Siirry suoraan sisältöön

Vanhustyön tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Geronomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Tutustu Metropolian yleisiin AHOT-ohjeisiin.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus: >>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Geronomi työskentelee yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä. Geronomi toimii vanhuspalvelujen tuottajana, koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä julkisella sektorilla, järjestöissä, säätiöissä ja yrityksissä.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Säännöt >>

Opintojen toteuttaminen

Kurssit toteutetaan monimuoto-opetuksena.
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet > Siirry ajoitussuunnitelmaan (ks. Koulutuksen rakennetaulukko).

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Mari Heitto
Puh. +358 40 769 8714
Email: mari.heitto(at)metropolia.fi

Vanhustyö
Tunnus
(SXC22S2)

Vanhustyö
Tunnus
(SXC23K2)
Vanhustyö
Tunnus
(SXC21S2)

Vanhustyö
Tunnus
(SXC22K2)
Vanhustyö
Tunnus
(SXC20S2)

Vanhustyö
Tunnus
(SXC21K2)
Vanhustyö
Tunnus
(SXC19S2)

Vanhustyö
Tunnus
(SXC20K2)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 27

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anou Londesborough
 • Päivi Eskola
Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ihmiskehon keskeiset rakenteet ja toiminnot
- tunnistaa fyysisen vanhenemisen keskeiset teoriat ja selitysmallit
- tunnistaa luonnollisen fyysisen vanhenemisen aiheuttamat muutokset ihmisen fysiologisissa toiminnoissa ja osaa arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneen ihmisen toimintaan

Sisältö

- ihmiskehon keskeinen rakenne ja toiminta: kudokset, tuki- ja liikuntaelimistö, verenkiertoelimistö, hengityselimistö, ruoansulatuselimistö, virtsanerityselimistö ja nestetasapaino, hermosto, aistit ja hormonaalinen säätely
- keskeiset fyysisen vanhenemisen teoriat ja mallit
- eri elinjärjestelmien luonnolliset vanhenemismuutokset sekä näiden muutosten vaikutus ihmisen toimintaan

Aika ja paikka

Ensiavun harjoitukset lähiopiskeluna toteutetaan Myllypuron kampuksella MPB5003.2 luokassa lukujärjestyksen mukaisesti pienryhmissä.

Oppimateriaalit

- Nienstedt, W. ja Kallio, S. Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti. WSOY.
- Heikkinen, E. ja Rantanen, T. Gerontologia. 2p.(2008) tai 3p. (2013). Duodecim. (löytyy e-kirjana Metropolian kirjaston kautta)
- Tilvis, R. ym. Geriatria. 2 uud.p. 2010. Duodecim. (löytyy e-kirjana Metropolian kirjaston kautta)

Hätäensiavun opiskelumateriaali:
www.punainenristi.fi/opi ensiapua
Oppiportti: Duodecimin verkkokurssi / elvytys
Korte, Henna ja Myllyrinne, Kristiina 2017 Ensiapu
Otavan Kirjapaino OY, Keuruu 2017. ISBN 978-951-658-188-3. 1. painos 2017 (soveltuvin osin)
www.kaypahoito.fi / elvytys /soveltuvin osin.
Oppiportti: Duodecimin verkkokurssi/ Elvytys
Ensiapuvalmius työpaikoilla. Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 33. Tampere 2010.
Metropolia ammattikorkeakoulun Turvallisuusopas.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus:
- luento-opetus
- harjoitustunnut (ensiapu)

Ohjattu opiskelu ensiavun osalta:
Oppimistehtävät
Tehtäväohjattu opetus
Itsenäinen opiskelu
Ohjatut harjoitukset

Etäopiskelu:
- verkkoluennot
- verkkomateriaalin itsenäinen opiskelu
- kirjalliset tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Aikavälillä 16.9.-25.9.2022:
verenkiertoelimistön verkkotentti
hengityselimistön verkkotentti
tuki- ja liikuntaelimistön verkkotentti

Aikavälillä 4.10.-9.10.2022:
hermoston ja aistien verkkotentti
hormonitoiminnan verkkotentti

Aikavälillä 10.10.-23.10.2022:
ruuansulatuselimistön ja munuaistoimintojen verkkotentti

Uusintatentit:
ti 15.11.2022 klo 16.30-20.00 (verkkotentti etänä)
ma 12.12.2022 klo 16.30-20.00 (verkkotentti etänä)

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27h= 135h:
kontaktiopetus 25 h
itsenäinen etäopiskelu 110h

Sisällön jaksotus

yleinen anatomia ja fysiologia 2op
fyysinen vanheneminen 2,5op
ensiapu 0,5op

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan ennen toteutuksen alkua.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksoon sisältyy ensiavun opiskelua 0,5 op. Opettaja on Päivi Eskola.
Ensiavun harjoitukset toteutetaan pienryhmissä. Ryhmäjaot OMAssa.
Ensiavun osuudesta lähiopiskelun eli harjoitustunnit voi hyväksilukea, mikäli opiskelijalla on osoittaa todistus aikaisemmasta ensiavun opiskelusta. Opiskelijan tulee lähettää dokumentti sähköpostin liitteenä ensiavun opettajalle: paivi.eskola@metropolia.fi ennen opintojakson alkua. Ensiavun opiskeluun sisältyy oppimistehtäviä, osa tehtävistä otetaan mukaan ensiavun harjoitustunneille (ks. OMAn työtila) ja osa palautetaan OMAan ohjeistuksen mukaisesti. Ensiavun harjoitustunneille pukeudutaan rentoihin vaatteisiin ja sisäkenkiin. Harjoitustunneilla on läsnäolovelvoite.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

verkkotentit 33%
fyysisen vanhenemisen verkkotehtävät 33%
lopputehtävä 33%

Lisätiedot

- Anatomia ja fysiologia 2 op
- Fyysiset vanhenemismuutokset 3 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eva-Kristina Nyström
Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ihmiskehon keskeiset rakenteet ja toiminnot
- tunnistaa fyysisen vanhenemisen keskeiset teoriat ja selitysmallit
- tunnistaa luonnollisen fyysisen vanhenemisen aiheuttamat muutokset ihmisen fysiologisissa toiminnoissa ja osaa arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneen ihmisen toimintaan

Sisältö

- ihmiskehon keskeinen rakenne ja toiminta: kudokset, tuki- ja liikuntaelimistö, verenkiertoelimistö, hengityselimistö, ruoansulatuselimistö, virtsanerityselimistö ja nestetasapaino, hermosto, aistit ja hormonaalinen säätely
- keskeiset fyysisen vanhenemisen teoriat ja mallit
- eri elinjärjestelmien luonnolliset vanhenemismuutokset sekä näiden muutosten vaikutus ihmisen toimintaan

Aika ja paikka

Kontaktiopetus Myllypuron kampuksella (aikataulu löytyy moodlesta)

Verkko-opetus moodlessa (avainkoodi lähetetty opiskelijoille sähköpostitse)

Oppimateriaalit

- Nienstedt, W. ja Kallio, S. Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti. WSOY.
- Heikkinen, E. ja Rantanen, T. Gerontologia. 2p.(2008) tai 3p. (2013). Duodecim. (löytyy e-kirjana Metropolian kirjaston kautta)
- Tilvis, R. ym. Geriatria. 2 uud.p. 2010. Duodecim. (löytyy e-kirjana Metropolian kirjaston kautta)

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus:
- luento-opetus


Etäopiskelu:
- verkkoluennot
- verkkomateriaalin itsenäinen opiskelu
- kirjalliset tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

tentin teema sekä aukioloaika (verkkotentti moodlessa)

verenkiertoelimistö pe 3.2- su 12.2 2023
tuki- ja liikuntaelimistö ma 6.2- su 12.2 2023
elimistön säätelyjärjestelmät ke 15.2- su 26.2 2023
aineenvaihdunta ti 28.2- ke 8.3 2023

Uusinnat toteutuksen loputtua (pivämäärät ilmoitetaan myöhemmin)

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27h= 135h:
kontaktiopetus 25 h
itsenäinen etäopiskelu 110h

Sisällön jaksotus

yleinen anatomia ja fysiologia 2,5op
fyysinen vanheneminen 2,5op

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan ennen toteutuksen alkua.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

verkkotentit 33%
fyysisen vanhenemisen verkkotehtävät 33%
lopputehtävä 33%

Lisätiedot

- Anatomia ja fysiologia 2 op
- Fyysiset vanhenemismuutokset 3 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

13.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 27

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa jäsentyneen ja selkeän viestinnän merkityksen ammattitaidon ja vuorovaikutuksen kannalta
- hallitsee työelämän keskeiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
- osaa viestiä oman alansa vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä
- osaa arvioida viestintätapojen ja -kanavien sekä erilaisten tekstilajien tarkoituksenmukaisuutta erilaisissa tilanteissa ja osaa tehdä tähän liittyviä valintoja
- haluaa kehittää viestintä- ja tiedonhallintataitojaan ja kykyään osallistua nykyaikaiseen viestintäympäristöön
- osaa käyttää ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän kannalta keskeistä tieto- ja viestintätekniikkaa
- hahmottaa projektityöskentelyn perusteet

Sisältö

- viestintä työyhteisöissä ja verkkoympäristöissä
- kirjallinen raportointi ja tutkimusviestinnän periaatteet, lähteiden käyttäminen ja kriittinen arviointi
- tavoitteellinen puhe-esitys ja esiintymisvarmuus
- palautteen antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen
- projektityöskentelyn perusteet
- median hyödyntäminen viestinnän kanavana

Aika ja paikka

Ajat ja paikat ovat lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Tunnilla läpi käytävä materiaali

Taustakirjallisuutta:
Roivas, Marianne ja Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Moodle, verkkoluennot, lähiopetus, seminaari, itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien arviointi, seminaari, itsearviointi

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa jäsentyneen ja selkeän viestinnän merkityksen ammattitaidon ja vuorovaikutuksen kannalta
- hallitsee työelämän keskeiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
- osaa viestiä oman alansa vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä
- osaa arvioida viestintätapojen ja -kanavien sekä erilaisten tekstilajien tarkoituksenmukaisuutta erilaisissa tilanteissa ja osaa tehdä tähän liittyviä valintoja
- haluaa kehittää viestintä- ja tiedonhallintataitojaan ja kykyään osallistua nykyaikaiseen viestintäympäristöön
- osaa käyttää ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän kannalta keskeistä tieto- ja viestintätekniikkaa
- hahmottaa projektityöskentelyn perusteet

Sisältö

- viestintä työyhteisöissä ja verkkoympäristöissä
- kirjallinen raportointi ja tutkimusviestinnän periaatteet, lähteiden käyttäminen ja kriittinen arviointi
- tavoitteellinen puhe-esitys ja esiintymisvarmuus
- palautteen antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen
- projektityöskentelyn perusteet
- median hyödyntäminen viestinnän kanavana

Aika ja paikka

Ajat ja paikat ovat lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Tunnilla läpi käytävä materiaali

Taustakirjallisuutta:
Roivas, Marianne ja Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Moodle, verkkoluennot, lähiopetus, seminaari, itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien arviointi, seminaari, itsearviointi

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • hyto virtuaali::vanhustyö 1
 • Marianne Roivas
 • Satu Vahaluoto
 • Mia Rosenström
Vastuuhenkilö

Mia Rosenström

Opiskelijaryhmät
 • SXC19S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija arvioi toiminta-, elin- ja asuinympäristön vaikutuksia ikäihmisen elinolosuhteisiin ja päivittäiseen elämään. Hän analysoi erilaisten ympäristöjen yksilöllisiä merkityksiä sekä moniulotteisuutta ja kerroksellisuutta ikäihmisen toiminnan näkökulmasta. Lisäksi hän osaa arvioida, miten ympäristö vaikuttaa ikäihmisen mielekkään ja yksilöllisen toiminnan mahdollisuuksiin. Opiskelija selittää merkityksellisen ja yksilöllisen asumisen kokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja analysoi niiden vaikutuksia ikäihmisen hyvinvointiin.
Opiskelija analysoi ikäihmisen asemaa ja osallisuutta heikentäviä yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä. Hän tunnistaa omat mahdollisuutensa edistää ikäihmisten asemaa vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Hänellä on valmiuksia osallistua ikäihmisiä koskevaan arvokeskusteluun ja hän osaa käyttää erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja.

Sisältö

Ikääntymisen ympäristöt ja ikäihmisen elämäntapa. Asuinympäristöt, esimerkkinä pääkaupunkiseutu. Ympäristöt kokemuksena. Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, institutionaalinen, kulttuurinen, temporaalinen ja teknologinen ympäristö, ympäristöjaottelu (mikro-, meso- ja makrotasot). Ihmisen, toiminnan ja ympäristön väliset suhteet. Geronomi yhteiskunnallisena vaikuttajana ja ikäihmisten asianajajana. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keskeiset keinot ja menetelmät. Mediaosaaminen ja gerontologinen viestintä.

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Projekti
Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

.

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia
Mediakasvatus 1 op
Toimintaympäristön kehittäminen 4 op

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liityvät opetuskerrat:
22.8. klo 12.45-16 Opintojakson aloitus
10.11. klo 9-14 Opintojakson purku


Opintojakson aloituskerralla ja lopetuskerralla pakollinen läsnäolo.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Metropolian tietosuojaseloste

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa tutkimustietoa vanhustyön ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa vanhustyötä ja gerontologiasta osaamista monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää gerontologisten teorioiden ja vanhustyön käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhustyön ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun vanhustyön ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa vanhustyön ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä puutteellisesti
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- asiantuntijaksi riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu huolimattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Vahaluoto
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • SXC20K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija arvioi toiminta-, elin- ja asuinympäristön vaikutuksia ikäihmisen elinolosuhteisiin ja päivittäiseen elämään. Hän analysoi erilaisten ympäristöjen yksilöllisiä merkityksiä sekä moniulotteisuutta ja kerroksellisuutta ikäihmisen toiminnan näkökulmasta. Lisäksi hän osaa arvioida, miten ympäristö vaikuttaa ikäihmisen mielekkään ja yksilöllisen toiminnan mahdollisuuksiin. Opiskelija selittää merkityksellisen ja yksilöllisen asumisen kokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja analysoi niiden vaikutuksia ikäihmisen hyvinvointiin.
Opiskelija analysoi ikäihmisen asemaa ja osallisuutta heikentäviä yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä. Hän tunnistaa omat mahdollisuutensa edistää ikäihmisten asemaa vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Hänellä on valmiuksia osallistua ikäihmisiä koskevaan arvokeskusteluun ja hän osaa käyttää erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja.

Sisältö

Ikääntymisen ympäristöt ja ikäihmisen elämäntapa. Asuinympäristöt, esimerkkinä pääkaupunkiseutu. Ympäristöt kokemuksena. Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, institutionaalinen, kulttuurinen, temporaalinen ja teknologinen ympäristö, ympäristöjaottelu (mikro-, meso- ja makrotasot). Ihmisen, toiminnan ja ympäristön väliset suhteet. Geronomi yhteiskunnallisena vaikuttajana ja ikäihmisten asianajajana. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keskeiset keinot ja menetelmät. Mediaosaaminen ja gerontologinen viestintä.

Aika ja paikka

Opintojaksoon liityvät opetuskerrat:
To 12.1. klo 12.45-15 Opintojakson aloitus
Ke 12.4. klo 9-15.00 Opintojakson purku

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Projekti
Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia
Mediakasvatus 1 op
Toimintaympäristön kehittäminen 4 op

Sisällön jaksotus

3. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liityvät opetuskerrat:
To 12.1. klo 12.45-15 Opintojakson aloitus
Ke 12.4. klo 9-15.00 Opintojakson purku


Opintojakson aloituskerralla ja lopetuskerralla pakollinen läsnäolo.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Metropolian tietosuojaseloste

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa tutkimustietoa vanhustyön ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa vanhustyötä ja gerontologiasta osaamista monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää gerontologisten teorioiden ja vanhustyön käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhustyön ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun vanhustyön ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa vanhustyön ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä puutteellisesti
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- asiantuntijaksi riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu huolimattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

21.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Panu Karhinen
 • Satu Vahaluoto
Vastuuhenkilö

Satu Vahaluoto

Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija toteuttaa toiminnassaan kuntoutumista edistävää työtapaa ja tukee ikäihmisen aktiivista roolia arjen toiminnoissa. Hän tunnistaa, että kuntoutus sisältää ikäihmiseen liittyvien toimenpiteiden lisäksi myös ikäihmisen ympäristöön vaikuttamista. Opiskelija osaa nimetä erilaisia kuntoutuksen ja kuntoutumisen orientaatioita sekä kuntoutumisen yksilöllisen prosessin. Opiskelija tunnistaa yleisimpiä ikäihmisen arjen selviytymistä edistäviä apukeinoja ja -välineitä. Hän osaa käynnistää apuvälineiden hankintaprosessin ja konsultoida tarvittaessa kuntoutuksen asiantuntijoita. Opiskelija tunnistaa ihmislähtöisen geronteknologian tarjoamat mahdollisuudet vanhustyössä. Hän osaa ohjata ikäihmistä ja tämän läheisiä apuvälineiden ja geronteknologian käytössä. Opiskelija osaa arvioida asunnon muutostöiden tarpeita ja käynnistää asunnonmuutostyöprosessin.

Sisältö

Kuntouttava arki. Kuntoutumista edistävä työtapa ja sen mahdollisuudet ikäihmisen voimavarojen vahvistamisessa. Apuvälineet ja asiakaslähtöinen geronteknologia ikäihmisen arjen selviytymisen edistäjinä. Ympäristön esteettömyys, turvallisuus ja toimintakykyä edistävät ominaisuudet. Koti- ja toimintaympäristön suunnittelu ja muutostyöt.

Aika ja paikka

Opintojakson opetus:
21.09.2022 12.45 - 16.00 MPA2019 Opintojakson aloitus ja gerontologinen kuntoutus
04.10.2022 08.30 - 11.45 MPA4008 Geronteknologia /Panu Karhinen
04.10.2022 12.45 - 16.00 MPA 4008 Geronteknologia /Panu Karhinen
05.10.2022 08.30 - 11.45 MPB1029 ja MPA2028 Esteettömyys, apuvälineet ja asunnonmuutostyöt/Satu Vahaluoto
05.10.2022 12.45 - 16.00 MPB1029 ja MPA2028 Esteettömyys, apuvälineet ja asunnonmuutostyöt/Satu Vahaluoto

Oppimateriaalit

Materiaalia Moodlessa. Myös itsenäisiä materiaalihakuja.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Lähiopetus
Oppimistehtävä
Reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksista poissaolot korvattava, erillinen ohje annetaan opintojakson alussa.
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.--------
Avoimen opiskelijalla oppimistekoina lähiopiskelu ja oppimistehtävät


Metropolian tietosuojaseloste: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden vanhustyön ja gerontologian tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin vanhustyön turvallisuuskäytänteisiin
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia vanhustyön ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu piittaamattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5:
Osallistuminen lähiopetukseen/läsnäolovaatimus (ei mahdollisuutta osallistua opetukseen etänä)
Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä(t)

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

22.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 27

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Panu Karhinen
 • hyto virtuaali::vanhustyö 1
Vastuuhenkilö

Panu Karhinen

Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää gerontologisen monitieteisen tutkimuksen lähtökohdat
- tunnistaa tutkimuseettiset lähtökohdat gerontologiassa
- osaa kuvata vanhustyön ammatillisia orientaatioita ja moniasiantuntijuuden merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvän elämän tukemisessa
- osaa hakea tietoa ja tunnistaa lähteiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa tutkitun tiedon merkityksen omalle ammatilliselle toiminnalleen
- tunnistaa ikääntyneen ihmisen asiantuntijuuden, toimintaympäristön ja kumppanuuden merkityksen vanhustyön kehittämisessä

Sisältö

- monitieteinen gerontologinen tutkimus
- vaikuttavuuden lähtökohdat
- ammatillinen kumppanuus ja verkostot vanhustyössä
- gerontologinen moniammatillinen vanhustyö ja moniasiantuntijuus
- tutkimusetiikan lähtökohdat
- tiedon haku, hallinta ja arviointi
- dialogisuuden periaatteet
- yhteiskehittäminen

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu:

Oppimateriaalit

Julkaistaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, lähiopetus, yksilöllinen harjoitustehtävä, ryhmätehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

2. periodi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätehtävä ja ykslötehtävä

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)
• tunnistaa gerontologisen monitieteisen tutkimuksen lähtökohdat
• tunnistaa joitakin tutkimuseettisiä lähtökohtia gerontologiassa
• osaa luetella vanhustyön ammatillisia orientaatioita ja tunnistaa moniasiantuntijuuden käsitteen
• osaa hakea gerontologista tietoa ja tunnistaa lähteiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
• tunnistaa tutkitun tiedon merkityksen omalle ammatilliselle toiminnalleen
• tunnistaa ikääntyneen ihmisen asiantuntijuuden, toimintaympäristön ja kumppanuuden merkityksen vanhustyön kehittämisessä
Hyvä (3-4)
• osaa kuvailla gerontologisen monitieteisen tutkimuksen lähtökohtia
• tunnistaa useita tutkimuseettisiä lähtökohtia gerontologiassa
• osaa kuvailla vanhustyön ammatillisia orientaatioita ja tunnistaa moniasiantuntijuuden merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvän elämän tukemisessa
• kykenee ymmärtämään hakemansa tiedon merkitystä geronomin työssä ja tunnistaa lähteiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
• osaa perustella tutkitun tiedon merkityksen omalle ammatilliselle toiminnalleen
• osaa selittää ikääntyneen ihmisen asiantuntijuuden, toimintaympäristön ja kumppanuuden merkitystä vanhustyön kehittämisessä
Kiitettävä (5)
• osaa vertailla gerontologisen monitieteisen tutkimuksen lähtökohtia
• tunnistaa monipuolisesti tutkimuseettiset lähtökohdat gerontologiassa
• soveltaa tietoa vanhustyön ammatillisten orientaatioiden kuvailussa ja osaa arvioida moniasiantuntijuuden merkitystä ikääntyneen ihmisen hyvän elämän tukemisessa
• kykenee ymmärtämään hakemansa tiedon merkitystä geronomin työssä ja osaa arvioida lähteiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
• perustelee monipuolisesti tutkitun tiedon merkityksen omalle ammatilliselle toiminnalleen
• osaa arvioida ikääntyneen ihmisen asiantuntijuuden, toimintaympäristön ja kumppanuuden merkitystä vanhustyön kehittämisessä
Arviointi:
Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 31

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Panu Karhinen
 • hyvinvointi vanhustyö 1
Vastuuhenkilö

Mari Heitto

Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää gerontologisen monitieteisen tutkimuksen lähtökohdat
- tunnistaa tutkimuseettiset lähtökohdat gerontologiassa
- osaa kuvata vanhustyön ammatillisia orientaatioita ja moniasiantuntijuuden merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvän elämän tukemisessa
- osaa hakea tietoa ja tunnistaa lähteiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa tutkitun tiedon merkityksen omalle ammatilliselle toiminnalleen
- tunnistaa ikääntyneen ihmisen asiantuntijuuden, toimintaympäristön ja kumppanuuden merkityksen vanhustyön kehittämisessä

Sisältö

- monitieteinen gerontologinen tutkimus
- vaikuttavuuden lähtökohdat
- ammatillinen kumppanuus ja verkostot vanhustyössä
- gerontologinen moniammatillinen vanhustyö ja moniasiantuntijuus
- tutkimusetiikan lähtökohdat
- tiedon haku, hallinta ja arviointi
- dialogisuuden periaatteet
- yhteiskehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eeva Tawast
 • Merja Lahdenperä
 • Minna Kalajoki
 • Satu Vahaluoto
 • Anu-Riikka Eerola
 • Mia Rosenström
 • Janika Kosonen
Vastuuhenkilö

Mia Rosenström

Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden tilasta saatavia tietoja. Hän kykenee edistämään vanhan ihmisen hyvinvointia ja terveyttä sekä tunnistaa erityisesti kaupunkimaisissa yhteisöissä elävän ikäihmisen hyvinvointia, osallisuutta, toimintakykyä ja terveyskäyttäytymistä edistäviä ja uhkaavia tekijöitä. Opiskelija toteuttaa ennaltaehkäisevää vanhustyötä soveltamalla syrjäytymisen ehkäisyä, terveyttä ja mielenterveyttä sekä toimintakykyä edistäviä työmenetelmiä. Hän toteuttaa varhaista puuttumista ja interventiota terveyserojen kaventamiseksi sekä sosiaalisen syrjäytymisen ja toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisemiseksi ohjaamalla vanhaa ihmistä ja hänen läheisiään.
Geronomiopiskelija osaa viestiä sujuvasti englanniksi vanhustyön opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteet ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan vanhustyössä tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Hänellä on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2.

Sisältö

Projektityöskentely. Ikäihmisen terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen perusteet. Sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy ja varhainen puuttuminen. Osallisuuden yhteiskunnalliset riskitekijät (esim. köyhyys, hoivan ja palvelujen puute, kaltoinkohtelu). Vanhustyössä käytettävät keskeiset toimintakyvyn arviointimenetelmät. Terveyskäyttäytyminen ja riskikäyttäytyminen. Ehkäisevän mielenterveystyön perusteet ja psykososiaalinen tukeminen. Ikääntyminen ja ravitsemus. Suun terveys. Seksuaaliterveys ikääntyessä. Terveysneuvonta ja -interventiot sekä ohjaamisen vaiheteoriat.
Ammatillisen englannin kielen opetus (3 op) integroituu osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen opintoja. Opetuksen sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin: Vanhustyön keskeiset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä. Vanhustyön keskeiset käsitteet ja tekstikäytänteet. Vanhustyön työympäristöt ja
-tehtävät. Tiedonhankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä suullisesti että kirjallisesti.

Oppimateriaalit

Materiaalia Moodlessa. Myös itsenäisiä materiaalihakuja.
Mielenterveyden edistämisen suosituskirjallisuus (osin Moodlessa) oppimistehtävän tekemiseen osoitetaan viimeistään opetuksen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Essee
Etäopetus
Kenttätyöskentely
Lähiopetus
Osallistavat / toiminnalliset menetelmät/ Yhteistoiminnallinen oppiminen
Projekti
Reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projekti työelämäyhteistyössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10op = 270h opiskelijan työtä, josta 3op englannin opetusta

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Mielenhyvinvoinnin- ja aivoterveyden edistämisen projektina voi olla mm. terveyden edistämisen kurssi tai terveyden edistämisen ohjausmateriaali ikäihmisille, teemana mielenterveyden- ja aivoterveyden edistäminen (kuhunkin projektiin 3-4 opiskelijaa). Jos projekti toteutetaan aivo- ja mielenterveyden edistämisen kurssina, kurssikerroille varattu 3 kertaa: 5.9, 12.9 ja 19.9.

Kontaktiopetus:
24.8. klo 8.30-11.45 Opintojakson aloitus
24.8. klo 12.45-16 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat/ Mia Rosenström
25.8. klo 12.45-16
29.8. klo 8.30-11.45 Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen
29.8. klo 12.45-16 Kuntoutumisen edistäminen/ Satu
30.8. klo 8.30-11.45 Englanti/ Minna Kalajoki
30.8. klo 12.45-16 Ravitsemus/Merja Lahdenperä
31.8. klo 8.30-11.45 Englanti/ Minna Kalajoki
31.8. klo 12.45-16 Mielen hyvinvoinnin edistäminen/ Eeva Tawast
5.9. 1. Kurssikerta
6.9. klo 8.30-11.45 Englanti/ Minna Kalajoki
6.9. klo 12.45-16 Mielen hyvinvoinnin edistäminen/ Eeva Tawast
12.9. 2.kurssikerta
19.9. 3. kurssikerta
20.9. klo 8.30-11.45 Opintojakson purku


Em. lähiopiskelukerroilla käsitellään yleisesti ikäihmisten terveyden edistämisen teemoja ja teorioita - ei (vain) aivoterveyden edistämistä.
Lähiopetuksista poissaolot korvattava, erillinen ohje annetaan opintojakson alussa. Opintojakson aloituskerralla pakollinen läsnäolo.
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Metropolian tietosuojaseloste

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden vanhustyön ja gerontologian tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin vanhustyön turvallisuuskäytänteisiin
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia vanhustyön ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu piittaamattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5, englanti hyv/hyl: Jatkuva arviointi, oppimistehtävä, osallistuminen / läsnäolovaatimus, työelämäpalaute

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Neuvonen
 • Tiina Ahti
 • Heidi Stenberg
 • Ulla Vehkaperä
Opiskelijaryhmät
 • SXI19S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXH19S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön.
Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen merkityksen yrityksen toiminnassa sekä erilaisten strategioiden merkityksen yritystoiminnan menestyksen ja tuloksellisuuden taustalla. Hän ymmärtää vision ja perustehtävän määrittelyn tärkeyden sekä työyhteisötaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen. Opiskelija omaksuu yrittäjä-myönteisen asenteen ja ymmärtää yritystoimintaan vaikuttavien tekijöiden merkityksen organisaation kannattavuuteen. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään kustannustehokkaita hyvinvointipalveluita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujen toimintaympäristö ja palveluja määrittelevä lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus.
Yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon. Strateginen ajattelu ja johtaminen. Visio, perustehtävä ja työyhteisötaidot. Erilaiset strategiat. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Erilaiset yritysmuodot. Hankintamenettelyt ja hankintaprosessi.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä ja opintojakson sisältö sekä aikataulut tarkentuvat elokuussa 2022.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä ja opintojakson sisältö sekä aikataulut tarkentuvat elokuussa 2022.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

19.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Markus Neuvonen
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön.
Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen merkityksen yrityksen toiminnassa sekä erilaisten strategioiden merkityksen yritystoiminnan menestyksen ja tuloksellisuuden taustalla. Hän ymmärtää vision ja perustehtävän määrittelyn tärkeyden sekä työyhteisötaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen. Opiskelija omaksuu yrittäjä-myönteisen asenteen ja ymmärtää yritystoimintaan vaikuttavien tekijöiden merkityksen organisaation kannattavuuteen. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään kustannustehokkaita hyvinvointipalveluita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujen toimintaympäristö ja palveluja määrittelevä lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus.
Yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon. Strateginen ajattelu ja johtaminen. Visio, perustehtävä ja työyhteisötaidot. Erilaiset strategiat. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Erilaiset yritysmuodot. Hankintamenettelyt ja hankintaprosessi.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Oppimateriaalit

Tiedot löytyvät Moodlesta, työtilaan tiedot Moodleen kirjautumista varten tammikuussa.

Opetusmenetelmät

Orientaatio opintojaksoon 19.1. klo 9 Zoomissa. Siihen osallistuvat kaikki opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat. Muuten opintojakso suoritetaan Moodlessa itsenäisesti. Lukukauden aikana kaksi erillistä palautusaikaa tehtäville. Opiskelija voi valita suorittaako opintojakson lukukauden alku- vai loppupuolella annettujen palautuspäivien puitteissa. Kuitenkin niin, että opiskelija palauttaa kaikki tehtävät vain toisena ajankohtana.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

20.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
 • hyto virtuaali::vanhustyö 1
 • Satu Vahaluoto
 • Tuula Mikkola
Vastuuhenkilö

Satu Vahaluoto

Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija edistää ikäihmisen kotona asumista ja omaishoivaa ja -hoitoa. Hän osaa arvioida iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ja omaishoitoperheiden palvelujen tarpeita. Opiskelija tunnistaa omais- ja kotihoidon moniammatillisia verkostoja ja toteuttaa asiakkaiden tarvitsemia palveluja, tukimuotoja ja menetelmiä iäkkään ihmisen ja hänen läheistensä kotona asumisessa. Hän osaa arvioida omais- ja kotihoidon onnistumisen edellytyksiä ja merkitystä erilaisissa elämäntilanteissa oleville iäkkäille ihmisille ja heidän läheisilleen. Opiskelija tunnistaa perhehoidon mahdollisuudet osana kotona asumisen palveluja. Hän mahdollistaa toiminnassaan iäkkään ihmisen ja hänen läheistensä osallistumisen palveluidensa suunnitteluun ja toteutukseen.
Opiskelija tunnistaa yhteisöjen merkityksen ikäihmisen hyvinvoinnissa. Hän soveltaa yhteisö- ja perhetyön menetelmiä ikäihmisen sekä hänen perheensä ja läheistensä voimavarojen vahvistamisessa. Opiskelija osaa selittää vapaaehtoistoiminnan ja ikäihmisten oman osallistumisen merkityksen osana yhteisötyötä.
Opiskelija tunnistaa monikulttuurisen vanhustyön perusteet ja käsitteet. Hän tunnistaa ikäihmisten erilaisten kulttuuritaustojen vaikutuksen työssään. Hän osaa arvioida ja huomioida ikääntyneen maahanmuuttajan kotoutumiseen, sopeutumiseen ja elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä.

Sisältö

Projektityöskentely. Omaishoito, kotihoito ja perhehoito iäkkään ihmisen kotona asumisen mahdollistajana. Kotihoidon, omaishoidon ja perhehoidon tavoitteet, laatu, lainsäädäntö ja palvelut. Hoito- ja palvelusuunnitelma. Yhteisö-, verkosto- ja perhetyön perusteet. Vapaaehtoistoiminnan perusteet. Monikulttuurisuus vanhustyössä. Ikääntyneen maahanmuuttajan erityistarpeet vanhuspalveluissa. Harjoittelu (7 op) kotiympäristössä. Oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi.

Aika ja paikka

Ikäihminen kotiympäristössä opintojakson opetus.
20.09.2022 12.45 - 16.00 Opintojakson ja projektin aloitus Satu Vahaluoto
21.09.2022 08.30 - 11.45 Ympäristögerontologia Satu Vahaluoto
22.09.2022 08.30 - 11.45 Omaishoito Tuula Mikkola
22.09.2022 12.45 - 16.00 Omaishoito Tuula Mikkola
23.09.2022 08.30 - 11.45 ETÄ Perhehoito Satu Vahaluoto
23.09.2022 12.45 - 16.00 ETÄ Vapaaehtoistoiminta Satu Vahaluoto
03.10.2022 08.30 - 11.45 Kotihoito Mari Heitto
03.10.2022 12.45 - 16.00 Monikulttuurisuus Susanna Lehtovaara
06.10.2022 08.30 - 12.00 ETÄ Yhteisöt ja yhteisöllisyys Satu Vahaluoto
06.10.2022 12.45 - 15.00 ETÄ Harjoittelun info Satu Vahaluoto
Harjoittelu 7.11.-12.12.
21.11.2022 klo 12-16.00 Harjoittelun pienryhmät
12.12.2022 klo 8.30-11.45 Projektin purku
12.12.2022 klo 12.45-16.00 Harjoittelun purku Satu Vahaluoto

Oppimateriaalit

Moodlessa sekä itsenäisiä kirjallisuushakuja.

Opetusmenetelmät

Aktioiva luento
Etäopetus ja verkko-opiskelu
Projekti
Työelämän harjoittelu
Yksilöllinen palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projekti tehdään työelämäyhteistyössä. Harjoittelu 7op projektin päätyttyä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista tehdä kv- vaihdossa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus ja projektityöskentely 8 op * 27 h = 216 h
Työharjoittelu 7 op * 27 h = 189 h (25 työpäivää)

Sisällön jaksotus

1.-2-. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksista poissaolot korvattava, erillinen ohje annetaan opintojakson alussa.
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lähiopetuksen aikataulussa muutokset mahdollisia.

Linkki Metropolian tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden vanhustyön ja gerontologian tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin vanhustyön turvallisuuskäytänteisiin
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia vanhustyön ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu piittaamattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtävä
Osallistuminen lähiopetukseen/läsnäolovaatimus

Esitietovaatimukset

Edellinen harjoittelu pitää olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa harjoittelua.

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Mari Heitto
 • Panu Karhinen
 • Satu Vahaluoto
 • Tuula Mikkola
Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää kodin merkityksen ikääntyneelle ihmiselle
- tunnistaa ympäristön merkityksen ikääntyneelle ihmiselle ja löytää keinoja ympäristön muistiystävällisyyden edistämiseksi
- tunnistaa keinoja tukea ikääntyneen ihmisen kotona asumista ja omaishoivaa ja -hoitoa
- osaa arvioida ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja omaishoitoperheiden palvelujen tarpeita sekä tietää asiakassuunnitelman laatimisen menetelmiä
- tunnistaa omais- ja kotihoidon moniammatillisia verkostoja
- osaa perustella ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä roolin palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa
- tunnistaa yhteisöjen merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnissa
- osaa selittää vapaaehtoistoiminnan roolin ja merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Sisältö

- koti ja muistiystävällinen ympäristö
- omaishoito ja kotihoito iäkkään ihmisen kotona asumisen mahdollistajana
- kotihoidon ja omaishoidon tavoitteet, laatu, lainsäädäntö ja palvelut
- palvelutarpeenarvioinnin prosessi ja hoito- ja palvelusuunnitelma
- yhteisöllisyys, yhteisölliset asumisratkaisut, perhehoito
- vapaaehtoistoiminnan perusteet
- kaatumisten ennaltaehkäisy
- CERAD
- harjoittelu (8 op)
- oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi

Oppimateriaalit

Moodlessa sekä itsenäisiä kirjallisuushakuja

Opetusmenetelmät

Aktioiva luento
Etäopetus ja verkko-opiskelu
Projekti
Työelämän harjoittelu
Yksilöllinen palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projekti tehdään työelämäyhteistyössä. Harjoittelu 8op projektin päätyttyä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista tehdä kv- vaihdossa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus ja projektityöskentely 7 op * 27 h = 189 h
Työharjoittelu 8 op : 6 vko 7h/pvä (30 työpäivää)

Sisällön jaksotus

3. ja 4. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksista poissaolot korvattava, erillinen ohje annetaan opintojakson alussa.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lähiopetuksen aikataulussa muutokset mahdollisia.

Linkki Metropolian tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtävä
Osallistuminen / läsnäolovaatimus
Työelämäpalaute

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)

tunnistaa kodin ja ympäristön merkityksen ikääntyneelle ihmiselle

tunnistaa keinoja tukea ikääntyneen ihmisen kotona asumista ja omaishoivaa ja -hoitoa

tunnistaa ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja omaishoitoperheiden palvelujen tarpeita sekä asiakassuunnitelman laatimisen menetelmiä

tunnistaa omais- ja kotihoidon moniammatillisia verkostoja

tunnistaa ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä roolin palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa

tunnistaa yhteisöjen merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnissa

tunnistaa vapaaehtoistoiminnan roolin ja merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Hyvä (3-4)

osaa kuvailla kodin ja ympäristön merkitystä ikääntyneelle ihmiselle

osaa kuvailla keinoja tukea ikääntyneen ihmisen kotona asumista ja omaishoivaa ja -hoitoa

osaa kuvailla ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja omaishoitoperheiden palvelujen tarpeita sekä asiakassuunnitelman laatimisen menetelmiä

osaa kuvailla omais- ja kotihoidon moniammatillisia verkostoja

osaa selittää ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä roolin palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa

osaa kuvailla yhteisöjen merkityksen ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnissa

osaa kuvailla vapaaehtoistoiminnan roolin ja merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Kiitettävä (5)

osaa analysoida kodin ja ympäristön merkitystä ikääntyneelle ihmiselle

osaa arvioida keinoja tukea ikääntyneen ihmisen kotona asumista ja omaishoivaa ja -hoitoa

osaa arvioida ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja omaishoitoperheiden palvelujen tarpeita sekä perustelee asiakassuunnitelman laatimisessa käytettäviä menetelmiä

osaa selittää omais- ja kotihoidon moniammatillisia verkostoja

osaa analysoida ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä roolia palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa

osaa analysoida yhteisöjen merkitystä ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnissa

osaa selittää vapaaehtoistoiminnan roolin ja merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Lisätiedot

- Monitarpeisen iäkkään arvokkaan elämän tukeminen - opintojakson harjoittelu tulee olla hyväksytty ennen 3. harjoittelua

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Mari Heitto
 • Satu Vahaluoto
 • Heidi Oilimo
 • Anu-Riikka Eerola
Vastuuhenkilö

Anu-Riikka Eerola

Opiskelijaryhmät
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- toimii toimintakyvyltään erilaisten ikääntyneiden ihmisten kanssa rakentaen luottamuksellista asiakassuhdetta
- osaa selittää toimintakyvyn arvioinnin lähtökohdat
- tunnistaa fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- käyttää erilaisia aktivoivan toiminnan menetelmiä ikääntyneiden ihmisten erityistarpeiden mukaan
- arvioi omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista
- tunnistaa aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti

Sisältö

- erilaisiin iäkkäiden ihmisten ryhmätoimintoihin tutustuminen
- ryhmän toiminta ja ohjaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä
- sosiokulttuuriset ja luovat ryhmätoiminnan menetelmät
- terveysliikunta
- luovien toimintojen ja terveysliikunnan soveltaminen toimintakyvyn tukemisessa
- digitaalisuuden hyödyntäminen ryhmätoiminnassa
- toimintakyvyn arvioinnin perusteet ja TOIMIA-tietokantaan perehtyminen
- aseptiikan perusteet
- harjoittelu 4,5 op
- oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi

Aika ja paikka

14.9 klo 8.30 - 16.00:
- Opintojakson aloitus ja kirjallisen oppimistehtävän ohjeistus
- Ryhmän toiminta ja ohjaaminen & sosiokulttuuriset ja luovat ryhmätoiminnan menetelmät
- Toimintakyvyn arvioinnin perusteet
15.9 klo 8.45 - 11.45: Terveysliikunta
26.9 klo 12.30 - 15.45: Terveysliikunta
11.10 klo 9.00 - 11.00: Kirjallisen tehtävän väliohjaus (Zoom)
26.10 klo 8.30 - 15.00: Opintojakson synteesi ja harjoitteluinfo

Työelämäharjoittelu 7.11 - 25.11
Huom. Harjoittelun viimeinen päivä 25.11 on harjoittelun purkupäivä Myllypuron kampuksella.

Oppimateriaalit

Moodlessa.
Itsenäisiä kirjallisuushakuja.
Opintojakson alkaessa ilmoitettavat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Osallistavat ja toiminnalliset menetelmät
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Oppimistehtävät
Verkko-opiskelu
Tehtäväohjattu opetus
Itsenäinen opiskelu
Ohjatut harjoitukset
Yksilöohjaus
Kirjallinen oppimistehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu työelämässä 4,5 op = 15 päivää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5: Jatkuva arviointi

Osallistuminen opetukseen
Oppimistehtävät
Kirjallisen työn arviointi
Työelämäharjoittelu
Oppimispäiväkirja

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija:
- tunnistaa toimintakyvyn arvioinnin lähtökohdat
- tunnistaa fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- tunnistaa aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti
- suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa toimintakyvyltään erilaisille ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioi omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Hyvä (3-4)
Opiskelija:
- osaa selittää toimintakyvyn arvioinnin lähtökohdat
- osaa kuvailla fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- selittää aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti
- suunnittelee perustellen ja toteuttaa tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa toimintakyvyltään erilaisille ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioi perustellen omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Kiitettävä (5)
Opiskelija:
- osaa selittää toimintakyvyn arvioinnista saatujen tulosten merkityksiä
- osaa perustella monipuolisesti fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- selittää aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti
- suunnittelee monipuolisesti perustellen ja toteuttaa tilannetta arvioiden tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa toimintakyvyltään erilaisille ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioi kriittisesti omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 27

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Satu Vahaluoto
 • hyvinvointi vanhustyö 1
 • Elisa Pennanen
 • Anu-Riikka Eerola
Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- toimii toimintakyvyltään erilaisten ikääntyneiden ihmisten kanssa rakentaen luottamuksellista asiakassuhdetta
- osaa selittää toimintakyvyn arvioinnin lähtökohdat
- tunnistaa fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- käyttää erilaisia aktivoivan toiminnan menetelmiä ikääntyneiden ihmisten erityistarpeiden mukaan
- arvioi omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista
- tunnistaa aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti

Sisältö

- erilaisiin iäkkäiden ihmisten ryhmätoimintoihin tutustuminen
- ryhmän toiminta ja ohjaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä
- sosiokulttuuriset ja luovat ryhmätoiminnan menetelmät
- terveysliikunta
- luovien toimintojen ja terveysliikunnan soveltaminen toimintakyvyn tukemisessa
- digitaalisuuden hyödyntäminen ryhmätoiminnassa
- toimintakyvyn arvioinnin perusteet ja TOIMIA-tietokantaan perehtyminen
- aseptiikan perusteet
- harjoittelu 4,5 op
- oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi

Oppimateriaalit

Moodlessa.
Itsenäisiä kirjallisuushakuja.
Opintojakson alkaessa ilmoitettavat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Osallistavat ja toiminnalliset menetelmät
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Oppimistehtävät
Verkko-opiskelu
Tehtäväohjattu opetus
Itsenäinen opiskelu
Ohjatut harjoitukset
Yksilöohjaus
Kirjallinen oppimistehtävä
Opintopiiri

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu työelämässä 4,5 op = 15 päivää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopiskelun aikataulu:
30.01.2023 09.00 - 11.45 MPA6020 Opintojakson aloitus
30.01.2023 12.45 - 16.00 MPA6020 Ryhmätoiminta ja ryhmän ohjaaminen. Luovat ja sosiokulttuuriset ryhmätoiminnan menetelmät.
31.01.2023 08.30 - 11.45 MPBK029 Terveysliikunta
01.02.2023 08.30 - 11.45 MPBK029 Terveysliikunta
01.02.2023 12.45 - 16.00 MPA6010 Toimintakyvyn arvioinnin perusteet
16.02.2023 14.00 - 16.00 Kirjallisen tehtävän väliohjaus Zoomissa
02.03.2023 08.30 - 15.00 MPA6020 Opintojakson synteesi ja harjoitteluinfo
30.03.-21.04.2023 Työelämäharjoittelu (viimeinen päivä purkupäivä koululla)
05.04.2023 12.00 - 16.00 Harjoittelun pienryhmät etänä
21.04.2023 08.30 - 16.00 MPA2029 Harjoittelun purkupäivä koululla

Muutokset aikataulussa mahdollisia.


Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5: Jatkuva arviointi

Osallistuminen opetukseen
Oppimistehtävät
Opintopiiri
Kirjallisen työn arviointi
Työelämäharjoittelu
Oppimispäiväkirja

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija:
- tunnistaa toimintakyvyn arvioinnin lähtökohdat
- tunnistaa fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- tunnistaa aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti
- suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa toimintakyvyltään erilaisille ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioi omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Hyvä (3-4)
Opiskelija:
- osaa selittää toimintakyvyn arvioinnin lähtökohdat
- osaa kuvailla fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- selittää aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti
- suunnittelee perustellen ja toteuttaa tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa toimintakyvyltään erilaisille ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioi perustellen omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Kiitettävä (5)
Opiskelija:
- osaa selittää toimintakyvyn arvioinnista saatujen tulosten merkityksiä
- osaa perustella monipuolisesti fyysisen aktiivisuuden, luovan toiminnan ja ryhmätoiminnan merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja vahvistamiselle
- selittää aseptiikan ja infektioiden torjunnan merkityksen työssään ja osaa toimia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti
- suunnittelee monipuolisesti perustellen ja toteuttaa tilannetta arvioiden tavoitteellista, toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa toimintakyvyltään erilaisille ikääntyneille ihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioi kriittisesti omaa toimintaansa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

10.10.2022 - 06.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Eeva Tawast
Vastuuhenkilö

Eeva Tawast

Opiskelijaryhmät
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- nimeää päihde- ja mielenterveyspalveluja ohjaavan keskeisen lainsäädännön
- nimeää ikääntyneiden päihde- ja mielenterveyspalvelut
- osaa kuvailla keinoja kohdata eri tavoin päihde- tai mielenterveysongelman kanssa elävä ikääntynyt ihminen
- tunnistaa ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä päihde- ja mielenterveystyön erityiskysymyksiä ja -tarpeita
-tunnistaa ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyössä käytettäviä arviointimenetelmiä

Sisältö

- ikääntyneiden ihmisten erityistarpeet ja -kysymykset mielenterveys- ja päihdetyössä
- psyykkisesti oireilevan ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja hoidon mahdollisuudet
- ikääntyneen ihmisen päihteiden käytön vaikutus terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn
- päihdeongelman kanssa elävän ikääntyneen ihmisen kohtaaminen, päihdehaittojen puheeksi ottaminen ja tarkoituksenmukaiseen kuntoutukseen ohjaaminen
- mielenterveyslaki ja -palvelut
- päihdehuollon lainsäädäntö ja palvelut
- muut riippuvuudet
- päihde- ja mielenterveystyössä hyödynnettävät keskeiset arviointimenetelmät

Aika ja paikka

Mielenterveyden opetus/ psykologi Eeva Tawast (ET); päihdetyön opettaja ilmoitetaan myöhemmin; (ohjaus toteutetaan lähiopetuksena jos mahdollista, aikataulumuutokset vielä mahdollisia!): ks. lukujärjestys
-
Opintojaksoon kuuluu yksi opintokäynti, johon opettajat ehdottavat mahdollisuuksia, mutta joka toteutetaan koronatilanteen huomioiden joko lähikäynteinä tai itsenäisesti ja etänä opintojakson teemojen oppimista tukevaksi.
-
OPPIMISTEHTÄVÄT (tarkemmat ohjeistukset ja aikataulut Moodlessa)
• Moodle-keskustelu: Mielenterveyspalvelut ikääntyneille?
- päihdetyön tehtävä
• (virtuaali)OPINTOKÄYNTIraportti
• Osallistavan ja asiakaslähtöisen palaveriprosessin suunnitelma

Oppimateriaalit

Kirjallisuus tarkentuu viimeistään ensimmäisellä lähiopetuskerralla, ks. Moodle-työtila opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

aktivoivat lähi- ja verkkoluennot, tapausopetus (PBL), yhteinen keskustelu, kirjallisuuteen tutustuminen, pohtiva kirjoittaminen, verkko-oppiminen, (etä)opintokäynti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

opintokäynti, työelämäläheinen opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

- (Mahdollisesti teemaan liittyvää ohjelmaa on tarjolla kv-seminaaripäivänä.)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h/op

Sisällön jaksotus

Verkko-oppimisalustana opintojakson aikana on Moodle.
-
Mielenterveyden opetus/ psykologi Eeva Tawast (ET); päihdetyön opettaja ilmoitetaan myöhemmin; (ohjaus toteutetaan lähiopetuksena jos mahdollista, aikataulumuutokset vielä mahdollisia!): ks. lukujärjestys
-
Opintojaksoon kuuluu yksi opintokäynti, johon opettajat ehdottavat mahdollisuuksia, mutta joka toteutetaan koronatilanteen huomioiden joko lähikäynteinä tai itsenäisesti ja etänä opintojakson teemojen oppimista tukevaksi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetuksen aikataulun näet lukujärjestyksessä. Verkko-oppimisalustana opintojakson aikana on Moodle.
-
Mielenterveyden opetus/ psykologi Eeva Tawast (ET); päihdetyön opettaja ilmoitetaan myöhemmin; (ohjaus toteutetaan lähiopetuksena jos mahdollista, aikataulumuutokset vielä mahdollisia!)
-
Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.
-
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävillä osoitettu osaaminen; aktiivinen osallistuminen opetukseen; 100%. Ks. arviointikriteerit (+tehtäväohjeistukset). Jos tehtävässä on arvioinnin perusteella korjattavaa, täydennetty versio palautetaan kuukauden sisällä. Hyväksyttyjä tehtäviä ei saa täydentää myöhemmin.
´

Lisätiedot

- mielenterveys 3 op
- päihdetyö 2 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

08.03.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 27

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Eeva Tawast
 • hyvinvointi vanhustyö 1
Vastuuhenkilö

Mari Heitto

Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- nimeää päihde- ja mielenterveyspalveluja ohjaavan keskeisen lainsäädännön
- nimeää ikääntyneiden päihde- ja mielenterveyspalvelut
- osaa kuvailla keinoja kohdata eri tavoin päihde- tai mielenterveysongelman kanssa elävä ikääntynyt ihminen
- tunnistaa ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä päihde- ja mielenterveystyön erityiskysymyksiä ja -tarpeita
-tunnistaa ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyössä käytettäviä arviointimenetelmiä

Sisältö

- ikääntyneiden ihmisten erityistarpeet ja -kysymykset mielenterveys- ja päihdetyössä
- psyykkisesti oireilevan ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja hoidon mahdollisuudet
- ikääntyneen ihmisen päihteiden käytön vaikutus terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn
- päihdeongelman kanssa elävän ikääntyneen ihmisen kohtaaminen, päihdehaittojen puheeksi ottaminen ja tarkoituksenmukaiseen kuntoutukseen ohjaaminen
- mielenterveyslaki ja -palvelut
- päihdehuollon lainsäädäntö ja palvelut
- muut riippuvuudet
- päihde- ja mielenterveystyössä hyödynnettävät keskeiset arviointimenetelmät

Aika ja paikka

Mielenterveyden opetus/ psykologi Eeva Tawast; päihdetyön opettajat tunneilla Maarit Ajalin, Sofia Pietarinen ja tehtävien sekä verkko-opiskelun osalta Miia Pulkkinen; (ohjaus toteutetaan lähiopetuksena jos mahdollista, aikataulumuutokset vielä mahdollisia!): ks. lukujärjestys
-
Opintojaksoon kuuluu yksi opintokäynti, johon opettajat ehdottavat mahdollisuuksia, mutta joka toteutetaan koronatilanteen huomioiden joko lähikäynteinä tai itsenäisesti ja etänä opintojakson teemojen oppimista tukevaksi.
-
OPPIMISTEHTÄVÄT (tarkemmat ohjeistukset ja aikataulut Moodlessa)
• Moodle-keskustelu: Mielenterveyspalvelut ikääntyneille?
- päihdetyön tehtävät
• (virtuaali)OPINTOKÄYNTIraportti
• Osallistavan ja asiakaslähtöisen palaveriprosessin suunnitelma

Oppimateriaalit

Kirjallisuus tarkentuu viimeistään ensimmäisellä lähiopetuskerralla, ks. Moodle-työtila opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

aktivoivat lähi- ja verkkoluennot, tapausopetus (PBL), yhteinen keskustelu, kirjallisuuteen tutustuminen, pohtiva kirjoittaminen, verkko-oppiminen, (etä)opintokäynti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

opintokäynti, työelämäläheinen opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

- (Mahdollisesti teemaan liittyvää ohjelmaa on tarjolla kv-seminaaripäivänä.)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h/op

Sisällön jaksotus

Verkko-oppimisalustana opintojakson aikana on Moodle.
-
Mielenterveyden opetus/ psykologi Eeva Tawast; päihdetyön opettajat tunneilla Maarit Ajalin, Sofia Pietarinen ja tehtävien sekä verkko-opiskelun osalta Miia Pulkkinen; (ohjaus toteutetaan lähiopetuksena jos mahdollista, aikataulumuutokset vielä mahdollisia!): ks. lukujärjestys
-
Opintojaksoon kuuluu yksi opintokäynti, johon opettajat ehdottavat mahdollisuuksia, mutta joka toteutetaan koronatilanteen huomioiden joko lähikäynteinä tai itsenäisesti ja etänä opintojakson teemojen oppimista tukevaksi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetuksen aikataulun näet lukujärjestyksessä. Verkko-oppimisalustana opintojakson aikana on Moodle.
-
Mielenterveyden opetus/ psykologi Eeva Tawast; päihdetyön opettajat tunneilla Maarit Ajalin, Sofia Pietarinen ja tehtävien sekä verkko-opiskelun osalta Miia Pulkkinen; (ohjaus toteutetaan lähiopetuksena jos mahdollista, aikataulumuutokset vielä mahdollisia!)
-
Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.
-
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävillä osoitettu osaaminen; aktiivinen osallistuminen opetukseen; 100%. Ks. arviointikriteerit (+tehtäväohjeistukset). Jos tehtävässä on arvioinnin perusteella korjattavaa, täydennetty versio palautetaan kuukauden sisällä. Hyväksyttyjä tehtäviä ei saa täydentää myöhemmin.
´

Lisätiedot

- mielenterveys 3 op
- päihdetyö 2 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
Vastuuhenkilö

Anna Puustelli-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvailla ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia
- nimeää keskeisen vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön
- osaa kuvata ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot
- osaa määritellä palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohdat

Sisältö

- ikääntyneiden oikeudet ja edunvalvonta, itsemäärääminen sekä asiakkaan/potilaan asema ja oikeudet
- vanhuspalveluiden keskeinen lainsäädäntö ja suositukset
- ikääntyneiden palvelut ja tukimuodot
- ikääntyneiden palvelujen järjestäminen ja rahoitus

Aika ja paikka

Opetus:

28.11.2022 8.30-16.00
8.12.2022 8.30-16.00
20.12.2022 8.30-11.45

Oppimateriaalit

Materiaali löytyy moodlesta

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkko-opiskelu
Työpaja
Essee

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit


Tyydyttävä (1-2)

tunnistaa ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia

osaa nimetä keskeisen vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön

tunnistaa ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot

tunnistaa ikääntyneiden palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohtiaHyvä (3-4)

osaa kuvailla ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia

osaa nimetä keskeisen vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön

osaa selittää ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot

osaa kuvailla ikääntyneiden palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohtiaKiitettävä (5)

osaa analysoida ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia

osaa selittää vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön

osaa selittää monipuolisesti ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot

osaa selittää ikääntyneiden palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohdatHyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 27

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • hyvinvointi vanhustyö 1
Vastuuhenkilö

Mari Heitto

Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvailla ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia
- nimeää keskeisen vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön
- osaa kuvata ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot
- osaa määritellä palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohdat

Sisältö

- ikääntyneiden oikeudet ja edunvalvonta, itsemäärääminen sekä asiakkaan/potilaan asema ja oikeudet
- vanhuspalveluiden keskeinen lainsäädäntö ja suositukset
- ikääntyneiden palvelut ja tukimuodot
- ikääntyneiden palvelujen järjestäminen ja rahoitus

Oppimateriaalit

Materiaali löytyy moodlesta

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkko-opiskelu
Työpaja
Essee

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit


Tyydyttävä (1-2)

tunnistaa ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia

osaa nimetä keskeisen vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön

tunnistaa ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot

tunnistaa ikääntyneiden palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohtiaHyvä (3-4)

osaa kuvailla ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia

osaa nimetä keskeisen vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön

osaa selittää ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot

osaa kuvailla ikääntyneiden palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohtiaKiitettävä (5)

osaa analysoida ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja autonomiaan liittyviä näkökulmia

osaa selittää vanhuspoliittisen lainsäädännön sekä yhteydet erityislainsäädäntöön

osaa selittää monipuolisesti ikääntyneille suunnatut sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvät keskeisimmät palvelut ja tukimuodot

osaa selittää ikääntyneiden palvelujen järjestämisen ja rahoituksen lähtökohdatHyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 20.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jasmi Lassila
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisestä itsestä kumpuavan innostuksen merkityksen. Hän osaa kannustaa ja tukea yhteisöjä toimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Opiskelija ymmärtää kulttuurisen demokratian merkityksen. Opiskelija osaa käyttää asiakasryhmälle sopivia osallistavia menetelmiä. Opiskelija oivaltaa ja osaa suunnitella innostamisen monivaiheisen, yhteisölliseen muutokseen tähtäävän prosessin.

Sisältö

Sosiokulttuurisen työn pedagoginen, kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Sosiokulttuurisen toiminnan periaatteita noudattavan projektin suunnittelu ja toteuttaminen. Osallistavat menetelmät ryhmän ohjauksessa ja ryhmän erityispiirteiden tunnistaminen. Pedagogisen suhteen luominen toiminnassa. Kulttuurinen demokratia.

Aika ja paikka

OPETUKSEN AJANKOHDAT:
Huom. Opetuksen paikat ja ajat tarkentuvat. Myllypurossa tilana on MPC4010,
Työpajat Pasilassa ovat iltapäivisin 20.1. alkaen.

13.1. 9-16
20.1. 8.30-16
27.1. 8.30-16
3.2. 8.30-16
10.2. 8.30-16
17..2. 12.45-16
24.2. 12.45-16 (Itsenäinen työskentely/työsekentely asiakasryhmän kanssa)
3.3. 8.30-16
10.3. 8.30-16
17.3. 12.45-16
24.3. 12.45-16
31.3. 8.30-16
5.5. 8.30-16 Päättöseminaari

Oppimateriaalit

https://blogit.metropolia.fi/hiilta-ja-timanttia/2022/02/08/monikulttuurisesta-kohtaamiskahvilasta-on-moneksi-oppeja-hymy-kylasta-osa-4/

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/osallistuva-tutkimuskumppanuus-kuntoutuksessa

Kurki, Leena: Sosiokulttuurinen innostaminen.
Nivala& Ryynänen: Sosiaalipedagogiikka.
Draamakasvatuksen kirjallisuutta;
https://kepeli.metropolia.fi

Opetusmenetelmät

Huom. Tiedot tarkentuvat!

Opintojakso toteutetaan hankkeena Pääkaupunkiseudun omaishoitajat -yhdistyksen kanssa. Pilottihankkeen tavoitteena on:

1. Lisätä ymmärrystä omaishoitajien haasteista
2. Jakaa kokemustietoa viranomaisille omaishoitajien kokemista haasteista (videot; työpajat)
2. Tukea omaishoitajien jaksamista (toiminnalliset työpajat)

Keinoina käytetään draama- ja muita toiminnallisia ryhmätyön menetelmiä. Projektissa tuotetaan videoita ja koulutustilanteisiin sopiva työpajamalli. Omaishoitajista valtaosa yhteistyöryhmässä on maahamuuttajataustaisia. Opimme siis myös toiminnallisia keinoja monikielisen ryhmän kanssa työskentelyyn

Omaishoitajien kanssa tehtäviä työpajoja toteutetaan Itä-Pasilassa yhdistyksen toimitiloissa säännöllisesti perjantai-iltapäivisin.
Asiakasohjausta edeltävän opintojakson aikana perehdytään sosiokulttuurisen innostamisen teoriaan ja menetelmiin (erityisesti osallistavat toimintatutkimuksen menetelmät, draama, visuaaliset menetelmät, haastattelut ja videointi).

Työmuotoina ovat spottiluennot, metodityöpajat, materiaaleihin perehtyminen ja projektityö (työpajat; haastattelut, videoiden työstö). Pääpaino opetuksessa on käytännön työskentelyssä (työpajat, ohjaustyö, projektityö). Pääosa opintojaksosta suoritetaan alla mainittujen kontaktipajojen aikana (2/3 ajankäytöstä; 1/3 lukemista ja koulutusmateriaalin tuottamista.)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei sisällä tenttiä. Projektin tuotteistaminen ja lyhyt raportti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ks. opetusajat.
5 op= 135 t opiskelijan työtä (Tuntiraportointi)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntikirjanpito 50 % (läsnäolo kontaktiopetuksessa, työpajoissa ja projektityössä).
Lopputuote (itsearviointi; työelämän arviointi) 50%

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu-Riikka Eerola
Vastuuhenkilö

Anu-Riikka Eerola

Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa nimetä lääkehoitoa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja ohjeistukset
- tunnistaa omat ja muiden ammattiryhmien vastuualueet lääkehoidossa
- osaa selittää lääkehoitosuunnitelman tarkoituksen ja tavoitteet
- osaa kuvailla lääkkeiden erilaiset antotavat ja niiden oikeaoppisen käsittelyn
- osaa selittää iäkkäiden ihmisten turvallisen lääkehoidon toteuttamisen perusperiaatteet
- tunnistaa iäkkäiden ihmisten lääkehoitoon liittyviä haasteita
- osaa selittää iäkkään ihmisen lääkkeisiin liittyviä tyypillisiä sivu-, haitta- ja yhteisvaikutuksista
- suoriutuu lääkehoidossa tarvittavista laskutoimituksista
- osaa kuvailla lääkehoitoon liittyvän asiakaslähtöisen ohjauksen ja neuvonnan merkityksiä
- osaa toteuttaa iäkkään ihmisen lääkehoitoa koulutuksen antamien oikeuksien mukaisesti

Sisältö

- lääkehuoltoon ja lääkehoitoon liittyvät lait ja ohjeistukset sekä vastuualueet
- lääkehoitosuunnitelmat
- lääkeaineryhmät, lääkemuodot, käsittely- ja antotavat
- lääkkeiden säilytys ja hankinta
- iäkkäiden ihmisten yleisimpien sairauksien lääkehoito
- lääkkeiden vaikutusmekanismit ja yhteisvaikutukset
- iäkkään ihmisen turvallisen lääkehoidon perusperiaatteet
- iäkkään ihmisen ja läheisten ohjaus ja neuvonta
- lääkehoidon laboraatio
- lääkelaskenta

Aika ja paikka

Opetus toteutetaan etäopetuksena, lukuun ottamatta laboraatio-opetusta 13.9.2022.

2.9 klo 8.30 - 16.00
7.9 klo 8.30 - 16.00
9.9 klo 8.30 - 16.00
13.9 laboraatio-opetus ja lääkelaskentaa/LÄHIOPETUS Myllypuron kampuksella B4016
- A-ryhmä aamupäivä
- B-ryhmä iltapäivä
Huom. Mikäli pieni ryhmä, laboraatio-opetus pidetään yhdessä ryhmässä aamupäivällä ja lääkelaskuharjoittelua iltapäivällä

20.9 tentit: klo 8.30 - 12.00/LÄHIOPETUS

Oppimateriaalit

Lääkelaskut:
- Pussinen - Somerharju - Hannula 2017: Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin

Farmakologia ja lääkehoito:
- Saano & Taam-Ukkonen. 2018 (tai vanhempi painos, jos uutta ei ole saatavilla). Turvallisen lääkehoidon perusteet.
- Kivelä & Räihä. 2007. Iäkkäiden lääkehoito http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/17702_julkaisut_Kapseli35.pdf

- Luentomateriaalit
- Itsenäisesti hankittava materiaali oppimistehtäviin

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöskentely
Lääkelaskuharjoitukset
Laboraatio-opiskelu
Tentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit 20.9.2022 Myllypuron kampus A3010
- klo 8.30 - 10.30: Lääkehoidon teoriatentti Moodletenttinä atk-luokassa
- klo 10.45 - 11.45: Lääkelaskutentti

Uusintatentit Exam-tenttinä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksen poissaoloista sovittava erikseen.
Laboraatio-opetukseen osallistuminen pakollista (13.9 aamu- tai iltapäivä).

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson hyväksilukupäätöksen (AHOT) saaneille tiedoksi: mikäli ilmoittaudut toteutukselle, osaamisen osoittavat tentit tulee suorittaa opintojakson aikana.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lääkehoito: 0-5
Lääkelaskut: hyväksytty/hylätty

Opintojakson kokonaisarvosana: 0-5

Opintojakson hyväksilukupäätöksen saaneilla opintojakson osat arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu-Riikka Eerola
Vastuuhenkilö

Anu-Riikka Eerola

Opiskelijaryhmät
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa nimetä lääkehoitoa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja ohjeistukset
- tunnistaa omat ja muiden ammattiryhmien vastuualueet lääkehoidossa
- osaa selittää lääkehoitosuunnitelman tarkoituksen ja tavoitteet
- osaa kuvailla lääkkeiden erilaiset antotavat ja niiden oikeaoppisen käsittelyn
- osaa selittää iäkkäiden ihmisten turvallisen lääkehoidon toteuttamisen perusperiaatteet
- tunnistaa iäkkäiden ihmisten lääkehoitoon liittyviä haasteita
- osaa selittää iäkkään ihmisen lääkkeisiin liittyviä tyypillisiä sivu-, haitta- ja yhteisvaikutuksista
- suoriutuu lääkehoidossa tarvittavista laskutoimituksista
- osaa kuvailla lääkehoitoon liittyvän asiakaslähtöisen ohjauksen ja neuvonnan merkityksiä
- osaa toteuttaa iäkkään ihmisen lääkehoitoa koulutuksen antamien oikeuksien mukaisesti

Sisältö

- lääkehuoltoon ja lääkehoitoon liittyvät lait ja ohjeistukset sekä vastuualueet
- lääkehoitosuunnitelmat
- lääkeaineryhmät, lääkemuodot, käsittely- ja antotavat
- lääkkeiden säilytys ja hankinta
- iäkkäiden ihmisten yleisimpien sairauksien lääkehoito
- lääkkeiden vaikutusmekanismit ja yhteisvaikutukset
- iäkkään ihmisen turvallisen lääkehoidon perusperiaatteet
- iäkkään ihmisen ja läheisten ohjaus ja neuvonta
- lääkehoidon laboraatio
- lääkelaskenta

Aika ja paikka

Opetus toteutetaan pääosin lähiopetuksena.

2.2 klo 12.45 - 16.00/ETÄOPETUS
3.2 klo 8.30 - 16.00
6.2 klo 8.30 - 16.00
15.2 klo 12.45 - 16.00
16.2 klo 8.30 - 16.00 laboraatio-opetus
- A-ryhmä klo 8.30 - 11.30
- B-ryhmä klo 12.30 - 15.30
Huom. Mikäli pieni ryhmä, laboraatio-opetus pidetään yhdessä ryhmässä. Tämä tarkentuu opintojakson alkaessa.

Oppimateriaalit

Lääkelaskut:
- Pussinen - Somerharju - Hannula: Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin

Farmakologia ja lääkehoito:
- Saano & Taam-Ukkonen. 2018 (tai vanhempi painos, jos uutta ei ole saatavilla). Turvallisen lääkehoidon perusteet.
- Kivelä & Räihä. 2007. Iäkkäiden lääkehoito http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/17702_julkaisut_Kapseli35.pdf

- Luentomateriaalit
- Muu opintojakson alkaessa ilmoitettava materiaali
- Itsenäisesti hankittava materiaali oppimistehtäviin

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöskentely
Lääkelaskuharjoitukset
Laboraatio-opiskelu
Tentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit Exam-tenttijärjestelmässä 17.2 - 3.3.

Uusintatentit Exam-tenttijärjestelmässä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksen poissaoloista sovittava erikseen.
Laboraatio-opetukseen (16.2) osallistuminen on pakollista.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson hyväksilukupäätöksen (AHOT) saaneille tiedoksi: mikäli ilmoittaudut toteutukselle, osaamisen osoittavat tentit tulee suorittaa sen opintojakson aikana, jolle ilmoittaudut.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lääkehoito: 0-5
Lääkelaskut: hyväksytty/hylätty

Opintojakson kokonaisarvosana: 0-5

Opintojakson hyväksilukupäätöksen saaneilla opintojakson osat arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2)
- tunnistaa lääkehoitoa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja ohjeistukset
- tunnistaa lääkehoitosuunnitelman osana lääkehoitoa
- osaa listata lääkkeiden erilaiset antotavat ja niiden oikeaoppisen käsittelyn
- tunnistaa iäkkäiden ihmisten turvallisen lääkehoidon toteuttamisen perusperiaatteet
- suoriutuu lääkehoidossa tarvittavista laskutoimituksista
- tunnistaa lääkehoitoon liittyvän asiakaslähtöisen ohjauksen ja neuvonnan merkityksen
- osaa toteuttaa iäkkään ihmisen lääkehoitoa koulutuksen antamien oikeuksien mukaisesti

Hyvä (3-4)
- osaa nimetä lääkehoitoa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja ohjeistukset
- osaa selittää lääkehoitosuunnitelman sisällön
- osaa kuvailla lääkkeiden erilaiset antotavat ja niiden oikeaoppisen käsittelyn
- osaa selittää iäkkäiden ihmisten turvallisen lääkehoidon toteuttamisen perusperiaatteet
- suoriutuu lääkehoidossa tarvittavista laskutoimituksista
- osaa kuvailla lääkehoitoon liittyvän asiakaslähtöisen ohjauksen ja neuvonnan merkityksiä
- osaa toteuttaa iäkkään ihmisen lääkehoitoa koulutuksen antamien oikeuksien mukaisesti

Kiitettävä (5)
- osaa perustella lääkehoitoa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja ohjeistusten merkityksen
- osaa perustella lääkehoitosuunnitelman merkityksen lääkehoidon toteuttamisessa
- osaa vertailla lääkkeiden erilaisia antotapoja ja niiden oikeaoppista käsittelyä
- osaa arvioida iäkkäiden ihmisten turvallisen lääkehoidon toteuttamisen perusperiaatteet
- suoriutuu lääkehoidossa tarvittavista laskutoimituksista
- osaa perustella lääkehoitoon liittyvän asiakaslähtöisen ohjauksen ja neuvonnan merkityksen
- osaa toteuttaa iäkkään ihmisen lääkehoitoa koulutuksen antamien oikeuksien mukaisesti

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 27.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mia Rosenström
Vastuuhenkilö

Mia Rosenström

Opiskelijaryhmät
 • SXC19S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija arvioi omaa asiantuntijuuttaan ja määrittelee kehittämistarpeitaan siten, että ottaa huomioon itsensä johtamisen periaatteet sekä omat voimavaransa. Hän hyödyntää hiljaista tietoa johtamisen voimavarana sekä syventää omaa ammattietiikkaansa ja tunneosaamistaan johtamistyössä. Hän tunnistaa ikäjohtamisen perusteet ja käyttää monipuolisesti teoriatietoa esimiestehtäviä kuvatessaan. Opiskelija osaa määritellä johtamiseen liittyvät strategiset tavoitteet ja haasteet sekä niiden merkityksen esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä. Hän osaa selittää työyhteisön ja tiimityön dynamiikkaan liittyviä kysymyksiä sekä analysoi työyhteisöjen ja organisaatioiden perusrakenteita ja strategioita.

Sisältö

Opetus integroituu projektimaisesti vanhustyön johtamisen ja kehittämisen harjoitteluun. Itsensä johtaminen ja hiljaisen tiedon käyttö johtamisen voimavarana. Johtamisen eettisyys, organisaatioiden arvot ja periaatteet osana laatujohtamista. Työyhteisöjen dynamiikan, ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet. Työyhteisön kehittäminen ja sen keskeiset menetelmät. Strateginen toiminnan johtaminen. Henkilöstöjohtaminen.

Oppimateriaalit

Suositeltava kirjallisuus Moodlessa. Verkkokeskustelut ja tehtävien tekeminen edellyttää aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen tutustumista.

Opetusmenetelmät

Osallistavat / toiminnalliset menetelmät
Etäopetus
Reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 tuntia

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson kontaktiopetus:
23.8, 19.9, 11-12.10 ja 9.11
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
--------
Avoimen opiskelijalla oppimistekona lähiopiskelu sekä laaja kirjallinen tehtävä, jos tutkinto-opiskelijat tekevät esim. projektia.

Metropolian tietosuojaseloste

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4
TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa tutkimustietoa vanhustyön ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa vanhustyötä ja gerontologiasta osaamista monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää gerontologisten teorioiden ja vanhustyön käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhustyön ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun vanhustyön ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa vanhustyön ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä puutteellisesti
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- asiantuntijaksi riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu huolimattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5
Perehtyneisyys lähteisiin ja aktiivinen osallistuminen opetukseen vaikuttavat arviointiin.

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu-Riikka Eerola
Vastuuhenkilö

Anu-Riikka Eerola

Opiskelijaryhmät
 • SXC20K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija arvioi omaa asiantuntijuuttaan ja määrittelee kehittämistarpeitaan siten, että ottaa huomioon itsensä johtamisen periaatteet sekä omat voimavaransa. Hän hyödyntää hiljaista tietoa johtamisen voimavarana sekä syventää omaa ammattietiikkaansa ja tunneosaamistaan johtamistyössä. Hän tunnistaa ikäjohtamisen perusteet ja käyttää monipuolisesti teoriatietoa esimiestehtäviä kuvatessaan. Opiskelija osaa määritellä johtamiseen liittyvät strategiset tavoitteet ja haasteet sekä niiden merkityksen esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä. Hän osaa selittää työyhteisön ja tiimityön dynamiikkaan liittyviä kysymyksiä sekä analysoi työyhteisöjen ja organisaatioiden perusrakenteita ja strategioita.

Sisältö

Opetus integroituu projektimaisesti vanhustyön johtamisen ja kehittämisen harjoitteluun. Itsensä johtaminen ja hiljaisen tiedon käyttö johtamisen voimavarana. Johtamisen eettisyys, organisaatioiden arvot ja periaatteet osana laatujohtamista. Työyhteisöjen dynamiikan, ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet. Työyhteisön kehittäminen ja sen keskeiset menetelmät. Strateginen toiminnan johtaminen. Henkilöstöjohtaminen.

Oppimateriaalit

Suositeltava kirjallisuus Moodlessa. Verkkokeskustelut ja tehtävien tekeminen edellyttää aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen tutustumista.

Opetusmenetelmät

Osallistavat/toiminnalliset menetelmät
Lähiopetus
Reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 tuntia

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opetus:
13.1 klo 8.30 - 16.00
13.2 klo 8.30 - 16.00
9.3 klo 8.30 - 16.00
11.4 klo 9.00 - 15.00 Opintojakson purku

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
--------
Avoimen opiskelijalla oppimistekona lähiopiskelu sekä laaja kirjallinen tehtävä, jos tutkinto-opiskelijat tekevät esim. projektia.

Metropolian tietosuojaseloste

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4
TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa tutkimustietoa vanhustyön ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa vanhustyötä ja gerontologiasta osaamista monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää gerontologisten teorioiden ja vanhustyön käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhustyön ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun vanhustyön ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa vanhustyön ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä puutteellisesti
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- asiantuntijaksi riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu huolimattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5
Perehtyneisyys lähteisiin ja aktiivinen osallistuminen opetukseen vaikuttavat arviointiin.

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Valtonen
 • Annariika Anundi
 • Kaarina Pirilä
 • Pekka Paalasmaa
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Kaarina Pirilä

Opiskelijaryhmät
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXD20S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXF20S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustellusti arvioida ja valita tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja ja menetelmiä oman koulutusalansa työn ja työyhteisön kehittämisessä. Hän tunnistaa omalla alallaan käytettyjen keskeisten menetelmien ja palvelumuotoilun lähtökohdat ja käsitteet. Opiskelija osaa kerätä tarkoituksenmukaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan aineistoa, ja hänellä on perusvalmiudet aineiston käsittelemiseen ja analysointiin, argumentoitiin sekä tulosten raportointiin.

Sisältö

• Oman alan keskeiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät (mm. arviointitutkimus, toimintatutkimus, tuotekehitys ja tutkimukselliset lähestymistavat, laadullinen ja määrällinen tutkimus)
• Aineiston hankinta ja käsittely
• Tulosten raportointi, esittäminen ja hyödyntäminen

Oppimateriaalit

Moodlessa osoitetaan materiaali, sisältää myös etukäteen nauhoitettuja verkkoluentoja.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, ei sisällä lähiopetusta, eikä yhdessä tehtäviä osia.
Verkkoalustana Moodle. Moodle aukeaa 01.09.22. Kirjautumistiedot ilmoittautuneille Oman työtilassa.
Kaikki tehtävät ja tentti suoritettava 10.12.22. mennessä, jolloin Moodle sulkeutuu.

Vastuuopettaja Kaarina Pirilä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti, joka tehdään Moodlessa. Mahdollisuus uusia 2 kertaa kolmen päivän välein Moodlessa. Arvioidaan hyväksytty/hylätty. Tentti mahdollisine uusintoineen suoritettava 10.12. mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opiskelijan resurssi 5 x 27h

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluu annettuihin materiaaleihin aktiivinen tutustuminen, verkkoluentojen kuuntelua ja tehtävien tekemistä sekä verkkotentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Mukava verkkokurssi, tulkaahan mukaan!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- Perustella tietolähteiden käytön
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- Toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- Toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- Toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla.
Verkkotentti, josta saatava 50% oikein, hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Anu Valtonen
 • Annariika Anundi
 • Kaarina Pirilä
 • Pekka Paalasmaa
Vastuuhenkilö

Kaarina Pirilä

Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustellusti arvioida ja valita tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja ja menetelmiä oman koulutusalansa työn ja työyhteisön kehittämisessä. Hän tunnistaa omalla alallaan käytettyjen keskeisten menetelmien ja palvelumuotoilun lähtökohdat ja käsitteet. Opiskelija osaa kerätä tarkoituksenmukaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan aineistoa, ja hänellä on perusvalmiudet aineiston käsittelemiseen ja analysointiin, argumentoitiin sekä tulosten raportointiin.

Sisältö

• Oman alan keskeiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät (mm. arviointitutkimus, toimintatutkimus, tuotekehitys ja tutkimukselliset lähestymistavat, laadullinen ja määrällinen tutkimus)
• Aineiston hankinta ja käsittely
• Tulosten raportointi, esittäminen ja hyödyntäminen

Oppimateriaalit

Moodlessa osoitetaan materiaali, sisältää myös etukäteen nauhoitettuja verkkoluentoja.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, ei sisällä lähiopetusta, eikä yhdessä tehtäviä osia.
Verkkoalustana Moodle. Moodle aukeaa 16.01.23. Kirjautumistiedot ilmoittautuneille Oman työtilassa.
Kaikki tehtävät ja tentti suoritettava 10.05.23. mennessä, jolloin Moodle sulkeutuu.

Vastuuopettaja Kaarina Pirilä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti, joka tehdään Moodlessa. Mahdollisuus uusia 2 kertaa kolmen päivän välein Moodlessa. Arvioidaan hyväksytty/hylätty. Tentti mahdollisine uusintoineen suoritettava 10.05. mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opiskelijan resurssi 5 x 27h

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluu annettuihin materiaaleihin aktiivinen tutustuminen, verkkoluentojen kuuntelua ja tehtävien tekemistä sekä verkkotentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Mukava verkkokurssi, tulkaahan mukaan!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- Perustella tietolähteiden käytön
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- Toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- Toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- Toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla.
Verkkotentti, josta saatava 50% oikein, hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaisa Hartikainen
 • Kaija Kekäläinen
 • Nina Talvitie
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXB22K2
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXD22K2
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXB22K1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, päivä
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/kuntoutumisen käsitteen.
Opiskelija selittää, mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan.
Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet.
Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet.
Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait.
Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta.

Sisältö

• Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
• ICF-luokituksen perusteet
• Monialainen yhteistoiminta
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
• Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Aika ja paikka

ei lähiopetusta

Oppimateriaalit

tarkentuu opintojen alkaessa moodleen
jokaisessa modulissa oma aineisto

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Verkkototeutus koostuu opintojakson orientaatiosta ja viidestä eri moduulista, jotka opiskelija opiskelee yhdessä itse valitsemansa työparin tai pienryhmän kanssa oman aikataulun mukaan. Opintojakson voi opiskella itsenäisestikin, mutta sitä ei suositella. Moduuleissa on käytetty lähdeaineistoa, videomateriaalia ja verkkoluentoja. Opiskelijat tekevät opintojakson moduulien sisältöihin perustuen oppimistehtävän, joka palautetaan opintojakson päätteeksi. Pari/ryhmätehtävässä palautetaan vain yksi yhteinen oppimistehtävä. Opiskelijat vastaavat itse työparin löytämisestä ja tehtävään varattavan ajan aikatauluttamisesta.

Jokainen opiskelija tekee myös yksilötehtävänä kaksi lyhyttä verkkokurssia, joista palautetaan erillinen todistus opintojakson moodleen.
-
Vastuuopettaja Kaija Kekäläinen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä
oppimistehtävä ja pienet verkkotentit tulee olla tehtynä määräpäivään mennessä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

oppimistehtävä tehdään työparin tai pienryhmän kanssa, joka valitaan ja työskentelytavasta sovitaan opiskelijoiden toimesta . voi tehdä myös yksin, mutta sitä ei suositella. Tehtävä on kaikille sama.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson voi opiskella työparin/pienryhmän oman aikataulun mukaan 23.10.2022 mennessä.

Moodle alusta avataan ti 16.8.2022 klo 9.00

Sisällön jaksotus

Opiskelijan oman aikataulun mukaan

Lisätietoja opiskelijoille

opintojakson aikana mahdollisuutena 3 vapaaehtoista zoom tapaamista , jossa opiskelijat pääsevät pohtimaan yhdessä opintojakson sisältöjä ja jossa opettajat ovat paikalla ohjausta varten

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtävä työparin/3-4 hengen pienryhmän kanssa tai yksin tehtynä: Suorittaakseen opintojakson opiskelijan tulee saada hyväksytty arviointi
Mahdolliset AHOT hakemukset osoitetaan Kaija Kekäläiselle 15.8.2022 mennessä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

11.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 105

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaisa Hartikainen
 • Kaija Kekäläinen
 • Nina Talvitie
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXD22S2
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA22S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB22S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • URH23
  Urheilijan polku, sote
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/kuntoutumisen käsitteen.
Opiskelija selittää, mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan.
Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet.
Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet.
Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait.
Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta.

Sisältö

• Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
• ICF-luokituksen perusteet
• Monialainen yhteistoiminta
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
• Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Aika ja paikka

ei lähiopetusta
opintojakson orientaatio zoomissa , tästä jää tallenne

opintojaksossa 2 työpajaa, joihin voi tulla keskustelemaan opintojakson sisällöistä muiden opiskeljoiden kanssa , myös opettajat paikalla.

em aikataulut moodlessa.

Oppimateriaalit

tarkentuu opintojen alkaessa moodleen
jokaisessa modulissa oma aineisto

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Opiskelija etenee yhdessä työparin tai pienryhmän kanssa moodlen ohjeiden ja aineistojen mukaisesti. Työryhmiin voi ilmoittautua elomakkeella ilmoittautumisajan jälkeen tai ryhmän voi muodostaa itse. elomake annetaan ilmoittautumisajan jälkeen tervetuloviestissä oman työtilan kautta. Opintojakson voi opiskella itsenäisestikin, mutta sitä ei suositella. Moduuleissa on käytetty lähdeaineistoa, videomateriaalia ja verkkoluentoja. Opiskelijat tekevät opintojakson moduulien sisältöihin perustuen oppimistehtävän, joka palautetaan opintojakson päätteeksi. Pari/ryhmätehtävässä palautetaan vain yksi yhteinen oppimistehtävä. Opiskelijaryhmät vastaavat itse tehtävään varattavan ajan aikatauluttamisesta.

Jokainen opiskelija tekee myös yksilötehtävänä kaksi lyhyttä verkkokurssia, joista palautetaan erillinen todistus opintojakson moodleen.
-
Vastuuopettaja Kaija Kekäläinen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä
oppimistehtävä ja pienet verkkotentit tulee olla tehtynä määräpäivään 12.3.23 mennessä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

oppimistehtävä tehdään työparin tai pienryhmän kanssa, joka valitaan ja työskentelytavasta sovitaan opiskelijoiden toimesta . voi tehdä myös yksin, mutta sitä ei suositella. Tehtävä on kaikille sama.

Tästä opintojaksosta on tulossa kesätoteutus, johon voi vaihtoehtoisesti ilmoittautua . kesätoteutukseen tehdään erillinen ilmoittautuminen maaliskuussa. Kesätoteutus alkaa 23.5 jälkeen ja tehtävien palautus tulee elokuulle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson voi opiskella työparin/pienryhmän oman aikataulun mukaan 12.3.2023 mennessä.

Moodle alusta avataan ke 11.1.2023 klo 9.00

Sisällön jaksotus

Opiskelijan oman aikataulun mukaan. pienryhmät aikatauluttavat yhdessä oman työskentelynsä.

Lisätietoja opiskelijoille

opintojakson aikana mahdollisuutena 2 vapaaehtoista zoom tapaamista , jossa opiskelijat pääsevät pohtimaan yhdessä opintojakson sisältöjä ja jossa opettajat ovat paikalla ohjausta varten

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtävä työparin/3-4 hengen pienryhmän kanssa tai yksin tehtynä: Suorittaakseen opintojakson opiskelijan tulee saada hyväksytty arviointi
Mahdolliset AHOT hakemukset osoitetaan Kaija Kekäläiselle 19.12.2022 mennessä.
opintojaksoon liittyvät kysymykset osoitetaan vain vastuuopettajalle

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 02.04.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hanna Rantavuori
 • Kaisa Hartikainen
 • Kaija Kekäläinen
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXD22S2
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA22S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB22S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/kuntoutumisen käsitteen.
Opiskelija selittää, mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan.
Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet.
Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet.
Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait.
Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta.

Sisältö

• Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
• ICF-luokituksen perusteet
• Monialainen yhteistoiminta
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
• Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Panu Karhinen
 • Satu Vahaluoto
Vastuuhenkilö

Mari Heitto

Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää kuntoutuksen yhteistoiminnallisuuden periaatteet
- tunnistaa ympäristön merkityksen osana kuntoutusta
- osaa kuvailla etäkuntoutuksen ja monialaisen kotikuntoutuksen mahdollisuudet ikääntyneen yksilöllisessä kuntoutumisprosessissa
- tunnistaa ihmislähtöisen geronteknologian tarjoamat mahdollisuudet vanhustyössä ja ikääntyneen ihmisen arjessa
- osaa tarkastella geronteknologiaan liittyviä kysymyksiä eettisestä näkökulmasta
- osaa selittää asunnonmuutostöiden ja apuvälineiden merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Sisältö

- monialainen ja yhteistoiminnallinen kuntoutus
- etäkuntoutuksen toimintamallit
- geronteknologian eettinen tarkastelu, käytettävyys ja saavutettavuus
- käyttäjälähtöinen geronteknologia
- apuvälineprosessi
- ympäristön esteettömyys, turvallisuus ja toimintakykyä tukevat ominaisuudet
- koti- ja toimintaympäristön suunnittelu ja muutostyöt

Aika ja paikka

Opintojakson aloitus ja kuntoutuksen näkökulmia 11.1. klo 12.45-16.00

Opintojakso toteutuu opintojakson jälkeen verkkottoeutuksena, joka rakentuu moduuleista. Jokaisen moduuliin liittyy oppimistehtävä.

Moduuli 1, 2op 11.1.-29.1:
• monialainen ja yhteistoiminnallinen kuntoutus
• etäkuntoutus ja kotikuntoutus
• ympäristön merkitys osana kuntoutusta

Moduuli 2, 1 op 30.1.-5.2:
• ympäristön esteettömyys, turvallisuus ja toimintakykyä tukevat ominaisuudet
• koti- ja toimintaympäristön suunnittelu ja muutostyöt
• apuvälineprosessi

Moduuli 3, 2 op 6.2.-26.2.:
• geronteknologian eettinen tarkastelu, käytettävyys ja saavutettavuus
• käyttäjälähtöinen geronteknologia
• etäkuntoutuksen toimintamallit

Oppimateriaalit

Kirjaliisuus tarkentuu opintojakson alussa, ks. opintojakson Moodle-työtila

Opetusmenetelmät

Aktivoivat (verkko)luennot
Kirjallisuuteen tutustuminen
Essee
Verkko-opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Sisällön jaksotus

3. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Hyväksyttyjä tehtäviä ei saa täydentää myöhemmin.

Oppimisteot ilmoitateen opintojakson orientaatiossa.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävät

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

• tunnistaa kuntoutuksen yhteistoiminnallisuuden periaatteet
• tunnistaa ympäristön merkityksen osana kuntoutusta
• osaa kuvailla etäkuntoutuksen ja monialaisen kotikuntoutuksen mahdollisuudet ikääntyneen yksilöllisessä kuntoutumisprosessissa
• tunnistaa ihmislähtöisen geronteknologian tarjoamat mahdollisuudet vanhustyössä ja ikääntyneen ihmisen arjessa
• osaa kuvailla geronteknologiaan liittyviä kysymyksiä eettisestä näkökulmasta
• osaa kuvailla asunnonmuutostöiden ja apuvälineiden merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Hyvä (3-4)

• osaa selittää kuntoutuksen yhteistoiminnallisuuden periaatteet
• osaa selittää ympäristön merkitystä osana kuntoutusta
• osaa määritellä etäkuntoutuksen ja monialaisen kotikuntoutuksen mahdollisuudet ikääntyneen yksilöllisessä kuntoutumisprosessissa
• tunnistaa ihmislähtöisen geronteknologian tarjoamat mahdollisuudet vanhustyössä ja ikääntyneen ihmisen arjessa
• osaa tarkastella geronteknologiaan liittyviä kysymyksiä eettisestä näkökulmasta
• osaa selittää asunnonmuutostöiden ja apuvälineiden merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Kiitettävä (5)

• osaa arvioida kuntoutuksen yhteistoiminnallisuuden periaatteita
• osaa analysoida ympäristön merkitystä osana kuntoutusta
• osaa arvioida etäkuntoutuksen ja monialaisen kotikuntoutuksen mahdollisuuksia ikääntyneen yksilöllisessä kuntoutumisprosessissa
• osaa analysoida ihmislähtöisen geronteknologian tarjoamia mahdollisuuksia vanhustyössä ja ikääntyneen ihmisen arjessa
• osaa analysoida geronteknologiaan liittyviä kysymyksiä eettisestä näkökulmasta
• osaa perustella asunnonmuutostöiden ja apuvälineiden merkityksen kotona asumisen tukemisessa

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Satu Hakanen
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SSKV22S
  Social Services vaihto-opiskelijat
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa motivoida ja aktivoida yhteisöjä ilmaisulliseen, vuorovaikutukselliseen toimintaan. Hän osaa tukea ja ohjata yksilöiden ja yhteisöjen elämänlaatua edistäviä, luovia prosesseja. Opiskelija oivaltaa luovien menetelmien mahdollisuudet tunnetaitojen edistäjänä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida muutokseen tähtäävää luovaa toimintaa.

Sisältö

Ilmaisulliset menetelmät todellisuuden jäsentämisen ja merkitysten jakamisen välineinä. Luovat menetelmät ryhmäytymisen syventäjinä. Osallistujien toimijuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden tavoitteellinen tukeminen. Luovat menetelmät itsetuntemuksen ja uusien näkökulmien tutkimisen välineinä. Soveltavan taiteen toimijat ja moniammatillinen yhteistyö. Taide ja hyvinvointi.

Aika ja paikka

ti 25.10. klo 8.30-11.45 (MPA5020) Orientaatio
ke 26.10. klo 8.30-11.45 (Draama/Piekkari) MPC4010
to 27.10. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 28.10. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ti 1.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 8.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
to 10.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 11.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ma 14.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
ti 15.11. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ma 21.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 22.11. klo 8.30-11.45 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)'
pe 25.11. luovat menetelmät klo 8.30-16 ITSENÄINEN TYÖSKENTELY

Pe 9.12. Päätöstapahtuma - opintojakson arviointi ja koonti klo 10-16 (MPA2030)

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja materiaalit OMA:n työtilassa

Opetusmenetelmät

Toiminnalliset taidetyöpajat, ryhmäreflektiot, oppimistehtävät, verkkokirjallisuus, opintovierailut, verkkosivun luominen (Menetelmäpankki)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Helsingin kaupunginteatterin yleisötyö Taidetta ikääntyneiden koteihin-projekti koteihin/https://hkt.fi/projektit/helsingin-kaupunginteatteri-tuo-taidetta-ikaantyneiden-koteihin/

Lisätietoja opiskelijoille

OPETTAJAT:
Seija Mäenpää (Kuvallinen ilmaisu)
Jouni Piekkari (Draama ja pelilliset menetelmät)
Satu Hakanen (Musiikki)

Opintojakso perustuu työpajamuotoiseen kontaktiopetukseen, jossa tutustutaan visuaalisen ilmaisun, draaman, pelillisyyden ja musiikin käyttöön sosiaalipedagogisessa työssä. Tällä opintojakson toteutuksella tehdään pienimuotoinen hyvinvointia tukeva ohjausharjoittelu Metropolian ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa yhteistyössä opiskelijajärjestö Metkan kanssa.

Opetus toteutetaan englanniksi, mutta oppimistehtävät ja esim. improvisaatiot voi tehdä suomeksi. Opintojakso tarjoaa hyvän mahdollisuuden käyttää ammatillista englanninkieltä monikulttuurisessa ympäristössä.

LISÄTIETOJA DRAMASTA: Draamakasvatus tarjoaa menetelmiä, joilla voi auttaa ryhmää tutkimaan haastaviakin aiheita turvallisesti ja innostavasti. Draaman menetelmien avulla voi myös auttaa ryhmää etsimään omia aiheitaan, ongelmiaan ja ratkaisuja niihin. Osiossa perehdytään kuinka erilaisia ryhmiä voidaan johdattaa turvallisesti draamalliseen toimintaan. Pohdimme myös miten luoda oppimistavoitteita yhdessä ryhmän kanssa. Lisäksi oppimme ryhmänhallinnan ja innostamisen keinoja sosiaalialan erilaisten asiakasryhmien kanssa. Draama tarjoaa myös keinoja integroida eri ilmaisun muotoja: musiikkia, tanssia, elokuvaa, kuvallista ilmaisua jne. erilaisille oppijoille ja mentaliteeteille sopivaksi ja erilaisiin tilanteisiin.

LISÄTIETOJA MUSIIKISTA:
Musiikki voi tukea ja kehittää tutkitusti monia ihmisen osa-alueita kuten kielen kehitystä, muistia, hyvinvointia. Musiikin avulla voidaan turvallisesti oppia tuntemaan lisää itseä, omia ajatuksia ja tunteita. Se voi myös toimia väylänä muihin ihmisiin ja eri kulttuureihin. Musiikkitoiminnan avulla voidaan myös vahvistaa ryhmien yhteisöllisyyttä, osallisuutta. Osioissa perehdytään musiikkitoiminnan erilaisiin työtapoihin kuten laulamiseen, soittamiseen, musiikkiliikuntaan ja musiikin kuunteluun. Edellä mainittuja työtapoja kokeillaan ja suunnitellaan itse, ja erityisesti pohditaan samalla, miten ne voisivat tukea asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvointia. Musiikkiosion tunneilla pääpaino on musiikin kokeilemisessa, itseilmaisussa ja improvisaatiossa.

ti 25.10. klo 8.30-11.45 (MPA5020) Orientaatio
ke 26.10. klo 8.30-11.45 (Draama/Piekkari) MPC4010
to 27.10. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 28.10. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ti 1.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 8.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
to 10.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 11.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ma 14.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
ti 15.11. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ma 21.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 22.11. klo 8.30-11.45 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)'
pe 25.11. luovat menetelmät klo 8.30-16 ITSENÄINEN TYÖSKENTELY

Pe 9.12. Päätöstapahtuma - opintojakson arviointi ja koonti klo 10-16 (MPA2030)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINNIN TAVAT:
Arviointi opintojaksolla perustuu luoville ja ryhmälähtöisille menetelmille tyypilliseen prosessiarviointiin. Työskentelyä ja sen merkitystä reflektoidaan yhdessä lähiopetuksen kuluessa. Yhteisarvioinnissa purkupäivässä kiinnitetään huomiota tavoitteiden toteutumiseen; ryhmäprosessin etenemiseen ja subjektiivisten merkitysten pohdintaan. Arvioinnissa käytetään toiminnallisia ja keskustelevia menetelmiä.
ARVIOINNIN OSAT:
* Läsnäolot lähiopetuksessa vähintään 80% kussakin osuudessa (draama, musiikki, kuvallinen ilmaisu) ja läsnäolo 100% purkupäivässä, opintojakson läsnäololistat
* Tehtävän A ja B suorittaminen hyväksytysti.
ARVIOINTIASTEIKKO: Hyväksytty / Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristiina Kokkonen
 • hyto virtuaali::vanhustyö 1
 • Eeva Tawast
 • Anu-Riikka Eerola
Vastuuhenkilö

Anu-Riikka Eerola

Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvailla geriatrisen kokonaisarvioinnin tarkoituksen, keinot ja tavoitteet
- osaa selittää yleisimmät geriatriset ja neurologiset sairaudet ja oireyhtymät
- osaa kuvailla hoidon ja kuntoutuksen keskeiset tavoitteet
- tunnistaa tutkitun tiedon ja suositusten merkityksen hoidon suunnittelussa ja tavoitteiden asettelussa
- osaa selittää aivojen toiminnan ja ihmisen toiminnan väliset yhteydet
- osaa selittää tavallisimmat aivoperäiset häiriöt ikääntyneillä

Sisältö

- patofysiologian perusteet
- geriatrinen kokonaisarviointi, yleisimmät geriatriset sairaudet, oireyhtymät ja kiputilat, niiden tutkimus, diagnosointi ja hoito
- vanhuspsykiatria
- neuropsykologia
- muistisairaudet, niiden diagnosointi ja lääkehoito

Aika ja paikka

Luento-opetukset etätoteutuksena:
18.8
- klo 8.30 - 11.45 Geriatria/Mirja Hallikainen
- klo 12.45 - 16.00 Neuropsykologia/Eeva Tawast

25.8
- klo 8.30 - 11.45 Geriatria/Mirja Hallikainen
- klo 12.45 - 16.00 Neuropsykologia/Eeva Tawast

1.9
- klo 8.30 - 11.45 Geriatria/Mirja Hallikainen
- klo 12.45 - 16.00 Neuropsykologia/Eeva Tawast

8.9 klo 12.30 - 15.45 Patofysiologia/Kristiina Kokkonen

Seminaariesitykset Myllypuron kampuksella, oppimistila A2029
15.9 klo 12.45 - 16.00

Muutokset mahdollisia.

Oppimateriaalit

Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. 2016. Geriatria.

Jehkonen – Saunamäki – Hokkanen (toim.) 2020 e-kirja (2019/ 2015 painettu). Kliininen neuropsykologia. Helsinki: Duodecim. (e-kirjasta vastaavat teemat)

Muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöskentely
Opintopiiri
Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen opetukseen.
Opintopiiripiiritehtävä/ Seminaariesitys

Lisätiedot

- patofysiologia 0,5 op
- geriatria 2,5 op
- vanhuspsykiatria 0,5 op
- neuropsykologia 1 op
- muistisairaudet, niiden diagnosointi ja (lääke)hoito 0,5 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristiina Kokkonen
 • Eeva Tawast
 • hyvinvointi vanhustyö 1
 • Anu-Riikka Eerola
Opiskelijaryhmät
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvailla geriatrisen kokonaisarvioinnin tarkoituksen, keinot ja tavoitteet
- osaa selittää yleisimmät geriatriset ja neurologiset sairaudet ja oireyhtymät
- osaa kuvailla hoidon ja kuntoutuksen keskeiset tavoitteet
- tunnistaa tutkitun tiedon ja suositusten merkityksen hoidon suunnittelussa ja tavoitteiden asettelussa
- osaa selittää aivojen toiminnan ja ihmisen toiminnan väliset yhteydet
- osaa selittää tavallisimmat aivoperäiset häiriöt ikääntyneillä

Sisältö

- patofysiologian perusteet
- geriatrinen kokonaisarviointi, yleisimmät geriatriset sairaudet, oireyhtymät ja kiputilat, niiden tutkimus, diagnosointi ja hoito
- vanhuspsykiatria
- neuropsykologia
- muistisairaudet, niiden diagnosointi ja lääkehoito

Aika ja paikka

Luento-opetukset 12.1, 19.1, 26.1, 2.2 etätoteutuksena, seminaari 15.2 lähitoteutuksena Myllypuron kampuksella.

Luennot:

12.1
- klo 8.30 - 11.45 Geriatria/Mirja Hallikainen
- klo 12.45 - 16.00 Neuropsykologia/Eeva Tawast

19.1
- klo 8.30 - 11.45 Geriatria/Mirja Hallikainen
- klo 12.30 - 15.45 Patofysiologia/Kristiina Kokkonen

26.1
- klo 8.30 - 11.45 Geriatria/Mirja Hallikainen
- klo 12.45 - 16.00 Neuropsykologia/Eeva Tawast

2.2 klo 8.30 - 11.45 Geriatria/Mirja Hallikainen

Seminaari:

15.2 klo 8.30 - 11.45 Myllypuron kampuksella lähitoteutuksena

Muutokset mahdollisia.

Oppimateriaalit

Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. 2016. Geriatria.

Jehkonen – Saunamäki – Hokkanen (toim.) 2020 e-kirja (2019/ 2015 painettu). Kliininen neuropsykologia. Helsinki: Duodecim. (e-kirjasta vastaavat teemat)

Muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöskentely
Opintopiiri
Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksyttyä seminaarityötä ei ole mahdollista korottaa.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen opetukseen.
Opintopiiripiiritehtävä/Seminaariesitys

Arviointikriteerit:

Hyväksytty
- osaa kuvailla geriatrisen kokonaisarvioinnin tarkoituksen, keinot ja tavoitteet
- osaa selittää yleisimmät geriatriset ja neurologiset sairaudet ja oireyhtymät
- osaa kuvailla hoidon ja kuntoutuksen keskeiset tavoitteet
- tunnistaa tutkitun tiedon ja suositusten merkityksen hoidon suunnittelussa ja tavoitteiden asettelussa
- osaa selittää aivojen toiminnan ja ihmisen toiminnan väliset yhteydet
- osaa selittää tavallisimmat aivoperäiset häiriöt ikääntyneillä

Hylätty
- ei tunnista geriatrisen kokonaisarvioinnin tarkoitusta
- ei tunnista yleisimpiä geriatrisia ja neurologisia sairauksia ja oireyhtymiä
- ei tunnista hoidon ja kuntoutuksen keskeisiä tavoitteita
- ei tunnista tutkitun tiedon ja suositusten merkitystä hoidon suunnittelussa ja tavoitteiden asettelussa
- ei tunnista aivojen toiminnan ja ihmisen toiminnan välisiä yhteyksiä
- ei tunnista tavallisimpia aivoperäisiä häiriöitä ikääntyneillä

Lisätiedot

- patofysiologia 0,5 op
- geriatria 2,5 op
- vanhuspsykiatria 0,5 op
- neuropsykologia 1 op
- muistisairaudet, niiden diagnosointi ja (lääke)hoito 0,5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

19.09.2022 - 08.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Teija Rautiola
 • Anna Eskola
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Opiskelijalla tulee olla toimivat tietotekniset varusteet (mm. mikrofoni ja kamera) etätyöskentelyyn.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Toteutus edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 19.9-8.12.2022.
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kesto 12 vko,19.9-8.12.2022. Innovaatioprojektin opintopäivät viikottain ti-to klo 17-21.00.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus 20.9.2022 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte projektia ohjaavalta opettajalta.

20.9.2022. Orientaatio klo 17-18.00
20.9 Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen. Ilmoitetaan projektihaasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla
19.9-8.12 Projektikohtainen työskentely ti-to illat klo 17-21.00.
Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
Ohjaajan tapaaminen viikottain sovitusti ti-to välillä.

7.12. MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma klo 9-12 Myllypuron kampuksella.
8.12 Päätös ja palautekeskustelu ryhmässä projektiohjaajan kanssa klo 17-21.00 välillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 12 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin tuotoston esittely MinnoFest.
Projektin päätös ja palautekeskustelu ilmoitetaan projektin aikana.

Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Jenny West, Ulla Marjosola, Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teooria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

29.08.2022 - 13.10.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 210

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Maria Kauppinen
 • Riitta Vilkko
 • Anna Sundblom
 • Petra Heino
 • Päivi Haho
 • Juha Havukumpu
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Jenny West
 • Teija Rautiola
 • Jukka Väisänen
 • Anna Eskola
 • Tinja Kaivolahti
Opiskelijaryhmät
 • SXL21K1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA20S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXP20S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXJ20S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXQ21K1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO21K1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C
 • SXD20S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 29.8.-13.10.2022
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua).
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus 29.8.2022 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

29.8 klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
29.8- 13.10 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
12.10 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
13.10 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Jenny West, Ulla Marjosola, Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 09.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 225

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Riitta Vilkko
 • Maria Kauppinen
 • Sylvia Hakari
 • Anna Sundblom
 • Petra Heino
 • Merja Lahdenperä
 • Päivi Haho
 • Satu Hakanen
 • Juha Havukumpu
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Jukka Väisänen
 • Teija Rautiola
 • Jenna Kukkonen
 • Anna Eskola
 • Sanna-Mari Manninen
 • Eero Kokko
Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXP21K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO21S1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXQ21S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB20S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXL21S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2D
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2C
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
23.1. - 9.3.2023
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua). 23.1.2023
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

23.1. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
23.1. - 9.3.2023 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
8.3.2023 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
9.3.2023 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 27.04.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 150

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Eini Koskimies
 • Jenna Kukkonen
 • Merja Lahdenperä
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Kajsa Sten
Opiskelijaryhmät
 • SXO21S2
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO21S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä B
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO21S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä A
 • SXK21K1
  Ensihoidon tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 13.3-27.4.2023
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua).

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus13.3.2023 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

13.3 klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäiset tapaamiset ilmoitetaan haasteessa. Huom! Opintojaksolla on myös muita tapaamisia kuin projektihaasteessa ilmoitetut.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
13.3-27.4 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti. Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
26.4 MINNOFest klo 9-12 kampuksella. Kampus ilmoitetaan myöhemmin.
27.4 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

06.02.2023 - 27.04.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

9 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Elisa Mattila
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Jenna Kukkonen
 • Anna Eskola
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Opiskelijalla tulee olla toimivat tietotekniset varusteet (mm. mikrofoni ja kamera) etätyöskentelyyn.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Toteutus edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 6.2-27.4.2023
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kesto 12 vko, 6.2-27.4.2023. Innovaatioprojektin opintopäivät viikottain ti-to klo 17-21.00.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus 6.2.2023 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte projektia ohjaavalta opettajalta.

7.2.2023 Orientaatio klo 17-18.00
Projektiryhmien ensimmäiset tapaamiset ilmoitetaan projektihaasteessa. Huom! Opintojaksolla on myös muita tapaamisia kuin projektihaasteessa ilmoitetut.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla
7.2-27.4.2023 Projektikohtainen työskentely ti-to illat klo 17-21.00.
Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
Ohjaajan tapaaminen viikottain sovitusti ti-to välillä.

26.4 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma klo 9-12 kampuksella. Tarkka kampus ilmoitetaan myöhemmin.
27.4 Päätös ja palautekeskustelu ryhmässä projektiohjaajan kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 12 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin tuotoston esittely MinnoFest.
Projektin päätös ja palautekeskustelu ilmoitetaan projektin aikana.

Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teooria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 02.04.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Ulla Marjosola
 • Teija Rautiola
 • Jenna Kukkonen
 • Sara Pesonen
 • Mirka Peththahandi
 • Hannele Hokkanen
 • Jukka Törnroos
 • Anu-Riikka Eerola
 • Tuomas Leisti

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

Käyttettävää materiaalia:
1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
2. MINNO työkalupakki (tulee OMA työtilaan opintojakson alussa)

Hyödyllistä tutustua /user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
projektiohjaus
verkko- ohjaus

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opintojakson orientaatiossa. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi voi osallistua orientaatioon, hän vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella lähettämällä vastuuopettajalle vahvistusviestin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien aihiot työelämälähtöisiä aiheet tulevat Metropolia AMK
Projektiaihiot ja ilmoittautumisohje tulee toteutuksen OMA työtilaan ennen opintojakson alkua.
Ohjaajat jakavat projektiryhmät mahdollisemman monialaiseksi tilaajan tarpeet huomioiden.
Projektijako ilmoitetaan Oma työtilassa orientaatiotilaisuuden jälkeen 23.5.2022 klo 11 jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kurssin kesto 23.5 - 31.7.2023 + alustavasti varattu palautekeskustelu x.x.2023 (Ohjaajat vahvistavat ryhmille tämän palautekeskustelun tavan ja ajankohdan).
Opettajat: Teija Rautiola ym. ohjaajat.
Perusteet eli teoria koostuu verkko-ohjauksista ja tehtävistä ja se sisällytetään projektityöhön.
Kurssi on intensiivitoteutus ja vaatii aktiivista panosta. Ohjauskertoihin edellytetään osallistumista.
Kurssi sisältää virtuaalista yhteisohjausta, itseohjautuvaa tiimityöskentelyä ja itsenäistä projektityöskentelyä oman projektiryhmän toteutussuunnitelman mukaisesti.
Alustava ohjelma. Muutokset mahdollisia. Ohjelma tarkentuu kurssin kuluessa.

OHJELMA
Ma 23.5 8.30-11.30 Orientaatio: Toteutuksen kulun info ja innovaatiotoiminnan perusteet - osallistuminen pakollista, zoom-linkki ilmoitetaan myöhemmin.
23.5 Orientaation jälkeen opiskelijat saavat tiedon projektista, mihin ovat päässeet.
Ti 24.5 8.30-16.00 Ensimmäinen projektitapaaminen (tai ohjaajan ilmoittamana muuna aikana esim. ma 23.5 ip:llä): Projektien ideointi ja projektiaihioiden muodostaminen, roolien muodostaminen ja esittäminen (esim. projektipäällikkö), ryhmäytyminen - osallistuminen pakollinen.
Ke 25.5 8.30-16.00 Tilaajatapaaminen, projektiohjaus pienryhmissä; osallistuminen pakollinen
Pe 27.5 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 30.5 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ti 31.5 - Ke 1.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 2.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 3.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 6.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ti 7.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ke 8.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 9.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 10.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 13.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ti 14.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ke 15.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
To 16.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 20.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ti 21.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ke 22.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 23.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 24.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 27.6-29.7 Itsenäistä projektityöskentelyä
Pe 29.7 8.30-16.00 Kaikkien tehtävien viimeinen palautuspäivämäärä
18.8.2020 8.30-11.30 Arviointi ja palautekeskustelu (tai vaihtoehtoisesti ohjaajan antama muu ajankohta).

Lisätietoja opiskelijoille

KURSSI ON INTENSIIVIKURSSI; Aktiivista osallistumista edellytetään koko opintojakson ajan. Ohjaukset toteutetaan edellä mainitun aikataulun mukaisesti. Opintojakso edellyttää läsnäoloa verkko-ohjauksissa.
Kesto 24.5 - 30.7.2022 + palautekeskustelu elokuussa.
Projektiryhmät työskentelevät itsenäisesti projekti- ja työsuunnitelman mukaisesti pitäen työaikaseurantaa.
HUOM.
Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijalla pitää olla suoritettuna opintoja vähintään 60 op.
Kursille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä jos op täyttyvät.
HUOM! Aikataulu muutokset mahdollisia

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teoriaosuus on integroitu projektityöskentelyyn= innovaatioprojekti 10 op
Jos kaikki tehtävät palutettu hyväksytysti, viimeistään 30.7 on arvosana Omassa 15.9.2022.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
 • Mira Järvinen
 • hyto virtuaali::vanhustyö 1
Vastuuhenkilö

Mari Heitto

Opiskelijaryhmät
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ikääntyneiden ihmisten aseman kieli- ja kulttuurivähemmistöjen, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta
- osaa kuvailla keinoja kohdata eri tavoin vammainen ikääntynyt ihminen
- tunnistaa erilaisten kulttuurien merkitykset ikääntyneiden ihmisten elämään ja palvelujen käyttöön
- tunnistaa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden merkityksen osana ikääntyneiden ihmisten identiteettiä
- löytää ratkaisuja erilaisten ikääntyneiden ihmisten hyvän vanhuuden ja osallisuuden tukemiseen

Sisältö

- ikääntyneiden ihmisten moninaisuus palveluissa
- moninaisten ikääntyneiden ihmisten asema ja oikeudet
- kulttuurisensitiivisyys
- kommunikointia tukevat tavat ja selkoviestintä
- vammaisuus vanhuusiässä kuten kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, liikuntavammaisuus
- ikääntyneiden seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Lisätiedot

- kieli- ja kulttuurivähemmistöt 2 op
- vammaisuus 2 op
- seksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus 1 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 27

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
 • Sirpa Granö
 • Mira Järvinen
 • Susanna Lehtovaara
 • Susi Nousiainen
Vastuuhenkilö

Mari Heitto

Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ikääntyneiden ihmisten aseman kieli- ja kulttuurivähemmistöjen, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta
- osaa kuvailla keinoja kohdata eri tavoin vammainen ikääntynyt ihminen
- tunnistaa erilaisten kulttuurien merkitykset ikääntyneiden ihmisten elämään ja palvelujen käyttöön
- tunnistaa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden merkityksen osana ikääntyneiden ihmisten identiteettiä
- löytää ratkaisuja erilaisten ikääntyneiden ihmisten hyvän vanhuuden ja osallisuuden tukemiseen

Sisältö

- ikääntyneiden ihmisten moninaisuus palveluissa
- moninaisten ikääntyneiden ihmisten asema ja oikeudet
- kulttuurisensitiivisyys
- kommunikointia tukevat tavat ja selkoviestintä
- vammaisuus vanhuusiässä kuten kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, liikuntavammaisuus
- ikääntyneiden seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Lisätiedot

- kieli- ja kulttuurivähemmistöt 2 op
- vammaisuus 2 op
- seksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus 1 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Mari Heitto
 • Panu Karhinen
 • Leena Piironen
 • Merja Lahdenperä
 • Satu Vahaluoto
 • Heidi Oilimo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Mia Rosenström
Vastuuhenkilö

Mari Heitto

Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvailla gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohdat
- osaa selittää ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle
- toteuttaa toiminnassaan kuntoutumista edistävää työtapaa ja tukee iäkkään ihmisen aktiivista roolia arjen toiminnoissa
- osaa tukea iäkästä ihmistä päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisen hoiva- ja hoitotyön menetelmiä hyödyntäen
- hyödyntää toiminnassaan ergonomisen työskentelyn ja kinestetiikan perusteita
- osaa kuvailla saattohoidon lähtökohdat ja tavoitteet ja tunnistaa keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa
- perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen
- tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

Sisältö

- gerontologinen arviointiprosessi, RAI –arviointi, kirjaamisprosessi ja asiakassuunnitelma
- näyttöön perustuva gerontologinen hoiva- ja hoitotyö
- gerontologisen hoitotyön auttamismenetelmät ja kohtaaminen
- elämän loppuvaiheen hyvä hoito ja saattohoidon lähtökohdat
- kinestetiikan ja ergonomisen työskentelyn lähtökohdat
- kuntouttava arki ja kuntoutumista edistävä työtapa iäkkään ihmisen voimavarojen vahvistamisessa
- pienapuvälineet
- monitarpeisen Iäkkään ihmisen aistitoiminnot ja niiden tukeminen
- iäkkään ihmisen suunhoidon lähtökohdat
- monitarpeisen asiakkaan ravitsemus ja sen arviointi (MNA)
- vanhustyön eettisyys, geronomin ammattietiikka ja eettinen toiminta
- laboraatiot
- harjoittelu 7 op
- oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Essee
Etäopetus
Harjoitustehtävät
Laboraatio
Lähiopetus
Osallistavat / toiminnalliset menetelmät/ Yhteistoiminnallinen oppiminen
Projekti
Reflektointi
Työelämäharjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projekti tehdään työelämäyhteistyössä tilanteen salliessa. Harjoittelu 7op totetutuksen lopussa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista tehdä kv- vaihdossa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h opiskelijan työtä.

6 op teoriaopintoja, laboraatioita ja työpajoja.
2 op projektityöskentelyä
Tämän lisäksi 7op Harjoittelua viisi viikkoa 7h/pv.

Projektikokonaisuuteen yhdistetään myös 4op Muistisairaan toimintakyvyn tukemisen opintojaksosta. Tällöin opiskelijaryhmä tekee yhden 6op:n projektin, joka liittyy muistityöhön.

Sisällön jaksotus

koko lukukausi

Lisätietoja opiskelijoille

mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
.
.

Opintojaksoon liittyy sekä teoriaopintoja ja laborointeja 6op, projektiopintoja 2op että harjoittelu 7op.
.
Projektissa kaksi opintojaksoa integroituna:
• Monitarpeisen iäkkään arvokkaan elämän tukeminen (jonka sisällä 7op harjoittelua) 2op:n osuus
• Muistiasiakkaan hyvän elämänlaadun ja omannäköisen arjen tukeminen4op:n osuus
=6 op projektiopintoja
.
Opettajat:
Teoriaopinnot ja laboroinnit:
• Ergonomia: Leena Piironen
• Geronomin ja vanhustyön ammattietiikka: Mia Rosenström
• Hoitotyön auttamismenetelmät: Anu-Riikka Eerola
* Pienapuvälineet ja kuntouttava arki: Satu Vahaluoto
• Saattohoito: Anu-Riikka Eerola
• Ikäihmisten suunhoito: Saila Pakarinen


Projektiopinnot:
• Projektin ohjaajat Mari Heitto ja Anu-Riikka Eerola
Harjoittelu:
• Harjoittelun ohjaus: ilmoitetaan myöhemmin. Kysymykset voi osoittaa Mari Heitolle
.
Opettajien vapaajakso vko 42.

Oppimisteot ilmoitateen opintojakson orientaatiossa.


TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN PROJEKTISTA SAATAVA ARVOSANA TULEE OPINTOREKISTERISSÄ KOKONAISARVOSANAKSI SEKÄ Monitarpeisen iäkkään arvokkaan elämän tukeminen OPINTOJAKSOLLE ETTÄ Muistiasiakkaan hyvän elämänlaadun ja omannäköisen arjen tukeminen OPINTOJAKSOLLE.

Metropolian tietosuojaseloste: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtävä
Osallistuminen / läsnäolovaatimus
Työelämäpalaute

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)

tunnistaa gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohdat

tunnistaa ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle

tunnistaa saattohoidon lähtökohdat ja tavoitteet ja listaa keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa

perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen

tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet ja pyrkii soveltamaan niitä iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

osaa tukea iäkästä ihmistä päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisia kokonaisvaltaisia menetelmiä hyödyntäen

Hyvä (3-4)

osaa kuvailla gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohdat

osaa selittää ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle

osaa kuvailla saattohoidon lähtökohdat ja tavoitteet ja tunnistaa keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa

perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen

tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

osaa tukea iäkästä ihmistä yksilöllisesti päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisia kokonaisvaltaisia menetelmiä hyödyntäen

Kiitettävä (5)

osaa arvioida gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohtia

osaa analysoida ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle

Osaa analysoida saattohoidon lähtökohtia ja tavoitteita ja arvioida keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa

perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen

analysoi vanhustyön eettisiä periaatteita ja arvioi omassa toiminnassaan niiden toteutumista iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

osaa tukea iäkästä ihmistä yksilöllisesti päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisia kokonaisvaltaisia menetelmiä hyödyntäen sekä perustelee ja arvioi omaa toimintaansa

Lisätiedot

- Ikääntyneen toimintakykyä tukeva ryhmätoiminta -opintojakson harjoittelu tulee olla hyväksytty ennen 2. harjoittelua

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

87 % Lähiopetus, 13 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
 • Saila Pakarinen
 • Leena Piironen
 • Merja Lahdenperä
 • Satu Vahaluoto
 • Anu-Riikka Eerola
Opiskelijaryhmät
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvailla gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohdat
- osaa selittää ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle
- toteuttaa toiminnassaan kuntoutumista edistävää työtapaa ja tukee iäkkään ihmisen aktiivista roolia arjen toiminnoissa
- osaa tukea iäkästä ihmistä päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisen hoiva- ja hoitotyön menetelmiä hyödyntäen
- hyödyntää toiminnassaan ergonomisen työskentelyn ja kinestetiikan perusteita
- osaa kuvailla saattohoidon lähtökohdat ja tavoitteet ja tunnistaa keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa
- perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen
- tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

Sisältö

- gerontologinen arviointiprosessi, RAI –arviointi, kirjaamisprosessi ja asiakassuunnitelma
- näyttöön perustuva gerontologinen hoiva- ja hoitotyö
- gerontologisen hoitotyön auttamismenetelmät ja kohtaaminen
- elämän loppuvaiheen hyvä hoito ja saattohoidon lähtökohdat
- kinestetiikan ja ergonomisen työskentelyn lähtökohdat
- kuntouttava arki ja kuntoutumista edistävä työtapa iäkkään ihmisen voimavarojen vahvistamisessa
- pienapuvälineet
- monitarpeisen Iäkkään ihmisen aistitoiminnot ja niiden tukeminen
- iäkkään ihmisen suunhoidon lähtökohdat
- monitarpeisen asiakkaan ravitsemus ja sen arviointi (MNA)
- vanhustyön eettisyys, geronomin ammattietiikka ja eettinen toiminta
- laboraatiot
- harjoittelu 7 op
- oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Essee
Etäopetus
Harjoitustehtävät
Laboraatio
Lähiopetus
Osallistavat / toiminnalliset menetelmät/ Yhteistoiminnallinen oppiminen
Reflektointi
Työelämäharjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu 7op totetutuksen lopussa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista tehdä kv- vaihdossa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h opiskelijan työtä.

8 op teoriaopintoja, laboraatioita ja työpajoja.
Tämän lisäksi 7op Harjoittelua viisi viikkoa 7h/pv.

Sisällön jaksotus

koko lukukausi

Lisätietoja opiskelijoille

mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
.
.

Opintojaksoon liittyy sekä teoriaopintoja ja laborointeja 8op ja harjoittelua 7op.
.

.
Opettajat:
Teoriaopinnot ja laboroinnit:
• Ergonomia: Leena Piironen
• Geronomin ja vanhustyön ammattietiikka: Anu-Riikka Eerola
• Hoitotyön auttamismenetelmät: Anu-Riikka Eerola
* Pienapuvälineet ja kuntouttava arki: Satu Vahaluoto
• Saattohoito: Anu-Riikka Eerola
• Ikäihmisten suunhoito: Saila Pakarinen
• Ravitsemus: Merja Lahdenperä


Harjoittelu:
• Harjoittelun ohjaus: ilmoitetaan myöhemmin. Kysymykset voi osoittaa Mari Heitolle
.
Opettajien vapaajakso vko 8.

Oppimisteot ilmoitateen opintojakson orientaatiossa.Metropolian tietosuojaseloste: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtävä
Osallistuminen / läsnäolovaatimus
Työelämäpalaute

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)

tunnistaa gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohdat

tunnistaa ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle

tunnistaa saattohoidon lähtökohdat ja tavoitteet ja listaa keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa

perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen

tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet ja pyrkii soveltamaan niitä iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

osaa tukea iäkästä ihmistä päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisia kokonaisvaltaisia menetelmiä hyödyntäen

Hyvä (3-4)

osaa kuvailla gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohdat

osaa selittää ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle

osaa kuvailla saattohoidon lähtökohdat ja tavoitteet ja tunnistaa keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa

perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen

tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

osaa tukea iäkästä ihmistä yksilöllisesti päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisia kokonaisvaltaisia menetelmiä hyödyntäen

Kiitettävä (5)

osaa arvioida gerontologisen arviointi- hoito- ja kuntoutusprosessin lähtökohtia

osaa analysoida ihmislähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden merkityksen monitarpeisen iäkkään ihmisen omannäköisen arjen ja hyvän elämän toteutumiselle

Osaa analysoida saattohoidon lähtökohtia ja tavoitteita ja arvioida keinoja tukea iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään elämän loppuvaiheessa

perustelee toimintaansa gerontologiseen tietoon pohjautuen

analysoi vanhustyön eettisiä periaatteita ja arvioi omassa toiminnassaan niiden toteutumista iäkkään ihmisen hyvän elämän edistämisessä

osaa tukea iäkästä ihmistä yksilöllisesti päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti gerontologisia kokonaisvaltaisia menetelmiä hyödyntäen sekä perustelee ja arvioi omaa toimintaansa

Lisätiedot

- Ikääntyneen toimintakykyä tukeva ryhmätoiminta -opintojakson harjoittelu tulee olla hyväksytty ennen 2. harjoittelua

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
 • Anu-Riikka Eerola
Vastuuhenkilö

Mari Heitto

Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- löytää ratkaisuja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi
- osaa kuvailla muistiasiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet
- tunnistaa muistiasiakkaan ja hänen läheistensä tuen tarpeita sekä ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa
- osaa arvioida muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä
- osaa kuvailla monipuolisesti muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista
- tunnistaa keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmiä

Sisältö

- muistiasiakkaan oikeudet
- muistiasiakkaan yksilöllisen hoidon- ja kuntoutuksen periaatteet
- muistiasiakkaan ja muistiperheiden mielekäs arki ja hyvä elämänlaatu
- muistiasiakkaan ymmärtävä kohtaaminen
- käyttäytymisen muutokset
- omaisten ja läheisten kohtaaminen, tukeminen ja yhteistyö
- muistikoti yhteisönä ja muistiasiakas yhteisönsä jäsenenä
- keskeiset kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmät

Oppimateriaalit

Materiaalia paljon Moodlessa. Opiskelijat tekevät myös itsenäisiä materiaalihakuja.
Pakolliset teokset:
* Semi Taina. 2015. Mieleen tatuoitu minuus.
* Semi, Taina ja Salmi, Tuija. 2016. Yötaivaan toivo.
* Pohjanvirta, Hillervo. 2012. Onko tänään eilen.
* Aavaluoma Sanna. 2015. Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva
* Hyvän hoidon kriteeristö -työkirja (löytyy verkosta)
* Muistisairaudet - Käypähoitosuositus

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Essee
Etäopetus
Harjoitustehtävät
Laboraatio
Lähiopetus
Osallistavat / toiminnalliset menetelmät/ Yhteistoiminnallinen oppiminen
Projekti
Reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehdään osana projektiopintoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

1.-2. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojaksosta 4op integroituu projektiopintona Monitarpeisen iäkkään ihmisen arvokkaan elämän tukeminen -opintojakson kanssa, missä opiskelijat tekevät 6op:n laajuisen muistityön projektin.
Opintojaksosta 1op on lähiopiskelua,

Tutkinto-opiskelijat tekevät projektin.
Avoimen opiskelijalla oppimistekona lähiopiskelu sekä laaja kirjallinen tehtävä.

TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN PROJEKTISTA SAATAVA ARVOSANA TULEE OPINTOREKISTERISSÄ SEKÄ TÄLLE, ETTÄ OPINTOJAKSOLLE ETTÄ MONITARPEISEN IÄKKÄÄN ARVOKKAAN ELÄMÄN TUKEMINEN -OPINTOJAKSOLLE.

Metropolian tietosuojaseloste: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri
Englanniksi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Osallistuminen / läsnäolovaatimus
Työelämäpalaute


Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)

tunnistaa keinoja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi

tunnistaa muistiasiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet

tunnistaa muistiasiakkaan ja hänen läheistensä tuen tarpeita sekä ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa

luettelee muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä ja nimeää psykososiaalisia/ lääkkeettömiä menetelmiä muistiasiakkaan tukemiseksi

osaa kuvailla muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista

tunnistaa keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmiä sekä hyödyntää ja osaa kertoa tuloksista yleisellä tasolla

Hyvä (3-4)

löytää ratkaisuja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi

osaa kuvailla muistiasiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet

tunnistaa muistiasiakkaan ja hänen läheistensä yksilöllisiä tuen tarpeita sekä selittää ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa

osaa arvioida muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä ja kuvailee psykososiaalisia/ lääkkeettömiä menetelmiä muistiasiakkaan tukemiseksi

osaa kuvailla monipuolisesti muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista

selittää keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmien käyttötarkoituksia sekä hyödyntää ja osaa tulkita niiden tuloksia

Kiitettävä (5)

löytää analyyttisesti perusteltuja ratkaisuja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi

osaa selittää ja arvioida muistiasiakkaan yksilöllisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet

Tunnistaa ja arvioi muistiasiakkaan ja hänen läheistensä yksilöllisiä tuen tarpeita sekä perustelee ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa

osaa arvioida muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä ja perustelee psykososiaalisten/ lääkkeettömien menetelmien käyttöä muistiasiakkaan tukemiseksi

perustelee analyyttisesti ja monipuolisesti muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista

perustelee keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmien käyttötarkoituksia sekä hyödyntää ja osaa arvioida niiden tuloksia

Arviointi: Tyydyttävä-Kiitettävä

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
 • Anu-Riikka Eerola
Vastuuhenkilö

Mari Heitto

Opiskelijaryhmät
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- löytää ratkaisuja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi
- osaa kuvailla muistiasiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet
- tunnistaa muistiasiakkaan ja hänen läheistensä tuen tarpeita sekä ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa
- osaa arvioida muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä
- osaa kuvailla monipuolisesti muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista
- tunnistaa keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmiä

Sisältö

- muistiasiakkaan oikeudet
- muistiasiakkaan yksilöllisen hoidon- ja kuntoutuksen periaatteet
- muistiasiakkaan ja muistiperheiden mielekäs arki ja hyvä elämänlaatu
- muistiasiakkaan ymmärtävä kohtaaminen
- käyttäytymisen muutokset
- omaisten ja läheisten kohtaaminen, tukeminen ja yhteistyö
- muistikoti yhteisönä ja muistiasiakas yhteisönsä jäsenenä
- keskeiset kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmät

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaalit

Materiaalia paljon Moodlessa. Opiskelijat tekevät myös itsenäisiä materiaalihakuja.
Pakolliset teokset:
* Semi Taina. 2015. Mieleen tatuoitu minuus.
* Semi, Taina ja Salmi, Tuija. 2016. Yötaivaan toivo.
* Pohjanvirta, Hillervo. 2012. Onko tänään eilen.
* Aavaluoma Sanna. 2015. Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva
* Hyvän hoidon kriteeristö -työkirja (löytyy verkosta)
* Muistisairaudet - Käypähoitosuositus

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Projektityöskentely
Essee
Harjoitustehtävät
Lähiopetus
Osallistavat / toiminnalliset menetelmät/ Yhteistoiminnallinen oppiminen
Reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehdään osana projektiopintoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

3.-4. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojaksosta 4op tehdään muistityön projektina.
Opintojaksosta 1op on lähiopiskelua ja ennakkotehtäviä.

Tutkinto-opiskelijat tekevät projektin.
Avoimen opiskelijalla oppimistekona lähiopiskelu sekä laaja kirjallinen tehtävä.

Metropolian tietosuojaseloste: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri
Englanniksi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Osallistuminen / läsnäolovaatimus
Työelämäpalaute


Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)

tunnistaa keinoja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi

tunnistaa muistiasiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet

tunnistaa muistiasiakkaan ja hänen läheistensä tuen tarpeita sekä ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa

luettelee muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä ja nimeää psykososiaalisia/ lääkkeettömiä menetelmiä muistiasiakkaan tukemiseksi

osaa kuvailla muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista

tunnistaa keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmiä sekä hyödyntää ja osaa kertoa tuloksista yleisellä tasolla

Hyvä (3-4)

löytää ratkaisuja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi

osaa kuvailla muistiasiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet

tunnistaa muistiasiakkaan ja hänen läheistensä yksilöllisiä tuen tarpeita sekä selittää ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa

osaa arvioida muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä ja kuvailee psykososiaalisia/ lääkkeettömiä menetelmiä muistiasiakkaan tukemiseksi

osaa kuvailla monipuolisesti muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista

selittää keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmien käyttötarkoituksia sekä hyödyntää ja osaa tulkita niiden tuloksia

Kiitettävä (5)

löytää analyyttisesti perusteltuja ratkaisuja muistiasiakkaan elämänlaadun tukemiseksi

osaa selittää ja arvioida muistiasiakkaan yksilöllisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusperiaatteet

Tunnistaa ja arvioi muistiasiakkaan ja hänen läheistensä yksilöllisiä tuen tarpeita sekä perustelee ohjauksen ja yhteistyön merkityksiä hyvän elämän tukemisessa

osaa arvioida muistiasiakkaan käyttäytymisen muutosten syitä ja perustelee psykososiaalisten/ lääkkeettömien menetelmien käyttöä muistiasiakkaan tukemiseksi

perustelee analyyttisesti ja monipuolisesti muistiasiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista

perustelee keskeisimpiä käyttäytymisen muutosten ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointimenetelmien käyttötarkoituksia sekä hyödyntää ja osaa arvioida niiden tuloksia

Arviointi: Tyydyttävä-Kiitettävä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

25.08.2022 - 24.10.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Hannes Jesar
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Anna Puustelli-Pitkänen
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Hybriditoteutus: Lähipetus Myllypuron kampuksella, innovaatiotila MPC2010
ja etänä.

Aika: Tiistaisin ja torstaisin klo 9-12 ajalla 25.8.-13.10.2022 (Huom. 29.9. tilaisuus iltapäivällä klo 13-16 Myyrmäessä markkinointiteema ja 6.10. koko päivä ohjausta ja iltapäivällä pitchaukset)

To 25.8., Ti 30.8., To 1.9., Ti 6.9., To 8.9., Ti 13.9., To 15.9., Ti 20.9., To 22.9., Ti 27.9, To 29.9., Ti 4.10., To 6.10., Ti 11.10. To 13.10. FINAALI

Ohjelma: https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Lisäksi jokaiselle opiskelijalle/tiimille yksilöllistä yritysidean sparrausta ja ohjausta.
Itsenäistä työskentelyä ja välitehtäviä.

Oppimateriaalit

Jaetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Etätyöskentely
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia tapoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Metropolian opiskelija voi korvata tällä toteutuksella innovaatio-opinnot.
Myllypuron Turbiini Sprint soveltuu myös YAMK-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 09.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Hannes Jesar
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Kampuksen C-talon 2.kerros 2010 luokka.
Opintojakso toteutuu 12.1. - 9.3.2023 välillä. Lähitunnit pääsääntöisin tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 -12.00. Tarkemman aikataulun voi tarkistaa https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Oppimateriaalit

Jaetaan moodle oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Oppimistehtäviä
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija käy haastattelemassa työelämänedustajaa ja laajentaa yhteistyöverkostoaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työskentelyä. Opinnoissa voi tehdä oppimistehtäviä yksin, pareina tai pienryhmissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Metropolian opiskelija voi korvata tällä toteutuksella innovaatio-opinnot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

15.02.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Leisti
Vastuuhenkilö

Tuomas Leisti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• osoittaa perehtyneisyytensä omaishoidon ja ennaltaehkäisevän väkivaltatyön perusteisiin
• kuvata omaishoitajien arjen kuormitukseen liittyviä tekijöitä ja voimavaroja sekä tukea omaishoitajaa hänen tarvitsemallaan tavalla
• tunnistaa omaishoitosuhteissa esiintyvän väkivallan ja kaltoinkohtelun tunnusmerkit
• toimia ammattimaisesti sekä väkivallan kokijan että tekijän kanssa.

Sisältö

• Mitä on omaishoito?
• Omaishoitajan tukeminen
• Väkivalta ja kaltoinkohtelu ikääntyvien omaishoitosuhteissa
• Ammattilaisen osaaminen ja toiminta

Aika ja paikka

Opetussisällöt on jaettu neljään moduuliin, joiden avulla opiskelija voi suunnitella omaa ajankäyttöään. Opintojaksoon kuuluvat tehtävät on oltava tehtyinä 21.5.2022 mennessä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso käsittelee omaishoitoa ja ennaltaehkäisevää väkivaltatyötä omaishoitosuhteissa. Aihetta lähestytään tutkimustiedon ja erilaisten tarinoiden avulla.

Verkkokurssi toteutetaan Moodle-alustalla, jolla opiskelevat itsenäisesti, omaan tahtiinsa perehtyen aihetta koskevaan tutkimuskirjallisuuteen ja muuhun informaatioon, lukien tarinoita sekä tehden näihin liittyviä yksilötehtäviä, jotka koostuvat lyhyistä blogiteksteistä, miellekartoista ja loppuesseestä. Tehtävissä reflektoidaan omaishoitoa ja siihen liittyvää kaltoinkohtelua käsitteleviä tarinoita. Opiskelijoiden on tarkoitus myös vuorovaikuttaa keskenään blogitekstejä kommentoimalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
• osoittaa perehtyneisyyden omaishoidon, kaltoinkohtelun ja väkivaltatyön tietoperustaan
• etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä ja perustelee näkökulmiaan tutkittuun tietoon perustuen
• toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Opiskelija osaa määritellä ja tunnistaa omaishoitosuhteen ja sen alkamisen sekä ymmärtää omaishoidon merkityksen yhteiskunnallisena ilmiönä
- Opiskelija osaa tunnistaa omaishoitoon liittyviä kuormitustekijöitä ja voimavaroja sekä tarjota erilaisia tukimuotoja kuormittuneelle omaishoitajalle.
- Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia kaltoinkohtelua ennustavia tekijöitä omaishoitosuhteessa ja tietää miten toimia epäillessään mahdollista väkivaltaa tai kaltoinkohtelua
- Opiskelija tietää, miten olla empaattisesti vuorovaikutuksessa omaishoitajien kanssa hoidon kuormitukseen liittyvien teemojen kanssa ja miten ottaa puheeksi mahdollinen liika kuormitus ja kaltoinkohtelun uhka.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Kalajoki
 • Satu Vahaluoto
 • Elisa Pennanen
 • Mia Rosenström
Vastuuhenkilö

Anna Puustelli-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • SXC19S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Seminaari
Yksilöohjaus
kypsyysnäyte

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 työtuntia opiskelijalle.

Sisällön jaksotus

1 ja 2 periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Julkistamisseminaari: 23.11.2022
Kypsyysnäyte: 24.11.2022

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä (Opinnäytetyön julkistaminen)80 %
Osallistuminen 10 %
Opponointi 10 %

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU42 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Minna Kalajoki
 • Satu Vahaluoto
 • Elisa Pennanen
 • Anu-Riikka Eerola
Opiskelijaryhmät
 • SXC20K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Seminaari
Yksilöohjaus
Kypsyysnäyte

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 työtuntia opiskelijalle.

Sisällön jaksotus

3 ja 4 periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Julkistamisseminaari: 26.4.2022
Kypsyynäyte: 27.4. klo 9-11.00

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä (Opinnäytetyön julkistaminen)80 %
Osallistuminen 10 %
Opponointi 10 %

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU42 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
 • Marianne Roivas
 • Elisa Pennanen
 • Anu-Riikka Eerola
Vastuuhenkilö

Satu Vahaluoto

Opiskelijaryhmät
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa perustella opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Hän kykenee toimivaan yhteistyöhön erilaisissa työelämän verkostoissa ja ammatilliseen keskusteluun työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelija osaa laatia opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Hän osaa tunnistaa ja ratkaista työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

- Ymmärryksen saaminen opinnäytetyöprosessista
Alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki
- Tiedonhankinta sekä suomen että englannin kielellä ja lähdekritiikki
- Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- Ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa
- Tutkimusluvan hakeminen ja opinnäytetyösopimuksen laatiminen

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu syksyllä 2022, aikataulu tarkentuu vielä ja löytyy lukujärjestyksestä, toteutusnumerolla.

Etätoteutus:
Itsenäistä työskentelyä, ei sisällä opettajan ohjausta (ahot: osaamisen osoittaminen).
Valmiin kirjallisuuskatsauksen esittely etänä.
Kypsyysnäyte etänä esittelyn jälkeen.

Opetusmenetelmät

Opiskelija, joka on jo tehnyt opinnäytetyön, Pro Gradu työn tai vastaavan, voin hakeutua tälle opintojaksolle.

TEE AHOT
Ensin opiskelija tekee AHOT hakemuksen seuraaville jaksoille, ja perustelee hakemuksen sekä liittää siihen tarvittavat todistukset ja dokumentit:
SX00BU40- Opinnäytetyön suunnittelu (AHOT)
SX00BU43- Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen (AHOT)
SX00BU42- Opinnäytetyön toteutus (AHOT)

AHOT hakemukset osoitetaan ohjaavalle opettajalle (Anne Talvenheimo-Pesu). Vasta kun AHOTit on hyväksytty opiskelijaa hyväksytään kurssille.

Opintojakso koostuu orientaatiosta, kirjallisuuskatsauksen tekemisestä sekä katsauksen esittelystä ja kypsyysnäytteestä. Toteutus tapahtuu kokonaisuudessaan etäyhteyksin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit tehdä tavallisen opinnäytetyöprosessin 15 op.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tekee koko lukukauden aikana omassa tahdissa.

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT-opinnäytetyöprosessiin ei voi lähteä ennenkuin 4 ensimmäistä lukukautta suoritettu. AHOT opparilla osoitetaan toimintaterapian alan ammatillisen harkinnan ja asiantuntijuuden kasvu ja taso. Tämän vuoksi perusopinnot tulee olla suoritettu.
Kun pohdit sopiiko tämä toteutustapa sinulle ja haluatko lähteä tähän, pohdi myös näitä kysymyksiä:
Onko aiempi opinnäytetyön arvosana sinua tyydyttävä myös huomioiden mahdollinen vaikutus jatko-opintoihin?
Omaatko hyvät työelämätaidot ja itsensä johtamisen taidot, että pystyt viemään prosessin läpi ?
Kiinnostaako sinua toimintaterapian alan näkökulma, johon kuitenkin haluaisit perehtyä laajemmin? Hyötyisitkö toimintaterapian asiantuntijuuden kasvun tai työelämäkumppanien kannalta enemmän perinteisestä opinnäytetyöstä?
Prosessi tulee suorittaa määrätyssä ajassa, AHOT -opinnäytetyötä ei voi venyttää yli yhden lukukauden.
Ahot-opinnäytetyö tehdään yksilötyönä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan sekä raportti että prosessi. Arviointi perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja siihen liittyvään esitykseen. Arvioidaan hyväksytty/täydennettävä/hylätty asteikolla. Arvioinnista ei laadita erillistä lausuntoa tekijälle.

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Satu Vahaluoto
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa perustella opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Hän kykenee toimivaan yhteistyöhön erilaisissa työelämän verkostoissa ja ammatilliseen keskusteluun työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelija osaa laatia opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Hän osaa tunnistaa ja ratkaista työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

- Ymmärryksen saaminen opinnäytetyöprosessista
Alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki
- Tiedonhankinta sekä suomen että englannin kielellä ja lähdekritiikki
- Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- Ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa
- Tutkimusluvan hakeminen ja opinnäytetyösopimuksen laatiminen

Oppimateriaalit

Hyvinvointialojen opinnäytetyön työtila
https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=260

Opetusmenetelmät

Seminaari
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h työtuntia opiskelijalle.

Sisällön jaksotus

Seminaareihin osallistuminen on pakollista. Poissaolo korvataan opponoimalla kuulematta jääneet työt.
Ohjaus annetaan seminaareissa
INFO: pe 13.1 2023. klo 14-16
Ideaseminaari: ma 27.03.2023 08.30 - 13.45
Kirjaston tiedonhankinnan info: 27.03.2023 14.00-16.00
Suunnitelmaseminaari:15.05.2023 08.30 - 16.00

Lisätietoja opiskelijoille

Ohjaus tapahtuu seminaareissa.
Ohjaajat:
Miia Pulkkinen
Satu Vahaluoto
Opiskelijat osallistuvat lisäksi opinnäytetyön suunnittelua tukeviin kehittämis- ja tutkimustoiminnan verstaisiin.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä (Opinnäytetyön suunnitelma)50 %
Osallistuminen 25 %
Opponointi 25 %

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Satu Vahaluoto
 • Marianne Roivas
 • Anna Puustelli-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Satu Vahaluoto

Opiskelijaryhmät
 • SXC20K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hän osaa käyttää englanninkielistä tutkimustietoa lähdemateriaalina.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä työelämän edustajien ja ohjaajien tukemana
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa
- Vertaisohjaus ja -arviointi

Aika ja paikka

ONT -seminaarit
1. toteutusseminaari 27.-28.10.2022
2. toteutusseminaari 14.-15.12.2022

Opiskelijat osallistuvat lisäksi opinnäytetyön toteuttamista tukeviin monialaisiin kehittämis- ja tutkimustoiminnan verstaisiin. Kukin verstas tarjotaan useamman kerran saman sisältöisenä ja opiskelija valitsee itselleen sopivimman ajankohdan.

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Seminaari
Ryhmäohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Työelämäpalaute

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU40 Opinnäytetyön suunnittelu

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
 • Marianne Roivas
 • Anu-Riikka Eerola
Opiskelijaryhmät
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hän osaa käyttää englanninkielistä tutkimustietoa lähdemateriaalina.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä työelämän edustajien ja ohjaajien tukemana
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa
- Vertaisohjaus ja -arviointi

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Seminaari
Ryhmäohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opiskelijat osallistuvat lisäksi opinnäytetyön toteuttamista tukeviin monialaisiin kehittämis- ja tutkimustoiminnan verstaisiin. Kukin verstas tarjotaan useamman kerran saman sisältöisenä ja opiskelija valitsee itselleen sopivimman ajankohdan.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit
Hyväksytty/hylätty: Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL01 Opinnäytetyön suunnittelu

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

22.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 27

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Raatikainen
 • Satu Vahaluoto
Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää monimuotoisen oppimisympäristönsä
- osaa kuvailla Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeisimmät opiskeluun liittyvät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja tunnistaa sen suunnitteluun vaikuttavat tekijät
- osaa selittää tutkinnon edellyttämät työskentely- ja opiskelutavat
- tunnistaa omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden vaikutuksen opiskeluun
- tunnistaa yleisimmät opiskelussa tarvittavat ohjelmat ja järjestelmät
- tunnistaa keskeiset tietosuojan –ja turvan periaatteet
- tunnistaa tutkinnon työelämämahdollisuuksia
- osaa selittää tutkinnon tuottamaa osaamista
- omaa riittävät valmiudet toimia hätäensiapua vaativissa tilanteissa

Sisältö

- Fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö
- Opiskelijapalvelut
- Ammattikorkeakouluopiskelun opiskeluun liittyvät ohjeet ja säännöt
- Kirjastopalvelut ja tiedonhaun perusteet
- Opetussuunnitelma ja opintojen suunnittelu (AHOT, HOPS)
- Oppimisen periaatteet ja menetelmät tutkinnossa
- Tutkinnossa käytettävät keskeiset digitaaliset oppimisen ja työskentelyn työvälineet sekä tietojärjestelmät
- Opiskeluvahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Tietosuojan ja -turvan periaatteet
- Tutkinnon tuottama osaaminen ja työelämämahdollisuudet
- Hätäensiapu

Aika ja paikka

22.08.2022 09.00 - 16.00 MPA2028, Tervetuloa Metropoliaan ja vanhustyön tutkinto-ohjelmaan
23.08.2022 08.30 - 11.45 MPA6011, Orientaatio opintojaksoon ja vanhustyön tukinto-ohjelmaan
23.08.2022 12.45 - 16.00 MPA6011, Opetussuunnitelma ja AHOT
24.08.2022 08.30 - 11.45 ETÄ, Tietotekniikka
24.08.2022 12.45 - 16.00 ETÄ Geronomin haastattelut
29.08.2022 08.30 - 11.45 MPA2029, Geronomin haastattelujen purku
29.08.2022 12.45 - 13.30 Kirjaston info, kokoontuminen kirjastossa D-talon toinen kerros
30.08.2022 08.30 - 11.45 MPA6011, Opinto-ohjaajan info ja opiskelukyky, Paula Lindqvist
30.08.2022 14.30 - 15.30 MPA2019, KV-info Eija Tamminen ja Miia Pulkkinen
31.08.2022 12.45 - 16.00 ETÄ,Tietotekniikka
09.09.2022 12.45 - 16.00 ETÄ,Tietotekniikka
12.09.2022 12.45 - 16.00 ETÄ, Tietotekniikka
15.09.2022 11.00 - 11.45 MPA2029, Turvallisuusinfo Jari Pihlava
30.09.2022 08.30 - 11.45 ETÄ, Tietotekniikka
03.10.2022 08.30 - 11.45 MPA2019, Opiskelutekniikat ja opiskelukyky sekä Infot

Oppimateriaalit

Opintojakson opettaja kertoo opintojakson aikana

Opetusmenetelmät

lähiopetus
tutorointi
yhteistoiminnallinen oppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op= 27h opiskelijan työtä
Opintojakso sisätää opetuskertojen lisäksi itsenäistä työskentelyä sekä ryhmätyöskentelyä

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää:
Tietotekniikan opetusta 2 op opettaja Timo Raatikainen
Orientaatio opintoihin 2,5 op opettaja Satu Vahaluoto
Hätäensiapu 0,5 op opettaja Päivi Eskola

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.


Linkki Metropolian tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva-arviointi
Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn
Oppimistehtävät tulee olla tehtyinä

Lisätiedot

- Orientaatio 2,5 op
- Tietotekniikka 2 op
- Hätäensiapu 0,5

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Vahaluoto
 • Päivi Eskola
 • Jukka Törnroos
Vastuuhenkilö

Satu Vahaluoto

Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää monimuotoisen oppimisympäristönsä
- osaa kuvailla Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeisimmät opiskeluun liittyvät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja tunnistaa sen suunnitteluun vaikuttavat tekijät
- osaa selittää tutkinnon edellyttämät työskentely- ja opiskelutavat
- tunnistaa omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden vaikutuksen opiskeluun
- tunnistaa yleisimmät opiskelussa tarvittavat ohjelmat ja järjestelmät
- tunnistaa keskeiset tietosuojan –ja turvan periaatteet
- tunnistaa tutkinnon työelämämahdollisuuksia
- osaa selittää tutkinnon tuottamaa osaamista
- omaa riittävät valmiudet toimia hätäensiapua vaativissa tilanteissa

Sisältö

- Fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö
- Opiskelijapalvelut
- Ammattikorkeakouluopiskelun opiskeluun liittyvät ohjeet ja säännöt
- Kirjastopalvelut ja tiedonhaun perusteet
- Opetussuunnitelma ja opintojen suunnittelu (AHOT, HOPS)
- Oppimisen periaatteet ja menetelmät tutkinnossa
- Tutkinnossa käytettävät keskeiset digitaaliset oppimisen ja työskentelyn työvälineet sekä tietojärjestelmät
- Opiskeluvahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Tietosuojan ja -turvan periaatteet
- Tutkinnon tuottama osaaminen ja työelämämahdollisuudet
- Hätäensiapu

Aika ja paikka

Ensiavun harjoitukset lähiopiskeluna toteutetaan Myllypuron kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.

Oppimateriaalit

Opintojakson opettaja kertoo opintojakson aikana

Ensiavun opiskelumateriaali:
www.punainenristi.fi/opi ensiapua
Oppiportti: Duodecimin verkkokurssi / elvytys
Korte, Henna ja Myllyrinne, Kristiina 2017 Ensiapu
Otavan Kirjapaino OY, Keuruu 2017. ISBN 978-951-658-188-3. 1. painos 2017 (soveltuvin osin)
www.kaypahoito.fi / elvytys /soveltuvin osin.
Oppiportti: Duodecimin verkkokurssi/ Elvytys
Ensiapuvalmius työpaikoilla. Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 33. Tampere 2010.
Metropolia ammattikorkeakoulun Turvallisuusopas.

Opetusmenetelmät

lähiopetus
tutorointi
yhteistoiminnallinen oppiminen
oppimistehtävät
tehtäväohjattu opetus
itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op= 27h opiskelijan työtä
Opintojakso sisätää opetuskertojen lisäksi itsenäistä työskentelyä sekä ryhmätyöskentelyä

Sisällön jaksotus

3. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää:
Tietotekniikan opetusta 2 op opettaja
Orientaatio opintoihin 2,5 op opettaja Satu Vahaluoto
Hätäensiapu 0,5 op opettaja Päivi Eskola

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.


Linkki Metropolian tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksoon sisältyy ensiavun opiskelua 0,5 op. Opettaja on Päivi Eskola.
Ensiavun osuudesta lähiopiskelun eli harjoitustunnit ja osan oppimistehtävistä voi hyväksilukea, mikäli opiskelijalla on osoittaa todistus aikaisemmasta ensiavun opiskelusta.
Ensiavun opiskeluun sisältyy oppimistehtäviä (ks. OMAn työtila). Ensiavun harjoitukset toteutetaan pienryhmissä. Ensiavun harjoitustunneille pukeudutaan rentoihin vaatteisiin ja sisäkenkiin. Harjoitustunneilla on läsnäolovelvoite.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva-arviointi
Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn
Oppimistehtävät tulee olla tehtyinä
Oppimistehtävät arvioidaan (ensiapu)

Lisätiedot

- Orientaatio 2,5 op
- Tietotekniikka 2 op
- Hätäensiapu 0,5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Panu Karhinen
 • Anna Puustelli-Pitkänen
 • Elisa Pennanen
Vastuuhenkilö

Anna Puustelli-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • SXC20K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää palveluohjausprosessin vaiheet ja lähtökohdat sekä soveltaa palveluohjauksellista työtapaa iäkkään ihmisen yksilöllisten tarpeiden ja palveluiden yhteensovittamisessa ja järjestämisessä. Opiskelija arvioi asiakkaan yksilöllistä palvelupolkua sekä tämän tarvitsemaa tukea ja ohjauksen tarpeita palveluiden suunnittelun ja toteutumisen eri vaiheissa. Hän hyödyntää moniammatillista yhteistyötä ja verkostotyötä. Opiskelija soveltaa toiminnassaan iäkkään ihmisen voimavaroja vahvistavaa dialogisen asiakastyön periaatetta.

Sisältö

Projektityöskentely. Palveluohjauksen teoreettiset perustelut, prosessin vaiheet ja työorientaatiot. Moniammatillinen verkostotyö. Ikäihmisen palvelutarpeen arviointi sekä palvelujen suunnittelu ja järjestäminen. Yksilöllinen palveluohjaussuunnitelma.
Harjoittelu (7 op) erilaisissa vanhustyön ympäristöissä, esim. hoitokodeissa, palveluasumisessa, palvelu- ja kuntoutumiskeskuksessa, kotihoidossa, omaishoidossa, muistiyksiköissä, sosiaali- ja lähityössä, sairaalan poliklinikoilla ja osastoilla, seniorineuvonnassa, järjestöissä, projekteissa ja vapaaehtoistyön ohjauksessa. Oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi.

Aika ja paikka

Lähiopetus:
24.8.2022 8.30-16.00
1.9.2022 8.30-16.00
2.9.2022 8.30-16.00
8.9.2022 8.30-16.00
Palveluohjauksen harjoittelu 12.9.-14.10.2022
Harjoittelun pienryhmätapaaminen
Harjoittelun purku 14.10.2022

Oppimateriaalit

- Ilmoitetaan moodlessa

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Lähi/etäopetus ja verkko-opiskelu
Projekti työharjoittelun yhteydessä
Työelämän harjoittelu
Yksilöllinen palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelun näkökulmana palveluohjaus ja vahvistava asiakastyö, laajuus 7op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus ja projekti 3 op * 27 h = 81 h
Työharjoittelu 7 op * 27 h = 189 h (25 työpäivää)

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa tutkimustietoa vanhustyön ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa vanhustyötä ja gerontologiasta osaamista monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää gerontologisten teorioiden ja vanhustyön käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhustyön ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun vanhustyön ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa vanhustyön ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä puutteellisesti
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- asiantuntijaksi riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu huolimattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävä
Osallistuminen opetukseen ja siihen sisältyvät tehtävät
Projekti
Harjoittelu ja harjoittelutehtävät

Esitietovaatimukset

Edellinen harjoittelu pitää olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa harjoittelua.

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • hyvinvointi vanhustyö 1
 • Elisa Pennanen
Opiskelijaryhmät
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää palveluohjausprosessin vaiheet ja lähtökohdat sekä soveltaa palveluohjauksellista työtapaa iäkkään ihmisen yksilöllisten tarpeiden ja palveluiden yhteensovittamisessa ja järjestämisessä. Opiskelija arvioi asiakkaan yksilöllistä palvelupolkua sekä tämän tarvitsemaa tukea ja ohjauksen tarpeita palveluiden suunnittelun ja toteutumisen eri vaiheissa. Hän hyödyntää moniammatillista yhteistyötä ja verkostotyötä. Opiskelija soveltaa toiminnassaan iäkkään ihmisen voimavaroja vahvistavaa dialogisen asiakastyön periaatetta.

Sisältö

Projektityöskentely. Palveluohjauksen teoreettiset perustelut, prosessin vaiheet ja työorientaatiot. Moniammatillinen verkostotyö. Ikäihmisen palvelutarpeen arviointi sekä palvelujen suunnittelu ja järjestäminen. Yksilöllinen palveluohjaussuunnitelma.
Harjoittelu (7 op) erilaisissa vanhustyön ympäristöissä, esim. hoitokodeissa, palveluasumisessa, palvelu- ja kuntoutumiskeskuksessa, kotihoidossa, omaishoidossa, muistiyksiköissä, sosiaali- ja lähityössä, sairaalan poliklinikoilla ja osastoilla, seniorineuvonnassa, järjestöissä, projekteissa ja vapaaehtoistyön ohjauksessa. Oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi.

Oppimateriaalit

- Ilmoitetaan moodlessa

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Lähi/etäopetus ja verkko-opiskelu
Projekti työharjoittelun yhteydessä
Työelämän harjoittelu
Yksilöllinen palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelun näkökulmana palveluohjaus ja vahvistava asiakastyö, laajuus 7op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus ja projekti 3 op * 27 h = 81 h
Työharjoittelu 7 op * 27 h = 189 h (25 työpäivää)

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa tutkimustietoa vanhustyön ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa vanhustyötä ja gerontologiasta osaamista monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää gerontologisten teorioiden ja vanhustyön käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhustyön ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun vanhustyön ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa vanhustyön ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä puutteellisesti
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- asiantuntijaksi riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu huolimattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävä
Osallistuminen opetukseen ja siihen sisältyvät tehtävät
Projekti
Harjoittelu ja harjoittelutehtävät

Esitietovaatimukset

Edellinen harjoittelu pitää olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa harjoittelua.

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

05.09.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat tietonsa, taitonsa ja asenteensa kirjoittajana. Hän ymmärtää kirjallisen viestinnän tilanteisen vaihtelun ja tunnistaa ja osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tekstilajeja. Opiskelija syventää kielenhuollon taitojaan, osaa eritellä sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän sekä tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä sekä pystyy tuottamaan jäsenneltyjä ja selkeitä ammattitekstejä.

Sisältö

Oman kirjoittajakuvan hahmottaminen. Tekstilajiajatteluun tutustuminen. Kielen- ja tekstinhuolto. Sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteet. Tieteellinen kirjoittaminen.

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodle-alustalla syksyllä 2022
Vastuuopettaja Marianne Roivas

Oppimateriaalit

Kurssialustalla Moodlessa esitelty materiaali

Opetusmenetelmät

Harjoitukset, tehtävät, keskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Moodle-kurssipohja aukeaa 5.9.2022. Kurssi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tehtävien pitää olla suoritettuna 3.10.2022 mennessä, jotta voi jatkaa kurssin toiseen osaan. Toisen osan tehtävien tulee olla valmiita 31.10.2022 mennessä. Kaikki kurssin tehtävät palautetaan tuona aikana sovitulla tavalla Moodle-työtilaan.

Moodle-kurssipohja sulkeutuu 31.10.2022.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti hyvinvointialojen tutkintojen AMK-opiskelijoille (toimintaterapia, sosiaaliala ja vanhustyö) sekä kuntoutuksen, vanhustyön ja sosiaalialan YAMK-opiskelijoille. Opintojakso sopii valinnaiseksi opinnoksi.
Toteutukseen otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssin ennakkovaatimuksena on opintojen alkuun kuuluvien viestinnän opintojen hyväksytty suoritus.
***********************************************************************************'
Opintojakso keskittyy kirjallisten viestintätaitojen kehittämiseen. Ydinsisältö on seuraava:
- Oma kirjoittajakuvani: syvennä ymmärrystäsi tiedoistasi, taidoistasi ja asenteistasi kirjoittajana
- Erilaiset tekstit: tutustu tekstilajiajatteluun
- Kielen- ja tekstinhuoltoa: hio taitojasi tekstintekijänä
- Kirjoittaminen sosiaali- ja terveysalalla: perehdy sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteisiin
- Tieteellinen kirjoittaminen: syvennä ymmärrystäsi tieteellisestä kirjoittamisesta
******************************************************************************************

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja
näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty:

Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, harjoitukset

Hyväksytty suoritus
Opiskelija palauttaa eri osioiden kirjalliset tehtävät hyväksytysti ja osallistuu aktiivisesti kurssin verkkokeskusteluihin.

Arviointikriteerit
Hyväksytty
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.
Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.
Arviointikriteerit (niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet vapautuksen ruotsista ja korvaavat kurssilla opintojakson Työelämän suomi).

Arviointikriteerit niille, jotka korvaavat suorituksella Työelämän suomen -opintojakson:

Hyvä
Opiskelija osaa käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön erot hyvin.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa soveltaa niitä teksteihinsä.
Opiskelija osaa laatia selkeitä, sujuvia ja tarkoituksenmukaisia oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkiäkin oman alansa tekstejä.
Opiskelija löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen.
Opiskelija osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä ja ilmaisee tietojaan ja näkemyksiään tarkasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Tyydyttävä
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 27.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Marianne Roivas
Vastuuhenkilö

Marianne Roivas

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat tietonsa, taitonsa ja asenteensa kirjoittajana. Hän ymmärtää kirjallisen viestinnän tilanteisen vaihtelun ja tunnistaa ja osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tekstilajeja. Opiskelija syventää kielenhuollon taitojaan, osaa eritellä sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän sekä tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä sekä pystyy tuottamaan jäsenneltyjä ja selkeitä ammattitekstejä.

Sisältö

Oman kirjoittajakuvan hahmottaminen. Tekstilajiajatteluun tutustuminen. Kielen- ja tekstinhuolto. Sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteet. Tieteellinen kirjoittaminen.

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodle-alustalla keväällä 2023
Vastuuopettaja Marianne Roivas

Oppimateriaalit

Kurssialustalla Moodlessa esitelty materiaali

Opetusmenetelmät

Harjoitukset, tehtävät, keskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Moodle-kurssipohja aukeaa 30.1.2023. Kurssi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tehtävien pitää olla suoritettuna 27.2.2023 mennessä, jotta voi jatkaa kurssin toiseen osaan. Toisen osan tehtävien tulee olla valmiita 27.3.2023 mennessä. Kaikki kurssin tehtävät palautetaan tuona aikana sovitulla tavalla Moodle-työtilaan.

Moodle-kurssipohja sulkeutuu 27.3.2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso valinnaisena opintoina:
- Opintojakso on tarkoitettu hyvinvointialojen tutkintojen AMK-opiskelijoille (toimintaterapia, sosiaaliala ja vanhustyö) sekä kuntoutuksen, vanhustyön ja sosiaalialan YAMK-opiskelijoille. Opintojakso sopii valinnaiseksi opinnoksi (5 op). Kurssin ennakkovaatimuksena on opintojen alkuun kuuluvien viestinnän opintojen hyväksytty suoritus. Jos kurssilla on tilaa, mukaan voidaan ottaa opiskelijoita muistakin sote-tutkinto-ohjelmista.

Opintojakso Työelämän suomi -kurssin sijasta:
- Ne opiskelijat, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi ja jotka eivät suorita S2-opiskelijoiden Työelämän suomi -kurssia, voivat täydentää tällä kurssilla opintonsa (3-5 op).

CampusOnline-opiskelijat:
- Opintojakso on avoinna sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille (5 op).

***********************************************************************************
Opintojakso keskittyy kirjallisten viestintätaitojen kehittämiseen. Ydinsisältö on seuraava:
- Oma kirjoittajakuvani: syvennä ymmärrystäsi tiedoistasi, taidoistasi ja asenteistasi kirjoittajana
- Erilaiset tekstit: tutustu tekstilajiajatteluun
- Kielen- ja tekstinhuoltoa: hio taitojasi tekstintekijänä
- Kirjoittaminen sosiaali- ja terveysalalla: perehdy sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteisiin
- Tieteellinen kirjoittaminen: syvennä ymmärrystäsi tieteellisestä kirjoittamisesta

******************************************************************************************

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja
näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty:

Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, harjoitukset

Hyväksytty suoritus
Opiskelija palauttaa eri osioiden kirjalliset tehtävät hyväksytysti ja osallistuu aktiivisesti kurssin verkkokeskusteluihin.

Arviointikriteerit
Hyväksytty
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.
Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.
Arviointikriteerit (niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet vapautuksen ruotsista ja korvaavat kurssilla opintojakson Työelämän suomi).

Arviointikriteerit niille, jotka korvaavat suorituksella Työelämän suomen -opintojakson:

Hyvä
Opiskelija osaa käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön erot hyvin.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa soveltaa niitä teksteihinsä.
Opiskelija osaa laatia selkeitä, sujuvia ja tarkoituksenmukaisia oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkiäkin oman alansa tekstejä.
Opiskelija löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen.
Opiskelija osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä ja ilmaisee tietojaan ja näkemyksiään tarkasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Tyydyttävä
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Kirsi Talman
 • Päivi Leskinen
 • Anna-Kaisa Partanen
Vastuuhenkilö

Anna-Kaisa Partanen

Opiskelijaryhmät
 • SXN22K1BE
  Degree Programme in Nursing päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tutkimusprosessin kulun ja tutkimukseen perustuvan kehittämistyön periaatteet
- kuvata kehittämistyössä sovellettavia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä sekä työtapoja
- perustella kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä ja työtapoja
- ymmärtää tiivistetyn tutkimustiedon merkityksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- toimia tutkimus- ja kehitystyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Tutkimusprosessi ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö
Tutkimustiedon haku ja kriittinen lukeminen
Laadulliset ja määrälliset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehitystyössä
Kehittämistyön toiminnalliset työtavat
Tiivistetty tutkimustieto (esim. suositukset) ja sen käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa
Tutkimus- ja kehitystyön eettiset periaatteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

- etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- toimia asiakaslähtöisesti
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Hämäläinen
Opiskelijaryhmät
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijalla on ammattikorkeakoululainsäädännön (352/2003 8§) edellyttämä, oman alan työtehtävissä tarvittava toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Hän osaa viestiä oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään eurooppalaisen kielten viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa ja välittää sitä ruotsiksi.

Sisältö

Opetus sisältää vanhustyön alaan liittyviä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Teemoina ovat muun muassa koulutus ja ura, vanhustyön organisaatioita, työympäristöjä, -tehtäviä, -prosesseja ja
-välineitä. Vanhustyön ammattiterminologian kartuttamista ja aktivoimista. Vanhustyön keskeisiä vuorovaikutustilanteita: yksilö- ja ryhmäviestintää.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Suullinen tentti opetuksen yhteydessä.
Kirjalliset tentit lukujärjestyksen mukaisesti.

Uusintakokeet sosiaali- ja terveysalan virallisissa uusintakokeissa. Uusintakokeista ilmoitetaan OMA-tiedotteella.

Oppimateriaalit

Päätetään 1. oppitunnilla.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Draama
Ryhmäohjaus
Itsenäinen opiskelu
Kotitehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ks. ko ryhmän lukujärjestys. Opintojaksoon sisältyvät sekä suullinen että kirjallinen tentti. Uusintakokeet ilmoitetaan opintojakson tenttien yhteydessä.

Suullinen tentti opetuksen yhteydessä.
Kirjalliset tentit lukujärjestyksen mukaisesti.

Tenteistä on tiedotettu opintojakson työtilan OMA-tiedotteiden kautta.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen opiskelijoille, jotka ovat olleet työskennelleet hoitoalojen työtehtävissä ko. kielialueella Suomessa tai ulkomailla. Suoritustavasta keskustellaan ja sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: FM Katja Hämäläinen. Yhteydenotot mieluiten puhelimitse (puh. 040 6302601).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden vanhustyön ja gerontologian tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin vanhustyön turvallisuuskäytänteisiin
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia vanhustyön ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu piittaamattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kotitehtävien tekeminen
Kirjallinen tentti
Suullinen tentti

Esitietovaatimukset

Toisen kotimaisen kielen (ruotsin) ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää eurooppalaisen kielten viitekehyksen lähtötasoa B1.1

Lisätiedot

Jos opiskelijan koulusivistyskieli ei ole suomi ja hänelle on myönnetty vapautus ruotsin kielen opinnosta, hänen tulee suorittaa Työelämän ruotsi –opintojakson sijasta Suomi toisena kielenä: Työelämän suomi 5 op –opintojakso

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Hämäläinen
Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on ruotsi, suorittaa suomi toisena kotimaisena kielenä -opinnon.

Metropolian tutkintotodistuksen kielilauseke: Opiskelija on osoittanut sellaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 693/2016, 6 § mukaista toisen kotimaisen kielen kirjallista taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla hyvä/tyydyttävä ja suullista taitoa arvosanalla hyvä/tyydyttävä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Hämäläinen
Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijalla on ammattikorkeakoululainsäädännön (352/2003 8§) edellyttämä, oman alan työtehtävissä tarvittava toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Hän osaa viestiä oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään eurooppalaisen kielten viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa ja välittää sitä ruotsiksi.

Sisältö

Opetus sisältää vanhustyön alaan liittyviä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Teemoina ovat muun muassa koulutus ja ura, vanhustyön organisaatioita, työympäristöjä, -tehtäviä, -prosesseja ja
-välineitä. Vanhustyön ammattiterminologian kartuttamista ja aktivoimista. Vanhustyön keskeisiä vuorovaikutustilanteita: yksilö- ja ryhmäviestintää.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden vanhustyön ja gerontologian tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin vanhustyön turvallisuuskäytänteisiin
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia vanhustyön ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu piittaamattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Esitietovaatimukset

Toisen kotimaisen kielen (ruotsin) ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää eurooppalaisen kielten viitekehyksen lähtötasoa B1.1

Lisätiedot

Jos opiskelijan koulusivistyskieli ei ole suomi ja hänelle on myönnetty vapautus ruotsin kielen opinnosta, hänen tulee suorittaa Työelämän ruotsi –opintojakson sijasta Suomi toisena kielenä: Työelämän suomi 5 op –opintojakso

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

22.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 27

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
 • Eeva Tawast
 • Satu Vahaluoto
 • Elisa Pennanen
Vastuuhenkilö

Satu Vahaluoto

Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää monitieteistä gerontologista tietoa
- tunnistaa vanhenemisen yksilöllisenä elämänvaiheena
- osaa selittää toimijuuden lähtökohdat
- osaa kuvailla iäkkäiden voimavaroja
- osaa kuvailla osallisuuden ja sen merkityksen iäkkäälle ihmiselle
- osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa selittää kohtaamisosaamisen merkityksen asiakastyön keskeisenä lähtökohtana
- tunnistaa esimerkiksi muistisairauden vaikutukset vuorovaikutukseen

Sisältö

- gerontologian ja kehityspsykologian keskeiset osa-alueet
- holistinen vanhuskuva ja -käsitys
- ikääntymisen keskeiset teoriat kuten toimijuus
- iäkkään ihmisen voimavarat ja osallisuus
- geronomin eettinen toiminta, vastuu ja ammatillisuuden kasvu vanhustyössä
- muistiasiakkaan kohtaamisen lähtökohdat

Aika ja paikka

30.08.2022 12.45 - 14.15 Ennakkotehtävä ja kummivanhustyöskentelyn info
31.08.2022 10.15 - 11.45 Muistiasiakkaan kohtaaminen
12.09.2022 08.30 - 11.45 Orientaatio opintojaksoon ja terveysgerontologia
14.09.2022 12.45 - 16.00 Psykogerontologia
29.09.2022 12.45 - 16.00 Sosiaaligerontologia
31.10.2022 08.30 - 11.45 Synteesi
31.10.2022 12.30 - 14.30 Kummivanhustyöskentelyn välipurku
09.12.2022 09.30 - 11.30 Kummivanhustyöskentelyn purku

Oppimateriaalit

Oppimateriaali moodlessa. Lisäksi kirjallisuuslista, joka annetaan opintojakson aloituksessa.

Psyykkinen ikääntyminen: lähiopetuksessa osoitettava kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkko-opiskelu
Työpaja
Essee
Työelämäharjoittelu (kummivanhus)
Työelämäharjoittelun ohjaus (kummivanhus)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kummivanhustoiminta työelämäyhteistyössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Sisällön jaksotus

1. ja 2. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikataulu:

30.08.2022 12.45 - 14.15 Ennakkotehtävä ja kummivanhustyöskentelyn info
31.08.2022 10.15 - 11.45 Muistiasiakkaan kohtaaminen
12.09.2022 08.30 - 11.45 Orientaatio opintojaksoon ja terveysgerontologia
14.09.2022 12.45 - 16.00 Psykogerontologia
29.09.2022 12.45 - 16.00 Sosiaaligerontologia
31.10.2022 08.30 - 11.45 Synteesi
31.10.2022 12.30 - 14.30 Kummivanhustyöskentelyn välipurku
09.12.2022 09.30 - 11.30 Kummivanhustyöskentelyn purku
30.08.2022 12.45 - 14.15 Ennakkotehtävä ja kummivanhustyöskentelyn info
31.08.2022 10.15 - 11.45 Muistiasiakkaan kohtaaminen
12.09.2022 08.30 - 11.45 Orientaatio opintojaksoon ja terveysgerontologia
14.09.2022 12.45 - 16.00 Psykogerontologia
29.09.2022 12.45 - 16.00 Sosiaaligerontologia
31.10.2022 08.30 - 11.45 Synteesi
31.10.2022 12.30 - 14.30 Kummivanhustyöskentelyn välipurku
09.12.2022 09.30 - 11.30 Kummivanhustyöskentelyn purku
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.


Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen
Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Osallistuminen opetukseen (ei etäopetusmahdollisuutta)
Ks. arviointikriteerit
ArviointikriteeritTyydyttävä (1-2)

tunnistaa gerontologisen tiedon monitieteisyyden

tunnistaa toimijuuden ja osallisuuden lähtökohdat

osaa kuvailla iäkkään ihmisen voimavaroja

tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet

tunnistaa kohtaamisosaamisen merkityksen asiakastyössäHyvä (3-4)

osaa soveltaa monitieteistä gerontologista tietoa

osaa selittää toimijuuden ja osallisuuden lähtökohdat

osaa nimetä iäkkään ihmisen voimavaroja

osaa selittää vanhustyön eettisten periaatteet

osaa selittää kohtaamisosaamisen merkityksen asiakastyön keskeisenä lähtökohtanaKiitettävä (5)

osaa tulkita monitieteistä gerontologista tietoa

osaa soveltaa toimijuuden ja osallisuuden teoriaa

osaa arvioida iäkkään ihmisen voimavarojen merkitystä

osaa arvioida eettisten periaatteiden merkitystä vanhustyössä

osaa arvioida kohtaamisosaamisen merkitystä asiakastyössä

Lisätiedot

- tähän opintojaksoon sisältyy kummivanhustoiminta 1op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 31

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Heitto
 • Eeva Tawast
 • Satu Vahaluoto
 • Elisa Pennanen
Vastuuhenkilö

Mari Heitto

Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää monitieteistä gerontologista tietoa
- tunnistaa vanhenemisen yksilöllisenä elämänvaiheena
- osaa selittää toimijuuden lähtökohdat
- osaa kuvailla iäkkäiden voimavaroja
- osaa kuvailla osallisuuden ja sen merkityksen iäkkäälle ihmiselle
- osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa selittää kohtaamisosaamisen merkityksen asiakastyön keskeisenä lähtökohtana
- tunnistaa esimerkiksi muistisairauden vaikutukset vuorovaikutukseen

Sisältö

- gerontologian ja kehityspsykologian keskeiset osa-alueet
- holistinen vanhuskuva ja -käsitys
- ikääntymisen keskeiset teoriat kuten toimijuus
- iäkkään ihmisen voimavarat ja osallisuus
- geronomin eettinen toiminta, vastuu ja ammatillisuuden kasvu vanhustyössä
- muistiasiakkaan kohtaamisen lähtökohdat

Aika ja paikka

Ennakkotehtävä ja kummivanhustyöskentelyn info
Muistiasiakkaan kohtaaminen
Orientaatio opintojaksoon ja terveysgerontologia
Psykogerontologia
Sosiaaligerontologia
Synteesi
Kummivanhustyöskentelyn purku

Oppimateriaalit

Oppimateriaali moodlessa. Lisäksi kirjallisuuslista, joka annetaan opintojakson aloituksessa.

Psyykkinen ikääntyminen: lähiopetuksessa osoitettava kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkko-opiskelu
Työpaja
Essee
Työelämäharjoittelu (kummivanhus)
Työelämäharjoittelun ohjaus (kummivanhus)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kummivanhustoiminta työelämäyhteistyössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Sisällön jaksotus

3. ja 4. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikataulu:
• 18.01.2023 10.15 - 11.45 Ennakkotehtävä ja kummivanhustyöskentelyn info, Satu Vahaluoto
• 31.01.2023 12.45 - 14.15 Muistiasiakkaan kohtaaminen, Mari Heitto
• 01.02.2023 08.30 - 11.45 Orientaatio opintojaksoon ja terveysgerontologia, Satu Vahaluoto
• 14.02.2023 12.45 - 16.00 Sosiaaligerontologia, Elisa Pennanen
• 15.02.2023 12.45 - 16.00 Psykogerontologia, Eeva Tawast
• 20.03.2023 08.30 - 11.45 Synteesi, Elisa Pennanen, Eeva Tawast ja Satu Vahaluoto
• 20.03.2023 12.45 - 14.45 Kummivanhustyöskentelyn välipurku, Satu Vahaluoto
• 12.05.2023 12.30 - 14.30 Kummivanhustyöskentelyn purku Satu Vahaluoto

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.


Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen
Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Osallistuminen opetukseen (ei etäopetusmahdollisuutta)
Ks. arviointikriteerit
ArviointikriteeritTyydyttävä (1-2)

tunnistaa gerontologisen tiedon monitieteisyyden

tunnistaa toimijuuden ja osallisuuden lähtökohdat

osaa kuvailla iäkkään ihmisen voimavaroja

tunnistaa vanhustyön eettiset periaatteet

tunnistaa kohtaamisosaamisen merkityksen asiakastyössäHyvä (3-4)

osaa soveltaa monitieteistä gerontologista tietoa

osaa selittää toimijuuden ja osallisuuden lähtökohdat

osaa nimetä iäkkään ihmisen voimavaroja

osaa selittää vanhustyön eettisten periaatteet

osaa selittää kohtaamisosaamisen merkityksen asiakastyön keskeisenä lähtökohtanaKiitettävä (5)

osaa tulkita monitieteistä gerontologista tietoa

osaa soveltaa toimijuuden ja osallisuuden teoriaa

osaa arvioida iäkkään ihmisen voimavarojen merkitystä

osaa arvioida eettisten periaatteiden merkitystä vanhustyössä

osaa arvioida kohtaamisosaamisen merkitystä asiakastyössä

Lisätiedot

- tähän opintojaksoon sisältyy kummivanhustoiminta 1op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Johanna Holvikivi
 • Mia Rosenström
Vastuuhenkilö

Mia Rosenström

Opiskelijaryhmät
 • SXC19S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija toimii itsenäisesti vanhustyön osaajana erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida omaa toimintaansa teoreettisesti ja kriittisesti. Hän osaa arvioida vanhustyön kehittämistarpeita ja kykenee kehittämään vanhustyön palveluja, toiminnan laatua ja tuloksellisuutta yhteistyössä moniammatillisen työyhteisön kanssa. Hänellä on riittävät valmiudet toimia moniammatillisen työyhteisön ja tiimin jäsenenä sekä asiantuntijana muuttuvassa vanhustyön kentässä. Opiskelija tunnistaa työyhteisön johtamiseen vaadittavia taitoja ja osaamista, lisäksi hänellä on valmiudet toimia lähiesimiehenä.

Sisältö

Harjoittelu (15 op) erilaisissa vanhustyötä toteuttavissa yksiköissä opiskelijan osaamistavoitteiden mukaan. Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen. Oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi.

Oppimateriaalit

Moodlessa sekä itsenäisiä kirjallisuushakuja.

Opetusmenetelmät

Harjoitustehtävät
Osallistavat / toiminnalliset menetelmät/ Yhteistoiminnallinen oppiminen
Reflektointi
Työelämäharjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu 15 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 op= 10 viikkoa harjoittelua = 400 tuntia opiskelijan työtä
Työpäivän pituus 8 tuntia/ päivä

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitteluinfo-materiaali Moodlessa: Vanhustyön johtamisen ja kehittämisen harjoittelu syksy 2022, kurssiavain: JohtaminenS22.
Harjoitteluinfo 22.8. klo 8.30-10
Harjoitteluun kuuluu kaksi pienryhmätapaamista 20.9. ja 10.10. sekä harjoittelun purkupäivä 8.11.

Opiskelijan tulee osallistua kaikkiin harjoitteluun liittyviin ohjauksiin hyväksytyn suorituksen saavuttamiseksi. Poissaolot korvataan sovitusti.
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa tutkimustietoa vanhustyön ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa vanhustyötä ja gerontologiasta osaamista monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää gerontologisten teorioiden ja vanhustyön käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhustyön ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun vanhustyön ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa vanhustyön ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä puutteellisesti
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- asiantuntijaksi riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu huolimattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtävä
Osallistuminen / läsnäolovaatimus
Työelämäpalaute

Esitietovaatimukset

Edellinen harjoittelu pitää olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa harjoittelua.

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • hyvinvointi vanhustyö 1
 • Anu-Riikka Eerola
Opiskelijaryhmät
 • SXC20K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija toimii itsenäisesti vanhustyön osaajana erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida omaa toimintaansa teoreettisesti ja kriittisesti. Hän osaa arvioida vanhustyön kehittämistarpeita ja kykenee kehittämään vanhustyön palveluja, toiminnan laatua ja tuloksellisuutta yhteistyössä moniammatillisen työyhteisön kanssa. Hänellä on riittävät valmiudet toimia moniammatillisen työyhteisön ja tiimin jäsenenä sekä asiantuntijana muuttuvassa vanhustyön kentässä. Opiskelija tunnistaa työyhteisön johtamiseen vaadittavia taitoja ja osaamista, lisäksi hänellä on valmiudet toimia lähiesimiehenä.

Sisältö

Harjoittelu (15 op) erilaisissa vanhustyötä toteuttavissa yksiköissä opiskelijan osaamistavoitteiden mukaan. Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen. Oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi.

Oppimateriaalit

Moodlessa sekä itsenäisiä kirjallisuushakuja.

Opetusmenetelmät

Harjoitustehtävät
Osallistavat / toiminnalliset menetelmät/ Yhteistoiminnallinen oppiminen
Reflektointi
Työelämäharjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu 15 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 op = 10 viikkoa harjoittelua = 400 tuntia opiskelijan työtä
Työpäivän pituus 8 tuntia/ päivä

Sisällön jaksotus

1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitteluinfo 12.1. klo 10 - 11.45

Harjoitteluun kuuluu kaksi pienryhmätapaamista 14.2 ja 10.3 sekä harjoittelun purkupäivä 31.3.

Opiskelijan tulee osallistua kaikkiin harjoitteluun liittyviin ohjauksiin hyväksytyn suorituksen saavuttamiseksi. Poissaolot korvataan sovitusti.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- soveltaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- soveltaa tutkimustietoa vanhustyön ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa vanhustyötä ja gerontologiasta osaamista monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIETOPERUSTA
Opiskelija osaa:
- osoittaa vanhustyön ja gerontologian tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää gerontologisten teorioiden ja vanhustyön käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhustyön ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa vanhustyön ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun vanhustyön ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
Opiskelija osaa:
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa vanhustyön ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

TIETOPERUSTA
- ei riittävästi hallitse tai arvosta vanhustyötä ja gerontologista tietoa
- käyttää vanhustyön ja gerontologian käsitteitä puutteellisesti
AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN
- asiantuntijaksi riittämätön vanhustyön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
VASTUULLISUUS, YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
- suhtautuu huolimattomasti vanhustyön turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtävä
Osallistuminen /läsnäolovaatimus
Työelämäpalaute

Esitietovaatimukset

Edellinen harjoittelu pitää olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavaa harjoittelua.

Lisätiedot

Opiskelija ja opettaja-tutor käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Kalajoki
Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
- Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Metropolian tutkintotodistuksen kielilauseke: Opiskelija on saavuttanut englannin kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 1129/2014, 7 §).

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

22.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 27

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Panu Karhinen
Vastuuhenkilö

Panu Karhinen

Opiskelijaryhmät
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- kuvailee väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- tunnistaa valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkityksen palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa hankkia olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- tunnistaa ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- osaa kuvailla digitalisaation vaikutuksia ikääntyneiden palveluihin
- tunnistaa yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Sisältö

- hyvinvointiyhteiskunnan nykytila
- väestön ikääntymisen yhteiskunnalliset vaikutukset
- kansallisen ja kansainvälisen ikäpolitiikan tavoitteet ja keinot
- palvelurakenne ja palvelutuottajavastuu sekä julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat vanhuspalveluiden tuottajina
- vanhuspalvelut ja digitalisaatio
- muistiystävällisyys

Aika ja paikka

2.11.2022 8.30-11.45
16.11.2022 8.30-11.45
Panun opetus
Purku

Oppimateriaalit

Oppimateriaali moodlessa.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkko-opiskelu
Työpaja
Essee

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.


Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen
Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Osallistuminen opetukseen
Ks. arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)
- tunnistaa väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- tunnistaa valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkityksen palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa hankkia olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- tunnistaa ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- osaa määritellä digitalisaation käsitteen
- tunnistaa yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Hyvä (3-4)
- osaa kuvailla väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- osaa selittää valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkityksen palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa soveltaa olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- osaa kuvailla ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- tunnistaa digitalisaation vaikutuksia ikääntyneiden palveluihin
- osaa selittää yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Kiitettävä (5)
- osaa analysoida väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- osaa arvioida valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkitystä palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa soveltaa olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- osaa arvioida ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- osaa kuvailla digitalisaation vaikutuksia ikääntyneiden palveluihin
- osaa arvioida yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 31

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Panu Karhinen
Vastuuhenkilö

Mari Heitto

Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- kuvailee väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- tunnistaa valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkityksen palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa hankkia olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- tunnistaa ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- osaa kuvailla digitalisaation vaikutuksia ikääntyneiden palveluihin
- tunnistaa yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Sisältö

- hyvinvointiyhteiskunnan nykytila
- väestön ikääntymisen yhteiskunnalliset vaikutukset
- kansallisen ja kansainvälisen ikäpolitiikan tavoitteet ja keinot
- palvelurakenne ja palvelutuottajavastuu sekä julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat vanhuspalveluiden tuottajina
- vanhuspalvelut ja digitalisaatio
- muistiystävällisyys

Oppimateriaalit

Oppimateriaali moodlessa.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkko-opiskelu
Työpaja
Essee

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä, 5 x 27 h = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla opintojakson vastuuopettajaan yhteydessä heti opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.


Metropolian tietosuojaseloste:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen
Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Osallistuminen opetukseen
Ks. arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)
- tunnistaa väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- tunnistaa valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkityksen palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa hankkia olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- tunnistaa ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- osaa määritellä digitalisaation käsitteen
- tunnistaa yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Hyvä (3-4)
- osaa kuvailla väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- osaa selittää valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkityksen palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa soveltaa olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- osaa kuvailla ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- tunnistaa digitalisaation vaikutuksia ikääntyneiden palveluihin
- osaa selittää yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Kiitettävä (5)
- osaa analysoida väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
- osaa arvioida valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkitystä palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
- osaa soveltaa olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
- osaa arvioida ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
- osaa kuvailla digitalisaation vaikutuksia ikääntyneiden palveluihin
- osaa arvioida yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Hyväksyttyä kirjallista työtä ei ole mahdollista korottaa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

19.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Markus Neuvonen
Opiskelijaryhmät
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Toiminta- ja kustannusympäristö
- opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä sitä ohjaavan lainsäädännön.
- opiskelija ymmärtää organisaatioiden ja yritysten tuottavuuden ja kannattavuuden merkityksen toiminnassa sekä osaa arvioida toiminnan kustannuksia ja tuottavuutta.

Työyhteisön kehittäminen
- opiskelija ymmärtää ja tuntee kehittämisen ja laadun merkityksen palvelun tuottamisessa.
- opiskelija osaa luoda uusia työn toimintatapoja ja liikeideoita.

Yrittäjyys ja toiminnan organisointi
- opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja yritystoiminnan käynnistämisessä.
- opiskelija tietää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen.

Esimiestyö ja johtaminen
- opiskelija ymmärtää johtamistapojen ja henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestykseen.
- opiskelija tunnistaa yleiset työelämävalmiudet, vastuut ja työn organisointitavat ja omaksuu yrittäjämäisen työskentelytavan.

Sisältö

- sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa koskeva lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus
- yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon
- yrittäjämäinen asenne ja taidot
- palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu, laatu, brändäys ja markkinointi
- yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan
- erilaiset yritysmuodot
- hankintamenettelyt ja kilpailutus
- johtamistaidot ja laadun kehittäminen organisaation toiminnassa
- työelämätaidot ja niiden merkitys organisaatioiden ja yritysten toiminnassa: elämänhallinta, kommunikaatiotaidot, innovaatiokyvykkyys sekä digitaaliset taidot
- saatavilla olevan tiedon kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa
- asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
- kumppanuusverkostot osana yrityksen ja organisaation menestystä

Oppimateriaalit

Tiedot Moodleen kirjautumista varten opintojakson työtilassa Omassa tammikuussa.

Opetusmenetelmät

Orientaatio opintojaksoon 19.1. klo 9 Zoomissa. Siihen osallistuvat kaikki opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat. Muuten opintojakso suoritetaan Moodlessa itsenäisesti. Lukukauden aikana kaksi erillistä palautusaikaa tehtäville. Opiskelija voi valita suorittaako opintojakson lukukauden alku- vai loppupuolella annettujen palautuspäivien puitteissa. Kuitenkin niin, että opiskelija palauttaa kaikki tehtävät vain toisena ajankohtana.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Toiminta- ja kustannusympäristö
- opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä sitä ohjaavan lainsäädännön.
- opiskelija ymmärtää organisaatioiden ja yritysten tuottavuuden ja kannattavuuden merkityksen toiminnassa sekä osaa arvioida toiminnan kustannuksia ja tuottavuutta.

Työyhteisön kehittäminen
- opiskelija ymmärtää ja tuntee kehittämisen ja laadun merkityksen palvelun tuottamisessa.
- opiskelija osaa luoda uusia työn toimintatapoja ja liikeideoita.

Yrittäjyys ja toiminnan organisointi
- opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja yritystoiminnan käynnistämisessä.
- opiskelija tietää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen.

Esimiestyö ja johtaminen
- opiskelija ymmärtää johtamistapojen ja henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestykseen.
- opiskelija tunnistaa yleiset työelämävalmiudet, vastuut ja työn organisointitavat ja omaksuu yrittäjämäisen työskentelytavan.

Sisältö

- sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa koskeva lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus
- yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon
- yrittäjämäinen asenne ja taidot
- palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu, laatu, brändäys ja markkinointi
- yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan
- erilaiset yritysmuodot
- hankintamenettelyt ja kilpailutus
- johtamistaidot ja laadun kehittäminen organisaation toiminnassa
- työelämätaidot ja niiden merkitys organisaatioiden ja yritysten toiminnassa: elämänhallinta, kommunikaatiotaidot, innovaatiokyvykkyys sekä digitaaliset taidot
- saatavilla olevan tiedon kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa
- asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
- kumppanuusverkostot osana yrityksen ja organisaation menestystä

Aika ja paikka

Kevään info ilmoittautuneille: ma 16.5.2022 klo 16-17 (Teams)

Opintojen toteutus: 26.8.-14.10.2022. Läsnäoloa n. 2 päivää viikossa. Lähipäivät ja työnjako sovitaan yhdessä koko ryhmän ja oman tiimin kanssa.

Varaa kalenterista nämä päivät kolmelta ensimmäiseltä viikolta: Pe 26.8.2022 klo 9.00-15.00 Innovaatiotila MPC2010 jolloin ryhmän ensimmäinen tapaaminen. Kootaan tiimit ja tehdään työnjako sekä sovitaan tarkemmasta aikataulusta. Ma 29.8. klo 12-16 HyMy-kylän Kick off (etänä). To-pe 1.-2.9. koko päivä lähitapaamisena, jolloin valmistaudutaan M/S SOSTE risteilylle, joka on ti-ke 6.-7.9.2022. Risteilyllä edustetaan ja markkinoidaan HyMy-kylää ja erilaisia palveluja sekä toimitaan tapahtuma-avustajina. Risteily on opiskelijoille maksuton, sisältää ruokailut ja majoituksen 4 hengen hyteissä. Opiskelijalle hyvä mahdollisuus verkostoitua ja löytää harjoittelu- ja työpaikkoja. https://www.soste.fi/tapahtuma/mssoste/
Varaa myös viikoilta 36-41 perjantait viikkopalaverille klo 13-15 ja ti 27.9. klo 13-16, jolloin järjestetään YES-verkoston kanssa "HyMy-kylä yrittäjyyden ytimessä" -tapahtuma.

Paikka:
Opinnot suoritetaan HyMy-kylässä, joka on Myllypuron kampuksella toimiva Metropolian terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottava monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö. https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/hyvinvointi-ja-terveyskyla

Oppimateriaalit

Sovitaan opintojakson alussa. Johtamisen ja yrittäjyyden teoriaa ja ilmiöitä käsitellään viikkopalaverin yhteydessä perjantaisin.

Opetusmenetelmät

Opintojaksojen teemoihin liittyviä työtehtäviä tehdään HyMy-kylässä käytännönläheisesti. Yhteistyötä tehdään SOSTEn ja YES-verkoston kanssa.
Teemat ovat mm. palvelujen kehittäminen, asiakaspalvelu, edustustehtävät sekä viestintä ja markkinointi.
Opintoja suoritetaan oman tiimin kanssa ja vastuuteemat vaihtuvat viikoittain.
Johtamisen ja yrittäjyyden teoriaopinnot suoritetaan opintopiirissä, joka kokoontuu kerran viikossa. Läsnäolopäivistä sovitaan yhdessä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnot suoritetaan HyMy-kylässä, joka on Myllypuron kampuksella toimiva Metropolian terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottava monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö. https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/hyvinvointi-ja-terveyskyla sekä osallistutaan M/S SOSTE-risteilylle ja järjestetään YES-verkoston kanssa tapahtuma HyMy-kylässä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojen toteutus: 26.8.-14.10.2022. Läsnäoloa n. 2 päivää viikossa Myllypuron kampuksella/HyMy-kylässä. Viikolla 36 osallistutaan M/S SOSTE-risteilylle 6.-7.9. Lähipäivät ja työnjako sovitaan yhdessä oman tiimin kanssa. Opiskelija pitää tuntikirjanpitoa ja oppimispäiväkirjaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Jos aikataulu tai toteutus mietityttää, voit olla yhtyedessä ennen ilmoittautumistasi. Ilmoittautuneille järjestetään info ma 16.5. klo 16-17. Ulla Vehkaperä p. 040-7145147 tai ulla.vehkapera@metropolia.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.