Siirry suoraan sisältöön

Kätilötyön tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kätilö (AMK)

Laajuus:
270 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opinnoista noin puolet on harjoittelua joko kliinisessä hoito- ja kätilötyössä tai muussa yhteydessä.
Myös muissa kuin harjoitteluun liittyvissä opintojaksoissa tehdään työelämäyhteistyötä

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Kätilötutkinnon profiili on seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija. Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta:
http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-sosiaali-ja-terveysala/hoitotyo-katilo/
Kätilön tutkinto on kaksoistutkinto, jossa opiskelija suorittaa sekä sairaanhoitajan että kätilön ammattikorkeakoulututkinnon.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Kätilöt työskentelevät sairaaloissa synnytys- ja naistentautien osastoilla ja poliklinikoilla, perusterveydenhuollossa, järjestöissä, erilaisissa koulutus- ja projektitehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Keskeiset oppimistulokset

Metropolia valmistaa kätilöitä, joilla on vahva seksuaali- ja lisääntymisterveyden osaaminen.
Tutkinto antaa valmiudet toimia seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen sekä naistentautien hoitotyön asiantuntijana naisen ja perheen elämänkulun eri vaiheissa.
Kätilö toimii asiantuntijana perhesuunnittelussa, raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen naisen, terveen vastasyntyneen ja perheen kätilötyössä sekä naistentautien hoitotyössä.
Tämän lisäksi valmistuvalla kätilöllä on vahva sairaanhoidollinen osaaminen.
Keskeiset oppimistulokset on kuvattu tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.
Opiskelija on saavuttanut koulutusohjelman pakollisessa vieraassa kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003, §8). Hän on osoittanut sellaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa lain (424/2003, 6§) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla tyydyttävä /hyvä, julkishallinnossa käytössä olevalla arviointiasteikolla hyvä/tyydyttävä.
Opiskelija on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä, suorittanut opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen suomen kielellä.
Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä neuvoston direktiivien 89/594/ETY, 89/595/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2013/55/EU artiklat 31 ja 40 (sisältäen neuvoston direktiivit 89/48/ETY, 77/452/ETY, 77/453/ETY, 80/154/ETY, 80/155/ETY) ja 2001/19/EY koulutukselle asettamat vaatimukset. Koulutus on noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2013/55/EU, artikla 11, taso d. Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 135 opintopistettä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opintojen aikana on mahdollisuus hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon sekä harjoitteluun ulkomaille.

Erityispääsyvaatimukset

Päivätoteutuksen pääsyvaatimuksena ovat ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset
Monimuotototeutuksen pääsyvatimuksena on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opintojaksojen toteutussuunnitelmista ks. http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/ Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
Tämän lisäksi edellytetään Ammattipätevyysdirektiivin 2013/55/EU liitteen V mukaisten määrällisten direktiivien täyttymistä opintojen aikana.

Opintojen toteuttaminen

Päivätoteutuksen opinnot 270 op toteutuvat kokopäiväopintoina.
Monimuotototeutuksen opinnot 120 op toteutuvat monimuoto-opintoina siten, että lähiopetuspäiviä on kolmena päivänä viikossa.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Päivi Haarala
Paivi.Haarala[at]metropolia.fi
+358 40 334 0923
Tutkintovastaava
Heli Kondelin
heli.kondelin[at]metropolia.fi
+358 40 630 1262

Kätilötyö
Tunnus
(SXL24S1)
Kätilötyö
Tunnus
(SXL23S1)

Kätilötyö
Tunnus
(SXL24K1)
Kätilötyö
Tunnus
(SXL22S1)

Kätilötyö
Tunnus
(SXL23K1)
Kätilötyö
Tunnus
(SXL21S1)

Kätilötyö
Tunnus
(SXL22K1)
Kätilötyö
Tunnus
(SXL20S1)

Kätilötyö
Tunnus
(SXL21K1)

Ajoitus 11.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3062 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3055 Ryhmät SXL23S1 SXQ23S1
Ajoitus 19.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3064 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 18.01.2024 - 20.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3067 Ryhmät SXQ24K1 SXL24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3054 Ryhmät SXL23S1 SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B SXQ23S1 SXK23S1
Ajoitus 19.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3069 Ryhmät SXQ24K1 SXL24K1 SXK24K2 SXO24K1A SXO24K1B LHTERVEYS24K SXO24K2
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN37-3110
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00BN37-3111
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EY04-3003
Ajoitus 27.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00BZ76-3020
Ajoitus 18.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3008 Ryhmät SXL21K1 SXQ21K1
Ajoitus 12.02.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3016 Ryhmät SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 27.05.2024 - 21.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3017
Ajoitus 14.08.2023 - 08.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3034 Ryhmät TERVEYSAP23K SXO22S1B SXO23K1A SXO22S1A SXO23K1B
Ajoitus 16.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3031 Ryhmät SXL22K1 SXO22S1B SXQ22K1 SXO22S1A
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3039 Ryhmät SXQ22S1 SXO23K1A SXO23S1A SXO23S1B SXO23K1B SXL22S1
Ajoitus 12.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3041 Ryhmät SXL23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3035 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 16.10.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3026 Ryhmät SXO23K2 SXL22K1 SXQ22K1
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3042 Ryhmät SXQ22S1 SXO23S2 SXL22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3043 Ryhmät SXQ22S1 SXO23S2 SXL22S1
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EU15-3004
Ajoitus 16.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3035 Ryhmät TERVEYSAP23K SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 22.08.2023 - 29.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3037 Ryhmät SXQ23K1 SXL23K1
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3040 Ryhmät TERVEYSAP23S SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3046 Ryhmät SXL23S1 SXQ23S1
Ajoitus 27.05.2024 - 21.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3047
Ajoitus 16.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BM58-3015 Ryhmät SXL20K1
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA82-3001 Ryhmät SXL20S1
Ajoitus 22.04.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA82-3002 Ryhmät SXL21K1
Ajoitus 08.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA83-3001 Ryhmät SXL20S1
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA84-3001 Ryhmät SXL20S1
Ajoitus 22.04.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA85-3001 Ryhmät SXL20S1
Ajoitus 07.08.2023 - 15.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00BM64-3015 Ryhmät SXL20K1
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3029 Ryhmät SXQ22S1 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C SXL22S1
Ajoitus 22.04.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3033 Ryhmät SXL23K1 SXQ23K1
Ajoitus 18.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3012 Ryhmät SXQ22S1 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C SXL22S1
Ajoitus 12.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3018 Ryhmät SXL23K1 SXQ23K1
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3031 Ryhmät SXO23K2 SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK23K1 SXO23K1B
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3036 Ryhmät SXL23S1 SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B SXK23S1 SXQ23S1
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3038
Ajoitus 25.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3033
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3037
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3023 Ryhmät SXO23K2 SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK23K1 SXO23K1B
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3026 Ryhmät SXL23S1 SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B SXK23S1 SXQ23S1
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3027
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3022 Ryhmät SXK22S1A SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXK22S1B SXL22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3025 Ryhmät SXO23K2 SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK23K1 SXO23K1B
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3026
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3019 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3022 Ryhmät SXO23K2 SXK22S1A SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK22S1B SXO23K1B
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3023
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA79-3014 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C SXO22S2B
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA79-3018 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXL22S1
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA79-3019
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00FL67-3001
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3042 Ryhmät SXL23S1 SXQ23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3046 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3049 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3051 Ryhmät SXQ24K1 SXL24K1
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3063 Ryhmät SXQ24K1 SXK24K2 SXL24K1 SXO24K1A SXO24K1B SXO24K2
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3042 Ryhmät SXL23S1 SXQ23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3046 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 06.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3049 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3051 Ryhmät SXQ24K1 SXL24K1
Ajoitus 07.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00BM77-3014 Ryhmät SXL19S1
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00BM77-3015 Ryhmät SXL20K1
Ajoitus 16.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00BM82-3014 Ryhmät SXL19S1
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00BM82-3015 Ryhmät SXL20K1
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3027 Ryhmät TERVEYSAP23K
Ajoitus 14.08.2023 - 24.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3031 Ryhmät SXQ22S1 SXL22S1
Ajoitus 22.04.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3037 Ryhmät TERVEYSAP23S SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3042 Ryhmät SXL23K1 SXQ23K1
Ajoitus 27.05.2024 - 21.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3043
Ajoitus 11.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3046 Ryhmät SXL23S1 SXQ23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3050 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 22.01.2024 - 02.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3054 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3057 Ryhmät SXQ24K1 SXL24K1
Ajoitus 14.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3040 Ryhmät TERVEYSAP23K
Ajoitus 14.08.2023 - 08.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3042 Ryhmät SXQ23K1 SXL23K1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3050 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3053 Ryhmät SXL23S1 SXQ23S1
Ajoitus 27.05.2024 - 28.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3068
Ajoitus 14.08.2023 - 24.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3033 Ryhmät SXQ22S1 SXL22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3042 Ryhmät SXL23K1 SXQ23K1
Ajoitus 27.05.2024 - 29.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3043
Ajoitus 13.02.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3137
Ajoitus 18.03.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3111 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXM22S2 SXO22S2A SXD21S1 SXO22S1A SXO22S2B SXM22S1 SXL22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 12.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3043 Ryhmät SXB21K1 SXB21K2 SXL22K1 SXA21S1 SXH21S1 SXJ21S1 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C SXI21S2 SXC21S2 SXP21S1 SXQ22K1
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3113 Ryhmät SXP23K2B
Ajoitus 14.08.2023 - 15.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA89-3002 Ryhmät SXL21K1
Ajoitus 08.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA89-3003 Ryhmät SXL21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN46-3102
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00BN46-3103
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3004 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3005 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF15-3011 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21K1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF15-3012 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21K1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF11-3017 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3014 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF11-3018 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3015 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF14-3012 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21K1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3006 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF14-3013 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21K1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3007 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3122 Ryhmät SXL23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3135 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3136 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3138 Ryhmät SXL24K1
Ajoitus 14.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3033 Ryhmät SXQ23K1 SXL23K1
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN45-3106
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00BN45-3107
Ajoitus 14.08.2023 - 08.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB20-3001 Ryhmät SXL20S1
Ajoitus 08.01.2024 - 01.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB20-3002 Ryhmät SXL21K1
Ajoitus 18.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN02-3015 Ryhmät SXL20K1
Ajoitus 12.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB22-3001 Ryhmät SXL20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00FJ63-3001
Ajoitus 23.10.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EG09-3002 Ryhmät SXL21K1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EG09-3003 Ryhmät SXL21S1
Ajoitus 29.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN51-3014 Ryhmät SXL19S1
Ajoitus 08.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00BN51-3015 Ryhmät SXL20K1
Ajoitus 16.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3014 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 27.05.2024 - 21.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3029
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3022
Ajoitus 14.08.2023 - 08.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3013 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3025 Ryhmät SXL22K1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXK23K1 SXO22K1C
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3026 Ryhmät SXL22K1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXK23K1 SXO22K1C
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3045 Ryhmät SXL23S1 SXQ23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3047 Ryhmät TERVEYSAP23S SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3050 Ryhmät TERVEYSAP24K SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3056 Ryhmät SXQ24K1 SXL24K1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EW17-3005
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00EW17-3006
Ajoitus 09.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA90-3001 Ryhmät SXL20S1
Ajoitus 04.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA90-3002 Ryhmät SXL21K1
Ajoitus 24.08.2023 - 12.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB21-3001 Ryhmät SXL20S1
Ajoitus 08.01.2024 - 01.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB21-3002 Ryhmät SXL21K1
Ajoitus 27.05.2024 - 28.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3027
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3017 Ryhmät SXL22K1 SXK21S1 SXK21K1 SXO22K1C
Ajoitus 16.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3018 Ryhmät SXO22K2 SXK21S1 SXK21K1 SXO22K1A SXO22K1B
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3028 Ryhmät SXO22S1B SXK21S1 SXO22S2A SXO22S1A SXL22S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN47-3085
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00BN47-3086
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3006
Ajoitus 05.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3007
Ajoitus 27.05.2024 - 28.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3034
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3028 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C SXK22K2
Ajoitus 16.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3029 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C SXK22K2
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3038 Ryhmät SXK22S1A SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXK22S1B SXO22S2B SXL22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3039 Ryhmät SXK22S1A SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXK22S1B SXO22S2B SXL22S1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3023 Ryhmät TERVEYSAP23K SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21S1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3028 Ryhmät SXL22K1 TERVEYSAP23S SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 18.03.2024 - 05.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3035 Ryhmät SXL22K1 TERVEYSAP23S SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3024 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21S1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3068 Ryhmät SXQ24S1 SXL24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3078 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3086 Ryhmät SXQ24S1 SXO24S1B SXL24S1 SXO24S1A SXO24S2 SXK24S1
Ajoitus 16.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3022 Ryhmät SXL22K1 SXQ22K1
Ajoitus 07.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3057 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 09.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3045 Ryhmät SXL24K1 SXO24K1A SXO24K1B SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 14.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3050 Ryhmät SXL23K1
Ajoitus 12.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3051 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3048 Ryhmät SXQ24K1 SXL24K1 SXQ23K1 SXO24K2
Ajoitus 14.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3050 Ryhmät TERVEYSAP24K SXO24K1A SXO24K1B
Ajoitus 12.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3052 Ryhmät SXL24K1 SXQ24K1
Ajoitus 17.03.2025 - 18.04.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3056 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA82-3003 Ryhmät SXL21S1
Ajoitus 05.08.2024 - 06.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA83-3002 Ryhmät SXL21K1
Ajoitus 14.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA84-3002 Ryhmät SXL21K1
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA85-3002 Ryhmät SXL21K1
Ajoitus 05.08.2024 - 06.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA86-3001 Ryhmät SXL20S1
Ajoitus 09.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA87-3001 Ryhmät SXL20S1
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3039 Ryhmät SXQ23S1 SXL23S1
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3024 Ryhmät SXQ23S1 SXL23S1
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3039 Ryhmät SXQ24K1 SXK24K2 SXL24K1 SXO24K1A SXO24K1B SXO24K2
Ajoitus 06.11.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3040 Ryhmät LHTERVEYS24S
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3028 Ryhmät SXQ24K1 SXL24K1 SXK24K2 SXO24K1A SXO24K1B SXO24K2
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3027 Ryhmät SXL23S1 SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B SXK23S1 SXQ23S1
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3024 Ryhmät SXL23S1 SXK23K1 SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B SXQ23S1
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA79-3020 Ryhmät SXO23K2 SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 05.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FL67-3002
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3060 Ryhmät SXQ24S1 SXL24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3061 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 26.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3065 Ryhmät LHTERVEYS24S SXQ24S1 SXL24S1 SXO24S1B SXO24S1A SXO24S2 SXO24S2ONL SXK24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3060 Ryhmät SXQ24S1 SXL24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3061 Ryhmät TERVEYSAP24S LHTERVEYS24S
Ajoitus 14.10.2024 - 17.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA88-3001 Ryhmät SXL20S1
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3046 Ryhmät TERVEYSAP24K SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 12.08.2024 - 08.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3048 Ryhmät SXQ23S1 SXL23S1
Ajoitus 21.04.2025 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3050 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3066 Ryhmät SXQ24S1 SXL24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3067 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 12.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3055 Ryhmät SXL24K1 SXQ24K1
Ajoitus 12.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3057 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 07.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3071 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 12.08.2024 - 22.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3048 Ryhmät SXQ23S1 SXL23S1
Ajoitus 17.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3138
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3108 Ryhmät SXB22K2 SXQ23K1 SXH22S1 SXO23K1A SXO23K1B SXO23K2 SXB22K1 SXA22S1 SXL23K1 SXJ22S1 SXC22S2 SXI22S2 SXP22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3112 Ryhmät SXO23K2 SXD22K2 SXM23K2 SXK21S1 SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 12.08.2024 - 13.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA89-3004 Ryhmät SXL22K1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3008 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3009 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3018 Ryhmät SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3019 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3010 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3011 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3139 Ryhmät SXL24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3143 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FJ30-3003
Ajoitus 12.08.2024 - 27.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB20-3003 Ryhmät SXL21S1
Ajoitus 09.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB22-3002 Ryhmät SXL21K1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FJ63-3002
Ajoitus 28.10.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00EG09-3004 Ryhmät SXL22K1
Ajoitus 14.10.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA91-3001 Ryhmät SXL20S1
Ajoitus 14.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3023
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3027 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXL22S1 SXK23S1
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3028 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXL22S1 SXK23S1
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3030 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXL22S1 SXK23S1
Ajoitus 21.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3055 Ryhmät TERVEYSAP24S SXO24K1A SXO24K1B
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3062 Ryhmät SXQ24S1 SXL24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EW17-3007
Ajoitus 30.09.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA90-3003 Ryhmät SXL21S1
Ajoitus 12.08.2024 - 27.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB21-3003 Ryhmät SXL21S1
Ajoitus 13.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus XX00FI85-3006 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3030 Ryhmät SXO23K2 SXL23K1 SXO23K1A SXO23K1B SXK22K2
Ajoitus 17.03.2025 - 09.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3039 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 02.09.2024 - 25.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3008
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3041 Ryhmät SXO23K2 SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK23K1 SXO23K1B
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3042 Ryhmät SXO23K2 SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK23K1 SXO23K1B
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3047 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3036 Ryhmät TERVEYSAP24K SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3037 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 20.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3051 Ryhmät TERVEYSAP24S