Siirry suoraan sisältöön

Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin sisältyy 30 opintopisteen työharjoittelu. Työharjoittelu toteutuu pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden keväällä tai neljännen vuoden syksyllä. Opiskelija voi tehdä harjoittelun yhdessä tai kahdessa jaksossa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Jatko-opinnot

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Elokuvan ja television tutkinto-ohjelmassa on mahdollisuus painottua kuvan ja leikkauksen, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai median sisällöntuotannon opintoihin. Medianomilla on perusammattitaito sisällöntuotannon eri alueilla ja edellytykset kasvaa itsenäiseksi, yhteistyökykyiseksi, tutkivaan työotteeseen sekä vastuulliseen toimintaan kykeneväksi ammattilaiseksi. Medianomit toimivat innovatiivisesti ja luovasti media-alan nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja osaavat kehittää alan toimintaympäristöjä. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Elokuva ja televisio -koulutuksesta valmistunut medianomi voi työskennellä alan tuotantoyhtiöissä, mediataloissa joko julkisella tai yksityisellä sektorilla, tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija hallitsee oman erikoistumisalansa ilmaisun, muodon ja kerrontatavan sekä alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Hän osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja, markkinoida osaamistaan sekä toimia yhteistoiminnallisen ja luovan tuotantotiimin jäsenenä. Hän tietää alan historian, tutkimusperinteen, etiikan, lainsäädännön ja toimintaympäristön perusteet. Hän omaa tarvittavat tiedonhankinta-, analysointi- ja viestintätaidot sekä vieraan kielen taidot. Hänellä on valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Hän tuntee alan yhteiskunnallistaloudelliset yhteydet ja liiketoimintamallit. Hän voi toimia myös yrittäjänä sekä kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Valmistuminen

Tutkintovaatimusten ja opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihtoon lähtemistä suositellaan pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden syksyllä tai keväällä.

Erityispääsyvaatimukset

Soveltuvuutta opintoihin testaavat ennakkotehtävät ja valintakokeet.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopiskelu

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Aura Kaarivuo
PL 4040, 00079 Metropolia
Puh: 040 179 7459
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Elokuva ja televisio
Tunnus
(KXC23S2)
Elokuva ja televisio
Tunnus
(KXC21S2)
Elokuva ja televisio
Tunnus
(KXC19S2)
Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_KÄ
  KXC22 Kuva ja ääni
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC22_KS
  KXC22 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC22_T
  KXC22 Tuotanto
 • KXC22S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu tutkimusmetodeihin.
Opiskelija tutustuu representaation merkitykseen.
Opiskelija osaa tulkita henkilöhahmoja ja niiden merkityksiä.
Opiskelija osaa poimia audiovisuaalisesta kerronnasta henkilöhahmoja ja analysoida niiden funktiota tarinassa.
Opiskelija tutustuu moninaisuuteen suomalaisella mediakentällä.
Opiskelija osaa kerätä ja tulkita dataa.
Opiskelija osaa esittää dataa selkeästi hahmotettavassa muodossa.

Sisältö

- Audiovisuaalisen narratiivin henkilöhahmojen kartoitus.
- Henkilöhahmojen moninaisuuden ja funktion analysointi.
- Kotimaisten elokuvien ja draamasarjojen hahmojen tulkinta.
- Tutkimuksen perustaitojen ymmärrys.
- Etiikan perusteisiin tutustuminen.
- Representaatio kysymyksiin tutustuminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa tehtävät. Opiskelija osaa tulkita narratiivia ja kirjata ylös tulkintansa. Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja suorittaa itsenäisesti tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa toimia sekä itsenäisesti että aktiivisena toimijana ryhmässä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa toimia sekä itsenäisesti että aktiivisena toimijana ryhmässä. Opiskelija osoittaa oma-aloitteista kiinnostusta aihealueeseen ja hallitsee sen selkeästi vaadittua perustaitoa paremmin.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 08.03.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Kostiainen
 • Annakaisa Sukura
 • Sampsa Huttunen
 • Kai Ansio
Vastuuhenkilö

Sampsa Huttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_KÄ
  KXC22 Kuva ja ääni
 • KXC22_KS
  KXC22 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC22_T
  KXC22 Tuotanto
 • KXC22S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee dokumentielokuvan historiaa, teoriaa ja erilaisia dokumenttielokuvan tyyppejä ja ymmärtää niiden kerronnalliset erityispiirteet. Opiskelija tuntee erilaisia dokumentin rakenteita ja ymmärtää niiden kerronnalliset erityispiirteet. Opiskelija tuntee työhönsä liittyvät eettiset periaatteet ja säännökset ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa tehdä ennakkotutkimusta aiheestaan ja kehitellä sen pohjalta pienimuotoisen dokumentin käsikirjoituksen. Hän osaa esitellä dokumenttielokuvansa aiheen kirjallisesti ja suullisesti.

Opiskelija tietää tekijänoikeuslain sekä tekijänoikeuksien haltijat dokumenttituotannossa ja osaa huomioida muiden tekijänoikeuksien haltijoiden teosten käytön elokuvassa. Opiskelija osaa tehdä tuotannossa tarvittavat esiintyjäsopimukset ja hankkia kuvausluvat. Opiskelija osaa purkaa käsikirjoituksen kustannusarvioksi, tuotantosuunnitelmaksi ja kuvausaikatauluksi. Opiskelija tietää dokumentin työnkulun (workflow). Opiskelija osaa tehdä dokumentin kuva- ja äänisuunnitelman ja valita siihen sopivan kaluston. Hän osaa esitellä ja perustella omia tuotannollisia ja taiteellisia näkemyksiään muulle työryhmälle.

Sisältö

- dokumentaarisen elokuvan historia, teoria ja dramaturgia
- dokumenttielokuvan lajit
- dokumentin ideointi
- dokumentin ennakkotutkimus, kehittely, käsikirjoitus ja esittely
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- tekijänoikeudet ja niihin liittyvät sopimukset
- esiintyjäsopimukset ja kuvausluvat
- dokumentin kuva- ja äänisuunnittelu
- ammattietiikka ja lainsäädäntö

Aika ja paikka

Kevät 2024.

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaalit

Tentti kirja:
Jouko Aaltonen: Seikkailu todellisuuteen.

Muut kirjallisuus:

Kevin Lindenmuth: The Documentary Moviemaking Course : The Starter Guide to Documentary Filmmaking
Kelly Anderson & Martin Lucas: Documentary Voice & Vision
Jouko Aaltonen: Todellisuuden vangit vapauden valtakunnassa
Bill Nichols: Introduction to Documentary, Third Edition
Jonathan Kahana & Charles Musser: The Documentary Film Reader : History, Theory, Criticism
David Saunders: Documentary
Susanna Helke: Nanookin jälki
Timo Korhonen: Hyvän reunalla
Jacob Bricca: Documentary Editing

Opetusmenetelmät

Luennot, kirjallisuus / taustamateriaali, harjoitukset ja projekti. Osallistuminen Docpoint festivaaliin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia työelämävierailijoita

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

On-line tentti
28.2.

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot-menettelystä sovittava vastuuopettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 110h
Tehtävät 100h
Tentti ja kirjallisuus 40h
Dockpoint 50h
Dokumentin ideointi ja pitchaus 70h

Osallistuminen kontaktiopetukseen vähintää 80%, tehtävien suoritus vähintään 100%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää oppilaitoksen tuotantoympäristön ja osaa joiltain osin käyttää teknistä kalustoa ja varausjärjestelmää.
Opiskelija osaa tyydyttävästi tehdä ennakkotutkimusta aiheestaan ja toteuttaa sen pohjalta pienimuotoisen dokumentin käsikirjoituksen. Opiskelija tietää miten esitellä dokumenttielokuvansa aihe kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelija osaa tehdä dokumentin kuva- ja äänisuunnitelman tyydyttävästi ja tunnistaa siihen sopivaa kalustoa.
Opiskelija tietää dokumenttituotantoon liittyvän keskeisen lainsäädännön ja tekijänoikeudet sekä työhönsä liittyvät eettiset periaatteet ja säännökset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tietää oppilaitoksen tuotantoympäristön ja osaa käyttää teknistä kalustoa ja varausjärjestelmää.
Opiskelija osaa hyvin tehdä ennakkotutkimusta aiheestaan ja kehitellä sen pohjalta pienimuotoisen dokumentin käsikirjoituksen. Opiskelija osaa esitellä ja perustella dokumenttielokuvansa aiheen kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelija osaa tehdä dokumentin kuva- ja äänisuunnitelman ja valita siihen sopivan kaluston.
Opiskelija tietää dokumenttituotantoon liittyvän keskeisen lainsäädännön ja tekijänoikeudet sekä työhönsä liittyvät eettiset periaatteet ja säännökset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa oppilaitoksen tuotantoympäristön ja käyttää sujuvasti teknistä kalustoa ja varausjärjestelmää. Opiskelija osaa tehdä monipuolisesti ennakkotutkimusta aiheestaan ja kehitellä sen pohjalta pienimuotoisen dokumentin käsikirjoituksen. Opiskelija osaa esitellä dokumenttielokuvansa aiheen kirjallisesti ja suullisesti, sekä ja perustella omia tuotannollisia ja taiteellisia näkemyksiään. Opiskelija osaa tehdä dokumentin kuva- ja äänisuunnitelman ja valita siihen sopivia erilaisia kalustoja. Opiskelija tietää dokumenttituotantoon liittyvän keskeisen lainsäädännön ja tekijänoikeudet sekä työhönsä liittyvät eettiset periaatteet ja säännökset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Tentti
tehtävien arviointi
Itsearviointi
opettajien loppuarviointi
läsnäolo

Esitietovaatimukset

Fiktioelokuva 1 tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 15.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Kostiainen
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Annakaisa Sukura
 • Sampsa Huttunen
 • Kai Ansio
Vastuuhenkilö

Kai Ansio

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_KÄ
  KXC22 Kuva ja ääni
 • KXC22_KS
  KXC22 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC22_T
  KXC22 Tuotanto
 • KXC22S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa tietojaan dokumenttielokuvan tuotannosta oppilaitoksen tuotantoympäristössä.

Opiskelija tietää dokumentin ohjaamisen perusteet. Hän osaa toteuttaa lyhyen dokumenttielokuvan. Opiskelija osaa työskennellä tuotantoryhmässä ja toimia tuotannossa useassa eri ammattiroolissa. Opiskelija osaa toteuttaa dokumentin kuvauksen ja valaisun sekä kenttä-äänityksen. Opiskelija osaa toteuttaa dokumentin kuva- ja äänileikkauksen sekä muut tarvittavat jälkityöt.

Hän tietää erilaisia julkaisu- ja levityskanavia lyhyelle dokumenttielokuvalle ja osaa tehdä levityssuunnitelman. Hän osaa tiedottaa ja markkinoida dokumenttiaan.

Sisältö

- oppilaitoksen tuotantoympäristö
- harjoituselokuvan toteutus oman ammattisuuntautumisen mukaisesti
- dokumenttielokuvan ohjauksen perusteet
- dokumentin kuvaus, valaisu ja leikkaus
- värinmäärittely ja esityskopion teko
- dokumenttielokuvan kenttä-äänittäminen, äänileikkaus ja miksaus
- tekstittäminen ja av-kääntäminen englanniksi
- dokumenttielokuvien levityssuunnitelma
- tiedottaminen ja markkinointi
- ryhmätyötaidot
- henkilökohtaisen ammattisuuntautumisen kehittäminen ja syventäminen

Aika ja paikka

Kevät 2023. Hämeentie 135

Oppimateriaalit

Jouko Aaltonen: Seikkailu todellisuuteen.
Kevin Lindenmuth: The Documentary Moviemaking Course : The Starter Guide to Documentary Filmmaking
Kelly Anderson & Martin Lucas: Documentary Voice & Vision

Opetusmenetelmät

Luennot, kirjallisuus / taustamateriaali, projektioppiminen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia työelämävierailijoita. Yhteistyö kulttuurituottajien ja säveltäjien kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei.
Valmiit projektit 10.5.

Kansainvälisyys

Dokumenttielokuvien tekstitys
Festivaalilevitys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen kontaktiopetukseen vähintää 80%, tehtävien suoritus vähintään 90%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää dokumentin ohjaamisen perusteita. Opiskelija osaa työskennellä tuotantoryhmässä ja toimia tuotannossa joissain ammattirooleissa. Opiskelija osallistuu dokumentin kuvaukseen ja valaisuun sekä kenttä-äänitykseen. Opiskelija osaa toteututtaa dokumentin kuva- ja äänileikkauksen sekä muut tarvittavat jälkityöt tyydyttävästi. Hän tietää erilaisia julkaisu- ja levityskanavia dokumentille ja tietää markkinoinnin merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa dokumentin ohjaamisen perusteet. Opiskelija osaa työskennellä tuotantoryhmässä ja toimia tuotannossa eri ammattirooleissa. Opiskelija osaa toteuttaa dokumentin kuvauksen ja valaisun sekä kenttä-äänityksen. Opiskelija osaa toteututtaa dokumentin kuva- ja äänileikkauksen sekä muut tarvittavat jälkityöt. Hän tietää erilaisia julkaisu ja levityskanavia dokumentille ja osaa markkinoida dokumenttiaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa dokumentin ohjaamisen perusteet kiitettävästi. Opiskelija osaa työskennellä tuotantoryhmässä ja toimia tuotannossa eri ammattirooleissa monipuolisesti. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa dokumentin kuvauksen ja valaisun sekä kenttä-äänityksen. Opiskelija osaa sujuvasti totetuttaa dokumentin kuva- ja äänileikkauksen sekä muut tarvittavat jälkityöt. Hän etsii dokumentilleen erilaisia julkaisu- ja levityskanavia ja osaa osaa markkinoida dokumenttiaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektin arviointi
vertaisarviointi
opettajien loppuarviointi
läsnäolo
Osallistuminen projektityöhön

Esitietovaatimukset

Dokumentti 1 tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vilja Roihu
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Annakaisa Sukura
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija tuntee fiktiivisten ja ei-fiktiivisten jatkuvajuonisten sarjojen sisällölliset ja tuotannolliset ominaispiirteet. Opiskelija soveltaa tarinankerronnallisia taitojaan sarjakonseptin kehittelyssä.

Opiskelija tuntee tilaajan, tuottajan, käsikirjoittajan ja ohjaajan yhteistyön ammattimaisissa sarjatuotannoissa. Opiskelija soveltaa fiktiotuotannon tietojaan sarjakonseptin suunnittelussa. Hän ymmärtää ryhmätyön merkityksen ja osaa toimia ryhmän osana. Opiskelija tietää miten sarjakonseptia kehitetään, työstetään ja pitchataan. Hän ymmärtää kohderyhmän merkityksen ja syventää osaamistaan ohjelmien levitysalustoista. Opiskelija osaa purkaa tuotannollistaiteellisesti jatkuvajuonisen sarjan käsikirjoituksen. Opiskelija tietää kotimaisten ja kansainvälisten yhteistuotantojen perusperiaatteet. Hän tuntee sarjatuotannon budjetoinnin, rahoituksen ja keskeiset sopimukset kotimaisissa ja kansainvälisessä ympäristössä.

Sisältö

- jatkuvajuonisten sarjojen ominaispiirteet (fiktiiviset ja ei-fiktiiviset sarjat)
- kehittelyprosessin suunnittelu ja aikatauluttaminen
- ideointi- ja käsikirjoitusprosessin vaiheet
- ryhmätyötaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- tuotannolliset mallit ja projektinhallinta
- sarjojen levitysalustat ja kohderyhmät
- kansainvälisten yhteistuotantojen mallit ja keskeiset sopimukset
- ammattimainen sarjakonseptin esittelypaketti
- pitchaaminen
- henkilökohtaisen ammattisuuntautumisen kehittäminen ja syventäminen
- toteutuksen painotus vaihtelee vuosittain (fiktio- tai realitysarjan konsepti)

Opetusmenetelmät

luennot
vierailut
itsenäiset tehtävät
ryhmätehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luento 40&
vierailu 5%
itsenäiset ja ryhmätehtävät 55%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Hän tietää fiktiivisten ja ei-fiktiivisten jatkuvajuonisten sarjojen sisällölliset ja tuotannolliset ominaispiirteet. Opiskelija tunnistaa tilaajan, tuottajan, käsikirjoittajan ja ohjaajan yhteistyön ammattimaisissa sarjatuotannoissa. Opiskelija osallistuu sarjakonseptin suunnitteluun ja kehittelyyn. Opiskelija tietää sarjatuotantojen eri kohderyhmiä ja levitysalustoja. Opiskelija tietää miten puretaan tuotannollistaiteellisesti jatkuvajuonisen sarjan käsikirjoitus. Hän osallistuu ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Hän osaa fiktiivisten ja ei-fiktiivisten jatkuvajuonisten sarjojen sisällölliset ja tuotannolliset ominaispiirteet. Opiskelija tuntee tilaajan, tuottajan, käsikirjoittajan ja ohjaajan yhteistyön ammattimaisissa sarjatuotannoissa. Opiskelija hyödyntää tarinankerronnallisia taitojaan sarjakonseptin suunnittelussa ja kehittelyssä. Opiskelija tietää miten työstetään sarjatuotantoa eri kohderyhmille ja levitysalustoille. Opiskelija osaa purkaa tuotannollistaiteellisesti jatkuvajuonisen sarjan käsikirjoituksen. Opiskelija tuntee sarjatuotannon budjetoinnin, rahoituksen ja keskeiset sopimukset kotimaisissa ja kansainvälisessä ympäristössä. Hän osaa toimia ryhmässä ja kehittää sen toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Hän osaa kiitettävästi fiktiivisten ja ei-fiktiivisten jatkuvajuonisten sarjojen sisällölliset ja tuotannolliset ominaispiirteet. Opiskelija tuntee tilaajan, tuottajan, käsikirjoittajan ja ohjaajan yhteistyön ammattimaisissa sarjatuotannoissa. Opiskelija soveltaa tarinankerronnallisia taitojaan sarjakonseptin suunnittelussa ja kehittelyssä. Opiskelija osaa työstää sarjatuotantoa eri kohderyhmille ja levitysalustoille. Opiskelija osaa purkaa tuotannollistaiteellisesti jatkuvajuonisen sarjan käsikirjoituksen. Opiskelija tuntee kiitettävästi sarjatuotannon budjetoinnin, rahoituksen ja keskeiset sopimukset kotimaisissa ja kansainvälisessä ympäristössä. Hän osaa toimia ammattimaisesti ryhmässä ja kehittää sen toimintaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

osallistuminen kontakti opetukseen ja vierailuihin minimi 80%
tehtävien suoritus
aktiivisuus tunnilla

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Kostiainen
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Annakaisa Sukura
 • Sampsa Huttunen
 • Kai Ansio
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Sampsa Huttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC23_A
  KXC23, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija tietää elokuvatuotannon tuotannolliset ja toiminnalliset periaatteet.

Opiskelija osaa elokuvan kerronnan ja dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa harjoituselokuvaprojektin käsikirjoituksen pohjalta. Hän tietää elokuvan tuotantoryhmän työtehtävät ja osaa toimia eri rooleissa. Hän tietää kuvauspaikkakäytännöt ja työnjaon.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa harjoituselokuvan kuvauksen, valaisun ja äänityksen kevyellä kalustolla. Opiskelija osaa toteuttaa harjoituselokuvaan yksinkertaisen äänen ja kuvan jälkituotannon. Hän osaa ohjaamisen perusteet käytännön kuvaustilanteessa.

Opiskelija osaa johtaa ja organisoida omaa ja työryhmän toimintaa. Opiskelija osaa huomioida elokuvatuotannon eri ammattialojen erityisvaatimukset. Opiskelija osaa hakea tietoa itsenäisesti sekä kommunikoida ja toimia tuotannollisissa tilanteissa rakentavasti. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Opiskelija tuntee keskeiset työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät audiovisuaalisessa tuotannossa. Hän osaa ennalta ehkäistä vaaratilanteita ja tietää miten toimia onnettomuustilanteissa.

Sisältö

- oppilaitoksen tuotantoympäristö
- harjoituselokuvan käsikirjoittaminen
- käsikirjoituksen tuotannollinen ja taiteellinen purku
- harjoituselokuvan kuvaus, äänitys ja leikkaus
- harjoituselokuvan jälkituotanto
- ammattiroolit elokuvatuotannossa
- harjoituselokuvan tuotanto
- työskentely osana tuotantoryhmää
- kuvauspaikkakäytännöt ja työnjako
- työturvallisuus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa tyydyttävästi käyttää kamera- ja äänikalustoa sekä jälkityöyksikköä. Opiskelija tietää työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tunnistaa dramaturgian perusteet ja niiden merkityksen lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Opiskelija osaa tyydyttävästi toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija tietää miten arvioidaan kokonaisuutta ja osaa antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa hyvin käyttää kamera- ja äänikalustoa sekä jälkityöyksikköä. Opiskelija osaa työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa hyvin dramaturgian perusteet ja osaa hyödyntää niitä lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Opiskelija osaa hyvin toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija osaa arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa sujuvasti käyttää kamera- ja äänikalustoa sekä jälkityöyksikköä. Opiskelija osaa kiitettävästi työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä monipuolisesti lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Opiskelija osaa kiitettävästi toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja analysoida kokonaisuutta ja antaa siitä rakentavaa palautetta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

09.02.2024 - 26.04.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Annakaisa Sukura
 • Sampsa Huttunen
 • Taneli Bruun
 • Kai Ansio
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Sampsa Huttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXC23_B
  KXC23, ryhmä B
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija tietää elokuvatuotannon tuotannolliset ja toiminnalliset periaatteet.

Opiskelija osaa elokuvan kerronnan ja dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa harjoituselokuvaprojektin käsikirjoituksen pohjalta. Hän tietää elokuvan tuotantoryhmän työtehtävät ja osaa toimia eri rooleissa. Hän tietää kuvauspaikkakäytännöt ja työnjaon.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa harjoituselokuvan kuvauksen, valaisun ja äänityksen kevyellä kalustolla. Opiskelija osaa toteuttaa harjoituselokuvaan yksinkertaisen äänen ja kuvan jälkituotannon. Hän osaa ohjaamisen perusteet käytännön kuvaustilanteessa.

Opiskelija osaa johtaa ja organisoida omaa ja työryhmän toimintaa. Opiskelija osaa huomioida elokuvatuotannon eri ammattialojen erityisvaatimukset. Opiskelija osaa hakea tietoa itsenäisesti sekä kommunikoida ja toimia tuotannollisissa tilanteissa rakentavasti. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Opiskelija tuntee keskeiset työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät audiovisuaalisessa tuotannossa. Hän osaa ennalta ehkäistä vaaratilanteita ja tietää miten toimia onnettomuustilanteissa.

Sisältö

- oppilaitoksen tuotantoympäristö
- harjoituselokuvan käsikirjoittaminen
- käsikirjoituksen tuotannollinen ja taiteellinen purku
- harjoituselokuvan kuvaus, äänitys ja leikkaus
- harjoituselokuvan jälkituotanto
- ammattiroolit elokuvatuotannossa
- harjoituselokuvan tuotanto
- työskentely osana tuotantoryhmää
- kuvauspaikkakäytännöt ja työnjako
- työturvallisuus

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Projekti,
Harjoitustehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontakti: 100-120 tuntia (aika, jolloin opettaja opettaa)
Projekti, ryhmätyö, itsenäinen: 100-120 tuntia (aika, jolloin opettaja ei paikalla)
Tehtävät: 40-60 tuntia (aineistoon tutustuminen, tehtävän tekeminen)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa tyydyttävästi käyttää kamera- ja äänikalustoa sekä jälkityöyksikköä. Opiskelija tietää työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tunnistaa dramaturgian perusteet ja niiden merkityksen lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Opiskelija osaa tyydyttävästi toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija tietää miten arvioidaan kokonaisuutta ja osaa antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa hyvin käyttää kamera- ja äänikalustoa sekä jälkityöyksikköä. Opiskelija osaa työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa hyvin dramaturgian perusteet ja osaa hyödyntää niitä lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Opiskelija osaa hyvin toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija osaa arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa sujuvasti käyttää kamera- ja äänikalustoa sekä jälkityöyksikköä. Opiskelija osaa kiitettävästi työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä monipuolisesti lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Opiskelija osaa kiitettävästi toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja analysoida kokonaisuutta ja antaa siitä rakentavaa palautetta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/ Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävät
Työnäyte

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 08.03.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Kostiainen
 • Vilja Roihu
 • Arto Tuohimaa
 • Taku Kaskela
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Arto Tuohimaa

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_KÄ
  KXC22 Kuva ja ääni
 • KXC22_KS
  KXC22 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC22_T
  KXC22 Tuotanto
 • KXC22S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työhönsä liittyvät eettiset periaatteet ja säännökset, ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Opiskelija soveltaa tarinankerronnallisia taitojaan lyhyen fiktoelokuvan ideoinnissa ja taustatutkimuksessa. Opiskelija osaa kehitellä lyhyen fiktioelokuvan käsikirjoitusta. Opiskelija osaa analysoida käsikirjoitusta ja tunnistaa draaman rakenteita. Hän hallitsee rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen.

Opiskelija tietää ohjaajan- ja näyttelijäntyön perusteet fiktioelokuvassa. Opiskelija osaa asettaa ohjaukselliset tavoitteet.

Opiskelija osaa purkaa käsikirjoituksen kustannusarvioksi, tuotantosuunnitelmaksi ja kuvausaikatauluksi. Opiskelija osaa tehdä käsikirjoituksesta kuva- ja äänisuunnitelman ja valita siihen sopivan kaluston. Opiskelija osaa paketoida tuotannon kirjallisesti sekä pitsata omia tuotannollisia ja taiteellisia näkemyksiään muulle työryhmälle.

Sisältö

- lyhytelokuvan käsikirjoituksen ideointi ja taustatutkimus
- prosessikirjoittaminen ja käsikirjoitusformaatit
- dramaturginen analyysi
- tuotannon esittelypaketti ja pitsaus
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- kohtauksen analysointi
- ohjaussuunnitelman laatiminen ja roolitus
- kommunikointi näyttelijöiden ja työryhmän kanssa
- kuva- ja valaisusuunnittelu
- äänituotannon tekninen ja taiteellinen suunnittelu
- fiktion kuva-, valo ja äänikalusto
- ammattietiikka ja lainsäädäntö

Aika ja paikka

Arabian kampus, Metropolia AMK
Kuvauslokaatiot.

Oppimateriaalit

- 2021 OIVA 35 Kirjoittajahuone
- Fiktiivisen elokuvan käsikirjoitusformaatti 20-01-2022
- Linda-J-Cowgill-Writing-Short-Films
- Timo Lehti - Tunnekartta 2022
- The Hollywood Pitching Bible- tiivistelma
- Oikein_ja_väärin_ohjaaminen_Korva_Paula_MA
- Läheisyyttä vaativien kohtausten työskentelyohjeistus
- Ohjeistus-intiimikohtausten-tekemiseen-kameratyo?skentelyssa?
- Apulaisohjausosasto_opinna?ytetyo?_Olli_Kasper_2020
- Kuvaussihteerin tyo?nkuva_Opinnäyte_Ruohotie_Helena

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, Esittävä luento, lähi-opetus, essee, ohjatut harjoitukset, osallistavat/toiminnalliset menetelmät, palautekeskustelu, projekti, prosessikirjoittaminen, reflektointi, vertaisoppiminen, päiväkirjatyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 130 h, luennot, palautteet, tuotantokokoukset, harjoitukset, projektien tuotanto/jälkituotanto.
Itsenäinen työskentely 70h, tehtävänannot
Itsenäinen ryhmätyöskentely 80 h, tehtävänannot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osallistuu tyydyttävästi lyhyen fiktiivisen käsikirjoituksen kehittelyyn, hän osaa yksinkertaisesti analysoida käsikirjoitusta ja tunnistaa joitain draaman rakenteita. Hän osaa tyydyttävästi palautteen antamisen ja vastaanottamisen. Opiskelija tietää ohjaajan- ja näyttelijäntyön perusteita. Opiskelija osaa puutteelliseti tehdä taloudellisen purun käsikirjoituksesta. Hän tietää miten tehdään kuva- ja äänisunnitelma lyhytelokuvaan. Opiskelija osaa tyydyttävästi tehdä kirjallisen esittelypaketin elokuvasta sekä pitsata sen yleisölle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osallistuu lyhyen fiktiivisen käsikirjoituksen kehittelyyn, hän osaa hyvin analysoida käsikirjoitusta ja tunnistaa draaman rakenteita. Hän osaa antaa ja vastaanottaa palautetta. Opiskelija tietää ohjaajan- ja näyttelijäntyön perusteet fiktioelokuvassa. Opiskelija osaa sujuvasti tehdä taloudellisen purun käsikirjoituksesta. Hän osaa tehdä kuva- ja äänisunnitelman lyhytelokuvaan. Opiskelija osaa tehdä kirjallisen esittelypaketin elokuvasta sekä pitsata sen yleisölle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osallistuu aktiivisesti lyhyen fiktiivisen käsikirjoituksen kehittelyyn, hän osaa monipuolisesti analysoida käsikirjoitusta ja tunnistaa draaman rakenteita. Hän antaa rakentavasti palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta työskentelyssään. Opiskelija tietää näyttelijäntyön perusteet fiktioelokuvassa ja osaa asettaa ohjaukselliset tavoitteet. Opiskelija osaa sujuvasti tehdä taloudellisen purun käsikirjoituksesta. Hän osaa itsenäisesti tehdä kuva- ja äänisunnitelman lyhytelokuvaan. Opiskelija osaa totettaa kirjallisen esittelypaketin elokuvasta sekä osaa pitsata tuotannollisia ja taiteellisia näkemyksiään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, oppimispäiväkirja, oppimistehtävä, osallistuminen / läsnäolovaatimus.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 15.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vilja Roihu
 • Katja Kostiainen
 • Arto Tuohimaa
 • Taku Kaskela
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Jouko Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_KÄ
  KXC22 Kuva ja ääni
 • KXC22_KS
  KXC22 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC22_T
  KXC22 Tuotanto
 • KXC22S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa lyhyen fiktioelokuvan tuotantoprosessin ja osaa vaiheistaa sen eri tuotantoryhmien näkökulmasta.

Hän toimii päävastuullisissa ja toteuttavissa tehtävissä tuotannon eri vaiheissa. Hän tietää tuotantohenkilökunnan tehtävien vastuualueet ja hallitsee ryhmätyöskentelyn. Hän osaa kommunikoida työryhmässä ja kehittää sen toimintaa.

Opiskelija osaa toteuttaa lyhyen fiktioelokuvan kuvauksen, valaisun ja kenttä-äänityksen. Opiskelija osaa toteuttaa lyhyen fiktioelokuvan kuva- ja äänileikkauksen sekä muut tarvittavat jälkityöt.

Opiskelija tietää erilaisia lyhytelokuvan julkaisukanavia ja ymmärtää julkaisun osana ammattimaista elokuvatuotantoa.

Sisältö

- kommunikointi näyttelijöiden ja työryhmän kanssa
- tuotantoprosessin hallinta ja johto
- tuotantoryhmien organisointi ja tiedotus
- lyhytelokuvan kuvaus ja äänitys
- kuvaleikkaus, värimäärittely ja grafiikka
- äänen jälkityöt
- ryhmätyötaidot
- oman työnsä ja ryhmänsä aikatauluttaminen sekä johtaminen
- elokuvan ensi-ilta, markkinointi- ja levityssuunnitelma
- henkilökohtaisen ammattisuuntautumisen kehittäminen ja syventäminen

Oppimateriaalit

Kuvaus ja valaisu: David Landau: Lightning for Cinematography
Muiden ammattialojen kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Tuotantokokoukset, ammattialaluennot, lyhytelokuvien valmistus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- - -

Kansainvälisyys

- - -

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- - -

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontakti: 122 tuntia, pääosa monta opettajaa yhtäaikaa
Projekti, ryhmätyö, itsenäinen: 280 tuntia
Tehtävät: 3 lyhytelokuvan valmistus, eri ammattialojen anayysiesseet

Sisällön jaksotus

- - -

Lisätietoja opiskelijoille

Tarkempi aikataulu OMAn työtilan etusivulla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää lyhyen fiktioelokuvan tuotantoprosessin ja sen vaiheistuksen. Hän toimii toteuttavissa tehtävissä tuotannon eri vaiheissa. Hän tietää tuotantohenkilökunnan tehtävien vastuualueet ja ryhmätyöskentelyn periaatteet. Hän kommunikoi työryhmässä. Opiskelija osaa toimia opintopolkunsa mukaisessa toimenkuvassa lyhyessä fiktioelokuvassa. Opiskelija tietää erilaisia lyhytelokuvan julkaisukanavia ja ymmärtää julkaisun osana ammattimaista elokuvatuotantoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa lyhyen fiktioelokuvan tuotantoprosessin ja sen vaiheistuksen eri tuotantoryhmien näkökulmasta. Hän toimii osaavasti päävastuullisissa ja toteuttavissa tehtävissä tuotannon eri vaiheissa. Hän ymmärtää tuotantohenkilökunnan tehtävien vastuualueet ja ryhmätyöskentelyn periaatteet. Hän kommunikoi hyvin ja rakentavasti työryhmässä. Opiskelija osaa toimia hyvin opintopolkunsa mukaisissa toimenkuvissa lyhyessä fiktioelokuvassa. Opiskelija tietää erilaisia lyhytelokuvan julkaisukanavia ja ymmärtää julkaisun osana ammattimaista elokuvatuotantoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa kiitettävästi lyhyen fiktioelokuvan tuotantoprosessin ja sen vaiheistuksen eri tuotantoryhmien näkökulmasta. Hän toimii aktiivisesti päävastuullisissa ja erilaisissa toteuttavissa tehtävissä tuotannon eri vaiheissa. Hän ymmärtää tuotantohenkilökunnan tehtävien vastuualueet ja ryhmätyöskentelyn periaatteet. Hän ottaa vastuuta sekä kommunikoi työryhmässä rakentavasti ja kehittävästi. Opiskelija osaa toimia sujuvasti useissa opintopolkunsa mukaisissa toimenkuvissa lyhyessä fiktioelokuvassa. Opiskelija tietää erilaisia lyhytelokuvan julkaisukanavia ja ymmärtää julkaisun osana ammattimaista elokuvatuotantoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-2 Välttävä = poissaoloja, puutteita tehtävissä, passiviinen läsnäolo
3-4 Hyvä = aktiivinen läsnäolo, kaikki tehtävät tehty
5 Erinomainen = kyky tuoda uutta tietoa kurssin aiheista

Esitietovaatimukset

Fiktioprojekti 1 tai vastaavat tiedot ja taidot

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sami Huohvanainen
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Oman työtilasta "Työharjoittelu" löytyvät materiaalit

Opetusmenetelmät

Työpaikalla tehtävä työharjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Alan työpaikat

Kansainvälisyys

KV-työharjoittelusta sovittava KV-koordinaattorin ja hops-ohjaajan kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettelystä sovittava hops-ohjaajan ja työharjoitteluvastaavan kanssa. Oman alan soveltuva ja riittävän laajuinen työkokemus riittää hyväksiluvun perusteeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 op = n 375 h työharjoittelua

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikki ohjeistus Oman Työharjoittelu-työtilassa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työharjoittelun palautekeskustelutilaisuus, 2-3 krt/lukukaudessa. Lisätiedot työtilasta.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sami Huohvanainen
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Opiskelijaryhmät
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen erilaisia työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taku Kaskela
 • Taneli Bruun
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Jouko Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_KÄ
  KXC22 Kuva ja ääni
 • KXC22_KS
  KXC22 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC22_T
  KXC22 Tuotanto

Tavoitteet

Opiskelija osallistuu harjoitusprojektin suunnitteluun ja toteutukseen oman ammattisuuntautumisensa mukaisesti. Hän tietää audiovisuaalisen projektin tuotantoprosessin eri ammattialojen näkökulmasta. Hän osaa työskennellä osana työryhmää ammattiroolissaan ja kommunikoida muiden työryhmän jäsenten kanssa. Hän osaa toteuttaa audiovisuaalisen projektin yhdessä työryhmän kanssa. Hän osaa antaa palautetta rakentavasti ja soveltaa saamaansa palautetta työskentelyynsä.

Sisältö

- projektin ideointi ja kehittely
- audiovisuaalisen projektin tuotantosuunnitelma ja toteutus
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- yhteistyö ja kommunikointi muiden ammattialojen kanssa
- ryhmätyötaidot
- henkilökohtaisen ammattisuuntautumisen kehittäminen ja syventäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osallistuu tyydyttävästi projektien suunnitteluun ja toteutukseen. Hän tietää audiovisuaalisen projektin tuotantoprosessin. Hän osaa työskennellä ja kommunikoida osana työryhmää. Hän ymmärtää palautteen merkityksen ja osaa määritellä oman taitotasonsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osallistuu projektien suunnitteluun ja toteutukseen. Hän tietää audiovisuaalisen projektin tuotantoprosessin eri ammattialojen näkökulmasta. Hän osaa työskennellä ja kommunikoida työryhmässä. Hän osaa antaa palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta työskentelyynsä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija ottaa vastuuta projektien suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän osaa audiovisuaalisen projektin tuotantoprosessin monipuolisesti eri ammattialojen näkökulmasta. Hän osaa työskennellä osana työryhmää erilaisissa rooleissa ja osaa kommunikoida ryhmässä rakentavasti. Hän osaa antaa palautetta ja soveltaa saamaansa palautetta työskentelyynsä.

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_KÄ
  KXC22 Kuva ja ääni
 • KXC22_KS
  KXC22 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC22_T
  KXC22 Tuotanto
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC22S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa eritysosaamistaan ammatillisessa toiminnassa. Hän osaa itsenäisesti verkostoitua ja tehdä yhteistyötä eri alojen opiskelijoiden ja muiden kotimaisten tai kansainvälisten toimijoiden kanssa. Hän osaa toimia taiteellisessa, tilaustyö- tai muussa projektissa.

Sisältö

Opintojakso sisältää itsenäisesti, mutta opettajan ohjauksessa tehtäviä tilaustöitä, taiteellisia töitä, ammattikorkeakoulun hankkeissa tehtäviä töitä tai muita projekteja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija soveltaa eritysosaamistaan ammatillisessa toiminnassa. Hän ideoi, suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti taiteellisen, tilaustyö- tai muun projektin. Hän osaa pitchata ideansa ja reflektoida valmista työtään.

Ilmoittautumisaika

15.02.2024 - 27.03.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 01.04.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annakaisa Sukura
 • Aura Kaarivuo
 • Kai Ansio
Vastuuhenkilö

Aura Kaarivuo

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Säteri
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC23_B
  KXC23, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija tietää journalismin tehtävän ja merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija tietää journalistisen työprosessin perusteet. Opiskelija tietää ajankohtaisten asioiden ja uutisten jatkuvan seurannan merkityksen.

Opiskelija osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija tietää haastattelutekniikan perusteet. Opiskelija osaa arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti. Opiskelija tietää, miten monimutkaista tietoa jäsennetään selkeäksi kokonaisuudeksi.

Opiskelija osaa jalostaa juttuideoita, arvioida niitä ja antaa palautetta sisällöistä.

Opiskelija tuntee verkkomedian ja sosiaalisen median erityispiirteitä. Opiskelija osaa tuottaa ja julkaista journalistista sisältöä verkkoon. Opiskelija tuntee äänen, valokuvan ja liikkuvan kuvan julkaisun periaatteet verkossa. Opiskelija tuntee uutisten muokkaamisen eri jakelumuotoihin sopivaksi.

Sisältö

- havainnointi
- tiedonhankinta ja lähdekritiikki (journalismissa)
- haastattelutekniikka
- uutisen rakenne eri medioissa
- verkkomedian ominaispiirteet
- journalististen tekstilajien ominaispiirteet
- journalistinen kirjoittaminen
- julkaisualustat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja tietää aineiston kriittisen arvioinnin merkityksen. Opiskelija jäsentelee tietoa journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa hyvin. Opiskelija jäsentelee tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa monipuolisesti havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa kiitettävästi haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti. Opiskelija jäsentelee monimutkaista tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa rakentavasti palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 14.02.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Säteri
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC23_A
  KXC23, ryhmä A
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija tietää journalismin tehtävän ja merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija tietää journalistisen työprosessin perusteet. Opiskelija tietää ajankohtaisten asioiden ja uutisten jatkuvan seurannan merkityksen.

Opiskelija osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija tietää haastattelutekniikan perusteet. Opiskelija osaa arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti. Opiskelija tietää, miten monimutkaista tietoa jäsennetään selkeäksi kokonaisuudeksi.

Opiskelija osaa jalostaa juttuideoita, arvioida niitä ja antaa palautetta sisällöistä.

Opiskelija tuntee verkkomedian ja sosiaalisen median erityispiirteitä. Opiskelija osaa tuottaa ja julkaista journalistista sisältöä verkkoon. Opiskelija tuntee äänen, valokuvan ja liikkuvan kuvan julkaisun periaatteet verkossa. Opiskelija tuntee uutisten muokkaamisen eri jakelumuotoihin sopivaksi.

Sisältö

- havainnointi
- tiedonhankinta ja lähdekritiikki (journalismissa)
- haastattelutekniikka
- uutisen rakenne eri medioissa
- verkkomedian ominaispiirteet
- journalististen tekstilajien ominaispiirteet
- journalistinen kirjoittaminen
- julkaisualustat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja tietää aineiston kriittisen arvioinnin merkityksen. Opiskelija jäsentelee tietoa journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa hyvin. Opiskelija jäsentelee tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa monipuolisesti havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa kiitettävästi haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti. Opiskelija jäsentelee monimutkaista tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa rakentavasti palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 17.11.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aura Kaarivuo
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Aura Kaarivuo

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija tietää journalismin tehtävän ja merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija tietää journalistisen työprosessin perusteet. Opiskelija tietää ajankohtaisten asioiden ja uutisten jatkuvan seurannan merkityksen.

Opiskelija osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija tietää haastattelutekniikan perusteet. Opiskelija osaa arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti. Opiskelija tietää, miten monimutkaista tietoa jäsennetään selkeäksi kokonaisuudeksi.

Opiskelija osaa jalostaa juttuideoita, arvioida niitä ja antaa palautetta sisällöistä.

Opiskelija tuntee verkkomedian ja sosiaalisen median erityispiirteitä. Opiskelija osaa tuottaa ja julkaista journalistista sisältöä verkkoon. Opiskelija tuntee äänen, valokuvan ja liikkuvan kuvan julkaisun periaatteet verkossa. Opiskelija tuntee uutisten muokkaamisen eri jakelumuotoihin sopivaksi.

Sisältö

- havainnointi
- tiedonhankinta ja lähdekritiikki (journalismissa)
- haastattelutekniikka
- uutisen rakenne eri medioissa
- verkkomedian ominaispiirteet
- journalististen tekstilajien ominaispiirteet
- journalistinen kirjoittaminen
- julkaisualustat

Aika ja paikka

Itsenäisesti opintojakson aikana

Opetusmenetelmät

Verkossa toteutettavat oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei

Kansainvälisyys

ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ahot-menettely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Linkki opintojakson itsenäisesti suoritettaviin Moodle-tehtäviin löytyy työtilasta osoitteessa oma.metropolia.fi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja tietää aineiston kriittisen arvioinnin merkityksen. Opiskelija jäsentelee tietoa journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa hyvin. Opiskelija jäsentelee tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa monipuolisesti havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa kiitettävästi haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti. Opiskelija jäsentelee monimutkaista tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa rakentavasti palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien arviointi.

Arviointikriteeri, tyydyttävä (1)
Opiskelija suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa tyydyttävästi. Opiskelija jäsentelee tietoa journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteeri, hyvä (3)
Opiskelija suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa hyvin. Opiskelija jäsentelee tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteeri, kiitettävä (5)
Opiskelija suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa monipuolisesti havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa kiitettävästi haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti. Opiskelija jäsentelee monimutkaista tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 06.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Sampsa Huttunen
Vastuuhenkilö

Sampsa Huttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC23_A
  KXC23, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu tarinankerronnan merkitykseen eri aikoina. Opiskelija tuntee kerronnan konventiot, tarinan klassisen rakenteen ja keskeisimmät dramaturgiset käsitteet. Opiskelija tietää keskeiset ohjelmatyypit, kohderyhmät sekä levitysalustat. Opiskelija osaa ideoida sisältöjä erilaisiin ohjelmatyyppeihin ja alustoihin sekä tehdä taustatutkimusta. Opiskelija osaa työskennellä ryhmässä ja esitellä ideoitaan.

Sisältö

-tarinankerronnan perusteet
-erilaiset ohjelmatyypit, kohderyhmät ja levitysalustat
-tarinan klassinen rakenne, dramaturgiset työkalut ja keskeinen terminologia
-työskentely ryhmän osana
-ideointi, taustatutkimus ja prosessikirjoittamisen vaiheet

Aika ja paikka

29.8. - 13.10.2023
Opetustila, ks. kurssiohjelma

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit + kurssilla suositeltava kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, Yksilötehtävä, Projekti, Harjoitustehtävät, Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

8.2.2023

Uusintamahdollisuus Metropolian yleisenä uusintatenttipäivänä - tarkemmat tiedot saa opintotomistosta.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus/etäopetus: 27 tuntia (aika, jolloin opettaja opettaa)
Projekti, ryhmätyö: 70 tuntia (aika, jolloin opettaja ei paikalla)
Harjoitustehtävät: 30 tuntia (aineistoon tutustuminen, tehtävän tekeminen)
Tentti: 8 tuntia

Sisällön jaksotus

-tarinankerronnan perusteet
-erilaiset ohjelmatyypit ja kohderyhmät
-tarinan klassinen rakenne, dramaturgiset työkalut ja keskeinen terminologia
-työskentely ryhmän osana
-ideointi, taustatutkimus ja prosessikirjoittamisen vaiheet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Hän on tutustunut kerronnan konventioihin ja klassisiin dramaturgian käsitteisiin. Opiskelija kykenee tunnistamaan valmiista tarinasta klassisia elementtejä ja ymmärtää rakenteen peruskäsitteet. Hän osaa työskennellä ryhmän osana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Hän tuntee klassisen kerronnan konventiot ja dramaturgiset käsitteet. Hän osaa työskennellä ryhmän osana, ymmärtää prosessikirjoittamisen periaatteet ja palautteen merkityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Hän hallitsee kerronnan konventiot ja dramaturgiset käsitteet erinomaisesti. Hän osaa työskennellä luovasti ja rakentavasti ryhmässä, hallitsee prosessikirjoittamisen sekä kykenee antamaan sekä vastaanottamaan palautetta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävät
Tentti

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 08.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vilja Roihu
 • Sampsa Huttunen
Vastuuhenkilö

Sampsa Huttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXC23_B
  KXC23, ryhmä B
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu tarinankerronnan merkitykseen eri aikoina. Opiskelija tuntee kerronnan konventiot, tarinan klassisen rakenteen ja keskeisimmät dramaturgiset käsitteet. Opiskelija tietää keskeiset ohjelmatyypit, kohderyhmät sekä levitysalustat. Opiskelija osaa ideoida sisältöjä erilaisiin ohjelmatyyppeihin ja alustoihin sekä tehdä taustatutkimusta. Opiskelija osaa työskennellä ryhmässä ja esitellä ideoitaan.

Sisältö

-tarinankerronnan perusteet
-erilaiset ohjelmatyypit, kohderyhmät ja levitysalustat
-tarinan klassinen rakenne, dramaturgiset työkalut ja keskeinen terminologia
-työskentely ryhmän osana
-ideointi, taustatutkimus ja prosessikirjoittamisen vaiheet

Aika ja paikka

11.1. - 9.2.2023
Opetustila, ks. kurssiohjelma

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit + kurssilla suositeltava kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, Yksilötehtävä, Projekti, Harjoitustehtävät, Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

8.2.2023

Uusintamahdollisuus Metropolian yleisenä uusintatenttipäivänä - tarkemmat tiedot saa opintotomistosta.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus/etäopetus: 27 tuntia (aika, jolloin opettaja opettaa)
Projekti, ryhmätyö: 70 tuntia (aika, jolloin opettaja ei paikalla)
Harjoitustehtävät: 30 tuntia (aineistoon tutustuminen, tehtävän tekeminen)
Tentti: 8 tuntia

Sisällön jaksotus

-tarinankerronnan perusteet
-erilaiset ohjelmatyypit ja kohderyhmät
-tarinan klassinen rakenne, dramaturgiset työkalut ja keskeinen terminologia
-työskentely ryhmän osana
-ideointi, taustatutkimus ja prosessikirjoittamisen vaiheet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Hän on tutustunut kerronnan konventioihin ja klassisiin dramaturgian käsitteisiin. Opiskelija kykenee tunnistamaan valmiista tarinasta klassisia elementtejä ja ymmärtää rakenteen peruskäsitteet. Hän osaa työskennellä ryhmän osana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Hän tuntee klassisen kerronnan konventiot ja dramaturgiset käsitteet. Hän osaa työskennellä ryhmän osana, ymmärtää prosessikirjoittamisen periaatteet ja palautteen merkityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Hän hallitsee kerronnan konventiot ja dramaturgiset käsitteet erinomaisesti. Hän osaa työskennellä luovasti ja rakentavasti ryhmässä, hallitsee prosessikirjoittamisen sekä kykenee antamaan sekä vastaanottamaan palautetta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävät
Tentti

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 10.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Kostiainen
 • Kai Ansio
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Jouko Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC23_A
  KXC23, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija tietää äänen fysikaalisen perustan ja kuvan tallennuksen fysikaaliset perusteet. Opiskelija tietää kuvakerronnan ja valaisun perusteet ja ääni-ilmaisun merkityksen kerronnassa. Opiskelija tietää miten ääntä ja kuvaa havainnoidaan ja analysoidaan tekniikan ja ilmaisun näkökulmasta.
Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija osaa editoida pienen kuvasarjan ja osaa kuva- ja äänimateriaalin työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tietää keskeisimmät työympäristöt ja työnkuvat tyypillisissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Sisältö

- äänen ja kuvan fysikaalinen perusta
- äänen ja kuvan havainnoinnin perusteet
- äänen, kuvan ja leikkauksen perusteet
- ääni- ja kuvailmaisun perusteet
- ääni- ja kuvaleikkauksen perusteet
- kuvakomposition ja suunnittelun perusteet
- videotekniikan perusteet
- tiedostomuodot ja tallenneformaatit
- av-tuotannon yleisimmät työympäristöt ja toimenkuvat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa tyydyttävästi käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija tietää työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tietää keskeisimmät työympäristöt audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija osaa työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa toimia keskeisimmissä työympäristöissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa käyttää sujuvasti kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija hallitsee työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti keskeisimmissä työympäristöissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Kostiainen
 • Kai Ansio
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Jouko Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC23_B
  KXC23, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija tietää äänen fysikaalisen perustan ja kuvan tallennuksen fysikaaliset perusteet. Opiskelija tietää kuvakerronnan ja valaisun perusteet ja ääni-ilmaisun merkityksen kerronnassa. Opiskelija tietää miten ääntä ja kuvaa havainnoidaan ja analysoidaan tekniikan ja ilmaisun näkökulmasta.
Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija osaa editoida pienen kuvasarjan ja osaa kuva- ja äänimateriaalin työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tietää keskeisimmät työympäristöt ja työnkuvat tyypillisissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Sisältö

- äänen ja kuvan fysikaalinen perusta
- äänen ja kuvan havainnoinnin perusteet
- äänen, kuvan ja leikkauksen perusteet
- ääni- ja kuvailmaisun perusteet
- ääni- ja kuvaleikkauksen perusteet
- kuvakomposition ja suunnittelun perusteet
- videotekniikan perusteet
- tiedostomuodot ja tallenneformaatit
- av-tuotannon yleisimmät työympäristöt ja toimenkuvat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa tyydyttävästi käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija tietää työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tietää keskeisimmät työympäristöt audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija osaa työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa toimia keskeisimmissä työympäristöissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa käyttää sujuvasti kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija hallitsee työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti keskeisimmissä työympäristöissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Ilmoittautumisaika

14.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Kostiainen
 • Aura Kaarivuo
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija tietää äänen fysikaalisen perustan ja kuvan tallennuksen fysikaaliset perusteet. Opiskelija tietää kuvakerronnan ja valaisun perusteet ja ääni-ilmaisun merkityksen kerronnassa. Opiskelija tietää miten ääntä ja kuvaa havainnoidaan ja analysoidaan tekniikan ja ilmaisun näkökulmasta.
Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija osaa editoida pienen kuvasarjan ja osaa kuva- ja äänimateriaalin työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tietää keskeisimmät työympäristöt ja työnkuvat tyypillisissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Sisältö

- äänen ja kuvan fysikaalinen perusta
- äänen ja kuvan havainnoinnin perusteet
- äänen, kuvan ja leikkauksen perusteet
- ääni- ja kuvailmaisun perusteet
- ääni- ja kuvaleikkauksen perusteet
- kuvakomposition ja suunnittelun perusteet
- videotekniikan perusteet
- tiedostomuodot ja tallenneformaatit
- av-tuotannon yleisimmät työympäristöt ja toimenkuvat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa tyydyttävästi käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija tietää työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tietää keskeisimmät työympäristöt audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija osaa työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa toimia keskeisimmissä työympäristöissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa käyttää sujuvasti kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija hallitsee työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti keskeisimmissä työympäristöissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 17.11.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aura Kaarivuo
Vastuuhenkilö

Aura Kaarivuo

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija tietää äänen fysikaalisen perustan ja kuvan tallennuksen fysikaaliset perusteet. Opiskelija tietää kuvakerronnan ja valaisun perusteet ja ääni-ilmaisun merkityksen kerronnassa. Opiskelija tietää miten ääntä ja kuvaa havainnoidaan ja analysoidaan tekniikan ja ilmaisun näkökulmasta.
Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija osaa editoida pienen kuvasarjan ja osaa kuva- ja äänimateriaalin työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tietää keskeisimmät työympäristöt ja työnkuvat tyypillisissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Sisältö

- äänen ja kuvan fysikaalinen perusta
- äänen ja kuvan havainnoinnin perusteet
- äänen, kuvan ja leikkauksen perusteet
- ääni- ja kuvailmaisun perusteet
- ääni- ja kuvaleikkauksen perusteet
- kuvakomposition ja suunnittelun perusteet
- videotekniikan perusteet
- tiedostomuodot ja tallenneformaatit
- av-tuotannon yleisimmät työympäristöt ja toimenkuvat

Aika ja paikka

Non-stop

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali saatavilla verkossa

Opetusmenetelmät

Verkkopohjaiset oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei

Kansainvälisyys

ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät 135h

Sisällön jaksotus

Itsenäisesti verkkoalustalla

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan Metropolian Moodle-alustalla. Linkki ja avain Moodleen löytyvät työtilasta osoitteessa oma.metropolia.fi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa tyydyttävästi käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija tietää työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tietää keskeisimmät työympäristöt audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija osaa työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa toimia keskeisimmissä työympäristöissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa käyttää sujuvasti kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija hallitsee työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti keskeisimmissä työympäristöissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien arviointi

Arviointikriteeri, tyydyttävä (1)
Opiskelija suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa tyydyttävästi käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija tietää työnkulun kuvauksesta leikkaukseen ja äänen jälkikäsittelyyn.

Arviointikriteeri, hyvä (3)
Opiskelija suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija osaa työnkulun kuvauksesta leikkaukseen ja äänen jälkikäsittelyyn.

Arviointikriteeri, kiitettävä (5)
Opiskelija suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa käyttää sujuvasti kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija hallitsee työnkulun kuvauksesta leikkaukseen ja äänen jälkikäsittelyyn.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taneli Bruun
 • Antti Pönni
 • Kai Ansio
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Jouko Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_KÄ
  KXC22 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija osaa purkaa ja analysoida valmiista elokuvasta oleelliset kuvan, äänen ja leikkauksen ilmaisukeinot. Opiskelija tuntee audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun keskeisiä teorioita. Hän osaa tehdä pienimuotoisen analyysin audiovisuaalisesta teoksesta. Hän osaa kuvan ja äänen analysoinnin teorioita. Opiskelija tietää akustiikan merkityksen äänen erilaisissa käyttöympäristöissä.

Opiskelija tietää kuva-, leikkaus- ja äänityön prosessin ennakkosuunnittelusta kuvauksiin ja jälkitöihin ja syventää osaamistaan henkilökohtaisen ammattisuuntautumisensa mukaisesti.
Opiskelija osaa kuvata, valaista ja äänittää erilaisilla kalustoilla ja huomioida erilaisten kuvaustilanteiden vaatimukset. Opiskelija osaa kuvauksen, leikkauksen ja äänityön suunnittelun. Hän osaa purkaa käsikirjoituksen kuvan ja äänen näkökulmasta. Opiskelija osaa budjetoinnin perusteet ja osaa suhteuttaa kaluston tuotantokokonaisuuteen. Hän osaa työskennellä osana kamera- ja ääniryhmää. Opiskelija osaa kuvaleikata ja toteuttaa kuvan ja äänen jälkityövaiheet.

Opiskelija osaa kuva- ja ääni-ilmaisua ja soveltaa sitä tuotannossa. Opiskelija osaa ilmaista oman kuva- ja äänisuunnitelmansa keskeisiä ajatuksia.

Sisältö

- kameratekniikka ja valaisu
- äänitekniikka ja äänitys
- käsikirjoituksen purkaminen kuvan ja äänen näkökulmasta
- kuva, valo- ja äänisuunnittelman tekeminen
- kalustobudjetin laadinta
- kamera ja ääniryhmän toiminta ja johtaminen
- yhteistyö ja kommunikointi muiden ammattialojen kanssa
- leikkausohjelman käyttö
- leikkauksen teoria, käsitteet ja työtavat
- kuvaleikkaus ja kuvan jälkikäsittely
- äänen jälkityön teoria, käsitteet ja työtavat
- dramaturgia leikkauksen ja äänen jälkityön näkökulmasta
- kuva- ja ääni-ilmaisu ja analyysi
- akustiikan perusteet
- monikanavaäänen perusteet
- henkilökohtaisen ammattisuuntautumisen kehittäminen ja syventäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Hän osaa yksinkertaisesti analysoida elokuvan kuvan, äänen ja leikkauksen ilmaisukeinoja sekä tunnistaa keskeiset elokuvateoriat. Opiskelija osaa puutteellisesti suunitella ja toteuttaa kuvauksen, äänityksen ja leikkauksen erilaisilla kalustoilla, sekä osaa nimetä peruskuvaustilanteiden vaatimuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Hän osaa analysoida elokuvan kuvan, äänen ja leikkauksen ilmaisukeinoja sekä tuntee keskeiset elokuvateoriat. Opiskelija osaa itsenäisesti suunitella ja toteuttaa kuvauksen, äänityksen ja leikkauksen erilaisilla kalustoilla, osaa peruskuvaustilanteiden vaatimukset ja osaa toimia niissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Hän osaa monipuolisesti analysoida elokuvan kuvan, äänen ja leikkauksen ilmaisukeinot sekä keskeiset elokuvateoriat. Opiskelija osaa itsenäisesti suunitella ja toteuttaa kuvauksen, äänityksen ja leikkauksen monipuolisesti erilaisilla kalustoilla. Hän tuntee peruskuvaustilanteiden vaatimukset ja osaa soveltaa oppimaansa niissä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Kostiainen
 • Taku Kaskela
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Jouko Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija syventää Kuvan ja äänen opinnot -opintojaksolla saatua osaamistaan kuvauksen, leikkauksen tai äänen osa-alueilla painottuen omaan ammattialaansa

Sisältö

Erilaiset kuvauksen, leikkauksen ja/tai äänen syventävät teoriat ja työtavat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on passiivinen, mutta osallistuu opetukseen. Opiskelija palauttaa opintojakson tehtävät, mutta osaamisessa on parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa hyvin annetut tehtävät

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on aktiivinen, suorittaa erinomaisesti annetut tehtävät, kykenee soveltamaan aiemmin oppimaansa ja hankkimaan itsenäisesti uutta tietoa opintojakson aihealueista

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 30.11.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vilja Roihu
 • Sampsa Huttunen
 • Antti Pönni
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Sampsa Huttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_KS
  KXC22 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun keskeisiä teorioita. Hän osaa tehdä pienimuotoisen analyysin audiovisuaalisesta teoksesta.
Opiskelija tuntee tarinankerronnan ominaispiirteitä. Opiskelija syventää tietojaan fiktiokäsikirjoittamisesta, dokumentaarisen sisällön käsikirjoittamisesta sekä journalistisen kirjoittamisen tyylilajeista.

Opiskelija tietää omakohtaisen havainnon, taustatutkimuksen ja lähdekritiikin merkityksen. Hän osaa ideoida ja kehittää sisältöä erilaisiin ohjelmiin. Opiskelija tietää prosessikirjoittamisen periaatteet ja työsuunnitelman merkityksen. Opiskelija osaa työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmän osana. Hän osaa analysoida toisen tekstiä käyttäen dramaturgisia työkaluja ja antaa rakentavaa palautetta. Opiskelija osaa vastaanottaa palautetta ja käyttää sitä hyödyksi omassa kirjoitustyössään. Opiskelija tuntee sisällöntuotannon erilaisia ammattirooleja ja osaa työskennellä niissä. Hän tuntee oman ammattialansa tekijänoikeuksien ja sopimusten perusteet.

Sisältö

- teosanalyysi
- fiktio- ja dokumenttielokuvan käsikirjoittaminen
- journalistisen kirjoittamisen tyylilajit
- prosessikirjoittaminen ja versiointi
- taustatutkimus ja lähdekritiikki
- ideointi ja sisällön kehittäminen
- yksinkirjoittamisen metodiikka ja työskentely ryhmän osana
- dramaturgisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- ammattiroolit erilaisissa ohjelmissa
- tekijänoikeuksien ja sopimusten perusteet
- henkilökohtaisen ammattisuuntautumisen kehittäminen ja syventäminen

Oppimateriaalit

Jouko Aaltonen: Seikkailu todellisuuteen: dokumenttielokuvan tekijän opas (erityisesti sivut 58-134)
https://metropolia.finna.fi/Record/3amk.135179

Robert McKee: Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting
https://metropolia.finna.fi/Record/3amk.292743

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Projekti,
Harjoitustehtävät
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 13.10.2023

Uusintamahdollisuus Metropolian yleisenä uusintatenttipäivänä - tarkemmat tiedot opintotoimistosta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontakti: 122 tuntia (aika, jolloin opettaja opettaa)
Projekti, ryhmätyö, itsenäinen: 190 tuntia (aika, jolloin opettaja ei paikalla)
Tehtävät: 83 tuntia (aineistoon tutustuminen, tehtävän tekeminen)
Tentti: 10

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Hän on syventänyt ymmärrystään fiktiivisestä-, dokumentaarisesta- ja journalistisesta kerronnasta. Opiskelija tuntee omakohtaisen havainnon, taustatutkimuksen ja lähdekritiikinmerkityksen. Hän osaa tyydyttävästi ideoida ja kehittää sisältöä erilaisiin ohjelmiin. Hän kykenee työskentelemään ryhmän osana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Hänen ymmärryksensä fiktiivisestä-, dokumentaarisesta- ja journalistisesta kerronnasta on parantunut. Opiskelija hallitsee omakohtaisen havainnoin, taustatutkimuksen ja lähdekritiikin merkityksen sisällöntuotannossa. Hän osaa luoda ideoita yksin ja ryhmässä sekä kykenee hyödyntämään dramaturgisia työkaluja sisällön kehittämisessä. Opiskelija tuntee ammattimaisen työtavan perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Hän ymmärtää fiktiivisen-, dokumentaarisen ja journalistisen kerronnan pääpiirteet. Opiskelija kykenee hyödyntämään omakohtaista havaintoa, taustatutkimusta ja lähteitä sisällöntuotannossa. Hän osaa käsikirjoittaa ja luoda sisältöjä yksin ja ryhmässä. Hän kykenee hyödyntämään dramaturgisia työkaluja uuden sisällön luomisessa. Opiskelija hallitsee ammattimaisen työtavan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen/ Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävä
Työnäyte
Tentti

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sampsa Huttunen
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • IEXSC24S_FT
  Saapuvat vaihto-opiskelijat, Elokuva ja televisio, kevät 2024
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

The workshop focus on professional competence in visual storytelling, videography, editing, audio and writing. In the workshops, students implement independently small scale audiovisual tests and demos in which students may test artistic ideas and technical skills. ln workshop they have an opportunity to develop a wide variety of professional skills.

Sisältö

The course includes independently made artistic and/or technical audio-visual tests or demos that are all supervised by a teacher. The students can apply their expertise in professional duties. They can network independently and co-operate with students of different fields.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 12.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • IEXSC24S_FT
  Saapuvat vaihto-opiskelijat, Elokuva ja televisio, kevät 2024

Tavoitteet

After completing the course the students have an overview of Finnish media and culture scene. They have a basic knowledge of key institutions, works and artists in the fields of film, tv and media as well as other relevant fields of Finnis cultural scene, including but not limited to pictorial arts, design, architecture and music. They have a basic understanding of the relation of the Finnish media and culture to a larger European and internatíonal context.

The course consists of lectures and discussions, written material, assignments and visits to selected venues where students can get an insight into various aspects of Finnish culture and media.

Aika ja paikka

Luennot ja ekskursiot tiistaisin ja perjantaisin 13-16. 16.1. alkaen. Ei opetusta viikolla 7. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan ensimmäisessä tapaamisessa.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Opetusmenetelmät

Luennot
Ekskursiot
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovittava opettajan kanssa

Kansainvälisyys

Vaihto-opiskelijoille suunnattu kurssi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Essee (sovittava opettajan kanssa)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, elokuvakatselut ja keskustelut 40h
Oppimistehtävät ja itsenäinen työskentely 45 h
Ekskursiot 45 h
Itsearviointi 5 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo
Oppimistehtävät
Itsearviointi

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteet ja ymmärtää sen yleiskuvan.
Opiskelija ymmärtää median sisältöjen ja eriarvoisuuden suhteen.
Opiskelija oppii hahmottamaan median roolin eriarvoisuuden ylläpitäjänä ja purkajana
ja ymmärtää oman työnsä vaikutuksen suhteessa eriarvoisuuteen.
Opiskelija tietää miten globaali eriarvoisuus ja yhdenvertaisuuden tavoitteet suhteutuvat paikallisiin ilmiöihin. Opiskelija tunnistaa eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä faktuaalisessa ja fiktiivisessä kerronnassa.
Kurssin teoria ja työpaja osuudet mahdollistavat opiskelijalle ymmärryksen omasta positiosta tekijänä.

Sisältö

Kurssi koostuu luentosarjasta ja työpajoista.
Luentosarja avaa opiskelijoille kattavasti eriarvoisuutta eri näkökulmista lokaalisti ja globaalisti.
Työpajoissa tehdään harjoituksia joissa konkreettisesti tutkitaan eriarvoisuutta sisällöntuotannossa ja ilmaisussa.

Opetusmenetelmät

Luennot sekä lähiopetuksena että etämahdollisuudella. Työpajat vain lähitoteutuksena.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on läsnä luennoilla ja työpajoissa.
Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa kaikki kurssin tehtävät vähintään tyydyttävästi.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 06.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • KXC23_B
  KXC23, ryhmä B
 • KXC23_A
  KXC23, ryhmä A
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää median ja journalismin roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana. Hän tuntee keskeisiä mediaesitysten tuotantoon ja vastaanottoon liittyviä mekanismeja. Hän tuntee median ja yhteiskunnan suhdetta käsitteleviä teorioita. Hän tuntee mediainstituutioiden rakenteita, toimintaa, taloutta ja suhdetta yhteiskunnan muihin toimijoihin ja osaa arvioida median toimintaa kriittisesti. Hän kykenee hahmottamaan oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja ammatillisen ympäristönsä muutoksia

Sisältö

-median ja yhteiskunnan suhteita käsittelevät teoriat
- median poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset roolit yhteiskunnassa
- median instituutiot ja yleisöt

Aika ja paikka

Aloitusluento 17.3. klo 9-12 (Montaasi)
Itsenäinen työskentely ryhmissä 17.3. -- 2.5. 2023
Ryhmäesitykset 3.-5.5. 2023 klo 9-16 (Montaasi)
Itsearvioinnin deadline 15.5.2023

Oppimateriaalit

Janne Seppänen & Esa Väliverronen: Mediayhteiskunta

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan opettajan kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Essee

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 3h
Itsenäinen työskentely 100 h
Esitykset 24 h
Itsearviointi 8 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan itsenäisinä ryhmätöinä n. 5 hengen ryhmissä. Kukin ryhmä valmistaa n. 45 minuutin esityksen, joiden runkona käytetään yksittäisiä lukuja Janne Seppäsen ja Esa Väliverrosen teoksesta Mediayhteiskunta. Esitykset ja niihin liittyvät purkukeskustelut pidetään 3.-5.5.2022.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tuntee mediaesityksen tuotantoon, vastaanottoon ja median ja yhteiskunnan suhteeseen liittyviä käsitteitä. Hän tuntee olennaisia piirteitä mediainstituutioiden toiminnasta ja niiden suhteesta yhteiskuntaan. Hän osaa tunnistaa joitain oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Hän tuntee monipuolisesti mediaesitysten tuotantoon ja vastaanottoon sekä median ja yhteiskunnan suhteeseen liittyviä käsitteitä ja teorioita. Hän tuntee hyvin mediainstituutioiden rakenteita, toimintaa, taloutta ja suhdetta yhteiskunnan muihin toimijoihin. Hän osaa arvioida oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja ammatillisen ympäristönsä muutoksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Hän hallitsee laaja-alaisesti mediaesitysten tuotantoon ja vastaanottoon sekä median ja yhteiskunnan suhteeseen liittyviä käsitteitä ja teorioita. Hän tuntee kiitettävästi mediainstituutioiden rakenteita, toimintaa, taloutta ja suhdetta yhteiskunnan muihin toimijoihin. Hän osaa laaja-alaisesti arvioida oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja ammatillisen ympäristönsä muutoksia, sekä soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmäesitys
Läsnäolo ja aktiivisuus
Itsearviointi

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 17.11.2024

Ajoitus

20.05.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää median ja journalismin roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana. Hän tuntee keskeisiä mediaesitysten tuotantoon ja vastaanottoon liittyviä mekanismeja. Hän tuntee median ja yhteiskunnan suhdetta käsitteleviä teorioita. Hän tuntee mediainstituutioiden rakenteita, toimintaa, taloutta ja suhdetta yhteiskunnan muihin toimijoihin ja osaa arvioida median toimintaa kriittisesti. Hän kykenee hahmottamaan oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja ammatillisen ympäristönsä muutoksia

Sisältö

-median ja yhteiskunnan suhteita käsittelevät teoriat
- median poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset roolit yhteiskunnassa
- median instituutiot ja yleisöt

Aika ja paikka

Moodle

Oppimateriaalit

Janne Seppänen & Esa Väliverronen: Mediayhteiskunta

Opetusmenetelmät

Etäopetus
Oppimistehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely ja tehtävien tekeminen 135 h
- kurssiaineistoon tutustuminen
- aineiston sisäistäminen
- tehtävien tekeminen ja palautus

Sisällön jaksotus

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tuntee mediaesityksen tuotantoon, vastaanottoon ja median ja yhteiskunnan suhteeseen liittyviä käsitteitä. Hän tuntee olennaisia piirteitä mediainstituutioiden toiminnasta ja niiden suhteesta yhteiskuntaan. Hän osaa tunnistaa joitain oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Hän tuntee monipuolisesti mediaesitysten tuotantoon ja vastaanottoon sekä median ja yhteiskunnan suhteeseen liittyviä käsitteitä ja teorioita. Hän tuntee hyvin mediainstituutioiden rakenteita, toimintaa, taloutta ja suhdetta yhteiskunnan muihin toimijoihin. Hän osaa arvioida oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja ammatillisen ympäristönsä muutoksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Hän hallitsee laaja-alaisesti mediaesitysten tuotantoon ja vastaanottoon sekä median ja yhteiskunnan suhteeseen liittyviä käsitteitä ja teorioita. Hän tuntee kiitettävästi mediainstituutioiden rakenteita, toimintaa, taloutta ja suhdetta yhteiskunnan muihin toimijoihin. Hän osaa laaja-alaisesti arvioida oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja ammatillisen ympäristönsä muutoksia, sekä soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Anna Junnikkala

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_A
  KXC22, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu-ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli-ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviinaihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainvälisetja kotikansainvälisetvuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Kampus
Zoom (linkki julkaistaa lukujärjestyksessä)

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Oma-työtilassa

Opetusmenetelmät

Hybridimalli:
Lähiopetus
Etäopetus

Ohjatut harjoitukset
Vertaisoppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä
Tehtäviä voi uusia opintojakson aikana

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 36 t
Itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävät vanhenevat vuoden kuluttua opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin,ettähänselviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin,että pystyytoimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti.Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissaottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset.Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti.Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen.Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat.Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/läsnäolovaatimus
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

14.06.2023 - 19.11.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 3

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Anna Junnikkala

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu-ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli-ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviinaihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainvälisetja kotikansainvälisetvuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Moodle: Professional English - Media, Design and Conservation

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan kokonaan itsenäisesti Moodle-työtilassa. Opintojakso koostuu erilaisista suullisista ja kirjallisista ohjatuista harjoituksista.

Kurssilla on suullinen koe (esitelmä), joka suoritetaan etänä opettajan kanssa. Koetta varten opettajan kanssa sovitaan tapaamisaika ja -alusta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti opettajan kanssa sovittuna ajankohtana. Tentti suoritetaan etänä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu 135 h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin,ettähänselviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin,että pystyytoimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti.Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissaottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset.Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti.Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen.Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat.Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät
Suullinen tentti

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 04.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Anna Junnikkala

Opiskelijaryhmät
 • KXC23_B
  KXC23, ryhmä B
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu-ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli-ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviinaihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainvälisetja kotikansainvälisetvuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Kampus
Zoom (linkki julkaistaa lukujärjestyksessä)

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Oma-työtilassa

Opetusmenetelmät

Hybridimalli:
Lähiopetus
Etäopetus

Ohjatut harjoitukset
Vertaisoppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 36 t
Itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävät vanhenevat vuoden kuluttua opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin,ettähänselviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin,että pystyytoimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti.Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissaottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset.Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti.Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen.Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat.Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/läsnäolovaatimus
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 3

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Anna Junnikkala

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu-ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli-ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviinaihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainvälisetja kotikansainvälisetvuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Moodle: Professional English - Media, Design and Conservation

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan kokonaan itsenäisesti Moodle-työtilassa. Opintojakso koostuu erilaisista suullisista ja kirjallisista ohjatuista harjoituksista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti opettajan kanssa sovittuna ajankohtana. Tentti suoritetaan etänä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu 135 h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin,ettähänselviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin,että pystyytoimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti.Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissaottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset.Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti.Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen.Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat.Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät
Suullinen tentti

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Vastuuhenkilö

Anu Luoma

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_B
  KXC22, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

14.06.2023 - 19.11.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 3

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Vastuuhenkilö

Anu Luoma

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 04.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • roo.sv
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Vastuuhenkilö

Anu Luoma

Opiskelijaryhmät
 • KXC23_A
  KXC23, ryhmä A
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, etäopetus, itsenäinen opiskelu.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava opettajan kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit käydään läpi ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Suullinen ja kirjallinen tentti.

Arviointi 0-5, suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • roo.sv
 • Suomi
Paikat

1 - 3

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Vastuuhenkilö

Anu Luoma

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Moodle, kevät 2023.

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Moodle-toteutus, itsenäinen opiskelu.

Suullinen tentti Hämeentiellä tai Zoomissa, sovitaan opettajan kanssa.

Kirjallinen tentti Hämeentiellä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Useita ajankohtia. Tenttien ajankohdat löytyvät Moodlesta. Sovitaan opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Arviointiasteikko: 0-5.

Suullinen ja kirjallinen tentti.

Suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sami Huohvanainen
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija osaa arvioida liikeideansa toteuttamiskelpoisuutta.
Opiskelija tuntee media-alan asiakashankintaa.
Opiskelija tietää media-alan yrityksen taloudenhallinnan perusteet ja keskeiset verotuskäytännöt.
Opiskelija osaa kirjanpidon periaatteet.
Opiskelija osaa tiedottaa, markkinoida yritystään hyvällä suomen kielellä.

Sisältö

- yrityksen perustamistoimet
- yritysmuodot ja liikeidea
- liiketoimintaedellytykset
- asiakkuudet
- yrityksen talouden hallinnan perusteet
- media-alan työkenttä
- kirjanpidon alkeet
- tiedotus ja markkinointi

Aika ja paikka

Arabian kampus
Moodle-työtila

Oppimateriaalit

Viitala, R. & Jylhä, E. (2013). Liiketoimintaosaaminen: Menestyvän yritystoiminnan perusta (6. uud. p.). Helsinki: Edita.
Holopainen, T. (2016). Yrityksen perustamisopas: Käytännön perustamistoimet (25. uudistettu painos.). [Espoo]: Asiatieto Oy.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus 9 kertaa + Moodle-tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä
Ei uusintamahdollisuutta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähiopetukseen osallistuminen korvattavissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ yhteensä 135 h, sis:
Orientaatiotehtävä 10 h
Kontaktiopetus 36 h
Moodle-tehtävät 46h
Muut oppimistehtävät 17h
Muu 6h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija osaa muodostaa yksinkertaisen liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman.
Opiskelija tietää media-alan yrityksen taloudenhallinnan perusteita ja keskeisiä verotuskäytäntöjä. Opiskelija tietää kirjanpidon periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija muodostaa liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman ja osaa tiedottaa sekä markkinoida yritystään. Opiskelija tuntee media-alan asiakashankintaa, yrityksen taloudenhallinnan perusteet ja keskeiset verotuskäytännöt. Opiskelija osaa kirjanpidon periaatteet. Opiskelija osaa hyödyntää oppimaansa ammatillisessa toiminnassaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet kiitettävästi. Opiskelija osaa muodostaa kiitettävästi liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija osaa monipuolisesti tiedottaa ja markkinoida yritystään ja osaamistaan. Opiskelija osaa media-alan asiakashankintaa, yrityksen taloudenhallinnan perusteet ja keskeiset verotuskäytännöt. Opiskelija osaa kirjanpidon periaatteet hyvin. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa ammatillisessa toiminnassaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät
Itsearviointi

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 17.11.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aura Kaarivuo
Vastuuhenkilö

Aura Kaarivuo

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija osaa arvioida liikeideansa toteuttamiskelpoisuutta.
Opiskelija tuntee media-alan asiakashankintaa.
Opiskelija tietää media-alan yrityksen taloudenhallinnan perusteet ja keskeiset verotuskäytännöt.
Opiskelija osaa kirjanpidon periaatteet.
Opiskelija osaa tiedottaa, markkinoida yritystään hyvällä suomen kielellä.

Sisältö

- yrityksen perustamistoimet
- yritysmuodot ja liikeidea
- liiketoimintaedellytykset
- asiakkuudet
- yrityksen talouden hallinnan perusteet
- media-alan työkenttä
- kirjanpidon alkeet
- tiedotus ja markkinointi

Aika ja paikka

moodle.metropolia.fi

Oppimateriaalit

Tarvittavat materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Verkossa suoritettavat oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei

Kansainvälisyys

ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäisesti verkossa
Verkkotehtävät 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan Metropolian Moodle-alustalla. Linkki ja avain Moodleen löytyy opintojakson työtilasta osoitteesta oma.metropolia.fi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija osaa muodostaa yksinkertaisen liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman.
Opiskelija tietää media-alan yrityksen taloudenhallinnan perusteita ja keskeisiä verotuskäytäntöjä. Opiskelija tietää kirjanpidon periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija muodostaa liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman ja osaa tiedottaa sekä markkinoida yritystään. Opiskelija tuntee media-alan asiakashankintaa, yrityksen taloudenhallinnan perusteet ja keskeiset verotuskäytännöt. Opiskelija osaa kirjanpidon periaatteet. Opiskelija osaa hyödyntää oppimaansa ammatillisessa toiminnassaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet kiitettävästi. Opiskelija osaa muodostaa kiitettävästi liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija osaa monipuolisesti tiedottaa ja markkinoida yritystään ja osaamistaan. Opiskelija osaa media-alan asiakashankintaa, yrityksen taloudenhallinnan perusteet ja keskeiset verotuskäytännöt. Opiskelija osaa kirjanpidon periaatteet hyvin. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa ammatillisessa toiminnassaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien arviointi.

Arviointikriteeri, tyydyttävä (1)
"Opiskelija suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija osaa muodostaa liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman tyydyttävästi.
Opiskelija tietää media-alan yrityksen taloudenhallinnan perusteet ja keskeiset verotuskäytännöt tyydyttävästi.
Opiskelija ymmärtää kirjanpidon periaatteet."

Arviointikriteeri, hyvä (3)
"Opiskelija suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija osaa muodostaa liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija tuntee media-alan asiakashankintaa.
Opiskelija tietää media-alan yrityksen taloudenhallinnan perusteet ja keskeiset verotuskäytännöt hyvin.
Opiskelija osaa kirjanpidon periaatteet. Opiskelija osaa tiedottaa ja markkinoida yritystään hyvin."

Arviointikriteeri, kiitettävä (5)
"Opiskelija suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet kiitettävästi. Opiskelija osaa muodostaa liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kiitettävästi. Opiskelija tuntee media-alan asiakashankintaa kiitettävästi.
Opiskelija tietää media-alan yrityksen taloudenhallinnan perusteet ja keskeiset verotuskäytännöt kiitettävästi.
Opiskelija osaa kirjanpidon periaatteet hyvin. Opiskelija osaa tiedottaa ja markkinoida yritystään kiitettävästi."

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 01.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC23_B
  KXC23, ryhmä B
 • KXC23_A
  KXC23, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ammattialansa kannalta keskeisten mediamuotojen historiallisen kehityksen päälinjoja. Hän ymmärtää nykyisen mediaympäristön sidoksen aiempaan mediahistoriaan. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattialansa nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä suhteessa historiaan.

Sisältö

Ammattialan kannalta keskeisten mediamuotojen (esim. printtimedia, elokuva, radio, televisio, digitaalinen media, verkkomedia, teatteri) historian pääpiirteet.
Mediahistorian esteettiset, tekniset, taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet sekä eri mediamuotojen väliset kytkökset.

Aika ja paikka

Täydentyy

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali jaetaan jakson aikana.
Lisätietoja toteutuksen työtilassa

Opetusmenetelmät

Luento
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovittava opettajan kanssa

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava opettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 36 h
Tehtävät ja itsenäinen työskentely 99 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tuntee oman ammattialansa mediamuotojen kehityksen vaiheita. Hän tunnistaa yhtymäkohtia historiallisten mediamuotojen ja nykyhetken välillä oman ammattialansa näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tuntee oman ammattialansa mediamuotojen historian keskeiset vaiheet ja osaa arvioida nykyisten mediamuotojen suhdetta historiaan. Hän tunnistaa historiallisen kehityksen vaikutuksen ammattialalleen ja osaa arvioida sen merkitystä omalle ammatilliselle toiminnalleen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija tuntee oman ammattialansa mediamuotojen historiaa laajasti ja osaa monipuolisesti arvioida nykyisten mediamuotojen suhdetta historiaan. Hän tuntee laaja-alaisesti historiallisen kehityksen vaikutuksen ammattialalleen ja osaa monipuolisesti arvioida oppimansa merkitystä ja sovellusmahdollisuuksia omassa ammatillisessa toiminnassaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen
Oppimistehtävä
Itsearviointi

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 17.11.2024

Ajoitus

20.05.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ammattialansa kannalta keskeisten mediamuotojen historiallisen kehityksen päälinjoja. Hän ymmärtää nykyisen mediaympäristön sidoksen aiempaan mediahistoriaan. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattialansa nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä suhteessa historiaan.

Sisältö

Ammattialan kannalta keskeisten mediamuotojen (esim. printtimedia, elokuva, radio, televisio, digitaalinen media, verkkomedia, teatteri) historian pääpiirteet.
Mediahistorian esteettiset, tekniset, taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet sekä eri mediamuotojen väliset kytkökset.

Aika ja paikka

Verkkototeutus (Moodle)

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali jaetaan jakson aikana.
Tarkemmat tiedot toteutuksen Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Luento (video)
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely ja tehtävien tekeminen 135 h
- kurssiaineistoon tutustuminen
- aineiston sisäistäminen
- tehtävien tekeminen ja palautus

Sisällön jaksotus

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tuntee oman ammattialansa mediamuotojen kehityksen vaiheita. Hän tunnistaa yhtymäkohtia historiallisten mediamuotojen ja nykyhetken välillä oman ammattialansa näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tuntee oman ammattialansa mediamuotojen historian keskeiset vaiheet ja osaa arvioida nykyisten mediamuotojen suhdetta historiaan. Hän tunnistaa historiallisen kehityksen vaikutuksen ammattialalleen ja osaa arvioida sen merkitystä omalle ammatilliselle toiminnalleen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija tuntee oman ammattialansa mediamuotojen historiaa laajasti ja osaa monipuolisesti arvioida nykyisten mediamuotojen suhdetta historiaan. Hän tuntee laaja-alaisesti historiallisen kehityksen vaikutuksen ammattialalleen ja osaa monipuolisesti arvioida oppimansa merkitystä ja sovellusmahdollisuuksia omassa ammatillisessa toiminnassaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Säteri
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet opinnäytetyön kirjoittamiseen. Opiskelija tuntee oppilaitoksen opinnäytekäytännöt. Opiskelija tuntee ammattialan tutkimuksen menetelmiä ja periaatteita. Hän tuntee kirjallisen opinnäytetyön tekemisen tiedolliset ja eettiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa oman alansa kehittämistarpeita, osaa rajata tutkimusaiheen ja valita tarkoituksenmukaiset tutkimusmenetelmät ratkaistavaan ongelmaan. Opiskelija osaa hankkia lähdeaineistoa ja arvioida sitä kriittisesti. Opiskelija tuntee asia- ja tutkimustekstin ja ammatillisen kirjoittamisen periaatteet. Hän osaa argumentoida, reflektoida ja perustella omia valintojaan.
Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti.

Sisältö

- Opinnäytekäytännöt
- Tutkimuksellisen tiedon hallinta, jäsentäminen ja rakenne
- Ammattialan tutkimusmenetelmät
- Tutkimusaiheen ja ongelman rajaus
- Tiedonhaku ja lähteiden käyttö
- Tutkimusetiikka
- Tutkimuskirjoittamisen käytännöt
- Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
- Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö ja merkintätavat

Oppimateriaalit

https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=30245727

Opetusmenetelmät

Luennot
Työpajat
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputehtävän palautuksen deadline 27.10.2023
Itsenäisestä suorituksesta sovitaan opettajan kanssa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava kurssin opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja työpajat 21 h
Itsenäinen työskentely 110 h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa valita ammattialansa mukaisen opinnäytteen aiheen. Hän tietää keskeisiä tutkimusmenetelmiä ja osaa valita opinnäytteeseen tutkimusmenetelmän. Hän tietää tutkielman kirjoittamisen rakenteellisia ja eettisiä periaatteita. Hän osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa soveltaa opittua hyvin. Opiskelija osaa valita ammattialansa kehittämistarpeiden mukaisen opinnäytteen aiheen ja rajata sen selkeästi. Hän tuntee keskeisiä tutkimusmenetelmiä ja osaa valita opinnäytteeseensä sopivan menetelmän. Hän tuntee tutkielman kirjoittamisen rakenteellisia ja eettisiä periaatteita ja soveltaa niitä opinnäytesuunnitelmassaan
Hän osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia rakentavasti asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa soveltaa opittua kiitettävästi ja reflektoida sitä. Opiskelija osaa valita ammattialaansa kehittävän opinnäytteen aiheen ja rajata sen täsmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän tuntee keskeisiä tutkimusmenetelmiä monipuolisesti ja osaa valita opinnäytteeseensä tavoitteiden kannalta perustellun menetelmän. Hän hallitsee tutkielman kirjoittamisen rakenteelliset ja eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti opinnäytesuunnitelmassaan. Hän osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta sekä hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja vetäjänä asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelija osoittaa halua kehittyä asiantuntijan viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.05.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 13.10.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

100 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kimmo Salonen
 • Jukka Väisänen
 • Anu Kantola
 • Tytti Huhtaniska
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
 • Kai Ansio
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KUTUEXC23
  Cultural Management Exchange Students, Autumn 2023
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Aika ja paikka

Kurssi kestää ensimmäisen periodin ajan syksyllä ma 28.8.2023 - to 12.10.2023. Varaa yhteistapaamisiin seuraavat ajat.

VIIKKO-OHJELMA Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haastepaperissa ja alkuinfossa.

Maanantaisin: 10-15.30 välillä. OHJAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY – vaihtelua opettajakohtaisesti. Sekä etä- että lähiopetusta. (Aamupäivä yhteisluento 10-11) Iltapäivä opettajan omat tiimit. Kunkin haasteen tarkemman aikataulun ilmoittaa haasteen opettaja.

Tiistai klo 9-12. OPISKELIJATIIMITYÖSKENTELY: varaa aika kalenteriisi 7:ksi viikoksi, koko 1:n periodi.

Keskiviikko klo 9-12 OPISKELIJATIIMITYÖSKENTELY: varaa aika kalenteriisi 7:ksi viikoksi, koko 1:n periodi.

Torstai: OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY 9-16:00 (Huom: Musiikin pedagogeilla iltapäivällä lukkaripäällekkäisyys moppi 7:n kanssa, joka sykronoidaan myöhemmin)

Perjantai: Pääsääntöisesti ei ohjausta. Poikkeustapauksissa ohjausta.

KURSSIN ALOITUS JA LOPETUS

Tee ennakkotehtävä ennen aloitusta! Ensimmäisenä päivänä opettajat ilmoittavat palautusosoitteen.


ORIENTAATIO OPINTOON, ALKULUENTO

1) Maanantai 28.8 klo 9-10. Juha Järvinen. Etäluento. Zoom-osoite:
https://metropolia.zoom.us/j/67129505770?pwd=aWsxV1gvblp1RnZKdUlmYThIYTZZQT09, salasana 3414

2) Tilaisuus jatkuu klo 10.15-11.45 kulttuurialan omassa zoomissa. https://metropolia.zoom.us/j/5178243099
Opettajat: Jukka Väisänen (musiikki), Laura-Maija Hero (kutu) , Kimmo Salonen (musiikki) , Kai Ansio (ETV)
Pienryhmät tiimikohtainen aikataulu iltapäivällä. Opettaja ilmoittaa tarkemman aikataulun ja tilan.

KURSSIN LOPETUSPÄIVÄT

Oppimateriaalit

http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Vehkaperä, Pirilä, Roivas 2013: Innosta ja innovoi.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan yhdessä Arabian kampuksen tutkintojen ja osin soten opiskelijoiden kanssa. Mukaan ilmoittautuvat mm. kulttuurituotannon opiskelijaryhmä, musiikki 4vsk: instrumenttipedagogit, esittäjät ja tekijätuottajat, elokuva & TV -opiskelijat. Lisäksi mukaan voivat ilmoittautua kaikki muut opiskelijat, joiden lukkari antaa kurssiin ajoitusmahdollisuuden: Kurssi kestää ensimmäisen periodin, ja alla olevien aikojen tulee sopia opiskelijan aikatauluun. Innovoidaan aitoja asiakkaiden tilausprojekteja työelämän tarpeeseen.

Kehitellään uusia ratkaisuja monialaisessa n. 5-6 hengen tiimeissä, joissa jokaisessa on opiskelijoita eri tutkinnoista. Opiskelijatiimit jaetaan kurssin alussa neljään 15-30 hengen ryhmään, joilla jokaisella on oma vastuuopettaja (4 opettajaa). Nämä ryhmät jaetaan n 5-6 hengen tiimeihin. Kurssin alussa jokainen opiskelija saa valita 2-3 mieleistään projektihaastetta, joista yhteen pyrimme hänet saattamaan.

Tulevissa projektihaasteissa tarvitaan niin musiikkialan, kuvan, käsikirjoituksen, tuotannon kuin markkinoinnin ammattimaista näkökulmaa. Kurssilla:
- on ennakkotehtävä, jonka voit tehdä syksyllä n. viikko ennen kurssin alkua
- osallistut viiden hengen monialaisiin innovaatioryhmiin ja tutustut muiden alojen opiskelijoihin
- kehitätte yhdessä haastetta tilaajan toiveiden ja omien ideoittenne pohjalta

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Haaste työelämästä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan projektin alussa.

Kansainvälisyys

Yksi ryhmä ja suurryhmä luennot pidetään osin englanniksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 x 27 h teoria luennot plus kirjallisuus
8 x 27 h projektityö

Sisällön jaksotus

7 viikon projektirundit ja niihin liittyvät viikkotehtävät: Orientaatio, ideointi, konseptointi, prototypointi, testaus, tuotteistaminen, lanseeraus ja markkinoille vieminen sekä arviointi.

Lisätietoja opiskelijoille

Monialainen innovaatioprojekti toteutetaan tiimeissä. Tiimin itsenäinen työskentely ja ohjaus voi tapahtua opettajan ja opiskelijoiden yhteisesti valitsemassa paikassa joustavasti ja tasapuolisesti. Jokainen saa valita kaksi mieleistään projektihaastetta, joista toiseen pyrimme hänet saattamaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

12.10.2023 - 20.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Kostiainen
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Annakaisa Sukura
 • Taku Kaskela
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC23_B
  KXC23, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oppilaitoksen tuotantoympäristön. Opiskelija tietää monikameratuotannon tuotannolliset ja toiminnalliset periaatteet. Opiskelija tuntee kuvallisen ilmaisun ja audiovisuaalisen journalismin keinot ja osaa käyttää niitä monikameratuotannossa. Opiskelija osaa tv-kerronnan ja -dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä harjoitusprojektissa.

Opiskelija tietää studiotekniikan, kameratyöskentelyn ja studioäänityksen sekä kuvailmaisun ja valaisun perusteet. Opiskelija osaa tv-studion komentokielen ja työskentelytavat. Opiskelija tuntee ohjelmatuotannon työtehtävät ja osaa toimia eri rooleissa. Opiskelija osaa laatia tv-ohjelman ohjaus- ja kuvasuunnitelman sekä aikataulutuksen. Opiskelija osaa toimia suorassa lähetystilanteessa eri ammattirooleissa.
Opiskelija osaa taustoittaa uutistapahtumia, havainnoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja muotoilla havainnoistaan ideoita ja ohjelma-aiheita. Opiskelija osaa esitellä ohjelmaideansa. Opiskelija tuntee erilaisia haastattelutekniikoita ja osaa käyttää niitä. Opiskelija osaa kuvata, valaista, äänittää ja leikata videoinsertin.

Opiskelija osaa organisoida omaa ja työryhmän toimintaa. Opiskelija osaa alan työturvallisuuden perusteet. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Sisältö

- monikameratuotannon perusteet
- studiotekniikan perusteet
- ammattiroolit monikameratuotannossa
- videoinsertin kuvaus, äänitys, leikkaus ja toimittaminen
- monikameratuotannon työprosessi
- tv-kerronnan ja -dramaturgian perusteet
- tv-tuotannon kuva- ja ääni-ilmaisu
- työturvallisuus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää studiotekniikan, sekä kamera-, valo- ja äänityöskentelyn perusteita. Opiskelija tietää tv-kerronnan ja dramaturgian perusteet. Opiskelija tuntee monikameratyön ja ohjelmatuotannon työtehtäviä ja osaa toimia joissain rooleissa. Opiskelija tietää miten toimia suorassa lähetystilanteessa. Opiskelija tietää miten ohjelmaideoita esitellään. Opiskelija tietää inserttituotannon perusteet ja osaa tekniikan tyydyttävästi. Opiskelija osallistuu työryhmän toimintaan. Opiskelija osaa arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tietää studiotekniikan sekä kamera-, valo- ja äänityöskentelyn perusteet. Opiskelija osaa tv-kerronnan ja dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija tuntee monikameratyön ja ohjelmatuotannon työtehtävät ja osaa toimia eri rooleissa. Opiskelija osaa toimia suorassa lähetystilanteessa. Opiskelija osaa esitellä ohjelmaideansa hyvin. Opiskelija osaa inserttituotannon perusteet ja tekniikan. Opiskelija osaa organisoida omaa ja työryhmän toimintaa. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa studiotekniikan sekä kamera-, valo- ja äänityöskentelyn perusteet. Opiskelija osaa tv-kerronnan ja dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä käytännössä kiitettävästi. Opiskelija tuntee monikameratyön ja ohjelmatuotannon työtehtävät ja osaa toimia sujuvasti eri rooleissa. Opiskelija osaa toimia suorassa lähetystilanteessa kiitettävästi. Opiskelija osaa esitellä ohjelmaideansa kiitettävästi. Opiskelija osaa inserttituotannon ja tekniikan. Opiskelija osaa organisoida omaa ja työryhmän toimintaa, sekä kehittää sitä. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja analysoida kokonaisuutta ja antaa siitä rakentavaa palautetta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

09.02.2024 - 26.04.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Annakaisa Sukura
 • Taku Kaskela
 • Taneli Bruun
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC23_A
  KXC23, ryhmä A
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oppilaitoksen tuotantoympäristön. Opiskelija tietää monikameratuotannon tuotannolliset ja toiminnalliset periaatteet. Opiskelija tuntee kuvallisen ilmaisun ja audiovisuaalisen journalismin keinot ja osaa käyttää niitä monikameratuotannossa. Opiskelija osaa tv-kerronnan ja -dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä harjoitusprojektissa.

Opiskelija tietää studiotekniikan, kameratyöskentelyn ja studioäänityksen sekä kuvailmaisun ja valaisun perusteet. Opiskelija osaa tv-studion komentokielen ja työskentelytavat. Opiskelija tuntee ohjelmatuotannon työtehtävät ja osaa toimia eri rooleissa. Opiskelija osaa laatia tv-ohjelman ohjaus- ja kuvasuunnitelman sekä aikataulutuksen. Opiskelija osaa toimia suorassa lähetystilanteessa eri ammattirooleissa.
Opiskelija osaa taustoittaa uutistapahtumia, havainnoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja muotoilla havainnoistaan ideoita ja ohjelma-aiheita. Opiskelija osaa esitellä ohjelmaideansa. Opiskelija tuntee erilaisia haastattelutekniikoita ja osaa käyttää niitä. Opiskelija osaa kuvata, valaista, äänittää ja leikata videoinsertin.

Opiskelija osaa organisoida omaa ja työryhmän toimintaa. Opiskelija osaa alan työturvallisuuden perusteet. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Sisältö

- monikameratuotannon perusteet
- studiotekniikan perusteet
- ammattiroolit monikameratuotannossa
- videoinsertin kuvaus, äänitys, leikkaus ja toimittaminen
- monikameratuotannon työprosessi
- tv-kerronnan ja -dramaturgian perusteet
- tv-tuotannon kuva- ja ääni-ilmaisu
- työturvallisuus

Oppimateriaalit

'Elokuva- ja TV-tuotantoalan työsuojeluopas', jonka saa ladattua osoitteesta:
https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/ladattavat_julkaisut/elokuva-_ja_tv-tuotantoalan_tyosuojeluopas

Are Nikkinen Niclas Vacklin: Television runousoppia, Like

Pekka Korvenoja: Tv-kameratyön perusteet

Viime vuosien monikamera kurssien tallenteet drivessä

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Etäopetus,
Projekti,
Harjoitustehtävät
Tentti / Ryhmätentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

--

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus: 70h
Demonstraatio: 10h
Ohjatut harjoitukset: 30h
Itsenäinen projektityöskentely: 80h
Studiovierailu + purku: 10h
Muut tehtävät: 30
Reflektio + palaute: 10h

Sisällön jaksotus

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan ryhmäkohtaisesti 20 minuutin makasiini ohjelma. Ohjelman kesto sisältää max 5 minuuttia insertti materiaalia. Ohjelmassa esiintyvät vieraat ja juontaja.

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee oppilaitoksen tuotantoympäristön. Opiskelija tietää monikameratuotannon tuotannolliset ja toiminnalliset periaatteet. Opiskelija tuntee kuvallisen ilmaisun ja audiovisuaalisen journalismin keinot ja osaa käyttää niitä monikameratuotannossa. Opiskelija osaa tv-kerronnan ja -dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä harjoitusprojektissa.
Opiskelija tietää studiotekniikan, kameratyöskentelyn ja studioäänityksen sekä kuvailmaisun ja valaisun perusteet. Opiskelija osaa tv-studion komentokielen ja työskentelytavat. Opiskelija tuntee ohjelmatuotannon työtehtävät ja osaa toimia eri rooleissa. Opiskelija osaa laatia tv-ohjelman ohjaus- ja kuvasuunnitelman sekä aikataulutuksen. Opiskelija osaa toimia suorassa lähetystilanteessa eri ammattirooleissa.
Opiskelija osaa taustoittaa uutistapahtumia, havainnoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja muotoilla havainnoistaan ideoita ja ohjelma-aiheita. Opiskelija osaa esitellä ohjelmaideansa. Opiskelija tuntee erilaisia haastattelutekniikoita ja osaa käyttää niitä. Opiskelija osaa kuvata, valaista, äänittää ja leikata videoinsertin.
Opiskelija osaa organisoida omaa ja työryhmän toimintaa. Opiskelija osaa alan työturvallisuuden perusteet. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Sisältö
- monikameratuotannon perusteet
- studiotekniikan perusteet
- ammattiroolit monikameratuotannossa
- videoinsertin kuvaus, äänitys, leikkaus ja toimittaminen
- monikameratuotannon työprosessi
- tv-kerronnan ja -dramaturgian perusteet
- tv-tuotannon kuva- ja ääni-ilmaisu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää studiotekniikan, sekä kamera-, valo- ja äänityöskentelyn perusteita. Opiskelija tietää tv-kerronnan ja dramaturgian perusteet. Opiskelija tuntee monikameratyön ja ohjelmatuotannon työtehtäviä ja osaa toimia joissain rooleissa. Opiskelija tietää miten toimia suorassa lähetystilanteessa. Opiskelija tietää miten ohjelmaideoita esitellään. Opiskelija tietää inserttituotannon perusteet ja osaa tekniikan tyydyttävästi. Opiskelija osallistuu työryhmän toimintaan. Opiskelija osaa arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tietää studiotekniikan sekä kamera-, valo- ja äänityöskentelyn perusteet. Opiskelija osaa tv-kerronnan ja dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija tuntee monikameratyön ja ohjelmatuotannon työtehtävät ja osaa toimia eri rooleissa. Opiskelija osaa toimia suorassa lähetystilanteessa. Opiskelija osaa esitellä ohjelmaideansa hyvin. Opiskelija osaa inserttituotannon perusteet ja tekniikan. Opiskelija osaa organisoida omaa ja työryhmän toimintaa. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa studiotekniikan sekä kamera-, valo- ja äänityöskentelyn perusteet. Opiskelija osaa tv-kerronnan ja dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä käytännössä kiitettävästi. Opiskelija tuntee monikameratyön ja ohjelmatuotannon työtehtävät ja osaa toimia sujuvasti eri rooleissa. Opiskelija osaa toimia suorassa lähetystilanteessa kiitettävästi. Opiskelija osaa esitellä ohjelmaideansa kiitettävästi. Opiskelija osaa inserttituotannon ja tekniikan. Opiskelija osaa organisoida omaa ja työryhmän toimintaa, sekä kehittää sitä. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja analysoida kokonaisuutta ja antaa siitä rakentavaa palautetta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävät
Projekti
Itsearvioint

Ilmoittautumisaika

12.06.2023 - 15.08.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 29.08.2023

Laajuus

6 op

T&K-osuus

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tia-Maria Sjöblom
 • Aura Kaarivuo
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC22S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Sisältö

Nordplus-verkoston NordFilmin ’Nord Creative Camp’ intensiivikurssi, joka järjestetään ajalla 16. - 29.8.2023 Kintaissa Liettuassa. Kurssin ideana on työskennellä kansainvälisissä pienryhmissä lyhytelokuvia tehden, vuoden 2023 teemana ’Sustainability in Film’.
Agenda: ensimmäiset kaksi täyttä päivää on omistettu elokuva-alan kestävän kehityksen luennoille ja luova prosessi alkaa siitä eteenpäin. Suunnitelmissa on perustaa 8 luovaa tiimiä, joista jokaisessa on ohjaaja, DOP, tuottaja, äänisuunnittelija, käsikirjoittaja, editoija ja säveltäjä.

Oppimateriaalit

Tuition in English

Opetusmenetelmät

Tuition in English

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tuition in English

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tuition in English

Kansainvälisyys

Tuition in English

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tuition in English

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tuition in English

Sisällön jaksotus

Tuition in English

Lisätietoja opiskelijoille

Tuition in English

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuition in English

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Kostiainen
 • Vilja Roihu
 • Sami Huohvanainen
 • Aura Kaarivuo
 • Antti Pönni
 • Taku Kaskela
 • Annakaisa Sukura
 • Anna Junnikkala
 • Mika Säteri
 • Sampsa Huttunen
 • Taneli Bruun
 • Kai Ansio
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC19_KÄ
  KXC19 Kuva ja ääni
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC19_KS
  KXC19 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC19_T
  KXC19 Tuotanto
 • KXC20_A
  KXC20, ryhmä A
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_B
  KXC20, ryhmä B
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni
 • KXC19S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

- opinnäytteen työstäminen
- seminaariosallistuminen
- kypsyysnäytteen suorittaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäyte liittyy ammattialaan. Opinnäytteen toteutuksessa ja kieliasussa puutteita. Lähteiden käytössä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäyte on ammattialan kannalta merkityksellinen. Opinnäytteen toteutus ja menetelmät ovat tarkoituksenmukaiset ja kieliasu sujuva. Opinnäytteessä on hyödynnetty aiheen kannalta mielekkäitä lähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäyte kehittää ammattialaa. Opinnäytteen tuloksilla on sovellusarvoa. Opinnäytteen toteutus ja menetelmät ovat aiheen kannalta tarkoituksenmukaiset ja menetelmiä on sovellettu taidokkaasti. Työn kieliasu on erinomainen. Lähdekirjallisuutta on hyödynnetty kattavasti ja monipuolisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäyte liittyy ammattialaan. Opinnäytteen toteutuksessa ja kieliasussa puutteita. Lähteiden käytössä puutteita.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annakaisa Sukura
 • Antti Pönni
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa opinnäytetyön teososan ammatillisen roolinsa ja teoksen luonteen mukaisesti. Hän osaa tehdä käsikirjoituksen ja tuotantosuunnitelman. Hän osaa pitchata suunnitelmansa. Opiskelija tuntee projektinhallinnan periaatteet. Hän ymmärtää teososan yhteyden opinnäytteen kirjalliseen osaan ja osaa muotoilla siihen liittyvän tutkimusongelman.

Sisältö

- opinnäytteen teososan taiteellinen ja tuotannollinen suunnittelu
- opinnäytteen teososan käsikirjoitus
- opinnäytteen teososan tuotantosuunnitelma ja kustannuslaskelma
- opinnäytteen teososan projektinhallinta ja aikataulutus
- opinnäytteen teososan tuotantosuunnitelman pitchaus
- opinnäytteen teososan yhteys opinnäytteen kirjalliseen osaan

Opetusmenetelmät

etäluennot
etäsparraukset
itsenäisesti oman käsikirjoituksen / tuotannon kehittäminen
pitsauspaketti, pitsaaminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot, sparraus 30%
itsenäistä työtä 70%

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

hyväksytty / hylätty
osallituminen opetukseen ja opinnäytetyön tuotannon kehittely

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaisa Meghjee-Salminen
 • Tia-Maria Sjöblom
 • Annakaisa Sukura
 • Aura Kaarivuo
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni

Aika ja paikka

1.1.-31.7.2024

Opetusmenetelmät

kurssit vaihtokoulun opintosuunnitelman mukaan

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

vaihtokoulun opinsosuunnitelman mukaan

Kansainvälisyys

vaihtokoulun mukaan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

vaihtokoulun kurssien mukaan

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Raatikainen
 • Mika Säteri
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC23_A
  KXC23, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelu- ja ohjauskäytännöt. Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja pystyy työstämään sen pohjalta henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Opiskelija tunnistaa omaan oppimiseensa liittyvät vahvuudet ja kehittämiskohteet. Opiskelijalla on valmiuksia kansainvälisyysosaamisensa kehittämiseen ja tavoitteelliseen urasuunnitteluun.

Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaatuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaanajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Opiskelija osaa toimia opiskeluun liittyvässä tietoteknisessä ympäristössä. Opiskelija osaa käyttää opinnoissa tarvittavia tietojärjestelmiä, toimisto-ohjelmistoja ja yhteisöllisen median työvälineitä.

Sisältö

- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö sekä korkeakouluopiskelun keskeisimmät ohjeet ja säännöt
- ohjaus- ja opiskelukäytännöt, oppimis- ja opiskelutaidot, opetussuunnitelmat, opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
- opiskelijapalvelut
- alakohtainen työelämätieto ja kansainvälisyysosaaminen
- asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet
- esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
- viestintä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä
- viestinnän suunnittelu ja arviointi
- digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt
- opiskelujen kannalta keskeiset Metropolian tietojärjestelmät, toimisto-ohjelmistojen käyttö ja yhteisöllisen median työvälineet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti, suorittaa tehtävät hyvin ja osaa reflektoida omaa oppimisprosessiaan. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti, suorittaa tehtävät kiitettävästi ja osaa soveltaa oppimaansa. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan
tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Raatikainen
 • Mika Säteri
 • Kai Ansio
Vastuuhenkilö

Kai Ansio

Opiskelijaryhmät
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC23_B
  KXC23, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelu- ja ohjauskäytännöt. Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja pystyy työstämään sen pohjalta henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Opiskelija tunnistaa omaan oppimiseensa liittyvät vahvuudet ja kehittämiskohteet. Opiskelijalla on valmiuksia kansainvälisyysosaamisensa kehittämiseen ja tavoitteelliseen urasuunnitteluun.

Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaatuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaanajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Opiskelija osaa toimia opiskeluun liittyvässä tietoteknisessä ympäristössä. Opiskelija osaa käyttää opinnoissa tarvittavia tietojärjestelmiä, toimisto-ohjelmistoja ja yhteisöllisen median työvälineitä.

Sisältö

- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö sekä korkeakouluopiskelun keskeisimmät ohjeet ja säännöt
- ohjaus- ja opiskelukäytännöt, oppimis- ja opiskelutaidot, opetussuunnitelmat, opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
- opiskelijapalvelut
- alakohtainen työelämätieto ja kansainvälisyysosaaminen
- asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet
- esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
- viestintä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä
- viestinnän suunnittelu ja arviointi
- digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt
- opiskelujen kannalta keskeiset Metropolian tietojärjestelmät, toimisto-ohjelmistojen käyttö ja yhteisöllisen median työvälineet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti, suorittaa tehtävät hyvin ja osaa reflektoida omaa oppimisprosessiaan. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti, suorittaa tehtävät kiitettävästi ja osaa soveltaa oppimaansa. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan
tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 17.11.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Raatikainen
 • Mika Säteri
Vastuuhenkilö

Timo Raatikainen

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelu- ja ohjauskäytännöt. Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja pystyy työstämään sen pohjalta henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Opiskelija tunnistaa omaan oppimiseensa liittyvät vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Opiskelija osaa toimia opiskeluun liittyvässä tietoteknisessä ympäristössä. Opiskelija osaa käyttää opinnoissa tarvittavia tietojärjestelmiä, toimisto-ohjelmistoja ja yhteisöllisen median työvälineitä.

Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaatuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaanajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö sekä korkeakouluopiskelun keskeisimmät ohjeet ja säännöt
- ohjaus- ja opiskelukäytännöt, oppimis- ja opiskelutaidot, opetussuunnitelmat, opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut
- opiskelujen kannalta keskeiset Metropolian tietojärjestelmät, toimisto-ohjelmistojen käyttö ja yhteisöllisen median työvälineet

- asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet
- esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
- viestintä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä
- viestinnän suunnittelu ja arviointi
- digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt

Oppimateriaalit

Moodle-työtilassa jaettavat videotallenteet ja kirjalliset ohjeet.

Opetusmenetelmät

Moodle-oppimisympäristössä työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä = 135 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti, suorittaa tehtävät hyvin ja osaa reflektoida omaa oppimisprosessiaan. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti, suorittaa tehtävät kiitettävästi ja osaa soveltaa oppimaansa. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 14.03.2024

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Kostiainen
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Sami Huohvanainen
 • Aura Kaarivuo
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_KÄ
  KXC22 Kuva ja ääni
 • KXC22_KS
  KXC22 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC22_T
  KXC22 Tuotanto
 • KXC22S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kotimaisen radiohistorian ja tietää julkisen ja kaupallisen radion keskeiset sisällöt ja toimintatavat. Opiskelija tuntee työhönsä liittyvät eettiset periaatteet ja säännökset ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee radion sisältösuunnittelun (engl. programming) perusteet, keskeiset ohjelmaelementit ja ammattisanaston. Opiskelija osaa analysoida radion lähetysvirtaa.

Opiskelija osaa äänittää ja editoida puhetta ja käyttää radion toimitusjärjestelmää ohjelmantekoprosessin apuna.


Opiskelija hallitsee itsenäisen studiotyöskentelyn ja osaa tuottaa toimitettuja ohjelmasisältöjä. Opiskelija osaa tuottaa radion kannalta olennaisia monimediasisältöjä. Opiskelija tuntee ohjelmansiirron ja lähetystekniikan. Opiskelija tuntee radioilmaisun ja äänituotannon perusteet.

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti erilaisissa toimituksellisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee ulkotuotantokalustoa ja osaa hyödyntää sitä.

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida omaa työskentelyään. Opiskelija osaa vastaanottaa ja antaa palautetta, ja hyödyntää sitä ohjelman kehitystyössä.

Sisältö

- kotimaisen radion historia ja mediakenttä
- radion toimitusjärjestelmä ja studiotekniikka
- radion sisältösuunnittelu
- puheilmaisu ja juontaminen
- äänittäminen ja äänen editointi
- kanavasuunnittelu
- radiotuottaminen
- yleisösuhde
- lähetysvirran hallinta
- ammattietiikka ja lainsäädäntö

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaalit

Robert McLeish, Radio Production 6th edition
Valerie Geller: Beyond Powerful Radio

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Verkkotehtävät
Ryhmäehtävät
Projekti
Harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yle
Radio Media
Kaupalliset radiokanavat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit Moodlessa, uusittavissa kerran

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot-menettelystä sovittava vastuuopettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 70h
Verkkotehtävät 125h
Projekti 140h
Muut tehtävät 40h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa tyydyttävästi äänittää ja editoida puhetta ja käyttää radion toimitusjärjestelmää. Opiskelija osaa tyydyttävästi työskennellä studiossa ja osaa tuottaa ohjelmasisältöjä.
Opiskelija osaa toimia jossain toimituksellisessa tehtävässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja projektityöskentelyyn ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa äänittää ja editoida puhetta ja käyttää radiotoimistusjärjestelmää. Opiskelija hallitsee itsenäisen studiotyöskentelyn ja osaa tuottaa toimitettuja ohjelmasisältöjä. Opiskelija osaa tuottaa monimediasisältöjä. Opiskelija tuntee ohjelmansiirron ja lähetystekniikan. Opiskelija toimii itsenäisesti toimituksellisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee ulkotuotantokalustoa ja osaa hyödyntää sitä. Opiskelija analysoi omaa ja ryhmänsä työskentelyä. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta, ja hyödyntää sitä ohjelman kehitystyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen, ottaa vastuuta projektityöskentelystä ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa monipuolisesti äänittää ja editoida puhetta ja käyttää radiotoimistusjärjestelmää. Opiskelija hallitsee itsenäisen studiotyöskentelyn ja tuottaa monimuotoisia toimitettuja ohjelmasisältöjä ja monimediasisältöjä. Opiskelija osaa ohjelmansiirron ja lähetystekniikan. Opiskelija toimii sujuvasti erilaisissa toimituksellisissa tehtävissä. Opiskelija käyttää erilaisia ulkotuotantokalustoja ja osaa hyödyntää niitä. Opiskelija analysoi ja kehittää omaa ilmaisuaan ja ryhmänsä työskentelyä. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta, ja hyödyntää sitä monipuolisesti ohjelman kehitystyössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävät
Projekti
Itsearviointi

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

12.03.2024 - 13.05.2024

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Kostiainen
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Aura Kaarivuo
Vastuuhenkilö

Aura Kaarivuo

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_KÄ
  KXC22 Kuva ja ääni
 • KXC22_KS
  KXC22 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC22_T
  KXC22 Tuotanto
 • KXC22S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa toimitetun sisältökokonaisuuden radioon tai muuhun audiojakeluun. Hän osaa esitellä ideansa ja kehittää sitä saamansa palautteen perusteella. Opiskelija tuntee pitkän toimitetun ohjelman muoto- ja kerrontaratkaisuja. Hän osaa teknisesti toteuttaa monimuotoista äänikerrontaa ja valita siihen sopivan kaluston. Opiskelija osaa analysoida audioteoksia ja reflektoida omaa ääni-ilmaisuaan. Opiskelija tuntee audiojournalismin keskeiset jakelumahdollisuudet. Hän osaa tehdä projektilleen tuotantosuunnitelman ja myyntipaketin.

Sisältö

- audiojournalismi
- audiojutun dramaturgia ja käsikirjoittaminen
- monimuotoinen äänikerronta ja äänisuunnittelu
- ääni-ilmaisu
- monimediaisuus
- audiosisältöjen jakelukanavat

Aika ja paikka

VK 11

ti 12.3.
Orientoiva tehtävä julki
Moodle


pe 15.3.
9.00-10.00 Aloitus, ops, arviointi, työskentelytavat, tehtävät, aikataulut, kuormittavuus
Aura
Reaktori

VKO 12

ti 19.3
Audiokäsikirjoittaminen, projektitehtävän ideointi
Suvi Tuuli
9-16
Projektio

ke 20.3.
itsenäisesti

to 21.3.
Audiokäsikirjoittaminen
Suvi Tuuli
9-16
Projektio

pe 22.3.
Audiokäsikirjoittaminen
Suvi Tuuli
9-16
Reaktori

VKO 13

ti 26.3.
Äänitekniikka ja äänittäminen
Katja
9-16

ke 27.3.
its

to 28.3.
Äänisuunnittelu & Projektisuunnittelu 1
Aura

9-15
Reaktori

pe 29.3.
PÄÄSIÄINEN

VK 14 Podcasting

ma 1.4.
PÄÄSIÄINEN

ti 2.4.
Käsikirjoitusten tsekkaus yhdessä, ideointi ja kehittely
Ideoiden, materiaalin läpikäyminen
Aura
9-15
Reaktori

ke 3.4.
Its

to 4.4.
Podcasting
Vierailija
9-15
Reaktori

pe 5.4.
Podcasting
Vierailija
9-15
Reaktori

VKO 15 Dokumentti

ti 9.4.
Dokumentti
Vierailija
9-15
Reaktori

ke 10.4
its

to 11.4.
Dokumentti
Vierailija

pe 12.4.
Pitchaukset + myynnin esittely
Demojen kuuntelu, väli-check
Aura
9-15
Projektio

VKO 16 Projektityö

ti 16.4.
Projektisuunnitelmien tsekkaus ryhmittäin
Aura

9-15
Reaktori
ke 17.4.
Kässärien kehittelyä, projektityön valmistelu, its

to 18.4.
Äänitystuki pienryhmissä
Katja
9-16
Reaktori

pe 19.4.
Äänitykset its
Käsikirjoituksen/edit-version palautus
9-16

VKO 17 Projektityö

ti 23.4.
Väli-check. Versio 1. ryhmittäin
Aura

9-16
Reaktori
ke 24.4.
Itsenäistä työstöä, kirjoittamista, äänittämistä, muuta suunnittelua

to 25.4.
Äänen jälkityö työpaja
Katja
Moviola tai Reaktori

pe 26.4.
Its. Äänityksiä ja jälkityötä
Reaktori/ Moviola

VKO 18

ti 30.4
Äänitykset/työstöä editissä, Aura kiertää editeissä/äänityksissä tarpeen mukaan
Aura
9-15
Reaktori/Moviola

ke 1.5
VAPPU

to 2.5
Työstöä/mahdolliset lisä-äänitykset, Katja kiertää?
Katja
9-15
Reaktori/Moviola

pe 3.5
Äänitykset/työstöä editissä, its
9-15
Reaktori/Moviola

VKO 19

ti 7.5
Äänitykset/työstöä editissä, its
9-15
Reaktori/Moviola

ke 8.5
Äänitykset/työstöä editissä, its
9-15
Reaktori/Moviola

to 9.5
Äänitykset/työstöä editissä, its
9-15
Reaktori/Moviola

pe 10.5
Valmiiden töiden export
Aura
9-15
Reaktori/Moviola

VKO 20

ma 13.5
Kuuntelu ja Palaute
Aura, Suvi Tuuli, Katja
9-15
Projektio

Oppimateriaalit

Korville piirretyt kuvat
Radio Productiont

Opetusmenetelmät

Luennot
Oppimistehtävät
Projektityö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei

Kansainvälisyys

ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ahot-menettely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus/etäopetus: 120h
Projekti, ryhmätyö: 150h
Harjoitustehtävät: 135h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yksinkertaisen sisältökokonaisuuden radioon tai muuhun audiojakeluun. Hän esittelee ideansa ja toteuttaa sen tyydyttävästi yksinkertaisilla ääniteknisillä ja -kerronnallisilla menetelmillä. Hän tunnistaa oman taitotasonsa. Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti, suorittaa tehtävät tyydyttävästi ja kykenee projektin dokumentointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sisältökokonaisuuden radioon tai muuhun audiojakeluun. Hän esittelee ideansa ja kehittää sitä saamansa palautteen perusteella. Hän toteuttaa projektin hyvillä ääniteknisillä ja -kerronnallisilla menetelmillä. Opiskelija toteuttaa projektilleen tuotantosuunnitelman ja myyntipaketin. Hän reflektoi omaa osaamistaan, osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa tehtävät hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa monimuotoisen sisältökokonaisuuden radioon tai muuhun audiojakeluun. Hän esittelee ideansa ja kehittää sitä aktiivisesti saamansa palautteen perusteella. Hän toteuttaa projektin korkeatasoisella ääniteknisillä ja -kerronnallisilla menetelmillä. Opiskelija toteuttaa projektilleen ammattimaisen tuotantosuunnitelman ja myyntipaketin. Hän reflektoi omaa osaamistaan monipuolisesti, osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija soveltaa ansiokkaasti oppimaansa projektityöskentelyssään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/ Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävä

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yksinkertaisen sisältökokonaisuuden radioon tai muuhun audiojakeluun. Hän esittelee ideansa ja toteuttaa sen tyydyttävästi yksinkertaisilla ääniteknisillä ja -kerronnallisilla menetelmillä. Hän tunnistaa oman taitotasonsa. Opiskelija osallistuu opetukseen, suorittaa tehtävät tyydyttävästi ja kykenee projektin dokumentointiin.

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sisältökokonaisuuden radioon tai muuhun audiojakeluun. Hän esittelee ideansa ja kehittää sitä saamansa palautteen perusteella. Hän toteuttaa projektin hyvällä ääniteknisillä ja -kerronnallisilla menetelmillä. Opiskelija toteuttaa projektilleen tuotantosuunnitelman ja myyntipaketin. Hän reflektoi omaa osaamistaan, osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa tehtävät hyvin.

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa monimuotoisen sisältökokonaisuuden radioon tai muuhun audiojakeluun. Hän esittelee ideansa ja kehittää sitä aktiivisesti saamansa palautteen perusteella. Hän toteuttaa projektin korkeatasoisella ääniteknisillä ja -kerronnallisilla menetelmillä. Opiskelija toteuttaa projektilleen ammattimaisen tuotantosuunnitelman ja myyntipaketin. Hän reflektoi omaa osaamistaan monipuolisesti, osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija soveltaa ansiokkaasti oppimaansa projektityöskentelyssään.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sami Huohvanainen
 • Aura Kaarivuo
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa radion ohjelmasuunnittelun perusteet. Opiskelija osaa johtaa lähetysvirtaan tehtävän radio-ohjelman konseptin suunnitelutyön ja kehittää tuotetta projektin aikana. Opiskelija osaa antaa palautetta työryhmän työskentelystä ja osaa kehittää juontajien ammattitaitoa. Opiskelija osaa projektihallinnan perusteet radiotuotantoympäristössä.

Sisältö

Radiotuottaminen
Konseptisuunnittelu
Juontaminen
Palaute
Työryhmän valmentaminen

Aika ja paikka

Kulttuurikampus Hämeentie 135D

Oppimateriaalit

Geller V. Beyond Powerful Radio

Opetusmenetelmät

Luennot
Projekti
Verkko-opetus
Itseopiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämävierailut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

N 270 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävät
Projekti
Itsearviointi

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Kostiainen
 • Vilja Roihu
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • IEXSC24S_FT
  Saapuvat vaihto-opiskelijat, Elokuva ja televisio, kevät 2024
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Sisältö

Students are able to use their storytelling and dramatic skills when writing for non-fiction television. Students know the various professional roles of a screenwriter from reality television shows to an entertainment program. Students master the fundamentals of developing a reality television concept. Students apply their skills to prepare and shoot a non-fiction series. Students can work in roles of cinematography, editing, production management and sound design & production. Learning outcomes vary depending on the role the student chooses in production.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 29.02.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Annakaisa Sukura
 • Kai Ansio
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • IEXSC24S_FT
  Saapuvat vaihto-opiskelijat, Elokuva ja televisio, kevät 2024
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

How to create something out of ordinary. Students will develop and use their skills in writing, videography and editing to create short form documentaries. During the course multiple experimental documentaries are being done. Course emphasises on fast production methods and experimental approaches to short form documentary making. Course combines theory lessons, workshops and practical work. Students will develop skills on videography, editing, writing and fast production methods.

Opetusmenetelmät

luennot
ryhmätehtävät
itsenäiset tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot 35%
ryhmåtyöt/tehtävät 65%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

jatkuva arviointi
osallistuminen vähintään 80%
tehtävien suoritus 100%

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Aura Kaarivuo

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

27.11.2023 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kai Talonpoika
Vastuuhenkilö

Kai Talonpoika

Tavoitteet

Opiskelija tuntee omaan alaansa liittyviä eettisiä haasteita.
Opiskelija hallitsee kriittiseen ajatteluun liittyviä työkaluja, ja osaa tarkastella omaa muotoilijuuttaan kriittisesti.
Opiskelija ymmärtää oman vastuunsa muotoilijana.

Sisältö

- etiikka ja kriittisyys
- yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
- design-aktivismi
- tiedostava viestintä

Oppimateriaalit

Opettajan oppimateriaali julkaistaan OMAn työtilassa.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia, itsenäiset tehtävät 100 %

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee tiedostavan muotoilun käsitteistöä. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija tietää opintojakson keskeiset sisällöt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien suoritus, arviointi Hyväksytty / hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 29.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 19

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Kostiainen
 • Sampsa Huttunen
 • Kai Ansio
Vastuuhenkilö

Sampsa Huttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia ammattiroolinsa mukaisesti monimuotoisessa työelämälähtöisessä projektissa. Opiskelija soveltaa yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojaan. Hän osaa ideoida ja kehitellä ideaansa osana moniammatillista tiimiä. Hän soveltaa teknistä ja taiteellista osaamistaan ja osaa tehdä teknisiä sekä sisällöllisiä toteutusvalintoja. Hän osaa syventää tarvittaessa tietouttaan erilaisista tekniikoista, jakelualustoista tai toteutustavoista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen tuotannon. Hän osaa budjetoinnin sekä hallitsee kustannustietoisen ja asiakaslähtöisen toimintatavan. Hän osaa analysoida omaa työtään sekä perustella tekemänsä tuotannolliset ja taiteelliset ratkaisut.

Sisältö

- työelämälähtöisen projektin suunnittelu ja toteutus
- ryhmätyön organisointi ja aikatauluttaminen
- ammatillisen erikoisosaamisen syventäminen
- projektinhallinta

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Projekti,
Harjoitustehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus/etäopetus: 125-145 tuntia (aika, jolloin opettaja opettaa)
Projekti, ryhmätyö, itsenäinen: 200-250 tuntia (aika, jolloin opettaja ei paikalla)
Tehtävät: 10-30 tuntia (aineistoon tutustuminen, tehtävän tekeminen)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Hän on tutustunut tilaustyön periaatteisiin ja asiakasprosessiin. Opiskelija osaa toimia jossain ammattiroolissa monimuotoisessa työelämälähtöisessä projektissa. Opiskelija tunnistaa yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojaan. Hän osallistuu ideointiin osana moniammatillista tiimiä. Hän osaa tehdä teknisiä sekä sisällöllisiä toteutusvalintoja. Hän tunnistaa erilaisia tekniikoita, jakelualustoja tai toteutustapoja. Hän osallistuu asiakaslähtöiseen tuotantoon. Hän tunnistaa oman taitotasonsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Hän on osaa tilaustyön periaatteet ja asiakasprosessin. Opiskelija osaa toimia ammattiroolinsa mukaisesti monimuotoisessa työelämälähtöisessä projektissa. Opiskelija kehittää yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojaan. Hän osaa ideoida ja kehitellä ideaansa osana moniammatillista tiimiä. Hän hyödyntää teknistä ja taiteellista osaamistaan ja osaa tehdä teknisiä sekä sisällöllisiä toteutusvalintoja. Hän kehittää tietouttaan erilaisista tekniikoista, jakelualustoista tai toteutustavoista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen tuotannon. Hän osaa budjetoinnin sekä hallitsee kustannustietoisen ja asiakaslähtöisen toimintatavan. Hän osaa analysoida omaa työtään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Hän hallitsee tilaustyön periaatteet ja asiakasprosessin erinomaisesti. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ammattiroolinsa mukaisesti monimuotoisessa työelämälähtöisessä projektissa. Opiskelija soveltaa ja kehittää yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojaan. Hän osaa innovatiivisesti ideoida ja kehitellä ideaansa osana moniammatillista tiimiä. Hän soveltaa teknistä ja taiteellista osaamistaan ja osaa tehdä ammattimaisia teknisiä sekä sisällöllisiä toteutusvalintoja. Hän syventää tietouttaan erilaisista tekniikoista, jakelualustoista tai toteutustavoista. Hän osaa vastuullisesti suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen tuotannon. Hän osaa budjetoinnin sekä hallitsee kustannustietoisen ja asiakaslähtöisen toimintatavan. Hän osaa analysoida ja kehittää omaa työtään sekä perustella tekemänsä tuotannolliset ja taiteelliset ratkaisut.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/ Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävä
Työnäyte

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 07.11.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katri Laitinen
Vastuuhenkilö

Katri Laitinen

Tavoitteet

Opiskelija kertaa ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja laajentaa sanavarastoaan kurssilla. Opiskelija kehittää suullista ja kirjallista kielen ymmärtämistä sekä tuottamista.

Sisältö

- Kieliopin keskeiset rakenteet
- Sanavaraston laajentaminen
- Ruotsin kielen kuuntelemisen ja lukemisen harjoitteleminen
- Suullisen ja kirjallisen kielen tuottamisen harjoitteleminen

Aika ja paikka

Kurssi järjestetään tiistaisin klo 15.15-16.45 kampuksella 5.9.-7.11. välisenä aikana

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Läsnäolo lähiopetuksessa, itsenäinen opiskelu tuntien ulkopuolella, 2 op = 54 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ruotsin kielen perusrakenteita. Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
Tehtävien suorittaminen.
Arviointi hyväksytty/hylätty.

Esitietovaatimukset

Lukion ruotsin kielen kurssi tai vastaava

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 05.03.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katri Laitinen
Vastuuhenkilö

Katri Laitinen

Tavoitteet

Opiskelija kertaa ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja laajentaa sanavarastoaan kurssilla. Opiskelija kehittää suullista ja kirjallista kielen ymmärtämistä sekä tuottamista.

Sisältö

- Kieliopin keskeiset rakenteet
- Sanavaraston laajentaminen
- Ruotsin kielen kuuntelemisen ja lukemisen harjoitteleminen
- Suullisen ja kirjallisen kielen tuottamisen harjoitteleminen

Aika ja paikka

Kurssi järjestetään tiistaisin klo 15.15-16.45 kampuksella. Viikolla 7 opetusta on sekä ti 13.2. että to 15.2.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Läsnäolo lähiopetuksessa, itsenäinen opiskelu tuntien ulkopuolella, 2 op = 54 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ruotsin kielen perusrakenteita. Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
Tehtävien suorittaminen.
Arviointi hyväksytty/hylätty.

Esitietovaatimukset

Lukion ruotsin kielen kurssi tai vastaava

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Annakaisa Sukura
 • Arto Tuohimaa
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_T
  KXC22 Tuotanto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun keskeisiä teorioita. Hän osaa tehdä pienimuotoisen analyysin audiovisuaalisesta teoksesta. Opiskelija tuntee kotimaisen media-alan toimijoita ja sidosryhmiä. Opiskelija tietää tuotannon tekijänoikeudet ja keskeiset sopimukset eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän tietää erilaisia media-ala julkaisualustoja. Opiskelija osaa ammattimaisen audiovisuaalisen tuotantoprosessin kokonaisuuden. Hän tietää käsikirjoituksen tuotannollisen ja taiteellisen purun, ja osaa suunnitella sen perusteella erilaisten resurssien tarpeen tuotannoissa. Hän osaa tehdä erilaisia tuotantosuunnitelmia ja vaiheistaa niitä. Hän tietää media-alan erilaisia ammattirooleja ja toimenkuvia. Hän tietää audiovisuaalisen jälkituotannon prosessin ja sen keskeisen ammattisanaston. Opiskelija osaa esitellä tuotannon eri yhteistyökumppaneille suullisesti ja kirjallisesti. Hän tietää tuotannon kulurakenteen, rahoitussuunnitelman ja kulunseurantaperiaatteen. Hän tuntee keskeiset kotimaiset julkiset rahoituskanavat. Hän tietää erilaisia välineitä ja foorumeita vaihtoehtoisen rahoituksen hankintaan. Hän tietää erilaisia levityskanavia tuotannoille. Hän ymmärtää valmiin tuotannon markkinoinnin ja levityksen osana tuottajan työtä. Opiskelija osaa kommunikoida työryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja tietää erilaisia tapoja siihen. Hän tietää erilaisia malleja johtaa tuotantoryhmää. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tuotannon kehitys- ja tuotantovaiheessa. Hän osaa suunnitella henkilökohtaista urapolkuaan, arvioida ammatti-identiteettinsä kehittymistä ja esitellä osaamistaan.

Sisältö

- teosanalyysi
- tuotantoprosessi eri välineissä
- julkaisukanavat
-keskeiset tekijänoikeudet ja sopimukset av-tuotannoissa
- tuotantohenkilökunta ja toimenkuvat
- käsikirjoituksen tuotannollinen ja taiteellinen analyysi
- tuotannon esittely suullisesti ja kirjallisesti
- kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja kulunseuranta
- erilaiset rahoituskanavat ja –alustat kotimaassa
- vaihtoehtoiset rahoituksen hankinnan välineet ja kampanjat
- tuotantojen julkaisu, levitys ja markkinointi
- työryhmän johtaminen
- henkilökohtaisen ammattisuuntautumisen kehittäminen ja syventäminen

Opetusmenetelmät

luennot
moodle tehtävät
vierailut
itsenäiset tehtävät
ryhmätehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

60% kontakti opetusta & vierailu
20% moodle tehtäviä
20% itsenäiset - ja ryhmätehtävät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa av-tuotantoprosessin , hän tietää käsikirjoituksen purun tuotannollisesti ja taiteellisesti ja sen pohjalta osaa tyydyttävästi resurssoida tuotannon ajallisesti ja taloudellisesti. Hän tietää miten varioidaan tuotantosuunnitelmia erilaisille tuotannoille. Opiskelija tietää tuotantojen paketoinnin ja pitsauksen, tuotannon kulurakenteen, rahoitussuunnitelman ja kulunseurantaperiaatteen. Hän tuntee tyydyttävästi kotimaisia julkisia rahoittajia ja tunnistaa joitain rahoituskanavia. Opiskelija tietää av-tuotantojen jakelukanavia ja ymmärtää markkinoinnin merkityksen av-tuotantojen levityksessä. Hän tunnistaa joitain johtamismalleja. Hän osaa määritellä omaa ammatti-identiteettiään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa hyvin av-tuotantoprosessin kokonaisuuden, hän osaa käsikirjoituksen purun tuotannollisesti ja taiteellisesti ja sen pohjalta osaa itsenäisesti resurssoida tuotannon ajallisesti ja taloudellisesti. Hän osaa varioida tuotantosuunnitelmia erilaisille tuotannoille. Opiskelija osaa tuotantojen paketoinnin ja pitsauksen, tuotannon kulurakenteen, rahoitussuunnitelman ja kulunseurantaperiaatteen. Hän tuntee hyvin kotimaiset julkiset rahoittajat ja erilaisia vaihtoehtoisia rahoituskanavia. Opiskelija tietää monipuolisesti av-tuotantojen jakelukanavia ja ymmärtää markkinoinnin merkityksen av-tuotantojen levityksessä. Hän tietää erilaisia johtamismalleja. Hän osaa soveltaa oppimaansa oman ammatti-identiteettinsä kehittämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa kiitettävästi av-tuotantoprosessin kokonaisuuden, hän osaa hyvin käsikirjoituksen purun tuotannollisesti ja taiteellisesti ja sen pohjalta osaa sujuvasti resurssoida tuotannon ajallisesti ja taloudellisesti. Hän osaa soveltaa ja varioida tuotantosuunnitelmia erilaisille tuotannoille. Opiskelija osaa sujuvasti tuotantojen paketoinnin ja pitsauksen, tuotannon kulurakenteen, rahoitussuunnitelman ja kulunseurantaperiaatteen. Hän tuntee monipuolisesti kotimaiset julkiset rahoittajat ja erilaisia vaihtoehtoisia rahoituskanavia. Opiskelija osaa av-tuotantojen jakelukanavia ja ymmärtää markkinoinnin merkityksen av-tuotantojen levityksessä. Hän tietää monipuolisesti erilaisia johtamismalleja. Hän osaa kehittää oppimansa perusteella omaa ammatti-identiteettiään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

jatkuva arviointi
osallistumien opetukseen
tehtävien suoritus
aktiivisuus tunnilla

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 17.11.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annakaisa Sukura
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ammattimaisen audiovisuaalisen tuotantoprosessin rahoituksen hankinnan periaatteen. Hän tuntee keskeiset kotimaiset julkiset rahoituskanavat. Hän tietää mitä dokumentteja rahoittajat tarvitsevat rahoituspäätöksiä varten. Hän tietää erilaisia välineitä ja foorumeita vaihtoehtoisen rahoituksen hankintaan. Hän tietää erilaisia levityskanavia tuotannoille. Hän tietää keskeisiä alan järjestöjä.

Sisältö

- tuotannon esittely kirjallisesti
- kotimaiset julkiset rahoittajat
- erilaiset rahoituskanavat ja –alustat kotimaassa
- vaihtoehtoiset rahoituksen hankinnan välineet

Aika ja paikka

Verkko toteutus

Opetusmenetelmät

itsenäistä opiskelua
aikarajoitettu (1kk)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Hän tietää tyydyttävästi kotimaisia julkisia rahoittajia, rahoituksen hakuprosesseja ja tunnistaa joitain vaihtoehtoisia rahoituskanavia. Opiskelija tietää av-tuotantojen jakelukanavia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suorittaa tehtävät hyvin. Hän tuntee hyvin kotimaiset julkiset rahoittajat ja niiden rahoituksen hakuprosessit. Hän tuntee erilaisia vaihtoehtoisia rahoituskanavia. Opiskelija tietää monipuolisesti av-tuotantojen jakelukanavia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suorittaa tehtävät kiitettävästi. Hän tuntee monipuolisesti kotimaiset julkiset rahoittajat ja osaa kiitettävästi niiden rahoitusprosessit. Hän tuntee erilaisia vaihtoehtoisia rahoituskanavia. Opiskelija tuntee kiitettävästi av-tuotantojen jakelukanavia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annakaisa Sukura
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC23_A
  KXC23, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija tuntee audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun keskeisiä teorioita. Hän osaa tehdä pienimuotoisen analyysin audiovisuaalisesta teoksesta. Opiskelija tuntee kotimaisen media-alan toimijoita ja sidosryhmiä. Opiskelija tietää tuotannon tekijänoikeudet ja keskeiset sopimukset eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän tietää erilaisia media-ala julkaisualustoja. Opiskelija osaa ammattimaisen audiovisuaalisen tuotantoprosessin kokonaisuuden. Hän tietää käsikirjoituksen tuotannollisen ja taiteellisen purun, ja osaa suunnitella sen perusteella erilaisten resurssien tarpeen tuotannoissa. Hän osaa tehdä erilaisia tuotantosuunnitelmia ja vaiheistaa niitä. Hän tietää media-alan erilaisia ammattirooleja ja toimenkuvia. Hän tietää audiovisuaalisen jälkituotannon prosessin ja sen keskeisen ammattisanaston. Opiskelija osaa esitellä tuotannon eri yhteistyökumppaneille suullisesti ja kirjallisesti. Hän tietää tuotannon kulurakenteen, rahoitussuunnitelman ja kulunseurantaperiaatteen. Hän tuntee keskeiset kotimaiset julkiset rahoituskanavat. Hän tietää erilaisia välineitä ja foorumeita vaihtoehtoisen rahoituksen hankintaan. Hän tietää erilaisia levityskanavia tuotannoille. Hän ymmärtää valmiin tuotannon markkinoinnin ja levityksen osana tuottajan työtä. Opiskelija osaa kommunikoida työryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja tietää erilaisia tapoja siihen. Hän tietää erilaisia malleja johtaa tuotantoryhmää. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tuotannon kehitys- ja tuotantovaiheessa. Hän osaa suunnitella henkilökohtaista urapolkuaan, arvioida ammatti-identiteettinsä kehittymistä ja esitellä osaamistaan.

Sisältö

- oppilaitoksen tuotantoympäristö
- av-projektien prosessi ja projektinhallinta
- tekijät ja toimenkuvat
- erilaisten käsikirjoitusten purku
- tuotantosuunnitelma ja kuvausaikataulu
- alan keskeinen lainsäädäntö,
- sopimukset ja lupakäytännöt
- tekijänoikeudet av-tuotannossa
- oman ammatillisen osaamisen tunnistaminen ja esittely

Oppimateriaalit

teme.fi

Opetusmenetelmät

luento
oppimistehtävät
ryhmätehtävät
tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

lukujärjestyksen mukaan

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

50% kontaktia
50% itsenäistä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän tietää yksinkertaisen projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa tyydyttävästi vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän tunnistaa alan keskeistä lainsäädäntöä sekä tietää työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tuntee hyvin av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän osaa alan keskeisen lainsäädännön sekä työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa kiitettävästi vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän osaa alan keskeisen lainsäädännön sekä työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

jatkuva arviointi
tehtävät suoritettu
aktiivinen osallistuminen opetukseen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annakaisa Sukura
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC23S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC23_B
  KXC23, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija tuntee audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun keskeisiä teorioita. Hän osaa tehdä pienimuotoisen analyysin audiovisuaalisesta teoksesta. Opiskelija tuntee kotimaisen media-alan toimijoita ja sidosryhmiä. Opiskelija tietää tuotannon tekijänoikeudet ja keskeiset sopimukset eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän tietää erilaisia media-ala julkaisualustoja. Opiskelija osaa ammattimaisen audiovisuaalisen tuotantoprosessin kokonaisuuden. Hän tietää käsikirjoituksen tuotannollisen ja taiteellisen purun, ja osaa suunnitella sen perusteella erilaisten resurssien tarpeen tuotannoissa. Hän osaa tehdä erilaisia tuotantosuunnitelmia ja vaiheistaa niitä. Hän tietää media-alan erilaisia ammattirooleja ja toimenkuvia. Hän tietää audiovisuaalisen jälkituotannon prosessin ja sen keskeisen ammattisanaston. Opiskelija osaa esitellä tuotannon eri yhteistyökumppaneille suullisesti ja kirjallisesti. Hän tietää tuotannon kulurakenteen, rahoitussuunnitelman ja kulunseurantaperiaatteen. Hän tuntee keskeiset kotimaiset julkiset rahoituskanavat. Hän tietää erilaisia välineitä ja foorumeita vaihtoehtoisen rahoituksen hankintaan. Hän tietää erilaisia levityskanavia tuotannoille. Hän ymmärtää valmiin tuotannon markkinoinnin ja levityksen osana tuottajan työtä. Opiskelija osaa kommunikoida työryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja tietää erilaisia tapoja siihen. Hän tietää erilaisia malleja johtaa tuotantoryhmää. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tuotannon kehitys- ja tuotantovaiheessa. Hän osaa suunnitella henkilökohtaista urapolkuaan, arvioida ammatti-identiteettinsä kehittymistä ja esitellä osaamistaan.

Sisältö

- oppilaitoksen tuotantoympäristö
- av-projektien prosessi ja projektinhallinta
- tekijät ja toimenkuvat
- erilaisten käsikirjoitusten purku
- tuotantosuunnitelma ja kuvausaikataulu
- alan keskeinen lainsäädäntö,
- sopimukset ja lupakäytännöt
- tekijänoikeudet av-tuotannossa
- oman ammatillisen osaamisen tunnistaminen ja esittely

Oppimateriaalit

teme.fi

Opetusmenetelmät

luento
oppimistehtävät
ryhmätehtävät
tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

lukujärjestyksen mukaan

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

50% kontaktia
50% itsenäistä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän tietää yksinkertaisen projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa tyydyttävästi vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän tunnistaa alan keskeistä lainsäädäntöä sekä tietää työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tuntee hyvin av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän osaa alan keskeisen lainsäädännön sekä työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa kiitettävästi vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän osaa alan keskeisen lainsäädännön sekä työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

jatkuva arviointi
tehtävät suoritettu
aktiivinen osallistuminen opetukseen

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 17.11.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annakaisa Sukura
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija tuntee audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun keskeisiä teorioita. Hän osaa tehdä pienimuotoisen analyysin audiovisuaalisesta teoksesta. Opiskelija tuntee kotimaisen media-alan toimijoita ja sidosryhmiä. Opiskelija tietää tuotannon tekijänoikeudet ja keskeiset sopimukset eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän tietää erilaisia media-ala julkaisualustoja. Opiskelija osaa ammattimaisen audiovisuaalisen tuotantoprosessin kokonaisuuden. Hän tietää käsikirjoituksen tuotannollisen ja taiteellisen purun, ja osaa suunnitella sen perusteella erilaisten resurssien tarpeen tuotannoissa. Hän osaa tehdä erilaisia tuotantosuunnitelmia ja vaiheistaa niitä. Hän tietää media-alan erilaisia ammattirooleja ja toimenkuvia. Hän tietää audiovisuaalisen jälkituotannon prosessin ja sen keskeisen ammattisanaston. Opiskelija osaa esitellä tuotannon eri yhteistyökumppaneille suullisesti ja kirjallisesti. Hän tietää tuotannon kulurakenteen, rahoitussuunnitelman ja kulunseurantaperiaatteen. Hän tuntee keskeiset kotimaiset julkiset rahoituskanavat. Hän tietää erilaisia välineitä ja foorumeita vaihtoehtoisen rahoituksen hankintaan. Hän tietää erilaisia levityskanavia tuotannoille. Hän ymmärtää valmiin tuotannon markkinoinnin ja levityksen osana tuottajan työtä. Opiskelija osaa kommunikoida työryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja tietää erilaisia tapoja siihen. Hän tietää erilaisia malleja johtaa tuotantoryhmää. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tuotannon kehitys- ja tuotantovaiheessa. Hän osaa suunnitella henkilökohtaista urapolkuaan, arvioida ammatti-identiteettinsä kehittymistä ja esitellä osaamistaan.

Sisältö

- oppilaitoksen tuotantoympäristö
- av-projektien prosessi ja projektinhallinta
- tekijät ja toimenkuvat
- erilaisten käsikirjoitusten purku
- tuotantosuunnitelma ja kuvausaikataulu
- alan keskeinen lainsäädäntö,
- sopimukset ja lupakäytännöt
- tekijänoikeudet av-tuotannossa
- oman ammatillisen osaamisen tunnistaminen ja esittely

Aika ja paikka

verkko toteutus

Opetusmenetelmät

itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei

Kansainvälisyys

ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

itsenäistä opiskelua 100%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän tietää yksinkertaisen projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa tyydyttävästi vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän tunnistaa alan keskeistä lainsäädäntöä sekä tietää työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tuntee hyvin av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän osaa alan keskeisen lainsäädännön sekä työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa kiitettävästi vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän osaa alan keskeisen lainsäädännön sekä työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtävien suoritus 100%

Ilmoittautumisaika

04.05.2023 - 18.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 11.12.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sami Huohvanainen
 • Susanna Mesiä
 • Tytti Huhtaniska
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustaa yrityksen ja kehittää sen yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen rahoitusta ja arvioida sitä kannattavuuden näkökulmasta. Opiskelija tuntee eri yritysmuotoja ja osaa valita niistä soveltuvimman omalle yritykselle. Opiskelija tuntee keskeisiä verotus- ja vakuutuskäytäntöjä sekä yrityksen keskeiset lakisääteiset tehtävät ja osaa huomioida ne omassa yritystoiminnassaan. Opiskelija tietää asiakasstrategian ja asiakashankinnan perusteet. Opiskelija tuntee markkinoinnin ja myynnin perusteet ja osaa hyödyntää niitä oman yritysideansa markkinointisuunnitelmassa. Opiskelija osaa pitchata oman yritysideansa.

Sisältö

Liikeidean kehittäminen
Liiketoimintasuunnitelma ja sen sparraus
Yritysmuodon valinta
Talouden suunnittelu (rahoituslaskelma, kannattavuuslaskelma, tuloslaskelma ja myyntilaskelma)
Kirjanpito, verotus ja vakuutukset
Yrityksen perustaminen ja rekisteröinti
Myynti
Markkinointi
Pitchaus
Asiakashankinta

Aika ja paikka

Maanantaisin klo 13-16 Helsinki XR-Center

04.09.2023 Aloitus, Business Model Canvas (1)
11.09.2023 Business Model Canvas-työpaja, Kulttuurialan yritysmuodot, Liiketoimintasuunnitelma (1)
18.09.2023 Talouden suunnittelu kulttuurialan liiketoimintaan, osa 1 (1)
25.09.2023 Liiketoimintasuunnitelma ja liikeideoiden live-sparraus (1)
02.10.2023 Talouden suunnittelu kulttuurialan liiketoimintaan, osa 2 (1)
09.10.2023 Markkinointi (2)
23.10.2023 Myynti (2)
30.10.2023 Asiakkuudet ja niiden hallinta (2)
06.11.2023 Yrittäjän vakuutukset, Talouden suunnittelu, osa 3 (2)
13.11.2023 Live-sparraus, Liiketoimintasuunnitelman viimeistely (1)
20.11.2023 Yrityksen perustaminen ja rekisteröinti, yrittäjän verkostot (1)
27.11.2023 Pitchaus, Liiketoimintasuunnitelman palautus (1, 2)
04.12.2023 Kurssin päätös: opiskelijoiden esitykset, palautekeskustelu (1, 2)

Opetusmenetelmät

- Luennot ja työpajat
- Mentorointi
- Video/podcast -tutoriaalit
- Pienryhmätyöskentely
- Omaehtoinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksosta on mahdollista suorittaa myös 5 op laajuinen yrityksen perustamiseen liittyvä kokonaisuus tai

Sisällön jaksotus

Maanantaisin klo 13-16 Helsinki XR-Center

04.09.2023 Aloitus, Business Model Canvas (1)
11.09.2023 Business Model Canvas-työpaja, Kulttuurialan yritysmuodot, Liiketoimintasuunnitelma (1)
18.09.2023 Talouden suunnittelu kulttuurialan liiketoimintaan, osa 1 (1)
25.09.2023 Liiketoimintasuunnitelma ja liikeideoiden live-sparraus (1)
02.10.2023 Talouden suunnittelu kulttuurialan liiketoimintaan, osa 2 (1)
09.10.2023 Markkinointi (2)
23.10.2023 Myynti (2)
30.10.2023 Asiakkuudet ja niiden hallinta (2)
06.11.2023 Yrittäjän vakuutukset, Talouden suunnittelu, osa 3 (2)
13.11.2023 Live-sparraus, Liiketoimintasuunnitelman viimeistely (1)
20.11.2023 Yrityksen perustaminen ja rekisteröinti, yrittäjän verkostot (1)
27.11.2023 Pitchaus, Liiketoimintasuunnitelman palautus (1, 2)
04.12.2023 Kurssin päätös: opiskelijoiden esitykset, palautekeskustelu (1, 2)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa perustaa yrityksen ja kehittää sen yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen rahoitusta ja arvioida sitä kannattavuuden näkökulmasta. Opiskelija tuntee eri yritysmuotoja ja osaa valita niistä soveltuvimman omalle yritykselle. Opiskelija tuntee keskeisiä verotus- ja vakuutuskäytäntöjä sekä yrityksen keskeiset lakisääteiset tehtävät ja osaa huomioida ne omassa yritystoiminnassaan.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalta edellytetään, että oman alan yrittäjyysopintoja on jo suoritettu ja että ymmärrys omasta alasta on riittävä.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 06.05.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Asta Levy
 • Sami Huohvanainen
 • Susanna Mesiä
 • Tytti Huhtaniska
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustaa yrityksen ja kehittää sen yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen rahoitusta ja arvioida sitä kannattavuuden näkökulmasta. Opiskelija tuntee eri yritysmuotoja ja osaa valita niistä soveltuvimman omalle yritykselle. Opiskelija tuntee keskeisiä verotus- ja vakuutuskäytäntöjä sekä yrityksen keskeiset lakisääteiset tehtävät ja osaa huomioida ne omassa yritystoiminnassaan. Opiskelija tietää asiakasstrategian ja asiakashankinnan perusteet. Opiskelija tuntee markkinoinnin ja myynnin perusteet ja osaa hyödyntää niitä oman yritysideansa markkinointisuunnitelmassa. Opiskelija osaa pitchata oman yritysideansa.

Sisältö

Liikeidean kehittäminen
Liiketoimintasuunnitelma ja sen sparraus
Yritysmuodon valinta
Talouden suunnittelu (rahoituslaskelma, kannattavuuslaskelma, tuloslaskelma ja myyntilaskelma)
Kirjanpito, verotus ja vakuutukset
Yrityksen perustaminen ja rekisteröinti
Myynti
Markkinointi
Pitchaus
Asiakashankinta

Aika ja paikka

Sessio 1 (vko 4, ma 22.1.2024) Aloitus, liikeideat kulttuurialalla, Business Model Canvas
Sessio 2 (vko 5, ma 29.1.2024) Business Model Canvas-työpaja, liiketoimintasuunnitelma kulttuurialalla
Sessio 3 (vko 6, ma 5.2.2024) Talouden suunnittelu kulttuurialan liiketoimintaan, osa 1
Sessio 4 (vko 7, ma 12.2.2024) Liiketoimintasuunnitelma ja liikeideoiden live-sparraus
Sessio 5 (vko 9, ma 26.2.2024) Talouden suunnittelu kulttuurialan liiketoimintaan, osa 2
Sessio 6 (vko 10, ma 4.3.2024) Talous osa 3, Vakuutukset
Sessio 7 (vko 11, ma 11.3.2024) Kulttuurialan yritysmuodot
Sessio 8 (vko 12, ma 18.3.2024) Markkinointi
Sessio 9 (vko 13, ma 25.3.2024) Myynti
Sessio 10 (vko 15, ma 8.4.2024) Toinen live-sparraus
Sessio 11 (vko 16, ma 15.4.2024) Yrityksen perustaminen ja rekisteröinti
Sessio 12 (vko 17, ma 22.4.2024) Pitchaus, Imago, Markkinointi
Sessio 13 (vko 18, ma 29.4.2024) Lopetuskerta, loppupitchaukset

Opetusmenetelmät

- Luennot ja työpajat
- Mentorointi
- Video/podcast -tutoriaalit
- Pienryhmätyöskentely
- Omaehtoinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksosta on mahdollista suorittaa myös 5 op laajuinen yrityksen perustamiseen liittyvä kokonaisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Sessio 1 (vko 4, ma 22.1.2024) Aloitus, liikeideat kulttuurialalla, Business Model Canvas
Sessio 2 (vko 5, ma 29.1.2024) Business Model Canvas-työpaja, liiketoimintasuunnitelma kulttuurialalla
Sessio 3 (vko 6, ma 5.2.2024) Talouden suunnittelu kulttuurialan liiketoimintaan, osa 1
Sessio 4 (vko 7, ma 12.2.2024) Liiketoimintasuunnitelma ja liikeideoiden live-sparraus
Sessio 5 (vko 9, ma 26.2.2024) Talouden suunnittelu kulttuurialan liiketoimintaan, osa 2
Sessio 6 (vko 10, ma 4.3.2024) Talous osa 3, Vakuutukset
Sessio 7 (vko 11, ma 11.3.2024) Kulttuurialan yritysmuodot
Sessio 8 (vko 12, ma 18.3.2024) Markkinointi
Sessio 9 (vko 13, ma 25.3.2024) Myynti
Sessio 10 (vko 15, ma 8.4.2024) Toinen live-sparraus
Sessio 11 (vko 16, ma 15.4.2024) Yrityksen perustaminen ja rekisteröinti
Sessio 12 (vko 17, ma 22.4.2024) Pitchaus, Imago, Markkinointi
Sessio 13 (vko 18, ma 29.4.2024) Lopetuskerta, loppupitchaukset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa perustaa yrityksen ja kehittää sen yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen rahoitusta ja arvioida sitä kannattavuuden näkökulmasta. Opiskelija tuntee eri yritysmuotoja ja osaa valita niistä soveltuvimman omalle yritykselle. Opiskelija tuntee keskeisiä verotus- ja vakuutuskäytäntöjä sekä yrityksen keskeiset lakisääteiset tehtävät ja osaa huomioida ne omassa yritystoiminnassaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Taso 5: Opiskelija osaa perustaa yrityksen ja kehittää sen yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa korkealla tasolla. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen tuloksellista rahoitusta ja arvioida sitä kannattavuuden näkökulmasta. Opiskelija hallitsee eri yritysmuodot syvällisesti ja osaa valita niistä soveltuvimman omalle yritykselle. Opiskelija hallitsee keskeisiä verotus- ja vakuutuskäytäntöjä sekä yrityksen keskeisiä lakisääteisiä tehtäviä ja osaa huomioida ne omassa yritystoiminnassaan tuloksellisesti.

Tasi 3-4: Opiskelija osaa perustaa yrityksen ja kehittää sen yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen rahoitusta ja arvioida sitä kannattavuuden näkökulmasta. Opiskelija tuntee eri yritysmuotoja ja osaa valita niistä soveltuvimman omalle yritykselle. Opiskelija tuntee keskeisiä verotus- ja vakuutuskäytäntöjä sekä yrityksen keskeiset lakisääteiset tehtävät ja osaa huomioida ne omassa yritystoiminnassaan.

Taso 1-2: Opiskelija tietää yrityksen perustamisesta ja ymmärtää yritysidea ja liiketoimintasuunnitelman merkityksen. Opiskelija tietää rahoituksesta ja kannattavuudesta. Opiskelija tuntee eri yritysmuotoja ja tietää niiden eroja. Opiskelija tuntee keskeisiä verotus- ja vakuutuskäytäntöjä sekä yrityksen keskeisiä lakisääteisiä tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalta edellytetään, että oman alan yrittäjyysopintoja on jo suoritettu ja että ymmärrys omasta alasta on riittävä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Arto Tuohimaa
 • Sampsa Huttunen
Vastuuhenkilö

Arto Tuohimaa

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Arto Tuohimaa
 • Sampsa Huttunen
Vastuuhenkilö

Arto Tuohimaa

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Arviointiasteikko

0-5