen avaintermejä. Opiskelija kykenee hyödyntämään tulevaisuusajattelua käytännössä ja tunnistaa moniammatillisen toiminnan roolin tulevaisuustyössä. Opiskelija ymmärtää yhteyden tulevaisuuden tutkimuksen ja strategiatyön välillä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)
Opiskelija kykenee analysoimaan ilmiöitä tulevaisuuden näkökulmasta käyttäen tulevaisuuden
tutkimuksen avaintermejä. Opiskelija osaa hyödyntää kirjallisuutta ja käyttää sopivia metodeja ja työkaluja kulttuurialaan liittyvän moniammatillisen tulevaisuuden ymmärtämiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää tulevaisuuden tutkimusta strategiatyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
Opiskelija kykenee hyödyntämään erilaisia tulevaisuuden tutkimuksen ajattelutapoja osana omaa
ammatillista kehittämistyötä hyödyntäen monialaista ja -ammatillista lähestymistapaa. Opiskelija osaa yhdistellä ja soveltaa erilaisia välineitä ilmiölähtöisen tulevaisuusajattelun tueksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty
Opiskelija havainnoi kulttuurialan ilmiöitä tulevaisuuden näkökulmasta ja osaa käyttää
tulevaisuuden tutkimuksen avaintermejä. Opiskelija kykenee hyödyntämään tulevaisuusajattelua käytännössä ja tunnistaa moniammatillisen toiminnan roolin tulevaisuustyössä. Opiskelija ymmärtää yhteyden tulevaisuuden tutkimuksen ja strategiatyön välillä.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Katri Halonen
Vastuuhenkilö

Katri Halonen

Opiskelijaryhmät
 • K0623S6
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma ylempiAMK

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Arabian kampus, ryhmäopetus 12.9., 10.10., 13.11., 15.11., 12.12.

Oppimateriaalit

Ojasalo, Moilanen & Ritalahti. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan.
HUOM! painos 1 ja 2 edellyttävät perhetymistä palvelumuotoilun perusteisiin muuta kautta.

Opetusmenetelmät

Etäopiskelu, ryhmäopetus, Aineiston analyysiharjoitee, kirjatentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

tentti auki koko opintojakson ajan

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentoja ja itsenäistä opiskelua yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Tarkka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien arviointi

Tehtävä 1: Menetelmätentti. Arviointi 10 pistettä erinomainen (5), 9 pistettä hyvä (4), 8 pistettä hyvä (3), 7 pistettä tyydyttävä (2), 6 pistettä tyydyttävä (1), >6 pistettä hylätty (0).
Tehtävä 2: Aineiston keruun suunnitelma hyväksytty/täydennettävä/hylätty
Tehtävä 3: Aineiston palautus. Arviointi hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Tehtävä 4: Minitutkielma pienryhmätyönä. Arviointi 0-5. Arvosana on yhteinen koko ryhmälle
Tehtävistä 2 ja 3 on saatava hyväksytty tulos. Loppuarvosana perustuu tehtävän 4 arvosanaan, joka voi nousta tai laskea 1 numerolla tehtävän 1 toimiessa korottajana tai alentajana.