Siirry suoraan sisältöön

Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Rakennusarkkitehti (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Rakennusarkkitehdin tutkintoon kuuluu 30 opintopistettä työharjoittelua. Kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden lopussa on 10 opintopisteen laajuinen työharjoittelu. Ensimmäinen työharjoittelu suoritetaan rakennustyömaalla ja kaksi muuta suunnittelutyössä tai rakennustuotannossa tai- ohjauksessa.
Rakennusarkkitehtuurin kursseista osa tehdään yhteistyössä työelämän kanssa. Näistä laajin on 10 opintopisteen Innovaatioprojekti niminen kurssi, jossa opiskelijat suorittavat itsenäisen projektin yhdessä yrityksen kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 240 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.
Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja ohjeita.
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Rakennusarkkitehdin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus hakea teknillisten yliopistojen arkkitehtuurin maisteritason opintoihin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa (=AHOT) noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun yleisiä periaatteita.
Rakennusarkkitehtuurin opintojaksoissa otetaan pääasiassa huomioon rakennussuunnitteluun liittyvää osaamista.

Tutkinnon profiili

Rakennusarkkitehdin tutkinnossa opiskelija saavuttaa alemman korkeakoulututkinnon tason rakennussuunnittelijalta vaadittavat taidot. Opintojen aikana opiskelija voi suuntautua korjausrakentamiseen, rakentamistalouteen tai uudisrakennusten suunnitteluun

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Rakennusarkkitehdit työskentelevät mm. suunnittelutoimistoissa, julkishallinnossa, rakennusliikkeissä, rakennuttamistoimistoissa tai yrittäjinä.
Rakennusarkkitehti (amk) täyttää vaadittavan työkokemuksen jälkeen laissa suunnittelijalta vaadittavan kelpoisuuden Vaativaan suunnittelutehtävään.
Katso: Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 e § (41/2014), Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta.
Rakennusarkkitehdin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi:
• pienten ja keskisuurien uudisrakennusten suunnittelu sekä toimiminen avustavana suunnittelijana suurissa hankkeissa
• korjausrakentamisen suunnittelu ja kuntotutkimukset
• rakennusteollisuuden suunnittelutehtävät
• rakennussuunnittelun projektinhallinta ja rakennuttaminen
• rakentamisen valvontatehtävät

Keskeiset oppimistulokset

Koulutus tuottaa rakennussuunnittelijoita, joilla on myös vahva tekninen osaaminen.
Rakennusarkkitehdin koulutuksessa yhdistyy teknillinen, taiteellinen ja taloudellinen osaaminen. Koulutuksessa harjaannutetaan myös ammatissa tärkeitä yhteistyö- ja viestintätaitoja.
Rakennusarkkitehdin koulutuksessa opintopolkuun sisältyy suunnitteluosaamisen lisäksi opintoja rakentamisen historiasta, rakennesuunnittelusta, talotekniikasta, rakentamistaloudesta ja projektinhallinnasta sekä taide- ja sommitteluopintoja. Perusopintoihin liittyvät kiinteästi tietotekniikan ja tietomallintamisen kurssit sekä kieli- ja viestintäopinnot.

Valmistuminen

Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 240 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Rakennusarkkitehtuurin opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon Metropolia ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti.

Erityispääsyvaatimukset

Rakennusarkkitehti haku on valtakunnallisessa yhteishaussa. Hakuohjeet löytyvät Metropolian sivuilta.
Kaikki hakukelpoiset hakijat saapuvat valintakokeeseen. Hakukelpoisuus määritellään kuten yleisesti ammattikorkeakouluopinnoissa.
Rakennusarkkitehtikoulutuksen valintakokeeseen saapuvat osallistuvat hakusivujen ohjeiden mukaisesti sekä AMK-valintakokeeseen että valtakunnalliseen rakennusarkkitehtien soveltuvuuskokeeseen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja ohjeita.
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan kokopäiväopintoina. Opinnot vaativat täysiaikaista läsnäoloa luennoilla ja harjoituksissa.
Metropolian rakennusarkkitehtuurin opinnoissa käytetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja sekä ohjelmistoja. Rakennusarkkitehtuurin opiskelijoilla tuleekin olla oma kannettava tietokone. Se mahdollistaa opiskelun joustavuuden. Omaa tietokonetta tullaan käyttämään sekä Metropolian kampusalueella että sen ulkopuolella tapahtuvassa opiskelussa.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Kaisa Hyyti
p. 040 648 2533
kaisa.hyyti@metropolia.fi

Rakennusarkkitehtuuri
Tunnus
(TXR23S1)
Rakennusarkkitehtuuri
Tunnus
(TXR22S1)
Rakennusarkkitehtuuri
Tunnus
(TXR21S1)
Rakennusarkkitehtuuri
Tunnus
(TXR20S1)
Rakennusarkkitehtuuri
Tunnus
(TXR19S1)
Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Kaisa Hyyti
 • Janne Järvinen
Opiskelijaryhmät
 • TXR23S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy yleisellä tasolla yleiseen arkkitehtuurin historiaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa arkkitehtuurin eri elementtejä ja niiden vaikutuksen kokonaisuuteen.
Opiskelija osaa liittää arkkitehtuurin historiallisesti oikeaan yhteyteen ja tunnistaa erilaisia arkkitehtuurin aika- ja tyylikausia.
Opiskelija ymmärtää mistä arkkitehtuuri muodostuu ja pystyy näkemään rakennusten rakenteet ja rakennusmateriaalit osana arkkitehtuurin kokonaisuutta.
Opiskelija ymmärtää arkkitehtuurin merkityksen yhteiskunnallisena ilmiönä.
Opiskelija ymmärtää arkkitehtuurin aseman taiteen, tekniikan ja talouden yhdistelmänä.
Opiskelija ymmärtää opintojaksolla käytettyjen tutkimusmenetelmien merkityksen ja niiden käyttömahdollisuudet jatkuvan oppimisen näkökulmasta.
Opiskelija osaa toimia aktiivisena ja itseohjautuvana ryhmän jäsenenä.

Sisältö

Yleinen arkkitehtuurin historia: aika- ja tyylikaudet.
Aiheeseen liittyvät käsitteet.
Arkkitehtuuri ja yhteiskunta.
Rakennustekniikan historialliset kehitysvaiheet.
Opintomatka ja sen järjestäminen.
Pienryhmätyöskentely.
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa tehtäviin on merkittäviä puutteita. Ratkaisut ovat pääsääntöisesti epäjohdonmukaisia ja perustelut haparoivia. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on laadultaan tyydyttävää. Suunnitteluprosessin hallinnassa on merkittäviä puutteita.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet hyvin.
Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusasiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Hän osaa perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset johdonmukaisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on ohjeistusten mukaista.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti ja aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Opiskelija hallitsee suunnitteluprosessin.
Opiskelija ottaa vastuuta ja sitoutuu oman toiminnan lisäksi myös ryhmän toimintaan. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti. Hän tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta.
Opiskelijalla ei ole juurikaan poissaoloja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa osaamistavoitteet kiitettävästi.
Opiskelija hahmottaa kiitettävästi opintojaksolla opetetut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa monipuolisesti ja oivaltavasti käytännön työhön. Opiskelija osaa kuvata ja perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset asiantuntevasti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on ohjeistusten mukaista ja korkeatasoista.
Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti. Hän on hyödyntänyt aktiivisesti ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella.
Opiskelija osaa toimia yhteistyössä vastuullisesti, joustavasti, sitoutuneesti ja rakentavasti. Hän kehittää sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta.
Opiskelija käyttää palautetta systemaattisesti oman ja yhteisönsä ammatillisen kasvun välineenä. Hän tarkastelee ja arvioi itseään sekä sitä yhteisöä tai työkokonaisuutta, jossa omalla ammattialallaan toimii.
Opiskelijalla ei ole poissaoloja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa tehtäviin on merkittäviä puutteita. Ratkaisut ovat pääsääntöisesti epäjohdonmukaisia ja perustelut haparoivia. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on laadultaan tyydyttävää. Suunnitteluprosessin hallinnassa on merkittäviä puutteita.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Lähtökohtana on osallistuminen ja sitä kautta oppiminen.
Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Kaisa Hyyti
Opiskelijaryhmät
 • TXR22S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu Suomen ja Pohjoismaiden arkkitehtuurin historiaan.
Opiskelija tuntee arkkitehtuurin teorioiden vaikutuksen arkkitehtuurin historiassa ja nykypäivässä.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea arkkitehtuurin kerroksellisuutta ja ymmärtää arkkitehtuurin kokonaisuuden.
Opiskelija pystyy muodostamaan oman arkkitehtuurikäsityksensä ja pystyy perustelemaan omia näkemyksiään arkkitehtuurista.
Opiskelija osaa soveltaa arkkitehtuurin teoriaa myös käytäntöön.
Opiskelija osaa soveltaa ekologisuuden ja kestävän kehityksen vaateita arkkitehtisuunnittelussa.

Sisältö

Suomen ja Pohjoismaiden arkkitehtuurin historia.
Arkkitehtuuriteoriat ja niiden vaikutus käytäntöön.
Kokonaisuuden syntyminen arkkitehtuurissa.
Arkkitehtuurin kritiikki.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Esitietovaatimukset

Arkkitehtuuri 1 kurssin suoritus.
Perustiedot arkkitehtuurista, arkkitehtuurin historiasta ja arkkitehtuurin teorioista.

Lisätiedot

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarkko Könönen
 • Janne Järvinen
Opiskelijaryhmät
 • TXR21S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija ottaa osaa kotimaiseen tai kansainväliseen rakennussuunnittelun arkkitehtuurikilpailuun. Opiskelija osaa laatia tilallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoisen suunnitelman annetun ohjelman mukaisesti. Opiskelija osaa laatia ammattimaisesti ohjelman mukaiset edustavat ja havainnolliset piirustukset. Opiskelija osaa laatia suunnitteluaikataulun ja palauttaa ehdotuksen kilpailuun vaadittuna ajankohtana. Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja suunnitelmaa sekä huomioida saamaansa palautetta.

Sisältö

Kilpailuohjelmat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suorittaa monimuoto-opinnot hyväksytyllä tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija suorittaa monimuoto-opinnot hyväksytyllä tavalla.

Esitietovaatimukset

Tiedot materiaaleista, rakenteista ja suunnittelusta.

Lisätiedot

Lähtökohtana on osallistuminen ja sitä kautta oppiminen. Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.
Arvostelu hyväksytty / hylätty.
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarkko Könönen
Opiskelijaryhmät
 • TXR21S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa betonirakenteita arkkitehtisuunnittelussa erilaisissa rakennuksissa.
Opiskelija tuntee betonirakenteiden valmistuksen erilaisilla tekniikoilla. Opiskelija tutustuu elementtien valmistukseen ja osaa käyttää niitä arkkitehtisuunnittelussa.
Opiskelija osaa mitoittaa betonirakenteita rakenneinsinöörin avustuksella.
Opiskelija osaa suunnitella betonipinoilla käytettävät pintakäsittelyt.
Opiskelija tuntee betoniarkkitehtuurin historiaa ja modernia betoniarkkitehtuuria.

Sisältö

Betonirakennuksen suunnittelu.
Betonirakenteiden rakentaminen.
Elementtivalmistus.
Betonirakenteiden mitoitus.
Betonin pintakäsittelyt.
Betoniarkkitehtuurin historia ja nykypäivä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Esitietovaatimukset

Suoritettu Rakennusopin perusteet - materiaalit kurssi sekä toisen vuoden projektikurssit.
Perustiedot betonista, rakenteista ja suunnittelusta.

Lisätiedot

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Kaisa Hyyti
Opiskelijaryhmät
 • TXR23S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu rakennussuunnittelun ammattialan yleisiin käsitteisiin ja käytäntöihin.
Opiskelija tuntee ammattialalle tyypilliset tietokannat ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa havainnoida arkkitehtuuria ja rakennusten arkkitehtonisia yksityiskohtia.
Opiskelija osaa laatia ammattialalle tyypillisiä tekstilajeja ja esityksiä.
Opiskelija osaa viestiä havainnoistaan ammattialalle tyypillisin menetelmin.
Opiskelija osaa toimia aktiivisena ja itseohjautuvana oppijana ja ryhmän jäsenenä.

Sisältö

Tiedonhaun perusteet.
Yleisimmät piirustusmerkit.
Piirtäminen.
Tyypilliset arkkitehtoniset rakennusosat kuten ovi, ikkuna, porras, kaide, pilari, parveke, katos.
Asiatekstit.
Valokuvaaminen.
Suunnitteluprosessin perusteet.
Pienryhmätyöskentely.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Kurssityö
Ohjatut harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suorituksen saaminen edellyttää 80% osallistumista lähiopetukseen ja ohjaukseen, yms.
Opiskelijan työkuorma 27 h / op, joka sisältää lähiopetuksen ja opiskelijan itsenäisen työskentelyn.
Rakennusarkkitehtuuri opintojen laajuus ja harjoitustöiden työmäärä on mitoitettu kokopäivätoimisen opiskelun mukaan.
Suorituksen saaminen edellyttää, että kaikki kurssitehtävät on tehty hyväksyttävästi.
Jos kurssissa on alkutentti, se pitää läpäistä ennen kurssiin aloittamista

Lisätietoja opiskelijoille

Suorituksen edellytyksenä on luennoille ja ohjauksiin osallistuminen.

Katso tarvittaessa etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä Metropolian laajasta opiskelija- ja opintorekisterin tietosuojaselostuksesta (joka löytyy Omasta: Tietosuojaseloste: Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisteri).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa tehtäviin on merkittäviä puutteita. Ratkaisut ovat pääsääntöisesti epäjohdonmukaisia ja perustelut haparoivia. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on laadultaan tyydyttävää. Prosessin hallinnassa on merkittäviä puutteita.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet hyvin.
Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusasiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Hän osaa perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset johdonmukaisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on ohjeistusten mukaista.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti ja aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Opiskelija hallitsee suunnitteluprosessin.
Opiskelija ottaa vastuuta ja sitoutuu oman toiminnan lisäksi myös ryhmän toimintaan. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti. Hän tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta.
Opiskelijalla ei ole juurikaan poissaoloja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa osaamistavoitteet kiitettävästi.
Opiskelija hahmottaa kiitettävästi opintojaksolla opetetut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa monipuolisesti ja oivaltavasti käytännön työhön. Opiskelija osaa kuvata ja perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset asiantuntevasti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on ohjeistusten mukaista ja korkeatasoista.
Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti. Hän on hyödyntänyt aktiivisesti ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella.
Opiskelija osaa toimia yhteistyössä vastuullisesti, joustavasti, sitoutuneesti ja rakentavasti. Hän kehittää sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta.
Opiskelija käyttää palautetta systemaattisesti oman ja yhteisönsä ammatillisen kasvun välineenä. Hän tarkastelee ja arvioi itseään sekä sitä yhteisöä tai työkokonaisuutta, jossa omalla ammattialallaan toimii.
Opiskelijalla ei ole poissaoloja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa tehtäviin on merkittäviä puutteita. Ratkaisut ovat pääsääntöisesti epäjohdonmukaisia ja perustelut haparoivia. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on laadultaan tyydyttävää. Prosessin hallinnassa on merkittäviä puutteita.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Aktiivisuus luennolla

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Lähtökohtana on osallistuminen ja sitä kautta oppiminen.
Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarkko Könönen
 • Janne Järvinen
Opiskelijaryhmät
 • TXR22S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu kansainvälisiin arkkitehtuurin ilmiöihin.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee arkkitehtitoiminnan kansainväliset mahdollisuudet ja osaa vertailla kansainvälistä ja kotimaista arkkitehtuuria ohjaavia tekijöitä.
Opiskelija osaa etsiä tietoa arkkitehtuuriin liittyvistä kansainvälisistä tapahtumista, arkkitehtuurikilpailuista ja suunnittelijoista ja rakennuksista.

Sisältö

Ulkomaille suuntautuva opintomatka.
Opintomatkan aihealueen sisältö.
Matkajärjestelyt.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suorittaa monimuoto-opinnot hyväksytyllä tavalla. Opiskelijan läsnäolo on riittävä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija suorittaa monimuoto-opinnot hyväksytyllä tavalla. Opiskelijan läsnäolo on riittävä.

Esitietovaatimukset

Perustiedot materiaaleista, rakenteista ja suunnittelusta.

Lisätiedot

Lähtökohtana on osallistuminen ja sitä kautta oppiminen. Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.
Arvostelu hyväksytty / hylätty.
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Kaisa Hyyti
 • Paula Naukkarinen
Opiskelijaryhmät
 • TXR21S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää miten luonnonkivet ovat syntyneet ja mistä ne koostuvat sekä miten nämä vaikuttavat kiven ominaisuuksiin ja ulkonäköön.
Opiskelija pystyy päättelemään kivimateriaalin käyttäytymistä materiaalin ominaisuuksien perusteella.
Opiskelija tuntee yleisimmät luonnonkiven käyttötavat rakentamisessa ja niiden mitoitusperiaatteet. Opiskelija osaa käyttää luonnonkiveä arkkitehtisuunnittelussa.
Opiskelija tietää miten tiilet on valmistettu eri aikoina ja mitä valmistusteniikat vaikuttavat tiilien ominaisuuksiin. Opiskelija tutustuu tiilen rakenteellisiin ominaisuuksiin ja erilaisiin tiilen testausmetodeihin.
Opiskelija tunnistaa ja ajoittaa tiilirakenteita sekä tuntee muurauksen perusteita. Opiskelija tuntee yleisimmät tiilirakenteet ja niiden mitoitusperiaatteet. Opiskelija osaa käyttää tiiltä arkkitehtisuunnittelussa.
Opiskelija tietää mistä betoni on tehty ja millaisia ominaisuuksia betonilla on. Opiskelija tutustuu betonin analysointi- ja testausmenetelmiin.
Opiskelija tunnistaa ja ajoittaa betonirakenteita sekä tuntee betonivalun ja mosaiikkibetonin valmistuksen tekniikoita. Opiskelija tuntee yleisimmät betonirakenteet ja niiden mitoitusperiaatteet.
Opiskelija osaa käyttää betonia arkkitehtisuunnittelussa.
Opiskelija tuntee betonipinoilla käytettävät pintakäsittelyt.

Sisältö

Luonnonkivien rakenteen ja ominaisuuksien tunteminen. Kivirakenteiden perusteiden tuntemus. Eri kivilajien tunnistaminen. Rakennuksen kivirakenteiden tunnistaminen.
Kivirakenteet rakentamisessa ja niiden historia.
Tiilen valmistuksen ja ominaisuuksien tunteminen. Tiilirakenteiden perusteiden ja historian tuntemus. Tiilien tutkiminen niiden ulkonäön perusteella.
Tiilirakenteet, niiden suunnittelu ja niiden mitoitus.
Betonin ja mosaiikkibetonin valmistuksen ja ominaisuuksien tunteminen. Betonirakenteiden perusteiden ja historian tuntemus. Betonipintojen tutkiminen niiden ulkonäön perusteella.
Betonirakenteiden suunnittelu ja mitoitus.
Betonin pintakäsittelyt.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Esitietovaatimukset

Suoritettu Rakennusopin perusteet - materiaalit kurssi
Perustiedot materiaaleista, rakenteista ja suunnittelusta.

Lisätiedot

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

03.03.2023 - 02.04.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Jarkko Könönen
 • Kaisa Hyyti
 • Janne Järvinen
 • Jonita Martelius
 • Taru Lyly
Opiskelijaryhmät
 • TXR20S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä.
Metropolian AMK tutkinnon opinnäytetyössä opiskelija oppii ja toteuttaa työelämäläheistä kehittämistyötä, joka perustuu tutkittuun tietoon ja muuhun näyttöön. Kehittämistyöllä tarkoitetaan oman ammatillisen osaamisen tai ammatillisten käytäntöjen kehittämistä.
Prosessin aikana opinnäytetyön tekijä soveltaa oman alansa tiedonhankintamenetelmiä, suhteuttaa aiempaa tietoa uuteen ja keksii uusia ratkaisuja ja tulkintoja. Opiskelija hahmottaa yksityiskohdat osana laajempia kokonaisuuksia.
Opiskelija osaa laatia työstään kirjallisen raportin, jossa hän kuvaa, analysoi ja havainnollistaa työskentelynsä vaiheet ja tulokset.
Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
• tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin
ratkaisuja
• käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
• soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
• toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
• viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
• raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

- Alan teoriatiedon soveltaminen käytäntöön.
- Tiedonhallinta.
- Ideointi-, suunnittelu- ja ongelmanratkaisumenetelmät.
- Tutkimusmenetelmät.
- Argumentointi ja omien valintojen perustelu.
- Reflektointi.
- Itsenäisen työskentelyn taidot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön suunnittelu ja toteuttaminen:
- Opiskelija osaa ohjatusti noudattaa suunnitelmaa ja aikataulua.
Teorian käyttö ja menetelmien sopivuus:
- Opiskelija osaa ohjatusti hankkia alansa tietoa opinnäytetyön tietoperustan muodostamiseksi.
- Opiskelija osaa ohjatusti valita menetelmät työn tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tulosten saavuttaminen ja merkityksellisyys:
- Opiskelija saavuttaa joitakin työlleen asettamiansa tavoitteita, ja saavutetut tulokset ovat joiltakin osin ammattialaa sivuavia.
Hyödynnettävyys toimenantajalle:
- Opiskelija saavuttaa tuloksia, jotka ovat toimeksiantajan hyödynnettävissä osittain.
Johtopäätökset, kriittinen tarkastelu
- Opiskelija osaa tehdä joitakin johtopäätöksiä työnsä tuloksista.
Kirjallinen raportti ja suullinen esitys
- Opiskelija osaa laatia ymmärrettävän ja kielenkäyttösuosituksia pääosin noudattavan opinnäyteyön annettujen ohjeiden ja ulkoasumallin mukaan. Opiskelija osaa jäsentää raporttinsa sisällön rakennusarkkitehtuurin opinnäyteyön ohjeiden mukaisesti.
- Työn suullisessa esittelyssä opiskelija osaa viestiä havainnollisesti ja tilanteen edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön suunnittelu ja toteuttaminen:
- Opiskelija osaa laatia ja noudattaa suunnitelmaa ja aikataulua.
Teorian käyttö ja menetelmien sopivuus:
- Opiskelija osaa hankkia riittävästi aiheeseen liittyvää alansa tietoa opinnäytetyön tietoperustan muodostamiseksi.
- Opiskelija osaa valita menetelmät itsenäisesti ja perustella valintojaan.
Tulosten saavuttaminen ja merkityksellisyys:
- Opiskelija saavuttaa pääosin asettamansa tavoitteet, ja saavutetut tulokset ovat ammattialaa hyödyttäviä.
Hyödynnettävyys toimeksiantajalle:
- Opiskelija saavuttaa tuloksia, jotka ovat toimeksiantajan hyödynnettävissä.
Johtopäätökset, kriittinen tarkastelu:
- Opiskelija osaa tehdä oikeaan osuvia perusteltuja päätelmiä työnsä tuloksista ja käsitellä niitä kriittisesti.
Kirjallinen raportti ja suullinen esitys
- Opiskelija osaa laatia sisällöltään ja kieliasultaan asianmukaisen ja ulkoasumallia noudattavan opinnäytetyön. Opiskelija osaa kohdentaa opinnäytetyön vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti sekä kirjoittaa sujuvaa ja pääosin kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä. Opiskelija osaa jäsentää opinnäytetyönsä sisällön selkeästi ja johdonmukaisesti.
- Työn suullisessa esittelyssä opiskelija osaa viestiä tilanteen mukaisesti ja havainnollistaa puhettaan monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön suunnittelu ja toteuttaminen:
- Opiskelija osaa laatia hyvän suunnitelman ja toteuttaa sen itsenäisesti.
Teorian käyttö ja menetelmien sopivuus:
- Opiskelija osaa jäsennellä teoriaa niin, että se tukee käytäntöä. Opiskelija käyttää lähteitä monipuolisesti ja ne ovat tuoreita. Opiskelija käyttää menetelmiä systemaattisesti ja perustelut ovat vakuuttavia.
Tulosten saavuttaminen ja merkityksellisyys:
- Opiskelija saavuttaa asettamansa tavoitteet. Hän on työssään kyennyt ratkaisemaan jonkin erityisen ongelman tai tuottanut uutta merkittävää tietoa ammattialalleen.
Hyödynnettävyys toimeksiantajalle:
- Opiskelija saavuttaa tuloksia, jotka ovat monipuolisesti toimeksiantajan hyödynnettävissä.
Johtopäätökset, kriittinen tarkastelu:
- Opiskelija osaa tehdä oikeaan osuvia perusteltuja päätelmiä työnsä tuloksista ja käsitellä niitä kriittisesti. - Johtopäätöksissä korostuu tekijän oma uusi mielenkiintoinen näkökulma ammattialaan.
Kirjallinen raportti ja suullinen esitys:
- Opiskelija osaa laatia ammattimaisen, kieliasultaan viimeistellyn ja ulkoasumallin mukaisen opinnäytetyön. Opiskelija osaa kirjoittaa alansa asiantuntijana havainnollisesti ja kiinnostavasti. Opiskelija osaa jäsentää opinnäyteyön sisällön oivaltavasti ja johdonmukaisesti työn tarkoitukseen sopivasti.
- Työn suullisessa esittelyssä opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana havainnollisesti, kiinnostavasti ja käyttäen taidokkaasti visuaalisia apuvälineitä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnittelu ja toteuttaminen:
- Opiskelija osaa ohjatusti noudattaa suunnitelmaa ja aikataulua.
Teorian käyttö ja menetelmien sopivuus:
- Opiskelija osaa ohjatusti hankkia alansa tietoa opinnäytetyön tietoperustan muodostamiseksi.
- Opiskelija osaa ohjatusti valita menetelmät työn tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tulosten saavuttaminen ja merkityksellisyys:
- Opiskelija saavuttaa joitakin työlleen asettamiansa tavoitteita, ja saavutetut tulokset ovat joiltakin osin ammattialaa sivuavia.
Hyödynnettävyys toimenantajalle:
- Opiskelija saavuttaa tuloksia, jotka ovat toimeksiantajan hyödynnettävissä osittain.
Johtopäätökset, kriittinen tarkastelu
- Opiskelija osaa tehdä joitakin johtopäätöksiä työnsä tuloksista.
Kirjallinen raportti ja suullinen esitys
- Opiskelija osaa laatia ymmärrettävän ja kielenkäyttösuosituksia pääosin noudattavan opinnäyteyön annettujen ohjeiden ja ulkoasumallin mukaan. Opiskelija osaa jäsentää raporttinsa sisällön rakennusarkkitehtuurin opinnäyteyön ohjeiden mukaisesti.
- Työn suullisessa esittelyssä opiskelija osaa viestiä havainnollisesti ja tilanteen edellyttämällä tavalla.

Esitietovaatimukset

Rakennusarkkitehdin opinnot neljältä vuodelta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rakennusarkkitehtuuri Virtuaali
 • Jorma Lehtinen
 • Kaisa Hyyti
 • Janne Järvinen
Opiskelijaryhmät
 • TXR23S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy oppilaitoksen ja tutkinnon opiskelukäytäntöihin sekä tulevaan ammattialaan.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää oppilaitoksen tarjoamia palveluita, edistää opiskeluaan ja hakea tarvittaessa tukea opintoihinsa. Hän ymmärtää oman roolinsa tutkivana oppijana ja tämän merkityksen jatkuvan oppimisen näkökulmasta.
Opiskelija ymmärtää ryhmätyötaitojen ja itseohjautuvuuden periaatteet sekä merkityksen ja osaa toimia aktiivisena ryhmän jäsenenä. Opiskelija osaa arvioida oman toimintansa vaikutuksia sekä omaan että muiden toimintaan.

Sisältö

Tutkinnon sisältö ja tavoitteet.
Opiskelu-, oppimis- ja arviointimenetelmät.
Tutkinnon keskeiset pedagogiset linjaukset.
Käytännön viestintätavat.
Ryhmäytyminen.
Opetussuunnitelmat sekä HOPS ja AHOT -käytännöt.
Keskeiset digitaaliset työkalut.
Oppilaitoksen sähköiset järjestelmät.
Turvallisuusohjeet ja muut oppilaitoksen keskeiset säännöt.
Opiskelijapalvelut.
Kirjasto- ja tietohallintopalvelut.
Työelämämahdollisuudet.
Oman alan keskeiset yritykset, järjestöt, tutkimuslaitokset, julkaisut ja muut tietolähteet ja -kannat.
Oman alan kansainvälisyys ja opiskelijavaihto.
Mahdollisesti työturvallisuuskortin suorittaminen.
Mahdollisesti tutustuminen suunnittelutoimistoon ja / tai rakennustyömaahan.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suorituksen saaminen edellyttää 80% osallistumista lähiopetukseen ja ohjaukseen, yms.
Opiskelijan työkuorma 27 h / op, joka sisältää lähiopetuksen ja opiskelijan itsenäisen työskentelyn.
Rakennusarkkitehtuuri opintojen laajuus ja harjoitustöiden työmäärä on mitoitettu kokopäivätoimisen opiskelun mukaan.
Suorituksen saaminen edellyttää, että kaikki kurssitehtävät on tehty hyväksyttävästi.
Jos kurssissa on alkutentti, se pitää läpäistä ennen kurssiin aloittamista

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa opintojakson tehtävät hyväksytyllä tavalla. Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa opintojakson tehtävät hyväksytyllä tavalla. Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa opintojakson tehtävät hyväksytyllä tavalla. Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa opintojakson tehtävät hyväksytyllä tavalla. Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Aktiivisuus luennolla

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Jarkko Könönen
 • Kaisa Hyyti
Opiskelijaryhmät
 • TXR23S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija suunnittelee pienen yleisörakennuksen.
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa rakennussuunnittelun periaatteita, joilla saadaan aikaan esteettisesti, teknisesti, toiminnallisesti ja ekologisesti kestävä pieni yleisörakennus. Opiskelija osaa käyttää arkkitehtuurikirjallisuutta ja muita ammattialalle tyypillisiä lähteitä ilmaisunsa tukena.
Opiskelija ymmärtää pienen yleisörakennuksen erityispiirteet ja osaa huomioida ne rakennussuunnittelijan tehtävissä.
Opiskelija osaa selvittää ja noudattaa pienen yleisörakennuksen suunnittelutehtävään liittyviä määräyksiä ja ohjeita.
Opiskelija osaa pienen yleisörakennuksen suunnitteluprosessin. Hän osaa laatia ehdotuksestaan ammattialalle tyypillisen esitysmateriaalin ja esitellä oman ehdotuksensa.
Opiskelija osaa perustella ja arvioida kriittisesti pienen yleisörakennuksen arkkitehtuuriin ja rakennussuunnitteluun liittyviä suunnitteluratkaisuja.
Opiskelija osaa hyödyntää aiemmin kertynyttä teoria- ja suunnitteluosaamistaan.
Opiskelija osaa analysoida lähtötietoja ja muodostaa päätelmiä sekä kehittää päätelmistä suunnitteluratkaisuja.
Opiskelija osaa toimia aktiivisena ja itseohjautuvana oppijana ja ryhmän jäsenenä.

Sisältö

Pienen yleisörakennuksen rakennussuunnittelun periaatteet.
Pienen yleisörakennuksen erityispiirteet.
Pienten yleisörakennusten arkkitehtuuri.
Kestävyyden periaatteet.
Pienen yleisörakennuksen suunnitteluprosessi.
Tietolähteiden käyttö ja tiedonhaku.
Ilmiölähtöinen projektioppiminen työelämää simuloivassa yhteisössä ja ympäristössä.
Ryhmätyöskentely.
Referenssi- ja mallityöskentely.
Viitesuunnitelman laatiminen (ehdotussuunnitteluvaihe, luonnostasoiset piirustukset).

Aika ja paikka

Myllypuron kampus.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Kurssityö
Ohjatut harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suorituksen saaminen edellyttää 80% osallistumista lähiopetukseen ja ohjaukseen, yms.
Opiskelijan työkuorma 27 h / op, joka sisältää lähiopetuksen ja opiskelijan itsenäisen työskentelyn.
Rakennusarkkitehtuuri opintojen laajuus ja harjoitustöiden työmäärä on mitoitettu kokopäivätoimisen opiskelun mukaan.
Suorituksen saaminen edellyttää, että kaikki kurssitehtävät on tehty hyväksyttävästi.
Jos kurssissa on alkutentti, se pitää läpäistä ennen kurssiin aloittamista

Lisätietoja opiskelijoille

Suorituksen edellytyksenä on luennoille ja ohjauksiin osallistuminen.

Katso tarvittaessa etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä Metropolian laajasta opiskelija- ja opintorekisterin tietosuojaselostuksesta (joka löytyy Omasta: Tietosuojaseloste: Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisteri).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa suunnittelutyöhön on merkittäviä puutteita. Suunnitteluratkaisut ovat pääsääntöisesti epäjohdonmukaisia ja perustelut haparoivia. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on laadultaan tyydyttävää. Suunnitteluprosessin hallinnassa on merkittäviä puutteita.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet hyvin.
Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusasiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Hän osaa perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset johdonmukaisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on ohjeistusten mukaista.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti ja aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Opiskelija hallitsee suunnitteluprosessin.
Opiskelija ottaa vastuuta ja sitoutuu oman toiminnan lisäksi myös ryhmän toimintaan. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti. Hän tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta.
Opiskelijalla ei ole juurikaan poissaoloja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa osaamistavoitteet kiitettävästi.
Opiskelija hahmottaa kiitettävästi opintojaksolla opetetut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa monipuolisesti ja oivaltavasti käytännön työhön. Opiskelija osaa kuvata ja perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset asiantuntevasti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on ohjeistusten mukaista ja korkeatasoista.
Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti. Hän on hyödyntänyt aktiivisesti ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella.
Opiskelija osaa toimia yhteistyössä vastuullisesti, joustavasti, sitoutuneesti ja rakentavasti. Hän kehittää sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta.
Opiskelija käyttää palautetta systemaattisesti oman ja yhteisönsä ammatillisen kasvun välineenä. Hän tarkastelee ja arvioi itseään sekä sitä yhteisöä tai työkokonaisuutta, jossa omalla ammattialallaan toimii.
Opiskelijalla ei ole poissaoloja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa suunnittelutyöhön on merkittäviä puutteita. Suunnitteluratkaisut ovat pääsääntöisesti epäjohdonmukaisia ja perustelut haparoivia. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on laadultaan tyydyttävää. Suunnitteluprosessin hallinnassa on merkittäviä puutteita.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtävä
Aktiivisuus luennolla

Esitietovaatimukset

Suunnitteluperusteet ja johdanto arkkitehtuurin ja rakennussuunnittelun opintoihin.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena.
Sisältö omaksutaan ja osaamistavoitteet saavutetaan tekemällä rakennussuunnitteluprojekti.
Opiskelija toimii aktiivisena tutkivana oppijana.
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarkko Könönen
 • Kaisa Hyyti
 • Kaisa Kanerva
Opiskelijaryhmät
 • TXR20S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yhdyskuntasuunnittelun perusteet.
Opiskelija tuntee kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun historiaa.
Opiskelija tuntee yhdyskuntasuunnitteluun ja kaavoitukseen liittyvät määräykset ja ohjeet.
Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää kaavoituksessa käytettyjä merkintöjä.
Opiskelija ymmärtää yhdyskuntasuunnittelun vaikutuksen kaupunkikuvaan.
Opiskelija pystyy tekemään yksinkertaista kaavoitusta ja tuottamaan siihen liittyvät suunnitelmat ja asiakirjat.
Opiskelija osaa ottaa huomioon yhdyskuntien tekniset järjestelmät suunnittelussa.
Opiskelija ymmärtää kaavoituksen kustannusvaikutukset.

Sisältö

Yhdyskuntasuunnittelu käytännössä.
Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun historiaa.
Yhdyskuntasuunnitteluun kohdistuvien lakien, asetusten ja määräysten vaikutus suunnitteluun.
Kaavoitusmerkinnät ja määräykset.
Käytännön kaavoitustyö.
Kaavoitus ja yhdyskuntien tekniset järjestelmät.
Kaavoitus ja sen kustannusvaikutukset.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Ryhmätyöskentely on toimivaa. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on hyvä.
Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.
Opiskelija toimii tyydyttävästi tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut erittäin hyvin ryhmän osana.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.
Opiskelija toimii itsenäisesti tutkivana oppijana.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Esitietovaatimukset

Suoritettu: kaikki edeltävät rakennusarkkitehtuurin projektikurssit.

Perustiedot yhdyskuntasuunnittelusta ja yhdyskuntien teknisistä järjestelmistä.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sitä kautta oppiminen. Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rakennusarkkitehtuuri Virtuaali
 • Jarkko Könönen
Opiskelijaryhmät
 • TXR20S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee teräs- ja lasirakentamiseen liittyvät määräykset ja ohjeet.
Opiskelija pystyy suunnittelemaan arkkitehtonisesti korkeatasoisia teräs- ja lasirakenteita ja tuottamaan niihin liittyviä piirustuksia ja työselityksiä.
Opiskelija tuntee teräs- ja lasirakentamiseen liittyvät rakenne- ja energiaratkaisut sekä vaatimukset.
Opiskelija osaa valita teräs- ja lasirakentamisen rakennejärjestelmiä.
Opiskelija pystyy arvioimaan teräs- ja lasirakentamisen rakenteiden vaikutukset suunnitteluun.
Opiskelija pystyy toimittamaan käytetyn teräs- ja lasirakentamisen tiedot kustannuslaskentaa varten.
Opiskelija osaa verrata lasi- ja teräsrakenteiden käytettävyyttä muihin rakenteisiin.

Sisältö

Teräs- ja lasirakenteisten rakennusten arkkitehtuuri ja historia.
Teräs- ja lasirakentamiseen kohdistuvat lait, asetukset, määräykset ja ohjeet.
Pienen teräs- ja lasirakenteisen rakennuksen suunnittelu.
Teräs- ja lasirakentamiseen rakennejärjestelmät sekä niiden valinta ja vaikutus suunnitteluun.
Teräs- ja lasirakenteisten rakennusten energiaratkaisut.
Teräs- ja lasirakenteiden kustannuslaskenta arkkitehtisuunnittelun osalta.
Teräs- ja lasirakenteiden vertaaminen puu ja betonirakenteisiin.
Tarvittaessa ko. rakenteita ja rakennusmateriaaleja tukeva matematiikka, fysiikka ja kemia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Ryhmätyöskentely on toimivaa. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on hyvä.
Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.
Opiskelija toimii tyydyttävästi tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut erittäin hyvin ryhmän osana.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.
Opiskelija toimii itsenäisesti tutkivana oppijana.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Esitietovaatimukset

Suoritettu: kaikki edeltävät rakennusarkkitehtuurin projektikurssit.

Perustiedot rakentamisesta, materiaaleista, rakenteista, kustannuslaskennasta ja suunnittelusta.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sitä kautta oppiminen. Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

06.11.2023 - 28.04.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Jarkko Könönen
 • Kaisa Hyyti
 • Janne Järvinen
 • Mauri Konttila
Opiskelijaryhmät
 • TXR20S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija toteuttaa suunnittelemansa ja hyväksytyn projektin, joka liittyy oleellisena
osana opinnäytetyöhön. Projektin tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia
soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.
Projektissa opiskelija osoittaa osaavansa arkkitehtisuunnittelun ammattimaisella tasolla.

Sisältö

- Arkkitehdin teoriatiedon soveltaminen käytäntöön.
- Tiedonhankinta ja -hallinta.
- Ideointi-, suunnittelu- ja ongelmanratkaisumenetelmät.
- Tutkimusmenetelmät.
- Argumentointi ja omien valintojen perustelu.
- Reflektointi ja raportointi.
- Itsenäisen työskentelyn taidot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan suoritus tehtävissä on tyydyttävällä tasolla.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen kokonaisuutta. Perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan suoritus tehtävissä on hyvällä tasolla.
Opiskelija hahmottaa opintojakson kokonaisuuden. Perustelut ovat selkeitä ja aikaisemmin opitun tiedon taso on hyvä.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson aiheet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelijan suoritus tehtävissä on kiitettävällä tasolla.
Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheet sekä aikaisemmin opitut asiat ja osoittaa osaavansa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija suorittaa monimuoto-opinnot hyväksytyllä tavalla. Opiskelijan läsnäolo ja aktiivisuus on riittävä.

Esitietovaatimukset

Suoritettu: kaikki edeltävät rakennusarkkitehtuurin projektikurssit.

Rakennusarkkitehdin opinnot neljältä vuodelta.

Lisätiedot

Projekti liittyy oleellisena osana opinnäytetyöhön.

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Karppinen
 • Jorma Lehtinen
 • Jarkko Könönen
 • Kaisa Hyyti
Opiskelijaryhmät
 • TXR23S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija suunnittelee pienen vapaa-ajan rakennuksen.
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa rakennussuunnittelutehtävissä periaatteita, joilla saadaan aikaan esteettisesti, teknisesti, toiminnallisesti ja ekologisesti kestävä puurakenteinen vapaa-ajan rakennus. Opiskelija osaa suunnitella rakennuksesta ja sen lähiympäristöstä arkkitehtonisesti eheän kokonaisuuden. Opiskelija osaa käyttää arkkitehtuurijulkaisuja ja muita ammattialalle tyypillisiä lähteitä ilmaisunsa tukena.
Opiskelija ymmärtää vapaa-ajan rakennuksen erityispiirteet ja osaa huomioida ne rakennussuunnittelijan tehtävissä.
Opiskelija osaa selvittää ja noudattaa pienen puurakenteisen vapaa-ajan rakennuksen suunnittelutehtävään liittyviä määräyksiä ja ohjeita.
Opiskelija hallitsee pienen puurakenteisen vapaa-ajan rakennuksen suunnitteluprosessin. Hän osaa laatia ehdotuksestaan ammattialalle tyypillisen esitysmateriaalin ja esitellä oman ehdotuksensa.
Opiskelija osaa perustella ja arvioida kriittisesti pienen vapaa-ajan rakennuksen arkkitehtuuriin ja rakennussuunnitteluun liittyviä suunnitteluratkaisuja.
Opiskelija osaa hyödyntää aiemmin kertynyttä teoria- ja suunnitteluosaamistaan.
Opiskelija osaa analysoida lähtötietoja ja muodostaa päätelmiä sekä kehittää päätelmistä suunnitteluratkaisuja.
Opiskelija osaa toimia aktiivisena ja itseohjautuvana oppijana ja ryhmän jäsenenä.

Sisältö

Aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet.
Pienen puurakenteisen rakennuksen rakennussuunnittelun periaatteet.
Vapaa-ajan rakennuksen erityispiirteet.
Puuarkkitehtuuri.
Kestävyyden periaatteet.
Pienen puurakenteisen vapaa-ajan rakennuksen suunnitteluprosessi.
Tietolähteiden käyttö ja tiedonhaku.
Oleelliset määräykset ja ohjeet.
Ilmiölähtöinen projektioppiminen työelämää simuloivassa yhteisössä ja ympäristössä.
Ryhmätyöskentely.
Referenssi- ja mallityöskentely.
Viitesuunnitelman laatiminen (ehdotussuunnitteluvaihe, luonnostasoiset piirustukset).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa suunnittelutyöhön on merkittäviä puutteita. Suunnitteluratkaisut ovat pääsääntöisesti epäjohdonmukaisia ja perustelut haparoivia. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on laadultaan tyydyttävää. Suunnitteluprosessin hallinnassa on merkittäviä puutteita.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet hyvin.
Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusasiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Hän osaa perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset johdonmukaisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on ohjeistusten mukaista.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti ja aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Opiskelija hallitsee suunnitteluprosessin.
Opiskelija ottaa vastuuta ja sitoutuu oman toiminnan lisäksi myös ryhmän toimintaan. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti. Hän tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta.
Opiskelijalla ei ole juurikaan poissaoloja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa osaamistavoitteet kiitettävästi.
Opiskelija hahmottaa kiitettävästi opintojaksolla käsitellyt asiat ja osaa soveltaa oppimaansa monipuolisesti ja oivaltavasti käytännön työhön. Opiskelija osaa kuvata ja perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset asiantuntevasti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on ohjeistusten mukaista ja korkeatasoista.
Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti. Hän on hyödyntänyt aktiivisesti ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella.
Opiskelija osaa toimia yhteistyössä vastuullisesti, joustavasti, sitoutuneesti ja rakentavasti. Hän kehittää sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta.
Opiskelija käyttää palautetta systemaattisesti oman ja yhteisönsä ammatillisen kasvun välineenä. Hän tarkastelee ja arvioi itseään sekä sitä yhteisöä tai työkokonaisuutta, jossa omalla ammattialallaan toimii.
Opiskelijalla ei ole poissaoloja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa suunnittelutyöhön on merkittäviä puutteita. Suunnitteluratkaisut ovat pääsääntöisesti epäjohdonmukaisia ja perustelut haparoivia. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on laadultaan tyydyttävää. Suunnitteluprosessin hallinnassa on merkittäviä puutteita.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Esitietovaatimukset

Kaikki rakennusarkkitehtuurin edeltävät projektikurssit, rakennusopin ja materiaaliopin kurssit sekä rakennussuunnittelun perusteet.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena.
Sisältö omaksutaan ja osaamistavoitteet saavutetaan tekemällä rakennussuunnitteluprojekti.
Opiskelija toimii aktiivisena tutkivana oppijana.
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Jarkko Könönen
 • Kaisa Hyyti
 • Mauri Konttila
Opiskelijaryhmät
 • TXR22S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää pientaloon liittyvät määräykset ja ohjeet.
Opiskelija pystyy suunnittelemaan arkkitehtonisesti korkeatasoisen pientalon ja tuottamaan siihen liittyvät piirustukset ja työselitykset siten että rakennus voidaan rakentaa.
Opiskelija osaa valita oikeat lvis ja energiaratkaisut pientaloon.
Opiskelija osaa valita oikeat rakennusmateriaalit ja rakenteet pientaloon. Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja laskemaan pientalon yksinkertaiset rakenteet.
Opiskelija pystyy laskemaan pientalon rakennuskustannukset riittävällä tarkkuudella.

Sisältö

Asuinrakennusten arkkitehtuuri ja historia.
Rakentamisen lait, asetus ja määräykset.
Pientalon pää- ja työpiirustusten teko.
Pientalon työselityksen laatiminen.
Pientalon rakenteiden valinta ja suunnittelu. Yksinkertaisten rakenteiden laskeminen.
Pientalon lvis ja energiaratkaisut.
Pientalon kustannusten laskeminen.
Tarvittaessa ko. rakenteita ja rakennusmateriaaleja tukeva matematiikka, fysiikka ja kemia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Ryhmätyöskentely on toimivaa. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on hyvä.
Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.
Opiskelija toimii tyydyttävästi tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut erittäin hyvin ryhmän osana.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.
Opiskelija toimii itsenäisesti tutkivana oppijana.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Esitietovaatimukset

Suoritettu: kaikki edeltävät rakennusarkkitehtuurin projektikurssit.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sitä kautta oppiminen. Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarkko Könönen
 • Janne Järvinen
Opiskelijaryhmät
 • TXR21S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää kerrostaloon ja sen rakenteisiin liittyvät määräykset ja ohjeet.
Opiskelija pystyy suunnittelemaan arkkitehtonisesti korkeatasoisen pienen kerrostalon ja tuottamaan siihen liittyvät arkkitehtipiirustukset ja työselitykset.
Opiskelija tuntee kerrostalon erilaiset lvis- ja energiaratkaisut.
Opiskelija osaa valita kerrostalon rakennusmateriaalit ja rakennejärjestelmät.
Opiskelija pystyy arvioimaan kerrostalon erilaisten rakenteiden vaikutukset suunnitteluun.
Opiskelija pystyy toimittamaan tiedot kerrostalon kustannuslaskentaa varten.
Opiskelija osaa toimia suunnitteluryhmän jäsenenä.

Sisältö

Kerrostalojen arkkitehtuuri ja historia.
Rakentamisen lait, asetus ja määräykset.
Kerrostalon arkkitehtipiirustusten teko.
Kerrostalon arkkitehdin työselityksen laatiminen.
Kerrostalon rakennejärjestelmät sekä niiden valinta ja vaikutus suunnitteluun.
Kerrostalon lvis- ja energiaratkaisut.
Kerrostalon kustannuslaskenta arkkitehtisuunnittelun osalta.
Rakennussuunnitteluryhmän toiminta.
Tarvittaessa ko. rakenteita ja rakennusmateriaaleja tukeva matematiikka, fysiikka ja kemia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Ryhmätyöskentely on toimivaa. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on hyvä.
Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.
Opiskelija toimii tyydyttävästi tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut erittäin hyvin ryhmän osana.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.
Opiskelija toimii itsenäisesti tutkivana oppijana.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Esitietovaatimukset

Suoritettu: kaikki edeltävät rakennusarkkitehtuurin projektikurssit.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sitä kautta oppiminen. Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rakennusarkkitehtuuri Virtuaali
 • Jorma Lehtinen
 • Hannu Hakkarainen
Opiskelijaryhmät
 • TXR22S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa korjausrakentamisen suunnittelun perusteet.
Opiskelija tietää korjausrakentamiseen kohdistuvat määräykset ja ohjeet.
Opiskelija erottaa korjausrakentamisen, restauroinnin ja konservoinnin erot ja vaatimukset.
Opiskelija tuntee korjausrakentamisessa käytettävät lvis- ja energiaratkaisujen perusteita.
Opiskelija osaa valita korjausrakentamisessa käytettävät materiaalit ja rakenteet.
Opiskelija pystyy arvioimaan asuinrakennuksen olemassa olevien rakenteiden vaikutukset suunnitteluun.
Opiskelija ymmärtää kustannusten muodostumisen korjausrakentamisessa.

Sisältö

Korjausrakentamisen suunnittelun perusteet.
Korjausrakentamiseen erityisesti kohdistuvat lait, asetukset ja määräykset.
Korjausrakentaminen, restaurointi ja konservointi käsitteet.
Asuinrakennusten vanhat rakennejärjestelmät.
Lvis- ja energiaratkaisut korjausrakentamisessa.
Korjausrakentamisen kustannuslaskennan erityispiirteet.

Oppimateriaalit

Annetaan luentojen yhteydessä-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Ryhmätyöskentely on toimivaa. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on hyvä.
Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.
Opiskelija toimii tyydyttävästi tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut erittäin hyvin ryhmän osana.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.
Opiskelija toimii itsenäisesti tutkivana oppijana.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Esitietovaatimukset

Suoritettu: kaikki edeltävät rakennusarkkitehtuurin projektikurssit.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sitä kautta oppiminen. Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarkko Könönen
 • Janne Järvinen
Opiskelijaryhmät
 • TXR21S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija erilaisiin tuotantorakennuksiin ja niiden rakenteisiin liittyvät määräykset ja ohjeet.
Opiskelija pystyy suunnittelemaan pienen arkkitehtonisesti korkeatasoisen tuotantorakennuksen ja tuottamaan siihen liittyvät arkkitehtipiirustukset ja työselitykset.
Opiskelija tuntee tuotantorakennuksissa käytettävät erilaiset lvis- ja energiaratkaisut.
Opiskelija osaa valita tuotantorakennuksen rakennusmateriaalit ja rakennejärjestelmät.
Opiskelija pystyy arvioimaan tuotantorakennuksen erilaisten rakenteiden vaikutukset suunnitteluun.
Opiskelija pystyy toimittamaan tiedot tuotantorakennuksen kustannuslaskentaa varten.
Opiskelija osaa yhdistää tuotannon vaatimukset rakennussuunnitteluun.

Sisältö

Tuotantorakennusten arkkitehtuuri ja historia.
Tuotantorakennuksiin kohdistuvat lait, asetukset ja määräykset.
Pienen tuotantorakennuksen arkkitehtipiirustusten teko.
Pienen tuotantorakennuksen arkkitehdin työselityksen laatiminen.
Tuotantorakennusten rakennejärjestelmät sekä niiden valinta ja vaikutus suunnitteluun.
Tuotantorakennuksissa käytetyt lvis- ja energiaratkaisut.
Tuotantorakennusten kustannuslaskenta arkkitehtisuunnittelun osalta.
Tuotannon asettamat vaatimukset suunnittelulle.
Tarvittaessa ko. rakenteita ja rakennusmateriaaleja tukeva matematiikka, fysiikka ja kemia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Ryhmätyöskentely on toimivaa. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on hyvä.
Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.
Opiskelija toimii tyydyttävästi tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut erittäin hyvin ryhmän osana.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.
Opiskelija toimii itsenäisesti tutkivana oppijana.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Esitietovaatimukset

Suoritettu: kaikki edeltävät rakennusarkkitehtuurin projektikurssit.

Perustiedot rakentamisesta, rakenteista, kustannuslaskennasta, rakentamisen ohjausjärjestelmistä ja suunnittelusta.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sitä kautta oppiminen. Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarkko Könönen
 • Kaisa Hyyti
 • Janne Järvinen
 • Mauri Konttila
Opiskelijaryhmät
 • TXR22S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisiin palvelurakennuksiin ja niiden rakenteisiin liittyvät määräykset ja ohjeet.
Opiskelija pystyy suunnittelemaan pienen arkkitehtonisesti korkeatasoisen palvelurakennuksen ja tuottamaan siihen liittyvät arkkitehtipiirustukset ja työselitykset.
Opiskelija tuntee palvelurakennuksissa käytettävät erilaiset lvis- ja energiaratkaisut.
Opiskelija osaa valita palvelurakennuksen rakennusmateriaalit ja rakennejärjestelmät.
Opiskelija pystyy arvioimaan palvelurakennuksen erilaisten rakenteiden vaikutukset suunnitteluun.
Opiskelija pystyy toimittamaan tiedot palvelurakennuksen kustannuslaskentaa varten.
Opiskelija osaa selvittää ko. palvelurakennuksen toiminnat ja toimintavaatimukset ja pystyy täyttämään näiden vaatimukset suunnittelussa.

Sisältö

Palvelurakennusten arkkitehtuuri ja historia.
Julkisiin rakennuksiin kohdistuvat lait, asetukset ja määräykset.
Pienen palvelurakennuksen arkkitehtipiirustusten teko.
Pienen palvelurakennuksen arkkitehdin työselityksen laatiminen.
Palvelurakennuksen rakennejärjestelmät sekä niiden valinta ja vaikutus suunnitteluun.
Palvelurakennuksissa käytetyt lvis- ja energiaratkaisut.
Palvelurakennuksen kustannuslaskenta arkkitehtisuunnittelun osalta.
Palvelurakennuksen toiminnan asettamat vaatimukset suunnittelulle.
Tarvittaessa ko. rakenteita ja rakennusmateriaaleja tukeva matematiikka, fysiikka ja kemia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Ryhmätyöskentely on toimivaa. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on hyvä.
Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.
Opiskelija toimii tyydyttävästi tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut erittäin hyvin ryhmän osana.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.
Opiskelija toimii itsenäisesti tutkivana oppijana.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Esitietovaatimukset

Suoritettu: kaikki edeltävät rakennusarkkitehtuurin projektikurssit.

Perustiedot rakentamisesta, rakenteista, kustannuslaskennasta, rakentamisen ohjausjärjestelmistä ja suunnittelusta.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sitä kautta oppiminen. Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Jarkko Könönen
 • Janne Järvinen
Vastuuhenkilö

Jorma Lehtinen

Opiskelijaryhmät
 • TXR21S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ammattimaisen korjausrakentamisen suunnittelun.
Opiskelija osaa soveltaa korjausrakentamiseen kohdistuvia määräyksiä ja ohjeita.
Opiskelija pystyy ottamaan huomioon restauroinnin ja konservoinnin vaatimukset vaativissa kohteissa.
Opiskelija pystyy tekemään pienen julkisen palvelurakennuksen arkkitehtuurin huomioon ottavan korjaussuunnitelman ja tuottamaan siihen liittyvät arkkitehtipiirustukset.
Opiskelija osaa soveltaa lvis- ja energiaratkaisuja korjausrakentamisessa.
Opiskelija pystyy yhdistämään olemassa olevat materiaalit ja rakenteet uusiin materiaaleihin ja rakenteisiin.
Opiskelija tunnistaa vanhoissa rakennuksissa käytetyt rakenneratkaisut.
Opiskelija pystyy vertailemaan suunnittelussa tehtyjen valintojen vaikutusta kustannuksiin.

Sisältö

Vaativat kohteet korjausrakentamisessa.
Korjausrakentamiseen kohdistuvien lakien, asetusten ja määräysten vaikutus suunnitteluun.
Restauroinnin ja konservoinnin vaatimukset korjaussuunnittelulle.
Pienen palvelurakennuksen korjaussuunnitelman teko.
Vanhat rakennejärjestelmät palvelurakennuksissa.
Korjausrakentamisessa käytettävien lvis- ja energiaratkaisujen vertailu.
Korjausrakentamisen suunnittelun vaikutus kustannuksiin.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Kurssityö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suorituksen saaminen edellyttää 80% osallistumista lähiopetukseen ja ohjaukseen, yms.
Opiskelijan työkuorma 27 h / op, joka sisältää lähiopetuksen ja opiskelijan itsenäisen työskentelyn.
Rakennusarkkitehtuuri opintojen laajuus ja harjoitustöiden työmäärä on mitoitettu kokopäivätoimisen opiskelun mukaan.
Suorituksen saaminen edellyttää, että kaikki kurssitehtävät on tehty hyväksyttävästi.
Jos kurssissa on alkutentti, se pitää läpäistä ennen kurssiin aloittamista

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikki aikaisemmat projektikurssit pitää olla suoritettu ennen kuin opiskelija voidaan hyväksyä seuraavalle projektikurssille.

Kurssilla pääosassa on harjoitustyön tekeminen.

Katso tarvittaessa etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä Metropolian laajasta opiskelija- ja opintorekisterin tietosuojaselostuksesta (joka löytyy Omasta: Tietosuojaseloste: Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisteri).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Ryhmätyöskentely on toimivaa. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on hyvä.
Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.
Opiskelija toimii tyydyttävästi tutkivana oppijana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti sekä toiminut erittäin hyvin ryhmän osana.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.
Opiskelija toimii itsenäisesti tutkivana oppijana.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Ryhmätyöskentelyssä on vaikeuksia. Aktiivisuus luennoilla ja projektissa on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.
Opiskelija ei pysty toimimaan tutkivana oppijana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä
Jatkuva arviointi
Aktiivisuus lähiopetuksessa

Esitietovaatimukset

Suoritettu: kaikki edeltävät rakennusarkkitehtuurin projektikurssit.

Tiedot rakentamisesta, rakenteista, kustannuslaskennasta, korjausrakentamisesta ja suunnittelusta.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sitä kautta oppiminen. Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Jarkko Könönen
 • Kaisa Hyyti
 • Mauri Konttila
Vastuuhenkilö

Jorma Lehtinen

Opiskelijaryhmät
 • TXR22S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tietää mistä ja miten puuaines on koostunut sekä miten tämä vaikuttaa puutavaran ominaisuuksiin.
Opiskelija pystyy päättelemään puurakenteiden ja puisten rakennusosien käyttäytymistä puun materiaalin ominaisuuksien osalta.
Opiskelija pystyy tunnistamaan yleisimmät puulajit ja tietää niiden ominaisuudet.
Opiskelija hallitsee puumateriaaliin liittyvät ominaisuudet ja niiden huomioon ottamisen suunnittelussa.
Opiskelija tuntee yleisimmät puurakenteet ja niiden mitoitusperiaatteet.
Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa puurakenteita arkkitehtisuunnittelussa.
Opiskelija tutustuu puurakentamisen historiaan ja nykypäivään.
Opiskelija osaa suunnitella puupinoilla käytettävät pintakäsittelyt.

Sisältö

Puun solu- ja rakenneoppi.
Puun rakenteelliset ominaisuudet.
Puulajit ja niiden tunnistus.
Puurakenteet ja niiden mitoitus.
Puurakenteiden käyttö suunnittelussa.
Puurakenteita ja puumateriaaleja tukeva matematiikka, fysiikka ja kemia.
Puurakentamisen historia sekä moderni puurakentaminen.
Pintakäsittelyt puupinnoilla.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Kurssityö
Ohjatut harjoitukset
Tentti/koe

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suorituksen saaminen edellyttää 80% osallistumista lähiopetukseen ja ohjaukseen, yms.
Opiskelijan työkuorma 27 h / op, joka sisältää lähiopetuksen ja opiskelijan itsenäisen työskentelyn.
Rakennusarkkitehtuuri opintojen laajuus ja harjoitustöiden työmäärä on mitoitettu kokopäivätoimisen opiskelun mukaan.
Suorituksen saaminen edellyttää, että kaikki kurssitehtävät on tehty hyväksyttävästi.
Jos kurssissa on alkutentti, se pitää läpäistä ennen kurssiin aloittamista.
Rakennusoppi - materiaalit sekä Rakennusoppi - rakenteet kurssit pitää olla suoritettu ennen kuin opiskelija voidaan hyväksyä kurssille.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssivaatimuksena on opintosuunnitelman edellisten kurssien suoritus.
Suorituksen edellytyksenä on luennoille ja ohjauksiin osallistuminen.
Rakennusoppi - materiaalit kurssi pitää olla suoritettu ennen kuin opiskelija voidaan hyväksyä kurssille.

Katso tarvittaessa etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä Metropolian laajasta opiskelija- ja opintorekisterin tietosuojaselostuksesta (joka löytyy Omasta: Tietosuojaseloste: Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisteri).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtävä
Aktiivisuus luennolla
Tentti

Esitietovaatimukset

Suoritettu Rakennusopin perusteet - materiaalit kurssi sekä Rakennusopin perusteet - rakenteet kurssi.
Perustiedot materiaaleista, rakenteista ja suunnittelusta.

Lisätiedot

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Tapio
 • Sergio Rossi
Opiskelijaryhmät
 • TXR22S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tietää millaisia teknisiä järjestelmiä rakennuksessa on ja miten ne toimivat. Opiskelija ymmärtää teknisten järjestelmien vaatimukset rakenteille, rakennusosille ja tilojen mitoitukselle. Opiskelija osaa yhdessä ko. alan insinöörin kanssa sijoittaa tekniset järjestelmät rakennukseen. Opiskelija pystyy myös yhdessä ko. alan insinöörin kanssa vertailemaan erilaisia vaihtoehtoja.
Opiskelija tietää mistä rakennuksen kokonaisenergitalous muodostuu ja miten rakennuksen energiatalouteen voidaan vaikuttaa materiaali-, rakenne- ja suunnitteluratkaisuilla. Opiskelija tuntee rakennusten teknisten järjestelmien ja energiatalouden välisen yhteyden.
Opiskelija näkee tehdyt ratkaisut ekologian ja kestävän kehityksen kannalta.
Opiskelija tuntee teknisiin järjestelmiin ja energiatalouteen liittyvää lainsäädäntöä sekä ohjeistusta.

Sisältö

Rakennusten sähkö-, vesi-, lämmitys-, ilmastointi- ja automatiikkajärjestelmät.
LVISA suunnittelun vaikutukset arkkitehtisuunnitteluun.
Teknisten järjestelmien tilavaatimukset.
Energiatalouden perusteet.
Energian kustannusten muodostuminen.
Ekologia ja kestävä kehitys energiataloudessa.
Alan ohjeistus ja lainsäädäntö.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Esitietovaatimukset

Perustiedot materiaaleista, rakenteista ja suunnittelusta.

Lisätiedot

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarkko Könönen
 • Kaisa Hyyti
Opiskelijaryhmät
 • TXR20S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Kurssilla syvennetään rakennusarkkitehtuurin kolmen edeltävän vuoden osaamista rakennussuunnittelussa, korjausrakentamisessa sekä rakennushankkeen ohjauksessa ja taloudessa.

Kurssilla opiskelija valmistautuu muuttuvan työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Kurssin sisältö voi olla erilainen eri vuosien toteutuksessa. Tarkka sisältö määritellään aina toteutuksen yhteydessä.
Kurssiin liittyy sekä teoreettisia sisältöä että käytännön harjoitustöitä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.

Esitietovaatimukset

Suoritettu: kaikki edeltävät rakennusarkkitehtuurin kurssit.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sitä kautta oppiminen. Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Jarkko Könönen
Opiskelijaryhmät
 • TXR20S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Kurssilla syvennetään rakennusarkkitehtuurin kolmen edeltävän vuoden osaamista rakennussuunnittelussa, korjausrakentamisessa sekä rakennushankkeen ohjauksessa ja taloudessa.

Kurssilla opiskelija valmistautuu muuttuvan työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Kurssin sisältö voi olla erilainen eri vuosien toteutuksessa. Tarkka sisältö määritellään aina toteutuksen yhteydessä.
Kurssiin liittyy sekä teoreettisia sisältöä että käytännön harjoitustöitä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Esitietovaatimukset

Suoritettu: kaikki edeltävät rakennusarkkitehtuurin kurssit sekä Rakennusarkkitehtuuri, syventävät 1 kurssi

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sitä kautta oppiminen. Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarkko Könönen
Opiskelijaryhmät
 • TXR20S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Kurssilla syvennetään rakennusarkkitehtuurin kolmen edeltävän vuoden osaamista rakennussuunnittelussa, korjausrakentamisessa sekä rakennushankkeen ohjauksessa ja taloudessa.

Kurssilla opiskelija valmistautuu muuttuvan työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Kurssin sisältö voi olla erilainen eri vuosien toteutuksessa. Tarkka sisältö määritellään aina toteutuksen yhteydessä.
Kurssiin liittyy sekä teoreettisia sisältöä että käytännön harjoitustöitä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut riittävän itsenäistä. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat vain tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei täysin pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä sen vuoksi pysty täysin soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöissä työskentely ei ole ollut itsenäistä ja on ollut hyvin paljon tarvetta lisäohjaukselle. Kokonaisuudesta näkyy, että siihen ei ole lainkaan paneuduttu eikä kokonaisuus ole tasapainoinen.

Esitietovaatimukset

Suoritettu: kaikki edeltävät rakennusarkkitehtuurin kurssit sekä Rakennusarkkitehtuuri, syventävät 1 ja 2 kurssit.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan projektimuotoisena oppimisena. Lähtökohtana on työn tekeminen ja sitä kautta oppiminen. Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarkko Könönen
 • Kaisa Hyyti
Opiskelijaryhmät
 • TXR22S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu rakennushankkeen kulkuun ja ominaisuuksiin, rakentamista ohjaaviin järjestelmiin ja keinoihin, rakennushankkeessa mukana oleviin osapuoliin sekä heidän tehtäviinsä ja vastuualueisiinsa.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rakennushanketta koskevat lait ja asetukset.
Opiskelija tuntee maankäytön ja rakentamisen ohjausmenetelmät.
Opiskelija tuntee rakennushankkeen riskit, sopimukset, aikataulut, tiedonhallinnan sekä laadun ja kustannusten muodostumisen periaatteet.
Opiskelija osaa laatia hankeaikataulun.
Opiskelija tuntee uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen hankkeiden erot.
Opiskelija tietää arkkitehtisuunnittelijan roolin ja tehtävät hankkeen eri vaiheissa.

Sisältö

Rakennushankkeen kulku.
Rakennushankkeen osapuolet, tehtävät ja vastuut.
Rakennushanketta ohjaavat määräykset.
Maankäytön ohjaus.
Rakennusluvat.
Urakkamuodot.
Sopimukset.
Aikataulutyypit.
Rakennushankkeen kustannusmuodostus.
Suunnittelijan rooli ja tehtävät rakennushankkeessa.
Sisältöä tukevat lait, määräykset ja ohjeet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä pysty soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöiden osalta opiskelija ei pysty työskentelemään itsenäistä vaan tarvitsee paljon lisäohjausta. Opiskelija ei ole paneutunut aiheeseen eikä kokonaisuus ole opiskelijan hallussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää sujuvasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut itsenäistä ja oma-aloitteista. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä pysty soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöiden osalta opiskelija ei pysty työskentelemään itsenäistä vaan tarvitsee paljon lisäohjausta. Opiskelija ei ole paneutunut aiheeseen eikä kokonaisuus ole opiskelijan hallussa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu Suunnitteluperusteet kurssi.

Lisätiedot

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Jarkko Könönen
Opiskelijaryhmät
 • TXR23S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu tavallisimpiin rakennusmateriaaleihin sekä niiden ominaisuuksiin tekniseltä ja arkkitehtuurin näkökulmasta.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää rakennusmateriaalien fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ja osaa perustella materiaalien käytön ja yhdisteltävyyden muiden materiaalien kanssa.
Opiskelija osaa vertailla materiaalien ja tuotteiden ominaisuuksia ja arvioida niiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksissa.
Opiskelija osaa soveltaa rakennusmateriaaleja ja -tuotteita rakennussuunnittelussa.
Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen ja vaatimukset materiaalien käytössä.

Sisältö

Tyypillisten rakentamisessa ja arkkitehtuurissa käytettävien materiaalien perusteet.
Sisältöä tukevat lait, määräykset ja ohjeet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa tehtäviin on merkittäviä puutteita. Ratkaisut ovat pääsääntöisesti epäjohdonmukaisia ja perustelut haparoivia. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on laadultaan tyydyttävää. Suunnitteluprosessin hallinnassa on merkittäviä puutteita.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet hyvin.
Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusasiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Hän osaa perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset johdonmukaisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on ohjeistusten mukaista.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti ja aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Opiskelija hallitsee suunnitteluprosessin.
Opiskelija ottaa vastuuta ja sitoutuu oman toiminnan lisäksi myös ryhmän toimintaan. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti. Hän tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta.
Opiskelijalla ei ole juurikaan poissaoloja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa osaamistavoitteet kiitettävästi.
Opiskelija hahmottaa kiitettävästi opintojaksolla käsitellyt asiat ja osaa soveltaa oppimaansa monipuolisesti ja oivaltavasti käytännön työhön. Opiskelija osaa kuvata ja perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset asiantuntevasti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on ohjeistusten mukaista ja korkeatasoista.
Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti. Hän on hyödyntänyt aktiivisesti ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella.
Opiskelija osaa toimia yhteistyössä vastuullisesti, joustavasti, sitoutuneesti ja rakentavasti. Hän kehittää sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta.
Opiskelija käyttää palautetta systemaattisesti oman ja yhteisönsä ammatillisen kasvun välineenä. Hän tarkastelee ja arvioi itseään sekä sitä yhteisöä tai työkokonaisuutta, jossa omalla ammattialallaan toimii.
Opiskelijalla ei ole poissaoloja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa tehtäviin on merkittäviä puutteita. Ratkaisut ovat pääsääntöisesti epäjohdonmukaisia ja perustelut haparoivia. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on laadultaan tyydyttävää. Suunnitteluprosessin hallinnassa on merkittäviä puutteita.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Lähtökohtana on osallistuminen ja sitä kautta oppiminen.
Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Karppinen
 • Jorma Vilska
 • Kaisa Hyyti
Opiskelijaryhmät
 • TXR23S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy tyypillisiin pienen puurakenteisen rakennuksen runkojärjestelmiin, rakennetyyppeihin ja rakenneteknisiin ratkaisuihin.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ulkovaipoissa ja välipohjissa käytettävät tyypilliset rakenneratkaisut sekä rakennusten lämpö- ja kosteustekniikan perusteet.
Opiskelija ymmärtää, mitkä ovat puurakenteiden mitoituksessa tärkeät ja olennaiset tekijät sekä mitkä ovat tavanomaisten puurakenteiden toimintatavat.
Opiskelija osaa soveltaa puurakentamisen periaatteita esteettisesti, teknisesti, toiminnallisesti ja ekologisesti kestävien rakennusten suunnittelussa.
Opiskelija perehtyy matemaatikan osa-alueisiin, jotka edistävät ammattialalle tärkeiden sisältöjen oppimista.

Sisältö

Keskeiset käsitteet.
Tavanomaiset puurakennusten rakennejärjestelmät ja kantavien rakenteiden periaatteet.
Tavanomaiset pienen puurakennuksen rakennetyypit.
Tavanomaiset pienen puurakennuksen liitokset.
Lujuusopin perusteet.
Matematiikka; funktiot, avaruusgeometria, taulukkolaskennan sovellukset.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa tehtäviin on merkittäviä puutteita. Ratkaisut ovat pääsääntöisesti epäjohdonmukaisia ja perustelut haparoivia. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on laadultaan tyydyttävää. Prosessin hallinnassa on merkittäviä puutteita.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet hyvin.
Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusasiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Hän osaa perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset johdonmukaisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on ohjeistusten mukaista.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti ja aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Opiskelija hallitsee prosessin.
Opiskelija ottaa vastuuta ja sitoutuu oman toiminnan lisäksi myös ryhmän toimintaan. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti. Hän tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta.
Opiskelijalla ei ole juurikaan poissaoloja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa osaamistavoitteet kiitettävästi.
Opiskelija hahmottaa kiitettävästi opintojaksolla opetetut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa monipuolisesti ja oivaltavasti käytännön työhön. Opiskelija osaa kuvata ja perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset asiantuntevasti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on ohjeistusten mukaista ja korkeatasoista. Opiskelija hallitsee prosessin kiitettävästi.
Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti. Hän on hyödyntänyt aktiivisesti ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella.
Opiskelija osaa toimia yhteistyössä vastuullisesti, joustavasti, sitoutuneesti ja rakentavasti. Hän kehittää sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta.
Opiskelija käyttää palautetta systemaattisesti oman ja yhteisönsä ammatillisen kasvun välineenä. Hän tarkastelee ja arvioi itseään sekä sitä yhteisöä tai työkokonaisuutta, jossa omalla ammattialallaan toimii.
Opiskelijalla ei ole poissaoloja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa tehtäviin on merkittäviä puutteita. Ratkaisut ovat pääsääntöisesti epäjohdonmukaisia ja perustelut haparoivia. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on laadultaan tyydyttävää. Suunnitteluprosessin hallinnassa on merkittäviä puutteita.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Esitietovaatimukset

Perustiedot materiaaleista, rakenteista ja suunnittelusta sekä tutkinto-ohjelmaan kuuluvat aikaisemmat pakolliset opinnot.

Lisätiedot

Lähtökohtana on osallistuminen ja sitä kautta oppiminen.
Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Kaisa Hyyti
Opiskelijaryhmät
 • TXR23S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Rakennustyömaaharjoittelun tavoitteena on, että opiskelija:
- tutustuu käytännön työelämään rakennustyössä
- tutustuu harjoitteluyritykseen ja sen toimintaan
- osaa soveltaa käytäntöön oppimiaan tietoja
- luo toimivat suhteet yritykseen ja oman ammattialansa osaajiin
Opiskelija hahmottaa minkä alan ammattilaiseksi hän tähtää ja mitä hän työssään tavoittelee ammatillisen kehittymisen osalta. Hän ymmärtää minkälaisia opintoja hän tarvitsee tulevissa opinnoissaan.

Sisältö

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua.
Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa.
Harjoittelusta tehdään raportti ja työpäiväkirja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Työharjoittelu on suoritettu vaadittavassa laajuudessa (op), kirjallinen työharjoitteluraportti ja päiväkirja on jätetty vastaavalle lehtorille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työharjoittelu on suoritettu vaadittavassa laajuudessa (op), kirjallinen työharjoitteluraportti ja päiväkirja on jätetty vastaavalle lehtorille.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Rakennusarkkitehdin tutkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka pääsääntöisesti suoritetaan kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan rakennustyömaaharjoittelu ja toisen ja kolmannen vuoden aikana suoritetaan suunnitteluharjoittelu. Harjoittelu tulee olla ammattiharjoittelua omalta alalta.
Rakennustyömaaharjoittelussa tyypillisiä harjoittelupaikkoja ovat rakennustyömaat ja rakennusliikkeet.
Aiempaa työkokemusta ei harjoittelun osalta pääsääntöisesti lueta hyväksi.
Kurssin arviointi on hyväksytty / hylätty.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutusohjelma
 • Rakennustekniikan koulutusohjelma
Opettaja
 • Sanni Sipilä
 • Mika Lindholm
 • Kaisa Kanerva
 • Matias Ingman
Vastuuhenkilö

Kaisa Kanerva

Aika ja paikka

Etäopetuksessa Zoom, lähiopetuksessa Myllypuron kampus.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali etukäteen tutustumista varten.:

- Tactical Urbanism Vol. 1. Short Term Action - Long Term Change (löytyy netistä)
- The Toolkit for the Ethnographic Study of Space (löytyy netistä)

Tarkempi oppimateriaali esitellään kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Hybridiopetusta, johon sisältyy neljä webinaaripäivää: 12.-13.2., 19.3. ja 26.4. Webinaaripäivät sisältävät luentoja, kenttätyömenetelmiin ja Maptionnaire-työkaluun tutustumista sekä opiskelijoiden esityksiä kansainvälisestä ryhmätyöstä palautteenantoineen. Kansainvälisen ryhmätyön ohjaus tapahtuu etänä..

Lähiopetus sisältää ohjattua tiedonhakua eri kenttätyömenetelmillä ja Maptionnaire-työkalulla sekä kansallisen ryhmätyön tekemistä ohjatusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiä ei ole.

Kansainvälisyys

Kurssi toteutetaan yhteistyössä namibialaisen Namibia University of Science and Technologyn sekä Windhoekin kaupungin kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus jakaantuu seuraavasti: Etäopetus ja -ohjaus 35 h, lähiopetus ja -ohjaus 15 h.

Oppimistehtävät jakautuvat seuraavasti: Kansainvälinen ryhmätyö 30 h, kansallinen ryhmätyö 30 h, oppimispäiväkirja 25 h.

Sisällön jaksotus

Kurssi jaksottuu webinaarien mukaan. Kurssin alkuosa 19.3. saakka painottuu kansainväliseen opetukseen sekä kvantitatiiviseen (määrälliseen) tiedonhankintaan Maptionnairea ja GIS-dataa hyödyntäen. Kurssin loppuosa painottuu opetukseen kansalllisessa kontekstissa ja kvalitatiiviseen (laadulliseen) tiedonhankintaan erilaisia kenttätyömenetelmiä hyödyntäen, mikä huipentuu alueelle tehtvään suunnitelmaan ryhmätyönä. Viimeisessä webinaarissa sekä suomalaiset että namibialaiset ryhmät esittelevät työnsä toisilleen sekä Helsingin ja Windhoekin kaupungin edustajille, jotka antavat niistä myös palautetta.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssiin liittyy esite, jonka voit pyytää lehtori Kaisa Kanervalta, kaisa.kanerva@metropolia.fi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kansainvälinen ryhmätyö 1/3, kansallinen ryhmätyö 1/3 ja henkilökohtainen oppimispäiväkirja 1/3.

Esitietovaatimukset

Oman tutkinto-ohjelman mukaiset kahden vuoden opinnot.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Jarkko Könönen
 • Kaisa Hyyti
Opiskelijaryhmät
 • TXR23S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy arkkitehtuurin peruskäsitteisiin ja ottaa käyttöön keskeisimmät suunnittelun työvälineet.
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella rakennuksia ja niiden arkkitehtuuria peruskäsitteiden kautta.
Opiskelija osaa hyödyntää piirtämisen tekniikoita ja pienoismallityöskentelyä oppimisen tukena.
Opiskelija osaa koota harjoitustöistä ammattialalle tyypillisiä esityksiä ja esitellä laatimiaan ehdotuksia.

Sisältö

Arkkitehtuurin keskeiset käsitteet (tila, volyymi, muoto, rakenne, pinta, rytmi, valo, väri, suhde, mittakaava, funktio, ympäristö, maisema).
Pienoismallityöskentely.
Rakennusten ja ympäristön havainnointi.
Ammattialalle tyypilliset piirtämisen tavat.
Ehdotusten esittely ja argumentointi.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Kurssityö
Ohjatut harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suorituksen saaminen edellyttää 80% osallistumista lähiopetukseen ja ohjaukseen, yms.
Opiskelijan työkuorma 27 h / op, joka sisältää lähiopetuksen ja opiskelijan itsenäisen työskentelyn.
Rakennusarkkitehtuuri opintojen laajuus ja harjoitustöiden työmäärä on mitoitettu kokopäivätoimisen opiskelun mukaan.
Suorituksen saaminen edellyttää, että kaikki kurssitehtävät on tehty hyväksyttävästi.
Jos kurssissa on alkutentti, se pitää läpäistä ennen kurssiin aloittamista

Lisätietoja opiskelijoille

Suorituksen edellytyksenä on luennoille ja ohjauksiin osallistuminen.

Katso tarvittaessa etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä Metropolian laajasta opiskelija- ja opintorekisterin tietosuojaselostuksesta (joka löytyy Omasta: Tietosuojaseloste: Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisteri).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa suunnittelutyöhön on merkittäviä puutteita. Suunnitteluratkaisut ovat pääsääntöisesti epäjohdonmukaisia ja perustelut haparoivia. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on laadultaan tyydyttävää. Suunnitteluprosessin hallinnassa on merkittäviä puutteita.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet hyvin.
Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusasiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Hän osaa perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset johdonmukaisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on ohjeistusten mukaista.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti ja aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Opiskelija hallitsee suunnitteluprosessin.
Opiskelija ottaa vastuuta ja sitoutuu oman toiminnan lisäksi myös ryhmän toimintaan. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti. Hän tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta.
Opiskelijalla ei ole juurikaan poissaoloja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa osaamistavoitteet kiitettävästi.
Opiskelija hahmottaa kiitettävästi opintojaksolla käsitellyt asiat ja osaa soveltaa oppimaansa monipuolisesti ja oivaltavasti käytännön työhön. Opiskelija osaa kuvata ja perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset asiantuntevasti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on ohjeistusten mukaista ja korkeatasoista.
Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti. Hän on hyödyntänyt aktiivisesti ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella.
Opiskelija osaa toimia yhteistyössä vastuullisesti, joustavasti, sitoutuneesti ja rakentavasti. Hän kehittää sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta.
Opiskelija käyttää palautetta systemaattisesti oman ja yhteisönsä ammatillisen kasvun välineenä. Hän tarkastelee ja arvioi itseään sekä sitä yhteisöä tai työkokonaisuutta, jossa omalla ammattialallaan toimii.
Opiskelijalla ei ole poissaoloja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa suunnittelutyöhön on merkittäviä puutteita. Suunnitteluratkaisut ovat pääsääntöisesti epäjohdonmukaisia ja perustelut haparoivia. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatima esittelymateriaali on laadultaan tyydyttävää. Suunnitteluprosessin hallinnassa on merkittäviä puutteita.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtävät
Aktiivisuus luennolla

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Lähtökohtana on osallistuminen ja sitä kautta oppiminen.
Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Jarkko Könönen
 • Kaisa Hyyti
 • Janne Järvinen
Vastuuhenkilö

Jorma Lehtinen

Opiskelijaryhmät
 • TXR23S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu taideilmaisun ja visualisoinnin perusteisiin.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää piirtämisen ja visualisoinnin työkaluja suunnitteluprosessissa.
Opiskelijan ymmärtää piirtämisen merkityksen suunnittelutyössä ja osaa havainnoida taiteellisen ilmaisun vaikutuksia arkkitehtuurissa.

Sisältö

Sommittelun perusteet.
Perspektiiviopin ja deskriptiivisen geometrian perusteet.
Värioppi.
Visualisoinnin perusteet.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Ohjatut harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suorituksen saaminen edellyttää 80% osallistumista lähiopetukseen ja ohjaukseen, yms.
Opiskelijan työkuorma 27 h / op, joka sisältää lähiopetuksen ja opiskelijan itsenäisen työskentelyn.
Rakennusarkkitehtuuri opintojen laajuus ja harjoitustöiden työmäärä on mitoitettu kokopäivätoimisen opiskelun mukaan.
Suorituksen saaminen edellyttää, että kaikki kurssitehtävät on tehty hyväksyttävästi.
Jos kurssissa on alkutentti, se pitää läpäistä ennen kurssiin aloittamista

Lisätietoja opiskelijoille

Suorituksen edellytyksenä on luennoille ja ohjauksiin osallistuminen.

Katso tarvittaessa etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä Metropolian laajasta opiskelija- ja opintorekisterin tietosuojaselostuksesta (joka löytyy Omasta: Tietosuojaseloste: Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisteri).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatimat tuotokset on laadultaan tyydyttävää.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet hyvin.
Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusasiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Hän osaa perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset johdonmukaisesti. Opiskelijan laatimat tuotokset on ohjeistusten mukaista.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti ja aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä.
Opiskelija ottaa vastuuta ja sitoutuu oman toiminnan lisäksi myös ryhmän toimintaan. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelijalla ei ole juurikaan poissaoloja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa osaamistavoitteet kiitettävästi.
Opiskelija hahmottaa kiitettävästi opintojaksolla käsitellyt asiat ja osaa soveltaa oppimaansa monipuolisesti ja oivaltavasti käytännön työhön. Opiskelija osaa kuvata ja perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset asiantuntevasti. Opiskelijan laatimat tuotokset on ohjeistusten mukaista ja korkeatasoista.
Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti. Hän on hyödyntänyt aktiivisesti ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella.
Opiskelija osaa toimia yhteistyössä vastuullisesti, joustavasti, sitoutuneesti ja rakentavasti. Hän kehittää sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta.
Opiskelija käyttää palautetta systemaattisesti oman ja yhteisönsä ammatillisen kasvun välineenä. Hän tarkastelee ja arvioi itseään sekä sitä yhteisöä tai työkokonaisuutta, jossa omalla ammattialallaan toimii.
Opiskelijalla ei ole poissaoloja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatimat tuotokset on laadultaan tyydyttävää.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Aktiivisuus luennolla

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Lähtökohtana on osallistuminen ja sitä kautta oppiminen.
Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

12.09.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 19.11.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vilja Päätalo
Vastuuhenkilö

Mika Lindholm

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee kirjoitetun asiatekstin vaatimukset ja keskeiset piirteet. Opiskelija tuottaa ammattialansa tekstin pohjalta omaa tekstiä. Opiskelija huomioi kirjoittamassaan tekstissä oikeakielisyyden keskeiset vaatimukset. Opiskelija osaa käyttää tekstimalleja, kielioppiaineistoja ja tekniikan alan sanastoja kirjoittamisensa tukena. Opiskelija ymmärtää, minkälaisia tekstitaitoja korkeakouluopinnossa tarvitaan, sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa asiatyylisen tekstin kirjoittamisessa.

Sisältö

- asiateksti ja asiatyyli
- kirjoitetun kielen rakenteita ja kielenhuoltoa
- referoinnin perusteet
- oman tekstin suunnittelu, jäsentely ja rakentaminen
- tekstin sidosteisuus
- korkeakouluopintojen tekstilajeja
- kielioppiaineistot ja tekniikan alan sanastot
- omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen kirjoittamisessa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on, että opiskelijan kirjallinen tuottaminen kehittyy selvästi useamman tekstin piirteen osalta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Jarkko Könönen
 • Janne Järvinen
Vastuuhenkilö

Jorma Lehtinen

Opiskelijaryhmät
 • TXR20S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tietää mistä ja miten terästä ja lasia valmistetaan sekä miten se vaikuttaa materiaalien käyttäytymiseen. Opiskelija tutustuu teräs- ja lasityyppeihin sekä -tuotteisiin ja niiden käyttöön rakentamisessa. Opiskelija tutustuu teräksestä ja lasista tehtyihin rakenteellisiin ja arkkitehtonisiin ratkaisuihin. Opiskelija tutustuu teräs- ja lasirakentamisen historiaan ja nykypäivään.
Opiskelija osaa huomioida teräksen lasin ominaisuudet arkkitehtisuunnittelussa.
Opiskelija tuntee yleisimmät teräs- ja lasityypit ja teräs- ja lasituotteet ja osaa käyttää ja soveltaa niitä arkkitehtisuunnittelussa.
Opiskelija tuntee yleisimmät teräs- ja lasirakenteet ja niiden mitoitusperiaatteet.
Opiskelija osaa suunnitella teräs- ja lasipinnoilla käytettävät suojaus- ja pintakäsittelyt ja liittää tiedot osaksi rakennustyöselitystä.
Opiskelija osaa koota harjoitustyöstä ammatillisen esityksen.

Sisältö

Teräksen ja lasin raaka-aineet ja valmistusmenetelmät ja fysikaaliset ominaisuudet.
Teräs ja lasirakenteiden periaatteet ja liitokset.
Teräs- ja lasityypit, -lajit ja -tuotteet.
Teräs- ja lasirakenteiden suunnittelu.
Teräs- ja lasirakenteita tukeva kemia.
Teräs- ja lasirakentamisen historia sekä moderni teräs- ja lasirakentaminen.
Pintakäsittelyt teräs- ja lasipinnoilla.
Huolto- ja asennusohjeet.
Sisältöä tukevat lait, määräykset ja ohjeet.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Alkutentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla tavataan teräs- ja lasivalmistajia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suorituksen saaminen edellyttää 80% osallistumista lähiopetukseen ja ohjaukseen, yms.
Opiskelijan työkuorma 27 h / op, joka sisältää lähiopetuksen ja opiskelijan itsenäisen työskentelyn.
Rakennusarkkitehtuuri opintojen laajuus ja harjoitustöiden työmäärä on mitoitettu kokopäivätoimisen opiskelun mukaan.
Suorituksen saaminen edellyttää, että kaikki kurssitehtävät on tehty hyväksyttävästi.
Kurssissa on alkutentti, joka pitää läpäistä ennen kurssiin aloittamista

Lisätietoja opiskelijoille

Suorituksen edellytyksenä on luennoille ja ohjauksiin osallistuminen.

Katso tarvittaessa etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä Metropolian laajasta opiskelija- ja opintorekisterin tietosuojaselostuksesta (joka löytyy Omasta: Tietosuojaseloste: Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisteri).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä pysty soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöiden osalta opiskelija ei pysty työskentelemään itsenäistä vaan tarvitsee paljon lisäohjausta. Opiskelija ei ole paneutunut aiheeseen eikä kokonaisuus ole opiskelijan hallussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää sujuvasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut itsenäistä ja oma-aloitteista. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä pysty soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöiden osalta opiskelija ei pysty työskentelemään itsenäistä vaan tarvitsee paljon lisäohjausta. Opiskelija ei ole paneutunut aiheeseen eikä kokonaisuus ole opiskelijan hallussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Harjoitustehtävät
Aktiivisuus luennolla
Alkutentti

Esitietovaatimukset

Suoritettu Rakennusopin perusteet - materiaalit kurssi
Perustiedot materiaaleista, rakenteista ja suunnittelusta.

Lisätiedot

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Järvinen
Opiskelijaryhmät
 • TXR23S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu CAD-ohjelmien perusteisiin.
Opiskelija kykenee tuottamaan rakennussuunnittelijalle tyypillisiä suunnittelun dokumentteja ja hakemaan tietoa suunnitteluohjelmilla tehdyistä tiedostoista.
Opiskelija osaa laatia ohjelmilla tehdyistä tiedostoista suunnitteluprosessin tulosteita.

Sisältö

2d-piirtämisen perusteet.
3d-suunnittelun perusteet
Tiedonhallinnan perusteet.
Tulosteet.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Ohjatut harjoitukset
Tentti/koe

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suorituksen saaminen edellyttää 80% osallistumista lähiopetukseen ja ohjaukseen, yms.
Opiskelijan työkuorma 27 h / op, joka sisältää lähiopetuksen ja opiskelijan itsenäisen työskentelyn.
Rakennusarkkitehtuuri opintojen laajuus ja harjoitustöiden työmäärä on mitoitettu kokopäivätoimisen opiskelun mukaan.
Suorituksen saaminen edellyttää, että kaikki kurssitehtävät on tehty hyväksyttävästi.
Jos kurssissa on alkutentti, se pitää läpäistä ennen kurssiin aloittamista

Lisätietoja opiskelijoille

Suorituksen edellytyksenä on luennoille ja ohjauksiin osallistuminen.

Katso tarvittaessa etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä Metropolian laajasta opiskelija- ja opintorekisterin tietosuojaselostuksesta (joka löytyy Omasta: Tietosuojaseloste: Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisteri).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa on merkittäviä puutteita. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatimat tehtävien vastaukset ovat laadultaan tyydyttävää.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelijan suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet hyvin.
Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusasiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Hän osaa perustella tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset johdonmukaisesti. Opiskelijan laatimat tehtävien vastaukset ovat ohjeistusten mukaista.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti ja aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä.
Opiskelija ottaa vastuuta ja sitoutuu oman toiminnan lisäksi myös ryhmän toimintaan. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti. Hän tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta.
Opiskelijalla ei ole juurikaan poissaoloja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa osaamistavoitteet kiitettävästi.
Opiskelija hahmottaa kiitettävästi opintojaksolla opetetut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa monipuolisesti ja oivaltavasti käytännön työhön. Opiskelija osaa kuvata ja perustella harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset asiantuntevasti. Opiskelijan laatimat tehtävien vastaukset ovat ohjeistusten mukaista ja korkeatasoista.
Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti. Hän on hyödyntänyt aktiivisesti ohjausta ja kehittänyt työtään saamansa palautteen perusteella.
Opiskelija osaa toimia yhteistyössä vastuullisesti, joustavasti, sitoutuneesti ja rakentavasti. Hän kehittää sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta.
Opiskelija käyttää palautetta systemaattisesti oman ja yhteisönsä ammatillisen kasvun välineenä. Hän tarkastelee ja arvioi itseään sekä sitä yhteisöä tai työkokonaisuutta, jossa omalla ammattialallaan toimii.
Opiskelijalla ei ole poissaoloja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällön ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet tyydyttävästi.
Opiskelija hahmottaa aiheen perusasioita vain vähän. Aiheen perusasioiden soveltamisessa on merkittäviä puutteita. Kokonaisuudesta saa vaikutelman, että opiskelija on sisäistänyt opintojakson sisältöjä vain vähäisessä määrin.
Opiskelija on hyödyntänyt ohjauksia vähäisesti. Opiskelijan laatimat tehtävien vastaukset ovat laadultaan tyydyttävää.
Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan vain vähäisessä määrin. Hän tarkastelee ja arvioi asioita vain omasta näkökulmastaan. Opiskelija suhtautuminen on passiivista.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Aktiivisuus luennolla
Tentti

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Lähtökohtana on osallistuminen ja sitä kautta oppiminen.
Opiskelijalla on itsellään rooli tutkivana oppijana.
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janne Järvinen
Opiskelijaryhmät
 • TXR22S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu tietomallinnuksen (BIM) perusteisiin. Opiskelija osaa laatia rakennuksen tietomallin, ja hyödyntää sitä piirustusten luomiseen, rakenteiden suunnitteluun, määräluetteloiden tekemiseen sekä projektinhallinnan ym. jatkokäyttöön. Opiskelija osaa hyödyntää tietomallia arkkitehtisuunnittelussa.
Opiskelija tuntee tavallisimmat maaston- ja rakennusmittauksen periaatteet ja menetelmät.

Sisältö

Tietomallintamisen perusteet.
Rakennuspiirustusten ja määräluetteloiden laatiminen.
IFC standardi ja tietomallien katseluohjelmat.
Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä pysty soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöiden osalta opiskelija ei pysty työskentelemään itsenäistä vaan tarvitsee paljon lisäohjausta. Opiskelija ei ole paneutunut aiheeseen eikä kokonaisuus ole opiskelijan hallussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää sujuvasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut itsenäistä ja oma-aloitteista. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä pysty soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöiden osalta opiskelija ei pysty työskentelemään itsenäistä vaan tarvitsee paljon lisäohjausta. Opiskelija ei ole paneutunut aiheeseen eikä kokonaisuus ole opiskelijan hallussa.

Esitietovaatimukset

Suoritetut kurssit:Tietotekniikka 1 ja suunnitteluperusteet.

Lisätiedot

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Hyttinen

Sisältö

Opintojakson sisältö
1) Miten tulet taitavaksi työnhakijaksi
2) Työelämän pelisäännöt (työehtosopimus/työlainsäädäntö)
3) Työhyvinvoinnin ja työelämän sosiaaliturvan perusteet

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa (23.10.–10.12.). Ammattiliitto Pro lähettää ilmoittautuneille tunnukset oppimisympäristöön edellisellä viikolla (vko 42). Opintojakson Moodle-alusta avautuu orientoitumista ja tutustumista varten maanantaina 23.10. kello 08.00. Oppimisympäristöön ja opintojaksolle täytyy kirjautua viimeistään 29.10., jotta opintojakson voi suorittaa.

Opintokokonaisuus sisältää kaksi liveverkkoluentoa (24.10. klo 16–17 ja 7.11. klo 16–17), jotka tallennetaan.

Opetusmenetelmät

Suoritustapa: osallistuminen verkko-opintojaksolle
- Verkkoluennot, videoklipit ja kirjallinen materiaali
- Yksilötehtävät ja pienryhmätehtävät verkossa
- Vertaisarviointi ja verkkokeskustelu
- Lopputesti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja lopputestiin; hyväksytty/hylätty. Opintojakson lopputestin voi uusia kerran opintojakson aikana.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Hyttinen

Arviointiasteikko

0-5

Esitietovaatimukset

AUK/RUK varusmiesjohtajakoulutus johtajuuskoulutus tai muulla tavalla saavutettu samantasoinen johtajuuskoulutus (4 op = 108 h).

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Kaisa Hyyti
Opiskelijaryhmät
 • TXR22S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Suunnittelutoimisto harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija:
- tutustuu käytännön työelämään suunnittelutoimistossa ja/tai rakentamisen ohjaustehtävissä
- tutustuu harjoitteluyritykseen ja sen toimintaan
- osaa soveltaa käytäntöön oppimiaan tietoja
- luo toimivat suhteet yritykseen ja oman ammattialansa osaajiin
Opiskelija hahmottaa minkä alan ammattilaiseksi hän tähtää ja mitä hän työssään tavoittelee ammatillisen kehittymisen osalta. Hän ymmärtää minkälaisia opintoja hän tarvitsee tulevissa opinnoissaan.

Sisältö

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua.
Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa.
Harjoittelusta tehdään raportti ja työpäiväkirja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Työharjoittelu on suoritettu vaadittavassa laajuudessa (op), kirjallinen työharjoitteluraportti ja päiväkirja on jätetty vastaavalle lehtorille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työharjoittelu on suoritettu vaadittavassa laajuudessa (op), kirjallinen työharjoitteluraportti ja päiväkirja on jätetty vastaavalle lehtorille.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Lisätiedot

Toinen suunnitteluharjoitteluista suositellaan tehtävän suunnittelutoimistossa ja toinen rakennustyömaan ohjaustehtävissä tai esimerkiksi rakennusvalvonnassa.
Rakennusarkkitehdin tutkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka pääsääntöisesti suoritetaan kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan rakennustyömaaharjoittelu ja toisen ja kolmannen vuoden aikana suoritetaan suunnittelutyöharjoittelu. Harjoittelu tulee olla ammattiharjoittelua omalta alalta. Tyypillisiä suunnitteluharjoittelupaikkoja ovat suunnittelutoimistot, julkinen hallinto sekä rakennusliikkeet.
Aiempaa työkokemusta ei harjoittelun osalta pääsääntöisesti lueta hyväksi.
Kurssin arviointi on hyväksytty / hylätty.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Kaisa Hyyti
Opiskelijaryhmät
 • TXR21S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Suunnittelutoimisto harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija:
- tutustuu käytännön työelämään suunnittelutoimistossa ja/tai rakentamisen ohjaustehtävissä
- tutustuu harjoitteluyritykseen ja sen toimintaan
- osaa soveltaa käytäntöön oppimiaan tietoja
- luo toimivat suhteet yritykseen ja oman ammattialansa osaajiin
Opiskelija hahmottaa minkä alan ammattilaiseksi hän tähtää ja mitä hän työssään tavoittelee ammatillisen kehittymisen osalta. Hän ymmärtää minkälaisia opintoja hän tarvitsee tulevissa opinnoissaan.

Sisältö

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua.
Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa.
Harjoittelusta tehdään raportti ja työpäiväkirja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Työharjoittelu on suoritettu vaadittavassa laajuudessa (op), kirjallinen työharjoitteluraportti ja päiväkirja on jätetty vastaavalle lehtorille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työharjoittelu on suoritettu vaadittavassa laajuudessa (op), kirjallinen työharjoitteluraportti ja päiväkirja on jätetty vastaavalle lehtorille.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Toinen suunnitteluharjoitteluista suositellaan tehtävän suunnittelutoimistossa ja toinen rakennustyömaan ohjaustehtävissä tai esimerkiksi rakennusvalvonnassa.
Rakennusarkkitehdin tutkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka pääsääntöisesti suoritetaan kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan rakennustyöharjoittelu ja toisen ja kolmannen vuoden aikana suoritetaan suunnittelutyömaaharjoittelu. Harjoittelu tulee olla ammattiharjoittelua omalta alalta. Tyypillisiä suunnitteluharjoittelupaikkoja ovat suunnittelutoimistot, julkinen hallinto sekä rakennusliikkeet.
Aiempaa työkokemusta ei harjoittelun osalta pääsääntöisesti lueta hyväksi.
Kurssin arviointi on hyväksytty / hylätty.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Lehtinen
 • Kaisa Hyyti
 • Jonita Martelius
 • Taru Lyly
Opiskelijaryhmät
 • TXR21S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää viestintää ammattimaisesti sekä englannin kieltä arkkitehtuurin opinnoissa ja rakennusarkkitehdin ammatissa.
Opiskelija pystyy toimimaan opiskeluaikana rakentavasti, omatoimisesti ja aktiivisesti kaikissa vuorovaikutustilanteissa, mm. ryhmätöissä.
Opiskelija tuntee erilaiset vuorovaikutustilanteet työelämässä, pystyy tulkitsemaan toisten suhtautumista ja tarkkailemaan oman viestintänsä herättämiä tuntemuksia ja vaikutuksia. Opiskelija pystyy arvioimaan omaa viestintäosaamistaan.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee projektiviestinnän vaatimukset ja opinnäytetyöprosessin.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia tutkimussuunnitelman, viitata käytettyihin lähteisiin ja tuntee kirjoitusprosessin. Opiskelija osaa argumentoida ja perustella valintojaan sekä hallitsee opinnäytetyön raportoinnin. Hän tuntee tutkimus- ja kehitysviestinnän eettiset vaatimukset.
Opiskelija osaa käyttää ammatillista englannin kieltä rakennusarkkitehdin ammatissa sekä teoriassa että käytännössä.
Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.
Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.
Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2.

Sisältö

Opintojakso toteutetaan rakennusarkkitehtuurin, viestinnän ja kieltenopetuksen yhteisopetuksena, jonka teema määritellään kurssin toteutussuunnitelmassa.
Hankkeisiin ja opinnäytetyöprosessiin liittyvä raportointi suullisesti ja kirjallisesti:
- ryhmätyötaidot
- projektiviestintä
- opinnäytetyötekstin laatiminen
- englanninkielisen abstraktin laatiminen
- lähteiden käyttö
- tiedonhankinnan ja jäsentämisen taidot
- argumentointi ja perustelu
- tutkimus- ja kehitystoiminnan tekstit
Opintojakson englannin opetuksen sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
- Ammattialan keskeiset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan tekstikäytänteet ja asiakirjat
- Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen
Opintojakson sisältö määräytyy koulutusohjelmakohtaisesti.
Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteet toteutuksessa määritellyllä tavalla.
Opiskelija pystyy nimeämään oman viestintänsä ominaispiirteitä saamiensa ohjeiden ja palautteen perusteella ja tunnistaa viestintäprosessin osatekijät.
Opiskelija osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin, vastaanottaa ja antaa palautetta. Hän tunnistaa yhteisöjen vuorovaikutustilanteiden ominaispiirteet.
Opiskelija laatii viestejä annettujen ohjeiden ja mallin mukaan, hankkii ohjatusti tietoa ja käyttää sitä tuotoksissaan.
Ammattialaansa liittyvissä englanninkielisissä viestintätilanteissa opiskelija
• luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla
• ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti
• ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy
• laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy arvioimaan omaa viestintäosaamistaan ja muodostamaan viestinnällisiä kehittämistavoitteita. Opiskelija toimii tavoitteellisesti alan vuorovaikutustilanteissa, tuntee yhteisön sisäisen ja ulkoisen viestinnän merkityksen. Hän kuuntelee, havainnoi ja tulkitsee viestejä tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija viestii asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti sekä kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti. Opiskelija perustelee näkemyksensä.
Opiskelija hankkii alansa tietoa ja käyttää sitä kriittisesti. Opiskelija osaa työstää tavoitteellisen kirjallisen, suullisen tai visuaalisen esityksen kohdeyleisölle. Opiskelija hyödyntää tehtävissä tekstilajitietoutta kielenkäyttösuositusten mukaisesti.
Ammattialaansa liittyvissä englanninkielisissä viestintätilanteissa opiskelija
• luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti
• vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa
• viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset
• ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija haluaa ja osaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan sekä pystyy viestimään tarkoituksenmukaisesti, luovasti ja persoonallisesti.
Opiskelija käyttää viestintätapoja luovasti sekä hyödyntää viestintäkanavia ja –välineitä tarkoituksenmukaisesti yhteisöjen sisäisissä ja ulkoisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija argumentoi taitavasti sekä osoittaa, jakaa ja rakentaa asiantuntijuuttaan yhteisössä.
Opiskelija hankkii tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uutta tietoa tai uusia näkökulmia. Opiskelija käyttää kieltä luovasti sekä alansa käytänteiden ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.
Ammattialaansa liittyvissä englanninkielisissä viestintätilanteissa opiskelija
• luottaa viestintätaitoonsa niin, että pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen
• vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa
• viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat
• ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti
• käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti
• ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu
• tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteet toteutuksessa määritellyllä tavalla.
Opiskelija pystyy nimeämään oman viestintänsä ominaispiirteitä saamiensa ohjeiden ja palautteen perusteella ja tunnistaa viestintäprosessin osatekijät.
Opiskelija osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin, vastaanottaa ja antaa palautetta. Hän tunnistaa yhteisöjen vuorovaikutustilanteiden ominaispiirteet.
Opiskelija laatii viestejä annettujen ohjeiden ja mallin mukaan, hankkii ohjatusti tietoa ja käyttää sitä tuotoksissaan.
Ammattialaansa liittyvissä englanninkielisissä viestintätilanteissa opiskelija
• luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla
• ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti
• ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy
• laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla

Esitietovaatimukset

Englannin kielen ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B2.

Lisätiedot

Opiskelija on saavuttaa englannin kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003, 8 §).

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Martiina Nyman
 • Kaisa Hyyti
 • Taru Lyly
Opiskelijaryhmät
 • TXR22S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää viestintää sekä ruotsin kieltä arkkitehtuurin opinnoissa ja rakennusarkkitehdin ammatissa.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän vaatimukset ja hallitsee tiedonhankinnan perusteet. Opiskelija osaa laatia omaa alaansa käsittelevän esseen ja osaa valmistaa oman alansa asiantuntijaesityksen. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja antaa muille rakentavaa palautetta.
Opiskelija pystyy toimimaan opiskeluaikana kaikissa vuorovaikutustilanteissa, mm. ryhmätöissä.
Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan vaatimukset sekä viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Hän osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan.
Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (Asetus ammattikorkakouluista 352/2003 8§) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.
Opiskelija osaa viestiä oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.
Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaan hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti.
Opintojen aikana opiskelijalle syntyy myönteinen ja realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan sekä kyky ja motivaatio kehittää kieli- ja viestintätaitojaan.

Sisältö

Opintojakso toteutetaan rakennusarkkitehtuurin, viestinnän ja kieltenopetuksen yhteisopetuksena, jonka teema määritellään kurssin toteutussuunnitelmassa.
Asiantuntija- ja ryhmäviestintä:
- ryhmätyötaidot
- viestijä- ja vuorovaikutusosapuolet
- työelämän vuorovaikutustilanteet
- esiintymistekniikka
- vakuuttavan viestinnän ja asiaviestinnän vaatimukset
- tiedonhankinnan ja jäsentämisen taidot.
Ruotsinkielen opetuksen sisältö määräytyy koulutusohjelmakohtaisesti.
Sisältöinä on seuraaviin aihekokonaisuuksiin liittyviä, kullekin opiskelualalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
- Kieli- ja viestintätaidon itsearvionti ja oppimisstrategioiden kehittäminen
- Koulutus ja ura
- Alan organisaatioita, työympäristöjä, -tehtäviä, -prosesseja, -välineitä
- Ammattialan tekstejä ja ammattiterminologian kartuttamista ja aktivoimista
- Ammattialan keskeisiä vuorovaikutustilanteita: yksilö- ja ryhmäviestintää
Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteet toteutuksessa määritellyllä tavalla.
Opiskelija pystyy nimeämään oman viestintänsä ominaispiirteitä saamiensa ohjeiden ja palautteen perusteella ja tunnistaa viestintäprosessin osatekijät.
Opiskelija osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin, vastaanottaa ja antaa palautetta. Hän tunnistaa yhteisöjen vuorovaikutustilanteiden ominaispiirteet.
Opiskelija laatii viestejä annettujen ohjeiden ja mallin mukaan, hankkii ohjatusti tietoa ja käyttää sitä tuotoksissaan.
Ammattialaansa liittyvissä ruotsinkielisissä viestintätilanteissa opiskelija
• Selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.
• Osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.
• Osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.
• Hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa; epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.
• Ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy arvioimaan omaa viestintäosaamistaan ja muodostamaan viestinnällisiä kehittämistavoitteita. Opiskelija toimii tavoitteellisesti alan vuorovaikutustilanteissa, tuntee yhteisön sisäisen ja ulkoisen viestinnän merkityksen. Hän kuuntelee, havainnoi ja tulkitsee viestejä tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija viestii asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti sekä kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti. Opiskelija perustelee näkemyksensä.
Opiskelija hankkii alansa tietoa ja käyttää sitä kriittisesti. Opiskelija osaa työstää tavoitteellisen kirjallisen, suullisen tai visuaalisen esityksen kohdeyleisölle. Opiskelija hyödyntää tehtävissä tekstilajitietoutta kielenkäyttösuositusten mukaisesti.
Ammattialaansa liittyvissä ruotsinkielisissä viestintätilanteissa opiskelija
• Selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.
• Osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy.
• Osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.
• Osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.
• Ääntää ymmärrettävästi. Lauserytmin katkot eivät haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija haluaa ja osaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan sekä pystyy viestimään tarkoituksenmukaisesti, luovasti ja persoonallisesti.
Opiskelija käyttää viestintätapoja luovasti ja hyödyntää viestintäkanavia ja –välineitä tarkoituksenmukaisesti yhteisöjen sisäisissä ja ulkoisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija argumentoi taitavasti ja osoittaa, jakaa ja rakentaa asiantuntijuuttaan yhteisössä.
Opiskelija hankkii tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uutta tietoa tai uusia näkökulmia. Opiskelija käyttää kieltä luovasti sekä alansa käytänteiden ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.
Ammattialaansa liittyvissä ruotsinkielisissä viestintätilanteissa opiskelija
• Selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa.
• Osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.
• Osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.
• Käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi.
• Ääntämys on selkeää, lauserytmi luonteva.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

• Selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.
• Osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.
• Osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.
• Hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa; epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.
• Ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Esitietovaatimukset

Toisen kotimaisen kielen (ruotsin) ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B1.1.

Lisätiedot

Opiskelija osoittaa sellaisen ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon, joka vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 424/2003, 6 § mukaista toisen kotimaisen kielen taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. (arviointiasteikko: 4-5 = hyvä ja 1-3 = tyydyttävä).

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaisa Hyyti
 • Janne Järvinen
Opiskelijaryhmät
 • TXR20S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu yhdyskuntasuunnittelun perusteisiin ja kaupunkisuunnittelun historiaan. Opiskelija tutustuu maankäyttöä ohjaavaan kaavoitusjärjestelmään ja ymmärtää yhteiskuntasuunnittelun monialaisen vaikutuksen arkkitehtisuunnitteluun. Opiskelija tutustuu yhdyskunnan teknisiin järjestelmiin.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kaavoitusjärjestelmän ja kaavatasot, osaa lukea kaavakarttoja ja tunnistaa kaavamerkinnät.
Opiskelija osaa analysoida yhdyskunta- ja kaupunkirakennetta ja tuottaa dokumentteja arkkitehtisuunnittelun tueksi.
Opiskelija osaa huomioida maiseman ja ympäristön sekä tekniset järjestelmät arkkitehtisuunnittelussa.
Opiskelija osaa laatia kortteli-, tontti- ja pihasuunnitelman sekä niiden esittämiseen tarvittavat asiakirjat.

Sisältö

Yhdyskuntasuunnittelun perusteet.
Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun historia.
Kaavoitusjärjestelmä, kaavatasot, kaavakartat ja -merkinnät.
Yhdyskunnan tekniset järjestelmät.
Maiseman ja rakennetun ympäristön analysoinnin perusteet ja menetelmät.
Asemapiirustukset.
Sisältöä tukevat lait, määräykset ja ohjeet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä pysty soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöiden osalta opiskelija ei pysty työskentelemään itsenäistä vaan tarvitsee paljon lisäohjausta. Opiskelija ei ole paneutunut aiheeseen eikä kokonaisuus ole opiskelijan hallussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää sujuvasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut itsenäistä ja oma-aloitteista. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä pysty soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöiden osalta opiskelija ei pysty työskentelemään itsenäistä vaan tarvitsee paljon lisäohjausta. Opiskelija ei ole paneutunut aiheeseen eikä kokonaisuus ole opiskelijan hallussa.

Esitietovaatimukset

Perustiedot materiaaleista, rakenteista ja suunnittelusta.

Lisätiedot

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joonas Pusila
 • Jorma Lehtinen
 • Taru Lyly
Opiskelijaryhmät
 • TXR21S1
  Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu yritystoiminnan eri muotoihin sekä yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelija hahmottaa rakennussuunnittelijan mahdollisuudet toimia yrittäjänä ja ymmärtää verkostoitumisen merkityksen yritystoiminnan edellytyksenä. Opiskelija ymmärtää eettisen toiminnan merkityksen yritystoiminnassa.
Opiskelija tutustuu rakennuttamisen ja rakennustuotannon sekä rakennetun ympäristön ylläpidon, korjaamisen ja käytön taloudellisia, tuotantoteknisiä, organisatorisia, juridisia sekä johtamiseen ja tiedonhallintaan liittyviä kysymyksiä.
Opiskelija osaa yritystoiminnan ja rakentamistalouden peruskäsitteet ja ymmärtää rakentamisen kustannusten muodostumisen rakennusten koko elinkaaren aikana.

Sisältö

Yritysmuodot.
Yritystoimintaan vaikuttavat viranomaiset ja velvollisuudet.
Rakennusalan organisaatiot ja verkostot.
Rakentamistalouden peruskäsitteet (suunnittelun talous, tuotannon talous, käytön talous, elinkaaritalous, yritysten talous).
Kustannusten muodostuminen uudis- ja korjausrakentamisessa.
Rakennuttamisen perusteet.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Ohjatut harjoitukset
Tentti/koe

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suorituksen saaminen edellyttää 80% osallistumista lähiopetukseen ja ohjaukseen, yms.
Opiskelijan työkuorma 27 h / op, joka sisältää lähiopetuksen ja opiskelijan itsenäisen työskentelyn.
Rakennusarkkitehtuuri opintojen laajuus ja harjoitustöiden työmäärä on mitoitettu kokopäivätoimisen opiskelun mukaan.

Suorituksen saaminen edellyttää, että kaikki kurssitehtävät on tehty hyväksyttävästi.
Jos kurssissa on alkutentti, se pitää läpäistä ennen kurssiin aloittamista.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssivaatimuksena on opintosuunnitelman edellisten kurssien suoritus.

Katso tarvittaessa etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä Metropolian laajasta opiskelija- ja opintorekisterin tietosuojaselostuksesta (joka löytyy Omasta: Tietosuojaseloste: Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisteri).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä pysty soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöiden osalta opiskelija ei pysty työskentelemään itsenäistä vaan tarvitsee paljon lisäohjausta. Opiskelija ei ole paneutunut aiheeseen eikä kokonaisuus ole opiskelijan hallussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat hyvin.
Opiskelijalla ei juuri ole poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on hyvä. Työskentely etenee opintojaksolla johdonmukaisesti. Opiskelija hahmottaa opintojakson aiheen perusideat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön sekä osaa selittää sujuvasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset.
Harjoitustöissä työskentely on ollut riittävän itsenäistä mutta myös ohjaukselle on ollut tarvetta. Opiskelija hallitsee tehtävän kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetetut asiat kiitettävästi.
Opintojaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu kiitettävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija hahmottaa opintojaksolla opetetut sekä aikaisemmin opitut asiat ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija osaa selittää ja perustella asiantuntevasti harjoitustöissä tehtyjen valintojen syyt ja seuraukset. Työskentely on ollut itsenäistä ja oma-aloitteista. Opiskelija hallitsee kokonaisuuden sekä teoreettisesti että käytännössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kurssilla opetetut asiat tyydyttävästi.
Opiskelijalla on paljon poissaoloja. Aktiivisuus luennoilla ja tehtävissä on heikkoa.
Opiskelija ei pysty hahmottamaan aiheen perusideoita eikä pysty soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Harjoitustehtävissä perustelut ovat haparoivia ja puutteita ilmenee aikaisemmin opitun tiedon osalta.
Harjoitustöiden osalta opiskelija ei pysty työskentelemään itsenäistä vaan tarvitsee paljon lisäohjausta. Opiskelija ei ole paneutunut aiheeseen eikä kokonaisuus ole opiskelijan hallussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Aktiivisuus luennolla
Tentti

Esitietovaatimukset

Perustiedot suunnittelusta, rakennushankkeesta ja sen ohjauksesta.

Lisätiedot

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustöiden aikataulun mukainen palautus on arviointiperuste.