Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

-

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: >>

Jatko-opinnot

-

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Business Informatics –tutkinto-ohjelma, 90 opintopistettä, tuottaa yritysten lähikehityksen käynnistäjiä, ns. muutosagentteja, jotka haluavat syventää strategista ja johtamisosaamistaan ​​parantamalla johtamistaitojaan ja hyödyntämällä paremmin yritystietojärjestelmiä.

Tutkinnon tavoitteena on valmistaa opiskelija vastaamaan digitalisaation ja digitaalisen muutoksen haasteisiin yritys- ja työelämässä. Ohjelmassa korostetaan voimakkaasti teknologiavetoisten yritysten johtajien johtamistaitojen parantamista.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Maisterin tutkinto Business Informatics tutkinto-ohjelmassa oikeuttaa asiantuntija-, tiimi- ja projektijohtotehtäviin sekä etenemiseen johtotehtäviin yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelijasta tulee pätevä analyytikko ja yritystietojen käyttäjä päätöksentekoon, liiketoimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tärkeää on, että insinööriopiskelija tutustuu myös keskeisiin liiketoimintakonsepteihin, erilaisiin liiketoimintamalleihin ja oppii keräämään, tulkitsemaan ja analysoimaan tietoja voidakseen luoda vastauksia liiketoiminnan kriittisiin kysymyksiin. Liiketalouden ja tekniikan opiskelijat opiskelevat yhdessä samassa ryhmässä hyödyntäen näin toisiaan sekä verkostoitumalla sekä ajatustenvaihdolla.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Ohjelmassa jokainen opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kehityshankkeen liike-elämää varten, useimmiten omalle työorganisaatiolleen. Näin opiskelija parantaa tutkimus-, projekti- ja muutoksenhallintaosaamistaan. Tämä T&K -projekti raportoidaan opinnäytetyönä (30 op).

Tutkinnon taso

EQF/NQF 7, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon. Yhteistyö Metropolian lukuisien Master’s-ohjelmien kesken edistää opiskelijoiden kansainvälistymisvalmiuksia.

Erityispääsyvaatimukset

-

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu tapahtuu töiden ohessa, jolloin YAMK-tutkinto saavutetaan noin 2 vuodessa, mutta opinnot sallivat joustavan toteuttamisen. Lähiopetusta on joka toinen perjantai kello 9-16, siis keskimäärin kahdesti kuukaudessa ja lisäksi keskiviikkoiltaisin noin 3-4 kertaa vuodessa. Lähiopetuksen lisäksi opinnoissa käytetään eri muodoissa etäopiskelua. Opintojen kieli on englanti.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Zinaida Grabovskaia
tutkintovastaava
Puh. +358 40 198 4008
E-mail: zinaida.grabovskaia[at]metropolia.fi
PL 4071, 00079 METROPOLIA

Master´s Degree Programme in Business Informatics (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(L0423S6)
Master´s Degree Programme in Business Informatics (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(L0422S6)
Master´s Degree Programme in Business Informatics (englanniksi)
Tunnus
(L0421S6)
Master´s Degree Programme in Business Informatics (englanniksi)
Tunnus
(L0420S6)
Master's Degree Programme in Business Informatics (englanniksi)
Tunnus
(L0419S6)
Ilmoittautumisaika

10.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.06.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0423S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L0423S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Modern business professionals are primarily domain experts, and not necessarily experienced data analysts or advanced business analysts. But they add business analytics expertise and innovative thinking to their core professional competences. In this way, companies are able to gain best competitive advantage utilizing the deep existing subject matter expertise of their workforce, and strengthened it with the knowledge of modern business analytics tools and information systems, as well as opening up the innovative mindset of their employees. This course helps to expand the horizons of the student by advancing his/her professional competence via implementing a selected method of professional development and focusing on expanding own area of expertise in the way agreed with the instructor/programme.

Sisältö

- Focused on advancing innovation mindset & business analytics skills.

Assignments include: a selected method of advancing, implementing, and demonstrating the acquired competence. The student will take responsibility for learning and deepening one's own competence in the pre-defined way, in the field of business analytics and innovation, by applying self-learning, practicing, and utilizing available materials and offerings (e.g. a study trip and/or certification). Student will demonstrate own learning with documented evidence and/or via other assignments.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Pia Hellman
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1223S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • L1123S6
  Master's Degree Programme in Procurement, ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* ymmärtää digitaalisten palveluiden vaikutuksen kilpailuetuun
* tuntee digitaaliset palvelukanavat, työkalut, ratkaisut ja alustat

sekä osaa
* kehittää digitaalisia liiketoimintamalleja
* suunnitella digitaalisia palvelukonsepteja ja kehittää palveluita monikanavaisessa ympäristössä.
* suunnitella digitaalisen palvelun asiakasarvon
* kehittää, suunnitella ja toteuttaa tapoja, joilla yritykset voivat hankkia, myydä, palvella ja pitää asiakkaita digitaalisessa palveluliiketoiminnassa
* suunnitella ja toteuttaa palvelukehitysprojektin uudelle tai olemassa olevalle digitaaliselle palvelulle

Sisältö

* Palveluprosessien kehittäminen
* Digitaalisten palveluiden liiketoimintamallien ja digistrategian kehittäminen
* Palvelumuotoilu, ketterät menetelmät ja työkalut
* Digitaalisen palvelun konseptointi
* Digitaaliset palvelukanavat, työkalut, ratkaisut ja alustat
* Digitaalisen palvelun asiakasarvon suunnittelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Opetuskieli on englanti

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Pia Hellman
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L0422S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L0422S6
  Degree Programme in Business Informatics ylempi
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • T2322S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK tekniikka

Tavoitteet

Opiskelija oppii miten yritys luo, kehittää, suunnittelee ja toteuttaa liidien hoitoprosesseja sekä konversioita. Opiskelija ymmärtää asiakaspolkujen sekä yrityksen prosessien merkityksen kilpailuedun luomisessa. Kurssi perustuu HubSpotin sekä muiden markkinointityökalujen suunnittelun sekä käytön opetteluun liidien hoidon ja konversion kehittämisessä.

Sisältö

- Digitaalisten myynnin ja markkinoinnin prosessien suunnittelu ja tuotanto
- HubSpot ympäristö ja asetukset
- HubSpot CRM, Sales & Marketing ominaisuudet
- Inbound elementtien suunnittelu ja tuotanto
- Tekoäly, koneoppiminen ja markkinoinnin automaatio
- Markkinoinnin automaation suunnittelu

Kurssin harjoitukset: Kurssi sisältää lähiopetusta, HubSpot Inbound sertifikaattiin liittyvän verkkokurssin sekä sertifikaatti testin, projektityön eli HubSpot kehityssuunnitelman laadintaa (projektityö laadinnan joko yksin tai pareittain (työ esitetään videona).

Arviointi perustuu HubSpot Inbound sertifikaattiin (yksilösuoritus verkossa, arviointi hyväksytty/20 pistettä), HubSpot Inbound kehityssuunnitelmaan (0-80 pistettä) sekä projektityön vertaisarviointiin (hyväksytty/hylätty). Opiskelija saa HubSpot Inbound testin suoritettuaan HubsSpot Inbound sertifikaatin. Kurssin jokainen osa-alue on suoritettava hyväksytysti.

Aika ja paikka

Kaikki Zoomissa, kts linkki lukujärjestys

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit Omassa
HubSpot Academy sisällöt
Chaffey & Smith: Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing, Routledge 2017
Inbound Marketing, Revised and Updated: Attract, Engage, and Delight Customers Online. Brian Halligan, Dharmesh Shah; Wiley, 2014.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä
Luennot, kirjallisuus, videot, keskustelut ja caset
Projektityö tiimeissä joka perustuu markkinoinnin kehittämissuunnitelmaan joka esitetään videona
Vertaisrviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kaksi vierailijaa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei ole

Kansainvälisyys

ei ole

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20 tuntia
Ennakkotehtävä, harjoitustyöt ja projektityö 110 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi antaa hyvät perusteet myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden automatisointiin liittyvistä työkaluista, suunnittelusta ja tuotannosta. Kurssi sopii myös niille jotka tarvitsevat digitaalisen markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen liittyvää osaamista omassa työssä ja/tai opinnäytetyössään.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

HubSpot Inbound marketing certificate – yksilötehtävä ennen kurssin aloitusta 0/10p.
HubSpot kehityssuunnitelma - 1-3 hlön ryhmissä 0-80p.
Vertaisarviointi hyväksytty/hylätty 0/10p.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L1122S6
  Master's Degree Programme in Procurement
 • L0422S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L0422S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L1222S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • T2322S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK tekniikka

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää nykyhetkessä käytävää keskustelua kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta ja on tietoinen niihin liittyvistä haasteista. Oppilas tunnistaa toisiinsa liittyviä elementtejä jotka myötävaikuttavat kestäviin liike-elämän käytäntöihin ja kiertotalouteen ja kykenee näkemään niihin sisältyvät kasvu- ja liiketoimintamahdolllisuudet.

Kurssi yhdistää luovaan ja innovatiiviseen ratkaisun muodostamiseen liittyvät taidot kuten ongelmanratkomisen, projektinhallinnan, systeemiajattelun ja muotoiluajattelun kestävän kehityksen ja liike-elämän tietämykseen. Kurssi myös kehittää oppilaan kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyviä kommunikaatiotaitoja hyötynäkökulman kautta.

Sisältö

• Kiertotalouden keskeiset käsitteet: elinkaariajattelu ja kestävä suunnittelu
• Kasvu vs. hyvinvointi ilman talouskasvua ja siihen liittyvät mahdollisuudet; liiketoimintatapaukset ja innovatiot kiertotaloudessa
• Globaalit kestävyyshaasteet ja -päämäärät kiertotalouden näkökulmasta

Tehtäväkuvaus: Oppilaat ideoivat kestävyyshaasteita kehittääkseen (tai testatakseen) ratkaisuja jotka perustuvat elinkaarimallinnuksiin ja kiertotalouden periaatteisiin. Oppilaat raportoivat kurssilla tehdyn pienimuotoisen projektin tuloksista suullisesti (tiimeissä) ja yksilöllisesti (blogi/päiväkirja -formaatissa).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tiina Mikkola
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0423S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

On completion of the course, the student knows how a company can use quantitative research in order to develop its operations, and is able to design and implement a quantitative research, interpret the research results, and evaluate the reliability of the research.

Sisältö

It is a Moodle online course, supported by own videos, which students can complete relatively independently (and thus, can join with various professional backgrounds). The pedagogy is based on the flipped classroom where all study materials and tasks are available in the learning environment. The teacher will be available online several times during the course for discussion and students’ questions.

• Quantitative research process
• Basic concepts of the quantitative research
• Selecting samples
• Collecting data using questionnaires
• Preparation of the research data
• Data analysis: descriptive and inferential statistics
• Statistical testing

Assignments outline: Students complete the course by solving problems; no exams. Moodle automatically evaluates the answers.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tiina Mikkola
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0423S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

On completion of the course, the student knows how a company can use quantitative research in order to develop its operations, and is able to design and implement a quantitative research, interpret the research results, and evaluate the reliability of the research.

Sisältö

It is a Moodle online course, supported by own videos, which students can complete relatively independently (and thus, can join with various professional backgrounds). The pedagogy is based on the flipped classroom where all study materials and tasks are available in the learning environment. The teacher will be available online several times during the course for discussion and students’ questions.

• Quantitative research process
• Basic concepts of the quantitative research
• Selecting samples
• Collecting data using questionnaires
• Preparation of the research data
• Data analysis: descriptive and inferential statistics
• Statistical testing

Assignments outline: Students complete the course by solving problems; no exams. Moodle automatically evaluates the answers.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Hovi
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L0422S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • T1322S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • T1322S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • T1322S6
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • L0422S6
  Degree Programme in Business Informatics ylempi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tärkeimmät digitaalisen liiketoiminnan muutoksen teknologiaan ja markkinoihin vaikuttavat tekijät ja liiketoimintamallit. Hän ymmärtää paradigman muutoksen merkityksen. Opiskelija osaa arvioida teknologian, markkinoiden ja liiketoimintamallien muutoksen omaan organisaatioonsa ja liiketoimintaympäristöön. Opiskelija ymmärtää digitalisaation vaikutuksen liiketoimintamallien muutoksessa. Hän kykenee analysoimaan tärkeimpien muutostekijöiden vaikutusta omalla toimialallaan.

Sisältö

- Tärkeimmät teknologiamurrokseen vaikuttavat tekijät ja niiden vaikutus digitaaliseen liiketoiminnan transformaatioon
- Digitalisaation vaikutus liiketoimintamalleihin
- Digitalisaation aiheuttaman paradigman muutoksen merkitys ja vaikutus
- Transformaation ja kehittämisen erot ja yhtäläisyydet
- Digitalisaation markkinavaikutukset

Kurssitehtävät: Kurssin suorittamiseksi vaaditaan kaksi tehtävää:
1. Ryhmätehtävä, jonka tarkoituksena on analysoida annetun toimialan digitaalista transformaatiota
2. Yksilötehtävä, jossa analysoidaan opiskelija oman organisaation ja toimialan digitaaliseen murrokseen - markkinoihin, liiketoimintamalleihin ja teknologiaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Jimmy Ruokolainen
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • T1323S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • L0423S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää oleelliset asiat liiketoiminnan mallinuksen työkaluista ja menetelmistä digitaalisessa ympäristössä. Opiskelija kykenee soveltamaan työkaluja ja menetelmiä omassa organisaatiossaan. Opiskelija ymmärtää tärkeimmät digitaalisen liiketoiminnan muutoksen teknologiaan ja markkinoihin vaikuttavat tekijät ja liiketoimintamallit. Hän ymmärtää paradigman muutoksen merkityksen. Opiskelija osaa arvioida teknologian, markkinoiden ja liiketoimintamallien muutoksen omaan organisaatioonsa ja liiketoimintaympäristöön. Opiskelija ymmärtää digitalisaation vaikutuksen liiketoimintamallien muutoksessa. Opiskelija osaa analysoida kilpailuympäristöön vaikuttavia tekijöitä erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Opiskelija ymmärtää perusasiat kilpailuympäristön ja toimialan analyysistä. Hän osaa soveltaa työkaluja ja metodeja kilpailuympäristön analyysissä. Hän kykenee analysoimaan tärkeimpien muutostekijöiden vaikutusta omalla toimialallaan.

Sisältö

- Toimialan kilpailuympäristö
- Kilpailuun vaikuttavat tekijät
- Liiketoiminnan mallinnus
- Liiketoimintaympäristön analyysin työkalut ja menetelmät
- Toimiala-analyysi.

Kurssitehtävät: Kurssin suorittamiseksi vaaditaan kaksi tehtävää:
1. Opiskelijan oman toimialan kilpailuympäristön analyysi
2. Opiskelijan oman organisaation liiketoiminnan mallinnus
Molemmat tehtävät ovat yksilötehtäviä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Jimmy Ruokolainen
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • T1323S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • L0423S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää oleelliset asiat liiketoiminnan mallinuksen työkaluista ja menetelmistä digitaalisessa ympäristössä. Opiskelija kykenee soveltamaan työkaluja ja menetelmiä omassa organisaatiossaan. Opiskelija ymmärtää tärkeimmät digitaalisen liiketoiminnan muutoksen teknologiaan ja markkinoihin vaikuttavat tekijät ja liiketoimintamallit. Hän ymmärtää paradigman muutoksen merkityksen. Opiskelija osaa arvioida teknologian, markkinoiden ja liiketoimintamallien muutoksen omaan organisaatioonsa ja liiketoimintaympäristöön. Opiskelija ymmärtää digitalisaation vaikutuksen liiketoimintamallien muutoksessa. Opiskelija osaa analysoida kilpailuympäristöön vaikuttavia tekijöitä erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Opiskelija ymmärtää perusasiat kilpailuympäristön ja toimialan analyysistä. Hän osaa soveltaa työkaluja ja metodeja kilpailuympäristön analyysissä. Hän kykenee analysoimaan tärkeimpien muutostekijöiden vaikutusta omalla toimialallaan.

Sisältö

- Toimialan kilpailuympäristö
- Kilpailuun vaikuttavat tekijät
- Liiketoiminnan mallinnus
- Liiketoimintaympäristön analyysin työkalut ja menetelmät
- Toimiala-analyysi.

Kurssitehtävät: Kurssin suorittamiseksi vaaditaan kaksi tehtävää:
1. Opiskelijan oman toimialan kilpailuympäristön analyysi
2. Opiskelijan oman organisaation liiketoiminnan mallinnus
Molemmat tehtävät ovat yksilötehtäviä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

10.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Jimmy Ruokolainen
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • T1323S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • L0423S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

On completion of the course, the student understands how a company can use business analytics to gain strategic insights and is able to create a report and a dashboard (using MS Power BI and Google Data Studio), and interpret their results for decision-making.

Sisältö

It is a Moodle online course where the guidance is done via videos/Labs and texts, which students can complete relatively independently (and thus, can join with various professional backgrounds). The pedagogy is based on the flipped classroom where all study materials and tasks are available in the learning environment. The teacher will be available online several times during the course for discussion and students’ questions.

Module 1: Strategic perspective to data
• Data analytics, Business Analytics & Business Intelligence
• Basic concepts, descriptive, diagnostic, predictive and prescriptive analytics
• Business analytics process
Module 2: Data transformation, importing, preparing & transforming data
Module 3: Data modelling, creating relationships & calculating, DAX
Module 4: Data visualization, charts, maps, tables, etc & finding insights
Module 5: Building reports and dashboards, and interpreting results for decision making & strategic insights
Module 6: Power BI Service & workspaces.

Assignments outline: Students complete the course by learning via the study materials and solving tasks; no exams. Evaluation is partly automated (in Moodle) and partly done by the teacher (the case/project). At the end of this course, students are encouraged to take a “MS Power BI Certification”.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Jimmy Ruokolainen
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • T1323S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • L0423S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

On completion of the course, the student understands how a company can use business analytics to gain strategic insights and is able to create a report and a dashboard (using MS Power BI and Google Data Studio), and interpret their results for decision-making.

Sisältö

It is a Moodle online course where the guidance is done via videos/Labs and texts, which students can complete relatively independently (and thus, can join with various professional backgrounds). The pedagogy is based on the flipped classroom where all study materials and tasks are available in the learning environment. The teacher will be available online several times during the course for discussion and students’ questions.

Module 1: Strategic perspective to data
• Data analytics, Business Analytics & Business Intelligence
• Basic concepts, descriptive, diagnostic, predictive and prescriptive analytics
• Business analytics process
Module 2: Data transformation, importing, preparing & transforming data
Module 3: Data modelling, creating relationships & calculating, DAX
Module 4: Data visualization, charts, maps, tables, etc & finding insights
Module 5: Building reports and dashboards, and interpreting results for decision making & strategic insights
Module 6: Power BI Service & workspaces.

Assignments outline: Students complete the course by learning via the study materials and solving tasks; no exams. Evaluation is partly automated (in Moodle) and partly done by the teacher (the case/project). At the end of this course, students are encouraged to take a “MS Power BI Certification”.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ajoitus

01.08.2023 - 30.06.2024

Laajuus

30 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

30 op

Toteutustapa

84 % Lähiopetus, 16 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä noudattaa hyvää tutkimusetiikkaa.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategioita ja menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Työssään opiskelija osaa toimia innovatiivisesti, aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä kestävän kehityksen periaatteita soveltaen.

Opiskelija osaa tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti alansa asiantuntijana, kehittäjänä ja uudistajana sekä osaa rakentaa yhteistyötä työelämän kanssa käytäntöä hyödyttävän tiedon tuottamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyöprosessia ja sen aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin hyvän tutkimus- ja kehittämisraportoinnin mukaisesti ja osoittaa asiantuntijaviestinnän kykyä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa itsenäisesti opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja osaamista viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin vaiheet:

aiheen analyysi ja valinta,

tutkimus- tai kehittämissuunnitelman laatiminen,

tutkimuslupa,

sopimus tutkimuksellisesta kehittämistyöstä,

tutkimus- tai kehittämisprosessin toteutus,

opinnäytetyön raportointi sekä kypsyysnäyte.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on tarkoitettu Metropolia Ammattikorkeakoulun Liiketalouden alan YAMK -tutkinto-ohjelman entisille opiskelijoille, joilla on opinnäytetyö jäänyt tutkintoroolilla keskeneräiseksi. Ennen toteutukselle ilmoittautumista otathan yhteyttä koulutussuunnittelijaan, Nea Kivekäs nea.kivekas@metropolia.fi ja varmistat, että voit ilmoittautua tälle toteutukselle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönssä opiskelja kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä opiskelija tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. (vrt. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö, 2022)

Ilmoittautumisaika

10.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L1222S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • L0423S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää erilaisia lähestymistapoja projektinhallintaan ja johtamiseen, tuntee keskeiset projektinhallinnan käsitteet, osaa määritellä projektisuunnitelman ja kykenee hallinnoimaan projektia. Oppilas kykenee soveltamaan liike-elämän tutkimus- ja kehitysmetodeja tosielämän projektinhallintatapaukseen. Oppilas kykenee arvioimaan kriittisesti ja analysoimaan projektin tuloksia sekä raportoimaan projektista.

Sisältö

• Projektinjohtaminen, projektityön mallit ja metodit
• Projektityökalut alullepano- ja suunnitteluvaiheessa: hankesuunnitelma, työselvitys, vastuumatriisi, kommunikaatiosuunnitelma, projektiehdotus
• Projektityökalut toimeenpano- ja kontrollivaiheessa: työnositus, aikataulutus ja tarkat arviot
• Tiiminhallinta, tiimin johtaminen, selkeä kommunikaatio ja muut projektitaidot
• Arviointi ja mittaaminen: projektin eteneminen ja onnistuminen
• Projektiraportointi ja sidosryhmien hallinta

Tehtäväkuvaus: Kurssi sisältää joukon kysymyksiä, joilla tarkistetaan, onko oppilas tutustunut kurssin opiskelumateriaaliin. Kurssin päätehtävänä on tuottaa reflektointiin perustuva raportti (yksilötehtävä). Oppilas soveltaa liike-elämän tutkimus- ja kehitysmetodeja tosielämän projektinhallintatapauksen analysointiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Daryl Chapman
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • T1323S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • L0423S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää johtajuuden kolme
toisiinsa liittyvää keskeistä kulmakiveä. Opiskelija kykenee: käsitteellistämään työnantajaorganisaationsa strategian, muodostamaan ohjausrakenteen omalle vastuualueelleen ja ottamaan ensiaskeleet vuorovaikutteisena ihmisten johtajana moniarvoisessa organisaatiokontekstissa. Opiskelija ymmärtää digitalisaation vaikutukset strategiaan, johtamiseen ja johtamisen muutokseen.

Sisältö

Ydinsisällöt
Opintojakson teemat:
- Johtajuuden kokonaiskehys
- Strategian muodostaminen
- Ohjausrakenteen osatekijät
- Ihmisten johtamisen perusteet

Kurssisuorituksen etätehtävän kuvaus: Kuhunkin ym. pääteemaan annetaan kirjallinen kotitehtävä, jonka lähdeaineistona toimii luentomateriaali. Tehtävien käytännön kontekstina toimii opiskelijan työnantajayritys tai sen puutteessa vapaavalintainen pörssiyritys, josta on saatavilla riittävästi julkista tietoa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Daryl Chapman
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • T1323S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • L0423S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää johtajuuden kolme
toisiinsa liittyvää keskeistä kulmakiveä. Opiskelija kykenee: käsitteellistämään työnantajaorganisaationsa strategian, muodostamaan ohjausrakenteen omalle vastuualueelleen ja ottamaan ensiaskeleet vuorovaikutteisena ihmisten johtajana moniarvoisessa organisaatiokontekstissa. Opiskelija ymmärtää digitalisaation vaikutukset strategiaan, johtamiseen ja johtamisen muutokseen.

Sisältö

Ydinsisällöt
Opintojakson teemat:
- Johtajuuden kokonaiskehys
- Strategian muodostaminen
- Ohjausrakenteen osatekijät
- Ihmisten johtamisen perusteet

Kurssisuorituksen etätehtävän kuvaus: Kuhunkin ym. pääteemaan annetaan kirjallinen kotitehtävä, jonka lähdeaineistona toimii luentomateriaali. Tehtävien käytännön kontekstina toimii opiskelijan työnantajayritys tai sen puutteessa vapaavalintainen pörssiyritys, josta on saatavilla riittävästi julkista tietoa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

10.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Kevin McIntire
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • T1323S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • L0423S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Oppilas perehtyy strategian luomiseen ja toteuttamiseen dynaamisessa, kilpailullisessa liike-elämän simulaatiossa. Oppilas ymmärtää tyypillisimmät haasteet eri liiketoiminnoissa ja kykenee analysoimaan huomattavia määriä dataa päätöksenteon tueksi. Oppilas ymmärtää ja kykenee tekemään liike-elämän operaatioihin sekä rahoitukseen ja kirjanpitoon liittyviä päätöksiä.

Sisältö

• Strategian kehittäminen ja toetuttaminen
• Operaatiot ja markkinoiden hallinta
• Rahoituksen hallinta ja kirjanpito

Tehtäväkuvaus: Oppilaat muodostavat tiimejä ja analysoivat kilpailuympristöä erilaisista näkökulmista luodakseen ja toteuttaakseen valitsemansa strategian, jonka jälkeen he raportoivat yrityksensä etenemisestä kohti strategisia tavoitteitaan.

Oppimateriaalit

Strategy:
Johnson et al. 2017. Exploring Strategy (11th edition). Pearson Education Limited.

Lampel, Mintzberg et al. 2014. The Strategy Process: Concepts, Context, Cases (5th Edition). Pearson Education Limited.

Financial and Management Accounting:
Rice, Anthony (2011). Accounts Demystified: The Astonishingly Simple Guide to Accounting. Pearson Education

Corporate Finance:
Gitman & Zutter. 2012. Principles of Managerial Finance, (Brief 6th Edition). Pearson.

Operations Management:
Slack, Brandon-Jones & Johnston (2014). Operations Management (7th Edition). Pearson.

Opetusmenetelmät

An advanced business simulation game in which teams of students will need to create and implement a strategy to guide decisions related to operations, finance, and marketing in a competitive, dynamic environment.

Learning outcomes of the course:
The student has experience in creating and implementing strategy in a dynamic, competitive business simulation. The student understands the most common challenges in different business functions and is able to analyze significant amounts of data to support decision making. The student understands and can make decisions related to business operations, as well as finance and accounting issues.

Course contents:
- Strategy development and implementation
- Operations and marketing management
- Financial management and accounting.

Assignment outline: Working in teams, students analyze the competitive environment from a number of angles to create and implement a strategy and then report on their firm's progress in meeting strategic objectives.

Lisätietoja opiskelijoille

The language of instruction is English.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Personal Quiz 5
Strategic plan 15
Strategic review & renewal 15
Company performance 30
Peer evaluation 10
Management review 25
Total 100

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

19.01.2024 - 22.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Kevin McIntire
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • T1323S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • L0423S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Oppilas perehtyy strategian luomiseen ja toteuttamiseen dynaamisessa, kilpailullisessa liike-elämän simulaatiossa. Oppilas ymmärtää tyypillisimmät haasteet eri liiketoiminnoissa ja kykenee analysoimaan huomattavia määriä dataa päätöksenteon tueksi. Oppilas ymmärtää ja kykenee tekemään liike-elämän operaatioihin sekä rahoitukseen ja kirjanpitoon liittyviä päätöksiä.

Sisältö

• Strategian kehittäminen ja toetuttaminen
• Operaatiot ja markkinoiden hallinta
• Rahoituksen hallinta ja kirjanpito

Tehtäväkuvaus: Oppilaat muodostavat tiimejä ja analysoivat kilpailuympristöä erilaisista näkökulmista luodakseen ja toteuttaakseen valitsemansa strategian, jonka jälkeen he raportoivat yrityksensä etenemisestä kohti strategisia tavoitteitaan.

Oppimateriaalit

Strategy:
Johnson et al. 2017. Exploring Strategy (11th edition). Pearson Education Limited.

Lampel, Mintzberg et al. 2014. The Strategy Process: Concepts, Context, Cases (5th Edition). Pearson Education Limited.

Financial and Management Accounting:
Rice, Anthony (2011). Accounts Demystified: The Astonishingly Simple Guide to Accounting. Pearson Education

Corporate Finance:
Gitman & Zutter. 2012. Principles of Managerial Finance, (Brief 6th Edition). Pearson.

Operations Management:
Slack, Brandon-Jones & Johnston (2014). Operations Management (7th Edition). Pearson.

Opetusmenetelmät

An advanced business simulation game in which teams of students will need to create and implement a strategy to guide decisions related to operations, finance, and marketing in a competitive, dynamic environment.

Learning outcomes of the course:
The student has experience in creating and implementing strategy in a dynamic, competitive business simulation. The student understands the most common challenges in different business functions and is able to analyze significant amounts of data to support decision making. The student understands and can make decisions related to business operations, as well as finance and accounting issues.

Course contents:
- Strategy development and implementation
- Operations and marketing management
- Financial management and accounting.

Assignment outline: Working in teams, students analyze the competitive environment from a number of angles to create and implement a strategy and then report on their firm's progress in meeting strategic objectives.

Lisätietoja opiskelijoille

The language of instruction is English.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Personal Quiz 5
Strategic plan 15
Strategic review & renewal 15
Company performance 30
Peer evaluation 10
Management review 25
Total 100

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Sari Alhava
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L0422S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • T1323S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • T1322S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • T1323S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • T1322S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • L0423S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L0423S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksinkertaista ja selvästi puhuttua yleiskieltä hyvin tutuissa arkipäivän tilanteissa. Hän osaa kertoa lyhyesti omasta taustastaan, kodistaan ja päivästään ja ymmärtää hyvin lyhyitä tekstejä tutuista aiheista. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.2.

Sisältö

- suullinen ja kirjallinen viestintä yksinkertaisissa, jokapäiväisissä tilanteissa: ihmisten tapaaminen ja tutustuminen; itsestä, perheestä ja arkipäivästä kertominen; rutiininomaiset ostostilanteet
- perusrakenteita: verbityypit ja verbien taivutus preesensissä, genetiivi, partitiivi, astevaihtelua, omistusrakenne, kysyminen
- suomen puhekielen pääpiirteitä
- perustietoja suomalaisesta kulttuurista ja tavoista

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- osaa kertoa perusasiat itsestään ja arkipäivästään
- ymmärtää samat asiat toisen puheesta
- tunnistaa verbityypit ja verbien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa nominien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa astevaihtelun tutuissa sanoissa
- tietää perusasioita suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- osaa kertoa itsestään tutuissa jokapäiväisissä tilanteissa
- osaa käyttää suppeaa perussanastoa puhuessaan ja kirjoittaessaan
- pystyy soveltamaan tuttuja kielen rakenteita ohjeiden mukaan
- ymmärtää peruspiirteitä suomen kielestä, kulttuurista ja tavoista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa soveltaa oppimiaan ilmauksia ja sanastoa kertoessaan itsestään ja kysyessään keskustelukumppanin elämästä
- osaa kartuttaa sanastoaan ja käyttää sitä jokapäiväisissä tilanteissa
- pystyy soveltamaan oppimaansa kielioppia uusiin sanoihin ja ilmauksiin
- ymmärtää suomen kieltä, kulttuuria ja tapoja ja osoittaa kiinnostusta niihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa kertoa perusasiat itsestään ja arkipäivästään
- ymmärtää samat asiat toisen puheesta
- tunnistaa verbityypit ja verbien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa nominien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa astevaihtelun tutuissa sanoissa
- tietää perusasioita suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista.

Esitietovaatimukset

Aiempaa suomen kielen osaamista ei vaadita.

Lisätiedot

Lähtötaso: 0/A1.1
Tavoitetaso: A1.2

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

The course gives you future competencies for your own supervisory work and allows you to solve your own leadership and management questions through systems thinking. In the course, you will also learn how you can utilize systemic leadership and coaching in your own work.

Sisältö

Changing leadership paradigm
Complexity and the need of a mindset shift
System intelligence as a future competence
Systemic leadership competencies and coaching tools
Organization constellations as a tool for dealing with complexity in modern organizations

Aika ja paikka

Mon 11.9.2023 9-12
Tue 12.9.2023 9-12
Wed 13.9.2023 9-12
Mon 18.9.2023 9-12

Oppimateriaalit

The students will write a reflective learning diary during the course based on literature, articles and workshops.

Opetusmenetelmät

The course will be implemented online in the autumn 2023. The course includes lectures, group discussions and reflective sessions. The focus is on combining systemic leadership theories to practice and learn how to use different tools in organizations. The language of the course will be English.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation in a scale of 1-5

Ilmoittautumisaika

25.09.2023

Ajoitus

25.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
 • Anu Luoma
 • Nea Kivekäs
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Aika ja paikka

Tämä opintojakso koostuu:
1) Pakollisesta kick-off sessiossa Myyrmäen kampuksella ke 25.10.23 klo 11:40-13:30, huone A215
2) itsenäisestä opiskelusta ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä
3) palaute- ja ohjauskeskustelusta opettajan kanssa (varattava erillisen aikataulun mukaisesti)
4) vapaaehtoisesta workshopista joka järjestetään Myyrmäen kampuksella (aika ja paikka vahvistetaan myöhemmin)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tämä toteutus on tarkoitettu Maseter of Business Informatics opiskelijoille

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 14.06.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • T1323S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • L0423S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 14.06.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • T1323S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • L0423S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Oppimateriaalit

Learning outcomes of the course

The purpose of the course is to improve the student's professional expertise, research and development skills, and expertise in critical argumentation and knowledge formation skills that can contribute to the field.
Goals:
• The student is able to identify, evaluate and argue research and development needs from different angles.
• The student can critically evaluate and utilise national and international research data and material for the purposes of working life development and RDI.
• The student is familiar with methods suitable for research and development projects in their field and can select the appropriate qualitative, quantitative or development methods for research and development projects.
• The student follows the principles of responsible conduct of research, data protection and research ethics and can apply the principles of open science and research in research and development activities.
• The student is able to evaluate the reliability of the research and development project appropriately.
• The student can communicate fluently about research and development issues.
• The student can act with initiative and responsibility in multidisciplinary development networks and carry out various working life development projects.

The course has a number of recommended readings (shared in the course) and other course materials (guest lectures, slides, etc, shared in the course workspace).

Opetusmenetelmät

Course contents

• Identification and evaluation of research and development needs
• Approaches to research and development work
• Systematic acquisition of information in research and development work
• Research and development processes and methods:
o Quantitative, qualitative and development methods
o Data collection, analysis, reliability and interpretation of data
• Research ethics, data protection and responsible conduct of research, and the principles of open science and research
• Communication and reporting of research and development work

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS = appx. 27 hours of student work (including instructions, assignments, self-study, readings, etc).

Lisätietoja opiskelijoille

The language of instruction is English.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Excellent

The student is able to assess in a critical way and to argue from many angles the needs and stages of research and development work in their field. The student is able to critically analyse and assess relevant information and to apply it skillfully in development work. The student is able to use excellently the key concepts and methods used in their field's research and development work, and to apply them in multiple and innovative ways. They have internalised the data protection and research ethics guidelines, and develop operations that comply with them. They communicate and report convincingly on their research and development work. The student is able to lead independent research and development projects and engage in constructive cooperation with others.

Good

The student is able to analyse and argue the needs and stages of research and development work in their field. The student is able to compare, analyse and make use of relevant information purposefully in development work. The student is able to properly use key concepts and method in their field's research and development work, and to apply them in a variety of ways. They adhere to data protection and research ethics guidelines. They communicate and report clearly on their research and development work. The student is able to carry out independent research and development projects that develop working life, and is capable of cooperation with others.

Satisfactory

The student is able to identify and describe the needs and stages of research and development work in their field. The student is able to make use of relevant information in development work. The student is able to use and apply key concepts and methods in their field's research and development work. They are able to identify and take into account any data protection and research ethics issues. They can communicate and report on their research and development work. The student is able to, in cooperation with others, to carry out research and development projects that develop working life.

Approved
The student is able to identify and describe the needs and stages of research and development work in their field. The student is able to make use of relevant information in development work. The student is able to use and apply key concepts and methods in their field's research and development work. They are able to identify and take into account any data protection and research ethics issues. They can communicate and report on their research and development work. The student is able to, in cooperation with others, to carry out research and development projects that develop working life.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

13.02.2023 - 16.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • MEN Liiketalous ope
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija ymmärtää yrityksen yhteiskuntavastuun (CSR) lähtökohdat, yhteiskuntavastuuohjelmien kriittiset kohdat ja sen toteuttamisen kannalta tärkeät kysymykset. Hän osaa laatia strategisen viestintäsuunnitelman yhteiskuntavastuuohjelman käynnistämiseksi sekä seurata käynnissä olevan ohjelman toteutumista.

Sisältö

- CSR:n tausta ja ydinkysymykset;
- CSR ja kestävä kehitys;
- CSR ja innovaatiot;
- CSR eri kulttuurikonteksteissa;
- strategiset partneruudet CSR:n näkökulmasta
- case-esimerkkejä yksityiseltä ja julkiselta/kolmannelta sektorilta

Aika ja paikka

PLEASE kindly note! The course workspace will be opened by 25.06.2023 (well in advance before the course starts). The students can start working on their assignments immediately and finish the course on the last day of the classes.

Course schedule (5 meetings online):

14th August, Mon, 16-19 pm
15th August, Tue, 16-19 pm
16th August, Wed, 16-19 pm
21st August, Mon, 16-19 pm (must attend; peer review of assignment presentations)
22nd August, 16-19 pm, Q&A.

Zoom link for all sessions is this: https://metropolia.zoom.us/j/4891765119 , Meeting ID: 489 176 5119

Oppimateriaalit

Recommended readings:

CSR has attracted a lot of attention and there are multiple publications on this topic. For this course, we can recommend to read these 2 recent online e-books that should give a good overall view of the CSR:

1) RECOMMENDED: Olkkonen, Laura and Quarshie, Anne (2019). "Corporate Social Responsibility in Finland: Origins, Characteristics, and Trends". Springer International Publishing 2019. - This is a good, very modern, easy-reading book, available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

2) RECOMMENDED: Haynes, K., Murray, A., Dillard, J. (2012). "Corporate Social Responsibility: A Research Handbook". Routledge 2012. - This a time-proven, deep-diving book that provides a classic view of CSR and its main debate topics. For advanced readers. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

3) additionally, you can consult "Dictionary of Corporate Social Responsibility: CSR, Sustainability, Ethics and Governance", Eds. S.O.Idowu, N.Capaldi, M.S.Fifka, L.Zu, R.Schmidpeter. Springer International Publishing 2017. - Use this e-book if you need a quick access to a definition in CSR. It has an excellent collection of definitions and key concepts in CSR. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

4) additionally, the course also has a collection of ARTICLES in "Documents".

Opetusmenetelmät

The course is aimed at the Master´s students who already have work experience and have probably come across CSR activities in their work life, or have initial understanding of this area and its application, as well as have opinions about societal, sustainability, environmental and other challenges that business could or should be responsible for.

Learning outcomes:

The student understands contemporary debates about corporate social responsibility. The student recognizes different levels of CSR, ranging from occasional to strategic, and can also recognize business opportunities in CSR; and is able to come up, argue for, and plan for own innovative CSR activity on the selected level.

The course pulls together the skills related to creative & innovative solution building including problem solving, systems thinking, design thinking together with CSR knowledge and business knowledge.

Teaching methods include: online sessions, interactive discussions, case presentations, reading, and doing individual assignments.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The course will rely on the industry-university cooperation (as planned in October 2022).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The course includes 2 assignment presentations:
Assignment 1 - due date is 20th August, 23.59 pm
Assignment 2 - due date is 10th September, 23.59 pm.

The assignment instructions will be available by 25.06.2023. Any earlier submissions are very welcome!

The course grade is comprised of:
40% for Assignment A + 40% for Assignment B + 20% for class discussion and participation in class activities (including the peer review of presentations on 21st August, Monday at 15-18 pm).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Please inform the course instructor in advance if you are not able to attend online meetings. Some of the materials will be video-recorded, so an alternative implementation method is without attendance (or with a reduced attendance), but with an additional task.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course workload is 5 ECTS, which is appx. 130h of work (online meetings, readings, assignments and self-study).

Sisällön jaksotus

Course contents:

- Key concepts in CSR
- Latest approaches to CSR
- Strategic CSR
- Social challenges and responsible business: cases.

Lisätietoja opiskelijoille

The course is held in English.

Course instructor

Zinaida Grabovskaia, PhL, Senior lecturer
Head of Master’s Programme in Business Informatics
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Room 250, Leiritie 1, 01600 Vantaa, Finland
tel. +358 40 198 4008
Email: zinaida.grabovskaia@metropolia.fi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is assessed on the 0 (failed) – 5 (excellent) grading scale.

Approved / Failed

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Satisfactory

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Good

Good overall performance: can apply and articulate concepts and information well both verbally and in writing, certain areas of individual or team output require further attention; shows appropriate level of interest and motivation in individual and team activities. Good presentation delivery and analysis.

Excellent

Excellent performance in all elements of the course: shows interest and motivation in individual and team activities and assignments, fully applies and clearly articulates concepts and information both verbally and in writing. The student is able to support his/her argument with references to the recommended reading and lecture content. Excellent presentation, delivery and analysis.

Lisätiedot

Opintojakson opetuskieli on englanti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (kiitettävä).