Siirry suoraan sisältöön

Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Bioanalyytikko (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa,sen laajuus on 75 opintopistettä. Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta: http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-sosiaali-ja-terveysala/bioanalytiikka/

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Bioanalyytikot työskentelevät oman alansa asiantuntijatehtävissä erilaisissa terveydenhuollon laboratorioissa, lääketieteellisissä ja biotieteellisissä tutkimuslaitoksissa ja –ryhmissä sekä terveydenhuolto- ja laboratorioalan tuotteita valmistavissa ja markkinoivissa yrityksissä.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.
Opiskelija on saavuttanut koulutusohjelman pakollisessa vieraassa kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003, §8). Hän on osoittanut sellaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa lain (424/2003, 6§) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla tyydyttävä /hyvä, julkishallinnossa käytössä olevalla arviointiasteikolla hyvä/tyydyttävä.
Opiskelija on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä, suorittanut opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen suomen kielellä.
Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY, artikla 11, taso d.
Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 75 opintopistettä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen opiskelijan oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.
Suositus on, että tutkinto-ohjelmasta riippuen opiskelijavaihtoon voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuotena, mutta yleensä vaihdon anti on sitä suurempi mitä pidemmälle ammattiopinnot ovat edenneet.

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset
Näkötesti

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opintojaksojen toteutussuunnitelmista (ks. Koulutuksen rakennetaulukko).
Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan pääosin lähiopetuksena.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Pekka Anttila
puh. +358406418318
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Tutkintovastaava
Riitta Lumme
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Bioanalytiikka
Tunnus
(SXJ23K2)
Bioanalytiikka
Tunnus
(SXJ22K2)
Bioanalytiikka
Tunnus
(SXJ21K2)
Bioanalytiikka
Tunnus
(SXJ20K2)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Suni
Vastuuhenkilö

Niina Suni

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata solun perusrakenteen ja solun osien tehtävät. Osaat nimetä peruskudokset ja tiedät niiden tärkeimmät esiintymispaikat elimistössä. Tunnistat tärkeimmät epiteelityypit. Tiedät osmoottisen paineen säätelyn merkityksen sekä pH:n säätelyn mekanismit ja ymmärrät niiden merkityksen elimistön toiminnassa. Osaat selittää keskeisten elinjärjestelmien rakenteet ja toiminnan sekä immunologisen järjestelmän toiminnan peruspiirteet. Osaat kuvata hermoston rakentumisen pääpiirteet ja toiminnan sekä nimetä ja tunnistaa bioanalyytikon työn kannalta tärkeimmät ääreishermot. Osaat nimetä ja tunnistaa näytteenottotoiminnan kannalta tärkeät anatomiset rakenteet. Osaat määritellä hormonityypit, nimetä umpirauhaset ja kuvata hormonien vaikutukset kohdesoluihin. Ymmärrät sairauksien keskeistä etiologiaa sekä sairauksiin liittyviä muutoksia sekä ymmärrät paranemisen lainalaisuuksia. Tunnistat sairauksien synnyn ja kehittymisen fysiologiset mekanismit.

Sisältö

Solun perusrakenteet ja toiminta
Kudokset ja epiteelit
Osmoottisen paineen ja pH:n säätely
Verenkierto
Hengitys
Virtsaneritys ja nestetasapaino
Lisääntymiselimistö
Hormonaalinen säätelyjärjestelmä
Immunologinen säätelyjärjestelmä
Ruoansulatuselimistö
Stressimuutokset ja kudosten paranemistyypit
Kasvainten etiologiset tekijät

Aika ja paikka

Metropolia AMK,Myllypuron Campus viikot 35-42, viimainen tentti noin viikko-kaksi viimeisen luokkaopetuksen jälkeen.

Oppimateriaalit

Moodlen materiaali, oppikirja(t)

Anatomian ja fysiologian vaihtoehtoisia oppikirjoja:
Ihmisen fysiologia ja anatomia. Nienstedt, Arstila, Hänninen, Björkqvist, Sanoma Pro Oy. (Useita painoksia, mahdollisimman uusi painos).

Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan. Leppäluoto, Rintamäki, Vakkuri, Vierimaa ja Lauri. Sanoma Pro Oy 2019 (myös muut painokset käyvät).

Ihminen - fysiologia ja anatomia. Sand, Sjaastadt ja Haug. Sanoma Pro Oy (kaikki painokset käyvät).

Lähihoitajien oppikirjat ovat erittäin hyviä kokonaiskuvan opiskeluun, etenkin jos sinulla ei ole aiemmin hankittua osaamista. Niitä on pakko täydentää opettajien tallenteilla ja muulla Moodlen materiaalilla.

Patofysiologian oppikirja:
Mikä vaivaa? Tautiopin perusteet. Karttunen, Lehtonen, Edita. Tällä kirjalla huono saatavuus, siksi siitä löytyy soveltuvat osat scannattuna jaettavista materiaaleista.

Opetusmenetelmät

Luokassa luennot ja opiskelua anatomisten mallien avulla, Moodlessa itsenäisesti opettajan tallenteet, anatomian monisteet ja muu Moodlen materiaali sekä vaihtoehtoinen oppikirja. Luokkaopiskelun osallistutaan!

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

3 tenttiä suoritetaan opintojakson aikana, myös mahdolliset uusinnat. Laajin Anatomia ja fysiologia tentti noin viikko viimeisen lähiopiskelun jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallisuustentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia, josta enintään 42 tuntia lähiuopiskeluna.

Sisällön jaksotus

Opettajan ehdotus jaksotukseksi sekä lähiopiskelun sisällöt ja aikataulut löytyvät Moodlen työtilasta.

Lisätietoja opiskelijoille

Luennoille ja anatomian mallien pienryhmätunneille osallistutaan.
Ilmoittaudu itse ensiksi opintojaksolle Omassa, sen jälkeen ilmoittaudu Moodlen työtilaan:
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia (SXJ22S1)
Kirjautumisavain on SXJ22S1
Voit aloittaa opiskelusi heti kun olet ilmoittautunut Moodlen työtilaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi 0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Liikuntaelimistön tentti HYV/HYL
Patofysiologian tentti 0-5, painoarvo 1/5
Anatomian ja fysiologian tentti 0-5, painoarvo 4/5

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Suni
Vastuuhenkilö

Niina Suni

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata solun perusrakenteen ja solun osien tehtävät. Osaat nimetä peruskudokset ja tiedät niiden tärkeimmät esiintymispaikat elimistössä. Tunnistat tärkeimmät epiteelityypit. Tiedät osmoottisen paineen säätelyn merkityksen sekä pH:n säätelyn mekanismit ja ymmärrät niiden merkityksen elimistön toiminnassa. Osaat selittää keskeisten elinjärjestelmien rakenteet ja toiminnan sekä immunologisen järjestelmän toiminnan peruspiirteet. Osaat kuvata hermoston rakentumisen pääpiirteet ja toiminnan sekä nimetä ja tunnistaa bioanalyytikon työn kannalta tärkeimmät ääreishermot. Osaat nimetä ja tunnistaa näytteenottotoiminnan kannalta tärkeät anatomiset rakenteet. Osaat määritellä hormonityypit, nimetä umpirauhaset ja kuvata hormonien vaikutukset kohdesoluihin. Ymmärrät sairauksien keskeistä etiologiaa sekä sairauksiin liittyviä muutoksia sekä ymmärrät paranemisen lainalaisuuksia. Tunnistat sairauksien synnyn ja kehittymisen fysiologiset mekanismit.

Sisältö

Solun perusrakenteet ja toiminta
Kudokset ja epiteelit
Osmoottisen paineen ja pH:n säätely
Verenkierto
Hengitys
Virtsaneritys ja nestetasapaino
Lisääntymiselimistö
Hormonaalinen säätelyjärjestelmä
Immunologinen säätelyjärjestelmä
Ruoansulatuselimistö
Stressimuutokset ja kudosten paranemistyypit
Kasvainten etiologiset tekijät

Aika ja paikka

Kevät 2023 Myllypuron kampus.

Oppimateriaalit

Sand et. al. Ihminen, fysiologia ja anatomia. SanomaPro. Tai vastaava oppikirja. Opettaja suosittelee myös lähihoitajien anatomian ja fysiologian kirjojen käyttöä. Katso Moodle!
Lehtonen ja Karttunen. Mikä vaivaa? tautiopin perusteet. Edita. Soveltuvin osin. Moodlessa.
Opiskelumonisteet: anatomian tehtävät ja patofysiologian moniste Moodlessa
Opettajan tallenteet ja muu opettajan jakama materiaali ja inernetlinkit Moodlessa.

Moodlen työtila, kopioi osoite:
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia (SXJ23K2)
Työtila-avain: AFYSXJ23K2

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu kirjojen ja Moodlen materiaalien avulla (opettajan tallenteet, anatomian täytettävät tehtävät, patofysiologian moniste sekä muu materiaali).
Lähiluennot ja/ tai Zoom luennot ja opiskelu anatomisten mallien avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit 3 kpl: 16 min, 20 min ja 40 min suoritetaan 3 kertaa niiden aukioloajan sisällä (kts Moodle). Moodlessa suoritetaan siis tentit ja mahdolliset uusintakokeet tai korotuskokeet.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjatentti, verkkototeutus (täysin itsenäisiä, vaativat opiskelijalta itsekuria ja hyviä opiskelutaitoja).
Hyväksilukeminen, sovitaan Urapolkuohjaajan kanssa todistamalla aiemmin hankittu osaaminen. Opiskelijalla täytyy olla AMK tai yliopistotatasoinen suoritus jossa on vastaavat sisällöt sekä vähintään sama laajuus (Patofysiologia 1 op ja AFY 4 op).
Pedagoginen ratkaisu osittaisesta hyväksilukemisesta, prosessi aloitetaan Urapolkuohjaajan kanssa ja toteutetaan aineopettajan puolesta. Opiskjelija todistaa aiemmin hankitun osaamisensa. Opiskelija voi saada vain joko koko patofysiologian tai koko AFYn hyväksiluettua, yksilöllistä raatälöintiä ei tehdä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työtunnit 5op = 135 tuntia. Enintään 22 h lähiopiskelua luokissa tai Zoomissa: orientaatio, luennot ja laboraatiot.
Ainakin 113 h itsenäistä opiskelua (pienryhmissä) Moodlessa annetun materiaalin ja kirjallisuuden avulla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija valmistautuu lähiopetukseen opiskelemalla aihepiiriä etukäteen (flipped learning). Lähiopetukseen ja anatomian malliopiskelutunteihin osallistuminen on pakollista. Anatomian malliopiskelitunneilta poissaolo korvataan rästikerroilla.
Luokkaopetusta ei striimata.
Ilmoittautuminen tähän opintojaksoon on sitova.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi 0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit Moodlessa.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Minna Lifländer
Vastuuhenkilö

Jenny West

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana sisäistät asiakasymmärryksen merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ymmärrät asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin palveluihin ja osaat kehittää uudenlaisia työmuotoja ja palveluita. Sisäistät asiakkaan aktiivisen roolin laboratoriopalveluiden käyttäjänä ja kehittäjänä. Osaat ohjata ja neuvoa laboratorion asiakkaita näyttöön perustuvilla menetelmillä digitaalisuutta hyödyntäen. Ymmärrät eri toimijoiden tehtävät ja osaamisen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä osaat työskennellä yksikkö- ja organisaatiorajat ylittävästi erilaisissa tiimeissä ja verkostoissa.

Ymmärrät hyvän asiakaspalvelun periaatteet ja toimit asiakaslähtöisesti sekä suomen- että ruotsinkielellä. Ymmärrät ohjauksen ja opetuksen merkityksen, sekä osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakaslähtöisesti suomen- ja ruotsinkielellä.

Sisältö

Asiakaslähtöiset laboratoriopalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa
Näyttöön perustuvat ohjaus- ja neuvontapalvelut laboratoriotyössä
Moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö laboratoriopalveluiden kehittämisessä
Laboratorion asiakaspalvelu sekä asiakkaan/potilaan ohjaus suomen- ja ruotsinkielellä
Ruotsinkielisen asiakaspalvelu-, ohjaus- ja opetusmateriaalin hyödyntäminen asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti

Aika ja paikka

Myllypuro

Oppimateriaalit

Annetaan oppimisalustalla.
Opettajien antama materiaali.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Ruotsi > kurssimateriaali löytyy OMAsta (Dokumentit) ennen toteutuksen alkua

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Verkko-opetus ja -opiskelu
Itsenäinen opiskelu
Oppimistehtävät
Mahdollinen tentti

Ruotsi: lähiopetus, itsenäinen opiskelu, parityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen harjoittelu innovaatiokeskittymässä. Mahdollinen työelämäyhteistyö.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Asiakaspalvelu ja ohjaus: kirjallisen tehtävien palautus sovitaan opetuksen alussa.

Ruotsi > suullinen paritentti 24.11. Tarkempi aikataulu kurssin alussa. Kirjallinen tentti 29.11. Kaksi uusintamahdollisuutta.

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Asiakaspalvelu ja ohjaus: 2 op 2x27t=54t opiskelijan työtä
Ruotsi > 3 op, 3 x 27t = 81t opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Asiakaspalvelu ja ohjaus osuus arvioidaan hyväksytty/täydennettävä asteikolla
Ruotsi: arvioidaan suullinen ja kirjallinen kielitaito asteikolla 0-5. Tunneilla pakollinen läsnäolo.

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi tai peruskoulu ja/tai lukio on suoritettu ulkomailla eikä opiskelija ole ennen opiskellut ruotsia, opiskelija osoittaa suomen kielen taitonsa suomenopettajalle.

Jos opiskelijalla on AHOT-päätös Asiakaspalvelusta tai ruotsista, esittää hän sen ennen kurssin alkua.

Asiakaspalvelu: tehtävät tulee olla palautettuna määräaikaan mennessä, jotta ne tulee arvioiduksi opintojakson aikana.
Asiakaspalvelussa voi olla pakollinen opetuskerta. Poissaolo tältä kerralta korvataan opettajan määräämällä tavalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakaspalvelu:
Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaspalvelu ja ohjaus: kirjalliset tehtävät arvioidaan. Kirjalliset tehtävät tulee olla palautettu määräaikaan mennessä, jotta ne arvioidaan.

Ruotsi > Suullinen paritentti, kirjallinen tentti, arviointi asteikolla 0-5

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Ruotsin kieli:
Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Jos koulusivistyskielesi ei ole suomi, suoritat opintojaksoon sisältyvän
ruotsin -osuuden suomi toisena ja vieraana kielenä toteutuksena.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Minna Lifländer
Vastuuhenkilö

Jenny West

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana sisäistät asiakasymmärryksen merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ymmärrät asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin palveluihin ja osaat kehittää uudenlaisia työmuotoja ja palveluita. Sisäistät asiakkaan aktiivisen roolin laboratoriopalveluiden käyttäjänä ja kehittäjänä. Osaat ohjata ja neuvoa laboratorion asiakkaita näyttöön perustuvilla menetelmillä digitaalisuutta hyödyntäen. Ymmärrät eri toimijoiden tehtävät ja osaamisen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä osaat työskennellä yksikkö- ja organisaatiorajat ylittävästi erilaisissa tiimeissä ja verkostoissa.

Ymmärrät hyvän asiakaspalvelun periaatteet ja toimit asiakaslähtöisesti sekä suomen- että ruotsinkielellä. Ymmärrät ohjauksen ja opetuksen merkityksen, sekä osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakaslähtöisesti suomen- ja ruotsinkielellä.

Sisältö

Asiakaslähtöiset laboratoriopalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa
Näyttöön perustuvat ohjaus- ja neuvontapalvelut laboratoriotyössä
Moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö laboratoriopalveluiden kehittämisessä
Laboratorion asiakaspalvelu sekä asiakkaan/potilaan ohjaus suomen- ja ruotsinkielellä
Ruotsinkielisen asiakaspalvelu-, ohjaus- ja opetusmateriaalin hyödyntäminen asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti

Aika ja paikka

Myllypuro

Oppimateriaalit

Annetaan oppimisalustalla.
Opettajien antama materiaali.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Ruotsi > kurssimateriaali löytyy OMAsta (Dokumentit) ennen toteutuksen alkua

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Verkko-opetus ja -opiskelu
Itsenäinen opiskelu
Oppimistehtävät
Mahdollinen tentti

Ruotsi: lähiopetus, itsenäinen opiskelu, parityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen harjoittelu innovaatiokeskittymässä. Mahdollinen työelämäyhteistyö.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Asiakaspalvelu ja ohjaus: kirjallisen tehtävien palautus sovitaan opetuksen alussa.

Ruotsi > suullinen paritentti 24.11. Tarkempi aikataulu kurssin alussa. Kirjallinen tentti 29.11. Kaksi uusintamahdollisuutta.

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Asiakaspalvelu ja ohjaus: 2 op 2x27t=54t opiskelijan työtä
Ruotsi > 3 op, 3 x 27t = 81t opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Asiakaspalvelu ja ohjaus osuus arvioidaan hyväksytty/täydennettävä asteikolla
Ruotsi: arvioidaan suullinen ja kirjallinen kielitaito asteikolla 0-5. Tunneilla pakollinen läsnäolo.

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi tai peruskoulu ja/tai lukio on suoritettu ulkomailla eikä opiskelija ole ennen opiskellut ruotsia, opiskelija osoittaa suomen kielen taitonsa suomenopettajalle.

Jos opiskelijalla on AHOT-päätös Asiakaspalvelusta tai ruotsista, esittää hän sen ennen kurssin alkua.

Asiakaspalvelu: tehtävät tulee olla palautettuna määräaikaan mennessä, jotta ne tulee arvioiduksi opintojakson aikana.
Asiakaspalvelussa voi olla pakollinen opetuskerta. Poissaolo tältä kerralta korvataan opettajan määräämällä tavalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakaspalvelu:
Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaspalvelu ja ohjaus: kirjalliset tehtävät arvioidaan. Kirjalliset tehtävät tulee olla palautettu määräaikaan mennessä, jotta ne arvioidaan.

Ruotsi > Suullinen paritentti, kirjallinen tentti, arviointi asteikolla 0-5

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Ruotsin kieli:
Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Jos koulusivistyskielesi ei ole suomi, suoritat opintojaksoon sisältyvän
ruotsin -osuuden suomi toisena ja vieraana kielenä toteutuksena.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Anou Londesborough
Vastuuhenkilö

Anou Londesborough

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää keskeisiä kehon aineenvaihduntaan liittyviä reaktioita sekä sairauksien taustalla olevia biokemiallisia mekanismeja. Osaat kuvailla biomolekyylien rakenteen ja selittää aminohappojen, hiilihydraattien ja lipidien aineenvaihdunnan keskeiset tapahtumat sekä näiden merkityksen solujen energia-aineenvaihdunnassa. Ymmärrät entsyymien toiminnan, ja pystyt kuvailemaan entsyymitoimintaan vaikuttavia tekijöitä. Tunnistat hemoglobiinin rakenteen ja osaat kertoa sen toiminnan säätelystä. Ymmärrät raudan merkityksen elimistössä ja osaat kertoa rauta-aineenvaihdunnan pääpiirteet. Osaat kertoa hormonien toimintatavoista sekä solunsisäisten signaalinvälitysreittien perusmekanismeista. Osaat kuvailla keskeisten sisätautien syntymekanismin, oireet ja diagnostiikassa käytettävät laboratoriotutkimukset. Osaat nimetä keskeiset kirurgisen potilaan hoidossa ja hoidon seurannassa käytettävät laboratoriotutkimukset.

Sisältö

Aminohapot, proteiinit, entsyymit
Aminohappojen, hiilihydraattien ja lipidien aineenvaihdunta
Hemoglobiini
Solujen energia-aineenvaihdunta
Hormonit ja solunsisäiset signaalivälitysreitit
Raudan aineenvaihdunta
Sisätautien ja kirurgian perusteet

Aika ja paikka

SISÄTAUDIT JA KIRURGIA: Orientaatio (Zoom) jossa pakollinen läsnäolo.
Itsenäinen opiskelu verkossa. Tentti Myllupurossa, EXAM tentti.

BIOKEMIA: lähiopetus ja tentti Myllypuron kampuksella, etäopetus Zoom:n välityksellä

Oppimateriaalit

SISÄTAUDIT JA KIRURGIA: Skholen materiaalit soveltuvin osin. Käydään läpi orientaatiossa.

BIOKEMIA:
Luentomateriaali sekä muu jaettava opiskelumateriaali
Oheiskirjallisuutena voidaan käyttää soveltuvin osin esim seuraavia kirjoja:
- Biokemian ja solubiologian perusteet. Jyrki Heino ja Matti Vuento. SanomaPro.
- Sosiaali-ja terveysalan fysiikka & kemia. Pia Saksala ja Liisa Somerharju. Edita.
- Ihminen. Fysiologia ja anatomia. Olav Sand ym. SanomaPro.

Opetusmenetelmät

SISÄTAUDIT JA KIRURGIA:
Itsenäinen opiskelu verkossa.

BIOKEMIA:
teorialuennot (osa lähiopetuksena, osa etäopetuksena Zoom:n kautta)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

SISÄTAUDIT JA KIRURGIA: EXAM tentti
Myllypuron kampuksen tenttiakvaariossa luokka B6024 tai Myyrmäen kampus, tila B245, XXXX välisenä aikana silloin, kun opiskelijalle sopii.

Uusintatenttit Myllypurossa, Metropolian yleinen uusintakerta
XXXX klo 16.30-20.00 (ilmoittautuminen Oman kautta )
XXXXX 2.5.2022 klo 16.30-20.00 (ilmoittautuminen Oman kautta )


BIOKEMIA (varsinainen tentti on paperitentti, uusinnat Moodle-tenttejä)
Tentti 14.10.2022 09.00 - 11.00
Uusintatentit:
SU202210 ti 15.11.2022 (ilmoittautuminen 8.10.-27.10.2022)
SU202211 ma 12.12.2022 (ilmoittautuminen 30.10.-22.11.2022)

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Sisätaudit ja kirurgia: 2 op (54h opiskelijan työtä)
Biokemia: 3 op (81h opiskelijan työtä)

Lisätietoja opiskelijoille

EXAM TENTTI:

Opiskelija varaa itselleen tenttiajan tenttiakvaariotilaan Myllypuron kampus, tenttiakvaario B6024 tai Myyrmäen kampus, tila B245, jossa hän tekee tentin tenttitilan tietokoneella.
Ajan voi varata XXXXXX jälkeen.
Tenttiakvaarioissa on tallentava kameravalvonta.
Tenttiakvaariot ovat auki opiskelijoille ma-pe 8–20.

• Ilmoittaudu tenttiin EXAM-järjestelmässä ja varaa tenttiaika. Jos et pääsekään tenttiin, muista perua varaus tai muuta varauksesi aikaa.
• Tule kampukselle noin 15 minuuttia ennen tentin alkua. Käy kampuksen aulapalveluissa, josta saat kulkuoikeuden tenttitilaan näyttämällä tenttivarauksesi tiedot ja henkilöllisyytesi.
• Tenttitilaan ei saa viedä mitään omia tavaroita (ulkovaatteet, kännykkä, laukku tms.). Ainoastaan opiskelijakortti/henkilöllisyystodistus, tilan kulkukortti ja lokerikon avainkortti saavat olla mukana. Tenttitilan ulkopuolella on lokerikko, johon voit jättää tavarasi tentin ajaksi. Lokero lukitaan etäluettavalla kortilla (esim. matkakortti, etukortit ja pankkikortit).
• Kirjaudu varaamallesi tenttikoneelle ja vastaa tenttikysymyksiin.
• Kun opettaja on arvioinut tenttisi, saat sähköpostiviestillä tiedon asiasta.

TUTUSTU OHJESIIN
https://oma.metropolia.fi/henkilokunnalle/strategia-ja-kehityspalvelut/digitalisaatio/exam/exam-opiskelijoille

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sisätaudit ja kirurgia: EXAM tentti
Arviointi: Arviointi 0- 5 Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50% oikeita vastauksia.

Biokemia: tentti, josta numeerinen arvosana. Tentin minimipisteraja 50%.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu sekä kliinisen biokemian osuudesta että lääketieteen perusteet osiosta, painottaen biokemian osuutta.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kliinisen hoitotoimet laboratoriotyössä, Kemia, Solubiologia, Immunologia.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Anou Londesborough
Vastuuhenkilö

Anou Londesborough

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää keskeisiä kehon aineenvaihduntaan liittyviä reaktioita sekä sairauksien taustalla olevia biokemiallisia mekanismeja. Osaat kuvailla biomolekyylien rakenteen ja selittää aminohappojen, hiilihydraattien ja lipidien aineenvaihdunnan keskeiset tapahtumat sekä näiden merkityksen solujen energia-aineenvaihdunnassa. Ymmärrät entsyymien toiminnan, ja pystyt kuvailemaan entsyymitoimintaan vaikuttavia tekijöitä. Tunnistat hemoglobiinin rakenteen ja osaat kertoa sen toiminnan säätelystä. Ymmärrät raudan merkityksen elimistössä ja osaat kertoa rauta-aineenvaihdunnan pääpiirteet. Osaat kertoa hormonien toimintatavoista sekä solunsisäisten signaalinvälitysreittien perusmekanismeista. Osaat kuvailla keskeisten sisätautien syntymekanismin, oireet ja diagnostiikassa käytettävät laboratoriotutkimukset. Osaat nimetä keskeiset kirurgisen potilaan hoidossa ja hoidon seurannassa käytettävät laboratoriotutkimukset.

Sisältö

Aminohapot, proteiinit, entsyymit
Aminohappojen, hiilihydraattien ja lipidien aineenvaihdunta
Hemoglobiini
Solujen energia-aineenvaihdunta
Hormonit ja solunsisäiset signaalivälitysreitit
Raudan aineenvaihdunta
Sisätautien ja kirurgian perusteet

Aika ja paikka

SISÄTAUDIT JA KIRURGIA: Orientaatio (Zoom) jossa pakollinen läsnäolo.
Itsenäinen opiskelu verkossa. Tentti Myllupurossa, EXAM tentti.

BIOKEMIA: kontaktiopetus Zoom:n välityksellä

Oppimateriaalit

SISÄTAUDIT JA KIRURGIA: Skholen materiaalit soveltuvin osin. Käydään läpi orientaatiossa.

BIOKEMIA:
Luentomateriaali sekä muu jaettava opiskelumateriaali
Oheiskirjallisuutena voidaan käyttää soveltuvin osin esim seuraavia kirjoja:
- Biokemian ja solubiologian perusteet. Jyrki Heino ja Matti Vuento. SanomaPro.
- Sosiaali-ja terveysalan fysiikka & kemia. Pia Saksala ja Liisa Somerharju. Edita.
- Ihminen. Fysiologia ja anatomia. Olav Sand ym. SanomaPro.

Opetusmenetelmät

SISÄTAUDIT JA KIRURGIA:
Itsenäinen opiskelu verkossa.

BIOKEMIA:
teorialuennot (etäopetuksena Zoom:n kautta)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

SISÄTAUDIT JA KIRURGIA: EXAM tentti
Myllypuron kampuksen tenttiakvaariossa luokka B6024 tai Myyrmäen kampus, tila B245, XXXX välisenä aikana silloin, kun opiskelijalle sopii.

Uusintatenttit Myllypurossa, Metropolian yleinen uusintakerta

BIOKEMIA (kaikki tentit kampuksella tehtäviä Moodle-tenttejä)
Tentti 27.2.2023 klo 12.45-15.30
Uusintatentit:
SU202303 20.3.2023 klo 16.30
SU202304 25.4.2023 klo 16.30

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Sisätaudit ja kirurgia: 2 op (54h opiskelijan työtä)
Biokemia: 3 op (81h opiskelijan työtä)

Lisätietoja opiskelijoille

EXAM TENTTI:

Opiskelija varaa itselleen tenttiajan tenttiakvaariotilaan Myllypuron kampus, tenttiakvaario B6024 tai Myyrmäen kampus, tila B245, jossa hän tekee tentin tenttitilan tietokoneella.
Ajan voi varata XXXXXX jälkeen.
Tenttiakvaarioissa on tallentava kameravalvonta.
Tenttiakvaariot ovat auki opiskelijoille ma-pe 8–20.

• Ilmoittaudu tenttiin EXAM-järjestelmässä ja varaa tenttiaika. Jos et pääsekään tenttiin, muista perua varaus tai muuta varauksesi aikaa.
• Tule kampukselle noin 15 minuuttia ennen tentin alkua. Käy kampuksen aulapalveluissa, josta saat kulkuoikeuden tenttitilaan näyttämällä tenttivarauksesi tiedot ja henkilöllisyytesi.
• Tenttitilaan ei saa viedä mitään omia tavaroita (ulkovaatteet, kännykkä, laukku tms.). Ainoastaan opiskelijakortti/henkilöllisyystodistus, tilan kulkukortti ja lokerikon avainkortti saavat olla mukana. Tenttitilan ulkopuolella on lokerikko, johon voit jättää tavarasi tentin ajaksi. Lokero lukitaan etäluettavalla kortilla (esim. matkakortti, etukortit ja pankkikortit).
• Kirjaudu varaamallesi tenttikoneelle ja vastaa tenttikysymyksiin.
• Kun opettaja on arvioinut tenttisi, saat sähköpostiviestillä tiedon asiasta.

TUTUSTU OHJESIIN
https://oma.metropolia.fi/henkilokunnalle/strategia-ja-kehityspalvelut/digitalisaatio/exam/exam-opiskelijoille

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sisätaudit ja kirurgia: EXAM tentti
Arviointi: Arviointi 0- 5 Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50% oikeita vastauksia.

Biokemia: tentti, josta numeerinen arvosana. Tentin minimipisteraja 50%.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu sekä kliinisen biokemian osuudesta että lääketieteen perusteet osiosta, painottaen biokemian osuutta.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kliinisen hoitotoimet laboratoriotyössä, Kemia, Solubiologia, Immunologia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja Miettinen
Vastuuhenkilö

Marja Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata ihmisen puolustusjärjestelmän rakenteen, toiminnan ja toimintahäiriöt sekä selittää antigeeni-vasta-ainereaktion. Osaat kuvata immunologisten tutkimusmenetelmien preanalyyttiset vaatimukset ja kliinisen merkityksen. Osaat tehdä tavallisimpia immunokemiallisia määrityksiä ja ymmärrät niiden toimintaperiaatteet sekä osaat arvioida tulosten luotettavuutta. Ymmärrät rokotusten toimintaperiaatteen ja tunnet suomalaisen rokotusohjelman pääpiirteittäin

Sisältö

Ihmisen immunologinen puolustusjärjestelmä
Antigeenit ja vasta-aineet
Luonnollinen ja hankittu immuniteetti
Hormoni- ja vasta-aine tutkimukset
Yleisimpien immunokemiallisten tutkimusten preanalytiikka
Yleisempien immunokemiallisten menetelmien periaatteet ja määrittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi ja Laboratoriotyön perusteet

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja Miettinen
Vastuuhenkilö

Marja Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata ihmisen puolustusjärjestelmän rakenteen, toiminnan ja toimintahäiriöt sekä selittää antigeeni-vasta-ainereaktion. Osaat kuvata immunologisten tutkimusmenetelmien preanalyyttiset vaatimukset ja kliinisen merkityksen. Osaat tehdä tavallisimpia immunokemiallisia määrityksiä ja ymmärrät niiden toimintaperiaatteet sekä osaat arvioida tulosten luotettavuutta. Ymmärrät rokotusten toimintaperiaatteen ja tunnet suomalaisen rokotusohjelman pääpiirteittäin

Sisältö

Ihmisen immunologinen puolustusjärjestelmä
Antigeenit ja vasta-aineet
Luonnollinen ja hankittu immuniteetti
Hormoni- ja vasta-aine tutkimukset
Yleisimpien immunokemiallisten tutkimusten preanalytiikka
Yleisempien immunokemiallisten menetelmien periaatteet ja määrittäminen

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Duodecim Oppiportti: Immunologia
Hedman Klaus, Heikkinen Terho, Huovinen Pentti, Järvinen Asko, Meri Seppo ja Vaara Martti (toim.).2011. Immunologia. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, kirja 2. Duodecim.
Luennot, Laboraatio-ohjeet.
Ajankohtaiset artikkelit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, laboraatiot, pakollinen läsnäolo
Oppimistehtävät, työselosteet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 22.5.23
Uusintatentit syyskuu ja lokakuu 2023

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teorialuennot 24 tuntia, laboraatiot 20 tuntia, itsenäinen opiskelu 88 tuntia, tentti 3 tuntia, oppimistehtävien esitykset 5 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävien esitykset: 22.5.23

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
(Tämä edellyttää sitä, että toteutuksen tiedot on kirjattu siinä laajuudessa, että opiskelijan on mahdollista päätellä, syntyykö hänelle tarvetta yksilöllisten opetusjärjestelyjen käyttämiseen).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti arvioidaan asteikolla 1 - 5 .
Oppimistehtävä arvioidaan asteikolla 1 - 5.
Työselosteet arvioidaan hyväksytty/täydennettävä

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi ja Laboratoriotyön perusteet

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eero Kokko
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Eero Kokko

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20K1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää terveydenhuollon kehittämisen merkityksen ja on selvillä sen keskeisistä organisaatiorakenteista
- tunnistaa johtamisen merkityksen työyhteisön ja -ryhmän toimivuuteen hoidon ja palvelun laadun edistämiseksi
- tiedostaa vastuunsa itsensä johtamisesta ja omien työelämätaitojensa kehittämisestä
- pystyy kehittämään kokonaisvastuutaan asiakkaan/potilaan hoidossa ja osaa koordinoida asiakkaan/potilaan kokonaishoidon vastuunsa mukaisesti
- ymmärtää terveydenhuollon rahoituksen perusteet ja osaa toimia kustannustehokkaasti
- ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä terveysalan yrittäjyyden perusteet
- tietää ja tunnistaa ammattiinsa ja työhönsä liittyvät sisällölliset ja hallinnolliset urakehitysmahdollisuudet sekä yhteiskunnallisen merkityksen ja vastuun.

Sisältö

Yhteiskunnalliset haasteet ja niiden vaikutukset terveysalan ja terveyspalvelujen kehittämiseen
Terveydenhuollon organisaatiorakenteet ja johtamisjärjestelmät
Erilaisten johtamisteorioiden ja johtamiskäytäntöjen erot
Johtaminen ja hoidon sekä palvelun laatu
Työelämätaidot: lähijohtaminen ja työyhteisötaidot
Itsensä ja oman osaamisensa johtaminen
Terveydenhuollon rahoitus, talousjohtamisen tavoitteet ja taloudellisen arvioinnin mahdollisuudet
Julkisten ja yksityisten palvelujen kohtaaminen: yhteistoiminta, kilpailutus, uudistuvat rahoitusmallit ja palveluiden tuottaminen
Yrittäjyyden perusteet
Yksityisen sektorin merkitys ja yrittäjyyden muodot sosiaali- ja terveydenhuollossa
Urakehitysmahdollisuudet

Aika ja paikka

Orientaatioluento 24.1.2023. klo 16.00
Join Zoom Meeting
https://metropolia.zoom.us/j/65641084395

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Moodlen työtilasta, Moodle.metropolia.fi Johtaminen ja yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla (verkkototeutus)

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi jakaantuu kolmeen osioon

Osio 1 Orientaatio johtamiseen ja yrittäjyyteen (ryhmäkeskustelu) 1,0 op, 24.1 - 12.2
1a Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 24.1- 3.2 (0,5 op)
1b Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden mahdollisuudet 1.2 - 12.2 (0,5 op)

Osio 2 Johtaminen: Sotealan yrityksen/organisaation johtaminen (ryhmätehtävä, esseetehtävä) 2,0 op, 13.2 - 26.3.
2a Johtaminen: Sotepalvelua ohjaava lainsäädäntö, sotepalvelujen järjestäminen ja tuottaminen (1,0 op)
2b Johtaminen: Johtajan/esihenkilön/yrittäjän haastattelu - sotepalvelujen johtaminen/hoitotyön johtaminen (1,0 op)

Osio 3 Yritysidean/ organisaation liikeidean kehittäminen (ryhmäitehtävä, esseetehtävä), 2,0 op 1.3 - 16.4
3a Yrittäjyys: Sosiaali- ja terveysalan palvelun kehittäminen (1,5 op)
3b Yrittäjyys: Ideoidun palvelun liiketoimintasuunnitelma,(0,5 op)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollisuus suorittaa hylätyt osiot seuraavilla mahdolllisilla toteutuksilla.

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 27h x 5 = 135h

Sisällön jaksotus

Verkkokurssi jakaantuu kolmeen osioon

Osio 1 Orientaatio johtamiseen ja yrittäjyyteen (ryhmäkeskustelu) 1,0 op, 24.1 - 12.2
1a Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 24.1- 3.2 (0,5 op)
1b Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden mahdollisuudet 1.2 - 12.2 (0,5 op)

Osio 2 Johtaminen: Sotealan yrityksen/organisaation johtaminen (ryhmätehtävä, esseetehtävä) 2,0 op, 13.2 - 26.3.
2a Johtaminen: Sotepalvelua ohjaava lainsäädäntö, sotepalvelujen järjestäminen ja tuottaminen (1,0 op)
2b Johtaminen: Johtajan/esihenkilön/yrittäjän haastattelu - sotepalvelujen johtaminen/hoitotyön johtaminen (1,0 op)

Osio 3 Yritysidean/ organisaation liikeidean kehittäminen (ryhmäitehtävä, esseetehtävä), 2,0 op 1.3 - 16.4
3a Yrittäjyys: Sosiaali- ja terveysalan palvelun kehittäminen (1,5 op)
3b Yrittäjyys: Ideoidun palvelun liiketoimintasuunnitelma,(0,5 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Ahot hakemukset toimitetaan:
Terveyden osaamisalueella tutor-opettajalle/uraohjaajalle
Kuntoutus ja tutkiminen osaamisalueella bioanalytiikan, radiografian ja sädehoidon ja suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmassa tutor-opettajalle
Hyvinvoinnin osaamisalueella, kuntoutuksen tiimissä sekä optometriassa toteutuksen ahot-vastuuopettajalle (Eero Kokko)
AHOT- päätöksen jälkeen toteutuksen suoritettavista tehtävistä lisätietoja antaa Eero Kokko


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti
- ratkaisee ammatillisia tehtäviä ja ongelmia
- toimii turvallisesti ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen kaikkiin osioihin. Kokonaisarvosana muodostuu osioiden hyväksytyistä suorituksista sekä osioiden 2 ja 3 tehtävien arvosanan keskiarvosta.

Osio 1 Orientaatio johtamiseen ja yrittäjyyteen (ryhmäkeskustelu) 1,0 op, hyväksytty/hylätty
- 1a Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 0,5 op hyväksytty/hylätty
- 1b Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden mahdollisuudet 0,5 op hyväksytty/hylätty

Osio 2 Johtaminen: Sotealan yrityksen/organisaation johtaminen (ryhmätehtävä, esseetehtävä) 2,0 op, 0 - 5
- 2a Johtaminen: Sotepalvelua ohjaava lainsäädäntö, sotepalvelujen järjestäminen ja tuottaminen (1,0 op) 0 - 5
- 2b Johtaminen: Johtajan/esihenkilön/yrittäjän haastattelu - sotepalvelujen johtaminen/hoitotyön johtaminen (1,0 op) hyväksytty/hylätty

Osio 3 Yritysidean/ organisaation liikeidean kehittäminen (ryhmätehtävä, esseetehtävä), 2,0 op. 0 - 5
- 3a Yrittäjyys: Sosiaali- ja terveysalan palvelun kehittäminen (1,5 op) 0 - 5
- 3b Yrittäjyys: Ideoidun palvelun liiketoimintasuunnitelma, (0,5op) hyväksytty/hylätty

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön.
- Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään.
- Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön.
- Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan
osaaminen.
-Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita.
-Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 07.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 150

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Neuvonen
 • Tiina Ahti
 • Heidi Stenberg
Vastuuhenkilö

Heidi Stenberg

Opiskelijaryhmät
 • SXK20K2
  Ensihoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO20K1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä A
 • SXL20K1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXQ20K1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO20K2
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ19S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO20K1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C
 • SXO20K1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä B
 • SXK19S1
  Ensihoidon tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää terveydenhuollon kehittämisen merkityksen ja on selvillä sen keskeisistä organisaatiorakenteista
- tunnistaa johtamisen merkityksen työyhteisön ja -ryhmän toimivuuteen hoidon ja palvelun laadun edistämiseksi
- tiedostaa vastuunsa itsensä johtamisesta ja omien työelämätaitojensa kehittämisestä
- pystyy kehittämään kokonaisvastuutaan asiakkaan/potilaan hoidossa ja osaa koordinoida asiakkaan/potilaan kokonaishoidon vastuunsa mukaisesti
- ymmärtää terveydenhuollon rahoituksen perusteet ja osaa toimia kustannustehokkaasti
- ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä terveysalan yrittäjyyden perusteet
- tietää ja tunnistaa ammattiinsa ja työhönsä liittyvät sisällölliset ja hallinnolliset urakehitysmahdollisuudet sekä yhteiskunnallisen merkityksen ja vastuun.

Sisältö

Yhteiskunnalliset haasteet ja niiden vaikutukset terveysalan ja terveyspalvelujen kehittämiseen
Terveydenhuollon organisaatiorakenteet ja johtamisjärjestelmät
Erilaisten johtamisteorioiden ja johtamiskäytäntöjen erot
Johtaminen ja hoidon sekä palvelun laatu
Työelämätaidot: lähijohtaminen ja työyhteisötaidot
Itsensä ja oman osaamisensa johtaminen
Terveydenhuollon rahoitus, talousjohtamisen tavoitteet ja taloudellisen arvioinnin mahdollisuudet
Julkisten ja yksityisten palvelujen kohtaaminen: yhteistoiminta, kilpailutus, uudistuvat rahoitusmallit ja palveluiden tuottaminen
Yrittäjyyden perusteet
Yksityisen sektorin merkitys ja yrittäjyyden muodot sosiaali- ja terveydenhuollossa
Urakehitysmahdollisuudet

Aika ja paikka

Verkkokoulutuksen orientaatioluento pidetään 22.8.2022. klo 16.00-17.30
Paikka: https://metropolia.zoom.us/j/67559748954

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Moodlen työtilasta, Moodle.metropolia.fi Johtaminen ja yrittäjyys (verkkototeutus) 22.8.-7.10. 2022.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi toteutetaan moodle-alustalla ja jakaantuu kolmeen osioon :

Osio 1 Orientaatio johtamiseen ja yrittäjyyteen:0,5 op (ryhmäkeskustelut)
Osio 2 Sotealan yrityksen/organisaation johtaminen 2 op (2-3 hlön pari- /ryhmätehtävä)
Osio 3 Yritysidean kehittäminen: 2, 5 op (2-3 hlön pari /ryhmätehtävä)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollisuus suorittaa hylätyt osiot seuraavilla mahdolllisilla toteutuksilla

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 27h x 5 = 135h

Sisällön jaksotus

Osio 1 Orientaatio johtamiseen ja yrittäjyyteen:0,5 op (ryhmäkeskustelut): 22.8-4.9.2022
Osio 2 Sotealan yrityksen/organisaation johtaminen 2 op (2-3 hlön pari- /ryhmätehtävä):5.9-25.9.2022
Osio 3 Yritysidean kehittäminen: 2, 5 op (2-3 hlön pari /ryhmätehtävä): 19.9-7.10.2022

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Ahot hakemukset toimitetaan:
Terveyden osaamisalueella tutor-opettajalle/uraohjaajalle
Kuntoutus ja tutkiminen osaamisalueella bioanalytiikan, radiografian ja sädehoidon ja suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmassa tutor-opettajalle
Hyvinvoinnin osaamisalueella, kuntoutuksen tiimissä sekä optometriassa ahot-vastuuopettajalle
AHOT- päätöksen jälkeen toteutuksen suoritettavista tehtävistä lisätietoja antaa Heidi Stenberg

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti
- ratkaisee ammatillisia tehtäviä ja ongelmia
- toimii turvallisesti ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen kaikkiin osioihin
Osio 1 Orientaatio johtamiseen ja yrittäjyyteen. Osallistuminen ryhmäkeskusteluihin Hyväksytty /Hylätty
Osio 2 Yrityksen/organisaation johtaminen,kirjallinen 2-3 hlön tehtävä.arviointiasteikko 0-5
Osio 3 Yritysidean kehittäminen, kirjallinen 2-3 hlön tehtävä, arviointiasteikko 0-5
Arvosana muodostuu osion 1 hyväksytystä suorituksesta sekä osioiden 2 ja 3 tehtävien keskiarvosta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kari Salmi
Vastuuhenkilö

Kari Salmi

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat käyttää ja soveltaa kliiniseen laboratoriotyöhön liittyviä keskeisiä kemian ilmiöitä: ymmärrät atomin rakenteen ja miten aineet ryhmitellään jaksolliseen järjestelmään. Pystyt muodostamaan kemiallisia reaktioyhtälöitä lähtöaineiden ja tuotteiden avulla sekä ratkaisemaan ainemääriin liittyviä laskuja. Osaat laskea liuoksen pitoisuuden ja pH:n, tunnet tavallisimmat orgaaniset yhdisteluokat ja rakenteet sekä eräitä biomolekyylejä.

Sisältö

Atomien rakenne ja atomien ryhmittely ominaisuuksien mukaan
Ainemäärän selvittäminen
Kemiallisten sidosten muodostuminen
Epäorgaanisten yhdisteiden nimien muodostaminen
Elektronien jakautuminen sidoksissa
Tuotteiden muodostuminen lähtöaineista kemiallisissa reaktioissa
Aineiden hapettuminen ja pelkistyminen
Liuosten laimentaminen ja liuosten sekoittaminen keskenään sekä liuosten happamuus ja sen määrittäminen
Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen periaatteet
Orgaanisten yhdisteiden rakenteet ja isomeroituminen
Orgaanisten yhdisteiden toiminnallisten ryhmien reagoiminen
Eräiden biomolekyylien perusominaisuuksia.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Ladataan OMAan tai Moodleen.
Lukiotason kemian kirjaa voi käyttää oheismateriaalina.

Opetusmenetelmät

Oppitunnit luokassa ja/tai etäyhteydellä, harjoitukset ja kotilaskut

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti sovitaan erikseen oppitunneilla.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kotilaskut ja tentti. Kummankin prosenttiosuus arvosanasta sovitaan enismmäisellä opetuskerralla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 138 h

Sisällön jaksotus

Alkupuoli yleinen ja epäorgaaninen kemia, loppupuoli orgaaninen kemia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetusvideoita aiheisiin löytyy Internetistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Pisteiden osuus kaikista pisteitä ja arvosana
50 % = 1
60 % = 2
70 % = 3
80 % = 4
90 % = 5

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Björn
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat käyttää ja soveltaa kliiniseen laboratoriotyöhön liittyviä keskeisiä kemian ilmiöitä: ymmärrät atomin rakenteen ja miten aineet ryhmitellään jaksolliseen järjestelmään. Pystyt muodostamaan kemiallisia reaktioyhtälöitä lähtöaineiden ja tuotteiden avulla sekä ratkaisemaan ainemääriin liittyviä laskuja. Osaat laskea liuoksen pitoisuuden ja pH:n, tunnet tavallisimmat orgaaniset yhdisteluokat ja rakenteet sekä eräitä biomolekyylejä.

Sisältö

Atomien rakenne ja atomien ryhmittely ominaisuuksien mukaan
Ainemäärän selvittäminen
Kemiallisten sidosten muodostuminen
Epäorgaanisten yhdisteiden nimien muodostaminen
Elektronien jakautuminen sidoksissa
Tuotteiden muodostuminen lähtöaineista kemiallisissa reaktioissa
Aineiden hapettuminen ja pelkistyminen
Liuosten laimentaminen ja liuosten sekoittaminen keskenään sekä liuosten happamuus ja sen määrittäminen
Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen periaatteet
Orgaanisten yhdisteiden rakenteet ja isomeroituminen
Orgaanisten yhdisteiden toiminnallisten ryhmien reagoiminen
Eräiden biomolekyylien perusominaisuuksia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Merja Ojala
 • Tuomas Vuokko
 • Elina Hotanen
 • Niina Suni
 • Sini Hyppänen
Vastuuhenkilö

Merja Ojala

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat ohjata potilaita kliinisen fysiologian, neurofysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimuksissa asiakaslähtöisesti ja osaat selittää tutkimuksiin liittyvät preanalyyttiset tekijät. Osaat kuvata näiden tutkimusten merkityksen sairauksien diagnostiikassa, hoidossa ja seurannassa. Osaat selittää kliinisen fysiologian, neurofysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimusmenetelmien ja laitteiden periaatteet. Noudatat laadunhallinnan periaatteita tehdessäsi kliinisen fysiologian, neurofysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimuksia. Osaat tehdä sydämen sähköisen toiminnan ja laadukkaan EKG-rekisteröinnin sekä osaat rekisteröidä tavallisimmat erikoiskytkennät. Osaat nimetä EKG-rekisteröinnin virhelähteet ja tunnistat EKG-käyrästä artefakteja sekä tiedät, miten niitä voidaan poistaa. Tunnistat normaalin EKG-käyrän ja tavallisimmat poikkeamat normaalista. Osaat kuvata EKG-löydökset, jotka vaativat välitöntä hoitoa. Osaat suorittaa verenpaineen mittaamisen. Tiedät myös muut yleisimmät sydämen ja verenkierron tutkimukset sekä niiden käyttötarkoituksen.

Osaat keuhkofunktiotutkimusten perusteet. Osaat kuvata keuhkofunktiotutkimusten hyväksymiskriteerit sekä osaat tunnistaa tutkimusten virhelähteitä. Osaat selittää potilasohjauksen merkityksen hengitysfunktiotutkimusten luotettavuudelle. Tunnistat astman ja keuhkoahtaumataudin aiheuttamat muutokset spirometria-tutkimuksen suureissa.

Osaat EEG-rekisteröinnin teorian ja tunnistat yleisimmät EEG:ssä esiintyvät artefaktit. Osaat kytkeä EEG-elektrodit 10–20 –järjestelmän mukaisesti. Tiedät perusteet elektroneuromyografiasta (ENMG), herätevastetutkimuksista ja unitutkimuksista.

Noudatat säteilysuojelun periaatteita ja huolehdit yksilön ja yhteisön säteilysuojelusta. Tiedät tarvittavat tiedot radiolääkkeistä, säteilysuojelusta, säteilybiologiasta, säteilyfysiikasta ja laitetekniikasta sekä säteilyn käytöstä.

Sisältö

Kliininen fysiologia: keskeiset sydämen ja verenkierron tutkimukset, keskeiset hengitysfunktiotutkimukset, keskeiset ruuansulatuskanavan tutkimukset, autonomisen hermoston tutkimukset
Kliininen neurofysiologia: EEG (elektroenkefalografia), ENMG (elektroneuromyografia), herätevastetutkimukset (VEP, SEP, BAEP), unitutkimukset
Isotooppilääketieteen tutkimukset
Säteilylaki, asetus säteilyn käytöstä, viranomaisohjeet, säteilybiologia, säteilyfysiikka ja -isotooppitekniikat ja -laitteet, radiofarmaseuttiset aineet, keskeisimmät gammakuvaukset, laadunohjaus
PET

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Sovijärvi A. Suvisaari J. HYKS. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 2007
STUK: lait, asetukset ja ST ohjeet soveltuvin osin

Kliinisen fysiologian tutkimukset:
Sovijärvi, Anssi - Hartiala, Jaakko - Knuuti , Juhani - Laitinen, Tomi - Malmberg, Pekka (toim.) 2018. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen perusteet, e-kirja Oppiportissa. (Soveltuvin osin, esitetään kurssin alussa)
Moodi. 2019. Spirometria- ja PEF mitatusten suoritus ja tulkinta. Suositus. Labquality OY.
Riski, Hanna-Maarit 2019. EKG-Rekisteröinti. Byrettikustannus. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Mäkijärvi, M. & Parikka, H. & Raatikainen, P. & Heikkilä, J. (toim) 2006. EKG-tulkinnan työkirja. Kustannus Oy Duodecim. (on myös verkkoversio)

KL.Neurofysiologia: Esa Mervaala, Erika Haaksiluoto, Sari-Leena Himanen, Satu Jääskeläinen, Mika Kallio, Sampsa Vanhatalo: Kliininen neurofysiologia. Duodecim 2019. Soveltuvin osin. Myös e-kirjana.

Moodle materiaali: Kliinisen fysiologian, neurofysiologian, Anatomian ja fysiologian syventävä osio: diat ja ennakkotehtävät

Isotooppifysiikan materiaalit erillisessä Moodle-työtilassa

Säteilybiologia:materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopetus
Tehtäväohjattu opetus
Ennakkotehtävät
Luentosarja
Laboraatiot
Työelämävierailut
Paritehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset työlämävierailut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat käydään läpi pakollisella orientaatiotunnilla.
Kliininen neurofysiologia: Tentti.
Kliinisen fysiologian tutkimukset: Tentti
Isotooppitutkimukset ja isotooppifysiikka: Tentti
Säteilylainsäädäntö: Tentti
Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikan Moodle-tentti.
Syventävä anatomia ja fysiologia: ennakkotehtävät, pakollinen osallistuminen lähiopiskeluun

Kansainvälisyys

EANM suositukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson orientaatiotunti on pakollinen.

Isotooppitutkimukset ja säteilysuojelu: orientaatio pakollinen, tunnilla käydään läpi ST 1.7 mukainen vaatimustaso ja sovitaan osasta opinnoista mahdollinen vaihtoehtoinen suoritus, ryhmätyöt ja esitykset, koe.

Säteilylainsäädäntö: tunnilla käydään läpi säteilylain (895/2018) ja sitä tarkentavien asetuksien (1034/2018, 1044/2018) mukainen vaatimustaso, Moodle-tentti.

Kliininen fysiologia: Laboraatio-opetuksessa pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava.

Kliininen neurofysiologia: laboraatio-opetus pakollinen.

Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikka, Moodle-tentti.

Syventävä anatomia ja fysiologia: 11 h pakollinen lähiopetus ja sitä ennen kertaustehtävät sydämen, hengityselimistön ja maha-suolikanavan anatomiasta.

Säteilybiologia: teoria ja paritehtävä (esitys)

Sisällön jaksotus

Isotooppilääketiede, PET ja säteilyturvallisuus, 1,5 op.
Säteilylainsäädäntö: 0,5 op
Kliininen fysiologia, 3 op (teoria 1,5 op, laboraatiot 1,5 op).
Kliininen neurofysiologia, 2,5 op (teoria 1,5 op, laboraatiot 1 op).
Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikka, 0,5 op
Syventävä anatomia ja fysiologia, 1 op
Säteilybiologia, 1 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Isotooppitutkimusten (isotooppitutkimukset, säteilysuojelu, kliinisen fysiikan, laiteopin ja säteilybiologian) osalta säteilyturvakeskuksen säteilyturvallisuus ohjeen 1.7 mukaisesta opetusta

Syventävästä anatomiasta ja fysiologiasta kertaavat etukäteistehtävät. Löydät ne Oman opintojakson työtilasta.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kliininen neurofysiologia: Tentti, arviointi 0-5.

Kliinisen fysiologian tutkimukset: Tentti, arviointi 0-5.

Isotooppitutkimukset ja isotooppifysiikka: Tentti, arviointi 0-5.

Säteilylainsäädäntö: Tentti arviointi hyv/hyl

Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikan Moodle tentti, arviointi hyv/hyl.

Syventävä anatomia ja fysiologia: ennakkotehtävät, pakollinen osallistuminen lähiopiskeluun, arviointi hyv/hyl.

Säteilybiologia: hyv/hyl (hyväksyttyyn suorittamiseen sisältyy esityksen pitäminen).

Toteutuksen kokonaisarvosana muodostuu osatenttien arvosanojen keskiarvosta (opintopistemäärä = painokerroin).

Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran opintojakson uusintatenttien aikana.

Mikäli suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.

Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä, Laboratoriotyön perusteet, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet, Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Merja Ojala
 • Tuomas Vuokko
 • Elina Hotanen
 • Niina Suni
 • Laura Pulli
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Merja Ojala

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-yhdistää teoreettisen perustan sairauksien diagnostiikkaan, hoitoon sekä seurantaan
-perustelee tutkimuksiin liittyvän laboratoriotutkimusprosessin vaiheet näyttöön perustuvalla teoriatiedolla
-toteuttaa potilaiden ohjauksen ja opettamisen ennen tutkimuksia ja niiden aikana hyvien käytäntöjen mukaisesti
-ymmärtää tutkimusten ja laitteiden periaatteet
-tekee tutkimukset työohjeiden mukaisesti, arvioi laitteiden ja tutkimustulosten luotettavuutta sekä tutkimusten teknistä onnistumista ja tuloksia. Hän toteuttaa tutkimusvälineiden huollot
- perustelee ja toteuttaa tutkimuksiin liittyvää laadunhallintaa.
- noudattaa säteilysuojelun periaatteita, huolehtii yksilön ja yhteisön säteilysuojelusta ja tuntee tarvittavat tiedot radiolääkkeistä, säteilysuojelusta, - biologiasta, -fysiikasta ja laitetekniikasta, säteilyn käytöstä

Sisältö

Opintojakso sisältää kliinisen fysiologian, neurofysiologian, isotooppilääketieteen ja kuvantamistutkimusten teorian, tutkimuksiin liittyvän potilaan ohjauksen, käytännön harjoittelun, tutkimuksiin liittyvän laatuosaamisen sekä tutkimusten merkityksen sairauksien diagnostiikassa, hoidossa ja seurannassa.
Kliininen fysiologia
Keskeiset hengitysfysiologian tutkimukset sydämen ja verenkierron tutkimukset, autonomisen hermoston tutkimukset sekä ruokatorven ja sydämen tutkimukset.
Kliininen neurofysiologia
Elektroenkefalografia, elektroneurografia, elektromyografia, suppea unipolygrafia, lasten yöpolygrafia sekä tuntokynnysmittaukset.
Isotooppilääketieteen tutkimukset
Isotooppilääketiede
Säteilylaki, asetus säteilyn käytöstä, viranomaisohjeet, säteilybiologian luennot, säteilyfysiikka ja -isotooppitekniikat ja -laitteet, radiofarmaseuttiset aineet potilaan sairauden diagnostiikassa ja hoidoissa, keskeisimmät gammakuvaukset, laadunohjaus ja toiminta hyvän isotooppilaboratoriotyöskentelyn periaatteiden mukaisesti
Kuvantaminen
PET

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Sovijärvi A. Suvisaari J. HYKS. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 2007
STUK: lait, asetukset ja ST ohjeet soveltuvin osin
Kliinisen fysiologian tutkimukset:
Sovijärvi, Anssi - Hartiala, Jaakko - Knuuti , Juhani - Laitinen, Tomi - Malmberg, Pekka (toim.) 2018. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen perusteet, e-kirja Oppiportissa. (Soveltuvin osin, esitetään kurssin alussa)
Moodi. 2019. Spirometria- ja PEF mitatusten suoritus ja tulkinta. Suositus. Labquality OY.
Riski, Hanna-Maarit 2019. EKG-Rekisteröinti. Byrettikustannus. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Mäkijärvi, M. & Parikka, H. & Raatikainen, P. & Heikkilä, J. (toim) 2006. EKG-tulkinnan työkirja. Kustannus Oy Duodecim. (on myös verkkoversio)
Moodle materiaali: Kliinisen fysiologian, neurofysiologian,
Anatomian ja fysiologian syventävä osio: diat ja ennakkotehtävät
Isotooppifysiikan materiaalit erillisessä Moodle-työtilassa
Säteilybiologia:materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopetus
Tehtäväohjattu opetus
Ennakkotehtävät
Luentosarja
Laboraatiot
Työelämävierailut
Paritehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset työlämävierailut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kliininen neurofysiologia: Tentti .
Kliinisen fysiologian tutkimukset: Tentti
Isotooppitutkimukset ja isotooppifysiikka: Tentti
Säteilylainsäädäntö: Tentti
Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikan tehtävän dead line sovitaan tunnilla.
Syventävä anatomia ja fysiologia: ennakkotehtävät, pakollinen osallistuminen lähiopiskeluun

Kansainvälisyys

EANM suositukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Isotooppitukimukset ja säteilysuojelu: orientaatio pakollinen, tunnilla käydään läpi ST 1.7 mukainen vaatimustaso ja sovitaan osasta opinnoista mahdollinen vaihtoehtoinen suoritus, ryhmätyöt ja esitykset, koe.
Säteilylainsäädäntö: tunnilla käydään läpi säteilylain (895/2018) ja sitä tarkentavien asetuksien (1034/2018, 1044/2018) mukainen mukainen vaatimustaso, Moodle tentti.
Kliininen fysiologia: Orientaatiotunti pakollinen. Laboraatio-opetuksessa pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava.
Kliininen neurofysiologia: laboraatiopetus pakollinen, pakollinen opintokäynti
Syventävä anatomia ja fysiologia: 11 h pakollinen lähiopetus ja sitä ennen kertaustehtävät sydämen, hengityselimistön ja maha-suolikanavan anatomiasta.
Säteilybiologia: teoria ja paritehtävä (esitys)

Sisällön jaksotus

Isotooppilääketiede, PET ja säteilyturvallisuus, 2 op (teoria 1,5 op, laboraatiot 0,5 op).
Säteilylainsäädäntö: 10h Opettaja: Pia-Marja Vähäkangas
Isotooppifysiikka ja PET, 1 op. Opettaja:
Kliininen fysiologia, 3 op (teoria 1 op, laboraatiot 2 op). Opettaja: Merja Ojala
Kliininen neurofysiologia, 2 op (teoria 1,5 op, laboraatiot 0,5 op). Opettaja: Jenny West
Syventävä anatomia ja fysiologia, 1 op, anatomian etukäteistehtävä ja pakolliset luennot 11 h. Opettaja: Niina Suni
Säteilybiologia, 1 op. Opettaja: Elina Hotanen

Lisätietoja opiskelijoille

Isotooppitutkimusten (isotooppitutkimukset, säteilysuojelu, kliinisen fysiikan, laiteopin ja säteilybiologian) osalta säteilyturvakeskuksen säteilyturvallisuus ohjeen 1.7 mukaisesta opetusta
Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikasta Moodle-tehtävät.
Syventävästä anatomiasta ja fysiologiasta kertaavat etukäteistehtävät. Löydät ne Omasn opintojakson työtilasta.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa aloittelija, edistynyt tai asiantuntija.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä ja opiskeludiat
Kertaustehtävä
Tentti
Toteutuksen kokonaisarvosana muodostuu osatenttien arvosanojen keskiarvosta (opintopistemäärä painokerroin)
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran opintojakson uusintatenttien aikana.
Mikäli suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.
Syventävä anatomia ja fysiologia HYV-HYL
Fysiikan tehtävien palaute Moodle-tehtävien interaktiivisena palautteena
Säteilybiologia: hyv/hyl (hyväksyttyyn suorittamiseen sisältyy esityksen pitäminen)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Laboratoriotyön menetelmien perusteet, Kemia, Fysiikka ja Matematiikka, Preanalytiikka ja Terveysalan laboratoriotyö I:sen harjoittelu

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Merja Ojala
 • Tuomas Vuokko
 • Niina Suni
 • Elina Hotanen
 • Laura Pulli
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Merja Ojala

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20K1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-yhdistää teoreettisen perustan sairauksien diagnostiikkaan, hoitoon sekä seurantaan
-perustelee tutkimuksiin liittyvän laboratoriotutkimusprosessin vaiheet näyttöön perustuvalla teoriatiedolla
-toteuttaa potilaiden ohjauksen ja opettamisen ennen tutkimuksia ja niiden aikana hyvien käytäntöjen mukaisesti
-ymmärtää tutkimusten ja laitteiden periaatteet
-tekee tutkimukset työohjeiden mukaisesti, arvioi laitteiden ja tutkimustulosten luotettavuutta sekä tutkimusten teknistä onnistumista ja tuloksia. Hän toteuttaa tutkimusvälineiden huollot
- perustelee ja toteuttaa tutkimuksiin liittyvää laadunhallintaa.
- noudattaa säteilysuojelun periaatteita, huolehtii yksilön ja yhteisön säteilysuojelusta ja tuntee tarvittavat tiedot radiolääkkeistä, säteilysuojelusta, - biologiasta, -fysiikasta ja laitetekniikasta, säteilyn käytöstä

Sisältö

Opintojakso sisältää kliinisen fysiologian, neurofysiologian, isotooppilääketieteen ja kuvantamistutkimusten teorian, tutkimuksiin liittyvän potilaan ohjauksen, käytännön harjoittelun, tutkimuksiin liittyvän laatuosaamisen sekä tutkimusten merkityksen sairauksien diagnostiikassa, hoidossa ja seurannassa.
Kliininen fysiologia
Keskeiset hengitysfysiologian tutkimukset sydämen ja verenkierron tutkimukset, autonomisen hermoston tutkimukset sekä ruokatorven ja sydämen tutkimukset.
Kliininen neurofysiologia
Elektroenkefalografia, elektroneurografia, elektromyografia, suppea unipolygrafia, lasten yöpolygrafia sekä tuntokynnysmittaukset.
Isotooppilääketieteen tutkimukset
Isotooppilääketiede
Säteilylaki, asetus säteilyn käytöstä, viranomaisohjeet, säteilybiologian luennot, säteilyfysiikka ja -isotooppitekniikat ja -laitteet, radiofarmaseuttiset aineet potilaan sairauden diagnostiikassa ja hoidoissa, keskeisimmät gammakuvaukset, laadunohjaus ja toiminta hyvän isotooppilaboratoriotyöskentelyn periaatteiden mukaisesti
Kuvantaminen
PET

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Sovijärvi A. Suvisaari J. HYKS. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 2007
STUK: lait, asetukset ja ST ohjeet soveltuvin osin
Kliinisen fysiologian tutkimukset:
Sovijärvi, Anssi - Hartiala, Jaakko - Knuuti , Juhani - Laitinen, Tomi - Malmberg, Pekka (toim.) 2018. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen perusteet, e-kirja Oppiportissa. (Soveltuvin osin, esitetään kurssin alussa)
Moodi. 2019. Spirometria- ja PEF mitatusten suoritus ja tulkinta. Suositus. Labquality OY.
Riski, Hanna-Maarit 2019. EKG-Rekisteröinti. Byrettikustannus. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Mäkijärvi, M. & Parikka, H. & Raatikainen, P. & Heikkilä, J. (toim) 2006. EKG-tulkinnan työkirja. Kustannus Oy Duodecim. (on myös verkkoversio)
Moodle materiaali: Kliinisen fysiologian, neurofysiologian,
Anatomian ja fysiologian syventävä osio: diat ja ennakkotehtävät
Isotooppifysiikan materiaalit erillisessä Moodle-työtilassa
Säteilybiologia:materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopetus
Tehtäväohjattu opetus
Ennakkotehtävät
Luentosarja
Laboraatiot
Työelämävierailut
Paritehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset työlämävierailut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kliininen neurofysiologia: Tentti .
Kliinisen fysiologian tutkimukset: Tentti
Isotooppitutkimukset ja isotooppifysiikka: Tentti
Säteilylainsäädäntö: Tentti
Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikan tehtävän dead line sovitaan tunnilla.
Syventävä anatomia ja fysiologia: ennakkotehtävät, pakollinen osallistuminen lähiopiskeluun

Kansainvälisyys

EANM suositukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Isotooppitukimukset ja säteilysuojelu: orientaatio pakollinen, tunnilla käydään läpi ST 1.7 mukainen vaatimustaso ja sovitaan osasta opinnoista mahdollinen vaihtoehtoinen suoritus, ryhmätyöt ja esitykset, koe.
Säteilylainsäädäntö: tunnilla käydään läpi säteilylain (895/2018) ja sitä tarkentavien asetuksien (1034/2018, 1044/2018) mukainen mukainen vaatimustaso, Moodle tentti.
Kliininen fysiologia: Orientaatiotunti pakollinen. Laboraatio-opetuksessa pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava.
Kliininen neurofysiologia: laboraatiopetus pakollinen, pakollinen opintokäynti
Syventävä anatomia ja fysiologia: 11 h pakollinen lähiopetus ja sitä ennen kertaustehtävät sydämen, hengityselimistön ja maha-suolikanavan anatomiasta.
Säteilybiologia: teoria ja paritehtävä (esitys)

Sisällön jaksotus

Isotooppilääketiede, PET ja säteilyturvallisuus, 2 op (teoria 1,5 op, laboraatiot 0,5 op).
Säteilylainsäädäntö: 10h Opettaja: Pia-Marja Vähäkangas
Isotooppifysiikka ja PET, 1 op. Opettaja:
Kliininen fysiologia, 3 op (teoria 1 op, laboraatiot 2 op). Opettaja: Merja Ojala
Kliininen neurofysiologia, 2 op (teoria 1,5 op, laboraatiot 0,5 op). Opettaja: Jenny West
Syventävä anatomia ja fysiologia, 1 op, anatomian etukäteistehtävä ja pakolliset luennot 11 h. Opettaja: Niina Suni
Säteilybiologia, 1 op. Opettaja: Elina Hotanen

Lisätietoja opiskelijoille

Isotooppitutkimusten (isotooppitutkimukset, säteilysuojelu, kliinisen fysiikan, laiteopin ja säteilybiologian) osalta säteilyturvakeskuksen säteilyturvallisuus ohjeen 1.7 mukaisesta opetusta
Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikasta Moodle-tehtävät.
Syventävästä anatomiasta ja fysiologiasta kertaavat etukäteistehtävät. Löydät ne Omasn opintojakson työtilasta.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa aloittelija, edistynyt tai asiantuntija.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä ja opiskeludiat
Kertaustehtävä
Tentti
Toteutuksen kokonaisarvosana muodostuu osatenttien arvosanojen keskiarvosta (opintopistemäärä painokerroin)
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran opintojakson uusintatenttien aikana.
Mikäli suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.
Syventävä anatomia ja fysiologia HYV-HYL
Fysiikan tehtävien palaute Moodle-tehtävien interaktiivisena palautteena
Säteilybiologia: hyv/hyl (hyväksyttyyn suorittamiseen sisältyy esityksen pitäminen)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Laboratoriotyön menetelmien perusteet, Kemia, Fysiikka ja Matematiikka, Preanalytiikka ja Terveysalan laboratoriotyö I:sen harjoittelu

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Merja Ojala
 • Mari Koski
Vastuuhenkilö

Elina Hotanen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää verisolujen muodostumisen, liikkuvuuden, toiminnan ja tehtävät sekä niiden ilmentymisen kehon eri nesteisiin. Tunnistat verisolut niiden morfologian perusteella. Osaat kuvata verenkuva-analysaattorin toimintaperiaatteet. Osaat selittää verenkuvatutkimukseen sisältyvät parametrit ja osaat selvittää verenkuvatutkimuksen kliinisen merkityksen. Osaat kuvata veren hyytymisjärjestelmän ja selittää sen yhteyden keskeisiin hyytymistutkimuksiin. Osaat perustella preanalyyttisten tekijöiden merkityksen hyytymis- ja verenkuvatutkimuksissa sekä analysoida hyytymis- ja verenkuvatutkimuksia laadunohjaussuositusten mukaisesti. Osaat myös huoltaa verenkuva- ja hyytymistutkimuslaitteita. Osaat arvioida saamiasi tuloksia suhteessa viitearvoihin ja potilaan tilaan. Tiedät bioanalyytikon tehtävät luuydinnäytteiden ottamisen yhteydessä ja tiedät mitä tutkimuksia luuydinnäytteestä voidaan tehdä. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä. Pystyt hankkimaan laboratoriotyössä tarvittavaa englanninkielistä tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Osaat käyttää englantia oman alasi työtehtävissä ja oman ammattitaitosi kehittämisessä.

Sisältö

Verisolujen muodostuminen, tehtävät, liikkuvuus ja toiminta verenkierossa ja muissa elimistön nesteissä.
Perusverenkuva ja lasko
Verisoluvalmisteiden teko ja värjäys
Verisolujen tunnistaminen ja erittely mikroskooppisesti ja verenkuva-analysaattorilla.
Kammiolaskenta
Luuydinvalmiste
Hyytymisjärjestelmä ja keskeiset hyytymisjärjestelmän häiriöihin liittyvät laboratoriotutkimukset
Virtausytometria
Anemiat ja veritaudit
Laboratorioalan keskeiset englanninkieliset käsitteet ja termit
Englanninkieliset tutkimusartikkelit ja tutkitun tiedon soveltaminen ammattitoimintaan

Aika ja paikka

2. periodi
Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Luentomateriaali
BioDigi Clinical Hematology
HEMATOLOGIA:
Anderson Young S.C. & Poulsen K.B. 2014. Anderson`s Atlas of Hematology. Second edition. Lippincott, Williams & Wilkins.
Carr J.H. & Rodak B.F. 2017. Clinical Hematology Atlas. Third Edition. Saunders Elsevier.
Ek, Annakaisa 2009. Verisolujen tunnistusaapinen. Messon.
Porkka, Kimmo & Lassila, Riitta & Remes, Kari & Savolainen, Eeva-Riitta (toim.). 2015: Veritaudit. Duodecim. Helsinki. Soveltuvin osin (tenttialue on tarkemmin Moodlessa) Luettavissa Oppiportissa (kirjautuminen Metropolian kirjaston sivujen MetCatFinna kautta)
FYSIIKKA: Materiaali Moodlessa.
ENGLANTI:

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Laboraatiot
Oppimistehtävät
Moodle-tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen harjoittelu innovaatiokeskittymässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti hematologiasta oppilaitoksessa.
Orientaatiossa ilmoitetaan kaksi uusintakertaa.
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa sovittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.
Hematologian tutkimusmenetelmien fysiikka: Tehtävä Moodlessa. Tehtävän palautus sovitaan ensimmäisellä fysiikan tunnilla.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko opintojakso 10 op = 270 h
Hematologia 7,5 op = 202 h
Hematologian fysiikka 0,5 op = 14 h
Englanti 2 op = 54 h

Sisällön jaksotus

2. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan orientaatioon, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Laboraatiot ovat pakollisia. Poissaolot korvataan seuraavan vastaavan toteutuksen yhteydessä.

Fysiikassa kerrataan hematologiaan liittyvien laitteiden fysiikkaa.

Palauttamalla kirjalliset tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kliininen hematologia: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Englannin kielen arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kliininen hematologia: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Englannin kielen arviointikriteerit
Hyvä (3-4)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kliininen hematologia: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Englannin kielen arviointikriteerit
Kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti hematologiasta, arviointiasteikko 0 – 5.
Tehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Tehtävistä saadut pisteet lasketaan yhteen tentissä saatujen pisteiden kanssa ja tästä muodostuu kokonaisarvosana. Myöhässä palautettujen tehtävien pisteitä ei huomioida arvioinnissa, mutta tehtävä on joka tapauksessa palautettava.
Mikäli kaikkia hematologian suorituksia (tentti ja tehtävät) ei ole tehty 2. uusintatenttipäivään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot.
Fysiikan tehtävä, arviointi hyväksytty/hylätty
Englanti

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Kemia, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia

Englanti: Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

6 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Mari Koski
 • Marja Miettinen
Vastuuhenkilö

Merja Ojala

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2D
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2C
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää verisolujen muodostumisen, liikkuvuuden, toiminnan ja tehtävät sekä niiden ilmentymisen kehon eri nesteisiin. Tunnistat verisolut niiden morfologian perusteella. Osaat kuvata verenkuva-analysaattorin toimintaperiaatteet. Osaat selittää verenkuvatutkimukseen sisältyvät parametrit ja osaat selvittää verenkuvatutkimuksen kliinisen merkityksen. Osaat kuvata veren hyytymisjärjestelmän ja selittää sen yhteyden keskeisiin hyytymistutkimuksiin. Osaat perustella preanalyyttisten tekijöiden merkityksen hyytymis- ja verenkuvatutkimuksissa sekä analysoida hyytymis- ja verenkuvatutkimuksia laadunohjaussuositusten mukaisesti. Osaat myös huoltaa verenkuva- ja hyytymistutkimuslaitteita. Osaat arvioida saamiasi tuloksia suhteessa viitearvoihin ja potilaan tilaan. Tiedät bioanalyytikon tehtävät luuydinnäytteiden ottamisen yhteydessä ja tiedät mitä tutkimuksia luuydinnäytteestä voidaan tehdä. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä. Pystyt hankkimaan laboratoriotyössä tarvittavaa englanninkielistä tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Osaat käyttää englantia oman alasi työtehtävissä ja oman ammattitaitosi kehittämisessä.

Sisältö

Verisolujen muodostuminen, tehtävät, liikkuvuus ja toiminta verenkierossa ja muissa elimistön nesteissä.
Perusverenkuva ja lasko
Verisoluvalmisteiden teko ja värjäys
Verisolujen tunnistaminen ja erittely mikroskooppisesti ja verenkuva-analysaattorilla.
Kammiolaskenta
Luuydinvalmiste
Hyytymisjärjestelmä ja keskeiset hyytymisjärjestelmän häiriöihin liittyvät laboratoriotutkimukset
Virtausytometria
Anemiat ja veritaudit
Laboratorioalan keskeiset englanninkieliset käsitteet ja termit
Englanninkieliset tutkimusartikkelit ja tutkitun tiedon soveltaminen ammattitoimintaan

Aika ja paikka

1. ja 2. periodi
Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Luentomateriaali
BioDigi Clinical Hematology
HEMATOLOGIA:
Anderson Young S.C. & Poulsen K.B. 2014. Anderson`s Atlas of Hematology. Second edition. Lippincott, Williams & Wilkins.
Carr J.H. & Rodak B.F. 2017. Clinical Hematology Atlas. Third Edition. Saunders Elsevier.
Ek, Annakaisa 2009. Verisolujen tunnistusaapinen. Messon.
Porkka, Kimmo & Lassila, Riitta & Remes, Kari & Savolainen, Eeva-Riitta (toim.). 2015: Veritaudit. Duodecim. Helsinki. Soveltuvin osin (tenttialue on tarkemmin Moodlessa) Luettavissa Oppiportissa (kirjautuminen Metropolian kirjaston sivujen MetCatFinna kautta)
FYSIIKKA: Materiaali Moodlessa.
ENGLANTI:

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Laboraatiot
Oppimistehtävät
Moodle-tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen harjoittelu innovaatiokeskittymässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti hematologiasta oppilaitoksessa.
Orientaatiossa ilmoitetaan kaksi uusintakertaa.
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa sovittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.
Hematologian tutkimusmenetelmien fysiikka: Tehtävä Moodlessa. Tehtävän palautus sovitaan ensimmäisellä fysiikan tunnilla.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko opintojakso 10 op = 270 h
Hematologia 7,5 op = 202 h
Hematologian fysiikka 0,5 op = 14 h
Englanti 2 op = 54 h

Sisällön jaksotus

1. ja 2. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan orientaatioon, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Laboraatiot ovat pakollisia. Poissaolot korvataan seuraavan vastaavan toteutuksen yhteydessä.

Fysiikassa kerrataan hematologiaan liittyvien laitteiden fysiikkaa.

Palauttamalla kirjalliset tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kliininen hematologia: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Englannin kielen arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kliininen hematologia: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Englannin kielen arviointikriteerit
Hyvä (3-4)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kliininen hematologia: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Englannin kielen arviointikriteerit
Kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti hematologiasta, arviointiasteikko 0 – 5.
Tehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Tehtävistä saadut pisteet lasketaan yhteen tentissä saatujen pisteiden kanssa ja tästä muodostuu kokonaisarvosana. Myöhässä palautettujen tehtävien pisteitä ei huomioida arvioinnissa, mutta tehtävä on joka tapauksessa palautettava.
Mikäli kaikkia hematologian suorituksia (tentti ja tehtävät) ei ole tehty 2. uusintatenttipäivään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot.
Fysiikan tehtävä, arviointi hyväksytty/hylätty
Englanti

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Kemia, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia

Englanti: Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

6 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 48

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Emma Salomaa
 • Merja Ojala
Vastuuhenkilö

Merja Ojala

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää verisolujen muodostumisen, liikkuvuuden, toiminnan ja tehtävät sekä niiden ilmentymisen kehon eri nesteisiin. Tunnistat verisolut niiden morfologian perusteella. Osaat kuvata verenkuva-analysaattorin toimintaperiaatteet. Osaat selittää verenkuvatutkimukseen sisältyvät parametrit ja osaat selvittää verenkuvatutkimuksen kliinisen merkityksen. Osaat kuvata veren hyytymisjärjestelmän ja selittää sen yhteyden keskeisiin hyytymistutkimuksiin. Osaat perustella preanalyyttisten tekijöiden merkityksen hyytymis- ja verenkuvatutkimuksissa sekä analysoida hyytymis- ja verenkuvatutkimuksia laadunohjaussuositusten mukaisesti. Osaat myös huoltaa verenkuva- ja hyytymistutkimuslaitteita. Osaat arvioida saamiasi tuloksia suhteessa viitearvoihin ja potilaan tilaan. Tiedät bioanalyytikon tehtävät luuydinnäytteiden ottamisen yhteydessä ja tiedät mitä tutkimuksia luuydinnäytteestä voidaan tehdä. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä. Pystyt hankkimaan laboratoriotyössä tarvittavaa englanninkielistä tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Osaat käyttää englantia oman alasi työtehtävissä ja oman ammattitaitosi kehittämisessä.

Sisältö

Verisolujen muodostuminen, tehtävät, liikkuvuus ja toiminta verenkierossa ja muissa elimistön nesteissä.
Perusverenkuva ja lasko
Verisoluvalmisteiden teko ja värjäys
Verisolujen tunnistaminen ja erittely mikroskooppisesti ja verenkuva-analysaattorilla.
Kammiolaskenta
Luuydinvalmiste
Hyytymisjärjestelmä ja keskeiset hyytymisjärjestelmän häiriöihin liittyvät laboratoriotutkimukset
Virtausytometria
Anemiat ja veritaudit
Laboratorioalan keskeiset englanninkieliset käsitteet ja termit
Englanninkieliset tutkimusartikkelit ja tutkitun tiedon soveltaminen ammattitoimintaan

Aika ja paikka

4. periodi
Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Luentomateriaali
BioDigi Clinical Hematology
HEMATOLOGIA:
Anderson Young S.C. & Poulsen K.B. 2014. Anderson`s Atlas of Hematology. Second edition. Lippincott, Williams & Wilkins.
Carr J.H. & Rodak B.F. 2017. Clinical Hematology Atlas. Third Edition. Saunders Elsevier.
Ek, Annakaisa 2009. Verisolujen tunnistusaapinen. Messon.
Porkka, Kimmo & Lassila, Riitta & Remes, Kari & Savolainen, Eeva-Riitta (toim.). 2015: Veritaudit. Duodecim. Helsinki. Soveltuvin osin (tenttialue on tarkemmin Moodlessa) Luettavissa Oppiportissa (kirjautuminen Metropolian kirjaston sivujen MetCatFinna kautta)
FYSIIKKA: Materiaali Moodlessa.
ENGLANTI:

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Laboraatiot
Oppimistehtävät
Moodle-tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen harjoittelu innovaatiokeskittymässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat käydään läpi pakollisella orientaatiotunnilla.
Kirjallinen tentti hematologiasta oppilaitoksessa.
Orientaatiossa ilmoitetaan kaksi uusintakertaa.
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa sovittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.
Hematologian tutkimusmenetelmien fysiikka: Tehtävä Moodlessa. Tehtävän palautus ilmoitetaan orientaatiossa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko opintojakso 10 op = 270 h
Hematologia 7,5 op = 202 h
Hematologian fysiikka 0,5 op = 14 h
Englanti 2 op = 54 h

Sisällön jaksotus

4. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan orientaatioon, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Laboraatiot ovat pakollisia. Poissaolot korvataan seuraavan vastaavan toteutuksen yhteydessä.

Fysiikassa kerrataan hematologiaan liittyvien laitteiden fysiikkaa.

Palauttamalla kirjalliset tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kliininen hematologia: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Englannin kielen arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kliininen hematologia: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Englannin kielen arviointikriteerit
Hyvä (3-4)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kliininen hematologia: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Englannin kielen arviointikriteerit
Kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti hematologiasta, arviointiasteikko 0 – 5.
Tehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Tehtävistä saadut pisteet lasketaan yhteen tentissä saatujen pisteiden kanssa ja tästä muodostuu kokonaisarvosana. Myöhässä palautettujen tehtävien pisteitä ei huomioida arvioinnissa, mutta tehtävä on joka tapauksessa palautettava.
Mikäli kaikkia hematologian suorituksia (tentti ja tehtävät) ei ole tehty 2. uusintatenttipäivään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot.
Fysiikan tehtävä, arviointi hyväksytty/hylätty
Englanti

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Kemia, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia

Englanti: Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anou Londesborough
Vastuuhenkilö

Anou Londesborough

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijanatunnistat histologisten tutkimusten merkityksen sairauksien diagnostiikassa sekä potilaan hoidossa. Osaat erotella yleisen patologian ilmiöt elimistössä ja kuvata eri elinten elinkohtaiset tyypillisimmät muutokset. Osaat tunnistaa eri kudostyyppejä solukuvan perusteella. Osaat suorittaa histologisia perustutkimuksia ja ymmärrät eri työvaiheiden merkityksen. Osaat selittää obduktiotoiminnan merkityksen. Käytät tietojärjestelmiä sekä sovellat laatujärjestelmän ja työsuojelun periaatteita työskennellessäsi.

Sisältö

Työskentelyn periaatteet patologian laboratoriossa: ajankohtainen lainsäädäntö ja työturvallisuus, laadunhallinta
Yleis- ja elinpatologia: normaalien solujen morfologia, normaalien kudosten rakenne, solujen vaurioituminen, sopeutumismekanismit ja kuolema
Kasvaimet ja eri elinten tautien erityispiirteet
Näytteenottomenetelmät
Kudosnäytteen prosessointi, pikaleikemenetelmät, perusvärjäysmenetelmät ja tavallisimmat osoitusvärjäykset
Immunohistokemia, molekyylipatologian sovellukset
Obduktiotoiminta: lääketieteellinen ja oikeuslääketieteellinen obduktio

Aika ja paikka

Myllypurontie 1

Oppimateriaalit

Luentokalvot ja muu annettu materiaali

Soveltuvin osin:
Mäkinen, M ym. Patologia. Duodecim.
Karttunen, T. ym. Tautioppi. Edita.
Lehtonen, M. & Karttunen, T. Mikä vaivaa? Tautiopin perusteet. Edita.
www.solunetti.fi

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäluennot
Laboraatiot
Itsenäinen opiskelutehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kliinisen histologian ja patologian tentti pe 16.12.2022 klo 9.00

Uusintatentit:
SU202301 ma 23.1.2023 (ilmoittautuminen 18.12.2022-6.1.2023)
SU202302 ti 21.2.2023 (ilmoittautuminen 18.1.-2.2.2023)

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kliinisen histologian ja patologian luennot ja tentti 26h
opiskelutehtävä 8h
Laboraatiot ja labrapäiväkirja 30h
Itsenäinen opiskelu 70h

Sisällön jaksotus

Luennot 2,5 op
Laboraatiot 2,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Kliinisen histologian laboraatioissa käytetään vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja (esim. formaliini, ksyleeni). Työturvallisuuslain mukaisesti raskaana oleva opiskelija ei voi tämän takia osallistua laboraatioihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti arvioidaan asteikolla 1-5 ja tenttiarvosana määrää koko opintojakson arvosanan. Tentin läpäisyraja on 50% pisteistä.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Laboratoriotyön perusteet, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anou Londesborough
Vastuuhenkilö

Anou Londesborough

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijanatunnistat histologisten tutkimusten merkityksen sairauksien diagnostiikassa sekä potilaan hoidossa. Osaat erotella yleisen patologian ilmiöt elimistössä ja kuvata eri elinten elinkohtaiset tyypillisimmät muutokset. Osaat tunnistaa eri kudostyyppejä solukuvan perusteella. Osaat suorittaa histologisia perustutkimuksia ja ymmärrät eri työvaiheiden merkityksen. Osaat selittää obduktiotoiminnan merkityksen. Käytät tietojärjestelmiä sekä sovellat laatujärjestelmän ja työsuojelun periaatteita työskennellessäsi.

Sisältö

Työskentelyn periaatteet patologian laboratoriossa: ajankohtainen lainsäädäntö ja työturvallisuus, laadunhallinta
Yleis- ja elinpatologia: normaalien solujen morfologia, normaalien kudosten rakenne, solujen vaurioituminen, sopeutumismekanismit ja kuolema
Kasvaimet ja eri elinten tautien erityispiirteet
Näytteenottomenetelmät
Kudosnäytteen prosessointi, pikaleikemenetelmät, perusvärjäysmenetelmät ja tavallisimmat osoitusvärjäykset
Immunohistokemia, molekyylipatologian sovellukset
Obduktiotoiminta: lääketieteellinen ja oikeuslääketieteellinen obduktio

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Laboratoriotyön perusteet, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

16.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Elina Hotanen
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2A
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2B
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat perustella kliiniskemiallisten laboratoriotutkimusten käyttötarkoituksen terveyden edistämisessä, sairauksien diagnostisoinnissa ja hoidon seurannassa. Osaat liittää keskeiset elimistön aineenvaihdunnalliset reaktiot ja sekä niiden säätelyjärjestelmät erilaisiin kliiniskemiallisiin laboratoriotutkimuksiin. Osaat tehdä tavallisimpia kliiniskemiallisia tutkimuksia sekä selittää käytettyjen menetelmien periaatteet sekä osaat käsitteistön. Osaat tunnistaa virtsan soluja ja partikkeleita. Osaa kuvata punktionesteiden määritysmenetelmiä. Osaat käyttää joitakin sosiaali- ja terveydenhuollon laboratoriotietojärjestelmiä. Ymmärrät preanalytiikan merkityksen laboratoriotutkimusprosessissa sekä osaat selittää ja arvioida laboratoriotutkimustuloksia. Tunnistat laadunohjauksen menetelmiä ja ymmärrät niiden merkityksen. Ymmärrät validoinnin ja verifioinnin merkityksen. Osaat käyttää ja huoltaa kliiniskemiallisia laitteita. Ymmärrät ja osaat soveltaa elimistön biokemiallisten ilmiöiden yhteyden kliiniskemiallisiin laboratoriotutkimuksiin. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Keskeisimmät elimistön proteiini-, entsyymi-, hiilihydraatti-, lipidi- ja jätetyppiainetutkimukset
Keskeisimmät lääkeaine-, ja päihdeainetutkimukset
Neste- ja elektrolyyttitasapainon tutkimukset
Happo-emäs tasapaino
Vitamiinit
Virtsan solut ja punktionesteet
Preanalyyttisten tekijöiden merkitys
Menetelmä- ja mittausperiaatteet
Automaatiotyöskentely, laboratoriotietojärjestelmä
Laadunhallinta, validointi ja verifiointi

Aika ja paikka

Ajanjakso 16.8 - 16.10.22
Opintojakso alkaa 16.8 pakollisella orientaatiolla. Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Oppimateriaalit

Niemelä Onni, Pulkki Kari 2022: Laboratoriolääketiede, Kliininen kemia ja hematologia soveltuvin osin. Saatavilla verkkokirjana Metropolian kirjaston kautta.
Bishop Michael, Duben-Engelkirk Janet, Fody Edward: Clinical Chemistry
Välimäki Matti, Sane Timo, Dunkel Leo: Endokrinologia, soveltuvin osin.

Moodi 2/2013 ja 6/2014 ja 2/2008
Annetut artikkelit
Muu opintojaksolla esiintuotu materiaali

Opetusmenetelmät

Teorialuennot ZOOM yhteydellä. Pakollisia luentoja ei tallenneta. Ne luennot, jotka tallennetaan ovat luennon jälkeen kaksi viikkoa kuunneltavissa. Verkkoluennoilla tulee olla myös oma mikrofoni.
Yksilö/paritehtävät, oppimispäiväkirja/työselostukset
Laboraatio-opetus
Laboraatiotunneille tietokoneet mukaan.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla. Videoituja luentoja ei saa levittää eteenpäin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset yhteistyöt työelämän kanssa.
Lopputentti, tehtävät ja laboraatiot tulee olla suoritettu hyväksytysti ennen työelämäharjoittelujaksoa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti kts lukujärjetys
Kaksi uusintakertaa. Uusinta ja korotustentti 15.11.22, II uusinta 12.12 22 Muita uusintoja ei ole.
Jos uusintaan ei osallistu, menettää uusintakerran. Jos tentistä ei pääse läpi annetuilla uusintakerroilla, tulee opintojaksolle osallistua kokonaisuudessaan uudelleen.
Opintojakson arvosanan korotuksen yritykseen voi osallistua kerran, ensimmäisen uusintakerran yhteydessä.
Työkoe, yksilötyö, kts lukujärjestys. Työkokeeseen osallistuminen edellyttää, että kaikki laboraatiot on suoritettu ja laboraatiopäiväkirjat on palautettu ennen työkoetta annettuihin päivämääriin mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 tuntia opiskelijan työtä, teoria, laboraatiot, itsenäinen työskentely
Intensiivi viikot/päivät Myllypuron kampuksela katso lukujärjestys.

Sisällön jaksotus

Toteutuksen opettajat
Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman (opintojakson vastuuopettaja) kliinisen kemia teoria ja laboraatiot
Jaana Anttila kliininen kl. kemian teoria ja laboraatiot
Elina Hotanen virtsan-ja punktionesteidensolut

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuminen ilmoittautumisaikana. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida.
Opintojaksolle voi ilmoittautua vain päiväryhmän opiskelijat (ei monimuoto).
Mikäli sinulla on päätös yksilöllisisistä opetusjärjestelyistä/opetuksen erityisjärjestelyistä, sinun tulee ilmoittaa siitä ja tarpeestasi opintojakson vastuuopettajalle viimeistään 20.6.22

HUOM! Huomioi opintojakson vaadittavat edeltävät opinnot. Seuraavat edeltävät opinnot tulee olla suoritettu (suoritusmerkintä opintorekisterissä):
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Kemia, Biokemia ja lääketieteelliset perusteet, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia.
16.8.22 opintojakson orientaatio/alkuinfo on pakollinen.Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.
Osa teoriatunneista on pakollisia, merkitty lukujärjestykseen. Ovat edellytyksenä laboraatioihin pääsyyn.
Laboraatiot ovat pakollisia. Opiskelija valmistautuu laboraatio opetukseen etukäteismateriaalien ja tehtävien avulla.
Asianmukainen vaatetus laboraatioihin.
Mahdolliset opintokäynnit Labquality Oy:ssä , pakollinen.
Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.

Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli opintojaksolla on paikkoja
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.

Tentit ja tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voi mennä Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 2:een.
Mikäli toteutuksella olevia tehtäviä/suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Pääsääntöisesti puuttuva(t) laboraatio(t) korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.
Jos opiskelijalla on osittainen AHOT, tulee päästös siitä toimittaa vastuuopettajalle kuukausi ennen opintojakson alkua.
"Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä."

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Pisteytettävät tuntitentit
Opintojakson lopussa kokoava lopputentti (H-5)
Työkoe (yksilö)
Vertaisarviointi
Arviointikehikko/arvioinnit/pisteytykset käydään läpi orientaatio tunnilla.
Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Kemia, Biokemia ja lääketieteelliset perusteet, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Elina Hotanen
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat perustella kliiniskemiallisten laboratoriotutkimusten käyttötarkoituksen terveyden edistämisessä, sairauksien diagnostisoinnissa ja hoidon seurannassa. Osaat liittää keskeiset elimistön aineenvaihdunnalliset reaktiot ja sekä niiden säätelyjärjestelmät erilaisiin kliiniskemiallisiin laboratoriotutkimuksiin. Osaat tehdä tavallisimpia kliiniskemiallisia tutkimuksia sekä selittää käytettyjen menetelmien periaatteet sekä osaat käsitteistön. Osaat tunnistaa virtsan soluja ja partikkeleita. Osaa kuvata punktionesteiden määritysmenetelmiä. Osaat käyttää joitakin sosiaali- ja terveydenhuollon laboratoriotietojärjestelmiä. Ymmärrät preanalytiikan merkityksen laboratoriotutkimusprosessissa sekä osaat selittää ja arvioida laboratoriotutkimustuloksia. Tunnistat laadunohjauksen menetelmiä ja ymmärrät niiden merkityksen. Ymmärrät validoinnin ja verifioinnin merkityksen. Osaat käyttää ja huoltaa kliiniskemiallisia laitteita. Ymmärrät ja osaat soveltaa elimistön biokemiallisten ilmiöiden yhteyden kliiniskemiallisiin laboratoriotutkimuksiin. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Keskeisimmät elimistön proteiini-, entsyymi-, hiilihydraatti-, lipidi- ja jätetyppiainetutkimukset
Keskeisimmät lääkeaine-, ja päihdeainetutkimukset
Neste- ja elektrolyyttitasapainon tutkimukset
Happo-emäs tasapaino
Vitamiinit
Virtsan solut ja punktionesteet
Preanalyyttisten tekijöiden merkitys
Menetelmä- ja mittausperiaatteet
Automaatiotyöskentely, laboratoriotietojärjestelmä
Laadunhallinta, validointi ja verifiointi

Aika ja paikka

Ajanjakso 11.1. - 17.3.2023
Opintojakso alkaa 11.1. pakollisella orientaatiolla. Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Oppimateriaalit

Niemelä Onni, Pulkki Kari 2022: Laboratoriolääketiede, Kliininen kemia ja hematologia soveltuvin osin. Saatavilla verkkokirjana Metropolian kirjaston kautta.
Bishop Michael, Duben-Engelkirk Janet, Fody Edward: Clinical Chemistry
Välimäki Matti, Sane Timo, Dunkel Leo: Endokrinologia, soveltuvin osin.

Moodi 2/2013 ja 6/2014 ja 2/2008
Annetut artikkelit
Muu opintojaksolla esiintuotu materiaali

Opetusmenetelmät

Sisltää sekä etäluentoja että koulussa pidettäviä luentoja
Laboraatio-opetus
Yksilö/paritehtävät, oppimispäiväkirja/työselostukset

Etäluennot ovat ZOOM yhteydellä, Opintojakso sisältää myös pakollisia luentoja. Pakollisia luentoja ei tallenneta. Luennot, jotka tallennetaan ovat luennon jälkeen kaksi viikkoa kuunneltavissa. Verkkoluennoilla tulee olla myös oma mikrofoni.
Laboraatiotunneille omat tietokoneet mukaan.
Yksilö/paritehtävät, oppimispäiväkirja/työselostukset


Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla. Videoituja luentoja ei saa levittää eteenpäin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson integroiminen Metropolian HyMy-kylän toimintaan sekä työelämäyhteistyö SYNLABin kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti kts lukujärjetys
Kaksi uusintakertaa. Uusinta ja korotustentti yleisenä uusintakertana huhtikuussa, II uusinta yleisenä uusintakertana toukokuussa. Muita uusintoja ei ole.
Jos uusintaan ei osallistu, menettää uusintakerran. Jos tentistä ei pääse läpi annetuilla uusintakerroilla, tulee opintojaksolle osallistua kokonaisuudessaan uudelleen.
Opintojakson arvosanan korotuksen yritykseen voi osallistua kerran, ensimmäisen uusintakerran yhteydessä.
Työkoe, yksilötyö, kts lukujärjestys. Työkokeeseen osallistuminen edellyttää, että kaikki laboraatiot on suoritettu ja laboraatiopäiväkirjat on palautettu ennen työkoetta annettuihin päivämääriin mennessä.

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 tuntia opiskelijan työtä, teoria, laboraatiot, itsenäinen työskentely
Opintojakson sisältö, tehtävä ja kokonaisuus kerrotaan orientaatiossa.

Sisällön jaksotus

Toteutuksen opettajat
Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman (opintojakson vastuuopettaja) kliinisen kemia teoria ja laboraatiot
Jaana Anttila kliininen kl. kemian teoria ja laboraatiot
Elina Hotanen virtsan-ja punktionesteidensolut

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuminen ilmoittautumisaikana. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida.

Mikäli sinulla on päätös yksilöllisisistä opetusjärjestelyistä, sinun tulee ilmoittaa siitä ja tarpeestasi opintojakson vastuuopettajalle viimeistään 16.12.22

HUOM! Huomioi opintojakson vaadittavat edeltävät opinnot. Seuraavat edeltävät opinnot tulee olla suoritettu (suoritusmerkintä opintorekisterissä):
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Kemia, Biokemia ja lääketieteelliset perusteet, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia.

11.1.23 opintojakson orientaatio on pakollinen.Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.
Osa teoriatunneista on pakollisia, merkitty lukujärjestykseen. Ovat edellytyksenä laboraatioihin pääsyyn.
Laboraatiot ovat pakollisia. Opiskelija valmistautuu laboraatio opetukseen etukäteismateriaalien ja tehtävien avulla.
Asianmukainen vaatetus laboraatioihin.

Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.

Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli opintojaksolla on paikkoja
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.

Tentit ja tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voi mennä Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 2:een.
Mikäli toteutuksella olevia tehtäviä/suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Pääsääntöisesti puuttuva(t) laboraatio(t) korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.
Jos opiskelijalla on osittainen AHOT, tulee päästös siitä toimittaa vastuuopettajalle kuukausi ennen opintojakson alkua.
"Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä."

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Pisteytettävät tuntitentit laboraatioissa
Opintojakson lopussa kokoava lopputentti (H-5)
Työkoe (yksilö)
Arviointikehikko/arvioinnit/pisteytykset käydään läpi orientaatio tunnilla.
Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Kemia, Biokemia ja lääketieteelliset perusteet, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 23.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Heidi Malava
 • Bioanalytiikka1 Virtuaali
Vastuuhenkilö

Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata, miten infektioidenvastainen toiminta on organisoitu Suomessa ja miten lainsäädäntö ohjaa kliinisen mikrobiologian laboratoriotoimintaa. Osaat nimetä yleisimmät aerobimikrobit, niiden ominaisuudet sekä niiden aiheuttamat infektiotaudit. Osaat tehdä kliinisen bakteriologian yleisempiä tutkimuksia ja ymmärtää niiden periaatteita. Osaat selittää muiden mikrobien kuten virusten, sienten ja parasiittien diagnostisia menetelmiä. Osaat ottaa laadukkaasti kliinisen mikrobiologian näytteitä sekä ohjata muuta terveydenhuoltohenkilökuntaa mikrobiologisten näytteiden ottamiseen. Osaat arvioida kliiniseen mikrobiologiaan liittyviä preanalyyttisiä, analyyttisia- ja postanalyyttisia tekijöitä ja osaat soveltaa niitä käytännössä. Osaat noudattaa laadunhallinnan periaatteita. Osaat työskennellä kliinisen mikrobiologian laboratoriossa turvallisesti ja aseptisesti.

Sisältö

Infektioepidemiologia ja infektioiden torjunnan vastainen organisaatio Suomessa
Tartuntatautilainsäädäntö ja mikrobiologisen laboratoriotoiminnan luvanvaraisuus
Mikrobit taudinaiheuttajina ja niiden aiheuttamat keskeiset infektiotaudit
Turvalliset ja aseptiset työskentelytavat
Kliinisten mikrobiologisten näytteiden otto, käsittely ja kuljetus.
Yleisimmät aerobimikrobiryhmät, mikrobien rakenne, ominaisuudet, lisääntyminen ja kasvuvaatimukset
Mikrobilääkkeet, niiden vaikutus- ja resistenssimekanismit, herkkyysmääritys
Resistentit bakteerit
Bakteerigenetiikan määritysmenetelmät
Yleisimpien parasiittien laboratoriotutkimusmenetelmät, ulosteen parasiittien tunnistus
Sienten viljely kasvatusalustoille, hiiva- ja rihmasienten laboratoriodiagnostiikka
Antimykoottiset lääkeainetutkimukset hiivasienillä.
Virusten tutkimukset, vasta-aine, antigeenienosoitusmenetelmät, fluoresenssin hyödyntäminen tutkimusmenetelmissä.
MALDI-TOF MS menetelmän käyttö

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa 24.10.22 pakollisella orientaatiolla. Orientaatiossa varmistetaan paikka opintojaksolla.

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin
Mikrobiologia; mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet kirjat 1 ja 2. Duodecim. Hedman, Heikkinen, Huovinen, Järvinen, Meri, Vaara.
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta 2010 tai uudempi. Anttila ym.
Annetut artikkelit
Moodle materiaali
Muu ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Aktivoivat teorialuennot Zoom-yhteydellä. Kaikkia luentoja ei tallenneta. Tallennetut luennot ovat kuunneltavissa kaksi viikkoa.
Erilaiset Moodlessa olevat ryhmä- ja yksilötehtävät.
Laboraatiot
Oppimispäiväkirjat

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaalit ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla. Nauhoitettuja luentoja ei ole lupa levittää eteenpäin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TentIT 1 ja 2. Tiedot Moodle ja lukujärjestys. Tentit Metropolia Myllypuron kampuksella.
Uusinnat: helmikuussa -23 ja huhtikuussa -23 Muita uusintoja ei ole. Arvosanan korotustentti helmikuussa -23-
Jos uusintakertaan ei osallistu, menettää tenttikerran. Jos tentistä ei pääse läpi annetuilla uusintakerroilla, tulee opintojaksolle osallistua kokonaisuudessaan uudelleen.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 10op = 270h Laboraatio opetus 5op, teoria 5op
Teoriaopetus, laboraatiot
Itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää kliinistä bakteriologiaa, virologiaa, parasitologiaa ja mykologiaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajat
Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman (vastuuopettaja) Bakteriologia, virologian, mykologian
Heidi Malava, parasitologia

Opintojaksolle ilmoittautuminen ilmoittautumisaikana. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida. Pakollisessa orientaatiossa läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Mikäli sinulla on päätös yksilöllisisistä opetusjärjestelyistä/opetuksen erityisjärjestelyistä, sinun tulee ilmoittaa siitä ja tarpeestasi opintojakson vastuuopettajalle viimeistään 30.8.22

Laboraatiot ovat pakollisia. Laboraatioissa asianmukainen vaatetus.
Opiskelija valmistautuu laboraatio opetukseen etukäteismateriaalien avulla.
Opintojakso voi sisältää pakollisia teoriatunteja, merkitty lukujärjestykseen.
Työkoe. Työkokeeseen osallistuminen edellyttää, että kaikki laboraatiot on suoritettu ja laboraatiopäiväkirjat on palautettu ennen työkoetta annettuihin päivämääriin mennessä.

HUOM! Huomioi opintojakson vaadittavat edeltävät opinnot. Edeltävät opinnot tulee olla suoritettu.

Lisäinformaatiot Moodle työtilassa. Työtilan avaimen saa orientaatio luennolla.
Muutokset lukujärjestyksessä mahdollisia.
Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli opintojaksolla on paikkoja
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.
Mikäli suorituksia/tehtäviä ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Pääsääntöisesti puuttuva(t) laboraatio(t) korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.

Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Laboratoriotyön perusteet, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

18.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Heidi Malava
Vastuuhenkilö

Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata, miten infektioidenvastainen toiminta on organisoitu Suomessa ja miten lainsäädäntö ohjaa kliinisen mikrobiologian laboratoriotoimintaa. Osaat nimetä yleisimmät aerobimikrobit, niiden ominaisuudet sekä niiden aiheuttamat infektiotaudit. Osaat tehdä kliinisen bakteriologian yleisempiä tutkimuksia ja ymmärtää niiden periaatteita. Osaat selittää muiden mikrobien kuten virusten, sienten ja parasiittien diagnostisia menetelmiä. Osaat ottaa laadukkaasti kliinisen mikrobiologian näytteitä sekä ohjata muuta terveydenhuoltohenkilökuntaa mikrobiologisten näytteiden ottamiseen. Osaat arvioida kliiniseen mikrobiologiaan liittyviä preanalyyttisiä, analyyttisia- ja postanalyyttisia tekijöitä ja osaat soveltaa niitä käytännössä. Osaat noudattaa laadunhallinnan periaatteita. Osaat työskennellä kliinisen mikrobiologian laboratoriossa turvallisesti ja aseptisesti.

Sisältö

Infektioepidemiologia ja infektioiden torjunnan vastainen organisaatio Suomessa
Tartuntatautilainsäädäntö ja mikrobiologisen laboratoriotoiminnan luvanvaraisuus
Mikrobit taudinaiheuttajina ja niiden aiheuttamat keskeiset infektiotaudit
Turvalliset ja aseptiset työskentelytavat
Kliinisten mikrobiologisten näytteiden otto, käsittely ja kuljetus.
Yleisimmät aerobimikrobiryhmät, mikrobien rakenne, ominaisuudet, lisääntyminen ja kasvuvaatimukset
Mikrobilääkkeet, niiden vaikutus- ja resistenssimekanismit, herkkyysmääritys
Resistentit bakteerit
Bakteerigenetiikan määritysmenetelmät
Yleisimpien parasiittien laboratoriotutkimusmenetelmät, ulosteen parasiittien tunnistus
Sienten viljely kasvatusalustoille, hiiva- ja rihmasienten laboratoriodiagnostiikka
Antimykoottiset lääkeainetutkimukset hiivasienillä.
Virusten tutkimukset, vasta-aine, antigeenienosoitusmenetelmät, fluoresenssin hyödyntäminen tutkimusmenetelmissä.
MALDI-TOF MS menetelmän käyttö

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa 18.1.23 pakollisella orientaatiolla. Orientaatiossa varmistetaan paikka opintojaksolla.

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin
Mikrobiologia; mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet kirjat 1 ja 2. Duodecim. Hedman, Heikkinen, Huovinen, Järvinen, Meri, Vaara.
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta 2010 tai uudempi. Anttila ym.
Annetut artikkelit
Moodle materiaali
Muu ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Aktivoivat teorialuennot Zoom-yhteydellä. Kaikkia luentoja ei tallenneta. Tallennetut luennot ovat kuunneltavissa kaksi viikkoa.
Erilaiset Moodlessa olevat yksilötehtävät.
Laboraatiot


Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaalit ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla. Nauhoitettuja luentoja ei ole lupa levittää eteenpäin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit 1 ja 2. Tiedot Moodle ja lukujärjestys. Tentit Metropolia ovat Myllypuron kampuksella.
Uusinnat: yleisenä uusintapäivänä kesäkuussa ja elokuussa -23 Muita uusintoja ei ole. Arvosanan korotustentti yleisenä uusintapäivänä kesäkuussa ja elokuussa
Jos uusintakertaan ei osallistu, menettää tenttikerran. Jos tentistä ei pääse läpi annetuilla uusintakerroilla, tulee opintojaksolle osallistua kokonaisuudessaan uudelleen.

Kansainvälisyys

Bionord yhteistyöseminaari pohjoismaiden kanssa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska): Antimicrobial resistance in Nordic counties

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 10op = 270h Laboraatio opetus 5op, teoria 5op
Tehtävät ja opintojakson sisältö käydään läpi orientaatiossa.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää kliinistä bakteriologiaa, virologiaa, parasitologiaa ja mykologiaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajat
Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman (vastuuopettaja) Bakteriologia, virologian, mykologian
Heidi Malava, parasitologia

Opintojaksolle ilmoittautuminen ilmoittautumisaikana. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida. Pakollisessa orientaatiossa läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Mikäli sinulla on päätös yksilöllisisistä opetusjärjestelyistä/opetuksen erityisjärjestelyistä, sinun tulee ilmoittaa siitä ja tarpeestasi opintojakson vastuuopettajalle viimeistään 9.1.23

Laboraatiot ovat pakollisia. Laboraatioissa asianmukainen vaatetus.
Opiskelija valmistautuu laboraatio opetukseen etukäteismateriaalien avulla.
Opintojakso voi sisältää pakollisia teoriatunteja, merkitty lukujärjestykseen.
Työkoe. Työkokeeseen osallistuminen edellyttää, että kaikki laboraatiot on suoritettu ja laboraatiopäiväkirjat on palautettu ennen työkoetta annettuihin päivämääriin mennessä.

HUOM! Huomioi opintojakson vaadittavat edeltävät opinnot. Edeltävät opinnot tulee olla suoritettu (arvosana opintorekisterissä).

Lisäinformaatiot Moodle työtilassa. Työtilan avaimen saa orientaatio luennolla.
Muutokset lukujärjestyksessä mahdollisia.
Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli opintojaksolla on paikkoja
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.
Mikäli suorituksia/tehtäviä ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Pääsääntöisesti puuttuva(t) laboraatio(t) korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.

Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Laboratoriotyön perusteet, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Malava
Vastuuhenkilö

Heidi Malava

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana tunnistat sytologisten tutkimusten merkityksen sairauksien diagnostiikassa sekä potilaan hoidossa. Tunnistat eri solutyyppejä sytologisen solukuvan perusteella ja osaat erottaa normaalin ja atyyppisen solun keskeisissä näytetyypeissä maligniteetin kriteerien mukaisesti. Osaat perustella sytologian tutkimusten merkityksen potilaan hoidossa, tautien diagnostiikassa ja hoidon seurannassa. Osaat tehdä joitakin sytologian perustutkimuksia tuntien niiden indikaatiot ja osaat kuvata eri työvaiheiden merkityksen osana potilaan laadukasta hoitoa.

Sisältö

Työskentelyn periaatteet patologian laboratoriossa: ajankohtainen lainsäädäntö ja työturvallisuus, laadunhallinta, tietotekniikan tuntemus
Gynekologisen ja yleisen sytologian näytteenottomenetelmät
Sytologisen preparaatin valmistustekniikat
Perusvärjäysmenetelmät
Keskeisten solutyyppien normaali solukuva sekä tyypillisten solulöydösten tunnistaminen
Maligniteetin kriteerit

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali ja muu osoitettu materiaali, mm. verkkomateriaalit.
BioDigi Clinical cytology (Moodle materiaali, englanninkielinen)
Koivuniemi Ari. (toim.) Kliininen sytologia 1994:
• sivut 1-98 (Gynekologinen sytologia)
• sivut 143–166 (Hengityselinten sytologia)
• sivut 269-296 (Virtsan sytologia)
sivut 345-423 Ohutneulabiopsiat
Bethesda System for Reporting Cervical System, online Atlas https://bethesda.soc.wisc.edu/
Paris System for Reporting Urinary cytopathology: https://paris.soc.wisc.edu/

Dehqanzada Z. 2012. Kuvallinen opetusmateriaali gynekologisen irtosolunäytteen levyepiteelimuutoksista ja muutoksiin vaikuttavista tekijöistä. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/51172/NEW%20OK%201.pdf?sequence=1

Saeidpoor R & Seyyed Mansour Ayyoubi: Keuhkon sytologia -oppimateriaali :Normaalit, benignit ja malignisolut bronkusimu- ja harjanäytteissä http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/51167/Saeidpoor_Roghiyeh.%20Ayyoubi_Seyyed_Mansour.pdf?sequence=1

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot lähiopetuksena, osa voi olla etäyhteydellä. Luentomuistiinpanojen tekeminen on opintojaksolla suotavaa.
Opintojakson materiaalin itsenäinen opiskelu on olennainen osa opintojakson suoritusta.Opintojakson aikana hyödynnetään myös verkkomateriaaleja.
Laboraatio opetuksessa sovelletaan ja syvennetään luennoilla opittua teoriaa. Laboraatio-opetukseen liittyy myös palautettavia tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty/täydennettävä.
Oppimista edistävät itsenäiset tehtävät Moodlessa.


.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopputentti 14.10. 2022. Tähän uusintatentiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
Kaksi uusintatenttiä seuraavina yleisinä uusintatenttipäivinä: 1. uusinta 15.11, 2. uusinta 12.12. 2022. Uusintatentteihin ilmoittaudutaa Metropolian tenttijörjestelmän kautta.
Tentin läpäisyraja 50% (arvosana 1)
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran ensimmäistä hyväksyttyä suoritusta seuraavana tenttikertana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävä osaaminen opintojakolle hyväksymisen ehtona:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Laboraatio opetuksessa 100% läsnäolo, poissaolot korvattava suorittamalla puuttuvat laboraatiot.
Opintojakson läpäisy edellyttää kaikkien oppimistehtävien, laboraatioiden ja lopputentin suorittamista hyväksytysti. Oppimistehtävät tulee palauttaa palauttamispäivämäärään menessessä. Myöhästyneitä tehtäviä ei vastaanoteta.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalitovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksossa osaamisen arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin.
Opintojakson arvosana määräytyy lopputentin perusteella.
Lopputentin arviointi 0-5. Lopputentistä tulee saada vähintään 50% oikein (50% oikein = arvosana 1).
Oppimistehtävät arvioidaan : hyväksytty/täydennettävä
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran ensimmäistä hyväksyttyä suoritusta seuraavana tenttikertana.

Mikäli kaikkia suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttiin mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Myöskään jos opiskelija ei ole 2. uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä, opiskelijan suoritus katsotaan hylätyksi.

Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot. Myös oppimistehtävät tulee suorittaa uudestaan, mikäli ne ovat seuraavalla toteutuksella erilaiset. Jos hyväksytysti tehdyt oppimistehtävät ovat samat, kuin hylätyllä jaksolla, ne voidaan hyväksilukea uudelle toteutukselle.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 2

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Malava
Vastuuhenkilö

Heidi Malava

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana tunnistat sytologisten tutkimusten merkityksen sairauksien diagnostiikassa sekä potilaan hoidossa. Tunnistat eri solutyyppejä sytologisen solukuvan perusteella ja osaat erottaa normaalin ja atyyppisen solun keskeisissä näytetyypeissä maligniteetin kriteerien mukaisesti. Osaat perustella sytologian tutkimusten merkityksen potilaan hoidossa, tautien diagnostiikassa ja hoidon seurannassa. Osaat tehdä joitakin sytologian perustutkimuksia tuntien niiden indikaatiot ja osaat kuvata eri työvaiheiden merkityksen osana potilaan laadukasta hoitoa.

Sisältö

Työskentelyn periaatteet patologian laboratoriossa: ajankohtainen lainsäädäntö ja työturvallisuus, laadunhallinta, tietotekniikan tuntemus
Gynekologisen ja yleisen sytologian näytteenottomenetelmät
Sytologisen preparaatin valmistustekniikat
Perusvärjäysmenetelmät
Keskeisten solutyyppien normaali solukuva sekä tyypillisten solulöydösten tunnistaminen
Maligniteetin kriteerit

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali ja muu osoitettu materiaali, mm. verkkomateriaalit.
BioDigi Clinical cytology (Moodle materiaali, englanninkielinen)
Koivuniemi Ari. (toim.) Kliininen sytologia 1994:
• sivut 1-98 (Gynekologinen sytologia)
• sivut 143–166 (Hengityselinten sytologia)
• sivut 269-296 (Virtsan sytologia)
sivut 345-423 Ohutneulabiopsiat
Bethesda System for Reporting Cervical System, online Atlas https://bethesda.soc.wisc.edu/
Paris System for Reporting Urinary cytopathology: https://paris.soc.wisc.edu/

Dehqanzada Z. 2012. Kuvallinen opetusmateriaali gynekologisen irtosolunäytteen levyepiteelimuutoksista ja muutoksiin vaikuttavista tekijöistä. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/51172/NEW%20OK%201.pdf?sequence=1

Saeidpoor R & Seyyed Mansour Ayyoubi: Keuhkon sytologia -oppimateriaali :Normaalit, benignit ja malignisolut bronkusimu- ja harjanäytteissä http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/51167/Saeidpoor_Roghiyeh.%20Ayyoubi_Seyyed_Mansour.pdf?sequence=1

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot lähiopetuksena, osa voi olla etäyhteydellä. Luentomuistiinpanojen tekeminen on opintojaksolla suotavaa.
Opintojakson materiaalin itsenäinen opiskelu on olennainen osa opintojakson suoritusta.Opintojakson aikana hyödynnetään myös verkkomateriaaleja.
Laboraatio opetus toteutetaan ns. intensiiviviikkoina. Opetuksessa sovelletaan ja syvennetään luennoilla opittua teoriaa. Laboraatio-opetukseen liittyy myös palautettavia tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty/täydennettävä.
Oppimista edistävät itsenäiset tehtävät Moodlessa.


.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopputentti . 2022. Tähän uusintatentiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
Kaksi uusintatenttiä seuraavina yleisinä uusintatenttipäivinä: 1. uusinta , 2. uusinta . 2023 Uusintatentteihin ilmoittaudutaan Metropolian tenttijörjestelmän kautta.
Tentin läpäisyraja 50% (arvosana 1)
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran ensimmäistä hyväksyttyä suoritusta seuraavana tenttikertana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävä osaaminen opintojakolle hyväksymisen ehtona:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Laboraatio opetuksessa 100% läsnäolo, poissaolot korvattava suorittamalla puuttuvat laboraatiot.
Opintojakson läpäisy edellyttää kaikkien oppimistehtävien, laboraatioiden ja lopputentin suorittamista hyväksytysti. Oppimistehtävät tulee palauttaa palauttamispäivämäärään menessessä. Myöhästyneitä tehtäviä ei vastaanoteta.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalitovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksossa osaamisen arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin.
Opintojakson arvosana määräytyy lopputentin perusteella.
Lopputentin arviointi 0-5. Lopputentistä tulee saada vähintään 50% oikein (50% oikein = arvosana 1).
Oppimistehtävät arvioidaan : hyväksytty/täydennettävä
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran ensimmäistä hyväksyttyä suoritusta seuraavana tenttikertana.

Mikäli kaikkia suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttiin mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Myöskään jos opiskelija ei ole 2. uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä, opiskelijan suoritus katsotaan hylätyksi.

Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot. Myös oppimistehtävät tulee suorittaa uudestaan, mikäli ne ovat seuraavalla toteutuksella erilaiset. Jos hyväksytysti tehdyt oppimistehtävät ovat samat, kuin hylätyllä jaksolla, ne voidaan hyväksilukea uudelle toteutukselle.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Suska Veltheim
 • Arto Holappa
 • Lasse Liikanen
 • Carolina Cederberg
Vastuuhenkilö

Suska Veltheim

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana tunnistat hätätilanteita, tavallisimmat sairauskohtaukset sekä avuntarpeen ja osaat toimia niissä järjestelmällisesti. Osaat tutkia potilaan peruselintoiminnot käyttäen ABCDE-järjestelmä ja antaa oireenmukaista ensiapua. Osaat toimia vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä aloittaa hätäelvytyksen. Tiedät, miten hengitystä- ja verenkiertoa tarkkaillaan ja avustetaan tarvittaessa. Ymmärrät nestetasapainon merkityksen elimistön toiminnalle Tiedät lääkehoidon peruskäsitteet. Tunnet näytteenottoon liittyviä kivunlievityksen menetelmiä ja osaat tarvittaessa soveltaa niitä näytteenottotilanteissa ja potilastutkimuksissa. Ymmärrät potilassiirtoihin liittyvät turvallisuustekijät ja ergonomiset työtavat. Ymmärrät työn kuormitustekijöitä ja niiden hallintakeinoja. Ymmärrät laboratorion ja hoitoyksikön yhteistyön merkityksen potilaan hoidossa ja osaat kuvata laboratorion ja hoitoyksikön toiminnan osana asiakkaan hoito- ja palveluketjua. Osaat bioanalyytikon työssä tarvittavia hoitotaitoja.

Sisältö

Hengityksen ja verenkierron tarkkailu ja avustaminen
Nestetasapaino ja sen turvaaminen
Lääkehoidon peruskäsitteet
Ergonominen työskentely ja turvalliset potilassiirrot
Työn kuormitustekijät ja työkyky
Kivuttomuuden turvaaminen näytteenotossa ja potilastutkimuksissa
Bioanalyytikon työssä tarvittavat hoitotaidot
Hoitoyksikön toiminta ja yhteistyö laboratorion kanssa
Vakavasti sairaiden potilaiden ja heidän omaistensa kohtaaminen eri tilanteissa

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Ergonomia
Työterveyslaitos - laboratoriotyö www-lähde
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/ergonomian-tietopankki/laboratoriotyo/
Työterveyslaitos - Potilassiirrot www-lähde
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/ergonomian-tietopankki/potilaan-hoitaminen/potilassiirrot/

Ensiapu
www.punainenristi.fiwww.punainenristi.fi/opi-ensiapua
Korte, H ja Myllyrinne K. Ensiapu. Otavan Kirjapaino OY, Keuruu 2017. ISBN 978-951-658-188-3. 1. painos 2017 Kustantaja ja Copyright 2017 Suomen Punainen Risti www.kaypahoito.fi/elvytys (soveltuvin osin) Oppiportti: Duodecimin verkkokurssi/ Elvytys
ec.europa.eu/112 / www.sos112.info
Epilepsiakohtauksen ensiapu http://www.kaypahoito.fi
Ohjeita lievän pään vamman saaneille http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset
Ensiapuvalmius työpaikoilla. Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 33. Tampere 2010. http://www.turvatuote-av.fi/images/TSO_33%202010.pdf
http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Paloturvallisuus
http://turvaopas.pelastustoimi.net/paloturvallisuus/
Ensiapuopas.
Castren, M & al. 2010. Ensihoito-opas
Kallela M., Häppölä O., Eriksson H. 2014. Tajuttomuus. Duodecim 130 (4):368-382.

Kliiniset hoitotaidot
Aaltonen ym. 2016. Sydän paikallaan. Anatomia ja fysiologia. SanomaPro.
Iivanainen, A., Syväoja, P. 2012. Hoida ja kirjaa. Keuruu. Tammi
Kirurgian koulutuspäivät 2010. Nokso-Koivisto (korva-nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri). Hengitysteiden imeminen.
Rautava-Nurmi H ym. 2016. Hoitotyön taidot ja toiminnot. SanomaPro.
Saastamoinen, T. Hietanen, H., Juvonen, A. & Monto, R. 2010 Hoitotyön toiminnot. Saarijärvi. Kirjapaja
http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/hoi/hoi50045
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/kht00056
Castren M., Korte H., Myllyrinne K. 2012. Hengityksen, verenkierron ja tajunnan häiriöt.
Duodecim terveysportti, sairaanhoitajan käsikirja 2015
Lääkärikirja Duodecim, Kohonnut verenpaine (verenpainetauti), Pertti Mustajoki, 28.2.2017.
Iivanainen A. & Syväoja P. 2012. Hoida ja Kirjaa. Keuruu. Tammi.
Tighe, P. ym. 2010. The effect of increased consumption of whole-grain foods on blood pressure and other cardiovascular risk markers in healthy middle-aged persons: a randomized controlled trial. Am. J. Clin. Nutr. 92, 733-740.

Aseptiikka
Anttila, Veli-Jukka - Kanerva, Mari - Kuronen, Maria - Kurvinen, Tiina - Lyytikäinen, Outi - Rantala, Arto - Vuento, Risto - Ylipalosaari, Pekka (toim.) 2018 (myös vanhemmat painokset käyvät). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
Duodecim Infektioiden torjunnan perusteet terveydenhuollossa verkkokurssi + osaamisen testi
HUS: Infektioidentorjuntaohjeet (HUS etusivu-> Ammattilaiselle -> Hoito- ja toimintaohjeita ammattilaisille -> Infektioidentorjuntaohjeet) http://www.hus.fi/ammattilaiselle/hoito-ohjeet/infektioidentorjuntaohjeet/Sivut/default.aspx
Karhumäki, Eliisa - Jonsson, Anne - Saros, Marita 2016. Mikrobit hoitotyön haasteena. Lähihoito. Edita Prima Oy. Helsinki.
Neulanpistodirektiivi 2010/32/EU
Valtioneuvoston asetus 317/2013 terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla

Muu opettajan osoittama Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Teoriaopetus toteutuu pääosin verkossa
Laboraatio-opetus pienryhmissä
Tehtäväohjattu opetus
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ensiavun osalta aikaisempi ensiavun opiskelu tulee olla suoritettu 3 vuoden sisällä. AHOT-anomus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Ensiapukurssin voi hyväksilukea, mikäli opiskelijalla on voimassa oleva Punaisen Ristin ensiapukortti (joko EA1-kortti tai HEA 8h -kortti) tai muu todistus vastaavan kurssin suorittamisesta viimeisen kolmen vuoden aikana.

Aikaisemman terveysalan tutkinnon ja osaamisen perusteella voi hakea AHOTointia aseptiikan ja hygienian, ensiavun, ergonomian, työterveyden ja työhyvinvoinnin sekä kliinisen hoitotoimien osuuksista. AHOT hakemus tehdään tutoropettajalle jahyväksytty AHOT-päätös lähetetään opintojakson kaikille opettajille ennen opintojakson alkua sähköpostitse. Tämän lisäksi opiskelijan tulee kuvailla ja perustella oma osaamisensa opintojakson opettajille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä.
Sisältää verkko-opiskelua, lähiopetusta, pienryhmätöitä, laboraatio-opiskelua pienryhmissä ja itsenäistä opiskelua.

Sisällön jaksotus

Lisätietoja Moodlen oppimisalustalla.
Opintojakson lähiopetus nähtävissä lukujärjestyksestä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.
Opiskelijalla on pakollinen läsnäolo seuraavissa opetuksissa: Orientaatio, laboraatio-opiskelu, aseptiikan oppimistehtävän esitys.

Lähiopetukseen osallistutaan aktiivisesti. Itsenäinen opiskelu yksin/pienryhmissä annetun materiaalin ja kirjallisuuden avulla. Itsenäiset tehtävät tulee palauttaa ajallaan. Laboraatiotunneilla max. 15 opiskelijaa. Laboraatiotunneilla on oltava työvaatteet. Laboraatiotunneille ei voi osallistua myöhässä, eikä poistua ennen opetuksen loppua.

Opiskelijan tulee lukea / kerrata ennen opintojakson alkua: OMAn Dokumentit -> "Opiskelijan ohjeet" -kansiosta ennen opintojakson alkamista ohjeistukset: "Opiskelun säännöt 2018" ja "Laboraatio-opiskelu osana opintopolkua - yhteisillä periaatteilla oppimista edistävään, potilasturvalliseen ja työelämää valmentavaan opiskeluun".

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla. Lisätietoa Moodlessa.Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen
Jatkuva itse ja -vertaisarviointi
Tehtävien ja tenttien tekeminen ohjeiden mukaisesti ja niiden palauttaminen ajallaan.

Aseptiikka, ergonomia, kliiniset hoitotaidot sekä ensiapu arvioidaan Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty.

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija on aktiivisesti osallistunut keskusteluun ja laboraatiotuntien harjotteisiin, (läsnäolo 100%), lisäksi Moodlessa annetut oppimistehtävät on tehty ja palautettu ohjeiden mukaan.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 24.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Laaksonen
 • Suska Veltheim
 • Lasse Liikanen
Vastuuhenkilö

Suska Veltheim

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana tunnistat hätätilanteita, tavallisimmat sairauskohtaukset sekä avuntarpeen ja osaat toimia niissä järjestelmällisesti. Osaat tutkia potilaan peruselintoiminnot käyttäen ABCDE-järjestelmä ja antaa oireenmukaista ensiapua. Osaat toimia vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä aloittaa hätäelvytyksen. Tiedät, miten hengitystä- ja verenkiertoa tarkkaillaan ja avustetaan tarvittaessa. Ymmärrät nestetasapainon merkityksen elimistön toiminnalle Tiedät lääkehoidon peruskäsitteet. Tunnet näytteenottoon liittyviä kivunlievityksen menetelmiä ja osaat tarvittaessa soveltaa niitä näytteenottotilanteissa ja potilastutkimuksissa. Ymmärrät potilassiirtoihin liittyvät turvallisuustekijät ja ergonomiset työtavat. Ymmärrät työn kuormitustekijöitä ja niiden hallintakeinoja. Ymmärrät laboratorion ja hoitoyksikön yhteistyön merkityksen potilaan hoidossa ja osaat kuvata laboratorion ja hoitoyksikön toiminnan osana asiakkaan hoito- ja palveluketjua. Osaat bioanalyytikon työssä tarvittavia hoitotaitoja.

Sisältö

Hengityksen ja verenkierron tarkkailu ja avustaminen
Nestetasapaino ja sen turvaaminen
Lääkehoidon peruskäsitteet
Ergonominen työskentely ja turvalliset potilassiirrot
Työn kuormitustekijät ja työkyky
Kivuttomuuden turvaaminen näytteenotossa ja potilastutkimuksissa
Bioanalyytikon työssä tarvittavat hoitotaidot
Hoitoyksikön toiminta ja yhteistyö laboratorion kanssa
Vakavasti sairaiden potilaiden ja heidän omaistensa kohtaaminen eri tilanteissa

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Ergonomia
Työterveyslaitos - laboratoriotyö www-lähde
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/ergonomian-tietopankki/laboratoriotyo/
Työterveyslaitos - Potilassiirrot www-lähde
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/ergonomian-tietopankki/potilaan-hoitaminen/potilassiirrot/

Ensiapu
www.punainenristi.fiwww.punainenristi.fi/opi-ensiapua
Korte, H ja Myllyrinne K. Ensiapu. Otavan Kirjapaino OY, Keuruu 2017. ISBN 978-951-658-188-3. 1. painos 2017 Kustantaja ja Copyright 2017 Suomen Punainen Risti www.kaypahoito.fi/elvytys (soveltuvin osin) Oppiportti: Duodecimin verkkokurssi/ Elvytys
ec.europa.eu/112 / www.sos112.info
Epilepsiakohtauksen ensiapu http://www.kaypahoito.fi
Ohjeita lievän pään vamman saaneille http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset
Ensiapuvalmius työpaikoilla. Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 33. Tampere 2010. http://www.turvatuote-av.fi/images/TSO_33%202010.pdf
http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Paloturvallisuus
http://turvaopas.pelastustoimi.net/paloturvallisuus/
Ensiapuopas.
Castren, M & al. 2010. Ensihoito-opas
Kallela M., Häppölä O., Eriksson H. 2014. Tajuttomuus. Duodecim 130 (4):368-382.

Kliiniset hoitotaidot
Aaltonen ym. 2016. Sydän paikallaan. Anatomia ja fysiologia. SanomaPro.
Iivanainen, A., Syväoja, P. 2012. Hoida ja kirjaa. Keuruu. Tammi
Kirurgian koulutuspäivät 2010. Nokso-Koivisto (korva-nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri). Hengitysteiden imeminen.
Rautava-Nurmi H ym. 2016. Hoitotyön taidot ja toiminnot. SanomaPro.
Saastamoinen, T. Hietanen, H., Juvonen, A. & Monto, R. 2010 Hoitotyön toiminnot. Saarijärvi. Kirjapaja
http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/hoi/hoi50045
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/kht00056
Castren M., Korte H., Myllyrinne K. 2012. Hengityksen, verenkierron ja tajunnan häiriöt.
Duodecim terveysportti, sairaanhoitajan käsikirja 2015
Lääkärikirja Duodecim, Kohonnut verenpaine (verenpainetauti), Pertti Mustajoki, 28.2.2017.
Iivanainen A. & Syväoja P. 2012. Hoida ja Kirjaa. Keuruu. Tammi.
Tighe, P. ym. 2010. The effect of increased consumption of whole-grain foods on blood pressure and other cardiovascular risk markers in healthy middle-aged persons: a randomized controlled trial. Am. J. Clin. Nutr. 92, 733-740.

Aseptiikka
Anttila, Veli-Jukka - Kanerva, Mari - Kuronen, Maria - Kurvinen, Tiina - Lyytikäinen, Outi - Rantala, Arto - Vuento, Risto - Ylipalosaari, Pekka (toim.) 2018 (myös vanhemmat painokset käyvät). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
Duodecim Infektioiden torjunnan perusteet terveydenhuollossa verkkokurssi + osaamisen testi
HUS: Infektioidentorjuntaohjeet (HUS etusivu-> Ammattilaiselle -> Hoito- ja toimintaohjeita ammattilaisille -> Infektioidentorjuntaohjeet) http://www.hus.fi/ammattilaiselle/hoito-ohjeet/infektioidentorjuntaohjeet/Sivut/default.aspx
Karhumäki, Eliisa - Jonsson, Anne - Saros, Marita 2021. Mikrobit hoitotyön haasteena. Lähihoito. Edita Prima Oy. Helsinki.
Neulanpistodirektiivi 2010/32/EU
Valtioneuvoston asetus 317/2013 terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla

Muu opettajan osoittama Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Teoriaopetus toteutuu pääosin verkossa
Laboraatio-opetus pienryhmissä Myllypuron kampuksella
Tehtäväohjattu opetus
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ensiavun osalta aikaisempi ensiavun opiskelu tulee olla suoritettu 3 vuoden sisällä. AHOT-anomus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Ensiapukurssin voi hyväksilukea, mikäli opiskelijalla on voimassa oleva Punaisen Ristin ensiapukortti (joko EA1-kortti tai HEA 8h -kortti) tai muu todistus vastaavan kurssin suorittamisesta viimeisen kolmen vuoden aikana.

Aikaisemman terveysalan tutkinnon ja osaamisen perusteella voi hakea AHOTointia aseptiikan ja hygienian, ensiavun, ergonomian, työterveyden ja työhyvinvoinnin sekä kliinisen hoitotoimien osuuksista. AHOT hakemus tehdään tutoropettajalle jahyväksytty AHOT-päätös lähetetään opintojakson kaikille opettajille ennen opintojakson alkua sähköpostitse. Tämän lisäksi opiskelijan tulee kuvailla ja perustella oma osaamisensa opintojakson opettajille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä.
Sisältää verkko-opiskelua, lähiopetusta, pienryhmätöitä, laboraatio-opiskelua pienryhmissä ja itsenäistä opiskelua.

Sisällön jaksotus

Lisätietoja Moodlen oppimisalustalla.
Opintojakson lähiopetus nähtävissä lukujärjestyksestä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.
Opiskelijalla on pakollinen läsnäolo seuraavissa opetuksissa: Orientaatio, laboraatio-opiskelu, aseptiikan oppimistehtävän esitys.

Lähiopetukseen osallistutaan aktiivisesti. Itsenäinen opiskelu yksin/pienryhmissä annetun materiaalin ja kirjallisuuden avulla. Itsenäiset tehtävät tulee palauttaa ajallaan.
Laboraatiotunneilla max. 15 opiskelijaa. Laboraatiotunneilla on oltava työvaatteet. Laboraatiotunneille ei voi osallistua myöhässä, eikä poistua ennen opetuksen loppua. Poissaolot laboraatioista korvataan opintojakson seuraavalla toteutuksella.

Opiskelijan tulee lukea / kerrata ennen opintojakson alkua: OMAn Dokumentit -> "Opiskelijan ohjeet" -kansiosta ennen opintojakson alkamista ohjeistukset: "Opiskelun säännöt 2018" ja "Laboraatio-opiskelu osana opintopolkua - yhteisillä periaatteilla oppimista edistävään, potilasturvalliseen ja työelämää valmentavaan opiskeluun".

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla. Lisätietoa Moodlessa.Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen
Jatkuva itse- ja vertaisarviointi
Tehtävien ja tenttien tekeminen ohjeiden mukaisesti ja niiden palauttaminen ajallaan.

Aseptiikka, ergonomia, kliiniset hoitotaidot sekä ensiapu arvioidaan Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty.

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija on aktiivisesti osallistunut keskusteluun ja laboraatiotuntien harjotteisiin, (läsnäolo 100%), lisäksi Moodlessa annetut oppimistehtävät on tehty ja palautettu ohjeiden mukaan.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Suska Veltheim
 • Marja Miettinen
Vastuuhenkilö

Marja Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat käyttää laboratorion perusvälineistöä turvallisesti ja osaat laboratoriotyön perustekniikoita. Osaat työskennellä ergonomisesti. Ymmärrät välinehuollon merkityksen aseptiikan ja bioanalytiikan näkökulmasta. Osaat lajitella laboratoriojätteet oikein. Tiedät terveysalan työturvallisuuden keskeiset sisällöt ja tunnet kemikaalilainsäädännön kliinisen laboratoriotyön näkökulmasta. Osaat noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja edistää omalla toiminnalla työturvallisuutta.Tiedät laadunvarmistuksen keskeiset käsitteet. Tiedät ja tunnistat erilaisia sosiaali- ja terveysalalla käytettäviä tietojärjestelmiä.

Sisältö

Mittavälineet ja mittaaminen
Laboratoriovaa’at ja punnitus
Sentrifugit ja sentrifugointi
Mikroskooppi ja mikroskopointimenetelmät
Sekoittimet
pH-mittaus
Laboratoriovesi ja vedenpuhdistusmenetelmät
Laboratoriokemikaalit, liuosten valmistaminen, laimentaminen
Laboratoriovälineiden huolto, väline- ja jätehuolto
Laadunvarmistuksen keskeiset käsitteet
Kemikaalilainsäädäntö ja työturvallisuus
Laboratoriovälineiden puhdistusmenetelmät
Sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmät

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Hänninen Hanna, Ruismäki Mia, Seikola Aila ja Slöör Sari. 2007. Laboratoriotyön perusteet. Edita Prima Oy.
Nevala Nina, Pekkarinen Anneli, Toivonen Risto, Rytkönen Esko, Sillanpää Jarmo ja Laaksonen Marja-Liisa. 2012. Ergonominen laboratorio. Työterveyslaitos.
(Launis Martti ja Lehtelä Jouni (toim) 2011: Ergonomia. Työterveyslaitos.)
www.finlex.fi
www.ttl.fi
Laboratoriolaitteiden ja -välineiden käyttö- ja huoltokäsikirjat
Ajankohtaiset tutkimukset

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot verkossa (Zoom).
Tehtävät, työselosteet
Laboraatiot, joihin osallistuminen pakollista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 3
1.11.2022 ryhmät C&D, 22.11.2022 ryhmät A&B
Uusintatentit: tammikuu 2023 ja helmikuu 2023 (Metropolian yleiset uusintatenttipäivät)

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 22 tuntia, laboraatiot 44 tuntia, itsenäinen opiskelu 67 tuntia, tentti 2 tuntia

Sisällön jaksotus

Harjoitukset ryhmillä A&B viikot 45 - 47, ryhmillä C&D viikot 42 - 44

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti arvioidaan T1 - K5
Tehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävä
Työselosteet arvioidaan hyväksytty/täydennettävä

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet:

Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä

Lisätiedot

Laboraatiot: 3 op

Teoria: 2 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Suska Veltheim
 • Marja Miettinen
Vastuuhenkilö

Marja Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat käyttää laboratorion perusvälineistöä turvallisesti ja osaat laboratoriotyön perustekniikoita. Osaat työskennellä ergonomisesti. Ymmärrät välinehuollon merkityksen aseptiikan ja bioanalytiikan näkökulmasta. Osaat lajitella laboratoriojätteet oikein. Tiedät terveysalan työturvallisuuden keskeiset sisällöt ja tunnet kemikaalilainsäädännön kliinisen laboratoriotyön näkökulmasta. Osaat noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja edistää omalla toiminnalla työturvallisuutta.Tiedät laadunvarmistuksen keskeiset käsitteet. Tiedät ja tunnistat erilaisia sosiaali- ja terveysalalla käytettäviä tietojärjestelmiä.

Sisältö

Mittavälineet ja mittaaminen
Laboratoriovaa’at ja punnitus
Sentrifugit ja sentrifugointi
Mikroskooppi ja mikroskopointimenetelmät
Sekoittimet
pH-mittaus
Laboratoriovesi ja vedenpuhdistusmenetelmät
Laboratoriokemikaalit, liuosten valmistaminen, laimentaminen
Laboratoriovälineiden huolto, väline- ja jätehuolto
Laadunvarmistuksen keskeiset käsitteet
Kemikaalilainsäädäntö ja työturvallisuus
Laboratoriovälineiden puhdistusmenetelmät
Sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmät

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Hänninen Hanna, Ruismäki Mia, Seikola Aila ja Slöör Sari. 2007. Laboratoriotyön perusteet. Edita Prima Oy.
Nevala Nina, Pekkarinen Anneli, Toivonen Risto, Rytkönen Esko, Sillanpää Jarmo ja Laaksonen Marja-Liisa. 2012. Ergonominen laboratorio. Työterveyslaitos.
(Launis Martti ja Lehtelä Jouni (toim) 2011: Ergonomia. Työterveyslaitos.)
www.finlex.fi
www.ttl.fi
Laboratoriolaitteiden ja -välineiden käyttö- ja huoltokäsikirjat
Ajankohtaiset tutkimukset

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Tehtävät, oppimispäiväkirjat.
Laboraatiot, joihin osallistuminen pakollista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 7.2.23
Uusintatentit: maaliskuu 2023 ja huhtikuu 2023 (Metropolian yleiset uusintatenttipäivät)

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 32 tuntia, laboraatiot 44 tuntia, itsenäinen opiskelu 57 tuntia, tentti 2 tuntia

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
(Tämä edellyttää sitä, että toteutuksen tiedot on kirjattu siinä laajuudessa, että opiskelijan on mahdollista päätellä, syntyykö hänelle tarvetta yksilöllisten opetusjärjestelyjen käyttämiseen).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti arvioidaan T1 - K5
Tehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävä
Työselosteet arvioidaan hyväksytty/täydennettävä

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet:

Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä

Lisätiedot

Laboraatiot: 3 op

Teoria: 2 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Hotanen
Vastuuhenkilö

Elina Hotanen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää ihmisen perimän rakenteen, toiminnan ja toiminnan säätelyn sekä näiden tekijöiden yhteydet tautimekanismeihin. Ymmärrät perimän tutkimisen merkityksen ja sairauksien syyn selvittämisessä. Osaat kuvata nukleiinihappojen erojen ilmenemisen, kromosomiston muodostumisen ja eri periytymistavat. Osaat molekyylibiologisten ja geenitekniikan menetelmien perusperiaatteet ja tunnet niiden käyttöalueet. Osaat suorittaa genetiikkaan liittyvät perustutkimukset ja ymmärrät eri työvaiheiden merkityksen. Osaat käyttää tietojärjestelmiä sekä soveltaa laatujärjestelmän ja työsuojelun periaatteita työskentelyssäsi. Ymmärrät geenitekniikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja haasteita.

Sisältö

DNA:n eristäminen eri menetelmillä
DNA:n monistamistekniikat
Geenien ja kromosomien tärkeimmät tutkimusmenetelmät
Soluviljelyn perusteet ja viljeltyjen solujen käyttö
Geenitekniikan eettiset näkökohdat

Oppimateriaalit

Aula, P., Kääriäinen, H. & Palotie A. 2006. Perinnöllisyyslääketiede.
Suominen I. & Ollikka P. 1997 Yhdistelmä-Dna-tekniikan perusteet. Opetushallitus.
Ilari Suominen, Raimo Pärssinen, Kari Haajanen, Jani Pelkonen. 2010 Geenitekniikka.

Luentomateriaali
Tallenteet
Videot
Moodle alusta

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Teoria opetus tapahtuu zoom yhteydellä
Aktivoiva ohjaus
Laboraatio
Työohjeet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ulkopuolisia luennoitsijoita

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Molekyyligenetiikka I tentti ilmoitetaan myöhemmin
Uusintatentit: Ilmoitetaan myöhemmin
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran toteutuksen uusintatenttien yhteydessä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

jos aikaisempia opintoja, ahot järjestelmä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Genetiikka 5 op
1 op on 27h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Koululla tehtävät harjoitukset pakollisia kaikille opiskelijoille.
Raskaana oleva opiskelija ei voi osallistua histologian osuuteen
Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään tai niihin ryhmiin, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli heitä toteutukselle sopii
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.
Mikäli suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään
mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta hän voi uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.
Mikäli opiskelijalla on toteutuksella osasuorituksia hänen hakeutuessaan uudelle
opintojaksototeutuksella, hän hyväksilukee toteutuksen osat normaalin AHOT-menettelyn kautta
•Mikäli opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi ja uusintatentti ajoittuu poissaolojaksolle, opiskelija
voi palattuaan suorittaa uusinnan sopimalla asiasta toteutuksen vastuuopettajan kanssa.
Laboraatiosta poissaolon korvaaminen
•Pääsääntöisesti puuttuva laboraatio korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.
Opettaja ilmoittaa laboraation korvaamisperiaatteet toteutussuunnitelmassa.
Osallistuminen opintojen ohjaukseen
•Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opintojen ohjaukseen, kuten toteutuksen
orientaatiotuntiin.
•Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta, hänen tulee itsenäisesti selvittää ohjauksessa esitetyt
asiat opetusmateriaalista tai muilta osallistujilta.
Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.
Laboraatio opetuksessa PAKOLLINEN LÄSNÄOLO, poissaolot korvattava
Opintojakson läpäisy edellyttää kaikkien oppimistehtävien, laboraatioiden ja lopputentin suorittamista hyväksytysti.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksossa osaamisen arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin. Toteutus sisältää arvioitavia oppimistehtäviä ja/tai ns. välitenttejä, joiden pistemäärä lisätään tentin pistemäärään. Kokoavasta lopputentistä tulee saada vähintään 60% oikein.
Arviointi asteikko:
Oppimistehtävät: hyväksytty/täydennettävä/pisteytetyt tehtävät
Kokoavan tentin arviointi 0-5
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa yhden kerran toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Mikäli kaikkia suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään
mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kemia, Matematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Hotanen
Vastuuhenkilö

Elina Hotanen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2D
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2C
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää ihmisen perimän rakenteen, toiminnan ja toiminnan säätelyn sekä näiden tekijöiden yhteydet tautimekanismeihin. Ymmärrät perimän tutkimisen merkityksen ja sairauksien syyn selvittämisessä. Osaat kuvata nukleiinihappojen erojen ilmenemisen, kromosomiston muodostumisen ja eri periytymistavat. Osaat molekyylibiologisten ja geenitekniikan menetelmien perusperiaatteet ja tunnet niiden käyttöalueet. Osaat suorittaa genetiikkaan liittyvät perustutkimukset ja ymmärrät eri työvaiheiden merkityksen. Osaat käyttää tietojärjestelmiä sekä soveltaa laatujärjestelmän ja työsuojelun periaatteita työskentelyssäsi. Ymmärrät geenitekniikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja haasteita.

Sisältö

DNA:n eristäminen eri menetelmillä
DNA:n monistamistekniikat
Geenien ja kromosomien tärkeimmät tutkimusmenetelmät
Soluviljelyn perusteet ja viljeltyjen solujen käyttö
Geenitekniikan eettiset näkökohdat

Oppimateriaalit

Aula, P., Kääriäinen, H. & Palotie A. 2006. Perinnöllisyyslääketiede.
Suominen I. & Ollikka P. 1997 Yhdistelmä-Dna-tekniikan perusteet. Opetushallitus.
Ilari Suominen, Raimo Pärssinen, Kari Haajanen, Jani Pelkonen. 2010 Geenitekniikka.

Luentomateriaali
Tallenteet
Videot
Moodle alusta

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Teoria opetus tapahtuu zoom yhteydellä
Aktivoiva ohjaus
Laboraatio
Työohjeet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ulkopuolisia luennoitsijoita

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Molekyyligenetiikka I tentti ilmoitetaan myöhemmin
Uusintatentit: Ilmoitetaan myöhemmin
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran toteutuksen uusintatenttien yhteydessä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

jos aikaisempia opintoja, ahot järjestelmä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Genetiikka 5 op
1 op on 27h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Koululla tehtävät harjoitukset pakollisia kaikille opiskelijoille.
Raskaana oleva opiskelija ei voi osallistua histologian osuuteen
Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään tai niihin ryhmiin, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli heitä toteutukselle sopii
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.
Mikäli suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään
mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta hän voi uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.
Mikäli opiskelijalla on toteutuksella osasuorituksia hänen hakeutuessaan uudelle
opintojaksototeutuksella, hän hyväksilukee toteutuksen osat normaalin AHOT-menettelyn kautta
•Mikäli opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi ja uusintatentti ajoittuu poissaolojaksolle, opiskelija
voi palattuaan suorittaa uusinnan sopimalla asiasta toteutuksen vastuuopettajan kanssa.
Laboraatiosta poissaolon korvaaminen
•Pääsääntöisesti puuttuva laboraatio korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.
Opettaja ilmoittaa laboraation korvaamisperiaatteet toteutussuunnitelmassa.
Osallistuminen opintojen ohjaukseen
•Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opintojen ohjaukseen, kuten toteutuksen
orientaatiotuntiin.
•Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta, hänen tulee itsenäisesti selvittää ohjauksessa esitetyt
asiat opetusmateriaalista tai muilta osallistujilta.
Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.
Laboraatio opetuksessa PAKOLLINEN LÄSNÄOLO, poissaolot korvattava
Opintojakson läpäisy edellyttää kaikkien oppimistehtävien, laboraatioiden ja lopputentin suorittamista hyväksytysti.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksossa osaamisen arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin. Toteutus sisältää arvioitavia oppimistehtäviä ja/tai ns. välitenttejä, joiden pistemäärä lisätään tentin pistemäärään. Kokoavasta lopputentistä tulee saada vähintään 60% oikein.
Arviointi asteikko:
Oppimistehtävät: hyväksytty/täydennettävä/pisteytetyt tehtävät
Kokoavan tentin arviointi 0-5
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa yhden kerran toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Mikäli kaikkia suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään
mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kemia, Matematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Hotanen
Vastuuhenkilö

Elina Hotanen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää ihmisen perimän rakenteen, toiminnan ja toiminnan säätelyn sekä näiden tekijöiden yhteydet tautimekanismeihin. Ymmärrät perimän tutkimisen merkityksen ja sairauksien syyn selvittämisessä. Osaat kuvata nukleiinihappojen erojen ilmenemisen, kromosomiston muodostumisen ja eri periytymistavat. Osaat molekyylibiologisten ja geenitekniikan menetelmien perusperiaatteet ja tunnet niiden käyttöalueet. Osaat suorittaa genetiikkaan liittyvät perustutkimukset ja ymmärrät eri työvaiheiden merkityksen. Osaat käyttää tietojärjestelmiä sekä soveltaa laatujärjestelmän ja työsuojelun periaatteita työskentelyssäsi. Ymmärrät geenitekniikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja haasteita.

Sisältö

DNA:n eristäminen eri menetelmillä
DNA:n monistamistekniikat
Geenien ja kromosomien tärkeimmät tutkimusmenetelmät
Soluviljelyn perusteet ja viljeltyjen solujen käyttö
Geenitekniikan eettiset näkökohdat

Aika ja paikka

13.03-19.05.2023

Oppimateriaalit

Luentomateriaali
Videot
Moodle alusta

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Teoria opetus tapahtuu zoom yhteydellä
Aktivoiva ohjaus
Laboraatio
Työohjeet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ulkopuolisia luennoitsijoita

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon sisältyy yksi lopputentti sekä kaksi uuusintatenttiä.
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran toteutuksen uusintatenttien yhteydessä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

jos aikaisempia opintoja, ahot järjestelmä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Genetiikka 5 op
1 op on 27h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Koululla tehtävät harjoitukset pakollisia kaikille opiskelijoille.
Raskaana oleva opiskelija ei voi osallistua histologian osuuteen
Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään tai niihin ryhmiin, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli heitä toteutukselle sopii
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.
Mikäli suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään
mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta hän voi uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.
Mikäli opiskelijalla on toteutuksella osasuorituksia hänen hakeutuessaan uudelle
opintojaksototeutuksella, hän hyväksilukee toteutuksen osat normaalin AHOT-menettelyn kautta
•Mikäli opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi ja uusintatentti ajoittuu poissaolojaksolle, opiskelija
voi palattuaan suorittaa uusinnan sopimalla asiasta toteutuksen vastuuopettajan kanssa.
Laboraatiosta poissaolon korvaaminen
•Pääsääntöisesti puuttuva laboraatio korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.
Opettaja ilmoittaa laboraation korvaamisperiaatteet toteutussuunnitelmassa.
Osallistuminen opintojen ohjaukseen
•Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opintojen ohjaukseen, kuten toteutuksen
orientaatiotuntiin.
•Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta, hänen tulee itsenäisesti selvittää ohjauksessa esitetyt
asiat opetusmateriaalista tai muilta osallistujilta.
Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.
Laboraatio opetuksessa PAKOLLINEN LÄSNÄOLO, poissaolot korvattava
Opintojakson läpäisy edellyttää kaikkien oppimistehtävien, laboraatioiden ja lopputentin suorittamista hyväksytysti.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksossa osaamisen arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin. Toteutus sisältää arvioitavia oppimistehtäviä ja/tai ns. välitenttejä, joiden pistemäärä lisätään tentin pistemäärään. Kokoavasta lopputentistä tulee saada vähintään 50% oikein.
Arviointi asteikko:
Oppimistehtävät: hyväksytty/täydennettävä/pisteytetyt tehtävät
Kokoavan tentin arviointi 0-5
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa yhden kerran toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Mikäli kaikkia suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään
mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kemia, Matematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 08.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Neuvonen
 • Elisa Mattila
 • Sylvia Hakari
 • Maria Kauppinen
 • Ulla Marjosola
 • Merja Lahdenperä
 • Petra Heino
 • Pasi Miettinen
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Jenny West
 • Jukka Väisänen
 • Teija Rautiola
 • Anna Eskola
Opiskelijaryhmät
 • SXK20S1
  Ensihoidon tutkinto-ohjelma, päivä
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO21K1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä B
 • SXO21K1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä A
 • SXO21K2
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2D
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2C
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 24.10.-8.12.2022.
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua).
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus 24.10.2022 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

24.10 klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
24.10-8.12 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
7.12 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
8.12 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Jenny West, Ulla Marjosola, Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

19.09.2022 - 08.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Teija Rautiola
 • Anna Eskola
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Opiskelijalla tulee olla toimivat tietotekniset varusteet (mm. mikrofoni ja kamera) etätyöskentelyyn.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Toteutus edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 19.9-8.12.2022.
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kesto 12 vko,19.9-8.12.2022. Innovaatioprojektin opintopäivät viikottain ti-to klo 17-21.00.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus 20.9.2022 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte projektia ohjaavalta opettajalta.

20.9.2022. Orientaatio klo 17-18.00
20.9 Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen. Ilmoitetaan projektihaasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla
19.9-8.12 Projektikohtainen työskentely ti-to illat klo 17-21.00.
Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
Ohjaajan tapaaminen viikottain sovitusti ti-to välillä.

7.12. MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma klo 9-12 Myllypuron kampuksella.
8.12 Päätös ja palautekeskustelu ryhmässä projektiohjaajan kanssa klo 17-21.00 välillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 12 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin tuotoston esittely MinnoFest.
Projektin päätös ja palautekeskustelu ilmoitetaan projektin aikana.

Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Jenny West, Ulla Marjosola, Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teooria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

29.08.2022 - 13.10.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 210

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Maria Kauppinen
 • Riitta Vilkko
 • Anna Sundblom
 • Petra Heino
 • Päivi Haho
 • Juha Havukumpu
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Jenny West
 • Teija Rautiola
 • Jukka Väisänen
 • Anna Eskola
 • Tinja Kaivolahti
Opiskelijaryhmät
 • SXL21K1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA20S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXP20S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXJ20S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXQ21K1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO21K1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C
 • SXD20S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 29.8.-13.10.2022
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua).
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus 29.8.2022 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

29.8 klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
29.8- 13.10 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
12.10 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
13.10 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Jenny West, Ulla Marjosola, Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 09.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 225

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Riitta Vilkko
 • Maria Kauppinen
 • Sylvia Hakari
 • Anna Sundblom
 • Petra Heino
 • Merja Lahdenperä
 • Päivi Haho
 • Satu Hakanen
 • Juha Havukumpu
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Jukka Väisänen
 • Teija Rautiola
 • Jenna Kukkonen
 • Anna Eskola
 • Sanna-Mari Manninen
 • Eero Kokko
Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXP21K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO21S1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXQ21S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB20S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXL21S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2D
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2C
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
23.1. - 9.3.2023
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua). 23.1.2023
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

23.1. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
23.1. - 9.3.2023 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
8.3.2023 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
9.3.2023 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 27.04.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 150

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Eini Koskimies
 • Jenna Kukkonen
 • Merja Lahdenperä
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Kajsa Sten
Opiskelijaryhmät
 • SXO21S2
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO21S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä B
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO21S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä A
 • SXK21K1
  Ensihoidon tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 13.3-27.4.2023
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua).

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus13.3.2023 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

13.3 klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäiset tapaamiset ilmoitetaan haasteessa. Huom! Opintojaksolla on myös muita tapaamisia kuin projektihaasteessa ilmoitetut.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
13.3-27.4 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti. Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
26.4 MINNOFest klo 9-12 kampuksella. Kampus ilmoitetaan myöhemmin.
27.4 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 02.04.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Ulla Marjosola
 • Teija Rautiola
 • Jenna Kukkonen
 • Sara Pesonen
 • Mirka Peththahandi
 • Hannele Hokkanen
 • Jukka Törnroos
 • Anu-Riikka Eerola
 • Tuomas Leisti

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

Käyttettävää materiaalia:
1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
2. MINNO työkalupakki (tulee OMA työtilaan opintojakson alussa)

Hyödyllistä tutustua /user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
projektiohjaus
verkko- ohjaus

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opintojakson orientaatiossa. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi voi osallistua orientaatioon, hän vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella lähettämällä vastuuopettajalle vahvistusviestin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien aihiot työelämälähtöisiä aiheet tulevat Metropolia AMK
Projektiaihiot ja ilmoittautumisohje tulee toteutuksen OMA työtilaan ennen opintojakson alkua.
Ohjaajat jakavat projektiryhmät mahdollisemman monialaiseksi tilaajan tarpeet huomioiden.
Projektijako ilmoitetaan Oma työtilassa orientaatiotilaisuuden jälkeen 23.5.2022 klo 11 jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kurssin kesto 23.5 - 31.7.2023 + alustavasti varattu palautekeskustelu x.x.2023 (Ohjaajat vahvistavat ryhmille tämän palautekeskustelun tavan ja ajankohdan).
Opettajat: Teija Rautiola ym. ohjaajat.
Perusteet eli teoria koostuu verkko-ohjauksista ja tehtävistä ja se sisällytetään projektityöhön.
Kurssi on intensiivitoteutus ja vaatii aktiivista panosta. Ohjauskertoihin edellytetään osallistumista.
Kurssi sisältää virtuaalista yhteisohjausta, itseohjautuvaa tiimityöskentelyä ja itsenäistä projektityöskentelyä oman projektiryhmän toteutussuunnitelman mukaisesti.
Alustava ohjelma. Muutokset mahdollisia. Ohjelma tarkentuu kurssin kuluessa.

OHJELMA
Ma 23.5 8.30-11.30 Orientaatio: Toteutuksen kulun info ja innovaatiotoiminnan perusteet - osallistuminen pakollista, zoom-linkki ilmoitetaan myöhemmin.
23.5 Orientaation jälkeen opiskelijat saavat tiedon projektista, mihin ovat päässeet.
Ti 24.5 8.30-16.00 Ensimmäinen projektitapaaminen (tai ohjaajan ilmoittamana muuna aikana esim. ma 23.5 ip:llä): Projektien ideointi ja projektiaihioiden muodostaminen, roolien muodostaminen ja esittäminen (esim. projektipäällikkö), ryhmäytyminen - osallistuminen pakollinen.
Ke 25.5 8.30-16.00 Tilaajatapaaminen, projektiohjaus pienryhmissä; osallistuminen pakollinen
Pe 27.5 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 30.5 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ti 31.5 - Ke 1.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 2.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 3.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 6.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ti 7.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ke 8.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 9.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 10.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 13.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ti 14.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ke 15.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
To 16.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 20.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ti 21.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ke 22.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 23.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 24.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 27.6-29.7 Itsenäistä projektityöskentelyä
Pe 29.7 8.30-16.00 Kaikkien tehtävien viimeinen palautuspäivämäärä
18.8.2020 8.30-11.30 Arviointi ja palautekeskustelu (tai vaihtoehtoisesti ohjaajan antama muu ajankohta).

Lisätietoja opiskelijoille

KURSSI ON INTENSIIVIKURSSI; Aktiivista osallistumista edellytetään koko opintojakson ajan. Ohjaukset toteutetaan edellä mainitun aikataulun mukaisesti. Opintojakso edellyttää läsnäoloa verkko-ohjauksissa.
Kesto 24.5 - 30.7.2022 + palautekeskustelu elokuussa.
Projektiryhmät työskentelevät itsenäisesti projekti- ja työsuunnitelman mukaisesti pitäen työaikaseurantaa.
HUOM.
Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijalla pitää olla suoritettuna opintoja vähintään 60 op.
Kursille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä jos op täyttyvät.
HUOM! Aikataulu muutokset mahdollisia

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teoriaosuus on integroitu projektityöskentelyyn= innovaatioprojekti 10 op
Jos kaikki tehtävät palutettu hyväksytysti, viimeistään 30.7 on arvosana Omassa 15.9.2022.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

25.08.2022 - 24.10.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Hannes Jesar
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Anna Puustelli-Pitkänen
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Hybriditoteutus: Lähipetus Myllypuron kampuksella, innovaatiotila MPC2010
ja etänä.

Aika: Tiistaisin ja torstaisin klo 9-12 ajalla 25.8.-13.10.2022 (Huom. 29.9. tilaisuus iltapäivällä klo 13-16 Myyrmäessä markkinointiteema ja 6.10. koko päivä ohjausta ja iltapäivällä pitchaukset)

To 25.8., Ti 30.8., To 1.9., Ti 6.9., To 8.9., Ti 13.9., To 15.9., Ti 20.9., To 22.9., Ti 27.9, To 29.9., Ti 4.10., To 6.10., Ti 11.10. To 13.10. FINAALI

Ohjelma: https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Lisäksi jokaiselle opiskelijalle/tiimille yksilöllistä yritysidean sparrausta ja ohjausta.
Itsenäistä työskentelyä ja välitehtäviä.

Oppimateriaalit

Jaetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Etätyöskentely
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia tapoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Metropolian opiskelija voi korvata tällä toteutuksella innovaatio-opinnot.
Myllypuron Turbiini Sprint soveltuu myös YAMK-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 09.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Hannes Jesar
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Kampuksen C-talon 2.kerros 2010 luokka.
Opintojakso toteutuu 12.1. - 9.3.2023 välillä. Lähitunnit pääsääntöisin tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 -12.00. Tarkemman aikataulun voi tarkistaa https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Oppimateriaalit

Jaetaan moodle oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Oppimistehtäviä
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija käy haastattelemassa työelämänedustajaa ja laajentaa yhteistyöverkostoaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työskentelyä. Opinnoissa voi tehdä oppimistehtäviä yksin, pareina tai pienryhmissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Metropolian opiskelija voi korvata tällä toteutuksella innovaatio-opinnot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Heidi Malava
 • Merja Ojala
 • Jaana Anttila
 • Riitta Lumme
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ19S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi
Työpajat: tekstinohjaus ja englanninkielinen abstrakti
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
Opinnäytetyöprosessin arviointi
Työn tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäyte syksy 2022.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op.

Sisällön jaksotus

• Tulosten, pohdinnan ja tiivistelmien (suomi ja englanti) kirjoittaminen
• Työn esittely ja julkistaminen, työn jättäminen arvioitavaksi
• Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
• Työn tallentaminen Theseus-tietokantaan
• Opinnäytetyön arviointi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson esitietovaatimukset: hyväksytty Opinnäytetyön suunnitelma ja toteutus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ks.opinnäytetyön arviointikriteerit liite. Arvioidaan hyväksytty/hylätty
Opinnäytetyö arvioidaan projektina koko prosessin päätyttyä

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Elina Tirkkonen
 • Merja Ojala
 • Heidi Malava
 • Elina Hotanen
 • Riitta Lumme
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20K1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi
Työpajat: tekstinohjaus ja englanninkielinen abstrakti
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
Opinnäytetyöprosessin arviointi
Työn tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä

Aika ja paikka

Lukujärjestys

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit.

Opetusmenetelmät

Seminaarit
Opiskelijan itsenäinen työskentely
Ryhmäohjaus
Työpajat.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opiskelijan tulee osallistua vähintään kahdeksaan seminaariin,

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäyte.(ks. lukujärjestys).

Kansainvälisyys

Ei.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135 h)
• Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely
• Hyväksytty opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte
• Toteutuksen esittäminen seminaarissa
• Opiskelijatovereiden suunnitelman kirjallinen ja suullinen opponointi seminaarissa
• Aktiivinen osallistuminen 8 seminaariin
• Aktiivinen osallistuminen työpajoihin
• Opinnäytetyön esittäminen ja julkaiseminen.

Sisällön jaksotus

• Opinnäytetyön raportointi
• Työpajat: tekstinohjaus ja englanninkielinen abstrakti
• Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
• Opinnäytetyöprosessin arviointi
• Työn tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä
• Opinnäytetyön tallentaminen Theseus-tietokantaan
• TurnItIn: opinnäytetyön alkuperäisyyden sähköinen tarkistaminen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson esitietovaatimukset: hyväksytty. Opinnäytetyön suunnitelma ja toteutus.
Opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti, kun kaikki sen osat ovat hyväksytty.
Opinnäytetyön arviointikohteet :
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa.
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta.
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys.
Kun opinnäytetyö on arvioitu ja arviointi kirjattu Oman arviointijärjestelmään, opiskelijat tallentavat opinnäytetyön Moodlessa olevaan TurnItIn-ohjelman kohtaan: OPINNÄYTETYÖN LOPULLINEN TARKISTUS.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opiskelija suorittaa kypsyyskokeen opinnäytetyöprosessin päättyessä, kun opinnäytetyö on valmis tai lähes valmis. Kypsyysnäyte suoritetaan lukujärjestyksen mukaisessa tenttitilaisuudessa. Tämän jälkeen opiskelija voi suorittaa kypsyyskokeen erikseen määritellyssä uusintatentissä EXAM-tenttijärjestelmässä.

Kypsyyskoe arvioidaan: hyväksytty/hylätty. Kypsyyskokeen arvioi opinnäytetyön ohjaaja ja suomen kielen opettaja.

• Opinnäytetyö arvioidaan prosessin päätyttyä: 5–1. Arviointi perustuu opinnäytetyön arviointikriteereihin.

Tutkintosääntö 36 §:
Arviointi toteutetaan neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisen jälkeen.

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Elina Tirkkonen
 • Merja Ojala
 • Heidi Malava
 • Riitta Lumme
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi
Työpajat: tekstinohjaus ja englanninkielinen abstrakti
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
Opinnäytetyöprosessin arviointi
Työn tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä

Aika ja paikka

Lukujärjestys

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit.

Opetusmenetelmät

Seminaarit
Opiskelijan itsenäinen työskentely
Ryhmäohjaus
Työpajat.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opiskelijan tulee osallistua vähintään kahdeksaan seminaariin,

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäyte.(ks. lukujärjestys).

Kansainvälisyys

Ei.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135 h)
• Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely
• Hyväksytty opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte
• Toteutuksen esittäminen seminaarissa
• Opiskelijatovereiden suunnitelman kirjallinen ja suullinen opponointi seminaarissa
• Aktiivinen osallistuminen 8 seminaariin
• Aktiivinen osallistuminen työpajoihin
• Opinnäytetyön esittäminen ja julkaiseminen.

Sisällön jaksotus

• Opinnäytetyön raportointi
• Työpajat: tekstinohjaus ja englanninkielinen abstrakti
• Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
• Opinnäytetyöprosessin arviointi
• Työn tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä
• Opinnäytetyön tallentaminen Theseus-tietokantaan
• TurnItIn: opinnäytetyön alkuperäisyyden sähköinen tarkistaminen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson esitietovaatimukset: hyväksytty. Opinnäytetyön suunnitelma ja toteutus.
Opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti, kun kaikki sen osat ovat hyväksytty.
Opinnäytetyön arviointikohteet :
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa.
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta.
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys.
Kun opinnäytetyö on arvioitu ja arviointi kirjattu Oman arviointijärjestelmään, opiskelijat tallentavat opinnäytetyön Moodlessa olevaan TurnItIn-ohjelman kohtaan: OPINNÄYTETYÖN LOPULLINEN TARKISTUS.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opiskelija suorittaa kypsyyskokeen opinnäytetyöprosessin päättyessä, kun opinnäytetyö on valmis tai lähes valmis. Kypsyysnäyte suoritetaan lukujärjestyksen mukaisessa tenttitilaisuudessa. Tämän jälkeen opiskelija voi suorittaa kypsyyskokeen erikseen määritellyssä uusintatentissä. Kypsyyskoe arvioidaan: hyväksytty/hylätty. Kypsyyskokeen arvioi opinnäytetyön ohjaaja ja suomen kielen opettaja.
• Opinnäytetyö arvioidaan prosessin päätyttyä: 5–1. Arviointi perustuu opinnäytetyön arviointikriteereihin.

Tutkintosääntö 36 §:
Arviointi toteutetaan neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisen jälkeen.

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Merja Ojala
 • Heidi Malava
 • Jaana Anttila
 • Riitta Lumme
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
Sopimus- ja lupakäytännöt
Toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
Kehittämistarpeen tunnistaminen
Lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
Työtapojen ja menetelmien valinta
Aiheen täsmennys
Kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen
Työpajat: menetelmät, tekstinohjaus ja tiedonhankinta

Aika ja paikka

Ks. Omassa oleva opinnäytetyöprosessin ohjeistus

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Ohjeet Omassa Terveysalan opinnäytetyötilassa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Merja Ojala
 • Heidi Malava
 • Elina Hotanen
 • Jaana Anttila
 • Riitta Lumme
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20K1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
Sopimus- ja lupakäytännöt
Toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
Kehittämistarpeen tunnistaminen
Lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
Työtapojen ja menetelmien valinta
Aiheen täsmennys
Kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen
Työpajat: menetelmät, tekstinohjaus ja tiedonhankinta

Aika ja paikka

Ks. Omassa oleva opinnäytetyöprosessin ohjeistus

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Ohjeet Omassa Terveysalan opinnäytetyötilassa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Merja Ojala
 • Heidi Malava
 • Jaana Anttila
 • Bioanalytiikka1 Virtuaali
 • Riitta Lumme
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin
ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen
- työpajat

Aika ja paikka

Ks. opinnäytetyöprosessin ohjeistus

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyöohjeet (Moodle)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
- argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Heidi Malava
 • Merja Ojala
 • Jaana Anttila
 • Riitta Lumme
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ19S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille.

Sisältö

Kehittämistyön toteutus suunnitelman mukaisesti
Yhteistyö kehittämistyöhön osallistuvien kanssa
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
Työpajat: menetelmät, tekstinohjaus ja tiedonhankinta
Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja esittäminen
Vertaisohjaus ja -arviointi

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön arviointikohteet :
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ks. liite.
Arvioidaan hyväksytty/hylätty
Opinnäytetyö arvioidaan projektina koko prosessin päätyttyä
Hyväksytty opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Malava
 • Merja Ojala
 • Riitta Lumme
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20K1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille.

Sisältö

Kehittämistyön toteutus suunnitelman mukaisesti
Yhteistyö kehittämistyöhön osallistuvien kanssa
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
Työpajat: menetelmät, tekstinohjaus ja tiedonhankinta
Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja esittäminen
Vertaisohjaus ja -arviointi

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön arviointikohteet :
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ks. liite.
Arvioidaan hyväksytty/hylätty
Opinnäytetyö arvioidaan projektina koko prosessin päätyttyä
Hyväksytty opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Malava
 • Merja Ojala
 • Riitta Lumme
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille.

Sisältö

Kehittämistyön toteutus suunnitelman mukaisesti
Yhteistyö kehittämistyöhön osallistuvien kanssa
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
Työpajat: menetelmät, tekstinohjaus ja tiedonhankinta
Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja esittäminen
Vertaisohjaus ja -arviointi

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön arviointikohteet :
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ks. liite.
Arvioidaan hyväksytty/hylätty
Opinnäytetyö arvioidaan projektina koko prosessin päätyttyä
Hyväksytty opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Paula Lindqvist
 • Heidi Malava
 • Heli Thomander
Vastuuhenkilö

Heidi Malava

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja motivoituu urasuunnitteluun.
- osaa työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
- tunnistaa oman ammattinsa tietoperustan ja roolinsa näyttöön perustuvassa toiminnassa.
- ymmärtää sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisena, moniarvoisena ja muuttuvana toimintaympäristönä.
- osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet.
- ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
- osaa toimia tietosuojan ja -turvan periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä ja käyttää yleisimpiä tietoteknisiä ohjelmia ja välineitä
- osaa tuottaa tietoa ja viestiä ammatillisesti

Sisältö

- opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja tiedonhankinta
- tutkinnon tuottama osaaminen ja urapolut
- ammatin tietoperusta ja eettiset periaatteet
- keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö
- tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- tietotekniset taidot, ohjelmat ja välineet oppimisessa ja asiantuntijatehtävissä
- ammatillisen asiantuntijan suomen kielen ja viestinnän perusteet

Aika ja paikka

Kaikki materiaalit Moodle-alustalla

Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnallinen oppiminen
aktivoiva luento
ohjaus/tutorointi
työelämäkurkistus
Itsenäinen verkko-opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäkurkistuspäivät (kaksi )

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite "Osaamisen arviointikehikko"

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vertaisarviointi
Oppimistehtävän arviointi
Aktiivinen osallistuminen oppimistehtävän toteutukseen
Arviointikriteerit oppimistehävän arviointilomakkeessa

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Oppimisen ja opiskelun valmiudet opinnot suoritetaan ensimmäisellä lukukaudella

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Jenny West
 • Paula Lindqvist
 • Heidi Malava
 • Heli Thomander
Vastuuhenkilö

Heidi Malava

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja motivoituu urasuunnitteluun.
- osaa työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
- tunnistaa oman ammattinsa tietoperustan ja roolinsa näyttöön perustuvassa toiminnassa.
- ymmärtää sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisena, moniarvoisena ja muuttuvana toimintaympäristönä.
- osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet.
- ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
- osaa toimia tietosuojan ja -turvan periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä ja käyttää yleisimpiä tietoteknisiä ohjelmia ja välineitä
- osaa tuottaa tietoa ja viestiä ammatillisesti

Sisältö

- opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja tiedonhankinta
- tutkinnon tuottama osaaminen ja urapolut
- ammatin tietoperusta ja eettiset periaatteet
- keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö
- tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- tietotekniset taidot, ohjelmat ja välineet oppimisessa ja asiantuntijatehtävissä
- ammatillisen asiantuntijan suomen kielen ja viestinnän perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite "Osaamisen arviointikehikko"

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Oppimisen ja opiskelun valmiudet opinnot suoritetaan ensimmäisellä lukukaudella

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Suska Veltheim
 • Katja Hämäläinen
 • Bioanalytiikka1 Virtuaali
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Jaana Anttila

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat nimetä laboratorion sisäiset ja ulkoiset asiakkaat.Ymmärrät potilaan/asiakkaan oikeudet ja tunnet potilaan asemaa ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön. Osaat toimia asiakaslähtöisesti ja tunnistat asiakaskokemuksen merkityksen laboratoriopalveluiden kehittämisessä. Ymmärrät preanalyyttisten tekijöiden merkityksen laboratoriotutkimustuloksiin ja osaat ohjata asiakkaita näyttöön perustuvasti.Osaat ottaa, käsitellä, säilyttää ja lähettää laboratoriotutkimusnäytteitä laadukkaasti ja suorittaa perusterveydenhuollossa tehtäviä potilas- ja näytetutkimuksia. Osaat nimetä potilasturvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät tekijät näytteenotossa ja potilastutkimuksissa sekä osaat toimia turvallisesti. Sisäistät aseptisen toiminnan merkityksen ja osaat toimia aseptisten ohjeiden mukaisesti. Omaksut näytteenoton ergonomiset työskentelytavat osaksi omaa ammatillista toimintaasi. Osaat käyttää laboratoriotietojärjestelmää tutkimuspyyntöjen tekemiseen. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä.

Osaat näytteenotto- ja ohjaustilanteissa tarvittavan englanninkielisen ammattisanaston ja käsitteet. Osaat toimia vuorovaikutus- ja näytteenottotilanteissa englannin kielellä.

Sisältö

Laboratoriotutkimusprosessi
Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat sekä asiakaslähtöisen palvelun periaatteet
Potilaan asemaa koskeva lainsäädäntö ja tietosuoja
Asiakkaan ohjaaminen laboratoriotutkimuksiin
Preanalyyttiset tekijät
Viitearvot
Veri-,erite- ja solunäytteet sekä tavallisimmat perusterveydenhuollon laboratorioissa tehtävät potilastutkimukset
Näytteiden käsittely, säilyttäminen ja lähettäminen
Työ- ja potilasturvallisuus
Aseptiset työtavat
Ergonomia
Jätehuolto
Laboratoriotietojärjestelmä
Simuloidut oppimistilanteet
Asiakas- ja potilasohjaus englannin kielellä

Aika ja paikka

Ajanjakso 29.9- 31.12.2022
Opintojakso alkaa 29.9.2022 pakollisella orientaatiolla. Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Oppimateriaalit

Friman, Kuparinen,Lehto &Liikanen2021: Laboratoriotutkimusten näytteenotto. otavan kirjapaino.Keuruu.
Riski 2019. EKG-rekisteröinti. Otavan kirjapaino. Keuruu.

Materiaalit Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Teorialuennot pääsääntöisesti ZOOM yhteydellä. Pakollisia luentoja ei tallenneta. Ne luennot, jotka tallennetaan ovat luennon jälkeen kaksi viikkoa kuunneltavissa. Verkkoluennoilla tulee olla myös oma mikrofoni.

Yksilö/paritehtävät
Laboraatio-opetus; Laboraatiotunneille oma tietokone , tabletti tai puhelin mukaan.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla. Videoituja luentoja ei saa levittää eteenpäin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset yhteistyöt työelämän kanssa.
Lopputentti, tehtävät ja laboraatiot tulee olla suoritettu hyväksytysti ennen Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1 alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakoson varsinainen tentti on 14.12.2022
Kaksi uusintakertaa.
1. uusinta ja korotustentti 23.1.2023
2. uusinta XXXXX
Muita uusintoja ei ole.Jos uusintaan ei osallistu, menettää uusintakerran. Jos tentistä ei pääse läpi annetuilla uusintakerroilla, tulee opintojaksolle osallistua kokonaisuudessaan uudelleen. Opintojakson arvosanan korotusta voi yrittää kerran, ensimmäisen uusintakerran yhteydessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 tuntia opiskelijan työtä
Teoria, laboraatiot, itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

Toteutuksen opettajat
Jaana Anttila Preanalytiikka (opintojakson vastuuopettaja )
Suska Veltheim Preanalytiikka
Katja Hämäläinen Englanti

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuminen tulee tehdä ilmoittautumisaikana. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida. Opintojaksolle voi ilmoittautua päiväryhmän opiskelijat. Mikäli opiskelijalla on päätös yksilöllisisistä opetusjärjestelyistä/opetuksen erityisjärjestelyistä, hänen tulee ilmoittaa siitä ja tarpeestaan opintojakson vastuuopettajalle viimeistään opintojakson alussa.

HUOM! Huomioi opintojakson vaadittavat edeltävät opinnot. Seuraavat edeltävät opinnot tulee olla suoritettu (suoritusmerkintä opintorekisterissä):
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Kliiniset hoitotoimet, Asiakaspalvelu

29.9.2022 opintojakson orientaatio/alkuinfo on pakollinen.Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Laboraatiot ovat pakollisia. Opiskelija valmistautuu laboraatio-opetukseen etukäteismateriaalien ja tehtävien avulla. Asianmukainen vaatetus laboraatioihin.Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.

Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli opintojaksolla on paikkoja
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.

Tentit ja tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voi mennä Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1:een.
Mikäli toteutuksella olevia tehtäviä/suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.

Pääsääntöisesti puuttuva(t) laboraatio(t) korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.

Jos opiskelijalla on osittainen AHOT, tulee päästös siitä toimittaa vastuuopettajalle kuukausi ennen opintojakson alkua.

"Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä."

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Preanalytiikka: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Preanalytiikka: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:

Hyvä (3-4)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Preanalytiikka: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:

Kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Pisteytettävät tuntitehtävät
Opintojakson lopussa kokoava lopputentti (H-5)
Vertaisarviointi

Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Oppimisen ja opiskelun valmiudet, Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Asiakas sosiaali- ja terveyspalveluiden keskiössä sekä Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä.

Englanti:
Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Suska Veltheim
 • Mari Koski
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Jaana Anttila

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat nimetä laboratorion sisäiset ja ulkoiset asiakkaat.Ymmärrät potilaan/asiakkaan oikeudet ja tunnet potilaan asemaa ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön. Osaat toimia asiakaslähtöisesti ja tunnistat asiakaskokemuksen merkityksen laboratoriopalveluiden kehittämisessä. Ymmärrät preanalyyttisten tekijöiden merkityksen laboratoriotutkimustuloksiin ja osaat ohjata asiakkaita näyttöön perustuvasti.Osaat ottaa, käsitellä, säilyttää ja lähettää laboratoriotutkimusnäytteitä laadukkaasti ja suorittaa perusterveydenhuollossa tehtäviä potilas- ja näytetutkimuksia. Osaat nimetä potilasturvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät tekijät näytteenotossa ja potilastutkimuksissa sekä osaat toimia turvallisesti. Sisäistät aseptisen toiminnan merkityksen ja osaat toimia aseptisten ohjeiden mukaisesti. Omaksut näytteenoton ergonomiset työskentelytavat osaksi omaa ammatillista toimintaasi. Osaat käyttää laboratoriotietojärjestelmää tutkimuspyyntöjen tekemiseen. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä.

Osaat näytteenotto- ja ohjaustilanteissa tarvittavan englanninkielisen ammattisanaston ja käsitteet. Osaat toimia vuorovaikutus- ja näytteenottotilanteissa englannin kielellä.

Sisältö

Laboratoriotutkimusprosessi
Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat sekä asiakaslähtöisen palvelun periaatteet
Potilaan asemaa koskeva lainsäädäntö ja tietosuoja
Asiakkaan ohjaaminen laboratoriotutkimuksiin
Preanalyyttiset tekijät
Viitearvot
Veri-,erite- ja solunäytteet sekä tavallisimmat perusterveydenhuollon laboratorioissa tehtävät potilastutkimukset
Näytteiden käsittely, säilyttäminen ja lähettäminen
Työ- ja potilasturvallisuus
Aseptiset työtavat
Ergonomia
Jätehuolto
Laboratoriotietojärjestelmä
Simuloidut oppimistilanteet
Asiakas- ja potilasohjaus englannin kielellä

Aika ja paikka

Ajanjakso 1.3.--31.5.2023
Opintojakso alkaa pakollisella orientaatiolla. Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Oppimateriaalit

Friman, Kuparinen,Lehto &Liikanen2021: Laboratoriotutkimusten näytteenotto. otavan kirjapaino.Keuruu.
Riski 2019. EKG-rekisteröinti. Otavan kirjapaino. Keuruu.

Materiaalit Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Teorialuennot pääsääntöisesti ZOOM yhteydellä. Luentoja ei tallenneta. Verkkoluennoilla tulee olla myös oma mikrofoni.

Yksilö/paritehtävät
Laboraatio-opetus; Laboraatiotunneille oma tietokone , tabletti tai puhelin mukaan.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla. Videoituja luentoja ei saa levittää eteenpäin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset yhteistyöt työelämän kanssa.
Lopputentti, tehtävät ja laboraatiot tulee olla suoritettu hyväksytysti ennen Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1 alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakoson varsinainen tentti on
Kaksi uusintakertaa.
1. uusinta ja korotustentti
2. uusinta XXXXX
Muita uusintoja ei ole.Jos uusintaan ei osallistu, menettää uusintakerran. Jos tentistä ei pääse läpi annetuilla uusintakerroilla, tulee opintojaksolle osallistua kokonaisuudessaan uudelleen. Opintojakson arvosanan korotusta voi yrittää kerran, ensimmäisen uusintakerran yhteydessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 tuntia opiskelijan työtä
Teoria, laboraatiot, itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

Toteutuksen opettajat
Jaana Anttila Preanalytiikka (opintojakson vastuuopettaja )
Suska Veltheim Preanalytiikka
Katja Hämäläinen Englanti

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuminen tulee tehdä ilmoittautumisaikana. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida. Opintojaksolle voi ilmoittautua päiväryhmän opiskelijat. Mikäli opiskelijalla on päätös yksilöllisisistä opetusjärjestelyistä/opetuksen erityisjärjestelyistä, hänen tulee ilmoittaa siitä ja tarpeestaan opintojakson vastuuopettajalle viimeistään opintojakson alussa.

HUOM! Huomioi opintojakson vaadittavat edeltävät opinnot. Seuraavat edeltävät opinnot tulee olla suoritettu (suoritusmerkintä opintorekisterissä):
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Kliiniset hoitotoimet, Asiakaspalvelu

xxxx.xxxx.2023 opintojakson orientaatio/alkuinfo on pakollinen.Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Laboraatiot ovat pakollisia. Opiskelija valmistautuu laboraatio-opetukseen etukäteismateriaalien ja tehtävien avulla. Asianmukainen vaatetus laboraatioihin.Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.

Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli opintojaksolla on paikkoja
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.

Tentit ja tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voi mennä Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1:een.
Mikäli toteutuksella olevia tehtäviä/suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.

Pääsääntöisesti puuttuva(t) laboraatio(t) korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.

Jos opiskelijalla on osittainen AHOT, tulee päästös siitä toimittaa vastuuopettajalle kuukausi ennen opintojakson alkua.

"Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä."

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Preanalytiikka: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Preanalytiikka: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:

Hyvä (3-4)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Preanalytiikka: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:

Kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Pisteytettävät tuntitehtävät
Opintojakson lopussa kokoava lopputentti (H-5)
Vertaisarviointi

Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Oppimisen ja opiskelun valmiudet, Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Asiakas sosiaali- ja terveyspalveluiden keskiössä sekä Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä.

Englanti:
Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Ajoitus

01.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Merja Ojala
 • Suska Veltheim
 • Mari Koski
 • Heli Thomander
 • Bioanalytiikka1 Virtuaali
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Jaana Anttila

Tavoitteet

Opiskelijana osaat nimetä laboratorion sisäiset ja ulkoiset asiakkaat.Ymmärrät potilaan/asiakkaan oikeudet ja tunnet potilaan asemaa ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön. Osaat toimia asiakaslähtöisesti ja tunnistat asiakaskokemuksen merkityksen laboratoriopalveluiden kehittämisessä. Ymmärrät preanalyyttisten tekijöiden merkityksen laboratoriotutkimustuloksiin ja osaat ohjata asiakkaita näyttöön perustuvasti.Osaat ottaa, käsitellä, säilyttää ja lähettää laboratoriotutkimusnäytteitä laadukkaasti ja suorittaa perusterveydenhuollossa tehtäviä potilas- ja näytetutkimuksia. Osaat nimetä potilasturvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät tekijät näytteenotossa ja potilastutkimuksissa sekä osaat toimia turvallisesti. Sisäistät aseptisen toiminnan merkityksen ja osaat toimia aseptisten ohjeiden mukaisesti. Omaksut näytteenoton ergonomiset työskentelytavat osaksi omaa ammatillista toimintaasi. Osaat käyttää laboratoriotietojärjestelmää tutkimuspyyntöjen tekemiseen. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä.

Osaat näytteenotto- ja ohjaustilanteissa tarvittavan englanninkielisen ammattisanaston ja käsitteet. Osaat toimia vuorovaikutus- ja näytteenottotilanteissa englannin kielellä.

Sisältö

Laboratoriotutkimusprosessi
Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat sekä asiakaslähtöisen palvelun periaatteet
Potilaan asemaa koskeva lainsäädäntö ja tietosuoja
Asiakkaan ohjaaminen laboratoriotutkimuksiin
Preanalyyttiset tekijät
Viitearvot
Veri-,erite- ja solunäytteet sekä tavallisimmat perusterveydenhuollon laboratorioissa tehtävät potilastutkimukset
Näytteiden käsittely, säilyttäminen ja lähettäminen
Työ- ja potilasturvallisuus
Aseptiset työtavat
Ergonomia
Jätehuolto
Laboratoriotietojärjestelmä
Simuloidut oppimistilanteet
Asiakas- ja potilasohjaus englannin kielellä

Oppimateriaalit

Friman,T., Kuparinen,M., Lehto,L., Liikanen,E. Laboratoriotutkimusten näytteenotto 2021 Otavan kirjapaino. Keuruu.
Riski, Hanna-Maarit 2019. EKG- Rekisteröinti. Keuruu. Otavan Kirjapaino Oy.
Tuokko ym. 2020 Onnistu laboratorionäytteenotossa. Potilaan ohjaus laboratorionäytteenottoon. Saatavilla: https://www.hotus.fi/potilaan-ohjaus-laboratorionaytteenottoon-hoitosuositus/
Moodlen työtila/ Preanalytiikka: Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi
Moodlen työtila/ Ammatillinen englanti: English for Health Care Professionals

Simundic ym.2018. Joint EFLM-COLABIOCLI Recommendation for venous blood sampling.Clinical Chemistry and laboratory medicine.

Hedman ym. (toim.)Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet kirjat 1-3. Duodecim seura 2012 . Luettavissa e-kirjana sähköisesti koulun tietokoneilta osoitteessa www.duodecim.fi > terveysportti > oppiportti > oppikirjat
Lippincott, Willianms&Wilkins. 2011. ECG Interpretation made Incredibly Easy.
Mäkijärvi et al. 2007: EKG-tulkinnan työkirja. Duodecim

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Harjoitukset/laboraatiot ; läsnäolopakollisia
Simulaatioharjoitteet; läsnäolopakollisia
Työpajat, tehtävät
Ammatillinen englanti: Kaikki oppitunnit läsnäolopakollisia

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit: 1) Preanalytiikka ja 2) Ammatillinen englanti
Uusintatentit kevät 2023
Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä. Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.

Osaamisen näyttökoe

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 270 tuntia (opetus, harjoitukset/laboraatiot, itsenäinen opiskelu, tehtävät/asiakastapaukset, osaamisen näyttökoe, tentti)

Sisällön jaksotus

Opiskelu toteutuu 2. periodilla.
Jakson opettajat: Jaana Anttila (opintojakson vastuuopettaja), Suska Veltheim. Mari Koski (ammatillinen englanti)

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatio/ alkuinfo on pakollinen.
Lukujärjestykseen voi tulla muutoksia.

Mikäli suorituksia/tehtäviä ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Pääsääntöisesti puuttuva(t) harjoitukse(t)/laboraatio(t) korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.
Mikäli opiskelijalla on toteutukselta osasuorituksia, halutessaan hän hakeutua uudelle
opintojaksototeutuksella ja voi hyväksilukea toteutuksen osat normaalin AHOT-menettelyn kautta ennen opintojakson alkua.
Jos opiskelijalla on osittainen AHOT, tulee päätös siitä toimittaa vastuuopettajalle kuukausi ennen opintojakson alkua.

"Palauttamalla tentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta". Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §.
Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Preanalytiikka: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Preanalytiikka: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:

Hyvä (3-4)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Preanalytiikka: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:

Kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit (H-5)
Moodle tehtävät (Hyväksytty/Täydennettävä)
Preanalytiikan asiakastehtävät (numero vaikuttaa opintojakson arvosanaan)
Työkoe/ osaamisen näyttökoe (Hyväksytty/Hylätty)

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Oppimisen ja opiskelun valmiudet, Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Asiakas sosiaali- ja terveyspalveluiden keskiössä sekä Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä.

Englanti:
Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Hotanen
Vastuuhenkilö

Elina Hotanen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää solubiologiaan liittyvät keskeiset biomolekyylit, niiden rakenteen ja toiminnan sekä proteiinisynteesin. Osaat selittää erilaiset soluliitokset, solujen välisen viestinnän ja ymmärrät solusyklin toiminnan. Osaat kuvata, miten normaalista solusta kehittyy syöpäsolu. Ymmärrät ihmisen perimän ja siinä tapahtuvat muutokset ja osaat perimän monistamisen menetelmät.

Sisältö

Solujen perustyypit
Solun rakenteet, toiminnan yleispiirteet ja kalvorakenteet
Nukleiinihappojen rakenne ja toiminta
Geenien toiminta, säätely ja proteiinisynteesi
Solusykli, solun kasvu ja erilaistuminen sekä sen säätely
Solujen välinen viestintä
Soluadheesio ja solukuolema
PCR ja geelielektroforeesi

Oppimateriaalit

SOLUBIOLOGIA
Heino, Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, Sanoma pro 2014, myös painokset 2010 ja 2007 sopivat materiaaliksi
Moodlen työtila
Luentomateriaali
Luentotallenteet

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, kaikki teoria tunnit etäyhteydellä (zoom)
Laboraatiot (pakolliset)
Tehtävät Moodlessa
Harjoittelumateriaali Moodlessa
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon sisältyy yksi lopputentti sekä kaksi uuusintatenttiä. Uusintatenttien aikataulu täsmentyy lukukauden aikana.
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran toteutuksen uusintatenttien yhteydessä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op on 27h opiskelijan työtä
Solubiologia 5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Laboraatio opetuksessa PAKOLLINEN LÄSNÄOLO, poissaolot korvattava
Opintojakson läpäisy edellyttää kaikkien oppimistehtävien, laboraatioiden ja lopputentin suorittamista hyväksytysti.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksossa osaamisen arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin. Toteutus sisältää arvioitavia oppimistehtäviä ja/tai ns. välitenttejä, joiden pistemäärä lisätään tentin pistemäärään. Kokoavasta lopputentistä tulee saada vähintään 60% oikein.
Arviointi asteikko:
Oppimistehtävät: hyväksytty/täydennettävä/pisteytetyt tehtävät
Kokoavan tentin arviointi 0-5
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa yhden kerran toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä. Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa.

Mikäli kaikkia suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään
mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Kemia, Laboratoriotyön perusteet

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Hotanen
Vastuuhenkilö

Elina Hotanen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää solubiologiaan liittyvät keskeiset biomolekyylit, niiden rakenteen ja toiminnan sekä proteiinisynteesin. Osaat selittää erilaiset soluliitokset, solujen välisen viestinnän ja ymmärrät solusyklin toiminnan. Osaat kuvata, miten normaalista solusta kehittyy syöpäsolu. Ymmärrät ihmisen perimän ja siinä tapahtuvat muutokset ja osaat perimän monistamisen menetelmät.

Sisältö

Solujen perustyypit
Solun rakenteet, toiminnan yleispiirteet ja kalvorakenteet
Nukleiinihappojen rakenne ja toiminta
Geenien toiminta, säätely ja proteiinisynteesi
Solusykli, solun kasvu ja erilaistuminen sekä sen säätely
Solujen välinen viestintä
Soluadheesio ja solukuolema
PCR ja geelielektroforeesi

Aika ja paikka

10.01-12.03.2023

Oppimateriaalit

SOLUBIOLOGIA
Heino, Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, Sanoma pro 2014, myös painokset 2010 ja 2007 sopivat materiaaliksi
Moodlen työtila
Luentomateriaali


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, kaikki teoria tunnit etäyhteydellä (zoom)
Laboraatiot (pakolliset)
Tehtävät/tentit Moodlessa
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon sisältyy yksi lopputentti sekä kaksi uuusintatenttiä. Uusintatenttien aikataulu täsmentyy lukukauden aikana.
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran toteutuksen uusintatenttien yhteydessä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op on 27h opiskelijan työtä
Solubiologia 5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Laboraatio opetuksessa PAKOLLINEN LÄSNÄOLO, poissaolot korvattava
Opintojakson läpäisy edellyttää kaikkien oppimistehtävien, laboraatioiden ja lopputentin suorittamista hyväksytysti.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksossa osaamisen arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin. Toteutus sisältää arvioitavia oppimistehtäviä ja/tai ns. välitenttejä, joiden pistemäärä lisätään tentin pistemäärään. Kokoavasta lopputentistä tulee saada vähintään 50% oikein.
Arviointi asteikko:
Oppimistehtävät: hyväksytty/täydennettävä/pisteytetyt tehtävät
Kokoavan tentin arviointi 0-5
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa yhden kerran toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä. Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa.

Mikäli kaikkia suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään
mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Kemia, Laboratoriotyön perusteet

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • roo.sv
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Katja Hämäläinen

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on aktivoida ja syventää osallistujien ruotsin kielen suullista ja kirjallista osaamista, tutustua ruotsalaiseen työelämään, kulttuuriin ja vapaa-aikaan, sekä antaa valmiuksia kirjoittaa työhakemus ja esitellä oma osaaminen vakuuttavasti työnantajalle ruotsiksi. Opintojakson yhteistyökumppaneiden kautta opiskelija tutustuu ruotsinsuomalaisiin ja hänellä on tilaisuus lähteä Ruotsiin tai Suomen ruotsinkieliselle alueelle (kesä)töihin, jolloin hänellä on oikeus ja mahdollisuus opintojakson ruotsin kielen opettajan kielelliseen ja kulttuuriseen tukeen koko liikkuvuusjakson ajan. Opintojaksoon kuuluu myös erillinen opintomatka Ruotsiin, joka toteutetaan Covid-19 aiheuttaman pandemian ja muut yhteiskunnalliset rajoitukset huomioiden.

Sisältö

- Kohti Ruotsia: motivaatiokirjeen kirjoittaminen ja rekrytointilaisuudet
- Presentaatiotaidot ja oman osaamisen esitteleminen
- Työssä Ruotsissa: Ruotsalainen työelämä ja työpaikkakulttuuri sosiaali- ja terveysalalla
- Miten työtä voisi kehittää: Kehittämistehtävä YAMK-opiskelijoille
- Oman alan sanastoa
- Vapaa-aika Ruotsissa: Kulttuuri ja yhteiskunta
- Aloitus ja tutustumistilaisuus Metropoliassa tammikuussa 2023.
- Lähiopetus (Metropoliassa)
- Tehtäviä ja toiminnallisia harjoituksia
- Opintomatka Ruotsiin: Osallistujat valitaan motivaatiokirjeen perusteella.
- Kv-koordinaattorin vierailu opintojaksolla ja tuki liikkuvuusjakson aikana
- Rekrytointitilaisuus Metropoliassa 2023
- Ruotsin kielen opettajan kielellinen ja kulttuurinen tuki liikkuvuusjakson aikana
- Ulkopuolisia vierailijoita ja luennoitsijoita (mm. kielilähettiläs ja Första hjälpen -workshop)

Aika ja paikka

Opetus Metropolian kampuksella alla olevan aikataulun mukaisesti:

17.01.2023 13.00 - 16.00
18.01.2023 08.00 - 15.00 (Rekrytointitilaisuus: Rekrytoijat ovat paikalla Myllypruon kampuksella koko päivän, ja klo 14-16 rekrytointitilaisuus Teamsissa. Lisätiedot kerrotaan opintojakson 1. oppitunnilla.)
24.01.2023 13.00 - 16.00
31.01.2023 13.00 - 16.00
06.02.2023 13.00 - 16.00
13.02.2023 13.00 - 16.00
20.02.2023 13.00 - 16.00
27.02.2023 13.00 - 16.00
13.03.2023 13.00 - 16.00

Opintomatkan ajankohdasta sovitaan erikseen opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Ryhmäohjaus
Draama
Esitelmät
Itsenäinen työskentely
Kotitehtävät
Ulkopuolisia vierailijoita

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yhteistyökumppanit:

Suomen Tukholman-instituutti
Gävlen kunta
Språkambassadörerna
Svenska nu -verkosto ja Hansaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty aktiivisen osallistumisen perusteella.

Kansainvälisyys

Suomen Tukholman-instituutti
Gävlen kunta
Språkambassadörerna
Svenska nu -verkosto ja Hansaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa myös ilman liikkuvuusjaksoa. Siinä tapauksessa opiskelijalle räätälöidään opintomatkaa korvaavat oppimistehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h = 135 h

Sisällön jaksotus

Opetus toteutuksen lukujärjestyksen mukaisesti tammi-maaliskuussa 2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: FM Katja Hämäläinen (sähköposti: katja.k.hamalainen@metropolia.fi, puh. 040-6302601)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä AMK- ja YAMK-tutkintojen kanssa. YAMK-opiskelija laatii lisäksi yhteistyössä hankepartnereiden kanssa pienimuotoisen kehittämissuunnitelman, jota hankepartneri voi käyttää omassa työssään ja organisaatiossaan. Kehittämissuunnitelma voi pohjautua opiskelijan opinnäytetyöhön tai muuhun YAMK-tutkintoon kuuluvaan oppimistehtävään. Kehittämissuunnitelmassa hyödynnetään tutkittua ja näyttöön perustuvaa tietoa ja se esitellään Språk- och kulturkompetens som brobyggare -hankkeen kokouksessa kevään 2023 aikana.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

atkuva arviointi
Osallistuminen opetukseen ja kotitehtävien tekeminen

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä AMK- ja YAMK-tutkintojen kanssa. YAMK-opiskelija laatii yhteistyössä hankepartnereiden kanssa pienimuotoisen kehittämissuunnitelman, jota hankepartneri voi käyttää omassa työssään ja organisaatiossaan. Kehittämissuunnitelma voi pohjautua myös opiskelijan opinnäytetyöhön tai muuhun YAMK-tutkintoon kuuluvaan oppimistehtävään. Kehittämissuunnitelmassa hyödynnetään tutkittua ja näyttöön perustuvaa tietoa ja se esitellään Språk- och kulturkompetens som brobyggare -hankkeen kokouksessa kevään 2023 aikana.

Opintojakso on osa Språk- och kulturkompetens som brobyggare -hanketta, joka toteutetaan Suomen Tukholman instituutin, Gävlen kunnan, Ruotsinsuomalaisten keskusliiton ja Metropolian yhteistyönä, ja sille on myönnetty osittainen rahoitus Nordplus Nordiska Språk -rahastolta. Opintomatkaa varten opiskelija voi anoa Metropolian lyhyen vaihdon apurahaa ja Kelan opintotukea ulkomaille, jos opintotukea on myönnetty Metropolian opintojen ajaksi.

Opintojakson voi suorittaa myös ilman liikkuvuusjaksoa. Siinä tapauksessa opiskelijalle räätälöidään opintomatkaa korvaavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.10.2022

Ajoitus

04.10.2022 - 15.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkothaittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.02.2023

Ajoitus

08.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkothaittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elina Hotanen
 • Marja Miettinen
Vastuuhenkilö

Elina Hotanen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- arvioi laboratoriotutkimusten kokonaisuutta terveysalalla ja laboratoriotutkimusprosessia isotooppilääketieteessä, kliinisessä fysiologiassa, neurofysiologiassa, kliinisessä mikrobiologiassa, patologiassa ja molekyyligenetiikassa
- selittää keskeisten tutkimusten merkityksen potilaan hoidossa sekä suunnittelee ja toteuttaa laadukkaasti näytteiden käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen turvatakseen näytteiden tutkimuskelpoisuuden.
-analysoi näytteitä ja suorittaa potilastutkimuksia laatuvaatimusten ja suositusten mukaisesti ja selittää laboratoriotoiminnassa käytettävien menetelmien ja laitteiden periaatteita
- toteuttaa sisäistä ja ulkoista laadunohjausta sekä perustelee niiden menetelmiä ja tulkintaa
- ohjaa asiantuntevasti potilaita ja asiakkaita sekä perustelee toimintaansa työsuojeluperiaatteiden ja potilasturvallisuuden mukaisesti
- perustelee aseptiikan ja ergonomian merkityksen laboratoriotyössä
- arvioi omaa ammatillista kehittymistään ja laboratoriotyön kehittämiskohteita sekä kehittää vuorovaikutus-, ohjaus- ja työyhteisötaitojaan

Sisältö

Potilaiden ja asiakkaiden ohjaus, näytteenottotoiminta ja näytteiden käsittely,kliinisen biokemian,kliinisen hematologian, immunohematologian, patologian, kliinisen mikrobiologian, molekyyligenetiikan, kliinisen neurofysiologian ja isotooppilaboratoriotoimintaan liittyvät tutkimukset, menetelmät, laitteet ja laadunohjaus ja työyhteisötaidot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa aloittelija, edistynyt tai asiantuntija.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot kyseisen laboratoriotyön osa-alueen mukaan suoritettuina:
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu I, Solubiologia, solumorfologia ja sytologia, Kliinisen hematologian ja immunohematologian tutkimukset, Kliinisen biokemian tutkimukset
Kliinisen histologian ja molekyyligenetiikan tutkimukset, Kliinisen fysiologian, neurofysiologian, isotooppilääketieteen ja kuvantamisen tutkimukset ja Kliinisen mikrobiologian tutkimukset

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elina Hotanen
 • Marja Miettinen
Opiskelijaryhmät
 • SXJ20K1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
- arvioi laboratoriotutkimusten kokonaisuutta terveysalalla ja laboratoriotutkimusprosessia isotooppilääketieteessä, kliinisessä fysiologiassa, neurofysiologiassa, kliinisessä mikrobiologiassa, patologiassa ja molekyyligenetiikassa
- selittää keskeisten tutkimusten merkityksen potilaan hoidossa sekä suunnittelee ja toteuttaa laadukkaasti näytteiden käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen turvatakseen näytteiden tutkimuskelpoisuuden.
-analysoi näytteitä ja suorittaa potilastutkimuksia laatuvaatimusten ja suositusten mukaisesti ja selittää laboratoriotoiminnassa käytettävien menetelmien ja laitteiden periaatteita
- toteuttaa sisäistä ja ulkoista laadunohjausta sekä perustelee niiden menetelmiä ja tulkintaa
- ohjaa asiantuntevasti potilaita ja asiakkaita sekä perustelee toimintaansa työsuojeluperiaatteiden ja potilasturvallisuuden mukaisesti
- perustelee aseptiikan ja ergonomian merkityksen laboratoriotyössä
- arvioi omaa ammatillista kehittymistään ja laboratoriotyön kehittämiskohteita sekä kehittää vuorovaikutus-, ohjaus- ja työyhteisötaitojaan

Sisältö

Potilaiden ja asiakkaiden ohjaus, näytteenottotoiminta ja näytteiden käsittely,kliinisen biokemian,kliinisen hematologian, immunohematologian, patologian, kliinisen mikrobiologian, molekyyligenetiikan, kliinisen neurofysiologian ja isotooppilaboratoriotoimintaan liittyvät tutkimukset, menetelmät, laitteet ja laadunohjaus ja työyhteisötaidot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa aloittelija, edistynyt tai asiantuntija.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot kyseisen laboratoriotyön osa-alueen mukaan suoritettuina:
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu I, Solubiologia, solumorfologia ja sytologia, Kliinisen hematologian ja immunohematologian tutkimukset, Kliinisen biokemian tutkimukset
Kliinisen histologian ja molekyyligenetiikan tutkimukset, Kliinisen fysiologian, neurofysiologian, isotooppilääketieteen ja kuvantamisen tutkimukset ja Kliinisen mikrobiologian tutkimukset

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja Miettinen
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Jaana Anttila

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana tunnistat perusterveydenhuollon ja kliinisen laboratoriotoiminnan periaatteita. Ymmärrät kliinisen laboratoriotoiminnan osana sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjontaa ja terveyden edistämistä. Osaat kuvata harjoittelupaikkasi laboratoriotoimintaa ja siihen liittyvää palvelujärjestelmää. Osaat toimia työyhteisön jäsenenä ja moniammatillisissa tiimeissä. Ymmärrät näytteenottotoiminnan merkityksen osana potilaan/asiakkaan hoitoketjua ja osaat ohjata asiakkaita asiakaslähtöisesti näyte- ja potilastutkimuksiin. Osaat ottaa, käsitellä, säilyttää ja lähettää laboratoriotutkimusnäytteitä ohjeiden mukaisesti ja laadukkaasti. Osaat suorittaa joitakin perusterveydenhuollossa tehtäviä näyte- ja potilastutkimuksia sekä pystyt arvioimaan tulosten luotettavuutta. Käytät laboratoriotietojärjestelmiä. Toimit turvallisesti, aseptisesti sekä ergonomisesti.Ymmärrät vaitiolovelvollisuuden merkityksen osana ammattietiikkaa ja asiakkaan/potilaan tietosuojaa. Arvioit omaa ammatillista kehittymistäsi ja toiminnan kehittämiskohteita. Kehität vuorovaikutus-, ohjaus- ja työyhteisötaitojasi. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Perusterveydenhuollon laboratoriopalvelujärjestelmä
Perusterveydenhuollon keskeiset tutkimukset
Asiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuksiin
Asiakaspalvelu, näytteidenotto, esikäsittely, säilytys ja lähettäminen
Työyhteisössä toimiminen
Työ- ja potilasturvallisuus sekä tietosuoja
Laboratoriotietojärjestelmät

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022
Eri työelämäyhteistyön laboratoriot

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu 3 viikkoa terveysaseman tai lääkärikeskuksen laboratoriossa, 6,5-7 tuntia/päivä
lisäksi 2 tai 3 viikkoa näytteenottoa sairaalan vuodeosastoilla, 2-3 tuntia/aamu.
Harjoittelun infotilaisuus 2 tuntia
Reflektio 2,5 tuntia
Oppimispäiväkirjojen kirjoittaminen 2 tuntia

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu 3 viikkoa terveysaseman tai lääkärikeskuksen laboratoriossa, 6,5-7 tuntia/päivä
lisäksi 2 tai 3 viikkoa näytteenottoa sairaalan vuodeosastoilla, 2-3 tuntia/aamu.
Reflektio 2,5 tuntia harjoittteluohjaajien kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työelämäharjoittelu 3 viikkoa terveysaseman tai lääkärikeskuksen laboratoriossa, 6,5-7 tuntia/päivä ja 2 tai 3 viikkoa näytteenottoa sairaalan vuodeosastoilla, 2-3 tuntia/aamu.
Harjoitteluinfo 2 tuntia
Reflektio 2,5 tuntia
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen 2 tuntia
Yhteensä 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Moodle-työtila: Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1 SYKSY 2022, kirjautumisavain: Vakuumi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi käytännön harjoittelussa.
Oppimispäiväkirjat Moodle-työtilassa
Pakollinen reflektio-tilaisuus

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi ja Laboratoriotyön perusteet

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja Miettinen
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Jaana Anttila

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana tunnistat perusterveydenhuollon ja kliinisen laboratoriotoiminnan periaatteita. Ymmärrät kliinisen laboratoriotoiminnan osana sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjontaa ja terveyden edistämistä. Osaat kuvata harjoittelupaikkasi laboratoriotoimintaa ja siihen liittyvää palvelujärjestelmää. Osaat toimia työyhteisön jäsenenä ja moniammatillisissa tiimeissä. Ymmärrät näytteenottotoiminnan merkityksen osana potilaan/asiakkaan hoitoketjua ja osaat ohjata asiakkaita asiakaslähtöisesti näyte- ja potilastutkimuksiin. Osaat ottaa, käsitellä, säilyttää ja lähettää laboratoriotutkimusnäytteitä ohjeiden mukaisesti ja laadukkaasti. Osaat suorittaa joitakin perusterveydenhuollossa tehtäviä näyte- ja potilastutkimuksia sekä pystyt arvioimaan tulosten luotettavuutta. Käytät laboratoriotietojärjestelmiä. Toimit turvallisesti, aseptisesti sekä ergonomisesti.Ymmärrät vaitiolovelvollisuuden merkityksen osana ammattietiikkaa ja asiakkaan/potilaan tietosuojaa. Arvioit omaa ammatillista kehittymistäsi ja toiminnan kehittämiskohteita. Kehität vuorovaikutus-, ohjaus- ja työyhteisötaitojasi. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Perusterveydenhuollon laboratoriopalvelujärjestelmä
Perusterveydenhuollon keskeiset tutkimukset
Asiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuksiin
Asiakaspalvelu, näytteidenotto, esikäsittely, säilytys ja lähettäminen
Työyhteisössä toimiminen
Työ- ja potilasturvallisuus sekä tietosuoja
Laboratoriotietojärjestelmät

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023, viikot 13-15 (tk) ja 16-18 tai 19-21 (aamukierrot)
Eri työelämäyhteistyön laboratoriot

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu 3 viikkoa terveysaseman tai lääkärikeskuksen laboratoriossa, 6,5-7 tuntia/päivä
lisäksi 2 tai 3 viikkoa näytteenottoa sairaalan vuodeosastoilla, 2-3 tuntia/aamu.
Harjoittelun infotilaisuus 2 tuntia
Reflektio 2,5 tuntia
Oppimispäiväkirjojen kirjoittaminen 2 tuntia

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu 3 viikkoa terveysaseman tai lääkärikeskuksen laboratoriossa, 6,5-7 tuntia/päivä
lisäksi 2 tai 3 viikkoa näytteenottoa sairaalan vuodeosastoilla, 2-3 tuntia/aamu.
Reflektio 2,5 tuntia harjoittteluohjaajien kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

_

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työelämäharjoittelu 3 viikkoa terveysaseman tai lääkärikeskuksen laboratoriossa, 6,5-7 tuntia/päivä ja 2 tai 3 viikkoa näytteenottoa sairaalan vuodeosastoilla, 2-3 tuntia/aamu.
Harjoitteluinfo 2 tuntia
Reflektio 2,5 tuntia
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen 2 tuntia
Yhteensä 135 tuntia

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Moodle-työtila: Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1 , kirjautumisavain:Vakuumi

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
(Tämä edellyttää sitä, että toteutuksen tiedot on kirjattu siinä laajuudessa, että opiskelijan on mahdollista päätellä, syntyykö hänelle tarvetta yksilöllisten opetusjärjestelyjen käyttämiseen).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi käytännön harjoittelussa.
Oppimispäiväkirjat Moodle-työtilassa
Pakollinen reflektio-tilaisuus

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi ja Laboratoriotyön perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Jaana Anttila
Opiskelijaryhmät
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2A
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2B
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata laboratoriopalveluiden kokonaisuuden sosiaali- ja terveysalalla sekä laboratoriotutkimusprosessin kliinisessä kemiassa, hematologiassa ja verensiirtotoiminnassa. Osaat selittää keskeisten tutkimusten merkityksen potilaan hoidossa. Osaat ohjata asiantuntevasti potilaita ja asiakkaita. Osaat suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti näytteiden oton, käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen. Osaat analysoida näytteitä ja suorittaa potilastutkimuksia laatuvaatimusten ja suositusten mukaisesti sekä ymmärrät laboratoriotoiminnassa käytettävien menetelmien ja laitteiden periaatteita. Toteutat sisäistä laadunohjausta ja ulkoista laadunarviointia ja toimit niiden edellyttämällä tavalla. Noudatat toiminnassasi työsuojelun periaatteita ja huomioit potilasturvallisuuden. Ymmärrät aseptiikan ja ergonomian merkityksen laboratoriotyössä. Tunnistat laboratoriotyön kehittämiskohteita. Arvioit omaa ammatillista kehittymistäsi. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Laboratoriopalvelut sosiaali- ja terveysalalla
Potilaiden ja asiakkaiden ohjaus
Näytteenottotoiminta, näytteiden käsittely ja analysointi
Kliiniskemialliset, hematologiset ja verensiirtoserologiset menetelmät ja niihin liittyvät analysaattorit
Laadunohjaus
Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot
Työturvallisuus
Ammatillinen kehittyminen

Aika ja paikka

Eri työelämäyhteistyön laboratoriot

Opetusmenetelmät

Työelämä harjoittelu
Oppimispäiväkirjat
Työelämäharjoittelun ohjaus Moodlessa sekä Zoom webinaareissa.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen harjoittelu HyMy kylässä, innovaatiokeskittymässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15op/10vk/405h/, 40,5h/viikko, harjoittelu + päiväkirjan kirjoitus + erillinen tehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitteluun menevältä vaaditaan voimassaolevat MPR, vesirokko, B-hepatiitti, hinkuyskä (alle 5v otettu) sekä kausi-influenssarokotteet.
Harjoittelujaksolla käytetään Moodle alustaa.
Harjoittelujaksolla suoritetaan tehtävä. Tehtävän ojeistus löytyy Moodlesta.
Harjoittelujakson info. Pakollinen. Merkitty lukujärjestykseen.
Harjoittelujaksoon liittyy webinaari kts pakollinpvm lukujärjetys
Harjoittelun reflektio + töiden esitys kts. pvm lukujärjetys,
Harjoittelupaikkoja organisoi Marja Miettinen
Harjoittelujakson vastuuopettaja Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työelämäohjaajien ja opettajan arviointi.
Reflektiotilaisuus.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1, Verensiirtoiminta, Kliinisen hematologian tutkimukset ja Kliinisen kemian tutkimukset,

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Marja Miettinen
 • Jaana Anttila
Opiskelijaryhmät
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2D
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2C
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata laboratoriopalveluiden kokonaisuuden sosiaali- ja terveysalalla sekä laboratoriotutkimusprosessin kliinisessä kemiassa, hematologiassa ja verensiirtotoiminnassa. Osaat selittää keskeisten tutkimusten merkityksen potilaan hoidossa. Osaat ohjata asiantuntevasti potilaita ja asiakkaita. Osaat suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti näytteiden oton, käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen. Osaat analysoida näytteitä ja suorittaa potilastutkimuksia laatuvaatimusten ja suositusten mukaisesti sekä ymmärrät laboratoriotoiminnassa käytettävien menetelmien ja laitteiden periaatteita. Toteutat sisäistä laadunohjausta ja ulkoista laadunarviointia ja toimit niiden edellyttämällä tavalla. Noudatat toiminnassasi työsuojelun periaatteita ja huomioit potilasturvallisuuden. Ymmärrät aseptiikan ja ergonomian merkityksen laboratoriotyössä. Tunnistat laboratoriotyön kehittämiskohteita. Arvioit omaa ammatillista kehittymistäsi. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Laboratoriopalvelut sosiaali- ja terveysalalla
Potilaiden ja asiakkaiden ohjaus
Näytteenottotoiminta, näytteiden käsittely ja analysointi
Kliiniskemialliset, hematologiset ja verensiirtoserologiset menetelmät ja niihin liittyvät analysaattorit
Laadunohjaus
Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot
Työturvallisuus
Ammatillinen kehittyminen

Aika ja paikka

Eri työelämäyhteistyön laboratoriot
Viikot 2-11/2023

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Työelämä harjoittelu
Oppimispäiväkirjat
Työelämäharjoittelun ohjaus Moodlessa sekä Zoom webinaareissa.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen harjoittelu HyMy kylässä, innovaatiokeskittymässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15op/10vk/405h/, 40,5h/viikko, harjoittelu + päiväkirjan kirjoitus + erillinen tehtävä.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitteluun menevältä vaaditaan voimassaolevat MPR, vesirokko, B-hepatiitti, hinkuyskä (alle 5v otettu) sekä kausi-influenssarokotteet.
Harjoittelujaksolla käytetään Moodle alustaa.
Harjoittelujakson info. Pakollinen. Merkitty lukujärjestykseen.
Harjoittelujaksoon liittyy webinaari kts pakollinpvm lukujärjestys
Harjoittelun reflektio kts. pvm lukujärjestys,
Harjoittelupaikkoja organisoi Marja Miettinen
Harjoittelujakson vastuuopettaja Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työelämäohjaajien ja opettajan arviointi.
Reflektiotilaisuus.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1, Verensiirtoiminta, Kliinisen hematologian tutkimukset ja Kliinisen kemian tutkimukset,

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata laboratoriopalveluiden kokonaisuuden sosiaali- ja terveysalalla sekä laboratoriotutkimusprosessin kliinisessä kemiassa, hematologiassa ja verensiirtotoiminnassa. Osaat selittää keskeisten tutkimusten merkityksen potilaan hoidossa. Osaat ohjata asiantuntevasti potilaita ja asiakkaita. Osaat suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti näytteiden oton, käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen. Osaat analysoida näytteitä ja suorittaa potilastutkimuksia laatuvaatimusten ja suositusten mukaisesti sekä ymmärrät laboratoriotoiminnassa käytettävien menetelmien ja laitteiden periaatteita. Toteutat sisäistä laadunohjausta ja ulkoista laadunarviointia ja toimit niiden edellyttämällä tavalla. Noudatat toiminnassasi työsuojelun periaatteita ja huomioit potilasturvallisuuden. Ymmärrät aseptiikan ja ergonomian merkityksen laboratoriotyössä. Tunnistat laboratoriotyön kehittämiskohteita. Arvioit omaa ammatillista kehittymistäsi. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Laboratoriopalvelut sosiaali- ja terveysalalla
Potilaiden ja asiakkaiden ohjaus
Näytteenottotoiminta, näytteiden käsittely ja analysointi
Kliiniskemialliset, hematologiset ja verensiirtoserologiset menetelmät ja niihin liittyvät analysaattorit
Laadunohjaus
Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot
Työturvallisuus
Ammatillinen kehittyminen

Aika ja paikka

Eri työelämäyhteistyön laboratoriot

Opetusmenetelmät

Työelämä harjoittelu
Oppimispäiväkirjat
Työelämäharjoittelun ohjaus Moodlessa sekä Zoom webinaareissa.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen harjoittelu HyMy kylässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15op/10vk/405h/, 40,5h/viikko, harjoittelu + päiväkirjan kirjoitus + erillinen tehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitteluun menevältä vaaditaan voimassaolevat MPR, vesirokko, B-hepatiitti, hinkuyskä (alle 5v otettu) sekä kausi-influenssarokotteet.
Harjoittelujaksolla käytetään Moodle alustaa.
Harjoittelujaksolla suoritetaan tehtävä. Tehtävän ojeistus löytyy Moodlesta.
Harjoittelujakson info. Pakollinen. Merkitty lukujärjestykseen.
Välivebinaari, kts aika lukujärjestyksestä.
Harjoittelun reflektio kts. pvm lukujärjetys, pakollinen
Harjoittelupaikkoja organisoi Marja Miettinen
Harjoittelujakson vastuuopettaja Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työelämäohjaajien ja opettajan arviointi.
Reflektiotilaisuus.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1, Verensiirtoiminta, Kliinisen hematologian tutkimukset ja Kliinisen kemian tutkimukset,

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 21.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Jenny West
 • Elina Hotanen
Vastuuhenkilö

Elina Hotanen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata laboratoriopalvelutoiminnan kokonaisuuden sosiaali- ja terveysalalla sekä laboratoriotutkimusprosessin kliinisessä fysiologiassa, neurofysiologiassa, isotooppilääketieteen tutkimuksissa, kliinisessä mikrobiologiassa, patologiassa ja molekyyligenetiikassa. Osaat selittää keskeisten tutkimusten merkityksen potilaan hoidossa. Osaat ohjata asiantuntevasti potilaita ja asiakkaita. Osaat suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti näytteiden oton, käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen. Osaat analysoida näytteitä ja suorittaa potilastutkimuksia laatuvaatimusten ja suositusten mukaisesti sekä kuvata laboratoriotoiminnassa käytettävien menetelmien ja laitteiden periaatteita. Toteutat sisäistä laadunohjausta ja ulkoista laadunarviointia ja toimit niiden edellyttämällä tavalla. Noudatat toiminnassasi työsuojelun periaatteita ja työskentelet potilasturvallisesti. Osaat toimia aseptisesti ja ergonomisten työtapojen mukaisesti. Osaat tunnistaa kliinisen laboratoriotyön kehittämiskohteita. Arvioit omaa ammatillista kehittymistäsi. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Laboratoriopalvelut sosiaali- ja terveysalalla
Potilaiden ja asiakkaiden ohjaus,
Näytteenottotoiminta ja näytteiden käsittely, analysointi
Potilastutkimukset
Patologian, kliinisen mikrobiologian, molekyyligenetiikan, kliinisen fysiologian, neurofysiologian ja isotooppilääketieteen menetelmät ja laitteet
Laadunohjaus
Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.
Työturvallisuus
Ammatillinen kehittyminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1, Solubiologia, Genetiikka, Biokemia ja lääketieteen perusteet, Kliinisen histologian tutkimukset, Kliinisen sytologian tutkimukset, Kliinisen mikrobiologian tutkimukset, Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian sekä isotooppilääketieteen tutkimukset

Ilmoittautumisaika

23.08.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
 • Aino Vuorijärvi
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyönsä tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä soveltaen. Hän osaa muokata ja jakaa tietoa asiantuntijayhteisölleen ja sen kohderyhmille. Opiskelija osaa hyödyntää saamaansa palautetta sekä pystyy arvioimaan ja kehittämään kirjoittamisprosessiaan.

Sisältö

Opinnäytetyön kirjoittamisen prosessi yksin ja yhdessä
Opinnäytetyötekstin rakenne
Opinnäytetyötekstin osien laatiminen: tiivistelmä, otsikot, johdanto, tietoperusta, tulokset ja tuotokset, pohdinta
Referointi: oman ja muilta lainatun tiedon erottaminen
Lähdemerkinnät: tekstiviite ja lähdeluettelo
Kirjoittamisen työkaluja: esim. oikolukuohjelma, sähköiset sanakirjat, ammattisanastot
Oman tekstin muokkaaminen julkaisukuntoon

Aika ja paikka

Maanantai-illat. Myllypuro ja/tai Zoom. Sovitaan tarkemmin ensimmäisellä tapaamiskerralla 5.9.2022 klo 16.30 - Myllypurossa.

Oppimateriaalit

Jakson opetusmateriaali sekä työkohtaisesti erikseen suositeltu kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Jaksolla työstetään omaa suomenkielistä opinnäytetyötekstiä suomen kielen ja viestinnän opettajien (2) ohjauksessa. Lisäksi on mahdollisuus saada englannin opettajalta (toinen viestinnän opettajista on myös englannin opettaja) tukea esimerkiksi opinnäytetyön abstraktin laadintaan, keskeisten käsitteiden valintaan sekä tiedon hankintaan ja sen käsittelyyn englanniksi. Informaatikkoa konsultoidaan niin ikään.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutusaikataulu tarkentuu pian. Jakso toteutuu lukukauden aikana, alkaen syyskuun alusta (ma 5.9. klo 16.30–20. Opetus toteutuu pääasiassa maanantai-iltaisin klo 16.30–20.00. Viimeinen tapaamiskerta on marraskuun loppupuolella (tarkentuu)

Opetuskerrat pidetään joko Myllypuron kampuksella tai Zoomin kautta, koronatilanteen ja ryhmän toiveiden mukaan (tarkentuu).

Jaksolla käydään koko opinnäytetyön prosessi läpi, mutta opetusta eriytetään niin, että kukin voi keskittyä työstämään erityisesti omaa tuotostaan ja meneillä olevaa vaihettaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Jaksolla on etusija niillä opiskelijoilla, jotka tarvitsevat tukea opinnäytetyönsä kirjoittamiseen esim. luki-vaikeuden, vieraskielisen taustan tai opintojen viivästymisen vuoksi.

Tarkemmasta ohjelmasta sovitaan yhdessä aloituskerralla, joten läsnäolo silloin on erityisen tärkeää.

Ohjaus ja opetus annetaan pääsääntöisesti suomen kielellä.

Jaksolle tulevalla täytyy olla oma opinnäytetyöprosessi aloitettuna!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Jakson hyväksytty suoritus edellyttää oppimateriaaliin perehtymistä ja ohjattujen oppimistehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla edistetään omaa opinnäytetyötekstiä ja tehdään siihen liittyvät harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen opetukseen on olennaista; pääsääntöisesti vain kaksi poissaolokertaa sallitaan.

Opiskelija jättää jakson lopussa arvioitavaksi (valitsemansa) osan omasta opinnäytetyötekstistään.

Esitietovaatimukset

Tietoteknikka ja viestintä -opintojakson (3 op) hyväksytty suoritus. Mikäli opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, edellytyksenä on myös opintojakson Suomi toisena kielenä: työelämän suomi (3 op) suorittaminen tai vastaava taitotaso (vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2.1).
Opinnäytetyöprosessi tulee olla aloitettuna.

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu suomenkielistä opinnäytetyötä (AMK) tekeville, jotka haluavat tukea opinnäytetyötekstin kirjoittamiseen prosessinsa eri vaiheissa. Etenemistapansa vuoksi jakso soveltuu hyvin opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai jotka kaipaavat lukemis- ja kirjoittamisprosessiinsa erityistukea.
Jaksolla työstetään omaa opinnäytetyötekstiä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Leskinen
 • Anukatariina Saloheimo
Vastuuhenkilö

Päivi Leskinen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata fysikaalisia ilmiöitä ja lainalaisuuksia sellaisella tasolla, että ymmärrät niihin perustuen yleisimpien laboratoriotyössä käytettävien menetelmien ja laitteiden fysikaaliset toimintaperiaatteet. Osaat laskea peruslaskutoimitukset ja soveltaa niitä bioanalyytikon työssä. Osaat muuntaa yksiköitä, ratkaista yhtälöitä, tunnistaa ja kuvata matemaattisia riippuvuuksia.
Pystyt tekemään johtopäätöksiä jakaumista. Osaat laskea ja analysoida taulukkolaskentaohjelman avulla tilastollisia tunnuslukuja ja muuttujien välisiä yhteyksiä, tulkita ja arvioida tilastollisia raportteja laboratoriotyössä.

Sisältö

Mekaniikka ja mekaaniset sovellukset
Lämpö-oppi ja olomuotoihin liittyvät sovellukset
Sähköoppi
Säteilyfysiikka
Optiikka
Yksikkömuunnokset
Lukujen merkitsevyys
Potenssit ja juuret
1. asteen yhtälö ja verranto
Logaritmit ja eksponenttifunktiot.
Diagnostiset tunnusluvut
Ttilastollisten raporttien tulkinta ja arviointi
Taulukkolaskentaohjelma

Aika ja paikka

Oppitunnit luokassa ja/tai etäyhteydellä

Oppimateriaalit

Perusmatematiikka: Opetusmonisteet ja muu materiaali Moodlessa
Tilastomatematiikka Opetusmonisteet ja muu materiaali Moodlessa
Fysiikka: Ladataan Moodleen.
Lukiotason kemian kirjaa voi käyttää

Opetusmenetelmät

Oppitunnit luokassa ja/tai etäyhteydellä, harjoitukset ja kotilaskut
Aktivoiva luento
Tehtäväohjattu oppiminen
Ohjatut harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Perusmatematiikka: Suoritetaan Moodle-tehtävinä.
Matematiikan tehtävä dead line: Sovitaan tunnilla.
Tilastomatematiikka: tentti. Uusintakokeet lukujärjestyksessä.
Fysiikka: tentti 8.12.2022. Uusinnat SU202301 ja SU202303

Fysiikasta on "alkukoe", jotka tehdään Moodlessa. Tutustu monisteen lukuihin 2.1, 2.2, 2.5 (ennen kohtaa 2.5.1 ), 3, 4.1, 4.2. ja tee alkukoe niiden perusteella 17.8. pidettävään ensimmäiseen tuntiin mennessä. Oppimateriaalia saa käyttää kokeessa ja kokeen voi tehdä niin monta kertaa kuin haluaa. Kokeen tekemisen jälkeen saat kokeesta palautteen oikeisiin vastauksiin viittaavien vihjeiden avulla.

Kansainvälisyys

Ei sisällä kv-toimintaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 138 h
Matematiikka: 12 h luentoja,14 h itsenäistä työskentelyä
Tilastomatematiikka: 16 h luentoja, 2 h koe, 34 h itsenäistä työskentelyä
Fysiikka: 24 h luentoja, 2 h koe, 28 h Itsenäistä työskentelyä.

Sisällön jaksotus

Perusmatematiikka, tilastomatematiikka ja fysiikka alkavat jo 1. periodilla.
Fysiikka: mekaniikka ja mekaaniset sovellukset, lämpöoppi, olomuotoihin liittyvät sovellukset

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.
Fysiikka: Opetusvideoita aiheisiin löytyy Internetistä.

Fysiikan opetus tapahtuu Zoomissa: https://metropolia.zoom.us/j/2755758729, avain 1234

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Perusmatematiikka: Suoritetaan Moodle-tehtävinä. (20 % opintojaksosta) (hyv/hyl)
Tilastomatematiikka: Suoritetaan tenttinä Excel-pohjalla Moodlen kautta lukujärjestykseen merkittynä aikana (40 % opintojaksosta) (asteikko: 0-5)
Fysiikka: Jatkuva arviointi
Pisteiden osuus kaikista pisteitä ja arvosana: 1 = 50% maksimiyhteispisteistä , 2 = 60%, 3 = 70%, 4 = 80, 5 = 90% (40 % opintojaksosta) (asteikko 0-5)

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Leskinen
 • Anukatariina Saloheimo
Vastuuhenkilö

Päivi Leskinen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata fysikaalisia ilmiöitä ja lainalaisuuksia sellaisella tasolla, että ymmärrät niihin perustuen yleisimpien laboratoriotyössä käytettävien menetelmien ja laitteiden fysikaaliset toimintaperiaatteet. Osaat laskea peruslaskutoimitukset ja soveltaa niitä bioanalyytikon työssä. Osaat muuntaa yksiköitä, ratkaista yhtälöitä, tunnistaa ja kuvata matemaattisia riippuvuuksia.
Pystyt tekemään johtopäätöksiä jakaumista. Osaat laskea ja analysoida taulukkolaskentaohjelman avulla tilastollisia tunnuslukuja ja muuttujien välisiä yhteyksiä, tulkita ja arvioida tilastollisia raportteja laboratoriotyössä.

Sisältö

Mekaniikka ja mekaaniset sovellukset
Lämpö-oppi ja olomuotoihin liittyvät sovellukset
Sähköoppi
Säteilyfysiikka
Optiikka
Yksikkömuunnokset
Lukujen merkitsevyys
Potenssit ja juuret
1. asteen yhtälö ja verranto
Logaritmit ja eksponenttifunktiot.
Diagnostiset tunnusluvut
Ttilastollisten raporttien tulkinta ja arviointi
Taulukkolaskentaohjelma

Aika ja paikka

Oppitunnit luokassa ja/tai etäyhteydellä

Oppimateriaalit

Perusmatematiikka: Opetusmonisteet ja muu materiaali Moodlessa
Tilastomatematiikka Opetusmonisteet ja muu materiaali Moodlessa
Fysiikka: Ladataan Moodleen.
Lukiotason kemian kirjaa voi käyttää

Opetusmenetelmät

Oppitunnit luokassa ja/tai etäyhteydellä, harjoitukset ja kotilaskut
Aktivoiva luento
Tehtäväohjattu oppiminen
Ohjatut harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Perusmatematiikka: Suoritetaan Moodle-tehtävinä.
Matematiikan tehtävä dead line: Sovitaan tunnilla.
Tilastomatematiikka: tentti. Uusintakokeet lukujärjestyksessä.
Fysiikka: tentti 26.4.2023. Uusinnat SU202306 ja SU202307

Fysiikasta on "alkukoe", jotka tehdään Moodlessa. Tutustu ”Fysiikkamatsku_1”-tiedoston lukuihin 2.1, 2.2, 2.5 (ennen kohtaa 2.5.1 ), 3, 4.1, 4.2. ja tee alkukoe niiden perusteella 9.2.2023 pidettävään ensimmäiseen tuntiin mennessä. Oppimateriaalia saa käyttää kokeessa ja kokeen voi tehdä niin monta kertaa kuin haluaa. Kokeen tekemisen jälkeen saat kokeesta palautteen oikeisiin vastauksiin viittaavien vihjeiden avulla.

Kansainvälisyys

Ei sisällä kv-toimintaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 138 h
Matematiikka: 12 h luentoja,14 h itsenäistä työskentelyä
Tilastomatematiikka: 16 h luentoja, 2 h koe, 34 h itsenäistä työskentelyä
Fysiikka: 24 h luentoja, 2 h koe, 28 h Itsenäistä työskentelyä.

Sisällön jaksotus

Perusmatematiikka, tilastomatematiikka ja fysiikka alkavat jo 1. periodilla.
Fysiikka: mekaniikka ja mekaaniset sovellukset, lämpöoppi, olomuotoihin liittyvät sovellukset, aaltoliike ja ääni, sähköoppi ja sähköön liittyvät sovellukset, säteily ja optiset ja fotometriset sovellukset.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.
Fysiikka: Opetusvideoita aiheisiin löytyy Internetistä.

Fysiikan opetus tapahtuu Zoomissa: https://metropolia.zoom.us/j/2755758729, avain 1234

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Perusmatematiikka: Suoritetaan Moodle-tehtävinä. (20 % opintojaksosta) (hyv/hyl)
Tilastomatematiikka: Suoritetaan tenttinä Excel-pohjalla Moodlen kautta lukujärjestykseen merkittynä aikana (40 % opintojaksosta) (asteikko: 0-5)
Fysiikka: Jatkuva arviointi
Fysiikan lopputentin pisteiden osuus kaikista pisteitä ja arvosana: 1 = 50% maksimiyhteispisteistä , 2 = 60%, 3 = 70%, 4 = 80, 5 = 90% (40 % opintojaksosta) (asteikko 0-5)
Formatiivisesta kokeesta saa lisäpisteitä, jos sen arvosana on parempi kuin loppukokeen.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 220

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaarina Pirilä
 • Salla Kivelä
 • Päivi Leskinen
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Kaarina Pirilä

Opiskelijaryhmät
 • SXB21K1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXP21K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXA20S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB21K2
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2A
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2B
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tutkimusprosessin kulun ja tutkimukseen perustuvan kehittämistyön periaatteet
- kuvata kehittämistyössä sovellettavia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä sekä työtapoja
- perustella kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä ja työtapoja
- ymmärtää tiivistetyn tutkimustiedon merkityksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- toimia tutkimus- ja kehitystyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Tutkimusprosessi ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö
Tutkimustiedon haku ja kriittinen lukeminen
Laadulliset ja määrälliset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehitystyössä
Kehittämistyön toiminnalliset työtavat
Tiivistetty tutkimustieto (esim. suositukset) ja sen käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa
Tutkimus- ja kehitystyön eettiset periaatteet

Aika ja paikka

Oppimisalustana Moodle, joka aukeaa 1.9.2022 ja sulkeutuu 10.12.2022.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti, aikataulu on Moodlessa. Menetelmäpajoja toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on Moodle-alustalla. Osa materiaalista on nauhoitettuina verkkoluentoina.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jonka teoriaosuus suoritetaan kokonaan Moodle-alustalla. Alusta auki 1.9.2022-10.12.2022

Tähän opintojaksoon tarjotaan myös menetelmäpajoja. Opiskelijan on osallistuttava kahteen menetelmäpajaan, pajat voi valita itse.
Menetelmäpajoja on tarjolla kolme erilaista: kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja kehittämistyön paja.
Yhden menetelmäpajan pituus on 1 x 3h.
Jokaista menetelmäpajaa toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana. Opiskelija valitsee omaan aikatauluun parhaiten sopivat.

Osalle tutkinnoista (suuhygienisti, bioanalytiikka, radiografia ja sädehoito) kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen. Lisätietoa myöhemmin.

Vastuuopettaja Kaarina Pirilä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti Moodlessa.
Saa uusia 2 x kolmen päivän välein. Hyväksytty suoritus 50% oikein (hyväksytty/hylätty arviointi). Myös uusinnat tehtävä ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Osalle tutkinnoista (suuhygienisti, bioanalytiikka, radiografia ja sädehoito) kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen, tästä lisätietoa myöhemmin.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Verkkokurssi auki Moodlessa 1.9.2022-10.12.2022.

Opintojaksossa suoritetaan etiikan yksilötehtävä (arvioidaan hyväksytty/hylätty), sekä pienryhmätehtävä (4-5 hlöä, arvioidaan asteikolla 0-5). Opintojakson arvosana muodostuu pienryhmätehtävän arvosanasta.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti. Menetelmäpajoja järjestetään useita kertoja lukukauden aikana.

Niille tutkinnoille (suuhygienisti, bioanalytiikka, radiografia ja sädehoito), joiden suoritukseen kuuluu Leskisen tilastopaja, tulee lisätietoa myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

- etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- toimia asiakaslähtöisesti
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, materiaaleihin tutustumista, tehtävien tekemisen ja verkkotentin hyväksyttyä suoritusta aikarajan puitteissa, sekä menetelmäpajojen suorittamista.
Yksilötehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla, pienryhmässä tehtävä oppimistehtävä arvioidaan arvosanalla 0-5, verkkotentti hyv/hyl. Kaikki suoritukset palautettava ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Kirsi Talman
 • Päivi Leskinen
 • Anna-Kaisa Partanen
Vastuuhenkilö

Anna-Kaisa Partanen

Opiskelijaryhmät
 • SXN22K1BE
  Degree Programme in Nursing päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tutkimusprosessin kulun ja tutkimukseen perustuvan kehittämistyön periaatteet
- kuvata kehittämistyössä sovellettavia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä sekä työtapoja
- perustella kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä ja työtapoja
- ymmärtää tiivistetyn tutkimustiedon merkityksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- toimia tutkimus- ja kehitystyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Tutkimusprosessi ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö
Tutkimustiedon haku ja kriittinen lukeminen
Laadulliset ja määrälliset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehitystyössä
Kehittämistyön toiminnalliset työtavat
Tiivistetty tutkimustieto (esim. suositukset) ja sen käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa
Tutkimus- ja kehitystyön eettiset periaatteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

- etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- toimia asiakaslähtöisesti
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 85

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Kaarina Pirilä
 • Salla Kivelä
 • Päivi Leskinen
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Kaarina Pirilä

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tutkimusprosessin kulun ja tutkimukseen perustuvan kehittämistyön periaatteet
- kuvata kehittämistyössä sovellettavia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä sekä työtapoja
- perustella kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä ja työtapoja
- ymmärtää tiivistetyn tutkimustiedon merkityksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- toimia tutkimus- ja kehitystyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Tutkimusprosessi ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö
Tutkimustiedon haku ja kriittinen lukeminen
Laadulliset ja määrälliset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehitystyössä
Kehittämistyön toiminnalliset työtavat
Tiivistetty tutkimustieto (esim. suositukset) ja sen käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa
Tutkimus- ja kehitystyön eettiset periaatteet

Aika ja paikka

Oppimisalustana Moodle, joka aukeaa 15.1.2023 ja sulkeutuu 10.5.2023.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti, aikataulu on Moodlessa. Menetelmäpajoja toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on Moodle-alustalla. Osa materiaalista on nauhoitettuina verkkoluentoina.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jonka teoriaosuus suoritetaan kokonaan Moodle-alustalla. Alusta auki 16.1.2023-10.5.2023

Tähän opintojaksoon tarjotaan myös menetelmäpajoja. Opiskelijan on osallistuttava kahteen menetelmäpajaan, pajat voi valita itse.
Menetelmäpajoja on tarjolla kolme erilaista: kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja kehittämistyön paja.
Yhden menetelmäpajan pituus on 1 x 3h.
Jokaista menetelmäpajaa toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana. Opiskelija valitsee omaan aikatauluun parhaiten sopivat.

Osalle tutkinnoista (suuhygienisti, bioanalytiikka, radiografia ja sädehoito) kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen. Lisätietoa myöhemmin.

Vastuuopettaja Kaarina Pirilä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti Moodlessa.
Saa uusia 2 x kolmen päivän välein. Hyväksytty suoritus 50% oikein (hyväksytty/hylätty arviointi). Myös uusinnat tehtävä ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Osalle tutkinnoista (suuhygienisti, bioanalytiikka, radiografia ja sädehoito) kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen, tästä lisätietoa myöhemmin.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Verkkokurssi auki Moodlessa 16.1.2023-10.5.2023.

Opintojaksossa suoritetaan etiikan yksilötehtävä (arvioidaan hyväksytty/hylätty), sekä pienryhmätehtävä (4-5 hlöä, arvioidaan asteikolla 0-5). Opintojakson arvosana muodostuu pienryhmätehtävän arvosanasta.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti. Menetelmäpajoja järjestetään useita kertoja lukukauden aikana.

Niille tutkinnoille (suuhygienisti, bioanalytiikka, radiografia ja sädehoito), joiden suoritukseen kuuluu Leskisen tilastopaja, tulee lisätietoa myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

- etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- toimia asiakaslähtöisesti
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, materiaaleihin tutustumista, tehtävien tekemisen ja verkkotentin hyväksyttyä suoritusta aikarajan puitteissa, sekä menetelmäpajojen suorittamista.
Yksilötehtävä arvioi