Siirry suoraan sisältöön

Konetekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Ei erityisiä vaatimuksia tai asetuksia koskien tutkinto-ohjelmaa.
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.

Jatko-opinnot

Hakukelpoisuus YAMK-tutkintoon ja yliopiston maisteriohjelmiin, soveltuvalle alalle.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Kyseisen aineen, josta AHOTia haetaan, asiantuntijaopettaja antaa lausunnon AHOTin myöntämisestä ja päätöksen tekee koulutusvastaava.

Tutkinnon profiili

Valmistuneella opiskelijalla on laaja osaaminen konetekniikkaan, syventyen koneautomaatioon, koneensuunnitteluun ja tuotanto- ja valmistustekniikkaan.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Koneautomaatio:
Monialaiset tehtävät teollisuuden sekä palvelusektorin automaatiojärjestelmien suunnittelussa, myynnissä ja ylläpidossa
Koneensuunnittelu:
Monialaiset tehtävät koneensuunnittelun parissa
Valmistus- ja tuotantotekniikka:
Monialaiset tehtävät teollisuustuotannon tuotannonsuunnittelun ja -johtamisen parissa

Keskeiset oppimistulokset

Käytännölliset perustiedot ja -taidot asianomaisen alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten sekä vuorovaikutustaidot.

Valmistuminen

Metropolian tutkintosäännön mukaan.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Monipuoliset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Hakukohteet: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/

Erityispääsyvaatimukset

Ei ole

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolian tutkintosäännön mukaan. https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Opinnot sisältävät luentoja, ohjattuja laskuharjoitus- ja laboratoriotöitä, ryhmässä tai itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä, itseopiskelua, verkko-opintoja sekä työharjoittelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Timo Junell
puh. +358503420648
s-posti: etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Konetekniikka
Tunnus
(TXC23S1)
Konetekniikka
Tunnus
(TXC22S1)
Konetekniikka
Tunnus
(TXC21S1)
Konetekniikka
Tunnus
(TXC20S1)
Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Nuotio
 • Pekka Salonen
Vastuuhenkilö

Pekka Salonen

Opiskelijaryhmät
 • KS20
  Konetekniikka, koneensuunnittelun suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää 3D-mallinnusta varioituvien tuotteiden yhteydessä, ohutlevyrakenteissa, tehdassuunnittelussa sekä valukappaleiden ja muottien suunnittelussa.
Opiskelija osaa käyttää pintamallinnusta malleja laatiessaan.
Opiskelija osaa hyödyntää 3D-malleja erilaisten simulaatioiden, analyysien, optimointien sekä pikamallinnuksen yhteydessä.
Opiskelija tuntee tuotetiedon hallinnan tekniikat ja osaa soveltaa niitä tuotteiston nimikkeistöön, hallintaan, roolituksiin sekä tuoterakenteen määrittelyyn ja jäsentelyyn.

Sisältö

1. 3D-mallinnustaitojen syventäminen: parametrisoidut mallit, pintamallinnus, ohutlevyrakenteet, tehdassuunnittelu sekä valujen ja muottien mallinnus
2. 3D-mallien käyttö simuloinnissa, analyyseissä, optimoinnissa sekä pikamallinnuksessa
3. Tuotetiedon hallinta: 3D-kokoonpanojen nimeäminen ja nimikkeistön hallintaa, tuotetietohistorian luominen ja hallinta sekä tietoarkkitehtuurin käyttö ja liityntäpinnat muihin tietojärjestelmiin

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa soveltaa 3D-mallinnusta varioituvien tuotteiden, ohutlevyrakenteiden ja tehdasputkitusten suunnitteluun.
Opiskelija osaa käyttää 3D-kokoonpanoja kokoonpantavuuden analysointiin sekä kinemaattisten mallien luontiin.
Opiskelija tietää tuotetiedon hallinnan perusajatuksen ja käsitteistön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa 3D-mallinnusta varioituvien tuotteiden, ohutlevyrakenteiden ja tehdasputkitusten suunnitteluun.
Opiskelija osaa soveltaa pintamallinnusta tuotteiden suunnittelussa.
Opiskelija osaa käyttää 3D-kokoonpanoja kokoonpantavuuden analysointiin sekä kinemaattisten mallien luontiin.
Opiskelija osaa soveltaa 3D-malleja tuotteiden pikamallinnuksessa.
Opiskelija tietää tuotetiedon hallinnan merkityksen tiedonhallinnassa, hallitsee vaadittavan käsitteistön ja tietää tuotetiedon hallintajärjestelmän liitynnät yrityksen muihin tietojärjestelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa 3D-mallinnusta tuotteiden ja rakenteiden optimointiin ja variointiin sekä ohutlevyrakenteiden ja tehdasputkitusten suunnitteluun.
Opiskelija osaa soveltaa 3D-mallinusta valujen ja muottien suunnittelussa sekä soveltaa pintamallinnusta tuotteiden suunnittelussa.
Opiskelija tietää 3D-mallien soveltamismahdollisuudet tuotteiden virtuaalisuunnittelussa ja testauksessa.
Opiskelija osaa käyttää 3D-kokoonpanoja kokoonpantavuuden analysointiin sekä hyödyntää laatimiaan 3D-malleja erilaissa simuloinnissa ja analysoinneissa sekä tuotteiden pikamallinnuksessa.
Opiskelija tietää tuotetiedon hallinnan merkityksen tiedonhallinnassa, hallitsee vaadittavan käsitteistön ja osaa tehdä kehitysehdotuksia tuotetiedon hallintajärjestelmän liitynnöistä yrityksen muihin tietojärjestelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa 3D-mallinnusta varioituvien tuotteiden, ohutlevyrakenteiden ja tehdasputkitusten suunnitteluun.
Opiskelija osaa käyttää 3D-kokoonpanoja kokoonpantavuuden analysointiin sekä kinemaattisten mallien luontiin.
Opiskelija tietää tuotetiedon hallinnan perusajatuksen ja käsitteistön.

Esitietovaatimukset

3D-mallintaminen ja CAE

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Salonen
Vastuuhenkilö

Pekka Salonen

Opiskelijaryhmät
 • K22B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa mallintaa 3D-konstruktioita ja luoda näistä kokoonpanoja. Opiskelija ymmärtää mallintamisen logiikkaa sekä osaa hyödyntää 3D-konstruktiotaan simuloinneissa, analyyseissä ja eri valmistustekniikoissa. Opiskelija osaa laatia teknisiä dokumentteja ja asiakirjoja.

Sisältö

1. Komponenttien ja kokoonpanojen mallintaminen 3Dssä
2. Työkuvien, kokoonpanokuvien ja osaluetteloiden luominen 3D-malleista
3. Materiaalivaihtoehtojen oikea valinta 3D-mallinnuksessa
4. Simuloinnin, yksinkertaisten FEM-analyysien tekeminen ja alakohtaiset sovellukset
5. Tuotetiedon hallinta
6. Valmistustyökalujen laadinta 3Dssä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luoda mallin 3D-työkaluilla yksinkertaisista oman alansa komponenteista. Opiskelija osaa määrittää mallinnetun komponentin painopisteen ja massan annettuaan kappaleelle materiaaliominaisuudet. Opiskelija osaa luoda kokoonpanosta osaluettelon ja kokoonpanokuvan. Opiskelija tuntee CAE-simuloinnin perusteet. Opiskelija osaa täyttää tietoja teknisiin dokumentteihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa luoda mallin 3D-työkaluilla vaativammista oman alansa komponenteista. Opiskelija osaa käyttää erilaisia materiaaleja omissa kokoonpanoissaan. Opiskelija osaa parametrisoida omaa malliaan. Opiskelija osaa luoda räjäytyskuvan kokoonpanosta. Opiskelija osaa CAE-simuloinnin perusteet. Opiskelija osaa laatia riittäviä teknisiä dokumentteja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda mallin 3D-työkaluilla vaativista oman alansa komponenteista. Opiskelija osaa parametrisoida malleja ja pystyy vaikuttamaan kokoonpanokuvaan parametrisointien avulla. Opiskelija osaa hyödyntää CAE-simulointia omien malliensa analysointiin. Opiskelija osaa laatia täydellisiä teknisiä dokumentteja ja luoda uusia sellaisia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa luoda mallin 3D-työkaluilla yksinkertaisista oman alansa komponenteista. Opiskelija osaa määrittää mallinnetun komponentin painopisteen ja massan annettuaan kappaleelle materiaaliominaisuudet. Opiskelija osaa luoda kokoonpanosta osaluettelon ja kokoonpanokuvan. Opiskelija tuntee CAE-simuloinnin perusteet. Opiskelija osaa täyttää tietoja teknisiin dokumentteihin.

Esitietovaatimukset

Tekninen piirustus ja CAD-perusteet

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Salonen
Vastuuhenkilö

Pekka Salonen

Opiskelijaryhmät
 • K22A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa mallintaa 3D-konstruktioita ja luoda näistä kokoonpanoja. Opiskelija ymmärtää mallintamisen logiikkaa sekä osaa hyödyntää 3D-konstruktiotaan simuloinneissa, analyyseissä ja eri valmistustekniikoissa. Opiskelija osaa laatia teknisiä dokumentteja ja asiakirjoja.

Sisältö

1. Komponenttien ja kokoonpanojen mallintaminen 3Dssä
2. Työkuvien, kokoonpanokuvien ja osaluetteloiden luominen 3D-malleista
3. Materiaalivaihtoehtojen oikea valinta 3D-mallinnuksessa
4. Simuloinnin, yksinkertaisten FEM-analyysien tekeminen ja alakohtaiset sovellukset
5. Tuotetiedon hallinta
6. Valmistustyökalujen laadinta 3Dssä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luoda mallin 3D-työkaluilla yksinkertaisista oman alansa komponenteista. Opiskelija osaa määrittää mallinnetun komponentin painopisteen ja massan annettuaan kappaleelle materiaaliominaisuudet. Opiskelija osaa luoda kokoonpanosta osaluettelon ja kokoonpanokuvan. Opiskelija tuntee CAE-simuloinnin perusteet. Opiskelija osaa täyttää tietoja teknisiin dokumentteihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa luoda mallin 3D-työkaluilla vaativammista oman alansa komponenteista. Opiskelija osaa käyttää erilaisia materiaaleja omissa kokoonpanoissaan. Opiskelija osaa parametrisoida omaa malliaan. Opiskelija osaa luoda räjäytyskuvan kokoonpanosta. Opiskelija osaa CAE-simuloinnin perusteet. Opiskelija osaa laatia riittäviä teknisiä dokumentteja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda mallin 3D-työkaluilla vaativista oman alansa komponenteista. Opiskelija osaa parametrisoida malleja ja pystyy vaikuttamaan kokoonpanokuvaan parametrisointien avulla. Opiskelija osaa hyödyntää CAE-simulointia omien malliensa analysointiin. Opiskelija osaa laatia täydellisiä teknisiä dokumentteja ja luoda uusia sellaisia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa luoda mallin 3D-työkaluilla yksinkertaisista oman alansa komponenteista. Opiskelija osaa määrittää mallinnetun komponentin painopisteen ja massan annettuaan kappaleelle materiaaliominaisuudet. Opiskelija osaa luoda kokoonpanosta osaluettelon ja kokoonpanokuvan. Opiskelija tuntee CAE-simuloinnin perusteet. Opiskelija osaa täyttää tietoja teknisiin dokumentteihin.

Esitietovaatimukset

Tekninen piirustus ja CAD-perusteet

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Karttiala
Vastuuhenkilö

Tero Karttiala

Opiskelijaryhmät
 • K22C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa mallintaa 3D-konstruktioita ja luoda näistä kokoonpanoja. Opiskelija ymmärtää mallintamisen logiikkaa sekä osaa hyödyntää 3D-konstruktiotaan simuloinneissa, analyyseissä ja eri valmistustekniikoissa. Opiskelija osaa laatia teknisiä dokumentteja ja asiakirjoja.

Sisältö

1. Komponenttien ja kokoonpanojen mallintaminen 3Dssä
2. Työkuvien, kokoonpanokuvien ja osaluetteloiden luominen 3D-malleista
3. Materiaalivaihtoehtojen oikea valinta 3D-mallinnuksessa
4. Simuloinnin, yksinkertaisten FEM-analyysien tekeminen ja alakohtaiset sovellukset
5. Tuotetiedon hallinta
6. Valmistustyökalujen laadinta 3Dssä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luoda mallin 3D-työkaluilla yksinkertaisista oman alansa komponenteista. Opiskelija osaa määrittää mallinnetun komponentin painopisteen ja massan annettuaan kappaleelle materiaaliominaisuudet. Opiskelija osaa luoda kokoonpanosta osaluettelon ja kokoonpanokuvan. Opiskelija tuntee CAE-simuloinnin perusteet. Opiskelija osaa täyttää tietoja teknisiin dokumentteihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa luoda mallin 3D-työkaluilla vaativammista oman alansa komponenteista. Opiskelija osaa käyttää erilaisia materiaaleja omissa kokoonpanoissaan. Opiskelija osaa parametrisoida omaa malliaan. Opiskelija osaa luoda räjäytyskuvan kokoonpanosta. Opiskelija osaa CAE-simuloinnin perusteet. Opiskelija osaa laatia riittäviä teknisiä dokumentteja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda mallin 3D-työkaluilla vaativista oman alansa komponenteista. Opiskelija osaa parametrisoida malleja ja pystyy vaikuttamaan kokoonpanokuvaan parametrisointien avulla. Opiskelija osaa hyödyntää CAE-simulointia omien malliensa analysointiin. Opiskelija osaa laatia täydellisiä teknisiä dokumentteja ja luoda uusia sellaisia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa luoda mallin 3D-työkaluilla yksinkertaisista oman alansa komponenteista. Opiskelija osaa määrittää mallinnetun komponentin painopisteen ja massan annettuaan kappaleelle materiaaliominaisuudet. Opiskelija osaa luoda kokoonpanosta osaluettelon ja kokoonpanokuvan. Opiskelija tuntee CAE-simuloinnin perusteet. Opiskelija osaa täyttää tietoja teknisiin dokumentteihin.

Esitietovaatimukset

Tekninen piirustus ja CAD-perusteet

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.06.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Salonen
Vastuuhenkilö

Pekka Salonen

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa hyödyntää 3D-mallintamisessa kehittyneempiä mallinnustyökaluja ja -tapoja. Hän pystyy konstruoimaan geometrisesti ja rakenteellisesti vaativia rakenteita sekä optimoimaan niitä. Mallinnuksissaan hän osaa huomioida myös kokoonpanojen geometrioille asettamat vaatimukset sekä uusimpien valmistustekniikoiden (mm. 3D-tulostus) mahdollisuudet ja rajallisuudet. Teknisen dokumentaation ja tuotetietohallinnan perusteet ovat hänelle tuttuja opintojakson jälkeen.

Sisältö

Opintojakson sisältönä ovat kehittyneet 3D-mallinnustekniikat koskien yksittäisten osien ja kokoonpanojen mallintamista, pintamallinnustekniikat, rakenteiden simulointi (monikappaledynamiikka, lujuusanalyysi ja kokoonpantavuusanimointi) sekä rakenteiden geometrinen optimointi.
Samoin tutustutaan nykyaikaiseen tekniseen dokumentointiin ja tuotetietohallintaan (PDM).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa mallintaa geometrisesti vaativan kokoonpanon osat 100%sti, kasata sen 75%sti oikein ja luoda siitä 50%sti oikeat tuotetietodokumentit.

Opiskelija osaa käyttää 50%sti kokoonpanon animointityökaluja, lujuusanalyysityökaluja ja monikappaledynamiikkamoduulia.

Opiskelija osaa optimoida osien geometrioita 50%sti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mallintaa geometrisesti vaativan kokoonpanon osat 100%sti, kasata sen 75%sti oikein ja luoda siitä 75%sti oikeat tuotetietodokumentit.

Opiskelija osaa käyttää 75%sti kokoonpanon animointityökaluja, lujuusanalyysityökaluja ja monikappaledynamiikkamoduulia.

Opiskelija osaa optimoida osien geometrioita 75%sti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa geometrisesti vaativan kokoonpanon osat 100%sti, kasata sen 100%sti oikein ja luoda siitä täysin oikeat tuotetietodokumentit.

Opiskelija osaa käyttää suvereenisti kokoonpanon animointityökaluja, lujuusanalyysityökaluja ja monikappaledynamiikkamoduulia.

Opiskelija osaa optimoida sekä osien geometrioita että kokoonpanoja.

Esitietovaatimukset

Teknillinen piirtäminen
3D-mallintamisen perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 110

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
 • Heidi Martin
Vastuuhenkilö

Heidi Martin

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa käsityksen omista vahvuuksista ja oman ammattialan osaamisvaatimuksista.
Opiskelija perehtyy urasuunnitteluun ja muodostaa oman urasuunnitelman.
Opiskelija osaa työstää itselleen työnhaun asiakirjat (CV, hakemus).

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy kaksi osiota ja kuusi oppimistehtävää:

1.Osaamisen sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen
- Osaamisen kartoittaminen
- Luonteenvahvuudet
- Osaamisen tiivistelmä

2.Kohti työelämää
- Video CV, CV tai työpaikkahakemus
- Monimuotoinen työyhteisö
- Suunta tulevaisuuteen (opintojakson kokoava tehtävä)

Opintojakson osiot ja tehtävät on suunniteltu jatkumoksi siten, että opiskelija lähtee liikkeelle urasuunnittelussaan oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittamisesta. Tämän jälkeen opiskelija perehtyy työllistymistaitoihin sekä monimuotoisen työyhteisön ja yhdenvertaisuuden teemoihin. Näiden pohjalta opiskelijaa ohjataan arvioimaan omia urasuunnitteluvalmiuksiaan, vetämään yhteen tekemiään oppimistehtäviä ja niistä heränneitä ajatuksia sekä aloittamaan tulevaisuuden suunnitelmiensa hahmottamista. Lisäksi mukana on tutustumisen arvoista lisämateriaalia, sisältäen tietoutta yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toimintatavasta. Oppimistehtävissä hahmotetaan mm. kaikkea sitä osaamista, jota on hankittu elämän eri vaiheissa, tunnistetaan omia persoonallisia piirteitä ja vahvuuksia, tuetaan oman osaamisen markkinointia ja selvitetään oman alan ammattitaitovaatimuksia, tehdään työnhaun asiakirjoja, valmentaudutaan työhakutaitoihin sekä opitaan ymmärtämään työyhteisöjen monimuotoisuutta. Opintojakson päättävät osiot “Sinä riität” sekä palautekysely. Sinä riität-osiossa on pyritty kannustavasti tuomaan esiin sitä, että opintojen sekä elämän eri vaiheissa, voimme kohdata haasteita ja vastoinkäymisiä, mutta niistä on mahdollista selvitä ja päästä eteenpäin. Parhaimman hyödyn opintojaksosta saa, kun paneutuu tehtäviin ja materiaaleihin huolella. Kurssi kannattaa tehdä itselleen ja omaa uraa varten.

Aika ja paikka

Virtuaaliopintoja itsenäisesti työstettävään aikaan.

Oppimateriaalit

Verkko-oppimisympäristö.

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopinnot, itsenäinen opiskelu ja reflektointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n.50h työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien oppimistehtävien hyväksytty palautus.

Lisätiedot

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään mm. harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Sjöholm
 • Pasi Oikarinen
Vastuuhenkilö

Maria Sjöholm

Opiskelijaryhmät
 • K22A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee automaation toimintaperiaatteen ja tietää erilaisia automaation käyttökohteita.
Opiskelija tuntee automaatiossa käytettävät tavanomaiset komponentit ja niiden käyttöperiaatteet.
Opiskelija tuntee suureiden mittaamiseen liittyvät anturit, mittaustekniikan ja ymmärtää signaalin käsittelyn perusteet.
Opiskelija tuntee säätötekniikan perusteet.

Sisältö

1. Automaatiojärjestelmät
2. Automaation komponentit
3. Anturit ja mittaustekniikka sekä signaalin vahvistus ja suodattimet
4. Säätöteoria ja säätökaaviot
5. Käytännön mittaus ja tiedonsiirto antureita käytettäessä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tavanomaiset automaation käyttökohteet ja automaatiossa käytettävät komponentit.
Opiskelija osaa mitata suureita.
Opiskelija tuntee säätötekniikan perusteet.
Opiskelija osaa kytkeä tavanomaisen anturin sovellutukseen sekä varmistamaan sen oikean toiminnan.
Opiskelija tuntee signaalinkäsittelyn perusteet ja osaa määrittää suodattimia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee tavanomaiset automaation käyttökohteet ja automaatiossa käytettävät komponentit sekä niiden käyttöperiaatteet. Opiskelija osaa signaalinkäsittelyn perusteet suureiden mittauksessa.
Opiskelija osaa soveltaa säätötekniikkaa yksinkertaisissa järjestelmissä.
Opiskelija osaa valita sovellutuksessa tarvittavat anturit sekä kytkeä ne käyttöön.
Opiskelija tunnistaa signaalinkäsittelyn tarpeen ja osaa muokata signaalia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa yksinkertaisia automaatio- ja mittausjärjestelmiä.
Opiskelija osaa hyödyntää säätötekniikkaa yksinkertaisten mittausjärjestelmien säädössä ja ohjauksessa.
Opiskelija tuntee sovellutuksissa tarvittavat anturit ja mittalaitteet sekä niiden kytkennät.
Opiskelija osaa valita sovellutuksissa tarvittavat anturit ja mittalaitteet ja suorittamaan niiden käyttöönoton.
Opiskelija osaa soveltaa signaalinkäsittelyä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee tavanomaiset automaation käyttökohteet ja automaatiossa käytettävät komponentit.
Opiskelija osaa mitata suureita.
Opiskelija tuntee säätötekniikan perusteet.
Opiskelija osaa kytkeä tavanomaisen anturin sovellutukseen sekä varmistamaan sen oikean toiminnan.
Opiskelija tuntee signaalinkäsittelyn perusteet ja osaa määrittää suodattimia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Sjöholm
 • Pasi Oikarinen
Vastuuhenkilö

Maria Sjöholm

Opiskelijaryhmät
 • K22B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee automaation toimintaperiaatteen ja tietää erilaisia automaation käyttökohteita.
Opiskelija tuntee automaatiossa käytettävät tavanomaiset komponentit ja niiden käyttöperiaatteet.
Opiskelija tuntee suureiden mittaamiseen liittyvät anturit, mittaustekniikan ja ymmärtää signaalin käsittelyn perusteet.
Opiskelija tuntee säätötekniikan perusteet.

Sisältö

1. Automaatiojärjestelmät
2. Automaation komponentit
3. Anturit ja mittaustekniikka sekä signaalin vahvistus ja suodattimet
4. Säätöteoria ja säätökaaviot
5. Käytännön mittaus ja tiedonsiirto antureita käytettäessä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tavanomaiset automaation käyttökohteet ja automaatiossa käytettävät komponentit.
Opiskelija osaa mitata suureita.
Opiskelija tuntee säätötekniikan perusteet.
Opiskelija osaa kytkeä tavanomaisen anturin sovellutukseen sekä varmistamaan sen oikean toiminnan.
Opiskelija tuntee signaalinkäsittelyn perusteet ja osaa määrittää suodattimia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee tavanomaiset automaation käyttökohteet ja automaatiossa käytettävät komponentit sekä niiden käyttöperiaatteet. Opiskelija osaa signaalinkäsittelyn perusteet suureiden mittauksessa.
Opiskelija osaa soveltaa säätötekniikkaa yksinkertaisissa järjestelmissä.
Opiskelija osaa valita sovellutuksessa tarvittavat anturit sekä kytkeä ne käyttöön.
Opiskelija tunnistaa signaalinkäsittelyn tarpeen ja osaa muokata signaalia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa yksinkertaisia automaatio- ja mittausjärjestelmiä.
Opiskelija osaa hyödyntää säätötekniikkaa yksinkertaisten mittausjärjestelmien säädössä ja ohjauksessa.
Opiskelija tuntee sovellutuksissa tarvittavat anturit ja mittalaitteet sekä niiden kytkennät.
Opiskelija osaa valita sovellutuksissa tarvittavat anturit ja mittalaitteet ja suorittamaan niiden käyttöönoton.
Opiskelija osaa soveltaa signaalinkäsittelyä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee tavanomaiset automaation käyttökohteet ja automaatiossa käytettävät komponentit.
Opiskelija osaa mitata suureita.
Opiskelija tuntee säätötekniikan perusteet.
Opiskelija osaa kytkeä tavanomaisen anturin sovellutukseen sekä varmistamaan sen oikean toiminnan.
Opiskelija tuntee signaalinkäsittelyn perusteet ja osaa määrittää suodattimia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Sjöholm
 • Pasi Oikarinen
Vastuuhenkilö

Maria Sjöholm

Opiskelijaryhmät
 • K22C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee automaation toimintaperiaatteen ja tietää erilaisia automaation käyttökohteita.
Opiskelija tuntee automaatiossa käytettävät tavanomaiset komponentit ja niiden käyttöperiaatteet.
Opiskelija tuntee suureiden mittaamiseen liittyvät anturit, mittaustekniikan ja ymmärtää signaalin käsittelyn perusteet.
Opiskelija tuntee säätötekniikan perusteet.

Sisältö

1. Automaatiojärjestelmät
2. Automaation komponentit
3. Anturit ja mittaustekniikka sekä signaalin vahvistus ja suodattimet
4. Säätöteoria ja säätökaaviot
5. Käytännön mittaus ja tiedonsiirto antureita käytettäessä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tavanomaiset automaation käyttökohteet ja automaatiossa käytettävät komponentit.
Opiskelija osaa mitata suureita.
Opiskelija tuntee säätötekniikan perusteet.
Opiskelija osaa kytkeä tavanomaisen anturin sovellutukseen sekä varmistamaan sen oikean toiminnan.
Opiskelija tuntee signaalinkäsittelyn perusteet ja osaa määrittää suodattimia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee tavanomaiset automaation käyttökohteet ja automaatiossa käytettävät komponentit sekä niiden käyttöperiaatteet. Opiskelija osaa signaalinkäsittelyn perusteet suureiden mittauksessa.
Opiskelija osaa soveltaa säätötekniikkaa yksinkertaisissa järjestelmissä.
Opiskelija osaa valita sovellutuksessa tarvittavat anturit sekä kytkeä ne käyttöön.
Opiskelija tunnistaa signaalinkäsittelyn tarpeen ja osaa muokata signaalia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa yksinkertaisia automaatio- ja mittausjärjestelmiä.
Opiskelija osaa hyödyntää säätötekniikkaa yksinkertaisten mittausjärjestelmien säädössä ja ohjauksessa.
Opiskelija tuntee sovellutuksissa tarvittavat anturit ja mittalaitteet sekä niiden kytkennät.
Opiskelija osaa valita sovellutuksissa tarvittavat anturit ja mittalaitteet ja suorittamaan niiden käyttöönoton.
Opiskelija osaa soveltaa signaalinkäsittelyä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee tavanomaiset automaation käyttökohteet ja automaatiossa käytettävät komponentit.
Opiskelija osaa mitata suureita.
Opiskelija tuntee säätötekniikan perusteet.
Opiskelija osaa kytkeä tavanomaisen anturin sovellutukseen sekä varmistamaan sen oikean toiminnan.
Opiskelija tuntee signaalinkäsittelyn perusteet ja osaa määrittää suodattimia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Liljaniemi
 • Heikki Paavilainen
Vastuuhenkilö

Heikki Paavilainen

Opiskelijaryhmät
 • KA20
  Konetekniikka, koneautomaation suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella automaattisen laitteen sekä mekaanisesti että ohjauksen ja sähköistyksen kannalta.
Opiskelija osaa huomioida automaattisesti toimivan laitteen suunnittelussa esiin tulevat erityispiirteet kuten koneturvallisuuden.
Opiskelija osaa myös tehdä laitteesta alustavan riskianalyysin.
Kurssi toteutetaan projektimuotoisesti ja siihen sisältyy myös laitteen rakentaminen sekä käyttöönotto.

Sisältö

1. Laitteiston toimintakuvaus
2. Mekaniikan suunnittelu
3. Ohjauksen ja sähköistyksen suunnittelu
4. Mekaniikan mallinnus ja simulaatiot
5. Ohjausohjelman laadinta testiympäristöön
6. Turvallisuuden analysointi ja riskianalyysi
7. Kokoonpano ja testaus
8. Dokumentointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa mallintaa ja simuloida yksinkertaisia osia laitteeseen.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen ohjausohjelman toimintakuvauksen pohjalta.
Opiskelija tunnistaa automaattisen laitteen suunnitteluprojektin erityispiirteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mallintaa osat laitteeseen ja muodostaa osakokonaisuuksia sekä todentaa niiden toiminnan simulaatioiden avulla.
Opiskelija osaa tehdä ohjausohjelman laitteeseen ja määritellä ohjauksen laitteistotarpeet sekä varmistaa ohjausohjelman toiminnan testiympäristössä. Opiskelija osaa huomioida koneturvallisuuden vaatimuksia suunnittelutyössä. Opiskelija hallitsee laitedokumentoinnin perusvaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy vertailemaan erilaisia ratkaisuja laitteen perusrakenteeksi. Opiskelija pystyy mallintamaan kaikki laitteen osat ja kokoonpanot sekä hyödyntämään simulaatiota osana suunnittelua.
Opiskelija osaa laatia ohjausohjelman moduulirakenteisena koko laitteelle ja tehdä tarvittavat laitemäärittelyt ohjaukselle sekä soveltaa testiympäristöä ohjelmankehityksessä.
Opiskelija osaa huomioida koneturvallisuuden vaatimukset ja osaa etsiä erilaisia turvallisuusratkaisuja. Opiskelija osaa laitteen dokumentoinnin sekä osaa huomioida riskianalyysin tulokset laitteen rakenteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa mallintaa ja simuloida yksinkertaisia osia laitteeseen.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen ohjausohjelman toimintakuvauksen pohjalta.
Opiskelija tunnistaa automaattisen laitteen suunnitteluprojektin erityispiirteet.

Esitietovaatimukset

3D-mallinnus ja CAE
Ohjausjärjestelmät ja väylät

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 300

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Karttiala
Vastuuhenkilö

Tero Karttiala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat mallintaa 3D-konstruktioita ja luoda näistä kokoonpanoja. Osaat hyödyntää piirrepohjaisen 3D-mallinnusohjelman ominaisuuksia tehokkaasti ja ymmärrät mallintamisen logiikkaa.

Sisältö

1. Pintamallit: Viivat ja piirteet pintamallien tekemisessä, viivojen analysointi, pintojen tekeminen ja muokkaaminen, pintamallien analysointi ja muokkaaminen. 2. Parametrinen mallintaminen: Riippuvuuksien luominen sketch-tasolla, piirteiden riippuvuukisen luominen, konfiguroituvat mallit, parametrisen mallin luominen taulokkolaskentaohjelman avulla. 3. Simulaatiot: 3D-mallin kinematiikkasimulaatiot, 3D-mallin fyysisten ominaisuuksien simulointi

Aika ja paikka

Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa.

Opetusmenetelmät

Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa Metropolian Moodle-oppimisympäristössä sekä tarvittaessa Zoom- tai Teams-alustojen kautta. Opinnot koostuvat opetusvideoista, kirjallisesta materiaalista ja harjoitustehtävistä. Voit suorittaa opintoja itsenäisesti omaan tahtiin opintojen aikataulun puitteissa. Opintojen aikana järjestetään opettajan pitämiä tukityöpajoja 2-3 viikon välein, poislukien loma-ajat.

Lisätietoja opiskelijoille

Tarvitset opintojakson suoritukseen riittävän tasoisen tietokoneen ja verkkoyhteyden. Koulutusmateriaali on tehty SolidWorks -ohjelmalle, mutta voit tehdä harjoitustehtävät myös muilla CAD-ohjelmilla.
Ajoneuvo- ja konetekniikan opiskelijat eivät voi korvata tutkintoon kuuluvia opintoja tällä opintojaksolla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat tehdä yksinkertaisia pintamalleja. Ymmärrät parametrisoinnin periaatteet ja osaat tehdä yksinkertaisia parametrisointeja. Osaat tehdä kinematiikka simuloinnin yksinkertaisille mekanismeille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tehdä monipuolisia pintamalleja ja analysoida niiden ominaisuuksia. Osaat tehdä parametrisesti ohjautuvia 3D-malleja ja ymmärrät ja osaat hyödyntää ohjelmistojen ominaisuuksia. Osaat tehdä simulaatioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tehdä ja analysoida monipuolisesti vaativia pintamalleja. Osaat tehdä monipuolisesti 3D-mallien ja kokoonpanojen parametrisoiteja. Osaat käyttää ohjelmistojen tarjoamia ominaisuuksia tehokkaasti hyödyksi parametristen mallien tekemisessä. Osaat tehdä vaativia simulaatioita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat tehdä yksinkertaisia pintamalleja. Ymmärrät parametrisoinnin periaatteet ja osaat tehdä yksinkertaisia parametrisointeja. Osaat tehdä kinematiikka simuloinnin yksinkertaisille mekanismeille.

Esitietovaatimukset

CAD2 - Piirrepohjainen mallintaminen tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Sjöholm
Vastuuhenkilö

Maria Sjöholm

Opiskelijaryhmät
 • K23A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää mekatronisten järjestelmien toimintaperiaatteen, käyttää yksinkertaisia mekatronisia järjestelmiä ja rakentaa yksinkertaisia mekatronisia järjestelmiä. Opiskelija tuntee yleisimmät robottityypit, selittää yleisimpien robottien toimintaperiaatteet ja suunnitella yksinkertaisia ohjelmia roboteille. Opiskelija tuntee VR/AR-tekniikoiden ja tekoälyn perusteet sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen tekniikassa. Opiskelija osaa selittää 3D-tulostuslaitteiden toimintaperiaatteen.

Sisältö

1. Mekatronisten järjestelmien perusteet
2. Robotiikan perusteet
3. VR/AR-tekniikoiden perusteet
4. Tekoälyn perusteet
5. Pilvipalveluiden hyödyntäminen tekniikassa
6. 3D-tulostuksen perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia mekatronisia järjestelmiä. Opiskelija osaa nimetä yleisimmät robottityypit. Opiskelija ymmärtää
VR/AR-tekniikoiden ja tekoälyn perusteet sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen tekniikassa. Opiskelija osaa selittää 3D-tulostuslaitteiden toimintaperiaatteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää mekatronisten järjestelmien toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa selittää robottien toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa selittää VR/AR-tekniikoiden toimintaperiaatteen sekä tekoälyn ja pilvipalveluiden hyödyntämisen tekniikassa. Opiskelija ymmärtää 3D-tulostuslaitteiden toimintaperiaatteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa yksinkertaisia mekatronisia järjestelmiä. Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisia ohjelmia roboteille. Opiskelija osaa tunnistaa VR/AR-tekniikoiden, tekoälyn ja pilvipalveluiden soveltamismahdollisuuksia tekniikassa. Opiskelija ymmärtää 3D-tulostuslaitteiden toimintaperiaatteen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia mekatronisia järjestelmiä. Opiskelija osaa nimetä yleisimmät robottityypit. Opiskelija ymmärtää
VR/AR-tekniikoiden ja tekoälyn perusteet sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen tekniikassa. Opiskelija osaa selittää 3D-tulostuslaitteiden toimintaperiaatteen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Sjöholm
Vastuuhenkilö

Maria Sjöholm

Opiskelijaryhmät
 • K23B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää mekatronisten järjestelmien toimintaperiaatteen, käyttää yksinkertaisia mekatronisia järjestelmiä ja rakentaa yksinkertaisia mekatronisia järjestelmiä. Opiskelija tuntee yleisimmät robottityypit, selittää yleisimpien robottien toimintaperiaatteet ja suunnitella yksinkertaisia ohjelmia roboteille. Opiskelija tuntee VR/AR-tekniikoiden ja tekoälyn perusteet sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen tekniikassa. Opiskelija osaa selittää 3D-tulostuslaitteiden toimintaperiaatteen.

Sisältö

1. Mekatronisten järjestelmien perusteet
2. Robotiikan perusteet
3. VR/AR-tekniikoiden perusteet
4. Tekoälyn perusteet
5. Pilvipalveluiden hyödyntäminen tekniikassa
6. 3D-tulostuksen perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia mekatronisia järjestelmiä. Opiskelija osaa nimetä yleisimmät robottityypit. Opiskelija ymmärtää
VR/AR-tekniikoiden ja tekoälyn perusteet sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen tekniikassa. Opiskelija osaa selittää 3D-tulostuslaitteiden toimintaperiaatteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää mekatronisten järjestelmien toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa selittää robottien toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa selittää VR/AR-tekniikoiden toimintaperiaatteen sekä tekoälyn ja pilvipalveluiden hyödyntämisen tekniikassa. Opiskelija ymmärtää 3D-tulostuslaitteiden toimintaperiaatteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa yksinkertaisia mekatronisia järjestelmiä. Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisia ohjelmia roboteille. Opiskelija osaa tunnistaa VR/AR-tekniikoiden, tekoälyn ja pilvipalveluiden soveltamismahdollisuuksia tekniikassa. Opiskelija ymmärtää 3D-tulostuslaitteiden toimintaperiaatteen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia mekatronisia järjestelmiä. Opiskelija osaa nimetä yleisimmät robottityypit. Opiskelija ymmärtää
VR/AR-tekniikoiden ja tekoälyn perusteet sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen tekniikassa. Opiskelija osaa selittää 3D-tulostuslaitteiden toimintaperiaatteen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Sjöholm
Vastuuhenkilö

Maria Sjöholm

Opiskelijaryhmät
 • K23C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää mekatronisten järjestelmien toimintaperiaatteen, käyttää yksinkertaisia mekatronisia järjestelmiä ja rakentaa yksinkertaisia mekatronisia järjestelmiä. Opiskelija tuntee yleisimmät robottityypit, selittää yleisimpien robottien toimintaperiaatteet ja suunnitella yksinkertaisia ohjelmia roboteille. Opiskelija tuntee VR/AR-tekniikoiden ja tekoälyn perusteet sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen tekniikassa. Opiskelija osaa selittää 3D-tulostuslaitteiden toimintaperiaatteen.

Sisältö

1. Mekatronisten järjestelmien perusteet
2. Robotiikan perusteet
3. VR/AR-tekniikoiden perusteet
4. Tekoälyn perusteet
5. Pilvipalveluiden hyödyntäminen tekniikassa
6. 3D-tulostuksen perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia mekatronisia järjestelmiä. Opiskelija osaa nimetä yleisimmät robottityypit. Opiskelija ymmärtää
VR/AR-tekniikoiden ja tekoälyn perusteet sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen tekniikassa. Opiskelija osaa selittää 3D-tulostuslaitteiden toimintaperiaatteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää mekatronisten järjestelmien toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa selittää robottien toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa selittää VR/AR-tekniikoiden toimintaperiaatteen sekä tekoälyn ja pilvipalveluiden hyödyntämisen tekniikassa. Opiskelija ymmärtää 3D-tulostuslaitteiden toimintaperiaatteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa yksinkertaisia mekatronisia järjestelmiä. Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisia ohjelmia roboteille. Opiskelija osaa tunnistaa VR/AR-tekniikoiden, tekoälyn ja pilvipalveluiden soveltamismahdollisuuksia tekniikassa. Opiskelija ymmärtää 3D-tulostuslaitteiden toimintaperiaatteen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia mekatronisia järjestelmiä. Opiskelija osaa nimetä yleisimmät robottityypit. Opiskelija ymmärtää
VR/AR-tekniikoiden ja tekoälyn perusteet sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen tekniikassa. Opiskelija osaa selittää 3D-tulostuslaitteiden toimintaperiaatteen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Nuotio
 • Hulda Aminoff
Vastuuhenkilö

Hulda Aminoff

Opiskelijaryhmät
 • TXQ22K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto
 • K22A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa laskea aseman, nopeuden ja kiihtyvyyden välisiä yhteyksiä jäykän kappaleen tasoliikkeessä. Opiskelija ymmärtää voimien ja kiihtyvyyksien välisen yhteyden ja osaa soveltaa liikeyhtälöitä voimien ja kiihtyvyyksien laskemiseen. Opiskelija osaa soveltaa dynamiikkaa oman alansa käytännön sovelluksiin.

Sisältö

1. Jäykän kappaleen kinematiikka tasossa: translaatio, rotaatio ja yleinen tasoliike
2. Jäykän kappaleen kinetiikka tasossa
3. Dynamiikan sovellukset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ratkaista dynamiikan perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa yhdistää kinematiikkaa jäykän kappaleen liikeyhtälöihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa dynamiikkaa oman alansa tehtäviin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ratkaista dynamiikan perustehtäviä.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 2
Matematiikka 3
Fysiikka 1
Statiikka

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Nuotio
 • Hulda Aminoff
Vastuuhenkilö

Hulda Aminoff

Opiskelijaryhmät
 • TXQ22K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto
 • K22B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa laskea aseman, nopeuden ja kiihtyvyyden välisiä yhteyksiä jäykän kappaleen tasoliikkeessä. Opiskelija ymmärtää voimien ja kiihtyvyyksien välisen yhteyden ja osaa soveltaa liikeyhtälöitä voimien ja kiihtyvyyksien laskemiseen. Opiskelija osaa soveltaa dynamiikkaa oman alansa käytännön sovelluksiin.

Sisältö

1. Jäykän kappaleen kinematiikka tasossa: translaatio, rotaatio ja yleinen tasoliike
2. Jäykän kappaleen kinetiikka tasossa
3. Dynamiikan sovellukset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ratkaista dynamiikan perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa yhdistää kinematiikkaa jäykän kappaleen liikeyhtälöihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa dynamiikkaa oman alansa tehtäviin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ratkaista dynamiikan perustehtäviä.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 2
Matematiikka 3
Fysiikka 1
Statiikka

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Nuotio
 • Hulda Aminoff
Vastuuhenkilö

Hulda Aminoff

Opiskelijaryhmät
 • TXQ22K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto
 • K22C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa laskea aseman, nopeuden ja kiihtyvyyden välisiä yhteyksiä jäykän kappaleen tasoliikkeessä. Opiskelija ymmärtää voimien ja kiihtyvyyksien välisen yhteyden ja osaa soveltaa liikeyhtälöitä voimien ja kiihtyvyyksien laskemiseen. Opiskelija osaa soveltaa dynamiikkaa oman alansa käytännön sovelluksiin.

Sisältö

1. Jäykän kappaleen kinematiikka tasossa: translaatio, rotaatio ja yleinen tasoliike
2. Jäykän kappaleen kinetiikka tasossa
3. Dynamiikan sovellukset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ratkaista dynamiikan perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa yhdistää kinematiikkaa jäykän kappaleen liikeyhtälöihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa dynamiikkaa oman alansa tehtäviin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ratkaista dynamiikan perustehtäviä.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 2
Matematiikka 3
Fysiikka 1
Statiikka

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Juselius
Vastuuhenkilö

Juha Juselius

Opiskelijaryhmät
 • K22C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022
 • K22A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022
 • K22B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelijan lämpötekninen ajattelutapa kehittyy ja hän tuntee oman alansa tavanomaiset termodynaamiset sovellukset. Opiskelija ymmärtää energiatehokkuuden käsitteen ja sen merkityksen oman alansa sovelluksissa.

Sisältö

1. Termodynamiikan pääsääntöjen soveltaminen oman alan teknisiin ratkaisuihin
2. Energiatase
3. Koneiden ja laitteiden energiatehokkuus
4. Kestävä kehitys: ekologinen ja taloudellinen kestävyys
5. Energialähteet ja energiantuotannon perusteet
6. Lämpövoimakoneet
7. Hyötysuhdekäsitteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee lämpöteknisiä peruskäsitteitä ja osaa ratkaista yksinkertaisia energiatekniikan tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa lämpöteknistä ajattelutapaa oman alansa yksinkertaisten ongelmien ratkaisuun ja osaa ratkaista energiatekniikan tehtäviä. Opiskelija tuntee termodynamiikan pääsääntöjen merkityksen yksinkertaisissa tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää lämpöteknistä ajattelutapaa energiatekniikan ongelmien ratkaisuun ja osaa laskea oman alansa soveltavia energiatekniikan tehtäviä. Opiskelija osaa käsitellä soveltavia ja laajoja energiatekniikan tehtäviä termodynamiikan pääsääntöjen avulla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee lämpöteknisiä peruskäsitteitä ja osaa ratkaista yksinkertaisia energiatekniikan tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 2

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

08.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kari Laajalehto
Vastuuhenkilö

Kari Laajalehto

Opiskelijaryhmät
 • K23A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii fysikaalisia ja luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.
Opintojakson tavoitteena on kehittää luonnontieteellistä ajattelutapaa ja oppia soveltamaan mekaniikan ilmiöitä kuvaavia fysikaalisia malleja konkreettisiin teknisiin ongelmiin.

Sisältö

1. Suurejärjestelmä, suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset
2. Suoraviivainen liike
3. Newtonin etenevän liikkeen dynamiikkaa
4. Liikemäärä
5. Työ, energia, teho ja hyötysuhde
6. Ympyräliikkeen dynamiikkaa
7. Pyörimisliikkeen kinematiikkaa ja dynamiikkaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset peruskäsitteet ja -mallit ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksolla käsiteltyjä fysikaalisia peruskäsitteitä ja -malleja yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa ja yhdistää opintojaksolla käsiteltyjä fysikaalisia peruskäsitteitä ja -malleja vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset peruskäsitteet ja -mallit ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

08.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kari Laajalehto
Vastuuhenkilö

Kari Laajalehto

Opiskelijaryhmät
 • K23B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii fysikaalisia ja luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.
Opintojakson tavoitteena on kehittää luonnontieteellistä ajattelutapaa ja oppia soveltamaan mekaniikan ilmiöitä kuvaavia fysikaalisia malleja konkreettisiin teknisiin ongelmiin.

Sisältö

1. Suurejärjestelmä, suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset
2. Suoraviivainen liike
3. Newtonin etenevän liikkeen dynamiikkaa
4. Liikemäärä
5. Työ, energia, teho ja hyötysuhde
6. Ympyräliikkeen dynamiikkaa
7. Pyörimisliikkeen kinematiikkaa ja dynamiikkaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset peruskäsitteet ja -mallit ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksolla käsiteltyjä fysikaalisia peruskäsitteitä ja -malleja yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa ja yhdistää opintojaksolla käsiteltyjä fysikaalisia peruskäsitteitä ja -malleja vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset peruskäsitteet ja -mallit ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

08.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kari Laajalehto
Vastuuhenkilö

Kari Laajalehto

Opiskelijaryhmät
 • K23C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii fysikaalisia ja luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.
Opintojakson tavoitteena on kehittää luonnontieteellistä ajattelutapaa ja oppia soveltamaan mekaniikan ilmiöitä kuvaavia fysikaalisia malleja konkreettisiin teknisiin ongelmiin.

Sisältö

1. Suurejärjestelmä, suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset
2. Suoraviivainen liike
3. Newtonin etenevän liikkeen dynamiikkaa
4. Liikemäärä
5. Työ, energia, teho ja hyötysuhde
6. Ympyräliikkeen dynamiikkaa
7. Pyörimisliikkeen kinematiikkaa ja dynamiikkaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset peruskäsitteet ja -mallit ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksolla käsiteltyjä fysikaalisia peruskäsitteitä ja -malleja yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa ja yhdistää opintojaksolla käsiteltyjä fysikaalisia peruskäsitteitä ja -malleja vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset peruskäsitteet ja -mallit ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sampo Kuikka
Opiskelijaryhmät
 • AK23A
  Ammattioppilaitosten väyläopiskelijat, auto-kone, S.2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii fysikaalisia ja luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.
Opintojakson tavoitteena on kehittää luonnontieteellistä ajattelutapaa ja oppia soveltamaan mekaniikan ilmiöitä kuvaavia fysikaalisia malleja konkreettisiin teknisiin ongelmiin.

Sisältö

1. Suurejärjestelmä, suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset
2. Suoraviivainen liike
3. Newtonin etenevän liikkeen dynamiikkaa
4. Liikemäärä
5. Työ, energia, teho ja hyötysuhde
6. Ympyräliikkeen dynamiikkaa
7. Pyörimisliikkeen kinematiikkaa ja dynamiikkaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset peruskäsitteet ja -mallit ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksolla käsiteltyjä fysikaalisia peruskäsitteitä ja -malleja yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa ja yhdistää opintojaksolla käsiteltyjä fysikaalisia peruskäsitteitä ja -malleja vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset peruskäsitteet ja -mallit ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kari Laajalehto
Vastuuhenkilö

Kari Laajalehto

Opiskelijaryhmät
 • K23C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii lämpöopin ja termodynamiikan peruslait ja käsitteet sekä niiden rajoitukset ja merkityksen tekniikassa.
Opiskelija ymmärtää mekaanisia värähtelyjä ja aaltoliikettä koskevat peruslait ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa tekniikan sovelluksissa.
Opiskelija oppii kemian peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä kaasujen tilanmuutoksissa ja palamisreaktioissa.

Sisältö

1. Lämpötila ja sen mittaaminen, lämpölaajeneminen, lämpöenergia, olomuodon muutokset, ideaalikaasun tilanyhtälö, lämmön siirtyminen.
2. Termodynamiikan pääsäännöt. Kiertoprosessit ja niiden sovelluksia.
3. Mekaaniset värähtelyt: harmoninen värähtely, vaimeneva värähtely ja pakkovärähtely.
4. Mekaaniset aallot. Interferenssi ja seisova aaltoliike.
5. Kemian perusteita ja lämpökemiaa: aineen rakenne ja olomuodot, kaasujen tilamuutokset, palamisreaktiot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimmät lämpötila-asteikot ja lämpötilanmittausmenetelmät ja osaa laskea yksiulotteisen systeemin lämpölaajenemisen sekä tuntee kemian peruskäsitteet. Opiskelija osaa laskea lämpöenergiamuutoksia ja tuntee eri lämmönsiirtymistavat.
Opiskelija tuntee termodynamiikan pääsäännöt. Opiskelija tuntee värähtelymekaniikan ja mekaanisen aaltoliikkeen peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa sovelluksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määrittää erimuotoisten kappaleiden lämpölaajenemisen ja laskea lämpöenergian muutoksia lämmönsiirtymisessä ja olomuodon muuttuessa. Opiskelija osaa käyttää ideaalikaasujen tilanyhtälöä yksinkertaisissa kaasun tilamuutoksissa.
Opiskelija ymmärtää termodynamiikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.
Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia värähtelymekaniikkaan ja aaltoliikkeeseen liittyviä käytännön ongelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käsitellä tilanteita, jotka edellyttävät kurssin aihepiiriin kuuluvien peruslakien soveltamista samanaikaisesti. Opiskelija osaa soveltaa opittua uusiin tilanteisiin. Opiskelija osaa arvioida lämpölaajenemisen ja eri lämmönsiirtymistapojen merkitystä ja vaikutuksia aineissa ja rakenteissa. Opiskelija osaa laskea lämpöenergian muutoksia eri tilanteissä ja soveltaa ideaalikaasulakia kaasun tilanmuutoksissa sekä laskea palamisreaktioihin liittyviä energiamuutoksia. Opiskelija osaa soveltaa termodynamiikkaa yksinkertaisissa kiertoprosesseissa.
Opiskelija osaa soveltaa värähtelymekaniikan ja aaltoliikkeen perusmalleja käytännön tilanteissa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee tärkeimmät lämpötila-asteikot ja lämpötilanmittausmenetelmät ja osaa laskea yksiulotteisen systeemin lämpölaajenemisen sekä tuntee kemian peruskäsitteet. Opiskelija osaa laskea lämpöenergiamuutoksia ja tuntee eri lämmönsiirtymistavat.
Opiskelija tuntee termodynamiikan pääsäännöt. Opiskelija tuntee värähtelymekaniikan ja mekaanisen aaltoliikkeen peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa sovelluksissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kari Laajalehto
Vastuuhenkilö

Kari Laajalehto

Opiskelijaryhmät
 • K23A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii lämpöopin ja termodynamiikan peruslait ja käsitteet sekä niiden rajoitukset ja merkityksen tekniikassa.
Opiskelija ymmärtää mekaanisia värähtelyjä ja aaltoliikettä koskevat peruslait ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa tekniikan sovelluksissa.
Opiskelija oppii kemian peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä kaasujen tilanmuutoksissa ja palamisreaktioissa.

Sisältö

1. Lämpötila ja sen mittaaminen, lämpölaajeneminen, lämpöenergia, olomuodon muutokset, ideaalikaasun tilanyhtälö, lämmön siirtyminen.
2. Termodynamiikan pääsäännöt. Kiertoprosessit ja niiden sovelluksia.
3. Mekaaniset värähtelyt: harmoninen värähtely, vaimeneva värähtely ja pakkovärähtely.
4. Mekaaniset aallot. Interferenssi ja seisova aaltoliike.
5. Kemian perusteita ja lämpökemiaa: aineen rakenne ja olomuodot, kaasujen tilamuutokset, palamisreaktiot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimmät lämpötila-asteikot ja lämpötilanmittausmenetelmät ja osaa laskea yksiulotteisen systeemin lämpölaajenemisen sekä tuntee kemian peruskäsitteet. Opiskelija osaa laskea lämpöenergiamuutoksia ja tuntee eri lämmönsiirtymistavat.
Opiskelija tuntee termodynamiikan pääsäännöt. Opiskelija tuntee värähtelymekaniikan ja mekaanisen aaltoliikkeen peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa sovelluksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määrittää erimuotoisten kappaleiden lämpölaajenemisen ja laskea lämpöenergian muutoksia lämmönsiirtymisessä ja olomuodon muuttuessa. Opiskelija osaa käyttää ideaalikaasujen tilanyhtälöä yksinkertaisissa kaasun tilamuutoksissa.
Opiskelija ymmärtää termodynamiikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.
Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia värähtelymekaniikkaan ja aaltoliikkeeseen liittyviä käytännön ongelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käsitellä tilanteita, jotka edellyttävät kurssin aihepiiriin kuuluvien peruslakien soveltamista samanaikaisesti. Opiskelija osaa soveltaa opittua uusiin tilanteisiin. Opiskelija osaa arvioida lämpölaajenemisen ja eri lämmönsiirtymistapojen merkitystä ja vaikutuksia aineissa ja rakenteissa. Opiskelija osaa laskea lämpöenergian muutoksia eri tilanteissä ja soveltaa ideaalikaasulakia kaasun tilanmuutoksissa sekä laskea palamisreaktioihin liittyviä energiamuutoksia. Opiskelija osaa soveltaa termodynamiikkaa yksinkertaisissa kiertoprosesseissa.
Opiskelija osaa soveltaa värähtelymekaniikan ja aaltoliikkeen perusmalleja käytännön tilanteissa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee tärkeimmät lämpötila-asteikot ja lämpötilanmittausmenetelmät ja osaa laskea yksiulotteisen systeemin lämpölaajenemisen sekä tuntee kemian peruskäsitteet. Opiskelija osaa laskea lämpöenergiamuutoksia ja tuntee eri lämmönsiirtymistavat.
Opiskelija tuntee termodynamiikan pääsäännöt. Opiskelija tuntee värähtelymekaniikan ja mekaanisen aaltoliikkeen peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa sovelluksissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kari Laajalehto
Vastuuhenkilö

Kari Laajalehto

Opiskelijaryhmät
 • K23B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii lämpöopin ja termodynamiikan peruslait ja käsitteet sekä niiden rajoitukset ja merkityksen tekniikassa.
Opiskelija ymmärtää mekaanisia värähtelyjä ja aaltoliikettä koskevat peruslait ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa tekniikan sovelluksissa.
Opiskelija oppii kemian peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä kaasujen tilanmuutoksissa ja palamisreaktioissa.

Sisältö

1. Lämpötila ja sen mittaaminen, lämpölaajeneminen, lämpöenergia, olomuodon muutokset, ideaalikaasun tilanyhtälö, lämmön siirtyminen.
2. Termodynamiikan pääsäännöt. Kiertoprosessit ja niiden sovelluksia.
3. Mekaaniset värähtelyt: harmoninen värähtely, vaimeneva värähtely ja pakkovärähtely.
4. Mekaaniset aallot. Interferenssi ja seisova aaltoliike.
5. Kemian perusteita ja lämpökemiaa: aineen rakenne ja olomuodot, kaasujen tilamuutokset, palamisreaktiot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimmät lämpötila-asteikot ja lämpötilanmittausmenetelmät ja osaa laskea yksiulotteisen systeemin lämpölaajenemisen sekä tuntee kemian peruskäsitteet. Opiskelija osaa laskea lämpöenergiamuutoksia ja tuntee eri lämmönsiirtymistavat.
Opiskelija tuntee termodynamiikan pääsäännöt. Opiskelija tuntee värähtelymekaniikan ja mekaanisen aaltoliikkeen peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa sovelluksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määrittää erimuotoisten kappaleiden lämpölaajenemisen ja laskea lämpöenergian muutoksia lämmönsiirtymisessä ja olomuodon muuttuessa. Opiskelija osaa käyttää ideaalikaasujen tilanyhtälöä yksinkertaisissa kaasun tilamuutoksissa.
Opiskelija ymmärtää termodynamiikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.
Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia värähtelymekaniikkaan ja aaltoliikkeeseen liittyviä käytännön ongelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käsitellä tilanteita, jotka edellyttävät kurssin aihepiiriin kuuluvien peruslakien soveltamista samanaikaisesti. Opiskelija osaa soveltaa opittua uusiin tilanteisiin. Opiskelija osaa arvioida lämpölaajenemisen ja eri lämmönsiirtymistapojen merkitystä ja vaikutuksia aineissa ja rakenteissa. Opiskelija osaa laskea lämpöenergian muutoksia eri tilanteissä ja soveltaa ideaalikaasulakia kaasun tilanmuutoksissa sekä laskea palamisreaktioihin liittyviä energiamuutoksia. Opiskelija osaa soveltaa termodynamiikkaa yksinkertaisissa kiertoprosesseissa.
Opiskelija osaa soveltaa värähtelymekaniikan ja aaltoliikkeen perusmalleja käytännön tilanteissa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee tärkeimmät lämpötila-asteikot ja lämpötilanmittausmenetelmät ja osaa laskea yksiulotteisen systeemin lämpölaajenemisen sekä tuntee kemian peruskäsitteet. Opiskelija osaa laskea lämpöenergiamuutoksia ja tuntee eri lämmönsiirtymistavat.
Opiskelija tuntee termodynamiikan pääsäännöt. Opiskelija tuntee värähtelymekaniikan ja mekaanisen aaltoliikkeen peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa sovelluksissa.

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Martin
Vastuuhenkilö

Heidi Martin

Opiskelijaryhmät
 • K22C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022
 • K22A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022
 • K22B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä oman ammattialan perustehtävissä niin itsenäisesti kuin ryhmässä työaikoja ja työturvallisuutta noudattaen.
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida oppimiaan tietoja ja taitoja käytännössä sekä ymmärtää työsuojelun ja ympäristön merkityksen osana teollista/yrityksen toimintaa.
Opiskelija osaa kertoa työtehtävistään ja käyttämistään työmenetelmistä sekä harjoittelupaikan toiminnasta, työkokonaisuuksista ja työympäristöstä.
Opiskelija osaa työnhaun- ja työlainsäädännön perusteet sekä tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet.

Sisältö

Työharjoittelu suoritetaan koulutusohjelman harjoitteluohjeen mukaisesti siten, että harjoittelu on monipuolista ja edistää ammatillista kehittymistä nousujohteisesti oman ammattialan perustehtävistä vaativampiin asiantuntijatason tehtäviin.
1. Harjoitteluluento/-luennot ja työnhaun- ja työlainsäädännön perusteet
2. Harjoittelupaikan hakeminen ja harjoittelusuunnitelma
3. Yrityksessä työskentely oman alan työtehtävissä (harjoittelun laatu) opintojaksolle määritetyn ajanjakson (harjoittelun määrä)
4. Harjoittelun oppimistehtävä/-t

Oppimateriaalit

Harjoitteluohje, työnhakuun ja työlainsäädäntöön liittyviä materiaaleja

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, työelämäharjoittelun ohjaus, raportti/oppimistehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa ulkomailla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 työviikkoa/375 tuntia työharjoittelua

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu opintojaksolle vaaditun ajan hyväksytyissä työtehtävissä, oppimistehtävä, työelämäpalaute/työtodistus

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Martin
Vastuuhenkilö

Heidi Martin

Opiskelijaryhmät
 • KS21
  Konetekniikka, koneensuunnittelun suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021
 • KA21
  Konetekniikka, koneautomaation suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021
 • KT21
  Konetekniikka, valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä oman ammattialan työtehtävissä niin itsenäisesti kuin ryhmässä työaikoja ja työturvallisuutta noudattaen.
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida oppimiaan tietoja ja taitoja käytännössä sekä ymmärtää työsuojelun ja ympäristön merkityksen osana teollista/yrityksen toimintaa.
Opiskelija osaa kertoa työtehtävistään ja käyttämistään työmenetelmistä sekä harjoittelupaikan toiminnasta, työkokonaisuuksista ja työympäristöstä.
Opiskelija osaa työnhaun- ja työlainsäädännön perusteet sekä tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet.
• opiskelija osaa hyödyntää työelämässä hankkimiaan kokemuksia ammatillisten opintojensa suunnittelussa.

Sisältö

Työharjoittelu suoritetaan koulutusohjelman harjoitteluohjeen mukaisesti siten, että opiskelija pyrkii saamaan opintojaksolle työtehtäviä, jotka tukevat nousujohteisesti opiskelijan ammatillista kehittymistä ja uraa.
1. Harjoitteluluento/-luennot
2. Harjoittelupaikan hakeminen ja harjoittelusuunnitelma
3. Yrityksessä työskentely oman alan työtehtävissä (harjoittelun laatu) opintojaksolle määritetyn ajanjakson (harjoittelun määrä)
4. Harjoittelun oppimistehtävä/-t

Oppimateriaalit

Harjoitteluohje, työnhakuun ja työlainsäädäntöön liittyviä materiaaleja

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, työelämäharjoittelun ohjaus, raportti/oppimistehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa ulkomailla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 työviikkoa/375 tuntia työharjoittelua

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu opintojaksolle vaaditun ajan hyväksytyissä työtehtävissä, oppimistehtävä, työelämäpalaute/työtodistus

Esitietovaatimukset

Harjoittelu 1

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

08.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Paavilainen
 • Maria Sjöholm
 • Kari Laajalehto
Vastuuhenkilö

Heikki Paavilainen

Opiskelijaryhmät
 • K22A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hydrauliikan ja pneumatiikan soveltuvuusalueet.
Opiskelija tunnistaa tavanomaiset hydrauliikka- ja pneumatiikkakomponentit piirtokaavioista sekä tuntee niiden toimintaperiaatteen.
Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa yksinkertaisia hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiä.

Sisältö

1. Hydrostatiikan ja – dynamiikan peruslait
2. Hydraulinen voimansiirto
3. Hydrauliikan komponentit ja niiden toiminta
4. Hydraulijärjestelmän suunnittelu
5. Hydraulijärjestelmän kunnossapito ja huolto
6. Paineilman tuottaminen ja kaasulait
7. Pneumatiikan sovellusalueet
8. Pneumatiikan komponentit ja niiden toiminta
9. Pneumaattisen järjestelmän suunnittelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa hydrauliikan ja pneumatiikan tavanomaiset komponentit.
Opiskelija osaa hahmotella yksinkertaisen hydraulisen kytkennän annettujen vaatimusten perusteella.
Opiskelija tietää välttämättömät edellytykset järjestelmän häiriöttömälle toiminnalle.
Opiskelija tietää paineilman tuottamisen perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa arvioida pneumaattisen tai hydraulisen järjestelmän sopivuutta sovellukseen.
Opiskelija tunnistaa hydrauliikka- ja pneumatiikkakaaviosta tavanomaiset komponentit sekä tuntee niiden toimintaperiaatteen.
Opiskelija osaa piirtää yksinkertaisia pneumatiikka- ja hydrauliikka kytkentöjä.
Opiskelija osaa mitoittaa toimilaitteet annettujen vaatimusten perusteella.
Opiskelija tietää järjestelmän häiriöttömän toiminnan kannalta tavanomaiset huoltokohteet.
Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisen pneumaattisen sekvenssin kytkennän.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy vertailemaan erilaisten voimansiirtotapojen soveltuvuutta sovellutukseen.
Opiskelija ymmärtää paineen ja tilavuusvirran välisiä riippuvuuksia sekä suorittaa niihin liittyviä laskelmia.
Opiskelija pystyy hydrauliikka- ja pneumatiikkakaavion perusteella selvittämään järjestelmän ja sen komponenttien toiminnan.
Opiskelija tuntee huoltokohteet ja ymmärtää säännöllisen huollon tarpeen.
Opiskelija pystyy vertailemaan erilaisia ohjaustapoja hydraulisen tai pneumaattisen järjestelmän toteuttamiseksi.
Opiskelija osaa ratkaista täyspneumaattisia sekvenssikytkentöjä sekä soveltaa ratkaisua myös sähköisiin ohjaustapoihin.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen logiikkaohjauksen pneumaattiselle järjestelmälle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa hydrauliikan ja pneumatiikan tavanomaiset komponentit.
Opiskelija osaa hahmotella yksinkertaisen hydraulisen kytkennän annettujen vaatimusten perusteella.
Opiskelija tietää välttämättömät edellytykset järjestelmän häiriöttömälle toiminnalle.
Opiskelija tietää paineilman tuottamisen perusteet.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

08.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Paavilainen
 • Maria Sjöholm
 • Kari Laajalehto
Vastuuhenkilö

Heikki Paavilainen

Opiskelijaryhmät
 • K22B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hydrauliikan ja pneumatiikan soveltuvuusalueet.
Opiskelija tunnistaa tavanomaiset hydrauliikka- ja pneumatiikkakomponentit piirtokaavioista sekä tuntee niiden toimintaperiaatteen.
Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa yksinkertaisia hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiä.

Sisältö

1. Hydrostatiikan ja – dynamiikan peruslait
2. Hydraulinen voimansiirto
3. Hydrauliikan komponentit ja niiden toiminta
4. Hydraulijärjestelmän suunnittelu
5. Hydraulijärjestelmän kunnossapito ja huolto
6. Paineilman tuottaminen ja kaasulait
7. Pneumatiikan sovellusalueet
8. Pneumatiikan komponentit ja niiden toiminta
9. Pneumaattisen järjestelmän suunnittelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa hydrauliikan ja pneumatiikan tavanomaiset komponentit.
Opiskelija osaa hahmotella yksinkertaisen hydraulisen kytkennän annettujen vaatimusten perusteella.
Opiskelija tietää välttämättömät edellytykset järjestelmän häiriöttömälle toiminnalle.
Opiskelija tietää paineilman tuottamisen perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa arvioida pneumaattisen tai hydraulisen järjestelmän sopivuutta sovellukseen.
Opiskelija tunnistaa hydrauliikka- ja pneumatiikkakaaviosta tavanomaiset komponentit sekä tuntee niiden toimintaperiaatteen.
Opiskelija osaa piirtää yksinkertaisia pneumatiikka- ja hydrauliikka kytkentöjä.
Opiskelija osaa mitoittaa toimilaitteet annettujen vaatimusten perusteella.
Opiskelija tietää järjestelmän häiriöttömän toiminnan kannalta tavanomaiset huoltokohteet.
Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisen pneumaattisen sekvenssin kytkennän.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy vertailemaan erilaisten voimansiirtotapojen soveltuvuutta sovellutukseen.
Opiskelija ymmärtää paineen ja tilavuusvirran välisiä riippuvuuksia sekä suorittaa niihin liittyviä laskelmia.
Opiskelija pystyy hydrauliikka- ja pneumatiikkakaavion perusteella selvittämään järjestelmän ja sen komponenttien toiminnan.
Opiskelija tuntee huoltokohteet ja ymmärtää säännöllisen huollon tarpeen.
Opiskelija pystyy vertailemaan erilaisia ohjaustapoja hydraulisen tai pneumaattisen järjestelmän toteuttamiseksi.
Opiskelija osaa ratkaista täyspneumaattisia sekvenssikytkentöjä sekä soveltaa ratkaisua myös sähköisiin ohjaustapoihin.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen logiikkaohjauksen pneumaattiselle järjestelmälle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa hydrauliikan ja pneumatiikan tavanomaiset komponentit.
Opiskelija osaa hahmotella yksinkertaisen hydraulisen kytkennän annettujen vaatimusten perusteella.
Opiskelija tietää välttämättömät edellytykset järjestelmän häiriöttömälle toiminnalle.
Opiskelija tietää paineilman tuottamisen perusteet.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

08.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Paavilainen
 • Maria Sjöholm
 • Kari Laajalehto
Vastuuhenkilö

Heikki Paavilainen

Opiskelijaryhmät
 • K22C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hydrauliikan ja pneumatiikan soveltuvuusalueet.
Opiskelija tunnistaa tavanomaiset hydrauliikka- ja pneumatiikkakomponentit piirtokaavioista sekä tuntee niiden toimintaperiaatteen.
Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa yksinkertaisia hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiä.

Sisältö

1. Hydrostatiikan ja – dynamiikan peruslait
2. Hydraulinen voimansiirto
3. Hydrauliikan komponentit ja niiden toiminta
4. Hydraulijärjestelmän suunnittelu
5. Hydraulijärjestelmän kunnossapito ja huolto
6. Paineilman tuottaminen ja kaasulait
7. Pneumatiikan sovellusalueet
8. Pneumatiikan komponentit ja niiden toiminta
9. Pneumaattisen järjestelmän suunnittelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa hydrauliikan ja pneumatiikan tavanomaiset komponentit.
Opiskelija osaa hahmotella yksinkertaisen hydraulisen kytkennän annettujen vaatimusten perusteella.
Opiskelija tietää välttämättömät edellytykset järjestelmän häiriöttömälle toiminnalle.
Opiskelija tietää paineilman tuottamisen perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa arvioida pneumaattisen tai hydraulisen järjestelmän sopivuutta sovellukseen.
Opiskelija tunnistaa hydrauliikka- ja pneumatiikkakaaviosta tavanomaiset komponentit sekä tuntee niiden toimintaperiaatteen.
Opiskelija osaa piirtää yksinkertaisia pneumatiikka- ja hydrauliikka kytkentöjä.
Opiskelija osaa mitoittaa toimilaitteet annettujen vaatimusten perusteella.
Opiskelija tietää järjestelmän häiriöttömän toiminnan kannalta tavanomaiset huoltokohteet.
Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisen pneumaattisen sekvenssin kytkennän.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy vertailemaan erilaisten voimansiirtotapojen soveltuvuutta sovellutukseen.
Opiskelija ymmärtää paineen ja tilavuusvirran välisiä riippuvuuksia sekä suorittaa niihin liittyviä laskelmia.
Opiskelija pystyy hydrauliikka- ja pneumatiikkakaavion perusteella selvittämään järjestelmän ja sen komponenttien toiminnan.
Opiskelija tuntee huoltokohteet ja ymmärtää säännöllisen huollon tarpeen.
Opiskelija pystyy vertailemaan erilaisia ohjaustapoja hydraulisen tai pneumaattisen järjestelmän toteuttamiseksi.
Opiskelija osaa ratkaista täyspneumaattisia sekvenssikytkentöjä sekä soveltaa ratkaisua myös sähköisiin ohjaustapoihin.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen logiikkaohjauksen pneumaattiselle järjestelmälle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa hydrauliikan ja pneumatiikan tavanomaiset komponentit.
Opiskelija osaa hahmotella yksinkertaisen hydraulisen kytkennän annettujen vaatimusten perusteella.
Opiskelija tietää välttämättömät edellytykset järjestelmän häiriöttömälle toiminnalle.
Opiskelija tietää paineilman tuottamisen perusteet.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Paavilainen
Vastuuhenkilö

Heikki Paavilainen

Opiskelijaryhmät
 • KA21
  Konetekniikka, koneautomaation suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja käyttöönottaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiä.
Opiskelija osaa soveltaa proportionaali- ja servohydrauliikkaa järjestelmiin, jossa niille on tarvetta sekä osaa niiden käyttöönoton.
Opiskelija tietää koneturvallisuuden perusvaatimukset hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien osalta.

Sisältö

1. Hydrauliikkajärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto
2. Proportionaalijärjestelmät ja niiden käyttöönotto
3. Servohydrauliikka ja dynaamisen järjestelmän mitoitus
4. Pneumaattisesti toimivan järjestelmän suunnittelu ja mitoitus sekä järjestelmän ohjaustavan valinta ja ohjauksen toteutus
5. Hydraulisen ja pneumaattisen järjestelmän dokumentointi
6. Turvallisuus- ja riskianalyysi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa valita sekä mitoittaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän toimilaitteet ja komponentit.
Opiskelija tietää proportionaali- ja servohydrauliikan komponentit.
Opiskelija tietää hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän dokumentointivaatimukset.
Opiskelija tietää koneturvallisuuden perusvaatimukset hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmälle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyötysuhteen merkityksen ja osaa huomioida sen hydrauliikkajärjestelmän suunnittelussa ja mitoituksessa.
Opiskelija osaa soveltaa proportionaalihydrauliikka sopiviin kohteisiin. Opiskelija tunnistaa ohjauksen ja säädön erot ja osaa soveltaa servohydrauliikkaa sopiviin kohteisiin.
Opiskelija osaa tehdä pneumaattisesti toimivan järjestelmän mitoituksen mitoitusohjelmien avulla sekä tehdä pneumaattiset piirikaaviot piirto-ohjelmien avulla.
Opiskelija osaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän dokumentoinnin.
Opiskelija tietää koneturvallisuuden perusvaatimukset hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmälle sekä osaa huomioida turvallisuusnäkökohdat komponenttien valinnassa ja mitoituksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa valita hydrauliikkajärjestelmän komponentit sovellutuksen vaatimusten mukaisesti. Opiskelija osaa ottaa käyttöön proportionaalijärjestelmiä.
Opiskelija hallitsee dynaamisen järjestelmän mitoituksen ja osaa valita ehdot täyttävät komponentit.
Opiskelija osaa tehdä toimintakuvauksen pneumaattisesta järjestelmästä sekä valita ja mitoittaa tarvittavat komponentit.
Opiskelija osaa dokumentoida koko hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän suunnitteluvaiheen.
Opiskelija tietää koneturvallisuuden vaatimukset hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmälle sekä osaa tehdä alustavan riskianalyysin hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmistä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa valita sekä mitoittaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän toimilaitteet ja komponentit.
Opiskelija tietää proportionaali- ja servohydrauliikan komponentit.
Opiskelija tietää hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän dokumentointivaatimukset.
Opiskelija tietää koneturvallisuuden perusvaatimukset hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmälle.

Esitietovaatimukset

Hydrauliikka ja Pneumatiikka

Ajoitus

23.10.2023 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joel Kontturi
 • Tero Karttiala
 • Tea Savola
 • Juho Jalava-Kanervio
 • Teemu Laine
 • Aapo Tapaninen
 • Pasi Kovanen
Vastuuhenkilö

Joel Kontturi

Opiskelijaryhmät
 • AK23A
  Ammattioppilaitosten väyläopiskelijat, auto-kone, S.2023

Tavoitteet

Opintojakso antaa yleiskuvan alan ammattilaisen työtehtävistä sekä niiden suorittamiseen tarvittavista tiedoista ja osaamisesta. Opiskelija osaa toimia yksilönä ja ryhmissä tehtävien suorittamiseksi. Hän tuntee alan tehtävissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä projektityöskentelyn perusperiaatteet. Opiskelija tuntee tuotteiden, prosessien, palveluiden tai järjestelmien rakentamisessa käytettävät käsitteet sekä osaa viestiä kollegoille ja eri sidosryhmille. Opiskelija tuntee ammattialansa tiedonlähdetyypit, osaa hakea niistä tietoa sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti useasta eri näkökulmasta. Opiskelija orientoituu ja motivoituu ammattialansa opintoihin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu alan ammattilaisen käytännön työtehtäviin toteuttamalla johonkin tuotteeseen, prosessiin, palveluun tai järjestelmään liittyvän suppean projektin. Projekti tehdään tutkintoalan teemaan sopivasta aiheesta ja se toteutetaan projektiryhmissä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- laatia oman ryhmän projektisuunnitelman ja toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena
jäsenenä sekä toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
- työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
- osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
- esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
- osaa suunnitella laajahkon ja monipuolisen projektin, jossa on useita osatehtäviä
- valmistautua projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla
työnsä etukäteen
- suunnitella koko projektin laadunvarmistuksen periaatteet.
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa.
saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joel Kontturi
 • Maria Sjöholm
 • Juho Jalava-Kanervio
 • Katja Salminen
 • Kati Forsman
Vastuuhenkilö

Joel Kontturi

Opiskelijaryhmät
 • K23C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opintojakso antaa yleiskuvan alan ammattilaisen työtehtävistä sekä niiden suorittamiseen tarvittavista tiedoista ja osaamisesta. Opiskelija osaa toimia yksilönä ja ryhmissä tehtävien suorittamiseksi. Hän tuntee alan tehtävissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä projektityöskentelyn perusperiaatteet. Opiskelija tuntee tuotteiden, prosessien, palveluiden tai järjestelmien rakentamisessa käytettävät käsitteet sekä osaa viestiä kollegoille ja eri sidosryhmille. Opiskelija tuntee ammattialansa tiedonlähdetyypit, osaa hakea niistä tietoa sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti useasta eri näkökulmasta. Opiskelija orientoituu ja motivoituu ammattialansa opintoihin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu alan ammattilaisen käytännön työtehtäviin toteuttamalla johonkin tuotteeseen, prosessiin, palveluun tai järjestelmään liittyvän suppean projektin. Projekti tehdään tutkintoalan teemaan sopivasta aiheesta ja se toteutetaan projektiryhmissä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- laatia oman ryhmän projektisuunnitelman ja toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena
jäsenenä sekä toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
- työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
- osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
- esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
- osaa suunnitella laajahkon ja monipuolisen projektin, jossa on useita osatehtäviä
- valmistautua projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla
työnsä etukäteen
- suunnitella koko projektin laadunvarmistuksen periaatteet.
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa.
saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joel Kontturi
 • Maria Sjöholm
 • Katja Salminen
 • Juho Jalava-Kanervio
 • Kati Forsman
Vastuuhenkilö

Joel Kontturi

Opiskelijaryhmät
 • K23A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opintojakso antaa yleiskuvan alan ammattilaisen työtehtävistä sekä niiden suorittamiseen tarvittavista tiedoista ja osaamisesta. Opiskelija osaa toimia yksilönä ja ryhmissä tehtävien suorittamiseksi. Hän tuntee alan tehtävissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä projektityöskentelyn perusperiaatteet. Opiskelija tuntee tuotteiden, prosessien, palveluiden tai järjestelmien rakentamisessa käytettävät käsitteet sekä osaa viestiä kollegoille ja eri sidosryhmille. Opiskelija tuntee ammattialansa tiedonlähdetyypit, osaa hakea niistä tietoa sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti useasta eri näkökulmasta. Opiskelija orientoituu ja motivoituu ammattialansa opintoihin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu alan ammattilaisen käytännön työtehtäviin toteuttamalla johonkin tuotteeseen, prosessiin, palveluun tai järjestelmään liittyvän suppean projektin. Projekti tehdään tutkintoalan teemaan sopivasta aiheesta ja se toteutetaan projektiryhmissä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- laatia oman ryhmän projektisuunnitelman ja toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena
jäsenenä sekä toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
- työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
- osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
- esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
- osaa suunnitella laajahkon ja monipuolisen projektin, jossa on useita osatehtäviä
- valmistautua projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla
työnsä etukäteen
- suunnitella koko projektin laadunvarmistuksen periaatteet.
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa.
saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joel Kontturi
 • Maria Sjöholm
 • Juho Jalava-Kanervio
 • Katja Salminen
 • Kati Forsman
Vastuuhenkilö

Joel Kontturi

Opiskelijaryhmät
 • K23B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opintojakso antaa yleiskuvan alan ammattilaisen työtehtävistä sekä niiden suorittamiseen tarvittavista tiedoista ja osaamisesta. Opiskelija osaa toimia yksilönä ja ryhmissä tehtävien suorittamiseksi. Hän tuntee alan tehtävissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä projektityöskentelyn perusperiaatteet. Opiskelija tuntee tuotteiden, prosessien, palveluiden tai järjestelmien rakentamisessa käytettävät käsitteet sekä osaa viestiä kollegoille ja eri sidosryhmille. Opiskelija tuntee ammattialansa tiedonlähdetyypit, osaa hakea niistä tietoa sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti useasta eri näkökulmasta. Opiskelija orientoituu ja motivoituu ammattialansa opintoihin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu alan ammattilaisen käytännön työtehtäviin toteuttamalla johonkin tuotteeseen, prosessiin, palveluun tai järjestelmään liittyvän suppean projektin. Projekti tehdään tutkintoalan teemaan sopivasta aiheesta ja se toteutetaan projektiryhmissä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- laatia oman ryhmän projektisuunnitelman ja toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena
jäsenenä sekä toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
- työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
- osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
- esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
- osaa suunnitella laajahkon ja monipuolisen projektin, jossa on useita osatehtäviä
- valmistautua projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla
työnsä etukäteen
- suunnitella koko projektin laadunvarmistuksen periaatteet.
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa.
saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Nuotio
Vastuuhenkilö

Janne Nuotio

Opiskelijaryhmät
 • K22A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa mitoittaa ja valita staattisesti kuormitettujen koneenosien liitoksia. Hän ymmärtää koneenrakennuksen materiaalien ominaisuuksia niin käytännössä kuin teoriassa sekä osaa muodostaa käyttötarkoitukseen soveltuvia kokonaisuuksia.

Sisältö

1. Koneenrakennuksen jousi-, ruuvi-, hitsi-, muodonmuutos-, liima- ja juottoliitokset
2. Koneenrakennuksen muoto- ja kitkasulkeiset akseli-/napaliitokset.
3. Veto-, leikkaus-, taivutus- ja iskukokeet
4. Viruminen ja väsyminen
5. Valmistusmenetelmän vaikutus materiaalin valintaan

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa koneenosat ja osaa valita yksittäisten komponenttien valintaan ja mitoittamiseen tarvittavat laskentakaavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa valita ja mitoittaa soveltuvia liitostapoja koneisiin ja laitteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää koneenosien keskinäiset vaikutussuhteet, pystyy valitsemaan sekä mitoittamaan koneiden ja laitteiden staattisesti kuormitetut liitokset.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa koneenosat ja osaa valita yksittäisten komponenttien valintaan ja mitoittamiseen tarvittavat laskentakaavat.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1
Matematiikka 2
Matematiikka 3
Fysiikka 1
Fysiikka 2
Tekninen piirustus ja CAD-perusteet
Statiikka
Lujuusoppi

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Nuotio
Vastuuhenkilö

Janne Nuotio

Opiskelijaryhmät
 • K22B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa mitoittaa ja valita staattisesti kuormitettujen koneenosien liitoksia. Hän ymmärtää koneenrakennuksen materiaalien ominaisuuksia niin käytännössä kuin teoriassa sekä osaa muodostaa käyttötarkoitukseen soveltuvia kokonaisuuksia.

Sisältö

1. Koneenrakennuksen jousi-, ruuvi-, hitsi-, muodonmuutos-, liima- ja juottoliitokset
2. Koneenrakennuksen muoto- ja kitkasulkeiset akseli-/napaliitokset.
3. Veto-, leikkaus-, taivutus- ja iskukokeet
4. Viruminen ja väsyminen
5. Valmistusmenetelmän vaikutus materiaalin valintaan

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa koneenosat ja osaa valita yksittäisten komponenttien valintaan ja mitoittamiseen tarvittavat laskentakaavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa valita ja mitoittaa soveltuvia liitostapoja koneisiin ja laitteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää koneenosien keskinäiset vaikutussuhteet, pystyy valitsemaan sekä mitoittamaan koneiden ja laitteiden staattisesti kuormitetut liitokset.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa koneenosat ja osaa valita yksittäisten komponenttien valintaan ja mitoittamiseen tarvittavat laskentakaavat.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1
Matematiikka 2
Matematiikka 3
Fysiikka 1
Fysiikka 2
Tekninen piirustus ja CAD-perusteet
Statiikka
Lujuusoppi

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Nuotio
Vastuuhenkilö

Janne Nuotio

Opiskelijaryhmät
 • K22C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa mitoittaa ja valita staattisesti kuormitettujen koneenosien liitoksia. Hän ymmärtää koneenrakennuksen materiaalien ominaisuuksia niin käytännössä kuin teoriassa sekä osaa muodostaa käyttötarkoitukseen soveltuvia kokonaisuuksia.

Sisältö

1. Koneenrakennuksen jousi-, ruuvi-, hitsi-, muodonmuutos-, liima- ja juottoliitokset
2. Koneenrakennuksen muoto- ja kitkasulkeiset akseli-/napaliitokset.
3. Veto-, leikkaus-, taivutus- ja iskukokeet
4. Viruminen ja väsyminen
5. Valmistusmenetelmän vaikutus materiaalin valintaan

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa koneenosat ja osaa valita yksittäisten komponenttien valintaan ja mitoittamiseen tarvittavat laskentakaavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa valita ja mitoittaa soveltuvia liitostapoja koneisiin ja laitteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää koneenosien keskinäiset vaikutussuhteet, pystyy valitsemaan sekä mitoittamaan koneiden ja laitteiden staattisesti kuormitetut liitokset.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa koneenosat ja osaa valita yksittäisten komponenttien valintaan ja mitoittamiseen tarvittavat laskentakaavat.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1
Matematiikka 2
Matematiikka 3
Fysiikka 1
Fysiikka 2
Tekninen piirustus ja CAD-perusteet
Statiikka
Lujuusoppi

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Nuotio
 • Jyrki Kullaa
Vastuuhenkilö

Jyrki Kullaa

Opiskelijaryhmät
 • KS21
  Konetekniikka, koneensuunnittelun suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa laskea yhdistetyn kuormituksen aiheuttamat jännitykset kehärakenteessa. Opiskelija osaa laskea ohutseinäisten profiilien jännitykset. Opiskelija osaa laskea ristikko- ja kehärakenteen siirtymät energiamenetelmällä ja osaa arvioida iskumaisten kuormien aiheuttamat jännitykset. Opiskelija osaa mitoittaa ja laskea hydrodynaamisen säteisliukulaakerin, hammaspyörävälityksen, planeettavaihteen, akselikytkimet ja jarrumoottorin.

Sisältö

1. Yhdistetty kuormitus
2. Energiaperiaate
3. Hydrodynaaminen säteisliukulaakeri
4. Hammaspyörävälitys
5. Planeettavaihde
6. Pyörivän akselin kytkimet
7. Jarrumoottori
8. Suunnitteluprojekti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea rasitukset palkin poikkileikkauksessa monimutkaisessa kuormitustapauksessa. Opiskelija osaa laskea ohutseinäisen poikkileikkauksen jännitykset. Opiskelija osaa ratkaista koneenosien perustatapaukset oikein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea jännityksiä annetussa poikkileikkauksessa monimutkaisessa kuormitustapauksessa. Opiskelija pystyy soveltamaan laajemmin tietojaan koneenosista ja osaa laskea vaativampia tehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea jännityksiä ja muodonmuutoksia rakenteen kriittisessä poikkileikkauksessa ja arvioida rakenteen kestävyyttä monimutkaisessa kuormitustapauksessa. Opiskelija pystyy myös soveltamaan eri alojen perustietoja koneenosien tapauksien ratkaisussa ja pystyy myös tekemään omia arvioita tapahtumista, joita ei pysty laskemaan tarkasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laskea rasitukset palkin poikkileikkauksessa monimutkaisessa kuormitustapauksessa. Opiskelija osaa laskea ohutseinäisen poikkileikkauksen jännitykset. Opiskelija osaa ratkaista koneenosien perustatapaukset oikein.

Esitietovaatimukset

Lujuusoppi
Dynamiikka ja sovellukset
Koneenosat

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Sjöholm
Vastuuhenkilö

Maria Sjöholm

Opiskelijaryhmät
 • KA21
  Konetekniikka, koneautomaation suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa antureita ja mittauslaitteita mittauksissa ja tietää erilaisia tiedonsiirtotapoja.
Opiskelija on selvillä häiriöiden vaikutuksista mittauksiin ja osaa estää niiden syntymistä.
Opiskelija osaa muokata digitaalista mittaussignaalia. Opiskelija tietää konenäön mahdollisuudet. Opiskelija tietää konenäön mahdollisuudet ja periaatteet sekä osaa käyttää ohjelmistoja objektien ominaisuuksien laskemiseen ja tunnistamiseen kuvasta.
Opiskelija osaa kuvan suodattamisen.

Sisältö

1. Koneautomaation anturit ja niiden kytkentä
2. Käytännön mittaus ja tiedonsiirto antureita käytettäessä
3. Digitaalinen signaalin käsittely
4. Konenäön periaatteet
5. Konenäköjärjestelmän komponentit
6. Kuvan suodatus
7. Morphologiset operaatiot
8. Kuvaformaatit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää koneautomaatiossa käytettävät anturit ja osaa kytkeä tavanomaisen anturin sovellutukseen sekä varmistamaan sen oikean toiminnan.
Opiskelija tietää tavanomaiset digitaalisen signaalinkäsittelyn tarpeet ja osaa määrittää suodattimien parametrit.
Opiskelija tietää konenäköjärjestelmän komponentit.
Opiskelija tietää suodatuksen periaatteet ja morphologian käsitteen sekä yleiset kuvaformaatit.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää koneautomaatiossa käytettävät anturit ja niiden kytkentäperiaatteet.
Opiskelija osaa valita sovellutuksessa tarvittavat anturit sekä käyttöönottaa ne.
Opiskelija tunnistaa signaalinkäsittelyn tarpeen ja osaa muokata signaalia tarpeen mukaan.
Opiskelija osaa valita konenäköjärjestelmän komponentit.
Opiskelija osaa valita oikean suodatustavan ja käyttää morphologia operaatioita.
Opiskelija osaa muuttaa kuvan eri formaatteihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää koneautomaatiosovellutuksissa tarvittavat anturit ja mittalaitteet sekä niiden kytkennät.
Opiskelija osaa valita koneautomaatiosovellutuksissa tarvittavat anturit, mittalaitteet ja suorittamaan niiden käyttöönoton.
Opiskelija osaa soveltaa signaalinkäsittelyä mittauksissa.
Opiskelijalla osaa vertailla eri konenäköjärjestelmiä keskenään ja optimoida konenäköjärjestelmän rakennetta.
Opiskelija osaa optimoida valittua suodatustapaa ja valittua morphologista operaatiota.
Opiskelija osaa valita ja optimoida kuvaformaatin sovellukseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää koneautomaatiossa käytettävät anturit ja osaa kytkeä tavanomaisen anturin sovellutukseen sekä varmistamaan sen oikean toiminnan.
Opiskelija tietää tavanomaiset digitaalisen signaalinkäsittelyn tarpeet ja osaa määrittää suodattimien parametrit.
Opiskelija tietää konenäköjärjestelmän komponentit.
Opiskelija tietää suodatuksen periaatteet ja morphologian käsitteen sekä yleiset kuvaformaatit.

Esitietovaatimukset

Automaation- ja mittaustekniikan perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Hirvonen
 • Ossi Pasanen
Vastuuhenkilö

Pekka Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • KT21
  Konetekniikka, valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kunnossapidon merkityksen yhteiskunnassamme, kunnossapidon tavoitteet ja käyttöomaisuudesta huolehtimisen sekä kunnossapidon vaikutuksen yrityksen toimintaan ja talouteen.
Opiskelija hallitsee kunnossapidon terminologian sekä osaa soveltaa eri kunnossapitomenetelmiä ja -strategioita. Opiskelija osaa todennäköisyys- ja tilastomatematiikan perusteet sekä sen sovellukset kunnossapitotekniikkaan.

Sisältö

1. Kunnossapidon määritelmät, termit ja käsitteet
2. Kunnossapidon menetelmät
3. Kunnossapitostrategiat
4. Kunnossapidon taloudellisuus
5. Kunnossapitoprojekti
6.Todennäköisyys- ja tilastomatematiikka sekä sovellukset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee käyttöomaisuudesta huolehtimisen sekä kunnossapidon vaikutuksen yrityksen toimintaan ja talouteen. Opiskelija tietää eri kunnossapitomenetelmiä. Opiskelija osaa vikaantumiseen ja luotettavuuteen liittyvät matemaattiset peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee käyttöomaisuudesta huolehtimisen sekä kunnossapidon vaikutuksen yrityksen toimintaan ja talouteen. Opiskelija osaa eri kunnossapitomenetelmiä ja -strategioita. Opiskelija osaa käyttää todennäköisyys- ja tilastomatematiikkaa yksinkertaisiin kunnossapitotekniikan käytännön tilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee käyttöomaisuudesta huolehtimisen sekä kunnossapidon vaikutuksen yrityksen toimintaan ja talouteen. Opiskelija osaa eri kunnossapitomenetelmiä ja -strategioita sekä osaa valita ja soveltaa niitä erilaisiin käyttökohteisiin. Opiskelija osaa soveltaa todennäköisyys- ja tilastomatematiikkaa laajasti kunnossapitotekniikassa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee käyttöomaisuudesta huolehtimisen sekä kunnossapidon vaikutuksen yrityksen toimintaan ja talouteen. Opiskelija tietää eri kunnossapitomenetelmiä. Opiskelija osaa vikaantumiseen ja luotettavuuteen liittyvät matemaattiset peruskäsitteet.

Esitietovaatimukset

Valmistustekniikka
Laatutekniikka ja konepajatekniset mittaukset

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Hirvonen
Vastuuhenkilö

Pekka Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • KS21
  Konetekniikka, koneensuunnittelun suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee laatutekniikat, työkalut ja -järjestelmät.
Opiskelija tuntee tilastollisen laadunvalvonnan periaatteet sekä sen taustalla olevan matematiikan.
Opiskelija tuntee mittauslaitteet, -koneet ja -menetelmät.
Opiskelija ymmärtää mittausepävarmuuden käsitteen sekä mittalaitteiden kalibroinnin merkityksen.
Opiskelija ymmärtää työstökoneiden kunnonvalvontamittauksen tärkeyden laaduntuoton kannalta.

Sisältö

1. Laatutekniikan perusteet
2. Laatutyökalut
3. Laatujärjestelmät
4. Tilastollinen laadunvalvonta
5. Mittauslaitteiden, -koneiden ja -menetelmien teoria ja käyttö
6. Mittausvirheet ja mittausepävarmuus
7. Mittausten jäljitettävyys ja kalibrointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää laadun käsitteen ja tilastollisen laadunvalvonnan sekä siihen liittyvän matematiikan perusteet.
Opiskelija osaa perusteet laatujärjestelmästandardeista ja laatutyökaluista. Opiskelija osaa mittauslaitteiden käytön perusteet ja tuntee erilaisia mittauskoneita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää laadun käsitteen sekä yleisimmät laatutyökalut. Opiskelija tietää laatujärjestelmästandardien sisällön perusteet.
Opiskelija osaa käyttää tilastollista laadunvalvontaa ja siihen liittyvää matematiikkaa yksinkertaisissa laatutekniikkaan liittyvissä käytännön tilanteissa.
Opiskelija osaa käyttää erilaisia mittauslaitteita ja mittauskoneita ja tuntee mittausepävarmuuden käsitteen sekä kalibroinnin merkityksen mittausten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää laadun käsitteen sekä osaa käyttää yleisimpiä laatutyökaluja. Opiskelija osaa laatujärjestelmästandardien sisällön perusteet.
Opiskelija osaa käyttää tilastollista laadunvalvontaa ja siihen liittyvää matematiikkaa laajasti laatutekniikassa.
Opiskelija osaa käyttää useita erilaisia mittauslaitteita ja mittauskoneita sekä tuntee mittausepävarmuuden käsitteen ja kalibroinnin merkityksen mittausten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää laadun käsitteen ja tilastollisen laadunvalvonnan sekä siihen liittyvän matematiikan perusteet.
Opiskelija osaa perusteet laatujärjestelmästandardeista ja laatutyökaluista. Opiskelija osaa mittauslaitteiden käytön perusteet ja tuntee erilaisia mittauskoneita.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Hirvonen
Vastuuhenkilö

Pekka Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • KT21
  Konetekniikka, valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee laatutekniikat, työkalut ja -järjestelmät.
Opiskelija tuntee tilastollisen laadunvalvonnan periaatteet sekä sen taustalla olevan matematiikan.
Opiskelija tuntee mittauslaitteet, -koneet ja -menetelmät.
Opiskelija ymmärtää mittausepävarmuuden käsitteen sekä mittalaitteiden kalibroinnin merkityksen.
Opiskelija ymmärtää työstökoneiden kunnonvalvontamittauksen tärkeyden laaduntuoton kannalta.

Sisältö

1. Laatutekniikan perusteet
2. Laatutyökalut
3. Laatujärjestelmät
4. Tilastollinen laadunvalvonta
5. Mittauslaitteiden, -koneiden ja -menetelmien teoria ja käyttö
6. Mittausvirheet ja mittausepävarmuus
7. Mittausten jäljitettävyys ja kalibrointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää laadun käsitteen ja tilastollisen laadunvalvonnan sekä siihen liittyvän matematiikan perusteet.
Opiskelija osaa perusteet laatujärjestelmästandardeista ja laatutyökaluista. Opiskelija osaa mittauslaitteiden käytön perusteet ja tuntee erilaisia mittauskoneita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää laadun käsitteen sekä yleisimmät laatutyökalut. Opiskelija tietää laatujärjestelmästandardien sisällön perusteet.
Opiskelija osaa käyttää tilastollista laadunvalvontaa ja siihen liittyvää matematiikkaa yksinkertaisissa laatutekniikkaan liittyvissä käytännön tilanteissa.
Opiskelija osaa käyttää erilaisia mittauslaitteita ja mittauskoneita ja tuntee mittausepävarmuuden käsitteen sekä kalibroinnin merkityksen mittausten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää laadun käsitteen sekä osaa käyttää yleisimpiä laatutyökaluja. Opiskelija osaa laatujärjestelmästandardien sisällön perusteet.
Opiskelija osaa käyttää tilastollista laadunvalvontaa ja siihen liittyvää matematiikkaa laajasti laatutekniikassa.
Opiskelija osaa käyttää useita erilaisia mittauslaitteita ja mittauskoneita sekä tuntee mittausepävarmuuden käsitteen ja kalibroinnin merkityksen mittausten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää laadun käsitteen ja tilastollisen laadunvalvonnan sekä siihen liittyvän matematiikan perusteet.
Opiskelija osaa perusteet laatujärjestelmästandardeista ja laatutyökaluista. Opiskelija osaa mittauslaitteiden käytön perusteet ja tuntee erilaisia mittauskoneita.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Kullaa
Vastuuhenkilö

Jyrki Kullaa

Opiskelijaryhmät
 • KS20
  Konetekniikka, koneensuunnittelun suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmät elementtityypit ja tietää, miten niitä käytetään rakenteita analysoitaessa.
Opiskelija osaa käyttää elementtimenetelmäohjelmaa monipuolisesti erilaisten tehtävien ratkaisemiseen.

Sisältö

1. Sauva- ja palkkielementin muotofunktiot
2. Jäykkyysmatriisien johtaminen energiaperiaatteella
3. Ekvivalentit solmuvoimat
4. Tasojännitys- ja tasovenymätila
5. Suorakulmio- ja kolmioelementti
6. Rakenteiden mekaniikan elementtityypit
7. Isoparametriset elementit
8. Numeerinen integrointi
9. Tietokoneharjoituksia elementtimenetelmäohjelmalla
10. Rakenteiden mekaniikan suunnitteluprojekti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee sauva- ja palkkielementtien teorian ja osaa käyttää ko. elementtejä rakenteiden analysointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää rakenteiden mekaniikan taso- ja tilavuuselementtejä. Opiskelija hallitsee isoparametristen elementtien perusteorian.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää elementtimenetelmää itsenäisesti rakenteiden analysointiin ja suunnitteluun.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee sauva- ja palkkielementtien teorian ja osaa käyttää ko. elementtejä rakenteiden analysointiin.

Esitietovaatimukset

Lujuusopin elementtimenetelmän perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Kullaa
Vastuuhenkilö

Jyrki Kullaa

Opiskelijaryhmät
 • KS21
  Konetekniikka, koneensuunnittelun suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija oppii elementtimenetelmän perusteet ja osaa laskea lineaarisia staattisia analyyseja FEM-ohjelmalla.

Sisältö

1. Matriisilaskenta
2. Elementtimenetelmän perusteet
3. Jousielementti
4. Sauvaelementti
5. Palkkielementti
6. Siirtymien, tukireaktioiden ja sisäisten voimien laskenta
7. FEM-ohjelman käyttö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee matriisilaskennan perusteet.
Opiskelija osaa diskretoida ristikko- ja kehärakenteen, muodostaa elementtien jäykkyysmatriisit ja koota rakenteen jäykkyysmatriisin ja ratkaista tuntemattomat solmusiirtymät.
Opiskelija osaa laskea ristikko- ja kehärakenteen tukireaktiot ja elementtien sisäiset voimat.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen FEM-ohjelman ja käyttää sitä. Opiskelija osaa tehdä lineaarisia staattisia analyyseja kaupallisella FEM-ohjelmalla mallin mukaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa diskretoida ristikko- ja kehärakenteen, muodostaa elementtien jäykkyysmatriisit ja koota rakenteen jäykkyysmatriisin ja ratkaista tuntemattomat solmusiirtymät.
Opiskelija osaa laskea ristikko- ja kehärakenteen tukireaktiot ja elementtien sisäiset voimat.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen FEM-ohjelman ja käyttää sitä.
Opiskelija osaa tehdä lineaarisia staattisia analyyseja FEM-ohjelmalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää elementtimenetelmän periaatteet.
Opiskelija osaa diskretoida ristikko- ja kehärakenteen, muodostaa elementtien jäykkyysmatriisit ja koota rakenteen jäykkyysmatriisin ja ratkaista tuntemattomat solmusiirtymät.
Opiskelija osaa laskea ristikko- ja kehärakenteen tukireaktiot ja elementtien sisäiset voimat sekä piirtää rasituskuviot niiden perusteella.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen FEM-ohjelman, tietää, miten se toimii ja osaa tulkita tuloksia.
Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti lineaarisia staattisia analyyseja FEM-ohjelmalla, osaa tulkita tuloksia ja niiden oikeellisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee matriisilaskennan perusteet.
Opiskelija osaa diskretoida ristikko- ja kehärakenteen, muodostaa elementtien jäykkyysmatriisit ja koota rakenteen jäykkyysmatriisin ja ratkaista tuntemattomat solmusiirtymät.
Opiskelija osaa laskea ristikko- ja kehärakenteen tukireaktiot ja elementtien sisäiset voimat.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen FEM-ohjelman ja käyttää sitä. Opiskelija osaa tehdä lineaarisia staattisia analyyseja kaupallisella FEM-ohjelmalla mallin mukaan.

Esitietovaatimukset

Koneenosien suunnittelu

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hulda Aminoff
Vastuuhenkilö

Hulda Aminoff

Opiskelijaryhmät
 • TXQ22K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto
 • K22B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lujuusopin perusteet sekä osaa laskea ja mitoittaa yksinkertaisia rakenteita kestämään staattisia kuormia.

Sisältö

1. Lujuusopin peruskäsitteet
2. Sauva ja palkkirakenteet
3. Vääntö
4. Jännitystila ja vauriohypoteesit
5. Staattisesti määräämättömät rakenteet
6. Nurjahdus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia lujuusopin tehtäviä. Opiskelija osaa laskea pintojen jäyhyysmomentit. Opiskelija osaa laskea sauvan nurjahdusvoiman.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea taivutetun palkin jännitykset ja taipumat. Opiskelija osaa laskea vääntösauvan jännitykset ja vääntökulman.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käsitellä staattisesti määräämättömiä rakenteita. Opiskelija osaa mitoittaa rakenteet yhdistetyssä kuormituksessa.

Esitietovaatimukset

Statiikka

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hulda Aminoff
Vastuuhenkilö

Hulda Aminoff

Opiskelijaryhmät
 • TXQ22K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto
 • K22A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lujuusopin perusteet sekä osaa laskea ja mitoittaa yksinkertaisia rakenteita kestämään staattisia kuormia.

Sisältö

1. Lujuusopin peruskäsitteet
2. Sauva ja palkkirakenteet
3. Vääntö
4. Jännitystila ja vauriohypoteesit
5. Staattisesti määräämättömät rakenteet
6. Nurjahdus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia lujuusopin tehtäviä. Opiskelija osaa laskea pintojen jäyhyysmomentit. Opiskelija osaa laskea sauvan nurjahdusvoiman.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea taivutetun palkin jännitykset ja taipumat. Opiskelija osaa laskea vääntösauvan jännitykset ja vääntökulman.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käsitellä staattisesti määräämättömiä rakenteita. Opiskelija osaa mitoittaa rakenteet yhdistetyssä kuormituksessa.

Esitietovaatimukset

Statiikka

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hulda Aminoff
Vastuuhenkilö

Hulda Aminoff

Opiskelijaryhmät
 • K22C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lujuusopin perusteet sekä osaa laskea ja mitoittaa yksinkertaisia rakenteita kestämään staattisia kuormia.

Sisältö

1. Lujuusopin peruskäsitteet
2. Sauva ja palkkirakenteet
3. Vääntö
4. Jännitystila ja vauriohypoteesit
5. Staattisesti määräämättömät rakenteet
6. Nurjahdus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia lujuusopin tehtäviä. Opiskelija osaa laskea pintojen jäyhyysmomentit. Opiskelija osaa laskea sauvan nurjahdusvoiman.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea taivutetun palkin jännitykset ja taipumat. Opiskelija osaa laskea vääntösauvan jännitykset ja vääntökulman.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käsitellä staattisesti määräämättömiä rakenteita. Opiskelija osaa mitoittaa rakenteet yhdistetyssä kuormituksessa.

Esitietovaatimukset

Statiikka

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hulda Aminoff
Vastuuhenkilö

Hulda Aminoff

Opiskelijaryhmät
 • K23A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023
 • K23B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija täydentää ja syventää matemaattista osaamistaan. Tavoitteena on parantaa valmiuksia menestyä varsinaisten tutkintoon kuuluvien matemaattis-luonnontieteellisten opintojen ja ammattiaineiden opiskelussa sekä parantaa mahdollisuuksia jatko-opintoihin.

Sisältö

Opintojakson sisältö räätälöidään opiskelijaryhmän tarpeiden mukaan. Aikaa voidaan käyttää esimerkiksi perusasioiden osaamisen vahvistamiseen tai ammattiaineissa tarvittavien uusien asioiden opiskelemiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja osoittanut hallitsevansa vaaditut asiat.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hulda Aminoff
Vastuuhenkilö

Hulda Aminoff

Opiskelijaryhmät
 • K23B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023
 • K23C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija täydentää ja syventää matemaattista osaamistaan. Tavoitteena on parantaa valmiuksia menestyä varsinaisten tutkintoon kuuluvien matemaattis-luonnontieteellisten opintojen ja ammattiaineiden opiskelussa sekä parantaa mahdollisuuksia jatko-opintoihin.

Sisältö

Opintojakson sisältö räätälöidään opiskelijaryhmän tarpeiden mukaan. Aikaa voidaan käyttää esimerkiksi perusasioiden osaamisen vahvistamiseen tai ammattiaineissa tarvittavien uusien asioiden opiskelemiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja osoittanut hallitsevansa vaaditut asiat.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ossi Pasanen
Vastuuhenkilö

Ossi Pasanen

Opiskelijaryhmät
 • K23A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii matemaattis-luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

1. Fysiikassa, kemiassa ja ammattiaineissa esiintyvät lausekkeet, yhtälöt ja yhtälöryhmät
2. Funktion käsite ja perusominaisuudet sekä funktioiden sovellukset
3. Graafiset esitykset
4. Geometriaa ja trigonometria
5. Vektorilaskennan perusteet
6. Tietokoneen käyttö laskennassa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ossi Pasanen
Vastuuhenkilö

Ossi Pasanen

Opiskelijaryhmät
 • K23B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii matemaattis-luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

1. Fysiikassa, kemiassa ja ammattiaineissa esiintyvät lausekkeet, yhtälöt ja yhtälöryhmät
2. Funktion käsite ja perusominaisuudet sekä funktioiden sovellukset
3. Graafiset esitykset
4. Geometriaa ja trigonometria
5. Vektorilaskennan perusteet
6. Tietokoneen käyttö laskennassa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ossi Pasanen
Vastuuhenkilö

Ossi Pasanen

Opiskelijaryhmät
 • K23C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii matemaattis-luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

1. Fysiikassa, kemiassa ja ammattiaineissa esiintyvät lausekkeet, yhtälöt ja yhtälöryhmät
2. Funktion käsite ja perusominaisuudet sekä funktioiden sovellukset
3. Graafiset esitykset
4. Geometriaa ja trigonometria
5. Vektorilaskennan perusteet
6. Tietokoneen käyttö laskennassa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sampo Kuikka
Vastuuhenkilö

Sampo Kuikka

Opiskelijaryhmät
 • AK23A
  Ammattioppilaitosten väyläopiskelijat, auto-kone, S.2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii matemaattis-luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

1. Fysiikassa, kemiassa ja ammattiaineissa esiintyvät lausekkeet, yhtälöt ja yhtälöryhmät
2. Funktion käsite ja perusominaisuudet sekä funktioiden sovellukset
3. Graafiset esitykset
4. Geometriaa ja trigonometria
5. Vektorilaskennan perusteet
6. Tietokoneen käyttö laskennassa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ossi Pasanen
Vastuuhenkilö

Ossi Pasanen

Opiskelijaryhmät
 • K23C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii matemaattis-luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

1. Yhtälöiden ja funktioiden soveltaminen käytännön ongelmien ratkaisussa
2. Derivaatan käsite ja sen hyödyntämistä insinöörisovelluksissa
3. Analyyttisen geometrian perusideat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1 tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ossi Pasanen
Vastuuhenkilö

Ossi Pasanen

Opiskelijaryhmät
 • K23A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii matemaattis-luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

1. Yhtälöiden ja funktioiden soveltaminen käytännön ongelmien ratkaisussa
2. Derivaatan käsite ja sen hyödyntämistä insinöörisovelluksissa
3. Analyyttisen geometrian perusideat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1 tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ossi Pasanen
Vastuuhenkilö

Ossi Pasanen

Opiskelijaryhmät
 • K23B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii matemaattis-luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

1. Yhtälöiden ja funktioiden soveltaminen käytännön ongelmien ratkaisussa
2. Derivaatan käsite ja sen hyödyntämistä insinöörisovelluksissa
3. Analyyttisen geometrian perusideat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1 tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ossi Pasanen
Vastuuhenkilö

Ossi Pasanen

Opiskelijaryhmät
 • K22B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija oppii matemaattis-luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

1. Derivaatta ja sen hyödyntämiseen sovelluksissa
2. Integraalilaskennan peruskäsitteet ja niiden hyödyntäminen insinöörisovelluksissa
3. Differentiaaliyhtälön käsite ja yksinkertaisten ilmiöiden kuvaaminen differentiaaliyhtälöillä
4. Tutkinto-ohjelman kannalta hyödyllinen matematiikan osa-alue (tarkempi sisältö määräytyy tutkinto-ohjelman mukaisesti)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ossi Pasanen
Vastuuhenkilö

Ossi Pasanen

Opiskelijaryhmät
 • K22A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija oppii matemaattis-luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

1. Derivaatta ja sen hyödyntämiseen sovelluksissa
2. Integraalilaskennan peruskäsitteet ja niiden hyödyntäminen insinöörisovelluksissa
3. Differentiaaliyhtälön käsite ja yksinkertaisten ilmiöiden kuvaaminen differentiaaliyhtälöillä
4. Tutkinto-ohjelman kannalta hyödyllinen matematiikan osa-alue (tarkempi sisältö määräytyy tutkinto-ohjelman mukaisesti)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ossi Pasanen
Vastuuhenkilö

Ossi Pasanen

Opiskelijaryhmät
 • K22C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija oppii matemaattis-luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

1. Derivaatta ja sen hyödyntämiseen sovelluksissa
2. Integraalilaskennan peruskäsitteet ja niiden hyödyntäminen insinöörisovelluksissa
3. Differentiaaliyhtälön käsite ja yksinkertaisten ilmiöiden kuvaaminen differentiaaliyhtälöillä
4. Tutkinto-ohjelman kannalta hyödyllinen matematiikan osa-alue (tarkempi sisältö määräytyy tutkinto-ohjelman mukaisesti)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joel Kontturi
 • Kari Laajalehto
Vastuuhenkilö

Kari Laajalehto

Opiskelijaryhmät
 • K23C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa valita konstruktioon oikeat materiaalit. Opiskelija tuntee yleisimmät materiaalit sekä lämpökäsittelyn, seostuksen ja pinnoituksen vaikutuksen näiden ominaisuuksiin. Opiskelija ymmärtää levytöiden ja hitsauksen keskeiset tekniikat ja osaa valita eri tuotteille ja tilanteisiin sopivat menetelmät.

Sisältö

1. Materiaalin valinta konstruktioon, seostuksen, lämpökäsittelyn ja pinnoituksen vaikutus materiaalin ominaisuuksiin sekä kemiallinen korroosio
2. Hitsausmenetelmät
3. Levytyöt

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimpiä materiaaleja ja ymmärtää levytöiden ja hitsauksen keskeiset tekniikat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee tärkeimpiä materiaaleja ja osaa valita niitä eri konstruktioihin. Opiskelija osaa levytöiden ja hitsauksen keskeiset tekniikat ja osaa valita eri konstruktioille ja tilanteisiin sopivat menetelmät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee tärkeimpiä materiaaleja ja osaa valita niitä eri konstruktioihin. Opiskelija hallitsee levytöiden ja hitsauksen keskeiset tekniikat ja osaa valita eri konstruktioille ja tilanteisiin sopivat menetelmät. Opiskelija tuntee lämpökäsittelyn, pinnoituksen ja korroosion vaikutukset materiaalin ominaisuuksiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee tärkeimpiä materiaaleja ja ymmärtää levytöiden ja hitsauksen keskeiset tekniikat.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joel Kontturi
 • Kari Laajalehto
Vastuuhenkilö

Kari Laajalehto

Opiskelijaryhmät
 • K23A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa valita konstruktioon oikeat materiaalit. Opiskelija tuntee yleisimmät materiaalit sekä lämpökäsittelyn, seostuksen ja pinnoituksen vaikutuksen näiden ominaisuuksiin. Opiskelija ymmärtää levytöiden ja hitsauksen keskeiset tekniikat ja osaa valita eri tuotteille ja tilanteisiin sopivat menetelmät.

Sisältö

1. Materiaalin valinta konstruktioon, seostuksen, lämpökäsittelyn ja pinnoituksen vaikutus materiaalin ominaisuuksiin sekä kemiallinen korroosio
2. Hitsausmenetelmät
3. Levytyöt

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimpiä materiaaleja ja ymmärtää levytöiden ja hitsauksen keskeiset tekniikat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee tärkeimpiä materiaaleja ja osaa valita niitä eri konstruktioihin. Opiskelija osaa levytöiden ja hitsauksen keskeiset tekniikat ja osaa valita eri konstruktioille ja tilanteisiin sopivat menetelmät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee tärkeimpiä materiaaleja ja osaa valita niitä eri konstruktioihin. Opiskelija hallitsee levytöiden ja hitsauksen keskeiset tekniikat ja osaa valita eri konstruktioille ja tilanteisiin sopivat menetelmät. Opiskelija tuntee lämpökäsittelyn, pinnoituksen ja korroosion vaikutukset materiaalin ominaisuuksiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee tärkeimpiä materiaaleja ja ymmärtää levytöiden ja hitsauksen keskeiset tekniikat.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joel Kontturi
 • Kari Laajalehto
Vastuuhenkilö

Kari Laajalehto

Opiskelijaryhmät
 • K23B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa valita konstruktioon oikeat materiaalit. Opiskelija tuntee yleisimmät materiaalit sekä lämpökäsittelyn, seostuksen ja pinnoituksen vaikutuksen näiden ominaisuuksiin. Opiskelija ymmärtää levytöiden ja hitsauksen keskeiset tekniikat ja osaa valita eri tuotteille ja tilanteisiin sopivat menetelmät.

Sisältö

1. Materiaalin valinta konstruktioon, seostuksen, lämpökäsittelyn ja pinnoituksen vaikutus materiaalin ominaisuuksiin sekä kemiallinen korroosio
2. Hitsausmenetelmät
3. Levytyöt

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimpiä materiaaleja ja ymmärtää levytöiden ja hitsauksen keskeiset tekniikat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee tärkeimpiä materiaaleja ja osaa valita niitä eri konstruktioihin. Opiskelija osaa levytöiden ja hitsauksen keskeiset tekniikat ja osaa valita eri konstruktioille ja tilanteisiin sopivat menetelmät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee tärkeimpiä materiaaleja ja osaa valita niitä eri konstruktioihin. Opiskelija hallitsee levytöiden ja hitsauksen keskeiset tekniikat ja osaa valita eri konstruktioille ja tilanteisiin sopivat menetelmät. Opiskelija tuntee lämpökäsittelyn, pinnoituksen ja korroosion vaikutukset materiaalin ominaisuuksiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee tärkeimpiä materiaaleja ja ymmärtää levytöiden ja hitsauksen keskeiset tekniikat.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Kullaa
 • Ossi Pasanen
Vastuuhenkilö

Jyrki Kullaa

Opiskelijaryhmät
 • KS21
  Konetekniikka, koneensuunnittelun suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa valita sopivan lineaaritoimilaitteen kuorman siirtoon.
Opiskelija osaa laskea tarraimien ja kiinnittimien voimat, kun huomioidaan myös kaikki kitkavoimat.
Opiskelija osaa mitoittaa mekanismien nopeudet, kiihtyvyydet ja niihin kohdistuvat voimat.
Opiskelija pystyy suunnittelemaan mekanismin, joka tekee halutun liikeradan tarkasti kolmessa sijainnissa.
Opiskelija osaa suunnitella nokkamekanismin, joka tekee halutun liikeradan.

Sisältö

1. Lineaaritoimilaitteet
2. Tarraimet
3. Mekanismien analyysi
4. Mekanismien synteesi
5. Nokkamekanismit
6. Suunnitteluprojekti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy ratkaisemaan perustatapaukset oikein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea useista osasta koostuvan kiinnitysmekanismin kiinnitysvoiman kun tunnetaan toimilaitteen voima ja kitkakertoimet.
Opiskelija pystyy määrittämään useista osista koostuvien mekanismien liikeradat, nopeudet ja kiihtyvyydet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy määrittämään useista erilaisista osista koostuvien mekanismien liikeradat, nopeudet, kiihtyvyydet ja voimat. Opiskelija pystyy laskemaan nokkamekanismin tarkan muodon ja seuraajan kiihtyvyydet ja voimat.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy ratkaisemaan perustatapaukset oikein.

Esitietovaatimukset

Koneenrakennustekniikka
Dynamiikka ja sovellukset

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Paavilainen
Vastuuhenkilö

Heikki Paavilainen

Opiskelijaryhmät
 • KA20
  Konetekniikka, koneautomaation suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa redusoida voimat, momentit ja hitausmomentit erilaisissa mekanismeissa.
Opiskelija tuntee ja osaa suunnitella sekä mitoittaa erilaisia käyttöjä ja niissä tarvittavia komponentteja.
Opiskelija tuntee erilaisia mekanismeja ja osaa analysoida niitä simulaation keinoin.
Opiskelija pystyy määrittelemään koneen ohjaamisen kannalta tarvittavan varustelun ja huomioimaan sen vaatimukset suunnittelussa.

Sisältö

1. Voiman, momentin ja hitausmomentin redusointi erilaisissa mekanismeissa
2. Käyttöjen suunnittelu ja mitoitus
3. Mekanisoinnissa tarvittavat komponentit ja niiden mitoitus ja valinta
4. Tutustuminen erilaisiin mekanismeihin ja niiden analysointi simuloimalla
5. Koneen toiminnan kannalta tarvittava varustelu ja varusteiden sijoittelun huomiointi suunnittelussa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee erot voiman ja momentin sekä hitausmomentin redusointien välillä.
Opiskelija osaa mitoittaa käytön annettujen vaatimusten mukaisesti. Opiskelija tuntee yksinkertaisia mekanismeja ja pystyy analysoimaan niitä 3D-mallintamisen avulla.
Opiskelija pystyy määrittelemään konevarustelussa tarvittavia laitteita ja niihin liittyviä kaapelointeja ja putkituksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa redusoida voiman, momentin ja hitausmomentin tavanomaisissa mekanismeissa.
Opiskelija osaa valita ja mitoittaa sovellutuksessa tarvittavan käytön. Opiskelija tuntee tavanomaiset mekanisoinnissa käytetyt komponentit. Opiskelija pystyy suunnittelemaan mekanisoitavan kohteen.
Opiskelija pystyy huomioimaan varustelun aiheuttaman tilavarauksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa redusoida mekanismeissa esiintyvät voimat, momentit ja hitausmomentit.
Opiskelija osaa valita ja optimoida sovellutuksessa tarvittavan käytön. Opiskelija osaa soveltaa mekanismeja erilaisiin tarpeisiin sekä analysoida niiden toimintaa simuloimalla.
Opiskelija pystyy suunnittelemaan mekanisointikohteen sekä huomioimaan varustelun laitesijoituksen ja kaapeloinnin ja putkitusten reitityksen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee erot voiman ja momentin sekä hitausmomentin redusointien välillä.
Opiskelija osaa mitoittaa käytön annettujen vaatimusten mukaisesti. Opiskelija tuntee yksinkertaisia mekanismeja ja pystyy analysoimaan niitä 3D-mallintamisen avulla.
Opiskelija pystyy määrittelemään konevarustelussa tarvittavia laitteita ja niihin liittyviä kaapelointeja ja putkituksia.

Esitietovaatimukset

Dynamiikka ja sovellukset
3D-mallintaminen ja CAE

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.06.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Nuotio
 • Heikki Paavilainen
 • Pekka Salonen
 • Jyrki Kullaa
 • Timo Junell
 • Katja Salminen
 • Pekka Hirvonen
 • Kati Forsman
Vastuuhenkilö

Pekka Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • KS21
  Konetekniikka, koneensuunnittelun suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021
 • KA21
  Konetekniikka, koneautomaation suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021
 • KT21
  Konetekniikka, valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Sjöholm
Vastuuhenkilö

Maria Sjöholm

Opiskelijaryhmät
 • KA21
  Konetekniikka, koneautomaation suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija tietää ohjelmoitavien logiikoiden ja teollisuuden kenttäväylien sovellusalueet sekä niiden toimintaperiaatteet.
Opiskelija osaa suunnitella ja ohjelmoida logiikkasovelluksia sekä kenttäväyliin pohjautuvia sovelluksia.
Opiskelija osaa kytkeä logiikkajärjestelmiä ja ottaa käyttöön kenttäväyläjärjestelmiä.

Sisältö

1. Ohjelmoitava logiikka
2. IEC 61131-3 -ohjelmointistandardi ja ohjelmointikielet
3. Anturien ja toimilaitteiden kytkentä logiikkaan
4. Logiikkajärjestelmän dokumentointi
5. Kenttäväylien toimintaperiaatteet, määrittely ja ohjelmointi
6. Sovelluksia kenttäväylistä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää ohjelmoitavan logiikan ja kenttäväylän käyttömahdollisuudet sekä toimintaperiaatteet.
Opiskelija osaa ohjelmoida yksinkertaisen logiikka- ja kenttäväyläsovelluksen. Opiskelija tietää logiikkajärjestelmän anturien ja toimilaitteiden kytkentäperusteet ja kenttäväylien johdotuksen periaatteet eri väylillä. Opiskelija tietää dokumentoinnin perusvaatimukset logiikka- ja kenttäväyläjärjestelmälle

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää ohjelmoitavan logiikan ja kenttäväylän käyttömahdollisuudet sekä toimintaperiaatteet.
Opiskelija osaa arvioida erilaisten logiikkajärjestelmien ja kenttäväyläjärjestelmien sopivuutta sovellukseen sekä valita komponentit. Opiskelija osaa ohjelmoida vaativampia logiikka- ja kenttäväyläsovelluksia sekä suorittaa järjestelmän käyttöönoton.
Opiskelija osaa dokumentoida logiikka- ja kenttäväyläjärjestelmän sekä laatia tarvittavat kytkentäpiirustukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää ohjelmoitavan logiikan ja kenttäväylän käyttömahdollisuudet sekä toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa vertailla erilaisten logiikkajärjestelmien ja kenttäväyläjärjestelmien sopivuutta sovellukseen sekä valita komponentit. Opiskelija osaa ohjelmoida vaativampia logiikka- ja kenttäväyläsovelluksia sekä rakentamaan että ottamaan järjestelmän käyttöön. Opiskelija osaa yhdistää eri kenttäväyliä keskenään järjestelmässä. Opiskelija osaa dokumentoida logiikka- ja kenttäväyläjärjestelmän järjestelmän laitteet, kytkennät sekä ohjelmoinnin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää ohjelmoitavan logiikan ja kenttäväylän käyttömahdollisuudet sekä toimintaperiaatteet.
Opiskelija osaa ohjelmoida yksinkertaisen logiikka- ja kenttäväyläsovelluksen. Opiskelija tietää logiikkajärjestelmän anturien ja toimilaitteiden kytkentäperusteet ja kenttäväylien johdotuksen periaatteet eri väylillä. Opiskelija tietää dokumentoinnin perusvaatimukset logiikka- ja kenttäväyläjärjestelmälle

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Heikkinen
Vastuuhenkilö

Sanna Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • KA21
  Konetekniikka, koneautomaation suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee C/C++-ohjelmointikielten perusteet ja osaa soveltaa niitä koneenohjauksessa.
Opiskelija tunnistaa sulautetun tietotekniikan tarpeen ja ymmärtää missä sitä kannattaa käyttää.
Opiskelija tunnistaa sulautettujen järjestelmien ohjelmointiin liittyvät rajoitukset.
Opiskelija osaa valita sulautetuissa järjestelmissä tarvittavia komponentteja.
Opiskelija osaa ohjelmoida ja ottaa käyttöön sulautetun järjestelmän.

Sisältö

1. C/C++-ohjelmointikielten perusteet sekä niiden käyttö teknillisissä sovelluksissa
2. Sulautettujen järjestelmien perusteet
3. Sulautettujen järjestelmien väylät
4. C/C++-ohjelmointikielet sulautetuissa järjestelmissä
5. Sulautettujen järjestelmien käyttöjärjestelmät
6. Sulautetun järjestelmän käyttö sovellutuksessa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia C/C++-ohjelmia.
Opiskelija tuntee sulautettujen järjestelmien käyttömahdollisuudet koneohjauksessa.
Opiskelija tunnistaa C/C++-ohjelmoinnin rajoitukset sulautettujen järjestelmien yhteydessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoida vaativampia C/C++-ohjelmia.
Opiskelija tuntee sulautettujen järjestelmien käyttömahdollisuudet koneohjauksessa sekä löytää ratkaisuja ohjauksen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa ratkaista C/C++- ohjelmoinnin rajoitukset sulautettujen järjestelmien yhteydessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä vaativampia C/C++-ohjelmia.
Opiskelija tuntee sulautettujen järjestelmien käyttömahdollisuudet koneohjauksessa sekä valita ratkaisuja ohjauksen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa ratkaista C/C++-ohjelmoinnin rajoituksia sulautettujen järjestelmien yhteydessä.
Opiskelija osaa toteuttaa ja ohjelmoida sulautetun järjestelmän sovellutuksen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia C/C++-ohjelmia. Opiskelija tuntee sulautettujen järjestelmien käyttömahdollisuudet koneohjauksessa. Opiskelija tunnistaa C/C++-ohjelmoinnin rajoitukset sulautettujen järjestelmien yhteydessä.

Esitietovaatimukset

Sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi

Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

21.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Liljaniemi
 • Maria Sjöholm
 • Aapo Tapaninen
 • Kati Forsman
 • Janne Nuotio
 • Heikki Paavilainen
 • Pekka Salonen
 • Tero Karttiala
 • Jyrki Kullaa
 • Tea Savola
 • Katja Salminen
 • Pekka Hirvonen
 • Pasi Oikarinen
Vastuuhenkilö

Timo Junell

Opiskelijaryhmät
 • KA20
  Konetekniikka, koneautomaation suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2020
 • KT20
  Konetekniikka, valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2020
 • KS20
  Konetekniikka, koneensuunnittelun suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2020

Tavoitteet

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä. Metropolian AMK-tutkinnon opinnäytetyössä opiskelija oppii ja toteuttaa työelämäläheistä kehittämistyötä, joka perustuu tutkittuun tietoon ja muuhun näyttöön. Kehittämistyöllä tarkoitetaan oman ammatillisen osaamisen tai ammatillisten käytäntöjen kehittämistä.

Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja - toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

Opinnäytetyön suunnittelu
Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Opinnäytetyön toteutus
Opiskelija osaa
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille

Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte

Opiskelija osaa
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso opinnäytetyön arviointikehikko (liite).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso opinnäytetyön arviointikehikko (liite).

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso opinnäytetyön arviointikehikko (liite).

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opinnäytetyön arviointikehikko (liite).

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen•ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö-ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
- argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Salonen
 • Joel Kontturi
 • Maria Sjöholm
 • Kati Forsman
Vastuuhenkilö

Kati Forsman

Opiskelijaryhmät
 • K23A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja oman tutkinto-ohjelmansa pääaineiden sisällöt pääpiirteittäin. Hän tietää oman alansa keskeiset yritykset ja toimijat sekä niiden toiminnot. Opiskelija tuntee keskeiset omaan alaansa liittyvät ohjeistukset, esimerkiksi turvallisuusohjeet, työlainsäädännön ym. Hän tietää, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa.
Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluohjelmia. Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Sisältö

- alakohtainen työelämätieto
- oman tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet
- perehdytys keskeisiin oman alan ohjeistuksiin ja työskentelykäytäntöihin
- oppimis- ja opiskelutaidot
- toimistotyökaluohjelmien käytön perustaidot
- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet ja säännöt
- opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut, kv-palvelut
- teknisen kirjoittamisen alkeet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Sjöholm
 • Kati Forsman
Vastuuhenkilö

Kati Forsman

Opiskelijaryhmät
 • AK23A
  Ammattioppilaitosten väyläopiskelijat, auto-kone, S.2023

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja oman tutkinto-ohjelmansa pääaineiden sisällöt pääpiirteittäin. Hän tietää oman alansa keskeiset yritykset ja toimijat sekä niiden toiminnot. Opiskelija tuntee keskeiset omaan alaansa liittyvät ohjeistukset, esimerkiksi turvallisuusohjeet, työlainsäädännön ym. Hän tietää, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa.
Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluohjelmia. Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Sisältö

- alakohtainen työelämätieto
- oman tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet
- perehdytys keskeisiin oman alan ohjeistuksiin ja työskentelykäytäntöihin
- oppimis- ja opiskelutaidot
- toimistotyökaluohjelmien käytön perustaidot
- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet ja säännöt
- opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut, kv-palvelut
- teknisen kirjoittamisen alkeet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Salonen
 • Joel Kontturi
 • Maria Sjöholm
 • Kati Forsman
Vastuuhenkilö

Kati Forsman

Opiskelijaryhmät
 • K23B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja oman tutkinto-ohjelmansa pääaineiden sisällöt pääpiirteittäin. Hän tietää oman alansa keskeiset yritykset ja toimijat sekä niiden toiminnot. Opiskelija tuntee keskeiset omaan alaansa liittyvät ohjeistukset, esimerkiksi turvallisuusohjeet, työlainsäädännön ym. Hän tietää, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa.
Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluohjelmia. Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Sisältö

- alakohtainen työelämätieto
- oman tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet
- perehdytys keskeisiin oman alan ohjeistuksiin ja työskentelykäytäntöihin
- oppimis- ja opiskelutaidot
- toimistotyökaluohjelmien käytön perustaidot
- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet ja säännöt
- opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut, kv-palvelut
- teknisen kirjoittamisen alkeet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Salonen
 • Maria Sjöholm
 • Timo Junell
 • Kati Forsman
Vastuuhenkilö

Kati Forsman

Opiskelijaryhmät
 • K23C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja oman tutkinto-ohjelmansa pääaineiden sisällöt pääpiirteittäin. Hän tietää oman alansa keskeiset yritykset ja toimijat sekä niiden toiminnot. Opiskelija tuntee keskeiset omaan alaansa liittyvät ohjeistukset, esimerkiksi turvallisuusohjeet, työlainsäädännön ym. Hän tietää, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa.
Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluohjelmia. Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Sisältö

- alakohtainen työelämätieto
- oman tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet
- perehdytys keskeisiin oman alan ohjeistuksiin ja työskentelykäytäntöihin
- oppimis- ja opiskelutaidot
- toimistotyökaluohjelmien käytön perustaidot
- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet ja säännöt
- opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut, kv-palvelut
- teknisen kirjoittamisen alkeet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.06.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Nuotio
Vastuuhenkilö

Janne Nuotio

Tavoitteet

The student shall understand product usability, can interpret and create instructions needed in design, manufacturing, testing, service, and customer operation.

Sisältö

Practical approach into the following subjects:

Robust design

Design for usability

Design for testing

Product testing

Service manuals

Operating instructions

Safety instructions

Continuous improvement

Machine directive

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Each group with 4-5 students reports the above mentioned aspects about a chosen product. A final visual presentation about the subject is held in front of the other groups.

Satisfactory(1-2): Participates in group work, report reparation and visual presentation.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Each group with 4-5 students reports the above mentioned aspects about a chosen product. A final visual presentation about the subject is held in front of the other groups.

Good (3-4): Works actively and understands the subjects.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Each group with 4-5 students reports the above mentioned aspects about a chosen product. A final visual presentation about the subject is held in front of the other groups.

Excellent(5): Is active in all fields and has a general impression. Can prepare and illustrate excellent instructions and requirement lists.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Liljaniemi
 • Heikki Paavilainen
Vastuuhenkilö

Antti Liljaniemi

Opiskelijaryhmät
 • KA21
  Konetekniikka, koneautomaation suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija tietää simulaation mahdollisuudet ja osaa laatia tarkoituksenmukaisia simulaatiomalleja tuotteen ominaisuuksien testaamiseen.
Opiskelija osaa käyttää simulaatiomalleja myös ohjaus- ja säätöalgoritmien kehittämiseen ja testaamiseen

Sisältö

1. Simulaation mahdollisuudet
2. Simulaatiomallien laadinnan periaatteet, mallin verifiointi ja testaus
3. Erilaisia simulaatioympäristöjä
4. Sovellutusharjoituksia erilaisten mallien laadinnasta sekä käyttösovellutuksista

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää kappaleen vapausasteet ja osaa liittää kappaleita nivelien avulla toisiinsa simulaatio-ohjelmassa.
Opiskelija osaa mallintaa itsenäisesti yksinkertaisen mallin annettujen vaatimusten mukaisesti simulaatio-ohjelmassa.
Opiskelija osaa liittää malliin yksinkertaisen ohjausalgoritmin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määrittää yksinkertaiselta mallilta vaadittavat ominaisuudet ja toiminnat sekä laatimaan tarkoituksenmukaisen simulaatiomallin.
Opiskelija osaa verifioida ja testata mallin sekä käyttää sitä tulosten määrittämiseen.
Opiskelija osaa liittää malliin ohjaus- tai säätöalgoritmin ja testata sitä erilaisilla parametreilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti määrittää simulaatiomallilta vaadittavat ominaisuudet sekä laatimaan vaatimukset täyttävän mallin.
Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa mallia ja simuloinnista saatavia tuloksia.
Opiskelija pystyy tarvittaessa siirtämään mallin toiseen ympäristöön sekä käyttämään mallia myös ohjauksen ja säädön kehitystyössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää kappaleen vapausasteet ja osaa liittää kappaleita nivelien avulla toisiinsa simulaatio-ohjelmassa.
Opiskelija osaa mallintaa itsenäisesti yksinkertaisen mallin annettujen vaatimusten mukaisesti simulaatio-ohjelmassa.
Opiskelija osaa liittää malliin yksinkertaisen ohjausalgoritmin.

Esitietovaatimukset

3D-mallintaminen ja CAE

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Nuotio
 • Ari Koistinen
 • Kati Forsman
Vastuuhenkilö

Ari Koistinen

Opiskelijaryhmät
 • K22A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää insinööriopinnoissa tarvittavia perusohjelmistoja sekä tuntee ohjelmoinnin perusteet.
Opiskelija osaa hyödyntää tietokonetta matemaattisten, fysikaalisten ja teknisten ongelmien ratkaisemiseen, osaa käsitellä mittausdataa sekä tuntee ilmiöiden mallintamisen ja simuloinnin perusideat. Opiskelija osaa tulkita saatuja tuloksia ja raportoida niistä kirjallisesti.
Opiskelija osaa soveltaa teknisen raportoinnin työkaluja sekä teksti- ja havainnollistamiskäytänteitä raporttien kirjoittamiseen ja muuhun oman alan dokumentaatioon. Opiskelija osaa käyttää alan tietolähteitä tarkoituksenmukaisesti ja merkitä ne täsmällisesti.

Sisältö

Taulukkolaskentaohjelman käyttö
2. Johdatus ohjelmointiin: ohjelmat, muuttujat, aliohjelmat, ehdolliset rakenteet, silmukat ja ohjelman testaus
3. Johdatus eri käyttötarkoituksiin soveltuvien matematiikkaohjelmien käyttöön
4. Mittausdatan käsittelyä ja matemaattista mallintamista
5. Tiedon visualisointi ja kuvien ja taulukoiden käyttö
6. Teknisen raportoinnin kieli
7. Lähteiden valinta, lähdetiedon selostaminen ja lähdeviitetekniikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee kurssilla käytettyjen ohjelmistojen alkeet ja ohjelmoinnin perusideat.
Opiskelija tietää matemaattisen mallinnuksen ja simuloinnin keskeiset periaatteet.
Opiskelija osaa laatia ymmärrettävän ja yleisiä raportointiperiaatteita noudattavan raportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy itsenäisesti ja monipuolisesti hyödyntämään kurssilla käsiteltyjä ohjelmistoja.
Opiskelija osaa laatia selkeän ja havainnollisen raportin sekä käyttää lähteitä asianmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää opintojakson sisällön syvällisesti ja pystyy soveltamaan oppimaansa monipuolisesti.
Opiskelija osaa laatia sisällöltään asianmukaisen, esitystavaltaan viimeistellyn ja lähteidenkäytöltään moitteettoman raportin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee kurssilla käytettyjen ohjelmistojen alkeet ja ohjelmoinnin perusideat.
Opiskelija tietää matemaattisen mallinnuksen ja simuloinnin keskeiset periaatteet.
Opiskelija osaa laatia ymmärrettävän ja yleisiä raportointiperiaatteita noudattavan raportin.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Nuotio
 • Ari Koistinen
 • Kati Forsman
Vastuuhenkilö

Ari Koistinen

Opiskelijaryhmät
 • K22B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää insinööriopinnoissa tarvittavia perusohjelmistoja sekä tuntee ohjelmoinnin perusteet.
Opiskelija osaa hyödyntää tietokonetta matemaattisten, fysikaalisten ja teknisten ongelmien ratkaisemiseen, osaa käsitellä mittausdataa sekä tuntee ilmiöiden mallintamisen ja simuloinnin perusideat. Opiskelija osaa tulkita saatuja tuloksia ja raportoida niistä kirjallisesti.
Opiskelija osaa soveltaa teknisen raportoinnin työkaluja sekä teksti- ja havainnollistamiskäytänteitä raporttien kirjoittamiseen ja muuhun oman alan dokumentaatioon. Opiskelija osaa käyttää alan tietolähteitä tarkoituksenmukaisesti ja merkitä ne täsmällisesti.

Sisältö

Taulukkolaskentaohjelman käyttö
2. Johdatus ohjelmointiin: ohjelmat, muuttujat, aliohjelmat, ehdolliset rakenteet, silmukat ja ohjelman testaus
3. Johdatus eri käyttötarkoituksiin soveltuvien matematiikkaohjelmien käyttöön
4. Mittausdatan käsittelyä ja matemaattista mallintamista
5. Tiedon visualisointi ja kuvien ja taulukoiden käyttö
6. Teknisen raportoinnin kieli
7. Lähteiden valinta, lähdetiedon selostaminen ja lähdeviitetekniikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee kurssilla käytettyjen ohjelmistojen alkeet ja ohjelmoinnin perusideat.
Opiskelija tietää matemaattisen mallinnuksen ja simuloinnin keskeiset periaatteet.
Opiskelija osaa laatia ymmärrettävän ja yleisiä raportointiperiaatteita noudattavan raportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy itsenäisesti ja monipuolisesti hyödyntämään kurssilla käsiteltyjä ohjelmistoja.
Opiskelija osaa laatia selkeän ja havainnollisen raportin sekä käyttää lähteitä asianmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää opintojakson sisällön syvällisesti ja pystyy soveltamaan oppimaansa monipuolisesti.
Opiskelija osaa laatia sisällöltään asianmukaisen, esitystavaltaan viimeistellyn ja lähteidenkäytöltään moitteettoman raportin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee kurssilla käytettyjen ohjelmistojen alkeet ja ohjelmoinnin perusideat.
Opiskelija tietää matemaattisen mallinnuksen ja simuloinnin keskeiset periaatteet.
Opiskelija osaa laatia ymmärrettävän ja yleisiä raportointiperiaatteita noudattavan raportin.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Nuotio
 • Ari Koistinen
 • Kati Forsman
Vastuuhenkilö

Ari Koistinen

Opiskelijaryhmät
 • K22C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää insinööriopinnoissa tarvittavia perusohjelmistoja sekä tuntee ohjelmoinnin perusteet.
Opiskelija osaa hyödyntää tietokonetta matemaattisten, fysikaalisten ja teknisten ongelmien ratkaisemiseen, osaa käsitellä mittausdataa sekä tuntee ilmiöiden mallintamisen ja simuloinnin perusideat. Opiskelija osaa tulkita saatuja tuloksia ja raportoida niistä kirjallisesti.
Opiskelija osaa soveltaa teknisen raportoinnin työkaluja sekä teksti- ja havainnollistamiskäytänteitä raporttien kirjoittamiseen ja muuhun oman alan dokumentaatioon. Opiskelija osaa käyttää alan tietolähteitä tarkoituksenmukaisesti ja merkitä ne täsmällisesti.

Sisältö

Taulukkolaskentaohjelman käyttö
2. Johdatus ohjelmointiin: ohjelmat, muuttujat, aliohjelmat, ehdolliset rakenteet, silmukat ja ohjelman testaus
3. Johdatus eri käyttötarkoituksiin soveltuvien matematiikkaohjelmien käyttöön
4. Mittausdatan käsittelyä ja matemaattista mallintamista
5. Tiedon visualisointi ja kuvien ja taulukoiden käyttö
6. Teknisen raportoinnin kieli
7. Lähteiden valinta, lähdetiedon selostaminen ja lähdeviitetekniikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee kurssilla käytettyjen ohjelmistojen alkeet ja ohjelmoinnin perusideat.
Opiskelija tietää matemaattisen mallinnuksen ja simuloinnin keskeiset periaatteet.
Opiskelija osaa laatia ymmärrettävän ja yleisiä raportointiperiaatteita noudattavan raportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy itsenäisesti ja monipuolisesti hyödyntämään kurssilla käsiteltyjä ohjelmistoja.
Opiskelija osaa laatia selkeän ja havainnollisen raportin sekä käyttää lähteitä asianmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää opintojakson sisällön syvällisesti ja pystyy soveltamaan oppimaansa monipuolisesti.
Opiskelija osaa laatia sisällöltään asianmukaisen, esitystavaltaan viimeistellyn ja lähteidenkäytöltään moitteettoman raportin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee kurssilla käytettyjen ohjelmistojen alkeet ja ohjelmoinnin perusideat.
Opiskelija tietää matemaattisen mallinnuksen ja simuloinnin keskeiset periaatteet.
Opiskelija osaa laatia ymmärrettävän ja yleisiä raportointiperiaatteita noudattavan raportin.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hulda Aminoff
Vastuuhenkilö

Hulda Aminoff

Opiskelijaryhmät
 • K23C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten voimat vaikuttavat kappaleisiin, ja osaa laskea staattisesti määrätysti tuettuun tasapainossa olevaan kappaleeseen tai rakenteeseen kohdistuvia voimia ja momentteja. Opiskelija ymmärtää, että kuormitus aiheuttaa kappaleeseen rasituksia, osaa laskea rasitukset ja esittää niiden kuvaajat.

Sisältö

1. Vektorilaskentaa
2. Voima, momentti, voimapari
3. Ekvivalentit voimasysteemit, painopiste, voimajakautumat
4. Vapaakappalekuva
5. Tasapainoyhtälöt
6. Palkkirakenteet, nivelmekanismit, ristikot
7. Rasitukset
8. Kolmidimensioisen kappaleen tasapaino

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea perustason tasapainotehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista vaativampia tasapainotehtäviä, osaa laskea kuormitusten aiheuttamat rasitukset ja piirtää rasituskuviot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea rakenteiden osien välisiä voimia ja osaa soveltaa tasapainoyhtälöitä kolmidimensioisten kappaleiden tukireaktioiden laskemiseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laskea perustason tasapainotehtäviä.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1
Fysiikka 1

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hulda Aminoff
Vastuuhenkilö

Hulda Aminoff

Opiskelijaryhmät
 • K23A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten voimat vaikuttavat kappaleisiin, ja osaa laskea staattisesti määrätysti tuettuun tasapainossa olevaan kappaleeseen tai rakenteeseen kohdistuvia voimia ja momentteja. Opiskelija ymmärtää, että kuormitus aiheuttaa kappaleeseen rasituksia, osaa laskea rasitukset ja esittää niiden kuvaajat.

Sisältö

1. Vektorilaskentaa
2. Voima, momentti, voimapari
3. Ekvivalentit voimasysteemit, painopiste, voimajakautumat
4. Vapaakappalekuva
5. Tasapainoyhtälöt
6. Palkkirakenteet, nivelmekanismit, ristikot
7. Rasitukset
8. Kolmidimensioisen kappaleen tasapaino

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea perustason tasapainotehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista vaativampia tasapainotehtäviä, osaa laskea kuormitusten aiheuttamat rasitukset ja piirtää rasituskuviot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea rakenteiden osien välisiä voimia ja osaa soveltaa tasapainoyhtälöitä kolmidimensioisten kappaleiden tukireaktioiden laskemiseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laskea perustason tasapainotehtäviä.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1
Fysiikka 1

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hulda Aminoff
Vastuuhenkilö

Hulda Aminoff

Opiskelijaryhmät
 • K23B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten voimat vaikuttavat kappaleisiin, ja osaa laskea staattisesti määrätysti tuettuun tasapainossa olevaan kappaleeseen tai rakenteeseen kohdistuvia voimia ja momentteja. Opiskelija ymmärtää, että kuormitus aiheuttaa kappaleeseen rasituksia, osaa laskea rasitukset ja esittää niiden kuvaajat.

Sisältö

1. Vektorilaskentaa
2. Voima, momentti, voimapari
3. Ekvivalentit voimasysteemit, painopiste, voimajakautumat
4. Vapaakappalekuva
5. Tasapainoyhtälöt
6. Palkkirakenteet, nivelmekanismit, ristikot
7. Rasitukset
8. Kolmidimensioisen kappaleen tasapaino

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea perustason tasapainotehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista vaativampia tasapainotehtäviä, osaa laskea kuormitusten aiheuttamat rasitukset ja piirtää rasituskuviot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea rakenteiden osien välisiä voimia ja osaa soveltaa tasapainoyhtälöitä kolmidimensioisten kappaleiden tukireaktioiden laskemiseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laskea perustason tasapainotehtäviä.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1
Fysiikka 1

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.06.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Kullaa
Vastuuhenkilö

Jyrki Kullaa

Tavoitteet

On completion of the course, the student will be familiar with the basics of the finite element method, and is able to perform linear static, dynamic, and buckling analyses using commercial finite element software.

Sisältö

Matrix calculus

Introduction to the finite element method

Structural elements

Solving for displacements, computing reaction forces and element forces

Usage of a finite element software

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Evaluation criteria - satisfactory (1-2)

The student knows the basics of matrix algebra.

The student can discretize a truss or a frame structure, form the element stiffness matrices, assemble the structure’s stiffness matrix, and solve for the unknown nodal displacements.

The student can compute the reactions and element internal forces and draw internal force diagrams.

The student can run linear static analyses using FE software and an example.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Evaluation criteria - good (3-4)

The student can discretize a truss or a frame structure, can form the element stiffness matrices, assemble the structure’s stiffness matrix, and solve for the unknown nodal displacements.

The student can compute the reactions and element internal forces and draw internal force diagrams.

The student can run linear static and buckling analyses using commercial FE software.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Evaluation criteria - excellent (5)

The student knows the principles of the finite element method.

The student can discretize a truss or a frame structure, can form the element stiffness matrices, assemble the structure’s stiffness matrix, and solve for the unknown nodal displacements.

The student can compute the reactions and element internal forces and draw internal force diagrams.

The student can independently run linear static, dynamic, and buckling analyses using commercial FE software, interpret the results and assess their validity.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maarit Ahoste
 • Ilkka Kinosmaa
 • Sanna Heikkinen
Vastuuhenkilö

Sanna Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • TXQ22K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto
 • K22A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää sähköopin peruslait ja yleisimmät sovellukset.
Opiskelija tuntee magneettisen vuorovaikutuksen peruslait ja erityisesti sähkömagneettisen induktion merkityksen ja tärkeimmät sovellukset tekniikassa.
Opiskelija tuntee yleisimmät sähkömoottorit, generaattorit ja muuntajat.

Sisältö

1. Sähköstatiikan peruskäsitteet
2. Magneettinen voima ja magneettikenttä
3. Sähkömagneettinen induktio
4. Kirchhoffin lait ja Ohmin laki
5. Tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusteet
6. Virtapiirianalyysin perusteet
7. 3-vaihejärjestelmä ja rakennuksen sähköverkko
8. Sähkön siirto- ja jakeluverkkojen perusteet
9. Sähkötekniikan sovelluksia
10. Sähkötyöturvallisuuden perusteet
11. Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
12. Sähkömoottorit ja generaattorit
13. Muuntajat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee sähkövirran olemuksen ja käyttäytymisen virtapiireissä sekä yleisimpiä sovelluksia.
Opiskelija tuntee sähkön vaarat.
Opiskelija tuntee sähkön tehosovellusten perusteet.
Opiskelija osaa käyttää sähköstatiikan ja magnetismin peruslakeja yksinkertaisten ilmiöiden kuvailuun ja ratkaista yksinkertaisia sovellusongelmia.
Opiskelija tuntee sähkömagneettisen induktion perusilmiöt ja peruslait osaa ratkaista yksinkertaisia niitä koskevia ongelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa sähköstatiikan, magnetismin, sähkömagneettisen induktion peruslakeja monipuolisemmin sovellustilanteissa.
Opiskelija osaa analysoida yksinkertaisten virtapiirien toimintaa.
Opiskelija ymmärtää sähkökoneiden ja muuntajien perustoimintaperiaatteet ja osaa suorittaa yksinkertaisia mitoituslaskelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää vaihtosähkötekniikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisia sähkövoimasovelluksia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee sähkövirran olemuksen ja käyttäytymisen virtapiireissä sekä yleisimpiä sovelluksia.
Opiskelija tuntee sähkön vaarat.
Opiskelija tuntee sähkön tehosovellusten perusteet.
Opiskelija osaa käyttää sähköstatiikan ja magnetismin peruslakeja yksinkertaisten ilmiöiden kuvailuun ja ratkaista yksinkertaisia sovellusongelmia.
Opiskelija tuntee sähkömagneettisen induktion perusilmiöt ja peruslait osaa ratkaista yksinkertaisia niitä koskevia ongelmia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maarit Ahoste
 • Ilkka Kinosmaa
 • Sanna Heikkinen
Vastuuhenkilö

Sanna Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • TXQ22K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto
 • K22B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää sähköopin peruslait ja yleisimmät sovellukset.
Opiskelija tuntee magneettisen vuorovaikutuksen peruslait ja erityisesti sähkömagneettisen induktion merkityksen ja tärkeimmät sovellukset tekniikassa.
Opiskelija tuntee yleisimmät sähkömoottorit, generaattorit ja muuntajat.

Sisältö

1. Sähköstatiikan peruskäsitteet
2. Magneettinen voima ja magneettikenttä
3. Sähkömagneettinen induktio
4. Kirchhoffin lait ja Ohmin laki
5. Tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusteet
6. Virtapiirianalyysin perusteet
7. 3-vaihejärjestelmä ja rakennuksen sähköverkko
8. Sähkön siirto- ja jakeluverkkojen perusteet
9. Sähkötekniikan sovelluksia
10. Sähkötyöturvallisuuden perusteet
11. Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
12. Sähkömoottorit ja generaattorit
13. Muuntajat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee sähkövirran olemuksen ja käyttäytymisen virtapiireissä sekä yleisimpiä sovelluksia.
Opiskelija tuntee sähkön vaarat.
Opiskelija tuntee sähkön tehosovellusten perusteet.
Opiskelija osaa käyttää sähköstatiikan ja magnetismin peruslakeja yksinkertaisten ilmiöiden kuvailuun ja ratkaista yksinkertaisia sovellusongelmia.
Opiskelija tuntee sähkömagneettisen induktion perusilmiöt ja peruslait osaa ratkaista yksinkertaisia niitä koskevia ongelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa sähköstatiikan, magnetismin, sähkömagneettisen induktion peruslakeja monipuolisemmin sovellustilanteissa.
Opiskelija osaa analysoida yksinkertaisten virtapiirien toimintaa.
Opiskelija ymmärtää sähkökoneiden ja muuntajien perustoimintaperiaatteet ja osaa suorittaa yksinkertaisia mitoituslaskelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää vaihtosähkötekniikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisia sähkövoimasovelluksia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee sähkövirran olemuksen ja käyttäytymisen virtapiireissä sekä yleisimpiä sovelluksia.
Opiskelija tuntee sähkön vaarat.
Opiskelija tuntee sähkön tehosovellusten perusteet.
Opiskelija osaa käyttää sähköstatiikan ja magnetismin peruslakeja yksinkertaisten ilmiöiden kuvailuun ja ratkaista yksinkertaisia sovellusongelmia.
Opiskelija tuntee sähkömagneettisen induktion perusilmiöt ja peruslait osaa ratkaista yksinkertaisia niitä koskevia ongelmia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maarit Ahoste
 • Ilkka Kinosmaa
 • Sanna Heikkinen
Vastuuhenkilö

Sanna Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • TXQ22K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto
 • K22C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää sähköopin peruslait ja yleisimmät sovellukset.
Opiskelija tuntee magneettisen vuorovaikutuksen peruslait ja erityisesti sähkömagneettisen induktion merkityksen ja tärkeimmät sovellukset tekniikassa.
Opiskelija tuntee yleisimmät sähkömoottorit, generaattorit ja muuntajat.

Sisältö

1. Sähköstatiikan peruskäsitteet
2. Magneettinen voima ja magneettikenttä
3. Sähkömagneettinen induktio
4. Kirchhoffin lait ja Ohmin laki
5. Tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusteet
6. Virtapiirianalyysin perusteet
7. 3-vaihejärjestelmä ja rakennuksen sähköverkko
8. Sähkön siirto- ja jakeluverkkojen perusteet
9. Sähkötekniikan sovelluksia
10. Sähkötyöturvallisuuden perusteet
11. Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
12. Sähkömoottorit ja generaattorit
13. Muuntajat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee sähkövirran olemuksen ja käyttäytymisen virtapiireissä sekä yleisimpiä sovelluksia.
Opiskelija tuntee sähkön vaarat.
Opiskelija tuntee sähkön tehosovellusten perusteet.
Opiskelija osaa käyttää sähköstatiikan ja magnetismin peruslakeja yksinkertaisten ilmiöiden kuvailuun ja ratkaista yksinkertaisia sovellusongelmia.
Opiskelija tuntee sähkömagneettisen induktion perusilmiöt ja peruslait osaa ratkaista yksinkertaisia niitä koskevia ongelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa sähköstatiikan, magnetismin, sähkömagneettisen induktion peruslakeja monipuolisemmin sovellustilanteissa.
Opiskelija osaa analysoida yksinkertaisten virtapiirien toimintaa.
Opiskelija ymmärtää sähkökoneiden ja muuntajien perustoimintaperiaatteet ja osaa suorittaa yksinkertaisia mitoituslaskelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää vaihtosähkötekniikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisia sähkövoimasovelluksia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee sähkövirran olemuksen ja käyttäytymisen virtapiireissä sekä yleisimpiä sovelluksia.
Opiskelija tuntee sähkön vaarat.
Opiskelija tuntee sähkön tehosovellusten perusteet.
Opiskelija osaa käyttää sähköstatiikan ja magnetismin peruslakeja yksinkertaisten ilmiöiden kuvailuun ja ratkaista yksinkertaisia sovellusongelmia.
Opiskelija tuntee sähkömagneettisen induktion perusilmiöt ja peruslait osaa ratkaista yksinkertaisia niitä koskevia ongelmia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Liljaniemi
 • Heikki Paavilainen
Vastuuhenkilö

Heikki Paavilainen

Opiskelijaryhmät
 • KA21
  Konetekniikka, koneautomaation suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa säädettävyyden tarpeen ja erottaa erilaisten toimilaitteiden merkityksen ja käyttötarkoituksen.
Opiskelija osaa mitoittaa toimilaitteet sekä staattisen että dynaamisen kuormituksen perusteella.
Opiskelija osaa käyttää matemaattisia menetelmiä järjestelmän optimointiin ja komponenttien valintaan.

Sisältö

1. Säätimet ja säädön toiminta
2. Avointen ja suljettujen järjestelmien vertailu
3. Simulaatio säädön suunnittelussa
4. Taajuusanalyysi
5. Toimilaitteiden dynamiikan ymmärtäminen
6. Suljetun järjestelmän käyttöönotto

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää säädön ja ohjauksen erot.
Opiskelija tunnistaa eron staattisen ja dynaamisen järjestelmän mitoituksessa.
Opiskelija osaa käyttää simulaatiota yksinkertaisen järjestelmän analysointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää säädön ja ohjauksen erot.
Opiskelija osaa mitoittaa dynaamisen järjestelmän ja tunnistaa dynamiikan vaikutuksen komponenttien valinnassa.
Opiskelija osaa käyttää simulaatiota järjestelmän analysointiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää säädön ja ohjauksen erot sekä osaa valita säätöjärjestelmän sovellutukseen.
Opiskelija osaa mitoittaa dynaamisen järjestelmän ja valita järjestelmän komponentit dynamiikan vaatimukset huomioiden.
Opiskelija osaa käyttää simulaatiota järjestelmän analysointiin ja hallitsee säätöjärjestelmän käyttöönoton.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää säädön ja ohjauksen erot. Opiskelija tunnistaa eron staattisen ja dynaamisen järjestelmän mitoituksessa. Opiskelija osaa käyttää simulaatiota yksinkertaisen järjestelmän analysointiin.

Esitietovaatimukset

Automaation- ja mittaustekniikan perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Närhi
Vastuuhenkilö

Marko Närhi

Opiskelijaryhmät
 • AT21
  Ajoneuvosuunnittelun suuntautuminen aloitus syksy 2021
 • AJ22
  Ajoneuvojen jälkimarkkinoinnin suuntautuminen aloitus syksy 2022
 • AS22
  Autosähkötekniikan suuntautuminen aloitus syksy 2022
 • AT22
  Ajoneuvosuunnittelun suuntautuminen aloitus syksy 2022
 • AJ21
  Ajoneuvojen jälkimarkkinoinnin suuntautuminen aloitus syksy 2021
 • AS21
  Autosähkötekniikan suuntautuminen aloitus syksy 2021

Sisältö

Prosenttilasku, indeksit, valuutat, korkolasku ja koronkorkolasku.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Salminen
Vastuuhenkilö

Katja Salminen

Opiskelijaryhmät
 • K22B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli-ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:

- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainvälisetvuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
- Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
- Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
- Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Opiskelija ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti. Ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen.

Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Salminen
Vastuuhenkilö

Katja Salminen

Opiskelijaryhmät
 • K22A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli-ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:

- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainvälisetvuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
- Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
- Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
- Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Opiskelija ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti. Ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen.

Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Salminen
Vastuuhenkilö

Katja Salminen

Opiskelijaryhmät
 • K22C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli-ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:

- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainvälisetvuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
- Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
- Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
- Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Opiskelija ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti. Ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen.

Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Martiina Nyman
Vastuuhenkilö

Martiina Nyman

Opiskelijaryhmät
 • KA21
  Konetekniikka, koneautomaation suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli-ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:

- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Martiina Nyman
Vastuuhenkilö

Martiina Nyman

Opiskelijaryhmät
 • KS21
  Konetekniikka, koneensuunnittelun suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli-ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:

- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Martiina Nyman
Vastuuhenkilö

Martiina Nyman

Opiskelijaryhmät
 • KT21
  Konetekniikka, valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli-ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:

- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

24.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Elektroniikka-tiimi

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Camilla Hällstén
Vastuuhenkilö

Raisa Kallio

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Martiina Nyman
Vastuuhenkilö

Martiina Nyman

Opiskelijaryhmät
 • KS21
  Konetekniikka, koneensuunnittelun suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021
 • KA21
  Konetekniikka, koneautomaation suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021
 • KT21
  Konetekniikka, valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli-ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:

- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kati Forsman
Vastuuhenkilö

Kati Forsman

Opiskelijaryhmät
 • K23A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia ammattinsa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa laatia oman alansa perustekstejä, viestiä kirjallisesti ja suullisesti omasta alastaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Hän osaa esiintyä asiantuntevasti ja tilanteen mukaisesti. Hän pystyy toimimaan työ- ja projektiryhmän jäsenenä sekä tuntee projektiviestinnän kirjalliset ja suulliset käytänteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hankkia ja käyttää alansa tietoa tavoitteen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa viestintäosaamistaan saamansa palautteen pohjalta.

Sisältö

- asiatekstin laadinta
- tekstin asettelu sekä keskeiset tekstilajit ja asiakirjat, esimerkiksi työnhaun ja liikekirjeenvaihdon tekstit
- raportti tekstilajina: rakenne, kieli, lähteiden käyttö ja referointi, tiedon havainnollistaminen ja raportin ulkoasu
- tekniikan alan kielenkäyttösuositukset
- tiedonhankinta ja alan tiedonlähteiden kriittinen käyttö
- verkkoviestinnän perusteet
- suullinen viestintä ja vuorovaikutus: esiintymistaito, puhetilanteiden suunnittelu ja havainnollistaminen sekä puhumalla vaikuttaminen
- viestintä ja vuorovaikutus työryhmissä ja projekteissa: suullinen projektiviestintä ja projektin dokumentit, esimerkiksi projektisuunnitelma ja -raportit
- palaveri-, kokous- ja neuvottelutilanteet ja niiden asiakirjat

Opintojakson sisällön painotukset riippuvat opintojakson paikasta opinto-ohjelmassa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia
- hankkia alansa tietoa ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin
- toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti
- osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin
- vastaanottaa ja antaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- laatia sisällöltään ja kieliasultaan asianmukaisia dokumentteja
- hankkia tietoa kriittisesti ja monipuolisesti eri ammatillisista lähteistä ja hyödyntää sitä tekstilajin edellyttämällä tavalla
- viestiä suullisesti alansa asiantuntijana selkeästi, kiinnostavasti ja käyttäen havaintovälineitä tarkoituksenmukaisesti
- toimia tavoitteellisesti eri rooleissa ryhmäviestintätilanteissa ja edistää ryhmän toimintaa
- arvioida omaa ja toisten viestintää ja esittää viestinnällisiä kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi
- laatia ammattimaisia ja viimeisteltyjä dokumentteja
- hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uusia ammatillisia näkökulmia
- viestiä alansa asiantuntijana vakuuttavasti ja vaikuttavasti.
Opiskelija toimii aktiivisesti ja päämääräsuuntautuneesti projektin ja ryhmän hyväksi. Hän haluaa ja osaa kehittää viestintätaitojaan osana asiantuntijuuttaan ja antaa monipuolista palautetta.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kati Forsman
Vastuuhenkilö

Kati Forsman

Opiskelijaryhmät
 • K23B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia ammattinsa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa laatia oman alansa perustekstejä, viestiä kirjallisesti ja suullisesti omasta alastaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Hän osaa esiintyä asiantuntevasti ja tilanteen mukaisesti. Hän pystyy toimimaan työ- ja projektiryhmän jäsenenä sekä tuntee projektiviestinnän kirjalliset ja suulliset käytänteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hankkia ja käyttää alansa tietoa tavoitteen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa viestintäosaamistaan saamansa palautteen pohjalta.

Sisältö

- asiatekstin laadinta
- tekstin asettelu sekä keskeiset tekstilajit ja asiakirjat, esimerkiksi työnhaun ja liikekirjeenvaihdon tekstit
- raportti tekstilajina: rakenne, kieli, lähteiden käyttö ja referointi, tiedon havainnollistaminen ja raportin ulkoasu
- tekniikan alan kielenkäyttösuositukset
- tiedonhankinta ja alan tiedonlähteiden kriittinen käyttö
- verkkoviestinnän perusteet
- suullinen viestintä ja vuorovaikutus: esiintymistaito, puhetilanteiden suunnittelu ja havainnollistaminen sekä puhumalla vaikuttaminen
- viestintä ja vuorovaikutus työryhmissä ja projekteissa: suullinen projektiviestintä ja projektin dokumentit, esimerkiksi projektisuunnitelma ja -raportit
- palaveri-, kokous- ja neuvottelutilanteet ja niiden asiakirjat

Opintojakson sisällön painotukset riippuvat opintojakson paikasta opinto-ohjelmassa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia
- hankkia alansa tietoa ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin
- toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti
- osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin
- vastaanottaa ja antaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- laatia sisällöltään ja kieliasultaan asianmukaisia dokumentteja
- hankkia tietoa kriittisesti ja monipuolisesti eri ammatillisista lähteistä ja hyödyntää sitä tekstilajin edellyttämällä tavalla
- viestiä suullisesti alansa asiantuntijana selkeästi, kiinnostavasti ja käyttäen havaintovälineitä tarkoituksenmukaisesti
- toimia tavoitteellisesti eri rooleissa ryhmäviestintätilanteissa ja edistää ryhmän toimintaa
- arvioida omaa ja toisten viestintää ja esittää viestinnällisiä kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi
- laatia ammattimaisia ja viimeisteltyjä dokumentteja
- hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uusia ammatillisia näkökulmia
- viestiä alansa asiantuntijana vakuuttavasti ja vaikuttavasti.
Opiskelija toimii aktiivisesti ja päämääräsuuntautuneesti projektin ja ryhmän hyväksi. Hän haluaa ja osaa kehittää viestintätaitojaan osana asiantuntijuuttaan ja antaa monipuolista palautetta.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kati Forsman
Vastuuhenkilö

Kati Forsman

Opiskelijaryhmät
 • K23C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia ammattinsa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa laatia oman alansa perustekstejä, viestiä kirjallisesti ja suullisesti omasta alastaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Hän osaa esiintyä asiantuntevasti ja tilanteen mukaisesti. Hän pystyy toimimaan työ- ja projektiryhmän jäsenenä sekä tuntee projektiviestinnän kirjalliset ja suulliset käytänteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hankkia ja käyttää alansa tietoa tavoitteen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa viestintäosaamistaan saamansa palautteen pohjalta.

Sisältö

- asiatekstin laadinta
- tekstin asettelu sekä keskeiset tekstilajit ja asiakirjat, esimerkiksi työnhaun ja liikekirjeenvaihdon tekstit
- raportti tekstilajina: rakenne, kieli, lähteiden käyttö ja referointi, tiedon havainnollistaminen ja raportin ulkoasu
- tekniikan alan kielenkäyttösuositukset
- tiedonhankinta ja alan tiedonlähteiden kriittinen käyttö
- verkkoviestinnän perusteet
- suullinen viestintä ja vuorovaikutus: esiintymistaito, puhetilanteiden suunnittelu ja havainnollistaminen sekä puhumalla vaikuttaminen
- viestintä ja vuorovaikutus työryhmissä ja projekteissa: suullinen projektiviestintä ja projektin dokumentit, esimerkiksi projektisuunnitelma ja -raportit
- palaveri-, kokous- ja neuvottelutilanteet ja niiden asiakirjat

Opintojakson sisällön painotukset riippuvat opintojakson paikasta opinto-ohjelmassa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia
- hankkia alansa tietoa ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin
- toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti
- osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin
- vastaanottaa ja antaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- laatia sisällöltään ja kieliasultaan asianmukaisia dokumentteja
- hankkia tietoa kriittisesti ja monipuolisesti eri ammatillisista lähteistä ja hyödyntää sitä tekstilajin edellyttämällä tavalla
- viestiä suullisesti alansa asiantuntijana selkeästi, kiinnostavasti ja käyttäen havaintovälineitä tarkoituksenmukaisesti
- toimia tavoitteellisesti eri rooleissa ryhmäviestintätilanteissa ja edistää ryhmän toimintaa
- arvioida omaa ja toisten viestintää ja esittää viestinnällisiä kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi
- laatia ammattimaisia ja viimeisteltyjä dokumentteja
- hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uusia ammatillisia näkökulmia
- viestiä alansa asiantuntijana vakuuttavasti ja vaikuttavasti.
Opiskelija toimii aktiivisesti ja päämääräsuuntautuneesti projektin ja ryhmän hyväksi. Hän haluaa ja osaa kehittää viestintätaitojaan osana asiantuntijuuttaan ja antaa monipuolista palautetta.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tea Savola
Opiskelijaryhmät
 • AK23A
  Ammattioppilaitosten väyläopiskelijat, auto-kone, S.2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia ammattinsa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa laatia oman alansa perustekstejä, viestiä kirjallisesti ja suullisesti omasta alastaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Hän osaa esiintyä asiantuntevasti ja tilanteen mukaisesti. Hän pystyy toimimaan työ- ja projektiryhmän jäsenenä sekä tuntee projektiviestinnän kirjalliset ja suulliset käytänteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hankkia ja käyttää alansa tietoa tavoitteen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa viestintäosaamistaan saamansa palautteen pohjalta.

Sisältö

- asiatekstin laadinta
- tekstin asettelu sekä keskeiset tekstilajit ja asiakirjat, esimerkiksi työnhaun ja liikekirjeenvaihdon tekstit
- raportti tekstilajina: rakenne, kieli, lähteiden käyttö ja referointi, tiedon havainnollistaminen ja raportin ulkoasu
- tekniikan alan kielenkäyttösuositukset
- tiedonhankinta ja alan tiedonlähteiden kriittinen käyttö
- verkkoviestinnän perusteet
- suullinen viestintä ja vuorovaikutus: esiintymistaito, puhetilanteiden suunnittelu ja havainnollistaminen sekä puhumalla vaikuttaminen
- viestintä ja vuorovaikutus työryhmissä ja projekteissa: suullinen projektiviestintä ja projektin dokumentit, esimerkiksi projektisuunnitelma ja -raportit
- palaveri-, kokous- ja neuvottelutilanteet ja niiden asiakirjat

Opintojakson sisällön painotukset riippuvat opintojakson paikasta opinto-ohjelmassa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia
- hankkia alansa tietoa ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin
- toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti
- osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin
- vastaanottaa ja antaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- laatia sisällöltään ja kieliasultaan asianmukaisia dokumentteja
- hankkia tietoa kriittisesti ja monipuolisesti eri ammatillisista lähteistä ja hyödyntää sitä tekstilajin edellyttämällä tavalla
- viestiä suullisesti alansa asiantuntijana selkeästi, kiinnostavasti ja käyttäen havaintovälineitä tarkoituksenmukaisesti
- toimia tavoitteellisesti eri rooleissa ryhmäviestintätilanteissa ja edistää ryhmän toimintaa
- arvioida omaa ja toisten viestintää ja esittää viestinnällisiä kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi
- laatia ammattimaisia ja viimeisteltyjä dokumentteja
- hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uusia ammatillisia näkökulmia
- viestiä alansa asiantuntijana vakuuttavasti ja vaikuttavasti.
Opiskelija toimii aktiivisesti ja päämääräsuuntautuneesti projektin ja ryhmän hyväksi. Hän haluaa ja osaa kehittää viestintätaitojaan osana asiantuntijuuttaan ja antaa monipuolista palautetta.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Salonen
Vastuuhenkilö

Pekka Salonen

Opiskelijaryhmät
 • K23A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella tuotteen sen valmistus ja materiaali huomioiden. Opiskelija pystyy lukemaan ja laatimaan teknisiä piirustuksia, 3D-malleja ja teknisiä dokumentteja. Opiskelija osaa tehdä työkuvia ja valita niihin sopivat toleranssit ja pinnankarheudet käyttötarkoitus ja valmistusmenetelmä huomioiden. Opiskelija osaa luoda 3D-mallin ja -kokoonpanon, jota voidaan hyödyntää analyyseissä, simulaatiossa ja erilaisissa valmistustekniikoissa.

Sisältö

1. Tekninen piirtäminen ja sen merkinnät ja symbolit.
2. Toleranssit ja pinnankarheuden määritys sekä niiden merkitseminen piirustuksiin.
3. Kaaviopiirustukset, kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot.
4. Hitsimerkinnät ja hitsauspiirustukset.
5. 3D-mallinnuksen perusteet.
6. 3D-kokoonpanojen laatiminen.
7. Työpiirustusten, kokoonpanokuvien ja osaluetteloiden laadinta 3D-mallista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa koneenpiirustuksia tuntien yleisimpiä valmistusmenetelmiä sekä materiaaleja. Osaa mallintaa komponentin ja kokoonpanon 3D:ssä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa sekä mitoittaa koneenpiirustuksia tuntien yleisimmät valmistusmenetelmät ja osaa valita oikeat valmistusmenetelmät suunnittelemiinsa konstruktioihin. Osaa laatia 3D-mallistaan kokoonpanokuvan, osaluettelon ja työkuvia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa sekä mitoittaa koneenpiirustuksia, sekä sijoittaa niihin pintamerkit, toleranssit sekä hitsausmerkit tuntien yleisimmät valmistusmenetelmät ja osaa valita oikeat valmistusmenetelmät suunnittelemiinsa konstruktioihin. Osaa laatia 3D-mallistaan kokoonpanokuvan, osaluettelon ja työkuvia yksityiskohtia myöten.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa koneenpiirustuksia tuntien yleisimpiä valmistusmenetelmiä sekä materiaaleja. Osaa mallintaa komponentin ja kokoonpanon 3D:ssä.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Nuotio
Vastuuhenkilö

Janne Nuotio

Opiskelijaryhmät
 • K23B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella tuotteen sen valmistus ja materiaali huomioiden. Opiskelija pystyy lukemaan ja laatimaan teknisiä piirustuksia, 3D-malleja ja teknisiä dokumentteja. Opiskelija osaa tehdä työkuvia ja valita niihin sopivat toleranssit ja pinnankarheudet käyttötarkoitus ja valmistusmenetelmä huomioiden. Opiskelija osaa luoda 3D-mallin ja -kokoonpanon, jota voidaan hyödyntää analyyseissä, simulaatiossa ja erilaisissa valmistustekniikoissa.

Sisältö

1. Tekninen piirtäminen ja sen merkinnät ja symbolit.
2. Toleranssit ja pinnankarheuden määritys sekä niiden merkitseminen piirustuksiin.
3. Kaaviopiirustukset, kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot.
4. Hitsimerkinnät ja hitsauspiirustukset.
5. 3D-mallinnuksen perusteet.
6. 3D-kokoonpanojen laatiminen.
7. Työpiirustusten, kokoonpanokuvien ja osaluetteloiden laadinta 3D-mallista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa koneenpiirustuksia tuntien yleisimpiä valmistusmenetelmiä sekä materiaaleja. Osaa mallintaa komponentin ja kokoonpanon 3D:ssä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa sekä mitoittaa koneenpiirustuksia tuntien yleisimmät valmistusmenetelmät ja osaa valita oikeat valmistusmenetelmät suunnittelemiinsa konstruktioihin. Osaa laatia 3D-mallistaan kokoonpanokuvan, osaluettelon ja työkuvia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa sekä mitoittaa koneenpiirustuksia, sekä sijoittaa niihin pintamerkit, toleranssit sekä hitsausmerkit tuntien yleisimmät valmistusmenetelmät ja osaa valita oikeat valmistusmenetelmät suunnittelemiinsa konstruktioihin. Osaa laatia 3D-mallistaan kokoonpanokuvan, osaluettelon ja työkuvia yksityiskohtia myöten.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa koneenpiirustuksia tuntien yleisimpiä valmistusmenetelmiä sekä materiaaleja. Osaa mallintaa komponentin ja kokoonpanon 3D:ssä.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Karttiala
Vastuuhenkilö

Tero Karttiala

Opiskelijaryhmät
 • K23C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023
 • TXQ22K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella tuotteen sen valmistus ja materiaali huomioiden. Opiskelija pystyy lukemaan ja laatimaan teknisiä piirustuksia, 3D-malleja ja teknisiä dokumentteja. Opiskelija osaa tehdä työkuvia ja valita niihin sopivat toleranssit ja pinnankarheudet käyttötarkoitus ja valmistusmenetelmä huomioiden. Opiskelija osaa luoda 3D-mallin ja -kokoonpanon, jota voidaan hyödyntää analyyseissä, simulaatiossa ja erilaisissa valmistustekniikoissa.

Sisältö

1. Tekninen piirtäminen ja sen merkinnät ja symbolit.
2. Toleranssit ja pinnankarheuden määritys sekä niiden merkitseminen piirustuksiin.
3. Kaaviopiirustukset, kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot.
4. Hitsimerkinnät ja hitsauspiirustukset.
5. 3D-mallinnuksen perusteet.
6. 3D-kokoonpanojen laatiminen.
7. Työpiirustusten, kokoonpanokuvien ja osaluetteloiden laadinta 3D-mallista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa koneenpiirustuksia tuntien yleisimpiä valmistusmenetelmiä sekä materiaaleja. Osaa mallintaa komponentin ja kokoonpanon 3D:ssä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa sekä mitoittaa koneenpiirustuksia tuntien yleisimmät valmistusmenetelmät ja osaa valita oikeat valmistusmenetelmät suunnittelemiinsa konstruktioihin. Osaa laatia 3D-mallistaan kokoonpanokuvan, osaluettelon ja työkuvia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa sekä mitoittaa koneenpiirustuksia, sekä sijoittaa niihin pintamerkit, toleranssit sekä hitsausmerkit tuntien yleisimmät valmistusmenetelmät ja osaa valita oikeat valmistusmenetelmät suunnittelemiinsa konstruktioihin. Osaa laatia 3D-mallistaan kokoonpanokuvan, osaluettelon ja työkuvia yksityiskohtia myöten.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa koneenpiirustuksia tuntien yleisimpiä valmistusmenetelmiä sekä materiaaleja. Osaa mallintaa komponentin ja kokoonpanon 3D:ssä.

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Salonen
Opiskelijaryhmät
 • AK23A
  Ammattioppilaitosten väyläopiskelijat, auto-kone, S.2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella tuotteen sen valmistus ja materiaali huomioiden. Opiskelija pystyy lukemaan ja laatimaan teknisiä piirustuksia, 3D-malleja ja teknisiä dokumentteja. Opiskelija osaa tehdä työkuvia ja valita niihin sopivat toleranssit ja pinnankarheudet käyttötarkoitus ja valmistusmenetelmä huomioiden. Opiskelija osaa luoda 3D-mallin ja -kokoonpanon, jota voidaan hyödyntää analyyseissä, simulaatiossa ja erilaisissa valmistustekniikoissa.

Sisältö

1. Tekninen piirtäminen ja sen merkinnät ja symbolit.
2. Toleranssit ja pinnankarheuden määritys sekä niiden merkitseminen piirustuksiin.
3. Kaaviopiirustukset, kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot.
4. Hitsimerkinnät ja hitsauspiirustukset.
5. 3D-mallinnuksen perusteet.
6. 3D-kokoonpanojen laatiminen.
7. Työpiirustusten, kokoonpanokuvien ja osaluetteloiden laadinta 3D-mallista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa koneenpiirustuksia tuntien yleisimpiä valmistusmenetelmiä sekä materiaaleja. Osaa mallintaa komponentin ja kokoonpanon 3D:ssä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa sekä mitoittaa koneenpiirustuksia tuntien yleisimmät valmistusmenetelmät ja osaa valita oikeat valmistusmenetelmät suunnittelemiinsa konstruktioihin. Osaa laatia 3D-mallistaan kokoonpanokuvan, osaluettelon ja työkuvia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa sekä mitoittaa koneenpiirustuksia, sekä sijoittaa niihin pintamerkit, toleranssit sekä hitsausmerkit tuntien yleisimmät valmistusmenetelmät ja osaa valita oikeat valmistusmenetelmät suunnittelemiinsa konstruktioihin. Osaa laatia 3D-mallistaan kokoonpanokuvan, osaluettelon ja työkuvia yksityiskohtia myöten.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa koneenpiirustuksia tuntien yleisimpiä valmistusmenetelmiä sekä materiaaleja. Osaa mallintaa komponentin ja kokoonpanon 3D:ssä.

Ilmoittautumisaika

23.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Nina Hellman
Vastuuhenkilö

Nina Hellman

Opiskelijaryhmät
 • AT21
  Ajoneuvosuunnittelun suuntautuminen aloitus syksy 2021
 • K22C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022
 • K22A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022
 • AJ21
  Ajoneuvojen jälkimarkkinoinnin suuntautuminen aloitus syksy 2021
 • K22B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2022
 • AS21
  Autosähkötekniikan suuntautuminen aloitus syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda tekniikan ammattilaiselle kokonaisvaltainen käsitys siitä, miten teollisuus- ja teknologiayritys toimii, miten liiketoimintaa kehitetään omalla toimialalla ja mikä teollisuus- ja teknologiayrityksen menestymisessä on ratkaisevaa. Painopiste on yrityksissä, joiden tuote (fyysinen tuote ja/tai palvelu) on teknisesti vaativa ja jotka myyvät tuotteitaan suurelta osin muille yrityksille.
Opiskelija osaa kuvata seuraavat yrityksen toiminnot:
- johtaminen, mukaan lukien strategia, johtamisjärjestelmä ja ihmisten johtaminen
- talous sekä yrityksen suorituskyky ja sen mittaaminen, mukaan lukien tuottavuus ja laatu
- tekninen tuotteen tai palvelun myynti yritykseltä yritykselle
- toiminnanohjaus
- toimitusketjun hallinta, mukaan lukien hankinta, tuotanto ja logistiikka
- projektitoiminta.

Sisältö

- johtaminen, mukaan lukien strategia, johtamisjärjestelmä ja ihmisten johtaminen
- talous ja yrityksen suorituskyky ja sen mittaaminen, mukaan lukien tuottavuus ja laatu
- tekninen tuotteen tai palvelun myynti yritykseltä yritykselle
- toiminnanohjaus
- toimitusketjun hallinta, mukaan lukien hankinta, tuotanto ja logistiikka
- projektitoiminta
- toteutuksen kohderyhmän perusteella kurssiin liittyy 1–2 syventävää osuutta joistakin seuraavista:
o toiminnan johtaminen tuotepainotteisessa yrityksessä (mm. tuotteiden toiminnanohjaus, tilaus-toimitusketjun hallinta, toiminnanohjausjärjestelmät)
o toiminnan johtaminen tieto- ja viestintäliiketoiminnassa (mm. tietojärjestelmät liiketoimintakontekstissa, tietoteknisten palveluiden hallinta, tietotekniikkapalvelutoiminnan ohjaus, ITIL)
o teknologian myynti (mm. ratkaisumyynti, tarjoustyö, neuvottelutaidot, hinnoittelu)
o tekninen hankinta
o teknologiayrittäjyys (mm. yrityksen perustaminen ja liiketoimintasuunnitelma teknisen innovaation pohjalta)
o työnjohto-oppi
o logistiikka ja sen merkitys yrityksen suorituskykyyn
o palveluliiketoiminta, joka painottuu teknisiin ratkaisuihin ja palveluihin, mutta joka on muuta(kin) kuin tietotekniikkapalveluita, esimerkiksi projektiliiketoiminta (mm. palvelutoiminnan ohjaus, palvelutoiminnan tietojärjestelmät)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet hyvin ja soveltaa niitä kuvatessaan oman alan yrityksen toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi kuvata yhteyksiä teollisuus- ja teknologiayrityksen peruskäsitteiden välillä ja analysoida näitä yhteyksiä oman alan yrityksen toiminnassa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Karttiala
 • Juho Jalava-Kanervio
Vastuuhenkilö

Tero Karttiala

Opiskelijaryhmät
 • KT21
  Konetekniikka, valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää robotteja tuotteiden automaattisessa valmistuksessa ja kokoonpanossa. Opiskelija osaa suunnitella tuotteet huomioiden niiden automaattisen valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden.

Sisältö

1. Robottityypit ja rakenteet
2. Robottien käyttökohteet teollisuudessa ja robottijärjestelmät
3. Robottitarraimet ja työkalut
4. Robottien ja robottijärjestelmien anturoinnit ja aistinjärjestelmät
5. Robottien ohjelmointi ja käyttö
6. Robottien turvallisuus
7. Tuotteen suunnittelu automaattisen valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden kannalta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää teollisuusrobottien käyttömahdollisuudet valmistus- ja kokoonpanoprosesseissa. Opiskelija osaa tuotteiden suunnitteluperusteet yksinkertaiseen automaattiseen valmistukseen ja kokoonpanoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää teollisuusrobottien käyttömahdollisuudet valmistus- ja kokoonpanoprosesseissa sekä osaa käyttää teollisuusrobotteja yksinkertaisissa valmistus- tai kokoonpanoprosesseissa. Opiskelija tietää laajasti tuotteiden suunnitteluperusteet automaattiseen valmistukseen ja kokoonpanoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää teollisuusrobottien käyttömahdollisuudet valmistus- ja kokoonpanoprosesseissa sekä osaa käyttää teollisuusrobotteja eri valmistus- tai kokoonpanoprosesseissa. Opiskelija osaa suunnitella tuotteet valmistettavaksi ja kokoonpantavaksi automaattisissa tuotantoprosesseissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää teollisuusrobottien käyttömahdollisuudet valmistus- ja kokoonpanoprosesseissa. Opiskelija osaa tuotteiden suunnitteluperusteet yksinkertaiseen automaattiseen valmistukseen ja kokoonpanoon.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Karttiala
 • Juho Jalava-Kanervio
Vastuuhenkilö

Tero Karttiala

Opiskelijaryhmät
 • KS21
  Konetekniikka, koneensuunnittelun suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä 2,5-, 3- ja 5-akselisia työstöratoja koneistuskeskukselle käyttäen ratojen teossa 3D-tilavuus ja pintamalleja.
Opiskelija osaa simuloida ja postprosessoida radat ISO-koodiseksi NC-ohjelmaksi ja osaa ajaa ohjelman työstökoneella. Opiskelija osaa valita ohjelmaan sopivat työkalut ja työstöarvot, joilla päästään vaadittuihin mittatarkkuuksiin ja pinnankarheuteen koneistuskustannukset ja työstöaika huomioiden.

Sisältö

1. 3D-mallin luonti ja siirto CAM-ohjelmaan
2. 2,5-akseliset työstöradat
3. 3-akseliset työstöradat muotopinnoille
4. 3+2-akseliset työstöradat
5. 5-akseliset työstöradat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä 2,5- ja 3-akselisia työstöratoja 3D-tilavuusmallin avulla, simuloida ja postprosessoida sekä ajaa ne koneistuskeskuksella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä 2,5-, 3-, 3+2-akselisia työstöratoja 3D-tilavuusmallin avulla, simuloida ja postprosessoida sekä ajaa ne koneistuskeskuksella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä 2,5-, 3-, 3+2-, 5-akselisia työstöratoja 3D-tilavuusmallin avulla, simuloida ja postprosessoida sekä ajaa ne koneistuskeskuksella.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tehdä 2,5- ja 3-akselisia työstöratoja 3D-tilavuusmallin avulla, simuloida ja postprosessoida sekä ajaa ne koneistuskeskuksella.

Esitietovaatimukset

Valmistustekniikka
3D-mallintaminen ja CAE

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Karttiala
 • Juho Jalava-Kanervio
Vastuuhenkilö

Tero Karttiala

Opiskelijaryhmät
 • KT21
  Konetekniikka, valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä 2,5-, 3- ja 5-akselisia työstöratoja koneistuskeskukselle käyttäen ratojen teossa 3D-tilavuus ja pintamalleja.
Opiskelija osaa simuloida ja postprosessoida radat ISO-koodiseksi NC-ohjelmaksi ja osaa ajaa ohjelman työstökoneella. Opiskelija osaa valita ohjelmaan sopivat työkalut ja työstöarvot, joilla päästään vaadittuihin mittatarkkuuksiin ja pinnankarheuteen koneistuskustannukset ja työstöaika huomioiden.

Sisältö

1. 3D-mallin luonti ja siirto CAM-ohjelmaan
2. 2,5-akseliset työstöradat
3. 3-akseliset työstöradat muotopinnoille
4. 3+2-akseliset työstöradat
5. 5-akseliset työstöradat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä 2,5- ja 3-akselisia työstöratoja 3D-tilavuusmallin avulla, simuloida ja postprosessoida sekä ajaa ne koneistuskeskuksella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä 2,5-, 3-, 3+2-akselisia työstöratoja 3D-tilavuusmallin avulla, simuloida ja postprosessoida sekä ajaa ne koneistuskeskuksella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä 2,5-, 3-, 3+2-, 5-akselisia työstöratoja 3D-tilavuusmallin avulla, simuloida ja postprosessoida sekä ajaa ne koneistuskeskuksella.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tehdä 2,5- ja 3-akselisia työstöratoja 3D-tilavuusmallin avulla, simuloida ja postprosessoida sekä ajaa ne koneistuskeskuksella.

Esitietovaatimukset

Valmistustekniikka
3D-mallintaminen ja CAE

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Hirvonen
Vastuuhenkilö

Pekka Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • KT20
  Konetekniikka, valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimmät tuotannon suorituskyvyn mittaustavat ja mittarit sekä niiden liittymisen yrityksen kokonaissuorituskykyyn.
Opiskelija osaa rakentaa tai valita oikeat mittarit tuotannon analysointiin ja hyödyntää niitä päätöksenteon tukena.
Opiskelija hallitsee kustannuslaskennan eri menetelmiä ja osaa käyttää niitä tuotannollisen päätöksenteon tukena.

Sisältö

1. Keskeiset tuotannon mittaamisen termit
2. Suorituskykymittaristot ja niiden implementointi sekä sovellukset tuotantoon
3. Tuotannon mittaaminen ja optimointi
4. Kustannuslaskentamenetelmät ja sovellukset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tuotannon mittaamiseen liittyvät peruskäsitteet ja kustannuslaskennan periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tuotannon mittaamiseen liittyvät peruskäsitteet ja osaa valita oikeat mittarit mittaamaan tuotantoa.
Opiskelija osaa kustannuslaskennan eri menetelmiä ja osaa soveltaa niitä tuotannon optimoinnissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tuotannon mittaamiseen käsitteet ja osaa valita tai rakentaa oikeat mittarit mittaamaan tuotantoa sekä hyödyntämään niitä päätöksenteon tukena.
Opiskelija osaa kustannuslaskennan eri menetelmiä ja osaa soveltaa niitä tuotannon optimoinnissa sekä päätöksenteon tukena.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tuotannon mittaamiseen liittyvät peruskäsitteet ja kustannuslaskennan periaatteet.

Esitietovaatimukset

Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ari Moilanen
Vastuuhenkilö

Ari Moilanen

Opiskelijaryhmät
 • KT20
  Konetekniikka, valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2020

Tavoitteet

Opiskelija tietää tietojärjestelmän päätoiminnot sekä mihin tietojärjestelmää käytetään tuotannon ja materiaalinohjauksessa.
Opiskelija osaa hyödyntää tietojärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia yritysten liiketoimintaprosessien kehittämisessä tuotannon ja materiaalinohjauksen näkökulmasta.
Opiskelija tietää tietojärjestelmän integroinnin merkityksen operatiivisessa toiminnassa.

Sisältö

1. Tuotannon ja materiaalinohjauksen tietojärjestelmät
2. Tietojärjestelmän toiminnot tuotannon ja materiaalinohjauksen näkökulmasta
3. Tietojärjestelmän käyttö tuotannon ja materiaalinohjauksessa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää tietojärjestelmän perustoiminnot tuotannon ja materiaalinohjauksen kannalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee tietojärjestelmän perustoiminnallisuudet sekä osaa soveltaa järjestelmän tietoja tuotannon ja materiaalinohjauksen kehittämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee tietojärjestelmän perustoiminnallisuudet sekä kykenee soveltamaan järjestelmän tietoja tuotannon ja materiaalinohjauksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa esittää ehdotuksia tietojärjestelmän hyödyntämis- ja kehittämismahdollisuuksista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää tietojärjestelmän perustoiminnot tuotannon ja materiaalinohjauksen kannalta.

Esitietovaatimukset

Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Hirvonen
Vastuuhenkilö

Pekka Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • KT20
  Konetekniikka, valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee yrityksen tilaus-toimitusketjun toiminnan.
Opiskelija osaa tuotannonohjauksen periaatteet ja filosofiat ja omaa valmiuden tuotannon ohjausjärjestelmän kehittämiseen.
Opiskelija osaa materiaalihallinnan periaatteet sekä osaa suunnitella ja ohjata materiaalivirtoja.

Sisältö

1. Tuotantomuodot
2. Tuotannonohjaustavat
3. Tuotannonsuunnittelu
4. Materiaalin hankinta
5. Materiaalin käsittely ja kuljettaminen
6. Varaston hallinta
7. Toimitusten hallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tuotannon- ja materiaalinohjauksen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tuotannon- ja materiaalinohjauksen periaatteet.
Opiskelija hallitsee tuotannonohjauksen periaatteet ja filosofiat sekä omaa valmiuden tuotannon ohjausjärjestelmän kehittämiseen.
Opiskelija hallitsee materiaalihallinnan periaatteet sekä osaa suunnitella ja ohjata materiaalivirtoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa tuotannon- ja materiaalinohjauksen periaatteita.
Opiskelija osaa soveltaa tuotannonohjauksen periaatteita ja filosofioita sekä osaa kehittää tuotantoa.
Opiskelija hallitsee materiaalihallinnan periaatteet sekä osaa kehittää materiaalivirtojen suunnittelua ja ohjausta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tuotannon- ja materiaalinohjauksen periaatteet.

Esitietovaatimukset

Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Hirvonen
Vastuuhenkilö

Pekka Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • KT21
  Konetekniikka, valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tehtaan tuotantojärjestelmät ja niiden rakenteet erilaisilla valmistusmenetelmillä. Opiskelija osaa eri tuotantojärjestelmien koneet, laitteet, komponentit sekä toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa tuotantojärjestelmän suunnitteluperiaatteet annetuille osaperheille sekä pystyy osallistumaan tuotantoprosessin kehittämisprojekteihin.

Sisältö

1. Tuotannon valmistusjärjestelmien toimintaperiaatteet
2. Tuotantoautomaation osatekniikat
3. Järjestelmän suunnittelu, simulointi ja toteuttaminen
4. Tuotantojärjestelmän laskenta ja kehittäminen
5. Tuotantojärjestelmän käyttäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää tuotantojärjestelmän periaatteet sekä rakenteen eri valmistusmenetelmille ja osaperheille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää tuotantojärjestelmän periaatteet sekä rakenteen eri valmistusmenetelmille ja osaperheille. Opiskelija osaa valita tuotantojärjestelmään sopivat koneet, laitteet, komponentit ja valvontatoiminnot.
Opiskelija osaa tuotantojärjestelmän suunnitteluperiaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää tuotantojärjestelmän periaatteet sekä rakenteen eri valmistusmenetelmille ja osaperheille. Opiskelija osaa valita tuotantojärjestelmään sopivat koneet, laitteet, komponentit ja valvontatoiminnot.
Opiskelija osaa suunnitella tuotantojärjestelmiä annetuille osaperheelle ja valmistusmenetelmille sekä luoda simulointimalleja järjestelmistä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää tuotantojärjestelmän periaatteet sekä rakenteen eri valmistusmenetelmille ja osaperheille.

Esitietovaatimukset

Valmistustekniikka

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Nuotio
Vastuuhenkilö

Janne Nuotio

Opiskelijaryhmät
 • KS20
  Konetekniikka, koneensuunnittelun suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee systemaattisen tuotekehitysprosessin vaiheet.
Opiskelija osaa luovia ideointimenetelmiä sekä ymmärtää tuotekehityksen merkityksen osana yrityksen kehittymisstrategiaa.
Opiskelija oppii systemaattisesti arvioimaan ja kehittämään tuotteen valmistettavuutta ja kokoonpantavuutta sekä ymmärtää tuotteen elinaikaisten kustannusten synnyn.

Sisältö

1. Systemaattinen tuotekehitysprosessi ja sen vaiheet
2. Ideointi- ja konseptointimenetelmät
3. Onnistuneen T&K-hankkeen edellytykset
4. Konstruktioiden analysointi ja synteesi
5. Standardien käyttö ja konedirektiivi
6. Modularisointi
7. Valmistettavuus ja kokoonpantavuus
8. T&K-toimintojen liittyminen yrityksen strategiaan
9. Tuoteohjelma ja tuotteistaminen
10. Elinkaariajattelu ja elinkaaren aikaiset tuotekustannukset
11. Tuotekehitysprojektin toteutus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa tuotekehitysprosessin eri vaiheet, osaa käyttää vähintään yhtä ideointimenetelmää hyvin, osaa arvottaa tuotekehityskonsepteja, tietää konedirektiivin ja alan standardien olemassaolon osana T&K-prosessia ja pystyy hyödyntämään CAD-malleja kokoonpantavuuden analysoinnissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy toimimaan jäsenenä T&K-tiimissä kaikissa tuotekehitysprosessin vaiheissa ja osaa käyttää vähintään kahta ideointimenetelmää hyvin.
Opiskelija osaa arvottaa ja luoda tuotekehityskonsepteja sekä tietää niiden kytkeytymisen yrityksen strategiaan.
Opiskelija osaa hyödyntää konedirektiiviä sekä alan standardeja omassa suunnittelutyössään ja pystyy määrittelemään T&K-projektin kustannuksia. Opiskelija osaa luoda modulaarisia kokonaisuuksia ja tuoteperheitä soveltaen kokoonpantavuuden ja valmistettavuuden analysointeja sekä tehdä niiden avulla kehitysehdotuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy vetämään T&K-projektia tuntien tuotekehitysprosessin kaikki vaiheet sekä niissä käytettävät tekniikat.
Opiskelija osaa määrittää tuotekehitysprojektin taloudellisen arvon ja kytkeä sen yrityksen strategiaan.
Opiskelija osaa hallita tuotekehityssalkkua sekä arvottaa T&K-hankkeita niin teknisestä kuin taloudellisestakin näkökulmasta.
Opiskelija osaa soveltaa kokoonpantavuuden ja valmistettavuuden analysointeja parantaessaan konstruktioita sekä osaa valita oikeita liittämismenetelmiä osien välille huomioiden automaattisen kokoonpanon mahdollisuuden.
Opiskelija osaa hyödyntää eri materiaalivaihtoehtoja ja niiden mahdollisia innovatiivisia liittämistekniikoita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa tuotekehitysprosessin eri vaiheet, osaa käyttää vähintään yhtä ideointimenetelmää hyvin, osaa arvottaa tuotekehityskonsepteja, tietää konedirektiivin ja alan standardien olemassaolon osana T&K-prosessia ja pystyy hyödyntämään CAD-malleja kokoonpantavuuden analysoinnissa.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Salonen
 • Pekka Hirvonen
Vastuuhenkilö

Pekka Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • KT21
  Konetekniikka, valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautuminen, aloittaneet opiskelun s.2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa työvälineiden suunnittelu- ja valmistusmenetelmät sekä tuntee työvälineissä käytettävät materiaalit. Opiskelija osaa kiinnittimien ja modulaaristen työkalunpitimien käytön lastuavassa työstössä. Opiskelija tietää palettijärjestelmät lastuavissa koneissa ja kokoonpanossa. Opiskelija tietää meistotekniikan ja ohutlevyteollisuuden käyttämät valmistusmenetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa valumenetelmät ja -muotit, sekä niiden valmistuksen. Opiskelija tietää myös taonnan periaatteen sekä takomuotit ja niiden suunnittelun. Opiskelija osaa muovien valmistusmenetelmät sekä niissä käytettävät muotit ja työkalut. Opiskelija tuntee ainetta lisäävät valmistusmenetelmät ja niiden tarjoamat mahdollisuudet prototyyppien, työkalujen ja valmiiden tuotteiden valmistuksessa.

Sisältö

1.Työvälineiden suunnittelu
2. Työvälineiden valmistus ja materiaalit
3. Lastuavien työstökoneiden kiinnittimet, modulaariset työkalujärjestelmät,
palettijärjestelmät
4. Kokoonpanon työvälineet
5. Ohutlevytöiden ja meistotekniikan työkalut
6. Valumenetelmät ja -muotit
7. Muottitaonta
8. Muovikappaleiden valmistus ja työkalut
9. Ainetta lisäävät valmistusmenetelmät työkalunvalmistuksessa
10. Ainetta lisäävät valmistusmenetelmät valmiiden tuotteiden ja niiden osien
valmistuksessa. Menetelmien tarjoamat mahdollisuudet uuden tyyppisille
konstruktioille ja käytetyille materiaaleille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa yleisimpien valmistusmenetelmien periaatteet ja niissä käytettävät työvälineet ja niiden suunnittelun. Opiskelija tuntee ainetta lisäävien valmistusmenetelmien toimintaperiaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa yleisimpien valmistusmenetelmien periaatteet ja niissä käytettävät työvälineet ja niiden suunnittelun. Opiskelija tuntee ainetta lisäävien valmistusmenetelmien toimintaperiaatteet. Opiskelija tietää lastuavien työstökoneiden kiinnittimet, modulaariset työkalujärjestelmät ja kokoonpanon työvälineet sekä osaa niiden käytön. Opiskelija tuntee ainetta lisäävien valmistusmenetelmien tarjoamat mahdollisuuden työkalunvalmistuksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa yleisimpien valmistusmenetelmien periaatteet ja niissä käytettävät työvälineet ja niiden suunnittelun. Opiskelija tuntee ainetta lisäävien valmistusmenetelmien toimintaperiaatteet. Opiskelija tietää lastuavien työstökoneiden kiinnittimet, modulaariset työkalujärjestelmät ja kokoonpanon työvälineet sekä osaa niiden käytön. Opiskelija tuntee ainetta lisäävien valmistusmenetelmien tarjoamat mahdollisuuden työkalunvalmistuksessa. Opiskelija osaa ohutlevytöiden työkalut sekä muottia käyttävien valmistusmenetelmien työkalujen suunnittelun ja valmistuksen periaatteen. Opiskelija osaa muovien valmistusmenetelmät. Opiskelija tuntee ainetta lisäävien valmistusmenetelmien tarjoamat mahdollisuudet valmiiden tuotteiden ja niiden osien valmistukseen sekä niiden tarjoamat mahdollisuudet uuden tyyppisille konstruktioille ja materiaaleille.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa yleisimpien valmistusmenetelmien periaatteet ja niissä käytettävät työvälineet ja niiden suunnittelun.
Opiskelija tuntee ainetta lisäävien valmistusmenetelmien toimintaperiaatteet.

Esitietovaatimukset

Valmistustekniikka
Materiaali- ja hitsaustekniikka
3D-mallintaminen ja CAE

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juho Jalava-Kanervio
 • Pekka Hirvonen
Vastuuhenkilö

Pekka Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • K23C
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023
 • TXQ22K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee valmistusmenetelmien periaatteet. Opiskelija osaa valita kullekin tuotteelle sopivimman ja kustannustehokkaimman valmistusmenetelmän ja ymmärtää valinnan vaikutuksen mitoitukseen, mittatarkkuuteen ja muotoiluun. Opiskelija osaa valita sopivat työstöarvot, työkalut ja kiinnittimet valmistusta varten. Opiskelija osaa valmistaa tuotteen työpiirustuksen ja 3D-mallin perusteella. Opiskelija ymmärtää CNC-koneiden periaatteen sekä osaa tehdä koneille yksinkertaisia ohjelmia.

Sisältö

1. Valmistusmenetelmät: lastuaminen, valaminen muovaavat valmistusmenetelmät, sähköeroosio, sintraus ja ainetta lisäävät valmistusmenetelmät
2. Lastuavat työstökoneet: CNC-sorvit, koneistuskeskukset ja joustavat tuotantojärjestelmät
3. Lastuavan työstön teoria ja työstöarvojen valinta
4. NC-ohjelmoinnin perusteet ja ISO-koodi
5. Tuotteen suunnittelu huomioiden valmistustekniset vaatimukset
6. Toleranssit ja pinnankarheus sekä kappaleiden mitoitus valmistuksen kannalta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee yleisimmät valmistusmenetelmät ja koneet ja osaa valmistaa yksinkertaisia kappaleita työpiirustuksen perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee yleisimmät valmistusmenetelmät ja koneet ja osaa valmistaa yksinkertaisia kappaleita työpiirustuksen perusteella. Opiskelija tuntee lastuavan työstön teoriaa ja osaa valita oikeat työstöarvot, työkalut ja kiinnittimet valmistusta varten.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee yleisimmät valmistusmenetelmät ja koneet ja osaa valmistaa yksinkertaisia kappaleita työpiirustuksen perusteella. Opiskelija tuntee lastuavan työstön teoriaa ja osaa valita oikeat työstöarvot, työkalut ja kiinnittimet valmistusta varten. Opiskelija tuntee NC-ohjelmoinnin perusteet ja osaa tuottaa ISO-koodisia ohjelmia ja tulkita sekä toteuttaa niitä. Opiskelija osaa huomioida eri valmistusmenetelmien erityisvaatimukset suunnitellessaan tuotteita, tuntee toleranssit ja pinnankarheuden mitkä näillä menetelmillä voidaan saavuttaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee yleisimmät valmistusmenetelmät ja koneet ja osaa valmistaa yksinkertaisia kappaleita työpiirustuksen perusteella.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juho Jalava-Kanervio
 • Pekka Hirvonen
Vastuuhenkilö

Pekka Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • K23A
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023
 • TXQ22K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee valmistusmenetelmien periaatteet. Opiskelija osaa valita kullekin tuotteelle sopivimman ja kustannustehokkaimman valmistusmenetelmän ja ymmärtää valinnan vaikutuksen mitoitukseen, mittatarkkuuteen ja muotoiluun. Opiskelija osaa valita sopivat työstöarvot, työkalut ja kiinnittimet valmistusta varten. Opiskelija osaa valmistaa tuotteen työpiirustuksen ja 3D-mallin perusteella. Opiskelija ymmärtää CNC-koneiden periaatteen sekä osaa tehdä koneille yksinkertaisia ohjelmia.

Sisältö

1. Valmistusmenetelmät: lastuaminen, valaminen muovaavat valmistusmenetelmät, sähköeroosio, sintraus ja ainetta lisäävät valmistusmenetelmät
2. Lastuavat työstökoneet: CNC-sorvit, koneistuskeskukset ja joustavat tuotantojärjestelmät
3. Lastuavan työstön teoria ja työstöarvojen valinta
4. NC-ohjelmoinnin perusteet ja ISO-koodi
5. Tuotteen suunnittelu huomioiden valmistustekniset vaatimukset
6. Toleranssit ja pinnankarheus sekä kappaleiden mitoitus valmistuksen kannalta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee yleisimmät valmistusmenetelmät ja koneet ja osaa valmistaa yksinkertaisia kappaleita työpiirustuksen perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee yleisimmät valmistusmenetelmät ja koneet ja osaa valmistaa yksinkertaisia kappaleita työpiirustuksen perusteella. Opiskelija tuntee lastuavan työstön teoriaa ja osaa valita oikeat työstöarvot, työkalut ja kiinnittimet valmistusta varten.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee yleisimmät valmistusmenetelmät ja koneet ja osaa valmistaa yksinkertaisia kappaleita työpiirustuksen perusteella. Opiskelija tuntee lastuavan työstön teoriaa ja osaa valita oikeat työstöarvot, työkalut ja kiinnittimet valmistusta varten. Opiskelija tuntee NC-ohjelmoinnin perusteet ja osaa tuottaa ISO-koodisia ohjelmia ja tulkita sekä toteuttaa niitä. Opiskelija osaa huomioida eri valmistusmenetelmien erityisvaatimukset suunnitellessaan tuotteita, tuntee toleranssit ja pinnankarheuden mitkä näillä menetelmillä voidaan saavuttaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee yleisimmät valmistusmenetelmät ja koneet ja osaa valmistaa yksinkertaisia kappaleita työpiirustuksen perusteella.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juho Jalava-Kanervio
 • Pekka Hirvonen
Vastuuhenkilö

Pekka Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • K23B
  Konetekniikka, aloittaneet opiskelun s.2023
 • TXQ22K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee valmistusmenetelmien periaatteet. Opiskelija osaa valita kullekin tuotteelle sopivimman ja kustannustehokkaimman valmistusmenetelmän ja ymmärtää valinnan vaikutuksen mitoitukseen, mittatarkkuuteen ja muotoiluun. Opiskelija osaa valita sopivat työstöarvot, työkalut ja kiinnittimet valmistusta varten. Opiskelija osaa valmistaa tuotteen työpiirustuksen ja 3D-mallin perusteella. Opiskelija ymmärtää CNC-koneiden periaatteen sekä osaa tehdä koneille yksinkertaisia ohjelmia.

Sisältö

1. Valmistusmenetelmät: lastuaminen, valaminen muovaavat valmistusmenetelmät, sähköeroosio, sintraus ja ainetta lisäävät valmistusmenetelmät
2. Lastuavat työstökoneet: CNC-sorvit, koneistuskeskukset ja joustavat tuotantojärjestelmät
3. Lastuavan työstön teoria ja työstöarvojen valinta
4. NC-ohjelmoinnin perusteet ja ISO-koodi
5. Tuotteen suunnittelu huomioiden valmistustekniset vaatimukset
6. Toleranssit ja pinnankarheus sekä kappaleiden mitoitus valmistuksen kannalta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee yleisimmät valmistusmenetelmät ja koneet ja osaa valmistaa yksinkertaisia kappaleita työpiirustuksen perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee yleisimmät valmistusmenetelmät ja koneet ja osaa valmistaa yksinkertaisia kappaleita työpiirustuksen perusteella. Opiskelija tuntee lastuavan työstön teoriaa ja osaa valita oikeat työstöarvot, työkalut ja kiinnittimet valmistusta varten.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee yleisimmät valmistusmenetelmät ja koneet ja osaa valmistaa yksinkertaisia kappaleita työpiirustuksen perusteella. Opiskelija tuntee lastuavan työstön teoriaa ja osaa valita oikeat työstöarvot, työkalut ja kiinnittimet valmistusta varten. Opiskelija tuntee NC-ohjelmoinnin perusteet ja osaa tuottaa ISO-koodisia ohjelmia ja tulkita sekä toteuttaa niitä. Opiskelija osaa huomioida eri valmistusmenetelmien erityisvaatimukset suunnitellessaan tuotteita, tuntee toleranssit ja pinnankarheuden mitkä näillä menetelmillä voidaan saavuttaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee yleisimmät valmistusmenetelmät ja koneet ja osaa valmistaa yksinkertaisia kappaleita työpiirustuksen perusteella.