Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Työelämäyhteistyö toteutuu opinnäytetyön ja oppimistehtävien kautta. Ne toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

-

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Master's Programme in Health Business Management -tutkinnossa painopisteenä terveydenhuoltoalan liiketoiminnan johtaminen. Koulutus on monialainen ja opiskelijat ova taustaltaan liiketoiminnan, tekniikan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden aloilta. Koulutus tapahtuu englannin kielellä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Valmistuneet toimivat sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa sekä yrityksissä johtamis -ja asiantuntijatehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelijat saavat liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen valmiudet sosiaali -ja terveysalan organisaatioissa ja yrityksissä (mm. asiakkuuksien ja palveluiden hallinta ja johtaminen).

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaiseen tutkintoon. Se toteutuu englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Erityispääsyvaatimukset

Koulutus tapahtuu englanniksi, minkä vuoksi pääsyvaatimuksena on sujuva englannin kielen taito (taso C1). Lisäksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pääsyvaatimuksena on alan ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja
jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikainen.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Heidi Stenberg
+358 40 535 3388
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Tutkintovastaava
Eija Metsälä
+358 50 347 8177
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(L0523S6)
Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(L0520S6)
Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(L0519S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Salla Kivelä
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S2522S6
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tutkimus- ja kehittämisosaamista. Opintojakson päätteeksi opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimus- ja kehittämisprojekteja käyttäen eri tyyppisiä metodologisia lähestymistapoja.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa suunnitella tutkimus- ja kehittämisprojekteja ja valita niiden toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaiset menetelmät
- on näkemys metodisten lähestymistapojen tieteenfilosofista taustoista ja niihin liittyvistä metodisista lähestymistavoista
- osaa esittää tutkimus- ja kehittämisprojektinsa tulokset valitulle metodologiselle lähestymistavalle ominaisella tavalla.
- osaa analysoida ja tulkita laadullista ja määrällistä aineistoa.

Sisältö

- Tutkimusprojektin suunnittelu

Laadullinen tutkimus sisältäen
- fenomenologia, fenomenografia
- tapaustutkimus, narratiivinen tutkimus
- kirjallisuuskatsauksen eri tyypit
- laadullisen aineiston analyysi

Määrällinen tutkimus sisältäen
- parametristen ja non-parametristen analyysimenetelmien kertaus
- luottamusvälit ja niiden merkitys
- kovarianssianalyysi
- cronbachin alfa käsitereliabiliteetin testauksessa
- regressio
- määrällisen datan tulosten analyysi ja tulkinta

Kehittämistyön menetelmät

Aika ja paikka

Mandatory (online) sessions
Thursday 7.9.2023 at 14.45-15.45 Introduction Thurs (1h) SK & EM
Thursday 14.9 at 14-16 Approaches to different types of research projects (2h) and at 15-16 Concept analysis (2h) SK
Wednesday 27.9 at 14-15 Fenomenology, fenomenography (1h) SK
Wednesday 27.9 at 15-16 Case study, Narrative study (1h) SK
Thursday 5.10 at 14.45-15.45 Analysing and interpreting qualitative data, Introduction + giving an analysis assignment (1h) EM
Thursday 26.10 at 12.30-13.30 Developmental methods (1h)
Thursday 26.10 at 13.45-15.45 Content analysis assignment + workshop (2h) EM
Wednesday 1.11 at 14.45-15.45 Reflective questions about videos 1-4 and about Mujis D book chapters 1-4 (1h) EM
Wednesday 15.11 at 10.30-12.30 Interpretating quantitative analysis (2h) EM
Wednesday 29.11 at 12-16.00-18.00 SPSS-workshop (2h) EM
Exam Mon 11.12 at 16-17, Retake 1. Mon 18.12 at 16-17 Retake 2 Mon 15.1.2024 at 16-17

Oppimateriaalit

Luennoitsijan suosittelema kirjallisuus Moodle-alustalla

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot ja työpajat, itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 11.12 klo 16-17, Uusinta 1. Ma 18.12 klo 16-17 Uusinta 2 Ma 15.1.2024 klo 16-17

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- osaa suunnitella tutkimus- ja kehittämisprojekteja ja valita niiden toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaiset menetelmät
- ymmärtää valittujen metodisten lähestymistapojen tieteenfilosofista taustoja ja niihin liittyviä metodisia lähestymistapoja
- osaa esittää tutkimus- ja kehittämisprojektinsa tuloksia
- osaa analysoida ja tulkita jotakin laadullista ja määrällistä aineistoa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- osaa suunnitella tutkimus- ja kehittämisprojekteja ja valita niiden toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaiset menetelmät
- on näkemys valittujen metodisten lähestymistapojen tieteenfilosofista taustoista ja niihin liittyvistä metodisista lähestymistavoista ja hän osaa argumentoida niitä
- osaa esittää tutkimus- ja kehittämisprojektinsa tulokset metodologiselle lähestymistavalle ominaisella tavalla.
- osaa analysoida ja tulkita laadullista ja määrällistä aineistoa ja raportoida sitä metodiselle lähestymistavalle tyypillisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa suunnitella tutkimus- ja kehittämisprojekteja ja valita niiden toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaiset menetelmät
- on syvällinen näkemys metodisten lähestymistapojen tieteenfilosofista taustoista ja niihin liittyvistä metodisista lähestymistavoista ja hän osaa argumentoida metodisia ratkaisujaan relevantisti.
- osaa esittää tutkimus- ja kehittämisprojektinsa tulokset luovasti ja valitulle metodologiselle lähestymistavalle ominaisella tavalla.
- osaa analysoida ja tulkita innovatiivisesti laadullista ja määrällistä aineistoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen työpajoihin ja luennoille, kurssiin liittyvien tehtävien palautus annettuina palautusaikoina ja tentti

Esitietovaatimukset

Tutkimus ja kehittämistyön menetelmät 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Osteopathy
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0523S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2421S6
  Master's Degree Programme in Osteopathy, ylempi, sote
 • S1123S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • T1423S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka

Aika ja paikka

7.11 18-20
14.11 18-20
21.11 18-20
1.12 14-17 (Student debate)
12.12 Final essay due

Oppimateriaalit

Banerjee, S. B., & Berrier-Lucas, C. (2022). Foreword Decolonizing the Business Schools: A Journey on Paths Less Traveled. Revue de l’organisation responsable, 17(2), 36-41.

Brenkert, G. G. (2016). Business ethics and human rights: An overview. Business and Human Rights Journal, 1(2), 277-306.

Fatima, T., & Elbanna, S. (2023). Corporate social responsibility (CSR) implementation: A review and a research agenda towards an integrative framework. Journal of Business Ethics, 183(1), 105-121.

Han, C., Jia, F., Jiang, M., & Chen, L. (2022). Modern slavery in supply chains: a systematic literature review. International Journal of Logistics Research and Applications, 1-22.

Kempster, S., & Jackson, B. (2023). Making Purpose the Core Work of Business Leadership: A Guiding Framework. Organizational Change, Leadership and Ethics.

Stringer, T., Payne, A. R., & Mortimer, G. (2022). As cheap as humanly possible: why consumers care less about worker welfare. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 26(4), 717-737.

Opetusmenetelmät

Course objective: To equip students with a comprehensive understanding of business ethics, corporate social responsibility (CSR), postcolonial perspectives, and their implications in modern business contexts, with a specific focus on addressing human slavery as a critical ethical issue

This course responds to United Nations United Nations Sustainable Development Goals 1 (no poverty), 5 (gender equality), 8 (decent work and economic growth), 10 (reduced inequalities), 16 (peace, justice, and strong institutions), 17 (partnership for the goals).

Learning Outcomes:

By the end of the course, students should be able to:

Explain the key ethical frameworks used in business decision-making
Analyze the potential impact of ethical and unethical business practices on various stakeholders
Apply and debate theories of Decolonization and Postcolonialism
Define corporate social responsibility (CSR) in a business context.
Recognize the concept of human slavery within business operations and global supply chains.
Examine the legal and ethical implications of modern slavery in business practices.
Formulate strategies to identify, mitigate, and prevent the risks of human slavery within organizations and supply chains

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

12.12 Reflective essay

Sisällön jaksotus

November 7th from 18-20 (Class 1): Introduction to Business Ethics and CSR

What we will cover:

Overview of business ethics and corporate social responsibility
Importance of ethical behavior in the business world
Decolonization and postcolonial perspectives


November 14th from 18-20 (class 2): Ethical Decision-Making in Business

What we will cover
- Frameworks for ethical decision-making in business
- Ethics and the individual: why care?


November 21st from 18-20 (class 3): Corporate Social Responsibility and Human Slavery

What we will cover

The concept of human slavery and what it means for CSR
Applying postcolonial perspectives to human slavery
Addressing strategies for prevention

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Sakari Lind
Vastuuhenkilö

Sakari Lind

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

27.10.2023 at 13:00-16:00 (SLi 02.03.23)
10.11.2023 at 13:00-16:00 (SLi 02.03.23)
24.11.2023 at 13:00-16:00 (SLi 02.03.23)

Zoom Meeting ID: 689 5941 1533 (SLi 02.03.23)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luennoitsija kertoo ensimmäisen luennon aikana

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

Thursday 26.10 at 16.30- 18
Wednesday 1.11 at 16.30-18
Wednesday 15.11 at 16.30-18
Wednesday 29.11 at 14-16.30
Wednesday 13.12 critical, reflective essay due

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Exam

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

05.03.2024 - 23.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Opiskelijaryhmät
 • L0523S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S1123S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1423S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

March 5th 15-17
March 12th 15-17
March 19th 15-17
March 26th 15-17
April 9th: Pitches 15-18
April 23rd: Assignment due at 9 a.m.

Zoom and Moodle

Oppimateriaalit

As instructed by the lecturer

Sisällön jaksotus

March 5th 15-17
March 12th 15-17
March 19th 15-17
March 26th 15-17
April 9th: Pitches 15-18
April 23rd: Assignment due at 9 a.m.

Zoom and Moodle

Lisätietoja opiskelijoille

Lecturer Tricia Cleland Silva

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Metropolian yleiset arviointikriteerit

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Metropolian yleiset arviointikriteerit

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Metropolian yleiset arviointikriteerit

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Opiskelijaryhmät
 • L0523S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S1123S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1423S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

24.10 16-17.30
30.10 16-17.30
7.11 16-17.30
20.11 15.18.00 Group presentation

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Final assignment

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

16.11.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tricia Cleland Silva
 • HBM YAMK1 Virtuaali
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

16.11 18-20.30
23.11 18-20.30
30.11 18-20.30
8.12 15-18
15.12 final assignment due

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Final assignment

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Osteopathy
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Laura Lee Calonius
 • Eija Metsälä
 • Sanna Garam
 • Tricia Cleland Silva
 • Salla Kivelä
 • Sanna Törnroos
 • Katja Hämäläinen
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S2423S6
  Master's Degree Programme in Osteopathy, ylempi, sote
 • L0523S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S1123S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1423S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella ja suunnitella opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja.

Sisältö

Opinnäytetyön aiheen valinta, ideointi- ja suunnittelu

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Wed 24.1 at 9.00-12.30
THIS SEMINAR IS MANDATORY FOR ALL starting their theses spring 2024
Start first together in https://metropolia.zoom.us/j/9148892197 after which we divide in to supervisor vise zooms (each supervisor informs their own links)
Wed 6.3 at 9.00-12.30
THIS SEMINAR IS MANDATORY FOR ALL starting their theses spring 2024
Start first together in https://metropolia.zoom.us/j/9148892197 after which we divide in to supervisor vise zooms (each supervisor informs their own links)
Tuesday 16.4 at at 9.00-12.30
Wed 15.5 at 9.00-12.30

Workshops to support Master thesis
Groups: S1123S6, T1423S6, L0523S6, S2423S6
How to construct a thesis plan (EM) Zoom: https://metropolia.zoom.us/j/9148892197
Workshops with the same content. It is mandatory for all to participate either of them.
Tu 16.1 at 9.00-10.00
Wed 20.3 at 9.00-10.00

Agreements and permits (EM) Zoom: https://metropolia.zoom.us/j/9148892197
Groups: S1123S6, T1423S6, L0523S6, S2423S6, S1122S6, T1422S6, L0522S6, S2522S6B, S2522S6A https://metropolia.zoom.us/j/9148892197
Wed 6.3 at 1pm-2.30pm
Wed 15.5 at 1pm-2.30pm

Oppimateriaalit

Kuten tutkimusmenetelmien opintojaksolla.

Opetusmenetelmät

Seminaarit, työpajat, itsenäinen opiskelu

Oma työ tulee esittää lukukausittain vähintään kahdessa seminaarissa.

Kameroiden päällä pitäminen on pakollista online seminaareissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytteet ovat työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

n/a

Kansainvälisyys

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Thesis kick off, 4 hrs
Seminars, 8 hrs
Work shop, 10 hrs
Autonomous studies 111 hrs

Sisällön jaksotus

As presented in the Moodle platform

Lisätietoja opiskelijoille

Supervisors: Eija Metsälä, Tricia Cleland Silva, Heini Maisala McDonnel, Salla Kivelä, Sanna Garam

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön suunnitelmaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkimussuunnitelma-työpajaan osallistuminen
Yhteen muuhun työpajaan osallistuminen.
Oma työ tulee esittää lukukausittain vähintään kahdessa seminaarissa.

Tutkimussuunnitelma, Hyväksytty / hylätty

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Antti Niemi
 • Anu Valtonen
 • Marjatta Komulainen
 • Liisa Nuutinen
 • Sanna Törnroos
 • Mari Virtanen
 • Salla Kivelä
 • Annakaisa Oksava
 • Outi Pyrhönen
 • Juha Havukumpu
 • Heini Maisala-McDonnell
 • Pirjo Vesa
 • Palvelujen johtaminen YAMK1 Virtuaali
 • Eija Metsälä
 • Lotta Kuosmanen
Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestiä kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.

Kypsyysnäytteessä opiskelija kykenee osoittamaan opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi, julkaiseminen ja arviointi

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte.

Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, blogiteksti, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti opinnäytetyöstä. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön raporttia sekä hyväksyttyä kypsyysnäytettä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

22.11.2023 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Kaarina Pirilä
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Tricia Cleland Silva
 • Sanna Törnroos
 • Heini Maisala-McDonnell
Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestiä kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.

Kypsyysnäytteessä opiskelija kykenee osoittamaan opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi, julkaiseminen ja arviointi

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte.

Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, blogiteksti, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti opinnäytetyöstä. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Aika ja paikka

kts yllä

Oppimateriaalit

n/a

Opetusmenetelmät

Tu 23.1 at 9.00-12.30
Tu 5.3 at 9.00-12.30
Wed 17.4 at 9.00-12.30
Tu 14.5 at 9.00-12.30

Workshops to support master thesis
Scientific writing (Sanna T) 23.1 at 1pm -2.30 pm https://metropolia.zoom.us/my/tornroos
Systematic reviews (Sanna T) 23.4 at 4pm -5pm https://metropolia.zoom.us/my/tornroos
Constructing quantitative data collection instruments (EM) Tu 5.3 at 1pm-2.30 pm https://metropolia.zoom.us/j/9148892197
SPSS-programme Tu 14.5 at at 1pm-2.30 pm (EM) https://metropolia.zoom.us/j/9148892197
Qualitative analysis (Salla Kivelä)

Teacher: Katja Hämäläinen (katja.k.hamalainen@metropolia.fi)
Zoom: https://metropolia.zoom.us/j/3133538662 (Meeting ID: 313 353 8662 Passcode: 7RmnLR)

12.1.2024 8.30am -10.00am How to Write an Abstract
12.3.2024 8.30am-10.00am How to write an Abstract
5.2.2024 8.30am-10.00am How to Write a Press Release
18.4.2024 8.30am-10.00am How to write a press release

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

270 tuntia opiskelijan työtä josta suositellaan käytettäväksi ainakin10t työpajoihin

Lisätietoja opiskelijoille

Turnit tarkistus vaaditaan ennen opinnäytetyön lopullista palautusta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön raporttia sekä hyväksyttyä kypsyysnäytettä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kts erilliset opinnäytetyön arviontikriteerit Master thesis Moodle-työtilasta

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 150

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Kaarina Pirilä
 • Katja Hämäläinen
 • Salla Kivelä
 • Sanna Törnroos
 • Tricia Cleland Silva
 • Bioanalytiikka1 Virtuaali
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Sisältö

Opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittaminen.

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Seminar 6.9 at 13-17 (supervisors send their links to their students)
Seminar 25.10 at 13-17 (supervisors send their links to their students)
Seminar 7.12 at 13-17 (supervisors send their links to their students)

Workshops to support Master theses
1.11. at 16-17.30 Qualitative research (Salla Kivelä)

Press release (Katja Hämäläinen): 5.10.2023 at 12.30-14, 29.11.2023 at 12.30-14
ZOOM: https://metropolia.zoom.us/j/3133538662
Meeting ID: 313 353 8662
Passcode: 7RmnLR

Abstract (Katja Hämäläinen): 20.9 klo 12.30-14.00, 1.11 klo 12.30-14.00
ZOOM: https://metropolia.zoom.us/j/3133538662
Meeting ID: 313 353 8662
Passcode: 7RmnLR

Systematic reviews (Eija Metsälä) 6.9 at 11.15-12.45 https://metropolia.zoom.us/j/9148892197

Constructing quantitative data collection instruments (Eija Metsälä) 25.10 at 11.15-12.45 https://metropolia.zoom.us/j/9148892197

SPSS-statistical programme (Eija Metsälä) 7.12 at 11.15-12.45 https://metropolia.zoom.us/j/9148892197

Opetusmenetelmät

Seminaarit, työpajat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittamista.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Opiskelijaryhmät
 • L0523S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S1123S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1423S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

13.9 16-17.30
20.9 16-17.30
27.9 16-17.30
5.10 16-17.30
11.10 1 hour exam (open 12 hours)
23.10 Final essay due at 9 a.m.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

11.10 1 hour exam (open 12 hours)
23.10 Final essay due at 9 a.m.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • HBM YAMK1 Virtuaali
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • L0523S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S1123S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1423S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

Kontaktisessiot Zoomissa
Session 1 - 10 April 9:00-12:30
Session 2 - 17 April 9:00-12:30
Session 3 - 24 April 9:00-12:30
Assignments tutorial session and Q&A - 22 May 2022 9:00 - 11:00
Assignments tutorial session and Q&A - 5 June 2022 9:00 - 11:00

Oppimateriaalit

Main literature for the course:
• Accounting and Finance for non-specialists, Atrill & McLaney (2017), 10th Edition,
Prentice Hall.
Additional literature:
• Principles of Corporate Finance - Brealy & Myers, 10th Edition, McGraw Hill
• Management accounting for business - Colin Drury, 2016
Business finance: theory and practice - McLaney, E. J., 2011
Management and cost accounting - Colin Drury, 2015
Financial accounting and reporting - Barry Elliott, Jamie Elliott, 2015
Interpreting company reports and accounts - Geoffrey Andrew Holmes, Alan Sugden,
Paul Gee, 2008

Opetusmenetelmät

Interaktiivisen verkkoluennot
Harjoitustehtävät
Seminaarit
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Assessment Deadline for Financial Accounting task ilmoitetaan myöhemmin
Assessment Deadline for Management Accounting task ilmoitetaan myöhemmin

Kansainvälisyys

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 t verkko-opetus ja -ohjaus
120 t itsenäinen opiskelu harjoitustehtävineen

Sisällön jaksotus

Kontaktisessiot Zoomissa
Session 1 - 10 April 9:00-12:30
Session 2 - 17 April 9:00-12:30
Session 3 - 24 April 9:00-12:30
Assignments tutorial session and Q&A - 22 May 2022 9:00 - 11:00
Assignments tutorial session and Q&A - 5 June 2022 9:00 - 11:00

Lisätietoja opiskelijoille

Lecturer:

Suzana Vasconcelos Tavares

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assessment will be based on a group and an individual assignment. Each assignment is
worth 50% of the final grade.
1) Group assignment (3-4 students per group): this assessment requires students to
produce a report analysing the performance and operations of a Social or Health Care
Organization that they choose.
2) Individual assignment: this assessment requires students to produce an individual report
about one of the topics from Parts 2 or 3. The report should include both a theoretical section
(with a review of the main concepts and theories) also a practical section (where students can
discuss and analyse how those concepts and theories can be applied to a Social or Health
Care Organization of their choice.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

24.01.2024 - 20.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Osteopathy
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S2423S6
  Master's Degree Programme in Osteopathy, ylempi, sote
 • L0523S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S1123S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1423S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

Introduction Wed 24.1 at 1pm to 2pm: EM & Tricia
Process management and change agents: Wed 31.1 2pm to 3.30 p.m
Wed 7.2 at 2pm to 4pm (2h) Mandatory tutoring session (topics and groups)
Wed 14.2 at 2pm to 3.30 pm (1,5h) Mandatory tutoring session (current stage of the group work)
Wed 6.3 at 2.30pm -3.30 pm (1h) Mandatory tutoring session (current stage of group work/ what needs to be done before the final seminar)
Wed 20.3 at 10 am to 2pm (4h) The final seminar

Moodle alustalla + Zoomissa

Oppimateriaalit

Julkaistaan kurssin aloituksen yhteydessä

Opetusmenetelmät

Plipped learning
Verkko-ohjaus
Reflektiiviset välitehtävät
Ryhmätehtävä
Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ryhmätehtävä edellyttää työelämäkokemuksen reflektointia

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8 t verkko-ohjaus ja opetus
4 t seminaari
123 t itsenäinen opiskelu pienryhmässä

Sisällön jaksotus

Introduction Wed 24.1 at 1pm to 2pm: EM & Tricia
Process management and change agents: Wed 31.1 2pm to 3.30 p.m
Wed 7.2 at 2pm to 4pm (2h) Mandatory tutoring session (topics and groups)
Wed 14.2 at 2pm to 3.30 pm (1,5h) Mandatory tutoring session (current stage of the group work)
Wed 6.3 at 2.30pm -3.30 pm (1h) Mandatory tutoring session (current stage of group work/ what needs to be done before the final seminar)
Wed 20.3 at 10 am to 2pm (4h) The final seminar

Lisätietoja opiskelijoille

Vastuuopettajat: Eija Metsälä, Tricia Cleland Silva

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Reflektoivien tehtävien suorittaminen hyväksytty/hylätty
Ryhmätehtävän raportti ja esittäminen 1-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Osteopathy
 • Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Laura Lee Calonius
 • Eija Metsälä
 • Salla Kivelä
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S2723S6
  Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing, ylempiAMK
 • S2423S6
  Master's Degree Programme in Osteopathy, ylempi, sote
 • L0523S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S1123S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1423S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

WEEKS 36-37
5.9.2022 at 13-16 Introduction & reflection '' Science philosophic, ethical and practical preconditions of research.'' EM ja SK

WEEKS 38-39
19.9. at 16-17 Reflection ''Features of quantitative research.'' and ''Research designs and data collection methods'' quantitative research'' EM
26.9. at 16-17 Reflection ''Statistics'' EM

WEEKS 40-44
4.10. at 16-17 Reflective tutorial, "Characteristics of qualitative research and qualitative research strategies"SK
11.10. at 16-17 Reflective tutorial''Qualitative data analysis" SK
25.10. at 16-17 Reflection ''Developmental methods''
31.10. at 16-17 Reflection "Overview of Literature Reviews" EM

Oppimateriaalit

Löytyvät kurssin Moodle-alustalta

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

24.11. at 10-11 Examination
8.12. at 10 -12 First retake exam
15.12. at 10 - 12 Second retake exam

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen online sessioihin, kurssin aikaisten tehtävien palauttaminen ajoissa ja tentin suoritaminen hyväksytysti

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto