Siirry suoraan sisältöön

Konservoinnin tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Konservaattori (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Pakolliset harjoittelu ajoittuvat toisen ja kolmannen vuoden keväälle.
Koulutuksen aikana tehdään yhteistyöhankkeita museoiden, konservointiyritysten sekä julkisen hallinnon kanssa. Yhteistyötä työelämän ja Metropolian muiden koulutusalojen kanssa toteutetaan myös Innovaatioprojektin (10 op) sekä muiden projektiopintojen yhteydessä.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä ( http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/)
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

ylempi AMK-tutkinto

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet

Tutkinnon profiili

Konservointi on poikkitieteellinen tieteenala, jonka tarkoituksena on kulttuuriperinnön säilyttäminen. Konservoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla kulttuuriperinnön tuhoutumista voidaan hidastaa tai ehkäistä. Konservointi jaetaan tekniseen eli käytännön konservointiin sekä säilyttävään eli ennaltaehkäisevään konservointiin.
Konservoinnissa on valittavana kuusi eri suuntautumisvaihtoehtoa; esine-, huonekalu-, interiööri-, tekstiili-, paperi- ja maalaustaiteen konservointi.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Konservaattori työskentelee museoissa, konservointikeskuksissa, arkistoissa, kirjastoissa, säätiöissä, projekteissa ja yliopistoissa tai itsenäisenä konservointialan yrittäjänä.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutus antaa opiskelijalle laajat taustatiedot taide- ja kulttuurihistoriasta, kemiaan ja biologiaan pohjautuvasta materiaalitutkimuksesta, teknologiaopinnoista ja museologiasta sekä eri konservointimenetelmistä.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset 240 op:n opinnot suoritettuna.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opintojen aikana kansainväliseen vaihtoon ja/tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopinnot.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Kirsi Perkiömäki
Tutkintovastaava
040 186 8443
kirsi.perkiomaki@metropolia.fi
PL 4072
00079 Metropolia

Konservointi
Tunnus
(KXA21S2)
Konservointi
Tunnus
(KXA20S2)
Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

22.03.2024 - 03.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
 • Anna Häkäri
Vastuuhenkilö

Anna Junnikkala

Opiskelijaryhmät
 • KXA23S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää ammattialansa englannin kieltä ja termistöä.
- Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä.
- Opiskelija osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.
- Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.
- Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.
- Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:

- Ammattialan keskeiset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan tekstikäytänteet ja asiakirjat
- Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa. Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija:

• Luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla.
• Ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti.
• Ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy.
• Laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.
Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija:

• Luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti.
• Vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa.
• Viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset.
• Ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija:

• Luottaa viestintätaitoonsa niin, että pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen.
• Vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa.
• Viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat.
• Ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti.
• Käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti.
• Ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu.
• Tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa. Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija:

• Luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla.
• Ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti.
• Ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy.
• Laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Esitietovaatimukset

Englannin kielen ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B2.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sen kautta oppiminen. Opiskelijalla itsellään on rooli tutkivana oppijana.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 29.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anette Virtanen
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 29.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tannar Ruuben
 • Anette Virtanen
Vastuuhenkilö

Tannar Ruuben

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.12.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Seppälä
Vastuuhenkilö

Mika Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • KXA23S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee konservoinnissa käytettäviä valokuvaukseen tarvittavia laitteita ja osaa käyttää digitaalista järjestelmäkameraa tarkoituksenmukaisten kuvien tuottamiseksi.
- Opiskelija ymmärtää digikameran toiminnan ja osaa valita sopivat kamera-asetukset olosuhteiden mukaan.
- Opiskelija osaa käyttää kameran manuaalisäätöjä sekä manipuloida valotusta käyttääkseen kuvia dokumenteissa, raporteissa, julkaisuissa ja sähköisissä viestimissä.
- Opiskelija osaa käsitellä kuvia tarkoituksenmukaisesti ja tehdä tarvittaessa mm. väri- ja sävykorjaukset.
- Opiskelija hallitsee Photoshop ja PowerPoint -ohjelmien perusteet.
- Opiskelija pystyy em. ohjelmia käyttämällä laatimaan ammattimaisen PowerPoint -esityksen konservoitavasta kohteesta tai esineestä.

Sisältö

- Konservointivalokuvauksen perusteet, valokuvauksen laitteiden hallinta, valmiudet kuvankäsittelyyn
- Valokuvaus ja digitaalisen järjestelmäkameran käyttö konservointikohteiden dokumentoinnissa
- Kamera-asetukset, valotuksen muokkaaminen sekä valmiiden kuvien väri- ja sävykorjaukset
- Adobe Photoshop, Illustrator ja PowerPoint -ohjelmien perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa. Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä. Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti. Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa. Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä. Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sen kautta oppiminen. Opiskelijalla itsellään on rooli tutkivana oppijana.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 02.03.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 11

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi Perkiömäki
Vastuuhenkilö

Kirsi Perkiömäki

Opiskelijaryhmät
 • AVOINAMK_S23_KXA
  AVOINAMK_S23_KXA_Konservointi

Tavoitteet

- Opiskelija hahmottaa Suomen esihistorian ja arkeologiset kokoelmat pääpiirteittäin.
- Opiskelija tuntee arkeologiaa, sen tavoitteita, tutkimuskohteita ja menetelmiä.
- Opiskelija tuntee arkeologisen konservoinnin historiaa, kehitystä ja nykytilaa.
- Opiskelija hahmottaa arkeologisen löydön reitin maasta museoon.
- Opiskelija saa kattavan käsityksen arkeologiseen konservointiin liittyvään tutkimukseen.

Sisältö

- Suomen esihistoria ja arkeologiset kokoelmat pääpiirteittäin
- Johdatus arkeologiaan, sen tutkimuskohteisiin ja menetelmiin
- Arkeologinen kaivaus ja siihen liittyvä dokumentointi ja tutkimus
- Arkeologisen konservoinnin historia ja menetelmät ja kehitys
- Löydön reitti maasta museoon

Aika ja paikka

Kurssi suoritetaan itsenäisesti Moodlessa.

Oppimateriaalit

Opettajan oppimateriaali julkaistaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa. Verkkokurssi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia, itsenäiset tehtävät 100 %

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija tietää opintojakson keskeiset sisällöt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien suoritus, arviointi Hyväksytty / hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 15.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 17

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tannar Ruuben
 • Anna Häkäri
Vastuuhenkilö

Anna Häkäri

Opiskelijaryhmät
 • KXA23S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

- Opiskelijalle muodostuu holistinen kuva kulttuuriperinnön toimintakentästä, hän tuntee kulttuuriperinnön käsitteenä ja ymmärtää kulttuuriperinnön merkityksen.
- Opiskelijalle syntyy käsitys konservoinnista osana kulttuuriperinnön hoitoa ja säilytystä.
- Opiskelija ymmärtää konservoinnin olevan merkittävän osan kestävää kehitystä.
- Opiskelija tutustuu konservaattorin ammatinkuvaan, työtehtäviin ja työskentely- ja toimintaympäristöihin.
- Opiskelija ymmärtää muistiorganisaatioiden merkityksen ja perustehtävät.
- Opiskelija tuntee kulttuuriperintöä ja konservointia säätelevät keskeiset lait, asetukset ja säädökset niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.
- Opiskelija tuntee konservaattorin tehtäviä määrittelevät eettiset koodit ja ohjesäännöt sekä omaksuu konservaattorin ammattietiikkaa.
- Opiskelija tuntee kotimaiset ja kansainväliset kulttuuriperintö- ja muistiorganisaatiot, konservointijärjestöt ja organisaatiot sekä niiden toimintatavat ja alaa koskevat julkaisut.
- Opiskelija tunnistaa aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön.
- Opiskelija tuntee konservoinnissa yleisesti käytettäviä perusmateriaaleja, niiden ominaisuuksia ja –tekniikoita sekä sovelluksia, jotka ovat yhteisiä kaikille konservoinnin suuntautumisaloille.
- Opiskelija tietää mistä erilaisia konservointimateriaaleja voi hankkia.
- Opiskelija tuntee konservoinnissa käytettäviä perustyövälineitä sekä -laitteita ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.

Sisältö

- Konservaattorin tehtävänkuva ja rooli kulttuuriperinnön säilyttämisessä
- Kulttuuriperinnön käsite ja merkitys
- Muistiorganisaation merkitys ja tehtävät
- Museoammattilaisen tehtäväkenttä ja konservaattorin rooli kulttuuriperinnön säilyttämisessä
- Konservoinnin filosofiset ja eettiset perusteet
- Kulttuuriperintöä ja konservointia säätelevät lait, asetukset ja säädökset
- Konservoinnin eettiset koodit, ohjesäännöt ja ammattietiikka
- Kotimaiset ja kansainväliset kulttuuriperintö- ja muistiorganisaatiot sekä konservointialan järjestöt, toimintatavat ja julkaisut
- Alkuperäisväestöä koskevat kulttuurisidonnaisuudet ja oikeudet
- Aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö
- Konservoinnissa yleisesti käytettävät työvälineet, materiaalit ja niiden ominaisuudet sekä käyttö ja hankinta

Oppimateriaalit

Julkaistaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Esittävä luento, lähiopetus, demonstraatiot, ongelmakeskeinen opetus, harjoitustehtävät, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 18 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 27 tuntia (h).

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 80 %.
Opintojakson aikana opiskelijan on käytännön harjoitustöiden ohella perehdyttävää annettuun kirjallisuuteen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa. Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä. Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti. Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa. Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä. Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 60 %, jatkuva arviointi 40 %.
Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan arviointiin sekä opintojaksolle osallistumiseen, oppistehtävien suorittamiseen ja niiden arviointiin.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sen kautta oppiminen. Opiskelijalla itsellään on rooli tutkivana oppijana.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 03.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi Perkiömäki
Vastuuhenkilö

Anna Häkäri

Opiskelijaryhmät
 • KXA23S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää materiaalien kemialliset jakoperusteet epäorgaanisiin ja orgaanisiin materiaaleihin sekä niiden taustalla olevat primaari-, ja sekundaarisidosmekanismit ja sidosmekanismien vaikutuksen materiaalien pääominaisuuksiin.
Opiskelija osaa kirjoittaa ja nimetä epäorgaanisten yhdisteiden kemiallisia kaavoja sekä hyödyntää niitä laskettaessa liuosten pitoisuuksia ja muita kemian peruslaskutoimituksia.
Opiskelija osaa työskennellä laboratoriossa turvallisesti, sekä huomioida työssään tarvittavan henkilökohtaisen suojauksen ja kemikaalien aiheuttamat riskit ja jätteenkäsittelyn.

Sisältö

Epäorgaanisen kemian teoreettiset perusteet sovellettuna konservointikemiaan ja materiaaleihin.
Kemialliset sidokset, kaavat, ainemäärälaskut, liuosten pitoisuudet ja niihin liittyvä laskenta.
Tarkka ja turvallinen työskentely laboratoriossa, käyttöturvallisuustiedotteet, jätteiden käsittely.

Aika ja paikka

Lähiopetus järjestetään Arabian kampuksella Hämeentie 135 D.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 27 tuntia (h).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja osaa laskea yksinkertaisia kemian laskuja. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelija hallitsee turvallisen työskentelyn laboratoriossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin aihealueet ja osaa laskea erityyppisiä kemian laskuja. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa. Opiskelija hallitsee turvallisen työskentelyn laboratoriossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija suoriutuu monen tyyppisistä kemian laskuista ja osaa laskea myös soveltavia kemian laskuja. Opiskelija kykenee itsenäiseen kriittiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija hallitsee turvallisen työskentelyn laboratoriossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja osaa laskea yksinkertaisia kemian laskuja. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 17.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi Perkiömäki
 • Anna Häkäri
Vastuuhenkilö

Kirsi Perkiömäki

Opiskelijaryhmät
 • KXA23S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä ja piirtää orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja tunnistaa molekyylien funktionaaliset ryhmät.
Opiskelija ymmärtää miten poolittomat ja pooliset liuottimet eroavat toisistaan kemialliselta rakenteeltaan ja liuotusvaikutukseltaan.

Opiskelija pystyy tunnistamaan museoissa esiintyviä tuhohyönteisiä ja niiden aiheuttamia vaurioita. Opiskelija osaa havainnoida homeita orgaanisissa materiaaleissa ja perehtyy homeiden kasvutekijöihin ja niiden aiheuttamiin vaurioihin. Opiskelija ymmärtää ympäristöolosuhteiden vaikutuksen mm. homeiden kasvulle.

Sisältö

Orgaanisen kemian perusteet, rakenteet ja funktionaaliset ryhmät. Liuottimien ominaisuudet ja liuotusvaikutus.
Museokokoelmien haitalliset aineet, tuhohyönteiset ja -eläimet sekä homeet museokokoelmissa. Vaurioille altistavat tekijät sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Aika ja paikka

Lähiopetus järjestetään Arabian kampuksella Hämeentie 135 D

Oppimateriaalit

Lehtorin antama kirjallisuuslista ja luentomateriaalit. Oheislukemistona esimerkiksi Pirjo Napari, Orgaaninen kemia tai lukion kemiasta kurssi, joka sisältää orgaanista kemiaa.

Opetusmenetelmät

Esittävä luento, lähiopetus, ohjatut harjoitukset, laboratoriotyöt, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa.

Kurssi sisältää luentoja, jotka saatetaan nauhoittaa.
Kurssi sisältää lähiopetusta kampuksella, joka on laboratoriotyöskentelyä konservoinnin laboratoriossa sekä hyönteisten tunnistusta ja mikrobiologian töitä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään opintojakson lopussa. Tentin uusiminen on mahdollista erikseen järjestettävänä uusintatenttiajankohtana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritustapoja, kuin osallistuminen opintojaksolle: luennot ja labratyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 20 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko työskentelyyn kirjallisuuden kanssa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 26 tuntia (h).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja osaa piirtää ja nimetä yksinkertaisten orgaanisten yhdisteiden kaavoja. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja osaa piirtää ja nimetä orgaanisten yhdisteiden kaavoja. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja osaa piirtää ja nimetä monimutkaisten orgaanisten yhdisteiden kaavoja. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja osaa piirtää ja nimetä yksinkertaisten orgaanisten yhdisteiden kaavoja. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi Perkiömäki
Vastuuhenkilö

Kirsi Perkiömäki

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa polymeerikemian perusteet. Hän osaa luokitella luonnon- ja synteettisiä materiaaleja kemiallisiin ryhmiin sekä ymmärtää kemiallisen rakenteen vaikutuksen materiaalin ominaisuuksiin. Opiskelija tuntee materiaalien ikääntymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden vaikutuksen materiaalin kemialliseen rakenteeseen.
Opiskelija osaa tunnistaa luonnon- ja synteettisiä materiaaleja yksinkertaisilla tippatesteillä.

Sisältö

Luonnon- ja synteettisten materiaalien teoriajaksot ja laboratoriotöitä. Teoriaosuus kattaa luonnonmateriaalien sekä polymeerien rakenteet ja erilaiset materiaalin lujuuteen, liukoisuuteen ja ikääntymiseen liittyvät seikat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja tuntee perustasolla konservoinnin materiaalien kemialliset koostumukset. Opiskelija osaa arvioida materiaalien ikääntymiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja tuntee hyvin konservoinnin materiaalien kemialliset koostumukset. Opiskelija osaa arvioida materiaalien ikääntymiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija tuntee kattavasti konservoinnin materiaalien kemialliset koostumuksetja kykenee arvioimaan miten erilaiset tekijät vaikuttavat materiaalien ikääntymiseen. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja tuntee perustasolla konservoinnin materiaalien kemialliset koostumukset. Opiskelija osaa arvioida materiaalien ikääntymiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

26.10.2023 - 29.02.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tannar Ruuben
 • Kirsi Perkiömäki
Vastuuhenkilö

Kirsi Perkiömäki

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kemiallisten tutkimus- ja analyysimenetelmien perustiedot ja osaa tehdä asiantuntijan ohjauksessa kulttuurihistoriallisten materiaalinäytteiden spektrometrisia ja kromatografisia analyysejä sekä tulkita analyysituloksia.
Opiskelija tuntee ja tunnistaa erilaisten materiaalien rakenteita ja ominaisuuksia ja osaa soveltaa analytiikkaa niiden tunnistamisessa.
Opiskelija tuntee pigmenttien ominaisuuksia ja historiaa, niiden käyttöä kulttuurihistoriallisissa kohteissa ja osaa tunnistaa pigmenttejä erilaisilla analyysimenetelmillä.

Sisältö

Konservoinnissa käytettävät analyyttiset tutkimusmenetelmät: VIS, XRF, FTIR, kromatografia
Materiaalitutkimukset konservoinnin laboratoriossa
Maalaustaiteessa käytettyjen pigmenttien ominaisuudet, ikääntyminen ja tunnistaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija tuntee konservoinnissa käytettävät tutkimusmenetelmät. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelija osaa ottaa näytteitä kohteesta ja valita sopivan tutkimusmenetelmän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta konservoinnin tutkimusmenetelmien osalta. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelija osaa ottaa näytteitä kohteesta ja valita sopivan tutkimusmenetelmän sekä arvioida tulosten oikeellisuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet, osaa ottaa näytteitä kohteesta, analysoida tutkitun näytteen valitsemallaan menetelmällä ja tulkita saamiaan tuloksia. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija tuntee konservoinnissa käytettävät tutkimusmenetelmät. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelija osaa ottaa näytteitä kohteesta ja valita sopivan tutkimusmenetelmän.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 09.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
Vastuuhenkilö

Heikki Häyhä

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektityyppisen työn luonteen konservoinnissa ja projektityöhön sisältyvät vaatimukset koskien sopimuksia, aikatauluja, työn suunnittelua, projektin hallintaa, dokumentointia. Opiskelija ymmärtää projektityöskentelyn periaatteet ja osaa huomioida projektiin liittyvän viestinnän sekä erilaisten sidosryhmien kanssa toimimisen merkityksen. Opiskelija ymmärtää yhteistyötaitojen ja sidosryhmätoiminnan merkityksen. Opiskelija syventää oman alansa osaamista ja pystyy arvioimaan omaa osaamistaan projektin osana. Opiskelija harjaantuu hankkimaan ja muokkaamaan tietoa eri lähteistä ja suhteuttamaan aiemman tiedon uuteen tietoon.

Sisältö

Työelämän kanssa yhteistyössä tehtävä projekti, joka voi koostua erilaisista konservaattorin ja museotyöntekijän tehtävistä museokentällä tai yksityisasiakkaiden kanssa. Se voi olla konservoinnin näkökulmasta tehtyä inventointia, kokoelman vauriokartoitusta, olosuhdekartoitusta, varastointisuunnittelua, käytännön konservointityötä jne.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 08.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tannar Ruuben
Vastuuhenkilö

Tannar Ruuben

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kullattujen ja muilla tekniikoilla pintakäsiteltyjen esineiden, mm maalausten kehysten tai peilinkehysten vaurioiden syntymekanismit, osaa tunnistaa pintakäsittelymateriaalit ja kohteen muut materiaalit, jotka ovat oleellisia konservointimateriaalien ja -menetelmien valinnassa.
Opiskelija pystyy itsenäisesti dokumentoimaan kohteen materiaalit ja vauriot ja suorittamaan eettisesti ja esteettisesti hyväksyttävät konservoinnin ja restauroinnin toimenpiteet kohteelle.

Sisältö

Kullattujen ja muulla tavalla pintakäsiteltyjen esineiden, mm kehysten puhdistus, puuttuvien koriste-elementtien valmistaminen eri materiaalien ja tekniikoiden avulla, kittaus / täyttö sekä erilaiset pintakäsittelyn restauroinnin / restaurointimaalauksen menetelmät, mukaan lukien kullattujen ja hopeoitujen pintojen paikkaus alkuperäisillä menetelmillä.
Esineiden dokumentointi visuaaliset ja kirjallisesti. Tarvittavat esineen materiaalianalyysit ja niiden tulkinnat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan kullattujen ja muilla tekniikoilla pintakäsiteltyjen esineiden konservoinnin keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian, dokumentoinnin, materiaalit, analyysimenetelmät sekä konservointitavat. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelijalla on vaikeuksia hankitun tiedon tulkinnassa ja sopivien työskentelytapojen ja materiaalien valinnassa. Opiskelijalla on vaikeuksia perustella tehtyjä valintoja. Käytännön työskentely ei ole riittävän itsenäistä ja lopputuloksessa on puutteita. Opiskelijalla on vaikeuksia toimia ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmää vahvistavasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin kullattujen ja muilla tekniikoilla pintakäsiteltyjen esineiden konservoinnin keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee hyvin siihen liittyvän teorian, dokumentoinnin, materiaalit, analyysimenetelmät sekä konservointitavat. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat kohteen dokumentoinnin ja analyysien perusteella ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Käytännön työn lopputulos on hyvää tasoa. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kullattujen ja muilla tekniikoilla pintakäsiteltyjen esineiden konservoinnin keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee hyvin siihen liittyvän teorian, dokumentoinnin, materiaalit, analyysimenetelmät sekä konservointitavat. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan kohteen dokumentoinnin sekä materiaalianalyysin pohjalta sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija osallistuu keskusteluun argumentoidusti alan käsitteistöä käyttäen. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Käytännön työn tulos on erittäin hyvää tasoa. Opiskelija työskentelee johdonmukaisesti ja itsenäisesti osoittaen oma-aloitteisuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan kullattujen ja muilla tekniikoilla pintakäsiteltyjen esineiden konservoinnin keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian, dokumentoinnin, materiaalit, analyysimenetelmät sekä konservointitavat. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelijalla on vaikeuksia hankitun tiedon tulkinnassa ja sopivien työskentelytapojen ja materiaalien valinnassa. Opiskelijalla on vaikeuksia perustella tehtyjä valintoja. Käytännön työskentely ei ole riittävän itsenäistä ja lopputuloksessa on puutteita. Opiskelijalla on vaikeuksia toimia ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmää vahvistavasti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

19.01.2024 - 05.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Säteri
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ohjataan arkiajattelusta tieteelliseen ajatteluun metodien ja tutkimusstrategioiden kautta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen tutkimustyön työkaluja ja soveltaa niitä opinnäytetyöprosessissa.
Hän osaa tieteellisen työskentelyn ja laadullisen tutkimusprosessin ja osaa valita oikeat tutkimusmenetelmät ratkaistavaan ongelmaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sekä opinnäytetyöprosessin metodologiset että projektiviestinnän vaatimukset.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia tutkimussuunnitelman, viitata käytettyihin lähteisiin, tuntee kirjoitusprosessin. Opiskelija osaa argumentoida ja perustella valintojaan ja hallitsee opinnäytetyön raportoinnin. Hän tuntee tutkimus- ja kehitysviestinnän eettiset vaatimukset.

Sisältö

Perehdytään tutkimustoiminnan perusteisiin opinnäytetyöprosessissa. Opinnäytetyön metodologian perusteet: tieteellisen työskentelyn pääperiaatteet, laadullisen tutkimuksen prosessi.
Hankkeisiin ja opinnäytetyöprosessiin liittyvä raportointi suullisesti ja kirjallisesti: projektiviestintä, opinnäytetyötekstin laatiminen, englanninkielisen abstraktin laatiminen, lähteiden käyttö, tiedonhankinnan ja jäsentämisen taidot, argumentointi ja perustelu, tutkimus- ja kehitystoiminnan tekstit.
· Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
· Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö ja merkintätavat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

25.10.2023 - 11.12.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
 • Konservointi Virtuaali
Vastuuhenkilö

Heikki Häyhä

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa laaja käsitys nykytaiteen konservoinnin erityispiirteistä ja haasteista. Opiskelija osaa tarkastella nykytaiteen merkityksiä laajasti mm. merkitysanalyysimenetelmää hyväksikäyttäen. Opiskelija tutustuu nykytaiteen elementteihin, konsepteihin ja filosofiaan.
Opiskelija osaa tunnistaa ja käsitellä nykytaiteessa käytettyjä materiaaleja, kuten muovia.. Opiskelija osaa soveltaa ongelmanratkaisumenetelmiä kurssilla käsiteltäviin taideteoksiin sekä hankkia tietoa ja kontekstualisoida taideteoksia

Sisältö

Opintojakso koostuu erilaisista moduuleista ja projektiluontoisista osioista.
Opintojakson modernin ja nykytaiteen konservoinnin osion aikana opiskelijat perehtyvät modernin ja nykytaiteen olemukseen teorian ja tapaustutkimuspohjaisen materiaalin kautta. Opintojakson käytännön osuudella opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä useiden nykytaideteosten tutkimuksen ja konservoinnin.
Opiskelijat perehtyvät taiteilijahaastatteluihin sekä modernin ja nykytaiteen dokumentointiin ja etiikkaan sekä suunnittelevat, toteuttavat ja editoivat kurssiin liittyvän taiteilijahaastattelun.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.10.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
Vastuuhenkilö

Heikki Häyhä

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 16.02.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Konservointi Virtuaali
 • Kirsi Perkiömäki
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee muovien kemiaa ja tunnistaa niitä sekä ymmärtää muovien ikääntymisen ja hajoamisen prosesseja. Opiskelija osaa muovien tunnistusmenetelmiä ja kykenee turvalliseen sekä itseohjautuvaan laboratoriotyöskentelyyn. Opiskelija tuntee muovien historiaa ja valmistusmenetelmiä. Opiskelija ymmärtää ympäristöolosuhteiden vaikutuksen muovien säilymiseen.

Sisältö

Muovien kemia ja ikääntyminen, muovien valmistus ja historia.
Muovien tunnistus ja laboratoriotyöskentely.
Muovien vaurioituminen ja ympäristöolosuheiden vaikutus.

Aika ja paikka

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Konservonnin tutkinto-ohjelman tilat, Hämeentie 135 D. Kurssin aikana voidaan tehdä vierailuja kampuksen ulkopuolelle.

Oppimateriaalit

Yvonne Shashoua, Conservation of plastics : material science, degradation and preservation
Quye, Anita; Williamson, Colin, Plastics: collecting and conserving
Thea van Oosten (toimittanut), Properties of plastics: a guide for conservators

Lehtorin antamat kirjallisuusluettelot ja luentomateriaalit ennen opintojakson alkua ja sen aikana.

Opetusmenetelmät

Esittävä luento, lähiopetus, ongelmakeskeinen opetus, ohjatut harjoitukset, itsenäiset harjoitustehtävät, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa, mahdolliset ekskursiot. Opetus on suomeksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö tapahtuu vierailujen ja/tai vierailevien lehtoreiden luentojen ja keskustelujen kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita toteutustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 15 - 20 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 27 tuntia (h).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikana opiskelijan on käytännön harjoitustöiden ohella perehdyttävää annettuun kirjallisuuteen.

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena, Lähtökohtana on työn tekeminen ja sen kautta oppiminen. Opiskelijalla itsellään on rooli tutkivana oppijana.
Läsnäolovaatimus 80 %.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää muovien kemiaa ja historiaa, mutta tiedon soveltaminen muovien tunnistamisessa ja luokittelussa on puutteellista. Tunnistusmenetelmien käytössä ja osaamisessa on puutteita. Opiskelijan ymmärrys muovien ikääntymisestä ja hajoamisesta sekä ympäristötekijöiden vaikutuksesta on heikko. Opintojakson sisältöä ei ole omaksuttu riittävästi ja käsitys muoveista on kokonaisuudessaan vähäistä. Laboratoriotyöskentely vaatii runsaasti ohjausta ja itsenäinen tiedonhankinta on ollut vähäistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee muovien kemiaa ja historiaa hyvin ja tietoa osataan soveltaa muovien tunnistamisessa ja luokittelussa hyvin. Opiskelija osaa toteuttaa tunnistusmenetelmiä oikein ja johdonmukaisesti. Opiskelija työskentelee laboratoriossa turvallisesti ja asianmukaisesti. Opiskelijalla on melko hyvä käsitys muovien ikääntymisestä ja hajoamisesta sekä ympäristötekijöiden vaikutuksesta. Opintojakson sisältö on omaksuttu hyvin ja asia on omaksuttu kattavast. Opiskelija on osannut hyödyntää myös itsenäistä tiedonhankintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävästi. Opiskelijan työskentely on edennyt opintojaksolla johdonmukaisesti ja hänellä on hyvät tiedot muovin kemiasta ja vaurioitumisesta. Opiskelija osaa käyttää tunnistusmenetelmiä itsenäisesti ja työskentelee laboratoriossa turvallisesti ja itsenäisesti. Opiskelija tuntee muovien historiaa hyvin ja osaa soveltaa sitä muovien tunnistamisessa ja luokittelussa hyvin. Opiskelijalla on hyvä käsitys muovien ikääntymisestä ja hajoamisesta sekä ympäristötekijöiden vaikutuksesta ja hän osaa soveltaa oppimaansa. Opiskelija osaa itsenäisen ja kriittisen tiedonhankinnan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 60 %, jatkuva arviointi 40 %.
Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan arviointiin sekä opintojaksolle osallistumiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 15.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Konservointi Virtuaali
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa osaamistaan muovien tunnistamisessa ja tunnistaa museokokoelmissa olevia muoveja ja niiden kuntoa. Opiskelija ymmärtää kokoelmien säilymiselle haasteellisten muovien olosuhdevaatimukset ja osaa tehdä toimenpide-ehdotuksia kokoelmanhoidollisesta näkökulmasta. Opiskelija osaa laatia riskikartoituksen muovien esiintymisestä ja vaikutuksesta kokoelman säilyvyyteen. Opiskelija osaa arvioida muoviobjektin kuntoa ja soveltuvia konservointimenetelmiä

Sisältö

Muovit museokokoelmissa, muovien tunnistus ja vaurioituminen.
Kokoelmien hoito, dokumentointi ja riskikartoitukset.
Ennaltaehkäisevä konservointi ja säilytysolosuhteet, muovin konservointi.

Aika ja paikka

Opetus järjestetään Arabian kampuksella
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Konservonnin tutkinto-ohjelman tilat, Hämeentie 135 D.
Opintojakson aikana tehdä vierailuja kampuksen ulkopuolelle.

Oppimateriaalit

Yvonne Shashoua, Conservation of plastics: material science, degradation and preservation.
Quye, Anita; Williamson, Colin, Plastics: collecting and conserving
Thea van Oosten (toimittanut), Properties of plastics: a guide for conservators

Opetusmenetelmät

Esittävä luento, lähiopetus, ongelmakeskeinen opetus, ohjatut harjoitukset, itsenäiset harjoitustehtävät, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa, mahdolliset ekskursiot.
Opetus on suomeksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö tapahtuu vierailujen ja/tai vierailevien lehtoreiden luentojen ja keskustelujen kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita toteutustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia
Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 17 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 27 tuntia (h).

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 80 %.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön sekä merkityksen kokoelmanhoidon kannalta. Opiskelija tietää muovin haasteet museokokoelmissa, mutta tiedon soveltaminen kokoelmanhoidollisesta näkökulmasta jää vähäiseksi. Riskikartoituksen hyödyntäminen ja säilytysolosuhteiden vaikutuksen arviointi ja muovin ikääntymisominaisuuksien huomiointi jää epämääräiseksi ja opiskelijan itsenäinen tiedonhankinta on vähäistä. Opiskelijan osaaminen muovien ennaltaehkäisevässä konservoinnissa ja konservoinnissa on vähäistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön sekä merkityksen kokoelmanhoidon kannalta. Opiskelija ymmärtää muovin säilyvyyden haasteet ja osaa soveltaa tietoa kokoelmanhoidollisesta näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää riskikartoituksen merkityksen ja yhteyden säilytysolosuhteiden vaikutuksen arviointiin. Opiskelija osaa itsenäisen tiedonhankinnan ja osaa soveltaa kokoelmanhoidossa ennaltaehkäisevää konservointia sekä tunnistaa akuutit tarpeet konservointitoimenpiteille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävästi. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija ymmärtää muovin säilyvyyden haasteet ja osaa soveltaa tietoa kokoelmanhoidollisesta näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää riskikartoituksen merkityksen sekä säilytysolosuhteiden vaikutuksen kokoelman tilan arviointiin. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja osaa soveltaa kokoelmanhoidossa ennaltaehkäisevää konservointia sekä tunnistaa akuutit tarpeet konservointitoimenpiteille.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 60 %, jatkuva arviointi 40 %.
Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan arviointiin sekä opintojaksolle osallistumiseen. Oppimispäiväkirja ja oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.10.2023 - 10.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
 • Anna Häkäri
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Anna Häkäri

Opiskelijaryhmät
 • KXA23S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

- Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys esineellisen kulttuuriperinnön museaalisesta hoidosta.
- Opiskelija ymmärtää ne kemialliset ja fysikaaliset tapahtumat, jotka vaikuttavat materiaalien ikääntymiseen ja vaurioitumiseen.
- Opiskelija osaa arvioida ympäristöolosuhteiden kuten ilmaston, ilmanlaadun, lämpötilan, valon ja käsittelyjen merkityksen esineiden ja materiaalien säilymiselle.
- Opiskelija ymmärtää ja osaa menetelmiä esineiden suojaamiseksi em. ympäristötekijöiden vaikutukselta.
- Opiskelija tietää miten näyttelytilojen, museoiden ja säilytystilojen sisätilojen ilmastoa voidaan säädellä.
- Opiskelija tuntee valaistustekniikan perusteet ja erilaisten valonlähteiden ominaisuudet.
- Opiskelija osaa käyttää mittalaitteita ja tulkita niiden antamaa tietoa asianmukaisesti.
- Opiskelija tuntee museoesineiden ja muiden kokoelmien turvallisuuteen liittyviä riskejä (vesivahinko, tulva, tulipalo, maanjäristys, varkaus, yms.)
- Opiskelija tunnistaa kestävän kehityksen osana kulttuuriperinnön hoitoa ja museotyöskentelyä ja noudattaa näitä periaatteita.

Sisältö

- Esineellisen kulttuuriperinnön vaurioitumismekanismit ja ennalta ehkäisevä konservointi
- Ympäristön uhat ja miten niihin voidaan varautua kulttuuriperinnön suojelussa
- Ympäristöolosuhteiden vaikutus kulttuuriperinnön säilymiseen sisätiloissa
- Lämpötila, valo, UV, ilman suhteellinen kosteus, ilmansaasteet
- Riskikartoitus, hoito- ja pelastussuunnitelma sekä katastrofivalmius
- Mittauslaitteet ja niiden käyttö
- Kulttuuriperintöalan kestävä kehitys

Aika ja paikka

Lähiopetus järjestetään Arabian kampuksella Hämeentie 135 D.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Opetusmenetelmät

Esittävä luento, lähiopetus, harjoitustehtävät, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö tapahtuu vierailujen ja/tai vierailevien lehtoreiden luentojen ja keskustelujen kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 17 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 27 tuntia (h).

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 80 %.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa. Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä. Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti. Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa. Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä. Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 60 %, jatkuva arviointi 40 %.
Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan arviointiin sekä opintojaksolle osallistumiseen. Oppimispäiväkirja ja oppimistehtävät.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sen kautta oppiminen. Opiskelijalla itsellään on rooli tutkivana oppijana.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 19.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tannar Ruuben
Vastuuhenkilö

Tannar Ruuben

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee museoiden näyttelynrakentamisen periaatteita ja prosesseja, niihin osallistuvia tahoja ja erityisesti konservaattorin roolin näyttelynrakentamisprosessissa.
Näyttelynrakentaminen ja logistiikka, näyttelyarkkitehdin tehtävät, näyttelyn saavutettavuus, kuratointi, näyttelyyn liittyvä kokoelmahallinta, näyttelyn viestintä ja markkinointi, näyttelyn tekniikka.

Sisältö

Näyttelynrakentaminen, sen kulku, prosessit ja tehtävänjako
Vierailu museoon ja tutustuminen näyttelynrakentamisprojektiin
Harjoitustehtävät näyttelyihin ja näyttelynrakentamiseen liittyen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan näyttelynrakentamisen aihepiirin keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja suorittaa näyttelynrakentamisen prosessiin liittyvät, vaaditut harjoitustehtävät. Opiskelijalla on vaikeuksia toimia ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmää vahvistavasti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin näyttelynrakentamisen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa ja osoittaa hyvää aihepiirin tuntemusta näyttelynrakentamisen prosessiin liittyvissä harjoitustehtävissä . Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee näyttelynrakentamisen aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta ja osoittaa erinomaista aihepiirin tuntemusta näyttelynrakentamisen prosessiin liittyvissä harjoitustehtävissä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija osallistuu keskusteluun argumentoidusti alan käsitteistöä käyttäen. Opiskelija työskentelee johdonmukaisesti ja itsenäisesti osoittaen oma-aloitteisuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan näyttelynrakentamisen aihepiirin keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja suorittaa näyttelynrakentamisen prosessiin liittyvät, vaaditut harjoitustehtävät. Opiskelijalla on vaikeuksia toimia ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmää vahvistavasti

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 15.02.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Häkäri
Vastuuhenkilö

Anna Häkäri

Opiskelijaryhmät
 • KXA23S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee laaja-alaisesti museolaitoksen toimintaperiaatteet koskien kulttuuriperinnön säilyttämistä, käyttöä ja saavutettavuutta sekä kokoelman hoitoa, ja osaa soveltaa sitä työssään.
- Opiskelija ymmärtää esineiden alkuperän ja historian merkityksen ja huomio tämän työssään konservaattorina.
- Opiskelija ymmärtää esineen muutoksen museoesineeksi.
- Opiskelija ymmärtää mitä on kulttuuriperintöaineistojen kokoelmanhallinta niin museoissa kuin muissakin kokoelmissa.
- Opiskelija osaa toimia kokoelmanhallinnan periaatteiden ja ohjeiden mukaan niin projektityöskentelyssään kuin esim. työharjoitteluissaan.
- Opiskelija on perehtynyt niin kokoelmien kerryttämisen kuin kokoelmapoistoihinkin.
- Opiskelija osaa soveltaa käytännössä ennalta ehkäisevän konservoinnin menetelmiä erilaisissa kokoelmanhallinnan tilanteissa.
- Opiskelija ymmärtää museoiden näyttelytoiminnan perusteet ja konservaattoriin roolin näyttelytoiminnassa.
- Opiskelija osaa neuvoa eri materiaaleista valmistettujen esineiden käsittelyssä, näytteille asetuksessa, pakkaamisessa ja kuljetuksessa.
- Opiskelija ymmärtää ja sisäistää kestävän kehityksen ajattelun ja osaa soveltaa sitä kulttuuriperinnön säilytyksessä.
- Opiskelija on perillä ympäristön uhkatilanteista kulttuuriperinnön suojelussa ja tietää miten ongelmakenttää lähestytään.
- Opiskelija on perehtynyt ympäristöolosuhteiden riskikartoitukseen sekä hoito- ja pelastussuunnitelman laatimiseen kulttuuriperinnön suojelemiseksi (vesivahinko, tulva, tulipalo, maanjäristys, varkaus, yms.).
- Opiskelija tuntee museoiden käyttämiä kokoelmanhallintaohjelmia sekä ymmärtää dokumentoinnin merkityksen sekä osaa dokumentoida kulttuuriperintökohteen kontekstin edellyttämällä tavalla (konservointi, inventointi, luettelointi, dokumentointi, yms.)
- Opiskelijalla on käsitys erilaisista konservointidokumenteista ja dokumentointitavoista ja hän osaa soveltaa näitä erilaisissa konservointikohteissa.
- Opiskelija oppii tuottamaan konservointidokumentteja ja lukemaan niitä.
- Opiskelija oppii konservointialan sanastoa ja ymmärtää niiden merkityksen ja osaa käyttää niitä harjoitustöissään.
- Konservointiasiakirjat ja niiden käyttö ja tuottaminen. Vaurio- ja kuntokartoitusten sekä konservointikertomusten laadinta. Konservointisanastot ja dokumentointimenetelmät.

Sisältö

- Kokoelmanhallinta ja kokoelmapolitiikka teoriassa ja käytännössä
- Esineiden inventointi ja dokumentointi
- Konservointiasiakirjat ja niiden käyttö ja tuottaminen
- Vaurio- ja kuntokartoitusten sekä konservointikertomusten laadinta
- Konservointisanastot ja dokumentointimenetelmät
- Esineen merkitys ja alkuperän tunnistaminen (merkitysanalyysi)
- Museoiden näyttelytoiminta ja näytteille asettaminen
- Museoiden ja kokoelmien saavutettavuus ja käytettävyys
- Kokoelmien hoito ja konservointi
- Säilytystilat ja niiden hallinta
- Esineiden käsittely, pakkaus, kuljetus, lainat
- Riskikartoitus, hoito- ja pelastussuunnitelma
- Kokoelmiin liittyvät turvallisuuskysymykset
- Kestävä kehitys museotyössä ja konservoinnissa

Aika ja paikka

Lähiopetus järjestetään Arabian kampuksella Hämeentie 135 D.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Opetusmenetelmät

Esittävä luento, lähiopetus, harjoitustehtävät, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö tapahtuu vierailujen ja/tai vierailevien lehtoreiden luentojen ja keskustelujen kautta sekä mahdollisen yhteistyökumppanin, museon tai muun instituution kanssa kohteessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 17 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 27 tuntia (h).

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 80 %.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa. Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä. Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti. Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa. Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä. Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 60 %, jatkuva arviointi 40 %.
Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan arviointiin sekä opintojaksolle osallistumiseen. Oppimispäiväkirja ja oppimistehtävät.

Esitietovaatimukset

Museologia I ja museografia 5 op

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sen kautta oppiminen. Opiskelijalla itsellään on rooli tutkivana oppijana.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 06.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
 • Anna Junnikkala
 • Konservointi Virtuaali
 • Mika Säteri
 • Tannar Ruuben
 • Kirsi Perkiömäki
 • Anna Häkäri
Vastuuhenkilö

Heikki Häyhä

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä.
Metropolian AMK-tutkinnon opinnäytetyössä opiskelija oppii ja toteuttaa työelämäläheistä kehittämistyötä, joka perustuu tutkittuun tietoon ja muuhun näyttöön. Kehittämistyöllä tarkoitetaan oman ammatillisen osaamisen tai ammatillisten käytäntöjen kehittämistä.

Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
• tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
• käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
• soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
• toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
• viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
• raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

- Alan teoriatiedon soveltaminen käytäntöön.
- Tiedonhallinta.
- Ideointi-, suunnittelu- ja ongelmanratkaisumenetelmät.
- Tutkimusmenetelmät.
- Argumentointi ja omien valintojen perustelu.
- Reflektointi.
- Itsenäisen työskentelyn taidot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
· suunnittelee ja rajaa aiheen tyydyttävästi
· aihe on jokseenkin merkittävä ja ajankohtainen ammattialalla ja työelämässä
· muodostaa oman ammattialan tietoperustan tyydyttävästi opinnäytetyönsä pohjaksi
· kehittää tyydyttävästi oman alansa ammatillista osaamista
· tuottaa opinnäytetyössään tyydyttävästi ratkaisuja, jotka ovat ammattialalla ja työelämässä uusia ja merkityksellisiä
· määrittelee tyydyttävästi opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai kehittämistehtävät
· soveltaa tyydyttävästi työtapoja ja menetelmiä
· yhdistää tyydyttävästi valitsemansa menetelmät ja työtavat opinnäytetyön tavoitteisiin
· raportoi tyydyttävästi tulokset/tuotteen
· raportoi tyydyttävästi tulosten/tuotteen sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin tai ympäristöihin.
· työskentelee tyydyttävästi tutkimus- ja kehitystyön ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
· arvioi tyydyttävästi työn luotettavuutta, eettisyyttä ja prosessia
· työskentelee tyydyttävästi yhteistyössä muiden kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja
· laatii tyydyttävästi opinnäytetyön, jonka rakenne ja muoto ovat työn tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimus- tai kehittämistehtävien mukainen
· käyttää opinnäytetyössä tyydyttävästi asiantuntevaa ammattikieltä
· viestii asiantuntijana tyydyttävästi opinnäytetyöstä ja sen tuloksista kohderyhmille · perustelee ja arvioi tyydyttävästi ammatillista toimintaa, ratkaisuja ja tuloksia
· soveltaa näyttöön perustuvaa lähdeaineistoa tyydyttävästi
· noudattaa tyydyttävästi lähteiden merkintää koskevia ohjeita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
· suunnittelee ja rajaa aiheen hyvin
· aihe on hyvin merkittävä, ajankohtainen ja vaativa ammattialalla ja työelämässä
· muodostaa oman ammattialan tietoperustan hyvin opinnäytetyönsä pohjaksi
· kehittää hyvin oman alansa ammatillista osaamista
· tuottaa opinnäytetyössään hyvin ratkaisuja, jotka ovat ammattialalla ja työelämässä uusia ja merkityksellisiä
· määrittelee hyvin opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai kehittämistehtävät
· soveltaa hyvin työtapoja ja menetelmiä
· yhdistää hyvin valitsemansa menetelmät ja työtavat opinnäytetyön tavoitteisiin
· raportoin hyvin tulokset/tuotteen
· raportoi hyvin tulosten/tuotteen sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin tai ympäristöihin
· työskentelee hyvin tutkimus- ja kehitystyön ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
· arvioi hyvin työn luotettavuutta, eettisyyttä ja prosessia
· työskentelee hyvin vastuullisesti, itseohjautuvasti ja yhteistyössä muiden kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja
· käyttää opinnäytetyössä hyvin asiantuntevaa ammattikieltä
· viestii asiantuntijana hyvin opinnäytetyöstä ja sen tuloksista kohderyhmille
· perustelee ja arvioi hyvin ammatillista toimintaa, ratkaisuja ja tuloksia
· soveltaa näyttöön perustuvaa lähdeaineistoa hyvin
· noudattaa hyvin lähteiden merkintää koskevia ohjeita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
· suunnittelee ja rajaa aiheen erinomaisesti
· aihe on erittäin merkittävä, ajankohtainen ja vaativa ammattialalla ja työelämässä
· muodostaa erinomaisesti oman ammattialansa tietoperustan opinnäytetyönsä pohjaksi
· kehittää erinomaisesti oman alansa ammatillista osaamista
· tuottaa erinomaisesti opinnäytetyössään ratkaisuja, jotka ovat ammattialalla ja työelämässä uusia ja merkityksellisiä
· määrittelee erinomaisesti opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai kehittämistehtävät
· soveltaa erinomaisesti työtapoja ja menetelmiä
· yhdistää erinomaisesti valitsemansa menetelmät ja työtavat opinnäytetyön tavoitteisiin · raportoi erinomaisesti tulokset/tuotteen sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin tai ympäristöihin
· työskentelee erinomaisesti tutkimus- ja kehitystyön ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
· arvioi erinomaisesti työn luotettavuutta, eettisyyttä ja prosessia
· työskentelee erittäin vastuullisesti, itseohjautuvasti ja yhteistyössä muiden kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja
· laatii erinomaisen opinnäytetyön, jonka rakenne ja muoto ovat työn tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimus- tai kehittämistehtävien mukainen
· käyttää opinnäytetyössä erinomaisesti asiantuntevaa ammattikieltä
· viestii asiantuntijana erinomaisesti opinnäytetyöstä ja sen tuloksista kohderyhmille
· perustelee ja arvioi erinomaisesti ammatillista toimintaa, ratkaisuja ja tuloksia
· soveltaa näyttöön perustuvaa lähdeaineistoa erinomaisesti
· noudattaa erinomaisesti lähteiden merkintää koskevia ohjeita

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 01.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Häkäri
 • Kirsi Perkiömäki
Vastuuhenkilö

Anna Häkäri

Opiskelijaryhmät
 • KXA23S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä.
- Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun ja konservoinnin tutkinto-ohjelman keskeiset ohjeet, opiskelukäytännöt ja säännöt.
- Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.
- Opiskelija tuntee työelämäyhteistyön mahdollisuuksia ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan.
- Opiskelija tuntee opetussuunnitelman (OPS) rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintoja henkilökohtaisessa opintosuunnitelomassaan (HOPS) ja varmistaa opintojen edistymisen.
- Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään.
- Opiskelija toteuttaa oman oppimista kehittävän ja dokumentoivan oppimisportfolion.

Sisältö

- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- korkeakouluopiskelun keskeisimmät ohjeet ja säännöt
- oman tutkinto-ohjelman opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- oppimis- ja opiskelutaidot
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut ja tietojärjestelmät
- alakohtainen työelämätieto ja kansainvälisyysosaaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa opintojakson perusideat ja omaa riittävät valmiudet opintojen aloittamiseen. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen opintojensa edistymiselle. Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa oppimisympäristön sekä kampuksen tilat.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

10.11.2023 - 19.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää puhdistamisen merkityksen ja vaikutuksen konservoitavan kohteen säilymiselle ja osaa käyttää sekä soveltaa tarkoituksenmukaisia puhdistusmenetelmiä ja hallitsee oikean työskentelyprosessin. Opiskelija tuntee erilaisia puhdistusmenetelmiä, -materiaaleja ja välineistöä. Opiskelija osaa valita soveltuvan puhdistusmenetelmän erilaisille paperilaaduille ja esinetyypeille ja tehdä puhdistustoimenpiteitä.
Opiskelija perehtyy erilaisiin paperikonservoinnissa käytettyihin rakenteellisen konservoinnin toimenpiteisiin kuten paikkaus, tukeminen, taustaus ja täydentäminen ja osaa toteuttaa niitä erilaisilla menetelmillä. Opiskelija osaa valmistaa liisteriä ja muita paperikonservoinnissa yleisesti käytössä olevia liima-aineita. Opiskelija tietää tukimateriaalin valintaperusteet.

Sisältö

Paperin puhdistaminen, puhdistusmenetelmät ja -välineet.
Paperin paikkaus ja tukeminen.
Paikkausmenetelmät ja -välineet.
Liimat paperikonservoinnissa, japaninpaperi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat lisää perehtymistä. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää ja opiskelijan kädentaidot vaativat harjoittelua. Opiskelija ei hallitse paperin puhdistamiseen ja/tai tukemiseen liittyviä materiaaliopillisia ilmiöitä eikä toimenpiteisiin liittyviä paperikonservoinnin prosesseja. Ymmärrys toimenpiteisiin liittyvästä päätöksenteosta ja riskienhallinnasta on puutteellista. Opiskelija ei kykene riittävän itsenäisesti toteuttamaan toimenpiteitä. Konservointivälineiden ja -menetelmien tunteminen ja soveltava käyttö on heikkoa. Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet heikosti. Omaksutun tiedon taso on heikkoa ja opintojakson tehtävistä näkyy, että aiheeseen ei ole juurikaan paneuduttu. Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa ja/tai oppilaalla on vaikeuksia ryhmätyöskentelyssä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet. Opiskelija ymmärtää paperin puhdistamiseen ja/tai tukemiseen liittyviä materiaaliopillisia ilmiöitä sekä osaa toteuttaa toimenpiteitä. Opiskelija ymmärtää toimenpiteisiin liittyvän päätöksenteon ja osaa arvioida niihin liittyviä riskejä. Opiskelija toteuttaa ja soveltaa toimenpiteitä ja konservointivälineiden ja -menetelmien käyttöä melko itsenäisesti ja kädentaidon taso on hyvä. Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja, aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti toteuttamalla toimenpiteitä monipuolisesti eri menetelmiä ja välineitä käyttämällä. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan sekä erinomaisen kädentaidon tason. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat lisää perehtymistä. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää ja opiskelijan kädentaidot vaativat harjoittelua. Opiskelija ei hallitse paperin puhdistamiseen ja/tai tukemiseen liittyviä materiaaliopillisia ilmiöitä eikä toimenpiteisiin liittyviä paperikonservoinnin prosesseja. Ymmärrys toimenpiteisiin liittyvästä päätöksenteosta ja riskienhallinnasta on puutteellista. Opiskelija ei kykene riittävän itsenäisesti toteuttamaan toimenpiteitä. Konservointivälineiden ja -menetelmien tunteminen ja soveltava käyttö on heikkoa. Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet heikosti. Omaksutun tiedon taso on heikkoa ja opintojakson tehtävistä näkyy, että aiheeseen ei ole juurikaan paneuduttu. Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa ja/tai oppilaalla on vaikeuksia ryhmätyöskentelyssä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.01.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää paperin kosteuskäsittelyt ja pesutoimenpiteet hyvin kriittiseksi toimenpiteeksi. Opiskelija perehtyy erilaisiin sovelluksiin paperikonservoinnin pesumenetelmistä sekä erilaisiin pesuliuoksiin. Opiskelija ymmärtää pesuliuosten kemiaa ja erilaisten liuosten käyttökohteita ja valintaperusteita. Opiskelija hallitsee pesutoimenpiteet osana konservointiprosessia. Opiskelija osaa erilaisia paperin kuivatus ja suoristusmenetelmiä ja osaa käyttää niitä turvallisesti erilaisille esine- ja paperityypeille.

Sisältö

Paperi ja vesi, paperin kosteuskäsittelyihin ja pesuliuoksiin liittyvä kemia.
Paperin kostutus ja suoristus ja pesutoimenpiteet paperikonservoinnin toimenpiteenä.
Menetelmät, -materiaalit ja -välineet.
Kostutus- ja pesumenetelmän valintakriteerit.
Kuivaus, suoristus ja prässääminen, menetelmät ja välineet.

Aika ja paikka

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Konservonnin tutkinto-ohjelman tilat, Hämeentie 135 D, Helsinki.

Oppimateriaalit

Gerhard Banik & Irene Brückle: Paper and Water
Lehtorin antamat kirjallisuusluettelot ja luentomateriaalit ennen opintojakson alkua ja sen aikana.

Opetusmenetelmät

Esittävä luento, lähiopetus, ongelmakeskeinen opetus ja oppiminen, ohjatut harjoitukset, itsenäiset harjoitustehtävät, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa, mahdolliset ekskursiot.
Opetus on suomeksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö tapahtuu vierailujen ja/tai vierailevien lehtoreiden luentojen ja keskustelujen kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita toteutustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 17 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 27 tuntia (h).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikana opiskelijan on käytännön harjoitustöiden ohella perehdyttävää annettuun kirjallisuuteen.
Läsnäolovaatimus 80 %.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön on puutteellista. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää ja/tai opiskelijan kädentaidot vaativat harjoittelua. Opiskelija osaaminen kosteuskäsittelyjen ja pesun toteuttamisessa on heikkoa. Ymmärrys toimenpiteisiin liittyvästä päätöksenteosta ja riskienhallinnasta on puutteellista. Opiskelija ei kykene riittävän itsenäisesti toteuttamaan toimenpiteitä. Konservointivälineiden ja -menetelmien tunteminen ja soveltava käyttö on heikkoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet. Opiskelija ymmärtää paperin kosteuskäsittelyihin ja/tai pesuun liittyviä materiaaliopillisia ilmiöitä sekä osaa toteuttaa toimenpiteitä. Opiskelija ymmärtää toimenpiteisiin liittyvän päätöksenteon ja osaa arvioida niihin liittyviä riskejä. Opiskelija toteuttaa ja soveltaa toimenpiteitä ja konservointivälineiden ja -menetelmien käyttöä melko itsenäisesti ja kädentaidon taso on hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti toteuttamalla toimenpiteitä monipuolisesti eri menetelmiä ja välineitä käyttämällä. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan sekä erinomaisen kädentaidon tason. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön on puutteellista. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää ja/tai opiskelijan kädentaidot vaativat harjoittelua. Opiskelija osaaminen kosteuskäsittelyjen ja pesun toteuttamisessa on heikkoa. Ymmärrys toimenpiteisiin liittyvästä päätöksenteosta ja riskienhallinnasta on puutteellista. Opiskelija ei kykene riittävän itsenäisesti toteuttamaan toimenpiteitä. Konservointivälineiden ja -menetelmien tunteminen ja soveltava käyttö on heikkoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 60 %, jatkuva arviointi 40 %.
Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan arviointiin sekä opintojaksolle osallistumiseen sekä tehtyihin oppimistehtäviin.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 13.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi Perkiömäki
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa paperin kemian ja ymmärtää sen perusteella paperin käyttäytymistä ja tunnistaa paperille tyypilliset vaurioitumis- ja ikääntymisominaisuudet. Opiskelija tietää paperin vaurioitumiseen johtavat sisäsyntyiset ja ulkoapäin vaikuttavat syyt ja osaa ennaltaehkäistä paperin vaurioitumista. Opiskelija havaitsee ja tunnistaa paperin vaurioita sekä osaa kuvailla ja selittää ne konservoinnin dokumentoinnin tarkoituksiin. Opiskelija tuntee vaurioiden termistön ja niiden käytön.

Sisältö

Paperin kemia, paperilajit ja valmistusmenetelmien vaikutus paperin säilymiselle.
Vaurioitumisen sisäiset ja ulkoiset syyt, paperin vauriotyypit ja niiden tunnistaminen ja dokumentointi.
Kunto- ja vauriokartoitusharjoitukset.
Terminologia ja käsitteet.
Ennaltaehkäisevä konservointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan tiedot paperin kemiasta ovat hajanaiset eikä hän täysin pysty hahmottamaan niiden vaikutusta paperin vaurioitumiselle. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on puutteita tunnistettaessa paperin vaurioita. Toteutetut dokumentoinnit ja vauriokartoitukset ovat puutteellisia ja terminologian hallinta on heikkoa. Opiskelija tuntee ennaltaehkäisevän konservoinnin menetelmät puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää paperin kemiaa ja sen syys-seuraussuhteiden vaikutuksen paperin ikääntymiseen ja vaurioitumiseen. Opiskelija osaa vauriokartoituksen ja dokumentoinnin termit ja osaa käyttää oikeita ilmaisuja. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja ymmärtää ennaltaehkäisevän konservoinnin merkityksen ja osaa arvioida toimenpiteitä. Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja, aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä sekä ryhmätyöskentely sujuu.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opiskeltavat asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa paperin kemian ja sen syys-seuraussuhteiden vaikutuksen paperin ikääntymiseen ja vaurioitumiseen. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelijan käyttää sujuvasti ja oikein vauriokartoituksen ja dokumentoinnin termejä ja ilmaisuja sekä hallitsee ennaltaehkäisevän konservoinnin toimenpidevaihtoehdot ja niiden käytön. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan tiedot paperin kemiasta ovat hajanaiset eikä hän täysin pysty hahmottamaan niiden vaikutusta paperin vaurioitumiselle. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on puutteita tunnistettaessa paperin vaurioita. Toteutetut dokumentoinnit ja vauriokartoitukset ovat puutteellisia ja terminologian hallinta on heikkoa. Opiskelija tuntee ennaltaehkäisevän konservoinnin menetelmät puutteellisesti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

29.02.2024 - 28.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA23S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee paperinvalmistuksen periaatteet ja menetelmät sekä tuntee paperinvalmistuksen historian pääpiirteitä.
- Opiskelija ymmärtää paperin kuiturakenteen ja tuntee kasvikuidun ominaisuudet.
- Opiskelija ymmärtää paperin ominaisuuksien ja valmistusmenetelmien välisen suhteen ja pystyy arvioimaan paperin käyttäytymistä ja ikääntymisominaisuuksia.
- Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia paperityyppejä sekä tehdä suuntaa antavia ajoituksia.
- Opiskelija osaa paperin kemian ja ymmärtää sen perusteella paperin käyttäytymistä ja tunnistaa paperille tyypilliset vaurioitumis- ja ikääntymisominaisuudet.
- Opiskelija tietää paperin vaurioitumiseen johtavat sisäsyntyiset ja ulkoapäin vaikuttavat syyt ja osaa ennaltaehkäistä paperin vaurioitumista.
- Opiskelija havaitsee ja tunnistaa paperin vaurioita sekä osaa kuvailla ja selittää ne konservoinnin dokumentoinnin tarkoituksiin.
- Opiskelija tuntee vaurioiden termistön ja niiden käytön.

Sisältö

- Paperin historia ja valmistus
- Paperin raaka-aineet ja paperin kuidut, kuitumassa ja sellu
- Paperin ominaisuudet, paperilajit ja paperin käyttö
- Kuitukoostumuksen määrittäminen mikroskopian avulla
- Paperialan standardit
- Laboratoriotyöskentely
- Paperin kemia, paperilajit ja valmistusmenetelmien vaikutus paperin säilymiselle
- Vaurioitumisen sisäiset ja ulkoiset syyt, paperin vauriotyypit ja niiden tunnistaminen ja dokumentointi
- Kunto- ja vauriokartoitusharjoitukset
- Terminologia ja käsitteet
- Ennaltaehkäisevä konservointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa. Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä. Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti. Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa. Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä. Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sen kautta oppiminen. Opiskelijalla itsellään on rooli tutkivana oppijana.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 13.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee paperinvalmistuksen periaatteet ja menetelmät sekä tuntee paperinvalmistuksen historian ja prosessin kehitysvaiheet. Opiskelija ymmärtää paperin kuiturakenteen ja tuntee kasvikuidun ominaisuudet. Opiskelija ymmärtää paperin ominaisuuksien ja valmistusmenetelmien välisen suhteen ja pystyy arvioimaan paperin käyttäytymistä ja ikääntymisominaisuuksia. Opiskelija osaa tehdä paperin kuituanalyysejä ja käyttää sitä paperin kuituraaka-aineen määrittelyyn ja valmistusmenetelmän tunnistamiseen sekä suuntaa antavaan ajoitukseen.

Sisältö

Paperin historia ja valmistus.
Paperin raaka-aineet ja paperin kuidut, kuitumassa ja sellu.
Paperin ominaisuudet, paperilajit ja paperin käyttö.
Kuitukoostumus ja -analyysit, reagenssit ja kuitumorfologia, paperin kemiallinen ja fysikaalinen testaus sekä mikroskopia.
Paperialan standardit.
Laboratoriotyöskentely.

Aika ja paikka

Arabian kampus, konservoinnin luokkatilat ja ulkopuolinen työpaja (ilmoitetaan myöhemmin)

Oppimateriaalit

Paper and Water A guide for Conservators, Gerhard Banik & Irene Brückle
Puu- ja sellukemia, Kaija Isotalo
Paperin ja kartongin valmistus, Ulla Häggblom-Ahnger ja Pekka Komulainen

Opetusmenetelmät

Luento-opetus, kirjallisuusaineistot, itsenäinen aineistotyöskentely - tutkielma sekä laboratorio- ja työpajatyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

tentti opintojakson aikana: kirjallinen tentti ja kuituanalytiikan tehtävät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee paperinvalmistuksen historiaa ja valmistusta, mutta tiedot ovat hajanaiset eikä opiskelijalla ole kattavaa käsitystä paperin ominaisuuksien synnystä eikä valmistusmenetelmien vaikutuksesta niihin. Opiskelijalla on runsaasti poissaoloja lähiopetuksesta ja kädentaidot sekä labratyöskentelyn taidot ovat puutteelliset. Opiskelija osaa tehdä vain ohjattuna paperin kuituanalyysejä ja tunnistamista. Opiskelijalla on puutteita mikroskopointitaidoissa ja laboratoriotyöskentelyssä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee paperinvalmistuksen historiaa ja valmistusta sekä osaa arvioida niiden vaikutusta paperin ominaisuuksiin, käyttäytymiseen ja ikääntymiseen. Opiskelija ymmärtää paperin kuitumaisen rakenteen ja kasvikuidun ominaisuudet ja niiden vaikutuksen paperin käyttäytymiseen. Opiskelijan aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu. Opiskelija osaa tehdä paperin kuituanalyysejä ja tunnistamista itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää mikroskooppeja ja laboratoriotyöskentely sujuu turvallisesti ja asianmukaisesti. Opiskelija tunnistaa itsenäisesti kuituja värjäysreagenssien sekä morfologian perusteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija ymmärtää paperin valmistusmenetelmien ja kuitujen ominaisuuksien merkityksen valmiin paperin ominaisuuksille ja sen käyttäytymiselle. Opiskelija osaa arvioida historiatietojen perusteella paperin ajoitusta ja valmistusta. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti. Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija osaa tehdä kuituanalyysejä itsenäisesti ja arvioida niiden tuloksia. Mikroskopointi ja laboratoriotyöskentely on turvallista ja asianmukaista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee paperinvalmistuksen historiaa ja valmistusta, mutta tiedot ovat hajanaiset eikä opiskelijalla ole kattavaa käsitystä paperin ominaisuuksien synnystä eikä valmistusmenetelmien vaikutuksesta niihin. Opiskelijalla on runsaasti poissaoloja lähiopetuksesta ja kädentaidot sekä labratyöskentelyn taidot ovat puutteelliset. Opiskelija osaa tehdä vain ohjattuna paperin kuituanalyysejä ja tunnistamista. Opiskelijalla on puutteita mikroskopointitaidoissa ja laboratoriotyöskentelyssä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 08.12.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tannar Ruuben
Vastuuhenkilö

Tannar Ruuben

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee maalatun puupohjaisen taiteen (puupohjalle maalatut maalaukset, ikonit, ja polykromiveistokset) historiaa. Opiskelija tuntee puupohjaisten esineiden materiaalit, pintakäsittelyt, valmistamisen historian ja teknologian, konservoinnin tekniikat ja -materiaalit.
Opiskelija pystyy alustavasti kartoittamaan kohteen materiaalit non-destruktiivisesti sekä ottamalla näytteitä ja analysoimalla niitä eri analysointimenetelmin.
Opiskelija pystyy dokumentoimaan esineen kirjallisesti sekä valokuvin vaatimusten mukaisesti.
Opiskelija osaa tehdä konservointisuunnitelman perustuen dokumentointiin ja konservoida kohteen, ottaen huomioon eettiset ja esteettiset periaatteet sekä konservoinnin materiaalivaatimukset.
Opiskelija pystyy konservoimaan käytännössä itsenäisesti tai osana ryhmää esineen tai esineitä hyväksytyn konservointisuunnitelman mukaisesti ja perustelemaan valitut konservointimenetelmät ja materiaalit kohteen dokumentoinnin ja tutkimuksen pohjalta.

Sisältö

Konservoitavan kohteen perusteellinen kirjallinen ja kuvallinen dokumentointi, mukaan lukien analyyttisin valokuvausmenetelmin ja mikroskopoinnin avulla toteutettu dokumentointi, materiaalianalyysit sekä niiden tulkinnat ennen konservointia.
Materiaalien ja menetelmien valinnat, kohteen konservoinnin eettiset ja esteettiset näkökulmat.
Vaurioiden syntymekanismit, esineiden aikaisemmat säilytys- ja esillepano olosuhteet ennen konservointia sekä konservoinnin jälkeen.
Esineen historiaan ja tulevaan käyttöön tai esilläpitoon liittyvät muut aspektit ja työelämäyhteyksien kautta saatava omistajan palaute / toiveet.
Erilaiset konservointitoimeenpiteet kuten puhdistus, maalinkiinnitys ja konsolidointi, kittaus ja retusointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan maalatun puupohjaisen taiteen (maalaukset, mukaanlukien ikonit ja polykromiveistokset) keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian, dokumentointitavat, analyysitekniikat, materiaalit ja työskentelytavat. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelijalla on vaikeuksia hankitun tiedon tulkinnassa ja sopivien työskentelytapojen ja materiaalien valinnassa. Opiskelijalla on vaikeuksia perustella tehtyjä valintoja. Käytännön työskentely ei ole riittävän itsenäistä ja lopputuloksessa on puutteita. Opiskelijalla on vaikeuksia toimia ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmää vahvistavasti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin maalatun puupohjaisen taiteen (puulle maalatut maalaukset, ikonit ja polykromiveistokset) keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee hyvin siihen liittyvän teorian, dokumentointitavat, analyysitekniikat, materiaalit ja työskentelytavat. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Käytännön työskentelyn lopputulos on hyvää tasoa. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee maalatun puupohjaisen taiteen (puulle maalatut maalaukset, ikonit ja polykromiveistokset) keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee erittäin hyvin siihen liittyvän teorian, dokumentointitavat, analyysitekniikat, materiaalit ja työskentelytavat. ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija osallistuu keskusteluun argumentoidusti alan käsitteistöä käyttäen. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Käytännön työskentelyn lopputulos on erittäin hyvää tasoa. Opiskelija työskentelee johdonmukaisesti ja itsenäisesti osoittaen oma-aloitteisuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan maalatun puupohjaisen taiteen (puulle maalatut maalaukset, ikonit ja polykromiveistokset) keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian, dokumentointitavat, analyysitekniikat, materiaalit ja työskentelytavat. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelijalla on vaikeuksia hankitun tiedon tulkinnassa ja sopivien työskentelytapojen ja materiaalien valinnassa. Opiskelijalla on vaikeuksia perustella tehtyjä valintoja. Käytännön työskentely ei ole riittävän itsenäistä ja lopputuloksessa on puutteita. Opiskelijalla on vaikeuksia toimia ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmää vahvistavasti

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.04.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
 • Kirsi Perkiömäki
Vastuuhenkilö

Heikki Häyhä

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija toteuttaa suunnittelemansa ja hyväksytyn projektin, joka liittyy oleellisena osana opinnäytetyöhön. Projektin tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Sisältö

- Alan teoriatiedon soveltaminen käytäntöön.
- Tiedonhankinta ja -hallinta.
- Ideointi-, suunnittelu- ja ongelmanratkaisumenetelmät.
- Tutkimusmenetelmät.
- Argumentointi ja omien valintojen perustelu.
- Reflektointi ja raportointi.
- Itsenäisen työskentelyn taidot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan projektin keskeiset ongelmat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Työskentely etenee johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin projektin haasteet ja osaa soveltaa oppimaansa teoriaa ja taitoja. Opiskelija ymmärtää projektin merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla.

Opiskelija hallitsee opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan projektin keskeiset ongelmat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Lisätiedot

Projekti liittyy oleellisena osana opinnäytetyöhön.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Nina Robbins
Vastuuhenkilö

Nina Robbins

Opiskelijaryhmät
 • KXA23S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

- Opiskelija hahmottaa eurooppalaisen taiteen ja kulttuurin historian keskeiset piirteet.
- Opiskelija tuntee taiteen historian suuntaukset ja keskeisten taiteilijoiden tuotantoa.
- Opiskelija ymmärtää oman aikansa taiteen ja kulttuurin piirteiden yhteydet aikaisempaan taide- ja kulttuurihistoriaan.
- Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista toimintaansa suhteessa kulttuurin ja taiteiden historiaan.
- Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hakea tietoa taiteen historiasta.
- Opiskelijalla on käsitys eri materiaalien käytöstä ja kehityksestä historian eri aikakausina.

Sisältö

- Länsimaisen taiteen historia pääpiirteittäin
- Taiteen keskeiset suuntaukset ja toimijat
- Taiteen suhde yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen ja yleiseen aate- ja kulttuurihistoriaan
- Kulttuuri- ja taideilmiöiden kontekstualisointi
- Materiaalien historiallinen kehitys
- Lähdeaineistot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelija pystyy hahmottamaan taiteen historian keskeiset piirteet ja historiallisen jatkumon. Opiskelija hallitsee tiedollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija tuntee perustasolla taiteen materiaaleja, tyylipiirteitä ja osaa perustasolla sijoittaa teokset ja esineet oikeaan kontekstiin. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija pystyy hahmottamaan taiteen historian keskeiset piirteet ja historiallisen jatkumon. Opiskelija hallitsee tiedollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija tuntee taiteen materiaaleja, tekniikoita ja tyylipiirteitä ja osaa sijoittaa teokset ja esineet oikeaan kontekstiin. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti. Opiskelija hallitsee aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija tuntee taiteen historian keskeiset piirteet ja historiallisen jatkumon. Opiskelija hallitsee tiedollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija tuntee taiteen materiaaleja, tekniikoita ja tyylipiirteitä ja osaa sijoittaa teokset ja esineet oikeaan kontekstiin. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelija pystyy hahmottamaan taiteen historian keskeiset piirteet ja historiallisen jatkumon. Opiskelija hallitsee tiedollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija tuntee perustasolla taiteen materiaaleja, tyylipiirteitä ja osaa perustasolla sijoittaa teokset ja esineet oikeaan kontekstiin. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sen kautta oppiminen. Opiskelijalla itsellään on rooli tutkivana oppijana.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 01.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Häkäri
Vastuuhenkilö

Anna Häkäri

Opiskelijaryhmät
 • KXA23S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee erilaiset luonnonkuidut ja synteettiset kuidut sekä niiden koostumukset ja ominaisuudet.
- Opiskelija osaa tunnistaa sekä luonnonkuituja että synteettisiä kuituja erilaisin kuiduntunnistusmenetelmin.
- Opiskelija ymmärtää erilaisten tekstiilimateriaalien haurastumisprosessin ja siihen vaikuttavat tekijät sekä osaa tunnistaa haurastuneen tekstiilin.
- Opiskelija tuntee tekstiilimateriaalien ominaisuuksien testaukseen tarkoitettuja menetelmiä.
- Opiskelija tuntee erilaisia lanka sekä tekstiili- ja kangasrakenteita ja tietää miten ne on valmistettu.
- Opiskelija osaa erottaa ja nimetä kankaiden sidoksia ja rakenteita.
- Opiskelija tietää, miten eri tekstiilit käyttäytyvät ja ymmärtää, miten niiden valmistustekniikka ja rakenteet vaikuttavat valittavaan konservointimenetelmään.
- Opiskelija tietää tekstiilien ajoitukseen tarkoitettuja menetelmiä.
- Opiskelija tuntee tekstiilin elinkaariajattelun ja sen merkityksen kestävässä kehityksessä.

Sisältö

- Tekstiilikuidut, niiden ominaisuudet ja morfologia
- Kuiduntunnistus mikroskoopin, polttokokeiden, liukoisuustestien ja värjäyskokeiden avulla
- Tekstiilikemian perusteet sovellettuna tekstiilikonservointiin
- Tekstiilien haurastuminen ja siihen vaikuttavat tekijät
- Tekstiilikuitujen haurastumisen tunnistaminen erilaisin menetelmin
- Tekstiilimateriaalien ominaisuuksien testaus
- Kankaiden ja lankojen rakenteet sekä tärkeimmät kankaan sidokset
- Tekstiilien rakenteet, ominaisuudet, valmistustekniikat ja viimeistykset
- Tekstiilien valmistustekniikan vaikutus konservointiin
- Tekstiilien elinkaari ja kestävä kehitys

Aika ja paikka

Lähiopetus järjestetään Arabian kampuksella Hämeentie 135 D.

Oppimateriaalit

Annetaan ennen opintojakson alkua.

Opetusmenetelmät

Esittävä luento, lähiopetus, ongelmakeskeinen opetus, harjoitustehtävät, ohjatut harjoitukset, yksilöohjaus, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 18 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 27 tuntia (h).

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus.
Opintojakson aikana opiskelijan on käytännön harjoitustöiden ohella perehdyttävää annettuun kirjallisuuteen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa. Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä. Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti. Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa. Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä. Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 60 %, jatkuva arviointi 40 %.
Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan arviointiin sekä opintojaksolle osallistumiseen, käytännön konservointityöhön ja kirjalliseen konservointiraporttiin sekä niiden arviointiin.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sen kautta oppiminen. Opiskelijalla itsellään on rooli tutkivana oppijana.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

27.11.2023 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kai Talonpoika
Vastuuhenkilö

Kai Talonpoika

Tavoitteet

Opiskelija tuntee omaan alaansa liittyviä eettisiä haasteita.
Opiskelija hallitsee kriittiseen ajatteluun liittyviä työkaluja, ja osaa tarkastella omaa muotoilijuuttaan kriittisesti.
Opiskelija ymmärtää oman vastuunsa muotoilijana.

Sisältö

- etiikka ja kriittisyys
- yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
- design-aktivismi
- tiedostava viestintä

Oppimateriaalit

Opettajan oppimateriaali julkaistaan OMAn työtilassa.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia, itsenäiset tehtävät 100 %

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee tiedostavan muotoilun käsitteistöä. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija tietää opintojakson keskeiset sisällöt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien suoritus, arviointi Hyväksytty / hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 07.11.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katri Laitinen
Vastuuhenkilö

Katri Laitinen

Tavoitteet

Opiskelija kertaa ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja laajentaa sanavarastoaan kurssilla. Opiskelija kehittää suullista ja kirjallista kielen ymmärtämistä sekä tuottamista.

Sisältö

- Kieliopin keskeiset rakenteet
- Sanavaraston laajentaminen
- Ruotsin kielen kuuntelemisen ja lukemisen harjoitteleminen
- Suullisen ja kirjallisen kielen tuottamisen harjoitteleminen

Aika ja paikka

Kurssi järjestetään tiistaisin klo 15.15-16.45 kampuksella 5.9.-7.11. välisenä aikana

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Läsnäolo lähiopetuksessa, itsenäinen opiskelu tuntien ulkopuolella, 2 op = 54 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ruotsin kielen perusrakenteita. Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
Tehtävien suorittaminen.
Arviointi hyväksytty/hylätty.

Esitietovaatimukset

Lukion ruotsin kielen kurssi tai vastaava

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 05.03.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katri Laitinen
Vastuuhenkilö

Katri Laitinen

Tavoitteet

Opiskelija kertaa ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja laajentaa sanavarastoaan kurssilla. Opiskelija kehittää suullista ja kirjallista kielen ymmärtämistä sekä tuottamista.

Sisältö

- Kieliopin keskeiset rakenteet
- Sanavaraston laajentaminen
- Ruotsin kielen kuuntelemisen ja lukemisen harjoitteleminen
- Suullisen ja kirjallisen kielen tuottamisen harjoitteleminen

Aika ja paikka

Kurssi järjestetään tiistaisin klo 15.15-16.45 kampuksella. Viikolla 7 opetusta on sekä ti 13.2. että to 15.2.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Läsnäolo lähiopetuksessa, itsenäinen opiskelu tuntien ulkopuolella, 2 op = 54 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ruotsin kielen perusrakenteita. Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
Tehtävien suorittaminen.
Arviointi hyväksytty/hylätty.

Esitietovaatimukset

Lukion ruotsin kielen kurssi tai vastaava

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 24.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija:
- tutustuu käytännön työelämään
- tutustuu harjoitteluyritykseen ja sen toimintaan
- osaa soveltaa käytäntöön oppimiaan tietoja
- luo toimivat suhteet yritykseen ja oman ammattialansa osaajiin
Opiskelija hahmottaa minkä alan ammattilaiseksi hän tähtää ja mitä hän työssään tavoittelee ammatillisen kehittymisen osalta. Hän ymmärtää minkälaisia opintoja hän tarvitsee tulevissa opinnoissaan.

Sisältö

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua.
Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa.
Harjoittelusta tehdään raportti ja työpäiväkirja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty työharjoittelu on suoritettu vaadittavassa laajuudessa (op)sekä kirjallinen työharjoitteluraportti ja päiväkirja on jätetty vastaavalle lehtorille.

Lisätiedot

Konservoinnin tutkinto-ohjelman tutkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka pääsääntöisesti suoritetaan kahdessa erässä: toisella vuosikurssilla 15 opintopisteen ja kolmannella vuosikurssilla 15 opintopisteen laajuisena. Harjoittelu tulee olla ammattiharjoittelua oman suuntautumisvaihtoehdon alalta. Tyypillisiä harjoittelupaikkoja ovat konservointialan yritykset ja museot.
Aiempaa työkokemusta ei harjoittelun osalta pääsääntöisesti lueta hyväksi.
Kurssin arviointi on hyväksytty / hylätty.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Kirsi Perkiömäki

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija:
- tutustuu käytännön työelämään
- tutustuu harjoitteluyritykseen ja sen toimintaan
- osaa soveltaa käytäntöön oppimiaan tietoja
- luo toimivat suhteet yritykseen ja oman ammattialansa osaajiin
Opiskelija hahmottaa minkä alan ammattilaiseksi hän tähtää ja mitä hän työssään tavoittelee ammatillisen kehittymisen osalta. Hän ymmärtää minkälaisia opintoja hän tarvitsee tulevissa opinnoissaan.

Sisältö

Suomeksi
Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua.
Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa.
Harjoittelusta tehdään raportti ja työpäiväkirja.

Arviointiasteikko

0-5

Lisätiedot

Konservoinnin tutkinto-ohjelman tutkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka pääsääntöisesti suoritetaan kahdessa erässä: toisella vuosikurssilla 15 opintopisteen ja kolmannella vuosikurssilla 15 opintopisteen laajuisena. Harjoittelu tulee olla ammattiharjoittelua oman suuntautumisvaihtoehdon alalta. Tyypillisiä harjoittelupaikkoja ovat konservointialan yritykset ja museot.
Aiempaa työkokemusta ei harjoittelun osalta pääsääntöisesti lueta hyväksi.
Kurssin arviointi on hyväksytty / hylätty.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 24.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tannar Ruuben
Vastuuhenkilö

Tannar Ruuben

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija:
- tutustuu käytännön työelämään
- tutustuu harjoitteluyritykseen ja sen toimintaan
- osaa soveltaa käytäntöön oppimiaan tietoja
- luo toimivat suhteet yritykseen ja oman ammattialansa osaajiin
Opiskelija hahmottaa minkä alan ammattilaiseksi hän tähtää ja mitä hän työssään tavoittelee ammatillisen kehittymisen osalta. Hän ymmärtää minkälaisia opintoja hän tarvitsee tulevissa opinnoissaan.

Sisältö

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua.
Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa.
Harjoittelusta tehdään raportti ja työpäiväkirja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty työharjoittelu on suoritettu vaadittavassa laajuudessa (op) ja kirjallinen työharjoitteluraportti ja päiväkirja on jätetty vastaavalle lehtorille.

Lisätiedot

Konservoinnin koulutusohjelman tutkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka pääsääntöisesti suoritetaan kahdessa erässä: toisella vuosikurssilla 15 opintopisteen ja kolmannella vuosikurssilla 15 opintopisteen laajuisena. Harjoittelu tulee olla ammattiharjoittelua oman suuntautumisvaihtoehdon alalta. Tyypillisiä harjoittelupaikkoja ovat konservointialan yritykset ja museot.
Aiempaa työkokemusta ei harjoittelun osalta pääsääntöisesti lueta hyväksi.
Kurssin arviointi on hyväksytty / hylätty.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Katri Laitinen

Tavoitteet

Ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden syventäminen ja/tai laajentaminen.

Sisältö

Vapaavalintaisiin opintoihin opiskelija voi sisällyttää itse valitsemiaan korkeakouluopintoja. Vapaavalintaiset opinnot voivat olla myös projektitöitä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 09.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
 • Konservointi Virtuaali
Vastuuhenkilö

Heikki Häyhä

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää vettyneen arkeologisen materiaalin konservoinnin erityispiirteet ja haasteet. Hän hallitsee peruskäsittelyt ja osaa tehdä hyvin perusteltuja ratkaisuja erilaisista materiaaleista koostuvien esineiden konservoinnissa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa vettyneen puun konservoinnin PEG ja pakastekuivaus- menetelmää käyttäen.

Sisältö

Vettyneiden orgaanisten materiaalien, kuten puun ja nahan konservointikäsittelyt. Komposiittiobjektit ja metallit. Pakastekuivaus, elektrolyysi, superkriittinen kuivaus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä.
Englanniksi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 08.02.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Säteri
 • Tannar Ruuben
 • Anna Häkäri
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Mika Säteri

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee yrityssuunnittelua riittävän kattavasti suunnitellakseen oman yrityksen toimintaa tai toimiakseen tavoitteellisesti yrityksen henkilöstön jäsenenä.

Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Yritystoiminta, yrittäjyys, yritystoiminnan sidosryhmät, yritykset osana kansantaloutta. Lähtökohta-analyysi, toiminta-ajatus, liikeidea. Päämäärät ja tavoitteet, strateginen ja operatiivinen suunnittelu, toimintapolitiikat, budjetointi. Yrityskulttuuri ja arvot organisaation ohjauksessa. Eri yritysmuotojen vertailua.

Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
Vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet
Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
Viestintä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä
Viestinnän suunnittelu ja arviointi
Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee yrityssuunnittelua ja yritystyyppejä. Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian.
Opiskelija tunnistaa viestintäprosessin osatekijät ja osaa laatia yksinkertaisia ammattilanansa kirjallisia viestejä ja osallistua vuorovaikutustilanteisiin mutta ohjauksesta huolimatta opiskelijalla tiedonhankinnassa ja sen kriittisessä prosessoinnissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee yrityssuunnittelua ja yritystoimintaa riittävän kattavasti suunnitellakseen oman yrityksen toimintaa tai toimiakseen tavoitteellisesti yrityksen henkilöstön jäsenenä. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson yritystoimintaan liittyvät perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta.

Opiskelija pystyy arvioimaan omaa viestintäosaamistaan ja muodostamaan viestinnällisiä kehittämistavoitteita. Opiskelija toimii tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti alan vuorovaikutustilanteissa, tuntee yhteisön sisäisen ja ulkoisen viestinnän merkityksen.

Opiskelija viestii asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti sekä kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti. Opiskelija perustelee näkemyksensä.

Opiskelija hankkii alansa tietoa ja käyttää sitä kriittisesti. Opiskelija osaa työstää tavoitteellisen kirjallisen, suullisen tai visuaalisen esityksen kohdeyleisölle. Opiskelija hyödyntää tehtävissä tekstilajitietoutta kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee yrityssuunnittelua ja yritystoimintaa riittävän kattavasti suunnitellakseen oman yrityksen toimintaa tai toimiakseen tavoitteellisesti yrityksen henkilöstön jäsenenä. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson yritystoimintaan liittyvät perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta.

Opiskelija haluaa ja osaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan sekä pystyy viestimään tarkoituksenmukaisesti, luovasti ja persoonallisesti.
Opiskelija argumentoi taitavasti ja osoittaa, jakaa ja rakentaa asiantuntijuuttaan yhteisössä.

Opiskelija hankkii tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uutta tietoa tai uusia näkökulmia. Opiskelija käyttää kieltä luovasti sekä alansa käytänteiden ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee yrityssuunnittelua ja yritystyyppejä. Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian.
Opiskelija tunnistaa viestintäprosessin osatekijät ja osaa laatia yksinkertaisia ammattilanansa kirjallisia viestejä ja osallistua vuorovaikutustilanteisiin mutta ohjauksesta huolimatta opiskelijalla tiedonhankinnassa ja sen kriittisessä prosessoinnissa on paljon kehitettävää.