Siirry suoraan sisältöön

Muotoilun tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työharjoittelu, joka on mahdollista suorittaa kahtena 15 opintopisteen harjoitteluna. Lisäksi opiskelija suorittaa projektiopintoja opintojen eri vaiheissa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_1.8.18.pdf

Jatko-opinnot

Muotoilun tutkinto-ohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea alan jatkokoulutukseen ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin tai yliopiston maisteriopintoihin, jokaisen oppilaitoksen hakukelpoisuuskriteerien mukaisesti.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/ahot/

Tutkinnon profiili

Muotoilun tutkinto-ohjelma on uudistumiskykyinen muotoilualan kärkikouluttaja, joka edistää muotoiluosaamisen hyödyntämistä laaja-alaisesti pääkaupunkiseudulla. Tämä toteutuu verkostoitumalla kuntasektorin, alan korkealaatuisten osaajien ja yrityselämän kanssa sekä rakentamalla kansainvälisiä kumppanuuksia.
Pääaineita ovat sisustusarkkitehtuuri, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu, XR Design, 3D- animointi ja -visualisointi, digitaalinen muotoilu ja visuaalisen viestinnän muotoilu. pääaine valitaan hakuvaiheessa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Muotoilun tutkinto-ohjelma antaa laajat valmiudet toimia muotoilijana, suunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilualan eri työtehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutuksen tavoitteet perustuvat suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen.

Valmistuminen

Koulutuksesta valmistuminen edellyttää, että opinnot on suoritettu muotoilun tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman ja yleisten tutkintovaatimusten mukaisesti.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto ja ulkomaanharjoittelu on mahdollista suorittaa kolmantena tai neljäntenä opintovuotena.

Erityispääsyvaatimukset

Muotoilun tutkinto-ohjelmaan ei ole erityispääsyvaatimuksia. Muotoilun tutkinto-ohjelmaan voivat hakea kaikki hakukelpoiset lukion oppimäärän tai kolmevuotisen ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt. Muotoilun tutkinto-ohjelmassa opiskelijavalinnat tapahtuvat valintakokeiden kautta. Opiskelijavalinnassa painotetaan luovaa ideointikykyä.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Muotoilun opintoja tarjotaan pääsääntöisesti päiväkoulutuksena.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Merja Kosonen
merja.kosonen[at]metropolia.fi
Sisustusarkkitehtuuri, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu

Mari Silver
mari.silver[at]metropolia.fi
Digitaalinen muotoilu, visuaalisen viestinnän muotoilu, XR design, 3D animointi ja -visualisointi,

Muotoilu
Tunnus
(KXE23S2)

Opintopolkujen ajoitukset

Muotoilu
Tunnus
(KXE22S2)
Muotoilu
Tunnus
(KXE21S2)
Muotoilu
Tunnus
(KXE20S2)

Opintopolkujen ajoitukset

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Ihanus
Vastuuhenkilö

Juha Ainoa

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1TM
  Teollinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija oppii tietokoneavusteisen kuvankäsittelyn sekä graafisen materiaalin tuottamisen. Opintokokonaisuuden aikana tehdään visuaalinen kokonaisuus, jossa käytetään piirrettyä grafiikkaa, kuva- ja tekstimateriaalia.

Sisältö

- Vektorigrafiikka- ja kuvankäsittelyohjelmien perusteet
- Presentaatiomateriaalin toteutus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tietokoneavusteisen kuvankäsittelyn ja osaa tuottaa graafista materiaalia. Opiskelija osaa tuottaa laadukasta ja viimeisteltyä esitysmateriaalia. Opiskelija osaa hyödyntää vektorigrafiikka- ja kuvankäsittelyohjelmia työssään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tietokoneavusteisen kuvankäsittelyn ja osaa tuottaa graafista materiaalia. Opiskelija osaa tuottaa laadukasta ja viimeisteltyä esitysmateriaalia. Opiskelija osaa hyödyntää vektorigrafiikka- ja kuvankäsittelyohjelmia työssään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa erinomaisesti tietokoneavusteisen kuvankäsittelyn ja osaa tuottaa graafista materiaalia. Opiskelija osaa tuottaa erinomaisesti laadukasta ja viimeisteltyä esitysmateriaalia. Opiskelija osaa hyödyntää erinomaisesti vektorigrafiikka- ja kuvankäsittelyohjelmia työssään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tietokoneavusteisen kuvankäsittelyn ja osaa tuottaa graafista materiaalia. Opiskelija osaa tuottaa laadukasta ja viimeisteltyä esitysmateriaalia. Opiskelija osaa hyödyntää vektorigrafiikka- ja kuvankäsittelyohjelmia työssään.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annaleena Lahtinen
 • Pekka Koivikko
Vastuuhenkilö

Annaleena Lahtinen

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1SA
  Sisustusarkkitehtuuri

Tavoitteet

Opiskelija osaa esittää suunnitelmat teknisinä piirustuksina ja kolmiulotteisina visualisointeina digitaalisessa muodossa. Opiskelija osaa julkaista piirustukset ja esityskuvat sekä valmistaa niistä tulostustiedostot.

Sisältö

- Teknisen piirtämiset työkalut
- 3D-visualisointien hallinta eri käyttötilanteissa
- Tiedonsiirto eri CAD –järjestelmien välillä
- Rakennuspiirtäminen ja mitoittaminen (2D)
- Esityskuvat ja renderointi (3D)
- Tulostaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet osittain. Opiskelija hahmottaa 2D- ja 3D-ohjelmien käyttöön liittyvän kokonaisuuden. Opiskelija osaa esittää suunnitelmia teknisinä piirustuksina ja kolmiulotteisina visualisointeina digitaalisessa muodossa. Opiskelija tietää niiden merkityksen osana laadukasta suunnittelutyön lopputulosta. Opiskelija osaa julkaista piirustukset ja esityskuvat sekä valmistaa niistä tulostustiedostot. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Opiskelija tuntee 2D- ja 3D-ohjelmien käyttöön liittyvän kokonaisuuden. Hän osaa käyttää 2D- ja 3D-ohjelmia tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija osaa esittää suunnitelmat teknisinä piirustuksina ja kolmiulotteisina visualisointeina digitaalisessa muodossa. Opiskelija ymmärtää niiden merkityksen osana laadukasta suunnittelutyön lopputulosta. Opiskelija osaa julkaista piirustukset ja esityskuvat sekä valmistaa niistä tulostustiedostot. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Opiskelija tuntee 2D- ja 3D-ohjelmien käyttöön liittyvän kokonaisuuden. Hän osaa käyttää 2D- ja 3D-ohjelmia tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija hallitsee taitavasti suunnitelmien esittämisen teknisinä piirustuksina ja kolmiulotteisina visualisointeina digitaalisessa muodossa. Opiskelija ymmärtää niiden merkityksen osana laadukasta suunnittelutyön lopputulosta. Opiskelija osaa julkaista piirustukset ja esityskuvat sekä valmistaa niistä tulostustiedostot. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet osittain. Opiskelija hahmottaa 2D- ja 3D-ohjelmien käyttöön liittyvän kokonaisuuden. Opiskelija osaa esittää suunnitelmia teknisinä piirustuksina ja kolmiulotteisina visualisointeina digitaalisessa muodossa. Opiskelija tietää niiden merkityksen osana laadukasta suunnittelutyön lopputulosta. Opiskelija osaa julkaista piirustukset ja esityskuvat sekä valmistaa niistä tulostustiedostot. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.01.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Viestintä Media
Vastuuhenkilö

Jaro Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa animaation yleisiä lainalaisuuksia 2D-animaatiossa, toteuttaa lyhyitä interaktiivisia 2D-animaatioita ja toteuttaa toimivia käyttöliittymiä.

Sisältö

• 2D-animaatiokerronnan erityispiirteet
• vektori- ja bittikartta-animaation perusteet
• interaktiivisen animaation perusteet
• käyttöliittymäsuunnittelun perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee 2D-animaatiotuotannon terminologian ja hallitsee perustasolla 2D-animaatiotuotannon eri työvaiheet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee 2D-animaatiotuotannon terminologian ja hallitsee perustasolla 2D-animaatiotuotannon eri työvaiheet. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa 2D-animaation suunnittelussa ja toteutuksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee 2D-animaatiotuotannon terminologian ja hallitsee 2D-animaatiotuotannon eri työvaiheet. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa oppimaansa 2D-animaation suunnittelussa ja toteutuksessa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee 2D-animaatiotuotannon terminologian ja hallitsee perustasolla 2D-animaatiotuotannon eri työvaiheet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.09.2023 - 13.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tania Chumaira
Vastuuhenkilö

Ale Torkkel

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1XR
  XR Design

Tavoitteet

Opiskelija oppii tietokoneavusteisen kuvankäsittelyn ohjelmistoja, menetelmiä, sekä erilaisiin ympäristöihin tuotettavan graafisen materiaalin suunnittelua.

Sisältö

Opintojakson aikana tehdään visuaalinen kokonaisuus, jossa käytetään piirrettyä grafiikkaa sekä kuva- ja tekstimateriaalia.
- vektorigrafiikka- ja kuvankäsittelyohjelmien perusteet
- presentaatiomateriaalin tuottaminen
- tiedostoformaatit ja värijärjestelmät
- printtimedia ja digitaaliset ympäristöt
- tekstuurit 3D-käyttöön
- HDRI-kuvat CAD-käyttöön

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää tietokoneavusteisen kuvankäsittelyn ohjelmistoja ja menetelmiä sekä tuntee erilaisiin ympäristöihin tuotettava graafisen materiaalin suunnittelun. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää tietokoneavusteisen kuvankäsittelyn ohjelmistoja ja menetelmiä hyvin sekä tuntee erilaisiin ympäristöihin tuotettava graafisen materiaalin suunnittelun. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää tietokoneavusteisen kuvankäsittelyn ohjelmistoja ja menetelmiä kiitettävästi sekä tuntee erilaisiin ympäristöihin tuotettava graafisen materiaalin suunnittelun. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa käyttää tietokoneavusteisen kuvankäsittelyn ohjelmistoja ja menetelmiä sekä tuntee erilaisiin ympäristöihin tuotettava graafisen materiaalin suunnittelun. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaro Lehtonen
Vastuuhenkilö

Jaro Lehtonen

Tavoitteet

-The goals of the course: develop advanced skills in creating 3D assets for games, produce portfolio material for participants and get prepared for working in a group in the following game project course.

Sisältö

Concepts and terminology of creating 3D assets for games covering modeling, UV coordinates, texturing and animation. Exercise: creating a 3D asset based on participant’s skill level.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.01.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Ihanus
Vastuuhenkilö

Juha Ainoa

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1TM
  Teollinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy tietokoneavusteisen teollisen muotoilun perusteisiin 3D-mallinnuksen ja muiden 3D työkalujen kautta. Opiskelija osaa hyödyntää 3D menetelmiä konseptien luomiseen ja visualisointiin.

Sisältö

- Muotoiluongelmien ratkaiseminen tietokoneavusteisen suunnittelun avulla
- 3D-mallinnuksen perusteet
- Tiedonsiirto eri CAD-järjestelmien välillä
- Visualisointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa 3D-mallinnuksen perusteita sekä osaa tuottaa ja visualisoida tuotteita ja konsepteja. Opiskelija osaa tuottaa esitysmateriaalia. Opiskelija tuntee tiedonsiirron vaatimukset eri CAD-järjestelmien välillä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin 3D-mallinnuksen perusteet sekä osaa tuottaa ja visualisoida hyvin konsepteja ja tuotteita. Opiskelija osaa tuottaa laadukasta ja viimeisteltyä esitysmateriaalia. Opiskelija tuntee hyvin tiedonsiirron vaatimukset eri CAD-järjestelmien välillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa erinomaisesti 3D-mallintaa vaativia kokonaisuuksia sekä osaa tuottaa ja visualisoida monipuolisesti konsepteja ja tuotteita. Opiskelija osaa tuottaa erittäin laadukasta ja viimeisteltyä esitysmateriaalia. Opiskelija tuntee erinomaisesti tiedonsiirron vaatimukset eri CAD-järjestelmien välillä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa 3D-mallinnuksen perusteita sekä osaa tuottaa ja visualisoida tuotteita ja konsepteja. Opiskelija osaa tuottaa esitysmateriaalia. Opiskelija tuntee tiedonsiirron vaatimukset eri CAD-järjestelmien välillä.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomo Äijälä
Vastuuhenkilö

Merja Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1TM
  Teollinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija saa valmiudet käyttää tuottavasti 3DCAD työkaluja ja menetelmiä suunnittelutyössään. Opiskelija osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia mallinnusmenetelmiä ja työkaluja tekniset ja taloudelliset realiteetit huomioiden.

Sisältö

-Piirrepohjainen tilavuus- ja pintamallinnus.
-Kokoonpanot
-Dokumentointi ja mitoitus
-PDM
-Muotitus
-Ohutlevytyökalut
-3D tulostus
- Mallinnustyökalujen ja -ohjelmistojen tarkoituksenmukainen käyttö
- Tiedonsiirto eri 3D/CAD-järjestelmien välillä
-Visualisointityökalut
-Simulointi työkaluihin tutustuminen
-VR:n hyödyntäminen 3DCAD suunnittelussa
-3D osaamisen syventäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on alustavat valmiudet käyttää 3DCAD työkaluja ja menetelmiä suunnittelutyössä. Opiskelija osaa tyydyttävästi hyödyntää erilaisia mallinnusmenetelmiä suunnittelutyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla on hyvät valmiudet käyttää 3DCAD työkaluja ja menetelmiä suunnittelutyössä. Opiskelija osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia mallinnusmenetelmiä tekniset ja taloudelliset realiteetit huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on erinomaiset valmiudet käyttää monipuolisesti 3DCAD työkaluja ja menetelmiä suunnittelutyössä. Opiskelija osaa itsenäisesti hyödyntää ja soveltaa erilaisia mallinnusmenetelmiä ja 3D työkaluja suunnittelutyön toteuttamiseksi tekniset ja taloudelliset realiteetit huomioiden.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on alustavat valmiudet käyttää 3DCAD työkaluja ja menetelmiä suunnittelutyössä. Opiskelija osaa tyydyttävästi hyödyntää erilaisia mallinnusmenetelmiä suunnittelutyössä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 13.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Samuli Homanen
Vastuuhenkilö

Samuli Homanen

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu – Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää 3D-animaation peruskäsitteet sekä terminologian ja hallitsee 3D-animaation perusteet.

Sisältö

- 3D-animaation peruskäsitteet ja terminologia
- 3D-animaation työkalut ja menetelmät
- 3D-animaation renderointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää 3D-animaation peruskäsitteet sekä terminologian ja hallitsee 3D-animaation perusteet. Opiskelija osaa toteuttaa lyhyitä animaatioita. Opiskelija osaa renderöidä animaatioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää 3D-animaation peruskäsitteet sekä terminologian ja hallitsee 3D-animaation perusteet. Kyky soveltaa opittua itsenäisesti. Opiskelija osaa toteuttaa laadukkaita lyhyitä animaatioita. Opiskelija osaa renderöidä animaatioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää 3D-animaation peruskäsitteet sekä terminologian ja hallitsee 3D-animaation perusteet. Kyky soveltaa opittua itsenäisesti. Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti korkeatasoisia ja teknisesti haastavia lyhyitä animaatioita ja tunnistaa 3D-animaation sovelluskohteet. Vahva osaaminen animaatioiden renderöintiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää 3D-animaation peruskäsitteet sekä terminologian ja hallitsee 3D-animaation perusteet. Opiskelija osaa toteuttaa lyhyitä animaatioita. Opiskelija osaa renderöidä animaatioita.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Samuli Homanen
Vastuuhenkilö

Samuli Homanen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee 3D-grafiikan peruskäsitteet ja terminologian sekä osaa mallintamisen, teksturoinnin, valaistuksen, kameran käytön ja renderöinnin perusteet. Opiskelija osaa jälkikäsitellä 3D-ohjelmalla tuotettuja kuvia sekä yhdistää niitä valokuviin ja 2D- grafiikkaan.

Sisältö

- 3D-alan terminologia ja sovelluskohteet
- mallintamisen, teksturoinnin, valaisun, kameran käytön ja renderoinnin perusteet
- renderoitujen kuvien jälkikäsittely
- valokuvan, 2D-grafiikan ja 3D-kuvituksen yhdistäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää 3D-grafiikan peruskäsitteitä ja tuntee 3D-grafiikan luonnin perusteet. Opiskelija osaa jälkikäsitellä ja yhdistää 3D-ohjelmalla tuotettuja kuvia valokuviin ja 2D-grafiikkaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää 3D-grafiikan peruskäsitteitä ja soveltaa 3D-grafiikan luonnin perusteita. Opiskelija kykenee soveltamaan opittua itsenäisesti. Opiskelija osaa laadukkaasti jälkikäsitellä ja yhdistellä 3D-ohjelmalla tuotettuja kuvia valokuviin ja 2D-grafiikkaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää 3D-grafiikan peruskäsitteitä ja hallitsee 3D-grafiikan luomista monipuolisesti. Opiskelija kykenee soveltamaan opittua itsenäisesti. Opiskelija osaa laadukkaasti jälkikäsitellä ja yhdistellä 3D-ohjelmalla tuotettuja kuvia valokuviin ja 2D-grafiikkaan. Vahva osaaminen mallintamisen, teksturoinnin sekä valaistuksen ja kameran käytössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää 3D-grafiikan peruskäsitteitä ja tuntee 3D-grafiikan luonnin perusteet. Opiskelija osaa jälkikäsitellä ja yhdistää 3D-ohjelmalla tuotettuja kuvia valokuviin ja 2D-grafiikkaan.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 08.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaro Lehtonen
Vastuuhenkilö

Jaro Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää hahmojen animaatioon valmistelun eli riggauksen perusteet.

Sisältö

• yksinkertaisten animaatiorigien valmistaminen
• hahmon valmistelu animaatiota varten

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee hahmorigien valmistamisen terminologian ja osaa perustason rigausmenetelmät 3D-ohjelmalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee hahmorigien valmistamisen terminologian ja osaa perustason rigausmenetelmät 3D-ohjelmalla. Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä harjoitustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee hahmorigien valmistamisen terminologian ja osaa perustason rigausmenetelmät 3D-ohjelmalla. Opiskelija osaa soveltaa ja tutkia uusia menetelmiä itsenäisesti harjoitustehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee hahmorigien valmistamisen terminologian ja osaa perustason rigausmenetelmät 3D-ohjelmalla.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

09.04.2024 - 03.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaro Lehtonen
 • Peke Huuhtanen
Vastuuhenkilö

Jaro Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa monipuolisia ja toimivia 3D-hahmoja erilaisia käyttötarkoituksia varten. Opiskelija tuntee erilaisia työtapoja vaativien animaatiohahmojen toteuttamiseen.

Sisältö

• 3D-hahmojen toteuttaminen erilaisiin käyttötarkoituksiin
• vaativien animaatiorigien valmistaminen
• erilaisiin hahmojen toteutustapoihin tutustuminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee monipuolisten hahmorigien valmistamisen terminologian ja osaa perustasolla monipuolisten hahmojen rigausmenetelmät 3D-ohjelmalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee monipuolisten hahmorigien valmistamisen terminologian ja osaa monipuolisten hahmojen rigausmenetelmät 3D-ohjelmalla. Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä harjoitustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee monipuolisten hahmorigien valmistamisen terminologian ja hallitsee monipuolisten hahmojen rigausmenetelmät 3D-ohjelmalla. Opiskelija osaa soveltaa ja tutkia uusia menetelmiä itsenäisesti harjoitustehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee monipuolisten hahmorigien valmistamisen terminologian ja osaa perustasolla monipuolisten hahmojen rigausmenetelmät 3D-ohjelmalla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 27.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tania Chumaira
Vastuuhenkilö

Ale Torkkel

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1XR
  XR Design

Tavoitteet

Opiskelija tuntee erilaisia suunnittelussa käytettäviä mallinnusohjelmia ja -menetelmiä sekä osaa hyödyntää niistä saatua dataa XR-sovelluksissa. Opiskelija osaa käyttää pinta- ja tilavuusmallinnuksen työkaluja.

Sisältö

- yleisimmät CAD- ja BIM -ohjelmistot
- CAD- ja BIM -ohjelmistojen renderointi- ja animointiominaisuudet
- CAD- ja BIM -ohjelmistojen XR-ominaisuudet
- CAD- ja BIM -mallien tuonti polygonimallintimeen ja pelimoottoriin
- geometrian siirto ohjelmistojen välillä, natiivit ja geneeriset tiedostomuodot
- pinta- ja tilavuusmallintaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa suunnittelussa käytettävät mallinnusohjelmat ja osaa hyödyntää niistä saatua dataa XR-sovelluksissa sekä osaa käyttää pinta- ja tilavuusmallinnuksen työkaluja. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin suunnittelussa käytettävät mallinnusohjelmat ja osaa hyvin hyödyntää niistä saatua dataa XR-sovelluksissa sekä osaa käyttää pinta- ja tilavuusmallinnuksen työkaluja. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyvin ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee hyvin suunnittelussa käytettävät mallinnusohjelmat ja osaa hyvin hyödyntää niistä saatua dataa XR-sovelluksissa sekä osaa käyttää pinta- ja tilavuusmallinnuksen työkaluja. .Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa suunnittelussa käytettävät mallinnusohjelmat ja osaa hyödyntää niistä saatua dataa XR-sovelluksissa sekä osaa käyttää pinta- ja tilavuusmallinnuksen työkaluja. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 05.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Luotonen
Vastuuhenkilö

Markku Luotonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1XR
  XR Design

Tavoitteet

Opiskelija tuntee 3D-grafiikan peruskäsitteet ja terminologian sekä osaa mallintamisen, teksturoinnin, valaistuksen ja renderoinnin perusteet. Opiskelija osaa jälkikäsitellä 3D-ohjelmalla tuotettuja kuvia ja animaatioita sekä yhdistää niitä valokuviin ja videoon.

Sisältö

- 3D-grafiikan ja -animaation terminologia ja sovelluskohteet
- mallintamisen, teksturoinnin, valaisun ja renderoinnin menetelmät
- 3D-animaation peruskäsitteet, työkalut ja menetelmät
- 3D-animaation renderointi ja jälkikäsittely

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa 3D-grafiikan peruskäsitteet ja terminologian, sekä osaa mallintamisen, teksturoinnin, valaistuksen, animaation ja renderöinnin perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee 3D-grafiikan peruskäsitteet ja terminologian, sekä mallintaa, teksturoi, valaisee ja renderöi laadukkaita kuvia ja animaatioita. Opiskelija osaa tuottaa 3D-sisältöä eri julkaisukanaviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee 3D-grafiikan peruskäsitteet ja terminologian sekä soveltaa luovasti mallinnus-, teksturointi-, valaisu-, animointi- ja renderöintityökaluja. Opiskelija osaa tuottaa laadukasta 3D-sisältöä eri julkaisukanaviin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa 3D-grafiikan peruskäsitteet ja terminologian sekä osaa mallintamisen, teksturoinnin, valaistuksen, animaation ja renderoinnin perusteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 19.01.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Peke Huuhtanen
Vastuuhenkilö

Peke Huuhtanen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää 3D-grafiikan työkaluja animaatioelokuvan toteutuksessa. Opiskelija osaa toimia erikoisosaajana projektityöryhmässä.

Sisältö

• elokuvailmaisun soveltaminen 3D-animaatiossa
• 3D-hahmoanimaation tuotanto
• ryhmätyöskentely ja projektinhallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee 3D-animaation tuotannon terminologian ja hallitsee perustasolla animaatiotuotannon eri työvaiheet. Opiskelija osallistuu ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee 3D-animaation tuotannon terminologian ja hallitsee animaatiotuotannon eri työvaiheet. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa työskentelyssä ja osallistuu aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee 3D-animaation tuotannon terminologian ja hallitsee animaatiotuotannon eri työvaiheet. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa oppimaansa työskentelyssä ja osallistuu ryhmätyöskentelyyn aktiivisesti, vastuullisesti ja kannustavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee 3D-animaation tuotannon terminologian ja hallitsee perustasolla animaatiotuotannon eri työvaiheet. Opiskelija osallistuu ryhmätyöskentelyyn.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 03.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
 • Lauri Huikuri
 • Jimi Kujanpää
Vastuuhenkilö

Lauri Huikuri

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tuottaa sisällöllisesti ja teknisesti julkaisukelpoista liikkuvaa kuvaa
• suunnitella ja toteuttaa digitaalisia elokuvatehosteita

Sisältö

• liikkuvan kuvan jälkikäsittely
• 3D-animaation jälkikäsittely
• kompositointi
• kameratracking
• liikkuvan kuvan syväysmenetelmät
• digitaaliset elokuvatehosteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee jälkikäsittelyn ja visuaalisten efektien valmistamisen terminologian sekä hallitsee perustasolla jälkikäsittelyn ja efektien valmistamisen menetelmät. Opiskelija osallistuu ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee jälkikäsittelyn ja visuaalisten efektien valmistamisen terminologian sekä hallitsee jälkikäsittelyn ja efektien valmistamisen menetelmät. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa työskentelyssä ja osallistuu aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee jälkikäsittelyn ja visuaalisten efektien valmistamisen terminologian sekä hallitsee jälkikäsittelyn ja efektien valmistamisen menetelmät. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa oppimaansa työskentelyssä ja osallistuu ryhmätyöskentelyyn aktiivisesti, vastuullisesti ja kannustavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee jälkikäsittelyn ja visuaalisten efektien valmistamisen terminologian sekä hallitsee perustasolla jälkikäsittelyn ja efektien valmistamisen menetelmät. Opiskelija osallistuu ryhmätyöskentelyyn.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 10.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristian Simolin
 • Peke Huuhtanen
Vastuuhenkilö

Kristian Simolin

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää 3D-animaation peruskäsitteet sekä terminologian ja hallitsee 3D-animaation perusteet. Opiskelija osaa toteuttaa lyhyitä animaatioita ja tunnistaa 3D-animaation sovelluskohteet.
Opiskelija tuntee reaaliaikaisen 3D-grafiikan työtavat ja osaa valmistaa materiaalia reaaliaikaisiin sovelluksiin. Opiskelija osaa toteuttaa vuorovaikutteisia elementtejä ja ymmärtää ohjelmointiajattelun periaatteet.

Sisältö

• animaation yleiset lainalaisuudet
• 3D-animaation peruskäsitteet ja terminologia
• 3D-animaation työkalut ja menetelmät
• 3D-animaation renderöinti
• 3D-aineiston valmistaminen reaaliaikaiseen grafiikkaan
• vuorovaikutteisuuden toteuttaminen
• pienimuotoisen reaaliaikaisen sovelluksen toteuttaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee 3D-animaation ja reaaliaikaisen 3D-grafiikan terminologian ja osaa perustason animaatiomenetelmät sekä reaaliaikaisen grafiikan valmistamisen menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee 3D-animaation ja reaaliaikaisen 3D-grafiikan terminologian ja osaa perustason animaatiomenetelmät sekä reaaliaikaisen grafiikan valmistamisen menetelmät. Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä harjoitustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee 3D-animaation ja reaaliaikaisen 3D-grafiikan terminologian ja osaa perustason animaatiomenetelmät sekä reaaliaikaisen grafiikan valmistamisen menetelmät. Opiskelija osaa soveltaa ja tutkia uusia menetelmiä itsenäisesti harjoitustehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee 3D-animaation ja reaaliaikaisen 3D-grafiikan terminologian ja osaa perustason animaatiomenetelmät sekä reaaliaikaisen grafiikan valmistamisen menetelmät.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 01.12.2023

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristian Simolin
Vastuuhenkilö

Kristian Simolin

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia erikoisosaajana projektityöryhmässä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan 3D-peli.

Sisältö

• pelisuunnitelman tekeminen
• assettien suunnittelu ja toteuttaminen
• ryhmätyöskentely ja projektinhallinta monialaisessa projektissa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee pelituotannon terminologian ja hallitsee perustasolla pelituotannon eri työvaiheet. Opiskelija osallistuu ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee pelituotannon terminologian ja hallitsee pelituotannon eri työvaiheet. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa työskentelyssä ja osallistuu aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee pelituotannon terminologian ja hallitsee pelituotannon eri työvaiheet. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa oppimaansa työskentelyssä ja osallistuu ryhmätyöskentelyyn aktiivisesti, vastuullisesti ja kannustavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee pelituotannon terminologian ja hallitsee perustasolla pelituotannon eri työvaiheet. Opiskelija osallistuu ryhmätyöskentelyyn.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 20.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaro Lehtonen
 • Kristian Simolin
Vastuuhenkilö

Jaro Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• 3D-alan terminologian
• mallintaa, teksturoida, valaista sekä renderöidä kuvamateriaalia 3D-tekniikalla
• tunnistaa 3D-grafiikan sovelluskohteet

Sisältö

• 3D-grafiikan peruskäsitteet ja terminologia
• 3D-mallintaminen perusteet
• digitaalisen veiston perusteet
• teksturoinnin perusteet
• valaistuksen perusteet
• renderöinnin perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee 3D-alan terminologian ja osaa perustason mallinnus-, teksturointi-, valaistus- ja renderöintimenetelmät 3D-ohjelmalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee 3D-alan terminologian ja osaa perustason mallinnus-, teksturointi-, valaistus- ja renderöintimenetelmät 3D-ohjelmalla. Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä harjoitustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee 3D-alan terminologian ja osaa perustason mallinnus-, teksturointi-, valaistus- ja renderöintimenetelmät 3D-ohjelmalla. Opiskelija osaa soveltaa ja tutkia uusia menetelmiä itsenäisesti harjoitustehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee 3D-alan terminologian ja osaa perustason mallinnus-, teksturointi-, valaistus- ja renderöintimenetelmät 3D-ohjelmalla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

25.10.2023 - 13.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Anna Junnikkala

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Kampus
Zoom (linkki julkaistaa lukujärjestyksessä)

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan kurssin Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Hybridimalli:
Lähiopetus
Etäopetus

Ohjatut harjoitukset
Vertaisoppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä
Tehtäviä voi uusia opintojakson aikana

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 36 t
Itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävät vanhenevat vuoden kuluttua opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/läsnäolovaatimus
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 13.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Tiina Karhu

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1TS
  Tekstiilisuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Kampus
Zoom (linkki julkaistaa lukujärjestyksessä)

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Oma-työtilassa

Opetusmenetelmät

Hybridimalli:
Lähiopetus
Etäopetus

Ohjatut harjoitukset
Vertaisoppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä
Tehtäviä voi uusia opintojakson aikana

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 36 t
Itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävät vanhenevat vuoden kuluttua opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/läsnäolovaatimus
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 13.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Merja Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1TM
  Teollinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Kampus
Zoom (linkki julkaistaa lukujärjestyksessä ja Oma-työtilassa)

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Oma-työtilassa

Opetusmenetelmät

Hybridimalli:
Lähiopetus
Etäopetus

Ohjatut harjoitukset
Vertaisoppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä
Tehtäviä voi uusia opintojakson aikana

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 36 t
Itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävät vanhenevat vuoden kuluttua opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/läsnäolovaatimus
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 13.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Annaleena Lahtinen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1SA
  Sisustusarkkitehtuuri

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Kampus
Zoom (linkki julkaistaa lukujärjestyksessä ja Oma-työtilassa)

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Oma-työtilassa

Opetusmenetelmät

Hybridimalli:
Lähiopetus
Etäopetus

Ohjatut harjoitukset
Vertaisoppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä
Tehtäviä voi uusia opintojakson aikana

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 36 t
Itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävät vanhenevat vuoden kuluttua opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/läsnäolovaatimus
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 13.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Anna Junnikkala

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1DM
  Digitaalinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Kampus
Zoom (linkki julkaistaa lukujärjestyksessä)

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Oma-työtilassa

Opetusmenetelmät

Hybridimalli:
Lähiopetus
Etäopetus

Ohjatut harjoitukset
Vertaisoppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä
Tehtäviä voi uusia opintojakson aikana

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 36 t
Itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävät vanhenevat vuoden kuluttua opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/läsnäolovaatimus
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

20.03.2024 - 22.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Anna Junnikkala

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Kampus
Zoom (linkki julkaistaa lukujärjestyksessä)

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Oma-työtilassa

Opetusmenetelmät

Hybridimalli:
Lähiopetus
Etäopetus

Ohjatut harjoitukset
Vertaisoppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä
Tehtäviä voi uusia opintojakson aikana

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 36 t
Itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävät vanhenevat vuoden kuluttua opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/läsnäolovaatimus
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Anna Junnikkala

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 13.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Anna Junnikkala

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1XR
  XR Design

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 14.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Rantala
Vastuuhenkilö

Tiina Karhu

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S1TS
  Tekstiilisuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija tiedostaa omat ammatilliset vahvuutensa ja ymmärtää, miten muotoilijan valinnat sekä sitoutuminen vaikuttavat ammatillisen identiteetin kehittymiseen. Opiskelija ymmärtää, minkälaisissa tehtävissä hän voi toimia tulevaisuudessa muotoilualalla. Opiskelija ymmärtää ammatissa toimivan muotoilijan vaihtoehtoisten toimintaympäristöjen erityispiirteitä. Opiskelija tiedostaa oman paikkansa muotoilun toimintakentässä.

Sisältö

- Ammatillisen identiteetin tunnistaminen ja kehittäminen
- Alan verkostojen kartoitus
- Ammatillisten tavoitteiden määrittely
- Ammatillisen identiteetin vahvistaminen
- Presentaatiotaidot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee alan verkostoja ja ammatillisen identiteettinsä erityispiirteitä. Opiskelija tietää ammatillisten tavoitteiden määrittelyn ja oman ammatti-identiteetin kehittämisen merkityksen. Opiskelija hallitsee alalla tarvittavia presentaatiotaitoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin alan verkostoja ja ammatillisen identiteettinsä erityispiirteet. Opiskelija hallitsee ammatillisten tavoitteiden määrittelyn ja oman ammatti-identiteetinsä kehittämisen. Opiskelija hallitsee hyvin alalla tarvittavia presentaatiotaitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee alan verkostoja laaja-alaisesti tai toimii jo alalla oman ammatillisen identiteettinsä mukaisesti. Opiskelija hallitsee erinomaisesti ammatillisten tavoitteiden määrittelyn ja pystyy kehittämään omaa ammatti-identiteettiään tarpeen mukaan. Opiskelija hallitsee ansiokkaasti alalla tarvittavia presentointitaitoja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee alan verkostoja ja ammatillisen identiteettinsä erityispiirteitä. Opiskelija tietää ammatillisten tavoitteiden määrittelyn ja oman ammatti-identiteetin kehittämisen merkityksen. Opiskelija hallitsee alalla tarvittavia presentaatiotaitoja.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 18.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
 • Pasi Pänkäläinen
Vastuuhenkilö

Merja Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S1TM
  Teollinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ammatillisen profiloitumisen ja ammatti-identiteetin merkityksen kehittämisen työmarkkinoiden näkökulmasta. Opiskelija pystyy kehittämään tunnistettavan ammatillisen profiilin muotoilijana. Opiskelija ymmärtää ammatissa toimivan muotoilijan vaihtoehtoisten toimintaympäristöjen erityispiirteet.

Sisältö

- Ammatillisen identiteetin tunnusmerkit ja niiden kehittäminen.
- Muotoilijan presentointimenetelmät
- Muotoilijan ammatillisen portfolion sisällöt ja tavoitteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ammatillisen identiteetin tunnusmerkit ja niiden kehittämisen. Hän hallitsee muotoilijan presentaatiomenetelmät. Opiskelija hallitsee muotoilijan ammatillisen portfolion sisällöt ja tavoitteet. Opiskelija osaa kuvata muotoilijan toimintaympäristöjen erityispiirteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin ammatillisen identiteetin tunnusmerkit ja niiden kehittämisen. Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa muotoilijan presentaatiomenetelmiä. Opiskelija hallitsee hyvin muotoilijan ammatillisen portfolion sisällöt ja tavoitteet. Opiskelija osaa kuvata hyvin muotoilijan toimintaympäristöjen erityispiirteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee laaja-alaisesti ammatillisen identiteetin tunnusmerkit ja niiden kehittämisen. Opiskelija hallitsee erinomaisesti presentaatiomenetelmiä ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija hallitsee monipuolisesti muotoilijan ammatillisen portfolion sisällöt ja tavoitteet. Opiskelija osaa perustella tekemänsä ratkaisut erinomaisesti. Opiskelija osaa kuvata laajasti muotoilijan toimintaympäristöjen erityispiirteitä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata ammatillisen profiloitumisen ja ammatti-identiteetin merkityksen. Hän hallitsee muotoilijan presentaatiomenetelmät. Opiskelija hallitsee muotoilijan ammatillisen portfolion sisällöt ja tavoitteet. Opiskelija osaa kuvata muotoilijan toimintaympäristöjen erityispiirteitä.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuiti Paju
Vastuuhenkilö

Tiina Karhu

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1TS
  Tekstiilisuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa dokumentoida ammatillista kehittymistään ja eritellä sitä kirjallisesti, visuaalisesti ja suullisesti. Opiskelija pystyy arvioimaan erilaisiin tarkoituksiin käytettävien portfolioiden tarpeita ja erityisvaatimuksia. Opiskelija osaa toteuttaa ammatillisen portfolion sähköisenä tuotteena. Hän osaa hyödyntää portfoliota ja sosiaalista mediaa aktiivisesti ammatillisen profiilinsa kehittämisen välineenä sekä työn haussa. Opiskelija osaa rakentaa oman ammatillisen toimintansa tueksi digitaalisen portfolion ja julkaista sen internetissä verkkosivuina tai sosiaalisen median kanavien kautta.

Sisältö

- Portfolio oman osaamisen esittelyn välineenä
- Portfolion muokkaus erilaisiin käyttötarkoituksiin
- Ammatillista profiilia tukevan visuaalisen materiaalin muokkaaminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi
- Ammatillisen profiilin rakentaminen sosiaalisessa mediassa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ammatillisen portfolion merkityksen oman osaamisen esittelyn välineenä. Opiskelija hallitsee ammatillisen portfolion rakentamisen ja muokkauksen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija tietää sosiaalisen median merkityksen ammatillisessa profiloitumisessa. Opiskelija hallitsee kirjallisen, visuaalisen ja suullisen presentaation.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin ammatillisen portfolion merkityksen oman osaamisen esittelyn välineenä. Opiskelija hallitsee hyvän ammatillisen portfolion rakentamisen ja muokkauksen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija tietää hyvin sosiaalisen median merkityksen ammatillisessa profiloitumisessa. Opiskelija hallitsee hyvin kirjallisen, visuaalisen ja suullisen presentaation.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee laaja-alaisesti ammatillisen portfolion merkityksen oman osaamisen esittelyn välineenä. Opiskelija hallitsee laadukkaan ammatillisen portfolion rakentamisen ja muokkauksen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija hallitsee sosiaalisen median hyödyntämisen ammatillisessa profiloitumisessa. Opiskelija hallitsee erinomaisesti kirjallisen, visuaalisen ja suullisen presentaation.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee ammatillisen portfolion merkityksen oman osaamisen esittelyn välineenä. Opiskelija hallitsee ammatillisen portfolion rakentamisen ja muokkauksen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija tietää sosiaalisen median merkityksen ammatillisessa profiloitumisessa. Opiskelija hallitsee kirjallisen, visuaalisen ja suullisen presentaation.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 01.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Vastuuhenkilö

Anu Luoma

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 02.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Vastuuhenkilö

Anu Luoma

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 24.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Vastuuhenkilö

Anu Luoma

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1XR
  XR Design

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

31.01.2024 - 27.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Vastuuhenkilö

Anu Luoma

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu – Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 08.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Vastuuhenkilö

Juha Ainoa

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1TM
  Teollinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 08.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Vastuuhenkilö

Tiina Karhu

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1TS
  Tekstiilisuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 06.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1DM
  Digitaalinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 24.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaakko Ruuttunen
Vastuuhenkilö

Jaakko Ruuttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa animaation yleisiä lainalaisuuksia.
Opiskelija osaa hyödyntää animaation perustekniikoita ja toteuttaa animaatioita eri käyttötarkoituksiin.

Sisältö

• animaation peruskäsitteet, terminologia ja sovelluskohteet
• animaation yleiset lainalaisuudet
• animaation perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tuottaa animaatioita frame-by-frame- ja tween-tekniikoilla. Opiskelija osaa käyttää animaation yleisiä lainalaisuuksia animaatioissaan. Opiskelija osaa lisätä animaatioihinsa ääniraidan. Opiskelija osaa tallentaa animaatiot julkaisukanavalle sopivaan formaattiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti laadukkaita animaatioita eri tekniikoilla. Opiskelija osaa soveltaa animaation yleisiä lainalaisuuksia animaatioissaan. Opiskelija halltsee animaatioissaan kerronnan, visuaalisen ilmaisun, rytmin ja äänenkäytön. Opiskelija osaa tallentaa animaatiot tarkoituksenmukaisiin formaatteihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tuottaa korkeatasoisia animaatioita. Opiskelija hallitsee animaation yleiset lainalaisuudet ja käyttää niitä luovasti ilmaisussaan. Opiskelija osaa tuottaa kerronnallisesti, visuaalisesti, rytmillisesti ja äänellisesti korkeatasoista animaatiota. Opiskelija osaa kehittää osaamistaan, osaa eri ohjelmien hallitun yhteiskäytön ja julkaista animaatiota julkaisukanavan määritykset huomioiden.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tuottaa animaatioita frame-by-frame- ja tween-tekniikoilla. Opiskelija osaa käyttää animaation yleisiä lainalaisuuksia animaatioissaan. Opiskelija osaa lisätä animaatioihinsa ääniraidan. Opiskelija osaa tallentaa animaatiot julkaisukanavalle sopivaan formaattiin.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaro Lehtonen
 • Viestintä Media
 • Peke Huuhtanen
Vastuuhenkilö

Peke Huuhtanen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija tietää ja ymmärtää animaatiotuotannon eri työvaiheet ja niiden merkityksen. Hän tietää projektinhallinnan, sen keskeiset käsitteet ja välineet. Opiskelija osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Hän osaa käyttää soveltuvaa taulukkolaskentaohjelmaa. Opiskelija osaa soveltaa teoriaa käytännön harjoitteessa.

Sisältö

- animaatiotuotannon konseptointi ja kehittely
- animaatiotuotannon eri työvaiheiden esittely
- projektinhallinta
- animaatiotuotannon tuotantolinjaston rakentaminen
- viestintätaidot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee animaatiotuotannon terminologian ja hallitsee perustasolla animaatiotuotannon eri työvaiheet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee animaatiotuotannon terminologian ja hallitsee perustasolla animaatiotuotannon eri työvaiheet. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa animaatiotuotannon suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee animaatiotuotannon terminologian ja hallitsee perustasolla animaatiotuotannon eri työvaiheet. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa oppimaansa animaatiotuotannon suunnittelussa. Opiskelija osaa hyödyntää projektinhallinnan menetelmiä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee animaatiotuotannon terminologian ja hallitsee perustasolla animaatiotuotannon eri työvaiheet.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Ihanus
Vastuuhenkilö

Merja Kosonen

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää Gravity Sketch-mallinnusohjelmaa monipuolisesti erilaisissa tuotemuotoilun tehtävissä sekä tehdä visualisointeja 3d-mallille. Suoritettuasi opintokokonaisuuden osaat:
Luonnostella kolmiuloitteisesti
Tehdä NURBS-pintamallinnusta
Tehdä subdivision-mallinnusta
VRED-visualisoinnin sekä animoinnin perusteita
Tuoda objektin virtuaalimallista fyysiseksi prototyypiksi

Opintokokonaisuus rakentuu pääasiassa videotutoriaaleista sekä myös teksti- ja kuvamuodossa olevista ohjeista. Tutoriaalien ja ohjeiden avulla opiskelijan on tarkoitus toteuttaa ja palauttaa annetut tehtävät sekä omavalintainen lopputyö.

Sisältö

Tämän opintokokonaisuuden avulla opit virtuaalimallintamaan Gravity Sketch-mallinnusohjelmalla. Opiskelijalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta VR-työskentelystä vaan opinnoissa aloitetaan aivan perusteista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson tavoitteet on saavutettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristian Simolin
Vastuuhenkilö

Kristian Simolin

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa digitaaliseen veistämiseen (skulptaus) liittyvän projektin ammattitaitoisesti. Hän osaa suunnitella työnkulun ja valita työvälineet ja osaa myös prosesseihin liittyvää ongelmanratkaisua.

Sisältö

-digitaalisen veistosprojektin suunnittelu, työvaiheet ja työnkulku
-digitaalisen veistämisen työkalut ja -menetelmät
-valmiin työn esittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen kuvanveiston terminologian ja osaa perustason veistomenetelmät 3D-ohjelmalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee digitaalisen kuvanveiston terminologian ja osaa perustason veistomenetelmät 3D-ohjelmalla. Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä harjoitustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee digitaalisen kuvanveiston terminologian ja osaa perustason veistomenetelmät 3D-ohjelmalla. Opiskelija osaa soveltaa ja tutkia uusia menetelmiä itsenäisesti harjoitustehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee digitaalisen kuvanveiston terminologian ja osaa perustason veistomenetelmät 3D-ohjelmalla.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 26.01.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaakko Ruuttunen
Vastuuhenkilö

Jaakko Ruuttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisimmät sähköisessä kuvittamisessa käytettävät välineet. Opiskelija pystyy tavoitteelliseen kuvan tuottamiseen sähköisessä ympäristössä. Opiskelija syventää osaamistaan väri- ja tilasommittelussa ja osaa soveltaa sitä digitaaliseen kuvaan.

Sisältö

- käyttökuvan tekeminen digitaalisessa ympäristössä
- värin ja sommittelun merkitys kuvituksessa
- tallennusmuodot ja ohjelmien erillis- ja yhteiskäyttö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tuottaa kuvituksia digitaalisilla ohjelmistoilla eri aiheista. Hän osaa kiinnittää huomiota kuvien sommitteluun, värisommitteluun ja perspektiiviin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tuottaa laadukkaita kuvituksia digitaalisilla ohjelmistoilla eri aiheista. Hän osaa soveltaa sommittelu-, värioppi- ja perspektiiviosaamistaan digitaalisilla välineillä. Hän osaa ratkaista itsenäisesti kohtaamiaan ongelmia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tuottaa korkealaatuisia kuvituksia digitaalisilla ohjelmistoilla eri aiheista ja ilmaisee itseään digitaalisilla kuvantuottamisvälineillä. Hän osaa kehittää ammatillista sommittelu-, värioppi- ja perspektiiviosaamistaan. Hän osaa hankkia itsenäisesti uutta tietoa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tuottaa kuvituksia digitaalisilla ohjelmistoilla eri aiheista. Hän osaa kiinnittää huomiota kuvien sommitteluun, värisommitteluun ja perspektiiviin.

Esitietovaatimukset

Photoshopin perusteet ja järjestelmäkameran käytön perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.01.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Luotonen
Vastuuhenkilö

Markku Luotonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1XR
  XR Design

Tavoitteet

Opiskelija tuntee 3D-teknologiassa käytettävät keskeiset digitaalisen muotoilun (Digital Sculpting) työkalut ja tekniikat sekä osaa tuottaa niillä 3D- ja XR-sovelluksissa käytettäviä 3D-malleja.

Sisältö

- orgaanisten ja geometristen 3D-mallien muovailu
- muovailumallien teksturointi
- 3D-mallien optimointi XR-sovelluksiin

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen veistämisen työtavat ja osaa toteuttaa digitaalisen veistoksen perustasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee digitaalisen veistämisen työtavat ja osaa suunnitella, valita ja toteuttaa erilaisia työnkulkuja ja perustella valintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti digitaalisen veistämisen työprosesseja ja niihin liittyviä työkaluja ja osaa perustella valintansa. Opiskelija osaa soveltaa ja tutkia uusia menetelmiä itsenäisesti harjoitustehtävissä. Opiskelija osaa totetuttaa vaativia digitaalisia veistoksia laadukkaasti. Opiskelija osaa suunnitella hyvin ajankäyttöä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy itsenäisesti toteuttamaan perustason digitaalisen veistoksen, niin että lopputulos on laadukas ja käytetyt työmenetelmät perusteltavissa suhteessa haluttuun lopputulokseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

21.03.2024 - 16.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juhana Kokkonen
Vastuuhenkilö

Juhana Kokkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1DM
  Digitaalinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää, mikä on digitaalisen muotoilun rooli yhteiskunnallisessa kontekstissa. Hän osaa arvioida omaa työtään suhteessa yhteiskunnalliseen muutokseen ja valtasuhteisiin. Opiskelija tunnistaa oman roolinsa osana yhteiskuntaa.

Sisältö

- digitaalinen muotoilu osana yhteiskunnallista muutosta
- digitaalinen muotoilu ja valtarakenteet
- digitaalisen muotoilijan rooli yhteiskunnassa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää pääpiirteissään digitaalisen muotoilun vaikutuksen yhteiskunnassa. Hän tuntee digitaalisen muotoilun ja valtarakenteiden välisen vuorovaikutuksen. Hän pystyy artikuloimaan muotoilijan roolin yhteiskunnallisena toimijana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää digitaalisen muotoilun monimutkaisen ja ristiriitaisen suhteen yhteiskunnalliseen muutokseen. Hän osaa arvioida digitaalisen muotoilun ja valtarakenteiden välisiä vuorovaikutussuhteita useasta näkökulmasta ja osaa arvioida laajasti muotoilijan yhteiskunnallista roolia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee reflektoimaan ja ajattelemaan itsenäisesti yhteiskunnallisen muutoksen ja digitaalisen muotoilun välistä kompleksista suhdetta. Hän kykenee arvioimaan kriittisesti digitaalisen muotoilun ja yhteiskunnallisten valtarakenteiden vuorovaikutussuhteiden ristiriitaisuuksia useista eri näkökulmista. Opiskelija osaa analysoida muotoilijan roolia yhteiskunnallisena toimijana realistisesti, kriittisesti ja moninäkökulmaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää pääpiirteissään digitaalisen muotoilun vaikutuksen yhteiskunnassa. Hän tuntee digitaalisen muotoilun ja valtarakenteiden välisen vuorovaikutuksen. Hän pystyy artikuloimaan muotoilijan roolin yhteiskunnallisena toimijana.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

14.02.2024 - 08.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Luotonen
Vastuuhenkilö

Markku Luotonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1XR
  XR Design

Tavoitteet

Opiskelija osaa valmistaa parametrisia PBR-materiaaleja renderointia ja reaaliaikagrafiikkaa varten.

Sisältö

- parametriset materiaali- ja teksturointityökalut
- Physically-Based Rendering
- PBR-materiaalit renderoinnissa ja reaaliaikagrafiikassa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisten materiaalien terminologian ja osaa PBR-materiaalien valmistuksen perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee digitaalisten materiaalien terminologian ja osaa PBR-materiaalien valmistuksen perusteet. Opiskelija osaa soveltaa valmistusmenetelmiä harjoitustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee digitaalisten materiaalien terminologian ja osaa PBR-materiaalien valmistuksen perusteet. Opiskelija osaa soveltaa ja tutkia uusia valmistusmenetelmiä itsenäisesti harjoitustehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee digitaalisten materiaalien terminologian ja osaa PBR-materiaalien valmistuksen perusteet.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 18.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuiti Paju
Vastuuhenkilö

Annaleena Lahtinen

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1SA
  Sisustusarkkitehtuuri

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien tarjoamat mahdollisuudet ja osaa käyttää perustyökaluja itsenäisesti. Hän osaa viedä kuvia sähköiseen muotoon sekä käsitellä teksti- ja kuvamateriaalia ja valmistaa niistä laadukkaita ja yhtenäisiä viestintäkokonaisuuksia. Opiskelija tuntee tulostusmenetelmät ja osaa valmistaa sähköisestä materiaalista laadukkaita tulosteita.

Sisältö

- Kuvanmuokkaus kuvankäsittelyohjelmalla
- Viestintäkokonaisuuksien tekeminen
- Näyttöesityksen luominen
- Ammattietiikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet osittain. Opiskelijat hahmottaa kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa käyttää perustyökaluja. Opiskelija tietää niiden taidokkaan käytön merkityksen osana laadukasta suunnittelutyön lopputulosta. Opiskelija osaa luoda viestintäkokonaisuuksia sekä tehdä sähköisestä materiaalista tulosteita. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Opiskelija tuntee kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien tarjoamat mahdollisuudet ja osaa käyttää perustyökaluja itsenäisesti. Hän osaa viedä kuvia sähköiseen muotoon sekä käsitellä teksti- ja kuvamateriaalia ja valmistaa niistä laadukkaita ja yhtenäisiä viestintäkokonaisuuksia. Opiskelija tuntee tulostusmenetelmät ja osaa valmistaa sähköisestä materiaalista tarkoituksenmukaisia tulosteita. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Opiskelija hallitsee kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien tarjoamat mahdollisuudet ja osaa käyttää taitavasti perustyökaluja itsenäisesti. Hän osaa viedä kuvia sähköiseen muotoon sekä käsitellä teksti- ja kuvamateriaalia ja valmistaa niistä laadukkaita ja yhtenäisiä viestintäkokonaisuuksia. Opiskelija tuntee tulostusmenetelmät ja osaa valmistaa sähköisestä materiaalista tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita tulosteita. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet osittain. Opiskelijat hahmottaa kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa käyttää perustyökaluja. Opiskelija tietää niiden taidokkaan käytön merkityksen osana laadukasta suunnittelutyön lopputulosta. Opiskelija osaa luoda viestintäkokonaisuuksia sekä tehdä sähköisestä materiaalista tulosteita. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Hyvä

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 14.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juhana Kokkonen
Vastuuhenkilö

Juhana Kokkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1DM
  Digitaalinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija tuntee digitalisaatioon liittyvää kehityshistoriaa. Hän tuntee keskeisten teknisten, sosiaalisten ja tiedollisten muutosten vaikutuksen digitalisaatioon.

Sisältö

- internetin kehityshistoria ja aikakaudet
- laite- ja ohjelmistokehitys
- viestinnän muutokset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee hahmottamaan pääpiirteissään digitalisaation kehityshistorian vaiheita. Hän tietää karkeasti eri ilmiökenttien vaikutuksen historiallisessa muutosprosessissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy analysoimaan digitalisaation kehityshistorian vaiheita. Hän kykenee arvioimaan eri ilmiökenttien keskinäisiä vaikutuksia historiallisessa muutosprosessissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee reflektoimaan ja arvioimaan monitasoisesti digitalisaation kehityshistorian vaiheita. Hän kykenee ajattelemaan kriittisesti historiallisen muutosprosessin sisältämien ilmiökenttien keskinäisiä sidoksia ja vuorovaikutuksia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija kykenee hahmottamaan pääpiirteissään digitalisaation kehityshistorian vaiheita. Hän tietää karkeasti eri ilmiökenttien vaikutuksen historiallisessa muutosprosessissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 29.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaakko Ruuttunen
Vastuuhenkilö

Jaakko Ruuttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee elokuvakerronnan keskeisiä teorioita, työkaluja ja työprosesseja.

Sisältö

- elokuvakerronnan perusteet
- leikkauksen teoriat
- kuvaaminen digitaalisella videokameralla
- liikkuvan kuvan editointi
- äänen tallentaminen ja käsittely
- tallennus- ja jakelumuodot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata ja editoida kuvaamaansa videota. Hän osaa liittää videoklippejä peräkkäin kerronnalliseksi kokonaisuudeksi. Hän osaa säätää videokuvan värisävyjä. Opiskelija osaa äänittää, lisätä ja kohdistaa ääniä videoprojektiin sekä editoida ääntä. Opiskelija osaa tallentaa videoprojektin jakelukanavaan sopivaan formaattiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata, äänittää ja editoida elokuvakerronnan perusteita soveltavia laadukkaita projekteja. Hän hallitsee videokameran käytön ja osaa kuvata sillä kuvaustilanteen ja -tilan huomioiden. Opiskelija osaa säätää videokuvan sävyjä tavoitteellisesti. Opiskelija osaa äänittää ja käsitellä tallentamansa äänen projektiinsa sopivaksi. Hän osaa soveltaa oppimiaan elokuvakerronnan keinoja projekteissaan. Opiskelija osaa tallentaa videoprojektin oikeassa formaatissa jakelukanavaa ajatellen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata, äänittää ja editoida elokuvakerronnan perusteita soveltavia korkealaatuisia projekteja. Hän hallitsee videokameran käytön ja osaa kuvata sillä korkealaatuista kuvaa. Opiskelija osaa värikorjailun ja -määrittelyn perusteet ja käyttää taitojaan tunnelman korostamisessa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa elokuvakerrontaa tukevan ääniraidan. Hän osaa hankkia uutta tietoa projekteja toteuttaessaan. Opiskelija osaa tallentaa videokuvaa tarkoituksenmukaisesti eri formaateissa käyttötarkoituksesta riippuen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata ja editoida kuvaamaansa videota. Hän osaa liittää videoklippejä peräkkäin kerronnalliseksi kokonaisuudeksi. Hän osaa säätää videokuvan värisävyjä. Opiskelija osaa äänittää, lisätä ja kohdistaa ääniä videoprojektiin sekä editoida ääntä. Opiskelija osaa tallentaa videoprojektin jakelukanavaan sopivaan formaattiin.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ilona Huolman
Vastuuhenkilö

Annaleena Lahtinen

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1SA
  Sisustusarkkitehtuuri

Tavoitteet

Opiskelija osaa ihmisen mittasuhteet ja kehon toiminnallisuuden. Opiskelija osaa siirtää elävästä mallista ja tilasta tekemänsä havainnot ja mielikuvat kuvalliseen muotoon sekä piirtäen että värejä käyttäen ja kehittää näin visuaaliseen esittämiseen ja ergonomiseen suunnitteluun tarvittavia taitoja. Opiskelija ymmärtää, että jatkuva luonnostelu ja kuvan käyttäminen ajattelun ja suunnittelun välineenä on osa ammatillista kehittymistä ja identiteettiä.

Sisältö

-Ihmiskehon anatomian, mittasuhteiden ja liikkeen havainnointia, tutkimista ja esittämistä eri välinein ja materiaalein.
-Ihmiskehon tutkimista visuaalisesti suhteessa tilaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata kolmiulotteisen muodon ja tilan valöörien ja värien avulla käyttäen tyydyttävästi soveltaen erilaisia piirustus- ja maalausmateriaaleja sekä -tekniikoita. Opiskelija osaa tyydyttävästi luoda ja ilmaista omia mielikuviaan visuaalisesti sekä myöhemmin hyödyntää luovaa kuvallista ajattelua osana ammatillista suunnitteluprosessia. Opiskelija ymmärtää jatkuvan kuvan tekemisen osana havainnointia, tutkimista ja ajattelua.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata kolmiulotteisen muodon ja tilan valöörien ja värien avulla käyttäen vaihtelevasti ja soveltaen erilaisia piirustus- ja maalausmateriaaleja sekä -tekniikoita. Opiskelija osaa luoda ja ilmaista hyvin omia mielikuviaan visuaalisesti sekä myöhemmin hyödyntää luovaa kuvallista ajattelua osana ammatillista suunnitteluprosessia. Opiskelija ymmärtää hyvin jatkuvan kuvan tekemisen osana havainnointia, tutkimista ja ajattelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata laajasti kolmiulotteisen muodon ja tilan valöörien ja värien avulla käyttäen vaihtelevasti ja soveltaen erilaisia piirustus- ja maalausmateriaaleja sekä -tekniikoita. Opiskelija osaa luoda ja ilmaista erinomaisesti omia mielikuviaan visuaalisesti sekä myöhemmin hyödyntää luovaa kuvallista ajattelua osana ammatillista suunnitteluprosessia. Opiskelija ymmärtää erinomaisesti jatkuvan kuvan tekemisen osana havainnointia, tutkimista ja ajattelua.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata kolmiulotteisen muodon ja tilan valöörien ja värien avulla käyttäen erilaisia piirustus- ja maalausmateriaaleja sekä -tekniikoita. Opiskelija osaa luoda ja ilmaista omia mielikuviaan visuaalisesti sekä myöhemmin hyödyntää luovaa kuvallista ajattelua osana ammatillista suunnitteluprosessia. Opiskelija ymmärtää jatkuvan kuvan tekemisen osana havainnointia, tutkimista ja ajattelua.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 16.02.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ilona Huolman
Vastuuhenkilö

Ilona Huolman

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1TM
  Teollinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija osaa ihmisen mittasuhteet ja kehon toiminnallisuuden. Opiskelija osaa siirtää elävästä mallista ja tilasta tekemänsä havainnot ja mielikuvat kuvalliseen muotoon sekä piirtäen että värejä käyttäen ja kehittää näin visuaaliseen esittämiseen ja ergonomiseen suunnitteluun tarvittavia taitoja. Opiskelija ymmärtää, että jatkuva luonnostelu ja kuvan käyttäminen ajattelun ja suunnittelun välineenä on osa ammatillista kehittymistä ja identiteettiä.

Sisältö

-Ihmiskehon anatomian, mittasuhteiden ja liikkeen havainnointia, tutkimista ja esittämistä eri välinein ja materiaalein.
-Ihmiskehon tutkimista visuaalisesti suhteessa tilaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata kolmiulotteisen muodon ja tilan valöörien ja värien avulla käyttäen tyydyttävästi soveltaen erilaisia piirustus- ja maalausmateriaaleja sekä -tekniikoita. Opiskelija osaa tyydyttävästi luoda ja ilmaista omia mielikuviaan visuaalisesti sekä myöhemmin hyödyntää luovaa kuvallista ajattelua osana ammatillista suunnitteluprosessia. Opiskelija ymmärtää jatkuvan kuvan tekemisen osana havainnointia, tutkimista ja ajattelua.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata kolmiulotteisen muodon ja tilan valöörien ja värien avulla käyttäen vaihtelevasti ja soveltaen erilaisia piirustus- ja maalausmateriaaleja sekä -tekniikoita. Opiskelija osaa luoda ja ilmaista hyvin omia mielikuviaan visuaalisesti sekä myöhemmin hyödyntää luovaa kuvallista ajattelua osana ammatillista suunnitteluprosessia. Opiskelija ymmärtää hyvin jatkuvan kuvan tekemisen osana havainnointia, tutkimista ja ajattelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata laajasti kolmiulotteisen muodon ja tilan valöörien ja värien avulla käyttäen vaihtelevasti ja soveltaen erilaisia piirustus- ja maalausmateriaaleja sekä -tekniikoita. Opiskelija osaa luoda ja ilmaista erinomaisesti omia mielikuviaan visuaalisesti sekä myöhemmin hyödyntää luovaa kuvallista ajattelua osana ammatillista suunnitteluprosessia. Opiskelija ymmärtää erinomaisesti jatkuvan kuvan tekemisen osana havainnointia, tutkimista ja ajattelua.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata kolmiulotteisen muodon ja tilan valöörien ja värien avulla käyttäen erilaisia piirustus- ja maalausmateriaaleja sekä -tekniikoita. Opiskelija osaa luoda ja ilmaista omia mielikuviaan visuaalisesti sekä myöhemmin hyödyntää luovaa kuvallista ajattelua osana ammatillista suunnitteluprosessia. Opiskelija ymmärtää jatkuvan kuvan tekemisen osana havainnointia, tutkimista ja ajattelua.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.01.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ilona Huolman
Vastuuhenkilö

Ilona Huolman

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1TS
  Tekstiilisuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa ihmisen mittasuhteet ja kehon toiminnallisuuden. Opiskelija osaa siirtää elävästä mallista ja tilasta tekemänsä havainnot ja mielikuvat kuvalliseen muotoon sekä piirtäen että värejä käyttäen ja kehittää näin visuaaliseen esittämiseen ja ergonomiseen suunnitteluun tarvittavia taitoja. Opiskelija ymmärtää, että jatkuva luonnostelu ja kuvan käyttäminen ajattelun ja suunnittelun välineenä on osa ammatillista kehittymistä ja identiteettiä.

Sisältö

-Ihmiskehon anatomian, mittasuhteiden ja liikkeen havainnointia, tutkimista ja esittämistä eri välinein ja materiaalein.
-Ihmiskehon tutkimista visuaalisesti suhteessa tilaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata kolmiulotteisen muodon ja tilan valöörien ja värien avulla käyttäen tyydyttävästi soveltaen erilaisia piirustus- ja maalausmateriaaleja sekä -tekniikoita. Opiskelija osaa tyydyttävästi luoda ja ilmaista omia mielikuviaan visuaalisesti sekä myöhemmin hyödyntää luovaa kuvallista ajattelua osana ammatillista suunnitteluprosessia. Opiskelija ymmärtää jatkuvan kuvan tekemisen osana havainnointia, tutkimista ja ajattelua.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata kolmiulotteisen muodon ja tilan valöörien ja värien avulla käyttäen vaihtelevasti ja soveltaen erilaisia piirustus- ja maalausmateriaaleja sekä -tekniikoita. Opiskelija osaa luoda ja ilmaista hyvin omia mielikuviaan visuaalisesti sekä myöhemmin hyödyntää luovaa kuvallista ajattelua osana ammatillista suunnitteluprosessia. Opiskelija ymmärtää hyvin jatkuvan kuvan tekemisen osana havainnointia, tutkimista ja ajattelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata laajasti kolmiulotteisen muodon ja tilan valöörien ja värien avulla käyttäen vaihtelevasti ja soveltaen erilaisia piirustus- ja maalausmateriaaleja sekä -tekniikoita. Opiskelija osaa luoda ja ilmaista erinomaisesti omia mielikuviaan visuaalisesti sekä myöhemmin hyödyntää luovaa kuvallista ajattelua osana ammatillista suunnitteluprosessia. Opiskelija ymmärtää erinomaisesti jatkuvan kuvan tekemisen osana havainnointia, tutkimista ja ajattelua.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata kolmiulotteisen muodon ja tilan valöörien ja värien avulla käyttäen erilaisia piirustus- ja maalausmateriaaleja sekä -tekniikoita. Opiskelija osaa luoda ja ilmaista omia mielikuviaan visuaalisesti sekä myöhemmin hyödyntää luovaa kuvallista ajattelua osana ammatillista suunnitteluprosessia. Opiskelija ymmärtää jatkuvan kuvan tekemisen osana havainnointia, tutkimista ja ajattelua.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 28.03.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Samuli Homanen
 • Jaakko Ruuttunen
 • Lauri Huikuri
Vastuuhenkilö

Jaakko Ruuttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu – Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkia ja soveltaa tietoa omalta erikoistumisalaltaan sekä suunnitella ja toteuttaa omatoimisesti vaativan projektin

Sisältö

- itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus
- ammatillisen tiedon hankkiminen ja soveltaminen
- projektinhallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Puutteita projektinhallinnassa, lopputuotteen laadussa dokumentaatiossa ja/tai ammatillisen tiedon soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Opiskelijalla on hyvät projektihallinnan ja ammatillisen tiedon soveltamisen taidot. Projektin lopputuote on ansiokas.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Opiskelijalla on erinomaiset projektinhallinnan ja ammatillisen tiedon soveltamisen taidot. Projektin lopputuote on erinomainen ja alaa kehittävä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Puutteita projektinhallinnassa, lopputuotteen laadussa dokumentaatiossa ja/tai ammatillisen tiedon soveltamisessa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 16.02.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaro Lehtonen
 • Kristian Simolin
 • Peke Huuhtanen
Vastuuhenkilö

Jaro Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S13D
  3D-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkia ja soveltaa tietoa omalta erikoistumisalaltaan sekä suunnitella ja toteuttaa omatoimisesti vaativan projektin

Sisältö

- itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus
- ammatillisen tiedon hankkiminen ja soveltaminen
- projektinhallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Puutteita projektinhallinnassa, lopputuotteen laadussa dokumentaatiossa ja/tai ammatillisen tiedon soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Opiskelijalla on hyvät projektihallinnan ja ammatillisen tiedon soveltamisen taidot. Projektin lopputuote on ansiokas.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Opiskelijalla on erinomaiset projektinhallinnan ja ammatillisen tiedon soveltamisen taidot. Projektin lopputuote on erinomainen ja alaa kehittävä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Puutteita projektinhallinnassa, lopputuotteen laadussa dokumentaatiossa ja/tai ammatillisen tiedon soveltamisessa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 29.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaro Lehtonen
 • Peke Huuhtanen
Vastuuhenkilö

Peke Huuhtanen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• soveltaa yleisen elokuvakerronnan periaatteita
• hallita yksilö- ja ryhmätasolla toteutettavan 3D-tuotannon projektisuunnittelun
• valmistella 3D-projektin tuotantokelpoiseksi

Sisältö

• elokuvallinen kerronta ja sen lainalaisuudet
• 3D-tuotannon valmisteluprosessi
• kerronnan suunnittelu
• hahmojen ja ympäristöjen suunnittelu
• kuvakäsikirjoitus
• 3D-projektin hallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee 3D-animaation esituotannon terminologian ja hallitsee perustasolla animaatiotuotannon eri työvaiheet. Opiskelija osallistuu ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee 3D-animaation esituotannon terminologian ja hallitsee perustasolla animaatiotuotannon eri työvaiheet. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa työskentelyssä ja osallistuu aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee 3D-animaation esituotannon terminologian ja hallitsee perustasolla animaatiotuotannon eri työvaiheet. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa oppimaansa työskentelyssä ja osallistuu ryhmätyöskentelyyn aktiivisesti, vastuullisesti ja kannustavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee 3D-animaation esituotannon terminologian ja hallitsee perustasolla animaatiotuotannon eri työvaiheet. Opiskelija osallistuu ryhmätyöskentelyyn.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 27.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaro Lehtonen
 • Peke Huuhtanen
 • Jimi Kujanpää
Vastuuhenkilö

Peke Huuhtanen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakentaa toimivia hahmoja 3D-animaatiota varten.

Sisältö

• 3D-hahmojen valmistelu animaatiota varten
• monipuolisten animaatiorigien valmistaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee animaatiohahmojen suunnittelun ja valmistamisen terminologian ja hallitsee hahmojen valmistamisen eri työvaiheet. Opiskelija osallistuu ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee animaatiohahmojen suunnittelun ja valmistamisen terminologian ja hallitsee hahmojen valmistamisen eri työvaiheet. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa työskentelyssä ja osallistuu aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee animaatiohahmojen suunnittelun ja valmistamisen terminologian ja hallitsee hahmojen valmistamisen eri työvaiheet. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa oppimaansa työskentelyssä ja osallistuu ryhmätyöskentelyyn aktiivisesti, vastuullisesti ja kannustavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee animaatiohahmojen suunnittelun ja valmistamisen terminologian ja hallitsee hahmojen valmistamisen eri työvaiheet. Opiskelija osallistuu ryhmätyöskentelyyn.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 16.02.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Karhu
Vastuuhenkilö

Tiina Karhu

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1TS
  Tekstiilisuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy erilaisiin luonnostelutekniikoihin ja -välineisiin harjoitustehtävien avulla. Hän osaa havainnollistaa ideoitaan ja ajatuksiaan kuvallisesti osana ammatillista kommunikointia. Opiskelija osaa soveltaa esitystekniikoita luovasti ja tarkoituksenmukaisesti oman ammattialansa suunnittelutehtävissä.

Sisältö

- Piirustus-, maalaus-, seka- ja kollaasitekniikat
- Sommittelu ja värien käyttö
- Materiaalien, muotojen ja rakenteiden hahmottaminen
- Ammatillinen kommunikointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tekstiilialalla käytettäviä luonnostelutekniikoita ja -välineitä. Opiskelija hallitsee piirustus-, maalaus- ja kollaasitekniikoita kuvallisessa ilmaisussaan. Opiskelija tietää kuvallisen ilmaisun merkityksen osana muotoiluprosessia ja ammattilista kommunikointia. Opiskelija hallitsee tarkoituksenmukaiset esitystekniikat oman ammattialansa suunnittelutehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee tekstiilialalla käytettäviä luonnostelutekniikoita ja -välineitä. Opiskelija hallitsee hyvin piirustus-, maalaus- ja kollaasitekniikoita kuvallisessa ilmaisussaan. Opiskelija tietää hyvin kuvallisen ilmaisun merkityksen osana muotoiluprosessia ja ammattilista kommunikointia. Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia esitystekniikoita oman ammattialansa suunnittelutehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee laajasti tekstiilialalla käytettäviä luonnostelutekniikoita ja -välineitä. Opiskelija hallitsee erinomaisesti piirustus-, maalaus- ja kollaasitekniikoita kuvallisessa ilmaisussaan. Opiskelija tietää erittäin hyvin kuvallisen ilmaisun merkityksen osana muotoiluprosessia ja ammattilista kommunikointia. Opiskelija hallitsee, soveltaa ja osaa käyttää taitavasti tarkoituksenmukaisia esitystekniikoita oman ammattialansa suunnittelutehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee tekstiilialalla käytettäviä luonnostelutekniikoita ja -välineitä. Opiskelija hallitsee piirustus-, maalaus- ja kollaasitekniikoita kuvallisessa ilmaisussaan. Opiskelija tietää kuvallisen ilmaisun merkityksen osana muotoiluprosessia ja ammattilista kommunikointia. Opiskelija hallitsee tarkoituksenmukaiset esitystekniikat oman ammattialansa suunnittelutehtävissä.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 05.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
Vastuuhenkilö

Juha Ainoa

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1TM
  Teollinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija harjaantuu ilmaisemaan esitystekniikan avulla ajatuksiaan, kehittämällä luonnostelu- ja piirustustaitoaan, havainnointikykyään, mielikuvistaan ja sommittelutaitoaan. Opiskelija oppii perspektiiviopin perusteet. Opiskelija tutustuu piirtämisessä käytettäviin materiaaleihin ja välineisiin.

Sisältö

- Nopeat luonnostelu- ja esitystekniikat
- Marker-tussien, pastelli- ja värikynien käyttö
- Viivan käyttö ja muodon hahmottaminen
- Kohtisuorat ja aksonometriset projektiot sekä kahden- tai useamman pakopisteen perspektiivikuvat
- Digitaalinen kuvankäsittely
- Vektori- ja bittikarttagrafiikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nopeilla luonnoksilla visualisoida ja esittää suunnitelmiaan. Opiskelija osaa tuottaa laadukasta viimeisteltyä esitysmateriaalia. Opiskelija osaa teknisen piirtämisen perusteet ja vaatimukset. Opiskelija osaa digitaaliseen kuvankäsittelyyn liittyvät peruskäsitteet ja tuntee välineet. Opiskelija tuntee yleisimmät kuvankäsittelyohjelmistot ja osaa hyödyntää niitä työssään. Opiskelija osaa hyödyntää ja muokata vektori- ja bittikarttagrafiikkaa eri tarkoituksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nopeilla luonnoksilla visualisoida ja esittää suunnitelmiaan hyvin. Opiskelija osaa tuottaa hyvin laadukasta ja viimeisteltyä esitysmateriaalia. Opiskelija osaa teknisen piirtämisen perusteet ja vaatimukset hyvin. Opiskelija osaa hyvin digitaaliseen kuvankäsittelyyn liittyvät peruskäsitteet ja tuntee välineet. Opiskelija tuntee yleisimmät kuvankäsittelyohjelmistot ja osaa hyödyntää niitä työssään hyvin. Opiskelija osaa hyvin hyödyntää ja muokata vektori- ja bittikarttagrafiikkaa eri tarkoituksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nopeilla luonnoksilla visualisoida ja esittää suunnitelmiaan erinomaisesti. Opiskelija osaa tuottaa laadukasta viimeisteltyä esitysmateriaalia erinomaisesti. Opiskelija osaa erinomaisesti teknisen piirtämisen perusteet ja vaatimukset. Opiskelija osaa erinomaisesti digitaaliseen kuvankäsittelyyn liittyvät peruskäsitteet ja tuntee välineet. Opiskelija tuntee erinomaisesti yleisimmät kuvankäsittelyohjelmistot ja osaa hyödyntää niitä työssään. Opiskelija osaa hyödyntää ja muokata vektori- ja bittikarttagrafiikkaa eri tarkoituksiin erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa nopeilla luonnoksilla visualisoida ja esittää suunnitelmiaan. Opiskelija osaa tuottaa laadukasta viimeisteltyä esitysmateriaalia. Opiskelija osaa teknisen piirtämisen perusteet ja vaatimukset. Opiskelija osaa digitaaliseen kuvankäsittelyyn liittyvät peruskäsitteet ja tuntee välineet. Opiskelija tuntee yleisimmät kuvankäsittelyohjelmistot ja osaa hyödyntää niitä työssään. Opiskelija osaa hyödyntää ja muokata vektori- ja bittikarttagrafiikkaa eri tarkoituksiin.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 16.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Merita Soini
Vastuuhenkilö

Merita Soini

Tavoitteet

On completion of the course, the students are able to identify the key elements and phenomena of his/her professional field in Finland. They will also be able to compare the Finnish context to their home country and point out differences and similarities in these.

Sisältö

Course contents (TBC)
A study assignment to explore the student’s professional field in the Finnish context. The assignment is designed to help the student get acquainted with the key characteristics of his/her field in Finland and to reflect on his/her observations. The assignment might include visits to key places of interest or analysis of websites or other material.

Arviointiasteikko

0-5

Lisätiedot

Vaihto-opiskelijoille

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.10.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Norrena
Vastuuhenkilö

Markus Norrena

Tavoitteet

Opiskelija tuntee eri generatiivisia tekoälytyökaluja ja osaa hyödyntää niitä osana digitaalisen muotoilijan työprosesseja. Opiskelija osaa pohtia eri työkalujen välisiä eroja ja niiden mahdollisuuksia. Opiskelija osaa pohtia näitä työkaluja ja niiden vaikutuksia alaan sekä yhteiskuntaan laajemmin.

Sisältö

Kurssi tarjoaa ymmärryksen siitä, miten tekoälyä voi hyödyntää osana digitaalisen muotoilijan työprosesseja tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa. Kurssi on avoinna kaikille etkä tarvitse ennestään tietoa digitaalisen muotoilijan työstä, mutta yleinen kiinnostus alaa kohtaan tai ymmärrys siitä auttaa.

Kurssin aikana sekä harjoitellaan generatiivisten tekoälytyökalujen käyttöä että pohdimme, miten tekoäly on muuttanut ja muuttaa yhä edelleen sekä yhteiskuntaa että luovan alan toimintaa. Kurssi lähtee alkeista eikä edellytä tekoälytyökalujen aikaisempaa käyttöä.

Kurssi on osa Metropolian Digitaalisen muotoilun opetusta ja siksi lähestymme aihetta erityisesti digimuotoilijan näkökulmasta, vaikka tarkastelemme osittain tekoälyä myös osana luovaa alaa laajemmin.

Voit suorittaa kurssia omaan tahtiisi ja kurssi arvioidaan lopuksi hyväksytty tai hylätty -asteikolla.

Aika ja paikka

Moodlessa omaan tahtiin paikasta riippumattomasti suoritettava. Osoite: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=31

Oppimateriaalit

Kurssi sisältää jatkuvasti päivitettävää opetusmateriaalia koska aihe on niin uusi että se päivittyy koko ajan. Muuta suositeltavaa kirjallisuutta ei ole.

Opetusmenetelmät

Lukumateriaalia, itsenäisiä kirjoitus- ja kokeilutehtäviä, vertaispalautetta sekä oppimistestejä. Vaikka kurssi on itsenäisesti suoritettava, toivotaan myös yhdessä oppimista palauttamalla tehtäviä myös muiden kommentoitaviksi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Edetään omaan tahtiin ja voidaan uusia omaan tahtiin, niin kauan kuin kurssia ylläpidetään.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei voida suorittaa muulla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi on 5 opintopisteen laajuinen ja vaatii myös sen verran työtä. Kurssilla on paljon luettavaa, kokeiltavaa ja pohdittavaa sekä useita kirjoitus, kokeilu ja -pohtimistehtäviä. Varaudu siihen että oppiminen vie aikaa.

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö/moduulit ovat seuraavat:

1. Katsaus tekoälyn tilaan ja työkaluihin
2. Digitaalisen Muotoilijan työ lyhyesti
3. Kielen ja tekstin tekoälytyökalut
4. Visuaaliset tekoälytyökalut
5. Muita generatiivisia tekoälyapuvälineitä
6. Edellisten yhdistäminen, luo verkkosivu tekoälytyökaluin
7. Tekoälyn eettiset ja yhteiskunnalliset näkökulmat
8. Tekoälyn tulevaisuudennäkymiä

Huomaa että osa osioista ovat huomattavasti laajempia kuin toiset (esim. osat 1., 3. ja 4. sekä 6.-osan tehtävä ovat varsin laajoja ja muodostavat kurssin keskeisimmän sisällön).

Koska kurssimateriaalia päivitetään jatkuvasti, myös yllä oleva jako saattaa tarvittaessa hieman muuttua.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi koostuu kahdeksasta varsinaisesta osasta. Jokaisessa osassa on ensin pdf-materiaalia joka tulee käydä tarkasti läpi. Materiaalissa itsessään on joitain pieniä tehtäviä joita kannustan tekemään. Materiaalin jälkeen jokaisessa osiossa on vielä Moodle-tehtäviä. Nämä Moodle-tehtävät ovat pakollisia suorittaa kurssin läpäisyn kannalta.

Huomaa myös että sisällöt päivittyvät koko ajan ja jokin PDF saattaakin kesken kurssin päivittyä uudempaan versioon.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: opiskelija palauttaa kaikki kurssilla vaadittavat tehtävät
Hylätty: opiskelija ei palauta kaikkia kurssilla vaadittuja tehtäviä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Lisätiedot

Voit suorittaa kurssia omaan tahtiisi ja kurssi arvioidaan lopuksi hyväksytty tai hylätty -asteikolla.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.02.2024 - 08.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Seppälä
Vastuuhenkilö

Mika Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää graafisen suunnittelun ja typografian käsitteistöä ja hahmottaa erilaisten graafisten tuotteiden erityisvaatimukset. Opiskelija osaa viestiä kuvalla, tekstillä ja niiden yhteisvaikutuksella sekä käyttää ammattikäyttöön tarkoitettua piirto- ja taitto-ohjelmaa ja soveltaa graafisen suunnittelun taitojaan käytäntöön.

Sisältö

- graafisen suunnittelun keskeinen käsitteistö
- typografian historian perusteet ja lainalaisuudet
- kuvalla ja tekstillä viestiminen
- piirto- ja taitto-ohjelmien perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee graafisen suunnittelun keskeisen terminologian ja osaa viestiä kuvalla, tekstillä ja niiden yhteisvaikutuksella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee graafisen suunnittelun keskeisen terminologian ja osaa viestiä kuvalla, tekstillä ja niiden yhteisvaikutuksella. Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä harjoitustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee graafisen suunnittelun keskeisen terminologian ja osaa viestiä kuvalla, tekstillä ja niiden yhteisvaikutuksella. Opiskelija osaa soveltaa ja tutkia uusia menetelmiä itsenäisesti harjoitustehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee graafisen suunnittelun keskeisen terminologian ja osaa viestiä kuvalla, tekstillä ja niiden yhteisvaikutuksella.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 23.01.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tania Chumaira
Vastuuhenkilö

Tania Chumaira

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1XR
  XR Design

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää graafisen suunnittelun ja typografian käsitteistöä ja hahmottaa erilaisten graafisten tuotteiden erityisvaatimukset. Opiskelija osaa viestiä kuvalla, tekstillä ja niiden yhteisvaikutuksella sekä käyttää ammattikäyttöön tarkoitettua piirto- ja taitto-ohjelmaa ja soveltaa graafisen suunnittelun taitojaan käytäntöön.

Sisältö

- graafisen suunnittelun keskeinen käsitteistö
- typografian historian perusteet ja lainalaisuudet
- kuvalla ja tekstillä viestiminen
- piirto- ja taitto-ohjelmien perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa graafisen suunnittelun ja typografian käsitteistöä ja on perehtynyt graafisten tuotteiden teknisiin vaatimuksiin. Opiskelija osaa käyttää piirto- ja taitto-ohjelmia sekä tuottaa niillä graafisia tuotteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää hyvin graafisen suunnittelun ja typografian käsitteistöä ja hahmottaa erilaisten graafisten tuotteiden erityisvaatimukset. Opiskelija osaa viestiä hyvin kuvalla, tekstillä ja niiden yhteisvaikutuksella sekä käyttää ammattikäyttöön tarkoitettua piirto- ja taitto-ohjelmaa ja soveltaa graafisen suunnittelun taitojaan käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee laajasti graafisen suunnittelun ja typografian käsitteistön ja erilaisten graafisten tuotteiden erityisvaatimukset. Opiskelija osaa viestiä luovasti kuvalla, tekstillä ja niiden yhteisvaikutuksella sekä käyttää ammattikäyttöön tarkoitettua piirto- ja taitto-ohjelmaa ja soveltaa monipuolisesti graafisen suunnittelun taitojaan käytäntöön.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa graafisen suunnittelun ja typografian käsitteistöä ja on perehtynyt graafisten tuotteiden teknisiin vaatimuksiin. Opiskelija osaa käyttää piirto- ja taitto-ohjelmia sekä tuottaa niillä graafisia tuotteita.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

02.04.2024 - 17.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuiti Paju
Vastuuhenkilö

Tiina Karhu

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1TS
  Tekstiilisuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa dokumentoida omaa osaamistaan kirjallisesti ja visuaalisesti. Opiskelija ymmärtää ammattimaisen portfolion oman osaamisensa kehittämisen työvälineenä ja tutustuu erilaisiin ammatillisen portfolion lähestymistapoihin. Opiskelija osaa muokata portfolionsa sisällön erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvaksi. Opiskelija ymmärtää graafisen suunnittelun pääperiaatteita ja pystyy tuottamaan graafista materiaalia ammatillisen toimintansa tueksi. Opiskelija tutustuu graafisiin painomenetelmiin ja osaa toimia yhteistyössä painoyrityksen kanssa. Hän hallitsee graafisen suunnittelun tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet.

Sisältö

- Ammatillisen portfolio kokoaminen
- Typografian ja graafisen suunnittelun perusteet
- Taitto- ja vektorigrafiikkaohjelman perusteet
- Värihallinta
- Graafisen materiaalin suunnittelu ja toteutus yhteistyössä yrityksen kanssa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee erilaisten portfolioiden lähestymistapoja ja pystyy arvioimaan käytettävien portfolioiden tarpeita ja erityisvaatimuksia. Opiskelija osaa dokumentoida omaa osaamistaan ja tuottaa siitä oppimis- tai projektiportfolion. Opiskelija hallitsee typografian ja graafisen suunnittelun perusteet sekä tarvittavien taitto-ja vektoriohjelmien käytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee hyvin erilaisten portfolioiden lähestymistapoja ja pystyy arvioimaan käytettävien portfolioiden tarpeita ja erityisvaatimuksia. Opiskelija osaa dokumentoida laajasti omaa osaamistaan ja tuottaa siitä laadukkaan oppimis- tai projektiportfolion. Opiskelija hallitsee hyvin typografian ja graafisen suunnittelun perusteet sekä taitto-ja vektoriohjelmien käytön. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan yhteistyössä painoalan yrityksen kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti erilaisten portfolioiden lähestymistapoja ja pystyy arvioimaan käytettävien portfolioiden tarpeita ja erityisvaatimuksia. Opiskelija osaa dokumentoida laajasti omaa osaamistaan ja tuottaa siitä ansiokkaan oppimis- tai projektiportfolion. Opiskelija hallitsee erittäin hyvin typografian ja graafisen suunnittelun perusteet sekä osaa käyttää taitavasti tarvittavia taitto-ja vektoriohjelmia. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan yhteistyössä painoalan yrityksen kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee erilaisten portfolioiden lähestymistapoja ja pystyy arvioimaan käytettävien portfolioiden tarpeita ja erityisvaatimuksia. Opiskelija osaa dokumentoida omaa osaamistaan ja tuottaa siitä oppimis- tai projektiportfolion. Opiskelija hallitsee typografian ja graafisen suunnittelun perusteet sekä tarvittavien taitto-ja vektoriohjelmien käytön.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Ruuhijärvi
 • Juha Pohjola
 • Kai Talonpoika
Vastuuhenkilö

Kai Talonpoika

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija tuntee graafisen suunnittelun ja typografian käsitteistön ja osaa hahmottaa erilaisten graafisten tuotteiden erityisvaatimukset. Opiskelija osaa viestiä kuvalla, tekstillä ja niiden yhteisvaikutuksella sekä käyttää ammattikäyttöön tarkoitettuja työkaluja. Opiskelija osaa soveltaa graafisen suunnittelun taitojaan käytäntöön.

Sisältö

- graafisen suunnittelun ja typografian historia
- graafisen suunnittelun kentän ja työnkuvan hahmottaminen
- ideointi ja ongelmanratkaisutaidot
- julkaisuohjelman sekä pikseli- ja
vektorigrafiikkaohjelmien hallinta
- julkaisuympäristön hallinta
- typografian peruskäsitteet ja -säännöt
- kirjaintyyppien tyylilliset ja tekniset
valintakriteerit
- painovalmiiksi saattaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee graafisen suunnittelun ja typografian käsitteistön ja osaa hahmottaa erilaisten graafisten tuotteiden erityisvaatimukset. Opiskelija osaa viestiä kuvalla, tekstillä ja niiden yhteisvaikutuksella sekä käyttää ammattikäyttöön tarkoitettuja työkaluja. Opiskelija osaa soveltaa graafisen suunnittelun taitojaan käytäntöön. Opiskelija osallistuu opetukseen edellytetyssä laajuudessa. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija tietää opintojakson keskeiset sisällöt.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee graafisen suunnittelun ja typografian käsitteistön ja hahmottaa erilaisten graafisten tuotteiden erityisvaatimukset. Opiskelija osaa viestiä kuvalla, tekstillä ja niiden yhteisvaikutuksella sekä käyttää ammattikäyttöön tarkoitettuja työkaluja. Opiskelija osaa soveltaa graafisen suunnittelun taitojaan käytäntöön. Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät itsenäisesti osoittaen oma-aloitteisuutta. Opiskelija palauttaa annetut tehtävät ajallaan. Opiskelija hallitsee opintojakson sisällöt ja osaa soveltaa oppimaansa omaan työhönsä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee graafisen suunnittelun ja typografian käsitteistön ja hahmottaa erilaisten graafisten tuotteiden erityisvaatimukset. Opiskelija osaa viestiä kuvalla, tekstillä ja niiden yhteisvaikutuksella sekä käyttää ammattikäyttöön tarkoitettuja työkaluja. Opiskelija osaa soveltaa graafisen suunnittelun taitojaan käytäntöön. Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja itseohjautuvasti. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät itsenäisesti osoittaen oma-aloitteisuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Opiskelija palauttaa annetut tehtävät ajallaan. Opiskelija osaa soveltaa opintojaksolla opetettuja asioita omaperäisellä tavalla omaan työhönsä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja tiedon soveltamiseen. Opiskelija osoittaa ammatillisen identiteetin kehittymistä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee graafisen suunnittelun ja typografian käsitteistön ja osaa hahmottaa erilaisten graafisten tuotteiden erityisvaatimukset. Opiskelija osaa viestiä kuvalla, tekstillä ja niiden yhteisvaikutuksella sekä käyttää ammattikäyttöön tarkoitettuja työkaluja. Opiskelija osaa soveltaa graafisen suunnittelun taitojaan käytäntöön. Opiskelija osallistuu opetukseen edellytetyssä laajuudessa. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija tietää opintojakson keskeiset sisällöt.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 12.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Samuli Homanen
Vastuuhenkilö

Samuli Homanen

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu – Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Animoitavien hahmojen suunnittelu ja animointi. Hahmon rigaaminen. Hahmot peleissä ja mainoksissa.

Opiskelija osaa suunnitella ja visualisoida haluttuja persoonallisia ominaisuuksia viestivän hahmon. Opiskelija osaa rakentaa hahmolle animaatiorigin. Hän osaa animoida hahmoa rigin avulla animaation lainalaisuuksia noudattaen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään yhteen animaatio- ja rigaustekniikkaan ja sovelletaan opittua omaan jaksolla suunniteltavaan hahmoon.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella ja visualisoida haluttuja persoonallisia ominaisuuksia viestivän hahmon. Opiskelija osaa rakentaa hahmolle animaatiorigin. Hän osaa animoida hahmoa rigin avulla animaation lainalaisuuksia noudattaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja visualisoida laadukkaan ja haluttuja persoonallisia ominaisuuksia viestivän hahmon. Opiskelija osaa rakentaa hahmolle animaatiorigin oppimaansa soveltaen. Hän osaa animoida hahmoa rigin avulla animaation lainalaisuuksia noudattaen ja soveltaen niitä animaatiokerronnassa. Opiskelija osaa tuottaa laadukasta animaatiomateriaalia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja visualisoida korkealaatuisen ja haluttuja persoonallisia ominaisuuksia viestivän hahmon. Opiskelija osaa rakentaa hahmolle animaatiorigin oppimaansa soveltaen ja uutta oppien. Hän osaa animoida hahmoa rigin avulla animaation lainalaisuuksia noudattaen ja soveltaen niitä animaatiokerronnassa. Opiskelija osaa tuottaa korkealaatuista animaatiomateriaalia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa suunnitella ja visualisoida haluttuja persoonallisia ominaisuuksia viestivän hahmon. Opiskelija osaa rakentaa hahmolle animaatiorigin. Hän osaa animoida hahmoa rigin avulla animaation lainalaisuuksia noudattaen.

Esitietovaatimukset

Animaation ja liikegrafiikan perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaro Lehtonen
 • Kristian Simolin
 • Peke Huuhtanen
Vastuuhenkilö

Jaro Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S13D
  3D-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Lauri Huikuri
Vastuuhenkilö

Lauri Huikuri

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu – Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Silver
Vastuuhenkilö

Mari Silver

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S1DM
  Digitaalinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Pohjola
Vastuuhenkilö

Juha Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tania Chumaira
Vastuuhenkilö

Tania Chumaira

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S1XR
  XR Design

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaro Lehtonen
 • Kristian Simolin
 • Peke Huuhtanen
Vastuuhenkilö

Jaro Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S13D
  3D-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen erilaisia työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Lauri Huikuri
Vastuuhenkilö

Lauri Huikuri

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu – Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen erilaisia työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Silver
Vastuuhenkilö

Mari Silver

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S1DM
  Digitaalinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen erilaisia työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Pohjola
Vastuuhenkilö

Juha Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen erilaisia työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tania Chumaira
Vastuuhenkilö

Tania Chumaira

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S1XR
  XR Design

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen erilaisia työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaro Lehtonen
Vastuuhenkilö

Jaro Lehtonen

Tavoitteet

Suunnitella ja toteuttaa lyhyt 3D-projekti.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 11.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ale Torkkel
Vastuuhenkilö

Markku Luotonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1XR
  XR Design

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata, editoida ja käsitellä 360-videota. Opiskelija tuntee 360-videon mahdollisuudet viestinnässä ja XR-sovelluksissa.

Sisältö

- 360-videoiden kuvaus, editointi ja jälkikäsittely
- immersiivinen kerronta
- 360-videoiden käyttö XR-sovelluksissa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata, editoida ja käsitellä 360-videota. Opiskelija hahmottaa 360-videon käytön mahdollisuuksia viestinnässä ja XR-sovelluksissa. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata, editoida ja käsitellä 360-videota, sekä suunnitella toimivan kerronnallisen kokonaisuuden hyödyntäen 360-videon käytön mahdollisuuksia viestinnässä ja XR-sovelluksissa. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyvin ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata, editoida ja käsitellä 360-videota, sekä suunnitella ja käsikirjoittaa laadukkaan kerronnallisen kokonaisuuden hyödyntäen ja luovasti soveltaen 360-videon käytön mahdollisuuksia viestinnässä ja XR-sovelluksissa. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata, editoida ja käsitellä 360-videota. Opiskelija hahmottaa 360-videon käytön mahdollisuuksia viestinnässä ja XR-sovelluksissa. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 26.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Lauri Huikuri
Vastuuhenkilö

Lauri Huikuri

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu interaktiivisen mediatuotannon julkaisualustojen erityispiirteisiin liikkuvan grafiikan tuotannon ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Opiskelija osaa koostaa ja julkaista interaktiivisia mediatuotteita erilaisiin käyttöympäristöihin.

Sisältö

• responsiivinen käyttöliittymäsuunnittelu
• julkaisualustojen erityispiirteet
• mediaelementtien ja formaattien tuntemus
• ohjelmoinnin alkeet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tuottaa mediaelementtejä interaktiivisia mediatuotteita varten julkaisuympäristön ominaisuudet huomioiden, sekä koostaa yksinkertaisen liikkuvaa grafiiikkaa sisältävän interaktiivisen mediatuotteen selainympäristöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tuottaa mediaelementtejä interaktiivisiin mediatuotteisiin eri tekniikoita hyödyntämällä julkaisuympäristön ominaisuudet huomioiden. Hän osaa koostaa ja ohjelmoida liikkuvaa grafiikkaa sisältävän interaktiivisen mediatuotteen selainympäristöön eri alustoille ominaispiirteet huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tuottaa mediaelementtejä interaktiivisiin mediatuotteisiin. Hän tuntee eri tuotantotekniikoita ja osaa valita sopivat työkalut julkaisuympäristön ominaisuudet huomioiden. Hän osaa koostaa ja ohjelmoida liikkuvaa grafiikkaa ja edistyksellisiä toimintoja sisältävän interaktiivisen mediatuotteen selainympäristöön eri alustoille ominaispiirteet huomioiden.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tuottaa mediaelementtejä interaktiivisia mediatuotteita varten julkaisuympäristön ominaisuudet huomioiden, sekä koostaa yksinkertaisen liikkuvaa grafiiikkaa sisältävän interaktiivisen mediatuotteen selainympäristöön.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

27.03.2024 - 10.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaakko Ruuttunen
 • Lauri Huikuri
Vastuuhenkilö

Lauri Huikuri

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liikkuvan grafiikan mahdollisuudet ja rajoitteet interaktiivisen mediatuotannon näkökulmasta. Opiskelija osaa suunnitella digitaalisia sovelluksia asiakasta ja kohderyhmää ajatellen.
Opiskelija ymmärtää interaktiivisen median tuotantoon liittyvät vaiheet ja osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa osana suunnitteluryhmää.

Sisältö

- interaktiivisen median käyttöympäristöt
- konseptointi, sisältösuunnittelu ja käsikirjoittaminen
- käyttöliittymät ja käytettävyys
- interaktiivisen mediatuotannon työnkulku
- projektinhallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella interaktiivisia mediatuotteita asiakasta ja kohderyhmää ajatellen. Hän tuntee käyttöliittymäsuunnittelun periaatteet ja osaa soveltaa graafista ilmettä suunnittelutyössä. Opiskelija osaa työskennellä osana työryhmää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella interaktiivisia mediatuotteita asiakasta ja kohderyhmää ajatellen. Hän ymmärtää käyttöliittymäsuunnittelun periaatteet ja osaa soveltaa graafista ilmettä suunnittelutyössä ja perustella tekemiään valintoja. Opiskelija osaa työskennellä osana työryhmää ja kantaa hyvin vastuuta projektin onnistumisesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee interaktiivisten mediatuotteita suunnittelun eri alustoille asiakasta ja kohderyhmää ajatellen. Hän hallitsee käyttöliittymäsuunnittelun periaatteet sekä terminologian ja osaa soveltaa graafista ilmettä suunnittelutyössä ja perustella tekemiään valintoja. Opiskelija osaa työskennellä aktiivisesti työryhmän jäsenenä ja huolehtia projektin onnistumisesta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa suunnitella interaktiivisia mediatuotteita asiakasta ja kohderyhmää ajatellen. Hän tuntee käyttöliittymäsuunnittelun periaatteet ja osaa soveltaa graafista ilmettä suunnittelutyössä. Opiskelija osaa työskennellä osana työryhmää.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 13.02.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaakko Ruuttunen
 • Kai Talonpoika
Vastuuhenkilö

Jaakko Ruuttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee julkaisugrafiikassa tarvittavan typografisen ilmaisun. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sekä digitaalisen että painettavan tai tulostettavan julkaisun. Opiskelija osaa suunnitella julkaisun taittopohjan ja hallitsee visuaalisten elementtien käytön julkaisun sommittelussa.

Sisältö

- julkaisugrafiikkaohjelmat
- typografia
- taittaminen ja taittopohjan suunnittelu
- sähköiset julkaisuympäristöt ja -metodit
- paino- ja tulostustekniikat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää julkaisugrafiikkaohjelmaa sekä tuottaa julkaisuun sopivaa graafista sisältöä. Opiskelija osaa luoda julkaisulle taittopohjan ja toteuttaa tekstiä ja kuvaa sisältävän julkaisun sähköiseen ja tulostettavaan muotoon taittopohjaa noudattaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti julkaisugrafiikkaohjelmaa ja tuottaa julkaisuun laadukasta graafista sisältöä. Opiskelija osaa luoda julkaisulle taittopohjan, jossa käytetyt ratkaisut ovat perusteltuja. Opiskelija osaa soveltaa visuaalista, sommittelullista ja typografista osaamistaan taittopohjassa ja taittotyössä. Hän toteuttaa tekstiä ja kuvaa sisältävän laadukkaan julkaisun julkaisukanavaan sopivaan muotoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti tarvittavia ohjelmia korkealaatuisen julkaisun luomiseen. Hän hallitsee typografisen, sommittelullisen ja taitollisen ilmaisun. Opiskelija osaa luoda korkealaatuisen taittopohjan. Hän hankkii itsenäisesti tarvitsemansa uuden tiedon. Opiskelija osaa toteuttaa typografisesti ja kuvallisesti korkealaatuisen julkaisun ja ottaa huomioon julkaisukanavien erityispiirteet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa käyttää julkaisugrafiikkaohjelmaa sekä tuottaa julkaisuun sopivaa graafista sisältöä. Opiskelija osaa luoda julkaisulle taittopohjan ja toteuttaa tekstiä ja kuvaa sisältävän julkaisun sähköiseen ja tulostettavaan muotoon taittopohjaa noudattaen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

30.01.2024 - 14.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Pohjola
 • Kai Talonpoika
Vastuuhenkilö

Juha Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija tuntee julkaisusuunnittelun historian ja osaa analysoida julkaisua ja sen taittoa. Hän tuntee julkaisun taiton periaatteet ja siihen liittyvät tehtävät. Opiskelija osaa käyttää julkaisun suunnittelussa tarvittavia työkaluja.

Sisältö

- julkaisugrafiikan historia
- julkaisun taiton perusteet
- kuvajournalismi
- taittotyökalut
- syventävä typografian tuntemus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee julkaisusuunnittelun historian ja osaa analysoida julkaisua ja sen taittoa. Hän tuntee julkaisun taiton periaatteet ja siihen liittyvät tehtävät. Opiskelija osaa käyttää julkaisun suunnittelussa tarvittavia työkaluja. Opiskelija tietää opintojakson keskeiset sisällöt.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee julkaisusuunnittelun historian ja osaa analysoida julkaisua ja sen taittoa. Hän hallitsee julkaisun taiton periaatteet ja siihen liittyvät tehtävät. Opiskelija osaa käyttää julkaisun suunnittelussa tarvittavia työkaluja. Opiskelija hallitsee opintojakson sisällöt ja soveltaa oppimaansa omaan työhönsä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelija ymmärtää lehtigraafikon työnkuvan. Opiskelija osaa aikatauluttaa työnsä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee julkaisusuunnittelun historian ja osaa analysoida julkaisua ja sen taittoa. Hän hallitsee laaja-alaisesti julkaisun taiton periaatteet ja siihen liittyvät tehtävät. Opiskelija osaa käyttää julkaisun suunnittelussa tarvittavia työkaluja. Opiskelija osaa soveltaa opintojaksolla opetettuja asioita omaperäisellä tavalla omaan työhönsä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja tiedon soveltamiseen. Opiskelija hallitsee opintojakson sisällöt ja soveltaa oppimaansa omaan työhönsä. Opiskelija ymmärtää lehtigraafikon työnkuvan. Opiskelija osoittaa ammatillisen identiteetin kehittymistä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee julkaisusuunnittelun historian ja osaa analysoida julkaisua ja sen taittoa. Hän tuntee julkaisun taiton periaatteet ja siihen liittyvät tehtävät. Opiskelija osaa käyttää julkaisun suunnittelussa tarvittavia työkaluja. Opiskelija tietää opintojakson keskeiset sisällöt.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
Vastuuhenkilö

Tiina Karhu

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1TS
  Tekstiilisuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa käytön vaatimukset julkisen tilan sisustustekstiileille sekä tuntee kaupallisia sisustustekstiilimallistoja. Opiskelija tietää julkitilojen tekstiilivalintojen esteettiset, eettiset ja tekniset perusteet. Opiskelija hahmottaa projektimyynnin toimintatavan ja osaa toimia yhteistyössä julkisen tilan tekstiilivalintojen toteutuksessa.

Sisältö

- Projektimyynnin käytänteet ja julkitilatekstiilien eri käyttösektorit
- Julkitilatekstiilien käyttö ja huolto
-Tekstiilistandardit ja testaukset
- Projektimallistot
- Yritysvierailut

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee julkisen tilan eri sektorien vaatimuksia sisustustekstiileille. Opiskelija tietää yleisimpiä julkitilasisustamiseen liittyviä tekstiilistandardeja, testejä ja kaupallisia projektimallistoja. Opiskelija tuntee projektimyynnin toimintatavan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee julkisen tilan eri sektorien vaatimuksia sisustustekstiileille. Opiskelija tuntee julkitilasisustamiseen liittyviä tekstiilistandardeja, testejä ja kaupallisia mallistoja. Opiskelija hallitsee projektimyynnin toimintatavan ja osaa toimia yhteistyössä julkisen tilan tekstiilivalintojen toteutuksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee hyvin julkisen tilan eri sektorien vaatimuksia sisustustekstiileille. Opiskelija tuntee hyvin julkitilasisustamiseen liittyviä tekstiilistandardeja, testejä ja kaupallisia mallistoja. Opiskelija hallitsee hyvin projektimyynnin toimintatavan ja osaa toimia yhteistyössä julkisen tilan tekstiilivalintojen toteutuksessa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee julkisen tilan eri sektorien vaatimuksia sisustustekstiileille. Opiskelija tietää yleisimpiä julkitilasisustamiseen liittyviä tekstiilistandardeja, testejä ja kaupallisia projektimallistoja. Opiskelija tuntee projektimyynnin toimintatavan.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 18.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pasi Pänkäläinen
Vastuuhenkilö

Annaleena Lahtinen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1SA
  Sisustusarkkitehtuuri

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida kalusteen toiminnalliset, rakenteelliset, esteettiset ja laadulliset vaatimukset. Opiskelija osaa suunnitella käyttötarkoituksen ja tilasuunnittelun kokonaisuuteen soveltuvia kalusteratkaisuja, sekä osaa soveltaa niissä yleisesti käytettyjä rakenne- ja materiaalivaihtoehtoja. Opiskelija osaa soveltaa suunnittelussa ergonomian ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita. Opiskelija osaa huomioida suunnittelussa valmistuksen ja käytännön toteutuksen näkökulmat, sekä osaa laatia CAD- ohjelmilla työpiirustukset kalustevalmistajalle.

Sisältö

• Kiintokalustetyypit: erityispiirteet ja vaatimukset
• Kiintokalustesuunnittelun perusteet: arkkitehtuuri ja tilasuunnittelu, toiminnallisuus, materiaalit ja rakenteet, laatu ja kestävyys, mitoitus, julkisen tilan vaatimukset, käyttäjälähtöisyys ja ergonomia
• Suunnitteluprosessi: tavoitteiden määrittely ja arviointi, käyttäjätiedon hyödyntäminen, ideointi, luonnokset, pienoismalli, työpiirustukset
• Tehtävien dokumentointi ja esittelyt

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet osittain. Opiskelija hahmottaa kiintokalustesuunnitteluun liittyvän kokonaisuuden siihen kuuluvine osatekijöineen. Opiskelija tietää niiden merkityksen osana laadukasta suunnittelutyön lopputulosta. Opintojakson aikana opiskelija osaa omassa työskentelyssään huomioida eri kiintokalustesuunnittelun osa-alueet. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Opiskelija ymmärtää kiintokalustesuunnitteluun liittyvän kokonaisuuden siihen kuuluvine osatekijöineen. Opiskelija tuntee osatekijöiden merkityksen osana laadukasta suunnittelutyön lopputulosta. Opintojakson aikana opiskelija osaa omassa työskentelyssään käyttää ja soveltaa eri kiintokalustesuunnittelun osa-alueita. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti kiintokalustesuunnittelun liittyvän kokonaisuuden siihen kuuluvine osatekijöineen. Opiskelija ymmärtää niiden merkityksen osana laadukasta suunnittelutyön lopputulosta. Opintojakson aikana opiskelija osaa omassa työskentelyssään käyttää taitavasti ja soveltaa tarkoituksenmukaisella tavalla eri kiintokalustesuunnittelun osa-alueita. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet osittain. Opiskelija hahmottaa kiintokalustesuunnitteluun liittyvän kokonaisuuden siihen kuuluvine osatekijöineen. Opiskelija tietää niiden merkityksen osana laadukasta suunnittelutyön lopputulosta. Opintojakson aikana opiskelija osaa omassa työskentelyssään huomioida eri kiintokalustesuunnittelun osa-alueet. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
Vastuuhenkilö

Tiina Karhu

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1TS
  Tekstiilisuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa ennakoida muotoilualalla tapahtuvia muutoksia ja kehityslinjoja sekä soveltaa tulevaisuutta koskevaa tietoa muotoilu- ja tekstiilisuunnitteluprosessissa. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kokeellisen mallistokonseptin. Hän hahmottaa kansainvälisen toiminnan merkityksen ja mahdollisuudet ammattikentällä sekä osaa markkinoida omaa osaamistaan. Opiskelija hallitsee projektikäytänteet ja osaa toimia kansainvälisellä kentällä ammattimaisesti yhteistyössä.

Sisältö

- Muotoilu- ja tekstiilialan ennakointityö ja tulevaisuuden tutkimus
- Mallistokonsepti
- Projektiosaaminen ja ammattialan käytänteet
- Oman osaamisen markkinointi
- Alan kansainvälinen tapahtuma

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee muotoilu- ja tekstiilialalla tapahtuvia muutoksia ja tendenssejä. Opiskelija hallitsee mallistokonseptin suunnittelun. Opiskelija tietää kansainvälisen toiminnan merkityksen tekstiilialalla ja hallitsee oman osaamisen markkinoinnin. Opiskelija hallitsee projektikäytänteet ja kansainvälisen ammatillisen yhteistyön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin muotoilu ja tekstiilialalla tapahtuvia muutoksia ja tendenssejä sekä osaa soveltaa tulevaisuustietoa suunnitteluprosessissa. Opiskelija hallitsee hyvin mallistokonseptin suunnittelun. Opiskelija tietää hyvin kansainvälisen toiminnan merkityksen tekstiilialalla ja hallitsee hyvin oman osaamisen markkinoinnin. Opiskelija hallitsee hyvin projektikäytänteet ja kansainvälisen ammatillisen yhteistyön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee erinomaisesti muotoilu ja tekstiilialalla tapahtuvia muutoksia ja tendenssejä sekä osaa soveltaa tulevaisuustietoa suunnitteluprosessissa luovasti ja ansiokkaasti. Opiskelija hallitsee erittäin hyvin mallistokonseptin suunnittelun. Opiskelija tietää erittäin hyvin kansainvälisen toiminnan merkityksen tekstiilialalla ja hallitsee monipuolisesti oman osaamisen markkinoinnin. Opiskelija hallitsee erittäin hyvin projektikäytänteet ja kansainvälisen ammatillisen yhteistyön.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee muotoilu- ja tekstiilialalla tapahtuvia muutoksia ja tendenssejä. Opiskelija hallitsee mallistokonseptin suunnittelun. Opiskelija tietää kansainvälisen toiminnan merkityksen tekstiilialalla ja hallitsee oman osaamisen markkinoinnin. Opiskelija hallitsee projektikäytänteet ja kansainvälisen ammatillisen yhteistyön.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 11.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
Vastuuhenkilö

Merja Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1SA
  Sisustusarkkitehtuuri
 • KXE22S1TS
  Tekstiilisuunnittelu
 • KXE22S1TM
  Teollinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa kestävän kehityksen ja kestävän suunnittelun käsitteistöä, teoriapohjaa ja –malleja käytännön muotoiluprosesseissa. Opiskelija osaa kestävän muotoilun periaatteita. Opiskelijan tuntemus systeemisestä ajattelusta, kiertotaloudesta, elinkaariajattelusta, ekotehokkuudesta ja materiaalitehokkuudesta kasvaa. Opiskelijan tuntemus myös sosiaalisesta ja ekonomisesta kestävyydestä kasvaa. Opiskelija osaa hyödyntää ympäristöjärjestelmiä ja ympäristölainsäädäntöä asiantuntijuutensa kehittämiseen.

Sisältö

-Käsitteistö, suunnittelumallit ja -prosessit. Muotoilun toimintaympäristö
-Kiertotalous ja elinkaariajattelu
-Kestävä kehitys
-Kestävä suunnittelu ja materiaalitehokkuus
-Ekotehokkuus, resurssitehokkuus, ympäristöjärjestelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee kestävän suunnittelun ja kestävän kehityksen käsitteistöä, teoriapohjaa ja -malleja muotoiluprosesseissa. Hän tietää kestävän muotoilun periaatteita. Opiskelija tunnistaa systeemisen ajattelun, kiertotalouden, elinkaariajattelun, ekotehokkuuden ja materiaalitehokkuuden merkityksen. Opiskelija hahmottaa ympäristöjärjestelmiä ja ympäristölainsäädäntöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kestävän suunnittelun ja kestävän kehityksen käsitteistöä, teoriapohjaa ja -malleja käytännön muotoiluprosesseissa. Hän osaa soveltaa kestävän muotoilun periaatteita. Opiskelija hallitsee systeemisen ajattelun, kiertotalouden, elinkaariajattelun, ekotehokkuuden ja materiaalitehokkuuden merkityksen. Opiskelija osaa hyödyntää ympäristöjärjestelmiä ja ympäristölainsäädäntöä asiantuntijuutensa kehittämiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti kestävän suunnittelun ja kestävän kehityksen käsitteistöä, teoriapohjaa ja -malleja käytännön muotoiluprosesseissa. Hän osaa soveltaa luovasti ja perustellusti kestävän muotoilun periaatteita. Opiskelija ymmärtää systeemisen ajattelun, kiertotalouden, elinkaariajattelun, ekotehokkuuden ja materiaalitehokkuuden merkityksen. Opiskelija ymmärtää ja osaa hyödyntää laaja-alaisesti ympäristöjärjestelmiä ja ympäristölainsäädäntöä asiantuntijuutensa kehittämiseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee kestävän suunnittelun ja kestävän kehityksen käsitteistöä, teoriapohjaa ja -malleja muotoiluprosesseissa. Hän tietää kestävän muotoilun periaatteita. Opiskelija tunnistaa systeemisen ajattelun, kiertotalouden, elinkaariajattelun, ekotehokkuuden ja materiaalitehokkuuden merkityksen. Opiskelija hahmottaa ympäristöjärjestelmiä ja ympäristölainsäädäntöä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 14.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Marin
Vastuuhenkilö

Tero Marin

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1DM
  Digitaalinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu kokeelliseen suunnitteluun ja sen vuorovaikutussuhteeseen kaupallisen digitaalisen muotoilun kanssa. Opiskelija laajentaa ymmärrystään digitaalisista teoksista ja toimialasta. Hän voi hankkia lisätietoa esimerkiksi kokeellisista käyttöliittymistä, mediataiteesta tai ei-kaupallisesta suunnittelusta. Opiskelija ymmärtää ja perehtyy luovien menetelmien käyttöön osana suunnittelutyötä. Hän osallistuu opintojaksolla kokeelliseen projektiin tai tuotantoon.

Sisältö

- kokeellisen suunnittelun perusteet
- kokeelliset käyttöliittymät, mediataide ja ei-kaupallinen suunnittelu
- luovat menetelmät
- projektityöskentely kokeellisissa tuotannoissa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee kokeellisen suunnittelun perusteita ja hahmottaa digitaalisen muotoilun kentän myös kaupallisen kentän ulkopuolella. Opiskelija tuntee luovia menetelmiä. Hän osaa toimia kokeellisessa projektissa tai tuotannossa osana suunnittelutiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää kokeellisen suunnittelun perusteet. Hän hahmottaa digitaalisen muotoilun kentän myös kaupallisen kentän ulkopuolella ja ymmärtää kokeellisen toiminnan merkityksen tulevaisuuden muotoilulle. Opiskelija hallitsee erilaisia luovia menetelmiä. Hän toimii oma-aloitteisesti ja luovasti kokeellisessa projektissa tai tuotannossa osana suunnittelutiimiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee monipuolisesti kokeellisen suunnittelun perusteet. Hän ymmärtää ja tuntee hyvin digitaalisen muotoilun kentän myös kaupallisen kentän ulkopuolella ja osaa reflektoida analyyttisesti ja kriittisesti kokeellisen toiminnan merkitystä tulevaisuuden muotoilulle. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia luovia menetelmiä. Hän toimii itseohjautuvasti, yhteistyökykyisesti ja ennakkoluulottomasti kokeellisessa projektissa tai tuotannossa osana suunnittelutiimiä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee kokeellisen suunnittelun perusteita ja hahmottaa digitaalisen muotoilun kentän myös kaupallisen kentän ulkopuolella. Opiskelija tuntee luovia menetelmiä. Hän osaa toimia kokeellisessa projektissa tai tuotannossa osana suunnittelutiimiä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

02.04.2024 - 25.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tania Chumaira
Vastuuhenkilö

Tania Chumaira

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1XR
  XR Design

Tavoitteet

Opiskelija tuntee laserkeilauksen ja fotogrammetrian käsitteet ja osaa soveltaa Reality Capture -teknologiaa 3D-mallien tuottamisessa.

Sisältö

- laserkeilaus
- fotogrammetria
- pistepilvien käsittely ja polygonointi
- Reality Capture -datan hyödyntäminen 3D-grafiikassa ja XR-sovelluksissa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee laserkeilauksen ja fotogrammetrian käsitteet ja osaa soveltaa Reality Capture -teknologiaa 3D-mallien tuottamisessa. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee laserkeilauksen ja fotogrammetrian käsitteet ja osaa soveltaa hyvin Reality Capture -teknologiaa 3D-mallien tuottamisessa.. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyvin ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee laserkeilauksen ja fotogrammetrian käsitteet ja osaa soveltaa hyvin Reality Capture -teknologiaa 3D-mallien tuottamisessa. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee laserkeilauksen ja fotogrammetrian käsitteet ja osaa soveltaa Reality Capture -teknologiaa 3D-mallien tuottamisessa. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 26.01.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
Vastuuhenkilö

Katri Laitinen

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu – Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee konseptitaiteen tekemisen metodit ja välineet. Hän tuottaa peli-, animaatio- tai elokuvaprojektien suunnittelussa tarvittavaa visuaalista materiaalia.

Sisältö

Konseptitaiteen suunnittelua ja toteutusta peli-, animaatio- ja elokuvaprojekteihin.

Konseptitaiteen tavoitteet. Konseptitaiteen merkitys produktioissa. Kuvanrakentamisen oppien soveltaminen konseptitaiteessa. Ympäristöjen ja hahmojen suunnittelu. Speedpainting.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tuottaa peli-, animaatio- tai elokuvaprojektien suunnittelussa tarvittavaa visuaalista materiaalia. Opiskelija osaa perspektiivistä ja sommittelullista ilmaisua töissään ja osaa tuottaa hahmoja, joissa visualisoituu heidän roolinsa tarinassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tuottaa laadukasta peli-, animaatio- tai elokuvaprojektien suunnittelussa tarvittavaa visuaalista materiaalia. Opiskelija osaa soveltaa perspektiivisen, sommittelullisen ja värisommittelullisen ilmaisun taitojaan töissään. Hän osaa tuottaa hahmoja, jotka selvästi edustavat rooliaan visuaalisesti. Opiskelija osaa perehtyä kuvitettavaan aikakauteen ja -paikkaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tuottaa erinomaista peli-, animaatio- tai elokuvaprojektien suunnittelussa tarvittavaa visuaalista materiaalia. Opiskelija osaa soveltaa ja kehittää perspektiivisen, sommittelullisen ja värisommittelullisen ilmaisun taitojaan töissään. Hän osaa tuottaa hahmoja, jotka selvästi edustavat rooliaan visuaalisesti ja kuuluvat samaan tarinaan. Opiskelija osaa perehtyä kuvitettavaan aikakauteen ja -paikkaan ja hankkia tarvitsemansa tiedot itsenäisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tuottaa peli-, animaatio- tai elokuvaprojektien suunnittelussa tarvittavaa visuaalista materiaalia. Opiskelija osaa perspektiivistä ja sommittelullista ilmaisua töissään ja osaa tuottaa hahmoja, joissa visualisoituu heidän roolinsa tarinassa.

Esitietovaatimukset

Pikseli- ja vektorigrafiikan tuntemus. Kuvituksellinen osaaminen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 10.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Paavilainen
Vastuuhenkilö

Tiina Karhu

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1TS
  Tekstiilisuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu konseptisuunnittelun periaatteisiin, toimintatapoihin ja käsitteisiin. Opiskelija ymmärtää, mitkä ovat konseptisuunnittelun hyödyt osana tuotekehitysprosessia. Opiskelija ymmärtää koko käyttäjälähtöisen tuotesuunnitteluprosessin ja osaa soveltaa sitä suunnittelutyössään. Opiskelija osaa tehdä tuotteistamissuunnitelman, tuotteen valmistukseen liittyvät ohjeistukset sekä valmistaa tuotteesta protomallin. Opiskelija esittelee suunnitelmansa ammattimaisesti ja alan käytänteiden mukaisesti.

Sisältö

- Konseptisuunnittelun periaatteet, käsitteet ja menetelmät
- Käyttäjälähtöinen tuotesuunnitteluprosessi
- Protomallin valmistus
- Tuotekuvien piirtäminen ja ohjeistukset
- Prosessin dokumentointi ja presentointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee konseptisuunnittelun periaatteet, käsitteet ja menetelmät. Opiskelija hallitsee käyttäjälähtöisen tuotesuunnitteluprosessin. Opiskelija hallitsee tuotteistamissuunnitelman, protomallin ja tuotteen valmistuksen ohjeistuksen tekemisen. Opiskelija hallitsee ammattimaisen esitystavan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee konseptisuunnittelun periaatteet, käsitteet ja menetelmät. Opiskelija hallitsee hyvin käyttäjälähtöisen tuotesuunnitteluprosessin. Opiskelija hallitsee hyvin tuotteistamissuunnitelman, protomallin ja tuotteen valmistuksen ohjeistuksen tekemisen. Opiskelija hallitsee hyvin ammattimaisen esitystavan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee laajasti konseptisuunnittelun periaatteet, käsitteet ja menetelmät. Opiskelija hallitsee erinomaisesti käyttäjälähtöisen tuotesuunnitteluprosessin. Opiskelija hallitsee erittäin hyvin tuotteistamissuunnitelman, protomallin ja tuotteen valmistuksen ohjeistuksen tekemisen. Opiskelija hallitsee erittäin hyvin ammattimaisen esitystavan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee konseptisuunnittelun periaatteet, käsitteet ja menetelmät. Opiskelija hallitsee käyttäjälähtöisen tuotesuunnitteluprosessin. Opiskelija hallitsee tuotteistamissuunnitelman, protomallin ja tuotteen valmistuksen ohjeistuksen tekemisen. Opiskelija hallitsee ammattimaisen esitystavan.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

22.09.2023 - 21.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
 • Tiina Taivainen
Vastuuhenkilö

Tiina Karhu

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1TS
  Tekstiilisuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kudotun tekstiilin suunnittelua ja oppii kudonnan tekniset perusteet. Hän tunnistaa sidosrakenteita ja osaa soveltaa kudonnan teoriaa käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää sidoksen ja materiaalin vaikutuksen kudotun tekstiilin pintarakenteeseen ja teknisiin ominaisuuksiin. Hän kykenee arvioimaan kudotun kankaan ominaisuuksien soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin.

Opiskelija ymmärtää erilaisten neulottujen tekstiilipintamateriaalien suunnittelua. Opiskelija osaa tunnistaa neulemateriaalien ominaisuuksia ja käsitteitä. Hän ymmärtää neulesidoksen ja materiaalin vaikutuksen neulotun tekstiilin pintarakenteeseen ja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija osaa soveltaa neuleen teknistä tietoa käytännön luoviin harjoituksiin.

Sisältö

- Kudontatekniikat, työvälineet ja laitteet
- Kudotun sidospinnan suunnittelu
- Materiaalin vaikutus kudotussa tekstiilissä
- Tietokoneavusteisen kudonnan perusteet
- Jacquard -kudonnan perusteet

- Neuletekniikoiden perusteet, käsinneulonta- ja koneneulontaohjeet, työvälineet ja laitteet
- Neulotun sidospinnan suunnittelu
- Materiaalin vaikutus neulotussa tekstiilissä
- Luova neulottujen tekniikoiden soveltaminen käsin neuloen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee kudotun tekstiilin suunnittelun ja valmistamisen perusteet. Opiskelija hallitsee kudonnan teoriaa ja sidosrakenteita. Opiskelija tietää materiaalin ja rakenteen vaikutuksia kudotun tekstiilin ominaisuuksiin ja käyttävyyteen. Opiskelija hallitsee kudonnan laitteiston ja tietokoneohjelman.
Opiskelija tuntee neulotun tekstiilin suunnittelun ja valmistamisen perusteet. Opiskelija hallitsee neulonnan teoriaa ja sidosrakenteita. Opiskelija tietää materiaalin ja rakenteen vaikutuksia neulotun tekstiilin ominaisuuksiin ja käyttävyyteen. Opiskelija hallitsee neulonnan laitteiston ja tietokoneohjelman.
Hyvä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kudotun tekstiilin suunnittelun ja valmistamisen perusteet. Opiskelija hallitsee hyvin kudonnan teoriaa ja sidosrakenteita. Opiskelija hallitsee materiaalin ja rakenteen vaikutuksia kudotun tekstiilin ominaisuuksiin ja käyttävyyteen sekä osaa soveltaa kudonnan teoriaa käytännön työskentelyssä. Opiskelija hallitsee hyvin kudonnan laitteiston ja tietokoneohjelman.

Opiskelija hallitsee neulotun tekstiilin suunnittelun ja valmistamisen perusteet. Opiskelija hallitsee hyvin neulonnan teoriaa ja sidosrakenteita. Opiskelija hallitsee materiaalin ja rakenteen vaikutuksia neulotun tekstiilin ominaisuuksiin ja käyttävyyteen sekä osaa soveltaa neuleen teknistä tietoa käytännön harjoituksissa. Opiskelija hallitsee hyvin neulonnan laitteiston ja tietokoneohjelman.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee laajasti kudotun tekstiilin suunnittelun ja valmistamisen perusteet. Opiskelija hallitsee erinomaisesti kudonnan teoriaa ja sidosrakenteita. Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti materiaalin ja rakenteen vaikutuksia kudotun tekstiilin ominaisuuksiin ja käyttävyyteen sekä osaa soveltaa kudonnan teoriaa käytännön työskentelyssä. Opiskelija hallitsee ja osaa käyttää taitavasti kudonnan laitteistoa ja tietokoneohjelmaa.

Opiskelija hallitsee hyvin neulotun tekstiilin suunnittelun ja valmistamisen perusteet. Opiskelija hallitsee erinomaisesti neulonnan teoriaa ja sidosrakenteita. Opiskelija hallitsee hyvin materiaalin ja rakenteen vaikutuksia neulotun tekstiilin ominaisuuksiin ja käyttävyyteen sekä osaa soveltaa neuleen teknistä tietoa käytännön harjoituksissa. Opiskelija hallitsee ja osaa käyttää taitavasti neulonnan laitteistoa ja tietokoneohjelmaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee kudotun tekstiilin suunnittelun ja valmistamisen perusteet. Opiskelija hallitsee kudonnan teoriaa ja sidosrakenteita. Opiskelija tietää materiaalin ja rakenteen vaikutuksia kudotun tekstiilin ominaisuuksiin ja käyttävyyteen. Opiskelija hallitsee kudonnan laitteiston ja tietokoneohjelman.

Opiskelija tuntee neulotun tekstiilin suunnittelun ja valmistamisen perusteet. Opiskelija hallitsee neulonnan teoriaa ja sidosrakenteita. Opiskelija tietää materiaalin ja rakenteen vaikutuksia neulotun tekstiilin ominaisuuksiin ja käyttävyyteen. Opiskelija hallitsee neulonnan laitteiston ja tietokoneohjelman.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 06.10.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Paavilainen
Vastuuhenkilö

Tiina Karhu

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1TS
  Tekstiilisuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija syventää sidosopillista osaamistaan kudotun kankaan suunnittelussa ja toteutuksessa tutustumalla teollisiin kudontatekniikkoihin. Opiskelija soveltaa kudonnan teoriaopintoja ja menetelmiä teollisen metrikankaan ja siitä valmistetun tuotteen suunnittelussa. Hän huomioi tuotteen asettamat vaatimukset kankaan materiaalivalinnoissa ja rakenteessa. Opiskelija huomioi suunnittelussaan tuotannon tekniset ja taloudelliset realiteetit sekä kestävän kehityksen periaatteet. Opiskelija osaa hinnoitella suunnittelemansa tuotteen ja laatia tekniset ohjeistukset tuotantoa varten.

Sisältö

- Teollisesti kudotun metrikankaan suunnittelu ja tuotekehitys
- Kudotusta kankaasta valmistetun tuotteen suunnittelu
- Jacquard-kudonta monivärisen- ja 3D pinnan suunnittelussa
- Teollisen kankaan tuotantoprosessi yhteistyössä yrityksen kanssa
- Tuotannonsuunnittelu ja tuotteen hinnoittelu
- Ammattimainen presentointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee teollisesti kudotun metrikankaan suunnittelun ja tuotekehityksen vaiheet. Opiskelija hallitsee kudotusta kankaasta valmistetun tuotteen suunnittelun ja monivärisen jacquard-kudonnan. Opiskelija tietää tuotannon teknisten ja taloudellisten realiteettien vaikutuksen suunnittelu- ja tuotantoprosessiin sekä tuntee kestävän kehityksen periaatteet. Opiskelija hallitsee tuotteen hinnoittelun sekä tekniset ohjeistukset tuotantoa varten. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi ammatillisen presentaation.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee teollisesti kudotun metrikankaan suunnittelun ja tuotekehityksen vaiheet. Opiskelija hallitsee hyvin kudotusta kankaasta valmistetun tuotteen suunnittelun ja monivärisen jacquard-kudonnan. Opiskelija tietää hyvin tuotannon teknisten ja taloudellisten realiteettien vaikutuksen suunnittelu- ja tuotantoprosessiin sekä tuntee hyvin kestävän kehityksen periaatteet. Opiskelija hallitsee hyvin tuotteen hinnoittelun sekä tekniset ohjeistukset tuotantoa varten. Opiskelija hallitsee hyvin ammatillisen presentaation.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee hyvin teollisesti kudotun metrikankaan suunnittelun ja tuotekehityksen vaiheet. Opiskelija hallitsee erinomaisesti kudotusta kankaasta valmistetun tuotteen suunnittelun ja monivärisen jacquard-kudonnan. Opiskelija tietää erittäin hyvin tuotannon teknisten ja taloudellisten realiteettien vaikutuksen suunnittelu- ja tuotantoprosessiin sekä ymmärtää syvällisesti kestävän kehityksen periaatteet. Opiskelija hallitsee erinomaisesti tuotteen hinnoittelun sekä tekniset ohjeistukset tuotantoa varten. Opiskelija hallitsee laadukkaan ammatillisen presentaation ja osaa reflektoida monipuolisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee teollisesti kudotun metrikankaan suunnittelun ja tuotekehityksen vaiheet. Opiskelija hallitsee kudotusta kankaasta valmistetun tuotteen suunnittelun ja monivärisen jacquard-kudonnan. Opiskelija tietää tuotannon teknisten ja taloudellisten realiteettien vaikutuksen suunnittelu- ja tuotantoprosessiin sekä tuntee kestävän kehityksen periaatteet. Opiskelija hallitsee tuotteen hinnoittelun sekä tekniset ohjeistukset tuotantoa varten. Opiskelija hallitsee ammatillisen presentaation.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 29.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Ruuhijärvi
 • Juha Pohjola
Vastuuhenkilö

Juha Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kuvittamisen historian yleispiirteet. Opiskelija tuntee kuvituksen keskeiset käsitteet ja tekniikat sekä osaa tehdä kuvituksia erilaisiin julkaisuihin. Opiskelija kykenee analysoimaan kuvallista aineistoa.

Sisältö

- kuva-analyysi
- kuvittajan työkalut ja kuvittamisen tekniikat
- kuvittamisen tyylilajit
- digitaalinen kuva ja värinhallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee kuvittamisen historian yleispiirteet. Opiskelija tuntee kuvituksen keskeiset käsitteet ja tekniikat sekä osaa tehdä kuvituksia erilaisiin julkaisuihin. Opiskelija kykenee analysoimaan kuvallista aineistoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee kuvittamisen historian yleispiirteet. Opiskelija hallitsee kuvituksen keskeiset käsitteet ja tekniikat sekä osaa tehdä kuvituksia erilaisiin julkaisuihin. Opiskelija kykenee analysoimaan kuvallista aineistoa. Opiskelija soveltaa oppimaansa omiin kuvitustöihinsä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kuvittamisen historian yleispiirteet. Opiskelija hallitsee kuvituksen keskeiset käsitteet ja tekniikat sekä osaa tehdä kuvituksia erilaisiin julkaisuihin. Opiskelija kykenee analysoimaan kuvallista aineistoa. Opiskelija osaa soveltaa opintojaksolla opetettuja asioita omaperäisellä tavalla omaan työhönsä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja tiedon soveltamiseen. Opiskelija ymmärtää kuvasuunnittelun osana graafista suunnittelua. Opiskelija osoittaa ammatillisen identiteetin kehittymistä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee kuvittamisen historian yleispiirteet. Opiskelija tuntee kuvituksen keskeiset käsitteet ja tekniikat sekä osaa tehdä kuvituksia erilaisiin julkaisuihin. Opiskelija kykenee analysoimaan kuvallista aineistoa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

04.04.2024 - 17.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
Vastuuhenkilö

Katri Laitinen

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu – Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee havaintojen pohjalta kuvan tekemisen valitsemallaan piirustusvälineellä.

Sisältö

Piirtämistä eri tekniikoilla eri ympäristöissä havaintojen pohjalta. Opiskelijat kokeilevat eri materiaaleja ja löytävät oman ilmaisunsa käsivarapiirtämisessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee käsin piirtämisen perusteita. Opiskelija osaa toteuttaa havaintojen pohjalta kuvia erilaisilla piirustusvälineillä ja erilaisissa ympäristöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee käsin piirtämisen perusteita. Opiskelija osaa soveltaa opittua itsenäisesti. Opiskelija osaa toteuttaa havaintojen pohjalta laadukkaita kuvia erilaisilla piirustusvälineillä ja erilaisissa ympäristöissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee käsin piirtämisen perusteita. Opiskelija osaa soveltaa opittua itsenäisesti ja monipuolisesti. Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti korkeatasoisia ja teknisesti haastavia kuvia havainnoinnin pohjalta erilaisilla piirustusvälineillä ja erilaisissa ympäristöissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee käsin piirtämisen perusteita. Opiskelija osaa toteuttaa havaintojen pohjalta kuvia erilaisilla piirustusvälineillä ja erilaisissa ympäristöissä.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
Vastuuhenkilö

Juha Ainoa

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1TM
  Teollinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mitkä ovat käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen hyödyt, miten käyttäjätietoa hyödynnetään teollisuudessa, mitkä ovat käyttökokemuksen suunnittelun näkökulmat sekä käyttöliittymäsuunnittelu ja käyttäjätestausmenetelmät.
Osana käyttäjäkeskeistä suunnittelua opiskelija tutustuu ergonomisen suunnittelun periaatteisiin, toimintatapoihin, mallintamiseen ja testaamiseen, sekä fyysiseen ja kognitiiviseen ergonomiaan.

Sisältö

- Käytettävyyden ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun peruskäsitteet ja työmenetelmät
- Käyttäjäkeskeisen teollisen muotoilun suunnitteluprosessit
- Ergonomisen suunnittelun periaatteet ja ergonomian käsitteet
- Ihmisen keskeiset rakenteet ja toimintamekanismit
- Ergonomian tutkimus- ja suunnittelumetodologia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ergonomisen suunnittelun periaatteet ja toimintatapoja. Opiskelija osaa kuvata mallintamisen, testaamisen sekä fyysisen ja kognitiivisen ergonomian. Opiskelija osaa selittää miten käyttäjätietoa hyödynnetään teollisuudessa. Opiskelija osaa kuvata käyttökokemuksen suunnittelun, käyttöliittymäsuunnittelun ja käyttäjätestausmenetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ergonomisen suunnittelun periaatteet ja toimintatapoja hyvin. Opiskelija osaa kuvata hyvin mallintamisen, testaamisen sekä fyysisen ja kognitiivisen ergonomian. Opiskelija osaa selittää miten käyttäjätietoa hyödynnetään teollisuudessa. Opiskelija osaa kuvata hyvin käyttökokemuksen suunnittelun, käyttöliittymäsuunnittelun ja käyttäjätestausmenetelmiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa erinomaisesti ergonomisen suunnittelun periaatteet ja toimintatapoja hyvin. Opiskelija osaa kuvata erinomaisesti mallintamisen, testaamisen sekä fyysisen ja kognitiivisen ergonomian. Opiskelija osaa selittää miten käyttäjätietoa hyödynnetään teollisuudessa. Opiskelija osaa kuvata erinomaisesti käyttökokemuksen suunnittelun, käyttöliittymäsuunnittelun ja käyttäjätestausmenetelmiä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ergonomisen suunnittelun periaatteet ja toimintatapoja. Opiskelija osaa kuvata mallintamisen, testaamisen sekä fyysisen ja kognitiivisen ergonomian. Opiskelija osaa selittää miten käyttäjätietoa hyödynnetään teollisuudessa. Opiskelija osaa kuvata käyttökokemuksen suunnittelun, käyttöliittymäsuunnittelun ja käyttäjätestausmenetelmiä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 12.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Marin
Vastuuhenkilö

Tero Marin

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1DM
  Digitaalinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin. Opiskelija perehtyy informaatiomuotoilun ja käyttöliittymäsuunnittelun perusteisiin. Hän tuntee mediatyön käytännöt, hahmottaa viestinnän toimintakentän ja pystyy seuraamaan siinä tapahtuvia muutoksia.

Sisältö

- digitaalisen viestinnän terminologia
- käyttäjälähtöisen suunnittelun perusteet ja keskeiset metodit
- käytettävyyden perusteet
- mediatyön sisällöt ja toimintamallit
- projektinhallinnan perusteet
- käyttäjätutkimuksen perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen viestinnän terminologiaa ja tietää käyttäjälähtöisen suunnittelun perusteet ja metodeja. Hän tuntee käytettävyyden perusperiaatteet. Opiskelija tietää mediatyön sisällöt ja toimintamallit ja hahmottaa projektinhallinnan merkityksen. Hän tietää käyttäjätutkimuksen perusteita.

Opiskelija tuntee käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin ja hahmottaa eri metodien ja työkalujen merkityksen osana prosessia. Opiskelija tuntee mediatyön käytännöt ja toimintakentän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee digitaalisen viestinnän terminologian ja osaa soveltaa käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteita ja metodeja käytännössä. Hän osaa yhdistää käytettävyyden osaksi omaa suunnittelutyötään. Opiskelija hahmottaa mediakentän työnkuvat ja toimintamallit. Hän tuntee projektinhallinnan metodit. Opiskelija osaa käyttää käyttäjätutkimusta osana omaa työtään.

Opiskelija osaa soveltaa käyttäjälähtöisiä suunnittelumenetelmiä projektin
edellyttämällä tavalla ja osaa hyödyntää työssään erilaisia toimintamalleja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee ja osaa reflektoida digitaalisen viestinnän terminologiaa. Hän osaa soveltaa ansiokkaasti käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteita ja metodeja käytäntöön. Opiskelija osaa yhdistää tarkoituksenmukaisesti ja perustellusti käytettävyyden osaksi omaa suunnittelutyötään. Hän tuntee mediakentän työnkuvat ja toimintamallit ja osaa arvioida niitä kriittisesti. Hän hallitsee projektinhallinnan metodit ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa käyttää taitavasti käyttäjätutkimusta osana omaa työtään.

Opiskelija hallitsee monimutkaisten verkkojulkaisujen suunnittelua.
Opiskelija osaa soveltaa suunnittelumenetelmiä erilaisissa käyttäjälähtöissä

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee digitaalisen viestinnän terminologiaa ja tietää käyttäjälähtöisen suunnittelun perusteet ja metodeja. Hän tuntee käytettävyyden perusperiaatteet. Opiskelija tietää mediatyön sisällöt ja toimintamallit ja hahmottaa projektinhallinnan merkityksen. Hän tietää käyttäjätutkimuksen perusteita.

Opiskelija tuntee käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin ja hahmottaa eri metodien ja työkalujen merkityksen osana prosessia. Opiskelija tuntee mediatyön käytännöt ja toimintakentän.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 14.12.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Norrena
 • Mari Silver
Vastuuhenkilö

Mari Silver

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1DM
  Digitaalinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa käyttäjälähtöistä suunnittelua projektityössä ja tehdä perusteltuja teknologisia ja sisällöllisiä toteutusvalintoja.

Sisältö

Opiskelija työskentelee projektissa ja valitsee itselleen ammatillisen roolin, johon syventyy. Rooli voi olla esimerkiksi yksi näistä: teknologiavastaava, tuottaja/tiiminvetäjä, käyttöliittymän ja käytettävyyden suunnittelija, konseptin ja sisällöntuotannon vastaava.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu projektityöskentelyyn käyttäen digitaalisen muotoilun menetelmiä asiakasprojektissa. Opiskelija tunnistaa oman taitotasonsa. Hän ymmärtää ryhmän sisäisen ja asiakasviestinnän merkityksen projektityöskentelylle. Opiskelija kykenee projektin dokumentointiin. Opiskelija osaa toimia itseohjautuvasti ja tehdä luovaa ongelmanratkaisua. Opiskelija saa aikaan tyydyttävää jälkeä omassa projektiroolissaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija soveltaa projektityöskentelyosaamistaan asiakasprojektissa ja osaa reflektoida taitotasoaan. Opiskelija osallistuu tarkoituksenmukaisesti projektiviestintään tiimin sisäisesti ja asiakkaalle päin. Opiskelija osaa dokumentoida projektin kulkua monipuolisesti. Opiskelija kykenee aktiiviseen itseohjautuvuuteen ja ongelmanratkaisuun. Opiskelija kehittää yhdessä muiden kanssa käytännöllisiä ja luovia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja asiakkaan tarpeisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa ansiokkaasti projektityöskentelyosaamistaan asiakasprojektissa. Opiskelija kykenee reflektoimaan taitotasoaan monipuolisesti. Opiskelija osaa viestiä itseohjautuvalla ja kehittävällä otteella niin ryhmän sisällä kuin asiakkaan kanssa. Opiskelija tuottaa monipuolista ja korkealaatuista projektidokumentaatiota. Opiskelija kykenee projektissa aktiiviseen itseohjautuvuuteen ja luovaan ongelmanratkaisuun. Opiskelija osaa tuottaa yhdessä muiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja asiakkaan tarpeisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu projektityöskentelyyn käyttäen digitaalisen muotoilun menetelmiä asiakasprojektissa. Opiskelija tunnistaa oman taitotasonsa. Hän ymmärtää ryhmän sisäisen ja asiakasviestinnän merkityksen projektityöskentelylle. Opiskelija kykenee projektin dokumentointiin. Opiskelija osaa toimia itseohjautuvasti ja tehdä luovaa ongelmanratkaisua. Opiskelija saa aikaan tyydyttävää jälkeä omassa projektiroolissaan.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 16.02.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomo Äijälä
Vastuuhenkilö

Juha Ainoa

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1TM
  Teollinen muotoilu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- Käyttöliittymäsuunnittelun ja käyttöliittymän arvioinnin yleisimmät menetelmät.
- Muodostaa kokonaiskuvan käsiteltävästä käyttötilanteesta ja sen ongelmakohdista
- Hyödyntää käyttäjäkeskeisen käyttöliittymäsuunnitteluprosessin eri vaiheet ja hahmottaa niiden suhdetta tuotekehitysprosessiin.
- Suunnitella vuorovaikutteisia käyttöliittymiä lähtien käyttäjän tarpeista ja pystyy käyttämään käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä käyttöliittymäsuunnitteluprosessin eri vaiheissa.
- Asennoitua erilaisten käyttäjien ongelmatilanteisiin

Sisältö

- Käyttäjäkeskeisen suunnittelun peruskäsitteet ja työmenetelmät ja niiden hyödyntäminen käyttöliittymän suunnittelussa
- Käyttöliittymäsuunnittelun ja käyttöliittymän arvioinnin yleisimmät menetelmät.
- Käyttöliittymän suunnittelu ja mallintaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee käyttöliittymäkehitysprosessin vaiheet sekä teollisen muotoilijan roolin kehityksessä. Opiskelija osaa ratkaista hyvin käyttöliittymäkehityksen ongelmia muotoilijan keinoin. Opiskelija osaa tuottaa esitysmateriaalia ja dokumentoida suunnitelmansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee käyttöliittymäkehitysprosessin vaiheet sekä teollisen muotoilijan roolin kehityksessä. Opiskelija osaa ratkaista hyvin käyttöliittymäkehityksen ongelmia muotoilijan keinoin. Opiskelija hyödyntää ja kehittää ongelmanratkaisu- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa Opiskelija osaa perustella tekemänsä ratkaisut hyvin sekä hallitsee palvelukonseptoinnin hyvin. Opiskelija osaa tuottaa laadukasta esitysmateriaalia. Opiskelija osaa dokumentoida ja esitellä kehitystyönsä hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee käyttöliittymäkehitysprosessin vaiheet sekä teollisen muotoilijan roolin palvelukehityksessä. Opiskelija osaa ratkaista erinomaisesti käyttöliittymäkehityksen ongelmia muotoilijan keinoin. Opiskelija hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ongelmanratkaisu- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija osaa perustella tekemänsä ratkaisut erinomaisesti. Opiskelija hallitsee käyttöliittymäkonseptoinnin erinomaisesti. Opiskelija osaa tuottaa laadukasta esitysmateriaalia. Opiskelija osaa dokumentoida ja esitellä kehitystyönsä erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee käyttöliittymäkehitysprosessin vaiheet sekä teollisen muotoilijan roolin kehityksessä. Opiskelija osaa ratkaista hyvin käyttöliittymäkehityksen ongelmia muotoilijan keinoin. Opiskelija osaa tuottaa esitysmateriaalia ja dokumentoida suunnitelmansa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 10.11.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Samuli Homanen
 • Lauri Huikuri
Vastuuhenkilö

Samuli Homanen

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu – Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella graafiseen ilmeeseen perustuvaa liikegrafiikkaa eri käyttötarkoituksiin hyödyntäen videokuvaa sekä 2D- ja 3D-grafiikkaa. Hän ymmärtää digitaalisten lavasteiden ja elokuvatehosteiden mahdollisuudet kuvallisessa ilmaisussa sekä hyödyntää niitä efektien, tehosteiden ja virtuaalilavasteiden tai taiteellisesti tyylitellyn kokonaisuuden luomiseksi.

Sisältö

• liikegrafiikan tuotanto ja käyttökohteet
• liikkuvan kuvan ja 3D-animaation jälkikäsittely
• digitaalisten elokuva tehosteiden tuotantotekniikat
• osaamisen soveltaminen projektityössä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee asiakaslähtöisen suunnitteluprosessin vaiheet liikegrafiikan tuotannossa, sekä elokuvatehosteiden tuotantotapoja ja niihin liittyvää terminologiaa. Hän tuntee liikegrafiikan käyttökohteita ja osaa tuottaa mediaelementtejä valittuun julkaisuympäristöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee asiakaslähtöisen suunnitteluprosessin vaiheet liikegrafiikan tuotannossa ja elokuvatehosteiden tuotantotapoja sekä niihin liittyvää terminologiaa. Hän osaa ottaa visuaalisen tyylin huomioon liikkuvan grafiikan tuotannossa ja huomioida julkaisuympäristön ominaispiirteet. Hän osaa yhdistää 2D- ja 3D-grafiikkaa kuvattuun videoon ja ymmärtää digitaalisten lavasteiden ja elokuvatehosteiden mahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisen suunnitteluprosessin vaiheet liikegrafiikan tuotannossa ja elokuvatehosteiden tuotantotapoja sekä hallitsee niihin liittyvää terminologiaa. Hän osaa soveltaa visuaalista tyyliä liikkuvan grafiikan tuotannossa ja huomioida julkaisuympäristön ominaispiirteet luovasti. Hän osaa yhdistää 2D- ja 3D-grafiikkaa kuvattuun videoon ja ymmärtää digitaalisten lavasteiden ja elokuvatehosteiden mahdollisuuksia sekä osaa toteuttaa tehosteprojektin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee asiakaslähtöisen suunnitteluprosessin vaiheet liikegrafiikan tuotannossa, sekä elokuvatehosteiden tuotantotapoja ja niihin liittyvää terminologiaa. Hän tuntee liikegrafiikan käyttökohteita ja osaa tuottaa mediaelementtejä valittuun julkaisuympäristöön.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

22.03.2024 - 23.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vitali Gusatinskiy
Vastuuhenkilö

Vitali Gusatinskiy

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1DM
  Digitaalinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää liiketoiminta-ajattelun vaikutuksen suunnittelutyöhön ja osaa soveltaa liiketoimintaymmärrystä omaan suunnittelutyöhönsä.

Sisältö

- liiketoiminta-ajattelun perusteet
- digitaalisuus ja ansaintalogiikat
- suunnittelijan työ osana liiketoimintaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa liiketoiminta-ajattelun perusteet ja kykenee huomioimaan näiden merkitystä osana suunnittelijan työtä. Opiskelija tuntee
ansaintailogiikoita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee liiketoiminta-ajattelun vaikutuksen suunnittelutyöhön ja osaa hyödyntää oppimaansa omassa suunnittelutyössään. Opiskelija kykenee hyödyntämään erilaisia ansaintalogiikoita suunnittelutyössään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa liiketoiminta-ajattelua omassa suunnittelutyössään. Opiskelija tunnistaa eri ansaintalogiikoiden mekanismeja ja soveltamismahdollisuuksia osana digitaalisia tuotekehittelyä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa liiketoiminta-ajattelun perusteet ja kykenee huomioimaan näiden merkitystä osana suunnittelijan työtä. Opiskelija tuntee
ansaintailogiikoita.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 14.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
Vastuuhenkilö

Katri Myllylä

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää myynnin ja markkinoinnin vuorovaikutussuhteen. Opiskelija hallitsee markkinoinnin ja markkinointiviestinnän keskeiset käsitteet, osa-alueet sekä kohderyhmäajattelun. Opiskelija osaa soveltaa alan ammatillisia ja eettisiä periaatteita markkinoinnin näkökulmasta.

Sisältö

- markkinoinnin ja markkinointiviestinnän osa-alueet
- kohderyhmäajattelu
- asiakkaan tarpeen tunnistaminen
- asiakassuhteen rakentaminen ja ylläpito
- asiakasviestintä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää myynnin ja markkinoinnin vuorovaikutussuhteen. Opiskelija tuntee markkinoinnin eri osa-alueita ja osaa käyttää markkinoinnin ja markkinointiviestinnän keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa ottaa kohderyhmän huomioon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää myynnin ja markkinoinnin vuorovaikutussuhteen. Opiskelija tuntee markkinoinnin eri osa-alueita ja osaa käyttää markkinoinnin ja markkinointiviestinnän käsitteitä. Opiskelija osaa ottaa toimintaympäristön ja kohderyhmän huomioon. Hän osaa soveltaa alan ammatillisia ja eettisiä periaatteita markkinoinnin näkökulmasta. Opiskelija osaa etsiä, analysoida ja tuottaa tietoa. Opiskelija osaa ottaa kestävän kehityksen periaatteet huomioon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää myynnin ja markkinoinnin vuorovaikutussuhteen syvällisesti. Opiskelija tuntee markkinoinnin eri osa-alueita ja osaa sujuvasti käyttää markkinoinnin ja markkinointiviestinnän käsitteitä. Opiskelija osaa ottaa toimintaympäristön ja kohderyhmän huomioon. Hän osaa soveltaa alan ammatillisia ja eettisiä periaatteita markkinoinnin näkökulmasta. Opiskelija osaa, etsiä analysoida ja tuottaa tietoa sekä tehdä kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa ottaa kestävän kehityksen periaatteet huomioon.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää myynnin ja markkinoinnin vuorovaikutussuhteen. Opiskelija tuntee markkinoinnin eri osa-alueita ja osaa käyttää markkinoinnin ja markkinointiviestinnän keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa ottaa kohderyhmän huomioon.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 30.04.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Ihanus
Vastuuhenkilö

Juha Ainoa

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1TM
  Teollinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija saa käsityksen teollisesti valmistettavissa tuotteissa käytettävistä raaka-aineista, niiden ominaisuuksista ja työstötavoista. Opiskelija tutustuu muovi- ja metallituotteen suunnitteluprosessien erityispiirteisiin sekä oppii arvioimaan eri materiaalien ja valmistusmenetelmien sopivuutta ratkaistaessa tuotteen toiminnallisuuden ja käytön asettamia vaatimuksia.

Sisältö

- Muovien ryhmittely ja yleisimmät muovilajit ominaisuuksineen
- Muovituotteiden valmistusmenetelmät
- Muovituotteen suunnittelu
- Tekniset materiaalit, erityisesti tavallisimmat metallit
- Metalliteollisuuden tuotantomenetelmät
- Metallituotteen suunnittelu
- Muotoilun, materiaalinvalinnan ja valmistusmenetelmien vuorovaikutus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata teollisesti valmistettavissa tuotteissa käytettäviä raaka-aineita ja niiden ominaisuuksia ja työstötapoja. Opiskelija osaa kuvata muovi- ja metallituotteiden suunnitteluprosessin. Opiskelija osaa valita sopivan materiaalin ja valmistusmenetelmän suunniteltavaan tuotteeseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata hyvin teollisesti valmistettavissa tuotteissa käytettäviä raaka-aineita ja niiden ominaisuuksia ja työstötapoja. Opiskelija osaa kuvata hyvin muovi- ja metallituotteiden suunnitteluprosessin. Opiskelija osaa valita hyvin sopivan materiaalin ja valmistusmenetelmän suunniteltavaan tuotteeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata erinomaisesti teollisesti valmistettavissa tuotteissa käytettäviä raaka-aineita ja niiden ominaisuuksia ja työstötapoja. Opiskelija osaa kuvata erinomaisesti muovi- ja metallituotteiden suunnitteluprosessin. Opiskelija osaa valita erinomaisesti sopivan materiaalin ja valmistusmenetelmän suunniteltavaan tuotteeseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata teollisesti valmistettavissa tuotteissa käytettäviä raaka-aineita ja niiden ominaisuuksia ja työstötapoja. Opiskelija osaa kuvata muovi- ja metallituotteiden suunnitteluprosessin. Opiskelija osaa valita sopivan materiaalin ja valmistusmenetelmän suunniteltavaan tuotteeseen.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annaleena Lahtinen
Vastuuhenkilö

Annaleena Lahtinen

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1SA
  Sisustusarkkitehtuuri

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä yleisimmät sisustussuunnittelussa käytettävät pintamateriaalit. Opiskelija osaa määritellä erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvat materiaalit niiden laadullisten ominaisuuksien, käytettävyyden ja kestävän suunnittelun perusteella. Opiskelija tunnistaa materiaalin työstövaiheet ja pintakäsittelytekniikoita. Opiskelija osaa tehdä tilan pintasuunnitelman ja laatia työselosteet toteutusta varten.

Sisältö

- Tarkoituksenmukaisuus ja käytettävyys pintamateriaalien valinnassa
- Pintamateriaalien työstövaiheet
- Pintamateriaalien huoltovaatimukset
- Materiaalikirjaston tiedonhaku ja hallinta
- Työselosteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet osittain. Opiskelija hahmottaa yleisimpien sisustussuunnittelussa käytettävien pintamateriaalien valikoiman.
Hän hahmottaa, millaiset materiaalit soveltuvat sisätilojen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija tietää pintamateriaalisuunnittelun merkityksen osana laadukasta suunnittelutyön lopputulosta. Opintojakson aikana opiskelija osaa omassa työskentelyssään huomioida eri pintamateriaalivaihtoehtojen soveltuvuuden.
Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Opiskelija tuntee yleisimpien sisustussuunnittelussa käytettävien pintamateriaalien valikoiman. Hän tietää, millaiset materiaalit soveltuvat sisätilojen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija tietää ja ymmärtää pintamateriaalisuunnittelun merkityksen osana laadukasta suunnittelutyön lopputulosta. Opintojakson aikana opiskelija osaa omassa työskentelyssään huomioida eri pintamateriaalivaihtoehtojen soveltuvuuden ja käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet.
Opiskelija tuntee ja hallitsee yleisimpien sisustussuunnittelussa käytettävien pintamateriaalien valikoiman. Hän ymmärtää, millaiset materiaalit soveltuvat sisätilojen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija ymmärtää syvällisesti pintamateriaalisuunnittelun merkityksen osana laadukasta suunnittelutyön lopputulosta. Opintojakson aikana opiskelija osaa omassa työskentelyssään käyttää taitavasti ja tarkoituksenmukaisesti eri pintamateriaaleja. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet osittain. Opiskelija hahmottaa yleisimpien sisustussuunnittelussa käytettävien pintamateriaalien valikoiman.
Hän hahmottaa, millaiset materiaalit soveltuvat sisätilojen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija tietää pintamateriaalisuunnittelun merkityksen osana laadukasta suunnittelutyön lopputulosta. Opintojakson aikana opiskelija osaa omassa työskentelyssään huomioida eri pintamateriaalivaihtoehtojen soveltuvuuden.
Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 11.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Norrena
Vastuuhenkilö

Markus Norrena

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1DM
  Digitaalinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu verkkosivustojen tuotannossa käytettävien merkkaus- ja sivunkuvauskielten perusteisiin ja osaa tuottaa standardien mukaisesti valideja verkkosivuja.

Sisältö

- verkkojulkaisun terminologiaa
- merkkaus- ja sivunkuvauskielten perusteet
- verkkojulkaisu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa merkkaus- ja sivunkuvauskielten perusteet ja kykenee tuottamaan standardien mukaisia valideja verkkojulkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee oppimiaan merkkaus- ja sivunkuvauskieliä ja osaa luoda valideja verkkojulkaisuja suunnitelmien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee soveltamaan monipuolisesti ja luovasti oppimiaan merkkaus- ja sivunkuvauskieliä sekä päivittämään ymmärrystään niistä. Opiskelija ymmärtää monimutkaisten verkkojulkaisujen teknistä toteutusta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa merkkaus- ja sivunkuvauskielten perusteet ja kykenee tuottamaan standardien mukaisia valideja verkkojulkaisuja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 15.12.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Samuli Homanen
 • Lauri Huikuri
Vastuuhenkilö

Lauri Huikuri

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu – Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

27.08.2023 - 18.10.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pasi Pänkäläinen
Vastuuhenkilö

Annaleena Lahtinen

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1SA
  Sisustusarkkitehtuuri

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 14.10.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Ainoa
Vastuuhenkilö

Merja Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1TM
  Teollinen muotoilu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 13.10.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuiti Paju
Vastuuhenkilö

Tiina Karhu

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1TS
  Tekstiilisuunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 18.04.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Pohjola
 • Kai Talonpoika
Vastuuhenkilö

Kai Talonpoika

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

21.03.2024 - 16.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
Vastuuhenkilö

Mika Rintala

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1DM
  Digitaalinen muotoilu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristian Simolin
 • Peke Huuhtanen
Vastuuhenkilö

Kristian Simolin

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S13D
  3d-animointi ja -visualisointi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

24.01.2024 - 28.03.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Turkka Loimisto
 • Markku Luotonen
Vastuuhenkilö

Markku Luotonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1XR
  XR Design

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 15.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Ihanus
Vastuuhenkilö

Juha Ainoa

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1TM
  Teollinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija osaa muotoiluprosessin vaiheet ja hän tunnistaa muotoilijan roolin tuotekehityksessä ja liiketoiminnassa sekä tutustuu tuotesuunnitteluun vaikuttaviin tekijöihin. Hän harjaantuu tunnistamaan muotoiluongelmia, ratkaisemaan niitä ja perustelemaan toteuttamiaan muotoiluratkaisuja. Opiskelija osaa dokumentoida ammatillista kehittymistään ja esittää sitä kirjallisesti, visuaalisesti ja suullisesti. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

- Muotoilualan projektityöskentely
- Muotoiluprosessi osana tuotekehitystoimintaa
- Muotoiluprosessin taustatiedonhankinta, kerätyn aineiston itsenäinen analysointi ja hyödyntäminen ongelmaratkaisutilanteissa
- Projekti- ja ammatillinen portfolio
- Portfolion merkitys työnhakuprosessissa
- Henkilökohtaisten tuotosten esitteleminen visuaalisen, kirjallisen ja suullisen viestinnän avulla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata muotoiluprosessin vaiheet. Opiskelija osaa muotoilualan projektityöskentelyn perusteet. Opiskelija osaa taustatiedonhankinnan, kerätyn aineiston analysoinnin ja osaa hyödyntää tietoa ongelmanratkaisussa. Opiskelija osaa presentoida tuotoksiaan visuaalisen, kirjallisen ja suullisen viestinnän avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata hyvin muotoiluprosessin vaiheet. Opiskelija osaa hyvin muotoilualan projektityöskentelyn perusteet. Opiskelija osaa hyvin taustatiedonhankinnan, kerätyn aineiston analysoinnin ja osaa hyödyntää tietoa ongelmanratkaisussa. Opiskelija osaa presentoida tuotoksiaan visuaalisen, kirjallisen ja suullisen viestinnän avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata erinomaisesti muotoiluprosessin vaiheet. Opiskelija osaa kiitettävästi muotoilualan projektityöskentelyn perusteet. Opiskelija osaa kiitettävästi taustatiedonhankinnan, kerätyn aineiston analysoinnin ja osaa soveltaa tietoa ongelmanratkaisussa. Opiskelija osaa presentoida erinomaisesti tuotoksiaan visuaalisen, kirjallisen ja suullisen viestinnän avulla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata muotoiluprosessin vaiheet. Opiskelija osaa muotoilualan projektityöskentelyn perusteet. Opiskelija osaa taustatiedonhankinnan, kerätyn aineiston analysoinnin ja osaa hyödyntää tietoa ongelmanratkaisussa. Opiskelija osaa presentoida tuotoksiaan visuaalisen, kirjallisen ja suullisen viestinnän avulla.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

20.03.2024 - 24.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
Vastuuhenkilö

Markus Norrena

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1DM
  Digitaalinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija tuntee muotoiluajattelun periaatteet ja taustafilosofian. Opiskelija tuntee design-teorioita ja -metodeja ja osaa vertailla niitä keskenään. Opiskelija osaa soveltaa muotoiluajattelua omassa toiminnassaan. Hän osaa arvioida myös muotoiluajattelun puutteita.

Sisältö

- muotoiluajattelun perusteet
- design-teoriat ja -metodit
- muotoiluajattelun soveltaminen käytännön työhön
- muotoiluajattelun puutteet ja tulevaisuus
- fasilitointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee muotoiluajattelun perusteita ja tietää eri design-teorioiden ja -metodien eroja ja yhtäläisyyksiä. Hän kykenee osoittamaan muotoiluajattelun roolin osana suunnittelutyötä. Opiskelijalla on perustiedot muotoiluajattelun kritiikistä. Hän tuntee suunnitteluun liittyvän fasilitoinnin perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee muotoiluajattelun perusteita ja tietää eri design-teorioiden ja -metodien eroja ja yhtäläisyyksiä. Hän kykenee osoittamaan muotoiluajattelun roolin osana suunnittelutyötä. Opiskelijalla on perustiedot muotoiluajattelun kritiikistä. Hän tuntee suunnitteluun liittyvän fasilitoinnin perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ja luovasti muotoiluajattelun taustafilosofiaa ja osaa reflektoida eri design-teorioiden ja -metodien eri puolia. Hän osaa kehittää muotoiluajattelua osaksi omaa suunnittelutyötään. Opiskelija kykenee osallistumaan itsenäisesti alan keskusteluun muotoiluajattelun haasteista ja mahdollisista tulevaisuuden kehityssuunnista. Hän osaa fasilitoida ja kehittää edelleen suunnittelutyöhön liittyviä osaprosesseja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee muotoiluajattelun perusteita ja tietää eri design-teorioiden ja -metodien eroja ja yhtäläisyyksiä. Hän kykenee osoittamaan muotoiluajattelun roolin osana suunnittelutyötä. Opiskelijalla on perustiedot muotoiluajattelun kritiikistä. Hän tuntee suunnitteluun liittyvän fasilitoinnin perusteet.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 24.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
Vastuuhenkilö

Merja Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1TS
  Tekstiilisuunnittelu
 • KXE21S1TM
  Teollinen muotoilu
 • KXE21S1SA
  Sisustusarkkitehtuuri

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa myynnin ja markkinoinnin vuorovaikutussuhteen. Opiskelija hallitsee markkinoinnin ja markkinointiviestinnän keskeiset käsitteet, osa-alueet sekä kohderyhmäajattelun. Opiskelija osaa soveltaa alan ammatillisia ja eettisiä periaatteita markkinoinnin näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa markkinointistrategiat ja ymmärtää mielikuvamarkkinoinnin ja brändin rakentamisen periaatteet.
Opiskelija tuntee oman yrityksen perustamistoimet ja osaa tehdä yritysmuodon kannalta merkittävät päätökset. Opiskelija perehtyy monimuotoisiin tehtäviin, jotka yrittäjän on hallittava kyetäkseen toimimaan jatkuvasti ja menestyksellisesti alan yrittäjänä.
Opiskelijan tuntemus muotoilun toimintaympäristöstä, sopimuskäytänteistä ja tekijänoikeuksista kasvaa.

Sisältö

- Oman osaamisen markkinointi
- Markkinoinnin ja markkinointiviestinnän osa-alueet
- Kohderyhmäajattelu, asiakkaan tarpeen tunnistaminen
- Asiakassuhteen rakentaminen ja ylläpito
- Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen
- Yritysympäristö ja yritystoiminnan edellytykset, verkostoituminen
- Rahoitus, yrityksen perustamismuodollisuudet ja riskinhallinta
- Sopimuskäytänteet ja tekijänoikeudet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee myynnin ja markkinoinnin vuorovaikutussuhteen. Opiskelija tietää markkinoinnin ja markkinointiviestinnän keskeiset käsitteet, osa-alueet sekä kohderyhmäajattelun. Opiskelija osaa soveltaa alan ammatillisia ja eettisiä periaatteita markkinoinnin näkökulmasta. Opiskelija hallitsee markkinointistrategiat ja ymmärtää mielikuvamarkkinoinnin ja brändin rakentamisen periaatteet. Hän hallitsee oman yrityksen perustamistoimet ja osaa tehdä yritysmuodon kannalta merkittävät päätökset. Opiskelija tuntee muotoilun toimintaympäristöstä, sopimuskäytänteitä ja tekijänoikeuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee hyvin myynnin ja markkinoinnin vuorovaikutussuhteen. Opiskelija hallitsee markkinoinnin ja markkinointiviestinnän keskeiset käsitteet, osa-alueet sekä kohderyhmäajattelun. Opiskelija osaa soveltaa alan ammatillisia ja eettisiä periaatteita markkinoinnin näkökulmasta. Opiskelija hallitsee hyvin markkinointistrategiat ja ymmärtää mielikuvamarkkinoinnin ja brändin rakentamisen periaatteet. Hän hallitsee laajasti oman yrityksen perustamistoimet ja osaa tehdä yritysmuodon kannalta merkittävät päätökset. Opiskelija tuntee hyvin muotoilun toimintaympäristöstä, sopimuskäytänteitä ja tekijänoikeuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee hyvin myynnin ja markkinoinnin vuorovaikutussuhteen. Opiskelija hallitsee laajasti markkinoinnin ja markkinointiviestinnän keskeiset käsitteet, osa-alueet sekä kohderyhmäajattelun. Opiskelija osaa soveltaa alan ammatillisia ja eettisiä periaatteita markkinoinnin näkökulmasta. Opiskelija hallitsee erinomaisesti markkinointistrategiat ja ymmärtää mielikuvamarkkinoinnin ja brändin rakentamisen periaatteet. Hän hallitsee laajasti oman yrityksen perustamistoimet ja osaa tehdä yritysmuodon kannalta merkittävät päätökset. Opiskelija tuntee erinomaisesti muotoilun toimintaympäristöstä, sopimuskäytänteitä ja tekijänoikeuksia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee myynnin ja markkinoinnin vuorovaikutussuhteen. Opiskelija tietää markkinoinnin ja markkinointiviestinnän keskeiset käsitteet, osa-alueet sekä kohderyhmäajattelun. Opiskelija osaa soveltaa alan ammatillisia ja eettisiä periaatteita markkinoinnin näkökulmasta. Opiskelija hallitsee markkinointistrategiat ja ymmärtää mielikuvamarkkinoinnin ja brändin rakentamisen periaatteet. Hän hallitsee oman yrityksen perustamistoimet ja osaa tehdä yritysmuodon kannalta merkittävät päätökset. Opiskelija tuntee muotoilun toimintaympäristöstä, sopimuskäytänteitä ja tekijänoikeuksia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

19.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juhana Kokkonen
Vastuuhenkilö

Juhana Kokkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1DM
  Digitaalinen muotoilu

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitaalisen muotoilun eettiset haasteet. Hän ymmärtää arvojen merkityksen muotoilijan työssä ja osaa tehdä ja perustella omia arvovalintojaan. Opiskelija tuntee digitaaliseen muotoiluun liittyvät ajankohtaiset eettisen keskustelun aihealueet ja tutustuu myös yleisiin eettisiin periaatteisiin kuten esimerkiksi kestävän kehityksen periaatteeseen.

Sisältö

- digitaalisen muotoilun eettiset haasteet
- eettinen suunnittelu ja suunnittelijan vastuu
- omat arvot osana digitaalisen muotoilijan työtä
- alan ajankohtainen eettinen keskustelu
- yleiset eettiset periaatteet, esim. kestävä kehitys

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä alan eettisiä haasteita. Hän hahmottaa eettisen suunnittelun suuntaviivat ja suunnittelijan vastuun omasta työstään. Opiskelija osaa arvioida omia arvojaan suhteessa digitaalisen muotoilijan työhön. Hän tuntee alan ajankohtaista eettistä keskustelua ja yleisiä eettisiä periaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida alan eettisiä haasteita. Hän on sisäistänyt eettisen suunnittelun periaatteet ja osaa pohtia itsenäisesti suunnittelijan vastuukysymyksiä omasta näkökulmastaan. Opiskelija tunnistaa omat arvonsa ja osaa reflektoida niitä suhteessa digitaalisen muotoilijan työhön. Hän kykenee arvioimaan alan ajankohtaista eettistä keskustelua ja yleisiä eettisiä periaatteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa reflektoida monipuolisesti alan eettisiä haasteita. Hän on osaa soveltaa ja kehittää eettisen suunnittelun periaatteita ja osaa ajatella kriittisesti kysymyksiä suunnittelijan vastuusta osana omaa työtään. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti omia arvojaan ja hahmottaa niiden monimutkaisen suhteen digitaalisen muotoilijan työhön. Hän kykenee osallistumaan omalla äänellään alan ajankohtaiseen eettiseen keskusteluun ja osaa arvioida perustellusti yleisiä eettisiä periaatteita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa nimetä alan eettisiä haasteita. Hän hahmottaa eettisen suunnittelun suuntaviivat ja suunnittelijan vastuun omasta työstään. Opiskelija osaa arvioida omia arvojaan suhteessa digitaalisen muotoilijan työhön. Hän tuntee alan ajankohtaista eettistä keskustelua ja yleisiä eettisiä periaatteita.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annaleena Lahtinen
 • Timo Suomala
 • Timo Raatikainen
Vastuuhenkilö

Annaleena Lahtinen

Opiskelijaryhmät
 • KXE23S1SA
  Sisustusarkkitehtuuri

Tavoitteet

Opiskelija osaa ilmaista esitystekniikan avulla ajatuksiaan, kehittämällä luonnostelu- ja piirustustaitoaan, havainnointikykyään, mielikuvistaan ja sommittelutaitoaan. Opiskelija oppii perspektiiviopin perusteet. Opiskelija osaa soveltaa piirtämisessä käytettäviä materiaaleja ja välineitä.
Opiskelija osaa tuottaa käsivaraisia piirustuksia, joiden avulla hän voi ilmaista ajatuksiaan ja kommunikoida suunnitelmistaan. Opiskelija osaa perspektiiviopin perusteet. Opiskelija osaa käyttää tietokonetta tai kosketusnäytöllistä tablettia digitaalisena luonnoslehtiönä. Opiskelija osaa oppimiensa työkalujen kautta kehittää luonnostelu- ja piirustustaitojaan. Opiskelija osaa käyttää tietokonettaan tekstinkäsittelyssä, taulukkolaskennassa ja digitaalisen esityksen tekemisessä. Hän osaa käyttää monipuolisesti pilvipalveluja erilaisten harjoitustöiden tekemiseksi.

Sisältö

- Luonnostelu- ja esitystekniikat
- Marker-tussien, pastelli- ja värikynien käyttö
- Viivan käyttö ja muodon hahmottaminen
- Kahden tai useamman pakopisteen perspektiivipiirustukset
- Digitaalinen luonnostelu
- Office-ohjelmat ja pilvipalvelut

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet osittain. Opiskelija osaa ilmaista opittujen esitystekniikan työkalujen avulla ajatuksiaan ja kommunikoida suunnitelmistaan. Opiskelija tuntee jonkin verran digitaalisen luonnostelun metodeja. Opiskelija tunnistaa tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan hyödyt ja osaa käyttää niiden tekemiseen tarkoitettuja ohjelmia. Hän pystyy tuottamaan digitaalisen esityksen ja tuntee pilvipalvelujen käyttömahdollisuudet harjoitustöiden tekemisessä. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Opiskelija osaa tuottaa sellaisia perspektiivipiirustuksia, joiden avulla hän voi ilmaista ajatuksiaan ja kommunikoida suunnitelmistaan. Opiskelija osaa soveltaa piirtämisessä käytettäviä materiaaleja ja välineitä. Opiskelija hallitsee digitaalisen luonnostelun työkalut. Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tekstinkäsittely- ja taulukkolaskennassa käytettyjä ohjelmia. Hän hallitsee digitaalisen esityksen tekemisen ja osaa käyttää monipuolisesti pilvipalveluja erilaisten harjoitustöiden tekemiseksi. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Opiskelija osaa tuottaa taitavasti perspektiivipiirustuksia, joiden avulla hän voi ilmaista ajatuksiaan ja kommunikoida suunnitelmistaan. Opiskelija hallitsee erinomaisesti piirtämisessä käytettäviä materiaaleja ja välineitä. Opiskelija osaa käyttää luovasti ja tarkoituksenmukaisesti tietokonetta tai kosketusnäytöllistä tablettia digitaalisena luonnoslehtiönä. Opiskelija osaa oppimiensa työkalujen kautta kehittää luonnostelu- ja piirustustaitojaan. Opiskelija osaa käyttää erinomaisesti tietokonettaan tekstinkäsittelyssä, taulukkolaskennassa ja digitaalisen esityksen tekemisessä. Hän osaa käyttää monipuolisesti pilvipalveluja erilaisten harjoitustöiden tekemiseksi. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet osittain. Opiskelija osaa ilmaista opittujen esitystekniikan työkalujen avulla ajatuksiaan ja kommunikoida suunnitelmistaan. Opiskelija tuntee jonkin verran digitaalisen luonnostelun metodeja. Opiskelija tunnistaa tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan hyödyt ja osaa käyttää niiden tekemiseen tarkoitettuja ohjelmia. Hän pystyy tuottamaan digitaalisen esityksen ja tuntee pilvipalvelujen käyttömahdollisuudet harjoitustöiden tekemisessä. Hän on suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
Vastuuhenkilö

Tiina Karhu

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1TS
  Tekstiilisuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija syventää neulesidosopillista osaamistaan neulotun kankaan suunnittelussa ja toteutuksessa tutustumalla teollisiin neuletekniikoihin. Opiskelija osaa suunnitella ja valmistaa erilaisia kuviollisia neulottuja tekstiilejä määritellyn kohderyhmän tarpeisiin. Hän ymmärtää neulemateriaalin erilaiset tekniset käyttömahdollisuudet eri käyttöalueilla. Opiskelija osaa suunnitella kuviollisia neuloksia tietokoneavusteisesti. Opiskelija huomioi suunnittelussaan tuotannon tekniset ja taloudelliset realiteetit sekä kestävän kehityksen periaatteet. Opiskelija osaa hinnoitella suunnittelemansa tuotteen ja laatia tekniset ohjeistukset tuotantoa varten.

Sisältö

- Kuviollisten neuleiden suunnittelu
- Tietokoneavusteinen neulesuunnittelu
- Kuviollisten neuleiden sidokset
- Teollisesti neulotun tekstiilimateriaalin suunnittelu ja tuotekehitys
- Teollisen neuleen tuotantoprosessi yhteistyössä yrityksen kanssa
- Tuotannonsuunnittelu ja tuotteen hinnoittelu
- Ammattimainen presentointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee teollisesti neulotun kankaan suunnittelun ja tuotekehityksen vaiheet. Opiskelija hallitsee kohderyhmälähtöisen suunnittelun, neuletuotteen suunnittelun ja tietokoneavusteisen suunnittelun. Opiskelija tietää tuotannon teknisten ja taloudellisten realiteettien vaikutuksen suunnittelu- ja tuotantoprosessiin sekä tuntee kestävän kehityksen periaatteet. Opiskelija hallitsee tuotteen hinnoittelun sekä tekniset ohjeistukset tuotantoa varten. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi ammatillisen presentaation.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee teollisesti neulotun kankaan suunnittelun ja tuotekehityksen vaiheet. Opiskelija hallitsee hyvin kohderyhmälähtöisen suunnittelun, neuletuotteen suunnittelun ja tietokoneavusteisen suunnittelun. Opiskelija tietää hyvin tuotannon teknisten ja taloudellisten realiteettien vaikutuksen suunnittelu- ja tuotantoprosessiin sekä tuntee hyvin kestävän kehityksen periaatteet. Opiskelija hallitsee hyvin tuotteen hinnoittelun sekä tekniset ohjeistukset tuotantoa varten. Opiskelija hallitsee hyvin ammatillisen presentaation.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee hyvin teollisesti neulotun kankaan suunnittelun ja tuotekehityksen vaiheet. Opiskelija hallitsee erinomaisesti kohderyhmälähtöisen suunnittelun, neuletuotteen suunnittelun ja tietokoneavusteisen suunnittelun. Opiskelija tietää erittäin hyvin tuotannon teknisten ja taloudellisten realiteettien vaikutuksen suunnittelu- ja tuotantoprosessiin sekä ymmärtää syvällisesti kestävän kehityksen periaatteet. Opiskelija hallitsee erinomaisesti tuotteen hinnoittelun sekä tekniset ohjeistukset tuotantoa varten. Opiskelija hallitsee laadukkaan ammatillisen presentaation ja osaa reflektoida monipuolisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee teollisesti neulotun kankaan suunnittelun ja tuotekehityksen vaiheet. Opiskelija hallitsee kohderyhmälähtöisen suunnittelun, neuletuotteen suunnittelun ja tietokoneavusteisen suunnittelun. Opiskelija tietää tuotannon teknisten ja taloudellisten realiteettien vaikutuksen suunnittelu- ja tuotantoprosessiin sekä tuntee kestävän kehityksen periaatteet. Opiskelija hallitsee tuotteen hinnoittelun sekä tekniset ohjeistukset tuotantoa varten. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi ammatillisen presentaation.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.09.2023 - 13.10.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Turkka Loimisto
Vastuuhenkilö

Turkka Loimisto

Opiskelijaryhmät
 • KXE21S1XR
  XR Design

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa XR-sovelluksissa yleisimmin käytettävät ohjelmointityökalut ja osaa valita näistä tarkoitukseensa sopivimman. Opiskelija osaa toteuttaa vaativia XR-sovelluksissa tarvittavia toiminnallisuuksia ohjelmointityökaluja käyttäen.

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään Ohjelmointi-kurssilla hankittua ohjelmointiosaamista

- XR-sovelluksissa yleisimmin käytettävät ohjelmointityökalut
- pelimoottoreissa yleisimmin käytettävät ohjelmointityökalut
- vaativampien toiminnallisuuksien ohjelmointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ohjelmoinnin perusteet sekä ohjelmoinnin työkaluja ja ympäristöjä.