Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Optometristi (ylempi AMK)
Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Työelämäyhteistyö toteutuu opinnäytetyön ja oppimistehtävien kautta. Ne toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Tämä ylempi korkeakoulututkinto antaa jatko-opintojen kelpoisuuden lisensiaatti- ja tohtoriopintoihin. Yliopistot voivat vaatia siltaopintoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Tutkinnon profiili

Tutkinto tuottaa työelämän kehittäjiä ja uudistajia, antaa valmiuksia toimia sosiaali- ja terveysalan nykyisissä ja tulevissa asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä. Lisäksi koulutus antaa valmiudet erilaisiin kehittämistehtäviin sekä projektityöhön. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaa tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005).

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinto antaa valmiudet toimia asiantuntijana moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä sekä antaa työkaluja ja osaamista toimia digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lisäksi tutkinto antaa valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alan asiantuntijuuden syventämiseen.

Keskeiset oppimistulokset

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle seuraavat kompetenssit:
• työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten;
• syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn;
• valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen;
• työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito; sekä
• kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Tutkinto-ohjelman yleiset kompetenssit ovat:
- oppimisen taidot
- eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- kehittämistoiminnan osaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälistymisosaaminen
Tutkinto-ohjelman kompetenssialueet ovat
- sosiaali- ja terveysalan osaaminen
- asiantuntija - ja johtamisosaaminen
- palveluosaaminen

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaiseen tutkintoon. Se toteutuu englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Erityispääsyvaatimukset

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen, osaamista syventävä ja laajentava sekä työelämää kehittävä korkeakoulututkinto (Laki 351/2003, Asetus 352/2003). Opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta (Asetus 411/2005, Asetus 423/2005). Opinnot vastaavat kansallisen (NQF) ja eurooppalaisen (EQF) tutkintojen viitekehyksen tasoa 7 (Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys, Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009).

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H).

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Heidi Stenberg
+358 40 535 3388
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Tutkintovastaava
Mari Virtanen
+358 40 670 5156
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK)
Tunnus
(S3124S6)
Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, digitaalisten palvelujen asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK)
Tunnus
(S3123S6)

Ajoitus 01.09.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus S000FF66-3001 Ryhmät S3123S6
Ajoitus 01.09.2023 - 30.06.2024 Toteutuksen tunnus S000FF66-3002
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FF66-3003
Ajoitus 11.09.2023 - 05.11.2023 Toteutuksen tunnus S000FF65-3001 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 01.09.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus S000FF65-3002
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FF65-3003
Ajoitus 01.01.2024 - 14.04.2024 Toteutuksen tunnus S000FF64-3001 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 16.01.2024 - 09.04.2024 Toteutuksen tunnus S000FF69-3001 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus S000FF74-3001 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 13.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus S000FF68-3001 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 05.02.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FF71-3002
Ajoitus 11.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus S000FF70-3001 Ryhmät S3123S6
Ajoitus 09.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus S000FF67-3001 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 30.10.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus S000FF67-3002
Ajoitus 01.03.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FF67-3003
Ajoitus 11.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus S000FF63-3001 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 01.10.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus S000FF63-3003
Ajoitus 01.03.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FF63-3004
Ajoitus 06.09.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus S000FF72-3001 Ryhmät S3123S6
Ajoitus 30.08.2024 - 10.10.2024 Toteutuksen tunnus S000FF66-3004 Ryhmät S3124S6
Ajoitus 02.09.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus S000FF66-3005
Ajoitus 09.09.2024 - 10.10.2024 Toteutuksen tunnus S000FF65-3004 Ryhmät L1324S6 S2924S6 S3124S6
Ajoitus 02.09.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus S000FF65-3005
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FI15-3002
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus S000EM84-3009 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 03.09.2024 - 31.10.2024 Toteutuksen tunnus S000FF71-3001 Ryhmät S3123S6
Ajoitus 09.10.2024 - 02.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FF67-3004 Ryhmät L1324S6 S2924S6 S3124S6
Ajoitus 01.10.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus S000FF67-3005
Ajoitus 08.10.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FF63-3005 Ryhmät L1324S6 S2924S6 S3124S6
Ajoitus 01.10.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus S000FF63-3006