Siirry suoraan sisältöön

Viestinnän tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin sisältyy 30 opintopisteen työharjoittelu. Työharjoittelu toteutuu pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden keväällä, neljännen vuoden syksyllä tai myös kesäaikana. Opiskelija voi tehdä harjoittelun yhdessä tai kahdessa jaksossa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä (http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/)

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisteriopinnot yliopistossa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista. Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta.

Tutkinnon profiili

Viestinnän tutkinto-ohjelmassa koulutetaan visuaalisen viestinnän ja digitaalisen median osaajia. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat omaksuvat oman ammattialansa vahvan perusosaamisen ja saavat edellytykset kasvaa itsenäisiksi ja yhteistyökykyisiksi asiantuntijoiksi. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija oppii integroimaan toisiinsa eri alojen teoriaa ja käytäntöä ja saa valmiudet oman erityisalansa kehitystyöhön projekti- ja ongelmakeskeisen oppimisen kautta. Opiskelija tuntee viestintäalan liiketoimintaa ja hänellä on valmiuksia toimia myös yrittäjänä.
Tutkinto-ohjelmassa on neljä ammatillista suuntautumista: 3D-animointi ja -visualisointi, visuaalinen viestintä, digitaalinen viestintä ja XR Design.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Valmistuvat opiskelijat voivat työllistyä moniin erilaisiin viestinnän tehtäviin ammatillisen suuntautumisensa mukaisesti.
Digitaalisesta viestinnästä valmistuva opiskelija voi työllistyä erilaisiin digitaalisen ympäristön asiantuntijatehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi verkkopalveluiden suunnitteluun, tuotantoon tai projektien johtamiseen. Työtehtävät voivat liittyä vaikkapa verkkopalveluiden teknisiin ratkaisuihin, sosiaalisen median palveluiden kehittämiseen, interaktiosuunnitteluun tai digitaalisen median konsepti- ja rakennesuunnitteluun esimerkiksi suunnittelu- tai viestintätoimistoissa, yritysten viestintäyksiköissä, it-yrityksissä tai mainosalalla.
3D-animaatiosta ja -visualisoinnista valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet esimerkiksi television uutisgraafikoiksi, 2D- tai 3D-peligraafikoiksi, arkkitehtuurin visualisoijiksi, hahmoanimaattoreiksi, kompositoijiksi, 3D-mainosgraafikoiksi ja tuotevisualisoijiksi. Työpaikka voi löytyä vaikkapa peli- tai viihdeteollisuudesta, TV- ja elokuvatuotannoista, suunnittelutoimistoista, mainosalalta, opetusmateriaalin tuotannosta tai tieteen havainnollistamisesta ja tutkimuksesta.
Visuaalisen viestinnän valmistuvat opiskelijat voivat työllistyä esimerkiksi mainonnan ja markkinointiviestinnän, kustannusalan, yritysviestinnän ja brändinrakentamisen, pakkaussuunnittelun, visuaaliseen käyttöliittymäsuunnittelun tai interaktiivisen median tehtäviin.
XR-teknologia on kehittyvä ala, jossa syntyy uusia työmahdollisuuksia. XR Design -opinnoista valmistuneen työpaikka voi löytyä esimerkiksi suunnitelmien havainnollistamisen, 3D-pelien tai -simulaattoreiden, virtuaalilavasteiden, terveysteknologian tai tieteen havainnollistamisen parista.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija oppii tuntemaan ammattialansa historian ja kehityslinjat. Hän oppii suuntautumisensa ilmaisun, muodon ja esitys- ja kerrontatavat ja oppii hallitsemaan alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Opetus toteutetaan osin projekteina, joissa harjaannutaan yhteistyöhön ja projektinhallintaan. Opintojen jälkeen opiskelija osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja sekä markkinoida ja myydä omaa osaamistaan.
Digitaalisen viestinnän opinnoissa syvennytään interaktiivisten verkkopalveluiden suunnitteluun ja tuotantoon monipuolisesti. Verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut sekä vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ovat keskeisiä koulutuksen sisältöalueita.
3D-animoinnin ja -visualisoinnin suuntautumisessa perehdytään kolmiulotteiseen visualisointiin, kamera- ja hahmoanimointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Opiskelija oppii hallitsemaan 3D-sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen.
Visuaalisen viestinnän opinnoissa opiskelija voi erikoistua joko graafiseen suunnitteluun tai liikkuvaan kuvaan. Yhteiset ammattiopinnot opintojen alussa antavat laaja-alaiset perusvalmiudet graafiseen suunnitteluun ja tämän jälkeen opiskelijat suorittavat opintoja omassa syventymiskohteessaan.
Graafinen suunnittelu pitää sisällään:
- markkinointiviestintää ja mainontaa
- julkaisujen suunnittelua
- yritys- ja tuoteilmeitä
- brändinhallintaa ja palvelumuotoilua
- verkkopalveluiden ja käyttöliittymien visuaalista suunnittelua
- informaation visualisointia ja kuvitusta
- aitoja työelämäprojekteja
Liikkuva grafiikka on tätä:
- animaatiota ja liikegrafiikkaa
- liikkuvan kuvan kompositointia ja erikoisefektejä
- peligrafiikkaa ja konseptitaidetta
- verkkopalveluiden ja käyttöliittymien visuaalista suunnittelua
- markkinointiviestintää, mainontaa ja julkaisun suunnittelua
XR Design -mediaopiskelijana opit tekemään uskottavia ja innovatiivisia esineitä, ympäristöjä ja konsepteja virtuaalimaailmaan, 3D-malleja ja animaatioita pelimoottoreihin sekä kuvankäsittelyä, liikegrafiikkaa ja 360-videota. Opit myös ohjelmoimaan pelimoottoreita sekä tekemään sovelluksia AR- VR- sekä mobiililaitteille.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihtoon lähtemistä suositellaan pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden syksyllä tai keväällä.

Erityispääsyvaatimukset

Yleiset pääsyvaatimukset.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisenä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Mari Silver
PL 4040
00079 METROPOLIA
+358 40 334 6962
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.11.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Lauri Huikuri
Vastuuhenkilö

Lauri Huikuri

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu liikegrafiikan, animaation, ja elokuvatehosteiden tuotantotekniikoihin ja käsitteistöön. Hän ymmärtää eri tuotantotekniikoiden työnkulkuja, erityisvaatimuksia, rajoitteita ja mahdollisuuksia. Opiskelija tuntee asiakaslähtöisen projektin eri vaiheet ja osaa tuottaa asiakasviestinnässä käytettävän materiaalin, sekä osaa toteuttaa ja julkaista projektin ammattiohjelmistoja käyttämällä.

Sisältö

• video- ja animaatiotuotanto
• animaatiotekniikat
• videon jälkikäsittelyn perusteet
• äänisuunnittelun alkeet
• julkaisuformaatit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää animaation tuotantotapoja sekä elokuvatehosteiden tuotantotapoja ja niihin liittyvää terminologiaa. Hän tuntee asiakaslähtöisen projektin työnkulun, suunnitteluprosessin keskeiset vaiheet ja niiden tavoitteet, sekä osaa toteuttaa tyydyttävällä tasolla pienen tuotantoprojektin. Hän osaa tuottaa tekemästään projektista julkaisuformaatit eri käyttötarkoituksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön erilaisia animaation ja elokuvatehosteiden tuotantotapoja ja tuntee niihin liittyvää terminologiaa. Hän ymmärtää asiakaslähtöisen projektin työnkulun, suunnitteluprosessin keskeiset vaiheet ja niiden tavoitteet. Hän osaa toteuttaa hyvällä tasolla pienen tuotantoprojektin ja kykenee itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Hän tuntee erilaisia julkaisuympäristöjen erityispiirteitä videotuotannon näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön erilaisia animaation ja elokuvatehosteiden tuotantotapoja ja hallitsee niihin liittyvän terminologian. Hän tuntee asiakaslähtöisen tuotantoprojektin työnkulun, suunnitteluprosessin keskeiset vaiheet ja ymmärtää niiden tavoitteet. Hän osaa toteuttaa projektin ja kykenee itseohjautuvasti löytämään keinoja saavuttaakseen visuaalisesti korkeatasoisen lopputuloksen. Hän osaa tuottaa tekemästään projektista julkaisuformaatit eri käyttötarkoituksiin ja ymmärtää niiden erityispiirteet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää animaation tuotantotapoja sekä elokuvatehosteiden tuotantotapoja ja niihin liittyvää terminologiaa. Hän tuntee asiakaslähtöisen projektin työnkulun, suunnitteluprosessin keskeiset vaiheet ja niiden tavoitteet, sekä osaa toteuttaa tyydyttävällä tasolla pienen tuotantoprojektin. Hän osaa tuottaa tekemästään projektista julkaisuformaatit eri käyttötarkoituksiin.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

04.10.2023 - 20.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Ruuhijärvi
Vastuuhenkilö

Katri Myllylä

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella vuorovaikutteisia visuaalisia käyttöliittymiä digitaaliseen ympäristöön. Opiskelija osaa ottaa suunnittelutyössään huomioon käytettävyyden, miellyttävän käyttäjäkokemuksen ja erilaisten päätelaitteiden vaatimuksia. Opiskelija tuntee visuaalisten käyttöliittymien suunnittelun työnkulun. Opiskelija osaa käyttää suunnittelutyössään tarkoituksenmukaisia työvälineitä.

Sisältö

- digitaalisten visuaalisten käyttöliittymien suunnittelu
- käytettävyys ja käyttäjäkokemus
- käyttöliittymäsuunnittelun prosessi ja työvälineet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata digitaalisen käyttöliittymän käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa suunnitella digitaalisen visuaalisen käyttöliittymän käytettävyyden perusperiaatteet huomioon ottaen. Opiskelija osaa käyttää käyttöliittymien suunnitteluun sopivia työvälineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa arvioida digitaalisen käyttöliittymän käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta. Opiskelija osaa soveltaa käytettävyys- ja käyttäjäkokemusosaamistaan digitaalisen käyttöliittymän suunnittelussa. Opiskelija osaa hyödyntää käyttöliittymien suunnitteluun sopivia työvälineitä ja toteuttaa käyttöliittymän suunnitteluprosessin tavoitteellisesti. Opiskelija osaa tehdä ratkaisuehdotuksia käyttöliittymien käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen ongelmakohtiin ja etsiä lisätietoa ongelmien ratkaisemiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida digitaalisen käyttöliittymän käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta systemaattisesti ja analyyttisesti. Opiskelija osaa soveltaa käytettävyys- ja käyttäjäkokemusosaamistaan digitaalisen käyttöliittymän suunnittelussa niin, että lopputulos on korkeatasoinen. Opiskelija osaa hyödyntää käyttöliittymien suunnitteluun sopivia työvälineitä monipuolisesti ja toteuttaa käyttöliittymän suunnitteluprosessin tavoitteellisesti. Opiskelija osaa tehdä oivaltavia ratkaisuehdotuksia käyttöliittymien käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen ongelmakohtiin. Opiskelija osaa etsiä itsenäisesti uutta tietoa ja soveltaa sitä omassa suunnittelutyösssään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata digitaalisen käyttöliittymän käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa suunnitella digitaalisen visuaalisen käyttöliittymän käytettävyyden perusperiaatteet huomioon ottaen. Opiskelija osaa käyttää käyttöliittymien suunnitteluun sopivia työvälineitä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ja HOPS-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

25.10.2023 - 17.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaakko Ruuttunen
Vastuuhenkilö

Jaakko Ruuttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella informaatiografiikkaa. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaiset suunnittelutyökalut sekä tuntee informaation visualisoinnin erilaiset tuotanto- ja julkaisuympäristöt. Opiskelija osaa valita informaation välittämiseen parhaiten soveltuvan visualisointitavan.

Sisältö

- informaatiografiikan ja datavisualisoinnin käyttökohteet, tarkoitus ja tavoitteet
- visuaalisen informaatiojärjestelmän suunnittelu
- informaatiovisualisoinnin erilaiset toteuttamistavat ja työvälineet
- informaatiografiikkakokonaisuuden presentointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua. Tehtävien suorittaminen hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua itsenäisesti. Tehtävien suorittaminen erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Esitietovaatimukset

Graafisen suunnittelun perusteiden hallinta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 27.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kai Talonpoika
Vastuuhenkilö

Kai Talonpoika

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija syventää typografisen viestinnän osaamista. Hän tuntee kirjainmuotoilun perusteet ja osaa suunnitella kirjaintyypin.

Sisältö

- kirjainmuotoilun perusteet
- kirjaintyypin suunnittelu
- kirjaintyypin suunnittelun työkalut

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua. Tehtävien suorittaminen hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua itsenäisesti. Tehtävien suorittaminen erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Esitietovaatimukset

Graafisen suunnittelun perusteiden hallinta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

29.11.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaakko Ruuttunen
Vastuuhenkilö

Jaakko Ruuttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa liikkuvaa grafiikkaa. Opiskelija hallitsee aikajanallisen visuaalisen viestinnän perusteet. Hän hallitsee piirros-, kuvankäsittely- ja editointiohjelmien yhteiskäytön.

Sisältö

- verkkomainonta
- animaatio
- informaation visualisointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tuottaa liikkuvaa grafiikkaa. Hän suunnittelee aikajanallisia visuaalisia toteutuksia, joissa on liikettä. Opiskelija osaa tuottaa visuaalisia elementtejä eri ohjelmissa ja animoida niitä tarkoitukseen sopivissa ohjelmissa. Opiskelija osaa tallentaa animaation julkaisukanavaan sopivaan muotoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tuottaa laadukkaita liikkuvan grafiikan toteutuksia. Hän soveltaa oppimaansa itsenäisesti ja käyttää eri ohjelmia mielekkäästi tuotantoketjussaan. Opiskelija osaa huomioida julkaisukanavan erityispiirteitä tallentaessaan animaatiota.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti korkealaatuisia liikkuvan grafiikan toteutuksia. Hän suunnittelee projektinsa ja tuotantoketjunsa mielekkäästi lopputuloksen ja jakelukanavan kannalta. Hän soveltaa oppimaansa ja osaa etsiä ratkaisuja ongelmiinsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tuottaa liikkuvaa grafiikkaa. Hän suunnittelee aikajanallisia visuaalisia toteutuksia, joissa on liikettä. Opiskelija osaa tuottaa visuaalisia elementtejä eri ohjelmissa ja animoida niitä tarkoitukseen sopivissa ohjelmissa. Opiskelija osaa tallentaa animaation julkaisukanavaan sopivaan muotoon.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ja HOPS-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

21.11.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Helander
Vastuuhenkilö

Päivi Helander

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija syventää osaamistaan pakkausten visuaalisen ilmeen suunnittelussa. Opiskelija tuntee pakkaukselle asetetut vaatimukset ja mahdollisuudet sekä pakkaussuunnitteluun vaikuttavan lainsäädännön. Opiskelija tuntee pakkausmateriaalit ja painoaineiston valmistamisen periaatteet.

Sisältö

- pakkauksen muoto ja konstruktio
- pakkausmateriaalit pakkauksen toiminnallisuutta toteuttamassa
- kohderyhmäajattelu
- pakkaussuunnittelu osana pakkauksen valmistamista
- pakkauslogistiikka
- pakkaus myymälässä ja kotona
- pakkaussuunnittelun uudet työkalut
- pakkauspainomenetelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua. Tehtävien suorittaminen hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua itsenäisesti. Tehtävien suorittaminen erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Esitietovaatimukset

Graafisen suunnittelun perusteiden hallinta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

30.01.2024 - 29.04.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Liisa Seppänen
 • Jaakko Ruuttunen
Vastuuhenkilö

Liisa Seppänen

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa verkkosivuston. Opiskelija osaa hyödyntää verkkojulkaisemisen tekniikoita sekä työkaluja omissa tuotannoissaan. Opiskelija tutustuu eri mediaformaattien julkaisuun. Opiskelija tuntee käytettävyyden ja käyttöliittymäsuunnittelun keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä suunnittelutyössään. Opiskelija tuntee verkkotypografian erityispiirteitä. Opiskelija osaa suunnitella interaktiivisia toiminnallisuuksia verkkopalveluun. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan projektityössä.

Sisältö

- visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu
- verkkojulkaisun mediaformaatit
- verkkojulkaisun typografia
- merkkaus- ja sivunkuvauskielet
- käytettävyys
- verkkojulkaisemisen työkalut
- hakukoneoptimointi
- projektityöskentely

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa verkkosivun ja julkaista sen. Opiskelija osaa kuvata käyttöliittymän käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa suunnitella verkkosivuston ja digitaalisen sovelluksen visuaalista ilmettä, typografiaa ja toiminnallisuuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä. Opiskelija osaa tallentaa mediatiedostot verkkojulkaisuun sopivaan formaattiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja julkaista verkkosivuston, jonka visuaaliseen ilmeeseen ja käytettävyyteen liittyvät ratkaisut ovat suurimmaksi osaksi toimivia. Opiskelija osaa analysoida verkkopalvelun ja digitaalisen sovelluksen käytettävyyttä. Opiskelija osaa suunnitella verkkosivuston ja digitaalisen sovelluksen visuaalista ilmettä, typografiaa ja toiminnallisuuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä ja ottaa huomioon visuaalisen käyttöliittymäsuunnittelun periaatteita omassa suunnittelutyössään. Opiskelija osaa tallentaa ja optimoida mediatiedostot verkkojulkaisuun sopivaan formaattiin. Opiskelija osaa aikatauluttaa omaa työskentelyään verkkojulkaisuprojektissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käytettävyydeltään, visuaaliselta ilmeeltään ja toiminnallisuuksiltaan korkealaatuisen verkkosivuston ja julkaista sen. Opiskelija osaa analysoida verkkopalvelun ja digitaalisen sovelluksen käytettävyyttä systemaattisesti. Opiskelija osaa suunnitella verkkosivuston ja digitaalisen sovelluksen visuaalista ilmettä, typografiaa ja toiminnallisuuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä, soveltaa visuaalisen käyttöliittymäsuunnittelun periaatteita omassa suunnittelutyössään ja perustella tekemiään ratkaisuja analyyttisesti. Opiskelija osaa tallentaa ja optimoida mediatiedostot verkkojulkaisuun sopivaan mediaformaattiin eri käyttötilanteita varten. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa ja etsiä itsenäisesti tietoa ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa suunnitella ja aikatauluttaa omaa työskentelyään verkkojulkaisuprojektissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toteuttaa verkkosivun ja julkaista sen. Opiskelija osaa kuvata käyttöliittymän käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa suunnitella verkkosivuston ja digitaalisen sovelluksen visuaalista ilmettä, typografiaa ja toiminnallisuuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä. Opiskelija osaa tallentaa mediatiedostot verkkojulkaisuun sopivaan formaattiin.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 27.11.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Liisa Seppänen
Vastuuhenkilö

Liisa Seppänen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa verkkosivuston. Opiskelija osaa hyödyntää verkkojulkaisemisen tekniikoita sekä työkaluja omissa tuotannoissaan sekä tuntee julkaisualustojen mahdollisuuksia. Opiskelija tuntee käytettävyyden ja käyttöliittymäsuunnittelun keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä verkkopalvelun visuaalisen ilmeen suunnittelussa. Opiskelija tuntee verkkotypografian erityispiirteitä. Opiskelija osaa suunnitella interaktiivisia toiminnallisuuksia verkkopalveluun. Opiskelija tuntee verkkonäkyvyyden keinoja ja käytäntöjä.

Sisältö

- verkkopalvelun visuaalinen suunnittelu
- verkkojulkaisun typografia
- merkkaus- ja sivunkuvauskielet
- käyttöliittymäsuunnittelu ja käytettävyys
- julkaisujärjestelmät
- interaktiosuunnittelu
- verkkonäkyvyys

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa verkkosivun ja julkaista sen. Opiskelija osaa kuvata käyttöliittymän käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa suunnitella verkkosivuston visuaalista ilmettä, typografiaa ja toiminnallisuuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä. Opiskelija osaa kuvata julkaisujärjestelmien toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa nimetä verkkonäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja julkaista verkkosivuston, jonka visuaaliseen ilmeeseen ja käytettävyyteen liittyvät ratkaisut ovat suurimmaksi osaksi toimivia. Opiskelija osaa analysoida verkkopalvelun käytettävyyttä. Opiskelija osaa suunnitella verkkosivuston visuaalista ilmettä, typografiaa ja toiminnallisuuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä ja ottaa huomioon visuaalisen käyttöliittymäsuunnittelun periaatteita omassa suunnittelutyössään. Opiskelija osaa ottaa käyttöön julkaisujärjestelmän ja muokata verkkosivuston sisältöä ja ulkoasua julkaisujärjestelmässä. Opiskelija osaa määritellä verkkonäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käytettävyydeltään ja visuaaliselta ilmeeltään korkealaatuisen verkkosivuston ja julkaista sen. Opiskelija osaa analysoida verkkopalvelun käytettävyyttä systemaattisesti. Opiskelija osaa suunnitella verkkosivuston visuaalista ilmettä, typografiaa ja toiminnallisuuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä, soveltaa visuaalisen käyttöliittymäsuunnittelun periaatteita omassa suunnittelutyössään ja perustella tekemiään ratkaisuja analyyttisesti. Opiskelija osaa ottaa käyttöön julkaisujärjestelmän, muokata verkkosivuston sisältöä ja ulkoasua julkaisujärjestelmässä ja hyödyntää myös julkaisujärjestelmän edistyneitä ominaisuuksia. Opiskelija osaa soveltaa verkkonäkyvyyden keinoja käytännössä. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa ja etsiä itsenäisesti tietoa ongelmien ratkaisemiseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toteuttaa verkkosivun ja julkaista sen. Opiskelija osaa kuvata käyttöliittymän käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa suunnitella verkkosivuston visuaalista ilmettä, typografiaa ja toiminnallisuuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä. Opiskelija osaa kuvata julkaisujärjestelmien toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa nimetä verkkonäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ja HOPS-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.