Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija (ylempi AMK)
Tunnus
(S3023S6)
Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

09.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
Opettaja
 • Aino Vuorijärvi
 • Terhi Lehtonen
Vastuuhenkilö

Terhi Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • S3023S6
  Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija
- perustelee ja jäsentää palliatiivista hoitoa ihmislähtöisen käsitteen kautta
- kehittää palliatiivista hoitoa hyödyntämällä potilaan, hänen läheistensä, kulttuurin, taiteen ja yhteisön näkökulmia
- kehittää potilaan voimavarojen tukemista huomioiden palliatiivisen hoidon viitekehyksen
- tunnistaa monikulttuuristen yhteisöjen toiminnan ihmislähtöisessä palliatiivisessa hoidossa
- soveltaa ihmislähtöisen hoidon lähtökohtia palliatiivisen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa arvioiden potilaan yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä
- laajentaa palliatiivisessa hoidon yhteiskunnallista ymmärrystä kansallisessa ja globalisoituvassa kontekstissa
- edistää yhdenvertaisuuden-, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden- ja osallistamisenperiaatteiden toteutumista palliatiivisessa hoidossa ja palveluissa

Sisältö

- ihmis- ja yhteisölähtöisen hoidon määritelmä
- ihmislähtöisyys palliatiivisessa hoidossa
- ihmisten ja yhteisöjen voimavarojen ja osallisuuden tukeminen
- potilaan ja hänen läheisensä kohtaaminen ja ohjaaminen tukeminen palliatiivisessa hoidossa
- yhteisöjen ja yhteiskunnan merkitys (kolmas sektori ja vapaaehtoistoiminta, uskonnolliset yhteisöt, kansalaisten tietämys ja ymmärrys olemassa olevista palveluista, yhteisön sosiaalinen pääoma ja avoimuus)
- kuolema mediassa
- kuoleman kulttuuri
- taide palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa

Aika ja paikka

Opintojakso esitellään 9.1.2024 kts lukujärjestys kevään opintojaksojen esittelytilaisuudessa

Opintojaksoa toteutetaan aikavälillä 11.3-12.5.2024
Oppimisalusta: DevMoodle, Kamit, https://devmoodle.kamit.fi/
Kirjautuminen hakatunnuksilla

Opintojakson kurssiavain ilmoitetaan noin viikkoa ennen opintojakson aloitusta. Opintojakso avautuu devmoodlessa 11.3.2024

Oppimateriaalit

Alan ajankohtainen kirjallisuus, joka on näkyvillä devmoodlessa opintojakson avautuessa

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot jossa toteutetaan erilaisia työskentelymenetelmiä
- Tehtävät
- Verkkokeskustelu
- Ryhmätyöt
- Itsenäinen työskentely

Opintojakso opiskelualusta DevMoodlessa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintoihin ei kuulu erillistä tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 127 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu neljästä teemasta ja näihin liittyvistä tehtävistä:
1. Ihmislähtöisyys
2. voimavaroja tukeva potilaohjaus
3. kultuurinen näkökulma palliatiivisessa hoidossa
4. kuoleman kuvat mediassa

Opintojakso on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa omaan tahtiin opintojakson toteutusaikana. Opinnot tehdään verkko-oppimisympäristössä lukuunottamatta starttipäivää 9.1.2024. Huomioiden ryhmätyötehtävät joka vaatii ryhmän kanssa aikataulutusta. Suositeltavaa on edetä tarjotussa järjestyksessä kts sisällön jaksotus. Huolehdithan itse aikataulutuksesi ja tehtävä palautukset ajoissa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojaksonsisällön. Hänellä on erinomainen, tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Opiskelija ei saavuta osaamistavoitteita T1

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on tehtäviä jotka arvioidaan hylätty-hyväksytty arvioinnilla ja tehtäviä jotka arvioidaan numeraalisesti 0-5

Numeraalisesti arvioiduista tehtävistä koostuu opintojakson kokonaisarvosana. Kaikki tehtävät tulee olla tehtynä jotta kokonaisarvioinnin voi saavuttaa
Ilman pätevää syytä myöhässä tulleet tehtävät voivat vaikuttaa kokonaisarviointiin alentavasti

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita

Hyvä (3-4)
Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Kiitettävä (5)
Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojaksonsisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
Opettaja
 • Terhi Lehtonen
Vastuuhenkilö

Terhi Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • S3023S6
  Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija
- soveltaa vaativan tason tietojaan palliatiivisessa hoitotyössä ja saattohoidossa hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioimisessa
- työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti laajavastuisena palliatiivisen hoitotyön asiantuntijasairaanhoitajana omalla asiantuntijuusalueellaan välittömässä hoitotyössä
- tunnistaa palliatiivisessa tai saattohoidossa olevan potilaan palvelukokonaisuuden sekä hallitsee palvelunohjauksen potilaan ja hänen läheistensä hoidon tarpeisiin vastaamiseksi.
- konsultoi moniammatillisen tiimin jäseniä ja/tai toimii konsultoivana asiantuntijana ammattilaisille ja muille potilaan hoitoon osallistuville
- toimii palliatiivisen hoitotyön koordinoijana ja kouluttajana oman alueensa ammattilaisille

Sisältö

- palliatiivisessa tai saattohoidossa hoidettavat potilasryhmät ja heidän erityistarpeensa
- oireenmukainen hoito, hoidon seuranta ja vaikuttavuus ja hoidon suunnittelun päivittäminen (yleisempien ja erityisosaamista vaativien oireiden hoito kuten kivun hoito, invasiiviset erityistekniikat, hätätilanteet)
- palliatiivisen hoidon ja hoitotyön suunnitelmallinen toteutus (lääkkeelliset ja lääkkeettömät hoidot)
- saattohoidon suunnitelmallinen toteutus
- farmakologia ja soveltava farmakologia palliatiivisessa hoidossa
- konsultoiva ja koordinoiva sairaanhoitaja palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojaksonsisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osoittaa hallitsevansa suunnitelmallisen työskentelytavan palliatiivisessa hoidossa sekä keskeisen tietoperustan oirehoidosta. Hän osaa arvioida ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa potilaan hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä hoidon koordinoinnissa. Opiskelija osaa kuvata laajavastuisen asiantuntijalta edellytettävän osaamisen ja erilaiset tehtävänkuvat kuten konsultointi ja kouluttaminen palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa.

Hylätty (0):
Opiskelija ei saavuta opintojakson tehtävissä osaamistavoitteita hyväksytyllä tasolla

Esitietovaatimukset

Hoitotyön tutkinto

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 10.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
Opettaja
 • Terhi Lehtonen
Vastuuhenkilö

Terhi Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • S3023S6
  Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija
- arvioi, kehittää ja johtaa ihmislähtöistä, tasavertaiseen kumppanuuteen perustuvaa palliatiivista hoitoa vaativissa vuorovaikutustilanteissa
- varmistaa potilaan ja läheisten oikeuden saada kulttuuritaustansa, vakaumuksensa ja hoitotahtonsa mukaista hoitoa omalla kielellään ja kommunikaatiomenetelmällään
- arvioi ja analysoi potilaan ja hänen läheistensä kommunikoinnin erityistarpeita sekä kehittää niihin ihmislähtöisiä ratkaisuja yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa
- tukee ja kannustaa ammattilaisia taiteen ja kulttuurin hyödyntämisessä eksistentiaalisen kriisin käsittelyssä ja oireiden lievittämisessä
- konsultoi ja toimii konsultoitavana asiantuntijana potilaan ja hänen läheistensä eksistentiaaliseen kärsimykseen ja toivoon liittyvissä erityiskysymyksissä kielelliset ja kulttuuriset lähtökohdat huomioiden
- arvioi, soveltaa ja kehittää eksistentiaaliseen kärsimykseen ja vuorovaikutustilanteisiin liittyviä interventioita moniammatillisissa kansallisissa verkostoissa

Sisältö

- erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ja heitä edustavat yhteisöt, järjestöt ja verkostot (esim.kolmas sektori, katsomukselliset yhteisöt, vapaaehtoiset, erityistyöntekijät/-asiantuntijat)
- eksistentiaalinen kärsimys, toivo ja suru elämänkaaren eri vaiheissa (moniammatilliset verkostot ja taidelähtöiset?auttamismenetelmät)?
- dialoginen ja kumppanuuteen perustuva vuorovaikutus sekä puheeksi ottamista ja vuorovaikutusta tukevat menetelmät (partnership relationship)
- kommunikointi ja sen mahdollistaminen: kommunikoinnin muutokset puhutussa tai viitotussa kielessä, puhetta tukevan tai korvaavan kommunikointimenetelmän tai kommunikoinnin apuvälineen käytön muutokset ja tarpeet, kommunikaatio-ohjaus
- tulkin käyttö ja kommunikointi toista kieltä puhuvan potilaan ja hänen läheistensä kanssa
- hoitotahdon ja itsemääräämisoikeuden erityiskysymykset elämän loppuvaiheessa

Aika ja paikka

Ilmoittautuminen: Opiskelija ilmoittautuu oman oppilaitoksen opintojakson lisäksi opettavaan amk:hon

Ilmoittautuminen Savonia:

Ilmoittautuminen opintojaksolle avoinna: 1.12.23-15.1.24 (mielellään ennen aloitusta 9.1.24, koska aloituswebinaarissa jaetaan ryhmät ja aiheet)
Ilmoittautumislinkki: https://savonia.ilmoittaudu.fi/lobby/registration/foreign?lang=fi&courses=591

Toteutus: 9.1.2024 - 10.3.2024

Oppimateriaalit

Suomeksi
Watson, Jean Human caring science : a theory of nursing. Jones & Bartlett Learning cop. 2012. 2. Ed

Karvinen, I. Kylmä J. Ojanen E. Pentikäinen J. Vaskilampi T. 2012. Henki ja toivo hoitotyössä. E-kirja.

Klaava Media. Martínez ym. 2017. Dignity therapy’, a promising intervention in palliative care: A comprehensive systematic literature review. Palliat Med. 31(6): 492–509.

Chahda L. Mathisen Bernice A. Carey L B. 2017. The role of speech-language pathologists in adult palliative care. International Journal of Speech-Language Pathology 19: 58–68

Sairaala-haptiisit: http://www.kuurosokeat.fi/sosiaalishaptinen/sairaala-haptiisit.php www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo

Lisäksi ajankohtainen tutkimus. Opintojakson toteuttajan muu mainitsema kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Käänteisen oppimisen menetelmä.
Info sekä kaksi lähiopetuskertaa. Lähiopetus toteutetaan verkkowebinaareissa (Järjestäjä Savonia amk)

Aloituswebinaari 9.1.2024 klo 9.00–12.00 zoom (yhteinen aloitus Metropolian kanssa kevään 24 opinnoista)

KAKSI WEBINAARIA:

Webinaari 30.1.24 klo 9–16 zoom
Webinaari 21.2.24 klo 9–16 zoom

Huomioitavaa, opiskelija on velvoitettu läsnäoloon infossa ja webinaareissa. Osallistuminen edellyttää etätyökalujen hallintaa, kuva- sekä ääniyhteyttä.

Devmoodlen avain ilmoitetaan opintojakson alussa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Järjestävä oppilaitos käy opintojakson sisällön läpi aloituswebinaarissa

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Sisällön jaksotus

Järjestävän oppilaitoksen ohjeistuksen mukaisesti
Pakollinen infotilaisuus jossa käydään opintojakson suoritukseen liittyviä asioita läpi

Pakolliset Webinaarit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojaksonsisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Ei saavuta tyydyttävä T 1 tasoa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu:
Infoon ja webinaareihin 1 ja 2 osallistuminen sekä niihin liittyvien ryhmätöiden hyväksytty suorittaminen.

Opintojakson arvosana (hyl-5) perustuu opintojakson teemat kokoavaan yksilöesseeseen, jonka arviointikriteerit ovat seuraavat:


Kiitettävä (5)
Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamista ja sen kehittämistarpeita on pohdittu kiitettävästi, perustellusti ja omaperäisesti.

Essee osoittaa kykyä käyttää aihepiirin erityisosaamista vaativia käsitteitä luovasti ja kriittisesti omaan osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa.

Esseessä sovelletaan monipuolisesti ja syvällisesti moninaiseen vuorovaikutuksen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Hyvä (3-4)
Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden pohdinta on selkeää ja perusteltua.

Essee osoittaa kykyä käyttää monipuolisesti aihepiirin käsitteitä oman osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa.

Esseessä hyödynnetään monipuolisesti moninaisen vuorovaikutukseen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.


Tyydyttävä (1-2)
Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus on hyvää, mutta pohtiminen jää vajaaksi.

Esseessä käytetään aihepiirin käsitteitä ja kuvataan omaa osaamista ja sen kehittämistarpeita, mutta käsitteiden käytössä on osin epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä.

Moninaisen vuorovaikutuksen arvoperusta ja ammattietiikka sekä hyviin käytänteisiin perustuva tieto ovat havaittavissa esseestä. ?


Hylätty (0)
Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus jää ohueksi.

Esseessä on mainintoja aihepiirin käsitteistä, mutta käsitteiden käytössä on epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä.

Ennakkotehtävissä käytettyä ja/tai tiedonhaun avulla saatua materiaali ei ole hyödynnetty esseessä. Yleiset ammattieettiset periaatteet eivät juurikaan ole havaittavissa esseestä.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

15.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kirsi Halme
 • Tiia Saastamoinen
Vastuuhenkilö

Tiia Saastamoinen

Opiskelijaryhmät
 • S3023S6
  Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija
 • S2223S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1823S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2623S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk
 • S2823S6
  Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija osaa kriittisesti arvioida oman alan hoito-, tutkimus- ja palvelukäytäntöjä ja perustella niiden näyttöön perustuvaa kehittämistä ja ennakoida asiakkaan/potilaan terveys- ja palvelutarpeita, terveys- ja sosiaalialan kehittämiskohteita sekä asiakaslähtöisten palveluiden ja henkilöstön osaamisen muutostarpeita. Opiskelija sisäistää tiedolla johtamisen merkityksen ja hyödyntämisen eri tarpeissa ja tilanteissa. Opiskelija osaa systemaattisesti hakea, hyödyntää sekä arvioida tiivistettyä tutkimustietoa ja kriittisesti pohtia sen merkitystä yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja päätöksenteossa sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelija omaksuu näyttöön perustuvan toiminnan toimintansa lähtökohdaksi asiakkaan/potilaan tutkimuksiin, hoitoon ja palveluihin liittyvissä tilanteissa. Opiskelija omaksuu esimiehen vastuullisen roolin näyttöön perustuvan toiminnan johtamisessa.

Sisältö

- tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
- näyttöön perustuvan terveydenhuollon malli
- näyttöön perustuvan toiminnan käsitteet ja prosessit sosiaali- ja terveysalalla
- systemaattinen tiedonhaku ja - käsittely näyttöön perustuvassa toiminnassa
- keskeiset kansalliset ja kansainväliset tietolähteet ja suositukset
- tiivistetyn tiedon kriittinen hyödyntäminen ammatillisessa päätöksenteossa
- näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023, periodit 1-2.

Oppimateriaalit

1) Holopainen, A. ym. (2018). Näyttöön perustuva toiminta: Tarpeesta tuloksiin. Hotus.
2) Toteutuuko näyttöön perustuva toiminta Suomessa? Raportti nykytilasta hoitotyön
edustajien kuvaamana. (2018). Hotus ja Sairaanhoitajat.
3) Näyttöön perustuva toiminta. Hotus.
4) JBI (Joanna Briggs Institute).
5) Sitra (2014). Sosiaali- ja terveyspalvelujen tietojohtamisen käsikirja.
6) Hämäläinen, T. (2020). Tiedolla johtaminen hoitotyössä - osastonhoitajien arviointeja. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto.
Muu opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset luennot (etänä)
Verkko-oppimisalustan tehtävät (keskustelut)
Itsenäinen työskentely
Itsenäinen tehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valiinnaisista suoritustavoista sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on opiskelijan työnä 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksopalaute: Toteutuksesta kerätään opintojaksopalautetta, mikä on tärkeä osa opetuksen ja toiminnan kehittämistyötä. Palautetta antamalla sinulla on mahdollisuus vaikuttaa opintojaksojen sisältöön sekä opetuksen kehittämiseen. Palautteen avulla opettaja pystyy kehittämään omia toteutuksiaan ja opetusmenetelmiään myös muilla opintojaksoillaan. Rakentavan palautteen antaminen kehittää myös omia työelämätaitojasi. Opintojaksopalaute annetaan nimettömänä, eikä palautteen antajaa voida tunnistaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

EQF 7 -kriteerit

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)

Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen (esimerkiksi muu asianmukainen koulutus ja kliinisten hoitosuositusten laatimistyöryhmässä työskentely).

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.01.2024

Ajoitus

14.08.2023 - 17.05.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Riitta Vilkko
 • Kirsi Halme
 • Pirjo Vesa
 • Pihla Markkanen
 • Kätilötyön johtaminen YAMK
 • YAMK Ensihoidon johtaminen Virtuaali
 • YAMK Terveyden edistäminen Virtuaali
 • Maija-Riitta Jouhki
 • Iira Lankinen
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Pirjo Koski
 • Jaana Seitovirta
 • Jukka Kesänen
 • Sari Haapio
Vastuuhenkilö

Iira Lankinen

Opiskelijaryhmät
 • S3023S6
  Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija
 • S2223S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1823S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1923S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2623S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk
 • S2823S6
  Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella ja suunnitella opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja.

Sisältö

Opinnäytetyön aiheen valinta, ideointi- ja suunnittelu

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan seminaarit, ks. työpajatarjonta Moodlesta
Opinnäytetyön ohjaaja ilmoittaa seminaarien toteutusmuodon
Työpajatarjonta esitellään Moodlessa: YAMK-opinnäytetyöprosessi
Tutkimussuunnitelma-työpaja pakollinen!

Oppimateriaalit

Asianmukainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus
Alan ajantasainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itseopiskelu
Ryhmäohjaus kuten seminaarit, työpajat
Yksilöohjaus
Opponointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään sovituin osin työelämäohjaajan ohjauksessa. Ohjauksen ja arvioinnin päävastuu on ohjaavalla opettajalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Hyväksytty suoritus edellyttää kansainvälistä lähdekirjallisuutta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Suositellaan jakson suorittamista toisen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ensisijainen ohjausmuoto on ryhmäohjaus (mm. seminaarit ja työpajat), jonka lisäksi voidaan sopia yksilöohjauksista.

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle. Tästä sovitaan tarkemmin oman ont-ohjaajan kanssa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toisten opiskelijoiden työt ovat luottamuksellisia!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön suunnitelmaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle.

Katso opinnäytetyön arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 10.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
Opettaja
 • Terhi Lehtonen
Vastuuhenkilö

Terhi Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • S3023S6
  Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija
- analysoi ja vertailee kansainvälisiä ja kansallisia palliatiivisen hoidon asiantuntijatehtävien osaamista uudistuvissa toimintaympäristöissä
- reflektoi oman asiantuntijuuteensa ja kliinisen osaamisensa vahvuuksia ja kehittymisen tarpeita laatii henkilökohtaisen palliatiivisen hoidon osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymissuunnitelman yhdessä oman amk:n tutoropettajansa kanssa
- arvioi näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkitystä omaan ja työyhteisön osaamiseen ja kehittämiseen
-.on sitoutunut asiantuntijuuden ja osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen vertaisoppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa ja monitoimijaisissa verkostoissa
- selittää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa sekä edistää niiden toteutumista käytännössä

Sisältö

- laajavastuiset tehtävänkuvat terveydenhuollossa; palliatiivisen hoidon kliininen asiantuntijuus, osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen
- palliatiivisen hoidon osaamisen ja asiantuntijuuden arviointi - lähtökohdat ja kehittämistavoitteet
- palliatiivista hoitoa ja osaamista ohjaavat kansainväliset ja kansalliset säädökset ja suositukset
- filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa
- kansainväliset ja kansalliset trendit ja haasteet palliatiivisessa hoidossa ja niiden yhteys tulevaisuuden osaamiseen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojaksonsisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osoittaa hallitsevansa suunnitelmallisen ja jatkuvaan oppimisen työskentelytavan. Osaa arvioida ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa palliatiivisessa hoidossa sekä keskeisen tietoperustan kliinisessä päätöksenteossa ja saavuttaa tehtävissä olevia osaamistavoitteita hyväksytyllä tasolla

Hylätty (0):
Opiskelija ei saavuta opintojakson tehtävissä osaamistavoitteita hyväksytyllä tasolla

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
Opettaja
 • Terhi Lehtonen
 • Katri Kiiski
Vastuuhenkilö

Terhi Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • S3023S6
  Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija
- hallitsee asiakkaan terveydentilan kokonaisarvioinnin, oireenmukaisen hoidon tarpeen määrittelyn, oireiden vaikeusasteen arvioimisen, kliinisen hoidon ja terveyden edistämisen menetelmät
- soveltaa erityistason osaamista potilaan ja hänen läheistensä yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteeseen perustuvan palliatiivisen ja saattohoidon asiakaslähtöisessä suunnittelussa
- arvioi kriittisesti ja hyödyntää potilas- ja lääkitysturvallisuuden edistämiseen kehitettyjä interventiota sekä osaa selittää riskien hallinnan merkityksen palliatiivisen hoidon kontekstissa
- hallitsee potilaan vaativan kokonaisvaltaisen kliinisen tutkiminen (sisältäen terveyteen liittyvän fyysisen, psyykkisen, etnisen ja kulttuurisen näkökulman huomioimisen)

Sisältö

- hoitoprosessi ja systemaattinen hoidon suunnittelu palliatiivisessa hoitotyössä
- potilas- ja lääkitysturvallisuus ja riskien hallinta
- kliininen päätöksenteko näyttöön perustuvassa palliatiivisessa ja saattohoidossa
- holistinen terveydentilan kokonaisarviointi (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, spirituaalinen, kulttuurinen)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty - Hylätty

Esitietovaatimukset

Hoitotyön tutkinto

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Maiju Salovaara-Hiltunen
 • Iira Lankinen
Vastuuhenkilö

Maiju Salovaara-Hiltunen

Opiskelijaryhmät
 • S3023S6
  Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija
 • S2223S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1823S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2623S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk
 • S2823S6
  Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija osaa kartoittaa ja määritellä organisaation kehittämiskohteita sekä etsiä niihin ratkaisuja projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön avulla. Hän nojaa kaikessa projektitoiminnassa ja kehittämistyössä aiempaan tutkimus- ja kokemustietoon.

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, johtaa, hallinnoida ja arvioida projektia. Opiskelija osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti keskeisiä projektitoiminnassa sekä kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä. Hän tuntee keskeisiä kehittämisprosessin toimintamalleja ja osaa soveltaa kehittämisprosessin eri vaiheissa käytettäviä menetelmiä sekä projektityökaluja. Opiskelija osaa viestiä projektin ja tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista sekä arvioida projektin ja kehittämistyön luotettavuutta, eettisyyttä ja tuloksellisuutta. Hän osaa soveltaa projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksia osaksi työelämän käytäntöjä.

Sisältö

- projektitoiminnan ja kehittämistyön lähtökohdat
- projektin suunnittelu
- projektinhallinta ja johtaminen
- projektityökalut
- projektin raportointi ja arviointi
- tutkimuksellisen kehittämistyön prosessit
- kehittämisprosessissa käytettävät menetelmät
- kehittämistoiminnan eettisyys, luotettavuus ja tuloksellisuus
- projektin ja tutkimuksellisen kehittämistyön viestintä ja tulosten juurruttaminen

Aika ja paikka

xx.x.2024 klo
Orientaatio opintojaksolle, Maiju Salovaara-Hiltunen (Zoomissa, zoom-linkki lisätään lukujärjestykseen)

18.4.2024 klo 13.00 - 16.00 Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi ja menetelmät, opettaja ilmoitetaan myöhemmin (Zoomissa, zoom-linkki lisätään lukujärjestykseen)

24.04.2023 klo 13.00 - 16.00, Tutkimuksellisen kehittämistyön eettisyys, luotettavuus ja tulosten juurruttaminen, Iira Lankinen (Zoomissa, zoom-linkki lisätään lukujärjestykseen)

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Itsenäinen opiskelu
Pienryhmätehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävät

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektitoiminta 3 op, 81 tuntia
Tutkimuksellinen kehittämistyö 2 op, 54 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä ja webinaarit etäyhteydellä, Zoom-yhteydellä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät (0-5 tai hyväksytty/hylätty)

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Jos opiskelija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai tiedekorkeakoulun syventävät
aineopinnot (60 op), opiskelijalle myönnetään ahot tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-opinnoista (10 op). Projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön osaaminen voidaan hyväksilukea jos opiskelija on toiminut useissa projekteissa johtotehtävissä ja/tai hänellä on ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia tämän jakson sisältöä vastaavia opintoja.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kirsi Talman
 • Ari-Pekka Åker
Vastuuhenkilö

Ari-Pekka Åker

Opiskelijaryhmät
 • S2723S6
  Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing, ylempiAMK

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää simulaation mahdollisuudet osaamisen hankkimisessa ja ylläpitämisessä. Opiskelija saa valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida simulaatiotilanne erilaisissa ohjaus-, johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa sekä prosessien mallintamisessa.
Opiskelija osaa käyttää simulaatiomenetelmää monipuolisesti, soveltaa menetelmää ja integroida simulaatiopedagogiikkaa omaan toimintaympäristöön.

Sisältö

- simulaatio-oppimisen tietoperusta
- oman simulaatioharjoituksen suunnittelu
- simulaation toteutus
- oppimiskeskustelu
- osaamisen arviointi
- simulaatio-oppimisen arviointi
- simulaatiopedagogiikan integroiminen omaan toimintaympäristöön

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

13.02.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Iira Lankinen
 • Arto Holappa
 • Terhi Lehtonen
Vastuuhenkilö

Terhi Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • S3023S6
  Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija
 • S2223S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1823S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2823S6
  Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida julkisen johtamisen periaatteita ja arvoja sekä hallitsee eettisen johtamisen periaatteet sosiaali- ja terveyspalveluissa. Opiskelija arvioi ja kehittää organisaatioviestintää sekä hallitsee erilaiset viestintämenetelmät. Hän arvioi laadun hallinnan merkitystä asiakas- ja potilasturvallisuudessa sekä erilaisten työympäristöjen toiminnan kehittämisessä.

Sisältö

- julkisen johtamisen periaatteet, arvot ja eettinen johtaminen
- organisaatio- ja johtamiskulttuurin merkitys johtamisessa ja työilmapiirin kehittymisessä
- organisaatioviestinnän merkitys ja erilaiset viestintämenetelmät
- työlainsäädäntö sekä virka- ja työehtosopimukset
- asiakas- ja potilasturvallisuus ja niiden merkitys johtamisessa
- laadun hallinnan, arvioinnin ja kehittämisen työkalut
- moniammatillisten tiimien ja verkostojen johtaminen

Aika ja paikka

Opetuspäivät:
13.2.2024 klo 9-15 Terhi Lehtonen
19.4.2024 klo 9-12 Iira Lankinen
19.4.2024 klo 13-16 Arto Holappa

Oppimateriaalit

Julkaistaan myöhemmin.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Etäopiskelu
Harjoitustehtävät

Kansainvälisyys

kirjallisuus ja www-sivut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op lähiopiskelua
4 op etäopiskelua

Sisällön jaksotus

Lähiopetuspäivät: ks. lukujärjestys

Orientaatio jaksolla opiskeluun
Julkisen johtamisen periaatteet, arvot ja eettinen johtaminen
Organisaatio- ja johtamiskulttuurin merkitys johtamisessa ja työilmapiirin kehittymisessä
Työlainsäädäntö sekä työ- ja virkaehtosopimukset

Asiakas- ja potilasturvallisuus ja niiden merkitys johtamisessa

Organisaatioviestinnän merkitys ja erilaiset viestintämenetelmät
Laadun hallinnan, arvioinnin ja kehittämisen työkalut
Moniammatillisten tiimien ja verkostojen johtaminen

Lisätietoja opiskelijoille

Avoimen Ylemmän AMK :n opiskelijalta vaaditaan samoja opiskeluvalmiuksia kuin ylemmän AMK tutkinto-opiskelijoilta (sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta). Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet.
Opinnoissamme käytetään sähköisiä opiskeluvälineitä, oppimisen edistämiseksi artikkelien lukemista, tiedon etsintää ja työelämälähtöistä oppimistehtäviä.


Kurssiavain Moodleen: Avaimen saa opintojakson alkaessa ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Jakson harjoitustehtävät arvioidaan hyväksytty / hylätty tai 1-5, joiden keskiarvosta muodostuu kokonaisarvosana

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakso voidaan hyväksilukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella, jos opiskelijalla on vastaavansisältöiset aiemmat opinnot ja/tai hän on työskennellyt pitkään tätä osaamista vaativissa vastuullisissa esimiestehtävissä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 07.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jaana Seitovirta
 • Jukka Kesänen
Vastuuhenkilö

Jaana Seitovirta

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti omaa aiempaa kehittymistään ja osaamistaan sekä rakentaa näiden pohjalta strategisen toimintansa urasuunnitelmaa tukevaksi. Opiskelija on omaksunut itsensä johtamisen työvälineitä jatkuvaan johtajana kehittymiseen. Opiskelija hallitsee strategisen johtamisen periaatteet sekä ennakoinnin ja kykenee ottamaan vastuuta strategian toteuttamisesta ja uudistamisesta lähijohtajan roolissa. Opiskelija osaa luoda yhdessä asiantuntijaorganisaation henkilöstön kanssa työyhteisön työntekoa ja moninaisuutta tukevan työilmapiirin. Hän tukee henkilöstöä kehittämään osaamistaan tulevaisuuden tarpeisiin ja strategian mukaiseen toimintaan. Opiskelija osaa arvioida toimintastrategian mukaisen toiminnan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Sisältö

- itsensä ja henkilöstön johtaminen muutoksessa
- strategisen johtamisen periaatteet
- asiantuntijaorganisaatio
- toimiva työyhteisö
- moninaisuus työyhteisöissä
- strategisen toiminnan arviointi ja sen mittarit

Aika ja paikka

Verkkototeutus 15.1.- 7.4.2024

Orientaatioluento 15.1.2024 klo 16.00-17.30. Join Zoom Meeting https://metropolia.zoom.us/my/jaanaseitovirta
Tilaisuus tallennetaan ja se on katsottavissa 2 viikkoa opintojakson Moodle työtilassa. Tallenne sisältää vain opettajan osuuden. Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Muut luennot (ei tallenteita vuorovaikutuksellisuuden vuoksi):
19.1.2024 klo 13.99-16.00 Join Zoom Meeting https://metropolia.zoom.us/my/jaanaseitovirta
12.2.2024 klo 13.00-16.00 Join Zoom Meeting https://metropolia.zoom.us/my/jaanaseitovirta
12.3.2024 klo 13.00-16.00 Join Zoom Meeting https://metropolia.zoom.us/my/jaanaseitovirta

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlen työtilassa https://moodle.metropolia.fi/my/. Työtila aukeaa opintojakson alkaessa. Opiskelijoille lähetetään infokirje sähköpostilla noin viikkoa ennen toteutuksen alkamista.

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus Moodle työtilassa sisältäen etäopetus luentoja, oppimistehtävät aikataulutettu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty opintosuoritus kahdesti seuraavilla toteutuksilla. Uusimis- tai korotusmahdollisuus ei koske toteutusten osia. Opintojaksolla ei ole korotusmahdollisuutta hyväksyttyihin arvosanoihin. Tutkintosääntö 34 §.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 27h x 5 = 135h

Sisällön jaksotus

Luentojen lisäksi itsenäistä opiskelua 5 op. Moodle työtilassa annettuihin ohjeisiin ja oppimateriaaleihin perustuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso palaute:
Toteutuksesta kerätään opintojaksopalautetta, mikä on tärkeä osa opetuksen ja toiminnan kehittämistyötä. Palautetta antamalla sinulla on mahdollisuus vaikuttaa opintojaksojen sisältöön sekä opetuksen kehittämiseen. Palautteen avulla opettaja pystyy kehittämään omia toteutuksiaan ja opetusmenetelmiään myös muilla opintojaksoillaan. Rakentavan palautteen antaminen kehittää myös omia työelämätaitojasi. Opintojaksopalaute annetaan nimettömänä, eikä palautteen antajaa voida tunnistaa.

Eettinen toiminta:
Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä. Opettaja tiedottaa osaamisen näyttötavasta viimeistään opinnon alkaessa.

Paikan vahvistaminen:
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Ahot:
Opintojaksoa ei voi ahotoida kokonaan. Ahot päätös toimitetaan ennen toteutuksen alkua vastuuopettajalle,Tutustu Metropolian AHOT-ohjeisiin OMAssa: https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas/opinnot/opintojen-suunnittelu-ja-opinto-ohjaus/ahot/ahot-alakohtaiset-ohjeet#sote

Opettajan materiaalit:
Opettajan ja luennoitsijan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin tekijällä on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain tekijän luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioidaan kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) tai perustellusta syystä jaolla hylätty/hyväksytty. Hyväksytty-tason arviointikriteerit ovat samat kuin tyydyttävä (1) arviointikriteerit, mikä tarkoittaa, että ydinosaaminen on saavutettu (Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö; 33 § Opintosuorituksen arviointi).

Osallistuminen kaikkiin osioihin. Opintojakso arvioidaan hylätyksi, mikäli opiskelijalta puuttuu jaksosta jokin suoritus.

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi kokonaan hyväksi lukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

26.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Terhi Lehtonen
 • Otto Härkönen
Vastuuhenkilö

Jukka Lehtimäki

Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2823S6
  Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija osaa keskeisen terveystaloustieteen ja talousjohtamisen käsitteistön ja arvioi sosiaali- ja terveysalan talous- ja ohjausjärjestelmien yhteyttä palvelujen tuottamiseen ja kehittämisen. Opiskelija arvioi taloudellisen toiminnan edellytyksiä ja organisaationsa taloudellista tilannetta. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja analysoida julkisten sosiaali- ja terveysalan hankintojen kilpailutuksen sekä tarjouksen tekemisen prosesseja sekä seurata sosiaali- ja terveysalan toimittajamarkkinoita.

Sisältö

- keskeinen terveystaloustieteen ja talousjohtamisen käsitteistö
- julkisen talouden viitekehys, ohjaus ja seuranta sekä näiden yhteys sosiaali- ja terveyspalveluihin ja palvelutuotannon kehitykseen.
- esimiehen talousosaamisen merkitys toiminnan ohjaamisessa
- hankintalainsäädäntö ja kilpailutus
- tuloslaskelman ja taseen tulkinta ennakoinnin työkaluna
- taloudellisuuden, tehokkuuden ja kustannusvaikuttavuuden ohjaus ja arviointi päivittäisjohtamisessa

Aika ja paikka

Syksy 2023
Opetus tapahtuu etäopiskeluna

Oppimateriaalit

Raudasoja & Johansson. 2009. Esimies talouden johtajana julkishallinnossa. WSOYPro.

Muu materiaali on Moodlessa

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen oppimistehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Julkaistaan Moodlessa
Opintojakson sisällöt käydään läpi orientaatiossa

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tietotesti 0,5 op
Materiaaliin tututustuminen 1,5 op
Lähiopetus 1 op
Tehtävä 2 op

Sisällön jaksotus

Luennot ja tuntitehtävät
Jakson tehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tietotesti hyv / hyl
Tehtävät hyv / hyl
Jakson tehtävä numeraalisesti 1-5 asteikolla

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakso voidaan hyväksilukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella, jos opiskelijalla on vastaavan sisältöiset aiemmat opinnot ja/tai hän on työskennellyt pitkään tätä osaamista vaativissa vastuullisissa esimiestehtävissä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Iira Lankinen
 • Jukka Kesänen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijan tutkimus- ja kehittämisprosessin osaamista osana alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
Opiskelija osaa valita ja perustella tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opiskelija syventää osaamistaan systemaattisessa tiedonhakuprosessissa, aineiston laadun arvioinnissa ja analysoinnissa.
Opiskelija hallitsee hyvän tieteellisen käytännön, tutkimusetiikan ja tietosuojan periaatteet tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
Opiskelija syventää osaamistaan valitsemansa tutkimus- tai kehittämismenetelmän eri vaiheista.
Opiskelija syventää osaamistaan valitsemansa tutkimus- tai kehittämismenetelmän luotettavuuden arvioinnissa.
Opiskelija syventää osaamistaan toimia monialaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja projekteissa.
Opiskelija syventää osaamistaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvässä viestinnässä osana hyvää tieteellistä käytäntöä.

Sisältö

- Systemaattinen tiedonhakuprosessi, aineiston analysointi ja laadun arviointi
- Tutkimusetiikka ja tietosuoja
- Kirjallisuuskatsauksen toteutus ja tulosten raportointi, luotettavuuden arviointi
- Määrällisen tutkimuksen toteutus ja tulosten raportointi, luotettavuuden arviointi
- Laadullisen tutkimuksen toteutus ja tulosten raportointi, luotettavuuden arviointi
- Tutkimuksellisen kehittämistyön toteutus ja tulosten raportointi, luotettavuuden arviointi
- Kehittämishankkeet ja –projektit
- Asiantuntijaviestintä

Aika ja paikka

Webinaarit ja pienryhmätehtävien käsittelyt

Orientaatio: 26.3.2024 klo 9-12 (pakollinen kaikille) Jukka Kesänen ja Iira Lankinen

Systemaattinen tiedonhaku: Jukka Kesänen
webinaari (pakollinen kaikille) 27.3.2024 klo 16-17.30
pienryhmätehtävät (pakollinen kaikille) 9.4.2024 klo 16-19

Tutkimusetiikka ja tietosuoja: Iira Lankinen
webinaari (pakollinen kaikille) 9.4.2024 klo 14-15.30
pienryhmätehtävät (pakollinen kaikille) 24.4.2024 klo 9-12

Kirjallisuuskatsaus: Jukka Kesänen
webinaari (pakollinen kaikille) 29.4.2024 klo 16-17.30
pienryhmätehtävät 13.5.2024 klo 16-19

Tutkimuksellinen kehittämistyö: Jukka Kesänen
webinaari (pakollinen kaikille) 29.4.2024 klo 18-19.30
pienryhmätehtävät 14.5.2024 klo 16-19

Määrällinen tutkimus: Iira Lankinen
webinaari (pakollinen kaikille) 7.5. 2024 klo 16-17.30
pienryhmätehtävät 20.5.2024 klo 16-19

Laadullinen tutkimus: Iira Lankinen
webinaari (pakollinen kaikille) 7.5.2024 klo 18-19.30
pienryhmätehtävät 21.5.2024 klo 16-19

Yhteenveto opintojaksosta: 22.5.2024 klo 16-17.30 Jukka Kesänen, Iira Lankinen

Oppimateriaalit

Alan ajankohtainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyön tekemisen tueksi opiskelijoille, jotka ovat käynnistäneet opinnäytetyöprosessinsa ja ovat opinnäytetyön ideointi- ja suunnitelmavaiheessa (opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on valittuna).

Opintojakson toteutus edellyttää mahdollisuutta osallistua webinaareihin, pienryhmätyöskentelyyn ja pienryhmätehtävien purkuun. Pienryhmät sopivat itse työskentelytavasta ja aikataulusta. Kullakin pienryhmällä on työskentelyaikaa 1-2 viikkoa/pienryhmätehtävä. Jokaiselle opiskelijalle tulee kolme pienryhmätehtävää.

Systemaattiseen tiedonhakuun sekä tutkimusetiikkaan ja tietosuojaan liittyvät webinaarit ja pienryhmätehtävät kuuluvat kaikille opiskelijoille. Lisäksi kaikki tutkimusmenetelmien webinaarit ovat pakollisia.

Opiskelija valitsee yhden tutkimusmenetelmän (sama kuin oman opinnäytetyön tutkimusmenetelmä) ja osallistuu sen mukaiseen pienryhmätyöskentelyyn. Opintojakson aikataulu löytyy ohesta.

Opintojaksoon sisältyy ennakkotehtävä, joka palautetaan Moodleen viikkoa ennen orientaatiota (Moodle-alustan nimi ja kurssiavain ilmoitetaan myöhemmin).
Opiskelija laatii omasta opinnäytetyöstään ideapaperin (1 A4): Opinnäytetyön aihe, opinnäytetyön tarkoitus, tavoite, tutkimuskysymykset/-tehtävät/-ongelmat, opinnäytetyön tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruumenetelmä sekä tutkimusjoukko/tiedonantajat. Ideapaperissa ei tarvitse olla lähdeviitteitä.

Verkko-opiskelu (Moodle):
Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa
Pienryhmätyöskentely
Kirjallinen tehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuudessaan 135 tuntia ( 5op) opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavien teemojen mukaisesti:

1. Systemaattinen tiedonhaku
2. Tutkimusetiikka ja tietosuoja
3. Tutkimusmenetelmät
3.1 Kirjallisuuskatsaus
3.2 Määrällinen tutkimus tai
3.3 Laadullinen tutkimus tai
3.4 Tutkimuksellinen kehittämistyö

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaavansa opintojakson perussisällön ja on suorittanut opintojakson oppimistehtävät kriteerien mukaisesti.

Hylätty: Opiskelija ei osoita osaamistaan opintojakson perussisällössä eikä ole suorittanut opintojakson oppimistehtäviä kriteerien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 23.11.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Juha Havukumpu
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Jukka Lehtimäki

Tavoitteet

Opiskelija osaa oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on valmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija osaa tehdä laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija ymmärtää yritysrahoituksen eri muodot. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Kampuksen C-talon 2.kerros 2010 luokka.

Opintojakso toteutuu 7.9. - 23.11.2023 välillä. Lähitunnit pääsääntöisin torstaisin klo 9.00 -12.00 välisenä aikana. Ensimmäisellä ja viimeisellä viikolla tiistai ja torstai klo 9-12.

Oppimateriaalit

Jaetaan aloituksessa ja moodle oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Teorialuento
Itsenäinen työskentely Moodlessa
Pienryhmätyöskentely
Vierailevia luennoitsijoita
Oppimistehtäviä
Kirjallinen oppimistehtävä omasta liiketoimintasuunnitelmasta
Suullinen esitys omasta liiketoimintasuunnitelmasta
Yksilöllinen ohjaus pienryhmissä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija käy haastattelemassa työelämänedustajaa ja laajentaa yhteistyöverkostoaan.

Yritysluennoitsijat ovat pääsääntöisesti Metropolian alumneja, jotka tulevat kertomaan omasta yrityspolustaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työskentelyä. Opinnoissa voi tehdä oppimistehtäviä yksin, pareina tai pienryhmissä.

Sisällön jaksotus

Opinnot toteutuvat 1.ja 2.peridodin aikana

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian YAMK opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Opintojakso on EQF -7 tason opintoja.
YAMK opiskelija tekee täydentäviä tehtäviä opintojakson aikana, jotka perustunvat näyttöön ja tutkittuuntietoon.

Opiskelijalta odotetaan vähintään 50% osallistumista lähipäivinä.

Ennen opintojaksolle hyväksymistä ilmoittautuneet saavat sähköpostitse e-lomakkeella esitietokyselyn, jonka perusteella osallistujat valitaan. Lomakkeella kysytään kiinnostusta yrittäjyydestä, mahdollista yritysideaa ja ennakoitua yrityksen perustamisajankohtaa. E-lomake lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu osallistuvaan ryhmässä työskentelyyn toteutuksen aikana, oppimistehtävien hyväksyttyihin tekemisiin ajallaan ja oman liiketoimintasuunnitelman kirjalliseen ja suulliseen esitykseen.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)
Opiskelija on osallistunut toimintaan toteutussuunnitelman mukaisesti. Opiskelija on hahmotellut yritysideaa liiketoimintasuunnitelmaan ja esittänyt sen suullisesti. Opiskelija on palauttanut oppimistehtävät ajallaan ja hyväksytysti.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)
Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Opiskelija on tuottanut liiketoimintasuunnitelman ja esittänyt sen suullisesti. Opiskelija on palauttanut oppimistehtävät ajallaan ja hyväksytysti.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)
Opiskelija on osallistunut oma-aloitteisesti ja innovatiivisesti opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Opiskelija on oma-aloitteisesti hankkinut tietoa ja kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi yritystoiminnaksi ja laatia laajan liiketoimintasuunnitelman ja esittänyt sen suullisesti. Opiskelija on palauttanut kaikki oppimistehtävät ajallaan ja hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 04.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Iira Lankinen
 • Päivi Leskinen
 • Jukka Kesänen
Opiskelijaryhmät
 • S3023S6
  Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija
 • S2223S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1823S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1923S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2623S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk
 • S2823S6
  Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Moodle-oppimisympäristö
Työtilan nimi: Terveys YAMK Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet, syksy 2023
Kirjautumisavain: Terveys23

Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa:
1.9.2023 klo. 9-10.30 Opintojakson orientaatio
13.9.2023 klo. 13-16 Tutkimusprosessi, systemaattinen tiedonhakuprosessi
13.10.2023 klo. 9-10.30 Tutkimusetiikka ja tietosuoja
13.10.2023 klo. 10.30-12 Tutkimusmenetelmät, kirjallisuuskatsaus
13.10.2023 klo. 13-16 Tutkimusmenetelmät, tutkimuksellinen kehittämistyö, laadullinen tutkimus, määrällinen tutkimus
4.12.2023 klo. 13-14.30 TK-menetelmistä kohti opinnäytetyöprosessia! Opintojaksopalaute

Aktivoivat tehtävät ja tietotestit ajastettu, tarkempi aikatalulu Moodle-alustalla.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu (Moodle):
Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa
Itsenäistä opiskelua ja työskentelyä verkko-oppimisalustalla

Aktivoivat tehtävät
Tietotestit

Moodlen välilehdellä Menetelmälliset vaihtoehdot on linkki määrällisen aineiston analyysiin liittyvälle omalle Moodle-alustalle (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hylättyjen suoritusten (aktivoivat tehtävät, tietotestit) uusinnat viikolla 48 (jolloin voi uusia/ täydentää kaikkia osia).

Huom! Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät on erillinen Moodle-alusta (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuudessaan 135 tuntia ( 5op) opiskelijan työtä, jakautuen TK-menetelmät 4op= 108t ja tilastolliset analyysimenetelmät 1 op=27t.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

20% kokonaisarvosanasta (hyväksytty- hylätty)
Aktivoivat tehtävät

80% kokonaisarvosanasta, osien keskiarvona (1-5)
Tietotestit

Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus (hyväksytty-hylätty)
Tietotesti: tilastolliset analyysimenetelmät

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 21.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Iira Lankinen
 • Päivi Leskinen
 • Jukka Kesänen
Vastuuhenkilö

Iira Lankinen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Moodle-oppimisympäristö
Työtilan nimi: Terveys YAMK Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet, syksy 2023
Kirjautumisavain: Terveys23

Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa:
15.1.2024 klo. 9-10.30 Opintojakson orientaatio
5.2.2024 klo. 9-12 Tutkimusprosessi, systemaattinen tiedonhakuprosessi
26.2.2024 klo. 9-10.30 Tutkimusetiikka ja tietosuoja
7.3.2024 klo. 9-12 Tutkimusmenetelmät, kirjallisuuskatsaus, tutkimuksellinen kehittämistyö
11.3.2024 klo. 9-12 Tutkimusmenetelmät, laadullinen tutkimus, määrällinen tutkimus
18.3.2024 klo. 9-10..30 TK-menetelmistä kohti opinnäytetyöprosessia! Opintojaksopalaute

Aktivoivat tehtävät ja tietotestit ajastettu, tarkempi aikatalulu Moodle-alustalla.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu (Moodle):
Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa
Itsenäistä opiskelua ja työskentelyä verkko-oppimisalustalla

Aktivoivat tehtävät
Tietotestit

Moodlen välilehdellä Menetelmälliset vaihtoehdot on linkki määrällisen aineiston analyysiin liittyvälle omalle Moodle-alustalle (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hylättyjen suoritusten (aktivoivat tehtävät, tietotestit) uusinnat viikolla XX (jolloin voi uusia/ täydentää kaikkia osia).

Huom! Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät on erillinen Moodle-alusta (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuudessaan 135 tuntia ( 5op) opiskelijan työtä, jakautuen TK-menetelmät 4op= 108t ja tilastolliset analyysimenetelmät 1 op=27t.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

20% kokonaisarvosanasta (hyväksytty- hylätty)
Aktivoivat tehtävät

80% kokonaisarvosanasta, osien keskiarvona (1-5)
Tietotestit

Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus (hyväksytty-hylätty)
Tietotesti: tilastolliset analyysimenetelmät

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ajoitus

05.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)

Arviointiasteikko

0-5