Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Industrial Management

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkinnossa ei ole pakollista harjoittelua. Opiskelijat päässääntöisesti työskentelevät opintojen aikana ja opintoihin liittyvät tehtävät ovat opiskelijoiden omasta organisaatiosta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Degree_Regulations_2018_.pdf

Jatko-opinnot

Tutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opintojaan yliopistossa joko Suomessa tai ulkomailla.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa.

Tutkinnon profiili

Insinööri (Yamk) on yhden vuoden tutkinto, joka voidaan suorittaa neljävuotisen insinööri (amk)-tutkinnon jälkeen. Insinööri (Yamk) tutkinnon tuottama pätevyys rinnastetaan DI-tutkintoon julkishallinossa. Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tuotantotalouden ylemmän amk-tutkinnon suorittaneet työskentelevät tyypillisesti asiantuntijoina ICT-, logistiikka- tai valmistavan alan yrityksissä. Tutkinnon suorittaneet ovat usein esimiesasemassa johtaen tiimejä tai keskijohdossa.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinnon suorittaneet ovat tuotantotalouden asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet joko palvelujen johtamiseen tai logistiikan johtamiseen. Opintojen aikana oipiskelijoille kehittyy kyky arvioida toimintaympäristöään analyyttisesti ja kriittisesti etsien mahdollisuuksia parantaa liiketoiminnan eri osa-alueita.

Valmistuminen

Kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot hyväksytysti suoritettuaan opiskelija voi anoa valmistumista.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Ei sisällä vaihtoa.

Erityispääsyvaatimukset

Katso lisätiedot hakemisesta: http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-aikuiset-tekniikka-ja-liikenne/industrial-management-meng/

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Arviointikriteerit on esitetty: http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Opinnot suoritetaan opintojaksoilla tai projektina. Opetus on toteutettu kontakti- ja itsenäisenä opiskeluna.

Tutkinto-ohjelman vastaava

TkT Juha Haimala
+358 40 678 6776
Head of Industrial Management Department
Email firstname.lastname@metropolia.fi

Master's Degree Programme in Industrial Management (englanniksi)
Tunnus
(T1521S6)
Master's Degree Programme in Industrial Management (englanniksi)
Tunnus
(T1520S6)
Master's Degree Programme in Industrial Management (englanniksi)
Tunnus
(T1519S6)
Ilmoittautumisaika

24.09.2022 - 23.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 13.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Vanha maantie 6

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • James Collins
 • Thomas Rohweder
 • Sonja Holappa
Opiskelijaryhmät
 • T1522S6
  Master's Degree Programme in Industrial Management ylempi

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy tuotantotalouden tutkimus - ja kehitystyön menetelmiin ja oppii soveltamaan niitä yrityksen liiketoimintaongelman ratkaisussa. Hän oppii hankkimaan tietoa eri tieteenaloilta. Opiskelija osaa eritellä tutkimusongelman sekä rakentaa ratkaisun tutkimuksellisten periaatteiden varaan.

Sisältö

Tutkimustyön periaatteet tuotantotaloudessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Lisätiedot

Opintojakso on intergroitu osaksi Master's Thesis -kokonaisuutta (30 op).

Opintojakso on hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

08.09.2022 - 01.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

60 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • Juha Haimala
Opiskelijaryhmät
 • T1522S6
  Master's Degree Programme in Industrial Management ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tiedot ja taidot analysoida yrityksen tilinpäätöstä erilaisten liiketoiminnan kehittämisen päätösten tueksi.

Sisältö

- Analyyttinen tilinpäätös
- Kannattavuuden, pääomarakenteen ja kasvun analysointi
- Muut taloudelliset indikaattorit
- Rahavirrat, tuloksen laatu
- Luottoriski
- Yrityksen arvonmääritys

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan suoritus täyttää useimmat edellä esitetyistä kriteereistä ja täyttää ne kolmessa tai useammassa hyvin tai erittäin hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija täyttää kaikki edellä esitetyt kuusi kriteeriä ja lisäksi osoittaa vähintään kolmessa erinomaista osaamista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä