Siirry suoraan sisältöön

Konservoinnin tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Konservaattori (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Pakolliset harjoittelu ajoittuvat toisen ja kolmannen vuoden keväälle.
Koulutuksen aikana tehdään yhteistyöhankkeita museoiden, konservointiyritysten sekä julkisen hallinnon kanssa. Yhteistyötä työelämän ja Metropolian muiden koulutusalojen kanssa toteutetaan myös Innovaatioprojektin (10 op) sekä muiden projektiopintojen yhteydessä.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä ( http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/)
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

ylempi AMK-tutkinto

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet

Tutkinnon profiili

Konservointi on poikkitieteellinen tieteenala, jonka tarkoituksena on kulttuuriperinnön säilyttäminen. Konservoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla kulttuuriperinnön tuhoutumista voidaan hidastaa tai ehkäistä. Konservointi jaetaan tekniseen eli käytännön konservointiin sekä säilyttävään eli ennaltaehkäisevään konservointiin.
Konservoinnissa on valittavana kuusi eri suuntautumisvaihtoehtoa; esine-, huonekalu-, interiööri-, tekstiili-, paperi- ja maalaustaiteen konservointi.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Konservaattori työskentelee museoissa, konservointikeskuksissa, arkistoissa, kirjastoissa, säätiöissä, projekteissa ja yliopistoissa tai itsenäisenä konservointialan yrittäjänä.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutus antaa opiskelijalle laajat taustatiedot taide- ja kulttuurihistoriasta, kemiaan ja biologiaan pohjautuvasta materiaalitutkimuksesta, teknologiaopinnoista ja museologiasta sekä eri konservointimenetelmistä.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset 240 op:n opinnot suoritettuna.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opintojen aikana kansainväliseen vaihtoon ja/tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopinnot.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Kirsi Perkiömäki
Tutkintovastaava
040 186 8443
kirsi.perkiomaki@metropolia.fi
PL 4072
00079 Metropolia

Konservointi
Tunnus
(KXA22S1)
Konservointi
Tunnus
(KXA21S1)
Konservointi
Tunnus
(KXA20S1)
Konservointi
Tunnus
(KXA19S1)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

27.09.2022 - 25.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Kampus
Zoom (linkki julkaistaa lukujärjestyksessä)

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Oma-työtilassa

Opetusmenetelmät

Hybridimalli:
Lähiopetus
Etäopetus

Ohjatut harjoitukset
Vertaisoppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä
Tehtäviä voi uusia opintojakson aikana

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 36 t
Itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävät vanhenevat vuoden kuluttua opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Osallistuminen/läsnäolovaatimus
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkinto-ohjelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 02.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi Perkiömäki
Vastuuhenkilö

Kirsi Perkiömäki

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan analytiikan tietoja ja taitoja. Opiskelija oppii kemiallisten tutkimus- ja analyysimenetelmien perustietoja ja suorittamaan asiantuntijan ohjauksessa kulttuurihistoriallisten materiaalinäytteiden spektrometrisia ja kromatografisia analyysejä sekä tulkitsemaan analyysituloksia.
Opiskelija tuntee ja tunnistaa erilaisten materiaalien rakenteita ja ominaisuuksia ja oppii soveltamaan analytiikkaa niiden tunnistamisessa.

Sisältö

Luennot analyysimenetelmistä
Laboratoriotyöskentely, kohteiden tutkiminen

Aika ja paikka

Lähiopetus järjestetään Arabian kampuksella Hämeentie 135 D

Oppimateriaalit

Lehtorin antama kirjallisuuslista ja luentomateriaalit.

Opetusmenetelmät

Esittävä luento, lähiopetus, ohjatut harjoitukset, laboratoriotyöt, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään opintojakson aikana. Tentin uusiminen on mahdollista erikseen järjestettävänä uusintatenttiajankohtana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 23 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko työskentelyyn kirjallisuuden kanssa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 26 tuntia (h).

Sisällön jaksotus

Kurssin alussa on luentoja ja tehtäviä, minkä jälkeen kurssi jatkuu laboratoriotyöskentelyn päivillä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Esitietovaatimukset

Kemia 1, kemia 1/jatko, kemia 2

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
Vastuuhenkilö

Heikki Häyhä

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee arkeologisen materiaalin käsittelyn kentällä ja laboratoriossa. Hän ymmärtää olosuhteiden merkityksen arkeologisen materiaalin säilymisessä. Opiskelija osaa käsitellä ja tutkia hauraita arkeologisia löytöjä yhteistyössä arkeologien kanssa. Opiskelija ymmärtää röntgenkuvauksen periaatteet ja osaa tulkita röntgenkuvia. Opiskelija hallitsee mekaanisen puhdistuksen menetelmät ja osaa käyttää niitä harkitusti. Opiskelija hallitsee kloridienpoistomenetelmät arkeologisesta metallista, kloridimittaukset, huuhtelut ja suojauksen.

Sisältö

Käsittely, pakkaus, kuljetus, dokumentointimenetelmät, röntgenkuvaus.
Mekaanisen puhdistuksen menetelmät
Suolanpoistomenetelmät (alkaali-sulfiitti), kloridimittaukset, huuhtelut, suojausmenetelmät ja aineet. Olosuhdehallinta säilytystiloissa ja näyttelyssä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 04.11.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Häkäri
Vastuuhenkilö

Anna Häkäri

Opiskelijaryhmät
 • KXA19S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee arkeologisen materiaalin konservoinnin perusteet.
- Opiskelija tuntee arkeologisen orgaanisen tekstiilimateriaalin ominaispiirteet, haurastumisprosessin ja sen tuomat haasteet.
- Opiskelija ymmärtää arkeologisen konservoinnin ongelmat, haasteet ja tavoitteet.
- Opiskelija pystyy arvioimaan aiempia konservointimenetelmiä ja peilaamaan niitä nykytiedon valossa.
- Opiskelija pystyy tekemään itsenäisesti yksinkertaisia konservointitoimenpiteitä arkeologiselle tekstiilille.
- Opiskelija tuntee mekaanisen puhdistuksen perustekniikoita ja osaa soveltaa niitä tarvittavilta osin arkeologiseen tekstiilimateriaaliin.
- Opiskelija ymmärtää dokumentoinnin merkityksen konservoinnin osana ja osaa laatia konservoitavasta kohteesta asiamukaisen kohteenkuvauksen, vauriokartoituksen, konservointisuunnitelman ja konservointikertomuksen sekä tekemään havainnoistaan kirjallisen, graafisen ja kuvallisen dokumentoinnin.
- Opiskelija tietää miten toimenpiteiden vaikusta seurataan ja osaa arvioida niiden seurauksia.

Sisältö

- Arkeologisen tekstiilimateriaalin ominaispiirteet ja sen tuomat haasteet
- Aikaisempien konservointimenetelmiin ja tutkimuskohteisiin perehtyminen, niistä oppiminen ja menetelmällinen arviointi
- Arkeologisen tekstiilimateriaalin konservointi
- Arkeologisen materiaalin konservointimenetelmiä
- Arkeologisen tekstiilimateriaalin stabilointi pakkaamista ja säilytystä varten
- Arkeologisen materiaalin käsittely, pakkaaminen ja kuljetus
- Arkeologisen konservoinnin vaikutuksen seuranta

Aika ja paikka

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Hämeentie 135 D, Konservoinnin tutkinto-ohjelman tilat.

Oppimateriaalit

Lehtorin antamat kirjallisuusluettelot ja luentomateriaalit ennen opintojakson alkua ja sen aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot, lähiopetus, ongelmakeskeinen opetus, ohjatut harjoitukset, harjoitustehtävät, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö tapahtuu vierailujen ja/tai vierailevien lehtoreiden luentojen ja keskustelujen kautta. Esineet opintojaksolle hankitaan museoista ja eri laitoksista jo olemassa olevien työelämäyhteyksien kautta.

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä paikallisen museon tai muun museolaitoksen kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 15 - 20 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 27 tuntia (h).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikana opiskelijan on käytännön harjoitustöiden ohella perehdyttävää annettuun kirjallisuuteen, pidettävä yksi Powerpoint-esitelmä valitusta/lehtorin osoittamasta aiheesta.

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena, Lähtökohtana on työn tekeminen ja sen kautta oppiminen. Opiskelijalla itsellään on rooli tutkivana oppijana.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää. Opiskelijan kädentaidot vaativat paljon harjoittelua.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija on saavuttanut hyvän kädentaidon tason konservoinnissa ja muissa kädentaitoa vaativissa toimenpiteissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan sekä erinomaisen kädentaidon tason konservoinnissa ja muissa kädentaitoa vaativissa toimenpiteissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää. Opiskelijan kädentaidot vaativat paljon harjoittelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 70 %, jatkuva arviointi 30 %. Kurssin läsnäolo 80 %.
Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan arviointiin sekä opintojaksolle osallistumiseen, käytännön konservointityöhön ja sen arviointiin. Jokaista opiskelijaa arvioidaan omien lähtökohtien mukaisesti ja miten hän kehittyy ja oppii opintojakson aikana.

Esitietovaatimukset

Tekstiilimateriaalit, -tekniikat ja kuiduntunnistus 5 op, Kemia I 5 op, Kemia I jatko, 5 op, Kemia II 5 op, Tekstiilikonservoinnin ommeltekniikat 5 op, Tekstiilikonservoinnin puhdistusmenetelmät I 5 op, Orgaaniset ja epäorgaaniset materiaalit 10 op, Liima-aineet ja niiden käyttö konservoinnissa 5 op

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sen kautta oppiminen. Opiskelijalla itsellään on rooli tutkivana oppijana.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 30.09.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

1 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tannar Ruuben
Vastuuhenkilö

Tannar Ruuben

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää miksi ja miten kulttuuriperintöä luetteloidaan, dokumentoidaan ja kontekstualisoidaan.
Opiskelija tuntee oman konservoinnin erikoisalansa dokumentoinnin periaatteet ja tavat erityyppisille kohteille ja osaa dokumentoinnin käytänteet ja terminologian.
Opiskelija osaa ottaa laadukkaita tutkimusvalokuvia, ja käsitellä kuvia Adobe Photoshop ja Illustrator ohjelmilla.
Opiskelija ymmärtää analyyttisen valokuvauksen avulla tapahtuvat dokumentointimenetelmät, röntgenkuvauksen periaatteet ja merkityksen konservoinnin dokumentoinnissa ja tutkimuksessa.
Opiskelija tuntee mikroskopian perusteet, mikroskooppien toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa mikroskopiaa konservoinnin tutkimuksessa ja dokumentoinnissa mm mikroskooppikuvausmenetelmin.
Opiskelija pystyy tulkitsemaan analyyttisen valokuvauksen, röntgenkuvauksen ja mikroskooppikuvauksen avulla saatuja dokumentointikuvia

Sisältö

Oman konservoinnin erikoisalansa dokumentoinnin periaatteet, tavat ja konservoinnin dokumentoinnin terminologia
Valokuvaus / Analyyttinen valokuvaus (Sivuvalokuvaus, UV-fluoresenssi, Infrapuna reflektio)
Röntgenkuvaus
Mikroskopia ja mikroskooppikuvaus
Kuvankäsittelytehtävät, Kuvien tulkinta

Aika ja paikka

syyslukukausi, Hämeentie 135 D Konservoinnin tutkinto-ohjelman tilat

Oppimateriaalit

Annetaan lehtorin toimesta ennen opintojakson alkua

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Esittävät luennot
Ohjatut harjoitukset
Itsenäinen kohteen dokumentointi kirjallisesti ja kuvin
Kohteen dokumentointi tutkimusvalokuvauksen ( UV, IR, Sivuvalo, Röntgenkuvaus, mikroskooppikuvaus) menetelmin ja tulosten tulkinta
Materiaalianalyysit ja niiden tulosten dokumentointi
Itsenäinen työskentely
Työskentely kirjallisuuden parissa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Konservoinnin ja tutkimuksen kohteet tulevat työelämän yhteyksien kautta.

Jakson lopussa Opintomatka Kööpenhaminaan missä tutustutaan Tanskan Konservaattorikouluun ja paikallisiin opiskelijoihin ja lehtoreihin sekä käydään vierailulla Statens Museum för Kunst konservointiosastolla ja museossa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

kirjallinen tentti opintojakson lopussa

Kansainvälisyys

Kotikansainvälisyys: kaksi vaihto-opiskelijaa ja opintojakson luennot englanniksi, yksilö-ohjaus suomi-englanti.
Jakson lopussa Opintomatka Kööpenhaminaan missä tutustutaan Tanskan Konservaattorikouluun ja paikallisiin opiskelijoihin ja lehtoreihin sekä käydään vierailulla Statens Museum för Kunst konservointiosastolla ja museossa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 20 - 22 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 26 työtuntia (h).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson luennot ovat englanniksi syyslukukauden vaihto-opiskelijoiden ollessa mukana, ohjausta omalla äidinkielellä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan oman konservointialan dokumentoinnin kirjallisten ja kuvallisten menetelmien keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian ja käytännön työskentelyn. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan mutta hankitun tiedon tulkinnassa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin oman konservointialan dokumentoinnin ja analyyttisen valokuvauksen menetelmien perusideat ja -käsitteistön ja analyyttisen valokuvauksen käytännön työskentelyn. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida ja tulkita tätä tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee oman konservointialan dokumentoinnin ja analyyttisen valokuvauksen ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin käytännön työskentelyssä. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin tulkintaan ja soveltamiseen. Opiskelija osallistuu keskusteluun argumentoidusti alan käsitteistöä käyttäen. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija työskentelee johdonmukaisesti ja itsenäisesti osoittaen oma-aloitteisuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan oman konservointialan dokumentoinnin kirjallisten ja kuvallisten menetelmien keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian ja käytännön työskentelyn. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan mutta hankitun tiedon tulkinnassa on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu osallistumiseen koko opintojakson ajan, jakson päätteeksi jätetyn dokumentoinnin laatuun (kirjallinen tuotos ja kuvien laatu), sekä tenttitulokseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

23.09.2022 - 19.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ale Torkkel
 • Mika Seppälä
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää laadukkaiden kuvien merkityksen teosdokumentoinnissa ja osaa käyttää digitaalista järjestelmäkameraa tarkoituksenmukaisten kuvien tuottamiseksi. Opiskelija ymmärtää digikameran toiminnan ja osaa valita sopivat kamera-asetukset olosuhteiden mukaan. Opiskelija osaa käyttää kameran manuaalisäätöjä sekä manipuloida valotusta. Käyttääkseen kuvia dokumenteissa, raporteissa, julkaisuissa ja sähköisissä viestimissä, opiskelija osaa käsitellä kuvia tarkoituksenmukaisesti ja tehdä tarvittaessa mm. väri- ja sävykorjaukset. Opiskelija osaa videokuvauksen perusteet ja videon käytön dokumentointitarkoituksiin ja ymmärtää fotogrammetrian käyttöön kulttuuriperinnön dokumentoinnissa.

Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen asiantuntijaviestinnän hyvät käytännöt sekä vaatimukset ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa laatia konservointi- ja kulttuuriperintöalan dokumentteja ja oman alansa asiantuntijaesityksen. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin ja harjaantuu ilmaisemaan itseään erilaisissa medioissa laajemmille yleisöryhmille. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Valokuvaus ja digitaalisen järjestelmäkameran käyttö teosdokumentoinnissa.
Kamera-asetukset, valotuksen muokkaaminen sekä valmiiden kuvien väri- ja sävykorjaukset.
Videokuvauksen perusteet.
Fotogrammetria kulttuuriperinnön dokumentoinnissa.

Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta.
Vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet.
Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen.
Viestintä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä.
Viestinnän suunnittelu ja arviointi.
Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt.

Oppimateriaalit

aineistot annetaan opettajien toimensta opintojaksolla

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Esittävät luennot
Ohjatut harjoitukset sekä itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

opintojaksolla ei ole tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 15 - 20 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 27 tuntia (h).
10 op = 270h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää laadukkaiden kuvien merkityksen teosdokumentoinnissa. Opiskelija ymmärtää digikameran toiminnan ja osaa säätää ohjeiden mukaan sopivat kamera-asetukset. Opiskelija osaa käyttää kameran manuaalisäätöjä sekä manipuloida valotusta. Käyttääkseen kuvia dokumenteissa, raporteissa, julkaisuissa ja sähköisissä viestimissä, opiskelija osaa käsitellä kuvia yksinkertaisten ohjeiden mukaan. Opiskelija tietää videokuvauksen perusteet ja videon käytön dokumentointitarkoituksiin ja tietää fotogrammetrian käyttöön kulttuuriperinnön dokumentoinnissa.

Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija tunnistaa viestintäprosessin osatekijät ja osaa laatia yksinkertaisia ammattialansa kirjallisia viestejä. Opiskelija osallistuu vuorovaikutustilanteisiin, mutta ohjauksesta huolimatta opiskelijalla on paljon kehitettävää tiedonhankinnassa ja sen kriittisessä prosessoinnissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää laadukkaiden kuvien merkityksen teosdokumentoinnissa ja osaa käyttää digitaalista järjestelmäkameraa tarkoituksenmukaisten kuvien tuottamiseksi. Opiskelija ymmärtää digikameran toiminnan ja osaa valita sopivat kamera- asetukset olosuhteiden mukaan. Opiskelija osaa käyttää kameran manuaalisäätöjä sekä manipuloida valotusta. Käyttääkseen kuvia dokumenteissa, raporteissa, julkaisuissa ja sähköisissä viestimissä, opiskelija osaa käsitellä kuvia tarkoituksenmukaisesti ja tehdä tarvittaessa mm. väri- ja sävykorjaukset. Opiskelija ymmärtää videokuvauksen perusteet ja videon käytön dokumentointitarkoituksiin ja ymmärtää fotogrammetrian käyttöön kulttuuriperinnön dokumentoinnissa.

Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija pystyy arvioimaan omaa viestintäosaamistaan ja muodostamaan viestinnällisiä kehittämistavoitteita. Opiskelija toimii tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti alan vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija viestii asiantuntijana jäsentyneesti ja ymmärrettävästi sekä kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti. Opiskelija hankkii alansa tietoa ja käyttää sitä kriittisesti. Opiskelija hyödyntää tehtävissä tekstilajitietoutta kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija ymmärtää laadukkaiden kuvien merkityksen teosdokumentoinnissa ja osaa tuottaa niitä. Opiskelija käyttää digitaalista järjestelmäkameraa luontevasti ja ymmärtää digikameran toiminnan ja osaa käyttää oikeita kamera- asetukset olosuhteiden mukaan. Opiskelija osaa käyttää kameran manuaalisäätöjä sekä manipuloida valotusta. Käyttääkseen kuvia dokumenteissa, raporteissa, julkaisuissa ja sähköisissä viestimissä, opiskelija osaa käsitellä kuvia tarkoituksenmukaisesti ja tehdä tarvittaessa mm. väri- ja sävykorjauksia. Opiskelija osaa käyttää kuvia eettisesti ja ymmärtää kuvamanipulaation merkityksen. Opiskelija osaa videokuvauksen perusteet ja videon käytön dokumentointitarkoituksiin ja ymmärtää fotogrammetrian käyttöön kulttuuriperinnön dokumentoinnissa.

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osoittaa halua kehittyä asiantuntijan viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa osana omaa ammattitaitoaan sekä pystyy viestimään tarkoituksenmukaisesti, luovasti ja persoonallisesti. Opiskelija hankkii tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uutta tietoa tai uusia näkökulmia ja argumentoi taitavasti. Opiskelija käyttää kieltä luovasti sekä alansa käytänteiden että kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää laadukkaiden kuvien merkityksen teosdokumentoinnissa. Opiskelija ymmärtää digikameran toiminnan ja osaa säätää ohjeiden mukaan sopivat kamera-asetukset. Opiskelija osaa käyttää kameran manuaalisäätöjä sekä manipuloida valotusta. Käyttääkseen kuvia dokumenteissa, raporteissa, julkaisuissa ja sähköisissä viestimissä, opiskelija osaa käsitellä kuvia yksinkertaisten ohjeiden mukaan. Opiskelija tietää videokuvauksen perusteet ja videon käytön dokumentointitarkoituksiin ja tietää fotogrammetrian käyttöön kulttuuriperinnön dokumentoinnissa.
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija tunnistaa viestintäprosessin osatekijät ja osaa laatia yksinkertaisia ammattialansa kirjallisia viestejä. Opiskelija osallistuu vuorovaikutustilanteisiin, mutta ohjauksesta huolimatta opiskelijalla on paljon kehitettävää tiedonhankinnassa ja sen kriittisessä prosessoinnissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 60 %, jatkuva arviointi 40 %.
Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan arviointiin sekä opintojaksolle osallistumiseen, käytännön harjoitustehtävien tekoon ja niiden arviointiin. Jokaista opiskelijaa arvioidaan opintojakson osaamistavoitteiden ja omien lähtökohtien mukaisesti ja miten hän kehittyy ja oppii opintojakson aikana. Vähintään 80 % opintojakson lähiopetuksesta oltava paikalla.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Häkäri
Vastuuhenkilö

Anna Häkäri

Opiskelijaryhmät
 • KXA19S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

- Opiskelija hahmottaa Suomen esihistorian ja arkeologiset kokoelmat pääpiirteittäin.
- Opiskelija tuntee arkeologiaa, sen tavoitteita, tutkimuskohteita ja menetelmiä.
- Opiskelija tuntee arkeologisen konservoinnin historiaa, kehitystä ja nykytilaa.
- Opiskelija hahmottaa arkeologisen löydön reitin maasta museoon.
- Opiskelija saa kattavan käsityksen arkeologiseen konservointiin liittyvään tutkimukseen.

Sisältö

- Suomen esihistoria ja arkeologiset kokoelmat pääpiirteittäin
- Johdatus arkeologiaan, sen tutkimuskohteisiin ja menetelmiin
- Arkeologinen kaivaus ja siihen liittyvä dokumentointi ja tutkimus
- Arkeologisen konservoinnin historia ja menetelmät ja kehitys
- Löydön reitti maasta museoon

Oppimateriaalit

Lehtorin ja luennoitsijoiden antamat kirjallisuusluettelot ja luentomateriaalit ennen opintojakson alkua ja sen aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot, lähiopetus, harjoitustehtävät, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aikaisemmat arkeologian opinnot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 15 - 20 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 27 tuntia (h).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikana opiskelijan on perehdyttävää annettuun kirjallisuuteen. Luennoilla läsnäolovelvollisuus 90 %

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo luennoilla ja oppimispäiväkirja,

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sen kautta oppiminen. Opiskelijalla itsellään on rooli tutkivana oppijana.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää konservointitoiminnan tavoitteet ja pohtii omaa suhdettaan siihen. Opiskelija tutustuu konservoinnin filosofiaan ja etiikkaan. Opiskelija ymmärtää, miten konservointi poikkeaa restauroinnista ja entisöinnistä sekä ymmärtää mitä ennalta ehkäisevä konservointi on. Opiskelija oppii ymmärtämään dokumentoinnin merkittäväksi konservoinnin toimenpiteeksi. Opiskelija oppii käyttämään konservointialan terminologiaa ja määrityksiä. Opiskelija tuntee konservoinnin eri suuntautumisvaihtoehtojen tehtäväkenttää ja työpaikkoja. Opiskelija tuntee konservointialan organisaatioita ja tutustuu konservointialan tietolähteisiin. Opiskelija tunnistaa kestävän kehityksen osana kulttuuriperinnön hoitoa.

Sisältö

Konservoinnin termit ja määritykset.
Dokumentointi.
Konservointialan työpaikat ja suuntautumisalat.
Koservointialan organisaatiot ja tietolähteet.
Kestävä kehitys osana konservointia ja kulttuuriperinnön hoitoa.

Oppimateriaalit

Lehtorin ja luennoitsijoiden antamat aineistot opintojakson aikana.
Kirjoja:
Salvador Muñoz Viñas: On the Ethics of Cultural Heritage Conservation, 2020.
Salvador Muñoz Viñas: Contemporary Theory of Conservation, 2011
Barbara Appelbaum: Conservation Treatment Methodology

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja luennot.
Ryhmätyöt sekä itsenäinen työskentely kirjallisuuden parissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

opintojaksolla ei ole tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 15 - 20 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 27 tuntia (h).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää konservointitoiminnan tavoitteet. Tunnistaa konservointialan käsitteitä ja termejä. Opiskelija ymmärtää dokumentoinnin konservaattorin työksi. Opiskelija tietää konservointialan organisaatioita ja tietolähteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää konservointitoiminnan tavoitteet ja pohtii omaa suhdettaan siihen. Opiskelija ymmärtää, miten konservointi poikkeaa restauroinnista ja entisöinnistä sekä ymmärtää mitä ennalta ehkäisevä konservointi on. Opiskelija oppii ymmärtämään dokumentoinnin merkittäväksi konservoinnin toimenpiteeksi. Opiskelija oppii käyttämään konservointialan terminologiaa ja määrityksiä. Opiskelija tuntee konservoinnin eri suuntautumisvaihtoehtojen tehtäväkenttää ja työpaikkoja. Opiskelija tuntee konservointialan organisaatioita ja tutustuu konservointialan tietolähteisiin. Opiskelija tunnistaa kestävän kehityksen osana kulttuuriperinnön hoitoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata konservointitoiminnan tavoitteita syvällisesti ja pohtii omaa suhdettaan ammatilliseen kehittymiseen. Opiskelija osaa kuvailla, miten konservointi poikkeaa restauroinnista ja entisöinnistä sekä ymmärtää mitä ennalta ehkäisevä konservointi on. Opiskelija ymmärtää dokumentoinnin merkittäväksi konservoinnin toimenpiteeksi. Opiskelija oppii käyttämään konservointialan terminologiaa ja määrityksiä. Opiskelija on kiinnostunut konservointialan organisaatioista ja tietolähteistä. Opiskelija tunnistaa kestävän kehityksen osana kulttuuriperinnön hoitoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 60 %, jatkuva arviointi 40 %.
Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan arviointiin sekä opintojaksolle osallistumiseen ja ryhmätehtävien että itsenäisten kirjallisten tehtävien arivointiin.
Jokaista opiskelijaa arvioidaan opintojakson osaamistavoitteiden mukaisesti ja siltä osin miten hän kehittyy ja oppii opintojakson aikana. Vähintään 80 % opintojakson lähiopetuksesta oltava paikalla.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

06.04.2023 - 22.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää konservointiprosessin vaiheet ja tuntee konservoinnin päätöksenteon metodologian. Opiskelija tuntee merkitysanalyysimenetelmän työvälineenä konservoinnin päätöksenteossa. Opiskelija osaa käyttää ammatillista terminologiaa. Opiskelija ymmärtää esineiden materiaalisen ja kontekstuaalisen luonteen ja ymmärtää esine- ja materiaalitutkimuksen merkityksen sekä tietää materiaalitutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa käyttää ja hyödyntää konservoinnin työvälineitä, kuten esim. mikroskooppeja ja hyödyntää niitä esineiden ominaisuuksien havainnointiin. Opiskelija oppii tekemään dokumentointia ja ymmärtää ennaltaehkäisevän konservoinnin merkityksen.

Sisältö

Konservointiprosessi ja -metodologia, merkitysanalyysimenetelmä.
Materiaalitutkimus, työvälineet.
Dokumetointi ja ennaltaehkäisevä konservointi.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää konservointiprosessin vaiheet ja tuntee konservoinnin päätöksenteon metodologiaa ja merkitysanalyysimenetelmän. Opiskelija tuntee ammatillista terminologiaa. Opiskelija ymmärtää esineiden materiaalisen ja kontekstuaalisen luonteen ja ymmärtää esine- ja materiaalitutkimuksen merkityksen sekä tietää materiaalitutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa jonkin verran käyttää ja hyödyntää konservoinnin työvälineitä. Opiskelija tekee dokumentointia ja ymmärtää ennaltaehkäisevän konservoinnin merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää konservointiprosessin vaiheet ja tuntee konservoinnin päätöksenteon metodologiaa ja osaa käyttää merkitysanalyysimenetelmää. Opiskelija osaa käyttää ammatillista terminologiaa. Opiskelija ymmärtää esineiden materiaalisen ja kontekstuaalisen luonteen ja ymmärtää esine- ja materiaalitutkimuksen merkityksen sekä tietää materiaalitutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa käyttää ja hyödyntää konservoinnin työvälineitä. Opiskelija tekee dokumentointia ja ymmärtää ennaltaehkäisevän konservoinnin merkityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää syvällisesti konservointiprosessin vaiheet ja ymmärtää konservoinnin päätöksenteon metodologiaa ja merkitysanalyysimenetelmän ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa käyttää ammatillista terminologiaa. Opiskelija ymmärtää esineiden materiaalisen ja kontekstuaalisen luonteen ja ymmärtää esine- ja materiaalitutkimuksen merkityksen sekä osaa hyödyntää materiaalitutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa käyttää ja hyödyntää konservoinnin työvälineitä tottuneesti Opiskelija tekee dokumentointia ja ymmärtää ennaltaehkäisevän konservoinnin merkityksen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.11.2022 - 20.12.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

1 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tannar Ruuben
Vastuuhenkilö

Tannar Ruuben

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sekä historialliset että modernit (synteettiset) konservointimateriaalit ja -tekniikat kankaalle maalatuille maalauksille, niiden käytön historian sekä käytettyjen menetelmien ja materiaalien hyvät ja huonot vaikutukset kohteelle konservoinnin ja säilymisen näkökulmasta.
Opiskelija osaa arvioida materiaalien ja metodien soveltuvuutta erityyppisille maalauksille.
Opiskelija ymmärtää valitsemansa materiaalien ja tekniikoiden haitat ja hyödyt eri konservointitilanteissa ja osaa tehdä valinnat perustuen eettisiin ja esteettisiin vaatimuksiin eri tilanteissa.
Opiskelijaa tuntee maalausten rakenteellisessa konservoinnissa käytetyt materiaalit ja niiden käyttäytymisen erilaisissa olosuhteissa ja tietää mistä ja miten materiaaleja hankitaan.
Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja soveltaa erilaisia perinteisiä ja moderneja konservoinnin materiaaleja, tekniikoita, työvälineitä ja laitteita kankaalle maalattujen maalausten kohdalla niin, että lopputulos on sekä eettisesti että esteettisesti hyväksyttävä.

Sisältö

Kankaalle maalatun taiteen perinteiset ja modernit konservointimenetelmät ja materiaalit. Konservoinnin luonnonmateriaalit moderneissa tekniikoissa käytettynä.
Kangaspohjaisten maalausten konservoinnin historia – yleisimmät materiaalit ja tekniikat.
Kankaalle maalattujen maalausten kirjallinen dokumentointi, vauriokartoitus sekä kohteen materiaalien perusdokumentointi erilaisia kuvantamistekniikoita ja analyysimenetelmiä käyttäen. Tekstiilikuitujen tunnistus ja maalikerrosten poikkileikkausten valmistus sekä mikroskopointi.
Maalausten pohjustuksen ja maalikerroksen kiinnityksen ja konsolidoinnin materiaalit, välineet ja tekniikat.
Kangaspohjaisten maalausten konservoinnissa käytetyt alipainetekniikat (alipainepöytä, minialipainepöytä, alipainetasku), kosteuskäsittelyt, repeämien ja reikien paikkaus- ja vahvistustekniikat ja materiaalit.

Aika ja paikka

syyslukukausi 2022, Hämeentie 135 D, konservoinnin tutkinto-ohjelman tilat

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Esittävät luennot
Ohjatut harjoitukset / harjoitustehtävät ja ohjattu käytännön konservointi
Repeämänpaikkaus workshop
Ongelmakeskeinen opetus / oppiminen
Itsenäinen työskentely
Itsenäinen työ kirjallisuuden parissa
Itsenäinen informaation haku verkosta

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Konservoitavat kohteet on saatu työelämäyhteistyön kautta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

kirjallinen tentti opintojakson lopussa

Kansainvälisyys

kotikansainvälisyys (vaihto-opiskelijat) + vierailevat luennoitsijat (ERASMUS partnerikoulu Köln)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 20 - 22 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 26 työtuntia (h).

Sisällön jaksotus

Vko 45 Petra Demuth ja Hannah Flock: Tear mending WS. Erasmus partnerikoulun

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson luennot ovat englanniksi syyslukukauden vaihto-opiskelijoiden ollessa mukana, ohjausta omalla äidinkielellä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan kangaspohjaisten maalausten rakenteellisen konservoinnin keskeisen peruskäsitteistön, tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian, dokumentoinnin ja materiaalien analyysin perusteet, materiaalit ja työskentelytavat. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee perustasolla itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelijalla on vaikeuksia hankitun tiedon tulkinnassa ja sopivien työskentelytapojen ja materiaalien valinnassa. Opiskelijalla on vaikeuksia perustella tehtyjä valintoja. Käytännön työskentely ei ole riittävän itsenäistä ja lopputuloksessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin kangaspohjaisten maalausten rakenteellisen konservoinnin perusideat ja -käsitteistön, tuntee hyvin siihen liittyvän teorian, dokumentoinnin ja materiaalien analyysin perusteet, materiaalit ja työskentelytavat. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta liittyen materiaaleihin ja työskentelytapoihin. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja käytännön työskentelyn taidoissaan. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa mutta pieniä puutteita on hankitun tiedon tulkinnassa sekä omien valintojen perusteluissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti kangaspohjaisten maalausten rakenteellisen konservoinnin osa-alueet, tuntee hyvin siihen liittyvän teorian, dokumentoinnin ja materiaalien analyysin perusteet, materiaalit ja työskentelytavat ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta liittyen kangaspohjaisten maalausten konservoinnissa käytettyihin materiaaleihin ja työskentelytapoihin ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija osallistuu keskusteluun argumentoidusti alan käsitteistöä käyttäen. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija työskentelee johdonmukaisesti ja itsenäisesti osoittaen oma-aloitteisuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä ja pystyy selkeästi perustelemaan tehdyt valinnat.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan kangaspohjaisten maalausten rakenteellisen konservoinnin keskeisen peruskäsitteistön, tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian, dokumentoinnin ja materiaalien analyysin perusteet, materiaalit ja työskentelytavat. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee perustasolla itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelijalla on vaikeuksia hankitun tiedon tulkinnassa ja sopivien työskentelytapojen ja materiaalien valinnassa. Opiskelijalla on vaikeuksia perustella tehtyjä valintoja. Käytännön työskentely ei ole riittävän itsenäistä ja lopputuloksessa on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opintojaksolle
Jatkuva arviointi
Käytännön työskentely yksin ja ryhmässä
Kirjallinen työ (perustuu annettuun kirjalliseen tehtävään)
Tentti

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

04.10.2022 - 17.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi Perkiömäki
Vastuuhenkilö

Kirsi Perkiömäki

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää materiaalien kemialliset jakoperusteet epäorgaanisiin ja orgaanisiin materiaaleihin sekä niiden taustalla olevat primaari-, ja sekundaarisidosmekanismit ja sidosmekanismien vaikutuksen materiaalien pääominaisuuksiin.
Opiskelija osaa kirjoittaa ja nimetä epäorgaanisten yhdisteiden kemiallisia kaavoja sekä hyödyntää niitä laskettaessa liuosten pitoisuuksia ja muita kemian peruslaskutoimituksia.
Opiskelija osaa työskennellä laboratoriossa turvallisesti, sekä huomioida työssään tarvittavan henkilökohtaisen suojauksen ja kemikaalien aiheuttamat riskit ja jätteenkäsittelyn.

Sisältö

Epäorgaanisen kemian teoreettiset perusteet sovellettuna konservointikemiaan ja materiaaleihin.
Kemialliset sidokset, kaavat, ainemäärälaskut, liuosten pitoisuudet ja niihin liittyvä laskenta.
Tarkka ja turvallinen työskentely laboratoriossa, käyttöturvallisuustiedotteet, jätteiden käsittely.

Aika ja paikka

Lähiopetus järjestetään Arabian kampuksella Hämeentie 135 D.

Oppimateriaalit

Lehtorin antama kirjallisuuslista ja luentomateriaalit. Oheislukemistona lukion ensimmäisen kurssin kemian kirja.

Opetusmenetelmät

Esittävä luento, lähiopetus, ohjatut harjoitukset, laboratoriotyöt, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa.
Kurssi saattaa sisältää etäluentoja, jotka voidaan nauhoittaa. Mikäli opiskelija ei halua, että hänen henkilötietonsa (nimi, ääni, chat kommentit) näkyvät nauhoituksessa, hänen on ilmoitettava siitä sähköpostilla opettajalle 1.10. mennessä osoitteeseen kirsi.perkiomaki@metropolia.fi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti järjestetään kurssin lähipäivänä. Tentti on mahdollista uusia kerran uusintatenttipäivänä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 17 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko työskentelyyn kirjallisuuden kanssa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 27 tuntia (h).

Sisällön jaksotus

Opintojakson tarkempi aikataulu julkaistaan oman työtilassa ennen kurssin alkua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja osaa laskea yksinkertaisia kemian laskuja. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelija hallitsee turvallisen työskentelyn laboratoriossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin aihealueet ja osaa laskea erityyppisiä kemian laskuja. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa. Opiskelija hallitsee turvallisen työskentelyn laboratoriossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija suoriutuu monen tyyppisistä kemian laskuista ja osaa laskea myös soveltavia kemian laskuja. Opiskelija kykenee itsenäiseen kriittiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija hallitsee turvallisen työskentelyn laboratoriossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja osaa laskea yksinkertaisia kemian laskuja. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 20.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi Perkiömäki
Vastuuhenkilö

Kirsi Perkiömäki

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä ja piirtää orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja tunnistaa molekyylien funktionaaliset ryhmät.
Opiskelija ymmärtää miten poolittomat ja pooliset liuottimet eroavat toisistaan kemialliselta rakenteeltaan ja liuotusvaikutukseltaan.

Opiskelija pystyy tunnistamaan museoissa esiintyviä tuhohyönteisiä ja niiden aiheuttamia vaurioita. Opiskelija osaa havainnoida homeita orgaanisissa materiaaleissa ja perehtyy homeiden kasvutekijöihin ja niiden aiheuttamiin vaurioihin. Opiskelija ymmärtää ympäristöolosuhteiden vaikutuksen mm. homeiden kasvulle.

Sisältö

Orgaanisen kemian perusteet, rakenteet ja funktionaaliset ryhmät. Liuottimien ominaisuudet ja liuotusvaikutus.
Museokokoelmien haitalliset aineet, tuhohyönteiset ja -eläimet sekä homeet museokokoelmissa. Vaurioille altistavat tekijät sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Aika ja paikka

Lähiopetus järjestetään Arabian kampuksella Hämeentie 135 D

Oppimateriaalit

Lehtorin antama kirjallisuuslista ja luentomateriaalit. Oheislukemistona esimerkiksi Pirjo Napari, Orgaaninen kemia tai lukion kemiasta kurssi, joka sisältää orgaanista kemiaa.

Opetusmenetelmät

Esittävä luento, lähiopetus, ohjatut harjoitukset, laboratoriotyöt, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa.

Kurssi sisältää luentoja, jotka saatetaan nauhoittaa.
Kurssi sisältää lähiopetusta kampuksella, joka on laboratoriotyöskentelyä konservoinnin laboratoriossa sekä hyönteisten tunnistusta ja mikrobiologian töitä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään opintojakson lopussa. Tentin uusiminen on mahdollista erikseen järjestettävänä uusintatenttiajankohtana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritustapoja, kuin osallistuminen opintojaksolle: luennot ja labratyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 20 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko työskentelyyn kirjallisuuden kanssa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 26 tuntia (h).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja osaa piirtää ja nimetä yksinkertaisten orgaanisten yhdisteiden kaavoja. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja osaa piirtää ja nimetä orgaanisten yhdisteiden kaavoja. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja osaa piirtää ja nimetä monimutkaisten orgaanisten yhdisteiden kaavoja. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 07.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi Perkiömäki
Vastuuhenkilö

Kirsi Perkiömäki

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä
 • KXA21S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa polymeerikemian perusteet. Hän osaa luokitella luonnon- ja synteettisiä materiaaleja kemiallisiin ryhmiin sekä ymmärtää kemiallisen rakenteen vaikutuksen materiaalin ominaisuuksiin.
Opiskelija osaa tunnistaa luonnon- ja synteettisiä materiaaleja yksinkertaisilla tippatesteillä.
Opiskelija ymmärtää orgaanisten materiaalien taipumusta vaurioitua sekä mikrobien että tuhohyönteisten ja -eläinten vaikutuksesta. Opiskelija ymmärtää ympäristöolosuhteiden vaikutuksen mm. homeiden kasvulle.
Opiskelija osaa tunnistaa museoissa esiintyviä tuhohyönteisiä ja niiden aiheuttamia vaurioita.

Sisältö

Luonnon- ja synteettisten materiaalien teoriajaksot ja laboratoriotöitä. Teoriaosuus kattaa luonnonmateriaalien sekä polymeerien rakenteet ja erilaiset materiaalin lujuuteen, liukoisuuteen ja ikääntymiseen liittyvät seikat.
Museokokoelmien haitalliset aineet, tuhohyönteiset ja -eläimet sekä homeet museokokoelmissa.
Vaurioille altistavat tekijät sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Aika ja paikka

Mahdolliset etäluennot järjestetään TEAMS yhteydellä
Lähiopetus järjestetään Arabian kampuksella Hämeentie 135 D

Oppimateriaalit

Velson Horie - Materials for conservation, organic consolidants, adhesives and coatings
Lehtorin antama kirjallisuuslista ja luentomateriaalit
(Science for conservators Book 3 - Adhesives and coatings)

Opetusmenetelmät

Esittävä luento, lähiopetus, ohjatut harjoitukset, laboratoriotyöt, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa.
Kurssi saattaa sisältää etäluentoja, jotka voidaan nauhoittaa. Mikäli opiskelija ei halua, että hänen henkilötietonsa (nimi, ääni, chat kommentit) näkyvät nauhoituksessa, hänen on ilmoitettava siitä sähköpostilla opettajalle 1.9. mennessä.
Kurssi sisältää lähiopetusta konservoinnin laboratoriossa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti järjestetään kurssin lähipäivänä. Tentti on mahdollista uusia kerran erikseen järjestettävänä uusintatenttipäivänä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 17 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko työskentelyyn kirjallisuuden kanssa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 27 tuntia (h).

Sisällön jaksotus

Kurssin aikataulu ja jaksotus julkaistaan omassa ennen kurssin alkua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja tuntee perustasolla konservoinnin materiaalien kemialliset koostumukset. Opiskelija osaa arvioida materiaalien haitallisuutta ja tunnistaa tuhohyönteisiä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja tuntee hyvin konservoinnin materiaalien kemialliset koostumukset. Opiskelija osaa arvioida materiaalien haitallisuutta ja tunnistaa useimmat tuhohyönteiset. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija tuntee kattavasti konservoinnin materiaalien kemialliset koostumukset. Opiskelija osaa arvioida materiaalien haitallisuutta ja tunnistaa useimmat tuhohyönteiset. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja tuntee perustasolla konservoinnin materiaalien kemialliset koostumukset. Opiskelija osaa arvioida materiaalien haitallisuutta ja tunnistaa tuhohyönteisiä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 06.02.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 17

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tannar Ruuben
Vastuuhenkilö

Tannar Ruuben

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijalla on valmius valita ja käyttää erilaisia kittaus- ja restaurointimaalaus materiaaleja ja tekniikoita käytännön konservointityössä, riippuen kohteen ja sen vaurioiden luonteesta ja opiskelija pystyy suorittamaan konservoitavalle maalaukselle kittauksen ja restaurointimaalauksen laadullisesti ja esteettisesti hyväksyttävästi.
Opiskelija tuntee erilaisten restaurointimaalaus menetelmien tekniikka- ja materiaalihistorian ja osaa pohtia retusoinnin eettisiä ja esteettisiä näkökulmia erityyppisten konservoitavien kohteiden osalta.

Sisältö

Restaurointimaalauksen historia, materiaalit, tekniikat. Restaurointimaalauksen etiikka ja estetiikan huomiointi. Värioppi.
Eri materiaaleilla ja tekniikoilla tehdyt kittauksen referenssikappaleet. Kittauspintojen erilaiset pintastruktuuritekniikat. Kittausten eristysmateriaalit.

Aika ja paikka

Hämeentie 135 D Konservoinnin tutkinto-ohjelman tilat P 41

Oppimateriaalit

Ennen opintojaksoa annettava kirjallisuuslista ja luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Luennot
Käytännön harjoitustyöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana konservoitavat esineet ovat museoista ja työelämän yhteistyökumppaneilta sopimuksella hankittuja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 20 - 22 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 26 työtuntia (h).

Sisällön jaksotus

Luento kittausmateriaaleista ja tekniikoista, pintastruktuurimateriaalit ja tekniikat
Henkilökohtaisen kittausmateriaalien mallin valmistus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan oman erikoistumisalansa esineistön kittauksen ja restaurointimaalauksen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian, materiaalivalikoiman ja työskentelytavat. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelijalla on vaikeuksia hankitun tiedon tulkinnassa ja sopivien työskentelytapojen ja materiaalien valinnassa. Opiskelijalla on vaikeuksia perustella tehtyjä valintoja. Käytännön työskentely ei ole riittävän itsenäistä ja lopputuloksessa on puutteita. Opiskelijalla on vaikeuksia toimia ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmää vahvistavasti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin oman erikoistumisalansa esineistön kittauksen ja restaurointimaalauksen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee siihen liittyvän teorian, materiaalivalikoiman ja työskentelytavat. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erittäin hyvin oman erikoistumisalansa esineistön kittauksen ja restaurointimaalauksen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee siihen liittyvän teorian, materiaalivalikoiman ja työskentelytavat. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija osallistuu keskusteluun argumentoidusti alan käsitteistöä käyttäen. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Käytännön työn lopputulos on erittäin hyvää tasoa. Opiskelija työskentelee johdonmukaisesti ja itsenäisesti osoittaen oma-aloitteisuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan oman erikoistumisalansa esineistön kittauksen ja restaurointimaalauksen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian, materiaalivalikoiman ja työskentelytavat. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelijalla on vaikeuksia hankitun tiedon tulkinnassa ja sopivien työskentelytapojen ja materiaalien valinnassa. Opiskelijalla on vaikeuksia perustella tehtyjä valintoja. Käytännön työskentely ei ole riittävän itsenäistä ja lopputuloksessa on puutteita. Opiskelijalla on vaikeuksia toimia ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmää vahvistavasti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opintojaksolle
Käytännön töiden arviointi

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

06.09.2022 - 04.11.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
 • Tannar Ruuben
Vastuuhenkilö

Tannar Ruuben

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä
 • KXA21S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee konservointiprosessin systemaattisen metodologian ja osaa soveltaa sitä erityyppisiin kohteisiin ja perustella sillä konservointiprosessiin liittyviä päätöksiään.
Opiskelija ymmärtää ja tunnistaa, että kulttuuriperintöön liittyy aineellisia ja aineettomia merkityksiä ja arvoja. Opiskelija hallitsee merkitysanalyysimenetelmän käytön ja osaa soveltaa sitä erityyppisiin kulttuurin ilmauksiin.

Sisältö

Conservation Treatment Methodology, Barbara Appelbaum
Päätöksentekomalli modernin ja nykytaiteen konservoinnissa
Merkitysanalyysimenetelmä

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022, Hämeentie 135 D, Konservoinnin tutkinto-ohjelman tilat

Oppimateriaalit

1. Barbara Appelbaum, CONSERVATION TREATMENTMETHODOLOGY. 2010
2. Salvador Muñoz-Viñas. Contemporary theory of conservation (2012)
3. Salvador Muñoz-Viñas. Imperfect Conservation (2014)
4. Salvador Muñoz-Viñas. Pride and Prejudice and Patina (2015)
5. Salvador Muñoz-Viñas. The Artwork That Became a Symbol of Itself (2020)
6. Salvador Muñoz-Viñas. On the Ethics of Cultural Heritage Conservation (2020)

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja etäluennot
Itsenäinen työ kirjallisuuden parissa
Itsenäinen informaation haku verkosta
Artikkelin referointi ja presentaatio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Valencian Yliopiston lehtori, prof. Salvador Munoz-Vinas luennot 7-9.9. 2022
Osallistujina on myös luennoille rekisteröityneet suomalaiset konservaattorit

Kansainvälisyys

Opintojaksolla luennoi Zoom-yhteyden kautta vieraileva lehtori Salvador Munoz-Vinas Valencian yliopistosta 7.-9-9 ja vaihto-opiskelijat Valencian ja Bilbaon yliopistoista

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 20 - 22 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 26 työtuntia (h).

Sisällön jaksotus

Salvador Munoz-Vinas luennot Zoom-yhteyden kautta 7-9.9. Muuten luennot paikan päällä ja itsenäinen työskentely kirjallisuuden parissa. Jakson lopussa referoidun artikkelin esittäminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson luennot ovat englanniksi syyslukukauden vaihto-opiskelijoiden ollessa mukana, ohjausta omalla äidinkielellä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön, tuntee terminologian ja menetelmät. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija tuntee merkitysanalyysimenetelmän. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija ymmärtää merkitysanalyysimenetelmän ja osaa soveltaa sitä omassa työssään. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija ymmärtää merkitysanalyysimenetelmän ja osaa soveltaa sitä omassa työssään. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija osallistuu keskusteluun argumentoidusti alan käsitteistöä käyttäen. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija työskentelee johdonmukaisesti ja itsenäisesti osoittaen oma-aloitteisuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön, tuntee terminologian ja menetelmät. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija tuntee merkitysanalyysimenetelmän. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan arviointiin sekä opintojaksolle osallistumiseen, käytännön harjoitustehtävien tekoon ja niiden arviointiin.
- Läsnäolo luennoilla
- Oppimistehtävä (luetun materiaalin pohjalta kirjoitettu referaatti ja ryhmäkeskustelu aiheesta)

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

31.03.2023 - 20.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 12

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tannar Ruuben
Vastuuhenkilö

Tannar Ruuben

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto
 • KXA21S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskiaikaista ja myöhäisempää kultaukseen liittyvää kirjallisuutta. Opiskelija tuntee kultauksessa sekä historiallisesti käytetyt että nykypäivänä käytettävät materiaalit, työkalut ja menetelmät.

Opiskelija hallitsee eri aikakausien kultauksen ja pintakäsittelyjen /-koristelun perustekniikoita. Opiskelija tunnistaa erilaisissa historiallisissa esineissä käytetyt kultaus- ja pintakoristelutekniikat.

Sisältö

Kultauksen perinteiset menetelmät - kiiltokultaus ja öljykultaus sekä hopeointi ja muiden lehtimetallien ominaisuudet.
Kultauksen pintakoristelutekniikat (sgraffitto, punsselointi, kaiverrus, Pressbrocade) sekä koristelussa käytetyt pigmentit.
Erilaiset kullatut kohteet (maalaukset, alttarikaapit, polykromiveistokset, kehykset, huonekalut, mahdollisesti muista materiaaleista valmistetut esineet)ja niille tyypilliset menetelmät ja koristelutekniikat.

Aika ja paikka

Hämeentie 135 D Konservoinnin tutkinto-ohjelman tilat P 41

Oppimateriaalit

Kultaus
1. Art in the Making. Italian Painting Before 1400. 1992, National Gallery Publications Ltd. London
2. MacTaggart, P. and A., 1984, Practical Gilding. Mac & Me Ltd, Herts
3. Bigelow, Gilded Wood. History and Conservation. 1991, Sound View Press.
4. Gilding and surface decoration: preprints of the UKIC conference restoration '91, UKIC 1991.
5. Hebing, C., Vergolden und Bronzieren : Untergrund - Arbeitstechniken - Werkstoffe : ein Hanbuch für die Praxis. D.W. Gallwey 1985.
6. Mehart, N. Von, DuMont's Handbuch Vergolden und Fassen : Polimentglanzvergoldung, Vergoldung hinter Glas und auf Papier, Öltechnik, Bronzierung, Fassung des Inkarnats, Reiningen und Restaurieren. Dumont Buchverlag, 1987.
7. Tunander, P., Förgyllning. Bokförlaget Signum, 1997.
8. Kurssin aikana opettajan toimesta jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Luennot
Käytännön harjoitustyöt

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 20 - 22 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 26 työtuntia (h).

Sisällön jaksotus

Luento kultauksen ja materiaalien historiasta
Johdatus työvälineisiin ja työvaiheisiin
Käytännön harjoitustyöt eri kultaus- ja koristelutekniikoilla

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on materiaalimaksu lehtikullasta ja -hopeasta, lyöntimetallista sekä kultauspohjista 50 euroa minkä opiskelija käyttää opintojakson tehtäviin. Lisämaksusta saa myös lisää lehtikultaa. Työvälineet ja muut materiaalit oppilaitoksen puolesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy perustasolla hahmottamaan kultauksen materiaalit ja tekniikat ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Käytännön työskentely ei ole ollut riittävän itsenäistä, sen hallinnassa ja lopputuloksessa isoja puutteita, mutta opiskelija suoriutuu kuitenkin tehtävistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin kultauksen materiaalit ja tekniikat. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja käytännön työn taidoissaan. Opiskelija osaa analysoida omia heikkouksia ja vahvuuksia. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija osallistuu keskusteluun argumentoidusti alan käsitteistöä käyttäen. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija osaa perustellusti analysoida omia heikkouksia ja vahvuuksia. Opiskelija työskentelee johdonmukaisesti ja itsenäisesti, osoittaen oma-aloitteisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy perustasolla hahmottamaan kultauksen materiaalit ja tekniikat ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Käytännön työskentely ei ole ollut riittävän itsenäistä, sen hallinnassa ja lopputuloksessa isoja puutteita, mutta opiskelija suoriutuu kuitenkin tehtävistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opintojaksolle
Käytännön töiden arviointi

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

18.01.2023 - 03.03.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 17

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tannar Ruuben
Vastuuhenkilö

Tannar Ruuben

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee erityyppiset lakat, niiden käytön historian, ominaisuudet, käyttäytymisen (kiilto-ominaisuudet, vanheneminen, liukoisuus jne.) ja käyttömahdollisuudet eri tilanteissa.
Opiskelija osaa valita oikeantyyppisen lakan, valmistaa sen ja lakata maalauksen vaatimusten mukaisesti joko sivellinlakkaustekniikalla tai ruiskulakkaustekniikalla, ottaen huomioon vaadittavan lopputuloksen (lakan paksuus, kiilto, tasaisuus)
Opiskelija tuntee lakkauksessa tarvittavat välineet ja lakkaukseen liittyvän työturvallisuuden.

Sisältö

Luonnon- ja synteettisin lakat ja lakkaustekniikat teoriassa ja käytännössä.
Luonnon hartsilakat ja synteettiset hartsilakat, niiden ominaisuudet (ikääntyminen, liukenevuus) ja käyttäytyminen, lakkapintojen kiillon modifiointi, riippuen lakattavan esineen (maalauksen) tyypistä, eettisistä ja esteettisistä vaatimuksista sekä lakkaustavasta.
Erilaisten luonnon- ja synteettisten hartsilakkojen valmistus. Ruiskulakkaustekniikat ja välineet ja sivellinlakkauksen tekniikat ja välineet.
Lakkaukseen liittyvä työturvallisuus ja lakkaushuoneen käyttö ja turvallisuusvaatimukset.

Aika ja paikka

Hämeentie 135 D Konservoinnin tutkinto-ohjelman tilat P 41

Oppimateriaalit

Ennen opintojaksoa annettava kirjallisuuslista ja luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Luennot
Käytännön harjoitustyöt
Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana konservoitavat esineet ovat museoista ja työelämän yhteistyökumppaneilta sopimuksella hankittuja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

opintojakson lopussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 20 - 22 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 26 työtuntia (h).

Sisällön jaksotus

Luento liittyen historiallisiin ja moderneihin lakkoihin
Lakkojen valmistus
Käytännön harjoitusta sivellin- ja ruiskulakkaus tekniikoilla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan omalla erikoistumisalalla käytettyjen ja käytettävien lakkojen ja lakkaustekniikoiden keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian, materiaalit, materiaaliturvallisuuden ja työvälineet. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelijalla on vaikeuksia hankitun tiedon tulkinnassa ja sopivien työskentelytapojen ja materiaalien valinnassa. Opiskelijalla on vaikeuksia perustella tehtyjä valintoja. Käytännön työskentely ei ole riittävän itsenäistä ja lopputuloksessa on puutteita. Opiskelijalla on vaikeuksia toimia ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmää vahvistavasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin omalla erikoistumisalalla käytettyjen ja käytettävien lakkojen ja lakkaustekniikoiden perusideat ja -käsitteistön ja tuntee hyvin siihen liittyvän teorian, materiaalit, materiasaliturvallisuuden ja työvälineet. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä ja käytännön työn lopputulos on hyvää tasoa. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erittäin hyvin omalla erikoistumisalalla käytettyjen ja käytettävien lakkojen ja lakkaustekniikoiden perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija tuntee hyvin siihen liittyvän teorian, materiaalit, materiaaliturvallisuuden ja työvälineet ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin ammattialan tehtävissä. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija osallistuu keskusteluun argumentoidusti alan käsitteistöä käyttäen. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Käytännön työn lopputulos on erittäin hyvää tasoa. Opiskelija työskentelee johdonmukaisesti ja itsenäisesti osoittaen oma-aloitteisuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan omalla erikoistumisalalla käytettyjen ja käytettävien lakkojen ja lakkaustekniikoiden keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian, materiaalit, materiaaliturvallisuuden ja työvälineet. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelijalla on vaikeuksia hankitun tiedon tulkinnassa ja sopivien työskentelytapojen ja materiaalien valinnassa. Opiskelijalla on vaikeuksia perustella tehtyjä valintoja. Käytännön työskentely ei ole riittävän itsenäistä ja lopputuloksessa on puutteita. Opiskelijalla on vaikeuksia toimia ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmää vahvistavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opintojaksolle
Käytännön töiden arviointi

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

07.10.2022 - 18.11.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

1 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tannar Ruuben
Vastuuhenkilö

Tannar Ruuben

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa testata erilaisia likatyyppejä ja valita sopivan puhdistusmenetelmän ja materiaalit (mukaan lukien liuottimet) puhdistettavalle / konservoitavalle maalaukselle riippuen likatyypistä, pohtimalla myös puhdistuksen tasoa ja laajuutta eettisesti ja esteettisesti hyväksyttävän lopputuloksen aikaan saamiseksi.
Opiskelija osaa sekoittaa ja testata sopivia liuottimia ja liuotinsekoituksia pintapuhdistukseen, lakanpoistoon ja muun lian poistamiseksi maalauksista.
Opiskelijoilla on opintojakson jälkeen valmius itse sekoittaa sopivia liuotinaineita erityyppisen lian poistamiseksi ja taidot puhdistaa maalauksia turvallisesti. Opiskelijat tuntevat liuottimien käyttöturvallisuuden ja liuotinaineiden sekä puhdistuksessa tarvittavien muiden materiaalien ominaisuudet ja hankintamahdollisuudet.

Sisältö

Erilaiset maalausten puhdistusmenetelmät ja materiaalit ja niiden testaus käytännössä. Liuotinaineiden materiaalitiedot ja käyttöturvallisuustiedotteet.
Likatyypin tunnistus. Maalausten pintalian puhdistus, lakanpoisto ja muunlaisen lian poistaminen maalauksista. Liukoisuustestit, TEAS-kolmiot ja liukoisuusparametrit.
Liuotingeelien ja geelikompressien käyttömahdollisuudet puhdistuksessa / lakanpoistossa.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022, Hämeentie 135 D, Konservoinnin tutkinto-ohjelman tilat

Oppimateriaalit

Kirjallisuuslista ja oppimateriaali annetaan ennen opintojakson alkua

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Esittävät luennot
Ohjatut harjoitukset / harjoitustehtävät
Ongelmakeskeinen opetus / oppiminen
Itsenäinen työskentely
Itsenäinen työ kirjallisuuden parissa
Itsenäinen informaation haku verkosta

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Konservoitavat kohteet hankitaan työelämäyhteyksien kautta museoista ja muista kulttuuriperinnön organisaatioista

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

kirjallinen tentti opintojakson lopussa

Kansainvälisyys

Kotikansainvälisyys, vaihto-opiskelijat, luennot englanniksi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 20 - 22 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 26 työtuntia (h).

Sisällön jaksotus

esittävät luennot
käytännön puhdistus ja lakanpoisto kohteille
liuotingeeli kompressio työpäaja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson luennot ovat englanniksi syyslukukauden vaihto-opiskelijoiden ollessa mukana, ohjausta omalla äidinkielellä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan erityyppisten maalausten puhdistuksen ja lakanpoiston keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian, materiaalit, materiaaliturvallisuuden, välineet ja työskentelytavat. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelijalla on vaikeuksia hankitun tiedon tulkinnassa ja sopivien työskentelytapojen ja materiaalien valinnassa. Opiskelijalla on vaikeuksia perustella tehtyjä valintoja. Käytännön työskentely ei ole riittävän itsenäistä ja lopputuloksessa on puutteita. Opiskelijalla on vaikeuksia toimia ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmää vahvistavasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin erityyppisten maalausten puhdistuksen ja lakanpoiston perusideat ja -käsitteistön, materiaalit, materiaaliturvallisuuden, tekniikat ja välineistön. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä ja käytännön työn lopputulos on hyvä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erittäin hyvin erityyppisten maalausten puhdistuksen ja lakanpoiston perusideat ja -käsitteistön, materiaalit, materiaaliturvallisuuden, tekniikat ja välineistön ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija osallistuu keskusteluun argumentoidusti alan käsitteistöä käyttäen. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Käytännön työn lopputulos on erittäin hyvää ammatillista tasoa. Opiskelija työskentelee johdonmukaisesti ja itsenäisesti osoittaen oma-aloitteisuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä kannustavasi ja ryhmän työskentelyä vahvistavasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan erityyppisten maalausten puhdistuksen ja lakanpoiston keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian, materiaalit, materiaaliturvallisuuden, välineet ja työskentelytavat. Opiskelija hallitsee taidollisesti opintojakson perusteet ja ymmärtää opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelijalla on vaikeuksia hankitun tiedon tulkinnassa ja sopivien työskentelytapojen ja materiaalien valinnassa. Opiskelijalla on vaikeuksia perustella tehtyjä valintoja. Käytännön työskentely ei ole riittävän itsenäistä ja lopputuloksessa on puutteita. Opiskelijalla on vaikeuksia toimia ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmää vahvistavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opintojaksolle, käytännön työskentely itsenäisesti ja ryhmässä, kirjallinen referaatti ja tenttitulos

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

08.05.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi Perkiömäki
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida materiaaleja ja niiden käyttäytymistä. Opiskelija tiedostaa materiaalien erilaisuuden ja ymmärtää ne kemian opintojensa perusteella. Opiskelija tuntee puhdistamismenetelmiä ja -prosesseja ja osaa käyttää niitä. Opiskelija havainnoin ja oppii puhdistustoimenpiteiden vaikutuksia ja arvio niiden soveltuvuutta ja seurauksia.

Sisältö

Orgaaniset ja epäorgaaniset materiaalit, materiaalien rakenne, puhdistaminen, dokumentointi, mikroskopointi, kuivapuhdistusmenetelmät ja liuotinpuhdistus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida materiaaleja ja niiden käyttäytymistä. Opiskelija tiedostaa materiaalien erilaisuuden mutta hänellä on vaikeuksia yhdistää havaintojaan materiaalien kemiallisiin ominaisuuksiin. Opiskelija tietää joitakin puhdistamismenetelmiä ja -prosesseja ja käyttää niitä. Opiskelija havainnot ja johtopäätökset puhdistustoimenpiteiden vaikutuksista on riittämättömät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida materiaaleja ja niiden käyttäytymistä. Opiskelija tiedostaa materiaalien erilaisuuden ja ymmärtää ne kemian opintojensa perusteella. Opiskelija tuntee puhdistamismenetelmiä ja -prosesseja ja osaa käyttää niitä. Opiskelija havainnoi ja oppii puhdistustoimenpiteiden vaikutuksia osaa vetää johtopäätöksiä ja arvioida niiden soveltuvuutta ja seurauksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida materiaaleja ja niiden käyttäytymistä. Opiskelija ymmärtää materiaalien erilaisuuden kemian opintojensa perusteella. Opiskelija tuntee puhdistamismenetelmiä ja -prosesseja ja osaa soveltaa niiden käyttöä erilaisissa kohteissa. Opiskelija havainnoi ja arvioi kriittisesti toimenpiteiden seurauksia ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 28.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
Vastuuhenkilö

Heikki Häyhä

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto
 • KXA21S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ja tunnistaa huonekaluissa käytettäviä metalleja sekä osaa käsitellä niihin liittyviä konservointiongelmia sekä käytännössä että teoriassa.
Opiskelija osaa tutkia huonekalujen metalleja ja tehdä niille peruskonservointitoimenpiteitä.
Opiskelijalla on ymmärrys metallien ja niiden seosten ominaisuuksista. Opiskelija ymmärtää metallien tuhoutumisen (korroosio) perusteet ja hallitsee eri metallien ja niiden seosten ennaltaehkäiseviä ja aktiivisia konservointitoimenpiteitä.

Sisältö

Huonekalujen metalliosien valmistustekniikat ja historia.
Metallien tunnistamisen ja konservoinnin perusteet.
Metallien ja metalliseosten ominaisuudet, metallien korroosio, pinnoitteet ja suojakäsittelyt.
Metallien analyysit (XRF), korroosiomuodot ja ympäristön merkitys.
Metalliesineiden tutkimus, dokumentointi ja konservointikäsittelyt.

Opetusmenetelmät

Etäluennot, tehtävät ja luokkahuoneopetus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija osallistuu keskusteluun argumentoidusti alan käsitteistöä käyttäen. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija työskentelee johdonmukaisesti ja itsenäisesti osoittaen oma-aloitteisuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

27.02.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
Vastuuhenkilö

Heikki Häyhä

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija pystyy soveltamaan aiemmin oppimaansa suurikokoisiin metallirakenteisiin ja käytössä oleviin laitteisiin ja ajoneuvoihin. Opiskelija ymmärtää erityyppisten metallien ja metalliseosten korroosiokäyttäytymistä erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Hän osaa antaa suosituksia olosuhteista, laatia vaihtoehtoisia konservointisuunnitelmia erilaisille kohteille riippuen valitusta ideaalitilasta. Opiskelija osaa perustella ja toteuttaa erilaisia konservointisuunnitelmia kohteesta riippuen. Opiskelija hallitsee merkitysanalyysimenetelmän käytön ja osaa soveltaa sitä erilaisiin kohteisiin. Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan laajoja ja haastavia metallien konservointiin liittyviä tehtäviä.

Sisältö

Metallirakenteet, koneet, laitteet ja ajoneuvot. Entisöinti, restaurointi ja konservointimenetelmät samoissa kohteissa. Menetelmien tavoitteet ja erot. Merkitysanalyysimenetelmän käyttö päätöksenteon tukena.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

13.12.2022 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Kokko
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto
 • KXA19S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä
 • KXA21S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ohjataan arkiajattelusta tieteelliseen ajatteluun metodien ja tutkimusstrategioiden kautta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen tutkimustyön työkaluja ja soveltaa niitä opinnäytetyöprosessissa.
Hän osaa tieteellisen työskentelyn ja laadullisen tutkimusprosessin ja osaa valita oikeat tutkimusmenetelmät ratkaistavaan ongelmaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sekä opinnäytetyöprosessin metodologiset että projektiviestinnän vaatimukset.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia tutkimussuunnitelman, viitata käytettyihin lähteisiin, tuntee kirjoitusprosessin. Opiskelija osaa argumentoida ja perustella valintojaan ja hallitsee opinnäytetyön raportoinnin. Hän tuntee tutkimus- ja kehitysviestinnän eettiset vaatimukset.

Sisältö

Perehdytään tutkimustoiminnan perusteisiin opinnäytetyöprosessissa. Opinnäytetyön metodologian perusteet: tieteellisen työskentelyn pääperiaatteet, laadullisen tutkimuksen prosessi.
Hankkeisiin ja opinnäytetyöprosessiin liittyvä raportointi suullisesti ja kirjallisesti: projektiviestintä, opinnäytetyötekstin laatiminen, englanninkielisen abstraktin laatiminen, lähteiden käyttö, tiedonhankinnan ja jäsentämisen taidot, argumentointi ja perustelu, tutkimus- ja kehitystoiminnan tekstit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa ja opiskelijalla on vaikeuksia omaksua aiheen perusideoita ja merkitystä tieteellisessä työskentelyssä laajemmin.
Opiskelija pystyy nimeämään oman viestintänsä ominaispiirteitä saamiensa ohjeiden ja palautteen perusteella ja tunnistaa viestintäprosessin osatekijät.
Opiskelija laatii viestejä annettujen ohjeiden ja mallin mukaan, hankkii ohjatusti tietoa ja käyttää sitä tuotoksissaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä.
Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson perusideat ja osaa käyttää tieteellistä ajattelua tutkimussuunnitelmissaan ja tuntee tutkimustyön työkalut ja -menetelmät. Opiskelija ymmärtää tieteellisen ajattelun merkityksen ammattialalleen.
Opiskelija viestii asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti sekä kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti. Opiskelija perustelee näkemyksensä.
Opiskelija hankkii alansa tietoa ja käyttää sitä kriittisesti. Opiskelija osaa työstää tavoitteellisen kirjallisen, suullisen tai visuaalisen esityksen kohdeyleisölle. Opiskelija hyödyntää tehtävissä tekstilajitietoutta kielenkäyttösuositusten mukaisesti.
Työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija hallitsee opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy toteuttamaan itsenäistä tieteellistä ajattelua työskentelyssään. Opiskelija osaa soveltaa ja kriittisesti arvioida tieteellisen työskentelyn menetelmiä ja työkaluja.
Opiskelija haluaa ja osaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan sekä pystyy viestimään tarkoituksenmukaisesti, luovasti ja persoonallisesti.
Opiskelija käyttää viestintätapoja luovasti ja hyödyntää viestintäkanavia ja –välineitä tarkoituksenmukaisesti yhteisöjen sisäisissä ja ulkoisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija argumentoi taitavasti ja osoittaa, jakaa ja rakentaa asiantuntijuuttaan yhteisössä.
Opiskelija hankkii tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uutta tietoa tai uusia näkökulmia. Opiskelija käyttää kieltä luovasti sekä alansa käytänteiden ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa ja opiskelijalla on vaikeuksia omaksua aiheen perusideoita ja merkitystä tieteellisessä työskentelyssä laajemmin.
Opiskelija pystyy nimeämään oman viestintänsä ominaispiirteitä saamiensa ohjeiden ja palautteen perusteella ja tunnistaa viestintäprosessin osatekijät.
Opiskelija laatii viestejä annettujen ohjeiden ja mallin mukaan, hankkii ohjatusti tietoa ja käyttää sitä tuotoksissaan.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

21.11.2022 - 11.01.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Häkäri
Vastuuhenkilö

Anna Häkäri

Opiskelijaryhmät
 • KXA19S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee modernien materiaalin ja tekstiili-/nykytaiteen konservoinnin ongelma-alueita soveltuvin osin ja tunnistaa työelämäyhteyksien tärkeyden ongelmanratkaisussa.
- Opiskelija tietää miten erilaiset materiaalit ja erityisesti modernit materiaalit on otettava huomioon taidetekstiilien sekä muun nykytaiteen konservoinnissa.
- Opiskelija on perehtynyt tekstiili-/nykytaiteen konservointiin liittyvään etiikkaan.
- Opiskelija osaa hyödyntää luovaa ongelman ratkaisua käytännön konservoinnissa.
- Opiskelija tietää miten taidetekstiili dokumentoidaan, puhdistetaan, konservoidaan ja restauroidaan sekä osaa toteuttaa työn käytännössä soveltuvin osin.
- Opiskelija osaa toimia vuorovaikutuksessa taiteilijoiden kanssa ja huomio heidän osaamistaan tarvittavilta osin modernin tekstiili-/nykytaiteen konservoinnissa.

Sisältö

- Tutustuminen moderniin tekstiili-/nykytaiteeseen ja näiden erikoispiirteisiin
- Nykytekniikoiden käyttö tekstiilikonservoinnissa (digi)
- Taiteilijoiden merkitys ja huomiointi konservoinnissa
- Käytännön konservointiprojekti tekstiili-/nykytaiteen parissa
- Taiteilijahaastattelu osana konservointiprojektia
- Ryhmätyönä toteutettavat projektit
- Oman asiantuntijuuden syventäminen

Aika ja paikka

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Hämeentie 135 D, Konservoinnin tutkinto-ohjelman tilat.

Oppimateriaalit

Lehtorin antamat kirjallisuusluettelot ja luentomateriaalit ennen opintojakson alkua ja sen aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot, lähiopetus, ongelmakeskeinen opetus, ohjatut harjoitukset, harjoitustehtävät, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö tapahtuu vierailujen ja/tai vierailevien lehtoreiden luentojen ja keskustelujen kautta. Esineet opintojaksolle hankitaan museoista ja eri laitoksista jo olemassa olevien työelämäyhteyksien kautta sekä yksityisiltä asiakkailta.

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä paikallisen museon kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 15 - 20 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko itsenäiseen työskentelyyn kirjallisuuden parissa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 27 tuntia (h).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikana opiskelijan on käytännön harjoitustöiden ohella perehdyttävää annettuun kirjallisuuteen, pidettävä yksi Powerpoint-esitelmä valitusta/lehtorin osoittamasta aiheesta.

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena, Lähtökohtana on työn tekeminen ja sen kautta oppiminen. Opiskelijalla itsellään on rooli tutkivana oppijana.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää. Opiskelijan kädentaidot vaativat paljon harjoittelua.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija on saavuttanut hyvän kädentaidon tason tekstiilikonservoinnissa sekä muissa kädentaitoa vaativissa konservoinnin toimenpiteissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija on saavuttanut on erinomaisen kädentaidon tason tekstiilikonservoinnissa sekä muissa kädentaitoa vaativissa konservoinnin toimenpiteissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää. Opiskelijan kädentaidot vaativat paljon harjoittelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 70 %, jatkuva arviointi 30 %.
Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan arviointiin sekä opintojaksolle osallistumiseen, käytännön konservointityöhön ja sen arviointiin. Jokaista opiskelijaa arvioidaan omien lähtökohtien mukaisesti ja miten hän kehittyy ja oppii opintojakson aikana.

Esitietovaatimukset

Tekstiilimateriaalit, -tekniikat ja kuiduntunnistus 5 op, Kemia I 5 op, Kemia I jatko, 5 op, Kemia II 5 op, Tekstiilikonservoinnin ommeltekniikat 5 op, Värioppi ja värikemia 10 op, Tekstiilikonservoinnin puhdistusmenetelmät I 5 op, Tekstiilikonservoinnin puhdistusmenetelmät II 5 op, Liima-aineet ja niiden käyttö konservoinnissa 5 op

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sen kautta oppiminen. Opiskelijalla itsellään on rooli tutkivana oppijana.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Paula Niskanen
Vastuuhenkilö

Paula Niskanen

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto
 • KXA21S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa erilaiset moderneissa huonekaluissa käytetyt materiaalit, niiden vauriot ja vaurioiden syntymekanismit. Opiskelija tietää miten erilaiset materiaalit on otettava huomioon konservoinnissa ja millainen konservointi- ja restaurointityöjärjestys kullekin esineelle vaaditaan. Opiskelija pystyy konservoimaan ja restauroimaan modernin huonekalun ja ottamaan konservointitoimenpiteissä huomioon modernien materiaalien erityisvaatimukset. Opiskelija tuntee modernien huonekalujen historiaa, teknistä kehitystä ja tyylipiirteitä.

Sisältö

Modernit materiaalit; vaneri, viilut, taivutetut huonekalut, muovi, metalli, uudet verhoilumateriaalit, keinomateriaalit, pintakäsittelyt
Modernin huonekalun konservointi ja restaurointi
Modernin huonekalun historia

Oppimateriaalit

Annetaan kurssin aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot
Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija tunnistaa modernien huonekalujen vaurioita ja niiden syitä. Opiskelija tuntee huonekaluissa käytettyjä materiaaleja ja -tekniikoita. Opiskelija tietää miten moderneja huonekalujen materiaaleja ja vaurioita voi analysoidaan. Opiskelija tuntee modernien huonekalujen konservoinnin ja tietää konservoinnin periaatteet, materiaalit ja perustekniikat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija tunnistaa modernien huonekalujen vaurioita ja niiden syitä. Opiskelija tuntee huonekaluissa käytettyjä materiaaleja ja -tekniikoita. Opiskelija pystyy tutkimaan ja analysoimaan huonekalujen näitä materiaaleja ja niiden vaurioitumista. Opiskelija hallitsee modernien huonekalujen konservoinnin ja ymmärtää konservoinnin periaatteet, materiaalit ja perustekniikat.
Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee modernien huonekalujen konservoinnin aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija tunnistaa modernien huonekalujen vaurioita ja niiden syitä. Opiskelija tuntee huonekaluissa käytettyjä materiaaleja ja -tekniikoita. Opiskelija pystyy tutkimaan ja analysoimaan huonekalujen näitä materiaaleja ja niiden vaurioitumista. Opiskelija hallitsee modernien huonekalujen konservoinnin ja ymmärtää konservoinnin periaatteet, materiaalit ja perustekniikat. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija osallistuu keskusteluun argumentoidusti alan käsitteistöä käyttäen. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija työskentelee johdonmukaisesti ja itsenäisesti osoittaen oma-aloitteisuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija tunnistaa modernien huonekalujen vaurioita ja niiden syitä. Opiskelija tuntee huonekaluissa käytettyjä materiaaleja ja -tekniikoita. Opiskelija tietää miten moderneja huonekalujen materiaaleja ja vaurioita voi analysoidaan. Opiskelija tuntee modernien huonekalujen konservoinnin ja tietää konservoinnin periaatteet, materiaalit ja perustekniikat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Katso Opetessuunnitelma

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
 • Anna Häkäri
 • Kirsi Perkiömäki
Vastuuhenkilö

Heikki Häyhä

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ja tunnistaa muoveja ja moderneja materiaaleja sekä tietää niihin liittyviä konservointiongelmia sekä käytännössä että teoriassa. Opiskelija tuntee modernien materiaalien historiaa ja valmistusmenetelmiä.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa arkisto- ja museokokoelmista muoveja ja moderneja materiaaleja. Opiskelija ymmärtää kokoelmien säilymiselle haasteellisten muovien ja modernien materiaalien olosuhdevaatimukset ja osaa tehdä toimenpide-ehdotuksia kokoelmanhoidollisesta näkökulmasta.

Opiskelija ymmärtää miksi teollista kulttuuriperintöä suojellaan ja säilytetään. Opiskelija ymmärtää miten teollinen kulttuuriperintö rakentaa paikallisidentiteettiä tai voi olla osa maailmanperintöä. Opiskelija osaa laatia riskikartoituksen teollisen kulttuuriperinnön kohteessa.

Sisältö

Muovit ja modernit materiaalit arkistoissa ja museokokoelmissa sekä konservoinnissa. Muovien historiaa. Muovien ja modernien materiaalien kemiaa ja säilymisominaisuuksia. Erilaisten muovien ja modernien materiaalien tunnistaminen.

Teollisen kulttuuriperinnön opintojakso toteutetaan kenttäkurssina Unescon maailmanperintökohteessa, Verlassa. Verlassa toteutetaan riskikartoituksia ja käytännön konservointitehtäviä.
Kulttuuriperinnön suojeluun ja säilyttämiseen liittyvät ristiriidat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

02.11.2022 - 18.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Häkäri
Vastuuhenkilö

Anna Häkäri

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto
 • KXA19S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä
 • KXA21S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee modernit materiaalit (ensisijaisesti muovit) taiteessa ja kulttuurihistoriallisissa esineissä ja niiden käytön historian.
- Opiskelija osaa arvioida modernien materiaalien ominaisuuksia ja käyttäytymistä.
- Opiskelija ymmärtää modernien materiaalien ikääntymisen ja muutokset ja osaa toimia sen mukaisesti konservointitilanteessa.
- Opiskelija osaa käytännössä testata moderneja materiaaleja ja arvioida niiden kuntoa konservointitoimenpiteitä silmällä pitäen.
- Opiskelija osaa valita sopivat konservointimenetelmät moderneille materiaaleille.
- Opiskelija saavuttaa laajan tietämyksen teollisesti valmistettujen esineiden ja tekstiilien sekä kokonaisuuksien säilyttämisen ratkaisuihin ja ongelmiin.

Sisältö

- Modernit materiaalit modernissa ja nykytaiteessa sekä tekstiileissä (erilaiset muovit)
- Moderninen materiaalien historia, käyttäytyminen (ikääntyminen) ja ennaltaehkäisevä konservointi
- Modernien materiaalien analyysit ja materiaalitestaukset laboratoriossa

Aika ja paikka

Mahdolliset etäluennot järjestetään TEAMS tai ZOOM yhteydellä
Lähiopetus järjestetään Arabian kampuksella Hämeentie 135 D

Opetusmenetelmät

Esittävä luento, lähiopetus, ohjatut harjoitukset, laboratoriotyöt, itsenäinen työ kirjallisuuden parissa.

Kurssi voi sisältää etäluentoja, jotka saatetaan nauhoittaa. Mikäli opiskelija ei halua, että hänen henkilötietonsa (nimi, ääni, chat kommentit) näkyvät nauhoituksessa, hänen on ilmoitettava siitä sähköpostilla opettajalle kurssin alkuun mennessä.

Kansainvälisyys

Opintojaksoon sisältyy vaihto-opettajan pitämiä englanninkielisiä luentoja sekä laboratoriotyöskentelyä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan viikkotyömäärä 1,5 opintopistettä kohti on 40 tuntia, josta noin 23 tuntia on kontaktiopetusta lehtorin kanssa. Loput tunneista osoitetaan joko työskentelyyn kirjallisuuden kanssa tai itsenäiseen käytännön työhön. 1 opintopiste (op) vastaa työmäärältään 26 tuntia (h).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Esitietovaatimukset

Tekstiilimateriaalit, -tekniikat ja kuiduntunnistus 5 op, Kemia I 5 op, Kemia I jatko, 5 op, Kemia II 5 op, Liima-aineet ja niiden käyttö konservoinnissa 5 op

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sen kautta oppiminen. Opiskelijalla itsellään on rooli tutkivana oppijana.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
Vastuuhenkilö

Heikki Häyhä

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 21.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Nina Robbins
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Kirsi Perkiömäki

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee museologian tutkimusalana. Opiskelija ymmärtää museotoiminnan tavoitteet ja ymmärtää, miten museot tallentavat ja säilyttävät kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä taidetta. Opiskelija ymmärtää miten näitä aineistoja ja kokoelmia tutkitaan ja hyödynnetään, ja miten ne tehdään saavutettavaksi mahdollisimman monelle. Opiskelija ymmärtää miten museoiden tallennustoiminta on kehittynyt esinekeskeisyydestä ilmiökeskeisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Opiskelija tuntee kulttuuriperinnön säilyttämistä koskevan keskeisen lainsäädännön sekä alan keskeisiä järjestöjä ja niiden toimintaa. Opiskelija tunnistaa kulttuuriperinnön ja kokoelmien säilymistä uhkaavia riskitekijöitä. Opiskelija ymmärtää riskien hallinnan ennaltaehkäisevänä konservointina. Opiskelija osaa arvioida kokoelmien ympäristöolosuhteita ja käyttöä sekä niiden aiheuttamia riskejä ja tuntee keinoja vaurioitumisen ehkäisyyn. Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen ajattelun ja osaa soveltaa sitä kulttuuriperinnön säilytyksen kysymyksiin.

Sisältö

Materiaalinen ja ei-materiaalinen kulttuuriperintö.
Muistiorganisaatioiden tehtävät ja toiminta
Konservointi- ja museoalan järjestöt.
Ammatti-identiteetin muodostuminen
Esineellisen kulttuuriperinnön kontekstualisointi
Ympäristöolosuhteiden vaikutus kulttuuriperinnön säilymiseen.
Kokoelmapolitiikka ja riskikartoitukset
Kestävä kehitys

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee museologian tutkimusalana. Opiskelija tietää museotoiminnan tavoitteet ja ymmärtää, miten museot tallentavat ja säilyttävät kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä taidetta. Opiskelija tietää miten näitä aineistoja ja kokoelmia tutkitaan ja hyödynnetään, ja miten ne tehdään saavutettavaksi mahdollisimman monelle. Opiskelija tietää miten museoiden tallennustoiminta on kehittynyt. Opiskelija tuntee kulttuuriperinnön säilyttämistä koskevan keskeisen lainsäädännön sekä alan keskeisiä järjestöjä ja niiden toimintaa. Opiskelija tunnistaa kulttuuriperinnön ja kokoelmien säilymistä uhkaavia riskitekijöitä. Opiskelija ymmärtää riskien hallinnan ennaltaehkäisevänä konservointina. Opiskelija osaa ohjatusti arvioida kokoelmien ympäristöolosuhteita ja käyttöä sekä niiden aiheuttamia riskejä ja tietää keinoja vaurioitumisen ehkäisyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee museologian tutkimusalana. Opiskelija ymmärtää museotoiminnan tavoitteet ja ymmärtää, miten museot tallentavat ja säilyttävät kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä taidetta. Opiskelija ymmärtää miten näitä aineistoja ja kokoelmia tutkitaan ja hyödynnetään, ja miten ne tehdään saavutettavaksi mahdollisimman monelle. Opiskelija ymmärtää miten museoiden tallennustoiminta on kehittynyt esinekeskeisyydestä ilmiökeskeisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Opiskelija tuntee kulttuuriperinnön säilyttämistä koskevan keskeisen lainsäädännön sekä alan keskeisiä järjestöjä ja niiden toimintaa. Opiskelija tunnistaa kulttuuriperinnön ja kokoelmien säilymistä uhkaavia riskitekijöitä. Opiskelija ymmärtää riskien hallinnan ennaltaehkäisevänä konservointina. Opiskelija osaa arvioida kokoelmien ympäristöolosuhteita ja käyttöä sekä niiden aiheuttamia riskejä ja tuntee keinoja vaurioitumisen ehkäisyyn. Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen ajattelun ja osaa soveltaa sitä kulttuuriperinnön säilytyksen kysymyksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee museologian tutkimusalana. Opiskelija ymmärtää museotoiminnan tavoitteet ja ymmärtää miten museot tallentavat ja säilyttävät kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä taidetta. Lisäksi opiskelija ymmärtää konservaattorin roolin osana tätä toimintaa. Opiskelija tunnistaa kulttuuriperinnön ja kokoelmien säilymistä uhkaavia riskitekijöitä ja osaa luoda toimintamalleja riskien vähentämiseksi. Opiskelija osaa soveltaa tietoutta ympäristön olosuhteista ja niiden vaikutuksesta kokoelmiin ja osaa arvioida ennaltaehkäisevän konservoinnin toimenpiteitä. Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen ajattelun ja osaa soveltaa sitä kulttuuriperinnön säilytyksen kysymyksiin.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

05.12.2022 - 26.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
 • Anna Junnikkala
 • Konservointi Virtuaali
 • Tannar Ruuben
 • Anna Häkäri
 • Kirsi Perkiömäki
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Anna Häkäri

Opiskelijaryhmät
 • KXA19S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija syventyy itsenäiseen työskentelyyn ja toteuttaa opinnäytetyöprosessin. Opiskelija syventää omaa ammatillista osaamistaan ja kehittyy vastaamaan itsenäisesti työprojekteista. Opiskelija harjaantuu arvioimaan omaa osaamistaan ja täydentää osaamisalueitaan tarkoituksenmukaisesti.
Prosessin aikana opinnäytetyön tekijä soveltaa oman alansa tiedonhankintamenetelmiä, suhteuttaa aiempaa tietoa uuteen ja keksii uusia ratkaisuja ja tulkintoja. Opiskelija hahmottaa yksityiskohdat osana laajempia kokonaisuuksia.
Opiskelija osaa laatia työstään kirjallisen raportin, jossa hän kuvaa, analysoi ja havainnollistaa työskentelynsä vaiheet ja tulokset.
Opinnäytetyö on suunnittelu-, tutkimus- tai tuotekehitystyö, jossa hyödynnetään koulutusohjelman opintoja. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa tai se on muuten ammattialaa hyödyntävä.

Sisältö

- Alan teoriatiedon soveltaminen käytäntöön.
- Tiedonhallinta.
- Ideointi-, suunnittelu- ja ongelmanratkaisumenetelmät.
- Tutkimusmenetelmät.
- Argumentointi ja omien valintojen perustelu.
- Reflektointi.
- Itsenäisen työskentelyn taidot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön suunnittelu ja toteuttaminen:
- Opiskelija osaa ohjatusti noudattaa suunnitelmaa ja aikataulua.
Teorian käyttö ja menetelmien sopivuus:
- Opiskelija osaa ohjatusti hankkia alansa tietoa opinnäytetyön tietoperustan muodostamiseksi.
- Opiskelija osaa ohjatusti valita menetelmät työn tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tulosten saavuttaminen ja merkityksellisyys:
- Opiskelija saavuttaa joitakin työlleen asettamiansa tavoitteita, ja saavutetut tulokset ovat joiltakin osin ammattialaa sivuavia.
Hyödynnettävyys toimenantajalle:
- Opiskelija saavuttaa tuloksia, jotka ovat toimeksiantajan hyödynnettävissä osittain.
Johtopäätökset, kriittinen tarkastelu
- Opiskelija osaa tehdä joitakin johtopäätöksiä työnsä tuloksista.
Kirjallinen raportti ja suullinen esitys
- Opiskelija osaa laatia ymmärrettävän ja kielenkäyttösuosituksia pääosin noudattavan opinnäyteyön annettujen ohjeiden ja ulkoasumallin mukaan. Opiskelija osaa jäsentää raporttinsa sisällön konservoinnin opinnäyteyön ohjeiden mukaisesti.
- Työn suullisessa esittelyssä opiskelija osaa viestiä havainnollisesti ja tilanteen edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön suunnittelu ja toteuttaminen:
- Opiskelija osaa laatia ja noudattaa suunnitelmaa ja aikataulua.
Teorian käyttö ja menetelmien sopivuus:
- Opiskelija osaa hankkia riittävästi aiheeseen liittyvää alansa tietoa opinnäytetyön tietoperustan muodostamiseksi.
- Opiskelija osaa valita menetelmät itsenäisesti ja perustella valintojaan.
Tulosten saavuttaminen ja merkityksellisyys:
- Opiskelija saavuttaa pääosin asettamansa tavoitteet, ja saavutetut tulokset ovat ammattialaa hyödyttäviä.
Hyödynnettävyys toimeksiantajalle:
- Opiskelija saavuttaa tuloksia, jotka ovat toimeksiantajan hyödynnettävissä.
Johtopäätökset, kriittinen tarkastelu:
- Opiskelija osaa tehdä oikeaan osuvia perusteltuja päätelmiä työnsä tuloksista ja käsitellä niitä kriittisesti.
Kirjallinen raportti ja suullinen esitys
- Opiskelija osaa laatia sisällöltään ja kieliasultaan asianmukaisen ja ulkoasumallia noudattavan opinnäytetyön. Opiskelija osaa kohdentaa opinnäytetyön vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti sekä kirjoittaa sujuvaa ja pääosin kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä. Opiskelija osaa jäsentää opinnäytetyönsä sisällön selkeästi ja johdonmukaisesti.
- Työn suullisessa esittelyssä opiskelija osaa viestiä tilanteen mukaisesti ja havainnollistaa puhettaan monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön suunnittelu ja toteuttaminen:
- Opiskelija osaa laatia hyvän suunnitelman ja toteuttaa sen itsenäisesti.
Teorian käyttö ja menetelmien sopivuus:
- Opiskelija osaa jäsennellä teoriaa niin, että se tukee käytäntöä. Opiskelija käyttää lähteitä monipuolisesti ja ne ovat tuoreita. Opiskelija käyttää menetelmiä systemaattisesti ja perustelut ovat vakuuttavia.
Tulosten saavuttaminen ja merkityksellisyys:
- Opiskelija saavuttaa asettamansa tavoitteet. Hän on työssään kyennyt ratkaisemaan jonkin erityisen ongelman tai tuottanut uutta merkittävää tietoa ammattialalleen.
Hyödynnettävyys toimeksiantajalle:
- Opiskelija saavuttaa tuloksia, jotka ovat monipuolisesti toimeksiantajan hyödynnettävissä.
Johtopäätökset, kriittinen tarkastelu:
- Opiskelija osaa tehdä oikeaan osuvia perusteltuja päätelmiä työnsä tuloksista ja käsitellä niitä kriittisesti. - Johtopäätöksissä korostuu tekijän oma uusi mielenkiintoinen näkökulma ammattialaan.
Kirjallinen raportti ja suullinen esitys:
- Opiskelija osaa laatia ammattimaisen, kieliasultaan viimeistellyn ja ulkoasumallin mukaisen opinnäytetyön. Opiskelija osaa kirjoittaa alansa asiantuntijana havainnollisesti ja kiinnostavasti. Opiskelija osaa jäsentää opinnäyteyön sisällön oivaltavasti ja johdonmukaisesti työn tarkoitukseen sopivasti.
- Työn suullisessa esittelyssä opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana havainnollisesti, kiinnostavasti ja käyttäen taidokkaasti visuaalisia apuvälineitä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnittelu ja toteuttaminen:
- Opiskelija osaa ohjatusti noudattaa suunnitelmaa ja aikataulua.
Teorian käyttö ja menetelmien sopivuus:
- Opiskelija osaa ohjatusti hankkia alansa tietoa opinnäytetyön tietoperustan muodostamiseksi.
- Opiskelija osaa ohjatusti valita menetelmät työn tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tulosten saavuttaminen ja merkityksellisyys:
- Opiskelija saavuttaa joitakin työlleen asettamiansa tavoitteita, ja saavutetut tulokset ovat joiltakin osin ammattialaa sivuavia.
Hyödynnettävyys toimenantajalle:
- Opiskelija saavuttaa tuloksia, jotka ovat toimeksiantajan hyödynnettävissä osittain.
Johtopäätökset, kriittinen tarkastelu
- Opiskelija osaa tehdä joitakin johtopäätöksiä työnsä tuloksista.
Kirjallinen raportti ja suullinen esitys
- Opiskelija osaa laatia ymmärrettävän ja kielenkäyttösuosituksia pääosin noudattavan opinnäyteyön annettujen ohjeiden ja ulkoasumallin mukaan. Opiskelija osaa jäsentää raporttinsa sisällön konservoinnin opinnäyteyön ohjeiden mukaisesti.
- Työn suullisessa esittelyssä opiskelija osaa viestiä havainnollisesti ja tilanteen edellyttämällä tavalla.

Esitietovaatimukset

Konservointiopinnot neljältä vuodelta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi Perkiömäki
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee Metropolia ammattikorkeakouluun opintoympäristönä ja hahmottaa konservaattori-tutkinnon rakenteen, vaatimukset sekä tutkinnon tavoitteet.
Opiskelija ymmärtää oman tutkinto-ohjelmansa opetus- ja ohjauskäytännöt ja opintojen etenemisen.

Opiskelijalla on riittävät valmiudet opintojen aloittamiseen ja hän tunnistaa itsensä oppijana ja ymmärtää omat yksilölliset oppimisen taidot.

Sisältö

-Henkilökohtaiset opiskeluvalmiudet.
-Oman tutkinnon sisällöt ja konservoinnin tutkinto-ohjelman oppimisympäristö sekä muut Metropolian kulttuurialan tutkinnot, kampukseen tutustuminen.
-Ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset palvelut
-Tietopalvelut, tiedonhankinta ja kirjastopalvelut

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa opintojakson perusideat ja omaa riittävät valmiudet opintojen aloittamiseen. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen opintojensa edistymiselle. Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa oppimisympäristön sekä kampuksen tilat.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

12.01.2023 - 17.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Päivi Ukkonen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija omaksuu konservointiin kuuluvan projektityyppisen työn luonteen ja periaatteet sekä projektityöhön sisältyvät vaatimukset koskien sopimuksia, aikatauluja, työn suunnittelua sekä projektinhallintaa ja dokumentointia. Opintojakson tavoitteena on antaa valmiuksia projektimaiseen työskentelyyn ja perehdyttää opiskelija projektinhallinnan perusteisiin ja erilaisten projektien vaatimuksiin. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää projektityöskentelyn vaiheet projektin suunnittelusta projektin toteuttamiseen sekä sen päättämiseen. Opintojakso antaa valmiudet oman projektimaisen työskentelyn hallintaan niin työelämän ammatillisissa tehtävissä ja yhteistyössä muiden kanssa kuin opiskelussakin. Opintojakso antaa näkökulmia ja valmiuksia yrittäjämäiseen toimintatapaan. Opiskelija tuntee yrityssuunnittelua riittävän kattavasti suunnitellakseen oman yrityksen toimintaa tai toimiakseen tavoitteellisesti yrityksen henkilöstön jäsenenä. Opiskelija osaa ymmärtää yritystoimintaan liittyviä riskejä ja tunnistaa toiminnan kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiään muuttuvissa työelämän tilanteissa.

Sisältö

Projektitoiminnan olennaiset piirteet, projektin määrittely, projektin suunnittelu ja vaiheet, projektityöskentelyn osapuolet, sidosryhmät ja projektiviestintä sekä projektinhallinnan elementit: tavoitteet, riskit, aikataulu, resurssit ja raportointi.
Yrittäjämäinen asenne, yrittäjyys, yritystoiminnan merkitys kansantaloudelle, yritysmuodot, yrityksen perustaminen, yrittäjyyden riskit ja pienimuotoinen kustannuslaskenta, yritystoimintaan liittyvää termistöä ja käsitteitä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää projektimaisen työskentely eri vaiheet, mutta ei ymmärrä kokonaisuutena projektisuunnittelun elementtejä tai käsitys niiden keskinäisistä suhteista on heikko. Opiskelija tunnistaa yrittäjämäisen asenteen merkityksen niin työelämässä kuin opiskelussakin. Opiskelija tietää yrityksen perustamisen pääperiaatteet ja tunnistaa yritystyypit, mutta ei hahmota yritystyyppien välisiä eroavaisuuksia. Opiskelija tunnistaa yritystoiminnan talouteen ja kannattavuuteen vaikuttaiva seikkoja. Opiskelijalla on vaikeuksia hahmottaa kustannuslaskennan merkitystä ja hänellä on vaikeuksia pienimuotoisen kustannuslaskelman teossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää projektimaisen työskentely merkityksen ja eri elementit ja osaa kuvata projektin vaiheet. Opiskelija ymmärtää eri vaiheiden keskinäiset suhteet ja ymmärtää projektinhallinnan kokonaisuuden. Opiskelija osaa soveltaa projektinhallintaa ja yrittäjämäistä asennetta opiskeluun. Opiskelija ymmärtää yrityksen perustamisen pääperiaatteet ja tunnistaa yritystyypit. Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan talouteen ja kannattavuuteen vaikuttavia seikkoja sekä yritystoimintaan liittyviä riskitekijöitä ja osaa arvioida niitä. Opiskelija ymmärtää kustannuslaskennan periaatteet ja osaa tehdä pienimuotoisia laskelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti. Opiskelija on toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti. Opiskelija ymmärtää sekä projektinhallinnan että yrittäjämäisen asenteen merkityksen ja toteuttaa niitä sekä ammatillisessa kontekstissa että opinnoissaan. Opiskelija osaa sujuvasti projektin suunnittelun ja toteutuksen sekä sen dokumentoinnin ja raportoinnin. Opiskelija tuntee yrityksen perustamisen vaiheet, eri yritysmuodot ja osaa arvioida kriittisesti yritystoiminnan riskejä ja talouden kannattavuutta. Opiskelija hallitsee hyvin kustannuslaskennan periaatteet ja osaa tehdä pienimuotoisia kustannuslaskelmia. Opiskelija osaa ennakoida omaa yrittäjämäistä asennettaan ja resilienssiään muuttuvissa työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää sekä yrittäjämäisen asenteen että projektityöskentelyn merkityksen ammatillisessa toiminnassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Luoma
Vastuuhenkilö

Anu Luoma

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitotason A2, saa valmiuksia ja motivoituu osallistumaan ammattikorkeakoulun toisen kotimaisen kielen opintoihin, jotka vastaavat ammattikorkeakouluasetuksen 1129/2014 7§ mukaisia opintoja.

Opiskelija ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja opiskelua koskeva tieto. Opiskelija pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista, ja hän pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi ruotsin kielen perussanastoa, arkipäivän kielenkäyttötilanteita ja fraaseja. Myös ruotsin kielen kieliopin perusteet tulevat opiskelijalle tutuksi.

- perussanasto
- arkipäivän kielenkäyttötilanteet ja fraasit
- kieliopin perusteet

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin 14.9.-30.11. 2022 klo 16.30-19. Zoom ja/tai kampus, sovitaan opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus (Zoom ja/tai kampus) sekä itsenäiset tehtävät. Opintojakson lopussa kirjallinen tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti opintojakson lopussa, ke 30.11.2022. Uusinnoista (max. 2) sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suoritustavoista informoidaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi, ja hän pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa sekä ilmaisemaan muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Opiskelija selviää rutiininomaisissa ja yksinkertaisissa keskusteluissa välttävästi. Opiskelija ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi ja hallitsee hyvin suppean perussanaston, muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin aineksia. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita, mutta hän osoittaa motivaatiota ja halua kehittää omaa kielitaitoaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, ja hän pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään viestintätilannetta. Hän osaa käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin. Opiskelija pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa. Opiskelija osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita sekä ymmärtää helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää puhetta sisältäviä tekstejä. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurintuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi, ja hän selviää kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä viestintätilanteista ja pystyy enenevässä määrin olemaan aloitteellinen viestintätilanteessa. Opiskelija osaa käyttää kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen. Opiskelija pystyy keskustelemaan kohteliaasti käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja perustason viestintärutiineja. Hän tunnistaa usein ympärillään käytävän keskustelun aiheen, ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai hitaasta puheesta. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää vain vähäisen määrän yksittäisiä puhuttuja ja kirjoitettuja sanoja ja ilmauksia. Opiskelija osaa ilmaista itseään puheessa hyvin suppeasti käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja vakioilmaisuja. Hän osaa selvittää opintojakson tason mukaisia tekstejä apukeinoja (esim. eleet, piirtäminen, sanastot, netti) käyttäen ja pystyy reagoimaan kielellisissä kommunikaatiotilanteissa arvaamalla tai päättelemällä yksittäisten sanojen merkityksiä asiayhteyden, yleistiedon tai muun kielitaitonsa perusteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti.

Lisätiedot

Ruotsin perusteet on ruotsin kielen alkeiskurssi niille opiskelijoille, a) jotka ovat saaneet vapautuspäätöksen amk-asetuksen mukaisesta pakollisista ruotsin kielen opinnoista, mutta joiden pitää päätöksen mukaan suorittaa A1-/A2-tasoiset ruotsin kielen opinnot, b) jotka ovat opiskelleet vain vähän ruotsin kieltä ja/tai c) joiden aiemmista ruotsin kielen opinnoista on runsaasti aikaa.

Opintojakso auttaa opiskelijaa valmentautumaan ja motivoitumaan ammattikorkeakoulun vieraan kielen opintoihin, jotka vastaavat ammattikorkeakouluasetuksen 1129/2014 7§ mukaisia opintoja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 07.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Paula Niskanen
Vastuuhenkilö

Paula Niskanen

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto
 • KXA21S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee eurooppalaisen ja suomalaisen sisustusarkkitehtuurin ja huonekalujen historian keskeiset piirteet. Opiskelija tunnistaa sisustuksen ja huonekalujen tyylit, materiaalit ja tekniikat erityisesti Suomen kontekstissa.

Sisältö

Sisustuksen tyylit keskiajalta moderniin
Huonekaluhistoria keskiajalta moderniin
Huonekalujen ja sisustuksen materiaalit keskiajalta moderniin

Oppimateriaalit

Annetaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

Etäluennot
Vierailuja
Oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja vierailut 40%
Oppimistehtävät 60 %

Lisätietoja opiskelijoille

Luennot ajoittuvat iltapäiviin-iltaan, luennot etäluentoja. Tarkempi aikataulu annetaan heti kurssin alussa. Samoin vierailut/ajankohta sovitaan yhdessä kurssin alussa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan sisustuksen ja huonekalujen historian keskeiset piirteet ja historiallisen jatkumon. Opiskelija hallitsee tiedollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija tunnistaa perustasolla sisustuksen ja huonekalujen materiaaleja, tyylipiirteitä ja osaa perustasolla sijoittaa ne oikeaan kontekstiin. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija pystyy hahmottamaan sisustuksen ja huonekalujen historian keskeiset piirteet ja historiallisen jatkumon. Opiskelija hallitsee tiedollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija tunnistaa perustasolla sisustuksen ja huonekalujen materiaaleja, tyylipiirteitä ja osaa perustasolla sijoittaa ne oikeaan kontekstiin. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija tuntee sisustuksen ja huonekalujen historian keskeiset piirteet ja historiallisen jatkumon. Opiskelija hallitsee tiedollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija tunnistaa sisustuksen ja huonekalujen materiaaleja, tyylipiirteitä ja osaa sijoittaa ne oikeaan kontekstiin. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan sisustuksen ja huonekalujen historian keskeiset piirteet ja historiallisen jatkumon. Opiskelija hallitsee tiedollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija tunnistaa perustasolla sisustuksen ja huonekalujen materiaaleja, tyylipiirteitä ja osaa perustasolla sijoittaa ne oikeaan kontekstiin. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävään, myös aktiivisuus (osallistuminen vierailuihin, luentoihin huomioidaan).

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

12.01.2023 - 26.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi Perkiömäki
 • Anna Häkäri
Vastuuhenkilö

Anna Häkäri

Opiskelijaryhmät
 • KXA19S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija toteuttaa suunnittelemansa ja hyväksytyn projektin, joka liittyy oleellisena osana opinnäytetyöhön. Projektin tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Sisältö

- Alan teoriatiedon soveltaminen käytäntöön.
- Tiedonhankinta ja -hallinta.
- Ideointi-, suunnittelu- ja ongelmanratkaisumenetelmät.
- Tutkimusmenetelmät.
- Argumentointi ja omien valintojen perustelu.
- Reflektointi ja raportointi.
- Itsenäisen työskentelyn taidot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan suoritus tehtävissä on tyydyttävällä tasolla.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen kokonaisuutta. Perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan suoritus tehtävissä on hyvällä tasolla.
Opiskelija hahmottaa opintojakson kokonaisuuden. Perustelut ovat selkeitä ja aikaisemmin opitun tiedon taso on hyvä.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson aiheet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelijan suoritus tehtävissä on kiitettävällä tasolla.
Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheet sekä aikaisemmin opitut asiat ja osoittaa osaavansa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija suorittaa monimuoto-opinnot hyväksytyllä tavalla. Opiskelijan läsnäolo on riittävä.

Esitietovaatimukset

Konservointiopinnot neljältä vuodelta.

Lisätiedot

Projekti liittyy oleellisena osana opinnäytetyöhön.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 10.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Nina Robbins
Vastuuhenkilö

Katri Laitinen

Opiskelijaryhmät
 • KXA22S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa eurooppalaisen taiteen ja kulttuurin historian keskeiset piirteet. Opiskelija tuntee taiteen historian suuntaukset ja keskeisten taiteilijoiden tuotantoa. Opiskelija ymmärtää oman aikansa taiteen ja kulttuurin piirteiden yhteydet aikaisempaan taide- ja kulttuurihistoriaan. Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista toimintaansa suhteessa kulttuurin ja taiteiden historiaan. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hakea tietoa taiteen historiasta. Opiskelijalla on käsitys eri materiaalien käytöstä ja kehityksestä historian eri aikakausina.

Sisältö

Länsimaisen taiteen historia pääpiirteittäin.
Taiteen keskeiset suuntaukset ja toimijat.
Taiteen suhde yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen ja yleiseen aate- ja kulttuurihistoriaan.
Kulttuuri- ja taideilmiöiden kontekstualisointi.
Materiaalien historiallinen kehitys.
Lähdeaineistot.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan taiteen historian keskeiset piirteet ja historiallisen jatkumon. Opiskelija hallitsee tiedollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija tuntee perustasolla taiteen materiaaleja, tyylipiirteitä ja osaa perustasolla sijoittaa teokset ja esineet oikeaan kontekstiin. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija pystyy hahmottamaan taiteen historian keskeiset piirteet ja historiallisen jatkumon. Opiskelija hallitsee tiedollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija tuntee taiteen materiaaleja, tekniikoita ja tyylipiirteitä ja osaa sijoittaa teokset ja esineet oikeaan kontekstiin. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija tuntee taiteen historian keskeiset piirteet ja historiallisen jatkumon. Opiskelija hallitsee tiedollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija tuntee taiteen materiaaleja, tekniikoita ja tyylipiirteitä ja osaa sijoittaa teokset ja esineet oikeaan kontekstiin. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 26.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tannar Ruuben
Vastuuhenkilö

Tannar Ruuben

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija:
- tutustuu käytännön työelämään
- tutustuu harjoitteluyritykseen ja sen toimintaan
- osaa soveltaa käytäntöön oppimiaan tietoja
- luo toimivat suhteet yritykseen ja oman ammattialansa osaajiin
Opiskelija hahmottaa minkä alan ammattilaiseksi hän tähtää ja mitä hän työssään tavoittelee ammatillisen kehittymisen osalta. Hän ymmärtää minkälaisia opintoja hän tarvitsee tulevissa opinnoissaan.

Sisältö

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua.
Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa.
Harjoittelusta tehdään raportti ja työpäiväkirja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty työharjoittelu on suoritettu vaadittavassa laajuudessa (op)sekä kirjallinen työharjoitteluraportti ja päiväkirja on jätetty vastaavalle lehtorille.

Lisätiedot

Konservoinnin tutkinto-ohjelman tutkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka pääsääntöisesti suoritetaan kahdessa erässä: toisella vuosikurssilla 15 opintopisteen ja kolmannella vuosikurssilla 15 opintopisteen laajuisena. Harjoittelu tulee olla ammattiharjoittelua oman suuntautumisvaihtoehdon alalta. Tyypillisiä harjoittelupaikkoja ovat konservointialan yritykset ja museot.
Aiempaa työkokemusta ei harjoittelun osalta pääsääntöisesti lueta hyväksi.
Kurssin arviointi on hyväksytty / hylätty.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi Perkiömäki
Vastuuhenkilö

Kirsi Perkiömäki

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija:
- tutustuu käytännön työelämään
- tutustuu harjoitteluyritykseen ja sen toimintaan
- osaa soveltaa käytäntöön oppimiaan tietoja
- luo toimivat suhteet yritykseen ja oman ammattialansa osaajiin
Opiskelija hahmottaa minkä alan ammattilaiseksi hän tähtää ja mitä hän työssään tavoittelee ammatillisen kehittymisen osalta. Hän ymmärtää minkälaisia opintoja hän tarvitsee tulevissa opinnoissaan.

Sisältö

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua.
Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa.
Harjoittelusta tehdään raportti ja työpäiväkirja.

Arviointiasteikko

0-5

Lisätiedot

Konservoinnin tutkinto-ohjelman tutkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka pääsääntöisesti suoritetaan kahdessa erässä: toisella vuosikurssilla 15 opintopisteen ja kolmannella vuosikurssilla 15 opintopisteen laajuisena. Harjoittelu tulee olla ammattiharjoittelua oman suuntautumisvaihtoehdon alalta. Tyypillisiä harjoittelupaikkoja ovat konservointialan yritykset ja museot.
Aiempaa työkokemusta ei harjoittelun osalta pääsääntöisesti lueta hyväksi.
Kurssin arviointi on hyväksytty / hylätty.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

15.03.2023 - 02.06.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
Vastuuhenkilö

Heikki Häyhä

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija:
- tutustuu käytännön työelämään
- tutustuu harjoitteluyritykseen ja sen toimintaan
- osaa soveltaa käytäntöön oppimiaan tietoja
- luo toimivat suhteet yritykseen ja oman ammattialansa osaajiin
Opiskelija hahmottaa minkä alan ammattilaiseksi hän tähtää ja mitä hän työssään tavoittelee ammatillisen kehittymisen osalta. Hän ymmärtää minkälaisia opintoja hän tarvitsee tulevissa opinnoissaan.

Sisältö

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua.
Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa.
Harjoittelusta tehdään raportti ja työpäiväkirja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty työharjoittelu on suoritettu vaadittavassa laajuudessa (op) ja kirjallinen työharjoitteluraportti ja päiväkirja on jätetty vastaavalle lehtorille.

Lisätiedot

Konservoinnin koulutusohjelman tutkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka pääsääntöisesti suoritetaan kahdessa erässä: toisella vuosikurssilla 15 opintopisteen ja kolmannella vuosikurssilla 15 opintopisteen laajuisena. Harjoittelu tulee olla ammattiharjoittelua oman suuntautumisvaihtoehdon alalta. Tyypillisiä harjoittelupaikkoja ovat konservointialan yritykset ja museot.
Aiempaa työkokemusta ei harjoittelun osalta pääsääntöisesti lueta hyväksi.
Kurssin arviointi on hyväksytty / hylätty.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi Perkiömäki
Vastuuhenkilö

Kirsi Perkiömäki

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija:
- tutustuu käytännön työelämään
- tutustuu harjoitteluyritykseen ja sen toimintaan
- osaa soveltaa käytäntöön oppimiaan tietoja
- luo toimivat suhteet yritykseen ja oman ammattialansa osaajiin
Opiskelija hahmottaa minkä alan ammattilaiseksi hän tähtää ja mitä hän työssään tavoittelee ammatillisen kehittymisen osalta. Hän ymmärtää minkälaisia opintoja hän tarvitsee tulevissa opinnoissaan.

Sisältö

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua.
Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa.
Harjoittelusta tehdään raportti ja työpäiväkirja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty työharjoittelu on suoritettu vaadittavassa laajuudessa (op) ja kirjallinen työharjoitteluraportti ja päiväkirja on jätetty vastaavalle lehtorille.

Lisätiedot

Konservoinnin koulutusohjelman tutkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka pääsääntöisesti suoritetaan kahdessa erässä: toisella vuosikurssilla 15 opintopisteen ja kolmannella vuosikurssilla 15 opintopisteen laajuisena. Harjoittelu tulee olla ammattiharjoittelua oman suuntautumisvaihtoehdon alalta. Tyypillisiä harjoittelupaikkoja ovat konservointialan yritykset ja museot.
Aiempaa työkokemusta ei harjoittelun osalta pääsääntöisesti lueta hyväksi.
Kurssin arviointi on hyväksytty / hylätty.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

09.09.2022 - 14.10.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Häkäri
 • Paula Niskanen
Vastuuhenkilö

Paula Niskanen

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa eri aikakausina huonekaluissa käytetyt verhoilutekniikat ja materiaalit. Opiskelija tuntee verhoilun historiaa. Opiskelija tunnistaa modernit verhoilumateriaalit. Opiskelija tunnistaa verhoilussa käytetyt nahkamateriaaleja ja tuntee niiden ominaisuuksia.

Opiskelija tunnistaa verhoilun erilaiset vauriot ja niiden syntymekanismit. Opiskelija tietää miten erilaiset materiaalit on otettava huomioon verhoillun huonekalun konservoinnissa. Opiskelija tietää miten verhoiltu huonekalu dokumentoidaan, puhdistetaan, konservoidaan ja restauroidaan. Opiskelija tunnistaa aikaisemmat verhoiluun tehdyt restauroinnit ja käsittelyt. Opiskelija pystyy arvioimaan konservointimenetelmien edut ja haitat ja valitsemaan esineen säilymisen ja esineen sisällään pitämän informaation kannalta parhaan ratkaisun.

Sisältö

Tekstiilikuitujen tunnistus, nahan tunnistus
Verhoilun historia
Verhoilun materiaalit ja tekniikat
Nahka verhoilumateriaalina
Tekstiilimateriaalin ja nahan puhdistus ja tuenta
Verhoilun konservointi ja restaurointi

Oppimateriaalit

Annetaan kurssin aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitustehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 60 %
Tehtävät 40%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija tunnistaa verhoilujen ja verhoiltujen huonekalujen vaurioita ja niiden syitä. Opiskelija tuntee huonekaluissa käytettyjä verhoilumateriaaleja ja -tekniikoita. Opiskelija pystyy perustasolla tutkimaan ja tunnistamaan huonekalujen verhoilumateriaaleja. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelija hallitsee perustasolla verhoiltujen huonekalujen ja verhoilun konservointia, tuntee konservoinnin periaatteet, materiaalit ja perustekniikat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja -käsitteistön. Opiskelija tunnistaa verhoiltujen huonekalujen vaurioita ja niiden syitä. Opiskelija tuntee huonekaluissa käytettyjä verhoilumateriaaleja ja -tekniikoita. Opiskelija pystyy tutkimaan ja analysoimaan huonekalujen verhoilumateriaaleja ja niiden vaurioitumista. Opiskelija hallitsee huonekalujen verhoilun konservoinnin ja ymmärtää konservoinnin periaatteet, materiaalit ja perustekniikat.
Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee verhoilun konservoinnin aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija tunnistaa verhoiltujen huonekalujen vaurioita ja niiden syitä. Opiskelija tuntee huonekaluissa käytettyjä verhoilumateriaaleja ja -tekniikoita. Opiskelija pystyy tutkimaan ja analysoimaan huonekalujen verhoilumateriaaleja ja niiden vaurioitumista. Opiskelija hallitsee verhoiltujen huonekalujen konservoinnin ja ymmärtää konservoinnin periaatteet, materiaalit ja perustekniikat. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija osallistuu keskusteluun argumentoidusti alan käsitteistöä käyttäen. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija työskentelee johdonmukaisesti ja itsenäisesti osoittaen oma-aloitteisuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hahmottamaan opintojakson aiheen keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija tunnistaa verhoilujen ja verhoiltujen huonekalujen vaurioita ja niiden syitä. Opiskelija tuntee huonekaluissa käytettyjä verhoilumateriaaleja ja -tekniikoita. Opiskelija pystyy perustasolla tutkimaan ja tunnistamaan huonekalujen verhoilumateriaaleja. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelija hallitsee perustasolla verhoiltujen huonekalujen ja verhoilun konservointia, tuntee konservoinnin periaatteet, materiaalit ja perustekniikat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Katso Opetussuunnitelma

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

18.11.2022 - 16.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Paula Niskanen
Vastuuhenkilö

Paula Niskanen

Opiskelijaryhmät
 • KXA21S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa erilaiset viilutetuissa huonekaluissa käytetyt materiaalit, niiden vauriot ja vaurioiden syntymekanismit. Opiskelija tietää miten erilaiset materiaalit on otettava huomioon konservoinnissa ja millainen konservointi- ja restaurointityöjärjestys kullekin esineelle vaaditaan. Opiskelija hallitsee huonekalun konservointidokumentoinnin. Opiskelija tuntee viilujen käytön historiaa, tunnistaa viilutuksen laadun ja tekniikat, eri pintakäsittelymateriaalit ja niiden vauriot. Opiskelija osaa konservoida ja restauroida viilutettuja pintoja. Opiskelija osaa konservoida ja restauroida erilaisia viilutetun esineen pintakäsittelyjä. Opiskelija pystyy arvioimaan konservointimenetelmien edut ja haitat ja valitsemaan esineen säilymisen ja esineen sisällään pitämän informaation kannalta parhaan ratkaisun.

Sisältö

Intarsia/marketeria ja niiden perinteiset tekniikat
Perinteiset viilumateriaalit ja käytön historia
Viilutetun huonekalun/esineen konservointi ja restaurointi
Viilutettujen huonekalujen liimat, pintakäsittelyt
Viilutettujen huonekalujen historia
Puuntunnistus ja muut tarvittavat analyysit
Työturvallisuus ja materiaalien kestävä käyttö

Oppimateriaalit

Annetaan kurssin aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot
Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee viilutettujen huonekalujen ja pintojen konservoinnin keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija tietää viilutetun esineen ja pinnan konservointiin käytetyt materiaalit ja menetelmät perustasolla. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa hyvin viilutetun esineen ja pinnan konservoinnin haasteet, perusteet, käsitteistön ja terminologian. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti konservointityössään tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen konservoinnissa etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan ja osaa kriittisesti analysoida tätä tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee viilutetun esineen ja pinnan konservoinnin aihekokonaisuuden ja on saavuttanut erinomaisen tason tiedoissaan ja taidoissaan. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa oppimaansa hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedon analysointiin ja soveltamiseen. Opiskelija osallistuu keskusteluun argumentoidusti alan käsitteistöä käyttäen. Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti konservoinnissa tekemänsä valinnat ja käytäntöön soveltaminen etenee johdonmukaisesti ammattialan käytäntöjä noudattaen. Opiskelija työskentelee johdonmukaisesti ja itsenäisesti osoittaen oma-aloitteisuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee viilutettujen huonekalujen ja pintojen konservoinnin keskeisen peruskäsitteistön ja tuntee perustasolla siihen liittyvän teorian. Opiskelija tietää viilutetun esineen ja pinnan konservointiin käytetyt materiaalit ja menetelmät perustasolla. Opiskelija hallitsee taidollisesti kurssin perusteet ja ymmärtää kurssin keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Katso Opetussuunnitelma

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 16.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 27

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Häyhä
 • Merja Räty
 • Anna Häkäri
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Heikki Häyhä

Opiskelijaryhmät
 • KXA20S1
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma päivä
 • KXA20S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto
 • KXA21S2
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee yrityssuunnittelun kokonaisuuden kattavasti suunnitellakseen oman yrityksen toimintaa tai toimiakseen tavoitteellisesti yrityksen henkilöstön jäsenenä.
Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Yritystoiminta, yrittäjyys, yritystoiminnan sidosryhmät, yritykset osana kansantaloutta. Lähtökohta-analyysi, toiminta-ajatus, liikeidea. Päämäärät ja tavoitteet, strateginen ja operatiivinen suunnittelu, toimintapolitiikat, budjetointi. Yrityskulttuuri ja arvot organisaation ohjauksessa. Eri yritysmuotojen vertailua.
· Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
· Vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet
· Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
· Viestintä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä
· Viestinnän suunnittelu ja arviointi
· Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä ja ryhmätyöskentely sujuu.

Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa hyvin opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön työskentelyssä. Opiskelija ymmärtää opittavien asioiden merkityksen ammattialalle ja niihin liittyvät syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä, mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtäväkokonaisuuden ja on saavuttanut hyvän tason tiedoissaan ja taidoissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut ryhmän jäsenenä kannustavasti ja ryhmätyöskentelyä vahvistavasti.

Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut asiat kiitettävästi ja pystyy soveltamaan oppimaansa ammattialansa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ja osaa ennakoida opeteltaviin ammattialansa asioihin liittyvien toimintojen syy- ja seuraussuhteet.

Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoriassa että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa. Opiskelijan ryhmätyöskentelytaidoissa on parannettavaa.

Opiskelija pystyy hahmottamaan aiheen perusideat, mutta aiheeseen liittyvä ongelmanratkaisu sekä teorian soveltaminen käytäntöön vaativat kehittämistä.

Työskentely ei ole ollut itsenäistä ja lisäohjaukselle on ollut hyvin paljon tarvetta. Kokonaisuudesta näkyy, että opintojaksoon tulisi perehtyä paremmin, koska oppimistulos on hajanainen. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on paljon kehitettävää.