Siirry suoraan sisältöön

Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Muusikko (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat työskentelevät erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja työyhteisöissä ja heillä on vähintään kahden vuoden työkokemus ennen YAMK-opintoja. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai organisaatiotason haasteisiin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolia Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

YAMK-tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan aiempi osaaminen ja/tai korkeakoulutasoiset opintosuoritukset on mahdollista lukea hyväksi osaksi tutkintoa.

Tutkinnon profiili

Musiikin YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Ks. opetussuunnitelma

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Musiikin YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Musiikkipedagogi (YAMK) ja muusikko (YAMK) ovat musiikin ammattilaisia, joilla on monipuoliset valmiudet jatkuvaan oppimiseen, asiantuntijatyön edellyttämät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä syvällinen oman erityisalan osaaminen.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutuksen tavoitteena on:
- kehittää muusikon ja musiikkipedagogin ajankohtaisiin ja ennakoitaviin työtehtäviin liittyvää asiantuntijuutta.
- vahvistaa musiikkialan kehittämistyössä tarvittavaa osaamista.
- tukea ajankohtaisiin haasteisiin vastaavien kehittämisprojektien suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.
- edistää erityisosaamista vaativaa musiikkialan kehittämistä.

Valmistuminen

Hyväksytyt opintosuoritukset

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Lyhyt opiskelijavaihto tai opintomatka voidaan sisällyttää opintoihin.

Erityispääsyvaatimukset

Musiikin tutkinto-ohjelman valintakoe.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolia Amk:n tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opetussuunnitelman pohjalta henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Opiskelija voi valita oman ammatillisen kehittymisensä kannalta tarpeellisia opintoja.

Opetus koostuu asiantuntijaluennoista, työpajoista, vertaisryhmätyöskentelystä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena ja siihen on mahdollista osallistua työn ohessa.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö Paula Turkkila
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Arabiankatu 2, 00560 Helsinki
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
PL 4042, 00079 METROPOLIA
paula.turkkila[at]metropolia.fi

Musiikki (ylempi AMK)
Tunnus
(K0823S6)
Musiikki (ylempi AMK)
Tunnus
(K0822S6)
Musiikki (ylempi AMK)
Tunnus
(K0821S6)
Musiikki (ylempi AMK)
Tunnus
(K0820S6)
Musiikki (ylempi AMK)
Tunnus
(K0819S6)
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Susanna Mesiä
 • Johanna Talasniemi
 • musiikki virtuaali
 • Annu Tuovila
Vastuuhenkilö

Annu Tuovila

Opiskelijaryhmät
 • K0823S6
  Musiikin tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Ammattiosaamista syventävien opintojen tavoitteena on opiskelijan ammatillisen erityisosaamisen kehittäminen.

- Opiskelija osaa täydentää ja syventää oman erityisalan osaamistaan.
- Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan joustavasti ammatillisessa toiminnassaan.

Sisältö

Opiskelijakohtaisesti sovittavalla tavalla ammatillisen erityisosaamisen kehittäminen. Musiikin esittämisen, musiikkipedagogiikan, musiikin tekemisen ja tuottamisen, musiikkiteknologian, musiikkialan hallinnon, musiikkialan yritystoiminnan ja/tai muita syventäviä opintoja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa täydentää ja syventää osaamistaan. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan taitoja ammatillisessa toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa täydentää ja syventää osaamistaan monipuolisesti. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan taitoja monipuolisesti ammatillisessa toiminnassaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa täydentää ja syventää osaamistaan poikkeuksellisen taitavasti. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan taitoja vakuuttavasti ammatillisessa toiminnassaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa täydentää ja syventää osaamistaan. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan taitoja ammatillisessa toiminnassaan.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on riittävät ammatilliset valmiudet saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Annu Tuovila
Vastuuhenkilö

Annu Tuovila

Opiskelijaryhmät
 • K0823S6
  Musiikin tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan asiantuntijuutta ja erityistaitoja sekä auttaa opiskelijaa hyödyntämään osaamistaan kulttuuri-, taide- ja musiikkialan työtehtävissä ja verkostoissa.

- Opiskelija osaa kuvata ja arvioida ammatillisia kehittymistarpeitaan.
- Opiskelija osaa rakentaa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman.
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa opintojaan ja työtehtäviään kehittymissuunnitelmansa edellyttämällä tavalla.
- Opiskelija osaa verkostoitua kehittymissuunnitelmansa kannalta olennaisiin kulttuuri-, taide- ja musiikkialan toimijoihin.
- Opiskelija osaa esitellä kehittäjä- ja erityisosaamistaan luontevasti suomen ja englannin kielellä.
- Opiskelija osaa kouluttaa ryhmiä ja työyhteisöjä omalla erityisalallaan.
- Opiskelija osaa vahvistaa työelämässä ja opiskelussa tarvitsemiaan digitaitoja.

Sisältö

Kehittymissuunnitelma. Ammattiuran ja osaamisen jäsentäminen. Oman osaamisen syventäminen. Verkostoituminen. Osaamisen esittely suomeksi ja englanniksi. Kouluttajan ja kehittäjän rooli. Digitaidot.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kehittää asiantuntemustaan ja erityisosaamistaan. Opiskelija osaa laatia kehittymissuunnitelman. Opiskelija osaa kuvata asiantuntijuutensa ja viestiä siitä luontevasti suomeksi ja englanniksi. Opiskelija osaa verkostoitua kehittymisensä kannalta olennaisiin verkostoihin. Opiskelija osaa kouluttaa oman erityisalansa mukaista kohderyhmää. Opiskelija osaa vahvistaa työelämässä ja opiskelussa tarvitsemiaan digitaitoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kehittää asiantuntemustaan ja erityisosaamistaan aloitteellisesti ja tavoitteellisesti. Opiskelija osaa laatia monipuolisesti jäsentyneen kehittymissuunnitelman. Opiskelija osaa kuvata ja perustella asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijuudestaan monipuolisesti, tehokkaasti ja luontevasti suomeksi ja englanniksi. Opiskelija osaa verkostoitua monipuolisesti kehittymisensä kannalta olennaisiin verkostoihin. Opiskelija osaa kouluttaa oman erityisosaamisensa kannalta olennaisia kohderyhmiä. Opiskelija osaa vahvistaa monipuolisesti työelämässä ja opiskelussa tarvitsemiaan digitaitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kehittää asiantuntemustaan ja erityisosaamistaan taitavasti. Opiskelija osaa laatia vakuuttavan kehittymissuunnitelman. Opiskelija osaa kuvata ja perustella asiantuntijuuttaan moniulotteisesti. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijuudestaan monipuolisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti suomeksi ja englanniksi. Opiskelija osaa verkostoitua vakuuttavasti kehittymisensä kannalta olennaisiin verkostoihin. Opiskelija osaa kouluttaa oman erityisosaamisensa kannalta mahdollisia erilaisia kohderyhmiä. Opiskelija osaa vahvistaa kattavasti työelämässä ja opiskelussa tarvitsemiaan digitaitoja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kehittää asiantuntemustaan ja erityisosaamistaan. Opiskelija osaa laatia kehittymissuunnitelman. Opiskelija osaa kuvata asiantuntijuutensa ja viestiä siitä luontevasti suomeksi ja englanniksi. Opiskelija osaa verkostoitua kehittymisensä kannalta olennaisiin verkostoihin. Opiskelija osaa kouluttaa oman erityisalansa mukaista kohderyhmää. Opiskelija osaa vahvistaa työelämässä ja opiskelussa tarvitsemiaan digitaitoja.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on riittävät ammatilliset valmiudet saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Annu Tuovila
Vastuuhenkilö

Annu Tuovila

Opiskelijaryhmät
 • K0823S6
  Musiikin tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on kehittää opiskelijan valmiuksia johtaa kulttuuri- ja erityisesti musiikkialan kehittämistyötä vastuullisesti, moninaisuutta ja kytköksiä ymmärtäen ja yhteisön oppimista rakentaen.

- Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida kulttuuri- ja taidealan muutoksia, etsiä niistä tietoa ja analysoida muutosten seurauksia musiikkialalla ja suhteessa omaan työhön.
- Opiskelija tuntee kehittämistyön johtamisen ajankohtaisia kysymyksiä, näkökulmia ja käsitteitä.
- Opiskelija osaa kuvata ja perustella kestävän kehityksen, eettisten arvojen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkityksen kehittämistyön lähtökohtina.
- Opiskelija osaa rakentaa edellytyksiä monialaiselle, moniammatilliselle ja moninäkökulmaiselle kehittämistyölle.
- Opiskelija osaa johtaa kehittämistyötä yhteisön oppimista rakentaen.
- Opiskelija osaa hyödyntää teknologian tuomia mahdollisuuksia ja osallistavia menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Kulttuuri- ja taidealan muutokset. Kehittämistyön johtamisen ajankohtaiset kysymykset, näkökulmat ja käsitteet. Johtamisen etiikka ja vaikuttavuus. Kehittämistyö yhteisön oppimisprosessina. Monialainen, moniammatillinen ja moninäkökulmainen kehittämistyö. Teknologian tuomat mahdollisuudet kehittämistyössä. Kehittämistyön osallistavat menetelmät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata johtamisen ajankohtaisia kysymyksiä, näkökulmia ja käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida kulttuuri- ja taidealan muutoksia ja niiden merkitystä sekä musiikkialalla että omassa työssä. Opiskelija osaa perustella kestävän kehityksen, eettisten arvojen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkitystä kehittämistyön lähtökohtina. Opiskelija osaa rakentaa edellytyksiä moninaisuutta tunnistavalle yhteisön oppimisprosessille. Opiskelija osaa hyödyntää teknologiaa ja osallistavia menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata monipuolisesti johtamisen ajankohtaisia kysymyksiä, näkökulmia ja käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida monesta näkökulmasta kulttuuri- ja taidealan muutoksia ja niiden merkitystä sekä musiikkialalla että omassa työssä. Opiskelija osaa perustella monipuolisesti kestävän kehityksen, eettisten arvojen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkitystä kehittämistyön lähtökohtina. Opiskelija osaa rakentaa jäsentyneesti edellytyksiä moninaisuutta tunnistavalle yhteisön oppimisprosessille. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti teknologiaa ja osallistavia menetelmiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata kattavasti johtamisen ajankohtaisia kysymyksiä, näkökulmia ja käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida kattavasti kulttuuri- ja taidealan muutoksia ja niiden merkitystä sekä musiikkialalla että omassa työssä. Opiskelija osaa perustella kattavasti kestävän kehityksen, eettisten arvojen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkitystä kehittämistyön lähtökohtina. Opiskelija osaa rakentaa vakuuttavasti edellytyksiä moninaisuutta tunnistavalle yhteisön oppimisprosessille. Opiskelija osaa hyödyntää poikkeuksellisen taitavasti teknologiaa ja osallistavia menetelmiä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata johtamisen ajankohtaisia kysymyksiä, näkökulmia ja käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida kulttuuri- ja taidealan muutoksia ja niiden merkitystä sekä musiikkialalla että omassa työssä. Opiskelija osaa perustella kestävän kehityksen, eettisten arvojen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkitystä kehittämistyön lähtökohtina. Opiskelija osaa rakentaa edellytyksiä moninaisuutta tunnistavalle yhteisön oppimisprosessille. Opiskelija osaa hyödyntää teknologiaa ja osallistavia menetelmiä.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on riittävät ammatilliset valmiudet saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet.

Ilmoittautumisaika

01.07.2023 - 30.07.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • Annu Tuovila
Vastuuhenkilö

Annu Tuovila

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on opiskelijan ammatillisen erityisosaamisen kehittäminen.

Opiskelija osaa täydentää ja syventää osaamistaan erityistaidoissaan yksilöllisten oppimistavoitteiden mukaisesti.
Opiskelija osaa soveltaa taitojaan ja osaamistaan joustavasti työtehtävissään ja ammattiurallaan.

Sisältö

Opiskelijakohtaisesti sovittava sisältö.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa taitoja ja menetelmiä täydentää ja syventää osaamistaan. Opiskelija osaa taitoja ja menetelmiä soveltaa osaamistaan joustavasti työtehtävissään ja ammattiurallaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa monipuolisesti taitoja ja menetelmiä täydentää ja syventää osaamistaan. Opiskelija osaa monipuolisesti taitoja ja menetelmiä soveltaa osaamistaan joustavasti työtehtävissään ja ammattiurallaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kattavasti ja taitoja ja menetelmiä täydentää ja syventää osaamistaan. Opiskelija osaa kattavasti taitoja ja menetelmiä soveltaa osaamistaan joustavasti työtehtävissään ja ammattiurallaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa taitoja ja menetelmiä täydentää ja syventää osaamistaan. Opiskelija osaa taitoja ja menetelmiä soveltaa osaamistaan joustavasti työtehtävissään ja ammattiurallaan.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on riittävät ammatilliset valmiudet saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Laajuus

30 op

Virtuaaliosuus (op)

18 op

T&K-osuus

30 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Susanna Mesiä
 • Johanna Talasniemi
 • musiikki virtuaali
 • Annu Tuovila
Vastuuhenkilö

Annu Tuovila

Opiskelijaryhmät
 • K0823S6
  Musiikin tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä noudattaa hyvää tutkimusetiikkaa.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategioita ja menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Työssään opiskelija osaa toimia innovatiivisesti, aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä kestävän kehityksen periaatteita soveltaen.

Opiskelija osaa tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti alansa asiantuntijana, kehittäjänä ja uudistajana sekä osaa rakentaa yhteistyötä työelämän kanssa käytäntöä hyödyttävän tiedon tuottamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyöprosessia ja sen aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin hyvän tutkimus- ja kehittämisraportoinnin mukaisesti ja osoittaa asiantuntijaviestinnän kykyä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa itsenäisesti opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja osaamista viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin vaiheet:

aiheen analyysi ja valinta,

tutkimus- tai kehittämissuunnitelman laatiminen,

tutkimuslupa,

sopimus tutkimuksellisesta kehittämistyöstä,

tutkimus- tai kehittämisprosessin toteutus,

opinnäytetyön raportointi sekä kypsyysnäyte.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönssä opiskelja kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä opiskelija tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. (vrt. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö, 2022)

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Susanna Mesiä
 • Johanna Talasniemi
 • Hanna-Maija Aarnio
 • Annu Tuovila
Vastuuhenkilö

Annu Tuovila

Opiskelijaryhmät
 • K0822S6
  Musiikin tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on opinnäytetyön tulosten analysointi ja arviointi, opinnäytekokonaisuuden kirjoittaminen, viimeistely, julkistaminen ja hyödyntäminen sekä kypsyysnäytteen kirjoittaminen.

- Opiskelija osaa kuvata, analysoida ja arvioida opinnäytetyön vaiheet, menetelmät ja tulokset.
- Opiskelija osaa esitellä opinnäytetyön olennaiset tulokset ja niiden soveltamisen mahdollisuudet.
- Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyön tutkimusviestinnän periaatteita noudattaen ja kohdelukijat huomioon ottaen.
- Opiskelija osaa viimeistellä opinnäytekokonaisuuden ja monimuotoisen opinnäytetyön teososan/teososat.
- Opiskelija osaa kirjoittaa suomen- ja englanninkielisen tiivistelmän sekä kypsyysnäyteartikkelin.

Sisältö

Opinnäytetyön vaiheiden ja tulosten analysointi. Opinnäytejulkaisun kirjoittaminen, viimeistely, julkistaminen ja arviointi. Tulosten soveltamisen mahdollisuudet. Kypsyysnäyteartikkeli.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. arviointikehikko

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on riittävät ammatilliset valmiudet saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Susanna Mesiä
 • Johanna Talasniemi
 • Annu Tuovila
Vastuuhenkilö

Annu Tuovila

Opiskelijaryhmät
 • K0823S6
  Musiikin tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Annu Tuovila
Vastuuhenkilö

Annu Tuovila

Opiskelijaryhmät
 • K0823S6
  Musiikin tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on tukea opiskelijan työhyvinvointia sekä auttaa opiskelijaa hallitsemaan vastuullisesti työn, työyhteisöjen ja ammatillisten vuorovaikutustilanteiden muutosprosesseja.

- Opiskelija osaa kuvata ja analysoida työn ja työyhteisöjen kehittämistarpeita.
- Opiskelija osaa kuvata ja analysoida työhyvinvoinnin rakentumista ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat.
- Opiskelija osaa kehittää työelämän viestintää, vuorovaikutusta ja kumppanuuksia moninaisuuden huomioiden.
- Opiskelija osaa edistää kestävän kehityksen, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteiskuntavastuun periaatteiden toteutumista työelämässä.
- Opiskelija osaa toimia vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa.
- Opiskelija osaa soveltaa työssään teknologian tuomia mahdollisuuksia ja osallistavia menetelmiä.
- Opiskelija osaa rakentaa omaa työhyvinvointiaan ja reflektoida kehittymisensä prosessia.

Sisältö

Työn ja työelämän ajankohtaiset ja ennakoidut muutostarpeet. Musiikkipedagogin ja muusikon työ ja sen muutokset. Työhyvinvoinnin käsitteet ja prosessit. Työelämän viestintä, vuorovaikutus ja kumppanuuksien rakentaminen. Moninaisuuden, kestävän kehityksen, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteiskuntavastuun periaatteet. Osallistavat menetelmät ja teknologian luomat mahdollisuudet. Opiskelijan työhyvinvoinnin rakentaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata ja analysoida työn ja työyhteisöjen muutosprosesseja ja kehittämistarpeita. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida työhyvinvoinnin käsitteitä ja prosesseja sekä oman työhyvinvointinsa kehittymistä. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija tunnistaa moninaisuuden, kestävän kehityksen, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteiskuntavastuun periaatteet ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään. Opiskelija osaa soveltaa teknologiaa ja osallistavia menetelmiä ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja analysoida monipuolisesti työn ja työyhteisöjen muutosprosesseja ja kehittämistarpeita. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida monipuolisesti työhyvinvoinnin käsitteitä ja prosesseja sekä oman työhyvinvointinsa kehittymistä. Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti, vastuullisesti, ratkaisukeskeisesti ja luovasti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija tunnistaa moninaisuuden, kestävän kehityksen, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteiskuntavastuun periaatteet ja osaa soveltaa niitä monella tavalla työtehtävissään. Opiskelija osaa soveltaa teknologiaa ja osallistavia menetelmiä monipuolisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ja analysoida kattavasti työn ja työyhteisöjen muutosprosesseja ja kehittämistarpeita. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida kattavasti työhyvinvoinnin käsitteitä ja prosesseja sekä oman työhyvinvointinsa kehittymistä. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti, luovasti ja poikkeuksellisen taitavasti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija tunnistaa moninaisuuden, kestävän kehityksen, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteiskuntavastuun periaatteet ja osaa soveltaa niitä taitavasti työtehtävissään. Opiskelija osaa soveltaa teknologiaa ja osallistavia menetelmiä laaja-alaisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata ja analysoida työn ja työyhteisöjen muutosprosesseja ja kehittämistarpeita. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida työhyvinvoinnin käsitteitä ja prosesseja sekä oman työhyvinvointinsa kehittymistä. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija tunnistaa moninaisuuden, kestävän kehityksen, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteiskuntavastuun periaatteet ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään. Opiskelija osaa soveltaa teknologiaa ja osallistavia menetelmiä ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on riittävät ammatilliset valmiudet saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet.