Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Master's Degree Programme in Business Informatics on vahvasti työelämälähtöinen. Työssäkäyvät opiskelijat tuovat mukanaan kontaktit omiin työnantajayrityksiinsä.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: >>

Jatko-opinnot

-

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Ylemmän ammattikorkeakoulun Business Informatics tutkinto-ohjelma on 60 op tutkinto insinööreille, jotka haluavat syventää sekä strategista että johtamisosaamistaan tietojohtamisen ja liiketoiminnan tietojärjestelmien avulla.

Jokainen opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kehitysprojektin todelliseen liiketoiminnan ongelmaan, joka tyypillisesti on heidän omasta työympäristöstään. Opiskelijat kehittävät näin tutkimus-, projekti- ja muutosjohtamisen osaamistaan. Myös verkostoitumis- ja tiimityöosaaminen kehittyy toimittaessa monikulttuurisessa ympäristössä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Maisterin tutkinto Business Informatics ohjelmassa tähtää asiantuntija-, tiimi- ja projektijohtotehtäviin sekä etenemiseen johtotehtäviin yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelijat kehittyvät päteviksi liiketoiminnan informaation analysoijiksi ja käyttäjiksi päätöksenteossa liiketoiminnassa ja kehittämisessä. Insinööriopiskelija tutustuu myös keskeisiin liiketoimintakonsepteihin, erilaisiin liiketoimintamalleihin ja oppii keräämään, tulkitsemaan ja analysoimaan tietoja voidakseen luoda vastauksia liiketoiminnan kriittisiin kysymyksiin. Liiketalouden ja tekniikan opiskelijat opiskelevat yhdessä samassa ryhmässä hyödyntäen näin toisiaan sekä verkostoitumalla sekä ajatustenvaihdolla.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Ohjelmassa jokainen opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kehityshankkeen liike-elämää varten, useimmiten omalle työorganisaatiolleen. Näin opiskelija parantaa tutkimus-, projekti- ja muutoksenhallintaosaamistaan. Tämä T&K -projekti raportoidaan opinnäytetyönä (30 op).

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon. Vuosittain järjestetään opintomatkoja valittuihin kohteisiin (linkki opetussuunnitelmaan). Yhteistyö Metropolian lukuisien Master’s-ohjelmien kesken edistää opiskelijoiden kansainvälistymisvalmiuksia.

Erityispääsyvaatimukset

-

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H).

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu tapahtuu töiden ohessa, jolloin YAMK-tutkinto saavutetaan noin 1,5 vuodessa, mutta opinnot sallivat joustavan toteuttamisen. Lähiopetusta on joka toinen perjantai kello 9-16, siis keskimäärin kahdesti kuukaudessa ja lisäksi keskiviikkoiltaisin noin 3-4 kertaa vuodessa. Lähiopetuksen lisäksi opinnoissa käytetään eri muodoissa etäopiskelua. Opintojen kieli on englanti.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Zinaida Grabovskaia
tutkintovastaava
Puh. +358 40 198 4008
zinaida.grabovskaia[at]metropolia.fi
PL 4071, 00079 METROPOLIA

Master´s Degree Programme in Business Informatics (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1323S6)
Master´s Degree Programme in Business Informatics (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1322S6)
Master´s Degree Programme in Business Informatics (englanniksi)
Tunnus
(T1321S6)
Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

30 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

84 % Lähiopetus, 16 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Hovi
 • Jukka Mattila
 • Zinaida Grabovskaia
 • Kevin McIntire
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä noudattaa hyvää tutkimusetiikkaa.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategioita ja menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Työssään opiskelija osaa toimia innovatiivisesti, aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä kestävän kehityksen periaatteita soveltaen.

Opiskelija osaa tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti alansa asiantuntijana, kehittäjänä ja uudistajana sekä osaa rakentaa yhteistyötä työelämän kanssa käytäntöä hyödyttävän tiedon tuottamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyöprosessia ja sen aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin hyvän tutkimus- ja kehittämisraportoinnin mukaisesti ja osoittaa asiantuntijaviestinnän kykyä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa itsenäisesti opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja osaamista viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin vaiheet:

aiheen analyysi ja valinta,

tutkimus- tai kehittämissuunnitelman laatiminen,

tutkimuslupa,

sopimus tutkimuksellisesta kehittämistyöstä,

tutkimus- tai kehittämisprosessin toteutus,

opinnäytetyön raportointi sekä kypsyysnäyte.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönssä opiskelja kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä opiskelija tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. (vrt. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö, 2022)

Ilmoittautumisaika

11.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

10.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Hovi
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Sisältö

- Innovaatiotoiminnan rooli digitaalisena aikana
- tuote- ja palveluinnovaatioiden ja organisaatio innovaatioiden merkitys ja kilpailuetu
- strateginen lähestymistapa innovaatioihin
- innovaation taloudellinen merkitys
- Innovaatio mekanismien ja organisaatioiden rakentaminen
- innovaatioiden suunnittelu ja implementointi


Kurssitehtävät: Kurssilla on yksi varsinainen tehtävä:
• Opiskelija tekee perusteellisen analyysin oman organisaationsa innovaatiotoiminnasta; organisoinnista, johtamisesta ja strategiasta. Lisäksi
opiskelija tekee kehityssuunnitelman innovaatiotoiminnan organisoinnista.
• Lisäksi kurssin yhteydessä järjestetään opintomatka ulkomaille toukokuussa. Opintomatka ei ole pakollinen, mutta sitä suositellaan vahvasti. Opiskelijat, jotka eivät osallistu opintomatkalle suorittavat lisätehtävän

Aika ja paikka

There will be 3 on-campus meetings:
17.3., 21.4., 12.5., all on the same time at 13-16 pm.

Oppimateriaalit

The course is based on instructor´s own material uploaded in OMA.

Opetusmenetelmät

This is an FACE-TO-FACE course. (If you are interested in a similar online course, pls check another implementation held at about the same time, "LY00EC67-3004 Innovation Management").
-----------------------------------------------
Learning outcomes of the course:

The student understands the role of both product/service and organizational innovation in the race for competitive advantage in digital era. The student is familiar with the innovation and change processes in business organizations; has the knowledge and skills to manage innovation and renewal on strategic and operational levels, within both a product and service environment. The student understands the interdisciplinary and multifunctional nature of innovation, and can apply an innovative approach in his/her work life.

Assignment outline:

There is one assignment in the course. It is an in-depth analysis of the innovation management approaches and structures in the student’s own organization, including a Development plan for innovation in the student’s own organization. Additionally, a study trip abroad is arranged in May as part of this course (if the epidemiological and organization situation allows for it). The trip is not compulsory, but is highly recommended. Those who do not join the trip will have another task to do.

Kansainvälisyys

The course includes an offering of a short study trip in early May 2023 (as planned in October 2022). The study trip is NOT mandatory, and the student may skip it. The announcement about the study trip will come in February 2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course workload is 5 ECTS, which is appx. 130h of work (including classes, readings, assignments, self-study and a study trip, in case the student is interested to join and there are places available).

Sisällön jaksotus

Course contents:

- role of innovation in digital era
- product, service and organizational innovation and competitive advantage
- strategic approach to innovation
- economics of innovation
- building innovation mechanisms and organizations
- planning and implementing innovations.

Lisätietoja opiskelijoille

The course is held in English. The course instructor is Antti Hovi (antti.hovi@metropolia.fi).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is assessed on the 0 (failed) – 5 (excellent) grading scale.

Approved / Failed

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Satisfactory

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Good

Good overall performance: can apply and articulate concepts and information well both verbally and in writing, certain areas of individual or team output require further attention; shows appropriate level of interest and motivation in individual and team activities. Good presentation delivery and analysis.

Excellent

Excellent performance in all elements of the course: shows interest and motivation in individual and team activities and assignments, fully applies and clearly articulates concepts and information both verbally and in writing. The student is able to support his/her argument with references to the recommended reading and lecture content. Excellent presentation, delivery and analysis.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

13.02.2023 - 13.04.2023

Ajoitus

10.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Hovi
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Sisältö

- Innovaatiotoiminnan rooli digitaalisena aikana
- tuote- ja palveluinnovaatioiden ja organisaatio innovaatioiden merkitys ja kilpailuetu
- strateginen lähestymistapa innovaatioihin
- innovaation taloudellinen merkitys
- Innovaatio mekanismien ja organisaatioiden rakentaminen
- innovaatioiden suunnittelu ja implementointi


Kurssitehtävät: Kurssilla on yksi varsinainen tehtävä:
• Opiskelija tekee perusteellisen analyysin oman organisaationsa innovaatiotoiminnasta; organisoinnista, johtamisesta ja strategiasta. Lisäksi
opiskelija tekee kehityssuunnitelman innovaatiotoiminnan organisoinnista.
• Lisäksi kurssin yhteydessä järjestetään opintomatka ulkomaille toukokuussa. Opintomatka ei ole pakollinen, mutta sitä suositellaan vahvasti. Opiskelijat, jotka eivät osallistu opintomatkalle suorittavat lisätehtävän

Aika ja paikka

There will be 3 ONLINE meetings:
- 26.5. at 9-12 am, and
- 9.6. and 16.6. at 13-16 pm.

Oppimateriaalit

The course is based on instructor´s own material uploaded in OMA.

Opetusmenetelmät

This is an ONLINE course. (If you are interested in a similar face-to-face course, pls check another implementation held at about the same time, "LY00EC67-3003 Innovation Management").
-----------------------------------------------
Learning outcomes of the course;

The student understands the role of both product/service and organizational innovation in the race for competitive advantage in digital era. The student is familiar with the innovation and change processes in business organizations; has the knowledge and skills to manage innovation and renewal on strategic and operational levels, within both a product and service environment. The student understands the interdisciplinary and multifunctional nature of innovation, and can apply an innovative approach in his/her work life.

Assignment outline:

There is one assignment in the course. It is an in-depth analysis of the innovation management approaches and structures in the student’s own organization, including a Development plan for innovation in the student’s own organization. Additionally, a study trip abroad is arranged in May as part of this course (if the epidemiological and organization situation allows for it). The trip is not compulsory, but is highly recommended. Those who do not join the trip will have another task to do.

Kansainvälisyys

The course includes an offering of a short study trip in early May 2023 (as planned in October 2022). The study trip is NOT mandatory, and the student may skip it. The announcement about the study trip will come in February 2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course workload is 5 ECTS, which is appx. 130h of work (including classes, readings, assignments, self-study and a study trip, in case the student is interested to join and there are places available).

Sisällön jaksotus

Course contents:

- role of innovation in digital era
- product, service and organizational innovation and competitive advantage
- strategic approach to innovation
- economics of innovation
- building innovation mechanisms and organizations
- planning and implementing innovations.

Lisätietoja opiskelijoille

The course is held in English. The course instructor is Antti Hovi (antti.hovi@metropolia.fi).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is assessed on the 0 (failed) – 5 (excellent) grading scale.

Approved / Failed

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Satisfactory

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Good

Good overall performance: can apply and articulate concepts and information well both verbally and in writing, certain areas of individual or team output require further attention; shows appropriate level of interest and motivation in individual and team activities. Good presentation delivery and analysis.

Excellent

Excellent performance in all elements of the course: shows interest and motivation in individual and team activities and assignments, fully applies and clearly articulates concepts and information both verbally and in writing. The student is able to support his/her argument with references to the recommended reading and lecture content. Excellent presentation, delivery and analysis.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 15.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakso antaa valmiuksia johtaa kompleksisessa toimintaympäristössä ja ratkaista johtamisen haasteita systeemisen ajattelun avulla. Opintojakson aikana opit myös sen, miten systeemistä organisaatiokonstellaatiota voidaan hyödyntää organisaatioiden ja johtamisen kehittämisessä. Konstellaatio on menetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella työyhteisössä esiin tulevia kysymyksiä uudella tavalla. Nämä kysymykset voivat liittyä esimerkiksi strategiseen johtamiseen, muutosjohtamiseen, organisaatiokulttuuurin kehittämiseen ja tiimien rakentamiseen.

Aika ja paikka

Verkkototeutus.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja artikkelit ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa..
Zoom-linkki tulee OMAan noin viikkoa ennen toteutuksen alkua.

Opintojakso muodostuu luennoista, ryhmäkeskusteluista, systeemisistä workshopeista sekä reflektiosessioista. Opintojakson tavoitteena on yhdistää kompleksisuusteoria käytäntöön ja oppia, millä tavoin systeemistä organisaatiokonstellaatiota voidaan hyödyntää organisaation ja johtamisen kehittämisessä. Opintojakso toteutetaan englannin kielellä.

Opintojakson aikana opiskelijat kirjoittavat reflektiivisen oppimispäiväkirjan perustuen kirjallisuuteen, artikkeleihin ja workshoppeihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja antaa helena.kuusisto-ek@metropolia.fi
Tutustuttavaksi:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Hovi
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • T1321S6
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • L0421S6
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tärkeimmät digitaalisen liiketoiminnan muutoksen teknologiaan ja markkinoihin vaikuttavat tekijät ja liiketoimintamallit. Hän ymmärtää paradigman muutoksen merkityksen. Opiskelija osaa arvioida teknologian, markkinoiden ja liiketoimintamallien muutoksen omaan organisaatioonsa ja liiketoimintaympäristöön. Opiskelija ymmärtää digitalisaation vaikutuksen liiketoimintamallien muutoksessa. Hän kykenee analysoimaan tärkeimpien muutostekijöiden vaikutusta omalla toimialallaan.

Sisältö

- Tärkeimmät teknologiamurrokseen vaikuttavat tekijät ja niiden vaikutus digitaaliseen liiketoiminnan transformaatioon
- Digitalisaation vaikutus liiketoimintamalleihin
- Digitalisaation aiheuttaman paradigman muutoksen merkitys ja vaikutus
- Transformaation ja kehittämisen erot ja yhtäläisyydet
- Digitalisaation markkinavaikutukset

Kurssitehtävät: Kurssin suorittamiseksi vaaditaan kaksi tehtävää:
1. Ryhmätehtävä, jonka tarkoituksena on analysoida annetun toimialan digitaalista transformaatiota
2. Yksilötehtävä, jossa analysoidaan opiskelija oman organisaation ja toimialan digitaaliseen murrokseen - markkinoihin, liiketoimintamalleihin ja teknologiaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Hovi
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • T1322S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää oleelliset asiat liiketoiminnan mallinuksen työkaluista ja menetelmistä digitaalisessa ympäristössä. Opiskelija kykenee soveltamaan työkaluja ja menetelmiä omassa organisaatiossaan. Opiskelija ymmärtää tärkeimmät digitaalisen liiketoiminnan muutoksen teknologiaan ja markkinoihin vaikuttavat tekijät ja liiketoimintamallit. Hän ymmärtää paradigman muutoksen merkityksen. Opiskelija osaa arvioida teknologian, markkinoiden ja liiketoimintamallien muutoksen omaan organisaatioonsa ja liiketoimintaympäristöön. Opiskelija ymmärtää digitalisaation vaikutuksen liiketoimintamallien muutoksessa. Opiskelija osaa analysoida kilpailuympäristöön vaikuttavia tekijöitä erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Opiskelija ymmärtää perusasiat kilpailuympäristön ja toimialan analyysistä. Hän osaa soveltaa työkaluja ja metodeja kilpailuympäristön analyysissä. Hän kykenee analysoimaan tärkeimpien muutostekijöiden vaikutusta omalla toimialallaan.

Sisältö

- Toimialan kilpailuympäristö
- Kilpailuun vaikuttavat tekijät
- Liiketoiminnan mallinnus
- Liiketoimintaympäristön analyysin työkalut ja menetelmät
- Toimiala-analyysi.

Kurssitehtävät: Kurssin suorittamiseksi vaaditaan kaksi tehtävää:
1. Opiskelijan oman toimialan kilpailuympäristön analyysi
2. Opiskelijan oman organisaation liiketoiminnan mallinnus
Molemmat tehtävät ovat yksilötehtäviä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Hovi
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • T1322S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää oleelliset asiat liiketoiminnan mallinuksen työkaluista ja menetelmistä digitaalisessa ympäristössä. Opiskelija kykenee soveltamaan työkaluja ja menetelmiä omassa organisaatiossaan. Opiskelija ymmärtää tärkeimmät digitaalisen liiketoiminnan muutoksen teknologiaan ja markkinoihin vaikuttavat tekijät ja liiketoimintamallit. Hän ymmärtää paradigman muutoksen merkityksen. Opiskelija osaa arvioida teknologian, markkinoiden ja liiketoimintamallien muutoksen omaan organisaatioonsa ja liiketoimintaympäristöön. Opiskelija ymmärtää digitalisaation vaikutuksen liiketoimintamallien muutoksessa. Opiskelija osaa analysoida kilpailuympäristöön vaikuttavia tekijöitä erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Opiskelija ymmärtää perusasiat kilpailuympäristön ja toimialan analyysistä. Hän osaa soveltaa työkaluja ja metodeja kilpailuympäristön analyysissä. Hän kykenee analysoimaan tärkeimpien muutostekijöiden vaikutusta omalla toimialallaan.

Sisältö

- Toimialan kilpailuympäristö
- Kilpailuun vaikuttavat tekijät
- Liiketoiminnan mallinnus
- Liiketoimintaympäristön analyysin työkalut ja menetelmät
- Toimiala-analyysi.

Kurssitehtävät: Kurssin suorittamiseksi vaaditaan kaksi tehtävää:
1. Opiskelijan oman toimialan kilpailuympäristön analyysi
2. Opiskelijan oman organisaation liiketoiminnan mallinnus
Molemmat tehtävät ovat yksilötehtäviä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Adriana Mustelin
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakso opetetaan englanniksi.

Explain the nature and value of a diverse workforce and its successful inclusion in the workplace.
Critically assess the advantages and challenges of a diverse workforce.
Apply the principles of diversity communication to group work.
Apply the principles of diversity communication to the international project module.
Critically reflect on the topic in relation to the theory and the student’s own experience.

Sisältö

Opintojakso opetetaan englanniksi.

The course will take place in Moodle, and it is divided into modules for a multifaceted and thorough learning experience.

Module 1:
A theoretical approach to diversity: What is diversity? What are the characteristics of and problems specific to the main diversity categories? Advantages and disadvantages of a diverse workforce. What cognitive processes underly diversity dynamics?

Module 2:
The students will evaluate the difficulties in implementing inclusion at individual and organizational levels and propose solutions. In this module, the students work in groups and research the topic. Each group will present their findings and possible solutions.

Module 3:
This module consists of a project where the students work together with students from Monterrey University (Mexico).

Each module has three sections designed to engage the student in the cognitive and applied aspects of the topic:
Reading: This section contains reading material, audio files, PowerPoint presentations, guest lectures.
Writing: This section includes responding to discussion forums posts, mindmaps, peer to peer evaluations and reflection papers. Instructions will be given in each area to tell the students where they should post their material.
Doing: this section focuses on putting the student’s knowledge into practice.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sufficient performance:
showing just enough understanding of the subject to merit a pass grade but requiring greater effort to achieve a more satisfactory result

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good performance:
showing strong understanding of basic concepts and good grasp of techniques, but with certain minor problems still requiring further attention.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent performance:
not only fulfils all standard requirements but demonstrates originality and imagination

Esitietovaatimukset

Opintojakso opetetaan englanniksi.

This course is aimed at advanced Bachelor students and Master students.

Ilmoittautumisaika

13.02.2023 - 13.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 30.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Pia Hellman
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1121S6
  Master's Degree Programme in Procurement
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • L1221S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Tavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää palveluiden merkityksen yrityksen kilpailuedun luomisessa; tuntee ja osaa suunnitella sekä kehittää palveluiden liiketoimintamalleja, palvelustrategiaa sekä yrityksen palveluprosesseja monikanavaympäristössä. Opiskelija osaa kehittää, suunnitella ja toteuttaa keinoja joiden avulla palveluyritys hankkii, myy, palvelee ja pitää asiakkaitaan. Opiskelija oppii myös laatimaan palveluiden kehityssuunnitelman uudelle tai jo olemassa olevalle yritykselle.

Sisältö

• Palveluyrityksen liiketoimintamallit ja strategia
• Palvelukonseptit
• Palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut
• Palveluprosessien kehittäminen
• Palvelukanavat
• Palveluiden markkinointi

Aika ja paikka

Online, Zoom meetings in room, https://zoom.us/j/2032869322, kts tarkempi aikatauluOma

Oppimateriaalit

• Luentomateriaali
• Curedale, Robert: Service Design, Process & Methods (any edition ok but not
available as an e-book on MetCat)
• Stickdorn, Marc, This is service design methods (available as an e-book)
and This is service design doing (available as an e-book) (any edition ok.)
• Wirtz and Lovelock, Essentials of Service Marketing, 3 rd ed. Pearson 2018 or earlier (no e-book on MetCat)
• Chaffey & Smith: Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and
Integrating Online Marketing, Routledge 2017(available as an e-book)

Opetusmenetelmät

• Luennot ja videot verkossa
• Ennakkotehtävä ennen 1. verkkoluentoa (0-10 p.)
• Kehityssuunnitelma (2-3 hlön ryhmissä = projektityö, esitysmuotona video/screencast) (0-90p.)
• Projektitöiden vertaisarviointi (yksilötyö) (hyväksytty/hylätty)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritykselle tehtävä projektityö ryhmissä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

• Tiimityön video kesäkuun 2023 loppuun mennessä Omaan
• Vertaisarvionnit elokuun 2023 alkuun mennessä Omaan
HUOM! Kurssin arviointi elokuussa 2023!

Kansainvälisyys

NA

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

NA

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20 tuntia
Itsenäinen työ ja ryhmätyö 115 tuntia

Sisällön jaksotus

• Intro to the course content, team project and assignments, team building for the team project
• Developing service business models and strategy
Team project brief: Building a business model for a service company

• Service Design methods and tools
Team project brief: Choosing service design methods and tools

• Personas and tools
Team project brief: Creating personas

• Service Concepts
Team project brief: Building a Service Concept

• Online services and OVP
• Service channels and GTA/CTA
Team project brief: Creating the OVP and service channels

• Developing service processes
Team project brief: Designing Service Blueprints

For a more detailed plan, pls see Oma two weeks before the course starts.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Ennakkotehtävä (yksilötyö) 10% suoritettuna
• Projektittyö (tyhmässä) ja niiden vertaisarviointi (yksilötyö) 90%
• Jokainen arvioitava osa-alue on suoritettava hyväksytysti ja palautettava/esitettävä alla olevan aikataulun mukaisesti.
• Tehtävä uusintojen ja myöhästyneiden tehtävä palautusten mahdollinen maksimipistemäärä on 50%.

Lisätiedot

• Luentomateriaalit opettajilta
• Services Marketing Wilson, Alan, Zeithaml, Valarie A., Bitner, Mary Jo, Gremler, Dwayne D. McGraw-Hill Education [2016] Third european edition
• Chaffey & Smith: Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing, Routledge 2017

Ilmoittautumisaika

11.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

13.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Kevin McIntire
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • T1322S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka

Tavoitteet

Oppilas perehtyy strategian luomiseen ja toteuttamiseen dynaamisessa, kilpailullisessa liike-elämän simulaatiossa. Oppilas ymmärtää tyypillisimmät haasteet eri liiketoiminnoissa ja kykenee analysoimaan huomattavia määriä dataa päätöksenteon tueksi. Oppilas ymmärtää ja kykenee tekemään liike-elämän operaatioihin sekä rahoitukseen ja kirjanpitoon liittyviä päätöksiä.

Sisältö

• Strategian kehittäminen ja toetuttaminen
• Operaatiot ja markkinoiden hallinta
• Rahoituksen hallinta ja kirjanpito

Tehtäväkuvaus: Oppilaat muodostavat tiimejä ja analysoivat kilpailuympristöä erilaisista näkökulmista luodakseen ja toteuttaakseen valitsemansa strategian, jonka jälkeen he raportoivat yrityksensä etenemisestä kohti strategisia tavoitteitaan.

Aika ja paikka

Meeting either online or in person on:

14.1., 28.1., 11.2., 4.3., 18.3. from 13.00 to 16.00

Oppimateriaalit

Strategy:
Johnson et al. 2017. Exploring Strategy (11th edition). Pearson Education Limited.

Lampel, Mintzberg et al. 2014. The Strategy Process: Concepts, Context, Cases (5th Edition). Pearson Education Limited.

Financial and Management Accounting:
Rice, Anthony (2011). Accounts Demystified: The Astonishingly Simple Guide to Accounting. Pearson Education

Corporate Finance:
Gitman & Zutter. 2012. Principles of Managerial Finance, (Brief 6th Edition). Pearson.

Operations Management:
Slack, Brandon-Jones & Johnston (2014). Operations Management (7th Edition). Pearson.

Opetusmenetelmät

An advanced business simulation game in which teams of students will need to create and implement a strategy to guide decisions related to operations, finance, and marketing in a competitive, dynamic environment.

Learning outcomes of the course:
The student has experience in creating and implementing strategy in a dynamic, competitive business simulation. The student understands the most common challenges in different business functions and is able to analyze significant amounts of data to support decision making. The student understands and can make decisions related to business operations, as well as finance and accounting issues.

Course contents:
- Strategy development and implementation
- Operations and marketing management
- Financial management and accounting.

Assignment outline: Working in teams, students analyze the competitive environment from a number of angles to create and implement a strategy and then report on their firm's progress in meeting strategic objectives.

Lisätietoja opiskelijoille

The language of instruction is English.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Personal Quiz 5
Strategic plan 15
Strategic review & renewal 15
Company performance 30
Peer evaluation 10
Management review 25
Total 100

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

20.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Kevin McIntire
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • T1322S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka

Tavoitteet

Oppilas perehtyy strategian luomiseen ja toteuttamiseen dynaamisessa, kilpailullisessa liike-elämän simulaatiossa. Oppilas ymmärtää tyypillisimmät haasteet eri liiketoiminnoissa ja kykenee analysoimaan huomattavia määriä dataa päätöksenteon tueksi. Oppilas ymmärtää ja kykenee tekemään liike-elämän operaatioihin sekä rahoitukseen ja kirjanpitoon liittyviä päätöksiä.

Sisältö

• Strategian kehittäminen ja toetuttaminen
• Operaatiot ja markkinoiden hallinta
• Rahoituksen hallinta ja kirjanpito

Tehtäväkuvaus: Oppilaat muodostavat tiimejä ja analysoivat kilpailuympristöä erilaisista näkökulmista luodakseen ja toteuttaakseen valitsemansa strategian, jonka jälkeen he raportoivat yrityksensä etenemisestä kohti strategisia tavoitteitaan.

Oppimateriaalit

Strategy:
Johnson et al. 2017. Exploring Strategy (11th edition). Pearson Education Limited.

Lampel, Mintzberg et al. 2014. The Strategy Process: Concepts, Context, Cases (5th Edition). Pearson Education Limited.

Financial and Management Accounting:
Rice, Anthony (2011). Accounts Demystified: The Astonishingly Simple Guide to Accounting. Pearson Education

Corporate Finance:
Gitman & Zutter. 2012. Principles of Managerial Finance, (Brief 6th Edition). Pearson.

Operations Management:
Slack, Brandon-Jones & Johnston (2014). Operations Management (7th Edition). Pearson.

Opetusmenetelmät

An advanced business simulation game in which teams of students will need to create and implement a strategy to guide decisions related to operations, finance, and marketing in a competitive, dynamic environment.

Learning outcomes of the course:
The student has experience in creating and implementing strategy in a dynamic, competitive business simulation. The student understands the most common challenges in different business functions and is able to analyze significant amounts of data to support decision making. The student understands and can make decisions related to business operations, as well as finance and accounting issues.

Course contents:
- Strategy development and implementation
- Operations and marketing management
- Financial management and accounting.

Assignment outline: Working in teams, students analyze the competitive environment from a number of angles to create and implement a strategy and then report on their firm's progress in meeting strategic objectives.

Lisätietoja opiskelijoille

The language of instruction is English.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Personal Quiz 5
Strategic plan 15
Strategic review & renewal 15
Company performance 30
Peer evaluation 10
Management review 25
Total 100

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Daryl Chapman
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • T1322S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää johtajuuden kolme
toisiinsa liittyvää keskeistä kulmakiveä. Opiskelija kykenee: käsitteellistämään työnantajaorganisaationsa strategian, muodostamaan ohjausrakenteen omalle vastuualueelleen ja ottamaan ensiaskeleet vuorovaikutteisena ihmisten johtajana moniarvoisessa organisaatiokontekstissa. Opiskelija ymmärtää digitalisaation vaikutukset strategiaan, johtamiseen ja johtamisen muutokseen.

Sisältö

Ydinsisällöt
Opintojakson teemat:
- Johtajuuden kokonaiskehys
- Strategian muodostaminen
- Ohjausrakenteen osatekijät
- Ihmisten johtamisen perusteet

Kurssisuorituksen etätehtävän kuvaus:
Kuhunkin ym. pääteemaan annetaan kirjallinen kotitehtävä, jonka lähdeaineistona toimii luentomateriaali. Tehtävien käytännön kontekstina toimii opiskelijan työnantajayritys tai sen puutteessa vapaavalintainen pörssiyritys, josta on saatavilla riittävästi julkista tietoa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Daryl Chapman
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • T1322S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää johtajuuden kolme
toisiinsa liittyvää keskeistä kulmakiveä. Opiskelija kykenee: käsitteellistämään työnantajaorganisaationsa strategian, muodostamaan ohjausrakenteen omalle vastuualueelleen ja ottamaan ensiaskeleet vuorovaikutteisena ihmisten johtajana moniarvoisessa organisaatiokontekstissa. Opiskelija ymmärtää digitalisaation vaikutukset strategiaan, johtamiseen ja johtamisen muutokseen.

Sisältö

Ydinsisällöt
Opintojakson teemat:
- Johtajuuden kokonaiskehys
- Strategian muodostaminen
- Ohjausrakenteen osatekijät
- Ihmisten johtamisen perusteet

Kurssisuorituksen etätehtävän kuvaus:
Kuhunkin ym. pääteemaan annetaan kirjallinen kotitehtävä, jonka lähdeaineistona toimii luentomateriaali. Tehtävien käytännön kontekstina toimii opiskelijan työnantajayritys tai sen puutteessa vapaavalintainen pörssiyritys, josta on saatavilla riittävästi julkista tietoa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

30.07.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Sari Alhava
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista. Hän ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia sekä osaa kirjoittaa lyhyitä arkipäivän viestejä.

Sisältö

Harjoitellaan perusrakenteita, ääntämistä, kuullun ymmärtämistä sekä suullista ilmaisua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

14.10.2022 - 23.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Degree Programme in European Business Administration
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Sari Alhava
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksinkertaista ja selvästi puhuttua yleiskieltä hyvin tutuissa arkipäivän tilanteissa. Hän osaa kertoa lyhyesti omasta taustastaan, kodistaan ja päivästään ja ymmärtää hyvin lyhyitä tekstejä tutuista aiheista. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.2.

Sisältö

- suullinen ja kirjallinen viestintä yksinkertaisissa, jokapäiväisissä tilanteissa: ihmisten tapaaminen ja tutustuminen; itsestä, perheestä ja arkipäivästä kertominen; rutiininomaiset ostostilanteet
- perusrakenteita: verbityypit ja verbien taivutus preesensissä, genetiivi, partitiivi, astevaihtelua, omistusrakenne, kysyminen
- suomen puhekielen pääpiirteitä
- perustietoja suomalaisesta kulttuurista ja tavoista

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- osaa kertoa perusasiat itsestään ja arkipäivästään
- ymmärtää samat asiat toisen puheesta
- tunnistaa verbityypit ja verbien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa nominien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa astevaihtelun tutuissa sanoissa
- tietää perusasioita suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- osaa kertoa itsestään tutuissa jokapäiväisissä tilanteissa
- osaa käyttää suppeaa perussanastoa puhuessaan ja kirjoittaessaan
- pystyy soveltamaan tuttuja kielen rakenteita ohjeiden mukaan
- ymmärtää peruspiirteitä suomen kielestä, kulttuurista ja tavoista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa soveltaa oppimiaan ilmauksia ja sanastoa kertoessaan itsestään ja kysyessään keskustelukumppanin elämästä
- osaa kartuttaa sanastoaan ja käyttää sitä jokapäiväisissä tilanteissa
- pystyy soveltamaan oppimaansa kielioppia uusiin sanoihin ja ilmauksiin
- ymmärtää suomen kieltä, kulttuuria ja tapoja ja osoittaa kiinnostusta niihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa kertoa perusasiat itsestään ja arkipäivästään
- ymmärtää samat asiat toisen puheesta
- tunnistaa verbityypit ja verbien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa nominien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa astevaihtelun tutuissa sanoissa
- tietää perusasioita suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista.

Esitietovaatimukset

Aiempaa suomen kielen osaamista ei vaadita.

Lisätiedot

Lähtötaso: 0/A1.1
Tavoitetaso: A1.2

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 15.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tiina Mikkola
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • T1322S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

This is a 1-year course that consists of 6 classes (3 in autumn 2022 and 3 in spring 2023) and several assignment deliveries directly related to your Master´s thesis. The course will be graded by 15 June 2023 latest, or can be graded faster, as soon as all assignments are delivered.

In autumn 2022:
23.09 at 9-12 am; and 28.10 and 25.11 at 13-16 pm (pls note the Thesis semianar-1 on 9.12 at 13-16 pm).

In spring 2023:
13.01 and 10.02 at 13-16 pm; pls note 1 online class on 14.04 at 13-16 pm). Pls also note the Thesis seminars (will be held on 15.03 and 19.04 at 16-20 pm; and 26.05 ONLINE at 13-16(17) pm).

Oppimateriaalit

Learning outcomes of the course

The purpose of the course is to improve the student's professional expertise, research and development skills, and expertise in critical argumentation and knowledge formation skills that can contribute to the field.
Goals:
• The student is able to identify, evaluate and argue research and development needs from different angles.
• The student can critically evaluate and utilise national and international research data and material for the purposes of working life development and RDI.
• The student is familiar with methods suitable for research and development projects in their field and can select the appropriate qualitative, quantitative or development methods for research and development projects.
• The student follows the principles of responsible conduct of research, data protection and research ethics and can apply the principles of open science and research in research and development activities.
• The student is able to evaluate the reliability of the research and development project appropriately.
• The student can communicate fluently about research and development issues.
• The student can act with initiative and responsibility in multidisciplinary development networks and carry out various working life development projects.

The course has a number of recommended readings (shared in the course) and other course materials (guest lectures, slides, etc, shared in the course workspace).

Opetusmenetelmät

Course contents

• Identification and evaluation of research and development needs
• Approaches to research and development work
• Systematic acquisition of information in research and development work
• Research and development processes and methods:
o Quantitative, qualitative and development methods
o Data collection, analysis, reliability and interpretation of data
• Research ethics, data protection and responsible conduct of research, and the principles of open science and research
• Communication and reporting of research and development work

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS = appx. 27 hours of student work (including instructions, assignments, self-study, readings, etc).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Excellent

The student is able to assess in a critical way and to argue from many angles the needs and stages of research and development work in their field. The student is able to critically analyse and assess relevant information and to apply it skilfully in development work. The student is able to use excellently the key concepts and methods used in their field's research and development work, and to apply them in multiple and innovative ways. They have internalised the data protection and research ethics guidelines, and develop operations that comply with them. They communicate and report convincingly on their research and development work. The student is able to lead independent research and development projects and engage in constructive cooperation with others.

Good

The student is able to analyse and argue the needs and stages of research and development work in their field. The student is able to compare, analyse and make use of relevant information purposefully in development work. The student is able to properly use key concepts and method in their field's research and development work, and to apply them in a variety of ways. They adhere to data protection and research ethics guidelines. They communicate and report clearly on their research and development work. The student is able to carry out independent research and development projects that develop working life, and is capable of cooperation with others.

Satisfactory

The student is able to identify and describe the needs and stages of research and development work in their field. The student is able to make use of relevant information in development work. The student is able to use and apply key concepts and methods in their field's research and development work. They are able to identify and take into account any data protection and research ethics issues. They can communicate and report on their research and development work. The student is able to, in cooperation with others, to carry out research and development projects that develop working life.

Approved
The student is able to identify and describe the needs and stages of research and development work in their field. The student is able to make use of relevant information in development work. The student is able to use and apply key concepts and methods in their field's research and development work. They are able to identify and take into account any data protection and research ethics issues. They can communicate and report on their research and development work. The student is able to, in cooperation with others, to carry out research and development projects that develop working life.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 15.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tiina Mikkola
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • T1322S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

This is a 1-year course that consists of 6 classes (3 in autumn 2022 and 3 in spring 2023) and several assignment deliveries directly related to your Master´s thesis. The course will be graded by 15 June 2023 latest, or can be graded faster, as soon as all assignments are delivered.

In autumn 2022:
30.09 and 4.10 at 9-12 am, and 2.12 at 13-16 pm (pls note the Thesis seminar-1 on 16.12 at 13-16(17) pm).

In spring 2023:
20.01, 17.02 and 14.4 at 13-16 pm (pls note the Thesis seminars 22.03 at 16-20(21) pm, and on 28.4 and 26.5 at 13-16(17) pm).

Oppimateriaalit

fi
Learning outcomes of the course

The purpose of the course is to improve the student's professional expertise, research and development skills, and expertise in critical argumentation and knowledge formation skills that can contribute to the field.
Goals:
• The student is able to identify, evaluate and argue research and development needs from different angles.
• The student can critically evaluate and utilise national and international research data and material for the purposes of working life development and RDI.
• The student is familiar with methods suitable for research and development projects in their field and can select the appropriate qualitative, quantitative or development methods for research and development projects.
• The student follows the principles of responsible conduct of research, data protection and research ethics and can apply the principles of open science and research in research and development activities.
• The student is able to evaluate the reliability of the research and development project appropriately.
• The student can communicate fluently about research and development issues.
• The student can act with initiative and responsibility in multidisciplinary development networks and carry out various working life development projects.

The course has a number of recommended readings (shared in the course) and other course materials (guest lectures, slides, etc, shared in the course workspace).

Opetusmenetelmät

Course contents

• Identification and evaluation of research and development needs
• Approaches to research and development work
• Systematic acquisition of information in research and development work
• Research and development processes and methods:
o Quantitative, qualitative and development methods
o Data collection, analysis, reliability and interpretation of data
• Research ethics, data protection and responsible conduct of research, and the principles of open science and research
• Communication and reporting of research and development work

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS = appx. 27 hours of student work (including instructions, assignments, self-study, readings, etc).

Lisätietoja opiskelijoille

The language of instruction is English.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Excellent

The student is able to assess in a critical way and to argue from many angles the needs and stages of research and development work in their field. The student is able to critically analyse and assess relevant information and to apply it skillfully in development work. The student is able to use excellently the key concepts and methods used in their field's research and development work, and to apply them in multiple and innovative ways. They have internalised the data protection and research ethics guidelines, and develop operations that comply with them. They communicate and report convincingly on their research and development work. The student is able to lead independent research and development projects and engage in constructive cooperation with others.

Good

The student is able to analyse and argue the needs and stages of research and development work in their field. The student is able to compare, analyse and make use of relevant information purposefully in development work. The student is able to properly use key concepts and method in their field's research and development work, and to apply them in a variety of ways. They adhere to data protection and research ethics guidelines. They communicate and report clearly on their research and development work. The student is able to carry out independent research and development projects that develop working life, and is capable of cooperation with others.

Satisfactory

The student is able to identify and describe the needs and stages of research and development work in their field. The student is able to make use of relevant information in development work. The student is able to use and apply key concepts and methods in their field's research and development work. They are able to identify and take into account any data protection and research ethics issues. They can communicate and report on their research and development work. The student is able to, in cooperation with others, to carry out research and development projects that develop working life.

Approved
The student is able to identify and describe the needs and stages of research and development work in their field. The student is able to make use of relevant information in development work. The student is able to use and apply key concepts and methods in their field's research and development work. They are able to identify and take into account any data protection and research ethics issues. They can communicate and report on their research and development work. The student is able to, in cooperation with others, to carry out research and development projects that develop working life.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

11.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

10.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Niklas Visanko
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • T1322S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten analytiikkaa hyödynnetään yrityksen päätöksenteossa. Opiskelija tunnistaa liiketoimintatiedon luomiseen, keräämiseen analysointiin ja raportointiin liittyvät prosessit. Opiskelija osaa hyödyntää analysointiin tarkoitettuja järjestelmiä. Opiskelija tunnistaa yleisesti käytössä olevia analytiikka-alustoja.

Sisältö

- Analytiikka johtamisen työkaluna
- Kuvaava ja ennustava analytiikka
- Tiedon lähteet ja tiedon louhinta
- Datan muokkaaminen, prosessointi ja visualisointi.

Kurssitehtävät: Kurssilla opiskelija syventää aktiivisesti omaa osaamistaan liiketoiminnan analytiikassa annettujen materiaalien, luentojen, tehtävien ja muiden tietolähteiden avulla. Opiskelija tuo oman oppimisprosessin esiin oppimispäiväkirjan ja muiden harjoitteiden kautta.

Aika ja paikka

There will 5 on-campus meetings:
3.3., 17.3., 31.3., 21.4., 12.5. all held at 9-12 am.

Opetusmenetelmät

This is an FACE-TO-FACE course. (If you are interested in a similar online course, please check another implementation held at about the same time, "LY00EC64-3004 Applied Business Analytics").
-----------------------------------------------------------------
Learning outcomes of the course:

The student understands how managers use analytics to formulate and solve business problems. The student recognizes the processes needed to generate, collect, analyze and report business data. The student has gained hands-on experience in using analytics software. The student is familiar with the most frequently employed analytics platforms.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

IMPORTANT! This course includes 5 assignments which should be delivered strictly ON TIME.
The course instructor does NOT consider any assignments/ submissions which are delayed.

NOTE! Assignment 1 should be delivered even before the course starts, and also strictly ON TIME.

You can check the due dates for all assignments in OMA, in the assignment slots.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course workload is 5 ECTS, which is appx. 130h of work (including classes, readings, assignments, and self-study).

Sisällön jaksotus

Course contents:

- Managerial perspectives on analytics
- Descriptive, diagnostic, predictive and prescriptive analytics.
- Data sources and mining
- Data preparation, processing and visualization
- KPI’s and dashboards.

Lisätietoja opiskelijoille

The course is held in English. The course instructor is Niklas Visanko (niklas.visanko@metropolia.fi).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is assessed on the 0 (failed) – 5 (excellent) grading scale.

Approved / Failed

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Satisfactory

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Good

Good overall performance: can apply and articulate concepts and information well both verbally and in writing, certain areas of individual or team output require further attention; shows appropriate level of interest and motivation in individual and team activities. Good presentation delivery and analysis.

Excellent

Excellent performance in all elements of the course: shows interest and motivation in individual and team activities and assignments, fully applies and clearly articulates concepts and information both verbally and in writing. The student is able to support his/her argument with references to the recommended reading and lecture content. Excellent presentation, delivery and analysis.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

17.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Niklas Visanko
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • T1322S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten analytiikkaa hyödynnetään yrityksen päätöksenteossa. Opiskelija tunnistaa liiketoimintatiedon luomiseen, keräämiseen analysointiin ja raportointiin liittyvät prosessit. Opiskelija osaa hyödyntää analysointiin tarkoitettuja järjestelmiä. Opiskelija tunnistaa yleisesti käytössä olevia analytiikka-alustoja.

Sisältö

- Analytiikka johtamisen työkaluna
- Kuvaava ja ennustava analytiikka
- Tiedon lähteet ja tiedon louhinta
- Datan muokkaaminen, prosessointi ja visualisointi.

Kurssitehtävät: Kurssilla opiskelija syventää aktiivisesti omaa osaamistaan liiketoiminnan analytiikassa annettujen materiaalien, luentojen, tehtävien ja muiden tietolähteiden avulla. Opiskelija tuo oman oppimisprosessin esiin oppimispäiväkirjan ja muiden harjoitteiden kautta.

Aika ja paikka

There will 5 on-campus meetings:
10.3., 24.3., 14.4., 28.4., 19.5. all held at the same time, 9-12 am.

Opetusmenetelmät

This is an ONLINE course. (If you are interested in a similar face-to-face course, please check another implementation held at about the same time, "LY00EC64-3003 Applied Business Analytics").
-----------------------------------------------------------------
Learning outcomes of the course:

The student understands how managers use analytics to formulate and solve business problems. The student recognizes the processes needed to generate, collect, analyze and report business data. The student has gained hands-on experience in using analytics software. The student is familiar with the most frequently employed analytics platforms.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

IMPORTANT! This course includes 5 assignments which should be delivered strictly ON TIME.
The course instructor does NOT consider any assignments/ submissions which are delayed.

NOTE! Assignment 1 should be delivered even before the course starts, and also strictly ON TIME.

You can check the due dates for all assignments in OMA, in the assignment slots.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course workload is 5 ECTS, which is appx. 130h of work (including classes, readings, assignments, and self-study).

Sisällön jaksotus

Course contents:

- Managerial perspectives on analytics
- Descriptive, diagnostic, predictive and prescriptive analytics.
- Data sources and mining
- Data preparation, processing and visualization
- KPI’s and dashboards.

Lisätietoja opiskelijoille

The course is held in English. The course instructor is Niklas Visanko (niklas.visanko@metropolia.fi).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is assessed on the 0 (failed) – 5 (excellent) grading scale.

Approved / Failed

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Satisfactory

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Good

Good overall performance: can apply and articulate concepts and information well both verbally and in writing, certain areas of individual or team output require further attention; shows appropriate level of interest and motivation in individual and team activities. Good presentation delivery and analysis.

Excellent

Excellent performance in all elements of the course: shows interest and motivation in individual and team activities and assignments, fully applies and clearly articulates concepts and information both verbally and in writing. The student is able to support his/her argument with references to the recommended reading and lecture content. Excellent presentation, delivery and analysis.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 31.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.08.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija ymmärtää yrityksen yhteiskuntavastuun (CSR) lähtökohdat, yhteiskuntavastuuohjelmien kriittiset kohdat ja sen toteuttamisen kannalta tärkeät kysymykset. Hän osaa laatia strategisen viestintäsuunnitelman yhteiskuntavastuuohjelman käynnistämiseksi sekä seurata käynnissä olevan ohjelman toteutumista.

Sisältö

- CSR:n tausta ja ydinkysymykset;
- CSR ja kestävä kehitys;
- CSR ja innovaatiot;
- CSR eri kulttuurikonteksteissa;
- strategiset partneruudet CSR:n näkökulmasta
- case-esimerkkejä yksityiseltä ja julkiselta/kolmannelta sektorilta

Aika ja paikka

Course schedule (5 meetings online):

15th August, Mon, 16-9 pm
16th August, Tue, 16-19 pm
17th August, Wed, 16-19 pm
22th August, Mon, 13-16 pm (must attend)
23th August, 13-16 pm, Q&A.

Oppimateriaalit

Course contents

- Key concepts in CSR;
- Latest approached to CSR;
- Strategic CSR;
- Social challenges and responsible business: cases.

Assignment outline (2 assignments):

A. The student analyzes available solutions to selected CSR challenges (in a case presentation in 10-12 .pptx slides and videod, followed by a peer review), and
B. the student outlines own proposal based on doing responsible business.

The student reports the results orally (in A, as a case presentation) and in writing (in B, in a pptx. or blog format) based on own small-scale project planned during the course.

Recommended readings

CSR has attracted a lot of attention and there are multiple publications on this topic. For the course, we can recommend to read these 2 recent online e-books that should give a good iverall view of the CSR:

1) RECOMMENDED: Olkkonen, Laura and Quarshie, Anne (2019). "Corporate Social Responsibility in Finland: Origins, Characteristics, and Trends". Springer International Publishing 2019. - This is a good, very modern, easy-reading book, available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

2) Haynes, K., Murray, A., Dillard, J. (2012). "Corporate Social Responsibility: A Research Handbook". Routledge 2012. - This a time-proven, deep-diving book that provides a classic view of CSR and its main debate topics. For advanced readers. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

3) "Dictionary of Corporate Social Responsibility: CSR, Sustainability, Ethics and Governance", Eds. S.O.Idowu, N.Capaldi, M.S.Fifka, L.Zu, R.Schmidpeter. Springer International Publishing 2017. - Use this e-book if you need a quick access to a defintion in CSR. It has an excellent collection of defintions and key concepts in CSR. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

4) additionally, the course also has a collection of ARTICLES in "Documents".

Opetusmenetelmät

The course is aimed at the Master´s students who already have work experience and have probably come across CSR activities in their work life, or have initial understanding of this area and its application, as well as have opinions about societal, sustainability, environmental and other challenges that business could or should be responsible for.

Learning outcomes:

The student understands contemporary debates about corporate social responsibility. The student recognizes different levels of CSR, ranging from occasional to strategic, and can also recognize business opportunities in CSR; and is able to come up, argue for, and plan for own innovative CSR activity on the selected level.

The course pulls together the skills related to creative & innovative solution building including problem solving, systems thinking, design thinking together with CSR knowledge and business knowledge.

Teaching methods include interactive discussions, case presentations, face-to-face online sessions, reading and doing individual assignments.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The course is aimed at the Master´s students who already have work experience and have probably come across CSR activities in their work life, or have initial understanding of this area and its application, as well as have opinions about societal, sustainability, environmental and other challenges that business could or should be responsible for.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS = appx. 27 hours of student work per 1 credits (including instructions, self-study, assignments, readings, etc)

Lisätietoja opiskelijoille

The language of tuition is English.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is assessed on the 0 (failed) – 5 (excellent) grading scale.

The course grade is comprised of:
40% for Assignment A + 40% for Assignment B + 20% for class dicussion and participation in class activities (including the peer review of PechaKucha presentations on 24 August, Monday at 12-15 pm).

Approved / Failed

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Satisfactory

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Good

Good overall performance: can apply and articulate concepts and information well both verbally and in writing, certain areas of individual or team output require further attention; shows appropriate level of interest and motivation in individual and team activities. Good presentation delivery and analysis.

Excellent

Excellent performance in all elements of the course: shows interest and motivation in individual and team activities and assignments, fully applies and clearly articulates concepts and information both verbally and in writing. The student is able to support his/her argument with references to the recommended reading and lecture content. Excellent presentation, delivery and analysis.

Lisätiedot

Opintojakson opetuskieli on englanti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (kiitettävä).