Siirry suoraan sisältöön

Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kätilö (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk
Tunnus
(S2622S6)
Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Maija-Riitta Jouhki
Vastuuhenkilö

Maija-Riitta Jouhki

Opiskelijaryhmät
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa soveltaa kätilötyön teoreettisia malleja ja näyttöön perustuvaa tietoa synnyttäjän hoidon ja palveluiden kehittämiseen
- Osaa arvioida kätilötyön laatua toiminnasta kerättävää dataa ja laatuindikaattoreita hyödyntäen
- Osaa kouluttaa kollegoita näyttöön perustavan syntymän hoidon kehittämisessä.
- Osaa kehittää uusia toimintamalleja synnyttäjän hoitoon

Sisältö

- Synnyttäjän osallisuuden edistäminen
- Kätilötyön mallit ja teoriat syntymän hoitoon
- Lisääntymisen liittyvät tunnusluvut ja trendit
- Syntymän hoidon laatuindikaattorit
- Syntymän hoidon näyttöön perustuva kätilötyö
- Synnyttäjän erityistarpeiden huomioiminen, esim. trauma, vulvodynia, kulttuuri
- Työelämälähtöisten toimintamallien kehittäminen synnyttäjän hoitoon (teorian implementointi organisaation käytäntöön)
- Ajankohtainen tutkimustieto

Aika ja paikka

14.10.2022 klo 9:00-15:00 kontaktiopetus, Zoom
27.10.2022 klo 9:00-16:00 kontaktiopetus, Zoom
16.11.2022 klo 9:00-16:00 kontaktiopetus, Zoom
21.11.2022 klo 9:00-16:00 lähiopetus, Myllypuron kampus, Helsinki. / hybridimahdollisuus

Oppimateriaalit

Kemp, Maclean, Moyo. 2022. Global Midwifery: Principles, Policy and Practise. Springer.
Muu opintojaksolla suositeltu kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus
Asiantuntijaluennot
Pienryhmä- ja tiimityöskentely
Itsenäinen opiskelu
Seminaarityöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Kansainvälisiä luennoitsijoita.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 23 tuntia
Seminaarityöskentely 8 tuntia
Itsenäinen työskentely 104 tuntia

Sisällön jaksotus

Tarkempi kuvaus ja lisätietoja opintojakson Moodlessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija
- Hallitsee keskeiset tiedot näyttöön perustuvan syntymän hoidon kehittämiseksi.
- Tietää syntymän hoidon keskeiset laatuindikaattorit
- Osaa kouluttaa työyhteisönsä jäseniä näyttöön perustavan syntymän hoidon kehittämisen tarpeesta
- Tunnistaa uusien toimintamallien kehittämisen tarpeita synnyttäjän hoidossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- Osaa soveltaa kätilötyön teoreettisia malleja ja näyttöön perustuvaa tietoa synnyttäjän hoidon ja palveluiden kehittämiseen
- Tietää syntymän hoidon keskeiset laatuindikaattorit ja niiden merkityksen syntymän hoidon laadun kehittämiselle
- Osaa kouluttaa työyhteisön jäseniä näyttöön perustavan syntymän hoidon kehittämisessä.
- Osaa kehittää uusia toimintamalleja synnyttäjän hoitoon omassa organisaatiossaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- Osaa soveltaa kätilötyön teoreettisia malleja ja näyttöön perustuvaa tietoa synnyttäjän hoidon ja palveluiden kehittämiseen
- Osaa arvioida kätilötyön laatua toiminnasta kerättävää dataa ja laatuindikaattoreita hyödyntäen
- Osaa kouluttaa näyttöön perustavan syntymän hoidon kehittämisessä.
- Osaa kehittää uusia toimintamalleja synnyttäjän hoitoon

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kätilötyön johtaminen YAMK
 • Maija-Riitta Jouhki
Vastuuhenkilö

Maija-Riitta Jouhki

Opiskelijaryhmät
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa kehittää kätilötyötä näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohdista
- Osaa kehittää palveluita naiskeskeisyyden lähtökohdista
- Osaa kehittää uusia naisen terveyttä, hyvinvointia ja seksuaalisuutta tukevia toimintamalleja
- Osaa kouluttaa näyttöön perustuvan kätilötyön kehittämistä

Sisältö

- Naislähtöinen kätilötyö
- Näyttöön perustuvan kätilötyön kehittämisen perusteet
- Hedelmällisyyteen ja vaihdevuosiin liittyvän ohjauksen implementointi kätilötyöhön
- Lantiopohjan kunnon ylläpitämisen ja inkontinenssin ehkäisemisen menetelmien implementointi kätilötyöhön
- Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja ehkäisy
- Työelämälähtöisten alueellisten toimintamallien kehittäminen
- Ajankohtainen tutkimustieto

Aika ja paikka

13.9.2022 klo 9:00-16:00 lähiopetus, Myllypuron kampus, Helsinki
15.9.2022 klo 9:00-16:00 kontaktiopetus, Zoom
16.9.2022 klo 8:30-16:15 kontaktiopetus, Zoom
04.10.2022 klo 9:00-16:00 lähiopetus, Myllypuron kampus, Helsinki.
12.10.2022 klo 9:00-12:00 lähipetus, Zoom
09.12.2022 klo 9:00-16:00 lähiopetus, Myllypuron kampus, Helsinki

Oppimateriaalit

Kemp, Maclean, Moyo. 2022. Global Midwifery: Principles, Policy and Practise. Springer.
Korhonen, Jylhä, Korhonen, Holopainen. 2018. Näyttöön perustava toiminta - Tarpeesta tuloksiin.
Ajankohtainen tutkimustieto, tarkentuu.
Tarkemmat tiedot Moodle oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus
Asiantuntijaluennot
Pienryhmä- ja tiimityöskentely
Itsenäinen opiskelu
Seminaarityöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Opintojakso sisältää kansainvälisiä asiantuntijaluentoja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 36 tuntia
Seminaarityöskentely 8 tuntia
Itsenäinen työskentely 91 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson tehtävät ja tarkemmat ohjeet Moodle oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija
- Tietää keskeiset kätilötyötä ohjaavat teoreettiset lähtökohdat
- Tietää naiskeskeisten palveluiden kehittämisen teoreettiset lähtökohdat
- Osaa hyödyntää naisen terveyttä, hyvinvointia ja seksuaalisuutta tukevia toimintamalleja työskentelyssään
- Osaa edistää näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä omassa työyhteisössään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)
Opiskelija
- Osaa tarkastella ja kehittää kätilötyötä sen teoreettisista lähtökohdista käsin
- Osaa soveltaa naiskeskeisyyttä kätilötyön kehittämiseen
- Osaa kehittää uusia naisen terveyttä, hyvinvointia ja seksuaalisuutta tukevia toimintamalleja
- Osaa kouluttaa työyhteisöään näyttöön perustavan kätilötyön kehittämisen lähtökohdista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
- Osaa kehittää kätilötyötä näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohdista
- Osaa kehittää palveluita naiskeskeisyyden lähtökohdista
- Osaa kehittää uusia naisen terveyttä, hyvinvointia ja seksuaalisuutta tukevia toimintamalleja
- Osaa kouluttaa näyttöön perustuvan kätilötyön kehittämistä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitava ryhmätehtävä 0-5, erilliset arviointikriteerit Moodlessa.
Oppimispäiväkirja. Hyväksytty/hylätty.
Vertaisarviointi.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Maija-Riitta Jouhki
 • Sanna-Mari Manninen
 • Maarit Sinisaari-Eskelinen
Vastuuhenkilö

Maarit Sinisaari-Eskelinen

Opiskelijaryhmät
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Tavoitteet
Opiskelija
- Osaa soveltaa seksologian perusteita kätilötyön kehittämiseen
- Osaa kehittää ja jalkauttaa työyhteisöön seksuaalisuutta ja seksuaaliterveyttä tukevia toimintamalleja

Sisältö

Sisältö
- Seksologian perusteet
- Seksuaalisuuden puheeksioton teoreettiset mallit ja menetelmät
- Asiakkaan moninaisuuden ja seksuaalisuuden huomioiminen
- Seksuaaliterveyden edistäminen elämänkulun eri vaiheissa
- Seksuaalikasvatuksen menetelmät ja standardit

Aika ja paikka

13.2.2023 klo 9.00-16.00 lähiopetus + hybridi, Myllypuron kampus, Helsinki
13.3.2023 klo 9.00-14.30 kontaktiopetus, Zoom
14.3.2023 klo 9.00-16.00 kontaktiopetus, Zoom
9.5.2023 klo 9.00-16.00 lähiopetus (seminaari), Myllypuron kampus, Helsinki

Oppimateriaalit

Suositeltu kirjallisuus:

Kero K, Merta A. 2020. Seksuaalilääketieteen palvelujen järjestäminen Suomessa. Teoksessa: Seksuaalilääketiede, Brusila P, Kero K, Piha J, Räsänen M. (toim.) Duodecim, 731-742.
Pyykönen M, Pyykönen. 2019. Seksuaalinen häirintä työpaikalla. Edita.
Oinonen M, Susineva A. 2021. Seksuaalikasvattajan käsikirja. Hivpoint.

Suositellut artikkelit ja muut materiaalit (täydentyy kevään 2023 aikana):

Kemppainen, M. 2022. Jos mä en ota tätä asiaa puheeksi, niin kuka sen sitten ottaa? Gynekologista syöpää sairastavien naisten seksuaalisuuden puheeksiotto hoitotyössä. Pro-gradu. Terveystieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto.

Manninen S-M, Kero K, Riskumäki M, Vahlberg T, Polo-Kantola P. 2022. Medical and midwifery students need increased sexual medicine education to overcome barriers hindering bringing up sexual health issues – A national study of final-year medical and midwifery students in Finland. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 279, 112-117.

Sinisaari-Eskelinen M, Jouhki M-R, Tervo P & Väisälä L. 2016.Työkaluja seksuaalisuuden puheeksiottamiseen. Plissitistä Betteriin.Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53, 286 - 293.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus
Asiantuntijaluennot
Pienryhmä- ja tiimityöskentely
Itsenäinen opiskelu
Seminaarityöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 22 tuntia
Seminaarityöskentely 8 tuntia
Itsenäinen työskentely 105 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson tehtävät ja tarkemmat ohjeet Moodle oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija
- Tietää seksologian perusteet
- Osaa tukea asiakkaan seksuaalista hyvinvointia omassa työskentelyssään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)
Opiskelija
- Osaa soveltaa seksologian perusteita omassa työskentelyssään
- Osaa kehittää seksuaalisuutta ja seksuaaliterveyttä tukevia toimintamalleja omassa työyhteisössään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
- Osaa soveltaa seksologian perusteita kätilötyön kehittämiseen
- Osaa kehittää ja jalkauttaa työyhteisöön seksuaalisuutta ja seksuaaliterveyttä tukevia toimintamalleja

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitava ryhmätehtävä 0-5, erilliset arviointikriteerit Moodlessa.
Ennakkotehtävä: Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 17.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Tiia Saastamoinen
Vastuuhenkilö

Jukka Lehtimäki

Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa kriittisesti arvioida oman alan hoito-, tutkimus- ja palvelukäytäntöjä ja perustella niiden näyttöön perustuvaa kehittämistä ja ennakoida asiakkaan/potilaan terveys- ja palvelutarpeita, terveys- ja sosiaalialan kehittämiskohteita sekä asiakaslähtöisten palveluiden ja henkilöstön osaamisen muutostarpeita. Opiskelija sisäistää tiedolla johtamisen merkityksen ja hyödyntämisen eri tarpeissa ja tilanteissa. Opiskelija osaa systemaattisesti hakea, hyödyntää sekä arvioida tiivistettyä tutkimustietoa ja kriittisesti pohtia sen merkitystä yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja päätöksenteossa sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelija omaksuu näyttöön perustuvan toiminnan toimintansa lähtökohdaksi asiakkaan/potilaan tutkimuksiin, hoitoon ja palveluihin liittyvissä tilanteissa. Opiskelija omaksuu esimiehen vastuullisen roolin näyttöön perustuvan toiminnan johtamisessa.

Sisältö

- tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
- näyttöön perustuvan terveydenhuollon malli
- näyttöön perustuvan toiminnan käsitteet ja prosessit sosiaali- ja terveysalalla
- systemaattinen tiedonhaku ja - käsittely näyttöön perustuvassa toiminnassa
- keskeiset kansalliset ja kansainväliset tietolähteet ja suositukset
- tiivistetyn tiedon kriittinen hyödyntäminen ammatillisessa päätöksenteossa
- näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022, periodi 1.

Oppimateriaalit

1) Holopainen, A. ym. (2018). Näyttöön perustuva toiminta: Tarpeesta tuloksiin. Hotus.
2) Toteutuuko näyttöön perustuva toiminta Suomessa? Raportti nykytilasta hoitotyön
edustajien kuvaamana. (2018). Hotus ja Sairaanhoitajat.
3) Näyttöön perustuva toiminta. Hotus.
4) JBI (Joanna Briggs Institute).
5) Sitra (2014). Sosiaali- ja terveyspalvelujen tietojohtamisen käsikirja.
6) Hämäläinen, T. (2020). Tiedolla johtaminen hoitotyössä - osastonhoitajien arviointeja. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto.
Muu opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset luennot (etänä)
Pienryhmätehtävät
Verkko-oppimisalustan tehtävät
Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valiinnaisista suoritustavoista sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on opiskelijan työnä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)

Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen (esimerkiksi muu asianmukainen koulutus ja kliinisten hoitosuositusten laatimistyöryhmässä työskentely).

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opiskelijaryhmät
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa kehittää näyttöön perustuvasti geneettisiin sairauksiin liittyvää kätilötyötä
- Osaa kehittää geneettisiin sairauksiin liittyvään kätilötyöhön uusia toimintamalleja näyttöön perustuvasti

Sisältö

Sisältö
- Geneettinen tieto ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset asiakkaalle ja perheelle
- Geneettisiin sairauksiin liittyvät eettiset näkökulmat
- Perinnöllisyysneuvonnan teoreettiset ohjausmallit
- Geneettisten sairauksien vaikutukset terveyskäyttäytymiseen
- Geneettisiin sairauksiin liittyvä sikiödiagnostiikka ja sikiön poikkeavuudet
- Geneettisiin sairauksiin liittyvän ensitiedon kehittäminen kätilötyössä

Aika ja paikka

Opetus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Etäopetus Zoom:ssa.

21.2.2023 klo 9-11 Zoom orientaatio opintojaksolle
21.2.2023 klo 13-16 Zoom
22.2.2023 klo 14-16 Zoom
21.3.2023 klo 9.30-15.30 Zoom
23.3 klo 16-17.30 Zoom
30.3. klo 16-17.30 Zoom
17.5.2023 klo 10-15.30 lähiopetus Metropolia

Oppimateriaalit

Aittomäki Kristiina, Moilanen Jukka, Perola Markus: Lääketieteellinen genetiikka, Duodecin (Oppiportti).

Clarke Angus: Harper's practical genetic counselling. 2020, 8. painos (e-book).

Muu luennoitsijoiden osoittama materiaali ja kirjallisuus annetaan kurssilla.

Opetusmenetelmät

- luennot
- kirjallisuuteen perehtyminen ja kirjalliset tehtävät
- itsenäinen työskentely
- ryhmätyöskentely


Kaikki kurssin ohjeet ja tehtävät löytyvät Moodle - oppimisalustalta. Moodle-alusta avautuu opinjakson alkaessa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op, joka vastaa laskennallisesti 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

21.2.2023 klo 9-11 Zoom
Orientaatio opintojaksolle

21.2.2023 klo 13-16 Zoom
Geneettinen tieto ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset asiakkaalle ja perheelle
Geneettisten sairauksien vaikutukset terveyskäyttäytymiseen
Periytyvään syöpäalttiusoireyhtymään liittyvät ohjausmallit

22.2.2023 klo 14-16 Zoom
Sikiöseulonnat ja vanhempien ohjaus

21.3.2023 klo 9.30-15.30 Zoom
Geneettisiin sairauksiin liittyvät eettiset näkökulmat
Perinnöllisyysneuvonnan teoreettiset ohjausmallit

xx.xx (päivämäärä vielä auki)
Sikiön poikkeavuudet
Geneettisiin sairauksiin liittyvä sikiödiagnostiikka

30.3. Vijaya Kancherla / Emory University Rollins School of Public Health, USA / Kansainvälinen näkökulma epämuodostumiin

17.5.2023 klo 10-15.30 lähiopetus Metropolia
Geneettisiin sairauksiin liittyvän ensitiedon kehittäminen kätilötyössä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija
- Tietää geneettisiin sairauksiin liittyvät keskeiset käsitteet sekä sairauksien luonteen ja osaa hyödyntää tätä tietoa kätilötyön kehittämisessä
- Tietää geneettisiin sairauksiin liittyvät teoreettiset lähtökohdat sekä toimintamallit ja osaa hyödyntää tätä tietoa kätilötyön kehittämisessä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)
Opiskelija
- Hallitsee geneettisiin sairauksiin liittyvät keskeiset käsitteet sekä sairauksien luonteen ja osaa soveltaa tätä tieto kätilötyön kehittämisessä
- Hallitsee geneettisiin sairauksiin liittyvät teoreettiset lähtökohdat sekä toimintamallit ja soveltaa tätä tietoa kätilötyön kehittämisessä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
Opiskelija
- Hallitsee geneettisiin sairauksiin liittyvät keskeiset käsitteet sekä sairauksien luonteen ja osoittaa laaja-alaista asiantuntemusta soveltaessaan tietoa kätilötyön kehittämisessä
- Hallitsee geneettisiin sairauksiin liittyvät teoreettiset lähtökohdat sekä toimintamallit ja kehittää geneettisiin sairauksiin liittyvää kätilötyötä näyttöön perustuvasti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1) Kirjalliset tehtävät ryhmässä

Ohjeistus opintojaksolla.

Opintojakson arviointi 0-5. Kurssin arviointikriteerit näkyvät opetussuunnitelmassa.
Moodle-alustalla tarkempi kirjallisen tehtävän arviointimatriisi.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.09.2022 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Maija-Riitta Jouhki
 • Iira Lankinen
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Pirjo Koski
 • Kirsi Talman
 • Jaana Seitovirta
 • Tiia Saastamoinen
 • Pirjo Vesa
 • Sari Haapio
Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella ja suunnitella opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja.

Sisältö

Opinnäytetyön aiheen valinta, ideointi- ja suunnittelu

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan seminaarit, ks. työpajatarjonta Moodlesta
Opinnäytetyön ohjaaja ilmoittaa seminaarien toteutusmuodon
Työpajatarjonta esitellään Moodlessa: YAMK-opinnäytetyöprosessi
Tutkimussuunnitelma-työpaja pakollinen!

Oppimateriaalit

Asianmukainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus
Alan ajantasainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itseopiskelu
Ryhmäohjaus kuten seminaarit, työpajat
Yksilöohjaus
Opponointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään sovituin osin työelämäohjaajan ohjauksessa. Ohjauksen ja arvioinnin päävastuu on ohjaavalla opettajalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Hyväksytty suoritus edellyttää kansainvälistä lähdekirjallisuutta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Suositellaan jakson suorittamista toisen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ensisijainen ohjausmuoto on ryhmäohjaus (mm. seminaarit ja työpajat), jonka lisäksi voidaan sopia yksilöohjauksista.

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle. Tästä sovitaan tarkemmin oman ont-ohjaajan kanssa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toisten opiskelijoiden työt ovat luottamuksellisia!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön suunnitelmaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle.

Katso opinnäytetyön arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

6 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Hannes Jesar
 • Jukka Lehtimäki
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Jukka Lehtimäki

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Kampuksen C-talon 2.kerros 2010 luokka.
Opintojakso toteutuu 12.1. - 9.3.2023 välillä. Lähitunnit pääsääntöisin tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 -12.00. Tarkemman aikataulun voi tarkistaa https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Oppimateriaalit

Jaetaan moodle oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Oppimistehtäviä
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija käy haastattelemassa työelämänedustajaa ja laajentaa yhteistyöverkostoaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työskentelyä. Opinnoissa voi tehdä oppimistehtäviä yksin, pareina tai pienryhmissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian YAMK opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Opintojakso on EQF -7 tason opintoja.
YAMK opiskelija tekee täydentäviä tehtäviä opintojakson aikana, jotka perustunvat näyttöön ja tutkittuuntietoon.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 14.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Pirjo Koski
 • Iira Lankinen
Vastuuhenkilö

Antti Niemi

Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa kartoittaa ja määritellä organisaation kehittämiskohteita sekä etsiä niihin ratkaisuja projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön avulla. Hän nojaa kaikessa projektitoiminnassa ja kehittämistyössä aiempaan tutkimus- ja kokemustietoon.

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, johtaa, hallinnoida ja arvioida projektia. Opiskelija osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti keskeisiä projektitoiminnassa sekä kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä. Hän tuntee keskeisiä kehittämisprosessin toimintamalleja ja osaa soveltaa kehittämisprosessin eri vaiheissa käytettäviä menetelmiä sekä projektityökaluja. Opiskelija osaa viestiä projektin ja tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista sekä arvioida projektin ja kehittämistyön luotettavuutta, eettisyyttä ja tuloksellisuutta. Hän osaa soveltaa projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksia osaksi työelämän käytäntöjä.

Sisältö

- projektitoiminnan ja kehittämistyön lähtökohdat
- projektin suunnittelu
- projektinhallinta ja johtaminen
- projektityökalut
- projektin raportointi ja arviointi
- tutkimuksellisen kehittämistyön prosessit
- kehittämisprosessissa käytettävät menetelmät
- kehittämistoiminnan eettisyys, luotettavuus ja tuloksellisuus
- projektin ja tutkimuksellisen kehittämistyön viestintä ja tulosten juurruttaminen

Aika ja paikka

27.01.2023 13.00 - 16.00, Orientaatio opintojaksolle, Antti Niemi (etäyhteys, Zoom klo 13-14). Zoom-linkki kalenterissa / lukujärjestyksessä. Klo 14-16 jakson materiaaleihin tutustuminen ja tehtävien käynnistäminen

30.1.-26.3.2023: Projektitoiminnan viikkotehtävät ja tentti

11.04.2023 13.00 - 16.00, Tutkimuksellisen kehittämistyön eettisyys, luotettavuus ja tulosten juurruttaminen

14.04.2022 13.00 - 16.00, Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi ja menetelmät

Oppimateriaalit

Projektitoiminta (viikkotehtävät ja tentti):
Karlos Artto, Miia Martinsuo, Jaakko Kujala. 2011. Projektiliiketoiminta.
Paul Silferberg. Ideasta projektiksi. Projektivetäjän käsikirja URL osoite: http://www.rakennerahastot.fi/vanhat_sivut/rakennerahastot/tiedostot/esr_julkaisut_2000_2006/esitteet_ja_oppaat/oppaat/01_projektinvetajan_opas.pdf
Tutkimuksellinen kehittämistyö:
Timo Toikko - Teemu Rantanen. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampereen Yliopistopaino Oy
Ojasalo, Katri; Moilanen, Teemu; Ritalahti, Jarmo. 2014. Kehittämistyön menetelmät. SanomaPro.
Pohjola, Pasi; Aalto-Kallio, Mervi; Englund, Kristel; Heikkinen, Hanne; Koivisto, Juha; Korhonen, Satu; Lyytikäinen, Merja; Peränen, Niina; Pitkänen, Niina; Virtanen, Kati. 2014. Kohti avointa kehittämistä - matkaoppaana Innokylä! THL. URL osoite: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/120379/THL_OPA_38_2014_verkko.pdf?sequence=1
Kari Salonen. Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle. Turun Ammattikorkeakoulu. Puheenvuoroja 72. URL osoite: http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=9789522163950

Opetusmenetelmät

Luento
Etäopetus
Harjoitustehtävät
Ryhmäohjaus
Verkko-opiskelu
Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektitoiminta 3 op, 81 tuntia
Tutkimuksellinen kehittämistyö 2 op, 54 tuntia

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä ja luennot etäyhteydellä, Zoom-yhteydellä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimustehtävät
Tentti

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Jos opiskelija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai tiedekorkeakoulun syventävät
aineopinnot (60 op), opiskelijalle myönnetään ahot tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-opinnoista (10 op). Projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön osaaminen voidaan hyväksilukea jos opiskelija on toiminut useissa projekteissa johtotehtävissä ja/tai hänellä on ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia tämän jakson sisältöä vastaavia opintoja.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 25.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Iira Lankinen
 • Kirsi Talman
 • Päivi Leskinen
Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Moodle-oppimisympäristö
Työtilan nimi: Terveys YAMK Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet, syksy 2022
Kirjautumisavain: Terveys22

Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa:
2.9.2000 klo. 13.30-15 Orientaatio, lähtötason arviointi
22.9.2022 klo. 15-16 Tutkimusprosessi
29.9.2022 klo. 15-16 Systemaattinen tiedonhakuprosessi
13.10.2022 klo. 15-16 Tutkimusetiikka ja tietosuoja
24.11.2022 klo. 14.30-16.00 TK-menetelmistä kohti opinnäytetyöprosessia!

Tehtävät ja palautuspäivämäärät (DL=deadline)

Viikko 35-36
Lähtötason arviointi DL 11.9 klo 23.59
Filosofis-teoreettiset lähtökohdat DL 11.9.2022 klo.23.59

Viikko 37-38
Tarkoituksen, hakusanojen ja hakulausekkeen määrittäminen, systemaattinen tiedonhaku, DL 25.9 klo. 23.59
Tietotesti: Tutkimusprosessi & systemaattinen tiedonhaku, DL 25.9 klo. 23.59

Viikko 39-40
Perehdy tietosuojaan DL 9.10 klo. 23.59, vertaisarviointi DL 16.10 klo 23.59
Tietotesti: Tutkimusetiikka ja tietosuoja DL 9.10 klo. 23.59

Viikko 41-46
Perehdy tutkimusmenetelmiin DL 30.10 klo. 23.59
Tutkimusmenetelmien tietotestit (Määrällinen tutkimus, laadullinen tutkimus, tutkimuksellinen kehittämistyö, kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä) DL 20.11.2022 klo. 23.59

Määrällisen aineiston analyysi oma Moodle-alusta:Tilastotiede YAMK Sote (kirjautumisavain YAMKtilasto). Tilastollisen osan materiaalien opiskelun ja testin tekemisen voi aloittaa jo aiemminkin, mutta palautus viimeistään viikolla 46, 18.11.2022.

Opintojaksopalaute DL 4.12 klo. 23.59

Vko 47
Mahdollisuus kaikkien osioiden uusimiseen/ korottamiseen.

.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu (Moodle):
Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa (sis. ennakkotehtäviä ja keskustelua opetuksen aikana)
Itsenäistä opiskelua ja työskentelyä verkko-oppimisalustalla

Aktivoivat tehtävät
Tietotestit

Moodlen välilehdellä Menetelmälliset vaihtoehdot on linkki määrällisen aineiston analyysiin liittyvälle omalle Moodle-alustalle (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hylättyjen suoritusten (aktivoivat tehtävät, tietotestit) uusinnat viikolla 48 (jolloin voi uusia/ täydentää kaikkia osia).

Huom! Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät on erillinen Moodle-alusta (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuudessaan 135 tuntia ( 5op) opiskelijan työtä, jakautuen TK-menetelmät 4op= 108t ja tilastolliset analyysimenetelmät 1 op=27t.

Sisällön jaksotus

Viikko 35: Opintojakson orientaatio, lähtötason arviointi: kontaktiopetus 2.9.2022
Viikko 36: Filosofis-teoreettiset lähtökohdat: aktivoiva tehtävä
Viikko 37-39: Tutkimusprosessi: aktivoiva tehtävä, kontaktiopetus 22.9.2022
Systemaattinen tiedonhaku: aktivoiva tehtävä, kontaktiopetus 29.2.2022
Viikko 39-41: Etiikka ja tietosuoja: aktivoiva tehtävä, kontaktiopetus 13.10.2022
Viikko 41-46: Tutkimusmenetelmät: tietotestit
Viikko 47: Opintojakson yhteenveto: kontaktiopetus 24.11.2022

Huom! Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät on erillinen Moodle-alusta (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

20% kokonaisarvosanasta (hyväksytty- hylätty)
Aktivoivat tehtävät: Filosofis-eettiset suuntaukset, tarkoituksen, hakusanojen ja hakulausekkeiden määrittäminen, systemaattinen tiedonhaku tietosuoja, tutkimusmenetelmät

80% kokonaisarvosanasta, osien keskiarvona (1-5)
Tietotestit: tutkimusprosessi, systemaattinen tiedonhaku, tutkimusetiikka ja tietosuoja, tutkimusmenetelmät

Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus (hyväksytty-hylätty)
Tietotesti: tilastolliset analyysimenetelmät

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Ari-Pekka Åker
Vastuuhenkilö

Ari-Pekka Åker

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää simulaation mahdollisuudet osaamisen hankkimisessa ja ylläpitämisessä. Opiskelija saa valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida simulaatiotilanne erilaisissa ohjaus-, johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa sekä prosessien mallintamisessa.
Opiskelija osaa käyttää simulaatiomenetelmää monipuolisesti, soveltaa menetelmää ja integroida simulaatiopedagogiikkaa omaan toimintaympäristöön.

Sisältö

- simulaatio-oppimisen tietoperusta
- oman simulaatioharjoituksen suunnittelu
- simulaation toteutus
- oppimiskeskustelu
- osaamisen arviointi
- simulaatio-oppimisen arviointi
- simulaatiopedagogiikan integroiminen omaan toimintaympäristöön

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Heidi Stenberg
Vastuuhenkilö

Jukka Lehtimäki

Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti omaa aiempaa kehittymistään ja osaamistaan sekä rakentaa näiden pohjalta strategisen toimintansa urasuunnitelmaa tukevaksi. Opiskelija on omaksunut itsensä johtamisen työvälineitä jatkuvaan johtajana kehittymiseen. Opiskelija hallitsee strategisen johtamisen periaatteet sekä ennakoinnin ja kykenee ottamaan vastuuta strategian toteuttamisesta ja uudistamisesta lähijohtajan roolissa. Opiskelija osaa luoda yhdessä asiantuntijaorganisaation henkilöstön kanssa työyhteisön työntekoa ja moninaisuutta tukevan työilmapiirin. Hän tukee henkilöstöä kehittämään osaamistaan tulevaisuuden tarpeisiin ja strategian mukaiseen toimintaan. Opiskelija osaa arvioida toimintastrategian mukaisen toiminnan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Sisältö

- itsensä ja henkilöstön johtaminen muutoksessa
- strategisen johtamisen periaatteet
- asiantuntijaorganisaatio
- toimiva työyhteisö
- moninaisuus työyhteisöissä
- strategisen toiminnan arviointi ja sen mittarit

Aika ja paikka

Lähiopetus 14.9.2022 klo 13-16
Seminaari 5.10.2022 klo 8-16
Lähiopetus 22.11.2022 Klo 13-16

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Etäopiskelu
Harjoitustehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävät palautetaan 11.12.2022

Palautuspäivän jälkeen palautettuja tehtäviä ei arvioida.

Hylätyn tehtävän voi uusia yhden kerran
Arviointia voi korottaa yhden kerran

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op lähiopiskelua
4 op etäopiskelua

Sisällön jaksotus

Syksy 2022

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla osaaminen osoitetaan arvioitavalla yksilötehtävä
Arvioinnissa käytetään kansallista tutkintojen osaamistason kuvausta, taso EQF 7.
Arviointiasteikko 0-5

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi kokonaan hyväksi lukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella.