Siirry suoraan sisältöön

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

-

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.
Tutkinnon edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 60 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Jatko-opinnot

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat tohtoriopinnot tiedekorkeakouluissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskelija syventyy korjausrakentamisen osaamisalueelle.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet toimia korjausrakentamisen hankkeissa asiantuntijana tai projektinjohtajana suunnittelussa tai toteutuksessa.

Keskeiset oppimistulokset

Yhteisten opintojen pääpaino on tutkimusvalmiuksissa ja rakennusfysiikassa. Koulutuksen aikana opiskelijoille tarjotaan korjausrakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa opintojaksoja vanhoista rakennuksista ja niiden rakenteista, rakenteiden vaurioitumisesta ja kuntotutkimuksista sekä korjausrakentamisen menetelmistä ja tuotantotekniikasta. Tutkintoon kuuluu myös 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka liittyy kiinteästi esim. yrityksen kehityshankkeisiin.

Valmistuminen

Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 60 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

-

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisuus edellyttää, että hakija on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja hänellä on vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Soveltuvia tutkintoja ovat insinööri (AMK), insinööri (ylempi AMK) ja diplomi-insinööri (rakennustekniikka, talotekniikka, materiaali- ja pintakäsittelytekniikka, kiinteistöjohtaminen), sekä rakennusarkkitehti (AMK) sekä rakennusmestari(AMK) (talonrakennus) jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 30 op täydentäviä soveltuvia rakennustekniikan korkeakouluopintoja. Lisäksi seuraavat 4-vuotiset / 160 opintoviikon laajuiset suomalaiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot: insinööri, rakennusala, insinööri, pintakäsittelyala, insinööri, LVI-ala, rakennusarkkitehti.

Ennen opiskelijaksi hyväksymistä rakennusmestari(AMK)-tutkinnolla hakevan on suoritettava 30 op:n täydentävät opinnot, jotka sisältävät seuraavat tai muut vastaavan sisältöiset opintojaksot:
Statiikka - TX00BK07 5 op
Rakenteiden mekaniikan perusteet - TX00BK08 5 op
Rakennesuunnittelun perusteet - TX00DK99 5 op
Rakennusfysiikka - TX00BK16 5 op
Tuotannonohjaus - TX00DB37 5 op
Rakennusfysiikan simulaatiot - TX00CQ13 5 op tai Rakentamisen projektinhallinnan erikoisopintojakso - TX00CR97 5 op
Täydentävät opinnot voi rakennusmestari (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen avoimen AMK:n opintoina.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja ohjeita.

Opintojen toteuttaminen

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opiskelu on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetusjaksoja on noin kaksi kertaa kuukaudessa.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Hannu Hakkarainen
etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi

Rakennustekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T1022S6)
Rakennustekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T1020S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Jarkko Könönen
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1022S6
  Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ammattimaisen korjausrakentamisen suunnittelun perusteita.
Opiskelija osaa soveltaa korjausrakentamiseen kohdistuvia määräyksiä ja ohjeita.
Opiskelija pystyy ottamaan huomioon restauroinnin ja konservoinnin vaatimukset vaativissa kohteissa.
Opiskelija tuntee lvis- ja energiaratkaisujen perusteita korjausrakentamisessa.
Opiskelija pystyy vertaamaa olemassa olevia materiaaleja ja rakenteita uusiin materiaaleihin ja rakenteisiin.
Opiskelija tunnistaa vanhoissa rakennuksissa käytetyt rakenneratkaisuja.

Sisältö

Vaativat kohteet korjausrakentamisessa.
Korjausrakentamiseen kohdistuvien lakien, asetusten ja määräysten vaikutus suunnitteluun.
Restauroinnin ja konservoinnin vaatimukset korjaussuunnittelulle.
Vanhat rakennejärjestelmät palvelurakennuksissa.
Korjausrakentamisessa käytettävien lvis- ja energiaratkaisujen vertailu.

Aika ja paikka

Metropolia Amk Myllypuron kampus.

Oppimateriaalit

Valtiolle rakennettu, http://www.valtiollerakennettu.fi/index

TALON TARINAT – Rakennushistorian selvitysopas. https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/talon-tarinat-opas.pdf

Neuvonen, Mäkiö, Malinen: Kerrostalot 1880 - 1940

Mäkiö et al.: Kerrostalot 1940 - 1960

Mäkiö et al.: Kerrostalot 1960 - 1975

Museovirasto: Valtion rakennusperinnön vaaliminen https://docplayer.fi/2035247-Valtion-rakennusperinnon-vaaliminen.html

Panu Kaila: Talotohtori

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Kurssityö
Ohjatut harjoitukset
Tentti/koe

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suorituksen saaminen edellyttää 80% osallistumista lähiopetukseen ja ohjaukseen, yms.
Opiskelijan työkuorma 27 h / op, joka sisältää lähiopetuksen ja opiskelijan itsenäisen työskentelyn.
Opintojen laajuus ja harjoitustöiden työmäärä on mitoitettu kokopäivätoimisen opiskelun mukaan.
Suorituksen saaminen edellyttää, että kaikki kurssitehtävät on tehty hyväksyttävästi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Ryhmätyöskentely on toimivaa. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on hyvä.
Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.
Opiskelija toimii tyydyttävästi tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut erittäin hyvin ryhmän osana.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.
Opiskelija toimii itsenäisesti tutkivana oppijana.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Aktiivisuus luennolla
Tentti

Esitietovaatimukset

Tiedot rakentamisesta, rakenteista, kustannuslaskennasta, korjausrakentamisesta ja suunnittelusta.

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Riikka Jääskeläinen
 • Anne Aalto
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1022S6
  Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija tietää tyypillisen korjausprojektin vaiheet ja ominaispiirteet, talouteen vaikuttavat tekijät sekä projektinhallinnan osa-alueet. Opiskelija tuntee keskeiset projektinhallinnan työkalut ja menetelmät sekä niiden soveltuvuuden korjauskohteisiin.
Opiskelija osaa laatia korjaushankkeen projektisuunnitelman, valvoa ja ohjata projektisuunnitelman toteutumista sekä päättää korjausprojektin hallitusti.

Sisältö

Projekti ilmiönä
Projektinhallinnan osa-alueet ja työkalut
Projektinhallinta korjausrakentamisessa
Projektinhallinta erityiskohteissa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa hyvin opintojakson sisällön. Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa kiitettävästi opintojakson sisällön. Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

30 op

T&K-osuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Riikka Jääskeläinen
 • raki virtuaali:: kiinteistöalan kestävä kehitys
 • Heli Kontio
 • Hannu Hakkarainen
 • Jorma Lehtinen
 • Kimmo Sani
 • Anne Aalto
 • Paula Naukkarinen
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1022S6
  Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimuksellisen kehittämistyön yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelija osaa soveltaa tuloksellisesti oman alansa asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi. Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä. Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelija laatii tutkimuksellisesta kehittämistyöstään kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestii kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin kaikki vaiheet tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan: työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte.

Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
• Työn merkitys työelämäkumppanille, ammattialalle ja/tai alueen kehittämiseen
• Tietolähteiden hyödyntäminen ja menetelmällinen osaaminen
• Tulokset ja johtopäätökset
• Työn toteutuminen prosessina ja tutkimuksellinen kehittämisote
• Työn viestivyys, kieli ja ulkoasu

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
• Työn merkitys työelämäkumppanille, ammattialalle ja/tai alueen kehittämiseen
• Tietolähteiden hyödyntäminen ja menetelmällinen osaaminen
• Tulokset ja johtopäätökset
• Työn toteutuminen prosessina ja tutkimuksellinen kehittämisote
• Työn viestivyys, kieli ja ulkoasu

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
• Työn merkitys työelämäkumppanille, ammattialalle ja/tai alueen kehittämiseen
• Tietolähteiden hyödyntäminen ja menetelmällinen osaaminen
• Tulokset ja johtopäätökset
• Työn toteutuminen prosessina ja tutkimuksellinen kehittämisote
• Työn viestivyys, kieli ja ulkoasu

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
• Työn merkitys työelämäkumppanille, ammattialalle ja/tai alueen kehittämiseen
• Tietolähteiden hyödyntäminen ja menetelmällinen osaaminen
• Tulokset ja johtopäätökset
• Työn toteutuminen prosessina ja tutkimuksellinen kehittämisote
• Työn viestivyys, kieli ja ulkoasu

Esitietovaatimukset

Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5 op tai sitä vastaava menetelmä- ja kehittämisosaaminen.
Riittävä opinnäytetyön aihepiirin hallinta.

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Hannu Hakkarainen
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1022S6
  Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää rakenteiden lämpö-, kosteus- ja virtaustekniikkaa. Opiskelija osaa tarkastella laskennallisesti rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä käyttäytymistä sekä tarkastella erilaisten rakennusmateriaalien ja rakenteiden homehtumisriskejä. Opiskelija tuntee epäpuhtauksien siirtymisilmiötä sekä pystyy mallintamaan epäpuhtauksien käyttäytymistä. Opiskelija tietää kosteus- ja homevaurioiden syitä sekä eri menetelmiä lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaamiseksi. Opiskelija tietää rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä osaa perusteet rakennuksen akustisesta suunnittelusta.

Sisältö

rakennusten vaipan osien lämpö-, kosteus- ja virtaustekninen käyttäytyminen
rakenteiden kylmäsillat
rakenteiden 1-ulotteinen lämpö- ja kosteustekninen laskennallinen analysointi epästationääritilassa
rakenteiden 2-ulotteinen lämpö- ja kosteustekninen laskennallinen analysointi stationääritilassa
sisäilman epäpuhtauksien siirtymisilmiöt
kosteus- ja homevaurioiden syyt
homeindeksit
lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaus
rakennusten energiatehokkuus
rakennusakustiikka

Aika ja paikka

Myllypurontie 1 Helsinki. Lukujärjestyksessä päivät ja luokat.

Oppimateriaalit

Luentokalvot
Siikanen, Unto, Rakennusfysiikka. Perusteet ja sovellukset. Rakennustieto 2014. Luvut 1-4 ja 6-7 (ei siis koko kirja)
RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikka : 1, Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset Vinha, Juha. Suomen Rakennusinsinöörien liitto 2014.
Luvut 1-3 (ei siis koko kirja)
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -opas
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75517 Luku 5 (ei koko kirja)
Rakennusten kosteustekninen toimivuus
Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BF3A686EA-E374-4983-A396-CC15D6830B7B%7D/156354

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntitehtävät, 3 kpl kotitehtäviä, tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

9.12.2022 klo 13-16 MPC5014. Tammikuun uusintakokeet ilmoitetaan erikseen myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
-luetella lämpö-, kosteus- ja virtaustekniikan ilmiöt ja niihin vaikuttavat tekijät
-selostaa kylmäsiltojen merkityksen rakennuksissa ja tapoja niiden huomioon ottamiseksi suunnittelussa
-selostaa sisäilmaongelmiin liittyvät siirtymisilmiöt
-luetella kosteus- ja homevaurioiden syitä
-käyttää eri menetelmiä huoneilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaamiseksi
-tarkastella laskennallisesti yksinkertaisten rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä käyttäytymistä
-tarkastella erilaisten rakennusmateriaalien ja rakenteiden homehtumisriskejä yksinkertaisissa tapauksissa
-mitata rakenteiden ja sisäilman suhteellista kosteutta sekä tehdä arvioita mittauksista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
-luetella lämpö-, kosteus- ja virtaustekniikan ilmiöt, niihin vaikuttavat tekijät ja selostaa laskukaavat
-selostaa kylmäsiltojen merkityksen rakennuksissa ja tapoja niiden huomioon ottamiseksi suunnittelussa
-selostaa sisäilmaongelmiin liittyvät siirtymisilmiöt ja niiden vaikutuksen sisäilman pitoisuuksiin
-luetella kosteus- ja homevaurioiden syitä ja luokitella syyt eri aikakausien rakennuksissa
-käyttää eri menetelmiä huoneilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaamiseksi
-tarkastella laskennallisesti kerroksellisten rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä käyttäytymistä
-tarkastella erilaisten rakennusmateriaalien ja rakenteiden homehtumisriskejä erilaisissa tapauksissa
-mitata rakenteiden ja sisäilman suhteellista kosteutta sekä tehdä arvioita mittauksista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
-luetella lämpö-, kosteus- ja virtaustekniikan ilmiöt, niihin vaikuttavat tekijät, selostaa laskentatavat ja analysoida laskelmien luotettavuutta
-käyttää tietokoneohjelmia rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisissä analyyseissä *
-selostaa kylmäsiltojen merkityksen rakennuksissa ja tapoja niiden huomioon ottamiseksi suunnittelussa sekä suorittaa laskelmia yksinkertaisissa tapauksissa käyttäen tietokoneohjelmia*
-selostaa sisäilmaongelmiin liittyvät siirtymisilmiöt ja niiden vaikutuksen sisäilman pitoisuuksiin
-luetella kosteus- ja homevaurioiden syitä ja luokitella syyt eri aikakausien rakennuksissa
-käyttää eri menetelmiä huoneilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaamiseksi
-tarkastella laskennallisesti kerroksellisten rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä käyttäytymistä
-suunnitella huonetilan akustiikan eräissä perustapauksissa
-tarkastella erilaisten rakennusmateriaalien ja rakenteiden homehtumisriskejä erilaisissa tapauksissa sekä analysoida tuloksia
-mitata rakenteiden ja sisäilman suhteellista kosteutta, tehdä arvioita mittauksista sekä ehdottaa tarvittavia jatkotoimenpiteitä

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
-luetella lämpö-, kosteus- ja virtaustekniikan ilmiöt ja niihin vaikuttavat tekijät
-selostaa kylmäsiltojen merkityksen rakennuksissa ja tapoja niiden huomioon ottamiseksi suunnittelussa
-selostaa sisäilmaongelmiin liittyvät siirtymisilmiöt
-luetella kosteus- ja homevaurioiden syitä
-käyttää eri menetelmiä huoneilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaamiseksi
-tarkastella laskennallisesti yksinkertaisten rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä käyttäytymistä
-tarkastella erilaisten rakennusmateriaalien ja rakenteiden homehtumisriskejä yksinkertaisissa tapauksissa
-mitata rakenteiden ja sisäilman suhteellista kosteutta sekä tehdä arvioita mittauksista

Esitietovaatimukset

Rakennusfysiikan perustiedot

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Hannu Hakkarainen
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1022S6
  Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee korjausrakentamisprosessin vaiheet, rakenteiden purkutöiden suunnittelun ja toteutuksen sekä purkutöihin liittyvät työturvallisuusasiat. Opiskelija tietää teräs- ja betonirakenteiden sekä homevaurioiden korjausmenetelmiä sekä osaa laatia alustavia korjaussuunnitelmia betonirakenteiden ja homevaurioiden korjaamiseen sekä energiatehokkuuden parantamiseen.

Sisältö

korjausrakentamisprosessi
rakenteiden purkutöiden suunnittelu ja toteutus
korjausrakentamisen työturvallisuus
rakennusten haitalliset aineet ja niiden vaikutus korjauksiin
korjaussuunnitelmat
käyttöikäsuunnittelu
energiatehokkuuden parantaminen
teräs- ja betonirakenteiden vaurioiden korjaaminen
homevaurioiden korjaaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
-luetella korjausrakentamisprosessin vaiheet
-selostaa vaativien rakenteiden purkutöiden suunnittelun ja toteutuksen vaiheet
-suunnitella muutamia yksinkertaisia purkutöitä
-luetella korjausrakentamisen käyttöikäsuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä
-luetella menetelmiä, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta
-luetella teräs- ja betonirakenteiden sekä homevaurioiden korjausmenetelmiä
-tehdä yksinkertaisia korjaussuunnitelmia betonirakenteiden ja homevaurioiden korjaamiseen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
-luetella korjausrakentamisprosessin vaiheet ja niissä mukana olevat osapuolet
-selostaa vaativien rakenteiden purkutöiden suunnittelun ja toteutuksen vaiheet ja niissä tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat
-suunnitella kantavien rakenteiden purkutöitä
-luetella korjausrakentamisen käyttöikäsuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä
-luetella menetelmiä, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta
-luetella teräs- ja betonirakenteiden sekä homevaurioiden korjausmenetelmiä
-tehdä korjaussuunnitelmia betonirakenteiden ja homevaurioiden korjaamiseen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
-luetella korjausrakentamisprosessin vaiheet ja niissä mukana olevat osapuolet sekä tarvittavat suunnitelmat
-selostaa vaativien rakenteiden purkutöiden suunnittelun ja toteutuksen vaiheet ja niissä tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat
-suunnitella kantavien rakenteiden purkutöitä
-luetella korjausrakentamisen käyttöikäsuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä
-luetella menetelmiä, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta, ja analysoida niiden vaikutusta energian kulutuksen vähentämiseen
-luetella teräs- ja betonirakenteiden sekä homevaurioiden korjausmenetelmiä ja valita sopivat menetelmät erilaisissa korjauskohteissa
-tehdä korjaussuunnitelmia betonirakenteiden ja homevaurioiden korjaamiseen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
-luetella korjausrakentamisprosessin vaiheet
-selostaa vaativien rakenteiden purkutöiden suunnittelun ja toteutuksen vaiheet
-suunnitella muutamia yksinkertaisia purkutöitä
-luetella korjausrakentamisen käyttöikäsuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä
-luetella menetelmiä, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta
-luetella teräs- ja betonirakenteiden sekä homevaurioiden korjausmenetelmiä
-tehdä yksinkertaisia korjaussuunnitelmia betonirakenteiden ja homevaurioiden korjaamiseen

Esitietovaatimukset

Rakenteiden vaurioituminen ja kuntotutkimusmenetelmät

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Hannu Hakkarainen
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1022S6
  Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tavanomaisten rakenteiden vauriot, niiden syitä ja vaurioiden tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa laatia kuntotutkimussuunnitelmia betoni- ja rapattujen rakenteiden sekä sisäilmaongelmien tutkimiseksi sekä suorittaa tutkimuksia erilaisten vaurioiden syiden selvittämiseksi.

Sisältö

betonirakenteiden terästen korroosiovauriot
betonirakenteiden rapautuminen
betonirakenteiden kuntotutkimukset
rapattujen rakenteiden vauriot ja kuntotutkimukset
homevauriot ja niiden tutkiminen
sisäilmaongelmat
sisäilman kuntotutkimukset
haitalliset aineet ja niiden tutkiminen
kuntotutkimusraportit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
-luetella betonirakenteiden korroosiovaurioihin vaikuttavat tekijät
-selostaa betonirakenteiden kuntotutkimusmenetelmät
-luetella rapattujen rakenteiden vaurioita
-selostaa rapattujen rakenteiden kuntotutkimusmenetelmät
-luetella yleisimmät sisäilmaongelmat ja niiden tutkimusmenetelmät
-laatia kuntotutkimussuunnitelmia betoni- ja rapattujen rakenteiden sekä sisäilmaongelmien tutkimiseksi
-tutkia betonirakenteiden korroosiovaurioita eri menetelmillä
-tutkia rapattujen rakenteiden vaurioita eri menetelmillä
-suorittaa joitakin sisäilmatutkimuksia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
-luetella betonirakenteiden korroosiovaurioihin vaikuttavat tekijät
-selostaa betonirakenteiden kuntotutkimusmenetelmät ja valita sopivat menetelmät erilaisten vaurioiden tutkimiseksi
-luetella rapattujen rakenteiden vaurioita
-selostaa rapattujen rakenteiden kuntotutkimusmenetelmät ja valita sopivat menetelmät erilaisten vaurioiden tutkimiseksi
-luetella yleisimmät sisäilmaongelmat ja niiden tutkimusmenetelmät
-laatia kuntotutkimussuunnitelmia betoni- ja rapattujen rakenteiden sekä sisäilmaongelmien tutkimiseksi
-tutkia betonirakenteiden korroosiovaurioita eri menetelmillä ja kirjoittaa raportteja mittauksista
-tutkia rapattujen rakenteiden vaurioita eri menetelmillä ja kirjoittaa raportteja mittauksista
-suorittaa joitakin sisäilmatutkimuksia ja kirjoittaa raportteja mittauksista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
-luetella betonirakenteiden korroosiovaurioihin vaikuttavat tekijät ja niihin johtavia syitä
-selostaa betonirakenteiden kuntotutkimusmenetelmät ja valita sopivat menetelmät erilaisten vaurioiden tutkimiseksi
-luetella rapattujen rakenteiden vaurioita ja niihin johtavia syitä
-selostaa rapattujen rakenteiden kuntotutkimusmenetelmät ja valita sopivat menetelmät erilaisten vaurioiden tutkimiseksi
-luetella yleisimmät sisäilmaongelmat, niiden syyt ja tutkimusmenetelmät
-laatia kuntotutkimussuunnitelmia betoni- ja rapattujen rakenteiden sekä sisäilmaongelmien tutkimiseksi
-tutkia betonirakenteiden korroosiovaurioita eri menetelmillä ja kirjoittaa raportteja mittauksista sekä analysoida mittausten luotettavuutta
-tutkia rapattujen rakenteiden vaurioita eri menetelmillä ja kirjoittaa raportteja mittauksista sekä analysoida mittausten luotettavuutta
-suorittaa joitakin sisäilmatutkimuksia ja kirjoittaa raportteja mittauksista sekä analysoida mittausten luotettavuutta

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
-luetella betonirakenteiden korroosiovaurioihin vaikuttavat tekijät
-selostaa betonirakenteiden kuntotutkimusmenetelmät
-luetella rapattujen rakenteiden vaurioita
-selostaa rapattujen rakenteiden kuntotutkimusmenetelmät
-luetella yleisimmät sisäilmaongelmat ja niiden tutkimusmenetelmät
-laatia kuntotutkimussuunnitelmia betoni- ja rapattujen rakenteiden sekä sisäilmaongelmien tutkimiseksi
-tutkia betonirakenteiden korroosiovaurioita eri menetelmillä
-tutkia rapattujen rakenteiden vaurioita eri menetelmillä
-suorittaa joitakin sisäilmatutkimuksia

Esitietovaatimukset

Rakennushistoria ja vanhat rakenteet

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Tomi Karppinen
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1022S6
  Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää dokumenttipohjaisen ja mallipohjaisen tiedonhallinnan eroavaisuuksia korjaushankkeessa sekä kuvata tietomallipohjaisen korjausrakennushankkeen menetelmiä. Opiskelija tuntee tietomallipohjaisen korjausrakennushankkeen suunnittelu- ja tuotantovaiheen sovellusohjelmia sekä osaa selittää tietomallintamisen mahdollisuuksia korjausrakennushankkeessa.

Sisältö

Johdanto tuote- ja tietomallinnukseen, tietomallipohjainen suunnittelu ja projektinhallinta korjaushankkeessa, tietomallintamisen pelisäännöt, ohjeet ja tiedonsiirto, tietomallintamisen työkalut. Korjausrakennushankkeen erityispiirteet, inventointimallit, tutkimus-, mittaus ja inventointitiedon integrointi suunnittelumalleihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää tavallisimpia tietomallintamisen sovellusohjelmia ja osaa toistaa opintojaksolla opiskellut ylempänä kuvatut tavoitteiden mukaiset asiat. Harjoitustyöt on palautettu hyväksyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksolla opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin. Harjoitustyöt on palautettu ohjelman mukaisessa laajuudessa ja aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelijalla on kiinnostusta tietomallintamistyön tuottavuuden parantamiseen, opiskelija osaa keksiä uusia tapoja annettujen tehtävien tekemiseen ja perustella ratkaisunsa. Palautetut harjoitustyöt osoittavat itsenäisen asiantuntijan otetta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa käyttää tavallisimpia tietomallintamisen sovellusohjelmia ja osaa toistaa opintojaksolla opiskellut ylempänä kuvatut tavoitteiden mukaiset asiat. Harjoitustyöt on palautettu hyväksyttävällä tavalla.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Heli Kontio
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1022S6
  Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata tutkimushankkeen ja kehittämishankkeen vaiheet ja suunnitella niiden mukaan etenevän hankkeen. Hän osaa hyödyntää tieteellistä ja ammattikirjallisuutta sekä verkon tietolähteitä ja kuvata tekniikan alalla käytettäviä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa arvioida eri menetelmien soveltuvuutta tutkimukselliseen kehittämishankkeeseensa ja soveltaa valitsemiaan menetelmiä. Opiskelija osaa raportoida hankkeensa asiantuntijaotteella.

Sisältö

Tieteellisen tiedon piirteet, tutkimusetiikka, tutkimusongelman määrittely, tutkimusprosessi, kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusote, tutkimusmenetelmät, mittaaminen ja mittausepätarkkuus, kyselytutkimukset, tilastolliset analyysit, raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-