Siirry suoraan sisältöön

Osteopatian tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Osteopaatti (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkinnon opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin kuuluu harjoittelua yhteensä 75 opintopistettä.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://opinto-opas.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Fi/Esittely/Saadokset/Metropolia_tutkintosaanto.pdf

Jatko-opinnot

Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kansainvälinen ylempi korkeakoulututkinto Metropolia Ammattikorkeakoulussa (Master of Healthcare in Osteopathy/ Osteopaatti YAMK) tai muita alan ylempiä korkeakoulututkintoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus: >>
Osteopatian tutkinto-ohjelmasta valmistuu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintonimikkeellä osteopaatti (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja tutkinnon suorittaminen kestää neljä vuotta. Osteopaatti on kehon toiminnallisten häiriötilojen ja manuaalisen käsittelyn asiantuntija. Osteopaatti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Osteopaatti on itsenäinen ihmiskehon terveen toiminnan asiantuntija ja kehittäjä sosiaali- ja terveysalan moniasiantuntijaisessa tiimissä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Osteopaatti on kehon toiminnallisten häiriötilojen tutkimisen ja hoidon asiantuntija. Osteopaatti tarjoaa tehokasta ja turvallista manuaalista käsittelyä ja terveyttä edistävää ohjausta asiakkaan kehon toiminnallisiin ongelmiin ja/tai hyvinvointiin. Osteopaattinen käsittely perustuu syvälliseen anatomian ja fysiologian ymmärtämiseen sekä monipuolisten manuaalisten tekniikoiden osaamiseen. Osteopaatin työn tavoitteena on edistää ihmisen elämänlaatua ja hyvinvointia yhteistyössä asiakkaan ja muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Osteopaatti toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana esimerkiksi osana moniammatillista tiimiä, lääkäriasemilla, omalla vastaanotolla tai muissa asiantuntijatehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset ja arviointikriteerit ovat kuvattuna kurssisuunnitelmassa. Kurssin opettaja kertoo myös kurssien alussa suoritustavat sekä arviointikriteerit.

Opiskelija hyödyntää laajaa tietouttaan ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta asiakkaan haastattelussa, tutkimisessa ja manuaalisessa käsittelyssä. Opiskelija osaa tutkia selkärangan ja raajojen niveliä sekä näiden alueiden kudoksia. Opiskelija osaa tehdä ja hyödyntää erotusdiagnostisia testejä osteopaattisen hoitosuunnitelman suunnittelussa ja osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan lääkäriin. Opiskelija osaa viestiä arvostavasti ja ammatillisesti erilaisten asiakkaiden sekä terveydenhuollon kentällä. Yrittäjämäinen toiminta, vuorovaikutus- ja ohjaustaidot, eettinen osaaminen ja kehittämisosaaminen ovat keskeisiä opiskelijan osaamisalueita. Opiskelija tuntee osteopaatin toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja suositukset ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Opiskelija on suorittanut opetussuunnitelman mukaiset 240 opintopistettä hyväksytysti opinto-oikeutensa aikana.

Tutkinnon taso

Alempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto (AMK)

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten kansainvälisyysviikkoon opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina. Osa kurssien opetuskielestä voi olla englanti. Opiskelijavaihto on suunniteltu toteutuvan 5-6 lukukausilla.

Tutkinto-ohjelmalla on Erasmus-vaihtosopimus seuraavien korkeakoulujen kanssa
• IdHEO NANTES - Institut des Hautes Etudes Ostéopathique de Nantes, Ranska
• CEESO LYON - Centre Européen d'Enseignement Supérieur de l'Osteopathie, Ranska
• Escuela Superior de Saúde PORTO, Portugali

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan pääosin kokopäiväisenä lähiopetuksena. Opintoihin kuuluu käytännön lähiopetus, etäopetus ja käytännön harjoittelu.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Sandra Rinne
Puh. 040 159 1759
Sähköposti: sandra.rinne(at)metropolia.fi

Osteopatia
Tunnus
(SXF22S1)
Osteopatia
Tunnus
(SXF21S1)
Osteopatia
Tunnus
(SXF20S1)
Osteopatia
Tunnus
(SXF19S1)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 22.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristiina Kokkonen
 • Kaisa Hartikainen
 • Mirka Peththahandi
Vastuuhenkilö

Mirka Peththahandi

Opiskelijaryhmät
 • SXF21S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija haastattelee asiakasta ja kirjaa tiedot haastattelulomakkeeseen. Opiskelija osaa mitata verenpainetta ja suorittaa neurovaskulaarisen statuksen. Opiskelija osaa tutkia hengitystä ja rintakehän liikettä. Opiskelija tunnistaa yleisimmät turvotusalueet.

Sisätaudit: 1 op
Opiskelija tunnistaa keskeisten kansansairauksien oireet, ja osaa kuvailla niiden syyt, tutkimukset ja hoidot. Opiskelija osaa tulkita yleisimpiä laboratoriotuloksia.

Symptoms and signs: 1 op
Opiskelija osaa yhdistää aiemmin opitut lääketieteelliset aineet käytännön työtä palvelevaksi erotusdiagnostiseksi kokonaisuudeksi. Opiskelija kehittää potilaan yleistilan arviointitaitoja osana potilaan tutkimusta ja hoidon seurantaa. Opiskelija osaa tunnistaa vaaralliset ”red flag” –oireet ja ohjata potilaan jatkohoitoon.

Sisältö

- Anamneesin laatiminen ja potilastietojen kirjaaminen
- Verenpaineen mittaus ja ääreisverenkierron tutkiminen
- Dermatomit, myotomit, lihasvoimat ja syvät jänneheijasteet
- Tutkimusrutiinit
- Hengitysliikkeiden ja rintakehän tutkiminen
- Yleisimpien turvotusalueiden observaatio ja palpaatio
Kurssiin sisältyy 1 op harjoittelua.

Sisätaudit: 1 op
- Sydän ja verenkiertoelimistön sairaudet
- Hengityselimistön sairaudet
- Aineenvaihduntahäiriöt, diabetes, kilpirauhasen ja lisämunuaisen toimintahäiriöt
- Laboratoriotutkimukset

Symptoms and signs: 1 op
- Keskeisten kansansairauksien oireet, syyt, tutkimukset ja hoidot
- Laboratoriotulosten tulkinta
- Potilaan yleistilan tutkiminen
- Hengitys-, verenkierto-, imusolmuke-, sukuelin- ja suolisto-oireet joihin osteopaatin pitää reagoida
- Potilaan yleistilan seuraaminen hoitojakson aikana

Oppimateriaalit

opettajan luentomateriaali
kirjallisuutta
-Kuchera& Kuchera: Osteopathic Principles in Practice.
-Heikki Saha, Tapani Salonen, Timo Sane (toim.): Potilaan tutkiminen:

-Sosiaali- ja terveysministeriö 2012: Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas terveydenhuollolle.
-(toim.) Anthony G. Chila 2011: Foundations of Osteopathic Medicine. 3th edition. Lippincott Williams & Wilkins

Opetusmenetelmät

lähiopetus
Aktivoiva luento
Ohjatut harjoitukset
käytännön harjoittelut
pienryhmäkeskustelut
yhteistoiminnallinen oppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Käytännön tentti 7.12.2022
1. Uusinta 19.12.
2. Uusinta tarvittaessa sovitaan tammikuulle 2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op x 27h= 135h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti ja turvallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on palpaatiotaidoiltaan herkkä ja anatomisesti tarkka. Opiskelija analysoi keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija analysoi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii joustavasti ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on palpaatiotaidoiltaan herkkä, muuntautuva ja anatomisesti tarkka. Opiskelija analysoi ja soveltaa keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija analysoi ja soveltaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii vastuullisena ja proaktiivisena ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti, tehokkaasti, ennakoivasti ja turvallisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti ja turvallisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Anamneesin laatiminen: Kurssin arviointiin vaikuttaa aktiivinen osallistuminen, oppimistehtävät, Käytännön tentti

Esitietovaatimukset

Ensimmäisen lukuvuoden osaamistavoitteet, Ihmisen anatomia ja fysiologia-osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 20.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Timo Raatikainen
 • Heli Thomander
 • Mirka Peththahandi
Vastuuhenkilö

Mirka Peththahandi

Opiskelijaryhmät
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää jäsentyneen ja selkeän viestinnän merkityksen ammattitaidon ja
vuorovaikutuksen kannalta. Opiskelija hallitsee työelämän keskeiset kirjalliset ja suulliset
viestintätaidot sekä osaa viestiä oman alansa vuorovaikutustilanteissa vakuuttavasti suomen kielellä. Opiskelija osaa arvioida viestintätapojen ja -kanavien sekä erilaisten tekstilajien
tarkoituksenmukaisuutta erilaisissa tilanteissa ja osaa tehdä tähän liittyviä valintoja. Opiskelija
haluaa kehittää viestintä- ja tiedonhallintataitojaan ja kykyään osallistua aktiivisesti nykyaikaiseen viestintäympäristöön. Hän hallitsee ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän kannalta keskeiset tieto- ja viestintätekniikan tarjoamat menetelmät.

Sisältö

• Viestintä työyhteisöissä ja verkkoympäristöissä
• Kirjallinen raportointi ja tutkimusviestinnän periaatteet, lähteiden käyttäminen ja kriittinen arviointi
• Tavoitteellinen puhe-esitys
• Palautteen antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen
• Laitteet ja lähiverkko, tietoturva ja tietosuoja, sähköposti ja internet, verkko-opiskelu
• Tekstinkäsittely ja asiakirjoihin ja oppimistehtäviin liittyvät tekniset standardit
• Johdatus taulukkolaskentaan, grafiikkaohjelmistoihin ja kuvankäsittelyyn sekä www-julkaisemiseen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 3op asiantuntijaviestinnän opintoja ja 2op tietotekniikkaa

Ilmoittautumisaika

24.01.2023 - 10.02.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Leena Hannula
 • Aino Ezeonodo
Vastuuhenkilö

Aino Ezeonodo

Aika ja paikka

Verkko oppiminen ja itsenäinen oppiminen 20.2.2023-28.4.2023?
Intensiivi opinnot Metropoliassa 17.4 -21.4.2023
Huom! Intensiivi viikolla on myös yhteistä ohjelmaa vapaa-ajalla ERASMUS BIP ohjelman kustantamana.

Oppimateriaalit

Pollard Maria 2017: Evidence-Baced Care for Breastfeeding Mothers. Routledge. ISBN13: 131723099X, 9781317230991
Paper book or e-book
Materials provided in the Moodle platform and other materials provided by lecturers

Opetusmenetelmät

verkko-opetus
itsenäinen työskentely
seminaari
simulaatio oppiminen
kotitentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Simulaatio harjoittelut ja työelämän asiantuntijoiden luennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tarkempi aikataulu moodlessa.
Tehtävät tulee olla suorittettuna ennen intensiivi jaksoa (16.4.2023)

Kansainvälisyys

Yhteistyössä Metropolia University of Applied science, Tallinn Health Care College, Milano-Bicocca University , Artevelde University of Applied Sciences and FH Campus Wien.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h

Lisätietoja opiskelijoille

TALLENTEITA EI SAA JAKAA OPINTOJAKSON ULKOPUOLISILLE. Opintojakson julkisuutta on rajoitettu
(Ammattikorkeakoululaki 9 §).
Opintojaksolla käsitellään osallistujien henkilökohtaisia kokemuksia.

Opetustilanteen tallenteet
Tämä opetuksena toteutettava opintojakso
tallennetaan joustavaa opiskelua varten.

Mikäli et halua olla mukana tallenteella,
ilmoita tästä opettajalle opintojakson
ensimmäisellä opetuskerralla.

Opetustilanteiden tallenteet ovat
nähtävissä opintojakson ajan opintojakson
käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän
kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden
tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk
opintojakson päätyttyä.

TALLENTEITA EI SAA JAKAA. Opintojakson julkisuutta on rajoitettu
(Ammattikorkeakoululaki 9 §).
Opintojaksolla käsitellään osallistujien henkilökohtaisia kokemuksia.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta
henkilötietojen käsittelystä löytyy
Metropolian julkisilla verkkosivuilla
julkaistusta Metropolian opiskelija- ja
opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta
Tietosuojaseloste: Metropolian opiskelijaja opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

jatkuva arviointi

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristiina Kokkonen
 • Marita Saros
 • Mirka Peththahandi
Vastuuhenkilö

Sandra Rinne

Opiskelijaryhmät
 • SXF21S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija kuvailee ihmisen puolustusjärjestelmää, siihen vaikuttavia tekijöitä ja pohtii sen merkitystä osteopaatin työn eri osa-alueilla.

Mikrobiologia ja immunologia
Opiskelija osaa selittää mikrobienvastaisen lainsäädännön ja torjuntatyön organisoitumisen Suomessa. Hän tietää työssään esiintyvien yleisimpien infektiotautien syntymekanismin ja aiheuttajat erityisesti ihon, limakalvojen ja raajojen alueella. Hän kuvaa mikrobienvastaisen puolustusjärjestelmän toimintaa erityisesti solujen tasolla veressä ja imunesteessä. Hän tietää aiheuttajamikrobien tartuntateitä ja pystyy kuvaamaan yleisimpien infektiotautien taudinkuvaa ja oireita sekä tietää mikrobitartunnoilta suojautumisen perusteita ammatissaan. Opiskelija tulkitsee yleisimmät laboratoriotutkimukset.

Patofysiologia
Opiskelija osaa selittää tavallisimpien sairauksien syntyä, kehittymistä, ja sairauksiin liittyviä rakenteellisia muutoksia solu- ja kudostasolla. Opiskelija kuvailee paranemisen prosessia patofysiologian näkökulmasta.

Ihotaudit
Opiskelija tunnistaa tavallisimmat maassamme tavattavat ihotautioireet. Opiskelija tunnistaa mahdollista hoito- tai jatkotutkimustarvetta, ja osaa tarvittaessa lähettää eteenpäin oikealle sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilölle.

Reumataudit
Opiskelija tunnistaa reumatautien perusoireet ja reumatautien tutkimusmenetelmät. Opiskelija selittää autoimmuunihäiriöihin liittyvät keskeisimmät nivel- ja pehmytkudosmuutokset. Opiskelija hallitsee reumatautien hoitoperusteet ja ymmärtää laaja-alaisen kuntoutuksen merkityksen reumataudeissa.

Sisältö

Mikrobiologia ja immunologia:
Infektiotautien torjunnan lainsäädäntö ja organisoituminen Suomessa
Kliininen mikrobiologia tieteenalana ja sen merkitys osteopaatin työssä
Aseptiikka osteopaatin työssä
Infektioita aiheuttavien mikrobien endogeeniset ja eksogeeniset tartuntatiet
Virukset, sienet, hiivat ja bakteerit ja niiden merkitys osteopaatin työssä
Infektiotauti ja aiheuttajamikrobit, normaalifloora
Normaaliflooran häiriötilat ja niiden korjaaminen
Mikrobienvastaisen puolustusjärjestelmän toiminta veressä ja imunesteessä
Infektiot lapsilla, vanhuksilla ja perusterveillä
Luiden, lihasten ja nivelten infektiot, autoimmuunisairaudet
Ihon, limakalvojen ja raajojen infektiot
Hengitystieinfektiot
Infektioiden laboratoriodiagnostiikan tulokset ja niiden tulkinta
Vireystilan vaikutus immuunipuolustukseen, psykoneuroimmunologia
Kilpirauhasen merkitys kehon puolustusmekanismiin
Mikrobiomin merkitys ihmisen terveydelle
Epigenetiikka

Patofysiologia:
Patologisen prosessin perusmalli. Sairauksien keskeiset etiologiset tekijät. Sairauden kulku ja siihen vaikuttavat tekijät. Sairauteen liittyviä rakenteellisia muutoksia. Sairauteen liittyvät elimistön toiminnalliset häiriötilat. Sairauden paranemisen yleiset lainalaisuudet. Patologisten muutosten diagnosointi ja hoidon perusteet.

Ihotaudit:
Ihotautipotilaan tutkiminen. Kutina ja ekseemat. Urtikaria ja angioödeema. Ihon kasvaimet. Ihon bakteeri- ja virus- ja sienitaudit. Ammatti-ihotaudit. Säärihaavat. Lääkeaineihottumat.

Reumataudit:
Opiskelija ymmärtää autoimmuunihäiriöihin liittyvät keskeisimmät nivel- ja pehmytkudosmuutokset. Opiskelija tunnistaa reumatautien perusoireet ja reumatautien tutkimusmenetelmät. Opiskelija hallitsee reumatautien hoitoperusteet ja ymmärtää laaja-alaisen kuntoutuksen merkityksen reumataudeissa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija erittelee keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija erittelee oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija erittelee ja arvioi keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä tekee valintoja vertaillen vaihtoehtoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Esitietovaatimukset

Ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet, Osteopaattisen tutkimisen ja hoidon perusosaaminen

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristiina Kokkonen
 • Kaisa Hartikainen
Opiskelijaryhmät
 • SXF21S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija erottaa somaattisen dysfunktion oireet ja löydökset patologisista ja traumaattisista tiloista. Opiskelija ymmärtää patologisten ja traumaattisten tilojen asettamat rajoitukset osteopaattiselle hoidolle. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suorittaa ortopediset testit ja tietää niiden käyttöalueen ja luotettavuuden. Opiskelija tunnistaa neuraalikudosperäisen kivun ja ymmärtää neuraalikudosperäisen kivun asettamat rajoitukset osteopaattiselle hoidolle. Opiskelija osaa suorittaa neuraalikudoksen testit ja tietää niiden käyttöalueen ja luotettavuuden.
Ortopedia: 1 op: Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä perustiedot ortopedian ja traumatologian alueella hoidettavista yleisimmistä sairauksista/vammoista. Opiskelija osaa kuvailla ortopedisten sairauksien patofysiologiaa, sairauksien oireita, tutkimusmenetelmiä, operatiiviset hoitomenetelmät sekä kuntoutukseen.
Traumatologia: 1 op:Opiskelija tunnistaa ja kuvailee traumat, jotka eivät kuulu osteopaattisen hoidon piiriin. Opiskelija osaa selittää toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia tai välttämättömiä ennen osteopaattisen hoidon aloittamista. Opiskelija tunnistaa loukkaantumiset, jotka vaativat välitöntä tai kiireellistä hoitoa ja osaa laatia asianmukaisen saatteen traumatologista hoitoa tarvitsevalle potilaalle. Opiskelija osaa selittää traumatologian terapeuttiset menetelmät.

Sisältö

- Selkärangan yleisimmät patologiat ja vauriot: välilevyn ja nikaman vauriot ja degeneratiiviset muutokset
- Hypermobiliteetin, instabiliteetin ja nivelkapselivaurion oireet ja löydökset kehossa
- Raajojen yleisimpien kiputilojen aiheuttajat, oireet ja löydökset
- Raajojen nivelten kliininen tutkiminen, ortopediset testit ja erotusdiagnostiikka
- Neuraalikudokseen kohdistuvat testit

Ortopedia: 1 op:
- Murtumat ja murtumien hoito
- Nivel-, jänne- ja ligamenttivammojen patofysiologia, tutkimus sekä hoito.

Traumatologia: 1 op:
- Radiologiset tutkimukset, ultraäänitutkimukset, erikoislääkärin konsultaatio, yleisimmät lääkkeet, psykoterapeuttiset tekniikat, immobilisaatiotekniikat.

Aika ja paikka

Toteutuu 1. ja 2.periodin aikana.
Kaisan osuus Moodlessa ja lähitoteutuksena

Oppimateriaalit

Magee: Orthopedic Physical Assessment, 5th edition tai 6th edition
John Heick & Catherine C. Goodman & Rolando T. Lazaro: Differential Diagnosis for Physical Therapists 6th edition (myös vanhemmat painokset käyvät)

Opetusmenetelmät

lähiopetus
aktivoiva luento
ohjattu käytännön harjoittelu
pienryhmäkeskustelut
yhteistoiminnallinen oppiminen
oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teoria/käytännnön tentti 16.3.2023
1. uusinta 23.5.2023
2. uusinta 5.6.2023

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kaisan osuuden resurssit: 3 op = 3x27h=81h opiskelijan työtä
Opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä, joka tarkoittaa, että opiskelija harjoittelee tunnilla käytyjä asioita itsenäisesti ja esimerkkitapauksen kautta sekä valmistelee oppimistehtäviä tiimeissä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Käytännön opetuksessa läsnäolovelvoite on vähintään 80%, jotta voi osallistua käytännön tenttiin.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti ja turvallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on palpaatiotaidoiltaan herkkä ja anatomisesti tarkka. Opiskelija analysoi keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija analysoi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii joustavasti ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on palpaatiotaidoiltaan herkkä, muuntautuva ja anatomisesti tarkka. Opiskelija analysoi ja soveltaa keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija analysoi ja soveltaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii vastuullisena ja proaktiivisena ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti, tehokkaasti, ennakoivasti ja turvallisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti ja turvallisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Käytännön Tentti, 50 % läpäisy, numeerinen arvio¨
Teoriatentti, 50% läpäisy, numeerinen arvio
Oppimistehtävät, arviointi hyväksytty/täydennettävä

Esitietovaatimukset

Selän ja rintakehän toiminnallinen anatomia osteopatiassa, Osteopaattinen tutkiminen ja hoitoosaaminen, Anamneesin laatimis- ja perustutkimisosaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 20.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jouni Arffman
 • Pirkko-Leena Kuosa
Vastuuhenkilö

Pirkko-Leena Kuosa

Opiskelijaryhmät
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää epiteeli- ja tukikudosten sijainnin ja ominaisuudet. Hän osaa kuvata tuki- ja liikuntaelimistön rakennetta ja toimintaa käyttämällä vierasperäisiä ammatillisia termejä ja käsitteitä. Hän osaa selittää luuston yksityiskohtaisen rakenteen sekä hartian ja yläraajan nivelten rakenteen ja toiminnan. Opiskelija osaa kuvata ihon kerroksellisen rakenteen ja kerrosten tehtävät. Hän osaa selittää elimistön keskeisimpien biologisten prosessien taustalla vaikuttavia kemiallisia ja biokemiallisia tekijöitä. Hän osaa kuvata biomolekyylien merkitystä solujen rakenteessa ja aineenvaihdunnassa.

Sisältö

Epiteeli- ja tukikudokset
Iho
Luusto
Hartian ja yläraajan nivelet
Tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvät ammatilliset käsitteet ja termit

Kemian ja biokemian perusteet 1 op:
Solukalvon rakenne ja merkitys
Biomolekyylien eli proteiinien, hiilihydraattien, lipidien ja nukleiinihappojen rakenteen pääpiirteet
Biomolekyylien keskeisimmät tehtävät elimistön rakenteissa ja aineenvaihdunnassa
Vesi liuottimena
Diffuusio ja osmoosi

Oppimateriaalit

1) Ross, L.M. & Lamperti, E.D. (toim.) THIEME Atlas of anatomy. General anatomy and musculoskeletal system. Latin nomenclature. Thieme.
2) Schuenke, M. et al.: THIEME Atlas of anatmomy. Head, neck and neuroanatomy.
(Tai joku muu sopiva tuki- ja liikuntaelimistön atlas/atlassarja, jossa on ääreishermosto mukana, esim Netter tai Sobotta).
(Mm. Thiemen atlakset on edullista ostaa opiskelijahintaan ryhmätilauksena lukukauden alussa.)
3) Sand, O. ym.: Ihminen. Fysiologia ja anatomia. WSOYpro (Voi lainata; ei tarvita koko aikaa)
4) Luentomateriaali
5) Omalle laitteelle kannattaa ladata Metropolian kirjaston lisenssillä Visible body -oppimisalusta.
6) VK-kustannuksen uusi kirjapari hyvä oheismateriaali ja apuna palpaation itsenäisessä opiskelussa:
Biel, A. 2019 (suomennos 2022): Reittiopas ihmiskehoon. Käytännön opas lihasten, luiden ja muiden rakenteiden löytämiseen ja paikantamiseen. VK-kustannus.
Ja edellä mainittuun työkirja: Biel, A. 2019 (suomennos 2022): Reittiopas ihmiskehoon. Oppimista tukeva käytännöllinen tehtävä- ja työkirja. VK-kustannus

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 1) 29.9.2022 (Jouni)
Tentti 2) 12.10.2022 (Pirkko-Leena)
Tentti 3) Biokemian perusteet 21.11.2022 (Pirkko-Leena)

Uusinnat:

SU2022010 (15.11.2022) (ilmoittautumisaika 8.10-27.10.2022) JOUNIN TENTIN 1. UUSINTA

SU202211 (12.12.2022) (ilmoittautumisaika 30.10.-22.11.2022) PIRKKO-LEENAN ANATOMIAN TENTIN 1. UUSINTA

SU202301 (23.1.2023) (ilmoittautumisaika 18.12.2022-6.1.2023) KAIKKIEN TENTTIEN 2. UUSINTA. Huomaa ilmoittautua oikeaan kokeeseen, joko Jounin tai Pirkko-Leenan!

Vain yllä mainituissa uusinnoissa voi suorittaa hylätyt/puuttuvat tentit. Puuttuvaa koetta saa yrittää uusia kaksi kertaa. Jos noissa määrätyissä uusinnoissa ei saa suoritustaan valmiiksi, opiskelija siirtyy suorittamaan puuttuvat osat seuraavan ryhmän opintojaksototeutuksessa.

Jos haluaa korottaa arvosanaa, kaikki jakson anatomian osatentit on tentittävä samassa uusinnassa kerrallaan, eli SU202301:ssä. Korotusta saa yrittää tutkintosäännön mukaan vain kerran. Eli korottaessasi huomaa ilmoittautua sekä Jounin että Pirkko-Leenan tenttiin, jolloin saat kaikkien osien kysymykset.

Uusintojen ilmoittautumisohjeet ja aikataulut OMAsta:
https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas/opinnot/tentit#sosiaali-%20ja%20terveysala

Jos sivu ei kopioituna aukea, etsi OMAsta:
Pakki/opiskelijanopas/opinnot/tentit/sosiaali- ja terveysala);
e-Hops:in kautta ilmoittautuminen on helpointa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityisen tuen päätökset: mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen opettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op
1 op = 27 h opiskelijan työtä = 10 h kontaktiopetusta, 17 h itsenäistä työtä

Sisällön jaksotus

1) Tuki- ja liikuntaelimistön johdanto, yläraajan luut ja nivelet (tentissä 2)

2) Selkäranka, alaraajan luut, pääkallo (tentissä 1)

3) Biokemian perusteet (tenissä 3)

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijäoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50 % kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 70 % kysytystä.
Opiskelija käyttää asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata anatomiset rakenteet ja löytää rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 90 % kysytystä.
Opiskelija käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä esimerkiksi essee-kysymyksiin vastatessaan.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja osaa selittää niiden toimintaa analysoimalla rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50 % kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerisesti arvioitavat tentit.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 20.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jouni Arffman
 • Mirka Peththahandi
Vastuuhenkilö

Mirka Peththahandi

Opiskelijaryhmät
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä ammatillisin termein hartian ja yläraajan lihakset, tärkeimmät hermot ja verisuonet. Hän osaa selittää hartian ja yläraajan lihasten toiminnan nivelten liikkeissä. Opiskelija osaa selittää hermoimpulssin, hermo-lihasliitoksen toiminnan sekä poikkijuovaisen lihaksen supistusmekanismin.

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija osaa tunnustella eri kudostyyppejä kehosta. Opiskelija osaa tunnustella ylä- ja alaraajojen pulssit. Opiskelija yhdistää anatomisen tiedon palpaatioon. Opiskelija paikallistaa lihakset lihasaktivaatiota hyödyntäen ja osaa arvioida kyseisten lihasten tonusta.

Sisältö

Hartian ja yläraajan lihakset
Hartian ja yläraajan hermot ja verisuonet
Hermoimpulssi
Hermolihasliitos ja poikkijuovaisen lihaksen supistusmekanismi
Ammatillinen terminologia
Palpaatio:
Kehon luiset maamerkit
Kudostyypit
Iho ja faskia
Pulssit
Hartiarenkaan ja yläraajan lihasten palpaatio
Opintojaksoon sisältyy 3 op harjoittelua

Oppimateriaalit

Materiaalit

- Opettajan laatima materiaali
- Opettajan skannaama materiaali

Kirjallisuus

- THIEME Atlas of anatomy 2006. General anatomy and musculoskeletal system. Latin nomenclature. Thieme. Stuttgart, New York.
- Sand, O. ym: Ihminen. Fysiologia ja anatomia. WSOYpro

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityisen tuen päätökset: mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen opettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä = 10 h kontaktiopetusta, 17 h itsenäistä työtä

Sisällön jaksotus

Anatomia:

Hartian ja yläraajan lihakset
Hartian ja yläraajan hermot ja verisuonet
Hermoimpulssi
Hermolihasliitos ja poikkijuovaisen lihaksen supistusmekanismi
Ammatillinen terminologia

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijäoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50 % kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 70 % kysytystä.
Opiskelija käyttää asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata anatomiset rakenteet ja löytää rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 90 % kysytystä.
Opiskelija käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä esimerkiksi essee-kysymyksiin vastatessaan.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja osaa selittää niiden toimintaa analysoimalla rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50 % kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palpaatio: Käytännön tentti luisista maamerkeistä
käytännön tentti 23.11.
1. uusintatentti 12.12.
2.uusintatentti 19.12

Anatomia: numeerisesti arvioitava tentti.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 13.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pirkko-Leena Kuosa
Vastuuhenkilö

Pirkko-Leena Kuosa

Opiskelijaryhmät
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää vartalon ja kaulan nivelten rakenteen ja toiminnan. Opiskelija tunnistaa ja nimeää vartalon ja kaulan lihakset, osaa kuvata niiden toiminnan sekä osaa selittää lihasten hermotuksen perusteet. Opiskelija osaa selittää purentaelimen rakenteen ja toiminnan. Hän osaa luokitella eri ilmelihakset tyypeittäin. Opiskelija osaa nimetä pään alueen lihasten hermot. Hän käyttää ammatillista terminologiaa.

Sisältö

Vartalon nivelet
Kaulan nivelet
Syvät selkä- ja niskalihakset
Kaulan lihakset
Vatsalihakset
Hengityslihakset
Lantionpohjan lihakset
Leukanivel
Purentalihakset ja ilmelihakset
Lihasten hermotuksen perusteet
Ammatillinen terminologia

Oppimateriaalit

1) Ross, L.M. & Lamperti, E.D. (toim.) THIEME Atlas of anatomy. General anatomy and musculoskeletal system. Latin nomenclature. Thieme.
2) Schuenke, M. et al.: THIEME Atlas of anatmomy. Head, neck and neuroanatomy.
(Tai joku muu sopiva tuki- ja liikuntaelimistön atlas/atlassarja, jossa on ääreishermosto mukana, esim Netter tai Sobotta).
3) Esim. Visible body

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit:
Osakoe 1: 1.3.2023
Osakoe 2: 5.4.2023

Uusinnat
SU202306: 6.6. klo 16.30-20.00. Ilmoittautumisaika 26.4.-15.5.2023
SU202308: Syksyn 2. yleinen uusintatentti

Vain yllä mainituissa uusinnoissa voi suorittaa hylätyt/puuttuvat tentit. Puuttuvaa koetta saa yrittää uusia kaksi kertaa. Jos noissa määrätyissä uusinnoissa ei saa suoritustaan valmiiksi, opiskelija siirtyy suorittamaan puuttuvat osat seuraavan ryhmän opintojaksototeutuksessa.

Jos haluaa korottaa arvosanaa, kaikki jakson anatomian osatentit on tentittävä samassa uusinnassa kerrallaan, eli SU202301:ssä. Korotusta saa yrittää tutkintosäännön mukaan vain kerran. Eli korottaessasi huomaa ilmoittautua sekä Jounin että Pirkko-Leenan tenttiin, jolloin saat kaikkien osien kysymykset.

Uusintojen ilmoittautumisohjeet ja aikataulut OMAsta:

https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas/opinnot/tentit#sosiaali-%20ja%20terveysala

Jos sivu ei kopioituna aukea, etsi OMAsta:
Opiskelijanopas/opinnot/tentit/sosiaali- ja terveysala

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityisen tuen päätökset: mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen opettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op
1 op = 27 h opiskelijan työtä = 10 h kontaktiopetusta + 17 h itsenäistä työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijäoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50 % kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 70 % kysytystä.
Opiskelija käyttää asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata anatomiset rakenteet ja löytää rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 90 % kysytystä.
Opiskelija käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä esimerkiksi essee-kysymyksiin vastatessaan.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja osaa selittää niiden toimintaa analysoimalla rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50 % kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

2 tenttiä

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 27.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jouni Arffman
 • Anne Lipasti
Vastuuhenkilö

Jouni Arffman

Opiskelijaryhmät
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää alaraajan nivelten rakenteen ja toiminnan. Opiskelija tunnistaa ja nimeää alaraajan lihakset, tärkeimmät hermot ja verisuonet. Hän osaa selittää alaraajan lihasten toiminnan nivelten liikkeissä. Hän käyttää ammatillista terminologiaa.

Ruotsi 3 op
Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/2003 8§) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.
Opiskelija osaa viestiä oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.
Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaan hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti.
Opintojen aikana opiskelijalle syntyy myönteinen ja realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan sekä kyky ja motivaatio kehittää kieli- ja viestintätaitojaan.

Sisältö

Anatomia 2 op:
Alaraajan nivelet
Alaraajan lihakset
Alaraajan hermot ja verisuonet
Ammatillinen terminologia

Ruotsi 3 op
Sisältöinä on seuraaviin aihekokonaisuuksiin liittyviä, kullekin opiskelualalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
- Kieli- ja viestintätaidon itsearvionti ja oppimisstrategioiden kehittäminen
- Koulutus ja ura
- Alan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Ammattialan tekstit ja ammattiterminologian kartuttaminen ja aktivoiminen
- Ammattialan keskeiset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Oppimateriaalit

Anatomian oppimateriaalit:

- Opettajan laatima materiaali
- Opettajan skannaama materiaali
- Ross, L.M. & Lamperti, E.D. (toim.) THIEME Atlas of anatomy. General anatomy and musculoskeletal system. Latin nomenclature. Thieme.

Anatomian suositeltava kirjallisuus:

- Omalle laitteelle kannattaa ladata Metropolian kirjaston lisenssillä Visible body-oppimisalusta.
- VK-kustannuksen uusi kirjapari hyvä oheismateriaali ja apuna palpaation itsenäisessä opiskelussa:
- Biel, A. 2019 (suomennos 2022): Reittiopas ihmiskehoon. Käytännön opas lihasten, luiden ja muiden rakenteiden löytämiseen ja paikantamiseen. VK-kustannus.
- Edellä mainittuun työkirja: Biel, A. 2019 (suomennos 2022): Reittiopas ihmiskehoon. Oppimista tukeva käytännöllinen tehtävä- ja työkirja. VK-kustannus

Opetusmenetelmät

Anatomia:

Luennot, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Anatomian tentti:
5.5.2023

Uusinnat:
SU202306 (6.6.2023) ja
SU20____ (_._.____)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityisen tuen päätökset: mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen opettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä = 10 h kontaktiopetusta, 17 h itsenäistä työtä

Sisällön jaksotus

Anatomia:

Lantion nivelet
Lonkkanivel
Polvinivel
Säären nivelet
Nilkan ja ja jalkaterän nivelet
Lonkan lihakset
Reiden lihakset
Säären ja jalkaterän lihakset

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijäoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50 % kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.

Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 70 % kysytystä.
Opiskelija käyttää asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata anatomiset rakenteet ja löytää rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 90 % kysytystä.
Opiskelija käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä esimerkiksi essee-kysymyksiin vastatessaan.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja osaa selittää niiden toimintaa analysoimalla rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50% kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.
Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Anatomia:

Numeerisesti arvioitava tentti.

Esitietovaatimukset

Ihmisen anatomia 1-2:n anatomian teoriaopintojen osaamistavoitteet saavutettu.
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka -opintojakson osaamistavoitteet saavutettu.

Toisen kotimaisen kielen (ruotsin) ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B1.1.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 20.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Laura Lee Kamppila
 • Mirka Peththahandi
 • Anu Jokinen
Vastuuhenkilö

Mirka Peththahandi

Opiskelijaryhmät
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Ihmislähtöinen työtapa osteopaatin työssä 3 op
Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työotteella. Opiskelija tunnistaa ihmislähtöisen työotteen ja toimii dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija havainnoi asiakkaan kehon pystyasentoa, harjaantuu terveyslähtöisessä kommunikoinnissa ja kirjaa observaation avulla saatuja löydöksiä. Opiskelija yhdistää anatomisen tiedon palpaatioon. Opiskelija paikallistaa hartiarenkaan ja yläraajan lihakset lihasaktivaatiota hyödyntäen ja osaa arvioida kyseisten lihasten tonusta. Opiskelija käyttää ammatillista terminologiaa, on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija käyttää ergonomiatietoa asiakastyöskentelyssä.

Harjoitteluun tutustuminen 1 op
Opiskelija ymmärtää osteopaattisen kliinisen prosessin kokonaisuuden sekä opiskelija- että asiakasnäkökulmasta. Opiskelija observoi opiskelijakollegoidensa asiakastyöskentelyä pienryhmissä. Opiskelija osoittaa kykyä tiimityöskentelyyn kliinisessä ympäristössä.

Psykologian perusteet ja terapeuttiset perusvalmiudet 1 op
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa määritellä psyykkisiä ilmiöitä ja ottaa huomioon terapeuttisen työskentelytavan perusperiaatteita. Hän tunnistaa oman persoonansa vaikutuksen vuorovaikutustilanteissa. Hän kykenee motivoivaan haastatteluun ja vuorovaikutukseen. Opiskelija kykenee eettiseen pohdintaan asiakastilanteissa. Hän oppii tunnistamaan oman ammattitaitonsa ja jaksamisensa rajat.

Sisältö

Ihmislähtöinen työtapa
Asiakkaan kohtaaminen ja observointi
Pystyasennon observointi
Terveyslähtöinen kohtaaminen ja vuorovaikutus
Yläraajojen ja hartiarenkaan lihasten palpaatio
Ergonomia

Psykologian perusteet ja terapeuttiset perusvalmiudet 1 op
Oma persoona auttamistyössä
Motivoiva haastattelu sekä vuorovaikutus
Psyykkiset ilmiöt, perusperiaatteet, eettiset kysymykset ja oma jaksaminen terapeuttisessa vuorovaikutuksessa

Harjoitteluun tutustuminen 1 op
HyMy-kylän toimintaan tutustuminen
Vanhemman osteopaattiopiskelijan toiminnan observointi
Tutustumiskäynti asiakkaana
Vaitiolovelvollisuus, eettisyys, kollegiaalisuus, tietosuoja, käyttäytymissäännöt ja hygienia
Muiden ammattiryhmien työhön tutustuminen
Osteopatiapalvelujen CEN-standardi

Oppimateriaalit

Osatoteutusten opettajat antavat tarkemmat tiedot ensimmäisellä kerralla.

Opetusmenetelmät

teorialuennot, käytännön harjoittelu, tehtäväohjattu opetus
Moodle työtila

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitteluun tutustuminen HyMy-kylässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osatoteutusten opettajat antavat tarkemmat tiedot ensimmäisellä kerralla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op x 27h= 135h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti ja turvallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on palpaatiotaidoiltaan herkkä ja anatomisesti tarkka. Opiskelija analysoi keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija analysoi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii joustavasti ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on palpaatiotaidoiltaan herkkä, muuntautuva ja anatomisesti tarkka. Opiskelija analysoi ja soveltaa keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija analysoi ja soveltaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii vastuullisena ja proaktiivisena ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti, tehokkaasti, ennakoivasti ja turvallisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti ja turvallisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija on suorittanut eri osatoteutusten tehtävät hyväksytysti määräajan sisällä.
Aktiivinen osallistuminen tunneilla.

Esitietovaatimukset

Oppimisen ja opiskelun valmiudet, Ihmisen anatomian perusosaaminen, Asiantuntijaviestintäosaaminen

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anou Londesborough
 • Eeva Tawast
 • Sanna-Mari Manninen
 • Leena Suojanen
 • Sandra Rinne
 • Jonna Heimonen
Vastuuhenkilö

Sandra Rinne

Opiskelijaryhmät
 • SXF20S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Embryologia:
Opiskelija osaa kuvata embryologian keskeiset tapahtumat organogeneesivaiheen loppuun. Hän osaa selittää elimistön kehityksen tapahtumat ja periaatteet.
Lapsen fyysinen kehitys:
Opiskelija pystyy fysiologisen kehitystietämyksen perusteella näkemään toiminnallisia yhteyksiä ja niiden vaikutusta kehoon. Opiskelija osaa soveltaa tätä tietoa itsenäisesti hoitokäytäntöönsä.
Obstetriikka ja gynekologia:
Opiskelija tuntee lantion alueen rakenteen ja toiminnan poikkeavuudet ja toiminnalliset häiriöt. Opiskelija tunnistaa ja määrittelee kuukautiskiertoon, naistentauteihin, raskauteen, synnytykseen ja vaihdevuosiin liittyvät keskeisimmät häiriöt sekä niiden hoitokäytäntöjä. Opiskelija tunnistaa gynekologisen tuntemuksen perusteella toiminnallisia yhteyksiä ja pystyy soveltamaan tätä tietoa itsenäisesti omaan hoitokäytäntöönsä. Opiskelija tunnistaa raskauden ja synnytyksen tuomat muutokset ja niiden vaikutukset kehoon.
Gerontologia ja geriatria:
Opiskelija tuntee ihmisen vanhenemiseen liittyvät muutokset elimistössä, tunnistaa keskeiset sairaudet ja osaa kuvailla niiden ennaltaehkäisyä ja hoitomahdollisuuksia.
Kehityspsykologia:
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää ihmisen kehityksen kokonaisvaltaisena yksilöllisenä prosessina sekä osa-alueittain, tunnistaa ihmisen eri elämänvaiheet, kehitystehtävät ja mahdolliset kehitykselliset kriisit. Hän osaa arvioida kriisien tai poikkeavan kehityksen merkityksen asiakkaan kokonaistilanteessa erilaisten psykologisten ihmiskuvien kautta.

Sisältö

Embryologia:
Hedelmöitys, blastokystin muodostuminen, gastrulaatio, alkiolevyn muodostuminen, neurulaatio ja organogeneesi. Solujen välisen vuorovaikutuksen merkitys kehityksen ohjaajana. Selkärangan ja ääreishermoston jaokkeisuus. Luuston, lihaksiston ja sidekudoskalvojen (faskia) ja ruumiinontelon rakenteiden kehityksen pääpiirteet. Sikiön kehitys.
Lapsen fyysinen kehitys:
Lapsen kehitysvaiheet, toiminnalliset yhteydet ja häiriöt.
Obstetriikka ja gynekologia:
Lantion alueen rakenteen ja toiminnan poikkeavuudet, toiminnalliset häiriöt ja niiden vaikutus elimistöön. Raskauden ja synnytyksen fysiologiset näkökulmat, sekä prosessin häiriöt ja komplikaatiot. Yleiset gynekologiset vaivat, tutkimukset ja leikkaukset. Naisen kehon hormonaalinen elinkaari. Raskaus ja siihen liittyvät terveydelliset haasteet (Hepatoosi. Astma. Sydänsairaudet. Reuma. Epilepsia. Toksemia. Diabetes). Synnytys, kipujen lievitys ja operatiiviset synnytykset. Verenvuodot ja traumat synnytyksessä ja lapsivuodeaikana.
Gerontologia ja geriatria:
Gerontologia ja geriatria tieteenaloina. Vanhenemisteoriat. Ikääntymismuutokset eri elinjärjestelmissä. Keskeiset vanhuusiän sairaudet ja niiden hoito.
Kehityspsykologia
Holistinen näkemys ihmisen kehityksestä ja toiminnasta, kehitystehtäväteoriat. Psyykkisen kehityksen eri osa-alueet: tunne-elämän, kognitiivinen, psykososiaalinen, psykomotorinen jne. kehitys. Perusasioita temperamentista, kiintymyssuhteista sekä kehityksellisistä kriiseistä. Psykologiset ihmiskuvat: psykodynaaminen, kognitiivinen, humanistinen, kiintymyssuhdeteoreettinen, neuropsykologinen, systeemiteoreettinen ja integroiva näkemys.

Aika ja paikka

Aika ja paikka kirjoitusohje tähän.

Embryologia - Leena Suojanen

1.2.
8.2.

Kehityspsykologian monimuoto-opetus/ Eeva Tawast, lähikerrat 12.4. ja 10.5.2023

Oppimateriaalit

Luentomateriaali
Oheiskirjallisuus:
-Sariola, H. ym. Solusta yksilöksi - kehitysbiologia. Duodecim.
-Niemi, M. & Väänänen, K. Ihmisyksilön kehitysbiologia. Duodecim.

Opetusmenetelmät

EMBRYOLOGIA: luennot, itsenäinen opiskelu annetun verkkomateriaalin pohjalta

Kehityspsykologian monimuoto-opetus/ Eeva Tawast

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Embryologian verkkotentit:
1. verkkotentti saatavilla aikavälillä 20.1.-22.1.2023
2. verkkotentti saatavilla aikavälillä 27.1.-29.1.2023
3. verkkotentti saatavilla aikavälillä 10.2.-12.2.2023

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksototeutuksen valinnaiset suoritustavat kirjoitusohje tähän.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Embryologia 40h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Erityisen tuen päätökset: Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija erittelee keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija erittelee oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija erittelee ja arvioi keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä tekee valintoja vertaillen vaihtoehtoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Embryologia: verkkotenttien hyväksytty suoritus 60% kokonaispistemäärästä.

Esitietovaatimukset

Ihmisen anatomia 1-4, Sisäelinten anatomia ja fysiologia

Ilmoittautumisaika

13.12.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 09.03.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Teija Rautiola
 • Jenna Kukkonen
 • Anna Eskola
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola
Opiskelijaryhmät
 • SXF19S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä tutkintoalansa osaamista alueellisessa valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisten asiantuntijoiden yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa.
- käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Projekti- ja innovaatiotyöskentely: ideointi, suunnittelu, toteutus, arviointi, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen ja markkinointi.
Yhteistyötaidot, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovatiiviset työmenetelmät.
Yhteisöllisen kehittämisosaamisen alueet: kehittämisen prosessit, kehittämisen koordinointi ja hallinta, kehittämismallien uudistaminen.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
23.1. - 9.3.2023
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua). 23.1.2023
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

23.1. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
23.1. - 9.3.2023 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
8.3.2023 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
9.3.2023 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteet. Opiskelija tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentely -osaamistaan. Opiskelija käyttää yhteistyö- ja viestintäosaamistaan ja hyödyntää niitä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija on mukana kehittämässä toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
Opiskelija käyttää tarkoituksenmukaisesti yhteistyö- ja viestintäosaamistaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija luo yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa
Opiskelija hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan ja tuo sen moniasiantuntijuuteen perustuvaan toimintaan.
Opiskelija kehittää toimijoiden kanssa käytännöllisiä ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa ansiokkaasti projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä. Opiskelija analysoi ja kehittää monipuolisesti yhteistyö- ja viestintäosaamistaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.
Opiskelija osaa tulkita yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja rakentaa sitä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija analysoi ja kehittää asiantuntijaosaamistaan ja tuo sen moniasiantuntijuuteen perustuvaan toimintaan. Opiskelija kehittää muiden toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteet. Opiskelija tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentely -osaamistaan. Opiskelija käyttää yhteistyö- ja viestintäosaamistaan ja hyödyntää niitä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija on mukana kehittämässä toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten ratkaisuiden syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Valtonen
 • Annariika Anundi
 • Kaarina Pirilä
 • Pekka Paalasmaa
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Kaarina Pirilä

Opiskelijaryhmät
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXD20S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXF20S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustellusti arvioida ja valita tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja ja menetelmiä oman koulutusalansa työn ja työyhteisön kehittämisessä. Hän tunnistaa omalla alallaan käytettyjen keskeisten menetelmien ja palvelumuotoilun lähtökohdat ja käsitteet. Opiskelija osaa kerätä tarkoituksenmukaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan aineistoa, ja hänellä on perusvalmiudet aineiston käsittelemiseen ja analysointiin, argumentoitiin sekä tulosten raportointiin.

Sisältö

• Oman alan keskeiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät (mm. arviointitutkimus, toimintatutkimus, tuotekehitys ja tutkimukselliset lähestymistavat, laadullinen ja määrällinen tutkimus)
• Aineiston hankinta ja käsittely
• Tulosten raportointi, esittäminen ja hyödyntäminen

Oppimateriaalit

Moodlessa osoitetaan materiaali, sisältää myös etukäteen nauhoitettuja verkkoluentoja.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, ei sisällä lähiopetusta, eikä yhdessä tehtäviä osia.
Verkkoalustana Moodle. Moodle aukeaa 01.09.22. Kirjautumistiedot ilmoittautuneille Oman työtilassa.
Kaikki tehtävät ja tentti suoritettava 10.12.22. mennessä, jolloin Moodle sulkeutuu.

Vastuuopettaja Kaarina Pirilä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti, joka tehdään Moodlessa. Mahdollisuus uusia 2 kertaa kolmen päivän välein Moodlessa. Arvioidaan hyväksytty/hylätty. Tentti mahdollisine uusintoineen suoritettava 10.12. mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opiskelijan resurssi 5 x 27h

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluu annettuihin materiaaleihin aktiivinen tutustuminen, verkkoluentojen kuuntelua ja tehtävien tekemistä sekä verkkotentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Mukava verkkokurssi, tulkaahan mukaan!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- Perustella tietolähteiden käytön
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- Toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- Toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- Toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla.
Verkkotentti, josta saatava 50% oikein, hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Lassi Karhunen
 • Kaisa Hartikainen
 • Mirka Peththahandi
Vastuuhenkilö

Mirka Peththahandi

Opiskelijaryhmät
 • SXF21S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Osteopaattiopiskelija työskentelee opetusyksikössä harjoitteluohjaajien ohjauksessa harjoitellen asiakasvastaanottotoimintaa vertaisopiskelijoiden kanssa. Opiskelija hallitsee vastaanottotoimintaan liittyvän lainsäädännön ja ohjeet. Opiskelija toimii pienryhmässä, ottaen vastuuta omasta ja ryhmän oppimisesta. Opiskelija observoi ja arvioi vertaisopiskelijoiden työskentelyä. Opiskelija tutustuu ammattiinsa verkostoituen työelämänedustajan kanssa. Opiskelija toimii opetusyksikön asiakaspalvelussa. Opiskelija osallistuu osteopaatin työn laadunhallinnan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinointia ja asiakastapahtumia. Opiskelija toimii yrittäjämäisesti työyhteisön jäsenenä, arvioiden omaa ja vertaisopiskelijoidensa kehittymistä. Osaa koostaa ja kirjata potilasasiakirjat, jatkokäynnit ja väliarvion ammattikielellä selkeästi.

Sisältö

Asiakkaan haastattelu ja osteopaattinen tutkiminen. Opiskelijakollegojen observointi ja pienryhmätyöskentely. Osteopaattien työskentelyä ohjaava lainsäädäntö ja ohjeet. Harjoittelun käsikirja. Biopsykosiaalinen työote. Vaitiolovelvollisuus, eettisyys, kollegiaalisuus, tietosuoja, käyttäytymissäännöt ja hygienia. Osteopatiapalvelujen CEN-standardi. Asiakaspalvelu. Kirjaaminen. Markkinointi. Osteopaatin toiminnan ja asiakastilanteiden seuraaminen. Yhteistyötaidot. Moniammatillinen yhteistyö. Itse- ja vertaisarviointi.

Aika ja paikka

HyMy-kylän oppimisympäristössä ohjattua harjoittelua vertaisopiskelijoiden pienryhmissä, tarkemmat päivät lukujärjestyksessä.

Oppimateriaalit

Osteopatian tutkinnon Harjoittelun käsikirja,
TEAMS HyMy-kylän tiimi /Osteopaatit kanavan tiedostossa.

Opiskelija hyödyntää opetussuunnitelmassa toteutettujen aiepien kurssien opintoja: mm. anatomian, fysiologian, toiminninnallisen anatomian, patofysiologian ym.

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu
Pienryhmätyöskentely
Observointi
Moodle oppimisympäristö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu HyMy-kylän moniammatillisessa oppimisympäristössä

Muu kauden aikana tapahtuva työelämäyhteistyö ja tapahtumat.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson orientaatiossa kerrotaan tarkemmin tehtävistä ja alkutentistä.

Kansainvälisyys

Kevään kv-viikko tai kv-päivät ja kansainväliset vaihto-opiskelijat mahdollisesti tutustumassa HyMy-kylään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op x 27h= 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

1.-2 periodi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiantuntevasti ja erinomaisella työotteella
Geneeriset työelämätaidot
Opiskelija on omaksunut eettiset ohjeet luontevaksi osaksi toimintaansa. Opiskelijalla on avoin, arvostava, ennakkoluuloton ja oma-aloitteinen asenne työskentelyyn. Opiskelija omaa yhteisöllisen, osallistuvan ja kehittävän asenteen ja on aktiivinen yhteisön toimija. Hän omaa monipuoliset vuorovaikutustaidot ja pystyy asiantuntevaan sekä empaattiseen keskusteluun erilaisten ihmisten kanssa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti tiedon jakamiseen. Opiskelija toimii luotettavasti, laadukkaasti, itsenäisesti ja oma-aloitteisesti ryhmän edun mukaisesti. Opiskelija kykenee laadukkaaseen itsereflektioon ja pystyy muokkaamaan toimintaansa sen mukaisesti.
Anamneesitaidot ja kliininen päättely
Selvittää asiakkaan esitiedot, sairaushistorian ja asiakkaan tavoitteet. Tiivistää asiakastapausta selkeästi harjoitteluohjaajalle. Tunnistaa mahdollisia punaisia lippuja ja osteopaattisen hoidon vasta-aiheita. Harjoittelee osteopaattisen erotusdiagnoosin tekemistä.
Käytännön taidot
Suorittaa asiakkaan perustutkimisen. Käyttää hoidossa osteopaattisia manuaalisia tekniikoita ja lähestymistapoja asianmukaisesti, turvallisesti ja tehokkaasti.
Osteopaattinen ajattelu ja toiminta
Keskustelee itsenäisesti päätöksistään yhdistäen laajaa anatomian ja fysiologian tietoaan sekä tunnistaa osteopaattisia periaatteita toiminnassaan.
Ammatillisuus
Tutustuu asiakaspalvelutoimintaan. Osoittaa työssään erinomaista työergonomiaa ja laadukasta asiakkaan käsittelytaitoa. On erittäin tarkka ajankäytön suhteen. On toiminnassaan huolellinen, siisti ja hygieeninen. Osaa koostaa ja kirjata potilasasiakirjat, jatkokäynnit ja väliarvion ammattikielellä selkeästi. Hankkii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti asiakastapaukseen liittyvää laaja-alaista tietoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tapaukseen sopien ja itsenäisesti
Geneeriset työelämätaidot
Opiskelija on omaksunut eettiset ohjeet merkittäväksi osaksi toimintaansa. Opiskelijalla on avoin, arvostava ja oma-aloitteinen asenne työskentelyyn. Opiskelija omaa yhteisöllisen ja osallistuvan asenteen ja on aktiivinen yhteisön toimija. Opiskelija omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja pystyy asiantuntevaan sekä empaattiseen keskusteluun erilaisten ihmisten kanssa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti tiedon jakamiseen. Opiskelija toimii luotettavasti ja oma-aloitteisesti ryhmän edun mukaisesti. Opiskelija kykenee itsereflektioon ja pystyy muokkaamaan toimintaansa sen mukaisesti.
Anamneesitaidot ja kliininen päättely
Selvittää asiakkaan esitiedot, sairaushistorian ja asiakkaan tavoitteet. Tiivistää asiakastapausta selkeästi harjoitteluohjaajalle. Tunnistaa mahdollisia punaisia lippuja ja osteopaattisen hoidon vasta-aiheita. Harjoittelee osteopaattisen erotusdiagnoosin tekemistä.
Käytännön taidot
Suorittaa asiakkaan perustutkimisen. Käyttää hoidossa osteopaattisia manuaalisia tekniikoita ja lähestymistapoja asianmukaisesti, turvallisesti ja tehokkaasti.
Osteopaattinen ajattelu ja toiminta
Keskustelee päätöksistään yhdistäen laajaa anatomian ja fysiologian tietoaan sekä tunnistaa osteopaattisia periaatteita toiminnassaan.
Ammatillisuus
Tutustuu asiakaspalvelutoimintaan. Osoittaa työssään hyvää työergonomiaa ja asiakkaan käsittelytaitoa. On tarkka ajankäytön suhteen. On toiminnassaan huolellinen, siisti ja hygieeninen. Osaa koostaa ja kirjata potilasasiakirjat, jatkokäynnit ja väliarvion ammattikielellä. Hankkii itsenäisesti asiakastapaukseen liittyvää tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiantuntevasti ja erinomaisella työotteella

Geneeriset työelämätaidot
Opiskelija on omaksunut eettiset ohjeet luontevaksi osaksi toimintaansa. Opiskelijalla on avoin, arvostava, ennakkoluuloton ja oma-aloitteinen asenne työskentelyyn. Opiskelija omaa yhteisöllisen, osallistuvan ja kehittävän asenteen ja on aktiivinen yhteisön toimija. Hän omaa monipuoliset vuorovaikutustaidot ja pystyy asiantuntevaan sekä empaattiseen keskusteluun erilaisten ihmisten kanssa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti tiedon jakamiseen. Opiskelija toimii luotettavasti, laadukkaasti, itsenäisesti ja oma-aloitteisesti ryhmän edun mukaisesti. Opiskelija kykenee laadukkaaseen itsereflektioon ja pystyy muokkaamaan toimintaansa sen mukaisesti.

Anamneesitaidot ja kliininen päättely
Selvittää asiakkaan esitiedot, sairaushistorian ja asiakkaan tavoitteet. Tiivistää asiakastapausta selkeästi harjoitteluohjaajalle. Tunnistaa mahdollisia punaisia lippuja ja osteopaattisen hoidon vasta-aiheita. Harjoittelee osteopaattisen erotusdiagnoosin tekemistä.

Käytännön taidot
Suorittaa asiakkaan perustutkimisen. Käyttää hoidossa osteopaattisia manuaalisia tekniikoita ja lähestymistapoja asianmukaisesti, turvallisesti ja tehokkaasti.

Osteopaattinen ajattelu ja toiminta
Keskustelee itsenäisesti päätöksistään yhdistäen laajaa anatomian ja fysiologian tietoaan sekä tunnistaa osteopaattisia periaatteita toiminnassaan.

Ammatillisuus
Tutustuu asiakaspalvelutoimintaan. Osoittaa työssään erinomaista työergonomiaa ja laadukasta asiakkaan käsittelytaitoa. On erittäin tarkka ajankäytön suhteen. On toiminnassaan huolellinen, siisti ja hygieeninen. Osaa koostaa ja kirjata potilasasiakirjat, jatkokäynnit ja väliarvion ammattikielellä selkeästi. Hankkii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti asiakastapaukseen liittyvää laaja-alaista tietoa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiantuntevasti ja erinomaisella työotteella
Geneeriset työelämätaidot
Opiskelija on omaksunut eettiset ohjeet luontevaksi osaksi toimintaansa. Opiskelijalla on avoin, arvostava, ennakkoluuloton ja oma-aloitteinen asenne työskentelyyn. Opiskelija omaa yhteisöllisen, osallistuvan ja kehittävän asenteen ja on aktiivinen yhteisön toimija. Hän omaa monipuoliset vuorovaikutustaidot ja pystyy asiantuntevaan sekä empaattiseen keskusteluun erilaisten ihmisten kanssa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti tiedon jakamiseen. Opiskelija toimii luotettavasti, laadukkaasti, itsenäisesti ja oma-aloitteisesti ryhmän edun mukaisesti. Opiskelija kykenee laadukkaaseen itsereflektioon ja pystyy muokkaamaan toimintaansa sen mukaisesti.
Anamneesitaidot ja kliininen päättely
Selvittää asiakkaan esitiedot, sairaushistorian ja asiakkaan tavoitteet. Tiivistää asiakastapausta selkeästi harjoitteluohjaajalle. Tunnistaa mahdollisia punaisia lippuja ja osteopaattisen hoidon vasta-aiheita. Harjoittelee osteopaattisen erotusdiagnoosin tekemistä.
Käytännön taidot
Suorittaa asiakkaan perustutkimisen. Käyttää hoidossa osteopaattisia manuaalisia tekniikoita ja lähestymistapoja asianmukaisesti, turvallisesti ja tehokkaasti.
Osteopaattinen ajattelu ja toiminta
Keskustelee itsenäisesti päätöksistään yhdistäen laajaa anatomian ja fysiologian tietoaan sekä tunnistaa osteopaattisia periaatteita toiminnassaan.
Ammatillisuus
Tutustuu asiakaspalvelutoimintaan. Osoittaa työssään erinomaista työergonomiaa ja laadukasta asiakkaan käsittelytaitoa. On erittäin tarkka ajankäytön suhteen. On toiminnassaan huolellinen, siisti ja hygieeninen. Osaa koostaa ja kirjata potilasasiakirjat, jatkokäynnit ja väliarvion ammattikielellä selkeästi. Hankkii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti asiakastapaukseen liittyvää laaja-alaista tietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä

Kurssin arviointikriteereinä alkutentti, aktiivinen läsnäolo harjoittelussa ja annettujen oppimistehtävien tekeminen ajallaan.

100%:n läsnäolovelvoite perustuu CEN Osteopatia palveluiden standardiin, jonka mu-kaan opiskelijalle on kerryttävä ohjattua harjoittelua 1000 tuntia opintojensa aikana. Poissaolosta ilmoitetaan aina harjoittelupäivän ohjaajille sähköpostitse sekä opiskelijaryhmälle. Sairauspoissaolot korvataan yli 8 h ylittävältä osalta. Ilmoita myös hyvissä ajoin, jos joudut lähtemään aikaisemmin.

Yli kolmen päivän sairauspoissaoloista tulee olla lääkärin tai terveydenhoitajan sai-rauspoissaolotodistus. Tämä todennetaan opintojakson vastuuopettajalle Mirka Peththahandille.

Mikäli poissaolo johtuu muusta kuin sairaustapauksesta, niin se tulee korvata täysmääräisesti. Poissaolojen korvaamiseen käy muiden osteopaattiopiskelija ryhmien observointi HyMy-kylässä tai ulkopuolisen osteopaatin luona.

- Oppimistehtävät tulee olla suoritettuna hyväksytysti ja palautettuna ajallaan.
Tehtävät voidaan tarvittaessa kerran palauttaa opiskelijalle täydennettäväksi.

Esitietovaatimukset

Kaikki edeltävät ops:in mukaiset opinnot on oltava hyväksytysti suoritettuna.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Varpu Perämäki
 • Leena Suojanen
 • Sandra Rinne
Vastuuhenkilö

Sandra Rinne

Opiskelijaryhmät
 • SXF20S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä kallon ja selkäytimen rakenteet. Opiskelija osaa selittää kraniaalisten tekniikoiden perusteet. Opiskelija selittää ja luettelee kraniaalisten tekniikoiden indikaatiot ja kontraindikaatiot. Opiskelija osaa arvioida kallon rakenteiden motiliteettia.
Opiskelija osaa nimetä sisäelinten osat ja rakenteet. Opiskelija paikallistaa ja tunnustelee vatsaontelon alueen elimet. Opiskelija selittää ja luettelee viskeraalisen hoidon indikaatiot ja kontraindikaatiot ja pystyy suorittamaan tekniikat tehokkaasti ja turvallisesti. Opiskelija yhdistää viskeraalisen hoidon mahdollisuudet omaan hoitokäytäntöönsä.

Sisältö

Kraniaaliosteopatian käsite, historia ja tekniikat. Kallon luut ja pään alueen rakenne ja toiminta. Aivo- ja selkäydinnesteen kierto. Kraniaalisten tekniikoiden indikaatiot ja kontraindikaatiot.
Viskeraaliosteopatian käsite, historia ja tekniikat. Hoidon indikaatiot ja kontraindikaatiot. Elinten anatomia, faskiaaliset yhteydet, sekä mobiliteetin ja motiliteetin arviointi ja hoitotekniikat. Erotusdiagnostiset testit viskeraalisen hoidon tarpeellisuuden arvioinnissa. Kurssi sisältää 4 op harjoittelua.

Aika ja paikka

Viskeraaliosteopatian osuus
23.8. Aloitus (etä)
29.8. Testit
5.9. Maksa
14.9. Sappirakko
3.10. Mahalaukku
13.10. Ruokatorvi
31.10. Viskeraalisten rakenteiden sonopalpaatio
2.11. Duodenum ja ohutsuoli
16.11. Paksusuoli

Kraniaaliosteopatian osuus
2.9.
12.9.
21.9.
12.10.
19.10.
26.10.
8.11.

Käytännön OSPE-tentti 30.11.

Oppimateriaalit

Kirjallisuuslista
Schünke, Michael et al. 2006: Atlas of Human Anatomy. Neck and Internal Organs. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
Hebgen, Erich 2011: Visceral Manipulation in Osteopathy. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
Barral, Jean-Pierre & Mercier, Pierre 2005 [1983]: Visceral Manipulation (revised edition). Seattle: Eastland Press.
Barral, Jean-Pierre & Mercier, Pierre 2005 [1983]: Visceral Manipulation II (revised edition). Seattle: Eastland Press.
Stone, Caroline 2007: Visceral and Obstetric Osteopathy. Edinburgh: Elsevier.
Oheiskirjallisuus
Furness, John Barton 2005: The Enteric Nervous System. Wiley-Blackwell Publishing.
Paoletti, Serge 2006: The Fasciae. Anatomy, Dysfunction and Treatment. Seattle: Eastland Press.
Barral, Jean-Pierre 2007: Understanding the messages of your body. Berkeley: Atlantic Books.
Schleip, Robert et al. 2012: Fascia – The Tensional Network of The Human Body. Edinburgh: Elsevier.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Ohjatut harjoitukset
Oppimistehtävät
Käytännön tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

OSPE tentti 30.11.
1. uusinta: 12.12.
2. uusinta: 19.12.

Käytännön opetuksessa läsänolovelvoite on vähintään 80%, jotta voi osallistua käytännön OSPE-tenttiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Käytännön opetuksessa on oltava vähintään 80% läsnä. Mikäli läsnäolot jäävät alle 80% esimerkiksi sairastumisen takia, opiskelija keskustelee mahdollisista lisätehtävistä opettajan kanssa, jotta voisi osallistua käytännön tenttiin. Jokaisesta poissaolosta tehdään osaamista täydentävä suoritus.

Kummassakin osiosta poissaoloja saa kertyä eniten 2, jotta pystyy osallistumaan käytännön tenttiin. Mahdollisten littävien poissaolojen korvauksesta tulee sopia opettajan kanssa.

Opetus on joko lähiopetus tai etäopetus. Etäopetus merkitään ETÄ -liitteenä lukujärjestykseen. Muussa tapauksessa varaus on lähitoteutus. Opiskelijat eivät ylläpidä lähitunneilla toisilleen etäyhteyttä. Tällä mahdollisestaan kaikille läsnä oleville tasainen ja rauhallinen osallistuminen. Opetusta ei videoida.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttää työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija erittelee keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija erittelee oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttäen työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii joustavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija erittelee keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija erittelee oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttäen työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii joustavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttää työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodle-alustan tehtävät ja eteneminen
Tehtävät, itse- ja vertaisarviointi
OSPE-tentti

Esitietovaatimukset

Syventävä anatomia ja osteopaattinen tutkiminen ja hoito 3

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Varpu Perämäki
 • Leena Suojanen
 • Sandra Rinne
Vastuuhenkilö

Sandra Rinne

Opiskelijaryhmät
 • SXF20S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä kasvon luut ja niihin kiinnittyvät rakenteet. Opiskelija selittää ja luettelee kraniaalisten tekniikoiden indikaatiot ja kontraindikaatiot. Opiskelija osaa yhdistää aiemmin opittuja tekniikoita toisiinsa hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija osaa arvioida kallon rakenteiden motiliteettia.

Opiskelija osaa nimetä sisäelinten osat ja rakenteet. Opiskelija paikallistaa ja tunnustelee vatsaontelon alueen lisäksi myös rintakehän ja lantion alueen elimet. Opiskelija selittää ja luettelee viskeraalisen hoidon indikaatiot ja kontraindikaatiot ja pystyy suorittamaan tekniikat turvallisesti. Opiskelija yhdistää viskeraalisen hoidon mahdollisuudet omaan hoitokäytäntöönsä.

Sisältö

Kasvon luut, niihin vaikuttavat kudokset ja hoitotekniikat. Aivo- ja selkäydinkalvot sekä pään alueen rakenne ja toiminta.

Munuaiset ja virtsarakko, haima, perna, keuhkot, sydän, kohtu ja munasarjat. Elimiin liittyvät faskiaaliset rakenteet. Hoidon indikaatiot ja kontraindikaatiot ja varovaisuustoimenpiteet.

Aika ja paikka

Kraniaaliosuus

11.1.
16.1.
20.1.
23.1.
25.1.
1.2.
8.2.
15.2.

Viskeraaliosuus
7.2.
14.2.
1.3.
7.3.
10.3.
14.3.
21.3.
28.3.

Oppimateriaalit

Kirjallisuuslista
Schünke, Michael et al. 2006: Atlas of Human Anatomy. Neck and Internal Organs. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
Hebgen, Erich 2011: Visceral Manipulation in Osteopathy. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
Barral, Jean-Pierre & Mercier, Pierre 2005 [1983]: Visceral Manipulation (revised edition). Seattle: Eastland Press.
Barral, Jean-Pierre & Mercier, Pierre 2005 [1983]: Visceral Manipulation II (revised edition). Seattle: Eastland Press.
Stone, Caroline 2007: Visceral and Obstetric Osteopathy. Edinburgh: Elsevier.
Oheiskirjallisuus
Furness, John Barton 2005: The Enteric Nervous System. Wiley-Blackwell Publishing.
Paoletti, Serge 2006: The Fasciae. Anatomy, Dysfunction and Treatment. Seattle: Eastland Press.
Barral, Jean-Pierre 2007: Understanding the messages of your body. Berkeley: Atlantic Books.
Schleip, Robert et al. 2012: Fascia – The Tensional Network of The Human Body. Edinburgh: Elsevier.

Opetusmenetelmät

Käytännön opetuksessa läsänolovelvoite on vähintään 80%, jotta voi osallistua käytännön OSPE-tenttiin.

Kontaktiopetus
Ohjatut harjoitukset
Oppimistehtävät
Käytännön tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö kirjoitusohje tähän.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Käytännön tentti

6.4.
1. uusintatentti 23.5.2023

Kansainvälisyys

Kansainväliset yhteydet kirjoitusohje tähän.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksototeutuksen valinnaiset suoritustavat kirjoitusohje tähän.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus kirjoitusohje tähän.

Sisällön jaksotus

Sisällön jaksotus kirjoitusohje tähän.

Lisätietoja opiskelijoille

Käytännön opetuksessa on oltava vähintään 80% läsnä. Mikäli läsnäolot jäävät alle 80% esimerkiksi sairastumisen takia, opiskelija keskustelee mahdollisista lisätehtävistä opettajan kanssa, jotta voisi osallistua käytännön tenttiin. Jokaisesta poissaolosta tehdään osaamista täydentävä suoritus.

Poissaoloja saa kertyä eniten xxx, jotta pystyy osallistumaan käytännön tenttiin. Mahdollisten ylittävien poissaolojen korvauksesta tulee sopia opettajan kanssa.

Opetus on joko lähiopetus tai etäopetus. Etäopetus merkitään ETÄ-liitteenä lukujärjestykseen. Muussa tapauksessa varaus on lähitoteutus. Opiskelijat eivät ylläpidä lähitunneilla toisilleen etäyhteyttä. Tällä mahdollisestaan kaikille läsnä oleville tasainen ja rauhallinen osallistuminen. Opetusta ei videoida.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettaja ei ylläpidä lähitunneilla etäyhteyttä.

Jokaisesta poissaolosta tehdään osaamista täydentävä suoritus. Etäosallistuminen merkitään poissaoloksi ja opiskelija tekee siitä myös korvaavan suorituksen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttää työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija erittelee keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija erittelee oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttäen työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii joustavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija erittelee keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija erittelee oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttäen työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii joustavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttää työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodle-alustan tehtävät ja eteneminen
Tehtävät, itse- ja vertaisarviointi
OSPE-tentti

Esitietovaatimukset

Kraniaali- ja viskeraali osteopatia 1

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

11.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 105

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaisa Hartikainen
 • Kaija Kekäläinen
 • Nina Talvitie
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXD22S2
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA22S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB22S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • URH23
  Urheilijan polku, sote
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/kuntoutumisen käsitteen.
Opiskelija selittää, mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan.
Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet.
Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet.
Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait.
Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta.

Sisältö

• Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
• ICF-luokituksen perusteet
• Monialainen yhteistoiminta
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
• Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Aika ja paikka

ei lähiopetusta
opintojakson orientaatio zoomissa , tästä jää tallenne

opintojaksossa 2 työpajaa, joihin voi tulla keskustelemaan opintojakson sisällöistä muiden opiskeljoiden kanssa , myös opettajat paikalla.

em aikataulut moodlessa.

Oppimateriaalit

tarkentuu opintojen alkaessa moodleen
jokaisessa modulissa oma aineisto

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Opiskelija etenee yhdessä työparin tai pienryhmän kanssa moodlen ohjeiden ja aineistojen mukaisesti. Työryhmiin voi ilmoittautua elomakkeella ilmoittautumisajan jälkeen tai ryhmän voi muodostaa itse. elomake annetaan ilmoittautumisajan jälkeen tervetuloviestissä oman työtilan kautta. Opintojakson voi opiskella itsenäisestikin, mutta sitä ei suositella. Moduuleissa on käytetty lähdeaineistoa, videomateriaalia ja verkkoluentoja. Opiskelijat tekevät opintojakson moduulien sisältöihin perustuen oppimistehtävän, joka palautetaan opintojakson päätteeksi. Pari/ryhmätehtävässä palautetaan vain yksi yhteinen oppimistehtävä. Opiskelijaryhmät vastaavat itse tehtävään varattavan ajan aikatauluttamisesta.

Jokainen opiskelija tekee myös yksilötehtävänä kaksi lyhyttä verkkokurssia, joista palautetaan erillinen todistus opintojakson moodleen.
-
Vastuuopettaja Kaija Kekäläinen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä
oppimistehtävä ja pienet verkkotentit tulee olla tehtynä määräpäivään 12.3.23 mennessä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

oppimistehtävä tehdään työparin tai pienryhmän kanssa, joka valitaan ja työskentelytavasta sovitaan opiskelijoiden toimesta . voi tehdä myös yksin, mutta sitä ei suositella. Tehtävä on kaikille sama.

Tästä opintojaksosta on tulossa kesätoteutus, johon voi vaihtoehtoisesti ilmoittautua . kesätoteutukseen tehdään erillinen ilmoittautuminen maaliskuussa. Kesätoteutus alkaa 23.5 jälkeen ja tehtävien palautus tulee elokuulle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson voi opiskella työparin/pienryhmän oman aikataulun mukaan 12.3.2023 mennessä.

Moodle alusta avataan ke 11.1.2023 klo 9.00

Sisällön jaksotus

Opiskelijan oman aikataulun mukaan. pienryhmät aikatauluttavat yhdessä oman työskentelynsä.

Lisätietoja opiskelijoille

opintojakson aikana mahdollisuutena 2 vapaaehtoista zoom tapaamista , jossa opiskelijat pääsevät pohtimaan yhdessä opintojakson sisältöjä ja jossa opettajat ovat paikalla ohjausta varten

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtävä työparin/3-4 hengen pienryhmän kanssa tai yksin tehtynä: Suorittaakseen opintojakson opiskelijan tulee saada hyväksytty arviointi
Mahdolliset AHOT hakemukset osoitetaan Kaija Kekäläiselle 19.12.2022 mennessä.
opintojaksoon liittyvät kysymykset osoitetaan vain vastuuopettajalle

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 02.04.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hanna Rantavuori
 • Kaisa Hartikainen
 • Kaija Kekäläinen
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXD22S2
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA22S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB22S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/kuntoutumisen käsitteen.
Opiskelija selittää, mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan.
Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet.
Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet.
Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait.
Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta.

Sisältö

• Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
• ICF-luokituksen perusteet
• Monialainen yhteistoiminta
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
• Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
Vastuuhenkilö

Kevin Collet

Opiskelijaryhmät
 • SXF21S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata nivelten toimintaa osteo-ja artrokinematiikkaa hyödyntäen. Opiskelija havainnoi ja analysoi nivelten muodostamien liikeketjujen toimintaa osteopaattisen tutkimisen ja manuaalisen hoidon edellytyksenä. Opiskelija havainnoi ja analysoi asentoon, liikkeeseen ja liikkumiseen liittyvää tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa. Opiskelija osaa kuvata liikkeen, liikkumisen ja tasapainon biomekaaniset perusteet ja ymmärtää biomekaanisen lähestymistavan merkityksen osteopaatin työssä. Opiskelija tietää kävelyn analysointilaitteita ja ymmärtää tulosten tulkinnan perusperiaatteita.

Sisältö

- Osteo-ja arthrokinematiikka
- Nivelen stabiliteetti ja mobiliteetti
- Avoin ja suljettu kineettinen ketju
- Nivelten ja kehon asennon ja liikkeen hallinta ja analyysi
- Istuminen, seisominen, pystyyn nouseminen, nostaminen, kantaminen, kävely, juoksu, potkiminen, heittäminen
- Kävelyn biomekaaninen analyysi
- Kudosten ja rakenteiden biomekaaniset ominaisuudet
- Liikkeen ja liikkumisen biomekaaniset perusteet
- Tasapaino

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50 % kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 70 % kysytystä.
Opiskelija käyttää asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata anatomiset rakenteet ja löytää rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 90 % kysytystä.
Opiskelija käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä esimerkiksi essee-kysymyksiin vastatessaan.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja osaa selittää niiden toimintaa analysoimalla rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50 % kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.

Esitietovaatimukset

Ihmisen anatomia 1-3 osaamistavoitteet, Selän toiminnallinen anatomian osaaminen osteopatiassa

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 02.04.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Ulla Marjosola
 • Teija Rautiola
 • Jenna Kukkonen
 • Sara Pesonen
 • Mirka Peththahandi
 • Hannele Hokkanen
 • Jukka Törnroos
 • Anu-Riikka Eerola
 • Tuomas Leisti

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

Käyttettävää materiaalia:
1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
2. MINNO työkalupakki (tulee OMA työtilaan opintojakson alussa)

Hyödyllistä tutustua /user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
projektiohjaus
verkko- ohjaus

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opintojakson orientaatiossa. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi voi osallistua orientaatioon, hän vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella lähettämällä vastuuopettajalle vahvistusviestin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien aihiot työelämälähtöisiä aiheet tulevat Metropolia AMK
Projektiaihiot ja ilmoittautumisohje tulee toteutuksen OMA työtilaan ennen opintojakson alkua.
Ohjaajat jakavat projektiryhmät mahdollisemman monialaiseksi tilaajan tarpeet huomioiden.
Projektijako ilmoitetaan Oma työtilassa orientaatiotilaisuuden jälkeen 23.5.2022 klo 11 jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kurssin kesto 23.5 - 31.7.2023 + alustavasti varattu palautekeskustelu x.x.2023 (Ohjaajat vahvistavat ryhmille tämän palautekeskustelun tavan ja ajankohdan).
Opettajat: Teija Rautiola ym. ohjaajat.
Perusteet eli teoria koostuu verkko-ohjauksista ja tehtävistä ja se sisällytetään projektityöhön.
Kurssi on intensiivitoteutus ja vaatii aktiivista panosta. Ohjauskertoihin edellytetään osallistumista.
Kurssi sisältää virtuaalista yhteisohjausta, itseohjautuvaa tiimityöskentelyä ja itsenäistä projektityöskentelyä oman projektiryhmän toteutussuunnitelman mukaisesti.
Alustava ohjelma. Muutokset mahdollisia. Ohjelma tarkentuu kurssin kuluessa.

OHJELMA
Ma 23.5 8.30-11.30 Orientaatio: Toteutuksen kulun info ja innovaatiotoiminnan perusteet - osallistuminen pakollista, zoom-linkki ilmoitetaan myöhemmin.
23.5 Orientaation jälkeen opiskelijat saavat tiedon projektista, mihin ovat päässeet.
Ti 24.5 8.30-16.00 Ensimmäinen projektitapaaminen (tai ohjaajan ilmoittamana muuna aikana esim. ma 23.5 ip:llä): Projektien ideointi ja projektiaihioiden muodostaminen, roolien muodostaminen ja esittäminen (esim. projektipäällikkö), ryhmäytyminen - osallistuminen pakollinen.
Ke 25.5 8.30-16.00 Tilaajatapaaminen, projektiohjaus pienryhmissä; osallistuminen pakollinen
Pe 27.5 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 30.5 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ti 31.5 - Ke 1.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 2.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 3.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 6.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ti 7.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ke 8.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 9.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 10.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 13.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ti 14.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ke 15.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
To 16.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 20.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ti 21.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ke 22.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 23.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 24.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 27.6-29.7 Itsenäistä projektityöskentelyä
Pe 29.7 8.30-16.00 Kaikkien tehtävien viimeinen palautuspäivämäärä
18.8.2020 8.30-11.30 Arviointi ja palautekeskustelu (tai vaihtoehtoisesti ohjaajan antama muu ajankohta).

Lisätietoja opiskelijoille

KURSSI ON INTENSIIVIKURSSI; Aktiivista osallistumista edellytetään koko opintojakson ajan. Ohjaukset toteutetaan edellä mainitun aikataulun mukaisesti. Opintojakso edellyttää läsnäoloa verkko-ohjauksissa.
Kesto 24.5 - 30.7.2022 + palautekeskustelu elokuussa.
Projektiryhmät työskentelevät itsenäisesti projekti- ja työsuunnitelman mukaisesti pitäen työaikaseurantaa.
HUOM.
Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijalla pitää olla suoritettuna opintoja vähintään 60 op.
Kursille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä jos op täyttyvät.
HUOM! Aikataulu muutokset mahdollisia

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teoriaosuus on integroitu projektityöskentelyyn= innovaatioprojekti 10 op
Jos kaikki tehtävät palutettu hyväksytysti, viimeistään 30.7 on arvosana Omassa 15.9.2022.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

25.08.2022 - 24.10.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Hannes Jesar
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Anna Puustelli-Pitkänen
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Hybriditoteutus: Lähipetus Myllypuron kampuksella, innovaatiotila MPC2010
ja etänä.

Aika: Tiistaisin ja torstaisin klo 9-12 ajalla 25.8.-13.10.2022 (Huom. 29.9. tilaisuus iltapäivällä klo 13-16 Myyrmäessä markkinointiteema ja 6.10. koko päivä ohjausta ja iltapäivällä pitchaukset)

To 25.8., Ti 30.8., To 1.9., Ti 6.9., To 8.9., Ti 13.9., To 15.9., Ti 20.9., To 22.9., Ti 27.9, To 29.9., Ti 4.10., To 6.10., Ti 11.10. To 13.10. FINAALI

Ohjelma: https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Lisäksi jokaiselle opiskelijalle/tiimille yksilöllistä yritysidean sparrausta ja ohjausta.
Itsenäistä työskentelyä ja välitehtäviä.

Oppimateriaalit

Jaetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Etätyöskentely
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia tapoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Metropolian opiskelija voi korvata tällä toteutuksella innovaatio-opinnot.
Myllypuron Turbiini Sprint soveltuu myös YAMK-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 09.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Hannes Jesar
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Kampuksen C-talon 2.kerros 2010 luokka.
Opintojakso toteutuu 12.1. - 9.3.2023 välillä. Lähitunnit pääsääntöisin tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 -12.00. Tarkemman aikataulun voi tarkistaa https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Oppimateriaalit

Jaetaan moodle oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Oppimistehtäviä
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija käy haastattelemassa työelämänedustajaa ja laajentaa yhteistyöverkostoaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työskentelyä. Opinnoissa voi tehdä oppimistehtäviä yksin, pareina tai pienryhmissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Metropolian opiskelija voi korvata tällä toteutuksella innovaatio-opinnot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jouni Arffman
 • Kristiina Kokkonen
Vastuuhenkilö

Pirkko-Leena Kuosa

Opiskelijaryhmät
 • SXF21S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa keskushermoston keskeiset rakenteet. Hän osaa kuvata keskushermoston toiminnan peruspiirteet motorisissa, sensorisissa ja autonomisissa toiminnoissa. Opiskelija osaa selittää ääreishermojen muodostumisen, kulun ja hermotuskohteet siten, että hän pystyy opintojen edetessä käyttämään tietämystään osteopaattisen diagnoosin tekemiseen ja osteopaattisen hoidon suunniteluun. Opiskelija osaa kuvata kivun neurobiologisen perustan. Opiskelija tunnistaa keskeisten neurologisten sairauksien oireet, kliinisen tutkimisen ja neurologisen hoidon perusmallit sekä neurologisten sairauksien ennaltaehkäisyn ja tämän päivän kuntoutustoiminnan. Opiskelija käyttää ammatillista terminologiaa.

Sisältö

Aivojen osat ja niiden tärkeimmät tehtävät
Selkäytimen rakenne, radat ja selkäydinhermojen muodostuminen
Aivo-selkäydinkalvot ja likvori
Keskushermoston tärkeimmät verisuonet
Motoriikan säätelyn perusteet
Sensoriset toiminnot
Limbinen järjestelmä
Selkäydinhermojen segmentaalisuus
Selkäydinhermoista muodostuvat hermopunokset ja niistä lähtevät ääreishermot
Aivohermot
Autonominen hermosto: sympaattinen ja parasympaattinen hermosto
Neurologia 1op:
Kipu-, päänsärky-, huimaus- ja halvaustilat
Aistitoimintaa heikentävät sairaudet ja niiden tutkimus sekä hoito
Motorista järjestelmää heikentävät sairaudet ja niiden hoito
Korkeampien aivotoimintojen häiriötiloja
Kivun fysiologia 1op:
Nosiseptio
Sentraalinen sensitisaatio
Tulehduskemia
Keskeinen ammatillinen terminologia

Oppimateriaalit

Materiaalit

- Opettajan laatima materiaali
- Opettajan skannaama materiaali

Kirjallisuus

- THIEME Atlas of anatomy:
General anatomy and musculoskeletal system
Head and neuroanatomy
- Sand, O. ym. Ihminen. Fysiologia ja anatomia. WSOYpro.
- Luentomateriaali ja muut OMAn työtilan materiaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely

Jaksoon sisältyy arvioitava (HYV-HYL) ryhmätyö

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityisen tuen päätökset: mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen opettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä = 10 h kontaktiopetusta, 17 h itsenäistä työtä

Sisällön jaksotus

CNS
ANS
PNS
Kipu

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijäoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50 % kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 70 % kysytystä.
Opiskelija käyttää asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata anatomiset rakenteet ja löytää rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 90 % kysytystä.
Opiskelija käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä esimerkiksi essee-kysymyksiin vastatessaan.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja osaa selittää niiden toimintaa analysoimalla rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50 % kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Anatomia ja fysiologia: keskus- ja ääreishermostosta numeerisesti arvioitavat tentit.

Esitietovaatimukset

Ihmisen anatomia 1-3:n anatomian teoriaosuuksien osaamistavoitteet saavutettu.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Laura Lee Kamppila
 • Lassi Karhunen
 • Jouni Arffman
 • Osteopatia Virtuaali
 • Kaisa Hartikainen
 • Sandra Rinne
 • Mirka Peththahandi
 • Päivi Eskola
 • Laura Korhonen
 • Carolina Cederberg
Vastuuhenkilö

Mirka Peththahandi

Opiskelijaryhmät
 • SXF20S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija luo luottamuksellisen asiakassuhteen. Opiskelija haastattelee, tutkii ja hoitaa asiakasta sekä kirjaa potilasasiakirjat. Opiskelija kertoo tiivistetyn ja selkeän asiakastapauksen harjoitteluohjaajalle käyttäen alan ammattikieltä, ja tekee osteopaattisen työdiagnoosin ohjatusti. Opiskelija observoi opiskelijakollegoidensa asiakastyöskentelyä pienryhmissä ja arvostaa tiedon jakamista. Opiskelija ottaa vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinointia, myyntiä ja asiakashankintaa. Opiskelija osallistuu osteopaatin työn laadunhallinnan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Opiskelija osallistuu moniammatilliseen tiimityöskentelyyn. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa.
Ensiapu:
Opiskelija osaa toimia oikein yleistä turvallisuutta vaativissa tilanteissa, onnettomuustilanteissa ja sairauskohtauksen sattuessa. Hän kykenee antamaan ensiapua vammautuneelle tai äkillisesti sairastuneelle potilaalle. Opiskelija hallitsee peruselvytyksen.

Sisältö

Haastattelu- ja kirjaamistaidot. Ryhdin havainnointi ja arviointi, selän aktiivisen ja passiivisen liikkeen tutkiminen. Tapausesittely ja ammatillinen vuorovaikutus. Osteopaattinen työdiagnoosi. Vastaanottotoiminta. Markkinointi, myynti ja asiakashankinta. Moniammatillinen ongelmanratkaisu.
Ensiapu ilman apuvälineitä ja ensiapulaukun välineiden ja lääkkeiden käyttö akuuteissa tilanteissa.

Oppimateriaalit

Opiskelija hyödyntää opetussuunnitelmassa toteutettujen aiempien kurssien opintoja: mm. anatomian, fysiologian, toiminninnallisen anatomian, patofysiologian ym.

Opiskelija lukee Harjoittelun Käsikirjan

Opetusmenetelmät

Ohjattu kliininen harjoittelu
Opetusasiakas vastaanotto
Asiakaspalvelutyöskentely
Pienryhmätyöskentely
Moodle työtila käytössä

Kauden tavoitteet ja tehtävät käydään läpi orientaatiossa.

Henkilökohtaiset kehityskeskustelut a´15 min. pidetään kauden lopulla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu HyMy-kylän moniammatillisessa oppimisympäristössä
Metrosport tapahtuma
Muu kauden aikana tapahtuva työelämäyhteistyö ja tapahtumat.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Alkutentti pidetään opintojakson alussa. Tenttimateriaali annetaan orientaatiossa.

Kansainvälisyys

Kansainväliset vaihto-opiskelijat mahdollisesti tutustumassa HyMy-kylään.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Poissaoloja voi korvata observoimalla muita ryhmiä HyMyssä tai osteopaatin vastaanoton observoinnilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op x 27h= 270h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

1.-2. periodilla

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Anamneesitaidot ja kliininen päättely
Selvittää asiakkaan esitiedot, sairaushistorian ja asiakkaan tavoitteet. Kertoo asiakastapauksen tiivistetysti ja selkeästi harjoitteluohjaajalle ammattikielellä. Tunnistaa mahdolliset punaiset liput ja osteopaattisen hoidon vasta-aiheet. Analysoi asiakastapausta ja asettaa alustavat hypoteesit. Valitsee tarkoituksenmukaiset tutkimukset ja erotusdiagnostiset testit. Tekee osteopaattisen erotusdiagnoosin ja päätyy osteopaattiseen työhypoteesiin.
Laatii osteopaattisen hoitosuunnitelman ja prognoosin.

Käytännön taidot
Suorittaa asiakkaan perustutkimisen: kehon asennon observaation, selkärangan aktiivisen ja passiivisen liikkuvuuden arvioinnin sekä kudosten palpaation. Suorittaa asiakastapaukseen liittyvät tarvittavat tutkimisrutiinit asiakkaan huomioiden. Suorittaa tarvittavat erotusdiagnostiset testit ja arvioi tulosten merkityksen laatiakseen osteopaattisen työdiagnoosin. Toteuttaa yksilöllisen osteopaattisen hoitosuunnitelman. Käyttää ja soveltaa hoidossa erilaisia manuaalisia tekniikoita ja lähestymistapoja asianmukaisesti, turvallisesti ja tehokkaasti.

Osteopaattinen ajattelu ja toiminta
Integroi asiakastyössään anatomian ja fysiologian tietämystään sekä osteopaattista filosofiaa. Soveltaa osteopaattisia periaatteja ja malleja kliinisessä päättelyssä ja hoidon suunnittelussa. Tarkastelee asiakastapauksiin liittyviä kysymyksiä moniammatillisesti eri näkökulmista.

Ammatillisuus
Toimii työssään eettisesti ja kollegiaalisesti. Osoittaa työssään hyvää työergonomiaa ja asiakkaan käsittelytaitoja.
Käyttää vuorovaikutuksessa sopivaa ammattikieltä eri kohderyhmien kanssa. On tarkka ajankäytön suhteen.
On toiminnassaan siisti ja hygieeninen. Kirjaa ja raportoi ammattikielellä selkeästi asiakkaan tiedot. Hankkii itsenäisesti asiakastapaukseen liittyvää tietoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Anamneesitaidot ja kliininen päättely
Selvittää asiakkaan esitiedot, sairaushistorian ja asiakkaan tavoitteet. Kertoo asiakastapauksen tiivistetysti ja selkeästi harjoitteluohjaajalle ammattikielellä. Tunnistaa mahdolliset punaiset liput ja osteopaattisen hoidon vasta-aiheet. Analysoi asiakastapausta ja asettaa alustavat hypoteesit. Valitsee tarkoituksenmukaiset tutkimukset ja erotusdiagnostiset testit. Tekee osteopaattisen erotusdiagnoosin ja päätyy osteopaattiseen työhypoteesiin.
Laatii osteopaattisen hoitosuunnitelman ja prognoosin.

Käytännön taidot
Suorittaa asiakkaan perustutkimisen: kehon asennon observaation, selkärangan aktiivisen ja passiivisen liikkuvuuden arvioinnin sekä kudosten palpaation. Suorittaa asiakastapaukseen liittyvät tarvittavat tutkimisrutiinit asiakkaan huomioiden. Suorittaa tarvittavat erotusdiagnostiset testit ja arvioi tulosten merkityksen laatiakseen osteopaattisen työdiagnoosin. Toteuttaa yksilöllisen osteopaattisen hoitosuunnitelman. Käyttää ja soveltaa hoidossa erilaisia manuaalisia tekniikoita ja lähestymistapoja asianmukaisesti, turvallisesti ja tehokkaasti.

Osteopaattinen ajattelu ja toiminta
Integroi asiakastyössään anatomian ja fysiologian tietämystään sekä osteopaattista filosofiaa. Soveltaa osteopaattisia periaatteja ja malleja kliinisessä päättelyssä ja hoidon suunnittelussa. Tarkastelee asiakastapauksiin liittyviä kysymyksiä moniammatillisesti eri näkökulmista.

Ammatillisuus
Toimii työssään eettisesti ja kollegiaalisesti. Osoittaa työssään hyvää työergonomiaa ja asiakkaan käsittelytaitoja.
Käyttää vuorovaikutuksessa sopivaa ammattikieltä eri kohderyhmien kanssa. On tarkka ajankäytön suhteen.
On toiminnassaan siisti ja hygieeninen. Kirjaa ja raportoi ammattikielellä selkeästi asiakkaan tiedot. Hankkii itsenäisesti asiakastapaukseen liittyvää tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Anamneesitaidot ja kliininen päättely
Selvittää asiakkaan esitiedot, sairaushistorian ja asiakkaan tavoitteet. Kertoo asiakastapauksen tiivistetysti ja selkeästi harjoitteluohjaajalle ammattikielellä. Tunnistaa mahdolliset punaiset liput ja osteopaattisen hoidon vasta-aiheet. Analysoi asiakastapausta ja asettaa alustavat hypoteesit. Valitsee tarkoituksenmukaiset tutkimukset ja erotusdiagnostiset testit. Tekee osteopaattisen erotusdiagnoosin ja päätyy osteopaattiseen työhypoteesiin.
Laatii osteopaattisen hoitosuunnitelman ja prognoosin.

Käytännön taidot
Suorittaa asiakkaan perustutkimisen: kehon asennon observaation, selkärangan aktiivisen ja passiivisen liikkuvuuden arvioinnin sekä kudosten palpaation. Suorittaa asiakastapaukseen liittyvät tarvittavat tutkimisrutiinit asiakkaan huomioiden. Suorittaa tarvittavat erotusdiagnostiset testit ja arvioi tulosten merkityksen laatiakseen osteopaattisen työdiagnoosin. Toteuttaa yksilöllisen osteopaattisen hoitosuunnitelman. Käyttää ja soveltaa hoidossa erilaisia manuaalisia tekniikoita ja lähestymistapoja asianmukaisesti, turvallisesti ja tehokkaasti.

Osteopaattinen ajattelu ja toiminta
Integroi asiakastyössään anatomian ja fysiologian tietämystään sekä osteopaattista filosofiaa. Soveltaa osteopaattisia periaatteja ja malleja kliinisessä päättelyssä ja hoidon suunnittelussa. Tarkastelee asiakastapauksiin liittyviä kysymyksiä moniammatillisesti eri näkökulmista.

Ammatillisuus
Toimii työssään eettisesti ja kollegiaalisesti. Osoittaa työssään hyvää työergonomiaa ja asiakkaan käsittelytaitoja.
Käyttää vuorovaikutuksessa sopivaa ammattikieltä eri kohderyhmien kanssa. On tarkka ajankäytön suhteen.
On toiminnassaan siisti ja hygieeninen. Kirjaa ja raportoi ammattikielellä selkeästi asiakkaan tiedot. Hankkii itsenäisesti asiakastapaukseen liittyvää tietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Itsearviointi
Vertaisarviointi
Oppimistehtävä
Henkilökohtainen kehityskeskustelu

Harjoittelun arvosanaan vaikuttaa aktiivisuus ja läsnäolo, opiskelijan motivaatio ja työote. Huomiota tullaan kiinnittämään myös asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoihin opetusasiakastilanteessa ja asiakaspalvelutoimistossa työskennellessä.

Esitietovaatimukset

Kliiniseen harjoitteluun perehtyminen, Erotusdiagnostinen osaaminen, Somaattisen dysfunktioon liittyvä osaaminen

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristiina Kokkonen
 • Laura Lee Kamppila
 • Lassi Karhunen
 • Jouni Arffman
 • Kaisa Hartikainen
 • Sandra Rinne
 • Toni Kirén
 • Mirka Peththahandi
 • Laura Korhonen
Vastuuhenkilö

Jouni Arffman

Opiskelijaryhmät
 • SXF20S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija haastattelee, tutkii ja hoitaa erilaisia asiakastapauksia. Opiskelija analysoi asiakkaan oirekuvaa ohjauksen avulla. Opiskelija kommunikoi sekä asiakkaan että kollegoidensa kanssa ammatillisesti, arvostavasti ja asiallisesti. Opiskelija osallistuu asiakkaan osteopaattiseen diagnostiikkaan ja hoitosuunnitelman laatimiseen ohjatusti. Opiskelija suunnittelee hoitoa ja yhdistää eri tekniikoita hoitokokonaisuudeksi ohjatusti. Opiskelija ottaa huomioon kudosten tilan ja soveltaa hoitotekniikoita tilan edellyttämällä tavalla. Opiskelija kertoo hoidon tavoitteista, vaikutuksista ja prognoosista asiakkaalle. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinointia, myyntiä ja asiakashankintaa. Opiskelija osallistuu osteopaatin työn laadunhallinnan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Opiskelija osallistuu moniammatilliseen tiimityöskentelyyn. Opiskelija arvioi omaa ja muiden osaamista. Opiskelija ottaa vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.
Farmakologia: 1 op
Opiskelija ymmärtää farmakologian, farmakodynamiikan sekä farmakokinetiikan käsitteet. Opiskelija osaa ottaa huomioon lääkkeiden vaikutukset, lääkkeiden antotavat ja eri ikäisten erikoisvaatimukset osana potilaan terveydentilaa ja oirekuvaa.

Sisältö

Haastattelu, observointi ja tutkimisrutiinit. Erotusdiagnostiiikka. Osteopaattinen diagnoosi, hoito ja ohjaus. Vastaanottotoiminta. Markkinointi, myynti ja asiakashankinta. Kansainvälisyysviikko. Moniammatillinen ongelmanratkaisu.
Farmakologia: 1 op
Farmakologia-alan termistö ja tutkimustoiminta. Farmakodynamiikka ja farmakologia. Lääkkeiden antotavat ja haittavaikutukset. Sydän- ja verenkiertoelimistön lääkehoito. Hengityselimistön oireiden ja sairauksien lääkehoito. Neurologisten sairauksien lääkehoito. Akuutin ja kroonisen kivun ja tulehdustautien lääkehoito. Fysiatriset tutkimus- ja hoitomenetelmät.

Aika ja paikka

HyMy-kylän oppimisympäristössä ohjattua harjoittelua tammikuusta toukokuuhun.

Oppimateriaalit

Opiskelija hyödyntää opetussuunnitelmassa toteutettujen aiempien kurssien opintoja: mm. anatomian, fysiologian, toiminninnallisen anatomian, patofysiologian ym.

Opiskelija lukee Harjoittelun Käsikirjan.

Opetusmenetelmät

Ohjattu kliininen harjoittelu
Asiakas vastaanotto
Asiakaspalvelutyöskentely
Pienryhmätyöskentely
Moodle ja Teams työtilat käytössä.

Kauden tavoitteet ja tehtävät käydään läpi orientaatiossa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu HyMy-kylän moniammatillisessa oppimisympäristössä

Muu kauden aikana tapahtuva työelämäyhteistyö ja tapahtumat.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Henkilökohtaiset kehityskeskustelut a´15 min. pidetään kauden lopulla.

Kansainvälisyys

Kevään kv-viikko tai kv-päivät ja kansainväliset vaihto-opiskelijat mahdollisesti tutustumassa HyMy-kylään.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Poissaoloja voi korvata observoimalla muita ryhmiä HyMyssä tai osteopaatin vastaanoton observoinnilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op x 27h= 270h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

1.-2. periodilla

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Anamneesitaidot ja kliininen päättely
Selvittää asiakkaan esitiedot, sairaushistorian ja asiakkaan tavoitteet. Kertoo asiakastapauksen tiivistetysti ja selkeästi harjoitteluohjaajalle ammattikielellä. Tunnistaa mahdolliset punaiset liput ja osteopaattisen hoidon vasta-aiheet. Analysoi asiakastapausta ja asettaa alustavat hypoteesit. Valitsee tarkoituksenmukaiset tutkimukset ja erotusdiagnostiset testit. Tekee osteopaattisen erotusdiagnoosin ja päätyy osteopaattiseen työhypoteesiin.
Laatii osteopaattisen hoitosuunnitelman ja prognoosin valtaosin ohjaajan tukemana.

Käytännön taidot
Suorittaa asiakkaan perustutkimisen pääosin ohjaajan tukemana: kehon asennon observaation, selkärangan aktiivisen ja passiivisen liikkuvuuden arvioinnin sekä kudosten palpaation. Suorittaa asiakastapaukseen liittyvät tarvittavat tutkimisrutiinit asiakkaan huomioiden. Suorittaa tarvittavat erotusdiagnostiset testit ja arvioi tulosten merkityksen laatiakseen osteopaattisen työdiagnoosin. Toteuttaa yksilöllisen osteopaattisen hoitosuunnitelman. Käyttää ja soveltaa hoidossa erilaisia manuaalisia tekniikoita ja lähestymistapoja asianmukaisesti, turvallisesti ja tehokkaasti.

Osteopaattinen ajattelu ja toiminta
Integroi asiakastyössään anatomian ja fysiologian tietämystään sekä osteopaattista filosofiaa. Soveltaa osteopaattisia periaatteja ja malleja kliinisessä päättelyssä ja hoidon suunnittelussa. Tarkastelee asiakastapauksiin liittyviä kysymyksiä moniammatillisesti eri näkökulmista ohjatusti ja tapaukseen sopien.

Ammatillisuus
Toimii työssään eettisesti ja kollegiaalisesti. Osoittaa työssään hyvää työergonomiaa ja asiakkaan käsittelytaitoja.
Käyttää vuorovaikutuksessa sopivaa ammattikieltä eri kohderyhmien kanssa. On tarkka ajankäytön suhteen.
On toiminnassaan siisti ja hygieeninen. Kirjaa ja raportoi ammattikielellä selkeästi asiakkaan tiedot. Hankkii itsenäisesti asiakastapaukseen liittyvää tietoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Anamneesitaidot ja kliininen päättely
Selvittää asiakkaan esitiedot, sairaushistorian ja asiakkaan tavoitteet. Kertoo asiakastapauksen tiivistetysti ja selkeästi harjoitteluohjaajalle ammattikielellä. Tunnistaa mahdolliset punaiset liput ja osteopaattisen hoidon vasta-aiheet. Analysoi asiakastapausta ja asettaa alustavat hypoteesit. Valitsee tarkoituksenmukaiset tutkimukset ja erotusdiagnostiset testit. Tekee osteopaattisen erotusdiagnoosin ja päätyy osteopaattiseen työhypoteesiin.
Laatii osteopaattisen hoitosuunnitelman ja prognoosin ohjatusti ja tapaukseen sopien.

Käytännön taidot
Suorittaa asiakkaan perustutkimisen ohjatusti ja tapaukseen sopien: kehon asennon observaation, selkärangan aktiivisen ja passiivisen liikkuvuuden arvioinnin sekä kudosten palpaation. Suorittaa asiakastapaukseen liittyvät tarvittavat tutkimisrutiinit asiakkaan huomioiden. Suorittaa tarvittavat erotusdiagnostiset testit ja arvioi tulosten merkityksen laatiakseen osteopaattisen työdiagnoosin. Toteuttaa yksilöllisen osteopaattisen hoitosuunnitelman. Käyttää ja soveltaa hoidossa erilaisia manuaalisia tekniikoita ja lähestymistapoja asianmukaisesti, turvallisesti ja tehokkaasti.

Osteopaattinen ajattelu ja toiminta
Integroi asiakastyössään anatomian ja fysiologian tietämystään sekä osteopaattista filosofiaa. Soveltaa osteopaattisia periaatteja ja malleja kliinisessä päättelyssä ja hoidon suunnittelussa. Tarkastelee asiakastapauksiin liittyviä kysymyksiä moniammatillisesti eri näkökulmista ohjatusti ja tapaukseen sopien.

Ammatillisuus
Toimii työssään eettisesti ja kollegiaalisesti. Osoittaa työssään hyvää työergonomiaa ja asiakkaan käsittelytaitoja.
Käyttää vuorovaikutuksessa sopivaa ammattikieltä eri kohderyhmien kanssa. On tarkka ajankäytön suhteen.
On toiminnassaan siisti ja hygieeninen. Kirjaa ja raportoi ammattikielellä selkeästi asiakkaan tiedot. Hankkii itsenäisesti asiakastapaukseen liittyvää tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Anamneesitaidot ja kliininen päättely
Selvittää asiakkaan esitiedot, sairaushistorian ja asiakkaan tavoitteet. Kertoo asiakastapauksen tiivistetysti ja selkeästi harjoitteluohjaajalle ammattikielellä. Tunnistaa mahdolliset punaiset liput ja osteopaattisen hoidon vasta-aiheet. Analysoi asiakastapausta ja asettaa alustavat hypoteesit. Valitsee tarkoituksenmukaiset tutkimukset ja erotusdiagnostiset testit. Tekee osteopaattisen erotusdiagnoosin ja päätyy osteopaattiseen työhypoteesiin.
Laatii osteopaattisen hoitosuunnitelman ja prognoosin sujuvasti ja luotettavalla työotteella.

Käytännön taidot
Suorittaa asiakkaan perustutkimisen sujuvasti ja luotettavalla työotteella : kehon asennon observaation, selkärangan aktiivisen ja passiivisen liikkuvuuden arvioinnin sekä kudosten palpaation. Suorittaa asiakastapaukseen liittyvät tarvittavat tutkimisrutiinit asiakkaan huomioiden. Suorittaa tarvittavat erotusdiagnostiset testit ja arvioi tulosten merkityksen laatiakseen osteopaattisen työdiagnoosin. Toteuttaa yksilöllisen osteopaattisen hoitosuunnitelman. Käyttää ja soveltaa hoidossa erilaisia manuaalisia tekniikoita ja lähestymistapoja asianmukaisesti, turvallisesti ja tehokkaasti.

Osteopaattinen ajattelu ja toiminta
Integroi asiakastyössään anatomian ja fysiologian tietämystään sekä osteopaattista filosofiaa. Soveltaa osteopaattisia periaatteja ja malleja kliinisessä päättelyssä ja hoidon suunnittelussa. Tarkastelee asiakastapauksiin liittyviä kysymyksiä moniammatillisesti eri näkökulmista.

Ammatillisuus
Toimii työssään eettisesti ja kollegiaalisesti. Osoittaa työssään hyvää työergonomiaa ja asiakkaan käsittelytaitoja.
Käyttää vuorovaikutuksessa sopivaa ammattikieltä eri kohderyhmien kanssa. On tarkka ajankäytön suhteen.
On toiminnassaan siisti ja hygieeninen. Kirjaa ja raportoi ammattikielellä selkeästi asiakkaan tiedot. Hankkii itsenäisesti asiakastapaukseen liittyvää tietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Itsearviointi
Vertaisarviointi
Oppimistehtävä
Henkilökohtainen kehittymiskeskustelu

Harjoittelun arvosanaan vaikuttaa aktiivisuus ja läsnäolo, opiskelijan motivaatio ja työote. Huomiota tullaan kiinnittämään myös asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoihin potilastilanteessa ja toimistossa työskennellessä.

Esitietovaatimukset

Ohjattu kliininen harjoittelu 1, Osteopaattiset periaatteet käytännössä

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Laura Lee Kamppila
 • Jouni Arffman
 • Lassi Karhunen
 • Osteopatia Virtuaali
 • Sandra Rinne
 • Mirka Peththahandi
 • Laura Korhonen
Vastuuhenkilö

Mirka Peththahandi

Opiskelijaryhmät
 • SXF19S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija syventää taitojaan asiakkaan haastattelussa, tutkimisessa, erotusdiagnostiikassa ja hoidossa. Opiskelija käyttää erilaisia osteopaattisia manuaalisia tekniikoita ja kykenee turvalliseen ja tehokkaaseen hoitoon osteopaattisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija priorisoi eri hoitotekniikoita. Opiskelija observoi opiskelijakollegoidensa asiakastyöskentelyä pienryhmissä ja arvostaa tiedon jakamista. Opiskelija osallistuu asiakkaan osteopaattiseen diagnostiikkaan ohjatusti. Opiskelija osoittaa työskentelyssään lisääntynyttä laajemman tiedon ja taidon integraatiota. Opiskelija laatii asiakastapauksesta kirjallisen hoitojakson palautteen ja konsultaatiopyynnön. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinointia, myyntiä ja asiakashankintaa. Opiskelija osallistuu osteopaatin työn laadunhallinnan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Opiskelija osallistuu moniammatilliseen tiimityöskentelyyn. Opiskelija arvioi omaa ja muiden osaamista. Opiskelija ottaa vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Sisältö

Haastattelu, observointi ja tutkimisrutiinit. Erotusdiagnostiiikka. Osteopaattinen diagnoosi, hoito ja ohjaus. Kirjallinen hoitojakson palaute ja konsultaatiopyyntö. Vastaanottotoiminta. Markkinointi, myynti ja asiakashankinta. Moniammatillinen ongelmanratkaisu.

Aika ja paikka

HyMy-kylän oppimisympäristössä ohjattua harjoittelua syyskuusta joulukuuhun.

Oppimateriaalit

Opiskelija hyödyntää opetussuunnitelmassa toteutettujen aiempien kurssien opintoja: mm. anatomian, fysiologian, toiminninnallisen anatomian, patofysiologian ym.

Opiskelija lukee Harjoittelun Käsikirjan.

Opetusmenetelmät

Ohjattu kliininen harjoittelu
Opetusasiakas vastaanotto
Asiakaspalvelutyöskentely
Pienryhmätyöskentely
Moodle työtila käytössä.
Kauden tavoitteet ja tehtävät käydään läpi orientaatiossa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu HyMy-kylän moniammatillisessa oppimisympäristössä

Muu kauden aikana tapahtuva työelämäyhteistyö ja tapahtumat.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Henkilökohtaiset kehityskeskustelut a´15 min. pidetään kauden lopulla.

Kansainvälisyys

Kansainväliset vaihto-opiskelijat mahdollisesti tutustumassa HyMy-kylään.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Poissaoloja voi korvata observoimalla muita ryhmiä HyMyssä tai osteopaatin vastaanoton observoinnilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op x 27h= 270h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

1.-2. periodilla

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttää työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija erittelee keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija erittelee oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttäen työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii joustavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija erittelee keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija erittelee oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttäen työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii joustavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttää työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Itsearviointi
Vertaisarviointi
Oppimistehtävä
Henkilökohtainen kehityskeskustelu

Harjoittelun arvosanaan vaikuttaa aktiivisuus ja läsnäolo, opiskelijan motivaatio ja työote. Huomiota tullaan kiinnittämään myös asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoihin opetusasiakastilanteessa ja asiakaspalvelutoimistossa työskennellessä.

Esitietovaatimukset

Ohjattu kliininen harjoittelu 2

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jouni Arffman
 • Kristiina Kokkonen
 • Lassi Karhunen
 • Laura Lee Kamppila
 • Osteopatia Virtuaali
 • Kaisa Hartikainen
 • Sandra Rinne
 • Mirka Peththahandi
 • Laura Korhonen
Vastuuhenkilö

Mirka Peththahandi

Opiskelijaryhmät
 • SXF19S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija syventää taitojaan asiakkaan haastattelussa, tutkimisessa, oirekuvan analysoinnissa, erotusdiagnostiikassa, kliinisessä päättelyssä ja hoidossa. Opiskelija kertoo tiivistetysti asiakastapauksesta. Opiskelija tekee osteopaattisen diagnoosin ja hoitoon liittyviä päätöksiä itsenäisesti tiedostaen omat osaamisensa rajat. Opiskelija kykenee luovaan ongelmaratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen. Opiskelija arvioi omaa työtään ja osaamistaan sekä tarvittaessa pystyy muuttamaan hoitosuunnitelmaa ja tehdä hoitoon liittyviä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija hankkii, käsittelee ja arvioi työhönsä liittyvää tietoa kriittisesti. Opiskelija luo henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimii oman alan asiantuntijana verkostoissa. Opiskelija muotoilee palvelun yrittäjyyden tukemiseksi. Opiskelija omaa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon. Opiskelija kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinointia, myyntiä ja asiakashankintaa. Opiskelija osallistuu osteopaatin työn laadunhallinnan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Opiskelija osallistuu moniammatilliseen tiimityöskentelyyn. Opiskelija arvioi kriittisesti omaa ja muiden osaamista. Opiskelija ottaa vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.
Symptoms and Signs 2: 1 op
Opiskelija muistaa aiemmin opittuja lääketieteellisiä aineita ja osaa yhdistää ne käytännön työtä palvelevaksi erotusdiagnostiseksi kokonaisuudeksi. Opiskelija suorittaa potilaan yleistilan arviointia tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti osana potilaan tutkimusta ja hoidon seurantaa. Opiskelija tunnistaa vaaralliset ”red flag” –oireet ja ohjaa potilastaan tarvittaessa asianmukaiseen jatkohoitoon.

Sisältö

Haastattelu, observointi ja tutkimisrutiinit. Erotusdiagnostiiikka. Osteopaattinen diagnoosi, hoito ja ohjaus. Vastaanottotoiminta. Markkinointi, myynti ja asiakashankinta. Englanninkielinen potilaskertomus. Kansainvälisyysviikko. Moniammatillinen ongelmanratkaisu. Palvelumuotoilu.
Symptoms and Signs 2: 1 op
Potilaan yleistilan tutkiminen. Hengitys-, verenkierto-, imusolmuke-, sukuelin- ja suolisto-oireet, joihin osteopaatin pitää reagoida.

Aika ja paikka

HyMy-kylän oppimisympäristössä ohjattua harjoittelua, tarkemmat päivät lukujärjestyksessä.

Oppimateriaalit

Opiskelija hyödyntää opetussuunnitelmassa toteutettujen aiempien kurssien opintoja: mm. anatomian, fysiologian, toiminninnallisen anatomian, patofysiologian ym.

Osteopatian tutkinnon Harjoittelun käsikirja,
TEAMS HyMy-kylän tiimi /Osteopaatit kanavan tiedostossa.

Opetusmenetelmät

Ohjattu kliininen harjoittelu
Opetusasiakas vastaanotto
Asiakaspalvelutyöskentely
Pienryhmätyöskentely

Kauden tavoitteet ja tehtävät käydään läpi orientaatiossa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu HyMy-kylän moniammatillisessa oppimisympäristössä

Muu kauden aikana tapahtuva työelämäyhteistyö ja tapahtumat.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen lopputentti helmikuussa.
Käytännön lopputentti huhtikuussa.

Kansainvälisyys

Kevään kv-viikko tai kv-päivät ja kansainväliset vaihto-opiskelijat mahdollisesti tutustumassa HyMy-kylään.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Poissaoloja voi korvata observoimalla muita ryhmiä HyMyssä tai osteopaatin vastaanoton observoinnilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op x 27h= 270h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

1.-2. periodilla

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttää työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija erittelee keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija erittelee oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttäen työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii joustavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija erittelee keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija erittelee oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttäen työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii joustavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttää työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Itsearviointi
Oppimistehtävä
Kirjallinen lopputentti
Käytännön lopputentti

Harjoittelun arvosanaan vaikuttaa aktiivisuus ja läsnäolo, opiskelijan motivaatio ja työote. Huomiota tullaan kiinnittämään myös asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoihin opetusasiakastilanteessa ja asiakaspalvelutoimistossa työskennellessä.

Esitietovaatimukset

Ohjattu kliininen harjoittelu 3

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Mari Koski
 • Kaisa Hartikainen
 • Pekka Paalasmaa
Vastuuhenkilö

Kaisa Hartikainen

Opiskelijaryhmät
 • SXF19S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön viimeistelyä tukeva materiaali löytyy Moodlesta:
- Osteopatian opinnäytetyö (SXF19S1)
- Hyvnvoinnin tutkinto-ohjelmien opinnäytetyön työtila

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Pienryhmäohjaus
Julkaisuseminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yhteistyö työelämäkumppaneiden kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Julkaisuseminaari 9.12.2022
Kypsyysnäyte tammikuussa 2023

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Julkaisuvaiheen työskentely vaatii opiskelijalta itsenäistä ja itseohjautuvaa työotetta ja ajankäytön suunnittelua.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön julkaisuvaiheen työskentelyä ohjaa Moodlen työtilat:
- Osteopatian opinnäytetyö (SXF19S1)
- Hyvinvoinnin tutkinto-ohjelmien opinnäytetyön työtila

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opettaja ei ylläpidä lähitunneilla etäyhteyttä. Opiskelijat voivat ylläpitää poissaoleville opiskelijoille etäyhteyksiä tarpeen mukaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön arviointi perustuu Metropolian yhteisiin opinnäytetyön arviointikriteereihin.

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU42 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Kaisa Hartikainen
 • Pekka Paalasmaa
Vastuuhenkilö

Kaisa Hartikainen

Opiskelijaryhmät
 • SXF20S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa perustella opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Hän kykenee toimivaan yhteistyöhön erilaisissa työelämän verkostoissa ja ammatilliseen keskusteluun työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelija osaa laatia opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Hän osaa tunnistaa ja ratkaista työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

- Ymmärryksen saaminen opinnäytetyöprosessista
Alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki
- Tiedonhankinta sekä suomen että englannin kielellä ja lähdekritiikki
- Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- Ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa
- Tutkimusluvan hakeminen ja opinnäytetyösopimuksen laatiminen

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022
Myllypuron kampuksella ja Moodle-alustalla, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaalit

Hyvinvointialojen opinnäytetyön työtila (Moodle):
https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=260

Menetelmäkirjallisuus

Opetusmenetelmät

Pienryhmäohjaus - läsnäolo vaaditaan
Seminaarit
Opinnäytetyöverstaat ja -pajat - sähköinen passi
Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyön työelämän yhteistyökumppanit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli sinulla on olemassa korkeakoulututkinto, ota yhteyttä opettajiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op opiskelijan työtä = 135 h

Opinnäytetyön suunnittelu vaatii itsenäistä ja itseohjautuvaa työskentelyä ja ajankäytön suunnittelua.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Opiskelijat osallistuvat lisäksi opinnäytetyön suunnittelua tukeviin monialaisiin kehittämis- ja tutkimustoiminnan verstaisiin ja suomen kielen ja viestinnän opettajien tarjoamiin pajoihin. Kukin verstas tarjotaan useamman kerran saman sisältöisenä ja opiskelija valitsee itselleen sopivimman ajankohdan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki osasuoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty - täydennettävä.
Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien osa-alueiden hyväksymistä.

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Kaisa Hartikainen
 • Pekka Paalasmaa
Opiskelijaryhmät
 • SXF20S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hän osaa käyttää englanninkielistä tutkimustietoa lähdemateriaalina.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä työelämän edustajien ja ohjaajien tukemana
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa
- Vertaisohjaus ja -arviointi

Aika ja paikka

kevätlukukausi 2023

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön tekoa tukeva materiaali löytyy Moodlesta:
- Osteopatian opinnäytetyö (SXF21S1)
- Hyvinvoinnin tutkinto-ohjelmien opinnäytetyön työtila -tutkimus- ja menetelmäkirjallisuus

Opetusmenetelmät

Pienryhmäohjaus
Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yhteistyö työelämäkumppaneiden kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutusvaiheen työskentely vaatii opiskelijalta itsenäistä ja itseohjautuvaa työotetta ja ajankäytön suunnittelua.

Resurssit: 5 op x 27h = 135h Pienryhmäohjaus 4x3h. Itsenäistä työskentelyä 123h. Opiskelijat osallistuvat lisäksi opinnäytetyön roteutusta tukeviin monialaisiin kehittämis- ja tutkimustoiminnan verstaisiin ja suomen kielen ja viestinnän opettajien tarjoamiin pajoihin. Kukin verstas tarjotaan useamman kerran saman sisältöisenä ja opiskelija valitsee itselleen sopivimman ajankohdan.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opettajalla on oikeus
antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön arviointi perustuu Metropolian yhteisiin opinnäytetyön arviointikriteereihin

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 20.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Kevin Collet
 • Laura Lee Kamppila
 • Timo Raatikainen
 • Sandra Rinne
 • Mirka Peththahandi
Vastuuhenkilö

Mirka Peththahandi

Opiskelijaryhmät
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja motivoituu urasuunnitteluun.
- osaa työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
- tunnistaa oman ammattinsa tietoperustan ja roolinsa näyttöön perustuvassa toiminnassa.
- ymmärtää sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisena, moniarvoisena ja muuttuvana toimintaympäristönä.
- osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet.
- ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
- osaa toimia tietosuojan ja -turvan periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä ja käyttää yleisimpiä tietoteknisiä ohjelmia ja välineitä
- osaa tuottaa tietoa ja viestiä ammatillisesti

Sisältö

- opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja tiedonhankinta
- tutkinnon tuottama osaaminen ja urapolut
- ammatin tietoperusta ja eettiset periaatteet
- keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö
- tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- tietotekniset taidot, ohjelmat ja välineet oppimisessa ja asiantuntijatehtävissä
- ammatillisen asiantuntijan suomen kielen ja viestinnän perusteet

Opetusmenetelmät

lähiopetus
tutorointi
projektityöskentely
yhteistoiminnallinen oppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

SXF19S1 ryhmän opinnäytetöiden julkistamisseminaari joulukuussa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 2 7h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opintojen alku

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite "Osaamisen arviointikehikko"

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä, suullinen ja kirjallinen esitys
Taitojen näyttäminen
Tehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Tehtävä voidaan palauttaa kerran täydennettäväksi.
Arvioinnin perusteet: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja projektityöskentelyyn

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Oppimisen ja opiskelun valmiudet opinnot suoritetaan ensimmäisellä lukukaudella

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Laura Lee Kamppila
 • Kaisa Hartikainen
 • Sandra Rinne
Vastuuhenkilö

Kaisa Hartikainen

Opiskelijaryhmät
 • SXF21S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija etsii ja hyödyntää ammattialakohtaista tutkimustietoa ja tutustuu alalla käytössä oleviin tutkimusmenetelmiin. Opiskelija tunnistaa ammattialakohtaiset kehittämistarpeet hyödyntäen alakohtaista tietoperustaa ja pohtii oman opinnäytetyön aiheen valintaa. Opiskelija toimii aktiivisesti oman ammatillisen kehittymisen edistämiseksi. Opiskelija osaa kuvata eettiseen, asiakasymmärrykseen ja näyttöön perustuvan sekä ihmislähtöisen toiminnan sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalalla asiakkaan toimijuuden ja toimintakyvyn edistämiseksi.

Opiskelija analysoi ja tiivistää asiakastapauksen ammattikielellä, päätyy osteopaattiseen työhypoteesiin, laatii yksilöllisen hoitosuunnitelmaan ja prognoosiin. Opiskelija kirjaa väliarvion ja harjaantuu nimikkeistön terminologian käytössä sähköiseen potilastietojärjestelmään kirjaamista varten. Tarvittaessa hän pystyy muuttamaan joustavasti hoitosuunnitelmaa ja tekemään hoitoon liittyviä perusteltuja päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa.

Sisältö

• Näyttöön perustuva ja näyttöä hyödyntävä työtapa osteopatiassa
• Alaa koskeva tutkimustieto ja sen hyödyntäminen
• Ajankohtainen osteopatian alan tutkimustieto
• Erotusdiagnostiikka, kliininen päättely ja prognoosin tekeminen
• Ammatillinen viestintä, nimikkeistö ja kantaan kirjaaminen
• Ihmislähtöinen työtapa
• Opinnäytetyön aiheen ideointi
• Tulevaisuusosaaminen moniammatillisessa kontekstissa

Aika ja paikka

17.2. klo 10-17 VISD
23.3.
30.3
5.4.
12.4.
17.4.
26.4.
9.5. Seminaari

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöt
Reflektoiva yksilötehtävä
Seminaari
Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kliiniseen harjoitteluun perehtyminen HyMy-kylän oppimisympäristössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Virtual International Student Day virtuaalinen kansainvälinen opiskelupäivä muodostaa osan opintojaksoa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Virtuaalipäivä VISD - 6 h
Kontaktiopetus - xx h
Seminaarit - 6 h
Itsenäinen työskentely -
yhteensä 135 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opintojakso sijoittuu kevään toiselle periodille

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän käyttöön
- toimia moniammatillisessa verkostossa asiakkaan hyväksi

Opiskelijalla on avoin asenne työskentelyyn
Opiskelija omaa yhteisöllisen, osallistuvan ja kehittävän asenteen ja on yhteisön toimija

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä
- toimia moniammatillisessa verkostossa osteopatian asiantuntijana asiakkaan parhaaksi.

Opiskelijalla on avoin, arvostava, ennakkoluuloton ja oma-aloitteinen asenne työskentelyyn.
Opiskelija omaa yhteisöllisen ja osallistuvan asenteen ja on yhteisön toimija.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:

- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti- organisoida ja ohjata ryhmän toimintaa
- toimia moniammatillisessa verkostossa osteopatian asiantuntijana asiakkaan parhaaksi.

Opiskelijalla on avoin, arvostava, ennakkoluuloton ja oma-aloitteinen asenne työskentelyyn.
Opiskelija omaa yhteisöllisen, osallistuvan ja kehittävän asenteen ja on aktiivinen yhteisön toimija.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- toimia asiakaslähtöisesti
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät
Itse- ja vertaisarviointi
Seminaarityöskentely

Esitietovaatimukset

Kaikki edeltävien kausien osaamistavoitteet

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 27.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Laura Lee Kamppila
 • Leena Suojanen
 • Sandra Rinne
Vastuuhenkilö

Kevin Collet

Opiskelijaryhmät
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija osaa tutkia selkärangan regionaalista ja segmentääristä liikettä. Opiskelija yhdistää anatomisen tiedon palpaatioon. Opiskelija paikallistaa kaulan, keskivartalon ja alaraajan lihakset lihasaktivaatiota hyödyntäen ja osaa arvioida kyseisten lihasten tonusta. Opiskelija osaa tutkia ja käsitellä purentaelimistön, vatsan ja selän alueen kudoksia manuaalisesti. Opiskelija on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija tunnistaa kyseisten osteopaattisten tekniikoiden indikaatiot, kontraindikaatiot ja osaa selittää tekniikoiden vaikutusmekanismeja tutkimustietoa soveltaen.

Sisältö

• Selkärangan niveliin kohdistuvat tekniikat
• Purentaelimistön, selän ja vatsan alueen tutkiminen ja käsittely
• Kaulan, keskivartalon ja alaraajan lihasten palpaatio
• Osteopaattinen lähestymistapa viskeraalisella osa-alueella
• Asiakkaan terveyttä edistävä ohjaus ja neuvonta

Opintojakso sisältää 4 op harjoittelua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti ja turvallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on palpaatiotaidoiltaan herkkä ja anatomisesti tarkka. Opiskelija analysoi keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija analysoi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii joustavasti ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on palpaatiotaidoiltaan herkkä, muuntautuva ja anatomisesti tarkka. Opiskelija analysoi ja soveltaa keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija analysoi ja soveltaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii vastuullisena ja proaktiivisena ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti, tehokkaasti, ennakoivasti ja turvallisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti ja turvallisesti.

Esitietovaatimukset

Asiantuntijaviestinnän ja tietotekniikan osaamistavoitteet
Ihmisen anatomia 2 ja palpaatiotaidot osaamistavoitteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Lassi Karhunen
 • Leena Suojanen
 • Mirka Peththahandi
Vastuuhenkilö

Mirka Peththahandi

Opiskelijaryhmät
 • SXF21S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija osaa tutkia ja käsitellä kaularangan, rintakehän, lantion ja raajojen niveliä ja kudoksia osteopaattisin manuaalisin tekniikoin. Opiskelijan palpaatio on herkkää ja anatomisesti tarkkaa. Opiskelija tunnistaa kyseisiin alueisiin kohdistuvien osteopaattisten tekniikoiden indikaatiot, kontraindikaatiot ja osaa selittää tekniikoiden vaikutusmekanismeja tutkimustietoa soveltaen.

Sisältö

• Tutkimisrutiineja ja osteopaattisia tekniikoita selkärangan, vatsan ja pään alueille sekä raajoihin
• Asiakaslähtöinen terveyttä edistävä ohjaus ja neuvonta

Opintojakso sisältää 4 op harjoittelua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti ja turvallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on palpaatiotaidoiltaan herkkä ja anatomisesti tarkka. Opiskelija analysoi keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija analysoi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii joustavasti ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on palpaatiotaidoiltaan herkkä, muuntautuva ja anatomisesti tarkka. Opiskelija analysoi ja soveltaa keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija analysoi ja soveltaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii vastuullisena ja proaktiivisena ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti, tehokkaasti, ennakoivasti ja turvallisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti ja turvallisesti.

Esitietovaatimukset

Asiantuntijaviestintä
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 1 osaamistavoitteet

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Mirka Peththahandi
Vastuuhenkilö

Kevin Collet

Opiskelijaryhmät
 • SXF21S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija osaa tutkia ja käsitellä monipuolisesti pään, kaularangan, rintakehän, lantion ja raajojen alueiden kudoksia osteopaattisin tekniikoin. Opiskelija herkistää ja kohdentaa tarkasti palpaatiotaan osteopaattisissa manuaalisissa tekniikoissa. Opiskelija tunnistaa kyseisiin alueisiin kohdistuvien osteopaattisten tekniikoiden, kuten manipulaatiotekniikan HVLA (high velocity low amplitude) indikaatiot, kontraindikaatiot ja osaa selittää tekniikoiden vaikutusmekanismeja tutkimustietoa soveltaen.

Asiakkaan terveyttä edistävä ohjaus ja neuvonta 1 op
Opiskelija ymmärtää omahoidon ja liikunnan merkityksen terveydelle ja osaa perustella sen merkitystä osana osteopaattista hoitoa. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjata asiakkaalle yksilöllisiä ja turvallisia omahoito-ohjeita terveyden edistämiseksi ja osteopaattisen hoidon tukemiseksi. Opiskelija osaa perustella ohjauksensa anatomisesti ja fysiologisesti. Opiskelija osaa hyödyntää verbaalista, visuaalista ja taktiilista ohjaamista.

Sisältö

• Eri kehonosiin kohdistuvia tutkimisrutiineja ja osteopaattisia manuaalisia tekniikoita ja HVLA (high velocity low amplitude) tekniikat
• Osteopaattinen lähestymistapa kraniaalisella osa-alueella
• Asiakkaan terveyttä edistävä ja itseohjautuvuutta tukeva ohjaus ja neuvonta
• Terveys- ja luuliikuntasuositukset
• Omahoitosuunnitelma osteopaattisen hoidon tukena
• Rinta- ja lannerangan liikkuvuusharjoitteet

Opintojakso sisältää 4 op harjoittelua

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti ja turvallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on palpaatiotaidoiltaan herkkä ja anatomisesti tarkka. Opiskelija analysoi keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija analysoi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii joustavasti ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on palpaatiotaidoiltaan herkkä, muuntautuva ja anatomisesti tarkka. Opiskelija analysoi ja soveltaa keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija analysoi ja soveltaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii vastuullisena ja proaktiivisena ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti, tehokkaasti, ennakoivasti ja turvallisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti ja turvallisesti.

Esitietovaatimukset

Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 2 opintojakson osaamistavoitteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.01.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Laura Lee Kamppila
 • Jouni Arffman
 • Leena Suojanen
 • Sandra Rinne
 • Mirka Peththahandi
Vastuuhenkilö

Mirka Peththahandi

Opiskelijaryhmät
 • SXF19S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa eri hoitotekniikoita yksilökohtaisesti. Opiskelija osaa integroida monipuolisesti osteopaattisia periaatteita hoitotilanteessa.
Urologia:
Opiskelija tuntee yleisimmät urologiset sairaudet ja niiden epidemiologiaa, diagnostiikkaa, oireita, löydöksiä ja hoitoperiaatteita. Opiskelija ymmärtää omaan osaamiseensa ja työhönsä liittyvät rajoitukset ja pystyy soveltamaan tätä tietoa omaan hoitokäytäntöönsä.
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit:
Opiskelija tuntee korvan, nenän ja kurkun anatomian ja fysiologian, sekä niiden keskeisimmät sairaudet ja vammat. Opiskelija pystyy alueen tuntemuksen perusteella tunnistamaan toiminnallisia yhteyksiä ja niiden vaikutus elimistöön, ja pystyy soveltamaan tätä tietoa omaan hoitokäytäntöönsä.
Silmäsairaudet:
Opiskelija tuntee silmän anatomian ja fysiologian, sekä keskeisimmät silmäsairaudet ja vammat. Opiskelija tunnistaa silmän tuntemuksen perusteella toiminnallisia yhteyksiä ja niiden vaikutuksen elimistöön, ja pystyy soveltamaan tätä tietoa omaan hoitokäytäntöönsä.
Urheiluvammojen ehkäisy ja hoito:
Opiskelija tuntee yleisimmät urheiluvammat ja niiden erilaiset hoitomahdollisuudet sekä konservatiivisesti että kirurgisesti. Opiskelija osaa urheiluvamman ensiavun. Opiskelija ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen.

Sisältö

Korva-nenä-kurkku-silmä alueiden osteopaattinen lähestymistapa, hengityselimistön osteopaattinen hoito, sydän- ja verenkiertoelimistön osteopaattinen hoito, munuaisten ja virtsarakon osteopaattinen hoito, lasten osteopaattinen hoito.
Kurssi sisältää Harjoittelu 2 op.
Urologia:
Virtsan kuljetus ja rakon toiminta. Virtsaaminen, virtsaamisrefleksi ja sen säätely. Virtsaamishäiriöt. Eturauhasen normaali rakenne ja liikakasvu. Eri ikäkausiin liittyvät sairaudet ja/tai niihin liittyviä tapahtumia.
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit:
Korvan, nenän ja kurkun alueen rakenne ja toiminta, toimintahäiriöt ja niiden vaikutus elimistöön.
Silmäsairaudet:
Silmätautiopin perusteet; silmän anatomia ja fysiologia, silmä ja sen apuelimet, näköradat ja näköaivokuori, kaksi silmää ja näkeminen, näöntarkkuus ja näkökentät, taittovirheet, silmä- ja piilolasit. Tyypillisimmät silmäsairaudet; sidekalvon tulehdus, sarveiskalvon tulehdus, silmänpainetauti, kuivasilmäisyys, kyyneltietukos/tulehdus, karsastus, harmaakaihi, taittovirhekirurgia. Yleissairaudet ja silmä, neurologiset sairaudet ja silmä.
Urheiluvammojen ehkäisy ja hoito:
Urheiluvammojen ennaltaehkäisy, vammatyypit, urheiluvammojen hoito, vammojen kuntoutuksen perusteet, kehon eri osien urheiluvammat, lajityypilliset urheiluvammat. Teippaus.

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Kirjallisuus
-Kuchera & Kuchera: Osteopathic Principles in Practice
-Kuchera & Kuchera: Osteopathic Consideration in somatic dysfunctions
Seffinger 2019. Foundations of Osteopathic Medicine. 4th edition. Lippincott Williams & Wilkins.

Opetusmenetelmät

Moodle työtila käytössä.
Aktivoiva luento
Ohjatut käytännön harjoitukset
Oppimistehtävät
Pienryhmätoiminta
Mahdollinen moniammatillinen osuus HyMy-kylässä

Opintojakso käyttää yhteistä moodle alustaa. Opintojakso koostuu useasta pienemmästä kokonaisuudesta, joista vastaavat eri opettajat. Jokainen osa-alue alustetaan erikseen. Lopuksi yhteinen käytännön tentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen moniammatillinen osuus HyMy-kylässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Käytännön tentti OSPE (Objective Structured Practical Exam) 21.11.
Käytännön tentin 1. uusinta, siirretty eteenpäin 16.1.2023 klo 13-16
Käytännön tentin 2. uusinta, siirretty eteenpäin 24.1.2023 klo 13-16

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op x 27h= 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

1. ja 2. periodeilla

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä tekee valintoja yhdessä asiakkaan kanssa laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi ja kehittää systemaattisesti omaa toimintaansa.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä joustavasti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisesti tilanteiden erityispiirteet huomioon ottaen ja toimii sitoutuneesti ammatillisia toimintatapoja edistäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteistöä ja tekee valintoja yhdessä asiakkaan kanssa laaja-alaista tietoperustaa käyttäen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opiskelija arvioi kriittisesti omaa toimintaansa ja tuottaa tietoa toimintaympäristön kehittämiseksi.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti sekä kehittää työ- ja toimintaympäristöä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Opiskelija toimii ammattieettisesti tilanteiden erityispiirteet huomioon ottaen monimutkaisissa ja ennakoimattomissa tilanteissa. Hän työskentelee kehittäen ja uudistaen ammattikäytäntöjä ja toimintatapoja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointiin vaikuttaa aktiivinen osallistuminen (80% tulee olla paikalla, jotta voi osallistua käytännön tenttiin), oppimistehtävät ajallaan suoritettuna, OSPE- tentti (70% läpäisy).

Esitietovaatimukset

Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 3, Kraniaali- ja viskeraaliosteopatia

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Laura Lee Kamppila
 • Jouni Arffman
Vastuuhenkilö

Laura Lee Kamppila

Opiskelijaryhmät
 • SXF20S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Osteopaattiset periaatteet 3 op
Opiskelija osaa selittää ja soveltaa osteopaattiset periaatteet osteopaatin työssään. Opiskelija osaa nimetä eri osteopaattiset hoitomallit ja niiden käyttöindikaatiot
Terapeuttiset ohjaustaidot 2 op
Opiskelija ymmärtää omahoidon merkityksen osana osteopaattista hoitoa. Opiskelija osaa antaa asiakkaalle yksilöllisiä ja turvallisia omahoito-ohjeita terveyden edistämiseksi ja osteopaattisen hoidon tukemiseksi. Opiskelija osaa tehdä yhdessä asiakkaan kanssa terveyttä tukevan omahoitosuunnitelman, jonka laatimisessa opiskelija osaa hyödyntää osteopaattisia periaatteita ja malleja sekä perustaa ohjauksensa tunnistaen rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä

Sisältö

Osteopaattiset periaatteet 3 op
Osteopaattiset periaatteet ja hoitomallit: biomekaaninen, hengitys-nestekierto, hermostollinen, biopsykososiaalinen ja aineenvaihdunta-energiamalli. Osteopaattisten hoitotekniikoiden synteesi.
Terapeuttiset ohjaustaidot 2 op
Asiakkaan ohjaus ja neuvonta. Terapeuttinen harjoittelu ja omahoito osteopaattisen hoidon tukena. Kaula-, rinta- ja lannerangan harjoitteet. Liikkuvuus-, hallinta- ja stabilaatioharjoitteet raajojen eri niveliin

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttää työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija erittelee keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija erittelee oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttäen työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii joustavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija erittelee ja arvioi keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä tekee valintoja vertaillen vaihtoehtoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä aloitteellisesti ja tavoitteiden suunnassa sekä soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttää työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Esitietovaatimukset

Somaattinen dysfunktio

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 20.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Laura Lee Kamppila
 • Minna Kalajoki
Vastuuhenkilö

Laura Lee Kamppila

Opiskelijaryhmät
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata osteopatian filosofiset lähtökohdat ja nimetä osteopaattiset periaatteet. Opiskelija osaa kuvata tärkeimmät osteopatian kehitysvaiheet ja kehitykseen vaikuttaneet henkilöt ja heidän vaikutuksensa osteopatian kehitykseen. Opiskelija osaa määritellä osteopatian, osaa kuvata keskeisimmät osteopaattiset käsitteet ja osaa käyttää osteopaattista nimikkeistöä.
Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.
Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2.

Sisältö

Osteopatian määritelmä ja periaatteet. Osteopatian kehitys maailmassa. Osteopatian keskeiset käsitteet ja termit. Vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä. Osteopatian tekstikäytänteet ja asiakirjat. Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen. Osteopatian organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja – välineet. Koulutus ja urasuunnittelu Osteopatiassa. Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
• luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla
• ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti
• ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy
• laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
• luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti
• vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa
• viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset
• ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti
• käyttää ammattisanastoa täsmällisesti
• ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy
• tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
• luottaa viestintätaitoonsa niin, että pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen
• vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa
• viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat
• ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti
• käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti
• ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu
• tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
• luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla
• ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti
• ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy
• laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla

Esitietovaatimukset

Englannin kielen ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B2.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 27.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Mirka Peththahandi
Vastuuhenkilö

Mirka Peththahandi

Opiskelijaryhmät
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Selän ja rintakehän toiminnallinen anatomia 4 op
Opiskelija osaa nimetä ja selittää selkärangan ja rintakehän rakenteet ja toiminnan regionaalisesti ja segmentäärisesti. Opiskelija osaa kuvata ja havainnoida selkärangan aktiiviset liikkeet ja tunnustella selkärangan normaalia passiivista liikettä. Opiskelija arvioi manuaalisesti selkärangan nivelten toimintaa hyödyntäen tietoa osteopaattisessa hoidossa. Opiskelija osaa selittää selän kehittymisen ja yleisimpien patologisten muutosten sekä poikkeavuuksien vaikutukset liikkeisiin.
Urheiluvammojen ehkäisy ja hoito 1 op
Opiskelija tuntee yleisimmät urheiluvammat. Opiskelija tunnistaa altistavat tekijät, vammamekanismit sekä erilaiset hoitomahdollisuudet sekä konservatiivisesti että kirurgisesti.

Sisältö

Selän ja rintakehän toiminnallinen anatomia 4 op
Selkärangan rakenteet: hermotus, verenkierto, myofaskiaaliset rakenteet ja selkäydinkalvot
Selkärangan normaali liike, segmentin kytkösliike
Rintakehän rakenteet, hengitys ja imunestekierron perusteet
Autonominen hermosto
Leukanivelen rakenne ja toiminta
Biotensegriteetti

Urheiluvammojen ehkäisy ja hoito 1 op
Urheiluvammojen etiologia ja vammatyypit
Kehon eri osien urheiluvammat, niiden hoito ja kuntoutuksen perusteet
Lajityypilliset urheiluvammat
Lihasrepeämien luokittelu ja hoito
Myofaskiaaliset ja nivelperäiset rasitusvammat sekä rasitusmurtumat
Lasten urheiluvammat
Tapaustutkimukset

Aika ja paikka

Myllypuron kampuksella tai etäyhteydellä

Oppimateriaalit

Neumann, Donald 2010: Kinesiology of the Musculoskeletal system: Foundations for Rehabilitation. St. Louis: Mosby.I.A. Middleditch & Oliver 2005: Functional Anatomy of the Spine. 2.edition. Elsevier Health Sciences.
Kapanji: Kinesiologia 3 1997: Selkärangan, rintakehän ja lantion nivelten toiminta.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Moodle työtila
Oppimistehtävät
Pienryhmätoiminta
Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen kurssin aikana tapahtuva työelämäyhteistyö ja tapahtumat.
Jokainen opiskelija osallistuu HyMy-kylässä pidettävään selän manuaalinen arviointi -päivään asiakkaana.

Kansainvälisyys

KV-viikolla opetuskerta voi olla englanniksi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op x 27h= 135h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50% kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 70% kysytystä.
Opiskelija käyttää asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata anatomiset rakenteet ja löytää rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 90% kysytystä.
Opiskelija käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä esimerkiksi essee-kysymyksiin vastatessaan.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja osaa selittää niiden toimintaa analysoimalla rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50% kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen läsnäolo teoriopetuksessa ja käytännön harjoitteet
Moodle työtilan tehtävät
Seminaari

Esitietovaatimukset

Ihmisen anatomia 1-2 opintojakson osaamistavoitteet saavutettu, Osteopatian historiaosaaminen

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pirkko-Leena Kuosa
 • Mirka Peththahandi
Vastuuhenkilö

Outi Pyrhönen

Opiskelijaryhmät
 • AVOKUKUTUS_SXF_A
  Selän toiminnallinen anatomia osteopatiassa
 • AVOKUKUTUS22
  Kurkistuskurssit, Kuntoutus ja tutkiminen

Tavoitteet

Hahmotat terveen tuki- ja liikuntaelimistön merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Osaat nimetä selkärangan rakenneosia ja kuvata selkärangan liikkuvuutta anatomisissa suunnissa ja tasoissa. Tutustut tuki- ja liikuntaelimistön terveyden merkitykseen ihmisen hyvinvoinnissa. Tunnistat osteopaatin roolia terveydenhuollon ammattihenkilönä ja selän toiminnallisen anatomian asiantuntijana. Hahmotat osteopaattisen näkökulman skolioosiin.

Sisältö

- Anatomiset suunnat ja tasot
- Selkärangan yleisrakenne ja liikkeet
- Nikaman rakenne ja rakenneosien merkitys
- Osteopaatti selän toiminnallisen anatomian asiantuntijana
- Tuki- ja liikuntaelinterveys (TULE-terveys)
- Skolioosi

Aika ja paikka

Verkko-opinnot Moodle-oppimisympäristössä oman aikataulun mukaisesti
3.10.2022-30.11.2022 välillä
Opintojakso arvioidaan sen päätyttyä.,

Opintojakson alussa on tarjolla kaksi samansisältöistä aloitustapaamista ZOOMissa, jossa tutustutaan opintojakson suorittamiseen ja sisältöihin.

ZOOM-Aloitustapaamisen ajat
3.10.2022 klo 15.00-15.30
tai
6.10.2022 klo 8-8.30
Linkki tapaamiseen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin opintojakson alkuun mennessä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on tallennettu Moodle-oppimisalustalle.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina.
-materiaaliin perehtyminen ja itsenäinen opiskelu
-opintojaksolla annettujen tehtävien ja osaamisen testausten tekeminen
-keskusteluun osallistuminen oppimisalustan keskustelualueella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op, Moodle toteutus vastaa 54h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opinnot voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti 3.10.2022-30.11.2022 välisenä aikana

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty opintokokonaisuus edellyttää opintojakson tehtävien palautusta hyväksytyllä tasolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan Hyväksytty - Hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää annettujen tehtävien tekemistä ja osaamistestien läpäisyä annettuun määräaikaan mennessä.

Lisätiedot

Opintojakso avaa näkymää kehon rakenteeseen (anatomia), toimintaan (fysiologia) ja näitä yhdistävään toiminnalliseen anatomiaan ja sen merkitykseen osteopaattiopiskelijalle. Osteopaattiopiskelija opiskelee selän ja rintakehän toiminnallista anatomiaa 5 opintopistettä (5 op), josta on räätälöity tämä 2 op:n osakokonaisuus. Hahmotat englanninkielen osaamisen tarpeellisuutta osteopaatin opinnoissa. Hyväksytyn suorituksen voit hyväksilukea osteopatian tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin, mikäli hakuprosessin jälkeen olet saanut opiskeluoikeuden. Moodle-toteutus vastaa 54 h opiskelijan työtä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 27.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pirkko-Leena Kuosa
Vastuuhenkilö

Pirkko-Leena Kuosa

Opiskelijaryhmät
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää sisäelinten rakenteen ja toiminnan pääpiirteet. Hän osaa kuvata, miten sisäelintoimintoja ja elimistön tasapainotiloja säädellään. Opiskelija osaa selittää aistitoimintojen periaatteet. Opiskelija käyttää vierasperäistä ammatillista terminologiaa.

Sisältö

Veri
Verenkiertoelimistö
Lymfaattinen järjestelmä
Hengityselimistö
Ruoansulatuselimistö
Virtsanerityselimistö
Solunulkoisen nesteen määrän, osmoottisen paineen ja pH:n säätely
Lisääntymiselimistö
Hormonaalinen säätelyjärjestelmä
Lämmönsäätely
Aistitoiminnot
Keskeinen ammatillinen terminologia

Aika ja paikka

Sand, O ym. 2011: Ihminen. Fysiologia ja anatomia. WSOYpro
Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, tehtävät, esitelmä/esitelmät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osakokeet:
1) 20.4.2023
2) 17.5.2023

Uusinnat syksyn 2023 ensimmäisessä ja kolmannessa yleisessä uusintatentitissä.

Uusinnoissa voi suorittaa kumman tahansa puuttuvan osakokeen tai molemmat kerrallaan. Jos haluaa korottaa, on molemmat kokeet tentittävä ensimäisessä uusintatilaisuudessa uudelleen. Korotusta saa yrittää vain kerran.

Uusintojen ilmoittautumisohjeet ja aikataulut OMAsta:

https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas/opinnot/tentit#sosiaali-%20ja%20terveysala

Jos sivu ei kopioituna aukea, etsi OMAsta:
opiskelijanopas/opinnot/tentit/sosiaali- ja terveysala

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

50 tuntia kontaktiopetusta, 85 tuntia itsenäistä opiskelua.

Sisällön jaksotus

Tenttialueeseen ei oteta mukaan aisteja. Aisteista opiskelijat tekevät ryhmissä esityksen, joka esitetään ryhmälle kontaktitunilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Erityisen tuen päätökset: Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50 % kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.
Opiskelija luettelee elimistön toimintaa säätelevien tekijöiden vaikutuksia elimiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 70 % kysytystä.
Opiskelija käyttää asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata anatomiset rakenteet ja löytää rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.
Opiskelija osaa kuvata elimistön toimintaa säätelevien tekijöiden vaikutuksia elinjärjestelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 90 % kysytystä.
Opiskelija käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä esimerkiksi essee-kysymyksiin vastatessaan.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja osaa selittää niiden toimintaa analysoimalla rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.
Opiskelija osaa kuvata elimistön toiminnan säätelymekanismeja ja analysoi säätelyn vaikutuksia elinjärjestelmiin ja elinjärjestelmien väliseen yhteistyöhön.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50 % kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.
Opiskelija luettelee elimistön toimintaa säätelevien tekijöiden vaikutuksia elimiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

2 koetta

Esitietovaatimukset

Ihmisen anatomia 1:n kemian ja biokemian toteutusosan (1 op) osaamistavoitteet saavutettu.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Kristiina Kokkonen
Opiskelijaryhmät
 • SXF21S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija selittää somaattisen dysfunktion käsitettä ja keskustelee sen neurofysiologisista selitysmalleista. Opiskelija suhteuttaa somaattisen dysfunktion käsitettä pohdiskelevalla otteella osteopatian ammatin kehitykseen. Opiskelija soveltaa somaattisen dysfunktion käsitettä rangan ja lantion toimintahäiriöihin. Opiskelija luokittelee akuuttiin ja krooniseen toimintahäiriöön liittyvät tunnisteet ja muutokset. Hän yhdistää anamneesin, observaation, aktiivisen ja passiivisen tutkimisen ja palpaation kautta saadut löydökset. Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työotteella. Opiskelija tutkii ja hoitaa lantion alueen toimintaa ja liikettä osteopaattisin tekniikoin. Opiskelija tunnistaa kyseisten osteopaattisten tekniikoiden indikaatiot ja kontraindikaatiot.

Kipu 1 op
Opiskelija ymmärtää kivun fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena ilmiönä. Opiskelija tunnistaa tavallisimmat kipua aiheuttavat vauriot ja sairaudet sekä ymmärtää osteopatian mahdollisuudet erilaisten kiputilojen hallinnassa ja hoidossa. Opiskelija tietää perustiedot kivun epidemiologiasta, eri-ikäisten kivun erityispiirteistä ja kiputilojen luokittelusta. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia kiputiloja ja kehittää tiedollisia valmiuksia kivun itsenäiseen hoitoon.

Fysiatria 1 op
Opiskelija on perehtynyt eri-ikäisten potilaiden tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin, kiputiloihin ja tapaturmatiloihin fysiatrian alan näkökulmasta. Opiskelija tuntee fysiatrian alan tutkimus- ja hoitomenetelmät sekä fysiatrian alan koulutus- ja tutkimustoiminnan maassamme.

Sisältö

Somaattinen dysfunktio: 3 op
• Somaattisen dysfunktion käsite, sen neurofysiologiset selitysmallit ja sen merkitys nykyisessä osteopaatin ammatissa
• Somatoviskeraalinen ja viskerosomaattinen refleksi
• Lantion alueen somaattisten dysfunktioiden tutkiminen ja hoito
• Lantion alueen dysfunktiot ja yleiset toimintahäiriöt

Kurssi sisältää 2 op harjoittelua.

Kipu: 1 op
Kivun luokitteluperiaatteet. Akuutti ja krooninen kipu. Nosiseptinen ja neurogeeninen kipu. Kiputilojen tutkiminen käytännössä ja erotusdiagnostiikka.

Fysiatria: 1 op
Opiskelija tuntee eri-ikäisten potilaiden tuki- ja liikuntaelimistön keskeiset sairaudet, kiputilat ja tapaturmatilat fysiatrian alan näkökulmasta. Hallitsee keskeisimpien tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ja sairauksien tutkimisen pääpiirteet ja ymmärtää osteopatian mahdollisuudet osana hoitoa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti ja turvallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on palpaatiotaidoiltaan herkkä ja anatomisesti tarkka. Opiskelija analysoi keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija analysoi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii joustavasti ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on palpaatiotaidoiltaan herkkä, muuntautuva ja anatomisesti tarkka. Opiskelija analysoi ja soveltaa keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija analysoi ja soveltaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii vastuullisena ja proaktiivisena ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti, tehokkaasti, ennakoivasti ja turvallisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työnotteella. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Opiskelija on anatomisesti tarkka ja kehittää palpaatiotaan. Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia sekä toimii ryhmän jäsenenä. Opiskelija toimii hygieniaohjeita ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija toteuttaa tutkimisen ja manuaalisen käsittelyn asianmukaisesti ja turvallisesti.

Esitietovaatimukset

Ihmisen anatomia 2 ja palpaatiotaidot, Selän ja rintakehän toiminnallinen anatomia

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • roo.sv
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Katja Hämäläinen

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on aktivoida ja syventää osallistujien ruotsin kielen suullista ja kirjallista osaamista, tutustua ruotsalaiseen työelämään, kulttuuriin ja vapaa-aikaan, sekä antaa valmiuksia kirjoittaa työhakemus ja esitellä oma osaaminen vakuuttavasti työnantajalle ruotsiksi. Opintojakson yhteistyökumppaneiden kautta opiskelija tutustuu ruotsinsuomalaisiin ja hänellä on tilaisuus lähteä Ruotsiin tai Suomen ruotsinkieliselle alueelle (kesä)töihin, jolloin hänellä on oikeus ja mahdollisuus opintojakson ruotsin kielen opettajan kielelliseen ja kulttuuriseen tukeen koko liikkuvuusjakson ajan. Opintojaksoon kuuluu myös erillinen opintomatka Ruotsiin, joka toteutetaan Covid-19 aiheuttaman pandemian ja muut yhteiskunnalliset rajoitukset huomioiden.

Sisältö

- Kohti Ruotsia: motivaatiokirjeen kirjoittaminen ja rekrytointilaisuudet
- Presentaatiotaidot ja oman osaamisen esitteleminen
- Työssä Ruotsissa: Ruotsalainen työelämä ja työpaikkakulttuuri sosiaali- ja terveysalalla
- Miten työtä voisi kehittää: Kehittämistehtävä YAMK-opiskelijoille
- Oman alan sanastoa
- Vapaa-aika Ruotsissa: Kulttuuri ja yhteiskunta
- Aloitus ja tutustumistilaisuus Metropoliassa tammikuussa 2023.
- Lähiopetus (Metropoliassa)
- Tehtäviä ja toiminnallisia harjoituksia
- Opintomatka Ruotsiin: Osallistujat valitaan motivaatiokirjeen perusteella.
- Kv-koordinaattorin vierailu opintojaksolla ja tuki liikkuvuusjakson aikana
- Rekrytointitilaisuus Metropoliassa 2023
- Ruotsin kielen opettajan kielellinen ja kulttuurinen tuki liikkuvuusjakson aikana
- Ulkopuolisia vierailijoita ja luennoitsijoita (mm. kielilähettiläs ja Första hjälpen -workshop)

Aika ja paikka

Opetus Metropolian kampuksella alla olevan aikataulun mukaisesti:

17.01.2023 13.00 - 16.00
18.01.2023 08.00 - 15.00 (Rekrytointitilaisuus: Rekrytoijat ovat paikalla Myllypruon kampuksella koko päivän, ja klo 14-16 rekrytointitilaisuus Teamsissa. Lisätiedot kerrotaan opintojakson 1. oppitunnilla.)
24.01.2023 13.00 - 16.00
31.01.2023 13.00 - 16.00
06.02.2023 13.00 - 16.00
13.02.2023 13.00 - 16.00
20.02.2023 13.00 - 16.00
27.02.2023 13.00 - 16.00
13.03.2023 13.00 - 16.00

Opintomatkan ajankohdasta sovitaan erikseen opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Ryhmäohjaus
Draama
Esitelmät
Itsenäinen työskentely
Kotitehtävät
Ulkopuolisia vierailijoita

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yhteistyökumppanit:

Suomen Tukholman-instituutti
Gävlen kunta
Språkambassadörerna
Svenska nu -verkosto ja Hansaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty aktiivisen osallistumisen perusteella.

Kansainvälisyys

Suomen Tukholman-instituutti
Gävlen kunta
Språkambassadörerna
Svenska nu -verkosto ja Hansaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa myös ilman liikkuvuusjaksoa. Siinä tapauksessa opiskelijalle räätälöidään opintomatkaa korvaavat oppimistehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h = 135 h

Sisällön jaksotus

Opetus toteutuksen lukujärjestyksen mukaisesti tammi-maaliskuussa 2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: FM Katja Hämäläinen (sähköposti: katja.k.hamalainen@metropolia.fi, puh. 040-6302601)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä AMK- ja YAMK-tutkintojen kanssa. YAMK-opiskelija laatii lisäksi yhteistyössä hankepartnereiden kanssa pienimuotoisen kehittämissuunnitelman, jota hankepartneri voi käyttää omassa työssään ja organisaatiossaan. Kehittämissuunnitelma voi pohjautua opiskelijan opinnäytetyöhön tai muuhun YAMK-tutkintoon kuuluvaan oppimistehtävään. Kehittämissuunnitelmassa hyödynnetään tutkittua ja näyttöön perustuvaa tietoa ja se esitellään Språk- och kulturkompetens som brobyggare -hankkeen kokouksessa kevään 2023 aikana.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

atkuva arviointi
Osallistuminen opetukseen ja kotitehtävien tekeminen

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä AMK- ja YAMK-tutkintojen kanssa. YAMK-opiskelija laatii yhteistyössä hankepartnereiden kanssa pienimuotoisen kehittämissuunnitelman, jota hankepartneri voi käyttää omassa työssään ja organisaatiossaan. Kehittämissuunnitelma voi pohjautua myös opiskelijan opinnäytetyöhön tai muuhun YAMK-tutkintoon kuuluvaan oppimistehtävään. Kehittämissuunnitelmassa hyödynnetään tutkittua ja näyttöön perustuvaa tietoa ja se esitellään Språk- och kulturkompetens som brobyggare -hankkeen kokouksessa kevään 2023 aikana.

Opintojakso on osa Språk- och kulturkompetens som brobyggare -hanketta, joka toteutetaan Suomen Tukholman instituutin, Gävlen kunnan, Ruotsinsuomalaisten keskusliiton ja Metropolian yhteistyönä, ja sille on myönnetty osittainen rahoitus Nordplus Nordiska Språk -rahastolta. Opintomatkaa varten opiskelija voi anoa Metropolian lyhyen vaihdon apurahaa ja Kelan opintotukea ulkomaille, jos opintotukea on myönnetty Metropolian opintojen ajaksi.

Opintojakson voi suorittaa myös ilman liikkuvuusjaksoa. Siinä tapauksessa opiskelijalle räätälöidään opintomatkaa korvaavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.10.2022

Ajoitus

04.10.2022 - 15.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkothaittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.02.2023

Ajoitus

08.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkothaittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Varpu Perämäki
 • Heli Patanen
 • Kristiina Kokkonen
 • Jouni Arffman
 • Kaisa Hartikainen
 • Anou Londesborough
 • Pirkko-Leena Kuosa
Vastuuhenkilö

Pirkko-Leena Kuosa

Opiskelijaryhmät
 • SXF21S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija syventää ymmärrystään osteopaatin kliinisen työn kannalta keskeisistä anatomisista rakenteista hyödyntäen eri menetelmien avulla saatua tietoa. Opiskelija kehittää tiedonhakutaitojaan ja laatii osteopatian kliinisen otteen ja anatomian tuntemuksen synteesiä edellyttävää ammatillista tekstiä.

Sisältö

Elimistön rakenteiden koon, muodon ja sijainnin tarkastelu sekä kliinisesti merkittävien alueiden tarkka tutkiminen
Kudosten mikroskopia (histologia)
Kallon syventävä anatomia
Keskushermoston verenkierron anatomiaa
Anatominen ruumiinavaus (dissektio)
Sonopalpaatio
Kuvantavan diagnostiikan periaatteet (radiologia)
Syventyminen osteopaatin kliiniseen työn kannalta merkitykselliseen anatomiaan
Tiedonhaku ja analyyttisen tekstin laatiminen osteopaatin työssä merkittävistä anatomian rakenteista ammatillisesta näkökulmasta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50 % kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 70 % kysytystä.
Opiskelija käyttää asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata anatomiset rakenteet ja löytää rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 90 % kysytystä.
Opiskelija käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti vierasperäisiä ammattikäsitteitä esimerkiksi essee-kysymyksiin vastatessaan.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja osaa selittää niiden toimintaa analysoimalla rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan vierasperäisen terminologian hallinta on vähintään 50 % kysytystä.
Opiskelija käyttää systemaattisesti vierasperäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija tunnistaa anatomiset rakenteet ja toistaa niiden merkityksen.

Esitietovaatimukset

Ihmisen anatomia 1-4:n anatomian teoriaosuuksien, Sisäelinten anatomian ja fysiologian sekä Neuroanatomian ja –fysiologian osaamistavoitteet saavutettu.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 13.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Laura Lee Kamppila
 • Eeva Tawast
 • Sandra Rinne
 • Mirka Peththahandi
Vastuuhenkilö

Sandra Rinne

Opiskelijaryhmät
 • SXF19S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija yhdistää kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen, holistisen ihmiskäsityksen, biopsykososiaalisen viitekehyksen ja osteopaattiset periaatteet osaksi ammatillista toimintaansa. Opiskelija tuo käytäntöön osteopatian filosofian ymmärrystä ja yhdistää sitä päivitettyyn tieteelliseen tutkimukseen. Opiskelija pohtii terveyden merkitystä osteopaattisessa hoidossa ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kuvaa terveyden edistämisen yhteiskunnallisesti moniulotteisena ja monialaisena ilmiönä sekä jatkuvana prosessina, joka antaa ihmisille mahdollisuuden lisätä ja parantaa terveytensä hallintaa. Opiskelija kartoittaa motivoivan keskustelun avulla asiakkaan terveyteen vaikuttavia tekijöitä osteopatian filosofian mukaisesti. Opiskelija käyttää osteopatian filosofian käsitteitä sekä tekee itsenäisiä valintoja, tarkastelee eri alojen rajapintatietoihin liittyviä kysymyksiä ja pystyy keskustelemaan niistä yhdessä asiakkaan kanssa. Opiskelija ohjaa yksilötason terveyden edistämistä kokonaisvaltaisesti ja tukee autonomisen hermoston harmonista toimintaa osteopaattisen hoidon myötä. Opiskelija edistää eri elämäntilanteissa olevien ja eri sairauksien kanssa elävien ihmisten terveyttä yhteistyössä heidän kanssa. Opiskelija kykenee käsittelemään vaativia, monimuotoisia asiakastapauksia liittyen terveyden edistämisen haasteisiin, tarkastelemaan niitä eri näkökulmista, etsimään uutta tietoa kriittisesti ja asiakaslähtöisesti.

Kehityspsykologia:
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää ihmisen kehityksen kokonaisvaltaisena yksilöllisenä prosessina sekä osa-alueittain, tunnistaa ihmisen eri elämänvaiheet, kehitystehtävät ja mahdolliset kehitykselliset kriisit. Hän osaa arvioida kriisien tai poikkeavan kehityksen merkityksen asiakkaan kokonaistilanteessa erilaisten psykologisten ihmiskuvien kautta.

Sisältö

Terveyden merkitys osteopaattisessa lääketieteessä. Yksilötason terveyden edistäminen osteopaatin ammatissa sekä ohjauksen että hoidon myötä. Salutogeneesi ja terveysteoriat. Biopsykososiaalinen malli ja osteopatian filosofian. Stressin vaikutukset terveyteen sekä autonomisen hermoston harmonisen toiminnan tukeminen. FirstBeat. Ravinnon, unen ja levon merkitys. Liikunta ja sairaudet. Liikkujan varotoimenpiteet.

Kehityspsykologia
Holistinen näkemys ihmisen kehityksestä ja toiminnasta, kehitystehtäväteoriat. Psyykkisen kehityksen eri osa-alueet: tunne-elämän, kognitiivinen, psykososiaalinen, psykomotorinen jne. kehitys. Perusasioita temperamentista, kiintymyssuhteista sekä kehityksellisistä kriiseistä. Psykologiset ihmiskuvat: psykodynaaminen, kognitiivinen, humanistinen, kiintymyssuhdeteoreettinen, neuropsykologinen, systeemiteoreettinen ja integroiva näkemys.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttää työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija erittelee keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija erittelee oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttäen työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii joustavasti ryhmän jäsenenä.Opiskelija erittelee keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija erittelee oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija erittelee ja arvioi keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä tekee valintoja vertaillen vaihtoehtoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä aloitteellisesti ja tavoitteiden suunnassa sekä soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttää työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Esitietovaatimukset

Osteopatian historia, Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 1-3, Osteopaattiset periaatteet käytännössä, Kraniaali- ja viskeraaliosteopatia 1, Ohjattu kliininen harjoittelu 1

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

05.09.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat tietonsa, taitonsa ja asenteensa kirjoittajana. Hän ymmärtää kirjallisen viestinnän tilanteisen vaihtelun ja tunnistaa ja osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tekstilajeja. Opiskelija syventää kielenhuollon taitojaan, osaa eritellä sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän sekä tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä sekä pystyy tuottamaan jäsenneltyjä ja selkeitä ammattitekstejä.

Sisältö

Oman kirjoittajakuvan hahmottaminen. Tekstilajiajatteluun tutustuminen. Kielen- ja tekstinhuolto. Sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteet. Tieteellinen kirjoittaminen.

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodle-alustalla syksyllä 2022
Vastuuopettaja Marianne Roivas

Oppimateriaalit

Kurssialustalla Moodlessa esitelty materiaali

Opetusmenetelmät

Harjoitukset, tehtävät, keskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Moodle-kurssipohja aukeaa 5.9.2022. Kurssi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tehtävien pitää olla suoritettuna 3.10.2022 mennessä, jotta voi jatkaa kurssin toiseen osaan. Toisen osan tehtävien tulee olla valmiita 31.10.2022 mennessä. Kaikki kurssin tehtävät palautetaan tuona aikana sovitulla tavalla Moodle-työtilaan.

Moodle-kurssipohja sulkeutuu 31.10.2022.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti hyvinvointialojen tutkintojen AMK-opiskelijoille (toimintaterapia, sosiaaliala ja vanhustyö) sekä kuntoutuksen, vanhustyön ja sosiaalialan YAMK-opiskelijoille. Opintojakso sopii valinnaiseksi opinnoksi.
Toteutukseen otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssin ennakkovaatimuksena on opintojen alkuun kuuluvien viestinnän opintojen hyväksytty suoritus.
***********************************************************************************'
Opintojakso keskittyy kirjallisten viestintätaitojen kehittämiseen. Ydinsisältö on seuraava:
- Oma kirjoittajakuvani: syvennä ymmärrystäsi tiedoistasi, taidoistasi ja asenteistasi kirjoittajana
- Erilaiset tekstit: tutustu tekstilajiajatteluun
- Kielen- ja tekstinhuoltoa: hio taitojasi tekstintekijänä
- Kirjoittaminen sosiaali- ja terveysalalla: perehdy sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteisiin
- Tieteellinen kirjoittaminen: syvennä ymmärrystäsi tieteellisestä kirjoittamisesta
******************************************************************************************

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja
näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty:

Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, harjoitukset

Hyväksytty suoritus
Opiskelija palauttaa eri osioiden kirjalliset tehtävät hyväksytysti ja osallistuu aktiivisesti kurssin verkkokeskusteluihin.

Arviointikriteerit
Hyväksytty
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.
Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.
Arviointikriteerit (niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet vapautuksen ruotsista ja korvaavat kurssilla opintojakson Työelämän suomi).

Arviointikriteerit niille, jotka korvaavat suorituksella Työelämän suomen -opintojakson:

Hyvä
Opiskelija osaa käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön erot hyvin.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa soveltaa niitä teksteihinsä.
Opiskelija osaa laatia selkeitä, sujuvia ja tarkoituksenmukaisia oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkiäkin oman alansa tekstejä.
Opiskelija löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen.
Opiskelija osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä ja ilmaisee tietojaan ja näkemyksiään tarkasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Tyydyttävä
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

17.09.2022 - 16.10.2022

Ajoitus

17.10.2022 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Vanha viertotie 23

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Laura Lee Kamppila
 • Sandra Rinne
Vastuuhenkilö

Laura Lee Kamppila

Opiskelijaryhmät
 • SXF19S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija kykenee toimimaan itsenäisesti osteopatian edustajana ja kykenee arvioimaan omaa työtään, osaamistaan sekä ammatillista kehittymistään. Opiskelija pystyy tarvittaessa muuttamaan hoitosuunnitelmaa ja tekemään hoitoon liittyviä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija työskentelee eri alojen rajapinnoilla toimien osteopatian asiantuntijana sekä ammatillisissa että moniammatillisissa verkostoissa. Opiskelija käyttää laaja-alaisesti ja pitkälle erikoistuneesti oman alan erityisosaamista sekä tekee itsenäisiä valintoja, tarkastelee asiakastapauksiin liittyviä kysymyksiä moniammatillisesti eri näkökulmista ja pystyy keskustelemaan niistä yhdessä asiakkaan kanssa. Opiskelija kykenee etsimään asiakastapauksiin liittyvää tietoa ja arvioimaan sen hyödynnettävyyttä kriittisesti. Opiskelija kykenee luovaan ongelmaratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen.

Sisältö

Ulkopuolinen harjoittelu: Fysiatrian osasto, osteopaatin vastaanotto ja valinnainen yhteistyökumppani. Asiantuntijana esiintyminen ja viestiminen, moniammatillinen yhteistyö ja verkostoituminen. Asiakkaiden osteopaattinen vastaanotto.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä tekee valintoja yhdessä asiakkaan kanssa laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi ja kehittää systemaattisesti omaa toimintaansa.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä joustavasti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisesti tilanteiden erityispiirteet huomioon ottaen ja toimii sitoutuneesti ammatillisia toimintatapoja edistäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteistöä ja tekee valintoja yhdessä asiakkaan kanssa laaja-alaista tietoperustaa käyttäen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opiskelija arvioi kriittisesti omaa toimintaansa ja tuottaa tietoa toimintaympäristön kehittämiseksi.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti sekä kehittää työ- ja toimintaympäristöä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Esitietovaatimukset

Kolmannen vuoden opinnot.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
 • Mari Koski
 • Minna Lifländer
Vastuuhenkilö

Outi Pyrhönen

Tavoitteet

- Tunnistat omaa osaamistasi ja oppimisen tarpeitasi viestinnän osalta ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta.
- Rohkaistut käyttämään ja vahvistamaan tieteellisen suomen kielen osaamistasi.
- Osaat tunnistaa ja lukea tieteellistä tekstiä suomeksi.
- Osaat tuottaa asiatekstiä suomen kielellä.
- Tunnistat omaa osaamistasi ja oppimisen tarpeitasi kielten (ruotsi ja englanti) osalta ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta
- Rohkaistut käyttämään englannin ja ruotsin kieltä erilaisissa tilanteissa
- Osaat tunnistaa ruotsin kielen rakenteita
- Olet harjaantunut ruotsin ja englannin kielen kuullunymmärtämisessä
- Osaat lukea ruotsin- ja englanninkielistä tekstiä
- Olet lisännyt sanavarastoasi sekä ruotsin, että englannin kielellä

Sisältö

- Suomen kielen rakenteiden kertaus, tieteellisen tekstin lukutaidot ja asiatekstin tuottamisen taidot
- Ruotsin kieliopin kertaus, luetun ja kuullun ymmärtämisen tehtävät, kirjallinen ja suullinen tekstin tuottaminen
- Englannin kielen sanaston laajentaminen, lukemisen ja kirjoittamisen taidot

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan aikavälillä 3.10.2022-30.11.2022 Moodlessa.
Opinnot voi suorittaa pääosin oman aikataulun mukaan.
Aikataulutetut tehtävät: Aloitustapaaminen 5.10. klo 8-8.45. Palautteenantotehtävän suorittaminen on mahdollista opintojakson viimeisen viikon aikana.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on tallennettu Moodle-alustalle.

Opetusmenetelmät

Yhteinen aloitustapaaminen verkossa keskiviikkona 5.10.2022 klo 8.00-8.45
Suurin osa tehtävistä on itsenäisesti tehtäviä ja / tai opettajalle arvioitavaksi palautettavia. Opintojaksolla on vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa chat-alustalla ja yksi vertaisarvioitava tehtävä.

Tehtävät verkossa:
Itsearviointi-, esittäytymis- ja loppuarviointehtävä
Viestintä: Tehtävien 1-5 palauttaminen, tehtävän 6 hyväksytty suoritus
Englanti: Tehtävien 1-3 palauttaminen, tehtävän 4 hyväksytty suoritus
Ruotsi: Tehtävän 1 palauttaminen, tehtävän 2 hyväksytty suoritus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opntojakson laajuus on 5op, joka on laskennallisesti 135 tuntia opiskelijan työnä.
Opinnot voi suorittaa pääosin oman aikataulun mukaisesti (kts. aika ja paikka).

Opintoja tukee viikottainen sähköpostikirje, jota voi käyttää apuna opintojen suunnittelussa ja etenemisessä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kolmesta oppisisällöstä:

Viestintä 2op
Englanti 1.5op
Ruotsi 1.5op

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki tehtävät on palautettu, ja arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson pääkieli on suomi.
Opintojakson yleisohjeet ja tehtävät on ohjeistettu pääosin suomeksi. Englannin ja ruotsin kielen opinnoissa ohjeet voivat olla myös kyseisellä kielellä, ja vastaaminen tapahtuu joko opiskeltavalla kielellä tai suomeksi, tehtävänannon mukaisesti.

Opintojen suorittamista tukee, mikäli opiskelijan suomen kielen taito on aloitusvaiheessa vähintään B2-tasoa eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.
Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys: https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20FI.pdf

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty - täydennettävä
Kunkin osion (viestintä, englanti, ruotsi) arviointikriteerit on määritelty opintojaksolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan:
hyväksytty - täydennettävä

Kokonaisuuden suorittamiseksi sinulta edellytetään:
Itsearviointi-, esittäytymis- ja loppuarviointehtävän suorittamista
Viestintä: Tehtävien 1-5 palauttaminen, tehtävän 6 hyväksytty suoritus
Englanti: Tehtävien 1-3 palauttaminen, tehtävän 4 hyväksytty suoritus
Ruotsi: Tehtävän 1 palauttaminen, tehtävän 2 hyväksytty suoritus

Opintojaksosuoritukset arvioidaan opintojakson päätyttyä.

Oppimista tukeva arviointi opintojakson aikana
Saat arvion osaamisen tasosta palautetun tehtävän perusteella. Arviointi annetaan jokaisesta osasta erikseen (Osat Viestintä 2op, Ruotsi 1.5op, Englanti 1.5op). Arvio annetaan asteikolla täydennettävä - 1 - 2 - 3.

Esitietovaatimukset

Suomen kielen taito on aloitusvaiheessa vähintään B2-tasoa eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.
Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys: https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20FI.pdf.
Hyväksytty suoritus englannin ja ruotsin kielen opinnoista toisella asteella.

Lisätiedot

Opintojakso kuntoutus- tai terveysalan ammattikorkeakouluopintoja suunnittelevalle.
Opintojaksolla arvioidaan omaa osaamista ja oppimisten tarpeita ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta.
Opintojakson teemoja ovat suomenkielisen asiatekstin kirjoittamisen taitojen vahvistaminen, suomenkielisen tieteellisen tekstin lukutaidot,
englanninkielisen asiatekstin lukemisen ja tuottamisen taitojen vahvistaminen, sekä ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon vahvistaminen.
Opintojakson opetuskieli on suomi. Osa tehtävänannoista ja tehtävän palautuksista tehdään englanniksi tai ruotsiksi.
Opintojakso ei korvaa ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia viestinnän tai kielten opintoja.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
 • Emma Salomaa
 • Mari Koski
 • Outi Pyrhönen
Vastuuhenkilö

Outi Pyrhönen

Tavoitteet

- Tunnistat omaa osaamistasi ja oppimisen tarpeitasi viestinnän osalta ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta.
- Rohkaistut käyttämään ja vahvistamaan tieteellisen suomen kielen osaamistasi.
- Osaat tunnistaa ja lukea tieteellistä tekstiä suomeksi.
- Osaat tuottaa asiatekstiä suomen kielellä.
- Tunnistat omaa osaamistasi ja oppimisen tarpeitasi kielten (ruotsi ja englanti) osalta ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta
- Rohkaistut käyttämään englannin ja ruotsin kieltä erilaisissa tilanteissa
- Osaat tunnistaa ruotsin kielen rakenteita
- Olet harjaantunut ruotsin ja englannin kielen kuullunymmärtämisessä
- Osaat lukea ruotsin- ja englanninkielistä tekstiä
- Olet lisännyt sanavarastoasi sekä ruotsin, että englannin kielellä

Sisältö

- Suomen kielen rakenteiden kertaus, tieteellisen tekstin lukutaidot ja asiatekstin tuottamisen taidot
- Ruotsin kieliopin kertaus, luetun ja kuullun ymmärtämisen tehtävät, kirjallinen ja suullinen tekstin tuottaminen
- Englannin kielen sanaston laajentaminen, lukemisen ja kirjoittamisen taidot

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan aikavälillä 1.2.2023 - 30.4.2023 Moodlessa.
Opinnot voi suorittaa pääosin oman aikataulun mukaan.
Aikataulutetut tehtävät: Aloitustapaaminen 2.2.2023. Palautteenantotehtävän suorittaminen on mahdollista opintojakson viimeisen viikon aikana

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on tallennettu Moodle-alustalle.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, MOODLE-alustalla.
Yhteinen aloitustapaaminen verkossa torstaina 2.2.2023 klo 15-16.
Aloitustapaamisen ZOOM-linkki toimitetaan osallistujille opintojakson alkaessa.
Suurin osa tehtävistä on itsenäisesti tehtäviä ja / tai opettajalle arvioitavaksi palautettavia. Opintojaksolla on vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa chat-alustalla ja yksi vertaisarvioitava tehtävä.

Tehtävät verkossa:
Itsearviointi-, esittäytymis- ja loppuarviointehtävä
Viestintä: Tehtävien 1-5 palauttaminen, tehtävän 6 hyväksytty suoritus
Englanti: Tehtävien 1-3 palauttaminen, tehtävän 4 hyväksytty suoritus
Ruotsi: Tehtävän 1 palauttaminen, tehtävän 2 hyväksytty suoritus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opntojakson laajuus on 5op, joka on laskennallisesti 135 tuntia opiskelijan työnä.
Opinnot voi suorittaa pääosin oman aikataulun mukaisesti (kts. aika ja paikka).

Opintoja tukee viikottainen sähköpostikirje, jota voi käyttää apuna opintojen suunnittelussa ja etenemisessä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kolmesta oppisisällöstä: Viestintä 2 op, Englanti 1.5 op, Ruotsi 1.5 op

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki tehtävät on palautettu, ja arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson pääkieli on suomi.
Opintojakson yleisohjeet ja tehtävät on ohjeistettu pääosin suomeksi. Englannin ja ruotsin kielen opinnoissa ohjeet voivat olla myös kyseisellä kielellä, ja vastaaminen tapahtuu joko opiskeltavalla kielellä tai suomeksi, tehtävänannon mukaisesti.

Edeltävät vaatimukset:
-Suomen kielen taito on aloitusvaiheessa vähintään B2-tasoa eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.
Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys: https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20FI.pdf
-hyväksytty suoritus englannin ja ruotsin kielen opinnoista toisella asteella

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty - täydennettävä
Kunkin osion (viestintä, englanti, ruotsi) arviointikriteerit on määritelty opintojaksolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan: hyväksytty - täydennettävä

Kokonaisuuden suorittamiseksi sinulta edellytetään:
Itsearviointi-, esittäytymis- ja loppuarviointehtävän suorittamista
Viestintä: Tehtävien 1-5 palauttaminen, tehtävän 6 hyväksytty suoritus.
Englanti: Tehtävien 1-3 palauttaminen, tehtävän 4 hyväksytty suoritus.
Ruotsi: Tehtävän 1 palauttaminen, tehtävän 2 hyväksytty suoritus.

Opintojaksosuoritukset arvioidaan opintojakson päätyttyä.

Oppimista tukeva arviointi opintojakson aikana
Saat arvion osaamisen tasosta palautetun tehtävän perusteella. Arviointi annetaan jokaisesta osasta erikseen (Osat Viestintä 2op, Ruotsi 1.5op, Englanti 1.5op). Arvio annetaan asteikolla täydennettävä - 1 - 2 - 3.

Esitietovaatimukset

Suomen kielen taito on aloitusvaiheessa vähintään B2-tasoa eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.
Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys: https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20FI.pdf.
Hyväksytty suoritus englannin ja ruotsin kielen opinnoista toisella asteella.

Lisätiedot

Opintojakso kuntoutus- tai terveysalan ammattikorkeakouluopintoja suunnittelevalle.
Opintojaksolla arvioidaan omaa osaamista ja oppimisten tarpeita ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta.
Opintojakson teemoja ovat suomenkielisen asiatekstin kirjoittamisen taitojen vahvistaminen, suomenkielisen tieteellisen tekstin lukutaidot,
englanninkielisen asiatekstin lukemisen ja tuottamisen taitojen vahvistaminen, sekä ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon vahvistaminen.
Opintojakson opetuskieli on suomi. Osa tehtävänannoista ja tehtävän palautuksista tehdään englanniksi tai ruotsiksi.
Opintojakso ei korvaa ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia viestinnän tai kielten opintoja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Toiminta- ja kustannusympäristö
- opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä sitä ohjaavan lainsäädännön.
- opiskelija ymmärtää organisaatioiden ja yritysten tuottavuuden ja kannattavuuden merkityksen toiminnassa sekä osaa arvioida toiminnan kustannuksia ja tuottavuutta.

Työyhteisön kehittäminen
- opiskelija ymmärtää ja tuntee kehittämisen ja laadun merkityksen palvelun tuottamisessa.
- opiskelija osaa luoda uusia työn toimintatapoja ja liikeideoita.

Yrittäjyys ja toiminnan organisointi
- opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja yritystoiminnan käynnistämisessä.
- opiskelija tietää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen.

Esimiestyö ja johtaminen
- opiskelija ymmärtää johtamistapojen ja henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestykseen.
- opiskelija tunnistaa yleiset työelämävalmiudet, vastuut ja työn organisointitavat ja omaksuu yrittäjämäisen työskentelytavan.

Sisältö

- sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa koskeva lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus
- yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon
- yrittäjämäinen asenne ja taidot
- palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu, laatu, brändäys ja markkinointi
- yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan
- erilaiset yritysmuodot
- hankintamenettelyt ja kilpailutus
- johtamistaidot ja laadun kehittäminen organisaation toiminnassa
- työelämätaidot ja niiden merkitys organisaatioiden ja yritysten toiminnassa: elämänhallinta, kommunikaatiotaidot, innovaatiokyvykkyys sekä digitaaliset taidot
- saatavilla olevan tiedon kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa
- asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
- kumppanuusverkostot osana yrityksen ja organisaation menestystä

Aika ja paikka

Kevään info ilmoittautuneille: ma 16.5.2022 klo 16-17 (Teams)

Opintojen toteutus: 26.8.-14.10.2022. Läsnäoloa n. 2 päivää viikossa. Lähipäivät ja työnjako sovitaan yhdessä koko ryhmän ja oman tiimin kanssa.

Varaa kalenterista nämä päivät kolmelta ensimmäiseltä viikolta: Pe 26.8.2022 klo 9.00-15.00 Innovaatiotila MPC2010 jolloin ryhmän ensimmäinen tapaaminen. Kootaan tiimit ja tehdään työnjako sekä sovitaan tarkemmasta aikataulusta. Ma 29.8. klo 12-16 HyMy-kylän Kick off (etänä). To-pe 1.-2.9. koko päivä lähitapaamisena, jolloin valmistaudutaan M/S SOSTE risteilylle, joka on ti-ke 6.-7.9.2022. Risteilyllä edustetaan ja markkinoidaan HyMy-kylää ja erilaisia palveluja sekä toimitaan tapahtuma-avustajina. Risteily on opiskelijoille maksuton, sisältää ruokailut ja majoituksen 4 hengen hyteissä. Opiskelijalle hyvä mahdollisuus verkostoitua ja löytää harjoittelu- ja työpaikkoja. https://www.soste.fi/tapahtuma/mssoste/
Varaa myös viikoilta 36-41 perjantait viikkopalaverille klo 13-15 ja ti 27.9. klo 13-16, jolloin järjestetään YES-verkoston kanssa "HyMy-kylä yrittäjyyden ytimessä" -tapahtuma.

Paikka:
Opinnot suoritetaan HyMy-kylässä, joka on Myllypuron kampuksella toimiva Metropolian terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottava monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö. https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/hyvinvointi-ja-terveyskyla

Oppimateriaalit

Sovitaan opintojakson alussa. Johtamisen ja yrittäjyyden teoriaa ja ilmiöitä käsitellään viikkopalaverin yhteydessä perjantaisin.

Opetusmenetelmät

Opintojaksojen teemoihin liittyviä työtehtäviä tehdään HyMy-kylässä käytännönläheisesti. Yhteistyötä tehdään SOSTEn ja YES-verkoston kanssa.
Teemat ovat mm. palvelujen kehittäminen, asiakaspalvelu, edustustehtävät sekä viestintä ja markkinointi.
Opintoja suoritetaan oman tiimin kanssa ja vastuuteemat vaihtuvat viikoittain.
Johtamisen ja yrittäjyyden teoriaopinnot suoritetaan opintopiirissä, joka kokoontuu kerran viikossa. Läsnäolopäivistä sovitaan yhdessä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnot suoritetaan HyMy-kylässä, joka on Myllypuron kampuksella toimiva Metropolian terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottava monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö. https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/hyvinvointi-ja-terveyskyla sekä osallistutaan M/S SOSTE-risteilylle ja järjestetään YES-verkoston kanssa tapahtuma HyMy-kylässä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojen toteutus: 26.8.-14.10.2022. Läsnäoloa n. 2 päivää viikossa Myllypuron kampuksella/HyMy-kylässä. Viikolla 36 osallistutaan M/S SOSTE-risteilylle 6.-7.9. Lähipäivät ja työnjako sovitaan yhdessä oman tiimin kanssa. Opiskelija pitää tuntikirjanpitoa ja oppimispäiväkirjaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Jos aikataulu tai toteutus mietityttää, voit olla yhtyedessä ennen ilmoittautumistasi. Ilmoittautuneille järjestetään info ma 16.5. klo 16-17. Ulla Vehkaperä p. 040-7145147 tai ulla.vehkapera@metropolia.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.