Siirry suoraan sisältöön

Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Muutosjohtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(L1423S6)
Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Pia Hellman
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1223S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • L1123S6
  Master's Degree Programme in Procurement, ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* ymmärtää digitaalisten palveluiden vaikutuksen kilpailuetuun
* tuntee digitaaliset palvelukanavat, työkalut, ratkaisut ja alustat

sekä osaa
* kehittää digitaalisia liiketoimintamalleja
* suunnitella digitaalisia palvelukonsepteja ja kehittää palveluita monikanavaisessa ympäristössä.
* suunnitella digitaalisen palvelun asiakasarvon
* kehittää, suunnitella ja toteuttaa tapoja, joilla yritykset voivat hankkia, myydä, palvella ja pitää asiakkaita digitaalisessa palveluliiketoiminnassa
* suunnitella ja toteuttaa palvelukehitysprojektin uudelle tai olemassa olevalle digitaaliselle palvelulle

Sisältö

* Palveluprosessien kehittäminen
* Digitaalisten palveluiden liiketoimintamallien ja digistrategian kehittäminen
* Palvelumuotoilu, ketterät menetelmät ja työkalut
* Digitaalisen palvelun konseptointi
* Digitaaliset palvelukanavat, työkalut, ratkaisut ja alustat
* Digitaalisen palvelun asiakasarvon suunnittelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Opetuskieli on englanti

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Pia Hellman
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L1423S6
  Muutosjohtaminen, ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää digitaalisen asiakaskokemuksen merkityksen yrityksen strategiselle kilpailuedulle sekä erinomaisen asiakaskokemuksen merkityksen osana yrityskulttuuria. Opiskelija osaa hyödyntää ketteriä asiakaslähtöisiä tutkimusmenetelmiä, tuntee digitaaliset palvelukanavat, ratkaisut ja alustat. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa automatisoituja digitaalisia prosesseja sekä mitata ja seurata digitaalisia asiakaskokemuksia.

Sisältö

* Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen ja organisaation strategia
* Erinomaiset asiakaskokemukset osana organisaatiokulttuuria
* Ketterät asiakaslähtöiset tutkimusmenetelmät
* Digitaalisen asiakaskokemuksen suunnittelu ja lisäarvon luominen verkossa
* Digitaaliset palvelukanavat, työkalut, ratkaisut ja alustat
* Digitaalisten prosessien automatisointi ja tekoälyn hyödyntäminen
* Digitaalisen asiakaskokemuksen mittarit ja seuranta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.09.2023 - 16.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jimmy Ruokolainen
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L1423S6
  Muutosjohtaminen, ylempi

Tavoitteet

Opintojakso suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että ammattimaisessa organisaatiossa päätöksenteko pohjautuu tietoon (tiedolla johtaminen) ja, että tiedon saamiseksi päätöksentekoon on tiedonhallinnan käytänteiden oltava kunnossa (tiedon johtaminen).

Opiskelija osaa analysoida, millä maturiteettitasolla organisaatio on tiedonhallinnan käytänteissä, ja osaa suunnitella kehitystoimenpiteitä organisaation toiminnan parantamiseksi.

Opiskelija osaa arvioida organisaation tarvitsemia työkaluja ja ohjelmistoja sekä käyttää Business Intelligence-työkalua raportointiin, tiedon yhdistämiseen ja visualisointiin sekä datan analysointiin.

Opiskelija hallitsee alan sanaston ja pystyy osallistumaan tiedonhallinnan kehityshankkeisiin oman liiketoiminta-alueensa asiantuntijana.

Sisältö

* Älykäs, interaktiivinen raportointi ja visualisointi
* Liiketoimintatiedon hallinta, tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen
* Erilaiset datalähteet, niiden yhdistäminen ja jalostaminen moderniin ongelmanratkaisuun
* Business Intelligence -työkalun käyttö (Power BI tai muu vastaava)

Aika ja paikka

Pedagogisista syistä (=ohjelmistojen oppiminen tehokkaampaa) opetus järjestetään lähiopetuksena. Luentoja ei tallenneta eikä järjestetä etämahdollisuutta. Luennoilla käytävät aiheet ovat itse opeteltavissa opiskelumateriaalien (videot, äänitteet, kirjat ja artikkelit) avulla.

Oppimateriaalit

Julkaistaan kurssin alkupuolella: omat kotisivut joilla kurssin kirjallisuutta, lähteitä, videoita yms. sekä suomeksi että englanniksi.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on pääasiassa tarkoitettu muutosjohtamisen tutkinto-ohjelman opiskelijoille mutta toki kaikki muutkin ovat tervetulleita. Lähiopetusta on kolme kertaa syksyllä ja neljä kertaa keväällä - poikkeuksellinen lähestymistapa datateknisten työkalujen sisäistämisestä johtuen. Liiketoiminnan analytiikka sisältää konseptuaalista ymmärrystä tiedolla johtamisesta sekä taidollista sisältöä analytiikan ja visualisoinnin työkaluista (erityisesti Power BI) eli tiedon johtamisesta. Lähiopetuksen välillä on itsenäistä opiskelua ja työkaluihin liittyvää jatkokehittelyä omissa työympäristöissä. Opetus on case-painoitteista ja käytännön läheistä.Materiaali ja käsitteistöstä iso osa on englannin kielistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Caselähtöinen opetus: tietopohjaisten business ongelmien ratkaisua nykypäivän työkaluilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä eikä uusintamahdollisuutta. Arviointi pohjautuu palautettaviin tehtäviin.

Kansainvälisyys

Materiaalit ja oppimisympäristöt ovat kansainvälisiä parhaita käytänteitä noudattavia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voi itse opiskella, ei läsnäolopakkoa, kurssin tehtävät tulee kuitenkin palauttaa aikataulussa. Myöhästyneitä palautuksia ei oteta huomioon arvostelussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

BI-työkalujen oppiminen vaatii aikaa ja ilman omaa ajankäyttöä oppiminen jää valitettavasti pintapuoliseksi sekä lähiopetuksessa ryhmä saattaa joutua odottamaan, jos yksilö ei ole kehittänyt osaamistaan lähiopetuksen välillä, joten huolehdithan että varaat itseopiskelulle riittävästi aikaa. Tiedolla johtamisen kirjallisuutta ja aineistoa pystyy verrattain pienellä työkuormalla sisäistämään.

Sisällön jaksotus

Kolme kertaa syksyllä ja neljä kertaa keväällä. Opetuksen aikana yhdistellään sekä tiedollista sisältöä (tiedolla johtaminen) että taidollista sisältöä (tiedon johtaminen) eli ongelmanratkaisua BI-työkaluilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Tule rohkeasti mukaan, jos aihe kiinnostaa!

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

0-5. Arviointi pohjautuu palautettaviin tehtäviin, osallistumisaktiivisuudesta korotetaan arvosanaa, myöhästyneitä palautuksia ei oteta mukaan arviointiin.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 1000

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Michael Keaney
Vastuuhenkilö

Marianne Pitkäjärvi

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Oppija tunnistaa kestävän kehityksen tavoitteet soveltuviksi terveys- ja hyvinvointialan yrityksiin.
Oppija tunnistaa erot yrityksen arvojen ja asiakkaiden odotusten välillä ja osaa hallita niitä.
Oppija kasvattaa ymmärrystään yritysvastuusta.
Oppija osaa hankkia tiedot ja taidot, joiden avulla määritellään tarvittavat resurssit ja verkostot, jotka liittyvät kestävän kehityksen tavoitteiden synnyttämiin liiketoimintamahdollisuuksiin terveyden ja hyvinvoinnin aloilla.
Oppija osaa yksilöidä ja tulkita tulosindikaattoreita, joita käytetään ihmisiin, ympäristöön ja voittoon kohdistuvien vaikutusten mittaamisessa.
Oppija ymmärtää, miten validoida liiketoimintamalli henkilökohtaisten verkostojen kautta.

Sisältö

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka ovat merkityksellisiä terveyden ja hyvinvoinnin aloilla.
Megatrendit ja heikot signaalit terveys- ja hyvinvointialalla.
Yrityksen arvot ja asiakkaiden odotukset
Liiketoimintaekosysteemien muodostuminen ja kestävän kehityksen tavoitteet
Liiketoiminnan mallintaminen ja keskeiset tulosindikaattorit liiketoiminnan käytännöille terveyden ja hyvinvoinnin aloilla

Aika ja paikka

Joustava aloitus heti kun ilmoittautuminen on hyväksytty.
Osallistumisvaatimuksia ei ole.
Voit opiskella sisällöt omaan tahtiin.
Kurssi on tarjolla jatkuvasti 10.12.2023 saakka

Oppimateriaalit

Kaikki kurssimateriaalit sijaitsevat kurssin MOOC-alustalla.

Opetusmenetelmät

Kurssi on MOOC (Massive Open Online Course), joka suoritetaan verkossa (kokonaan etäopiskeluna) MOOC-verkkokoulutusympäristössä (itslearning Learning Management System).
Kurssi on tarkoitettu ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimispäiväkirja voidaan kirjoittaa joko englanniksi tai suomeksi. Katso oppimispäiväkirjaa koskevat ohjeet kurssin OMA työtilasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Sisällön jaksotus

Omaan tahtiin.
Suositeltu ajankohta tai opintojen vaihe kurssin suorittamiselle: Kurssi voidaan suorittaa milloin tahansa opintojen aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi on saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Kun ilmoittautumisesi on hyväksytty, katso OMA-työtilasta lisätietoja ja ohjeita itslearning-alustan käyttöönottoa varten.
Ilmoittautumisesi hyväksytään kahden viikon kuluessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L1423S6
  Muutosjohtaminen, ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oppivan organisaation periaatteet osana jatkuvaa uudistumista ja osaa soveltaa niitä organisaation kehittämisessä. Opiskelija tuntee systeemiälykkään toiminnan periaatteet ja kykenee kehittämään toimintaa niiden mukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää osaamispääomaa yrityksen keskeisenä kilpailutekijänä ja tietää, miten strategialähtöisiä osaamisresursseja kehitetään tulevaisuutta ennakoivasti.

Sisältö

* Oppiva organisaatio ja jatkuva uudistuminen
* Systeemiälykkyys yksilön ja organisaation kompetenssina
* Osaamispääoma organisaation kilpailukyvyn perustana
* Osaamisen johtaminen esihenkilötyössä
* Ketterä oppiminen kehittämismenetelmänä

Aika ja paikka

Opetus keväällä 2024 keskiviikko-iltaisin 17.1.2023- 6.3.2024.
Zoom-linkki tulee myöhemmin.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Sisällön jaksotus

Opintojakson teemat
* Oppiva organisaatio ja jatkuva uudistuminen
* Systeemiälykkyys yksilön ja organisaation kompetenssina
* Osaamispääoma organisaation kilpailukyvyn perustana
* Osaamisen johtaminen esihenkilötyössä
* Ketterä oppiminen kehittämismenetelmänä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson ensimmäisellä kerralla käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet, sisältö, suoritustapa ja arviointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 1-5.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

31.10.2023 - 11.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jukka Mattila
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L0823S6_old
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi_old

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää hallitun ja tietoisen kehitystyön merkityksen
organisaation toiminnalle. Hän tunnistaa eri kehityslähestymistapojen taustaoletuksia
ja mahdollisia käyttökohteita.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kehitystoimenpiteitä organisaatiossa sekä arvioida eri kehitystoimenpiteiden vaikuttavuutta muutosprosesseissa.
Opiskelija osaa soveltaa opintojakson ydinsisältöjä omassa kehityshankkeessaan.

Sisältö

* Organisaation kehittäminen (OD) -lähestymistapa
* Organisaation muutos ja uudistaminen
* Sisäiset ja ulkoiset muutostekijät
* Ryhmien ja tiimien kehittäminen
* Muutoksen esteet

Aika ja paikka

Myyrmäen kampus

Opetusmenetelmät

Aktivoivat ja vuorovaikutteiset luennot
Ryhmätyöskentely ja -keskustelut
Itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät verkossa (Moodle)
Case-harjoitukset
portfolio-työskentely.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli et pääse osallistumaan lähiopetukseen ja ryhmätöihin, sovi ohjaavan opettajan kanssa vaihtoehtoisesta suoritustavasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 25h
Ohjattu verkkotyöskentely 25h
Itsenäinen opiskelu ja harjoitustyöt 85h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet, sisältö, suoritustapa ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida erilaisia organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia prosesseja asiakaslähtöisesti. Hän osaa kehittää prosesseja toimintatutkimuksen näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida ja hyödyntää keskeisiä organisaation kehittämismenetelmiä. Hän osaa mitata prosessien kehityksen vaikutuksia organisaation menestymiselle ja tehdä tästä johtopäätöksiä tulevaisuuden kehittämistä varten.

Sisältö: Prosessien suunnittelu, analysointi, kehittäminen ja hallinta; Prosessien mittaaminen ja seuranta; Organisaation kehittämismenetelmät (esim. Lean, ketterän kehityksen menetelmät, projektien johtaminen)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointiperusteet käydään läpi ensimmäisellä luentokerralla. Allaolevaan saattaa tulla muutoksia.

1. Jatkuva osaamisen näyttö 20 pistettä. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan kurssin aikana. Arviointi on jatkuvaa ja integroitua. Jatkuva tarkoittaa sitä, että arviointi tapahtuu koko kurssin ajan. Integroitu tähän tarkoittaa sitä, että jokainen arviointi vaikuttaa kokonaisarvosanaan ja mikä tahansa arvioitu osa voi kattaa useita kurssin oppimistavoitteita.

2. Case-harjoitukset (2 kpl) ryhmätyönä. Maksimissaan 50 pistettä.

3. Oppimisportfolio, johon opiskelija kokoaa omaan työhönsä sopivia kehitysmalleja ja -viitekehyksiä. Maksimissaan 30 pistettä.

Arviointiasteikko:
1 = 50-59 pistettä
2 = 60-69 pistettä
3 = 70-79 pistettä
4 = 80-89 pistettä
5= 90 -100 pistettä
alle 50 pistettä on hylätty

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

16.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 14.06.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Minna Liikanen
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää hallitun ja tietoisen kehitystyön merkityksen
organisaation toiminnalle. Hän tunnistaa eri kehityslähestymistapojen taustaoletuksia
ja mahdollisia käyttökohteita.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kehitystoimenpiteitä organisaatiossa sekä arvioida eri kehitystoimenpiteiden vaikuttavuutta muutosprosesseissa.
Opiskelija osaa soveltaa opintojakson ydinsisältöjä omassa kehityshankkeessaan.

Sisältö

* Organisaation kehittäminen (OD) -lähestymistapa
* Organisaation muutos ja uudistaminen
* Sisäiset ja ulkoiset muutostekijät
* Ryhmien ja tiimien kehittäminen
* Muutoksen esteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

25.10.2023 - 12.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L0823S6_old
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi_old

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen kokonaisuuden ja esihenkilön roolin yrityksen strategian luomisessa ja toteuttamisessa. Hän tuntee strategisen johtamisen teoriat ja työkalut ja osaa edistää strategioiden toimeenpanoa toimintaympäristöön soveltuvin keinoin.

Opiskelija tuntee muutosjohtamisen teoriat ja osaa soveltaa niitä organisaation muutostilanteissa. Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa transformatiivisen johtamisen periaatteita työyhteisön muutoksissa.

Sisältö

* Tulevaisuuden ennakointi osana strategiatyötä
* Strategisen johtamisen kokonaisuus strategian laadinnasta sen toteutukseen
* Strategisen johtamisen työkalut
* Muutosjohtamisen teoriat ja työkalut
* Transformatiivinen johtaminen muutosten tukena

Aika ja paikka

Verkkototeutus.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Sisällön jaksotus

Opintojakson ensimmäisellä kerralla käydään läpi osaamistavoitteet, toteutus, arviointi ja muut käytännön asiat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 1-5.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

16.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen kokonaisuuden ja esihenkilön roolin yrityksen strategian luomisessa ja toteuttamisessa. Hän tuntee strategisen johtamisen teoriat ja työkalut ja osaa edistää strategioiden toimeenpanoa toimintaympäristöön soveltuvin keinoin.

Opiskelija tuntee muutosjohtamisen teoriat ja osaa soveltaa niitä organisaation muutostilanteissa. Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa transformatiivisen johtamisen periaatteita työyhteisön muutoksissa.

Sisältö

* Tulevaisuuden ennakointi osana strategiatyötä
* Strategisen johtamisen kokonaisuus strategian laadinnasta sen toteutukseen
* Strategisen johtamisen työkalut
* Muutosjohtamisen teoriat ja työkalut
* Transformatiivinen johtaminen muutosten tukena

Aika ja paikka

Verkkototeutus.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Sisällön jaksotus

Opintojakson ensimmäisellä kerralla käydään läpi osaamistavoitteet, toteutus, arviointi ja muut käytännön asiat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 1-5.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 15.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 30.06.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen kokonaisuuden ja esihenkilön roolin yrityksen strategian luomisessa ja toteuttamisessa. Hän tuntee strategisen johtamisen teoriat ja työkalut ja osaa edistää strategioiden toimeenpanoa toimintaympäristöön soveltuvin keinoin.

Opiskelija tuntee muutosjohtamisen teoriat ja osaa soveltaa niitä organisaation muutostilanteissa. Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa transformatiivisen johtamisen periaatteita työyhteisön muutoksissa.

Sisältö

* Tulevaisuuden ennakointi osana strategiatyötä
* Strategisen johtamisen kokonaisuus strategian laadinnasta sen toteutukseen
* Strategisen johtamisen työkalut
* Muutosjohtamisen teoriat ja työkalut
* Transformatiivinen johtaminen muutosten tukena

Aika ja paikka

Verkkototeutus.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Sisällön jaksotus

Opintojakson ensimmäisellä kerralla käydään läpi osaamistavoitteet, toteutus, arviointi ja muut käytännön asiat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 1-5.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Michael Keaney
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L0823S6_old
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi_old

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa makro-tason näkökulmia liiketoimintaympäristön sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten tekijöiden analyysissä. Opiskelija osaa hyödyntää mikro-tason työkaluja liiketoimintaympäristön strategisessa analysoinnissa. Opiskelija tunnistaa liiketoiminnan ja poliittisen ympäristön välisen vuorovaikutuksen sekä osaa ennakoida taloudellisten ja sosiaalisten trendien vaikutuksia.

Sisältö

* Teoreettiset näkökulmat
* Poliittisen ja taloudellisen toimintaympäristön vaikutus liiketoimintaan
* Strategiset analyysityökalut
* Case-tutkimukset
* Riskien hallinta
* Taloudelliset ja sosiaaliset trendit
* Valtion rooli

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

The course gives you future competencies for your own supervisory work and allows you to solve your own leadership and management questions through systems thinking. In the course, you will also learn how you can utilize systemic leadership and coaching in your own work.

Sisältö

Changing leadership paradigm
Complexity and the need of a mindset shift
System intelligence as a future competence
Systemic leadership competencies and coaching tools
Organization constellations as a tool for dealing with complexity in modern organizations

Aika ja paikka

Mon 11.9.2023 9-12
Tue 12.9.2023 9-12
Wed 13.9.2023 9-12
Mon 18.9.2023 9-12

Oppimateriaalit

The students will write a reflective learning diary during the course based on literature, articles and workshops.

Opetusmenetelmät

The course will be implemented online in the autumn 2023. The course includes lectures, group discussions and reflective sessions. The focus is on combining systemic leadership theories to practice and learn how to use different tools in organizations. The language of the course will be English.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation in a scale of 1-5

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

13.03.2024 - 24.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kevin McIntire
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L1423S6
  Muutosjohtaminen, ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa hyödyntää johdon laskentatoimen sekä yritysrahoituksen menetelmiä organisaation päätöksenteossa ja kehittämisessä.

Sisältö

* Kustannuslaskenta
* Kannattavuusanalyysi
* Skenaarioanalyysi
* Investointipäätökset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jukka Kaisla
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L0823S6_old
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi_old

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee uuden antifragiilisuuteen perustuvan ennakoinnin periaatteet ja kykenee suunnittelemaan organisaation toimintaa siten, että aito epävarmuus parantaa organisaation selviytymiskykyä.

Sisältö

* Tiedon luonne
* Todennäköisyyksien paradoksi
* Ison ja pienen maailman ero
* Mallien käyttö
* Aito epävarmuus
* Antifragiilisuus
* Analysointi- ja ennakointityökalut

Aika ja paikka

Online

Opetusmenetelmät

OnePage-menetelmä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen opiskelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jukka Kaisla
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L1423S6
  Muutosjohtaminen, ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee toimintatutkimuksen menetelmälliset periaatteet ja kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen valitsemassaan organisaatiossa.

Sisältö

* Toimintatutkimus
* Tietoperustat toimintatutkimuksessa
* Kokeilujen suunnittelu, toteuttaminen, mittaaminen ja arviointi
* Muutoksen mittaaminen
* Toimintatutkimuksen työvälineet
* Toimintatutkimuksen raportointi organisaatiossa

Oppimateriaalit

Kaisla, Jukka (2023) Yamk-opinnäytetyö toimintatutkimuksena omassa organisaatiossa (ladattavissa kotisivulta: https://jukkakaisla.fi

Opetusmenetelmät

Kurssilla opitaan toimintatutkimuksen periaatteet ja kuinka niitä sovelletaan opinnäytetyössä. Kurssilla tuotetaan nykytila-analyysi opiskelijan valitsemaan kehittämiskohteeseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

16.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 14.06.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Eija Westerberg
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Tavoitteet

Opiskelija tietää työoikeuden oikeuslähteet ja osaa hyödyntää niitä työyhteisössään. Hän hallitsee työoikeuden keskeiset säännökset ja osaa soveltaa niitä työyhteisössään. Lisäksi opiskelija osaa esittää oikeudellista tietoa johdonmukaisella tavalla.
Opiskelija osaa toimia esihenkilön roolissa ratkaisukeskeisesti sekä ammattimaisesti.

Sisältö

* Työsuhde
* Erilaiset työsopimukset
* Työnantajan ja työntekijän velvoitteet
* Työsuojelu ja työriitojen sovittelu
* Tietosuoja
* Yhteistoiminta
* Työsuhteen päättäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

16.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Anne-Mari Raivio
 • Raisa Varsta
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • Liiketalous_CampusOnline
  CampusOnline Liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tietää, mitä työssä oppiminen on ja miten sitä voidaan toteuttaa ja kehittää
• ymmärtää, miten työssä oppimista voidaan hyödyntää osana osaamisen johtamisen kokonaisuutta
• kykenee tuottamaan työssä oppimisen suunnitelman, joka tukee organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista
• tunnistaa itselleen sopivimmat työssä oppimisen menetelmät ja osaa ohjata myös muiden työssä oppimista
• osaa arvioida työssä opittua sekä ohjata myös muita arvioimaan omaa oppimistaan.

Sisältö

• Oppimisen ja työssä oppimisen viitekehyksiä
• Työssä oppiminen osana organisaation strategiaa ja osaamisen johtamista
• Oppimismuotoilu
• Itse- ja yhteisöohjautuvuus
• Työssä oppimisen suunnittelu
• Osaamisen reflektointi ja arviointi

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Verkkoluennot toteutetaan Zoom-alustalla. Verkkoluentojen välissä Moodlessa työstetään itsenäisesti moduulin oppimistehtäviä.

Kurssi toteutetaan 18.9.-8.12.2023

Luentojen alustava aikataulu:
ke 27.9.2023 klo 17.00-19.00
ke 11.10. 2023 klo 17.00-19.00
ke 25.10.2023 klo 17.00-19.00
ke 8.11.2023 klo 17.00-19.00

Lopputehtävän palautus 8.12.2023 mennessä.

Oppimateriaalit

Suositeltava kirjallisuus:

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät verkossa
Aktivoivat ja vuorovaikutteiset verkkoluennot
Ryhmätyöskentely ja -keskustelut verkossa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjattu verkkotyöskentely 25h
Itsenäinen opiskelu ja harjoitustyöt 110h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson keskeiset sisällöt. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Lisätiedot

100% verkko-opinto Moodlessa

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 31.10.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.11.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Anne-Mari Raivio
 • Raisa Varsta
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tietää, mitä työssä oppiminen on ja miten sitä voidaan toteuttaa ja kehittää
• ymmärtää, miten työssä oppimista voidaan hyödyntää osana osaamisen johtamisen kokonaisuutta
• kykenee tuottamaan työssä oppimisen suunnitelman, joka tukee organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista
• tunnistaa itselleen sopivimmat työssä oppimisen menetelmät ja osaa ohjata myös muiden työssä oppimista
• osaa arvioida työssä opittua sekä ohjata myös muita arvioimaan omaa oppimistaan.

Sisältö

• Oppimisen ja työssä oppimisen viitekehyksiä
• Työssä oppiminen osana organisaation strategiaa ja osaamisen johtamista
• Oppimismuotoilu
• Itse- ja yhteisöohjautuvuus
• Työssä oppimisen suunnittelu
• Osaamisen reflektointi ja arviointi

Aika ja paikka

Opintojaksoon voi ilmoittautua lokakuuhun 2024 saakka. Opintojakson tehtävään on kevätlukukaudella seuraavat palautuspäivät (ja tehtävät arvioidaan kolmen viikon sisällä alla mainitusta palautuspäivästä):
31.3. ja 31.5.
Syyslukukauden palautuspäivät ovat (ja tehtävät arvioidaan kolmen viikon sisällä alla mainitusta palautuspäivästä):
30.9. ja 30.11.
Suunnittelethan palautukset niin, että saat arvioinnin ajoissa omaan tavoiteaikatauluusi nähden!

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali löytyy Moodlesta. Materiaalia on varsin suuri määrä ja siihen perehtyminen vaatii aikaa. Huolellinen perehtyminen näkyy meille opettajille erityisesti lopputehtävän laadussa :)

Jos haluat virittäytyä mukavasti oppimisen mielentilaan, niin kuuntele psykologi Ilona Rauhalan podcast minäpystyvyydestä:

https://www.youtube.com/watch?v=r2-Tdwm4mSc (kopioi teksti selaimeen)

Vieraana filosofian tohtori ja psykoterapeutti Annamari Heikkilä, joka on väitellyt opiskelijoiden minäpystyvyydestä. Nappaa samalla opit omaan opiskeluun!

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itseopiskeluna ja oman aikatalun mukaisesti Moodlessa. Tarkistathan lopputehtävän palautuspäivät ja suunnittelet oman opiskelusi niin, että ehdit saada arvioinnin lopputehtävästä ajoissa.

Opintojaksoon sisältyy paljon luettavaa, kuunneltavaa ja katsottavaa materiaalia sekä opiskelijan reflektiotehtäviä yhteisissä verkkokeskusteluissa. Lisäksi opintojaksolla tuotetaan yksi haastavampi harjoitustehtävä, joka tehdään yksilötyönä.

HUOM! Löydät kirjautumisohjeet Moodleen Metropolian Oma-intranetistä, etusivulta löytyvältä opintojakson toteutukselta 15.1.2024 alkaen. Löydät intranetin oma.metropolia.fi -osoitteesta. Tätä ennen sinun on kuitenkin aktivoitava Metropolian käyttäjätunnukset.

Käyttäjätunnuksen aktivointi

Jotta voit osallistua opintojaksolle, on sinulle luotu käyttäjätunnus Metropoliaan. Ennen opintojakson aloitusta sinun tulee aktivoida käyttäjätunnus, hyväksyä käyttösäännöt ja luoda salasana. Ohjeet käyttäjätunnuksen aktivointiin verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla löytyvät täältä - luethan ne huolellisesti: Aktivointi ja salasanan vaihto pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla - Tietohallinto - Metropolia Confluence

Käyttäjätunnukseen liittyvissä aktivointiongelmissa ota yhteyttä Metropolian Helpdeskiin. Ilmoitathan myös mahdollisen virhekoodin.
• helpdesk@metropolia.fi
• puh. 09 7424 6777 (arkisin klo 8-16)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään harjoitustehtäviä omaan työ- tai vaikkapa harrastusympäristöön.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole uusimismahdollisuutta, jos se on suoritettu hyväksytysti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kuormitus on seuraava:
Metropolian Moodleen ja opiskeluympäristöön tutustuminen 4 h
Opintojakson materiaaleihin tutustuminen ja itseopiskelu 85 h
Reflektiotehtävät ja verkkokeskustelut 5 h
Muut osatehtävät 5 h
Lopputehtävä 30 h (tiedonkeruu, analyysi, raportointi)
Opintojaksopalaute 1 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson keskeiset sisällöt. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Lisätiedot

100% verkko-opinto Moodlessa

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 14.06.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Anne-Mari Raivio
 • Raisa Varsta
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • L1423S6
  Muutosjohtaminen, ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää dialogisen ja valmentavan johtamisen periaatteet ja osaa analysoida ja kehittää omaa toimintaansa niiden pohjalta. Opiskelija kykenee johtamaan valmentavalla otteella moninaisuutta työyhteisössään. Opiskelija osaa kehittää omaa ja muiden työhyvinvointia. Opiskelija osaa analysoida muutosten vaikutuksia työyhteisöön sekä yksilöihin ja kykenee toimimaan proaktiivisesti työyhteisön ja yksilöiden toimijuuden tunteen vahvistamiseksi.

Sisältö

* Dialoginen johtaminen
* Valmentava esihenkilötyö
* Psykologinen turvallisuus
* Työyhteisön moninaisuus
* Työhyvinvointi
* Työuran johtaminen
* Toimijuus

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan lukuvuoden 23-24 aikana erillisen suunnitelman mukaisesti sekä Myyrmäen kampuksella, mahdollisissa partnerikohteissa että verkossa.

Oppimateriaalit

Kurssin ennakkomateriaalina on Carol Dweckin kirja Mindset, menestymisen psykologia. Mikä tahansa painos käy.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla hyödynnetään monimuotoista opiskelua lähitapaamisten ja etäkohtaamisten muodossa.
Opiskelija tuottaa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman ja toteuttaa sen opintojakson aikana.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia työelämäyhteistyöhön ja verkostoitumiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkomateriaaliin perehtyminen 15 tuntia
Muhun materiaaliin perehtyminen 50 tuntia
Työpajat ja ryhmäkohtaamiset 30 tuntia
Oman kehittymissuunnitelman toteuttaminen 45 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso starttaa 25.8. tapaamisella Myyrmäen kampuksella.
28.8. klo 17-20 Aloitusseminaari
to 21.9. klo 17-20 Zoom
to 26.10. klo 17-20 Zoom
ma 4.12. klo 17-20 Zoom
Kevään aikatalut selviävät marraskuun loppuun mennessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

16.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 14.06.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Anne-Mari Raivio
 • Raisa Varsta
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää dialogisen ja valmentavan johtamisen periaatteet ja osaa analysoida ja kehittää omaa toimintaansa niiden pohjalta. Opiskelija kykenee johtamaan valmentavalla otteella moninaisuutta työyhteisössään. Opiskelija osaa kehittää omaa ja muiden työhyvinvointia. Opiskelija osaa analysoida muutosten vaikutuksia työyhteisöön sekä yksilöihin ja kykenee toimimaan proaktiivisesti työyhteisön ja yksilöiden toimijuuden tunteen vahvistamiseksi.

Sisältö

* Dialoginen johtaminen
* Valmentava esihenkilötyö
* Psykologinen turvallisuus
* Työyhteisön moninaisuus
* Työhyvinvointi
* Työuran johtaminen
* Toimijuus

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan lukuvuoden 23-24 aikana erillisen suunnitelman mukaisesti sekä Myllypuron kampuksella, mahdollisissa partnerikohteissa että verkossa.

Oppimateriaalit

Kurssin ennakkomateriaalina on Carol Dweckin kirja Mindset, Menestymisen psykologia. Mikä tahansa painos käy.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla hyödynnetään monimuotoista opiskelua lähitapaamisten ja etäkohtaamisten muodossa.
Opiskelija tuottaa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman ja toteuttaa sen opintojakson aikana.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia työelämäyhteistyöhön ja verkostoitumiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkomateriaaliin perehtyminen 15 tuntia
Muhun materiaaliin perehtyminen 50 tuntia
Työpajat ja ryhmäkohtaamiset 30 tuntia
Oman kehittymissuunnitelman toteuttaminen 45 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintjakso starttaa la 16.9. 9-15, Myllypuron kampuksella aloitusseminaarilla. Lisäksi syksyllä on verkkotapaamiset:
ke 4.10. klo 17-20, Zoom
ma 11.12. klo 17-20, Zoom

Syksylle osuu myös pienryhmä ja yksilötapaamisia.

Kevään aikataulut vahvistuvat marraskuun loppuun mennessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 15.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Anne-Mari Raivio
 • Raisa Varsta
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää dialogisen ja valmentavan johtamisen periaatteet ja osaa analysoida ja kehittää omaa toimintaansa niiden pohjalta. Opiskelija kykenee johtamaan valmentavalla otteella moninaisuutta työyhteisössään. Opiskelija osaa kehittää omaa ja muiden työhyvinvointia. Opiskelija osaa analysoida muutosten vaikutuksia työyhteisöön sekä yksilöihin ja kykenee toimimaan proaktiivisesti työyhteisön ja yksilöiden toimijuuden tunteen vahvistamiseksi.

Sisältö

* Dialoginen johtaminen
* Valmentava esihenkilötyö
* Psykologinen turvallisuus
* Työyhteisön moninaisuus
* Työhyvinvointi
* Työuran johtaminen
* Toimijuus

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan lukuvuoden 2024 aikana erillisen suunnitelman mukaisesti.

Oppimateriaalit

Kurssin ennakkomateriaalina on Carol Dweckin kirja Mindset, Menestymisen psykologia. Mikä tahansa painos ja kieliversio käy.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla hyödynnetään monimuotoista opiskelua lähitapaamisten ja etäkohtaamisten muodossa.
Opiskelija tuottaa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman ja toteuttaa sen opintojakson aikana.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia työelämäyhteistyöhön ja verkostoitumiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkomateriaaliin perehtyminen 15 tuntia
Muhun materiaaliin perehtyminen 50 tuntia
Työpajat ja ryhmäkohtaamiset 30 tuntia
Oman kehittymissuunnitelman toteuttaminen 45 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Huom! Jatkuu myös syksyllä 2024.

Aloitus Muutosvalmentaja korkeakouludiplomin aloitusseminaarin yhteydessä 3.2. klo 10-16
Kevään verkkotapaamiset: ti 5.3.2024 klo 17-20, ti 7.5.2024 klo 17-20
Tulevaisuudenkestävä bisnes -konferenssiin osallistuminen huhtikuussa 2024

Keväälle osuu myös pienryhmä ja yksilötapaamisia.

Kevään aikataulut vahvistuvat huhtikuun loppuun mennessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

13.02.2023 - 16.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • MEN Liiketalous ope
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija ymmärtää yrityksen yhteiskuntavastuun (CSR) lähtökohdat, yhteiskuntavastuuohjelmien kriittiset kohdat ja sen toteuttamisen kannalta tärkeät kysymykset. Hän osaa laatia strategisen viestintäsuunnitelman yhteiskuntavastuuohjelman käynnistämiseksi sekä seurata käynnissä olevan ohjelman toteutumista.

Sisältö

- CSR:n tausta ja ydinkysymykset;
- CSR ja kestävä kehitys;
- CSR ja innovaatiot;
- CSR eri kulttuurikonteksteissa;
- strategiset partneruudet CSR:n näkökulmasta
- case-esimerkkejä yksityiseltä ja julkiselta/kolmannelta sektorilta

Aika ja paikka

PLEASE kindly note! The course workspace will be opened by 25.06.2023 (well in advance before the course starts). The students can start working on their assignments immediately and finish the course on the last day of the classes.

Course schedule (5 meetings online):

14th August, Mon, 16-19 pm
15th August, Tue, 16-19 pm
16th August, Wed, 16-19 pm
21st August, Mon, 16-19 pm (must attend; peer review of assignment presentations)
22nd August, 16-19 pm, Q&A.

Zoom link for all sessions is this: https://metropolia.zoom.us/j/4891765119 , Meeting ID: 489 176 5119

Oppimateriaalit

Recommended readings:

CSR has attracted a lot of attention and there are multiple publications on this topic. For this course, we can recommend to read these 2 recent online e-books that should give a good overall view of the CSR:

1) RECOMMENDED: Olkkonen, Laura and Quarshie, Anne (2019). "Corporate Social Responsibility in Finland: Origins, Characteristics, and Trends". Springer International Publishing 2019. - This is a good, very modern, easy-reading book, available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

2) RECOMMENDED: Haynes, K., Murray, A., Dillard, J. (2012). "Corporate Social Responsibility: A Research Handbook". Routledge 2012. - This a time-proven, deep-diving book that provides a classic view of CSR and its main debate topics. For advanced readers. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

3) additionally, you can consult "Dictionary of Corporate Social Responsibility: CSR, Sustainability, Ethics and Governance", Eds. S.O.Idowu, N.Capaldi, M.S.Fifka, L.Zu, R.Schmidpeter. Springer International Publishing 2017. - Use this e-book if you need a quick access to a definition in CSR. It has an excellent collection of definitions and key concepts in CSR. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

4) additionally, the course also has a collection of ARTICLES in "Documents".

Opetusmenetelmät

The course is aimed at the Master´s students who already have work experience and have probably come across CSR activities in their work life, or have initial understanding of this area and its application, as well as have opinions about societal, sustainability, environmental and other challenges that business could or should be responsible for.

Learning outcomes:

The student understands contemporary debates about corporate social responsibility. The student recognizes different levels of CSR, ranging from occasional to strategic, and can also recognize business opportunities in CSR; and is able to come up, argue for, and plan for own innovative CSR activity on the selected level.

The course pulls together the skills related to creative & innovative solution building including problem solving, systems thinking, design thinking together with CSR knowledge and business knowledge.

Teaching methods include: online sessions, interactive discussions, case presentations, reading, and doing individual assignments.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The course will rely on the industry-university cooperation (as planned in October 2022).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The course includes 2 assignment presentations:
Assignment 1 - due date is 20th August, 23.59 pm
Assignment 2 - due date is 10th September, 23.59 pm.

The assignment instructions will be available by 25.06.2023. Any earlier submissions are very welcome!

The course grade is comprised of:
40% for Assignment A + 40% for Assignment B + 20% for class discussion and participation in class activities (including the peer review of presentations on 21st August, Monday at 15-18 pm).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Please inform the course instructor in advance if you are not able to attend online meetings. Some of the materials will be video-recorded, so an alternative implementation method is without attendance (or with a reduced attendance), but with an additional task.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course workload is 5 ECTS, which is appx. 130h of work (online meetings, readings, assignments and self-study).

Sisällön jaksotus

Course contents:

- Key concepts in CSR
- Latest approaches to CSR
- Strategic CSR
- Social challenges and responsible business: cases.

Lisätietoja opiskelijoille

The course is held in English.

Course instructor

Zinaida Grabovskaia, PhL, Senior lecturer
Head of Master’s Programme in Business Informatics
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Room 250, Leiritie 1, 01600 Vantaa, Finland
tel. +358 40 198 4008
Email: zinaida.grabovskaia@metropolia.fi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is assessed on the 0 (failed) – 5 (excellent) grading scale.

Approved / Failed

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Satisfactory

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Good

Good overall performance: can apply and articulate concepts and information well both verbally and in writing, certain areas of individual or team output require further attention; shows appropriate level of interest and motivation in individual and team activities. Good presentation delivery and analysis.

Excellent

Excellent performance in all elements of the course: shows interest and motivation in individual and team activities and assignments, fully applies and clearly articulates concepts and information both verbally and in writing. The student is able to support his/her argument with references to the recommended reading and lecture content. Excellent presentation, delivery and analysis.

Lisätiedot

Opintojakson opetuskieli on englanti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (kiitettävä).