Siirry suoraan sisältöön

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka on mahdollista suorittaa kahtena 15 opintopisteen harjoitteluna.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolia Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma on esitys- ja teatteritekniikan moniosaajuuden rohkea uudistaja ja nopeasti muuttuvan alan osaamisen vastuullinen kehittäjä.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit hallitsevat monipuolisesti valo-, ääni- ja kuvatekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät. Medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan teknisissä tehtävissä osana taiteellisia työryhmiä ja tuotanto-organisaatioita. Työtehtävät ovat pääasiassa teattereissa ja oopperataloissa, kulttuuri- ja monitoimitaloissa, tapahtumatekniikan suunnittelussa ja toteutuksessa, konsertti- ja festivaalitoiminnassa, kansainvälisessä esitystoiminnassa sekä suunnittelutoimistoissa ja myynti- ja asennustoiminnassa.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit ovat jatkuvasti valmiita omaksumaan uusia teknologisia sovelluksia ja ottamaan vastaan uusien tuotantomallien ja esitysmuotojen asettamia haasteita. Luotettavien ja varmatoimisten järjestelmien suunnittelu ja rakentaminen esitysten tarpeisiin, laitteiston sujuva operointi sekä nopea ongelmanratkaisu ovat heille arkipäivää. Medianomit toimivat innovatiivisesti ja luovasti esitystekniikan nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja osaavat myös kehittää niitä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan teknisissä suunnittelu-, operointi- ja/tai esimiestehtävissä tapahtumatekniikassa, esitystiloissa, erilaisissa tuotanto-organisaatioissa tai taiteellisissa työryhmissä. He tuntevat laaja-alaisesti valo-, ääni- ja videotekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät ja ovat perehtyneet tuotantojen teknisen suunnittelun ja toteutuksen työkaluihin ja käytäntöihin. Työtehtävät sijoittuvat pääasiassa teattereihin ja oopperataloihin, kulttuuri- ja monitoimitaloihin, tapahtumatekniikan suunnitteluun ja toteutukseen, konsertti- ja festivaalitoimintaan, kansainväliseen esitystoimintaan sekä suunnittelutoimistoihin ja myynti- ja asennustoimintaan.

Keskeiset oppimistulokset

Esitys- ja teatteritekniikan medianomiksi valmistuva kykenee toimimaan esitys- ja tapahtumatekniikan teknisissä suunnittelu-, operointi ja/tai esimiestehtävissä. Hän tuntee esitystekniset valo-, ääni- ja videojärjestelmät sekä näyttämötekniikan laaja-alaisesti ja on voinut perehtyä tarkemmin tiettyyn ammattialueeseen. Esitys- ja teatteritekniikan medianomi ymmärtää esittävän taiteen työprosessit ja osaa osallistua niihin teknisenä asiantuntijana. Hän ymmärtää esitystoiminnan turvallisuuden erityisvaatimukset ja kykenee kehittämään turvallisia toimintatapoja. Hän pystyy toimimaan tehokkaasti projektiluonteisessa työssä vastaten ammattialueensa tuotantoprosessista. Esitys- ja teatteritekniikan medianomilla on hyvät valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisensa kehittämiseen nopeasti muuttuvassa työympäristössä. Hän kykenee muuttuvien tilanteiden vaatimaan luovaan ongelmanratkaisuun ja osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. Hän osaa arvioida ja kehittää työtapoja sekä ottaa huomioon alan globaalin ja teknologisen kehityksen työskentelyssään.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää että tutkinnon edellyttämät opinnot on suoritettu opetussuunnitelman ja tutkintosäännön mukaisesti. (kts. tutkintosääntö)

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto ja ulkomaanharjoittelu on mahdollista suorittaa kolmantena tai neljäntenä opintovuotena.

Erityispääsyvaatimukset

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelmaan ei ole erityispääsyvaatimuksia. Tutkinto-ohjelmaan voivat hakea kaikki hakukelpoiset lukion oppimäärän tai kolmevuotisen ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt. Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskelijavalinnat tapahtuvat valintakokeiden kautta.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan kokopäiväopiskeluna (nuorisokoulutus) ja monimuotokoulutuksena (aikuiskoulutus). Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina ja projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta, etä- ja verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua ja harjoittelua. Osa opinnoista voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain englannin kielellä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Mikko Pirinen
PL 4040, 00079 METROPOLIA
+358 40 047 0564
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Esitys- ja teatteritekniikka
Tunnus
(KXH22S2)
Esitys- ja teatteritekniikka
Tunnus
(KXH20S2)
Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

09.01.2024 - 07.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Anna Junnikkala

Opiskelijaryhmät
 • KXHAVOIN
  Esitystekniikan avoin amk
 • KXH23S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli-ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Zoom (linkki julkaistaa lukujärjestyksessä)
Kampus

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Oma-työtilassa

Opetusmenetelmät

Hybridimalli:
Etäopetus
Lähiopetus


Ohjatut harjoitukset
Vertaisoppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

9.4.2024

Uusintamahdollisuudet julkaistaan myöhemmin.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 36 t
Itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävät vanhenevat vuoden kuluttua opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat.Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti ja suullinen esitys
Osallistuminen/läsnäolovaatimus
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 13.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
Vastuuhenkilö

Tero Aalto

Opiskelijaryhmät
 • KXHAVOIN
  Esitystekniikan avoin amk
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia ja ottaa vastuuta esihenkilötasoisessa työroolissa. Opiskelija ymmärtää esihenkilöasemaan liittyvät velvoitteet sekä syventää vuorovaikutustaitojaan ryhmässä. Opiskelija tunnistaa hyvän esihenkilötyön edellytyksiä. Opiskelija osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään omalla ammattialalla ja soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita ja huomioi eriarvoistumisen vaikutukset omassa työssään. Opintojakson aikana opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään omia esihenkilövalmiuksiaan.

Sisältö

Esihenkilötyön vastuut ja velvoitteet
Esihenkilötyön menetelmiä
Esihenkilötyön työkalut ja menetelmät
Vuorovaikutus esihenkilötyössä
Esihenkilönä kehittyminen

Opintojakso voi sisältää käytännön harjoittelua, projekteja, luento-opetusta ja työpajoja tai tarvittaessa muita toteutustapoja.

Oppimateriaalit

Julkaistaan verkko-oppimisalustalla opintojakson alettua

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Etäopetus
Harjoitustehtävät
(Lähiopetus)
Reflektointi
Vertaisoppiminen
Sparraus
Essee

Kansainvälisyys

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin opintopistemäärä on viisi opintopistettä. Laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen edellyttää 27 tuntia työtä. Opintojakson kokonaistuntimäärä on tämän laskelman mukaan 135 tuntia. Opintojaksolla on etä- ja lähiopetuskertoja maksimissaan 21 tuntia eli työmäärästä 114 tuntia sijoittuu luentojen ulkopuolelle. Opetuskertojen ulkopuolella oleva tuntimäärä jakautuu luentoihin valmistautumiseen (mahdollisesti etukäteen luettaviin materiaaleihin tai tehtäviin), kurssimateriaalin lukemiseen, esseen, kotitehtävien ja presentaation valmistamiseen. Pystyt näiden tuntimäärien mukaan arvioimaan, millaista panostusta sinulta kurssityöskentelyyn odotetaan ja miten kurssin kuormittavuus suhteutuu muihin kursseihin.

Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Lisätietoja opiskelijoille

On mahdollista, että osa opetuksena toteutettavasta opintojaksosta tallennetaan joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla. Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja
opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri. Opintojakson julkisuutta ei ole rajoitettu (Ammattikorkeakoululaki 9 §).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee esihenkilöasemaan liittyvät velvoitteet. Hän osaa toimia ryhmänvetäjänä ja tarvitsee ohjausta toiminnassaan harvoin. Opiskelija osaa raportoida esihenkilötoimintaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää esihenkilöasemaan liittyvät velvoitteet ja esihenkilön aseman sekä merkityksen toimivassa esitys- ja teatteriteknisessä organisaatiossa. Hän osaa toimia pienen ryhmän esihenkilönä. Opiskelija osaa perustella ja argumentoida tekemänsä ratkaisut sekä raportoida organisaation toimintaa. Opiskelijan osaa toimia esihenkilötyöhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää kattavasti esihenkilöasemaan liittyvät velvoitteet ja esihenkilön aseman sekä merkityksen toimivassa esitys- ja teatteriteknisessä organisaatiossa. Hän osaa toimia esihenkilönä omalla ammattialallaan. Opiskelija osaa perustella ja argumentoida tekemänsä ratkaisut selkeästi ja kattavasti sekä raportoida organisaation toimintaa. Opiskelija osaa toimia sujuvasti esihenkilötyöhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee esihenkilöasemaan liittyvät velvoitteet. Hän osaa toimia ryhmänvetäjänä ja tarvitsee ohjausta toiminnassaan harvoin. Opiskelija osaa raportoida esihenkilötoimintaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on opetuskerroilla 50 % läsnäolovelvollisuus. Mahdollisesta poissaolosta seuraa erillinen korvaava tehtävä, joka tulee olla suoritettu hyväksytysti ennen arviointia.

Aktiivisella osallistumisella luentoihin ja luentotehtäviin on mahdollista ansaita lisäpisteitä, joilla voi korottaa opintojakson arvosanaa.

Arvioinnin perusteet:
Essee
Presentaatio
Harjoitustehtävät
Jatkuva arviointi
Verkko-opiskelutehtävät

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käyttöä erilaisissa käyttöympäristöissä, tietää esitys- ja teatteritekniikan keskeiset turvallisuusmääräykset ja -käytännöt sekä omaa perustiedot ja -taidot ainakin yhden esitysteknisen osa-alueen osalta.

Lisätiedot

Suositeltavat muut opinnot: Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2025

Laajuus

55 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 5

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

-Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan on mahdollista sisällyttää 55 op esitys- ja teatteritekniikan monimuotototeutuksen ensimmäisen ja toisen lukuvuoden opintoja.
-HOPS laaditaan yhdessä ennen varsinaisten opintojen alkua.
-Opintoja voi suorittaa osallistumalla monimuotoryhmän kursseille, itsenäisinä verkko- tai projektiopintoina sekä aiemman osaamisen osoittamisella.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emmiina Koski
 • Severi Haapala
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Severi Haapala

Opiskelijaryhmät
 • KXH23S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja syventää monialaista esitys- ja teatteritekniikan osaamistaan. Hän osaa kehittää teknistä osaamistaan työskentelemällä projekteissa tai produktioissa. Opiskelija hallitsee teknisiä kokonaisuuksia ja niiden sovellutuksia ammattimaisessa teatteri- ja esitystoiminnassa. Hän ymmärtää teatteri- ja esitystoiminnan tekniset, esitykselliset ja organisatoriset haasteet. Opiskelija kehittää osaamistaan toimia asiantuntijana teknis-taiteellisessa prosessissa ja tuotantoprosessin johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella työskentelyään, laatia ammattialan teknistä dokumentaatiota ja raportoida työskentelystään projekteissa. Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa ja toimia asiakaslähtöisesti. Hän kykenee sopeuttamaan toimintaansa pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sisältö

Projektiopintojen keskeisenä sisältönä on ammatillisten taitojen reflektointi ja kehittäminen:
- projektinhallinnan taidot
- vuorovaikutustaidot
- tekninen suunnittelu
- monialainen esitystekninen osaaminen
- esitystoiminnan turvallisuuden kehittäminen
- tuotantoprosessin johtaminen ja asiantuntijuus teknis-taiteellisessa prosessissa.

Projektiopintojen kokonaisuus koostuu erilaisista projekteista, joista osa toteutuu yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Projektiopinnot voivat sisältää myös luento-opetusta, työpajoja ja muita vastaavia työskentelytapoja.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Työpajat
Yhteiset projektityöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa. Lähiopetuksen tiedot löytyvät lukujärjestyksestä https://lukkarit.metropolia.fi/.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ajallisesti oman
työskentelynsä etenemisen projektissa ja huomioida turvallisuuskäytännöt. Opiskelija tarvitsee vain ajoittain tukea projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti ja laatia teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää organisoinnin merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä työskentelyä ja osaa työskennellessä ryhmässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin projektin vaiheet ja kokonaisuuden. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida omaa ja ryhmän työskentelyä. Opiskelija toimii projektissa turvallisuusorientoituneesti ja hallitsee ammattialueen keskeisen teknisen ammattitaidon. Opiskelija osaa laatia tekniset dokumentit ja raportit tarkoitukseen sopivilla ohjelmistoilla ja dokumentaatio on selkeää. Opiskelija osaa raporteissa esitellä tekemänsä ratkaisut perusteluineen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee projektin suunnittelun keskeiset välineet ja osaa suunnitella ja organisoida ryhmän työskentelyä. Toiminnassaan opiskelija edistää turvallisten toimintaolosuhteiden luomista ja kaikkien turvallista työskentelyä. Ammattialueen tekniset taidot ovat hyvät ja opiskelija pystyy vaativaankin tekniseen suunnitteluun. Opiskelija osaa raporteissaan esitellä, perustella ja argumentoida tekemänsä ratkaisut kattavasti. Tekninen dokumentaatio on selkeää, kattavaa ja johdonmukaista. Opiskelijalla on hyvät ryhmätyöskentely- ja organisointitaidot.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ajallisesti oman työskentelynsä etenemisen projektissa ja huomioida turvallisuuskäytännöt. Opiskelija tarvitsee vain ajoittain tukea projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti ja laatia teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää organisoinnin merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä työskentelyä ja osaa työskennellessä ryhmässä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käyttöä erilaisissa käyttöympäristöissä, tietää esitys- ja teatteritekniikan keskeiset turvallisuusmääräykset ja -käytännöt sekä omaa perustiedot ja -taidot esitysteknisten järjestelmien käytöstä projektin edellyttämässä laajuudessa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Severi Haapala
Vastuuhenkilö

Severi Haapala

Opiskelijaryhmät
 • KXH23S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja syventää monialaista esitys- ja teatteritekniikan osaamistaan. Hän osaa kehittää teknistä osaamistaan työskentelemällä projekteissa tai produktioissa. Opiskelija hallitsee teknisiä kokonaisuuksia ja niiden sovellutuksia ammattimaisessa teatteri- ja esitystoiminnassa. Hän ymmärtää teatteri- ja esitystoiminnan tekniset, esitykselliset ja organisatoriset haasteet. Opiskelija kehittää osaamistaan toimia asiantuntijana teknis-taiteellisessa prosessissa ja tuotantoprosessin johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella työskentelyään, laatia ammattialan teknistä dokumentaatiota ja raportoida työskentelystään projekteissa. Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa ja toimia asiakaslähtöisesti. Hän kykenee sopeuttamaan toimintaansa pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sisältö

Projektiopintojen keskeisenä sisältönä on ammatillisten taitojen reflektointi ja kehittäminen:
- projektinhallinnan taidot
- vuorovaikutustaidot
- tekninen suunnittelu
- monialainen esitystekninen osaaminen
- esitystoiminnan turvallisuuden kehittäminen
- tuotantoprosessin johtaminen ja asiantuntijuus teknis-taiteellisessa prosessissa.

Projektiopintojen kokonaisuus koostuu erilaisista projekteista, joista osa toteutuu yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Projektiopinnot voivat sisältää myös luento-opetusta, työpajoja ja muita vastaavia työskentelytapoja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ajallisesti oman
työskentelynsä etenemisen projektissa ja huomioida turvallisuuskäytännöt. Opiskelija tarvitsee vain ajoittain tukea projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti ja laatia teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää organisoinnin merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä työskentelyä ja osaa työskennellessä ryhmässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin projektin vaiheet ja kokonaisuuden. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida omaa ja ryhmän työskentelyä. Opiskelija toimii projektissa turvallisuusorientoituneesti ja hallitsee ammattialueen keskeisen teknisen ammattitaidon. Opiskelija osaa laatia tekniset dokumentit ja raportit tarkoitukseen sopivilla ohjelmistoilla ja dokumentaatio on selkeää. Opiskelija osaa raporteissa esitellä tekemänsä ratkaisut perusteluineen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee projektin suunnittelun keskeiset välineet ja osaa suunnitella ja organisoida ryhmän työskentelyä. Toiminnassaan opiskelija edistää turvallisten toimintaolosuhteiden luomista ja kaikkien turvallista työskentelyä. Ammattialueen tekniset taidot ovat hyvät ja opiskelija pystyy vaativaankin tekniseen suunnitteluun. Opiskelija osaa raporteissaan esitellä, perustella ja argumentoida tekemänsä ratkaisut kattavasti. Tekninen dokumentaatio on selkeää, kattavaa ja johdonmukaista. Opiskelijalla on hyvät ryhmätyöskentely- ja organisointitaidot.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ajallisesti oman työskentelynsä etenemisen projektissa ja huomioida turvallisuuskäytännöt. Opiskelija tarvitsee vain ajoittain tukea projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti ja

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käyttöä erilaisissa käyttöympäristöissä, tietää esitys- ja teatteritekniikan keskeiset turvallisuusmääräykset ja -käytännöt sekä omaa perustiedot ja -taidot esitysteknisten järjestelmien käytöstä projektin edellyttämässä laajuudessa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

8 op

Toteutustapa

47 % Lähiopetus, 53 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
 • Mikko Pirinen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXH20S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja syventää monialaista esitys- ja teatteritekniikan osaamistaan. Hän osaa kehittää teknistä osaamistaan työskentelemällä projekteissa tai produktioissa. Opiskelija hallitsee teknisiä kokonaisuuksia ja niiden sovellutuksia ammattimaisessa teatteri- ja esitystoiminnassa. Hän ymmärtää teatteri- ja esitystoiminnan tekniset, esitykselliset ja organisatoriset haasteet. Opiskelija kehittää osaamistaan toimia asiantuntijana teknis-taiteellisessa prosessissa ja tuotantoprosessin johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella työskentelyään, laatia ammattialan teknistä dokumentaatiota ja raportoida työskentelystään projekteissa. Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa ja toimia asiakaslähtöisesti. Hän kykenee sopeuttamaan toimintaansa pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sisältö

Projektiopintojen keskeisenä sisältönä on ammatillisten taitojen reflektointi ja kehittäminen:
- projektinhallinnan taidot
- vuorovaikutustaidot
- tekninen suunnittelu
- monialainen esitystekninen osaaminen
- esitystoiminnan turvallisuuden kehittäminen
- tuotantoprosessin johtaminen ja asiantuntijuus teknis-taiteellisessa prosessissa.

Projektiopintojen kokonaisuus koostuu erilaisista projekteista, joista osa toteutuu yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Projektiopinnot voivat sisältää myös luento-opetusta, työpajoja ja muita vastaavia työskentelytapoja.

Aika ja paikka

Koko syyslukukausi 2023

Oppimateriaalit

Raportointiin käytetään Google Classroom -työtilaa

Opetusmenetelmät

Projekti: suunnittelu, toteutus ja raportointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektiopinnot suoritetaan soveltuvin osin työelämäyhteistyössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op projektin suunnittelu
10 op käytännön projektin toteuttaminen
4 op projektin raportointi ja presentointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ajallisesti oman
työskentelynsä etenemisen projektissa ja huomioida turvallisuuskäytännöt. Opiskelija tarvitsee vain ajoittain tukea projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti ja laatia teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää organisoinnin merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä työskentelyä ja osaa työskennellessä ryhmässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin projektin vaiheet ja kokonaisuuden. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida omaa ja ryhmän työskentelyä. Opiskelija toimii projektissa turvallisuusorientoituneesti ja hallitsee ammattialueen keskeisen teknisen ammattitaidon. Opiskelija osaa laatia tekniset dokumentit ja raportit tarkoitukseen sopivilla ohjelmistoilla ja dokumentaatio on selkeää. Opiskelija osaa raporteissa esitellä tekemänsä ratkaisut perusteluineen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee projektin suunnittelun keskeiset välineet ja osaa suunnitella ja organisoida ryhmän työskentelyä. Toiminnassaan opiskelija edistää turvallisten toimintaolosuhteiden luomista ja kaikkien turvallista työskentelyä. Ammattialueen tekniset taidot ovat hyvät ja opiskelija pystyy vaativaankin tekniseen suunnitteluun. Opiskelija osaa raporteissaan esitellä, perustella ja argumentoida tekemänsä ratkaisut kattavasti. Tekninen dokumentaatio on selkeää, kattavaa ja johdonmukaista. Opiskelijalla on hyvät ryhmätyöskentely- ja organisointitaidot.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa projektin eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ajallisesti oman työskentelynsä etenemisen projektissa ja huomioida turvallisuuskäytännöt. Opiskelija tarvitsee vain ajoittain tukea projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti ja laatia teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää organisoinnin merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä työskentelyä ja osaa työskennellessä ryhmässä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, Oppimispäiväkirja, Osallistuminen

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käyttöä erilaisissa käyttöympäristöissä, tietää esitys- ja teatteritekniikan keskeiset turvallisuusmääräykset ja -käytännöt sekä omaa perustiedot ja -taidot esitysteknisten järjestelmien käytöstä projektin edellyttämässä laajuudessa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
 • Mikko Pirinen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXHAVOIN
  Esitystekniikan avoin amk
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tapahtuma- ja/tai teatterituotannon tuotantoprosessin, toimijat ja työnkulut. Hän ymmärtää esitys- ja teatteritekniikan ja oman toimintansa osuuden kokonaisuudessa. Hän tietää alaan liittyvän työlainsäädännön ja siihen liittyvät sopimukset. Opiskelija hahmottaa esitys- ja teatteritekniikan teknis-taiteellisen luonteen.

Opiskelija tuntee yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija osaa arvioida liikeideansa toteuttamiskelpoisuutta. Opiskelija tietää yrityksen taloudenhallinnan perusteet, keskeiset verotuskäytännöt ja lakisääteiset velvoitteet.

Sisältö

Esitystekninen tuotantoprosessi
Alan työlainsäädäntö ja sopimukset
Yritystoiminnan perusteet

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023

Oppimateriaalit

Kurssin materiaalit jaetaan Google Classroom -työtilan kautta.

Opetusmenetelmät

Itsenäiset tehtävät verkkoalustalla (Google Classroom)
Kontaktiopetus verkossa (Zoom)

Kurssin opetussessiot ovat pääosin etäsessioita Zoom-alustalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijoiden vierailijaluentoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yrittäjyysosio, itsenäinen Classroom-verkkokurssi 81 h
Työlainsäädäntö ja tekninen tuotanto, live-etäsessiot 12 h
Työlainsäädäntö ja tekninen tuotanto, tehtävät Classroomissa 25 h

Sisällön jaksotus

Kurssi rakentuu kahdesta osuudesta. Yrittäjyysosio (3 op) on itsenäisesti Classroom-työtilassa syyslukukauden 2023 aikana suoritettava opinto. Jaksolle osallistujat saavat sähköpostiinsa kutsun Classroom-työtilaan. Tekninen tuotantoprosessi ja työlainsäädäntö -osuus (2 op) sisältää sekä tehtäviä Classroom-alustalla että etäopetussessioita.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutuksen kontaktiopetussessioita tallennetaan esim. Microsoft Stream -palveluun kurssilaisten käytettäväksi Moodle- ja Google Classroom -alustojen kautta. Tallenteita säilytetään enimmillään 2 vuotta. Mikäli opiskelija ei halua osallistua tallennuksiin, on hänen otettava yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tapahtuma- ja/tai teatterituotannon tuotantoprosessin pääpiirteittäin ja oman toimintansa osuuden kokonaisuudessa. Opiskelija tuntee yritystoiminnan perusteita ja lakisääteisiä velvoitteita. Hän hahmottaa työlainsäädäntöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa tapahtuma- ja/tai teatterituotannon tuotantoprosessin ja oman osuutensa toiminnassa hyvin. Hän tuntee työlainsäädäntöä ammatin edellyttämässä laajuudessa sekä hahmottaa yritystoiminnan perusteet, lakisääteiset velvoitteet ja taloudenhallinnan perusteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hahmottaa laajasti tapahtuma- ja/tai teatterituotannon tuotantoprosessin ja oman osuutensa toiminnassa hyvin. Hän tuntee työlainsäädäntöä ammatin edellyttämässä laajuudessa. Opiskelija hahmottaa kattavasti yritystoiminnan perusteet, lakisääteiset velvoitteet ja taloudenhallinnan perusteet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee tapahtuma- ja/tai teatterituotannon tuotantoprosessin pääpiirteittäin ja oman toimintansa osuuden kokonaisuudessa. Opiskelija tuntee yritystoiminnan perusteita ja lakisääteisiä velvoitteita. Hän hahmottaa työlainsäädäntöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät (Google Classroom) 90%
Osallistuminen ja kontaktisessioiden tehtävät 10%

Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä. Opettaja tiedottaa osaamisen näyttötavasta viimeistään opinnon alkaessa.

Lisätiedot

Suositeltavat muut opinnot: Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
 • Severi Haapala
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Severi Haapala

Opiskelijaryhmät
 • KXH23S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esitysteknisen tuotantoprosessin pääpiirteet ja työnkuvat. Opiskelija tietää projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet. Hän tietää alaan liittyvän työlainsäädännön ja siihen liittyvät sopimukset. Opiskelija osaa laatia esitysteknisen ammattialan teknisiä dokumentteja soveltuvilla työkaluilla. Opiskelija hahmottaa esitys- ja teatteritekniikan teknis-taiteellisen luonteen.

Sisältö

- esitystekninen tuotantoprosessi
- projektinhallinta
- alan työlainsäädäntö ja työsopimukset
- tekninen piirtäminen ja dokumentointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee esitysteknisen tuotantoprosessin pääpiirteittäin ja projektinhallinnan käsitteitä ja välineitä. Hän tuntee työlainsäädäntöä. Hän osaa laatia joitakin ammattialueen teknisiä dokumentteja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa esitysteknisen tuotantoprosessin ja projektinhallinnan välineet hyvin. Hän tuntee työlainsäädäntöä ammatin edellyttämässä laajuudessa sekä hallitsee pääosin teknisten dokumenttien laadinnan ammattialueella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hahmottaa laajasti esitysteknisen tuotantoprosessin ja projektinhallinnan välineet. Hän tuntee työlainsäädäntöä ammatin edellyttämässä laajuudessa sekä hallitsee selkeiden ja kattavien teknisten dokumenttien laadinnan ammattialueella.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee esitysteknisen tuotantoprosessin pääpiirteittäin ja projektinhallinnan käsitteitä ja välineitä. Hän tuntee työlainsäädäntöä. Hän osaa laatia joitakin ammattialueen teknisiä dokumentteja.

Lisätiedot

Suositeltavat muut opinnot: Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 23.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mikko Pirinen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXHAVOIN
  Esitystekniikan avoin amk
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää teknisen suunnittelun ja tuotannon merkityksen esitystoiminnassa. Opiskelija hahmottaa budjetoinnin, talouden seurannan, resursoinnin ja aikataulujen merkityksen teatteri- tai tapahtuma- ja teknisessä tuotannossa. Opiskelija hallitsee teknisten dokumenttien ja 3D-mallien käyttämisen osana suunnittelu- ja toteutustyötä. Opiskelija osaa laatia esitysteknisen ammattialan teknisiä dokumentteja tehtävään sopivilla ohjelmistoilla. Opiskelija osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita esitys- ja teatteriteknisessä työssä.

Sisältö

Teknisen suunnittelun ja tuotannon käytännöt
Teknisten dokumenttien ja 3D-mallien käyttäminen suunnittelussa
Teknisen suunnittelun työkalut

Aika ja paikka

Etäsessiot Zoomissa 12.2.2024-8.4.2024 välillä
Välitehtävät palautetaan etäsessioiden aikataulun mukaisesti, lopputehtävät viimeistään 8.5.2024

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Etäluennot/työpajat, oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijaopettajien työpajoja/luentoja. Oman työn kehittämiseen tähtääviä tehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava toteutuksen opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Etäsessiot 32 h, oppimistehtävät 68 h

Sisällön jaksotus

Lisätiedot opintojakson työpajaosuuksista löytyy erillisestä dokumentista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa opetuksessa. Poissaolon korvaavasta menettelystä sovitaan vastuuopettajan kanssa. Opetuksen aikataulu löytyy Lukkarista. Kaikki opintojakson osuudet tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Kurssin etäopetussesioita voidaan tallentaa kurssilaisten käyttöön. Tallenteet poistetaan vuoden kuluessa.
Jos opiskelija ei halua osallistua tallennuksiin, tulee hänen ottaa yhteyttä opettajaan
asiasta sopimiseksi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee teknisen suunnittelun ja dokumenttien merkitystä esitystoiminnassa. Opiskelija osaa laatia joitakin ammattialueen teknisiä dokumentteja. Opiskelija hahmottaa budjetoinnin ja talouden seurannan sekä aikataulujen merkitystä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää teknisen suunnittelun ja tuotannon merkityksen esitystoiminnassa. Hän osaa käyttää teknisiä dokumentteja ja 3D-malleja osana suunnittelua ja/tai toteutusta. Hän osaa laatia ammattialueen teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää budjetoinnin ja talouden seurannan sekä aikataulujen merkityksen tuotannossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää teknisen suunnittelun ja tuotannon merkityksen esitystoiminnassa ja osaa käyttää laaja-alaisesti teknisiä dokumentteja ja 3D-malleja osana suunnittelua ja/tai toteutusta. Lisäksi hän hallitsee hyvin selkeiden ja kattavien teknisten dokumenttien laadinnan omalla ammattialueella. Opiskelija ymmärtää hyvin budjetoinnin ja talouden seurannan sekä aikataulujen merkityksen tuotannossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee teknisen suunnittelun ja dokumenttien merkitystä esitystoiminnassa. Opiskelija osaa laatia joitakin ammattialueen teknisiä dokumentteja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 80 %
Aktiivisuus 20 %

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käyttöä erilaisissa käyttöympäristöissä, tietää esitys- ja teatteritekniikan keskeiset turvallisuusmääräykset ja -käytännöt sekä omaa perustiedot ja -taidot ainakin yhden esitysteknisen osa-alueen osalta.

Lisätiedot

Suositeltavat muut opinnot: Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
Vastuuhenkilö

Tero Aalto

Opiskelijaryhmät
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija tuntee yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija osaa arvioida liikeideansa toteuttamiskelpoisuutta. Opiskelija tietää yrityksen taloudenhallinnan perusteet, keskeiset
verotuskäytännöt ja lakisääteiset velvoitteet. Opiskelija ymmärtää esihenkilöasemaan liittyvät vastuut sekä hahmottaa esihenkilötyön toimintamalleja ja periaatteita. Opiskelija osaa
analysoida ja kehittää työyhteisövalmiuksiaan alaisena ja esihenkilönä.

Opiskelija osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään omalla ammattialalla ja soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita.

Sisältö

- yrityksen perustamistoimet, liikeidea, liiketoimintaedellytykset
- yrityksen talouden hallinnan perusteet
- esihenkilötyön vastuut ja velvollisuudet
- esihenkilötyön toimintamallit ja periaatteet
- työyhteisövalmiudet ja vuorovaikutustaidot

Oppimateriaalit

Julkaistaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Etäopetus
Essee
Harjoitustehtävät
Presentaatio tai presentaatiotallenne
Reflektointi
Verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suoritus perustuu jatkuvaan arviointiin ja harjoitustehtäviin. Opintojaksolla ei ole tenttiä. Vaihtoehtoisista suoritustavoista voit keskustella ohjaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin vaatima työmäärä riippuu vahvasti opiskelijan edeltävästä osaamisesta.

Kurssin opintopistemäärä on 10 opintopistettä. Laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen edellyttää 27 tuntia työtä. Opintojakson kokonaistuntimäärä on tämän laskelman mukaan 270 tuntia.

Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee yritystoiminnan perusteita ja lakisääteisiä velvoitteita. Opiskelija tietää esihenkilöasemaan liittyviä vastuita, toimintamalleja ja periaatteita. Hän osaa soveltaa esihenkilötyön periaatteita ryhmän toiminnassa. Opiskelija kykenee arvioimaan omia työyhteisövalmiuksiaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan perusteet, lakisääteiset velvoitteet ja taloudenhallinnan perusteita. Opiskelija hahmottaa esihenkilöasemaan liittyvät vastuut ja esihenkilön aseman ja merkityksen toimivassa esitys- ja teatteriteknisessä organisaatiossa. Hän osaa soveltaa esihenkilötyön periaatteita ryhmän toiminnassa. Hän osaa arvioida ja kehittää työyhteisövalmiuksiaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hahmottaa hyvin yritystoiminnan perusteet, lakisääteiset velvoitteet ja taloudenhallinnan perusteet. Opiskelija hahmottaa laajasti esihenkilöasemaan liittyvät vastuut ja periaatteet. Hän ymmärtää hyvin esihenkilön aseman ja merkityksen toimivassa esitys- ja teatteriteknisessä organisaatiossa. Hän arvioi ja kehittää työyhteisövalmiuksiaan edistyneesti.Opiskelija hahmottaa hyvin yritystoiminnan perusteet, lakisääteiset velvoitteet ja taloudenhallinnan perusteet. Opiskelija hahmottaa laajasti esihenkilöasemaan liittyvät vastuut ja periaatteet. Hän ymmärtää hyvin esihenkilön aseman ja merkityksen toimivassa esitys- ja teatteriteknisessä organisaatiossa. Hän osaa soveltaa esihenkilötyön periaatteita ryhmän toiminnassa. Hän osaa arvioida ja kehittää omia ja työryhmän työyhteisövalmiuksia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee yritystoiminnan perusteita ja lakisääteisiä velvoitteita. Opiskelija tietää esihenkilöasemaan liittyviä vastuita, toimintamalleja ja periaatteita. Hän osaa soveltaa esihenkilötyön periaatteita ryhmän toiminnassa. Opiskelija kykenee arvioimaan omia työyhteisövalmiuksiaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on opetuskerroilla 50 % läsnäolovelvollisuus. Mahdollisesta poissaolosta seuraa erillinen korvaava tehtävä, joka tulee olla suoritettu hyväksytysti ennen arviointia.

Aktiivisella osallistumisella luentoihin ja luentotehtäviin on mahdollista ansaita lisäpisteitä, joilla voi korottaa opintojakson arvosanaa.

Arvioinnin perusteet:
Essee
Presentaatio
Harjoitustehtävät
Jatkuva arviointi
Verkko-opiskelutehtävät

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH23S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee matematiikan ja ammattialaan liittyvän fysiikan perusteet ja mittayksiköt. Opiskelija ymmärtää, miten voimat vaikuttavat kappaleisiin ja osaa laskea jännitysvoimia ripustustilanteissa. Hän osaa soveltaa äänen ja valon fysiikkaa esitys- ja teatteritekniikan järjestelmissä. Opiskelija pystyy perustelemaan työväline- ja rakennevalintoja materiaalien fysikaalisilla ominaisuuksilla. Opiskelija osaa perustella esitys- ja teatteritekniikan alan ratkaisujaan matemaattiseen ja fysikaaliseen tietoperustaan nojaten.

Sisältö

- Matematiikan osalta käsitellään lukujärjestelmiä, laskusääntöjä, yhtälönratkaisua ja trigonometriaa
- Fysiikan osalta käsitellään dynamiikkaa, statiikkaa, ääntä ja sähkömagneettista säteilyä
- Materiaalien osalta käsitellään erityisesti metallien ominaisuuksia

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Ojala T. & Ranta T. Matematiikan perustietojen kertaus. Satakunnan ammattikorkeakoulu 2013 (https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401071071)
Lukion matematiikan kirjat jaksoille MAY1 (lukion yhteinen matematiikka), MAB2 (Lausekkeet ja yhtälöt) ja MAB3 (Geometria)
https://matematiikka.omaantahtiin.com/etusivu

Opetusmenetelmät

Etäluennot
Harjoitustehtävät
Työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin koe on kaksiosainen. Ensimmäinen osa 26.9.2023 ja toinen osa 20.11.2023. Tentit voi uusia henkilökohtaisesti erikseen sovittaessa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin vaatima työmäärä riippuu vahvasti opiskelijan edeltävästä osaamisesta matematiikassa ja fysiikassa.

Kurssin opintopistemäärä on viisi opintopistettä. Laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen edellyttää 27 tuntia työtä. Opintojakson kokonaistuntimäärä on tämän laskelman mukaan 135 tuntia.

Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Sisällön jaksotus

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ammattialaan liittyvät lukujärjestelmät. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä ja trigonometrisia ongelmia itsenäisesti. Opiskelija ymmärtää voimien vaikutuksen kappaleisiin ja osaa ratkaista kiihtyvyyteen, nopeuteen ja tasapainoon liittyviä tehtäviä ammattialan kontekstissa. Opiskelija tietää äänen ja valon fysikaaliset perusominaisuudet. Opiskelija tuntee ammattialalla käytettävien materiaalien ominaisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ammattialaan liittyvät lukujärjestelmät. Hän osaa muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja trigonometrisia ongelmia. Opiskelija ymmärtää voimien vaikutuksen kappaleisiin. Hän osaa muodostaa ja ratkaista kiihtyvyyteen, nopeuteen ja tasapainoon liittyviä ongelmia ammattialan kontekstissa. Opiskelija osaa perustella teknisiä ratkaisujaan äänen, valon ja materiaalien fysikaalisilla ominaisuuksilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee ammattialaan liittyvät lukujärjestelmät ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa muodostaa ja ratkaista vaativia yhtälöitä ja trigonometrisia ongelmia itsenäisesti. Opiskelija ymmärtää voimien vaikutuksen kappaleisiin. Hän osaa muodostaa ja ratkaista kiihtyvyyteen, nopeuteen ja tasapainoon liittyviä ongelmia ammattialan kontekstissa ja osaa soveltaa taitojaan uusiin tilanteisiin. Opiskelija osaa perustella teknisiä ratkaisujaan äänen, valon ja materiaalien fysikaalisilla ominaisuuksilla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee ammattialaan liittyvät lukujärjestelmät. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä ja trigonometrisia ongelmia itsenäisesti. Opiskelija ymmärtää voimien vaikutuksen kappaleisiin ja osaa ratkaista kiihtyvyyteen, nopeuteen ja tasapainoon liittyviä tehtäviä ammattialan kontekstissa. Opiskelija tietää äänen ja valon fysikaaliset perusominaisuudet. Opiskelija tuntee ammattialalla käytettävien materiaalien ominaisuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaksiosainen tentti
Harjoitustehtävät

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 20.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mikko Pirinen
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXHAVOIN
  Esitystekniikan avoin amk
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee matematiikan ja ammattialaan liittyvän fysiikan perusteet ja mittayksiköt. Opiskelija ymmärtää, miten voimat vaikuttavat kappaleisiin ja osaa laskea jännitysvoimia ripustustilanteissa. Hän osaa soveltaa äänen ja valon fysiikkaa esitys- ja teatteritekniikan järjestelmissä. Opiskelija pystyy perustelemaan työväline- ja rakennevalintoja materiaalien fysikaalisilla ominaisuuksilla. Opiskelija osaa perustella esitys- ja teatteritekniikan alan ratkaisujaan matemaattiseen ja fysikaaliseen tietoperustaan nojaten.

Sisältö

- Matematiikan osalta käsitellään lukujärjestelmiä, laskusääntöjä, yhtälönratkaisua ja trigonometriaa
- Fysiikan osalta käsitellään dynamiikkaa, statiikkaa, ääntä ja sähkömagneettista säteilyä
- Materiaalien osalta käsitellään erityisesti metallien ominaisuuksia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ammattialaan liittyvät lukujärjestelmät. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä ja trigonometrisia ongelmia itsenäisesti. Opiskelija ymmärtää voimien vaikutuksen kappaleisiin ja osaa ratkaista kiihtyvyyteen, nopeuteen ja tasapainoon liittyviä tehtäviä ammattialan kontekstissa. Opiskelija tietää äänen ja valon fysikaaliset perusominaisuudet. Opiskelija tuntee ammattialalla käytettävien materiaalien ominaisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ammattialaan liittyvät lukujärjestelmät. Hän osaa muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja trigonometrisia ongelmia. Opiskelija ymmärtää voimien vaikutuksen kappaleisiin. Hän osaa muodostaa ja ratkaista kiihtyvyyteen, nopeuteen ja tasapainoon liittyviä ongelmia ammattialan kontekstissa. Opiskelija osaa perustella teknisiä ratkaisujaan äänen, valon ja materiaalien fysikaalisilla ominaisuuksilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee ammattialaan liittyvät lukujärjestelmät ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa muodostaa ja ratkaista vaativia yhtälöitä ja trigonometrisia ongelmia itsenäisesti. Opiskelija ymmärtää voimien vaikutuksen kappaleisiin. Hän osaa muodostaa ja ratkaista kiihtyvyyteen, nopeuteen ja tasapainoon liittyviä ongelmia ammattialan kontekstissa ja osaa soveltaa taitojaan uusiin tilanteisiin. Opiskelija osaa perustella teknisiä ratkaisujaan äänen, valon ja materiaalien fysikaalisilla ominaisuuksilla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee ammattialaan liittyvät lukujärjestelmät. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä ja trigonometrisia ongelmia itsenäisesti. Opiskelija ymmärtää voimien vaikutuksen kappaleisiin ja osaa ratkaista kiihtyvyyteen, nopeuteen ja tasapainoon liittyviä tehtäviä ammattialan kontekstissa. Opiskelija tietää äänen ja valon fysikaaliset perusominaisuudet. Opiskelija tuntee ammattialalla käytettävien materiaalien ominaisuuksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH23S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa esitystoiminnassa käytettävien sähkö- ja tietoverkkojen tekniikan. Opiskelija ymmärtää sähköön liittyvät turvallisuusriskit ja osaa ottaa ne huomioon. Hän osaa hyödyntää sekä soveltaa edellä mainittuja tietoja ja taitoja esitys- ja teatteritekniikkaan. Opiskelija osaa rakentaa tyypillisiä esitys- ja teatteritekniikassa tarvittavia tietoverkkoja. Opiskelija ymmärtää sähköisten ohjaussignaalien perusteet ja tunnistaa tyypilliset sähköiset häiriölähteet. Hän ymmärtää sähköisten häiriöiden fysikaaliset periaatteet ja osaa huomioida niiden vaikutukset esitys- ja teatteritekniikan järjestelmissä.

Sisältö

- Esitys- ja teatteritekniikan sähkötekniikka
- Ethernet-verkkojen käsitteet ja rakentaminen
- Sähköiset signaalit esitystekniikassa

Oppimateriaalit

Kallas J. Esitystekniikan sähkötekniikkaa. Metropolia 2012.
Howell, Wayne. Rock Solid Ethernet: An Introduction to Ethernet and Its Use in Entertainment Technology and Industrial Applications. Third edition. Entertainment Technology Press, 2013.

Opetusmenetelmät

Luennot
Etäluennot
Harjoitustehtävät
Työpajat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suoritus perustuu jatkuvaan arviointiin ja harjoitustehtäviin. Opintojaksolla ei ole tenttiä. Vaihtoehtoisista suoritustavoista voit keskustella ohjaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin vaatima työmäärä riippuu vahvasti opiskelijan edeltävästä osaamisesta.

Kurssin opintopistemäärä on 5 opintopistettä. Laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen edellyttää 27 tuntia työtä. Opintojakson kokonaistuntimäärä on tämän laskelman mukaan 135 tuntia.

Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa rakentaa turvallisesti tilapäisen pienjänniteverkon ja tietää sähköön liittyviä häiriölähteitä. Hän osaa käyttää ethernet-verkkoa osana yksinkertaisia esitys- ja teatteritekniikan järjestelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa turvallisesti tilapäisen pienjänniteverkon ja osaa huomioida sähköön liittyviä häiriölähteitä. Hän osaa suunnitella ethernet-verkon ja käyttää sitä osana esitys- ja teatteritekniikan järjestelmiä. Opiskelija osaa ratkaista tyypillisiä verkkoteknisiä ongelmia itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa turvallisesti tilapäisen pienjänniteverkon. Hän osaa huomioida sähköön liittyviä häiriölähteitä osana suunnittelu- ja rakennusprosessia. Hän osaa suunnitella ethernet-verkon ja käyttää sitä osana esitys- ja teatteritekniikan järjestelmiä. Opiskelija osaa itsenäisesti ehkäistä ja ratkaista tietoverkkotekniikan ongelmia ammattialan kontekstissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa rakentaa turvallisesti tilapäisen pienjänniteverkon ja tietää sähköön liittyviä häiriölähteitä. Hän osaa käyttää ethernet-verkkoa osana yksinkertaisia esitys- ja teatteritekniikan järjestelmiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Harjoitustehtävät

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
 • TEKNO virtuaali::esittävä taide
 • Severi Haapala
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida osaamistarpeitaan ja kehittää esitys- ja teatteritekniikan laaja-alaista osaamistaan hankkimalla oleellista lisäosaamista. Opiskelija tutustuu omaa ammatillista osaamistaan täydentävään tai tukevaan osaamisalueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa teknis-taiteellisessa tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa hyödyntää teknologiaa yhä laajemmin omalla ammattialallaan ja tunnistaa teknologian kehityksen vaikutuksia esitys- ja teatteritekniseen alaan.

Sisältö

Opintojakso koostuu esitys- ja teatteritekniikan ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevista opintosisällöistä.

Aika ja paikka

Opetuksen aikataulu löytyy Lukkarista tunnuksella KXHSYV.

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan erikoiskursseina HOPS-tapaamisessa sovitun mukaisesti. Erikoiskursseilla voi työtapoina olla luennot, työpajatyöskentely ja itsenäiset tehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijaopettajien työpajoja, vierailuja työpaikoille.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava kurssin vastuuopettajan ja HOPS-ohjaajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso suoritetaan erikoiskursseina HOPS-tapaamisessa sovitun mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan erikoiskursseina HOPS-tapaamisessa sovitun mukaisesti.
Lisätiedot opintojakson työpajaosuuksista löytyy erillisestä dokumentista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa opetuksessa. Poissaolon korvaavasta menettelystä sovitaan vastuuopettajan kanssa. Opetuksen aikataulu löytyy Lukkarista. Lisätiedot opintojakson työpajaosuuksista löytyy erillisestä dokumentista. Kaikki opintojakson osuudet tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tutustunut ammatillista osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittää sitä oleellisilla lisäopinnoilla. Opiskelija on syventänyt ja laajentanut osaamistaan perehtymällä hyvin osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin ja osaa soveltaa oppimaansa omalla ammattialallaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittää sitä oleellisilla lisäopinnoilla. Opiskelija on syventänyt ja laajentanut osaamistaan perehtymällä kattavasti ja monipuolisesti osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin. Hän on soveltanut opittua erityisen ansiokkaasti omalla ammattialallaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on syventänyt ja laajentanut osaamistaan perehtymällä hyvin osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin ja osoittanut uuden osaamisen soveltamista omalla ammattialallaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen ja aktiivisuus 100 %

Lisätiedot

Opiskelija ja HOPS-ohjaaja sopivat täydentävät opinnot HOPS-keskusteluissa. Täsmällisemmät osaamistavoitteet ja arviointikriteerit määritellään toteutuskohtaisesti.
Tekniset sovellukset -opintojakso voi koostua oman ammattialan syventävien opintojen lisäksi esimerkiksi esitys- ja teatteritekniikkaan liittyvistä sähkötekniikan, teknisen suunnittelun ja tuotannon, matematiikan tai fysiikan opinnoista sekä ohjelmisto- tai tietoverkko-opinnoista.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida osaamistarpeitaan ja kehittää esitys- ja teatteritekniikan laaja-alaista osaamistaan hankkimalla oleellista lisäosaamista. Opiskelija tutustuu omaa ammatillista osaamistaan täydentävään tai tukevaan osaamisalueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa teknis-taiteellisessa tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa hyödyntää teknologiaa yhä laajemmin omalla ammattialallaan ja tunnistaa teknologian kehityksen vaikutuksia esitys- ja teatteritekniseen alaan.

Sisältö

Opintojakso koostuu esitys- ja teatteritekniikan ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevista opintosisällöistä.

Oppimateriaalit

Julkaistaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Luennot
Etäluennot
Harjoitustehtävät
Työpajat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Suoritus perustuu henkilökohtaisesti valittaviin suorituksen osiin (erikoiskurssit).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin vaatima työmäärä riippuu vahvasti opiskelijan edeltävästä osaamisesta.

Kurssin opintopistemäärä on 5opintopistettä. Laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen edellyttää 27 tuntia työtä. Opintojakson kokonaistuntimäärä on tämän laskelman mukaan 135 tuntia.

Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tutustunut ammatillista osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittää sitä oleellisilla lisäopinnoilla. Opiskelija on syventänyt ja laajentanut osaamistaan perehtymällä hyvin osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin ja osaa soveltaa oppimaansa omalla ammattialallaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittää sitä oleellisilla lisäopinnoilla. Opiskelija on syventänyt ja laajentanut osaamistaan perehtymällä kattavasti ja monipuolisesti osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin. Hän on soveltanut opittua erityisen ansiokkaasti omalla ammattialallaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on syventänyt ja laajentanut osaamistaan perehtymällä hyvin osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin ja osoittanut uuden osaamisen soveltamista omalla ammattialallaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja
Jatkuva arviointi
Harjoitustehtävät

Lisätiedot

Opiskelija ja HOPS-ohjaaja sopivat täydentävät opinnot HOPS-keskusteluissa. Täsmällisemmät osaamistavoitteet ja arviointikriteerit määritellään toteutuskohtaisesti.
Tekniset sovellukset -opintojakso voi koostua oman ammattialan syventävien opintojen lisäksi esimerkiksi esitys- ja teatteritekniikkaan liittyvistä sähkötekniikan, teknisen suunnittelun ja tuotannon, matematiikan tai fysiikan opinnoista sekä ohjelmisto- tai tietoverkko-opinnoista.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
 • TEKNO virtuaali::esittävä taide
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida osaamistarpeitaan ja kehittää esitys- ja teatteritekniikan laaja-alaista osaamistaan hankkimalla oleellista lisäosaamista. Opiskelija tutustuu omaa ammatillista osaamistaan täydentävään tai tukevaan osaamisalueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa teknis-taiteellisessa tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa hyödyntää teknologiaa yhä laajemmin omalla ammattialallaan ja tunnistaa teknologian kehityksen vaikutuksia esitys- ja teatteritekniseen alaan.

Sisältö

Opintojakso koostuu esitys- ja teatteritekniikan ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevista opintosisällöistä.

Oppimateriaalit

Julkaistaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Luennot
Etäluennot
Harjoitustehtävät
Työpajat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Suoritus perustuu henkilökohtaisesti valittaviin suorituksen osiin (erikoiskurssit).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin vaatima työmäärä riippuu vahvasti opiskelijan edeltävästä osaamisesta.

Kurssin opintopistemäärä on 10 opintopistettä. Laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen edellyttää 27 tuntia työtä. Opintojakson kokonaistuntimäärä on tämän laskelman mukaan 270 tuntia.

Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tutustunut ammatillista osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittää sitä oleellisilla lisäopinnoilla. Opiskelija on syventänyt ja laajentanut osaamistaan perehtymällä hyvin osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin ja osaa soveltaa oppimaansa omalla ammattialallaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittää sitä oleellisilla lisäopinnoilla. Opiskelija on syventänyt ja laajentanut osaamistaan perehtymällä kattavasti ja monipuolisesti osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin. Hän on soveltanut opittua erityisen ansiokkaasti omalla ammattialallaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on syventänyt ja laajentanut osaamistaan perehtymällä hyvin osaamistaan täydentäviin tai tukeviin osaamisalueisiin ja osoittanut uuden osaamisen soveltamista omalla ammattialallaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja
Jatkuva arviointi
Harjoitustehtävät

Lisätiedot

Opiskelija ja HOPS-ohjaaja sopivat täydentävät opinnot HOPS-keskusteluissa. Täsmällisemmät osaamistavoitteet ja arviointikriteerit määritellään toteutuskohtaisesti.
Tekniset sovellukset -opintojakso voi koostua oman ammattialan syventävien opintojen lisäksi esimerkiksi esitys- ja teatteritekniikkaan liittyvistä sähkötekniikan, teknisen suunnittelun ja tuotannon, matematiikan tai fysiikan opinnoista sekä ohjelmisto- tai tietoverkko-opinnoista.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
 • Severi Haapala
Vastuuhenkilö

Severi Haapala

Opiskelijaryhmät
 • KXH23S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää turvallisen työskentelyn merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä ammattitaitoaan. Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida esitystekniseen työhön liittyviä riskejä. Hän hallitsee keskeiset keinot riskien vähentämiseen. Opiskelija osallistuu turvallisen ja kestävän työympäristön ylläpitämiseen. Opiskelija tuntee ergonomiseen työskentelyyn vaikuttavat tekijät ja työskentelee ergonomisesti. Hän tuntee esitys- ja teatteriteknisessä työssä tarvittavat henkilösuojaimet ja käyttää niitä tarvittaessa. Opiskelija osaa ehkäistä tulipaloja esitystiloissa. Opiskelija työskentelee turvallisesti putoamisvaarallisella alueella. Opiskelija työskentelee turvallisesti esitys- ja teatteriteknisten sähköjärjestelmien kanssa. Hän osaa työskennellä turvallisesti yleisimpien työkalujen kanssa sekä osaa käyttää esitystoiminnassa yleisiä kemikaaleja turvallisesti. Opiskelija osaa käsitellä ja ripustaa esitysteknistä kalustoa turvallisesti.

Sisältö

Opintojakson sisältö rakentuu kymmenen turvallisuuskompetenssin käsittelystä:
- Työskentele turvallisesti
- Luo turvallinen ja ympäristöystävällinen työpaikka
- Työskentele ergonomisesti
- Käytä henkilösuojaimia
- Varmista paloturvallisuus esitysympäristössä
- Työskentele korkealla turvallisesti
- Käytä esitystekniikan tilapäissähköä turvallisesti valvottuna
- Käytä työkaluja turvallisesti
- Työskentele turvallisesti kemikaalien kanssa
- Pystytä ja ripusta esitystekniikkaa turvallisesti

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

ETTE työturvallisuusopas
https://safeonstage.metropolia.fi/toiminta/opiskelijan-kirja

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäluennot
Harjoitustehtävät
Työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ETTE työturvallisuuskoe 28. - 30.11.2023

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa. Lähiopetuksen tiedot löytyvät lukujärjestyksestä https://lukkarit.metropolia.fi/.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa esitys- ja teatteriteknisen työskentelyn riskejä ja huomioi ne työskennellessään osana työryhmää. Opiskelija osaa arvioida riskejä ja hallitsee keskeiset keinot riskien vähentämiseen. Opiskelija ymmärtää ergonomian merkityksen työskentelyssään ja käyttää tarvittavia henkilösuojaimia. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti esitysteknisten sähköjärjestelmien kanssa. Hän osaa työskennellä putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Opiskelija osaa varmistaa paloturvallisen toiminnan tyypillisissä ammatillisissa tilanteissa. Hän ymmärtää esitystoiminnasssa yleisimpien kemikaalien ja työkalujen käyttöön liittyvät turvallisuuskäytännöt. Opiskelija osaa käsitellä ja ripustaa esitysteknistä kalustoa turvallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa esitys- ja teatteriteknisen työskentelyn riskejä ja huomioi ne työskentelyssään itsenäisesti. Opiskelija osaa arvioida riskejä ja hallitsee keskeiset keinot riskien vähentämiseen. Opiskelija ymmärtää ergonomian merkityksen työskentelyssään ja käyttää tarvittavia henkilösuojaimia. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti esitysteknisten sähköjärjestelmien kanssa. Hän osaa työskennellä putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Opiskelija osaa varmistaa paloturvallisen toiminnan tyypillisissä ammatillisissa tilanteissa. Hän ymmärtää esitystoiminnasssa yleisimpien kemikaalien ja työkalujen käyttöön liittyvät turvallisuuskäytännöt. Opiskelija osaa käsitellä ja ripustaa esitysteknistä kalustoa turvallisesti. Hän osaa arvioida turvallisen työskentelyn toteutumista ja ylläpitää omaa turvallisuusosaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa esitys- ja teatteriteknisen työskentelyn riskejä ja huomioi ne työskentelyssään järjestelmällisesti. Opiskelija osaa arvioida riskejä ja hallitsee keinot riskien vähentämiseen. Opiskelija ymmärtää ergonomian merkityksen työskentelyssään ja käyttää tarvittavia henkilösuojaimia. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti esitysteknisten sähköjärjestelmien kanssa. Hän osaa työskennellä putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Opiskelija osaa varmistaa paloturvallisen toiminnan tyypillisissä ammatillisissa tilanteissa. Hän ymmärtää esitystoiminnasssa yleisimpien kemikaalien ja työkalujen käyttöön liittyvät turvallisuuskäytännöt. Opiskelija osaa käsitellä ja ripustaa esitysteknistä kalustoa turvallisesti. Hän edistää koko työryhmän turvallista toimintaa ja osaa kehittää omaa turvallisuusosaamistaan

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa esitys- ja teatteriteknisen työskentelyn riskejä ja huomioi ne työskennellessään osana työryhmää. Opiskelija osaa arvioida riskejä ja hallitsee keskeiset keinot riskien vähentämiseen. Opiskelija ymmärtää ergonomian merkityksen työskentelyssään ja käyttää tarvittavia henkilösuojaimia. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti esitysteknisten sähköjärjestelmien kanssa. Hän osaa työskennellä putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Opiskelija osaa varmistaa paloturvallisen toiminnan tyypillisissä ammatillisissa tilanteissa. Hän ymmärtää esitystoiminnasssa yleisimpien kemikaalien ja työkalujen käyttöön liittyvät turvallisuuskäytännöt. Opiskelija osaa käsitellä ja ripustaa esitysteknistä kalustoa turvallisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Harjoitustehtävät
ETTE työturvallisuuskoe

Lisätiedot

Opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö on laadittu yhteiseurooppalaisten ETTE-turvallisuuskompetenssien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mikko Pirinen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työskentelyään esitys- ja teatteriteknisen alan asiantuntijana. Opiskelija kehittää ja hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan suunnittelemalla ja/tai toteuttamalla organisaation kehittämistarpeeseen perustuvan kehitysprojektin. Opiskelija tunnistaa ja perustelee kehittämistarpeet ja käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan kehittämisprosessissa. Opiskelija osaa raportoida ja esitellä kehittämisprojektin prosessin ja tulokset. Kehitysprojektin tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan ammatillista asiantuntijuutta.

Sisältö

Henkilökohtaisen kehittämishankkeen toteuttaminen organisaatiossa. Opintojakson toteutus voi sisältää luento-opetusta, työpajoja ja ryhmätyöskentelyä käytännön kehittämistyön lisäksi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa, raportoida ja esitellä henkilökohtaista kehittämistyötä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa, raportoida ja esitellä henkilökohtaista kehittämistyötä.
Opiskelija arvioi omaa osuutta ja kehitystyön toimintaympäristöä. Opiskelija osoittaa esittelyssä asiantuntijuutta ja raportin kieli- ja ulkoasu on asiallinen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toteuttaa haastavan kehittämistyön asiantuntevasti. Opiskelija arvioi analyyttisesti ja kriittisesti omaa osuutta, organisaation toimintaa ja kehitystyön toimintaedellytyksiä. Opiskelija osoittaa esittelyssä asiantuntijuutta ja raportin kieli- ja ulkoasu on lähes moitteeton.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toteuttaa, raportoida ja esitellä henkilökohtaista kehittämistyötä.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käyttöä erilaisissa käyttöympäristöissä, tietää esitys- ja teatteritekniikan keskeiset turvallisuusmääräykset ja -käytännöt sekä omaa perustiedot ja -taidot esitysteknisten järjestelmien käytöstä projektin edellyttämässä laajuudessa.

Lisätiedot

Suositeltavat muut opinnot: Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Severi Haapala
Vastuuhenkilö

Severi Haapala

Opiskelijaryhmät
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

Julkaistaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Luennot
Etäluennot
Harjoitustehtävät
Työpajat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Suoritus perustuu jatkuvaan arviointiin ja ryhmässä tehtävään harjoitustehtävään. Henkilökohtaisista suoritustavoista tulee keskustella ohjaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin vaatima työmäärä riippuu vahvasti opiskelijan edeltävästä osaamisesta.

Kurssin opintopistemäärä on 10 opintopistettä. Laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen edellyttää 27 tuntia työtä. Opintojakson kokonaistuntimäärä on tämän laskelman mukaan 270 tuntia.

Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Harjoitustehtävät

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Severi Haapala
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXHAVOIN
  Esitystekniikan avoin amk
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023, Hämeentie 135D ja Zoom

Oppimateriaalit

Kurssin materiaalit jaetaan Google Classroom -työtilan kautta.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus verkossa (Zoom)
Kontaktiopetus kampuksella
Innovaatioprojektin suunnittelu, toteutus ja raportointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijoiden vierailijaluentoja
Työelämälähtöisen innovaatioprojektin toteuttaminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetussessiot 70h
Innovaatioprojektin suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi 200 h

Sisällön jaksotus

Teoriaosuus ja projektien käynnistys syys-lokakuu
Projektityöskentely ryhmissä loka-joulukuu
Projektin raportointi ja esittely joulukuu

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutuksen kontaktiopetussessioita tallennetaan esim. Microsoft Stream -palveluun kurssilaisten käytettäväksi Moodle- ja Google Classroom -alustojen kautta. Tallenteita säilytetään enimmillään 2 vuotta. Mikäli opiskelija ei halua osallistua tallennuksiin, on hänen otettava yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa opetuksessa. Poissaolon korvaavasta menettelystä sovitaan vastuuopettajan kanssa. Opetuksen aikataulu löytyy Lukkarista. Lisätiedot opintojakson työpajaosuuksista löytyy erillisestä dokumentista. Kaikki opintojakson osuudet tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projekti 80%
Osallistuminen ja kontaktisessioiden tehtävät 20%

Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä. Opettaja tiedottaa osaamisen näyttötavasta viimeistään opinnon alkaessa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Aalto
 • Anna Junnikkala
 • Mikko Pirinen
 • Mika Säteri
 • Severi Haapala
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXH20S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä.
Metropolian AMK-tutkinnon opinnäytetyössä opiskelija oppii ja toteuttaa työelämäläheistä kehittämistyötä, joka perustuu tutkittuun tietoon ja muuhun näyttöön. Kehittämistyöllä tarkoitetaan oman ammatillisen osaamisen tai ammatillisten käytäntöjen kehittämistä.
Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
• tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
• käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
• soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
• toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
• viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
• raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

- Opinnäytetyön suunnittelu
- Opinnäytetyön toteutus
- Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
· suunnittelee ja rajaa aiheen tyydyttävästi
· aihe on jokseenkin merkittävä ja ajankohtainen ammattialalla ja työelämässä
· muodostaa oman ammattialan tietoperustan tyydyttävästi opinnäytetyönsä pohjaksi
· kehittää tyydyttävästi oman alansa ammatillista osaamista
· tuottaa opinnäytetyössään tyydyttävästi ratkaisuja, jotka ovat ammattialalla ja työelämässä uusia ja merkityksellisiä
· määrittelee tyydyttävästi opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai kehittämistehtävät
· soveltaa tyydyttävästi työtapoja ja menetelmiä
· yhdistää tyydyttävästi valitsemansa menetelmät ja työtavat opinnäytetyön tavoitteisiin
· raportoi tyydyttävästi tulokset/tuotteen
· raportoi tyydyttävästi tulosten/tuotteen sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin tai ympäristöihin.
· työskentelee tyydyttävästi tutkimus- ja kehitystyön ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
· arvioi tyydyttävästi työn luotettavuutta, eettisyyttä ja prosessia
· työskentelee tyydyttävästi yhteistyössä muiden kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja
· laatii tyydyttävästi opinnäytetyön, jonka rakenne ja muoto ovat työn tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimus- tai kehittämistehtävien mukainen
· käyttää opinnäytetyössä tyydyttävästi asiantuntevaa ammattikieltä
· viestii asiantuntijana tyydyttävästi opinnäytetyöstä ja sen tuloksista kohderyhmille · perustelee ja arvioi tyydyttävästi ammatillista toimintaa, ratkaisuja ja tuloksia
· soveltaa näyttöön perustuvaa lähdeaineistoa tyydyttävästi
· noudattaa tyydyttävästi lähteiden merkintää koskevia ohjeita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
· suunnittelee ja rajaa aiheen hyvin
· aihe on hyvin merkittävä, ajankohtainen ja vaativa ammattialalla ja työelämässä
· muodostaa oman ammattialan tietoperustan hyvin opinnäytetyönsä pohjaksi
· kehittää hyvin oman alansa ammatillista osaamista
· tuottaa opinnäytetyössään hyvin ratkaisuja, jotka ovat ammattialalla ja työelämässä uusia ja merkityksellisiä
· määrittelee hyvin opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai kehittämistehtävät
· soveltaa hyvin työtapoja ja menetelmiä
· yhdistää hyvin valitsemansa menetelmät ja työtavat opinnäytetyön tavoitteisiin
· raportoin hyvin tulokset/tuotteen
· raportoi hyvin tulosten/tuotteen sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin tai ympäristöihin
· työskentelee hyvin tutkimus- ja kehitystyön ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
· arvioi hyvin työn luotettavuutta, eettisyyttä ja prosessia
· työskentelee hyvin vastuullisesti, itseohjautuvasti ja yhteistyössä muiden kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja
· käyttää opinnäytetyössä hyvin asiantuntevaa ammattikieltä
· viestii asiantuntijana hyvin opinnäytetyöstä ja sen tuloksista kohderyhmille
· perustelee ja arvioi hyvin ammatillista toimintaa, ratkaisuja ja tuloksia
· soveltaa näyttöön perustuvaa lähdeaineistoa hyvin
· noudattaa hyvin lähteiden merkintää koskevia ohjeita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
· suunnittelee ja rajaa aiheen erinomaisesti
· aihe on erittäin merkittävä, ajankohtainen ja vaativa ammattialalla ja työelämässä
· muodostaa erinomaisesti oman ammattialansa tietoperustan opinnäytetyönsä pohjaksi
· kehittää erinomaisesti oman alansa ammatillista osaamista
· tuottaa erinomaisesti opinnäytetyössään ratkaisuja, jotka ovat ammattialalla ja työelämässä uusia ja merkityksellisiä
· määrittelee erinomaisesti opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai kehittämistehtävät
· soveltaa erinomaisesti työtapoja ja menetelmiä
· yhdistää erinomaisesti valitsemansa menetelmät ja työtavat opinnäytetyön tavoitteisiin · raportoi erinomaisesti tulokset/tuotteen sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin tai ympäristöihin
· työskentelee erinomaisesti tutkimus- ja kehitystyön ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
· arvioi erinomaisesti työn luotettavuutta, eettisyyttä ja prosessia
· työskentelee erittäin vastuullisesti, itseohjautuvasti ja yhteistyössä muiden kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja
· laatii erinomaisen opinnäytetyön, jonka rakenne ja muoto ovat työn tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimus- tai kehittämistehtävien mukainen
· käyttää opinnäytetyössä erinomaisesti asiantuntevaa ammattikieltä
· viestii asiantuntijana erinomaisesti opinnäytetyöstä ja sen tuloksista kohderyhmille
· perustelee ja arvioi erinomaisesti ammatillista toimintaa, ratkaisuja ja tuloksia
· soveltaa näyttöön perustuvaa lähdeaineistoa erinomaisesti
· noudattaa erinomaisesti lähteiden merkintää koskevia ohjeita

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
• argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Raatikainen
 • Mika Säteri
 • Severi Haapala
Vastuuhenkilö

Severi Haapala

Opiskelijaryhmät
 • KXH23S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelu- ja ohjauskäytännöt. Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja pystyy työstämään sen pohjalta henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Opiskelija tunnistaa omaan oppimiseensa liittyvät vahvuudet ja kehittämiskohteet. Opiskelijalla on valmiuksia kansainvälisyysosaamisensa kehittämiseen ja tavoitteelliseen urasuunnitteluun. Opiskelija on tutustunut esitys- ja teatteriteknisen alan työympäristöön.

Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Opiskelija osaa toimia opiskeluun liittyvässä tietoteknisessä ympäristössä. Opiskelija osaa käyttää opinnoissa tarvittavia tietojärjestelmiä, toimisto-ohjelmistoja ja yhteisöllisen median työvälineitä.

Sisältö

- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö sekä korkeakouluopiskelun keskeisimmät ohjeet ja säännöt
- ohjaus- ja opiskelukäytännöt, oppimis- ja opiskelutaidot, opetussuunnitelmat, opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
- opiskelijapalvelut
- alakohtainen työelämätieto ja kansainvälisyysosaaminen
- asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet
- esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
- viestinnän suunnittelu ja arviointi
- digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt
- opiskelujen kannalta keskeiset Metropolian tietojärjestelmät, toimisto-ohjelmistojen käyttö ja yhteisöllisen median työvälineet

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäluennot
Harjoitustehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa. Lähiopetuksen tiedot löytyvät lukujärjestyksestä https://lukkarit.metropolia.fi/.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyy käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija havainnoi omaa oppimistaan. Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee opiskelun käytänteet ja käyttää sujuvasti opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija tunnistaa oman oppimisensa vahvuudet ja kehittämiskohteet. Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee opiskelun käytänteet ja käyttää sujuvasti opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Hän reflektoi omaa oppimistaan ja on valmis kehittämään oppimisvalmiuksiaan. Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osoittaa halua kehittyä asiantuntijan viestintä-ja vuorovaikutustaidoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva-arviointi
Harjoitustehtävien arviointi

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 5

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Raatikainen
 • Mika Säteri
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • AVOINAMK_S23-K25_KXH
  AVOINAMK_S23-K25_KXH_Esitys- ja teatteritekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelu- ja ohjauskäytännöt. Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja pystyy työstämään sen pohjalta henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Opiskelija tunnistaa omaan oppimiseensa liittyvät vahvuudet ja kehittämiskohteet. Opiskelijalla on valmiuksia kansainvälisyysosaamisensa kehittämiseen ja tavoitteelliseen urasuunnitteluun. Opiskelija on tutustunut esitys- ja teatteriteknisen alan työympäristöön.

Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Opiskelija osaa toimia opiskeluun liittyvässä tietoteknisessä ympäristössä. Opiskelija osaa käyttää opinnoissa tarvittavia tietojärjestelmiä, toimisto-ohjelmistoja ja yhteisöllisen median työvälineitä.

Sisältö

- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö sekä korkeakouluopiskelun keskeisimmät ohjeet ja säännöt
- ohjaus- ja opiskelukäytännöt, oppimis- ja opiskelutaidot, opetussuunnitelmat, opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
- opiskelijapalvelut
- alakohtainen työelämätieto ja kansainvälisyysosaaminen
- asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet
- esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
- viestinnän suunnittelu ja arviointi
- digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt
- opiskelujen kannalta keskeiset Metropolian tietojärjestelmät, toimisto-ohjelmistojen käyttö ja yhteisöllisen median työvälineet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyy käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija havainnoi omaa oppimistaan. Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee opiskelun käytänteet ja käyttää sujuvasti opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija tunnistaa oman oppimisensa vahvuudet ja kehittämiskohteet. Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee opiskelun käytänteet ja käyttää sujuvasti opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Hän reflektoi omaa oppimistaan ja on valmis kehittämään oppimisvalmiuksiaan. Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osoittaa halua kehittyä asiantuntijan viestintä-ja vuorovaikutustaidoissa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

27.11.2023 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kai Talonpoika
Vastuuhenkilö

Kai Talonpoika

Tavoitteet

Opiskelija tuntee omaan alaansa liittyviä eettisiä haasteita.
Opiskelija hallitsee kriittiseen ajatteluun liittyviä työkaluja, ja osaa tarkastella omaa muotoilijuuttaan kriittisesti.
Opiskelija ymmärtää oman vastuunsa muotoilijana.

Sisältö

- etiikka ja kriittisyys
- yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
- design-aktivismi
- tiedostava viestintä

Oppimateriaalit

Opettajan oppimateriaali julkaistaan OMAn työtilassa.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia, itsenäiset tehtävät 100 %

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee tiedostavan muotoilun käsitteistöä. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija tietää opintojakson keskeiset sisällöt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien suoritus, arviointi Hyväksytty / hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 07.11.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katri Laitinen
Vastuuhenkilö

Katri Laitinen

Tavoitteet

Opiskelija kertaa ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja laajentaa sanavarastoaan kurssilla. Opiskelija kehittää suullista ja kirjallista kielen ymmärtämistä sekä tuottamista.

Sisältö

- Kieliopin keskeiset rakenteet
- Sanavaraston laajentaminen
- Ruotsin kielen kuuntelemisen ja lukemisen harjoitteleminen
- Suullisen ja kirjallisen kielen tuottamisen harjoitteleminen

Aika ja paikka

Kurssi järjestetään tiistaisin klo 15.15-16.45 kampuksella 5.9.-7.11. välisenä aikana

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Läsnäolo lähiopetuksessa, itsenäinen opiskelu tuntien ulkopuolella, 2 op = 54 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ruotsin kielen perusrakenteita. Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
Tehtävien suorittaminen.
Arviointi hyväksytty/hylätty.

Esitietovaatimukset

Lukion ruotsin kielen kurssi tai vastaava

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 05.03.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katri Laitinen
Vastuuhenkilö

Katri Laitinen

Tavoitteet

Opiskelija kertaa ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja laajentaa sanavarastoaan kurssilla. Opiskelija kehittää suullista ja kirjallista kielen ymmärtämistä sekä tuottamista.

Sisältö

- Kieliopin keskeiset rakenteet
- Sanavaraston laajentaminen
- Ruotsin kielen kuuntelemisen ja lukemisen harjoitteleminen
- Suullisen ja kirjallisen kielen tuottamisen harjoitteleminen

Aika ja paikka

Kurssi järjestetään tiistaisin klo 15.15-16.45 kampuksella. Viikolla 7 opetusta on sekä ti 13.2. että to 15.2.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Läsnäolo lähiopetuksessa, itsenäinen opiskelu tuntien ulkopuolella, 2 op = 54 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ruotsin kielen perusrakenteita. Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
Tehtävien suorittaminen.
Arviointi hyväksytty/hylätty.

Esitietovaatimukset

Lukion ruotsin kielen kurssi tai vastaava

Ilmoittautumisaika

01.10.2022

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH21S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja esitystekniikan asiantuntijan näkökulmasta ja soveltaa omaa monialaista esitysteknistä osaamistaan työtehtävissä. Opiskelija toimii ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa työskennellä monikulttuurisessa työyhteisössä ja asiakasympäristössä. Opiskelija kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa. Hän osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin. Opiskelija kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja arvioimaan oman toimintansa vaikutuksia. Opiskelija osaa ottaa työssään huomioon alansa globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia. Hän osaa raportoida ja dokumentoida työprosesseja.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä. Harjoittelun raportointi ja/tai presentointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty harjoittelu edellyttää loppuraportin kirjoittamista ja/tai harjoittelun presentointia. Raportti/presentaatio ilmentää opiskelijan ammatillista kasvua harjoittelun aikana sekä kykyä arvioida kriittisesti omaa toimintaa esitys- ja teatteritekniikan ammattilaisena.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa noin 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa. Lähtökohtaisesti opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Lisätiedot tutkinto-ohjelman harjoitteluohjeessa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mikko Pirinen
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXH20S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja esitystekniikan asiantuntijan näkökulmasta ja soveltaa omaa monialaista esitysteknistä osaamistaan työtehtävissä. Opiskelija toimii ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa työskennellä monikulttuurisessa työyhteisössä ja asiakasympäristössä. Opiskelija kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa. Hän osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin. Opiskelija kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja arvioimaan oman toimintansa vaikutuksia. Opiskelija osaa ottaa työssään huomioon alansa globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia. Hän osaa raportoida ja dokumentoida työprosesseja.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä. Harjoittelun raportointi ja/tai presentointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty harjoittelu edellyttää loppuraportin kirjoittamista ja/tai harjoittelun presentointia. Raportti/presentaatio ilmentää opiskelijan ammatillista kasvua harjoittelun aikana sekä kykyä arvioida kriittisesti omaa toimintaa esitys- ja teatteritekniikan ammattilaisena.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa noin 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa. Lähtökohtaisesti opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Lisätiedot tutkinto-ohjelman harjoitteluohjeessa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 18.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Mikko Pirinen

Opiskelijaryhmät
 • KXHAVOIN
  Esitystekniikan avoin amk
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esitys- ja teatteriteknisten valojärjestelmien laitteet, niiden ominaisuudet, käyttömahdollisuudet, toimintaperiaatteet sekä järjestelmien erityisvaatimukset. Opiskelija osaa soveltaa ammattialan tietoperustaa yksinkertaisiin valojärjestelmiin. Opiskelija osaa lukea järjestelmiin liittyviä dokumentteja. Opiskelija hahmottaa valotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija tietää järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit ja osaa ottaa ne huomioon.

Sisältö

- valotekniset järjestelmät, laitteet ja niiden toimintaperiaatteet
- valo-ohjausjärjestelmän suunnitteluperiaatteet
- järjestelmiin liittyvät verkkoratkaisut ja ohjelmistot
- valotekniikan dokumentoinnissa käytettävät symbolit ja merkinnät
- järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit ja -käytännöt

Oppimateriaalit

Kurssin materiaalit jaetaan Google Classroom -työtilan kautta.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus verkossa (Zoom)
Kontaktiopetus kampuksella
Itsenäiset tehtävät ja ryhmätyöt verkkoalustalla (Google Classroom)

Kurssin opetussessiot ovat osin etäsessioita Zoom-alustalla ja osin lähisessioita kampuksella.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijoiden vierailijaluentoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetussessiot 36h
Tehtävät ja työskentely Classroom-työtilassa 64h

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutuksen kontaktiopetussessioita tallennetaan esim. Microsoft Stream -palveluun kurssilaisten käytettäväksi Moodle- ja Google Classroom -alustojen kautta. Tallenteita säilytetään enimmillään 2 vuotta. Mikäli opiskelija ei halua osallistua tallennuksiin, on hänen otettava yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa opetuksessa. Poissaolon korvaavasta menettelystä sovitaan vastuuopettajan kanssa. Opetuksen aikataulu löytyy Lukkarista. Lisätiedot opintojakson työpajaosuuksista löytyy erillisestä dokumentista. Kaikki opintojakson osuudet tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa valojärjestelmän keskeisimmät periaatteet ja eri laitteiden merkityksen järjestelmässä. Opiskelija ymmärtää valotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa hakea valotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää valojärjestelmien keskeisimmät periaatteet ja eri laitteiden toiminnan järjestelmässä. Hän osaa soveltaa ammattialan tietoperustaa ja teknistä dokumentaatiota valotekniikkaan liittyvissä tehtävissä. Opiskelija hahmottaa valotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea valotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää valojärjestelmien periaatteet ja eri laitteiden toiminnan järjestelmässä kattavasti. Opiskelija käyttää järjestelmällisesti teknistä dokumentaatiota ja ammattialan tietoperustaa valoteknisissä tehtävissä. Hän hahmottaa valotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä omassa toiminnassaan ja edistää koko työryhmän turvallista työskentelyä. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea ja jäsentää valotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa valojärjestelmän keskeisimmät periaatteet ja eri laitteiden merkityksen järjestelmässä. Opiskelija ymmärtää valotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa hakea valotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät (Google Classroom) 80%
Osallistuminen ja kontaktisessioiden tehtävät 20%

Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä. Opettaja tiedottaa osaamisen näyttötavasta viimeistään opinnon alkaessa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Severi Haapala
Vastuuhenkilö

Essi Santala

Opiskelijaryhmät
 • KXH23S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esitys- ja teatteriteknisten valojärjestelmien laitteet, niiden ominaisuudet,
käyttömahdollisuudet, toimintaperiaatteet sekä järjestelmien erityisvaatimukset. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa toimivan valo-ohjausjärjestelmän sekä käyttää sitä tyypillisissä tilanteissa. Opiskelija osaa lukea ja laatia järjestelmiin liittyviä dokumentteja. Opiskelija hahmottaa valotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija tietää järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit ja osaa ottaa ne huomioon järjestelmää rakennettaessa ja käytettäessä. Opiskelija osaa soveltaa taitojaan käytännössä.

Sisältö

- valotekniset järjestelmät, laitteet ja niiden toimintaperiaatteet
- liikkuvien valaisimien perusperiaatteet ja tekniset ominaisuudet
- valo-ohjausjärjestelmän suunnitteluperiaatteet
- valopöytien ohjelmointi
- järjestelmiin liittyvät verkkoratkaisut ja ohjelmistot
- valotekniikan dokumentoinnissa käytettävät symbolit ja merkinnät
- järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit ja -käytännöt

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitukset
Työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa lähiopetuksessa. Lähiopetuksen tiedot löytyvät lukujärjestyksestä https://lukkarit.metropolia.fi/.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa rakentaa toimivan valo-ohjausjärjestelmän ja käyttää järjestelmän laitteita osana työryhmää. Opiskelija hahmottaa valotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa hakea valotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa toimivan valo-ohjausjärjestelmän ja käyttää järjestelmän laitteita itsenäisesti. Hän soveltaa ammattialan tietoperustaa ja teknistä dokumentaatiota suunnittelu- ja rakennustyössään. Opiskelija hahmottaa valotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea valotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa toimivan valo-ohjausjärjestelmän ja käyttää järjestelmän laitteita itsenäisesti. Hän perustelee suunnitteluratkaisunsa soveltaen ammattialan tietoperustaa. Opiskelija käyttää järjestelmällisesti teknistä dokumentaatiota suunnittelu- ja rakennustyössään. Hän hahmottaa valotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä omassa toiminnassaan ja edistää koko työryhmän turvallista työskentelyä. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea ja jäsentää valotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa rakentaa toimivan valo-ohjausjärjestelmän ja käyttää järjestelmän laitteita osana työryhmää. Opiskelija hahmottaa valotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa hakea valotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja
Harjoitustyöt
Valotekniikan näyttötyöt

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Severi Haapala
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Timo Hiekkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXH22S2
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esitys- ja teatteriteknisten videojärjestelmien laitteet, niiden ominaisuudet, käyttömahdollisuudet, toimintaperiaatteet sekä järjestelmien erityisvaatimukset. Opiskelija osaa soveltaa ammattialan tietoperustaa yksinkertaisiin videojärjestelmiin. Hän osaa lukea järjestelmiin liittyviä dokumentteja ja ymmärtää digitaalisen videon peruskäsitteet. Opiskelija hahmottaa videotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija tietää järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit ja osaa ottaa ne huomioon.

Sisältö

- videotekniset järjestelmät, laitteet ja niiden toimintaperiaatteet
- järjestelmiin liittyvät signaalinsiirto- ja verkkoratkaisut
- videoteknisten järjestelmien dokumentoinnissa käytettävät symbolit ja merkinnät
- järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit ja -käytännöt

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa videojärjestelmän keskeisimmät periaatteet ja eri laitteiden merkityksen järjestelmässä. Opiskelija ymmärtää videotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa hakea videotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää videojärjestelmien keskeisimmät periaatteet ja eri laitteiden toiminnan järjestelmässä. Hän osaa soveltaa ammattialan tietoperustaa ja teknistä dokumentaatiota videotekniikkaan liittyvissä tehtävissä. Opiskelija hahmottaa videotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea videotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää videojärjestelmien periaatteet ja eri laitteiden toiminnan järjestelmässä kattavasti. Opiskelija käyttää järjestelmällisesti teknistä dokumentaatiota ja ammattialan tietoperustaa videoteknisissä tehtävissä. Hän hahmottaa videotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä omassa toiminnassaan ja edistää koko työryhmän turvallista työskentelyä. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea ja jäsentää videotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa videojärjestelmän keskeisimmät periaatteet ja eri laitteiden merkityksen järjestelmässä. Opiskelija ymmärtää videotekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa hakea videotekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Severi Haapala
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Severi Haapala

Opiskelijaryhmät
 • KXH23S1
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esitys- ja teatteriteknisten äänijärjestelmien laitteet, niiden ominaisuudet,
käyttömahdollisuudet, toimintaperiaatteet sekä järjestelmien erityisvaatimukset. Opiskelija
osaa lukea järjestelmiin liittyviä dokumentteja. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa toimivan äänijärjestelmän sekä käyttää sitä tyypillisissä tilanteissa. Opiskelija hahmottaa äänitekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija tietää järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit ja osaa ottaa ne huomioon järjestelmää rakennettaessa ja käytettäessä. Opiskelija osaa soveltaa taitojaan käytännössä.

Sisältö

- äänitekniset järjestelmät, laitteet ja niiden toimintaperiaatteet
- järjestelmiin liittyvät ohjelmistot, signaalinsiirto- ja verkkoratkaisut
- äänijärjestelmän suunnitteluperiaatteet
- äänitekniikan dokumentoinnissa käytettävät symbolit ja merkinnät
- äänipöytien käyttäminen
- järjestelmiin liittyvät turvallisuusriskit ja -käytännöt

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa rakentaa toimivan äänijärjestelmän ja käyttää järjestelmän laitteita osana työryhmää. Opiskelija hahmottaa äänitekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa hakea äänitekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa toimivan äänijärjestelmän ja käyttää järjestelmän laitteita itsenäisesti. Hän soveltaa ammattialan tietoperustaa ja teknistä dokumentaatiota suunnittelu- ja rakennustyössään. Opiskelija hahmottaa äänitekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea äänitekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa toimivan äänijärjestelmän ja käyttää järjestelmän laitteita itsenäisesti. Hän perustelee suunnitteluratkaisunsa soveltaen ammattialan tietoperustaa. Opiskelija käyttää järjestelmällisesti teknistä dokumentaatiota suunnittelu- ja rakennustyössään. Hän hahmottaa äänitekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä omassa toiminnassaan ja edistää koko työryhmän turvallista työskentelyä. Opiskelija osaa itsenäisesti hakea ja jäsentää äänitekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa rakentaa toimivan äänijärjestelmän ja käyttää järjestelmän laitteita osana työryhmää. Opiskelija hahmottaa äänitekniikan merkityksen esitystoiminnan osana ja tuntee ammattialan työnkuvat. Opiskelija noudattaa alan turvallisuuskäytäntöjä toiminnassaan. Opiskelija osaa hakea äänitekniikkaan liittyvää tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa.

Lisätiedot

Suositeltavat muut opinnot: Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.