Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin sisältyy yhteensä noin 30 viikkoa ohjattua harjoittelua. Harjoittelut alkavat ensimmäisenä lukuvuonna ja niiden ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat. Harjoittelun kesto vaihtelee muutamista viikoista kuukausiin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulujen yleinen tutkintosääntö: >>

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkoeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Koulutamme laaja-alaisia ja vastuullisia sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijoita toimimaan rohkeasti ihmisoikeuksien ja kestävän tulevaisuuden hyväksi.
Katso lisätietoja tutkinnosta:
päivätoteutus >>
monimuotototeutus >>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sosionomin (AMK) ammattitaidon perusta on sosiaalipedagoginen työote. Sosionomi osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden vaikutukset ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Sosiaalipedagogiikassa korostuu pedagogisen (kasvatuksellinen, oppimiseen liittyvä) ja sosiaalisen (yhteiskunnallinen) näkökulman yhdistäminen työssä. Työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten arjessa ja omissa elinympäristöissä. Sosionomi osaa toimia kehittämisen ja johtamisen tehtävissä sekä edistää sosiaalista näkökulmaa verkostoituvissa ja moniasiantuntijuutta edellyttävissä hyvinvointipalveluissa myös sosiaalihuollon rajapinnoilla.
Sosionomi toimii sosiaalialan asiantuntijana sosiaalipalvelujen suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Sosionomi työskentelee varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, perhetyön sekä nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävissä sekä vanhus-, vammais-, päihde- tai mielenterveystyössä. Sosionomi voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja palvelujen tuottajana. Sosionomi-tutkinto voi antaa pätevyyden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu seuraaviin sosionomin osaamisalueisiin (Sosiaalialan AMK -verkosto 2016): 

1. Sosiaalialan eettinen osaaminen 
2. Asiakastyön osaaminen 
3. Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen 
4. Kriittinen ja osallisuutta edistävä yhteiskuntaosaaminen 
5. Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 
6. Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa (210 op).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opintojen aikana on mahdollista lähteä 3-6 kuukauden opiskelijavaihtoon, suorittaa työharjoittelu ulkomailla tai osallistua intensiivikursseille. Opiskelijavaihtoon on mahdollista lähteä 2. tai 3. lukuvuonna.

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

>>

Opintojen toteuttaminen

Päivätoteutus: Opintojaksot toteutetaan pääasiassa kokopäiväisenä lähiopetuksena.
Monimuotototeutus: päivisin pidettävä lähiopetus ja itsenäinen työskentely vuorottelevat. Lukukaudessa on keskimäärin 5-6 lähiopetusviikkoa (teoriaopintoja). Lisäksi koulutus sisältää eri lukukausina yhteensä 4 harjoittelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Katarina Groop
Email: katarina.groop(at)metropolia.fi

Sosiaaliala, varhaiskasvatus
Tunnus
(SXH23S2)

Opintopolkujen ajoitukset


Sosiaaliala, varhaiskasvatus
Tunnus
(SXH24K2)

Opintopolkujen ajoitukset

Sosiaaliala
Tunnus
(SXH23K2)

Opintopolkujen ajoitukset

Sosiaaliala
Tunnus
(SXH22K2)

Opintopolkujen ajoitukset

Sosiaaliala
Tunnus
(SXH21K2)
Sosiaaliala
Tunnus
(SXH20K2)
Ilmoittautumisaika

23.10.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Soile Bergström
 • Sylvia Hakari
 • Elina Savolainen
 • Seija Mäenpää
 • Niina Pietilä
 • Tuija Strandén-Mahlamäki
 • Ulla Saukkonen
 • Taina Konttinen
 • Päivi Eskelinen-Roos
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää erilaisia asiakastyön työorientaatiota ja menetelmiä tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa suunnitella ja järjestää toimintaa sosiaalipedagogisesti yksilöä ja yhteisöä vahvistaen. Opiskelija osaa soveltaa ammattieettisiä periaatteita sosiaalipedagogisessa työssä. Hän kykenee sosiaalialan etiikan mukaiseen oman toimintansa kriittiseen reflektioon. Opiskelija osaa perustella, dokumentoida ja arvioida asiakastyötä ja sen vaikutusta tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämisosaamista työssään.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan toimintaympäristössä, jossa opiskelija voi vahvistaa ammatillista kasvuaan sosionomiksi ja joka tukee valittujen opintojen tavoitteita. Harjoittelu voidaan suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Opintojakso sisältää neljä tuntia ammatillisen kasvun ohjausta.

Aika ja paikka

Harjoittelu tapahtuu toimintaympäristössä, jossa opiskelija voi vahvistaa ammatillista kasvuaan sosionomiksi ja joka tukee valittujen opintojen tavoitteita. Harjoittelu voidaan suorittaa hankkeissa ja kansainvälisessä vaihdossa. Harjoittelua ei voi ahotoida aikaisemmalla työkokemuksella.
Harjoittelun aloitus aikana: 12/2023-5/2024 (Ilmoittautuminen opintojaksolle 23.10.-15.12.2023)

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu (noin 14 viikkoa), ohjaus ja -palautekeskustelut harjoitteluohjaajan kanssa, opettajan ohjaus, oppimispäiväkirja, seminaarit 1 ja 2 (ohjaava opettaja ilmoittaa seminaariryhmiensä ajat Moodlessa), loppukeskustelu ohjaavan opettajan kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tapahtuu sosionomin/sosiaaliohjaan työssä. Harjoittelu voidaan suorittaa hankkeissa/projekteissa ja kansainvälisessä vaihdossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laajuus 20 op. Harjoittelun kesto 14 viikkoa (490t harjoittelupaikassa). Harjoittelu on päätoimista ja yhtäjaksoista (7t /pv 35 t/vk).

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on tarkoitettu ensisijaisesti ryhmän SXH21k1 ja SXH21k2 opiskelijoille, mutta kaikki joille 3. harjoittelu on ajankohtainen, voivat ilmoittautua.
INFOTILAISUUS; 23.10.2023 klo 10-11.30 MPA4015
Harjoittelun laajuus on 20 op, kesto 14 viikkoa.
Harjoittelu 3 -opintojakso on loppuvaiheen opintoja, jossa sovelletaan tavoitteellisesti ja ohjatusti ammatillisten opintojen (teoreettisia) sisältöjä työelämässä. Harjoittelu 3 - opintojakson voi suorittaa, kun opinnoista on suoritettuna n. 165 opintopistettä.
Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan. Harjoittelun on vastattava sosionomin työtä.
Opiskelijalla tulee olla harjoittelupaikassa nimetty harjoitteluohjaaja. Ohjaajalla tulee olla sosionomin tai vastaava koulutus. Harjoittelu on päätoimista ja yhtäjaksoista (7 t/pv)
Opiskelija voi suorittaa harjoittelun myös palkallisessa työsuhteessa.
Harjoitteluun liittyvät tiedot löytyvät Moodle -työtilasta nimellä: Harjoittelu 3 - Sosionomin ammatillisuuden vahvistuminen kevät 2024 (avain: kevät2024).

Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija;
• toimittaa opintojakson Moodle-työtilaan kirjoittamansa suunnitelman (A4), jossa opiskelija kuvaa tämän hetkistä ammatillista osaamistaan ja opintopisteet, määrittelee oppimistavoitteita harjoittelulle ja esittelee lyhyesti ehdotuksen/ehdotuksia mahdollisista harjoittelupaikoista sekä suunnitellun harjoittelun alkamisajankohdan
Suunnitelma palautetaan Moodleen 15.12.2023 mennessä
• täyttää harjoittelupaikan tietolomakkeen Moodlesta löytyvän linkin kautta saatuaan tiedon suunnitelman hyväksymisestä

3. harjoittelun ohjeet löytyvät OMAsta, sosiaalialan tutkinto-ohjelman työtilasta, dokumentit, harjoittelut-kansiosta, 3. harjoittelu:


Lisätietoja taina.konttinen@metropolia.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINNIN KOHTEET: Yleiset ja opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet
ASIAKASTYÖOSAAMINEN:
• osaa perustella, dokumentoida ja arvioida asiakastyötä ja sen vaikutusta tarkoituksenmukaisella tavalla
• osaa käyttää erilaisia asiakastyön työorientaatiota ja menetelmiä tarkoituksenmukaisesti
• osaa suunnitella ja järjestää toimintaa sosiaalipedagogisesti yksilöä ja yhteisöä vahvistaen
EETTINEN OSAAMINEN
• osaa soveltaa ammattieettisiä periaatteita sosiaalipedagogisessa työssä
• kykenee sosiaalialan etiikan mukaiseen oman toimintansa kriittiseen reflektioon
KEHITTÄMISOSAAMINEN
• osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämisosaamista työssään

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot: Elämänkulun tukeminen sosiaalipedagogisessa työssä, Vahvistaminen, eettisyys ja työn haasteet sekä Harjoittelu 2, Sosiaalipedagoginen asiakastyö.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen polulla varhaiskasvatuksen harjoittelu.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katriina Rantala-Nenonen
 • Katja Ihamäki
Opiskelijaryhmät
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa tukea ja ohjata ihmisiä vaativissa elämänhallinnan tilanteissa tavoitteellisesti ja mahdollistaen heidän subjektiutensa ja voimavarojensa vahvistumisen.

Sisältö

Sosiaalinen kuntoutus. Aikuisen subjektiuden tukeminen ja muutostyö. Aikuissosiaaliohjauksen kohderyhmät. Tilanne- ja palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelmat aikuistyössä. Hyvinvointia ja elämänhallintaa heikentäviä tilanteita: köyhyys, työttömyys, asunnottomuus, maahanmuutto, yksinäisyys ja sairastuminen. Vaikuttavuusarviointi. Taiteen keinot ja toiminnalliset menetelmät ryhmämuotoisessa aikuissosiaaliohjauksessa.

Aika ja paikka

Ma 18.3. klo 12.45-16 MPB6008 / KI (pakollinen länsäolo)
Ke 20.3. klo 12.45-16 MPB6008 / KI
Ti 26.3. klo 12.45-16 MPB6008 / KRN
To 4.5. klo 8.30-11.45 MPB6008 / KRN
Pe 5.4. klo 12.45-14.15 MPB6008 / KR-N, KI
Ma 8.4. klo 12.45-16 MPB6008 Välirefletkio / KR-N, KI
Ma 15.4. klo 12.45-16 MPA2022 (Kuvisluokka) / KI
Ma 6.5. klo 10.-16 MPB6008 Esitykset / KR-N, KI

Esityksen ja reflektion palautus Omaan pe 10.5.2024 mennessä.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta opiskelun lähteiksi, esim:

-Aikuissosiaalityö : tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. 2021. Toim. Aila-Leena Matthies ym. Gaudeamus.
- Aikuissosiaalityö sote-uudistuksessa -kyselyn tulokset. 2023. Toim. Kivipelto & Tanner. THL.
- Junttila, Niina. Yksinäisyyden monet kasvot. 2022. Tammi.
- Suomalaisten hyvinvointi 2022. THL. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-996-2
- Sosiaalityö aikuisten parissa. Toim. Kirsi Juhila ym. 2008.
- Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa : konstruktionistisia jäsennyksiä. 2022. Vastapaino.
- Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö. Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -henkkeen loppuraportti. 2009 Toim. Päivi Jouttimäki
- Karjalainen, Pekka, Kivipelto, Minna, Liukko, Eeva & Muurinen, Heidi (1/2021). Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö – opas ammattilaisille. THL. Helsinki.
- Kivipelto-Blomgren-Karjalainen-Saikkonen (toim.) 2013 Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä -arviointimalleista mittareihin. Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti.THL. Helsinki
- Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö – opas ammattilaisille. 2021. Pekka Karjalainen, Minna Kivipelto, Eeva Liukko, Heidi Muurinen. THL.
- Terveys ja sosiaalipolitiikka. 2014. Toim. Anna Metteri, Heli Valokivi ja Satu Ylinen. Jyväskylä: PS-kustannus
- Metteri, Anna Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. 2012. Tampere.
http://www.aikuissosiaalityo.fi/aikuissosiaalityo
- Rakenteellinen sosiaalityö. 2014. Toim. Anneli Pohjola, Merja Laitinen ja Marjaana Seppänen. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja.
- Sosiaalibarometri 2022 Erityiskatsaus. SOSTE. Suomen sosiaali ja terveys ry. Anne Eronen & Pia Londén.
- Vaalavuo, Maria yms. Nuoret aikuiset, terveys ja toimeentulotuki. 2020. THL.
- Vastavuoroinen sosiaalityö. 2016. Toim. Maritta Törrönen jne. Gaudeamus.
- Yksilöksi ryhmässä. 2009. Toim. Heidi Lindroos ja Ulrika Segergrantz. Palmenia.
- Zufferey, Carole: Homelessness and social work. 2017. Routledge.
Seuraavien aikakausjulkaisujen ajankohtaiset, aiheeseen ja omaan ammatilliseen kiinnostukseen liittyvät artikkelit: Janus, Yhteiskuntapolitiikka, European Journal of Social Work, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti yms.

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmän ohjaus pienryhmissä ja sen esitys
Henkilökohtainen reflektio

Läsnäolo lähiopetukseen 70 %

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ryhmänohjaus 2-3 krt asiakkaiden parissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op. Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Opettajat: Katja Ihamäki (KI) ja Katriina Rantala-Nenonen (KRN)

Lähiopetus, ryhmänohjaus kevään aikana (noin 2-3 krt), ryhmänohjausprojektin esitys ja henkilökohtainen reflektio.

Aikataulu:
Ma 18.3. klo 12.45-16 MPB6008 / KI (pakollinen läsnäolo)
Ke 20.3. klo 12.45-16 MPB6008 / KI
Ti 26.3. klo 12.45-16 MPB6008 / KRN
To 4.5. klo 8.30-11.45 MPB6008 / KRN
Pe 5.4. klo 12.45-14.15 MPB6008 / KR-N, KI
Ma 8.4. klo 12.45-16 MPB6008 Välirefletkio / KR-N, KI
Ma 15.4. klo 12.45-16 MPA2022 (Kuvisluokka) / KI
Ma 6.5. klo 10.-16 MPB6008 Esitykset / KR-N, KI

Esityksen ja reflektion palautus Omaan pe 10.5.2024 mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle otetaan enintään 35 opiskelijaa.

Opettajat: Katja Ihamäki (KI) ja Katriina Rantala-Nenonen (KRN)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen reflektio (yksilötyö) 50 %
Ryhmätyö ja sen esittäminen 50 %

Arviointi:
Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettajat tarkentavat arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • VAKA_VALMENTAVA
  Varhaiskasvatusosaamisen valmentavat opinnot

Tavoitteet

Opiskelija osaa asettaa itselleen oppimistavoitteita ja suunnitella omia opintojaan. Opiskelija oppii arvioimaan omaa osaamista, ammatillista kehittymistäsi ja tuntee oppimiskeskustelukäytännön. Tietää keskeiset opiskelua ohjaavat säännökset (esim tutkintosääntö ja hyväksilukukäytännöt). Osaa tunnistaa erilaisia oppimis- ja ihmiskäsityksiä sekä tarkastella niiden merkitystä oman oppimisen kannalta. Osaa selittää oppimista moniulotteisena ilmönä ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tunnistaa omaan hyvinvointiinsa liittyviä tekijöitä sekä niiden merkitystä opiskeluun.

Sisältö

Tulo- ja loppukeskustelut, HOPS. Oppimaan oppiminen, opiskelustrategiat, opiskeluvalmiudet, oppimiseen vaikuttavat tekijät, osaamisen näytön tunnistaminen, opiskeluhyvinvointi, ammatillinen kasvu ja reflektointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit erillisenä liitteenä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Rinnemaa
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä, sosiaaliohjaus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia opiskeluun ja oman alansa työtehtäviin liittyvissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta. Vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet. Selkokielinen kommunikaatio. Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen. Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö sekä merkintätavat.

Oppimateriaalit

Kielitoimiston sanakirja 2020. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. Päivitetty 11.11.2020. . Viitattu 17.11.2021.

Kielijelppi – jelppiä akateemiseen viestintään 2017. Helsingin yliopiston kielikeskus. . Viitattu 17.11.2021.

Kirjallisen työn ohjeet 2021. Hyvinvointialojen tutkinto-ohjelmat. Päivitetty 11.1.2021. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Materiaali Moodlessa.

Kirjoittajan ABC-kortti 2006. Suomen virtuaalikielikeskus. . Viitattu 17.11.2021.

Kotimaisten kielten keskus. Virkakieli-sivusto. Viitattu 17.11.2021.

Niemi, Terttu & Nietosvuori, Leena & Virikko, Helena 2006. Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita.

Roivas, Marianne & Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Tarkoma, Elise & Vuorijärvi, Aino 2010. Ammattisuomen käsikirja. Helsinki: WSOY. 11., uudistettu painos.

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot, harjoitukset, ohjattu keskustelu, suulliset esitykset, ryhmätyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Arvioitu työmäärä (viestintä 4 op, yhden op:n kuormittavuus 27 h)

Lähiopetus 36 h (viestintä)
Laaja kirjallinen työ (kielenhuolto, lähdeviitteiden tarkistus) 20 h
Muut kirjalliset tehtävät 15 h
Suullinen esitys + palautteet 12 h
Viestinnän kotitehtävät, materiaaliin perehtyminen 25 h
YHT. 108 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Viestinnän lähiopetus (Anna Rinnemaa)
Muutokset mahdollisia!

AAKKOSTEN ALKUPÄÄ
30.8.2023 9.00-11.45
7.9.2023 12.45-16.00 (pienryhmä)
12.9.2023 8.30-11.45 (pienryhmä)
14.9.2023 8.30-11.45
19.9.2023 8.30-11.45
21.9.2023 12.45-16.00
28.9.2023 8.30- 11.45 Pakollinen kirjoittamisen paja (pienryhmä)
10.10.2023 8.00-12.00 "Seminaari": puhe-esitykset
13.10.2023 9.00-11.30 Yhteinen kurssin päätös

AAKKOSTEN LOPPUPÄÄ
30.8.2023 9.00-11.45
5.9.2023 12.45-16.00 (pienryhmä)
11.9.2023 12.45-16.00 (pienryhmä)
14.9.2023 8.30-11.45
19.9.2023 8.30-11.45
21.9.2023 12.45-16.00
28.9.2023 12.45-16.00 Pakollinen kirjoittamisen paja (pienryhmä)
10.10.2023 8.00-12.00 "Seminaari": puhe-esitykset
13.10.2023 9.00-11.30 Yhteinen kurssin päätös

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Hyväksytty suoritus
Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän hakee monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija toimii rakentavasti asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelijan kielitaito vastaa vähintään taitotasoa B2 (CEFR).

Esitietovaatimukset

Opiskelijan suomen kielen taito on Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotasolla (CEFR) B2.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 1 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Rinnemaa
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto, varhaiskasvatus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia opiskeluun ja oman alansa työtehtäviin liittyvissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta. Vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet. Selkokielinen kommunikaatio. Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen. Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö sekä merkintätavat.

Oppimateriaalit

Kielitoimiston sanakirja 2020. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. Päivitetty 11.11.2020. . Viitattu 15.11.2021.

Kielijelppi – jelppiä akateemiseen viestintään 2017. Helsingin yliopiston kielikeskus. . Viitattu 15.11.2021.

Kirjallisen työn ohjeet 2021. Hyvinvointialojen tutkinto-ohjelmat. Päivitetty 11.1.2021. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Materiaali Moodlessa.

Kotimaisten kielten keskus. Virkakieli-sivusto. Viitattu 17.11.2021.

Niemi, Terttu & Nietosvuori, Leena & Virikko, Helena 2006. Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita.

Roivas, Marianne & Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Tarkoma, Elise & Vuorijärvi, Aino 2010. Ammattisuomen käsikirja. Helsinki: WSOY. 11., uudistettu painos.

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot, harjoitukset, ohjattu keskustelu, suulliset esitykset, ryhmätyöt

Lisätietoja opiskelijoille

Viestinnän osuuden lähiopetus (Anna Rinnemaa)
Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

4.9.2023 12.45- 16.00
6.9.2023 8.30-11.45
21.9.2023 8.30- 11.45
22.9.2023 8.30 -11.45 Kirjoittamispaja - aakkosten alkupää
22.9.2023 12.45-16.00 Kirjoittamispaja - aakkosten loppupää
12.10.2023 8.15 -12 Puhe-esitykset: seminaari.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Hyväksytty suoritus
Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän hakee monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija toimii rakentavasti asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelijan kielitaito vastaa vähintään taitotasoa B2 (CEFR).

Esitietovaatimukset

Opiskelijan suomen kielen taito on Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotasolla (CEFR) B2.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 1 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 49

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Rinnemaa
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXH24K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia opiskeluun ja oman alansa työtehtäviin liittyvissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta. Vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet. Selkokielinen kommunikaatio. Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen. Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö sekä merkintätavat.

Aika ja paikka

Lähiopetus Myllypuron kampuksella, ks. lukujärjestys.

Oppimateriaalit

Kielitoimiston sanakirja 2020. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. Päivitetty 11.11.2020. . Viitattu 17.11.2021.

Kielijelppi – jelppiä akateemiseen viestintään 2017. Helsingin yliopiston kielikeskus. . Viitattu 17.11.2021.

Kirjallisen työn ohjeet 2021. Hyvinvointialojen tutkinto-ohjelmat. Päivitetty 11.1.2021. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Materiaali Moodlessa.

Kirjoittajan ABC-kortti 2006. Suomen virtuaalikielikeskus. . Viitattu 17.11.2021.

Kotimaisten kielten keskus. Virkakieli-sivusto. Viitattu 17.11.2021.

Niemi, Terttu & Nietosvuori, Leena & Virikko, Helena 2006. Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita.

Roivas, Marianne & Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Tarkoma, Elise & Vuorijärvi, Aino 2010. Ammattisuomen käsikirja. Helsinki: WSOY. 11., uudistettu painos.
Englanniksi

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot, harjoitukset, ohjattu keskustelu, suulliset esitykset, ryhmätyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Arvioitu työmäärä (viestintä 4 op, yhden op:n kuormittavuus 27 h)

Lähiopetus 36 h (viestintä)
Laaja kirjallinen työ (kielenhuolto, lähdeviitteiden tarkistus) 20 h
Muut kirjalliset tehtävät 15 h
Suullinen esitys + palautteet 12 h
Viestinnän kotitehtävät, materiaaliin perehtyminen 25 h
YHT. 108 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Viestinnän lähiopetus (opettaja Anna Rinnemaa):
MUUTOKSET MAHDOLLISIA!

SXH24K1 (A, aakkosten alkupään opiskelijat)
• pe 19.1.2024 9.00-11.45 Orientoituminen, kurssiin tutustuminen; kirjoittaminen ammattikorkeakoulussa.
• ma 22.1.2024 8.30-11.45 (pienryhmä) Oma viestijäkuva. Viestintätaidot sosionomin työssä. Ryhmäviestintätaidot.
• ke 31.1.2024 8.30-11.45 (pienryhmä) Puheviestintätilanteiden perusteita. Lähdeluettelotehtävä.
• ma 5.2.2024 8.30-11.45 Kirjoittaminen ammattikorkeakoulussa jatkuu. Referointikäytännöt, viitetekniikkaan tutustuminen, tieteellinen kirjoittaminen...
• to 8.2.2024 8.30-11.45 Lähdeluetteloiden käsittelyä, kielen ja tekstin huoltoa.
• ma 12.2.2024 8.30- 11.45 (pienryhmä)Pakollinen kirjoitustyöpaja, OMA KONE JA SOSIAALIPEDAGOGISET SILMÄLASIT -TEKSTI MUKAAN
• to 29.2.2024 8.30-11.45 Suullinen viestintä; esitysten suunnittelu ja kohdentaminen; esiintymisjännitys. Palautteen antaminen.
• ma 4.3.2024 8.00-12.00 Puhe-esitykset: seminaari
• to 7.3.2024 9.30-11.00 Yhteenvetoa; selkokieli

SXH24K1 (B, aakkosten loppupään opiskelijat)
• pe 19.1.2024 9.00-11.45 Orientoituminen, kurssiin tutustuminen; kirjoittaminen ammattikorkeakoulussa.
• ma 22.1.2024 12.45-16.00 (pienryhmä) Oma viestijäkuva. Viestintätaidot sosionomin työssä. Ryhmäviestintätaidot.
• ke 31.1.2024 12.45-16.00 (pienryhmä) Puheviestintätilanteiden perusteita. Lähdeluettelotehtävä.
• ma 5.2.2024 8.30-11.45 Kirjoittaminen ammattikorkeakoulussa jatkuu. Referointikäytännöt, viitetekniikkaan tutustuminen, tieteellinen kirjoittaminen...
• to 8.2.2024 8.30-11.45 Lähdeluetteloiden käsittelyä, kielen ja tekstin huoltoa.
• ma 12.2.2024 8.30- 11.45 (pienryhmä)Pakollinen kirjoitustyöpaja, OMA KONE JA SOSIAALIPEDAGOGISET SILMÄLASIT -TEKSTI MUKAAN
• to 29.2.2024 8.30-11.45 Suullinen viestintä; esitysten suunnittelu ja kohdentaminen; esiintymisjännitys. Palautteen antaminen.
• ma 4.3.2024 8.00-12.00 Puhe-esitykset: seminaari
• to 7.3.2024 9.30-11.00 Yhteenvetoa; selkokieli

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus
Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän hakee monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija toimii rakentavasti asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelijan kielitaito vastaa vähintään taitotasoa B2 (CEFR).

Esitietovaatimukset

Opiskelijan suomen kielen taito on Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotasolla (CEFR) B2.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 1 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 44

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Rinnemaa
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXH24K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia opiskeluun ja oman alansa työtehtäviin liittyvissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta. Vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet. Selkokielinen kommunikaatio. Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen. Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö sekä merkintätavat.

Aika ja paikka

Lähiopetus Myllypuron kampuksella, ks. lukujärjestys.

Oppimateriaalit

Kielitoimiston sanakirja 2020. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. Päivitetty 11.11.2020. . Viitattu 15.11.2021.

Kielijelppi – jelppiä akateemiseen viestintään 2017. Helsingin yliopiston kielikeskus. . Viitattu 15.11.2021.

Kirjallisen työn ohjeet 2021. Hyvinvointialojen tutkinto-ohjelmat. Päivitetty 11.1.2021. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Materiaali Moodlessa.

Kotimaisten kielten keskus. Virkakieli-sivusto. Viitattu 17.11.2021.

Niemi, Terttu & Nietosvuori, Leena & Virikko, Helena 2006. Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita.

Roivas, Marianne & Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Tarkoma, Elise & Vuorijärvi, Aino 2010. Ammattisuomen käsikirja. Helsinki: WSOY. 11., uudistettu painos.

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot, harjoitukset, ohjattu keskustelu, suulliset esitykset, ryhmätyöt

Lisätietoja opiskelijoille

Viestinnän osuuden lähiopetus (Anna Rinnemaa)
MUUTOKSET MAHDOLLISIA!

• to 18.1.24 8.30-11.45 Orientoituminen, kurssiin tutustuminen; Oma viestijäkuva, viestintätaidot sosionomin työssä. Kirjoittaminen ammattikorkeakoulussa, tieteellisen kirjoittamisen perusasioita. Lähdeluettelotehtävä.

• ke 7.2.2024 8.30-11.45 Kirjoittaminen ammattikorkeakoulussa jatkuu. Referointikäytännöt, viitetekniikkaan tutustuminen, tieteellinen kirjoittaminen... Lähdeluettelotehtävän läpikäynti.

• pe 16.2.2024 9.00 -14.00 (pop up – paja: tule kun sinulle sopii) Pakollinen kirjoitustyöpaja, OMA KONE JA SOSIAALIPEDAGOGISET SILMÄLASIT -TEKSTI MUKAAN. Huomaa, että et voi palauttaa tekstiäsi, jos et ole käynyt pajassa. Mukana auttamassa on myös erityisope Merja Outinen. (Jos vain suinkin mahdollista, kannattaa EHDOTTOMASTI osallistua myös Helin ja Seijan pajaan ti 13.2.!!)

• ma 4.3.2024 12.45-16 Suullinen viestintä; esitysten suunnittelu ja kohdentaminen; esiintymisjännitys. Palautteen antaminen.

• ke 6.3.2024 12.45-16 Puhe-esitykset: seminaari. Kurssin päätös.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Hyväksytty suoritus
Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän hakee monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija toimii rakentavasti asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelijan kielitaito vastaa vähintään taitotasoa B2 (CEFR).

Esitietovaatimukset

Opiskelijan suomen kielen taito on Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotasolla (CEFR) B2.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 1 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Johanna Ihalainen
 • Seija Mäenpää
 • Satu Hakanen
 • Anna Rinnemaa
 • Minna Kalajoki
Opiskelijaryhmät
 • SXH23K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää erilaisia kulttuureita, elämäntapoja ja elämänkulkuja sekä arvioida niiden merkitystä yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. Opiskelija oppii elämänkulun tukemisessa käytettäviä sosiaalipedagogisia menetelmiä. Hän osaa toteuttaa yksilöiden ja yhteisöjen osallistumista tukevaa ja moninaisuuden huomioon ottavaa toimintaa ja reflektoida toimintaansa. Varhaiskasvatuspolun opiskelijoiden tavoitteissa korostuvat varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tukeminen ja lasten elämäntilanteet.

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Opiskelijalla on realistinen käsitys englannin kielen viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen osana ammattitaitoaan. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa (CEFR) B2. Opiskelijan suullinen ilmaisu on luontevaa ja hän osaa ottaa huomioon kielen tilanteisen vaihtelun. Kirjallinen ilmaisu on selkeää ja jäsentynyttä ja sanasto monipuolista.

Sisältö

Elämänkulku, elämäntapa, elämänvaiheet ja -tapahtumat. Moninaisuus, etniset ryhmät. Eri asiakasryhmille soveltuvia pedagogisia menetelmiä: liikuntakasvatus, kuvataidekasvatus, musiikkikasvatus sekä sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus. Menetelmien perusteet ja yhteydet sosiaalipedagogiseen työhön. Englanninkieliset ammattialan keskeiset käsitteet, termit ja vuorovaikutustilanteet sosionomin työssä. Opiskelu, työympäristö ja työtehtävät englannin kielellä.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, ajalla 11.10.2023-17.11.2023

HUOM! Opintojaksolla on paljon läsnäoloa vaativaa opetusta sekä itsenäistä työtä, joten varaa opintojaksolle paljon aikaa aikavälillä Aikataulu julkistetaan viimeistään syyslukukauden 2023 alussa ja se on alustava, muutoksia voi tulla.
Osa opetuksesta on pienryhmissä. Pienryhmät kerrotaan ja niiden aikataulut kerrotaan orientaatiossa.

Opintojakson aloitus (kaikille) 11.10.2023 12.45 - 16.00 Orientaatio,
Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus. Kaikilla pakollinen osallistuminen. Jos et pääse orientaatioon, täytyy opintojakson vastuuopettajalle Satu Hakaselle ilmoittaa siitä etukäteen.


Opintojakson lopetus (kaikille) 16.11.2023
Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.
(Osalla Ammatillisen englannin opetus jatkuu vielä 17.11.2023)

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Itsenäinen oppiminen
Vertaisoppiminen
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät
Osallistavat workshopit
Ohjatut harjoitukset
Yhteistyötä työelämän kanssa
Opintojaksoon sisältyy ammatillisen englannin opinnot 3 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailijoita työelämästä
sekä yhteistyötä työelämän kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan Satu Hakaseen.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 h opiskelijan työtä

Opintojaksolla on paljon opetusta, johon tulee osallistua sekä itsenäisesti tehtävää opiskelua.

Sisällön jaksotus

Orientatio 11.10.2023, pakollinen osallistuminen

Opintojakson aihepiirit:

- Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus

- Elämänkulun tukemisen menetelmät:
Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus, kuvataide, musiikki ja liikunnan ilo elämänkulun tukena.

- Työelämän englanti

- Itsenäinen työskentely.

16.11.2023 Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän ja HyMy-kylän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.
17.11. Ammatillisen englannin opetuksen viimeinen kerta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla opiskellaan 10 op = 270 h opiskelijan työtä

Opintojaksolla on paljon opetusta, johon tulee osallistua sekä itsenäisesti tehtävää opiskelua.
Opintojakson aihepiirit:
- Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus
- Elämänkulun tukemisen menetelmät:
Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus, kuvataide, musiikki ja liikunnan ilo elämänkulun tukena.
- Opintojaksoon sisältyy ammatillisen englannin opinnot 3 op.

Opetus ajoittuu aikavälille 11.10.-17.11.2023 , Myllypuron kampuksella.

Opintojakson aikataulu käydään läpi orientaatiossa, joten on tärkeää osallistua siihen. Opintojaksolla on myös pienryhmätyöskentelyä, ne aikataulut selvitetään ja käydään läpi opintojakson orientaatiossa.

HUOM! Opintojaksolla on paljon läsnäoloa vaativaa opetusta sekä itsenäistä työtä, joten varaa opintojaksolle paljon aikaa aikavälillä 11.10.2023-17.11.2023 Aikataulu julkistetaan viimeistään syyslukukauden 2023 alussa ja se on alustava, muutoksia voi tulla.
Osa opetuksesta on pienryhmissä. Pienryhmät kerrotaan ja niiden aikataulut kerrotaan orientaatiossa.

Opintojakson aloitus (kaikille) 11.10.2023 12.45 - 16.00 Orientaatio,
Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus. Kaikilla pakollinen osallistuminen. Jos et pääse orientaatioon, täytyy opintojakson vastuuopettajalle Satu Hakaselle ilmoittaa siitä etukäteen.

Opintojakson lopetus (kaikille) 16.11.2023 klo 8.00-15.00.
Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.
B-ryhmällä Ammatillisen englannin opetus jatkuu vielä 17.11.2023.

Opettajat:
Satu Hakanen / vastuuopettaja, sekä varhaiskasvatuksen ja musiikin opetus
satu.hakanen@metropolia.fi
/Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus -opetus
Anna Rinnemaa / Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus -opetus
Seija Mäenpää / kuvataiteen opetus
Minna Kalajoki / Englannin opetus
Kevin Collet / Liikkumisen ilo -opetus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen,
läsnäolovaatimus on kaikilla luennoilla ja workshopeilla,
vaadittujen oppimistehtävien palautus aikataulun mukaan,
sekä niiden hyväksytyt suoritukset.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 3 op englannin kielen opintoja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Seija Mäenpää
 • Johanna Ihalainen
 • Anna Rinnemaa
 • Satu Hakanen
 • Minna Kalajoki
Opiskelijaryhmät
 • SXH23K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää erilaisia kulttuureita, elämäntapoja ja elämänkulkuja sekä arvioida niiden merkitystä yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. Opiskelija oppii elämänkulun tukemisessa käytettäviä sosiaalipedagogisia menetelmiä. Hän osaa toteuttaa yksilöiden ja yhteisöjen osallistumista tukevaa ja moninaisuuden huomioon ottavaa toimintaa ja reflektoida toimintaansa. Varhaiskasvatuspolun opiskelijoiden tavoitteissa korostuvat varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tukeminen ja lasten elämäntilanteet.

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Opiskelijalla on realistinen käsitys englannin kielen viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen osana ammattitaitoaan. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa (CEFR) B2. Opiskelijan suullinen ilmaisu on luontevaa ja hän osaa ottaa huomioon kielen tilanteisen vaihtelun. Kirjallinen ilmaisu on selkeää ja jäsentynyttä ja sanasto monipuolista.

Sisältö

Elämänkulku, elämäntapa, elämänvaiheet ja -tapahtumat. Moninaisuus, etniset ryhmät. Eri asiakasryhmille soveltuvia pedagogisia menetelmiä: liikuntakasvatus, kuvataidekasvatus, musiikkikasvatus sekä sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus. Menetelmien perusteet ja yhteydet sosiaalipedagogiseen työhön. Englanninkieliset ammattialan keskeiset käsitteet, termit ja vuorovaikutustilanteet sosionomin työssä. Opiskelu, työympäristö ja työtehtävät englannin kielellä.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, 11.10.-17.11.2023

HUOM! Opintojaksolla on paljon läsnäoloa vaativaa opetusta sekä itsenäistä työtä, joten varaa opintojaksolle paljon aikaa aikavälillä . Aikataulu julkistetaan viimeistään syyslukukauden 2023 alussa ja se on alustava, muutoksia voi tulla.
Osa opetuksesta on pienryhmissä. Pienryhmät kerrotaan ja niiden aikataulut kerrotaan orientaatiossa.

Monimuoto-opiskelijoilla läsnäolovaatimus monimuodoille varattuihin opiskelupäiviin.

Opintojakson aloitus (kaikille):
11.10.2023 Orientaatio, Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus. Kaikilla pakollinen osallistuminen. Jos et pääse orientaatioon, täytyy opintojakson vastuuopettajalle Satu Hakaselle ilmoittaa siitä etukäteen.


Opintojakson lopetus kaikille 16.11.2023:
Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Itsenäinen oppiminen
Vertaisoppiminen
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät
Osallistavat workshopit
Ohjatut harjoitukset
Yhteistyötä työelämän kanssa
Opintojaksoon sisältyy ammatillisen englannin opinnot 3 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailijoita työelämästä
sekä yhteistyötä työelämän kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan Satu Hakaseen.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 h opiskelijan työtä

Opintojaksolla on paljon opetusta, johon tulee osallistua sekä itsenäisesti tehtävää opiskelua.

Sisällön jaksotus

Orientatio 11.10.2023 , pakollinen osallistuminen

Opintojakson aihepiirit:

- Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus

- Elämänkulun tukemisen menetelmät:
Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus, kuvataide, musiikki ja liikunnan ilo elämänkulun tukena.

- Työelämän englanti

- Itsenäinen työskentely.

Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän jkanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus sijoittuu aikavälille 11.10.-17.11.2023.
HUOM! Monimuoto-opiskelijoilla läsnäolovaatimus opetukseen monimuodoille varattuihin opiskelupäiviin.

Opintojakson aikataulu käydään läpi orientaatiossa, joten on tärkeää osallistua siihen.
Aikatauluun voi tulla vielä muutoksia. Opintojaksolla on myös pienryhmätyöskentelyä, ne aikataulut selvitetään ja käydään läpi opintojakson orientaatiossa.

Opintojaksolla opiskellaan 10 op = 270 h opiskelijan työtä

Opintojaksolla on paljon opetusta, johon tulee osallistua sekä itsenäisesti tehtävää opiskelua.
Opintojakson aihepiirit:
- Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus
- Elämänkulun tukemisen menetelmät:
Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus, kuvataide, musiikki ja liikunnan ilo elämänkulun tukena.
- Opintojaksoon sisältyy ammatillisen englannin opinnot 3 op.

Opetus ajoittuu aikavälille 11.10.-17.11.2023 , Myllypuron kampuksella.

Osa opetuksesta on pienryhmissä. Pienryhmät kerrotaan ja niiden aikataulut kerrotaan orientaatiossa.

Opintojakson aloitus (kaikille) 11.10.2023 12.45 - 16.00 Orientaatio,
Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus. Kaikilla pakollinen osallistuminen. Jos et pääse orientaatioon, täytyy opintojakson vastuuopettajalle Satu Hakaselle ilmoittaa siitä etukäteen.

Opintojakson lopetus (kaikille) 16.11.2023 klo 8.00-15.00
Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.
Ammatillisen englannin opetus jatkuu vielä 17.11.2023.

Opettajat:
Satu Hakanen / vastuuopettaja, sekä varhaiskasvatuksen ja musiikin opetus
satu.hakanen@metropolia.fi
/Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus -opetus
Anna Rinnemaa / Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus -opetus
Seija Mäenpää / kuvataiteen opetus
Minna Kalajoki / Englannin opetus
Kevin Collet / Liikkumisen ilo -opetus

Opettajat:
Satu Hakanen / vastuuopettaja, sekä varhaiskasvatuksen ja musiikin opetus
satu.hakanen@metropolia.fi
/Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus -opetus
Anna Rinnemaa / Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus -opetus
Seija Mäenpää / kuvataiteen opetus
Minna Kalajoki / Englannin opetus
Kevin Collet / Liikkumisen ilo -opetus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen,
läsnäolovaatimus on kaikilla luennoilla ja workshopeilla (monimuoto-opiskelijoilla läsnäolovaatimus opetukseen monimuodoille varattuihin opiskelupäiviin),
vaadittujen oppimistehtävien palautus aikataulun mukaan,
sekä niiden hyväksytyt suoritukset.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 3 op englannin kielen opintoja.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Ihalainen
 • Seija Mäenpää
 • Anna Rinnemaa
 • Minna Kalajoki
 • Satu Hakanen
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä, sosiaaliohjaus

Tavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää erilaisia kulttuureita, elämäntapoja ja elämänkulkuja sekä arvioida niiden merkitystä yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. Opiskelija oppii elämänkulun tukemisessa käytettäviä sosiaalipedagogisia menetelmiä. Hän osaa toteuttaa yksilöiden ja yhteisöjen osallistumista tukevaa ja moninaisuuden huomioon ottavaa toimintaa ja reflektoida toimintaansa. Varhaiskasvatuspolun opiskelijoiden tavoitteissa korostuvat varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tukeminen ja lasten elämäntilanteet.

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Opiskelijalla on realistinen käsitys englannin kielen viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen osana ammattitaitoaan. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa (CEFR) B2. Opiskelijan suullinen ilmaisu on luontevaa ja hän osaa ottaa huomioon kielen tilanteisen vaihtelun. Kirjallinen ilmaisu on selkeää ja jäsentynyttä ja sanasto monipuolista.

Sisältö

Elämänkulku, elämäntapa, elämänvaiheet ja -tapahtumat. Moninaisuus, etniset ryhmät. Eri asiakasryhmille soveltuvia pedagogisia menetelmiä: liikuntakasvatus, kuvataidekasvatus, musiikkikasvatus sekä sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus. Menetelmien perusteet ja yhteydet sosiaalipedagogiseen työhön. Englanninkieliset ammattialan keskeiset käsitteet, termit ja vuorovaikutustilanteet sosionomin työssä. Opiskelu, työympäristö ja työtehtävät englannin kielellä.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, kevät 2024 : 6.3. -12.4.2024 ( tarkempi aikataulu täydentyy)

HUOM! Opintojaksolla on paljon läsnäoloa vaativaa opetusta sekä itsenäistä työtä, joten varaa opintojaksolle paljon aikaa aikavälillä Aikataulu julkistetaan viimeistään kevätlukukauden 2024 alussa ja se on alustava, muutoksia voi tulla.
Osa opetuksesta on pienryhmissä. Pienryhmät kerrotaan ja niiden aikataulut kerrotaan orientaatiossa.

Opintojakson aloitus (PAKOLLINEN kaikille) 6.3.2024 12.45 - 16.00 Orientaatio,
Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus. Kaikilla pakollinen osallistuminen. Jos et pääse orientaatioon, täytyy opintojakson vastuuopettaja Anna Rinnemaalle (anna.rinnemaa@metropolia.fi) ilmoittaa siitä ETUKÄTEEN.

Opintojakson lopetus (PAKOLLINEN kaikille) 11.4.2024
Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.
(Osalla Ammatillisen englannin opetus jatkuu vielä myöhempään)

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Itsenäinen oppiminen
Vertaisoppiminen
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät
Osallistavat workshopit
Ohjatut harjoitukset
Yhteistyötä työelämän kanssa
Opintojaksoon sisältyy ammatillisen englannin opinnot 3 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailijoita työelämästä
sekä yhteistyötä työelämän kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan Satu Hakaseen.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 h opiskelijan työtä

Opintojaksolla on paljon opetusta, johon tulee osallistua sekä itsenäisesti tehtävää opiskelua.

Sisällön jaksotus

Orientatio 6.3.2024, pakollinen osallistuminen

Opintojakson aihepiirit:

- Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus

- Elämänkulun tukemisen menetelmät:
Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus, kuvataide, musiikki sekä draama ja pelillisyys elämänkulun tukena.

- Työelämän englanti

- Itsenäinen työskentely.

11.4.2024 Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän ja HyMy-kylän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.
12.4. Ammatillisen englannin opetuksen viimeinen kerta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla opiskellaan 10 op = 270 h opiskelijan työtä

Opintojaksolla on paljon opetusta, johon tulee osallistua sekä itsenäisesti tehtävää opiskelua.
Opintojakson aihepiirit:
- Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus
- Elämänkulun tukemisen menetelmät:
Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus, kuvataide, musiikki sekä draama ja pelillisyys elämänkulun tukena.
- Opintojaksoon sisältyy ammatillisen englannin opinnot 3 op.

Opetus ajoittuu aikavälille 6.3.-12.4.2024 , Myllypuron kampuksella.

Opintojakson aikataulu käydään läpi orientaatiossa 6.3., joten on tärkeää osallistua siihen. Osa opetuksesta on pienryhmissä. Pienryhmät kerrotaan ja niiden aikataulut kerrotaan orientaatiossa.

HUOM! Opintojaksolla on paljon läsnäoloa vaativaa opetusta sekä itsenäistä työtä, joten varaa opintojaksolle paljon aikaa aikavälillä 6.3.-12.4.2024 Aikataulu julkistetaan viimeistään kevätlukukauden 2024 alussa ja se on alustava, muutoksia voi tulla.


Opettajat:
Anna Rinnemaa / vastuuopettaja, sekä Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus -opetus
(anna.rinnemaa@metropolia.fi )

Satu Hakanen / varhaiskasvatuksen ja musiikin opetus
Johanna Ihalainen/Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus -opetus
Minna Kalajoki / Englannin opetus
Seija Mäenpää / kuvataiteen opetus
Jouni Piekkari / Draama ja pelillisyys -opetus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen,
läsnäolovaatimus on kaikilla luennoilla ja workshopeilla,
vaadittujen oppimistehtävien palautus aikataulun mukaan,
sekä niiden hyväksytyt suoritukset.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 3 op englannin kielen opintoja.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Ihalainen
 • Seija Mäenpää
 • Anna Rinnemaa
 • Satu Hakanen
 • Minna Kalajoki
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto, varhaiskasvatus

Tavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää erilaisia kulttuureita, elämäntapoja ja elämänkulkuja sekä arvioida niiden merkitystä yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. Opiskelija oppii elämänkulun tukemisessa käytettäviä sosiaalipedagogisia menetelmiä. Hän osaa toteuttaa yksilöiden ja yhteisöjen osallistumista tukevaa ja moninaisuuden huomioon ottavaa toimintaa ja reflektoida toimintaansa. Varhaiskasvatuspolun opiskelijoiden tavoitteissa korostuvat varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tukeminen ja lasten elämäntilanteet.

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Opiskelijalla on realistinen käsitys englannin kielen viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen osana ammattitaitoaan. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa (CEFR) B2. Opiskelijan suullinen ilmaisu on luontevaa ja hän osaa ottaa huomioon kielen tilanteisen vaihtelun. Kirjallinen ilmaisu on selkeää ja jäsentynyttä ja sanasto monipuolista.

Sisältö

Elämänkulku, elämäntapa, elämänvaiheet ja -tapahtumat. Moninaisuus, etniset ryhmät. Eri asiakasryhmille soveltuvia pedagogisia menetelmiä: liikuntakasvatus, kuvataidekasvatus, musiikkikasvatus sekä sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus. Menetelmien perusteet ja yhteydet sosiaalipedagogiseen työhön. Englanninkieliset ammattialan keskeiset käsitteet, termit ja vuorovaikutustilanteet sosionomin työssä. Opiskelu, työympäristö ja työtehtävät englannin kielellä.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, kevät 2024: 6.3. -12.4.2024 ( tarkempi aikataulu täydentyy)

HUOM! Opintojaksolla on paljon läsnäoloa vaativaa opetusta sekä itsenäistä työtä, joten varaa opintojaksolle paljon aikaa aikavälillä Aikataulu julkistetaan viimeistään kevätlukukauden 2024 alussa ja se on alustava, muutoksia voi tulla.
Osa opetuksesta on pienryhmissä. Pienryhmät ja niiden aikataulut kerrotaan orientaatiossa.

Opintojakson aloitus (PAKOLLINEN kaikille) 6.3.2024 12.45 - 16.00 Orientaatio,
Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus. Kaikilla pakollinen osallistuminen. Jos et pääse orientaatioon, täytyy opintojakson vastuuopettaja Anna Rinnemaalle (anna.rinnemaa@metropolia.fi) ilmoittaa siitä ETUKÄTEEN.

Opintojakson lopetus (PAKOLLINEN kaikille) 11.4.2024
Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.
(Osalla Ammatillisen englannin opetus jatkuu vielä myöhempään)

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Itsenäinen oppiminen
Vertaisoppiminen
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät
Osallistavat workshopit
Ohjatut harjoitukset
Yhteistyötä työelämän kanssa
Opintojaksoon sisältyy ammatillisen englannin opinnot 3 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailijoita työelämästä
sekä yhteistyötä työelämän kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan Satu Hakaseen.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 h opiskelijan työtä

Opintojaksolla on paljon opetusta, johon tulee osallistua sekä itsenäisesti tehtävää opiskelua.

Sisällön jaksotus

Orientatio 6.3.2024, pakollinen osallistuminen

Opintojakson aihepiirit:
- Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus
- Elämänkulun tukemisen menetelmät:
Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus, kuvataide, musiikki sekä draama ja pelillisyys elämänkulun tukena.
- Työelämän englanti
- Itsenäinen työskentely.

11.4.2024 Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän ja HyMy-kylän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.
12.4. Ammatillisen englannin opetuksen viimeinen kerta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus ajoittuu aikavälille 6.3.-12.4.2024 , Myllypuron kampuksella.
HUOM! Monimuoto-opiskelijoilla on läsnäolovaatimus opetukseen monimuodoille varattuihin opiskelupäiviin.

Opintojaksolla on paljon opetusta, johon tulee osallistua, sekä itsenäisesti tehtävää opiskelua.
Opintojakson aihepiirit:
- Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus
- Elämänkulun tukemisen menetelmät:
Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus, kuvataide, musiikki sekä draama ja pelillisyys elämänkulun tukena.
- Opintojaksoon sisältyy ammatillisen englannin opinnot 3 op.

Opintojakson aikataulu käydään läpi orientaatiossa 6.3., joten on tärkeää osallistua siihen. Osa opetuksesta on pienryhmissä. Pienryhmät ja niiden aikataulut kerrotaan orientaatiossa.

HUOM! Opintojaksolla on paljon läsnäoloa vaativaa opetusta sekä itsenäistä työtä, joten varaa opintojaksolle paljon aikaa aikavälillä 6.3.-12.4.2024. Aikataulu julkistetaan viimeistään kevätlukukauden 2024 alussa ja se on alustava, muutoksia voi tulla.


Opettajat:
Anna Rinnemaa / vastuuopettaja, sekä Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus -opetus
(anna.rinnemaa@metropolia.fi )

Satu Hakanen / varhaiskasvatuksen ja musiikin opetus
Johanna Ihalainen/Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus -opetus
Minna Kalajoki / Englannin opetus
Seija Mäenpää / kuvataiteen opetus
Jouni Piekkari / Draama ja pelillisyys -opetus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen,
läsnäolovaatimus on kaikilla luennoilla ja workshopeilla (monimuoto-opiskelijoilla läsnäolovaatimus opetukseen monimuodoille varattuihin opiskelupäiviin),
vaadittujen oppimistehtävien palautus aikataulun mukaan,
sekä niiden hyväksytyt suoritukset.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 3 op englannin kielen opintoja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 10.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Saukkonen
Opiskelijaryhmät
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee erityiskasvatuksen peruskäsitteet, arvolähtökohdat ja tavoitteet. Hän tuntee keskeiset kehityksen ja oppimisen erityisvaikeudet ja tuen tarpeet eri ikäkausina. Opiskelija osaa tukea asiakkaiden ja heidän perheidensä elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä arkielämän sujuvuutta.

Sisältö

Erityiskasvatusta ja sen järjestämistä ohjaavat periaatteet. Kehityksen ja oppimisen erityisvaikeudet eri ikäkausina. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Erityisvarhaiskasvatus, erityisopetus, oppilashuoltotyö, ammatillinen erityisopetus, valmentava ja kuntouttava opetus. Muut erityiskasvatuksen palvelut ja tukimuodot. Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö.

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:

1) Salakari A. ja Virta M. (2018): ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0 Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä. Tammi (täysin uudistettu painos) sivut 1-91 (osa 1)

2) YLE Tiedeykkönen Extra (2017): Oppimisvaikeudet (löytyy https://areena.yle.fi/audio)
• Osa 1: Lukivaikeus voi haitata vielä työelämässäkin
• Osa 2: Dyskalkulia vaikeuttaa muttei estä laskemaan oppimista
• Osa 3. Hahmotushäiriö voi vaikuttaa kellon tuntemiseen ja kartanlukutaitoon
• Osa 4: Huono työmuisti hankaloittaa päässälaskua ja muita arkisia toimia

3) YLE Tiedeykkönen (2019): Tätä on autismin kirjo - monimuotoisia häiriöitä, kehityksellisiä ongelmia, mutta myös erityislahjakkuutta (löytyy https://areena.yle.fi/audio)

4) Puustjärvi, A. ja Repokari, L. (2017): Lasten käytöshäiriöihin tulee puuttua ajoissa. Lääkärilehti 21/2017
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/lasten-kaytoshairioihin-tulee-puuttua-ajoissa/?public=0a34f8bb355a519541d62d6aa8f29986

Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodle-työtilassa, verkkokurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu vain sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkotyöskentelynä moodle-oppimisalustalla (suomenkielinen)
- verkkotentti (monivalintakysymyksiä)
- kirjallisia oppimistehtäviä
Opintojakson suorittaminen aloitetaan tentistä, tentin jälkeen muut osiot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson on tarkoitettu vain sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkotyöskentelynä 1.9.-.30.11.2023 välisenä aikana. Opintojakson suorittaminen aloitetaan tentistä, tentin jälkeen muut osiot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.
Opintojakson moodle-työtila avataan viimeistään syyskuun alussa ja opintojakson tehtävät tulee suorittaa marraskuun loppuun mennessä.
Tarkemmat OHJEET MOODLE TYÖTILAAN KIRJAUTUMISEEN saatte sähköpostilla elokuun aikana.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti ja oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

07.10.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 31.12.2023

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Laura Holmi
Vastuuhenkilö

Sylvia Hakari

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää lapsuuden ja perheen arjen monimuotoisuuden ja tunnistaa lapsen ja perheiden hyvinvoinnin osatekijät. Opiskelija tunnistaa lapsuuden ja lapsikäsityksen muuttumisen ja nykytilan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalisti. Hän ymmärtää lapsuuden ja varhaiskasvatuksen merkityksen osallisuuden tukemisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä ja koulutuksellisessa tasa-arvossa.

Sisältö

Lapsen ja perheen hyvinvoinnin osatekijät. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista ja varhaiskasvatuslaki. Sosiaalinen integraatio, lapsiperheköyhyys, syrjäytyminen ja marginalisaatio lapsiperheen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Varhaisen tukemisen muodot. Voimavaralähtöinen näkökulma.

Aika ja paikka

Toteutusmuoto: Itseopiskelu, Verkko
Toteutusaika: 6.11.2023 - 31.12.2023

Opetusmenetelmät

Haluatko syventää ymmärrystäsi liittyen lapsuuden ja perheen arjen monimuotoisuuteen, oppia tunnistamaan lapsen ja perheiden hyvinvoinnin osatekijöitä sekä suomessa että maailmalla? Kiinnostavatko varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot? Ilmoittaudu mukaan!

Laajuus: Valinnainen, 1-5 opintopistettä
Kieli: Suomi
Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei

Kurssimoduulit ovat:
1. LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI JA VOIMAVARAT 1 OP
2. PERHEIDEN MONIMUOTOISUUS 1 OP
3. LASTEN GLOBAALIT OIKEUDET 1 OP
4. YHTEISKUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄ LAPSIPERHEILLE SUOMESSA 1 OP
5. GLOBAALI NÄKÖKULMA PERHEIDEN HYVINVOINTIIN 1 OP
Keskimääräinen opiskeluun käytettävä aika on 27 h/opintopiste ja 1-5 opintopistettä voi suorittaa viiden viikon aikana. Opintojakson voit myöhemmin liittää osaksi Metropolian varhaiskasvatuksen sosionomin tutkintoa.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

07.10.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 31.12.2023

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Laura Holmi
Vastuuhenkilö

Sylvia Hakari

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää lapsuuden ja perheen arjen monimuotoisuuden ja tunnistaa lapsen ja perheiden hyvinvoinnin osatekijät. Opiskelija tunnistaa lapsuuden ja lapsikäsityksen muuttumisen ja nykytilan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalisti. Hän ymmärtää lapsuuden ja varhaiskasvatuksen merkityksen osallisuuden tukemisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä ja koulutuksellisessa tasa-arvossa.

Sisältö

Lapsen ja perheen hyvinvoinnin osatekijät. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista ja varhaiskasvatuslaki. Sosiaalinen integraatio, lapsiperheköyhyys, syrjäytyminen ja marginalisaatio lapsiperheen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Varhaisen tukemisen muodot. Voimavaralähtöinen näkökulma.

Aika ja paikka

Toteutusmuoto: Itseopiskelu, Verkko
Toteutusaika: 6.11.2023 - 31.12.2023

Opetusmenetelmät

Haluatko syventää ymmärrystäsi liittyen lapsuuden ja perheen arjen monimuotoisuuteen, oppia tunnistamaan lapsen ja perheiden hyvinvoinnin osatekijöitä sekä suomessa että maailmalla? Kiinnostavatko varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot? Ilmoittaudu mukaan!

Laajuus: Valinnainen, 1-5 opintopistettä
Kieli: Suomi
Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei

Kurssimoduulit ovat:
1. LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI JA VOIMAVARAT 1 OP
2. PERHEIDEN MONIMUOTOISUUS 1 OP
3. LASTEN GLOBAALIT OIKEUDET 1 OP
4. YHTEISKUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄ LAPSIPERHEILLE SUOMESSA 1 OP
5. GLOBAALI NÄKÖKULMA PERHEIDEN HYVINVOINTIIN 1 OP
Keskimääräinen opiskeluun käytettävä aika on 27 h/opintopiste ja 1-5 opintopistettä voi suorittaa viiden viikon aikana. Opintojakson voit myöhemmin liittää osaksi Metropolian varhaiskasvatuksen sosionomin tutkintoa.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 20.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 87

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Soile Bergström
 • Paula Vartiainen
 • Tuija Strandén-Mahlamäki
 • Annakaisa Oksava
 • Päivi Eskola
 • Mona Laine
 • Jouni Piekkari
 • Taina Konttinen
 • Päivi Eskelinen-Roos
Opiskelijaryhmät
 • SXH23K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXH23K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia sosiaalipedagogisen orientaation mukaisesti. Hän osaa tukea ja ohjata yksilöiden ja ryhmien toimintaa arjessa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija toimii asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa sosiaalialan toimintaympäristössä. Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä. Opiskelija toimii tavoitteellisesti ja osaa raportoida ja arvioida toimintaansa. Opiskelija osaa toimia hätäensiapua vaativissa tilanteissa.

Sisältö

Harjoittelu sosiaalialan toimintaympäristössä. Varhaiskasvatuksen polulla harjoittelu on suoritettava varhaiskasvatuksen ympäristössä. Sisältää hätäensiavun.

Aika ja paikka

1. harjoittelu suoritetaan pääkaupunkiseudulla 20.11. - 15.12.2023 (4 viikkoa). Harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen järjestämässä paikassa. Opiskelija voi perustellusta (esim. asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla) syystä hankkia harjoittelupaikan itse. Mikäli haluaisit hankkia paikan itse, niin ota yhteyttä spostilla Soile Bergströmiiin viimeistään 31.5.2023.
HUOM! Olethan muistanut esittää rikostaustaotteen!

Oppimateriaalit

Hätäensiavun opiskelumateriaali ja ennakkotehtävät harjoitustunneille OMAssa Hätäensiapu / Päivi Eskola -kansiossa viimeistään syyslukukauden alussa.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu sosiaalialalla (sekä kasvatus ja opetusalalla)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen järjestämässä harjoittelupaikassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmien SXH23K1 ja SXH23K2 opiskelijat!
1. Harjoittelu opintojakson laajuus on 5 op eli kokonaisuudessaan 135 tuntia opiskelijan työtä. Työ jakaantuu seuraavasti:
* hätäensiapu 4 t (vaihtoehtoiset päivät: ilmoittautuminen erikseen lomakkeella, viimeistään elokuussa 2023)
* 1. harjoittelun orientaatio ja tavoitteiden asettaminen 4 t ke 11.10.2023 9.00 - 12.00 Myllypurossa
* työskentely harjoittelupaikassa (20.11. - 15.12.2023) yhteensä 120 tuntia
* harjoittelun reflektointi 3 t (18.12.2023 klo 9.00 - 12.00)
* kirjalliset tehtävät 5 t

Sisällön jaksotus

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmien SXH23K1 ja SXH23K2 opiskelijat!
Toiveet harjoittelupaikasta esitettävä 23.8.2023 mennessä lomakkeella, joka laitetaan opintojakson OMA:n työtilaan ilmoittautumisten hyväksymisen jälkeen (15.5.2023 jälkeen).
HUOM! Olethan muistanut esittää rikostaustaotteen!

Harjoittelun orientaatio, tavoitteiden asettaminen ja tiedot harjoittelupaikasta: ke 11.10.2023 klo 9.00 - 12.00
Hätäensiapu: Ilmoitetaan myöhemmin! Opiskelija valitsee yhden ryhmän, johon ilmoittautuu etukäteen. Ilmoittautumisesta lähetetään lisätietoja opintojaksolle ilmoittautuneilleviimeistään elokuussa 2023. Huom! Jos sinulla on ensiapukoulutus voimassa (EA1 tai HEA 4-8 t), niin laita todistus siitä OMA:n työtilaan (dokumentti). Tällöin ensiapuopetukseen ei tarvitse osallistua. Muussa tilanteessa ensiavun harjoitustunneille osallistuminen on läsnäolovelvotteista opiskelua.

Työelämäharjoittelu ajalla 20.11. - 15.12.2023
Harjoittelun reflektointi ja raportin palautus: 18.12.2023 klo 9.00 - 12.00

Lisätietoja opiskelijoille

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmien SXH23K1 ja SXH23K2 opiskelijat!
Toiveet harjoittelupaikasta esitettävä 23.8.2023 mennessä lomakkeella, joka laitetaan opintojakson OMA:n työtilaan ilmoittautumisten hyväksymisen jälkeen (15.5.2023 jälkeen).
HUOM! Olethan muistanut esittää rikostaustaotteen!

Harjoittelun orientaatio, tavoitteiden asettaminen ja tiedot harjoittelupaikasta: ke 11.10.2023 klo 9.00 - 12.00
Hätäensiapu: Ilmoitetaan myöhemmin! Opiskelija valitsee yhden ryhmän, johon ilmoittautuu etukäteen. Ilmoittautumisesta lähetetään lisätietoja opintojaksolle ilmoittautuneilleviimeistään elokuussa 2023. Huom! Jos sinulla on ensiapukoulutus voimassa (EA1 tai HEA 4- 8 t)), niin laita todistus siitä OMA:n työtilaan (dokumentti). Tällöin ensiapuopetukseen ei tarvitse osallistua. Muussa tilanteessa ensiavun harjoitustunneille osallistuminen on läsnäolovelvotteista opiskelua.

Työelämäharjoittelu ajalla 20.11. - 15.12.2023
Harjoittelun reflektointi ja raportin palautus: 18.12.2023 klo 9.00 - 12.00

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - hylätty

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna opintojakso: Johdanto sosiaalipedagogiikkaan.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

19.02.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Soile Bergström
 • Katja Ihamäki
 • Tuija Strandén-Mahlamäki
 • Päivi Eskola
 • Taina Konttinen
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä, sosiaaliohjaus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia sosiaalipedagogisen orientaation mukaisesti. Hän osaa tukea ja ohjata yksilöiden ja ryhmien toimintaa arjessa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija toimii asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa sosiaalialan toimintaympäristössä. Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä. Opiskelija toimii tavoitteellisesti ja osaa raportoida ja arvioida toimintaansa. Opiskelija osaa toimia hätäensiapua vaativissa tilanteissa.

Sisältö

Harjoittelu sosiaalialan toimintaympäristössä. Varhaiskasvatuksen polulla harjoittelu on suoritettava varhaiskasvatuksen ympäristössä. Sisältää hätäensiavun.

Aika ja paikka

1. harjoittelu suoritetaan pääkaupunkiseudulla 24.4. - 23.5.2024. Harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen järjestämässä paikassa. Opiskelija voi perustellusta (esim. asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla) syystä hankkia harjoittelupaikan itse. Mikäli haluaisit hankkia paikan itse, niin ilmoita siitä toivelomakkeella viimeistään 19.1.2024.
HUOM! Olethan muistanut esittää rikostaustaotteen!

Oppimateriaalit

Hätäensiavun opiskelumateriaali ja ennakkotehtävät harjoitustunneille OMAssa Hätäensiapu / Päivi Eskola -kansiossa kevätlukukauden alussa.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu sosiaalialalla (sekä kasvatus ja opetusalalla)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen järjestämässä harjoittelupaikassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXH23S1!
1. Harjoittelu opintojakson laajuus on 5 op eli kokonaisuudessaan 135 tuntia opiskelijan työtä. Työ jakaantuu seuraavasti:
* hätäensiapu 4 t (vaihtoehtoiset päivät: ilmoittautuminen erikseen lomakkeella, viimeistään tammikuussa 2024)
* 1. harjoittelun orientaatio ja paikkojen jako 1 t ke 28.02.2024 12.45 - 14.00 Myllypurossa
* harjoittelun tavoitteet ja tehtävät - oman ohjaavan opettajan johdolla 2 t ma 22.4.2024 klo 12.45 - 15.00
* työskentely harjoittelupaikassa (24.4. - 23.5.2024) yhteensä 120 tuntia (20 päivää á 6 tuntia)
* harjoittelun reflektointi 2 t (24.5.2024 klo 9.00 - 11.30)
* kirjalliset tehtävät 5 t

Sisällön jaksotus

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXH23S1 opiskelijat!
Toiveet harjoittelupaikasta esitettävä 19.1.2024 mennessä lomakkeella, joka laitetaan opintojakson OMA:n työtilaan ilmoittautumisten hyväksymisen jälkeen (viimeistään 13.12.2023 ).
HUOM! Olethan muistanut esittää rikostaustaotteen!

Harjoittelun orientaatio ja tiedot harjoittelupaikasta: ke 28.2.2024 klo 12.45 - 14.00
Hätäensiapu: Ilmoitetaan myöhemmin! Opiskelija valitsee yhden ryhmän, johon ilmoittautuu etukäteen. Ilmoittautumisesta lähetetään lisätietoja opintojaksolle ilmoittautuneille viimeistään tammikuussa 2024. Huom! Jos sinulla on ensiapukoulutus voimassa (EA1 tai HEA 4-8 t), niin laita todistus siitä OMA:n työtilaan (dokumentti). Tällöin ensiapuopetukseen ei tarvitse osallistua. Muussa tilanteessa ensiavun harjoitustunneille osallistuminen on läsnäolovelvotteista opiskelua.
Harjoittelun tavoitteet ja tehtävät (oma ohjaava opettaja) 22.4.2024 klo 12.45 - 15.00
Työelämäharjoittelu ajalla 24.4. - 23.5.2024
Harjoittelun reflektointi ja raportin palautus: 24.5.2024 klo 9.00 - 11.30

Lisätietoja opiskelijoille

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXH23S1 opiskelijat!
Toiveet harjoittelupaikasta esitettävä 19.1.2024 mennessä lomakkeella, joka laitetaan opintojakson OMA:n työtilaan ilmoittautumisten hyväksymisen jälkeen (viimeistään 13.12.2023 ).
HUOM! Olethan muistanut esittää rikostaustaotteen!

Harjoittelun orientaatio ja tiedot harjoittelupaikasta: ke 28.2.2024 klo 12.45 - 14.00
Hätäensiapu: Ilmoitetaan myöhemmin! Opiskelija valitsee yhden ryhmän, johon ilmoittautuu etukäteen. Ilmoittautumisesta lähetetään lisätietoja opintojaksolle ilmoittautuneille viimeistään tammikuussa 2024. Huom! Jos sinulla on ensiapukoulutus voimassa (EA1 tai HEA 4-8 t), niin laita todistus siitä OMA:n työtilaan (dokumentti). Tällöin ensiapuopetukseen ei tarvitse osallistua. Muussa tilanteessa ensiavun harjoitustunneille osallistuminen on läsnäolovelvotteista opiskelua.
Harjoittelun tavoitteet ja tehtävät (oma ohjaava opettaja) 22.4.2024 klo 12.45 - 15.00
Työelämäharjoittelu ajalla 24.4. - 23.5.2024
Harjoittelun reflektointi ja raportin palautus: 24.5.2024 klo 9.00 - 11.30

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - hylätty

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna opintojakso: Johdanto sosiaalipedagogiikkaan.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

19.02.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Soile Bergström
 • Katja Ihamäki
 • Satu Hakanen
 • Päivi Eskola
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto, varhaiskasvatus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia sosiaalipedagogisen orientaation mukaisesti. Hän osaa tukea ja ohjata yksilöiden ja ryhmien toimintaa arjessa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija toimii asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa sosiaalialan toimintaympäristössä. Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä. Opiskelija toimii tavoitteellisesti ja osaa raportoida ja arvioida toimintaansa. Opiskelija osaa toimia hätäensiapua vaativissa tilanteissa.

Sisältö

Harjoittelu sosiaalialan toimintaympäristössä. Varhaiskasvatuksen polulla harjoittelu on suoritettava varhaiskasvatuksen ympäristössä. Sisältää hätäensiavun.

Aika ja paikka

1. harjoittelu suoritetaan pääkaupunkiseudulla 24.4. - 23.5.2024. Harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen järjestämässä paikassa. Opiskelija voi perustellusta (esim. asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla) syystä hankkia harjoittelupaikan itse. Mikäli haluaisit hankkia paikan itse, niin ilmoita siitä toivelomakkeella viimeistään 19.1.2024.
HUOM! Olethan muistanut esittää rikostaustaotteen!

Oppimateriaalit

Hätäensiavun opiskelumateriaali ja ennakkotehtävät harjoitustunneille OMAssa Hätäensiapu / Päivi Eskola -kansiossa kevätlukukauden alussa.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu sosiaalialalla (sekä kasvatus ja opetusalalla)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen järjestämässä harjoittelupaikassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXH23S2!
1. Harjoittelu opintojakson laajuus on 5 op eli kokonaisuudessaan 135 tuntia opiskelijan työtä. Työ jakaantuu seuraavasti:
* hätäensiapu 4 t (vaihtoehtoiset päivät: ilmoittautuminen erikseen lomakkeella, viimeistään tammikuussa 2024)
* 1. harjoittelun orientaatio ja paikkojen jako 1 t ti 27.02.2024 15.00 - 16.00 Myllypurossa
* harjoittelun tavoitteet ja tehtävät - oman ohjaavan opettajan johdolla 2 t ma 22.4.2024 klo 12.45 - 15.00
* työskentely harjoittelupaikassa (24.4. - 23.5.2024) yhteensä 120 tuntia (20 päivää á 6 tuntia)
* harjoittelun reflektointi 2 t (24.5.2024 klo 9.00 - 11.30)
* kirjalliset tehtävät 5 t

Sisällön jaksotus

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXH23S2 opiskelijat!
Toiveet harjoittelupaikasta esitettävä 19.1.2024 mennessä lomakkeella, joka laitetaan opintojakson OMA:n työtilaan ilmoittautumisten hyväksymisen jälkeen (viimeistään 13.12.2023 ).
HUOM! Olethan muistanut esittää rikostaustaotteen!

Harjoittelun orientaatio ja tiedot harjoittelupaikasta: ti 27.2.2024 klo 15.00 - 16.00
Hätäensiapu: Ilmoitetaan myöhemmin! Opiskelija valitsee yhden ryhmän, johon ilmoittautuu etukäteen. Ilmoittautumisesta lähetetään lisätietoja opintojaksolle ilmoittautuneille viimeistään tammikuussa 2024. Huom! Jos sinulla on ensiapukoulutus voimassa (EA1 tai HEA 4-8 t), niin laita todistus siitä OMA:n työtilaan (dokumentti). Tällöin ensiapuopetukseen ei tarvitse osallistua. Muussa tilanteessa ensiavun harjoitustunneille osallistuminen on läsnäolovelvotteista opiskelua.
Harjoittelun tavoitteet ja tehtävät (oma ohjaava opettaja) 22.4.2024 klo 12.45 - 15.00
Työelämäharjoittelu ajalla 24.4. - 23.5.2024
Harjoittelun reflektointi ja raportin palautus: 24.5.2024 klo 9.00 - 11.30

Lisätietoja opiskelijoille

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXH23S1 opiskelijat!
Toiveet harjoittelupaikasta esitettävä 19.1.2024 mennessä lomakkeella, joka laitetaan opintojakson OMA:n työtilaan ilmoittautumisten hyväksymisen jälkeen (viimeistään 13.12.2023 ).
HUOM! Olethan muistanut esittää rikostaustaotteen!

Harjoittelun orientaatio ja tiedot harjoittelupaikasta: ti 27.2.2024 klo 15.00 - 16.00
Hätäensiapu: Ilmoitetaan myöhemmin! Opiskelija valitsee yhden ryhmän, johon ilmoittautuu etukäteen. Ilmoittautumisesta lähetetään lisätietoja opintojaksolle ilmoittautuneille viimeistään tammikuussa 2024. Huom! Jos sinulla on ensiapukoulutus voimassa (EA1 tai HEA 4-8 t), niin laita todistus siitä OMA:n työtilaan (dokumentti). Tällöin ensiapuopetukseen ei tarvitse osallistua. Muussa tilanteessa ensiavun harjoitustunneille osallistuminen on läsnäolovelvotteista opiskelua.
Harjoittelun tavoitteet ja tehtävät (oma ohjaava opettaja) 22.4.2024 klo 12.45 - 15.00
Työelämäharjoittelu ajalla 24.4. - 23.5.2024
Harjoittelun reflektointi ja raportin palautus: 24.5.2024 klo 9.00 - 11.30

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - hylätty

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna opintojakso: Johdanto sosiaalipedagogiikkaan.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Arja Puura
 • Paula Vartiainen
 • LeighAnne Rauhala
 • Taina Valkeapää
 • Tuija Strandén-Mahlamäki
 • Jouni Piekkari
 • Ulla Saukkonen
 • Päivi Eskelinen-Roos
Opiskelijaryhmät
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt sosiaalisen merkityksen moniammatillisessa työssä. Hän toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siten, että yksilöt ja ryhmät/yhteisöt aktivoituvat vaikuttamaan omaan elämäänsä.
Opiskelija osaa soveltaa ammatillista osaamistaan moninaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa tukea asiakkaiden voimaantumista asiakaslähtöisesti. Opiskelija osaa toimia työyhteisössä sosiaalialan edustajana.

Sisältö

Harjoittelu toimintaympäristössä, jossa mahdollistuu sosiaalipedagoginen työ. Harjoittelu voidaan suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.
Varhaiskasvatuksen polun valinneet suorittavat harjoittelun muussa kuin varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.

Aika ja paikka

9.10.-15.12.2023

Oppimateriaalit

Harjoittelupaikkaan ja asiakastyöhön liittyvä materiaali

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelupaikassa tehtävä työ on sosionomin työtä.
Tärkeää on, että paikassa mahdollistuu asiakastyö.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla on opintoja suoritettuna noin 90 op sisältäen opintojaksot
Harjoittelu 1 – Sosionomin työ ja asiakkaan arki sekä
Sosiaalialan eettinen perusta, vaikuttaminen ja työn haasteet.

Harjoitteluinfo ja HarkkaHelpit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväkäksytty-hylätty

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on opintoja suoritettuna noin 90 op sisältäen opintojaksot Harjoittelu 1 – Sosionomin työ ja asiakkaan arki sekä Sosiaalialan eettinen perusta, vaikuttaminen ja työn haasteet.

Ilmoittautumisaika

23.10.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Ihamäki
 • Tuija Strandén-Mahlamäki
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Heli Määttänen
 • Ulla Saukkonen
 • Päivi Eskelinen-Roos
Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt sosiaalisen merkityksen moniammatillisessa työssä. Hän toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siten, että yksilöt ja ryhmät/yhteisöt aktivoituvat vaikuttamaan omaan elämäänsä.
Opiskelija osaa soveltaa ammatillista osaamistaan moninaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa tukea asiakkaiden voimaantumista asiakaslähtöisesti. Opiskelija osaa toimia työyhteisössä sosiaalialan edustajana.

Sisältö

Harjoittelu toimintaympäristössä, jossa mahdollistuu sosiaalipedagoginen työ. Harjoittelu voidaan suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.
Varhaiskasvatuksen polun valinneet suorittavat harjoittelun muussa kuin varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on opintoja suoritettuna noin 90 op sisältäen opintojaksot Harjoittelu 1 – Sosionomin työ ja asiakkaan arki sekä Sosiaalialan eettinen perusta, vaikuttaminen ja työn haasteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Heli Määttänen
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto, varhaiskasvatus
 • SXH23S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä, sosiaaliohjaus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee monipuolisesti vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa harjoittelunsa oman ammatillisen kiinnostuksensa mukaisesti. Hän vahvistuu ammatillisessa osaamisessaan. Opiskelija edistää toiminnallaan osallisuutta, toimijuutta, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä.

Sisältö

Opiskelija tuntee vapaaehtoistoiminnan merkityksen, periaatteet ja käytännöt. Harjoittelu suoritetaan opintojen aikana opiskelijan esittämän suunnitelman mukaisesti. Harjoittelu voi liittyä esimerkiksi kansalaistoimintaan tai vapaaehtois- ja tukihenkilötoimintaan.

Aika ja paikka

Opintojakson infotilaisuuteen on osallistuttava jakson alussa.
INFO on 12.9. klo 12.45-16.00 MPA 4015, Myllypuron kampuksella. Kutsu infoon lähetetään Oman kautta jaksolle hyväksytyille.

Opintojakso on pakollinen sosiaalialan opiskelijoille, mutta tarjolla vapaasti valittavana opintojaksona kaikille Metropolian opiskelijoille. Soveltuu myös avoimen amk opiskelijoille ja 3AMK opiskelijoille. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös englanniksi.

Opintojakson tehtävät ja ohjeet löytyvät Moodlesta, sen jälkeen, kun opiskelija on hyväksytty jaksolle. Moodleen kirjaudutaan omilla Metropolian tunnuksilla.Työtila-avain lähetetään opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille ennen orientaatiota 12.9.2023.

Oppimateriaalit

Erikseen nimetty materiaali Moodle -työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu seuraavista:
- Harjoittelun infotilaisuus
- Itsenäinen orientaatiotehtävä
- Vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan harjoittelupaikan etsiminen + harjoittelun toteutus
- Itsearviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan organisaatioiden ja muiden työelämäkumppaneiden kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT
Hakemus osoitetaan Heli Määttäselle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h
Kirjalliset tehtävät (orientaatiotehtävät, loppureflektio jne. 35 tuntia)
Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta (100 tuntia)

Sisällön jaksotus

Opintojakso on mahdollista suorittaa joustavasti opintojen aikana, ei ole sidottu tiettyyn periodiin mutta laskennallisesti sijoittuu 1 lukuvuoden opintoihin. Suositellaan tekemään harjoittelu toisen opiskeluvuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat Heli Määttänen opiskelijoiden opintosuoritukset, AHOT-päätökset, opintojakson tehtävät,
Sylvia Hakari yhteistyö vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa tarjoavien tahojen kanssa ja opiskelijoillle paikkojen ilmoittaminen Moodletiedotteiden kautta.

Opintojakson infotilaisuuteen on osallistuttava jakson alussa.
INFO on 12.9. klo 12.45-16.00 MPA 4015, Myllypuron kampuksella. Kutsu infoon lähetetään Oman kautta jaksolle hyväksytyille.

Opintojakso on pakollinen sosiaalialan opiskelijoille, mutta tarjolla vapaasti valittavana opintojaksona kaikille Metropolian opiskelijoille. Soveltuu myös avoimen amk opiskelijoille ja 3AMK opiskelijoille. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös englanniksi.

Opintojakson tehtävät ja ohjeet löytyvät Moodlesta, sen jälkeen, kun opiskelija on hyväksytty jaksolle. Moodleen kirjaudutaan omilla Metropolian tunnuksilla. Työtila-avain lähetetään opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille ennen orientaatiota 12.9.2023

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Orientaatiotehtävä (hyväksytty/täydennettävä/hylätty)
Toteutussuunnitelman/-suunnitelmien laatiminen vapaaehtoistoimintaan
Vapaaehtois- ja kansalaistoimintaan osallistuminen (väh. 100 tuntia vuorovaikutteista toimintaa)
Oppimisen loppuarviointi (kyselylomakkeen täyttäminen)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Heli Määttänen
Opiskelijaryhmät
 • SXH24K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXH24K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee monipuolisesti vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa harjoittelunsa oman ammatillisen kiinnostuksensa mukaisesti. Hän vahvistuu ammatillisessa osaamisessaan. Opiskelija edistää toiminnallaan osallisuutta, toimijuutta, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä.

Sisältö

Opiskelija tuntee vapaaehtoistoiminnan merkityksen, periaatteet ja käytännöt. Harjoittelu suoritetaan opintojen aikana opiskelijan esittämän suunnitelman mukaisesti. Harjoittelu voi liittyä esimerkiksi kansalaistoimintaan tai vapaaehtois- ja tukihenkilötoimintaan.

Aika ja paikka

Opintojakson infotilaisuuteen on osallistuttava jakson alussa.
INFO on 5.2. klo 12.45-16.00 MPA 4011, Myllypuron kampuksella. Kutsu infoon lähetetään Oman kautta jaksolle hyväksytyille.

Opintojakson tehtävät ja ohjeet löytyvät Moodlesta, sen jälkeen, kun opiskelija on hyväksytty jaksolle. Moodleen kirjaudutaan omilla Metropolian tunnuksilla.Työtila-avain lähetetään opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille ennen orientaatiota 5.2.2024.

Oppimateriaalit

Erikseen nimetty materiaali Moodle -työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu seuraavista:
- Harjoittelun infotilaisuus
- Itsenäinen orientaatiotehtävä
- Vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan harjoittelupaikan etsiminen + harjoittelun toteutus
- Itsearviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan organisaatioiden ja muiden työelämäkumppaneiden kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT
Hakemus osoitetaan Heli Määttäselle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h
Kirjalliset tehtävät (orientaatiotehtävät, loppureflektio jne. 35 tuntia)
Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta (100 tuntia)

Sisällön jaksotus

Opintojakso on mahdollista suorittaa joustavasti opintojen aikana, ei ole sidottu tiettyyn periodiin mutta laskennallisesti sijoittuu 1 lukuvuoden opintoihin. Harjoittelu suositellaan tehtäväksi toisen opiskeluvuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat Heli Määttänen opiskelijoiden opintosuoritukset, AHOT-päätökset, opintojakson tehtävät,
Sylvia Hakari yhteistyö vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa tarjoavien tahojen kanssa ja opiskelijoillle paikkojen ilmoittaminen Moodletiedotteiden kautta.

Opintojakso on pakollinen sosiaalialan opiskelijoille, mutta tarjolla vapaasti valittavana opintojaksona kaikille Metropolian opiskelijoille. Soveltuu myös avoimen amk opiskelijoille ja 3AMK opiskelijoille. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös englanniksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Orientaatiotehtävä (hyväksytty/täydennettävä/hylätty)
Toteutussuunnitelman/-suunnitelmien laatiminen vapaaehtoistoimintaan
Vapaaehtois- ja kansalaistoimintaan osallistuminen (väh. 100 tuntia vuorovaikutteista toimintaa)
Oppimisen loppuarviointi (kyselylomakkeen täyttäminen)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 44

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Heli Määttänen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee monipuolisesti vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa harjoittelunsa oman ammatillisen kiinnostuksensa mukaisesti. Hän vahvistuu ammatillisessa osaamisessaan. Opiskelija edistää toiminnallaan osallisuutta, toimijuutta, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä.

Sisältö

Opiskelija tuntee vapaaehtoistoiminnan merkityksen, periaatteet ja käytännöt. Harjoittelu suoritetaan opintojen aikana opiskelijan esittämän suunnitelman mukaisesti. Harjoittelu voi liittyä esimerkiksi kansalaistoimintaan tai vapaaehtois- ja tukihenkilötoimintaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 31.12.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • VAKA_SOSIONOMI
  Varhaiskasvatuksen pätevöitymisopinnot valmiille sosionomeille

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa varhaiskasvatuksen työorientaatiota ja menetelmiä lapsi- ja perhelähtöisesti. Hän osaa suunnitella ja järjestää toimintaa sosiaalipedagogisesti yksilöä, ryhmää ja yhteisöä vahvistaen. Opiskelija osaa perustella, dokumentoida ja arvioida työtä ja sen vaikuttavuutta.
Opiskelija osaa soveltaa sosiaalialan ammattieettisiä periaatteita sekä Varhaiskasvatuslain ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoja ja tavoitteita työssä ja työyhteisössä. Hän kykenee oman toimintansa kriittiseen reflektioon.
Opiskelija perehtyy varhaiskasvatusalan ajankohtaiseen tutkimukseen ja kehittämiseen.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä, jossa opiskelija vahvistaa varhaiskasvatuksen sosionomin osaamistaan ja ammatillisuuttaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit erillisenä liitteenä

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • VAKA_VALMENTAVA
  Varhaiskasvatusosaamisen valmentavat opinnot

Tavoitteet

Osaa tunnistaa ihmisen hyvinvoinnin osatekijät sekä hyvinvointia ja huono-osaisuutta luovia ja ylläpitäviä yhteiskunnallisia rakenteita. Tunnistaa asiakasryhmien erityistarpeita ja osallisuuden edistämisen lähtökohtia yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Ymmärtää osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkityksen ihmisten hyvinvoinnille. Opiskelija osaa erotella yhteiskunnan syrjäyttäviä rakenteita ja prosesseja ja tunnistaa keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Sisältö

Hyvinvoinnin osatekijät ja sosiaalinen integraatio, sosiaaliset riskit ja ongelmat elämän eri vaiheissa, sosiaalipedagogiset keinot syrjäytymisen ehkäisyssä, osallisuus ja sen merkitys yhteiskunnassa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit erillisenä liitteenä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Lauri Narinen
 • Ulla Vehkaperä
Opiskelijaryhmät
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön.
Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen merkityksen yrityksen toiminnassa sekä erilaisten strategioiden merkityksen yritystoiminnan menestyksen ja tuloksellisuuden taustalla. Hän ymmärtää vision ja perustehtävän määrittelyn tärkeyden sekä työyhteisötaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen. Opiskelija omaksuu yrittäjä-myönteisen asenteen ja ymmärtää yritystoimintaan vaikuttavien tekijöiden merkityksen organisaation kannattavuuteen. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään kustannustehokkaita hyvinvointipalveluita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujen toimintaympäristö ja palveluja määrittelevä lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus.
Yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon. Strateginen ajattelu ja johtaminen. Visio, perustehtävä ja työyhteisötaidot. Erilaiset strategiat. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Erilaiset yritysmuodot. Hankintamenettelyt ja hankintaprosessi.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Verkkototeutus 21.8.- 31.12.2023
Orientaatio opintojaksoon Zoomissa 21.8. klo 15.30-16.30.
Tilaisuus tallennetaan ja se on katsottavissa 2 viikkoa opintojakson Moodle työtilassa.
Tallenne sisältää vain opettajan osuuden. Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlen työtilassa, Moodle.metropolia.fi. Työtila aukeaa opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkkototeutus, tehtävät aikataulutettu

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 27h x 5 = 135h

Sisällön jaksotus

Itsenäistä opiskelua 5 op. Moodle työtilassa annettuihin ohjeisiin ja oppimateriaaleihin perustuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä. Opettaja tiedottaa osaamisen näyttötavasta viimeistään opinnon alkaessa.

Ahot hakemukset toimitetaan opintojakson vastuuopettajalle, joka antaa päätöksen jälkeen toteutuksen suoritettavista tehtävistä lisätietoja.
Tutustu Metropolian AHOT-ohjeisiin OMAssa: https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas/opinnot/opintojen-suunnittelu-ja-opinto-ohjaus/ahot/ahot-alakohtaiset-ohjeet#sote

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintosuoritus arvioidaan kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) tai perustellusta syystä jaolla hylätty/hyväksytty. Hyväksytty-tason arviointikriteerit ovat samat kuin tyydyttävä (1) arviointikriteerit, mikä tarkoittaa, että ydinosaaminen on saavutettu (Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö; 33 § Opintosuorituksen arviointi).

Osallistuminen kaikkiin osioihin. Kokonaisarvosana 0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Lauri Narinen
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön.
Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen merkityksen yrityksen toiminnassa sekä erilaisten strategioiden merkityksen yritystoiminnan menestyksen ja tuloksellisuuden taustalla. Hän ymmärtää vision ja perustehtävän määrittelyn tärkeyden sekä työyhteisötaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen. Opiskelija omaksuu yrittäjä-myönteisen asenteen ja ymmärtää yritystoimintaan vaikuttavien tekijöiden merkityksen organisaation kannattavuuteen. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään kustannustehokkaita hyvinvointipalveluita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujen toimintaympäristö ja palveluja määrittelevä lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus.
Yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon. Strateginen ajattelu ja johtaminen. Visio, perustehtävä ja työyhteisötaidot. Erilaiset strategiat. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Erilaiset yritysmuodot. Hankintamenettelyt ja hankintaprosessi.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Ihamäki
 • Lauri Narinen
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä, sosiaaliohjaus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimpiä hyvinvoinnin ja onnellisuuden teorioita. Opiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnan rakenteet ja prosessit vaikuttavat yksilöiden ja yhteisöjen elämään. Hän tuntee yhteiskuntapolitiikan kehityssuuntia sekä niiden yhteyksiä hyvinvointipalveluiden muutostarpeisiin. Opiskelija tuntee hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja turvallisuutta tukevia rakenteita ja prosesseja. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon toimintatapoja. Opiskelija ymmärtää myös sen, miten globaali talous ja Suomen talouskehitys vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan ja ihmisten elämisen ehtoihin. Hän tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat.

Sisältö

Hyvinvointiteorioita. Suomalaisen hyvinvointivaltion ja -yhteiskunnan kehitys. Kansainväliset hyvinvointivaltiomallit. Hyvinvointivaltion monituottajamalli. Hyvinvointiyhteiskunnan riippuvuudet globaalista taloudesta, tuotannosta, elintasosta, talouspolitiikasta ja työllisyydestä.

Aika ja paikka

Opettajat: Katja Ihamäki & Lauri Narinen:

Katja Ihamäki:
To 19.10. klo 12.45-16. MPC3001
Ma 23.10. klo 12.45-16. MPC3001
Ti 24.10. klo 12.45-16. MPA4015
Ti 7.11. klo 12.45-16. MPA4015

Lauri Narinen:
Ti 24.10. klo 8:45-12 MPA4015
Ti 31.10. klo 12.45-16 MPA2022
Ma 6.11. klo 8:45 - 12 MPB1005
To 9.11. klo 12.45-16 MPA5018


Tentti: To 16.11. klo 13.-15.30 MPA4015. Kaksi muuta tenttiä ovat yleisenä uusintatenttipäivinä tammikuussa ja helmikuussa 2024.

Oppimateriaalit

Kurssin tentti- ja muu tieto tarkentuu.

Tenttimateriaali:
Hyvinvointi ja talous, Narinen:
- http://talouskurssi.fi
Tämän verkkokurssin tehtävät tulee tehdä, tarkempi jaksotus myöhemmin.

Sosiaalipolitiikan lähiopetuksen osuudessa (Ihamäki) on kaksi tehtävää, lähiopetus ja kirjan artikkelit. Ohjeistus tehtäviin kurssin toteutustiedoissa (oman dokumentit).

Tenttikirjallisuus, Ihamäki:
- Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Toim. Sakari Hänninen ja Paula Saikkonen. THL 2017, 25–39, 97-128, siis luvut ovat 1, 5 ja 6.

Kaksi tehtävää Omassa ohjeistus.

VAIHTOEHTOINEN SUORITUS ILMAN LÄHIOPETUSTA
Ilmoittaudu sähköpostilla sekä Katja Ihamäelle että Markus Neuvoselle, jos olet valinnut vaihtoehtoisen suoritustavan ennen kurssin alkua.

Hyvinvoinnissa & Taloudessa (Narinen):
- Ilmoitetaan myöhemmin.

Sosiaalipolitiikassa (Ihamäki):
- Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Toim. Sakari Hänninen ja Paula Saikkonen. THL. 2017. THL 2017, 25–39, 97-128. Siis luvut 1, 5 ja 6.
- Sosiaalipolitiikka - hukassa vai uuden jäljillä? Toim. Elina Palola & Vappu Karjalainen. THL. 2011. Sivut 103-248.
- Jorma Sipilä ja Anneli Anttonen. Universalismi ja sen vahtoehdot. Teoksessa Vastavuoroinen sosiaalityö (2016). Toim. Maritta Törrönen ym., sivut 57–74.
- Mikko Mäntysaari. Hyvinvointiliberalismi ja uusliberalismi sosiaalityön
toimintaympäristöinä. Teoksessa Vastavuoroinen sosiaalityö (2016). Toim. Maritta Törrönen ym., sivut 75–86.
Tehtävät (kaksi tehtävää) Omassa ohjeistus.

Muuta kirjallisuutta:
Haapola, Ilkka, Karisto, Antti & Takala, Pentti. Matkalla nykyaikaan: elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. Porvoo: WSOYpro. 1999.
Julkunen, Raija. Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Hyvinvointivaltion rajat -projekti. Helsinki: Stakes. 2006.
Tammilehto, O. (2003). Globalisaation vaikutus köyhyyteen. http://www.tammilehto.info/globkoyh.htm
- Juho Saari, Sakari Taipale ja Sakari Kainulainen (toim.). Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Helsinki 2013.
- George Ritzer (2008). The McDonaldization of Society. Pine Forge Press.
- Sote-uudistus. Sosiaali- ja terveyden huollon ja pelastustoimen uudistus. https://soteuudistus.fi/etusivu
- Towards a social investement welfare state? Ideas. policies and challenges. Toim. Nathalie Morel, Bruno Palier and Joakim Palme. Policy Press. 2012.

Opetusmenetelmät

Hyvinvointiyhteiskunnan kehityksen kurssi (SX00EO96) kokonaisuudessan tehdään tämän toteutuksen aikana. Talous & hyvinvointi sekä sosiaalipolitiikan osuudet voi suorittaa erikseen, mutta kuitenkin tämän saman toteutuksen aikana. Siihen kuuluvat kolme tenttikertaa: yksi kurssin lopussa ja seuraavat kaksi yleisenä tenttipäivänä. Yleisiin tenttipäiviin ilmoittaudutaan etukäteen Omassa.

Lähiopetus -toteutukselle osalllistuminen:
Osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät ja tentti (kirjallisuus ja lähiopetus)
- 70 % osallistuminen lähiopetukseen, jos opiskelija suorittaa lähiopetusvaihtoehdon sosiaalipolitiikan osuudessa

Vaihtoehtoinen suoritus:
Oppimistehtävät ja kirjatentti
Tälle suoritustavalle pitää ilmoittautua molemmille opettajille ennen kurssin alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TENTTI: 16.11.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys
Lähiopetus
Lehtorit: Katja Ihamäki & Lauri Narinen

uomeksi
Opettajat: Katja Ihamäki & Lauri Narinen:

Katja Ihamäki:
To 19.10. klo 12.45-16. MPC3001
Ma 23.10. klo 12.45-16. MPC3001
Ti 24.10. klo 12.45-16. MPA4015
Ti 7.11. klo 12.45-16. MPA4015

Lauri Narinen:
Ti 24.10. klo 8:45-12 MPA4015
Ti 31.10. klo 12.45-16 MPA2022
Ma 6.11. klo 8:45 - 12 MPB1005
To 9.11. klo 12.45-16 MPA5018


Tentti: To 16.11. klo 13.-15.30 MPA4011.
UUSINTATENTIT:
SU203401 (22.1.2024) - ilmoittautuminen päättyy 5.1.2024
SU2024 (20.2.2024) - ilmoittautuminen päättyy 1.2.2024

TENTTI
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys,
Sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki) 2,5 op.
Lähiopetus:
1 op = opiskelijan työnä 27 tuntia.
2,5 op on 67,5 tuntia eli yli 8 päivää.
Sama taloustieteessä


Lähiopetusvaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki):
Lähiopetus 16 tuntia ja tentti.
Tenttikirjallisuus 45 sivua suomenkielistä tekstiä 20 tuntia.
Kaksi tehtävää 29 tuntia.

Kirjatenttivaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki), 67,5 tuntia:
- Kirjallisuus 218 sivua suomenkielistä tekstiä, noin kuusi päivää
- Kaksi tehtävää, 20 tuntia
- Tentti

Lähiopetusvaihtoehto, talous & hyvinvointi -osuus:
- Lähiopetus ja tentti.
- Tenttikirjallisuus suomenkielinen verkkokurssi, noin kuusi päivää.

Kirjatenttivaihtoehto, talous & hyvinvointi -osuus (Lauri Narinen): 67,5 tuntia:
- Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetukseen osallistuminen, tehtävät ja kirjallisuus,
tentti 0 - 5.
TAI kirjatentti 0-5 ja tehtävät

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Ihamäki
 • Lauri Narinen
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto, varhaiskasvatus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimpiä hyvinvoinnin ja onnellisuuden teorioita. Opiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnan rakenteet ja prosessit vaikuttavat yksilöiden ja yhteisöjen elämään. Hän tuntee yhteiskuntapolitiikan kehityssuuntia sekä niiden yhteyksiä hyvinvointipalveluiden muutostarpeisiin. Opiskelija tuntee hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja turvallisuutta tukevia rakenteita ja prosesseja. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon toimintatapoja. Opiskelija ymmärtää myös sen, miten globaali talous ja Suomen talouskehitys vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan ja ihmisten elämisen ehtoihin. Hän tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat.

Sisältö

Hyvinvointiteorioita. Suomalaisen hyvinvointivaltion ja -yhteiskunnan kehitys. Kansainväliset hyvinvointivaltiomallit. Hyvinvointivaltion monituottajamalli. Hyvinvointiyhteiskunnan riippuvuudet globaalista taloudesta, tuotannosta, elintasosta, talouspolitiikasta ja työllisyydestä.

Aika ja paikka

Opettajat:
Katja Ihamäki & Lauri Narinen

Katja Ihamäki:
To 12.10. klo 14.30-16. MPA5018*
To 2.11. klo 12.45-16. MPA4015
Ti 21.11. klo 12.45-16. MPA6012
Ma 11.12. klo 12.45-16. MPA6019

Lauri Narinen:
Pe 3.11. klo 12:45-16 A4008
Ti 7.11. klo 12:45-16 A6017
To 16.11. klo 8:45-12 A5020
Ma 20.11. klo 12:45-16 A2028Tentti tiistaina 12.12 klo 13-15.30 MPD1002
UUSINTATENTIT:
SU203401 (22.1.2024) - ilmoittautuminen päättyy 5.1.2024
SU2024 (20.2.2024) - ilmoittautuminen päättyy 1.2.2024

Oppimateriaalit

Kurssin tentti- ja muu tieto tarkentuu.

Tenttimateriaali:
Hyvinvointi ja talous,
- http://talouskurssi.fi
- verkkokurssin tehtävät tulee tehdä ennen kontakteja, tarkempi info myöhemmin.

Sosiaalipolitiikan lähiopetuksen osuudessa (Ihamäki) on kaksi tehtävää, lähiopetus ja kirjan artikkelit. Ohjeistus tehtäviin kurssin toteutustiedoissa (oman dokumentit).

Tenttikirjallisuus, Ihamäki:
- Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Toim. Sakari Hänninen ja Paula Saikkonen. THL 2017, 25–39, 97-128, siis luvut ovat 1, 5 ja 6.

Tehtävät ovat Omassa ja ohjeistukset.

VAIHTOEHTOINEN SUORITUS ILMAN LÄHIOPETUSTA
Ilmoittaudu sähköpostilla sekä Katja Ihamäelle että Lauri Nariselle, jos olet valinnut vaihtoehtoisen suoritustavan ennen kurssin alkua.

Hyvinvoinnissa & Taloudessa (Narinen): Ilmoitetaan myöhemmin.


Sosiaalipolitiikassa (Ihamäki):
- Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Toim. Sakari Hänninen ja Paula Saikkonen. THL. 2017. THL 2017, 25–39, 97-128. Siis luvut 1, 5 ja 6.
- Sosiaalipolitiikka - hukassa vai uuden jäljillä? Toim. Elina Palola & Vappu Karjalainen. THL. 2011. Sivut 103-248.
- Jorma Sipilä ja Anneli Anttonen. Universalismi ja sen vahtoehdot. Teoksessa Vastavuoroinen sosiaalityö (2016). Toim. Maritta Törrönen ym., sivut 57–74.
- Mikko Mäntysaari. Hyvinvointiliberalismi ja uusliberalismi sosiaalityön
toimintaympäristöinä. Teoksessa Vastavuoroinen sosiaalityö (2016). Toim. Maritta Törrönen ym., sivut 75–86.

Tehtävät (kaksi tehtävää) Omassa ohjeistus.

Muuta kirjallisuutta:
Haapola, Ilkka, Karisto, Antti & Takala, Pentti. Matkalla nykyaikaan: elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. Porvoo: WSOYpro. 1999.
Julkunen, Raija. Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Hyvinvointivaltion rajat -projekti. Helsinki: Stakes. 2006.
Tammilehto, O. (2003). Globalisaation vaikutus köyhyyteen. http://www.tammilehto.info/globkoyh.htm
- Juho Saari, Sakari Taipale ja Sakari Kainulainen (toim.). Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Helsinki 2013.
- George Ritzer (2008). The McDonaldization of Society. Pine Forge Press.
- Sote-uudistus. Sosiaali- ja terveyden huollon ja pelastustoimen uudistus. https://soteuudistus.fi/etusivu
- Towards a social investement welfare state? Ideas. policies and challenges. Toim. Nathalie Morel, Bruno Palier and Joakim Palme. Policy Press. 2012.

Opetusmenetelmät

Hyvinvointiyhteiskunnan kehityksen kurssi kokonaisuudessan tehdään tämän toteutuksen aikana. Talous & hyvinvointi sekä sosiaalipolitiikan osuudet voi suorittaa erikseen, mutta kuitenkin tämän saman toteutuksen aikana. Siihen kuuluvat kolme tenttikertaa, yksi kurssin lopussa ja seuraavat kaksi yleisenä tenttipäivänä. Yleisiin tenttipäiviin ilmoittaudutaan etukäteen Omassa.

Lähiopetus -toteutukselle osalllistuminen:
Osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät ja tentti (nettikirjallisuus, kirjallisuus ja lähiopetus)
- 70 % osallistuminen lähiopetukseen, jos opiskelija suorittaa lähiopetusvaihtoehdon sosiaalipolitiikan osuudessa

Vaihtoehtoinen suoritus:
Oppimistehtävät ja kirjatentti
Tälle suoritustavalle pitää ilmoittautua molemmille opettajille ennen kurssin alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TENTTI kurssin päätyttyä, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Uusintatentit helmikuun ja maaliskuun yleisinä tenttipäivinä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys
Lähiopetus
Lehtorit: Katja Ihamäki & Lauri Narinen

Opettajat:
Katja Ihamäki & Lauri Narinen

Katja Ihamäki:
To 12.10. klo 14.30-16. MPA5018*
To 2.11. klo 12.45-16. MPA4015
Ti 21.11. klo 12.45-16. MPA6012
Ma 11.12. klo 12.45-16. MPA6019

Lauri Narinen:
Pe 3.11. klo 12:45-16 A4008
Ti 7.11. klo 12:45-16 A6017
To 16.11. klo 8:45-12 A5020
Ma 20.11. klo 12:45-16 A2028


Tentti 12.12 klo 13-16
tarkempi toteutustapa ilmoitetaan myöhemmin
Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä helmikuussa ja maaliskuussa. Yleisiin tenttipäiviin ilmoittaudutaan etukäteen Omassa.

TENTTI
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys,
Sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki) 2,5 op.
Lähiopetus:
1 op = opiskelijan työnä 27 tuntia.
2,5 op on 67,5 tuntia eli yli 8 päivää.
Sama taloustieteessä


Lähiopetusvaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki):
Lähiopetus noin 16 tuntia ja tentti.
Tenttikirjallisuus 45 sivua suomenkielistä tekstiä 33 tuntia.
Kaksi tehtävää 20 tuntia.

Kirjatenttivaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki), 67,5 tuntia:
- Kirjallisuus 218 sivua suomenkielistä tekstiä, noin kuusi päivää
- Kaksi tehtävää, 20 tuntia
- Tentti

Lähiopetusvaihtoehto, talous & hyvinvointi -osuus (Markus Neuvonen):
- Lähiopetus 14 tuntia ja tentti.
- Tenttikirjallisuus suomenkielinen verkkokurssi, noin kuusi päivää.

Kirjatenttivaihtoehto, talous & hyvinvointi -osuus (Lauri Narinen): 67,5 tuntia:
Ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja opiskelijoille

Aikataulu:
Katja Ihamäki & Lauri Narinen: 70 % osallistuminen, jos osallistuu lähiopetusvaihtoehtoon:

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetukseen osallistuminen, tehtävät ja kirjallisuus,
tentti 0 - 5.
TAI kirjatentti 0-5 ja tehtävät

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 49

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Ihamäki
 • Lauri Narinen
Opiskelijaryhmät
 • SXH24K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimpiä hyvinvoinnin ja onnellisuuden teorioita. Opiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnan rakenteet ja prosessit vaikuttavat yksilöiden ja yhteisöjen elämään. Hän tuntee yhteiskuntapolitiikan kehityssuuntia sekä niiden yhteyksiä hyvinvointipalveluiden muutostarpeisiin. Opiskelija tuntee hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja turvallisuutta tukevia rakenteita ja prosesseja. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon toimintatapoja. Opiskelija ymmärtää myös sen, miten globaali talous ja Suomen talouskehitys vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan ja ihmisten elämisen ehtoihin. Hän tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat.

Sisältö

Hyvinvointiteorioita. Suomalaisen hyvinvointivaltion ja -yhteiskunnan kehitys. Kansainväliset hyvinvointivaltiomallit. Hyvinvointivaltion monituottajamalli. Hyvinvointiyhteiskunnan riippuvuudet globaalista taloudesta, tuotannosta, elintasosta, talouspolitiikasta ja työllisyydestä.

Aika ja paikka

Aikataulu:
Opettajat: Katja Ihamäki & Lauri Narinen:

Katja Ihamäki:
To 21.3. klo 12.45-16 MPC4012
Pe 22.3. klo 12.45-16 MPC3001
Ma 25.3. klo 12.45-16 MPC3001
Ma 22.4. klo 12.45-16 MPC4012

Lauri Narinen:
Ke 27/3 klo 8:30 - 11:45 MPB1005
Ke 3/4 klo 8:30 - 11:45 MPC3001
To 11/4 klo 8:30 - 11:45 MPC3001
Ke 17/4 klo 8:30 - 11:45 MPB1005
To 25/4 klo 8:30 - 11:45 MPB1005


Tentti: pe 3.5. klo 9.-11.30 MPD1002
Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimateriaalit

Kurssin tentti- ja muu tieto tarkentuu.

Tenttimateriaali:
Hyvinvointi ja talous, Narinen:
- http://talouskurssi.fi
Tämän verkkokurssin tehtävät tulee tehdä, tarkempi jaksotus myöhemmin.

Sosiaalipolitiikan lähiopetuksen osuudessa (Ihamäki) on kaksi tehtävää, lähiopetus ja kirjan artikkelit. Ohjeistus tehtäviin kurssin toteutustiedoissa (oman dokumentit).

Tenttikirjallisuus, Ihamäki:
- Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Toim. Sakari Hänninen ja Paula Saikkonen. THL 2017, 25–39, 97-128, siis luvut ovat 1, 5 ja 6.

Kaksi tehtävää Omassa ohjeistus.

VAIHTOEHTOINEN SUORITUS ILMAN LÄHIOPETUSTA
Ilmoittaudu sähköpostilla sekä Katja Ihamäelle että Markus Neuvoselle, jos olet valinnut vaihtoehtoisen suoritustavan ennen kurssin alkua.


Hyvinvoinnissa & Taloudessa (Narinen):
- http://talouskurssi.fi ja mahdollisia lisämateriaaleja.
Tämän verkkokurssin tehtävät tulee tehdä, tarkempi jaksotus myöhemmin.


Sosiaalipolitiikassa (Ihamäki):
- Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Toim. Sakari Hänninen ja Paula Saikkonen. THL. 2017. THL 2017, 25–39, 97-128. Siis luvut 1, 5 ja 6.
- Sosiaalipolitiikka - hukassa vai uuden jäljillä? Toim. Elina Palola & Vappu Karjalainen. THL. 2011. Sivut 103-248.
- Jorma Sipilä ja Anneli Anttonen. Universalismi ja sen vahtoehdot. Teoksessa Vastavuoroinen sosiaalityö (2016). Toim. Maritta Törrönen ym., sivut 57–74.
- Mikko Mäntysaari. Hyvinvointiliberalismi ja uusliberalismi sosiaalityön
toimintaympäristöinä. Teoksessa Vastavuoroinen sosiaalityö (2016). Toim. Maritta Törrönen ym., sivut 75–86.
Tehtävät (kaksi tehtävää) Omassa ohjeistus.

Muuta kirjallisuutta:
Haapola, Ilkka, Karisto, Antti & Takala, Pentti. Matkalla nykyaikaan: elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. Porvoo: WSOYpro. 1999.
Julkunen, Raija. Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Hyvinvointivaltion rajat -projekti. Helsinki: Stakes. 2006.
Tammilehto, O. (2003). Globalisaation vaikutus köyhyyteen. http://www.tammilehto.info/globkoyh.htm
- Juho Saari, Sakari Taipale ja Sakari Kainulainen (toim.). Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Helsinki 2013.
- George Ritzer (2008). The McDonaldization of Society. Pine Forge Press.
- Sote-uudistus. Sosiaali- ja terveyden huollon ja pelastustoimen uudistus. https://soteuudistus.fi/etusivu
- Towards a social investement welfare state? Ideas. policies and challenges. Toim. Nathalie Morel, Bruno Palier and Joakim Palme. Policy Press. 2012.
- Yhteiskuntapolitiikka -lehti yms.

Opetusmenetelmät

Hyvinvointiyhteiskunnan kehityksen kurssi (SX00EO96) kokonaisuudessan tehdään tämän toteutuksen aikana. Talous & hyvinvointi sekä sosiaalipolitiikan osuudet voi suorittaa erikseen, mutta kuitenkin tämän saman toteutuksen aikana. Siihen kuuluvat kolme tenttikertaa: yksi kurssin lopussa ja kahden uusintatentin ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.


Lähiopetus -toteutukselle osalllistuminen:
Osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät ja tentti (kirjallisuus ja lähiopetus)
- 70 % osallistuminen lähiopetukseen, jos opiskelija suorittaa lähiopetusvaihtoehdon sosiaalipolitiikan osuudessa
- 60% osallistuminen lähiopetukseen, jos opiskelija suorittaa lähiopetusvaihtoehdon hyvinvoinnin/talouden osuudessa

Vaihtoehtoinen suoritus:
Oppimistehtävät ja kirjatentti
Tälle suoritustavalle pitää ilmoittautua molemmille opettajille ennen kurssin alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TENTTI: Pe 3/5 klo 9-11.30 MPD1002

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, yksityiskohdat ilmoitetaan orientaatiokerroilla (Ihamäki ja Narinen erikseen).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys
Lähiopetus
Lehtorit: Katja Ihamäki & Lauri Narinen

Aikataulu:
Katja Ihamäki:
To 21.3. klo 12.45-16 MPC4012
Pe 22.3. klo 12.45-16 MPC3001
Ma 25.3. klo 12.45-16 MPC3001
Ma 22.4. klo 12.45-16 MPC4012

Lauri Narinen:
Ke 27/3 klo 8:30 - 11:45 MPB1005
Ke 3/4 klo 8:30 - 11:45 MPC3001
To 11/4 klo 8:30 - 11:45 MPC3001
Ke 17/4 klo 8:30 - 11:45 MPB1005
To 25/4 klo 8:30 - 11:45 MPB1005

TENTTI: Pe 3/5 klo 9-11.30 MPD1002

Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys,
Sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki) 2,5 op.
Lähiopetus:
1 op = opiskelijan työnä 27 tuntia.
2,5 op on 67,5 tuntia eli yli 8 päivää.
Sama taloustieteessä


Lähiopetusvaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki):
Lähiopetus 16 tuntia ja tentti.
Tenttikirjallisuus 45 sivua suomenkielistä tekstiä 20 tuntia.
Kaksi tehtävää 29 tuntia.

Kirjatenttivaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki), 67,5 tuntia:
- Kirjallisuus 218 sivua suomenkielistä tekstiä, noin kuusi päivää
- Kaksi tehtävää, 20 tuntia
- Tentti

Lähiopetusvaihtoehto, talous & hyvinvointi -osuus:
- Lähiopetus ja tentti.
- Tenttikirjallisuus suomenkielinen verkkokurssi, noin kuusi päivää.

Kirjatenttivaihtoehto, talous & hyvinvointi -osuus (Lauri Narinen): 67,5 tuntia:
- Ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja opiskelijoille

Aikataulu:
Opettajat: Katja Ihamäki & Lauri Narinen:

Katja Ihamäki:
To 21.3. klo 12.45-16 MPC4012
Pe 22.3. klo 12.45-16 MPC3001
Ma 25.3. klo 12.45-16 MPC3001
Ma 22.4. klo 12.45-16 MPC4012

Lauri Narinen:Tentti: pe 3.5. klo 9.-11.30 MPD1002
Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetukseen osallistuminen, tehtävät ja kirjallisuus,
tentti 0 - 5.
TAI kirjatentti 0-5 ja tehtävät

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 44

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Ihamäki
 • Lauri Narinen
Opiskelijaryhmät
 • SXH24K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimpiä hyvinvoinnin ja onnellisuuden teorioita. Opiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnan rakenteet ja prosessit vaikuttavat yksilöiden ja yhteisöjen elämään. Hän tuntee yhteiskuntapolitiikan kehityssuuntia sekä niiden yhteyksiä hyvinvointipalveluiden muutostarpeisiin. Opiskelija tuntee hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja turvallisuutta tukevia rakenteita ja prosesseja. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon toimintatapoja. Opiskelija ymmärtää myös sen, miten globaali talous ja Suomen talouskehitys vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan ja ihmisten elämisen ehtoihin. Hän tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat.

Sisältö

Hyvinvointiteorioita. Suomalaisen hyvinvointivaltion ja -yhteiskunnan kehitys. Kansainväliset hyvinvointivaltiomallit. Hyvinvointivaltion monituottajamalli. Hyvinvointiyhteiskunnan riippuvuudet globaalista taloudesta, tuotannosta, elintasosta, talouspolitiikasta ja työllisyydestä.

Aika ja paikka

Opettajat:
Katja Ihamäki & Lauri Narinen

Aikataulu:

Katja Ihamäki
Ke 27.3. klo 12.45-16 MPA6020
To 28.3. klo 12.45-16 MPA6020
To 18.4. klo 12.45-16 MPC3001
To 16.5. klo 10.-12.15 MPC4012

Lauri Narinen:
To 28/3 klo 8:30-11.45 MPA6020
To 18/4 klo 8:30-11.45 MPC3001
Pe 26/4 klo 8:30-11.45 MPC3001
Pe 26/4 klo 12:45-16.00 MPC3001

Tentti To 16.5. klo 13.-15.30 MPB1005
UUSINTATENTIT ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimateriaalit

Kurssin tentti- ja muu tieto tarkentuu.

Tenttimateriaali:
Hyvinvointi ja talous,
- http://talouskurssi.fi ja mahdollista lisämateriaalia.
- verkkokurssin tehtävät tulee tehdä ennen kontakteja, tarkempi info myöhemmin.

Sosiaalipolitiikan lähiopetuksen osuudessa (Ihamäki) on kaksi tehtävää, lähiopetus ja kirjan artikkelit. Ohjeistus tehtäviin kurssin toteutustiedoissa (oman dokumentit).

Tenttikirjallisuus, Ihamäki:
- Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Toim. Sakari Hänninen ja Paula Saikkonen. THL 2017, 25–39, 97-128, siis luvut ovat 1, 5 ja 6.

Tehtävät ovat Omassa ja ohjeistukset.

VAIHTOEHTOINEN SUORITUS ILMAN LÄHIOPETUSTA
Ilmoittaudu sähköpostilla sekä Katja Ihamäelle että Lauri Nariselle, jos olet valinnut vaihtoehtoisen suoritustavan ennen kurssin alkua.

Hyvinvoinnissa & Taloudessa (Narinen): Ilmoitetaan myöhemmin.


Sosiaalipolitiikassa (Ihamäki):
- Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Toim. Sakari Hänninen ja Paula Saikkonen. THL. 2017. THL 2017, 25–39, 97-128. Siis luvut 1, 5 ja 6.
- Sosiaalipolitiikka - hukassa vai uuden jäljillä? Toim. Elina Palola & Vappu Karjalainen. THL. 2011. Sivut 103-248.
- Jorma Sipilä ja Anneli Anttonen. Universalismi ja sen vahtoehdot. Teoksessa Vastavuoroinen sosiaalityö (2016). Toim. Maritta Törrönen ym., sivut 57–74.
- Mikko Mäntysaari. Hyvinvointiliberalismi ja uusliberalismi sosiaalityön
toimintaympäristöinä. Teoksessa Vastavuoroinen sosiaalityö (2016). Toim. Maritta Törrönen ym., sivut 75–86.

Tehtävät (kaksi tehtävää) Omassa ohjeistus.

Muuta kirjallisuutta:
Haapola, Ilkka, Karisto, Antti & Takala, Pentti. Matkalla nykyaikaan: elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. Porvoo: WSOYpro. 1999.
Julkunen, Raija. Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Hyvinvointivaltion rajat -projekti. Helsinki: Stakes. 2006.
Tammilehto, O. (2003). Globalisaation vaikutus köyhyyteen. http://www.tammilehto.info/globkoyh.htm
- Juho Saari, Sakari Taipale ja Sakari Kainulainen (toim.). Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Helsinki 2013.
- George Ritzer (2008). The McDonaldization of Society. Pine Forge Press.
- Sote-uudistus. Sosiaali- ja terveyden huollon ja pelastustoimen uudistus. https://soteuudistus.fi/etusivu
- Towards a social investement welfare state? Ideas. policies and challenges. Toim. Nathalie Morel, Bruno Palier and Joakim Palme. Policy Press. 2012.
- Yhteiskuntapolitiikka -lehti yms.

Opetusmenetelmät

Hyvinvointiyhteiskunnan kehityksen kurssi kokonaisuudessan tehdään tämän toteutuksen aikana. Talous & hyvinvointi sekä sosiaalipolitiikan osuudet voi suorittaa erikseen, mutta kuitenkin tämän saman toteutuksen aikana. Siihen kuuluvat kolme tenttikertaa, yksi kurssin lopussa ja seuraavista uusintatenttien ajankohdista ilmoitetaan.

Lähiopetus -toteutukselle osalllistuminen:
Osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät ja tentti (nettikirjallisuus, kirjallisuus ja lähiopetus)
- 70 % osallistuminen lähiopetukseen, jos opiskelija suorittaa lähiopetusvaihtoehdon sosiaalipolitiikan osuudessa
- 75 % osallistuminen lähiopetukseen, jos opiskelija suorittaa lähiopetusvaihtoehdon hyvinvoinnin ja talouden osuudessa

Vaihtoehtoinen suoritus:
Oppimistehtävät ja kirjatentti
Tälle suoritustavalle pitää ilmoittautua molemmille opettajille ennen kurssin alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TENTTI kurssin päätyttyä to 16.5. klo 13.-15.30. Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys
Lähiopetus
Lehtorit: Katja Ihamäki & Lauri Narinen

Katja Ihamäki:
Opettajat:
Katja Ihamäki & Lauri Narinen

Aikataulu:

Katja Ihamäki
Ke 27.3. klo 12.45-16 MPA6020
To 28.3. klo 12.45-16 MPA6020
To 18.4. klo 12.45-16 MPC3001
To 16.5. klo 10.-12.15 MPC4012

Lauri Narinen:
To 28/3 klo 8:30-11.45 MPA6020
To 18/4 klo 8:30-11.45 MPC3001
Pe 26/4 klo 8:30-11.45 MPC3001
Pe 26/4 klo 12:45-16.00 MPC3001


Tentti To 16.5. klo 13.-15.30 MPB1005
Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
TENTTI
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys,
Sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki) 2,5 op.
Lähiopetus:
1 op = opiskelijan työnä 27 tuntia.
2,5 op on 67,5 tuntia eli yli 8 päivää.
Sama taloustieteessä


Lähiopetusvaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki):
Lähiopetus noin 16 tuntia ja tentti.
Tenttikirjallisuus 45 sivua suomenkielistä tekstiä 33 tuntia.
Kaksi tehtävää 20 tuntia.

Kirjatenttivaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki), 67,5 tuntia:
- Kirjallisuus 218 sivua suomenkielistä tekstiä, noin kuusi päivää
- Kaksi tehtävää, 20 tuntia
- Tentti

Lähiopetusvaihtoehto, talous & hyvinvointi -osuus (Markus Neuvonen):
- Lähiopetus 14 tuntia ja tentti.
- Tenttikirjallisuus suomenkielinen verkkokurssi, noin kuusi päivää.

Kirjatenttivaihtoehto, talous & hyvinvointi -osuus (Lauri Narinen): 67,5 tuntia:
Ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja opiskelijoille

Aikataulu:
Katja Ihamäki & Lauri Narinen: 70 % osallistuminen, jos osallistuu lähiopetusvaihtoehtoon.

Opettajat:
Katja Ihamäki & Lauri Narinen

Aikataulu:

Katja Ihamäki
Ke 27.3. klo 12.45-16 MPA6020
To 28.3. klo 12.45-16 MPA6020
To 18.4. klo 12.45-16 MPC3001
To 16.5. klo 10.-12.15 MPC4012

Lauri Narinen:
To 28/3 klo 8:30-11.45 MPA6020
To 18/4 klo 8:30-11.45 MPC3001
Pe 26/4 klo 8:30-11.45 MPC3001
Pe 26/4 klo 12:45-16.00 MPC3001


Tentti To 16.5. klo 13.-15.30 MPB1005
UUSINTATENTIT ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetukseen osallistuminen, tehtävät ja kirjallisuus,
tentti 0 - 5.
TAI kirjatentti 0-5 ja tehtävät

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mona Laine
 • Tuomas Leisti
Opiskelijaryhmät
 • SXH23K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet (varhaislapsuuden, lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden) ja osaa eritellä niihin vaikuttavia tekijöitä. Varhaiskasvatuspolun opiskelija tuntee erityisesti lapsen varhaislapsuuden kehitysvaiheet.

Sisältö

Keskeisiä kehitysteorioita. Ihmisen fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys ja kasvu eri ikäkausina. Varhaiskasvatuspolun opiskelija keskittyy erityisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu - huomaathan, että muutokset mahdollisia, koska opintojakson opettaja aloittaa elokuussa ja päivittää toteutussuunnitelmaa tuolloin!

1. Keskiviikko 23.8. klo 12.45-16: Opintojakson orientaatioluento, aivojen kehitys / Mona Laine

2. Torstai 31.8. klo 8.30-11.45 Kiintymyssuhteet ja itsessäätelytaidot / Mona Laine

3. Torstai 7.9. klo 12.45-16 Nuoruus -aikuisuus / Tuomas Leisti

4. Torstai 14.9. klo 12.45-16 Sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys / Mona Laine

5. Tiistai 19.9. klo 12.45-16 Kielellinen kehitys / Mona Laine

6. Maanantai 25.9. klo 12.45-16 Sukupuoli ja seksuaalisuus / Mona Laine

7. Tiistai 26.9. klo 12.45.16 Vanhuus / Tuomas Leisti

8. Tiistai 3.10. klo 8.30-11.45 Tehtävän purku / Mona Laine

9. Maanantai 9.10. klo 12.45-16 TENTTI / Mona Laine ja Tuomas Leisti


Läsnäolovelvoite jokaiselle kerralle. Poissaolosta luennon korvaava reflektiotehtävä.

Mikäli opetusmuotoihin tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:

Sosiaaliohjauksen polku:
Luentomateriaalit
ja
Nurmi, J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys (5. uud. p.). PS-kustannus.


VAKA-polku
Luentomateriaalit
ja
Nurmi, J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys (5. uud. p.). PS-kustannus.

- Ennen vuotta 2014 ilmestyneistä painoksista s. 10-123
(sisällöllisesti varhaislapsuus ja keskilapsuus)
- V. 2014 painoksesta s. 14-112, s. 115-129, s. 139-141

Havainnointitehtävän tueksi: Koivunen, P-L . & Lehtinen, T. 2015.
Kasvu kiikarissa: Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille. Jyväskylä: PS-kustannus

Opetusmenetelmät

osallistavat luennot
oppimistehtävät
kirjallisuus
tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Haastattelu- tai havainnointitehtävän voi toteuttaa työelämäyhteistyössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (1 op=27h)
135 tuntia
Luentojen, tehtävänpurun & tentin osuus 36 tuntia.
Itsenäiseen tehtävään ja kirjallisuuteen perehtymiseen 99 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikataulu - huomaathan, että muutokset mahdollisia, koska opintojakson opettaja aloittaa elokuussa ja päivittää toteutussuunnitelmaa tuolloin!

1. Keskiviikko 23.8. klo 12.45-16: Opintojakson orientaatioluento, aivojen kehitys / Lehtori

2. Torstai 31.8. klo 8.30-11.45 Kiintymyssuhteet ja itsessäätelytaidot / Lehtori

3. Torstai 7.9. klo 12.45-16 Nuoruus -aikuisuus / Tuomas Leisti

4. Torstai 14.9. klo 12.45-16 Sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys / Lehtori

5. Tiistai 19.9. klo 12.45-16 Kielellinen kehitys / Lehtori

6. Maanantai 25.9. klo 12.45-16 Vanhuus / Tuomas Leisti

7. Tiistai 26.9. klo 12.45-16 / Lehtori

8. Tiistai 3.10. klo 8.30-11.45 Tehtävän purku / Lehtori

9. Maanantai 9.10. klo 12.45-16 TENTTI / Lehtori & Tuomas Leisti


Läsnäolovelvoite jokaiselle kerralle. Poissaolosta luennon korvaava reflektiotehtävä.

Mikäli opetusmuotoihin tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä
Tentti

Tentistä tulee numeerinen arviointi, joka on opintojakson arvosana. Oppismistehtävä voi korottaa tentin arvosanaa. Lisäksi aktiivinen osallistuminen luennoille/korvaavat reflektiotehtävät sekä tehtävien palautus hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mona Laine
 • Tuomas Leisti
Opiskelijaryhmät
 • SXH23K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet (varhaislapsuuden, lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden) ja osaa eritellä niihin vaikuttavia tekijöitä. Varhaiskasvatuspolun opiskelija tuntee erityisesti lapsen varhaislapsuuden kehitysvaiheet.

Sisältö

Keskeisiä kehitysteorioita. Ihmisen fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys ja kasvu eri ikäkausina. Varhaiskasvatuspolun opiskelija keskittyy erityisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu - huomaathan, että muutokset mahdollisia, koska opintojakson opettaja aloittaa elokuussa ja päivittää toteutussuunnitelmaa tuolloin!

1. keskiviikkona 30.8. Klo 8.30-11.45 Opintojakson orientaatioluento, nuoruus - aikuisuus / Tuomas Leisti & Mona Laine

2. keskiviikkona 30.8. klo 12.45-16 Lapsuus / Mona Laine

3. torstaina 14.9. klo 8.30-11-45 Vanhuus / Tuomas Leisti

4. tiistaina 10.10. klo 12.45 - 16.00 Tentti/Oppimistehtävän purku / Tuomas Leisti & Mona Laine

Läsnäolovelvoite jokaiselle kerralle. Poissaolosta luennon korvaava reflektiotehtävä.

Mikäli opetusmuotoihin tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
luentomateriaalit
ja
Nurmi, J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys (5. uud. p.). PS-kustannus.

Opetusmenetelmät

osallistavat luennot
oppimistehtävät
kirjallisuus
tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Haastattelu- tai havainnointitehtävän voi toteuttaa työelämäyhteistyössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (1 op=27h)
135 tuntia
Luentojen, tehtävänpurun & tentin osuus 36 tuntia.
Itsenäiseen tehtävään ja kirjallisuuteen perehtymiseen 99 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikataulu - huomaathan, että muutokset mahdollisia, koska opintojakson opettaja aloittaa elokuussa ja päivittää toteutussuunnitelmaa tuolloin!

1. keskiviikkona 30.8. Klo 8.30-11.45 Opintojakson orientaatioluento, nuoruus - aikuisuus / Tuomas Leisti & lehtori

2. keskiviikkona 30.8. klo 12.45-16 Lapsuus / Mona Laine

3. torstaina 14.9. klo 8.30-11-45 Vanhuus / Tuomas Leisti

4. tiistaina 10.10. klo 12.45 - 16.00 Tentti/Oppimistehtävän purku / Tuomas Leisti & Mona Laine

Läsnäolovelvoite jokaiselle kerralle. Poissaolosta luennon korvaava reflektiotehtävä.

Mikäli opetusmuotoihin tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä
Tentti

Tentistä tulee numeerinen arviointi, joka on opintojakson arvosana. Oppismistehtävä voi korottaa tentin arvosanaa. Lisäksi aktiivinen osallistuminen luennoille/korvaavat reflektiotehtävät sekä tehtävien palautus hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taina Valkeapää
 • Tuomas Leisti
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä, sosiaaliohjaus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet (varhaislapsuuden, lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden) ja osaa eritellä niihin vaikuttavia tekijöitä. Varhaiskasvatuspolun opiskelija tuntee erityisesti lapsen varhaislapsuuden kehitysvaiheet.

Sisältö

Keskeisiä kehitysteorioita. Ihmisen fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys ja kasvu eri ikäkausina. Varhaiskasvatuspolun opiskelija keskittyy erityisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Aika ja paikka

HUOM. MUUTOKSET MAHDOLLISIA

24.1.24 8.45-11.45 (Taina V.) Opintojakson orientaatio
29.1.24 12.45-16.00 (Taina V.)
5.2.24 12.45-16.00 (Tuomas)
8.2.24 8.45-11.45(Taina V.)
7.2. ip (Tuomas) ??
12.2.24 12.45-16.00 (Taina V.)
21.2.24 12.45-16.00 (Taina V.)
4.3.24 12.45-16.00 (Taina V.)
8.3.24 9.00-11.00 (Taina V.) TEHTÄVÄN PURKU
11.3.24 13.00-15.00 (Tuomas) TENTTI

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Kirjallisuus:
Pulkkinen, Ahonen, Lyytinen ym. (toim.) 2023. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä, PS-Kustannus. HUOM. uudistettu painos.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Ryhmätehtävät
Yksilölliset oppimistehtävät
Tentti

HUOM. muutokset mahdollisia

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

11.3.24 klo 13.00-15.00.

Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa koskevat AHOT-hakemukset tulee toimittaa sähköisen järjestelmän kautta ennen opintojakson alkua Taina Valkeapäälle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia

Sisällön jaksotus

3. periodi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi 0-5

Kiitettävä 5
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa
- toimii asiakaslähtöisesti
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa
ammatillisesti.
- perustelee toimintaansa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,

Hyvä 4 -3
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- yhdistelee tietoa eri lähteistä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa

Tyydyttävä 2 -1
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen
ammatillisessa kasvussa.

Hylätty
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja
- ei toimi ohjeiden ja ohjeistusten mukaisesti.
- ei ota toiminnassaan huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai
eettisiä periaatteita,
- ei osoita taitoa toimia ryhmässä rakentavasti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taina Valkeapää
 • Tuomas Leisti
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto, varhaiskasvatus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet (varhaislapsuuden, lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden) ja osaa eritellä niihin vaikuttavia tekijöitä. Varhaiskasvatuspolun opiskelija tuntee erityisesti lapsen varhaislapsuuden kehitysvaiheet.

Sisältö

Keskeisiä kehitysteorioita. Ihmisen fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys ja kasvu eri ikäkausina. Varhaiskasvatuspolun opiskelija keskittyy erityisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Aika ja paikka

15.1.24 8.45-11.45 (Taina V.) Opintojakson orientaatio
16.1.24 8.30-11.45 (Tuomas)
1.2.24 12.45-16.00 (Tuomas)
2.2.24 12.45-16.00 (Taina V.)
26.2.24 8.45-11.45 (Taina V.)
27.2.24 9.00-11.00 (Taina V.) TENTTI

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Kirjallisuus:
Pulkkinen, Ahonen, Lyytinen ym. (toim.) 2023. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä, PS-Kustannus. HUOM. uudistettu painos.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Ryhmätehtävät
Yksilölliset oppimistehtävät
Tentti

HUOM. muutokset mahdollisia

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 27.2.24 9.00-11.00.

Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa koskevat AHOT-hakemukset tulee toimittaa sähköisen järjestelmän kautta ennen opintojakson alkua Taina Valkeapäälle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia

Sisällön jaksotus

3. periodi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi 0-5

Kiitettävä 5
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa
- toimii asiakaslähtöisesti
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa
ammatillisesti.
- perustelee toimintaansa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,

Hyvä 4 -3
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- yhdistelee tietoa eri lähteistä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa

Tyydyttävä 2 -1
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen
ammatillisessa kasvussa.

Hylätty
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja
- ei toimi ohjeiden ja ohjeistusten mukaisesti.
- ei ota toiminnassaan huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai
eettisiä periaatteita,
- ei osoita taitoa toimia ryhmässä rakentavasti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Heli Määttänen
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä, sosiaaliohjaus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan teoreettiset perusteet, peruskäsitteet ja alan eri suuntauksia. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiselle työotteelle ominaisia piirteitä. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogisen työn arvopohjan, etiikan peruskäsitteet ja sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen.

Sisältö

Sosiaalipedagogiikka tieteen- ja käytännön alana. Sosiaalipedagogiikan juuret ja kehitys. Keskeiset sosiaalipedagogiset käsitteet ja toimintaperiaatteet. Johdanto eettiseen ajatteluun ja sosiaalialan ammattietiikkaan.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus
28.8.-12.10.2023

Oppimateriaalit

Tenttialueena:
- luennot ja luentomateriaalit (opintojakson työtilassa Oma:ssa Helin opetus ja Seijan opetus kansioissa),
- tenttikirja Nivala, Elina & Ryynänen, Sanna. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus. Tenttiin sivut: s. 13-85, s.185-233, s.341-342. Teos on saatavissa kirjastoista sekä e-kirjana. E-kirjasta tulee tenttiin (sivunumerot ei täsmää paperikirjan kanssa) otsikoiden mukaan:
s. 13-85: Johdanto ja osio I Perustukset
s. 185-233: luku 6 Sosiaalipedagoginen työote
s. 341-342: taulukko 4 Sosiaalipedagogiikan ytimessä

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähiopetuksessa, luennot , opetuskeskustelut ja toiminnalliset tehtävät
Itsenäinen opiskelu (lähiopetuksen aiheisiin orientoivat tehtävät ja kirjallinen artikkelianalyysitehtävä)
Ryhmätyöt
Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ja uusintamahdollisuudet:
*12.10. klo 12.45-14.15 (MPD1002)
Uusintatenttit
1 SU202311 11.12. klo 16.30-20.00 Myllypurossa HUOM: Ilmoittautuminen sähköisessä uusintakoejärjestelmässä 30.10. -22.11.2023
2 SU202402 20.2. klo 16.30-20.00 Myllypurossa HUOM: Ilmoittautuminen sähköisessä uusintakoejärjestelmässä 16.1. -1.2.2024

(Erityisen tuen päätöksen Metropoliasta saaneet opiskelijat voivat saada tenttiaikaan tai järjestelyihin sovittuja muutoksia.)
Opiskelija voi kaksi kertaa uusia hylätyn tentin seuraavina uusintakoepäivinä. Hyväksyttyä tenttiä voi korottaa kerran (ensimmäisenä uusintakoekertana).
Uusintakokeeseen täytyy imoittautua ennakkoon sähköisessä uusintakoejärjestelmässä Omassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op=135 t

Sisällön jaksotus

P1

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. (Aiemmalla osaamisella voi osittain Ahotoida lähiopetuksen, jolloin opintojakson orientaatio, artikkelianalyysitehtävä, tehtävän purkukerta ja tentti ovat pakollisia = * tähtimerkityt kerrat) Lähiopetuksesta poissaoloihin annetaan korvaavia tehtäviä, joilla ei kuitenkaan voi suorittaa koko jaksoa.
Opettajat Heli Määttänen (HM) ja Seija Mäenpää (SM)

*28.8.2023 klo 12.45-16.00 Orientaatio A ryhmä ja B-ryhmä (SM ja HM)
1.9.2023 klo 8.30-11.45 A-ryhmä (HM)
1.9.2023 klo 8.30-11.45 B-ryhmä (SM)
6.9.2023 klo 8.30-11.45 B-ryhmä (HM)
6.9.2023 klo 12.45-16.00 A-ryhmä (SM)
7.9.2023 klo 12.45-16.00 B-ryhmä (SM)
11.9.2023 klo 12.45-16.00 A-ryhmä (SM)
12.9.2023 klo 12.45-16.00 A-ryhmä (HM)
14.9.2023 klo 12.45-16.00 B-ryhmä (HM)
18.9. klo 12.45-16.00 A+B-ryhmät, artikkelianalyysitehtävän väliohjaus, vapaaehtoinen läsnäolo (HM, Merja Outinen)
22.9. klo 8.30-11.45 A+B-ryhmät (HM)
27.9. 12.45-16.00 A+B-ryhmät (SM)
28.9. klo 8.30-11.45 B-ryhmä, itsenäinen työskentely
28.9. klo 12.45-16.00 A-ryhmä, itsenäinen työskentely
3.10. Artikkelianalyysitehtävän PALAUTUS Omaan (ja asiantuntijaviestinnän opettajalle Moodleen) klo 16.00 mennessä
6.10. Vertaispalautteen PALAUTUS Omaan (ja asiantuntijaviestinnän opettajalle Moodleen) klo 20.00 mennessä
*9.10.2023 klo 12.45- 16.00 A+B-ryhmä Artikkielianalyysien PURKU (SM)
*12.10. klo 12.45-14.15 TENTTI

*Tähtimerkityiltä kerroilta poissaolojen korvaavat tehtävät ilmestyvät opintojakson Omaan tehtäviin kyseisten lähiopetustuntien jälkeen. Korvaavien tehtävien palautus on periodin loppuun mennessä. Koko jakson lähiopetuksia ei voi korvata tehtävillä.
Opiskelija voi kaksi kertaa uusia hylätyn tentin seuraavina uusintakoepäivinä. Hyväksyttyä tenttiä voi korottaa kerran (ensimmäisellä uusintakoekerralla).
(Erityisen tuen päätöksen Metropoliasta saaneet opiskelijat voivat saada tenttiaikaan tai järjestelyihin sovittuja muutoksia.)
Uusintakokeeseen täytyy ilmoittautua etukäteen sähköisessä uusintakoejärjestelmässä Omassa.

Uusintakoetilaisuudet ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolot lähiopetuksessa, lähiopetuksen orientoivat tehtävät, sekä artikkelianalyysitehtävä ja vertaispalaute suoritettu hyväksytysti (hyväksytty/täydennettävä arviointiasteikko).

Tentti suoritettu hyväksytysti (0-5 arviointiasteikko), kriteerit:

• sosiaalipedagogisten käsitteiden osaaminen ja määrittely
• kysymykseen vastaaminen ja olennaisten asioiden käsittely
• vastauksen loogisuus ja selkeys, perustelut ja käytännön esimerkit
• pohdinta

Arviointitasot;
(0) Hylätty
Vastauksesta ei käy ilmi, että tenttikirjallisuutta on luettu ja ymmärretty, vaan vastaus pohjautuu arkiajattelun. Vastaus saattaa sisältää runsaasti olennaisia asiavirheitä ja merkittäviä väärinkäsityksiä tai painottua pelkästään epäolennaisiin asioihin.
(1-2) Tyydyttävä
Vastaus, joka sisältää joitakin oikein ymmärrettyjä, tenttikirjallisuudessa mainittuja asioita. Vastaus saattaa painottua epäolennaisiin asioihin tai sisältää joitakin asiavirheitä ja väärinkäsityksiä, mutta osoittaa kuitenkin opiskelijan hallitsevan opittavan aineiston vähimmäistasolla. Vastaus on suppea tai liian laaja.
(3-4) Hyvä
Asiapitoinen tenttikirjallisuuden ymmärrykseen perustuva vastaus, joka kuitenkin voi sisältää myös jonkun yksittäisen asiavirheen, väärinkäsityksen tai epäolennaisen asian. Opittavan aineiston perussisältö on pääosin hyvin ymmärretty ja rakenne on selkeä. Vastaus sisältää myös joitakin tärkeitä yksityiskohtia ja/tai olennaisia teoriaa kuvaavia käytännön esimerkkejä ja pohdintaa.
(5) Kiitettävä
Erinomainen, tenttikirjallisuuteen perustuva vastaus, joka ei sisällä asiavirheitä, väärinkäsityksiä tai epäolennaisia asioita. Opittavan alueen sisältö ja rakenne on erittäin hyvin ymmärretty. Vastaus sisältää paljon tärkeitä yksityiskohtia ja olennaisia teoriaa hyvin kuvaavia käytännön esimerkkejä ja teoriaa avaavaa pohdintaa.

Opintojakson kokonaisarvosana (numero) muodostuu tenttiarvosanan perusteella, kun arvioitavat osiot (läsnäolo, artikkelianalyysitehtävä ja tentti) on suoritettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 01.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Heli Määttänen
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto, varhaiskasvatus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan teoreettiset perusteet, peruskäsitteet ja alan eri suuntauksia. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiselle työotteelle ominaisia piirteitä. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogisen työn arvopohjan, etiikan peruskäsitteet ja sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen.

Sisältö

Sosiaalipedagogiikka tieteen- ja käytännön alana. Sosiaalipedagogiikan juuret ja kehitys. Keskeiset sosiaalipedagogiset käsitteet ja toimintaperiaatteet. Johdanto eettiseen ajatteluun ja sosiaalialan ammattietiikkaan.

Aika ja paikka

Ks.Lisätietoja opiskelijalle

Oppimateriaalit

Tenttialueena:
- luennot ja luentomateriaalit (opintojakson työtilassa Helin opetus ja Sylvian opetus kansioissa)
- tenttikirja Nivala, Elina & Ryynänen, Sanna. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus, sivut: s. 13-85, s.185-233, s.341-342. Teos on saatavissa kirjastoista sekä e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähiopetuksessa, luennot.
Itsenäinen opiskelu (aiheisiin orienoivat tehtävät, kirjallinen artikkelianalyysitehtävä)
Ryhmätyöt
Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei sovittuna.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

13.10.2023 12.45 - 16.00 MPA4009 opintojakson TENTTI
(Erityisen tuen päätöksen Metropoliasta saaneet opiskelijat voivat saada tenttiaikaan tai järjestelyihin sovittuja muutoksia.)
Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa seuraavina uusintakoepäivinä. Hyväksyttyä tenttiä voi korottaa kerran.
Uusintakoetilaisuuteen täytyy ilmoittautua etukäteen Omassa sähköisessä uusintakoejärjestelmässä.

1) Uusintakoetilaisuus

2) Uusintakoetilaisuus Tällä kerralla voi uusia vain hylätyn tentin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 t

Sisällön jaksotus

P3

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. (Aiemmalla osaamisella voi osittain Ahotoida lähiopetuksen, jolloin opintojakson orientaatio, artikkelianalyysitehtävä ja tentti ovat pakollisia = * tähtimerkityt kerrat)

04.09.2023 08.30 - 11.45 MPA6009 Orientaatio (SH ja HM)
06.09.2023 12.45 - 16.00 MPB6023 (HM)
21.09.2023 12.45 - 16.00 MPA6009 (HM)
22.09.2023 08.30 - 11.45 MPA6011 Sosiaalipedagogiset luovat menetelmät ryhmä A SH
22.09.2023 12.45 - 16.00 MPA6011 Sosiaalipedagogiset luovat menetelmät ryhmä B SH
13.10.2023 12.45 - 16.00 MPA4009 Tentti (SH)

Artikkelianalyysitehtävän PALAUTUS Omaan tehtäviin 26.9.2023 (ja asiantuntijaviestinnän opettajalle Moodleen) klo 16.00 mennessä

Muutokset mahdollisia. Opettajalla on oikeus antaa lisätehtäviä pedagogisin perustein.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolot, sekä artikkelianalyysitehtävä suoritettu hyväksytysti (hyväksytty/täydennettävä arviointiasteikko).

Tentti suoritettu hyväksytysti (0-5 arviointiasteikko), kriteerit:

• sosiaalipedagogisten käsitteiden osaaminen, niiden määrittely
• kysymykseen vastaaminen ja olennaisten asioiden käsittely
• vastauksen loogisuus ja selkeys, perustelut ja käytännön esimerkit
• pohdinta

Arviointitasot;
(0) Hylätty
Vastauksesta ei käy ilmi, että tenttikirjallisuutta on luettu ja ymmärretty, vaan vastaus pohjautuu arkiajattelun. Vastaus saattaa sisältää runsaasti olennaisia asiavirheitä ja merkittäviä väärinkäsityksiä tai painottua pelkästään epäolennaisiin asioihin.
(1-2) Tyydyttävä
Vastaus, joka sisältää joitakin oikein ymmärrettyjä, tenttikirjallisuudessa mainittuja asioita. Vastaus saattaa painottua epäolennaisiin asioihin tai sisältää joitakin asiavirheitä ja väärinkäsityksiä, mutta osoittaa kuitenkin opiskelijan hallitsevan opittavan aineiston vähimmäistasolla. Vastaus on suppea tai liian laaja.
(3-4) Hyvä
Asiapitoinen tenttikirjallisuuden ymmärrykseen perustuva vastaus, joka kuitenkin voi sisältää myös jonkun yksittäisen asiavirheen, väärinkäsityksen tai epäolennaisen asian. Opittavan aineiston perussisältö on pääosin hyvin ymmärretty ja rakenne on selkeä. Vastaus sisältää myös joitakin tärkeitä yksityiskohtia ja/tai olennaisia teoriaa kuvaavia käytännön esimerkkejä ja pohdintaa.
(5) Kiitettävä
Erinomainen, tenttikirjallisuuteen perustuva vastaus, joka ei sisällä asiavirheitä, väärinkäsityksiä tai epäolennaisia asioita. Opittavan alueen sisältö ja rakenne on erittäin hyvin ymmärretty. Vastaus sisältää paljon tärkeitä yksityiskohtia ja olennaisia teoriaa hyvin kuvaavia käytännön esimerkkejä ja teoriaa avaavaa pohdintaa.

Opintojakson kokonaisarvosana (numero) muodostuu tenttiarvosanan perusteella, kun läsnäolot, artikkelianalyysitehtävä ja tentti on suoritettu hyväksytysti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet
13.10.2023 12.45 - 16.00 MPA4009 Tentti

Hylätyn tentin voi uusia seuraavina uusintakoepäivinä. Hyväksyttyä tenttiä voi korottaa kerran.
Uusintakokeeseen täytyy imoittautua ennakkoon sähköisessä uusintakoejärjestelmässä Omassa.

1) Uusintakoetilaisuus

2) Uusintakoetilaisuus Tällä kerralla voi uusia vain hylätyn tentin.
Opiskelija ilmoittautuu uusintakokeeseen sähköisessä uusintakoejärjestelmässä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 49

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Heli Määttänen
Opiskelijaryhmät
 • SXH24K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan teoreettiset perusteet, peruskäsitteet ja alan eri suuntauksia. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiselle työotteelle ominaisia piirteitä. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogisen työn arvopohjan, etiikan peruskäsitteet ja sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen.

Sisältö

Sosiaalipedagogiikka tieteen- ja käytännön alana. Sosiaalipedagogiikan juuret ja kehitys. Keskeiset sosiaalipedagogiset käsitteet ja toimintaperiaatteet. Johdanto eettiseen ajatteluun ja sosiaalialan ammattietiikkaan.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus
18.1-29.3.2024

Oppimateriaalit

Tenttialueena:
- luennot ja luentomateriaalit (opintojakson työtilassa Oma:ssa Helin opetus ja Seijan opetus kansioissa),
- tenttikirja Nivala, Elina & Ryynänen, Sanna. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus. Tenttiin sivut: s. 13-85, s.185-233, s.341-342. Teos on saatavissa kirjastoista sekä e-kirjana. E-kirjasta tulee tenttiin (sivunumerot ei täsmää paperikirjan kanssa) otsikoiden mukaan:
s. 13-85: Johdanto ja osio I Perustukset
s. 185-233: luku 6 Sosiaalipedagoginen työote
s. 341-342: taulukko 4 Sosiaalipedagogiikan ytimessä

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähiopetuksessa, luennot , opetuskeskustelut ja toiminnalliset tehtävät
Itsenäinen opiskelu (lähiopetuksen aiheisiin orientoivat tehtävät ja kirjallinen artikkelianalyysitehtävä)
Ryhmätyöt
Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ja uusintamahdollisuudet:
*6.3.-24. klo 9.00-10.30 (MPA4011)
Uusintatenttit ILMOITETAAN MYÖHEMMIN
(Erityisen tuen päätöksen Metropoliasta saaneet opiskelijat voivat saada tenttiaikaan tai järjestelyihin sovittuja muutoksia.)
Opiskelija voi kaksi kertaa uusia hylätyn tentin seuraavina uusintakoepäivinä. Hyväksyttyä tenttiä voi korottaa kerran (ensimmäisenä uusintakoekertana).
Uusintakokeeseen täytyy imoittautua ennakkoon.
Uusintatentin aikataulu annetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op=135 t

Sisällön jaksotus

P3

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. (Aiemmalla osaamisella voi osittain Ahotoida lähiopetuksen, jolloin opintojakson orientaatio, artikkelianalyysitehtävä, tehtävän purkukerta ja tentti ovat pakollisia = * tähtimerkityt kerrat) Lähiopetuksesta poissaoloihin annetaan korvaavia tehtäviä, joilla ei kuitenkaan voi suorittaa koko jaksoa.
Opettajat Heli Määttänen (HM) ja Seija Mäenpää (SM)

*18.1.2024 klo 8.30-11.45 Orientaatio A ryhmä ja B-ryhmä (SM ja HM)
22.1. klo 8.30-11.45 B-ryhmä (HM)
22.1. klo 12.45- 16.00 A-ryhmä (SM)
25.1. klo 12.45- 16.00 A-ryhmä (HM)
25.1. klo 12.45- 16.00 B-ryhmä (SM)
31.1. klo 8.30-11.45 A-ryhmä (HM)
31.1. klo 12.45- 16.00 B-ryhmä (SM)
1.2. klo 12.45- 16.00 A-ryhmä (SM)
1.2. klo 12.45- 16.00 B-ryhmä (HM)
6.2. klo 8.30- 11.45 A+B-ryhmä (SM)
13.2. klo 12.45-16.00 A+B-ryhmät, artikkelianalyysitehtävän väliohjaus, vapaaehtoinen läsnäolo (HM, Merja Outinen)
15.2. klo 12.45-16.00 A+B ryhmät (HM)
26.2. klo 10.00 mennessä artikkelianalyysitehtävän PALAUTUS Omaan (ja asiantuntijaviestinnän opettajalle Moodleen)
29.2. Vertaispalautteen PALAUTUS Omaan (ja asiantuntijaviestinnän opettajalle Moodleen) klo 16.00 mennessä
1.3. klo 9.00- 11.45 A+B-ryhmä CRASH seminaariesitys (SM)
*1.3. klo 12.45- 16.00 A+B-ryhmä Artikkielianalyysien PURKU (SM ja HM)
*6.3. klo 9.00-10.30 TENTTI

*Tähtimerkityiltä kerroilta poissaolojen korvaavat tehtävät ilmestyvät opintojakson Omaan tehtäviin kyseisten lähiopetustuntien jälkeen. Korvaavien tehtävien palautus on periodin loppuun mennessä. Koko jakson lähiopetuksia ei voi korvata tehtävillä.
Opiskelija voi kaksi kertaa uusia hylätyn tentin seuraavina uusintakoepäivinä. Hyväksyttyä tenttiä voi korottaa kerran (ensimmäisellä uusintakoekerralla).
(Erityisen tuen päätöksen Metropoliasta saaneet opiskelijat voivat saada tenttiaikaan tai järjestelyihin sovittuja muutoksia.)
Uusintakokeeseen täytyy ilmoittautua etukäteen xxxxx

Uusintakoetilaisuudet ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolot lähiopetuksessa, lähiopetuksen orientoivat tehtävät, sekä artikkelianalyysitehtävä ja vertaispalaute suoritettu hyväksytysti (hyväksytty/täydennettävä arviointiasteikko).

Tentti suoritettu hyväksytysti (0-5 arviointiasteikko), kriteerit:

• sosiaalipedagogisten käsitteiden osaaminen ja määrittely
• kysymykseen vastaaminen ja olennaisten asioiden käsittely
• vastauksen loogisuus ja selkeys, perustelut ja käytännön esimerkit
• pohdinta

Arviointitasot;
(0) Hylätty
Vastauksesta ei käy ilmi, että tenttikirjallisuutta on luettu ja ymmärretty, vaan vastaus pohjautuu arkiajattelun. Vastaus saattaa sisältää runsaasti olennaisia asiavirheitä ja merkittäviä väärinkäsityksiä tai painottua pelkästään epäolennaisiin asioihin.
(1-2) Tyydyttävä
Vastaus, joka sisältää joitakin oikein ymmärrettyjä, tenttikirjallisuudessa mainittuja asioita. Vastaus saattaa painottua epäolennaisiin asioihin tai sisältää joitakin asiavirheitä ja väärinkäsityksiä, mutta osoittaa kuitenkin opiskelijan hallitsevan opittavan aineiston vähimmäistasolla. Vastaus on suppea tai liian laaja.
(3-4) Hyvä
Asiapitoinen tenttikirjallisuuden ymmärrykseen perustuva vastaus, joka kuitenkin voi sisältää myös jonkun yksittäisen asiavirheen, väärinkäsityksen tai epäolennaisen asian. Opittavan aineiston perussisältö on pääosin hyvin ymmärretty ja rakenne on selkeä. Vastaus sisältää myös joitakin tärkeitä yksityiskohtia ja/tai olennaisia teoriaa kuvaavia käytännön esimerkkejä ja pohdintaa.
(5) Kiitettävä
Erinomainen, tenttikirjallisuuteen perustuva vastaus, joka ei sisällä asiavirheitä, väärinkäsityksiä tai epäolennaisia asioita. Opittavan alueen sisältö ja rakenne on erittäin hyvin ymmärretty. Vastaus sisältää paljon tärkeitä yksityiskohtia ja olennaisia teoriaa hyvin kuvaavia käytännön esimerkkejä ja teoriaa avaavaa pohdintaa.

Opintojakson kokonaisarvosana (numero) muodostuu tenttiarvosanan perusteella, kun arvioitavat osiot (läsnäolo, artikkelianalyysitehtävä ja tentti) on suoritettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 44

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Heli Määttänen
Opiskelijaryhmät
 • SXH24K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan teoreettiset perusteet, peruskäsitteet ja alan eri suuntauksia. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiselle työotteelle ominaisia piirteitä. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogisen työn arvopohjan, etiikan peruskäsitteet ja sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen.

Sisältö

Sosiaalipedagogiikka tieteen- ja käytännön alana. Sosiaalipedagogiikan juuret ja kehitys. Keskeiset sosiaalipedagogiset käsitteet ja toimintaperiaatteet. Johdanto eettiseen ajatteluun ja sosiaalialan ammattietiikkaan.

Aika ja paikka

Ks.Lisätietoja opiskelijalle

Oppimateriaalit

Tenttialueena:
- luennot ja luentomateriaalit (opintojakson työtilassa Helin opetus ja Seijan opetus kansioissa)
- tenttikirja Nivala, Elina & Ryynänen, Sanna. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus, sivut: s. 13-85, s.185-233, s.341-342. Teos on saatavissa kirjastoista sekä e-kirjana.
E-kirjasta tulee tenttiin (sivunumerot ei täsmää paperikirjan kanssa) otsikoiden mukaan:
s. 13-85: Johdanto ja osio I Perustukset
s. 185-233: luku 6 Sosiaalipedagoginen työote
s. 341-342: taulukko 4 Sosiaalipedagogiikan ytimessä

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähiopetuksessa, luennot.
Itsenäinen opiskelu (aiheisiin orienoivat tehtävät, kirjallinen artikkelianalyysitehtävä)
Ryhmätyöt
Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei sovittuna.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

6.3.2024 9.00 - 10.30 MPA4011 opintojakson TENTTI
(Erityisen tuen päätöksen Metropoliasta saaneet opiskelijat voivat saada tenttiaikaan tai järjestelyihin sovittuja muutoksia.)

Uusintatentti:
Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa. Hyväksyttyä tenttiä voi korottaa kerran.
Uusintakoetilaisuuteen täytyy ilmoittautua etukäteen.
Uusintatentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 t

Sisällön jaksotus

P3

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. (Aiemmalla osaamisella voi osittain Ahotoida lähiopetuksen, jolloin opintojakson orientaatio, artikkelianalyysitehtävä ja tentti ovat pakollisia = * tähtimerkityt kerrat)
12.1. klo 12.45-16.00 Orientaatio (SM ja HM)
18.1. klo 12.45-16.00 (SM)
19.1. klo 12.45-16.00 (HM)
6.2. klo 12.45-16.00 (HM)
7.2. klo 12.45-16.00 (SM)
13.2. klo 12.45-16.00 Vapaaehtoinen kirjoitustyöpaja artikkelianalyysitehtävään (SM,HM, MO)
Artikkelianalyysitehtävän PALAUTUS Omaan tehtäviin 26.2. klo 10.00 mennessä (ja asiantuntijaviestinnän opettajalle Moodleen)
Vertaispalautteen PALAUTUS Omaan tehtäviin 29.2. klo 16.00 mennessä (ja asiantuntijaviestinnän opettajalle Moodleen)
4.3. klo 8.30-11.45 Artikkelianalyysitehtävän yhteinen purku ja oj palaute (SM ja HM)
6.3.2024 9.00 - 10.30 MPA4011 opintojakson TENTTI
Muutokset mahdollisia. Opettajalla on oikeus antaa lisätehtäviä pedagogisin perustein.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolot, sekä artikkelianalyysitehtävä suoritettu hyväksytysti (hyväksytty/täydennettävä arviointiasteikko).

Tentti suoritettu hyväksytysti (0-5 arviointiasteikko), kriteerit:

• sosiaalipedagogisten käsitteiden osaaminen, niiden määrittely
• kysymykseen vastaaminen ja olennaisten asioiden käsittely
• vastauksen loogisuus ja selkeys, perustelut ja käytännön esimerkit
• pohdinta

Arviointitasot;
(0) Hylätty
Vastauksesta ei käy ilmi, että tenttikirjallisuutta on luettu ja ymmärretty, vaan vastaus pohjautuu arkiajattelun. Vastaus saattaa sisältää runsaasti olennaisia asiavirheitä ja merkittäviä väärinkäsityksiä tai painottua pelkästään epäolennaisiin asioihin.
(1-2) Tyydyttävä
Vastaus, joka sisältää joitakin oikein ymmärrettyjä, tenttikirjallisuudessa mainittuja asioita. Vastaus saattaa painottua epäolennaisiin asioihin tai sisältää joitakin asiavirheitä ja väärinkäsityksiä, mutta osoittaa kuitenkin opiskelijan hallitsevan opittavan aineiston vähimmäistasolla. Vastaus on suppea tai liian laaja.
(3-4) Hyvä
Asiapitoinen tenttikirjallisuuden ymmärrykseen perustuva vastaus, joka kuitenkin voi sisältää myös jonkun yksittäisen asiavirheen, väärinkäsityksen tai epäolennaisen asian. Opittavan aineiston perussisältö on pääosin hyvin ymmärretty ja rakenne on selkeä. Vastaus sisältää myös joitakin tärkeitä yksityiskohtia ja/tai olennaisia teoriaa kuvaavia käytännön esimerkkejä ja pohdintaa.
(5) Kiitettävä
Erinomainen, tenttikirjallisuuteen perustuva vastaus, joka ei sisällä asiavirheitä, väärinkäsityksiä tai epäolennaisia asioita. Opittavan alueen sisältö ja rakenne on erittäin hyvin ymmärretty. Vastaus sisältää paljon tärkeitä yksityiskohtia ja olennaisia teoriaa hyvin kuvaavia käytännön esimerkkejä ja teoriaa avaavaa pohdintaa.

Opintojakson kokonaisarvosana (numero) muodostuu tenttiarvosanan perusteella, kun läsnäolot, artikkelianalyysitehtävä ja tentti on suoritettu hyväksytysti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet
13.10.2023 12.45 - 16.00 MPA4009 Tentti

Hylätyn tentin voi uusia seuraavina uusintakoepäivinä. Hyväksyttyä tenttiä voi korottaa kerran.
Uusintakokeeseen täytyy imoittautua ennakkoon sähköisessä uusintakoejärjestelmässä Omassa.

1) Uusintakoetilaisuus

2) Uusintakoetilaisuus Tällä kerralla voi uusia vain hylätyn tentin.
Opiskelija ilmoittautuu uusintakokeeseen sähköisessä uusintakoejärjestelmässä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 10.08.2023

Ajoitus

26.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Sylvia Hakari
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella kaltoinkohtelua ja väkivaltaa yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Hän tunnistaa kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan riskin eri ikäisten ihmisten elämässä.
Opiskelija osaa ottaa väkivallan puheeksi ja osaa tukea lähisuhde- ja perheväkivallan eri osapuolia, sekä tarvittaessa ohjata eri osapuolet asiantuntijapalveluiden piiriin.

Sisältö

Kaltoinkohtelu ja väkivalta yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Kaltoinkohtelu ja väkivalta sekä niiden riskit eri-ikäisten ihmisten elämässä. Kunniaan liittyvä väkivalta. Ihmiskaupan uhrit. Lähisuhde- ja perheväkivaltaan liittyvä lainsäädäntö sekä palvelumuodot. Puheeksi ottaminen ja vahvistava vuorovaikutus.

Aika ja paikka

Suomenkielisen lähiopetuksen aikataulu:
Opettajat: Katarina Groop ja Sylvia Hakari

26.10.2023 12.45 - 16.00 MPA6009 Orientaatio, lähisuhdeväkivalta käsitteenä ja ilmiönä, lukupiiriryhmiin jakautuminen / Katarina
07.11.2023 12.30 - 16.00 MPD1002 Tunneäly -luento Mirja Köngäs, aika (n. 1h) tarkentuu.
09.11.2023 09.00 - 11.45 MPA6020 Väkivallan monet muodot / Katarina
14.11.2023 12.45 - 16.00 Lukupiiri
15.11.2023 12.45 - 16.00 Lukupiiri
17.11.2023 09.00 - 11.45 MPA6020 Lapset ja lähisuhdeväkivalta / Katarina
22.11.2023 08.30 - 11.45 MPB1005 Puheeksiotto, Sylvia, suomeksi ja englanniksi
29.11.2023 08.30 - 11.45 Lukupiiri
01.12.2023 09.00 - 11.45 Työhyvinvointi väkivaltatyössä
07.12.2023 09.00 - 15.00 MPC1001 Väkivaltatyön seminaari

Lukupiirityöskentelystä sovitaan ryhmän kanssa. Varatut ajat voi hyödyntää.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, verkkomateriaalit, vierailevat asiantuntijat, ryhmämuotoinen lukupiirityöskentely, oppimispäiväkirja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijat väkivaltatyön kentältä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h /op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää lähiopetusta kampuksella, itsenäisiä oppimistehtäviä Moodlessa, vierailevia luennoitsijoita väkivaltatyön palvelukentältä ja ryhmämuotoista lukupiirityöskentelyä.

Suomenkielisen lähiopetuksen aikataulu:
Opettajat: Katarina Groop ja Sylvia Hakari

26.10.2023 12.45 - 16.00 MPA6009 Orientaatio, lähisuhdeväkivalta käsitteenä ja ilmiönä, lukupiiriryhmiin jakautuminen / Katarina
07.11.2023 12.30 - 16.00 MPD1002 Tunneäly -luento Mirja Köngäs, aika (n. 1h) tarkentuu.
09.11.2023 09.00 - 11.45 MPA6020 Väkivallan monet muodot / Katarina
14.11.2023 12.45 - 16.00 Lukupiiri
15.11.2023 12.45 - 16.00 Lukupiiri
17.11.2023 09.00 - 11.45 MPA6020 Lapset ja lähisuhdeväkivalta / Katarina
22.11.2023 08.30 - 11.45 MPB1005 Puheeksiotto, Sylvia, suomeksi ja englanniksi
29.11.2023 08.30 - 11.45 Lukupiiri
01.12.2023 09.00 - 11.45 Työhyvinvointi väkivaltatyössä
07.12.2023 09.00 - 15.00 MPC1001 Väkivaltatyön seminaari

Lukupiirityöskentelystä sovitaan ryhmän kanssa. Varatut ajat voi hyödyntää.

Opintojaksolle otetaan max 40 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin opintojaksolle voidaan hyväksyä, ovat ensisijalla ryhmien SXG21S1, SXG20S1, SXH21K1 ja SXH21K2 opiskelijat.

Mahdollinen AHOT-hakemus on tehtävä ennen opintojakson alkua. Opettajalla on oikeus antaa lisätehtäviä pedagogisin perustein.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät (hyväksytty/hylätty). Oppimispäiväkirja (0-5).
Oppimispäiväkirjan arviointimatriisi käydään läpi orientaatiokerralla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
Opiskelijaryhmät
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa kohdata yhteiskunnassa ja kasvatusyhteisöissä esiintyvää moninaisuutta. Hän ymmärtää
arvostavan kohtaamisen sekä vertaisryhmän merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa. Hän tuntee ja osaa soveltaa vammaistyön ja erityiskasvatuksen keskeistä lainsäädäntöä, sopimuksia, palveluita ja käsitteitä. Opiskelija tunnistaa lapsen tuen tarpeet ja tuntee ja osaa soveltaa tuen menetelmiä ja käytäntöjä. Hän osaa reflektoida omaa ammatillista toimintaansa.

Sisältö

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet varhaiskasvatuksessa. Inklusiivinen varhaiskasvatus. Vammaisuus, pitkäaikaissairaus sekä erityistuen tarpeet lapsuudessa ja perheessä. Erityiskasvatuksen ja vammaistyön palvelujen järjestämistä ohjaavat periaatteet. Kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysymykset.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu
Muutokset mahdollisia.
28.08.2023 12.45 - 16.00 MPA4010 Orientaatio Sylvia Monimuoto- ja päivätoteutus
29.08.2023 09.00 - 11.45 MPA5015 Satu Monimuoto- ja päivätoteutus
30.08.2023 12.45 - 16.00 MPA4008 Sylvia päivätoteutus
08.09.2023 08.30 - 11.45 MPA5015 Satu päivätoteutus
12.09.2023 12.45 - 16.00 MPA5015 Sylvia Monimuoto- ja päivätoteutus
13.09.2023 08.30 - 11.45 MPA5015 Satu Monimuoto- ja päivätoteutus
27.09.2023 klo 16 - 19:30 Mukavaa meininkiä Metropoliassa - HYMY-kylätoiminta lapsiperheille
04.10.2023 09.00 - 12.00 MPD1002 Moninaiset elämät -seminaari, päivätoteutus
05.10.2023 08.30 - 16.00 MPA4018 Minna Huotilainen & tehtävän esittely, Monimuoto- ja päivätoteutus
06.10.2023 12.45 - 16.00 MPA4010 tentti

Oppimateriaalit

Luennot,
Pihlaja, P. & Viitala, R. 2022. Varhaiserityiskasvatus. 3. uud. p. JYVÄSKYLÄ: PS-kustannus
sekä
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022, Varhaiskasvatuslaki.

Opetusmenetelmät

Luennot
HyMy-kylä -toiminta
Oppimistehtävät
Tentti
Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

HyMy-kylä toiminta.
Seminaari.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

06.10.2023 12.45 - 16.00 MPA4010 tentti, Uusintatentit ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikataulu
Muutokset mahdollisia.
28.08.2023 12.45 - 16.00 MPA4010 Orientaatio Sylvia Monimuoto- ja päivätoteutus
29.08.2023 09.00 - 11.45 MPA5015 Satu Monimuoto- ja päivätoteutus
30.08.2023 12.45 - 16.00 MPA4008 Sylvia päivätoteutus
08.09.2023 08.30 - 11.45 MPA5015 Satu päivätoteutus
12.09.2023 12.45 - 16.00 MPA5015 Sylvia Monimuoto- ja päivätoteutus
13.09.2023 08.30 - 11.45 MPA5015 Satu Monimuoto- ja päivätoteutus
27.09.2023 klo 16 - 19:30 Mukavaa meininkiä Metropoliassa - HYMY-kylätoiminta lapsiperheille
04.10.2023 09.00 - 12.00 MPD1002 Moninaiset elämät -seminaari, päivätoteutus
05.10.2023 08.30 - 16.00 MPA4018 Minna Huotilainen & tehtävän esittely, Monimuoto- ja päivätoteutus
06.10.2023 12.45 - 16.00 MPA4010 tentti


Opintojakso on läsnäolovelvoitteinen. Opettajalla on oikeus antaa täydentäviä tehtäviä pedagogisin perustein.

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointi:
Tentti 0-5
Osallistuminen opintojaksolla voi korottaa tentin arvosanaa.
Kaikki oppimistehtävät tulee tehdä hyväksytysti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 0-5
Osallistuminen opintojaksolla voi korottaa tentin arvosanaa.
Kaikki oppimistehtävät tulee tehdä hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa kohdata yhteiskunnassa ja kasvatusyhteisöissä esiintyvää moninaisuutta. Hän ymmärtää
arvostavan kohtaamisen sekä vertaisryhmän merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa. Hän tuntee ja osaa soveltaa vammaistyön ja erityiskasvatuksen keskeistä lainsäädäntöä, sopimuksia, palveluita ja käsitteitä. Opiskelija tunnistaa lapsen tuen tarpeet ja tuntee ja osaa soveltaa tuen menetelmiä ja käytäntöjä. Hän osaa reflektoida omaa ammatillista toimintaansa.

Sisältö

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet varhaiskasvatuksessa. Inklusiivinen varhaiskasvatus. Vammaisuus, pitkäaikaissairaus sekä erityistuen tarpeet lapsuudessa ja perheessä. Erityiskasvatuksen ja vammaistyön palvelujen järjestämistä ohjaavat periaatteet. Kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysymykset.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu:

09.01.2024 12.45-16.00 Oppimistila MPA5015, Orientaatioluento, Satu Hakanen
15.01.2024 10.00-16.00 Oppimistila MPA5015, luento, Sylvia Hakari
16.01.2024 08.30-11.45 Oppimistila MPA6017 luento, Satu Hakanen
18.01.2024 12.45-15.30 Oppimistila MPA6018 luento, Sylvia Hakari
24.01.2024 08.30-11.45 Oppimistila MPA5015 luento, Satu Hakanen
25.01.2024 13.00-16.00 Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -hankkeen seminaari.
31.01.2024 13.00-16.00 Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -hankkeen seminaari.
06.02.2024 12.45-16.00 Oppimistila MPA5015, Oppimistehtävän esittely. Sylvia Hakari
09.02.2024 08.30-11.45 Oppimistila MPA6019, TENTTI, Satu Hakanen
14.02.2024 16.00-19.00 Mukavaa meininkiä Metropoliassa (Oppimistehtävän toteutus Metropolian HyMy-kylässä perheiden kanssa)

Oppimateriaalit

Luennot,
Pihlaja, P. & Viitala, R. 2022. Varhaiserityiskasvatus. 3. uud. p. JYVÄSKYLÄ: PS-kustannus
sekä
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022, Varhaiskasvatuslaki.

Opetusmenetelmät

Luennot
HyMy-kylä -toiminta
Oppimistehtävät
Tentti
Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

HyMy-kylä toiminta.
Seminaari.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h.

Sisällön jaksotus

9.1.2024-14.2.2024

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikataulu:

09.01.2024 12.45-16.00 Oppimistila MPA5015, Orientaatioluento, Satu Hakanen
15.01.2024 10.00-16.00 Oppimistila MPA5015, luento, Sylvia Hakari
16.01.2024 08.30-11.45 Oppimistila MPA6017 luento, Satu Hakanen
18.01.2024 12.45-15.30 Oppimistila MPA6018 luento, Sylvia Hakari
24.01.2024 08.30-11.45 Oppimistila MPA5015 luento, Satu Hakanen
25.01.2024 13.00-16.00 Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -hankkeen seminaari.
31.01.2024 13.00-16.00 Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -hankkeen seminaari.
06.02.2024 12.45-16.00 Oppimistila MPA5015, Oppimistehtävän esittely. Sylvia Hakari
09.02.2024 08.30-11.45 Oppimistila MPA6019, TENTTI, Satu Hakanen
14.02.2024 16.00-19.00 (Huomioithan ilta-ajan!) Mukavaa meininkiä Metropoliassa (Oppimistehtävän toteutus Metropolian HyMy-kylässä perheiden kanssa)


Opintojakso on läsnäolovelvoitteinen. Opettajalla on oikeus antaa täydentäviä tehtäviä pedagogisin perustein.

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointi:
Tentti 0-5
Aktiivinen osallistuminen opintojaksolla voi korottaa tentin arvosanaa.
Kaikki oppimistehtävät tulee tehdä hyväksytysti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 0-5
Aktiivinen osallistuminen opintojaksolla voi korottaa tentin arvosanaa.
Kaikki oppimistehtävät tulee tehdä hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eveliina Korpela
 • Mai Salmenkangas
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia erilaisissa viestintä- ja ohjaustilanteissa kielitietoisesti ja yhdenvertaisuutta edistävällä tavalla. Hän osaa toimia ryhmissä, joiden osallistujilla on erilaisia taustoja, uskontoja, vakaumuksia, tapoja ja kielitaitotasoja. Hän osaa hyödyntää yksinkertaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja (AAC). Opiskelija osaa havainnoida ympäristöjä kielitietoisesta näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa sosiaalisen eriarvoisuuden rakenteellista taustaa ja on tietoinen kieli- ja näkökulmavalintoihin sisältyvästä vallankäytöstä. Opiskelija tuntee yhdenvertaisuutta edistävän pedagogiikan perusteet ja osaa kuvata tasa-arvoon liittyviä ongelmia ja löytää ratkaisuja niihin. Opiskelija osaa toiminnassaan edistää kestävää kehitystä.

Sisältö

Kielitietoinen asiantuntijatyö (kielitietoinen ohjaaminen ja kehitystyö, työpaikan kielitietoisten käytänteiden tukeminen, tietoisuus arjen kielivalinnoista ja niiden seurauksista). Selkokielinen suullinen ja kirjallinen viestintä. Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio (AAC). Osallisuuden edistäminen työyhteisöissä (syrjinnän tunnistaminen, intersektionaalisuuden huomiointi, antirasistinen työskentelyote). Yhdenvertaisten toimintakäytänteiden kehittäminen.

Kurssi sisältää 1 op kansainvälisten opiskelijoiden mentorointia harjoittelussa.

Arviointiasteikko

0-5

Esitietovaatimukset

Edeltävä suomen kielen osaaminen vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B2.

Ilmoittautumisaika

02.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.11.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • VAKA_SOSIONOMI
  Varhaiskasvatuksen pätevöitymisopinnot valmiille sosionomeille

Tavoitteet

Osaa määritellä yhteisöllisyyteen ja toimijuuden tukemiseen liittyviä käsitteitä
Osaa tunnistaa lapselle tärkeät yhteisöt ja osaat valita keinoja lapsen yhteisöllisyyden ja toimijuuden tukemiseksi
Osaa selittää leikin, leikkiympäristöjen ja leikin ohjaamisen merkityksen lapsen yhteisöllisyden ja toimijuuden perustana

Sisältö

Osallisuus, yhteisöllisyys, toimijuus, lapsilähtöisyys
perheiden ja huoltajien osallisuus
leikki ja leikin perusteet, toiminnan suunnittelun perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit erillisenä liitteenä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 21.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 44

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Mona Laine
Opiskelijaryhmät
 • SXH23K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXH23K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää lapsuuden ja perheen arjen monimuotoisuuden ja tunnistaa lapsen ja perheiden hyvinvoinnin osatekijät. Opiskelija tunnistaa lapsuuden ja lapsikäsityksen muuttumisen ja nykytilan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalisti. Hän ymmärtää lapsuuden ja varhaiskasvatuksen merkityksen osallisuuden tukemisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä ja koulutuksellisessa tasa-arvossa.

Sisältö

Lapsen ja perheen hyvinvoinnin osatekijät. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista ja varhaiskasvatuslaki. Sosiaalinen integraatio, lapsiperheköyhyys, syrjäytyminen ja marginalisaatio lapsiperheen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Varhaisen tukemisen muodot. Voimavaralähtöinen näkökulma.

Aika ja paikka

Muutokset aikatauluun mahdollisia.
28.08.2023 08.30 - 11.45 MPA5020 Orientaatio, kahvilatoiminnan suunnittelu
29.08.2023 08.30 - 11.45 MPA5020 Perhekahvila MLL, HYMY-kylä
15.09.2023 12.45 - 16.00 MPA4010 (40 henkilöä)
26.09.2023 08.00 - 11.45 Perhekahvila MLL, HYMY-kylä
29.09.2023 08.30 - 16.00 Itsenäisen vierailun / tehtävän tekemiseen
09.10.2023 08.30 - 10.15 MPA4010 Haastatteluiden esittely
10.10.2023 08.30 - 11.45 MPA4010 Ryhmätentti

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali/Exam material:

Kallio, Johanna & Hakovirta, Mia (2020). Lapsiperheiden köyhyys & huono-osaisuus

Sopimus lasten oikeuksista

Lapsiperhebarometri

Varhaiskasvatuslaki

Luentomuistiinpanot ja materiaalit

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Seminaari
Yhteistoiminnallinen oppiminen, toiminnan suunnittelu ja ohjaus perhekahvilassa
Kenttätehtävä/oppimistehtävä

HUOM! Kaikkien tutkinto-opiskelijoiden edellytetään osallistuvan opintojakson orientaatioon, oppimistehtävien esittely -luennolle ja ryhmätenttiin. Aktiivinen osallistuminen opetukseen edellytetään, reflektiotehtäviä poissaoloista. Monimuoto-opiskelijoille oma läsnäolovelvoite ja laajennettu kenttätehtävä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

MLL Perhekahvila

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

10.10.2023 08.30 - 11.45 MPA4010 Ryhmätentti

Uusintamahdollisuus ilmoitetaan myöhemmin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot ennen opintojakson alkua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x27h =135h

Lisätietoja opiskelijoille

Muutokset aikatauluun mahdollisia. Monimuoto-opiskelijoiden pakolliset läsnäolopäivät ilmoitettujen päivien mukaisesti
.
Muutokset aikatauluun mahdollisia.
28.08.2023 08.30 - 11.45 MPA5020 Orientaatio, kahvilatoiminnan suunnittelu
29.08.2023 08.00 - 11.45 MPA5020 Perhekahvila MLL, HYMY-kylä
15.09.2023 12.45 - 16.00 MPA4010 (40 henkilöä)
26.09.2023 08.00 - 11.45 Perhekahvila MLL, HYMY-kylä
29.09.2023 08.30 - 16.00 Itsenäisen vierailun / tehtävän tekemiseen
09.10.2023 08.30 - 10.15 MPA4010 Haastatteluiden esittely
10.10.2023 08.30 - 11.45 MPA4010 Ryhmätentti

Opetuskieli suomi
Itsenäiseen työskentelyyn on varattava aikaa.
Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä pedagogisin perustein.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätentti 0-5

Henkilökohtainen Oppimistehtävä voi korottaa arvosanaa.
Monimuoto-opiskelijoille laajennettu oppimistehtävä osallistumisaktiivisuudesta riippuen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 20.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Laura Holmi
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto, varhaiskasvatus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää lapsuuden ja perheen arjen monimuotoisuuden ja tunnistaa lapsen ja perheiden hyvinvoinnin osatekijät. Opiskelija tunnistaa lapsuuden ja lapsikäsityksen muuttumisen ja nykytilan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalisti. Hän ymmärtää lapsuuden ja varhaiskasvatuksen merkityksen osallisuuden tukemisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä ja koulutuksellisessa tasa-arvossa.

Sisältö

Lapsen ja perheen hyvinvoinnin osatekijät. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista ja varhaiskasvatuslaki. Sosiaalinen integraatio, lapsiperheköyhyys, syrjäytyminen ja marginalisaatio lapsiperheen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Varhaisen tukemisen muodot. Voimavaralähtöinen näkökulma.

Aika ja paikka

16.1.2024 klo 11.45-16.00 Orientaatio ja lasten ja perheiden hyvinvointi (Laura)
17.1. 2024 klo 9-11.45 Perheiden monimuotoisuus ( Laura) ja perhehaastattelutehtävän ohjeistus
Lisäksi erikseen ohjeistettavat osuudet Moodlessa itseopiskeltavaksi Lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja perheiden monimuotoisuudesta.
Lapsen oikeuksien osuus kokonaan Moodlessa (Laura ohjeistaa siihen)
30.1.2024 klo 8.00-11.15 Perhekerho (Sylvia) * johonkin näistä neljästä osallistuttava
2.2.2024 klo 9 -11.45 Lapsiperheiden palvelujärjestelmä (Sylvia)
13.2.2024 klo 8.00-11.15 Perhekerho (Sylvia) * johonkin näistä neljästä osallistuttava
14.2.2024 klo 16-19 Mukavaa Meininkiä Metropoliassa* johonkin näistä neljästä osallistuttava
Antirasistinen työote varhaiskasvatuksessa osuus kokonaan Moodlessa (Sylvia ohjeistaa siihen)
27.2.2024 klo 12.45-16.00 Vierailu Lasten kaupunki & Leikkipuisto Opiskelijat itsenäisesti
1.3.2024 klo 9.00-10.30 Truth Story, sukupuolen moninaisuus- kokemustilaisuus,
Myllypuro-sali MPD1002, opiskelijat osallistuvat/menevät kuulolle
14.3.2024 klo 12.45-16.00 Ryhmätentti ja palaute (Sylvia)
20.3.2024 klo 16-19 Mukavaa Meininkiä Metropoliassa * johonkin näistä neljästä osallistuttava

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali/Exam material:

Kaikki materiaalit löytyvät Moodle -alustalta / linkeistä.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Metku -perhekerhon ja / tai Lasten ja vanhempien liikunnallisen tapahtuman suunnittelu ja ohjaus
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Kenttätehtävä/oppimistehtävä
Moodle -työtila, itsenäisiä tehtäviä
HUOM! Kaikkien opiskelijoiden edellytetään osallistuvan opintojakson orientaatioon ja ryhmätenttiin. Aktiivinen osallistuminen opetukseen edellytetään, tehtäviä Moodlessa kaikista poissaoloista.

Kaksikielinen opetus suomi / englanti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

HyMy -kylä; Metku Perhekerho ja Mukavaa Meininkiä Metropoliassa -events

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

14.3.2024 klo 12.45-16.00 Ryhmätentti ja palaute

Uusintamahdollisuus ilmoitetaan myöhemmin

Kansainvälisyys

Mahdollinen lyhytvaihto Gentiin Belgiaan viikolla 9, tästä ilmoitetaan erikseen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot ennen opintojakson alkua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x27h =135h

Lisätietoja opiskelijoille

16.1.2024 klo 11.45-16.00 Orientaatio ja lasten ja perheiden hyvinvointi (Laura)
17.1. 2024 klo 9-11.45 Perheiden monimuotoisuus ( Laura) ja perhehaastattelutehtävän ohjeistus
Lisäksi erikseen ohjeistettavat osuudet Moodlessa itseopiskeltavaksi Lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja perheiden monimuotoisuudesta.
Lapsen oikeuksien osuus kokonaan Moodlessa (Laura ohjeistaa siihen)
30.1.2024 klo 8.00-11.15 Perhekerho (Sylvia) * johonkin näistä neljästä osallistuttava
2.2.2024 klo 9 -11.45 Lapsiperheiden palvelujärjestelmä (Sylvia)
13.2.2024 klo 8.00-11.15 Perhekerho (Sylvia) * johonkin näistä neljästä osallistuttava
14.2.2024 klo 16-19 Mukavaa Meininkiä Metropoliassa* johonkin näistä neljästä osallistuttava
Antirasistinen työote varhaiskasvatuksessa osuus kokonaan Moodlessa (Sylvia ohjeistaa siihen)
27.2.2024 klo 12.45-16.00 Vierailu Lasten kaupunki & Leikkipuisto Opiskelijat itsenäisesti
1.3.2024 klo 9.00-10.30 Truth Story, sukupuolen moninaisuus- kokemustilaisuus,
Myllypuro-sali MPD1002, opiskelijat osallistuvat/menevät kuulolle
14.3.2024 klo 12.45-16.00 Ryhmätentti ja palaute (Sylvia)
20.3.2024 klo 16-19 Mukavaa Meininkiä Metropoliassa * johonkin näistä neljästä osallistuttava

Opetus kaksikielinen suomi / englanti
Itsenäiseen työskentelyyn on varattava aikaa.
Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä pedagogisin perustein.
Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointi:
Tentti 80% 0-5
Oppimistehtävä 20% 0-5

Kaikki oppimistehtävät tulee tehdä hyväksytysti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätentti 0-5, 80%

Henkilökohtainen Oppimistehtävä ja aktiivisuus 20%

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 06.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Taina Konttinen
Opiskelijaryhmät
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lastensuojeluun liittyvää ajankohtaista keskustelua. Opiskelija perehtyy lapsen oikeuksien sopimukseen. Opiskelija tuntee lastensuojelulain periaatteet ja sisällön. Hän tuntee ja osaa soveltaa lastensuojeluun liittyviä peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa lastensuojelutarpeen taustalla olevia syitä ja tuntee lastensuojeluprosessin eri vaiheet. Hän tunnistaa lastensuojeluun liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija osaa reflektoida omaa ammatillista toimintaansa ja ymmärtää oman roolinsa lastensuojelun monialaisessa yhteistyössä.

Sisältö

YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lastensuojelun tehtävät, keskeiset arvot ja periaatteet. Lapsen etu, osallisuus ja oikeudet lastensuojelussa. Ehkäisevä lastensuojelu. Lastensuojeluprosessi. Lastensuojelulaki. Sosiaalihuoltolaki suhteessa lastensuojelulakiin. Lastensuojelun palvelujärjestelmä.

Aika ja paikka

Opintojakson opettajat: Katarina Groop ja Taina Konttinen
14.8-27.8.2023 Orientaatiotallenne, lapsen oikeuksien verkkokoulutus ja oppimistehtävä 1 (suoritetaan ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa aikavälillä)
28.08.2023 09.00 - 11.45 MPA4010 Lastensuojelun arvot ja periaatteet, lastensuojeluprosessi / Katarina
12.09.2023 08.30 - 11.45 MPA5015 Ehkäisevä lastensuojelu ja lastensuojelun avohuolto / Katarina
13.09.2023 12.45 - 16.00 MPA2019 Lastensuojelun sijaishuolto / Taina
04.10.2023 08.30 - 11.45 MPA4018 Tentti + Lastensuojelun jälkihuolto / Taina

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
*Luentomateriaalit
*Lastensuojelulaki (Finlex)
*Lastensuojelun käsikirja (THL)
*YK:n lapsen oikeuksien sopimus
*Araneva (2022): Lapsen suojelu : toteuttaminen ja päätöksenteko: käsikirja
lapsen asioista päättävälle (e-kirja) s.1-35, s.53-88, s.109-134, s.135-146, s.277-300

Opetusmenetelmät

Luennot, vierailijat, luentotallenteet, oppimistehtävät, lukupiiri, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

04.10.2023 klo 8.30-10.00 Tentti Myllypurossa
Uusintatentit:
Yleinen uusintatentti Maanantaina 11.12. klo 16.30 – 20.00
Yleinen uusintatentti tammikuussa 2024 (päivä varmistuu myöhemmin)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät (hyväksytty-täydennettävä-hylätty)
Lukupiirityöskentely (0-5)
Tentti (0-5)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Niina Pietilä
Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lastensuojeluun liittyvää ajankohtaista keskustelua. Opiskelija perehtyy lapsen oikeuksien sopimukseen. Opiskelija tuntee lastensuojelulain periaatteet ja sisällön. Hän tuntee ja osaa soveltaa lastensuojeluun liittyviä peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa lastensuojelutarpeen taustalla olevia syitä ja tuntee lastensuojeluprosessin eri vaiheet. Hän tunnistaa lastensuojeluun liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija osaa reflektoida omaa ammatillista toimintaansa ja ymmärtää oman roolinsa lastensuojelun monialaisessa yhteistyössä.

Sisältö

YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lastensuojelun tehtävät, keskeiset arvot ja periaatteet. Lapsen etu, osallisuus ja oikeudet lastensuojelussa. Ehkäisevä lastensuojelu. Lastensuojeluprosessi. Lastensuojelulaki. Sosiaalihuoltolaki suhteessa lastensuojelulakiin. Lastensuojelun palvelujärjestelmä.

Aika ja paikka

LÄHIOPETUKSEN AIKATAULU:

Huomioi, että opiskelijat on kahtena kertana jaettu A- ja B-ryhmiin. Ryhmä A = SXH22S1A ja ryhmä B = SXH22S1B. Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa toisen ryhmän opetuskerralle, sopii hän ko. ryhmän opiskelijan kanssa keskinäisestä ryhmien vaihdosta.

10.1. klo 09.00 - 11.45 Orientaatio ja lastensuojelu tilastoissa ja mielikuvissa // Katarina Groop ja Niina Pietilä
18.1. klo 09.00 - 11.45 Lastensuojelun arvot ja periaatteet / Katarina Groop
26.1. klo 9 - 11.45 ryhmä A: Ehkäisevä lastensuojelu, lastensuojelun tarve ja lastensuojeluprosessin / Niina Pietilä
26.1. klo 13 - 16.00 ryhmä B: Ehkäisevä lastensuojelu, lastensuojelun tarve ja lastensuojeluprosessin / Niina Pietilä
1.2. klo 9 - 11.45 ryhmä B: Lastensuojelun avohuolto / Niina Pietilä
1.2. klo 13 - 16.00 ryhmä A: Lastensuojelun avohuolto / Niina Pietilä
2.2. klo 9.00 - 11.45 Huostaanotto / Katarina Groop
8.2. klo 9.00 - 11.45 Sijaishuolto / Katarina Groop
15.2. klo 9.00 - 11.45 Jälkihuolto / Katarina Groop
28.2. klo 12.45 - 16.00 Osallisuus lastensuojelussa / Niina Pietilä
4.3. klo 10.00 - 12.45 Tentti

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
*Luentomateriaalit
*Lastensuojelulaki (Finlex)
*Lastensuojelun käsikirja (THL)
*YK:n lapsen oikeuksien sopimus
*Araneva (2022): Lapsen suojelu: toteuttaminen ja päätöksenteko: käsikirja lapsen asioista päättävälle (e-kirja) s.1-35, s.53-88, s.109-134, s.135-146, s.277-300

Lukupiirien materiaalit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä ennen opintojakson aloituskertaa 10.1.
Lukupiirityöskentely
Lapsen oikeudet sosiaalihuollossa e-verkkokurssin suorittaminen
Ennakko- ja oppimistehtävät sekä ennakkovalmistautuminen opetuskerroille
Lähiopetus
Vierailijat
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

4.3.2024. klo 10.00 - 12.45 Tentti

Uusintakerrat (2 kpl) järjestetään EXAM:ssa. Ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

LÄHIOPETUKSEN AIKATAULU:

Huomioi, että opiskelijat on kahtena kertana jaettu A- ja B-ryhmiin. Ryhmä A = SXH22S1A ja ryhmä B = SXH22S1B. Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa toisen ryhmän opetuskerralle, sopii hän ko. ryhmän opiskelijan kanssa keskinäisestä ryhmien vaihdosta.

10.1. klo 09.00 - 11.45 Orientaatio / lastensuojelu tilastoissa ja mielikuvissa // Katarina Groop ja Niina Pietilä
18.1. klo 09.00 - 11.45 Lastensuojelun arvot ja periaatteet / Katarina Groop
ryhmä A 26.1. klo 9 - 11.45 Ehkäisevä lastensuojelu, lastensuojelun tarve ja lastensuojeluprosessin / Niina Pietilä
ryhmä B 26.1. klo 13 - 16.00 Ehkäisevä lastensuojelu, lastensuojelun tarve ja lastensuojeluprosessin / Niina Pietilä
ryhmä B 1.2. klo 9 - 11.45 Lastensuojelun avohuolto / Niina Pietilä
ryhmä A 1.2. klo 13 - 16.00 Lastensuojelun avohuolto / Niina Pietilä
2.2. klo 9.00 - 11.45 Huostaanotto / Katarina Groop
8.2. klo 9.00 - 11.45 Sijaishuolto / Katarina Groop
15.2. klo 9.00 - 11.45 Jälkihuolto / Katarina Groop
28.2. klo 12.45 - 16.00 Osallisuus lastensuojelussa / Niina Pietilä
4.3. klo 10.00 - 12.45 Tentti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, 0-5, 100%
Lukupiiri hyväksytty - hylätty
Oppimistehtävät hyväksytty - hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Savolainen
Opiskelijaryhmät
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lastensuojeluun liittyvää ajankohtaista keskustelua. Opiskelija perehtyy lapsen oikeuksien sopimukseen. Opiskelija tuntee lastensuojelulain periaatteet ja sisällön. Hän tuntee ja osaa soveltaa lastensuojeluun liittyviä peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa lastensuojelutarpeen taustalla olevia syitä ja tuntee lastensuojeluprosessin eri vaiheet. Hän tunnistaa lastensuojeluun liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija osaa reflektoida omaa ammatillista toimintaansa ja ymmärtää oman roolinsa lastensuojelun monialaisessa yhteistyössä.

Sisältö

YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lastensuojelun tehtävät, keskeiset arvot ja periaatteet. Lapsen etu, osallisuus ja oikeudet lastensuojelussa. Ehkäisevä lastensuojelu. Lastensuojeluprosessi. Lastensuojelulaki. Sosiaalihuoltolaki suhteessa lastensuojelulakiin. Lastensuojelun palvelujärjestelmä.

Aika ja paikka

Ke 23.8.2023 9.00-11.45 Orientaatio / Lastensuojelun keskeiset arvot ja periaatteet
To 24.8.2023 9.00-11.45 Ehkäisevä lastensuojelu, lastensuojelun tarve ja lastensuojeluprosessin alku
To 31.8.2023 9.00-11.45 Lastensuojelun avohuolto
To 7.9.2023 9.00-11.45 Huostaanotto ja sijaishuolto
Ti 19.9.2023 Sijaishuolto- teema jatkuu (rajoitukset) ja lastensuojelun jälkihuolto
To 21.9.2023 9.00-11.45 Lapsen ja perheen rooli ja osallisuus lastensuojelussa, vierailija käytännön kentältä
To 28.9.2023 9.00-11.45 Lastensuojeluun liittyviä eettisiä kysymyksiä ja lastensuojeluprosessin kertaus+ vierailija Osallisuuden aika- järjestöstä
Ke 4.10.2023 9.00-12.00 Moninaiset elämät- seminaari
Pe 6.10.2023 9.00-11.30 Tentti

Lähiopetuksen teemat tarkentuvat vielä opintojakson alkaessa ja vierailijoiden ajankohdat

Oppimateriaalit

Tenttiin tuleva oppimateriaali:
Luentomateriaalit
Lastensuojelulaki (Finlex)
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus
Lastensuojelun käsikirja, THL (lastensuojelun työprosessit-osio)

Muuta oppimistehtäviin kuuluvaa oppimateriaalia:
Johdatus lapsen oikeuksiin (verkkokoulutus)
Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022
Lastensuojelun laatusuositus (STM 2019)

Opetusmenetelmät

Kyseessä on lähitoteutus, joka koostuu lähiopetuksesta, oppimistehtävistä ja tentistä. Lähiopetus tapahtuu osittain A- ja B- ryhmissä ja osa opetuksesta molemmat ryhmät yhdessä. Ryhmäjako on sama kuin aiemmilla opintojaksoilta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on vierailijoita lastensuojelun käytännön kentältä
Opintojaksoon kuuluu työelämän kanssa yhteistyössä toteutettava seminaari "Moninaiset elämät" , jossa teemana monialainen palveluntarve asiakkailla ja moniasiantuntijuus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pe 6.10.2023 klo 9.30-11.30/12.00 Myllypuron kampuksella
Uusintatentit EXAM:ssa: 1, uusinta 6.-10.11.2023 välisenä aikana ja 2.uusinta 11.-15.12 välisenä aikana. Kukin opiskelija varaa itse EXAM:n kautta uusintatenttiajankohdan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet esitellään tarkemmin ensimmäisellä luennolla
Opintojakson arviointi perustuu tenttiin (0-5 arviointi) ja oppimistehtävien hyväksytytysti suorittamiseen (hyväksytty+täydennettävä)

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Savolainen
Opiskelijaryhmät
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lastensuojeluun liittyvää ajankohtaista keskustelua. Opiskelija perehtyy lapsen oikeuksien sopimukseen. Opiskelija tuntee lastensuojelulain periaatteet ja sisällön. Hän tuntee ja osaa soveltaa lastensuojeluun liittyviä peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa lastensuojelutarpeen taustalla olevia syitä ja tuntee lastensuojeluprosessin eri vaiheet. Hän tunnistaa lastensuojeluun liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija osaa reflektoida omaa ammatillista toimintaansa ja ymmärtää oman roolinsa lastensuojelun monialaisessa yhteistyössä.

Sisältö

YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lastensuojelun tehtävät, keskeiset arvot ja periaatteet. Lapsen etu, osallisuus ja oikeudet lastensuojelussa. Ehkäisevä lastensuojelu. Lastensuojeluprosessi. Lastensuojelulaki. Sosiaalihuoltolaki suhteessa lastensuojelulakiin. Lastensuojelun palvelujärjestelmä.

Aika ja paikka

Ke 23.8.2023 9.00-11.45 Orientaatio / Lastensuojelun keskeiset arvot ja periaatteet
To 24.8.2023 12.30-15.45 Ehkäisevä lastensuojelu, lastensuojelun tarve ja lastensuojeluprosessin alku
To 31.8.2023 9.00-11.45 Lastensuojelun avohuolto
To 7.9.2023 9.00-11.45 Huostaanotto ja sijaishuolto
Ti 19.9.2023 12.30-15.45 Sijaishuolto- teema jatkuu (rajoitukset) ja lastensuojelun jälkihuolto
To 21.9.2023 9.00-11.45 Lapsen ja perheen rooli ja osallisuus lastensuojelussa, vierailija käytännön kentältä
To 28.9.2023 10.30-14.00 Lastensuojeluun liittyviä eettisiä kysymyksiä ja lastensuojeluprosessin kertaus+ vierailija Osallisuuden aika- järjestöstä
Ke 4.10.2023 9.00-12.00 Moninaiset elämät- seminaari
Pe 6.10.2023 9.00-11.30 Tentti
Lähiopetuksen teemat ja vierailijoiden ajankohdat tarkentuvat vielä opintojakson alkaessa

Oppimateriaalit

Tenttiin tuleva oppimateriaali:
Luentomateriaalit
Lastensuojelulaki (Finlex)
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus
Lastensuojelun käsikirja, THL (lastensuojelun työprosessit-osio)

Muuta oppimistehtäviin kuuluvaa oppimateriaalia:
Johdatus lapsen oikeuksiin (verkkokoulutus)
Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022
Lastensuojelun laatusuositus (STM 2019

Opetusmenetelmät

Kyseessä on lähitoteutus, joka koostuu lähiopetuksesta, oppimistehtävistä ja tentistä. Lähiopetus tapahtuu A- ja B- ryhmissä osittain erikseen ja osittain yhdessä. Ryhmäjako on sama kuin aiemmilla opintojaksoilta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käy lastensuojelun käytännön kentältä vierailijoita ja opintojaksoon kuuluu eri opintojaksojen yhteinen seminaari "Moninaiset elämät", joka on toteutettu yhteistyössä työelämän kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pe 6.10.2023 klo 9.30-11.30/12.00 Myllypuron kampuksella
Uusintatentit EXAM:ssa: 1, uusinta 6.-10.11.2023 välisenä aikana ja 2.uusinta 11.-15.12.2023 välisenä aikana. Kukin opiskelija varaa itse EXAM:n kautta uusintatenttiajankohdan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tenttiin (arviointi 0-5) ja hyväksytysti suoritettuihin oppimistehtäviin (kaksi oppimistehtävää)

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 31.12.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • VAKA_SOSIONOMI
  Varhaiskasvatuksen pätevöitymisopinnot valmiille sosionomeille

Tavoitteet

Kehittämistyön tarkoituksena on opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden, varhaiskasvatuksen- ja sosiaalipedagogiikan syventyminen ja laajentuminen. Opiskelija pystyy luomaan uusia näkökulmia omaan ammattikäytäntöönsä ja leikkitoimintaan kasvatusyhteisössä.

Sisältö

- Kehittämistyön tarveanalyysi
- Tutkittuun tietoon ja työelämään ankkurointi
- Työtodellisuuteen liittyvät kehittämismenetelmät
- Osallistava toimintatapa
- Tulosten/toimintatapojen/kehittämiskohteen arviointi ja käytettävyys
- Kyky kyseenalaistaa ja eritellä toimintaa sekä esittää vaihtoehtoja

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit erillisenä liitteenä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Satu Hakanen
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa motivoida ja aktivoida yhteisöjä ilmaisulliseen, vuorovaikutukselliseen toimintaan. Hän osaa tukea ja ohjata yksilöiden ja yhteisöjen elämänlaatua edistäviä, luovia prosesseja. Opiskelija oivaltaa luovien menetelmien mahdollisuudet tunnetaitojen edistäjänä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida muutokseen tähtäävää luovaa toimintaa.

Sisältö

Ilmaisulliset menetelmät todellisuuden jäsentämisen ja merkitysten jakamisen välineinä. Luovat menetelmät ryhmäytymisen syventäjinä. Osallistujien toimijuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden tavoitteellinen tukeminen. Luovat menetelmät itsetuntemuksen ja uusien näkökulmien tutkimisen välineinä. Soveltavan taiteen toimijat ja moniammatillinen yhteistyö. Taide ja hyvinvointi.

Aika ja paikka

25.10. at 8:30-11:45 MPA2022 ORIENTATION (obligatory!) (Mäenpää/ Hakanen/ Piekkari)
26.10. at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
27.10. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
30.10. at 12.45-16.00 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
1.11. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
2.11 at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
6.11 at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
8.11. at 8.30-11.45 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
9.11. at 12.45-16.00 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
10.11. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
14.11. at 8.30-11.45 Independent work
16.11. at 8:30-11:45 MPA6020 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
14.11. at 12.45-16.00 Independent work
22.11. at 12.45-16.00 Independent work, MPA2022 Seija is present to guide your project
24.11. at 8.30-11.45 Independent work; MPA2030 Satu is present in Music classroom to guide your project
24.11. at 12.45-16.00 Independent work
28.11. at 8.30-16.00 Independent work
30.11. at 8.30-11.45 Independent work
8.12. at 10:30-16:00 MPA2022 FINAL SEMINAR (Mäenpää/ Hakanen/ Piekkari)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Sosiaalialan asiakasryhmiä (esim. koulut ja oppilaitokset, varhaiskasvatuksen yksiköt, nuorten työpajat, vanhusten palvelutalot, maahanmuuttajajärjestöt)

Lisätietoja opiskelijoille

OPETTAJAT:
Seija Mäenpää (Kuvataidetoiminta)
Jouni Piekkari (Draama ja pelilliset menetelmät)
Satu Hakanen (Musiikki)

Opetus toteutetaan englanniksi, mutta oppimistehtävät ja esim. improvisaatiot voi tehdä suomeksi. Aiempaa osaamista tai luovien menetelmien harrastuneisuutta ei vaadita, vaan kaikki oppimisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Opintojakso tarjoaa hyvän mahdollisuuden käyttää ammatillista englantia monikulttuurisessa ympäristössä. Opintojaksolle osallistuu suomenkielisen ja englanninkielisen tutkinto-ohjelman opiskelijoita sekä vaihto-opiskelijoita.

Opintojakso perustuu työpajamuotoiseen lähiopetukseen, jossa tutustutaan kuvataidetoiminnan, draaman, pelillisyyden ja musiikin käyttöön sosiaalipedagogisessa työssä. Opintojakson itsenäinen projekti on kahden ohjauskerran työpajan suunnittelu ja toteuttaminen asiakasryhmän kanssa.

25.10. at 8:30-11:45 MPA2022 ORIENTATION (obligatory!) (Mäenpää/ Hakanen/ Piekkari)
26.10. at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
27.10. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
30.10. at 12.45-16.00 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
1.11. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
2.11 at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
6.11 at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
8.11. at 8.30-11.45 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
9.11. at 12.45-16.00 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
10.11. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
14.11. at 8.30-11.45 Independent work
16.11. at 8:30-11:45 MPA6020 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
14.11. at 12.45-16.00 Independent work
22.11. at 12.45-16.00 Independent work, MPA2022 Seija is present to guide your project
24.11. at 8.30-11.45 Independent work; MPA2030 Satu is present in Music classroom to guide your project
24.11. at 12.45-16.00 Independent work
28.11. at 8.30-16.00 Independent work
30.11. at 8.30-11.45 Independent work
8.12. at 10:30-16:00 MPA2022 FINAL SEMINAR (Mäenpää/ Hakanen/ Piekkari)

LISÄTIETOJA DRAMASTA: Draamakasvatus tarjoaa menetelmiä, joilla voi auttaa ryhmää tutkimaan haastaviakin aiheita turvallisesti ja innostavasti. Draaman menetelmien avulla voi myös auttaa ryhmää etsimään omia aiheitaan, ongelmiaan ja ratkaisuja niihin. Osiossa perehdytään kuinka erilaisia ryhmiä voidaan johdattaa turvallisesti draamalliseen toimintaan. Pohdimme myös miten luoda oppimistavoitteita yhdessä ryhmän kanssa. Lisäksi oppimme ryhmänhallinnan ja innostamisen keinoja sosiaalialan erilaisten asiakasryhmien kanssa. Draama tarjoaa myös keinoja integroida eri ilmaisun muotoja: musiikkia, tanssia, elokuvaa, kuvallista ilmaisua jne. erilaisille oppijoille ja mentaliteeteille sopivaksi ja erilaisiin tilanteisiin.

LISÄTIETOJA MUSIIKISTA:
Musiikki voi tukea ja kehittää tutkitusti monia ihmisen osa-alueita kuten kielen kehitystä, muistia, hyvinvointia. Musiikin avulla voidaan turvallisesti oppia tuntemaan lisää itseä, omia ajatuksia ja tunteita. Se voi myös toimia väylänä muihin ihmisiin ja eri kulttuureihin. Musiikkitoiminnan avulla voidaan myös vahvistaa ryhmien yhteisöllisyyttä, osallisuutta. Osioissa perehdytään musiikkitoiminnan erilaisiin työtapoihin kuten laulamiseen, soittamiseen, musiikkiliikuntaan ja musiikin kuunteluun. Edellä mainittuja työtapoja kokeillaan ja suunnitellaan itse, ja erityisesti pohditaan samalla, miten ne voisivat tukea asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvointia. Musiikkiosion tunneilla pääpaino on musiikin kokeilemisessa, itseilmaisussa ja improvisaatiossa.

KUVATAIDEtoiminnassa pääpaino on yhteisessä tekemisessä kuvataiteen eri menetelmin. Maalataan, piirretään ja rakennellaan. Sään/ryhmäkoon salliessa voimme tehdä vierailukäynnin kulttuuriyhteistyön näkökulmasta (HAM museopajaan taidemuseopedagogin johdolla tai Kontulan katutaidekohteisiin yhteisötaiteilijan johdolla). Lähiopetus antaa ideoita kuvataidetoiminnan soveltamiseen käytännössä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINNIN TAVAT:
Arviointi opintojaksolla perustuu luoville ja ryhmälähtöisille menetelmille tyypilliseen prosessiarviointiin. Työskentelyä ja sen merkitystä reflektoidaan yhdessä lähiopetuksen kuluessa. Yhteisarvioinnissa purkupäivässä kiinnitetään huomiota tavoitteiden toteutumiseen; ryhmäprosessin etenemiseen ja subjektiivisten merkitysten pohdintaan. Arvioinnissa käytetään toiminnallisia ja keskustelevia menetelmiä.
ARVIOINNIN OSAT:
* Läsnäolot lähiopetuksessa vähintään 66% kussakin osuudessa (poissaolo yhdeltä kontaktikerralla sallittu), korvaavan tehtävän suorittaminen,(draama, musiikki, kuvallinen ilmaisu) ja läsnäolo orientaatio ja purkupäivässä, opintojakson läsnäololistat
* Oppimistehtävien suoritus hyväksytysti
* Projektiesittelyn analyysi ohjeen mukaisesti.
ARVIOINTIASTEIKKO: 0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taina Valkeapää
Opiskelijaryhmät
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mielenterveyteen liittyviä ilmiöitä ja haasteita. Hän tunnistaa asiakasryhmien erityistarpeet. Hän ymmärtää ja osaa soveltaa keskeistä lainsäädäntöä ja alan peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa palvelujärjestelmän ja osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Opiskelija osaa reflektoida ammatillista toimintaansa ja tunnistaa sosionomin työssä oman ammatillisuutensa rajat. Opiskelija osaa arvioida mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvää ajankohtaista keskustelua ja ymmärtää rakenteellisen mielenterveys- ja päihdetyön merkityksen.

Sisältö

Mielenterveys
Suojatekijät/riskitekijät. Normaalius/poikkeavuus. Mielenterveystyön historia. Mielenterveyden osatekijät. Mielenterveyden haasteet. Opiskelijalla on valmiudet työskennellä itsemurha-alttiiden asiakkaiden ja läheisten tueksi. Itsemurha-alttiin ihmisen ja läheisten tukeminen.
Päihteet ihmisen elämässä
Riippuvuusilmiöt. Päihdetyön suuntaukset. Asiakasta kunnioittava kohtaaminen, puheeksiottaminen ja motivointi. Lainsäädäntö turvaamassa yksilön perusoikeuksia. Opiskelija osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Keskeiset palvelut ja asiakkaan ohjaaminen niihin. Ehkäisevä, korjaava ja kuntouttava mielenterveys- ja päihdetyö.

Aika ja paikka

Tiistai 29.8. klo 12.45-16 (MPA4010): Orientaatio
Maanantai 11.9. klo 10.30-16 (MPA2019): Tentti + Opetus
Keskiviikkona 4.10. klo 12.45-16 (MPA4018):
Perjantai 6.10. klo 8.30-11.45 (MPA5015)

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:

Hämäläinen, K., Kanerva, A., Kuhanen, C., Schubert, C. Seuri, T. (2017). Mielenterveyshoitotyö. Luku 7 Keskeisimmät mielenterveyden häiriöt ja niiden hoitotyö (s. 224-298). Löytyy myös e-kirjana.

Partanen, A., Holmberg, J., Inkinen, M., Kurki, M., Salo-Chydenius, S. (2015). Päihdehoitotyö. Luku 3 Päihteet ja niiden käyttö ja luku 4 Riippuvuuskäyttäytyminen (s. 61-130). Löytyy myös e-kirjana.

Rissanen, A. (2022). Suomalaisen laitospsykiatrian historiaa. Teoksessa S. Jäntti, K. Heimonen, S. Kuuva, K. Maanmieli, & A. Rissanen (toim.), Kokemuksia mielisairaalasta: muistoihin kaivertuneet tilat (sivut 65-86). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Linkki artikkeliin: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/83684/1/kokemuksia-mielisairaalasta_s65-86.pdf

Lainsäädäntö:
Terveydenhuoltolaki 1326/2010
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Mielenterveyslaki 1116/1990
Päihdehuoltolaki 1308/2014

HUOM. Mt- ja päihdelainsäädännön uudistusta (1.1.2023 alkaen) avaa seuraava sivusto: https://stm.fi/mielenterveys-ja-paihdelainsaadannon-uudistus (EI TULE TENTTIIN, MUTTA HELPOTTAA LAINSÄÄDÄNNÖN LUKEMISTA)

Opetusmenetelmät

luennot, tentti ja ryhmätehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset opintokäynnit ja vierailijat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 11.9.2023 klo 10.30-12.

Uusintatentit sosiaali- ja terveysalan yleiset uusinnat. Sosiaali- ja terveysalalla uusintaan ilmoittaudutaan Opiskelijan työpöydällä eHOPS-järjestelmän Uusinta- ja korotustentit (massatentit) -välilehdeltä.
Ma 16.10. klo 16.30 – 20.00 SU202309 (ilmoittautuminen 13.9. – 29.9.)
Ti 14.11. klo 16.30 – 20.00 SU202310 (ilmoittautuminen 6.10. – 26.10.)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan (Taina Valkeapää).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu SXH22K2 opiskelijoille.
Opettaja: Taina Valkeapää

Aikataulu:
Tiistai 29.8. klo 12.45-16 (MPA4010): Orientaatio
Maanantai 11.9. klo 10.30-16 (MPA2019): Tentti + Opetus
Keskiviikkona 4.10. klo 12.45-16 (MPA4018): Opetus
Perjantai 6.10. klo 8.30-11.45 (MPA5015): Opetus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät (hyv./hyl.)
Tentti (0-5)
Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Metropolian yleiset arviointikriteerit:
Opiskelija osaa:
kiitettävä 5
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa
hyvä 4-3
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa
tyydyttävä 2-1 tai hyväksytty
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
hylätty 0
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä
- riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
- suhtautuu piittaamattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointikriteeristön termejä, osaamisen tasoja ja ammatillisen kehittymisen vaiheita sovelletaan kuvattavaan opintojaksoon ja tutkinto-ohjelmaan sopiviksi.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taina Valkeapää
Opiskelijaryhmät
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mielenterveyteen liittyviä ilmiöitä ja haasteita. Hän tunnistaa asiakasryhmien erityistarpeet. Hän ymmärtää ja osaa soveltaa keskeistä lainsäädäntöä ja alan peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa palvelujärjestelmän ja osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Opiskelija osaa reflektoida ammatillista toimintaansa ja tunnistaa sosionomin työssä oman ammatillisuutensa rajat. Opiskelija osaa arvioida mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvää ajankohtaista keskustelua ja ymmärtää rakenteellisen mielenterveys- ja päihdetyön merkityksen.

Sisältö

Mielenterveys
Suojatekijät/riskitekijät. Normaalius/poikkeavuus. Mielenterveystyön historia. Mielenterveyden osatekijät. Mielenterveyden haasteet. Opiskelijalla on valmiudet työskennellä itsemurha-alttiiden asiakkaiden ja läheisten tueksi. Itsemurha-alttiin ihmisen ja läheisten tukeminen.
Päihteet ihmisen elämässä
Riippuvuusilmiöt. Päihdetyön suuntaukset. Asiakasta kunnioittava kohtaaminen, puheeksiottaminen ja motivointi. Lainsäädäntö turvaamassa yksilön perusoikeuksia. Opiskelija osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Keskeiset palvelut ja asiakkaan ohjaaminen niihin. Ehkäisevä, korjaava ja kuntouttava mielenterveys- ja päihdetyö.

Aika ja paikka

Opintojakson aloitus ja tehtävän ohjeistus ke 23.8.23 klo 13.00-14.15 Zoomissa. Linkki lähetetään tiedotteena sähköpostiin lähempänä ajankohtaa.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus annetaan tehtävänannon yhteydessä.

Opetusmenetelmät

Laaja kirjallinen oppimistehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä; kirjallinen oppimistehtävä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähitoteutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia
Opintojakso koostuu kokonaisuudessaan itsenäisestä työskentelystä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi 0-5

Opiskelija osaa:
kiitettävä 5
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa
hyvä 4-3
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa
tyydyttävä 2-1 tai hyväksytty
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
hylätty 0
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä
- riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
- suhtautuu piittaamattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointikriteeristön termejä, osaamisen tasoja ja ammatillisen kehittymisen vaiheita sovelletaan kuvattavaan opintojaksoon ja tutkinto-ohjelmaan sopiviksi.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Määttänen
 • Taina Konttinen
Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mielenterveyteen liittyviä ilmiöitä ja haasteita. Hän tunnistaa asiakasryhmien erityistarpeet. Hän ymmärtää ja osaa soveltaa keskeistä lainsäädäntöä ja alan peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa palvelujärjestelmän ja osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Opiskelija osaa reflektoida ammatillista toimintaansa ja tunnistaa sosionomin työssä oman ammatillisuutensa rajat. Opiskelija osaa arvioida mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvää ajankohtaista keskustelua ja ymmärtää rakenteellisen mielenterveys- ja päihdetyön merkityksen.

Sisältö

Mielenterveys
Suojatekijät/riskitekijät. Normaalius/poikkeavuus. Mielenterveystyön historia. Mielenterveyden osatekijät. Mielenterveyden haasteet. Opiskelijalla on valmiudet työskennellä itsemurha-alttiiden asiakkaiden ja läheisten tueksi. Itsemurha-alttiin ihmisen ja läheisten tukeminen.
Päihteet ihmisen elämässä
Riippuvuusilmiöt. Päihdetyön suuntaukset. Asiakasta kunnioittava kohtaaminen, puheeksiottaminen ja motivointi. Lainsäädäntö turvaamassa yksilön perusoikeuksia. Opiskelija osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Keskeiset palvelut ja asiakkaan ohjaaminen niihin. Ehkäisevä, korjaava ja kuntouttava mielenterveys- ja päihdetyö.

Aika ja paikka

Opintojakson aloitus, itsenäisesti tehtävän oppimistehtävän ohjeistus tiistaina 16.1.2024 klo 12-14.

Oppimateriaalit

Päivittyy vielä ennen opintojakson alkua!
Materiaalina mm.
1) Luennot
2) Hämäläinen, K., Kanerva, A., Kuhanen, C., Schubert, C. Seuri, T. (2017). Mielenterveyshoitotyö. SIVUT 18-32; 182-223; 224-298. Löytyy myös e-kirjana.
3) Partanen, A., Holmberg, J., Inkinen, M., Kurki, M., Salo-Chydenius, S. (2015). Päihdehoitotyö. SIVUT 61-162; 246-268; 316-333; 335-350; 466-492. Löytyy myös e-kirjana.
4) LAIT: Terveydenhuoltolaki 1326/2010; Sosiaalihuoltolaki 1301/2014; Mielenterveyslaki 1116/1990; Päihdehuoltolaki 1308/2014.
HUOM. Mt- ja päihdelainsäädännön uudistusta (1.1.2023 alkaen) avaa seuraava sivusto: https://stm.fi/mielenterveys-ja-paihdelainsaadannon-uudistus

Opetusmenetelmät

Orientaatioluento zoomissa.
Laaja kirjallinen, itsenäisesti tehtävä oppimistehtävä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen toteutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op=135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitus, itsenäisesti tehtävän oppimistehtävän ohjeistus tiistaina 16.1.2024 klo 12-14.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi 0-5.

Arviointikriteerit Metropolian yleiset arviointikriteerit.

Opiskelija osaa:
kiitettävä 5
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa
hyvä 4-3
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa
tyydyttävä 2-1 tai hyväksytty
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
hylätty 0
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä
- riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
- suhtautuu piittaamattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointikriteeristön termejä, osaamisen tasoja ja ammatillisen kehittymisen vaiheita sovelletaan kuvattavaan opintojaksoon ja tutkinto-ohjelmaan sopiviksi.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taina Valkeapää
Opiskelijaryhmät
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mielenterveyteen liittyviä ilmiöitä ja haasteita. Hän tunnistaa asiakasryhmien erityistarpeet. Hän ymmärtää ja osaa soveltaa keskeistä lainsäädäntöä ja alan peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa palvelujärjestelmän ja osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Opiskelija osaa reflektoida ammatillista toimintaansa ja tunnistaa sosionomin työssä oman ammatillisuutensa rajat. Opiskelija osaa arvioida mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvää ajankohtaista keskustelua ja ymmärtää rakenteellisen mielenterveys- ja päihdetyön merkityksen.

Sisältö

Mielenterveys
Suojatekijät/riskitekijät. Normaalius/poikkeavuus. Mielenterveystyön historia. Mielenterveyden osatekijät. Mielenterveyden haasteet. Opiskelijalla on valmiudet työskennellä itsemurha-alttiiden asiakkaiden ja läheisten tueksi. Itsemurha-alttiin ihmisen ja läheisten tukeminen.
Päihteet ihmisen elämässä
Riippuvuusilmiöt. Päihdetyön suuntaukset. Asiakasta kunnioittava kohtaaminen, puheeksiottaminen ja motivointi. Lainsäädäntö turvaamassa yksilön perusoikeuksia. Opiskelija osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Keskeiset palvelut ja asiakkaan ohjaaminen niihin. Ehkäisevä, korjaava ja kuntouttava mielenterveys- ja päihdetyö.

Aika ja paikka

21.8.2023 08.45 - 11.45 Orientaatio; Mielenterveyden osatekijät
28.8.2023 08.45 - 11.45 Mielenterveystyön historiaa; Normaalius/poikkeavuus
30.8.2023 08.45 - 11.45 Mielenterveyden häiriöt
11.9.2023 08.45 - 11.45 ITSENÄINEN TYÖSKENTELY ESIM. RYHMÄTÖIDEN EDISTÄMINEN
15.9.2023 08.45 - 11.45 Riippuvuusilmiöt; Päihde- ja riippuvuushäiriöt
19.9.2023 08.45 - 11.45 Ehkäisevä, korjaava ja kuntouttava mielenterveys- ja päihdetyö
22.9.2023 08.45 - 11.45 Lainsäädäntö; mt- ja päihdepalvelut
26.9.2023 08.45 - 11.45 Työmenetelmiä: Huolen puheeksiotto & Motivoiva haastattelu
3.10.2023 09.00 - 12.00 TENTTI

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:
1) Luennot
2) Hämäläinen, K., Kanerva, A., Kuhanen, C., Schubert, C. Seuri, T. (2017). Mielenterveyshoitotyö. SIVUT 18-32; 182-223; 224-298. Löytyy myös e-kirjana.
3) Partanen, A., Holmberg, J., Inkinen, M., Kurki, M., Salo-Chydenius, S. (2015). Päihdehoitotyö. SIVUT 61-162; 246-268; 316-333; 335-350; 466-492. Löytyy myös e-kirjana.
4) LAIT: Terveydenhuoltolaki 1326/2010; Sosiaalihuoltolaki 1301/2014; Mielenterveyslaki 1116/1990; Päihdehuoltolaki 1308/2014.
HUOM. Mt- ja päihdelainsäädännön uudistusta (1.1.2023 alkaen) avaa seuraava sivusto: https://stm.fi/mielenterveys-ja-paihdelainsaadannon-uudistus (EI TULE TENTTIIN, MUTTA HELPOTTAA LAINSÄÄDÄNNÖN LUKEMISTA)

Opetusmenetelmät

Aktiivinen osallistuminen luennoille
Tentti
Ryhmätyö
Opintojakson suorittaminen edellyttää tentin sekä ryhmätehtävän hyväksyttyä arviointia.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämävierailijat; oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

3.10.2023 klo 9-12

Uusintatentit sosiaali- ja terveysalan yleiset uusinnat. Sosiaali- ja terveysalalla uusintaan ilmoittaudutaan Opiskelijan työpöydällä eHOPS-järjestelmän Uusinta- ja korotustentit (massatentit) -välilehdeltä.

Ti 14.11. klo 16.30 – 20.00 SU202310 (ilmoittautumisaika 6.10. – 26.10.)
Ma 11.12. klo 16.30 – 20.00 SU202311 (ilmoittautumisaika 30.10. – 22.11.)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen toteutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op=135 tuntia
Luennot n. 24 tuntia
Tenttiin valmistautuminen ja ryhmätyö n. 110 tuntia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi 0-5:
Tentti (0-5)
Ryhmätyö (hyväksytty-hylätty) — voi nostaa arvosanaa
Arviointikriteerit Metropolian yleiset arviointikriteerit.

Opiskelija osaa:
kiitettävä 5
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa
hyvä 4-3
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa
tyydyttävä 2-1 tai hyväksytty
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
hylätty 0
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä
- riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
- suhtautuu piittaamattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointikriteeristön termejä, osaamisen tasoja ja ammatillisen kehittymisen vaiheita sovelletaan kuvattavaan opintojaksoon ja tutkinto-ohjelmaan sopiviksi.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Määttänen
 • Taina Konttinen
Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mielenterveyteen liittyviä ilmiöitä ja haasteita. Hän tunnistaa asiakasryhmien erityistarpeet. Hän ymmärtää ja osaa soveltaa keskeistä lainsäädäntöä ja alan peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa palvelujärjestelmän ja osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Opiskelija osaa reflektoida ammatillista toimintaansa ja tunnistaa sosionomin työssä oman ammatillisuutensa rajat. Opiskelija osaa arvioida mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvää ajankohtaista keskustelua ja ymmärtää rakenteellisen mielenterveys- ja päihdetyön merkityksen.

Sisältö

Mielenterveys
Suojatekijät/riskitekijät. Normaalius/poikkeavuus. Mielenterveystyön historia. Mielenterveyden osatekijät. Mielenterveyden haasteet. Opiskelijalla on valmiudet työskennellä itsemurha-alttiiden asiakkaiden ja läheisten tueksi. Itsemurha-alttiin ihmisen ja läheisten tukeminen.
Päihteet ihmisen elämässä
Riippuvuusilmiöt. Päihdetyön suuntaukset. Asiakasta kunnioittava kohtaaminen, puheeksiottaminen ja motivointi. Lainsäädäntö turvaamassa yksilön perusoikeuksia. Opiskelija osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Keskeiset palvelut ja asiakkaan ohjaaminen niihin. Ehkäisevä, korjaava ja kuntouttava mielenterveys- ja päihdetyö.

Aika ja paikka

Keskiviikko 10.1. 12.45 - 16 (MPA6020): Orientaatio + Mielenterveyden osatekijät / Heli & Taina
Torstai 11.1. 12.45 - 16 (MPA6020): Mielenterveystyön historiaa; Normaalius/poikkeavuus / Heli
Keskiviikko 17.1. 8.30-11.45 (MPA6020): Mielenterveyden häiriöt / Heli
Tiistai 23.1. 9 - 11.45 (MPA6020): Vierailijat / Taina & Heli
Keskiviikko 30.1. 9-11.45 (MPA6020): Päihdetyön historia ja Riippuvuusilmiöt / Taina
Keskiviikko 7.2. 9-11.45 (MPA6020): Ehkäisevä, haittoja korjaava ja tlläpitävä sekä kuntouttava mielenterveys- ja päihdetyö / Taina
Perjantai 16.2. 9 - 11.45 Lainsäädäntö; mt- ja päihdepalvelut / Taina
Tiistai 5.3. 12.45 - 16 (MPA6009): Työmenetelmiä: Huolen puheeksiotto & Motivoiva haastattelu / Heli
Torstai 7.3. 13-16 (MPC4012): TENTTI

Oppimateriaalit

Päivittyy vielä ennen opintojakson alkua!
Tenttikirjallisuus:
1) Luennot
2) Hämäläinen, K., Kanerva, A., Kuhanen, C., Schubert, C. Seuri, T. (2017). Mielenterveyshoitotyö. SIVUT 18-32; 182-223; 224-298. Löytyy myös e-kirjana.
3) Partanen, A., Holmberg, J., Inkinen, M., Kurki, M., Salo-Chydenius, S. (2015). Päihdehoitotyö. SIVUT 61-162; 246-268; 316-333; 335-350; 466-492. Löytyy myös e-kirjana.
4) LAIT: Terveydenhuoltolaki 1326/2010; Sosiaalihuoltolaki 1301/2014; Mielenterveyslaki 1116/1990; Päihdehuoltolaki 1308/2014.
HUOM. Mt- ja päihdelainsäädännön uudistusta (1.1.2023 alkaen) avaa seuraava sivusto: https://stm.fi/mielenterveys-ja-paihdelainsaadannon-uudistus (EI TULE TENTTIIN, MUTTA HELPOTTAA LAINSÄÄDÄNNÖN LUKEMISTA)

Opetusmenetelmät

Aktiivinen osallistuminen luennoille
Tentti
Ryhmätyö
Opintojakson suorittaminen edellyttää tentin sekä ryhmätehtävän hyväksyttyä arviointia.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämävierailijat, oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Torstai 7.3. 13-16 (MPC4012): TENTTI

Uusintatenteistä ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen toteutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op=135 tuntia
Luennot n. 26 tuntia
Tenttiin valmistautuminen ja ryhmätyö n. 110 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Keskiviikko 10.1. 12.45 - 16 (MPA6020): Orientaatio + Mielenterveyden osatekijät / Heli & Taina
Torstai 11.1. 12.45 - 16 (MPA6020): Mielenterveystyön historiaa; Normaalius/poikkeavuus / Heli
Keskiviikko 17.1. 8.30-11.45 (MPA6020): Mielenterveyden häiriöt / Heli
Tiistai 23.1. 9 - 11.45 (MPA6020): Vierailijat / Taina & Heli
Keskiviikko 30.1. 9-11.45 (MPA6020): Päihdetyön historia ja Riippuvuusilmiöt / Taina
Keskiviikko 7.2. 9-11.45 (MPA6020): Ehkäisevä, haittoja korjaava ja tlläpitävä sekä kuntouttava mielenterveys- ja päihdetyö / Taina
Perjantai 16.2. 9 - 11.45 Lainsäädäntö; mt- ja päihdepalvelut / Taina
Tiistai 5.3. 12.45 - 16 (MPA6009): Työmenetelmiä: Huolen puheeksiotto & Motivoiva haastattelu / Heli
Torstai 7.3. 13-16 (MPC4012): TENTTI

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi 0-5:
Tentti (0-5)
Itsenäiset tehtävät (hyv-hyl)
Ryhmätyö (hyväksytty-hylätty)
Arviointikriteerit Metropolian yleiset arviointikriteerit.

Opiskelija osaa:
kiitettävä 5
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa
hyvä 4-3
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa
tyydyttävä 2-1 tai hyväksytty
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
hylätty 0
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä
- riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
- suhtautuu piittaamattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointikriteeristön termejä, osaamisen tasoja ja ammatillisen kehittymisen vaiheita sovelletaan kuvattavaan opintojaksoon ja tutkinto-ohjelmaan sopiviksi.

Ilmoittautumisaika

07.10.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
Vastuuhenkilö

Katarina Groop

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalialan erilaisia toimintaympäristöjä sekä erilaisia sosiaalialan työorientaatioita. Hän ymmärtää asiakastyön prosessinomaisuuden ja tunnistaa asiakasprosessin vaiheet. Opiskelija tuntee reflektion käsitteen ja ymmärtää sen merkityksen. Hän vahvistuu tiimityöskentelyn taidoissa ja ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen.

Sisältö

Sosionomin työn eri toimintaympäristöt. Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen käytännöt, sosiaalinen kuntoutus, rakenteellinen työ. Asiakkaan toimijuus ja osallisuus sosiaalipedagogisessa työotteessa. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Reflektio ja sen merkitys sosionomin työssä. Tiimityön periaatteet ja moniammatillinen yhteistyö sosiaalialalla.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan Moodle-verkkokurssina. Opintojakso suoritetaan itseohjautuvasti eikä se sisällä reaaliaikaista opetusta.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Oletko kiinnostunut työskentelemään esimerkiksi lasten, perheiden, aikuisten, maahan muuttaneiden, vammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa edistäen osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia? Tämä opintojakso tarjoaa sinulle mahdollisuuden kurkistaa sosionomin monipuoliseen työhön. Tutustut sosionomin työympäristöihin, työn käytäntöihin ja asiakasryhmiin sekä opit sosiaalialan keskeistä lainsäädäntöä ja arvopohjaa. Opintojakso toteutetaan Moodle-verkkokurssina. Verkkokurssi sisältää tallenteita, verkkomateriaaleja ja niihin liittyviä tehtäviä. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää sitä, että opiskelija suorittaa kaikki moduulit ja niihin liittyvät tehtävät, ja saa yli puolet tehtävien yhteenlasketusta pistemäärästä.

Opintojakso on jaettu viiteen osioon eli moduuliin, jotka ovat:
Moduuli 1: Sosionomin työtehtävät ja osaaminen
Moduuli 2: Sosionomin työn toimintaympäristöt ja työorientaatiot
Moduuli 3: Asiakastyön moninainen kenttä
Moduuli 4: Sosiaalialan etiikka ja arvot
Moduuli 5: Reflektio ja sen merkitys sosionomin työssä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

13.02.2024 - 03.05.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Marita Saros
 • Ulla Marjosola
 • Katja Rahikainen
 • Merja Lahdenperä
 • Petra Heino
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Toteutus edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan AJOITUS!
Orientoiva reflektiotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kesto 12 vko, 13.2.- 3.5.24 Innovaatioprojektin opintopäivät viikottain ti-to klo 17-21.00.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projektikohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), toteutuksen ensimmäisellä viikolla, 13.2.

Orientaatio, ti 13.2 klo 17-18.00
AIKA Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen. Ilmoitetaan projektihaasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla
AIKA Projektikohtainen työskentely ti-to illat klo 17-21.00.
Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
Ohjaajan tapaaminen viikottain sovitusti ti-to välillä.

MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma 30.4. Myllypuron kampuksella.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 12 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin tuotoston esittely MinnoFest.
Projektin päätös ja palautekeskustelu ilmoitetaan projektin aikana.

Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Merja Lahdenperä
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teooria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 08.03.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 420

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Maria Kauppinen
 • Riitta Vilkko
 • Riikka Kukonlehto
 • Anna Sundblom
 • Merja Lahdenperä
 • Petra Heino
 • Juha Havukumpu
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Tuomas Leisti
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Sara Pesonen
 • Sanna-Mari Manninen
 • Arto Holappa
 • Mirka Peththahandi
 • Kajsa Sten
Opiskelijaryhmät
 • SXQ22S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO22S2A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXB21S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXD21S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO22S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXL22S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
22.1 - 7.3.2024
Orientoiva tehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projekitkohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 22.1.2024.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

22.1. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
22.1. - 7.3.2024 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
6.3.2024 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 03.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 225

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Järvinen
 • Elisa Mattila
 • Eini Koskimies
 • Ulla Marjosola
 • Riikka Kukonlehto
 • Merja Lahdenperä
 • Katja Rahikainen
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Teija Rautiola
 • Sara Pesonen
 • Kati Ylikahri
 • Arto Holappa
Opiskelijaryhmät
 • SXQ22S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXO22S2A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen
 • SXD21S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S2B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen, lähihoitajapolku
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXL22S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
12.3 - 3.5.2024
Orientoiva reflektiotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projektikohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 18.3.
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

18.3. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
18.3. - 30-4.2024 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
30.4.2024 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Merja Lahdenperä
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.10.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 210

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Riitta Vilkko
 • Ulla Marjosola
 • Maria Kauppinen
 • Anna Sundblom
 • Petra Heino
 • Merja Lahdenperä
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Jenna Kukkonen
 • Jukka Väisänen
 • Teija Rautiola
 • Sanna-Mari Manninen
 • Anna Eskola
Opiskelijaryhmät
 • SXB21K1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB21K2
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXL22K1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA21S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22K1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä A
 • SXO22K1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä B
 • SXO22K1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXQ22K1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
28.8 - 12.10.2023
Orientoiva tehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projekitkohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 3.9.2023.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

28.8. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
28.8. - 12.10.2023 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
11.10.2023 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
12.10.2023 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Merja Lahdenperä
 • Katja Rahikainen
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Jukka Törnroos
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • VAKA_SOSIONOMI
  Varhaiskasvatuksen pätevöitymisopinnot valmiille sosionomeille

Tavoitteet

Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ja kehittää monialaista yhteistyötä lapsi- ja perhelähtöisesti
Osaa hyödyntää ja rakentaa ammatillisia verkostoja
Osaa tunnistaa varhaiskasvatuksen tiimien moniammatillisen osaamispääoman sitä kehittäen ja vahvistaen varhaiskasvatuksen perustehtävän mukaisesti
Osaa hyödyntää oppivan yhteisön teoreettisia lähtökohtia, periaatteita ja menetelmiä

Sisältö

monialainen yhteistyö
tiimityö, ammatillinen reflektointi
ennaltaehkäisevä lastensuojelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit erillisenä liitteenä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Elina Savolainen
 • Niina Pietilä
 • Minna Kalajoki
 • Jyrki Konkka
 • Katja Ihamäki
 • Maiju Räty
 • Eveliina Korpela
 • Laura Holmi
 • Miia Ojanen
 • Jaana Kortesniemi
 • Ulla Saukkonen
 • Taina Konttinen
Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Aika ja paikka

Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille, jotka aloittivat opinnäytetyöprosessin keväällä 2023 ja ovat suorittaneet opintojaksot:
- Opinnäytetyön suunnittelu
- Opinnäytetyön toteutus

14.9. ja/tai 15.9. viimeistelyseminaari (opinnäytetyötä ohjaavat opettajat ilmoittavat tarkemman aikataulun). Aikataulumuutokset mahdollisia!


OPINNÄYTETYÖN PALAUTUSAIKATAULU JA OHJEET SYKSYLLÄ 2023
löytyvät Sosiaalialan tutkinto-ohjelman Oman työtilan dokumenteista, Opinnäytetyö-kansiosta kohdasta Aikataulut.

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön viimeistelyseminaari
Valmiin opinnäytetyön palauttaminen
Opinnäytetyön julkaiseminen
Kypsyysnäyte

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Sisällön jaksotus

Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille, jotka aloittivat opinnäytetyöprosessin keväällä 2023 ja ovat suorittaneet opintojaksot:
- Opinnäytetyön suunnittelu
- Opinnäytetyön toteutus

14.9. ja/tai 15.9. viimeistelyseminaari (opinnäytetyötä ohjaavat opettajat ilmoittavat tarkemman aikataulun). Aikataulumuutokset mahdollisia!


OPINNÄYTETYÖN PALAUTUSAIKATAULU JA OHJEET SYKSYLLÄ 2023
löytyvät Sosiaalialan tutkinto-ohjelman Oman työtilan dokumenteista, Opinnäytetyö-kansiosta kohdasta Aikataulut.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille, jotka aloittivat opinnäytetyöprosessin keväällä 2023 ja ovat suorittaneet opintojaksot:
- Opinnäytetyön suunnittelu
- Opinnäytetyön toteutus

14.9. ja/tai 15.9. viimeistelyseminaari (opinnäytetyötä ohjaavat opettajat ilmoittavat tarkemman aikataulun). Aikataulumuutokset mahdollisia!


OPINNÄYTETYÖN PALAUTUSAIKATAULU JA OHJEET SYKSYLLÄ 2023
löytyvät Sosiaalialan tutkinto-ohjelman Oman työtilan dokumenteista, Opinnäytetyö-kansiosta kohdasta Aikataulut.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL03 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Savolainen
 • Katja Ihamäki
 • Niina Pietilä
 • Minna Kalajoki
 • Miia Ojanen
 • Tiina Lehto-Lundén
 • Lauri Narinen
 • Jukka Törnroos
 • Ulla Saukkonen
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Aika ja paikka

Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille, jotka aloittivat opinnäytetyöprosessin syksyllä 2023 ja ovat suorittaneet opintojaksot:
- Opinnäytetyön suunnittelu
- Opinnäytetyön toteutus

14.3. ja/tai 15.3. viimeistelyseminaari (opinnäytetyötä ohjaavat opettajat ilmoittavat tarkemman aikataulun). Aikataulumuutokset mahdollisia!


OPINNÄYTETYÖN PALAUTUSAIKATAULU JA OHJEET KEVÄÄLLÄ 2024 löytyvät Sosiaalialan tutkinto-ohjelman Oman työtilan dokumenteista, Opinnäytetyö-kansiosta kohdasta Aikataulut.

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön viimeistelyseminaari
Valmiin opinnäytetyön palauttaminen
Opinnäytetyön esittely työelämässä
Opinnäytetyön julkaiseminen
Kypsyysnäyte

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille, jotka aloittivat opinnäytetyöprosessin syksyllä 2023 ja ovat suorittaneet opintojaksot:
- Opinnäytetyön suunnittelu
- Opinnäytetyön toteutus

14.3.2024 ja/tai 15.3.2024 viimeistelyseminaari (opinnäytetyötä ohjaavat opettajat ilmoittavat tarkemman aikataulun). Aikataulumuutokset mahdollisia!


OPINNÄYTETYÖN PALAUTUSAIKATAULU JA OHJEET KEVÄÄLLÄ 2024 löytyvät Sosiaalialan tutkinto-ohjelman Oman työtilan dokumenteista, Opinnäytetyö-kansiosta kohdasta Aikataulut.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL03 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Niina Pietilä
 • Minna Kalajoki
 • Miia Ojanen
 • Ulla Saukkonen
 • Taina Konttinen
Opiskelijaryhmät
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija viimeistelee ja julkistaa opinnäytetyönsä. Hän kuvaa ja arvioi opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija esittelee opinnäytetyönsä työelämässä ja laatii opinnäytetyön tiivistelmän suomeksi ja englanniksi.

Sisältö

Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi. Englannin- ja suomenkielisen tiivistelmän kirjoittaminen. Kypsyysnäytteen tekeminen. Opinnäytetyön julkistaminen ja esittely työelämälle.

Aika ja paikka

Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille, jotka aloittivat opinnäytetyöprosessin syksyllä 2023 ja ovat suorittaneet opintojaksot:
- Opinnäytetyön suunnittelu ja englanti
- Opinnäytetyön toteutus

25. ja/tai 26.4.2024 viimeistelyseminaari (opinnäytetyötä ohjaavat opettajat ilmoittavat tarkemman aikataulun). Aikataulumuutokset mahdollisia!


OPINNÄYTETYÖN PALAUTUSAIKATAULU JA OHJEET KEVÄÄLLÄ 2024
löytyvät Sosiaalialan tutkinto-ohjelman Oman työtilan dokumenteista, Opinnäytetyö-kansiosta kohdasta Aikataulut.

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön viimeistelyseminaari
Valmiin opinnäytetyön palauttaminen
Opinnäytetyön julkaiseminen
Kypsyysnäyte

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille, jotka aloittivat opinnäytetyöprosessin syksyllä 2023 ja ovat suorittaneet opintojaksot:
- Opinnäytetyön suunnittelu ja englanti
- Opinnäytetyön toteutus

25. ja/tai 26.4.2024 viimeistelyseminaari (opinnäytetyötä ohjaavat opettajat ilmoittavat tarkemman aikataulun). Aikataulumuutokset mahdollisia!


OPINNÄYTETYÖN PALAUTUSAIKATAULU JA OHJEET KEVÄÄLLÄ 2024
löytyvät Sosiaalialan tutkinto-ohjelman Oman työtilan dokumenteista, Opinnäytetyö-kansiosta kohdasta Aikataulut.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna opintojaksot Opinnäytetyön suunnittelu ja Opinnäytetyön toteutus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Elina Savolainen
 • Katja Ihamäki
 • Eveliina Korpela
 • Niina Pietilä
 • Minna Kalajoki
 • Miia Ojanen
 • Tiina Lehto-Lundén
 • Ulla Saukkonen
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa perustella opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Hän kykenee toimivaan yhteistyöhön erilaisissa työelämän verkostoissa ja ammatilliseen keskusteluun työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelija osaa laatia opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Hän osaa tunnistaa ja ratkaista työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

- Ymmärryksen saaminen opinnäytetyöprosessista
Alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki
- Tiedonhankinta sekä suomen että englannin kielellä ja lähdekritiikki
- Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- Ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa
- Tutkimusluvan hakeminen ja opinnäytetyösopimuksen laatiminen

Aika ja paikka

Opintojaksototeutus on tarkoitettu ensisijaisesti SXH21K1 ja SXH21K2 ryhmien opiskelijoille, jotka aloittavat opinnäytetyöprosessin (opinnäytetyön kirjoittamisen) syksyllä 2023.

Olethan ilmoittautunut myös Opinnäytetyön toteutus (SX00EL03-3004) opintojaksolle.

AIKATAULUMUUTOKSET MAHDOLLISIA!

Opinnäytetyön ennakkoinfo 24.4. klo 12.45-14.15 MPA4015 (Niina Pietilä)
- Opinnäytetyöprosessi, vaaditut suoritukset, intensiivitoteutus.
- Ohjeita, miten voi aloittaa opinnäytetyötä jo kesän aikana (kirjallisuuskatsauksen kirjottaminen opinnäytetyön teemasta, taustasta ja kohderyhmästä).

ti 22.8. 10.30 - 11.45 (Eveliina Korpela) ja 12.45 - 14.15 Aloitus kampuksella (Niina Pietilä, Miia Ojanen)
- Info, opintojakson aloitus, opinnäytetyöprosessi, aikataulut
- Pakollinen läsnäolo

to 31.8. 12.45-14.30 Kirjallisuuskatsauksen ohjeet, opinnäytetyön teoreettinen viitekehys (Miia Ojanen) Pakollinen läsnäolo

ke 6.9. 13 - 14.30 Hanke-esittelyt (Zoom) (Niina Pietilä)
Pakollinen läsnäolo, jos ei työelämäkumppania

to 12.10. klo 13 - 14.30 (lähiopetus kampuksella) Opinnäytetyön menetelmällisten valintojen perustelut, kriittinen ajattelu Jyrki Konkka

OHJAUSPAJAT opiskelijoiden kysymysten pohjalta (Niina Pietilä, Jyrki Konkka ja Miia Ojanen)
ma 4.9. klo 9 - 10.30 Niina Pietilä /Zoomissa
ti 12.9 klo 12-13.30 Miia Ojanen/Zoomissa
ti 19.9. klo 10.15-11.45 Jyrki Konkka

Opiskelija osallistuu vähintään yhteen pajaan.


SEMINAARITYÖSKENTELY (pakollinen läsnäolo)
• 2.10. ja/tai 3.10.2023 suunnitteluseminaari

Opinnäytetyön toteutus -opintojaksoon sisältyvät seminaarit:
• 3.11.2023 seminaariryhmän ohjaustapaaminen
• 14.12 ja/tai 15.12.2023 työskentelyseminaari

ENGLANNIN OPETUS / Minna Kalajoki lähiopetus kampuksella

ke 20.9. klo 9.00 - 10.30
esitykset ti 10.10. klo 8.30 -16.00

TEKSTINOHJAUSPAJAT / Eveliina Korpelan tekstinohjauspajat ovat Zoomissa

ke 6.9. klo 16.15 – 17.45 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 20.9. klo 16.15 – 17.45 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 1.11. klo 12.45 – 14.15 Opinnäytetyön rakenne ja aineiston kuljettaminen osana tekstiä
ke 15.11. klo 16.15 - 17.45 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen

ke 29.11. klo 12.45 – 14.15 Opinnäytetyön rakenne ja aineiston kuljettaminen osana tekstiä
ke 29.11. klo 14.30 – 16.00 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 13.12. klo 16.15 - 17.45 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen

Huom. tarjolla myös muut kaikille Metropolian opiskelijoille avoimet tekstinohjauksen pajat (aikataulut tarkentuvat)

TIEDONHAKUPAJAT/ kirjasto

- aikataulut tarkentuvat

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

lähiopetus
työpajat
itsenäinen työskentely
seminaarityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Esitietovaatimukset: Opiskelijalla on suoritettuna seuraavat opintojaksot:
- Asiantuntijaviestintä ja tieteellinen kirjoittaminen,
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan syventävät opinnot.

Opintojaksototeutus on tarkoitettu ensisijaisesti SXH21K1 ja SXH21K2 ryhmien opiskelijoille, jotka aloittavat opinnäytetyöprosessin (opinnäytetyön kirjoittamisen) syksyllä 2023.

Olethan ilmoittautunut myös Opinnäytetyön toteutus (SX00EL03-3004) opintojaksolle.

AIKATAULUMUUTOKSET MAHDOLLISIA!

Opinnäytetyön ennakkoinfo 24.4. klo 12.45-14.15 Niina Pietilä
- Opinnäytetyöprosessi, vaaditut suoritukset, intensiivitoteutus.
- Ohjeita, miten voi aloittaa opinnäytetyötä jo kesän aikana (kirjallisuuskatsauksen kirjottaminen opinnäytetyön teemasta, taustasta ja kohderyhmästä).

22.8. 10.30 - 11.45 (Eveliina Korpela) ja 12.45 - 14.15 Aloitus kampuksella (Niina Pietilä, Miia Ojanen)
- Info, opintojakson aloitus, opinnäytetyöprosessi, aikataulut
- Pakollinen läsnäolo

to 31.8. 12.45-14.30 MPA4015. Kirjallisuuskatsauksen ohjeet, opinnäytetyön teoreettinen viitekehys (Miia Ojanen) Pakollinen läsnäolo

ke 6.9. 13 - 14.30 Hanke-esittelyt (Zoom) (Niina Pietilä)
Pakollinen läsnäolo, jos ei työelämäkumppania

to 12.10. klo 10.00-11.30 (lähiopetus kampuksella) Opinnäytetyön menetelmällisten valintojen perustelut, kriittinen ajattelu Jyrki Konkka

OHJAUSPAJAT opiskelijoiden kysymysten pohjalta (Niina Pietilä, Jyrki Konkka ja Miia Ojanen)
ma 4.9. klo 9 - 10.30 Niina Pietilä /Zoomissa
ti 12.9 klo 12-13.30 Miia Ojanen/Zoomissa
ti 19.9. klo 10.15-11.45 Jyrki Konkka

Opiskelija osallistuu vähintään yhteen pajaan.


SEMINAARITYÖSKENTELY (pakollinen läsnäolo)
• 2.10. ja/tai 3.10.2023 suunnitteluseminaari
• 3.11.2023 seminaariryhmän ohjaustapaaminen
• 14.12 ja/tai 15.12.2023 työskentelyseminaari

ENGLANNIN OPETUS / Minna Kalajoki lähiopetus kampuksella

ke 20.9. klo 9.00 - 10.30
esitykset ti 10.10. klo 8.30 -16.00

TEKSTINOHJAUSPAJAT / Eveliina Korpelan tekstinohjauspajat ovat Zoomissa

ke 6.9. klo 16.15 – 17.45 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 20.9. klo 16.15 – 17.45 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 1.11. klo 12.45 – 14.15 Opinnäytetyön rakenne ja aineiston kuljettaminen osana tekstiä
ke 15.11. klo 16.15 - 17.45 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen

ke 29.11. klo 12.45 – 14.15 Opinnäytetyön rakenne ja aineiston kuljettaminen osana tekstiä
ke 29.11. klo 14.30 – 16.00 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 13.12. klo 16.15 - 17.45 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen

Huom. tarjolla myös muut kaikille Metropolian opiskelijoille avoimet tekstinohjauksen pajat (aikataulut tarkentuvat)

TIEDONHAKUPAJAT/ kirjasto

- aikataulut tarkentuvat

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Jyrki Konkka
 • Eveliina Korpela
 • Niina Pietilä
 • Minna Kalajoki
 • Taina Valkeapää
 • Miia Ojanen
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Taina Konttinen
 • Ulla Saukkonen
Opiskelijaryhmät
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija perustelee opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Opiskelija toimii yhteistyössä erilaisissa työelämän verkostoissa työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Hän laatii opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Hän toimii ammatti- ja tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa kansainvälisen tason tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija tutustuu tieteellisen tekstin lukemiseen ja työstämiseen sekä akateemisen kirjoittamisen käytänteisiin.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessi. Alan ajankohtaiset kehittämistarpeet. Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki. Tiedonhankinta kansainvälisen tason tutkimuskirjallisuuteen perehtyen. Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta. Menetelmäohjaus, tekstinohjaus ja tiedonhankinta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä. Kirjallisuuskatsauksen ja alustavan tutkimussuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa. Tutkimuslupaan ja osallistujien suostumukseen liittyvät kysymykset.

Englannin osuus: Alan ammattisanaston hallinta. Tieteellisen tekstin lukeminen ja työstäminen. Opinnäytetyöhön liittyvästä teemasta viestiminen englanniksi.

Aika ja paikka

Opintojaksototeutus on tarkoitettu ensisijaisesti SXH21S1 ryhmän opiskelijoille, jotka aloittavat opinnäytetyöprosessin (opinnäytetyön kirjoittamisen) loppusyksyllä 2023.

Ennakkoinfo keväällä ennen syksyn ilmoittautumisia: kokonaiskäsitys opinnäytetyöprosessista, vaaditut suoritukset

25.10. 10.30 - 11.45 (Eveliina Korpela) ja 12.45 - 14.15 Aloitus kampuksella (Niina Pietilä, Miia Ojanen)
-Info, opintojakson aloitus, opinnäytetyöprosessi, aikataulut
-Pakollinen läsnäolo

to 26.10 klo 12.45-14.15 Kirjallisuuskatsauksen ohjeet, opinnäytetyön teoreettinen viitekehys (Miia Ojanen) Pakollinen läsnäolo

7.11. klo 13 - 14.30 Hanke-esittelyt (Zoom) (Niina Pietilä)
- Pakollinen läsnäolo, jos ei työelämäkumppania

to 12.12. klo 10.00-11.30 (lähiopetus kampuksella) Opinnäytetyön menetelmällisten valintojen perustelut, kriittinen ajattelu Jyrki Konkka

OHJAUSPAJAT opiskelijoiden kysymysten pohjalta (Niina Pietilä, Jyrki Konkka ja Miia Ojanen)

ti 31.10 klo 10.15-11.45 Miia Ojanen/Zoomissa
pe 10.11. klo 12.30 - 14 Niina Pietilä /Zoomissa
ti 21.11. klo 10.15-11.45 Jyrki Konkka
Opiskelija osallistuu vähintään yhteen pajaan.


SEMINAARITYÖSKENTELY (pakollinen läsnäolo)
• suunnitteluseminaari 4.12. ja/tai 5.12.2023
• 10.1.2024 seminaariryhmän ohjaustapaaminen
• 7.3.2024 ja/tai 8.3.2024 työskentelyseminaari

ENGLANNIN OPETUS / Minna Kalajoki lähiopetus kampuksella
pe 27.10. klo 10.00 - 11.30
ma 27.11. klo 8.30 - 16 esitykset

TEKSTINOHJAUSPAJAT / Eveliina Korpela, pajat Zoomissa
ke 6.9. klo 16.15 – 17.45 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 20.9. klo 16.15 – 17.45 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 1.11. klo 12.45 – 14.15 Opinnäytetyön rakenne ja aineiston kuljettaminen osana tekstiä
ke 15.11. klo 16.15 - 17.45 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen

ke 29.11. klo 12.45 – 14.15 Opinnäytetyön rakenne ja aineiston kuljettaminen osana tekstiä
ke 29.11. klo 14.30 – 16.00 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 13.12. klo 16.15 - 17.45 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen

Huom. tarjolla myös muut kaikille Metropolian opiskelijoille avoimet tekstinohjauksen pajat (aikataulut tarkentuvat)

TIEDONHAKUPAJAT/ kirjasto

- aikataulut tarkentuvat

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Työpajat
Seminaarityöskentely
Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Esitietovaatimukset: Opiskelijalla on suoritettuna seuraavat opintojaksot:
- Asiantuntijaviestintä ja tieteellinen kirjoittaminen,
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan syventävät opinnot.

Ennakkoinfo videona keväällä ennen syksyn ilmoittautumisia: kokonaiskäsitys opinnäytetyöprosessista, vaaditut suoritukset
25.10. 10.30 - 11.45 (Eveliina Korpela) ja 12.45 - 14.15 Aloitus kampuksella (Niina Pietilä, Miia Ojanen)
-Info, opintojakson aloitus, opinnäytetyöprosessi, aikataulut
-Pakollinen läsnäolo

to 26.10 klo 12.45-14.15 Kirjallisuuskatsauksen ohjeet, opinnäytetyön teoreettinen viitekehys (Miia Ojanen) Pakollinen läsnäolo

7.11. klo 13 - 14.30 Hanke-esittelyt (Zoom) (Niina Pietilä)
- Pakollinen läsnäolo, jos ei työelämäkumppania

to 12.12. klo 10.00-11.30 (lähiopetus kampuksella) Opinnäytetyön menetelmällisten valintojen perustelut, kriittinen ajattelu Jyrki Konkka

OHJAUSPAJAT opiskelijoiden kysymysten pohjalta (Niina Pietilä, Jyrki Konkka ja Miia Ojanen)

ti 31.10 klo 10.15-11.45 Miia Ojanen/Zoomissa
pe 10.11. klo 12.30 - 14 Niina Pietilä /Zoomissa
ti 21.11. klo 10.15-11.45 Jyrki Konkka
Opiskelija osallistuu vähintään yhteen pajaan.


SEMINAARITYÖSKENTELY (pakollinen läsnäolo)
• suunnitteluseminaari 4.12. ja/tai 5.12.2023
- 10.1.2024 seminaariryhmän ohjaustapaaminen
•-7.3.2024 ja/tai 8.3.2024 työskentelyseminaari

ENGLANNIN OPETUS / Minna Kalajoki lähiopetus kampuksella
pe 27.10. klo 10.00 - 11.30
ma 27.11. klo 8.30 - 16 esitykset

TEKSTINOHJAUSPAJAT / Eveliina Korpela, pajat Zoomissa
ke 6.9. klo 16.15 – 17.45 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 20.9. klo 16.15 – 17.45 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 1.11. klo 12.45 – 14.15 Opinnäytetyön rakenne ja aineiston kuljettaminen osana tekstiä
ke 15.11. klo 16.15 - 17.45 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen

ke 29.11. klo 12.45 – 14.15 Opinnäytetyön rakenne ja aineiston kuljettaminen osana tekstiä
ke 29.11. klo 14.30 – 16.00 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 13.12. klo 16.15 - 17.45 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen

Huom. tarjolla myös muut kaikille Metropolian opiskelijoille avoimet tekstinohjauksen pajat (aikataulut tarkentuvat)

TIEDONHAKUPAJAT/ kirjasto

- aikataulut tarkentuvat

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna seuraavat opintojaksot: Asiantuntijaviestintä ja akateeminen kirjoittaminen, Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet sekä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan syventävät opinnot.

Lisätiedot

Opintojaksoon sisältyy 2 op englannin kielen opiskelua.
Varhaiskasvatuspolun opiskelija tekee opinnäytetyönsä varhaiskasvatukseen liittyvästä aiheesta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Niina Pietilä
 • Eveliina Korpela
 • Minna Kalajoki
 • Miia Ojanen
 • Laura Holmi
 • Heli Määttänen
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Eija Raatikainen
Opiskelijaryhmät
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija perustelee opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Opiskelija toimii yhteistyössä erilaisissa työelämän verkostoissa työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Hän laatii opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Hän toimii ammatti- ja tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa kansainvälisen tason tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija tutustuu tieteellisen tekstin lukemiseen ja työstämiseen sekä akateemisen kirjoittamisen käytänteisiin.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessi. Alan ajankohtaiset kehittämistarpeet. Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki. Tiedonhankinta kansainvälisen tason tutkimuskirjallisuuteen perehtyen. Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta. Menetelmäohjaus, tekstinohjaus ja tiedonhankinta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä. Kirjallisuuskatsauksen ja alustavan tutkimussuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa. Tutkimuslupaan ja osallistujien suostumukseen liittyvät kysymykset.

Englannin osuus: Alan ammattisanaston hallinta. Tieteellisen tekstin lukeminen ja työstäminen. Opinnäytetyöhön liittyvästä teemasta viestiminen englanniksi.

Aika ja paikka

Opintojaksototeutus on tarkoitettu ensisijaisesti SXH22K1 ja SXH22K2 ryhmien opiskelijoille, jotka aloittavat opinnäytetyöprosessin (opinnäytetyön kirjoittamisen) keväällä 2024.


AIKATAULUMUUTOKSET MAHDOLLISIA!

Opinnäytetyön ideointipaja 1.3.2024 klo 13.30 - 15 (Miia Ojanen ja Niina Pietilä), pakollinen
- ennen tapaamista perehtyminen kirjalliseen materiaalin opinnäytetyöprosessista
- Tapaamisessa ideoidaan opinnäytetyön aihetta tai kehitellään jo olemassa olevaa aihetta eteenpäin.
- Opinnäytetyön työelämäkumppanin ja sen hakemiseen liittyvää kehittelyä


Opinnäytetyön aloitus kampuksella to 21.3.2024 klo 12 - 13.30 (Niina Pietilä ja Miia Ojanen) ja klo 14-15.30 (Eveliina Korpela)
- Info, opintojakson aloitus, opinnäytetyöprosessi, aikataulut
- Pakollinen läsnäolo

Kirjallisuuskatsauksen ohjeet, opinnäytetyön teoreettinen viitekehys (Zoom) 22.3.2024 12.45 - 14.15 (Miia Ojanen) Pakollinen läsnäolo

Hanke-esittelyt (Zoom) 3.4.2023 klo 9 - 10 (Niina Pietilä)
Pakollinen läsnäolo, jos ei ole opinnäytetyöaihetta

Opinnäytetyön menetelmällisten valintojen perustelut, kriittinen ajattelu 17.4. 10.15 - 11.45 (lähiopetus kampuksella) Jyrki Konkka

OHJAUSPAJAT opiskelijoiden kysymysten pohjalta (Niina Pietilä, Jyrki Konkka ja Miia Ojanen)
ti 26.3.klo 13 - 14.30 Niina Pietilä /Zoomissa
ti 2.4. klo 10.15 - 11.45 Jyrki Konkka/ Zoom
to 11.4 klo 12-13.30 Miia Ojanen/Zoomissa

Opiskelija osallistuu vähintään yhteen pajaan.


SEMINAARITYÖSKENTELY (pakollinen läsnäolo)
• 21. tai 22.5.2024 Suunnitteluseminaari


ENGLANNIN OPETUS / Minna Kalajoki lähiopetus kampuksella

ma 25.3.2024 klo 9.00 - 10.30
esitykset 26.4.2024 klo 8.30 -16.00

TEKSTINOHJAUSPAJAT / Eveliina Korpelan tekstinohjauspajat ovat Zoomissa

ke 10.4. klo 16.15 – 17.45 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 24.4. klo 16.15 – 17.45 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 8.5. klo 12.45 – 14.15 Opinnäytetyön rakenne ja aineiston kuljettaminen osana tekstiä
ke 15.5. klo 16.15 - 17.45 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen

Huom. tarjolla myös muut kaikille Metropolian opiskelijoille avoimet tekstinohjauksen pajat (aikataulut tarkentuvat)

TIEDONHAKUPAJAT/ kirjasto

- aikataulut tarkentuvat

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Työpajat
Seminaarityöskentely
Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Esitietovaatimukset: Opiskelijalla on suoritettuna seuraavat opintojaksot:
- Asiantuntijaviestintä ja tieteellinen kirjoittaminen,
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan syventävät opinnot.

Huomioithan, että opinnäytetyön tekeminen jatkuu syksyllä 2024 kahdella seuraavalla opinnäytetyön opintojaksolla.

AIKATAULUMUUTOKSET MAHDOLLISIA!

Opinnäytetyön ideointipaja 1.3.2024 klo 13.30 - 15 (Miia Ojanen ja Niina Pietilä), pakollinen
- ennen tapaamista perehtyminen kirjalliseen materiaalin opinnäytetyöprosessista
- Tapaamisessa ideoidaan opinnäytetyön aihetta tai kehitellään jo olemassa olevaa aihetta eteenpäin.
- Opinnäytetyön työelämäkumppanin ja sen hakemiseen liittyvää kehittelyä


Opinnäytetyön aloitus kampuksella to 21.3.2024 klo 12 - 13.30 (Niina Pietilä ja Miia Ojanen) ja klo 14-15.30 (Eveliina Korpela)
- Info, opintojakson aloitus, opinnäytetyöprosessi, aikataulut
- Pakollinen läsnäolo

Kirjallisuuskatsauksen ohjeet, opinnäytetyön teoreettinen viitekehys (Zoom) 22.3.2024 12.45 - 14.15 (Miia Ojanen) Pakollinen läsnäolo

Hanke-esittelyt (Zoom) 3.4.2023 klo 9 - 10 (Niina Pietilä)
Pakollinen läsnäolo, jos ei ole opinnäytetyöaihetta

Opinnäytetyön menetelmällisten valintojen perustelut, kriittinen ajattelu 17.4. 10.15 - 11.45 (lähiopetus kampuksella) Jyrki Konkka

OHJAUSPAJAT opiskelijoiden kysymysten pohjalta (Niina Pietilä, Jyrki Konkka ja Miia Ojanen)
ti 26.3.klo 13 - 14.30 Niina Pietilä /Zoomissa
ti 2.4. klo 10.15 - 11.45 Jyrki Konkka/ Zoom
to 11.4 klo 12-13.30 Miia Ojanen/Zoomissa

Opiskelija osallistuu vähintään yhteen pajaan.


SEMINAARITYÖSKENTELY (pakollinen läsnäolo)
• 21. tai 22.5.2024 Suunnitteluseminaari


ENGLANNIN OPETUS / Minna Kalajoki lähiopetus kampuksella

ma 25.3.2024 klo 9.00 - 10.30
esitykset 26.4.2024 klo 8.30 -16.00

TEKSTINOHJAUSPAJAT / Eveliina Korpelan tekstinohjauspajat ovat Zoomissa

ke 10.4. klo 16.15 – 17.45 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 24.4. klo 16.15 – 17.45 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka
ke 8.5. klo 12.45 – 14.15 Opinnäytetyön rakenne ja aineiston kuljettaminen osana tekstiä
ke 15.5. klo 16.15 - 17.45 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen

Huom. tarjolla myös muut kaikille Metropolian opiskelijoille avoimet tekstinohjauksen pajat (aikataulut tarkentuvat)

TIEDONHAKUPAJAT/ kirjasto

- aikataulut tarkentuvat

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna seuraavat opintojaksot: Asiantuntijaviestintä ja akateeminen kirjoittaminen, Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet sekä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan syventävät opinnot.

Lisätiedot

Opintojaksoon sisältyy 2 op englannin kielen opiskelua.
Varhaiskasvatuspolun opiskelija tekee opinnäytetyönsä varhaiskasvatukseen liittyvästä aiheesta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Savolainen
 • Katja Ihamäki
 • Niina Pietilä
 • Miia Ojanen
 • Tiina Lehto-Lundén
 • Lauri Narinen
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Ulla Saukkonen
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hän osaa käyttää englanninkielistä tutkimustietoa lähdemateriaalina.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä työelämän edustajien ja ohjaajien tukemana
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa
- Vertaisohjaus ja -arviointi

Aika ja paikka

Ks. seminaariajankohdat Lisätietoja opiskelijalle kohdasta.

Aikataulumuutokset mahdollisia.

Opetusmenetelmät

tsenäistä työskentelyä
seminaarityöskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että opintojakso Opinnäytetyön suunnittelu on hyväksytysti suoritettu.

Aikataulumuutokset mahdollisia.

SEMINAARITYÖSKENTELY

• 3.11.2023 seminaariryhmän ohjaustapaaminen
• 14.12 ja/tai 15.12.2023 työskentelyseminaari

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL01 Opinnäytetyön suunnittelu

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Elina Savolainen
 • Niina Pietilä
 • Miia Ojanen
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Taina Konttinen
 • Ulla Saukkonen
Opiskelijaryhmät
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija arvioi opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hän käyttää kansainvälisen tason tutkimustietoa lähdemateriaalina.

Sisältö

Työelämälähtöisen opinnäytetyön toteuttaminen. Opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa. Vertaisohjaus ja -arviointi.

Aika ja paikka

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että opintojakso Opinnäytetyön suunnittelu on hyväksytysti suoritettu.

Tammikuussa: seminaariryhmän ohjaustapaaminen tutkimuslupiin ym. liittyen
7.3. ja/tai 8.3. työskentelyseminaari

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Seminaariin osallistuminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että opintojakso Opinnäytetyön suunnittelu on hyväksytysti suoritettu.

Tammikuussa: seminaariryhmän ohjaustapaaminen tutkimuslupiin ym. liittyen
7.3. ja/tai 8.3. työskentelyseminaari

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna opintojakso Opinnäytetyön suunnittelu.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Soile Bergström
 • Elina Savolainen
 • Ulla Saukkonen
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä, sosiaaliohjaus

Tavoitteet

Opiskelija kykenee itseohjautuvaan opiskeluun, osaa toimia vastuullisena opiskelijana ja sitoutuu korkeakouluyhteisöön sekä sosionomiopintoihin. Opiskelija osaa asettaa itselleen oppimistavoitteet, suunnitella
opinto- ja urapolkunsa, seurata opintojensa edistymistä sekä arvioida oppimistaan. Opiskelija edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiaan ja osaa markkinoida osaamistaan työelämälle.
Opiskelija osaa reflektoida osaamistaan sosiaalipedagogisen työn ammatillisten osaamisalueiden
pohjalta. Opiskelija osaa tarkastella työtään ja kehittää sitä. Hän kykenee arvioimaan
sosiaalialan ammatillista tietoa ja uudistamaan omaa yhteiskunnallista osaamistaan. Opiskelija osaa
solmia koulutuksen ja työelämän välisiä kumppanuuksia. Opiskelija on vastuullinen ja
sosiaalialan ammattilainen.

Sisältö

Opiskelija osallistuu lukukausittain pienryhmäryhmätyöskentelyyn, joka tukee opinto- ja urasuunnittelua sekä ammattilaiseksi kehittymistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto, varhaiskasvatus

Tavoitteet

Opiskelija kykenee itseohjautuvaan opiskeluun, osaa toimia vastuullisena opiskelijana ja sitoutuu korkeakouluyhteisöön sekä sosionomiopintoihin. Opiskelija osaa asettaa itselleen oppimistavoitteet, suunnitella
opinto- ja urapolkunsa, seurata opintojensa edistymistä sekä arvioida oppimistaan. Opiskelija edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiaan ja osaa markkinoida osaamistaan työelämälle.
Opiskelija osaa reflektoida osaamistaan sosiaalipedagogisen työn ammatillisten osaamisalueiden
pohjalta. Opiskelija osaa tarkastella työtään ja kehittää sitä. Hän kykenee arvioimaan
sosiaalialan ammatillista tietoa ja uudistamaan omaa yhteiskunnallista osaamistaan. Opiskelija osaa
solmia koulutuksen ja työelämän välisiä kumppanuuksia. Opiskelija on vastuullinen ja
sosiaalialan ammattilainen.

Sisältö

Opiskelija osallistuu lukukausittain pienryhmäryhmätyöskentelyyn, joka tukee opinto- ja urasuunnittelua sekä ammattilaiseksi kehittymistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2027

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katriina Rantala-Nenonen
 • Elina Savolainen
 • Niina Pietilä
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH24K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija kykenee itseohjautuvaan opiskeluun, osaa toimia vastuullisena opiskelijana ja sitoutuu korkeakouluyhteisöön sekä sosionomiopintoihin. Opiskelija osaa asettaa itselleen oppimistavoitteet, suunnitella
opinto- ja urapolkunsa, seurata opintojensa edistymistä sekä arvioida oppimistaan. Opiskelija edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiaan ja osaa markkinoida osaamistaan työelämälle.
Opiskelija osaa reflektoida osaamistaan sosiaalipedagogisen työn ammatillisten osaamisalueiden
pohjalta. Opiskelija osaa tarkastella työtään ja kehittää sitä. Hän kykenee arvioimaan
sosiaalialan ammatillista tietoa ja uudistamaan omaa yhteiskunnallista osaamistaan. Opiskelija osaa
solmia koulutuksen ja työelämän välisiä kumppanuuksia. Opiskelija on vastuullinen ja
sosiaalialan ammattilainen.

Sisältö

Opiskelija osallistuu lukukausittain pienryhmäryhmätyöskentelyyn, joka tukee opinto- ja urasuunnittelua sekä ammattilaiseksi kehittymistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Soile Bergström
 • Ulla Saukkonen
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä, sosiaaliohjaus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää monimuotoisen oppimisympäristönsä
- osaa kuvailla Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeisimmät opiskeluun liittyvät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja tunnistaa sen suunnitteluun vaikuttavat tekijät
- osaa selittää tutkinnon edellyttämät työskentely- ja opiskelutavat
- tunnistaa omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden vaikutuksen opiskeluun
- tunnistaa yleisimmät opiskelussa tarvittavat ohjelmat ja järjestelmät
- tunnistaa keskeiset tietosuojan –ja turvan periaatteet
- tunnistaa tutkinnon työelämämahdollisuuksia
- osaa selittää tutkinnon tuottamaa osaamista

Sisältö

- Fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö
- Opiskelijapalvelut
- Ammattikorkeakouluopiskelun opiskeluun liittyvät ohjeet ja säännöt
- Kirjastopalvelut ja tiedonhaun perusteet
- Opetussuunnitelma ja opintojen suunnittelu (AHOT, HOPS)
- Oppimisen periaatteet ja menetelmät tutkinnossa
- Tutkinnossa käytettävät keskeiset digitaaliset oppimisen ja työskentelyn työvälineet sekä tietojärjestelmät
- Opiskeluvahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Tietosuojan ja -turvan periaatteet
- Tutkinnon tuottama osaaminen ja työelämämahdollisuudet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 2 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXH23S2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto, varhaiskasvatus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää monimuotoisen oppimisympäristönsä
- osaa kuvailla Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeisimmät opiskeluun liittyvät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja tunnistaa sen suunnitteluun vaikuttavat tekijät
- osaa selittää tutkinnon edellyttämät työskentely- ja opiskelutavat
- tunnistaa omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden vaikutuksen opiskeluun
- tunnistaa yleisimmät opiskelussa tarvittavat ohjelmat ja järjestelmät
- tunnistaa keskeiset tietosuojan –ja turvan periaatteet
- tunnistaa tutkinnon työelämämahdollisuuksia
- osaa selittää tutkinnon tuottamaa osaamista

Sisältö

- Fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö
- Opiskelijapalvelut
- Ammattikorkeakouluopiskelun opiskeluun liittyvät ohjeet ja säännöt
- Kirjastopalvelut ja tiedonhaun perusteet
- Opetussuunnitelma ja opintojen suunnittelu (AHOT, HOPS)
- Oppimisen periaatteet ja menetelmät tutkinnossa
- Tutkinnossa käytettävät keskeiset digitaaliset oppimisen ja työskentelyn työvälineet sekä tietojärjestelmät
- Opiskeluvahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Tietosuojan ja -turvan periaatteet
- Tutkinnon tuottama osaaminen ja työelämämahdollisuudet

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 2 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 49

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Soile Bergström
 • Jukka Törnroos
 • Ulla Saukkonen
Opiskelijaryhmät
 • SXH24K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää monimuotoisen oppimisympäristönsä
- osaa kuvailla Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeisimmät opiskeluun liittyvät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja tunnistaa sen suunnitteluun vaikuttavat tekijät
- osaa selittää tutkinnon edellyttämät työskentely- ja opiskelutavat
- tunnistaa omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden vaikutuksen opiskeluun
- tunnistaa yleisimmät opiskelussa tarvittavat ohjelmat ja järjestelmät
- tunnistaa keskeiset tietosuojan –ja turvan periaatteet
- tunnistaa tutkinnon työelämämahdollisuuksia
- osaa selittää tutkinnon tuottamaa osaamista

Sisältö

- Fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö
- Opiskelijapalvelut
- Ammattikorkeakouluopiskelun opiskeluun liittyvät ohjeet ja säännöt
- Kirjastopalvelut ja tiedonhaun perusteet
- Opetussuunnitelma ja opintojen suunnittelu (AHOT, HOPS)
- Oppimisen periaatteet ja menetelmät tutkinnossa
- Tutkinnossa käytettävät keskeiset digitaaliset oppimisen ja työskentelyn työvälineet sekä tietojärjestelmät
- Opiskeluvahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Tietosuojan ja -turvan periaatteet
- Tutkinnon tuottama osaaminen ja työelämämahdollisuudet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 2 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 44

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
 • Mona Laine
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXH24K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää monimuotoisen oppimisympäristönsä
- osaa kuvailla Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeisimmät opiskeluun liittyvät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja tunnistaa sen suunnitteluun vaikuttavat tekijät
- osaa selittää tutkinnon edellyttämät työskentely- ja opiskelutavat
- tunnistaa omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden vaikutuksen opiskeluun
- tunnistaa yleisimmät opiskelussa tarvittavat ohjelmat ja järjestelmät
- tunnistaa keskeiset tietosuojan –ja turvan periaatteet
- tunnistaa tutkinnon työelämämahdollisuuksia
- osaa selittää tutkinnon tuottamaa osaamista

Sisältö

- Fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö
- Opiskelijapalvelut
- Ammattikorkeakouluopiskelun opiskeluun liittyvät ohjeet ja säännöt
- Kirjastopalvelut ja tiedonhaun perusteet
- Opetussuunnitelma ja opintojen suunnittelu (AHOT, HOPS)
- Oppimisen periaatteet ja menetelmät tutkinnossa
- Tutkinnossa käytettävät keskeiset digitaaliset oppimisen ja työskentelyn työvälineet sekä tietojärjestelmät
- Opiskeluvahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Tietosuojan ja -turvan periaatteet
- Tutkinnon tuottama osaaminen ja työelämämahdollisuudet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 2 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • LeighAnne Rauhala
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

• Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa yhteisötyön keskeisiä suuntauksia ja muotoja sosiaalipedagogisessa toiminnassa.
• Opiskelija ymmärtää paikallisyhteisön (mikrotaso) ja laajemman yhteiskunnan (makrotaso) välisiä suhteita.
• Opiskelija ymmärtää emansipatorisen ja osallistavan työskentelyn luonteen.
• Opiskelija oppii käyttämään aktivoivia menetelmiä yhteisöverkostojen luomisessa.
• Opiskelija harjoittelee aktiivisen kansalaisuuden edistämistä kaupunkien lähiöissä ja yhteisöissä.

Sisältö

1. Teoriat, käsitteet ja menetelmät:
• Sosiopedagoginen yhteisötyön teoria ja suuntaukset
Yhteisö- ja aluetyön käsitteet ja suuntaukset. Yhteisön ja alakulttuurien sisäiset ja kulttuuriset rakenteet, kerrokset ja historialliset vaiheet. Todellisuuden tutkiminen ja yhteiskunnallisten muutosten käynnistäminen osallistavien lähestymistapojen sekä osallistavan toimintatutkimuksen menetelmien avulla. Lähityö, verkostojen rakentaminen ja yhteisötyö.
• Osallistavan toimintatutkimuksen menetelmät yhteisötyössä
Opiskelijat kokeilevat erilaisia osallistavia menetelmiä tarkastellakseen alakulttuureja, yhteisörakenteita, maantieteellisiä/historiallisia ja virtuaalisia yhteisöjä. He myös tutkivat hiljaisen tiedon ja paikallistiedon roolia ja paikan ja tilan merkitystä ja kuinka ne saadaan näkyväksi ja integroitua kaupunkisuunnitteluun ja yhteisötyöhön.
Tarkastelemme tapoja, joilla yhteisöjen hyvinvointia voidaan edistää yhteistyöllä julkisen sektorin, paikallisten järjestöjen, koulujen ja itsenäisten kulttuuriryhmien kanssa. Mikä on sosiaalipedagogisen fasilitaattorin rooli tällaisessa prosessissa?
• Tämä opintojakso keskittyy paikallisen yhteisön tunnistamaan tiettyyn ajankohtaiseen kiinnostavaan ilmiöön.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja arvioida lapsen oppimista sekä hyvinvointia tukevaa laaja-alaista ja tavoitteellista, pedagogisesti painottunutta toimintaa. Opiskelija tunnistaa lasten kulttuurin ja yhteisön ominaispiirteitä ja käyttää niitä ammatillisessa toiminnassaan. Hän osaa kytkeä lasten toiminnan lähiympäristöön ja kestäviin elämäntapoihin. Hän osaa arvioida ja kehittää pedagogista ja tavoitteellista toimintaa kasvatusyhteisössä.

Sisältö

Varhaiskasvatuksen oppimisen alueet: kieli, ilmaisu, taiteellinen kokeminen, yhteisöllisyys, tutkiminen, monilukutaito, liikkuminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Lasten projektit ja tarinallinen leikki. Vaihtoehtoiset pedagogiikat.

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa viikolla 34 ja päättyy viikolla 47.

21.08.2023 12.45 - 16.00 MPA4008 Orientaatioluento (Nevanen)
23.08.2023 08.30 - 11.45 MPA2030 Musiikki (Hakanen)
23.08.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide (Mäenpää)
24.08.2023 08.30 - 11.45 MPA2022 Draama / tarinallinen leikki (Piekkari)
28.08.2023 08.30 - 11.45 MPA2027 Varhaiskasvatuksen aiheet (Hakanen)
29.08.2023 12.45 - 16.00 MPA2027 Draama / Tarinallinen leikki (Piekkari)
30.08.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide (Mäenpää)
05.09.2023 08.30 - 11.45 MPBK030 Liikunta (Hakanen)
05.09.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide (Mäenpää)
06.09.2023 08.30 - 11.45 MPA2030 Musiikki (Hakanen)
07.09.2023 08.30 - 11.45 MPA2022 Draama / Tarinallinen leikki (Piekkari)
14.09.2023 08.30 - 11.45 MPBK030 Liikunta (Hakanen)
14.09.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide (Mäenpää)
26.09.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide (Mäenpää)
28.09.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide (Mäenpää)
12.10.2023 08.30 - 11.45 Arabian kampus Luento aivotutkija Minna Huotilainen
24.10.2023 09.00 - 15.00 MPA2028 , MPA2029 , MPA1010 Seminaari (täsmentyy myöhemmin)
31.10.2023 09.00 - 15.00 MPA2028 , MPA2029, MPA4011 Seminaari (täsmentyy myöhemmin)
07.11.2023 12.30 - 16.00 MPD1002 Turvaa- ja tunnetaitoja tarinoista loppuseminaari
21.11.2023 08.30 - 11.45 Perhekahvila/Hymy -kylä -toimintaa, lasten oikeuksien viikko
21.11.2023 12.45 - 16.00 MPA4010 Projektien esittely (pakollinen osallistuminen)

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit ja suositeltava kirjaliisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot
harjoitukset
työpajat
itsenäinen opiskelu
oppimistehtäviä
projekti lasten kanssa
Harjoitustehtäviä Metropolian HyMy-kylässä
Vierailijat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävä, projekti lasten kanssa, toteutuetaan työelämässä, varhaiskasvatuksessa, harjoituksia ja yhteistyötä myös Metropolian HyMy -kylässä ja siellä opiskelevien muiden opiskelijoiden kanssa.

Opintojaksolla olemme mukana HyMy-kylä -toiminnassa.

Lisäksi tehdään yhteistyö Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -hankeen kanssa (Opetushallituksen tukema Metropolian hanke)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 x 27 t = 270.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat opintojaksolla:
Satu Hakanen
Seija Mäenpää
Saila Nevanen
Jouni Piekkari

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Satu Hakaseen.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajilla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopetukseen aktiivinen osallistuminen,
oppimistehtävien ja projektin hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja arvioida lapsen ja lapsiryhmän oppimista
sekä hyvinvointia tukevaa laaja-alaista ja tavoitteellista, pedagogisesti painottunutta toimintaa. Hän osaa tukea ja rikastuttaa lapsen leikkiä.

Sisältö

Leikkiteoriat, leikin merkitys lapsen oppimisessa, tarinallinen leikki. Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden mukaisen lapsen laaja-alaisen osaamisen huomiointi ja oppimisen alueet toiminnan suunnittelussa. Ilmiöpohjainen ja tutkiva oppiminen.

Aika ja paikka

12.03.2024 08.30 - 11.45 MPA5015 Orientaatio Saila Nevanen, Satu Hakanen
13.03.2024 08.30 - 11.45 MPA2022 Draama, Tarinallinen leikki Jouni Piekkari
13.03.2024 12.45 - 16.00 MPA5015 Varhaiskasvatuksen aiheita
19.03.2024 08.30 - 11.00 MPA2030 Musiikki(Perhekerho Metku)
19.03.2024 12.00 - 15.00 MPA2022 Seija Mäenpää / Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista Kuvat tunteiden välittäjänä (Zoom)
20.03.2024 08.30 - 11.45 MPA2022 Draama, Tarinallinen leikki Jouni Piekkari
20.03.2024 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide Seija Mäenpää
21.03.2024 08.30 - 11.45 MPBK030 Liikunnan ilo
21.03.2024 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide Seija Mäenpää
25.03.2024 12.45 - 16.00 MPA2030 Musiikki
26.03.2024 08.30 - 11.45 MPC4010 Draama, Tarinallinen leikki Jouni Piekkari
05.04.2024 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide, Seija Mäenpää
08.04.2024 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide, Seija Mäenpää
12.04.2024 08.30 - 11.45 MPBK030 Liikunnan ilo
16.04.2024 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide, Seija Mäenpää
25.04.2024 12.15 - 15.00 MPC4012 Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -koulutusiltapäivä
08.05.2024 09.00 - 15.00 MPD1002 Seminaari
22.05.2024 12.45 - 16.00 MPA5015 Projektien esittely Satu Hakanen ja Saila Nevanen

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit ja suositeltava kirjaliisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot
harjoitukset
työpajat
itsenäinen opiskelu
oppimistehtäviä
projekti lasten kanssa
Harjoitustehtävia Metropolian HyMy-kylässä
Harjoitustehtäviä varhaiskasvatuksen ja muun työelämän kanssa yhteistyössä
Vierailijat


Opetus järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksensa Myllypuron kampuksella.
Muutokset ovat mahdollisia ja niistä ilmoitetaan orientaatioluennolla.

HUOM! Opintojakso on läsnäolovelvoitteinen (100% läsnäoloa vaaditaan). Opettajalla on oikeus antaa täydentäviä tehtäviä pedagogisin perustein.
Poissaolokerralta vaaditaan 1 sivun reflektio opetuksen aiheista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävä, projekti lasten kanssa, toteutuetaan työelämässä, varhaiskasvatuksessa, harjoituksia ja yhteistyötä myös päiväkotien kanssa ja Metropolian HyMy -kylässä ja siellä opiskelevien muiden opiskelijoiden kanssa.

Opintojaksolla olemme mukana HyMy-kylä -toiminnassa.

Lisäksi tehdään yhteistyö Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -hankeen kanssa (Opetushallituksen tukema Metropolian hanke)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Lähiopetukseen aktiivinen osallistuminen,
oppimistehtävien ja projektin hyväksytty suorittaminen.

Projektista/projektistaraportista annetaan numero, sen perusteella annetaan opintojakson kokonaisarviointi.

Lisäksi palaute opettajilta luentojen, harjoitusten ja workshopien aikana,
palaute vertaisryhmältä ja itsearviointi

Opintojakso on läsnäolovelvoitteinen (100% läsnäoloa vaaditaan). Opettajalla on oikeus antaa täydentäviä tehtäviä pedagogisin perustein.
Poissaolokerralta vaaditaan 1 sivun reflektio opetuksen aiheista.

Arviointikriteerit käydään läpi orietaatiokerralla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 x 27 h = 270 h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat opintojaksolla:
Satu Hakanen
Seija Mäenpää
Saila Nevanen
Jouni Piekkari

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Satu Hakaseen.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajilla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointiasteikko 0-5

Lähiopetukseen aktiivinen osallistuminen,
oppimistehtävien ja projektin hyväksytty suorittaminen.

Projektista/projektistaraportista annetaan numero, sen perusteella annetaan opintojakson kokonaisarviointi.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 10.08.2023

Ajoitus

17.10.2023 - 23.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Eskelinen-Roos
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää monimuotoisen perheen merkityksen ja tunnistaa perheen vuorovaikutustapoja ja perheeseen sisältyviä voimavaroja. Hän osaa toimia perhetyön moniammatillisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa soveltaa joustavasti perhetyön menetelmiä vanhempien ja perheen tukemisessa.

Sisältö

Perhe, merkitys ja mahdollisuudet. Perheen vuorovaikutus ja voimavarat. Perhekeskeisyys ja perhelähtöisyys. Moniammatillinen työskentely perhetyössä. Riittävä vanhemmuus. Kasvatusohjanta, vanhempien tukeminen kasvatustyössä. Perhetyön menetelmiä. Perhetutkimus.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja edellyttää läsnäoloa.

17.10. 9-15
24.10. 9-15
31.10 9-15
7.11. 9-15
22.11.16-19.30 Lasten oikeuksien viikko/Oodi
23.11. 9-15
Muutokset mahdollisia.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, osallistavat/ toiminnalliset menetelmät, tuntitehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja edellyttää läsnäoloa.

17.10. 9-15
24.10. 9-15
31.10 9-15
7.11. 9-15
22.11.16-19.30 Lasten oikeuksien viikko/Oodi
23.11. 9-15
Muutokset mahdollisia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)