Siirry suoraan sisältöön

Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työssäkäyvät opiskelijat tuovat mukanaan kontaktit omiin työnantajayrityksiinsä. Opintojaksoilla hyödynnetään yritysten edustajia vierailevina puhujina. Yritysten hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja nivotaan opintojaksojen sisältöihin kaikilla jaksoilla. Työelämän edustajat ovat mukana myös neuvottelukunnassa, joka osallistuu opetussuunnitelmatyöhön.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: >>

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet: >>

Tutkinnon profiili

Tavoitteena on asiantuntijatason kehittämis- ja johtamistehtävissä tarvittava liiketaloudellinen osaaminen. Opiskelijalla on valmistuessaan näyttöä liiketoimintaympäristön ja oman alansa analysointikyvystä, liiketoiminnan/organisaation kehittämissuunnitelmien tieto- ja tutkimusperusteisesta valmistelusta ja vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Opiskelija voi halutessaan syventää erityisesti laadunhallinnan osaamistaan valitsemalla henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa (HOPS) tätä kokonaisuutta tukevia opintoja.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voi toimia vaativien muutos- ja kehittämishankkeiden johtajana, liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä.

Keskeiset oppimistulokset

Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma tuottaa osaamista, joka keskittyy neljän ydinosaamisen ympärille:
1. analyyttinen ja menetelmäosaaminen
2. strateginen ja innovaatio-osaaminen
3. syventävä liiketoimintaosaaminen
4. liiketoiminnan kehittäminen
Opetussuunnitelman jokainen moduuli ja sen opintojakso tuottaa tai syventää erityisesti yhtä em. kompetenssialueista, ks. opintojaksokuvaukset.

Lisäksi tutkinto-ohjelma vahvistaa opiskelijan osaamista ns. yleisten kompetenssien alueilla siten kuin ne on ilmaistu EQF7/NQF7-kvalifikaatiokuvauksissa. Näitä ovat: oppimisosaaminen; eettinen osaaminen; työyhteisöosaaminen; innovaatio-osaaminen; sekä kansainvälinen osaaminen.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon. Tavoitteena on tarjota kaikille tutkinnon opiskelijoille mahdollisuus opintomatkaan ulkomaille. Yhteistyö Metropolian lukuisien Master’s-ohjelmien kesken edistää opiskelijoiden kansainvälistymisvalmiuksia. Kansainvälistä näkökulmaa syventää osaltaan myös Metropolian Master’s Summer School vierailevien luennoitsijoineen.

Erityispääsyvaatimukset

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi hakija on suorittanut vähintään 40 op korkeakoulutasoisia liiketaloudellisia opintoja. Lisäksi hakijalla on oltava vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelma toteutetaan osa-aikaisena ja on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opetus (lähiopetuksena/verkossa tai näiden yhdistelmänä) järjestetään arki-iltaisin, joskus perjantai-iltapäivä + ilta -yhdistelmänä ja /tai lauantaisin. Opetussuunnitelman tarjoama valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. Opintojen kesto on 2 vuotta työn ohessa.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Raisa Varsta
+358 40 017 1517
raisa.varsta@metropolia.fi

PL 4071, 00079 METROPOLIA

Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(L0822S6)
Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(L0821S6)
Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(L0820S6)
Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(L0819S6)
Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L0822S6
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija tuntee johtamiskäyttäytymisen ulottuvuudet ja osaa arvioida ja kehittää itseään esimiehenä ja johtajana. Hän tuntee organisaatiokäyttäytymisen tekijöitä ja tietää, miten esimiehen oma toiminta vaikuttaa työyhteisöön, tiimeihin ja yksilöihin. Opiskelija osaa kehittää erilaisia työyhteisöitä ja kykenee luomaan niissä hyvän kannustavan työilmapiirin. Opiskelija osaa hyödyntää johtamis- ja esimiesviestintää ja rakentaa sen avulla hyvää toimintakulttuuria

Sisältö

Erilaiset lähestymistavat esimiestyöhön
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen esimiestyössä
Esimiestyö erilaisissa työkonteksteissa
Toimintakulttuurin kehittäminen osana esimiestyötä
Esimiesviestinnän kokonaisuus

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Oppimateriaalit

Kirjallisuusesimerkkejä alla. Kirjallisuus selviää ensimmäisellä luentokerralla.
Artikkelit ilmoitetaan myöhemmin.

Marques & Dihman ( ed.). Leadership today. Practices for Personal and Professional Performance. Springer 2017.
Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä. Riitta Hyppänen. Edita 2015
Uuden esimiehen kirja. Tulevaisuuden johtajalle. Jari Salminen. J_Impact 2017
Asiantuntijasta esimies. Vesa Ristikangas, Tapio Aaltonen & Eeva Pitkänen Alma Talent 2015 tai 2008
Valmentava esimies. Marjo-Riitta Ristikangas – Leni Grünbaum. Alma Talent 2013
Aaltonen, Tapio & Ahonen, Pirjo & Sahimaa, Jaakko: Johda merkitystä AlmaTalent 2020
Lange, Ira & Järvinen, Kati: Pelko pois – Kohti rohkeaa johtamista, Alma Talent 2019
Maula, Hanna & Maula, Jesse: Design ja johtaminen, Alma Talent 2019
Rantanen, Marjo: Tunnelmajohtaja, Alma Talent 2018
Johtajuus. Kirkas suunta ja ihmisten voima. Matti Alahuhta. Docendo 2015.
Johtamisesta. Arto Hiltunen. TalentumPro 2015.
Moninaisuuden johtaminen - ytimessä johtajan itsetuntemus. Sari Ajanko. Suomen Liikekirjat 2016.
Mielen johtaminen organisaatioissa. Helena Åhman. SanomaPro 2012.
Johdatko mielelläsi. Esimies ihmismielen ymmärtäjänä. Pekka Järvinen. SanomaPro 2013.
Ammatillinen käyttäytyminen. Tie onnistumiseen. Pekka Järvinen . Alma Talent 2018
Ajatteleva johtaja. Miten johdat itseäsi, tiimiäsi ja organisaatiotasi huipputuloksiin?
Rasmus Hougaard, Teetta Kalajo, Heljä Ora. Alma Talent 2018.
DRAIVI. Voiko sisäistä motivaatiota johtaa? Frank Martela & Karoliina Jarenko. TalentumPro 2015.
Esimiehenä arjessa. Henrietta Aarnikoivu, Alma Talent 2008
Keskity olennaiseen esimies. Henrietta Aarnikoivu. Talentum 2013
Läsnä etänä. Seitsemän oppituntia tulevaisuuden työelämästä. Kati Haapakoski – Anna Niemelä – Elina Yrjölä. Alma Talent 2020

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkossa keväällä 2023.
Opintojakso rakentuu webinaareista, vertaistyöskentelystä ja itsenäisestä opiskelusta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö opintojaksolla jakautuu seuraavasti:
lähiopetus ja opetuskeskustelut 35 tuntia
vertaistyöskentely 20 tuntia
kirjallisuuteen perehtyminen 40 tuntia
oppimistehtävän kirjoittaminen 40 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson osaamistavoitteet, sisältö, oppimismateriaali, suoritustapa ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kiitettävä (5)
Opiskelija hallitsee laajasti ja monipuolisesti opintojakson teemaan liittyvää teoriaa ja osaa soveltaa sitä kattavasti omaan työhönsä. Omaan työhön liittyvät kehittämisehdotukset ovat perusteltuja ja oppimisraportti muodostaa selkeän ja jäsennellyn kokonaisuuden.

Hyvä ( 3-4)
Opiskelija hallitsee hyvin teemaan liittyvää teoriaa ja osaa soveltaa sitä omaan työhönsä. Omaan työhön liittyvät kehittämisehdotukset ovat osin perusteltuja ja oppimisraportti on selkeä, mutta jäsentelyssä on kehitettävää.

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija hallitsee jonkin verran teemaan liittyvää teoriaa ja osaa soveltaa sitä omaan työhönsä. Opiskelija osaa esittää joitain kehittämisehdotuksia omaan työhönsä. Oppimisraportti vaatii jäsentelyä ja selkiyttämistä.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 15.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakso antaa valmiuksia johtaa kompleksisessa toimintaympäristössä ja ratkaista johtamisen haasteita systeemisen ajattelun avulla. Opintojakson aikana opit myös sen, miten systeemistä organisaatiokonstellaatiota voidaan hyödyntää organisaatioiden ja johtamisen kehittämisessä. Konstellaatio on menetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella työyhteisössä esiin tulevia kysymyksiä uudella tavalla. Nämä kysymykset voivat liittyä esimerkiksi strategiseen johtamiseen, muutosjohtamiseen, organisaatiokulttuuurin kehittämiseen ja tiimien rakentamiseen.

Aika ja paikka

Verkkototeutus.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja artikkelit ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa..
Zoom-linkki tulee OMAan noin viikkoa ennen toteutuksen alkua.

Opintojakso muodostuu luennoista, ryhmäkeskusteluista, systeemisistä workshopeista sekä reflektiosessioista. Opintojakson tavoitteena on yhdistää kompleksisuusteoria käytäntöön ja oppia, millä tavoin systeemistä organisaatiokonstellaatiota voidaan hyödyntää organisaation ja johtamisen kehittämisessä. Opintojakso toteutetaan englannin kielellä.

Opintojakson aikana opiskelijat kirjoittavat reflektiivisen oppimispäiväkirjan perustuen kirjallisuuteen, artikkeleihin ja workshoppeihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja antaa helena.kuusisto-ek@metropolia.fi
Tutustuttavaksi:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 26.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jukka Mattila
 • Perttu Pohjonen
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kokonaisturvallisuuden merkityksen osansa organisaation strategisen johtamisen kokonaisuutta. Opiskelija tuntee kokonaisturvallisuuden ydinkohtiin liittyviä toimintamalleja ja rakenteita sekä ymmärtää yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen merkityksen liike-elämälle (johtaminen, kansainvälinen toiminta, puolustuskyky, sisäinen turvallisuus, talous, infrastruktuuri, huoltovarmuus, väestön toimintakyky ja palvelut, henkinen kriisinkestävyys) Opiskelija osaa rakentaa työrooliinsa sopivan näkemyksen kokonaisturvallisuudesta ja sen merkityksestä oman organisaationsa toiminnan kehittämiselle ja riskienhallinnalle.

Sisältö

Kokonaisturvallisuuden viitekehys ja toimijat
Julkishallinnon ja liike-elämän suhteet
Institutionaalinen johtaminen (tainiolainen koulukunta)
Sotilaallinen maanpuolustus
Riskienhallinta
Kansainvälisen politiikan kehityssuunnat
Turvallisuusajattelun organisointi, johtaminen ja benchmarking

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan Myyrmäen kampuksella ja verkossa.
Luennot to 2.2. klo 14-17, to 16.2. klo 14-17, seminaari 8.3. klo 14-18 (seminaari on pakollinen).

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan Myyrmäen kampuksella ja verkossa.
Luentojen lisäksi opintojaksolla on etätehtäviä ja itseopiskelua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto tai vastaava.

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

30 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

84 % Lähiopetus, 16 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Pia Hellman
 • Henna-Liisa Palojärvi
 • Mari Hiljanen
 • Minna Liikanen
 • Jukka Mattila
 • Raisa Varsta
 • Jukka Kaisla
 • Zinaida Grabovskaia
 • Eija Westerberg
 • Terhi Kaunismäki
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä noudattaa hyvää tutkimusetiikkaa.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategioita ja menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Työssään opiskelija osaa toimia innovatiivisesti, aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä kestävän kehityksen periaatteita soveltaen.

Opiskelija osaa tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti alansa asiantuntijana, kehittäjänä ja uudistajana sekä osaa rakentaa yhteistyötä työelämän kanssa käytäntöä hyödyttävän tiedon tuottamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyöprosessia ja sen aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin hyvän tutkimus- ja kehittämisraportoinnin mukaisesti ja osoittaa asiantuntijaviestinnän kykyä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa itsenäisesti opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja osaamista viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin vaiheet:

aiheen analyysi ja valinta,

tutkimus- tai kehittämissuunnitelman laatiminen,

tutkimuslupa,

sopimus tutkimuksellisesta kehittämistyöstä,

tutkimus- tai kehittämisprosessin toteutus,

opinnäytetyön raportointi sekä kypsyysnäyte.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönssä opiskelja kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä opiskelija tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. (vrt. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö, 2022)

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Tiina Mikkola
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L0822S6
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida määrällistä laadunhallintatietoa tilastollisin menetelmin ja esittää saamansa tulokset havainnollisella tavalla. Opiskelija tietää, millaisia tilastollisia menetelmiä voidaan soveltaa laadunvalvonnassa, prosessinohjauksessa ja prosessien kehittämisessä.

Sisältö

• Tilastoanalyysin perusteita: jakaumien käsittely, todennäköisyyden periaatteet, korrelaatio- ja is regressioanalyysin perusperiaatteet;
• Tilastoaineiston graafinen esittäminen;
• Prosessien kyvykkyys ja sen mittaaminen;
• Tilastollinen prosessinohjaus.

Aika ja paikka

Kurssi on itsenäisesti ja omaan tahtiin Moodle-oppimisympäristössä suoritettava verkkokurssi. Itsenäiseen opiskeluun on varattava riittävästi aikaa (5 opinto­pisteen kurssilla opiskelijan laskennallinen työmäärä on 135 tuntia).

Oppimateriaalit

Opettajan materiaalit Moodle-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu
Tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, kurssi suoritetaan tehtävillä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu ja tehtävien suorittaminen yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuminen suoraan opettajalle sähköpostitse tiina.mikkola (at) metropolia.fi. Ilmoittautua voi missä vaiheessa vuotta tahansa. HUOM: Vain ylemmän amk:n opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn kurssisuorituksen saa, kun jokaisen tehtäväsetin tulos on vähintään 50% setin maksimipisteistä. Jokainen tehtäväsetti on siis suoritettava hyväksytysti.

Hyväksytyn suorituksen jälkeen kurssin kokonaisarvosana muodostuu tehtäväsettien yhteenlaskettujen maksimipisteiden perusteella. Tehtävien maksimiyhteispisteistä laskettuna alarajat arvosanoille ovat seuraavat:

50% pisteistä: 1
60% pisteistä: 2
70% pisteistä: 3
80% pisteistä: 4
90% pisteistä: 5

Esitietovaatimukset

Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

24.03.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
Opettaja
 • Mari Hiljanen
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L0821S6
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L1121S6
  Master's Degree Programme in Procurement
 • L1221S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija kykenee hallinnoimaan kehitysprojekteja ja analysoimaan sekä parantamaan prosesseja. Opiskelija tuntee asiaankuuluvien laadunhallintasääntöjen ja -standardien sisällön ja kykenee soveltamaan niitä. Opiskelija kykenee identifioimaan kohderyhmäspesifit vaatimukset ja erilaiset viiteryhmät.

Sisältö

• Laatustandardit
• ISO laadunhallintajärjestelmät
• Laadunhallinnan eri aspektit
• Laadunhallinnan piirteet ja metodit
• Laatuprojektin/laadunhallintaprojektin hallinta
• Laadunhallinnassa käytetyt työsuorituksen arvioinnin mittarit ja kriteerit
• Jatkuva kehittyminen
• Asiakkaan näkökulma ja liiketoimintaprosessien hallinta
• Mittaaminen, esittäminen ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Opintojakso on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 13.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Niklas Visanko
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L0821S6
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L1222S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan (BI), suorituskyvyn johtamisen sekä tiedolla johtamisen merkityksen ja niiden yhteyden yrityksen strategiaan.
Hän osaa arvioida miten BI ja analytiikka voivat luoda yhteisen kielen organisaatiolle ja mahdollistavat strategian jalkauttamisen sekä liiketoimintatiedon synkronoimisen.
Hän osaa kuvata BI-arkkitehtuurin ohjelmistoineen ja ymmärtää tietovarastojen suunnitteluperiaatteet.
Hän hallitsee alan sanaston ja pystyy osallistumaan kehityshankkeisiin oman liiketoiminta-alueensa asiantuntijana.

Sisältö

• Liiketoimintatiedon hallinta ja tiedolla johtaminen
• Suorituskyvyn johtaminen (BPM/CPM/SEM/EPM)
• Liiketoimintatiedon hallinnan prosessit, arkkitehtuuri ja ohjelmistot
• Tietovarastointi ja tietotarpeiden määrittely
• Perusraportoinnista ennakoivaan data-analytiikkaan
• Datatiede ja koneoppiminen

Aika ja paikka

Lähiopetus Myyrmäessä, Online tapaamiset Zoomissa: linkki Omassa, kurssin etusivulla. Kurssi alkaa viikolla 43 ja päättyy viimeistään viikolle 50, katso viimeisemmät kalenteritiedot OMA:sta.

Oppimateriaalit

E-kirjat, artikkelit ja lähteet julkaistaan kurssin alussa, kurssin kotisivuilla. Seuraathan Omaa kurssin aikana: dokumentteja, slaideja ja tehtäviä lisätään sinne.

Opetusmenetelmät

Pyritään pitämään luennot kampuksella, koska kurssi sisältää paljon työkalujen käyttöä ja demonstrointia ja se on helpompi toteuttaa paikan päällä, kysyn preferensseistä kuitenkin vielä ennen kurssin alkua. Läsnäolo ei pakollinen mutta vahvasti suositeltavaa. Ei tenttejä. Arviointi pohjautuu aktiiviseen osallistumiseen ja palautettaviin tehtäviin. Opetuskieli suomi, valtaosa materiaalista englannin kielistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla ei ulkopuolista työelämäedustajaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä vaan arviodaan tehtävien ja aktiivisuuden perusteella, noudatahan tehtävien deadlineja tarkasti heti kurssin alusta alkaen.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvotellaan erikseen tilanteen mukaan, jos kyseessä esim. valmistumiseen liittyvä tilanne.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viikottaisia tehtäviä, vaatii itsenäistä ajankäyttöä, aiheeseen tutustumista ja valmistautumista luennoille. Tasainen työpanos, ei kumuloidu kurssin loppuun.

Sisällön jaksotus

Aloitetaan perusasioista edetään vaativampiin: raportoinnin työkaluista tiedonlouhintaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla saat paljon valmiuksia ja uusia työkaluja toimia datateknisessä työmaailmassa menestyksekkäästi, kurssi on saanut aiemmilta toteutuksilta erinomaista palautetta ja useat opiskelijat ovat kertoneet tarinoita, kuinka ovat pystyneet etenemään urallaan kurssin työkaluja käyttäen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pohjautuu 100% itsenäisesti toteutettavista tehtävistä, arvosanaa voi korottaa aktiivisella osallistumisella.

Esitietovaatimukset

Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Adriana Mustelin
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakso opetetaan englanniksi.

Explain the nature and value of a diverse workforce and its successful inclusion in the workplace.
Critically assess the advantages and challenges of a diverse workforce.
Apply the principles of diversity communication to group work.
Apply the principles of diversity communication to the international project module.
Critically reflect on the topic in relation to the theory and the student’s own experience.

Sisältö

Opintojakso opetetaan englanniksi.

The course will take place in Moodle, and it is divided into modules for a multifaceted and thorough learning experience.

Module 1:
A theoretical approach to diversity: What is diversity? What are the characteristics of and problems specific to the main diversity categories? Advantages and disadvantages of a diverse workforce. What cognitive processes underly diversity dynamics?

Module 2:
The students will evaluate the difficulties in implementing inclusion at individual and organizational levels and propose solutions. In this module, the students work in groups and research the topic. Each group will present their findings and possible solutions.

Module 3:
This module consists of a project where the students work together with students from Monterrey University (Mexico).

Each module has three sections designed to engage the student in the cognitive and applied aspects of the topic:
Reading: This section contains reading material, audio files, PowerPoint presentations, guest lectures.
Writing: This section includes responding to discussion forums posts, mindmaps, peer to peer evaluations and reflection papers. Instructions will be given in each area to tell the students where they should post their material.
Doing: this section focuses on putting the student’s knowledge into practice.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sufficient performance:
showing just enough understanding of the subject to merit a pass grade but requiring greater effort to achieve a more satisfactory result

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good performance:
showing strong understanding of basic concepts and good grasp of techniques, but with certain minor problems still requiring further attention.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent performance:
not only fulfils all standard requirements but demonstrates originality and imagination

Esitietovaatimukset

Opintojakso opetetaan englanniksi.

This course is aimed at advanced Bachelor students and Master students.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jukka Mattila
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L0822S6
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida erilaisia organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia prosesseja asiakaslähtöisesti. Hän osaa kehittää prosesseja toimintatutkimuksen näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida ja hyödyntää keskeisiä organisaation kehittämismenetelmiä. Hän osaa mitata prosessien kehityksen vaikutuksia organisaation menestymiselle ja tehdä tästä johtopäätöksiä tulevaisuuden kehittämistä varten.

Sisältö

Prosessien suunnittelu, analysointi, kehittäminen ja hallinta; Prosessien mittaaminen ja seuranta; Organisaation kehittämismenetelmät (esim. Lean, ketterän kehityksen menetelmät, projektien johtaminen)

Oppimateriaalit

Käydään läpi ensimmäisellä luentokerralla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat ja vuorovaikutteiset luennot
Ryhmätyöskentely ja -keskustelut
Itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät verkossa (Moodle)
Case-harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli et pääse osallistumaan lähiopetukseen ja ryhmätöihin, sovi ohjaavan opettajan kanssa vaihtoehtoisesta suoritustavasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 25h
Ohjattu verkkotyöskentely 25h
Itsenäinen opiskelu ja harjoitustyöt 85h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Käydään läpi ensimmäisellä luentokerralla.
1. Jatkuva osaamisen näyttö 20 pistettä. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan kurssin aikana. Arviointi on jatkuvaa ja integroitua. Jatkuva tarkoittaa sitä, että arviointi tapahtuu koko kurssin ajan. Integroitu tähän tarkoittaa sitä, että jokainen arviointi vaikuttaa kokonaisarvosanaan ja mikä tahansa arvioitu osa voi kattaa useita kurssin oppimistavoitteita.

2. Case-harjoitukset (2 kpl) ryhmätyönä. Maksimissaan 50 pistettä.

3. Oppimisportfolio, johon opiskelija kokoaa omaan työhönsä sopivia kehitysmalleja ja -viitekehyksiä. Maksimissaan 30 pistettä.

Esitietovaatimukset

Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5 op

Ilmoittautumisaika

13.02.2023 - 13.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 30.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Pia Hellman
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1121S6
  Master's Degree Programme in Procurement
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • L1221S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Tavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää palveluiden merkityksen yrityksen kilpailuedun luomisessa; tuntee ja osaa suunnitella sekä kehittää palveluiden liiketoimintamalleja, palvelustrategiaa sekä yrityksen palveluprosesseja monikanavaympäristössä. Opiskelija osaa kehittää, suunnitella ja toteuttaa keinoja joiden avulla palveluyritys hankkii, myy, palvelee ja pitää asiakkaitaan. Opiskelija oppii myös laatimaan palveluiden kehityssuunnitelman uudelle tai jo olemassa olevalle yritykselle.

Sisältö

• Palveluyrityksen liiketoimintamallit ja strategia
• Palvelukonseptit
• Palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut
• Palveluprosessien kehittäminen
• Palvelukanavat
• Palveluiden markkinointi

Aika ja paikka

Online, Zoom meetings in room, https://zoom.us/j/2032869322, kts tarkempi aikatauluOma

Oppimateriaalit

• Luentomateriaali
• Curedale, Robert: Service Design, Process & Methods (any edition ok but not
available as an e-book on MetCat)
• Stickdorn, Marc, This is service design methods (available as an e-book)
and This is service design doing (available as an e-book) (any edition ok.)
• Wirtz and Lovelock, Essentials of Service Marketing, 3 rd ed. Pearson 2018 or earlier (no e-book on MetCat)
• Chaffey & Smith: Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and
Integrating Online Marketing, Routledge 2017(available as an e-book)

Opetusmenetelmät

• Luennot ja videot verkossa
• Ennakkotehtävä ennen 1. verkkoluentoa (0-10 p.)
• Kehityssuunnitelma (2-3 hlön ryhmissä = projektityö, esitysmuotona video/screencast) (0-90p.)
• Projektitöiden vertaisarviointi (yksilötyö) (hyväksytty/hylätty)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritykselle tehtävä projektityö ryhmissä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

• Tiimityön video kesäkuun 2023 loppuun mennessä Omaan
• Vertaisarvionnit elokuun 2023 alkuun mennessä Omaan
HUOM! Kurssin arviointi elokuussa 2023!

Kansainvälisyys

NA

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

NA

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20 tuntia
Itsenäinen työ ja ryhmätyö 115 tuntia

Sisällön jaksotus

• Intro to the course content, team project and assignments, team building for the team project
• Developing service business models and strategy
Team project brief: Building a business model for a service company

• Service Design methods and tools
Team project brief: Choosing service design methods and tools

• Personas and tools
Team project brief: Creating personas

• Service Concepts
Team project brief: Building a Service Concept

• Online services and OVP
• Service channels and GTA/CTA
Team project brief: Creating the OVP and service channels

• Developing service processes
Team project brief: Designing Service Blueprints

For a more detailed plan, pls see Oma two weeks before the course starts.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Ennakkotehtävä (yksilötyö) 10% suoritettuna
• Projektittyö (tyhmässä) ja niiden vertaisarviointi (yksilötyö) 90%
• Jokainen arvioitava osa-alue on suoritettava hyväksytysti ja palautettava/esitettävä alla olevan aikataulun mukaisesti.
• Tehtävä uusintojen ja myöhästyneiden tehtävä palautusten mahdollinen maksimipistemäärä on 50%.

Lisätiedot

• Luentomateriaalit opettajilta
• Services Marketing Wilson, Alan, Zeithaml, Valarie A., Bitner, Mary Jo, Gremler, Dwayne D. McGraw-Hill Education [2016] Third european edition
• Chaffey & Smith: Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing, Routledge 2017

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 15.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L0822S6
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen kokonaisuuden ja esimiehen roolin yrityksen strategian luomisessa ja toteuttamisessa. Hän tuntee strategisen johtamisen teoriat ja käsitteistön ja osaa edistää strategioiden toimeenpanoa tilanteeseen ja toimintaympäristöön soveltuvin keinoin. Opiskelija osaa hyödyntää osaamispääomaa yrityksen keskeisenä kilpailutekijänä ja tietää, miten osaamisresursseja kehitetään tulevaisuutta ennakoivasti.

Sisältö

Strategisen johtamisen teoriat, käsitteet ja strategiatyön kokonaisuus
Strategisen johtamisen keskeiset työkalut
Esimiehen roolit strategiatyössä ja strateginen dialogi toimeenpanon edellytyksenä
Osaamisen johtamisen kokonaisuus ja sen kytkentä strategiaan
Osaamisen ja osaamispotentiaalin hyödyntäminen ja sen kehittäminen
Ketterä oppiminen - keino menestyä jatkuvassa muutoksessa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Oppimateriaalit

Valinnainen kirjallisuus ( molemmista opintojakson teemoista valitaan vähintään yksi kirja)
Strategic Management: From Theory to Implementation, 4th Edition
David E. Hussey Routledge 2007 e-book
Strategy in Practice: A Practitioner's Guide to Strategic Thinking, 2nd Edition
George Sovstiga Wiley 2020 e-book
Exploring strategy
Gerry Johnson, Richard Whittington, Patrick Regner, Kevan Scholes, Duncan Angwin, Pearson 2017 e-book
Fundamentals of Strategy
Gerry Johnson, Richard Whittington, Patrick Regner, Kevan Scholes, Duncan Angwin, Pearson 2017 e-book
Strategy Safari
Henry Minzberg, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel, Prentice Hall 2009
The Quintessence of Strategic Management
Philip Kotler,Roland Berger,Nils Bickhoff Springer 2010 e-book

Strategiakirja 20 työkalua
Tero Vuorinen Alma 2017 e-kirja
Digiajan strategia
Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen AlmaTalent 2016 e-kirja
Elävä strategia
Timo Ritakallio, Timo O.Vuori, AlmaTalent 2018 e-kirja
Voittajan strategia
Lasse Mitronen, Timo Raikaslehto Almatalent 2019 e-kirja
Strateginen johtaminen. Menestyksen timantti.
Mika Kamensky, Talentum 2010 e-kirja
Strateginen johtaminen
Pauli Juuti, Mikko Luoma, Otava 2009
Strateginen ajautuminen
Airi Temmes, Liisa Välikangas, WSOYpro 2009
Kun normibisnes ei riitä-kestävä strategiointi,
Timo Santalainen, Ram B. Baliga, Talentum 2015 e-kirja

Knowledge Management. Value Creation Through Organizational Learning
Klaus North,Gita Kumta, Springer 2014 e-book
A Focused Issue on Building New Competences in Dynamic Environments
Aimé Heene and Ron Sanchez, Emerald 2014 e-book

Ketterä oppiminen. Keino menestyä jatkuvassa muutoksessa.
Leenamaija Otala 2018 Kauppakaari e-kirja
Johda osaamista! Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön
Riitta Viitala 2005 Infor
Osaamispääoman johtamisesta kilpailuetu
Leenamaija Otala 2008 Sanoma Pro
Kehittyvä osaamisen johtaminen
Kirjavainen, Paula ; Laakso-Manninen, Ritva ; Manka, Marja-Liisa ; Troberg, Eliisa 2003 e-kirja
Älykäs julkinen organisaatio
Petri Virtanen, Jari Stenvall, Tietosanoma 2014
Älykäs julkinen johtaminen
Sydänmaanlakka Pentti, Talentum 2015 e-kirja
Esimies osaamisen kehittäjänä
Kupias, Päivi, kirjoittaja. ; Peltola, Raija, kirjoittaja. ; Pirinen, Jorma, kirjoittaja. Sanoma Pro 2014 e-kirja

Opintojaksolla käytettävät artikkelit ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa syksyllä 2022.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö 5 op:n kurssilla jakautuu seuraavasti:
Lähiopetus 35 tuntia
Kirjallisuuteen perehtyminen 50 tuntia
Oppimisraportin laadinta 50 tuntia

Sisällön jaksotus

Verkkowebinaarien teemat:

Strategisen johtamisen eri teoriat ja kehitysvaiheet
Strategisen johtamisen kokonaisuus
Strategiset työkalut ja niiden hyödyntäminen
Esimiehen roolit strategiatyössä ja strateginen dialogi
Osaamisen johtamisen kokonaisuus ja sen kytkentä strategiaan
Osaamisen ja osaamispotentiaalin kehittäminen ja arviointi
Ketterä oppiminen-keino menestyä jatkuvassa muutoksessa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson osaamistavoitteet, sisältö, suoritustapa ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä kerralla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kiitettävä arvosana (K5) edellyttää oppimistehtävissä laajaa ja monipuolista perehtymistä strategisen ja osaamisen johtamisen teorioihin, niiden analyyttista pohdintaa ja kykyä soveltaa teorioita käytännön toiminnan kehittämiseen. Oppimistehtävistä ilmenee opiskelijan kyky muodostaa kokonaisnäkemys tarkasteltavasta asiasta. Kiitettävä oppimistehtävä sisältää myös oman oppimisen monipuolisen reflektion.

Hyvä arvosana (H4-H3) edellyttää oppimistehtävissä monipuolista perehtymistä strategisen ja osaamisen johtamisen teorioihin, sekä pohdintaa ja soveltamista käytännön toiminnan kehittämiseen. Oppimistehtävistä syntyy osittainen käsitys tarkasteltavasta asiasta ja omaa oppimista on pohdittu jonkun verran.

Tyydyttävä arvosana (T2-T1) edellyttää osittaista perehtymistä strategisen ja osaamisen johtamisen teorioihin ja jonkin verran kykyä kytkeä asiat käytännön toiminnan kehittämiseen. Oppimistehtävissä on käsitelty asioita, mutta kokonaisuus on jäsentymätön ja omaa oppimisen pohdintaa on vähän.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

06.10.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L0822S6
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää johtamistyön luonteen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja tuntee kompleksisuusajattelun periaatteet. Hän hallitsee systeemisen ajattelun taustan ja erilaiset teoriat ja osaa hyödyntää systeemiälykkyyttä oman toiminnan ja työyhteisön kehittämisessä.
Opiskelija osaa soveltaa muutosjohtamisen työkaluja, siihen liittyviä teorioita ja kykenee viemään muutoksia eteenpäin omassa työyhteisössään.
Opiskelija hallitsee muutosjohtamisen dynamiikan ja osaa sen perusteella toteuttaa onnistuneita muutosprojekteja.

Sisältö

Kompleksisuusajattelu johtamistyössä ja VUCA-toimintaympäristössä
Systeeminen ajattelu, teoriat ja työkalut
Systeemiälykkyys esimiehen ja organisaation kompetenssina
Transformaatioprosessi ja kyky toteuttaa toiminnan syvällistä uudistamista
Jatkuvasti muuttuvat organisaatiot ja muutoskyvykkyys kilpailutekijänä
Muutosdynamiikka osana muutosten ja henkilöstön johtamista

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Oppimateriaalit

Navigating Through Changing Times : Knowledge Work in Complex Environments, Edited by Anne Eskola, Routledge 2017 (e-book)
Being Better Better. Livin with System intelligence
Hämäläinen, Jones, Saarinen http://systemsintelligence.aalto.fi/being_better_better/
Johtaja muutoksen ytimessä. Käsikirja uudistumismatkalle
Hille Korhonen, Tytti Bergman AlmaTalent 2019

Muu oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Opintojakso rakentuu luennoista, ryhmäkeskusteluista, case-harjoituksista ja itsenäisestä opiskelusta.
Opintojakso suoritetaan oppimisraporteilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa.

Sisällön jaksotus

Opintojakson osaamistavoitteet, sisällöt, suoritustapa ja arviointikriteerit käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.
Opintojakson kirjallisuus täsmentyy myös tuolloin.
Tutustuttavaksi:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.
Kiitettävä 5:
Opiskelija hallitsee systeemisen ja kompleksisen johtamisen kokonaisuuden ja siihen vaikuttavat asiat. Hän hallitsee näihin teemoihin liittyvän teoriataustan ja viitekehykset sekä osaa soveltaa niitä omaan työnantajaorganisaatioonsa. Hän osaa myös analysoida ja arvioida oman organisaationsa johtamisen tilanteen sekä tehdä teoriaan perustuvia kehittämisehdotuksia johtamisen edistämiseksi. Hän raportoi osaamisestaan käyttäen useita eri teorialähteitä asiantuntevasti ja selkeästi sekä osoittaen kykyä omaan pohdintaan.
Hyvä 3-4:
Opiskelija hallitsee osittain systeemisen ja kompleksisen johtamisen kokonaisuuden ja siihen vaikuttavat asiat. Hän hallitsee joitakin näihin teemoihin liittyviä teoriataustoja sekä osaa soveltaa niitä suppeasti omaan työnantajaorganisaatioonsa. Hän osaa tehdä joitakin kehittämisehdotuksia omaan työnantajaorganisaatioonsa liittyen. Hän raportoi osaamistaan käyttäen muutamia teorialähteitä ja osin omaa pohdintaa.
Tyydyttävä 1-2:
Opiskelija hallitsee joitakin näkökulmia systeemisen ja kompleksisen johtamiseen liittyen. Hän hallitsee jonkun näihin teemoihin liittyvän teorian sekä osaa soveltaa sitä suppeasti omaan työnantajaorganisaatioonsa. Hän osaa tehdä jonkun kehittämisehdotuksen omaan työnantajaorganisaatioonsa liittyen. Hän raportoi osaamistaan viitaten johonkin teoriaan. Kokonaisnäkemyksessä on paljon kehitettävää.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jukka Kaisla
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L0822S6
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy organisaatioiden ja yritysten liiketoimintamalleihin sekä osaamistarpeisiin, joita menestyminen tulevaisuudessa edellyttää. Hän tuntee tiedon merkityksen organisaation menestymisessä ja hallitsee tietointensiivisen toiminnan yleisiä ominaisuuksia. Hän kykenee suunnittelemaan organisaation toimintaa vastaamaan digitalisoitumisen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Sisältö

Lean Startup
Internet: käyttäjä tuotteena
Teknologia : itsemääräämisoikeus takaisin
Tulevaisuuden liiketoimintamalleja

Aika ja paikka

online

Opetusmenetelmät

OnePage-menetelmä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssiraportin itsenäinen tuottaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssiraportti 100 %

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Henna-Liisa Palojärvi
 • Jukka Kaisla
 • Tiina Mikkola
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L0822S6
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Eri opetuskertojen toteutustapa (etä- vai lähiopetus) ilmoitetaan kurssin alkaessa. Ensimmäisen opetuskerran paikka tiedotetaan ilmoittautuneille opiskelijoille ennen kurssin alkua.

Oppimateriaalit

Opettajien materiaalit

Opetusmenetelmät

Laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien sekä tutkimusviestinnän osuus toteutetaan etäopiskeluna Moodle-oppimisympäristössä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, kurssi suoritetaan tehtävillä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentoja ja itsenäistä opiskelua yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Tarkka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toimintatutkimus 60% kurssin kokonaisarvosanasta
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät 40% kurssin kokonaisarvosanasta
Tutkimusviestintä suoritettava hyväksytysti

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 5

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jukka Kaisla
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Eija Westerberg
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L0821S6
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia vastuullisesti esimiehen roolissa ja työnantajan edustajana lainsäädännön näkökulmasta. Hän tietää, mihin lainsäädäntö ja muut keskeiset työelämän sopimukset ja normit velvoittavat (esimerkiksi mitä yhdenvertaisuus työnantajan velvollisuutena merkitsee).
Opiskelija osaa huolehtia työyhteisön hyvinvoinnista ja hallitsee työturvallisuuslain sekä tietää miten työelämän ongelmatilanteissa toimitaan.

Sisältö

Työelämän sääntelyjärjestelmä
Työsuhteiden solmiminen, niiden muuttaminen ja päättäminen
Esimiesvastuun juridiset puitteet ja soveltamistavat valituilla toimialoilla/yrityksissä
Työhyvinvointi juridiselta ja henkilöstöhallinnon kannalta
Ongelmatilanteiden ratkaisumalleja, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu

Oppimateriaalit

Työoikeus Almatalent verkkokirjahylly
Esimiehen työoikeus Almatalent verkkokirjahylly

Opetusmenetelmät

Tehtäväohjattu oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijat laativat ja esittävät oikeustapausanalyysejä. Opetus toteutetaan osittain läsnä- ja etäopetuksena. Opetuksen alkaessa sovitaan toteutustapa ryhmän enemmistön toiveiden mukaisena.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 31.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.08.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija ymmärtää yrityksen yhteiskuntavastuun (CSR) lähtökohdat, yhteiskuntavastuuohjelmien kriittiset kohdat ja sen toteuttamisen kannalta tärkeät kysymykset. Hän osaa laatia strategisen viestintäsuunnitelman yhteiskuntavastuuohjelman käynnistämiseksi sekä seurata käynnissä olevan ohjelman toteutumista.

Sisältö

- CSR:n tausta ja ydinkysymykset;
- CSR ja kestävä kehitys;
- CSR ja innovaatiot;
- CSR eri kulttuurikonteksteissa;
- strategiset partneruudet CSR:n näkökulmasta
- case-esimerkkejä yksityiseltä ja julkiselta/kolmannelta sektorilta

Aika ja paikka

Course schedule (5 meetings online):

15th August, Mon, 16-9 pm
16th August, Tue, 16-19 pm
17th August, Wed, 16-19 pm
22th August, Mon, 13-16 pm (must attend)
23th August, 13-16 pm, Q&A.

Oppimateriaalit

Course contents

- Key concepts in CSR;
- Latest approached to CSR;
- Strategic CSR;
- Social challenges and responsible business: cases.

Assignment outline (2 assignments):

A. The student analyzes available solutions to selected CSR challenges (in a case presentation in 10-12 .pptx slides and videod, followed by a peer review), and
B. the student outlines own proposal based on doing responsible business.

The student reports the results orally (in A, as a case presentation) and in writing (in B, in a pptx. or blog format) based on own small-scale project planned during the course.

Recommended readings

CSR has attracted a lot of attention and there are multiple publications on this topic. For the course, we can recommend to read these 2 recent online e-books that should give a good iverall view of the CSR:

1) RECOMMENDED: Olkkonen, Laura and Quarshie, Anne (2019). "Corporate Social Responsibility in Finland: Origins, Characteristics, and Trends". Springer International Publishing 2019. - This is a good, very modern, easy-reading book, available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

2) Haynes, K., Murray, A., Dillard, J. (2012). "Corporate Social Responsibility: A Research Handbook". Routledge 2012. - This a time-proven, deep-diving book that provides a classic view of CSR and its main debate topics. For advanced readers. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

3) "Dictionary of Corporate Social Responsibility: CSR, Sustainability, Ethics and Governance", Eds. S.O.Idowu, N.Capaldi, M.S.Fifka, L.Zu, R.Schmidpeter. Springer International Publishing 2017. - Use this e-book if you need a quick access to a defintion in CSR. It has an excellent collection of defintions and key concepts in CSR. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

4) additionally, the course also has a collection of ARTICLES in "Documents".

Opetusmenetelmät

The course is aimed at the Master´s students who already have work experience and have probably come across CSR activities in their work life, or have initial understanding of this area and its application, as well as have opinions about societal, sustainability, environmental and other challenges that business could or should be responsible for.

Learning outcomes:

The student understands contemporary debates about corporate social responsibility. The student recognizes different levels of CSR, ranging from occasional to strategic, and can also recognize business opportunities in CSR; and is able to come up, argue for, and plan for own innovative CSR activity on the selected level.

The course pulls together the skills related to creative & innovative solution building including problem solving, systems thinking, design thinking together with CSR knowledge and business knowledge.

Teaching methods include interactive discussions, case presentations, face-to-face online sessions, reading and doing individual assignments.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The course is aimed at the Master´s students who already have work experience and have probably come across CSR activities in their work life, or have initial understanding of this area and its application, as well as have opinions about societal, sustainability, environmental and other challenges that business could or should be responsible for.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS = appx. 27 hours of student work per 1 credits (including instructions, self-study, assignments, readings, etc)

Lisätietoja opiskelijoille

The language of tuition is English.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is assessed on the 0 (failed) – 5 (excellent) grading scale.

The course grade is comprised of:
40% for Assignment A + 40% for Assignment B + 20% for class dicussion and participation in class activities (including the peer review of PechaKucha presentations on 24 August, Monday at 12-15 pm).

Approved / Failed

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Satisfactory

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Good

Good overall performance: can apply and articulate concepts and information well both verbally and in writing, certain areas of individual or team output require further attention; shows appropriate level of interest and motivation in individual and team activities. Good presentation delivery and analysis.

Excellent

Excellent performance in all elements of the course: shows interest and motivation in individual and team activities and assignments, fully applies and clearly articulates concepts and information both verbally and in writing. The student is able to support his/her argument with references to the recommended reading and lecture content. Excellent presentation, delivery and analysis.

Lisätiedot

Opintojakson opetuskieli on englanti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (kiitettävä).