Siirry suoraan sisältöön

Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa muun muassa yliopiston jatko-opinnoissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakoulutasoisen asiantuntijuuden mukainen aiempi osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Käytänteet on kuvattu tutkintosäännöissä ja AHOT-ohjeissa.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta:
https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/ylemmat-amk-tutkinnot/hoitotyon-kehittaminen-ja-johtaminen

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Hoitotyön kehittämisen ja johtamisen (YAMK) tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen aikana vahvistat osaamista, joka valmistaa sinut uudistamaan sekä johtamaan ja kehittämään omaa työtäsi.
Hoitotyön kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa vahvan osaamisen toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä potilaiden hoidon kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus myös syventää osaamistaan oman työympäristönsä tai hoitotyön taustansa mukaisesti.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv- matkojen ja -vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa.

Erityispääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu niille, joilla on hoitotyön soveltuva pohjakoulutus ja työkokemus (kts. hakuohjeet) sekä haluavat työskennellä kliinisessä asiantuntijatehtävissä ja/tai tutkimus-, opetus- ja johtamistehtävissä. Hakuohjeet: https://www.metropolia.fi/en/academics/applying/joint-application

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot. Opintojen kesto 1,5-2 v.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Kirsi Talman
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Master's Degree Programme in Development and Leadership of Nursing (Ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(S2723S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing
Opettaja
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Anna-Kaisa Partanen
Vastuuhenkilö

Kirsi Talman

Opiskelijaryhmät
 • S2723S6
  Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing, ylempiAMK

Tavoitteet

Oppimistavoitteet
Tämän opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista erityisesti kehittämistyöhön liittyvissä menetelmissä.

Osaamistavoitteet
• Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, johtaa, hallinnoida ja arvioida projekteja.
• Opiskelija tunnistaa keskeiset menetelmät oman kliinisen toimintaympäristönsä hoidon laadun kehittämiseksi.
• Opiskelija tunnistaa hoidon laadun kehittämiseen (quality improvement) ja projektihallintaan liittyvät keskeiset menetelmät ja työkalut.
• Opiskelija osaa arvioida kriittisesti laadun kehittämiseen (quality improvement) liittyvien projektien vahvuuksia ja heikkouksia.
• Opiskelija osaa soveltaa projektinhallintaan ja kehittämismenetelmiin liittyvää osaamistaan.

Sisältö

• Kehittämismenetelmien -ja valmiuksien perusteet.
• Laadun kehittäminen (quality improvement)
• Projektin suunnittelu
• Projektinhallinta
• Projektityökalut
• Projektin raportointi ja arviointi sekä tulosten levittäminen
• Kehittämistyön eettisyys, luotettavuus, ja tulosten juurruttaminen.

Aika ja paikka

Moodle workspace: Name of the workspace: Development methods and skills 5 ECTS

Interactive online teaching:

Weeks 40-50

5.10.2023 10.30 - 16.00

22.11.2023 12.00 - 16.45

30.11.2023 12.00 -18.00

7.12.2023 10 - 14.30

12.12.2023 10.00 - 15.00


Course Evaluation deadline for students: 1.12 - 22.12.2023

Oppimateriaalit

Satake E. 2015. Statistical methods and reasoning for the clinical sciences

Creswell J.W. 2014 (or newer). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.

NHS Institute for Innovation and Improvement. The Handbook of Quality and Service Improvement Tools. available from: https://wessexahsn.org.uk/img/projects/NHS%20III%20Handbook%20Service%20Improvement.pdf

NHS Improving quality. 2014. First steps towards quality improvement: A simple guide to improving services. available from: https://www.england.nhs.uk/improvement-hub/wp-content/uploads/sites/44/2011/06/service_improvement_guide_2014.pdf

Shah A. 2019. Using data for improvement. British Medical Journal, 364. available from: https://www.bmj.com/content/364/bmj.l189

Opetusmenetelmät

Online lectures that may be live or pre-recorded.

• Directed work/activities

• Online small group work

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Written assignment due 15.12.2023 by 12.00 (midday) . Please refer to the more specific assessment criteria in the Moodle workspace.

Re-submission Week 2: 8th January 2024 by 12:00 (midday)

Kansainvälisyys

Some lectures and workshops will be organized in collaboration with King’s College, London, Faculty of Nursing, Midwifery and Palliative Care.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 hours in total student work (5 ECTS).

Sisällön jaksotus

Week 40: Introduction to the course, what is quality improvement (QI) - in collaboration with King’s College London

Week 47: Choosing a QI topic, literature searching for QI

Week 48: QI designs, methods and ethical issues; SuSQi workshop

Week 49: Measurement and data analysis in QI

Week 50: Project planning, management & leadership and project tools

Lisätietoja opiskelijoille

The learning materials and workbooks designed by the teachers are protected by the Finnish Copy Right Act (404/61). According to the legislation, teachers reserve all the rights for the study material. The study material cannot be used for any other than personal study purposes. The study material (e.g., learning materials and workbooks) can only be shared if permitted by the teacher/s.
Finnish Copy Right Act: https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1961/en19610404_20150608.pdf


Course Evaluation for students:
As part of the Metropolia UAS strategy, we use an electronic course feedback system. This provides an opportunity for you to feedback on different aspects of the course through a series of pre-set questions and qualitative comments. Approximately two weeks before the end of the course, you will receive an automated invitation via your Metropolia email account to complete your evaluation online.

Please take the time to complete as your feedback is important. It informs ongoing developments to individual courses to ensure that the learning needs and expectations of the School of Health Care student community are met to a high standard.

To strengthen the feedback cycle, a report summarizing the course lead’s reflections on your feedback will be sent to you after the online evaluation survey has closed.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hylätty:
Opiskelija ei osoita osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisältöjä, ja itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa opittua työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Please refer to the more specific assessment criteria in the Moodle workspace.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 01.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing
Opettaja
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Opiskelijaryhmät
 • S2723S6
  Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing, ylempiAMK

Tavoitteet

Opiskelija kykenee johtamaan näyttöön perustuvia käytänteitä sekä hallinnoimaan niitä hoitotyössä.

Sisältö

• Näyttöön perustuva hoitotyön lähijohtaminen
• Näyttöön perustuvien käytänteiden käsitteet ja prosessit hoitotyön johtamisessa, hoitotyön johtamisen tutkimus
• Systemaattinen tiedonkeruu ja analysointi osana näyttöön perustuvuutta
• Näytön kriittinen arviointi lähiesimiestyössä
• Tiivistetyn tutkimustiedon hyödyntäminen ammatillisessa päätöksenteossa

Aika ja paikka

Moodle workspace, name of the workspace: Evidence-based practices and management, 5 cr.

https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=8006§ion=2#tabs-tree-start

Interactive online teaching, during weeks 43-47:

25.10 at 13-15.30 Evidence-based management in nursing. The concepts and processes of evidence-based practice and research in nurse leadership
31.10 at 13-15.30 Systematic data collection and analysis as a part of evidence-based practice
7.11 at 13-15.30 Critical evaluation of evidence in managerial practices
Self-organised group work (week 46)
21.11 at 12.30-15.30 Presentation of the group work
30.11.2023 by 9 am Submission of the Group assignment via the Moodle workspace.

Course Evaluation for students: 17.11.2023 - 8.12.2023 by 23:59

Oppimateriaalit

Cleland Silva, T. & Fonseca Silva. P. (2022) Making sense of work through collaborative storytelling. Building narratives in organisational change. Palgrave Pivot. Open Access. Switzerland: Springer.

Näre, L., & Cleland Silva, T. (2021). The global bases of inequality regimes: The case of international nurse recruitment. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 40(5), 510-524.

Haavisto, E., Eriksson, S., Silva, T. C., Koivisto, J. M., Kausamo, K., & Soikkeli-Jalonen, A. (2022). Patients receiving palliative care and their experiences of encounters with healthcare professionals. OMEGA-Journal of Death and Dying.

The Oxford Handbook of Health Care Management (2016). Eds. Ferlie, E., Montgomery, K. and Pedersen, A.R. Oxford: Oxford University Press.

Opetusmenetelmät

Online lectures that may be live or pre-recorded.

Online small group work

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Week 48: Submission of the Group assignment (30.11.2023 by 9am) via the Moodle workspace.
Week 49: re-submission possibility on the 7th December 2023 by 9 am

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 hours in total student work

Sisällön jaksotus

Interactive online teaching, during weeks 43-47:

25.10 at 13-15.30 Evidence-based management in nursing. The concepts and processes of evidence-based practice and research in nurse leadership
31.10 at 13-15.30 Systematic data collection and analysis as a part of evidence-based practice
7.11 at 13-15.30 Critical evaluation of evidence in managerial practices
Self-organised group work (week 46)
21.11 at 12.30-15.30 Presentation of the group work
30.11.2023 by 9 am Submission of the Group assignment via the Moodle workspace.

Lisätietoja opiskelijoille

The learning materials and workbooks designed by the teachers are protected by the Finnish Copy Right Act (404/61). According to the legislation, teachers reserve all the rights for the study material. The study material cannot be used for any other than personal study purposes. The study material (e.g., learning materials and workbooks) can only be shared if permitted by the teacher/s.

Finnish Copy Right Act: https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1961/en19610404_20150608.pdf

Course Evaluation for students:
As part of the Metropolia UAS strategy, we use an electronic course feedback system. This provides an opportunity for you to feedback on different aspects of the course through a series of pre-set questions and qualitative comments. Approximately two weeks before the end of the course, you will receive an automated invitation via your Metropolia email account to complete your evaluation online.

Please take the time to complete as your feedback is important. It informs ongoing developments to individual courses to ensure that the learning needs and expectations of the School of Health Care student community are met to a high standard.

To strengthen the feedback cycle, a report summarizing the course lead’s reflections on your feedback will be sent to you after the online evaluation survey has closed.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hylätty:
Opiskelija ei osoita osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisältöjä, ja itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa opittua työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Please refer to the more specific assessment criteria in the Moodle workspace

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing
Opettaja
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Pamela Spokes
Vastuuhenkilö

Jukka Kesänen

Opiskelijaryhmät
 • S2723S6
  Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing, ylempiAMK

Tavoitteet

• Opiskelija kykenee tunnistamaan kliinisen kysymyksen/ongelman, arvioimaan projektin toteuttamiskelpoisuuden ja kestävällä tavalla puhumaan laajavastuisen hoitotyön ymmärtämisen ja laadun parantamisen puolesta.
• Opiskelija kykenee johtamaan potilasturvallisuuteen ja hoidon laatuun liittyviä prosesseja hyödyntämällä palvelumuotoilun menetelmiä.
• Opiskelija kykenee soveltamaan laadun parantamisen ja projektihallinnon menetelmiä ja työkaluja mielekkäällä tavalla.

Sisältö

Projektin toteuttamiskelpoisuuden arviointi
Kestävä laadun parantaminen
Muutoksen johtaminen ja palvelumuotoilun hyödyntäminen
Projektihallinnon menetelmien ja työkalujen käyttö

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteinen opetus verkossa
Hybridiopetus kampukselta maaliskuussa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

16 hours of contact teaching
119 hours of independent study

Lisätietoja opiskelijoille

As part of the Metropolia UAS strategy, we use an electronic course feedback system. This provides an opportunity for you to feedback on different aspects of the course through a series of pre-set questions and qualitative comments. Approximately two weeks before the end of the course, you will receive an automated invitation via your Metropolia email account to complete your evaluation online.
Please take the time to complete as your feedback is important. It informs ongoing developments to individual courses to ensure that the learning needs and expectations of the School of Health Care student community are met to a high standard.
To strengthen the feedback cycle, a report summarizing the course lead’s reflections on your feedback will be sent to you after the online evaluation survey has closed.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hylätty:
Opiskelija ei osoita osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisältöjä, ja itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa opittua työelämän kontekstiin on puutteita.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing
Opettaja
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Opiskelijaryhmät
 • S2723S6
  Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing, ylempiAMK

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee terveystaloustieteen perusteet ja niiden yhteydet kestävään kehitykseen. Osaa työskennellä elinkaarimallin sidosryhmien kanssa. Osaa suunnitella kestäviä ja vaikuttavia terveydenhuollon lähijohtamisen malleja.

Sisältö

• Terveystaloustieteen keskeiset käsitteet ja kestävän kehityksen johtaminen
• Elinkaarimalli
• Sidosryhmät, projektin johtaminen ja rajapintatyöskentely

Aika ja paikka

4.4.2024 10.00 - 12.00
9.4.2024 10.00 - 12.00
18.4.2024 10.00 - 12.00
23.4.2024 13.00 - 15.30

Opetusmenetelmät

Interactive online teaching
Independent study

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

12 hours of contact teaching
123 hours of independent study

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hylätty:
Opiskelija ei osoita osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisältöjä, ja itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa opittua työelämän kontekstiin on puutteita.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing
Opettaja
 • Anna Niskanen
 • Jukka Kesänen
 • Anna-Kaisa Partanen
Vastuuhenkilö

Anna-Kaisa Partanen

Opiskelijaryhmät
 • S2723S6
  Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing, ylempiAMK

Tavoitteet

• Opiskelija kykenee kriittisesti arvioimaan ja reflektoimaan oppimistarpeitaan neljällä osaamisalueella edistyneellä tasolla.
• Opiskelija kykenee muotoilemaan, suunnittelemaan ja johtamaan näyttöön perustuvaa yksilöiden ja moniammatillisten tiimien opettamista ja oppimista.
• Opiskelija kykenee tarkoituksenmukaisesti käyttämään ja kriittisesti arvioimaan opettamisen, oppimisen ja arvioinnin menetelmiä.
• Opiskelija kykenee motivoimaan yksilöitä ja ryhmiä sekä kliinisessä työssä että korkeakoulutuksessa.

Sisältö

Oppimistarpeiden arviointi
Näyttöön perustuvat opetus- ja oppimismenetelmät
Innovatiiviset, oppijaa motivoivat menetelmät
Simulaatiopedagogiikan perusteet

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa tammikuussa 2024 -ks opetuspäivät ja ajat OMA:n kalenterista
Opintojakson opetusharjoitelu Myllypurossa tai lähialueella viikolla 11

Oppimateriaalit

Varmistuu opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

- Activating lectures in Zoom
- Itsenäinen opiskelu
- Ryhmätyö
- Opetusharjoittelu
- Itse -ja vertaisarviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opetusharjottelu on pakollinen osasuoritus (2 päivää viikolla 11)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

COIL(Collaborative online international learning) päivä Middlesex University, Lontoo kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää opetusharjoittelua (suomeksi tai englanniksi)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hylätty:
Opiskelija ei osoita osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisältöjä, ja itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa opittua työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itse-ja vertaisarviointi
Hyväksyty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing
Opettaja
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Jukka Kesänen
 • Anna-Kaisa Partanen
Vastuuhenkilö

Jukka Kesänen

Opiskelijaryhmät
 • S2723S6
  Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing, ylempiAMK

Tavoitteet

• Opiskelija osaa perustella ja suunnitella opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.
• Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.
• Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja.

Sisältö

Opinnäytetyön aiheen valinta, ideointi- ja suunnittelu

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan seminaarit ja työpajat

Oppimateriaalit

Asianmukainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus
Alan ajantasainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

tseopiskelu
Ryhmäohjaus kuten seminaarit, työpajat
Yksilöohjaus
Opponointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään sovituin osin työelämäohjaajan ohjauksessa. Ohjauksen ja arvioinnin päävastuu on ohjaavalla opettajalla.

Kansainvälisyys

Hyväksytty suoritus edellyttää kansainvälistä lähdekirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Suositellaan jakson suorittamista toisen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ensisijainen ohjausmuoto on ryhmäohjaus (mm. seminaarit ja työpajat), jonka lisäksi voidaan sopia yksilöohjauksista.

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle. Tästä sovitaan tarkemmin oman ont-ohjaajan kanssa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toisten opiskelijoiden työt ovat luottamuksellisia!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön suunnitelmaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle.

Katso opinnäytetyön arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 24.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing
Opettaja
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Tricia Cleland Silva
 • Anna-Kaisa Partanen
Vastuuhenkilö

Anna-Kaisa Partanen

Opiskelijaryhmät
 • S2723S6
  Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing, ylempiAMK

Tavoitteet

Opiskelija osaa vastuullisesti johtaa potilas-asiakasturvallisuuteen ja laadun parantamiseen liittyviä prosesseja. Kehittää henkilöstösuunnittelun strategioita. Soveltaa tarkoituksenmukaisia tutkimusmenetelmiä ja toteuttaa eettistä johtajuutta.

Sisältö

• Potilas-asiakasturvallisuus ja sen merkitys johtamisessa
• Laadun valvonta, arviointi ja parantaminen
• Henkilökunnan osaamisen arviointi, ammatillisen kehittymisen tarpeet ja työvoimasuunnittelun strategiat
• Ammatillinen koulutus ja työn ja työhyvinvoinnin kehittäminen
• Prosessien ja lähijohtamisen tutkimuksen periaatteet terveydenhuollon organisaatioissa
• Eettisen johtamisen käytänteitä

Aika ja paikka

Moodle workspace: Name of the workspace: Responsible Leadership, Quality and Patient-client safety in health care services 5 ECTS

Interactive online teaching:

Weeks 44-49

WEEKS 44-47

30.10 13.00-14.30 (44) Client and patient safety and its significance to leadership (MP, T CS)

7.11 16.00-17.30 (45) Principles of process and management research in healthcare organisations & Ethical leadership practices (TCS)

14.11 16.00-17.30 (46) Quality monitoring, evaluation and improvement (KT)

21.11 16.00-17.30 (47) Evaluating staff competences, professional development needs, and workforce planning strategies (KT) & Professional training and work development research (KT, TCS, MP)


Course Evaluation for students: 22.11.2023 - 2.12.2023

Oppimateriaalit

Core material on Patient Safety and Quality:

The Oxford Handbook of Health Care Management (2016). Eds. Ferlie, E., Montgomery, K. and Pedersen, A.R. Oxford: Oxford University Press. - Chapter 14 Patient safety and quality-

Salem, D.N. (Ed). (2020). Quality Measures: The Revolution in Patient Safety and Outcomes. Springer.


Core material on evaluating staff competences:

Lejonqvist et al. 2021. Evaluating nursing competence with the Nurse Competence Scale from an ontological and contextual point of view: An integrative literature review. Nordic Journal of Nursing Research 42 (1). https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20571585211000972

Soares et al. 2019. Competence-based performance evaluation in hospital nurses. Revista Latino-Americana de Enfermagem 27, e3184. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6792338/

Core material on Professional development needs and training, and workforce planning strategies:

Wray, J. & Aleo, G. 2021. The importance of Continuing professional development (CPD) for nurses. Read 23th May 2023 from: https://blogs.bmj.com/ebn/2021/11/14/the-importance-of-continuing-professional-development-cpd-for-nurses/ (please also check the reference list)

Rodriguez, J. & Walters, K. 2017. The Importance of Training and Development in Employee Performance and Evaluation. World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development. Read 23th May from: https://www.researchgate.net/publication/332537797_The_Importance_of_Training_and_Development_in_Employee_Performance_and_Evaluation

Weston, M.J. 2022. Strategic Planning for a Very Different Nursing Workforce. Nurse Leader 20 (2). Read 7th June from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8770040/

Opetusmenetelmät

Online lectures that may be live or pre-recorded.

• Directed work/activities

• Online small group work

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Week 49: Submission of the Group Assignment via the Moodle workspace. Please refer to the more specific assessment criteria in the Moodle workspace.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 hours in total student work (5 ECTS).

Sisällön jaksotus

Weeks 44-47

Week 44: Client and patient safety and its significance to leadership

Week 45: Principles of process and management research in healthcare organisations, Ethical leadership practices

Week 46: Quality monitoring, evaluation and improvement (link to Quality Improvement: what is quality in healthcare? what data of quality can be used in QI? identifying a quality issue for QI?)

Week 47: Evaluating staff competences, professional development needs, and workforce planning strategies, Professional training and work development research

Week 49: Submission of the Group Assignment

Lisätietoja opiskelijoille

The learning materials and workbooks designed by the teachers are protected by the Finnish Copy Right Act (404/61). According to the legislation, teachers reserve all the rights for the study material. The study material cannot be used for any other than personal study purposes. The study material (e.g., learning materials and workbooks) can only be shared if permitted by the teacher/s.
Finnish Copy Right Act: https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1961/en19610404_20150608.pdf


Course Evaluation for students: 22.11.2023 - 2.12.2023
As part of the Metropolia UAS strategy, we use an electronic course feedback system. This provides an opportunity for you to feedback on different aspects of the course through a series of pre-set questions and qualitative comments. Approximately two weeks before the end of the course, you will receive an automated invitation via your Metropolia email account to complete your evaluation online.

Please take the time to complete as your feedback is important. It informs ongoing developments to individual courses to ensure that the learning needs and expectations of the School of Health Care student community are met to a high standard.

To strengthen the feedback cycle, a report summarizing the course lead’s reflections on your feedback will be sent to you after the online evaluation survey has closed.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hylätty:
Opiskelija ei osoita osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisältöjä, ja itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa opittua työelämän kontekstiin on puutteita.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kirsi Talman
 • Ari-Pekka Åker
Vastuuhenkilö

Ari-Pekka Åker

Opiskelijaryhmät
 • S2723S6
  Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing, ylempiAMK

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää simulaation mahdollisuudet osaamisen hankkimisessa ja ylläpitämisessä. Opiskelija saa valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida simulaatiotilanne erilaisissa ohjaus-, johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa sekä prosessien mallintamisessa.
Opiskelija osaa käyttää simulaatiomenetelmää monipuolisesti, soveltaa menetelmää ja integroida simulaatiopedagogiikkaa omaan toimintaympäristöön.

Sisältö

- simulaatio-oppimisen tietoperusta
- oman simulaatioharjoituksen suunnittelu
- simulaation toteutus
- oppimiskeskustelu
- osaamisen arviointi
- simulaatio-oppimisen arviointi
- simulaatiopedagogiikan integroiminen omaan toimintaympäristöön

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 27.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing
Opettaja
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Opiskelijaryhmät
 • S2723S6
  Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing, ylempiAMK

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää itsensä johtamisen kykyään sekä kykenee organisaation strategiseen johtamiseen. Opiskelija osaa luoda turvallisen ja kestävän työkulttuurin sekä hallinnoida sitä.

Sisältö

• Reflektiivinen ajattelutapa ja itsensä johtaminen
• Strategisen johtamisen periaatteet
• Tasa-arvon, monimuotoisuuden ja osallisuuden toteuttaminen johtamisessa
• Muutosjohtaminen
• Yhteistyö, verkostoituminen ja työryhmätyöskentely, ristiriitojen ratkaiseminen

Aika ja paikka

Interactive online teaching, Moodle workspace: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=8006§ion=3#tabs-tree-start

WEEKS 37-41

12.9 13-15.30 Reflective mindset and self-management
19.9 13-15.30 The principles of strategically leading and managing organizations; EDI leadership practices;
26.9 13-15.30 Change management;
4.10 13-15.30 Collaboration, networking and teamwork, conflict resolution
13.10. 10-11. Examination
23.10 Submission of the Individual Reflective essay by 9 am

Week 49: Opportunity to re-submit on the 7th December 2023 by 9 am.

Oppimateriaalit

Cleland Silva, T. & Fonseca Silva. P. (2022) Making sense of work through collaborative storytelling. Building narratives in organisational change. Palgrave Pivot. Open Access. Switzerland: Springer.

Cleland Silva, T., Sorsa, V., Hyytiainen, S., Yla-Soininmäki, M. (2023) Co-designing a digital healthcare platform with metaphor: the case of the Brain House for the Health Village. Special issue Organizing Outside Organizations-Part 2. puntOorg International Journal, Vol. 8

Drucker, P. (2005) Managing Oneself. Harvard Business Review.

Mintzberg, H. (2017) Managing the myths of health care: bridging the separations between care, cure, control and community. Oakland: Berrett-Koehler Publishers, Inc.

The Oxford Handbook of Health Care Management (2016). Eds. Ferlie, E., Montgomery, K. and Pedersen, A.R. Oxford: Oxford University Press

Opetusmenetelmät

Online lectures that may be live or pre-recorded.

Directed work/activities

Online small group work

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Week 41; Examination, 13.10. 10-11

Week 43: Submission of the Individual Reflective essay by 23.10. at 9 am

Week 46: First re-examination, 14.11., 10-11.

Week 49: Opportunity to re-submit on the December 7th, 2023 by 9 am.

Week 50: Second re-examination. 12.12. 15.30 -16.30

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 hrs of student's time

Sisällön jaksotus

12.9 13-15.30 Reflective mindset and self-management
19.9 13-15.30 The principles of strategically leading and managing organizations; EDI leadership practices;
26.9 13-15.30 Change management;
4.10 13-15.30 Collaboration, networking and teamwork, conflict resolution
13.10. Examination
23.10 Submission of the Individual Reflective essay by 9 am

Week 49: Opportunity to re-submit on the 7th December 2023 by 9 am.

Lisätietoja opiskelijoille

The learning materials and workbooks designed by the teachers are protected by the Finnish Copy Right Act (404/61). According to the legislation, teachers reserve all the rights for the study material. The study material cannot be used for any other than personal study purposes. The study material (e.g., learning materials and workbooks) can only be shared if permitted by the teacher/s.

Finnish Copy Right Act: https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1961/en19610404_20150608.pdf

As part of the Metropolia UAS strategy, we use an electronic course feedback system. This provides an opportunity for you to feedback on different aspects of the course through a series of pre-set questions and qualitative comments. Approximately two weeks before the end of the course, you will receive an automated invitation via your Metropolia email account to complete your evaluation online.

Please take the time to complete as your feedback is important. It informs ongoing developments to individual courses to ensure that the learning needs and expectations of the School of Health Care student community are met to a high standard.

To strengthen the feedback cycle, a report summarizing the course lead’s reflections on your feedback will be sent to you after the online evaluation survey has closed.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hylätty:
Opiskelija ei osoita osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisältöjä, ja itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa opittua työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ASSESSMENT: Examination 40%, reflective essay 60%
Please refer to the more specific assessment criteria in the Moodle workspace.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Osteopathy
 • Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Laura Lee Calonius
 • Eija Metsälä
 • Salla Kivelä
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S2723S6
  Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing, ylempiAMK
 • S2423S6
  Master's Degree Programme in Osteopathy, ylempi, sote
 • L0523S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S1123S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1423S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

WEEKS 36-37
5.9.2022 at 13-16 Introduction & reflection '' Science philosophic, ethical and practical preconditions of research.'' EM ja SK

WEEKS 38-39
19.9. at 16-17 Reflection ''Features of quantitative research.'' and ''Research designs and data collection methods'' quantitative research'' EM
26.9. at 16-17 Reflection ''Statistics'' EM

WEEKS 40-44
4.10. at 16-17 Reflective tutorial, "Characteristics of qualitative research and qualitative research strategies"SK
11.10. at 16-17 Reflective tutorial''Qualitative data analysis" SK
25.10. at 16-17 Reflection ''Developmental methods''
31.10. at 16-17 Reflection "Overview of Literature Reviews" EM

Oppimateriaalit

Löytyvät kurssin Moodle-alustalta

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

24.11. at 10-11 Examination
8.12. at 10 -12 First retake exam
15.12. at 10 - 12 Second retake exam

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen online sessioihin, kurssin aikaisten tehtävien palauttaminen ajoissa ja tentin suoritaminen hyväksytysti

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto