Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin sisältyy yhteensä noin 30 viikkoa ohjattua harjoittelua. Harjoittelut alkavat ensimmäisenä lukuvuonna ja niiden ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat. Harjoittelun kesto vaihtelee muutamista viikoista kuukausiin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulujen yleinen tutkintosääntö: >>

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkoeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Koulutamme laaja-alaisia ja vastuullisia sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijoita toimimaan rohkeasti ihmisoikeuksien ja kestävän tulevaisuuden hyväksi.
Katso lisätietoja tutkinnosta:
päivätoteutus >>
monimuotototeutus >>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sosionomin (AMK) ammattitaidon perusta on sosiaalipedagoginen työote. Sosionomi osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden vaikutukset ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Sosiaalipedagogiikassa korostuu pedagogisen (kasvatuksellinen, oppimiseen liittyvä) ja sosiaalisen (yhteiskunnallinen) näkökulman yhdistäminen työssä. Työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten arjessa ja omissa elinympäristöissä. Sosionomi osaa toimia kehittämisen ja johtamisen tehtävissä sekä edistää sosiaalista näkökulmaa verkostoituvissa ja moniasiantuntijuutta edellyttävissä hyvinvointipalveluissa myös sosiaalihuollon rajapinnoilla.
Sosionomi toimii sosiaalialan asiantuntijana sosiaalipalvelujen suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Sosionomi työskentelee varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, perhetyön sekä nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävissä sekä vanhus-, vammais-, päihde- tai mielenterveystyössä. Sosionomi voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja palvelujen tuottajana. Sosionomi-tutkinto voi antaa pätevyyden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu seuraaviin sosionomin osaamisalueisiin (Sosiaalialan AMK -verkosto 2016): 

1. Sosiaalialan eettinen osaaminen 
2. Asiakastyön osaaminen 
3. Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen 
4. Kriittinen ja osallisuutta edistävä yhteiskuntaosaaminen 
5. Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 
6. Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa (210 op).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opintojen aikana on mahdollista lähteä 3-6 kuukauden opiskelijavaihtoon, suorittaa työharjoittelu ulkomailla tai osallistua intensiivikursseille. Opiskelijavaihtoon on mahdollista lähteä 2. tai 3. lukuvuonna.

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

>>

Opintojen toteuttaminen

Päivätoteutus: Opintojaksot toteutetaan pääasiassa kokopäiväisenä lähiopetuksena.
Monimuotototeutus: päivisin pidettävä lähiopetus ja itsenäinen työskentely vuorottelevat. Lukukaudessa on keskimäärin 5-6 lähiopetusviikkoa (teoriaopintoja). Lisäksi koulutus sisältää eri lukukausina yhteensä 4 harjoittelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Katarina Groop
Email: katarina.groop(at)metropolia.fi

Sosiaaliala
Tunnus
(SXH23K2)

Opintopolkujen ajoitukset

Sosiaaliala
Tunnus
(SXH22K2)

Opintopolkujen ajoitukset

Sosiaaliala
Tunnus
(SXH21K2)
Sosiaaliala
Tunnus
(SXH20K2)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Soile Bergström
 • Sylvia Hakari
 • Paula Vartiainen
 • LeighAnne Rauhala
 • Tuija Strandén-Mahlamäki
 • Heli Määttänen
 • Ulla Saukkonen
 • Päivi Eskelinen-Roos
Vastuuhenkilö

Päivi Eskelinen-Roos

Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa tukea asiakkaiden voimaantumista asiakaslähtöisesti. Hän toimii rohkeasti syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Opiskelija on sisäistänyt sosiaalisen merkityksen moniammatillisessa työssä. Hän toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siten, että yksilöt ja yhteisöt aktivoituvat vaikuttamaan omaan elämäänsä. Opiskelija osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan osallistavissa ja moninaisissa asiakas- ja yhteistyösuhteissa. Hän osaa toimia työyhteisössä sosiaalialan edustajana.

Sisältö

Harjoittelu toimintaympäristössä, jossa mahdollistuu sosiaalipedagoginen työ. Harjoittelu voidaan suorittaa kansainvälisessä vaihdossa. Opintojakso sisältää neljä tuntia ammatillisen kasvun ohjausta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot: 1. harjoittelu sekä Vahvistaminen, eettisyys ja työn haasteet.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen polun valinneet suorittavat harjoittelun muussa kuin varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Lanne-Eriksson
 • Seija Mäenpää
 • Katja Ihamäki
 • LeighAnne Rauhala
 • Satu Hakanen
 • Tuija Strandén-Mahlamäki
 • Taina Konttinen
 • Päivi Eskelinen-Roos
Opiskelijaryhmät
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää erilaisia asiakastyön työorientaatiota ja menetelmiä tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa suunnitella ja järjestää toimintaa sosiaalipedagogisesti yksilöä ja yhteisöä vahvistaen. Opiskelija osaa soveltaa ammattieettisiä periaatteita sosiaalipedagogisessa työssä. Hän kykenee sosiaalialan etiikan mukaiseen oman toimintansa kriittiseen reflektioon. Opiskelija osaa perustella, dokumentoida ja arvioida asiakastyötä ja sen vaikutusta tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämisosaamista työssään.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan toimintaympäristössä, jossa opiskelija voi vahvistaa ammatillista kasvuaan sosionomiksi ja joka tukee valittujen opintojen tavoitteita. Harjoittelu voidaan suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Opintojakso sisältää neljä tuntia ammatillisen kasvun ohjausta.

Aika ja paikka

Harjoittelu tapahtuu toimintaympäristössä, jossa opiskelija voi vahvistaa ammatillista kasvuaan sosionomiksi ja joka tukee valittujen opintojen tavoitteita. Harjoittelu voidaan suorittaa hankkeissa ja kansainvälisessä vaihdossa. Harjoittelua ei voi ahotoida aikaisemmalla työkokemuksella.
Aikana: 11.12.2022 -21.5. 2023 (Ilmoittautuminen opintojaksolle 25.10.-11.12)

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu, ohjaus ja -palautekeskustelut harjoitteluohjaajan kanssa, opettajan ohjaus, oppimispäiväkirja, seminaarit 1 ja 2 (ohjaava opettaja ilmoittaa seminaariryhmiensä ajat Moodlessa), loppukeskustelu ohjaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laajuus 20 op. Harjoittelun kesto 14 viikkoa. Harjoittelu on päätoimista ja yhtäjaksoista (7t /pv 35 t/vk).

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on tarkoitettu ensisijaisesti ryhmän SXH20K1 ja SXH20K2 opiskelijoille.
INFOTILAISUUS; 25.10.2022 klo 14.30-16.00 MPA4015
Harjoittelun laajuus on 20 op, kesto 14 viikkoa.
Harjoittelu 3 -opintojakso on loppuvaiheen opintoja, jossa sovelletaan tavoitteellisesti ja ohjatusti ammatillisten opintojen (teoreettisia) sisältöjä työelämässä. Harjoittelu 3 - opintojakson voi suorittaa, kun opinnoista on suoritettuna n. 165 opintopistettä.
Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan. Harjoittelun on vastattava sosionomin työtä.
Opiskelijalla tulee olla harjoittelupaikassa nimetty harjoitteluohjaaja. Ohjaajalla tulee olla sosionomin tai vastaava koulutus. Harjoittelu on päätoimista ja yhtäjaksoista (7 t/pv)
Opiskelija voi suorittaa harjoittelun myös palkallisessa työsuhteessa.
Harjoitteluun liittyvät tiedot löytyvät Moodle -työtilasta nimellä: Harjoittelu 3 - Sosionomin ammatillisuuden vahvistuminen kevät 2023 (avain; harjoittelukevät2023)

Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija;
• toimittaa opintojakson Moodle-työtilaan kirjoittamansa suunnitelman (A4), jossa opiskelija kuvaa tämän hetkistä ammatillista osaamistaan ja opintopisteet, määrittelee oppimistavoitteita harjoittelulle ja esittelee lyhyesti ehdotuksen/ehdotuksia mahdollisista harjoittelupaikoista sekä suunnitellun harjoittelun alkamisajankohdan
Suunnitelma palautetaan Moodleen 11.12.2022 mennessä
• täyttää harjoittelupaikan tietolomakkeen Moodlesta löytyvän linkin kautta saatuaan tiedon suunnitelman hyväksymisestä

Lisätietoja minna.lanne-eriksson@metropolia.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINNIN KOHTEET:
ASIAKASTYÖOSAAMINEN:
• osaa perustella, dokumentoida ja arvioida asiakastyötä ja sen vaikutusta tarkoituksenmukaisella tavalla
• osaa käyttää erilaisia asiakastyön työorientaatiota ja menetelmiä tarkoituksenmukaisesti
• osaa suunnitella ja järjestää toimintaa sosiaalipedagogisesti yksilöä ja yhteisöä vahvistaen
EETTINEN OSAAMINEN
• osaa soveltaa ammattieettisiä periaatteita sosiaalipedagogisessa työssä (henkilökohtaiset tavoitteet)
• kykenee sosiaalialan etiikan mukaiseen oman toimintansa kriittiseen reflektioon (tulisi toteutua arjessa, ohjausteot koululla)
KEHITTÄMISOSAAMINEN
• osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämisosaamista työssään
Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot: Elämänkulun tukeminen sosiaalipedagogisessa työssä, Vahvistaminen, eettisyys ja työn haasteet sekä Harjoittelu 2, Sosiaalipedagoginen asiakastyö.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen polulla varhaiskasvatuksen harjoittelu.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katriina Rantala-Nenonen
 • Katja Ihamäki
Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa tukea ja ohjata ihmisiä vaativissa elämänhallinnan tilanteissa tavoitteellisesti ja mahdollistaen heidän subjektiutensa ja voimavarojensa vahvistumisen.

Sisältö

Sosiaalinen kuntoutus. Aikuisen subjektiuden tukeminen ja muutostyö. Aikuissosiaaliohjauksen kohderyhmät. Tilanne- ja palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelmat aikuistyössä. Hyvinvointia ja elämänhallintaa heikentäviä tilanteita: köyhyys, työttömyys, asunnottomuus, maahanmuutto, yksinäisyys ja sairastuminen. Vaikuttavuusarviointi. Taiteen keinot ja toiminnalliset menetelmät ryhmämuotoisessa aikuissosiaaliohjauksessa.

Aika ja paikka

Opintojaksolle otetaan enintään 35 opiskelijaa.

opettajat: Katja Ihamäki (KI) ja Katriina Rantala-Nenonen (KRN)
HUOM: *-merkityt: pakollinen läsnäolo

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:
-Aikuissosiaalityö : tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. 2021. Toim. Aila-Leena Matthies ym. Gaudeamus.
Tarja Juvonen 2015. Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen. Akateeminen väitöskirja, Hgin yliopisto
- Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa. 2013. Toim. Mikko Niemelä ja Juho Saari. Kela.
- Sosiaalityö aikuisten parissa. Toim. Kirsi Juhila ym. 2008
- Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö.Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -henkkeen loppuraportti.2009 Toim. Päivi Jouttimäki
- Kaiken keskellä yksin. Yksinäisyyden syyt, seuraukset ja hallintakeinot. 2011. Toim. Tarja Heiskanen ja Liisa Saaristo. PS-kustannus.
- Karjalainen, Pekka, Kivipelto, Minna, Liukko, Eeva & Muurinen, Heidi (1/2021). Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö – opas ammattilaisille. THL. Helsinki.
- Kivipelto-Blomgren-Karjalainen-Saikkonen (toim.)2013 Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä -arviointimalleista mittareihin. Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti.THL. Helsinki
- Lehtonen, Leena ja Salonen, Jari (2008). Asunnottomuuden monet kasvot. Suomen ympäristö 3/2008. Ympäristöministeriö.
- Pohjola, Anneli - Kemppainen Tarja - Väyrynen Sanna 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus.Lapin yliopistokustannus.Rovaniemi
- Kuivalainen, Susan(toim.) 2013 Toimeentulotuki 2010 -luvulla.Tutkimus toimeentulotuen asiakkuudesta ja myöntämiskäytännöistä. THL. Helsinki
- Nummela, Tuija 2011. Asiakkaan asema ja oikeuksien toteutuminen aikuissosiaalityössä.Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences adn Business Studies N:o 17. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.
- Terveys ja sosiaalipolitiikka. 2014. Toim. Anna Metteri, Heli Valokivi ja Satu Ylinen. Jyväskylä: PS-kustannus
- Trotter, Chris 1999. Working with involuntary clients.London etc Sage Publications
- Peavy R. Vance 1997. SocioDynamic Counselling. A Constructivist Perspective.Trafford. Victoria BC. Canada
- Keskitalo, Elsa (2008). Balancing Social Citizenship and New Paternalism. Finnish activation policy and street-level practice in a comparative perspective. Stakes.
- Metteri, Anna (2012). Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Tampere.
http://www.aikuissosiaalityo.fi/aikuissosiaalityo
- Rakenteellinen sosiaalityö. Toim. Anneli Pohjola, Merja Laitinen ja Marjaana Seppänen. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014.
- Sosiaalibarometri 2022 Erityiskatsaus. SOSTE. Suomen sosiaali ja terveys ry. Anne Eronen & Pia Londén.
- Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Toim Sakari Hänninen & Paula Saikkonen.2017.THL
- Saari, Juho (2010). Yksinäisten yhteiskunta. SanomaPro.
- Saari, Juho (2015). Huono-osaisuus. Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla.Gaudeamus.
- Vastavuoroinen sosiaalityö. 2016. Toim. Maritta Törrönen jne. Gaudeamus.
- Yksilöksi ryhmässä. Toim. Heidi Lindroos ja Ulrika Segergrantz. 2009. Palmenia.
Seuraavien aikakausjulkaisujen ajankohtaiset, aiheeseen ja omaan ammatilliseen kiinnostukseen liittyvät artikkelit: Janus, YP, European Journal of Social Work yms.

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmän ohjaus pienryhmissä
Oppimispäiväkirja

Läsnäolo lähiopetukseen 70 %

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aikuissosiaaliohjaus 5 op

Yhteensä 135 h
Lähiopetus 28 h
Oppimispäiväkirja 65 h
Ryhmätyö 42 h

Sisällön jaksotus

Lähiopetus ja aikataulu.
Ryhmien ohjaus kevätlukukauden ajalla.

To 19.1. klo 12.45-16. MPA6012. Yhteinen aloitus ja orientaatio* (KI, myös KRN alkuvaiheessa)
Pe 20.1. klo 12.45-16. MPA6012 (KI)
To 2.2. klo 12.45-16. MPA6012 (KRN)
Pe 3.2. klo 12.45-16. A2022 (KI)
Ti 7.2. klo 12.45-14.15 MPA6012 Ryhmien itsenäistä työskentelyä
To 9.2. klo 10-13.45 MPA6012 (KRN)
Ti 14.2. klo 12.45-14.15 KI & KRN & vierailija, ZOOM
Ti 28.2. klo 12.45-16 MPA6012. Ryhmätoimintojen välireflektio. (KRN & KI)
Pe 31.3. klo 10.30-14.30 MPA6012. Ryhmätoimintojen esitykset (KRN & KI)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle otetaan enintään 35 opiskelijaa.

Opettajat: Katja Ihamäki (KI) ja Katriina Rantala-Nenonen (KRN)
HUOM: *-merkityt: pakollinen läsnäolo

AHOT-vastuuopettaja on Katja Ihamäki. AHOT-hakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua.

Opetus toteutetaan lähiopetuksena.

Opintojakson aikataulu:
To 19.1. klo 12.45-16. MPA6012. Yhteinen aloitus ja orientaatio* (KI, myös KRN alkuvaiheessa)
Pe 20.1. klo 12.45-16. MPA6012 (KI)
To 2.2. klo 12.45-16. MPA6012 (KRN)
Pe 3.2. klo 12.45-16. A2022 (KI)
Ti 7.2. klo 12.45-14.15 MPA6012 Ryhmien itsenäistä työskentelyä
To 9.2. klo 10-13.45 MPA6012 (KRN)
Ti 14.2. klo 12.45-14.15 KI & KRN & vierailija, ZOOM
Ti 28.2. klo 12.45-16 MPA6012. Ryhmätoimintojen välireflektio. (KRN & KI)
Pe 31.3. klo 10.30-14.30 MPA6012. Ryhmätoimintojen esitykset (KRN & KI)

Oppimistehtävien palautus:
Ryhmäraportti pe 6.4. mennessä.
Oppimispäiväkirja pe 14.4. mennessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja 60 %
Ryhmäraportti 40 %

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettajat tarkentavat arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Rinnemaa
 • Veera Hatakka
 • Leea Lakka
 • Jukka Törnroos
Vastuuhenkilö

Jukka Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia opiskeluun ja oman alansa työtehtäviin liittyvissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta. Vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet. Selkokielinen kommunikaatio. Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen. Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö sekä merkintätavat.

Oppimateriaalit

Kielitoimiston sanakirja 2020. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. Päivitetty 11.11.2020. . Viitattu 17.11.2021.

Kielijelppi – jelppiä akateemiseen viestintään 2017. Helsingin yliopiston kielikeskus. . Viitattu 17.11.2021.

Kirjallisen työn ohjeet 2021. Hyvinvointialojen tutkinto-ohjelmat. Päivitetty 11.1.2021. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Materiaali Moodlessa.

Kirjoittajan ABC-kortti 2006. Suomen virtuaalikielikeskus. . Viitattu 17.11.2021.

Kotimaisten kielten keskus. Virkakieli-sivusto. Viitattu 17.11.2021.

Niemi, Terttu & Nietosvuori, Leena & Virikko, Helena 2006. Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita.

Roivas, Marianne & Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Tarkoma, Elise & Vuorijärvi, Aino 2010. Ammattisuomen käsikirja. Helsinki: WSOY. 11., uudistettu painos.

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot, harjoitukset, ohjattu keskustelu, suulliset esitykset, ryhmätyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Arvioitu työmäärä (asiantuntijaviestintä, 4 op, yhden op:n kuormittavuus 27 h)
Lähiopetus 44 h
Laaja kirjallinen työ (kielenhuolto, lähdeviitteiden tarkistus) 15 h
Suullinen esitys 10 h
Muut tehtävät, materiaaliin perehtyminen 39 h
YHT. 108 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

SXH22S1A (aakkosten alkupään opiskelijat): Leea Lakka
To 1.9. klo 8.30-11.45 (Peilisali MPBK029)
Ti 6.9. klo 8.30-11.45 (Tapahtumasali MPB1005)
Ti 13.9.klo 8.30-11.45 (MPA2019)
Ti 20.9. klo 8.30-11.45 (MPA6019)
Ma 26.9. klo 8.30-16 (MPA2019)
To 29.9. klo 8.30-11.45 (Digitila MPA3010): Jukka Törnroos
To 6.10. klo 8.30-11.45 (Digitila MPA3010): Jukka Törnroos
To 6.10. klo 12.45-16 (Tapahtumasali MPB1005)
Pe 7.10. klo 12.45-16 (Digitila MPA3010): Jukka Törnroos
Ma 10.10. klo 8.30-11.45 (MPA4010)
Ti 11.10. klo 8.30-11.45 (Myllypuro-sali MPD1002)
Pe 14.10. klo 8.30-11.45 (Peilisali MPBK029)
Ma 24.10. klo 8.30-11.45 (Metropolia-sali MPA1010)
Ma 31.10. klo 8.30-11.45 (MPC4013a)

SXH22S1B (aakkosten loppupään opiskelijat): Penni Pietilä
Ma 29.8. klo 8.30-11.45 (Peilisali MPBK029)
Ti 6.9. klo 8.30-11.45 (Tapahtumasali MPB1005)
Ti 13.9.klo 8.30-11.45 (MPA6019)
Ti 20.9. klo 8.30-11.45 (MPA2019)
Ma 26.9. klo 8.30-16 (MPA6019)
Ti 27.9. klo 8.30-11.45 (Digitila MPA3010): Jukka Törnroos
Ma 3.10. klo 8.30-11.45 (Digitila MPA3010): Jukka Törnroos
To 6.10. klo 12.45-16 (Tapahtumasali MPB1005)
Pe 7.10. klo 8.30-11.45 (Digitila MPA3010): Jukka Törnroos
Ma 10.10. klo 8.30-11.45 (MPA4018)
Ti 11.10. klo 8.30-11.45 (Myllypuro-sali MPD1002)
Ke 12.10. klo 8.30-11.45 ( Peilisali MPBK029)
Ti 25.10. klo 8.30-11.45 (Metropolia-sali MPA1010)
Ma 31.10. klo 8.30-11.45 (MPC4013a)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Hyväksytty suoritus
Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän hakee monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija toimii rakentavasti asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelijan kielitaito vastaa vähintään taitotasoa B2 (CEFR).

Esitietovaatimukset

Opiskelijan suomen kielen taito on Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotasolla (CEFR) B2.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 1 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Rinnemaa
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXH23K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia opiskeluun ja oman alansa työtehtäviin liittyvissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta. Vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet. Selkokielinen kommunikaatio. Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen. Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö sekä merkintätavat.

Oppimateriaalit

Kielitoimiston sanakirja 2020. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. Päivitetty 11.11.2020. . Viitattu 17.11.2021.

Kielijelppi – jelppiä akateemiseen viestintään 2017. Helsingin yliopiston kielikeskus. . Viitattu 17.11.2021.

Kirjallisen työn ohjeet 2021. Hyvinvointialojen tutkinto-ohjelmat. Päivitetty 11.1.2021. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Materiaali Moodlessa.

Kirjoittajan ABC-kortti 2006. Suomen virtuaalikielikeskus. . Viitattu 17.11.2021.

Kotimaisten kielten keskus. Virkakieli-sivusto. Viitattu 17.11.2021.

Niemi, Terttu & Nietosvuori, Leena & Virikko, Helena 2006. Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita.

Roivas, Marianne & Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Tarkoma, Elise & Vuorijärvi, Aino 2010. Ammattisuomen käsikirja. Helsinki: WSOY. 11., uudistettu painos.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Arvioitu työmäärä (yhteensä 5 op, yhden op:n kuormittavuus 27 h)

Lähiopetus 44 h (viestintä) + 9 h (tietotekniikka)
Laaja kirjallinen työ (kielenhuolto, lähdeviitteiden tarkistus) 15 h
Palaute toisen opiskelijan työstä 8 h
Suullinen esitys + palautteet 12 h
Viestinnän kotitehtävät, materiaaliin perehtyminen 29 h
Tietotekniikan tehtävät 18 h
YHT. 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Asiantuntijaviestinnän lähiopetus (opettaja Anna Rinnemaa)
A-ryhmä (aakkosten alkupää)
16.1.2023 12.45-16.00 MPA5020
26.1.2023 08.30-11.45 MPB1005
31.1.2023 08.30-11.45 MPA5020
6.2.2023 08.30-11.45 MPD1002
6.2.2023 12.45-16.00 MPA6020
15.2.2023 08.30-11.45 MPB1005
17.2.2023 08.30-11.45 MPA6019
7.3.2023 12.45-16.00 MPA6020
13.3.2023 12.45-16.00 MPA5020
21.3.2023 12.45-16.00 MPA5020
24.3.2023 08.30-11.45 MPB1005

B-ryhmä (aakkosten loppupää)
17.1.2023 08.30-11.45 MPA6018
26.1.2023 08.30-11.45 MPB1005
30.1.2023 12.45-16.00 MPA6019
6.2.2023 08.30-11.45 MPD1002
8.2.2023 08.30-11.45 MPA6020
15.2.2023 08.30-11.45 MPB1005
17.2.2023 12.45-16.00 MPA6019
7.3.2023 08.30-11.45 MPA6020
14.3.2023 12.45-16.00 MPA5020
20.3.2023 12.45-16.00 MPA5020
24.3.2023 08.30-11.45 MPB1005

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Esitietovaatimukset

Opiskelijan suomen kielen taito on Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotasolla (CEFR) B2.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 1 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Soile Bergström
Opiskelijaryhmät
 • SXH23K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia opiskeluun ja oman alansa työtehtäviin liittyvissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta. Vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet. Selkokielinen kommunikaatio. Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen. Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö sekä merkintätavat.

Oppimateriaalit

Kielitoimiston sanakirja 2020. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. Päivitetty 11.11.2020. . Viitattu 15.11.2021.

Kielijelppi – jelppiä akateemiseen viestintään 2017. Helsingin yliopiston kielikeskus. . Viitattu 15.11.2021.

Kirjallisen työn ohjeet 2021. Hyvinvointialojen tutkinto-ohjelmat. Päivitetty 11.1.2021. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Materiaali Moodlessa.

Kotimaisten kielten keskus. Virkakieli-sivusto. Viitattu 17.11.2021.

Niemi, Terttu & Nietosvuori, Leena & Virikko, Helena 2006. Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita.

Roivas, Marianne & Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Tarkoma, Elise & Vuorijärvi, Aino 2010. Ammattisuomen käsikirja. Helsinki: WSOY. 11., uudistettu painos.

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot, harjoitukset, ohjattu keskustelu, suulliset esitykset, ryhmätyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Arvioitu työmäärä Asiantuntijaviestintä, (4 op, yhden op:n kuormittavuus 27 h)
Opettaja: Elina Tirkkonen
Lähiopetus 20 h
Laaja kirjallinen työ (kielenhuolto, lähdeviitteiden tarkistus) 25 h
Muut tehtävät ja aiheeseen perehtyminen 63 h
YHT. 108 tuntia

Digitaalinen viestintä 1 op - opettaja Soile Bergström
Lähiopetus 8 tuntia
Tehtävät 19 t
Yhteensä 27 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Asiantuntijaviestinnän lähiopetus: Opettaja: Elina Tirkkonen
23.01.2023 08.30 - 11.45 MPB5010 (40 henkilöä)
25.01.2023 08.30 - 11.45 MPB5010 (40 henkilöä)
06.02.2023 12.45 - 16.00 MPB5010 (40 henkilöä)
06.03.2023 08.30 - 11.45 MPB5010 (40 henkilöä)
08.03.2023 08.30 - 11.45 MPC3001 (60 henkilöä)

Digitaalisen viestinnän lähiopetus: opettaja Soile Bergström
07.03.2023 12.45 - 16.00 MPA3010 (30 henkilöä)
30.03.2023 08.30 - 11.45 MPA3010 (30 henkilöä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Hyväksytty suoritus
Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän hakee monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija toimii rakentavasti asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelijan kielitaito vastaa vähintään taitotasoa B2 (CEFR).

Esitietovaatimukset

Opiskelijan suomen kielen taito on Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotasolla (CEFR) B2.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 1 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

28.11.2021 - 11.12.2021

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Paula Lindqvist
Opiskelijaryhmät
 • URH23
  Urheilijan polku, sote

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia opiskeluun ja oman alansa työtehtäviin liittyvissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta. Vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet. Selkokielinen kommunikaatio. Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen. Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö sekä merkintätavat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Esitietovaatimukset

Opiskelijan suomen kielen taito on Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotasolla (CEFR) B2.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 1 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 19

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services (vanha koulutusohjelma)
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • LeighAnne Rauhala
 • Heli Määttänen

Tavoitteet

The aim of this course is to increase students awareness of other national perspectives in providing social and health services to their populations. The students will be able to present and analyze their own starting points and discuss similarities and differences as well as comparing best practices.

Sisältö

- Contents will include lectures will focus on comparative analysis,
- Study visits and workshops will focus on a diverse assortment of services and practices within the social and health field.

Aika ja paikka

9.1.-31.7.2023
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim, HAWK, Germany
Metropolia Ammattikorkeakoulu, MUAS, Helsinki, Finland

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Tiimityöskentely
Kansalinväliset opinnot, vaihto-opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim, HAWK, Saksa
Metropolia Ammattikorkeakoulu, MUAS, Helsinki, Suomi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

9.1.-31.7.2023

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso soveltuu vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan harjoittelun suorittamiseksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luennoille, yhteisiin tapaamisiin, vaihto-opiskelujaksoille sekä tiimityöskentelyyn.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 75

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Seija Mäenpää
 • Johanna Ihalainen
 • Eveliina Korpela
 • Satu Hakanen
 • Minna Kalajoki
Vastuuhenkilö

Satu Hakanen

Opiskelijaryhmät
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää erilaisia kulttuureita, elämäntapoja ja elämänkulkuja sekä arvioida niiden merkitystä yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. Opiskelija oppii elämänkulun tukemisessa käytettäviä sosiaalipedagogisia menetelmiä. Hän osaa toteuttaa yksilöiden ja yhteisöjen osallistumista tukevaa ja moninaisuuden huomioon ottavaa toimintaa ja reflektoida toimintaansa. Varhaiskasvatuspolun opiskelijoiden tavoitteissa korostuvat varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tukeminen ja lasten elämäntilanteet.

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Opiskelijalla on realistinen käsitys englannin kielen viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen osana ammattitaitoaan. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa (CEFR) B2. Opiskelijan suullinen ilmaisu on luontevaa ja hän osaa ottaa huomioon kielen tilanteisen vaihtelun. Kirjallinen ilmaisu on selkeää ja jäsentynyttä ja sanasto monipuolista.

Sisältö

Elämänkulku, elämäntapa, elämänvaiheet ja -tapahtumat. Moninaisuus, etniset ryhmät. Eri asiakasryhmille soveltuvia pedagogisia menetelmiä: liikuntakasvatus, kuvataidekasvatus, musiikkikasvatus sekä sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus. Menetelmien perusteet ja yhteydet sosiaalipedagogiseen työhön. Englanninkieliset ammattialan keskeiset käsitteet, termit ja vuorovaikutustilanteet sosionomin työssä. Opiskelu, työympäristö ja työtehtävät englannin kielellä.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, 12.10.2022-18.11.2022

HUOM! Opintojaksolla on paljon läsnäoloa vaativaa opetusta sekä itsenäistä työtä, joten varaa opintojaksolle paljon aikaa aikavälillä 12.10.-18.11.2022. Aikataulu julkistetaan viimeistään syyslukukauden 2022 alussa ja se on alustava, muutoksia voi tulla.
Osa opetuksesta on pienryhmissä. Pienryhmät kerrotaan ja niiden aikataulut kerrotaan orientaatiossa.

Opintojakson aloitus (kaikille):
12.10.2022 14.3. 8.30-11.45 Myllypuro-sali MPD1002 Orientaatio, Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus. Kaikilla pakollinen osallistuminen. Jos et pääse orientaatioon, täytyy opintojakson vastuuopettajalle Satu Hakaselle ilmoittaa siitä etukäteen.


Opintojakson lopetus (kaikille):
18.11.2022 klo 8.00-16.00 Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän ja HyMy-kylän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Itsenäinen oppiminen
Vertaisoppiminen
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät
Osallistavat workshopit
Ohjatut harjoitukset
Yhteistyötä työelämän ja Metropolian HyMy-kylän kanssa
Opintojaksoon sisältyy ammatillisen englannin opinnot 3 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailijoita työelämästä
sekä yhteistyötä työelämän kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan Satu Hakaseen.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 h opiskelijan työtä

Opintojaksolla on paljon opetusta, johon tulee osallistua sekä itsenäisesti tehtävää opiskelua.

Sisällön jaksotus

Orientatio 12.10.2022, pakollinen osallistuminen

Opintojakson aihepiirit:

- Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus

- Elämänkulun tukemisen menetelmät:
Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus, kuvataide, musiikki ja liikunnan ilo elämänkulun tukena.

- Työelämän englanti

- Itsenäinen työskentely.

18.11.2022 klo 8.00-16.00 Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän ja HyMy-kylän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla opiskellaan 10 op = 270 h opiskelijan työtä

Opintojaksolla on paljon opetusta, johon tulee osallistua sekä itsenäisesti tehtävää opiskelua.
Opintojakson aihepiirit:
- Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus
- Elämänkulun tukemisen menetelmät:
Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus, kuvataide, musiikki ja liikunnan ilo elämänkulun tukena.
- Opintojaksoon sisältyy ammatillisen englannin opinnot 3 op.

Opetus ajoittuu aikavälille 12.10.2022-18.11.2022, Myllypuron kampuksella.

HUOM! Opintojaksolla on paljon läsnäoloa vaativaa opetusta sekä itsenäistä työtä, joten varaa opintojaksolle paljon aikaa aikavälillä 12.10.-18.11.2022. Aikataulu julkistetaan viimeistään syyslukukauden 2022 alussa ja se on alustava, muutoksia voi tulla.

Opintojakson aikataulu käydään läpi orientaatiossa, joten on tärkeää osallistua siihen. Opintojaksolla on myös pienryhmätyöskentelyä, ne aikataulut selvitetään ja käydään läpi opintojakson orientaatiossa.

Opintojakson aloitus (kaikille):
12.10.2022 14.3. 8.30-11.45 Myllypuro-sali MPD1002 Orientaatio, Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus. Kaikilla pakollinen osallistuminen. Jos et pääse orientaatioon, täytyy opintojakson vastuuopettajalle Satu Hakaselle ilmoittaa siitä etukäteen.


Opintojakson lopetus (kaikille) :
18.11.2022 klo 8.00-16.00 Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän ja HyMy-kylän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.


Opetus järjestetään vallitsevien terveyssuositusten mukaan.
Tällä hetkellä opetus on suunniteltu niin, että opintojakso järjestetään lähiopetuksena Myllypuron kampuksella.
Mikäli opetusmuotoihin tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Opettajat:
Satu Hakanen / vastuuopettaja, sekä varhaiskasvatuksen ja musiikin opetus
satu.hakanen@metropolia.fi
Anu Ihanus/Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus -opetus
Eveliina Korpela / Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus -opetus
Seija Mäenpää / kuvataiteen opetus
Minna Kalajoki / Englannin opetus
Kevin Collet / Liikkumisen ilo -opetus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen,
läsnäolovaatimus on kaikilla luennoilla ja workshopeilla,
vaadittujen oppimistehtävien palautus aikataulun mukaan,
sekä niiden hyväksytyt suoritukset.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 3 op englannin kielen opintoja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Seija Mäenpää
 • Johanna Ihalainen
 • Eveliina Korpela
 • Satu Hakanen
 • Minna Kalajoki
Vastuuhenkilö

Satu Hakanen

Opiskelijaryhmät
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää erilaisia kulttuureita, elämäntapoja ja elämänkulkuja sekä arvioida niiden merkitystä yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. Opiskelija oppii elämänkulun tukemisessa käytettäviä sosiaalipedagogisia menetelmiä. Hän osaa toteuttaa yksilöiden ja yhteisöjen osallistumista tukevaa ja moninaisuuden huomioon ottavaa toimintaa ja reflektoida toimintaansa. Varhaiskasvatuspolun opiskelijoiden tavoitteissa korostuvat varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tukeminen ja lasten elämäntilanteet.

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Opiskelijalla on realistinen käsitys englannin kielen viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen osana ammattitaitoaan. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa (CEFR) B2. Opiskelijan suullinen ilmaisu on luontevaa ja hän osaa ottaa huomioon kielen tilanteisen vaihtelun. Kirjallinen ilmaisu on selkeää ja jäsentynyttä ja sanasto monipuolista.

Sisältö

Elämänkulku, elämäntapa, elämänvaiheet ja -tapahtumat. Moninaisuus, etniset ryhmät. Eri asiakasryhmille soveltuvia pedagogisia menetelmiä: liikuntakasvatus, kuvataidekasvatus, musiikkikasvatus sekä sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus. Menetelmien perusteet ja yhteydet sosiaalipedagogiseen työhön. Englanninkieliset ammattialan keskeiset käsitteet, termit ja vuorovaikutustilanteet sosionomin työssä. Opiskelu, työympäristö ja työtehtävät englannin kielellä.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, 12.10.2022-18.11.2022

HUOM! Opintojaksolla on paljon läsnäoloa vaativaa opetusta sekä itsenäistä työtä, joten varaa opintojaksolle paljon aikaa aikavälillä 12.10.-18.11.2022. Aikataulu julkistetaan viimeistään syyslukukauden 2022 alussa ja se on alustava, muutoksia voi tulla.
Osa opetuksesta on pienryhmissä. Pienryhmät kerrotaan ja niiden aikataulut kerrotaan orientaatiossa.

Monimuoto-opiskelijoilla läsnäolovaatimus monimuodoille varattuihin opiskelupäiviin.

Opintojakson aloitus (kaikille):
12.10.2022 14.3. 8.30-11.45 Myllypuro-sali MPD1002 Orientaatio, Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus. Kaikilla pakollinen osallistuminen. Jos et pääse orientaatioon, täytyy opintojakson vastuuopettajalle Satu Hakaselle ilmoittaa siitä etukäteen.


Opintojakson lopetus (kaikille):
18.11.2022 klo 8.00-16.00 Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän ja HyMy-kylän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Itsenäinen oppiminen
Vertaisoppiminen
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät
Osallistavat workshopit
Ohjatut harjoitukset
Yhteistyötä työelämän ja Metropolian HyMy-kylän kanssa
Opintojaksoon sisältyy ammatillisen englannin opinnot 3 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailijoita työelämästä
sekä yhteistyötä työelämän kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan Satu Hakaseen.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 h opiskelijan työtä

Opintojaksolla on paljon opetusta, johon tulee osallistua sekä itsenäisesti tehtävää opiskelua.

Sisällön jaksotus

Orientatio 12.10.2022, pakollinen osallistuminen

Opintojakson aihepiirit:

- Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus

- Elämänkulun tukemisen menetelmät:
Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus, kuvataide, musiikki ja liikunnan ilo elämänkulun tukena.

- Työelämän englanti

- Itsenäinen työskentely.

18.11.2022 klo 8.00-16.00 Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän ja HyMy-kylän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla opiskellaan 10 op = 270 h opiskelijan työtä

Opintojaksolla on paljon opetusta, johon tulee osallistua sekä itsenäisesti tehtävää opiskelua.
Opintojakson aihepiirit:
- Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus
- Elämänkulun tukemisen menetelmät:
Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus, kuvataide, musiikki ja liikunnan ilo elämänkulun tukena.
- Opintojaksoon sisältyy ammatillisen englannin opinnot 3 op.

Opetus ajoittuu aikavälille 12.10.2022-18.11.2022, Myllypuron kampuksella.

HUOM! Opintojaksolla on paljon läsnäoloa vaativaa opetusta sekä itsenäistä työtä, joten varaa opintojaksolle paljon aikaa aikavälillä 12.10.-18.11.2022. Aikataulu julkistetaan viimeistään syyslukukauden 2022 alussa ja se on alustava, muutoksia voi tulla.

Monimuoto-opiskelijoilla läsnäolovaatimus opetukseen monimuodoille varattuihin opiskelupäiviin.

Opintojakson aikataulu käydään läpi orientaatiossa, joten on tärkeää osallistua siihen. Opintojaksolla on myös pienryhmätyöskentelyä, ne aikataulut selvitetään ja käydään läpi opintojakson orientaatiossa.

Opintojakson aloitus (kaikille):
12.10.2022 14.3. 8.30-11.45 Myllypuro-sali MPD1002 Orientaatio, Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus. Kaikilla pakollinen osallistuminen. Jos et pääse orientaatioon, täytyy opintojakson vastuuopettajalle Satu Hakaselle ilmoittaa siitä etukäteen.


Opintojakson lopetus (kaikille) :
18.11.2022 klo 8.00-16.00 Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän ja HyMy-kylän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.


Opetus järjestetään vallitsevien terveyssuositusten mukaan.
Tällä hetkellä opetus on suunniteltu niin, että opintojakso järjestetään lähiopetuksena Myllypuron kampuksella.
Mikäli opetusmuotoihin tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Opettajat:
Satu Hakanen / vastuuopettaja, sekä varhaiskasvatuksen ja musiikin opetus
satu.hakanen@metropolia.fi
Anu Ihanus/Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus -opetus
Eveliina Korpela / Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus -opetus
Seija Mäenpää / kuvataiteen opetus
Minna Kalajoki / Englannin opetus
Kevin Collet / Liikkumisen ilo -opetus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen,
läsnäolovaatimus on kaikilla luennoilla ja workshopeilla (monimuoto-opiskelijoilla läsnäolovaatimus opetukseen monimuodoille varattuihin opiskelupäiviin),
vaadittujen oppimistehtävien palautus aikataulun mukaan,
sekä niiden hyväksytyt suoritukset.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 3 op englannin kielen opintoja.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Seija Mäenpää
 • Minna Kalajoki
 • Satu Hakanen
 • Anna Rinnemaa
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää erilaisia kulttuureita, elämäntapoja ja elämänkulkuja sekä arvioida niiden merkitystä yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. Opiskelija oppii elämänkulun tukemisessa käytettäviä sosiaalipedagogisia menetelmiä. Hän osaa toteuttaa yksilöiden ja yhteisöjen osallistumista tukevaa ja moninaisuuden huomioon ottavaa toimintaa ja reflektoida toimintaansa. Varhaiskasvatuspolun opiskelijoiden tavoitteissa korostuvat varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tukeminen ja lasten elämäntilanteet.

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Opiskelijalla on realistinen käsitys englannin kielen viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen osana ammattitaitoaan. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa (CEFR) B2. Opiskelijan suullinen ilmaisu on luontevaa ja hän osaa ottaa huomioon kielen tilanteisen vaihtelun. Kirjallinen ilmaisu on selkeää ja jäsentynyttä ja sanasto monipuolista.

Sisältö

Elämänkulku, elämäntapa, elämänvaiheet ja -tapahtumat. Moninaisuus, etniset ryhmät. Eri asiakasryhmille soveltuvia pedagogisia menetelmiä: liikuntakasvatus, kuvataidekasvatus, musiikkikasvatus sekä sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus. Menetelmien perusteet ja yhteydet sosiaalipedagogiseen työhön. Englanninkieliset ammattialan keskeiset käsitteet, termit ja vuorovaikutustilanteet sosionomin työssä. Opiskelu, työympäristö ja työtehtävät englannin kielellä.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, 01.03.2023-14.4.2022

HUOM! Opintojaksolla on paljon läsnäoloa vaativaa opetusta sekä itsenäistä työtä, joten varaa opintojaksolle paljon aikaa aikavälillä 01.03.2023-14.4.2022. Aikataulu julkistetaan kevätukukauden 2023 alussa ja se on alustava, muutoksia voi tulla.
Osa opetuksesta on pienryhmissä. Pienryhmät kerrotaan ja niiden aikataulut kerrotaan orientaatiossa.

Opintojakson aloitus (kaikille):
01.03.2023 09.00 - 11.45 MPA5018 Orientaatio opintojaksoon. Pakollinen läsnäolo.
Jos et pääse orientaatioon, täytyy opintojakson vastuuopettajalle Satu Hakaselle ilmoittaa siitä etukäteen.

Opintojakson lopetus kaikille (englantia saattaa olla tämän jälkeen pienryhmissä):
12.4.2023 klo 8.00-16.00 Myllypuro-sali MPD1002 .
Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Itsenäinen oppiminen
Vertaisoppiminen
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät
Osallistavat workshopit
Ohjatut harjoitukset
Yhteistyötä työelämän kanssa
Opintojaksoon sisältyy ammatillisen englannin opinnot 3 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailijoita työelämästä
sekä yhteistyötä työelämän kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan Satu Hakaseen.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 h opiskelijan työtä

Opintojaksolla on paljon opetusta, johon tulee osallistua sekä itsenäisesti tehtävää opiskelua.

Sisällön jaksotus

Orientatio 1.3.2023, pakollinen osallistuminen

Opintojakson aihepiirit:

- Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus

- Elämänkulun tukemisen menetelmät:
Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus, kuvataide, musiikki ja liikunnan ilo elämänkulun tukena.

- Työelämän englanti

- Itsenäinen työskentely.

Opintojakson lopetus kaikille (englantia saattaa olla tämän jälkeen pienryhmissä):
12.4.2023 klo 8.00-16.00 Myllypuro-sali MPD1002 .
Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla opiskellaan 10 op = 270 h opiskelijan työtä

Opintojaksolla on paljon opetusta, johon tulee osallistua sekä itsenäisesti tehtävää opiskelua.
Opintojakson aihepiirit:
- Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus
- Elämänkulun tukemisen menetelmät:
Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus, kuvataide, musiikki ja liikunnan ilo elämänkulun tukena.
- Opintojaksoon sisältyy ammatillisen englannin opinnot 3 op.

Opetus ajoittuu aikavälille 1.3.2023-14.4.2023, Myllypuron kampuksella.

HUOM! Opintojaksolla on paljon läsnäoloa vaativaa opetusta sekä itsenäistä työtä, joten varaa opintojaksolle paljon aikaa aikavälillä 1.3.2023-14.4.2023. Aikataulu julkistetaan kevätlukukauden 2023 alussa ja se on alustava, muutoksia voi tulla.

Arviointi:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen,
läsnäolovaatimus on kaikilla luennoilla ja workshopeilla,
vaadittujen oppimistehtävien palautus aikataulun mukaan,
sekä niiden hyväksytyt suoritukset.

Opintojakson aikataulu käydään läpi orientaatiossa, joten on tärkeää osallistua siihen. Opintojaksolla on myös pienryhmätyöskentelyä, ne aikataulut selvitetään ja käydään läpi opintojakson orientaatiossa.

Opintojakson aloitus (kaikille):
01.03.2023 09.00 - 11.45 MPA5018 Orientaatio opintojaksoon. Pakollinen läsnäolo.
Jos et pääse orientaatioon, täytyy opintojakson vastuuopettajalle Satu Hakaselle ilmoittaa siitä etukäteen. satu.hakanen@metropolia.fi

Opintojakson lopetus kaikille (englantia saattaa olla tämän jälkeen pienryhmissä):
12.4.2023 klo 8.00-16.00 Myllypuro-sali MPD1002 .
Opintojakson päätöstapahtuma yhteistyössä työelämän kanssa. Pakollinen läsnäolo kaikilla.

Opintojaksot työmuodot:
Aktivoivat luennot
Itsenäinen oppiminen
Vertaisoppiminen
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät
Osallistavat workshopit
Ohjatut harjoitukset
Yhteistyötä työelämän kanssa
Opintojaksoon sisältyy ammatillisen englannin opinnot 3 op

Opetus lähiopetuksena Myllypuron kampuksella.
Mikäli opetusmuotoihin tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Opettajat:
Satu Hakanen / vastuuopettaja, sekä varhaiskasvatuksen ja musiikin opetus
satu.hakanen@metropolia.fi
Mai Salmenkangas/Elämänkulku ja kulttuurinen moninaisuus -opetus
Viestinnän opettaja / Sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus -opetus
Seija Mäenpää / kuvataiteen opetus
Minna Kalajoki / Englannin opetus
Kevin Collet / Liikkumisen ilo -opetus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen,
läsnäolovaatimus on kaikilla luennoilla ja workshopeilla,
vaadittujen oppimistehtävien palautus aikataulun mukaan,
sekä niiden hyväksytyt suoritukset.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 3 op englannin kielen opintoja.

Ilmoittautumisaika

28.11.2021 - 11.12.2021

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • VAKA23K
  Varhaiskasvatuksen polku

Tavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää erilaisia kulttuureita, elämäntapoja ja elämänkulkuja sekä arvioida niiden merkitystä yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. Opiskelija oppii elämänkulun tukemisessa käytettäviä sosiaalipedagogisia menetelmiä. Hän osaa toteuttaa yksilöiden ja yhteisöjen osallistumista tukevaa ja moninaisuuden huomioon ottavaa toimintaa ja reflektoida toimintaansa. Varhaiskasvatuspolun opiskelijoiden tavoitteissa korostuvat varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tukeminen ja lasten elämäntilanteet.

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Opiskelijalla on realistinen käsitys englannin kielen viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen osana ammattitaitoaan. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa (CEFR) B2. Opiskelijan suullinen ilmaisu on luontevaa ja hän osaa ottaa huomioon kielen tilanteisen vaihtelun. Kirjallinen ilmaisu on selkeää ja jäsentynyttä ja sanasto monipuolista.

Sisältö

Elämänkulku, elämäntapa, elämänvaiheet ja -tapahtumat. Moninaisuus, etniset ryhmät. Eri asiakasryhmille soveltuvia pedagogisia menetelmiä: liikuntakasvatus, kuvataidekasvatus, musiikkikasvatus sekä sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus. Menetelmien perusteet ja yhteydet sosiaalipedagogiseen työhön. Englanninkieliset ammattialan keskeiset käsitteet, termit ja vuorovaikutustilanteet sosionomin työssä. Opiskelu, työympäristö ja työtehtävät englannin kielellä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 3 op englannin kielen opintoja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Saukkonen
Vastuuhenkilö

Ulla Saukkonen

Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee erityiskasvatuksen peruskäsitteet, arvolähtökohdat ja tavoitteet. Hän tuntee keskeiset kehityksen ja oppimisen erityisvaikeudet ja tuen tarpeet eri ikäkausina. Opiskelija osaa tukea asiakkaiden ja heidän perheidensä elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä arkielämän sujuvuutta.

Sisältö

Erityiskasvatusta ja sen järjestämistä ohjaavat periaatteet. Kehityksen ja oppimisen erityisvaikeudet eri ikäkausina. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Erityisvarhaiskasvatus, erityisopetus, oppilashuoltotyö, ammatillinen erityisopetus, valmentava ja kuntouttava opetus. Muut erityiskasvatuksen palvelut ja tukimuodot. Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö.

Aika ja paikka

Opintojakson suoritusaika 1.9.-30.11.2022

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:

1) Salakari A. ja Virta M. (2018): ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0 Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä. Tammi (täysin uudistettu painos) sivut 1-91 (osa 1)

2) YLE Tiedeykkönen Extra (2017): Oppimisvaikeudet (löytyy https://areena.yle.fi/audio)
• Osa 1: Lukivaikeus voi haitata vielä työelämässäkin
• Osa 2: Dyskalkulia vaikeuttaa muttei estä laskemaan oppimista
• Osa 3. Hahmotushäiriö voi vaikuttaa kellon tuntemiseen ja kartanlukutaitoon
• Osa 4: Huono työmuisti hankaloittaa päässälaskua ja muita arkisia toimia

3) YLE Tiedeykkönen (2019): Tätä on autismin kirjo - monimuotoisia häiriöitä, kehityksellisiä ongelmia, mutta myös erityislahjakkuutta (löytyy https://areena.yle.fi/audio)

4) Puustjärvi, A. ja Repokari, L. (2017): Lasten käytöshäiriöihin tulee puuttua ajoissa. Lääkärilehti 21/2017
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/lasten-kaytoshairioihin-tulee-puuttua-ajoissa/?public=0a34f8bb355a519541d62d6aa8f29986

Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodle-työtilassa, verkkokurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkotyöskentelynä moodle-oppimisalustalla (suomenkielinen)
- verkkotentti (monivalintakysymyksiä)
- kirjallisia oppimistehtäviä
Opintojakson suorittaminen aloitetaan tentistä, Tentin jälkeen muut osiot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkotyöskentelynä 1.9.-.30.11.2022 välisenä aikana. Opintojakson suorittaminen aloitetaan tentistä, Tentin jälkeen muut osiot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.
Opintojakson moodle-työtila avataan viimeistään syyskuun alussa ja opintojakson tehtävät tulee suorittaa marraskuun loppuun mennessä.
Tarkemmat ohjeet moodle-työtilaan kirjautumiseen lähetetään sähköpostilla elokuun loppuun mennessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti ja oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Saukkonen
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee erityiskasvatuksen peruskäsitteet, arvolähtökohdat ja tavoitteet. Hän tuntee keskeiset kehityksen ja oppimisen erityisvaikeudet ja tuen tarpeet eri ikäkausina. Opiskelija osaa tukea asiakkaiden ja heidän perheidensä elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä arkielämän sujuvuutta.

Sisältö

Erityiskasvatusta ja sen järjestämistä ohjaavat periaatteet. Kehityksen ja oppimisen erityisvaikeudet eri ikäkausina. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Erityisvarhaiskasvatus, erityisopetus, oppilashuoltotyö, ammatillinen erityisopetus, valmentava ja kuntouttava opetus. Muut erityiskasvatuksen palvelut ja tukimuodot. Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö.

Aika ja paikka

Opintojakson suoritusaika 1.2.-30.4.2023

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:

1) Salakari A. ja Virta M. (2018): ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0 Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä. Tammi (täysin uudistettu painos) sivut 1-91 (osa 1)

2) YLE Tiedeykkönen Extra (2017): Oppimisvaikeudet (löytyy https://areena.yle.fi/audio)
• Osa 1: Lukivaikeus voi haitata vielä työelämässäkin
• Osa 2: Dyskalkulia vaikeuttaa muttei estä laskemaan oppimista
• Osa 3. Hahmotushäiriö voi vaikuttaa kellon tuntemiseen ja kartanlukutaitoon
• Osa 4: Huono työmuisti hankaloittaa päässälaskua ja muita arkisia toimia

3) YLE Tiedeykkönen (2019): Tätä on autismin kirjo - monimuotoisia häiriöitä, kehityksellisiä ongelmia, mutta myös erityislahjakkuutta (löytyy https://areena.yle.fi/audio)

4) Puustjärvi, A. ja Repokari, L. (2017): Lasten käytöshäiriöihin tulee puuttua ajoissa. Lääkärilehti 21/2017
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/lasten-kaytoshairioihin-tulee-puuttua-ajoissa/?public=0a34f8bb355a519541d62d6aa8f29986

Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodle-työtilassa, verkkokurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkotyöskentelynä moodle-oppimisalustalla (suomenkielinen)
- verkkotentti (monivalintakysymyksiä)
- kirjallisia oppimistehtäviä
Opintojakson suorittaminen aloitetaan tentistä. Tentin jälkeen muut osiot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkotyöskentelynä 1.2.-.30.4.2023 välisenä aikana. Opintojakson suorittaminen aloitetaan tentistä, Tentin jälkeen muut osiot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.
Opintojakson moodle-työtila avataan viimeistään helmikuun alussa ja opintojakson tehtävät tulee suorittaa huhtikuun loppuun mennessä.
Tarkemmat ohjeet moodle-työtilaan kirjautumiseen lähetetään sähköpostilla tammikuun loppuun mennessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti ja oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 02.04.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Saukkonen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee erityiskasvatuksen peruskäsitteet, arvolähtökohdat ja tavoitteet. Hän tuntee keskeiset kehityksen ja oppimisen erityisvaikeudet ja tuen tarpeet eri ikäkausina. Opiskelija osaa tukea asiakkaiden ja heidän perheidensä elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä arkielämän sujuvuutta.

Sisältö

Erityiskasvatusta ja sen järjestämistä ohjaavat periaatteet. Kehityksen ja oppimisen erityisvaikeudet eri ikäkausina. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Erityisvarhaiskasvatus, erityisopetus, oppilashuoltotyö, ammatillinen erityisopetus, valmentava ja kuntouttava opetus. Muut erityiskasvatuksen palvelut ja tukimuodot. Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö.

Aika ja paikka

Opintojakson suoritusaika 1.6.-31.8.2023

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:

1) Salakari A. ja Virta M. (2018): ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0 Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä. Tammi (täysin uudistettu painos) sivut 1-91 (osa 1)

2) YLE Tiedeykkönen Extra (2017): Oppimisvaikeudet (löytyy https://areena.yle.fi/audio)
• Osa 1: Lukivaikeus voi haitata vielä työelämässäkin
• Osa 2: Dyskalkulia vaikeuttaa muttei estä laskemaan oppimista
• Osa 3. Hahmotushäiriö voi vaikuttaa kellon tuntemiseen ja kartanlukutaitoon
• Osa 4: Huono työmuisti hankaloittaa päässälaskua ja muita arkisia toimia

3) YLE Tiedeykkönen (2019): Tätä on autismin kirjo - monimuotoisia häiriöitä, kehityksellisiä ongelmia, mutta myös erityislahjakkuutta (löytyy https://areena.yle.fi/audio)

4) Puustjärvi, A. ja Repokari, L. (2017): Lasten käytöshäiriöihin tulee puuttua ajoissa. Lääkärilehti 21/2017
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/lasten-kaytoshairioihin-tulee-puuttua-ajoissa/?public=0a34f8bb355a519541d62d6aa8f29986

Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodle-työtilassa, verkkokurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkotyöskentelynä moodle-oppimisalustalla (suomenkielinen)
- verkkotentti (monivalintakysymyksiä)
- kirjallisia oppimistehtäviä
Opintojakson suorittaminen aloitetaan tentistä. Tentin jälkeen muut osiot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkotyöskentelynä 1.6.-.31.8.2023 välisenä aikana. Opintojakson suorittaminen aloitetaan tentistä, Tentin jälkeen muut osiot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.
Opintojakson moodle-työtila avataan viimeistään kesäkuun alussa ja opintojakson tehtävät tulee suorittaa elokuun loppuun mennessä.
Tarkemmat ohjeet moodle-työtilaan kirjautumiseen lähetetään sähköpostilla toukokuun loppuun mennessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti ja oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna-Riitta Mäkitalo
 • Soile Bergström
 • Paula Vartiainen
 • Seija Mäenpää
 • Katja Ihamäki
 • Päivi Eskola
 • Anna Kaipainen
Vastuuhenkilö

Soile Bergström

Opiskelijaryhmät
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia sosiaalipedagogisen orientaation mukaisesti. Hän osaa tukea ja ohjata yksilöiden ja ryhmien toimintaa arjessa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija toimii asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa sosiaalialan toimintaympäristössä. Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä. Opiskelija toimii tavoitteellisesti ja osaa raportoida ja arvioida toimintaansa. Opiskelija osaa toimia hätäensiapua vaativissa tilanteissa.

Sisältö

Harjoittelu sosiaalialan toimintaympäristössä. Varhaiskasvatuksen polulla harjoittelu on suoritettava varhaiskasvatuksen ympäristössä. Sisältää hätäensiavun.

Aika ja paikka

1. harjoittelu suoritetaan pääkaupunkiseudulla 21.11. - 16.12.2022 (4 viikkoa). Harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen järjestämässä paikassa. Opiskelija voi perustellusta (esim. asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla) syystä hankkia harjoittelupaikan itse. Mikäli haluaisit hankkia paikan itse, niin ota yhteyttä spostilla Soile Bergströmiiin viimeistään 25.8.2022.

Oppimateriaalit

Hätäensiavun opiskelumateriaali ja ennakkotehtävät harjoitustunneille OMAssa Hätäensiapu / Päivi Eskola -kansiossa.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu sosiaalialalla (sekä kasvatus ja opetusalalla)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen järjestämässä harjoittelupaikassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXH22K1 opiskelijat!
1. Harjoittelu opintojakson laajuus on 5 op eli kokonaisuudessaan 135 tuntia opiskelijan työtä. Työ jakaantuu seuraavasti:
* hätäensiapu 4 t (vaihtoehtoiset päivät: ilmoittautuminen alkaa toukokuussa 2022, kun opiskelijat on hyväksytty oj:lle)
* 1. harjoittelun orientaatio ja tavoitteiden asettaminen 4 t to 13.10.2022 12.45 - 16.00 MPA5018
* työskentely harjoittelupaikassa (21.11. - 16.12.2022) yhteensä 120 tuntia
* harjoittelun reflektointi 3 t (19.12.2022 klo 9.00 - 12.00)
* kirjallinen tuotos 5 t

Sisällön jaksotus

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXH22K1 opiskelijat!
Toiveet harjoittelupaikasta esitettävä 30.8.2022 mennessä lomakkeella, joka laitetaan opintojakson OMA:n työtilaan ilmoittautumisten hyväksymisen jälkeen (15.5.2022 jälkeen).

Harjoittelun orientaatio, tavoitteiden asettaminen ja tiedot harjoittelupaikasta: 13.10.2022 klo 12.45 - 16.00
Hätäensiapu: Ilmoitetaan myöhemmin! Opiskelija valitsee yhden ryhmän, johon ilmoittautuu etukäteen. Ilmoittautumisesta lähetetään lisätietoja opintojaksolle ilmoittautuneille toukokuussa 2022. Huom! Jos sinulla on ensiapukoulutus voimassa (EA1), niin laita todistus siitä OMA:n työtilaan (dokumentti). Tällöin ensiapuopetukseen ei tarvitse osallistua. Muussa tilanteessa ensiavun harjoitustunneille osallistuminen on läsnäolovelvotteista opiskelua.

Työelämäharjoittelu ajalla 21.11. - 16.12.2022
Harjoittelun reflektointi ja raportin palautus: 19.12.2022 klo 9.00 - 12.00

Lisätietoja opiskelijoille

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXH22K1 opiskelijat!
Toiveet harjoittelupaikasta esitettävä 30.8.2022 mennessä lomakkeella, joka laitetaan opintojakson OMA:n työtilaan ilmoittautumisten hyväksymisen jälkeen (15.5.2022 jälkeen).

Harjoittelun orientaatio, tavoitteiden asettaminen ja tiedot harjoittelupaikasta: 13.10.2022 klo 12.45 - 16.00
Hätäensiapu: Ilmoitetaan myöhemmin! Opiskelija valitsee yhden ryhmän, johon ilmoittautuu etukäteen. Ilmoittautumisesta lähetetään lisätietoja opintojaksolle ilmoittautuneille toukokuussa 2022. Huom! Jos sinulla on ensiapukoulutus voimassa (EA1), niin laita todistus siitä OMA:n työtilaan (dokumentti). Tällöin ensiapuopetukseen ei tarvitse osallistua. Muussa tilanteessa ensiavun harjoitustunneille osallistuminen on läsnäolovelvotteista opiskelua. Harjoitustunneille otetaan mukaan sisäkengät ja rennot vaatteet sekä opettajan osoittamat ennakkohtehtävät.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Työelämäharjoittelu ajalla 21.11. - 16.12.2022
Harjoittelun reflektointi ja raportin palautus: 19.12.2022 klo 9.00 - 12.00

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna opintojakso: Johdanto sosiaalipedagogiikkaan.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Soile Bergström
 • Carolina Cederberg
 • Päivi Eskelinen-Roos
Vastuuhenkilö

Soile Bergström

Opiskelijaryhmät
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia sosiaalipedagogisen orientaation mukaisesti. Hän osaa tukea ja ohjata yksilöiden ja ryhmien toimintaa arjessa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija toimii asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa sosiaalialan toimintaympäristössä. Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä. Opiskelija toimii tavoitteellisesti ja osaa raportoida ja arvioida toimintaansa. Opiskelija osaa toimia hätäensiapua vaativissa tilanteissa.

Sisältö

Harjoittelu sosiaalialan toimintaympäristössä. Varhaiskasvatuksen polulla harjoittelu on suoritettava varhaiskasvatuksen ympäristössä. Sisältää hätäensiavun.

Aika ja paikka

1. harjoittelu suoritetaan pääkaupunkiseudulla 21.11. - 16.12.2022 (4 viikkoa). Harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen järjestämässä paikassa. Opiskelija voi perustellusta (esim. asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla) syystä hankkia harjoittelupaikan itse. Mikäli haluaisit hankkia paikan itse, niin ota yhteyttä spostilla Soile Bergströmiiin viimeistään 25.8.2022.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu sosiaalialalla (sekä kasvatus ja opetusalalla)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen järjestämässä harjoittelupaikassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXH22K1 opiskelijat!
1. Harjoittelu opintojakson laajuus on 5 op eli kokonaisuudessaan 135 tuntia opiskelijan työtä. Työ jakaantuu seuraavasti:
* hätäensiapu 4 t (vaihtoehtoiset päivät: ilmoittautuminen alkaa toukokuussa 2022, kun opiskelijat on hyväksytty oj:lle)
* 1. harjoittelun orientaatio ja tavoitteiden asettaminen 2 t ma 10.10.2022 14.15 - 16.00 MPA4018
* työskentely harjoittelupaikassa (21.11. - 16.12.2022) yhteensä 120 tuntia
* harjoittelun reflektointi 2 t (19.12.2022 klo 12.30 - 14.30)
* kirjallinen tuotos 10 t

Sisällön jaksotus

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXH22K2 opiskelijat!
Toiveet harjoittelupaikasta esitettävä 30.8.2022 mennessä lomakkeella, joka laitetaan opintojakson OMA:n työtilaan ilmoittautumisten hyväksymisen jälkeen (15.5.2022 jälkeen).

Harjoittelun orientaatio, tavoitteiden asettaminen ja tiedot harjoittelupaikasta: ma 10.10.2022 14.15 - 16.00 MPA4018
Hätäensiapu: Ilmoitetaan myöhemmin! Opiskelija valitsee yhden ryhmän, johon ilmoittautuu etukäteen. Ilmoittautumisesta lähetetään lisätietoja opintojaksolle ilmoittautuneille toukokuussa 2022. Huom! Jos sinulla on ensiapukoulutus voimassa (EA1), niin laita todistus siitä OMA:n työtilaan (dokumentti). Tällöin ensiapuopetukseen ei tarvitse osallistua. Muussa tilanteessa ensiavun harjoitustunneille osallistuminen on läsnäolovelvotteista opiskelua.

Työelämäharjoittelu ajalla 21.11. - 16.12.2022
Harjoittelun reflektointi ja raportin palautus: 19.12.2022 klo 12.30 - 14.30

Lisätietoja opiskelijoille

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXH22K2 opiskelijat!
Toiveet harjoittelupaikasta esitettävä 30.8.2022 mennessä lomakkeella, joka laitetaan opintojakson OMA:n työtilaan ilmoittautumisten hyväksymisen jälkeen (15.5.2022 jälkeen).

Harjoittelun orientaatio, tavoitteiden asettaminen ja tiedot harjoittelupaikasta: ma 10.10.2022 14.15 - 16.00 MPA4018
Hätäensiapu: Ilmoitetaan myöhemmin! Opiskelija valitsee yhden ryhmän, johon ilmoittautuu etukäteen. Ilmoittautumisesta lähetetään lisätietoja opintojaksolle ilmoittautuneille toukokuussa 2022. Huom! Jos sinulla on ensiapukoulutus voimassa (EA1), niin laita todistus siitä OMA:n työtilaan (dokumentti). Tällöin ensiapuopetukseen ei tarvitse osallistua. Muussa tilanteessa ensiavun harjoitustunneille osallistuminen on läsnäolovelvotteista opiskelua.

Työelämäharjoittelu ajalla 21.11. - 16.12.2022
Harjoittelun reflektointi ja raportin palautus: 19.12.2022 klo 12.30 - 14.30

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna opintojakso: Johdanto sosiaalipedagogiikkaan.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.03.2023 - 15.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Soile Bergström
 • Satu Hakanen
 • Päivi Eskola
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Taina Konttinen
 • Ulla Saukkonen
 • Päivi Eskelinen-Roos
Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia sosiaalipedagogisen orientaation mukaisesti. Hän osaa tukea ja ohjata yksilöiden ja ryhmien toimintaa arjessa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija toimii asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa sosiaalialan toimintaympäristössä. Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä. Opiskelija toimii tavoitteellisesti ja osaa raportoida ja arvioida toimintaansa. Opiskelija osaa toimia hätäensiapua vaativissa tilanteissa.

Sisältö

Harjoittelu sosiaalialan toimintaympäristössä. Varhaiskasvatuksen polulla harjoittelu on suoritettava varhaiskasvatuksen ympäristössä. Sisältää hätäensiavun.

Aika ja paikka

1. harjoittelu suoritetaan pääkaupunkiseudulla 17.4. - 12.5.2023 (4 viikkoa). Harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen järjestämässä paikassa. Opiskelija voi perustellusta (esim. asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla) syystä hankkia harjoittelupaikan itse. Mikäli haluaisit hankkia paikan itse, niin ota yhteyttä spostilla Soile Bergströmiiin viimeistään 15.1.2023.
HUOM! Olethan muistanut esittää rikostaustaotteen! Katso tiedote Sosiaalialan tutkinto-ohjelman työtila (OMA - Yleiset) - "Vuonna 2022 (keväällä ja syksyllä 2022) opinnot aloittanut opiskelija: muistathan tilata rikostaustaotteen ja esittää sen opiskelijapalveluissa! " (4.10.2022)

Oppimateriaalit

Hätäensiavun opiskelumateriaali ja ennakkotehtävät harjoitustunneille OMAssa Hätäensiapu / Päivi Eskola -kansiossa viimeistään helmikuussa 2023.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu sosiaalialalla (sekä kasvatus ja opetusalalla)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen järjestämässä harjoittelupaikassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXH22S1 opiskelijat!
1. Harjoittelu opintojakson laajuus on 5 op eli kokonaisuudessaan 135 tuntia opiskelijan työtä. Työ jakaantuu seuraavasti:
* hätäensiapu 4 t (vaihtoehtoiset päivät: ilmoittautuminen alkaa tammikuussa 2023)
* 1. harjoittelun orientaatio ja tavoitteiden asettaminen 4 t to 1.3.2023 12.45 - 16.00 Myllypurossa
* työskentely harjoittelupaikassa (17.4. - 12.5.2023) yhteensä 120 tuntia
* harjoittelun reflektointi 3 t (15.5.2023 klo 12.45 - 16.00)
* kirjallinen tuotos 5 t

Sisällön jaksotus

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXH22S1 opiskelijat!
Toiveet harjoittelupaikasta esitettävä 15.1.2023 mennessä lomakkeella, joka laitetaan opintojakson OMA:n työtilaan ilmoittautumisten hyväksymisen jälkeen (12.12.2022 jälkeen).
HUOM! Olethan muistanut esittää rikostaustaotteen! Katso tiedote Sosiaalialan tutkinto-ohjelman työtila (OMA - Yleiset) - "Vuonna 2022 (keväällä ja syksyllä 2022) opinnot aloittanut opiskelija: muistathan tilata rikostaustaotteen ja esittää sen opiskelijapalveluissa! " (4.10.2022)

Harjoittelun orientaatio, tavoitteiden asettaminen ja tiedot harjoittelupaikasta: 1.3.2023 klo 12.45 - 16.00
Hätäensiapu: Ilmoitetaan myöhemmin! Opiskelija valitsee yhden ryhmän, johon ilmoittautuu etukäteen. Ilmoittautumisesta lähetetään lisätietoja opintojaksolle ilmoittautuneille tammikuussa 2023. Huom! Jos sinulla on ensiapukoulutus voimassa (EA1), niin laita todistus siitä OMA:n työtilaan (dokumentti). Tällöin ensiapuopetukseen ei tarvitse osallistua. Muussa tilanteessa ensiavun harjoitustunneille osallistuminen on läsnäolovelvotteista opiskelua.

Työelämäharjoittelu ajalla 17.4. - 12.5.2023
Harjoittelun reflektointi ja raportin palautus: 15.5.2023 klo 12.45 - 16.00

Lisätietoja opiskelijoille

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXH22S1 opiskelijat!
Toiveet harjoittelupaikasta esitettävä 15.1.2023 mennessä lomakkeella, joka laitetaan opintojakson OMA:n työtilaan ilmoittautumisten hyväksymisen jälkeen (12.12.2022 jälkeen).
HUOM! Olethan muistanut esittää rikostaustaotteen! Katso tiedote Sosiaalialan tutkinto-ohjelman työtila (OMA - Yleiset) - "Vuonna 2022 (keväällä ja syksyllä 2022) opinnot aloittanut opiskelija: muistathan tilata rikostaustaotteen ja esittää sen opiskelijapalveluissa! " (4.10.2022)

Harjoittelun orientaatio, tavoitteiden asettaminen ja tiedot harjoittelupaikasta: 1.3.2023 klo 12.45 - 16.00
Hätäensiapu: Ilmoitetaan myöhemmin! Opiskelija valitsee yhden ryhmän, johon ilmoittautuu etukäteen. Ilmoittautumisesta lähetetään lisätietoja opintojaksolle ilmoittautuneille tammikuussa 2023. Huom! Jos sinulla on ensiapukoulutus voimassa (EA1), niin laita todistus siitä OMA:n työtilaan (dokumentti). Tällöin ensiapuopetukseen ei tarvitse osallistua. Muussa tilanteessa ensiavun harjoitustunneille osallistuminen on läsnäolovelvotteista opiskelua.

Työelämäharjoittelu ajalla 17.4. - 12.5.2023
Harjoittelun reflektointi ja raportin palautus: 15.5.2023 klo 12.45 - 16.00

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna opintojakso: Johdanto sosiaalipedagogiikkaan.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 17.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Soile Bergström
 • LeighAnne Rauhala
 • Tuija Strandén-Mahlamäki
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Ulla Saukkonen
 • Päivi Eskelinen-Roos
Opiskelijaryhmät
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt sosiaalisen merkityksen moniammatillisessa työssä. Hän toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siten, että yksilöt ja ryhmät/yhteisöt aktivoituvat vaikuttamaan omaan elämäänsä.
Opiskelija osaa soveltaa ammatillista osaamistaan moninaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa tukea asiakkaiden voimaantumista asiakaslähtöisesti. Opiskelija osaa toimia työyhteisössä sosiaalialan edustajana.

Sisältö

Harjoittelu toimintaympäristössä, jossa mahdollistuu sosiaalipedagoginen työ. Harjoittelu voidaan suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.
Varhaiskasvatuksen polun valinneet suorittavat harjoittelun muussa kuin varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on opintoja suoritettuna noin 90 op sisältäen opintojaksot Harjoittelu 1 – Sosionomin työ ja asiakkaan arki sekä Sosiaalialan eettinen perusta, vaikuttaminen ja työn haasteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 85

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • LeighAnne Rauhala
 • Heli Määttänen
Vastuuhenkilö

Heli Määttänen

Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee monipuolisesti vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa harjoittelunsa oman ammatillisen kiinnostuksensa mukaisesti. Hän vahvistuu ammatillisessa osaamisessaan. Opiskelija edistää toiminnallaan osallisuutta, toimijuutta, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä.

Sisältö

Opiskelija tuntee vapaaehtoistoiminnan merkityksen, periaatteet ja käytännöt. Harjoittelu suoritetaan opintojen aikana opiskelijan esittämän suunnitelman mukaisesti. Harjoittelu voi liittyä esimerkiksi kansalaistoimintaan tai vapaaehtois- ja tukihenkilötoimintaan.

Aika ja paikka

Opettajat Heli Määttänen opiskelijoiden opintosuoritukset, AHOT-päätökset, opintojakson tehtävät,
Seija Mäenpää yhteistyö vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa tarjoavien tahojen kanssa ja opiskelijoillle paikkojen ilmoittaminen Moodletiedotteiden kautta.

Opintojakson infotilaisuuteen on osallistuttava jakson alussa.
INFO on 12.9. klo 12.45-16.00 MPA 4015, Myllypuron kampuksella. Kutsu infoon lähetetään Oman kautta jaksolle hyväksytyille.

Opintojakso on pakollinen sosiaalialan opiskelijoille, mutta tarjolla vapaasti valittavana opintojaksona kaikille Metropolian opiskelijoille. Soveltuu myös avoimen amk opiskelijoille ja 3AMK opiskelijoille. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös englanniksi.

Opintojakson tehtävät ja ohjeet löytyvät Moodlesta, sen jälkeen, kun opiskelija on hyväksytty jaksolle. Moodleen kirjaudutaan omilla Metropolian tunnuksilla.Työtila-avain lähetetään opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille ennen orientaatiota 12.9.2022.

Oppimateriaalit

Erikseen nimetty materiaali Moodle -työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu seuraavista:
- Harjoittelun infotilaisuus
- Itsenäinen orientaatiotehtävä
- Vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan harjoittelupaikan etsiminen + harjoittelun toteutus
- Itsearviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan organisaatioiden ja muiden työelämäkumppaneiden kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT
Hakemus osoitetaan Heli Määttäselle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h
Kirjalliset tehtävät (orientaatiotehtävät, loppureflektio jne. 35 tuntia)
Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta (100 tuntia)

Sisällön jaksotus

Opintojakso on mahdollista suorittaa joustavasti opintojen aikana, ei ole sidottu tiettyyn periodiin mutta laskennallisesti sijoittuu 1 lukuvuoden opintoihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat Heli Määttänen opiskelijoiden opintosuoritukset, AHOT-päätökset, opintojakson tehtävät,
Seija Mäenpää yhteistyö vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa tarjoavien tahojen kanssa ja opiskelijoillle paikkojen ilmoittaminen Moodletiedotteiden kautta.

Opintojakson infotilaisuuteen on osallistuttava jakson alussa.
INFO on 12.9. klo 12.45-16.00 MPA 4015, Myllypuron kampuksella. Kutsu infoon lähetetään Oman kautta jaksolle hyväksytyille.

Opintojakso on pakollinen sosiaalialan opiskelijoille, mutta tarjolla vapaasti valittavana opintojaksona kaikille Metropolian opiskelijoille. Soveltuu myös avoimen amk opiskelijoille ja 3AMK opiskelijoille. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös englanniksi.

Opintojakson tehtävät ja ohjeet löytyvät Moodlesta, sen jälkeen, kun opiskelija on hyväksytty jaksolle. Moodleen kirjaudutaan omilla Metropolian tunnuksilla. Työtila-avain lähetetään opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille ennen orientaatiota 12.9.2022

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Orientaatiotehtävä (hyväksytty/täydennettävä/hylätty)
Toteutussuunnitelman/-suunnitelmien laatiminen vapaaehtoistoimintaan
Vapaaehtois- ja kansalaistoimintaan osallistuminen (väh. 100 tuntia vuorovaikutteista toimintaa)
Oppimisen loppuarviointi (kyselylomakkeen täyttäminen)

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 87

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • LeighAnne Rauhala
 • Heli Määttänen
Opiskelijaryhmät
 • SXH23K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXH23K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee monipuolisesti vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa harjoittelunsa oman ammatillisen kiinnostuksensa mukaisesti. Hän vahvistuu ammatillisessa osaamisessaan. Opiskelija edistää toiminnallaan osallisuutta, toimijuutta, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä.

Sisältö

Opiskelija tuntee vapaaehtoistoiminnan merkityksen, periaatteet ja käytännöt. Harjoittelu suoritetaan opintojen aikana opiskelijan esittämän suunnitelman mukaisesti. Harjoittelu voi liittyä esimerkiksi kansalaistoimintaan tai vapaaehtois- ja tukihenkilötoimintaan.

Aika ja paikka

Opintojakson orientaatio on 7.2.2023 klo 12.45-16.00 Kutsu orientaatioon lähetetään Oman kautta sähköpstilla jaksolle hyväksytyille.

Oppimateriaalit

Erikseen nimetty materiaali Moodle -työtilassa. Työtilan avain on Kansalaistoiminta21-22
(Ennen opintojaksolle ilmoittautumista lisätietoja osoitteessa: https://wiki.metropolia.fi/display/sosiaalialanharjoittelu/Vapaaehtoistoiminnan+harjoittelu)

Opetusmenetelmät

Suomeksi
Opintojakso koostuu seuraavista:
- Opintojakson orientaatio
- Kirjallinen orientaatiotehtävä
- Vapaaehtoistoiminnan harjoittelupaikan etsiminen + harjoittelun toteutus
- Itsearviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan työelämäyhteistyönä vapaaehtoistoiminnan organisaatioiden ja muiden työelämäkumppaneiden kanssa.
Opintojaksoa ei voi suorittaa yksityishenkilön tukemiseksi ilman organisaation ohjausta tai perhe- ja sukulaissuhteessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Opintojakso on mahdollista suorittaa ulkomailla yleiset ja Metropolian koronaohjeet huomioiden.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on sosionomi amk opiskelijoille pakollinen opintojakso.
Muiden tutkintojen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan harjoittelu vapaasti valittavana opintona. Tarkista tutor-opettajaltasi opintojakson sisällöllinen soveltuvuus.
Opintojaksoa voi suorittaa myös ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h
Opintojakson orientaatio, itsenäinen kirjallinen tehtävä, paikkojen hakeminen, itsearviointi jne.(35 tuntia)
Vapaaehtoistoiminta (100 tuntia)
HUOM! Opintojakso on mahdollista suorittaa joustavasti opintojen aikana (ei ole sidottu tiettyyn periodiin).

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat Heli Määttänen: opiskelijoiden opintosuoritukset, AHOT-päätökset, opintojakson tehtävät
Sylvia Hakari: yhteistyö vapaaehtoistoimintaa tarjoavien tahojen kanssa.

Opintojakson orientaatio on 7.2.2023 klo 12.45-16.00. Kutsu infoon lähetetään Oman kautta sähköpostilla jaksolle hyväksytyille.

Opintojakso on pakollinen sosiaalialan opiskelijoille, mutta tarjolla vapaasti valittavana opintojaksona kaikille Metropolian opiskelijoille.

Opintojakson tehtävät ja ohjeet löytyvät Moodlesta, sen jälkeen, kun opiskelija on hyväksytty jaksolle. Moodleen kirjaudutaan omilla Metropolian tunnuksilla. Kurssiavain on Kansalaistoiminta21-22. Moodlen tehtävät päivitetään ja julkaistaan opintojakson orientaatioon (7.2.2023.) mennessä. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös englanniksi. Soveltuu myös avoimen amk opiskelijoille ja 3AMK opiskelijoille.

(Ennen opintojaksolle ilmoittautumista lisätietoja osoitteessa: https://wiki.metropolia.fi/display/sosiaalialanharjoittelu/Vapaaehtoistoiminnan+harjoittelu)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tehtävä (hyväksytty/täydennettävä/hylätty)
Toteutussuunnitelman/-suunnitelmien laatiminen vapaaehtoistoimintaan
Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen (100 tuntia vuorovaikutteista, dialogista toimintaa)
Oppimisen loppuarviointi (kyselylomakkeen täyttäminen)

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Neuvonen
 • Tiina Ahti
 • Heidi Stenberg
 • Ulla Vehkaperä
Opiskelijaryhmät
 • SXI19S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXH19S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön.
Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen merkityksen yrityksen toiminnassa sekä erilaisten strategioiden merkityksen yritystoiminnan menestyksen ja tuloksellisuuden taustalla. Hän ymmärtää vision ja perustehtävän määrittelyn tärkeyden sekä työyhteisötaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen. Opiskelija omaksuu yrittäjä-myönteisen asenteen ja ymmärtää yritystoimintaan vaikuttavien tekijöiden merkityksen organisaation kannattavuuteen. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään kustannustehokkaita hyvinvointipalveluita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujen toimintaympäristö ja palveluja määrittelevä lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus.
Yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon. Strateginen ajattelu ja johtaminen. Visio, perustehtävä ja työyhteisötaidot. Erilaiset strategiat. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Erilaiset yritysmuodot. Hankintamenettelyt ja hankintaprosessi.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä ja opintojakson sisältö sekä aikataulut tarkentuvat elokuussa 2022.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä ja opintojakson sisältö sekä aikataulut tarkentuvat elokuussa 2022.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

19.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Markus Neuvonen
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön.
Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen merkityksen yrityksen toiminnassa sekä erilaisten strategioiden merkityksen yritystoiminnan menestyksen ja tuloksellisuuden taustalla. Hän ymmärtää vision ja perustehtävän määrittelyn tärkeyden sekä työyhteisötaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen. Opiskelija omaksuu yrittäjä-myönteisen asenteen ja ymmärtää yritystoimintaan vaikuttavien tekijöiden merkityksen organisaation kannattavuuteen. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään kustannustehokkaita hyvinvointipalveluita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujen toimintaympäristö ja palveluja määrittelevä lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus.
Yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon. Strateginen ajattelu ja johtaminen. Visio, perustehtävä ja työyhteisötaidot. Erilaiset strategiat. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Erilaiset yritysmuodot. Hankintamenettelyt ja hankintaprosessi.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Oppimateriaalit

Tiedot löytyvät Moodlesta, työtilaan tiedot Moodleen kirjautumista varten tammikuussa.

Opetusmenetelmät

Orientaatio opintojaksoon 19.1. klo 9 Zoomissa. Siihen osallistuvat kaikki opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat. Muuten opintojakso suoritetaan Moodlessa itsenäisesti. Lukukauden aikana kaksi erillistä palautusaikaa tehtäville. Opiskelija voi valita suorittaako opintojakson lukukauden alku- vai loppupuolella annettujen palautuspäivien puitteissa. Kuitenkin niin, että opiskelija palauttaa kaikki tehtävät vain toisena ajankohtana.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Neuvonen
 • Katja Ihamäki
Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimpiä hyvinvoinnin ja onnellisuuden teorioita. Opiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnan rakenteet ja prosessit vaikuttavat yksilöiden ja yhteisöjen elämään. Hän tuntee yhteiskuntapolitiikan kehityssuuntia sekä niiden yhteyksiä hyvinvointipalveluiden muutostarpeisiin. Opiskelija tuntee hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja turvallisuutta tukevia rakenteita ja prosesseja. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon toimintatapoja. Opiskelija ymmärtää myös sen, miten globaali talous ja Suomen talouskehitys vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan ja ihmisten elämisen ehtoihin. Hän tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat.

Sisältö

Hyvinvointiteorioita. Suomalaisen hyvinvointivaltion ja -yhteiskunnan kehitys. Kansainväliset hyvinvointivaltiomallit. Hyvinvointivaltion monituottajamalli. Hyvinvointiyhteiskunnan riippuvuudet globaalista taloudesta, tuotannosta, elintasosta, talouspolitiikasta ja työllisyydestä.

Aika ja paikka

Opettajat:
Katja Ihamäki & Markus Neuvonen.

Katja Ihamäki:
Ma 24.10. klo 12.45-16.
Ma 31.10. klo 12.45-16
Ma 7.11. klo 12.45-16
Ke 23.11. klo 12.45-16.

Markus Neuvonen:
Ti 25.10. klo 12.45-16.
Ke 26.10. klo 9.12.
Ke 2.11. klo 9.-12.
Ti 15.11. klo 9.-12.
To 24.11. klo 9.-12.


Tentti: To 1.12. klo 13.-15.30 Metropolia-sali. Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä vuonna 2023 alussa. Tarkat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimateriaalit

Kurssin tentti- ja muu tieto tarkentuu alkusyksystä.

Tenttimateriaali:
Hyvinvointi ja talous, Neuvonen:
- http://talouskurssi.fi/

Sosiaalipolitiikan lähiopetuksen osuudessa (Ihamäki) on kaksi tehtävää, lähiopetus ja kirjan artikkelit. Ohjeistus tehtäviin kurssin toteutustiedoissa (oman dokumentit).

Tenttikirjallisuus, Ihamäki:
- Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Toim. Sakari Hänninen ja Paula Saikkonen. THL 2017, 25–39, 61-80, 97-128, siis luvut ovat 1, 3, 5 ja 6.

Kaksi tehtävää Omassa ohjeistus.

VAIHTOEHTOINEN SUORITUS ILMAN LÄHIOPETUSTA
Ilmoittaudu sähköpostilla sekä Katja Ihamäelle että Markus Neuvoselle, jos olet valinnut vaihtoehtoisen suoritustavan ennen kurssin alkua.

Hyvinvoinnissa & Taloudessa (Neuvonen):
- Sama materiaali kuin kontaktivaihtoehdossa: http://talouskurssi.fi/
- Lisäksi 5 sivun essee aiheena joko "Hyvinvoinnin taloudellinen perusta" tai "Taloustieteellinen perspektiivi sosiaalisiin ongelmiin". Esseessä on käytettävä lähteenä vähintään 4 akateemista lähdettä, joista vähintään 1 on oltava kirja (eli esim. blogikirjoitukset tai lehtiartikkelit yms. eivät valitettavasti kelpaa).

Sosiaalipolitiikassa (Ihamäki):
- Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Toim. Sakari Hänninen ja Paula Saikkonen. THL. 2017. THL 2017, 25–39, 61-80, 97-128. Siis luvut 1, 3, 5 ja 6.
- Sosiaalipolitiikka - hukassa vai uuden jäljillä? Toim. Elina Palola & Vappu Karjalainen. THL. 2011. Sivut 103-248.
- Jorma Sipilä ja Anneli Anttonen. Universalismi ja sen vahtoehdot. Teoksessa Vastavuoroinen sosiaalityö (2016). Toim. Maritta Törrönen ym., sivut 57–74.
- Mikko Mäntysaari. Hyvinvointiliberalismi ja uusliberalismi sosiaalityön
toimintaympäristöinä. Teoksessa Vastavuoroinen sosiaalityö (2016). Toim. Maritta Törrönen ym., sivut 75–86.

Tehtävät (kaksi tehtävää) Omassa ohjeistus.

Muuta kirjallisuutta:
Haapola, Ilkka, Karisto, Antti & Takala, Pentti. Matkalla nykyaikaan: elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. Porvoo: WSOYpro. 1999.
Julkunen, Raija. Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Hyvinvointivaltion rajat -projekti. Helsinki: Stakes. 2006.
Tammilehto, O. (2003). Globalisaation vaikutus köyhyyteen. http://www.tammilehto.info/globkoyh.htm
- Juho Saari, Sakari Taipale ja Sakari Kainulainen (toim.). Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Helsinki 2013.
- George Ritzer (2008). The McDonaldization of Society. Pine Forge Press.
- Sote-uudistus. Sosiaali- ja terveyden huollon ja pelastustoimen uudistus. https://soteuudistus.fi/etusivu
- Towards a social investement welfare state? Ideas. policies and challenges. Toim. Nathalie Morel, Bruno Palier and Joakim Palme. Policy Press. 2012.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus -toteutukselle osalllistuminen:
Osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät ja tentti (nettikirjallisuus, kirjallisuus ja lähiopetus)
- 70 % osallistuminen lähiopetukseen, jos opiskelija suorittaa lähiopetusvaihtoehdon sosiaalipolitiikan osuudessa

Vaihtoehtoinen suoritus:
Oppimistehtävät ja kirjatentti
Tälle suoritustavalle pitää ilmoittautua molemmille opettajille ennen kurssin alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TENTTI

TENTTI 1.12. klo 13.-15.30, 23.1.2023 ja 21.2.2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys
Lähiopetus
Lehtorit: Katja Ihamäki & Markus Neuvonen


TENTTI
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys,
Sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki) 2,5 op.
Lähiopetus:
1 op = opiskelijan työnä 27 tuntia.
2,5 op on 67,5 tuntia eli yli 8 päivää.
Sama taloustieteessä


Lähiopetusvaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki):
Lähiopetus 16 tuntia ja tentti.
Tenttikirjallisuus 83 sivua suomenkielistä tekstiä 29 tuntia.
Kaksi tehtävää 20 tuntia.

Kirjatenttivaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki), 67,5 tuntia:
- Kirjallisuus 268 sivua suomenkielistä tekstiä, noin kuusi päivää
- Kaksi tehtävää, 20 tuntia
- Tentti

Lähiopetusvaihtoehto, talous & hyvinvointi -osuus (Markus Neuvonen):
- Lähiopetus 16 tuntia ja tentti.
- Tenttikirjallisuus suomenkielinen verkkokurssi, noin kuusi päivää.

Kirjatenttivaihtoehto, talous & hyvinvointi -osuus (Markus Neuvonen): 67,5 tuntia:
- Suomenkielinen verkkokurssi, noin kuusi päivää
- Essee 5 sivua, 20 tuntia
- Tentti

Lisätietoja opiskelijoille

Aikataulu:
Katja Ihamäki & Markus Neuvonen: 70 % osallistuminen, jos osallistuu lähiopetusvaihtoehtoon:

Katja Ihamäki:
Ma 24.10. klo 12.45-16.
Ma 31.10. klo 12.45-16
Ma 7.11. klo 12.45-16
Ke 23.11. klo 12.45-16.

Markus Neuvonen:
Ti 25.10. klo 12.45-16.
Ke 26.10. klo 9.12.
Ke 2.11. klo 9.-12.
Ti 15.11. klo 9.-12.
To 24.11. klo 9.-12.
Markus Neuvonen:


Tentti: To 1.12. klo 13.-15.30 MPA5018. Uusintatentit (kaksi) yleisinä tenttipäivinä, tammikuussa 23.1. ja helmikuussa 21.2.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetukseen osallistuminen, tehtävät ja kirjallisuus,
tentti 0 - 5.
TAI kirjatentti 0-5 ja tehtävät

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Neuvonen
 • Katja Ihamäki
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • SXH23K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimpiä hyvinvoinnin ja onnellisuuden teorioita. Opiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnan rakenteet ja prosessit vaikuttavat yksilöiden ja yhteisöjen elämään. Hän tuntee yhteiskuntapolitiikan kehityssuuntia sekä niiden yhteyksiä hyvinvointipalveluiden muutostarpeisiin. Opiskelija tuntee hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja turvallisuutta tukevia rakenteita ja prosesseja. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon toimintatapoja. Opiskelija ymmärtää myös sen, miten globaali talous ja Suomen talouskehitys vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan ja ihmisten elämisen ehtoihin. Hän tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat.

Sisältö

Hyvinvointiteorioita. Suomalaisen hyvinvointivaltion ja -yhteiskunnan kehitys. Kansainväliset hyvinvointivaltiomallit. Hyvinvointivaltion monituottajamalli. Hyvinvointiyhteiskunnan riippuvuudet globaalista taloudesta, tuotannosta, elintasosta, talouspolitiikasta ja työllisyydestä.

Aika ja paikka

Opettajat:
Katja Ihamäki & Markus Neuvonen.
Aikataulu:

Katja Ihamäki:
To 23.3. klo 12.45-16 MPA4015.
Ke 29.3. klo 12.45-16 MPA4015.
To 30.3. klo 12.45-16 MPA5018.
Ma 17.4. klo 12.45-16 MPA4015

Markus Neuvonen:
Ti 28.3. klo 12.45-16 MPA5018
Ti 4.4. klo 12.45-16 MPA5018
Ti 11.04.2023 12.45 - 16.00 MPA5018
Ti 18.04.2023 12.45 - 16.00 MPA5018
Ti 25.04.2023 12.45 - 16.00 MPA5018


Tentti: To 27.4. klo 13.-15.30. Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä. Tarkat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimateriaalit

Kurssin tentti- ja muu tieto tarkentuu.

Tenttimateriaali:
Hyvinvointi ja talous, Neuvonen:
- http://talouskurssi.fi/

Sosiaalipolitiikan lähiopetuksen osuudessa (Ihamäki) on kaksi tehtävää, lähiopetus ja kirjan artikkelit. Ohjeistus tehtäviin kurssin toteutustiedoissa (oman dokumentit).

Tenttikirjallisuus, Ihamäki:
- Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Toim. Sakari Hänninen ja Paula Saikkonen. THL 2017, 25–39, 61-80, 97-128, siis luvut ovat 1, 3, 5 ja 6.

Kaksi tehtävää Omassa ohjeistus.

VAIHTOEHTOINEN SUORITUS ILMAN LÄHIOPETUSTA
Ilmoittaudu sähköpostilla sekä Katja Ihamäelle että Markus Neuvoselle, jos olet valinnut vaihtoehtoisen suoritustavan ennen kurssin alkua.

Hyvinvoinnissa & Taloudessa (Neuvonen):
- Sama materiaali kuin kontaktivaihtoehdossa: http://talouskurssi.fi/
- Lisäksi 5 sivun essee aiheena joko "Hyvinvoinnin taloudellinen perusta" tai "Taloustieteellinen perspektiivi sosiaalisiin ongelmiin". Esseessä on käytettävä lähteenä vähintään 4 akateemista lähdettä, joista vähintään 1 on oltava kirja (eli esim. blogikirjoitukset tai lehtiartikkelit yms. eivät valitettavasti kelpaa).

Sosiaalipolitiikassa (Ihamäki):
- Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Toim. Sakari Hänninen ja Paula Saikkonen. THL. 2017. THL 2017, 25–39, 97-128. Siis luvut 1, 5 ja 6.
- Sosiaalipolitiikka - hukassa vai uuden jäljillä? Toim. Elina Palola & Vappu Karjalainen. THL. 2011. Sivut 103-248.
- Jorma Sipilä ja Anneli Anttonen. Universalismi ja sen vahtoehdot. Teoksessa Vastavuoroinen sosiaalityö (2016). Toim. Maritta Törrönen ym., sivut 57–74.
- Mikko Mäntysaari. Hyvinvointiliberalismi ja uusliberalismi sosiaalityön
toimintaympäristöinä. Teoksessa Vastavuoroinen sosiaalityö (2016). Toim. Maritta Törrönen ym., sivut 75–86.
Tehtävät (kaksi tehtävää) Omassa ohjeistus.

Muuta kirjallisuutta:
Haapola, Ilkka, Karisto, Antti & Takala, Pentti. Matkalla nykyaikaan: elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. Porvoo: WSOYpro. 1999.
Julkunen, Raija. Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Hyvinvointivaltion rajat -projekti. Helsinki: Stakes. 2006.
Tammilehto, O. (2003). Globalisaation vaikutus köyhyyteen. http://www.tammilehto.info/globkoyh.htm
- Juho Saari, Sakari Taipale ja Sakari Kainulainen (toim.). Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Helsinki 2013.
- George Ritzer (2008). The McDonaldization of Society. Pine Forge Press.
- Sote-uudistus. Sosiaali- ja terveyden huollon ja pelastustoimen uudistus. https://soteuudistus.fi/etusivu
- Towards a social investement welfare state? Ideas. policies and challenges. Toim. Nathalie Morel, Bruno Palier and Joakim Palme. Policy Press. 2012.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus -toteutukselle osalllistuminen:
Osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät ja tentti (nettikirjallisuus, kirjallisuus ja lähiopetus)
- 70 % osallistuminen lähiopetukseen, jos opiskelija suorittaa lähiopetusvaihtoehdon sosiaalipolitiikan osuudessa

Vaihtoehtoinen suoritus:
Oppimistehtävät ja kirjatentti
Tälle suoritustavalle pitää ilmoittautua molemmille opettajille ennen kurssin alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TENTTI

TENTTI To 27.4. klo 13.-15.30 JA KAKSI UUSINTATENTTIÄ METROPOLIAN VIRALLISET UUSINTATENTTIPÄIVINÄ. AJANKOHDAT ILMOITETAAN MYÖHEMMIN.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys
Lähiopetus
Lehtorit: Katja Ihamäki & Markus Neuvonen


TENTTI
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys,
Sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki) 2,5 op.
Lähiopetus:
1 op = opiskelijan työnä 27 tuntia.
2,5 op on 67,5 tuntia eli yli 8 päivää.
Sama taloustieteessä


Lähiopetusvaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki):
Lähiopetus 16 tuntia ja tentti.
Tenttikirjallisuus 63 sivua suomenkielistä tekstiä 24 tuntia.
Kaksi tehtävää 25 tuntia.

Kirjatenttivaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki), 67,5 tuntia:
- Kirjallisuus 248 sivua suomenkielistä tekstiä, noin kuusi päivää
- Kaksi tehtävää, 20 tuntia
- Tentti

Lähiopetusvaihtoehto, talous & hyvinvointi -osuus (Markus Neuvonen):
- Lähiopetus 16 tuntia ja tentti.
- Tenttikirjallisuus suomenkielinen verkkokurssi, noin kuusi päivää.

Kirjatenttivaihtoehto, talous & hyvinvointi -osuus (Markus Neuvonen): 67,5 tuntia:
- Suomenkielinen verkkokurssi, noin kuusi päivää
- Essee 5 sivua, 20 tuntia
- Tentti

Lisätietoja opiskelijoille

Aikataulu:
Katja Ihamäki & Markus Neuvonen: 70 % osallistuminen, jos osallistuu lähiopetusvaihtoehtoon:

Katja Ihamäki:
To 23.3. klo 12.45-16 MPA4015.
Ke 29.3. klo 12.45-16 MPA4015.
To 30.3. klo 12.45-16 MPA5018.
Ma 17.4. klo 12.45-16 MPA4015

Markus Neuvonen:

Ti 28.3. klo 12.45-16 MPA5018
Ti 4.4. klo 12.45-16 MPA5018
Ti 11.04.2023 12.45 - 16.00 MPA5018
Ti 18.04.2023 12.45 - 16.00 MPA5018
Ti 25.04.2023 12.45 - 16.00 MPA5018Tentti: To 27.4. klo 13.-15.30 MPA5018. Uusintatentit (kaksi) yleisinä tenttipäivinä. Tarkat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetukseen osallistuminen, tehtävät ja kirjallisuus,
tentti 0 - 5.
TAI kirjatentti 0-5 ja tehtävät

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Neuvonen
 • Katja Ihamäki
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • SXH23K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimpiä hyvinvoinnin ja onnellisuuden teorioita. Opiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnan rakenteet ja prosessit vaikuttavat yksilöiden ja yhteisöjen elämään. Hän tuntee yhteiskuntapolitiikan kehityssuuntia sekä niiden yhteyksiä hyvinvointipalveluiden muutostarpeisiin. Opiskelija tuntee hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja turvallisuutta tukevia rakenteita ja prosesseja. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon toimintatapoja. Opiskelija ymmärtää myös sen, miten globaali talous ja Suomen talouskehitys vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan ja ihmisten elämisen ehtoihin. Hän tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat.

Sisältö

Hyvinvointiteorioita. Suomalaisen hyvinvointivaltion ja -yhteiskunnan kehitys. Kansainväliset hyvinvointivaltiomallit. Hyvinvointivaltion monituottajamalli. Hyvinvointiyhteiskunnan riippuvuudet globaalista taloudesta, tuotannosta, elintasosta, talouspolitiikasta ja työllisyydestä.

Aika ja paikka

Opettajat:
Katja Ihamäki & Markus Neuvonen.

Katja Ihamäki:
Ke 12.4. klo 12.45-16. MPA6012
To 13.4. klo 14.30-16. MPA4010
Pe 14.4. klo 12.45-16. MPA6012
Ke 10.5. klo 9.-12. MPA6012

Markus Neuvonen:
To 30.03.2023 12.45 - 16.00 MPA6017
Pe 31.03.2023 12.45 - 16.00 MPA6017
To 13.04.2023 12.45 - 14.15 MPA4010
Pe 14.04.2023 09.00 - 11.45 MPA4010
Ke 10.05.2023 12.45 - 16.00 MPA2019
(Varalla: To 11.05.2023 09.00 - 11.45 MPA2019)


Tentti: pe 12.5. klo 12.45-16 MPA4018. Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä vuonna 2023. Tarkat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimateriaalit

Kurssin tentti- ja muu tieto tarkentuu.

Tenttimateriaali:
Hyvinvointi ja talous, Neuvonen:
- http://talouskurssi.fi/

Sosiaalipolitiikan lähiopetuksen osuudessa (Ihamäki) on kolme tehtävää, lähiopetus ja kirjan artikkelit. Ohjeistus tehtäviin kurssin toteutustiedoissa (oman dokumentit).

Tenttikirjallisuus, Ihamäki:
- Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Toim. Sakari Hänninen ja Paula Saikkonen. THL 2017, 25–39, 61-80, 97-128, siis luvut ovat 1, 3, 5 ja 6.

Tehtävät Omassa ja ohjeistukset.

VAIHTOEHTOINEN SUORITUS ILMAN LÄHIOPETUSTA
Ilmoittaudu sähköpostilla sekä Katja Ihamäelle että Markus Neuvoselle, jos olet valinnut vaihtoehtoisen suoritustavan ennen kurssin alkua.

Hyvinvoinnissa & Taloudessa (Neuvonen):
- Sama materiaali kuin kontaktivaihtoehdossa: http://talouskurssi.fi/
- Lisäksi 5 sivun essee aiheena joko "Hyvinvoinnin taloudellinen perusta" tai "Taloustieteellinen perspektiivi sosiaalisiin ongelmiin". Esseessä on käytettävä lähteenä vähintään 4 akateemista lähdettä, joista vähintään 1 on oltava kirja (eli esim. blogikirjoitukset tai lehtiartikkelit yms. eivät valitettavasti kelpaa).

Sosiaalipolitiikassa (Ihamäki):
- Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Toim. Sakari Hänninen ja Paula Saikkonen. THL. 2017. THL 2017, 25–39, 97-128. Siis luvut 1, 5 ja 6.
- Sosiaalipolitiikka - hukassa vai uuden jäljillä? Toim. Elina Palola & Vappu Karjalainen. THL. 2011. Sivut 103-248.
- Jorma Sipilä ja Anneli Anttonen. Universalismi ja sen vahtoehdot. Teoksessa Vastavuoroinen sosiaalityö (2016). Toim. Maritta Törrönen ym., sivut 57–74.
- Mikko Mäntysaari. Hyvinvointiliberalismi ja uusliberalismi sosiaalityön
toimintaympäristöinä. Teoksessa Vastavuoroinen sosiaalityö (2016). Toim. Maritta Törrönen ym., sivut 75–86.

Tehtävät (kolme tehtävää) Omassa ohjeistus.

Muuta kirjallisuutta:
Haapola, Ilkka, Karisto, Antti & Takala, Pentti. Matkalla nykyaikaan: elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. Porvoo: WSOYpro. 1999.
Julkunen, Raija. Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Hyvinvointivaltion rajat -projekti. Helsinki: Stakes. 2006.
Tammilehto, O. (2003). Globalisaation vaikutus köyhyyteen. http://www.tammilehto.info/globkoyh.htm
- Juho Saari, Sakari Taipale ja Sakari Kainulainen (toim.). Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Helsinki 2013.
- George Ritzer (2008). The McDonaldization of Society. Pine Forge Press.
- Sote-uudistus. Sosiaali- ja terveyden huollon ja pelastustoimen uudistus. https://soteuudistus.fi/etusivu
- Towards a social investement welfare state? Ideas. policies and challenges. Toim. Nathalie Morel, Bruno Palier and Joakim Palme. Policy Press. 2012.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus -toteutukselle osalllistuminen:
Osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät ja tentti (nettikirjallisuus, kirjallisuus ja lähiopetus)
- 70 % osallistuminen lähiopetukseen, jos opiskelija suorittaa lähiopetusvaihtoehdon sosiaalipolitiikan osuudessa

Vaihtoehtoinen suoritus:
Oppimistehtävät ja kirjatentti
Tälle suoritustavalle pitää ilmoittautua molemmille opettajille ennen kurssin alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TENTTI

TENTTI PE 12.5. KLO 12.45-16. MPA4018 JA KAKSI UUSINTATENTTIÄ METROPOLIAN VIRALLISET UUSINTATENTTIPÄIVINÄ. AJANKOHDAT ILMOITETAAN MYÖHEMMIN.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys
Lähiopetus
Lehtorit: Katja Ihamäki & Markus Neuvonen

TENTTI
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys,
Sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki) 2,5 op.
Lähiopetus:
1 op = opiskelijan työnä 27 tuntia.
2,5 op on 67,5 tuntia eli yli 8 päivää.
Sama taloustieteessä


Lähiopetusvaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki):
Lähiopetus 12 tuntia ja tentti.
Tenttikirjallisuus 63 sivua suomenkielistä tekstiä 23 tuntia.
Kolme tehtävää 30 tuntia.

Kirjatenttivaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki), 67,5 tuntia:
- Kirjallisuus 268 sivua suomenkielistä tekstiä, noin kuusi päivää
- Kaksi tehtävää, 20 tuntia
- Tentti

Lähiopetusvaihtoehto, talous & hyvinvointi -osuus (Markus Neuvonen):
- Lähiopetus 14 tuntia ja tentti.
- Tenttikirjallisuus suomenkielinen verkkokurssi, noin kuusi päivää.

Kirjatenttivaihtoehto, talous & hyvinvointi -osuus (Markus Neuvonen): 67,5 tuntia:
- Suomenkielinen verkkokurssi, noin kuusi päivää
- Essee 5 sivua, 20 tuntia
- Tentti

Lisätietoja opiskelijoille

Aikataulu:
Katja Ihamäki & Markus Neuvonen: 70 % osallistuminen, jos osallistuu lähiopetusvaihtoehtoon:

Katja Ihamäki:
Ke 12.4. klo 12.45-16. MPA6012
To 13.4. klo 14.30-16. MPA4010
Pe 14.4. klo 12.45-16. MPA6012
Ke 10.5. klo 9.-12. MPA6012

Markus Neuvonen:
To 30.03.2023 12.45 - 16.00 MPA6017
Pe 31.03.2023 12.45 - 16.00 MPA6017
To 13.04.2023 12.45 - 14.15 MPA4010
Pe 14.04.2023 09.00 - 11.45 MPA4010
Ke 10.05.2023 12.45 - 16.00 MPA2019
(Varalla: To 11.05.2023 09.00 - 11.45 MPA2019)

Markus Neuvonen:

Tentti pe 12.5. klo 12.45-16. MPA4018Markus Neuvonen:


Tentti: To 27.4. klo 13.-15.30 MPA5018. Uusintatentit (kaksi) yleisinä tenttipäivinä. Tarkat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetukseen osallistuminen, tehtävät ja kirjallisuus,
tentti 0 - 5.
TAI kirjatentti 0-5 ja tehtävät

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 21.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Hakanen
 • Jasmi Lassila
 • Tuomas Leisti
Vastuuhenkilö

Jasmi Lassila

Opiskelijaryhmät
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet (varhaislapsuuden, lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden) ja osaa eritellä niihin vaikuttavia tekijöitä. Varhaiskasvatuspolun opiskelija tuntee erityisesti lapsen varhaislapsuuden kehitysvaiheet.

Sisältö

Keskeisiä kehitysteorioita. Ihmisen fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys ja kasvu eri ikäkausina. Varhaiskasvatuspolun opiskelija keskittyy erityisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Aika ja paikka

Jos opiskelet sosiaalialan tutkinto-ohjelmaa ryhmässä SXH22K2 ja valitset sosiaaliohjauksen polun, ilmoittaudu tähän Ihmisen kasvu ja kehitys opintojakson toteutukseen. Jos valitset varhaiskasvatuksen polun, ilmoittaudu toteutukseen Ihmisen kasvu ja kehitys (VAKA) SX00EO99-3003.


Opintojakson aikataulu, muutokset mahdollisia.

22.8.2022 12.45 - 16.00 MPA4015 Opintojakson orientaatioluento, aivojen kehitys/Satu (myös monimuodoille)

23.8.2022 12.45-16.00 MPA4011 Kiintymyssuhteet ja itsessäätelytaidot / Jasmi (myös monimuodoille)

24.8.2022 Päivätoteutus etänä, monimuoto Opetustila MPB5003.4 Fyysinen kehitys, sukupuolinen kehittyminen/ Jasmi (myös monimuodoille)

30.8.2022 12.45-16.00 MPC3001 Sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys/ Jasmi (päivätoteutus)

31.8.2022 08.30-11.45 MPC3001 Kielellinen kehitys / Jasmi(päivätoteutus)

05.09.2022 12.45-16.00 MPC3001 Aikuisuus/Tuomas (päivätoteutus)

08.09.2022 08.30- 11.45 MPC3001 Vanhuus/Tuomas (päivätoteutus)

20.09.2022 08.30 - 11.45 MPA6011 Aikuisuus & vanhuus/Tuomas (vain monimuodot)

21.09.2022 08.30-11.45 Tehtävän purku (päivätoteutus & monimuoto)
sosiaaliohjauksen polku tila: MPA6009/Tuomas
varhaiskasvatuksen polku: MPA4010/Satu

22.09.2022 12.45-16.00 Myllypuro-sali MPD1002 TENTTI (kaikille)

Päivätoteutus läsnäolovelvoite jokaiselle kerralle. Monimuoto-opiskelijoille merkityillä luennoilla läsnäolovelvoite. Poissaolosta luennon korvaava reflektiotehtävä.

Opetus järjestetään vallitsevien terveyssuositusten mukaan.
Tällä hetkellä opetus on suunniteltu niin, että opintojakso järjestetään pääosin lähiopetuksena Myllypuron kampuksella.
Mikäli opetusmuotoihin tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Opiskelijoilla on mahdollista järjestää itsenäisiä lukupiirejä ja varata niille kampukselta tila.

Mahdolliset Ahot-hakemukset ennen opintojakson alkua.

Jos sinulla on erityisen tuen päätös, tiedota siitä sähköpostitse kaikkia opintojakson opettajia.

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
luentomateriaalit
ja
Nurmi, J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys (5. uud. p.). PS-kustannus.

Opetusmenetelmät

osallistavat luennot
oppimistehtävät
kirjallisuus
tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Haastattelu- tai havainnointitehtävän voi toteuttaa työelämäyhteistyössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

22.09.2022 12.45-16.00 Myllypuro-sali MPD1002 TENTTI (kaikille)
Uusintamahdollisuudet ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ahot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (1 op=27h)
135 tuntia
Luentojen, tehtävänpurun & tentin osuus 36 tuntia.
Itsenäiseen tehtävään ja kirjallisuuteen perehtymiseen 99 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Jos opiskelet sosiaalialan tutkinto-ohjelmaa ryhmässä SXH22K2 ja valitset sosiaaliohjauksen polun, ilmoittaudu tähän Ihmisen kasvu ja kehitys opintojakson toteutukseen. Jos valitset varhaiskasvatuksen polun, ilmoittaudu toteutukseen Ihmisen kasvu ja kehitys (VAKA) SX00EO99-3003.


Opintojakson aikataulu, muutokset mahdollisia.

22.8.2022 12.45 - 16.00 MPA4015 Opintojakson orientaatioluento, aivojen kehitys/Satu (myös monimuodoille)

23.8.2022 12.45-16.00 MPA4011 Kiintymyssuhteet ja itsessäätelytaidot / Jasmi (myös monimuodoille)

24.8.2022 Etänä.4 Fyysinen kehitys, sukupuolinen kehittyminen/ Jasmi (myös monimuodoille)

30.8.2022 12.45-16.00 MPC3001 Sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys/ Jasmi (päivätoteutus)

31.8.2022 08.30-11.45 MPC3001 Kielellinen kehitys / Jasmi(päivätoteutus)

05.09.2022 12.45-16.00 MPC3001 Aikuisuus/Tuomas (päivätoteutus)

08.09.2022 08.30- 11.45 MPC3001 Vanhuus/Tuomas (päivätoteutus)

20.09.2022 08.30 - 11.45 MPA6011 Aikuisuus & vanhuus/Tuomas (vain monimuodot)

21.09.2022 08.30-11.45 Tehtävän purku (päivätoteutus & monimuoto)
sosiaaliohjauksen polku tila: MPA6009/Tuomas
varhaiskasvatuksen polku: MPA4010/Satu

22.09.2022 12.45-16.00 Myllypuro-sali MPD1002 TENTTI (kaikille)

Päivätoteutus läsnäolovelvoite jokaiselle kerralle. Monimuoto-opiskelijoille merkityillä luennoilla läsnäolovelvoite. Poissaolosta luennon korvaava reflektiotehtävä.

Opetus järjestetään vallitsevien terveyssuositusten mukaan.
Tällä hetkellä opetus on suunniteltu niin, että opintojakso järjestetään pääosin lähiopetuksena Myllypuron kampuksella.
Mikäli opetusmuotoihin tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Opiskelijoilla on mahdollista järjestää itsenäisiä lukupiirejä ja varata niille kampukselta tila.

Mahdolliset Ahot-hakemukset ennen opintojakson alkua.

Jos sinulla on erityisen tuen päätös, tiedota siitä sähköpostitse kaikkia opintojakson opettajia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä
Tentti

Tentistä tulee numeerinen arviointi, joka on opintojakson arvosana. Oppismistehtävä voi korottaa tentin arvosanaa. Lisäksi aktiivinen osallistuminen luennoille/korvaavat reflektiotehtävät sekä tehtävien palautus hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 21.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
 • Jasmi Lassila
 • Tuomas Leisti
Opiskelijaryhmät
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet (varhaislapsuuden, lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden) ja osaa eritellä niihin vaikuttavia tekijöitä. Varhaiskasvatuspolun opiskelija tuntee erityisesti lapsen varhaislapsuuden kehitysvaiheet.

Sisältö

Keskeisiä kehitysteorioita. Ihmisen fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys ja kasvu eri ikäkausina. Varhaiskasvatuspolun opiskelija keskittyy erityisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu, muutokset mahdollisia.

22.8.2022 12.45 - 16.00 MPA4015 Opintojakson orientaatioluento, aivojen kehitys/Satu (myös monimuodoille)

23.8.2022 12.45-16.00 MPA4011 Kiintymyssuhteet ja itsessäätelytaidot / Jasmi (myös monimuodoille)

24.8.2022 Etänä.4 Fyysinen kehitys, sukupuolinen kehittyminen/ Jasmi (myös monimuodoille)

30.8.2022 12.45-16.00 MPC3001 Sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys/ Jasmi (päivätoteutus)

31.8.2022 08.30-11.45 MPC3001 Kielellinen kehitys / Jasmi(päivätoteutus)

05.09.2022 12.45-16.00 MPC3001 Aikuisuus/Tuomas (päivätoteutus)

08.09.2022 08.30- 11.45 MPC3001 Vanhuus/Tuomas (päivätoteutus)

20.09.2022 08.30 - 11.45 MPA6011 Aikuisuus & vanhuus/Tuomas (vain monimuodot)

21.09.2022 08.30-11.45 Tehtävän purku (päivätoteutus & monimuoto)
sosiaaliohjauksen polku tila: MPA6009/Tuomas
varhaiskasvatuksen polku: MPA4010/Satu

22.09.2022 12.45-16.00 Myllypuro-sali MPD1002 TENTTI (kaikille)

Päivätoteutus läsnäolovelvoite jokaiselle kerralle. Monimuoto-opiskelijoille merkityillä luennoilla läsnäolovelvoite. Poissaolosta luennon korvaava reflektiotehtävä.

Opetus järjestetään vallitsevien terveyssuositusten mukaan.
Tällä hetkellä opetus on suunniteltu niin, että opintojakso järjestetään pääosin lähiopetuksena Myllypuron kampuksella.
Mikäli opetusmuotoihin tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
luentomateriaalit
ja
Nurmi, J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys (5. uud. p.). PS-kustannus.

Opetusmenetelmät

osallistavat luennot
oppimistehtävät
kirjallisuus
tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Haastattelu- tai havainnointitehtävän voi toteuttaa työelämäyhteistyössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

22.09.2022 12.45-16.00 Myllypuro-sali MPD1002 TENTTI (kaikille)
Uusintamahdollisuudet ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ahot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (1 op=27h)
135 tuntia
Luentojen, tehtävänpurun & tentin osuus 36 tuntia.
Itsenäiseen tehtävään ja kirjallisuuteen perehtymiseen 99 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Jos opiskelet sosiaalialan tutkinto-ohjelmaa ryhmässä SXH22K1 ja valitset sosiaaliohjauksen polun, ilmoittaudu tähän Ihmisen kasvu ja kehitys opintojakson toteutukseen. Jos valitset varhaiskasvatuksen polun, ilmoittaudu toteutukseen Ihmisen kasvu ja kehitys (VAKA) SX00EO99-3003.

Opintojakson aikataulu, muutokset mahdollisia.

22.8.2022 12.45 - 16.00 MPA4015 Opintojakson orientaatioluento, aivojen kehitys/Satu (myös monimuodoille)

23.8.2022 12.45-16.00 MPA4011 Kiintymyssuhteet/Sylvia (myös monimuodoille)

24.8.2022 Päivätoteutus etänä, monimuoto Opetustila MPB5003.4 Fyysinen kehitys, sukupuolinen kehittyminen/Sylvia (myös monimuodoille)

30.8.2022 12.45-16.00 MPC3001 Sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys/Sylvia (päivätoteutus)

31.8.2022 08.30-11.45 MPC3001 Kielellinen kehitys, elämänkaari näkökulma/Satu (päivätoteutus)

05.09.2022 12.45-16.00 MPC3001 Aikuisuus/Tuomas (päivätoteutus)

08.09.2022 08.30- 11.45 MPC3001 Vanhuus/Tuomas (päivätoteutus)

20.09.2022 08.30 - 11.45 MPA6011 Aikuisuus & vanhuus/Tuomas (vain monimuodot)

21.09.2022 08.30-11.45 Tehtävän purku (päivätoteutus & monimuoto)
sosiaaliohjauksen polku tila: MPA6009/Tuomas
varhaiskasvatuksen polku: MPA4010/Satu

22.09.2022 12.45-16.00 Myllypuro-sali MPD1002 TENTTI (kaikille)

Päivätoteutus läsnäolovelvoite jokaiselle kerralle. Monimuoto-opiskelijoille merkityillä luennoilla läsnäolovelvoite. Poissaolosta luennon korvaava reflektiotehtävä.

Opetus järjestetään vallitsevien terveyssuositusten mukaan.
Tällä hetkellä opetus on suunniteltu niin, että opintojakso järjestetään pääosin lähiopetuksena Myllypuron kampuksella.
Mikäli opetusmuotoihin tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.


Tenttimateriaali:
Luentomateriaalit
ja
Nurmi, J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys (5. uud. p.). PS-kustannus.

Tutkinto-opiskelijalla on läsnäolovelvoite jokaiselle kerralle. Poissaolosta luennon korvaava reflektiotehtävä. Opettajalla on oikeus antaa pedagogisin perusteluin yksilöityjä lisätehtäviä.

Opetus järjestetään vallitsevien terveyssuositusten mukaan.
Tällä hetkellä opetus on suunniteltu niin, että opintojakso järjestetään lähiopetuksena Myllypuron kampuksella.
Mikäli opetusmuotoihin tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.


Opiskelijoilla on mahdollista järjestää itsenäisiä lukupiirejä ja varata niille kampukselta tila.

Mahdolliset Ahot-hakemukset ennen opintojakson alkua.

Jos sinulla on erityisen tuen päätös, tiedota siitä sähköpostitse kaikkia opintojakson opettajia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä
Tentti

Tentistä tulee numeerinen arviointi, joka on opintojakson arvosana. Oppismistehtävä voi korottaa tentin arvosanaa. Lisäksi aktiivinen osallistuminen luennoille/korvaavat reflektiotehtävät sekä tehtävien palautus hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 24.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Tuomas Leisti
Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet (varhaislapsuuden, lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden) ja osaa eritellä niihin vaikuttavia tekijöitä. Varhaiskasvatuspolun opiskelija tuntee erityisesti lapsen varhaislapsuuden kehitysvaiheet.

Sisältö

Keskeisiä kehitysteorioita. Ihmisen fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys ja kasvu eri ikäkausina. Varhaiskasvatuspolun opiskelija keskittyy erityisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu, muutokset mahdollisia.
10.01.2023 12.45 - 16.00 MPA4015 Opintojakson orientaatioluento, aivojen kehitys Sylvia
18.01.2023 08.30 - 11.45 MPA4009 Sosiaalinen kehitys, kiintymyssuhteet, sukupuoli ja
seksuaalisuus Sylvia
23.01.2023 08.30 - 11.45 MPA5018 Kognitiivinen ja kielellinen kehitys,
elämänkaarinäkökulma Tuomas
25.01.2023 12.15 - 15.00 ZOOM, seminaari, Tunneäly Sylvia
26.01.2023 12.45 - 16.00 Itsenäinen työskentely, vierailu
02.02.2023 12.45 - 16.00 MPA5018, Nuoruus ja aikuisuus Tuomas
08.02.2023 12.45 - 16.00 MPA5018, Oppimistehtävien esittely
09.02.2023 08.30 - 11.45 MPA5018, Vanhuus Tuomas
13.02.2023 08.30 - 11.45 MPD1002 Tentti

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
luentomateriaalit
ja
Nurmi, J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys (5. uud. p.). PS-kustannus.

Opetusmenetelmät

osallistavat luennot
oppimistehtävät
kirjallisuus
tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Haastattelu- tai havainnointitehtävän voi toteuttaa työelämäyhteistyössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

13.02.2023 08.30 - 11.45 MPD1002 Tentti
Uusintamahdollisuudet ilmoitetaan myöhemmin.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ahot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (1 op=27h)
135 tuntia
Luentojen, tehtävänpurun & tentin osuus 36 tuntia.
Itsenäiseen tehtävään ja kirjallisuuteen perehtymiseen 99 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikataulu, muutokset mahdollisia.

Opintojakson aikataulu, muutokset mahdollisia.
10.01.2023 12.45 - 16.00 MPA4015 Opintojakson orientaatioluento, aivojen kehitys Sylvia
18.01.2023 08.30 - 11.45 MPA4009 Sosiaalinen kehitys, kiintymyssuhteet, sukupuoli ja
seksuaalisuus Sylvia
23.01.2023 08.30 - 11.45 MPA5018 Kognitiivinen ja kielellinen kehitys,
elämänkaarinäkökulma Tuomas
25.01.2023 12.45 - 16.00 ZOOM, seminaari, Tunneäly Sylvia
26.01.2023 12.45 - 16.00 Itsenäinen työskentely, vierailu
02.02.2023 12.45 - 16.00 MPA5018, Nuoruus ja aikuisuus Tuomas
08.02.2023 12.45 - 16.00 MPA5018, Oppimistehtävien esittely
09.02.2023 08.30 - 11.45 MPA5018, Vanhuus Tuomas
13.02.2023 08.30 - 11.45 MPD1002 Tentti


Tenttimateriaali:
luentomateriaalit
ja
Nurmi, J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys (5. uud. p.). PS-kustannus.

Opettajalla on oikeus antaa pedagogisin perusteluin yksilöityjä lisätehtäviä.

Opiskelijoilla on mahdollista järjestää itsenäisiä lukupiirejä ja varata niille kampukselta tila.

Mahdolliset Ahot-hakemukset ennen opintojakson alkua.

Jos sinulla on erityisen tuen päätös, tiedota siitä sähköpostitse kaikkia opintojakson opettajia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä
Tentti

Tentistä tulee numeerinen arviointi, joka on opintojakson arvosana. Oppismistehtävä voi korottaa tentin arvosanaa. Lisäksi aktiivinen osallistuminen luennoille/korvaavat reflektiotehtävät sekä tehtävien palautus hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

28.11.2021 - 11.12.2021

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • VAKAS22
  Varhaiskasvatuksen polku sosionomeille

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet (varhaislapsuuden, lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden) ja osaa eritellä niihin vaikuttavia tekijöitä. Varhaiskasvatuspolun opiskelija tuntee erityisesti lapsen varhaislapsuuden kehitysvaiheet.

Sisältö

Keskeisiä kehitysteorioita. Ihmisen fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys ja kasvu eri ikäkausina. Varhaiskasvatuspolun opiskelija keskittyy erityisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2021 - 11.12.2021

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • VAKA23K
  Varhaiskasvatuksen polku

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet (varhaislapsuuden, lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden) ja osaa eritellä niihin vaikuttavia tekijöitä. Varhaiskasvatuspolun opiskelija tuntee erityisesti lapsen varhaislapsuuden kehitysvaiheet.

Sisältö

Keskeisiä kehitysteorioita. Ihmisen fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys ja kasvu eri ikäkausina. Varhaiskasvatuspolun opiskelija keskittyy erityisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu, muutokset mahdollisia.
10.01.2023 12.45 - 16.00 MPA4015 Opintojakson orientaatioluento, aivojen kehitys Sylvia
18.01.2023 08.30 - 11.45 MPA4009 Sosiaalinen kehitys, kiintymyssuhteet, sukupuoli ja
seksuaalisuus Sylvia
23.01.2023 08.30 - 11.45 MPA5018 Kognitiivinen ja kielellinen kehitys,
elämänkaarinäkökulma Tuomas
25.01.2023 12.45 - 16.00 ZOOM, seminaari, Tunneäly Sylvia
26.01.2023 12.45 - 16.00 Itsenäinen työskentely, vierailu
02.02.2023 12.45 - 16.00 MPA5018, Nuoruus ja aikuisuus Tuomas
08.02.2023 12.45 - 16.00 MPA5018, Oppimistehtävien esittely
09.02.2023 08.30 - 11.45 MPA5018, Vanhuus Tuomas
13.02.2023 08.30 - 11.45 MPD1002 Tentti

Läsnäolovelvoite jokaiselle kerralle. Poissaolosta luennon korvaava reflektiotehtävä.
Avoimen AMK opiskelijoiden pakollista läsnäoloa vaaditut kerrat kerrotaan tammikuussa 2023.

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
luentomateriaalit
ja
Nurmi, J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys (5. uud. p.). PS-kustannus.

Opetusmenetelmät

osallistavat luennot
oppimistehtävät
kirjallisuus
tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Haastattelu- tai havainnointitehtävän voi toteuttaa työelämäyhteistyössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

13.02.2023 08.30 - 11.45 MPD1002 Tentti
Uusintamahdollisuudet ilmoitetaan myöhemmin.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ahot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (1 op=27h)
135 tuntia
Luentojen, tehtävänpurun & tentin osuus 36 tuntia.
Itsenäiseen tehtävään ja kirjallisuuteen perehtymiseen 99 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikataulu, muutokset mahdollisia.

Opintojakson aikataulu, muutokset mahdollisia.
10.01.2023 12.45 - 16.00 MPA4015 Opintojakson orientaatioluento, aivojen kehitys Sylvia
18.01.2023 08.30 - 11.45 MPA4009 Sosiaalinen kehitys, kiintymyssuhteet, sukupuoli ja
seksuaalisuus Sylvia
23.01.2023 08.30 - 11.45 MPA5018 Kognitiivinen ja kielellinen kehitys,
elämänkaarinäkökulma Tuomas
25.01.2023 12.45 - 16.00 ZOOM, seminaari, Tunneäly Sylvia
26.01.2023 12.45 - 16.00 Itsenäinen työskentely, vierailu
02.02.2023 12.45 - 16.00 MPA5018, Nuoruus ja aikuisuus Tuomas
08.02.2023 12.45 - 16.00 MPA5018, Oppimistehtävien esittely
09.02.2023 08.30 - 11.45 MPA5018, Vanhuus Tuomas
13.02.2023 08.30 - 11.45 MPD1002 Tentti

Läsnäolovelvoite jokaiselle kerralle. Poissaolosta luennon korvaava reflektiotehtävä.


Tenttimateriaali:
luentomateriaalit
ja
Nurmi, J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys (5. uud. p.). PS-kustannus.

Tutkinto-opiskelija läsnäolovelvoite jokaiselle kerralle. Poissaolosta luennon korvaava reflektiotehtävä. Opettajalla on oikeus antaa pedagogisin perusteluin yksilöityjä lisätehtäviä.

Opiskelijoilla on mahdollista järjestää itsenäisiä lukupiirejä ja varata niille kampukselta tila.


Jos sinulla on erityisen tuen päätös, tiedota siitä sähköpostitse kaikkia opintojakson opettajia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä
Tentti

Tentistä tulee numeerinen arviointi, joka on opintojakson arvosana. Oppismistehtävä voi korottaa tentin arvosanaa. Lisäksi aktiivinen osallistuminen luennoille/korvaavat reflektiotehtävät sekä tehtävien palautus hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Hakanen
 • Jasmi Lassila
 • Tuomas Leisti
Vastuuhenkilö

Jasmi Lassila

Opiskelijaryhmät
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet (varhaislapsuuden, lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden) ja osaa eritellä niihin vaikuttavia tekijöitä. Varhaiskasvatuspolun opiskelija tuntee erityisesti lapsen varhaislapsuuden kehitysvaiheet.

Sisältö

Keskeisiä kehitysteorioita. Ihmisen fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys ja kasvu eri ikäkausina. Varhaiskasvatuspolun opiskelija keskittyy erityisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu, muutokset mahdollisia.

22.8.2022 12.45 - 16.00 MPA4015 Opintojakson orientaatioluento, aivojen kehitys/Satu (myös monimuodoille)

23.8.2022 12.45-16.00 MPA4011 Kiintymyssuhteet ja itsessäätelytaidot / Jasmi (myös monimuodoille)

24.8.2022 Etänä .4 Fyysinen kehitys, sukupuolinen kehittyminen/ Jasmi (myös monimuodoille)

30.8.2022 12.45-16.00 MPC3001 Sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys/ Jasmi (päivätoteutus)

31.8.2022 08.30-11.45 MPC3001 Kielellinen kehitys / Jasmi(päivätoteutus)

05.09.2022 12.45-16.00 MPC3001 Aikuisuus/Tuomas (päivätoteutus)

08.09.2022 08.30- 11.45 MPC3001 Vanhuus/Tuomas (päivätoteutus)

20.09.2022 08.30 - 11.45 MPA6011 Aikuisuus & vanhuus/Tuomas (vain monimuodot)

21.09.2022 08.30-11.45 Tehtävän purku (päivätoteutus & monimuoto)
sosiaaliohjauksen polku tila: MPA6009/Tuomas
varhaiskasvatuksen polku: MPA4010/Satu

22.09.2022 12.45-16.00 Myllypuro-sali MPD1002 TENTTI (kaikille)

Päivätoteutus läsnäolovelvoite jokaiselle kerralle. Monimuoto-opiskelijoille merkityillä luennoilla läsnäolovelvoite. Poissaolosta luennon korvaava reflektiotehtävä.

Opetus järjestetään vallitsevien terveyssuositusten mukaan.
Tällä hetkellä opetus on suunniteltu niin, että opintojakso järjestetään pääosin lähiopetuksena Myllypuron kampuksella.
Mikäli opetusmuotoihin tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:

Nurmi, J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. 5. uud. p. Jyväskylä: PS-kustannus. (Uusimmasta vuonna 2014 ilmestyneestä painoksesta sivut 14-141.)

Koivunen, P. & Lehtinen, T. 2015. Kasvu kiikarissa: Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille. Jyväskylä: PS-kustannus.

Sekä luentomateriaalit

Opetusmenetelmät

osallistavat luennot
oppimistehtävät
kirjallisuus
tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Haastattelu- tai havainnointitehtävän voi toteuttaa työelämäyhteistyössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

22.09.2022 12.45-16.00 Myllypuro-sali MPD1002 TENTTI (kaikille)
Uusintamahdollisuudet ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ahot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (1 op=27h)
135 tuntia
Luentojen, tehtävänpurun & tentin osuus 36 tuntia.
Itsenäiseen tehtävään ja kirjallisuuteen perehtymiseen 99 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Jos opiskelet sosiaalialan tutkinto-ohjelmaa ryhmässä SXH22K1 tai SXH22K2 ja valitset varhaiskasvatuksen polun, ilmoittaudu tähän Ihmisen kasvu ja kehitys opintojakson toteutukseen. Jos valitset sosiaaliohjauksen polun, ilmoittaudu toteutukseen Ihmisen kasvu ja kehitys SX00EO99-3004 (monimuoto) tai -3006 (päivätoteutus).

Opintojakson aikataulu, muutokset mahdollisia.


22.8.2022 12.45 - 16.00 MPA4015 Opintojakson orientaatioluento, aivojen kehitys/Satu (myös monimuodoille)

23.8.2022 12.45-16.00 MPA4011 Kiintymyssuhteet/Sylvia (myös monimuodoille)

24.8.2022 Päivätoteutus etänä, monimuoto Opetustila MPB5003.4 Fyysinen kehitys, sukupuolinen kehittyminen/Sylvia (myös monimuodoille)

30.8.2022 12.45-16.00 MPC3001 Sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys/Sylvia (päivätoteutus)

31.8.2022 08.30-11.45 MPC3001 Kielellinen kehitys, elämänkaari näkökulma/Satu (päivätoteutus)

05.09.2022 12.45-16.00 MPC3001 Aikuisuus/Tuomas (päivätoteutus)

08.09.2022 08.30- 11.45 MPC3001 Vanhuus/Tuomas (päivätoteutus)

20.09.2022 08.30 - 11.45 MPA6011 Aikuisuus & vanhuus/Tuomas (vain monimuodot)

21.09.2022 08.30-11.45 Tehtävän purku (päivätoteutus & monimuoto)
sosiaaliohjauksen polku tila: MPA6009/Tuomas
varhaiskasvatuksen polku: MPA4010/Satu

22.09.2022 12.45-16.00 Myllypuro-sali MPD1002 TENTTI (kaikille)

Päivätoteutus läsnäolovelvoite jokaiselle kerralle. Monimuoto-opiskelijoille merkityillä luennoilla läsnäolovelvoite. Poissaolosta luennon korvaava reflektiotehtävä.

Opetus järjestetään vallitsevien terveyssuositusten mukaan.
Tällä hetkellä opetus on suunniteltu niin, että opintojakso järjestetään pääosin lähiopetuksena Myllypuron kampuksella.
Mikäli opetusmuotoihin tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.


Tenttimateriaali:
Luentomateriaalit
ja
Nurmi, J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys (5. uud. p.). PS-kustannus.

Tutkinto-opiskelijalla on läsnäolovelvoite jokaiselle kerralle. Poissaolosta luennon korvaava reflektiotehtävä. Opettajalla on oikeus antaa pedagogisin perusteluin yksilöityjä lisätehtäviä.

Opetus järjestetään vallitsevien terveyssuositusten mukaan.
Tällä hetkellä opetus on suunniteltu niin, että opintojakso järjestetään lähiopetuksena Myllypuron kampuksella.
Mikäli opetusmuotoihin tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.


Opiskelijoilla on mahdollista järjestää itsenäisiä lukupiirejä ja varata niille kampukselta tila.

Mahdolliset Ahot-hakemukset ennen opintojakson alkua.

Jos sinulla on erityisen tuen päätös, tiedota siitä sähköpostitse kaikkia opintojakson opettajia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä
Tentti

Tentistä tulee numeerinen arviointi, joka on opintojakson arvosana. Oppismistehtävä voi korottaa tentin arvosanaa. Lisäksi aktiivinen osallistuminen luennoille/korvaavat reflektiotehtävät sekä tehtävien palautus hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Marjosola
 • Merja Lahdenperä
 • Satu Hakanen
Vastuuhenkilö

Merja Lahdenperä

Opiskelijaryhmät
 • VAKA23K
  Varhaiskasvatuksen polku

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, mitä on varhaiskasvatuksen ruokakasvatus ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija ymmärtää suositeltavan ruokakasvatuksen periaatteet ja niiden merkityksen lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle, hyvinvoinnille, terveydelle ja suun terveydelle.
- Opiskelija ymmärtää ravitsemuksellisesti riittävän ja terveyttä edistävän ravitsemuksen perusperiaatteet.
- Opiskelija osaa toimia varhaiskasvatuksen ruokakasvatusta koskevan lainsäädännön ja siihen liittyvien määräysten ja suositusten mukaisesti.
- Opiskelija osaa soveltaa ruokakasvatuksen keskeistä sisältöä ja menetelmiä omassa toiminnassaan.
- Opiskelija osaa etsiä näyttöön perustuvaa tutkimustietoa valintojensa tueksi.
- Opiskelija osaa arvioida ruokakasvatusta ja kehittää siihen liittyvää toimintaa.

Sisältö

- Ruokakasvatus, sen tausta, tavoitteet ja periaatteet.
- Terveyttä ja iloa tuottavan ruokakasvatuksen vaikutukset ja seuraukset lapsen hyvinvoinnille ja terveydelle.
- Terveyttä ja iloa tuottava ruokakasvatus ja suun terveys.
- Monialaisuus ruokakasvatuksessa.
- Lasta kunnioittavan ruokakasvatuksen menetelmiä ja käytännöllisiä keinoja ruokakasvatuksen toteuttamiseen.
- Lapsilähtöisyys, kulttuuriset erot, ympäristö ja tuen tarpeen huomiointi ruokakasvatuksessa.
- Ruokakasvatuksen toteuttaminen moniammatillisessa yhteistyössä ja yhdessä vanhempien kanssa.
- Ruokakasvatuksen arviointi ja kehittäminen.

Oppimateriaalit

Syömisen ilo - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018
Sydänliiton Neuvokas ruokakasvattaja -materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan Moodlessa, mutta se sisältää kaksi kaikille yhteistä etätapaamista, joissa läsnäolovelvoite. Opintojaksolle pääsy edellyttää aiheeseen orientoivan ennakkotehtävän palautuksen 13.3. klo 9 mennessä sekä osallistumisen orientaatioon kyseisenä päivänä klo 9-11. Orientaatiossa muodostetaan tiimit verkossa tehtävää ryhmätyötä varten. Päätösseminaariin (etänä) tulee osallistua 17.5. klo 9-12.

Moodlessa tehdään itseohjautuvasti oppimistehtäviä (yksilö ja/tai ryhmätehtäviä, käydään dialogia sekä annetaan vertaisarviointeja). Tehtävien aikataulutus ohjeellisilla palautuspäivillä. Tarkentuu myöhemmin. Päätösseminaarissa esitettävää ruokakasvatustapahtuma-tehtävää voidaan käyttää myöhemmin hyödyksi Metropolian HyMy-kylän toiminnassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 t (1 op = 27 t)

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatiossa 13.3.2023 läsnäolovelvoite riittävän ohjeistuksen saamiseksi.
Tutkintosääntö: "Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla." "Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen."
Opintojaksolle pääsy edellyttää myös orientoivan ennakkotehtävän palautuksen ja hyväksytyn tekemisen määräaikaan 13.3. mennessä. Lisätietoja opintojaksosta sekä ohjeet ennakkotehtävään Moodlen työtilassa. Opintojakson moodle avataan 6.3.2023. Opintojaksolle ilmoittautuneet tulevat saamaan tästä tarkemmat ohjeet.

Kyseessä on opintojakso, joka on laadittu yhteistyössä Suomen Sydänliiton kanssa Sydänliiton koordinoimassa ruokakasvatushankkeessa. Jotta opintojakson sisältöä voidaan kehittää edelleen eteenpäin, sisältyy siihen opiskelijan itsearviointi omasta oppimisestaan sekä palaute käytetystä materiaalista.
Opettajilla on 4 viikkoa aikaa antaa arvosana päätösseminaaripäivän jälkeen.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Näitä tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty kokonaisarvio edellyttää, että kaikki opintojakson oppimistehtävät on palautettu annetun aikataulun mukaisesti ja opiskelija on osallistunut ryhmätyöhön. Ryhmätyö arvioidaan asteikolla 0-5. Numero on samalla opintojakson kokonaisarvosana.

Ryhmätyö sisältää kirjallisen suunnitelmaosuuden, joka pohjautuu näyttöön perustuvaan tietoon sisältäen lähdeviitteet. Lisäksi ryhmätyössä koostetaan kirjalliseen osuuteen liittyvä lyhyt seminaariesitys, joka esitetään seminaaripäivässä 17.5.2023.
Oppimistehtävien edistymistä seurataan. Kaikki oppimistehtävät tulee palauttaa Moodlessa annettuun määräpäivään mennessä.

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
Opiskelija osaa: - käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa - soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti - arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan - osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
Opiskelija osaa: - etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti - käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti - perustella toimintaansa johdonmukaisesti - osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa: - osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan - erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta - käyttää oikein useimpia alan käsitteitä - tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan - osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasmi Lassila
 • Jouni Piekkari
Vastuuhenkilö

Jouni Piekkari

Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXG19S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisestä itsestä kumpuavan innostuksen merkityksen. Hän osaa kannustaa ja tukea yhteisöjä toimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Opiskelija ymmärtää kulttuurisen demokratian merkityksen. Opiskelija osaa käyttää asiakasryhmälle sopivia osallistavia menetelmiä. Opiskelija oivaltaa ja osaa suunnitella innostamisen monivaiheisen, yhteisölliseen muutokseen tähtäävän prosessin.

Sisältö

Sosiokulttuurisen työn pedagoginen, kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Sosiokulttuurisen toiminnan periaatteita noudattavan projektin suunnittelu ja toteuttaminen. Osallistavat menetelmät ryhmän ohjauksessa ja ryhmän erityispiirteiden tunnistaminen. Pedagogisen suhteen luominen toiminnassa. Kulttuurinen demokratia.

Aika ja paikka

ti 23.8. klo 12.45-16.00 (lähi)
pe 26.8. klo 12.45-16.00 (lähi)
pe 9.9. klo 8.30-11.45 (lähi)
pe 16.9. klo 12.45-16.00 (lähi)
pe 23.9. klo 8.30-11.45 (lähi)
pe 30.9. klo 12.45-16.00 (lähi)
pe 7.10. klo 12.45-16.00 (lähi)
pe 28.10. klo 9-12 (lähi, FUTU-seminaari)
ma 28.11. klo 12.45-16,00 (lähi, loppuseminaari)

Oppimateriaalit

Creating Positive Future FUTU-hankkeen verkkosivut
Chillisti mukana! -Hankkeen verkkosivut
MOTIIVI-hankkeen verkkosivut
https://peili.metropolia.fi
Hurahda pelilliseen työotteseen -opas
Kurki, Leena: Sosiokulttuurinen innostaminen
Nivala & Ryynänen: Sosiaalipedagogiikka.

Lisätiedot ja linkit tarkemmin OMA:n työtilassa.

Opetusmenetelmät

Kurssin sisältö ja tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää ihmisestä itsestä lähtevän toiminnan merkityksen ja osaa kannustaa ja tukea asiakasta. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa sosiokulttuurisen innostamisen periaatteita noudattavan projektin ja analysoida aikaansaatua muutosta. Opiskelija osaa soveltaa innostavan työn elementtejä toiminnassaan ja tukea subjektiutta. Hän osaa käyttää ohjauksessaan osallistavaa pedagogiikkaa.

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Creating Positive Future FUTU -hankkeen kanssa. Hankkeessa käyetään hyväksi mm. pelillisiä menetelmiä Nuorten tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen tukena. Opintojaksolla toteutetaan pareittain pienimuotoisia sosiokulttuurisen innostamisen menetelmiä hyödyntäviä projekteja FUTU-hankkeen kumppaneiden kanssa. Näitä ovat esim.


* eri ammatilliset oppilaitokset Suomen VAnhempainliiton Chillisti mukana! -hankkeen kanssa
* Tyttöjen & poikien talo


Jakson päätyttyä opiskelija

* kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan itsenäisen sosiokulttuurisen innostamisen projektin.
* ymmärtää sosiokulttuurisen innostamisen filosofiaa ja osaa soveltaa sen periaatteita käytäntöön.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Creating Positive Future FUTU-hanke ja hankekumppanit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija saa valita yllämainituista paikoista oman asiakasryhmän projektille, myös metodit ovat valinnaisia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

Luennot, orientation: elo-lokakuu
Työelämäohjaukset: loka-marraskuu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

* Projekti ja raportti 60% (81h)
* Aktiivinen osallistuminen työpajoihin ja luentoihin (9 luentoa) sekä oppimistehtävien suorittaminen 40%
* Tuntilista (5op=135h opiskelijan työtä)

Kriteerit:

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 20.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jasmi Lassila
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisestä itsestä kumpuavan innostuksen merkityksen. Hän osaa kannustaa ja tukea yhteisöjä toimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Opiskelija ymmärtää kulttuurisen demokratian merkityksen. Opiskelija osaa käyttää asiakasryhmälle sopivia osallistavia menetelmiä. Opiskelija oivaltaa ja osaa suunnitella innostamisen monivaiheisen, yhteisölliseen muutokseen tähtäävän prosessin.

Sisältö

Sosiokulttuurisen työn pedagoginen, kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Sosiokulttuurisen toiminnan periaatteita noudattavan projektin suunnittelu ja toteuttaminen. Osallistavat menetelmät ryhmän ohjauksessa ja ryhmän erityispiirteiden tunnistaminen. Pedagogisen suhteen luominen toiminnassa. Kulttuurinen demokratia.

Aika ja paikka

OPETUKSEN AJANKOHDAT:
Huom. Opetuksen paikat ja ajat tarkentuvat. Myllypurossa tilana on MPC4010,
Työpajat Pasilassa ovat iltapäivisin 20.1. alkaen.

13.1. 9-16
20.1. 8.30-16
27.1. 8.30-16
3.2. 8.30-16
10.2. 8.30-16
17..2. 12.45-16
24.2. 12.45-16 (Itsenäinen työskentely/työsekentely asiakasryhmän kanssa)
3.3. 8.30-16
10.3. 8.30-16
17.3. 12.45-16
24.3. 12.45-16
31.3. 8.30-16
5.5. 8.30-16 Päättöseminaari

Oppimateriaalit

https://blogit.metropolia.fi/hiilta-ja-timanttia/2022/02/08/monikulttuurisesta-kohtaamiskahvilasta-on-moneksi-oppeja-hymy-kylasta-osa-4/

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/osallistuva-tutkimuskumppanuus-kuntoutuksessa

Kurki, Leena: Sosiokulttuurinen innostaminen.
Nivala& Ryynänen: Sosiaalipedagogiikka.
Draamakasvatuksen kirjallisuutta;
https://kepeli.metropolia.fi

Opetusmenetelmät

Huom. Tiedot tarkentuvat!

Opintojakso toteutetaan hankkeena Pääkaupunkiseudun omaishoitajat -yhdistyksen kanssa. Pilottihankkeen tavoitteena on:

1. Lisätä ymmärrystä omaishoitajien haasteista
2. Jakaa kokemustietoa viranomaisille omaishoitajien kokemista haasteista (videot; työpajat)
2. Tukea omaishoitajien jaksamista (toiminnalliset työpajat)

Keinoina käytetään draama- ja muita toiminnallisia ryhmätyön menetelmiä. Projektissa tuotetaan videoita ja koulutustilanteisiin sopiva työpajamalli. Omaishoitajista valtaosa yhteistyöryhmässä on maahamuuttajataustaisia. Opimme siis myös toiminnallisia keinoja monikielisen ryhmän kanssa työskentelyyn

Omaishoitajien kanssa tehtäviä työpajoja toteutetaan Itä-Pasilassa yhdistyksen toimitiloissa säännöllisesti perjantai-iltapäivisin.
Asiakasohjausta edeltävän opintojakson aikana perehdytään sosiokulttuurisen innostamisen teoriaan ja menetelmiin (erityisesti osallistavat toimintatutkimuksen menetelmät, draama, visuaaliset menetelmät, haastattelut ja videointi).

Työmuotoina ovat spottiluennot, metodityöpajat, materiaaleihin perehtyminen ja projektityö (työpajat; haastattelut, videoiden työstö). Pääpaino opetuksessa on käytännön työskentelyssä (työpajat, ohjaustyö, projektityö). Pääosa opintojaksosta suoritetaan alla mainittujen kontaktipajojen aikana (2/3 ajankäytöstä; 1/3 lukemista ja koulutusmateriaalin tuottamista.)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei sisällä tenttiä. Projektin tuotteistaminen ja lyhyt raportti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ks. opetusajat.
5 op= 135 t opiskelijan työtä (Tuntiraportointi)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntikirjanpito 50 % (läsnäolo kontaktiopetuksessa, työpajoissa ja projektityössä).
Lopputuote (itsearviointi; työelämän arviointi) 50%

Ilmoittautumisaika

28.11.2021 - 11.12.2021

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • VAKA23K
  Varhaiskasvatuksen polku

Tavoitteet

Opiskelija
• tuntee monimuotoisen oppimisympäristönsä
• tietää Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeisimmät opiskeluun liittyvät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt
• osaa käyttää yleisimpiä opiskelussa tarvittavia ohjelmia ja järjestelmiä
• osaa tuottaa tietoa välittävää, erittelevää ja pohtivaa asiatekstiä
• osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti
• tutustuu keskeisiin tietosuojan ja -turvan periaatteisiin
• tuntee varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmän ja varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat
• tuntee varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) ja toiminnan kokonaissuunnittelun

Sisältö

• Fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö
• Ammattikorkeakouluopiskeluun liittyvät ohjeet ja säännöt
• Kirjastopalvelut ja tiedonhaun perusteet
• Opiskelussa käytettävät keskeiset digitaaliset oppimisen ja työskentelyn työvälineet sekä tietojärjestelmät
• Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
• Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö sekä merkintätavat
• Tietosuojan ja -turvan periaatteet
• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) ja muut varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat sekä toiminnan kokonaissuunnittelu
• Varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 17

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Taina Valkeapää
Vastuuhenkilö

Seija Mäenpää

Opiskelijaryhmät
 • VAKA22K
  Varhaiskasvatuksen polku

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan teoreettiset perusteet, peruskäsitteet ja alan eri suuntauksia. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiselle työotteelle ominaisia piirteitä. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogisen työn arvopohjan, etiikan peruskäsitteet ja sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen.

Sisältö

Sosiaalipedagogiikka tieteen- ja käytännön alana. Sosiaalipedagogiikan juuret ja kehitys. Keskeiset sosiaalipedagogiset käsitteet ja toimintaperiaatteet. Johdanto eettiseen ajatteluun ja sosiaalialan ammattietiikkaan.

Aika ja paikka

SM=Seija Mäenpää TV=Taina Valkeapää
*pakollinen läsnäolo

*2.9.22 9.00-11.45 (SM & TV) Opintojakson aloitus
5.9.22 12.45-16.00 (SM)
9.9.22 8.30-11.45 (TV)
14.9.22 12.45-16.00 (TV)
19.9.22 12.45-16.00 (SM)
20.9.22 12.45-16.00 (TV)
22.9.22 12.45-16.00 (SM)
28.9.22 12.45-16.00 (SM & TV) artikkelianalyysitehtävän väliohjaus
4.10.22 huom. klo 12.00 mennessä artikkelianalyysin (Sosiaalipedagogiset silmälasit) palautus opintojakson Omaan, tehtäviin.
*7.10.22 12.45-16.00 (SM) ARTIKKELIANALYYSITEHTÄVÄN PURKU
*13.10.22 8.30-11.45 TENTTI

Oppimateriaalit

Tenttimateriaalina
luennot ja luentomateriaali (opintojakson työtilassa Oma:ssa)
sekä tenttikirjallisuus.

Tenttikirjallisuus: Nivala, Elina & Ryynänen, Sanna. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus.
Sivut: s. 13-85 (Johdanto, luvut 1 ja 2), s.185-233 (luku 6), s. 341-342 (taulukko Sosiaalipedagogiikan ytimessä). Teos on saatavissa kirjastoista sekä e-kirjana.

Muuta suositeltavaa oheiskirjallisuutta löytyy mm. sivustolta: http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/kirjallisuus/

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähiopetuksessa. Muutokset mahdollisia.
Lähiopetus/etäopetus korona-ohjeistuksen mukaan.
Itsenäinen opiskelu
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 13.10.22 klo 8.30-11.45
Uusintatentit sosiaalialan yleiset uusinnat. 1. uusinta SU202211 Ma 12.12. klo 16.30 – 20.00, (ilmoittautumisaika 30.10. – 22.11.22 sähköisessä uusintatenttijärjestelmässä).
Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Hyväksyttyä suoritusta voi korottaa yhden kerran 1. uusinnassa.
2. uusinta SU202302, 21.2.-23 klo 16.30 – 20.00, (ilmoittautumisaika 18.1. – 2.2.-23 sähköisessä uusintatenttijärjestelmässä).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

SM=Seija Mäenpää TV=Taina Valkeapää
*pakollinen läsnäolo

*2.9.22 9.00-11.45 (SM & TV) Opintojakson aloitus
5.9.22 12.45-16.00 (SM)
9.9.22 8.30-11.45 (TV)
14.9.22 12.45-16.00 (TV)
19.9.22 12.45-16.00 (SM)
20.9.22 12.45-16.00 (TV)
22.9.22 12.45-16.00 (SM)
28.9.22 12.45-16.00 (SM & TV) artikkelianalyysitehtävän väliohjaus
*4.10.22 huom. klo 12.00 mennessä artikkelianalyysin (Sosiaalipedagogiset silmälasit) palautus opintojakson Omaan, tehtäviin.
*7.10.22 12.45-16.00 (SM) ARTIKKELIANALYYSITEHTÄVÄN PURKU
*13.10.22 8.30-11.45 TENTTI

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen oppimistehtävä suoritettu hyväksytysti (hyväksytty/täydennettävä arviointiasteikko), sekä opiskelija on läsnä tehtävän purussa.

Tentti suoritettu hyväksytysti (0-5 arviointiasteikko), kriteerit:

• sosiaalipedagogisten käsitteiden avaaminen / määrittely
• olennaisten asioiden käsittely/ kysymykseen vastaaminen
• vastauksen loogisuus ja selkeys/perustelut/ käytännön esimerkit
• pohdinta

Arviointitasot;
(0) Hylätty
Vastauksesta ei käy ilmi, että tenttikirjallisuutta on luettu ja ymmärretty, vaan vastaus pohjautuu arkiajattelun. Vastaus saattaa sisältää runsaasti olennaisia asiavirheitä ja merkittäviä väärinkäsityksiä tai painottua pelkästään epäolennaisiin asioihin.
(1-2) Tyydyttävä
Vastaus, joka sisältää joitakin oikein ymmärrettyjä, tenttikirjallisuudessa mainittuja asioita. Vastaus saattaa painottua epäolennaisiin asioihin tai sisältää joitakin asiavirheitä ja väärinkäsityksiä, mutta osoittaa kuitenkin opiskelijan hallitsevan opittavan aineiston vähimmäistasolla. Vastaus on suppea tai liian laaja.
(3-4) Hyvä
Asiapitoinen tenttikirjallisuuden ymmärrykseen perustuva vastaus, joka kuitenkin voi sisältää myös jonkun yksittäisen asiavirheen, väärinkäsityksen tai epäolennaisen asian. Opittavan aineiston perussisältö on pääosin hyvin ymmärretty ja rakenne on selkeä. Vastaus sisältää myös joitakin tärkeitä yksityiskohtia ja/tai olennaisia teoriaa kuvaavia käytännön esimerkkejä ja pohdintaa.
(5) Kiitettävä
Erinomainen, tenttikirjallisuuteen perustuva vastaus, joka ei sisällä asiavirheitä, väärinkäsityksiä tai epäolennaisia asioita. Opittavan alueen sisältö ja rakenne on erittäin hyvin ymmärretty. Vastaus sisältää paljon tärkeitä yksityiskohtia ja olennaisia teoriaa hyvin kuvaavia käytännön esimerkkejä ja teoriaa avaavaa pohdintaa.

Opintojakson kokonaisarvosana (numero) muodostuu tenttiarvosanan perusteella, kun molemmat arvioitavat osiot (kirjallinen oppimistehtävä ja tentti) on suoritettu hyväksytysti.
Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Taina Valkeapää
Vastuuhenkilö

Seija Mäenpää

Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan teoreettiset perusteet, peruskäsitteet ja alan eri suuntauksia. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiselle työotteelle ominaisia piirteitä. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogisen työn arvopohjan, etiikan peruskäsitteet ja sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen.

Sisältö

Sosiaalipedagogiikka tieteen- ja käytännön alana. Sosiaalipedagogiikan juuret ja kehitys. Keskeiset sosiaalipedagogiset käsitteet ja toimintaperiaatteet. Johdanto eettiseen ajatteluun ja sosiaalialan ammattietiikkaan.

Aika ja paikka

SM=Seija Mäenpää TV=Taina Valkeapää
*pakollinen läsnäolo

*2.9.22 9.00-11.45 (SM & TV) Opintojakson aloitus (ryhmät A ja B)
5.9.22 12.45-16.00 (SM) A-ryhmä
7.9.22 12.45-16.00 (SM) B-ryhmä
9.9.22 8.30-11.45 (TV) A-ryhmä
14.9.22 12.45-16.00 (TV) A-ryhmä
15.9.22. 8.30-11.45 (TV) B-ryhmä
16.9.22 8.30-11.30 (TV) B-ryhmä
19.9.22 12.45-16.00 (SM) A-ryhmä
19.9.22 12.45-16.00 (TV) B-ryhmä
20.9.22 12.45-16.00 (TV) A-ryhmä
20.9.22 12.45-16.00 (SM) B-ryhmä
22.9.22 12.45-16.00 (SM) A-ryhmä
23.9.22 12.45-16.00 (SM) B-ryhmä
28.9.22 12.45-16.00 (SM & TV) artikkelianalyysitehtävän väliohjaus (ryhmät A ja B)
*4.10.22 huom. klo 12.00 mennessä artikkelianalyysin (Sosiaalipedagogiset silmälasit) palautus opintojakson Omaan, tehtäviin.
*7.10.22 8.30-11.45 (TV) A-ryhmä ARTIKKELIANALYYSITEHTÄVÄN PURKU
*7.10.22 12.45-16.00 (SM) B-ryhmä ARTIKKELIANALYYSITEHTÄVÄN PURKU
*13.10.22 8.30-11.45 TENTTI (ryhmät A ja B)

Oppimateriaalit

Tenttimateriaalina
luennot ja luentomateriaali (opintojakson työtilassa Oma:ssa)
sekä tenttikirjallisuus.

Tenttikirjallisuus: Nivala, Elina & Ryynänen, Sanna. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus.
Sivut: s. 13-85 (Johdanto, luvut 1 ja 2), s.185-233 (luku 6), s. 341-342 (taulukko Sosiaalipedagogiikan ytimessä). Teos on saatavissa kirjastoista sekä e-kirjana.

Muuta suositeltavaa oheiskirjallisuutta löytyy mm. sivustolta: http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/kirjallisuus/

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähiopetuksessa. Muutokset mahdollisia. Lähiopetus/etäopetus korona-ohjeistuksen mukaan.
Itsenäinen opiskelu
Ryhmätyöt
Tentti
Muutokset mahdollisia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 13.10.22 klo 8.30-11.45
Uusintatentit sosiaalialan yleiset uusinnat. 1. uusinta SU202211 Ma 12.12. klo 16.30 – 20.00, (ilmoittautumisaika 30.10. – 22.11.22 sähköisessä uusintatenttijärjestelmässä). Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Hyväksyttyä suoritusta voi korottaa yhden kerran 1. uusinnassa.
2. uusinta SU202302, 21.2.-23 klo 16.30 – 20.00, (ilmoittautumisaika 18.1. – 2.2.-23 sähköisessä uusintatenttijärjestelmässä).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

SM=Seija Mäenpää TV=Taina Valkeapää
*pakollinen läsnäolo

*2.9.22 9.00-11.45 (SM & TV) Opintojakson aloitus (ryhmät A ja B)
5.9.22 12.45-16.00 (SM) A-ryhmä
7.9.22 12.45-16.00 (SM) B-ryhmä
9.9.22 8.30-11.45 (TV) A-ryhmä
14.9.22 12.45-16.00 (TV) A-ryhmä
15.9.22. 8.30-11.45 (TV) B-ryhmä
16.9.22 8.30-11.30 (TV) B-ryhmä
19.9.22 12.45-16.00 (SM) A-ryhmä
19.9.22 12.45-16.00 (TV) B-ryhmä
20.9.22 12.45-16.00 (TV) A-ryhmä
20.9.22 12.45-16.00 (SM) B-ryhmä
22.9.22 12.45-16.00 (SM) A-ryhmä
23.9.22 12.45-16.00 (SM) B-ryhmä
28.9.22 12.45-16.00 (SM & TV) artikkelianalyysitehtävän väliohjaus (ryhmät A ja B)
*4.10.2022 klo 12.00 mennessä: Artikkeliannalyysitehtävän palautus kahteen (2) eri paikkaan:
opintojakson OMA-työtilaan ja Asiantuntijaviestinnän Moodle-työtilaan
*7.10.22 8.30-11.45 (TV) A-ryhmä ARTIKKELIANALYYSITEHTÄVÄN PURKU
*7.10.22 12.45-16.00 (SM) B-ryhmä ARTIKKELIANALYYSITEHTÄVÄN PURKU
*13.10.22 8.30-11.45 TENTTI (ryhmät A ja B)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen oppimistehtävä suoritettu hyväksytysti (hyväksytty/täydennettävä arviointiasteikko), sekä opiskelija on läsnä tehtävän purussa.

Tentti suoritettu hyväksytysti (0-5 arviointiasteikko), kriteerit:

• sosiaalipedagogisten käsitteiden avaaminen / määrittely
• olennaisten asioiden käsittely/ kysymykseen vastaaminen
• vastauksen loogisuus ja selkeys/perustelut/ käytännön esimerkit
• pohdinta

Arviointitasot;
(0) Hylätty
Vastauksesta ei käy ilmi, että tenttikirjallisuutta on luettu ja ymmärretty, vaan vastaus pohjautuu arkiajattelun. Vastaus saattaa sisältää runsaasti olennaisia asiavirheitä ja merkittäviä väärinkäsityksiä tai painottua pelkästään epäolennaisiin asioihin.
(1-2) Tyydyttävä
Vastaus, joka sisältää joitakin oikein ymmärrettyjä, tenttikirjallisuudessa mainittuja asioita. Vastaus saattaa painottua epäolennaisiin asioihin tai sisältää joitakin asiavirheitä ja väärinkäsityksiä, mutta osoittaa kuitenkin opiskelijan hallitsevan opittavan aineiston vähimmäistasolla. Vastaus on suppea tai liian laaja.
(3-4) Hyvä
Asiapitoinen tenttikirjallisuuden ymmärrykseen perustuva vastaus, joka kuitenkin voi sisältää myös jonkun yksittäisen asiavirheen, väärinkäsityksen tai epäolennaisen asian. Opittavan aineiston perussisältö on pääosin hyvin ymmärretty ja rakenne on selkeä. Vastaus sisältää myös joitakin tärkeitä yksityiskohtia ja/tai olennaisia teoriaa kuvaavia käytännön esimerkkejä ja pohdintaa.
(5) Kiitettävä
Erinomainen, tenttikirjallisuuteen perustuva vastaus, joka ei sisällä asiavirheitä, väärinkäsityksiä tai epäolennaisia asioita. Opittavan alueen sisältö ja rakenne on erittäin hyvin ymmärretty. Vastaus sisältää paljon tärkeitä yksityiskohtia ja olennaisia teoriaa hyvin kuvaavia käytännön esimerkkejä ja teoriaa avaavaa pohdintaa.

Opintojakson kokonaisarvosana (numero) muodostuu tenttiarvosanan perusteella, kun molemmat arvioitavat osiot (kirjallinen oppimistehtävä ja tentti) on suoritettu hyväksytysti.
Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Heli Määttänen
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • SXH23K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan teoreettiset perusteet, peruskäsitteet ja alan eri suuntauksia. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiselle työotteelle ominaisia piirteitä. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogisen työn arvopohjan, etiikan peruskäsitteet ja sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen.

Sisältö

Sosiaalipedagogiikka tieteen- ja käytännön alana. Sosiaalipedagogiikan juuret ja kehitys. Keskeiset sosiaalipedagogiset käsitteet ja toimintaperiaatteet. Johdanto eettiseen ajatteluun ja sosiaalialan ammattietiikkaan.

Oppimateriaalit

Tenttialueena:
- luennot ja luentomateriaalit (opintojakson työtilassa Oma:ssa Helin opetus ja Seijan opetus kansioissa),
- tenttikirja Nivala, Elina & Ryynänen, Sanna. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus. Tenttiin sivut: s. 13-85, s.185-233, s.341-342. Teos on saatavissa kirjastoista sekä e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähiopetuksessa, luennot.
Itsenäinen opiskelu (lähiopetuksen aiheisiin orientoivat tehtävät ja kirjallinen artikkelianalyysitehtävä)
Ryhmätyöt
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ja uusintamahdollisuudet:
*8.3.2023 klo 12.45 -14.15 opintojakson TENTTI,tila MPD1002

(Erityisen tuen päätöksen Metropoliasta saaneet opiskelijat voivat saada tenttiaikaan tai järjestelyihin sovittuja muutoksia.)
Opiskelija voi kaksi kertaa uusia hylätyn tentin seuraavina uusintakoepäivinä. Hyväksyttyä tenttiä voi korottaa kerran.
Uusintakokeeseen täytyy imoittautua ennakkoon sähköisessä uusintakoejärjestelmässä Omassa.

1) Uusintakoetilaisuus SU202305, 8.5.2023 klo16.30 - 20.00, paikka Mylllypuro. Ilmoittautumisaika 24.3.-11.4.-23.

2) Uusintakoetilaisuus syyslukukaudella SU202309, 19.9.2023 klo 16.30-20.00, paikka Myllypuro. Tällä kerralla voi uusia vain hylätyn tentin.
Ilmoittautumisaika 17.8.-1.9.2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op=135 t

Sisällön jaksotus

P3

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. (Aiemmalla osaamisella voi osittain Ahotoida lähiopetuksen, jolloin opintojakson orientaatio, artikkelianalyysitehtävä, tehtävän purkukerta ja tentti ovat pakollisia = * tähtimerkityt kerrat) Poissaoloihin on korvaavia tehtäviä **, joilla ei kuitenkaan voi suorittaa koko jaksoa.
Opettajat Heli Määttänen (HM) ja Seija Mäenpää (SM)

*18.1.2023 klo 8.30-11.45 Orientaatio A ryhmä ja B-ryhmä (SM ja HM)
19.1. klo 12.45-16.00 A-ryhmä (HM)
20.1.2023 klo 12.45-16.00 B-ryhmä (SM)
23.1.2023 klo 12.45-16.00 A-ryhmä (SM)
25.1.2023 klo 8.30-11.45 B-ryhmä (SM)
31.1.2023 klo 12.45-16.00 A-ryhmä (SM)
31.1. 2023 klo 12.45-16.00 B-ryhmä (HM)
2.2. 2023 klo 12.45-16.00 A-ryhmä (HM)
7.2. 2023 klo 8.30-11.45 B-ryhmä (HM)
9.2. 2023 klo 12.45-16.00 Aartikkelianalyysitehtävän väliohjaus, vapaaehtoinen läsnäolo (SM, HM ja Merja Outinen)
13.1. 2023 klo 8.30-11.45 B-ryhmä (HM)
13.2. 2023 klo 12.45-16.00 A-ryhmä (HM)
14.2.2023 klo 12.45-16.00 A ja B- ryhmät (And Beyond-seminaari) (SM)
21.2.2023 Artikkelianalyysitehtävän PALAUTUS Omaan (ja asiantuntijaviestinnän opettajalle Moodleen) klo 16.00 mennessä
*2.3.2022 klo 12.45- 16.00 A-ryhmä Artikkielianalyysien PURKU (SM ja HM)
*3.3.2022 klo 12.45- 16.00 B-ryhmä Artikkielianalyysien PURKU (SM ja HM)
*8.3.2021 klo 12.45-14.15. TENTTI, tila MPD1002

** Poissaolojen korvaavat tehtävät ilmestyvät opintojakson Omaan tehtäviin kyseisten lähiopetustuntien jälkeen. Korvaavien tehtävien palautus on periodin loppuun mennessä. Koko jakson lähiopetuksia ei voi korvata tehtävillä.
Opiskelija voi kaksi kertaa uusia hylätyn tentin seuraavina uusintakoepäivinä. Hyväksyttyä tenttiä voi korottaa kerran.
(Erityisen tuen päätöksen Metropoliasta saaneet opiskelijat voivat saada tenttiaikaan tai järjestelyihin sovittuja muutoksia.)
Uusintakokeeseen täytyy ilmoittautua etukäteen sähköisessä uusintakoejärjestelmässä Omassa.

1) Uusintakoetilaisuus SU202305, 8.5.2023 klo16.30 - 20.00, paikka Mylllypuro. Ilmoittautumisaika 24.3.-11.4.-23.

2) Uusintakoetilaisuus syyslukukaudella SU202309, 19.9.2023 klo 16.30-20.00, paikka Myllypuro. Tällä kerralla voi uusia vain hylätyn tentin.
Ilmoittautumisaika 17.8.-1.9.2023.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolot lähiopetuksessa, lähiopetuksen orientoivat tehtävät, sekä artikkelianalyysitehtävä suoritettu hyväksytysti (hyväksytty/täydennettävä arviointiasteikko).

Tentti suoritettu hyväksytysti (0-5 arviointiasteikko), kriteerit:

• sosiaalipedagogisten käsitteiden osaaminen ja määrittely
• kysymykseen vastaaminen ja olennaisten asioiden käsittely
• vastauksen loogisuus ja selkeys, perustelut ja käytännön esimerkit
• pohdinta

Arviointitasot;
(0) Hylätty
Vastauksesta ei käy ilmi, että tenttikirjallisuutta on luettu ja ymmärretty, vaan vastaus pohjautuu arkiajattelun. Vastaus saattaa sisältää runsaasti olennaisia asiavirheitä ja merkittäviä väärinkäsityksiä tai painottua pelkästään epäolennaisiin asioihin.
(1-2) Tyydyttävä
Vastaus, joka sisältää joitakin oikein ymmärrettyjä, tenttikirjallisuudessa mainittuja asioita. Vastaus saattaa painottua epäolennaisiin asioihin tai sisältää joitakin asiavirheitä ja väärinkäsityksiä, mutta osoittaa kuitenkin opiskelijan hallitsevan opittavan aineiston vähimmäistasolla. Vastaus on suppea tai liian laaja.
(3-4) Hyvä
Asiapitoinen tenttikirjallisuuden ymmärrykseen perustuva vastaus, joka kuitenkin voi sisältää myös jonkun yksittäisen asiavirheen, väärinkäsityksen tai epäolennaisen asian. Opittavan aineiston perussisältö on pääosin hyvin ymmärretty ja rakenne on selkeä. Vastaus sisältää myös joitakin tärkeitä yksityiskohtia ja/tai olennaisia teoriaa kuvaavia käytännön esimerkkejä ja pohdintaa.
(5) Kiitettävä
Erinomainen, tenttikirjallisuuteen perustuva vastaus, joka ei sisällä asiavirheitä, väärinkäsityksiä tai epäolennaisia asioita. Opittavan alueen sisältö ja rakenne on erittäin hyvin ymmärretty. Vastaus sisältää paljon tärkeitä yksityiskohtia ja olennaisia teoriaa hyvin kuvaavia käytännön esimerkkejä ja teoriaa avaavaa pohdintaa.

Opintojakson kokonaisarvosana (numero) muodostuu tenttiarvosanan perusteella, kun arvioitavat osiot (läsnäolo, artikkelianalyysitehtävä ja tentti) on suoritettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Heli Määttänen
Opiskelijaryhmät
 • SXH23K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan teoreettiset perusteet, peruskäsitteet ja alan eri suuntauksia. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiselle työotteelle ominaisia piirteitä. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogisen työn arvopohjan, etiikan peruskäsitteet ja sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen.

Sisältö

Sosiaalipedagogiikka tieteen- ja käytännön alana. Sosiaalipedagogiikan juuret ja kehitys. Keskeiset sosiaalipedagogiset käsitteet ja toimintaperiaatteet. Johdanto eettiseen ajatteluun ja sosiaalialan ammattietiikkaan.

Oppimateriaalit

Tenttialueena:
- luennot ja luentomateriaalit (opintojakson työtilassa Helin opetus ja Seijan opetus kansioissa)
- tenttikirja Nivala, Elina & Ryynänen, Sanna. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus, sivut: s. 13-85, s.185-233, s.341-342. Teos on saatavissa kirjastoista sekä e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähiopetuksessa, luennot.
Itsenäinen opiskelu (aiheisiin orienoivat tehtävät, kirjallinen artikkelianalyysitehtävä)
Ryhmätyöt
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

*8.3.2023 klo 12.45 -14.15 opintojakson TENTTI,tila MPD1002
(Erityisen tuen päätöksen Metropoliasta saaneet opiskelijat voivat saada tenttiaikaan tai järjestelyihin sovittuja muutoksia.)
Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa seuraavina uusintakoepäivinä. Hyväksyttyä tenttiä voi korottaa kerran.
Uusintakoetilaisuuteen täytyy ilmoittautua etukäteen Omassa sähköisessä uusintakoejärjestelmässä.

1) Uusintakoetilaisuus SU202305, 8.5.2023 klo16.30 - 20.00, paikka Mylllypuro. Ilmoittautumisaika 24.3.-11.4.-23.

2) Uusintakoetilaisuus syyslukukaudella SU202309, 19.9.2023 klo 16.30-20.00, paikka Myllypuro. Tällä kerralla voi uusia vain hylätyn tentin.
Ilmoittautumisaika 17.8.-1.9.2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 t

Sisällön jaksotus

P3

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. (Aiemmalla osaamisella voi osittain Ahotoida lähiopetuksen, jolloin opintojakson orientaatio, artikkelianalyysitehtävä, tehtävän purkukerta ja tentti ovat pakollisia = * tähtimerkityt kerrat)

*13.1.2023 klo 12.45- 16.00 Orientaatio (SM ja HM)
24.1.2023 klo 8.30-11.45 (SM)
6.2. 2023 klo 8.30-11.45 (HM)
7.2.2023 klo 8.30-11.45 (SM)
8.2.2023 klo 12.45-16.00 (HM)
9.2. 2023 klo 12.45-16.00 Artikkelianalyysin väliohjaus, vapaaehtoinen läsnäolo (SM, HM)
21.2.2023 Artikkelianalyysitehtävän PALAUTUS Omaan tehtäviin (ja asiantuntijaviestinnän opettajalle Moodleen) klo 16.00 mennessä
*6.3.2022 klo 12.45- 16.00 Artikkielianalyysien PURKU (SM ja HM)
*8.3.2021 klo 12.45-14.15. TENTTI

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolot, sekä artikkelianalyysitehtävä suoritettu hyväksytysti (hyväksytty/täydennettävä arviointiasteikko).

Tentti suoritettu hyväksytysti (0-5 arviointiasteikko), kriteerit:

• sosiaalipedagogisten käsitteiden osaaminen, niiden määrittely
• kysymykseen vastaaminen ja olennaisten asioiden käsittely
• vastauksen loogisuus ja selkeys, perustelut ja käytännön esimerkit
• pohdinta

Arviointitasot;
(0) Hylätty
Vastauksesta ei käy ilmi, että tenttikirjallisuutta on luettu ja ymmärretty, vaan vastaus pohjautuu arkiajattelun. Vastaus saattaa sisältää runsaasti olennaisia asiavirheitä ja merkittäviä väärinkäsityksiä tai painottua pelkästään epäolennaisiin asioihin.
(1-2) Tyydyttävä
Vastaus, joka sisältää joitakin oikein ymmärrettyjä, tenttikirjallisuudessa mainittuja asioita. Vastaus saattaa painottua epäolennaisiin asioihin tai sisältää joitakin asiavirheitä ja väärinkäsityksiä, mutta osoittaa kuitenkin opiskelijan hallitsevan opittavan aineiston vähimmäistasolla. Vastaus on suppea tai liian laaja.
(3-4) Hyvä
Asiapitoinen tenttikirjallisuuden ymmärrykseen perustuva vastaus, joka kuitenkin voi sisältää myös jonkun yksittäisen asiavirheen, väärinkäsityksen tai epäolennaisen asian. Opittavan aineiston perussisältö on pääosin hyvin ymmärretty ja rakenne on selkeä. Vastaus sisältää myös joitakin tärkeitä yksityiskohtia ja/tai olennaisia teoriaa kuvaavia käytännön esimerkkejä ja pohdintaa.
(5) Kiitettävä
Erinomainen, tenttikirjallisuuteen perustuva vastaus, joka ei sisällä asiavirheitä, väärinkäsityksiä tai epäolennaisia asioita. Opittavan alueen sisältö ja rakenne on erittäin hyvin ymmärretty. Vastaus sisältää paljon tärkeitä yksityiskohtia ja olennaisia teoriaa hyvin kuvaavia käytännön esimerkkejä ja teoriaa avaavaa pohdintaa.

Opintojakson kokonaisarvosana (numero) muodostuu tenttiarvosanan perusteella, kun läsnäolot, artikkelianalyysitehtävä ja tentti on suoritettu hyväksytysti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet
*8.3.2023 klo 12.45 -14.15 opintojakson TENTTI,tila MPD1002

Hylätyn tentin voi uusia seuraavina uusintakoepäivinä. Hyväksyttyä tenttiä voi korottaa kerran.
Uusintakokeeseen täytyy imoittautua ennakkoon sähköisessä uusintakoejärjestelmässä Omassa.

1) Uusintakoetilaisuus SU202305, 8.5.2023 klo16.30 - 20.00, paikka Mylllypuro. Ilmoittautumisaika 24.3.-11.4.-23.

2) Uusintakoetilaisuus syyslukukaudella SU202309, 19.9.2023 klo 16.30-20.00, paikka Myllypuro. Tällä kerralla voi uusia vain hylätyn tentin.
Ilmoittautumisaika 17.8.-1.9.2023. Opiskelija ilmoittautuu uusintakokeeseen sähköisessä uusintakoejärjestelmässä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Sylvia Hakari
Vastuuhenkilö

Katarina Groop

Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SSKV22S
  Social Services vaihto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella kaltoinkohtelua ja väkivaltaa yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Hän tunnistaa kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan riskin eri ikäisten ihmisten elämässä.
Opiskelija osaa ottaa väkivallan puheeksi ja osaa tukea lähisuhde- ja perheväkivallan eri osapuolia, sekä tarvittaessa ohjata eri osapuolet asiantuntijapalveluiden piiriin.

Sisältö

Kaltoinkohtelu ja väkivalta yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Kaltoinkohtelu ja väkivalta sekä niiden riskit eri-ikäisten ihmisten elämässä. Kunniaan liittyvä väkivalta. Ihmiskaupan uhrit. Lähisuhde- ja perheväkivaltaan liittyvä lainsäädäntö sekä palvelumuodot. Puheeksi ottaminen ja vahvistava vuorovaikutus.

Aika ja paikka

Suomenkielisen lähiopetuksen aikataulu:
Opettaja: Katarina Groop

25.10.2022 12.45 - 16.00 Orientaatio aiheeseen ja lukupiiriryhmiin jakautuminen
03.11.2022 12.45 - 16.00 Väkivallan monet kasvot ja väkivallan puheeksiotto
10.11.2022 09.00- 11.45 Lapsi ja lähisuhdeväkivalta
23.11.2022 12.45 - 16.00 Miessakit (Jussi Pekkola) klo 12.45-14.15 / Maria Akatemia (Maria Lindroos) klo 14.30-16.00
30.11.2022 12.45 - 16.00 Traumatietoinen työote, työhyvinvointi ja loppureflektio

Lisäksi opintojakso sisältää lukupiirikokoontumisia (3 krt), joiden aikataulusta ryhmät sopivat keskenään.

Lectures in English:
Teacher: Sylvia Hakari
25.10.2022 12.45 - 16.00 Orientation (classroom MPA4010)
03.11.2022 12.45 - 16.00 Visitors (classroom MPA4008)'
10.11.2022 09.00- 11.45 Trauma-informed work (MPA4008)
23.11.2022 12.45 - 16.00 How to talk about domestic violence? (MPA4008)
30.11.2022 12.45 - 16.00 Well Being at work and final reflection (MPA6011)

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, vierailevat asiantuntijat, ryhmämuotoinen lukupiirityöskentely, oppimispäiväkirja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijat väkivaltatyön kentältä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h /op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää lähiopetusta kampuksella, itsenäisiä oppimistehtäviä Moodlessa, vierailevia luennoitsijoita väkivaltatyön palvelukentältä ja ryhmämuotoista lukupiirityöskentelyä.

Opintojaksolle otetaan max 40 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin opintojaksolle voidaan hyväksyä, ovat ensisijalla ryhmien SXH20S1 ja SXG20S1 opiskelijat. Myös muita opiskelijoita voidaan hyväksyä, jos opintojaksolla on tilaa.

Mahdollinen AHOT-hakemus on tehtävä ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät (hyväksytty/hylätty). Oppimispäiväkirja (0-5).
Oppimispäiväkirjan arviointimatriisi käydään läpi orientaatiokerralla.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Sylvia Hakari
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella kaltoinkohtelua ja väkivaltaa yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Hän tunnistaa kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan riskin eri ikäisten ihmisten elämässä.
Opiskelija osaa ottaa väkivallan puheeksi ja osaa tukea lähisuhde- ja perheväkivallan eri osapuolia, sekä tarvittaessa ohjata eri osapuolet asiantuntijapalveluiden piiriin.

Sisältö

Kaltoinkohtelu ja väkivalta yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Kaltoinkohtelu ja väkivalta sekä niiden riskit eri-ikäisten ihmisten elämässä. Kunniaan liittyvä väkivalta. Ihmiskaupan uhrit. Lähisuhde- ja perheväkivaltaan liittyvä lainsäädäntö sekä palvelumuodot. Puheeksi ottaminen ja vahvistava vuorovaikutus.

Aika ja paikka

13.03.2023 12.45 - 16.00 MPA4009 Orientaatio
21.03.2023 09.00 - 11.45 MPA4009
22.03.2023 08.30 - 11.45
28.03.2023 12.45 - 16.00 MPA4009
29.03.2023 12.45 - 16.00
31.03.2023 08.30 - 11.45
05.04.2023 09.00 - 11.45 MPA4009
12.04.2023 12.45 - 16.00
21.04.2023 09.00 - 11.45 MPA4009
10.05.2023 09.00 - 16.00 MPD1002
15.05.2023 12.45 - 16.00 MPA4009

HUOM. Muutokset mahdollisia. Katso päivitetty sisältö ja aikataulu ennen opintojakson alkua.

Orientaatiokerran yhteydessä opiskelijoista muodostetaan lukupiiriryhmät, joiden kokoontumisaikataulusta (yhteensä 3krt, alustava varaus tehty) ryhmäläiset päättävät itsenäisesti keskenään.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, vierailevat asiantuntijat, ryhmämuotoinen lukupiirityöskentely, oppimispäiväkirja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijat väkivaltatyön kentältä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h /op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää lähiopetusta kampuksella, itsenäisiä oppimistehtäviä Moodlessa, vierailevia luennoitsijoita väkivaltatyön palvelukentältä ja ryhmämuotoista lukupiirityöskentelyä.
13.03.2023 12.45 - 16.00 MPA4009 Orientaatio
21.03.2023 09.00 - 11.45 MPA4009
22.03.2023 08.30 - 11.45
28.03.2023 12.45 - 16.00 MPA4009
31.03.2023 08.30 - 11.45
05.04.2023 09.00 - 11.45 MPA4009
12.04.2023 12.45 - 16.00
21.04.2023 09.00 - 11.45 MPA4009
10.05.2023 09.00 - 16.00 MPD1002
15.05.2023 12.45 - 16.00 MPA4009

HUOM. Muutokset mahdollisia. Katso päivitetty sisältö ja aikataulu ennen opintojakson alkua.
Orientaatiokerran yhteydessä muodostetaan lukupiiriryhmät, joiden kokoontumisaikataulusta (yhteensä 3krt) ryhmäläiset päättävät itsenäisesti keskenään.


Mahdollinen AHOT-hakemus on tehtävä ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät (hyväksytty/hylätty). Oppimispäiväkirja (0-5).
Oppimispäiväkirjan arviointimatriisi käydään läpi orientaatiokerralla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Törnroos
Vastuuhenkilö

Jukka Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida työelämän ja palveluja käyttävien asiakkaiden kannalta tärkeitä kehittämistarpeita. Hän hallitsee kehittämis- ja tutkimustoiminnan sekä palvelumuotoilun yleiset lähtökohdat ja perusteet sekä kykenee soveltamaan niitä oman koulutusalansa työelämän palvelu- ja tuotekehittämisessä. Opiskelija osaa hakea, arvioida ja perustella kriittisesti hakemaansa tutkimukseen perustuvaa oman alansa tietoa ja ammatillisia käytänteitä. Opiskelija hallitsee kriittisen ajattelun sekä käsitteen ja teorianmuodostuksen perusteet, ja hän ymmärtää tiedonkäsityksen merkityksen kehittämistoiminnassa. Opiskelija perustaa toimintansa hyvään tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikkaan.

Sisältö

•Tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä palvelumuotoilun lähtökohdat, luonne ja prosessi
•Tieto ja informaation haku (tietokannat)
•Kriittinen ajattelu ja perustelu
•Käsitteen ja teorianmuodostuksen periaatteet
•Tiedonkäsitys
•Oman alan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotetun tiedon ja ammatillisten käytäntöjen arviointi
•Tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnittelu
•Tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson varsinainen tenttipäivä on:

30.09.2021 08.30 - 11.45

Uusintatenttiajankohdat kerrotaan kurssin aloituskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti aloitusryhmän SXH21K2 opiskelijoille ja sen alustava aikataulu on seuraava: ap=aamutunnit, ip = iltapäivätunnit

18.9. ap
19.9.ip
7.9. ip
Tentti!! 30.9.ap

Kurssin sisältöjen opiskelu tapahtuu pääasiallisesti itsenäisesti tutustumalla kurssin Omatyötilassa jaettuun kurssimateriaaliin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvoidaan tentin perusteella. Tentin lisäksi kurssin suorittaminen vaatii yhden yksilö- ja yhden paritehtävän hyväksyttyä palautusta.

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Ojanen
Vastuuhenkilö

Miia Ojanen

Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida työelämän ja palveluja käyttävien asiakkaiden kannalta tärkeitä kehittämistarpeita. Hän hallitsee kehittämis- ja tutkimustoiminnan sekä palvelumuotoilun yleiset lähtökohdat ja perusteet sekä kykenee soveltamaan niitä oman koulutusalansa työelämän palvelu- ja tuotekehittämisessä. Opiskelija osaa hakea, arvioida ja perustella kriittisesti hakemaansa tutkimukseen perustuvaa oman alansa tietoa ja ammatillisia käytänteitä. Opiskelija hallitsee kriittisen ajattelun sekä käsitteen ja teorianmuodostuksen perusteet, ja hän ymmärtää tiedonkäsityksen merkityksen kehittämistoiminnassa. Opiskelija perustaa toimintansa hyvään tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikkaan.

Sisältö

•Tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä palvelumuotoilun lähtökohdat, luonne ja prosessi
•Tieto ja informaation haku (tietokannat)
•Kriittinen ajattelu ja perustelu
•Käsitteen ja teorianmuodostuksen periaatteet
•Tiedonkäsitys
•Oman alan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotetun tiedon ja ammatillisten käytäntöjen arviointi
•Tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnittelu
•Tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka

Aika ja paikka

Opintojakson etäorientaatio Zoomissa pe 26.8 klo 11.30-13 https://metropolia.zoom.us/j/68687075117

Orientaatioon osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa ja tukee opiskelun aloittamista. Vaihtoehtoisesti itsenäinen perehtyminen opintojakson työtilaan, opiskeluohjeisiin ja oppimistehtäviin.

Opintojaksolla käytetään Moodle -oppimisympäristöä. Moodle -työtila avautuu orientaatiota edeltävän iltapäivän, 25.8 kuluessa, jolloin työtilaan pääsee kirjautumaan itsekirjautumisavaimella: KTPS22. Kyseisen opintojakson moodlen löydät hakemalla kurssin koko nimellä ja tunnuksella: Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet (itsenäinen työskentely) SX00BU37-3081. Kirjautumisen voi tehdä myös orientaation yhteydessä tai sen jälkeen.

Opintojakson TENTTI Moodlessa 6.10 klo 12.45-16

Oppimateriaalit

Oppimateriaali sekä suositeltava opiskelua tukeva kirjallisuus moodle -työtilassa. Lisäksi erillinen tentin yhteydessä jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Etäorientaatio, jossa annetaan ohjeet opintojakson suorittamiseen (vapaaehtoinen, mutta suositeltava)
Itsenäinen työskentely
Oppimistehtävät
Tentti (Moodlessa)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson TENTTI Moodlessa 6.10 klo 12.45-16

2. uusintatenttiä (moodlessa). Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Ensimmäinen uusintatentti on samalla opintojakson korotustentti, jossa tenttiarvosanaa voi yrittää korottaa. Uusintatentit tehdään moodletenttinä ja niihin ilmoittaudutaan opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Opintojakson ensimmäiseen eli varsinaiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

itsenäinen opiskelu, tiedonhaku ja tehtävät, 5op=135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso alkaa etäorientaatiolla zoomissa 26.8 klo 11.30-13 Zoom -linkki orientaatioon:
https://metropolia.zoom.us/j/68687075117

Orientaatioon osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa ja tukee opiskelun aloittamista. Orientaatiossa käydään yhdessä läpi opintojakson sisältö, aikataulu, suoritukset sekä niiden arviointi. Lisäksi tarkentavia kysymyksiä on mahdollista esittää. Vaihtoehtoisesti itsenäinen perehtyminen opintojakson työtilaan, opiskeluohjeisiin ja oppimistehtäviin.

Opintojaksolla käytetään Moodle -oppimisympäristöä. Moodle -työtila avautuu orientaatiota edeltävän iltapäivän, 25.8 kuluessa, jolloin työtilaan pääsee kirjautumaan itsekirjautumisavaimella: KTPS22. Kyseisen opintojakson moodlen löydät hakemalla kurssin koko nimellä ja tunnuksella: Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet (itsenäinen työskentely) SX00BU37-3081. Kirjautumisen voi tehdä myös orientaation yhteydessä tai sen jälkeen.

Opintojakson tentti on moodlessa 6.10 klo 12.45-16. Tämä opintojakson varsinainen tentti ei vaadi ilmoittautumista. Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan orientaation yhteydessä ja on nähtävillä moodlessa. Myös uusintatentit tehdään moodle -alustalla. Uusintatentteihin ilmoittaudutaan opettajan antamien ohjeiden mukaisesti (ohjeet käydään läpi orientaatiossa sekä ne on löydettävissä moodlesta sen avauduttua).

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti opettajan antamien ohjeiden mukaisesti Moodle -oppimisalustalla. Huom! Kyseessä on itsenäisen työskentelyn toteutus, ei etäopetustoteutus (ei sisällä etäluentoja). Osallistuminen itsenäisen työskentelyn toteutukselle edellyttää kykyä ja sitoutumista itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisuun, oppimateriaalin käyttöön, tiedonhakuun sekä oman viikoittaisen opiskeluaikataulun laadintaan ja sen noudattamiseen.
- Mikäli opiskelija arvioi oman oppimisensa edellyttävän ohjattua työskentelyä, suositellaan itsenäisen työskentelyn sijasta ilmottautumista opintojakson lähitoteutukselle.
- Opintojakso on tarkoitettu sosionomi -tutkinnon opiskelijoille.

Toteutuksen osallistujamäärä on rajoitettu. Etätoteutukseen valitaan maksimissaan 30 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän, noudatetaan valinnassa seuraavia perusteita järjestyksessä:
1. Pakollinen opintojakso
2. Ilmoittautumisjärjestys

-Mikäli et mahdu mukaan opintojaksolle (ilmoittautuneiden määrä ylittää 30 opiskelijan rajan) eli ilmoittautumisesi hylätään, on mahdollista osallistua opintojaksosta syksyllä 2022 järjestettävään lähitoteutukseen. Tämä edellyttää, että otat yhteyttä opettajaan välittömästi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen kun tieto hylkäämisestä on tullut (miia.ojanen@metropolia.fi) ja pyydät siirtämistä kyseiselle opintototeutukselle.

Opintojakson opettaja: Miia Ojanen miia.ojanen@metropolia.fi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko opintojakso arvioidaan 0-5.
Opintojakson oppimistehtävät: 0-5 tai hyväksytty-täydennettävä-hylätty
Tentti: 0-5

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida työelämän ja palveluja käyttävien asiakkaiden kannalta tärkeitä kehittämistarpeita. Hän hallitsee kehittämis- ja tutkimustoiminnan sekä palvelumuotoilun yleiset lähtökohdat ja perusteet sekä kykenee soveltamaan niitä oman koulutusalansa työelämän palvelu- ja tuotekehittämisessä. Opiskelija osaa hakea, arvioida ja perustella kriittisesti hakemaansa tutkimukseen perustuvaa oman alansa tietoa ja ammatillisia käytänteitä. Opiskelija hallitsee kriittisen ajattelun sekä käsitteen ja teorianmuodostuksen perusteet, ja hän ymmärtää tiedonkäsityksen merkityksen kehittämistoiminnassa. Opiskelija perustaa toimintansa hyvään tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikkaan.

Sisältö

•Tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä palvelumuotoilun lähtökohdat, luonne ja prosessi
•Tieto ja informaation haku (tietokannat)
•Kriittinen ajattelu ja perustelu
•Käsitteen ja teorianmuodostuksen periaatteet
•Tiedonkäsitys
•Oman alan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotetun tiedon ja ammatillisten käytäntöjen arviointi
•Tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnittelu
•Tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka

Aika ja paikka

Lähiopetus Myllypurossa:
26.08.2022 12.45 - 16.00 Orientaatio
02.09.2022 08.30 - 11.45
08.09.2022 08.30 - 11.45
20.09.2022 12.45 - 16.00
23.09.2022 08.30 - 11.45
28.09.2022 08.30 - 11.45
30.09.2022 09.00 - 11.45
04.10.2022 12.45 - 16.00 Tentti

Oppimateriaalit

Jaetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimistehtävät, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on 04.10.2022 12.45 - 16.00.
Uusintatenttien (2kpl) päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajat: Katarina Groop & Jukka Törnroos
Opintojakson teemat:
Teema 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohtia
• laadullinen ja määrällinen tutkimus
• ammatillinen tutkimus- ja kehittämistoiminta
• opinnäytetyötutkielma: monimuotoinen ja tutkimuksellinen kehittämistyö
Teema 2. Tiedonkäsitys ja teoria
• Tiedonkäsitys
• Teoreettinen viitekehys (keskeiset käsitteet ja teoria)
Teema 3. Tiedonhaku ja tieteelliset lähteet
• Tiedonhaun työpaja (kirjasto)
• Tieteelliset lähteet
Teema 4. Tutkimus- ja kehittämistyön prosessit
• prosessin vaiheet
• tutkimussuunnitelma
Teema 5. Kriittinen ajattelu ja perustelemisen taito
• kriittinen ajattelu
• argumentointi
Teema 6. Tutkimusetiikka ja tietosuoja
• hyvä tieteellinen käytäntö
• TENK 2019
• tietosuoja-asiat

Lähiopetus Myllypurossa:
26.08.2022 12.45 - 16.00
02.09.2022 08.30 - 11.45
08.09.2022 08.30 - 11.45
20.09.2022 12.45 - 16.00
23.09.2022 08.30 - 11.45
28.09.2022 08.30 - 11.45
30.09.2022 09.00 - 11.45
04.10.2022 12.45 - 16.00 Tentti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät, tentti
Arvioinnin perusteet käydään läpi opintojakson alussa.

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Törnroos
Vastuuhenkilö

Jukka Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustellusti arvioida ja valita tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja ja menetelmiä oman koulutusalansa työn ja työyhteisön kehittämisessä. Hän tunnistaa omalla alallaan käytettyjen keskeisten menetelmien ja palvelumuotoilun lähtökohdat ja käsitteet. Opiskelija osaa kerätä tarkoituksenmukaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan aineistoa, ja hänellä on perusvalmiudet aineiston käsittelemiseen ja analysointiin, argumentoitiin sekä tulosten raportointiin.

Sisältö

• Oman alan keskeiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät (mm. arviointitutkimus, toimintatutkimus, tuotekehitys ja tutkimukselliset lähestymistavat, laadullinen ja määrällinen tutkimus)
• Aineiston hankinta ja käsittely
• Tulosten raportointi, esittäminen ja hyödyntäminen

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin alustava aikataulu on ohessa: Näillä näkymin kaikki opetuskerrat kurssin päättävää loppuseminaaria lukuun ottamatta klo 8.30-11.45 ja ne pidetään Myllypuron kampuksella. Tarkempi sisällöllinen aikataulu käydään läpi kurssin ensimmäisellä opetuskerralla. Luokkatilat näkyvät kalenterissa kurssille hyväksymisen jälkeen.
1. 24.10.2022, ap
2. 31.10., ap
3. 9.11.ap
TKT-luokka 18.11.ap
5. 21.11 ap
Tkt-luokka 28.11.ap
Tkt-luokka 5.12. ap
Kurssin Loppuseminaari (pakollinen läsnäolo!) 16.12. 10-16

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- Perustella tietolähteiden käytön
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- Toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- Toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- Toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin numeroarviointi pohjautuu pienryhmissä tehtävään laajempaan oppimistehtävään. Pienryhmätehtävän lisäksi opiskelijoiden tulee palauttaa 2 itsenäisesti tehtyä oppimistehtävää, jotta kurssisuoritus hyväksytään.

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Ojanen
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustellusti arvioida ja valita tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja ja menetelmiä oman koulutusalansa työn ja työyhteisön kehittämisessä. Hän tunnistaa omalla alallaan käytettyjen keskeisten menetelmien ja palvelumuotoilun lähtökohdat ja käsitteet. Opiskelija osaa kerätä tarkoituksenmukaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan aineistoa, ja hänellä on perusvalmiudet aineiston käsittelemiseen ja analysointiin, argumentoitiin sekä tulosten raportointiin.

Sisältö

• Oman alan keskeiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät (mm. arviointitutkimus, toimintatutkimus, tuotekehitys ja tutkimukselliset lähestymistavat, laadullinen ja määrällinen tutkimus)
• Aineiston hankinta ja käsittely
• Tulosten raportointi, esittäminen ja hyödyntäminen

Lisätietoja opiskelijoille

1 20.3.ap
2 17.4. ip
3 24.4. ap

SEMMA 8.5. 9-15
Kurssin pääsuoritteet ovat pienryhmissä tehtävä laajempi oppistehtävä, sekä kaksi itsenäisesti tehtävää suppeampaa oppimistehtävää. Arvosana määräytyy ryhmätehtävän pohjalta ja itsenäisten tehtävien hyväksytty suoritus on myös kurssin arvioinnin edellytyksenä. Kurssin loppuseminaariin osallistuminen on pakollinen osa kurssin suorittamista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- Perustella tietolähteiden käytön
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- Toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- Toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- Toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Ojanen
Vastuuhenkilö

Miia Ojanen

Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustellusti arvioida ja valita tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja ja menetelmiä oman koulutusalansa työn ja työyhteisön kehittämisessä. Hän tunnistaa omalla alallaan käytettyjen keskeisten menetelmien ja palvelumuotoilun lähtökohdat ja käsitteet. Opiskelija osaa kerätä tarkoituksenmukaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan aineistoa, ja hänellä on perusvalmiudet aineiston käsittelemiseen ja analysointiin, argumentoitiin sekä tulosten raportointiin.

Sisältö

• Oman alan keskeiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät (mm. arviointitutkimus, toimintatutkimus, tuotekehitys ja tutkimukselliset lähestymistavat, laadullinen ja määrällinen tutkimus)
• Aineiston hankinta ja käsittely
• Tulosten raportointi, esittäminen ja hyödyntäminen

Aika ja paikka

Opintojakson aloitusorientaatio Zoom -etäyhteydellä pe 23.9 klo 10.15-11.45.
Zoom:
https://metropolia.zoom.us/j/67206139874
Meeting ID: 672 0613 9874

Orientaatioon osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa ja se tukee opiskelun aloittamista. Vaihtoehtoisesti itsenäinen opintojakson työtilaan, ohjeisiin, sisältöön ja tehtäviin perehtyminen 23.9 alkaen kun työtila aukeaa sekä opiskelun aloitus perehtymisen jälkeen.

Lisäksi tarjotaan yksi vapaaehtoinen, kaikille opintojakson opiskelijoille yhteinen ohjauspaja, joka järjestetään zoomissa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Ohjauskerta on opiskelijoiden kysymyksiä varten, ei opetusta.

TÄRKEÄ INFO: Opintojakso on opinnäytetyöopintoja edeltävä opintojakso. Keväällä 2023 opinnäytetyönsä aloittaville on erillinen opinnäytetyöinfo 23.11 klo 10-11.30 (etäinfo), jossa tärkeää tietoa opinnäytetyön aloittamisesta ja opinnäytetyöopinnoista sosiaalialan tutkinnossa. Infosta tarvittaessa lisätietoja vastaavalta opettajalta: niina.pietila@metropolia.fi.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävä oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson moodle -työskentelyalustalla.

Suositeltavaa oppimista tukevaa täydentävää kirjallisuutta/materiaalia:
- Erityisesti suositeltava: Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/
-Clarkeburn, Henriikka & Mustajoki, Arto 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vastapaino.
-Hallamaa, Jaana, Launis, Veikko, Lötjönen, Salla & Sorvali, Irma 2006. Etiikkaa ihmistieteille. Tietolipas 211. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
-Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010. Tutki ja kirjoita. 16. painos. Helsinki: Tammi.
-Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi 2009. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta.
-Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta.
-Hyvärinen,Matti, Nikander, Pirjo ja Ruusuvuori, Johanna 2010. Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.
-Kananen, Jorma (2008): Kvali - Kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
-Kananen, Jorma (2011) Kvantti - Kvantitatiivisen opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
-Kananen, Jorma (2015) Kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas: Miten kirjoitan kehittämistutkimuksen vaihe vaiheelta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
-Kielijelppi – jelppiä akateemiseen viestintään 2008. Helsingin yliopiston kielikeskus. Saatavana osoitteessa: . Luettu 24.5.2018.
-Kirjoittajan ABC-kortti 2006. Suomen virtuaalikielikeskus. Saatavana osoitteessa: . Luettu 24.5.1018.
-Kniivilä, Sonja, Lindblom-Ylänne, Sari & Mäntynen, Anne 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 3., uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus.
-KOPPA, Menetelmäpolkuja humanisteille n.d. Jyväskylän yliopisto. Saatavana osoitteessa: https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja
-Kuula, Arja 2006. Tutkimusetiikka. Aineiston hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino.
-Kyrö, Paula Tieteellinen tutkimusprosessi. https://metodix.fi/2014/05/17/kyro-paula-tieteellinen-tutkimusprosessi/
-Lagström, Hanna, Pösö, Tarja, Rutanen, Niina & Vehkalahti, Kaisa (toim. ) 2010. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Julkaisuja 101. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura.
-Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/
-Menetelmäpolkuja humanisteille, KOPPA n.d. Jyväskylän yliopisto. Saatavana osoitteessa: https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja
-Metsämuuronen, Jari 2008. Laadullisen tutkimuksen perusteet. 3. uudistettu painos. Helsinki: International Methelp.
-Metsämuuronen, Jari 2009. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä : tutkijalaitos. Helsinki: International Methelp.
-Metodix, metoditietämystä kaikille n.d. Saatavana osoitteessa: https://metodix.fi/sivukartta/
-Opinnäytetyöpakki, Kajaanin ammattikorkeakoulu n.d. Saatavana osoitteessa: http://193.167.122.14/Opari/ontTukiOngTehtHyp.aspx
-Roivas, Marianne & Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.
-Ruusuvuori, Johanna & Tiitula, Liisa 2005, Haastattelu: Tuktimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapainoa.
-Vilkka, Hanna (2015 tai vanhempi painos): Tutki ja kehitä
-Vilkka, Hanna (2007): Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet

Opetusmenetelmät

Toteutus on itsenäisen työskentelyn toteutus. Orientaatiota lukuun ottamatta ei etäopetusta. Opintojakso alkaa etäorientaatiolla zoomissa pe 23.9.2022 klo 10.15-11.45

Zoom: https://metropolia.zoom.us/j/67206139874
Meeting ID: 672 0613 9874

Opintojakson oppimisalustana toimii Moodle -työtila. Moodleen pääsy vaatii kirjautumisen. Kirjautumisavain ilmoitetaan orientaation yhteydessä. Orientaatio on vapaaehtoinen, mutta suositeltava ja tukee opiskelun aloittamista. Vaihtoehtoisesti itsenäinen opintojakson työtilaan, ohjeisiin, sisältöön ja tehtäviin perehtyminen sekä opiskelun aloitus perehtymisen jälkeen.

Opintojakson suoritus koostuu seuraavista osista, joiden aikataulut ja tarkemmat ohjeet ilmoitetaan Moodlessa ja käydään lisäksi läpi orientaatiossa.
1. Annetun oppimateriaalin itseopiskelusta Moodle -alustalla. Opiskelu tulee itsenäisesti aikatauluttaa siten, että viikoittainen opiskelu mahdollistuu.
2. Oppimistehtävistä sekä niiden palauttamisesta annetussa aikataulussa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson suoritus koostuu annetuista oppimistehtävistä sekä niiden palauttamisesta ohjeiden mukaisesti, tehtävät arvioidaan joko 0-5 tai hyväksytty/hylätty(täydennettävä).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu ja tehtävät, 5 op=135h.
Itsenäisen työskentelyn toteutuksella opiskelu edellyttää oman ajankäytön suunnittelua ja viikoittain tapahtuvaa itsenäistä opiskelua sekä itsenäistä ongelmanratkaisua. Kyseessä ei ole etäopetustoteutus.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on itsenäisen työskentelyn etätoteutus. Opintojakso alkaa etäorientaatiolla, joka järjestetään Zoom -yhteydellä pe 23.9 klo 10.15-11.45. Opintojakson oppimisalustana toimii Moodle -työtila, johon pääsee kirjautumaan viimeistään orientaation yhteydessä. Kirjautumisavain ilmoitetaan. Orientaatio on vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava. Vaihtoehtoisesti itsenäinen opintojakson työtilaan, ohjeisiin, sisältöön ja tehtäviin perehtyminen ja opiskelun aloitus 23.9 alkaen.

Opintojaksolla tehdään itsenäisesti oppimistehtäviä, jotka edellyttävät huolellista paneutumista opintojakson oppisisältöön sekä kykyä itsenäiseen viikoittaiseen työskentelyyn ja oman aikataulussuunnitelman laadintaan. Osassa tehtäviä voi olla mahdollisuus parityöskentelyyn. Oppimistehtäviin ohjeistetaan ja palautusaikataulu ilmoitetaan orientaation yhteydessä sekä on nähtävillä Moodle -työtilassa.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti orientaatiossa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelussa käytetään Moodle -alustaa. Huom! Opintojakso ei ole etäopetustoteutus (ei etäluentoja)
- Osallistuminen edellyttää tutkimus- ja kehittämistyön perusteiden hallintaa (Opintojakso Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet suoritettu tai suoritetaan yhtäaikaisesti) sekä kykyä ja sitoutumista itsenäiseen opiskeluun ja työskentelyyn, oman viikoittaisen opiskeluaikataulun laadintaan ja sen noudattamiseen, ongelmanratkaisuun, oppimateriaalin käyttöön sekä tiedonhakuun.
- Mikäli opiskelija arvioi oman oppimisensa edellyttävän ohjattua työskentelyä ja lähiopetusta, suositellaan itsenäisen työskentelyn sijasta ilmottautumista opintojakson lähitoteutukselle.
- Opintojakso on tarkoitettu sosionomi -tutkinnon opiskelijoille.
- Opintojaksolle otetaan maksimissaan 35 opiskelijaa. Jos opintojaksolle ilmoittautuneita on enemmän kuin mitä maksimimäärä osoittaa, noudatetaan seuraavia valintaperusteita järjestyksessä:
1. pakollinen opintojakso
2. Ilmoittautumisjärjestys
-Mikäli et mahdu mukaan opintojaksolle (ilmoittautuneiden määrä ylittää 35 opiskelijan rajan) eli ilmoittautumisesi hylätään, on mahdollista osallistua opintojaksosta syksyllä 2022 järjestettävään lähitoteutukseen. Tämä edellyttää, että otat yhteyttä opettajaan välittömästi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen kun tieto hylkäämisestä on tullut (miia.ojanen@metropolia.fi) ja pyydät siirtämistä kyseiselle opintototeutukselle.
- Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan: miia.ojanen@metropolia.fi.
- Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
Opintojakson opettaja: Miia Ojanen
miia.ojanen@metropolia.fi

TÄRKEÄ INFO: Opintojakso on opinnäytetyöopintoja edeltävä opintojakso. Keväällä 2023 opinnäytetyönsä aloittaville on erillinen opinnäytetyöinfo 23.11 klo 10-11.30 (etäinfo), jossa tärkeää tietoa opinnäytetyön aloittamisesta ja opinnäytetyöopinnoista sosiaalialan tutkinnossa. Infosta tarvittaessa lisätietoja vastaavalta opettajalta: niina.pietila@metropolia.fi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- Perustella tietolähteiden käytön
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- Toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- Toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- Toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 0-5 tai hyväksytty - täydennettävä - hylätty

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Ojanen
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustellusti arvioida ja valita tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja ja menetelmiä oman koulutusalansa työn ja työyhteisön kehittämisessä. Hän tunnistaa omalla alallaan käytettyjen keskeisten menetelmien ja palvelumuotoilun lähtökohdat ja käsitteet. Opiskelija osaa kerätä tarkoituksenmukaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan aineistoa, ja hänellä on perusvalmiudet aineiston käsittelemiseen ja analysointiin, argumentoitiin sekä tulosten raportointiin.

Sisältö

• Oman alan keskeiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät (mm. arviointitutkimus, toimintatutkimus, tuotekehitys ja tutkimukselliset lähestymistavat, laadullinen ja määrällinen tutkimus)
• Aineiston hankinta ja käsittely
• Tulosten raportointi, esittäminen ja hyödyntäminen

Aika ja paikka

Opintojakson aloitusorientaatio Zoom -etäyhteydellä pe 3.2 klo 10.15-11.45.
Zoom: https://metropolia.zoom.us/j/67711389038

Orientaatioon osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa ja se tukee opiskelun aloittamista. Vaihtoehtoisesti itsenäinen opintojakson työtilaan, ohjeisiin, sisältöön ja tehtäviin perehtyminen 3.2 alkaen kun työtila aukeaa sekä opiskelun aloitus perehtymisen jälkeen.

Lisäksi tarjotaan 1-2 vapaaehtoista, kaikille opintojakson opiskelijoille yhteistä ohjauspajaa zoomissa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Ohjauspaja on tehtävän teon tukipaja, johon voi tulla esittämään tehtävään liittyviä kysymyksiä. Ei sisällä opetusta.

TÄRKEÄ INFO: Opintojakso on opinnäytetyöopintoja edeltävä opintojakso. Syksyllä 2023 opinnäytetyönsä aloittaville on erillinen opinnäytetyöinfo, jonka ajankohta ilmoitetaan. Infossa tärkeää tietoa opinnäytetyön aloittamisesta ja opinnäytetyöopinnoista sosiaalialan tutkinnossa. Infosta tarvittaessa lisätietoja vastaavalta opettajalta: niina.pietila@metropolia.fi.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävä oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson moodle -työskentelyalustalla.

Suositeltavaa oppimista tukevaa täydentävää kirjallisuutta/materiaalia:
- Erityisesti suositeltava: Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/
-Clarkeburn, Henriikka & Mustajoki, Arto 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vastapaino.
-Hallamaa, Jaana, Launis, Veikko, Lötjönen, Salla & Sorvali, Irma 2006. Etiikkaa ihmistieteille. Tietolipas 211. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
-Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010. Tutki ja kirjoita. 16. painos. Helsinki: Tammi.
-Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi 2009. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta.
-Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta.
-Hyvärinen,Matti, Nikander, Pirjo ja Ruusuvuori, Johanna 2010. Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.
-Kananen, Jorma (2008): Kvali - Kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
-Kananen, Jorma (2011) Kvantti - Kvantitatiivisen opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
-Kananen, Jorma (2015) Kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas: Miten kirjoitan kehittämistutkimuksen vaihe vaiheelta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
-Kielijelppi – jelppiä akateemiseen viestintään 2008. Helsingin yliopiston kielikeskus. Saatavana osoitteessa: . Luettu 24.5.2018.
-Kirjoittajan ABC-kortti 2006. Suomen virtuaalikielikeskus. Saatavana osoitteessa: . Luettu 24.5.1018.
-Kniivilä, Sonja, Lindblom-Ylänne, Sari & Mäntynen, Anne 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 3., uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus.
-KOPPA, Menetelmäpolkuja humanisteille n.d. Jyväskylän yliopisto. Saatavana osoitteessa: https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja
-Kuula, Arja 2006. Tutkimusetiikka. Aineiston hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino.
-Kyrö, Paula Tieteellinen tutkimusprosessi. https://metodix.fi/2014/05/17/kyro-paula-tieteellinen-tutkimusprosessi/
-Lagström, Hanna, Pösö, Tarja, Rutanen, Niina & Vehkalahti, Kaisa (toim. ) 2010. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Julkaisuja 101. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura.
-Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/
-Menetelmäpolkuja humanisteille, KOPPA n.d. Jyväskylän yliopisto. Saatavana osoitteessa: https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja
-Metsämuuronen, Jari 2008. Laadullisen tutkimuksen perusteet. 3. uudistettu painos. Helsinki: International Methelp.
-Metsämuuronen, Jari 2009. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä : tutkijalaitos. Helsinki: International Methelp.
-Metodix, metoditietämystä kaikille n.d. Saatavana osoitteessa: https://metodix.fi/sivukartta/
-Opinnäytetyöpakki, Kajaanin ammattikorkeakoulu n.d. Saatavana osoitteessa: http://193.167.122.14/Opari/ontTukiOngTehtHyp.aspx
-Roivas, Marianne & Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.
-Ruusuvuori, Johanna & Tiitula, Liisa 2005, Haastattelu: Tuktimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapainoa.
-Vilkka, Hanna (2015 tai vanhempi painos): Tutki ja kehitä
-Vilkka, Hanna (2007): Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet

Opetusmenetelmät

Toteutus on itsenäisen työskentelyn toteutus. Orientaatiota lukuun ottamatta ei etäopetusta. Opintojakso alkaa etäorientaatiolla zoomissa pe 3.2.2023 klo 10.15-11.45

Zoom: https://metropolia.zoom.us/j/67711389038

Opintojakson oppimisalustana toimii Moodle -työtila. Moodleen pääsy vaatii kirjautumisen. Kirjautumisavain ilmoitetaan. Orientaatio on vapaaehtoinen, mutta suositeltava ja tukee opiskelun aloittamista. Vaihtoehtoisesti itsenäinen opintojakson työtilaan, ohjeisiin, sisältöön ja tehtäviin perehtyminen sekä opiskelun aloitus perehtymisen jälkeen.

Opintojakson suoritus koostuu seuraavista osista, joiden aikataulut ja tarkemmat ohjeet ilmoitetaan Moodlessa ja käydään lisäksi läpi orientaatiossa.
1. Annetun oppimateriaalin itseopiskelusta Moodle -alustalla. Opiskelu tulee itsenäisesti aikatauluttaa siten, että viikoittainen opiskelu mahdollistuu.
2. Oppimistehtävistä sekä niiden palauttamisesta annetussa aikataulussa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson suoritus koostuu annetuista oppimistehtävistä sekä niiden palauttamisesta ohjeiden mukaisesti, tehtävät arvioidaan joko 0-5 tai hyväksytty/hylätty(täydennettävä).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu ja tehtävät, 5 op=135h.
Itsenäisen työskentelyn toteutuksella opiskelu edellyttää oman ajankäytön suunnittelua ja viikoittain tapahtuvaa itsenäistä opiskelua sekä itsenäistä ongelmanratkaisua. Kyseessä ei ole etäopetustoteutus.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on itsenäisen työskentelyn etätoteutus. Opintojakso alkaa etäorientaatiolla, joka järjestetään Zoom -yhteydellä pe 3.2 klo 10.15-11.45.

Zoom: https://metropolia.zoom.us/j/67711389038

Opintojakson oppimisalustana toimii Moodle -työtila, johon pääsee kirjautumaan viimeistään orientaation yhteydessä. Kirjautumisavain ilmoitetaan. Orientaatio on vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava. Vaihtoehtoisesti itsenäinen opintojakson työtilaan, ohjeisiin, sisältöön ja tehtäviin perehtyminen ja opiskelun aloitus 3.2 alkaen.

Opintojaksolla tehdään itsenäisesti oppimistehtäviä, jotka edellyttävät huolellista paneutumista opintojakson oppisisältöön sekä kykyä itsenäiseen viikoittaiseen työskentelyyn ja oman aikataulussuunnitelman laadintaan. Osassa tehtäviä voi olla mahdollisuus parityöskentelyyn. Oppimistehtäviin ohjeistetaan ja palautusaikataulu ilmoitetaan orientaation yhteydessä sekä on nähtävillä Moodle -työtilassa.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti orientaatiossa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelussa käytetään Moodle -alustaa. Huom! Opintojakso ei ole etäopetustoteutus (ei etäluentoja)
- Osallistuminen edellyttää tutkimus- ja kehittämistyön perusteiden hallintaa (edeltävä perusteet -opintojakso suoritettu tai suoritetaan yhtäaikaisesti) sekä kykyä ja sitoutumista itsenäiseen opiskeluun ja työskentelyyn, oman viikoittaisen opiskeluaikataulun laadintaan ja sen noudattamiseen, ongelmanratkaisuun, oppimateriaalin käyttöön sekä tiedonhakuun.
- Mikäli opiskelija arvioi oman oppimisensa edellyttävän ohjattua työskentelyä ja lähiopetusta, suositellaan itsenäisen työskentelyn sijasta ilmottautumista opintojakson lähitoteutukselle.
- Opintojakso on tarkoitettu sosionomi -tutkinnon opiskelijoille.
- Opintojaksolle otetaan maksimissaan 35 opiskelijaa. Jos opintojaksolle ilmoittautuneita on enemmän kuin mitä maksimimäärä osoittaa, noudatetaan seuraavia valintaperusteita järjestyksessä:
1. pakollinen opintojakso
2. Ilmoittautumisjärjestys
-Mikäli et mahdu mukaan opintojaksolle (ilmoittautuneiden määrä ylittää 35 opiskelijan rajan) eli ilmoittautumisesi hylätään, on mahdollista osallistua opintojaksosta keväällä 2023 järjestettävään lähitoteutukseen. Tämä edellyttää, että otat yhteyttä opettajaan välittömästi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen kun tieto hylkäämisestä on tullut (miia.ojanen@metropolia.fi) ja pyydät siirtämistä lähitoteutukselle.
- Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan: miia.ojanen@metropolia.fi.
- Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
Opintojakson opettaja: Miia Ojanen
miia.ojanen@metropolia.fi

TÄRKEÄ INFO: Opintojakso on opinnäytetyöopintoja edeltävä opintojakso. Syksyllä 2023 opinnäytetyönsä aloittaville on erillinen opinnäytetyöinfo, jonka ajankohta ilmoitetaan. Infossa tärkeää tietoa opinnäytetyön aloittamisesta ja opinnäytetyöopinnoista sosiaalialan tutkinnossa. Infosta tarvittaessa lisätietoja vastaavalta opettajalta: niina.pietila@metropolia.fi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- Perustella tietolähteiden käytön
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- Toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- Toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- Toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 0-5 tai hyväksytty - täydennettävä - hylätty

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Ojanen
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustellusti arvioida ja valita tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja ja menetelmiä oman koulutusalansa työn ja työyhteisön kehittämisessä. Hän tunnistaa omalla alallaan käytettyjen keskeisten menetelmien ja palvelumuotoilun lähtökohdat ja käsitteet. Opiskelija osaa kerätä tarkoituksenmukaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan aineistoa, ja hänellä on perusvalmiudet aineiston käsittelemiseen ja analysointiin, argumentoitiin sekä tulosten raportointiin.

Sisältö

• Oman alan keskeiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät (mm. arviointitutkimus, toimintatutkimus, tuotekehitys ja tutkimukselliset lähestymistavat, laadullinen ja määrällinen tutkimus)
• Aineiston hankinta ja käsittely
• Tulosten raportointi, esittäminen ja hyödyntäminen

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin alustava aikataulu ja suorittaminen

1 13.3.ap
2 24.3. ap
3 TKT 27.3. ap
4 3.4. ap
5 TKT 12.4. ap
6 21.4. ip
7 TKT 26.4. ap
SEMMA 12.5. 9-15
Kurssin pääsuoritteet ovat pienryhmissä tehtävä laajempi oppistehtävä, sekä kaksi itsenäisesti tehtävää suppeampaa oppimistehtävää. Arvosana määräytyy ryhmätehtävän pohjalta ja itsenäisten tehtävien hyväksytty suoritus on myös kurssin arvioinnin edellytyksenä. Kurssin loppuseminaariin osallistuminen on pakollinen osa kurssin suorittamista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- Perustella tietolähteiden käytön
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- Toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- Toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- Toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 17

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
Vastuuhenkilö

Satu Hakanen

Opiskelijaryhmät
 • VAKA22K
  Varhaiskasvatuksen polku

Tavoitteet

Opiskelija osaa kohdata yhteiskunnassa ja kasvatusyhteisöissä esiintyvää moninaisuutta. Hän ymmärtää
arvostavan kohtaamisen sekä vertaisryhmän merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa. Hän tuntee ja osaa soveltaa vammaistyön ja erityiskasvatuksen keskeistä lainsäädäntöä, sopimuksia, palveluita ja käsitteitä. Opiskelija tunnistaa lapsen tuen tarpeet ja tuntee ja osaa soveltaa tuen menetelmiä ja käytäntöjä. Hän osaa reflektoida omaa ammatillista toimintaansa.

Sisältö

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet varhaiskasvatuksessa. Inklusiivinen varhaiskasvatus. Vammaisuus, pitkäaikaissairaus sekä erityistuen tarpeet lapsuudessa ja perheessä. Erityiskasvatuksen ja vammaistyön palvelujen järjestämistä ohjaavat periaatteet. Kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysymykset.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa kohdata yhteiskunnassa ja kasvatusyhteisöissä esiintyvää moninaisuutta. Hän ymmärtää
arvostavan kohtaamisen sekä vertaisryhmän merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa. Hän tuntee ja osaa soveltaa vammaistyön ja erityiskasvatuksen keskeistä lainsäädäntöä, sopimuksia, palveluita ja käsitteitä. Opiskelija tunnistaa lapsen tuen tarpeet ja tuntee ja osaa soveltaa tuen menetelmiä ja käytäntöjä. Hän osaa reflektoida omaa ammatillista toimintaansa.

Sisältö

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet varhaiskasvatuksessa. Inklusiivinen varhaiskasvatus. Vammaisuus, pitkäaikaissairaus sekä erityistuen tarpeet lapsuudessa ja perheessä. Erityiskasvatuksen ja vammaistyön palvelujen järjestämistä ohjaavat periaatteet. Kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysymykset.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu

12.01.2023 08.30 - 11.45 MPA4008 Orientaatioluento
18.01.2023 08.30 - 11.45 MPA5015
26.01.2023 08.30 - 11.45 MPA4008
01.02.2023 08.30 - 11.45 MPA4018
09.02.2023 08.30 - 11.45 MPA5015
16.02.2023 08.30 - 11.45 MPA5015 Tentti
28.02.2023 09.00 - 12.00 MPD1002 Seminaari

HyMy-kylän toiminnan aikataulu ilmoitetaan myöhemmin!

Oppimateriaalit

Luennot,
Pihlaja, P. & Viitala, R. 2022. Varhaiserityiskasvatus. 3. uud. p. JYVÄSKYLÄ: PS-kustannus
sekä
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022, Varhaiskasvatuslaki.

Opetusmenetelmät

Luennot
HyMy-kylä -toiminta
Oppimistehtävät
Tentti
Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

HyMy-kylä toiminta.
Seminaari.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

16.02.2023 08.30 - 11.45 MPA5015 Tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikataulu

12.01.2023 08.30 - 11.45 MPA4008 Orientaatioluento
18.01.2023 08.30 - 11.45 MPA5015
26.01.2023 08.30 - 11.45 MPA4008
01.02.2023 08.30 - 11.45 MPA4018
09.02.2023 08.30 - 11.45 MPA5015
16.02.2023 08.30 - 11.45 MPA5015 Tentti
28.02.2023 09.00 - 12.00 MPD1002 Seminaari

HyMy-kylän toiminnan aikataulu ilmoitetaan myöhemmin!

Opintojakso on läsnäolovelvoitteinen. Opettajalla on oikeus antaa täydentäviä tehtäviä pedagogisin perustein.

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointi:
Tentti 0-5
Osallistuminen opintojaksolla voi korottaa tentin arvosanaa.
Kaikki oppimistehtävät tulee tehdä hyväksytysti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 0-5
Osallistuminen opintojaksolla voi korottaa tentin arvosanaa.
Kaikki oppimistehtävät tulee tehdä hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

02.03.2023 - 30.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian koulutusohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Holvikivi
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Ymmärtää monialaisen työkyvyn säilymisen, arvioinnin ja edistämisen merkityksen omassa roolissaan ja tunnistaa keskeisiä työkykyriskejä
• Hallitsee osallisuutta ja toimijuutta edistäviä lähestymistapoja tavoitteiden asettamisessa
• Osaa valita menetelmiä työllistymisen ja työkyvyn tukemiseksi
• Osaa ohjata ja koordinoida erilaisia työkyvyn prosesseja
• Pystyy toimimaan verkostoissa tukeakseen työntekijää, esimiestä ja työyhteisöä
• Kykenee kehittämään työllistymisen ja työkyvyn edistämistä eri yhdyspinnoilla

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija hankkii ohjaustyön perusosaamista ja oppii toimimaan osana työllistymisen ja työkyvyn tuen yhteistyöverkostoja. Oppii tunnistamaan työkykyriskejä ja varhaisen välittämisen menetelmiä. Kykenee edistämään kestävään kuntoutus/työllistymisratkaisuun pääsemistä ja työhönpaluuta.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus

Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn
2.3.2023 lähi klo 13-16
9.3.2023 etä
16.3.2023 lähi klo 13-16
23.3.2023 etä
30.3.2023 lähi klo 13-16

Oppimateriaalit

Kirjallisuus jaetaan opintojakson alussa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso sisältää tehtäviä, jotka tehdään jakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilölliset tehtävät
Jaettuun materiaaliin tutustuminen
Pienryhmätyöskentely
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien tekemistä opintojakson aikana sekä niiden työstämistä yhdessä muiden kanssa

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

12.09.2022 - 11.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Päivi Eskelinen-Roos
Vastuuhenkilö

Sylvia Hakari

Opiskelijaryhmät
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää lapsuuden ja perheen arjen monimuotoisuuden ja tunnistaa lapsen ja perheiden hyvinvoinnin osatekijät. Opiskelija tunnistaa lapsuuden ja lapsikäsityksen muuttumisen ja nykytilan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalisti. Hän ymmärtää lapsuuden ja varhaiskasvatuksen merkityksen osallisuuden tukemisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä ja koulutuksellisessa tasa-arvossa.

Sisältö

Lapsen ja perheen hyvinvoinnin osatekijät. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista ja varhaiskasvatuslaki. Sosiaalinen integraatio, lapsiperheköyhyys, syrjäytyminen ja marginalisaatio lapsiperheen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Varhaisen tukemisen muodot. Voimavaralähtöinen näkökulma.

Aika ja paikka

Muutokset aikatauluun mahdollisia.
13.09.2022 12.45 - 16.00 MPA2019 Orientaatio, kahvilatoiminnan suunnittelu MPB1045
20.09.2022 08.00 - 11.45 Perhekahvila
20.09.2022 12.45 - 16.00 MPA4018
27.09.2022 08.30 - 11.45 MPA4018
04.10.2022 08.30 - 11.45 Perhekahvila
04.10.2022 12.45 - 14.15 MPA6011
07.10.2022 12.45 - 16.00 MPA4018
11.10.2022 08.30 - 16.00 MPA6011 Ryhmätentti ja oppimistehtävien esittely

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali/Exam material:

Törrönen, Maritta, 2012; Onni on joka päivä : Lapsiperheen arki ja hyvinvointi

Kalliala, M. 2011. Look at me! Does the adult truly see and respond to the child in Finnish day-care centres? European Early Childhood Education Research Journal, 19(2), 237-253.

Luentomuistiinpanot ja materiaalit

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Seminaari
Yhteistoiminnallinen oppiminen, toiminnan suunnittelu ja ohjaus perhekahvilassa
Kenttätehtävä/oppimistehtävä

HUOM! Kaikkien tutkinto-opiskelijoiden edellytetään osallistuvan opintojakson orientaatioon, oppimistehtävien esittely -luennolle ja ryhmätenttiin. Aktiivinen osallistuminen opetukseen edellytetään, reflektiotehtäviä poissaoloista. Monimuoto-opiskelijoille oma läsnäolovelvoite ja laajennettu kenttätehtävä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

MLL Perhekahvila

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

11.10.2022 08.30 - 16.00 Ryhmätentti

Uusintamahdollisuus ilmoitetaan myöhemmin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot ennen opintojakson alkua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x27h =135h

Lisätietoja opiskelijoille

Muutokset aikatauluun mahdollisia. Monimuoto-opiskelijoiden pakolliset läsnäolopäivät ilmoitettujen päivien mukaisesti
.
13.09.2022 12.45 - 16.00 MPA2019 Orientaatio, kahvilatoiminnan suunnittelu MPB1045
20.09.2022 08.00 - 11.45 Perhekahvila
20.09.2022 12.45 - 16.00 MPA4018
27.09.2022 08.30 - 11.45 MPA4018
04.10.2022 08.30 - 11.45 Perhekahvila
04.10.2022 12.45 - 14.15 MPA6011
07.10.2022 12.45 - 16.00 MPA4018
11.10.2022 08.30 - 16.00 MPA6011 Ryhmätentti ja Oppimistehtävien esittely

Opetuskieli suomi
Itsenäiseen työskentelyyn on varattava aikaa.
Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä pedagogisin perustein.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätentti 0-5

Henkilökohtainen Oppimistehtävä voi korottaa arvosanaa. Monimuoto-opiskelijoille laajennettu oppimistehtävä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2021 - 11.12.2021

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • VAKAS22
  Varhaiskasvatuksen polku sosionomeille

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää lapsuuden ja perheen arjen monimuotoisuuden ja tunnistaa lapsen ja perheiden hyvinvoinnin osatekijät. Opiskelija tunnistaa lapsuuden ja lapsikäsityksen muuttumisen ja nykytilan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalisti. Hän ymmärtää lapsuuden ja varhaiskasvatuksen merkityksen osallisuuden tukemisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä ja koulutuksellisessa tasa-arvossa.

Sisältö

Lapsen ja perheen hyvinvoinnin osatekijät. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista ja varhaiskasvatuslaki. Sosiaalinen integraatio, lapsiperheköyhyys, syrjäytyminen ja marginalisaatio lapsiperheen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Varhaisen tukemisen muodot. Voimavaralähtöinen näkökulma.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää lapsuuden ja perheen arjen monimuotoisuuden ja tunnistaa lapsen ja perheiden hyvinvoinnin osatekijät. Opiskelija tunnistaa lapsuuden ja lapsikäsityksen muuttumisen ja nykytilan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalisti. Hän ymmärtää lapsuuden ja varhaiskasvatuksen merkityksen osallisuuden tukemisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä ja koulutuksellisessa tasa-arvossa.

Sisältö

Lapsen ja perheen hyvinvoinnin osatekijät. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista ja varhaiskasvatuslaki. Sosiaalinen integraatio, lapsiperheköyhyys, syrjäytyminen ja marginalisaatio lapsiperheen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Varhaisen tukemisen muodot. Voimavaralähtöinen näkökulma.

Aika ja paikka

17.01.2023 08.30 - 10.00 Orientaatio, ZOOM
30.01.2023 08.30 - 11.45 MPA5015, Aloitetaan tässä tilassa
31.01.2023 08.00 - 11.45 Perhekahvila Hymykylä
09.02.2023 12.45 - 16.00 MPA5015
10.02.2023 12.45 - 16.00 Varattu vierailuille
14.02.2023 08.30 - 11.45 Varattu vierailuille
15.02.2023 08.30 - 11.45 MPA4008
27.02.2023 12.45 - 16.00 MPA5015 Ryhmätentti
28.02.2023 12.45 - 16.00 MPA4008 Oppimistehtävien esittely

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali/Exam material:

Törrönen, Maritta, 2012; Onni on joka päivä : Lapsiperheen arki ja hyvinvointi

Kalliala, M. 2011. Look at me! Does the adult truly see and respond to the child in Finnish day-care centres? European Early Childhood Education Research Journal, 19(2), 237-253.

Luentomuistiinpanot ja materiaalit

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Seminaari
Yhteistoiminnallinen oppiminen, toiminnan suunnittelu ja ohjaus perhekahvilassa
Kenttätehtävä/oppimistehtävä

HUOM! Kaikkien opiskelijoiden edellytetään osallistuvan opintojakson orientaatioon, oppimistehtävien esittely -luennolle ja ryhmätenttiin. Aktiivinen osallistuminen opetukseen edellytetään, reflektiotehtäviä poissaoloista.

Kaksikielinen opetus suomi / englanti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

MLL Perhekahvila

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

27.02.2023 12.45 - 16.00 MPA5015 Ryhmätentti

Uusintamahdollisuus ilmoitetaan myöhemmin

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot ennen opintojakson alkua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x27h =135h

Lisätietoja opiskelijoille

17.01.2023 08.30 - 10.00 Orientaatio, ZOOM
30.01.2023 08.30 - 11.45 MPA5015, Aloitetaan tässä tilassa
31.01.2023 08.00 - 11.45 Perhekahvila Hymykylä
09.02.2023 12.45 - 16.00 MPA5015
10.02.2023 12.45 - 16.00 Varattu vierailuille
14.02.2023 08.30 - 11.45 Varattu vierailuille
15.02.2023 08.30 - 11.45 MPA4008
27.02.2023 12.45 - 16.00 MPA5015 Ryhmätentti
28.02.2023 12.45 - 16.00 MPA4008 Oppimistehtävien esittely

Opetus kaksikielinen suomi / englanti
Itsenäiseen työskentelyyn on varattava aikaa.
Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä pedagogisin perustein.
Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointi:
Tentti 0-5

Kaikki oppimistehtävät tulee tehdä hyväksytysti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätentti 0-5

Henkilökohtainen Oppimistehtävä ja aktiivisuus voivat korottaa arvosanaa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Elina Savolainen
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lastensuojeluun liittyvää ajankohtaista keskustelua. Opiskelija perehtyy lapsen oikeuksien sopimukseen. Opiskelija tuntee lastensuojelulain periaatteet ja sisällön. Hän tuntee ja osaa soveltaa lastensuojeluun liittyviä peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa lastensuojelutarpeen taustalla olevia syitä ja tuntee lastensuojeluprosessin eri vaiheet. Hän tunnistaa lastensuojeluun liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija osaa reflektoida omaa ammatillista toimintaansa ja ymmärtää oman roolinsa lastensuojelun monialaisessa yhteistyössä.

Sisältö

YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lastensuojelun tehtävät, keskeiset arvot ja periaatteet. Lapsen etu, osallisuus ja oikeudet lastensuojelussa. Ehkäisevä lastensuojelu. Lastensuojeluprosessi. Lastensuojelulaki. Sosiaalihuoltolaki suhteessa lastensuojelulakiin. Lastensuojelun palvelujärjestelmä.

Aika ja paikka

Toteutusmuoto:lähiopetus
Opintojakson opettaja: Katarina Groop ja Elina Savolainen
Lähiopetuskerrat:
11.01.2023 09.00 - 11.45 MPC4001 A-ja B-ryhmät yhdessä, Orientaatio / Lastensuojelun keskeiset arvot ja periaatteet
17.01.2023 12.45 - 16.00 MPA5018 Ehkäisevä lastensuojelu, lastensuojelun tarve ja lastensuojeluprosessin alku
26.01.2023 12.45 - 16.00 MPA5018 Avohuolto
31.01.2023 09.00 - 11.45 MPA5018 Huostaanotto ja sijaishuolto
09.02.2023 12.45 - 16.00 MPA5018 Lastensuojelutyön moninainen kenttä
14.02.2023 09.00 - 11.45 MPA5018 Jälkihuolto
28.02.2023 09.00 - 12.00 MPD1002 Monenlaiset elämät -seminaari
01.03.2023 09.00 - 12.00 MPD1002 Tentti

Oppimateriaalit

Tenttiin 1.3.2023 tuleva oppimateriaali:
Luentomateriaalit
Lastensuojelulaki (Finlex)
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus
Lastensuojelun käsikirja, THL (lastensuojelun työprosessit-osio)

Muuta oppimistehtäviin kuuluvaa oppimateriaalia:
Johdatus lapsen oikeuksiin (verkkokoulutus)
Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Opetusmenetelmät

Kyseessä on lähitoteutus, joka koostuu, lähiopetuksesta, oppimistehtävistä ja tentistä. Lähiopetus tapahtuu A- ja B- ryhmissä. Ryhmäjako on sama kuin aiemmilla opintojaksoilta. A-ryhmä on opiskelijat A-Moisio, B-ryhmä on opiskelijat Mäkelä-.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijoita kentältä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

01.03.2023 09.00 - 12.00 Tentti Myllypuron kampuksella
Uusintamahdollisuudet ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetus tapahtuu A- ja B- ryhmissä, orientaatiokerralla molemmat ryhmät yhdessä. A-ryhmän opettaja Katarina Groop, B-ryhmän opettaja Elina Savolainen. Aikataulu ja suoritusmenetelmät ovat molemmille ryhmille yhtenevät. Ryhmiin jako ja tilat tarkennetaan vielä ennen opintojakson alkua.

11.01.2023 09.00 - 11.45 MPC4001 Orientaatio / Lastensuojelun keskeiset arvot ja periaatteet
17.01.2023 12.45 - 16.00 MPA5018 Ehkäisevä lastensuojelu, lastensuojelun tarve ja lastensuojeluprosessin alku
26.01.2023 12.45 - 16.00 MPA5018 Avohuolto ja avohuollon palvelut
31.01.2023 09.00 - 11.45 MPA5018 Huostaanotto ja sijaishuolto
09.02.2023 12.45 - 16.00 MPA5018 Lastensuojelutyön moninainen kenttä
14.02.2023 09.00 - 11.45 MPA5018 Jälkihuolto
28.02.2023 09.00 - 12.00 MPD1002 Monenlaiset elämät -seminaari
01.03.2023 09.00 - 12.00 MPD1002 Tentti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaksi oppimistehtävää (hyväksytty-hylätty) ja tentti (0-5)
Tarkemmat arviointikriteerit käydään läpi orientaatiokerralla.

Ilmoittautumisaika

28.11.2021 - 11.12.2021

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • VAKAS22
  Varhaiskasvatuksen polku sosionomeille

Tavoitteet

Kehittämistyön tarkoituksena on opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden syventyminen ja laajentuminen. Opiskelija pystyy luomaan uusia näkökulmia omaan ammattikäytäntöönsä ja leikkitoimintaan kasvatusyhteisössä.

Sisältö

- Kehittämistyön tarveanalyysi
- Työelämään ankkurointi
- Työtodellisuuteen liittyvät kehittämismenetelmät
- Osallistava toimintatapa
- Tulosten/toimintatapojen/kehittämiskohteen arviointi ja käytettävyys
- Kyky kyseenalaistaa ja eritellä toimintaa sekä esittää vaihtoehtoja

Aika ja paikka

15.3.2023 klo 15-16 Myllypuro kampus Orientaatioluento
13.4.2023 klo 12.30-13.30 Kehittämissuunnitelmien käsittely (Zoom)
23.5.2023 klo 9-11 Myllypuro kampus Tehtävien esittely

Opetusmenetelmät

Luento, työskentely Moodle-alustalla, oppimistehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 x 27h = 270h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Metropolian yleiset arviointikriteerit

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Metropolian yleiset arviointikriteerit

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja sisältöalueisiin. Active participation is required.

Metropolian yleiset arviointikriteerit

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Satu Hakanen
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SSKV22S
  Social Services vaihto-opiskelijat
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa motivoida ja aktivoida yhteisöjä ilmaisulliseen, vuorovaikutukselliseen toimintaan. Hän osaa tukea ja ohjata yksilöiden ja yhteisöjen elämänlaatua edistäviä, luovia prosesseja. Opiskelija oivaltaa luovien menetelmien mahdollisuudet tunnetaitojen edistäjänä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida muutokseen tähtäävää luovaa toimintaa.

Sisältö

Ilmaisulliset menetelmät todellisuuden jäsentämisen ja merkitysten jakamisen välineinä. Luovat menetelmät ryhmäytymisen syventäjinä. Osallistujien toimijuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden tavoitteellinen tukeminen. Luovat menetelmät itsetuntemuksen ja uusien näkökulmien tutkimisen välineinä. Soveltavan taiteen toimijat ja moniammatillinen yhteistyö. Taide ja hyvinvointi.

Aika ja paikka

ti 25.10. klo 8.30-11.45 (MPA5020) Orientaatio
ke 26.10. klo 8.30-11.45 (Draama/Piekkari) MPC4010
to 27.10. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 28.10. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ti 1.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 8.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
to 10.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 11.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ma 14.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
ti 15.11. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ma 21.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 22.11. klo 8.30-11.45 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)'
pe 25.11. luovat menetelmät klo 8.30-16 ITSENÄINEN TYÖSKENTELY

Pe 9.12. Päätöstapahtuma - opintojakson arviointi ja koonti klo 10-16 (MPA2030)

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja materiaalit OMA:n työtilassa

Opetusmenetelmät

Toiminnalliset taidetyöpajat, ryhmäreflektiot, oppimistehtävät, verkkokirjallisuus, opintovierailut, verkkosivun luominen (Menetelmäpankki)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Helsingin kaupunginteatterin yleisötyö Taidetta ikääntyneiden koteihin-projekti koteihin/https://hkt.fi/projektit/helsingin-kaupunginteatteri-tuo-taidetta-ikaantyneiden-koteihin/

Lisätietoja opiskelijoille

OPETTAJAT:
Seija Mäenpää (Kuvallinen ilmaisu)
Jouni Piekkari (Draama ja pelilliset menetelmät)
Satu Hakanen (Musiikki)

Opintojakso perustuu työpajamuotoiseen kontaktiopetukseen, jossa tutustutaan visuaalisen ilmaisun, draaman, pelillisyyden ja musiikin käyttöön sosiaalipedagogisessa työssä. Tällä opintojakson toteutuksella tehdään pienimuotoinen hyvinvointia tukeva ohjausharjoittelu Metropolian ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa yhteistyössä opiskelijajärjestö Metkan kanssa.

Opetus toteutetaan englanniksi, mutta oppimistehtävät ja esim. improvisaatiot voi tehdä suomeksi. Opintojakso tarjoaa hyvän mahdollisuuden käyttää ammatillista englanninkieltä monikulttuurisessa ympäristössä.

LISÄTIETOJA DRAMASTA: Draamakasvatus tarjoaa menetelmiä, joilla voi auttaa ryhmää tutkimaan haastaviakin aiheita turvallisesti ja innostavasti. Draaman menetelmien avulla voi myös auttaa ryhmää etsimään omia aiheitaan, ongelmiaan ja ratkaisuja niihin. Osiossa perehdytään kuinka erilaisia ryhmiä voidaan johdattaa turvallisesti draamalliseen toimintaan. Pohdimme myös miten luoda oppimistavoitteita yhdessä ryhmän kanssa. Lisäksi oppimme ryhmänhallinnan ja innostamisen keinoja sosiaalialan erilaisten asiakasryhmien kanssa. Draama tarjoaa myös keinoja integroida eri ilmaisun muotoja: musiikkia, tanssia, elokuvaa, kuvallista ilmaisua jne. erilaisille oppijoille ja mentaliteeteille sopivaksi ja erilaisiin tilanteisiin.

LISÄTIETOJA MUSIIKISTA:
Musiikki voi tukea ja kehittää tutkitusti monia ihmisen osa-alueita kuten kielen kehitystä, muistia, hyvinvointia. Musiikin avulla voidaan turvallisesti oppia tuntemaan lisää itseä, omia ajatuksia ja tunteita. Se voi myös toimia väylänä muihin ihmisiin ja eri kulttuureihin. Musiikkitoiminnan avulla voidaan myös vahvistaa ryhmien yhteisöllisyyttä, osallisuutta. Osioissa perehdytään musiikkitoiminnan erilaisiin työtapoihin kuten laulamiseen, soittamiseen, musiikkiliikuntaan ja musiikin kuunteluun. Edellä mainittuja työtapoja kokeillaan ja suunnitellaan itse, ja erityisesti pohditaan samalla, miten ne voisivat tukea asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvointia. Musiikkiosion tunneilla pääpaino on musiikin kokeilemisessa, itseilmaisussa ja improvisaatiossa.

ti 25.10. klo 8.30-11.45 (MPA5020) Orientaatio
ke 26.10. klo 8.30-11.45 (Draama/Piekkari) MPC4010
to 27.10. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 28.10. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ti 1.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 8.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
to 10.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 11.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ma 14.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
ti 15.11. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ma 21.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 22.11. klo 8.30-11.45 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)'
pe 25.11. luovat menetelmät klo 8.30-16 ITSENÄINEN TYÖSKENTELY

Pe 9.12. Päätöstapahtuma - opintojakson arviointi ja koonti klo 10-16 (MPA2030)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINNIN TAVAT:
Arviointi opintojaksolla perustuu luoville ja ryhmälähtöisille menetelmille tyypilliseen prosessiarviointiin. Työskentelyä ja sen merkitystä reflektoidaan yhdessä lähiopetuksen kuluessa. Yhteisarvioinnissa purkupäivässä kiinnitetään huomiota tavoitteiden toteutumiseen; ryhmäprosessin etenemiseen ja subjektiivisten merkitysten pohdintaan. Arvioinnissa käytetään toiminnallisia ja keskustelevia menetelmiä.
ARVIOINNIN OSAT:
* Läsnäolot lähiopetuksessa vähintään 80% kussakin osuudessa (draama, musiikki, kuvallinen ilmaisu) ja läsnäolo 100% purkupäivässä, opintojakson läsnäololistat
* Tehtävän A ja B suorittaminen hyväksytysti.
ARVIOINTIASTEIKKO: Hyväksytty / Hylätty

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Määttänen
Opiskelijaryhmät
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mielenterveyteen liittyviä ilmiöitä ja haasteita. Hän tunnistaa asiakasryhmien erityistarpeet. Hän ymmärtää ja osaa soveltaa keskeistä lainsäädäntöä ja alan peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa palvelujärjestelmän ja osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Opiskelija osaa reflektoida ammatillista toimintaansa ja tunnistaa sosionomin työssä oman ammatillisuutensa rajat. Opiskelija osaa arvioida mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvää ajankohtaista keskustelua ja ymmärtää rakenteellisen mielenterveys- ja päihdetyön merkityksen.

Sisältö

Mielenterveys
Suojatekijät/riskitekijät. Normaalius/poikkeavuus. Mielenterveystyön historia. Mielenterveyden osatekijät. Mielenterveyden haasteet. Opiskelijalla on valmiudet työskennellä itsemurha-alttiiden asiakkaiden ja läheisten tueksi. Itsemurha-alttiin ihmisen ja läheisten tukeminen.
Päihteet ihmisen elämässä
Riippuvuusilmiöt. Päihdetyön suuntaukset. Asiakasta kunnioittava kohtaaminen, puheeksiottaminen ja motivointi. Lainsäädäntö turvaamassa yksilön perusoikeuksia. Opiskelija osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Keskeiset palvelut ja asiakkaan ohjaaminen niihin. Ehkäisevä, korjaava ja kuntouttava mielenterveys- ja päihdetyö.

Aika ja paikka

Itsenäinen opiskelu, vierailukohteet

Myllypuron kampus:
11.1. klo 12.45-16.00
15.2. klo 8.30-11.45
28.2. klo 9.00-12.00 Monenlaiset elämät -seminaari

Oppimateriaalit

Materiaali tarkennetaan luennoilla

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Mielenterveyslaki (1116/1990)
Päihdehuoltolaki (17.1.1986/41)
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (3.4.1987/380)
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (18.9.1987/759)
Sosiaali ja terveysministeriö: Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030
Kuhanen, Oittinen, Kanerva, Seuri, Schubert 2013: Mielenterveyshoitotyö s. 16-34, 93-103
Materiaali opintojakson sisällön mukaisin osin:
Päihdelinkki.fi
mieli.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/web/mielenterveys
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet
Sosiaali- ja terveysministeriö: https://stm.fi/mielenterveyspalvelut
Sosiaali- ja terveysministeriö: https://stm.fi/paihdepalvelut
OMAssa jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Työmuodot tarkentuvat myöhemmin
Lähiopetus kampuksella
Itsenäinen opiskelu
Opintokäynnit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset opintokäynnit ja/tai vierailijat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien hyväksytty suoritus.
Mikäli opiskelija ei palauta arvioitavia oppimistehtäviä, opintojakso jää suorittamatta.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan (Heli Määttänen).

- Opintojakson valinnainen suoritustapa: lähiopetuksen toteutus SX00EP09-3003

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Ilmoittautuminen on sitova ja toteutuksen vaihtaminen ei ole mahdollista ilmoittautumisen jälkeen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät (0-5)
Aktiivinen osallistuminen lähiopetuskerroille
Osallistuminen monenlaiset elämät -seminaariin

Metropolian yleiset arviointikriteerit:
Opiskelija osaa:
kiitettävä 5
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa
hyvä 4-3
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa
tyydyttävä 2-1 tai hyväksytty
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
hylätty 0
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä
- riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
- suhtautuu piittaamattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointikriteeristön termejä, osaamisen tasoja ja ammatillisen kehittymisen vaiheita sovelletaan kuvattavaan opintojaksoon ja tutkinto-ohjelmaan sopiviksi.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Määttänen
Opiskelijaryhmät
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mielenterveyteen liittyviä ilmiöitä ja haasteita. Hän tunnistaa asiakasryhmien erityistarpeet. Hän ymmärtää ja osaa soveltaa keskeistä lainsäädäntöä ja alan peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa palvelujärjestelmän ja osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Opiskelija osaa reflektoida ammatillista toimintaansa ja tunnistaa sosionomin työssä oman ammatillisuutensa rajat. Opiskelija osaa arvioida mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvää ajankohtaista keskustelua ja ymmärtää rakenteellisen mielenterveys- ja päihdetyön merkityksen.

Sisältö

Mielenterveys
Suojatekijät/riskitekijät. Normaalius/poikkeavuus. Mielenterveystyön historia. Mielenterveyden osatekijät. Mielenterveyden haasteet. Opiskelijalla on valmiudet työskennellä itsemurha-alttiiden asiakkaiden ja läheisten tueksi. Itsemurha-alttiin ihmisen ja läheisten tukeminen.
Päihteet ihmisen elämässä
Riippuvuusilmiöt. Päihdetyön suuntaukset. Asiakasta kunnioittava kohtaaminen, puheeksiottaminen ja motivointi. Lainsäädäntö turvaamassa yksilön perusoikeuksia. Opiskelija osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Keskeiset palvelut ja asiakkaan ohjaaminen niihin. Ehkäisevä, korjaava ja kuntouttava mielenterveys- ja päihdetyö.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus (MPA5020), vierailukohteet

12.1. klo 12.45-16.00
16.1. klo 8.30-11.45
25.1. klo 12.45-16.00 (itsenäinen / ryhmätyöskentely)
3.2. klo 8.30-11.45
6.2. klo 9.00-12.00 (itsenäinen / ryhmätyöskentely)
14.2. klo 12.45-16.00
23.2. klo 9-10.30 TENTTI
28.2. klo 9.00-12.00 Monenlaiset elämät -seminaari
2.3. klo 8.30-11.45

Oppimateriaalit

Materiaali tarkennetaan luennoilla

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Mielenterveyslaki (1116/1990)
Päihdehuoltolaki (17.1.1986/41)
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (3.4.1987/380)
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (18.9.1987/759)
Sosiaali ja terveysministeriö: Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030
Kuhanen, Oittinen, Kanerva, Seuri, Schubert 2013: Mielenterveyshoitotyö s. 16-34, 93-103
Materiaali opintojakson sisällön mukaisin osin:
Päihdelinkki.fi
mieli.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/web/mielenterveys
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet
Sosiaali- ja terveysministeriö: https://stm.fi/mielenterveyspalvelut
Sosiaali- ja terveysministeriö: https://stm.fi/paihdepalvelut
Moodlessa jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Työmuodot tarkentuvat myöhemmin
Lähiopetus kampuksella
Itsenäinen opiskelu
Ryhmätyöskentely
Opintokäynnit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset opintokäynnit ja vierailijat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien hyväksytty suoritus.
Tentti.
Mikäli opiskelija ei osallistu ja palauta arvioitavia oppimistehtäviä, opintojakso jää suorittamatta.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan (Heli Määttänen).

- Opintojakson valinnainen suoritustapa: itsenäinen toteutus SX00EP09-3006

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Ilmoittautuminen on sitova ja toteutuksen vaihtaminen ei ole mahdollista ilmoittautumisen jälkeen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät (hyv./hyl.)
Tentti (0-5)
Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Metropolian yleiset arviointikriteerit:
Opiskelija osaa:
kiitettävä 5
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa
hyvä 4-3
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa
tyydyttävä 2-1 tai hyväksytty
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
hylätty 0
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä
- riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
- suhtautuu piittaamattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointikriteeristön termejä, osaamisen tasoja ja ammatillisen kehittymisen vaiheita sovelletaan kuvattavaan opintojaksoon ja tutkinto-ohjelmaan sopiviksi.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

19.09.2022 - 08.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Teija Rautiola
 • Anna Eskola
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Opiskelijalla tulee olla toimivat tietotekniset varusteet (mm. mikrofoni ja kamera) etätyöskentelyyn.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Toteutus edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 19.9-8.12.2022.
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kesto 12 vko,19.9-8.12.2022. Innovaatioprojektin opintopäivät viikottain ti-to klo 17-21.00.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus 20.9.2022 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte projektia ohjaavalta opettajalta.

20.9.2022. Orientaatio klo 17-18.00
20.9 Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen. Ilmoitetaan projektihaasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla
19.9-8.12 Projektikohtainen työskentely ti-to illat klo 17-21.00.
Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
Ohjaajan tapaaminen viikottain sovitusti ti-to välillä.

7.12. MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma klo 9-12 Myllypuron kampuksella.
8.12 Päätös ja palautekeskustelu ryhmässä projektiohjaajan kanssa klo 17-21.00 välillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 12 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin tuotoston esittely MinnoFest.
Projektin päätös ja palautekeskustelu ilmoitetaan projektin aikana.

Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Jenny West, Ulla Marjosola, Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teooria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

29.08.2022 - 13.10.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 210

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Maria Kauppinen
 • Riitta Vilkko
 • Anna Sundblom
 • Petra Heino
 • Päivi Haho
 • Juha Havukumpu
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Jenny West
 • Teija Rautiola
 • Jukka Väisänen
 • Anna Eskola
 • Tinja Kaivolahti
Opiskelijaryhmät
 • SXL21K1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA20S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXP20S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXJ20S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXQ21K1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO21K1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C
 • SXD20S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 29.8.-13.10.2022
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua).
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus 29.8.2022 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

29.8 klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
29.8- 13.10 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
12.10 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
13.10 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Jenny West, Ulla Marjosola, Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 09.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 225

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Riitta Vilkko
 • Maria Kauppinen
 • Sylvia Hakari
 • Anna Sundblom
 • Petra Heino
 • Merja Lahdenperä
 • Päivi Haho
 • Satu Hakanen
 • Juha Havukumpu
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Jukka Väisänen
 • Teija Rautiola
 • Jenna Kukkonen
 • Anna Eskola
 • Sanna-Mari Manninen
 • Eero Kokko
Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXP21K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO21S1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXQ21S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB20S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXL21S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2D
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2C
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
23.1. - 9.3.2023
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua). 23.1.2023
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

23.1. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
23.1. - 9.3.2023 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
8.3.2023 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
9.3.2023 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 27.04.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 150

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Eini Koskimies
 • Jenna Kukkonen
 • Merja Lahdenperä
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Kajsa Sten
Opiskelijaryhmät
 • SXO21S2
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO21S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä B
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO21S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä A
 • SXK21K1
  Ensihoidon tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 13.3-27.4.2023
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua).

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus13.3.2023 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

13.3 klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäiset tapaamiset ilmoitetaan haasteessa. Huom! Opintojaksolla on myös muita tapaamisia kuin projektihaasteessa ilmoitetut.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
13.3-27.4 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti. Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
26.4 MINNOFest klo 9-12 kampuksella. Kampus ilmoitetaan myöhemmin.
27.4 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

06.02.2023 - 27.04.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

9 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Elisa Mattila
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Jenna Kukkonen
 • Anna Eskola
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Opiskelijalla tulee olla toimivat tietotekniset varusteet (mm. mikrofoni ja kamera) etätyöskentelyyn.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Toteutus edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 6.2-27.4.2023
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kesto 12 vko, 6.2-27.4.2023. Innovaatioprojektin opintopäivät viikottain ti-to klo 17-21.00.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus 6.2.2023 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte projektia ohjaavalta opettajalta.

7.2.2023 Orientaatio klo 17-18.00
Projektiryhmien ensimmäiset tapaamiset ilmoitetaan projektihaasteessa. Huom! Opintojaksolla on myös muita tapaamisia kuin projektihaasteessa ilmoitetut.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla
7.2-27.4.2023 Projektikohtainen työskentely ti-to illat klo 17-21.00.
Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
Ohjaajan tapaaminen viikottain sovitusti ti-to välillä.

26.4 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma klo 9-12 kampuksella. Tarkka kampus ilmoitetaan myöhemmin.
27.4 Päätös ja palautekeskustelu ryhmässä projektiohjaajan kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 12 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin tuotoston esittely MinnoFest.
Projektin päätös ja palautekeskustelu ilmoitetaan projektin aikana.

Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teooria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 02.04.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Ulla Marjosola
 • Teija Rautiola
 • Jenna Kukkonen
 • Sara Pesonen
 • Mirka Peththahandi
 • Hannele Hokkanen
 • Jukka Törnroos
 • Anu-Riikka Eerola
 • Tuomas Leisti

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

Käyttettävää materiaalia:
1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
2. MINNO työkalupakki (tulee OMA työtilaan opintojakson alussa)

Hyödyllistä tutustua /user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
projektiohjaus
verkko- ohjaus

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opintojakson orientaatiossa. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi voi osallistua orientaatioon, hän vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella lähettämällä vastuuopettajalle vahvistusviestin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien aihiot työelämälähtöisiä aiheet tulevat Metropolia AMK
Projektiaihiot ja ilmoittautumisohje tulee toteutuksen OMA työtilaan ennen opintojakson alkua.
Ohjaajat jakavat projektiryhmät mahdollisemman monialaiseksi tilaajan tarpeet huomioiden.
Projektijako ilmoitetaan Oma työtilassa orientaatiotilaisuuden jälkeen 23.5.2022 klo 11 jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kurssin kesto 23.5 - 31.7.2023 + alustavasti varattu palautekeskustelu x.x.2023 (Ohjaajat vahvistavat ryhmille tämän palautekeskustelun tavan ja ajankohdan).
Opettajat: Teija Rautiola ym. ohjaajat.
Perusteet eli teoria koostuu verkko-ohjauksista ja tehtävistä ja se sisällytetään projektityöhön.
Kurssi on intensiivitoteutus ja vaatii aktiivista panosta. Ohjauskertoihin edellytetään osallistumista.
Kurssi sisältää virtuaalista yhteisohjausta, itseohjautuvaa tiimityöskentelyä ja itsenäistä projektityöskentelyä oman projektiryhmän toteutussuunnitelman mukaisesti.
Alustava ohjelma. Muutokset mahdollisia. Ohjelma tarkentuu kurssin kuluessa.

OHJELMA
Ma 23.5 8.30-11.30 Orientaatio: Toteutuksen kulun info ja innovaatiotoiminnan perusteet - osallistuminen pakollista, zoom-linkki ilmoitetaan myöhemmin.
23.5 Orientaation jälkeen opiskelijat saavat tiedon projektista, mihin ovat päässeet.
Ti 24.5 8.30-16.00 Ensimmäinen projektitapaaminen (tai ohjaajan ilmoittamana muuna aikana esim. ma 23.5 ip:llä): Projektien ideointi ja projektiaihioiden muodostaminen, roolien muodostaminen ja esittäminen (esim. projektipäällikkö), ryhmäytyminen - osallistuminen pakollinen.
Ke 25.5 8.30-16.00 Tilaajatapaaminen, projektiohjaus pienryhmissä; osallistuminen pakollinen
Pe 27.5 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 30.5 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ti 31.5 - Ke 1.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 2.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 3.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 6.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ti 7.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ke 8.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 9.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 10.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 13.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ti 14.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ke 15.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
To 16.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 20.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ti 21.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ke 22.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 23.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 24.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 27.6-29.7 Itsenäistä projektityöskentelyä
Pe 29.7 8.30-16.00 Kaikkien tehtävien viimeinen palautuspäivämäärä
18.8.2020 8.30-11.30 Arviointi ja palautekeskustelu (tai vaihtoehtoisesti ohjaajan antama muu ajankohta).

Lisätietoja opiskelijoille

KURSSI ON INTENSIIVIKURSSI; Aktiivista osallistumista edellytetään koko opintojakson ajan. Ohjaukset toteutetaan edellä mainitun aikataulun mukaisesti. Opintojakso edellyttää läsnäoloa verkko-ohjauksissa.
Kesto 24.5 - 30.7.2022 + palautekeskustelu elokuussa.
Projektiryhmät työskentelevät itsenäisesti projekti- ja työsuunnitelman mukaisesti pitäen työaikaseurantaa.
HUOM.
Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijalla pitää olla suoritettuna opintoja vähintään 60 op.
Kursille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä jos op täyttyvät.
HUOM! Aikataulu muutokset mahdollisia

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teoriaosuus on integroitu projektityöskentelyyn= innovaatioprojekti 10 op
Jos kaikki tehtävät palutettu hyväksytysti, viimeistään 30.7 on arvosana Omassa 15.9.2022.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2021 - 11.12.2021

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • VAKAS22
  Varhaiskasvatuksen polku sosionomeille

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia ammatillisesti ja kunnioittavasti monimuotoisten perheiden kanssa ja heidän erilaiset kielet, kulttuurit, katsomukset ja uskonnot, perinteet sekä kasvatusnäkemykset huomioiden. Opiskelija osaa luoda edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteistyölle yhdessä muun kasvatusyhteisön kanssa. Opiskelija osaa hyödyntää oman työyhteisönsä jäsenten erilaista osaamista ja vahvuuksia ja toimia itse aktiivisesti rakentavana työyhteisön jäsenenä.

Sisältö

- Lapsi erilaisten kasvuympäristöjen jäsenenä.
- Huoltajien osallisuus ja perheiden monimuotoisuuden huomioiminen.
- Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja monialainen yhteistyö
- Vertaisvuorovaikutus ja kasvatusyhteisön ilmapiiri.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely Moodle -alustalla
Oppimistehtäviä
Moodle avautuu joulukuussa 2022 ja tehtävät tulee palauttaa 31.5.2023 mennessä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x 27h = 135 h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssitehtävien tekemiseen pitää varata aikaa.
Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.
- Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Metropolian yleiset arivointikriteerit

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Metropolian yleiset arivointikriteerit

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien arviointi
Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja sisältöalueisiin.

Metropolian yleiset arviointikriteerit

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

25.08.2022 - 24.10.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Hannes Jesar
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Anna Puustelli-Pitkänen
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Hybriditoteutus: Lähipetus Myllypuron kampuksella, innovaatiotila MPC2010
ja etänä.

Aika: Tiistaisin ja torstaisin klo 9-12 ajalla 25.8.-13.10.2022 (Huom. 29.9. tilaisuus iltapäivällä klo 13-16 Myyrmäessä markkinointiteema ja 6.10. koko päivä ohjausta ja iltapäivällä pitchaukset)

To 25.8., Ti 30.8., To 1.9., Ti 6.9., To 8.9., Ti 13.9., To 15.9., Ti 20.9., To 22.9., Ti 27.9, To 29.9., Ti 4.10., To 6.10., Ti 11.10. To 13.10. FINAALI

Ohjelma: https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Lisäksi jokaiselle opiskelijalle/tiimille yksilöllistä yritysidean sparrausta ja ohjausta.
Itsenäistä työskentelyä ja välitehtäviä.

Oppimateriaalit

Jaetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Etätyöskentely
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia tapoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Metropolian opiskelija voi korvata tällä toteutuksella innovaatio-opinnot.
Myllypuron Turbiini Sprint soveltuu myös YAMK-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 09.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Hannes Jesar
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Kampuksen C-talon 2.kerros 2010 luokka.
Opintojakso toteutuu 12.1. - 9.3.2023 välillä. Lähitunnit pääsääntöisin tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 -12.00. Tarkemman aikataulun voi tarkistaa https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Oppimateriaalit

Jaetaan moodle oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Oppimistehtäviä
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija käy haastattelemassa työelämänedustajaa ja laajentaa yhteistyöverkostoaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työskentelyä. Opinnoissa voi tehdä oppimistehtäviä yksin, pareina tai pienryhmissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Metropolian opiskelija voi korvata tällä toteutuksella innovaatio-opinnot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janika Kosonen
Vastuuhenkilö

Janika Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee nuoruusiän kehityksen erityispiirteet. Hän ymmärtää nuorten kulttuuristen yhteisöjen merkityksen yksilöllisen kasvun tukena. Opiskelija tunnistaa yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten vaikutuksia nuorten elämään. Hän tuntee nuoren kannalta keskeisen palvelujärjestelmän ja kykenee tukemaan nuoria voimavarojen löytämisessä ja toimintakykyisyydessä erilaisissa ympäristöissä ja erilaisin keinoin. Opiskelija osaa toimia nuorten aseman parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja tuntee nuorisoa koskevan lainsäädännön.

Sisältö

Nuoret muuttuvassa yhteiskunnassa. Nuoruus kulttuurisena ilmiönä, nuorisokulttuurit. Nuoruusiän erityishaasteet ja nuorten kanssa tehtävä työ. Nuorten hyvinvointi. Nuorisotyön muodot, sosiaalinen nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, nuorisotiedotus. Toiminnallisia / ilmaisullisia menetelmiä nuorten kanssa tehtävässä työssä. Nuoria koskeva lainsäädäntö soveltuvin osin, nuorisolaki, laki nuorista rikoksen tekijöistä.

Aika ja paikka

Alla olevat yleiset uusinta- ja korotustenttipäivät:
Ti 20.9. klo 16.30 – 20.00
Ti 15.11. klo 16.30 – 20.00

Oppimateriaalit

1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287

2. Nuorisolaki 1285/2016.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285

3.Tomi Kiilakoski (Toim.) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021. Valtion nuorisoneuvosto
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Opetus- ja kulttuuriministeriö.
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2022/03/nuorisobarometri-2021-web.pdf

4. Suomi lasten kasvuympäristönä. Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 210 http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137104/URN_ISBN_978-952-343-152-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5. Puuronen, A. 2014. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen– näkökulmia käytännön työstä. Etsivän katse. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 70.
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/etsivan_katse.pdf

6. Kiilakoski, T. 2016. Koulu on enemmän. Nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja ongelmat. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/koulu_on_enemman.pdf

7. Nurmi, J.-E., Ahonen, T., Lyytinen H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Luku: NUORUUS. Helsinki: WSOY. Löytyy myös e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä.

MATERIAALIT JA TENTTI JOKO SUOMEKSI TAI ENGLANNIKSI.
Tentti suoritetaan erikseen ilmoitettuina uusintenttipäivinä, johon ilmoittaudutaan erikseen.
Tenttiä ei ole mahdollista suorittaa kaikkina uusintatenttipäivinä, vaan opintojakson lehtori ilmoittaa ajat erikseen.

Huom! Jotta pääsette ilmoittautumaan tentteihin, kaikille opintojaksolle ilmoittautuneille merkitään ensiksi arvosanaksi 0 ja muutan sen tenttiarvioinnin jälkeen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit ovat yleisiä uusinta- ja korotustenttitilaisuuksia. HUOM! Opintojakson tenttiä ei ole mahdollista suorittaa kaikissa yleisissä tenteissä!

Opintojakson tentin voi tehdä:
Ti 20.9. klo 16.30 – 20.00
Ti 15.11. klo 16.30 – 20.00

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa vain tenttimällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135h)

Sisällön jaksotus

Opiskelija perehtyy tenttikirjallisuuteen itsenäisesti ja ilmoittautuu tenttiin. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja tenttimällä.

Lisätietoja opiskelijoille

HUOM.! Voidakseen suorittaa tentin, on opiskelijan muistettava ilmoittautua tälle opintojaksolle ja erikseen uusintatenttiin!

Opintojakson opettaja antaa lisätietoja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tentin perusteella. Metropolian arviointikriteerit.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Seija Mäenpää
 • Katja Ihamäki
 • Niina Pietilä
 • Satu Hakanen
 • Minna Kalajoki
 • Saila Nevanen
 • Miia Ojanen
 • Heli Määttänen
 • Ulla Saukkonen
Opiskelijaryhmät
 • SXH19S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Aika ja paikka

ks. lisätietoja opiskelijalle

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön viimeistelyseminaari
Valmiin opinnäytetyön palauttaminen
Opinnäytetyön julkaiseminen
Kypsyysnäyte

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille, jotka aloittivat opinnäytetyöprosessin keväällä 2022 ja ovat suorittaneet opintojaksot:
- Opinnäytetyön suunnittelu SX00BU40
- Opinnäytetyön toteutus SX00BU42

15.9. ja 16.9. viimeistelyseminaari (opinnäytetyötä ohjaavat opettajat ilmoittavat tarkemman aikataulun). Aikataulumuutokset mahdollisia!


OPINNÄYTETYÖN PALAUTUSAIKATAULU JA OHJEET SYKSYLLÄ 2022
löytyy Sosiaalialan tutkinto-ohjelman Oman työtilan dokumenteista, Opinnäytetyö-kansiosta kohdasta Aikataulut. Valmiin opinnäytetyön palautus tehdään Moodleen, jossa tehdään myös Turnit-tarkastus. Moodlen työtila-avain löytyy myös aikatauludokumentista Omasta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU42 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Neuvonen
 • Katarina Groop
 • Jyrki Konkka
 • Katja Ihamäki
 • Seija Mäenpää
 • Niina Pietilä
 • Minna Kalajoki
 • Laura Holmi
 • Miia Ojanen
 • Jaana Kortesniemi
 • Heli Määttänen
 • Ulla Saukkonen
Opiskelijaryhmät
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön viimeistelyseminaari
Valmiin opinnäytetyön palauttaminen
Opinnäytetyön julkaiseminen
Kypsyysnäyte

Sisällön jaksotus

Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille, jotka aloittivat opinnäytetyöprosessin syksyllä 2022 ja ovat suorittaneet opintojaksot:
- Opinnäytetyön suunnittelu
- Opinnäytetyön toteutus

ma 14.3. ja 15.3. viimeistelyseminaari(opinnäytetyötä ohjaavat opettajat ilmoittavat tarkemman aikataulun). Aikataulumuutokset mahdollisia!


OPINNÄYTETYÖN PALAUTUSAIKATAULU JA OHJEET KEVÄÄLLÄ 2023
löytyy Sosiaalialan tutkinto-ohjelman Oman työtilan dokumenteista, Opinnäytetyö-kansiosta kohdasta Aikataulut.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille, jotka aloittivat opinnäytetyöprosessin syksyllä 2022 ja ovat suorittaneet opintojaksot:
- Opinnäytetyön suunnittelu
- Opinnäytetyön toteutus

ma 14.3. ja 15.3. viimeistelyseminaari(opinnäytetyötä ohjaavat opettajat ilmoittavat tarkemman aikataulun). Aikataulumuutokset mahdollisia!


OPINNÄYTETYÖN PALAUTUSAIKATAULU JA OHJEET KEVÄÄLLÄ 2023
löytyy Sosiaalialan tutkinto-ohjelman Oman työtilan dokumenteista, Opinnäytetyö-kansiosta kohdasta Aikataulut.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU42 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Katarina Groop
 • Markus Neuvonen
 • Seija Mäenpää
 • Katja Ihamäki
 • Eveliina Korpela
 • Niina Pietilä
 • Minna Kalajoki
 • Miia Ojanen
 • Laura Holmi
 • Heli Määttänen
 • Ulla Saukkonen
Opiskelijaryhmät
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa perustella opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Hän kykenee toimivaan yhteistyöhön erilaisissa työelämän verkostoissa ja ammatilliseen keskusteluun työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelija osaa laatia opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Hän osaa tunnistaa ja ratkaista työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

- Ymmärryksen saaminen opinnäytetyöprosessista
Alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki
- Tiedonhankinta sekä suomen että englannin kielellä ja lähdekritiikki
- Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- Ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa
- Tutkimusluvan hakeminen ja opinnäytetyösopimuksen laatiminen

Aika ja paikka

Opintojaksototeutus on tarkoitettu ensisijaisesti SXH20K1 ryhmien opiskelijoille, jotka aloittavat opinnäytetyöprosessin (opinnäytetyön kirjoittamisen) syksyllä 2022.

Olethan ilmoittautunut myös Opinnäytetyön toteutus ( SX00BU42-3114) -opintojaksolle.

AIKATAULUMUUTOKSET MAHDOLLISIA!

Opinnäytetyön ennakkoinfo ke 27.4. klo 12.45-14.15 MPA5018 Ulla Saukkonen ja Niina Pietilä
Opinnäytetyöprosessi, vaaditut suoritukset, intensiivitoteutus.
Ohjeita, miten voi aloittaa opinnäytetyötä jo kesän aikana (kirjallisuuskatsauksen kirjottaminen opinnäytetyön teemasta, taustasta ja kohderyhmästä).


ti 23.8. 10.30 - 11.45 (Eveliina Korpela) ja 12.45 - 14.15 Aloitus kampuksella (Niina Pietilä, Miia Ojanen)
Info, opintojakson aloitus, opinnäytetyöprosessi, aikataulut
Pakollinen läsnäolo

to 1.9. 12.45-14.30 Kirjallisuuskatsauksen ohjeet, opinnäytetyön teoreettinen viitekehys (Miia Ojanen) Pakollinen läsnäolo

ma 5.9. 13 - 14.30 Hanke-esittelyt (Zoom) (Niina Pietilä)
Pakollinen läsnäolo, jos ei työelämäkumppania
to 13.10. klo 10.00-11.30 (lähiopetus kampuksella) Opinnäytetyön menetelmällisten valintojen perustelut, kriittinen ajattelu Jyrki Konkka

OHJAUSPAJAT opiskelijoiden kysymysten pohjalta (Niina Pietilä, Jyrki Konkka ja Miia Ojanen)
pe 9.9 klo 12-13.30 Miia Ojanen/Zoomissa
ti 20.9. klo 10.15-11.45 Jyrki Konkka
ke 28.9. klo 12 - 13.30 Niina Pietilä / Zoomissa

Opiskelija osallistuu vähintään yhteen pajaan.


SEMINAARITYÖSKENTELY (pakollinen läsnäolo)
•ma 3.10. ja ti 4.10. suunnitteluseminaari
• pe 4.11. seminaariryhmän ohjaustapaaminen (tästä lisätietoa myöhemmin)
• to 15.12 ja pe 16.12. työskentelyseminaari (Opinnäytetyön toteutus SX00BU42-3114)

ENGLANNIN OPETUS / Minna Kalajoki lähiopetus kampuksella
ke 7.9. klo 12.30 - 14.00
ti 27.9. 8.30 - 16 esitykset
to 29.9. klo 8.30 - 16 esitykset

TEKSTINOHJAUSPAJAT / Eveliina Korpela Zoomissa
ke 7.9. klo 16.15 – 17.45 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka (pakollinen osallistuminen)
ke 21.9. klo 16.15 – 17.45 Rästipaja Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka (tule tänne, jos et päässyt mukaan aiemmin)
ke 2.11. klo 12.45 – 14.15 Opinnäytetyön rakenne ja aineiston kuljettaminen osana tekstiä
ke 7.12. klo 12.45 – 14.15 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen

Huom. tarjolla myös muut kaikille Metropolian opiskelijoille avoimet tekstinohjauksen pajat (aikataulut tarkentuvat)

TIEDONHAKUPAJAT/ kirjasto

- aikataulut tarkentuvat

Opetusmenetelmät

lähiopetus, työpajat ja seminaarityöskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksototeutus on tarkoitettu ensisijaisesti SXH20K1 ryhmien opiskelijoille, jotka aloittavat opinnäytetyöprosessin (opinnäytetyön kirjoittamisen) syksyllä 2022.

Olethan ilmoittautunut myös Opinnäytetyön toteutus ( SX00BU42-3114) -opintojaksolle.

AIKATAULUMUUTOKSET MAHDOLLISIA!

Opinnäytetyön ennakkoinfo ke 27.4. klo 12.45-14.15 MPA5018 Ulla Saukkonen ja Niina Pietilä
Opinnäytetyöprosessi, vaaditut suoritukset, intensiivitoteutus.
Ohjeita, miten voi aloittaa opinnäytetyötä jo kesän aikana (kirjallisuuskatsauksen kirjottaminen opinnäytetyön teemasta, taustasta ja kohderyhmästä).


ti 23.8. 10.30 - 11.45 (Eveliina Korpela) ja 12.45 - 14.15 Aloitus kampuksella (Niina Pietilä, Miia Ojanen)
Info, opintojakson aloitus, opinnäytetyöprosessi, aikataulut
Pakollinen läsnäolo

to 1.9. 12.45-14.30 Kirjallisuuskatsauksen ohjeet, opinnäytetyön teoreettinen viitekehys (Miia Ojanen) Pakollinen läsnäolo

ma 5.9. 13 - 14.30 Hanke-esittelyt (Zoom) (Niina Pietilä)
Pakollinen läsnäolo, jos ei työelämäkumppania
to 13.10. klo 10.00-11.30 (lähiopetus kampuksella) Opinnäytetyön menetelmällisten valintojen perustelut, kriittinen ajattelu Jyrki Konkka

OHJAUSPAJAT opiskelijoiden kysymysten pohjalta (Niina Pietilä, Jyrki Konkka ja Miia Ojanen)
pe 9.9 klo 12-13.30 Miia Ojanen/Zoomissa
ti 20.9. klo 10.15-11.45 Jyrki Konkka
ke 28.9. klo 12 - 13.30 Niina Pietilä / Zoomissa

Opiskelija osallistuu vähintään yhteen pajaan.


SEMINAARITYÖSKENTELY (pakollinen läsnäolo)
•ma 3.10. ja ti 4.10. suunnitteluseminaari
• pe 4.11. seminaariryhmän ohjaustapaaminen (tästä lisätietoa myöhemmin)
• to 15.12 ja pe 16.12. työskentelyseminaari (Opinnäytetyön toteutus SX00BU42-3114)

ENGLANNIN OPETUS / Minna Kalajoki lähiopetus kampuksella
ke 7.9. klo 12.30 - 14.00
ti 27.9. 8.30 - 16 esitykset
to 29.9. klo 8.30 - 16 esitykset

TEKSTINOHJAUSPAJAT / Eveliina Korpela Zoomissa
ke 7.9. klo 16.15 – 17.45 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka (pakollinen osallistuminen)
ke 21.9. klo 16.15 – 17.45 Rästipaja Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka (tule tänne, jos et päässyt mukaan aiemmin)
ke 2.11. klo 12.45 – 14.15 Opinnäytetyön rakenne ja aineiston kuljettaminen osana tekstiä
ke 7.12. klo 12.45 – 14.15 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen

Huom. tarjolla myös muut kaikille Metropolian opiskelijoille avoimet tekstinohjauksen pajat (aikataulut tarkentuvat)

TIEDONHAKUPAJAT/ kirjasto

- aikataulut tarkentuvat

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Niina Pietilä
 • Eveliina Korpela
 • Minna Kalajoki
 • Miia Ojanen
 • Laura Holmi
 • Ulla Saukkonen
Opiskelijaryhmät
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa perustella opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Hän kykenee toimivaan yhteistyöhön erilaisissa työelämän verkostoissa ja ammatilliseen keskusteluun työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelija osaa laatia opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Hän osaa tunnistaa ja ratkaista työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

- Ymmärryksen saaminen opinnäytetyöprosessista
Alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki
- Tiedonhankinta sekä suomen että englannin kielellä ja lähdekritiikki
- Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- Ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa
- Tutkimusluvan hakeminen ja opinnäytetyösopimuksen laatiminen

Aika ja paikka

Opintojaksototeutus on tarkoitettu ensisijaisesti SXH20K2 ryhmien opiskelijoille, jotka aloittavat opinnäytetyöprosessin (opinnäytetyön kirjoittamisen) syksyllä 2022.

Olethan ilmoittautunut myös Opinnäytetyön toteutus (SX00BU42-3115) opintojaksolle.


AIKATAULUMUUTOKSET MAHDOLLISIA!

Opinnäytetyön ennakkoinfo ke 27.4. klo 12.45-14.15 MPA5018 Ulla Saukkonen ja Niina Pietilä
Opinnäytetyöprosessi, vaaditut suoritukset, intensiivitoteutus.
Ohjeita, miten voi aloittaa opinnäytetyötä jo kesän aikana (kirjallisuuskatsauksen kirjottaminen opinnäytetyön teemasta, taustasta ja kohderyhmästä).


ti 23.8. 10.30 - 11.45 (Eveliina Korpela) ja 12.45 - 14.15 Aloitus kampuksella (Niina Pietilä, Miia Ojanen)
Info, opintojakson aloitus, opinnäytetyöprosessi, aikataulut
Pakollinen läsnäolo

to 1.9. 12.45-14.30 Kirjallisuuskatsauksen ohjeet, opinnäytetyön teoreettinen viitekehys (Miia Ojanen) Pakollinen läsnäolo

ma 5.9. 13 - 14.30 Hanke-esittelyt (Zoom) (Niina Pietilä)
Pakollinen läsnäolo, jos ei työelämäkumppania
to 13.10. klo 10.00-11.30 (lähiopetus kampuksella) Opinnäytetyön menetelmällisten valintojen perustelut, kriittinen ajattelu Jyrki Konkka

OHJAUSPAJAT opiskelijoiden kysymysten pohjalta (Niina Pietilä, Jyrki Konkka ja Miia Ojanen)
pe 9.9 klo 12-13.30 Miia Ojanen/Zoomissa
ti 20.9. klo 10.15-11.45 Jyrki Konkka
ke 28.9. klo 12 - 13.30 Niina Pietilä / Zoomissa

Opiskelija osallistuu vähintään yhteen pajaan.


SEMINAARITYÖSKENTELY (pakollinen läsnäolo)
•ma 3.10. ja ti 4.10. suunnitteluseminaari
• pe 4.11. seminaariryhmän ohjaustapaaminen (tästä lisätietoa myöhemmin)
• to 15.12 ja pe 16.12. työskentelyseminaari (Opinnäytetyön toteutus SX00BU42-3115)

ENGLANNIN OPETUS / Minna Kalajoki lähiopetus kampuksella
ke 7.9. klo 12.30 - 14.00
ti 23.9. klo 8.30 - 16 esitykset

TEKSTINOHJAUSPAJAT / Eveliina Korpela Zoomissa
ke 7.9. klo 16.15 – 17.45 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka (pakollinen osallistuminen)
ke 21.9. klo 16.15 – 17.45 Rästipaja Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka (tule tänne, jos et päässyt mukaan aiemmin)
ke 2.11. klo 12.45 – 14.15 Opinnäytetyön rakenne ja aineiston kuljettaminen osana tekstiä
ke 7.12. klo 12.45 – 14.15 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen

Huom. tarjolla myös muut kaikille Metropolian opiskelijoille avoimet tekstinohjauksen pajat (aikataulut tarkentuvat)

TIEDONHAKUPAJAT/ kirjasto

- aikataulut tarkentuvat

Opetusmenetelmät

lähiopetus, työpajat ja seminaarityöskentely

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Jyrki Konkka
 • Katja Ihamäki
 • Eveliina Korpela
 • Niina Pietilä
 • Minna Kalajoki
 • Miia Ojanen
 • Ulla Saukkonen
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa perustella opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Hän kykenee toimivaan yhteistyöhön erilaisissa työelämän verkostoissa ja ammatilliseen keskusteluun työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelija osaa laatia opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Hän osaa tunnistaa ja ratkaista työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

- Ymmärryksen saaminen opinnäytetyöprosessista
Alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki
- Tiedonhankinta sekä suomen että englannin kielellä ja lähdekritiikki
- Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- Ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa
- Tutkimusluvan hakeminen ja opinnäytetyösopimuksen laatiminen

Aika ja paikka

Opintojaksototeutus on tarkoitettu ensisijaisesti SXH20S1 ryhmän opiskelijoille, jotka aloittavat opinnäytetyöprosessin (opinnäytetyön kirjoittamisen) keväällä 2023.

Muistathan ilmoittautua myös Opinnäytetyön toteutus (SX00EL03-3006) -opintojaksolle.

AIKATAULUMUUTOKSET MAHDOLLISIA!

ke 11.1. 8.30 - 11.45 Info, opintojakson aloitus, opinnäytetyöprosessi, aikataulut / Eveliina Korpela, Miia Ojanen, Niina Pietilä / Pakollinen läsnäolo

ke 18.1 klo 10.15-11.45 Kirjallisuuskatsauksen ohjeet, opinnäytetyön teoreettinen viitekehys (Miia Ojanen) Pakollinen läsnäolo (Kampuksella)

ma 30.1. klo 14-15.30 Hanke-esittelyt (Niina Pietilä) Zoomissa
Pakollinen läsnäolo, jos ei työelämäkumppania

to 23.3. klo 10.15-11.45 Opinnäytetyön menetelmällisten valintojen perustelut, kriittinen ajattelu (Jyrki Konkka) Pakollinen läsnäolo (lähiopetus kampuksella)


OHJAUSPAJAT opiskelijoiden kysymysten pohjalta (Niina Pietilä, Jyrki Konkka ja Miia Ojanen) Opiskelija osallistuu vähintään yhteen pajaan

ma 23.1. 13-14.30 Niina Pietilä (Zoom)
to 2.2. 10.15-11.30 Miia Ojanen (Zoom)
ke 8.2. 10.15-11.30 Jyrki Konkka


SEMINAARITYÖSKENTELY (pakollinen läsnäolo)
•7.3. ja/tai 8.3. suunnitteluseminaari
• 25.4. seminaariryhmän ohjaustapaaminen (tästä lisätietoa myöhemmin)
• 1.6. ja/tai 2.6. työskentelyseminaari (Opinnäytetyön toteutus SX00BU42-3114)

ENGLANNIN OPETUS / Minna Kalajoki lähiopetus kampuksella

to 9.2. klo 14-15.30 Ohjeistus ja opetus englannin kirjallista ja suullista tehtävää varten
ti 21.3. ja ke 22.3, 8.30-16 Suulliset esitykset kampuksella. Opiskelija osallistuu vain toiseen päivään.


TEKSTINOHJAUSPAJAT Zoomissa https://metropolia.zoom.us/j/7747817403
Meeting ID: 774 781 7403 Eveliina Korpela
ke 18.1. klo 15.00 - 17.30 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka (pakollinen!)
ke 1.3. klo 14.30 - 16.00 Rästipaja Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka (tule tänne, jos et päässyt mukaan aiemmin)
ke 15.3. klo 14.30 - 16.00 Opinnäytetyön rakenne ja aineiston kuljettaminen osana tekstiä
ke 29.3. klo 14.30 - 16.00 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen
ke 26.4. klo 14.30 - 16.00 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen

Huom. tarjolla myös muut kaikille Metropolian opiskelijoille avoimet tekstinohjauksen pajat (aikataulut tarkentuvat)

TIEDONHAKUPAJAT/ kirjasto

- aikataulut tarkentuvat

Opetusmenetelmät

lähiopetus, työpajat ja seminaarityöskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksototeutus on tarkoitettu ensisijaisesti SXH20S1 ryhmän opiskelijoille, jotka aloittavat opinnäytetyöprosessin (opinnäytetyön kirjoittamisen) keväällä 2023.

Muistathan ilmoittautua myös Opinnäytetyön toteutus (SX00EL03-3006) -opintojaksolle.

AIKATAULUMUUTOKSET MAHDOLLISIA!

ke 11.1. 8.30 - 11.45 Info, opintojakson aloitus, opinnäytetyöprosessi, aikataulut / Eveliina Korpela, Miia Ojanen, Niina Pietilä / Pakollinen läsnäolo

ke 18.1 klo 10.15-11.45 Kirjallisuuskatsauksen ohjeet, opinnäytetyön teoreettinen viitekehys (Miia Ojanen) Pakollinen läsnäolo (Kampuksella)

ma 30.1. klo 14-15.30 Hanke-esittelyt (Niina Pietilä) Zoomissa
Pakollinen läsnäolo, jos ei työelämäkumppania

to 23.3. klo 10.15-11.45 Opinnäytetyön menetelmällisten valintojen perustelut, kriittinen ajattelu (Jyrki Konkka) Pakollinen läsnäolo (lähiopetus kampuksella)


OHJAUSPAJAT opiskelijoiden kysymysten pohjalta (Niina Pietilä, Jyrki Konkka ja Miia Ojanen) Opiskelija osallistuu vähintään yhteen pajaan

ma 23.1. 13-14.30 Niina Pietilä (Zoom)
to 2.2. 10.15-11.30 Miia Ojanen (Zoom)
ke 8.2. 10.15-11.30 Jyrki Konkka


SEMINAARITYÖSKENTELY (pakollinen läsnäolo)
•7.3. ja/tai 8.3. suunnitteluseminaari
• 25.4. seminaariryhmän ohjaustapaaminen (tästä lisätietoa myöhemmin)
• 1.6. ja/tai 2.6. työskentelyseminaari (Opinnäytetyön toteutus SX00BU42-3114)

ENGLANNIN OPETUS / Minna Kalajoki lähiopetus kampuksella

to 9.2. klo 14-15.30 Ohjeistus ja opetus englannin kirjallista ja suullista tehtävää varten
ti 21.3. ja ke 22.3, 8.30-16 Suulliset esitykset kampuksella. Opiskelija osallistuu vain toiseen päivään.


TEKSTINOHJAUSPAJAT Zoomissa https://metropolia.zoom.us/j/7747817403
Meeting ID: 774 781 7403 Eveliina Korpela
ke 18.1. klo 15.00 - 17.30 Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka (pakollinen!)
ke 1.3. klo 14.30 - 16.00 Rästipaja Lähteiden hyödyntäminen ja viittaustekniikka (tule tänne, jos et päässyt mukaan aiemmin)
ke 15.3. klo 14.30 - 16.00 Opinnäytetyön rakenne ja aineiston kuljettaminen osana tekstiä
ke 29.3. klo 14.30 - 16.00 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen
ke 26.4. klo 14.30 - 16.00 Kirjoittamisen blokit ja niiden purkaminen

Huom. tarjolla myös muut kaikille Metropolian opiskelijoille avoimet tekstinohjauksen pajat (aikataulut tarkentuvat)

TIEDONHAKUPAJAT/ kirjasto

- aikataulut tarkentuvat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.