Siirry suoraan sisältöön

Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat ovat pääsääntöisesti työssä, joten työelämäyhteistyö syntyy luonnostaan.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: https://www.metropolia.fi/sites/default/files/images/tietoa%20opiskelusta/metropolia_tutkintosaanto_01012022_paivitetty.pdf

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon (EQF 7 -taso), jolla voi hakeutua tiedekorkeakoulujen jatko-opintoihin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden asiantuntija- ja johtotason hankintatehtävissä tarvittavaa strategista hankintatoimen osaamista. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa ns. muutosagentteja, jotka osaavat analysoida ja kehittää organisaation hankintaprosesseja sekä suunnitella ja toteuttaa vaativia muutosprojekteja huomioiden organisaation ja toimintaympäristön tavoitteet ja vaatimukset.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat valmiudet julkisten hankintojen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin.

Julkiset hankinnat - ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voi toimia muun muassa
• hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
• vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
• hankinnan asiantuntijana.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä julkisten hankintojen asiantuntijoiden kanssa ja ne muodostuvat seuraavista osaamisalueista:

1. Analyyttinen ja menetelmäosaaminen
2. hankintaosaaminen
3. Vaikuttavien ja kestävien hankintojen osaaminen
4. Innovatiivisten hankintojen osaaminen
5. syventävä liiketoimintaosaaminen

Opetussuunnitelman jokainen moduuli ja sen opintojakso tuottaa tai syventää em. kompetenssialueita, ks. opintojaksokuvaukset.

Lisäksi tutkinto-ohjelma vahvistaa opiskelijan osaamista ns. yleisten kompetenssien alueilla siten kuin ne on ilmaistu EQF7/NQF7-kvalifikaatiokuvauksissa. Näitä ovat: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, monikulttuurisuusosaaminen sekä teknologiaosaaminen.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op opetussuunnitelman mukaisesti

Opiskelijavaihto

Kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon.

Erityispääsyvaatimukset

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi hakija on suorittanut vähintään 40 op korkeakoulutasoisia liiketaloudellisia opintoja. Lisäksi hakijalla on oltava vähintään kahden vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelma toteutetaan osa-aikaisena ja on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opetus toteutetaan monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta. Lähiopetus järjestetään noin joka toinen perjantai (klo 9-17). Opetusta on ajoittain myös lauantaisin. Osa vaihtoehtoisista ja vapaasti valittavista opintojaksoista järjestetään arki-iltaisin. Valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. Opintojen kesto on 2 vuotta. Monialainen opetus toteutetaan integroidusti tekniikan alan Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelman kanssa.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Kaija Haapasalo
tutkintovastaava
Tel. +358 40 098 8529
E-mail: kaija,haapasalo@metropolia.fi
PL 4071, 00079 Metropolia

Julkiset hankinnat (ylempi AMK)
Tunnus
(L1223S6)
Julkiset hankinnat (ylempi AMK)
Tunnus
(L1222S6)
Julkiset hankinnat (ylempi AMK)
Tunnus
(L1221S6)
Julkiset hankinnat (ylempi AMK)
Tunnus
(L1220S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

16.09.2023 - 20.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1223S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* tunnistaa tulevaisuuden keskeiset työelämäkompetenssit ja osaa kehittää itseään niiden mukaisesti.
* tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymiskohteensa vuorovaikutuksen, tiimityön ja johtamistyön näkökulmasta. 
* kehittää itseään jatkuvan oppimisen ja EFQ7-tason mukaisesti.
* kykenee toimimaan jatkuvassa muutoksessa ja osaa toimia itseohjautuvasti työkontekstissaan.
* kykenee vahvistamaan resilienssiään, itsetuntemustaan, myötätuntoaan, tunneälykkyyttään ja rakentamaan myönteistä tunneilmastoa työyhteisössään.
* osaa ylläpitää ja kehittää hyvinvointiaan osana tulevaisuuden kompetensseja.

Sisältö

Tulevaisuuden työelämäkompetenssit
Henkilökohtainen kehittyminen osana jatkuvaa uudistumista
Työyhteisöt, tiimit ja johtaminen
Itsensä johtaminen muuttuvissa organisaatioissa
Itsetuntemus ja hyvinvointi

Aika ja paikka

Verkkototeutus.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.
Zoom-linkki tulee OMAan ennen opintojakson alkua.

Sisällön jaksotus

Opintojakson ensimmäisellä kerralla käydään läpi osaamistavoitteet, toteutus, arviointi ja muut käytännön asiat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Pia Hellman
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1223S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • L1123S6
  Master's Degree Programme in Procurement, ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* ymmärtää digitaalisten palveluiden vaikutuksen kilpailuetuun
* tuntee digitaaliset palvelukanavat, työkalut, ratkaisut ja alustat

sekä osaa
* kehittää digitaalisia liiketoimintamalleja
* suunnitella digitaalisia palvelukonsepteja ja kehittää palveluita monikanavaisessa ympäristössä.
* suunnitella digitaalisen palvelun asiakasarvon
* kehittää, suunnitella ja toteuttaa tapoja, joilla yritykset voivat hankkia, myydä, palvella ja pitää asiakkaita digitaalisessa palveluliiketoiminnassa
* suunnitella ja toteuttaa palvelukehitysprojektin uudelle tai olemassa olevalle digitaaliselle palvelulle

Sisältö

* Palveluprosessien kehittäminen
* Digitaalisten palveluiden liiketoimintamallien ja digistrategian kehittäminen
* Palvelumuotoilu, ketterät menetelmät ja työkalut
* Digitaalisen palvelun konseptointi
* Digitaaliset palvelukanavat, työkalut, ratkaisut ja alustat
* Digitaalisen palvelun asiakasarvon suunnittelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Opetuskieli on englanti

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

27.10.2023 - 14.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
Opettaja
 • Perttu Pohjonen
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1223S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • T2323S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK tekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaaaan opiskelija osaa
* analysoida organisaation tavoitteita sekä edistää hankinnan strategisen roolin ymmärrystä ja suunnitella ja kehittää tältä pohjalta hankintastrategiaa ja hankintayksikön johtamista.
* arvioida missä tilanteissa erilaisia johtamismenetelmiä kuten kategoriajohtamista käytetään.
* hyödyntää spend-analyysiä ja portfolioanalyysiä hankintojen johtamisen työkaluina.
* tunnistaa omaa organisaation ulkopuolella toimimiseen liittyvät johtamisen haasteet, edellytykset, mahdollisuudet ja menetelmät ja sen perusteella suunnitella, johtaa ja kehittää ulkoistamisprosesseja.
* hallita toimittajamarkkinoita asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti hyödyntäen toimittajamarkkinoiden innovaatiokyvykkyyden.
* hyödyntää erilaisia kustannushyötymalleja ja elinkaarilaskelmia ja tulkita niiden avulla hankintojen kokonaiskustannuksia (TCO) sekä elinkaarikustannuksia taloudellisen kestävyyden näkökulmasta.
* tuottaa sosiaaliseen ja ekologiseen vastuuseen liittyviä riskianalyysejä.

Sisältö

* Hankinnan strateginen rooli ja hankintastrategiat
* Kategoriajohtaminen, spend-analyysi ja portfolioanalyysi
* Ulkoisten resurssien johtaminen ja toimittajamarkkinatuntemus
* Kokonaiskustannusajattelu ja elinkaarikustannukset (talous)
* Riskianalyysit (sosiaalinen ja ekologinen)

Aika ja paikka

10.11. Myyrmäen kampus, Leiritie 1 Vantaa
17.11. Myyrmäen kampus, Leiritie 1 Vantaa
1.12. Myyrmäen kampus, Leiritie 1 Vantaa

Oppimateriaalit

Kari Iloranta & Hanna Pajunen-Muhonen: Hankintojen johtaminen, Tietosanoma 2018
Kari Tanskanen: Ulkoisten Resurssien Johtaminen, Tietosanoma 2021
Kraljic, P. 1983. Purchasing Must Become Supply Management. Harvard Business Review, 61(5), p. 109. https://search.proquest.com/docview/227791115?accountid=11363
Klassikkoartikkeli hankinnan strategisesta roolista yrityksille
Gelderman, C. & van Weele, A. 2005. Purchasing Portfolio Models: A Critique and Update. Journal of Supply Chain Management, 41(3), pp. 19-28.
Christian Schuh & al.: The Purchasing Chessboard: 64 Methods to reduce costs and increase value with suppliers. Springer Berlin Heidelberg 2009.
Pentti Sydänmaanlakka: Älykäs julkinen johtaminen. Talentum 2015.

Opetusmenetelmät

Luennot, videot, työpajat, ryhmätyöt esityksineen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
Opettaja
 • Perttu Pohjonen
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1223S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • T2323S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK tekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
* hankinnan riskikartoituksen ja kehitysvaiheanalyysin avulla osoittaa hankintayksikön kehittämiskohteet sekä valita hankintatoimen ja hankintaosaamisen kehittämisen keskeisistä malleista tilanteeseen sopivan.
* tiedostaa toimittajasuhteiden merkityksen sekä osaa kehittää toimittajasuhteiden hallintaa hankintastrategian mukaisesti.
* arvioida vaikuttavuuden kannalta merkitykselliset hankintakategoriat ja mitata ja raportoida hankintojen vaikuttavuutta.
* määritellä hankintaorganisaation ja yksittäisten hankintojen tavoitteita sekä mitata hankintayksikön ja toimittajien suorituskykyä (KPI:t) ja kehittää näiden raportointia.
* määritellä ja kehittää hankintojen laatua.
* hyödyntää hankintojen digitaalisaation mahdollisuuksia.
* suunnitella innovatiivisen julkisen hankinnan.
.

Sisältö

* Hankintaorganisaation ja –osaamisen kehittäminen
* Toimittajasuhteiden hallinta
* Hankintojen vaikuttavuuden arviointi
* Suorituskyvyn mittarit ja raportoinnin kehittäminen
* Hankintojen laadun kehittäminen
* Hankintojen digitalisaation hyödyntäminen
* Innovatiiviset hankinnat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

27.10.2023 - 14.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Markus Ukkola
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1222S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* ymmärtää hankintalainsäädännön tavoitteet ja tarkoituksen.
sekä osaa
* hyödyntää hankintalainsäädäntöä.
* argumentoida ja vakuuttaa yleisön (tuomioistuin, markkinat, oma organisaatio)
* käyttää julkisten hankintojen keskeisiä periaatteita (syrjimättömyys, avoimuus, tasapuolisuus, suhteellisuus) argumentaatiossa.
* systematisoida hankintasäännöt suhteessa julkisiin hankintoihin liittyvään muuhun lainsäädäntöön
* hyödyntää julkisten hankintojen oikeussuojakeinoja

Sisältö

Hankintalainsäädäntö
Julkisten hankintojen keskeiset periaatteet
Oikeussuojakeinot

Aika ja paikka

Asiantuntijaluennot online Zoomissa tai Teamsissä perjantaisin seuraavasti:
27.10., 17.11., 1.12. klo 13-16

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa Moodle- oppimisalustalla

Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot online Zoomissa tai Teamsissä
Yksilö- ja ryhmätehtävät Moodle- oppimisalustalla

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet, sisältö, suoritustapa ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkovaatimukset:
Tämä on YAMK -opintojakso Julkiset Hankinnat tutkinto-ohjelmassa.Kurssin onnistunut suorittaminen edellyttää AMK-tasoisia opintoja sekä jonkin verran aiempaa tietämystä tai osaamista/työkokemusta hankinnoista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan määrittämien tehtävien perusteella seuraavasta:

Monivalintatehtävät ja esseetehtävä Moodlessa: max 40 pistettä, josta 50 % painoarvo molemmilla tehtävätyypeillä. Tarkempi määrittely kurssin alussa Moodle- oppimisalustalla.

Case-harjoitustehtäviä 2 kp, joita kumpikin max 3+ pistettä.

Arviointiasteikko:
1 = 50-59 pistettä
2 = 60-69 pistettä
3 = 70-79 pistettä
4 = 80-89 pistettä
5= 90 -100 pistettä
alle 50 pistettä on hylätty

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • OIK Liiketalous ope
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1223S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* ymmärtää hankintalainsäädännön tavoitteet ja tarkoituksen.
sekä osaa
* hyödyntää hankintalainsäädäntöä.
* argumentoida ja vakuuttaa yleisön (tuomioistuin, markkinat, oma organisaatio)
* käyttää julkisten hankintojen keskeisiä periaatteita (syrjimättömyys, avoimuus, tasapuolisuus, suhteellisuus) argumentaatiossa.
* systematisoida hankintasäännöt suhteessa julkisiin hankintoihin liittyvään muuhun lainsäädäntöön
* hyödyntää julkisten hankintojen oikeussuojakeinoja

Sisältö

Hankintalainsäädäntö
Julkisten hankintojen keskeiset periaatteet
Oikeussuojakeinot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

26.08.2023 - 19.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
Opettaja
 • Perttu Pohjonen
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1223S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • T2323S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK tekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* tuntee julkishallinnon toimintaperiaatteet sekä suomalaisen hallintojärjestelmän rakenteet ja osaa analysoida niiden merkitystä julkishallinnon organisoitumisen ja palvelurakenteen kannalta.
* ymmärtää julkisyhteisöjen strategisen johtamisen erityispiirteet ja kokonaiskuvan strategisesta johtamisesta kunnissa, muissa julkisyhteisöissä sekä yleishyödyllisissä organisaatioissa sekä osaa analysoida julkisen organisaation strategiaan vaikuttavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä.

sekä osaa
* kuvata julkisen strategiaprosessin perusvaiheet, tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien merkityksen ja analysoida miten hankintatoimi suhteutuu niihin.
* tehdä johtopäätöksiä talouselämään vaikuttavien megatrendien vaikutuksista hankintayksikön toimintaan.
' tuntee ennakoinnin ja skenaarioiden rakentamisen periaatteet ja osaa suunnitella toimialakohtaisten ennusteiden perusteella hankintayksikön toimintaa.
* analysoida julkisten hankintojen vaikutusta yhteiskuntaan ja ymmärtää hankintojen strategisen roolin.
* tutkia julkisten hankintojen pitkän aikavälin vaikutuksia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa sekä markkinavaikutuksien osalta.

Sisältö

• Julkishallinnon toimintaperiaatteet
• Sääntelykehikko
• Strateginen johtaminen julkisyhteisössä
• Ennakointi ja tulevaisuuslukutaito
• Vaikuttavuus- ja kestävyystavoitteet

Aika ja paikka

LA 26.8. klo 9.00-15.00 Myyrmäen kampus, Leiritie 1 Vantaa
PE 15.9. klo 9.00-15.00 Myyrmäen kampus, Leiritie 1 Vantaa
PE 29.9. klo 9.00-15.00 Myyrmäen kampus, Leiritie 1 Vantaa

Oppimateriaalit

Kirjallisuus, jota opintojaksolla käytetään.
Petri Virtanen & Jari Stenvall: Julkinen johtaminen, Tietosanoma 2019
Inga Nyholm & al: Julkinen hallinto Suomessa, Tietosanoma 2016)
Kari Iloranta & Hanna Pajunen-Muhonen: Hankintojen johtaminen, Tietosanoma 2018
Sini Sallinen & al: Toimiva kunta, Kuntaliitto 2017
Kaisa Schmidt-Thomé & al: Kestävän kehityksen johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla. Valtioneuvoston kanslia 2020
Tero Vuorinen: Strategiakirja, Alma Talent Oy 2017 Pentti Sydänmaanlakka: Älykäs julkinen johtaminen, Talentum 2015

Opintojakson aikana voidaan listausta täydentää.

Opetusmenetelmät

Lähiluennot ja keskustelut,
Asiantuntijaluennot,
Videot,
Fasilitoitu työskentely, ryhmätyöskentely
Harjoitustehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kuormittavuus
Kontaktikerrat 25 h
Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöt 45 h
Harjoitustöiden valmistaminen 55 h

Sisällön jaksotus

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L1122S6
  Master's Degree Programme in Procurement
 • L0422S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L0422S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L1222S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • T2322S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK tekniikka

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää nykyhetkessä käytävää keskustelua kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta ja on tietoinen niihin liittyvistä haasteista. Oppilas tunnistaa toisiinsa liittyviä elementtejä jotka myötävaikuttavat kestäviin liike-elämän käytäntöihin ja kiertotalouteen ja kykenee näkemään niihin sisältyvät kasvu- ja liiketoimintamahdolllisuudet.

Kurssi yhdistää luovaan ja innovatiiviseen ratkaisun muodostamiseen liittyvät taidot kuten ongelmanratkomisen, projektinhallinnan, systeemiajattelun ja muotoiluajattelun kestävän kehityksen ja liike-elämän tietämykseen. Kurssi myös kehittää oppilaan kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyviä kommunikaatiotaitoja hyötynäkökulman kautta.

Sisältö

• Kiertotalouden keskeiset käsitteet: elinkaariajattelu ja kestävä suunnittelu
• Kasvu vs. hyvinvointi ilman talouskasvua ja siihen liittyvät mahdollisuudet; liiketoimintatapaukset ja innovatiot kiertotaloudessa
• Globaalit kestävyyshaasteet ja -päämäärät kiertotalouden näkökulmasta

Tehtäväkuvaus: Oppilaat ideoivat kestävyyshaasteita kehittääkseen (tai testatakseen) ratkaisuja jotka perustuvat elinkaarimallinnuksiin ja kiertotalouden periaatteisiin. Oppilaat raportoivat kurssilla tehdyn pienimuotoisen projektin tuloksista suullisesti (tiimeissä) ja yksilöllisesti (blogi/päiväkirja -formaatissa).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ajoitus

01.08.2023 - 30.06.2024

Laajuus

30 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

30 op

Toteutustapa

84 % Lähiopetus, 16 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä noudattaa hyvää tutkimusetiikkaa.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategioita ja menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Työssään opiskelija osaa toimia innovatiivisesti, aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä kestävän kehityksen periaatteita soveltaen.

Opiskelija osaa tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti alansa asiantuntijana, kehittäjänä ja uudistajana sekä osaa rakentaa yhteistyötä työelämän kanssa käytäntöä hyödyttävän tiedon tuottamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyöprosessia ja sen aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin hyvän tutkimus- ja kehittämisraportoinnin mukaisesti ja osoittaa asiantuntijaviestinnän kykyä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa itsenäisesti opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja osaamista viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin vaiheet:

aiheen analyysi ja valinta,

tutkimus- tai kehittämissuunnitelman laatiminen,

tutkimuslupa,

sopimus tutkimuksellisesta kehittämistyöstä,

tutkimus- tai kehittämisprosessin toteutus,

opinnäytetyön raportointi sekä kypsyysnäyte.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on tarkoitettu Metropolia Ammattikorkeakoulun Liiketalouden alan YAMK -tutkinto-ohjelman entisille opiskelijoille, joilla on opinnäytetyö jäänyt tutkintoroolilla keskeneräiseksi. Ennen toteutukselle ilmoittautumista otathan yhteyttä koulutussuunnittelijaan, Nea Kivekäs nea.kivekas@metropolia.fi ja varmistat, että voit ilmoittautua tälle toteutukselle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönssä opiskelja kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä opiskelija tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. (vrt. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö, 2022)

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala).
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L1122S6
  Master's Degree Programme in Procurement
 • L1222S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • L0423S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää erilaisia lähestymistapoja projektinhallintaan ja johtamiseen, tuntee keskeiset projektinhallinnan käsitteet, osaa määritellä projektisuunnitelman ja kykenee hallinnoimaan projektia. Oppilas kykenee soveltamaan liike-elämän tutkimus- ja kehitysmetodeja tosielämän projektinhallintatapaukseen. Oppilas kykenee arvioimaan kriittisesti ja analysoimaan projektin tuloksia sekä raportoimaan projektista.

Sisältö

• Projektinjohtaminen, projektityön mallit ja metodit
• Projektityökalut alullepano- ja suunnitteluvaiheessa: hankesuunnitelma, työselvitys, vastuumatriisi, kommunikaatiosuunnitelma, projektiehdotus
• Projektityökalut toimeenpano- ja kontrollivaiheessa: työnositus, aikataulutus ja tarkat arviot
• Tiiminhallinta, tiimin johtaminen, selkeä kommunikaatio ja muut projektitaidot
• Arviointi ja mittaaminen: projektin eteneminen ja onnistuminen
• Projektiraportointi ja sidosryhmien hallinta

Tehtäväkuvaus: Kurssi sisältää joukon kysymyksiä, joilla tarkistetaan, onko oppilas tutustunut kurssin opiskelumateriaaliin. Kurssin päätehtävänä on tuottaa reflektointiin perustuva raportti (yksilötehtävä). Oppilas soveltaa liike-elämän tutkimus- ja kehitysmetodeja tosielämän projektinhallintatapauksen analysointiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

The course gives you future competencies for your own supervisory work and allows you to solve your own leadership and management questions through systems thinking. In the course, you will also learn how you can utilize systemic leadership and coaching in your own work.

Sisältö

Changing leadership paradigm
Complexity and the need of a mindset shift
System intelligence as a future competence
Systemic leadership competencies and coaching tools
Organization constellations as a tool for dealing with complexity in modern organizations

Aika ja paikka

Mon 11.9.2023 9-12
Tue 12.9.2023 9-12
Wed 13.9.2023 9-12
Mon 18.9.2023 9-12

Oppimateriaalit

The students will write a reflective learning diary during the course based on literature, articles and workshops.

Opetusmenetelmät

The course will be implemented online in the autumn 2023. The course includes lectures, group discussions and reflective sessions. The focus is on combining systemic leadership theories to practice and learn how to use different tools in organizations. The language of the course will be English.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation in a scale of 1-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

10.11.2023 - 22.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
Opettaja
 • Pia Hellman
 • Pauliina Lautiainen
 • Henna-Liisa Palojärvi
 • Mari Hiljanen
 • Perttu Pohjonen
 • Tiina Mikkola
 • Pauli Järvensivu
 • Kaija Haapasalo
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1223S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • T2323S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK tekniikka

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Luennot/työpajat Myyrmäen kampuksella
10.11., 4.12., 19.1.,9.2., 8.3.

10.11. klo 13.00-16.00,
4.12. klo 17.00 - 20.00 online
muut lähikerrat klo 9.00-12.00

Mikäli luennot/työpajat online pidetään ne Zoomissa tai Teamsissä, tarkista linkki Omasta/Moodlesta.

Laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien sekä tutkimusviestinnän osuus toteutetaan etäopiskeluna Moodle-oppimisympäristössä.

Oppimateriaalit

Coghlan D. 2019 Doint action research in your own organization. SAGE

Kananen, J. 2014. Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona: Miten kirjoitan toimintatutkimuksen opinnäytetyönä? Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Muu toimintatutkimusta käsittelevä kirjallisuus ja oman opinnäytetyöaiheen kirjallisuus

Menetelmäkirjallisuus

Kansainväliset e-aineistot (journal articles) finna.metropolia.fi

Opetusmenetelmät

Luennot, työpajat, harjoitustehtävät, videot, testit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan myöhemmin.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja verkkomateriaali 40 h
Itsenäinen työskentely ja kirjallisuuteen tutustuminen 40 h
Harjoitustöiden valmistaminen 50 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet, sisältö, suoritustapa ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkovaatimukset:
Tämä on YAMK -opintojakso Procuremt MBA-ohjelmassa.
AMK-tasoiset opinnot ja aiempi osaaminen/työkokemus hankinnoista on edellytyksenä kurssin onnistuneelle suorittamiselle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yhteensä 100 pistettä tehtävistä, josta:

1) Tutkimusviestintään liittyvät tehtävät: Hyväksytty/hylätty (hyväksytty suoritus vaaditaan)
2) Määrällisiin ja laadullisiin menetelmiin ja GDPR-asioihin liittyvä testi 40p
3) Toimintatutkimukseen liittyvät tehtävät 60 p

Arviointi-asteikko:
50 -59 = 1
60-69 = 2
70 - 79 = 3
80 - 89 = 4
90 -100 = 5

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

13.02.2023 - 16.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • MEN Liiketalous ope
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija ymmärtää yrityksen yhteiskuntavastuun (CSR) lähtökohdat, yhteiskuntavastuuohjelmien kriittiset kohdat ja sen toteuttamisen kannalta tärkeät kysymykset. Hän osaa laatia strategisen viestintäsuunnitelman yhteiskuntavastuuohjelman käynnistämiseksi sekä seurata käynnissä olevan ohjelman toteutumista.

Sisältö

- CSR:n tausta ja ydinkysymykset;
- CSR ja kestävä kehitys;
- CSR ja innovaatiot;
- CSR eri kulttuurikonteksteissa;
- strategiset partneruudet CSR:n näkökulmasta
- case-esimerkkejä yksityiseltä ja julkiselta/kolmannelta sektorilta

Aika ja paikka

PLEASE kindly note! The course workspace will be opened by 25.06.2023 (well in advance before the course starts). The students can start working on their assignments immediately and finish the course on the last day of the classes.

Course schedule (5 meetings online):

14th August, Mon, 16-19 pm
15th August, Tue, 16-19 pm
16th August, Wed, 16-19 pm
21st August, Mon, 16-19 pm (must attend; peer review of assignment presentations)
22nd August, 16-19 pm, Q&A.

Zoom link for all sessions is this: https://metropolia.zoom.us/j/4891765119 , Meeting ID: 489 176 5119

Oppimateriaalit

Recommended readings:

CSR has attracted a lot of attention and there are multiple publications on this topic. For this course, we can recommend to read these 2 recent online e-books that should give a good overall view of the CSR:

1) RECOMMENDED: Olkkonen, Laura and Quarshie, Anne (2019). "Corporate Social Responsibility in Finland: Origins, Characteristics, and Trends". Springer International Publishing 2019. - This is a good, very modern, easy-reading book, available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

2) RECOMMENDED: Haynes, K., Murray, A., Dillard, J. (2012). "Corporate Social Responsibility: A Research Handbook". Routledge 2012. - This a time-proven, deep-diving book that provides a classic view of CSR and its main debate topics. For advanced readers. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

3) additionally, you can consult "Dictionary of Corporate Social Responsibility: CSR, Sustainability, Ethics and Governance", Eds. S.O.Idowu, N.Capaldi, M.S.Fifka, L.Zu, R.Schmidpeter. Springer International Publishing 2017. - Use this e-book if you need a quick access to a definition in CSR. It has an excellent collection of definitions and key concepts in CSR. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

4) additionally, the course also has a collection of ARTICLES in "Documents".

Opetusmenetelmät

The course is aimed at the Master´s students who already have work experience and have probably come across CSR activities in their work life, or have initial understanding of this area and its application, as well as have opinions about societal, sustainability, environmental and other challenges that business could or should be responsible for.

Learning outcomes:

The student understands contemporary debates about corporate social responsibility. The student recognizes different levels of CSR, ranging from occasional to strategic, and can also recognize business opportunities in CSR; and is able to come up, argue for, and plan for own innovative CSR activity on the selected level.

The course pulls together the skills related to creative & innovative solution building including problem solving, systems thinking, design thinking together with CSR knowledge and business knowledge.

Teaching methods include: online sessions, interactive discussions, case presentations, reading, and doing individual assignments.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The course will rely on the industry-university cooperation (as planned in October 2022).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The course includes 2 assignment presentations:
Assignment 1 - due date is 20th August, 23.59 pm
Assignment 2 - due date is 10th September, 23.59 pm.

The assignment instructions will be available by 25.06.2023. Any earlier submissions are very welcome!

The course grade is comprised of:
40% for Assignment A + 40% for Assignment B + 20% for class discussion and participation in class activities (including the peer review of presentations on 21st August, Monday at 15-18 pm).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Please inform the course instructor in advance if you are not able to attend online meetings. Some of the materials will be video-recorded, so an alternative implementation method is without attendance (or with a reduced attendance), but with an additional task.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course workload is 5 ECTS, which is appx. 130h of work (online meetings, readings, assignments and self-study).

Sisällön jaksotus

Course contents:

- Key concepts in CSR
- Latest approaches to CSR
- Strategic CSR
- Social challenges and responsible business: cases.

Lisätietoja opiskelijoille

The course is held in English.

Course instructor

Zinaida Grabovskaia, PhL, Senior lecturer
Head of Master’s Programme in Business Informatics
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Room 250, Leiritie 1, 01600 Vantaa, Finland
tel. +358 40 198 4008
Email: zinaida.grabovskaia@metropolia.fi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is assessed on the 0 (failed) – 5 (excellent) grading scale.

Approved / Failed

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Satisfactory

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Good

Good overall performance: can apply and articulate concepts and information well both verbally and in writing, certain areas of individual or team output require further attention; shows appropriate level of interest and motivation in individual and team activities. Good presentation delivery and analysis.

Excellent

Excellent performance in all elements of the course: shows interest and motivation in individual and team activities and assignments, fully applies and clearly articulates concepts and information both verbally and in writing. The student is able to support his/her argument with references to the recommended reading and lecture content. Excellent presentation, delivery and analysis.

Lisätiedot

Opintojakson opetuskieli on englanti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (kiitettävä).