Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Apuvälineteknikko (ylempi AMK)
Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Jalkaterapeutti (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Optometristi (ylempi AMK)
Osteopaatti (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Työelämäyhteistyö toteutuu opinnäytetyön ja oppimistehtävien kautta. Ne toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Tämä ylempi korkeakoulututkinto antaa jatko-opintojen kelpoisuuden lisensiaatti- ja tohtoriopintoihin. Yliopistot voivat vaatia siltaopintoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työelämän kehittämiseen, liiketoimintaan ja johtamiseen, sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä toimista varten.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinto antaa valmiudet työelämän kehittämiseen, johtamiseen, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelia voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimies- ja liiketoiminnan tehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle seuraavat kompetenssit:
• työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten;
• syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn;
• valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen;
• työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito; sekä
• kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.
Tutkinto-ohjelman yleiset kompetenssit ovat:
- oppimisen taidot
- eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- kehittämistoiminnan osaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälistymisosaaminen
Tutkinto-ohjelman kompetenssialueet ovat
- sosiaali- ja terveysalan osaaminen
- asiantuntija - ja johtamisosaaminen
- palveluosaaminen
- liiketoimintaosaaminen

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaiseen tutkintoon. Se toteutuu englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Erityispääsyvaatimukset

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pääsyvaatimuksena on alan ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Pekka Anttila
+358 40 641 8318
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Tutkintovastaava
Helena Miettunen
+358 50 9111 297
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S2022S6)
Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S2021S6)
Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S2020S6)
Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S2019S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 42

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Marjatta Komulainen
Vastuuhenkilö

Marjatta Komulainen

Opiskelijaryhmät
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa tulkita organisaation strategisten muutosten merkitystä ja soveltaa sitä henkilöstöstrategian mukaiseen johtamiseen. Hän on muutosagentti, joka osaa ennakoida henkilöstön osaamisen muutostarpeita. Hän osaa monipuolisia työkaluja käyttäen arvioida ja kehittää henkilöstön osaamista ja varmistaa toiminnallaan, että organisaation tulevaisuuden osaamistarpeet tulevat tyydytetyksi. Opiskelija arvostaa henkilöstön moninaisuutta ja osaa hyödyntää sitä osaamisen ja verkostojen johtamisessa. Opiskelija osaa kartoittaa tulevaisuuden kannalta strategisesti tärkeät kumppaniverkostot ja mieltää verkostojen johtamisen tärkeäksi johtamistoiminnan osaksi. Opiskelija omaa kulttuurisen kompetenssin ja osaa toimia organisaationsa kannalta tärkeissä kotimaisissa ja kansainvälisisä verkostoissa. Lisäksi hän osaa kehittää sekä organisaation sisäisiä, että ulkoisia verkostoja. Hän on organisaatiokulttuurin kehittäjä joka osaa tukea henkilöstön sisäistä motivaatiota sekä verkostomaista ja itseohjautuvien tiimien toimintaa.

Sisältö

- tulevaisuuden trendien seuranta ja niiden merkityksien tunnistaminen
- henkilöstöstrategia osana organisaation strategiaa
- henkilöstön strategialähtöinen johtaminen ja sen arviointi
- kulttuurinen kompetenssi moninaisuuden johtamisessa
- verkostojen strategialähtöinen johtaminen ja kehittäminen
- motivaation johtaminen ja itseohjautuvat tiimit

Aika ja paikka

Ennakkotehtävän kirjallisuus 1-2.

Kirjallisuus löytyy myös Moodlesta.

1. Liisa Timonen, Jaana Mäkelä & Anne-Mari Raivio (toim.) 'Moninaisuus on hyvän työyhteisön ominaisuus'. Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 213. (2015)
2. www-aineistoon Mosaiikki – erilaisuus vahvuudeksi – tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC
https://docplayer.fi/289580-Tasa-arvo-ja-moninaisuustyon-abc.html
Lue julkaisusta sivut 4-15.

Ennakkotehtävä tehdään ensimmäiseen lähipäivään mennessä. Ennakkotehtävä on Moodlessa. Sen työstämisen voi halutessaan aloittaa kesällä 2023. Tehtävä on itsellinen yksilötehtävä.

Opetusmenetelmät

HUOMAA METROPOLIAN OHJE:

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toteutuksesta vastaa lehtori Marjatta Komulainen, marjatta.komulainen@metropolia.fi, 040 136 9424. Marjatta Komulaiselle voi laittaa palautetta myös sähköpostitse Moodlessa olevan palautekanavan lisäksi, marjatta.komulainen@metropolia.fi.

Opintojakson Moodle työtilassa on tämän toteutuksen käsikirjoitus. Moodle pohjautuu verkko-opetuksen pedagokiseen Moduuli-malliin.

Henkilöstön ja verkostojen ennakoiva johtaminen -toteutus sisältää monipuolisia oppimisaktiviteetti tehtäviä yksilötehtävistä ja ryhmätehtävään. Toteutuksella luodaan aluksi omakohtainen kokemus moninaisuuden johtamiseen, jossa jokainen voi pohtia ilmiötä arvona ja laajentaa sen käsitystään itselleen. Ilmiöstä jaetaan tietoa verkkokeskustelun muodossa ja opetuskohtaamisissa. Tietoa jaetaan ilmiön ympäriltä eri asiantuntijarooleista katsottuna ja opiskelijat osallistuvat valitsemaansa verkkokeskusteluun sekä haastavat toisiaan keskusteluissa aiheen tiimoilta.

Toteutuksella luodaan seuraavaksi tehtävän muodossa katsaus henkilöstövoimavarojen johtamiseen sekä niiden kehitysmahdollisuuksiin ja -haasteisiin. Tehtävän avulla saa käsityksen henkilöstöstrategian ja henkilöstövoimavarojen johtamisen mahdollisuuksista myös omalla työpaikalla. Oppiminen kumuloituu kun tehtävästä syntyneitä tuloksia jaetaan yhteisesti. Tehtävässä hyödynnetään Työterveyslaitoksen uusinta tietoa henkilöstövoimavarojen johtamisesta ja mallia, jota voi hyödyntää työelämän kehittämisessä ja jonka työstämiseen olen osallistunut. Minulla on kokemusta tämän mallin käytännönläheisestä hyödyntämäsestä. (Lähteenä: Pahkin, K. & Lindström, S.Kohti yhtenäisiä henkilöstövoimavarojen johtamiskäytäntöjä. Sosiaali- ja terveysalan organisaatioille päivitetty arviointimenetelmä. )

Toteutuksella tehdään päätteeksi oppimistehtävän muodossa katsaus itseohjautuvien tiimien mahdollisuuksiin työelämän kehittämisessä. Henkilöstöasiantuntijan ja henkilöstöpäällikön rooleissa nyt ja tulevaisuudessa itseohjautuvuus on mahdollisuus ja haaste. Miten itseohjautuvuudessa on toimittava esihenkilönä ja työntekijänä, entä miten se vaikuttaa johtamiseen? Tämä kytkeytyy lopuksi moninaisuuteen työyhteisötilanteissa.

Kaikista edellä mainituista näkökulmista on rakennettu Moodleen kattava tietovaranto luentotallenteiden, asiantuntijablogien sekä lähdemateriaalien muodossa. Toteutuksen materiaaleista jokainen voi valita itselleen soveltuvimman ja hyödyntää lähteitä tällä toteutuksella. Toteutuksen tehtävät on tuotekehitetty tuotekehityskoulutuksessa ja niitä on hyödynnetty myös hanketyöskentelyssä. Tällaisia hankkeita ovat olleet OONA -hanke ja Tuottavasti moninainen -hanke. Tehtävät ovat työelämälähtöisiä ja opiskelijat voivat soveltaa tietoaa kehittyessään henkilöstöalan ammattilaisiksi.

Ennakkotehtävä löytyy Moodlen ensimmäisestä osiosta.


Webinaari toimii käänteisen oppimisen ja kohtaamisen paikkoina, joissa myös luennoidaan. Moodlessa on tehtävät, pääosa luennoista, videot, tekstit ja oppimiskeskustelut.


Moodlessa on Chat ohjaus ja keskustelufoorumi, jossa voi jakaa myös toteutuksen ajan vapaata keskustelua ja pohdintoja. Chatissa voi kysyä myös aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Toteutus jakaantuu tarkemmin seuraaviin osa-alueisiin:


1. Ennakkotehtävä (ennakkotehtävä: pohtiva essee, oppimismateriaaleihin lukeminen ja esseen kirjoittaminen ennen ensimmäistä lähipäivää sekä oppimisaktiviteettina verkkokeskustelu). Katso ennakkotehtävän materiaalit kohdat 1-2.

2. Oppimisaktiviteettina välitehtävä henkilöstövoimavarojen johtamisesta -yksilötehtävänä ja

3. Oppimisaktiviteettina Itseohjautuvuus -ryhmätehtävänä (ryhmät Moodle alustalla)

4. Lähiopetus 2023, lähiopetus toteutetaan webinaareina. Webinaarilinkit löytyvät Moodlen etusivulta.

5. Osallistuminen webinaareihin


6 Toteutuksella hyödynnetään käänteistä oppimista, joka tarkoittaa, että opiskelijat työstävät aihetta itsellisesti, jonka jälkeen tietoa jaetaan opetuskohtaamisissa.

Kurssiavaimen Moodleen löydät opetuksen työtilasta.

Toteutuksen aikataulut löytyvät Moodle työtilan etusivulta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyön vastuu Marjatta Komulainen.

Kansainvälisyys

www -materiaalin ja kirjallisuuden kautta.

Lisätietoja opiskelijoille

Webinaarien ajankohdat:

4.9.23 klo 9-12 Orientaatio

6.10.23 klo 13 - 16 Closing seminar

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)

Opintojakson voi hyväksi lukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella, jos opiskelijalla vastaavan sisältöiset aiemmat opinnot ja/tai hän on työskennellyt pitkään tätä osaamista vaativissa vastuullisissa esimiestehtävissä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Satu Mattila
 • Liisa Nuutinen
Vastuuhenkilö

Liisa Nuutinen

Opiskelijaryhmät
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija pystyy integroimaan johtamisen psykologian tietoperustan organisaatioiden ja työyhteisöjen toimintaan ja siinä tapahtuvaan vuorovaikutukseen.
Opiskelija hallitsee johtamistehtävissä tarvittavan yhteisön sisäisen ja ulkoisen viestinnän perusteet ja esimiesviestinnän osa-alueet.
Hän on sisäistänyt roolinsa organisaation strategisen viestinnän ja päivittäisviestinnän suunnittelijana, toteuttajana ja kehittäjänä.
Hän omaksuu malleja ja toimintatapoja, joilla viestintää ja vaikuttamista voi tehostaa ja yhteisön vuorovaikutusta edistää.
Opiskelija osaa hyödyntää sosiaalisia medioita ja muita digitaalisen viestinnän välineitä ja kanavia.
Hän osaa viestiä myös monialaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Sisältö

• johtamisen psykologian perusteet
• organisaation strategisen viestinnän suunnittelu ja toteutus
• esimiesviestinnän malleja
• esimiesviestinnän osa-alueita ja tapausesimerkkejä: päivittäisviestintä, johtamisviestintä, muutosviestintä, kriisiviestintä, vaikuttajaviestintä, eri sukupolvien välinen viestintä
• digitaaliset työkalut ja viestintä sosiaalisissa medioissa
• viestintä ja vaikuttaminen verkossa ja verkostoissa

Aika ja paikka

Luennot:
1. Ma 2.10.2023 klo 13-16 (MPC4013) lähitoteutus Satu Mattila ja Liisa Nuutinen
2. Ma 30.10.2023 klo 13-16 Zoom Satu Mattila
3. Ma 27.11.2023 klo 13-16 Zoom Satu Mattila
4. Ti 28.11.2023 klo 13-16 Zoom Liisa Nuutinen
5. Ma 11.12.2023 klo 13-16 (MPC4013) lähitoteutus Satu Mattila ja Liisa Nuutinen

Oppimateriaalit

Julkaistaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään.
Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön.
Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen.
Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita.
Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Opintojaksossa arvioidaan reflektiopäiväkirja. Jokainen opiskelija kirjoitta itsenäisesti 3-4 sivua reflektiopäiväkirjaa sekä pyskologian että viestinnän osiosta.

- Reflektiopäiväkirja on palautettava viimeistään 15.12.23.

Päiväkirjassa reflektoidaan omaa oppimista ja reflektoidaan johtamisen taitoja. Otsikoi aiheella Johtamisen taidot ja harjoitusten fiilikset.
- Lisäksi molemmissa osioissa on pakollisia tehtäviä, jotka on suoritettava, jotta opintojaksosta voi saada arvosanan. Välitehtäviä ei arvioida.
- Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.
- Erinomaisessa työssä opiskelija pystyy osoittamaan, että on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi kiitettävässä työssä on löydetty ja käytetty monipuolisesti aihetta tukevaa lisäaineistoa. Reflektiopäiväkirja on hyväksytty, jos opiskelija osoittamaan, että on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet välttävästi.

Lisätiedot

AHOT
Opiskelija on suorittanut vastaavan sisältöiset YAMK- tai yliopisto-opinnot ja/tai hän on toiminut organisaation vastuullisissa viestintätehtävissä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Marjatta Komulainen
 • Otto Härkönen
Vastuuhenkilö

Antti Niemi

Opiskelijaryhmät
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee sosiaali- ja terveysalan liiketoiminnan erityispiirteet ja hän osaa analysoida organisaation toimintaedellytykset. Hän on sisäistänyt vastuunsa ja roolinsa yritystoiminnan kehittämisessä ja strategiasuuntautuneessa päivittäisjohtamisessa yrittäjänä tai yrityksen johtotehtävissä. Opiskelija osaa hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmiä yrityksen toiminnan ohjauksessa ja päivittäisjohtamisessa. Asiakkuuksienhallinnassa hän osaa asiatietojen systemaattisen keräämisen, analysoinnin ja keskeisten asiakkuuksien tarpeiden tunnistamisen sekä niiden hyödyntämisen yrityksen kilpailuedun luomisessa. Hän hallitsee tuloksellisen myynnin ja markkinoinnin periaatteet sekä markkinoi ja viestii yrityksen tuotteista ja palveluista monipuolisesti.

Sisältö

- yrityksen / organisaation strategialähtöinen päivittäisjohtaminen
- yrityksen / organisaation toiminnan omavalvonta
- organisaation / yrityksen toiminnan kehittäminen
- toiminnanohjaus
- asiakassuhteiden hallinta ja kehittäminen, hallinnan järjestelmät ja prosessit
- modernien ja kehittyvien markkinointikanavien tuntemus
- markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024

Zoom tapaamiset:

23.1.24 klo 9-12 Otto Härkönen ja Marjatta Komulainen

12.3.24 klo 13-16 Otto Härkönen ja Marjatta Komulainen

29.4.24 klo 9-12 Otto Härkönen ja Marjatta Komulainen

Oppimateriaalit

Sosiaali- ja terveydnhuollon toimintaa säätelevä laisäädäntö ja laatusuositukset
Muu materiaali on Moodlessa, jonka tiedot, linkin ja kirjautumisavaimen löydät toteutuksen työtilasta.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus Zoom yhteydellä
Etätyöskentely pienryhmissä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opetus
Tehtävä 1 2,5 op
Tehtävä 2 2,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Tietosuoja asia

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

2 arvioitavaa tehtävää:
- Tehtävä 1 (Otto Härkönen)
- Tehtävä 2: Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma tehtävä (Marjatta Komulainen, löytyy Moodlen välilehdeltä yrityksen ja organisaation toiminnan kehittäminen)

Lisätiedot

AHOT
Opintojakson voi hyväksi lukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella, jos opiskelija on suorittanut vastaavan sisältöiset korkeakouluopinnot ja/tai hän on toiminut yrittäjänä tai liiketoiminnan palveluksessa vastaavissa tehtävissä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Antti Niemi
 • Anu Valtonen
 • Marjatta Komulainen
 • Liisa Nuutinen
 • Sanna Törnroos
 • Mari Virtanen
 • Salla Kivelä
 • Annakaisa Oksava
 • Outi Pyrhönen
 • Juha Havukumpu
 • Heini Maisala-McDonnell
 • Pirjo Vesa
 • Palvelujen johtaminen YAMK1 Virtuaali
 • Eija Metsälä
 • Lotta Kuosmanen
Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestiä kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.

Kypsyysnäytteessä opiskelija kykenee osoittamaan opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi, julkaiseminen ja arviointi

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte.

Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, blogiteksti, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti opinnäytetyöstä. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön raporttia sekä hyväksyttyä kypsyysnäytettä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Antti Niemi
 • Anu Valtonen
 • Marjatta Komulainen
 • Liisa Nuutinen
 • Mari Virtanen
 • Sanna Törnroos
 • Salla Kivelä
 • Annakaisa Oksava
 • Päivi Leskinen
 • Outi Pyrhönen
 • Juha Havukumpu
 • Eija Metsälä
 • Iira Lankinen
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Pirjo Koski
 • Aino Vuorijärvi
 • Katja Hämäläinen
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Salla Kivelä

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Sisältö

Opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittaminen.

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittamista.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Otto Härkönen
Vastuuhenkilö

Otto Härkönen

Opiskelijaryhmät
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa keskeisen terveystaloustieteen ja talousjohtamisen käsitteistön sekä osaa arvioida sosiaali- ja terveysalan talous- ja ohjausjärjestelmien yhteyttä palvelujen tuottamiseen. Opiskelija osaa tulkita organisaationsa taloudellista tilannetta ja tuntee vastuunsa talouden johtamisessa. Hän osaa hyödyntää tilastotietoja ja organisaation taloushallinnon tuottamia tietoja päivittäisjohtamisessa. Opiskelija osaa seurata sosiaali- ja terveysalan hankintojen tilaaja- ja toimittajamarkkinoita ja toimia niissä tehokkaasti. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja analysoida julkisten sosiaali- ja terveysalan hankintojen kilpailutuksen sekä tarjouksen tekemisen prosesseja.

Sisältö

- keskeinen talousjohtamisen käsitteistö
- Suomen julkisen talouden viitekehys, ohjaus ja seuranta sekä näiden yhteys sosiaali- ja
terveyspalveluihin ja palvelutuotannon kehitykseen.
- sosiaali- ja terveysalan tilastotiedot talousjohtamisen apuna
-organisaation taloushallinnon tuottamat tiedot talousjohtamisen apuna
-tuloslaskelman ja taseen tulkinta
- taloudellisuuden, tehokkuuden ja kustannusvaikuttavuuden ohjaus ja seuranta päivittäisjohtamisessa
- julkiset hankinnat

Aika ja paikka

Opetus suoritetaan Zoomissa.
https://metropolia.zoom.us/j/3990006092
Zoom ajankohdat
4.9 klo 13-16,
4.10 klo 13 - 16
30.11 klo 9 - 12.

Oppimateriaalit

Materiaali Moodle alustalla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Lisätiedot

AHOT
Opintojakson voi hyväksi lukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella, jos opiskelijalla on korkeakoulutasoisia talous- ja julkishallinnon opintoja ja/tai hän on työskennellyt taloudesta vastuullisena esimiehenä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Liisa Nuutinen
 • Otto Härkönen
Vastuuhenkilö

Antti Niemi

Opiskelijaryhmät
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia sosiaali- ja terveyspalvelujen yritystoiminnassa ohjaavan lainsäädännön mukaan huomioiden henkilöstön pätevyysvaatimukset sekä toiminnan luvanvaraisuutta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevat asiat. Hän osaa analysoida sosiaali- ja terveysalan moninaisia asiakastarpeita, toimintaympäristöjä ja niiden kehityssuuntia. Opiskelija osaa perustaa yrityksen toiminnan taloudellisesti järkevälle pohjalle. Opiskelijalla on valmiudet ryhtyä sosiaali- ja terveysalan yksityiseksi palveluntuottajaksi.

Sisältö

- yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut
- yrityksen toimintaympäristön ja palvelutarpeiden analyysi
- keskeiset lait, asetukset ja laatusuositukset
- luvat ja valvonta
- asiakassegmentointi ja valinnan vapautta tukevat palvelut
- liiketoimintasuunnitelma
- aloittavan yrittäjän talouslaskelmat
- yrityksen perustamistoiminta

Aika ja paikka

Orientaatioluennot 7.9 klo 9- 12 Zoom

Opetusmenetelmät

Zoom ja verkkokurssi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)

Opintojakson voi hyväksi lukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella, jos opiskelijalla on vähintään kahden tilikauden mittainen kokemus sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä toimimisesta ja hän esittää osaamista osoittavia dokumentteja.