Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Optometristi (ylempi AMK)
Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK)
Tunnus
(S3123S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Mari Virtanen
 • Outi Pyrhönen
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Opiskelijaryhmät
 • S3123S6
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan kyvykkyyksiä oman osaamisensa tunnistamisessa ja kehittämisessä ja laaja-alaisessa asiantuntijaroolissa toimimisessa.

Opiskelija tunnistaa kliinisen asiantuntijan roolin ja tuntee siihen keskeisesti vaikuttavat tekijät sosiaali- ja terveyspalveluissa. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman. Opiskelija tuntee osaamisen tuotteistamisen ja asiantuntijabrändiin liittyviä mahdollisuuksia osana urakehitystä, toimenkuvan kehittämisessä ja osaamisen tekemisessä näkyväksi.

Opiskelija tunnistaa työyhteisön valmiuksia ja edistää toimintakulttuuria digitaalisuuden toteuttamisessa. Opiskelija osaa arvioida asiantuntijatyön digitalisoitumista.

Opiskelija syventyy digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kliinisen asiantuntijan ydinkompetensseihin: teknologiat ja digikyvykkyydet, etiikka, viestintä, ohjaus, opettaminen ja asiakaslähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Sisältö

- Asiantuntijuus kehittyvissä toimintaympäristöissä
- Kliinisen asiantuntijan ydinkompetenssit
- Oman osaamisen tunnistaminen ja kehittymissuunnitelma
- Osaamisen tuotteistaminen ja asiantuntijabrändi
- Työyhteisön edellytykset ja toimintakulttuurin uudistaminen

Aika ja paikka

Yhteisöllinen työskentely, https://metropolia.zoom.us/my/lehtorivirtanen
1.9. klo 14.15-16 Orientaatio & ydinkompetenssit (Virtanen & Pyrhönen)
7.9. klo 14-16 Ydinkompetenssit jatkuu (Virtanen)
13.9. klo 13-16 Asiantuntijarooli & osaamisen tuotteistaminen (Virtanen)
15.9. klo 13-15 Osaamisen tunnistaminen & kehittymissuunnitelma (Pyrhönen & Virtanen)
10.10. klo 13-16 Asiantuntijaviestintä, opintojakson päätös (Virtanen & Pyrhönen)

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaalit ja kirjallisuus Moodlessa, joka avautuu toteutuksen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kokonaan verkossa toteutuva opintojakso, joka sisältää yhteisölliseen oppimiseen perustuvia interaktiivisia webinaareja, itsenäisesti opiskeltavia opetusvideoita, verkkokeskustelua ja yksilötehtäviä. Toteutus etenee aikataulun mukaan, eikä sitä voi suorittaa kokonaan omaan tahtiin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävät työelämälähtöisiä ja kytketty vallitsevaan aikaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Ei KV-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h = 1 op.
135 h= 5 op.
YHTEENSÄ 135 h opiskelijan työtä.

Webinaarityöskentely ja itsenäinen opiskelu Moodlessa, 2 op +
tehtävä 3 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksilukea jos opiskelija on toiminut keskeisessä roolissa digitalisoitumista koskevissa sote-alan palveluiden tuotanto- tai asiakasprojekteissa tai keskeisten prosessien digitalisoimisessa ja/ tai hänellä on ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia tämän jakson sisältöä vastaavia opintoja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön hyvin. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön monipuolisesti ja laajasti. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa käytäntöön osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa käytäntöön, on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksoon sisältyvät tehtävät Moodlessa (hyväksytty - täydennettävä - hylätty).
Arvioitava tehtävä: Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (hyväksytty - täydennettävä - hylätty)

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksilukea aiemmin suoritetuilla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisilla opinnoilla, joiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen.

Ilmoittautumisaika

08.05.2023 - 15.04.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Mari Virtanen
 • Petra Heino
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan kyvykkyyksiä oman osaamisensa tunnistamisessa ja kehittämisessä ja laaja-alaisessa asiantuntijaroolissa toimimisessa.

Opiskelija tunnistaa kliinisen asiantuntijan roolin ja tuntee siihen keskeisesti vaikuttavat tekijät sosiaali- ja terveyspalveluissa. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman. Opiskelija tuntee osaamisen tuotteistamisen ja asiantuntijabrändiin liittyviä mahdollisuuksia osana urakehitystä, toimenkuvan kehittämisessä ja osaamisen tekemisessä näkyväksi.

Opiskelija tunnistaa työyhteisön valmiuksia ja edistää toimintakulttuuria digitaalisuuden toteuttamisessa. Opiskelija osaa arvioida asiantuntijatyön digitalisoitumista.

Opiskelija syventyy digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kliinisen asiantuntijan ydinkompetensseihin: teknologiat ja digikyvykkyydet, etiikka, viestintä, ohjaus, opettaminen ja asiakaslähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Sisältö

- Asiantuntijuus kehittyvissä toimintaympäristöissä
- Kliinisen asiantuntijan ydinkompetenssit
- Oman osaamisen tunnistaminen ja kehittymissuunnitelma
- Osaamisen tuotteistaminen ja asiantuntijabrändi
- Työyhteisön edellytykset ja toimintakulttuurin uudistaminen

Aika ja paikka

Teema I: Orientaatio
Teema II: Ydinkompetenssit & asiantuntijarooli
Teema III: Oman osaamisen tunnistaminen & henkilökohtainen kehittymissuunnitelma
Teema IV: Asiantuntijaviestintä & osaamisen tuotteistaminen

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaalit ja kirjallisuus Moodlessa, joka avautuu toteutuksen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kokonaan verkossa toteutuva opintojakso, oman aikataulun mukaisesti. Opiskelun voi aloittaa ja lopettaa itselle sopivana aikana. Tehtävien palautukselle on vaihtoehtoisia palautuspäivämääriä. Huomioitahan kuitenkin, että suoritteet käsitellään ja rekisteröidään joka kuukauden ensimmäisellä viikolla.

Toteutus sisältää itsenäistä työskentelyä ja esilaista oppimista tukevaa materiaalia (videot, kirjallisuus, verkkokeskustelu, oman osaamisen arviointi, vertaisarviointi).
Kaikki tehtävät ovat yksilötehtäviä, joskin ne voivat sisältää vertaisarvioitavia osia.

Toteutus etenee suunnitellun aikataulun mukaan, mutta sen voi myös suorittaa kokonaan omaan tahtiin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävät työelämälähtöisiä ja kytketty vallitsevaan aikaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Ei KV-yhteyksiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h = 1 op.
135 h= 5 op.
YHTEENSÄ 135 h opiskelijan työtä.

Itsenäinen opiskelu Moodlessa, 2 op + kirjallinen tehtävä 3 op.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, esimerkiksi bioanalyytikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), jalkaterapeutti (AMK), kätilö (AMK), optometristi (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai omaat muun sopivan koulutustaustan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön hyvin. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön monipuolisesti ja laajasti. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa käytäntöön osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa käytäntöön, on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksoon sisältyvät tehtävät Moodlessa (hyväksytty - täydennettävä - hylätty).
Arvioitava tehtävä: Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (hyväksytty - täydennettävä - hylätty)

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksilukea aiemmin suoritetuilla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisilla opinnoilla, joiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Mari Virtanen
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan kyvykkyyksiä oman osaamisensa tunnistamisessa ja kehittämisessä ja laaja-alaisessa asiantuntijaroolissa toimimisessa.

Opiskelija tunnistaa kliinisen asiantuntijan roolin ja tuntee siihen keskeisesti vaikuttavat tekijät sosiaali- ja terveyspalveluissa. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman. Opiskelija tuntee osaamisen tuotteistamisen ja asiantuntijabrändiin liittyviä mahdollisuuksia osana urakehitystä, toimenkuvan kehittämisessä ja osaamisen tekemisessä näkyväksi.

Opiskelija tunnistaa työyhteisön valmiuksia ja edistää toimintakulttuuria digitaalisuuden toteuttamisessa. Opiskelija osaa arvioida asiantuntijatyön digitalisoitumista.

Opiskelija syventyy digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kliinisen asiantuntijan ydinkompetensseihin: teknologiat ja digikyvykkyydet, etiikka, viestintä, ohjaus, opettaminen ja asiakaslähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Sisältö

- Asiantuntijuus kehittyvissä toimintaympäristöissä
- Kliinisen asiantuntijan ydinkompetenssit
- Oman osaamisen tunnistaminen ja kehittymissuunnitelma
- Osaamisen tuotteistaminen ja asiantuntijabrändi
- Työyhteisön edellytykset ja toimintakulttuurin uudistaminen

Aika ja paikka

Teema I: Orientaatio
Teema II: Ydinkompetenssit & asiantuntijarooli
Teema III: Oman osaamisen tunnistaminen & henkilökohtainen kehittymissuunnitelma
Teema IV: Asiantuntijaviestintä & osaamisen tuotteistaminen

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaalit ja kirjallisuus Moodlessa, joka avautuu toteutuksen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kokonaan verkossa toteutuva opintojakso, oman aikataulun mukaisesti. Opiskelun voi aloittaa ja lopettaa itselle sopivana aikana. Tehtävien palautukselle on vaihtoehtoisia palautuspäivämääriä. Huomioitahan kuitenkin, että suoritteet käsitellään ja rekisteröidään joka kuukauden ensimmäisellä viikolla.

Toteutus sisältää itsenäistä työskentelyä ja esilaista oppimista tukevaa materiaalia (videot, kirjallisuus, verkkokeskustelu, oman osaamisen arviointi, vertaisarviointi).
Kaikki tehtävät ovat yksilötehtäviä, joskin ne voivat sisältää vertaisarvioitavia osia.

Toteutus etenee suunnitellun aikataulun mukaan, mutta sen voi myös suorittaa kokonaan omaan tahtiin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävät työelämälähtöisiä ja kytketty vallitsevaan aikaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Ei KV-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h = 1 op.
135 h= 5 op.
YHTEENSÄ 135 h opiskelijan työtä.

Itsenäinen opiskelu Moodlessa, 2 op + kirjallinen tehtävä 3 op.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, esimerkiksi bioanalyytikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), jalkaterapeutti (AMK), kätilö (AMK), optometristi (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai omaat muun sopivan koulutustaustan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön hyvin. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön monipuolisesti ja laajasti. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa käytäntöön osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa käytäntöön, on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksoon sisältyvät tehtävät Moodlessa (hyväksytty - täydennettävä - hylätty).
Arvioitava tehtävä: Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (hyväksytty - täydennettävä - hylätty)

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksilukea aiemmin suoritetuilla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisilla opinnoilla, joiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 05.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 95

Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Mari Virtanen
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Opiskelijaryhmät
 • S3123S6
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • L1323S6
  Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ylempi
 • S2923S6
  Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ylempi AMK

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan osaamista sosiaali- ja terveysalan digitalisaatiosta ilmiönä, sen keskeisistä käsitteistä, toimintaa ohjaavista ajureista ja keskeisimmistä digitalisaatiohankkeista. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa osaamista tulevaisuuden digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijuuden näkökulmasta.

Opiskelija hallitsee sosiaali- ja terveysalan digitalisaation keskeiset käsitteet ja osaa selittää kehityksen taustalla vaikuttavia ilmiötä. Opiskelija tuntee palvelujärjestelmien periaatteet, keskeiset kansalliset digitalisaatiohankkeet ja tunnistaa digitaalisten palvelujen kehittämiskohteita. Opiskelija tunnistaa nykyisten palvelujen lisäksi vaihtoehtoisia tulevaisuuksia digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja osaa arvioida digitalisaation mahdollisuuksia osana sosiaali- ja terveysalan kehittämistä.

Sisältö

- Palvelujärjestelmät ja digitalisaatio
- Digitalisaation keskeisimmät käsitteet, ilmiöt ja niiden vaikutukset sosiaali- ja terveysalalla
- Keskeiset digitalisaatiohankkeet ja digitalisoituneet prosessit
- Tulevaisuusajattelu digitaalisten palvelujen kehittämisessä
- Terveys- ja hyvinvointiteknologian perusteet

Aika ja paikka

Erillisen aikataulun mukaan.

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaalit ja kirjallisuus Moodlessa, joka avautuu toteutuksen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kokonaan verkossa toteutuva opintojakso, joka sisältää yhteisölliseen oppimiseen perustuvia interaktiivisia webinaareja, itsenäisesti opiskeltavia opetusvideoita, verkkokeskustelua ja yksilötehtäviä. Toteutus etenee aikataulun mukaan, eikä sitä voi suorittaa kokonaan omaan tahtiin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävät työelämälähtöisiä ja kytketty vallitsevaan aikaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Ei KV-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h = 1 op.
135 h= 5 op.
YHTEENSÄ 135 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Teema I: Digitalisaation keskeisimmät käsitteet, ilmiöt ja niiden vaikutukset sosiaali- ja terveysalalla
Teema II: Keskeiset digitalisaatiohankkeet ja digitalisoituneet prosessit
Teema III: Tulevaisuusajattelu digitaalisten palvelujen kehittämisessä
Teema IV: Terveys- ja hyvinvointiteknologian perusteet

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksilukea jos opiskelija on toiminut keskeisessä roolissa digitalisoitumista koskevissa sote-alan palveluiden tuotanto- tai asiakasprojekteissa tai keskeisten prosessien digitalisoimisessa ja/ tai hänellä on ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia tämän jakson sisältöä vastaavia opintoja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön hyvin. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön monipuolisesti ja laajasti. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa käytäntöön osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa käytäntöön, on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 1-4 ja 6-8 arvosanalla 1-5
Tehtävä 5 hyväksytty - täydennettävä - hylätty

Kokonaisarvosana suoritteiden keskiarvolla 1-5

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksilukea aiemmin suoritetuilla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisilla opinnoilla, joiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä.

Ilmoittautumisaika

08.05.2023 - 15.04.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Mari Virtanen
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan osaamista sosiaali- ja terveysalan digitalisaatiosta ilmiönä, sen keskeisistä käsitteistä, toimintaa ohjaavista ajureista ja keskeisimmistä digitalisaatiohankkeista. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa osaamista tulevaisuuden digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijuuden näkökulmasta.

Opiskelija hallitsee sosiaali- ja terveysalan digitalisaation keskeiset käsitteet ja osaa selittää kehityksen taustalla vaikuttavia ilmiötä. Opiskelija tuntee palvelujärjestelmien periaatteet, keskeiset kansalliset digitalisaatiohankkeet ja tunnistaa digitaalisten palvelujen kehittämiskohteita. Opiskelija tunnistaa nykyisten palvelujen lisäksi vaihtoehtoisia tulevaisuuksia digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja osaa arvioida digitalisaation mahdollisuuksia osana sosiaali- ja terveysalan kehittämistä.

Sisältö

- Palvelujärjestelmät ja digitalisaatio
- Digitalisaation keskeisimmät käsitteet, ilmiöt ja niiden vaikutukset sosiaali- ja terveysalalla
- Keskeiset digitalisaatiohankkeet ja digitalisoituneet prosessit
- Tulevaisuusajattelu digitaalisten palvelujen kehittämisessä
- Terveys- ja hyvinvointiteknologian perusteet

Aika ja paikka

Erillisen aikataulun mukaan.

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaalit ja kirjallisuus Moodlessa, joka avautuu toteutuksen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kokonaan verkossa toteutuva opintojakso, oman aikataulun mukaisesti. Opiskelun voi aloittaa ja lopettaa itselle sopivana aikana. Tehtävien palautukselle on vaihtoehtoisia palautuspäivämääriä. Huomioitahan kuitenkin, että suoritteet käsitellään ja rekisteröidään joka kuukauden ensimmäisellä viikolla.

Toteutus sisältää itsenäistä työskentelyä ja esilaista oppimista tukevaa materiaalia (videot, kirjallisuus, verkkokeskustelu, oman osaamisen arviointi, vertaisarviointi).
Kaikki tehtävät ovat yksilötehtäviä, joskin ne voivat sisältää vertaisarvioitavia osia.

Toteutus etenee suunnitellun aikataulun mukaan, mutta sen voi myös suorittaa kokonaan omaan tahtiin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävät työelämälähtöisiä ja kytketty vallitsevaan aikaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Ei KV-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h = 1 op.
135 h= 5 op.
YHTEENSÄ 135 h opiskelijan työtä.

Itsenäinen opiskelu Moodlessa, 2op + kirjallinen tehtävä 3 op

Sisällön jaksotus

Teema I: Digitalisaation keskeisimmät käsitteet, ilmiöt ja niiden vaikutukset sosiaali- ja terveysalalla
Teema II: Keskeiset digitalisaatiohankkeet ja digitalisoituneet prosessit
Teema III: Tulevaisuusajattelu digitaalisten palvelujen kehittämisessä
Teema IV: Terveys- ja hyvinvointiteknologian perusteet

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, esimerkiksi bioanalyytikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), jalkaterapeutti (AMK), kätilö (AMK), optometristi (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai omaat muun sopivan koulutustaustan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön hyvin. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön monipuolisesti ja laajasti. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa käytäntöön osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa käytäntöön, on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 1-4 ja 6-8 arvosanalla 1-5
Tehtävä 5 hyväksytty - täydennettävä - hylätty

Kokonaisarvosana suoritteiden keskiarvolla 1-5

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksilukea aiemmin suoritetuilla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisilla opinnoilla, joiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Mari Virtanen
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan osaamista sosiaali- ja terveysalan digitalisaatiosta ilmiönä, sen keskeisistä käsitteistä, toimintaa ohjaavista ajureista ja keskeisimmistä digitalisaatiohankkeista. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa osaamista tulevaisuuden digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijuuden näkökulmasta.

Opiskelija hallitsee sosiaali- ja terveysalan digitalisaation keskeiset käsitteet ja osaa selittää kehityksen taustalla vaikuttavia ilmiötä. Opiskelija tuntee palvelujärjestelmien periaatteet, keskeiset kansalliset digitalisaatiohankkeet ja tunnistaa digitaalisten palvelujen kehittämiskohteita. Opiskelija tunnistaa nykyisten palvelujen lisäksi vaihtoehtoisia tulevaisuuksia digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja osaa arvioida digitalisaation mahdollisuuksia osana sosiaali- ja terveysalan kehittämistä.

Sisältö

- Palvelujärjestelmät ja digitalisaatio
- Digitalisaation keskeisimmät käsitteet, ilmiöt ja niiden vaikutukset sosiaali- ja terveysalalla
- Keskeiset digitalisaatiohankkeet ja digitalisoituneet prosessit
- Tulevaisuusajattelu digitaalisten palvelujen kehittämisessä
- Terveys- ja hyvinvointiteknologian perusteet

Aika ja paikka

Erillisen aikataulun mukaan.

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaalit ja kirjallisuus Moodlessa, joka avautuu toteutuksen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kokonaan verkossa toteutuva opintojakso, oman aikataulun mukaisesti. Opiskelun voi aloittaa ja lopettaa itselle sopivana aikana. Tehtävien palautukselle on vaihtoehtoisia palautuspäivämääriä. Huomioitahan kuitenkin, että suoritteet käsitellään ja rekisteröidään joka kuukauden ensimmäisellä viikolla.

Toteutus sisältää itsenäistä työskentelyä ja esilaista oppimista tukevaa materiaalia (videot, kirjallisuus, verkkokeskustelu, oman osaamisen arviointi, vertaisarviointi).
Kaikki tehtävät ovat yksilötehtäviä, joskin ne voivat sisältää vertaisarvioitavia osia.

Toteutus etenee suunnitellun aikataulun mukaan, mutta sen voi myös suorittaa kokonaan omaan tahtiin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävät työelämälähtöisiä ja kytketty vallitsevaan aikaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Ei KV-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h = 1 op.
135 h= 5 op.
YHTEENSÄ 135 h opiskelijan työtä.

Itsenäinen opiskelu Moodlessa, 2op + kirjallinen tehtävä 3 op

Sisällön jaksotus

Teema I: Digitalisaation keskeisimmät käsitteet, ilmiöt ja niiden vaikutukset sosiaali- ja terveysalalla
Teema II: Keskeiset digitalisaatiohankkeet ja digitalisoituneet prosessit
Teema III: Tulevaisuusajattelu digitaalisten palvelujen kehittämisessä
Teema IV: Terveys- ja hyvinvointiteknologian perusteet

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, esimerkiksi bioanalyytikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), jalkaterapeutti (AMK), kätilö (AMK), optometristi (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai omaat muun sopivan koulutustaustan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön hyvin. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön monipuolisesti ja laajasti. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa käytäntöön osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa käytäntöön, on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 1-4 ja 6-8 arvosanalla 1-5
Tehtävä 5 hyväksytty - täydennettävä - hylätty

Kokonaisarvosana suoritteiden keskiarvolla 1-5

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksilukea aiemmin suoritetuilla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisilla opinnoilla, joiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 14.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 92

Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Mari Virtanen
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Opiskelijaryhmät
 • S3123S6
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • L1323S6
  Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ylempi
 • S2923S6
  Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ylempi AMK

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan tutkimus- ja kehittämisosaamista uuden tiedon tuottamisessa ja toimintatapojen uudistamisessa tulevaisuutta ennakoivissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa osaamista asiakaslähtöisten, kestävien ja laadukkaiden tutkimus- ja kehittämishakkeiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja kriittisessä arvioinnissa.

Opiskelija osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta sopivat laadulliset tai määrälliset tutkimusmenetelmät tai tarkoitukseen soveltuvat kehittämismenetelmät (määrällinen, laadullinen, tutkimuksellinen kehittäminen, kirjallisuuskatsaukset) ja perustella tekemänsä valinnat. Opiskelija hallitsee systemaattisen tiedonhaun, aineistonkeruun, käsittelyn, analysoinnin menetelmät ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämisprosessien vaiheet, tutkimusetiikan ja tietosuojan, ja osaa soveltaa niitä käytännössä tutkimus- ja kehittämismenetelmäkohtaisesti. Opiskelija osaa toteuttaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ja kehittämistyön käytännössä. Opiskelija osaa raportoida tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Sisältö

- Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen ja kehittämistoiminnan menetelmät
- Aineisto ja aineistonkeruu
- Määrällisen tutkimuksen tilastolliset analyysit, laadullisen aineiston analysointi
- Kehittämistoiminnan aineistojen analysointi
- Tutkimuksen ja kehittämisen eettisyys, luotettavuus ja vaikuttavuus
- Asiantuntijaviestinnän erilaiset muodot tutkimusten ja kehittämistöiden raportoinnissa

Aika ja paikka

WEBINAARIT
15.1.2024 klo 14-16 Orientaatio opintojaksoon
16.1.2024 klo 13-16 Laadullinen tutkimus: aineiston kuvailu, laadunarviointi ja sisällönanalyysi
18.1.2024 klo 9-12 Määrällinen tutkimus: aineiston tilastollinen kuvailu ja tilastolliset testit
12.2.2024 klo 13-16 Kehittämistyö: vaiheittainen eteneminen ja aineistot (valmistaudu perehtymällä aineistoon)
13.2.2024 klo 9-12 Kirjallisuuskatsaukset (valmistaudu perehtymällä aineistoon)
13.3.24 klo 9-11 Valmis opinnäyte (yhteen valmiiden ONTien kanssa)
14.3.2024 klo 9-12 Aineistonhallinta ja - suunnitelma (valmistaudu perehtymällä aineistoon)

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksoon liittyvä materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa (sis. tehtäviä ja keskustelua opetuksen aikana)
Itsenäistä opiskelua ja työskentelyä Moodlessa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso päättyy 12.4.2024, jolloin kaikki tehtävät valmiina.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Teemat:
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Kirjallisuuskatsaukset
Tutkimuksellinen kehittäminen
Aineistonhallinta
Etiikka

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön hyvin. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön monipuolisesti ja laajasti. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa käytäntöön osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa käytäntöön, on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktivoivat tehtävät (HYV-HYL, 70% vastauksista oikein)

Vertaisarvioitava kirjallinen tehtävä (1-5), jossa kaksi osaa.
1) menetelmällinen kuvaus valitusta menetelmästä
2) aineistonhallintasuunnitelma

Opintojakson kokonaisarviointi kirjallisen tehtävän perusteella.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksilukea aiemmin suoritettujen ylemmän korkeakoulututkinnon tai tiedekorkeakoulun syventävillä aineopinnoilla (60 op), edellyttäen kuitenkin, että suoritettujen jaksojen sisällöt vastaavat näiden opintojaksojen sisältöjä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 92

Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Liisa Nuutinen
Vastuuhenkilö

Antti Niemi

Opiskelijaryhmät
 • S3123S6
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • L1323S6
  Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ylempi
 • S2923S6
  Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ylempi AMK

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan osaamista sisäisten laadunarviointiprosessien johtamisessa ja tarvittavaa asiantuntijuutta ulkoisissa laadunarvioinneissa.

Opiskelija osaa arvioida laadunhallintajärjestelmien soveltuvuutta tarkoituksiinsa erilaisissa organisaatioissa. Opiskelija osaa kerätä monipuolista laadunarviointitietoa ja arvioida laadunhallintaa erilaisilla menetelmillä ja lähestymistavoilla. Opiskelija osaa suunnitella laadunarviointiprosesseja.

Opiskelija osaa analysoida organisaatioiden turvallisuusprosesseja ja edistää toiminnallaan positiivista ja palkitsevaa turvallisuuskulttuuria. Opiskelija johtaa ja kehittää työpaikkansa turvallisuustoimintaa sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja turvallisuuskulttuurin ylläpidossa ja turvallisuuspoikkeamien raportoinnissa.

Sisältö

- Sosiaali- ja terveysalan prosessit ja palveluketjut
- Laadunhallintajärjestelmät, lait ja standardit
- Laadunhallinnan, arvioinnin ja kehittämisen työkalut -ja menetelmät
- Turvallisuusprosessien laadun kehittäminen ja johtaminen
- Asiakas- ja potilasturvallisuus palvelutuotannoissa ja niiden johtamisessa
- Tiedonhallinta ja tietojärjestelmien kehittäminen

Aika ja paikka

16.1.2024 9.00 - 12.00 Orientaatio
12.2.2024 9.00 - 12.00 Prosessi- ja laatujohtaminen
12.3.2024 13.00-16.00 Turvallisuus ja sen johtaminen
9.4.2024 09.00 - 12.00 Loppuwebinaari

Oppimateriaalit

Busse, R. et al. 2019. Improving healthcare quality in Europe. Characteristics, effectiveness and implementation of different strategies. WHO. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327356/9789289051750-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Martinsuo, M. & Blomqvist, M. 2010. Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä. Tampereen teknillinen ylopisto.
Modig, N. 2013. Tätä on lean. Ratkaisu tehokkuusparadoksiin.
Virtanen, P & Wennberg, M. 2005. Prosessijohtaminen julkishallinnossa.
Laamanen, K. 2012. Johda liiketoimintaa prosessien verkkona.
Laamanen, K. & Tinnilä, M. 2009. Prosessijohtamisen käsitteet.
Hannus, J. 1995. Prosessijohtaminen. Ydinprosessien uudistaminen ja yrityksen suorituskyky.
Lecklin, O. 2005. Laatu yrityksen menestystekijänä.
Lillrank, P., Reijonsaari,K, Heikkilä, P., Silander, K. Seitsemän syytä sairauteen. Miksi terveydenhuolto ei toimi? http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2016/02/EVA_pamfletti_2016_1_kansilla.pdf
Ross, TK. 2013. Health Care Quality Management : Tools and Applications. http://site.ebrary.com/lib/metropolia/detail.action?docID=10822371
Scrivens, E. 2005. Quality, Risk and Control in Health Care. http://site.ebrary.com/lib/metropolia/detail.action?docID=10175244
Kros, JF. 2012. Health Care Operations and Supply Chain Management Strategy, Operations, Planning, and Control. http://site.ebrary.com/lib/metropolia/reader.action?docID=10641830

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus, seminaari, yhteistoiminnallinen oppiminen
Verkko-opppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Hymy-kylän kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ryhmätehtävä, osallistuminen 5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus toteutetaan kokonaisuudessaan Zoom-etäyhteydellä.
Opiskelijoille, joiden kanssa on sovittu opintojaksosta pedagoginen ratkaisu, laativat yksilötehtävän (sovi tehtävästä opintojakson vastuuopettajien kanssa).

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön hyvin. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön monipuolisesti ja laajasti. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa käytäntöön osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa käytäntöön, on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä, osallistuminen

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksi lukea aiemmin suoritetuilla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisilla opinnoilla, joiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Antti Niemi
 • Anu Valtonen
 • Marjatta Komulainen
 • Sanna Garam
 • Liisa Nuutinen
 • Mari Virtanen
 • Salla Kivelä
 • Päivi Leskinen
 • Outi Pyrhönen
 • Juha Havukumpu
 • Tuomas Leisti
 • Marianne Sipilä
 • Eija Metsälä
 • Iira Lankinen
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Pirjo Koski
 • Aino Vuorijärvi
 • Katja Hämäläinen
 • Camilla Långstedt
 • Lotta Kuosmanen
Opiskelijaryhmät
 • S3123S6
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • L1323S6
  Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ylempi
 • S2923S6
  Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ylempi AMK

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella ja suunnitella opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja.

Sisältö

- Opinnäytetyön aiheen valinta, ideointi- ja suunnittelu
- Systemaattinen tiedonhankinta
- Tutkimussuunnitelman laatiminen: tarkoitukseen soveltuvat tutkimus- ja kehittämismenetelmät, teoriatausta/ teoreettinen viitekehys, aineistot, aineistonkeruu ja aineistonhallinta, aineiston analyysimenetelmät, tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö, luotettavuus
- Luvat ja suostumukset

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty: Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön suunnitelmaa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 92

Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Salla Kivelä
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Salla Kivelä

Opiskelijaryhmät
 • S3123S6
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • L1323S6
  Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ylempi
 • S2923S6
  Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ylempi AMK

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan osaamista arvoa tuottavien palvelujen ja palveluratkaisujen kehittämisessä tarkoitukseen soveltuvia palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Opiskelija tuntee palvelumuotoilun keskeiset prosessit ja työotteet sosiaali- ja terveysalalla ja osaa soveltaa tarkoitukseen soveltuvia osallistavia kehittämismenetelmiä. Opiskelija hallitsee onnistuneen ja arvoa tuottavan kehittämisen periaatteet. Opiskelija ymmärtää asiakkaan keskeisen roolin ja asiakasosallisuuden merkityksen palvelujen kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, testata ja arvioida palvelujen kehittämistä prosessin eri vaiheissa. Opiskelija osaa koordinoida palvelujen kehittämisen kokonaisuutta, kehittämishankkeita - ja projekteja.

Sisältö

- Onnistuneen ja arvoa tuottavien palvelujen kehittäminen
- Asiakaslähtöisyyden ja asiakasosallisuuden mahdollisuudet
- Palvelumuotoilu kehittämisen lähestymistapana ja prosessina
- Osallistavat kehittämismenetelmät ja työkalut
- Palvelujen kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus ja arviointi

Aika ja paikka

13.02.2024 13.00-16.00 Asiakaslähtöiset palvelut sote-alalla ja kehittämisprojekti
11.03.2024 13.00 - 16.00 Palvelumuotoiluprosessin toteuttaminen
16.05.2024 09.00 - 12.00 Kehittämistöiden esitykset
17.05.2024 09.00-12.00 Kehittämistöiden esitykset

Oppimateriaalit

1. Työkalupakit erityisesti julkisten palveluiden suunnitteluun: http://flash.kunnat.net/2014/kuntalaiset-keskioon/#1 ja http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf /2013//Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
2. Stickdorn, Hormess, Lawrence & Schneider (toim.) 2018. This is service design doing – applying service design thinking in the real world. Katso: https://www.thisisservicedesigndoing.com/ (klikkaa Access free methods)
3. Palvelumuotoilun työkalupakki (Jyväskylän AMK): http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf

Oheismateriaalia:
4. Koivisto Mikko, 2007. Mitä on palvelumuotoilu (TaM pro gradu, Taik) http://www.kulmat.fi/images/tiedostot/Artikkelit/Lopputyo_TaM_MikkoKoivisto_2007.pdf
5. Moritz, Stefan 2005. Service Design. Practical access to an evolving field. Köln International School of Design. http://stefan-moritz.com/welcome/Service_Design_files/Practical%20Access%20to%20Service%20Design.pdf ja
https://uploads.strikinglycdn.com/files/280585/5847bd6a-e928-4f0f-b677-ed7df26fa1df/Practical%20Access%20to%20Service%20Design.pdf
6. Foglieni, Villari & Maffei 2018. Designing better services – A Strategic Approach from Design to Evaluation. Springer. Kakkoskappale löytyy netistä, linkki lataa pdf:n suoraa omalle koneellesi: http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783319631776-c2.pdf?SGWID=0-0-45-1620075-p181017558
7. Leskelä, Mikko 2017. Ihmisoivallus - Miten ihmisyyden ymmärtäminen mullistaa kaiken kehittämisen organisaatiossasi https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ihmisoivallus/IhmisoivallusPDFversio.pdf
8. Tuulaniemi, Juha 2011. Palvelumuotoilu. Talentum.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus (lähiopetus zoomissa)
Itsenäinen opiskelu
Projektityöskentely ryhmässä
Esitykset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 12h
Ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely 123 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön hyvin. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön monipuolisesti ja laajasti. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa käytäntöön osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa käytäntöön, on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektiesitys ja projektiraportti

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksilukea aiemmin suoritetuilla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisilla opinnoilla, joiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen.

Ilmoittautumisaika

18.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Päivi Haho
 • Juha Havukumpu
Vastuuhenkilö

Päivi Haho

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijan teknologiaosaamista tekoälyn, robotiikan ja ohjelmoinnin perusteiden osalta. Lisäksi tarkoituksena on syventää osaamista käyttäjälähtöisen kehittämisen ja käytettävyyden arvioinnin menetelmissä ja niiden soveltamisessa käytäntöön.

Opiskelija syventää teknologiaosaamistaan, osaa tekoälyn ja robotiikan peruskäsitteet ja ymmärtää ohjelmoinnin perusteita. Opiskelija tunnistaa käytettävyyden perusperiaatteet ja osaa soveltaa käytettävyystestauksen menetelmiä käytäntöön. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käyttäjälähtöisen kehittämisprosessin ja arvioida kehitetyn palvelun vaikutuksia ja käytettävyyttä.

Sisältö

- Tekoälyn perusteet
- Robotiikan ja palvelurobotiikan perusteet
- Käytännön sovelluksia sotealalla
- Käyttäjälähtöinen kehittäminen
- Palvelujen käytettävyys ja käytettävyyden arviointi
- Etiikka, tietosuoja ja -turvallisuus

Aika ja paikka

Opintojakso on avoinna 5.2. - 31.12.2024, ja se on suoritettavissa omaan tahtiin 5.2.-31.12.2024 välisenä aikana.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu Moodle-oppimisympäristössä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi on tasoa EQF 7, ja se on suoritettavissa 5.2.-31.12.2024 välisenä aikana.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön hyvin. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön monipuolisesti ja laajasti. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa käytäntöön osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa käytäntöön, on puutteita.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksi lukea aiemmin suoritetuilla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisilla opinnoilla, joiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Mikael Soini
 • Juha Havukumpu
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Opiskelijaryhmät
 • S3123S6
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijan osaamista terveys- ja hyvinvointiteknologiasta ja digitaalisista palveluratkaisuista sekä vahvistaa osaamista niiden kehittämisessä ja kehitysprojektien johtamisessa.

Opiskelija syventää osaamistaan terveys- ja hyvinvointiteknologian sovelluksista ja ratkaisuista, ja tuntee niihin liittyvät lait ja asetukset. Opiskelija osaa toteuttaa tarvelähtöistä vaatimusten määrittelyä ja suunnitella riskienhallintaa. Opiskelija osaa toimia terveysteknologian käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyvissä projekteissa ja arvioida terveysteknologian käytettävyyttä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveys- tai hyvinvointiteknologisen ratkaisun onnistuneen käyttöönoton.

Sisältö

- Terveys- ja hyvinvointiteknologian soveltaminen
- Lääkinnälliset laitteet, lait ja asetukset
- Vaatimusmäärittely
- Käytettävyys ja käytettävyyden arviointi
- Riskienhallinta

Aika ja paikka

Erillisen aikataulun mukaan.

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaalit ja kirjallisuus Moodlessa, joka avautuu toteutuksen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kokonaan verkossa toteutuva opintojakso, joka sisältää yhteisölliseen oppimiseen perustuvia interaktiivisia webinaareja, itsenäisesti opiskeltavia materiaaleja, verkkokeskustelua ja yksilötehtäviä. Toteutus etenee aikataulun mukaan, eikä sitä voi suorittaa kokonaan omaan tahtiin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävät työelämälähtöisiä ja kytketty vallitsevaan aikaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Ei ole.KV-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h = 1 op.
135 h= 5 op.
YHTEENSÄ 135 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Saatavilla Moodle-oppimisalustalla tammikuussa 2024.

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön hyvin. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön monipuolisesti ja laajasti. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa käytäntöön osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa käytäntöön, on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Tehtävät 1-6 arvosanalla 1-5

Kokonaisarvosana suoritteiden keskiarvolla 1-5

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksi lukea aiemmin suoritetuilla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisilla opinnoilla, joiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 95

Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Liisa Nuutinen
 • Salla Kivelä
Vastuuhenkilö

Salla Kivelä

Opiskelijaryhmät
 • S3123S6
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • L1323S6
  Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ylempi
 • S2923S6
  Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ylempi AMK

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan osaamista sosiaali- ja terveysalan kehittyvien toimintaympäristöjen tietoon perustuvassa johtamisessa. Tarkoituksena on syventää tiedonhaun, hyödyntämisen ja levittämisen taitoja näyttöön perustuvassa terveydenhuollossa.

Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan kehittyvät toimintaympäristöt ja syventää osaamistaan palvelujärjestelmiin liittyen. Opiskelija sisäistää tiedolla johtamisen merkityksen ja mahdollisuudet eri tarpeissa ja tilanteissa. Opiskelija omaksuu näyttöön perustuvan toiminnan toimintansa lähtökohdaksi ja ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan yhteyden TKI-toimintaan. Opiskelija osaa arvioida nykyisiä käytäntöjä, niiden näyttöön perustuvaa kehittämistä, kehittämiskohteita ja aiheeseen liittyviä henkilöstön osaamistarpeita.

Opiskelija osaa systemaattisesti hakea, hyödyntää sekä arvioida tiivistettyä tutkimustietoa ja kriittisesti pohtia sen merkitystä yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Sisältö

- Tiedolla johtaminen kehittyvissä toimintaympäristöissä
- Tulevaisuuden sote ja toimintaympäristön muutokset
- Näyttöön perustuva terveydenhuolto, toiminnan käsitteet ja prosessit osana tiedolla johtamisen kokonaisuutta
- Systemaattisen tiedonhaun toteuttaminen, laadunarviointi ja tiedon tiivistäminen
- Tiedon levittäminen ja jalkauttaminen

Aika ja paikka

- 10.10 klo 9-12 (Zoom linkki: https://metropolia.zoom.us/j/8914463840)
- 7.11 klo 9-12 (Zoom linkki: https://metropolia.zoom.us/j/8914463840)
- 10.11 klo 9-12 (Zoom linkki: https://metropolia.zoom.us/j/8914463840)
- 4.12 klo 13-16 (Zoom linkki: https://metropolia.zoom.us/j/8914463840)

Oppimateriaalit

Opintojakson yhteydessä
Löytyy Moodlessa

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Työpajatyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op kontaktiopetusta
4 op tehtävä ja itsenäinen opiskelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön hyvin. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön monipuolisesti ja laajasti. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa käytäntöön osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa käytäntöön, on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmä / yksilötehtävä
Seminaari

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksilukea aiemmin suoritetuilla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisilla opinnoilla, joiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen (esimerkiksi työskentely kliinisten hoitosuositusten laatimistyöryhmässä).

Ilmoittautumisaika

08.05.2023 - 15.04.2024

Ajoitus

30.10.2023 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Mari Virtanen
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan osaamista sosiaali- ja terveysalan kehittyvien toimintaympäristöjen tietoon perustuvassa johtamisessa. Tarkoituksena on syventää tiedonhaun, hyödyntämisen ja levittämisen taitoja näyttöön perustuvassa terveydenhuollossa.

Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan kehittyvät toimintaympäristöt ja syventää osaamistaan palvelujärjestelmiin liittyen. Opiskelija sisäistää tiedolla johtamisen merkityksen ja mahdollisuudet eri tarpeissa ja tilanteissa. Opiskelija omaksuu näyttöön perustuvan toiminnan toimintansa lähtökohdaksi ja ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan yhteyden TKI-toimintaan. Opiskelija osaa arvioida nykyisiä käytäntöjä, niiden näyttöön perustuvaa kehittämistä, kehittämiskohteita ja aiheeseen liittyviä henkilöstön osaamistarpeita.

Opiskelija osaa systemaattisesti hakea, hyödyntää sekä arvioida tiivistettyä tutkimustietoa ja kriittisesti pohtia sen merkitystä yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Sisältö

- Tiedolla johtaminen kehittyvissä toimintaympäristöissä
- Tulevaisuuden sote ja toimintaympäristön muutokset
- Näyttöön perustuva terveydenhuolto, toiminnan käsitteet ja prosessit osana tiedolla johtamisen kokonaisuutta
- Systemaattisen tiedonhaun toteuttaminen, laadunarviointi ja tiedon tiivistäminen
- Tiedon levittäminen ja jalkauttaminen

Aika ja paikka

Erillisen aikataulun mukaan.

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaalit ja kirjallisuus Moodlessa, joka avautuu toteutuksen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kokonaan verkossa toteutuva opintojakso, oman aikataulun mukaisesti. Opiskelun voi aloittaa ja lopettaa itselle sopivana aikana. Tehtävien palautukselle on vaihtoehtoisia palautuspäivämääriä. Huomioitahan kuitenkin, että suoritteet käsitellään ja rekisteröidään joka kuukauden ensimmäisellä viikolla.

Toteutus sisältää itsenäistä työskentelyä ja esilaista oppimista tukevaa materiaalia (videot, kirjallisuus, verkkokeskustelu, oman osaamisen arviointi, vertaisarviointi).
Kaikki tehtävät ovat yksilötehtäviä, joskin ne voivat sisältää vertaisarvioitavia osia.

Toteutus etenee suunnitellun aikataulun mukaan, mutta sen voi myös suorittaa kokonaan omaan tahtiin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävät työelämälähtöisiä ja kytketty vallitsevaan aikaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Ei KV-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h = 1 op.
135 h= 5 op.
YHTEENSÄ 135 h opiskelijan työtä.

Itsenäinen opiskelu Moodlessa, 1op + tehtävä 4 op

Sisällön jaksotus

Teema I: Tulevaisuuden sote
Teema II: Näyttöön perustuva terveydenhuolto
Teema III: Tiedolla johtaminen (sis. systemaattinen tiedonhaku, laadunarviointi ja tiedon tiivistäminen)
Teema IV: Tiedon levittäminen ja jalkauttaminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, esimerkiksi bioanalyytikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), jalkaterapeutti (AMK), kätilö (AMK), optometristi (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai omaat muun sopivan koulutustaustan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön hyvin. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön monipuolisesti ja laajasti. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa käytäntöön osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa käytäntöön, on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisuuteen liittyvät tehtävät suoritettu Moodlessa (hyväksytty - hylätty).
Vaiheittain etenevä kirjallinen tehtävä, arvosana 1-5, joka muodostaa opintojakson kokonaisarvioinnin.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksilukea aiemmin suoritetuilla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisilla opinnoilla, joiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen (esimerkiksi työskentely kliinisten hoitosuositusten laatimistyöryhmässä).

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Mari Virtanen
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan osaamista sosiaali- ja terveysalan kehittyvien toimintaympäristöjen tietoon perustuvassa johtamisessa. Tarkoituksena on syventää tiedonhaun, hyödyntämisen ja levittämisen taitoja näyttöön perustuvassa terveydenhuollossa.

Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan kehittyvät toimintaympäristöt ja syventää osaamistaan palvelujärjestelmiin liittyen. Opiskelija sisäistää tiedolla johtamisen merkityksen ja mahdollisuudet eri tarpeissa ja tilanteissa. Opiskelija omaksuu näyttöön perustuvan toiminnan toimintansa lähtökohdaksi ja ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan yhteyden TKI-toimintaan. Opiskelija osaa arvioida nykyisiä käytäntöjä, niiden näyttöön perustuvaa kehittämistä, kehittämiskohteita ja aiheeseen liittyviä henkilöstön osaamistarpeita.

Opiskelija osaa systemaattisesti hakea, hyödyntää sekä arvioida tiivistettyä tutkimustietoa ja kriittisesti pohtia sen merkitystä yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Sisältö

- Tiedolla johtaminen kehittyvissä toimintaympäristöissä
- Tulevaisuuden sote ja toimintaympäristön muutokset
- Näyttöön perustuva terveydenhuolto, toiminnan käsitteet ja prosessit osana tiedolla johtamisen kokonaisuutta
- Systemaattisen tiedonhaun toteuttaminen, laadunarviointi ja tiedon tiivistäminen
- Tiedon levittäminen ja jalkauttaminen

Aika ja paikka

Erillisen aikataulun mukaan.

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaalit ja kirjallisuus Moodlessa, joka avautuu toteutuksen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kokonaan verkossa toteutuva opintojakso, oman aikataulun mukaisesti. Opiskelun voi aloittaa ja lopettaa itselle sopivana aikana. Tehtävien palautukselle on vaihtoehtoisia palautuspäivämääriä. Huomioitahan kuitenkin, että suoritteet käsitellään ja rekisteröidään joka kuukauden ensimmäisellä viikolla.

Toteutus sisältää itsenäistä työskentelyä ja esilaista oppimista tukevaa materiaalia (videot, kirjallisuus, verkkokeskustelu, oman osaamisen arviointi, vertaisarviointi).
Kaikki tehtävät ovat yksilötehtäviä, joskin ne voivat sisältää vertaisarvioitavia osia.

Toteutus etenee suunnitellun aikataulun mukaan, mutta sen voi myös suorittaa kokonaan omaan tahtiin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävät työelämälähtöisiä ja kytketty vallitsevaan aikaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Ei KV-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h = 1 op.
135 h= 5 op.
YHTEENSÄ 135 h opiskelijan työtä.

Itsenäinen opiskelu Moodlessa, 1op + tehtävä 4 op

Sisällön jaksotus

Teema I: Tulevaisuuden sote
Teema II: Näyttöön perustuva terveydenhuolto
Teema III: Tiedolla johtaminen (sis. systemaattinen tiedonhaku, laadunarviointi ja tiedon tiivistäminen)
Teema IV: Tiedon levittäminen ja jalkauttaminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, esimerkiksi bioanalyytikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), jalkaterapeutti (AMK), kätilö (AMK), optometristi (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai omaat muun sopivan koulutustaustan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön hyvin. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön monipuolisesti ja laajasti. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa käytäntöön osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa käytäntöön, on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisuuteen liittyvät tehtävät suoritettu Moodlessa (hyväksytty - hylätty).
Vaiheittain etenevä kirjallinen tehtävä, arvosana 1-5, joka muodostaa opintojakson kokonaisarvioinnin.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksilukea aiemmin suoritetuilla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisilla opinnoilla, joiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen (esimerkiksi työskentely kliinisten hoitosuositusten laatimistyöryhmässä).

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 10.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 95

Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Salla Kivelä
 • Mari Virtanen
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Opiskelijaryhmät
 • S3123S6
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • L1323S6
  Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ylempi
 • S2923S6
  Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ylempi AMK

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan tutkimus- ja kehittämisosaamista erilaisia menetelmiä hyödyntäen ja tukea uuden tiedon tuottamisen mahdollisuuksia erilaisissa kehittämisprojekteissa. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa ongelmanratkaisutaitoja ja kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja.

Opiskelija osaa tunnistaa työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia eri näkökulmista. Opiskelija hallitsee systemaattisen tiedonhaun perusteet osana tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja hallitsee laadullisten, määrällisten ja kehittämismenetelmien perusteet. Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja aineistonhallinnan periaatteet ja osaa soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Opiskelija tunnistaa tutkimus- ja kehittämishankkeiden luotettavuuteen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä ja osaa niiden arvioinnin perusteet. Opiskelija hallistee asiantuntijaviestinnän perusteet.

Sisältö

- Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Systemaattinen tiedonhankinta ja tutkimusten laadun arviointi
- Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
- Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät
- Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
- Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö
- Asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet tutkimus- ja kehittämistöissä

Aika ja paikka

12.9.2023 klo 14.30-16 Orientaatio opintoihin
19.9. klo 14.30-16 Tutkimusprosessi
3.10. klo 14.30-16 Systemaattinen tiedonhaku
9.10. klo 14.30-16 Tutkimusetiikka ja tietosuoja
7.11. klo 14.30-16 Ideapaperin laatiminen
28.11. klo 14.30-16 TK-menetelmistä kohti opinnäytetyön ideapaperia

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksoon littyvä materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa (sis. tehtäviä ja keskustelua opetuksen aikana)
Itsenäistä opiskelua ja työskentelyä Moodlessa

Aktivoivat tehtävät
Opinnäytetyön ideapaperin laatiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön teoriassa. Hän tunnistaa ja osaa ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheita. Opiskelija osaa hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa, tarkoituksenmukaisesti. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön teoriassa ja osaa suunnitella niiden soveltamista käytännössä. Hän osaa tietosuojan perusteet ja hyödyntää tutkimuseettisiä ohjeita. Hän osaa asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet, ja viestiä ja raportoida selkeästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheita monipuolisesti eri näkökulmista. Opiskelija osaa hyödyntää ja arvioida kehittämisen kannalta olennaista tietoa, tarkoituksenmukaisesti. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeiset käsitteet ja menetelmien käytön teoriassa ja osaa suunnitella niiden monipuolista soveltamista käytännössä. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja osaa kehittää toimintaa niiden mukaisesti. Opiskelija osaa asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet erittäin hyvin, ja viestiä ja raportoida vaikuttavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön teoriassa ja osaa suunnitella niiden soveltamista käytännössä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettisiä kysymyksiä. Hän osaa asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötehtävät (1-11) suoritettu, arviointi hyväksytty- täydennettävä - hylätty
Ideapaperin vertaisarviointi suoritettu, hyväksytty - hylätty

Ideapaperin (12) arviointi arvosanalla 1-5, joka opintojakson arvosana.

Lisätiedot

Opintojakson voi hyväksilukea aiemmin suoritettujen ylemmän korkeakoulututkinnon tai tiedekorkeakoulun syventävillä aineopinnoilla (60 op), edellyttäen kuitenkin, että suoritettujen jaksojen sisällöt vastaavat näiden opintojaksojen sisältöjä.

Ilmoittautumisaika

08.05.2023 - 15.04.2024

Ajoitus

01.10.2023 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Mari Virtanen
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan tutkimus- ja kehittämisosaamista erilaisia menetelmiä hyödyntäen ja tukea uuden tiedon tuottamisen mahdollisuuksia erilaisissa kehittämisprojekteissa. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa ongelmanratkaisutaitoja ja kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja.

Opiskelija osaa tunnistaa työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia eri näkökulmista. Opiskelija hallitsee systemaattisen tiedonhaun perusteet osana tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja hallitsee laadullisten, määrällisten ja kehittämismenetelmien perusteet. Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja aineistonhallinnan periaatteet ja osaa soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Opiskelija tunnistaa tutkimus- ja kehittämishankkeiden luotettavuuteen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä ja osaa niiden arvioinnin perusteet. Opiskelija hallistee asiantuntijaviestinnän perusteet.

Sisältö

- Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Systemaattinen tiedonhankinta ja tutkimusten laadun arviointi
- Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
- Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät
- Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
- Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö
- Asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet tutkimus- ja kehittämistöissä

Aika ja paikka

Erillisen aikataulun mukaan.

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaalit ja kirjallisuus Moodlessa, joka avautuu toteutuksen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kokonaan verkossa toteutuva opintojakso, oman aikataulun mukaisesti. Opiskelun voi aloittaa ja lopettaa itselle sopivana aikana. Tehtävien palautukselle on vaihtoehtoisia palautuspäivämääriä. Huomioitahan kuitenkin, että suoritteet käsitellään ja rekisteröidään joka kuukauden ensimmäisellä viikolla.

Toteutus sisältää itsenäistä työskentelyä ja esilaista oppimista tukevaa materiaalia (videot, kirjallisuus, verkkokeskustelu, oman osaamisen arviointi, vertaisarviointi).
Kaikki tehtävät ovat yksilötehtäviä, joskin ne voivat sisältää vertaisarvioitavia osia.

Toteutus etenee suunnitellun aikataulun mukaan, mutta sen voi myös suorittaa kokonaan omaan tahtiin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävät työelämälähtöisiä ja kytketty vallitsevaan aikaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Ei KV-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h = 1 op.
135 h= 5 op.
YHTEENSÄ 135 h opiskelijan työtä.

Itsenäinen opiskelu Moodlessa, 2op + vaiheittainen etenevä yksilötehtävä, 3 op.

Sisällön jaksotus

Teema I: Lähestymistapoja tutkimus- ja kehittämistyöhön
Teema II: Tutkimusprosessi ja -suunnitelma
Teema III: Systemaattinen tiedonhaku
Teema IV: Menetelmälliset vaihtoehdot
Teema V: Tutkimusetiikka ja tietosuoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, esimerkiksi bioanalyytikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), jalkaterapeutti (AMK), kätilö (AMK), optometristi (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai omaat muun sopivan koulutustaustan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön teoriassa. Hän tunnistaa ja osaa ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheita. Opiskelija osaa hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa, tarkoituksenmukaisesti. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön teoriassa ja osaa suunnitella niiden soveltamista käytännössä. Hän osaa tietosuojan perusteet ja hyödyntää tutkimuseettisiä ohjeita. Hän osaa asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet, ja viestiä ja raportoida selkeästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheita monipuolisesti eri näkökulmista. Opiskelija osaa hyödyntää ja arvioida kehittämisen kannalta olennaista tietoa, tarkoituksenmukaisesti. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeiset käsitteet ja menetelmien käytön teoriassa ja osaa suunnitella niiden monipuolista soveltamista käytännössä. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja osaa kehittää toimintaa niiden mukaisesti. Opiskelija osaa asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet erittäin hyvin, ja viestiä ja raportoida vaikuttavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön teoriassa ja osaa suunnitella niiden soveltamista käytännössä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettisiä kysymyksiä. Hän osaa asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisuuteen liittyvät tehtävät suoritettu Moodlessa (hyväksytty - hylätty).
Ideapaperi tutkimuksen tai kehittämistyön toteuttamiseksi, arvosana 1-5, joka muodostaa opintojakson kokonaisarvioinnin.

Lisätiedot

Opintojakson voi hyväksilukea aiemmin suoritettujen ylemmän korkeakoulututkinnon tai tiedekorkeakoulun syventävillä aineopinnoilla (60 op), edellyttäen kuitenkin, että suoritettujen jaksojen sisällöt vastaavat näiden opintojaksojen sisältöjä.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Mari Virtanen
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan tutkimus- ja kehittämisosaamista erilaisia menetelmiä hyödyntäen ja tukea uuden tiedon tuottamisen mahdollisuuksia erilaisissa kehittämisprojekteissa. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa ongelmanratkaisutaitoja ja kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja.

Opiskelija osaa tunnistaa työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia eri näkökulmista. Opiskelija hallitsee systemaattisen tiedonhaun perusteet osana tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja hallitsee laadullisten, määrällisten ja kehittämismenetelmien perusteet. Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja aineistonhallinnan periaatteet ja osaa soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Opiskelija tunnistaa tutkimus- ja kehittämishankkeiden luotettavuuteen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä ja osaa niiden arvioinnin perusteet. Opiskelija hallistee asiantuntijaviestinnän perusteet.

Sisältö

- Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Systemaattinen tiedonhankinta ja tutkimusten laadun arviointi
- Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
- Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät
- Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
- Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö
- Asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet tutkimus- ja kehittämistöissä

Aika ja paikka

Erillisen aikataulun mukaan.

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaalit ja kirjallisuus Moodlessa, joka avautuu toteutuksen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kokonaan verkossa toteutuva opintojakso, oman aikataulun mukaisesti. Opiskelun voi aloittaa ja lopettaa itselle sopivana aikana. Tehtävien palautukselle on vaihtoehtoisia palautuspäivämääriä. Huomioitahan kuitenkin, että suoritteet käsitellään ja rekisteröidään joka kuukauden ensimmäisellä viikolla.

Toteutus sisältää itsenäistä työskentelyä ja esilaista oppimista tukevaa materiaalia (videot, kirjallisuus, verkkokeskustelu, oman osaamisen arviointi, vertaisarviointi).
Kaikki tehtävät ovat yksilötehtäviä, joskin ne voivat sisältää vertaisarvioitavia osia.

Toteutus etenee suunnitellun aikataulun mukaan, mutta sen voi myös suorittaa kokonaan omaan tahtiin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävät työelämälähtöisiä ja kytketty vallitsevaan aikaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Ei KV-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h = 1 op.
135 h= 5 op.
YHTEENSÄ 135 h opiskelijan työtä.

Itsenäinen opiskelu Moodlessa, 2op + vaiheittainen etenevä yksilötehtävä, 3 op.

Sisällön jaksotus

Teema I: Lähestymistapoja tutkimus- ja kehittämistyöhön
Teema II: Tutkimusprosessi ja -suunnitelma
Teema III: Systemaattinen tiedonhaku
Teema IV: Menetelmälliset vaihtoehdot
Teema V: Tutkimusetiikka ja tietosuoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, esimerkiksi bioanalyytikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), jalkaterapeutti (AMK), kätilö (AMK), optometristi (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai omaat muun sopivan koulutustaustan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön teoriassa. Hän tunnistaa ja osaa ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheita. Opiskelija osaa hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa, tarkoituksenmukaisesti. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön teoriassa ja osaa suunnitella niiden soveltamista käytännössä. Hän osaa tietosuojan perusteet ja hyödyntää tutkimuseettisiä ohjeita. Hän osaa asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet, ja viestiä ja raportoida selkeästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheita monipuolisesti eri näkökulmista. Opiskelija osaa hyödyntää ja arvioida kehittämisen kannalta olennaista tietoa, tarkoituksenmukaisesti. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeiset käsitteet ja menetelmien käytön teoriassa ja osaa suunnitella niiden monipuolista soveltamista käytännössä. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja osaa kehittää toimintaa niiden mukaisesti. Opiskelija osaa asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet erittäin hyvin, ja viestiä ja raportoida vaikuttavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön teoriassa ja osaa suunnitella niiden soveltamista käytännössä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettisiä kysymyksiä. Hän osaa asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisuuteen liittyvät tehtävät suoritettu Moodlessa (hyväksytty - hylätty).
Ideapaperi tutkimuksen tai kehittämistyön toteuttamiseksi, arvosana 1-5, joka muodostaa opintojakson kokonaisarvioinnin.

Lisätiedot

Opintojakson voi hyväksilukea aiemmin suoritettujen ylemmän korkeakoulututkinnon tai tiedekorkeakoulun syventävillä aineopinnoilla (60 op), edellyttäen kuitenkin, että suoritettujen jaksojen sisällöt vastaavat näiden opintojaksojen sisältöjä.