Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Työelämäyhteistyö toteutuu opinnäytetyön ja oppimistehtävien kautta. Ne toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Tämä ylempi korkeakoulututkinto antaa jatko-opintojen kelpoisuuden lisensiaatti- ja tohtoriopintoihin. Yliopistot voivat vaatia siltaopintoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työelämän kehittämiseen, liiketoimintaan ja johtamiseen, sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä toimista varten.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinto antaa valmiudet työelämän kehittämiseen, johtamiseen, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelia voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimies- ja liiketoiminnan tehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle seuraavat kompetenssit:
• työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten;
• syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn;
• valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen;
• työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito; sekä
• kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.
Tutkinto-ohjelman yleiset kompetenssit ovat:
- oppimisen taidot
- eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- kehittämistoiminnan osaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälistymisosaaminen
Tutkinto-ohjelman kompetenssialueet ovat
- sosiaali- ja terveysalan osaaminen
- asiantuntija - ja johtamisosaaminen
- palveluosaaminen
- liiketoimintaosaaminen

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaiseen tutkintoon. Se toteutuu englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Erityispääsyvaatimukset

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pääsyvaatimuksena on alan ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Pekka Anttila
+358 40 641 8318
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Tutkintovastaava
Helena Miettunen
puh +358 50 9111 297
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(L0922S6)
Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(L0921S6)
Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(L0920S6)
Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(L0919S6)
Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Salla Kivelä
Vastuuhenkilö

Antti Niemi

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee palvelujen kehittämisen, mm. innovaatiot, prosessit, menetelmät ja työkalut, erityisesti palvelumuotoilun ratkaisuin. Opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaali- ja terveysalan palveluihin vaikuttavat muutostekijät palvelujen kehittämisessä ja luomisessa. Opiskelija ymmärtää asiakkaan keskeisen roolin palvelujen kehittämisessä, toteutuksessa, palveluprosesseissa ja markkinoinnissa. Opiskelija osaa kehittää asiakkaan hyvinvointia lisääviä palveluja, lisätä palvelujen houkuttelevuutta. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää palveluliiketoimintaa kotimaan lisäksi myös kansainvälisiin tarpeisiin. Opiskelija sisäistää palvelujen johtamisen sekä soveltaa oppimiaan käytänteitä tuottamassaan asiakkaalle arvoa palvelukonseptissa.

Sisältö

- Palvelut yhteiskunnassa, sosiaali- ja terveysalalla sekä kansainvälisiin tarpeisiin
- Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen, innovaatioiden ja palvelumuotoilun prosessit, menetelmät ja työkalut
- Palvelujen johtaminen, innovaatiokyvykkyyksien ja tuotekehityksen johtaminen
- Palvelujen markkinointi ja viestintä sisäisille ja ulkoisille asiakkaille

Aika ja paikka

14.02.2023 09.00 - 12.00 Asiakaslähtöiset palvelut sote-alalla ja palvelujen johtaminen
14.03.2023 13.00 - 16.00 Asiakaslähtöiset palvelut sote-alalla ja palvelujen johtaminen, palvelumuotoilu sote-alalla
11.05.2023 09.00 - 12.00 Case kehittämistöiden esittäminen
12.05.2023 09.00-12.00 Muiden organisaatioiden kehittämistöiden esittäminen

Oppimateriaalit

1. Työkalupakit erityisesti julkisten palveluiden suunnitteluun: http://flash.kunnat.net/2014/kuntalaiset-keskioon/#1 ja http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf /2013//Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
2. Stickdorn, Hormess, Lawrence & Schneider (toim.) 2018. This is service design doing – applying service design thinking in the real world. Katso: https://www.thisisservicedesigndoing.com/ (klikkaa Access free methods)
3. Palvelumuotoilun työkalupakki (Jyväskylän AMK): http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf

Oheismateriaalia:
4. Koivisto Mikko, 2007. Mitä on palvelumuotoilu (TaM pro gradu, Taik) http://www.kulmat.fi/images/tiedostot/Artikkelit/Lopputyo_TaM_MikkoKoivisto_2007.pdf
5. Moritz, Stefan 2005. Service Design. Practical access to an evolving field. Köln International School of Design. http://stefan-moritz.com/welcome/Service_Design_files/Practical%20Access%20to%20Service%20Design.pdf ja
https://uploads.strikinglycdn.com/files/280585/5847bd6a-e928-4f0f-b677-ed7df26fa1df/Practical%20Access%20to%20Service%20Design.pdf
6. Foglieni, Villari & Maffei 2018. Designing better services – A Strategic Approach from Design to Evaluation. Springer. Kakkoskappale löytyy netistä, linkki lataa pdf:n suoraa omalle koneellesi: http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783319631776-c2.pdf?SGWID=0-0-45-1620075-p181017558
7. Leskelä, Mikko 2017. Ihmisoivallus - Miten ihmisyyden ymmärtäminen mullistaa kaiken kehittämisen organisaatiossasi https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ihmisoivallus/IhmisoivallusPDFversio.pdf
8. Tuulaniemi, Juha 2011. Palvelumuotoilu. Talentum.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus (lähiopetus / verkko)
Itsenäinen opiskelu
Projektityöskentely
Esitykset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 25h, itsenäinen opiskelu /ryhmätyöskentely 110 h.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektiesitykset

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen.

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 23.10.2022

Ajoitus

02.11.2022 - 22.11.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Osteopathy
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 13.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Mari Virtanen
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa lainsäädäntöä ja työantajan velvoitteita tietoturvan, arkistojen sekä henkilöstörekisterien luomisessa ja ylläpidossa. Opiskelija osaa suunnitella ja johtaa toimintaa tämän mukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää ja kehittää digiteknologiaa ja työkaluja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden toiminnan johtamisessa sekä keskeisimmissä prosesseissa ja projekteissa. Hän osaa arvioida digitalisaation mahdollistamia kehityskohteita ja osaa vastata niihin esimiehenä, asiantuntijana tai yrittäjänä. Opiskelija lisää valmiuksiaan toimia työpaikallaan käyttöliittymien, alustojen ja digitaalisten ratkaisujen kehittäjänä ja kehitysprojektien johtajana.

Sisältö

- tietoturva, lainsäädäntö ja työnantajavelvoitteet
- henkilörekisterien ja asiakastietojen luominen, ylläpitäminen ja arkistointi
- digitalisaation keskeisimmät ilmiöt ja vaikutukset
- keskeisimmät digitalisoituneet prosessit sosiaali- ja terveysalalla
- digitalisaatio esimies -ja asiantuntijatyössä ja organisaation viestinnässä
- digitalisaation tuomat mahdollisuudet tiedon hakemisessa, oppimisessa ja tiedolla johtamisessa
- keskeisimmät työkalut esimies- ja asiantuntijatyössä

Aika ja paikka

Erillisen aikataulun mukaan.

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaalit ja kirjallisuus Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kokonaan verkossa toteutuva opintojakso, joka sisältää yhteisölliseen oppimiseen perustuvia interaktiivisia webinaareja, itsenäisesti opiskeltavia opetusvideoita, verkkokeskustelua ja yksilötehtäviä. Toteutus etenee aikataulun mukaan, eikä sitä voi suorittaa kokonaan omaan tahtiin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävät vahvasti työelämälähtöisiä ja kytketty vallitsevaan aikaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Ei KV-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h = 1 op.
135 h= 5 op.
YHTEENSÄ 135 h opiskelijan työtä.

Webinaarityöskentely ja itsenäinen opiskelu (sis. tehtävä 1) Moodlessa, 2op +
tehtävä 2, 3 op

Sisällön jaksotus

Teema I: Orientaatio toteutukseen + Tulevaisuustyöpaja
Teema II: Digitalisaation keskeisimmät ilmiöt ja vaikutukset
Teema III: Asiakaslähtöisyys digitaalisissa palveluissa
Teema IV: Digitalisaation tuomat mahdollisuudet tiedon hakemisessa, oppimisessa ja tiedolla johtamisessa
Teema V: Digitalisaatio esimies -ja asiantuntijatyössä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan arviointi.
TEHTÄVÄT (tarkempi ohjeistus Moodlessa)
Työskentely Moodlessa
Tehtävä 1: Terveydenhuollon digitalisaatio, keskeisten käsitteiden määrittäminen
Tehtävä 2: Kirjareferaatti (yksilötehtävä)

Opintojakson arviointi
Työskentely Moodlessa + tehtävä 1, 30% kokonaisarvosanasta (1-5)
Tehtävä 2, 70% kokonaisarvosanasta (1-5)

Arviointikriteerit
Tyydyttävä 1-2 = Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.
Hyvä 3-4 = Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.
Kiitettävä 5 = Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksilukea jos opiskelija on toiminut keskeisessä roolissa digitalisoitumista koskevissa sote-alan palveluiden tuotanto- tai asiakasprojekteissa tai keskeisten prosessien digitalisoimisessa ja/ tai hänellä on ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia tämän jakson sisältöä vastaavia opintoja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 53

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Marjatta Komulainen
Vastuuhenkilö

Marjatta Komulainen

Opiskelijaryhmät
 • L0921S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2021S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa tulkita organisaation strategisten muutosten merkitystä ja soveltaa sitä henkilöstöstrategian mukaiseen johtamiseen. Hän on muutosagentti, joka osaa ennakoida henkilöstön osaamisen muutostarpeita. Hän osaa monipuolisia työkaluja käyttäen arvioida ja kehittää henkilöstön osaamista ja varmistaa toiminnallaan, että organisaation tulevaisuuden osaamistarpeet tulevat tyydytetyksi. Opiskelija arvostaa henkilöstön moninaisuutta ja osaa hyödyntää sitä osaamisen ja verkostojen johtamisessa. Opiskelija osaa kartoittaa tulevaisuuden kannalta strategisesti tärkeät kumppaniverkostot ja mieltää verkostojen johtamisen tärkeäksi johtamistoiminnan osaksi. Opiskelija omaa kulttuurisen kompetenssin ja osaa toimia organisaationsa kannalta tärkeissä kotimaisissa ja kansainvälisisä verkostoissa. Lisäksi hän osaa kehittää sekä organisaation sisäisiä, että ulkoisia verkostoja. Hän on organisaatiokulttuurin kehittäjä joka osaa tukea henkilöstön sisäistä motivaatiota sekä verkostomaista ja itseohjautuvien tiimien toimintaa.

Sisältö

- tulevaisuuden trendien seuranta ja niiden merkityksien tunnistaminen
- henkilöstöstrategia osana organisaation strategiaa
- henkilöstön strategialähtöinen johtaminen ja sen arviointi
- kulttuurinen kompetenssi moninaisuuden johtamisessa
- verkostojen strategialähtöinen johtaminen ja kehittäminen
- motivaation johtaminen ja itseohjautuvat tiimit

Aika ja paikka

Ennakkotehtävän kirjallisuus 1-2.

1. Liisa Timonen, Jaana Mäkelä & Anne-Mari Raivio (toim.) 'Moninaisuus on hyvän työyhteisön ominaisuus'. Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 213. (2015)
2. www-aineistoon Mosaiikki – erilaisuus vahvuudeksi – tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC https://docplayer.fi/289580-Tasa-arvo-ja-moninaisuustyon-abc.html Lue julkaisusta sivut 4-15.

Ennakkotehtävä julkaistaan Moodlessa kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Ennakkotehtävä tehdään ensimmäiseen lähipäivään mennessä. Ohjeistus ja palautus Moodlessa.

Opetusmenetelmät

HUOMAA METROPOLIAN OHJE:

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toteutuksesta vastaa lehtori Marjatta Komulainen, marjatta.komulainen@metropolia.fi, 040 136 9424. Marjatta Komulaiselle voi laittaa palautetta myös sähköpostitse Moodlessa olevan palautekanavan lisäksi, marjatta.komulainen@metropolia.fi.

Opintojakson Moodle työtilassa on tämän toteutuksen käsikirjoitus. Moodle pohjautuu verkko-opetuksen pedagokiseen Moduuli-malliin.

Henkilöstön ja verkostojen ennakoiva johtaminen -toteutus sisältää monipuolisia oppimisaktiviteetti tehtäviä yksilötehtävistä ja ryhmätehtävään. Toteutuksella luodaan aluksi omakohtainen kokemus moninaisuuden johtamiseen, jossa jokainen voi pohtia ilmiötä arvona ja laajentaa sen käsitystään itselleen. Ilmiöstä jaetaan tietoa verkkokeskustelun muodossa ja opetuskohtaamisissa. Tietoa jaetaan ilmiön ympäriltä eri asiantuntijarooleista katsottuna ja opiskelijat osallistuvat valitsemaansa verkkokeskusteluun sekä haastavat toisiaan keskusteluissa aiheen tiimoilta.

Toteutuksella luodaan seuraavaksi tehtävän muodossa katsaus henkilöstövoimavarojen johtamiseen sekä niiden kehitysmahdollisuuksiin ja -haasteisiin. Tehtävän avulla saa käsityksen henkilöstöstrategian ja henkilöstövoimavarojen johtamisen mahdollisuuksista myös omalla työpaikalla. Oppiminen kumuloituu kun tehtävästä syntyneitä tuloksia jaetaan yhteisesti. Tehtävässä hyödynnetään Työterveyslaitoksen uusinta tietoa henkilöstövoimavarojen johtamisesta ja mallia, jota voi hyödyntää työelämän kehittämisessä ja jonka työstämiseen olen osallistunut. Minulla on kokemusta tämän mallin käytännönläheisestä hyödyntämäsestä.

Toteutuksella tehdään päätteeksi oppimistehtävän muodossa katsaus itseohjautuvien tiimien mahdollisuuksiin työelämän kehittämisessä. Henkilöstöasiantuntijan ja henkilöstöpäällikön rooleissa nyt ja tulevaisuudessa itseohjautuvuus on mahdollisuus ja haaste. Miten itseohjautuvuudessa on toimittava esimiehenä ja työntekijänä, entä miten se vaikuttaa johtamiseen? Tämä kytkeytyy lopuksi moninaisuuteen työyhteisötilanteissa.

Kaikista edellä mainituista näkökulmista on rakennettu Moodleen kattava tietovaranto luentotallenteiden, asiantuntijablogien sekä lähdemateriaalien muodossa. Toteutuksen materiaaleista jokainen voi valita itselleen soveltuvimman ja hyödyntää lähteitä tällä toteutuksella. Toteutuksen tehtävät on tuotekehitetty tuotekehityskoulutuksessa ja niitä on hyödynnetty myös hanketyöskentelyssä. Tällaisia hankkeita ovat olleet OONA -hanke ja Tuottavasti moninainen -hanke. Tehtävät ovat työelämälähtöisiä ja opiskelijat voivat soveltaa tietoaa kehittyessään henkilöstöalan ammattilaisiksi.

Toteutus avataan kesäksi 2022, jotta opiskelijat voivat hyödyntää lomaansa ja syventyä halutessaan moninaisuuden johtamisen -ennakkotehtävän työstämiseen. Ennakkotehtävä löytyy Moodlen ensimmäisestä osiosta.


Webinaari toimii käänteisen oppimisen ja kohtaamisen paikkoina, joissa myös luennoidaan. Moodlessa on tehtävät, pääosa luennoista, videot, tekstit ja oppimiskeskustelut.


Moodlessa on Chat ohjaus ja keskustelufoorumi, jossa voi jakaa myös toteutuksen ajan vapaata keskustelua ja pohdintoja. Chatissa voi kysyä myös aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Toteutus jakaantuu tarkemmin seuraaviin osa-alueisiin:


1. Ennakkotehtävä (ennakkotehtävä: pohtiva essee, oppimismateriaaleihin lukeminen ja esseen kirjoittaminen ennen ensimmäistä lähipäivää sekä oppimisaktiviteettina verkkokeskustelu). Katso ennakkotehtävän materiaalit kohdat 1-2.

2. Oppimisaktiviteettina välitehtävä henkilöstövoimavarojen johtamisesta -yksilötehtävänä ja

3. Oppimisaktiviteettina Itseohjautuvuus -ryhmätehtävänä (ryhmät Moodle alustalla)

4. Lähiopetus 2022, lähiopetus toteutetaan webinaareina. Webinaarilinkit löytyvät Moodlen etusivulta.

5. Osallistuminen webinaareihin


6 Toteutuksella hyödynnetään käänteistä oppimista, joka tarkoittaa, että opiskelijat työstävät aihetta itsellisesti, jonka jälkeen tietoa jaetaan opetuskohtaamisissa.

Kurssiavaimen Moodleen löydät opetuksen työtilasta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyön vastuu Marjatta Komulainen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksella ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

www -materiaalin ja kirjallisuuden kautta.

Sisällön jaksotus

·
Webinaarien ajankohdat:

6.9.22 klo 9-12


7.10.22 klo 13 - 16

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)

Opintojakson voi hyväksi lukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella, jos opiskelijalla vastaavan sisältöiset aiemmat opinnot ja/tai hän on työskennellyt pitkään tätä osaamista vaativissa vastuullisissa esimiestehtävissä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Satu Mattila
 • Helena Miettunen
 • Petra Heino
Vastuuhenkilö

Helena Miettunen

Opiskelijaryhmät
 • L0921S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2021S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija pystyy integroimaan johtamisen psykologian tietoperustan organisaatioiden ja työyhteisöjen toimintaan ja siinä tapahtuvaan vuorovaikutukseen.
Opiskelija hallitsee johtamistehtävissä tarvittavan yhteisön sisäisen ja ulkoisen viestinnän perusteet ja esimiesviestinnän osa-alueet.
Hän on sisäistänyt roolinsa organisaation strategisen viestinnän ja päivittäisviestinnän suunnittelijana, toteuttajana ja kehittäjänä.
Hän omaksuu malleja ja toimintatapoja, joilla viestintää ja vaikuttamista voi tehostaa ja yhteisön vuorovaikutusta edistää.
Opiskelija osaa hyödyntää sosiaalisia medioita ja muita digitaalisen viestinnän välineitä ja kanavia.
Hän osaa viestiä myös monialaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Sisältö

• johtamisen psykologian perusteet
• organisaation strategisen viestinnän suunnittelu ja toteutus
• esimiesviestinnän malleja
• esimiesviestinnän osa-alueita ja tapausesimerkkejä: päivittäisviestintä, johtamisviestintä, muutosviestintä, kriisiviestintä, vaikuttajaviestintä, eri sukupolvien välinen viestintä
• digitaaliset työkalut ja viestintä sosiaalisissa medioissa
• viestintä ja vaikuttaminen verkossa ja verkostoissa

Aika ja paikka

Johtamisen psykologian osuus: Helena Miettunen, läsnäololuennot ja harjoitukset: 6.9. klo 13-16 ja 1.11. klo 9-12. (päivitetty syyskuussa; aiemmassa aikataulussa oli 10.11.2022). Viestinnän osuus: Satu Mattila 14.9., 4.10., 3.11. ja 1.12.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritustapoja

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssiavain joh123

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään.
Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön.
Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen.
Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita.
Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin arvosanaksi tulee 5, kun:
Opiskelija pystyy integroimaan johtamisen psykologian tietoperustan organisaatioiden ja työyhteisöjen
toimintaan ja siinä tapahtuvaan vuorovaikutukseen.
Opiskelija hallitsee johtamistehtävissä tarvittavan yhteisön sisäisen ja ulkoisen viestinnän perusteet ja
esimiesviestinnän osa-alueet.
Hän on sisäistänyt roolinsa organisaation strategisen viestinnän ja päivittäisviestinnän suunnittelijana,
toteuttajana ja kehittäjänä.
Hän omaksuu malleja ja toimintatapoja, joilla viestintää ja vaikuttamista voi tehostaa ja yhteisön
vuorovaikutusta edistää.
Opiskelija osaa hyödyntää sosiaalisia medioita ja muita digitaalisen viestinnän välineitä ja kanavia.
Hän osaa viestiä myös monialaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Lisätiedot

AHOT
Opiskelija on suorittanut vastaavan sisältöiset YAMK- tai yliopisto-opinnot ja/tai hän on toiminut organisaation vastuullisissa viestintätehtävissä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 13.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Liisa Nuutinen
Vastuuhenkilö

Antti Niemi

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa johtaa, kehittää ja arvioida sosiaali- ja terveysalan muuttuvia prosesseja ja palveluketjuja sekä luoda uusia vaikuttavia palveluja. Opiskelija osaa arvioida erilaisten laadunhallintajärjestelmien soveltuvuutta erilaisiin organisaatioihin ja kehittää yhdessä henkilöstön ja verkostojensa kanssa toimivan laadunhallintajärjestelmän. Opiskelija osaa kerätä monipuolista laadunarviointitietoa ja arvioida tuloksellisuutta erilaisilla menetelmillä ja lähestymistavoilla.
Opiskelija kehittää valmiuksiaan laatujohtamisessa niin, että pystyy johtamaan organisaation sisäisiä arviointiprosesseja sekä osallistumaan ulkoisiin laadunarviointeihin työpaikkansa menestystä tukien.
Opiskelija osaa analysoida ja kehittää sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden turvallisuutta. Opiskelija edistää toiminnallaan positiivista ja palkitsevaa turvallisuuskulttuuria. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää työpaikkansa turvallisuustoimintaa sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja turvallisuuskulttuurin ylläpidossa ja turvallisuuspoikkeamien raportoinnissa.

Sisältö

- sosiaali- ja terveysalan prosessit ja palveluketjut
- prosessien ja palveluketjujen mallintaminen, arviointi ja kehittäminen
- prosessijohtaminen
- turvallisuuden ja laadun kehittäminen ja johtaminen
- turvallisuuden ja laadun hallintajärjestelmät, lait ja standardit
- toiminnan laatu ja omavalvonta
- asiakas- ja potilasturvallisuus palvelutuotannoissa ja niiden johtamisessa
- laadun hallinnan, arvioinnin ja kehittämisen työkalut -ja menetelmät
- tiedonhallinta ja tietojärjestelmien kehittäminen

Aika ja paikka

26.01.2023 9.00 - 12.00 Orientaatio
15.02.2023 13.00 - 16.00 Prosessi- ja laatujohtaminen
15.03.2023 09.00-12.00 Turvallisuus ja sen johtaminen
13.04.2023 09.00 - 12.00 Loppuwebinaari

Oppimateriaalit

Busse, R. et al. 2019. Improving healthcare quality in Europe. Characteristics, effectiveness and
implementation of different strategies. WHO. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327356/9789289051750-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Modig, N. 2013. Tätä on lean. Ratkaisu tehokkuusparadoksiin.
Virtanen, P & Wennberg, M. 2005. Prosessijohtaminen julkishallinnossa.
Laamanen, K. 2012. Johda liiketoimintaa prosessien verkkona.
Laamanen, K. & Tinnilä, M. 2009. Prosessijohtamisen käsitteet.
Hannus, J. 1995. Prosessijohtaminen. Ydinprosessien uudistaminen ja yrityksen suorituskyky.
Lecklin, O. 2005. Laatu yrityksen menestystekijänä.
Lillrank, P., Reijonsaari,K, Heikkilä, P., Silander, K. Seitsemän syytä sairauteen. Miksi terveydenhuolto ei toimi? http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2016/02/EVA_pamfletti_2016_1_kansilla.pdf
Ross, TK. 2013. Health Care Quality Management : Tools and Applications. http://site.ebrary.com/lib/metropolia/detail.action?docID=10822371
Scrivens, E. 2005. Quality, Risk and Control in Health Care. http://site.ebrary.com/lib/metropolia/detail.action?docID=10175244
Kros, JF. 2012. Health Care Operations and Supply Chain Management Strategy, Operations, Planning, and Control. http://site.ebrary.com/lib/metropolia/reader.action?docID=10641830

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus, seminaari, yhteistoiminnallinen oppiminen
Verkko-opppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Laatuseminaari yhteistyössä Laatukeskuksen Terveys -ja sosiaalialan jaoksen kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ryhmätehtävä, osallistuminen 5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijoille, joiden kanssa on sovittu opintojaksosta pedagoginen ratkaisu, laativat yksilötehtävän (tehtävät opintojakson OMA- työtilan välilehdellä).
Opetus toteutetaan kokonaisuudessaan Zoom-etäyhteydellä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä, osallistuminen

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Marjatta Komulainen
 • Otto Härkönen
Vastuuhenkilö

Marjatta Komulainen

Opiskelijaryhmät
 • L0921S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2021S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee sosiaali- ja terveysalan liiketoiminnan erityispiirteet ja hän osaa analysoida organisaation toimintaedellytykset. Hän on sisäistänyt vastuunsa ja roolinsa yritystoiminnan kehittämisessä ja strategiasuuntautuneessa päivittäisjohtamisessa yrittäjänä tai yrityksen johtotehtävissä. Opiskelija osaa hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmiä yrityksen toiminnan ohjauksessa ja päivittäisjohtamisessa. Asiakkuuksienhallinnassa hän osaa asiatietojen systemaattisen keräämisen, analysoinnin ja keskeisten asiakkuuksien tarpeiden tunnistamisen sekä niiden hyödyntämisen yrityksen kilpailuedun luomisessa. Hän hallitsee tuloksellisen myynnin ja markkinoinnin periaatteet sekä markkinoi ja viestii yrityksen tuotteista ja palveluista monipuolisesti.

Sisältö

- yrityksen / organisaation strategialähtöinen päivittäisjohtaminen
- yrityksen / organisaation toiminnan omavalvonta
- organisaation / yrityksen toiminnan kehittäminen
- toiminnanohjaus
- asiakassuhteiden hallinta ja kehittäminen, hallinnan järjestelmät ja prosessit
- modernien ja kehittyvien markkinointikanavien tuntemus
- markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023

opetuksen Zoom tapaamiset:

20.1.23 klo 9-12 Otto Härkönen ja Marjatta Komulainen

16.3.23 klo 9-12 Otto Härkönen Ja Marjatta Komulainen

14.4.23 klo 9-12 Marjatta Komulainen ja Otto Härkönen

Oppimateriaalit

Sosiaali- ja terveydnhuollon toimintaa säätelevä laisäädäntö ja laatusuositukset
Muu materiaali on Moodlessa, jonka tiedot, linkin ja kirjautumisavaimen löydät toteutuksen työtilasta.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Etätyöskentely pienryhmissä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opetus
Tehtävä 1 2,5 op
Tehtävä 2 2,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Tietosuoja asia

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

2 arvioitaavaa tehtävää:
- Tehtävä 1 (Otto Härkönen)
- Tehtävä 2: Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma tehtävä (Marjatta Komulainen, löytyy Moodlen välilehdeltä yrityksen ja organisaation toiminnan kehittäminen)

Lisätiedot

AHOT
Opintojakson voi hyväksi lukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella, jos opiskelija on suorittanut vastaavan sisältöiset korkeakouluopinnot ja/tai hän on toiminut yrittäjänä tai liiketoiminnan palveluksessa vastaavissa tehtävissä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Salla Kivelä
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa kriittisesti arvioida oman alan hoito-, tutkimus- ja palvelukäytäntöjä ja perustella niiden näyttöön perustuvaa kehittämistä ja ennakoida asiakkaan/potilaan terveys- ja palvelutarpeita, terveys- ja sosiaalialan kehittämiskohteita sekä asiakaslähtöisten palveluiden ja henkilöstön osaamisen muutostarpeita. Opiskelija sisäistää tiedolla johtamisen merkityksen ja hyödyntämisen eri tarpeissa ja tilanteissa. Opiskelija osaa systemaattisesti hakea, hyödyntää sekä arvioida tiivistettyä tutkimustietoa ja kriittisesti pohtia sen merkitystä yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja päätöksenteossa sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelija omaksuu näyttöön perustuvan toiminnan toimintansa lähtökohdaksi asiakkaan/potilaan tutkimuksiin, hoitoon ja palveluihin liittyvissä tilanteissa. Opiskelija omaksuu esimiehen vastuullisen roolin näyttöön perustuvan toiminnan johtamisessa.

Sisältö

- tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
- näyttöön perustuvan terveydenhuollon malli
- näyttöön perustuvan toiminnan käsitteet ja prosessit sosiaali- ja terveysalalla
- systemaattinen tiedonhaku ja - käsittely näyttöön perustuvassa toiminnassa
- keskeiset kansalliset ja kansainväliset tietolähteet ja suositukset
- tiivistetyn tiedon kriittinen hyödyntäminen ammatillisessa päätöksenteossa
- näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen

Oppimateriaalit

Opintojakson yhteydessä
Löytyy Moodlessa

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Webinaari
Työpajat
Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op kontaktiopetusta
4 op tehtävä ja itsenäinen opiskelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Kontaktiopetuksessa sallitaan nauhoittaminen, ilmoita siitä mikäli se ei sovi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmä / yksilötehtävä
Seminaari

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)

Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen (esimerkiksi muu asianmukainen koulutus ja kliinisten hoitosuositusten laatimistyöryhmässä työskentely).

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.09.2022 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 140

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Antti Niemi
 • Anu Valtonen
 • Marjatta Komulainen
 • Liisa Nuutinen
 • Salla Kivelä
 • Mari Virtanen
 • Sanna Törnroos
 • Päivi Leskinen
 • Outi Pyrhönen
 • Juha Havukumpu
 • Eija Metsälä
 • Iira Lankinen
 • Pirjo Koski
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Aino Vuorijärvi
 • Katja Hämäläinen
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Iira Lankinen

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella ja suunnitella opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja.

Sisältö

Opinnäytetyön aiheen valinta, ideointi- ja suunnittelu

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan seminaarit ja työpajat
Opinnäytetyön ohjaaja ilmoittaa seminaarien toteutusmuodon
Työpajatarjonta esitellään Moodlessa: YAMK-opinnäytetyöprosessi
Tutkimussuunnitelma-työpaja pakollinen!

Oppimateriaalit

Asianmukainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus
Alan ajantasainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itseopiskelu
Ryhmäohjaus kuten seminaarit, työpajat
Yksilöohjaus
Opponointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään sovituin osin työelämäohjaajan ohjauksessa. Ohjauksen ja arvioinnin päävastuu on ohjaavalla opettajalla.

Kansainvälisyys

Hyväksytty suoritus edellyttää kansainvälistä lähdekirjallisuutta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Suositellaan jakson suorittamista toisen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ensisijainen ohjausmuoto on ryhmäohjaus (mm. seminaarit ja työpajat), jonka lisäksi voidaan sopia yksilöohjauksista.

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle. Tästä sovitaan tarkemmin oman ont-ohjaajan kanssa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toisten opiskelijoiden työt ovat luottamuksellisia!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön suunnitelmaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle.

Katso opinnäytetyön arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 262

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Marjatta Komulainen
 • Sanna Garam
 • Mari Virtanen
 • Sanna Törnroos
 • Salla Kivelä
 • Kaija Matinheikki
 • Outi Pyrhönen
 • Juha Havukumpu
 • Heini Maisala-McDonnell
 • Ly Kalam-Salminen
 • Opinnäytetyö SOTE YAMK Virtuaali
 • Tuomas Leisti
 • Pihla Markkanen
 • Eija Metsälä
 • Helena Miettunen
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Kaarina Pirilä
 • Lotta Kuosmanen
Opiskelijaryhmät
 • L0921S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1521S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1521S6B
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Palliatiivisen hoitotyön asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S1521S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2021S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestiä kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.

Kypsyysnäytteessä opiskelija kykenee osoittamaan opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi, julkaiseminen ja arviointi

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte.

Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, blogiteksti, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti opinnäytetyöstä. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön raporttia sekä hyväksyttyä kypsyysnäytettä.

Ilmoittautumisaika

14.12.2021 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 140

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Marjatta Komulainen
 • Sanna Garam
 • Mari Virtanen
 • Sanna Törnroos
 • Salla Kivelä
 • Kaija Matinheikki
 • Päivi Leskinen
 • Outi Pyrhönen
 • Juha Havukumpu
 • Heini Maisala-McDonnell
 • Ly Kalam-Salminen
 • Opinnäytetyö SOTE YAMK Virtuaali
 • Tuomas Leisti
 • Pihla Markkanen
 • Eija Metsälä
 • Helena Miettunen
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Kaarina Pirilä
 • Pirjo Koski
 • Iira Lankinen
 • Aino Vuorijärvi
 • Katja Hämäläinen
 • Lotta Kuosmanen
Opiskelijaryhmät
 • L0921S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1521S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1521S6B
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Palliatiivisen hoitotyön asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S1521S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2021S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Sisältö

Opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittaminen.

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan seminaarit ja työpajat
Opinnäytetyön ohjaaja ilmoittaa seminaarien toteutusmuodon
Työpajatarjonta esitellään Moodlessa: YAMK-opinnäytetyöprosessi
Tutkimussuunnitelma-työpaja pakollinen!

Oppimateriaalit

Asianmukainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus
Alan ajantasainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itseopiskelu
Ryhmäohjaus kuten seminaarit, työpajat
Yksilöohjaus
Opponointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään sovituin osin työelämäohjaajan ohjauksessa. Ohjauksen ja arvioinnin päävastuu on ohjaavalla opettajalla.

Kansainvälisyys

Hyväksytty suoritus edellyttää kansainvälistä lähdekirjallisuutta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Suositellaan jakson suorittamista toisen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ensisijainen ohjausmuoto on ryhmäohjaus (mm. seminaarit ja työpajat), jonka lisäksi voidaan sopia yksilöohjauksista.

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle. Tästä sovitaan tarkemmin oman ont-ohjaajan kanssa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toisten opiskelijoiden työt ovat luottamuksellisia!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle.

Katso opinnäytetyön arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 14.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Pirjo Koski
 • Iira Lankinen
Vastuuhenkilö

Antti Niemi

Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa kartoittaa ja määritellä organisaation kehittämiskohteita sekä etsiä niihin ratkaisuja projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön avulla. Hän nojaa kaikessa projektitoiminnassa ja kehittämistyössä aiempaan tutkimus- ja kokemustietoon.

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, johtaa, hallinnoida ja arvioida projektia. Opiskelija osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti keskeisiä projektitoiminnassa sekä kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä. Hän tuntee keskeisiä kehittämisprosessin toimintamalleja ja osaa soveltaa kehittämisprosessin eri vaiheissa käytettäviä menetelmiä sekä projektityökaluja. Opiskelija osaa viestiä projektin ja tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista sekä arvioida projektin ja kehittämistyön luotettavuutta, eettisyyttä ja tuloksellisuutta. Hän osaa soveltaa projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksia osaksi työelämän käytäntöjä.

Sisältö

- projektitoiminnan ja kehittämistyön lähtökohdat
- projektin suunnittelu
- projektinhallinta ja johtaminen
- projektityökalut
- projektin raportointi ja arviointi
- tutkimuksellisen kehittämistyön prosessit
- kehittämisprosessissa käytettävät menetelmät
- kehittämistoiminnan eettisyys, luotettavuus ja tuloksellisuus
- projektin ja tutkimuksellisen kehittämistyön viestintä ja tulosten juurruttaminen

Aika ja paikka

27.01.2023 13.00 - 16.00, Orientaatio opintojaksolle, Antti Niemi (etäyhteys, Zoom klo 13-14). Zoom-linkki kalenterissa / lukujärjestyksessä. Klo 14-16 jakson materiaaleihin tutustuminen ja tehtävien käynnistäminen

30.1.-26.3.2023: Projektitoiminnan viikkotehtävät ja tentti

11.04.2023 13.00 - 16.00, Tutkimuksellisen kehittämistyön eettisyys, luotettavuus ja tulosten juurruttaminen

14.04.2022 13.00 - 16.00, Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi ja menetelmät

Oppimateriaalit

Projektitoiminta (viikkotehtävät ja tentti):
Karlos Artto, Miia Martinsuo, Jaakko Kujala. 2011. Projektiliiketoiminta.
Paul Silferberg. Ideasta projektiksi. Projektivetäjän käsikirja URL osoite: http://www.rakennerahastot.fi/vanhat_sivut/rakennerahastot/tiedostot/esr_julkaisut_2000_2006/esitteet_ja_oppaat/oppaat/01_projektinvetajan_opas.pdf
Tutkimuksellinen kehittämistyö:
Timo Toikko - Teemu Rantanen. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampereen Yliopistopaino Oy
Ojasalo, Katri; Moilanen, Teemu; Ritalahti, Jarmo. 2014. Kehittämistyön menetelmät. SanomaPro.
Pohjola, Pasi; Aalto-Kallio, Mervi; Englund, Kristel; Heikkinen, Hanne; Koivisto, Juha; Korhonen, Satu; Lyytikäinen, Merja; Peränen, Niina; Pitkänen, Niina; Virtanen, Kati. 2014. Kohti avointa kehittämistä - matkaoppaana Innokylä! THL. URL osoite: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/120379/THL_OPA_38_2014_verkko.pdf?sequence=1
Kari Salonen. Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle. Turun Ammattikorkeakoulu. Puheenvuoroja 72. URL osoite: http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=9789522163950

Opetusmenetelmät

Luento
Etäopetus
Harjoitustehtävät
Ryhmäohjaus
Verkko-opiskelu
Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektitoiminta 3 op, 81 tuntia
Tutkimuksellinen kehittämistyö 2 op, 54 tuntia

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä ja luennot etäyhteydellä, Zoom-yhteydellä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimustehtävät
Tentti

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Jos opiskelija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai tiedekorkeakoulun syventävät
aineopinnot (60 op), opiskelijalle myönnetään ahot tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-opinnoista (10 op). Projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön osaaminen voidaan hyväksilukea jos opiskelija on toiminut useissa projekteissa johtotehtävissä ja/tai hänellä on ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia tämän jakson sisältöä vastaavia opintoja.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Marjatta Komulainen
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Helena Miettunen

Opiskelijaryhmät
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia esimiestyössä sosiaali- ja terveysalan muutostarpeet ennakoiden yhteishyödyllisyyden, sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen vastuullisuuden periaatteiden mukaan. Hän tuntee lainsäädännön, johon vastuullinen johtaminen pohjaa ja osaa tehdä esimiestyössä oikeudenmukaisia ratkaisuja henkilöstöjohtamisen sekä toiminnan johtamisen keskeisillä osa-alueilla. Opiskelija on omaksunut työnantajan edustajan roolin, jossa toimii vastuullisesti, tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti ja kykenee ratkaisemaan työyhteisön eettisiä kysymyksiä. Opiskelija on sisäistänyt, että eettinen ja arvojen mukainen toiminta lisää työhyvinvointia, henkilöstön luottamusta johtoon sekä tuloksellisuutta.

Sisältö

- autenttinen ja eettinen johtaminen
- julkisen johtamisen periaatteet ja arvot
- yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys
- työlainsäädäntö sekä virka- ja työehtosopimukset
- menestyvän organisaation työilmapiiri
- moninaisen työyhteisön hyvinvointi ja tuloksellisuus

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu

Jakso alkaa itsenäisenä ennakkoperehtymisenä Moodlen työtilaan ja sen tehtäviin. Moodle työtilan tiedot löytyvät opetuksen työtilasta.

20.1.2023 klo 13.00-16.00 Orientaatio jaksolla opiskeluun

Oppimateriaalit

Jakson tukimateriaali:

- Juutinen, S. (2016). Strategisen yritysvastuun käsikirja (1. painos.). Talentum Media. (e-kirja)
- Aaltonen, T., Ahonen, P., & Sahimaa, J. (2020). Johda merkitystä. Alma Talent. Erityisesti luku 7. (e-kirja)
- Harmaala, M., & Jallinoja, N. (2012). Yritysvastuu ja menestyvä liiketoiminta / Minna-Maari Harmaala, Niina Jallinoja (1. p.).
Sanoma Pro. (e-kirja)

Moodlen materiaali

Lisämateriaali:

- Koipijärvi, T., & Kuvaja, S. (2020). Yritysvastuu 2.0: Johtamisen uusi normaali (2., uudistettu painos.). Kauppakamari.
- Heiskanen, E., & Salo, J. (2007). Eettinen johtaminen: Tie kestävään menestykseen. Talentum.
- Lemmetty, S., Collin, K., Keronen, S., & Auvinen, T. (2019). Henkilöstöjohtamisen eettisten konfliktien seuraukset työntekijöille
kasvuyrityksissä. In K. Collin, & S. Lemmetty (Eds.), Siedätystä johtamisallergiaan! : Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden
ja luovuuden tukena työelämässä (pp. 246-263). Edita.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tehdään yksilö- ja ryhmätehtäviä liittyen vastuullisuuteen sosiaali- ja terveysalan palveluorganisaatioissa. Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat johtamisessa tärkeitä ja niiden kehittäminen esihenkilöiden ja työntekijöiden työn näkökulmista ovat tulevaisuutta.

Sisällön jaksotus

Tapaamiset/aikataulut:

20.1.23 klo 13-16 Zoom, aloitus

15.3.23 klo 13-16 Zoom

Lisätietoja opiskelijoille

Yhteystiedot:

Marjatta Komulainen: marjatta.komulainen@metropolia.fi

Lotta Kuosmanen:lotta.kuosmanen2@metropolia.fi

Kun ilmoittautumisaika on päättynyt syksyllä 2022 ja opiskelijat ovat ilmoittautuneet jaksolle, otamme opiskelijat työtilaan tammikuussa 2023 opintojen alkaessa Metropoliassa. Moodle työtilan avaimen löydät sieltä. Johtamista kehittävät monipuoliset tehtävät on suunniteltu ja aikataulutettu tehtäväksiopetustoteutuksen aikana.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi
Jakson osien oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty / hylätty periaatteella
Jakson lopputehtävä arviodaan asteikolla 1-5

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)

Opintojakson voi hyväksi lukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella, jos opiskelijalla vastaavan sisältöiset aiemmat opinnot ja/tai hän on työskennellyt pitkään tätä osaamista vaativissa vastuullisissa esimiestehtävissä

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Helena Miettunen
 • Mari Virtanen
 • Petra Heino
Vastuuhenkilö

Helena Miettunen

Opiskelijaryhmät
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti omaa aiempaa kehittymistään ja osaamistaan sekä rakentaa näiden pohjalta strategisen toimintansa urasuunnitelmaa tukevaksi. Opiskelija on omaksunut itsensä johtamisen työvälineitä jatkuvaan johtajana kehittymiseen. Opiskelija hallitsee strategisen johtamisen periaatteet sekä ennakoinnin ja kykenee ottamaan vastuuta strategian toteuttamisesta ja uudistamisesta lähijohtajan roolissa. Opiskelija osaa luoda yhdessä asiantuntijaorganisaation henkilöstön kanssa työyhteisön työntekoa ja moninaisuutta tukevan työilmapiirin. Hän tukee henkilöstöä kehittämään osaamistaan tulevaisuuden tarpeisiin ja strategian mukaiseen toimintaan. Opiskelija osaa arvioida toimintastrategian mukaisen toiminnan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Sisältö

- itsensä ja henkilöstön johtaminen muutoksessa
- strategisen johtamisen periaatteet
- asiantuntijaorganisaatio
- toimiva työyhteisö
- moninaisuus työyhteisöissä
- strategisen toiminnan arviointi ja sen mittarit

Aika ja paikka

Syksy 2022 Luennot Teams-kanava:
15.9. klo 9-12
11.10. klo 13-16
8.11. klo 9-12
8.12. klo 9-12, joista tämä viimeinen on yhteinen palauteseminaari

Linkki Teams-kanavalle: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3au1_Ic0yPuIdyBwxQLo6GR37qaq5E9iWCm389sfHd_7o1%40thread.tacv2/Yleinen?groupId=ce333727-58a3-4982-a535-296228605d43&tenantId=4d1a61d7-b6a5-4f64-8787-f074f87013ee

Kurssiavain Moodlessa: Sotejoht22

Oppimateriaalit

Strategiakirja - 20 työkalua (2017). Tero Vuorinen
Digiajan strategia (2016). Virpi Hämäläinen, Hanna Maula & Kimmo Suominen
ja
Uuden esimiehen kirja (2012). Jari Salminen
Asiantuntijasta esimies (2015 tai 2008, myös e-kirja). Vesa Ristikangas, Tapio Aaltonen & Eeva Pitkänen

lisälukemisena
Valmentava johtajuus. Dan Soback, Basam Books 2021.
Läsnä etänä. Seitsemän oppituntia tulevaisuuden työelämästä (2020). Kati Haapakoski, Anna Niemelä, Elina Yrjölä

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento etäyhteydellä, johon osallistuminen lasketaan osaksi opintosuoritusta. Luentojen ajankohdat löytyy kurssin toteutussuunnitelmasta.
Parityöskentely: Portfolio; arvot, osaaminen ja missio; opiskelijan itse itselle tekemä portfolio, jota reflektoi toisen opiskelijan kanssa ja lisää tähän liittyvät ajatukset reflektoivaan esseeseen.
Vartin menetelmäpajat johtamisen keskeisistä teemoista pienryhmätyöskentelynä; opiskelijat muodostavat itse pienryhmänsä ja sopivat live tai teams-tapaamisia (väh. 3 tapaamista), joissa keskustelevat johtamisen keskeisistä teemoista (kehityskeskustelu, rekrytointi, YT-neuvottelu ym.). Näitä tapaamisia reflektoidaan myös esseeseen.
Reflektoiva essee, johon kootaan kurssin teemoista asiat.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Opintojaksoa ei arvioida, mikäli tehtävät palautetaan määräajan jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tuntia työskentelyä. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää etäluennolle osallistumisen ja kurssikuvauksen sisältämien tehtävien palautusten 31.12.2022 mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muissa, kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojakson osaamistavoitteet, suoritustapa, arviointi, sisällöt ja aikataulu käydään läpi ensimmäisellä luentokerralla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosanan perusteena on arvosana 5, kun kurssin tavoitteet täyttyy:
- Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti omaa aiempaa kehittymistään ja osaamistaan sekä rakentaa näiden pohjalta strategisen toimintansa urasuunnitelmaa tukevaksi.
- Opiskelija on omaksunut itsensä johtamisen työvälineitä jatkuvaan johtajana kehittymiseen.
- Opiskelija hallitsee strategisen johtamisen periaatteet sekä ennakoinnin ja kykenee ottamaan vastuuta strategian toteuttamisesta ja uudistamisesta lähijohtajan roolissa.
- Opiskelija osaa luoda yhdessä asiantuntijaorganisaation henkilöstön kanssa työyhteisön työntekoa ja moninaisuutta tukevan työilmapiirin. Hän tukee henkilöstöä kehittämään osaamistaan tulevaisuuden tarpeisiin ja strategian mukaiseen toimintaan.
- Opiskelija osaa arvioida toimintastrategian mukaisen toiminnan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi kokonaan hyväksi lukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Palvelujen johtaminen YAMK2 Virtuaali
 • Otto Härkönen
Opiskelijaryhmät
 • L0921S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2021S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa keskeisen terveystaloustieteen ja talousjohtamisen käsitteistön sekä osaa arvioida sosiaali- ja terveysalan talous- ja ohjausjärjestelmien yhteyttä palvelujen tuottamiseen. Opiskelija osaa tulkita organisaationsa taloudellista tilannetta ja tuntee vastuunsa talouden johtamisessa. Hän osaa hyödyntää tilastotietoja ja organisaation taloushallinnon tuottamia tietoja päivittäisjohtamisessa. Opiskelija osaa seurata sosiaali- ja terveysalan hankintojen tilaaja- ja toimittajamarkkinoita ja toimia niissä tehokkaasti. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja analysoida julkisten sosiaali- ja terveysalan hankintojen kilpailutuksen sekä tarjouksen tekemisen prosesseja.

Sisältö

- keskeinen talousjohtamisen käsitteistö
- Suomen julkisen talouden viitekehys, ohjaus ja seuranta sekä näiden yhteys sosiaali- ja
terveyspalveluihin ja palvelutuotannon kehitykseen.
- sosiaali- ja terveysalan tilastotiedot talousjohtamisen apuna
-organisaation taloushallinnon tuottamat tiedot talousjohtamisen apuna
-tuloslaskelman ja taseen tulkinta
- taloudellisuuden, tehokkuuden ja kustannusvaikuttavuuden ohjaus ja seuranta päivittäisjohtamisessa
- julkiset hankinnat

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022
Tarkempi aikataulu Moodlessa

Oppimateriaalit

Raudasoja- Johansson. 2009. Esimies talouden johtajana julkishallinnossa. SanomaPro.
Muu materiaali on Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot (osa nauhoitteina)
Tehtävät
Ohjattu etäopiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Arvioitava tehtävä tehdään omaan työpaikkaan

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Kansainvälisiä tilastoja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opetus 1 op
etäopiskelu 2 op
jakson tehtävä 2 op

Sisällön jaksotus

Löytyy Moodlesta

Lisätietoja opiskelijoille

Avain Moodleen: Talous 2022
Linkki Moodleen:
https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=3473
Toteutuksen Moodlea täydennetään jakson alkuun asti


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

oppimistehtävät hyv/ hyl
Jakson tehtävä 1-5
Jakson tehtävän opponointi hyv/hyl
Arvionnin perusteet löytyvät Moodlesta

Lisätiedot

AHOT
Opintojakson voi hyväksi lukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella, jos opiskelijalla on korkeakoulutasoisia talous- ja julkishallinnon opintoja ja/tai hän on työskennellyt taloudesta vastuullisena esimiehenä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

17.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 145

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Mari Virtanen
 • Päivi Leskinen
Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Kontaktiopetus:
Orientaatio 2.9.2022 klo 15-16 Orientaatio opintojaksoon
22.9.2022 klo. 15-16 Tutkimusprosessi
29.9.2022 klo. 15-16 Systemaattinen tiedonhakuprosessi
13.10.2022 klo. 15-16 Tutkimusetiikka ja tietosuoja
24.11.2022 klo. 14.30-16.00 TK-menetelmistä kohti opinnäytetyöprosessia

Aktivoivat tehtävät ja tietotestit
Viikot 35-36
Lähtötasotesti, palautus (deadline= DL) 11.9.22 klo 23.59.
Filosofis-teoreettiset lähtökohdat: aktivoiva tehtävä, DL 11.9.22 klo 23.59.

Viikko 37-38
Tarkoituksen, hakusanojen ja hakulausekkeen määrittäminen, systemaattinen tiedonhaku, DL 25.9. klo 23.59
Tietotesti, tutkimusprosessi & systemaattinen tiedonhaku,DL 25.9. klo 23.59

Viikko 39-40
Perehdy tietosuojaan, DL 9.10. klo 23.59 + vertaisarviointi DL 16.10 klo 23.59
Tietotesti, tutkimusetiikka ja tietosuoja, DL 9.10. klo 23.59

Viikko 41-46
Perehdy tutkimusmenetelmiin, DL 30.10. klo 23.59
Tietotesti, tutkimusmenetelmät, DL 20.11. klo 23.59
Opintojaksopalaute, DL 4.12. klo 23.59
Määrällisen aineiston analysointi: Tilastotiede YAMK Sote (kirjautumisavain YAMKtilasto)
Huom! Erillinen Moodle-alusta (sis. osaamisen testin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).
Tilastollisen osan materiaalien opiskelun ja testin tekemisen voi aloittaa jo aiemminkin,
mutta palautus viimeistään viikolla 46 18.11.2022.

Vko 48
Mahdollisuus kaikkien osioiden uusimiseen/ korottamiseen.

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksoon littyvä materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa (sis. ennakkotehtäviä ja keskustelua opetuksen aikana)
Itsenäistä opiskelua ja työskentelyä verkko-oppimisalustalla

Aktivoivat tehtävät
Tietotestit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hylättyjen suoritusten (aktivoivat tehtävät, tietotestit) uusinnat viikolla 48 (jolloin voi uusia/ täydentää kaikkia osia).

Huom! Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät on erillinen Moodle-alusta (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuudessaan 135 tuntia ( 5op) opiskelijan työtä,
jakautuen TK-menetelmät 4op= 108t ja tilastolliset analyysimenetelmät 1 op=27t.

Sisällön jaksotus

Viikko 35: Opintojakson orientaatio, lähtötason arviointi: kontaktiopetus 2.9.2022
Viikko 36: Filosofis-teoreettiset lähtökohdat: aktivoiva tehtävä
Viikko 37-39: Tutkimusprosessi: aktivoiva tehtävä, kontaktiopetus 22.9.2022
Systemaattinen tiedonhaku: aktivoiva tehtävä, kontaktiopetus 29.2.2022
Viikko 39-41: Etiikka ja tietosuoja: aktivoiva tehtävä, kontaktiopetus 13.10.2022
Viikko 41-46: Tutkimusmenetelmät: tietotestit
Viikko 47: Opintojakson yhteenveto: kontaktiopetus 24.11.2022

Huom! Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät on erillinen Moodle-alusta (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

20% kokonaisarvosanasta (hyväksytty- hylätty)
Aktivoivat tehtävät: Filosofis-eettiset lähtökohdat, tutkimusprosessi, systemaattinen tiedonhaku, tutkimusetiikka ja tietosuoja

80% kokonaisarvosanasta, osien keskiarvona (1-5)
Tietotestit: tutkimusprosessi, systemaattinen tiedonhaku, tutkimusetiikka ja tietosuoja, määrällinen ja laadullinen tutkimus, tutkimuksellinen kehittämistyö, kirjallisuuskatsaus

Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät tietotesti (hyväksytty- hylätty).

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Helena Miettunen
 • Salla Kivelä
 • Otto Härkönen
Vastuuhenkilö

Salla Kivelä

Opiskelijaryhmät
 • L0921S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2021S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia sosiaali- ja terveyspalvelujen yritystoiminnassa ohjaavan lainsäädännön mukaan huomioiden henkilöstön pätevyysvaatimukset sekä toiminnan luvanvaraisuutta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevat asiat. Hän osaa analysoida sosiaali- ja terveysalan moninaisia asiakastarpeita, toimintaympäristöjä ja niiden kehityssuuntia. Opiskelija osaa perustaa yrityksen toiminnan taloudellisesti järkevälle pohjalle. Opiskelijalla on valmiudet ryhtyä sosiaali- ja terveysalan yksityiseksi palveluntuottajaksi.

Sisältö

- yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut
- yrityksen toimintaympäristön ja palvelutarpeiden analyysi
- keskeiset lait, asetukset ja laatusuositukset
- luvat ja valvonta
- asiakassegmentointi ja valinnan vapautta tukevat palvelut
- liiketoimintasuunnitelma
- aloittavan yrittäjän talouslaskelmat
- yrityksen perustamistoiminta

Aika ja paikka

Aikataulu moodlessa

Orientaatiopäivä
Sote alan erityispiirteet
Yrittäjyyden vaatikukset
Töiden esittelyt

Join Zoom Meeting
https://metropolia.zoom.us/j/3990006092

Meeting ID: 399 000 6092

Tutustuminen valinnaiseen yrityskeskukseen

Oppimateriaalit

Materiaali löytyy Moodlesta

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Oppimistehtävät
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

lähiopetus 1 op
Ohjattu etäopiskelu 4 op

Sisällön jaksotus

Jakson aloitus: 4 h lähiopetusta
Ohjattu pajaopiskelu (2*4 h)
Jakson lopussa Yrittäjyyspäivä (6 h)

Lisätietoja opiskelijoille

Linkki Moodleen https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=3440
Moodeavain:

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Liiketoimintasuunnitelma (1-5)
Jakson oppimistehtävät hyv/ hyl

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)

Opintojakson voi hyväksi lukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella, jos opiskelijalla on vähintään kahden tilikauden mittainen kokemus sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä toimimisesta ja hän esittää osaamista osoittavia dokumentteja.