Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintosääntö:
>>

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

AHOT:illa tarkoitetaan hyväksilukemisen, korvaamisen ja muilla tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. AHOT perustuu työelämä- ja osaamislähtöiseen opetussuunnitelmaan. Tunnistettava osaaminen tulee olla opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista.
Opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista. Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea niin halutessaan aiemmin hankitun osaamisen perusteella osaamisen tunnustamista ja saada siitä hyväksilukupäätös opintojaksokokonaisuudesta tai sen osasta.
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT) on osa henkilökohtaista opetussuunnitelmaa (HOPS). Tällaisen osaamisen tunnustamista haetaan ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisella hakemuksella. Opintojen suunnittelun ohjaus toteutuu HOPS -keskustelussa opettajatutorin kanssa.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta:
>>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa sosiaalialan ja hyvinvoinnin laaja-alaisia asiantuntijoita, jotka osaavat uudistaa ja johtaa asiakastyötä sekä kehittää sosiaalialan toimintakäytäntöjä ja palveluja yhteistyössä asiakkaiden, monialaisten verkostojen sekä yhteisöjen kanssa.
Tutkinto-ohjelman painoalana lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja lapsiperheiden palvelujen monialainen tuottaminen sekä tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustava kehittäminen kaupunkiympäristössä. Tutkinnon opinnoissa vahvistetaan osaamista, jota tarvitaan lasten ja perheiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi sekä ongelmia ehkäisevässä ja varhaisessa tukemisessa. Uudenlaista osaamista edellyttää myös kulttuurisensitiivinen ja osallisuutta korostava moniammatillinen työote sekä taito auttaa vaikeissa elämänolosuhteissa kasvavia lapsia, nuoria ja heidän perheitään.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opintoihin ei sisälly opiskelijavaihtoa.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat jonkin seuraavista tutkinnoista suorittaneet:
· geronomi (AMK),
· sosionomi (AMK)

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

>>

Opintojen toteuttaminen

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy esimerkiksi työelämälähtöisiä tehtäviä, verkko-opetusta, opinto- ja kirjallisuuspiirejä, seminaareja ja alan asiantuntijoiden luentoja. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa. Opinnot voi toteuttaa työn ohessa ja ne kestävät keskimäärin 2 vuotta.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Mona Laine
Puh. +358 50 597 7566
Email: mona.laine(at)metropolia.fi

Sosiaaliala (ylempi AMK)
Tunnus
(S0923S6)
Sosiaaliala (ylempi AMK)
Tunnus
(S0922S6)
Sosiaaliala (ylempi AMK)
Tunnus
(S0921S6)
Sosiaaliala (ylempi AMK)
Tunnus
(S0920S6)
Sosiaaliala (ylempi AMK)
Tunnus
(S0919S6)
Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Niina Pietilä
 • Eija Raatikainen
Opiskelijaryhmät
 • S0923S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa kestävän sosiaalisen kehityksen periaatteita toiminnassaan ihmisten ja heidän yhteisöjensä parissa. Hän tuntee yleiset moraalifilosofiset näkökulmat ja osaa soveltaa niitä ammatillisia ratkaisuja tehdessään. Opiskelija osaa arvioida eettisesti toimiensa seurauksia. Hän tuntee yleiset yhteiskuntafilosofiset näkökulmat ja niiden käytännölliset poliittiset toteutukset. Opiskelija osaa arvioida yhteiskunnallisten ratkaisujen oikeudenmukaisuutta edellä mainituista näkökulmista ja soveltaa niitä ammatillisessa kehittämisessä.

Sisältö

Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta. Arvoteoria, normatiivinen etiikka, eettinen ongelmanratkaisu. Yhteiskunnalliset arvot ja oikeudenmukaisuusteoriat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti
- hallitsee valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa erilaisia toimintatapoja soveltaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti
- hallitsee monipuolisesti valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä joustavasti
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa soveltaen toimintatapoja monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- analysoi kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti eettiset näkökulmat huomioiden
- hallitsee monipuolisesti valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä joustavasti vaativissa ja kompleksisissa tilanteissa
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa soveltaen monipuolisia toimintatapoja ja kehittäen niitä innovatiivisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti
- hallitsee valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa erilaisia toimintatapoja soveltaen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Saila Nevanen
 • Lauri Narinen
Opiskelijaryhmät
 • S0923S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa keskeisiä ihmisten hyvinvointia edistäviä ja uhkaavia sosiaalisia kehityskulkuja kuten yhteiskunnan rakenteisiin ja arvoihin liittyviä muutoksia. Hän osaa arvioida yhteiskunnallisten muutosten ja päätöksenteon vaikutuksia yksilöiden ja yhteisöjen elämään ja arkeen tutkittuun tietoon perustuen. Hän tuntee monipuolisesti sosiaalista hyvinvointia edistävää työtä, palveluja, työkäytäntöjä ja menetelmiä ja osaa arvioida niiden sovellettavuutta ja vaikuttavuutta yksilöiden ja yhteisöjen arjessa. Hän osaa kehittää työtä ja palveluja yhteistyössä ja ihmislähtöisesti palvelujen käyttäjien tarpeet huomioiden.

Sisältö

Yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset edellytykset. Kulttuurinen moninaisuus yksilöiden ja yhteisöjen näkökulmasta. Hyvinvointipalveluiden ajankohtainen tilanne ja haasteet nyt ja tulevaisuudessa. Yhteiskehittäminen ja -tutkiminen eri osapuolien kanssa. Innokylä. Uudistuvat palvelut ja niiden ajankohtaiset osallistavat kehittämismenetelmät, kuten palvelumuotoilu, benchmarking, lean ymv. Digitalisaation mahdollisuudet sosiaalialan työssä ja kehittämisessä.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät Oman työtilasta.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, yksilö- ja ryhmätyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät tehdään työelämän kanssa yhteistyössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135 h )

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu YAMK -opiskelijoille ryhmälle S0923S6

Lähiopetusajat:
22.01.2024 09.00 - 12.15 MPA4008
23.01.2024 13.00 - 16.00 MPA4008
10.04.2024 09.00 - 12.15 MPA6010
14.05.2024 09.00 - 12.15 MPA6010
24.05.2024 13.00 - 16.00 MPA4008


Työskentely perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja vuorovaikutukseen sekä kahden oppimistehtävän työstämiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti
- hallitsee valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa erilaisia toimintatapoja soveltaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti.
- hallitsee monipuolisesti valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä joustavasti
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa soveltaen toimintatapoja monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- analysoi kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti eettiset näkökulmat huomioiden
- hallitsee monipuolisesti valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä joustavasti vaativissa ja kompleksisissa tilanteissa
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa soveltaen monipuolisia toimintatapoja ja kehittäen niitä innovatiivisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti
- hallitsee valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa erilaisia toimintatapoja soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät arvioidaan asteikolla 0 (täydennettävä) - 5.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Niina Pietilä
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • S0923S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää operatiivisen ja strategisen johtamisen perustan sosiaalialan tehtävien johtamisen erityispiirteiden näkökulmasta. Hän tuntee keskeiset ajankohtaiset sisällöt henkilöstövoimavaran ja asiakaslähtöisten palveluprosessien johtamisesta ja kehittämisestä. Hän osaa tulkita työyhteisön johtamisen ja kehittymisen prosesseja erilaisissa toiminta- ja työympäristöissä.

Sisältö

Johtaminen muuttuvassa hyvinvointialan erilaisissa toimintaympäristöissä. Tulevaisuusajattelu, ennakointi ja muutoksen johtaminen. Lähijohtaminen. Työyhteisön hyvinvoinnin ja osaamisen strateginen kehittäminen. Moninaisuuden ja kumppanuusverkostojen johtaminen.

Aika ja paikka

29.8. klo 13–14.15 Orientaatio ja toimintaperiaatteet /Saila ja Niina
29.9. klo 9 - 12.15 Niina
25.10. 14 - 16 Saila
8.11. klo 13 - 16 Niina
9.11. klo 13 -16 seminaari (etänä)
11.12. klo 13- 16 Saila

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus , Aktivoiva luento, Oppimistehtävät, Verkko-opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso on tarkoitettu sosionomi (Yamk) S0923S6 opiskelijoille.
Opettajat: Saila Nevanen ja Niina Pietilä
Opiskelu edellyttää lähiopetukseen osallistumista (16 t) ja itsenäistä- ja verkkotyöskentelyä (119 t) Moodlealustalla.
Lähiopetus: Työskentely perustuu aktiiviseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen oman tiimin kanssa
29.8. klo 13–14.15 Orientaatio ja toimintaperiaatteet /Saila ja Niina
29.9. klo 9 - 12.15
25.10. 14 - 16 seminaari
8.11. klo 13 - 16
9.11. klo 13-16
11.12. klo 13- 16

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä joustavasti käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa joustavasti vaativissa ja monimutkaisissa johtamistilanteissa
- hallitsee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla palveluja. Opiskelija osaa johtaa työyhteisöjen toimintaa innostavilla ja toimintaa uudistavilla tavoilla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset oppimistehtävät
Arviointikriteerit kuvataan opintojakson aluksi.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Tiina Lehto-Lundén
 • Lauri Narinen
Opiskelijaryhmät
 • S0922S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää syvällisesti valitsemansa johtamisnäkökulman kehittämishaasteita ja hyviä käytäntöjä, ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Hän omaa kriittisen, tutkivan, kehittävän ja innovatiivisen näkemyksen johtamiseen ja alan tulevaisuuteen.
Osaamistavoitteet painottuvat valitun (1-3.) johtamisnäkökulman mukaan. 1. Opiskelija osaa arvioida toimintaympäristön muutosta ja ennakoida niiden vaikutuksia sosiaalialan työhön ja työyhteisöille. Opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisön toimintaa ja sen osaamista yhteistyössä henkilöstön kanssa sekä muotoilla asiakaslähtöiset perustelut työn ja työyhteisön eettiselle ja kestävälle kehittämiselle. 2. Opiskelija osaa kehittää asiakaslähtöisesti ja osallistavasti palveluja, palveluprosesseja ja sosiaalisia innovaatioita sekä osallistua muutosprosessien johtamiseen. 3. Opiskelija osaa johtaa palveluliike-yksikköä tuloksellisesti. Hän osaa verkostoitua ja rakentaa kumppanuussuhteet yksikön kestävän menestyksen varmistamiseksi.

Sisältö

Innovaatiotoiminnan perusta. Projektin elinkaari. Tutkivat, kehittävät ja osallistavat asiakaslähtöiset johtamisen työtavat, innovaatioprosesseja ja -menetelmiä. Opinnot toteutuvat työelämäyhteistyössä ja valitun sisältöteeman mukaan kootussa pienryhmässä. Sisältöteema voi kohdentua esimerkiksi työyhteisön johtamiseen innovatiivisessa projektissa, palveluprosessien tai palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Aika ja paikka

24.08.2023 09.00 - 12.15 Lauri MPA6011:
Orientaatio kurssiin
Strategisen johtamisen perusteet
Innovaatiotoiminnan perustaa, prosesseja sekä menetelmiä

19.09.2023 09.00 - 12.15 Tiina MPA4008:
Yhteiskunnallisen vaikutuksen hakeminen ja innovatiiviset kehityshankkeet.
Järjestöt, valtio ja yritykset TKI-kumppaneina.

26.10.2023 09.00 - 12.15 MPA6010:
Projektit ja prosessit (Tiina)
Operatiivinen johtaminen (Lauri)
ja muutoksen johtaminen organisaatiossa

10.11.2023 13.00 - 16.00 MPA6010:
Ryhmätöiden esittelyt & loppureflektio.

Poissaolosta tehdään opettajan antama erillistehtävä.
Läsnäolokerroilta ei voi olla poissa yli yhtä kertaa tai suoritusta ei tule.

Oppimateriaalit

- Santalainen, Timo: Strateginen ajattelu & toiminta Talentum 2009 tai 2017
(löytyy myös e-kirjana Metropolian kirjastosta).

- Muurinen, Heidi, 2019: Pragmatismi ja kokeileva lähestymistapa sosiaalityön tiedonmuodostuksessa. Helsingin yliopisto, väitöskirja. (verkossa)
- Kalliomeri, Reetta ym. Lapsikeskeinen palvelumuotoilu. (verkossa)
- Artto K., Martinsuo M., Kujala J., 2006 (2. painos: 2008). Projektiliiketoiminta. WSOY, Helsinki, (verkossa: http://pbgroup.tkk.fi/en/)

Oheislukemista aihepiiriin liittyen esim:
Herbert A. Simon: Administrative Behavior (1945/1997)
Kim S. Cameron & Robert E. Quinn: Diagnosing and Changing Organizational Culture (2011)
Nassim Nicholas Taleb: Fooled by Randomness (2001),
The Black Swan (2007),
Antifragile (2012)
Philip E. Tetlock & Dan Gardner (2016): Superforecasting
Daniel Kahneman (2011): Thinking, Fast and Slow
Gerd Gigerenzer (2015): Risk Savvy + muuta
John Miller (2015): A Crude Look at the Whole: The Science of Complex Systems in Business, Life and Society.
Markus Neuvonen (2014): Päätä viisaasti
Miriam Gamrasni (2021): Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen (pdf)
Telaranta, Lepistö, Wickman-Viitala (2010): Johtamisen näkökulmat (TAMKin julkaisuja C 14

Opetusmenetelmät

Lähiopetus.
Itsenäinen opiskelu.
Ryhmätyö ja kehittämistehtävä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä joustavasti käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa joustavasti vaativissa ja monimutkaisissa johtamistilanteissa
- hallitsee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla palveluja. Opiskelija osaa johtaa työyhteisöjen toimintaa innostavilla ja toimintaa uudistavilla tavoilla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ks. opintojakson tiedot.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 28.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Niina Pietilä
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • S0923S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija tuntee johtamisen ja johtamistutkimuksen kehityshistorian ja ymmärtää tämän merkityksen johtamisen nykyteorioille ja ajankohtaisille johtamisen haasteille. Hän osaa tulkita tätä nykyisen yhteiskunnallisen ja työelämän todellisuuden valossa.

Sisältö

Johtamistutkimuksen ja johtamisen kehittymisen historia. Johtamisen nykyteoriat ja ajankohtaiset haasteet. Julkisen hallinnon keskeiset kehitysvaiheet.

Aika ja paikka

Lähiopetuskerrat: 30.8. klo 13 - 16 ja 28.9. klo 9 - 12.15


Itsenäinen työskentely ja esseen ensimmäisen version palauttaminen 3.9.2023 opintojakson työtilaan.

Vertaispalaute 10.9.2023 mennessä, minkä jälkeen esseen viimeistely.

Valmiin esseen palautus 24.9.2023 mennessä opintojakson työtilaan

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:
· Seeck, Hannele (2013) Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin. 3. painos. Helsinki: Gaudeamus.??

JA

Käytä lisäksi vähintään kahta teosta / artikkelia. Ne voivat olla alla olevalla listalla tai voit itse etsiä aiheeseen sopivia, tieteellisiä lähteitä.
-Heimonen, Päivi (2019) Järjestöt, muutos ja johtajuus : Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan ja johtajuuden rakentuminen yhteiskunnallisten muutosten keskellä. Väitöskirja löytyy myös verkosta: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/117025/978-952-03-1223-7.pdf?sequence=2&isAllowed=y
-Niiranen, Vuokko; Seppänen-Järvelä, Riitta; Sinkkonen, Merja & Vartiainen, Pirkko (2010) Johtaminen sosiaalialalla. Gummerus.?
-Zitting, Joakim; Laulainen, Sanna; Niiranen, Vuokko (2019): Lähi- ja keskijohdon osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa. Yhteiskuntapolitiikka, 84:4, 380-392.?
-Virtanen, Petri; Stenvall, Jari & Rannisto, Pasi-Heikki (toim.) (2015) Tiedolla johtaminen. Teos löytyy verkosta: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/100694/Virtanen_ym_Tiedolla_johtaminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
-Virtanen, Petri & Stenvall, Jari (2019) Julkinen johtaminen. Tietosanoma.
-Juuti, S., & Juuti, P. (2021). Johtamista kehittämään: Todellista vaikuttavuutta helposti ja tehokkaasti. Basam Books.
-Harisalo, R. (2021). Organisaatioteoriat (2., uudistettu ja täydennetty laitos.). Tietosanoma.

Opetusmenetelmät

Essee
Vertaispalautteen antaminen
Luento

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Sisällön jaksotus

Lähiopetuskerrat: 30.8. klo 13 - 16 ja 28.9. klo 9 - 12.15


Itsenäinen työskentely ja esseen ensimmäisen version palauttaminen 3.9.2023 opintojakson työtilaan.

Vertaispalaute 10.9.2023 mennessä, minkä jälkeen esseen viimeistely.

Valmiin esseen palautus 24.9.2023 mennessä opintojakson työtilaan

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu sosiaalialan YAMK-opiskelijoille.

Lähiopetuskerrat: 30.8. klo 13 - 16 ja 28.9. klo 9 - 12.15


Itsenäinen työskentely ja esseen ensimmäisen version palauttaminen 3.9.2023 opintojakson työtilaan.

Vertaispalaute 10.9.2023 mennessä, minkä jälkeen esseen viimeistely.

Valmiin esseen palautus 24.9.2023 mennessä opintojakson työtilaan

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä joustavasti käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa joustavasti vaativissa ja monimutkaisissa johtamistilanteissa
- hallitsee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla palveluja. Opiskelija osaa johtaa työyhteisöjen toimintaa innostavilla ja toimintaa uudistavilla tavoilla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

esitellään opintojakson alussa

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 18.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Katriina Rantala-Nenonen
 • Niina Pietilä
Vastuuhenkilö

Niina Pietilä

Tavoitteet

Opiskelija tietää kestävän kehityksen teorian suuntauksia ja ymmärtää kestävän kehityksen yhteyden sosiaalialan työhön. Opiskelija tunnistaa erilaisia kestävän kehityksen toteuttamisen muotoja sosiaalialan työssä ja osaa soveltaa ja kehittää niitä.

Sisältö

Kestävän kehityksen käsite, teoreettiset lähtökohdat ja tavoitteet sosiaalialalla. Sosiaalialan erilaiset kestävän kehityksen mukaiset toteuttamistavat ja niiden kehittäminen.

Aika ja paikka

Opintojakson voi aloittaa 11.9. alkaen. Tehtävien palautuksessa on kaksi mahdollista päivämäärää: 6.11. (tehtävät arvioidaan lukuvuoden 2023 loppuun mennessä) tai 18.12. mennessä (tehtävät arvioidaan kevätlukukaudella 2024 neljän viikon kuluessa)

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Itsenäiset, kirjalliset oppimistehtävät Moodlessa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti 11.9. - 18.12.2023 välisenä aikana.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson voi aloittaa 11.9. alkaen. Tehtävien palautuksessa on kaksi mahdollista päivämäärää: 6.11. (tehtävät arvioidaan lukuvuoden 2023 loppuun mennessä) tai 18.12. mennessä (tehtävät arvioidaan kevätlukukaudella 2024 neljän viikon kuluessa)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelijoille.

Opintojakson voi aloittaa 11.9. alkaen. Tehtävien palautuksessa on kaksi mahdollista päivämäärää: 6.11. (tehtävät arvioidaan lukuvuoden 2023 loppuun mennessä) tai 18.12. mennessä (tehtävät arvioidaan kevätlukukaudella 2024 neljän viikon kuluessa)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi 0-5
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan Moodlessa

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Miia Ojanen
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • S0923S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimuksellisen kehittämistoiminnan yleiset metodologiset periaatteet sekä sen erilaiset strategiset ja menetelmälliset vaihtoehdot. Opiskelija hallitsee erilaisten kehittämistehtävien kannalta relevantit strategiset vaihtoehdot ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä myös omissa kehittämistehtävissään.

Sisältö

Määrällisen tutkimuksen strategiat ja menetelmät; laadullisen tutkimuksen strategiat ja menetelmät; toiminnallisen kehittämistoiminnan strategiat ja menetelmät; arviointitutkimuksen strategiat ja menetelmät. Opinnäytetyösuunnitelma.

Opiskelijat syventyvät erilaisiin tutkimuksellisen kehittämistoiminnan strategioihin ja menetelmiin. Opiskelija perehtyy oman osaamisensa kehittämisen kannalta keskeisiin tutkimusstrategioihin, kuten määrällinen strategia, laadullinen strategia, toiminnallinen strategia ja arviointitutkimus. Eriytyvä osa toteutetaan aihetta koskevaan kirjallisuuteen tutustumalla sekä osallistumalla aihetta koskevaan työskentelyyn.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista tietoa ja hyödyntää sitä kehittämisessä
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä sekä arvioi sen vaikuttavuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista kansainvälistä ja kotimaista tietoa ja hyödyntää sitä kehittämisessä
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä sekä arvioi sen vaikuttavuutta yhteistyössä asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista kansainvälistä ja kotimaista tietoa sekä hyödyntää sitä kehittämisessä monipuolisesti
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä vaativissa toimintaympäristöissä sekä arvioi sen vaikuttavuutta yhteistyössä asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista tietoa ja hyödyntää sitä kehittämisessä
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä sekä arvioi sen vaikuttavuutta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Katriina Rantala-Nenonen
 • Katja Ihamäki
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • S0923S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa kriittisesti analysoida globaaleja yhteiskunnallisia prosesseja ja muutoksia sekä tarkastella niiden sosiaalisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Opiskelijalla on kokonaisnäkemys yhteiskunnassa vaikuttavista tekijöistä myös hallinnon eri tasoilla, kuten alueellisen, valtiollisen ja EU:n sosiaalipolitiikan sisällöt ja haasteet.

Sisältö

Globaalit yhteiskunnalliset muutokset ja niiden vaikutukset. Sosiaalisesti kestävä kehitys. Sosiaalipolitiikka EU:ssa, Suomessa ja alueilla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti
- hallitsee valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa erilaisia toimintatapoja soveltaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti.
- hallitsee monipuolisesti valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä joustavasti
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa soveltaen toimintatapoja monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- analysoi kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti eettiset näkökulmat huomioiden
- hallitsee monipuolisesti valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä joustavasti vaativissa ja kompleksisissa tilanteissa
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa soveltaen monipuolisia toimintatapoja ja kehittäen niitä innovatiivisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti
- hallitsee valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa erilaisia toimintatapoja soveltaen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Katja Ihamäki
 • Niina Pietilä
 • Minna Kalajoki
 • Miia Ojanen
 • Saila Nevanen
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • S0922S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyötyöprosessia ja sen hyödynnettävyyttä sosiaalialalla. Opiskelija osaa raportoida työnsä hyvän tutkimus- ja kehittämisraportointikäytännön mukaisesti sekä viestiä työstään ja sen tuloksista työelämää ja sosiaalialaa.

Sisältö

Opinnäytetyön yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen hyödyn arviointi, opinnäytetyön viestintä kirjallisesti ja suullisesti, kypsyysnäyte. Opinnäytetyön tulosten tulkinta ja johtopäätökset sekä työn raportointi ja tulosten viestintä.

Aika ja paikka

25.8. klo 13.00 - 14.45 Marianne
20.9.
- 9.00 - 10.15 Jyrki
- 10.30 - 12.15 Marianne
-13.00 - 15 Minna K.
-15 - 16 Niina

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön viimeistely
Luennot
Harjoitukset
Itsenäinen työskentely
Kypsyysnäyte
Opinnäytetyön julkaisu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

25.8. klo 13.00 - 14.45 Marianne
20.9.
- 9.00 - 10.15 Jyrki
- 10.30 - 12.15 Marianne
-13.00 - 15 Minna K.
-15 - 16 Niina

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Saila Nevanen
 • Miia Ojanen
 • Tiina Lehto-Lundén
 • Eija Raatikainen
Opiskelijaryhmät
 • S0923S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja perustella kehittämistarpeita yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa ja laati opinnäytetyötä koskevan ideapaperin.

Sisältö

Opinnäytetyön ideapaperi, sen esittely, yhteiskehittely ja opponointi opinnäytetyön pienryhmässä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Katja Ihamäki
 • Saila Nevanen
 • Miia Ojanen
 • Eija Raatikainen
Opiskelijaryhmät
 • S0923S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija laatii opinnäytetyötään koskevan suunnitelman sekä työtä koskevat sopimukset ja hakee tarvittavan tutkimusluvan.

Sisältö

Opinnäytetyösuunnitelma, sen esittely, yhteiskehittely ja opponointi opinnäytetyön pienryhmissä, tutkimuslupa ja siihen liitettävä hyväksytty opinnäytetyösuunnitelma, sekä opinnäytetyötä koskeva yhteistyösopimus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Katja Ihamäki
 • Saila Nevanen
 • Miia Ojanen
Opiskelijaryhmät
 • S0922S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyön työelämäyhteistyössä innovatiivisesti ja taloudellisesti tuottaen tietoa ja kehittäen toimintaa.

Sisältö

Opiskelija toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraporttia. Opiskelija esittelee opinnäytetyön käsikirjoitusta ja käy kriittistä reflektiota opinnäytetyön pienryhmässä, jossa hän arvioi opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.11.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Katriina Rantala-Nenonen
 • Niina Pietilä
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • S0923S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa kriittisesti arvioiden tietoa, ja hallitsee asiantuntijuuteen liittyvän viestinnän ja myös tieteellisen kirjoittamisen periaatteet sekä osaa viestiä asian kannalta tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa hyödyntää viestintää organisaation johtamisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Hän osaa kehittää suullisia ja kirjallisia viestinnän taitoja sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön valmiuksiaan.

Sisältö

Asiantuntijaviestinnän erilaiset viestintätarpeet ja tavoitteet. Viestinnän työkalut erilaisiin viestintätilanteisiin ja -tarpeisiin. Yhteiskunnallinen viestintä. Organisaatioiden viestintä. Uudistuva sosiaali- ja terveysala - seminaari.

Aika ja paikka

24.1.
26.3.
26.4.
14.5.
Opintojakso jatkuu syksyllä 2024. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan keväällä 2024.

Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

24.1.
26.3.
26.4.
14.5.
Opintojakso jatkuu syksyllä 2024. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan keväällä 2024.

Opintojakso on suunnattu erityisesti sosiaalialan YAMK-tutkintoa suorittavalle

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä joustavasti käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa joustavasti vaativissa ja monimutkaisissa johtamistilanteissa
- hallitsee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla palveluja. Opiskelija osaa johtaa työyhteisöjen toimintaa innostavilla ja toimintaa uudistavilla tavoilla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Lauri Narinen
Opiskelijaryhmät
 • S0923S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa organisaatioiden muuttuvia toimintaympäristöjä ja osaa soveltaa strategista johtamista niissä navigoimiseen. Opiskelija tuntee EFQM-laatujärjestelmän pääperiaatteet ja osaa soveltaa niitä työyhteisössään/organisaatiossaan. Opiskelija tuntee laaja-alaisen markkinointijohtamisen sekä taloushallinnon perusperiaatteet.

Sisältö

Organisaatioiden toimintaympäristöt ja strateginen johtaminen organisaation toiminnan perustana. EFQM-toiminnanohjausjärjestelmä organisaation kehittämisen ja laadun varmistamisen työkaluina. Hyvinvointialan palvelutarjooman markkinointijohtaminen. Taloustieteen perusteet ja taloushallinto.

Aika ja paikka

Kontaktiopetus:

23.01.2024 9.00 - 12.15 MPA4008
24.01.2024 13.00 - 16.00 MPA6010
13.02.2024 13.00 - 16.00 MPA4008
12.03.2024 9.00 - 12.15 MPA6010
26.03.2024 13.00 - 16.00 MPA6011

9.04.2024 13.00 - 16.00 MPA6010 TENTTI

Poissaolot korvataan itsenäisellä tehtävällä.

Oppimateriaalit

Santalainen, Timo: Strateginen ajattelu & toiminta Talentum 2009 tai 2017

Pohjola Matti: Taloustieteen oppikirja, 2014-19 Sanoma Pro

Markkinoinnin pdf:t Kotler, Grönroos ja Bergström & Leppänen

Taloushallinnon pdf:t Soile Tomperi Yrityksen taloushallinto

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, itsenäiset oppimistehtävät ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

9.04.2024 13.00 - 16.00 MPA6010 TENTTI

Uusintamahdollisuudet ilmoitetaan kevään kuluessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

23.01.2024 9.00 - 12.15 MPA4008
24.01.2024 13.00 - 16.00 MPA6010
13.02.2024 13.00 - 16.00 MPA4008
12.03.2024 9.00 - 12.15 MPA6010
26.03.2024 13.00 - 16.00 MPA6011

9.04.2024 13.00 - 16.00 MPA6010 TENTTI

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä joustavasti käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa joustavasti vaativissa ja monimutkaisissa johtamistilanteissa
- hallitsee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla palveluja. Opiskelija osaa johtaa työyhteisöjen toimintaa innostavilla ja toimintaa uudistavilla tavoilla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä ja tentti

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Saila Nevanen
 • Miia Ojanen
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • S0923S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee kriittisen ajattelun välineet asiantuntijatason toimijalta edellytettävällä tavalla. Opiskelija osaa soveltaa kriittistä ajattelua kehittämistä koskevien käytännöllisten ongelmien ratkaisemisessa ja päätöksenteossa. Opiskelija tuntee sosiaalialan työn ja kehittämisen kokonaisuutta koskevat käsitteelliset näkökulmat ja osaa soveltaa niitä kehittämistoimintaan. Opiskelija tuntee sosiaalialan tutkimuksen paradigmat ja niihin liittyvät arvot, oletukset ja metodologiset taustaehdot. Opiskelija osaa soveltaa sosiaalialan kehittämiseen liittyviä periaatteita omassa toiminnassaan. Opiskelija tuntee tutkimuksellisen kehittämistoiminnan erilaisia strategisia vaihtoehtoja, joita syvennetään myöhemmin tulevassa opintojaksossa. Opiskelija hallitsee kehittämistoiminnan suunnittelun periaatteet ja käytännöt sekä osaa laatia toteuttamiskelpoisen ja perustellun suunnitelman. Opiskelija osaa määritellä tehtävän, joka on toteutettavissa tutkimuksellisen kehittämisen menetelmin. Opiskelija osaa arvioida suunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta sekä tulosten merkitystä ammatillisen kehittämisen näkökulmasta.

Sisältö

Argumentaatio: looginen rakenne ja sisältö, kriittinen tiedonkäsitys, tiedon lähteet ja arviointi, tieteellinen ajattelu, sosiaalialan tiedeperusta, sosiaalialan tutkimuksen paradigmat ja ohjelmat, sosiaalialan kehittämisen oletukset, arvot ja metodologia. Opinnäytetyön ideapaperi. Tutkimus - ja kehittämissuunnitelman perusteet: arviointi, ongelman määrittely, tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, tieteellinen raportointi.

Aika ja paikka

30.08.2023 09.00 - 12.15 MPA6011/Miia
28.09.2023 13.00 - 16.00 MPA6010/Jyrki
29.09.2023 13.00 - 13.45/Miia, väliohjaus MPA4008 JA 13.45-16.00 Kirjaston tiedonhaun opastus MPA4008
25.10.2023 09.00 - 14.00 MPA6010/ Huom! Ruokatauko 12.15-13. /Miia ja Saila
11.12.2023 09.00 - 12.15 MPA4008/Jyrki

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista tietoa ja hyödyntää sitä kehittämisessä
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä sekä arvioi sen vaikuttavuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista kansainvälistä ja kotimaista tietoa ja hyödyntää sitä kehittämisessä
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä sekä arvioi sen vaikuttavuutta yhteistyössä asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista kansainvälistä ja kotimaista tietoa sekä hyödyntää sitä kehittämisessä monipuolisesti
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä vaativissa toimintaympäristöissä sekä arvioi sen vaikuttavuutta yhteistyössä asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista tietoa ja hyödyntää sitä kehittämisessä
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä sekä arvioi sen vaikuttavuutta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Miia Ojanen
 • Lauri Narinen
Opiskelijaryhmät
 • S0922S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija tuntee palvelujen vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaa soveltaa tietoa omassa toiminnassaan. Opiskelija ymmärtää palvelujen järjestämisen ja tuottamisen vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja tuntee palvelujen hankintaprosessien periaatteet ja keskeisen sisällön. Opiskelija osaa arvioida palvelujen toimivuudesta ja vaikutuksista kerättävää tietoa ja hyödyntää tätä toiminnan kehittämisessä. Opiskelija tutustuu rationaalisen päätöksentekoteorian pääpiirteisiin.

Sisältö

Vaikuttavuutta tuottavat ja tehokkaat asiakkuusprosessit. Palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelmat palvelujen johtamisessa ja palvelumarkkinoiden ohjaamisessa. Palvelujen hankintamenetelmät ja -prosessit osana em. suunnitelmia. Seurantatieto ja arviointi osana palvelujen tiedolla johtamista. Lakisääteinen valvonta sote-alalla sekä hankintasopimuksiin liittyvä valvonta ja seuranta. Rationaalinen päätöksentekoteoria.

Aika ja paikka

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti Moodlessa 15.8. - 14.11.2023 välisenä aikana opiskelijan valitsemalla tahdilla. Kun kaikki osatehtävät ovat tehtynä, opiskelija voi jättää opinnot arvioitavaksi kuun lopussa (31.8., 30.9., 31.10. ja 14.11.), minkä jälkeen opettajat arvioivat koko kurssin.

Kevään 2024 osalta suorittamisajankohdat: Opiskelu tapahtuu itsenäisesti Moodlessa 15.11.2023 - 19.5.2024 välisenä aikana opiskelijan valitsemalla tahdilla. Kun kaikki osatehtävät ovat tehtynä, opiskelija voi jättää opinnot arvioitavaksi kuun lopussa (31.12.2023, 31.1., 28.2., 31.3., 30.4. ja 19.5.2024), minkä jälkeen opettajat arvioivat koko kurssin.

Opintojakson kurssiavain ilmoitetaan opiskelijoille 15.8. Kurssiavain: vaikuttavuus2

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jossa opiskelija tutustuu itsenäisesti opintojakson materiaaleihin ja tekee tehtävät. Opintojaksolla on kuhunkin kokonaisuuteen liittyviä tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Sisällön jaksotus

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti Moodlessa 15.8. - 14.11.2023 välisenä aikana opiskelijan valitsemalla tahdilla. Kun kaikki osatehtävät ovat tehtynä, opiskelija voi jättää opinnot arvioitavaksi kuun lopussa (31.8., 30.9., 31.10. ja 14.11.), minkä jälkeen opettajat arvioivat koko kurssin.

Kevään 2024 osalta suorittamisajankohdat: Opiskelu tapahtuu itsenäisesti Moodlessa 15.11.2023 - 19.5.2024 välisenä aikana opiskelijan valitsemalla tahdilla. Kun kaikki osatehtävät ovat tehtynä, opiskelija voi jättää opinnot arvioitavaksi kuun lopussa (31.12.2023, 31.1., 28.2., 31.3., 30.4. ja 19.5.2024), minkä jälkeen opettajat arvioivat koko kurssin.

Opintojakson kurssiavain ilmoitetaan opiskelijoille 15.8.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä joustavasti käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa joustavasti vaativissa ja monimutkaisissa johtamistilanteissa
- hallitsee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla palveluja. Opiskelija osaa johtaa työyhteisöjen toimintaa innostavilla ja toimintaa uudistavilla tavoilla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on kuhunkin kokonaisuuteen liittyviä tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty / hylätty. Opintojakso arvioidaan kokonaisuudessaan hyväksytty - hylätty.

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojaksolla.