Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintosääntö:
>>

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

AHOT:illa tarkoitetaan hyväksilukemisen, korvaamisen ja muilla tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. AHOT perustuu työelämä- ja osaamislähtöiseen opetussuunnitelmaan. Tunnistettava osaaminen tulee olla opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista.
Opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista. Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea niin halutessaan aiemmin hankitun osaamisen perusteella osaamisen tunnustamista ja saada siitä hyväksilukupäätös opintojaksokokonaisuudesta tai sen osasta.
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT) on osa henkilökohtaista opetussuunnitelmaa (HOPS). Tällaisen osaamisen tunnustamista haetaan ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisella hakemuksella. Opintojen suunnittelun ohjaus toteutuu HOPS -keskustelussa opettajatutorin kanssa.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta:
>>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa sosiaalialan ja hyvinvoinnin laaja-alaisia asiantuntijoita, jotka osaavat uudistaa ja johtaa asiakastyötä sekä kehittää sosiaalialan toimintakäytäntöjä ja palveluja yhteistyössä asiakkaiden, monialaisten verkostojen sekä yhteisöjen kanssa.
Tutkinto-ohjelman painoalana lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja lapsiperheiden palvelujen monialainen tuottaminen sekä tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustava kehittäminen kaupunkiympäristössä. Tutkinnon opinnoissa vahvistetaan osaamista, jota tarvitaan lasten ja perheiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi sekä ongelmia ehkäisevässä ja varhaisessa tukemisessa. Uudenlaista osaamista edellyttää myös kulttuurisensitiivinen ja osallisuutta korostava moniammatillinen työote sekä taito auttaa vaikeissa elämänolosuhteissa kasvavia lapsia, nuoria ja heidän perheitään.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opintoihin ei sisälly opiskelijavaihtoa.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat jonkin seuraavista tutkinnoista suorittaneet:
· geronomi (AMK),
· sosionomi (AMK)

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

>>

Opintojen toteuttaminen

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy esimerkiksi työelämälähtöisiä tehtäviä, verkko-opetusta, opinto- ja kirjallisuuspiirejä, seminaareja ja alan asiantuntijoiden luentoja. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa. Opinnot voi toteuttaa työn ohessa ja ne kestävät keskimäärin 2 vuotta.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Niina Pietilä
Puh. +358 40 3341241
Email: niina.pietila(at)metropolia.fi

Sosiaaliala (ylempi AMK)
Tunnus
(S0922S6)
Sosiaaliala (ylempi AMK)
Tunnus
(S0921S6)
Sosiaaliala (ylempi AMK)
Tunnus
(S0920S6)
Sosiaaliala (ylempi AMK)
Tunnus
(S0919S6)
Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Niina Pietilä
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • S0922S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa kestävän sosiaalisen kehityksen periaatteita toiminnassaan ihmisten ja heidän yhteisöjensä parissa. Hän tuntee yleiset moraalifilosofiset näkökulmat ja osaa soveltaa niitä ammatillisia ratkaisuja tehdessään. Opiskelija osaa arvioida eettisesti toimiensa seurauksia. Hän tuntee yleiset yhteiskuntafilosofiset näkökulmat ja niiden käytännölliset poliittiset toteutukset. Opiskelija osaa arvioida yhteiskunnallisten ratkaisujen oikeudenmukaisuutta edellä mainituista näkökulmista ja soveltaa niitä ammatillisessa kehittämisessä.

Sisältö

Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta. Arvoteoria, normatiivinen etiikka, eettinen ongelmanratkaisu. Yhteiskunnalliset arvot ja oikeudenmukaisuusteoriat.

Oppimateriaalit

Sosiaalialan ammattietiikka:

Arki, arvot, elämä, etiikka - Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. Ammattieettinen lautakunta. Helsinki 2017

Ethics in Social Work - An Ethical Code For Social Work Professionals. Akademiker förbundet SSRA)

NASW: The Code of Ethics


Sosiaalialan ammattietiikan ja kestävän yhteiskunnan eettinen perusta:

Ben Bradley: Well-Being

John Christman: Social and Political Philosophy - A Contemporary Introduction (2nd ed.)

Guy Fletcher (ed.): Routledge Handbook of ThePhilosophy of Well-Being

Shelly Kagan: Normative Ethics, luvut 1 - 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti
- hallitsee valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa erilaisia toimintatapoja soveltaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti
- hallitsee monipuolisesti valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä joustavasti
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa soveltaen toimintatapoja monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- analysoi kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti eettiset näkökulmat huomioiden
- hallitsee monipuolisesti valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä joustavasti vaativissa ja kompleksisissa tilanteissa
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa soveltaen monipuolisia toimintatapoja ja kehittäen niitä innovatiivisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti
- hallitsee valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa erilaisia toimintatapoja soveltaen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Markus Neuvonen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • S0922S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa keskeisiä ihmisten hyvinvointia edistäviä ja uhkaavia sosiaalisia kehityskulkuja kuten yhteiskunnan rakenteisiin ja arvoihin liittyviä muutoksia. Hän osaa arvioida yhteiskunnallisten muutosten ja päätöksenteon vaikutuksia yksilöiden ja yhteisöjen elämään ja arkeen tutkittuun tietoon perustuen. Hän tuntee monipuolisesti sosiaalista hyvinvointia edistävää työtä, palveluja, työkäytäntöjä ja menetelmiä ja osaa arvioida niiden sovellettavuutta ja vaikuttavuutta yksilöiden ja yhteisöjen arjessa. Hän osaa kehittää työtä ja palveluja yhteistyössä ja ihmislähtöisesti palvelujen käyttäjien tarpeet huomioiden.

Sisältö

Yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset edellytykset. Kulttuurinen moninaisuus yksilöiden ja yhteisöjen näkökulmasta. Hyvinvointipalveluiden ajankohtainen tilanne ja haasteet nyt ja tulevaisuudessa. Yhteiskehittäminen ja -tutkiminen eri osapuolien kanssa. Innokylä. Uudistuvat palvelut ja niiden ajankohtaiset osallistavat kehittämismenetelmät, kuten palvelumuotoilu, benchmarking, lean ymv. Digitalisaation mahdollisuudet sosiaalialan työssä ja kehittämisessä.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät Oman työtilasta.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, yksilö- ja ryhmätyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät tehdään työelämän kanssa yhteistyössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135 h )

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu YAMK -opiskelijoille ryhmälle S0922S6
Opettajat: Markus Neuvonen ja Saila Nevanen
Lähiopetusajat:
23.01.2023 08.45 - 12.00 MPA4008
24.01.2023 12.45 - 16.00 MPA4008
13.04.2023 08.45 - 12.00 MPA6010
09.05.2023 08.45 - 12.00 MPA6010
24.05.2023 12.45 - 16.00 MPB5011

Työskentely perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja vuorovaikutukseen sekä kahden oppimistehtävän työstämiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti
- hallitsee valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa erilaisia toimintatapoja soveltaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti.
- hallitsee monipuolisesti valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä joustavasti
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa soveltaen toimintatapoja monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- analysoi kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti eettiset näkökulmat huomioiden
- hallitsee monipuolisesti valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä joustavasti vaativissa ja kompleksisissa tilanteissa
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa soveltaen monipuolisia toimintatapoja ja kehittäen niitä innovatiivisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti
- hallitsee valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa erilaisia toimintatapoja soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät arvioidaan asteikolla 0 (täydennettävä) - 5.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Minna Lanne-Eriksson
 • Niina Pietilä
Opiskelijaryhmät
 • S0922S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää operatiivisen ja strategisen johtamisen perustan sosiaalialan tehtävien johtamisen erityispiirteiden näkökulmasta. Hän tuntee keskeiset ajankohtaiset sisällöt henkilöstövoimavaran ja asiakaslähtöisten palveluprosessien johtamisesta ja kehittämisestä. Hän osaa tulkita työyhteisön johtamisen ja kehittymisen prosesseja erilaisissa toiminta- ja työympäristöissä.

Sisältö

Johtaminen muuttuvassa hyvinvointialan erilaisissa toimintaympäristöissä. Tulevaisuusajattelu, ennakointi ja muutoksen johtaminen. Lähijohtaminen. Työyhteisön hyvinvoinnin ja osaamisen strateginen kehittäminen. Moninaisuuden ja kumppanuusverkostojen johtaminen.

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus , Aktivoiva luento, Oppimistehtävät, Verkko-opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät liitetään omaan työyhteisöön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135t)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu sosionomi (Yamk) S0922S6 opiskelijoille.
Opettaja; Minna Lanne-Eriksson ja Niina Pietilä
Opiskelu edellyttää lähiopetukseen osallistumista (16t) ja itsenäistä- ja verkkotyöskentelyä (119t) Moodlealustalla.
Lähiopetus: Työskentely perustuu aktiiviseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen oman tiimin kanssa
30.8. klo 12.45–14.15 Orientaatio ja toimintaperiaatteet /Minna ja Niina
30.9. klo 8.45–12.00 Niina
26.10. klo 13.30–16.00 Niina
24.11. klo 12.45–16.00 Minna
8.12. klo 12.45–16.00 Minna

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä joustavasti käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa joustavasti vaativissa ja monimutkaisissa johtamistilanteissa
- hallitsee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla palveluja. Opiskelija osaa johtaa työyhteisöjen toimintaa innostavilla ja toimintaa uudistavilla tavoilla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset oppimistehtävät 100%

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Markus Neuvonen
Vastuuhenkilö

Lauri Narinen

Opiskelijaryhmät
 • S0921S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää syvällisesti valitsemansa johtamisnäkökulman kehittämishaasteita ja hyviä käytäntöjä, ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Hän omaa kriittisen, tutkivan, kehittävän ja innovatiivisen näkemyksen johtamiseen ja alan tulevaisuuteen.
Osaamistavoitteet painottuvat valitun (1-3.) johtamisnäkökulman mukaan. 1. Opiskelija osaa arvioida toimintaympäristön muutosta ja ennakoida niiden vaikutuksia sosiaalialan työhön ja työyhteisöille. Opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisön toimintaa ja sen osaamista yhteistyössä henkilöstön kanssa sekä muotoilla asiakaslähtöiset perustelut työn ja työyhteisön eettiselle ja kestävälle kehittämiselle. 2. Opiskelija osaa kehittää asiakaslähtöisesti ja osallistavasti palveluja, palveluprosesseja ja sosiaalisia innovaatioita sekä osallistua muutosprosessien johtamiseen. 3. Opiskelija osaa johtaa palveluliike-yksikköä tuloksellisesti. Hän osaa verkostoitua ja rakentaa kumppanuussuhteet yksikön kestävän menestyksen varmistamiseksi.

Sisältö

Innovaatiotoiminnan perusta. Projektin elinkaari. Tutkivat, kehittävät ja osallistavat asiakaslähtöiset johtamisen työtavat, innovaatioprosesseja ja -menetelmiä. Opinnot toteutuvat työelämäyhteistyössä ja valitun sisältöteeman mukaan kootussa pienryhmässä. Sisältöteema voi kohdentua esimerkiksi työyhteisön johtamiseen innovatiivisessa projektissa, palveluprosessien tai palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Aika ja paikka

24.8. klo 8.45 - 12 MPB5011
20.9. klo 8.45 - 12 MPA4008
27.10. klo 12.45 - 16 MPA6010
29.11. klo 12.45 - 16 MPA4008

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Lähiopetukseen osallistuminen, pienryhmissä tehtävä ryhmätehtävä sekä kirjallisuutta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h

Sisällön jaksotus

24.8. klo 8.45 - 12: Orientaatio kurssiin. Innovaatioprosessien johtaminen muuttuvassa ympäristössä. Ennakoiva johtaminen ja suunnitteluharhat strategisessa ajattelussa.

20.9. klo 8.45 - 12: Yhteiskunnallisen vaikutuksen hakeminen ja innovatiiviset kehityshankkeet. Järjestöt, valtio ja yritykset TKI-kumppaneina.

27.10. klo 12.45 - 16: Projektit, prosessit ja operatiivinen johtaminen. Muutoksen johtaminen organisaatiossa.

29.11. klo 12.45 - 16: Ryhmätöiden esittelyt & loppureflektio.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä joustavasti käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa joustavasti vaativissa ja monimutkaisissa johtamistilanteissa
- hallitsee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla palveluja. Opiskelija osaa johtaa työyhteisöjen toimintaa innostavilla ja toimintaa uudistavilla tavoilla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan opintojaksolla

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Niina Pietilä
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • S0922S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija tuntee johtamisen ja johtamistutkimuksen kehityshistorian ja ymmärtää tämän merkityksen johtamisen nykyteorioille ja ajankohtaisille johtamisen haasteille. Hän osaa tulkita tätä nykyisen yhteiskunnallisen ja työelämän todellisuuden valossa.

Sisältö

Johtamistutkimuksen ja johtamisen kehittymisen historia. Johtamisen nykyteoriat ja ajankohtaiset haasteet. Julkisen hallinnon keskeiset kehitysvaiheet.

Aika ja paikka

ks. lisätietoja opiskelijalle

Opetusmenetelmät

Essee
Vertaispalautteen antaminen
Luento

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä joustavasti käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa joustavasti vaativissa ja monimutkaisissa johtamistilanteissa
- hallitsee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla palveluja. Opiskelija osaa johtaa työyhteisöjen toimintaa innostavilla ja toimintaa uudistavilla tavoilla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (YAMK), Sosiaali- ja terveysala
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Laura Huhtinen-Hilden
 • Sanna Kivijärvi
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • S2322S6
  Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields, ylempi, sote

Tavoitteet

Opiskelija kykenee reflektoimaan ja perustelemaan tutkimustietoon kytkeytyen luovan toiminnan ja taidekokemusten merkityksellisyyttä ihmisen hyvinvoinnille ja yhteisöille. Opiskelija osaa hyödyntää kokemuksellista tietoa kehittäessään ammattitaitoaan liittyen luovan ja taidetoimintaan. Hän kykenee soveltamaan monipuolista tietoa tarkkaillessaan, suunnitellessaan ja hyödyntäessään luovaa toimintaa sosiaali- ja terveysaloilla.
Opiskelija tunnistaa osaamistaan ja vahvuuksiaan sekä kehittää luovaan toimintaan ja taiteisiin liittyvää osaamistaan. Hän osaa soveltaa ammatillisessa toiminnassaan tutkimustietoon perustuvia luovia lähestymistapoja hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi sosiaali- ja terveysaloilla sekä analysoida toiminnan merkityksiä osallistujille.

Opiskelija osaa tunnistaa ihmisten erilaisia tarpeita sekä analysoida luovan toiminnan mahdollisuuksia niihin vastaamiseksi sosiaali- ja terveysalalla. Hän kykenee kehittämään kulttuurihyvinvointialan osaamistaan ja uudistamaan oman alansa asiantuntijuutta luovuuden avulla. Hän osaa ohjata omaa ammatillista oppimistaan yhteisöllisissä, moniammatillisissa projekteissa oppijaryhmässä.

Sisältö

Luovuus, luova toiminta ja ilmaisu; kokemuksellisuus; kulttuuri- ja taidetoiminnan eri muodot; osallisuuden ja hyvinvoinnin mahdollisuuksien luominen; luovan toiminnan työtavat; luova vuorovaikutus ja ryhmätoiminta, tunnevuorovaikutus, reflektointi yksin ja yhdessä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa reflektoida ja perustella tutkimustietoon kytkeytyen luovan toiminnan ja taidekokemusten merkityksellisyyttä ihmisen hyvinvoinnille ja yhteisöille. Hän kykenee analysoimaan ja hyödyntämään kokemuksellista tietoa liittyen luovuuteen ja taidetoimintaan. Hän osaa soveltaa ammatillisessa toiminnassaan tutkimustietoon perustuvia luovia lähestymistapoja hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi sosiaali- ja terveysaloilla sekä analysoida toiminnan merkityksiä osallistujille. Hän kykenee kehittämään kulttuurihyvinvointialan osaamistaan ja uudistamaan oman alansa asiantuntijuutta luovuuden avulla. Hän osaa ohjata omaa ammatillista oppimistaan yhteisöllisissä, moniammatillisissa projekteissa oppijaryhmässä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Miia Ojanen
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • S0922S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimuksellisen kehittämistoiminnan yleiset metodologiset periaatteet sekä sen erilaiset strategiset ja menetelmälliset vaihtoehdot. Opiskelija hallitsee erilaisten kehittämistehtävien kannalta relevantit strategiset vaihtoehdot ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä myös omissa kehittämistehtävissään.

Sisältö

Määrällisen tutkimuksen strategiat ja menetelmät; laadullisen tutkimuksen strategiat ja menetelmät; toiminnallisen kehittämistoiminnan strategiat ja menetelmät; arviointitutkimuksen strategiat ja menetelmät. Opinnäytetyösuunnitelma.

Opiskelijat syventyvät erilaisiin tutkimuksellisen kehittämistoiminnan strategioihin ja menetelmiin. Opiskelija perehtyy oman osaamisensa kehittämisen kannalta keskeisiin tutkimusstrategioihin, kuten määrällinen strategia, laadullinen strategia, toiminnallinen strategia ja arviointitutkimus. Eriytyvä osa toteutetaan aihetta koskevaan kirjallisuuteen tutustumalla sekä osallistumalla aihetta koskevaan työskentelyyn.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetuksen ajankohdat:
23.1 klo 12.45-16 Jyrki Konkka
14.2 klo 8.45-12 Jyrki Konkka
15.2 klo 13.30-16 Tekstinohjaus Marianne Roivas
22.3 klo 12.45-16 Miia Ojanen
13.4 klo 12.45-16 Miia Ojanen
23.5 klo 8.45-10.15 Tehtävän purku/Miia ja Jyrki

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista tietoa ja hyödyntää sitä kehittämisessä
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä sekä arvioi sen vaikuttavuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista kansainvälistä ja kotimaista tietoa ja hyödyntää sitä kehittämisessä
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä sekä arvioi sen vaikuttavuutta yhteistyössä asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista kansainvälistä ja kotimaista tietoa sekä hyödyntää sitä kehittämisessä monipuolisesti
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä vaativissa toimintaympäristöissä sekä arvioi sen vaikuttavuutta yhteistyössä asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista tietoa ja hyödyntää sitä kehittämisessä
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä sekä arvioi sen vaikuttavuutta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Katriina Rantala-Nenonen
 • Katja Ihamäki
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • S0922S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa kriittisesti analysoida globaaleja yhteiskunnallisia prosesseja ja muutoksia sekä tarkastella niiden sosiaalisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Opiskelijalla on kokonaisnäkemys yhteiskunnassa vaikuttavista tekijöistä myös hallinnon eri tasoilla, kuten alueellisen, valtiollisen ja EU:n sosiaalipolitiikan sisällöt ja haasteet.

Sisältö

Globaalit yhteiskunnalliset muutokset ja niiden vaikutukset. Sosiaalisesti kestävä kehitys. Sosiaalipolitiikka EU:ssa, Suomessa ja alueilla.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Tehtäväohjeistettu opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op
Lähiopetus 22 h
Itsenäinen opiskelu 113 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti
- hallitsee valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa erilaisia toimintatapoja soveltaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti.
- hallitsee monipuolisesti valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä joustavasti
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa soveltaen toimintatapoja monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- analysoi kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti eettiset näkökulmat huomioiden
- hallitsee monipuolisesti valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä joustavasti vaativissa ja kompleksisissa tilanteissa
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa soveltaen monipuolisia toimintatapoja ja kehittäen niitä innovatiivisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- analysoi arvopohjaisesti ja kriittisesti yhteiskuntaa, väestön tarpeita ja sosiaalipolitiikkaa globaalisti ja paikallisesti
- hallitsee valitsemansa asiantuntijuusalueen tietoperustaa ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
- edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa erilaisia toimintatapoja soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopetus ja oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Katja Ihamäki
 • Niina Pietilä
 • Minna Kalajoki
 • Saila Nevanen
 • Miia Ojanen
 • Marianne Roivas
 • Eija Raatikainen
Vastuuhenkilö

Niina Pietilä

Opiskelijaryhmät
 • S0921S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyötyöprosessia ja sen hyödynnettävyyttä sosiaalialalla. Opiskelija osaa raportoida työnsä hyvän tutkimus- ja kehittämisraportointikäytännön mukaisesti sekä viestiä työstään ja sen tuloksista työelämää ja sosiaalialaa.

Sisältö

Opinnäytetyön yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen hyödyn arviointi, opinnäytetyön viestintä kirjallisesti ja suullisesti, kypsyysnäyte. Opinnäytetyön tulosten tulkinta ja johtopäätökset sekä työn raportointi ja tulosten viestintä.

Aika ja paikka

25.8. klo 13.15 - 14.45 Opinnäytetyön raportointi-työpaja / Marianne
21.9.
- 8.45. - 10 Johtopäätökset ja pohdinta / Jyrki
- 10.15 - 12 Kypsyysnäytetyöpaja / Marianne
- 12.45 - 14.15 Tiivistelmä / Niina
- 14.30 - 16 Abstract writing Workshop /Minna K.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitukset
Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h = 135 h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

25.8. klo 13.15 - 14.45 Opinnäytetyön raportointi-työpaja / Marianne
21.9.
- 8.45. - 10 Johtopäätökset ja pohdinta / Jyrki
- 10.15 - 12 Kypsyysnäytetyöpaja / Marianne
- 12.45 - 14.15 Tiivistelmä / Niina
- 14.30 - 16 Abstract writing Workshop /Minna K.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan opintojaksolla

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Katja Ihamäki
 • Niina Pietilä
 • Miia Ojanen
 • Saila Nevanen
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • S0922S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja perustella kehittämistarpeita yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa ja laati opinnäytetyötä koskevan ideapaperin.

Sisältö

Opinnäytetyön ideapaperi, sen esittely, yhteiskehittely ja opponointi opinnäytetyön pienryhmässä.

Aika ja paikka

ks. lisätietoa opiskelijalle

Opetusmenetelmät

Työpaja- ja seminaarityöskentely
Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

30.8. Opinnäytetyön ideatyöpaja
26.9. mennessä opinnäytetyöidean ilmoittaminen Wihi-järjestelmässä
Itsenäistä työskentelyä ja opinnäytetyön ideapaperin kirjoittaminen
25.11. opinnäytetyöseminaari pienryhmässä (huom. teksti palautetaan aiemmin, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Katja Ihamäki
 • Miia Ojanen
 • Saila Nevanen
Opiskelijaryhmät
 • S0922S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija laatii opinnäytetyötään koskevan suunnitelman sekä työtä koskevat sopimukset ja hakee tarvittavan tutkimusluvan.

Sisältö

Opinnäytetyösuunnitelma, sen esittely, yhteiskehittely ja opponointi opinnäytetyön pienryhmissä, tutkimuslupa ja siihen liitettävä hyväksytty opinnäytetyösuunnitelma, sekä opinnäytetyötä koskeva yhteistyösopimus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Katja Ihamäki
 • Niina Pietilä
 • Miia Ojanen
 • Saila Nevanen
 • Eija Raatikainen
Vastuuhenkilö

Niina Pietilä

Opiskelijaryhmät
 • S0921S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyön työelämäyhteistyössä innovatiivisesti ja taloudellisesti tuottaen tietoa ja kehittäen toimintaa.

Sisältö

Opiskelija toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraporttia. Opiskelija esittelee opinnäytetyön käsikirjoitusta ja käy kriittistä reflektiota opinnäytetyön pienryhmässä, jossa hän arvioi opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Aika ja paikka

ks. lisätietoja opiskelijalle

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Seminaarit
Vertaispalautteen antaminen
Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 x 27 h = 270 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

25.8. klo 8.45. -12.15 Opinnäytetyöryhmät
Syyskuussa jokainen pienryhmä järjestää vertaisseminaarin sopimanaan ajankohtana
27.10. klo 8.45. -12.15 Opinnäytetyöryhmät

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Katriina Rantala-Nenonen
 • Niina Pietilä
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • S0922S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa kriittisesti arvioiden tietoa, ja hallitsee asiantuntijuuteen liittyvän viestinnän ja myös tieteellisen kirjoittamisen periaatteet sekä osaa viestiä asian kannalta tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa hyödyntää viestintää organisaation johtamisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Hän osaa kehittää suullisia ja kirjallisia viestinnän taitoja sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön valmiuksiaan.

Sisältö

Asiantuntijaviestinnän erilaiset viestintätarpeet ja tavoitteet. Viestinnän työkalut erilaisiin viestintätilanteisiin ja -tarpeisiin. Yhteiskunnallinen viestintä. Organisaatioiden viestintä. Uudistuva sosiaali- ja terveysala - seminaari.

Aika ja paikka

25.1.
23.3.
26.4.
9.5.
Opintojakso jatkuu syksyllä 2023. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan keväällä 2023.

Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitukset

Lisätietoja opiskelijoille

25.1.
23.3.
26.4.
9.5.
Opintojakso jatkuu syksyllä 2023. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan keväällä 2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä joustavasti käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa joustavasti vaativissa ja monimutkaisissa johtamistilanteissa
- hallitsee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla palveluja. Opiskelija osaa johtaa työyhteisöjen toimintaa innostavilla ja toimintaa uudistavilla tavoilla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Markus Neuvonen
Opiskelijaryhmät
 • S0922S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa organisaatioiden muuttuvia toimintaympäristöjä ja osaa soveltaa strategista johtamista niissä navigoimiseen. Opiskelija tuntee EFQM-laatujärjestelmän pääperiaatteet ja osaa soveltaa niitä työyhteisössään/organisaatiossaan. Opiskelija tuntee laaja-alaisen markkinointijohtamisen sekä taloushallinnon perusperiaatteet.

Sisältö

Organisaatioiden toimintaympäristöt ja strateginen johtaminen organisaation toiminnan perustana. EFQM-toiminnanohjausjärjestelmä organisaation kehittämisen ja laadun varmistamisen työkaluina. Hyvinvointialan palvelutarjooman markkinointijohtaminen. Taloustieteen perusteet ja taloushallinto.

Aika ja paikka

24.01.2023 08.45 - 12.00 MPA4008
25.01.2023 12.45 - 16.00 MPA5007
14.02.2023 12.45 - 16.00 MPA4008
10.03.2023 08.45 - 12.00 MPA4008
23.03.2023 12.45 - 14.15 MPA4008
12.04.2023 12.45 - 16.00 MPA5007
23.05.2023 14.30 - 16.00 MPA5007

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, yksilö- ja ryhmätehtävät, materiaaleja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (n. 135h)

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin tiedot täydentyvät myöhemmin.

Lähiopetuksen aikataulu:

24.01.2023 08.45 - 12.00 MPA4008
25.01.2023 12.45 - 16.00 MPA5007
14.02.2023 12.45 - 16.00 MPA4008
10.03.2023 08.45 - 12.00 MPA4008
23.03.2023 12.45 - 14.15 MPA4008
12.04.2023 12.45 - 16.00 MPA5007
23.05.2023 14.30 - 16.00 MPA5007

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä joustavasti käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa joustavasti vaativissa ja monimutkaisissa johtamistilanteissa
- hallitsee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla palveluja. Opiskelija osaa johtaa työyhteisöjen toimintaa innostavilla ja toimintaa uudistavilla tavoilla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

05.09.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat tietonsa, taitonsa ja asenteensa kirjoittajana. Hän ymmärtää kirjallisen viestinnän tilanteisen vaihtelun ja tunnistaa ja osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tekstilajeja. Opiskelija syventää kielenhuollon taitojaan, osaa eritellä sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän sekä tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä sekä pystyy tuottamaan jäsenneltyjä ja selkeitä ammattitekstejä.

Sisältö

Oman kirjoittajakuvan hahmottaminen. Tekstilajiajatteluun tutustuminen. Kielen- ja tekstinhuolto. Sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteet. Tieteellinen kirjoittaminen.

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodle-alustalla syksyllä 2022
Vastuuopettaja Marianne Roivas

Oppimateriaalit

Kurssialustalla Moodlessa esitelty materiaali

Opetusmenetelmät

Harjoitukset, tehtävät, keskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Moodle-kurssipohja aukeaa 5.9.2022. Kurssi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tehtävien pitää olla suoritettuna 3.10.2022 mennessä, jotta voi jatkaa kurssin toiseen osaan. Toisen osan tehtävien tulee olla valmiita 31.10.2022 mennessä. Kaikki kurssin tehtävät palautetaan tuona aikana sovitulla tavalla Moodle-työtilaan.

Moodle-kurssipohja sulkeutuu 31.10.2022.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti hyvinvointialojen tutkintojen AMK-opiskelijoille (toimintaterapia, sosiaaliala ja vanhustyö) sekä kuntoutuksen, vanhustyön ja sosiaalialan YAMK-opiskelijoille. Opintojakso sopii valinnaiseksi opinnoksi.
Toteutukseen otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssin ennakkovaatimuksena on opintojen alkuun kuuluvien viestinnän opintojen hyväksytty suoritus.
***********************************************************************************'
Opintojakso keskittyy kirjallisten viestintätaitojen kehittämiseen. Ydinsisältö on seuraava:
- Oma kirjoittajakuvani: syvennä ymmärrystäsi tiedoistasi, taidoistasi ja asenteistasi kirjoittajana
- Erilaiset tekstit: tutustu tekstilajiajatteluun
- Kielen- ja tekstinhuoltoa: hio taitojasi tekstintekijänä
- Kirjoittaminen sosiaali- ja terveysalalla: perehdy sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteisiin
- Tieteellinen kirjoittaminen: syvennä ymmärrystäsi tieteellisestä kirjoittamisesta
******************************************************************************************

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja
näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty:

Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, harjoitukset

Hyväksytty suoritus
Opiskelija palauttaa eri osioiden kirjalliset tehtävät hyväksytysti ja osallistuu aktiivisesti kurssin verkkokeskusteluihin.

Arviointikriteerit
Hyväksytty
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.
Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.
Arviointikriteerit (niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet vapautuksen ruotsista ja korvaavat kurssilla opintojakson Työelämän suomi).

Arviointikriteerit niille, jotka korvaavat suorituksella Työelämän suomen -opintojakson:

Hyvä
Opiskelija osaa käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön erot hyvin.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa soveltaa niitä teksteihinsä.
Opiskelija osaa laatia selkeitä, sujuvia ja tarkoituksenmukaisia oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkiäkin oman alansa tekstejä.
Opiskelija löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen.
Opiskelija osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä ja ilmaisee tietojaan ja näkemyksiään tarkasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Tyydyttävä
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 27.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Marianne Roivas
Vastuuhenkilö

Marianne Roivas

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat tietonsa, taitonsa ja asenteensa kirjoittajana. Hän ymmärtää kirjallisen viestinnän tilanteisen vaihtelun ja tunnistaa ja osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tekstilajeja. Opiskelija syventää kielenhuollon taitojaan, osaa eritellä sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän sekä tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä sekä pystyy tuottamaan jäsenneltyjä ja selkeitä ammattitekstejä.

Sisältö

Oman kirjoittajakuvan hahmottaminen. Tekstilajiajatteluun tutustuminen. Kielen- ja tekstinhuolto. Sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteet. Tieteellinen kirjoittaminen.

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodle-alustalla keväällä 2023
Vastuuopettaja Marianne Roivas

Oppimateriaalit

Kurssialustalla Moodlessa esitelty materiaali

Opetusmenetelmät

Harjoitukset, tehtävät, keskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Moodle-kurssipohja aukeaa 30.1.2023. Kurssi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tehtävien pitää olla suoritettuna 27.2.2023 mennessä, jotta voi jatkaa kurssin toiseen osaan. Toisen osan tehtävien tulee olla valmiita 27.3.2023 mennessä. Kaikki kurssin tehtävät palautetaan tuona aikana sovitulla tavalla Moodle-työtilaan.

Moodle-kurssipohja sulkeutuu 27.3.2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso valinnaisena opintoina:
- Opintojakso on tarkoitettu hyvinvointialojen tutkintojen AMK-opiskelijoille (toimintaterapia, sosiaaliala ja vanhustyö) sekä kuntoutuksen, vanhustyön ja sosiaalialan YAMK-opiskelijoille. Opintojakso sopii valinnaiseksi opinnoksi (5 op). Kurssin ennakkovaatimuksena on opintojen alkuun kuuluvien viestinnän opintojen hyväksytty suoritus. Jos kurssilla on tilaa, mukaan voidaan ottaa opiskelijoita muistakin sote-tutkinto-ohjelmista.

Opintojakso Työelämän suomi -kurssin sijasta:
- Ne opiskelijat, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi ja jotka eivät suorita S2-opiskelijoiden Työelämän suomi -kurssia, voivat täydentää tällä kurssilla opintonsa (3-5 op).

CampusOnline-opiskelijat:
- Opintojakso on avoinna sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille (5 op).

***********************************************************************************
Opintojakso keskittyy kirjallisten viestintätaitojen kehittämiseen. Ydinsisältö on seuraava:
- Oma kirjoittajakuvani: syvennä ymmärrystäsi tiedoistasi, taidoistasi ja asenteistasi kirjoittajana
- Erilaiset tekstit: tutustu tekstilajiajatteluun
- Kielen- ja tekstinhuoltoa: hio taitojasi tekstintekijänä
- Kirjoittaminen sosiaali- ja terveysalalla: perehdy sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteisiin
- Tieteellinen kirjoittaminen: syvennä ymmärrystäsi tieteellisestä kirjoittamisesta

******************************************************************************************

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja
näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty:

Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, harjoitukset

Hyväksytty suoritus
Opiskelija palauttaa eri osioiden kirjalliset tehtävät hyväksytysti ja osallistuu aktiivisesti kurssin verkkokeskusteluihin.

Arviointikriteerit
Hyväksytty
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.
Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.
Arviointikriteerit (niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet vapautuksen ruotsista ja korvaavat kurssilla opintojakson Työelämän suomi).

Arviointikriteerit niille, jotka korvaavat suorituksella Työelämän suomen -opintojakson:

Hyvä
Opiskelija osaa käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön erot hyvin.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa soveltaa niitä teksteihinsä.
Opiskelija osaa laatia selkeitä, sujuvia ja tarkoituksenmukaisia oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkiäkin oman alansa tekstejä.
Opiskelija löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen.
Opiskelija osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä ja ilmaisee tietojaan ja näkemyksiään tarkasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Tyydyttävä
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Saila Nevanen
 • Miia Ojanen
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • S0922S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee kriittisen ajattelun välineet asiantuntijatason toimijalta edellytettävällä tavalla. Opiskelija osaa soveltaa kriittistä ajattelua kehittämistä koskevien käytännöllisten ongelmien ratkaisemisessa ja päätöksenteossa. Opiskelija tuntee sosiaalialan työn ja kehittämisen kokonaisuutta koskevat käsitteelliset näkökulmat ja osaa soveltaa niitä kehittämistoimintaan. Opiskelija tuntee sosiaalialan tutkimuksen paradigmat ja niihin liittyvät arvot, oletukset ja metodologiset taustaehdot. Opiskelija osaa soveltaa sosiaalialan kehittämiseen liittyviä periaatteita omassa toiminnassaan. Opiskelija tuntee tutkimuksellisen kehittämistoiminnan erilaisia strategisia vaihtoehtoja, joita syvennetään myöhemmin tulevassa opintojaksossa. Opiskelija hallitsee kehittämistoiminnan suunnittelun periaatteet ja käytännöt sekä osaa laatia toteuttamiskelpoisen ja perustellun suunnitelman. Opiskelija osaa määritellä tehtävän, joka on toteutettavissa tutkimuksellisen kehittämisen menetelmin. Opiskelija osaa arvioida suunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta sekä tulosten merkitystä ammatillisen kehittämisen näkökulmasta.

Sisältö

Argumentaatio: looginen rakenne ja sisältö, kriittinen tiedonkäsitys, tiedon lähteet ja arviointi, tieteellinen ajattelu, sosiaalialan tiedeperusta, sosiaalialan tutkimuksen paradigmat ja ohjelmat, sosiaalialan kehittämisen oletukset, arvot ja metodologia. Opinnäytetyön ideapaperi. Tutkimus - ja kehittämissuunnitelman perusteet: arviointi, ongelman määrittely, tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, tieteellinen raportointi.

Opetusmenetelmät

Luennot
Itsenäinen työskentely
Oppimistehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op=135h

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksen ajankohdat:
31.8 klo 12.45-16, tila MPB5011. Orientaatio tutkimukselliseen kehittämiseen, tieteelliset tutkimuslähteet, opintojakson tehtävän ohjeistus/Miia
30.9 klo 12.45-16, tila MPA4008: klo 12.45-13.30 Tehtävän väliohjaus ja ONT-ideapaperin ohjeistus/Miia, klo 13.30-16 Tiedonhaku/kirjaston informaatikko
26.10 klo 8.45-12 ja klo 12.45-13.30, tila MPA6010. Metodipajat/Miia ja Saila Nevanen
25.11 klo 12.45-16, Kieli ja kirjallinen viestintä/Marianne
8.12 klo 8.45-12, tila MPA6010, Tutkimusetiikka ja tietosuoja, tutkimus- ja kehittämisprosessit/Miia

opintojakson vastuuopettaja: Miia Ojanen (miia.ojanen@metropolia.fi)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista tietoa ja hyödyntää sitä kehittämisessä
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä sekä arvioi sen vaikuttavuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista kansainvälistä ja kotimaista tietoa ja hyödyntää sitä kehittämisessä
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä sekä arvioi sen vaikuttavuutta yhteistyössä asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista kansainvälistä ja kotimaista tietoa sekä hyödyntää sitä kehittämisessä monipuolisesti
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä vaativissa toimintaympäristöissä sekä arvioi sen vaikuttavuutta yhteistyössä asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- analysoi ja arvioi kriittisesti yhteiskunnallisen kehittämisen kannalta olennaista tietoa ja hyödyntää sitä kehittämisessä
- hallitsee sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä
- ideoi, valmistelee ja toteuttaa tutkimuksellista kehittämistyötä sekä arvioi sen vaikuttavuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä hyv-hyl/(mahdollisuus täydentää)

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Markus Neuvonen
 • Niina Pietilä
 • Miia Ojanen
Opiskelijaryhmät
 • S0921S6
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija tuntee palvelujen vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaa soveltaa tietoa omassa toiminnassaan. Opiskelija ymmärtää palvelujen järjestämisen ja tuottamisen vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja tuntee palvelujen hankintaprosessien periaatteet ja keskeisen sisällön. Opiskelija osaa arvioida palvelujen toimivuudesta ja vaikutuksista kerättävää tietoa ja hyödyntää tätä toiminnan kehittämisessä. Opiskelija tutustuu rationaalisen päätöksentekoteorian pääpiirteisiin.

Sisältö

Vaikuttavuutta tuottavat ja tehokkaat asiakkuusprosessit. Palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelmat palvelujen johtamisessa ja palvelumarkkinoiden ohjaamisessa. Palvelujen hankintamenetelmät ja -prosessit osana em. suunnitelmia. Seurantatieto ja arviointi osana palvelujen tiedolla johtamista. Lakisääteinen valvonta sote-alalla sekä hankintasopimuksiin liittyvä valvonta ja seuranta. Rationaalinen päätöksentekoteoria.

Aika ja paikka

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti Moodlessa 15.8. - 14.11.2022 välisenä aikana opiskelijan valitsemalla tahdilla. Kun kaikki osatehtävät ovat tehtynä, opiskelija voi jättää opinnot arvioitavaksi kuun lopussa (31.8., 30.9., 31.10. ja 14.11.), minkä jälkeen opettajat arvioivat koko kurssin.

Kevään 2023 osalta suorittamisajankohdat: Opiskelu tapahtuu itsenäisesti Moodlessa 15.11.2022 - 19.5.2023 välisenä aikana opiskelijan valitsemalla tahdilla. Kun kaikki osatehtävät ovat tehtynä, opiskelija voi jättää opinnot arvioitavaksi kuun lopussa (31.12.2022, 31.1., 28.2., 31.3., 30.4. ja 19.5.2023), minkä jälkeen opettajat arvioivat koko kurssin.

Opintojakson kurssiavain ilmoitetaan opiskelijoille 15.8.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jossa opiskelija tutustuu itsenäisesti opintojakson materiaaleihin ja tekee tehtävät. Opintojaksolla on kuhunkin kokonaisuuteen liittyviä tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Sisällön jaksotus

Opiskelija etenee itsenäisesti 15.8. - 14.11.2022 välisenä aikana niin, että kaikki opintojakson suoritukset ovat palautettuina 14.11.2022 mennessä.

Kevään 2023 osalta suorittamisajankohdat: Opiskelu tapahtuu itsenäisesti Moodlessa 15.11.2022 - 19.5.2023 välisenä aikana opiskelijan valitsemalla tahdilla. Kun kaikki osatehtävät ovat tehtynä, opiskelija voi jättää opinnot arvioitavaksi kuun lopussa (31.12.2022, 31.1., 28.2., 31.3., 30.4. ja 19.5.2023), minkä jälkeen opettajat arvioivat koko kurssin.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä joustavasti käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa joustavasti vaativissa ja monimutkaisissa johtamistilanteissa
- hallitsee johtamisen työvälineitä ja osaa soveltaa niitä monialaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa.
- kehittää ja johtaa eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla palveluja. Opiskelija osaa johtaa työyhteisöjen toimintaa innostavilla ja toimintaa uudistavilla tavoilla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- hallitsee strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytännön johtamisessa
- tuntee johtamisen työvälineitä, ymmärtää niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä työyhteisössään /organisaatiossaan
- kehittää palveluja sekä työyhteisöjen toimintaa osallistavilla toimintatavoilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on kuhunkin kokonaisuuteen liittyviä tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty / hylätty. Opintojakso arvioidaan kokonaisuudessaan hyväksytty - hylätty.

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojaksolla.