Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Apuvälineteknikko (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Jalkaterapeutti (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Optometristi (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Osteopaatti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintosääntö:
>>

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakoulutasoisen asiantuntijuuden mukainen aiempi osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Käytänteet on kuvattu tutkintosäännöissä. Ohjeistuksessa sovelletaan elinikäisen oppimisen periaatetta.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta: >>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Kuntoutuksen tutkinto-ohjelmasta valmistuneet osaavat toimia vaativissa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamistehtävissä, jotka edellyttävät kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa kuntoutusalan tietoa ja uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti ja kansainvälisesti.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on mahdollista missä tahansa opintojen vaiheessa.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat jonkin seuraavista tutkinnoista suorittaneet:
• apuvälineteknikko (AMK),
• fysioterapeutti (AMK),
• geronomi (AMK),
• jalkaterapeutti (AMK),
• kätilö (AMK),
• optometristi (AMK),
• osteopaatti (AMK),
• sairaanhoitaja (AMK),
• sosionomi (AMK),
• terveydenhoitaja (AMK),
• toimintaterapeutti (AMK);
Lisäksi hakukelpoisia ovat:
• kasvatustieteen, lääketieteen, psykologian, terveystieteen, terveydenhuollon tai yhteiskuntatieteen kandidaatit tai maisterit, jotka ovat suorittaneet myös apuneuvoteknikon, fysioterapeutin, kätilön, optikon, sairaanhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan, terveydenhoitajan tai toimintaterapeutin opistoasteisen tutkinnon.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

>>

Opintojen toteuttaminen

Ylempien ammattikorkeakoulutukintojen laajuus on 60–90 opintopistettä riippuen sitä edeltävän perustutkinnon laajuudesta. Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on 90 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Lähiopetuksen kesto on 1½ vuotta, ja lukukaudella on 2–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa.
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat syventävät ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Oppimistilanteet koostuvat seminaareista, verkko-opinnoista sekä yksin ja ryhmissä tehdyistä oppimistehtävistä ja asiantuntijaesityksistä. Ohjausmenetelminä käytetään yksilö-, ryhmä- ja vertaisohjausta.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Kaisa Hartikainen
Puh. +358 50 572 3468
Email: Kaisa.Hartikainen2@metropolia.fi

Kuntoutus (ylempi AMK)
Tunnus
(S0823S6)
Kuntoutus (ylempi AMK)
Tunnus
(S0822S6)
Kuntoutus (ylempi AMK)
Tunnus
(S0821S6)
Kuntoutus (ylempi AMK)
Tunnus
(S0820S6)
Kuntoutus (ylempi AMK)
Tunnus
(S0819S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Kaisa Hartikainen
Opiskelijaryhmät
 • S0823S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– edistää työssään uuden tiedon yhdistämistä aiempiin tietoihin ja tiedon vastuullista käyttöä kuntoutuksessa toimivien parhaaksi
– arvioida kuntoutustoiminnan kehittämisessä tarvittavaa tietoa, tietolähteitä kriittisesti sekä hakea uutta näyttöön perustuvaa tietoa tehokkaasti
– käyttää vuorovaikutuksellisia valmiuksiaan tiedon käsittelyssä oman sekä työ- ja oppimisyhteisönsä osaamisen kehittämiseksi
– arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan laatimalla itselleen kehittymissuunnitelman
– reflektoida ja arvioida itsensä johtamista ja asiantuntijaosaamista osana yhteisön toimintaa

Sisältö

Yksilöllisen ja yhteisöllisen asiantuntijuuden rakentuminen ja näissä kehittyminen
Kuntoutuksen keskeiset tietokannat ja sähköiset dokumentit
Kriittisyys tiedon arvioinnissa
Näyttöön perustuva kuntoutuskäytäntö
Oman osaamisen rakentaminen ja sen kehittyminen yhteisöissä

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023, Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalit löytyvät Moodlesta.

Opetusmenetelmät

Yhteiskehittely, Opetuskeskustelu, Itsenäinen verkko-opiskelu, Työpaja, Tutorointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävät liittyvät opiskelijan työhön

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työskentely vaatii opiskelijalta itsenäistä ja itseohjautuvaa työotetta ja ajankäytön suunnittelua.

Resurssit: 5 op x 27 h = 135 h.

Syksy 2023: Lähiopetus 6 x 4 h. Itsenäistä työskentelyä 111 h.

Sisällön jaksotus

Syyslukukausi 2023

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 100%

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.05.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 07.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Johanna Holvikivi
Vastuuhenkilö

Johanna Holvikivi

Opiskelijaryhmät
 • S0823S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– arvioida eri johtamismallien soveltavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta uudistuvassa kuntoutustoiminnassa ja sen johtamisessa
– valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä tulevaisuuden johtamisessa ja kehittämistyössä globalisoituvassa maailmassa
– hyödyntää johtamisen menetelmiä osana työyhteisön kehittämistyötä
– toimia erilaisissa johtamisen toimintakulttuureissa sekä toimintatavoissa eettisesti

Sisältö

Johtamistoiminnan lähtökohdat (asenteet, arvot ja eettisyys), mallit ja muuttuva toimintaympäristö
Johtaminen asioiden ja ihmisten näkökulmista
Osallistavan ja asiakaslähtöisen johtamisen mallit
Monimuotoinen ja moninaisuuden johtaminen

Oppimateriaalit

Materiaali käydään läpi opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, verkkokeskustelut, tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Palautettava tehtävä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävä arvioidaan 1-5 asteikolla

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Nea Vänskä
 • Salla Sipari
Opiskelijaryhmät
 • S0823S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– arvioida kuntoutustoiminnan ja -prosessin rakentuminen asiakasymmärryksen näkökulmasta palvelujärjestelmässä
– jäsentää kuntoutuksen kehitysvaiheet ja niiden merkityksen kuntoutujien kannalta käytännön toiminnassa ja tulevaisuuden kuntoutustoiminnan suuntaamisessa
– soveltaa kuntoutuksen käsitteistöä ja teorioita ja arvioida niiden käyttökelpoisuutta moniasiantuntijuuteen perustuvassa yhteistoiminnassa
– mahdollistaa kuntoutumisen rakentumisen ja ohjauksen paikallisissa toimintaympäristöissä
– soveltaa yhteiskehittelyä yksilöllisen ja yhteisöllisen osaamisen kehittymiseksi kuntoutuksen ja kuntoutumisen yhteisössä.

Sisältö

Kuntoutuksen kehittyminen erilaisissa konteksteissa kansallisesti ja kansainvälisesti
Kuntoutuksen käsitteet ja teoriat
Kuntoutusta ohjaavat lainsäädäntö ja järjestelmät
Vuorovaikutus ja yhteistoiminta kuntoutuksessa
Yhteiskehittely kuntoutuksessa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023, Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalit löytyvät Moodlesta.

Opetusmenetelmät

Yhteiskehittely, Opetuskeskustelu, Itsenäinen verkko-opiskelu, Ryhmätyöskentely, Työpaja, Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä arvioidaan numeerisesti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Johanna Holvikivi
Opiskelijaryhmät
 • S0822S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– hyödyntää liiketoiminnan, yrittäjyyden ja talouden osaamista julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla
– hyödyntää palvelumuotoilua ja tuotekehittelyä kuntoutuspalvelujen kehittämisessä
– edistää ammatillisen asiantuntijuuden markkinointia ja viestintää.

Sisältö

Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen soveltaminen tuottavissa, tehokkaissa ja vaikuttavissa kuntoutuspalveluissa
Talousprosessit ja kustannuslaskenta kuntoutuspalveluissa
Palvelumuotoilu ja tuotekehittely kuntoutuspalveluissa
Asiantuntijuuden markkinointi ja viestintä kuntoutusalalla

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, ohjelman mukaisesti

Oppimateriaalit

Osoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, yhteiskeskustelut, välitehtävät ym.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan hyväksytty / hylätty periaatteella

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Johanna Holvikivi
Opiskelijaryhmät
 • S0823S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– käyttää ja soveltaa strategista johtamista osana organisaatioiden ja työyhteisöjen sekä kuntoutujan yhteisöjen toimintaa
– arvioida strategisen johtamisen merkitystä osana kuntoutumisen, kuntoutuksen ja sen palveluiden kehittämistä
– arvioida oman työyhteisön strategista kehittämistä sekä osallistua strategisen toiminnan kehittämisprosessiin
– hyödyntää osaamisen johtamista osana organisaation ja yhteisön kilpailukykyä
– laatia itselleen ja yhteisölleen osaamisen kehittämisen suunnitelman

Sisältö

Arvot ja visiot osana strategista johtamista
Strategian ja strategisen johtamisen käsitteet ja teoriat, kehitysvaiheet ja analyysit
Strategisen johtamisen merkitys ja vaikutukset kuntoutuksessa
Johtamisviestintä
Itsensä johtaminen ja hiljaisen tiedon jakaminen, henkilökohtainen strategisointi Osaamisen johtaminen

Aika ja paikka

Yhteinen työskentely tapahtuu Myllypuron kampuksella 5 x 4h
Välityöskentely joko itsenäisesti tai pareittain

Opintojakso alkaa 11.1.2024 ja päättyy 21.5.2024. Kokoavan tehtävän palautus 31.5.2024.

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus ja materiaali osoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Opintojakson keskeiset työskentelymuodot:
- dialoginen keskustelu ja yhteinen kehittäminen
- välitehtävät sekä niiden työstäminen yhdessä
- kirjallisuuteen perehtyminen sekä sote organisaatioiden strategioihin paneutuminen
- luennot
- kokoavan tehtävän työstäminen liittyen opintojaksoon

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään opiskelijoiden taustaorganisaatioiden strtaegiatyötä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson kokoava tehtävä tulee palauttaa 31.5.2024 mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla 5 x 4 h yhteistä lähityöskentelyä. Muu itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välitehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella. Lopputehtävästä arvosana.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Salla Sipari
Opiskelijaryhmät
 • S0823S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida kuntoutustoiminnan kokonaisuutta ja tuloksellisuutta sekä soveltaa tietoa omassa päätöksenteossaan.
- ennakoida kuntoutustoimintaan vaikuttavien tekijöiden muutosta ja näiden perusteella kehittää kuntoutuksen rakenteita ja tuottamistapoja.
- rakentaa kuntoutusosaamista tavoitteena kuntoutuksen tuloksellisuus kuntoutujan toimintaympäristössä.

Sisältö

Kuntoutustoiminnan tuloksellisuus teoriassa ja käytännössä
Kuntoutuksen kehittämisen tarpeiden ennakointi
Kuntoutustoiminnan arviointi yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista
Hyvän kuntoutuskäytännön kehittäminen
Jatkuva laadun parantaminen

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024, Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalit löytyvät Moodlesta.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä - Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden arviointi

Tarkoitus:
Tehtävän tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuvaa kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden ulottuvuuksista ja syventää valmiuksia kuntoutustoiminnan kehittämiseksi tuloksellisuuden näkökulmasta.

Tehtävä:
1) Perehdy alla olevaan kirjallisuuteen ja pohdi sen perusteella kuntoutuksen vaikuttavuutta osana kuntoutuksen tuloksellisuuden arviointia (max. 4 sivua).

2) Etsi ulkomainen artikkeli, joka kuvaa GAS (Goal Attainment Scale) -arvioinnin käyttöä. GAS on asiakkaan tavoitteiden määrittelyä ja tuloksellisuuden arviointia tukeva väline (ks. https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-palveluntuottajille-kuntoutuksen-mittaaminen-ja-arviointi-gas-menetelma). Pohdi, miten voisit hyödyntää GAS:ia omassa työssäsi.

Palautus:
sari.helenius@metropolia.fi viimeistään 7.2.2024 klo 12.00 kirjallisen työn ohjeita noudattaen.

Kirjallisuus:

Mäkitalo, Jorma & Turunen, Jari & Vilkkumaa, Ilpo (toim.) 2008. Vaikuttavuus muutoksessa. Helsinki: Verve.

Autti-Rämö, Ilona & Poutiainen, Erja & Seppänen-Järvelä, Riitta 2022. Kuntoutuksen tutkimus ja vaikutusten arviointi. Teoksessa Autti-Rämö, Ilona & Salminen, Anna-Liisa & Rajavaara, Marketta & Melkas, Susanna (toim.). Kuntoutuminen. 2. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim.

Voit käyttää myös muita soveltuvia lähteitä. Tuottavien kielimallien (tekoälyn) käyttö raportoidaan oppimistehtävään viittauskäytännön mukaisesti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Tuottavien kielimallien käyttö ja dokumentointi ohjeistetaan kussakin opintojakson tehtävässä erikseen.

Kuntoutuksen yamk -opiskelijoiden lisäksi opintojakso on tarjolla Metropolian vapaasti valittavana opintona ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Paikkoja on tarjolla kaksi ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätiedot: sari.helenius@metropolia.fi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävä: hyväksytty/täydennettävä
Opintopiiri: numeerinen arviointi
Palaute: kirjallinen palaute tehtävistä

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kaisa Hartikainen
 • Nea Vänskä
 • Marianne Roivas
 • Salla Sipari
 • Krista Lehtonen
Opiskelijaryhmät
 • S0823S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– luoda tulevaisuusorientoituneen näkökulman oman työn ja kuntoutustoiminnan kehittämiseen
– arvioida kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja soveltaa erilaisia menetelmiä tarkoituksenmukaisesti
– johtaa kehittäjäkumppanuudessa kuntoutuksen tutkimuksellista kehittämistä
– soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita
– arvioida kriittisesti tutkimus- ja kehittämistyön hyödynnettävyyttä.

Sisältö

Tutkimuksellinen kehittäminen kuntoutustoiminnan edistämisessä
Tutkimus- ja kehittämistyön strategiat ja menetelmät
Aineiston hankinnan ja analyysin menetelmät osana tutkimus- ja kehittämisprosessia
Tutkimusetiikka
Kriittinen ajattelu

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023 ja kevätlukukausi 2024

Oppimateriaalit

Opintojaksoon liittyvät materiaalit löytyvät Moodlesta.

Opetusmenetelmät

Yhteiskehittely, Opetuskeskustelu, Itsenäinen verkko-opiskelu, Työpaja, Tutorointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävät liittyvät opiskelijan työhön

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työskentely vaatii opiskelijalta itsenäistä ja itseohjautuvaa työotetta ja ajankäytön suunnittelua.

Resurssit: 10 op x 27h = 270h.

Syksy 2023: Lähiopetus 6x4h. Itsenäistä työskentelyä 111h.

Kevät 2024: Lähiopetus 6x4h. Itsenäistä työskentelyä 111h.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakaantuu koko lukuvuodelle siten, että 5 opintopistettä suoritetaan syksyllä 2023 ja 5 opintopistettä keväällä 2024.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 100%

Lisätiedot

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Kaisa Hartikainen
 • Nea Vänskä
 • Salla Sipari
 • Krista Lehtonen
Opiskelijaryhmät
 • S0823S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida ja perustella kuntoutuksen kehittämistarpeita yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa ja laatia suunnitelman tutkimus-/ kehittämistyölle
- valita tarkoituksenmukaisia, tutkimuseettisesti perusteltuja, tutkimuksellisia strategioita kuntoutuksen yksilöllisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen muutosprosessien vahvistamisessa

Sisältö

Kehittämistarpeen tunnistaminen, perustelut sekä tarkoituksenmukaisten tutkimuksellisten strategioiden valinta
Tutkimus- / kehittämissuunnitelman laatiminen
Tutkimuslupa, sopimus tutkimuksellisesta kehittämistyöstä

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023, Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalit löytyvät Moodlesta.

Opetusmenetelmät

Yhteiskehittely, Opetuskeskustelu, Itsenäinen verkko-opiskelu, Ryhmätyöskentely, Työpaja, Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Resurssit: 5 op x 27h = 135h.

Syksy 2023: Lähiopetus 32h. Itsenäistä työskentelyä 103h.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, kirjallinen raportti ja esitys seminaarissa.

Lisätiedot

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Pekka Paalasmaa
 • Nea Vänskä
 • Minna Kalajoki
 • Marianne Roivas
 • Krista Lehtonen
 • Salla Sipari
Opiskelijaryhmät
 • S0822S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida tutkimuksellista kehittämistyöprosessia ja sen aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä
- raportoida työnsä hyvän tutkimus- ja kehittämisraportointikäytännön mukaisesti
- viestiä työstään ja sen tuloksista työelämää, kuntoutusalaa ja omaa ammattialaa hyödyttävällä tavalla kansallisesti ja kansainvälisesti

Sisältö

Kehittämistoiminnan aikaansaaman muutoksen yksilöllisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen hyödyn arviointi
Tutkimuksellisen kehittämistyön viestintä kirjallisesti ja suullisesti
Kypsyysnäyte, joka voi olla lehdistötiedote, yrityksen sisäinen tiedote, essee tai artikkeli

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023, Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalit löytyvät Moodlesta.

Opetusmenetelmät

Yhteiskehittely, Opetuskeskustelu, Itsenäinen verkko-opiskelu, Ryhmätyöskentely,Työpaja, Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Resurssit: 5 op x 27h = 405h.

Syksy 2023: Lähiopetus 20h. Itsenäistä työskentelyä 385h.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, kirjallinen raportti ja esitys seminaarissa.

Lisätiedot

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Kaisa Hartikainen
 • Nea Vänskä
 • Marianne Roivas
 • Salla Sipari
 • Krista Lehtonen
Opiskelijaryhmät
 • S0823S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa tutkimuksellisen kehittämistyön työelämäyhteistyössä innovatiivisesti ja taloudellisesti työelämän käytäntöä hyödyttävän kuntoutustiedon tuottamiseksi ja kuntoutustoiminnan kehittämiseksi.

Sisältö

Tutkimuksellisen kehittämistyön toteutus

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024

Oppimateriaalit

Tutkimus- ja menetelmäkirjallisuus

Opetusmenetelmät

Tutkimus- ja kehitysprojekti, Seminaarit, Ryhmäohjaus, Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö liittyy opiskelijan työhön

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Resurssit: 10 op x 27h = 270h. Toteutusvaiheen työskentely vaatii opiskelijalta itsenäistä ja itseohjautuvaa työotetta ja ajankäytön suunnittelua.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi ja kirjallinen raportti 100%. Opinnäytetyön arviointi perustuu Kuntoutus YAMK-tutkinnon opinnäytetyön arviointikriteereihin.

Lisätiedot

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 26.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 27

Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Salla Sipari
Opiskelijaryhmät
 • S0822S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– edistää työhyvinvointia vahvistavaa toimintaa työelämän muutoksessa
– vahvistavaa yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden oppimistoimintaa työhyvinvoinnin edistämiseksi
– arvioida työhyvinvointia edistävää toimintaa kuntoutujan sekä tuloksellisuuden näkökulmasta

Sisältö

Työhyvinvointia edistävän toiminnan johtaminen työelämän muutoksessa
Oppimisen mahdollisuudet työhyvinvoinnin vahvistamisessa
Moninaisuusjohtaminen ja -osaaminen
Tuloksellisuus ja työhyvinvointi

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023, Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalit löytyvät Moodlesta.

Opetusmenetelmät

Yhteiskehittely, Opetuskeskustelu, Itsenäinen verkko-opiskelu, Ryhmätyöskentely,Työpaja, Seminaari

Ennakkotehtävä

Tarkoituksena on, että tehtävän avulla opiskelijan kyky soveltaa työhyvinvointia edistävän johtamisen periaatteita vahvistuu sekä opiskelija kehittyy edistämään ja vahvistamaan työhyvinvointia tukevaa yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa omalla työpaikallaan.

1. Perehdy kirjallisuuden avulla erilaisiin tapoihin edistää työhyvinvointia työpaikalla
2. Valitse näistä yksi tapa, jolla muuttuvassa ja moninaistuvassa työelämässä voidaan vahvistaa työhyvinvointia.
3. Arvioi valitsemaasi tapaa SWOT-analyysin avulla suhteessa siihen, mitkä ovat sen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat työhyvinvoinnin vahvistamiseksi moninaistuvassa ja muuttuvassa työelämässä.

Vinkki: Määrittele ensin, mitä muuttuva ja moninaistuva työelämä tarkoittaa käytännössä ja tuo se myös esille raportissa.

Kirjallinen työ palautetaan opintojakson Moodleen tai sari.helenius@metropolia.fi viimeistään 4.9.2023.

Ennakkotehtävän arviointi: hyv/täydennettävä (erinomaisella tuotoksella nostava vaikutus koko opintojakson arvosanaan).

Ohjaus ja kysymykset: Sari Helenius, p. 0505187333, sari.helenius@metropolia.fi


Tässä esimerkinomaisesti muutamia lähteitä, joita voi hyödyntää oppimistehtävän tekemisessä. Käytä myös muita, työhösi sopivia lähteitä.

Filander, Karin 2006. Työ, koulutus ja katoavat ammatti-identiteetit. Teoksessa Mäkinen, Jarkko, Olkinuora, Erkki, Rinne, Risto & Suikkanen, Asko (toim.) Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Keuruu: PS-kustannus.

Forma & Kaartinen & Pekka 2013. Strateginen työhyvinvointijohtaminen ja henkilöstöjohdon rooli kunta-alallla, Kevan tutkimuksia 1/2013. https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/tyoelamapalvelut/tutkimus_strateginen_tyohyvinvointijohtaminen.pdf

KT Kuntatyönantajat 2011. Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen
hyvinvoinnin kehittämisohjelma. http://shop.kuntatyonantajat.fi/uploads/tyohyvinvointia_johtamaan.pdf

Larjovuori & Manka & Nuutinen 2015. Inhimillinen pääoma: Työhyvinvointia, tuloksellisuutta, pidempiä työuria? Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:5. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3580-8

Manka & Heikkilä & Tammi 2012. Työhyvinvointi ja tuloksellisuus. Tampereen yliopisto. http://www.uta.fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi/hakuopas_netti.pdf

Suutarinen, M. & Vesterinen, P-L. 2010. Työhyvinvoinnin johtaminen. Helsinki: Otava.

Tarkkonen, Juhani 2012. Työhyvinvointi johtamistehtävänä : Periaatteet, rakenteet ja käytännöt.

Terävä & Mäkelä-Pusa 2011. Esimies työhyvinvointia rakentamassa. Helsinki: Kuntoutussäätiö. http://www.kuntoutussaatio.fi/files/575/punk_esimiesopas_www.pdf

Valtiokonttori 2007. Työhyvinvointi muutoksessa. http://www.valtiokonttori.fi/download/noname/%7B1771B9C7-7644-4155-97D5-5CBDF3BC9AAC%7D/73025

Virkkunen, J. & Ahonen, H. 2007. Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Vantaa: Infor Oy.


Linkkejä:

Ilmarinen n.d. Työkykyjohtaminen. https://www.ilmarinen.fi/tyokyky/tyokykyjohtaminen/

Keva n.d. Tutkimukset työurien tueksi. https://www.keva.fi/tyonantajalle/tyoelamapalvelut/tutkittua-tietoa-tyourien-tueksi

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat n.d. Työelämän kehittäminen. https://www.kt.fi/henkilostojohtaminen/tyoelaman-kehittaminen

Tampereen yliopisto n.d. Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä https://research.tuni.fi/tyohyvinvointi/

Työterveyslaitos n.d. Työhyvinvointi ja työkyky https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky ja Tutkimus ja kehittäminen https://www.ttl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävät liittyvät opiskelijan työhön.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Kuntoutuksen yamk-opiskelijoiden lisäksi tämä opintojakso on tarjolla Metropolian muillekin yamk-opiskelijoille vapaasti valittavina opintoina sekä avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Paikkoja on vapaana yhteensä kaksi ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä arvioidaan numeerisesti

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Kaisa Hartikainen
 • Johanna Holvikivi
 • Salla Sipari
Opiskelijaryhmät
 • S0823S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– analysoida kuntoutusverkostojen muodostumista
– muodostaa tarve- ja tavoiteperusteisen, toimivan kuntoutumisverkoston
– arvioida kehitettyjen verkostojen merkitystä, ja niihin liittyviä hyötyjä ja haasteita kuntoutumisessa
– hyödyntää teknologiaa kuntoutusverkostossa.

Sisältö

Kuntoutusverkosto yksilön ja ympäristön muutosprosessissa
Kuntoutusverkosto lakien, asetusten ja yhteiskunnallisten sopimusten ohjaamana
Hyvän kuntoutusverkoston elementit
Teknologia ja sen hyödyntäminen kuntoutumisen edistäjänä verkostossa

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024, Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalit löytyvät Moodlesta.

Opetusmenetelmät

Yhteiskehittely, Opetuskeskustelu, Itsenäinen verkko-opiskelu, Ryhmätyöskentely, Työpaja, Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

Ks. lähijaksot Aika ja paikka -osiosta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Tuottavien kielimallien käyttö ja dokumentointi ohjeistetaan kussakin opintojakson tehtävässä erikseen.

Edeltävät opinnot:
Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen rajapinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat rajapintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä arvioidaan numeerisesti.

Esitietovaatimukset

Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat -opintojakso

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sari Helenius
 • Pekka Paalasmaa
 • Johanna Holvikivi
 • Salla Sipari
Opiskelijaryhmät
 • S0822S6
  Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
– rakentaa yhdyspinnoilla tapahtuvaa kuntoutusverkoston toimintaa kehittäjäkumppanuudessa, jossa painottuu kuntoutujan osallistuminen.
– toteuttaa ja arvioida kuntoutumisen kehittämisprosessi kuntoutujan toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistumiseksi.

Sisältö

Kuntoutujan kuntoutumisprosessin kehittäminen yhdyspinnoilla rakentuvassa verkostossa (suunnittelu, toteutus ja arviointi).

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023, Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalit löytyvät Moodlesta.

Opetusmenetelmät

Yhteiskehittely, Opetuskeskustelu, Itsenäinen verkko-opiskelu, Ryhmätyöskentely, Työpaja, Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutukseen liittyvät tarkemmat tiedot ja aineistot ovat Moodlessa.

Edeltävät opinnot:
Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat
Uudistuva kuntoutusverkosto

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan osallisuus mahdollistetaan.
Eettisyys ilmenee asiakkaan kohtaamisessa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä yhdyspinnoilla monitahoisesti.
Muutososaaminen:
Päämäärä rakennetaan yhdessä ja se ohjaa yhteistoimintaa.
Toteutetaan hallitusti muutosprosesseja uudistaen nykykäytäntöjä.
Toimitaan verkostojen yhdyspinnoilla.
Toimintaedellytyksiä, prosessia ja tuloksia arvioidaan toimintaa ohjaavasti.
Rakennetaan avoin ja luotettava ilmapiiri.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Asiakkaan tarpeet ohjaavat yhteistä kehittämistä.
Yhteinen arvoperusta määritellään suhteessa toimintaan.
Ammattilaiset ja asiakkaat yhdessä rakentavat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia asiakkaille hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.
Muutososaaminen:
Päämäärä muodostuu yhteisessä prosessissa
ja toiminta perustuu kumppanuuteen ja
jaettuun ymmärrykseen.
Ennakoidaan tulevaa ja luodaan uutta.
Verkostot uudistuvat yhdyspintoja ylittäviksi.
Arviointi toteutuu ennakoivasti ja toimintaa kehittävästi.
Rakennetaan luova ja innovatiivinen ilmapiiri.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakasymmärrysosaaminen:
Asiakkaan ääni kuullaan.
Yleiset eettiset arvot ohjaavat toimintaa.
Toimintakokonaisuuksia tuotetaan yhdistellen monimutkaisia asioita yksitahoisesti.
Muutososaaminen:
Yhteinen päämäärä sovitaan ja toiminta toteutetaan rinnakkaisena.
Analysoidaan ja sovelletaan hyviä nykykäytäntöjä.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Muutosta arvioidaan toteavasti.
Rakennetaan kannustava ilmapiiri.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä arvioidaan numeerisesti.

Esitietovaatimukset

Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat
Uudistuva kuntoutusverkosto