Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Apuvälineteknikko (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Jalkaterapeutti (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Optometristi (ylempi AMK)
Osteopaatti (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintosääntö:
>>

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakoulutasoisen asiantuntijuuden mukainen aiempi osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Käytänteet on kuvattu tutkintosäännöissä. Ohjeistuksessa sovelletaan elinikäisen oppimisen periaatetta.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta: >>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Kuntoutuksen tutkinto-ohjelmasta valmistuneet osaavat toimia vaativissa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamistehtävissä, jotka edellyttävät kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa kuntoutusalan tietoa ja uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti ja kansainvälisesti.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on mahdollista missä tahansa opintojen vaiheessa.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat jonkin seuraavista tutkinnoista suorittaneet:
• apuvälineteknikko (AMK),
• fysioterapeutti (AMK),
• geronomi (AMK),
• jalkaterapeutti (AMK),
• kätilö (AMK),
• optometristi (AMK),
• osteopaatti (AMK),
• sairaanhoitaja (AMK),
• sosionomi (AMK),
• terveydenhoitaja (AMK),
• toimintaterapeutti (AMK);
Lisäksi hakukelpoisia ovat:
• kasvatustieteen, lääketieteen, psykologian, terveystieteen, terveydenhuollon tai yhteiskuntatieteen kandidaatit tai maisterit, jotka ovat suorittaneet myös apuneuvoteknikon, fysioterapeutin, kätilön, optikon, sairaanhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan, terveydenhoitajan tai toimintaterapeutin opistoasteisen tutkinnon.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

>>

Opintojen toteuttaminen

Ylempien ammattikorkeakoulutukintojen laajuus on 60–90 opintopistettä riippuen sitä edeltävän perustutkinnon laajuudesta. Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on 90 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Lähiopetuksen kesto on 1½ vuotta, ja lukukaudella on 2–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa.
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat syventävät ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Oppimistilanteet koostuvat seminaareista, verkko-opinnoista sekä yksin ja ryhmissä tehdyistä oppimistehtävistä ja asiantuntijaesityksistä. Ohjausmenetelminä käytetään yksilö-, ryhmä- ja vertaisohjausta.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Kaisa Hartikainen
Puh. +358 50 572 3468
Email: Kaisa.Hartikainen2@metropolia.fi

Kuntoutus (ylempi AMK)
Tunnus
(S0822S6)
Kuntoutus (ylempi AMK)
Tunnus
(S0821S6)
Kuntoutus (ylempi AMK)
Tunnus
(S0820S6)
Kuntoutus (ylempi AMK)
Tunnus
(S0819S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Mira Lönnqvist
Opiskelijaryhmät
 • S0822S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– edistää työssään uuden tiedon yhdistämistä aiempiin tietoihin ja tiedon vastuullista käyttöä kuntoutuksessa toimivien parhaaksi
– arvioida kuntoutustoiminnan kehittämisessä tarvittavaa tietoa, tietolähteitä kriittisesti sekä hakea uutta näyttöön perustuvaa tietoa tehokkaasti
– käyttää vuorovaikutuksellisia valmiuksiaan tiedon käsittelyssä oman sekä työ- ja oppimisyhteisönsä osaamisen kehittämiseksi
– arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan laatimalla itselleen kehittymissuunnitelman
– reflektoida ja arvioida itsensä johtamista ja asiantuntijaosaamista osana yhteisön toimintaa

Sisältö

Yksilöllisen ja yhteisöllisen asiantuntijuuden rakentuminen ja näissä kehittyminen
Kuntoutuksen keskeiset tietokannat ja sähköiset dokumentit
Kriittisyys tiedon arvioinnissa
Näyttöön perustuva kuntoutuskäytäntö
Oman osaamisen rakentaminen ja sen kehittyminen yhteisöissä

Opetusmenetelmät

Yhteiskehittely, Opetuskeskustelu, Itsenäinen verkko-opiskelu, Työpaja, Tutorointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävät liittyvät opiskelijan työhön

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 100%

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

13.09.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 27

Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Johanna Holvikivi
Vastuuhenkilö

Johanna Holvikivi

Opiskelijaryhmät
 • S0822S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– arvioida eri johtamismallien soveltavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta uudistuvassa kuntoutustoiminnassa ja sen johtamisessa
– valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä tulevaisuuden johtamisessa ja kehittämistyössä globalisoituvassa maailmassa
– hyödyntää johtamisen menetelmiä osana työyhteisön kehittämistyötä
– toimia erilaisissa johtamisen toimintakulttuureissa sekä toimintatavoissa eettisesti

Sisältö

Johtamistoiminnan lähtökohdat (asenteet, arvot ja eettisyys), mallit ja muuttuva toimintaympäristö
Johtaminen asioiden ja ihmisten näkökulmista
Osallistavan ja asiakaslähtöisen johtamisen mallit
Monimuotoinen ja moninaisuuden johtaminen

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, verkkokeskustelut, tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Palautettava tehtävä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävä arvioidaan 1-5 asteikolla

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Pekka Paalasmaa
 • Nea Vänskä
 • Salla Sipari
Opiskelijaryhmät
 • S0822S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– arvioida kuntoutustoiminnan ja -prosessin rakentuminen asiakasymmärryksen näkökulmasta palvelujärjestelmässä
– jäsentää kuntoutuksen kehitysvaiheet ja niiden merkityksen kuntoutujien kannalta käytännön toiminnassa ja tulevaisuuden kuntoutustoiminnan suuntaamisessa
– soveltaa kuntoutuksen käsitteistöä ja teorioita ja arvioida niiden käyttökelpoisuutta moniasiantuntijuuteen perustuvassa yhteistoiminnassa
– mahdollistaa kuntoutumisen rakentumisen ja ohjauksen paikallisissa toimintaympäristöissä
– soveltaa yhteiskehittelyä yksilöllisen ja yhteisöllisen osaamisen kehittymiseksi kuntoutuksen ja kuntoutumisen yhteisössä.

Sisältö

Kuntoutuksen kehittyminen erilaisissa konteksteissa kansallisesti ja kansainvälisesti
Kuntoutuksen käsitteet ja teoriat
Kuntoutusta ohjaavat lainsäädäntö ja järjestelmät
Vuorovaikutus ja yhteistoiminta kuntoutuksessa
Yhteiskehittely kuntoutuksessa

Opetusmenetelmät

Yhteiskehittely, Opetuskeskustelu, Itsenäinen verkko-opiskelu, Seminaari, Tutorointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävät liittyvät opiskelijan työhön

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 100%

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Johanna Holvikivi
Vastuuhenkilö

Johanna Holvikivi

Opiskelijaryhmät
 • S0821S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– hyödyntää liiketoiminnan, yrittäjyyden ja talouden osaamista julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla
– hyödyntää palvelumuotoilua ja tuotekehittelyä kuntoutuspalvelujen kehittämisessä
– edistää ammatillisen asiantuntijuuden markkinointia ja viestintää.

Sisältö

Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen soveltaminen tuottavissa, tehokkaissa ja vaikuttavissa kuntoutuspalveluissa
Talousprosessit ja kustannuslaskenta kuntoutuspalveluissa
Palvelumuotoilu ja tuotekehittely kuntoutuspalveluissa
Asiantuntijuuden markkinointi ja viestintä kuntoutusalalla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

15.02.2023 - 24.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 27

Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Johanna Holvikivi
Vastuuhenkilö

Johanna Holvikivi

Opiskelijaryhmät
 • S0822S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– käyttää ja soveltaa strategista johtamista osana organisaatioiden ja työyhteisöjen sekä kuntoutujan yhteisöjen toimintaa
– arvioida strategisen johtamisen merkitystä osana kuntoutumisen, kuntoutuksen ja sen palveluiden kehittämistä
– arvioida oman työyhteisön strategista kehittämistä sekä osallistua strategisen toiminnan kehittämisprosessiin
– hyödyntää osaamisen johtamista osana organisaation ja yhteisön kilpailukykyä
– laatia itselleen ja yhteisölleen osaamisen kehittämisen suunnitelman

Sisältö

Arvot ja visiot osana strategista johtamista
Strategian ja strategisen johtamisen käsitteet ja teoriat, kehitysvaiheet ja analyysit
Strategisen johtamisen merkitys ja vaikutukset kuntoutuksessa
Johtamisviestintä
Itsensä johtaminen ja hiljaisen tiedon jakaminen, henkilökohtainen strategisointi Osaamisen johtaminen

Aika ja paikka

Toteutuu välillä 15.2. - 31.5.2023

Oppimateriaalit

Jaetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Osallistuminen opetukseen
välitehtävät
lopputehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopputehtävä palautetaan 31.5.2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 4 h x 5
Itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Kuntoutuksen yamk opiskelijoiden lisäksi tämä opintojakso on tarjolla Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille, paikkoja on vapaana yksi ja se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi lopputehtävästä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 30.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Salla Sipari
Vastuuhenkilö

Sari Helenius

Opiskelijaryhmät
 • S0822S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida kuntoutustoiminnan kokonaisuutta ja tuloksellisuutta sekä soveltaa tietoa omassa päätöksenteossaan.
- ennakoida kuntoutustoimintaan vaikuttavien tekijöiden muutosta ja näiden perusteella kehittää kuntoutuksen rakenteita ja tuottamistapoja.
- rakentaa kuntoutusosaamista tavoitteena kuntoutuksen tuloksellisuus kuntoutujan toimintaympäristössä.

Sisältö

Kuntoutustoiminnan tuloksellisuus teoriassa ja käytännössä
Kuntoutuksen kehittämisen tarpeiden ennakointi
Kuntoutustoiminnan arviointi yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista
Hyvän kuntoutuskäytännön kehittäminen
Jatkuva laadun parantaminen

Aika ja paikka

Lähijaksot:
14.2. klo 9.00–16.15
8.3. klo 9.00–12.15
29.3. klo 13.00–16.15
30.3. klo 13.00–16.15

Oppimateriaalit

Jaetaan opintojakson Moodle-työtilaan ja lähijaksojen yhteydessä.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä - Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden arviointi

Tarkoitus:

Tehtävän tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuvaa kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden ulottuvuuksista ja syventää valmiuksia kuntoutustoiminnan kehittämiseksi tuloksellisuuden näkökulmasta.

Tehtävä:

1) Perehdy alla olevaan kirjallisuuteen ja pohdi sen perusteella kuntoutuksen vaikuttavuutta osana kuntoutuksen tuloksellisuuden arviointia (max. 4 sivua).

2) Etsi ulkomainen artikkeli, joka kuvaa GAS (Goal Attainment Scale) -arvioinnin käyttöä. GAS on asiakkaan tavoitteiden määrittelyä ja tuloksellisuuden arviointia tukeva väline (ks. https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-palveluntuottajille-kuntoutuksen-mittaaminen-ja-arviointi-gas-menetelma). Pohdi, miten voisit hyödyntää GAS:ia omassa työssäsi.

Palautus:

sari.helenius@metropolia.fi 6.2.2023 klo 12.00 mennessä kirjallisen työn ohjeita noudattaen.

Kirjallisuus:

Mäkitalo, Jorma & Turunen, Jari & Vilkkumaa, Ilpo (toim.) 2008. Vaikuttavuus muutoksessa. Helsinki: Verve.

Autti-Rämö, Ilona & Poutiainen, Erja & Seppänen-Järvelä, Riitta 2022. Kuntoutuksen tutkimus ja vaikutusten arviointi. Teoksessa Autti-Rämö, Ilona & Salminen, Anna-Liisa & Rajavaara, Marketta & Melkas, Susanna (toim.). Kuntoutuminen. 2. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim.

Voit käyttää myös muita soveltuvia lähteitä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

Lähijaksot ks. Aika ja paikka -osio.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat opintojakson Moodle-työtilassa.

Kuntoutuksen yamk -opiskelijoiden lisäksi opintojakso on tarjolla Metropolian vapaasti valittavana opintona ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Paikkoja on tarjolla kaksi ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätiedot: sari.helenius@metropolia.fi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida kuntoutustoiminnan kokonaisuutta ja tuloksellisuutta sekä soveltaa tietoa omassa päätöksenteossaan.
- ennakoida kuntoutustoimintaan vaikuttavien tekijöiden muutosta ja näiden perusteella kehittää kuntoutuksen rakenteita ja tuottamistapoja.
- rakentaa kuntoutusosaamista tavoitteena kuntoutuksen tuloksellisuus kuntoutujan toimintaympäristössä.

Sisältö
Kuntoutustoiminnan tuloksellisuus teoriassa ja käytännössä
Kuntoutuksen kehittämisen tarpeiden ennakointi
Kuntoutustoiminnan arviointi yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista
Hyvän kuntoutuskäytännön kehittäminen
Jatkuva laadun parantaminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)
Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.

Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)
Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.

Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.

Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty
Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.

Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Ennakkotehtävä: hyväksytty/täydennettävä
Opintopiiri: numeerinen arviointi
Palaute: kirjallinen palaute tehtävistä

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (YAMK), Sosiaali- ja terveysala
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Laura Huhtinen-Hilden
 • Sanna Kivijärvi
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • S2322S6
  Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields, ylempi, sote

Tavoitteet

Opiskelija kykenee reflektoimaan ja perustelemaan tutkimustietoon kytkeytyen luovan toiminnan ja taidekokemusten merkityksellisyyttä ihmisen hyvinvoinnille ja yhteisöille. Opiskelija osaa hyödyntää kokemuksellista tietoa kehittäessään ammattitaitoaan liittyen luovan ja taidetoimintaan. Hän kykenee soveltamaan monipuolista tietoa tarkkaillessaan, suunnitellessaan ja hyödyntäessään luovaa toimintaa sosiaali- ja terveysaloilla.
Opiskelija tunnistaa osaamistaan ja vahvuuksiaan sekä kehittää luovaan toimintaan ja taiteisiin liittyvää osaamistaan. Hän osaa soveltaa ammatillisessa toiminnassaan tutkimustietoon perustuvia luovia lähestymistapoja hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi sosiaali- ja terveysaloilla sekä analysoida toiminnan merkityksiä osallistujille.

Opiskelija osaa tunnistaa ihmisten erilaisia tarpeita sekä analysoida luovan toiminnan mahdollisuuksia niihin vastaamiseksi sosiaali- ja terveysalalla. Hän kykenee kehittämään kulttuurihyvinvointialan osaamistaan ja uudistamaan oman alansa asiantuntijuutta luovuuden avulla. Hän osaa ohjata omaa ammatillista oppimistaan yhteisöllisissä, moniammatillisissa projekteissa oppijaryhmässä.

Sisältö

Luovuus, luova toiminta ja ilmaisu; kokemuksellisuus; kulttuuri- ja taidetoiminnan eri muodot; osallisuuden ja hyvinvoinnin mahdollisuuksien luominen; luovan toiminnan työtavat; luova vuorovaikutus ja ryhmätoiminta, tunnevuorovaikutus, reflektointi yksin ja yhdessä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa reflektoida ja perustella tutkimustietoon kytkeytyen luovan toiminnan ja taidekokemusten merkityksellisyyttä ihmisen hyvinvoinnille ja yhteisöille. Hän kykenee analysoimaan ja hyödyntämään kokemuksellista tietoa liittyen luovuuteen ja taidetoimintaan. Hän osaa soveltaa ammatillisessa toiminnassaan tutkimustietoon perustuvia luovia lähestymistapoja hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi sosiaali- ja terveysaloilla sekä analysoida toiminnan merkityksiä osallistujille. Hän kykenee kehittämään kulttuurihyvinvointialan osaamistaan ja uudistamaan oman alansa asiantuntijuutta luovuuden avulla. Hän osaa ohjata omaa ammatillista oppimistaan yhteisöllisissä, moniammatillisissa projekteissa oppijaryhmässä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

05.09.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat tietonsa, taitonsa ja asenteensa kirjoittajana. Hän ymmärtää kirjallisen viestinnän tilanteisen vaihtelun ja tunnistaa ja osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tekstilajeja. Opiskelija syventää kielenhuollon taitojaan, osaa eritellä sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän sekä tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä sekä pystyy tuottamaan jäsenneltyjä ja selkeitä ammattitekstejä.

Sisältö

Oman kirjoittajakuvan hahmottaminen. Tekstilajiajatteluun tutustuminen. Kielen- ja tekstinhuolto. Sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteet. Tieteellinen kirjoittaminen.

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodle-alustalla syksyllä 2022
Vastuuopettaja Marianne Roivas

Oppimateriaalit

Kurssialustalla Moodlessa esitelty materiaali

Opetusmenetelmät

Harjoitukset, tehtävät, keskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Moodle-kurssipohja aukeaa 5.9.2022. Kurssi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tehtävien pitää olla suoritettuna 3.10.2022 mennessä, jotta voi jatkaa kurssin toiseen osaan. Toisen osan tehtävien tulee olla valmiita 31.10.2022 mennessä. Kaikki kurssin tehtävät palautetaan tuona aikana sovitulla tavalla Moodle-työtilaan.

Moodle-kurssipohja sulkeutuu 31.10.2022.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti hyvinvointialojen tutkintojen AMK-opiskelijoille (toimintaterapia, sosiaaliala ja vanhustyö) sekä kuntoutuksen, vanhustyön ja sosiaalialan YAMK-opiskelijoille. Opintojakso sopii valinnaiseksi opinnoksi.
Toteutukseen otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssin ennakkovaatimuksena on opintojen alkuun kuuluvien viestinnän opintojen hyväksytty suoritus.
***********************************************************************************'
Opintojakso keskittyy kirjallisten viestintätaitojen kehittämiseen. Ydinsisältö on seuraava:
- Oma kirjoittajakuvani: syvennä ymmärrystäsi tiedoistasi, taidoistasi ja asenteistasi kirjoittajana
- Erilaiset tekstit: tutustu tekstilajiajatteluun
- Kielen- ja tekstinhuoltoa: hio taitojasi tekstintekijänä
- Kirjoittaminen sosiaali- ja terveysalalla: perehdy sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteisiin
- Tieteellinen kirjoittaminen: syvennä ymmärrystäsi tieteellisestä kirjoittamisesta
******************************************************************************************

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja
näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty:

Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, harjoitukset

Hyväksytty suoritus
Opiskelija palauttaa eri osioiden kirjalliset tehtävät hyväksytysti ja osallistuu aktiivisesti kurssin verkkokeskusteluihin.

Arviointikriteerit
Hyväksytty
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.
Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.
Arviointikriteerit (niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet vapautuksen ruotsista ja korvaavat kurssilla opintojakson Työelämän suomi).

Arviointikriteerit niille, jotka korvaavat suorituksella Työelämän suomen -opintojakson:

Hyvä
Opiskelija osaa käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön erot hyvin.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa soveltaa niitä teksteihinsä.
Opiskelija osaa laatia selkeitä, sujuvia ja tarkoituksenmukaisia oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkiäkin oman alansa tekstejä.
Opiskelija löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen.
Opiskelija osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä ja ilmaisee tietojaan ja näkemyksiään tarkasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Tyydyttävä
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 27.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Marianne Roivas
Vastuuhenkilö

Marianne Roivas

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat tietonsa, taitonsa ja asenteensa kirjoittajana. Hän ymmärtää kirjallisen viestinnän tilanteisen vaihtelun ja tunnistaa ja osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tekstilajeja. Opiskelija syventää kielenhuollon taitojaan, osaa eritellä sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän sekä tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä sekä pystyy tuottamaan jäsenneltyjä ja selkeitä ammattitekstejä.

Sisältö

Oman kirjoittajakuvan hahmottaminen. Tekstilajiajatteluun tutustuminen. Kielen- ja tekstinhuolto. Sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteet. Tieteellinen kirjoittaminen.

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodle-alustalla keväällä 2023
Vastuuopettaja Marianne Roivas

Oppimateriaalit

Kurssialustalla Moodlessa esitelty materiaali

Opetusmenetelmät

Harjoitukset, tehtävät, keskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Moodle-kurssipohja aukeaa 30.1.2023. Kurssi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tehtävien pitää olla suoritettuna 27.2.2023 mennessä, jotta voi jatkaa kurssin toiseen osaan. Toisen osan tehtävien tulee olla valmiita 27.3.2023 mennessä. Kaikki kurssin tehtävät palautetaan tuona aikana sovitulla tavalla Moodle-työtilaan.

Moodle-kurssipohja sulkeutuu 27.3.2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso valinnaisena opintoina:
- Opintojakso on tarkoitettu hyvinvointialojen tutkintojen AMK-opiskelijoille (toimintaterapia, sosiaaliala ja vanhustyö) sekä kuntoutuksen, vanhustyön ja sosiaalialan YAMK-opiskelijoille. Opintojakso sopii valinnaiseksi opinnoksi (5 op). Kurssin ennakkovaatimuksena on opintojen alkuun kuuluvien viestinnän opintojen hyväksytty suoritus. Jos kurssilla on tilaa, mukaan voidaan ottaa opiskelijoita muistakin sote-tutkinto-ohjelmista.

Opintojakso Työelämän suomi -kurssin sijasta:
- Ne opiskelijat, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi ja jotka eivät suorita S2-opiskelijoiden Työelämän suomi -kurssia, voivat täydentää tällä kurssilla opintonsa (3-5 op).

CampusOnline-opiskelijat:
- Opintojakso on avoinna sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille (5 op).

***********************************************************************************
Opintojakso keskittyy kirjallisten viestintätaitojen kehittämiseen. Ydinsisältö on seuraava:
- Oma kirjoittajakuvani: syvennä ymmärrystäsi tiedoistasi, taidoistasi ja asenteistasi kirjoittajana
- Erilaiset tekstit: tutustu tekstilajiajatteluun
- Kielen- ja tekstinhuoltoa: hio taitojasi tekstintekijänä
- Kirjoittaminen sosiaali- ja terveysalalla: perehdy sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteisiin
- Tieteellinen kirjoittaminen: syvennä ymmärrystäsi tieteellisestä kirjoittamisesta

******************************************************************************************

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja
näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty:

Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, harjoitukset

Hyväksytty suoritus
Opiskelija palauttaa eri osioiden kirjalliset tehtävät hyväksytysti ja osallistuu aktiivisesti kurssin verkkokeskusteluihin.

Arviointikriteerit
Hyväksytty
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.
Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.
Arviointikriteerit (niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet vapautuksen ruotsista ja korvaavat kurssilla opintojakson Työelämän suomi).

Arviointikriteerit niille, jotka korvaavat suorituksella Työelämän suomen -opintojakson:

Hyvä
Opiskelija osaa käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön erot hyvin.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa soveltaa niitä teksteihinsä.
Opiskelija osaa laatia selkeitä, sujuvia ja tarkoituksenmukaisia oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkiäkin oman alansa tekstejä.
Opiskelija löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen.
Opiskelija osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä ja ilmaisee tietojaan ja näkemyksiään tarkasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Tyydyttävä
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Pekka Paalasmaa
 • Marianne Roivas
 • Salla Sipari
Opiskelijaryhmät
 • S0822S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– luoda tulevaisuusorientoituneen näkökulman oman työn ja kuntoutustoiminnan kehittämiseen
– arvioida kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja soveltaa erilaisia menetelmiä tarkoituksenmukaisesti
– johtaa kehittäjäkumppanuudessa kuntoutuksen tutkimuksellista kehittämistä
– soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita
– arvioida kriittisesti tutkimus- ja kehittämistyön hyödynnettävyyttä.

Sisältö

Tutkimuksellinen kehittäminen kuntoutustoiminnan edistämisessä
Tutkimus- ja kehittämistyön strategiat ja menetelmät
Aineiston hankinnan ja analyysin menetelmät osana tutkimus- ja kehittämisprosessia
Tutkimusetiikka
Kriittinen ajattelu

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Yhteiskehittely, Opetuskeskustelu, Itsenäinen verkko-opiskelu, Työpaja, Tutorointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävät liittyvät opiskelijan työhön

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 100%

Lisätiedot

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Pekka Paalasmaa
 • Nea Vänskä
 • Salla Sipari
 • Krista Lehtonen
Opiskelijaryhmät
 • S0822S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida ja perustella kuntoutuksen kehittämistarpeita yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa ja laatia suunnitelman tutkimus-/ kehittämistyölle
- valita tarkoituksenmukaisia, tutkimuseettisesti perusteltuja, tutkimuksellisia strategioita kuntoutuksen yksilöllisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen muutosprosessien vahvistamisessa

Sisältö

Kehittämistarpeen tunnistaminen, perustelut sekä tarkoituksenmukaisten tutkimuksellisten strategioiden valinta
Tutkimus- / kehittämissuunnitelman laatiminen
Tutkimuslupa, sopimus tutkimuksellisesta kehittämistyöstä

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Tutkimus- ja kehitysprojekti, Seminaarit, Ryhmäohjaus, Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö liittyy opiskelijan työhön

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi ja kirjallinen raportti

Lisätiedot

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Pekka Paalasmaa
 • Minna Kalajoki
 • Marianne Roivas
 • Krista Lehtonen
 • Salla Sipari
Vastuuhenkilö

Pekka Paalasmaa

Opiskelijaryhmät
 • S0821S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida tutkimuksellista kehittämistyöprosessia ja sen aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä
- raportoida työnsä hyvän tutkimus- ja kehittämisraportointikäytännön mukaisesti
- viestiä työstään ja sen tuloksista työelämää, kuntoutusalaa ja omaa ammattialaa hyödyttävällä tavalla kansallisesti ja kansainvälisesti

Sisältö

Kehittämistoiminnan aikaansaaman muutoksen yksilöllisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen hyödyn arviointi
Tutkimuksellisen kehittämistyön viestintä kirjallisesti ja suullisesti
Kypsyysnäyte, joka voi olla lehdistötiedote, yrityksen sisäinen tiedote, essee tai artikkeli

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Lisätiedot

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Pekka Paalasmaa
 • Nea Vänskä
 • Marianne Roivas
 • Salla Sipari
 • Krista Lehtonen
Opiskelijaryhmät
 • S0822S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa tutkimuksellisen kehittämistyön työelämäyhteistyössä innovatiivisesti ja taloudellisesti työelämän käytäntöä hyödyttävän kuntoutustiedon tuottamiseksi ja kuntoutustoiminnan kehittämiseksi.

Sisältö

Tutkimuksellisen kehittämistyön toteutus

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Tutkimus- ja kehitysprojekti, Seminaarit, Ryhmäohjaus, Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö liittyy opiskelijan työhön

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi ja kirjallinen raportti 100%

Lisätiedot

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

06.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Salla Sipari
Vastuuhenkilö

Salla Sipari

Opiskelijaryhmät
 • S0821S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– edistää työhyvinvointia vahvistavaa toimintaa työelämän muutoksessa
– vahvistavaa yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden oppimistoimintaa työhyvinvoinnin edistämiseksi
– arvioida työhyvinvointia edistävää toimintaa kuntoutujan sekä tuloksellisuuden näkökulmasta

Sisältö

Työhyvinvointia edistävän toiminnan johtaminen työelämän muutoksessa
Oppimisen mahdollisuudet työhyvinvoinnin vahvistamisessa
Moninaisuusjohtaminen ja -osaaminen
Tuloksellisuus ja työhyvinvointi

Oppimateriaalit

Ennakkotehtävä

Tarkoituksena on, että tehtävän avulla opiskelijan kyky soveltaa työhyvinvointia edistävän johtamisen periaatteita vahvistuu sekä opiskelija kehittyy edistämään ja vahvistamaan työhyvinvointia tukevaa yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa omalla työpaikallaan.

1. Perehdy kirjallisuuden avulla erilaisiin tapoihin edistää työhyvinvointia työpaikalla
2. Valitse näistä yksi tapa, jolla muuttuvassa ja moninaistuvassa työelämässä voidaan vahvistaa työhyvinvointia.
3. Arvioi valitsemaasi tapaa SWOT-analyysin avulla suhteessa siihen, mitkä ovat sen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat työhyvinvoinnin vahvistamiseksi moninaistuvassa ja muuttuvassa työelämässä.

Vinkki: Määrittele ensin, mitä muuttuva ja moninaistuva työelämä tarkoittaa käytännössä ja tuo se myös esille raportissa.

Kirjallinen työ palautetaan sari.helenius@metropolia.fi 23.8.2022 mennessä.

Ennakkotehtävän arviointi: hyv /hyl (erinomaisella tuotoksella nostava vaikutus koko opintojakson arvosanaan).

Ohjaus ja kysymykset: Sari Helenius, p. 0505187333, sari.helenius@metropolia.fi


Tässä esimerkinomaisesti muutamia lähteitä, joita voi hyödyntää oppimistehtävän tekemisessä. Käytä myös muita, työhösi sopivia lähteitä.

Filander, Karin 2006. Työ, koulutus ja katoavat ammatti-identiteetit. Teoksessa Mäkinen, Jarkko, Olkinuora, Erkki, Rinne, Risto & Suikkanen, Asko (toim.) Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Keuruu: PS-kustannus.

Forma & Kaartinen & Pekka 2013. Strateginen työhyvinvointijohtaminen ja henkilöstöjohdon rooli kunta-alallla, Kevan tutkimuksia 1/2013. https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/tyoelamapalvelut/tutkimus_strateginen_tyohyvinvointijohtaminen.pdf

KT Kuntatyönantajat 2011. Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen
hyvinvoinnin kehittämisohjelma. http://shop.kuntatyonantajat.fi/uploads/tyohyvinvointia_johtamaan.pdf

Larjovuori & Manka &Nuutinen 2015. Inhimillinen pääoma: Työhyvinvointia, tuloksellisuutta, pidempiä työuria? Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:5. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3580-8

Manka & Heikkilä & Tammi 2012. Työhyvinvointi ja tuloksellisuus. Tampereen yliopisto. http://www.uta.fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi/hakuopas_netti.pdf

Suutarinen, M. & Vesterinen, P-L. 2010. Työhyvinvoinnin johtaminen. Helsinki: Otava.

Tarkkonen, Juhani 2012. Työhyvinvointi johtamistehtävänä : Periaatteet, rakenteet ja käytännöt.

Terävä ja Mäkelä-Pusa 2011. Esimies työhyvinvointia rakentamassa. Helsinki: Kuntoutussäätiö. http://www.kuntoutussaatio.fi/files/575/punk_esimiesopas_www.pdf

Valtiokonttori 2007. Työhyvinvointi muutoksessa. http://www.valtiokonttori.fi/download/noname/%7B1771B9C7-7644-4155-97D5-5CBDF3BC9AAC%7D/73025

Virkkunen, J. & Ahonen, H. 2007. Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Vantaa: Infor Oy.


Linkkejä:

Ilmarinen n.d. Työkykyjohtaminen. https://www.ilmarinen.fi/tyokyky/tyokykyjohtaminen/

Keva n.d. Tutkimukset työurien tueksi. https://www.keva.fi/tyonantajalle/tyoelamapalvelut/tutkittua-tietoa-tyourien-tueksi

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat n.d. Työelämän kehittäminen. https://www.kt.fi/henkilostojohtaminen/tyoelaman-kehittaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Kaisa Hartikainen
 • Johanna Holvikivi
 • Salla Sipari
Opiskelijaryhmät
 • S0822S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– analysoida kuntoutusverkostojen muodostumista
– muodostaa tarve- ja tavoiteperusteisen, toimivan kuntoutumisverkoston
– arvioida kehitettyjen verkostojen merkitystä, ja niihin liittyviä hyötyjä ja haasteita kuntoutumisessa
– hyödyntää teknologiaa kuntoutusverkostossa.

Sisältö

Kuntoutusverkosto yksilön ja ympäristön muutosprosessissa
Kuntoutusverkosto lakien, asetusten ja yhteiskunnallisten sopimusten ohjaamana
Hyvän kuntoutusverkoston elementit
Teknologia ja sen hyödyntäminen kuntoutumisen edistäjänä verkostossa

Aika ja paikka

Lähijaksot:
11.1.2023 klo 9.00-12.15
12.1.2023 klo 9.00-12.12
9.3.2023 klo 13.00-12.15
27.4.2023 klo 9.00-16.15

Oppimateriaalit

Jaetaan opintojakson Moodle-työtilaan ja lähijaksojen yhteydessä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

Ks. lähijaksot Aika ja paikka -osiosta.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävät opinnot: Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat

Lisätiedot: sari.helenius@metropolia.fi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
– analysoida kuntoutusverkostojen muodostumista
– muodostaa tarve- ja tavoiteperusteisen, toimivan kuntoutumisverkoston
– arvioida kehitettyjen verkostojen merkitystä, ja niihin liittyviä hyötyjä ja haasteita kuntoutumisessa
– hyödyntää teknologiaa kuntoutusverkostossa.

Sisältö
Kuntoutusverkosto yksilön ja ympäristön muutosprosessissa
Kuntoutusverkosto lakien, asetusten ja yhteiskunnallisten sopimusten ohjaamana
Hyvän kuntoutusverkoston elementit
Teknologia ja sen hyödyntäminen kuntoutumisen edistäjänä verkostossa

Esitietovaatimukset
Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat -opintojakso

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)
Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.

Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)
Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.

Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.

Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty
Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.

Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Oppimistehtävä arvioidaan numeerisesti.

Esitietovaatimukset

Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat -opintojakso

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Pekka Paalasmaa
 • Nea Vänskä
 • Johanna Holvikivi
Vastuuhenkilö

Sari Helenius

Opiskelijaryhmät
 • S0821S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– rakentaa yhdyspinnoilla tapahtuvaa kuntoutusverkoston toimintaa kehittäjäkumppanuudessa, jossa painottuu kuntoutujan osallistuminen.
– toteuttaa ja arvioida kuntoutumisen kehittämisprosessi kuntoutujan toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistumiseksi.

Sisältö

Kuntoutujan kuntoutumisprosessin kehittäminen yhdyspinnoilla rakentuvassa verkostossa (suunnittelu, toteutus ja arviointi).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä yhdyspinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen yhdyspinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat yhdyspintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Esitietovaatimukset

Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat
Uudistuva kuntoutusverkosto