Siirry suoraan sisältöön

Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin sisältyy 30 opintopisteen työharjoittelu. Työharjoittelu toteutuu pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden keväällä tai neljännen vuoden syksyllä. Opiskelija voi tehdä harjoittelun yhdessä tai kahdessa jaksossa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Jatko-opinnot

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Elokuvan ja television tutkinto-ohjelmassa on mahdollisuus painottua kuvan ja leikkauksen, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai median sisällöntuotannon opintoihin. Medianomilla on perusammattitaito sisällöntuotannon eri alueilla ja edellytykset kasvaa itsenäiseksi, yhteistyökykyiseksi, tutkivaan työotteeseen sekä vastuulliseen toimintaan kykeneväksi ammattilaiseksi. Medianomit toimivat innovatiivisesti ja luovasti media-alan nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja osaavat kehittää alan toimintaympäristöjä. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Elokuva ja televisio -koulutuksesta valmistunut medianomi voi työskennellä alan tuotantoyhtiöissä, mediataloissa joko julkisella tai yksityisellä sektorilla, tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija hallitsee oman erikoistumisalansa ilmaisun, muodon ja kerrontatavan sekä alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Hän osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja, markkinoida osaamistaan sekä toimia yhteistoiminnallisen ja luovan tuotantotiimin jäsenenä. Hän tietää alan historian, tutkimusperinteen, etiikan, lainsäädännön ja toimintaympäristön perusteet. Hän omaa tarvittavat tiedonhankinta-, analysointi- ja viestintätaidot sekä vieraan kielen taidot. Hänellä on valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Hän tuntee alan yhteiskunnallistaloudelliset yhteydet ja liiketoimintamallit. Hän voi toimia myös yrittäjänä sekä kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Valmistuminen

Tutkintovaatimusten ja opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihtoon lähtemistä suositellaan pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden syksyllä tai keväällä.

Erityispääsyvaatimukset

Soveltuvuutta opintoihin testaavat ennakkotehtävät ja valintakokeet.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopiskelu

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Aura Kaarivuo
PL 4040, 00079 Metropolia
Puh: 040 179 7459
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Elokuva ja televisio
Tunnus
(KXC22S1)
Elokuva ja televisio
Tunnus
(KXC21S1)
Elokuva ja televisio
Tunnus
(KXC20S1)
Elokuva ja televisio
Tunnus
(KXC19S1)
Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aura Kaarivuo
 • Salla Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Aura Kaarivuo

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija tietää animaation äänisuunnittelun eri työvaiheet ja niiden merkityksen. Opiskelija osaa toteuttaa animaatioon ääniraidan yhteistyössä muun työryhmän kanssa.

Opiskelija tietää elokuvan monikanavaformaatit ja työskentelytavat. Opiskelija osaa analysoida ja eritellä elokuvan äänielementit monikanavaisuuden teknisten ja ilmaisullisten vaatimusten mukaan.

Sisältö

Animaation äänisuunnittelu
Äänisuunnittelu
Ääni-ilmaisu
Monikanavainen äänisuunnittelu
Elokuvan monikanavaisuuden erityispiirteet
Monikanavaisuus tekniikkana

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osallistuu projektityöskentelyyn tyydyttävästi. Opiskelija osaa tyydyttävästi suunnitella ja toteuttaa animaation ääniraidan. Opiskelija tietää monikanavaisuuden periaatteet. Opiskelija tietää animaation äänen jälkityön työnkulun animaation suunnittelusta äänen jälkikäsittelyyn ja miksaukseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osallistuu projektityöskentelyyn aktiivisesti. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa animaation ääniraidan. Opiskelija osaa monikanavaisuuden periaatteet. Opiskelija osaa animaation äänen jälkityön työnkulun animaation suunnittelusta äänen jälkikäsittelyyn ja miksaukseen. Opiskelija kehittää omaa ilmaisuaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osallistuu projektityöskentelyyn aktiivisesti ja kehittää sen toimintaa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa animaation ääniraidan. Opiskelija osaa monikanavaisuuden periaatteet ja soveltaa oppimaansa projektityössään. Opiskelija hallitsee animaation äänen jälkityön työnkulun animaation suunnittelusta äänen jälkikäsittelyyn ja miksaukseen. Opiskelija kehittää omaa ilmaisuaan ja teknistä osaamistaan.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

04.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kai Ansio
Vastuuhenkilö

Kai Ansio

Opiskelijaryhmät
 • IEXSC23S-FT
  IEXSC23S_FT Saapuvat vaihto-opiskelijat, Elokuva ja televisio, kevät 2023

Tavoitteet

Basics of Audio and video production. Small exercises with different cameras and microphones. Basics of video editing. Audio visual production workflow from planning to publishing. Practical exercises and lectures.

Aika ja paikka

Hämeentie 135, katso lukujärjestyksestä päiväkohtainen aika ja paikka

Oppimateriaalit

Roy Thompson ja Christopher J. Bowen: The Grammar of the Shot
Thompson, Roy ; Bowen, Christopher ; Bowen, Christopher J.: Grammar of the Edit

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Itsenäiset tehtävät
Paritehtävät
Pienryhmätehtävät
Tekninen harjoitus

Kansainvälisyys

Kurssi on osa Elokuvan ja Television vaihto-ohjelmaa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osia kurssista voidaan hyväksilukea osoitetun aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 20 tuntia
itsenäinen tehtävät: 15 tuntia
Paritehtävä: 15 tuntia
Pienryhmätehtävä 20 tuntia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolovaatimus 100 %. Sairauden vuoksi 20 % poissaolo hyväksyttävää, mahdollisia kirjallisia lisätehtäviä korvaamaan poissaoloja.
Arvioinnin perusteet
Osallistuminen opetukseen 60%
Ryhmä- ja henk koht tehtävät 20%
Kirjalliset tehtävät 20%

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annakaisa Sukura
 • Sampsa Huttunen
 • Kai Ansio
 • Salla Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Sampsa Huttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija tuntee dokumentielokuvan historiaa, teoriaa ja erilaisia dokumenttielokuvan tyyppejä ja ymmärtää niiden kerronnalliset erityispiirteet. Opiskelija tuntee erilaisia dokumentin rakenteita ja ymmärtää niiden kerronnalliset erityispiirteet. Opiskelija tuntee työhönsä liittyvät eettiset periaatteet ja säännökset ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa tehdä ennakkotutkimusta aiheestaan ja kehitellä sen pohjalta pienimuotoisen dokumentin käsikirjoituksen. Hän osaa esitellä dokumenttielokuvansa aiheen kirjallisesti ja suullisesti.

Opiskelija tietää tekijänoikeuslain sekä tekijänoikeuksien haltijat dokumenttituotannossa ja osaa huomioida muiden tekijänoikeuksien haltijoiden teosten käytön elokuvassa. Opiskelija osaa tehdä tuotannossa tarvittavat esiintyjäsopimukset ja hankkia kuvausluvat. Opiskelija osaa purkaa käsikirjoituksen kustannusarvioksi, tuotantosuunnitelmaksi ja kuvausaikatauluksi. Opiskelija tietää dokumentin työnkulun (workflow). Opiskelija osaa tehdä dokumentin kuva- ja äänisuunnitelman ja valita siihen sopivan kaluston. Hän osaa esitellä ja perustella omia tuotannollisia ja taiteellisia näkemyksiään muulle työryhmälle.

Sisältö

- dokumentaarisen elokuvan historia, teoria ja dramaturgia
- dokumenttielokuvan lajit
- dokumentin ideointi
- dokumentin ennakkotutkimus, kehittely, käsikirjoitus ja esittely
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- tekijänoikeudet ja niihin liittyvät sopimukset
- esiintyjäsopimukset ja kuvausluvat
- dokumentin kuva- ja äänisuunnittelu
- ammattietiikka ja lainsäädäntö

Aika ja paikka

Kevät 2023. Hämeentie 135

Oppimateriaalit

Jouko Aaltonen: Seikkailu todellisuuteen.

Opetusmenetelmät

Luennot, kirjallisuus / taustamateriaali, harjoitukset ja projekti. Osallistuminen Docpoint festivaaliin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia työelämävierailijoita

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

15.2. ja 1.3.

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen kontaktiopetukseen vähintää 80%, tehtävien suoritus vähintään 100%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää oppilaitoksen tuotantoympäristön ja osaa joiltain osin käyttää teknistä kalustoa ja varausjärjestelmää.
Opiskelija osaa tyydyttävästi tehdä ennakkotutkimusta aiheestaan ja toteuttaa sen pohjalta pienimuotoisen dokumentin käsikirjoituksen. Opiskelija tietää miten esitellä dokumenttielokuvansa aihe kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelija osaa tehdä dokumentin kuva- ja äänisuunnitelman tyydyttävästi ja tunnistaa siihen sopivaa kalustoa.
Opiskelija tietää dokumenttituotantoon liittyvän keskeisen lainsäädännön ja tekijänoikeudet sekä työhönsä liittyvät eettiset periaatteet ja säännökset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tietää oppilaitoksen tuotantoympäristön ja osaa käyttää teknistä kalustoa ja varausjärjestelmää.
Opiskelija osaa hyvin tehdä ennakkotutkimusta aiheestaan ja kehitellä sen pohjalta pienimuotoisen dokumentin käsikirjoituksen. Opiskelija osaa esitellä ja perustella dokumenttielokuvansa aiheen kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelija osaa tehdä dokumentin kuva- ja äänisuunnitelman ja valita siihen sopivan kaluston.
Opiskelija tietää dokumenttituotantoon liittyvän keskeisen lainsäädännön ja tekijänoikeudet sekä työhönsä liittyvät eettiset periaatteet ja säännökset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa oppilaitoksen tuotantoympäristön ja käyttää sujuvasti teknistä kalustoa ja varausjärjestelmää. Opiskelija osaa tehdä monipuolisesti ennakkotutkimusta aiheestaan ja kehitellä sen pohjalta pienimuotoisen dokumentin käsikirjoituksen. Opiskelija osaa esitellä dokumenttielokuvansa aiheen kirjallisesti ja suullisesti, sekä ja perustella omia tuotannollisia ja taiteellisia näkemyksiään. Opiskelija osaa tehdä dokumentin kuva- ja äänisuunnitelman ja valita siihen sopivia erilaisia kalustoja. Opiskelija tietää dokumenttituotantoon liittyvän keskeisen lainsäädännön ja tekijänoikeudet sekä työhönsä liittyvät eettiset periaatteet ja säännökset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentin arviointi
tehtävien arviointi
vertaisarviointi
opettajien loppuarviointi
läsnäolo

Esitietovaatimukset

Fiktioelokuva 1 tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annakaisa Sukura
 • Sampsa Huttunen
 • Kai Ansio
 • Salla Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Kai Ansio

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa tietojaan dokumenttielokuvan tuotannosta oppilaitoksen tuotantoympäristössä.

Opiskelija tietää dokumentin ohjaamisen perusteet. Hän osaa toteuttaa lyhyen dokumenttielokuvan. Opiskelija osaa työskennellä tuotantoryhmässä ja toimia tuotannossa useassa eri ammattiroolissa. Opiskelija osaa toteuttaa dokumentin kuvauksen ja valaisun sekä kenttä-äänityksen. Opiskelija osaa toteuttaa dokumentin kuva- ja äänileikkauksen sekä muut tarvittavat jälkityöt.

Hän tietää erilaisia julkaisu- ja levityskanavia lyhyelle dokumenttielokuvalle ja osaa tehdä levityssuunnitelman. Hän osaa tiedottaa ja markkinoida dokumenttiaan.

Sisältö

- oppilaitoksen tuotantoympäristö
- harjoituselokuvan toteutus oman ammattisuuntautumisen mukaisesti
- dokumenttielokuvan ohjauksen perusteet
- dokumentin kuvaus, valaisu ja leikkaus
- värinmäärittely ja esityskopion teko
- dokumenttielokuvan kenttä-äänittäminen, äänileikkaus ja miksaus
- tekstittäminen ja av-kääntäminen englanniksi
- dokumenttielokuvien levityssuunnitelma
- tiedottaminen ja markkinointi
- ryhmätyötaidot
- henkilökohtaisen ammattisuuntautumisen kehittäminen ja syventäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää dokumentin ohjaamisen perusteita. Opiskelija osaa työskennellä tuotantoryhmässä ja toimia tuotannossa joissain ammattirooleissa. Opiskelija osallistuu dokumentin kuvaukseen ja valaisuun sekä kenttä-äänitykseen. Opiskelija osaa toteututtaa dokumentin kuva- ja äänileikkauksen sekä muut tarvittavat jälkityöt tyydyttävästi. Hän tietää erilaisia julkaisu- ja levityskanavia dokumentille ja tietää markkinoinnin merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa dokumentin ohjaamisen perusteet. Opiskelija osaa työskennellä tuotantoryhmässä ja toimia tuotannossa eri ammattirooleissa. Opiskelija osaa toteuttaa dokumentin kuvauksen ja valaisun sekä kenttä-äänityksen. Opiskelija osaa toteututtaa dokumentin kuva- ja äänileikkauksen sekä muut tarvittavat jälkityöt. Hän tietää erilaisia julkaisu ja levityskanavia dokumentille ja osaa markkinoida dokumenttiaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa dokumentin ohjaamisen perusteet kiitettävästi. Opiskelija osaa työskennellä tuotantoryhmässä ja toimia tuotannossa eri ammattirooleissa monipuolisesti. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa dokumentin kuvauksen ja valaisun sekä kenttä-äänityksen. Opiskelija osaa sujuvasti totetuttaa dokumentin kuva- ja äänileikkauksen sekä muut tarvittavat jälkityöt. Hän etsii dokumentilleen erilaisia julkaisu- ja levityskanavia ja osaa osaa markkinoida dokumenttiaan.

Esitietovaatimukset

Dokumentti 1 tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 19.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Johanna Wartio
 • Annakaisa Sukura
 • Niklas Lindgren
 • Karoliina Lindgren
Vastuuhenkilö

Timo Lehti

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija tuntee fiktiivisten ja ei-fiktiivisten jatkuvajuonisten sarjojen sisällölliset ja tuotannolliset ominaispiirteet. Opiskelija soveltaa tarinankerronnallisia taitojaan sarjakonseptin kehittelyssä.

Opiskelija tuntee tilaajan, tuottajan, käsikirjoittajan ja ohjaajan yhteistyön ammattimaisissa sarjatuotannoissa. Opiskelija soveltaa fiktiotuotannon tietojaan sarjakonseptin suunnittelussa. Hän ymmärtää ryhmätyön merkityksen ja osaa toimia ryhmän osana. Opiskelija tietää miten sarjakonseptia kehitetään, työstetään ja pitchataan. Hän ymmärtää kohderyhmän merkityksen ja syventää osaamistaan ohjelmien levitysalustoista. Opiskelija osaa purkaa tuotannollistaiteellisesti jatkuvajuonisen sarjan käsikirjoituksen. Opiskelija tietää kotimaisten ja kansainvälisten yhteistuotantojen perusperiaatteet. Hän tuntee sarjatuotannon budjetoinnin, rahoituksen ja keskeiset sopimukset kotimaisissa ja kansainvälisessä ympäristössä.

Sisältö

- jatkuvajuonisten sarjojen ominaispiirteet (fiktiiviset ja ei-fiktiiviset sarjat)
- kehittelyprosessin suunnittelu ja aikatauluttaminen
- ideointi- ja käsikirjoitusprosessin vaiheet
- ryhmätyötaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- tuotannolliset mallit ja projektinhallinta
- sarjojen levitysalustat ja kohderyhmät
- kansainvälisten yhteistuotantojen mallit ja keskeiset sopimukset
- ammattimainen sarjakonseptin esittelypaketti
- pitchaaminen
- henkilökohtaisen ammattisuuntautumisen kehittäminen ja syventäminen
- toteutuksen painotus vaihtelee vuosittain (fiktio- tai realitysarjan konsepti)

Oppimateriaalit

Karhula M, Lehti T, Nuutinen T: Kirjoittajahuone https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-293-3
Samuli Ojanperän oppari http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017060212032
Minttu Koskelan oppari http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020060517300
Jori Korpelaisen oppari http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052513605

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Etäopetus,
Projekti,
Harjoitustehtävät
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 14.12. (Uusintamahdollisuus 19.12.2022)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus/etäopetus: 95 tuntia (aika, jolloin opettaja opettaa)
Projekti, ryhmätyö, itsenäinen: 200-250 tuntia (aika, jolloin opettaja ei paikalla)
Tehtävät: 50-100 tuntia (aineistoon tutustuminen, tehtävän tekeminen)
Tentti: 10 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Osallistuminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta:
-Kerronnan perusteet
-Käsikirjoittamisen ja sisällöntuotannon opinnot TAI Tuotannon opinnot

HUOM! Läsnäolo pakollista opintojakson ensimmäisellä viikolla (viikko 43/2022, tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua ja reflektoida sitä. Tehtävien kehittämislähtöinen suorittaminen. Uuden tiedon tuottaminen opetukseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen/ Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävä
Työnäyte
Tentti

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Arto Tuohimaa
 • Sampsa Huttunen
 • Taneli Bruun
 • Taku Kaskela
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Sampsa Huttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_A
  KXC22, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija tietää elokuvatuotannon tuotannolliset ja toiminnalliset periaatteet.

Opiskelija osaa elokuvan kerronnan ja dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa harjoituselokuvaprojektin käsikirjoituksen pohjalta. Hän tietää elokuvan tuotantoryhmän työtehtävät ja osaa toimia eri rooleissa. Hän tietää kuvauspaikkakäytännöt ja työnjaon.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa harjoituselokuvan kuvauksen, valaisun ja äänityksen kevyellä kalustolla. Opiskelija osaa toteuttaa harjoituselokuvaan yksinkertaisen äänen ja kuvan jälkituotannon. Hän osaa ohjaamisen perusteet käytännön kuvaustilanteessa.

Opiskelija osaa johtaa ja organisoida omaa ja työryhmän toimintaa. Opiskelija osaa huomioida elokuvatuotannon eri ammattialojen erityisvaatimukset. Opiskelija osaa hakea tietoa itsenäisesti sekä kommunikoida ja toimia tuotannollisissa tilanteissa rakentavasti. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Opiskelija tuntee keskeiset työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät audiovisuaalisessa tuotannossa. Hän osaa ennalta ehkäistä vaaratilanteita ja tietää miten toimia onnettomuustilanteissa.

Sisältö

- oppilaitoksen tuotantoympäristö
- harjoituselokuvan käsikirjoittaminen
- käsikirjoituksen tuotannollinen ja taiteellinen purku
- harjoituselokuvan kuvaus, äänitys ja leikkaus
- harjoituselokuvan jälkituotanto
- ammattiroolit elokuvatuotannossa
- harjoituselokuvan tuotanto
- työskentely osana tuotantoryhmää
- kuvauspaikkakäytännöt ja työnjako
- työturvallisuus

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Etäopetus,
Projekti,
Harjoitustehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontakti: 100-120 tuntia (aika, jolloin opettaja opettaa)
Projekti, ryhmätyö, itsenäinen: 100-120 tuntia (aika, jolloin opettaja ei paikalla)
Tehtävät: 40-60 tuntia (aineistoon tutustuminen, tehtävän tekeminen)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa tyydyttävästi käyttää kamera- ja äänikalustoa sekä jälkityöyksikköä. Opiskelija tietää työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tunnistaa dramaturgian perusteet ja niiden merkityksen lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Opiskelija osaa tyydyttävästi toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija tietää miten arvioidaan kokonaisuutta ja osaa antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa hyvin käyttää kamera- ja äänikalustoa sekä jälkityöyksikköä. Opiskelija osaa työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa hyvin dramaturgian perusteet ja osaa hyödyntää niitä lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Opiskelija osaa hyvin toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija osaa arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa sujuvasti käyttää kamera- ja äänikalustoa sekä jälkityöyksikköä. Opiskelija osaa kiitettävästi työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä monipuolisesti lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Opiskelija osaa kiitettävästi toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja analysoida kokonaisuutta ja antaa siitä rakentavaa palautetta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/ Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävät
Työnäyte

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

10.02.2023 - 04.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Annakaisa Sukura
 • Sampsa Huttunen
 • Taneli Bruun
 • Kai Ansio
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Sampsa Huttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_B
  KXC22, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija tietää elokuvatuotannon tuotannolliset ja toiminnalliset periaatteet.

Opiskelija osaa elokuvan kerronnan ja dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa harjoituselokuvaprojektin käsikirjoituksen pohjalta. Hän tietää elokuvan tuotantoryhmän työtehtävät ja osaa toimia eri rooleissa. Hän tietää kuvauspaikkakäytännöt ja työnjaon.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa harjoituselokuvan kuvauksen, valaisun ja äänityksen kevyellä kalustolla. Opiskelija osaa toteuttaa harjoituselokuvaan yksinkertaisen äänen ja kuvan jälkituotannon. Hän osaa ohjaamisen perusteet käytännön kuvaustilanteessa.

Opiskelija osaa johtaa ja organisoida omaa ja työryhmän toimintaa. Opiskelija osaa huomioida elokuvatuotannon eri ammattialojen erityisvaatimukset. Opiskelija osaa hakea tietoa itsenäisesti sekä kommunikoida ja toimia tuotannollisissa tilanteissa rakentavasti. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Opiskelija tuntee keskeiset työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät audiovisuaalisessa tuotannossa. Hän osaa ennalta ehkäistä vaaratilanteita ja tietää miten toimia onnettomuustilanteissa.

Sisältö

- oppilaitoksen tuotantoympäristö
- harjoituselokuvan käsikirjoittaminen
- käsikirjoituksen tuotannollinen ja taiteellinen purku
- harjoituselokuvan kuvaus, äänitys ja leikkaus
- harjoituselokuvan jälkituotanto
- ammattiroolit elokuvatuotannossa
- harjoituselokuvan tuotanto
- työskentely osana tuotantoryhmää
- kuvauspaikkakäytännöt ja työnjako
- työturvallisuus

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Projekti,
Harjoitustehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontakti: 100-120 tuntia (aika, jolloin opettaja opettaa)
Projekti, ryhmätyö, itsenäinen: 100-120 tuntia (aika, jolloin opettaja ei paikalla)
Tehtävät: 40-60 tuntia (aineistoon tutustuminen, tehtävän tekeminen)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa tyydyttävästi käyttää kamera- ja äänikalustoa sekä jälkityöyksikköä. Opiskelija tietää työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tunnistaa dramaturgian perusteet ja niiden merkityksen lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Opiskelija osaa tyydyttävästi toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija tietää miten arvioidaan kokonaisuutta ja osaa antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa hyvin käyttää kamera- ja äänikalustoa sekä jälkityöyksikköä. Opiskelija osaa työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa hyvin dramaturgian perusteet ja osaa hyödyntää niitä lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Opiskelija osaa hyvin toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija osaa arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa sujuvasti käyttää kamera- ja äänikalustoa sekä jälkityöyksikköä. Opiskelija osaa kiitettävästi työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä monipuolisesti lyhyen harjoituselokuvan käsikirjoittamisessa. Opiskelija osaa kiitettävästi toteuttaa harjoituselokuvan oppilaitoksen tuotantoympäristössä. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja analysoida kokonaisuutta ja antaa siitä rakentavaa palautetta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/ Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävät
Työnäyte

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Maarit Nissilä
 • Arto Tuohimaa
 • Taku Kaskela
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Arto Tuohimaa

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työhönsä liittyvät eettiset periaatteet ja säännökset, ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Opiskelija soveltaa tarinankerronnallisia taitojaan lyhyen fiktoelokuvan ideoinnissa ja taustatutkimuksessa. Opiskelija osaa kehitellä lyhyen fiktioelokuvan käsikirjoitusta. Opiskelija osaa analysoida käsikirjoitusta ja tunnistaa draaman rakenteita. Hän hallitsee rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen.

Opiskelija tietää ohjaajan- ja näyttelijäntyön perusteet fiktioelokuvassa. Opiskelija osaa asettaa ohjaukselliset tavoitteet.

Opiskelija osaa purkaa käsikirjoituksen kustannusarvioksi, tuotantosuunnitelmaksi ja kuvausaikatauluksi. Opiskelija osaa tehdä käsikirjoituksesta kuva- ja äänisuunnitelman ja valita siihen sopivan kaluston. Opiskelija osaa paketoida tuotannon kirjallisesti sekä pitsata omia tuotannollisia ja taiteellisia näkemyksiään muulle työryhmälle.

Sisältö

- lyhytelokuvan käsikirjoituksen ideointi ja taustatutkimus
- prosessikirjoittaminen ja käsikirjoitusformaatit
- dramaturginen analyysi
- tuotannon esittelypaketti ja pitsaus
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- kohtauksen analysointi
- ohjaussuunnitelman laatiminen ja roolitus
- kommunikointi näyttelijöiden ja työryhmän kanssa
- kuva- ja valaisusuunnittelu
- äänituotannon tekninen ja taiteellinen suunnittelu
- fiktion kuva-, valo ja äänikalusto
- ammattietiikka ja lainsäädäntö

Oppimateriaalit

- 2021 OIVA 35 Kirjoittajahuone
- Fiktiivisen elokuvan ka?sikirjoitusformaatti 20-01-2022
- Linda-J-Cowgill-Writing-Short-Films
- Timo Lehti - Tunnekartta 2022
- The Hollywood Pitching Bible - tiivistelma?
- Oikein_ja_va?a?rin_ohjaaminen_Korva_Paula_MA

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, Esittävä luento, lähi-opetus, essee, ohjatut harjoitukset, osallistavat/toiminnalliset menetelmät, palautekeskustelu, projekti, prosessikirjoittaminen, reflektointi, vertaisoppiminen, päiväkirjatyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 100 h, luennot, palautteet, tuotantokokoukset, harjoitukset
Itsenäinen työskentely 80h, tehtävänannot
Itsenäinen ryhmätyöskentely 80 h, tehtävänannot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osallistuu tyydyttävästi lyhyen fiktiivisen käsikirjoituksen kehittelyyn, hän osaa yksinkertaisesti analysoida käsikirjoitusta ja tunnistaa joitain draaman rakenteita. Hän osaa tyydyttävästi palautteen antamisen ja vastaanottamisen. Opiskelija tietää ohjaajan- ja näyttelijäntyön perusteita. Opiskelija osaa puutteelliseti tehdä taloudellisen purun käsikirjoituksesta. Hän tietää miten tehdään kuva- ja äänisunnitelma lyhytelokuvaan. Opiskelija osaa tyydyttävästi tehdä kirjallisen esittelypaketin elokuvasta sekä pitsata sen yleisölle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osallistuu lyhyen fiktiivisen käsikirjoituksen kehittelyyn, hän osaa hyvin analysoida käsikirjoitusta ja tunnistaa draaman rakenteita. Hän osaa antaa ja vastaanottaa palautetta. Opiskelija tietää ohjaajan- ja näyttelijäntyön perusteet fiktioelokuvassa. Opiskelija osaa sujuvasti tehdä taloudellisen purun käsikirjoituksesta. Hän osaa tehdä kuva- ja äänisunnitelman lyhytelokuvaan. Opiskelija osaa tehdä kirjallisen esittelypaketin elokuvasta sekä pitsata sen yleisölle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osallistuu aktiivisesti lyhyen fiktiivisen käsikirjoituksen kehittelyyn, hän osaa monipuolisesti analysoida käsikirjoitusta ja tunnistaa draaman rakenteita. Hän antaa rakentavasti palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta työskentelyssään. Opiskelija tietää näyttelijäntyön perusteet fiktioelokuvassa ja osaa asettaa ohjaukselliset tavoitteet. Opiskelija osaa sujuvasti tehdä taloudellisen purun käsikirjoituksesta. Hän osaa itsenäisesti tehdä kuva- ja äänisunnitelman lyhytelokuvaan. Opiskelija osaa totettaa kirjallisen esittelypaketin elokuvasta sekä osaa pitsata tuotannollisia ja taiteellisia näkemyksiään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, oppimispäiväkirja, oppimistehtävä, osallistuminen / läsnäolovaatimus.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Arto Tuohimaa
 • Taku Kaskela
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Jouko Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija osaa lyhyen fiktioelokuvan tuotantoprosessin ja osaa vaiheistaa sen eri tuotantoryhmien näkökulmasta.

Hän toimii päävastuullisissa ja toteuttavissa tehtävissä tuotannon eri vaiheissa. Hän tietää tuotantohenkilökunnan tehtävien vastuualueet ja hallitsee ryhmätyöskentelyn. Hän osaa kommunikoida työryhmässä ja kehittää sen toimintaa.

Opiskelija osaa toteuttaa lyhyen fiktioelokuvan kuvauksen, valaisun ja kenttä-äänityksen. Opiskelija osaa toteuttaa lyhyen fiktioelokuvan kuva- ja äänileikkauksen sekä muut tarvittavat jälkityöt.

Opiskelija tietää erilaisia lyhytelokuvan julkaisukanavia ja ymmärtää julkaisun osana ammattimaista elokuvatuotantoa.

Sisältö

- kommunikointi näyttelijöiden ja työryhmän kanssa
- tuotantoprosessin hallinta ja johto
- tuotantoryhmien organisointi ja tiedotus
- lyhytelokuvan kuvaus ja äänitys
- kuvaleikkaus, värimäärittely ja grafiikka
- äänen jälkityöt
- ryhmätyötaidot
- oman työnsä ja ryhmänsä aikatauluttaminen sekä johtaminen
- elokuvan ensi-ilta, markkinointi- ja levityssuunnitelma
- henkilökohtaisen ammattisuuntautumisen kehittäminen ja syventäminen

Aika ja paikka

11.3.- 16.5.2023 Arabian kampus ja lokaatiot

Oppimateriaalit

Kuvaus ja valaisu: David Landau: Lightning for Cinematography
Muiden ammattialojen kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Tuotantokokoukset, ammattialaluennot, lyhytelokuvien valmistus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- - -

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Jos kuvaukset peruuntuvat esimerkiksi koronan vuoksi, kuvauksen ja valaisun osion tentti on kirjasta Lightning for CInematography kurssin päätteeksi. Muiden ammattialojen tentit myös mahdollisia.

Kansainvälisyys

- - -

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- - -

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontakti: 122 tuntia, pääosa monta opettajaa yhtäaikaa
Projekti, ryhmätyö, itsenäinen: 280 tuntia
Tehtävät: 3 lyhytelokuvan valmistus, eri ammattialojen anayysiesseet

Sisällön jaksotus

- - -

Lisätietoja opiskelijoille

Tarkempi aikataulu OMAn työtilan etusivulla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää lyhyen fiktioelokuvan tuotantoprosessin ja sen vaiheistuksen. Hän toimii toteuttavissa tehtävissä tuotannon eri vaiheissa. Hän tietää tuotantohenkilökunnan tehtävien vastuualueet ja ryhmätyöskentelyn periaatteet. Hän kommunikoi työryhmässä. Opiskelija osaa toimia opintopolkunsa mukaisessa toimenkuvassa lyhyessä fiktioelokuvassa. Opiskelija tietää erilaisia lyhytelokuvan julkaisukanavia ja ymmärtää julkaisun osana ammattimaista elokuvatuotantoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa lyhyen fiktioelokuvan tuotantoprosessin ja sen vaiheistuksen eri tuotantoryhmien näkökulmasta. Hän toimii osaavasti päävastuullisissa ja toteuttavissa tehtävissä tuotannon eri vaiheissa. Hän ymmärtää tuotantohenkilökunnan tehtävien vastuualueet ja ryhmätyöskentelyn periaatteet. Hän kommunikoi hyvin ja rakentavasti työryhmässä. Opiskelija osaa toimia hyvin opintopolkunsa mukaisissa toimenkuvissa lyhyessä fiktioelokuvassa. Opiskelija tietää erilaisia lyhytelokuvan julkaisukanavia ja ymmärtää julkaisun osana ammattimaista elokuvatuotantoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa kiitettävästi lyhyen fiktioelokuvan tuotantoprosessin ja sen vaiheistuksen eri tuotantoryhmien näkökulmasta. Hän toimii aktiivisesti päävastuullisissa ja erilaisissa toteuttavissa tehtävissä tuotannon eri vaiheissa. Hän ymmärtää tuotantohenkilökunnan tehtävien vastuualueet ja ryhmätyöskentelyn periaatteet. Hän ottaa vastuuta sekä kommunikoi työryhmässä rakentavasti ja kehittävästi. Opiskelija osaa toimia sujuvasti useissa opintopolkunsa mukaisissa toimenkuvissa lyhyessä fiktioelokuvassa. Opiskelija tietää erilaisia lyhytelokuvan julkaisukanavia ja ymmärtää julkaisun osana ammattimaista elokuvatuotantoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-2 Välttävä = poissaoloja, puutteita tehtävissä, passiviinen läsnäolo
3-4 Hyvä = aktiivinen läsnäolo, kaikki tehtävät tehty
5 Erinomainen = kyky tuoda uutta tietoa kurssin aiheista

Esitietovaatimukset

Fiktioprojekti 1 tai vastaavat tiedot ja taidot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.10.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sami Huohvanainen
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Opiskelijaryhmät
 • KXC19_KÄ
  KXC19 Kuva ja ääni
 • KXC19_KS
  KXC19 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC19_T
  KXC19 Tuotanto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Oman työtilasta "Työharjoittelu" löytyvät materiaalit

Opetusmenetelmät

Työpaikalla tehtävä työharjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Alan työpaikat

Kansainvälisyys

KV-työharjoittelusta sovittava KV-koordinaattorin ja hops-ohjaajan kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettelystä sovittava hops-ohjaajan ja työharjoitteluvastaavan kanssa. Oman alan soveltuva ja riittävän laajuinen työkokemus riittää hyväksiluvun perusteeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 op = n 375 h työharjoittelua

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikki ohjeistus Oman Työharjoittelu-työtilassa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työharjoittelun palautekeskustelutilaisuus, 2-3 krt/lukukaudessa. Lisätiedot työtilasta.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sami Huohvanainen
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Opiskelijaryhmät
 • KXC19_KÄ
  KXC19 Kuva ja ääni
 • KXC19_KS
  KXC19 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC19_T
  KXC19 Tuotanto
 • KXC19S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen erilaisia työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Sampsa Huttunen
 • Taku Kaskela
 • Jouko Seppälä
 • Salla Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Jouko Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto

Tavoitteet

Opiskelija osallistuu harjoitusprojektin suunnitteluun ja toteutukseen oman ammattisuuntautumisensa mukaisesti. Hän tietää audiovisuaalisen projektin tuotantoprosessin eri ammattialojen näkökulmasta. Hän osaa työskennellä osana työryhmää ammattiroolissaan ja kommunikoida muiden työryhmän jäsenten kanssa. Hän osaa toteuttaa audiovisuaalisen projektin yhdessä työryhmän kanssa. Hän osaa antaa palautetta rakentavasti ja soveltaa saamaansa palautetta työskentelyynsä.

Sisältö

- projektin ideointi ja kehittely
- audiovisuaalisen projektin tuotantosuunnitelma ja toteutus
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- yhteistyö ja kommunikointi muiden ammattialojen kanssa
- ryhmätyötaidot
- henkilökohtaisen ammattisuuntautumisen kehittäminen ja syventäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osallistuu tyydyttävästi projektien suunnitteluun ja toteutukseen. Hän tietää audiovisuaalisen projektin tuotantoprosessin. Hän osaa työskennellä ja kommunikoida osana työryhmää. Hän ymmärtää palautteen merkityksen ja osaa määritellä oman taitotasonsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osallistuu projektien suunnitteluun ja toteutukseen. Hän tietää audiovisuaalisen projektin tuotantoprosessin eri ammattialojen näkökulmasta. Hän osaa työskennellä ja kommunikoida työryhmässä. Hän osaa antaa palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta työskentelyynsä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija ottaa vastuuta projektien suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän osaa audiovisuaalisen projektin tuotantoprosessin monipuolisesti eri ammattialojen näkökulmasta. Hän osaa työskennellä osana työryhmää erilaisissa rooleissa ja osaa kommunikoida ryhmässä rakentavasti. Hän osaa antaa palautetta ja soveltaa saamaansa palautetta työskentelyynsä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 03.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sampsa Huttunen
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Sampsa Huttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni
 • IEXSC23S-FT
  IEXSC23S_FT Saapuvat vaihto-opiskelijat, Elokuva ja televisio, kevät 2023

Tavoitteet

The workshops focus on professional competence in visual storytelling, videography, editing, audio and writing. In the workshops, students implement content-based productions, where they have an opportunity to develop a wide variety of professional skills. Students will develop skills on videography, editing, writing and fast production method.

Sisältö

The course includes independently made custom-made or artistic audio-visual projects that are all supervised by a teacher. The students can apply their expertise in professional duties. They can network independently and co-operate with students of different fields. They can work in artistic, custom-made, or other types of projects.

Aika ja paikka

Katso aikataulu

Oppimateriaalit

TBA

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Projekti,
Harjoitustehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Kurssi on osana kv-opintoja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/ Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävä
Itsereflektio

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 20.08.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC19_KÄ
  KXC19 Kuva ja ääni
 • KXC19_KS
  KXC19 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC19_T
  KXC19 Tuotanto
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni
 • KXC19S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa eritysosaamistaan ammatillisessa toiminnassa. Hän osaa itsenäisesti verkostoitua ja tehdä yhteistyötä eri alojen opiskelijoiden ja muiden kotimaisten tai kansainvälisten toimijoiden kanssa. Hän osaa toimia taiteellisessa, tilaustyö- tai muussa projektissa.

Sisältö

Opintojakso sisältää itsenäisesti, mutta opettajan ohjauksessa tehtäviä tilaustöitä, taiteellisia töitä, ammattikorkeakoulun hankkeissa tehtäviä töitä tai muita projekteja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija soveltaa eritysosaamistaan ammatillisessa toiminnassa. Hän ideoi, suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti taiteellisen, tilaustyö- tai muun projektin. Hän osaa pitchata ideansa ja reflektoida valmista työtään.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 07.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sami Huohvanainen
 • Mika Säteri
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Aura Kaarivuo

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_B
  KXC22, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija tietää journalismin tehtävän ja merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija tietää journalistisen työprosessin perusteet. Opiskelija tietää ajankohtaisten asioiden ja uutisten jatkuvan seurannan merkityksen.

Opiskelija osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija tietää haastattelutekniikan perusteet. Opiskelija osaa arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti. Opiskelija tietää, miten monimutkaista tietoa jäsennetään selkeäksi kokonaisuudeksi.

Opiskelija osaa jalostaa juttuideoita, arvioida niitä ja antaa palautetta sisällöistä.

Opiskelija tuntee verkkomedian ja sosiaalisen median erityispiirteitä. Opiskelija osaa tuottaa ja julkaista journalistista sisältöä verkkoon. Opiskelija tuntee äänen, valokuvan ja liikkuvan kuvan julkaisun periaatteet verkossa. Opiskelija tuntee uutisten muokkaamisen eri jakelumuotoihin sopivaksi.

Sisältö

- havainnointi
- tiedonhankinta ja lähdekritiikki (journalismissa)
- haastattelutekniikka
- uutisen rakenne eri medioissa
- verkkomedian ominaispiirteet
- journalististen tekstilajien ominaispiirteet
- journalistinen kirjoittaminen
- julkaisualustat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja tietää aineiston kriittisen arvioinnin merkityksen. Opiskelija jäsentelee tietoa journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa hyvin. Opiskelija jäsentelee tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa monipuolisesti havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa kiitettävästi haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti. Opiskelija jäsentelee monimutkaista tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa rakentavasti palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sami Huohvanainen
 • Aura Kaarivuo
Vastuuhenkilö

Aura Kaarivuo

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN_S2022
  ETV Avoin AMK opiskelijat, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tietää journalismin tehtävän ja merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija tietää journalistisen työprosessin perusteet. Opiskelija tietää ajankohtaisten asioiden ja uutisten jatkuvan seurannan merkityksen.

Opiskelija osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija tietää haastattelutekniikan perusteet. Opiskelija osaa arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti. Opiskelija tietää, miten monimutkaista tietoa jäsennetään selkeäksi kokonaisuudeksi.

Opiskelija osaa jalostaa juttuideoita, arvioida niitä ja antaa palautetta sisällöistä.

Opiskelija tuntee verkkomedian ja sosiaalisen median erityispiirteitä. Opiskelija osaa tuottaa ja julkaista journalistista sisältöä verkkoon. Opiskelija tuntee äänen, valokuvan ja liikkuvan kuvan julkaisun periaatteet verkossa. Opiskelija tuntee uutisten muokkaamisen eri jakelumuotoihin sopivaksi.

Sisältö

- havainnointi
- tiedonhankinta ja lähdekritiikki (journalismissa)
- haastattelutekniikka
- uutisen rakenne eri medioissa
- verkkomedian ominaispiirteet
- journalististen tekstilajien ominaispiirteet
- journalistinen kirjoittaminen
- julkaisualustat

Aika ja paikka

Verkkototeutus Moodlessa, auki syyslukukauden ajan.

Oppimateriaalit

Vapaaehtoinen, suositeltava kirjallisuus:
Kotilainen, Lauri. Parempi lehtijuttu
Media markkinoilla : johdatus joukkoviestintään ja sen tutkimuk
seen / Hannu Nieminen, Mervi Pantti.
Journalistisen kirjoittamisen perusteet / Aino Suhola, Seppo Turunen, Markku Varis ; [kuvitus ... Riitta Astikainen ... Timo Huhtala].
Painokoneet seis! : kertomuksia uuden journalismin ajasta / Johanna Vehkoo.

Opetusmenetelmät

Oppimistehtävät
Harjoitustehtävät
Harjoitusprojekti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä
Ei uusintamahdollisuutta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot-menettelystä sovittava vastuuopettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projekti (verkkojutut, suunnittelu): 40h
Tehtävät: 84h
muu: n 10h

Sisällön jaksotus

uutinen eri medioissa - monimediainen uutinen
Verkkokirjoittaminen
verkkojuttu. Hyvän jutun tunnusmerkit
Verkkolehden juttutyypit
Harjoitukset: ideointi, havainnon jalostaminen juttusuunnitelmiksi
aihe, näkökulman valinta, peruskysymykset, hypoteesi, lähteet, kohderyhmät
uutishankinta / tutkiva journalismi -> tiedonhankinta, lähteet ja lähdekritiikki
faktantarkistus
journalistinen kuva
haastattelun perusteet
juttutehtävä
loppupalaute

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja tietää aineiston kriittisen arvioinnin merkityksen. Opiskelija jäsentelee tietoa journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa hyvin. Opiskelija jäsentelee tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa monipuolisesti havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa kiitettävästi haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti. Opiskelija jäsentelee monimutkaista tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa rakentavasti palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät
Projektityö

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Säteri
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_A
  KXC22, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija tietää journalismin tehtävän ja merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija tietää journalistisen työprosessin perusteet. Opiskelija tietää ajankohtaisten asioiden ja uutisten jatkuvan seurannan merkityksen.

Opiskelija osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija tietää haastattelutekniikan perusteet. Opiskelija osaa arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti. Opiskelija tietää, miten monimutkaista tietoa jäsennetään selkeäksi kokonaisuudeksi.

Opiskelija osaa jalostaa juttuideoita, arvioida niitä ja antaa palautetta sisällöistä.

Opiskelija tuntee verkkomedian ja sosiaalisen median erityispiirteitä. Opiskelija osaa tuottaa ja julkaista journalistista sisältöä verkkoon. Opiskelija tuntee äänen, valokuvan ja liikkuvan kuvan julkaisun periaatteet verkossa. Opiskelija tuntee uutisten muokkaamisen eri jakelumuotoihin sopivaksi.

Sisältö

- havainnointi
- tiedonhankinta ja lähdekritiikki (journalismissa)
- haastattelutekniikka
- uutisen rakenne eri medioissa
- verkkomedian ominaispiirteet
- journalististen tekstilajien ominaispiirteet
- journalistinen kirjoittaminen
- julkaisualustat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja tietää aineiston kriittisen arvioinnin merkityksen. Opiskelija jäsentelee tietoa journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa hyvin. Opiskelija jäsentelee tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa monipuolisesti havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa kiitettävästi haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti. Opiskelija jäsentelee monimutkaista tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa rakentavasti palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Ilmoittautumisaika

25.11.2022 - 19.11.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sami Huohvanainen
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija tietää journalismin tehtävän ja merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija tietää journalistisen työprosessin perusteet. Opiskelija tietää ajankohtaisten asioiden ja uutisten jatkuvan seurannan merkityksen.

Opiskelija osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija tietää haastattelutekniikan perusteet. Opiskelija osaa arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti. Opiskelija tietää, miten monimutkaista tietoa jäsennetään selkeäksi kokonaisuudeksi.

Opiskelija osaa jalostaa juttuideoita, arvioida niitä ja antaa palautetta sisällöistä.

Opiskelija tuntee verkkomedian ja sosiaalisen median erityispiirteitä. Opiskelija osaa tuottaa ja julkaista journalistista sisältöä verkkoon. Opiskelija tuntee äänen, valokuvan ja liikkuvan kuvan julkaisun periaatteet verkossa. Opiskelija tuntee uutisten muokkaamisen eri jakelumuotoihin sopivaksi.

Sisältö

- havainnointi
- tiedonhankinta ja lähdekritiikki (journalismissa)
- haastattelutekniikka
- uutisen rakenne eri medioissa
- verkkomedian ominaispiirteet
- journalististen tekstilajien ominaispiirteet
- journalistinen kirjoittaminen
- julkaisualustat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja tietää aineiston kriittisen arvioinnin merkityksen. Opiskelija jäsentelee tietoa journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa hyvin. Opiskelija jäsentelee tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa monipuolisesti havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä. Opiskelija osaa kiitettävästi haastatella ja arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti. Opiskelija jäsentelee monimutkaista tietoa selkeiksi journalistisiksi kokonaisuuksiksi, jalostaa juttuideoitaan ja antaa rakentavasti palautetta sisällöistä. Opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti monimediaista journalistista sisältöä verkkoon.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 07.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Wartio
 • Sampsa Huttunen
Vastuuhenkilö

Johanna Wartio

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_A
  KXC22, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu tarinankerronnan merkitykseen eri aikoina. Opiskelija tuntee kerronnan konventiot, tarinan klassisen rakenteen ja keskeisimmät dramaturgiset käsitteet. Opiskelija tietää keskeiset ohjelmatyypit, kohderyhmät sekä levitysalustat. Opiskelija osaa ideoida sisältöjä erilaisiin ohjelmatyyppeihin ja alustoihin sekä tehdä taustatutkimusta. Opiskelija osaa työskennellä ryhmässä ja esitellä ideoitaan.

Sisältö

-tarinankerronnan perusteet
-erilaiset ohjelmatyypit, kohderyhmät ja levitysalustat
-tarinan klassinen rakenne, dramaturgiset työkalut ja keskeinen terminologia
-työskentely ryhmän osana
-ideointi, taustatutkimus ja prosessikirjoittamisen vaiheet

Aika ja paikka

1.9. - 7.10.2022
Opetustila Konsepti ja tarvittaessa etänä.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit + suositeltavat opinnäytetyöt
Näytelmät:
Andersen: Keisarin uudet vaatteet
Uspenski: Fedja-setä
Shakespeare: Hamlet
Sofokles: Oidipus (Kuningas Paksujalka)
Aristoteles: Runousoppi

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, Etäopetus, Yksilötehtävä, Projekti, Harjoitustehtävät, Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

7.10.2022

Uusinta mahdollisuus Metropolian yleisenä uusintatenttipäivänä - tarkemmat tiedot opintotomistosta.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus/etäopetus: 27 tuntia (aika, jolloin opettaja opettaa)
Projekti, ryhmätyö: 70 tuntia (aika, jolloin opettaja ei paikalla)
Harjoitustehtävät: 30 tuntia (aineistoon tutustuminen, tehtävän tekeminen)
Tentti: 8 tuntia

Sisällön jaksotus

-tarinankerronnan perusteet
-erilaiset ohjelmatyypit, kohderyhmät ja levitysalustat
-tarinan klassinen rakenne, dramaturgiset työkalut ja keskeinen terminologia
-työskentely ryhmän osana
-ideointi, taustatutkimus ja prosessikirjoittamisen vaiheet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Hän on tutustunut kerronnan konventioihin ja klassisiin dramaturgian käsitteisiin. Opiskelija kykenee tunnistamaan valmiista tarinasta klassisia elementtejä ja ymmärtää rakenteen peruskäsitteet. Hän osaa työskennellä ryhmän osana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Hän tuntee klassisen kerronnan konventiot ja dramaturgiset käsitteet. Hän osaa työskennellä ryhmän osana, ymmärtää prosessikirjoittamisen periaatteet ja palautteen merkityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Hän hallitsee kerronnan konventiot ja dramaturgiset käsitteet erinomaisesti. Hän osaa työskennellä luovasti ja rakentavasti ryhmässä, hallitsee prosessikirjoittamisen sekä kykenee antamaan sekä vastaanottamaan palautetta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/ Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävä
Työnäyte
Tentti

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Sampsa Huttunen
Vastuuhenkilö

Sampsa Huttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_B
  KXC22, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu tarinankerronnan merkitykseen eri aikoina. Opiskelija tuntee kerronnan konventiot, tarinan klassisen rakenteen ja keskeisimmät dramaturgiset käsitteet. Opiskelija tietää keskeiset ohjelmatyypit, kohderyhmät sekä levitysalustat. Opiskelija osaa ideoida sisältöjä erilaisiin ohjelmatyyppeihin ja alustoihin sekä tehdä taustatutkimusta. Opiskelija osaa työskennellä ryhmässä ja esitellä ideoitaan.

Sisältö

-tarinankerronnan perusteet
-erilaiset ohjelmatyypit, kohderyhmät ja levitysalustat
-tarinan klassinen rakenne, dramaturgiset työkalut ja keskeinen terminologia
-työskentely ryhmän osana
-ideointi, taustatutkimus ja prosessikirjoittamisen vaiheet

Aika ja paikka

11.1. - 9.2.2023
Opetustila, ks. kurssiohjelma

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit + kurssilla suositeltava kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, Yksilötehtävä, Projekti, Harjoitustehtävät, Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

8.2.2023

Uusintamahdollisuus Metropolian yleisenä uusintatenttipäivänä - tarkemmat tiedot saa opintotomistosta.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus/etäopetus: 27 tuntia (aika, jolloin opettaja opettaa)
Projekti, ryhmätyö: 70 tuntia (aika, jolloin opettaja ei paikalla)
Harjoitustehtävät: 30 tuntia (aineistoon tutustuminen, tehtävän tekeminen)
Tentti: 8 tuntia

Sisällön jaksotus

-tarinankerronnan perusteet
-erilaiset ohjelmatyypit jakohderyhmät
-tarinan klassinen rakenne, dramaturgiset työkalut ja keskeinen terminologia
-työskentely ryhmän osana
-ideointi, taustatutkimus ja prosessikirjoittamisen vaiheet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Hän on tutustunut kerronnan konventioihin ja klassisiin dramaturgian käsitteisiin. Opiskelija kykenee tunnistamaan valmiista tarinasta klassisia elementtejä ja ymmärtää rakenteen peruskäsitteet. Hän osaa työskennellä ryhmän osana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Hän tuntee klassisen kerronnan konventiot ja dramaturgiset käsitteet. Hän osaa työskennellä ryhmän osana, ymmärtää prosessikirjoittamisen periaatteet ja palautteen merkityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Hän hallitsee kerronnan konventiot ja dramaturgiset käsitteet erinomaisesti. Hän osaa työskennellä luovasti ja rakentavasti ryhmässä, hallitsee prosessikirjoittamisen sekä kykenee antamaan sekä vastaanottamaan palautetta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävät
Tentti

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 11.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aura Kaarivuo
 • Taneli Bruun
 • Kai Ansio
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Jouko Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_A
  KXC22, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija tietää äänen fysikaalisen perustan ja kuvan tallennuksen fysikaaliset perusteet. Opiskelija tietää kuvakerronnan ja valaisun perusteet ja ääni-ilmaisun merkityksen kerronnassa. Opiskelija tietää miten ääntä ja kuvaa havainnoidaan ja analysoidaan tekniikan ja ilmaisun näkökulmasta.
Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija osaa editoida pienen kuvasarjan ja osaa kuva- ja äänimateriaalin työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tietää keskeisimmät työympäristöt ja työnkuvat tyypillisissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Sisältö

- äänen ja kuvan fysikaalinen perusta
- äänen ja kuvan havainnoinnin perusteet
- äänen, kuvan ja leikkauksen perusteet
- ääni- ja kuvailmaisun perusteet
- ääni- ja kuvaleikkauksen perusteet
- kuvakomposition ja suunnittelun perusteet
- videotekniikan perusteet
- tiedostomuodot ja tallenneformaatit
- av-tuotannon yleisimmät työympäristöt ja toimenkuvat

Aika ja paikka

Hämeentie 135, katso lukujärjestyksestä päiväkohtainen aika ja paikka

Oppimateriaalit

Kuvauksen opetusmateriaali : Roy Thompson ja Christopher J. Bowen: The Grammar of the Shot
Äänen opetusmateriaali: ??????
Leikkauksen opetusmateriaali ?????

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Etäopetus ( mikäli pakollista )
Itsenäiset tehtävät
Paritehtävät
Pienryhmätehtävät
Ryhmätentti
Kaluston näyttökoe

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei ole

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

4. 10. ryhmä A

Kansainvälisyys

Ei ole

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osia kurssista voidaan hyväksilukea osoitetun aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 50 tuntia
itsenäinen tehtävät: 15 tuntia
Paritehtävä: 15 tuntia
Pienryhmätehtävä 52 tuntia
Tentti: 2 tuntia

Kaikki opettajien nimet, tilat ja ajat lukujärjestyksessä

VK 35
ti KXC21_A, KXC21_B, Aloitus. Kurssin rakenne, itsenäinen tehtävä
ke Kuvan teoria, itsenäinen tehtävä

VK 36
ti Äänen teoria (kuuleminen, kuunteleminen, suureet, määreet)
ke Leikkauksen teoria

VK 37
ti Ääni käytännössä A
ke Ääni käytännössä A

VK 38
ti Kuvaus käytännössä A
ke Kuvaus käytännössä A

VK 39
ti Leikkaus käytännössä A
ke Leikkaus käytännössä A

VK 39
ti Tehtävänanto A / tentti A / näyttökoe A / itsenäinen pienryhmätyöskentely kuvaus A
ke Itsenäinen pienryhmätyöskentely leikkaus ja äänityöt A

VK 40
ti Valmiiden töiden katselu, koko kurssin opiskelijapalaute, opettajien keskinäinen keskustelu kurssista JS, KA, IV

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriatunnit tehdään yhtenä ryhmänä, käytännön harjoitteluun ryhmät jaetaan useampaan osaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa tyydyttävästi käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija tietää työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tietää keskeisimmät työympäristöt audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija osaa työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa toimia keskeisimmissä työympäristöissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa käyttää sujuvasti kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija hallitsee työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti keskeisimmissä työympäristöissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolovaatimus 100 %. Sairauden vuoksi 20 % poissaolo hyväksyttävää, mahdollisia kirjallisia lisätehtäviä korvaamaan poissaoloja.
Arvioinnin perusteet
Osallistuminen opetukseen 60%
Ryhmä- ja henk koht tehtävät 20%
Kirjalliset tehtävät 20%

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 11.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aura Kaarivuo
 • Taneli Bruun
 • Kai Ansio
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Jouko Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_B
  KXC22, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija tietää äänen fysikaalisen perustan ja kuvan tallennuksen fysikaaliset perusteet. Opiskelija tietää kuvakerronnan ja valaisun perusteet ja ääni-ilmaisun merkityksen kerronnassa. Opiskelija tietää miten ääntä ja kuvaa havainnoidaan ja analysoidaan tekniikan ja ilmaisun näkökulmasta.
Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija osaa editoida pienen kuvasarjan ja osaa kuva- ja äänimateriaalin työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tietää keskeisimmät työympäristöt ja työnkuvat tyypillisissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Sisältö

- äänen ja kuvan fysikaalinen perusta
- äänen ja kuvan havainnoinnin perusteet
- äänen, kuvan ja leikkauksen perusteet
- ääni- ja kuvailmaisun perusteet
- ääni- ja kuvaleikkauksen perusteet
- kuvakomposition ja suunnittelun perusteet
- videotekniikan perusteet
- tiedostomuodot ja tallenneformaatit
- av-tuotannon yleisimmät työympäristöt ja toimenkuvat

Aika ja paikka

Hämeentie 135, katso lukujärjestyksestä päiväkohtainen aika ja paikka

Oppimateriaalit

Kuvauksen opetusmateriaali : Roy Thompson ja Christopher J. Bowen: The Grammar of the Shot
Äänen opetusmateriaali: ??????
Leikkauksen opetusmateriaali ?????

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Etäopetus ( mikäli pakollista )
Itsenäiset tehtävät
Paritehtävät
Pienryhmätehtävät
Ryhmätentti
Kaluston näyttökoe

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

6. 10. ryhmä B

Kansainvälisyys

Ei ole

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osia kurssista voidaan hyväksilukea osoitetun aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 50 tuntia
itsenäinen tehtävät: 15 tuntia
Paritehtävä: 15 tuntia
Pienryhmätehtävä 52 tuntia
Tentti: 2 tuntia

Kaikki opettajien nimet, tilat ja ajat lukujärjestyksessä

VK 35
ti KXC21_A, KXC21_B, Aloitus. Kurssin rakenne,
ke Kuvan teoria

VK 36
ti Äänen teoria (kuuleminen, kuunteleminen, suureet, määreet)
ke Leikkauksen teoria

VK 37
to Ääni käytännössä B
pe Ääni käytännössä B

VK 38
to Kuvaus käytännössä B
pe Kuvaus käytännössä B

VK 39
to Leikkaus käytännössä B
pe Leikkaus käytännössä B

VK 39
to Tehtävänanto B/ tentti B / näyttökoe B / itsenäinen pienryhmätyöskentely kuvaus B J
pe Itsenäinen pienryhmätyöskentely leikkaus ja äänityöt B

VK 40
ti Valmiiden töiden katselu, koko kurssin opiskelijapalaute, opettajien keskinäinen keskustelu kurssista

Sisällön jaksotus

Ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriatunnit tehdään yhtenä ryhmänä, käytännön harjoitteluun ryhmät jaetaan useampaan osaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa tyydyttävästi käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija tietää työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija tietää keskeisimmät työympäristöt audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija osaa työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa toimia keskeisimmissä työympäristöissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa käyttää sujuvasti kuvankäsittelyohjelmaa sekä yksinkertaista kamera- ja äänikalustoa. Opiskelija hallitsee työnkulun kuvauksesta leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti keskeisimmissä työympäristöissä audiovisuaalisissa tuotannoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolovaatimus 100 %. Sairauden vuoksi 20 % poissaolo hyväksyttävää, mahdollisia kirjallisia lisätehtäviä korvaamaan poissaoloja.
Arvioinnin perusteet
Osallistuminen opetukseen 60%
Ryhmä- ja henk koht tehtävät 20%
Kirjalliset tehtävät 20%

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aura Kaarivuo
 • Taku Kaskela
 • Antti Pönni
 • Jouko Seppälä
 • Salla Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Jouko Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija osaa purkaa ja analysoida valmiista elokuvasta oleelliset kuvan, äänen ja leikkauksen ilmaisukeinot. Opiskelija tuntee audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun keskeisiä teorioita. Hän osaa tehdä pienimuotoisen analyysin audiovisuaalisesta teoksesta. Hän osaa kuvan ja äänen analysoinnin teorioita. Opiskelija tietää akustiikan merkityksen äänen erilaisissa käyttöympäristöissä.

Opiskelija tietää kuva-, leikkaus- ja äänityön prosessin ennakkosuunnittelusta kuvauksiin ja jälkitöihin ja syventää osaamistaan henkilökohtaisen ammattisuuntautumisensa mukaisesti.
Opiskelija osaa kuvata, valaista ja äänittää erilaisilla kalustoilla ja huomioida erilaisten kuvaustilanteiden vaatimukset. Opiskelija osaa kuvauksen, leikkauksen ja äänityön suunnittelun. Hän osaa purkaa käsikirjoituksen kuvan ja äänen näkökulmasta. Opiskelija osaa budjetoinnin perusteet ja osaa suhteuttaa kaluston tuotantokokonaisuuteen. Hän osaa työskennellä osana kamera- ja ääniryhmää. Opiskelija osaa kuvaleikata ja toteuttaa kuvan ja äänen jälkityövaiheet.

Opiskelija osaa kuva- ja ääni-ilmaisua ja soveltaa sitä tuotannossa. Opiskelija osaa ilmaista oman kuva- ja äänisuunnitelmansa keskeisiä ajatuksia.

Sisältö

- kameratekniikka ja valaisu
- äänitekniikka ja äänitys
- käsikirjoituksen purkaminen kuvan ja äänen näkökulmasta
- kuva, valo- ja äänisuunnittelman tekeminen
- kalustobudjetin laadinta
- kamera ja ääniryhmän toiminta ja johtaminen
- yhteistyö ja kommunikointi muiden ammattialojen kanssa
- leikkausohjelman käyttö
- leikkauksen teoria, käsitteet ja työtavat
- kuvaleikkaus ja kuvan jälkikäsittely
- äänen jälkityön teoria, käsitteet ja työtavat
- dramaturgia leikkauksen ja äänen jälkityön näkökulmasta
- kuva- ja ääni-ilmaisu ja analyysi
- akustiikan perusteet
- monikanavaäänen perusteet
- henkilökohtaisen ammattisuuntautumisen kehittäminen ja syventäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Hän osaa yksinkertaisesti analysoida elokuvan kuvan, äänen ja leikkauksen ilmaisukeinoja sekä tunnistaa keskeiset elokuvateoriat. Opiskelija osaa puutteellisesti suunitella ja toteuttaa kuvauksen, äänityksen ja leikkauksen erilaisilla kalustoilla, sekä osaa nimetä peruskuvaustilanteiden vaatimuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Hän osaa analysoida elokuvan kuvan, äänen ja leikkauksen ilmaisukeinoja sekä tuntee keskeiset elokuvateoriat. Opiskelija osaa itsenäisesti suunitella ja toteuttaa kuvauksen, äänityksen ja leikkauksen erilaisilla kalustoilla, osaa peruskuvaustilanteiden vaatimukset ja osaa toimia niissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Hän osaa monipuolisesti analysoida elokuvan kuvan, äänen ja leikkauksen ilmaisukeinot sekä keskeiset elokuvateoriat. Opiskelija osaa itsenäisesti suunitella ja toteuttaa kuvauksen, äänityksen ja leikkauksen monipuolisesti erilaisilla kalustoilla. Hän tuntee peruskuvaustilanteiden vaatimukset ja osaa soveltaa oppimaansa niissä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

15 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Johanna Wartio
 • Sampsa Huttunen
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Sampsa Huttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun keskeisiä teorioita. Hän osaa tehdä pienimuotoisen analyysin audiovisuaalisesta teoksesta.
Opiskelija tuntee tarinankerronnan ominaispiirteitä. Opiskelija syventää tietojaan fiktiokäsikirjoittamisesta, dokumentaarisen sisällön käsikirjoittamisesta sekä journalistisen kirjoittamisen tyylilajeista.

Opiskelija tietää omakohtaisen havainnon, taustatutkimuksen ja lähdekritiikin merkityksen. Hän osaa ideoida ja kehittää sisältöä erilaisiin ohjelmiin. Opiskelija tietää prosessikirjoittamisen periaatteet ja työsuunnitelman merkityksen. Opiskelija osaa työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmän osana. Hän osaa analysoida toisen tekstiä käyttäen dramaturgisia työkaluja ja antaa rakentavaa palautetta. Opiskelija osaa vastaanottaa palautetta ja käyttää sitä hyödyksi omassa kirjoitustyössään. Opiskelija tuntee sisällöntuotannon erilaisia ammattirooleja ja osaa työskennellä niissä. Hän tuntee oman ammattialansa tekijänoikeuksien ja sopimusten perusteet.

Sisältö

- teosanalyysi
- fiktio- ja dokumenttielokuvan käsikirjoittaminen
- journalistisen kirjoittamisen tyylilajit
- prosessikirjoittaminen ja versiointi
- taustatutkimus ja lähdekritiikki
- ideointi ja sisällön kehittäminen
- yksinkirjoittamisen metodiikka ja työskentely ryhmän osana
- dramaturgisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- ammattiroolit erilaisissa ohjelmissa
- tekijänoikeuksien ja sopimusten perusteet
- henkilökohtaisen ammattisuuntautumisen kehittäminen ja syventäminen

Oppimateriaalit

Sanna Voltti: Poliittinen polarisaatio Yhdysvalloissa : Kuinka eri tavoin erikoisyyttäjä Robert Muellerin raporttia tulkittiin mediassa raportin julkaisupäivänä?
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052012541
Pietari Vihula: Miten kirjoitetaan sketsille loppu? : Ajatuksia sketsin lopun kirjoittamisesta
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020060417175
Ina Immonen: Kuviksi äänen ehdoilla : Keinoja fiktiivisen kuunnelman elokuvallistamiseen
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020051511662
Anni Alatalo: Miten podcast on mediataloille kaupallisesti kannattava? : Rahoitusmallit ja strategia kaupallistuvan podcastin takana
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105077628
Mikko Pienipaavola: Protagonistin kolmas ulottuvuus : Muutoksen anatomia fiktiivisessä elokuvakerronnassa
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105067412
Jouko Aaltonen: Seikkailu todellisuuteen: dokumenttielokuvan tekijän opas (erityisesti sivut 58-134)
https://metropolia.finna.fi/Record/3amk.135179

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Etäopetus,
Projekti,
Harjoitustehtävät
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 13.10. (uusintamahdollisuus iltapäivällä 14.10.)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontakti: 122 tuntia (aika, jolloin opettaja opettaa)
Projekti, ryhmätyö, itsenäinen: 190 tuntia (aika, jolloin opettaja ei paikalla)
Tehtävät: 83 tuntia (aineistoon tutustuminen, tehtävän tekeminen)
Tentti: 10

Lisätietoja opiskelijoille

Osallistujalla oltava hyväksytty suoritus Kerronnan perusteet -toteutukselta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Hän on syventänyt ymmärrystään fiktiivisestä-, dokumentaarisesta- ja journalistisesta kerronnasta. Opiskelija tuntee omakohtaisen havainnon, taustatutkimuksen ja lähdekritiikinmerkityksen. Hän osaa tyydyttävästi ideoida ja kehittää sisältöä erilaisiin ohjelmiin. Hän kykenee työskentelemään ryhmän osana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Hänen ymmärryksensä fiktiivisestä-, dokumentaarisesta- ja journalistisesta kerronnasta on parantunut. Opiskelija hallitsee omakohtaisen havainnoin, taustatutkimuksen ja lähdekritiikin merkityksen sisällöntuotannossa. Hän osaa luoda ideoita yksin ja ryhmässä sekä kykenee hyödyntämään dramaturgisia työkaluja sisällön kehittämisessä. Opiskelija tuntee ammattimaisen työtavan perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Hän ymmärtää fiktiivisen-, dokumentaarisen ja journalistisen kerronnan pääpiirteet. Opiskelija kykenee hyödyntämään omakohtaista havaintoa, taustatutkimusta ja lähteitä sisällöntuotannossa. Hän osaa käsikirjoittaa ja luoda sisältöjä yksin ja ryhmässä. Hän kykenee hyödyntämään dramaturgisia työkaluja uuden sisällön luomisessa. Opiskelija hallitsee ammattimaisen työtavan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen/ Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävä
Työnäyte
Tentti

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

13.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • IEXSC23SH2
  Exchange Students Culture and Creative Industries, Helsinki Spring 2023
 • IEXSC23S-FT
  IEXSC23S_FT Saapuvat vaihto-opiskelijat, Elokuva ja televisio, kevät 2023

Tavoitteet

After completing the course the students have an overview of Finnish media and culture scene. They have a basic knowledge of key institutions, works and artists in the fields of film, tv and media as well as other relevant fields of Finnis cultural scene, including but not limited to pictorial arts, design, architecture and music. They have a basic understanding of the relation of the Finnish media and culture to a larger European and internatíonal context.

The course consists of lectures and discussions, written material, assignments and visits to selected venues where students can get an insight into various aspects of Finnish culture and media.

Aika ja paikka

Luennot ja ekskursiot seuraavina päivinä klo 13-16.
17.1.
20.1.
24.1.
27.1.
31.1.
7.2.
10.2.
14.2.
3.3.
10.3.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Opetusmenetelmät

Luennot
Ekskursiot
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovittava opettajan kanssa

Kansainvälisyys

Vaihto-opiskelijoille suunnattu kurssi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Essee (sovittava opettajan kanssa)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, elokuvakatselut ja keskustelut 40h
Oppimistehtävät ja itsenäinen työskentely 45 h
Ekskursiot 45 h
Itsearviointi 5 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo
Oppimistehtävät
Itsearviointi

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_B
  KXC22, ryhmä B
 • KXC22_A
  KXC22, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää median ja journalismin roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana. Hän tuntee keskeisiä mediaesitysten tuotantoon ja vastaanottoon liittyviä mekanismeja. Hän tuntee median ja yhteiskunnan suhdetta käsitteleviä teorioita. Hän tuntee mediainstituutioiden rakenteita, toimintaa, taloutta ja suhdetta yhteiskunnan muihin toimijoihin ja osaa arvioida median toimintaa kriittisesti. Hän kykenee hahmottamaan oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja ammatillisen ympäristönsä muutoksia

Sisältö

-median ja yhteiskunnan suhteita käsittelevät teoriat
- median poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset roolit yhteiskunnassa
- median instituutiot ja yleisöt

Aika ja paikka

Aloitusluento 17.3. klo 9-12 (Montaasi)
Itsenäinen työskentely ryhmissä 17.3. -- 2.5. 2023
Ryhmäesitykset 3.-5.5. 2023 klo 9-16 (Montaasi)
Itsearvioinnin deadline 15.5.2023

Oppimateriaalit

Janne Seppänen & Esa Väliverronen: Mediayhteiskunta

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan opettajan kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Essee

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 3h
Itsenäinen työskentely 100 h
Esitykset 24 h
Itsearviointi 8 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan itsenäisinä ryhmätöinä n. 5 hengen ryhmissä. Kukin ryhmä valmistaa n. 45 minuutin esityksen, joiden runkona käytetään yksittäisiä lukuja Janne Seppäsen ja Esa Väliverrosen teoksesta Mediayhteiskunta. Esitykset ja niihin liittyvät purkukeskustelut pidetään 3.-5.5.2022.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tuntee mediaesityksen tuotantoon, vastaanottoon ja median ja yhteiskunnan suhteeseen liittyviä käsitteitä. Hän tuntee olennaisia piirteitä mediainstituutioiden toiminnasta ja niiden suhteesta yhteiskuntaan. Hän osaa tunnistaa joitain oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Hän tuntee monipuolisesti mediaesitysten tuotantoon ja vastaanottoon sekä median ja yhteiskunnan suhteeseen liittyviä käsitteitä ja teorioita. Hän tuntee hyvin mediainstituutioiden rakenteita, toimintaa, taloutta ja suhdetta yhteiskunnan muihin toimijoihin. Hän osaa arvioida oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja ammatillisen ympäristönsä muutoksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Hän hallitsee laaja-alaisesti mediaesitysten tuotantoon ja vastaanottoon sekä median ja yhteiskunnan suhteeseen liittyviä käsitteitä ja teorioita. Hän tuntee kiitettävästi mediainstituutioiden rakenteita, toimintaa, taloutta ja suhdetta yhteiskunnan muihin toimijoihin. Hän osaa laaja-alaisesti arvioida oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja ammatillisen ympäristönsä muutoksia, sekä soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmäesitys
Läsnäolo ja aktiivisuus
Itsearviointi

Ilmoittautumisaika

25.11.2022 - 19.11.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää median ja journalismin roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana. Hän tuntee keskeisiä mediaesitysten tuotantoon ja vastaanottoon liittyviä mekanismeja. Hän tuntee median ja yhteiskunnan suhdetta käsitteleviä teorioita. Hän tuntee mediainstituutioiden rakenteita, toimintaa, taloutta ja suhdetta yhteiskunnan muihin toimijoihin ja osaa arvioida median toimintaa kriittisesti. Hän kykenee hahmottamaan oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja ammatillisen ympäristönsä muutoksia

Sisältö

-median ja yhteiskunnan suhteita käsittelevät teoriat
- median poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset roolit yhteiskunnassa
- median instituutiot ja yleisöt

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tuntee mediaesityksen tuotantoon, vastaanottoon ja median ja yhteiskunnan suhteeseen liittyviä käsitteitä. Hän tuntee olennaisia piirteitä mediainstituutioiden toiminnasta ja niiden suhteesta yhteiskuntaan. Hän osaa tunnistaa joitain oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Hän tuntee monipuolisesti mediaesitysten tuotantoon ja vastaanottoon sekä median ja yhteiskunnan suhteeseen liittyviä käsitteitä ja teorioita. Hän tuntee hyvin mediainstituutioiden rakenteita, toimintaa, taloutta ja suhdetta yhteiskunnan muihin toimijoihin. Hän osaa arvioida oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja ammatillisen ympäristönsä muutoksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Hän hallitsee laaja-alaisesti mediaesitysten tuotantoon ja vastaanottoon sekä median ja yhteiskunnan suhteeseen liittyviä käsitteitä ja teorioita. Hän tuntee kiitettävästi mediainstituutioiden rakenteita, toimintaa, taloutta ja suhdetta yhteiskunnan muihin toimijoihin. Hän osaa laaja-alaisesti arvioida oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja ammatillisen ympäristönsä muutoksia, sekä soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Anna Junnikkala

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN_S2022
  ETV Avoin AMK opiskelijat, syksy 2022
 • KXC21_A
  KXC21, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu-ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli-ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviinaihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainvälisetja kotikansainvälisetvuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Kampus
Zoom (linkki julkaistaa lukujärjestyksessä)

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Oma-työtilassa

Opetusmenetelmät

Hybridimalli:
Lähiopetus
Etäopetus

Ohjatut harjoitukset
Vertaisoppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä
Tehtäviä voi uusia opintojakson aikana

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 36 t
Itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävät vanhenevat vuoden kuluttua opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin,ettähänselviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin,että pystyytoimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti.Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissaottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset.Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti.Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen.Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat.Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/läsnäolovaatimus
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Anna Junnikkala

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN_S2022
  ETV Avoin AMK opiskelijat, syksy 2022
 • KXC21_B
  KXC21, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu-ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli-ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviinaihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainvälisetja kotikansainvälisetvuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Kampus
Zoom (linkki julkaistaa lukujärjestyksessä)

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Oma-työtilassa

Opetusmenetelmät

Hybridimalli:
Lähiopetus
Etäopetus

Ohjatut harjoitukset
Vertaisoppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä
Tehtäviä voi uusia opintojakson aikana

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 36 t
Itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävät vanhenevat vuoden kuluttua opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin,ettähänselviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin,että pystyytoimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti.Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissaottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset.Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti.Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen.Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat.Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/läsnäolovaatimus
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

25.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 06.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Anna Junnikkala

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_B
  KXC22, ryhmä B
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu-ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli-ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviinaihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainvälisetja kotikansainvälisetvuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Kampus
Zoom (linkki julkaistaa lukujärjestyksessä)

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Oma-työtilassa

Opetusmenetelmät

Hybridimalli:
Lähiopetus
Etäopetus

Ohjatut harjoitukset
Vertaisoppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 36 t
Itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävät vanhenevat vuoden kuluttua opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin,ettähänselviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin,että pystyytoimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti.Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissaottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset.Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti.Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen.Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat.Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/läsnäolovaatimus
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

25.11.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 3

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Anna Junnikkala

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu-ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli-ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviinaihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainvälisetja kotikansainvälisetvuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Moodle: Professional English - Media, Design and Conservation

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan kokonaan itsenäisesti Moodle-työtilassa. Opintojakso koostuu erilaisista suullisista ja kirjallisista ohjatuista harjoituksista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti opettajan kanssa sovittuna ajankohtana. Tentti suoritetaan etänä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu 135 h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin,ettähänselviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin,että pystyytoimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti.Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissaottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset.Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti.Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaluottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen.Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat.Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät
Suullinen tentti

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

25.11.2022 - 02.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 06.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • roo.sv
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Vastuuhenkilö

Anu Luoma

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_A
  KXC22, ryhmä A
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

ma 9.1.-6.3. klo 13-16. Hämeentie, paitsi 30.1. ja 13.2. opetus Zoomissa.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, etäopetus, itsenäinen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti 14.2-15.3.
Kirjallinen tentti 6.3. klo 13.

Uusinnat sovitaan opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava opettajan kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit käydään läpi ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Suullinen ja kirjallinen tentti.

Arviointi 0-5, suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

25.11.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • roo.sv
 • Suomi
Paikat

1 - 3

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Vastuuhenkilö

Anu Luoma

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Moodle, kevät 2023.

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Moodle-toteutus, itsenäinen opiskelu.

Suullinen tentti Hämeentiellä tai Zoomissa, sovitaan opettajan kanssa.

Kirjallinen tentti Hämeentiellä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Useita ajankohtia. Tenttien ajankohdat löytyvät Moodlesta. Sovitaan opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Arviointiasteikko: 0-5.

Suullinen ja kirjallinen tentti.

Suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Laura Salonen
 • Sami Huohvanainen
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN_S2022
  ETV Avoin AMK opiskelijat, syksy 2022
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija osaa arvioida liikeideansa toteuttamiskelpoisuutta.
Opiskelija tuntee media-alan asiakashankintaa.
Opiskelija tietää media-alan yrityksen taloudenhallinnan perusteet ja keskeiset verotuskäytännöt.
Opiskelija osaa kirjanpidon periaatteet.
Opiskelija osaa tiedottaa, markkinoida yritystään hyvällä suomen kielellä.

Sisältö

- yrityksen perustamistoimet
- yritysmuodot ja liikeidea
- liiketoimintaedellytykset
- asiakkuudet
- yrityksen talouden hallinnan perusteet
- media-alan työkenttä
- kirjanpidon alkeet
- tiedotus ja markkinointi

Oppimateriaalit

Viitala, R. & Jylhä, E. (2013). Liiketoimintaosaaminen: Menestyvän yritystoiminnan perusta (6. uud. p.). Helsinki: Edita.
Holopainen, T. (2016). Yrityksen perustamisopas: Käytännön perustamistoimet (25. uudistettu painos.). [Espoo]: Asiatieto Oy.

Opetusmenetelmät

Luennot
Verkko-opiskelumateriaali (Moodle-työtilassa)
Oppimistehtävät
Ryhmätehtävät
Harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Journalistiliitto - mediakunta
Helsingin yrittäjät
NewCo Helsinki
Metropolia yrityskiihdyttömä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Luento-osallistumisen esteet sovittava korvattavaksi opettajan kanssa. AHOT sovittava ennen opintojakson alkua tai viimeistään aloituskerran yhteydessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ yhteensä 135 h, sis:
Orientaatiotehtävä 10 h
Kontaktiopetus 35 h
Ryhmätyöskentely 35 h
Yksilötehtävät (mm. vars. liiketoimintasuunnitelma) 32h
Muut oppimistehtävät 17h
Muu 6h

Sisällön jaksotus

Tarkemmat luentotiedot lukkarissa ja toteutuksen työtilassa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Tehtävät suoritettu. Kyky soveltaa opittua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua ja reflektoida sitä. Tehtävien kehittämislähtöinen suorittaminen. Uuden tiedon tuottaminen opetukseen. 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, sis. tuntiaktiivisuus
Oppimistehtävät
Itsearviointi

Ilmoittautumisaika

25.11.2022 - 19.11.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sami Huohvanainen
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija osaa arvioida liikeideansa toteuttamiskelpoisuutta.
Opiskelija tuntee media-alan asiakashankintaa.
Opiskelija tietää media-alan yrityksen taloudenhallinnan perusteet ja keskeiset verotuskäytännöt.
Opiskelija osaa kirjanpidon periaatteet.
Opiskelija osaa tiedottaa, markkinoida yritystään hyvällä suomen kielellä.

Sisältö

- yrityksen perustamistoimet
- yritysmuodot ja liikeidea
- liiketoimintaedellytykset
- asiakkuudet
- yrityksen talouden hallinnan perusteet
- media-alan työkenttä
- kirjanpidon alkeet
- tiedotus ja markkinointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija osaa muodostaa yksinkertaisen liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman.
Opiskelija tietää media-alan yrityksen taloudenhallinnan perusteita ja keskeisiä verotuskäytäntöjä. Opiskelija tietää kirjanpidon periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija muodostaa liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman ja osaa tiedottaa sekä markkinoida yritystään. Opiskelija tuntee media-alan asiakashankintaa, yrityksen taloudenhallinnan perusteet ja keskeiset verotuskäytännöt. Opiskelija osaa kirjanpidon periaatteet. Opiskelija osaa hyödyntää oppimaansa ammatillisessa toiminnassaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet kiitettävästi. Opiskelija osaa muodostaa kiitettävästi liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija osaa monipuolisesti tiedottaa ja markkinoida yritystään ja osaamistaan. Opiskelija osaa media-alan asiakashankintaa, yrityksen taloudenhallinnan perusteet ja keskeiset verotuskäytännöt. Opiskelija osaa kirjanpidon periaatteet hyvin. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa ammatillisessa toiminnassaan.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_B
  KXC22, ryhmä B
 • KXC22_A
  KXC22, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ammattialansa kannalta keskeisten mediamuotojen historiallisen kehityksen päälinjoja. Hän ymmärtää nykyisen mediaympäristön sidoksen aiempaan mediahistoriaan. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattialansa nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä suhteessa historiaan.

Sisältö

Ammattialan kannalta keskeisten mediamuotojen (esim. printtimedia, elokuva, radio, televisio, digitaalinen media, verkkomedia, teatteri) historian pääpiirteet.
Mediahistorian esteettiset, tekniset, taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet sekä eri mediamuotojen väliset kytkökset.

Aika ja paikka

Luennot pääasiassa tiistaisin klo 9-12. Paikka alustavasti opetustila Konsepti (AR 342).

10.1. 9-12
17.1. 9-12
24.1. 9-12
31.1. 9-12
7.2. 9-12
14.2. 9-12
28.2. 9-12
7.3. 9-16
8.3. 9-16

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali jaetaan jakson aikana.
Lisätietoja toteutuksen työtilassa

Opetusmenetelmät

Luento
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovittava opettajan kanssa

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava opettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 36 h
Tehtävät ja itsenäinen työskentely 99 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tuntee oman ammattialansa mediamuotojen kehityksen vaiheita. Hän tunnistaa yhtymäkohtia historiallisten mediamuotojen ja nykyhetken välillä oman ammattialansa näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tuntee oman ammattialansa mediamuotojen historian keskeiset vaiheet ja osaa arvioida nykyisten mediamuotojen suhdetta historiaan. Hän tunnistaa historiallisen kehityksen vaikutuksen ammattialalleen ja osaa arvioida sen merkitystä omalle ammatilliselle toiminnalleen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija tuntee oman ammattialansa mediamuotojen historiaa laajasti ja osaa monipuolisesti arvioida nykyisten mediamuotojen suhdetta historiaan. Hän tuntee laaja-alaisesti historiallisen kehityksen vaikutuksen ammattialalleen ja osaa monipuolisesti arvioida oppimansa merkitystä ja sovellusmahdollisuuksia omassa ammatillisessa toiminnassaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen
Oppimistehtävä
Itsearviointi

Ilmoittautumisaika

25.11.2022 - 19.11.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ammattialansa kannalta keskeisten mediamuotojen historiallisen kehityksen päälinjoja. Hän ymmärtää nykyisen mediaympäristön sidoksen aiempaan mediahistoriaan. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattialansa nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä suhteessa historiaan.

Sisältö

Ammattialan kannalta keskeisten mediamuotojen (esim. printtimedia, elokuva, radio, televisio, digitaalinen media, verkkomedia, teatteri) historian pääpiirteet.
Mediahistorian esteettiset, tekniset, taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet sekä eri mediamuotojen väliset kytkökset.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tuntee oman ammattialansa mediamuotojen kehityksen vaiheita. Hän tunnistaa yhtymäkohtia historiallisten mediamuotojen ja nykyhetken välillä oman ammattialansa näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tuntee oman ammattialansa mediamuotojen historian keskeiset vaiheet ja osaa arvioida nykyisten mediamuotojen suhdetta historiaan. Hän tunnistaa historiallisen kehityksen vaikutuksen ammattialalleen ja osaa arvioida sen merkitystä omalle ammatilliselle toiminnalleen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija tuntee oman ammattialansa mediamuotojen historiaa laajasti ja osaa monipuolisesti arvioida nykyisten mediamuotojen suhdetta historiaan. Hän tuntee laaja-alaisesti historiallisen kehityksen vaikutuksen ammattialalleen ja osaa monipuolisesti arvioida oppimansa merkitystä ja sovellusmahdollisuuksia omassa ammatillisessa toiminnassaan.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 28.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Säteri
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • KXC19_KÄ
  KXC19 Kuva ja ääni
 • KXC19_KS
  KXC19 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC19_T
  KXC19 Tuotanto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet opinnäytetyön kirjoittamiseen. Opiskelija tuntee oppilaitoksen opinnäytekäytännöt. Opiskelija tuntee ammattialan tutkimuksen menetelmiä ja periaatteita. Hän tuntee kirjallisen opinnäytetyön tekemisen tiedolliset ja eettiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa oman alansa kehittämistarpeita, osaa rajata tutkimusaiheen ja valita tarkoituksenmukaiset tutkimusmenetelmät ratkaistavaan ongelmaan. Opiskelija osaa hankkia lähdeaineistoa ja arvioida sitä kriittisesti. Opiskelija tuntee asia- ja tutkimustekstin ja ammatillisen kirjoittamisen periaatteet. Hän osaa argumentoida, reflektoida ja perustella omia valintojaan.

Sisältö

- Opinnäytekäytännöt
- Tutkimuksellisen tiedon hallinta, jäsentäminen ja rakenne
- Ammattialan tutkimusmenetelmät
- Tutkimusaiheen ja ongelman rajaus
- Tiedonhaku ja lähteiden käyttö
- Tutkimusetiikka
- Tutkimuskirjoittamisen käytännöt

Oppimateriaalit

https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=30245727

Opetusmenetelmät

Luennot
Työpajat
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava kurssin opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja työpajat 21 h
Itsenäinen työskentely 110 h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Tehtävät suoritettu hyvin. Kyky soveltaa opittua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua ja reflektoida sitä. Tehtävien kehittämislähtöinen suorittaminen. Uuden tiedon tuottaminen opetukseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

01.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 30.10.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kimmo Salonen
 • Johanna Wartio
 • Laura-Maija Hero
 • Jukka Väisänen
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Aika ja paikka

o 29.8 klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään toteutustyötilasta tiedotteena)

1)Maanantai 29.8 klo 9-10. Juha Järvinen. Etäluento. Zoom-osoite:
https://metropolia.zoom.us/j/67129505770?pwd=aWsxV1gvblp1RnZKdUlmYThIYTZZQT09, salasana 3414

2) Tilaisuus jatkuu klo 10.15-11:15 kulttuurialan omassa zoomissa. https://metropolia.zoom.us/j/5178243099
Opettajat: Jukka Väisänen, Laura-Maija Hero, Kimmo Salonen, Johanna Wartio


Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
29.8- 13.10 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.Opiskelijatiimin omat työskentelyajat.
12.10 8-13. MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma. KAIKKI PAIKALLA :MERKITSE KALENTRIIN.
13.10 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Oppimateriaalit

http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Vehkaperä, Pirilä, Roivas 2013: Innosta ja innovoi.

Opetusmenetelmät

Sisältö: Kurssi toteutetaan yhdessä Arabian kampuksen tutkintojen ja osin soten opiskelijoiden kanssa. Mukaan ilmoittautuvat ainakin kulttuurituotannon opiskeljiaryhmä, musiikki 4vsk: instrumenttipedagogit, esittäjät ja tekijätuottajat, elokuva & TV -opiskelijat. Lisäksi mukaan voivat ilmoittautua kaikki muut opiskelijat, joiden lukkari antaa kurssiin mahdollisuuden: Kurssi kestää ensimmäisen periodin, ja alla olevien aikojen tulee sopia opiskelijan aikatauluun. Innovoidaan aitoja tilausprojekteja työelämän tarpeeseen.

Kehitellään uusia ratkaisuja monialaisessa 4-7 hengen tiimeissä, joissa jokaisessa on opiskelijoita eri tutkinnoista. Opiskelijatiimit jaetaan kurssin alussa. Kurssin alussa jokainen opiskelija saa valita 2-3 mieleistään projektihaastetta, joista yhteen pyrimme hänet saattamaan.

OPISKELIJA: varaa yhteistapaamisiin seuraavat ajat. Kurssi kestää ensimmäisen periodin ajan 29.8.-13.10.2022

Maanantaisin: 9-16:00 Surryhmä-/tiimiopetus. Aaamupäivä yhteisluento. Iltapäivä omat tiimit. Kunkin haasteen tarkemman aikataulun ilmoittaa haasteen opettaja.
Tiistai klo 9-12. Opiskelijatiimien oma työskentelyaika (varaa aamuaika kalenteriin 7:ksi viikoksi, koko 1:n periodi)
Keskiviikko klo 9-12 Opiskelijatiimien oma työskentelyaika (varaa aamuaika kalenteriin 7:ksi viikoksi, koko 1:n periodi)
Torstai: Opetus 9-16:00 (Huom: Musiikin pedagogeilla iltapäivällä lukkaripäällekkäisyys moppi 7:n kanssa, joka sykronoidaan myöhemmin)
Minnofest 12.10.2020 klo 8:00-13 Zoom-virtuaali messu tai live-tapahtuma Arabia tai Myllypurossa soten kanssa. Lopullinen paikka myöhemmin.

Tulevissa projektihaasteissa tarvitaan niin musiikkialan, kuvan, käsikirjoituksen, tuotannon kuin markkinnoinninkin ammattimaista näkökulmaa. Kurssilla:
- on ennakkotehtävä jonka voit tehdä kesän aikana tai syksyllä n. viikko ennen kurssin alkua
- osallistut viiden hengen monialaisiin innovaatioryhmiin ja tutustut muiden alojen opiskelijoihin
- kehitätte yhdessä haastetta tilaajan toiveiden ja omien ideoittenne pohjalta

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Haaste työelämästä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan projektin alussa.

Kansainvälisyys

Yksi ryhmä ja suurryhmä luennot pidetään osin englanniksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 x 27 h teoria luennot plus kirjallisuus
8 x 27 h projektityö

Sisällön jaksotus

7 viikon projektirundit ja niihin liittyvät viikkotehtävät: Orientaatio, ideointi, konseptointi, prototypointi, testaus, tuotteistaminen, lanseeraus ja markkinoille vieminen sekä arviointi.

Lisätietoja opiskelijoille

Monialainen innovaatioprojekti toteutetaan tiimeissä. Tiimin itsenäinen työskentely ja ohjaus voi tapahtua opettajan ja opiskelijoiden yhteisesti valitsemassa paikassa joustavasti ja tasapuolisesti. Jokainen saa valita kaksi mieleistään projektihaastetta, joista toiseen pyrimme hänet saattamaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

13.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Miia Nousiainen
 • Annakaisa Sukura
 • Aura Kaarivuo
 • Taneli Bruun
 • Taku Kaskela
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_B
  KXC22, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oppilaitoksen tuotantoympäristön. Opiskelija tietää monikameratuotannon tuotannolliset ja toiminnalliset periaatteet. Opiskelija tuntee kuvallisen ilmaisun ja audiovisuaalisen journalismin keinot ja osaa käyttää niitä monikameratuotannossa. Opiskelija osaa tv-kerronnan ja -dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä harjoitusprojektissa.

Opiskelija tietää studiotekniikan, kameratyöskentelyn ja studioäänityksen sekä kuvailmaisun ja valaisun perusteet. Opiskelija osaa tv-studion komentokielen ja työskentelytavat. Opiskelija tuntee ohjelmatuotannon työtehtävät ja osaa toimia eri rooleissa. Opiskelija osaa laatia tv-ohjelman ohjaus- ja kuvasuunnitelman sekä aikataulutuksen. Opiskelija osaa toimia suorassa lähetystilanteessa eri ammattirooleissa.
Opiskelija osaa taustoittaa uutistapahtumia, havainnoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja muotoilla havainnoistaan ideoita ja ohjelma-aiheita. Opiskelija osaa esitellä ohjelmaideansa. Opiskelija tuntee erilaisia haastattelutekniikoita ja osaa käyttää niitä. Opiskelija osaa kuvata, valaista, äänittää ja leikata videoinsertin.

Opiskelija osaa organisoida omaa ja työryhmän toimintaa. Opiskelija osaa alan työturvallisuuden perusteet. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Sisältö

- monikameratuotannon perusteet
- studiotekniikan perusteet
- ammattiroolit monikameratuotannossa
- videoinsertin kuvaus, äänitys, leikkaus ja toimittaminen
- monikameratuotannon työprosessi
- tv-kerronnan ja -dramaturgian perusteet
- tv-tuotannon kuva- ja ääni-ilmaisu
- työturvallisuus

Oppimateriaalit

'Elokuva- ja TV-tuotantoalan työsuojeluopas', jonka saa ladattua osoitteesta:
https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/ladattavat_julkaisut/elokuva-_ja_tv-tuotantoalan_tyosuojeluopas

Are Nikkinen Niclas Vacklin: Television runousoppia, Like

Pekka Korvenoja: Tv-kameratyön perusteet

Viime vuosien monikamera kurssien tallenteet drivessä

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Etäopetus,
Projekti,
Harjoitustehtävät
Tentti / Ryhmätentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

--

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus: 70h
Demonstraatio: 10h
Ohjatut harjoitukset: 30h
Itsenäinen projektityöskentely: 80h
Studiovierailu + purku: 10h
Muut tehtävät: 30
Reflektio + palaute: 10h

Sisällön jaksotus

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan ryhmäkohtaisesti 20 minuutin makasiini ohjelma. Ohjelman kesto sisältää max 5 minuuttia insertti materiaalia. Ohjelmassa esiintyvät vieraat ja juontaja.

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee oppilaitoksen tuotantoympäristön. Opiskelija tietää monikameratuotannon tuotannolliset ja toiminnalliset periaatteet. Opiskelija tuntee kuvallisen ilmaisun ja audiovisuaalisen journalismin keinot ja osaa käyttää niitä monikameratuotannossa. Opiskelija osaa tv-kerronnan ja -dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä harjoitusprojektissa.
Opiskelija tietää studiotekniikan, kameratyöskentelyn ja studioäänityksen sekä kuvailmaisun ja valaisun perusteet. Opiskelija osaa tv-studion komentokielen ja työskentelytavat. Opiskelija tuntee ohjelmatuotannon työtehtävät ja osaa toimia eri rooleissa. Opiskelija osaa laatia tv-ohjelman ohjaus- ja kuvasuunnitelman sekä aikataulutuksen. Opiskelija osaa toimia suorassa lähetystilanteessa eri ammattirooleissa.
Opiskelija osaa taustoittaa uutistapahtumia, havainnoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja muotoilla havainnoistaan ideoita ja ohjelma-aiheita. Opiskelija osaa esitellä ohjelmaideansa. Opiskelija tuntee erilaisia haastattelutekniikoita ja osaa käyttää niitä. Opiskelija osaa kuvata, valaista, äänittää ja leikata videoinsertin.
Opiskelija osaa organisoida omaa ja työryhmän toimintaa. Opiskelija osaa alan työturvallisuuden perusteet. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Sisältö
- monikameratuotannon perusteet
- studiotekniikan perusteet
- ammattiroolit monikameratuotannossa
- videoinsertin kuvaus, äänitys, leikkaus ja toimittaminen
- monikameratuotannon työprosessi
- tv-kerronnan ja -dramaturgian perusteet
- tv-tuotannon kuva- ja ääni-ilmaisu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää studiotekniikan, sekä kamera-, valo- ja äänityöskentelyn perusteita. Opiskelija tietää tv-kerronnan ja dramaturgian perusteet. Opiskelija tuntee monikameratyön ja ohjelmatuotannon työtehtäviä ja osaa toimia joissain rooleissa. Opiskelija tietää miten toimia suorassa lähetystilanteessa. Opiskelija tietää miten ohjelmaideoita esitellään. Opiskelija tietää inserttituotannon perusteet ja osaa tekniikan tyydyttävästi. Opiskelija osallistuu työryhmän toimintaan. Opiskelija osaa arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tietää studiotekniikan sekä kamera-, valo- ja äänityöskentelyn perusteet. Opiskelija osaa tv-kerronnan ja dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija tuntee monikameratyön ja ohjelmatuotannon työtehtävät ja osaa toimia eri rooleissa. Opiskelija osaa toimia suorassa lähetystilanteessa. Opiskelija osaa esitellä ohjelmaideansa hyvin. Opiskelija osaa inserttituotannon perusteet ja tekniikan. Opiskelija osaa organisoida omaa ja työryhmän toimintaa. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa studiotekniikan sekä kamera-, valo- ja äänityöskentelyn perusteet. Opiskelija osaa tv-kerronnan ja dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä käytännössä kiitettävästi. Opiskelija tuntee monikameratyön ja ohjelmatuotannon työtehtävät ja osaa toimia sujuvasti eri rooleissa. Opiskelija osaa toimia suorassa lähetystilanteessa kiitettävästi. Opiskelija osaa esitellä ohjelmaideansa kiitettävästi. Opiskelija osaa inserttituotannon ja tekniikan. Opiskelija osaa organisoida omaa ja työryhmän toimintaa, sekä kehittää sitä. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja analysoida kokonaisuutta ja antaa siitä rakentavaa palautetta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävät
Projekti
Itsearvioint

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Annakaisa Sukura
 • Taneli Bruun
 • Taku Kaskela
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_A
  KXC22, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oppilaitoksen tuotantoympäristön. Opiskelija tietää monikameratuotannon tuotannolliset ja toiminnalliset periaatteet. Opiskelija tuntee kuvallisen ilmaisun ja audiovisuaalisen journalismin keinot ja osaa käyttää niitä monikameratuotannossa. Opiskelija osaa tv-kerronnan ja -dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä harjoitusprojektissa.

Opiskelija tietää studiotekniikan, kameratyöskentelyn ja studioäänityksen sekä kuvailmaisun ja valaisun perusteet. Opiskelija osaa tv-studion komentokielen ja työskentelytavat. Opiskelija tuntee ohjelmatuotannon työtehtävät ja osaa toimia eri rooleissa. Opiskelija osaa laatia tv-ohjelman ohjaus- ja kuvasuunnitelman sekä aikataulutuksen. Opiskelija osaa toimia suorassa lähetystilanteessa eri ammattirooleissa.
Opiskelija osaa taustoittaa uutistapahtumia, havainnoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja muotoilla havainnoistaan ideoita ja ohjelma-aiheita. Opiskelija osaa esitellä ohjelmaideansa. Opiskelija tuntee erilaisia haastattelutekniikoita ja osaa käyttää niitä. Opiskelija osaa kuvata, valaista, äänittää ja leikata videoinsertin.

Opiskelija osaa organisoida omaa ja työryhmän toimintaa. Opiskelija osaa alan työturvallisuuden perusteet. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Sisältö

- monikameratuotannon perusteet
- studiotekniikan perusteet
- ammattiroolit monikameratuotannossa
- videoinsertin kuvaus, äänitys, leikkaus ja toimittaminen
- monikameratuotannon työprosessi
- tv-kerronnan ja -dramaturgian perusteet
- tv-tuotannon kuva- ja ääni-ilmaisu
- työturvallisuus

Oppimateriaalit

'Elokuva- ja TV-tuotantoalan työsuojeluopas', jonka saa ladattua osoitteesta:
https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/ladattavat_julkaisut/elokuva-_ja_tv-tuotantoalan_tyosuojeluopas

Are Nikkinen Niclas Vacklin: Television runousoppia, Like

Pekka Korvenoja: Tv-kameratyön perusteet

Viime vuosien monikamera kurssien tallenteet drivessä

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Etäopetus,
Projekti,
Harjoitustehtävät
Tentti / Ryhmätentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

--

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus: 70h
Demonstraatio: 10h
Ohjatut harjoitukset: 30h
Itsenäinen projektityöskentely: 80h
Studiovierailu + purku: 10h
Muut tehtävät: 30
Reflektio + palaute: 10h

Sisällön jaksotus

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan ryhmäkohtaisesti 20 minuutin makasiini ohjelma. Ohjelman kesto sisältää max 5 minuuttia insertti materiaalia. Ohjelmassa esiintyvät vieraat ja juontaja.

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee oppilaitoksen tuotantoympäristön. Opiskelija tietää monikameratuotannon tuotannolliset ja toiminnalliset periaatteet. Opiskelija tuntee kuvallisen ilmaisun ja audiovisuaalisen journalismin keinot ja osaa käyttää niitä monikameratuotannossa. Opiskelija osaa tv-kerronnan ja -dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä harjoitusprojektissa.
Opiskelija tietää studiotekniikan, kameratyöskentelyn ja studioäänityksen sekä kuvailmaisun ja valaisun perusteet. Opiskelija osaa tv-studion komentokielen ja työskentelytavat. Opiskelija tuntee ohjelmatuotannon työtehtävät ja osaa toimia eri rooleissa. Opiskelija osaa laatia tv-ohjelman ohjaus- ja kuvasuunnitelman sekä aikataulutuksen. Opiskelija osaa toimia suorassa lähetystilanteessa eri ammattirooleissa.
Opiskelija osaa taustoittaa uutistapahtumia, havainnoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja muotoilla havainnoistaan ideoita ja ohjelma-aiheita. Opiskelija osaa esitellä ohjelmaideansa. Opiskelija tuntee erilaisia haastattelutekniikoita ja osaa käyttää niitä. Opiskelija osaa kuvata, valaista, äänittää ja leikata videoinsertin.
Opiskelija osaa organisoida omaa ja työryhmän toimintaa. Opiskelija osaa alan työturvallisuuden perusteet. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Sisältö
- monikameratuotannon perusteet
- studiotekniikan perusteet
- ammattiroolit monikameratuotannossa
- videoinsertin kuvaus, äänitys, leikkaus ja toimittaminen
- monikameratuotannon työprosessi
- tv-kerronnan ja -dramaturgian perusteet
- tv-tuotannon kuva- ja ääni-ilmaisu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää studiotekniikan, sekä kamera-, valo- ja äänityöskentelyn perusteita. Opiskelija tietää tv-kerronnan ja dramaturgian perusteet. Opiskelija tuntee monikameratyön ja ohjelmatuotannon työtehtäviä ja osaa toimia joissain rooleissa. Opiskelija tietää miten toimia suorassa lähetystilanteessa. Opiskelija tietää miten ohjelmaideoita esitellään. Opiskelija tietää inserttituotannon perusteet ja osaa tekniikan tyydyttävästi. Opiskelija osallistuu työryhmän toimintaan. Opiskelija osaa arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tietää studiotekniikan sekä kamera-, valo- ja äänityöskentelyn perusteet. Opiskelija osaa tv-kerronnan ja dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija tuntee monikameratyön ja ohjelmatuotannon työtehtävät ja osaa toimia eri rooleissa. Opiskelija osaa toimia suorassa lähetystilanteessa. Opiskelija osaa esitellä ohjelmaideansa hyvin. Opiskelija osaa inserttituotannon perusteet ja tekniikan. Opiskelija osaa organisoida omaa ja työryhmän toimintaa. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kokonaisuutta ja antaa siitä palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa studiotekniikan sekä kamera-, valo- ja äänityöskentelyn perusteet. Opiskelija osaa tv-kerronnan ja dramaturgian perusteet ja soveltaa niitä käytännössä kiitettävästi. Opiskelija tuntee monikameratyön ja ohjelmatuotannon työtehtävät ja osaa toimia sujuvasti eri rooleissa. Opiskelija osaa toimia suorassa lähetystilanteessa kiitettävästi. Opiskelija osaa esitellä ohjelmaideansa kiitettävästi. Opiskelija osaa inserttituotannon ja tekniikan. Opiskelija osaa organisoida omaa ja työryhmän toimintaa, sekä kehittää sitä. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja analysoida kokonaisuutta ja antaa siitä rakentavaa palautetta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävät
Projekti
Itsearvioint

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Arto Tuohimaa
 • Ari Salonen
 • Taku Kaskela
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yhteistoiminnallisesti viihde-, musiikki-, asiaohjelman tai teoksen monikamerataltioinnin. Opiskelija tuntee viihde-, musiikki- ja näyttämötaiteen taltioinnin muotoja ja niiden tuotantotapoja. Hän osaa monikamerataltioinnin teknisen toteutuksen. Opiskelija tuntee monipuolisesti monikameratuotannoissa käytettävää kalustoa ja tekniikkaa.

Opiskelija osaa ammattisuuntautumisensa mukaisesti toimia monikameratuotannossa erilaisissa tehtävissä. Hän osaa muodostaa aiheesta, tekstistä ja projektista tuotantosuunnitelman ja ohjauksellisen näkemyksen. Hän osaa tehdä monikameratuotannolle kuvasuunnitelman ja toteuttaa sen. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa monikanavaisen äänityksen ja miksauksen.

Hän osaa analysoida omaa työtään sekä perustella tekemänsä ratkaisut. Hän hallitsee asiakaslähtöisen toimintatavan. Hän osaa analysoida ja kyseenalaistaa monikameratuotantojen perinteisiä kerronnan muotoja ja etsiä niille vaihtoehtoja. Opiskelija soveltaa ja kehittää oman ammattisuuntautumisensa osaamista ja tuntemusta.

Sisältö

- monikamerataltioinnin suunnittelu ja toteutus
- sisällöntuotanto ja ohjelman käsikirjoittaminen
- monikameratuotannon kalusto ja tekniikka
- monimuotoiset kuvauskalustot
- monikanavaäänitys
- taiteellisen teoksen taltioinnin yhteistoiminnallinen suunnittelu
- monimuotoinen televisioilmaisu
- monikameraohjaaminen
- projektinhallinta
- neuvottelutaidot
- ryhmätyöskentely ja palaute
- ammattiroolit
- henkilökohtaisen ammattisuuntautumisen kehittäminen ja syventäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua ja reflektoida sitä. Tehtävien kehittämislähtöinen suorittaminen. Uuden tiedon tuottaminen opetukseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Sami Huohvanainen
 • Aura Kaarivuo
 • Taku Kaskela
 • Antti Pönni
 • Johanna Wartio
 • Annakaisa Sukura
 • Anna Junnikkala
 • Sampsa Huttunen
 • Mika Säteri
 • Taneli Bruun
 • Kai Ansio
 • Jouko Seppälä
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • KXC19_KÄ
  KXC19 Kuva ja ääni
 • KXC19_KS
  KXC19 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC19_T
  KXC19 Tuotanto

Tavoitteet

Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

- opinnäytteen työstäminen
- seminaariosallistuminen
- kypsyysnäytteen suorittaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäyte liittyy ammattialaan. Opinnäytteen toteutuksessa ja kieliasussa puutteita. Lähteiden käytössä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäyte on ammattialan kannalta merkityksellinen. Opinnäytteen toteutus ja menetelmät ovat tarkoituksenmukaiset ja kieliasu sujuva. Opinnäytteessä on hyödynnetty aiheen kannalta mielekkäitä lähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäyte kehittää ammattialaa. Opinnäytteen tuloksilla on sovellusarvoa. Opinnäytteen toteutus ja menetelmät ovat aiheen kannalta tarkoituksenmukaiset ja menetelmiä on sovellettu taidokkaasti. Työn kieliasu on erinomainen. Lähdekirjallisuutta on hyödynnetty kattavasti ja monipuolisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäyte liittyy ammattialaan. Opinnäytteen toteutuksessa ja kieliasussa puutteita. Lähteiden käytössä puutteita.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annakaisa Sukura
 • Taku Kaskela
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa opinnäytetyön teososan ammatillisen roolinsa ja teoksen luonteen mukaisesti. Hän osaa tehdä käsikirjoituksen ja tuotantosuunnitelman. Hän osaa pitchata suunnitelmansa. Opiskelija tuntee projektinhallinnan periaatteet. Hän ymmärtää teososan yhteyden opinnäytteen kirjalliseen osaan ja osaa muotoilla siihen liittyvän tutkimusongelman.

Sisältö

- opinnäytteen teososan taiteellinen ja tuotannollinen suunnittelu
- opinnäytteen teososan käsikirjoitus
- opinnäytteen teososan tuotantosuunnitelma ja kustannuslaskelma
- opinnäytteen teososan projektinhallinta ja aikataulutus
- opinnäytteen teososan tuotantosuunnitelman pitchaus
- opinnäytteen teososan yhteys opinnäytteen kirjalliseen osaan

Aika ja paikka

9.1.-30.4.2023

Opetusmenetelmät

luento
etäluento
tehtävät
projektiesittely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-
ei

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luento/etäluentom 35h
tehtävät 60h
projektiesittely 30
palaute 10

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Käsikirjoitus ja tuotantosuunnitelma on laadittu, mutta joissain osa-alueissa on puutteita. Pitchauksessa on puutteita. Yhteys opinnäytteen kirjalliseen osaan on määritelty puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käsikirjoitus ja tuotantosuunnitelma on laadittu aikataulussa ja ne ovat realistisia ja toteuttamiskelpoisia. Työ on pitchattu selkeästi ja vakuuttavasti. Yhteys opinnäytteen kirjalliseen osaan on määritelty selkeästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käsikirjoitus ja tuotantosuunnitelma ovat toteuttamiskelpoisia ja korkeatasoisia sekä taiteellisesti että projektinhallinnan ja aikataulutuksen näkökulmasta. Tuotannon pitchaus on tehty ammattimaisesti ja vakuuttavasti. Yhteys kirjalliseen osaan on perusteltu ja miettitty erityisen hyvin ja tutkimusongelma määritelty selkeästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

jatkuva arviointi
aktiivisuus kontaktiopetuksessa
tehtävät

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 30.11.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tia-Maria Sjöblom
 • Annakaisa Sukura
 • Aura Kaarivuo
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 28.02.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tia-Maria Sjöblom
 • Annakaisa Sukura
 • Aura Kaarivuo
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni

Aika ja paikka

1.1.-31.7.2023

Opetusmenetelmät

kurssit vaihtokoulun opintosuunnitelman mukaan

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

vaihtokoulun opinsosuunnitelman mukaan

Kansainvälisyys

vaihtokoulun mukaan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

vaihtokoulun kurssien mukaan

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Raatikainen
 • Mika Säteri
 • Sampsa Huttunen
Vastuuhenkilö

Sampsa Huttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_A
  KXC22, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelu- ja ohjauskäytännöt. Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja pystyy työstämään sen pohjalta henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Opiskelija tunnistaa omaan oppimiseensa liittyvät vahvuudet ja kehittämiskohteet. Opiskelijalla on valmiuksia kansainvälisyysosaamisensa kehittämiseen ja tavoitteelliseen urasuunnitteluun.

Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaatuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaanajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Opiskelija osaa toimia opiskeluun liittyvässä tietoteknisessä ympäristössä. Opiskelija osaa käyttää opinnoissa tarvittavia tietojärjestelmiä, toimisto-ohjelmistoja ja yhteisöllisen median työvälineitä.

Sisältö

- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö sekä korkeakouluopiskelun keskeisimmät ohjeet ja säännöt
- ohjaus- ja opiskelukäytännöt, oppimis- ja opiskelutaidot, opetussuunnitelmat, opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
- opiskelijapalvelut
- alakohtainen työelämätieto ja kansainvälisyysosaaminen
- asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet
- esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
- viestintä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä
- viestinnän suunnittelu ja arviointi
- digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt
- opiskelujen kannalta keskeiset Metropolian tietojärjestelmät, toimisto-ohjelmistojen käyttö ja yhteisöllisen median työvälineet

Oppimateriaalit

Opetussuunnitelma Elokuva ja televisio KXC22S1

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Etäopetus,
Projekti,
Harjoitustehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus/ etäopetus: n. 70-80 tuntia (aika, jolloin opettaja opettaa)
Projekti, ryhmätyö/itsenäinen: 25-35 tuntia (aika, jolloin opettaja ei paikalla)
Tehtävät: 25-35 tuntia (aineistoon tutustuminen, tehtävien tekeminen)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti, suorittaa tehtävät hyvin ja osaa reflektoida omaa oppimisprosessiaan. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti, suorittaa tehtävät kiitettävästi ja osaa soveltaa oppimaansa. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/ Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan
tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sami Huohvanainen
 • Timo Raatikainen
 • Mika Säteri
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_B
  KXC22, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelu- ja ohjauskäytännöt. Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja pystyy työstämään sen pohjalta henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Opiskelija tunnistaa omaan oppimiseensa liittyvät vahvuudet ja kehittämiskohteet. Opiskelijalla on valmiuksia kansainvälisyysosaamisensa kehittämiseen ja tavoitteelliseen urasuunnitteluun.

Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaatuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaanajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Opiskelija osaa toimia opiskeluun liittyvässä tietoteknisessä ympäristössä. Opiskelija osaa käyttää opinnoissa tarvittavia tietojärjestelmiä, toimisto-ohjelmistoja ja yhteisöllisen median työvälineitä.

Sisältö

- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö sekä korkeakouluopiskelun keskeisimmät ohjeet ja säännöt
- ohjaus- ja opiskelukäytännöt, oppimis- ja opiskelutaidot, opetussuunnitelmat, opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
- opiskelijapalvelut
- alakohtainen työelämätieto ja kansainvälisyysosaaminen
- asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet
- esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
- viestintä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä
- viestinnän suunnittelu ja arviointi
- digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt
- opiskelujen kannalta keskeiset Metropolian tietojärjestelmät, toimisto-ohjelmistojen käyttö ja yhteisöllisen median työvälineet

Oppimateriaalit

Moodle-työtilassa jaettavat videotallenteet ja kirjalliset ohjeet.

Opetusmenetelmät

Moodle-oppimisympäristössä työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä = 135 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti, suorittaa tehtävät hyvin ja osaa reflektoida omaa oppimisprosessiaan. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti, suorittaa tehtävät kiitettävästi ja osaa soveltaa oppimaansa. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi ja opettajan arviointi.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan
tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

25.11.2022 - 19.11.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Raatikainen
 • Mika Säteri
Vastuuhenkilö

Timo Raatikainen

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelu- ja ohjauskäytännöt. Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja pystyy työstämään sen pohjalta henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Opiskelija tunnistaa omaan oppimiseensa liittyvät vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Opiskelija osaa toimia opiskeluun liittyvässä tietoteknisessä ympäristössä. Opiskelija osaa käyttää opinnoissa tarvittavia tietojärjestelmiä, toimisto-ohjelmistoja ja yhteisöllisen median työvälineitä.

Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaatuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaanajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö sekä korkeakouluopiskelun keskeisimmät ohjeet ja säännöt
- ohjaus- ja opiskelukäytännöt, oppimis- ja opiskelutaidot, opetussuunnitelmat, opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut
- opiskelujen kannalta keskeiset Metropolian tietojärjestelmät, toimisto-ohjelmistojen käyttö ja yhteisöllisen median työvälineet

- asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet
- esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
- viestintä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä
- viestinnän suunnittelu ja arviointi
- digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt

Oppimateriaalit

Moodle-työtilassa jaettavat videotallenteet ja kirjalliset ohjeet.

Opetusmenetelmät

Moodle-oppimisympäristössä työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä = 135 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti, suorittaa tehtävät hyvin ja osaa reflektoida omaa oppimisprosessiaan. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti, suorittaa tehtävät kiitettävästi ja osaa soveltaa oppimaansa. Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet sekä pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Sami Huohvanainen
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kotimaisen radiohistorian ja tietää julkisen ja kaupallisen radion keskeiset sisällöt ja toimintatavat. Opiskelija tuntee työhönsä liittyvät eettiset periaatteet ja säännökset ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee radion sisältösuunnittelun (engl. programming) perusteet, keskeiset ohjelmaelementit ja ammattisanaston. Opiskelija osaa analysoida radion lähetysvirtaa.

Opiskelija osaa äänittää ja editoida puhetta ja käyttää radion toimitusjärjestelmää ohjelmantekoprosessin apuna.


Opiskelija hallitsee itsenäisen studiotyöskentelyn ja osaa tuottaa toimitettuja ohjelmasisältöjä. Opiskelija osaa tuottaa radion kannalta olennaisia monimediasisältöjä. Opiskelija tuntee ohjelmansiirron ja lähetystekniikan. Opiskelija tuntee radioilmaisun ja äänituotannon perusteet.

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti erilaisissa toimituksellisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee ulkotuotantokalustoa ja osaa hyödyntää sitä.

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida omaa työskentelyään. Opiskelija osaa vastaanottaa ja antaa palautetta, ja hyödyntää sitä ohjelman kehitystyössä.

Sisältö

- kotimaisen radion historia ja mediakenttä
- radion toimitusjärjestelmä ja studiotekniikka
- radion sisältösuunnittelu
- puheilmaisu ja juontaminen
- äänittäminen ja äänen editointi
- kanavasuunnittelu
- radiotuottaminen
- yleisösuhde
- lähetysvirran hallinta
- ammattietiikka ja lainsäädäntö

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaalit

Robert McLeish, Radio Production 6th edition
Valerie Geller: Beyond Powerful Radio

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Verkkotehtävät
Ryhmäehtävät
Projekti
Harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yle
Radio Media
Kaupalliset radiokanavat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit Moodlessa, uusittavissa kerran

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot-menettelystä sovittava vastuuopettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 70h
Verkkotehtävät 125h
Projekti 140h
Muut tehtävät 40h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija osaa tyydyttävästi äänittää ja editoida puhetta ja käyttää radion toimitusjärjestelmää. Opiskelija osaa tyydyttävästi työskennellä studiossa ja osaa tuottaa ohjelmasisältöjä.
Opiskelija osaa toimia jossain toimituksellisessa tehtävässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja projektityöskentelyyn ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa äänittää ja editoida puhetta ja käyttää radiotoimistusjärjestelmää. Opiskelija hallitsee itsenäisen studiotyöskentelyn ja osaa tuottaa toimitettuja ohjelmasisältöjä. Opiskelija osaa tuottaa monimediasisältöjä. Opiskelija tuntee ohjelmansiirron ja lähetystekniikan. Opiskelija toimii itsenäisesti toimituksellisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee ulkotuotantokalustoa ja osaa hyödyntää sitä. Opiskelija analysoi omaa ja ryhmänsä työskentelyä. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta, ja hyödyntää sitä ohjelman kehitystyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen, ottaa vastuuta projektityöskentelystä ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa monipuolisesti äänittää ja editoida puhetta ja käyttää radiotoimistusjärjestelmää. Opiskelija hallitsee itsenäisen studiotyöskentelyn ja tuottaa monimuotoisia toimitettuja ohjelmasisältöjä ja monimediasisältöjä. Opiskelija osaa ohjelmansiirron ja lähetystekniikan. Opiskelija toimii sujuvasti erilaisissa toimituksellisissa tehtävissä. Opiskelija käyttää erilaisia ulkotuotantokalustoja ja osaa hyödyntää niitä. Opiskelija analysoi ja kehittää omaa ilmaisuaan ja ryhmänsä työskentelyä. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta, ja hyödyntää sitä monipuolisesti ohjelman kehitystyössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävät
Projekti
Itsearviointi

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Sami Huohvanainen
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa toimitetun sisältökokonaisuuden radioon tai muuhun audiojakeluun. Hän osaa esitellä ideansa ja kehittää sitä saamansa palautteen perusteella. Opiskelija tuntee pitkän toimitetun ohjelman muoto- ja kerrontaratkaisuja. Hän osaa teknisesti toteuttaa monimuotoista äänikerrontaa ja valita siihen sopivan kaluston. Opiskelija osaa analysoida audioteoksia ja reflektoida omaa ääni-ilmaisuaan. Opiskelija tuntee audiojournalismin keskeiset jakelumahdollisuudet. Hän osaa tehdä projektilleen tuotantosuunnitelman ja myyntipaketin.

Sisältö

- audiojournalismi
- audiojutun dramaturgia ja käsikirjoittaminen
- monimuotoinen äänikerronta ja äänisuunnittelu
- ääni-ilmaisu
- monimediaisuus
- audiosisältöjen jakelukanavat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yksinkertaisen sisältökokonaisuuden radioon tai muuhun audiojakeluun. Hän esittelee ideansa ja toteuttaa sen tyydyttävästi yksinkertaisilla ääniteknisillä ja -kerronnallisilla menetelmillä. Hän tunnistaa oman taitotasonsa. Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti, suorittaa tehtävät tyydyttävästi ja kykenee projektin dokumentointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sisältökokonaisuuden radioon tai muuhun audiojakeluun. Hän esittelee ideansa ja kehittää sitä saamansa palautteen perusteella. Hän toteuttaa projektin hyvillä ääniteknisillä ja -kerronnallisilla menetelmillä. Opiskelija toteuttaa projektilleen tuotantosuunnitelman ja myyntipaketin. Hän reflektoi omaa osaamistaan, osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa tehtävät hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa monimuotoisen sisältökokonaisuuden radioon tai muuhun audiojakeluun. Hän esittelee ideansa ja kehittää sitä aktiivisesti saamansa palautteen perusteella. Hän toteuttaa projektin korkeatasoisella ääniteknisillä ja -kerronnallisilla menetelmillä. Opiskelija toteuttaa projektilleen ammattimaisen tuotantosuunnitelman ja myyntipaketin. Hän reflektoi omaa osaamistaan monipuolisesti, osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija soveltaa ansiokkaasti oppimaansa projektityöskentelyssään.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sami Huohvanainen
 • Aura Kaarivuo
Vastuuhenkilö

Sami Huohvanainen

Tavoitteet

Opiskelija osaa radion ohjelmasuunnittelun perusteet. Opiskelija osaa johtaa lähetysvirtaan tehtävän radio-ohjelman konseptin suunnitelutyön ja kehittää tuotetta projektin aikana. Opiskelija osaa antaa palautetta työryhmän työskentelystä ja osaa kehittää juontajien ammattitaitoa. Opiskelija osaa projektihallinnan perusteet radiotuotantoympäristössä.

Sisältö

Radiotuottaminen
Konseptisuunnittelu
Juontaminen
Palaute
Työryhmän valmentaminen

Aika ja paikka

Kulttuurikampus Hämeentie 135D

Oppimateriaalit

Geller V. Beyond Powerful Radio

Opetusmenetelmät

Luennot
Projekti
Verkko-opetus
Itseopiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämävierailut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

N 270 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävät
Projekti
Itsearviointi

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Taku Kaskela

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni
 • IEXSC23S-FT
  IEXSC23S_FT Saapuvat vaihto-opiskelijat, Elokuva ja televisio, kevät 2023

Sisältö

Students are able to use their storytelling and dramatic skills when writing for non-fiction television. Students know the various professional roles of a screenwriter from reality television shows to an entertainment program. Students master the fundamentals of developing a reality television concept. Students apply their skills to prepare and shoot a non-fiction series. Students can work in roles of cinematography, editing, production management and sound design & production. Learning outcomes vary depending on the role the student chooses in production.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Vastuuhenkilö

Anu Luoma

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitotason A2, saa valmiuksia ja motivoituu osallistumaan ammattikorkeakoulun toisen kotimaisen kielen opintoihin, jotka vastaavat ammattikorkeakouluasetuksen 1129/2014 7§ mukaisia opintoja.

Opiskelija ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja opiskelua koskeva tieto. Opiskelija pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista, ja hän pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi ruotsin kielen perussanastoa, arkipäivän kielenkäyttötilanteita ja fraaseja. Myös ruotsin kielen kieliopin perusteet tulevat opiskelijalle tutuksi.

- perussanasto
- arkipäivän kielenkäyttötilanteet ja fraasit
- kieliopin perusteet

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin 14.9.-30.11. 2022 klo 16.30-19. Zoom ja/tai kampus, sovitaan opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus (Zoom ja/tai kampus) sekä itsenäiset tehtävät. Opintojakson lopussa kirjallinen tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti opintojakson lopussa, ke 30.11.2022. Uusinnoista (max. 2) sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suoritustavoista informoidaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi, ja hän pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa sekä ilmaisemaan muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Opiskelija selviää rutiininomaisissa ja yksinkertaisissa keskusteluissa välttävästi. Opiskelija ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi ja hallitsee hyvin suppean perussanaston, muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin aineksia. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita, mutta hän osoittaa motivaatiota ja halua kehittää omaa kielitaitoaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, ja hän pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään viestintätilannetta. Hän osaa käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin. Opiskelija pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa. Opiskelija osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita sekä ymmärtää helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää puhetta sisältäviä tekstejä. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurintuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi, ja hän selviää kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä viestintätilanteista ja pystyy enenevässä määrin olemaan aloitteellinen viestintätilanteessa. Opiskelija osaa käyttää kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen. Opiskelija pystyy keskustelemaan kohteliaasti käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja perustason viestintärutiineja. Hän tunnistaa usein ympärillään käytävän keskustelun aiheen, ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai hitaasta puheesta. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää vain vähäisen määrän yksittäisiä puhuttuja ja kirjoitettuja sanoja ja ilmauksia. Opiskelija osaa ilmaista itseään puheessa hyvin suppeasti käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja vakioilmaisuja. Hän osaa selvittää opintojakson tason mukaisia tekstejä apukeinoja (esim. eleet, piirtäminen, sanastot, netti) käyttäen ja pystyy reagoimaan kielellisissä kommunikaatiotilanteissa arvaamalla tai päättelemällä yksittäisten sanojen merkityksiä asiayhteyden, yleistiedon tai muun kielitaitonsa perusteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti.

Lisätiedot

Ruotsin perusteet on ruotsin kielen alkeiskurssi niille opiskelijoille, a) jotka ovat saaneet vapautuspäätöksen amk-asetuksen mukaisesta pakollisista ruotsin kielen opinnoista, mutta joiden pitää päätöksen mukaan suorittaa A1-/A2-tasoiset ruotsin kielen opinnot, b) jotka ovat opiskelleet vain vähän ruotsin kieltä ja/tai c) joiden aiemmista ruotsin kielen opinnoista on runsaasti aikaa.

Opintojakso auttaa opiskelijaa valmentautumaan ja motivoitumaan ammattikorkeakoulun vieraan kielen opintoihin, jotka vastaavat ammattikorkeakouluasetuksen 1129/2014 7§ mukaisia opintoja.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Annakaisa Sukura
 • Kai Ansio
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni
 • IEXSC23S-FT
  IEXSC23S_FT Saapuvat vaihto-opiskelijat, Elokuva ja televisio, kevät 2023

Tavoitteet

How to create something out of ordinary. Students will develop and use their skills in writing, videography and editing to create short form documentaries. During the course multiple experimental documentaries are being done. Course emphasises on fast production methods and experimental approaches to short form documentary making. Course combines theory lessons, workshops and practical work. Students will develop skills on videography, editing, writing and fast production methods.

Aika ja paikka

9.1-5.3.2023

Opetusmenetelmät

luennot
tehtävät
tuotantojen presentaatiot
tuotannot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot 40h
tehtävät 20h
tuotantojen esittely 50h
tuotannot 140h
palaute 20h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtävien suoritus
aktiivisuus luennoilla
jatkuva arviointi
ryhmätyötaidot

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Arto Tuohimaa
 • Sampsa Huttunen
 • Taku Kaskela
 • Ari Salonen
Vastuuhenkilö

Sampsa Huttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia ammattiroolinsa mukaisesti monimuotoisessa työelämälähtöisessä projektissa. Opiskelija soveltaa yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojaan. Hän osaa ideoida ja kehitellä ideaansa osana moniammatillista tiimiä. Hän soveltaa teknistä ja taiteellista osaamistaan ja osaa tehdä teknisiä sekä sisällöllisiä toteutusvalintoja. Hän osaa syventää tarvittaessa tietouttaan erilaisista tekniikoista, jakelualustoista tai toteutustavoista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen tuotannon. Hän osaa budjetoinnin sekä hallitsee kustannustietoisen ja asiakaslähtöisen toimintatavan. Hän osaa analysoida omaa työtään sekä perustella tekemänsä tuotannolliset ja taiteelliset ratkaisut.

Sisältö

- työelämälähtöisen projektin suunnittelu ja toteutus
- ryhmätyön organisointi ja aikatauluttaminen
- ammatillisen erikoisosaamisen syventäminen
- projektinhallinta

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Etäopetus,
Projekti,
Harjoitustehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus/etäopetus: 125-145 tuntia (aika, jolloin opettaja opettaa)
Projekti, ryhmätyö, itsenäinen: 200-250 tuntia (aika, jolloin opettaja ei paikalla)
Tehtävät: 10-30 tuntia (aineistoon tutustuminen, tehtävän tekeminen)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua ja reflektoida sitä. Tehtävien kehittämislähtöinen suorittaminen. Uuden tiedon tuottaminen opetukseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/ Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävä
Työnäyte

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saara Rawat
 • virtuaali: elokuva ja televisio ETV
 • Meeri Hankala
 • Annakaisa Sukura
 • Olli Kasper
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun keskeisiä teorioita. Hän osaa tehdä pienimuotoisen analyysin audiovisuaalisesta teoksesta. Opiskelija tuntee kotimaisen media-alan toimijoita ja sidosryhmiä. Opiskelija tietää tuotannon tekijänoikeudet ja keskeiset sopimukset eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän tietää erilaisia media-ala julkaisualustoja. Opiskelija osaa ammattimaisen audiovisuaalisen tuotantoprosessin kokonaisuuden. Hän tietää käsikirjoituksen tuotannollisen ja taiteellisen purun, ja osaa suunnitella sen perusteella erilaisten resurssien tarpeen tuotannoissa. Hän osaa tehdä erilaisia tuotantosuunnitelmia ja vaiheistaa niitä. Hän tietää media-alan erilaisia ammattirooleja ja toimenkuvia. Hän tietää audiovisuaalisen jälkituotannon prosessin ja sen keskeisen ammattisanaston. Opiskelija osaa esitellä tuotannon eri yhteistyökumppaneille suullisesti ja kirjallisesti. Hän tietää tuotannon kulurakenteen, rahoitussuunnitelman ja kulunseurantaperiaatteen. Hän tuntee keskeiset kotimaiset julkiset rahoituskanavat. Hän tietää erilaisia välineitä ja foorumeita vaihtoehtoisen rahoituksen hankintaan. Hän tietää erilaisia levityskanavia tuotannoille. Hän ymmärtää valmiin tuotannon markkinoinnin ja levityksen osana tuottajan työtä. Opiskelija osaa kommunikoida työryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja tietää erilaisia tapoja siihen. Hän tietää erilaisia malleja johtaa tuotantoryhmää. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tuotannon kehitys- ja tuotantovaiheessa. Hän osaa suunnitella henkilökohtaista urapolkuaan, arvioida ammatti-identiteettinsä kehittymistä ja esitellä osaamistaan.

Sisältö

- teosanalyysi
- tuotantoprosessi eri välineissä
- julkaisukanavat
-keskeiset tekijänoikeudet ja sopimukset av-tuotannoissa
- tuotantohenkilökunta ja toimenkuvat
- käsikirjoituksen tuotannollinen ja taiteellinen analyysi
- tuotannon esittely suullisesti ja kirjallisesti
- kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja kulunseuranta
- erilaiset rahoituskanavat ja –alustat kotimaassa
- vaihtoehtoiset rahoituksen hankinnan välineet ja kampanjat
- tuotantojen julkaisu, levitys ja markkinointi
- työryhmän johtaminen
- henkilökohtaisen ammattisuuntautumisen kehittäminen ja syventäminen

Oppimateriaalit

tarkemmin kurssin aluksi

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Etäopetus,
Harjoitustehtävät
Mahdollinen: Tentti / Ryhmätentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus/etäopetus: 100 tuntia
Projekti, ryhmätyö: 150 tuntia
Harjoitustehtävät: 100 tuntia
Reflektointi ja palaute 55

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa av-tuotantoprosessin , hän tietää käsikirjoituksen purun tuotannollisesti ja taiteellisesti ja sen pohjalta osaa tyydyttävästi resurssoida tuotannon ajallisesti ja taloudellisesti. Hän tietää miten varioidaan tuotantosuunnitelmia erilaisille tuotannoille. Opiskelija tietää tuotantojen paketoinnin ja pitsauksen, tuotannon kulurakenteen, rahoitussuunnitelman ja kulunseurantaperiaatteen. Hän tuntee tyydyttävästi kotimaisia julkisia rahoittajia ja tunnistaa joitain rahoituskanavia. Opiskelija tietää av-tuotantojen jakelukanavia ja ymmärtää markkinoinnin merkityksen av-tuotantojen levityksessä. Hän tunnistaa joitain johtamismalleja. Hän osaa määritellä omaa ammatti-identiteettiään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija osaa hyvin av-tuotantoprosessin kokonaisuuden, hän osaa käsikirjoituksen purun tuotannollisesti ja taiteellisesti ja sen pohjalta osaa itsenäisesti resurssoida tuotannon ajallisesti ja taloudellisesti. Hän osaa varioida tuotantosuunnitelmia erilaisille tuotannoille. Opiskelija osaa tuotantojen paketoinnin ja pitsauksen, tuotannon kulurakenteen, rahoitussuunnitelman ja kulunseurantaperiaatteen. Hän tuntee hyvin kotimaiset julkiset rahoittajat ja erilaisia vaihtoehtoisia rahoituskanavia. Opiskelija tietää monipuolisesti av-tuotantojen jakelukanavia ja ymmärtää markkinoinnin merkityksen av-tuotantojen levityksessä. Hän tietää erilaisia johtamismalleja. Hän osaa soveltaa oppimaansa oman ammatti-identiteettinsä kehittämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa kiitettävästi av-tuotantoprosessin kokonaisuuden, hän osaa hyvin käsikirjoituksen purun tuotannollisesti ja taiteellisesti ja sen pohjalta osaa sujuvasti resurssoida tuotannon ajallisesti ja taloudellisesti. Hän osaa soveltaa ja varioida tuotantosuunnitelmia erilaisille tuotannoille. Opiskelija osaa sujuvasti tuotantojen paketoinnin ja pitsauksen, tuotannon kulurakenteen, rahoitussuunnitelman ja kulunseurantaperiaatteen. Hän tuntee monipuolisesti kotimaiset julkiset rahoittajat ja erilaisia vaihtoehtoisia rahoituskanavia. Opiskelija osaa av-tuotantojen jakelukanavia ja ymmärtää markkinoinnin merkityksen av-tuotantojen levityksessä. Hän tietää monipuolisesti erilaisia johtamismalleja. Hän osaa kehittää oppimansa perusteella omaa ammatti-identiteettiään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät: (pakollinen tieto)
Jatkuva arviointi
Osallistuminen/ Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävä
Työnäyte

Opintojakson arviointikriteeri, hyväksytty
Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet, pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä sekä viestimään suullisesti ja kirjallisesti opinnoissa edellytettävällä tavalla.
Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet, pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä sekä viestimään suullisesti ja kirjallisesti opinnoissa edellytettävällä tavalla.
Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
Tyydyttävän tason lisäksi opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen, suorittaa tehtävät hyvin ja osaa reflektoida omaa oppimisprosessiaan.
Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
Hyvän tason lisäksi opiskelija suorittaa tehtävät erinomaisesti ja osaa soveltaa oppimaansa.
Arviointiasteikko: 0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 07.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annakaisa Sukura
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_A
  KXC22, ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija tuntee audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun keskeisiä teorioita. Hän osaa tehdä pienimuotoisen analyysin audiovisuaalisesta teoksesta. Opiskelija tuntee kotimaisen media-alan toimijoita ja sidosryhmiä. Opiskelija tietää tuotannon tekijänoikeudet ja keskeiset sopimukset eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän tietää erilaisia media-ala julkaisualustoja. Opiskelija osaa ammattimaisen audiovisuaalisen tuotantoprosessin kokonaisuuden. Hän tietää käsikirjoituksen tuotannollisen ja taiteellisen purun, ja osaa suunnitella sen perusteella erilaisten resurssien tarpeen tuotannoissa. Hän osaa tehdä erilaisia tuotantosuunnitelmia ja vaiheistaa niitä. Hän tietää media-alan erilaisia ammattirooleja ja toimenkuvia. Hän tietää audiovisuaalisen jälkituotannon prosessin ja sen keskeisen ammattisanaston. Opiskelija osaa esitellä tuotannon eri yhteistyökumppaneille suullisesti ja kirjallisesti. Hän tietää tuotannon kulurakenteen, rahoitussuunnitelman ja kulunseurantaperiaatteen. Hän tuntee keskeiset kotimaiset julkiset rahoituskanavat. Hän tietää erilaisia välineitä ja foorumeita vaihtoehtoisen rahoituksen hankintaan. Hän tietää erilaisia levityskanavia tuotannoille. Hän ymmärtää valmiin tuotannon markkinoinnin ja levityksen osana tuottajan työtä. Opiskelija osaa kommunikoida työryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja tietää erilaisia tapoja siihen. Hän tietää erilaisia malleja johtaa tuotantoryhmää. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tuotannon kehitys- ja tuotantovaiheessa. Hän osaa suunnitella henkilökohtaista urapolkuaan, arvioida ammatti-identiteettinsä kehittymistä ja esitellä osaamistaan.

Sisältö

- oppilaitoksen tuotantoympäristö
- av-projektien prosessi ja projektinhallinta
- tekijät ja toimenkuvat
- erilaisten käsikirjoitusten purku
- tuotantosuunnitelma ja kuvausaikataulu
- alan keskeinen lainsäädäntö,
- sopimukset ja lupakäytännöt
- tekijänoikeudet av-tuotannossa
- oman ammatillisen osaamisen tunnistaminen ja esittely

Oppimateriaalit

tarkemmat tiedot kurssin aluksi

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Etäopetus,
Harjoitustehtävät
Tentti / Ryhmätentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus/etäopetus: 30 tuntia
Projekti, ryhmätyö & Harjoitustehtävät: 90 tuntia
Tentti: 10
Reflektointi ja palaute: 17

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän tietää yksinkertaisen projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa tyydyttävästi vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän tunnistaa alan keskeistä lainsäädäntöä sekä tietää työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tuntee hyvin av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän osaa alan keskeisen lainsäädännön sekä työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa kiitettävästi vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän osaa alan keskeisen lainsäädännön sekä työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/ Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävä
Tentti

Opintojakson arviointikriteeri, hyväksytty
Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet, pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä sekä viestimään suullisesti ja kirjallisesti opinnoissa edellytettävällä tavalla.
Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet, pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä sekä viestimään suullisesti ja kirjallisesti opinnoissa edellytettävällä tavalla.
Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
Tyydyttävän tason lisäksi opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen, suorittaa tehtävät hyvin ja osaa reflektoida omaa oppimisprosessiaan.
Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
Hyvän tason lisäksi opiskelija suorittaa tehtävät erinomaisesti ja osaa soveltaa oppimaansa.
Arviointiasteikko: 0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 07.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annakaisa Sukura
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC22_B
  KXC22, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija tuntee audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun keskeisiä teorioita. Hän osaa tehdä pienimuotoisen analyysin audiovisuaalisesta teoksesta. Opiskelija tuntee kotimaisen media-alan toimijoita ja sidosryhmiä. Opiskelija tietää tuotannon tekijänoikeudet ja keskeiset sopimukset eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän tietää erilaisia media-ala julkaisualustoja. Opiskelija osaa ammattimaisen audiovisuaalisen tuotantoprosessin kokonaisuuden. Hän tietää käsikirjoituksen tuotannollisen ja taiteellisen purun, ja osaa suunnitella sen perusteella erilaisten resurssien tarpeen tuotannoissa. Hän osaa tehdä erilaisia tuotantosuunnitelmia ja vaiheistaa niitä. Hän tietää media-alan erilaisia ammattirooleja ja toimenkuvia. Hän tietää audiovisuaalisen jälkituotannon prosessin ja sen keskeisen ammattisanaston. Opiskelija osaa esitellä tuotannon eri yhteistyökumppaneille suullisesti ja kirjallisesti. Hän tietää tuotannon kulurakenteen, rahoitussuunnitelman ja kulunseurantaperiaatteen. Hän tuntee keskeiset kotimaiset julkiset rahoituskanavat. Hän tietää erilaisia välineitä ja foorumeita vaihtoehtoisen rahoituksen hankintaan. Hän tietää erilaisia levityskanavia tuotannoille. Hän ymmärtää valmiin tuotannon markkinoinnin ja levityksen osana tuottajan työtä. Opiskelija osaa kommunikoida työryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja tietää erilaisia tapoja siihen. Hän tietää erilaisia malleja johtaa tuotantoryhmää. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tuotannon kehitys- ja tuotantovaiheessa. Hän osaa suunnitella henkilökohtaista urapolkuaan, arvioida ammatti-identiteettinsä kehittymistä ja esitellä osaamistaan.

Sisältö

- oppilaitoksen tuotantoympäristö
- av-projektien prosessi ja projektinhallinta
- tekijät ja toimenkuvat
- erilaisten käsikirjoitusten purku
- tuotantosuunnitelma ja kuvausaikataulu
- alan keskeinen lainsäädäntö,
- sopimukset ja lupakäytännöt
- tekijänoikeudet av-tuotannossa
- oman ammatillisen osaamisen tunnistaminen ja esittely

Oppimateriaalit

tarkemmat tiedot kurssin aluksi

Opetusmenetelmät

Lähiopetus,
Etäopetus,
Harjoitustehtävät
Tentti / Ryhmätentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus/etäopetus: 30 tuntia
Projekti, ryhmätyö & Harjoitustehtävät: 90 tuntia
Tentti: 10
Reflektointi ja palaute: 17

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän tietää yksinkertaisen projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa tyydyttävästi vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän tunnistaa alan keskeistä lainsäädäntöä sekä tietää työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tuntee hyvin av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän osaa alan keskeisen lainsäädännön sekä työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa kiitettävästi vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän osaa alan keskeisen lainsäädännön sekä työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/ Läsnäolovaatimus 80 %
Oppimistehtävä
Tentti

Opintojakson arviointikriteeri, hyväksytty
Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet, pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä sekä viestimään suullisesti ja kirjallisesti opinnoissa edellytettävällä tavalla.
Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osoittaa tuntevansa pääpiirteissään opiskelun käytänteet, pystyvänsä käyttämään opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä sekä viestimään suullisesti ja kirjallisesti opinnoissa edellytettävällä tavalla.
Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
Tyydyttävän tason lisäksi opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen, suorittaa tehtävät hyvin ja osaa reflektoida omaa oppimisprosessiaan.
Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
Hyvän tason lisäksi opiskelija suorittaa tehtävät erinomaisesti ja osaa soveltaa oppimaansa.
Arviointiasteikko: 0-5

Ilmoittautumisaika

25.11.2022 - 19.11.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annakaisa Sukura
Vastuuhenkilö

Annakaisa Sukura

Opiskelijaryhmät
 • KXC_AVOIN
  KXC Elokuva ja televisio, avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija tuntee audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun keskeisiä teorioita. Hän osaa tehdä pienimuotoisen analyysin audiovisuaalisesta teoksesta. Opiskelija tuntee kotimaisen media-alan toimijoita ja sidosryhmiä. Opiskelija tietää tuotannon tekijänoikeudet ja keskeiset sopimukset eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän tietää erilaisia media-ala julkaisualustoja. Opiskelija osaa ammattimaisen audiovisuaalisen tuotantoprosessin kokonaisuuden. Hän tietää käsikirjoituksen tuotannollisen ja taiteellisen purun, ja osaa suunnitella sen perusteella erilaisten resurssien tarpeen tuotannoissa. Hän osaa tehdä erilaisia tuotantosuunnitelmia ja vaiheistaa niitä. Hän tietää media-alan erilaisia ammattirooleja ja toimenkuvia. Hän tietää audiovisuaalisen jälkituotannon prosessin ja sen keskeisen ammattisanaston. Opiskelija osaa esitellä tuotannon eri yhteistyökumppaneille suullisesti ja kirjallisesti. Hän tietää tuotannon kulurakenteen, rahoitussuunnitelman ja kulunseurantaperiaatteen. Hän tuntee keskeiset kotimaiset julkiset rahoituskanavat. Hän tietää erilaisia välineitä ja foorumeita vaihtoehtoisen rahoituksen hankintaan. Hän tietää erilaisia levityskanavia tuotannoille. Hän ymmärtää valmiin tuotannon markkinoinnin ja levityksen osana tuottajan työtä. Opiskelija osaa kommunikoida työryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja tietää erilaisia tapoja siihen. Hän tietää erilaisia malleja johtaa tuotantoryhmää. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tuotannon kehitys- ja tuotantovaiheessa. Hän osaa suunnitella henkilökohtaista urapolkuaan, arvioida ammatti-identiteettinsä kehittymistä ja esitellä osaamistaan.

Sisältö

- oppilaitoksen tuotantoympäristö
- av-projektien prosessi ja projektinhallinta
- tekijät ja toimenkuvat
- erilaisten käsikirjoitusten purku
- tuotantosuunnitelma ja kuvausaikataulu
- alan keskeinen lainsäädäntö,
- sopimukset ja lupakäytännöt
- tekijänoikeudet av-tuotannossa
- oman ammatillisen osaamisen tunnistaminen ja esittely

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen hyväksytysti ja suorittaa tehtävät tyydyttävästi. Opiskelija tietää av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän tietää yksinkertaisen projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa tyydyttävästi vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän tunnistaa alan keskeistä lainsäädäntöä sekä tietää työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät hyvin. Opiskelija tuntee hyvin av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän osaa alan keskeisen lainsäädännön sekä työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa av-tuotannon prosessin ja toimenkuvat sekä oppilaitoksen tuotantoympäristön. Hän osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet ja välineet, ja osaa kiitettävästi vaiheistaa tehtävät tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän osaa alan keskeisen lainsäädännön sekä työ- ja esiintymissopimusten sisällön.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sami Huohvanainen
 • Juhana Kokkonen
 • Susanna Mesiä
 • Tytti Huhtaniska
Vastuuhenkilö

Susanna Mesiä

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustaa yrityksen ja kehittää sen yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen rahoitusta ja arvioida sitä kannattavuuden näkökulmasta. Opiskelija tuntee eri yritysmuotoja ja osaa valita niistä soveltuvimman omalle yritykselle. Opiskelija tuntee keskeisiä verotus- ja vakuutuskäytäntöjä sekä yrityksen keskeiset lakisääteiset tehtävät ja osaa huomioida ne omassa yritystoiminnassaan.

Sisältö

Toteutuksen sisältö räätälöidään opiskelijan oman alan yritystoiminnan suunnittelua palvelevaksi. Opiskelija sopii ohjaavan yrittäjyysopettajansa kanssa, mitkä moduulit hän suorittaa ja miten.

Mahdollisia moduuleita:
Liikeidean kehittäminen
Liiketoimintasuunnitelma ja sen sparraus
Yritysmuodon valinta
Talouden suunnittelu (rahoituslaskelma, kannattavuuslaskelma, tuloslaskelma ja myyntilaskelma)
Kirjanpito, verotus ja vakuutukset
Yrityksen perustaminen ja rekisteröinti
Asiakashankinta, myynti ja markkinointi

Aika ja paikka

Lähiopetus 2. periodilla (24.10.-16.12.2022) maanantaisin klo 13-16 XR-centerin tiloissa, Arabian kampuksella, Hämeentie 135.

Vko 1 (24.10.2022) Aloitus, liikeideat kulttuurialalla
Vko 2 (31.10.2022) Business Model Canvas ja liiketoimintasuunnitelma kulttuurialalla
Vko 3 (7.11.2022) Kulttuurialan yritysmuodot
Vko 4 (14.11.2022) Talouden suunnittelu kulttuurialan liiketoimintaan
Vko 5 (21.11.2022) Liiketoimintasuunnitelmien sparraus
Vko 6 (28.11.2022) Liikeidean pitchaus
Vko 7 (5.-9.12.2022) Liiketoimintasuunnitelmien sparraus, osa 2
Vko 8 (12.12.2022) Yrityksen perustaminen ja rekisteröinti, yrittäjän verkostot

Opetusmenetelmät

Työpajat, video/podcast -tutoriaalit, pienryhmätyöskentely, omaehtoinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toteutuksella on ohjaajia, mentoreita ja luennoitsijoita yrittäjyyttä edistäviltä ja toteuttavilta tahoilta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaiskuormitus n 135h

Sisällön jaksotus

Toteutuksen sisältö räätälöidään opiskelijan oman alan yritystoiminnan suunnittelua palvelevaksi. Opiskelija sopii ohjaavan yrittäjyysopettajansa kanssa tarkemmin suoritettavista toteutuksen osioista.

Aikataulu:
Vko 1 (24.10.2022) Aloitus, liikeideat kulttuurialalla
Vko 2 (31.10.2022) Business Model Canvas ja liiketoimintasuunnitelma kulttuurialalla
Vko 3 (7.11.2022) Kulttuurialan yritysmuodot
Vko 4 (14.11.2022) Talouden suunnittelu kulttuurialan liiketoimintaan
Vko 5 (21.11.2022) Liiketoimintasuunnitelmien sparraus
Vko 6 (28.11.2022) Liikeidean pitchaus
Vko 7 (5.-9.12.2022) Liiketoimintasuunnitelmien sparraus, osa 2
Vko 8 (12.12.2022) Yrityksen perustaminen ja rekisteröinti, yrittäjän verkostot

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalta edellytetään, että oman alan yrittäjyysopintoja on jo suoritettu ja että ymmärrys omasta alasta on riittävä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa perustaa yrityksen ja kehittää sen yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen rahoitusta ja arvioida sitä kannattavuuden näkökulmasta. Opiskelija tuntee eri yritysmuotoja ja osaa valita niistä soveltuvimman omalle yritykselle. Opiskelija tuntee keskeisiä verotus- ja vakuutuskäytäntöjä sekä yrityksen keskeiset lakisääteiset tehtävät ja osaa huomioida ne omassa yritystoiminnassaan.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Arto Tuohimaa
Vastuuhenkilö

Arto Tuohimaa

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC19_KÄ
  KXC19 Kuva ja ääni
 • KXC19_KS
  KXC19 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC19_T
  KXC19 Tuotanto
 • KXC20_B
  KXC20, ryhmä B
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Arto Tuohimaa
 • Kai Ansio
Vastuuhenkilö

Arto Tuohimaa

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 20.08.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Arto Tuohimaa
 • Taku Kaskela
Vastuuhenkilö

Arto Tuohimaa

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KXC21S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXC19_KÄ
  KXC19 Kuva ja ääni
 • KXC19_KS
  KXC19 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC19_T
  KXC19 Tuotanto
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni
 • KXC19S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä

Arviointiasteikko

0-5