Siirry suoraan sisältöön

Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat ovat pääsääntöisesti työssä, joten työelämäyhteistyö syntyy luonnostaan.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: https://www.metropolia.fi/sites/default/files/images/tietoa%20opiskelusta/metropolia_tutkintosaanto_01012022_paivitetty.pdf

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon (EQF 7 -taso), jolla voi hakeutua tiedekorkeakoulujen jatko-opintoihin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden asiantuntija- ja johtotason hankintatehtävissä tarvittavaa strategista hankintatoimen osaamista. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa ns. muutosagentteja, jotka osaavat analysoida ja kehittää organisaation hankintaprosesseja sekä suunnitella ja toteuttaa vaativia muutosprojekteja huomioiden organisaation ja toimintaympäristön tavoitteet ja vaatimukset.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat valmiudet julkisten hankintojen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin.

Julkiset hankinnat - ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voi toimia muun muassa
• hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
• vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
• hankinnan asiantuntijana.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä julkisten hankintojen asiantuntijoiden kanssa ja ne muodostuvat seuraavista osaamisalueista:

1. Analyyttinen ja menetelmäosaaminen
2. hankintaosaaminen
3. Vaikuttavien ja kestävien hankintojen osaaminen
4. Innovatiivisten hankintojen osaaminen
5. syventävä liiketoimintaosaaminen

Opetussuunnitelman jokainen moduuli ja sen opintojakso tuottaa tai syventää em. kompetenssialueita, ks. opintojaksokuvaukset.

Lisäksi tutkinto-ohjelma vahvistaa opiskelijan osaamista ns. yleisten kompetenssien alueilla siten kuin ne on ilmaistu EQF7/NQF7-kvalifikaatiokuvauksissa. Näitä ovat: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, monikulttuurisuusosaaminen sekä teknologiaosaaminen.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op opetussuunnitelman mukaisesti

Opiskelijavaihto

Kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon.

Erityispääsyvaatimukset

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi hakija on suorittanut vähintään 40 op korkeakoulutasoisia liiketaloudellisia opintoja. Lisäksi hakijalla on oltava vähintään kahden vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelma toteutetaan osa-aikaisena ja on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opetus toteutetaan monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta. Lähiopetus järjestetään noin joka toinen perjantai (klo 9-17). Opetusta on ajoittain myös lauantaisin. Osa vaihtoehtoisista ja vapaasti valittavista opintojaksoista järjestetään arki-iltaisin. Valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. Opintojen kesto on 2 vuotta. Monialainen opetus toteutetaan integroidusti tekniikan alan Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelman kanssa.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Kaija Haapasalo
tutkintovastaava
Tel. +358 40 098 8529
E-mail: kaija,haapasalo@metropolia.fi
PL 4071, 00079 Metropolia

Julkiset hankinnat (ylempi AMK)
Tunnus
(L1224S6)
Julkiset hankinnat (ylempi AMK)
Tunnus
(L1223S6)
Julkiset hankinnat (ylempi AMK)
Tunnus
(L1222S6)
Julkiset hankinnat (ylempi AMK)
Tunnus
(L1221S6)
Julkiset hankinnat (ylempi AMK)
Tunnus
(L1220S6)

Ajoitus 16.09.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus LY00FF82-3001 Ryhmät L1223S6
Ajoitus 18.03.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LY00FF86-3001 Ryhmät L1223S6 LITO_VV L1123S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00FB87-3021
Ajoitus 19.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus LY00FF84-3001 Ryhmät L1223S6 T2323S6
Ajoitus 27.10.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus LY00FF83-3001 Ryhmät L1223S6 T2323S6
Ajoitus 18.03.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LY00FF85-3001 Ryhmät L1223S6 T2323S6
Ajoitus 27.10.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus LY00EB30-3004 Ryhmät L1222S6
Ajoitus 01.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus LY00EB30-3005 Ryhmät L1223S6
Ajoitus 26.08.2023 - 19.10.2023 Toteutuksen tunnus LY00EB26-3005 Ryhmät L1223S6 T2323S6
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LY00EB36-3004 Ryhmät L1122S6 L0422S6_1 L0422S6_2 L1222S6 T2322S6
Ajoitus 01.08.2023 - 30.06.2024 Toteutuksen tunnus XX00FB87-3014
Ajoitus 01.03.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00FB87-3026
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LY00EB31-3005 Ryhmät L1122S6 L1222S6 L0423S6_2
Ajoitus 11.09.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus LX00FI58-3001 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 10.11.2023 - 22.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3078 Ryhmät L1223S6 T2323S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.08.2023 Toteutuksen tunnus L000CF93-3013 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 20.06.2024 - 22.09.2024 Toteutuksen tunnus L000CF93-3015 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus LY00FF82-3002 Ryhmät L1224S6
Ajoitus 21.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LY00FT31-3001 Ryhmät L0424S6_1 T1324S6_1
Ajoitus 21.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LY00FT31-3002 Ryhmät T1324S6_2 L0424S6_2
Ajoitus 27.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus LY00FF87-3001 Ryhmät L1223S6
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LY00FF83-3002 Ryhmät T2324S6 L1224S6
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus LY00EB30-3006 Ryhmät L1224S6
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus LY00EB26-3006 Ryhmät T2324S6 L1224S6
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LY00FG25-3002 Ryhmät L1223S6
Ajoitus 01.08.2024 - 30.06.2025 Toteutuksen tunnus XX00FB87-3034
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LY00FG22-3004 Ryhmät L1123S6
Ajoitus 29.08.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus LX00FT24-3001 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 25.10.2024 - 21.03.2025 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3102 Ryhmät T2324S6 L1224S6