Siirry suoraan sisältöön

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. YAMK-tason tutkintoon ei kuulu harjoittelua.

Opiskelijat työskentelevät erilaisissa työyhteisöissä ja heillä on vähintään kahden vuoden työkokemus ennen YAMK-opintoja. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai kumppaniorganisaation haasteisiin.

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelman opetuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa tehdään kiinteää yhteistyötä teatteri- ja tapahtuma-alan eri toimijoiden kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:

https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot

Jatko-opinnot

• hakukelpoinen ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoihin
• hakukelpoinen yliopistoon riippuen haettavan yliopiston hakuehdoista

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma on esitys- ja teatteritekniikan moniosaajuuden rohkea uudistaja ja nopeasti muuttuvan alan osaamisen ja toiminnan vastuullinen kehittäjä. Metropolian tutkintokoulutuksessa on verkostoiduttu hyvin kotimaisten esitys-, teatteri- ja tapahtumateknisen alan yritysten, organisaatioiden, järjestöjen sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa esitys-, teatteri- ja tapahtumateknisen alan asiantuntija-, johtamis- ja esihenkilö- sekä kehittämistehtävissä:
• yritysten ja organisaatioiden kehittäminen
• tuotantoprosessien suunnittelu ja johtaminen
• esihenkilötehtävät
• tutkimus- ja kehittämisprojektien suunnittelu ja johtaminen.

Keskeiset oppimistulokset

Esitys- ja teatteritekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto syventää opiskelijan asiantuntijuutta sekä kehittää opiskelijan omaa ja organisaation osaamista esitys-, teatteri- ja tapahtuma-alan toimintaympäristössä. Koulutuksen käynyt ammattilainen osaa hyödyntää omaa asiantuntijuuttaan tuotantoprosessien suunnittelussa, teknis-taiteellisen toiminnan johtamisessa sekä organisaation toiminnan ja osaamisen kehittämisessä. Koulutus mahdollistaa alan ammattilaisille myös uusien urapolkujen etsimisen muuttuvassa työelämässä.

Valmistuminen

Koulutuksesta valmistuminen edellyttää, että opinnot on suoritettu esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelman YAMK-opetussuunnitelman ja yleisten tutkintovaatimusten mukaisesti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihdon mahdollisuudesta ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa voidaan neuvotella.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat medianomi (AMK) -tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan kaksi vuotta esitys-, teatteri- ja tapahtumateknisen tai muun soveltuvan alan työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemuksen tulee olla kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7. mennessä.

Katso tarkemmat hakuohjeet ja valintaperusteet hakusivustolta.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja.

Jokaiselle opintosuoritukselle on laadittu oma arviointikriteeristö, joka on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta sekä erilaisista työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Mikko Pirinen, tutkintovastaava
mikko.pirinen@metropolia.fi

Esitys- ja teatteritekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(K1324K6)
Esitys- ja teatteritekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(K1322S6)
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

09.01.2024 - 03.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Tero Aalto
 • Mikko Pirinen
Vastuuhenkilö

Tero Aalto

Opiskelijaryhmät
 • K1324K6
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma ylempiAMK

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hahmottaa omaa asiantuntijaroolia osana esitys-, teatteri- tai tapahtuma-alan toimintaympäristöä.
• tunnistaa oppimiseensa liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
• hyödyntää reflektiota ammatillisten tavoitteiden saavuttamisessa.
• hyödyntää työyhteisöään ja ammatillisia verkostojaan osaamisensa kehittämisessä.
• huomioida työkyvyn edistämisen osana työtä työuran eri vaiheissa.
• soveltaa itsensä johtamisen taitoja teknis-taiteellisissa toimintaympäristössä.
• hankkia tietoa esitys- ja teatteriteknisen alan tulevaisuuden kehityksestä ja innovaatio-osaamisesta.
• arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan tavoitteellisesti vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia.

Sisältö

• Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laatiminen (HOPS)
• Reflektio, osaamisen arviointi
• Jatkuvan oppimisen lähestymistapoja
• Asiantuntijuuden esittely
• Esitysteknisen työn tulevaisuus ja siihen vaikuttavat tekijät
• Työhyvinvointi yksilön näkökulmasta
• Oman työn johtamisen menetelmiä

Oppimateriaalit

Julkaistaan myöhemmin verkko-oppimisalustalla

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu lähi- ja etäopetusluennoista, opetusta tukevasta itsenäisestä opiskelusta ja pienryhmätehtävistä. Lisäksi opintojakson aikana luodaan opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintojakson aikana opiskelija laatii ohjeistetusti opintopäiväkirjan. Opintojaksolla on omaa asiantuntijatyötä demonstroiva presentaatiotehtävä.

Työmuodot:
Aktivoiva luento
Etäopetus
Harjoitustehtävät
Henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatiminen
Lähiopetus
Palautekeskustelu
Päiväkirjatyöskentely
Reflektointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin opintopistemäärä on viisi opintopistettä. Laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen edellyttää 27 tuntia työtä. Opintojakson kokonaistuntimäärä on tämän laskelman mukaan 135 tuntia. Opintojaksolla on luentoja 21 tuntia eli työmäärästä 114 tuntia sijoittuu luentojen ulkopuolelle. Tämä tuntimäärä jakautuu luentoihin valmistautumiseen (etukäteen luettaviin materiaaleihin tai tehtäviin), henkilökohtaiseen ohjaukseen, harjoitustyön tekemiseen (yksilö / ryhmätyö) ja henkilökohtaisen opintopäiväkirjan pitoon. Pystyt näiden tuntimäärien mukaan arvioimaan, millaista panostusta sinulta kurssityöskentelyyn odotetaan ja miten kurssin kuormittavuus suhteutuu muihin kursseihin.

Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Lisätietoja opiskelijoille

On mahdollista, että osa opetuksena toteutettavasta opintojaksosta tallennetaan joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla. Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja
opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri. Opintojakson julkisuutta ei ole rajoitettu (Ammattikorkeakoululaki 9 §).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa ja osaa tehdä näkyväksi asiantuntijuuttaan. Opiskelija tuntee itsearvioinnin ja oman osaamisen kehittämisen periaatteet sekä ymmärtää yhdessä oppimisen ja verkostojen merkityksen. Opiskelija osaa hankkia tietoa esitys- ja teatteriteknisen alan tulevaisuuden kehityksestä. Opiskelija osaa kuvailla itsensä johtamisen ja henkilökohtaisen työhyvinvoinnin periaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä näkyväksi asiantuntijuuttaan ja ymmärtää sen merkityksen esitys- ja teatteriteknisen alan kokonaisuudessa. Opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja asettaa kehittymistavoitteita suhteessa aiempaan osaamiseensa ja alan tulevaisuuden kehitykseen. Opiskelija kykenee yhdessä oppimiseen ja hyödyntää verkostoja osaamisensa kehittämisessä. Opiskelija osaa hankkia ja analysoida tietoa esitys- ja teatteriteknisen alan tulevaisuuden kehityksestä. Opiskelija osaa soveltaa itsensä johtamisen ja henkilökohtaisen työhyvinvoinnin periaatteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä näkyväksi omaa asiantuntijuuttaan ja ymmärtää sen merkityksen esitys- ja teatteriteknisen alan kokonaisuudessa. Opiskelija osaa arvioida osaamistaan monipuolisesti ja asettaa kehittymistavoitteita suhteessa aiempaan osaamiseensa ja alan tulevaisuuden kehitykseen. Opiskelija edistää yhdessä oppimista ja hyödyntää verkostoja osaamisensa kehittämisessä. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida tietoa esitys- ja teatteriteknisen alan tulevaisuuden kehityksestä suhteessa omaan osaamiseensa. Opiskelija osaa kehittää itsensä johtamisen tapoja sekä henkilökohtaista työhyvinvointiaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa ja osaa tehdä näkyväksi asiantuntijuuttaan. Opiskelija tuntee itsearvioinnin ja oman osaamisen kehittämisen periaatteet sekä ymmärtää yhdessä oppimisen ja verkostojen merkityksen. Opiskelija osaa hankkia tietoa esitys- ja teatteriteknisen alan tulevaisuuden kehityksestä. Opiskelija osaa kuvailla itsensä johtamisen ja henkilökohtaisen työhyvinvoinnin periaatteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on 50 % läsnäolovelvollisuus. Lisäksi opiskelijan tulee olla laadittuna henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Arvioinnin perusteet ja painotukset:
Harjoitustyöt (60 % arvosanasta)
Jatkuva arviointi (20 % arvosanasta)
Oppimispäiväkirja (20 % arvosanasta)

Aktiivisella osallistumisella luentoihin ja luentotehtäviin on mahdollista ansaita lisäpisteitä, joilla voi korottaa opintojakson arvosanaa.

Ilmoittautumisaika

26.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 19.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 12

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Tero Aalto
Vastuuhenkilö

Tero Aalto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa sosiaalisen ja ekologisen kehittämistarpeen teknis-taiteellisessa ympäristössä.
• soveltaa jatkuvan kehittämisen teemoja sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta.
• tunnistaa taloudellisen kestävyyden teemat osana kestävää organisaatiota.
• hankkia tietoa esitysteknisistä kestävän kehityksen ratkaisuista.
• osaa suunnitella ja toteuttaa kestävän kehityksen kehittämisprojektin organisaatiossa.
• reflektoida kehittämisprojekteja rakentavasti.

Opintojaksolla syvennytään esitys-, teatteri- ja tapahtuma-alan kestävän kehityksen teemoihin. Opintojaksolla kehitetään omaa työympäristöä ja pohditaan konkreettisia toimia ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden kehittämiseksi teknis-taiteellista toimintaympäristössä.

Sisältö

• Osallistava organisaation jatkuva kehittäminen
• Esitystekninen ekologinen ja sosiaalinen kestävyys
• Alateemaiset workshopit
• Kehittämisprojekti ja arviointitehtävä

Oppimateriaalit

Julkaistaan myöhemmin verkko-oppimislaustalla. Ei ennakkomateriaalia.

Opetusmenetelmät

Toteutuksella syvennytään esitys-, teatteri- ja tapahtuma-alan kestävän kehityksen teemoihin. Toteutuksen workshopeissa kehitetään omaa työympäristöä ja pohditaan yhdessä konkreettisia toimia toimintaympäristön kehittämiseksi. Omassa projektissa tai opintopäiväkirjassa tutkitaan ja/tai kehitetään itsenäisesti ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta teknis-taiteellista toimintaympäristöä.

Toteutuksen alussa kerrataan lyhyesti esitysteknisen toimintaympäristön jatkuvan kehittämisen periaatteet. Toteutuksen muut opintokerrat on teemoitettu konkreettisin ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden aihein ja sisältää useita vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kehittämisprojektin työelämälähtöisesti sekä laatii siitä presentaation. Lisäksi opiskelija reflektoi ja arvioi toisen opiskelijan kehittämisprojektin.

Projektityöskentely aloitetaan toteutuksen alkaessa ja päättyy presentaatioon. Projektityöskentely sisältää ennalta informoidun aikataulun muutamia ulkopuolisia tapaamisia, jotka pienryhmät sopivat itsenäisesti.

Opintojakso on monimuotototeutus, jossa tapaamiset ovat etätapaamisia Zoomissa pois lukien ensimmäinen opintokerta sekä viimeinen opintokerta, jolloin valmiit työt presentoidaan. Verkko-oppimisalustana Google Classroom. Läsnäolovelvollisuus 50 %. Poissaolon voi korvata pakollisella rästitehtävällä.

Työmuodot:
Etäopetus
Lähiopetus
Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Palautekeskustelu
Päiväkirjatyöskentely
Reflektointi
Workshop
Pienryhmätyöskentely
Projekti

On mahdollista, että osa opetuksena toteutettavasta opintojaksosta tallennetaan joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla. Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri. Opintojakson julkisuutta ei ole rajoitettu (Ammattikorkeakoululaki 9 §).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Tehtävien viimeinen palautuspäivä 19.12.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin opintopistemäärä on viisi opintopistettä. Laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen edellyttää 27 tuntia työtä. Opintojakson kokonaistuntimäärä on tämän laskelman mukaan 135 tuntia. Opintojaksolla on luentoja ja fasilitoitua workshop työskentelyä 21 tuntia eli työmäärästä 114 tuntia sijoittuu luentojen ulkopuolelle. Tämä tuntimäärä jakautuu luentoihin valmistautumiseen (etukäteen luettaviin materiaaleihin tai tehtäviin), harjoitustyön tekemiseen (yksilö / ryhmätyö) ja henkilökohtaisen opintopäiväkirjan pitoon. Pystyt näiden tuntimäärien mukaan arvioimaan, millaista panostusta sinulta kurssityöskentelyyn odotetaan ja miten kurssin kuormittavuus suhteutuu muihin kursseihin.

Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja hyväksyttyyn arvosanaan keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa havaita, tunnistaa ja/tai kehittää teknis-taiteellisen toimintaympäristön sosiaalisia ja ekologisia kehittämistarpeita. Opiskelija ymmärtää taloudellisen kestävyyden merkityksen osana kestävän kehityksen kokonaisuutta. Opiskelija osaa hankkia tietoa esitysteknisistä kestävän kehityksen ratkaisuista. Opiskelijan suuntautumisesta riippuen edellä olevat taidot voivat kohdentua esimerkiksi ympäristövaikutuksiin, sosiaalisiin epäkohtiin, kulttuurilliseen moninaisuuteen, kestämättömiin käytäntöihin tai vastaaviin alateemoihin.

Opiskelija osaa toteuttaa ekologisen tai sosiaalisen kestävyyden kehittämisprojektin ja soveltaa kestävän kehityksen periaatteita ja jatkuvan kehittämisen periaatteita omassa toimintaympäristössään sekä reflektoida rakentavasti ja kriittisesti projekteja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on 50 % läsnäolovelvollisuus. Poissaolosta seuraa pakollinen rästitehtävä.

Arvioinnin perusteet:
Harjoitustyöt
Jatkuva arviointi
Projekti
Vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Pohjatietovaatimuksena on projektiosaamisen perusteet tai vastaava organisaation osaamisen kehittämisen osaaminen. Esimerkiksi esitys- ja teatteritekniikan (YAMK) ammatilliset opinnot.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

16.01.2024 - 14.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

1 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Tero Aalto
Vastuuhenkilö

Tero Aalto

Opiskelijaryhmät
 • K1324K6
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma ylempiAMK

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hahmottaa eri johtamisteorioita osana omaa esitys-, teatteri- tai tapahtuma-alan toimintaympäristöä.
• tunnistaa teknis-taiteellisen toiminnan johtamisen käytänteet ja menetelmät.
• tiedostaa esitys-, teatteri- tai tapahtuma-alan konventiot.
• tunnistaa oman identiteettinsä ja vahvuutensa asiantuntijana ja johtamistehtävissä.
• tunnistaa omat ja/tai organisaationsa vastuut ja vastuiden jakautumisen kehittämiskohteet
• perustella eettisiä toimintatapojaan teknis-taiteellisessa työssä.
• soveltaa johtamistapoja omassa työssään.

Sisältö

• Johtajuuden perusteet
• Management ja leadership
• Oma johtajuus- ja asiantuntijaidentiteetti
• Esitystekniset toimintaympäristöt
• Vastuullinen toiminta työyhteisössä
• Teknis-taiteellisen työyhteisön eettiset kysymykset

Oppimateriaalit

Hatch, Mary-Jo & Cunliffe, Ann (2006): Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives, Oxford University Press. 4. painos (2018)

Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge: Essentials of Organizational Behavior, Global Edition, Pearson Education Limited, Iso-Britannia, 15. painos (2021)

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu etäopetusluennoista ja opetusta tukevasta itsenäisestä opiskelusta. Viimeinen opintokerta on lähitoteutus.

Ensisijainen suoritustapa
Osallistumalla opetukseen ja tehtävien suoritus. Opintojakso päättyy pienryhmässä toteutettavaan essee- ja sen presentaatiotehtävään. Presentaatio tapahtuu viimeisellä lähiopintokerralla.

Työmuodot:
Aktivoiva luento
Essee
Etäopetus
Harjoitustehtävät
(Lähiopetus)
Presentaatio
Vertaisarviointi

Valinnainen suoritustapa
Opintojakson voi suorittaa tenttimällä. Mikäli haluat suorittaa opintojakson tenttimällä, ilmoita siitä verkko-oppimisalustalla viimeistään 25.2.2024.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti tehdään EXAM-järjestelmässä.

Tentaattori: Tero Aalto
Suoritusaika alkaa 23.4.2024
Suoritusaika päättyy 31.5.2024
Tenttikysymykset ja tentti julkaistaan 8.4.2024

Tenttikertoja on maksimissaan kolme ja jokainen voi käydä tekemässä tentin itselleen sopivana ajankohtana tentin aukioloajan puitteissa. Uusintamahdollisuus 31.8.2024 asti.

Tarkemmat ohjeet verkko-oppimisalustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa tenttimällä. Mikäli haluat suorittaa opintojakson tenttimällä, ilmoita siitä verkko-oppimisalustalla viimeistään 25.2.2024.

Opintojakson tentti pidetään EXAMissa. Tenttikertoja on maksimissaan kolme ja jokainen voi käydä tekemässä tentin itselleen sopivana ajankohtana tentin aukioloajan puitteissa.

Tenttiin tulee kysymyksiä sekä luennoista että kirjallisesta tenttimateriaalista.
1. Kaikki opintojakson luennot
2. Kurssikirjat:
Hatch, Mary-Jo & Cunliffe, Ann (2006): Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives, Oxford University Press. 4. painos (2018): Luku 1 ja 8 (s. 3 - 22 ja s. 283 - 330)
Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge: Essentials of Organizational Behavior, Global Edition, Pearson Education Limited, Iso-Britannia, 15. painos (2021). Part 1 - 4 (s. 27 - 278)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin opintopistemäärä on viisi opintopistettä. Laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen edellyttää 27 tuntia työtä. Opintojakson kokonaistuntimäärä on tämän laskelman mukaan 135 tuntia. Opintojaksolla on opetuskertoja 24 tuntia eli työmäärästä 111 tuntia sijoittuu opetuskertojen ulkopuolelle. Tämä tuntimäärä jakautuu luentoihin valmistautumiseen (etukäteen luettaviin materiaaleihin tai tehtäviin), kurssimateriaalin lukemiseen, esseen ja presentaation valmistamiseen (yksilötyöskentely ja ryhmätyöskentely) tai vaihtoehtoisesti tenttiin valmistautumiseen ja sen suorittamiseen. Pystyt näiden tuntimäärien mukaan arvioimaan, millaista panostusta sinulta kurssityöskentelyyn odotetaan ja miten kurssin kuormittavuus suhteutuu muihin kursseihin.

Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa johtamisteorioita ja niiden soveltamista esitys-, teatteri- ja tapahtuma-alan toimintaympäristössä. Hän tunnistaa oman roolinsa työyhteisössä ja hahmottaa asiantuntija- ja johtamisvalmiuksiaan ammatillisten arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa tehdä näkyväksi asiantuntijuuttaan ja hahmottaa teknis-taiteellisen toimintaympäristön vastuuroolit. Hän osaa hankkia tietoa johtamisesta ja esihenkilötyöstä ja ymmärtää johtamistapojen merkitystä omassa työssään. Opiskelija osaa kuvailla eettisten toimintatapojen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää johtamisteorioita ja niiden soveltamista esitys-, teatteri- ja tapahtuma-alan toimintaympäristössä. Opiskelija tunnistaa ja reflektoi omaa rooliaan työyhteisössä ja osaa arvioida asiantuntija- ja johtamisvalmiuksiaan ammatillisten arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida asiantuntijuuttaan ja hyödyntää oppimaansa vastuutehtävissä teknis-taiteellisessa toimintaympäristössä. Hän osaa soveltaa tietoa johtamisesta ja esihenkilötyöstä omaan toimintaansa ja tuntee johtamistapojen merkityksen omassa työssään. Opiskelija osaa perustella eettisten toimintatapojen periaatteet toiminnassaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää johtamisteorioita ja niiden käytännön soveltamista esitys-, teatteri- ja tapahtuma-alan toimintaympäristössä. Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida syvällisesti omaa rooliaan työyhteisössä ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntija- ja johtamisidentiteettiään ammatillisten arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida oman työympäristönsä johtamis- ja esihenkilötyötä ja soveltaa oppimaansa teknis-taiteellisen toiminnan kehittämisessä. Hän osaa hankkia, analysoida ja soveltaa tietoa johtamisesta ja esihenkilötyöstä ja tuntee syvällisesti johtamistapojen merkityksen ja vaikutukset omassa työssään. Opiskelija edistää eettisiä toimintatapoja toimintaympäristössään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa johtamisteorioita ja niiden soveltamista esitys-, teatteri- ja tapahtuma-alan toimintaympäristössä. Hän tunnistaa oman roolinsa työyhteisössä ja hahmottaa asiantuntija- ja johtamisvalmiuksiaan ammatillisten arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa tehdä näkyväksi asiantuntijuuttaan ja hahmottaa teknis-taiteellisen toimintaympäristön vastuuroolit. Hän osaa hankkia tietoa johtamisesta ja esihenkilötyöstä ja ymmärtää johtamistapojen merkitystä omassa työssään. Opiskelija osaa kuvailla eettisten toimintatapojen periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Mikäli opiskelija suorittaa opintojakson osallistumalla opetukseen ja laatimalla esseen ja presentaation arviointiperusteet muodostuvat esseestä ja sen presentaatiomateriaalista. Itse presentaatiota ei arvioida. Tällöin opintojaksolla on vähintään 50 % läsnäolovelvollisuus.

Arvioinnin perusteet ja painotukset:
Essee ja presentaatiomateriaali (70 % arvosanasta)
Jatkuva arviointi (20 % arvosanasta)
Vertaisarviointi (10 % arvosanasta)
Aktiivisella osallistumisella luentoihin ja luentotehtäviin on mahdollista ansaita lisäpisteitä, joilla voi korottaa opintojakson arvosanaa.

Mikäli opiskelija suorittaa opintojakson tenttimällä arviointi muodostuu kokonaisuudessaan tentin arvosanasta. Tällöin opintojaksolla ei ole läsnäolovelvollisuutta.

Arvioinnin perusteet ja painotukset:
Tentti (100%)

Aktiivisella osallistumisella luentoihin ja luentotehtäviin on mahdollista ansaita lisäpisteitä, joilla voi korottaa opintojakson arvosanaa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

27.03.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Tero Aalto
 • Timo Hiekkanen
Vastuuhenkilö

Tero Aalto

Opiskelijaryhmät
 • K1324K6
  Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma ylempiAMK

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto