Siirry suoraan sisältöön

Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työssäkäyvät opiskelijat tuovat mukanaan kontaktit omiin työnantajayrityksiinsä. Opintojaksoilla hyödynnetään yritysten edustajia vierailevina puhujina. Yritysten hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja nivotaan opintojaksojen sisältöihin kaikilla jaksoilla. Työelämän edustajat ovat mukana myös neuvottelukunnassa, joka osallistuu opetussuunnitelmatyöhön.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: >>

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet: >>

Tutkinnon profiili

Tavoitteena on asiantuntijatason kehittämis- ja johtamistehtävissä tarvittava liiketaloudellinen osaaminen. Opiskelijalla on valmistuessaan näyttöä liiketoimintaympäristön ja oman alansa analysointikyvystä, liiketoiminnan/organisaation kehittämissuunnitelmien tieto- ja tutkimusperusteisesta valmistelusta ja vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Opiskelija voi halutessaan syventää erityisesti laadunhallinnan osaamistaan valitsemalla henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa (HOPS) tätä kokonaisuutta tukevia opintoja.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voi toimia vaativien muutos- ja kehittämishankkeiden johtajana, liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä.

Keskeiset oppimistulokset

Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma tuottaa osaamista, joka keskittyy neljän ydinosaamisen ympärille:
1. analyyttinen ja menetelmäosaaminen
2. strateginen ja innovaatio-osaaminen
3. syventävä liiketoimintaosaaminen
4. liiketoiminnan kehittäminen
Opetussuunnitelman jokainen moduuli ja sen opintojakso tuottaa tai syventää erityisesti yhtä em. kompetenssialueista, ks. opintojaksokuvaukset.

Lisäksi tutkinto-ohjelma vahvistaa opiskelijan osaamista ns. yleisten kompetenssien alueilla siten kuin ne on ilmaistu EQF7/NQF7-kvalifikaatiokuvauksissa. Näitä ovat: oppimisosaaminen; eettinen osaaminen; työyhteisöosaaminen; innovaatio-osaaminen; sekä kansainvälinen osaaminen.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon. Tavoitteena on tarjota kaikille tutkinnon opiskelijoille mahdollisuus opintomatkaan ulkomaille. Yhteistyö Metropolian lukuisien Master’s-ohjelmien kesken edistää opiskelijoiden kansainvälistymisvalmiuksia. Kansainvälistä näkökulmaa syventää osaltaan myös Metropolian Master’s Summer School vierailevien luennoitsijoineen.

Erityispääsyvaatimukset

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi hakija on suorittanut vähintään 40 op korkeakoulutasoisia liiketaloudellisia opintoja. Lisäksi hakijalla on oltava vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelma toteutetaan osa-aikaisena ja on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opetus (lähiopetuksena/verkossa tai näiden yhdistelmänä) järjestetään arki-iltaisin, joskus perjantai-iltapäivä + ilta -yhdistelmänä ja /tai lauantaisin. Opetussuunnitelman tarjoama valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. Opintojen kesto on 2 vuotta työn ohessa.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Raisa Varsta
+358 40 017 1517
raisa.varsta@metropolia.fi

PL 4071, 00079 METROPOLIA

Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(L0822S6)
Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(L0821S6)
Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(L0820S6)
Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(L0819S6)
Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 29.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 20.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Tiina Mikkola
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L1223S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida määrällistä laadunhallintatietoa tilastollisin menetelmin ja esittää saamansa tulokset havainnollisella tavalla. Opiskelija tietää, millaisia tilastollisia menetelmiä voidaan soveltaa laadunvalvonnassa, prosessinohjauksessa ja prosessien kehittämisessä.

Sisältö

• Tilastoanalyysin perusteita: jakaumien käsittely, todennäköisyyden periaatteet, korrelaatio- ja is regressioanalyysin perusperiaatteet;
• Tilastoaineiston graafinen esittäminen;
• Prosessien kyvykkyys ja sen mittaaminen;
• Tilastollinen prosessinohjaus.

Aika ja paikka

Kurssi on itsenäisesti ja omaan tahtiin Moodle-oppimisympäristössä suoritettava verkkokurssi. Itsenäiseen opiskeluun on varattava riittävästi aikaa (5 opinto­pisteen kurssilla opiskelijan laskennallinen työmäärä on 135 tuntia).

Oppimateriaalit

Opettajan materiaalit Moodle-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu
Tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, kurssi suoritetaan tehtävillä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu ja tehtävien suorittaminen yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opiskelija etenee omassa aikataulussaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuminen suoraan opettajalle sähköpostitse tiina.mikkola (at) metropolia.fi. Ilmoittautua voi missä vaiheessa vuotta tahansa. HUOM: Vain ylemmän amk:n opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn kurssisuorituksen saa, kun jokaisen tehtäväsetin tulos on vähintään 50% setin maksimipisteistä. Jokainen tehtäväsetti on siis suoritettava hyväksytysti.

Hyväksytyn suorituksen jälkeen kurssin kokonaisarvosana muodostuu tehtäväsettien yhteenlaskettujen maksimipisteiden perusteella. Tehtävien maksimiyhteispisteistä laskettuna alarajat arvosanoille ovat seuraavat:

50% pisteistä: 1
60% pisteistä: 2
70% pisteistä: 3
80% pisteistä: 4
90% pisteistä: 5

Esitietovaatimukset

Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

22.03.2024 - 26.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Timo Hietala
 • Mari Hiljanen
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1122S6
  Master's Degree Programme in Procurement
 • L0822S6
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L1222S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija kykenee hallinnoimaan kehitysprojekteja ja analysoimaan sekä parantamaan prosesseja. Opiskelija tuntee asiaankuuluvien laadunhallintasääntöjen ja -standardien sisällön ja kykenee soveltamaan niitä. Opiskelija kykenee identifioimaan kohderyhmäspesifit vaatimukset ja erilaiset viiteryhmät.

Sisältö

• Laatustandardit
• ISO laadunhallintajärjestelmät
• Laadunhallinnan eri aspektit
• Laadunhallinnan piirteet ja metodit
• Laatuprojektin/laadunhallintaprojektin hallinta
• Laadunhallinnassa käytetyt työsuorituksen arvioinnin mittarit ja kriteerit
• Jatkuva kehittyminen
• Asiakkaan näkökulma ja liiketoimintaprosessien hallinta
• Mittaaminen, esittäminen ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Opintojakso on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

25.10.2023 - 12.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jimmy Ruokolainen
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L0822S6
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan (BI), suorituskyvyn johtamisen sekä tiedolla johtamisen merkityksen ja niiden yhteyden yrityksen strategiaan.
Hän osaa arvioida miten BI ja analytiikka voivat luoda yhteisen kielen organisaatiolle ja mahdollistavat strategian jalkauttamisen sekä liiketoimintatiedon synkronoimisen.
Hän osaa kuvata BI-arkkitehtuurin ohjelmistoineen ja ymmärtää tietovarastojen suunnitteluperiaatteet.
Hän hallitsee alan sanaston ja pystyy osallistumaan kehityshankkeisiin oman liiketoiminta-alueensa asiantuntijana.

Sisältö

• Liiketoimintatiedon hallinta ja tiedolla johtaminen
• Suorituskyvyn johtaminen (BPM/CPM/SEM/EPM)
• Liiketoimintatiedon hallinnan prosessit, arkkitehtuuri ja ohjelmistot
• Tietovarastointi ja tietotarpeiden määrittely
• Perusraportoinnista ennakoivaan data-analytiikkaan
• Datatiede ja koneoppiminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet

Ajoitus

01.08.2023 - 30.06.2024

Laajuus

30 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

30 op

Toteutustapa

84 % Lähiopetus, 16 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä noudattaa hyvää tutkimusetiikkaa.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategioita ja menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Työssään opiskelija osaa toimia innovatiivisesti, aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä kestävän kehityksen periaatteita soveltaen.

Opiskelija osaa tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti alansa asiantuntijana, kehittäjänä ja uudistajana sekä osaa rakentaa yhteistyötä työelämän kanssa käytäntöä hyödyttävän tiedon tuottamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyöprosessia ja sen aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin hyvän tutkimus- ja kehittämisraportoinnin mukaisesti ja osoittaa asiantuntijaviestinnän kykyä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa itsenäisesti opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja osaamista viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin vaiheet:

aiheen analyysi ja valinta,

tutkimus- tai kehittämissuunnitelman laatiminen,

tutkimuslupa,

sopimus tutkimuksellisesta kehittämistyöstä,

tutkimus- tai kehittämisprosessin toteutus,

opinnäytetyön raportointi sekä kypsyysnäyte.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on tarkoitettu Metropolia Ammattikorkeakoulun Liiketalouden alan YAMK -tutkinto-ohjelman entisille opiskelijoille, joilla on opinnäytetyö jäänyt tutkintoroolilla keskeneräiseksi. Ennen toteutukselle ilmoittautumista otathan yhteyttä koulutussuunnittelijaan, Nea Kivekäs nea.kivekas@metropolia.fi ja varmistat, että voit ilmoittautua tälle toteutukselle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönssä opiskelja kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä opiskelija tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. (vrt. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö, 2022)

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

The course gives you future competencies for your own supervisory work and allows you to solve your own leadership and management questions through systems thinking. In the course, you will also learn how you can utilize systemic leadership and coaching in your own work.

Sisältö

Changing leadership paradigm
Complexity and the need of a mindset shift
System intelligence as a future competence
Systemic leadership competencies and coaching tools
Organization constellations as a tool for dealing with complexity in modern organizations

Aika ja paikka

Mon 11.9.2023 9-12
Tue 12.9.2023 9-12
Wed 13.9.2023 9-12
Mon 18.9.2023 9-12

Oppimateriaalit

The students will write a reflective learning diary during the course based on literature, articles and workshops.

Opetusmenetelmät

The course will be implemented online in the autumn 2023. The course includes lectures, group discussions and reflective sessions. The focus is on combining systemic leadership theories to practice and learn how to use different tools in organizations. The language of the course will be English.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation in a scale of 1-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Eija Westerberg
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L0822S6
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia vastuullisesti esimiehen roolissa ja työnantajan edustajana lainsäädännön näkökulmasta. Hän tietää, mihin lainsäädäntö ja muut keskeiset työelämän sopimukset ja normit velvoittavat (esimerkiksi mitä yhdenvertaisuus työnantajan velvollisuutena merkitsee).
Opiskelija osaa huolehtia työyhteisön hyvinvoinnista ja hallitsee työturvallisuuslain sekä tietää miten työelämän ongelmatilanteissa toimitaan.

Sisältö

Työelämän sääntelyjärjestelmä
Työsuhteiden solmiminen, niiden muuttaminen ja päättäminen
Esimiesvastuun juridiset puitteet ja soveltamistavat valituilla toimialoilla/yrityksissä
Työhyvinvointi juridiselta ja henkilöstöhallinnon kannalta
Ongelmatilanteiden ratkaisumalleja, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu

Oppimateriaalit

Kirjallisuus, artikkeli ja muu erikseen ilmoitettava materiaali.

Almatalent verkkokirjahylly ja sieltä työ- ja yritysoikeuteen soveltuvat teokset.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteinen oppiminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin viimeisellä kerralla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjatentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Sunnitellaan kurssilla.

Sisällön jaksotus

Jatkuva

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

13.02.2023 - 16.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • MEN Liiketalous ope
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija ymmärtää yrityksen yhteiskuntavastuun (CSR) lähtökohdat, yhteiskuntavastuuohjelmien kriittiset kohdat ja sen toteuttamisen kannalta tärkeät kysymykset. Hän osaa laatia strategisen viestintäsuunnitelman yhteiskuntavastuuohjelman käynnistämiseksi sekä seurata käynnissä olevan ohjelman toteutumista.

Sisältö

- CSR:n tausta ja ydinkysymykset;
- CSR ja kestävä kehitys;
- CSR ja innovaatiot;
- CSR eri kulttuurikonteksteissa;
- strategiset partneruudet CSR:n näkökulmasta
- case-esimerkkejä yksityiseltä ja julkiselta/kolmannelta sektorilta

Aika ja paikka

PLEASE kindly note! The course workspace will be opened by 25.06.2023 (well in advance before the course starts). The students can start working on their assignments immediately and finish the course on the last day of the classes.

Course schedule (5 meetings online):

14th August, Mon, 16-19 pm
15th August, Tue, 16-19 pm
16th August, Wed, 16-19 pm
21st August, Mon, 16-19 pm (must attend; peer review of assignment presentations)
22nd August, 16-19 pm, Q&A.

Zoom link for all sessions is this: https://metropolia.zoom.us/j/4891765119 , Meeting ID: 489 176 5119

Oppimateriaalit

Recommended readings:

CSR has attracted a lot of attention and there are multiple publications on this topic. For this course, we can recommend to read these 2 recent online e-books that should give a good overall view of the CSR:

1) RECOMMENDED: Olkkonen, Laura and Quarshie, Anne (2019). "Corporate Social Responsibility in Finland: Origins, Characteristics, and Trends". Springer International Publishing 2019. - This is a good, very modern, easy-reading book, available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

2) RECOMMENDED: Haynes, K., Murray, A., Dillard, J. (2012). "Corporate Social Responsibility: A Research Handbook". Routledge 2012. - This a time-proven, deep-diving book that provides a classic view of CSR and its main debate topics. For advanced readers. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

3) additionally, you can consult "Dictionary of Corporate Social Responsibility: CSR, Sustainability, Ethics and Governance", Eds. S.O.Idowu, N.Capaldi, M.S.Fifka, L.Zu, R.Schmidpeter. Springer International Publishing 2017. - Use this e-book if you need a quick access to a definition in CSR. It has an excellent collection of definitions and key concepts in CSR. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

4) additionally, the course also has a collection of ARTICLES in "Documents".

Opetusmenetelmät

The course is aimed at the Master´s students who already have work experience and have probably come across CSR activities in their work life, or have initial understanding of this area and its application, as well as have opinions about societal, sustainability, environmental and other challenges that business could or should be responsible for.

Learning outcomes:

The student understands contemporary debates about corporate social responsibility. The student recognizes different levels of CSR, ranging from occasional to strategic, and can also recognize business opportunities in CSR; and is able to come up, argue for, and plan for own innovative CSR activity on the selected level.

The course pulls together the skills related to creative & innovative solution building including problem solving, systems thinking, design thinking together with CSR knowledge and business knowledge.

Teaching methods include: online sessions, interactive discussions, case presentations, reading, and doing individual assignments.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The course will rely on the industry-university cooperation (as planned in October 2022).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The course includes 2 assignment presentations:
Assignment 1 - due date is 20th August, 23.59 pm
Assignment 2 - due date is 10th September, 23.59 pm.

The assignment instructions will be available by 25.06.2023. Any earlier submissions are very welcome!

The course grade is comprised of:
40% for Assignment A + 40% for Assignment B + 20% for class discussion and participation in class activities (including the peer review of presentations on 21st August, Monday at 15-18 pm).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Please inform the course instructor in advance if you are not able to attend online meetings. Some of the materials will be video-recorded, so an alternative implementation method is without attendance (or with a reduced attendance), but with an additional task.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course workload is 5 ECTS, which is appx. 130h of work (online meetings, readings, assignments and self-study).

Sisällön jaksotus

Course contents:

- Key concepts in CSR
- Latest approaches to CSR
- Strategic CSR
- Social challenges and responsible business: cases.

Lisätietoja opiskelijoille

The course is held in English.

Course instructor

Zinaida Grabovskaia, PhL, Senior lecturer
Head of Master’s Programme in Business Informatics
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Room 250, Leiritie 1, 01600 Vantaa, Finland
tel. +358 40 198 4008
Email: zinaida.grabovskaia@metropolia.fi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is assessed on the 0 (failed) – 5 (excellent) grading scale.

Approved / Failed

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Satisfactory

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Good

Good overall performance: can apply and articulate concepts and information well both verbally and in writing, certain areas of individual or team output require further attention; shows appropriate level of interest and motivation in individual and team activities. Good presentation delivery and analysis.

Excellent

Excellent performance in all elements of the course: shows interest and motivation in individual and team activities and assignments, fully applies and clearly articulates concepts and information both verbally and in writing. The student is able to support his/her argument with references to the recommended reading and lecture content. Excellent presentation, delivery and analysis.

Lisätiedot

Opintojakson opetuskieli on englanti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (kiitettävä).