Siirry suoraan sisältöön

Vanhustyön tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Geronomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Tutustu Metropolian yleisiin AHOT-ohjeisiin.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus: >>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Geronomi työskentelee yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä. Geronomi toimii vanhuspalvelujen tuottajana, koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä julkisella sektorilla, järjestöissä, säätiöissä ja yrityksissä.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Säännöt >>

Opintojen toteuttaminen

Kurssit toteutetaan monimuoto-opetuksena.
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet > Siirry ajoitussuunnitelmaan (ks. Koulutuksen rakennetaulukko).

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Mari Heitto
Puh. +358 40 769 8714
Email: mari.heitto(at)metropolia.fi

Vanhustyö
Tunnus
(SXC23S2)

Vanhustyö
Tunnus
(SXC24K2)
Vanhustyö
Tunnus
(SXC22S2)

Vanhustyö
Tunnus
(SXC23K2)
Vanhustyö
Tunnus
(SXC21S2)

Vanhustyö
Tunnus
(SXC22K2)
Vanhustyö
Tunnus
(SXC20S2)

Vanhustyö
Tunnus
(SXC21K2)
Vanhustyö
Tunnus
(SXC19S2)

Vanhustyö
Tunnus
(SXC20K2)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katariina Holopainen
Vastuuhenkilö

Katariina Holopainen

Opiskelijaryhmät
 • SXC23S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ihmiskehon keskeiset rakenteet ja toiminnot
- tunnistaa fyysisen vanhenemisen keskeiset teoriat ja selitysmallit
- tunnistaa luonnollisen fyysisen vanhenemisen aiheuttamat muutokset ihmisen fysiologisissa toiminnoissa ja osaa arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneen ihmisen toimintaan

Sisältö

- ihmiskehon keskeinen rakenne ja toiminta: kudokset, tuki- ja liikuntaelimistö, verenkiertoelimistö, hengityselimistö, ruoansulatuselimistö, virtsanerityselimistö ja nestetasapaino, hermosto, aistit ja hormonaalinen säätely
- keskeiset fyysisen vanhenemisen teoriat ja mallit
- eri elinjärjestelmien luonnolliset vanhenemismuutokset sekä näiden muutosten vaikutus ihmisen toimintaan

Aika ja paikka

Kontaktiopetus Myllypuron kampuksella (aikataulu löytyy moodlesta)

Verkko-opetus moodlessa (avainkoodi lähetetty opiskelijoille sähköpostitse)

Oppimateriaalit

- Nienstedt, W. ja Kallio, S. Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti. WSOY.
- Heikkinen, E. ja Rantanen, T. Gerontologia. 2p.(2008) tai 3p. (2013). Duodecim. (löytyy e-kirjana Metropolian kirjaston kautta)
- Tilvis, R. ym. Geriatria. 2 uud.p. 2010. Duodecim. (löytyy e-kirjana Metropolian kirjaston kautta)

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus:
- luento-opetus


Etäopiskelu:
- verkkoluennot
- verkkomateriaalin itsenäinen opiskelu
- kirjalliset tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentit ja niiden aikataulu (myös uusinnat) saatavilla Moodlessa (Tärkeää kurssi-infoa).

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27h= 135h:
kontaktiopetus 25 h
itsenäinen etäopiskelu 110h

Sisällön jaksotus

yleinen anatomia ja fysiologia 2,5op
fyysinen vanheneminen 2,5op

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan ennen toteutuksen alkua.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

verkkotentit 33%
fyysisen vanhenemisen verkkotehtävät 33%
lopputehtävä 33%

Lisätiedot

- Anatomia ja fysiologia 2 op
- Fyysiset vanhenemismuutokset 3 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anou Londesborough
Vastuuhenkilö

Anou Londesborough

Opiskelijaryhmät
 • SXC24K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ihmiskehon keskeiset rakenteet ja toiminnot
- tunnistaa fyysisen vanhenemisen keskeiset teoriat ja selitysmallit
- tunnistaa luonnollisen fyysisen vanhenemisen aiheuttamat muutokset ihmisen fysiologisissa toiminnoissa ja osaa arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneen ihmisen toimintaan

Sisältö

- ihmiskehon keskeinen rakenne ja toiminta: kudokset, tuki- ja liikuntaelimistö, verenkiertoelimistö, hengityselimistö, ruoansulatuselimistö, virtsanerityselimistö ja nestetasapaino, hermosto, aistit ja hormonaalinen säätely
- keskeiset fyysisen vanhenemisen teoriat ja mallit
- eri elinjärjestelmien luonnolliset vanhenemismuutokset sekä näiden muutosten vaikutus ihmisen toimintaan

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Lisätiedot

- Anatomia ja fysiologia 2 op
- Fyysiset vanhenemismuutokset 3 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • SXC23S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa jäsentyneen ja selkeän viestinnän merkityksen ammattitaidon ja vuorovaikutuksen kannalta
- hallitsee työelämän keskeiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
- osaa viestiä oman alansa vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä
- osaa arvioida viestintätapojen ja -kanavien sekä erilaisten tekstilajien tarkoituksenmukaisuutta erilaisissa tilanteissa ja osaa tehdä tähän liittyviä valintoja
- haluaa kehittää viestintä- ja tiedonhallintataitojaan ja kykyään osallistua nykyaikaiseen viestintäympäristöön
- osaa käyttää ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän kannalta keskeistä tieto- ja viestintätekniikkaa
- hahmottaa projektityöskentelyn perusteet

Sisältö

- viestintä työyhteisöissä ja verkkoympäristöissä
- kirjallinen raportointi ja tutkimusviestinnän periaatteet, lähteiden käyttäminen ja kriittinen arviointi
- tavoitteellinen puhe-esitys ja esiintymisvarmuus
- palautteen antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen
- projektityöskentelyn perusteet
- median hyödyntäminen viestinnän kanavana

Aika ja paikka

Ajat ja paikat ovat lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Tunnilla läpi käytävä materiaali

Taustakirjallisuutta:
Roivas, Marianne ja Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Moodle, verkkoluennot, lähiopetus, seminaari, itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien arviointi, seminaari, itsearviointi

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • SXC24K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa jäsentyneen ja selkeän viestinnän merkityksen ammattitaidon ja vuorovaikutuksen kannalta
- hallitsee työelämän keskeiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
- osaa viestiä oman alansa vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä
- osaa arvioida viestintätapojen ja -kanavien sekä erilaisten tekstilajien tarkoituksenmukaisuutta erilaisissa tilanteissa ja osaa tehdä tähän liittyviä valintoja
- haluaa kehittää viestintä- ja tiedonhallintataitojaan ja kykyään osallistua nykyaikaiseen viestintäympäristöön
- osaa käyttää ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän kannalta keskeistä tieto- ja viestintätekniikkaa
- hahmottaa projektityöskentelyn perusteet

Sisältö

- viestintä työyhteisöissä ja verkkoympäristöissä
- kirjallinen raportointi ja tutkimusviestinnän periaatteet, lähteiden käyttäminen ja kriittinen arviointi
- tavoitteellinen puhe-esitys ja esiintymisvarmuus
- palautteen antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen
- projektityöskentelyn perusteet
- median hyödyntäminen viestinnän kanavana

Aika ja paikka

Ajat ja paikat ovat lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Tunnilla läpi käytävä materiaali

Taustakirjallisuutta:
Roivas, Marianne ja Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Moodle, verkkoluennot, lähiopetus, seminaari, itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien arviointi, seminaari, itsearviointi

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 14.11.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas
 • Satu Vahaluoto
Vastuuhenkilö

Satu Vahaluoto

Opiskelijaryhmät
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija arvioi toiminta-, elin- ja asuinympäristön vaikutuksia ikäihmisen elinolosuhteisiin ja päivittäiseen elämään. Hän analysoi erilaisten ympäristöjen yksilöllisiä merkityksiä sekä moniulotteisuutta ja kerroksellisuutta ikäihmisen toiminnan näkökulmasta. Lisäksi hän osaa arvioida, miten ympäristö vaikuttaa ikäihmisen mielekkään ja yksilöllisen toiminnan mahdollisuuksiin. Opiskelija selittää merkityksellisen ja yksilöllisen asumisen kokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja analysoi niiden vaikutuksia ikäihmisen hyvinvointiin.
Opiskelija analysoi ikäihmisen asemaa ja osallisuutta heikentäviä yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä. Hän tunnistaa omat mahdollisuutensa edistää ikäihmisten asemaa vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Hänellä on valmiuksia osallistua ikäihmisiä koskevaan arvokeskusteluun ja hän osaa käyttää erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja.

Sisältö

Ikääntymisen ympäristöt ja ikäihmisen elämäntapa. Asuinympäristöt, esimerkkinä pääkaupunkiseutu. Ympäristöt kokemuksena. Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, institutionaalinen, kulttuurinen, temporaalinen ja teknologinen ympäristö, ympäristöjaottelu (mikro-, meso- ja makrotasot). Ihmisen, toiminnan ja ympäristön väliset suhteet. Geronomi yhteiskunnallisena vaikuttajana ja ikäihmisten asianajajana. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keskeiset keinot ja menetelmät. Mediaosaaminen ja gerontologinen viestintä.

Aika ja paikka

Opintojaksoon liityvät opetuskerrat:
Ma 21.8. klo Opintojakson aloitus
Ti 14.11. klo 9-15.00 Opintojakson purku

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Projekti
Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia
Mediakasvatus 1 op
Toimintaympäristön kehittäminen 4 op

Sisällön jaksotus

3. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liityvät opetuskerrat:
Ma 21.8. klo Opintojakson aloitus
Ti 14.11. klo 9-15.00 Opintojakson purku

Opintojakson aloituskerralla ja lopetuskerralla pakollinen läsnäolo.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Metropolian tietosuojaseloste

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa tutkimustietoa vanhustyön ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa vanhustyötä ja gerontologiasta osaamista monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää gerontologisten teorioiden ja vanhustyön käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhustyön ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun vanhustyön ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa vanhustyön ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä puutteellisesti
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- asiantuntijaksi riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu huolimattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Vahaluoto
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija arvioi toiminta-, elin- ja asuinympäristön vaikutuksia ikäihmisen elinolosuhteisiin ja päivittäiseen elämään. Hän analysoi erilaisten ympäristöjen yksilöllisiä merkityksiä sekä moniulotteisuutta ja kerroksellisuutta ikäihmisen toiminnan näkökulmasta. Lisäksi hän osaa arvioida, miten ympäristö vaikuttaa ikäihmisen mielekkään ja yksilöllisen toiminnan mahdollisuuksiin. Opiskelija selittää merkityksellisen ja yksilöllisen asumisen kokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja analysoi niiden vaikutuksia ikäihmisen hyvinvointiin.
Opiskelija analysoi ikäihmisen asemaa ja osallisuutta heikentäviä yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä. Hän tunnistaa omat mahdollisuutensa edistää ikäihmisten asemaa vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Hänellä on valmiuksia osallistua ikäihmisiä koskevaan arvokeskusteluun ja hän osaa käyttää erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja.

Sisältö

Ikääntymisen ympäristöt ja ikäihmisen elämäntapa. Asuinympäristöt, esimerkkinä pääkaupunkiseutu. Ympäristöt kokemuksena. Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, institutionaalinen, kulttuurinen, temporaalinen ja teknologinen ympäristö, ympäristöjaottelu (mikro-, meso- ja makrotasot). Ihmisen, toiminnan ja ympäristön väliset suhteet. Geronomi yhteiskunnallisena vaikuttajana ja ikäihmisten asianajajana. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keskeiset keinot ja menetelmät. Mediaosaaminen ja gerontologinen viestintä.

Aika ja paikka

Opintojaksoon liityvät opetuskerrat:
Opintojakson aloitus: 15.1. klo 12.45-14.45
Opintojakson purku: 10.4. klo 9-15.00

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Projekti
Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia
Mediakasvatus 1 op
Toimintaympäristön kehittäminen 4 op

Sisällön jaksotus

3. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liityvät opetuskerrat:
Opintojakson aloitus
Opintojakson purku


Opintojakson aloituskerralla ja lopetuskerralla pakollinen läsnäolo.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Metropolian tietosuojaseloste

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa tutkimustietoa vanhustyön ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa vanhustyötä ja gerontologiasta osaamista monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää gerontologisten teorioiden ja vanhustyön käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhustyön ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun vanhustyön ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa vanhustyön ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä puutteellisesti
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- asiantuntijaksi riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu huolimattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

06.09.2023 - 25.12.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
Vastuuhenkilö

Mari Heitto

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa nimetä geronomin työtehtäviä
• osaa kuvailla geronomin osaamista.
• osaa selittää, mitä on monimuoto-opiskelu Metropolian geronomitutkinnossa on.

Sisältö

Tällä opintojaksolla tutustut geronomin osaamiseen, keskeisiin opetussisältöihin ja työtehtäviin sekä monimuoto-opiskeluun Vanhustyön tutkinto-ohjelmassa, Metropolia ammattikorkeakoulussa. Opintojakson suoritettuasi osaat nimetä geronomin työtehtäviä, osaat kuvailla geronomin osaamista ja osaat selittää, mitä monimuoto-opiskelu Mertopolian geronomitutkinnossa on.
Sinun ei tarvitse lainata tai hankkia kirjoja voidaksesi suorittaa tämän opintojakson. Kaikki materiaali löytyy Moodle -oppimisalustalta. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.
Saadaksesi hyväksytyn arvosanan, sinun tulee suorittaa kaikki opintojakson Moodle -alustalla olevista tehtävistä sekä päästä kunkin välilehden lopusta löytyvistä tenteistä läpi. Voit seurata etenemistäsi Moodlen etenemispalkista sivun oikeasta reunasta.

Aika ja paikka

1.10.2023-31.12.2023
Täysin verkossa suoritettava opintojakso - Moodle -oppimisalustalla.

Pääset opintojakson Moodle -alustalle osoitteessa: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=1931
Avain kurssille on: MetGeroS2023

Arviointi suorituksista tehdään vasta opintojakson päätyttyä (31.12.2023).

Oppimateriaalit

Kaikki tarvittava oppimateriaali löytyy Moodle-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu
Harjoitustehtävät
Itsearviointitestit
Moodletentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei ole
Hylätyt tentit voi uusia joulukuun loppuun mennessä.

Kansainvälisyys

Ei ole

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja itselle sopivana aikana Moodle -verkko-oppimisympäristössä. Opintojakso on suoritettavissa 1.10. - 31.12.2023 asti. Kaikkien tehtävien tulee olla suoritettuna opintojakson voimassaoloajan loppuun mennessä.


Pääset opintojakson Moodle -alustalle osoitteessa: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=1931
Avain kurssille on: MetGeroS2023

Arviointi suorituksista tehdään vasta opintojakson päätyttyä (31.12.2023).

Opintojakso on yhden opintopisteen laajuinen (1op) ja se vie opiskelijalta yhteensä noin 27h.

Sisällön jaksotus

Opintojakson Moodle-oppimisalusta on jaettu seitsemään, eri välilehteen, joita ovat
1. TERVETULOA
2. VANHUSKUVA JA VANHUSTYÖ
3. GERONOMIN OSAAMINEN METROPOLIASTA VALMISTUVILLA
4. GERONOMIN TYÖTEHTÄVÄT JA TYÖKENTTÄ
5. MONIMUOTO-OPISKELU METROPOLIAN GERONOMITUTKINNOSSA
6. PALAUTE

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi välilehti kerrallaan alkaen Tervetuloa -välilehdeltä, jolla kerrotaan opintojaksosta yleisesti ja päättyen palaute -välilehdelle, jossa pyydetään palautetta opintojaksosta sen jatkokoehittämistä varten.

Voit seurata etenemistäsi Moodlen etenemispalkista sivun oikeasta reunasta.

Lisätietoja opiskelijoille

'
Opintojakson vastuuopettaja on vanhustyön lehtori, Mari Heitto. Voit olla häneen yhteydessä sähköpostilla opintojaksoon liittyvissä kysymyksissä.
Sp-osoite: mari.heitto(at)metropolia.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija
• osaa nimetä keskeisiä geronomin työtehtäviä
• osaa nimetä geronomin keskeisiä osaamisalueita.
• tunnistaa monimuoto-opiskelun keskeiset edellytykset, vastuut ja vaatimukset

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Saadaksesi hyväksytyn arvosanan, sinun tulee suorittaa kaikki opintojakson Moodle -alustalla olevista tehtävistä sekä päästä mini-tenteistä läpi.

Opintojakson arviointikriteerit (hyväksytty-hylätty)
Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija

• osaa nimetä keskeisiä geronomin työtehtäviä
• osaa nimetä geronomin keskeisiä osaamisalueita.
• tunnistaa monimuoto-opiskelun keskeiset edellytykset, vastuut ja vaatimukset

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
Vastuuhenkilö

Mari Heitto

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa nimetä geronomin työtehtäviä
• osaa kuvailla geronomin osaamista.
• osaa selittää, mitä on monimuoto-opiskelu Metropolian geronomitutkinnossa on.

Sisältö

Tällä opintojaksolla tutustut geronomin osaamiseen, keskeisiin opetussisältöihin ja työtehtäviin sekä monimuoto-opiskeluun Vanhustyön tutkinto-ohjelmassa, Metropolia ammattikorkeakoulussa. Opintojakson suoritettuasi osaat nimetä geronomin työtehtäviä, osaat kuvailla geronomin osaamista ja osaat selittää, mitä monimuoto-opiskelu Mertopolian geronomitutkinnossa on.
Sinun ei tarvitse lainata tai hankkia kirjoja voidaksesi suorittaa tämän opintojakson. Kaikki materiaali löytyy Moodle -oppimisalustalta. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.
Saadaksesi hyväksytyn arvosanan, sinun tulee suorittaa kaikki opintojakson Moodle -alustalla olevista tehtävistä sekä päästä kunkin välilehden lopusta löytyvistä tenteistä läpi. Voit seurata etenemistäsi Moodlen etenemispalkista sivun oikeasta reunasta.

Aika ja paikka

Täysin verkossa suoritettava Non-Stop -opintojakso, joka toteutuu Moodle-oppimisalustalla.

Arviointi suorituksista tehdään kolme kertaa vuodessa 31.5. 31.8. ja 20.12.

Oppimateriaalit

Kaikki tarvittava oppimateriaali löytyy Moodle-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu
Harjoitustehtävät
Itsearviointitestit
Moodletentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei ole

Kansainvälisyys

Ei ole

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja itselle sopivana aikana Moodle -verkko-oppimisympäristössä. Opintojakso on suoritettavissa koko vuoden ajan. Kaikkien tehtävien tulee olla suoritettuna opintojakson voimassaoloajan loppuun mennessä.

Arviointi suorituksista tehdään kolme kertaa vuodessa 31.5. 31.8. ja 20.12.

Opintojakso on yhden opintopisteen laajuinen (1op) ja se vie opiskelijalta yhteensä noin 27h.

Sisällön jaksotus

Opintojakson Moodle-oppimisalusta on jaettu seitsemään, eri välilehteen, joita ovat
1. TERVETULOA
2. VANHUSKUVA JA VANHUSTYÖ
3. GERONOMIN OSAAMINEN METROPOLIASTA VALMISTUVILLA
4. GERONOMIN TYÖTEHTÄVÄT JA TYÖKENTTÄ
5. MONIMUOTO-OPISKELU METROPOLIAN GERONOMITUTKINNOSSA
6. PALAUTE

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi välilehti kerrallaan alkaen Tervetuloa -välilehdeltä, jolla kerrotaan opintojaksosta yleisesti ja päättyen palaute -välilehdelle, jossa pyydetään palautetta opintojaksosta sen jatkokoehittämistä varten.

Voit seurata etenemistäsi Moodlen etenemispalkista sivun oikeasta reunasta.

Lisätietoja opiskelijoille

'
Opintojakson vastuuopettaja on vanhustyön lehtori, Mari Heitto. Voit olla häneen yhteydessä sähköpostilla opintojaksoon liittyvissä kysymyksissä.
Sp-osoite: mari.heitto(at)metropolia.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija
• osaa nimetä keskeisiä geronomin työtehtäviä
• osaa nimetä geronomin keskeisiä osaamisalueita.
• tunnistaa monimuoto-opiskelun keskeiset edellytykset, vastuut ja vaatimukset

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Saadaksesi hyväksytyn arvosanan, sinun tulee suorittaa kaikki opintojakson Moodle -alustalla olevista tehtävistä sekä päästä mini-tenteistä läpi.

Opintojakson arviointikriteerit (hyväksytty-hylätty)
Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija

• osaa nimetä keskeisiä geronomin työtehtäviä
• osaa nimetä geronomin keskeisiä osaamisalueita.
• tunnistaa monimuoto-opiskelun keskeiset edellytykset, vastuut ja vaatimukset

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

31.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Puustelli-Pitkänen
 • Mia Rosenström
Opiskelijaryhmät
 • SXC23S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää gerontologisen monitieteisen tutkimuksen lähtökohdat
- tunnistaa tutkimuseettiset lähtökohdat gerontologiassa
- osaa kuvata vanhustyön ammatillisia orientaatioita ja moniasiantuntijuuden merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvän elämän tukemisessa
- osaa hakea tietoa ja tunnistaa lähteiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa tutkitun tiedon merkityksen omalle ammatilliselle toiminnalleen
- tunnistaa ikääntyneen ihmisen asiantuntijuuden, toimintaympäristön ja kumppanuuden merkityksen vanhustyön kehittämisessä

Sisältö

- monitieteinen gerontologinen tutkimus
- vaikuttavuuden lähtökohdat
- ammatillinen kumppanuus ja verkostot vanhustyössä
- gerontologinen moniammatillinen vanhustyö ja moniasiantuntijuus
- tutkimusetiikan lähtökohdat
- tiedon haku, hallinta ja arviointi
- dialogisuuden periaatteet
- yhteiskehittäminen

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu:

31.10. Orientaatio opintojaksolle ja dialogisuuden periaatteet, kehittämisen prosessi, yhteiskehittely, oma rooli kehittämistehtävissä, kriittisen ajattelun perusteet (Anna ja Satu)

Tutkimus ja tutkimusetiikka

Kehittäminen ja ammatillinen kasvu

8.12. klo 8.30-11.45 Opintojakson purku ja päätös (Anna ja Satu)

Oppimateriaalit

Julkaistaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, lähiopetus, yksilöllinen harjoitustehtävä, ryhmätehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa..

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

2. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Oppimisteot ilmoitateen opintojakson orientaatiossa.


Metropolian tietosuojaseloste: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätehtävä ja ykslötehtävä

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)
• tunnistaa gerontologisen monitieteisen tutkimuksen lähtökohdat
• tunnistaa joitakin tutkimuseettisiä lähtökohtia gerontologiassa
• osaa luetella vanhustyön ammatillisia orientaatioita ja tunnistaa moniasiantuntijuuden käsitteen
• osaa hakea gerontologista tietoa ja tunnistaa lähteiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
• tunnistaa tutkitun tiedon merkityksen omalle ammatilliselle toiminnalleen
• tunnistaa ikääntyneen ihmisen asiantuntijuuden, toimintaympäristön ja kumppanuuden merkityksen vanhustyön kehittämisessä
Hyvä (3-4)
• osaa kuvailla gerontologisen monitieteisen tutkimuksen lähtökohtia
• tunnistaa useita tutkimuseettisiä lähtökohtia gerontologiassa
• osaa kuvailla vanhustyön ammatillisia orientaatioita ja tunnistaa moniasiantuntijuuden merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvän elämän tukemisessa
• kykenee ymmärtämään hakemansa tiedon merkitystä geronomin työssä ja tunnistaa lähteiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
• osaa perustella tutkitun tiedon merkityksen omalle ammatilliselle toiminnalleen
• osaa selittää ikääntyneen ihmisen asiantuntijuuden, toimintaympäristön ja kumppanuuden merkitystä vanhustyön kehittämisessä
Kiitettävä (5)
• osaa vertailla gerontologisen monitieteisen tutkimuksen lähtökohtia
• tunnistaa monipuolisesti tutkimuseettiset lähtökohdat gerontologiassa
• soveltaa tietoa vanhustyön ammatillisten orientaatioiden kuvailussa ja osaa arvioida moniasiantuntijuuden merkitystä ikääntyneen ihmisen hyvän elämän tukemisessa
• kykenee ymmärtämään hakemansa tiedon merkitystä geronomin työssä ja osaa arvioida lähteiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
• perustelee monipuolisesti tutkitun tiedon merkityksen omalle ammatilliselle toiminnalleen
• osaa arvioida ikääntyneen ihmisen asiantuntijuuden, toimintaympäristön ja kumppanuuden merkitystä vanhustyön kehittämisessä
Arviointi:
Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Puustelli-Pitkänen
 • Mia Rosenström
Opiskelijaryhmät
 • SXC24K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää gerontologisen monitieteisen tutkimuksen lähtökohdat
- tunnistaa tutkimuseettiset lähtökohdat gerontologiassa
- osaa kuvata vanhustyön ammatillisia orientaatioita ja moniasiantuntijuuden merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvän elämän tukemisessa
- osaa hakea tietoa ja tunnistaa lähteiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa tutkitun tiedon merkityksen omalle ammatilliselle toiminnalleen
- tunnistaa ikääntyneen ihmisen asiantuntijuuden, toimintaympäristön ja kumppanuuden merkityksen vanhustyön kehittämisessä

Sisältö

- monitieteinen gerontologinen tutkimus
- vaikuttavuuden lähtökohdat
- ammatillinen kumppanuus ja verkostot vanhustyössä
- gerontologinen moniammatillinen vanhustyö ja moniasiantuntijuus
- tutkimusetiikan lähtökohdat
- tiedon haku, hallinta ja arviointi
- dialogisuuden periaatteet
- yhteiskehittäminen

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu:

Orientaatio opintojaksolle, dialogisuuden periaatteet sekä haastattelun tekeminen

Tutkimus ja tutkimusetiikka

Kehittäminen ja yhteiskehittely

Opintojakson purku ja päätös

Oppimateriaalit

Julkaistaan moodlessa

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, lähiopetus, yksilöllinen harjoitustehtävä, ryhmätehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

2. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Oppimisteot ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa.


Metropolian tietosuojaseloste: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätehtävä ja yksilötehtävä

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)
• tunnistaa gerontologisen monitieteisen tutkimuksen lähtökohdat
• tunnistaa joitakin tutkimuseettisiä lähtökohtia gerontologiassa
• osaa luetella vanhustyön ammatillisia orientaatioita ja tunnistaa moniasiantuntijuuden käsitteen
• osaa hakea gerontologista tietoa ja tunnistaa lähteiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
• tunnistaa tutkitun tiedon merkityksen omalle ammatilliselle toiminnalleen
• tunnistaa ikääntyneen ihmisen asiantuntijuuden, toimintaympäristön ja kumppanuuden merkityksen vanhustyön kehittämisessä
Hyvä (3-4)
• osaa kuvailla gerontologisen monitieteisen tutkimuksen lähtökohtia
• tunnistaa useita tutkimuseettisiä lähtökohtia gerontologiassa
• osaa kuvailla vanhustyön ammatillisia orientaatioita ja tunnistaa moniasiantuntijuuden merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvän elämän tukemisessa
• kykenee ymmärtämään hakemansa tiedon merkitystä geronomin työssä ja tunnistaa lähteiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
• osaa perustella tutkitun tiedon merkityksen omalle ammatilliselle toiminnalleen
• osaa selittää ikääntyneen ihmisen asiantuntijuuden, toimintaympäristön ja kumppanuuden merkitystä vanhustyön kehittämisessä
Kiitettävä (5)
• osaa vertailla gerontologisen monitieteisen tutkimuksen lähtökohtia
• tunnistaa monipuolisesti tutkimuseettiset lähtökohdat gerontologiassa
• soveltaa tietoa vanhustyön ammatillisten orientaatioiden kuvailussa ja osaa arvioida moniasiantuntijuuden merkitystä ikääntyneen ihmisen hyvän elämän tukemisessa
• kykenee ymmärtämään hakemansa tiedon merkitystä geronomin työssä ja osaa arvioida lähteiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
• perustelee monipuolisesti tutkitun tiedon merkityksen omalle ammatilliselle toiminnalleen
• osaa arvioida ikääntyneen ihmisen asiantuntijuuden, toimintaympäristön ja kumppanuuden merkitystä vanhustyön kehittämisessä
Arviointi:
Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 08.12.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

87 % Lähiopetus, 13 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
 • Miia Pulkkinen
 • Satu Vahaluoto
 • Heidi Oilimo
 • Tuula Mikkola
Vastuuhenkilö

Satu Vahaluoto

Opiskelijaryhmät
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää kodin merkityksen ikääntyneelle ihmiselle
- tunnistaa ympäristön merkityksen ikääntyneelle ihmiselle ja löytää keinoja ympäristön muistiystävällisyyden edistämiseksi
- tunnistaa keinoja tukea ikääntyneen ihmisen kotona asumista ja omaishoivaa ja -hoitoa
- osaa arvioida ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja omaishoitoperheiden palvelujen tarpeita sekä tietää asiakassuunnitelman laatimisen menetelmiä
- tunnistaa omais- ja kotihoidon moniammatillisia verkostoja
- osaa perustella ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä roolin palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa
- tunnistaa yhteisöjen merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnissa
- osaa selittää vapaaehtoistoiminnan roolin ja merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Sisältö

- koti ja muistiystävällinen ympäristö
- omaishoito ja kotihoito iäkkään ihmisen kotona asumisen mahdollistajana
- kotihoidon ja omaishoidon tavoitteet, laatu, lainsäädäntö ja palvelut
- palvelutarpeenarvioinnin prosessi ja hoito- ja palvelusuunnitelma
- yhteisöllisyys, yhteisölliset asumisratkaisut, perhehoito
- vapaaehtoistoiminnan perusteet
- kaatumisten ennaltaehkäisy
- CERAD
- harjoittelu (8 op)
- oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi

Oppimateriaalit

Moodlessa sekä itsenäisiä kirjallisuushakuja

Opetusmenetelmät

Aktioiva luento
Etäopetus ja verkko-opiskelu
Projekti
Työelämän harjoittelu
Yksilöllinen palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projekti tehdään työelämäyhteistyössä. Harjoittelu 8op projektin päätyttyä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista tehdä kv- vaihdossa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus ja projektityöskentely 7 op * 27 h = 189 h
Työharjoittelu 8 op : 6 vko 7h/pvä (30 työpäivää)

Sisällön jaksotus

1. ja 2.. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksista poissaolot korvattava, erillinen ohje annetaan opintojakson alussa.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lähiopetuksen aikataulussa muutokset mahdollisia.

Linkki Metropolian tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtävä
Osallistuminen / läsnäolovaatimus
Työelämäpalaute

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)

tunnistaa kodin ja ympäristön merkityksen ikääntyneelle ihmiselle

tunnistaa keinoja tukea ikääntyneen ihmisen kotona asumista ja omaishoivaa ja -hoitoa

tunnistaa ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja omaishoitoperheiden palvelujen tarpeita sekä asiakassuunnitelman laatimisen menetelmiä

tunnistaa omais- ja kotihoidon moniammatillisia verkostoja

tunnistaa ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä roolin palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa

tunnistaa yhteisöjen merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnissa

tunnistaa vapaaehtoistoiminnan roolin ja merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Hyvä (3-4)

osaa kuvailla kodin ja ympäristön merkitystä ikääntyneelle ihmiselle

osaa kuvailla keinoja tukea ikääntyneen ihmisen kotona asumista ja omaishoivaa ja -hoitoa

osaa kuvailla ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja omaishoitoperheiden palvelujen tarpeita sekä asiakassuunnitelman laatimisen menetelmiä

osaa kuvailla omais- ja kotihoidon moniammatillisia verkostoja

osaa selittää ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä roolin palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa

osaa kuvailla yhteisöjen merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnissa

osaa kuvailla vapaaehtoistoiminnan roolin ja merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Kiitettävä (5)

osaa analysoida kodin ja ympäristön merkitystä ikääntyneelle ihmiselle

osaa arvioida keinoja tukea ikääntyneen ihmisen kotona asumista ja omaishoivaa ja -hoitoa

osaa arvioida ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja omaishoitoperheiden palvelujen tarpeita sekä perustelee asiakassuunnitelman laatimisessa käytettäviä menetelmiä

osaa selittää omais- ja kotihoidon moniammatillisia verkostoja

osaa analysoida ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä roolia palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa

osaa analysoida yhteisöjen merkitystä ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnissa

osaa selittää vapaaehtoistoiminnan roolin ja merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Lisätiedot

- Monitarpeisen iäkkään arvokkaan elämän tukeminen - opintojakson harjoittelu tulee olla hyväksytty ennen 3. harjoittelua

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Mari Heitto
 • Satu Vahaluoto
 • Heidi Oilimo
 • Tuula Mikkola
 • Anu-Riikka Eerola
Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää kodin merkityksen ikääntyneelle ihmiselle
- tunnistaa ympäristön merkityksen ikääntyneelle ihmiselle ja löytää keinoja ympäristön muistiystävällisyyden edistämiseksi
- tunnistaa keinoja tukea ikääntyneen ihmisen kotona asumista ja omaishoivaa ja -hoitoa
- osaa arvioida ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja omaishoitoperheiden palvelujen tarpeita sekä tietää asiakassuunnitelman laatimisen menetelmiä
- tunnistaa omais- ja kotihoidon moniammatillisia verkostoja
- osaa perustella ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä roolin palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa
- tunnistaa yhteisöjen merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnissa
- osaa selittää vapaaehtoistoiminnan roolin ja merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Sisältö

- koti ja muistiystävällinen ympäristö
- omaishoito ja kotihoito iäkkään ihmisen kotona asumisen mahdollistajana
- kotihoidon ja omaishoidon tavoitteet, laatu, lainsäädäntö ja palvelut
- palvelutarpeenarvioinnin prosessi ja hoito- ja palvelusuunnitelma
- yhteisöllisyys, yhteisölliset asumisratkaisut, perhehoito
- vapaaehtoistoiminnan perusteet
- kaatumisten ennaltaehkäisy
- CERAD
- harjoittelu (8 op)
- oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi

Oppimateriaalit

Moodlessa sekä itsenäisiä kirjallisuushakuja

Opetusmenetelmät

Aktioiva luento
Etäopetus ja verkko-opiskelu
Projekti
Työelämän harjoittelu
Yksilöllinen palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projekti tehdään työelämäyhteistyössä. Harjoittelu 8op projektin päätyttyä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista tehdä kv- vaihdossa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus ja projektityöskentely 7 op * 27 h = 189 h
Työharjoittelu 8 op : 6 vko 7h/pvä (30 työpäivää)

Sisällön jaksotus

3. ja 4. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksista poissaolot korvattava, erillinen ohje annetaan opintojakson alussa.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lähiopetuksen aikataulussa muutokset mahdollisia.

Linkki Metropolian tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtävä
Osallistuminen / läsnäolovaatimus
Työelämäpalaute

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)

tunnistaa kodin ja ympäristön merkityksen ikääntyneelle ihmiselle

tunnistaa keinoja tukea ikääntyneen ihmisen kotona asumista ja omaishoivaa ja -hoitoa

tunnistaa ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja omaishoitoperheiden palvelujen tarpeita sekä asiakassuunnitelman laatimisen menetelmiä

tunnistaa omais- ja kotihoidon moniammatillisia verkostoja

tunnistaa ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä roolin palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa

tunnistaa yhteisöjen merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnissa

tunnistaa vapaaehtoistoiminnan roolin ja merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Hyvä (3-4)

osaa kuvailla kodin ja ympäristön merkitystä ikääntyneelle ihmiselle

osaa kuvailla keinoja tukea ikääntyneen ihmisen kotona asumista ja omaishoivaa ja -hoitoa

osaa kuvailla ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja omaishoitoperheiden palvelujen tarpeita sekä asiakassuunnitelman laatimisen menetelmiä

osaa kuvailla omais- ja kotihoidon moniammatillisia verkostoja

osaa selittää ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä roolin palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa

osaa kuvailla yhteisöjen merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnissa

osaa kuvailla vapaaehtoistoiminnan roolin ja merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Kiitettävä (5)

osaa analysoida kodin ja ympäristön merkitystä ikääntyneelle ihmiselle

osaa arvioida keinoja tukea ikääntyneen ihmisen kotona asumista ja omaishoivaa ja -hoitoa

osaa arvioida ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja omaishoitoperheiden palvelujen tarpeita sekä perustelee asiakassuunnitelman laatimisessa käytettäviä menetelmiä

osaa selittää omais- ja kotihoidon moniammatillisia verkostoja

osaa analysoida ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä roolia palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa

osaa analysoida yhteisöjen merkitystä ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnissa

osaa selittää vapaaehtoistoiminnan roolin ja merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Lisätiedot

- Monitarpeisen iäkkään arvokkaan elämän tukeminen - opintojakson harjoittelu tulee olla hyväksytty ennen 3. harjoittelua

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Satu Vahaluoto
 • Heidi Oilimo
Vastuuhenkilö

Heidi Oilimo

Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- toimii toimintakyvyltään erilaisten ikääntyneiden ihmisten kanssa rakentaen luottamuksellista asiakassuhdetta
- osaa selittää toimintakyvyn arvioinnin lähtökohdat
- tunnistaa fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- käyttää erilaisia aktivoivan toiminnan menetelmiä ikääntyneiden ihmisten erityistarpeiden mukaan
- arvioi omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista
- tunnistaa aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti

Sisältö

- erilaisiin iäkkäiden ihmisten ryhmätoimintoihin tutustuminen
- ryhmän toiminta ja ohjaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä
- sosiokulttuuriset ja luovat ryhmätoiminnan menetelmät
- terveysliikunta
- luovien toimintojen ja terveysliikunnan soveltaminen toimintakyvyn tukemisessa
- digitaalisuuden hyödyntäminen ryhmätoiminnassa
- toimintakyvyn arvioinnin perusteet ja TOIMIA-tietokantaan perehtyminen
- aseptiikan perusteet
- harjoittelu 4,5 op
- oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi

Oppimateriaalit

Moodlessa.
Itsenäisiä kirjallisuushakuja.
Opintojakson alkaessa ilmoitettavat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Osallistavat ja toiminnalliset menetelmät
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Oppimistehtävät
Verkko-opiskelu
Tehtäväohjattu opetus
Itsenäinen opiskelu
Ohjatut harjoitukset
Yksilöohjaus
Kirjallinen oppimistehtävä
Opintopiiri

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu työelämässä 4,5 op = 15 päivää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

1. ja 2. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopiskelun aikataulu:


Muutokset aikataulussa mahdollisia.


Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5: Jatkuva arviointi

Osallistuminen opetukseen
Oppimistehtävät
Opintopiiri
Kirjallisen työn arviointi
Työelämäharjoittelu
Oppimispäiväkirja

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija:
- tunnistaa toimintakyvyn arvioinnin lähtökohdat
- tunnistaa fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- tunnistaa aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti
- suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa toimintakyvyltään erilaisille ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioi omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Hyvä (3-4)
Opiskelija:
- osaa selittää toimintakyvyn arvioinnin lähtökohdat
- osaa kuvailla fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- selittää aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti
- suunnittelee perustellen ja toteuttaa tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa toimintakyvyltään erilaisille ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioi perustellen omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Kiitettävä (5)
Opiskelija:
- osaa selittää toimintakyvyn arvioinnista saatujen tulosten merkityksiä
- osaa perustella monipuolisesti fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- selittää aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti
- suunnittelee monipuolisesti perustellen ja toteuttaa tilannetta arvioiden tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa toimintakyvyltään erilaisille ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioi kriittisesti omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Kevin Collet
 • Satu Vahaluoto
 • Heidi Oilimo
 • Anna Puustelli-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Heidi Oilimo

Opiskelijaryhmät
 • SXC23S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- toimii toimintakyvyltään erilaisten ikääntyneiden ihmisten kanssa rakentaen luottamuksellista asiakassuhdetta
- osaa selittää toimintakyvyn arvioinnin lähtökohdat
- tunnistaa fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- käyttää erilaisia aktivoivan toiminnan menetelmiä ikääntyneiden ihmisten erityistarpeiden mukaan
- arvioi omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista
- tunnistaa aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti

Sisältö

- erilaisiin iäkkäiden ihmisten ryhmätoimintoihin tutustuminen
- ryhmän toiminta ja ohjaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä
- sosiokulttuuriset ja luovat ryhmätoiminnan menetelmät
- terveysliikunta
- luovien toimintojen ja terveysliikunnan soveltaminen toimintakyvyn tukemisessa
- digitaalisuuden hyödyntäminen ryhmätoiminnassa
- toimintakyvyn arvioinnin perusteet ja TOIMIA-tietokantaan perehtyminen
- aseptiikan perusteet
- harjoittelu 4,5 op
- oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi

Oppimateriaalit

Moodlessa.
Itsenäisiä kirjallisuushakuja.
Opintojakson alkaessa ilmoitettavat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Osallistavat ja toiminnalliset menetelmät
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Oppimistehtävät
Verkko-opiskelu
Tehtäväohjattu opetus
Itsenäinen opiskelu
Ohjatut harjoitukset
Yksilöohjaus
Kirjallinen oppimistehtävä
Opintopiiri

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu työelämässä 4,5 op = 15 päivää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

1. ja 2. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopiskelun aikataulu:


Muutokset aikataulussa mahdollisia.


Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5: Jatkuva arviointi

Osallistuminen opetukseen
Oppimistehtävät
Opintopiiri
Kirjallisen työn arviointi
Työelämäharjoittelu
Oppimispäiväkirja

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija:
- tunnistaa toimintakyvyn arvioinnin lähtökohdat
- tunnistaa fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- tunnistaa aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti
- suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa toimintakyvyltään erilaisille ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioi omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Hyvä (3-4)
Opiskelija:
- osaa selittää toimintakyvyn arvioinnin lähtökohdat
- osaa kuvailla fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- selittää aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti
- suunnittelee perustellen ja toteuttaa tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa toimintakyvyltään erilaisille ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioi perustellen omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Kiitettävä (5)
Opiskelija:
- osaa selittää toimintakyvyn arvioinnista saatujen tulosten merkityksiä
- osaa perustella monipuolisesti fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- selittää aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti
- suunnittelee monipuolisesti perustellen ja toteuttaa tilannetta arvioiden tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa toimintakyvyltään erilaisille ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioi kriittisesti omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

27.10.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eeva Tawast
 • Merja Lahdenperä
 • Heidi Oilimo
 • Mia Rosenström
Vastuuhenkilö

Mia Rosenström

Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää ennaltaehkäisevän työn merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
- osaa kuvailla keinoja edistää ikääntyneen ihmisen hyvinvointia ja terveyttä
- suunnittelee ja toteuttaa ennaltaehkäisevää ikääntyneiden ihmisten terveyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa teknologian mahdollisuudet huomioiden
- osaa selittää seksuaaliterveyden merkityksen ikääntyneelle ihmiselle

Sisältö

- ikääntyneiden terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen perusteet
- terveyskäyttäytyminen ja terveysriskien ennaltaehkäisy
- ehkäisevän mielenterveystyön perusteet ja psykososiaalinen tukeminen
- ikääntyminen ja ravitsemus
- etäpalveluiden hyödyntäminen ohjauksessa
- seksuaalisuus ja seksuaaliterveys ikääntyessä
- motivoivat menetelmät terveyden edistämisessä

Aika ja paikka

Ks. lukujärjestys, muutokset vielä mahdollisia!

Oppimateriaalit

Materiaalia Moodlessa. Myös itsenäisiä materiaalihakuja.
Mielenterveyden edistämisen suosituskirjallisuus (osin Moodlessa) oppimistehtävän tekemiseen osoitetaan viimeistään opetuksen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Essee
Etäopetus
Kenttätyöskentely
Lähiopetus
Osallistavat / toiminnalliset menetelmät/ Yhteistoiminnallinen oppiminen
Projekti
Reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projekti työelämäyhteistyössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

2. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Mielen hyvinvoinnin- ja aivoterveyden edistämisen projektina voi olla mm. terveyden edistämisen kurssi tai terveyden edistämisen ohjausmateriaali ikäihmisille, teemana mielenhyvinvoinnin ja aivoterveyden edistäminen (kuhunkin projektiin 3-4 opiskelijaa). Jos projekti toteutetaan aivoterveyden ja mielenhyvinvoinnin edistämisen kurssina, kurssikerroille on varattu kolme kertaa (13.11, 20.11 ja 27.11).

Opintojakson kontaktikerrat:

31.10. klo 8.30-11.45 Opintojakson aloitus, orientaatio
31.10. klo 12.45-16 Sosiaalinen hyvinvointi / Heidi Oilimo
1.11. klo 8.30-11.45 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitteet ja linjaukset / Mia Rosenström
1.11. klo 12.45-16 Mielen hyvinvointi / Eeva Tawast
6.11. klo 12.45-16 Ravitsemus / Merja Lahdenperä
13.11. 1. ohjauskerta
14.11. klo 8.30-11.45 Mielen hyvinvointi / Eeva Tawast
20.11. 2. ohjauskerta
27.11. 3. ohjauskerta
28.11. klo 10.15-12.15 Opintojakson päätös (etä)

Lähiopiskelukerroilla käsitellään yleisesti ikäihmisten terveyden edistämisen teemoja ja teorioita - ei (vain) aivoterveyden edistämistä. Lähiopetuksista poissaolot korvattava, erillinen ohje annetaan opintojakson alussa. Opintojakson aloituskerralla pakollinen läsnäolo.
-
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
-
Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.
-
Metropolian tietosuojaseloste
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5: Jatkuva arviointi,
oppimistehtävässä onnistuminen projektioppimista ja hyvää työelämäyhteistyötä painottaen,
osallistuminen / läsnäolovaatimus,
työelämäpalaute
Ks. arviointikriteerit

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 19.04.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eeva Tawast
 • Merja Lahdenperä
 • Heidi Oilimo
Opiskelijaryhmät
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää ennaltaehkäisevän työn merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
- osaa kuvailla keinoja edistää ikääntyneen ihmisen hyvinvointia ja terveyttä
- suunnittelee ja toteuttaa ennaltaehkäisevää ikääntyneiden ihmisten terveyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa teknologian mahdollisuudet huomioiden
- osaa selittää seksuaaliterveyden merkityksen ikääntyneelle ihmiselle

Sisältö

- ikääntyneiden terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen perusteet
- terveyskäyttäytyminen ja terveysriskien ennaltaehkäisy
- ehkäisevän mielenterveystyön perusteet ja psykososiaalinen tukeminen
- ikääntyminen ja ravitsemus
- etäpalveluiden hyödyntäminen ohjauksessa
- seksuaalisuus ja seksuaaliterveys ikääntyessä
- motivoivat menetelmät terveyden edistämisessä

Aika ja paikka

Ks. lukujärjestys, muutokset vielä mahdollisia!

Oppimateriaalit

Materiaalia Moodlessa. Myös itsenäisiä materiaalihakuja.
Mielenterveyden edistämisen suosituskirjallisuus (osin Moodlessa) oppimistehtävän tekemiseen osoitetaan viimeistään opetuksen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Essee
Etäopetus
Kenttätyöskentely
Lähiopetus
Osallistavat / toiminnalliset menetelmät/ Yhteistoiminnallinen oppiminen
Projekti
Reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projekti työelämäyhteistyössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

4. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Mielen hyvinvoinnin- ja aivoterveyden edistämisen projektina voi olla mm. terveyden edistämisen kurssi tai terveyden edistämisen ohjausmateriaali ikäihmisille, teemana mielenhyvinvoinnin ja aivoterveyden edistäminen (kuhunkin projektiin 3-4 opiskelijaa). Jos projekti toteutetaan aivoterveyden ja mielenhyvinvoinnin edistämisen kurssina, kurssikerroille on varattu kolme kertaa (2.4.,9.4.,16.4.)

Opintojakson kontaktikerrat:

18.3. klo 8.30-11.45 Opintojakson aloitus, orientaatio
18.3. klo 12.45-16 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitteet ja linjaukset / Mia Rosenström
25.3. klo 8.30-16 Mielen hyvinvointi / Eeva Tawast
3.4. klo 8.30-11.45 Hyvinvointiteknologia / Heidi Oilimo
3.4. klo 12.45-16 Ravitsemus / Merja Lahdenperä
17.4. klo 8.30-11.45 Opintojakson päätös

Lähiopiskelukerroilla käsitellään yleisesti ikäihmisten terveyden edistämisen teemoja ja teorioita - ei (vain) aivoterveyden edistämistä. Lähiopetuksista poissaolot korvattava, erillinen ohje annetaan opintojakson alussa. Opintojakson aloituskerralla pakollinen läsnäolo.
-
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
-
Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.
-
Metropolian tietosuojaseloste
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5: Jatkuva arviointi,
oppimistehtävässä onnistuminen projektioppimista ja hyvää työelämäyhteistyötä painottaen,
osallistuminen / läsnäolovaatimus,
työelämäpalaute
Ks. arviointikriteerit

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Vahaluoto
 • Marianne Roivas
 • Anna Puustelli-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Satu Vahaluoto

Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa arvioida, miten ympäristö vaikuttaa ikäihmisen mielekkään ja yksilöllisen toiminnan mahdollisuuksiin
- osaa selittää hankkeiden merkityksen ja mahdollisuudet ikäihmisten toimintaympäristöjen kehittämisessä
- löytää ratkaisuja digitaalisen osallisuuden edistämiseksi toiminta-, elin- ja asuinympäristöissä
- tunnistaa omat mahdollisuutensa edistää ikäihmisten asemaa ja osallistua ikäihmisiä koskevaan arvokeskusteluun
- osaa hyödyntää erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja

Sisältö

- iäkäs ihminen toimijana erilaisissa toimintaympäristöissä
- vanhustyön kehittäminen ja hanketoiminta
- käyttäjälähtöinen toimintaympäristöjen kehittäminen
- yhteiskunnallisen vaikuttamisen keskeiset keinot ja menetelmät, kuten mediaosaaminen ja viestintä

Aika ja paikka

Opintojakson aloitus 25.1. klo 9.00-16.00
Opintojakson päätös 17.4. klo 9.00-16.00

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Oppimistehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia

Sisällön jaksotus

3. ja 4. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää
1 op viestintä ja mediaosaaminen
4 op toimintaympäristöjen kehittäminen ja hanketoiminta


Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Metropolian tietosuojaseloste

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät


Tyydyttävä (1-2)

osaa selittää, miten ympäristö vaikuttaa ikäihmisen yksilöllisen mielekkään toiminnan mahdollisuuksiin

tunnistaa hankkeiden merkityksen toimintaympäristöjen kehittämisessä

tunnistaa erilaisia ratkaisuja digitaalisen osallisuuden edistämiseksi

tunnistaa omat mahdollisuutensa edistää ikäihmisten asemaa ja osallistua ikäihmisiä koskevaan arvokeskusteluun

tunnistaa erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinojaHyvä (3-4)

osaa arvioida, miten ympäristö vaikuttaa ikäihmisen yksilöllisen mielekkään toiminnan mahdollisuuksiin

osaa perustella hankkeiden merkitystä toimintaympäristöjen kehittämisessä

löytää ratkaisuja digitaalisen osallisuuden edistämiseksi

osaa perustella keinoja edistää ikäihmisten asemaa ja osallistua ikäihmisiä koskevaan arvokeskusteluun

osaa määritellä erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinojaKiitettävä (5)

osaa analysoida, miten ympäristö vaikuttaa ikäihmisen yksilöllisen mielekkään toiminnan mahdollisuuksiin

osaa arvioida hankkeiden merkitystä toimintaympäristöjen kehittämisessä

osaa vertailla erilaisia ratkaisuja digitaalisen osallisuuden edistämiseksi

osaa kriittisesti analysoida keinoja edistää ikäihmisten asemaa ja osallistua ikäihmisiä koskevaan arvokeskusteluun

osaa hyödyntää erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

10.10.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eeva Tawast
 • Heidi Oilimo
Vastuuhenkilö

Eeva Tawast

Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- nimeää päihde- ja mielenterveyspalveluja ohjaavan keskeisen lainsäädännön
- nimeää ikääntyneiden päihde- ja mielenterveyspalvelut
- osaa kuvailla keinoja kohdata eri tavoin päihde- tai mielenterveysongelman kanssa elävä ikääntynyt ihminen
- tunnistaa ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä päihde- ja mielenterveystyön erityiskysymyksiä ja -tarpeita
-tunnistaa ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyössä käytettäviä arviointimenetelmiä

Sisältö

- ikääntyneiden ihmisten erityistarpeet ja -kysymykset mielenterveys- ja päihdetyössä
- psyykkisesti oireilevan ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja hoidon mahdollisuudet
- ikääntyneen ihmisen päihteiden käytön vaikutus terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn
- päihdeongelman kanssa elävän ikääntyneen ihmisen kohtaaminen, päihdehaittojen puheeksi ottaminen ja tarkoituksenmukaiseen kuntoutukseen ohjaaminen
- mielenterveyslaki ja -palvelut
- päihdehuollon lainsäädäntö ja palvelut
- muut riippuvuudet
- päihde- ja mielenterveystyössä hyödynnettävät keskeiset arviointimenetelmät

Aika ja paikka

Mielenterveyden opetus/ psykologi Eeva Tawast; päihdetyön opettajat tunneilla Maarit Ajalin, Sofia Pietarinen ja tehtävien sekä verkko-opiskelun osalta Miia Pulkkinen; (aikataulumuutokset vielä mahdollisia!): ks. lukujärjestys
-
Opintojaksoon kuuluu yksi opintokäynti, johon opettajat ehdottavat mahdollisuuksia, mutta joka toteutetaan opintojakson teemojen oppimista tukevaksi.
-
OPPIMISTEHTÄVÄT (tarkemmat ohjeistukset ja aikataulut Moodlessa)
- Moodle-keskustelu: Mielenterveyspalvelut ikääntyneille?
- päihdetyön tehtävät
- opintokäyntiraportti
- laajimpana tehtävänä osallistavan ja asiakaslähtöisen palaveriprosessin suunnitelma

Oppimateriaalit

Kirjallisuus tarkentuu viimeistään ensimmäisellä lähiopetuskerralla, ks. Moodle-työtila opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

aktivoivat lähi- ja verkkoluennot, tapausopetus (PBL), yhteinen keskustelu, kirjallisuuteen tutustuminen, pohtiva kirjoittaminen, verkko-oppiminen, (etä)opintokäynti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

opintokäynti, työelämäläheinen opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h/op

Sisällön jaksotus

Verkko-oppimisalustana opintojakson aikana on Moodle.
-
Mielenterveyden opetus/ psykologi Eeva Tawast; päihdetyön opettajat tunneilla Maarit Ajalin, Sofia Pietarinen ja tehtävien sekä verkko-opiskelun osalta Miia Pulkkinen (aikataulumuutokset vielä mahdollisia!): ks. lukujärjestys
-
Opintojaksoon kuuluu yksi opintokäynti, johon opettajat ehdottavat mahdollisuuksia opintojakson teemojen oppimista tukevaksi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetuksen aikataulun näet lukujärjestyksessä. Verkko-oppimisalustana opintojakson aikana on Moodle.
-
Mielenterveyden opetus/ psykologi Eeva Tawast; päihdetyön opettajat tunneilla Maarit Ajalin, Sofia Pietarinen ja tehtävien sekä verkko-opiskelun osalta Miia Pulkkinen
-
Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.
-
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävillä osoitettu osaaminen; aktiivinen osallistuminen opetukseen; 100%. Ks. arviointikriteerit (+tehtäväohjeistukset). Jos tehtävässä on arvioinnin perusteella korjattavaa, täydennetty versio palautetaan kuukauden sisällä. Hyväksyttyjä tehtäviä ei saa täydentää myöhemmin.

Lisätiedot

- mielenterveys 3 op
- päihdetyö 2 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eeva Tawast
 • Heidi Oilimo
Opiskelijaryhmät
 • SXC23S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- nimeää päihde- ja mielenterveyspalveluja ohjaavan keskeisen lainsäädännön
- nimeää ikääntyneiden päihde- ja mielenterveyspalvelut
- osaa kuvailla keinoja kohdata eri tavoin päihde- tai mielenterveysongelman kanssa elävä ikääntynyt ihminen
- tunnistaa ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä päihde- ja mielenterveystyön erityiskysymyksiä ja -tarpeita
-tunnistaa ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyössä käytettäviä arviointimenetelmiä

Sisältö

- ikääntyneiden ihmisten erityistarpeet ja -kysymykset mielenterveys- ja päihdetyössä
- psyykkisesti oireilevan ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja hoidon mahdollisuudet
- ikääntyneen ihmisen päihteiden käytön vaikutus terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn
- päihdeongelman kanssa elävän ikääntyneen ihmisen kohtaaminen, päihdehaittojen puheeksi ottaminen ja tarkoituksenmukaiseen kuntoutukseen ohjaaminen
- mielenterveyslaki ja -palvelut
- päihdehuollon lainsäädäntö ja palvelut
- muut riippuvuudet
- päihde- ja mielenterveystyössä hyödynnettävät keskeiset arviointimenetelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Lisätiedot

- mielenterveys 3 op
- päihdetyö 2 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • hyvinvointi vanhustyö 1
 • Anna Puustelli-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Anna Puustelli-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvailla ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia
- nimeää keskeisen vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön
- osaa kuvata ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot
- osaa määritellä palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohdat

Sisältö

- ikääntyneiden oikeudet ja edunvalvonta, itsemäärääminen sekä asiakkaan/potilaan asema ja oikeudet
- vanhuspalveluiden keskeinen lainsäädäntö ja suositukset
- ikääntyneiden palvelut ja tukimuodot
- ikääntyneiden palvelujen järjestäminen ja rahoitus

Oppimateriaalit

Materiaali löytyy moodlesta

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkko-opiskelu
Työpaja
Essee

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit


Tyydyttävä (1-2)

tunnistaa ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia

osaa nimetä keskeisen vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön

tunnistaa ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot

tunnistaa ikääntyneiden palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohtiaHyvä (3-4)

osaa kuvailla ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia

osaa nimetä keskeisen vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön

osaa selittää ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot

osaa kuvailla ikääntyneiden palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohtiaKiitettävä (5)

osaa analysoida ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia

osaa selittää vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön

osaa selittää monipuolisesti ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot

osaa selittää ikääntyneiden palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohdatHyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Puustelli-Pitkänen
Opiskelijaryhmät
 • SXC23S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvailla ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia
- nimeää keskeisen vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön
- osaa kuvata ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot
- osaa määritellä palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohdat

Sisältö

- ikääntyneiden oikeudet ja edunvalvonta, itsemäärääminen sekä asiakkaan/potilaan asema ja oikeudet
- vanhuspalveluiden keskeinen lainsäädäntö ja suositukset
- ikääntyneiden palvelut ja tukimuodot
- ikääntyneiden palvelujen järjestäminen ja rahoitus

Aika ja paikka

Opetus:
19.4. ENIEC-verkostopäivä kampuksella
26.4. 8.30-16.00
3.5. 8.30-16.00
Purku 23.5. 8.30-11.45

Oppimateriaalit

Materiaali löytyy moodlesta

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkko-opiskelu
Työpaja
Essee

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit


Tyydyttävä (1-2)

tunnistaa ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia

osaa nimetä keskeisen vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön

tunnistaa ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot

tunnistaa ikääntyneiden palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohtiaHyvä (3-4)

osaa kuvailla ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia

osaa nimetä keskeisen vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön

osaa selittää ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot

osaa kuvailla ikääntyneiden palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohtiaKiitettävä (5)

osaa analysoida ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia

osaa selittää vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön

osaa selittää monipuolisesti ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot

osaa selittää ikääntyneiden palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohdatHyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Anna Puustelli-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Miia Pulkkinen

Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa määritellä osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- osaa selittää yksinäisyyden moniulotteisena ilmiönä
- osaa arvioida ikääntyneiden syrjäytymisen riskitekijöitä ja seurauksia
- osaa selittää etsivän ja löytävän työn merkitystä ikääntyneiden osallisuuden edistämisessä
- tunnistaa kaltoinkohtelun muodot

Sisältö

- ikääntyneiden osallisuus yhteisöissä ja yhteiskunnassa
- ikääntyneiden syrjäytyminen ja yksinäisyys
- ikäsyrjintä ja hoivaköyhyys
- etsivä ja löytävä työ
- ennaltaehkäisevä työ
- kaltoinkohtelun muodot ja tunnistaminen

Oppimateriaalit

Moodlessa

Opetusmenetelmät

Aktioiva luento
Etäopetus ja verkko-opiskelu
tarkentuu myöhemmin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksista poissaolot korvattava, erillinen ohje annetaan opintojakson alussa.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lähiopetuksen aikataulussa muutokset mahdollisia.

Linkki Metropolian tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tarkentuu myöhemmin

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Anna Puustelli-Pitkänen
Opiskelijaryhmät
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa määritellä osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- osaa selittää yksinäisyyden moniulotteisena ilmiönä
- osaa arvioida ikääntyneiden syrjäytymisen riskitekijöitä ja seurauksia
- osaa selittää etsivän ja löytävän työn merkitystä ikääntyneiden osallisuuden edistämisessä
- tunnistaa kaltoinkohtelun muodot

Sisältö

- ikääntyneiden osallisuus yhteisöissä ja yhteiskunnassa
- ikääntyneiden syrjäytyminen ja yksinäisyys
- ikäsyrjintä ja hoivaköyhyys
- etsivä ja löytävä työ
- ennaltaehkäisevä työ
- kaltoinkohtelun muodot ja tunnistaminen

Aika ja paikka

26.1. 8.30-11.45 Opintojakson startti
2.2. 8.30-11.45
9.2. 8.30-11.45
16.2. 8.30-11.45
11.3. 8.30-11.45 Opintojakson purku

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Etäopetus ja verkko-opiskelu
Essee

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksista poissaolot korvattava, erillinen ohje annetaan opintojakson alussa.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lähiopetuksen aikataulussa muutokset mahdollisia.

Linkki Metropolian tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen ja siihen sisältyvät tehtävät
Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Ks. arviointikriteerit

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)
- tunnistaa osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- osaa kuvailla yksinäisyyttä moniulotteisena ilmiönä
- tunnistaa ikääntyneiden syrjäytymisen riskitekijöitä ja seurauksia
- tunnistaa etsivän ja löytävän työn merkityksen ikääntyneiden osallisuuden edistämisessä
- tunnistaa kaltoinkohtelun muodot

Hyvä (3-4)
- osaa määritellä osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- osaa selittää yksinäisyyden moniulotteisena ilmiönä
- osaa määritellä ikääntyneiden syrjäytymisen riskitekijöitä ja seurauksia
- osaa selittää etsivän ja löytävän työn merkitystä ikääntyneiden osallisuuden edistämisessä
- osaa määritellä kaltoinkohtelun muodot

Kiitettävä (5)
- osaa analysoida osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- osaa analysoida yksinäisyyttä moniulotteisena ilmiönä
- osaa arvioida ikääntyneiden syrjäytymisen riskitekijöitä ja seurauksia
- osaa analysoida etsivän ja löytävän työn merkitystä ikääntyneiden osallisuuden edistämisessä
- osaa arvioida kaltoinkohtelun muotoja

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Heidi Oilimo
Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- soveltaa toiminnassaan dialogista asiakastyötä iäkkään ihmisen ja hänen lähiverkostonsa voimavaroja vahvistaen
- osaa määritellä palveluohjauksellisen työotteen sekä palveluohjauksen eri tasot ja menetelmät
- arvioi ja suunnittelee iäkkään asiakkaan yksilöllistä palvelupolkua sekä ohjauksen ja tuen tarpeita
- osaa käyttää etäyhteyksiä asiakkaiden ohjauksessa
- osaa hyödyntää palveluohjauksessa moniammatillista yhteistyötä ja verkostotyötä

Sisältö

- dialogisuus asiakastyössä
- asiakkaan voimavarat ja verkostot sekä niiden tukeminen
- palveluohjauksellinen työote
- palveluohjauksen mallit ja menetelmät
- etäyhteyksin toteutettu ohjaus ja neuvonta
- moniammatillinen verkostotyö
- harjoittelu 8 op
- oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Lähi/etäopetus ja verkko-opiskelu
Kirjallinen tehtävä
Työelämän harjoittelu
Yksilöllinen palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelun näkökulmana Ikääntyneiden palveluohjaus, laajuus 8 op

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus ja teoriaosuus 2 op * 27 h = 54h
Työharjoittelu 8 op * 27 h = 216 h (30 työpäivää)

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksista poissaolot korvattava, erillinen ohje annetaan opintojakson alussa.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lähiopetuksen aikataulussa muutokset mahdollisia.

Linkki Metropolian tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävä
Osallistuminen opetukseen ja siihen sisältyvät tehtävät
Numeerisesti arvioitava tehtävä
Harjoittelu ja harjoittelutehtävät

Hyväksytty harjoittelu edellyttää soveltuvien lähteiden käyttöä kirjallisessa harjoitteluraportissa.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)
- tunnistaa toiminnassaan dialogisen asiakastyön menetelmiä iäkkään ihmisen ja hänen lähiverkostonsa voimavaroja vahvistaen
- tunnistaa palveluohjauksellisen työotteen sekä palveluohjauksen eri tasot ja menetelmät
- osaa määritellä iäkkään asiakkaan yksilöllistä palvelupolkua sekä ohjauksen ja tuen tarpeita
- tunnistaa palveluohjauksessa moniammatillisen yhteistyön ja verkostotyön merkityksen

Hyvä (3-4)
- osaa kuvailla toiminnassaan dialogisen asiakastyön menetelmiä iäkkään ihmisen ja hänen lähiverkostonsa voimavaroja vahvistaen
- osaa selittää palveluohjauksellisen työotteen sekä palveluohjauksen eri tasoja ja menetelmiä
- osaa suunnitella iäkkään asiakkaan yksilöllistä palvelupolkua sekä ohjauksen ja tuen tarpeita
- osaa kuvailla palveluohjauksessa moniammatillista yhteistyötä ja verkostotyötä

Kiitettävä (5)
- osaa arvioida ja soveltaa toiminnassaan dialogista asiakastyötä iäkkään ihmisen ja hänen lähiverkostonsa voimavaroja vahvistaen
- osaa soveltaa palveluohjauksellista työotetta sekä palveluohjauksen eri tasoja ja menetelmiä
- osaa arvioida ja suunnitella iäkkään asiakkaan yksilöllistä palvelupolkua sekä ohjauksen ja tuen tarpeita
- osaa arvioida ja hyödyntää palveluohjauksessa moniammatillista yhteistyötä ja verkostotyötä

Lisätiedot

- Ikääntyneen kotona asumisen tukeminen - opintojakson harjoittelu tulee olla hyväksytty ennen 4. harjoittelua

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Terhi Lehtonen
Vastuuhenkilö

Terhi Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa nimetä lääkehoitoa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja ohjeistukset
- tunnistaa omat ja muiden ammattiryhmien vastuualueet lääkehoidossa
- osaa selittää lääkehoitosuunnitelman tarkoituksen ja tavoitteet
- osaa kuvailla lääkkeiden erilaiset antotavat ja niiden oikeaoppisen käsittelyn
- osaa selittää iäkkäiden ihmisten turvallisen lääkehoidon toteuttamisen perusperiaatteet
- tunnistaa iäkkäiden ihmisten lääkehoitoon liittyviä haasteita
- osaa selittää iäkkään ihmisen lääkkeisiin liittyviä tyypillisiä sivu-, haitta- ja yhteisvaikutuksista
- suoriutuu lääkehoidossa tarvittavista laskutoimituksista
- osaa kuvailla lääkehoitoon liittyvän asiakaslähtöisen ohjauksen ja neuvonnan merkityksiä
- osaa toteuttaa iäkkään ihmisen lääkehoitoa koulutuksen antamien oikeuksien mukaisesti

Sisältö

- lääkehuoltoon ja lääkehoitoon liittyvät lait ja ohjeistukset sekä vastuualueet
- lääkehoitosuunnitelmat
- lääkeaineryhmät, lääkemuodot, käsittely- ja antotavat
- lääkkeiden säilytys ja hankinta
- iäkkäiden ihmisten yleisimpien sairauksien lääkehoito
- lääkkeiden vaikutusmekanismit ja yhteisvaikutukset
- iäkkään ihmisen turvallisen lääkehoidon perusperiaatteet
- iäkkään ihmisen ja läheisten ohjaus ja neuvonta
- lääkehoidon laboraatio
- lääkelaskenta

Aika ja paikka

Opetus toteutetaan pääosin lähiopetuksena. Tarkistathan aina kalenterin kautta opetuksen päivät koska muutokset voivat olla mahdollisia

29.08.2023 08.30 - 11.45 Etälinkki tulee myöhemmin oman tiedotteiden kautta
30.08.2023 08.30 - 11.45 MPA6010 (30 henkilöä)
30.08.2023 12.45 - 16.00 MPA6011 (30 henkilöä)
08.09.2023 08.30 - 16.00 MPA6010 (30 henkilöä)
13.09.2023 12.45 - 16.00 MPA6010 (30 henkilöä)
14.09.2023 08.30 - 11.45 MPB4019 (17 henkilöä)
14.09.2023 12.45 - 16.00
- A-ryhmä klo 8.30 - 11.30
- B-ryhmä klo 12.30 - 15.30
Huom. Mikäli pieni ryhmä, laboraatio-opetus pidetään yhdessä ryhmässä. Tämä tarkentuu opintojakson alkaessa.

Oppimateriaalit

Lääkelaskut:
- Pussinen - Somerharju - Hannula: Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin

Farmakologia ja lääkehoito:
- Saano & Taam-Ukkonen. 2018 tai uudempi painos 2023 (tai vanhempi painos, jos uutta ei ole saatavilla). Turvallisen lääkehoidon perusteet.
- Kivelä & Räihä. 2007. Iäkkäiden lääkehoito http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/17702_julkaisut_Kapseli35.pdf

- Luentomateriaalit
- Muu opintojakson alkaessa ilmoitettava materiaali
- Itsenäisesti hankittava materiaali oppimistehtäviin

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöskentely
Lääkelaskuharjoitukset
Laboraatio-opiskelu
Tentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin toteuttamistapa ilmoitetaan toteutuksen alkaessa

Uusintatentit Exam-tenttijärjestelmässä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

3. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksen poissaoloista sovittava erikseen.
Laboraatio-opetukseen osallistuminen on pakollista.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson hyväksilukupäätöksen (AHOT) saaneille tiedoksi: mikäli ilmoittaudut toteutukselle, osaamisen osoittavat tentit tulee suorittaa sen opintojakson aikana, jolle ilmoittaudut.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lääkehoito: 0-5
Lääkelaskut: hyväksytty/hylätty

Opintojakson kokonaisarvosana: 0-5

Opintojakson hyväksilukupäätöksen saaneilla opintojakson osat arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2)
- tunnistaa lääkehoitoa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja ohjeistukset
- tunnistaa lääkehoitosuunnitelman osana lääkehoitoa
- osaa listata lääkkeiden erilaiset antotavat ja niiden oikeaoppisen käsittelyn
- tunnistaa iäkkäiden ihmisten turvallisen lääkehoidon toteuttamisen perusperiaatteet
- suoriutuu lääkehoidossa tarvittavista laskutoimituksista
- tunnistaa lääkehoitoon liittyvän asiakaslähtöisen ohjauksen ja neuvonnan merkityksen
- osaa toteuttaa iäkkään ihmisen lääkehoitoa koulutuksen antamien oikeuksien mukaisesti

Hyvä (3-4)
- osaa nimetä lääkehoitoa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja ohjeistukset
- osaa selittää lääkehoitosuunnitelman sisällön
- osaa kuvailla lääkkeiden erilaiset antotavat ja niiden oikeaoppisen käsittelyn
- osaa selittää iäkkäiden ihmisten turvallisen lääkehoidon toteuttamisen perusperiaatteet
- suoriutuu lääkehoidossa tarvittavista laskutoimituksista
- osaa kuvailla lääkehoitoon liittyvän asiakaslähtöisen ohjauksen ja neuvonnan merkityksiä
- osaa toteuttaa iäkkään ihmisen lääkehoitoa koulutuksen antamien oikeuksien mukaisesti

Kiitettävä (5)
- osaa perustella lääkehoitoa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja ohjeistusten merkityksen
- osaa perustella lääkehoitosuunnitelman merkityksen lääkehoidon toteuttamisessa
- osaa vertailla lääkkeiden erilaisia antotapoja ja niiden oikeaoppista käsittelyä
- osaa arvioida iäkkäiden ihmisten turvallisen lääkehoidon toteuttamisen perusperiaatteet
- suoriutuu lääkehoidossa tarvittavista laskutoimituksista
- osaa perustella lääkehoitoon liittyvän asiakaslähtöisen ohjauksen ja neuvonnan merkityksen
- osaa toteuttaa iäkkään ihmisen lääkehoitoa koulutuksen antamien oikeuksien mukaisesti

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Terhi Lehtonen
Vastuuhenkilö

Terhi Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa nimetä lääkehoitoa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja ohjeistukset
- tunnistaa omat ja muiden ammattiryhmien vastuualueet lääkehoidossa
- osaa selittää lääkehoitosuunnitelman tarkoituksen ja tavoitteet
- osaa kuvailla lääkkeiden erilaiset antotavat ja niiden oikeaoppisen käsittelyn
- osaa selittää iäkkäiden ihmisten turvallisen lääkehoidon toteuttamisen perusperiaatteet
- tunnistaa iäkkäiden ihmisten lääkehoitoon liittyviä haasteita
- osaa selittää iäkkään ihmisen lääkkeisiin liittyviä tyypillisiä sivu-, haitta- ja yhteisvaikutuksista
- suoriutuu lääkehoidossa tarvittavista laskutoimituksista
- osaa kuvailla lääkehoitoon liittyvän asiakaslähtöisen ohjauksen ja neuvonnan merkityksiä
- osaa toteuttaa iäkkään ihmisen lääkehoitoa koulutuksen antamien oikeuksien mukaisesti

Sisältö

- lääkehuoltoon ja lääkehoitoon liittyvät lait ja ohjeistukset sekä vastuualueet
- lääkehoitosuunnitelmat
- lääkeaineryhmät, lääkemuodot, käsittely- ja antotavat
- lääkkeiden säilytys ja hankinta
- iäkkäiden ihmisten yleisimpien sairauksien lääkehoito
- lääkkeiden vaikutusmekanismit ja yhteisvaikutukset
- iäkkään ihmisen turvallisen lääkehoidon perusperiaatteet
- iäkkään ihmisen ja läheisten ohjaus ja neuvonta
- lääkehoidon laboraatio
- lääkelaskenta

Aika ja paikka

Opetus toteutetaan pääosin lähiopetuksena. Tarkistathan aina kalenterin kautta opetuksen päivät koska muutokset voivat olla mahdollisia. Opintojakson tunnit löytyvät lukujärjestyksestä.

Laboraatio-opetusta varten opiskelijat jaetaan kahteen ryhmään A ja B. Laboraatioryhmät selviävät myöhemmin opintojakson alussa.

Huom. Mikäli ilmoittautuneita on pieni määrä laboraatio-opetus pidetään yhdessä ryhmässä. Tämä tarkentuu opintojakson alkaessa.

Oppimateriaalit

Lääkelaskut:
- Pussinen - Somerharju - Hannula: Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin

Farmakologia ja lääkehoito:
- Saano & Taam-Ukkonen. 2018 tai uudempi painos 2023 (tai vanhempi painos, jos uutta ei ole saatavilla). Turvallisen lääkehoidon perusteet.
- Kivelä & Räihä. 2007. Iäkkäiden lääkehoito http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/17702_julkaisut_Kapseli35.pdf

- Luentomateriaalit
- Muu opintojakson alkaessa ilmoitettava materiaali
- Itsenäisesti hankittava materiaali oppimistehtäviin

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöskentely
Lääkelaskuharjoitukset
Laboraatio-opiskelu
Tentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon kuuluvat:

Lääkelaskukoe
Lääkehoidon koe

Lääkehoidon tenttiperiodi 9.2.-16.2.2024

Uusintatenttiajat ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksen poissaoloista sovittava erikseen.
Laboraatio-opetukseen osallistuminen on pakollista.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson hyväksilukupäätöksen (AHOT) saaneille tiedoksi: mikäli ilmoittaudut toteutukselle, osaamisen osoittavat tentit tulee suorittaa sen opintojakson aikana, jolle ilmoittaudut.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lääkehoito: 0-5
Lääkelaskut: hyväksytty/hylätty (100 % kaikki oikein)
Ryhmätehtävä hyv-hyl
Verkkokurssit Duodecim hyv-hyl


Opintojakson kokonaisarvosana: 0-5

Opintojakson hyväksilukupäätöksen saaneilla opintojakson osat arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2)
- tunnistaa lääkehoitoa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja ohjeistukset
- tunnistaa lääkehoitosuunnitelman osana lääkehoitoa
- osaa listata lääkkeiden erilaiset antotavat ja niiden oikeaoppisen käsittelyn
- tunnistaa iäkkäiden ihmisten turvallisen lääkehoidon toteuttamisen perusperiaatteet
- suoriutuu lääkehoidossa tarvittavista laskutoimituksista
- tunnistaa lääkehoitoon liittyvän asiakaslähtöisen ohjauksen ja neuvonnan merkityksen
- osaa toteuttaa iäkkään ihmisen lääkehoitoa koulutuksen antamien oikeuksien mukaisesti

Hyvä (3-4)
- osaa nimetä lääkehoitoa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja ohjeistukset
- osaa selittää lääkehoitosuunnitelman sisällön
- osaa kuvailla lääkkeiden erilaiset antotavat ja niiden oikeaoppisen käsittelyn
- osaa selittää iäkkäiden ihmisten turvallisen lääkehoidon toteuttamisen perusperiaatteet
- suoriutuu lääkehoidossa tarvittavista laskutoimituksista
- osaa kuvailla lääkehoitoon liittyvän asiakaslähtöisen ohjauksen ja neuvonnan merkityksiä
- osaa toteuttaa iäkkään ihmisen lääkehoitoa koulutuksen antamien oikeuksien mukaisesti

Kiitettävä (5)
- osaa perustella lääkehoitoa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja ohjeistusten merkityksen
- osaa perustella lääkehoitosuunnitelman merkityksen lääkehoidon toteuttamisessa
- osaa vertailla lääkkeiden erilaisia antotapoja ja niiden oikeaoppista käsittelyä
- osaa arvioida iäkkäiden ihmisten turvallisen lääkehoidon toteuttamisen perusperiaatteet
- suoriutuu lääkehoidossa tarvittavista laskutoimituksista
- osaa perustella lääkehoitoon liittyvän asiakaslähtöisen ohjauksen ja neuvonnan merkityksen
- osaa toteuttaa iäkkään ihmisen lääkehoitoa koulutuksen antamien oikeuksien mukaisesti

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu-Riikka Eerola
Vastuuhenkilö

Anu-Riikka Eerola

Opiskelijaryhmät
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija arvioi omaa asiantuntijuuttaan ja määrittelee kehittämistarpeitaan siten, että ottaa huomioon itsensä johtamisen periaatteet sekä omat voimavaransa. Hän hyödyntää hiljaista tietoa johtamisen voimavarana sekä syventää omaa ammattietiikkaansa ja tunneosaamistaan johtamistyössä. Hän tunnistaa ikäjohtamisen perusteet ja käyttää monipuolisesti teoriatietoa esimiestehtäviä kuvatessaan. Opiskelija osaa määritellä johtamiseen liittyvät strategiset tavoitteet ja haasteet sekä niiden merkityksen esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä. Hän osaa selittää työyhteisön ja tiimityön dynamiikkaan liittyviä kysymyksiä sekä analysoi työyhteisöjen ja organisaatioiden perusrakenteita ja strategioita.

Sisältö

Opetus integroituu projektimaisesti vanhustyön johtamisen ja kehittämisen harjoitteluun. Itsensä johtaminen ja hiljaisen tiedon käyttö johtamisen voimavarana. Johtamisen eettisyys, organisaatioiden arvot ja periaatteet osana laatujohtamista. Työyhteisöjen dynamiikan, ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet. Työyhteisön kehittäminen ja sen keskeiset menetelmät. Strateginen toiminnan johtaminen. Henkilöstöjohtaminen.

Aika ja paikka

Opintojakson opetus:
22.8 klo 8.30 - 16.00
20.9 klo 8.30 - 16.00
12.10 klo 8.30 - 16.00
13.11 klo 9.00 - 15.00 Opintojakson purku

Oppimateriaalit

Suositeltava kirjallisuus Moodlessa.
Opintojaksolla työskentely ja tehtävien tekeminen edellyttää aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen perehtymistä.

Opetusmenetelmät

Osallistavat/toiminnalliset menetelmät
Lähiopetus
Reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 tuntia

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus integroituu projektimaisesti vanhustyön johtamisen ja kehittämisen harjoitteluun.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
--------
Avoimen opiskelijalla oppimistekona lähiopiskelu sekä laaja kirjallinen tehtävä, jos tutkinto-opiskelijat tekevät esim. projektia.

Metropolian tietosuojaseloste

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4
TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa tutkimustietoa vanhustyön ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa vanhustyötä ja gerontologiasta osaamista monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää gerontologisten teorioiden ja vanhustyön käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhustyön ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun vanhustyön ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa vanhustyön ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä puutteellisesti
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- asiantuntijaksi riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu huolimattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5
Perehtyneisyys lähteisiin ja aktiivinen osallistuminen opetukseen vaikuttavat arviointiin.

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu-Riikka Eerola
 • Päivi Rahmel
Vastuuhenkilö

Anu-Riikka Eerola

Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija arvioi omaa asiantuntijuuttaan ja määrittelee kehittämistarpeitaan siten, että ottaa huomioon itsensä johtamisen periaatteet sekä omat voimavaransa. Hän hyödyntää hiljaista tietoa johtamisen voimavarana sekä syventää omaa ammattietiikkaansa ja tunneosaamistaan johtamistyössä. Hän tunnistaa ikäjohtamisen perusteet ja käyttää monipuolisesti teoriatietoa esimiestehtäviä kuvatessaan. Opiskelija osaa määritellä johtamiseen liittyvät strategiset tavoitteet ja haasteet sekä niiden merkityksen esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä. Hän osaa selittää työyhteisön ja tiimityön dynamiikkaan liittyviä kysymyksiä sekä analysoi työyhteisöjen ja organisaatioiden perusrakenteita ja strategioita.

Sisältö

Opetus integroituu projektimaisesti vanhustyön johtamisen ja kehittämisen harjoitteluun. Itsensä johtaminen ja hiljaisen tiedon käyttö johtamisen voimavarana. Johtamisen eettisyys, organisaatioiden arvot ja periaatteet osana laatujohtamista. Työyhteisöjen dynamiikan, ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet. Työyhteisön kehittäminen ja sen keskeiset menetelmät. Strateginen toiminnan johtaminen. Henkilöstöjohtaminen.

Aika ja paikka

Opintojakson opetus:
16.1 klo 8.30 - 16.00
9.2 klo 8.30 - 16.00
7.3 klo 8.30 - 16.00
9.4 klo 9.00 - 15.00 Opintojakson purku, toteutetaan yhdessä Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen -harjoittelun purun kanssa

Oppimateriaalit

Suositeltava kirjallisuus Moodlessa.
Opintojaksolla työskentely ja tehtävien tekeminen edellyttää aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen perehtymistä.

Opetusmenetelmät

Osallistavat menetelmät
Lähiopetus
Reflektointi
Kirjalliset tehtävät
Verkkokurssit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 tuntia

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus integroituu projektimaisesti vanhustyön johtamisen ja kehittämisen harjoitteluun.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
--------
Avoimen opiskelijalla oppimistekona lähiopiskelu sekä laaja kirjallinen tehtävä, jos tutkinto-opiskelijat tekevät esim. projektia.

Metropolian tietosuojaseloste

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4
TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa tutkimustietoa vanhustyön ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa vanhustyötä ja gerontologiasta osaamista monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää gerontologisten teorioiden ja vanhustyön käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhustyön ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun vanhustyön ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa vanhustyön ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä puutteellisesti
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- asiantuntijaksi riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu huolimattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0 - 5

Opintojakson osasuoritukset edellyttävät soveltuvien lähteiden käyttöä.
Tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun mukaan.
Opintojakson osasuoritukset (esim. kirjalliset tehtävät ja verkkokeskustelut) arvioidaan ja vaikuttavat kokonaisarvosanaan.
Hyväksyttyä kirjallista tehtävää ei ole mahdollista korottaa.

Läsnäolo opetuksessa ja aktiivinen osallistuminen opetukseen vaikuttaa arviointiin.

Opintojaksolla ei ole käytössä poissaolon korvaavaa tehtävää.

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Lasse Liikanen
 • Kaija Kekäläinen
 • Nina Talvitie
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXI23K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXB23K2
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXB23K1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/kuntoutumisen käsitteen.
Opiskelija selittää, mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan.
Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet.
Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet.
Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait.
Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta.

Sisältö

• Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
• ICF-luokituksen perusteet
• Monialainen yhteistoiminta
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
• Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Aika ja paikka

ei lähiopetusta
opintojakson orientaatio zoomissa , tästä jää tallenne

opintojaksossa 2 työpajaa, joihin voi tulla keskustelemaan opintojakson sisällöistä muiden opiskeljoiden kanssa , myös opettajat paikalla.

em aikataulut moodlessa.

Oppimateriaalit

tarkentuu opintojen alkaessa moodleen
jokaisessa modulissa oma aineisto

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Opiskelija etenee yhdessä työparin tai pienryhmän kanssa moodlen ohjeiden ja aineistojen mukaisesti. Työryhmiin voi ilmoittautua elomakkeella ilmoittautumisajan jälkeen tai ryhmän voi muodostaa itse. elomake annetaan ilmoittautumisajan jälkeen tervetuloviestissä oman työtilan kautta. Opintojakson voi opiskella itsenäisestikin, mutta sitä ei suositella. Moduuleissa on käytetty lähdeaineistoa, videomateriaalia ja verkkoluentoja. Opiskelijat tekevät opintojakson moduulien sisältöihin perustuen oppimistehtävän, joka palautetaan opintojakson päätteeksi. Pari/ryhmätehtävässä palautetaan vain yksi yhteinen oppimistehtävä. Opiskelijaryhmät vastaavat itse tehtävään varattavan ajan aikatauluttamisesta.

Jokainen opiskelija tekee myös yksilötehtävänä kaksi lyhyttä verkkokurssia, joista palautetaan erillinen todistus opintojakson moodleen.
-
Vastuuopettaja Kaija Kekäläinen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä
oppimistehtävä ja pienet verkkotentit tulee olla tehtynä määräpäivään 22.10.23 mennessä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

oppimistehtävä tehdään työparin tai pienryhmän kanssa, joka valitaan ja työskentelytavasta sovitaan opiskelijoiden toimesta . voi tehdä myös yksin, mutta sitä ei suositella. Tehtävä on kaikille sama.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson voi opiskella työparin/pienryhmän oman aikataulun mukaan 22.10.2023 mennessä.

Moodle alusta avataan ke 16.8.2023 klo 9.00

Sisällön jaksotus

Opiskelijan oman aikataulun mukaan. pienryhmät aikatauluttavat yhdessä oman työskentelynsä.

Lisätietoja opiskelijoille

opintojakson aikana mahdollisuutena 2 vapaaehtoista zoom tapaamista , jossa opiskelijat pääsevät pohtimaan yhdessä opintojakson sisältöjä ja jossa opettajat ovat paikalla ohjausta varten

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtävä työparin/3-4 hengen pienryhmän kanssa tai yksin tehtynä: Suorittaakseen opintojakson opiskelijan tulee saada hyväksytty arviointi
Mahdolliset AHOT hakemukset osoitetaan Kaija Kekäläiselle 14.8.2023 mennessä.
opintojaksoon liittyvät kysymykset osoitetaan vain vastuuopettajalle

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan koulutusohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Lasse Liikanen
 • Kaija Kekäläinen
 • Nina Talvitie
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXI23S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXC23S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXF23S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA23S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB23S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXD23S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/kuntoutumisen käsitteen.
Opiskelija selittää, mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan.
Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet.
Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet.
Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait.
Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta.

Sisältö

• Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
• ICF-luokituksen perusteet
• Monialainen yhteistoiminta
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
• Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Aika ja paikka

ei lähiopetusta
opintojakson orientaatio zoomissa , vaihtoehtoisesti myös tallenne orientaatio diasarjassa

opintojaksossa 2 työpajaa zoomissa, joihin voi tulla keskustelemaan opintojakson sisällöistä muiden opiskeljoiden kanssa , myös opettajat paikalla.

em aikataulut moodlessa.

Oppimateriaalit

tarkentuu opintojen alkaessa moodleen
jokaisessa modulissa oma aineisto

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Työryhmiin voi ilmoittautua elomakkeella ilmoittautumisajan jälkeen tai ryhmän voi muodostaa itse. E-lomake lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen oman työtilan kautta. Opintojakson voi opiskella itsenäisestikin, mutta sitä ei suositella.

Opiskelija etenee yhdessä työparin tai pienryhmän kanssa moodlen ohjeiden ja aineistojen mukaisesti. Moduuleissa on käytetty lähdeaineistoa, videomateriaalia ja verkkoluentoja. Opiskelijat tekevät opintojakson moduulien sisältöihin perustuen oppimistehtävän, joka palautetaan opintojakson päätteeksi. Pari/ryhmätehtävässä palautetaan yksi yhteinen oppimistehtävä vain kerran.

Opiskelijaryhmät vastaavat itse tehtävään varattavan ajan aikatauluttamisesta. suosittelemme, että jokainen opiskelee ensin osan sisällöt ja sitten ryhmä reflektoi ja tekee oppimistehtävää yhdessä. Sitten edetään samalla tavalla seuraaviin osiin.

Jokainen opiskelija tekee myös yksilötehtävänä kaksi lyhyttä verkkokurssia, joista palautetaan erillinen todistus opintojakson moodleen.

Vastuuopettaja Kaija Kekäläinen, jolla kysymykset ohjataan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä
oppimistehtävä ja pienet verkkotentit tulee olla tehtynä määräpäivään 17.3.24 mennessä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

oppimistehtävä tehdään työparin tai pienryhmän kanssa, joka valitaan ja työskentelytavasta sovitaan opiskelijoiden toimesta . voi tehdä myös yksin, mutta sitä ei suositella. Tehtävä on kaikille sama.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson voi opiskella työparin/pienryhmän oman aikataulun mukaan 17.3.24 mennessä.

Moodle alusta avataan ke 10.1.24 klo 9.00

Sisällön jaksotus

Opiskelijan oman aikataulun mukaan. pienryhmät aikatauluttavat yhdessä oman työskentelynsä.

Lisätietoja opiskelijoille

opintojakson aikana mahdollisuutena 2 vapaaehtoista zoom tapaamista , jossa opiskelijat pääsevät pohtimaan yhdessä opintojakson sisältöjä ja jossa opettajat ovat paikalla ohjausta varten

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtävä työparin/3-4 hengen pienryhmän kanssa tai yksin tehtynä: Suorittaakseen opintojakson opiskelijan tulee saada hyväksytty arviointi
Mahdolliset AHOT hakemukset osoitetaan Kaija Kekäläiselle 17.12.2023 mennessä.
opintojaksoon liittyvät kysymykset osoitetaan vain vastuuopettajalle

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan koulutusohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaija Kekäläinen
 • Nina Talvitie
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Tavoitteet

Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/kuntoutumisen käsitteen.
Opiskelija selittää, mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan.
Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet.
Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet.
Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait.
Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta.

Sisältö

• Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
• ICF-luokituksen perusteet
• Monialainen yhteistoiminta
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
• Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Aika ja paikka

ei lähiopetusta
opintojakson orientaatio zoomissa

opintojaksossa työpaja zoomissa, joihin voi tulla keskustelemaan opintojakson sisällöistä muiden opiskeljoiden kanssa , myös opettajat paikalla.

em aikataulut moodlessa.

Oppimateriaalit

tarkentuu opintojen alkaessa moodleen
jokaisessa modulissa oma aineisto

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Työryhmiin voi ilmoittautua elomakkeella ilmoittautumisajan jälkeen tai ryhmän voi muodostaa itse. E-lomake lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen oman työtilan kautta. Opintojakson voi opiskella itsenäisestikin, mutta sitä ei suositella.

Opiskelija etenee yhdessä työparin tai pienryhmän kanssa moodlen ohjeiden ja aineistojen mukaisesti. Moduuleissa on käytetty lähdeaineistoa, videomateriaalia ja verkkoluentoja. Opiskelijat tekevät opintojakson moduulien sisältöihin perustuen oppimistehtävän, joka palautetaan opintojakson päätteeksi. Pari/ryhmätehtävässä palautetaan yksi yhteinen oppimistehtävä vain kerran.

Opiskelijaryhmät vastaavat itse tehtävään varattavan ajan aikatauluttamisesta. suosittelemme, että jokainen opiskelee ensin osan sisällöt ja sitten ryhmä reflektoi ja tekee oppimistehtävää yhdessä. Sitten edetään samalla tavalla seuraaviin osiin.

Jokainen opiskelija tekee myös yksilötehtävänä kaksi lyhyttä verkkokurssia, joista palautetaan erillinen todistus opintojakson moodleen.

Vastuuopettaja Kaija Kekäläinen, jolla kysymykset ohjataan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä
oppimistehtävä ja pienet verkkotentit tulee olla tehtynä määräpäivään (määritellään elokuulle) mennessä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

oppimistehtävä tehdään työparin tai pienryhmän kanssa, joka valitaan ja työskentelytavasta sovitaan opiskelijoiden toimesta . voi tehdä myös yksin, mutta sitä ei suositella. Tehtävä on kaikille sama.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson voi opiskella työparin/pienryhmän oman aikataulun mukaan 11.8.24 mennessä.
Hyväksytyt suoritukset, jotka palautettu 31.7.24 mennessä kirjataan palautuspäivämäärälle.

Moodle alusta avataan viikolla 22, tarkennetaan ilmoittautumispäivään mennessä

Sisällön jaksotus

Opiskelijan oman aikataulun mukaan. pienryhmät aikatauluttavat yhdessä oman työskentelynsä.

Lisätietoja opiskelijoille

opintojakson aikana mahdollisuutena vapaaehtoinen zoom tapaaminen , jossa opiskelijat pääsevät pohtimaan yhdessä opintojakson sisältöjä ja jossa opettajat ovat paikalla ohjausta varten

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtävä työparin/3-4 hengen pienryhmän kanssa tai yksin tehtynä: Suorittaakseen opintojakson opiskelijan tulee saada hyväksytty arviointi

opintojaksoon liittyvät kysymykset osoitetaan vain vastuuopettajalle

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 08.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Vahaluoto
Vastuuhenkilö

Satu Vahaluoto

Opiskelijaryhmät
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää kuntoutuksen yhteistoiminnallisuuden periaatteet
- tunnistaa ympäristön merkityksen osana kuntoutusta
- osaa kuvailla etäkuntoutuksen ja monialaisen kotikuntoutuksen mahdollisuudet ikääntyneen yksilöllisessä kuntoutumisprosessissa
- tunnistaa ihmislähtöisen geronteknologian tarjoamat mahdollisuudet vanhustyössä ja ikääntyneen ihmisen arjessa
- osaa tarkastella geronteknologiaan liittyviä kysymyksiä eettisestä näkökulmasta
- osaa selittää asunnonmuutostöiden ja apuvälineiden merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Sisältö

- monialainen ja yhteistoiminnallinen kuntoutus
- etäkuntoutuksen toimintamallit
- geronteknologian eettinen tarkastelu, käytettävyys ja saavutettavuus
- käyttäjälähtöinen geronteknologia
- apuvälineprosessi
- ympäristön esteettömyys, turvallisuus ja toimintakykyä tukevat ominaisuudet
- koti- ja toimintaympäristön suunnittelu ja muutostyöt

Aika ja paikka

Opintojakson aloitus ja kuntoutuksen näkökulmia 18.8. klo 12.45-16.00

Opintojakso toteutuu opintojakson jälkeen verkkottoeutuksena, joka rakentuu moduuleista. Jokaisen moduuliin liittyy oppimistehtävä.

Moduuli 1, 2op 18.8..-10.9:
• monialainen ja yhteistoiminnallinen kuntoutus
• etäkuntoutus ja kotikuntoutus
• ympäristön merkitys osana kuntoutusta

Moduuli 2, 1 op 11.9.-17.9:
• ympäristön esteettömyys, turvallisuus ja toimintakykyä tukevat ominaisuudet
• koti- ja toimintaympäristön suunnittelu ja muutostyöt
• apuvälineprosessi

Moduuli 3, 2 op 18.9.-6.10.:
• geronteknologian eettinen tarkastelu, käytettävyys ja saavutettavuus
• käyttäjälähtöinen geronteknologia
• etäkuntoutuksen toimintamallit

Oppimateriaalit

Kirjaliisuus tarkentuu opintojakson alussa, ks. opintojakson Moodle-työtila

Opetusmenetelmät

Aktivoivat (verkko)luennot
Kirjallisuuteen tutustuminen
Essee
Verkko-opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Hyväksyttyjä tehtäviä ei saa täydentää myöhemmin.

Oppimisteot ilmoitateen opintojakson orientaatiossa.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävät

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

• tunnistaa kuntoutuksen yhteistoiminnallisuuden periaatteet
• tunnistaa ympäristön merkityksen osana kuntoutusta
• osaa kuvailla etäkuntoutuksen ja monialaisen kotikuntoutuksen mahdollisuudet ikääntyneen yksilöllisessä kuntoutumisprosessissa
• tunnistaa ihmislähtöisen geronteknologian tarjoamat mahdollisuudet vanhustyössä ja ikääntyneen ihmisen arjessa
• osaa kuvailla geronteknologiaan liittyviä kysymyksiä eettisestä näkökulmasta
• osaa kuvailla asunnonmuutostöiden ja apuvälineiden merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Hyvä (3-4)

• osaa selittää kuntoutuksen yhteistoiminnallisuuden periaatteet
• osaa selittää ympäristön merkitystä osana kuntoutusta
• osaa määritellä etäkuntoutuksen ja monialaisen kotikuntoutuksen mahdollisuudet ikääntyneen yksilöllisessä kuntoutumisprosessissa
• tunnistaa ihmislähtöisen geronteknologian tarjoamat mahdollisuudet vanhustyössä ja ikääntyneen ihmisen arjessa
• osaa tarkastella geronteknologiaan liittyviä kysymyksiä eettisestä näkökulmasta
• osaa selittää asunnonmuutostöiden ja apuvälineiden merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Kiitettävä (5)

• osaa arvioida kuntoutuksen yhteistoiminnallisuuden periaatteita
• osaa analysoida ympäristön merkitystä osana kuntoutusta
• osaa arvioida etäkuntoutuksen ja monialaisen kotikuntoutuksen mahdollisuuksia ikääntyneen yksilöllisessä kuntoutumisprosessissa
• osaa analysoida ihmislähtöisen geronteknologian tarjoamia mahdollisuuksia vanhustyössä ja ikääntyneen ihmisen arjessa
• osaa analysoida geronteknologiaan liittyviä kysymyksiä eettisestä näkökulmasta
• osaa perustella asunnonmuutostöiden ja apuvälineiden merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Satu Vahaluoto
Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää kuntoutuksen yhteistoiminnallisuuden periaatteet
- tunnistaa ympäristön merkityksen osana kuntoutusta
- osaa kuvailla etäkuntoutuksen ja monialaisen kotikuntoutuksen mahdollisuudet ikääntyneen yksilöllisessä kuntoutumisprosessissa
- tunnistaa ihmislähtöisen geronteknologian tarjoamat mahdollisuudet vanhustyössä ja ikääntyneen ihmisen arjessa
- osaa tarkastella geronteknologiaan liittyviä kysymyksiä eettisestä näkökulmasta
- osaa selittää asunnonmuutostöiden ja apuvälineiden merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Sisältö

- monialainen ja yhteistoiminnallinen kuntoutus
- etäkuntoutuksen toimintamallit
- geronteknologian eettinen tarkastelu, käytettävyys ja saavutettavuus
- käyttäjälähtöinen geronteknologia
- apuvälineprosessi
- ympäristön esteettömyys, turvallisuus ja toimintakykyä tukevat ominaisuudet
- koti- ja toimintaympäristön suunnittelu ja muutostyöt

Aika ja paikka

Opintojakson aloitus ja kuntoutuksen näkökulmia

Opintojakso toteutuu opintojakson jälkeen verkkottoeutuksena, joka rakentuu moduuleista. Jokaisen moduuliin liittyy oppimistehtävä.
Opintojakson aloitus to 11.1. klo 12.45- 16.00: Opintojakson orientaatio ja kuntoutuksen alustus.

Moduulit avautuvat opintojakson alkaessa, mutta ne kannattaa suorittaa alla olevan aikataulun mukaisesti.

Moduuli 1 11.1.-28.1.

Moduuli 2 29.1.-4.2.

Moduuli 3 5.2.-25.2.

Moduuli 1, 2op
• monialainen ja yhteistoiminnallinen kuntoutus
• etäkuntoutus ja kotikuntoutus
• ympäristön merkitys osana kuntoutusta

Moduuli 2, 1 op
• ympäristön esteettömyys, turvallisuus ja toimintakykyä tukevat ominaisuudet
• koti- ja toimintaympäristön suunnittelu ja muutostyöt
• apuvälineprosessi

Moduuli 3, 2 op
• geronteknologian eettinen tarkastelu, käytettävyys ja saavutettavuus
• käyttäjälähtöinen geronteknologia
• etäkuntoutuksen toimintamallit

Oppimateriaalit

Kirjaliisuus tarkentuu opintojakson alussa, ks. opintojakson Moodle-työtila

Opetusmenetelmät

Aktivoivat (verkko)luennot
Kirjallisuuteen tutustuminen
Essee
Verkko-opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Hyväksyttyjä tehtäviä ei saa täydentää myöhemmin.

Oppimisteot ilmoitateen opintojakson orientaatiossa.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävät

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

• tunnistaa kuntoutuksen yhteistoiminnallisuuden periaatteet
• tunnistaa ympäristön merkityksen osana kuntoutusta
• osaa kuvailla etäkuntoutuksen ja monialaisen kotikuntoutuksen mahdollisuudet ikääntyneen yksilöllisessä kuntoutumisprosessissa
• tunnistaa ihmislähtöisen geronteknologian tarjoamat mahdollisuudet vanhustyössä ja ikääntyneen ihmisen arjessa
• osaa kuvailla geronteknologiaan liittyviä kysymyksiä eettisestä näkökulmasta
• osaa kuvailla asunnonmuutostöiden ja apuvälineiden merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Hyvä (3-4)

• osaa selittää kuntoutuksen yhteistoiminnallisuuden periaatteet
• osaa selittää ympäristön merkitystä osana kuntoutusta
• osaa määritellä etäkuntoutuksen ja monialaisen kotikuntoutuksen mahdollisuudet ikääntyneen yksilöllisessä kuntoutumisprosessissa
• tunnistaa ihmislähtöisen geronteknologian tarjoamat mahdollisuudet vanhustyössä ja ikääntyneen ihmisen arjessa
• osaa tarkastella geronteknologiaan liittyviä kysymyksiä eettisestä näkökulmasta
• osaa selittää asunnonmuutostöiden ja apuvälineiden merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Kiitettävä (5)

• osaa arvioida kuntoutuksen yhteistoiminnallisuuden periaatteita
• osaa analysoida ympäristön merkitystä osana kuntoutusta
• osaa arvioida etäkuntoutuksen ja monialaisen kotikuntoutuksen mahdollisuuksia ikääntyneen yksilöllisessä kuntoutumisprosessissa
• osaa analysoida ihmislähtöisen geronteknologian tarjoamia mahdollisuuksia vanhustyössä ja ikääntyneen ihmisen arjessa
• osaa analysoida geronteknologiaan liittyviä kysymyksiä eettisestä näkökulmasta
• osaa perustella asunnonmuutostöiden ja apuvälineiden merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristiina Kokkonen
 • Eeva Tawast
 • hyvinvointi vanhustyö 1
 • Anu-Riikka Eerola
Vastuuhenkilö

Anu-Riikka Eerola

Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvailla geriatrisen kokonaisarvioinnin tarkoituksen, keinot ja tavoitteet
- osaa selittää yleisimmät geriatriset ja neurologiset sairaudet ja oireyhtymät
- osaa kuvailla hoidon ja kuntoutuksen keskeiset tavoitteet
- tunnistaa tutkitun tiedon ja suositusten merkityksen hoidon suunnittelussa ja tavoitteiden asettelussa
- osaa selittää aivojen toiminnan ja ihmisen toiminnan väliset yhteydet
- osaa selittää tavallisimmat aivoperäiset häiriöt ikääntyneillä

Sisältö

- patofysiologian perusteet
- geriatrinen kokonaisarviointi, yleisimmät geriatriset sairaudet, oireyhtymät ja kiputilat, niiden tutkimus, diagnosointi ja hoito
- vanhuspsykiatria
- neuropsykologia
- muistisairaudet, niiden diagnosointi ja lääkehoito

Aika ja paikka

Luento-opetukset 17.8, 24.8, 31.8, 7.9 etätoteutuksena, seminaari 13.9 lähitoteutuksena Myllypuron kampuksella.

Luennot:

17.8
- klo 8.30 - 11.45 Geriatria/Mirja Hallikainen
- klo 12.45 - 16.00 Neuropsykologia/Eeva Tawast

24.8
- klo 8.30 - 11.45 Geriatria/Mirja Hallikainen
- klo 12.45 - 16.00 Neuropsykologia/Eeva Tawast

31.8
- klo 8.30 - 11.45 Geriatria/Mirja Hallikainen

7.9
- klo 8.30 - 11.45 Geriatria/Mirja Hallikainen
- klo 12.30 - 15.30 Patofysiologia/Kristiina Kokkonen


Seminaari:

13.9 klo 8.30 - 11.45 Myllypuron kampuksella lähitoteutuksena

Muutokset mahdollisia.

Oppimateriaalit

Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. 2016. Geriatria.

Jehkonen – Saunamäki – Hokkanen (toim.) 2020 e-kirja (2019/ 2015 painettu). Kliininen neuropsykologia. Helsinki: Duodecim. (e-kirjasta vastaavat teemat)

Muu kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöskentely
Opintopiiri
Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Seminaarissa pakollinen läsnäolo.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen opetukseen.
OpintopiiripiirityöskentelySeminaariesitys

Arviointikriteerit:

Hyväksytty
- osaa kuvailla geriatrisen kokonaisarvioinnin tarkoituksen, keinot ja tavoitteet
- osaa selittää yleisimmät geriatriset ja neurologiset sairaudet ja oireyhtymät
- osaa kuvailla hoidon ja kuntoutuksen keskeiset tavoitteet
- tunnistaa tutkitun tiedon ja suositusten merkityksen hoidon suunnittelussa ja tavoitteiden asettelussa
- osaa selittää aivojen toiminnan ja ihmisen toiminnan väliset yhteydet
- osaa selittää tavallisimmat aivoperäiset häiriöt ikääntyneillä

Hylätty
- ei tunnista geriatrisen kokonaisarvioinnin tarkoitusta
- ei tunnista yleisimpiä geriatrisia ja neurologisia sairauksia ja oireyhtymiä
- ei tunnista hoidon ja kuntoutuksen keskeisiä tavoitteita
- ei tunnista tutkitun tiedon ja suositusten merkitystä hoidon suunnittelussa ja tavoitteiden asettelussa
- ei tunnista aivojen toiminnan ja ihmisen toiminnan välisiä yhteyksiä
- ei tunnista tavallisimpia aivoperäisiä häiriöitä ikääntyneillä

Lisätiedot

- patofysiologia 0,5 op
- geriatria 2,5 op
- vanhuspsykiatria 0,5 op
- neuropsykologia 1 op
- muistisairaudet, niiden diagnosointi ja (lääke)hoito 0,5 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristiina Kokkonen
 • hyto virtuaali::vanhustyö 1
 • Eeva Tawast
 • Anu-Riikka Eerola
Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvailla geriatrisen kokonaisarvioinnin tarkoituksen, keinot ja tavoitteet
- osaa selittää yleisimmät geriatriset ja neurologiset sairaudet ja oireyhtymät
- osaa kuvailla hoidon ja kuntoutuksen keskeiset tavoitteet
- tunnistaa tutkitun tiedon ja suositusten merkityksen hoidon suunnittelussa ja tavoitteiden asettelussa
- osaa selittää aivojen toiminnan ja ihmisen toiminnan väliset yhteydet
- osaa selittää tavallisimmat aivoperäiset häiriöt ikääntyneillä

Sisältö

- patofysiologian perusteet
- geriatrinen kokonaisarviointi, yleisimmät geriatriset sairaudet, oireyhtymät ja kiputilat, niiden tutkimus, diagnosointi ja hoito
- vanhuspsykiatria
- neuropsykologia
- muistisairaudet, niiden diagnosointi ja lääkehoito

Aika ja paikka

Luento-opetukset 11.1, 18.1, 25.1 ja 1.2 etätoteutuksena, Teams-linkki Mirja Hallikaisen Geriatrian luennoille löytyy Moodlen etusivulta.

Seminaari 6.2 lähitoteutuksena Myllypuron kampuksella A2029.

Luennot:

11.1
- klo 8.30 - 11.45 Geriatria/Mirja Hallikainen
- klo 11.45 - 12.30 Seminaaritehtävän ohjeistus ja ryhmäjako/Anu-Riikka Eerola&Eeva Tawast (Geriatrian Teamsissa heti Geriatrian luennon jälkeen)

18.1
- klo 8.30 - 11.45 Geriatria/Mirja Hallikainen
- klo 12.30 - 15.30 Patofysiologia/Kristiina Kokkonen

25.1
- klo 8.30 - 11.45 Geriatria/Mirja Hallikainen
- klo 12.45 - 16.00 Neuropsykologia/Eeva Tawast

1.2
- klo 8.30 - 11.45 Geriatria/Mirja Hallikainen
- klo 12.45 - 16.00 Neuropsykologia/Eeva Tawast


Seminaari:

6.2 klo 12.45 - 16.00 Myllypuron kampuksella lähitoteutuksena

Muutokset mahdollisia.

Oppimateriaalit

Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. 2016. Geriatria.

Jehkonen – Saunamäki – Hokkanen (toim.) 2020 e-kirja (2019/ 2015 painettu). Kliininen neuropsykologia. Helsinki: Duodecim. (e-kirjasta vastaavat teemat)

Muu kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöskentely
Opintopiiri
Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Sisällön jaksotus

3. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Seminaarissa pakollinen läsnäolo. Poissolo seminaarista korvataan tentillä ja referoinnilla.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen opetukseen
Opintopiiripiirityöskentely
Seminaariesitys

Arviointikriteerit:

Hyväksytty
- osaa kuvailla geriatrisen kokonaisarvioinnin tarkoituksen, keinot ja tavoitteet
- osaa selittää yleisimmät geriatriset ja neurologiset sairaudet ja oireyhtymät
- osaa kuvailla hoidon ja kuntoutuksen keskeiset tavoitteet
- tunnistaa tutkitun tiedon ja suositusten merkityksen hoidon suunnittelussa ja tavoitteiden asettelussa
- osaa selittää aivojen toiminnan ja ihmisen toiminnan väliset yhteydet
- osaa selittää tavallisimmat aivoperäiset häiriöt ikääntyneillä

Hylätty
- ei tunnista geriatrisen kokonaisarvioinnin tarkoitusta
- ei tunnista yleisimpiä geriatrisia ja neurologisia sairauksia ja oireyhtymiä
- ei tunnista hoidon ja kuntoutuksen keskeisiä tavoitteita
- ei tunnista tutkitun tiedon ja suositusten merkitystä hoidon suunnittelussa ja tavoitteiden asettelussa
- ei tunnista aivojen toiminnan ja ihmisen toiminnan välisiä yhteyksiä
- ei tunnista tavallisimpia aivoperäisiä häiriöitä ikääntyneillä

Lisätiedot

- patofysiologia 0,5 op
- geriatria 2,5 op
- vanhuspsykiatria 0,5 op
- neuropsykologia 1 op
- muistisairaudet, niiden diagnosointi ja (lääke)hoito 0,5 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

13.02.2024 - 03.05.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Marita Saros
 • Ulla Marjosola
 • Katja Rahikainen
 • Petra Heino
 • Merja Lahdenperä
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Toteutus edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan AJOITUS!
Orientoiva reflektiotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kesto 12 vko, 13.2.- 3.5.24 Innovaatioprojektin opintopäivät viikottain ti-to klo 17-21.00.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projektikohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), toteutuksen ensimmäisellä viikolla, 13.2.

Orientaatio, ti 13.2 klo 17-18.00
AIKA Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen. Ilmoitetaan projektihaasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla
AIKA Projektikohtainen työskentely ti-to illat klo 17-21.00.
Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
Ohjaajan tapaaminen viikottain sovitusti ti-to välillä.

MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma 30.4. Myllypuron kampuksella.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 12 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin tuotoston esittely MinnoFest.
Projektin päätös ja palautekeskustelu ilmoitetaan projektin aikana.

Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Merja Lahdenperä
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teooria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 08.03.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 420

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Maria Kauppinen
 • Riitta Vilkko
 • Riikka Kukonlehto
 • Anna Sundblom
 • Merja Lahdenperä
 • Petra Heino
 • Juha Havukumpu
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Tuomas Leisti
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Sara Pesonen
 • Sanna-Mari Manninen
 • Arto Holappa
 • Mirka Peththahandi
 • Kajsa Sten
Opiskelijaryhmät
 • SXQ22S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO22S2A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXB21S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXD21S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO22S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXL22S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
22.1 - 7.3.2024
Orientoiva tehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projekitkohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 22.1.2024.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

22.1. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
22.1. - 7.3.2024 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
6.3.2024 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 03.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 225

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Järvinen
 • Elisa Mattila
 • Eini Koskimies
 • Ulla Marjosola
 • Riikka Kukonlehto
 • Petra Heino
 • Merja Lahdenperä
 • Katja Rahikainen
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Teija Rautiola
 • Sara Pesonen
 • Kati Ylikahri
 • Arto Holappa
Opiskelijaryhmät
 • SXQ22S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXO22S2A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen
 • SXD21S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S2B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen, lähihoitajapolku
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXL22S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
12.3 - 3.5.2024
Orientoiva reflektiotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projektikohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 18.3.
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

18.3. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
18.3. - 30-4.2024 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
30.4.2024 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Merja Lahdenperä
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.10.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 210

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Riitta Vilkko
 • Ulla Marjosola
 • Maria Kauppinen
 • Anna Sundblom
 • Petra Heino
 • Merja Lahdenperä
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Jenna Kukkonen
 • Jukka Väisänen
 • Teija Rautiola
 • Sanna-Mari Manninen
 • Anna Eskola
Opiskelijaryhmät
 • SXB21K1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB21K2
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXL22K1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA21S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22K1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä A
 • SXO22K1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä B
 • SXO22K1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXQ22K1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
28.8 - 12.10.2023
Orientoiva tehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projekitkohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 3.9.2023.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

28.8. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
28.8. - 12.10.2023 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
11.10.2023 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
12.10.2023 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Merja Lahdenperä
 • Katja Rahikainen
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Jukka Törnroos
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mira Järvinen
 • hyvinvointi vanhustyö 1
 • Heidi Oilimo
Vastuuhenkilö

Heidi Oilimo

Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ikääntyneiden ihmisten aseman kieli- ja kulttuurivähemmistöjen, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta
- osaa kuvailla keinoja kohdata eri tavoin vammainen ikääntynyt ihminen
- tunnistaa erilaisten kulttuurien merkitykset ikääntyneiden ihmisten elämään ja palvelujen käyttöön
- tunnistaa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden merkityksen osana ikääntyneiden ihmisten identiteettiä
- löytää ratkaisuja erilaisten ikääntyneiden ihmisten hyvän vanhuuden ja osallisuuden tukemiseen

Sisältö

- ikääntyneiden ihmisten moninaisuus palveluissa
- moninaisten ikääntyneiden ihmisten asema ja oikeudet
- kulttuurisensitiivisyys
- kommunikointia tukevat tavat ja selkoviestintä
- vammaisuus vanhuusiässä kuten kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, liikuntavammaisuus
- ikääntyneiden seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Lisätiedot

- kieli- ja kulttuurivähemmistöt 2 op
- vammaisuus 2 op
- seksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus 1 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • hyto virtuaali::vanhustyö 1
 • Heidi Oilimo
Opiskelijaryhmät
 • SXC23S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ikääntyneiden ihmisten aseman kieli- ja kulttuurivähemmistöjen, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta
- osaa kuvailla keinoja kohdata eri tavoin vammainen ikääntynyt ihminen
- tunnistaa erilaisten kulttuurien merkitykset ikääntyneiden ihmisten elämään ja palvelujen käyttöön
- tunnistaa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden merkityksen osana ikääntyneiden ihmisten identiteettiä
- löytää ratkaisuja erilaisten ikääntyneiden ihmisten hyvän vanhuuden ja osallisuuden tukemiseen

Sisältö

- ikääntyneiden ihmisten moninaisuus palveluissa
- moninaisten ikääntyneiden ihmisten asema ja oikeudet
- kulttuurisensitiivisyys
- kommunikointia tukevat tavat ja selkoviestintä
- vammaisuus vanhuusiässä kuten kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, liikuntavammaisuus
- ikääntyneiden seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Lisätiedot

- kieli- ja kulttuurivähemmistöt 2 op
- vammaisuus 2 op
- seksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus 1 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Leena Piironen
 • Merja Lahdenperä
 • Satu Vahaluoto
 • Heidi Oilimo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Mia Rosenström
Vastuuhenkilö

Heidi Oilimo

Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvailla gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohdat
- osaa selittää ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle
- toteuttaa toiminnassaan kuntoutumista edistävää työtapaa ja tukee iäkkään ihmisen aktiivista roolia arjen toiminnoissa
- osaa tukea iäkästä ihmistä päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisen hoiva- ja hoitotyön menetelmiä hyödyntäen
- hyödyntää toiminnassaan ergonomisen työskentelyn ja kinestetiikan perusteita
- osaa kuvailla saattohoidon lähtökohdat ja tavoitteet ja tunnistaa keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa
- perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen
- tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

Sisältö

- gerontologinen arviointiprosessi, RAI –arviointi, kirjaamisprosessi ja asiakassuunnitelma
- näyttöön perustuva gerontologinen hoiva- ja hoitotyö
- gerontologisen hoitotyön auttamismenetelmät ja kohtaaminen
- elämän loppuvaiheen hyvä hoito ja saattohoidon lähtökohdat
- kinestetiikan ja ergonomisen työskentelyn lähtökohdat
- kuntouttava arki ja kuntoutumista edistävä työtapa iäkkään ihmisen voimavarojen vahvistamisessa
- pienapuvälineet
- monitarpeisen Iäkkään ihmisen aistitoiminnot ja niiden tukeminen
- iäkkään ihmisen suunhoidon lähtökohdat
- monitarpeisen asiakkaan ravitsemus ja sen arviointi (MNA)
- vanhustyön eettisyys, geronomin ammattietiikka ja eettinen toiminta
- laboraatiot
- harjoittelu 7 op
- oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Essee
Etäopetus
Harjoitustehtävät
Laboraatio
Lähiopetus
Osallistavat / toiminnalliset menetelmät/ Yhteistoiminnallinen oppiminen
Reflektointi
Työelämäharjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu 7op totetutuksen lopussa.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista tehdä kv- vaihdossa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h opiskelijan työtä.

8 op teoriaopintoja, laboraatioita ja työpajoja.
Tämän lisäksi 7op Harjoittelua viisi viikkoa 7h/pv.

Sisällön jaksotus

Koko lukukausi

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Opintojaksoon liittyy teoriaopintoja ja laborointeja 8op sekä työelämäharjoittelua 7op.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajat:
Teoriaopinnot ja laboroinnit:
• Ergonomia: Leena Piironen
• Geronomin ja vanhustyön ammattietiikka: Mia Rosenström
• Hoitotyön auttamismenetelmät: Anu-Riikka Eerola
* Pienapuvälineet ja kuntouttava arki: Satu Vahaluoto
• Saattohoito: Anu-Riikka Eerola
• Ikäihmisten suunhoito: Saila Pakarinen
• Ravitsemus: Merja Lahdenperä

Harjoittelu:
• Harjoittelun ohjaus: ilmoitetaan myöhemmin. Kysymykset voi osoittaa Mari Heitolle
.
Opettajien vapaajakso vko 8.

Oppimisteot ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa.

Metropolian tietosuojaseloste: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtävät
Osallistuminen opetukseen/läsnäolovaatimus
Työelämäpalaute

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)

tunnistaa gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohdat

tunnistaa ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle

tunnistaa saattohoidon lähtökohdat ja tavoitteet ja listaa keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa

perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen

tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet ja pyrkii soveltamaan niitä iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

osaa tukea iäkästä ihmistä päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisia kokonaisvaltaisia menetelmiä hyödyntäen

Hyvä (3-4)

osaa kuvailla gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohdat

osaa selittää ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle

osaa kuvailla saattohoidon lähtökohdat ja tavoitteet ja tunnistaa keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa

perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen

tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

osaa tukea iäkästä ihmistä yksilöllisesti päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisia kokonaisvaltaisia menetelmiä hyödyntäen

Kiitettävä (5)

osaa arvioida gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohtia

osaa analysoida ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle

Osaa analysoida saattohoidon lähtökohtia ja tavoitteita ja arvioida keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa

perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen

analysoi vanhustyön eettisiä periaatteita ja arvioi omassa toiminnassaan niiden toteutumista iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

osaa tukea iäkästä ihmistä yksilöllisesti päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisia kokonaisvaltaisia menetelmiä hyödyntäen sekä perustelee ja arvioi omaa toimintaansa

Lisätiedot

- Ikääntyneen toimintakykyä tukeva ryhmätoiminta -opintojakson harjoittelu tulee olla hyväksytty ennen 2. harjoittelua

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Leena Piironen
 • Merja Lahdenperä
 • Satu Vahaluoto
 • Heidi Oilimo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Mia Rosenström
Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvailla gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohdat
- osaa selittää ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle
- toteuttaa toiminnassaan kuntoutumista edistävää työtapaa ja tukee iäkkään ihmisen aktiivista roolia arjen toiminnoissa
- osaa tukea iäkästä ihmistä päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisen hoiva- ja hoitotyön menetelmiä hyödyntäen
- hyödyntää toiminnassaan ergonomisen työskentelyn ja kinestetiikan perusteita
- osaa kuvailla saattohoidon lähtökohdat ja tavoitteet ja tunnistaa keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa
- perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen
- tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

Sisältö

- gerontologinen arviointiprosessi, RAI –arviointi, kirjaamisprosessi ja asiakassuunnitelma
- näyttöön perustuva gerontologinen hoiva- ja hoitotyö
- gerontologisen hoitotyön auttamismenetelmät ja kohtaaminen
- elämän loppuvaiheen hyvä hoito ja saattohoidon lähtökohdat
- kinestetiikan ja ergonomisen työskentelyn lähtökohdat
- kuntouttava arki ja kuntoutumista edistävä työtapa iäkkään ihmisen voimavarojen vahvistamisessa
- pienapuvälineet
- monitarpeisen Iäkkään ihmisen aistitoiminnot ja niiden tukeminen
- iäkkään ihmisen suunhoidon lähtökohdat
- monitarpeisen asiakkaan ravitsemus ja sen arviointi (MNA)
- vanhustyön eettisyys, geronomin ammattietiikka ja eettinen toiminta
- laboraatiot
- harjoittelu 7 op
- oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi

Aika ja paikka

29.01.2024 08.30 - 11.45 Opintojakson orientaatio ja projektin aloitus
29.01.2024 12.45 - 16.00 Ympäristögerontologia
30.01.2024 08.30 - 10.15 Kotihoito
30.01.2024 10.30 - 16.00 Palvelutarpeen arviointi
31.01.2024 08.30 - 11.45 Omaishoito
31.01.2024 12.45 - 16.00 Omaishoito
08.02.2024 13.00 - 16.00 Projektin ohjaus
12.02.2024 08.30 - 11.45 Yhteisöllisyys ja vapaaehtoistoiminta
12.02.2024 12.45 - 14.45 Harjoittelun info
15.02.2024 13.00 - 16.00 Projektin ohjaus
14.03.2024 08.30-11.45 Projektin purku
14.03.2024 12.45-16.00 CERAD
25.3.-8.5.2024 Harjoittelu 8 op
08.05.2024 09.00-14.00 Harjoittelun purku

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Essee
Etäopetus
Harjoitustehtävät
Laboraatio
Lähiopetus
Osallistavat / toiminnalliset menetelmät/ Yhteistoiminnallinen oppiminen
Reflektointi
Työelämäharjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu 7op totetutuksen lopussa.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista tehdä kv- vaihdossa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h opiskelijan työtä.

8 op teoriaopintoja, laboraatioita ja työpajoja.
Tämän lisäksi 7op Harjoittelua viisi viikkoa 7h/pv.

Sisällön jaksotus

Koko lukukausi

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Opintojaksoon liittyy teoriaopintoja ja laborointeja 8op sekä työelämäharjoittelua 7op.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajat:
Teoriaopinnot ja laboroinnit:
• Ergonomia: Leena Piironen
• Geronomin ja vanhustyön ammattietiikka: Mia Rosenström
• Hoitotyön auttamismenetelmät: Anu-Riikka Eerola
* Pienapuvälineet ja kuntouttava arki: Satu Vahaluoto
• Saattohoito: Anu-Riikka Eerola
• Ikäihmisten suunhoito: Saila Pakarinen
• Ravitsemus: Merja Lahdenperä

Harjoittelu:
• Harjoittelun ohjaus: Heidi Oilimo
.
Opettajien vapaajakso vko 8.

Oppimisteot ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa.

Metropolian tietosuojaseloste: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtävät
Osallistuminen opetukseen/läsnäolovaatimus
Työelämäpalaute

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)

tunnistaa gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohdat

tunnistaa ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle

tunnistaa saattohoidon lähtökohdat ja tavoitteet ja listaa keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa

perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen

tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet ja pyrkii soveltamaan niitä iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

osaa tukea iäkästä ihmistä päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisia kokonaisvaltaisia menetelmiä hyödyntäen

Hyvä (3-4)

osaa kuvailla gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohdat

osaa selittää ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle

osaa kuvailla saattohoidon lähtökohdat ja tavoitteet ja tunnistaa keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa

perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen

tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

osaa tukea iäkästä ihmistä yksilöllisesti päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisia kokonaisvaltaisia menetelmiä hyödyntäen

Kiitettävä (5)

osaa arvioida gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohtia

osaa analysoida ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle

Osaa analysoida saattohoidon lähtökohtia ja tavoitteita ja arvioida keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa

perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen

analysoi vanhustyön eettisiä periaatteita ja arvioi omassa toiminnassaan niiden toteutumista iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

osaa tukea iäkästä ihmistä yksilöllisesti päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisia kokonaisvaltaisia menetelmiä hyödyntäen sekä perustelee ja arvioi omaa toimintaansa

Lisätiedot

- Ikääntyneen toimintakykyä tukeva ryhmätoiminta -opintojakson harjoittelu tulee olla hyväksytty ennen 2. harjoittelua

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

22.09.2023 - 19.11.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
 • Anu-Riikka Eerola
Vastuuhenkilö

Mari Heitto

Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- löytää ratkaisuja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi
- osaa kuvailla muistiasiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet
- tunnistaa muistiasiakkaan ja hänen läheistensä tuen tarpeita sekä ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa
- osaa arvioida muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä
- osaa kuvailla monipuolisesti muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista
- tunnistaa keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmiä

Sisältö

- muistiasiakkaan oikeudet
- muistiasiakkaan yksilöllisen hoidon- ja kuntoutuksen periaatteet
- muistiasiakkaan ja muistiperheiden mielekäs arki ja hyvä elämänlaatu
- muistiasiakkaan ymmärtävä kohtaaminen
- käyttäytymisen muutokset
- omaisten ja läheisten kohtaaminen, tukeminen ja yhteistyö
- muistikoti yhteisönä ja muistiasiakas yhteisönsä jäsenenä
- keskeiset kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmät

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaalit

Materiaalia paljon Moodlessa. Opiskelijat tekevät myös itsenäisiä materiaalihakuja.
Pakolliset teokset:
Katso lista kirjoista:
https://metropolia.finna.fi/List/579493
* Hyvän hoidon kriteeristö -työkirja (löytyy verkosta)
* Muistisairaudet - Käypähoitosuositus

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Projektityöskentely
Essee
Harjoitustehtävät
Lähiopetus
Osallistavat / toiminnalliset menetelmät/ Yhteistoiminnallinen oppiminen
Reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehdään osana projektiopintoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

3.-4. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojaksosta 4op tehdään muistityön projektina.
Opintojaksosta 1op on lähiopiskelua ja ennakkotehtäviä.

Tutkinto-opiskelijat tekevät projektin.
Avoimen opiskelijalla oppimistekona lähiopiskelu sekä laaja kirjallinen tehtävä.

Mikäli opiskelijalla on AHOT-päätös opintojaksolta, toimii hän tällöin coachina 1-2:lle projsktiryhmälle.
* Riippuen lukukaudesta ja coachien määrästä joillakin tai kaikilla projektiryhmillä on mahdollisuus hyödyntää opiskelijakollegoiden asiantuntijuutta projektissa coachauksen kautta.
* Coachilla on 1-2 projektiryhmää – coachit sopivat keskenään, miten jakavat projektiryhmien ohjauksen. Mielenkiinto ohjaa valintaa.
* Ohjaava opettaja on ensisijainen linkki työelämäyhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä, ryhmän toimintaan liittyvissä asioissa sekä projektikokonaisuuden läpi viemisen tuki. Tietysti myös sisällöllisesti.
* Coachin näkökulma: käytännöt, kokemusperäinen tieto ja ajankohtainen näkemys työelämään
* 2-3 ohjauskertaa/ ryhmä, jokaisen ohjauskerran sisällöstä koutsi lähettää yhteenvedon sähköpostitse opettajalle


Metropolian tietosuojaseloste: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri
Englanniksi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Osallistuminen / läsnäolovaatimus
Työelämäpalaute


Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)

tunnistaa keinoja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi

tunnistaa muistiasiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet

tunnistaa muistiasiakkaan ja hänen läheistensä tuen tarpeita sekä ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa

luettelee muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä ja nimeää psykososiaalisia/ lääkkeettömiä menetelmiä muistiasiakkaan tukemiseksi

osaa kuvailla muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista

tunnistaa keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmiä sekä hyödyntää ja osaa kertoa tuloksista yleisellä tasolla

Hyvä (3-4)

löytää ratkaisuja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi

osaa kuvailla muistiasiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet

tunnistaa muistiasiakkaan ja hänen läheistensä yksilöllisiä tuen tarpeita sekä selittää ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa

osaa arvioida muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä ja kuvailee psykososiaalisia/ lääkkeettömiä menetelmiä muistiasiakkaan tukemiseksi

osaa kuvailla monipuolisesti muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista

selittää keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmien käyttötarkoituksia sekä hyödyntää ja osaa tulkita niiden tuloksia

Kiitettävä (5)

löytää analyyttisesti perusteltuja ratkaisuja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi

osaa selittää ja arvioida muistiasiakkaan yksilöllisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet

Tunnistaa ja arvioi muistiasiakkaan ja hänen läheistensä yksilöllisiä tuen tarpeita sekä perustelee ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa

osaa arvioida muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä ja perustelee psykososiaalisten/ lääkkeettömien menetelmien käyttöä muistiasiakkaan tukemiseksi

perustelee analyyttisesti ja monipuolisesti muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista

perustelee keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmien käyttötarkoituksia sekä hyödyntää ja osaa arvioida niiden tuloksia

Arviointi: Tyydyttävä-Kiitettävä

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
 • Anu-Riikka Eerola
Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- löytää ratkaisuja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi
- osaa kuvailla muistiasiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet
- tunnistaa muistiasiakkaan ja hänen läheistensä tuen tarpeita sekä ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa
- osaa arvioida muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä
- osaa kuvailla monipuolisesti muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista
- tunnistaa keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmiä

Sisältö

- muistiasiakkaan oikeudet
- muistiasiakkaan yksilöllisen hoidon- ja kuntoutuksen periaatteet
- muistiasiakkaan ja muistiperheiden mielekäs arki ja hyvä elämänlaatu
- muistiasiakkaan ymmärtävä kohtaaminen
- käyttäytymisen muutokset
- omaisten ja läheisten kohtaaminen, tukeminen ja yhteistyö
- muistikoti yhteisönä ja muistiasiakas yhteisönsä jäsenenä
- keskeiset kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmät

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaalit

Materiaalia paljon Moodlessa. Opiskelijat tekevät myös itsenäisiä materiaalihakuja.
Pakolliset teokset:
Katso lista kirjoista:
https://metropolia.finna.fi/List/579493
* Hyvän hoidon kriteeristö -työkirja (löytyy verkosta)
* Muistisairaudet - Käypähoitosuositus
* Aavaluoma Sanna. 2015. Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva
* Semi Taina. 2015. Mieleen tatuoitu minuus.
* Semi, Taina ja Salmi, Tuija. 2016. Yötaivaan toivo.
* Pohjanvirta, Hillervo. 2012. Onko tänään eilen.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Projektityöskentely
Essee
Harjoitustehtävät
Lähiopetus
Osallistavat / toiminnalliset menetelmät/ Yhteistoiminnallinen oppiminen
Reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehdään osana projektiopintoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

3.-4. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojaksosta 4op tehdään muistityön projektina.
Opintojaksosta 1op on lähiopiskelua ja ennakkotehtäviä.

Tutkinto-opiskelijat tekevät projektin.
Avoimen opiskelijalla oppimistekona lähiopiskelu sekä laaja kirjallinen tehtävä.

Mikäli opiskelijalla on AHOT-päätös opintojaksolta, toimii hän tällöin coachina 1-2:lle projsktiryhmälle.
* Riippuen lukukaudesta ja coachien määrästä joillakin tai kaikilla projektiryhmillä on mahdollisuus hyödyntää opiskelijakollegoiden asiantuntijuutta projektissa coachauksen kautta.
* Coachilla on 1-2 projektiryhmää – coachit sopivat keskenään, miten jakavat projektiryhmien ohjauksen. Mielenkiinto ohjaa valintaa.
* Ohjaava opettaja on ensisijainen linkki työelämäyhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä, ryhmän toimintaan liittyvissä asioissa sekä projektikokonaisuuden läpi viemisen tuki. Tietysti myös sisällöllisesti.
* Coachin näkökulma: käytännöt, kokemusperäinen tieto ja ajankohtainen näkemys työelämään
* 2-3 ohjauskertaa/ ryhmä, jokaisen ohjauskerran sisällöstä koutsi lähettää yhteenvedon sähköpostitse opettajalle


Metropolian tietosuojaseloste: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri
Englanniksi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Osallistuminen / läsnäolovaatimus
Työelämäpalaute


Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)

tunnistaa keinoja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi

tunnistaa muistiasiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet

tunnistaa muistiasiakkaan ja hänen läheistensä tuen tarpeita sekä ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa

luettelee muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä ja nimeää psykososiaalisia/ lääkkeettömiä menetelmiä muistiasiakkaan tukemiseksi

osaa kuvailla muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista

tunnistaa keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmiä sekä hyödyntää ja osaa kertoa tuloksista yleisellä tasolla

Hyvä (3-4)

löytää ratkaisuja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi

osaa kuvailla muistiasiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet

tunnistaa muistiasiakkaan ja hänen läheistensä yksilöllisiä tuen tarpeita sekä selittää ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa

osaa arvioida muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä ja kuvailee psykososiaalisia/ lääkkeettömiä menetelmiä muistiasiakkaan tukemiseksi

osaa kuvailla monipuolisesti muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista

selittää keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmien käyttötarkoituksia sekä hyödyntää ja osaa tulkita niiden tuloksia

Kiitettävä (5)

löytää analyyttisesti perusteltuja ratkaisuja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi

osaa selittää ja arvioida muistiasiakkaan yksilöllisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet

Tunnistaa ja arvioi muistiasiakkaan ja hänen läheistensä yksilöllisiä tuen tarpeita sekä perustelee ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa

osaa arvioida muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä ja perustelee psykososiaalisten/ lääkkeettömien menetelmien käyttöä muistiasiakkaan tukemiseksi

perustelee analyyttisesti ja monipuolisesti muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista

perustelee keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmien käyttötarkoituksia sekä hyödyntää ja osaa arvioida niiden tuloksia

Arviointi: Tyydyttävä-Kiitettävä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
 • Minna Kalajoki
 • Anu-Riikka Eerola
Opiskelijaryhmät
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL03 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Minna Kalajoki
 • Satu Vahaluoto
Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Pari-/pienryhmätyöskentely
Julkistamisseminaari
Yksilöohjaus
Kypsyysnäyte

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 työtuntia opiskelijalle.

Sisällön jaksotus

3. ja 4. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä (Opinnäytetyön julkistaminen) 80 %
Osallistuminen 10 %
Opponointi 10 %

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL03 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Kalajoki
 • Marianne Roivas
 • Heidi Oilimo
 • Anu-Riikka Eerola
Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnittelee niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
- pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään sitä

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen ja työelämäyhteistyö
- työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta
- työpajat
- ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa
- sopimus- ja lupakäytännöt
- vertaisohjaus ja -arviointi
- tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen suomen ja englannin kielellä

Aika ja paikka

21.8 klo 9.00 - 11.00 Opinnäytetyöinfo
25.10 klo 8.30 - 16.00 Ideaseminaari
12.12 klo 8.30 - 16.00 Suunnitelmaseminaari

Lisäksi pop up -ohjaukset etänä:
29.9 klo 8.00 - 10.00
10.11 klo 8.00 - 10.00
28.11 klo 8.00 - 10.00

Muutokset mahdollisia.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Pari-/pienryhmätyöskentely
Työelämäyhteistyö
Seminaarityöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön AHOTointi: Näin etenet, mikäli sinulla on viimeisen kymmenen vuoden aikana korkeakoulussa (yliopisto tai AMK) tehty opinnäytetyö:
- Varmista tutorisi kanssa, että opinnäytetyön ahotointi on mahdollista.
- Opinnäytetyön ahotointi tehdään neljännellä lukukaudella.
- Tee ahot-hakemus (Satu Vahaluoto), johon merkitset kolme opinnäytetyöhön liittyvää
opintojaksoa sekä laitat liitteeksi tutkintotodistuksen, opintosuoritusotteen, opinnäytetyösi tai
linkin siihen.
- Mikäli saat puoltavan päätöksen, tutustu huolellisesti ahot-ohjeisiin.
- Ilmoita Sadulle ajoissa (mielellään edellisen lukukauden aikana) milloin sinun on tarkoitus
palauttaa ahot-tehtäväsi. Tällöin saat tietää, kuka on ahot-tehtäväsi ohjaaja.
- Ahot-tehtävien palautuspäivät ovat: kevätlukukaudella 31.3. ja 15.5. sekä syyslukukaudella
31.8. ja 31.10.
- Sekä ahot-tehtävään että kypsyysnäytteeseen on aina neljän viikon arviointiaika, joka lasketaan määrätyistä palautuspäivistä.
- Myös opinnäytetyön ahotoijat tekevät valvotun kypsyysnäytteen ahot-tehtävän palautuksen jälkeen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Esitietovaatimukset

- Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op
- Asiantuntijaviestintä ja projektiosaaminen 5 op
- Gerontologinen tutkimus ja kehittäminen geronomin työssä 5 op

Lisätiedot

- englanti 1 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Minna Kalajoki
 • Satu Vahaluoto
 • Marianne Roivas
Vastuuhenkilö

Miia Pulkkinen

Opiskelijaryhmät
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnittelee niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
- pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään sitä

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen ja työelämäyhteistyö
- työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta
- työpajat
- ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa
- sopimus- ja lupakäytännöt
- vertaisohjaus ja -arviointi
- tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen suomen ja englannin kielellä

Aika ja paikka

Opinnäytetyöinfo 18.1.
Ideaseminaari 8.4.
Suunnitelmaseminaari 22.5.


Muutokset mahdollisia.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Pari-/pienryhmätyöskentely
Työelämäyhteistyö
Seminaarityöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön AHOTointi: Näin etenet, mikäli sinulla on viimeisen kymmenen vuoden aikana korkeakoulussa (yliopisto tai AMK) tehty opinnäytetyö:
- Varmista tutorisi kanssa, että opinnäytetyön ahotointi on mahdollista.
- Opinnäytetyön ahotointi tehdään neljännellä lukukaudella.
- Tee ahot-hakemus (Miia Pulkkinen), johon merkitset kolme opinnäytetyöhön liittyvää
opintojaksoa sekä laitat liitteeksi tutkintotodistuksen, opintosuoritusotteen, opinnäytetyösi tai
linkin siihen.
- Mikäli saat puoltavan päätöksen, tutustu huolellisesti ahot-ohjeisiin.
- Ilmoita Miialle ajoissa (mielellään edellisen lukukauden aikana) milloin sinun on tarkoitus
palauttaa ahot-tehtäväsi. Tällöin saat tietää, kuka on ahot-tehtäväsi ohjaaja.
- Ahot-tehtävien palautuspäivät ovat: kevätlukukaudella 31.3. ja 15.5. sekä syyslukukaudella
31.8. ja 31.10.
- Sekä ahot-tehtävään että kypsyysnäytteeseen on aina neljän viikon arviointiaika, joka lasketaan määrätyistä palautuspäivistä.
- Myös opinnäytetyön ahotoijat tekevät valvotun kypsyysnäytteen ahot-tehtävän palautuksen jälkeen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Esitietovaatimukset

- Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op
- Asiantuntijaviestintä ja projektiosaaminen 5 op
- Gerontologinen tutkimus ja kehittäminen geronomin työssä 5 op

Lisätiedot

- englanti 1 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Satu Vahaluoto
 • Marianne Roivas
 • Heidi Oilimo
Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hän osaa käyttää englanninkielistä tutkimustietoa lähdemateriaalina.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä työelämän edustajien ja ohjaajien tukemana
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa
- Vertaisohjaus ja -arviointi

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Seminaari
Ryhmäohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opiskelijat osallistuvat lisäksi opinnäytetyön toteuttamista tukeviin monialaisiin kehittämis- ja tutkimustoiminnan verstaisiin. Kukin verstas tarjotaan useamman kerran saman sisältöisenä ja opiskelija valitsee itselleen sopivimman ajankohdan.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit
Hyväksytty/hylätty: Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL01 Opinnäytetyön suunnittelu

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas
 • Heidi Oilimo
 • Anu-Riikka Eerola
Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestii työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille

Sisältö

- kehittämistyön toteutus suunnitelman mukaisesti
- yhteistyö kehittämistyöhön osallistuvien kanssa
- työpajat
- kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa
- vertaisohjaus ja -arviointi

Aika ja paikka

19.3 klo 8.30–16.00 toteutusseminaari, Myllypuron kampus
14.5 klo 8.30–16.00 toteutusseminaari, Myllypuron kampus

Pop-up-ohjaukset/Teams:
- pe 26.1 klo 8.30–10.30
- ti 13.2 klo 14.00–16.00
- to 11.4 klo 8.30–10.30
- ma 29.4 klo 14.00–16.00

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Pari-/pienryhmätyöskentely
Seminaarit
Ryhmäohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Seminaareissa pakollinen läsnäolo.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön suunnittelu 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 27.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Vahaluoto
 • Päivi Eskola
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXC23S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää monimuotoisen oppimisympäristönsä
- osaa kuvailla Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeisimmät opiskeluun liittyvät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja tunnistaa sen suunnitteluun vaikuttavat tekijät
- osaa selittää tutkinnon edellyttämät työskentely- ja opiskelutavat
- tunnistaa omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden vaikutuksen opiskeluun
- tunnistaa yleisimmät opiskelussa tarvittavat ohjelmat ja järjestelmät
- tunnistaa keskeiset tietosuojan –ja turvan periaatteet
- tunnistaa tutkinnon työelämämahdollisuuksia
- osaa selittää tutkinnon tuottamaa osaamista
- omaa riittävät valmiudet toimia hätäensiapua vaativissa tilanteissa

Sisältö

- Fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö
- Opiskelijapalvelut
- Ammattikorkeakouluopiskelun opiskeluun liittyvät ohjeet ja säännöt
- Kirjastopalvelut ja tiedonhaun perusteet
- Opetussuunnitelma ja opintojen suunnittelu (AHOT, HOPS)
- Oppimisen periaatteet ja menetelmät tutkinnossa
- Tutkinnossa käytettävät keskeiset digitaaliset oppimisen ja työskentelyn työvälineet sekä tietojärjestelmät
- Opiskeluvahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Tietosuojan ja -turvan periaatteet
- Tutkinnon tuottama osaaminen ja työelämämahdollisuudet
- Hätäensiapu

Aika ja paikka

Ensiavun harjoitukset lähiopiskeluna toteutetaan Myllypuron kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.

Oppimateriaalit

Opintojakson opettaja kertoo opintojakson aikana

Ensiavun opiskelumateriaali:
www.punainenristi.fi
Oppiportti: Duodecimin verkkokurssi / elvytys
Korte, Henna ja Myllyrinne, Kristiina 2017 Ensiapu
Otavan Kirjapaino OY, Keuruu 2017. ISBN 978-951-658-188-3. 1. painos 2017 (soveltuvin osin)
www.kaypahoito.fi / elvytys /soveltuvin osin.
Oppiportti: Duodecimin verkkokurssi/ Elvytys
Ensiapuvalmius työpaikoilla. Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 33. Tampere 2010.
Metropolia ammattikorkeakoulun Turvallisuusopas.

Opetusmenetelmät

lähiopetus
tutorointi
yhteistoiminnallinen oppiminen
oppimistehtävät
tehtäväohjattu opetus
itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op= 27h opiskelijan työtä
Opintojakso sisätää opetuskertojen lisäksi itsenäistä työskentelyä sekä ryhmätyöskentelyä

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää:
Tietotekniikan opetusta 2 op opettaja
Orientaatio opintoihin 2,5 op opettaja Satu Vahaluoto
Hätäensiapu 0,5 op opettaja Päivi Eskola

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.


Linkki Metropolian tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksoon sisältyy ensiavun opiskelua 0,5 op. Opettaja on Päivi Eskola.
Ensiavun osuudesta lähiopiskelun eli harjoitustunnit ja osan oppimistehtävistä voi hyväksilukea, mikäli opiskelijalla on osoittaa todistus aikaisemmasta ensiavun opiskelusta.
Ensiavun opiskeluun sisältyy oppimistehtäviä (ks. OMAn työtila). Ensiavun harjoitukset toteutetaan pienryhmissä. Ensiavun harjoitustunneille pukeudutaan rentoihin vaatteisiin ja sisäkenkiin. Harjoitustunneilla on läsnäolovelvoite.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva-arviointi
Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn
Oppimistehtävät tulee olla tehtyinä
Oppimistehtävät arvioidaan (ensiapu)

Lisätiedot

- Orientaatio 2,5 op
- Tietotekniikka 2 op
- Hätäensiapu 0,5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Vahaluoto
 • Päivi Eskola
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXC24K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää monimuotoisen oppimisympäristönsä
- osaa kuvailla Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeisimmät opiskeluun liittyvät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja tunnistaa sen suunnitteluun vaikuttavat tekijät
- osaa selittää tutkinnon edellyttämät työskentely- ja opiskelutavat
- tunnistaa omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden vaikutuksen opiskeluun
- tunnistaa yleisimmät opiskelussa tarvittavat ohjelmat ja järjestelmät
- tunnistaa keskeiset tietosuojan –ja turvan periaatteet
- tunnistaa tutkinnon työelämämahdollisuuksia
- osaa selittää tutkinnon tuottamaa osaamista
- omaa riittävät valmiudet toimia hätäensiapua vaativissa tilanteissa

Sisältö

- Fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö
- Opiskelijapalvelut
- Ammattikorkeakouluopiskelun opiskeluun liittyvät ohjeet ja säännöt
- Kirjastopalvelut ja tiedonhaun perusteet
- Opetussuunnitelma ja opintojen suunnittelu (AHOT, HOPS)
- Oppimisen periaatteet ja menetelmät tutkinnossa
- Tutkinnossa käytettävät keskeiset digitaaliset oppimisen ja työskentelyn työvälineet sekä tietojärjestelmät
- Opiskeluvahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Tietosuojan ja -turvan periaatteet
- Tutkinnon tuottama osaaminen ja työelämämahdollisuudet
- Hätäensiapu

Aika ja paikka

Ensiavun harjoitukset lähiopiskeluna toteutetaan Myllypuron kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.

Oppimateriaalit

Opintojakson opettaja kertoo opintojakson aikana

Ensiavun opiskelumateriaali:
www.punainenristi.fi
Oppiportti: Duodecimin verkkokurssi / elvytys
www.kaypahoito.fi / elvytys /soveltuvin osin.
Oppiportti: Duodecimin verkkokurssi/ Elvytys
Ensiapuvalmius työpaikoilla. Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 33. Tampere 2010.
Metropolia ammattikorkeakoulun Turvallisuusopas.

Opetusmenetelmät

lähiopetus
tutorointi
yhteistoiminnallinen oppiminen
oppimistehtävät
tehtäväohjattu opetus
itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op= 27h opiskelijan työtä
Opintojakso sisätää opetuskertojen lisäksi itsenäistä työskentelyä sekä ryhmätyöskentelyä

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää:
Tietotekniikan opetusta 2 op opettaja
Orientaatio opintoihin 2,5 op opettaja Satu Vahaluoto
Hätäensiapu 0,5 op opettaja Päivi Eskola

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.


Linkki Metropolian tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksoon sisältyy ensiavun opiskelua 0,5 op. Opettaja on Päivi Eskola.
Ensiavun osuudesta lähiopiskelun eli harjoitustunnit ja osan oppimistehtävistä voi hyväksilukea, mikäli opiskelijalla on osoittaa todistus aikaisemmasta ensiavun opiskelusta. Opiskelijan tulee tehdä ahot -hakemus hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista.
Ensiavun opiskeluun sisältyy oppimistehtäviä (ks. OMAn työtila). Ensiavun harjoitukset toteutetaan pienryhmissä. Ensiavun harjoitustunneille pukeudutaan rentoihin vaatteisiin ja sisäkenkiin. Harjoitustunneilla on läsnäolovelvoite.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva-arviointi
Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn
Oppimistehtävät tulee olla tehtyinä
Oppimistehtävät arvioidaan (ensiapu)

Lisätiedot

- Orientaatio 2,5 op
- Tietotekniikka 2 op
- Hätäensiapu 0,5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Satu Vahaluoto
 • Heidi Oilimo
Vastuuhenkilö

Anna Puustelli-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää palveluohjausprosessin vaiheet ja lähtökohdat sekä soveltaa palveluohjauksellista työtapaa iäkkään ihmisen yksilöllisten tarpeiden ja palveluiden yhteensovittamisessa ja järjestämisessä. Opiskelija arvioi asiakkaan yksilöllistä palvelupolkua sekä tämän tarvitsemaa tukea ja ohjauksen tarpeita palveluiden suunnittelun ja toteutumisen eri vaiheissa. Hän hyödyntää moniammatillista yhteistyötä ja verkostotyötä. Opiskelija soveltaa toiminnassaan iäkkään ihmisen voimavaroja vahvistavaa dialogisen asiakastyön periaatetta.

Sisältö

Projektityöskentely. Palveluohjauksen teoreettiset perustelut, prosessin vaiheet ja työorientaatiot. Moniammatillinen verkostotyö. Ikäihmisen palvelutarpeen arviointi sekä palvelujen suunnittelu ja järjestäminen. Yksilöllinen palveluohjaussuunnitelma.
Harjoittelu (7 op) erilaisissa vanhustyön ympäristöissä, esim. hoitokodeissa, palveluasumisessa, palvelu- ja kuntoutumiskeskuksessa, kotihoidossa, omaishoidossa, muistiyksiköissä, sosiaali- ja lähityössä, sairaalan poliklinikoilla ja osastoilla, seniorineuvonnassa, järjestöissä, projekteissa ja vapaaehtoistyön ohjauksessa. Oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi.

Oppimateriaalit

- Ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Lähi/etäopetus ja verkko-opiskelu
Projekti työharjoittelun yhteydessä
Työelämän harjoittelu
Yksilöllinen palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelun näkökulmana palveluohjaus ja vahvistava asiakastyö, laajuus 7op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus ja projekti 3 op * 27 h = 81 h
Työharjoittelu 7 op * 27 h = 189 h (25 työpäivää)

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksista poissaolot korvattava, erillinen ohje annetaan opintojakson alussa.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lähiopetuksen aikataulussa muutokset mahdollisia.

Linkki Metropolian tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa tutkimustietoa vanhustyön ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa vanhustyötä ja gerontologiasta osaamista monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää gerontologisten teorioiden ja vanhustyön käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhustyön ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun vanhustyön ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa vanhustyön ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä puutteellisesti
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- asiantuntijaksi riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu huolimattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävä
Osallistuminen opetukseen ja siihen sisältyvät tehtävät
Projekti
Harjoittelu ja harjoittelutehtävät

Esitietovaatimukset

Edellinen harjoittelu pitää olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa harjoittelua.

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Marianne Roivas
 • Mia Rosenström
 • Tuomas Leisti
Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tutkimusprosessin kulun ja tutkimukseen perustuvan kehittämistyön periaatteet
- kuvata kehittämistyössä sovellettavia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä sekä työtapoja
- perustella kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä ja työtapoja
- ymmärtää tiivistetyn tutkimustiedon merkityksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- toimia tutkimus- ja kehitystyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Tutkimusprosessi ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö
Tutkimustiedon haku ja kriittinen lukeminen
Laadulliset ja määrälliset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehitystyössä
Kehittämistyön toiminnalliset työtavat
Tiivistetty tutkimustieto (esim. suositukset) ja sen käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa
Tutkimus- ja kehitystyön eettiset periaatteet

Aika ja paikka

Moodle-työtila on avoinna 18.9.-17.12.2023. Kurssilla on väljä viikkokohtainen aikataulu, ja edetä voi seuraavaan osioon, kun edellinen on suoritettu. Menetelmäpajat kuuluvat opintojaksoon.

MENETELMÄPAJOJEN OHJELMA SYKSYLLÄ 2023:

Laadullinen tutkimus:
- Laadullisen aineiston kerääminen 3.10. klo 9–10.30 (vaihtoehtona 28.11. klo 9.00–10.30)
- Laadullisen aineiston analyysi 10.10. klo 9–10.30 (vaihtoehtona 5.12. klo 9.00–10.30)
- Kirjallisuuskatsaus 21.11. klo 9.00–10.30 (vaihtoehtona 12.12. klo 9.00–10.30)

Määrällinen tutkimus:
- Määrällisen aineiston kerääminen 25.10. klo 9.00–10.30 (vaihtoehtona 7.12. klo 9.00–10.30)
- Määrällisen aineiston analyysi 31.10. klo 9.00–10.30 (vaihtoehtona 14.12. klo 9.00–10.30)

Kehittämistyö:
Huom. Lisäksi viikoilla 45–46 järjestetään pajoja kehittämistyön menetelmistä. Ajat täsmentyvät myöhemmin.

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali esitellään Moodle-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakson suorittaminen perustuu itsenäiseen opiskeluun Moodlessa sekä menetelmäpajoihin.

Työmuotoja ovat harjoitukset, tehtävät, keskustelu sekä itsearviointi. Kaikki tehtävät palautetaan Moodle-työtilaan.

Opintojakso on yhteinen toimintaterapia (AMK) -tutkinnon opiskelijoiden kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Tervetuloa Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät -opintojaksolle!

Olen suorittanut aiemmissa opinnoissasi 5 op:n laajuisen opintojakson, jossa olet tutustunut tutkimus- ja kehitystoimintaan omalla alallasi. Tämä opintojakso tutustuttaa sinut TKI-työn menetelmiin ja sijoittuu opinnoissasi kohtaan, jossa alat suunnitella omaa opinnäytetyötäsi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

- etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- toimia asiakaslähtöisesti
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodlen tehtävien arviointi.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 22.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas
 • Mia Rosenström
 • Tuomas Leisti
Vastuuhenkilö

Marianne Roivas

Opiskelijaryhmät
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tutkimusprosessin kulun ja tutkimukseen perustuvan kehittämistyön periaatteet
- kuvata kehittämistyössä sovellettavia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä sekä työtapoja
- perustella kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä ja työtapoja
- ymmärtää tiivistetyn tutkimustiedon merkityksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- toimia tutkimus- ja kehitystyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Tutkimusprosessi ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö
Tutkimustiedon haku ja kriittinen lukeminen
Laadulliset ja määrälliset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehitystyössä
Kehittämistyön toiminnalliset työtavat
Tiivistetty tutkimustieto (esim. suositukset) ja sen käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa
Tutkimus- ja kehitystyön eettiset periaatteet

Aika ja paikka

Moodle-työtila on avoinna 15.1.–22.5.2024. Kurssilla on väljä viikkokohtainen aikataulu, ja edetä voi seuraavaan osioon, kun edellinen on suoritettu. Menetelmäpajat kuuluvat opintojaksoon.

MENETELMÄPAJOJEN OHJELMA KEVÄÄLLÄ 2024:

Laadullinen tutkimus:
- Laadullisen aineiston kerääminen 13.3. klo 9–10.30 (vaihtoehtona 8.5. klo 9.00–10.30)
- Laadullisen aineiston analyysi 15.3. klo 9–10.30 (vaihtoehtona 16.5. klo 9.00–10.30)
- Kirjallisuuskatsaus 15.3. klo 12.30–14.00 (vaihtoehtona 17.5. klo 9.00–10.30)

Määrällinen tutkimus:
- Määrällisen aineiston kerääminen 11.3. klo 9.00–10.30 (vaihtoehtona 14.5. klo 9.00–10.30)
- Määrällisen aineiston analyysi 12.3. klo 9.00–10.30 (vaihtoehtona 13.5. klo 9.00–10.30)

Kehittämistyö:
- Kehittämistyön prosessi 12.3. klo 12.30–14.00 (vaihtoehtona 7.5. klo 9.00–10.30)
- Kehittämistyön menetelmät 13.3. klo 12.30–14.00 (vaihtoehtona 15.5. klo 9.00–10.30)

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali esitellään Moodle-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakson suorittaminen perustuu itsenäiseen opiskeluun Moodlessa sekä menetelmäpajoihin.

Työmuotoja ovat harjoitukset, tehtävät, keskustelu, pajat sekä itsearviointi. Kaikki tehtävät palautetaan Moodle-työtilaan.

Opintojakso on yhteinen toimintaterapian (AMK) -tutkinnon opiskelijoiden kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Tervetuloa Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät -opintojaksolle!

Huomioi, että sinun tulee olla suorittanut aiemmissa opinnoissasi 5 op:n laajuinen opintojakso, jossa olet tutustunut tutkimus- ja kehitystoimintaan omalla alallasi.

Tämä opintojakso tutustuttaa sinut TKI-työn menetelmiin ja sijoittuu opinnoissasi kohtaan, jossa alat suunnitella omaa opinnäytetyötäsi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

- etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- toimia asiakaslähtöisesti
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodlen tehtävien arviointi.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Katja Hämäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on ruotsi, suorittaa suomi toisena kotimaisena kielenä -opinnon.

Metropolian tutkintotodistuksen kielilauseke: Opiskelija on osoittanut sellaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 693/2016, 6 § mukaista toisen kotimaisen kielen kirjallista taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla hyvä/tyydyttävä ja suullista taitoa arvosanalla hyvä/tyydyttävä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Hämäläinen
Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on ruotsi, suorittaa suomi toisena kotimaisena kielenä -opinnon.

Metropolian tutkintotodistuksen kielilauseke: Opiskelija on osoittanut sellaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 693/2016, 6 § mukaista toisen kotimaisen kielen kirjallista taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla hyvä/tyydyttävä ja suullista taitoa arvosanalla hyvä/tyydyttävä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 08.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
 • Eeva Tawast
 • Satu Vahaluoto
 • Anna Puustelli-Pitkänen
Opiskelijaryhmät
 • SXC23S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää monitieteistä gerontologista tietoa
- tunnistaa vanhenemisen yksilöllisenä elämänvaiheena
- osaa selittää toimijuuden lähtökohdat
- osaa kuvailla iäkkäiden voimavaroja
- osaa kuvailla osallisuuden ja sen merkityksen iäkkäälle ihmiselle
- osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa selittää kohtaamisosaamisen merkityksen asiakastyön keskeisenä lähtökohtana
- tunnistaa esimerkiksi muistisairauden vaikutukset vuorovaikutukseen

Sisältö

- gerontologian ja kehityspsykologian keskeiset osa-alueet
- holistinen vanhuskuva ja -käsitys
- ikääntymisen keskeiset teoriat kuten toimijuus
- iäkkään ihmisen voimavarat ja osallisuus
- geronomin eettinen toiminta, vastuu ja ammatillisuuden kasvu vanhustyössä
- muistiasiakkaan kohtaamisen lähtökohdat

Aika ja paikka

Ennakkotehtävä ja kummivanhustyöskentelyn info
Muistiasiakkaan kohtaaminen
Orientaatio opintojaksoon ja terveysgerontologia
Psykogerontologia
Sosiaaligerontologia
Synteesi
Kummivanhustyöskentelyn purku

Oppimateriaalit

Oppimateriaali moodlessa. Lisäksi kirjallisuuslista, joka annetaan opintojakson aloituksessa.

Psyykkinen ikääntyminen: lähiopetuksessa osoitettava kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkko-opiskelu
Työpaja
Essee
Työelämäharjoittelu (kummivanhus)
Työelämäharjoittelun ohjaus (kummivanhus)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kummivanhustoiminta työelämäyhteistyössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Sisällön jaksotus

1. ja 2. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikataulu:Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.


Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen
Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Osallistuminen opetukseen (ei etäopetusmahdollisuutta)
Ks. arviointikriteerit
ArviointikriteeritTyydyttävä (1-2)

tunnistaa gerontologisen tiedon monitieteisyyden

tunnistaa toimijuuden ja osallisuuden lähtökohdat

osaa kuvailla iäkkään ihmisen voimavaroja

tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet

tunnistaa kohtaamisosaamisen merkityksen asiakastyössäHyvä (3-4)

osaa soveltaa monitieteistä gerontologista tietoa

osaa selittää toimijuuden ja osallisuuden lähtökohdat

osaa nimetä iäkkään ihmisen voimavaroja

osaa selittää vanhustyön eettisten periaatteet

osaa selittää kohtaamisosaamisen merkityksen asiakastyön keskeisenä lähtökohtanaKiitettävä (5)

osaa tulkita monitieteistä gerontologista tietoa

osaa soveltaa toimijuuden ja osallisuuden teoriaa

osaa arvioida iäkkään ihmisen voimavarojen merkitystä

osaa arvioida eettisten periaatteiden merkitystä vanhustyössä

osaa arvioida kohtaamisosaamisen merkitystä asiakastyössä

Lisätiedot

- tähän opintojaksoon sisältyy kummivanhustoiminta 1op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eeva Tawast
 • Satu Vahaluoto
 • Anna Puustelli-Pitkänen
 • Heidi Oilimo
Opiskelijaryhmät
 • SXC24K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää monitieteistä gerontologista tietoa
- tunnistaa vanhenemisen yksilöllisenä elämänvaiheena
- osaa selittää toimijuuden lähtökohdat
- osaa kuvailla iäkkäiden voimavaroja
- osaa kuvailla osallisuuden ja sen merkityksen iäkkäälle ihmiselle
- osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa selittää kohtaamisosaamisen merkityksen asiakastyön keskeisenä lähtökohtana
- tunnistaa esimerkiksi muistisairauden vaikutukset vuorovaikutukseen

Sisältö

- gerontologian ja kehityspsykologian keskeiset osa-alueet
- holistinen vanhuskuva ja -käsitys
- ikääntymisen keskeiset teoriat kuten toimijuus
- iäkkään ihmisen voimavarat ja osallisuus
- geronomin eettinen toiminta, vastuu ja ammatillisuuden kasvu vanhustyössä
- muistiasiakkaan kohtaamisen lähtökohdat

Aika ja paikka

Ennakkotehtävä ja kummivanhustyöskentelyn info
Muistiasiakkaan kohtaaminen
Orientaatio opintojaksoon ja terveysgerontologia
Psykogerontologia
Sosiaaligerontologia
Synteesi
Kummivanhustyöskentelyn purku

Oppimateriaalit

Oppimateriaali moodlessa. Lisäksi kirjallisuuslista, joka annetaan opintojakson aloituksessa.

Psyykkinen ikääntyminen: lähiopetuksessa osoitettava kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkko-opiskelu
Työpaja
Essee
Työelämäharjoittelu (kummivanhus)
Työelämäharjoittelun ohjaus (kummivanhus)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kummivanhustoiminta työelämäyhteistyössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Sisällön jaksotus

3. ja 4. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikataulu:
15.01.2024 10.30 - 11.45 Ennakkotehtävä ja kummivanhustyöskentelyn info, Satu Vahaluoto
17.01.2024 12.45 - 14.15 Muistiasiakkaan kohtaaminen, Heidi Oilimo
30.01.2024 12.45 - 16.00 Orientaatio opintojaksoon, kirjallinen oppimistehtävä ja terveysgerontologia, Satu Vahaluoto
13.02.2024 08.30 - 11.45 Sosiaaligerontologia, Anna Puustelli-Pitkänen
13.02.2024 12.45 - 16.00 Psykogerontologia, Eeva Tawast
21.03.2024 08.30 - 11.45 Synteesi, Anna Puustelli-Pitkänen, Eeva Tawast ja Satu Vahaluoto
21.03.2024 12.45 - 14.45 Kummivanhustyöskentelyn välipurku, Satu Vahaluoto
07.05.2024 08.30 - 10.30 Kummivanhustyöskentelyn purku Satu Vahaluoto
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.


Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen
Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Osallistuminen opetukseen (ei etäosallistumismahdollisuutta)
Ks. arviointikriteerit
ArviointikriteeritTyydyttävä (1-2)

tunnistaa gerontologisen tiedon monitieteisyyden

tunnistaa toimijuuden ja osallisuuden lähtökohdat

osaa kuvailla iäkkään ihmisen voimavaroja

tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet

tunnistaa kohtaamisosaamisen merkityksen asiakastyössäHyvä (3-4)

osaa soveltaa monitieteistä gerontologista tietoa

osaa selittää toimijuuden ja osallisuuden lähtökohdat

osaa nimetä iäkkään ihmisen voimavaroja

osaa selittää vanhustyön eettisten periaatteet

osaa selittää kohtaamisosaamisen merkityksen asiakastyön keskeisenä lähtökohtanaKiitettävä (5)

osaa tulkita monitieteistä gerontologista tietoa

osaa soveltaa toimijuuden ja osallisuuden teoriaa

osaa arvioida iäkkään ihmisen voimavarojen merkitystä

osaa arvioida eettisten periaatteiden merkitystä vanhustyössä

osaa arvioida kohtaamisosaamisen merkitystä asiakastyössä

Lisätiedot

- tähän opintojaksoon sisältyy kummivanhustoiminta 1op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu-Riikka Eerola
 • Mia Rosenström
Vastuuhenkilö

Anu-Riikka Eerola

Opiskelijaryhmät
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija toimii itsenäisesti vanhustyön osaajana erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida omaa toimintaansa teoreettisesti ja kriittisesti. Hän osaa arvioida vanhustyön kehittämistarpeita ja kykenee kehittämään vanhustyön palveluja, toiminnan laatua ja tuloksellisuutta yhteistyössä moniammatillisen työyhteisön kanssa. Hänellä on riittävät valmiudet toimia moniammatillisen työyhteisön ja tiimin jäsenenä sekä asiantuntijana muuttuvassa vanhustyön kentässä. Opiskelija tunnistaa työyhteisön johtamiseen vaadittavia taitoja ja osaamista, lisäksi hänellä on valmiudet toimia lähiesimiehenä.

Sisältö

Harjoittelu (15 op) erilaisissa vanhustyötä toteuttavissa yksiköissä opiskelijan osaamistavoitteiden mukaan. Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen. Oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi.

Aika ja paikka

Harjoitteluinfo 21.8 klo 12.00 - 13.30.
Harjoittelu 23.8 - 7.11.2023.

Oppimateriaalit

Moodlessa sekä itsenäisiä kirjallisuushakuja.

Opetusmenetelmät

Harjoitustehtävät
Osallistavat/toiminnalliset menetelmät ja yhteistoiminnallinen oppiminen
Reflektointi
Työelämäharjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu 15 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 op = 10 viikkoa harjoittelua = 400 tuntia opiskelijan työtä
Työpäivän pituus 8 tuntia/ päivä

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitteluun kuuluu kaksi pienryhmätapaamista (19.9 ja 13.10) sekä harjoittelun purkupäivä 7.11.

Opiskelijan tulee osallistua kaikkiin harjoitteluun liittyviin ohjauksiin hyväksytyn suorituksen saavuttamiseksi. Poissaolot korvataan sovitusti.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa tutkimustietoa vanhustyön ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa vanhustyötä ja gerontologiasta osaamista monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää gerontologisten teorioiden ja vanhustyön käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhustyön ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun vanhustyön ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa vanhustyön ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä puutteellisesti
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- asiantuntijaksi riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu huolimattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtävä
Osallistuminen/läsnäolovaatimus
Työelämäpalaute

Esitietovaatimukset

Edellinen harjoittelu pitää olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa harjoittelua.

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mia Rosenström
 • Anu-Riikka Eerola
Vastuuhenkilö

Anu-Riikka Eerola

Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija toimii itsenäisesti vanhustyön osaajana erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida omaa toimintaansa teoreettisesti ja kriittisesti. Hän osaa arvioida vanhustyön kehittämistarpeita ja kykenee kehittämään vanhustyön palveluja, toiminnan laatua ja tuloksellisuutta yhteistyössä moniammatillisen työyhteisön kanssa. Hänellä on riittävät valmiudet toimia moniammatillisen työyhteisön ja tiimin jäsenenä sekä asiantuntijana muuttuvassa vanhustyön kentässä. Opiskelija tunnistaa työyhteisön johtamiseen vaadittavia taitoja ja osaamista, lisäksi hänellä on valmiudet toimia lähiesimiehenä.

Sisältö

Harjoittelu (15 op) erilaisissa vanhustyötä toteuttavissa yksiköissä opiskelijan osaamistavoitteiden mukaan. Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen. Oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi.

Aika ja paikka

Harjoitteluinfo 15.1 klo 10.00 - 11.30 Myllypuron kampuksella
Harjoittelu 17.1 - 28.3.2023

Harjoittelun pienryhmätapaamiset 8.2 ja 8.3

Harjoittelun purkupäivä 9.4, toteutuu yhdessä Johtaminen ja vanhusplavelujen laatu -opintojakson päätöksen kanssa

Oppimateriaalit

Moodlessa
Itsenäisiä kirjallisuushakuja.

Opetusmenetelmät

Harjoitustehtävät
Osallistavat/toiminnalliset menetelmät ja yhteistoiminnallinen oppiminen
Reflektointi
Työelämäharjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu 15 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 op = 10 viikkoa harjoittelua = 400 tuntia opiskelijan työtä
Työpäivän pituus 8 tuntia/ päivä

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitteluun kuuluu kaksi pienryhmätapaamista (18.2 ja 8.3) sekä harjoittelun purkupäivä 9.4.

Opiskelijan tulee osallistua kaikkiin harjoitteluun liittyviin ohjauksiin hyväksytyn suorituksen saavuttamiseksi.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa tutkimustietoa vanhustyön ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa vanhustyötä ja gerontologiasta osaamista monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää gerontologisten teorioiden ja vanhustyön käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhustyön ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun vanhustyön ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa vanhustyön ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä puutteellisesti
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- asiantuntijaksi riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu huolimattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtävä
Osallistuminen/läsnäolovaatimus ryhmäohjauksiin
Työelämäpalaute

Hyväksytty harjoittelu edellyttää soveltuvien lähteiden käyttöä kirjallisessa harjoitteluraportissa.

Esitietovaatimukset

Edellinen harjoittelu pitää olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa harjoittelua.

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Kalajoki
Vastuuhenkilö

Minna Kalajoki

Opiskelijaryhmät
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
- Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Metropolian tutkintotodistuksen kielilauseke: Opiskelija on saavuttanut englannin kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 1129/2014, 7 §).

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Kalajoki
Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
- Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Metropolian tutkintotodistuksen kielilauseke: Opiskelija on saavuttanut englannin kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 1129/2014, 7 §).

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
Vastuuhenkilö

Miia Pulkkinen

Opiskelijaryhmät
 • SXC23S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- kuvailee väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- tunnistaa valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkityksen palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa hankkia olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- tunnistaa ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- osaa kuvailla digitalisaation vaikutuksia ikääntyneiden palveluihin
- tunnistaa yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Sisältö

- hyvinvointiyhteiskunnan nykytila
- väestön ikääntymisen yhteiskunnalliset vaikutukset
- kansallisen ja kansainvälisen ikäpolitiikan tavoitteet ja keinot
- palvelurakenne ja palvelutuottajavastuu sekä julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat vanhuspalveluiden tuottajina
- vanhuspalvelut ja digitalisaatio
- muistiystävällisyys

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkko-opiskelu
Työpaja
Essee

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksista poissaolot korvattava, erillinen ohje annetaan opintojakson alussa.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen
Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Osallistuminen opetukseen
Ks. arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)
- tunnistaa väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- tunnistaa valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkityksen palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa hankkia olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- tunnistaa ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- osaa määritellä digitalisaation käsitteen
- tunnistaa yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Hyvä (3-4)
- osaa kuvailla väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- osaa selittää valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkityksen palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa soveltaa olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- osaa kuvailla ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- tunnistaa digitalisaation vaikutuksia ikääntyneiden palveluihin
- osaa selittää yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Kiitettävä (5)
- osaa analysoida väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- osaa arvioida valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkitystä palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa soveltaa olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- osaa arvioida ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- osaa kuvailla digitalisaation vaikutuksia ikääntyneiden palveluihin
- osaa arvioida yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
Opiskelijaryhmät
 • SXC24K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- kuvailee väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- tunnistaa valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkityksen palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa hankkia olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- tunnistaa ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- osaa kuvailla digitalisaation vaikutuksia ikääntyneiden palveluihin
- tunnistaa yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Sisältö

- hyvinvointiyhteiskunnan nykytila
- väestön ikääntymisen yhteiskunnalliset vaikutukset
- kansallisen ja kansainvälisen ikäpolitiikan tavoitteet ja keinot
- palvelurakenne ja palvelutuottajavastuu sekä julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat vanhuspalveluiden tuottajina
- vanhuspalvelut ja digitalisaatio
- muistiystävällisyys

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkko-opiskelu
Essee

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksista poissaolot korvattava, erillinen ohje annetaan opintojakson alussa.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson osasuoritukset edellyttävät soveltuvien lähteiden käyttöä
Tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun mukaan
Opintojakson osasuoritukset (esim. verkkokeskustelu) vaikuttavat kokonaisarvosanaan
Läsnäolo opetuksessa ja aktiivinen osallistuminen opetukseen vaikuttaa arviointiin
Hyväksyttyä kirjallista tehtävää ei ole mahdollista korottaa.

Tyydyttävä (1-2)
- tunnistaa väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- tunnistaa valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkityksen palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa hankkia olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- tunnistaa ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- osaa määritellä digitalisaation käsitteen
- tunnistaa yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Hyvä (3-4)
- osaa kuvailla väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- osaa selittää valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkityksen palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa soveltaa olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- osaa kuvailla ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- tunnistaa digitalisaation vaikutuksia ikääntyneiden palveluihin
- osaa selittää yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Kiitettävä (5)
- osaa analysoida väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- osaa arvioida valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkitystä palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa soveltaa olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- osaa arvioida ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- osaa kuvailla digitalisaation vaikutuksia ikääntyneiden palveluihin
- osaa arvioida yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Lauri Narinen
 • Ulla Vehkaperä
Opiskelijaryhmät
 • SXI23K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Toiminta- ja kustannusympäristö
- opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä sitä ohjaavan lainsäädännön.
- opiskelija ymmärtää organisaatioiden ja yritysten tuottavuuden ja kannattavuuden merkityksen toiminnassa sekä osaa arvioida toiminnan kustannuksia ja tuottavuutta.

Työyhteisön kehittäminen
- opiskelija ymmärtää ja tuntee kehittämisen ja laadun merkityksen palvelun tuottamisessa.
- opiskelija osaa luoda uusia työn toimintatapoja ja liikeideoita.

Yrittäjyys ja toiminnan organisointi
- opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja yritystoiminnan käynnistämisessä.
- opiskelija tietää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen.

Esimiestyö ja johtaminen
- opiskelija ymmärtää johtamistapojen ja henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestykseen.
- opiskelija tunnistaa yleiset työelämävalmiudet, vastuut ja työn organisointitavat ja omaksuu yrittäjämäisen työskentelytavan.

Sisältö

- sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa koskeva lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus
- yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon
- yrittäjämäinen asenne ja taidot
- palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu, laatu, brändäys ja markkinointi
- yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan
- erilaiset yritysmuodot
- hankintamenettelyt ja kilpailutus
- johtamistaidot ja laadun kehittäminen organisaation toiminnassa
- työelämätaidot ja niiden merkitys organisaatioiden ja yritysten toiminnassa: elämänhallinta, kommunikaatiotaidot, innovaatiokyvykkyys sekä digitaaliset taidot
- saatavilla olevan tiedon kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa
- asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
- kumppanuusverkostot osana yrityksen ja organisaation menestystä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • SXI23S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Toiminta- ja kustannusympäristö
- opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä sitä ohjaavan lainsäädännön.
- opiskelija ymmärtää organisaatioiden ja yritysten tuottavuuden ja kannattavuuden merkityksen toiminnassa sekä osaa arvioida toiminnan kustannuksia ja tuottavuutta.

Työyhteisön kehittäminen
- opiskelija ymmärtää ja tuntee kehittämisen ja laadun merkityksen palvelun tuottamisessa.
- opiskelija osaa luoda uusia työn toimintatapoja ja liikeideoita.

Yrittäjyys ja toiminnan organisointi
- opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja yritystoiminnan käynnistämisessä.
- opiskelija tietää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen.

Esimiestyö ja johtaminen
- opiskelija ymmärtää johtamistapojen ja henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestykseen.
- opiskelija tunnistaa yleiset työelämävalmiudet, vastuut ja työn organisointitavat ja omaksuu yrittäjämäisen työskentelytavan.

Sisältö

- sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa koskeva lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus
- yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon
- yrittäjämäinen asenne ja taidot
- palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu, laatu, brändäys ja markkinointi
- yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan
- erilaiset yritysmuodot
- hankintamenettelyt ja kilpailutus
- johtamistaidot ja laadun kehittäminen organisaation toiminnassa
- työelämätaidot ja niiden merkitys organisaatioiden ja yritysten toiminnassa: elämänhallinta, kommunikaatiotaidot, innovaatiokyvykkyys sekä digitaaliset taidot
- saatavilla olevan tiedon kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa
- asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
- kumppanuusverkostot osana yrityksen ja organisaation menestystä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.