Siirry suoraan sisältöön

Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Bioanalyytikko (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa,sen laajuus on 75 opintopistettä. Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta: http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-sosiaali-ja-terveysala/bioanalytiikka/

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Bioanalyytikot työskentelevät oman alansa asiantuntijatehtävissä erilaisissa terveydenhuollon laboratorioissa, lääketieteellisissä ja biotieteellisissä tutkimuslaitoksissa ja –ryhmissä sekä terveydenhuolto- ja laboratorioalan tuotteita valmistavissa ja markkinoivissa yrityksissä.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.
Opiskelija on saavuttanut koulutusohjelman pakollisessa vieraassa kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003, §8). Hän on osoittanut sellaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa lain (424/2003, 6§) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla tyydyttävä /hyvä, julkishallinnossa käytössä olevalla arviointiasteikolla hyvä/tyydyttävä.
Opiskelija on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä, suorittanut opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen suomen kielellä.
Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY, artikla 11, taso d.
Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 75 opintopistettä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen opiskelijan oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.
Suositus on, että tutkinto-ohjelmasta riippuen opiskelijavaihtoon voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuotena, mutta yleensä vaihdon anti on sitä suurempi mitä pidemmälle ammattiopinnot ovat edenneet.

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset
Näkötesti

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opintojaksojen toteutussuunnitelmista (ks. Koulutuksen rakennetaulukko).
Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan pääosin lähiopetuksena.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Pekka Anttila
puh. +358406418318
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Tutkintovastaava
Riitta Lumme
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Bioanalytiikka
Tunnus
(SXJ24K2)
Bioanalytiikka
Tunnus
(SXJ23K2)
Bioanalytiikka
Tunnus
(SXJ22K2)
Bioanalytiikka
Tunnus
(SXJ21K2)
Bioanalytiikka
Tunnus
(SXJ20K2)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Suni
Vastuuhenkilö

Niina Suni

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata solun perusrakenteen ja solun osien tehtävät. Osaat nimetä peruskudokset ja tiedät niiden tärkeimmät esiintymispaikat elimistössä. Tunnistat tärkeimmät epiteelityypit. Tiedät osmoottisen paineen säätelyn merkityksen sekä pH:n säätelyn mekanismit ja ymmärrät niiden merkityksen elimistön toiminnassa. Osaat selittää keskeisten elinjärjestelmien rakenteet ja toiminnan sekä immunologisen järjestelmän toiminnan peruspiirteet. Osaat kuvata hermoston rakentumisen pääpiirteet ja toiminnan sekä nimetä ja tunnistaa bioanalyytikon työn kannalta tärkeimmät ääreishermot. Osaat nimetä ja tunnistaa näytteenottotoiminnan kannalta tärkeät anatomiset rakenteet. Osaat määritellä hormonityypit, nimetä umpirauhaset ja kuvata hormonien vaikutukset kohdesoluihin. Ymmärrät sairauksien keskeistä etiologiaa sekä sairauksiin liittyviä muutoksia sekä ymmärrät paranemisen lainalaisuuksia. Tunnistat sairauksien synnyn ja kehittymisen fysiologiset mekanismit.

Sisältö

Solun perusrakenteet ja toiminta
Kudokset ja epiteelit
Osmoottisen paineen ja pH:n säätely
Verenkierto
Hengitys
Virtsaneritys ja nestetasapaino
Lisääntymiselimistö
Hormonaalinen säätelyjärjestelmä
Immunologinen säätelyjärjestelmä
Ruoansulatuselimistö
Stressimuutokset ja kudosten paranemistyypit
Kasvainten etiologiset tekijät

Aika ja paikka

4.9.2023- 30.11.2023, AFY tentti auki 30.11 saakka. Metropolia AMK Myllypuron campus.

Oppimateriaalit

Sand et. al. Ihminen, fysiologia ja anatomia. WSOY

Suositellaan myös:
Lehtonen ja Karttunen. Mikä vaivaa? tautiopin perusteet. Edita. Soveltuvin osin.
Opiskelumonisteet
Opettajan tallenteet
Muu opettajan jakama materiaali ja inernetlinkit

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu Moodlen verkkomateiaalin, oppikirjojen ja monisteiden ym. materiaalin avulla, luennot koululla, rintablokkiin tutustuminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentit Moodlen työtilassa

Patofysiologian tentit aikavälillä 28.9.-15.10.
Liikuntaelimistöpn tentit aikavälillä 12.10-22.10.
Anatomian ja fysiologian tentit aikavälillä 1.11-22.11

Huomaa että voit tehdä kaikki tentit kolme kertaa niiden aukioloaikana. Näin siis voit sekä uusia että korottaa. Jos et läpäise tenttiä, suoritat sen seuraavan ryhmän mukana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjatentti.
Hyväksilukeminen.
Pedagoginen ratkaisu osittaisesta hyväksilukemisesta vain joko koko patofysiologia (1 op, samat sisällöt) ta koko Anatomia ja fysiologia (4op, samat sisällöt).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

enintään 50 h luentoa/laboraatiota
85 h itsenäistä opiskelua (pienryhmissä) annetun Moodle materiaalin ja kirjallisuuden avulla

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija valmistautuu lähiopetukseen mm. opiskelemalla aihepiirin anatomian. Opetukseen osallistutaan

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi 0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Exams in Moodle

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Suni
Vastuuhenkilö

Niina Suni

Opiskelijaryhmät
 • SXJ24K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata solun perusrakenteen ja solun osien tehtävät. Osaat nimetä peruskudokset ja tiedät niiden tärkeimmät esiintymispaikat elimistössä. Tunnistat tärkeimmät epiteelityypit. Tiedät osmoottisen paineen säätelyn merkityksen sekä pH:n säätelyn mekanismit ja ymmärrät niiden merkityksen elimistön toiminnassa. Osaat selittää keskeisten elinjärjestelmien rakenteet ja toiminnan sekä immunologisen järjestelmän toiminnan peruspiirteet. Osaat kuvata hermoston rakentumisen pääpiirteet ja toiminnan sekä nimetä ja tunnistaa bioanalyytikon työn kannalta tärkeimmät ääreishermot. Osaat nimetä ja tunnistaa näytteenottotoiminnan kannalta tärkeät anatomiset rakenteet. Osaat määritellä hormonityypit, nimetä umpirauhaset ja kuvata hormonien vaikutukset kohdesoluihin. Ymmärrät sairauksien keskeistä etiologiaa sekä sairauksiin liittyviä muutoksia sekä ymmärrät paranemisen lainalaisuuksia. Tunnistat sairauksien synnyn ja kehittymisen fysiologiset mekanismit.

Sisältö

Solun perusrakenteet ja toiminta
Kudokset ja epiteelit
Osmoottisen paineen ja pH:n säätely
Verenkierto
Hengitys
Virtsaneritys ja nestetasapaino
Lisääntymiselimistö
Hormonaalinen säätelyjärjestelmä
Immunologinen säätelyjärjestelmä
Ruoansulatuselimistö
Stressimuutokset ja kudosten paranemistyypit
Kasvainten etiologiset tekijät

Aika ja paikka

Kevät 2024 Myllypuron kampus.

Moodle-työtila:
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia (SXJ24K2)


Työtila-avain:
SXJ24K2

Oppimateriaalit

Sand et. al. Ihminen, fysiologia ja anatomia. SanomaPro. Tai vastaava oppikirja. Opettaja suosittelee myös lähihoitajien anatomian ja fysiologian kirjojen käyttöä. Katso Moodle!
Lehtonen ja Karttunen. Mikä vaivaa? tautiopin perusteet. Edita. Soveltuvin osin. Moodlessa.
Opiskelumonisteet: anatomian tehtävät ja patofysiologian moniste Moodlessa
Opettajan tallenteet ja muu opettajan jakama materiaali ja inernetlinkit Moodlessa.

Moodlen työtila, kopioi osoite:
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia (SXJ24K2)
Työtila-avain: SXJ24K2

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu kirjojen ja Moodlen materiaalien avulla (opettajan tallenteet, anatomian täytettävät tehtävät, patofysiologian moniste sekä muu materiaali).
Lähiluennot ja/ tai Zoom luennot ja opiskelu anatomisten mallien avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit 3 kpl: 16 min, 20 min ja 40 min suoritetaan 3 kertaa niiden aukioloajan sisällä (kts Moodle). Moodlessa suoritetaan siis tentit ja mahdolliset uusintakokeet tai korotuskokeet.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjatentti, verkkototeutus (täysin itsenäisiä, vaativat opiskelijalta itsekuria ja hyviä opiskelutaitoja).
Hyväksilukeminen, sovitaan Urapolkuohjaajan kanssa todistamalla aiemmin hankittu osaaminen. Opiskelijalla täytyy olla AMK tai yliopistotatasoinen suoritus jossa on vastaavat sisällöt sekä vähintään sama laajuus (Patofysiologia 1 op ja AFY 4 op).
Pedagoginen ratkaisu osittaisesta hyväksilukemisesta, prosessi aloitetaan Urapolkuohjaajan kanssa ja toteutetaan aineopettajan puolesta. Opiskjelija todistaa aiemmin hankitun osaamisensa. Opiskelija voi saada vain joko koko patofysiologian tai koko AFYn hyväksiluettua, yksilöllistä raatälöintiä ei tehdä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työtunnit 5op = 135 tuntia. Enintään 22 h lähiopiskelua luokissa tai Zoomissa: orientaatio, luennot ja laboraatiot.
Ainakin 113 h itsenäistä opiskelua (pienryhmissä) Moodlessa annetun materiaalin ja kirjallisuuden avulla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija valmistautuu lähiopetukseen opiskelemalla aihepiiriä etukäteen (flipped learning). Lähiopetukseen ja anatomian malliopiskelutunteihin osallistuminen on pakollista. Anatomian malliopiskelitunneilta poissaolo korvataan rästikerroilla.
Luokkaopetusta ei striimata.
Ilmoittautuminen tähän opintojaksoon on sitova.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi 0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit Moodlessa.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Minna Lifländer
Vastuuhenkilö

Jenny West

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana sisäistät asiakasymmärryksen merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ymmärrät asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin palveluihin ja osaat kehittää uudenlaisia työmuotoja ja palveluita. Sisäistät asiakkaan aktiivisen roolin laboratoriopalveluiden käyttäjänä ja kehittäjänä. Osaat ohjata ja neuvoa laboratorion asiakkaita näyttöön perustuvilla menetelmillä digitaalisuutta hyödyntäen. Ymmärrät eri toimijoiden tehtävät ja osaamisen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä osaat työskennellä yksikkö- ja organisaatiorajat ylittävästi erilaisissa tiimeissä ja verkostoissa.

Ymmärrät hyvän asiakaspalvelun periaatteet ja toimit asiakaslähtöisesti sekä suomen- että ruotsinkielellä. Ymmärrät ohjauksen ja opetuksen merkityksen, sekä osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakaslähtöisesti suomen- ja ruotsinkielellä.

Sisältö

Asiakaslähtöiset laboratoriopalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa
Näyttöön perustuvat ohjaus- ja neuvontapalvelut laboratoriotyössä
Moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö laboratoriopalveluiden kehittämisessä
Laboratorion asiakaspalvelu sekä asiakkaan/potilaan ohjaus suomen- ja ruotsinkielellä
Ruotsinkielisen asiakaspalvelu-, ohjaus- ja opetusmateriaalin hyödyntäminen asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti

Aika ja paikka

Myllypuro

Oppimateriaalit

Annetaan oppimisalustalla.
Opettajien antama materiaali.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Ruotsi > kurssimateriaali löytyy Moodlesta ennen toteutuksen alkua

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Verkko-opetus ja -opiskelu
Itsenäinen opiskelu
Oppimistehtävät
Mahdollinen tentti

Ruotsi: lähiopetus, itsenäinen opiskelu, parityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen harjoittelu innovaatiokeskittymässä. Mahdollinen työelämäyhteistyö.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Asiakaspalvelu ja ohjaus: kirjallisen tehtävien palautus sovitaan opetuksen alussa.

Ruotsi > suulliset paritentit ja kirjallinen tentti toteuksen lopussa. Kaksi uusintamahdollisuutta.

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Asiakaspalvelu ja ohjaus: 2 op 2x27t=54t opiskelijan työtä
Ruotsi > 3 op, 3 x 27t = 81t opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Asiakaspalvelu ja ohjaus osuus arvioidaan hyväksytty/täydennettävä asteikolla
Ruotsi: arvioidaan suullinen ja kirjallinen kielitaito asteikolla 0-5. Tunneilla pakollinen läsnäolo.

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi tai peruskoulu ja/tai lukio on suoritettu ulkomailla eikä opiskelija ole ennen opiskellut ruotsia, opiskelija osoittaa suomen kielen taitonsa suomenopettajalle.

Jos opiskelijalla on AHOT-päätös Asiakaspalvelusta tai ruotsista, esittää hän sen ennen kurssin alkua.

Asiakaspalvelu: tehtävät tulee olla palautettuna määräaikaan mennessä, jotta ne tulee arvioiduksi opintojakson aikana.
Asiakaspalvelussa voi olla pakollinen opetuskerta. Poissaolo tältä kerralta korvataan opettajan määräämällä tavalla.

Tekoälyn käyttö ei ole sallittua. Opiskelijoiden ei ole sallittua käyttää tekoälyä teosten sisällön
luomisessa ilman erillistä lupaa tai hyväksyntää.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakaspalvelu:
Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaspalvelu ja ohjaus: kirjalliset tehtävät arvioidaan. Kirjalliset tehtävät tulee olla palautettu määräaikaan mennessä, jotta ne arvioidaan.

Ruotsi > Suullinen paritentti, kirjallinen tentti, arviointi asteikolla 0-5

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Ruotsin kieli:
Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Jos koulusivistyskielesi ei ole suomi, suoritat opintojaksoon sisältyvän
ruotsin -osuuden suomi toisena ja vieraana kielenä toteutuksena.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Minna Lifländer
Vastuuhenkilö

Jenny West

Opiskelijaryhmät
 • SXJ24K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana sisäistät asiakasymmärryksen merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ymmärrät asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin palveluihin ja osaat kehittää uudenlaisia työmuotoja ja palveluita. Sisäistät asiakkaan aktiivisen roolin laboratoriopalveluiden käyttäjänä ja kehittäjänä. Osaat ohjata ja neuvoa laboratorion asiakkaita näyttöön perustuvilla menetelmillä digitaalisuutta hyödyntäen. Ymmärrät eri toimijoiden tehtävät ja osaamisen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä osaat työskennellä yksikkö- ja organisaatiorajat ylittävästi erilaisissa tiimeissä ja verkostoissa.

Ymmärrät hyvän asiakaspalvelun periaatteet ja toimit asiakaslähtöisesti sekä suomen- että ruotsinkielellä. Ymmärrät ohjauksen ja opetuksen merkityksen, sekä osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakaslähtöisesti suomen- ja ruotsinkielellä.

Sisältö

Asiakaslähtöiset laboratoriopalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa
Näyttöön perustuvat ohjaus- ja neuvontapalvelut laboratoriotyössä
Moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö laboratoriopalveluiden kehittämisessä
Laboratorion asiakaspalvelu sekä asiakkaan/potilaan ohjaus suomen- ja ruotsinkielellä
Ruotsinkielisen asiakaspalvelu-, ohjaus- ja opetusmateriaalin hyödyntäminen asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti

Aika ja paikka

Myllypuro

Oppimateriaalit

Annetaan oppimisalustalla.
Opettajien antama materiaali.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Ruotsi > kurssimateriaali löytyy Moodlesta ennen toteutuksen alkua

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Verkko-opetus ja -opiskelu
Itsenäinen opiskelu
Oppimistehtävät
Mahdollinen tentti

Ruotsi: lähiopetus, itsenäinen opiskelu, parityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen harjoittelu innovaatiokeskittymässä. Mahdollinen työelämäyhteistyö.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Asiakaspalvelu ja ohjaus: kirjallisen tehtävien palautus sovitaan opetuksen alussa.

Ruotsi > suulliset paritentit ja kirjallinen tentti toteuksen lopussa. Kaksi uusintamahdollisuutta.

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Asiakaspalvelu ja ohjaus: 2 op 2x27t=54t opiskelijan työtä
Ruotsi > 3 op, 3 x 27t = 81t opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Asiakaspalvelu ja ohjaus osuus arvioidaan hyväksytty/täydennettävä asteikolla
Ruotsi: arvioidaan suullinen ja kirjallinen kielitaito asteikolla 0-5. Tunneilla pakollinen läsnäolo.

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi tai peruskoulu ja/tai lukio on suoritettu ulkomailla eikä opiskelija ole ennen opiskellut ruotsia, opiskelija osoittaa suomen kielen taitonsa suomenopettajalle.

Jos opiskelijalla on AHOT-päätös Asiakaspalvelusta tai ruotsista, esittää hän sen ennen kurssin alkua.

Asiakaspalvelu: tehtävät tulee olla palautettuna määräaikaan mennessä, jotta ne tulee arvioiduksi opintojakson aikana.
Asiakaspalvelussa voi olla pakollinen opetuskerta. Poissaolo tältä kerralta korvataan opettajan määräämällä tavalla.

Tekoälyn käyttö ei ole sallittua. Opiskelijoiden ei ole sallittua käyttää tekoälyä teosten sisällön
luomisessa ilman erillistä lupaa tai hyväksyntää.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Asiakaspalvelu:
Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaspalvelu ja ohjaus: kirjalliset tehtävät arvioidaan. Kirjalliset tehtävät tulee olla palautettu määräaikaan mennessä, jotta ne arvioidaan.

Ruotsi > Suullinen paritentti, kirjallinen tentti, arviointi asteikolla 0-5

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Ruotsin kieli:
Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Jos koulusivistyskielesi ei ole suomi, suoritat opintojaksoon sisältyvän
ruotsin -osuuden suomi toisena ja vieraana kielenä toteutuksena.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Anou Londesborough
Vastuuhenkilö

Anou Londesborough

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää keskeisiä kehon aineenvaihduntaan liittyviä reaktioita sekä sairauksien taustalla olevia biokemiallisia mekanismeja. Osaat kuvailla biomolekyylien rakenteen ja selittää aminohappojen, hiilihydraattien ja lipidien aineenvaihdunnan keskeiset tapahtumat sekä näiden merkityksen solujen energia-aineenvaihdunnassa. Ymmärrät entsyymien toiminnan, ja pystyt kuvailemaan entsyymitoimintaan vaikuttavia tekijöitä. Tunnistat hemoglobiinin rakenteen ja osaat kertoa sen toiminnan säätelystä. Ymmärrät raudan merkityksen elimistössä ja osaat kertoa rauta-aineenvaihdunnan pääpiirteet. Osaat kertoa hormonien toimintatavoista sekä solunsisäisten signaalinvälitysreittien perusmekanismeista. Osaat kuvailla keskeisten sisätautien syntymekanismin, oireet ja diagnostiikassa käytettävät laboratoriotutkimukset. Osaat nimetä keskeiset kirurgisen potilaan hoidossa ja hoidon seurannassa käytettävät laboratoriotutkimukset.

Sisältö

Aminohapot, proteiinit, entsyymit
Aminohappojen, hiilihydraattien ja lipidien aineenvaihdunta
Hemoglobiini
Solujen energia-aineenvaihdunta
Hormonit ja solunsisäiset signaalivälitysreitit
Raudan aineenvaihdunta
Sisätautien ja kirurgian perusteet

Aika ja paikka

SISÄTAUDIT JA KIRURGIA: Orientaatio (Zoom) jossa pakollinen läsnäolo.
Itsenäinen opiskelu verkossa. Tentti Myllypurossa, EXAM tentti.

BIOKEMIA: lähiopetus ja tentti Myllypurossa (osa luennoista pidetään etänä)

Oppimateriaalit

SISÄTAUDIT JA KIRURGIA: Skholen materiaalit soveltuvin osin. Käydään läpi orientaatiossa.

BIOKEMIA:
Luentomateriaali sekä muu jaettava opiskelumateriaali
Oheiskirjallisuutena voidaan käyttää soveltuvin osin esim seuraavia kirjoja:
- Biokemian ja solubiologian perusteet. Jyrki Heino ja Matti Vuento. SanomaPro.
- Sosiaali-ja terveysalan fysiikka & kemia. Pia Saksala ja Liisa Somerharju. Edita.
- Ihminen. Fysiologia ja anatomia. Olav Sand ym. SanomaPro.

Opetusmenetelmät

SISÄTAUDIT JA KIRURGIA:
Itsenäinen opiskelu verkossa.

BIOKEMIA:
luento-opetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

SISÄTAUDIT JA KIRURGIA: EXAM tentti
Myllypuron kampuksen tenttiakvaariossa luokka B6024 tai Myyrmäen kampus, tila B245, XXXX välisenä aikana silloin, kun opiskelijalle sopii.

Uusintatenttit Myllypurossa, Metropolian yleinen uusintakerta

BIOKEMIA (kaikki tentit pidetään Myllypuron kampuksella)
Tentti: ma 9.10.2023
Uusintatentit:
SU202310 14.11.2023 klo 16.30 (ilmoittautumisaika 6.10.-26.10.2023)
SU202311 11.12.2023 klo 16.30 (ilmoittautumisaika 30.10.-22.11.2023)

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Sisätaudit ja kirurgia: 2 op (54h opiskelijan työtä)
Biokemia: 3 op (81h opiskelijan työtä)

Lisätietoja opiskelijoille

EXAM TENTTI:

Opiskelija varaa itselleen tenttiajan tenttiakvaariotilaan Myllypuron kampus, tenttiakvaario B6024 tai Myyrmäen kampus, tila B245, jossa hän tekee tentin tenttitilan tietokoneella.
Ajan voi varata XXXXXX jälkeen.
Tenttiakvaarioissa on tallentava kameravalvonta.
Tenttiakvaariot ovat auki opiskelijoille ma-pe 8–20.

• Ilmoittaudu tenttiin EXAM-järjestelmässä ja varaa tenttiaika. Jos et pääsekään tenttiin, muista perua varaus tai muuta varauksesi aikaa.
• Tule kampukselle noin 15 minuuttia ennen tentin alkua. Käy kampuksen aulapalveluissa, josta saat kulkuoikeuden tenttitilaan näyttämällä tenttivarauksesi tiedot ja henkilöllisyytesi.
• Tenttitilaan ei saa viedä mitään omia tavaroita (ulkovaatteet, kännykkä, laukku tms.). Ainoastaan opiskelijakortti/henkilöllisyystodistus, tilan kulkukortti ja lokerikon avainkortti saavat olla mukana. Tenttitilan ulkopuolella on lokerikko, johon voit jättää tavarasi tentin ajaksi. Lokero lukitaan etäluettavalla kortilla (esim. matkakortti, etukortit ja pankkikortit).
• Kirjaudu varaamallesi tenttikoneelle ja vastaa tenttikysymyksiin.
• Kun opettaja on arvioinut tenttisi, saat sähköpostiviestillä tiedon asiasta.

TUTUSTU OHJESIIN
https://oma.metropolia.fi/henkilokunnalle/strategia-ja-kehityspalvelut/digitalisaatio/exam/exam-opiskelijoille

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sisätaudit ja kirurgia: EXAM tentti
Arviointi: Arviointi 0- 5 Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50% oikeita vastauksia.

Biokemia: tentti, josta numeerinen arvosana. Tentin minimipisteraja 50%.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu sekä kliinisen biokemian osuudesta että lääketieteen perusteet osiosta, painottaen biokemian osuutta.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kliinisen hoitotoimet laboratoriotyössä, Kemia, Solubiologia, Immunologia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Anou Londesborough
Vastuuhenkilö

Anou Londesborough

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää keskeisiä kehon aineenvaihduntaan liittyviä reaktioita sekä sairauksien taustalla olevia biokemiallisia mekanismeja. Osaat kuvailla biomolekyylien rakenteen ja selittää aminohappojen, hiilihydraattien ja lipidien aineenvaihdunnan keskeiset tapahtumat sekä näiden merkityksen solujen energia-aineenvaihdunnassa. Ymmärrät entsyymien toiminnan, ja pystyt kuvailemaan entsyymitoimintaan vaikuttavia tekijöitä. Tunnistat hemoglobiinin rakenteen ja osaat kertoa sen toiminnan säätelystä. Ymmärrät raudan merkityksen elimistössä ja osaat kertoa rauta-aineenvaihdunnan pääpiirteet. Osaat kertoa hormonien toimintatavoista sekä solunsisäisten signaalinvälitysreittien perusmekanismeista. Osaat kuvailla keskeisten sisätautien syntymekanismin, oireet ja diagnostiikassa käytettävät laboratoriotutkimukset. Osaat nimetä keskeiset kirurgisen potilaan hoidossa ja hoidon seurannassa käytettävät laboratoriotutkimukset.

Sisältö

Aminohapot, proteiinit, entsyymit
Aminohappojen, hiilihydraattien ja lipidien aineenvaihdunta
Hemoglobiini
Solujen energia-aineenvaihdunta
Hormonit ja solunsisäiset signaalivälitysreitit
Raudan aineenvaihdunta
Sisätautien ja kirurgian perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kliinisen hoitotoimet laboratoriotyössä, Kemia, Solubiologia, Immunologia.

Ilmoittautumisaika

20.06.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

25 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja Miettinen
Vastuuhenkilö

Marja Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata ihmisen puolustusjärjestelmän rakenteen, toiminnan ja toimintahäiriöt sekä selittää antigeeni-vasta-ainereaktion. Osaat kuvata immunologisten tutkimusmenetelmien preanalyyttiset vaatimukset ja kliinisen merkityksen. Osaat tehdä tavallisimpia immunokemiallisia määrityksiä ja ymmärrät niiden toimintaperiaatteet sekä osaat arvioida tulosten luotettavuutta. Ymmärrät rokotusten toimintaperiaatteen ja tunnet suomalaisen rokotusohjelman pääpiirteittäin

Sisältö

Ihmisen immunologinen puolustusjärjestelmä
Antigeenit ja vasta-aineet
Luonnollinen ja hankittu immuniteetti
Hormoni- ja vasta-aine tutkimukset
Yleisimpien immunokemiallisten tutkimusten preanalytiikka
Yleisempien immunokemiallisten menetelmien periaatteet ja määrittäminen

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Duodecim Oppiportti: Immunologia
Hedman Klaus, Heikkinen Terho, Huovinen Pentti, Järvinen Asko, Meri Seppo ja Vaara Martti (toim.).2011. Immunologia. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, kirja 2. Duodecim. Valituilta osilta, jotka ilmoitetaan toteutuksen yhteydessä.
Luennot, Laboraatio-ohjeet.
Ajankohtaiset artikkelit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot (Zoom), laboraatiot, pakollinen läsnäolo
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti C&D-ryhmät 2.11.23, A&B-ryhmät 23.11.23
Uusintatentit tammikuu ja helmikuu 2024

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teorialuennot 24 tuntia, laboraatiot 20 tuntia, itsenäinen opiskelu 88 tuntia, tentti 3 tuntia

Sisällön jaksotus

A- ja B-ryhmien harjoitukset viikoilla 46 - 47
C- ja D-ryhmien harjoitukset viikoilla 43 - 44

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävien esitykset: C- ja D-ryhmät 31.10.23 sekä A- ja B-ryhmät 21.11.23

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti arvioidaan asteikolla 1 - 5 .
Oppimistehtävä arvioidaan asteikolla 1 - 5.
Työselosteet arvioidaan hyväksytty/täydennettävä

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi ja Laboratoriotyön perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja Miettinen
Vastuuhenkilö

Marja Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata ihmisen puolustusjärjestelmän rakenteen, toiminnan ja toimintahäiriöt sekä selittää antigeeni-vasta-ainereaktion. Osaat kuvata immunologisten tutkimusmenetelmien preanalyyttiset vaatimukset ja kliinisen merkityksen. Osaat tehdä tavallisimpia immunokemiallisia määrityksiä ja ymmärrät niiden toimintaperiaatteet sekä osaat arvioida tulosten luotettavuutta. Ymmärrät rokotusten toimintaperiaatteen ja tunnet suomalaisen rokotusohjelman pääpiirteittäin

Sisältö

Ihmisen immunologinen puolustusjärjestelmä
Antigeenit ja vasta-aineet
Luonnollinen ja hankittu immuniteetti
Hormoni- ja vasta-aine tutkimukset
Yleisimpien immunokemiallisten tutkimusten preanalytiikka
Yleisempien immunokemiallisten menetelmien periaatteet ja määrittäminen

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Duodecim Oppiportti: Immunologia
Hedman Klaus, Heikkinen Terho, Huovinen Pentti, Järvinen Asko, Meri Seppo ja Vaara Martti (toim.).2011. Immunologia. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, kirja 2. Duodecim. Valituilta osilta, jotka ilmoitetaan toteutuksen yhteydessä.
Luennot, Laboraatio-ohjeet.
Ajankohtaiset artikkelit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot (Zoom), laboraatiot, pakollinen läsnäolo
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 21.5.2024
Uusintatentit elokuu ja syyskuu 2024 (Metropolian yleiset uusintatenttipäivät)

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teorialuennot 24 tuntia, laboraatiot 20 tuntia, itsenäinen opiskelu 88 tuntia, tentti 3 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävien esitykset: toukokuussa 2024
Tehtävät tulee olla palautettuna määräaikaan mennessä, jotta ne tulee arvioiduksi opintojakson aikana. Myöhässä palautetut tehtävät arvioidaan seuraavan toteutuksen yhteydessä. Tehtäviä ei voi korottaa.

Palauttamalla kirjalliset tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Tekoälyn käyttö ei ole sallittua. Opiskelijoiden ei ole sallittua käyttää tekoälyä teosten sisällön
luomisessa ilman erillistä lupaa tai hyväksyntää.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti arvioidaan asteikolla 1 - 5 .
Oppimistehtävä arvioidaan asteikolla 1 - 5.
Työselosteet arvioidaan hyväksytty/täydennettävä

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi ja Laboratoriotyön perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Björn
Vastuuhenkilö

Marko Björn

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat käyttää ja soveltaa kliiniseen laboratoriotyöhön liittyviä keskeisiä kemian ilmiöitä: ymmärrät atomin rakenteen ja miten aineet ryhmitellään jaksolliseen järjestelmään. Pystyt muodostamaan kemiallisia reaktioyhtälöitä lähtöaineiden ja tuotteiden avulla sekä ratkaisemaan ainemääriin liittyviä laskuja. Osaat laskea liuoksen pitoisuuden ja pH:n, tunnet tavallisimmat orgaaniset yhdisteluokat ja rakenteet sekä eräitä biomolekyylejä.

Sisältö

Atomien rakenne ja atomien ryhmittely ominaisuuksien mukaan
Ainemäärän selvittäminen
Kemiallisten sidosten muodostuminen
Epäorgaanisten yhdisteiden nimien muodostaminen
Elektronien jakautuminen sidoksissa
Tuotteiden muodostuminen lähtöaineista kemiallisissa reaktioissa
Aineiden hapettuminen ja pelkistyminen
Liuosten laimentaminen ja liuosten sekoittaminen keskenään sekä liuosten happamuus ja sen määrittäminen
Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen periaatteet
Orgaanisten yhdisteiden rakenteet ja isomeroituminen
Orgaanisten yhdisteiden toiminnallisten ryhmien reagoiminen
Eräiden biomolekyylien perusominaisuuksia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Bioanalytiikka1 Virtuaali
Vastuuhenkilö

Kari Salmi

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat käyttää ja soveltaa kliiniseen laboratoriotyöhön liittyviä keskeisiä kemian ilmiöitä: ymmärrät atomin rakenteen ja miten aineet ryhmitellään jaksolliseen järjestelmään. Pystyt muodostamaan kemiallisia reaktioyhtälöitä lähtöaineiden ja tuotteiden avulla sekä ratkaisemaan ainemääriin liittyviä laskuja. Osaat laskea liuoksen pitoisuuden ja pH:n, tunnet tavallisimmat orgaaniset yhdisteluokat ja rakenteet sekä eräitä biomolekyylejä.

Sisältö

Atomien rakenne ja atomien ryhmittely ominaisuuksien mukaan
Ainemäärän selvittäminen
Kemiallisten sidosten muodostuminen
Epäorgaanisten yhdisteiden nimien muodostaminen
Elektronien jakautuminen sidoksissa
Tuotteiden muodostuminen lähtöaineista kemiallisissa reaktioissa
Aineiden hapettuminen ja pelkistyminen
Liuosten laimentaminen ja liuosten sekoittaminen keskenään sekä liuosten happamuus ja sen määrittäminen
Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen periaatteet
Orgaanisten yhdisteiden rakenteet ja isomeroituminen
Orgaanisten yhdisteiden toiminnallisten ryhmien reagoiminen
Eräiden biomolekyylien perusominaisuuksia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 48

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Merja Ojala
 • Tuomas Vuokko
 • Elina Hotanen
 • Niina Suni
 • Sini Hyppänen
Vastuuhenkilö

Merja Ojala

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat ohjata potilaita kliinisen fysiologian, neurofysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimuksissa asiakaslähtöisesti ja osaat selittää tutkimuksiin liittyvät preanalyyttiset tekijät. Osaat kuvata näiden tutkimusten merkityksen sairauksien diagnostiikassa, hoidossa ja seurannassa. Osaat selittää kliinisen fysiologian, neurofysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimusmenetelmien ja laitteiden periaatteet. Noudatat laadunhallinnan periaatteita tehdessäsi kliinisen fysiologian, neurofysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimuksia. Osaat tehdä sydämen sähköisen toiminnan ja laadukkaan EKG-rekisteröinnin sekä osaat rekisteröidä tavallisimmat erikoiskytkennät. Osaat nimetä EKG-rekisteröinnin virhelähteet ja tunnistat EKG-käyrästä artefakteja sekä tiedät, miten niitä voidaan poistaa. Tunnistat normaalin EKG-käyrän ja tavallisimmat poikkeamat normaalista. Osaat kuvata EKG-löydökset, jotka vaativat välitöntä hoitoa. Osaat suorittaa verenpaineen mittaamisen. Tiedät myös muut yleisimmät sydämen ja verenkierron tutkimukset sekä niiden käyttötarkoituksen.

Osaat keuhkofunktiotutkimusten perusteet. Osaat kuvata keuhkofunktiotutkimusten hyväksymiskriteerit sekä osaat tunnistaa tutkimusten virhelähteitä. Osaat selittää potilasohjauksen merkityksen hengitysfunktiotutkimusten luotettavuudelle. Tunnistat astman ja keuhkoahtaumataudin aiheuttamat muutokset spirometria-tutkimuksen suureissa.

Osaat EEG-rekisteröinnin teorian ja tunnistat yleisimmät EEG:ssä esiintyvät artefaktit. Osaat kytkeä EEG-elektrodit 10–20 –järjestelmän mukaisesti. Tiedät perusteet elektroneuromyografiasta (ENMG), herätevastetutkimuksista ja unitutkimuksista.

Noudatat säteilysuojelun periaatteita ja huolehdit yksilön ja yhteisön säteilysuojelusta. Tiedät tarvittavat tiedot radiolääkkeistä, säteilysuojelusta, säteilybiologiasta, säteilyfysiikasta ja laitetekniikasta sekä säteilyn käytöstä.

Sisältö

Kliininen fysiologia: keskeiset sydämen ja verenkierron tutkimukset, keskeiset hengitysfunktiotutkimukset, keskeiset ruuansulatuskanavan tutkimukset, autonomisen hermoston tutkimukset
Kliininen neurofysiologia: EEG (elektroenkefalografia), ENMG (elektroneuromyografia), herätevastetutkimukset (VEP, SEP, BAEP), unitutkimukset
Isotooppilääketieteen tutkimukset
Säteilylaki, asetus säteilyn käytöstä, viranomaisohjeet, säteilybiologia, säteilyfysiikka ja -isotooppitekniikat ja -laitteet, radiofarmaseuttiset aineet, keskeisimmät gammakuvaukset, laadunohjaus
PET

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Sovijärvi A. Suvisaari J. HYKS. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 2007
STUK: lait, asetukset ja ST ohjeet soveltuvin osin

Kliinisen fysiologian tutkimukset:
Sovijärvi, Anssi - Hartiala, Jaakko - Knuuti , Juhani - Laitinen, Tomi - Malmberg, Pekka (toim.) 2018. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen perusteet, e-kirja Oppiportissa. (Soveltuvin osin, esitetään kurssin alussa)
Moodi. 2019. Spirometria- ja PEF mitatusten suoritus ja tulkinta. Suositus. Labquality OY.
Riski, Hanna-Maarit 2019. EKG-Rekisteröinti. Byrettikustannus. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Mäkijärvi, M. & Parikka, H. & Raatikainen, P. & Heikkilä, J. (toim) 2006. EKG-tulkinnan työkirja. Kustannus Oy Duodecim. (on myös verkkoversio)

KL.Neurofysiologia: Esa Mervaala, Erika Haaksiluoto, Sari-Leena Himanen, Satu Jääskeläinen, Mika Kallio, Sampsa Vanhatalo: Kliininen neurofysiologia. Duodecim 2019. Soveltuvin osin. Myös e-kirjana.

Moodle materiaali: Kliinisen fysiologian, neurofysiologian, Anatomian ja fysiologian syventävä osio: diat ja ennakkotehtävät

Isotooppifysiikan materiaalit erillisessä Moodle-työtilassa

Säteilybiologia:materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopetus
Tehtäväohjattu opetus
Ennakkotehtävät
Luentosarja
Laboraatiot
Työelämävierailut
Paritehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset työlämävierailut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat käydään läpi pakollisella orientaatiotunnilla.
Kliininen neurofysiologia: Tentti.
Kliinisen fysiologian tutkimukset: Tentti
Isotooppitutkimukset ja isotooppifysiikka: Tentti
Säteilylainsäädäntö: Tentti
Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikan Moodle-tentti.
Syventävä anatomia ja fysiologia: ennakkotehtävät, pakollinen osallistuminen lähiopiskeluun

Kansainvälisyys

EANM suositukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson orientaatiotunti on pakollinen.

Isotooppitutkimukset ja säteilysuojelu: orientaatio pakollinen, tunnilla käydään läpi ST 1.7 mukainen vaatimustaso ja sovitaan osasta opinnoista mahdollinen vaihtoehtoinen suoritus, ryhmätyöt ja esitykset, koe.

Säteilylainsäädäntö: tunnilla käydään läpi säteilylain (895/2018) ja sitä tarkentavien asetuksien (1034/2018, 1044/2018) mukainen vaatimustaso, Moodle-tentti.

Kliininen fysiologia: Laboraatio-opetuksessa pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava.

Kliininen neurofysiologia: laboraatio-opetus pakollinen.

Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikka, Moodle-tentti.

Syventävä anatomia ja fysiologia: 11 h pakollinen lähiopetus ja sitä ennen kertaustehtävät sydämen, hengityselimistön ja maha-suolikanavan anatomiasta.

Säteilybiologia: teoria ja paritehtävä (esitys)

Sisällön jaksotus

Isotooppilääketiede, PET ja säteilyturvallisuus, 1,5 op.
Säteilylainsäädäntö: 0,5 op
Kliininen fysiologia, 3 op (teoria 1,5 op, laboraatiot 1,5 op).
Kliininen neurofysiologia, 2,5 op (teoria 1,5 op, laboraatiot 1 op).
Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikka, 0,5 op
Syventävä anatomia ja fysiologia, 1 op
Säteilybiologia, 1 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Isotooppitutkimusten (isotooppitutkimukset, säteilysuojelu, kliinisen fysiikan, laiteopin ja säteilybiologian) osalta säteilyturvakeskuksen säteilyturvallisuus ohjeen 1.7 mukaisesta opetusta

Syventävästä anatomiasta ja fysiologiasta kertaavat etukäteistehtävät. Löydät ne Oman opintojakson työtilasta.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Tekoälyn käyttö ei ole sallittua. Opiskelijoiden ei ole sallittua käyttää tekoälyä teosten sisällön
luomisessa ilman erillistä lupaa tai hyväksyntää.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kliininen neurofysiologia: Tentti, arviointi 0-5.

Kliinisen fysiologian tutkimukset: Tentti, arviointi 0-5.

Isotooppitutkimukset ja isotooppifysiikka: Tentti, arviointi 0-5.

Säteilylainsäädäntö: Tentti arviointi hyv/hyl

Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikan Moodle tentti, arviointi hyv/hyl.

Syventävä anatomia ja fysiologia: ennakkotehtävät, pakollinen osallistuminen lähiopiskeluun, arviointi hyv/hyl.

Säteilybiologia: hyv/hyl (hyväksyttyyn suorittamiseen sisältyy esityksen pitäminen).

Toteutuksen kokonaisarvosana muodostuu osatenttien arvosanojen keskiarvosta (opintopistemäärä = painokerroin).

Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä. Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran opintojakson uusintatenttien aikana.

Mikäli suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.

Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä, opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on mahdollista.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä, Laboratoriotyön perusteet, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet, Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 48

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Tuomas Vuokko
 • Niina Suni
 • Elina Hotanen
 • Bioanalytiikka1 Virtuaali
 • Sini Hyppänen
Opiskelijaryhmät
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat ohjata potilaita kliinisen fysiologian, neurofysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimuksissa asiakaslähtöisesti ja osaat selittää tutkimuksiin liittyvät preanalyyttiset tekijät. Osaat kuvata näiden tutkimusten merkityksen sairauksien diagnostiikassa, hoidossa ja seurannassa. Osaat selittää kliinisen fysiologian, neurofysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimusmenetelmien ja laitteiden periaatteet. Noudatat laadunhallinnan periaatteita tehdessäsi kliinisen fysiologian, neurofysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimuksia. Osaat tehdä sydämen sähköisen toiminnan ja laadukkaan EKG-rekisteröinnin sekä osaat rekisteröidä tavallisimmat erikoiskytkennät. Osaat nimetä EKG-rekisteröinnin virhelähteet ja tunnistat EKG-käyrästä artefakteja sekä tiedät, miten niitä voidaan poistaa. Tunnistat normaalin EKG-käyrän ja tavallisimmat poikkeamat normaalista. Osaat kuvata EKG-löydökset, jotka vaativat välitöntä hoitoa. Osaat suorittaa verenpaineen mittaamisen. Tiedät myös muut yleisimmät sydämen ja verenkierron tutkimukset sekä niiden käyttötarkoituksen.

Osaat keuhkofunktiotutkimusten perusteet. Osaat kuvata keuhkofunktiotutkimusten hyväksymiskriteerit sekä osaat tunnistaa tutkimusten virhelähteitä. Osaat selittää potilasohjauksen merkityksen hengitysfunktiotutkimusten luotettavuudelle. Tunnistat astman ja keuhkoahtaumataudin aiheuttamat muutokset spirometria-tutkimuksen suureissa.

Osaat EEG-rekisteröinnin teorian ja tunnistat yleisimmät EEG:ssä esiintyvät artefaktit. Osaat kytkeä EEG-elektrodit 10–20 –järjestelmän mukaisesti. Tiedät perusteet elektroneuromyografiasta (ENMG), herätevastetutkimuksista ja unitutkimuksista.

Noudatat säteilysuojelun periaatteita ja huolehdit yksilön ja yhteisön säteilysuojelusta. Tiedät tarvittavat tiedot radiolääkkeistä, säteilysuojelusta, säteilybiologiasta, säteilyfysiikasta ja laitetekniikasta sekä säteilyn käytöstä.

Sisältö

Kliininen fysiologia: keskeiset sydämen ja verenkierron tutkimukset, keskeiset hengitysfunktiotutkimukset, keskeiset ruuansulatuskanavan tutkimukset, autonomisen hermoston tutkimukset
Kliininen neurofysiologia: EEG (elektroenkefalografia), ENMG (elektroneuromyografia), herätevastetutkimukset (VEP, SEP, BAEP), unitutkimukset
Isotooppilääketieteen tutkimukset
Säteilylaki, asetus säteilyn käytöstä, viranomaisohjeet, säteilybiologia, säteilyfysiikka ja -isotooppitekniikat ja -laitteet, radiofarmaseuttiset aineet, keskeisimmät gammakuvaukset, laadunohjaus
PET

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Sovijärvi A. Suvisaari J. HYKS. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 2007
STUK: lait, asetukset ja ST ohjeet soveltuvin osin

Kliinisen fysiologian tutkimukset:
Sovijärvi, Anssi - Hartiala, Jaakko - Knuuti , Juhani - Laitinen, Tomi - Malmberg, Pekka (toim.) 2018. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen perusteet, e-kirja Oppiportissa. (Soveltuvin osin, esitetään kurssin alussa)
Moodi. 2019. Spirometria- ja PEF mitatusten suoritus ja tulkinta. Suositus. Labquality OY.
Riski, Hanna-Maarit 2019. EKG-Rekisteröinti. Byrettikustannus. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Mäkijärvi, M. & Parikka, H. & Raatikainen, P. & Heikkilä, J. (toim) 2006. EKG-tulkinnan työkirja. Kustannus Oy Duodecim. (on myös verkkoversio)

KL.Neurofysiologia: Esa Mervaala, Erika Haaksiluoto, Sari-Leena Himanen, Satu Jääskeläinen, Mika Kallio, Sampsa Vanhatalo: Kliininen neurofysiologia. Duodecim 2019. Soveltuvin osin. Myös e-kirjana.

Moodle materiaali: Kliinisen fysiologian, neurofysiologian, Anatomian ja fysiologian syventävä osio: diat ja ennakkotehtävät

Isotooppifysiikan materiaalit erillisessä Moodle-työtilassa

Säteilybiologia:materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopetus
Tehtäväohjattu opetus
Ennakkotehtävät
Luentosarja
Laboraatiot
Työelämävierailut
Paritehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset työlämävierailut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat käydään läpi pakollisella orientaatiotunnilla. Opiskelijalla on kaksi uusintatenttiä, joiden ajankohta ilmoitetaan toteutuksen osien yhteydessä. Osien uusintatentit voivat mennä toistensa kanssa päällekkäin. Hyväksyttyä arviointia voi yrittää korottaa yhden kerran. Osan korotus on mahdollista.
Kliininen neurofysiologia: Tentti.
Kliinisen fysiologian tutkimukset: Tentti
Isotooppitutkimukset ja isotooppifysiikka: Tentti
Säteilylainsäädäntö: Tentti
Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikan Moodle-tentti.
Syventävä anatomia ja fysiologia: ennakkotehtävät, pakollinen osallistuminen lähiopiskeluun

Kansainvälisyys

EANM suositukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson orientaatiotunti on pakollinen.

Isotooppitutkimukset ja säteilysuojelu: orientaatio pakollinen, tunnilla käydään läpi ST 1.7 mukainen vaatimustaso ja sovitaan osasta opinnoista mahdollinen vaihtoehtoinen suoritus, ryhmätyöt ja esitykset, koe.

Säteilylainsäädäntö: tunnilla käydään läpi säteilylain (895/2018) ja sitä tarkentavien asetuksien (1034/2018, 1044/2018) mukainen vaatimustaso, Moodle-tentti.

Kliininen fysiologia: Laboraatio-opetuksessa pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava.

Kliininen neurofysiologia: laboraatio-opetus pakollinen.

Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikka, Moodle-tentti.

Syventävä anatomia ja fysiologia: 11 h pakollinen lähiopetus ja sitä ennen kertaustehtävät sydämen, hengityselimistön, maha-suolikanavan sekä hermoston anatomiasta.

Säteilybiologia: teoria ja paritehtävä (esitys)

Sisällön jaksotus

Isotooppilääketiede, PET ja säteilyturvallisuus, 1,5 op.
Säteilylainsäädäntö: 0,5 op
Kliininen fysiologia, 3 op (teoria 1,5 op, laboraatiot 1,5 op).
Kliininen neurofysiologia, 2,5 op (teoria 1,5 op, laboraatiot 1 op).
Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikka, 0,5 op
Syventävä anatomia ja fysiologia, 1 op
Säteilybiologia, 1 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Isotooppitutkimusten (isotooppitutkimukset, säteilysuojelu, kliinisen fysiikan, laiteopin ja säteilybiologian) osalta säteilyturvakeskuksen säteilyturvallisuus ohjeen 1.7 mukaisesta opetusta

Syventävästä anatomiasta ja fysiologiasta kertaavat etukäteistehtävät. Löydät ne Oman opintojakson työtilasta.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Tekoälyn käyttö ei ole sallittua. Opiskelijoiden ei ole sallittua käyttää tekoälyä teosten sisällön
luomisessa ilman erillistä lupaa tai hyväksyntää.

Tehtävät tulee olla palautettuna määräaikaan mennessä, jotta ne arvioidaan toteutuksen aikana.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kliininen neurofysiologia: Tentti, arviointi 0-5.

Kliinisen fysiologian tutkimukset: Tentti, arviointi 0-5.

Isotooppitutkimukset ja isotooppifysiikka: Tentti, arviointi 0-5.

Säteilylainsäädäntö: Tentti arviointi hyv/hyl

Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikan Moodle tentti, arviointi hyv/hyl.

Syventävä anatomia ja fysiologia: ennakkotehtävät, pakollinen osallistuminen lähiopiskeluun, arviointi hyv/hyl.

Säteilybiologia: hyv/hyl (hyväksyttyyn suorittamiseen sisältyy esityksen pitäminen).

Toteutuksen kokonaisarvosana muodostuu osatenttien arvosanojen keskiarvosta (opintopistemäärä = painokerroin).

Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä. Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran opintojakson uusintatenttien aikana.

Mikäli suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.

Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä, opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on mahdollista.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä, Laboratoriotyön perusteet, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet, Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

6 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Emma Salomaa
 • Marja Miettinen
Vastuuhenkilö

Jenny West

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää verisolujen muodostumisen, liikkuvuuden, toiminnan ja tehtävät sekä niiden ilmentymisen kehon eri nesteisiin. Tunnistat verisolut niiden morfologian perusteella. Osaat kuvata verenkuva-analysaattorin toimintaperiaatteet. Osaat selittää verenkuvatutkimukseen sisältyvät parametrit ja osaat selvittää verenkuvatutkimuksen kliinisen merkityksen. Osaat kuvata veren hyytymisjärjestelmän ja selittää sen yhteyden keskeisiin hyytymistutkimuksiin. Osaat perustella preanalyyttisten tekijöiden merkityksen hyytymis- ja verenkuvatutkimuksissa sekä analysoida hyytymis- ja verenkuvatutkimuksia laadunohjaussuositusten mukaisesti. Osaat myös huoltaa verenkuva- ja hyytymistutkimuslaitteita. Osaat arvioida saamiasi tuloksia suhteessa viitearvoihin ja potilaan tilaan. Tiedät bioanalyytikon tehtävät luuydinnäytteiden ottamisen yhteydessä ja tiedät mitä tutkimuksia luuydinnäytteestä voidaan tehdä. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä. Pystyt hankkimaan laboratoriotyössä tarvittavaa englanninkielistä tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Osaat käyttää englantia oman alasi työtehtävissä ja oman ammattitaitosi kehittämisessä.

Sisältö

Verisolujen muodostuminen, tehtävät, liikkuvuus ja toiminta verenkierossa ja muissa elimistön nesteissä.
Perusverenkuva ja lasko
Verisoluvalmisteiden teko ja värjäys
Verisolujen tunnistaminen ja erittely mikroskooppisesti ja verenkuva-analysaattorilla.
Kammiolaskenta
Luuydinvalmiste
Hyytymisjärjestelmä ja keskeiset hyytymisjärjestelmän häiriöihin liittyvät laboratoriotutkimukset
Virtausytometria
Anemiat ja veritaudit
Laboratorioalan keskeiset englanninkieliset käsitteet ja termit
Englanninkieliset tutkimusartikkelit ja tutkitun tiedon soveltaminen ammattitoimintaan

Aika ja paikka

2. periodi
Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Luentomateriaali
Materiaali moodlessa
BioDigi Clinical Hematology
HEMATOLOGIA:
Anderson Young S.C. & Poulsen K.B. 2014. Anderson`s Atlas of Hematology. Second edition. Lippincott, Williams & Wilkins.
Carr J.H. & Rodak B.F. 2017. Clinical Hematology Atlas. Third Edition. Saunders Elsevier.
Ek, Annakaisa 2009. Verisolujen tunnistusaapinen. Messon.
Porkka, Kimmo & Lassila, Riitta & Remes, Kari & Savolainen, Eeva-Riitta (toim.). 2015: Veritaudit. Duodecim. Helsinki. Soveltuvin osin (tenttialue on tarkemmin Moodlessa) Luettavissa Oppiportissa (kirjautuminen Metropolian kirjaston sivujen MetCatFinna kautta)
FYSIIKKA: Materiaali Moodlessa.
ENGLANTI: Materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Laboraatiot
Oppimistehtävät
Moodle-tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen harjoittelu innovaatiokeskittymässä sekä yhteistyö työelämän kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat käydään läpi pakollisella orientaatiotunnilla.
Kirjallinen tentti hematologiasta oppilaitoksessa.
Orientaatiossa ilmoitetaan kaksi uusintakertaa.
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa sovittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa (poislukien englannin kieli) ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa. Englannin osuutta ei voi korottaa.
Hematologian tutkimusmenetelmien fysiikka: Tehtävä Moodlessa. Tehtävän palautus ilmoitetaan orientaatiossa.
Englanti: Arviointi 1-5 perustuu palautettuihin oppimistehtäviin, eikä arvosanan korottaminen siksi ole mahdollista. Uusinnasta sovittava opettajan kanssa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko opintojakso 10 op = 270 h
Hematologia 7,5 op = 202 h
Hematologian fysiikka 0,5 op = 14 h
Englanti 2 op = 54 h

Sisällön jaksotus

2. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan orientaatioon, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Laboraatiot ovat pakollisia. Poissaolot korvataan seuraavan vastaavan toteutuksen yhteydessä.

Fysiikassa kerrataan hematologiaan liittyvien laitteiden fysiikkaa.

Palauttamalla kirjalliset tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Tekoälyn käyttö ei ole sallittua. Opiskelijoiden ei ole sallittua käyttää tekoälyä teosten sisällön
luomisessa ilman erillistä lupaa tai hyväksyntää.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kliininen hematologia: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Englannin kielen arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kliininen hematologia: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Englannin kielen arviointikriteerit
Hyvä (3-4)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kliininen hematologia: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Englannin kielen arviointikriteerit
Kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti hematologiasta, arviointiasteikko 0 – 5.
Tehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Tehtävistä saadut pisteet lasketaan yhteen tentissä saatujen pisteiden kanssa ja tästä muodostuu kokonaisarvosana. Myöhässä palautettujen tehtävien pisteitä ei huomioida arvioinnissa, mutta tehtävä on joka tapauksessa palautettava.
Mikäli kaikkia hematologian suorituksia (tentti ja tehtävät) ei ole tehty 2. uusintatenttipäivään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot.
Fysiikan tehtävä, arviointi hyväksytty/hylätty
Englanti: Arviointi 1-5 perustuu palautettuihin oppimistehtäviin, eikä arvosanan korottaminen siksi ole mahdollista.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Kemia, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia

Englanti: Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

6 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 64

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Emma Salomaa
 • Marja Miettinen
Vastuuhenkilö

Jenny West

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää verisolujen muodostumisen, liikkuvuuden, toiminnan ja tehtävät sekä niiden ilmentymisen kehon eri nesteisiin. Tunnistat verisolut niiden morfologian perusteella. Osaat kuvata verenkuva-analysaattorin toimintaperiaatteet. Osaat selittää verenkuvatutkimukseen sisältyvät parametrit ja osaat selvittää verenkuvatutkimuksen kliinisen merkityksen. Osaat kuvata veren hyytymisjärjestelmän ja selittää sen yhteyden keskeisiin hyytymistutkimuksiin. Osaat perustella preanalyyttisten tekijöiden merkityksen hyytymis- ja verenkuvatutkimuksissa sekä analysoida hyytymis- ja verenkuvatutkimuksia laadunohjaussuositusten mukaisesti. Osaat myös huoltaa verenkuva- ja hyytymistutkimuslaitteita. Osaat arvioida saamiasi tuloksia suhteessa viitearvoihin ja potilaan tilaan. Tiedät bioanalyytikon tehtävät luuydinnäytteiden ottamisen yhteydessä ja tiedät mitä tutkimuksia luuydinnäytteestä voidaan tehdä. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä. Pystyt hankkimaan laboratoriotyössä tarvittavaa englanninkielistä tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Osaat käyttää englantia oman alasi työtehtävissä ja oman ammattitaitosi kehittämisessä.

Sisältö

Verisolujen muodostuminen, tehtävät, liikkuvuus ja toiminta verenkierossa ja muissa elimistön nesteissä.
Perusverenkuva ja lasko
Verisoluvalmisteiden teko ja värjäys
Verisolujen tunnistaminen ja erittely mikroskooppisesti ja verenkuva-analysaattorilla.
Kammiolaskenta
Luuydinvalmiste
Hyytymisjärjestelmä ja keskeiset hyytymisjärjestelmän häiriöihin liittyvät laboratoriotutkimukset
Virtausytometria
Anemiat ja veritaudit
Laboratorioalan keskeiset englanninkieliset käsitteet ja termit
Englanninkieliset tutkimusartikkelit ja tutkitun tiedon soveltaminen ammattitoimintaan

Aika ja paikka

4. periodi
Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Luentomateriaali
Materiaali moodlessa
BioDigi Clinical Hematology
HEMATOLOGIA:
Anderson Young S.C. & Poulsen K.B. 2014. Anderson`s Atlas of Hematology. Second edition. Lippincott, Williams & Wilkins.
Carr J.H. & Rodak B.F. 2017. Clinical Hematology Atlas. Third Edition. Saunders Elsevier.
Ek, Annakaisa 2009. Verisolujen tunnistusaapinen. Messon.
Porkka, Kimmo & Lassila, Riitta & Remes, Kari & Savolainen, Eeva-Riitta (toim.). 2015: Veritaudit. Duodecim. Helsinki. Soveltuvin osin (tenttialue on tarkemmin Moodlessa) Luettavissa Oppiportissa (kirjautuminen Metropolian kirjaston sivujen MetCatFinna kautta)
FYSIIKKA: Materiaali Moodlessa.
ENGLANTI: Materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Laboraatiot
Oppimistehtävät
Moodle-tehtävät

Englanti: Osallistuminen opetukseen, pari- ja ryhmätyöt, itsenäinen työskentely. Osallistuminen etäopetukseen edellyttää toimivaa mikrofonia, kameraa sekä internetyhteyttä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen harjoittelu innovaatiokeskittymässä sekä yhteistyö työelämän kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat käydään läpi pakollisella orientaatiotunnilla.
Kirjallinen tentti hematologiasta oppilaitoksessa.
Orientaatiossa ilmoitetaan kaksi uusintakertaa.
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa sovittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa (poislukien englannin kieli) ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa. Englannin osuutta ei voi korottaa.
Hematologian tutkimusmenetelmien fysiikka: Tehtävä Moodlessa. Tehtävän palautus ilmoitetaan orientaatiossa.
Englanti: Arviointi 1-5 perustuu palautettuihin oppimistehtäviin, eikä arvosanan korottaminen siksi ole mahdollista. Uusinnasta sovittava opettajan kanssa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko opintojakso 10 op = 270 h
Hematologia 7,5 op = 202 h
Hematologian fysiikka 0,5 op = 14 h
Englanti 2 op = 54 h

Sisällön jaksotus

4. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan orientaatioon, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Vaaditut edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna kokonaisuudessaan hyväksytysti ennen opintojakson alkua. Jos vaadittu opinto on edellisessä periodissa, niin ilmoittautumisesi on ehdollinen ja edellyttää, että saat hyväksytyn suorituksen joko varsinaisesta tentistä tai ilmoitetusta kahdesta uusinnasta. Myös kaikki edeltävien opintojen tehtävät ja laboraatiot tulee olla hyväksytysti suoritettu. Opintojakson suoritus voi keskeytyä, jos edeltävistä opinnoista saa hylätyn. Jos sinulla puuttuu suorituksia edeltävistä opinnoista ilmoittautumisajan päättyessä, niin ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan ja kerro mitä puutteita sinulla on sekä ehditkö saada suorituksen hyväksytyksi ennen opintojakson alkua.

Laboraatiot ovat pakollisia. Poissaolot korvataan seuraavan vastaavan toteutuksen yhteydessä.

Fysiikassa kerrataan hematologiaan liittyvien laitteiden fysiikkaa.

Tehtävät tulee olla palautettuna määräaikaan mennessä, jotta ne tulee arvioiduksi opintojakson aikana. Myöhässä palautetut tehtävät arvioidaan seuraavan toteutuksen yhteydessä. Tehtäviä ei voi korottaa.

Palauttamalla kirjalliset tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Tekoälyn käyttö ei ole sallittua. Opiskelijoiden ei ole sallittua käyttää tekoälyä teosten sisällön
luomisessa ilman erillistä lupaa tai hyväksyntää.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kliininen hematologia: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Englannin kielen arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kliininen hematologia: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Englannin kielen arviointikriteerit
Hyvä (3-4)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kliininen hematologia: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Englannin kielen arviointikriteerit
Kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti hematologiasta, arviointiasteikko 0 – 5.
Tehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Tehtävistä saadut pisteet lasketaan yhteen tentissä saatujen pisteiden kanssa ja tästä muodostuu kokonaisarvosana. Myöhässä palautettujen tehtävien pisteitä ei huomioida arvioinnissa, mutta tehtävä on joka tapauksessa palautettava.
Mikäli kaikkia hematologian suorituksia (tentti ja tehtävät) ei ole tehty 2. uusintatenttipäivään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot.
Fysiikan tehtävä, arviointi hyväksytty/hylätty
Englanti: Arviointi 1-5 perustuu palautettuihin oppimistehtäviin, eikä arvosanan korottaminen siksi ole mahdollista. Kurssitehtävien palauttaminen myöhässä laskee kokonaisarvosanaa. Jos opiskelija ei pysty palauttamaan vaadittavia tehtäviä toteutuksen päättymiseen mennessä, hänen tulee ilmoittautua opintojakson uudelle toteutukselle.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Kemia, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia

Englanti: Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anou Londesborough
Vastuuhenkilö

Anou Londesborough

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijanatunnistat histologisten tutkimusten merkityksen sairauksien diagnostiikassa sekä potilaan hoidossa. Osaat erotella yleisen patologian ilmiöt elimistössä ja kuvata eri elinten elinkohtaiset tyypillisimmät muutokset. Osaat tunnistaa eri kudostyyppejä solukuvan perusteella. Osaat suorittaa histologisia perustutkimuksia ja ymmärrät eri työvaiheiden merkityksen. Osaat selittää obduktiotoiminnan merkityksen. Käytät tietojärjestelmiä sekä sovellat laatujärjestelmän ja työsuojelun periaatteita työskennellessäsi.

Sisältö

Työskentelyn periaatteet patologian laboratoriossa: ajankohtainen lainsäädäntö ja työturvallisuus, laadunhallinta
Yleis- ja elinpatologia: normaalien solujen morfologia, normaalien kudosten rakenne, solujen vaurioituminen, sopeutumismekanismit ja kuolema
Kasvaimet ja eri elinten tautien erityispiirteet
Näytteenottomenetelmät
Kudosnäytteen prosessointi, pikaleikemenetelmät, perusvärjäysmenetelmät ja tavallisimmat osoitusvärjäykset
Immunohistokemia, molekyylipatologian sovellukset
Obduktiotoiminta: lääketieteellinen ja oikeuslääketieteellinen obduktio

Aika ja paikka

Myllypurontie 1

Oppimateriaalit

Luentokalvot ja muu annettu kurssimateriaali

Soveltuvin osin:
Mäkinen, M ym. Patologia. Duodecim.
Karttunen, T. ym. Tautioppi. Edita.
Lehtonen, M. & Karttunen, T. Mikä vaivaa? Tautiopin perusteet. Edita.
www.solunetti.fi

Opetusmenetelmät

Etäluennot
Laboraatiot
Itsenäinen verkko-opiskelu (verkkoluennot, luettava materiaali ja tehtävät)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kliinisen histologian ja patologian tentti

Uusintatentit:

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kliinisen histologian ja patologian etäluennot ja tentti 20h
Laboraatiot ja labrapäiväkirja 25h
Itsenäinen opiskelu 90h

Sisällön jaksotus

Luennot 2,5 op
Laboraatiot 2,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Kliinisen histologian laboraatioissa käytetään vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja (formaliini, ksyleeni). Tämän vuoksi raskaana oleva opiskelija ei voi osallistua laboraatioihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti arvioidaan asteikolla 1-5 ja tenttiarvosana määrää koko opintojakson arvosanan. Tentin läpäisyraja on 50% pisteistä.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Laboratoriotyön perusteet, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anou Londesborough
Vastuuhenkilö

Anou Londesborough

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijanatunnistat histologisten tutkimusten merkityksen sairauksien diagnostiikassa sekä potilaan hoidossa. Osaat erotella yleisen patologian ilmiöt elimistössä ja kuvata eri elinten elinkohtaiset tyypillisimmät muutokset. Osaat tunnistaa eri kudostyyppejä solukuvan perusteella. Osaat suorittaa histologisia perustutkimuksia ja ymmärrät eri työvaiheiden merkityksen. Osaat selittää obduktiotoiminnan merkityksen. Käytät tietojärjestelmiä sekä sovellat laatujärjestelmän ja työsuojelun periaatteita työskennellessäsi.

Sisältö

Työskentelyn periaatteet patologian laboratoriossa: ajankohtainen lainsäädäntö ja työturvallisuus, laadunhallinta
Yleis- ja elinpatologia: normaalien solujen morfologia, normaalien kudosten rakenne, solujen vaurioituminen, sopeutumismekanismit ja kuolema
Kasvaimet ja eri elinten tautien erityispiirteet
Näytteenottomenetelmät
Kudosnäytteen prosessointi, pikaleikemenetelmät, perusvärjäysmenetelmät ja tavallisimmat osoitusvärjäykset
Immunohistokemia, molekyylipatologian sovellukset
Obduktiotoiminta: lääketieteellinen ja oikeuslääketieteellinen obduktio

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Laboratoriotyön perusteet, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 42

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Elina Hotanen
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat perustella kliiniskemiallisten laboratoriotutkimusten käyttötarkoituksen terveyden edistämisessä, sairauksien diagnostisoinnissa ja hoidon seurannassa. Osaat liittää keskeiset elimistön aineenvaihdunnalliset reaktiot ja sekä niiden säätelyjärjestelmät erilaisiin kliiniskemiallisiin laboratoriotutkimuksiin. Osaat tehdä tavallisimpia kliiniskemiallisia tutkimuksia sekä selittää käytettyjen menetelmien periaatteet sekä osaat käsitteistön. Osaat tunnistaa virtsan soluja ja partikkeleita. Osaa kuvata punktionesteiden määritysmenetelmiä. Osaat käyttää joitakin sosiaali- ja terveydenhuollon laboratoriotietojärjestelmiä. Ymmärrät preanalytiikan merkityksen laboratoriotutkimusprosessissa sekä osaat selittää ja arvioida laboratoriotutkimustuloksia. Tunnistat laadunohjauksen menetelmiä ja ymmärrät niiden merkityksen. Ymmärrät validoinnin ja verifioinnin merkityksen. Osaat käyttää ja huoltaa kliiniskemiallisia laitteita. Ymmärrät ja osaat soveltaa elimistön biokemiallisten ilmiöiden yhteyden kliiniskemiallisiin laboratoriotutkimuksiin. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Keskeisimmät elimistön proteiini-, entsyymi-, hiilihydraatti-, lipidi- ja jätetyppiainetutkimukset
Keskeisimmät lääkeaine-, ja päihdeainetutkimukset
Neste- ja elektrolyyttitasapainon tutkimukset
Happo-emäs tasapaino
Vitamiinit
Virtsan solut ja punktionesteet
Preanalyyttisten tekijöiden merkitys
Menetelmä- ja mittausperiaatteet
Automaatiotyöskentely, laboratoriotietojärjestelmä
Laadunhallinta, validointi ja verifiointi

Aika ja paikka

Ajanjakso 16.8- 13.10.23
Opintojakso alkaa 16.8.23 pakollisella orientaatiolla. Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Oppimateriaalit

Niemelä Onni, Pulkki Kari 2022: Laboratoriolääketiede, Kliininen kemia ja hematologia soveltuvin osin. Saatavilla verkkokirjana Metropolian kirjaston kautta.
Bishop Michael, Duben-Engelkirk Janet, Fody Edward: Clinical Chemistry
Välimäki Matti, Sane Timo, Dunkel Leo: Endokrinologia, soveltuvin osin.

Moodi 2/2013 ja 6/2014 ja 2/2008
Annetut artikkelit
Muu opintojaksolla esiintuotu materiaali

Opetusmenetelmät

Liveluennot
Itsenäisen opiskelun luennot ja alustat
Laboraatio-opetus
Tehtävät, oppimispäiväkirja/työselostukset

Etäluennot ovat ZOOM yhteydellä, Opintojakso sisältää pakollisia luentoja. Luentoja ei tallenneta, eikä niitä ole lupa tallentaa. Verkkoluennoilla tulee olla myös oma mikrofoni.
Laboraatiotunneille omat tietokoneet mukaan.Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla. Videoituja luentoja ei saa levittää eteenpäin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen opintojakson integroiminen Metropolian HyMy-kylän toimintaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti kts lukujärjetys

Tentti 6.10.23 Tentti on Metropolian Myllypuron kampuksella.
Uusinnat: yleisenä uusintapäivänä marras- ja joulukuussa -23. Muita uusintoja ei ole.
Jos uusintakertaan ei osallistu, menettää tenttikerran. Jos tentistä ei pääse läpi annetuilla uusintakerroilla, tulee opintojaksolle osallistua kokonaisuudessaan uudelleen.

Opintojakson arvosanan korotuksen yritykseen voi osallistua kerran, ensimmäisen uusintakerran yhteydessä.
Työkoe, yksilötyö, kts lukujärjestys. Työkokeeseen osallistuminen edellyttää, että kaikki laboraatiot on suoritettu ja laboraatiopäiväkirjat on palautettu ennen työkoetta annettuihin päivämääriin mennessä.

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 tuntia opiskelijan työtä, teoria, laboraatiot, itsenäinen työskentely
Opintojakson sisältö, tehtävä ja kokonaisuus kerrotaan orientaatiossa.

Sisällön jaksotus

Toteutuksen opettajat
Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman (opintojakson vastuuopettaja) kliinisen kemia teoria ja laboraatiot
Jaana Anttila kliininen kl. kemian teoria ja laboraatiot
Elina Hotanen virtsan-ja punktionesteidensolut

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuminen ilmoittautumisaikana. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida.

Mikäli sinulla on päätös yksilöllisisistä opetusjärjestelyistä, sinun tulee ilmoittaa siitä ja tarpeestasi opintojakson vastuuopettajalle viimeistään 31.5.23

HUOM! Huomioi opintojakson vaadittavat edeltävät opinnot. Seuraavat edeltävät opinnot tulee olla suoritettu (suoritusmerkintä opintorekisterissä):
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Kemia, Biokemia ja lääketieteelliset perusteet, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia.

16.8.23. opintojakson orientaatio on pakollinen.Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.
Osa teoriatunneista on pakollisia, merkitty lukujärjestykseen. Ovat edellytyksenä laboraatioihin pääsyyn.
Laboraatiot ovat pakollisia. Opiskelija valmistautuu laboraatio opetukseen etukäteismateriaalien ja tehtävien avulla.
Asianmukainen vaatetus laboraatioihin.

Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.

Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli opintojaksolla on paikkoja
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.

Tentit ja tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voi mennä Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 2:een.
Mikäli toteutuksella olevia tehtäviä/suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Pääsääntöisesti puuttuva(t) laboraatio(t) korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.
Jos opiskelijalla on osittainen AHOT, tulee päästös siitä toimittaa vastuuopettajalle kuukausi ennen opintojakson alkua.
"Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä."

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Pisteytettävät tuntitentit laboraatioissa
Opintojakson lopussa kokoava lopputentti (H-5)
Työkoe (yksilö)
Arviointikehikko/arvioinnit/pisteytykset käydään läpi orientaatio tunnilla.
Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Kemia, Biokemia ja lääketieteelliset perusteet, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Elina Hotanen
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat perustella kliiniskemiallisten laboratoriotutkimusten käyttötarkoituksen terveyden edistämisessä, sairauksien diagnostisoinnissa ja hoidon seurannassa. Osaat liittää keskeiset elimistön aineenvaihdunnalliset reaktiot ja sekä niiden säätelyjärjestelmät erilaisiin kliiniskemiallisiin laboratoriotutkimuksiin. Osaat tehdä tavallisimpia kliiniskemiallisia tutkimuksia sekä selittää käytettyjen menetelmien periaatteet sekä osaat käsitteistön. Osaat tunnistaa virtsan soluja ja partikkeleita. Osaa kuvata punktionesteiden määritysmenetelmiä. Osaat käyttää joitakin sosiaali- ja terveydenhuollon laboratoriotietojärjestelmiä. Ymmärrät preanalytiikan merkityksen laboratoriotutkimusprosessissa sekä osaat selittää ja arvioida laboratoriotutkimustuloksia. Tunnistat laadunohjauksen menetelmiä ja ymmärrät niiden merkityksen. Ymmärrät validoinnin ja verifioinnin merkityksen. Osaat käyttää ja huoltaa kliiniskemiallisia laitteita. Ymmärrät ja osaat soveltaa elimistön biokemiallisten ilmiöiden yhteyden kliiniskemiallisiin laboratoriotutkimuksiin. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Keskeisimmät elimistön proteiini-, entsyymi-, hiilihydraatti-, lipidi- ja jätetyppiainetutkimukset
Keskeisimmät lääkeaine-, ja päihdeainetutkimukset
Neste- ja elektrolyyttitasapainon tutkimukset
Happo-emäs tasapaino
Vitamiinit
Virtsan solut ja punktionesteet
Preanalyyttisten tekijöiden merkitys
Menetelmä- ja mittausperiaatteet
Automaatiotyöskentely, laboratoriotietojärjestelmä
Laadunhallinta, validointi ja verifiointi

Aika ja paikka

Ajanjakso 9.1- 15.3.24
Opintojakso alkaa 9.1.24 pakollisella orientaatiolla. Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Oppimateriaalit

Niemelä Onni, Pulkki Kari 2022: Laboratoriolääketiede, Kliininen kemia ja hematologia soveltuvin osin. Saatavilla verkkokirjana Metropolian kirjaston kautta.
Bishop Michael, Duben-Engelkirk Janet, Fody Edward: Clinical Chemistry
Välimäki Matti, Sane Timo, Dunkel Leo: Endokrinologia, soveltuvin osin.

Moodi 2/2013 ja 6/2014 ja 2/2008
Annetut artikkelit
Muu opintojaksolla esiintuotu materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot
Itsenäisen opiskelun luennot ja alustat
Laboraatio-opetus
Tehtävät, oppimispäiväkirja/työselostukset

Etäluennot ovat ZOOM yhteydellä, Opintojakso sisältää pakollisia luentoja. Luentoja ei tallenneta, eikä niitä ole lupa tallentaa. Verkkoluennoilla tulee olla myös oma mikrofoni.
Laboraatiotunneille omat tietokoneet mukaan.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla. Videoituja luentoja ei saa levittää eteenpäin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 11.3.24 Tentti on Metropolian Myllypuron kampuksella.
Uusinnat: yleisenä uusintapäivänä 23.4.24 ja 11.6.24 Muita uusintoja ei ole.
Jos uusintakertaan ei osallistu, menettää tenttikerran. Jos tentistä ei pääse läpi annetuilla uusintakerroilla, tulee opintojaksolle osallistua kokonaisuudessaan uudelleen.

Opintojakson arvosanan korotuksen yritykseen voi osallistua kerran, ensimmäisen uusintakerran yhteydessä.
Työkoe, yksilötyö, kts lukujärjestys. Työkokeeseen osallistuminen edellyttää, että kaikki laboraatiot on hyväksytysti suoritettu ja laboraatiopäiväkirjat on palautettu ennen työkoetta annettuihin päivämääriin mennessä.

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 tuntia opiskelijan työtä, teoria, laboraatiot, itsenäinen työskentely
Opintojakson sisältö, tehtävä ja kokonaisuus kerrotaan orientaatiossa.

Sisällön jaksotus

Toteutuksen opettajat
Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman (opintojakson vastuuopettaja) kliinisen kemia teoria ja laboraatiot
Jaana Anttila kliininen kl. kemian teoria ja laboraatiot
Elina Hotanen virtsan-ja punktionesteidensolut

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuminen ilmoittautumisaikana. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida.

Mikäli sinulla on päätös yksilöllisisistä opetusjärjestelyistä, sinun tulee ilmoittaa siitä ja tarpeestasi opintojakson vastuuopettajalle viimeistään 15.12.24 mennessä.

HUOM! Huomioi opintojakson vaadittavat edeltävät opinnot. Seuraavat edeltävät opinnot tulee olla suoritettu (suoritusmerkintä opintorekisterissä):
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Kemia, Biokemia ja lääketieteelliset perusteet, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia.

9.1.24 opintojakson orientaatio on pakollinen. Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.
Osa teoriatunneista on pakollisia, merkitty lukujärjestykseen. Ovat edellytyksenä laboraatioihin pääsyyn.
Laboraatiot ovat pakollisia. Opiskelija valmistautuu laboraatio opetukseen etukäteismateriaalien ja tehtävien avulla.
Asianmukainen vaatetus laboraatioihin.

Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.

Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli opintojaksolla on paikkoja
- kolmanneksi mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.

Tentit ja tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voi mennä Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 2:een.
Mikäli toteutuksella olevia tehtäviä/suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Pääsääntöisesti puuttuva(t) laboraatio(t) korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.

Jos opiskelijalla on osittainen AHOT, tulee päästös siitä toimittaa vastuuopettajalle kuukausi ennen opintojakson alkua.
"Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä."

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Pisteytettävät tuntitentit laboraatioissa
Opintojakson lopussa kokoava lopputentti (H-5)
Työkoe (yksilö)
Arviointikehikko/arvioinnit/pisteytykset käydään läpi orientaatio tunnilla.
Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Kemia, Biokemia ja lääketieteelliset perusteet, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Heidi Malava
Vastuuhenkilö

Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata, miten infektioidenvastainen toiminta on organisoitu Suomessa ja miten lainsäädäntö ohjaa kliinisen mikrobiologian laboratoriotoimintaa. Osaat nimetä yleisimmät aerobimikrobit, niiden ominaisuudet sekä niiden aiheuttamat infektiotaudit. Osaat tehdä kliinisen bakteriologian yleisempiä tutkimuksia ja ymmärtää niiden periaatteita. Osaat selittää muiden mikrobien kuten virusten, sienten ja parasiittien diagnostisia menetelmiä. Osaat ottaa laadukkaasti kliinisen mikrobiologian näytteitä sekä ohjata muuta terveydenhuoltohenkilökuntaa mikrobiologisten näytteiden ottamiseen. Osaat arvioida kliiniseen mikrobiologiaan liittyviä preanalyyttisiä, analyyttisia- ja postanalyyttisia tekijöitä ja osaat soveltaa niitä käytännössä. Osaat noudattaa laadunhallinnan periaatteita. Osaat työskennellä kliinisen mikrobiologian laboratoriossa turvallisesti ja aseptisesti.

Sisältö

Infektioepidemiologia ja infektioiden torjunnan vastainen organisaatio Suomessa
Tartuntatautilainsäädäntö ja mikrobiologisen laboratoriotoiminnan luvanvaraisuus
Mikrobit taudinaiheuttajina ja niiden aiheuttamat keskeiset infektiotaudit
Turvalliset ja aseptiset työskentelytavat
Kliinisten mikrobiologisten näytteiden otto, käsittely ja kuljetus.
Yleisimmät aerobimikrobiryhmät, mikrobien rakenne, ominaisuudet, lisääntyminen ja kasvuvaatimukset
Mikrobilääkkeet, niiden vaikutus- ja resistenssimekanismit, herkkyysmääritys
Resistentit bakteerit
Bakteerigenetiikan määritysmenetelmät
Yleisimpien parasiittien laboratoriotutkimusmenetelmät, ulosteen parasiittien tunnistus
Sienten viljely kasvatusalustoille, hiiva- ja rihmasienten laboratoriodiagnostiikka
Antimykoottiset lääkeainetutkimukset hiivasienillä.
Virusten tutkimukset, vasta-aine, antigeenienosoitusmenetelmät, fluoresenssin hyödyntäminen tutkimusmenetelmissä.
MALDI-TOF MS menetelmän käyttö

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa 24.10 pakollisella orientaatiolla. Orientaatiossa varmistetaan paikka opintojaksolla.

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin
Mikrobiologia; mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet kirjat 1 ja 2. Duodecim. Hedman, Heikkinen, Huovinen, Järvinen, Meri, Vaara.
Annetut artikkelit
Moodle materiaali
Muu ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Teorialuennnot
Itsenäinen opiskelu
Erilaiset tehtävät Moodlessa
Laboraatiot


Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaalit ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla. Nauhoitettuja luentoja ei ole lupa levittää eteenpäin. Luentojen tallentaminen erillistä opettajan lupaa on myös kielletty, sillä opintojaksolla saatetaan käsitellä aiheeseen liittyviä tapahtumia tai osallistujien omakohtaisia kokemuksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit 1 ja 2. Tiedot Moodle ja lukujärjestys. Tentit ovat Metropolian Myllypuron kampuksella.
Uusinnat ja arvosanan korotus: yleisenä uusintapäivänä helmi- ja huhtikuussa -24. Muita uusintoja ei ole.
Jos uusintakertaan ei osallistu, menettää tenttikerran. Jos tentistä ei pääse läpi annetuilla uusintakerroilla, tulee opintojaksolle osallistua kokonaisuudessaan uudelleen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 10op = 270h Laboraatio opetus 5op, teoria 5op
Tehtävät ja opintojakson sisältö käydään läpi orientaatiossa.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää kliinistä bakteriologiaa, virologiaa, parasitologiaa ja mykologiaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajat
Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman (vastuuopettaja) Bakteriologia, virologian, mykologian
Heidi Malava, parasitologia

Opintojaksolle ilmoittautuminen ilmoittautumisaikana. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida. Pakollisessa orientaatiossa läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Mikäli sinulla on päätös yksilöllisisistä opetusjärjestelyistä/opetuksen erityisjärjestelyistä, sinun tulee ilmoittaa siitä ja tarpeestasi opintojakson vastuuopettajalle viimeistään 31.5.23

Laboraatiot ovat pakollisia. Laboraatioissa asianmukainen vaatetus.
Opiskelija valmistautuu laboraatio opetukseen etukäteismateriaalien avulla.
Opintojakso voi sisältää pakollisia teoriatunteja, merkitty lukujärjestykseen.


HUOM! Huomioi opintojakson vaadittavat edeltävät opinnot. Edeltävät opinnot tulee olla suoritettu (arvosana opintorekisterissä).
Jos opiskelijalla on osittainen AHOT, tulee päästös siitä toimittaa vastuuopettajalle kuukausi ennen opintojakson alkua.

Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.
Lisäinformaatiot Moodle työtilassa. Työtilan avaimen saa orientaatio luennolla.
Muutokset lukujärjestyksessä mahdollisia.
Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään aikaisimmilta opintojaksoilta jääneet ja nopeuttajat, mikäli opintojaksolla on paikkoja
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.
Mikäli suorituksia/tehtäviä ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Pääsääntöisesti puuttuva(t) laboraatio(t) korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.

Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Laboratoriotyön perusteet, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 48

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Heidi Malava
Vastuuhenkilö

Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata, miten infektioidenvastainen toiminta on organisoitu Suomessa ja miten lainsäädäntö ohjaa kliinisen mikrobiologian laboratoriotoimintaa. Osaat nimetä yleisimmät aerobimikrobit, niiden ominaisuudet sekä niiden aiheuttamat infektiotaudit. Osaat tehdä kliinisen bakteriologian yleisempiä tutkimuksia ja ymmärtää niiden periaatteita. Osaat selittää muiden mikrobien kuten virusten, sienten ja parasiittien diagnostisia menetelmiä. Osaat ottaa laadukkaasti kliinisen mikrobiologian näytteitä sekä ohjata muuta terveydenhuoltohenkilökuntaa mikrobiologisten näytteiden ottamiseen. Osaat arvioida kliiniseen mikrobiologiaan liittyviä preanalyyttisiä, analyyttisia- ja postanalyyttisia tekijöitä ja osaat soveltaa niitä käytännössä. Osaat noudattaa laadunhallinnan periaatteita. Osaat työskennellä kliinisen mikrobiologian laboratoriossa turvallisesti ja aseptisesti.

Sisältö

Infektioepidemiologia ja infektioiden torjunnan vastainen organisaatio Suomessa
Tartuntatautilainsäädäntö ja mikrobiologisen laboratoriotoiminnan luvanvaraisuus
Mikrobit taudinaiheuttajina ja niiden aiheuttamat keskeiset infektiotaudit
Turvalliset ja aseptiset työskentelytavat
Kliinisten mikrobiologisten näytteiden otto, käsittely ja kuljetus.
Yleisimmät aerobimikrobiryhmät, mikrobien rakenne, ominaisuudet, lisääntyminen ja kasvuvaatimukset
Mikrobilääkkeet, niiden vaikutus- ja resistenssimekanismit, herkkyysmääritys
Resistentit bakteerit
Bakteerigenetiikan määritysmenetelmät
Yleisimpien parasiittien laboratoriotutkimusmenetelmät, ulosteen parasiittien tunnistus
Sienten viljely kasvatusalustoille, hiiva- ja rihmasienten laboratoriodiagnostiikka
Antimykoottiset lääkeainetutkimukset hiivasienillä.
Virusten tutkimukset, vasta-aine, antigeenienosoitusmenetelmät, fluoresenssin hyödyntäminen tutkimusmenetelmissä.
MALDI-TOF MS menetelmän käyttö

Aika ja paikka

27.03.2024 - 24.5.24
Opintojakso alkaa 27.03.2024 pakollisella orientaatiolla. Orientaatiossa varmistetaan paikka opintojaksolla.

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin
Mikrobiologia; mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet kirjat 1 ja 2. Duodecim. Hedman, Heikkinen, Huovinen, Järvinen, Meri, Vaara.
Annetut artikkelit
Moodle materiaali
Muu ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Teorialuennnot
Itsenäinen opiskelu
Erilaiset tehtävät Moodlessa
Laboraatiot


Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaalit ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla. Nauhoitettuja luentoja ei ole lupa levittää eteenpäin. Luentojen tallentaminen erillistä opettajan lupaa on myös kielletty, sillä opintojaksolla saatetaan käsitellä aiheeseen liittyviä tapahtumia tai osallistujien omakohtaisia kokemuksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 24.5.24 Tiedot Moodle ja lukujärjestys. Tentti on Metropolian Myllypuron kampuksella.
Uusinnat ja arvosanan korotus: elokuussa - 24 ja syyskuu -24. Päivät ilmoitetaan orientaatiossa.
Jos uusintakertaan ei osallistu, menettää tenttikerran. Jos tentistä ei pääse läpi annetuilla uusintakerroilla, tulee opintojaksolle osallistua kokonaisuudessaan uudelleen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 10op = 270h Laboraatio opetus 5op, teoria 5op
Tehtävät ja opintojakson sisältö käydään läpi orientaatiossa.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää kliinistä bakteriologiaa, virologiaa, parasitologiaa ja mykologiaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajat
Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman (vastuuopettaja) Bakteriologia, virologian, mykologian
Heidi Malava, parasitologia

Opintojaksolle ilmoittautuminen ilmoittautumisaikana. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida. Pakollisessa orientaatiossa läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Mikäli sinulla on päätös yksilöllisisistä opetusjärjestelyistä/opetuksen erityisjärjestelyistä, sinun tulee ilmoittaa siitä ja tarpeestasi opintojakson vastuuopettajalle viimeistään 28.2.24

Laboraatiot suoritetaan intensiiviviikoilla. Laboraatiot ovat pakollisia. Laboraatioissa asianmukainen vaatetus.
Opiskelijan tulee valmistautua laboraatio opetukseen etukäteismateriaalien avulla.
Opintojakso voi sisältää pakollisia teoriatunteja, mitkä on merkitty lukujärjestykseen.

HUOM! Huomioi opintojakson vaadittavat edeltävät opinnot. Edeltävät opinnot tulee olla suoritettu (arvosana opintorekisterissä).
Jos opiskelijalla on osittainen AHOT, tulee päätös siitä toimittaa vastuuopettajalle kuukausi ennen opintojakson alkua.

Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.
Lisäinformaatiot Moodle työtilassa. Työtilan avaimen saa orientaatio luennolla.
Muutokset lukujärjestyksessä mahdollisia.
Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään aikaisimmilta opintojaksoilta jääneet ja nopeuttajat, mikäli opintojaksolla on paikkoja
- kolmanneksi mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.

Mikäli suorituksia/tehtäviä ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Pääsääntöisesti puuttuva(t) laboraatio(t) korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.

Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Laboratoriotyön perusteet, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 1

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Malava
Vastuuhenkilö

Heidi Malava

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana tunnistat sytologisten tutkimusten merkityksen sairauksien diagnostiikassa sekä potilaan hoidossa. Tunnistat eri solutyyppejä sytologisen solukuvan perusteella ja osaat erottaa normaalin ja atyyppisen solun keskeisissä näytetyypeissä maligniteetin kriteerien mukaisesti. Osaat perustella sytologian tutkimusten merkityksen potilaan hoidossa, tautien diagnostiikassa ja hoidon seurannassa. Osaat tehdä joitakin sytologian perustutkimuksia tuntien niiden indikaatiot ja osaat kuvata eri työvaiheiden merkityksen osana potilaan laadukasta hoitoa.

Sisältö

Työskentelyn periaatteet patologian laboratoriossa: ajankohtainen lainsäädäntö ja työturvallisuus, laadunhallinta, tietotekniikan tuntemus
Gynekologisen ja yleisen sytologian näytteenottomenetelmät
Sytologisen preparaatin valmistustekniikat
Perusvärjäysmenetelmät
Keskeisten solutyyppien normaali solukuva sekä tyypillisten solulöydösten tunnistaminen
Maligniteetin kriteerit

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali ja muu osoitettu materiaali, mm. verkkomateriaalit.
BioDigi Clinical cytology (Moodle materiaali, englanninkielinen)
Koivuniemi Ari. (toim.) Kliininen sytologia 1994:
• sivut 1-98 (Gynekologinen sytologia)
• sivut 143–166 (Hengityselinten sytologia)
• sivut 269-296 (Virtsan sytologia)
sivut 345-423 Ohutneulabiopsiat
Bethesda System for Reporting Cervical System, online Atlas https://bethesda.soc.wisc.edu/
Paris System for Reporting Urinary cytopathology: https://paris.soc.wisc.edu/

Dehqanzada Z. 2012. Kuvallinen opetusmateriaali gynekologisen irtosolunäytteen levyepiteelimuutoksista ja muutoksiin vaikuttavista tekijöistä. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/51172/NEW%20OK%201.pdf?sequence=1

Saeidpoor R & Seyyed Mansour Ayyoubi: Keuhkon sytologia -oppimateriaali :Normaalit, benignit ja malignisolut bronkusimu- ja harjanäytteissä http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/51167/Saeidpoor_Roghiyeh.%20Ayyoubi_Seyyed_Mansour.pdf?sequence=1

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot lähiopetuksena, osa voi olla etäyhteydellä. Luentomuistiinpanojen tekeminen on opintojaksolla suotavaa.
Opintojakson materiaalin itsenäinen opiskelu on olennainen osa opintojakson suoritusta.Opintojakson aikana hyödynnetään myös verkkomateriaaleja.
Laboraatio opetuksessa sovelletaan ja syvennetään luennoilla opittua teoriaa. Laboraatio-opetukseen liittyy myös palautettavia tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty/täydennettävä.
Oppimista edistävät itsenäiset tehtävät Moodlessa.


.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopputentti 29.9. 2023. Tähän uusintatentiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
Kaksi uusintatenttiä seuraavina yleisinä uusintatenttipäivinä: 1. uusinta 16.10 2023 , 2. uusinta 14.11. 2023. Uusintatentteihin ilmoittaudutaa Metropolian tenttijörjestelmän kautta.
Tentin läpäisyraja 50% (arvosana 1)
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran ensimmäistä hyväksyttyä suoritusta seuraavana tenttikertana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävä osaaminen opintojakolle hyväksymisen ehtona:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Laboraatio opetuksessa 100% läsnäolo, poissaolot korvattava suorittamalla puuttuvat laboraatiot.
Opintojakson läpäisy edellyttää kaikkien oppimistehtävien, laboraatioiden ja lopputentin suorittamista hyväksytysti. Oppimistehtävät tulee palauttaa palauttamispäivämäärään menessessä. Myöhästyneitä tehtäviä ei vastaanoteta.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalitovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy lopputentin perusteella.
Lopputentin arviointi 0-5. Lopputentistä tulee saada vähintään 50% oikein (50% oikein = arvosana 1).
Oppimistehtävät arvioidaan : hyväksytty/täydennettävä
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran ensimmäistä hyväksyttyä suoritusta seuraavana tenttikertana.

Mikäli kaikkia suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttiin mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Myöskään jos opiskelija ei ole 2. uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä, opiskelijan suoritus katsotaan hylätyksi.

Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot. Myös oppimistehtävät tulee suorittaa uudestaan, mikäli ne ovat seuraavalla toteutuksella erilaiset. Jos hyväksytysti tehdyt oppimistehtävät ovat samat, kuin hylätyllä jaksolla, ne voidaan hyväksilukea uudelle toteutukselle.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Malava
Vastuuhenkilö

Heidi Malava

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana tunnistat sytologisten tutkimusten merkityksen sairauksien diagnostiikassa sekä potilaan hoidossa. Tunnistat eri solutyyppejä sytologisen solukuvan perusteella ja osaat erottaa normaalin ja atyyppisen solun keskeisissä näytetyypeissä maligniteetin kriteerien mukaisesti. Osaat perustella sytologian tutkimusten merkityksen potilaan hoidossa, tautien diagnostiikassa ja hoidon seurannassa. Osaat tehdä joitakin sytologian perustutkimuksia tuntien niiden indikaatiot ja osaat kuvata eri työvaiheiden merkityksen osana potilaan laadukasta hoitoa.

Sisältö

Työskentelyn periaatteet patologian laboratoriossa: ajankohtainen lainsäädäntö ja työturvallisuus, laadunhallinta, tietotekniikan tuntemus
Gynekologisen ja yleisen sytologian näytteenottomenetelmät
Sytologisen preparaatin valmistustekniikat
Perusvärjäysmenetelmät
Keskeisten solutyyppien normaali solukuva sekä tyypillisten solulöydösten tunnistaminen
Maligniteetin kriteerit

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali ja muu osoitettu materiaali, mm. verkkomateriaalit.
BioDigi Clinical cytology (Moodle materiaali, englanninkielinen)
Koivuniemi Ari. (toim.) Kliininen sytologia 1994:
• sivut 1-98 (Gynekologinen sytologia)
• sivut 143–166 (Hengityselinten sytologia)
• sivut 269-296 (Virtsan sytologia)
sivut 345-423 Ohutneulabiopsiat
Bethesda System for Reporting Cervical System, online Atlas https://bethesda.soc.wisc.edu/
Paris System for Reporting Urinary cytopathology: https://paris.soc.wisc.edu/

Dehqanzada Z. 2012. Kuvallinen opetusmateriaali gynekologisen irtosolunäytteen levyepiteelimuutoksista ja muutoksiin vaikuttavista tekijöistä. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/51172/NEW%20OK%201.pdf?sequence=1

Saeidpoor R & Seyyed Mansour Ayyoubi: Keuhkon sytologia -oppimateriaali :Normaalit, benignit ja malignisolut bronkusimu- ja harjanäytteissä http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/51167/Saeidpoor_Roghiyeh.%20Ayyoubi_Seyyed_Mansour.pdf?sequence=1

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot lähiopetuksena, osa voi olla etäyhteydellä. Luentomuistiinpanojen tekeminen on opintojaksolla suotavaa.
Opintojakson materiaalin itsenäinen opiskelu on olennainen osa opintojakson suoritusta.Opintojakson aikana hyödynnetään myös verkkomateriaaleja.
Laboraatio opetuksessa sovelletaan ja syvennetään luennoilla opittua teoriaa. Laboraatio-opetukseen liittyy myös palautettavia tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty/täydennettävä.
Oppimista edistävät itsenäiset tehtävät Moodlessa.


.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopputentti xxxx Tähän uusintatentiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
Kaksi uusintatenttiä seuraavina yleisinä uusintatenttipäivinä: 1. uusinta xx , 2. uusinta xxx. Uusintatentteihin ilmoittaudutaa Metropolian tenttijörjestelmän kautta.
Tentin läpäisyraja 50% (arvosana 1)
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran ensimmäistä hyväksyttyä suoritusta seuraavana tenttikertana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävä osaaminen opintojakolle hyväksymisen ehtona:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Laboraatio opetuksessa 100% läsnäolo, poissaolot korvattava suorittamalla puuttuvat laboraatiot.
Opintojakson läpäisy edellyttää kaikkien oppimistehtävien, laboraatioiden ja lopputentin suorittamista hyväksytysti. Oppimistehtävät tulee palauttaa palauttamispäivämäärään menessessä. Myöhästyneitä tehtäviä ei vastaanoteta.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalitovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy lopputentin perusteella.
Lopputentin arviointi 0-5. Lopputentistä tulee saada vähintään 50% oikein (50% oikein = arvosana 1).
Oppimistehtävät arvioidaan : hyväksytty/täydennettävä
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran ensimmäistä hyväksyttyä suoritusta seuraavana tenttikertana.

Mikäli kaikkia suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttiin mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Myöskään jos opiskelija ei ole 2. uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä, opiskelijan suoritus katsotaan hylätyksi.

Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot. Myös oppimistehtävät tulee suorittaa uudestaan, mikäli ne ovat seuraavalla toteutuksella erilaiset. Jos hyväksytysti tehdyt oppimistehtävät ovat samat, kuin hylätyllä jaksolla, ne voidaan hyväksilukea uudelle toteutukselle.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kemia, Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Immunologia, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia, Biokemia ja lääketieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Laaksonen
 • Suska Veltheim
 • Lasse Liikanen
Vastuuhenkilö

Suska Veltheim

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana tunnistat hätätilanteita, tavallisimmat sairauskohtaukset sekä avuntarpeen ja osaat toimia niissä järjestelmällisesti. Osaat tutkia potilaan peruselintoiminnot käyttäen ABCDE-järjestelmä ja antaa oireenmukaista ensiapua. Osaat toimia vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä aloittaa hätäelvytyksen. Tiedät, miten hengitystä- ja verenkiertoa tarkkaillaan ja avustetaan tarvittaessa. Ymmärrät nestetasapainon merkityksen elimistön toiminnalle Tiedät lääkehoidon peruskäsitteet. Tunnet näytteenottoon liittyviä kivunlievityksen menetelmiä ja osaat tarvittaessa soveltaa niitä näytteenottotilanteissa ja potilastutkimuksissa. Ymmärrät potilassiirtoihin liittyvät turvallisuustekijät ja ergonomiset työtavat. Ymmärrät työn kuormitustekijöitä ja niiden hallintakeinoja. Ymmärrät laboratorion ja hoitoyksikön yhteistyön merkityksen potilaan hoidossa ja osaat kuvata laboratorion ja hoitoyksikön toiminnan osana asiakkaan hoito- ja palveluketjua. Osaat bioanalyytikon työssä tarvittavia hoitotaitoja.

Sisältö

Hengityksen ja verenkierron tarkkailu ja avustaminen
Nestetasapaino ja sen turvaaminen
Lääkehoidon peruskäsitteet
Ergonominen työskentely ja turvalliset potilassiirrot
Työn kuormitustekijät ja työkyky
Kivuttomuuden turvaaminen näytteenotossa ja potilastutkimuksissa
Bioanalyytikon työssä tarvittavat hoitotaidot
Hoitoyksikön toiminta ja yhteistyö laboratorion kanssa
Vakavasti sairaiden potilaiden ja heidän omaistensa kohtaaminen eri tilanteissa

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Ergonomia
Työterveyslaitos - laboratoriotyö www-lähde
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/ergonomian-tietopankki/laboratoriotyo/
Työterveyslaitos - Potilassiirrot www-lähde
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/ergonomian-tietopankki/potilaan-hoitaminen/potilassiirrot/

Ensiapu
www.punainenristi.fiwww.punainenristi.fi/opi-ensiapua
Korte, H ja Myllyrinne K. Ensiapu. Otavan Kirjapaino OY, Keuruu 2017. ISBN 978-951-658-188-3. 1. painos 2017 Kustantaja ja Copyright 2017 Suomen Punainen Risti www.kaypahoito.fi/elvytys (soveltuvin osin) Oppiportti: Duodecimin verkkokurssi/ Elvytys
ec.europa.eu/112 / www.sos112.info
Epilepsiakohtauksen ensiapu http://www.kaypahoito.fi
Ohjeita lievän pään vamman saaneille http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset
Ensiapuvalmius työpaikoilla. Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 33. Tampere 2010. http://www.turvatuote-av.fi/images/TSO_33%202010.pdf
http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Paloturvallisuus
http://turvaopas.pelastustoimi.net/paloturvallisuus/
Ensiapuopas.
Castren, M & al. 2010. Ensihoito-opas
Kallela M., Häppölä O., Eriksson H. 2014. Tajuttomuus. Duodecim 130 (4):368-382.

Kliiniset hoitotaidot
Aaltonen ym. 2016. Sydän paikallaan. Anatomia ja fysiologia. SanomaPro.
Iivanainen, A., Syväoja, P. 2012. Hoida ja kirjaa. Keuruu. Tammi
Kirurgian koulutuspäivät 2010. Nokso-Koivisto (korva-nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri). Hengitysteiden imeminen.
Rautava-Nurmi H ym. 2016. Hoitotyön taidot ja toiminnot. SanomaPro.
Saastamoinen, T. Hietanen, H., Juvonen, A. & Monto, R. 2010 Hoitotyön toiminnot. Saarijärvi. Kirjapaja
http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/hoi/hoi50045
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/kht00056
Castren M., Korte H., Myllyrinne K. 2012. Hengityksen, verenkierron ja tajunnan häiriöt.
Duodecim terveysportti, sairaanhoitajan käsikirja 2015
Lääkärikirja Duodecim, Kohonnut verenpaine (verenpainetauti), Pertti Mustajoki, 28.2.2017.
Iivanainen A. & Syväoja P. 2012. Hoida ja Kirjaa. Keuruu. Tammi.
Tighe, P. ym. 2010. The effect of increased consumption of whole-grain foods on blood pressure and other cardiovascular risk markers in healthy middle-aged persons: a randomized controlled trial. Am. J. Clin. Nutr. 92, 733-740.

Aseptiikka
Anttila, Veli-Jukka - Kanerva, Mari - Kuronen, Maria - Kurvinen, Tiina - Lyytikäinen, Outi - Rantala, Arto - Vuento, Risto - Ylipalosaari, Pekka (toim.) 2018 (myös vanhemmat painokset käyvät). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
Duodecim Infektioiden torjunnan perusteet terveydenhuollossa verkkokurssi + osaamisen testi
HUS: Infektioidentorjuntaohjeet (HUS etusivu-> Ammattilaiselle -> Hoito- ja toimintaohjeita ammattilaisille -> Infektioidentorjuntaohjeet) http://www.hus.fi/ammattilaiselle/hoito-ohjeet/infektioidentorjuntaohjeet/Sivut/default.aspx
Karhumäki, Eliisa - Jonsson, Anne - Saros, Marita 2021. Mikrobit hoitotyön haasteena. Lähihoito. Edita Prima Oy. Helsinki.
Neulanpistodirektiivi 2010/32/EU
Valtioneuvoston asetus 317/2013 terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla

Muu opettajan osoittama Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Teoriaopetus toteutuu pääosin verkossa
Laboraatio-opetus pienryhmissä Myllypuron kampuksella
Tehtäväohjattu opetus
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ensiavun osalta aikaisempi ensiavun opiskelu tulee olla suoritettu 3 vuoden sisällä. AHOT-anomus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Ensiapukurssin voi hyväksilukea, mikäli opiskelijalla on voimassa oleva Punaisen Ristin ensiapukortti (joko EA1-kortti tai HEA 8h -kortti) tai muu todistus vastaavan kurssin suorittamisesta viimeisen kolmen vuoden aikana.

Aikaisemman terveysalan tutkinnon ja osaamisen perusteella voi hakea AHOTointia aseptiikan ja hygienian, ensiavun, ergonomian, työterveyden ja työhyvinvoinnin sekä kliinisen hoitotoimien osuuksista. AHOT hakemus tehdään tutoropettajalle jahyväksytty AHOT-päätös lähetetään opintojakson kaikille opettajille ennen opintojakson alkua sähköpostitse. Tämän lisäksi opiskelijan tulee kuvailla ja perustella oma osaamisensa opintojakson opettajille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä.
Sisältää verkko-opiskelua, lähiopetusta, pienryhmätöitä, laboraatio-opiskelua pienryhmissä ja itsenäistä opiskelua.

Sisällön jaksotus

Lisätietoja Moodlen oppimisalustalla.
Opintojakson lähiopetus nähtävissä lukujärjestyksestä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.
Opiskelijalla on pakollinen läsnäolo seuraavissa opetuksissa: Orientaatio, laboraatio-opiskelu, aseptiikan oppimistehtävän esitys.

Lähiopetukseen osallistutaan aktiivisesti. Itsenäinen opiskelu yksin/pienryhmissä annetun materiaalin ja kirjallisuuden avulla. Itsenäiset tehtävät tulee palauttaa ajallaan.
Laboraatiotunneilla max. 15 opiskelijaa. Laboraatiotunneilla on oltava työvaatteet. Laboraatiotunneille ei voi osallistua myöhässä, eikä poistua ennen opetuksen loppua. Poissaolot laboraatioista korvataan opintojakson seuraavalla toteutuksella.

Opiskelijan tulee lukea / kerrata ennen opintojakson alkua: OMAn Dokumentit -> "Opiskelijan ohjeet" -kansiosta ennen opintojakson alkamista ohjeistukset: "Opiskelun säännöt 2018" ja "Laboraatio-opiskelu osana opintopolkua - yhteisillä periaatteilla oppimista edistävään, potilasturvalliseen ja työelämää valmentavaan opiskeluun".

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla. Lisätietoa Moodlessa.Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen
Jatkuva itse- ja vertaisarviointi
Tehtävien ja tenttien tekeminen ohjeiden mukaisesti ja niiden palauttaminen ajallaan.

Aseptiikka, ergonomia, kliiniset hoitotaidot sekä ensiapu arvioidaan Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty.

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija on aktiivisesti osallistunut keskusteluun ja laboraatiotuntien harjotteisiin, (läsnäolo 100%), lisäksi Moodlessa annetut oppimistehtävät on tehty ja palautettu ohjeiden mukaan.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Suska Veltheim
 • Lasse Liikanen
 • Arto Holappa
Vastuuhenkilö

Suska Veltheim

Opiskelijaryhmät
 • SXJ24K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana tunnistat hätätilanteita, tavallisimmat sairauskohtaukset sekä avuntarpeen ja osaat toimia niissä järjestelmällisesti. Osaat tutkia potilaan peruselintoiminnot käyttäen ABCDE-järjestelmä ja antaa oireenmukaista ensiapua. Osaat toimia vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä aloittaa hätäelvytyksen. Tiedät, miten hengitystä- ja verenkiertoa tarkkaillaan ja avustetaan tarvittaessa. Ymmärrät nestetasapainon merkityksen elimistön toiminnalle Tiedät lääkehoidon peruskäsitteet. Tunnet näytteenottoon liittyviä kivunlievityksen menetelmiä ja osaat tarvittaessa soveltaa niitä näytteenottotilanteissa ja potilastutkimuksissa. Ymmärrät potilassiirtoihin liittyvät turvallisuustekijät ja ergonomiset työtavat. Ymmärrät työn kuormitustekijöitä ja niiden hallintakeinoja. Ymmärrät laboratorion ja hoitoyksikön yhteistyön merkityksen potilaan hoidossa ja osaat kuvata laboratorion ja hoitoyksikön toiminnan osana asiakkaan hoito- ja palveluketjua. Osaat bioanalyytikon työssä tarvittavia hoitotaitoja.

Sisältö

Hengityksen ja verenkierron tarkkailu ja avustaminen
Nestetasapaino ja sen turvaaminen
Lääkehoidon peruskäsitteet
Ergonominen työskentely ja turvalliset potilassiirrot
Työn kuormitustekijät ja työkyky
Kivuttomuuden turvaaminen näytteenotossa ja potilastutkimuksissa
Bioanalyytikon työssä tarvittavat hoitotaidot
Hoitoyksikön toiminta ja yhteistyö laboratorion kanssa
Vakavasti sairaiden potilaiden ja heidän omaistensa kohtaaminen eri tilanteissa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Suska Veltheim
 • Marja Miettinen
Vastuuhenkilö

Marja Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat käyttää laboratorion perusvälineistöä turvallisesti ja osaat laboratoriotyön perustekniikoita. Osaat työskennellä ergonomisesti. Ymmärrät välinehuollon merkityksen aseptiikan ja bioanalytiikan näkökulmasta. Osaat lajitella laboratoriojätteet oikein. Tiedät terveysalan työturvallisuuden keskeiset sisällöt ja tunnet kemikaalilainsäädännön kliinisen laboratoriotyön näkökulmasta. Osaat noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja edistää omalla toiminnalla työturvallisuutta.Tiedät laadunvarmistuksen keskeiset käsitteet. Tiedät ja tunnistat erilaisia sosiaali- ja terveysalalla käytettäviä tietojärjestelmiä.

Sisältö

Mittavälineet ja mittaaminen
Laboratoriovaa’at ja punnitus
Sentrifugit ja sentrifugointi
Mikroskooppi ja mikroskopointimenetelmät
Sekoittimet
pH-mittaus
Laboratoriovesi ja vedenpuhdistusmenetelmät
Laboratoriokemikaalit, liuosten valmistaminen, laimentaminen
Laboratoriovälineiden huolto, väline- ja jätehuolto
Laadunvarmistuksen keskeiset käsitteet
Kemikaalilainsäädäntö ja työturvallisuus
Laboratoriovälineiden puhdistusmenetelmät
Sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmät

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Hänninen Hanna, Ruismäki Mia, Seikola Aila ja Slöör Sari. 2007. Laboratoriotyön perusteet. Edita Prima Oy.
Nevala Nina, Pekkarinen Anneli, Toivonen Risto, Rytkönen Esko, Sillanpää Jarmo ja Laaksonen Marja-Liisa. 2012. Ergonominen laboratorio. Työterveyslaitos.
(Launis Martti ja Lehtelä Jouni (toim) 2011: Ergonomia. Työterveyslaitos.)
www.finlex.fi
www.ttl.fi
Laboratoriolaitteiden ja -välineiden käyttö- ja huoltokäsikirjat
Ajankohtaiset tutkimukset

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot verkossa (Zoom).
Tehtävät, työselosteet
Laboraatiot, joihin osallistuminen pakollista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti
31.10.2023 ryhmät C&D, 21.11.2023 ryhmät A&B
Uusintatentit: tammikuu 2024 ja helmikuu 2024 (Metropolian yleiset uusintatenttipäivät)

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 22 tuntia, laboraatiot 44 tuntia, itsenäinen opiskelu 67 tuntia, tentti 2 tuntia

Sisällön jaksotus

Harjoitukset ryhmillä A&B viikot 45 - 46, ryhmillä C&D viikot 42 - 43

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti arvioidaan T1 - K5
Tehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävä
Työselosteet arvioidaan hyväksytty/täydennettävä

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet:

Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä

Lisätiedot

Laboraatiot: 3 op

Teoria: 2 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Suska Veltheim
 • Marja Miettinen
Vastuuhenkilö

Marja Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat käyttää laboratorion perusvälineistöä turvallisesti ja osaat laboratoriotyön perustekniikoita. Osaat työskennellä ergonomisesti. Ymmärrät välinehuollon merkityksen aseptiikan ja bioanalytiikan näkökulmasta. Osaat lajitella laboratoriojätteet oikein. Tiedät terveysalan työturvallisuuden keskeiset sisällöt ja tunnet kemikaalilainsäädännön kliinisen laboratoriotyön näkökulmasta. Osaat noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja edistää omalla toiminnalla työturvallisuutta.Tiedät laadunvarmistuksen keskeiset käsitteet. Tiedät ja tunnistat erilaisia sosiaali- ja terveysalalla käytettäviä tietojärjestelmiä.

Sisältö

Mittavälineet ja mittaaminen
Laboratoriovaa’at ja punnitus
Sentrifugit ja sentrifugointi
Mikroskooppi ja mikroskopointimenetelmät
Sekoittimet
pH-mittaus
Laboratoriovesi ja vedenpuhdistusmenetelmät
Laboratoriokemikaalit, liuosten valmistaminen, laimentaminen
Laboratoriovälineiden huolto, väline- ja jätehuolto
Laadunvarmistuksen keskeiset käsitteet
Kemikaalilainsäädäntö ja työturvallisuus
Laboratoriovälineiden puhdistusmenetelmät
Sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmät

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Hänninen Hanna, Ruismäki Mia, Seikola Aila ja Slöör Sari. 2007. Laboratoriotyön perusteet. Edita Prima Oy.
Nevala Nina, Pekkarinen Anneli, Toivonen Risto, Rytkönen Esko, Sillanpää Jarmo ja Laaksonen Marja-Liisa. 2012. Ergonominen laboratorio. Työterveyslaitos.
(Launis Martti ja Lehtelä Jouni (toim) 2011: Ergonomia. Työterveyslaitos.)
www.finlex.fi
www.ttl.fi
Laboratoriolaitteiden ja -välineiden käyttö- ja huoltokäsikirjat
Ajankohtaiset tutkimukset

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot verkossa (Zoom).
Tehtävät, työselosteet
Laboraatiot, joihin osallistuminen pakollista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 16.2.2024

Uusintatentit: maaliskuu 2024 ja huhtikuu 2024 (Metropolian yleiset uusintatenttipäivät)

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 22 tuntia, laboraatiot 44 tuntia, itsenäinen opiskelu 67 tuntia, tentti 2 tuntia

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti arvioidaan T1 - K5
Tehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävä
Työselosteet arvioidaan hyväksytty/täydennettävä

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet:

Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä

Lisätiedot

Laboraatiot: 3 op

Teoria: 2 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Hotanen
Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää ihmisen perimän rakenteen, toiminnan ja toiminnan säätelyn sekä näiden tekijöiden yhteydet tautimekanismeihin. Ymmärrät perimän tutkimisen merkityksen ja sairauksien syyn selvittämisessä. Osaat kuvata nukleiinihappojen erojen ilmenemisen, kromosomiston muodostumisen ja eri periytymistavat. Osaat molekyylibiologisten ja geenitekniikan menetelmien perusperiaatteet ja tunnet niiden käyttöalueet. Osaat suorittaa genetiikkaan liittyvät perustutkimukset ja ymmärrät eri työvaiheiden merkityksen. Osaat käyttää tietojärjestelmiä sekä soveltaa laatujärjestelmän ja työsuojelun periaatteita työskentelyssäsi. Ymmärrät geenitekniikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja haasteita.

Sisältö

DNA:n eristäminen eri menetelmillä
DNA:n monistamistekniikat
Geenien ja kromosomien tärkeimmät tutkimusmenetelmät
Soluviljelyn perusteet ja viljeltyjen solujen käyttö
Geenitekniikan eettiset näkökohdat

Aika ja paikka

23.10-31.12.2023

Oppimateriaalit

Luentomateriaali
Moodle alusta

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Teoria opetus tapahtuu zoom yhteydellä
Aktivoiva ohjaus
Laboraatio
Työohjeet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ulkopuolisia luennoitsijoita

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon sisältyy yksi lopputentti sekä kaksi uuusintatenttiä.
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran toteutuksen uusintatenttien yhteydessä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

jos aikaisempia opintoja, ahot järjestelmä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Genetiikka 5 op
1 op on 27h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Koululla tehtävät harjoitukset pakollisia kaikille opiskelijoille.
Raskaana oleva opiskelija ei voi osallistua histologian osuuteen
Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään tai niihin ryhmiin, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli heitä toteutukselle sopii
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.
Mikäli suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään
mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta hän voi uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.
Mikäli opiskelijalla on toteutuksella osasuorituksia hänen hakeutuessaan uudelle
opintojaksototeutuksella, hän hyväksilukee toteutuksen osat normaalin AHOT-menettelyn kautta
•Mikäli opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi ja uusintatentti ajoittuu poissaolojaksolle, opiskelija
voi palattuaan suorittaa uusinnan sopimalla asiasta toteutuksen vastuuopettajan kanssa.
Laboraatiosta poissaolon korvaaminen
•Pääsääntöisesti puuttuva laboraatio korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.
Opettaja ilmoittaa laboraation korvaamisperiaatteet toteutussuunnitelmassa.
Osallistuminen opintojen ohjaukseen
•Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opintojen ohjaukseen, kuten toteutuksen
orientaatiotuntiin.
•Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta, hänen tulee itsenäisesti selvittää ohjauksessa esitetyt
asiat opetusmateriaalista tai muilta osallistujilta.
Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.
Laboraatio opetuksessa PAKOLLINEN LÄSNÄOLO, poissaolot korvattava
Opintojakson läpäisy edellyttää kaikkien oppimistehtävien, laboraatioiden ja lopputentin suorittamista hyväksytysti.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksossa osaamisen arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin. Toteutus sisältää arvioitavia oppimistehtäviä ja/tai ns. välitenttejä, joiden pistemäärä lisätään tentin pistemäärään. Kokoavasta lopputentistä tulee saada vähintään 50% oikein.
Arviointi asteikko:
Oppimistehtävät: hyväksytty/täydennettävä/pisteytetyt tehtävät
Kokoavan tentin arviointi 0-5
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa yhden kerran toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Mikäli kaikkia suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään
mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kemia, Matematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 48

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Hotanen
Vastuuhenkilö

Elina Hotanen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää ihmisen perimän rakenteen, toiminnan ja toiminnan säätelyn sekä näiden tekijöiden yhteydet tautimekanismeihin. Ymmärrät perimän tutkimisen merkityksen ja sairauksien syyn selvittämisessä. Osaat kuvata nukleiinihappojen erojen ilmenemisen, kromosomiston muodostumisen ja eri periytymistavat. Osaat molekyylibiologisten ja geenitekniikan menetelmien perusperiaatteet ja tunnet niiden käyttöalueet. Osaat suorittaa genetiikkaan liittyvät perustutkimukset ja ymmärrät eri työvaiheiden merkityksen. Osaat käyttää tietojärjestelmiä sekä soveltaa laatujärjestelmän ja työsuojelun periaatteita työskentelyssäsi. Ymmärrät geenitekniikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja haasteita.

Sisältö

DNA:n eristäminen eri menetelmillä
DNA:n monistamistekniikat
Geenien ja kromosomien tärkeimmät tutkimusmenetelmät
Soluviljelyn perusteet ja viljeltyjen solujen käyttö
Geenitekniikan eettiset näkökohdat

Aika ja paikka

5-26.3.2024

Oppimateriaalit

Luentomateriaali
Moodle alusta

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Teoria opetus tapahtuu zoom yhteydellä
Aktivoiva ohjaus
Laboraatio
Työohjeet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ulkopuolisia luennoitsijoita

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon sisältyy yksi lopputentti sekä kaksi uuusintatenttiä.
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran toteutuksen uusintatenttien yhteydessä.

Kansainvälisyys

Opiskelijat osallistuvat vk 11 IPW missä mukana 8 korkeakoulua ympäri Euroopan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

jos aikaisempia opintoja, ahot järjestelmä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Genetiikka 5 op
1 op on 27h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Koululla tehtävät harjoitukset pakollisia kaikille opiskelijoille.
Raskaana oleva opiskelija ei voi osallistua histologian osuuteen
Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään tai niihin ryhmiin, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli heitä toteutukselle sopii
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.
Mikäli suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään
mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta hän voi uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.
Mikäli opiskelijalla on toteutuksella osasuorituksia hänen hakeutuessaan uudelle
opintojaksototeutuksella, hän hyväksilukee toteutuksen osat normaalin AHOT-menettelyn kautta
•Mikäli opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi ja uusintatentti ajoittuu poissaolojaksolle, opiskelija
voi palattuaan suorittaa uusinnan sopimalla asiasta toteutuksen vastuuopettajan kanssa.
Laboraatiosta poissaolon korvaaminen
•Pääsääntöisesti puuttuva laboraatio korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.
Opettaja ilmoittaa laboraation korvaamisperiaatteet toteutussuunnitelmassa.
Osallistuminen opintojen ohjaukseen
•Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opintojen ohjaukseen, kuten toteutuksen
orientaatiotuntiin.
•Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta, hänen tulee itsenäisesti selvittää ohjauksessa esitetyt
asiat opetusmateriaalista tai muilta osallistujilta.
Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.
Laboraatio opetuksessa PAKOLLINEN LÄSNÄOLO, poissaolot korvattava
Opintojakson läpäisy edellyttää kaikkien oppimistehtävien, laboraatioiden ja lopputentin suorittamista hyväksytysti.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Vaaditut edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna kokonaisuudessaan hyväksytysti ennen opintojakson alkua. Jos vaadittu opinto on edellisessä periodissa, niin ilmoittautumisesi on ehdollinen ja edellyttää, että saat hyväksytyn suorituksen joko varsinaisesta tentistä tai ilmoitetusta kahdesta uusinnasta. Myös kaikki edeltävien opintojen tehtävät ja laboraatiot tulee olla hyväksytysti suoritettu. Opintojakson suoritus voi keskeytyä, jos edeltävistä opinnoista saa hylätyn. Jos sinulla puuttuu suorituksia edeltävistä opinnoista ilmoittautumisajan päättyessä, niin ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan ja kerro mitä puutteita sinulla on sekä ehditkö saada suorituksen hyväksytyksi ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksossa osaamisen arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin. Toteutus sisältää arvioitavia oppimistehtäviä ja/tai ns. välitenttejä, joiden pistemäärä lisätään tentin pistemäärään. Kokoavasta lopputentistä tulee saada vähintään 50% oikein.
Arviointi asteikko:
Oppimistehtävät: hyväksytty/täydennettävä/pisteytetyt tehtävät
Kokoavan tentin arviointi 0-5
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa yhden kerran toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.
Mikäli kaikkia suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään
mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Immunologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Kemia, Matematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset, Laboratoriotyön perusteet, Solubiologia

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

13.02.2024 - 03.05.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Marita Saros
 • Ulla Marjosola
 • Katja Rahikainen
 • Petra Heino
 • Merja Lahdenperä
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Toteutus edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan AJOITUS!
Orientoiva reflektiotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kesto 12 vko, 13.2.- 3.5.24 Innovaatioprojektin opintopäivät viikottain ti-to klo 17-21.00.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projektikohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), toteutuksen ensimmäisellä viikolla, 13.2.

Orientaatio, ti 13.2 klo 17-18.00
AIKA Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen. Ilmoitetaan projektihaasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla
AIKA Projektikohtainen työskentely ti-to illat klo 17-21.00.
Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
Ohjaajan tapaaminen viikottain sovitusti ti-to välillä.

MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma 30.4. Myllypuron kampuksella.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 12 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin tuotoston esittely MinnoFest.
Projektin päätös ja palautekeskustelu ilmoitetaan projektin aikana.

Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Merja Lahdenperä
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teooria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 08.03.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 420

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Maria Kauppinen
 • Riitta Vilkko
 • Riikka Kukonlehto
 • Anna Sundblom
 • Merja Lahdenperä
 • Petra Heino
 • Juha Havukumpu
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Tuomas Leisti
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Sara Pesonen
 • Sanna-Mari Manninen
 • Arto Holappa
 • Mirka Peththahandi
 • Kajsa Sten
Opiskelijaryhmät
 • SXQ22S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO22S2A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXB21S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXD21S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO22S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXL22S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
22.1 - 7.3.2024
Orientoiva tehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projekitkohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 22.1.2024.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

22.1. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
22.1. - 7.3.2024 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
6.3.2024 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 03.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 225

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Järvinen
 • Elisa Mattila
 • Eini Koskimies
 • Ulla Marjosola
 • Riikka Kukonlehto
 • Petra Heino
 • Merja Lahdenperä
 • Katja Rahikainen
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Teija Rautiola
 • Sara Pesonen
 • Kati Ylikahri
 • Arto Holappa
Opiskelijaryhmät
 • SXQ22S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXO22S2A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen
 • SXD21S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S2B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen, lähihoitajapolku
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXL22S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
12.3 - 3.5.2024
Orientoiva reflektiotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projektikohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 18.3.
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

18.3. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
18.3. - 30-4.2024 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
30.4.2024 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Merja Lahdenperä
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.10.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 210

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Riitta Vilkko
 • Ulla Marjosola
 • Maria Kauppinen
 • Anna Sundblom
 • Petra Heino
 • Merja Lahdenperä
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Jenna Kukkonen
 • Jukka Väisänen
 • Teija Rautiola
 • Sanna-Mari Manninen
 • Anna Eskola
Opiskelijaryhmät
 • SXB21K1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB21K2
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXL22K1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA21S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22K1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä A
 • SXO22K1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä B
 • SXO22K1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXQ22K1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
28.8 - 12.10.2023
Orientoiva tehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projekitkohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 3.9.2023.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

28.8. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
28.8. - 12.10.2023 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
11.10.2023 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
12.10.2023 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Merja Lahdenperä
 • Katja Rahikainen
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Jukka Törnroos
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Heidi Malava
 • Merja Ojala
 • Jaana Anttila
 • Riitta Lumme
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella
tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti.

Sisältö

- opinnäytetyön raportin kirjoittaminen ja esittäminen
- itse- ja vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäyte syksy 2023.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Tulosten, pohdinnan ja tiivistelmien (suomi ja englanti) kirjoittaminen
• Työn esittely ja julkistaminen, työn jättäminen arvioitavaksi
• Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
• Työn tallentaminen Theseus-tietokantaan
• Opinnäytetyön arviointi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson esitietovaatimukset: hyväksytty Opinnäytetyön suunnitelma ja toteutus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ks.opinnäytetyön arviointikriteerit liite. Arvioidaan hyväksytty/hylätty
Opinnäytetyö arvioidaan projektina koko prosessin päätyttyä

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön toteutus 5 op

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
- argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sote Englanti Virtuaali
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Elina Tirkkonen
 • Suska Veltheim
 • Heidi Malava
 • Eija Metsälä
 • Jaana Anttila
 • Riitta Lumme
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella
tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti.

Sisältö

- opinnäytetyön raportin kirjoittaminen ja esittäminen
- itse- ja vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäyte kevät 2024 Exam

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Tulosten, pohdinnan ja tiivistelmien (suomi ja englanti) kirjoittaminen
• Työn esittely ja julkistaminen, työn jättäminen arvioitavaksi
• Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
• Työn tallentaminen Theseus-tietokantaan
• Opinnäytetyön arviointi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson esitietovaatimukset: hyväksytty Opinnäytetyön suunnitelma ja toteutus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ks.opinnäytetyön arviointikriteerit liite. Arvioidaan hyväksytty/hylätty
Opinnäytetyö arvioidaan projektina koko prosessin päätyttyä

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön toteutus 5 op

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
- argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Heidi Malava
 • Suska Veltheim
 • Eija Metsälä
 • Riitta Lumme
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin
ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen
- työpajat

Aika ja paikka

Ks. opinnäytetyöprosessin ohjeistus

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyöohjeet (Moodle)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
- argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Suska Veltheim
 • Bioanalytiikka1 Virtuaali
 • Riitta Lumme
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen

Aika ja paikka

Ks. opinnäytetyöprosessin ohjeistus

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyöohjeet (Moodle ja Oma)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön arviointikohteet https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas/opinnot/opinnaytetyo#opinn

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukainen tutkimus- ja kehittämistyön osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Malava
 • Merja Ojala
 • Jaana Anttila
 • Riitta Lumme
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ20S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän
itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri
yleisöille.

Sisältö

- kehittämistyön toteutus suunnitelman mukaisesti
- yhteistyö kehittämistyöhön osallistuvien kanssa
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- työpajat
- kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön arviointikohteet :
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön suunnittelu 5 op

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
- argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Elina Tirkkonen
 • Suska Veltheim
 • Heidi Malava
 • Eija Metsälä
 • Jaana Anttila
 • Riitta Lumme
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän
itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri
yleisöille.

Sisältö

- kehittämistyön toteutus suunnitelman mukaisesti
- yhteistyö kehittämistyöhön osallistuvien kanssa
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- työpajat
- kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön arviointikohteet :
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön suunnittelu 5 op

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
- argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Heidi Malava
 • Heli Thomander
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Elina Hotanen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja motivoituu urasuunnitteluun.
- osaa työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
- tunnistaa oman ammattinsa tietoperustan ja roolinsa näyttöön perustuvassa toiminnassa.
- ymmärtää sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisena, moniarvoisena ja muuttuvana toimintaympäristönä.
- osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet.
- ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
- osaa toimia tietosuojan ja -turvan periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä ja käyttää yleisimpiä tietoteknisiä ohjelmia ja välineitä
- osaa tuottaa tietoa ja viestiä ammatillisesti

Sisältö

- opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja tiedonhankinta
- tutkinnon tuottama osaaminen ja urapolut
- ammatin tietoperusta ja eettiset periaatteet
- keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö
- tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- tietotekniset taidot, ohjelmat ja välineet oppimisessa ja asiantuntijatehtävissä
- ammatillisen asiantuntijan suomen kielen ja viestinnän perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite "Osaamisen arviointikehikko"

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Oppimisen ja opiskelun valmiudet opinnot suoritetaan ensimmäisellä lukukaudella

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Elina Hotanen
 • Marja Miettinen
 • Heli Thomander
Vastuuhenkilö

Jenny West

Opiskelijaryhmät
 • SXJ24K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja motivoituu urasuunnitteluun.
- osaa työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
- tunnistaa oman ammattinsa tietoperustan ja roolinsa näyttöön perustuvassa toiminnassa.
- ymmärtää sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisena, moniarvoisena ja muuttuvana toimintaympäristönä.
- osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet.
- ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
- osaa toimia tietosuojan ja -turvan periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä ja käyttää yleisimpiä tietoteknisiä ohjelmia ja välineitä
- osaa tuottaa tietoa ja viestiä ammatillisesti

Sisältö

- opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja tiedonhankinta
- tutkinnon tuottama osaaminen ja urapolut
- ammatin tietoperusta ja eettiset periaatteet
- keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö
- tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- tietotekniset taidot, ohjelmat ja välineet oppimisessa ja asiantuntijatehtävissä
- ammatillisen asiantuntijan suomen kielen ja viestinnän perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite "Osaamisen arviointikehikko"

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Oppimisen ja opiskelun valmiudet opinnot suoritetaan ensimmäisellä lukukaudella

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 21.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emma Salomaa
 • Suska Veltheim
 • Heidi Malava
 • Marja Miettinen
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Jaana Anttila

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat nimetä laboratorion sisäiset ja ulkoiset asiakkaat.Ymmärrät potilaan/asiakkaan oikeudet ja tunnet potilaan asemaa ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön. Osaat toimia asiakaslähtöisesti ja tunnistat asiakaskokemuksen merkityksen laboratoriopalveluiden kehittämisessä. Ymmärrät preanalyyttisten tekijöiden merkityksen laboratoriotutkimustuloksiin ja osaat ohjata asiakkaita näyttöön perustuvasti.Osaat ottaa, käsitellä, säilyttää ja lähettää laboratoriotutkimusnäytteitä laadukkaasti ja suorittaa perusterveydenhuollossa tehtäviä potilas- ja näytetutkimuksia. Osaat nimetä potilasturvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät tekijät näytteenotossa ja potilastutkimuksissa sekä osaat toimia turvallisesti. Sisäistät aseptisen toiminnan merkityksen ja osaat toimia aseptisten ohjeiden mukaisesti. Omaksut näytteenoton ergonomiset työskentelytavat osaksi omaa ammatillista toimintaasi. Osaat käyttää laboratoriotietojärjestelmää tutkimuspyyntöjen tekemiseen. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä.

Osaat näytteenotto- ja ohjaustilanteissa tarvittavan englanninkielisen ammattisanaston ja käsitteet. Osaat toimia vuorovaikutus- ja näytteenottotilanteissa englannin kielellä.

Sisältö

Laboratoriotutkimusprosessi
Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat sekä asiakaslähtöisen palvelun periaatteet
Potilaan asemaa koskeva lainsäädäntö ja tietosuoja
Asiakkaan ohjaaminen laboratoriotutkimuksiin
Preanalyyttiset tekijät
Viitearvot
Veri-,erite- ja solunäytteet sekä tavallisimmat perusterveydenhuollon laboratorioissa tehtävät potilastutkimukset
Näytteiden käsittely, säilyttäminen ja lähettäminen
Työ- ja potilasturvallisuus
Aseptiset työtavat
Ergonomia
Jätehuolto
Laboratoriotietojärjestelmä
Simuloidut oppimistilanteet
Asiakas- ja potilasohjaus englannin kielellä

Aika ja paikka

Ajanjakso
Opintojakso alkaa pakollisella orientaatiolla. Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Oppimateriaalit

Friman, Kuparinen,Lehto &Liikanen2021: Laboratoriotutkimusten näytteenotto. otavan kirjapaino.Keuruu.
Riski 2019. EKG-rekisteröinti. Otavan kirjapaino. Keuruu.

Materiaalit Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Teorialuennot kampuksella tai ZOOM yhteydellä. Luentoja ei tallenneta. Verkkoluennoilla tulee olla myös oma mikrofoni.

Yksilö/paritehtävät
Laboraatio-opetus; Laboraatiotunneille oma tietokone , tabletti tai puhelin mukaan.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla. Videoituja luentoja ei saa levittää eteenpäin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset yhteistyöt työelämän kanssa.
Lopputentti, tehtävät ja laboraatiot tulee olla suoritettu hyväksytysti ennen Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1 alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakoson varsinainen tentti on 12.12.2023 klo 9-12
Kaksi uusintakertaa.
1. uusinta ja korotustentti
2. uusinta XXXXX
Muita uusintoja ei ole.Jos uusintaan ei osallistu, menettää uusintakerran. Jos tentistä ei pääse läpi annetuilla uusintakerroilla, tulee opintojaksolle osallistua kokonaisuudessaan uudelleen. Opintojakson arvosanan korotusta voi yrittää kerran, ensimmäisen uusintakerran yhteydessä.

Englannin suullinen tehtävä palautettava 15.12. mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 tuntia opiskelijan työtä
Teoria, laboraatiot, itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

Toteutuksen opettajat:
Jaana Anttila Preanalytiikka (opintojakson vastuuopettaja )
Suska Veltheim Preanalytiikka
Emma Salomaa Englanti

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuminen tulee tehdä ilmoittautumisaikana. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida. Opintojaksolle voi ilmoittautua päiväryhmän opiskelijat. Mikäli opiskelijalla on päätös yksilöllisisistä opetusjärjestelyistä/opetuksen erityisjärjestelyistä, hänen tulee ilmoittaa siitä ja tarpeestaan opintojakson vastuuopettajalle viimeistään opintojakson alussa.

HUOM! Huomioi opintojakson vaadittavat edeltävät opinnot. Seuraavat edeltävät opinnot tulee olla suoritettu (suoritusmerkintä opintorekisterissä):
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Kliiniset hoitotoimet, Asiakaspalvelu

xxxx.xxxx.2023 opintojakson orientaatio/alkuinfo on pakollinen.Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Laboraatiot ovat pakollisia. Opiskelija valmistautuu laboraatio-opetukseen etukäteismateriaalien ja tehtävien avulla. Asianmukainen vaatetus laboraatioihin.Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.

Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli opintojaksolla on paikkoja
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.

Tentit ja tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voi mennä Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1:een.
Mikäli toteutuksella olevia tehtäviä/suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.

Pääsääntöisesti puuttuva(t) laboraatio(t) korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.

Jos opiskelijalla on osittainen AHOT, tulee päästös siitä toimittaa vastuuopettajalle kuukausi ennen opintojakson alkua.

"Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä."

Englannin tunneilla pakollinen läsnäolo.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Preanalytiikka: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Preanalytiikka: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:

Hyvä (3-4)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Preanalytiikka: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:

Kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Pisteytettävät tuntitehtävät
Opintojakson lopussa kokoava lopputentti (H-5)
Vertaisarviointi

Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa (poislukien englanti) ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.

Englanti:
Englannin arvosana perustuu suulliseen paritenttiin sekä tuntitehtäviin, eikä sen korottaminen siksi ole mahdollista. Mahdollisesta uusinnasta hylätyn arvosanan yhteydessä sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Oppimisen ja opiskelun valmiudet, Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Asiakas sosiaali- ja terveyspalveluiden keskiössä sekä Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä.

Englanti:
Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Koski
 • Suska Veltheim
 • Bioanalytiikka1 Virtuaali
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Suska Veltheim

Opiskelijaryhmät
 • SXJ24K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat nimetä laboratorion sisäiset ja ulkoiset asiakkaat.Ymmärrät potilaan/asiakkaan oikeudet ja tunnet potilaan asemaa ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön. Osaat toimia asiakaslähtöisesti ja tunnistat asiakaskokemuksen merkityksen laboratoriopalveluiden kehittämisessä. Ymmärrät preanalyyttisten tekijöiden merkityksen laboratoriotutkimustuloksiin ja osaat ohjata asiakkaita näyttöön perustuvasti.Osaat ottaa, käsitellä, säilyttää ja lähettää laboratoriotutkimusnäytteitä laadukkaasti ja suorittaa perusterveydenhuollossa tehtäviä potilas- ja näytetutkimuksia. Osaat nimetä potilasturvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät tekijät näytteenotossa ja potilastutkimuksissa sekä osaat toimia turvallisesti. Sisäistät aseptisen toiminnan merkityksen ja osaat toimia aseptisten ohjeiden mukaisesti. Omaksut näytteenoton ergonomiset työskentelytavat osaksi omaa ammatillista toimintaasi. Osaat käyttää laboratoriotietojärjestelmää tutkimuspyyntöjen tekemiseen. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä.

Osaat näytteenotto- ja ohjaustilanteissa tarvittavan englanninkielisen ammattisanaston ja käsitteet. Osaat toimia vuorovaikutus- ja näytteenottotilanteissa englannin kielellä.

Sisältö

Laboratoriotutkimusprosessi
Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat sekä asiakaslähtöisen palvelun periaatteet
Potilaan asemaa koskeva lainsäädäntö ja tietosuoja
Asiakkaan ohjaaminen laboratoriotutkimuksiin
Preanalyyttiset tekijät
Viitearvot
Veri-,erite- ja solunäytteet sekä tavallisimmat perusterveydenhuollon laboratorioissa tehtävät potilastutkimukset
Näytteiden käsittely, säilyttäminen ja lähettäminen
Työ- ja potilasturvallisuus
Aseptiset työtavat
Ergonomia
Jätehuolto
Laboratoriotietojärjestelmä
Simuloidut oppimistilanteet
Asiakas- ja potilasohjaus englannin kielellä

Aika ja paikka

Ajanjakso
Opintojakso alkaa pakollisella orientaatiolla. Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Oppimateriaalit

Friman, Kuparinen,Lehto &Liikanen2021: Laboratoriotutkimusten näytteenotto. Otavan kirjapaino.Keuruu.
Riski 2019. EKG-rekisteröinti. Otavan kirjapaino. Keuruu.

Materiaalit Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

ZOOM yhteydellä. Luentoja ei tallenneta. Verkkoluennoilla tulee olla myös oma mikrofoni.

Yksilö/paritehtävät
Laboraatio-opetus; Laboraatiotunneille oma tietokone , tabletti tai puhelin mukaan.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla. Videoituja luentoja ei saa levittää eteenpäin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset yhteistyöt työelämän kanssa.
Lopputentti, tehtävät ja laboraatiot tulee olla suoritettu hyväksytysti ennen Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1 alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakoson varsinainen tentti on
Kaksi uusintakertaa.
1. uusinta ja korotustentti
2. uusinta XXXXX
Muita uusintoja ei ole.Jos uusintaan ei osallistu, menettää uusintakerran. Jos tentistä ei pääse läpi annetuilla uusintakerroilla, tulee opintojaksolle osallistua kokonaisuudessaan uudelleen. Opintojakson arvosanan korotusta voi yrittää kerran, ensimmäisen uusintakerran yhteydessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 tuntia opiskelijan työtä
Teoria, laboraatiot, itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

Toteutuksen opettajat:
Jaana Anttila Preanalytiikka (opintojakson vastuuopettaja )
Suska Veltheim Preanalytiikka
Emma Salomaa Englanti

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuminen tulee tehdä ilmoittautumisaikana. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida. Opintojaksolle voi ilmoittautua päiväryhmän opiskelijat. Mikäli opiskelijalla on päätös yksilöllisisistä opetusjärjestelyistä/opetuksen erityisjärjestelyistä, hänen tulee ilmoittaa siitä ja tarpeestaan opintojakson vastuuopettajalle viimeistään opintojakson alussa.

HUOM! Huomioi opintojakson vaadittavat edeltävät opinnot. Seuraavat edeltävät opinnot tulee olla suoritettu (suoritusmerkintä opintorekisterissä):
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Kliiniset hoitotoimet, Asiakaspalvelu

xxxx.xxxx.2023 opintojakson orientaatio/alkuinfo on pakollinen.Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla.

Laboraatiot ovat pakollisia. Opiskelija valmistautuu laboraatio-opetukseen etukäteismateriaalien ja tehtävien avulla. Asianmukainen vaatetus laboraatioihin.Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.

Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli opintojaksolla on paikkoja
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat.

Tentit ja tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voi mennä Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1:een.
Mikäli toteutuksella olevia tehtäviä/suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.

Pääsääntöisesti puuttuva(t) laboraatio(t) korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.

Jos opiskelijalla on osittainen AHOT, tulee päästös siitä toimittaa vastuuopettajalle kuukausi ennen opintojakson alkua.

"Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä."

Englannin tunneilla pakollinen läsnäolo.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Preanalytiikka: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Preanalytiikka: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:

Hyvä (3-4)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Preanalytiikka: 0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:

Kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Pisteytettävät tuntitehtävät
Opintojakson lopussa kokoava lopputentti (H-5)
Vertaisarviointi

Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa (poislukien englanti) ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.

Englanti:
Englannin arvosana perustuu suulliseen paritenttiin sekä tuntitehtäviin, eikä sen korottaminen siksi ole mahdollista. Mahdollisesta uusinnasta hylätyn arvosanan yhteydessä sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Oppimisen ja opiskelun valmiudet, Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Asiakas sosiaali- ja terveyspalveluiden keskiössä sekä Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä.

Englanti:
Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 06.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Hotanen
Vastuuhenkilö

Elina Hotanen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää solubiologiaan liittyvät keskeiset biomolekyylit, niiden rakenteen ja toiminnan sekä proteiinisynteesin. Osaat selittää erilaiset soluliitokset, solujen välisen viestinnän ja ymmärrät solusyklin toiminnan. Osaat kuvata, miten normaalista solusta kehittyy syöpäsolu. Ymmärrät ihmisen perimän ja siinä tapahtuvat muutokset ja osaat perimän monistamisen menetelmät.

Sisältö

Solujen perustyypit
Solun rakenteet, toiminnan yleispiirteet ja kalvorakenteet
Nukleiinihappojen rakenne ja toiminta
Geenien toiminta, säätely ja proteiinisynteesi
Solusykli, solun kasvu ja erilaistuminen sekä sen säätely
Solujen välinen viestintä
Soluadheesio ja solukuolema
PCR ja geelielektroforeesi

Aika ja paikka

01.08-22.10.2023

Oppimateriaalit

SOLUBIOLOGIA
Heino, Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, Sanoma pro 2014, myös painokset 2010 ja 2007 sopivat materiaaliksi
Moodlen työtila
Luentomateriaali


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, kaikki teoria tunnit etäyhteydellä (zoom)
Laboraatiot (pakolliset)
Tehtävät/tentit Moodlessa
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon sisältyy yksi lopputentti sekä kaksi uuusintatenttiä. Uusintatenttien aikataulu täsmentyy lukukauden aikana.
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran toteutuksen uusintatenttien yhteydessä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op on 27h opiskelijan työtä
Solubiologia 5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Laboraatio opetuksessa PAKOLLINEN LÄSNÄOLO, poissaolot korvattava
Opintojakson läpäisy edellyttää kaikkien oppimistehtävien, laboraatioiden ja lopputentin suorittamista hyväksytysti.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksossa osaamisen arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin. Toteutus sisältää arvioitavia oppimistehtäviä ja/tai ns. välitenttejä, joiden pistemäärä lisätään tentin pistemäärään. Kokoavasta lopputentistä tulee saada vähintään 50% oikein.
Arviointi asteikko:
Oppimistehtävät: hyväksytty/täydennettävä/pisteytetyt tehtävät
Kokoavan tentin arviointi 0-5
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa yhden kerran toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä. Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa.

Mikäli kaikkia suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään
mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Kemia, Laboratoriotyön perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 48

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Hotanen
Vastuuhenkilö

Elina Hotanen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat selittää solubiologiaan liittyvät keskeiset biomolekyylit, niiden rakenteen ja toiminnan sekä proteiinisynteesin. Osaat selittää erilaiset soluliitokset, solujen välisen viestinnän ja ymmärrät solusyklin toiminnan. Osaat kuvata, miten normaalista solusta kehittyy syöpäsolu. Ymmärrät ihmisen perimän ja siinä tapahtuvat muutokset ja osaat perimän monistamisen menetelmät.

Sisältö

Solujen perustyypit
Solun rakenteet, toiminnan yleispiirteet ja kalvorakenteet
Nukleiinihappojen rakenne ja toiminta
Geenien toiminta, säätely ja proteiinisynteesi
Solusykli, solun kasvu ja erilaistuminen sekä sen säätely
Solujen välinen viestintä
Soluadheesio ja solukuolema
PCR ja geelielektroforeesi

Aika ja paikka

8.1-17.3.2023

Oppimateriaalit

SOLUBIOLOGIA
Heino, Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, Sanoma pro 2014, myös painokset 2010 ja 2007 sopivat materiaaliksi
Moodlen työtila
Luentomateriaali


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, kaikki teoria tunnit etäyhteydellä (zoom)
Laboraatiot (pakolliset)
Tehtävät/tentit Moodlessa
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon sisältyy yksi lopputentti sekä kaksi uuusintatenttiä. Uusintatenttien aikataulu täsmentyy lukukauden aikana.
Opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran toteutuksen uusintatenttien yhteydessä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op on 27h opiskelijan työtä
Solubiologia 5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Laboraatio opetuksessa PAKOLLINEN LÄSNÄOLO, poissaolot korvattava
Opintojakson läpäisy edellyttää kaikkien oppimistehtävien, laboraatioiden ja lopputentin suorittamista hyväksytysti.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa orientaatiotunnilla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Vaaditut edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna kokonaisuudessaan hyväksytysti ennen opintojakson alkua. Jos vaadittu opinto on edellisessä periodissa, niin ilmoittautumisesi on ehdollinen ja edellyttää, että saat hyväksytyn suorituksen joko varsinaisesta tentistä tai ilmoitetusta kahdesta uusinnasta. Myös kaikki edeltävien opintojen tehtävät ja laboraatiot tulee olla hyväksytysti suoritettu. Opintojakson suoritus voi keskeytyä, jos edeltävistä opinnoista saa hylätyn. Jos sinulla puuttuu suorituksia edeltävistä opinnoista ilmoittautumisajan päättyessä, niin ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan ja kerro mitä puutteita sinulla on sekä ehditkö saada suorituksen hyväksytyksi ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksossa osaamisen arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin. Toteutus sisältää arvioitavia oppimistehtäviä ja/tai ns. välitenttejä, joiden pistemäärä lisätään tentin pistemäärään. Kokoavasta lopputentistä tulee saada vähintään 50% oikein.
Arviointi asteikko:
Oppimistehtävät: hyväksytty/täydennettävä/pisteytetyt tehtävät
Kokoavan tentin arviointi 0-5
Opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa yhden kerran toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä. Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa.

Mikäli kaikkia suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään
mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Uudella toteutuksella opiskelijan tulee suorittaa kaikki toteutuksen osat uudestaan, myös laboraatiot.
Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä,
opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta uudelle toteutukselle ilmoittautuminen on
mahdollista.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Kemia, Laboratoriotyön perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

15.09.2023 - 30.11.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkothaittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.03.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 30.04.2024

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkothaittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja Miettinen
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Jaana Anttila

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana tunnistat perusterveydenhuollon ja kliinisen laboratoriotoiminnan periaatteita. Ymmärrät kliinisen laboratoriotoiminnan osana sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjontaa ja terveyden edistämistä. Osaat kuvata harjoittelupaikkasi laboratoriotoimintaa ja siihen liittyvää palvelujärjestelmää. Osaat toimia työyhteisön jäsenenä ja moniammatillisissa tiimeissä. Ymmärrät näytteenottotoiminnan merkityksen osana potilaan/asiakkaan hoitoketjua ja osaat ohjata asiakkaita asiakaslähtöisesti näyte- ja potilastutkimuksiin. Osaat ottaa, käsitellä, säilyttää ja lähettää laboratoriotutkimusnäytteitä ohjeiden mukaisesti ja laadukkaasti. Osaat suorittaa joitakin perusterveydenhuollossa tehtäviä näyte- ja potilastutkimuksia sekä pystyt arvioimaan tulosten luotettavuutta. Käytät laboratoriotietojärjestelmiä. Toimit turvallisesti, aseptisesti sekä ergonomisesti.Ymmärrät vaitiolovelvollisuuden merkityksen osana ammattietiikkaa ja asiakkaan/potilaan tietosuojaa. Arvioit omaa ammatillista kehittymistäsi ja toiminnan kehittämiskohteita. Kehität vuorovaikutus-, ohjaus- ja työyhteisötaitojasi. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Perusterveydenhuollon laboratoriopalvelujärjestelmä
Perusterveydenhuollon keskeiset tutkimukset
Asiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuksiin
Asiakaspalvelu, näytteidenotto, esikäsittely, säilytys ja lähettäminen
Työyhteisössä toimiminen
Työ- ja potilasturvallisuus sekä tietosuoja
Laboratoriotietojärjestelmät

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023
Eri työelämäyhteistyön laboratoriot

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu 3 viikkoa terveysaseman tai lääkärikeskuksen laboratoriossa, 6,5-7 tuntia/päivä
lisäksi 2 tai 3 viikkoa näytteenottoa sairaalan vuodeosastoilla, 2-3 tuntia/aamu.
Harjoittelun infotilaisuus 2 tuntia
Reflektio 2,5 tuntia
Oppimispäiväkirjojen kirjoittaminen 2 tuntia

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu 3 viikkoa terveysaseman tai lääkärikeskuksen laboratoriossa, 6,5-7 tuntia/päivä
lisäksi 2 tai 3 viikkoa näytteenottoa sairaalan vuodeosastoilla, 2-3 tuntia/aamu.
Reflektio 2,5 tuntia harjoittteluohjaajien kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työelämäharjoittelu 3 viikkoa terveysaseman tai lääkärikeskuksen laboratoriossa, 6,5-7 tuntia/päivä ja 2 tai 3 viikkoa näytteenottoa sairaalan vuodeosastoilla, 2-3 tuntia/aamu.
Harjoitteluinfo 2 tuntia
Reflektio 2,5 tuntia
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen 2 tuntia
Yhteensä 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Moodle-työtila: Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1 , kirjautumisavain: Vakuumi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi käytännön harjoittelussa.
Oppimispäiväkirjat Moodle-työtilassa
Pakollinen reflektio-tilaisuus

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi ja Laboratoriotyön perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja Miettinen
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Marja Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana tunnistat perusterveydenhuollon ja kliinisen laboratoriotoiminnan periaatteita. Ymmärrät kliinisen laboratoriotoiminnan osana sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjontaa ja terveyden edistämistä. Osaat kuvata harjoittelupaikkasi laboratoriotoimintaa ja siihen liittyvää palvelujärjestelmää. Osaat toimia työyhteisön jäsenenä ja moniammatillisissa tiimeissä. Ymmärrät näytteenottotoiminnan merkityksen osana potilaan/asiakkaan hoitoketjua ja osaat ohjata asiakkaita asiakaslähtöisesti näyte- ja potilastutkimuksiin. Osaat ottaa, käsitellä, säilyttää ja lähettää laboratoriotutkimusnäytteitä ohjeiden mukaisesti ja laadukkaasti. Osaat suorittaa joitakin perusterveydenhuollossa tehtäviä näyte- ja potilastutkimuksia sekä pystyt arvioimaan tulosten luotettavuutta. Käytät laboratoriotietojärjestelmiä. Toimit turvallisesti, aseptisesti sekä ergonomisesti.Ymmärrät vaitiolovelvollisuuden merkityksen osana ammattietiikkaa ja asiakkaan/potilaan tietosuojaa. Arvioit omaa ammatillista kehittymistäsi ja toiminnan kehittämiskohteita. Kehität vuorovaikutus-, ohjaus- ja työyhteisötaitojasi. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Perusterveydenhuollon laboratoriopalvelujärjestelmä
Perusterveydenhuollon keskeiset tutkimukset
Asiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuksiin
Asiakaspalvelu, näytteidenotto, esikäsittely, säilytys ja lähettäminen
Työyhteisössä toimiminen
Työ- ja potilasturvallisuus sekä tietosuoja
Laboratoriotietojärjestelmät

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024, viikot 14-16 (tk) ja 17-18 tai 19-20 (aamukierrot)
Eri työelämäyhteistyön laboratoriot

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu 3 viikkoa terveysaseman tai lääkärikeskuksen laboratoriossa, 7 tuntia/päivä
lisäksi 2 viikkoa näytteenottoa sairaalan vuodeosastoilla, 2-3 tuntia/aamu.
Harjoittelun infotilaisuus 2 tuntia
Reflektio 2,5 tuntia
Oppimispäiväkirjojen kirjoittaminen 1 tunti/viikko ja 1h/aamukierrot

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu 3 viikkoa terveysaseman tai lääkärikeskuksen laboratoriossa, 7 tuntia/päivä
lisäksi 2 tviikkoa näytteenottoa sairaalan vuodeosastoilla, 2-3 tuntia/aamu.
Reflektio 2,5 tuntia harjoittteluohjaajien kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

_

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työelämäharjoittelu 3 viikkoa terveysaseman tai lääkärikeskuksen laboratoriossa, 7 tuntia/päivä ja 2 tai 3 viikkoa näytteenottoa sairaalan vuodeosastoilla, 2-3 tuntia/aamu.
Harjoitteluinfo 2 tuntia
Reflektio 2,5 tuntia
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen 4 tuntia
Yhteensä 135 tuntia

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Moodle-työtila: Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1 , kirjautumisavain:Vakuumi

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
(Tämä edellyttää sitä, että toteutuksen tiedot on kirjattu siinä laajuudessa, että opiskelijan on mahdollista päätellä, syntyykö hänelle tarvetta yksilöllisten opetusjärjestelyjen käyttämiseen).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi käytännön harjoittelussa.
Oppimispäiväkirjat Moodle-työtilassa
Pakollinen reflektio-tilaisuus

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi ja Laboratoriotyön perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.03.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 3

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Marja Miettinen
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22K2H
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ22K2K
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ22K2E
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata laboratoriopalveluiden kokonaisuuden sosiaali- ja terveysalalla sekä laboratoriotutkimusprosessin kliinisessä kemiassa, hematologiassa ja verensiirtotoiminnassa. Osaat selittää keskeisten tutkimusten merkityksen potilaan hoidossa. Osaat ohjata asiantuntevasti potilaita ja asiakkaita. Osaat suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti näytteiden oton, käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen. Osaat analysoida näytteitä ja suorittaa potilastutkimuksia laatuvaatimusten ja suositusten mukaisesti sekä ymmärrät laboratoriotoiminnassa käytettävien menetelmien ja laitteiden periaatteita. Toteutat sisäistä laadunohjausta ja ulkoista laadunarviointia ja toimit niiden edellyttämällä tavalla. Noudatat toiminnassasi työsuojelun periaatteita ja huomioit potilasturvallisuuden. Ymmärrät aseptiikan ja ergonomian merkityksen laboratoriotyössä. Tunnistat laboratoriotyön kehittämiskohteita. Arvioit omaa ammatillista kehittymistäsi. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Laboratoriopalvelut sosiaali- ja terveysalalla
Potilaiden ja asiakkaiden ohjaus
Näytteenottotoiminta, näytteiden käsittely ja analysointi
Kliiniskemialliset, hematologiset ja verensiirtoserologiset menetelmät ja niihin liittyvät analysaattorit
Laadunohjaus
Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot
Työturvallisuus
Ammatillinen kehittyminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1, Verensiirtoiminta, Kliinisen hematologian tutkimukset ja Kliinisen kemian tutkimukset,

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Marja Miettinen
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata laboratoriopalveluiden kokonaisuuden sosiaali- ja terveysalalla sekä laboratoriotutkimusprosessin kliinisessä kemiassa, hematologiassa ja verensiirtotoiminnassa. Osaat selittää keskeisten tutkimusten merkityksen potilaan hoidossa. Osaat ohjata asiantuntevasti potilaita ja asiakkaita. Osaat suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti näytteiden oton, käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen. Osaat analysoida näytteitä ja suorittaa potilastutkimuksia laatuvaatimusten ja suositusten mukaisesti sekä ymmärrät laboratoriotoiminnassa käytettävien menetelmien ja laitteiden periaatteita. Toteutat sisäistä laadunohjausta ja ulkoista laadunarviointia ja toimit niiden edellyttämällä tavalla. Noudatat toiminnassasi työsuojelun periaatteita ja huomioit potilasturvallisuuden. Ymmärrät aseptiikan ja ergonomian merkityksen laboratoriotyössä. Tunnistat laboratoriotyön kehittämiskohteita. Arvioit omaa ammatillista kehittymistäsi. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Laboratoriopalvelut sosiaali- ja terveysalalla
Potilaiden ja asiakkaiden ohjaus
Näytteenottotoiminta, näytteiden käsittely ja analysointi
Kliiniskemialliset, hematologiset ja verensiirtoserologiset menetelmät ja niihin liittyvät analysaattorit
Laadunohjaus
Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot
Työturvallisuus
Ammatillinen kehittyminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1, Verensiirtoiminta, Kliinisen hematologian tutkimukset ja Kliinisen kemian tutkimukset,

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 24.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 4

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Merja Ojala
 • Elina Hotanen
Vastuuhenkilö

Elina Hotanen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata laboratoriopalvelutoiminnan kokonaisuuden sosiaali- ja terveysalalla sekä laboratoriotutkimusprosessin kliinisessä fysiologiassa, neurofysiologiassa, isotooppilääketieteen tutkimuksissa, kliinisessä mikrobiologiassa, patologiassa ja molekyyligenetiikassa. Osaat selittää keskeisten tutkimusten merkityksen potilaan hoidossa. Osaat ohjata asiantuntevasti potilaita ja asiakkaita. Osaat suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti näytteiden oton, käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen. Osaat analysoida näytteitä ja suorittaa potilastutkimuksia laatuvaatimusten ja suositusten mukaisesti sekä kuvata laboratoriotoiminnassa käytettävien menetelmien ja laitteiden periaatteita. Toteutat sisäistä laadunohjausta ja ulkoista laadunarviointia ja toimit niiden edellyttämällä tavalla. Noudatat toiminnassasi työsuojelun periaatteita ja työskentelet potilasturvallisesti. Osaat toimia aseptisesti ja ergonomisten työtapojen mukaisesti. Osaat tunnistaa kliinisen laboratoriotyön kehittämiskohteita. Arvioit omaa ammatillista kehittymistäsi. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Laboratoriopalvelut sosiaali- ja terveysalalla
Potilaiden ja asiakkaiden ohjaus,
Näytteenottotoiminta ja näytteiden käsittely, analysointi
Potilastutkimukset
Patologian, kliinisen mikrobiologian, molekyyligenetiikan, kliinisen fysiologian, neurofysiologian ja isotooppilääketieteen menetelmät ja laitteet
Laadunohjaus
Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.
Työturvallisuus
Ammatillinen kehittyminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1, Solubiologia, Genetiikka, Biokemia ja lääketieteen perusteet, Kliinisen histologian tutkimukset, Kliinisen sytologian tutkimukset, Kliinisen mikrobiologian tutkimukset, Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian sekä isotooppilääketieteen tutkimukset

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 20.12.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman
 • Jenny West
 • Elina Hotanen
Vastuuhenkilö

Elina Hotanen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata laboratoriopalvelutoiminnan kokonaisuuden sosiaali- ja terveysalalla sekä laboratoriotutkimusprosessin kliinisessä fysiologiassa, neurofysiologiassa, isotooppilääketieteen tutkimuksissa, kliinisessä mikrobiologiassa, patologiassa ja molekyyligenetiikassa. Osaat selittää keskeisten tutkimusten merkityksen potilaan hoidossa. Osaat ohjata asiantuntevasti potilaita ja asiakkaita. Osaat suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti näytteiden oton, käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen. Osaat analysoida näytteitä ja suorittaa potilastutkimuksia laatuvaatimusten ja suositusten mukaisesti sekä kuvata laboratoriotoiminnassa käytettävien menetelmien ja laitteiden periaatteita. Toteutat sisäistä laadunohjausta ja ulkoista laadunarviointia ja toimit niiden edellyttämällä tavalla. Noudatat toiminnassasi työsuojelun periaatteita ja työskentelet potilasturvallisesti. Osaat toimia aseptisesti ja ergonomisten työtapojen mukaisesti. Osaat tunnistaa kliinisen laboratoriotyön kehittämiskohteita. Arvioit omaa ammatillista kehittymistäsi. Toimit erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Laboratoriopalvelut sosiaali- ja terveysalalla
Potilaiden ja asiakkaiden ohjaus,
Näytteenottotoiminta ja näytteiden käsittely, analysointi
Potilastutkimukset
Patologian, kliinisen mikrobiologian, molekyyligenetiikan, kliinisen fysiologian, neurofysiologian ja isotooppilääketieteen menetelmät ja laitteet
Laadunohjaus
Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.
Työturvallisuus
Ammatillinen kehittyminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1, Solubiologia, Genetiikka, Biokemia ja lääketieteen perusteet, Kliinisen histologian tutkimukset, Kliinisen sytologian tutkimukset, Kliinisen mikrobiologian tutkimukset, Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian sekä isotooppilääketieteen tutkimukset

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
 • Aino Vuorijärvi
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyönsä tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä soveltaen. Hän osaa muokata ja jakaa tietoa asiantuntijayhteisölleen ja sen kohderyhmille. Opiskelija osaa hyödyntää saamaansa palautetta sekä pystyy arvioimaan ja kehittämään kirjoittamisprosessiaan.

Sisältö

Opinnäytetyön kirjoittamisen prosessi yksin ja yhdessä
Opinnäytetyötekstin rakenne
Opinnäytetyötekstin osien laatiminen: tiivistelmä, otsikot, johdanto, tietoperusta, tulokset ja tuotokset, pohdinta
Referointi: oman ja muilta lainatun tiedon erottaminen
Lähdemerkinnät: tekstiviite ja lähdeluettelo
Kirjoittamisen työkaluja: esim. oikolukuohjelma, sähköiset sanakirjat, ammattisanastot
Oman tekstin muokkaaminen julkaisukuntoon

Aika ja paikka

Jakso toteutuu opiskelijoiden toiveesta kokonaan lähiopetuksena MP:ssa, digitilassa.

Moodle-työtila on käytössä.

Oppimateriaalit

Omaan opinnäytetyöprosessiin liittyvä kirjallisuus ja jakson Moodle-työtilan materiaalit suosituksineen.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, oman opinnäytetyötekstin ohjattu työstäminen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Sisällön jaksotus

Jaksolla käydään läpi opinnäytetyön prosessi ideoinnista kypsyysnäytteseen.

Erillnen ohjelma osallistujille jakson Moodle-työtilassa. Toteutusaika 11.9. - 13.11.2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Jakson opetuskieli on suomi. Oma opinnäytetyö täytyy olla aloitettuna jakson alkaessa.

Perustellusta syystä jaksolta voi olla poissa korkeintaan kaksi kertaa.

Ohjelma vahvistetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla ma 11.9., siksi osallistuminen on välttämätöntä.

Jakso sopii parhaiten opinnäytetyön kirjoittamiseen tukea tarvitseville.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Jakson hyväksytty suoritus edellyttää oppimateriaaliin perehtymistä ja ohjattujen oppimistehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan omasta opinnäytteestä valitun tekstinosuuden perusteella. Hyväksyntä edellyttää myös aktiivista osallistumista tapaamiskerroille.

Esitietovaatimukset

Tietoteknikka ja viestintä -opintojakson (3 op) hyväksytty suoritus. Mikäli opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, edellytyksenä on myös opintojakson Suomi toisena kielenä: työelämän suomi (3 op) suorittaminen tai vastaava taitotaso (vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2.1).
Opinnäytetyöprosessi tulee olla aloitettuna.

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu suomenkielistä opinnäytetyötä (AMK) tekeville, jotka haluavat tukea opinnäytetyötekstin kirjoittamiseen prosessinsa eri vaiheissa. Etenemistapansa vuoksi jakso soveltuu hyvin opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai jotka kaipaavat lukemis- ja kirjoittamisprosessiinsa erityistukea.
Jaksolla työstetään omaa opinnäytetyötekstiä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
 • Aino Vuorijärvi
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyönsä tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä soveltaen. Hän osaa muokata ja jakaa tietoa asiantuntijayhteisölleen ja sen kohderyhmille. Opiskelija osaa hyödyntää saamaansa palautetta sekä pystyy arvioimaan ja kehittämään kirjoittamisprosessiaan.

Sisältö

Opinnäytetyön kirjoittamisen prosessi yksin ja yhdessä
Opinnäytetyötekstin rakenne
Opinnäytetyötekstin osien laatiminen: tiivistelmä, otsikot, johdanto, tietoperusta, tulokset ja tuotokset, pohdinta
Referointi: oman ja muilta lainatun tiedon erottaminen
Lähdemerkinnät: tekstiviite ja lähdeluettelo
Kirjoittamisen työkaluja: esim. oikolukuohjelma, sähköiset sanakirjat, ammattisanastot
Oman tekstin muokkaaminen julkaisukuntoon

Aika ja paikka

Sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Oppimateriaalit

Opettajien laatima materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennointi, opetus, opiskelijoiden itsenäinen työ opinnäytteen edistämiseksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sopii opiskelijalle, joka on jo aloittanut opinnäytetyön tekemisen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Jakson hyväksytty suoritus edellyttää oppimateriaaliin perehtymistä ja ohjattujen oppimistehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan opiskelijan valitseman opinnäytetyön osan perusteella.

Esitietovaatimukset

Tietoteknikka ja viestintä -opintojakson (3 op) hyväksytty suoritus. Mikäli opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, edellytyksenä on myös opintojakson Suomi toisena kielenä: työelämän suomi (3 op) suorittaminen tai vastaava taitotaso (vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2.1).
Opinnäytetyöprosessi tulee olla aloitettuna.

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu suomenkielistä opinnäytetyötä (AMK) tekeville, jotka haluavat tukea opinnäytetyötekstin kirjoittamiseen prosessinsa eri vaiheissa. Etenemistapansa vuoksi jakso soveltuu hyvin opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai jotka kaipaavat lukemis- ja kirjoittamisprosessiinsa erityistukea.
Jaksolla työstetään omaa opinnäytetyötekstiä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Leskinen
 • Anukatariina Saloheimo
Vastuuhenkilö

Päivi Leskinen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata fysikaalisia ilmiöitä ja lainalaisuuksia sellaisella tasolla, että ymmärrät niihin perustuen yleisimpien laboratoriotyössä käytettävien menetelmien ja laitteiden fysikaaliset toimintaperiaatteet. Osaat laskea peruslaskutoimitukset ja soveltaa niitä bioanalyytikon työssä. Osaat muuntaa yksiköitä, ratkaista yhtälöitä, tunnistaa ja kuvata matemaattisia riippuvuuksia.
Pystyt tekemään johtopäätöksiä jakaumista. Osaat laskea ja analysoida taulukkolaskentaohjelman avulla tilastollisia tunnuslukuja ja muuttujien välisiä yhteyksiä, tulkita ja arvioida tilastollisia raportteja laboratoriotyössä.

Sisältö

Mekaniikka ja mekaaniset sovellukset
Lämpö-oppi ja olomuotoihin liittyvät sovellukset
Sähköoppi
Säteilyfysiikka
Optiikka
Yksikkömuunnokset
Lukujen merkitsevyys
Potenssit ja juuret
1. asteen yhtälö ja verranto
Logaritmit ja eksponenttifunktiot.
Diagnostiset tunnusluvut
Ttilastollisten raporttien tulkinta ja arviointi
Taulukkolaskentaohjelma

Aika ja paikka

Oppitunnit luokassa ja/tai etäyhteydellä

Oppimateriaalit

Perusmatematiikka: Opetusmonisteet ja muu materiaali Moodlessa
Tilastomatematiikka Opetusmonisteet ja muu materiaali Moodlessa
Fysiikka: Ladataan Moodleen.
Lukiotason kemian kirjaa voi käyttää

Opetusmenetelmät

Oppitunnit luokassa ja/tai etäyhteydellä, harjoitukset ja kotilaskut
Aktivoiva luento
Tehtäväohjattu oppiminen
Ohjatut harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Perusmatematiikka: Suoritetaan Moodle-tehtävinä.
Matematiikan tehtävä dead line: Sovitaan tunnilla.
Tilastomatematiikka: tentti 12.10.2023 Moodlessa. Uusintakokeet Moodlesa lukujärjestykseen merkittyinä aikoina.
Fysiikka: tentti 7.12.2023. 12.45-14.15. Uusinnat SU202401 ja SU202403

Fysiikasta on "alkukoe", jotka tehdään Moodlessa. Tutustu ”Fysiikkamatsku_1”-tiedoston lukuihin 2.1, 2.2, 2.5 (ennen kohtaa 2.5.1 ), 3, 4.1, 4.2. ja tee alkukoe niiden perusteella 19.9.2023 pidettävään ensimmäiseen tuntiin mennessä. Oppimateriaalia saa käyttää kokeessa ja kokeen voi tehdä niin monta kertaa kuin haluaa. Kokeen tekemisen jälkeen saat kokeesta palautteen oikeisiin vastauksiin viittaavien vihjeiden avulla.

Kansainvälisyys

Ei sisällä kv-toimintaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 138 h
Matematiikka: 12 h luentoja,14 h itsenäistä työskentelyä
Tilastomatematiikka: 16 h luentoja, 2 h koe, 34 h itsenäistä työskentelyä
Fysiikka: 24 h luentoja, 2 h koe, 28 h Itsenäistä työskentelyä.

Sisällön jaksotus

Perusmatematiikka, tilastomatematiikka ja fysiikka alkavat jo 1. periodilla.
Fysiikka: mekaniikka ja mekaaniset sovellukset, lämpöoppi, olomuotoihin liittyvät sovellukset, aaltoliike ja ääni, sähköoppi ja sähköön liittyvät sovellukset, säteily ja optiset ja fotometriset sovellukset.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.
Fysiikka: Opetusvideoita aiheisiin löytyy Internetistä.

Fysiikan opetus tapahtuu Zoomissa: https://metropolia.zoom.us/j/2755758729, avain 1234

Opintojaksopalaute:

Toteutuksesta kerätään opintojaksopalautetta, mikä on tärkeä osa opetuksen ja toiminnan kehittämistyötä. Palautetta antamalla sinulla on mahdollisuus vaikuttaa opintojaksojen sisältöön sekä opetuksen kehittämiseen. Palautteen avulla opettaja pystyy kehittämään omia toteutuksiaan ja opetusmenetelmiään myös muilla opintojaksoillaan. Rakentavan palautteen antaminen kehittää myös omia työelämätaitojasi. Opintojaksopalaute annetaan nimettömänä, eikä palautteen antajaa voida tunnistaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Perusmatematiikka: Suoritetaan Moodle-tehtävinä. (20 % opintojaksosta) (hyv/hyl)
Tilastomatematiikka: Suoritetaan tenttinä Excel-pohjalla Moodlen kautta lukujärjestykseen merkittynä aikana (40 % opintojaksosta) (asteikko: 0-5)
Fysiikka: Jatkuva arviointi
Fysiikan lopputentin pisteiden osuus kaikista pisteitä ja arvosana: 1 = 50% maksimiyhteispisteistä , 2 = 60%, 3 = 70%, 4 = 80, 5 = 90% (40 % opintojaksosta) (asteikko 0-5)
Formatiivisesta kokeesta saa lisäpisteitä, jos sen arvosana on parempi kuin loppukokeen.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Leskinen
 • Anukatariina Saloheimo
Vastuuhenkilö

Päivi Leskinen

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat kuvata fysikaalisia ilmiöitä ja lainalaisuuksia sellaisella tasolla, että ymmärrät niihin perustuen yleisimpien laboratoriotyössä käytettävien menetelmien ja laitteiden fysikaaliset toimintaperiaatteet. Osaat laskea peruslaskutoimitukset ja soveltaa niitä bioanalyytikon työssä. Osaat muuntaa yksiköitä, ratkaista yhtälöitä, tunnistaa ja kuvata matemaattisia riippuvuuksia.
Pystyt tekemään johtopäätöksiä jakaumista. Osaat laskea ja analysoida taulukkolaskentaohjelman avulla tilastollisia tunnuslukuja ja muuttujien välisiä yhteyksiä, tulkita ja arvioida tilastollisia raportteja laboratoriotyössä.

Sisältö

Mekaniikka ja mekaaniset sovellukset
Lämpö-oppi ja olomuotoihin liittyvät sovellukset
Sähköoppi
Säteilyfysiikka
Optiikka
Yksikkömuunnokset
Lukujen merkitsevyys
Potenssit ja juuret
1. asteen yhtälö ja verranto
Logaritmit ja eksponenttifunktiot.
Diagnostiset tunnusluvut
Ttilastollisten raporttien tulkinta ja arviointi
Taulukkolaskentaohjelma

Aika ja paikka

Oppitunnit luokassa ja/tai etäyhteydellä

Oppimateriaalit

Perusmatematiikka: Opetusmonisteet ja muu materiaali Moodlessa
Tilastomatematiikka Opetusmonisteet ja muu materiaali Moodlessa
Fysiikka: Ladataan Moodleen.
Lukiotason kemian kirjaa voi käyttää

Opetusmenetelmät

Oppitunnit luokassa ja/tai etäyhteydellä, harjoitukset ja kotilaskut
Aktivoiva luento
Tehtäväohjattu oppiminen
Ohjatut harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Perusmatematiikka: Suoritetaan Moodle-tehtävinä. TIEDOT PÄIVITETÄÄN KEVÄÄN 2024 AIKATAULUUN
Matematiikan tehtävä dead line: Sovitaan tunnilla.
Tilastomatematiikka: tentti 12.10.2023 Moodlessa. Uusintakokeet Moodlesa lukujärjestykseen merkittyinä aikoina.
Fysiikka: tentti 7.12.2023. 12.45-14.15. Uusinnat SU202401 ja SU202403

Fysiikasta on "alkukoe", jotka tehdään Moodlessa. Tutustu ”Fysiikkamatsku_1”-tiedoston lukuihin 2.1, 2.2, 2.5 (ennen kohtaa 2.5.1 ), 3, 4.1, 4.2. ja tee alkukoe niiden perusteella 19.9.2023 pidettävään ensimmäiseen tuntiin mennessä. Oppimateriaalia saa käyttää kokeessa ja kokeen voi tehdä niin monta kertaa kuin haluaa. Kokeen tekemisen jälkeen saat kokeesta palautteen oikeisiin vastauksiin viittaavien vihjeiden avulla.

Kansainvälisyys

Ei sisällä kv-toimintaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 138 h
Matematiikka: 12 h luentoja,14 h itsenäistä työskentelyä
Tilastomatematiikka: 16 h luentoja, 2 h koe, 34 h itsenäistä työskentelyä
Fysiikka: 24 h luentoja, 2 h koe, 28 h Itsenäistä työskentelyä.

Sisällön jaksotus

Perusmatematiikka, tilastomatematiikka ja fysiikka alkavat jo 1. periodilla.
Fysiikka: mekaniikka ja mekaaniset sovellukset, lämpöoppi, olomuotoihin liittyvät sovellukset, aaltoliike ja ääni, sähköoppi ja sähköön liittyvät sovellukset, säteily ja optiset ja fotometriset sovellukset.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.
Fysiikka: Opetusvideoita aiheisiin löytyy Internetistä.

Fysiikan opetus tapahtuu Zoomissa: PÄIVITTYY
Matematiikan ja tilastomatematiikan opetus Zoomissa: https://metropolia.zoom.us/my/leskinen

Opintojaksopalaute:

Toteutuksesta kerätään opintojaksopalautetta, mikä on tärkeä osa opetuksen ja toiminnan kehittämistyötä. Palautetta antamalla sinulla on mahdollisuus vaikuttaa opintojaksojen sisältöön sekä opetuksen kehittämiseen. Palautteen avulla opettaja pystyy kehittämään omia toteutuksiaan ja opetusmenetelmiään myös muilla opintojaksoillaan. Rakentavan palautteen antaminen kehittää myös omia työelämätaitojasi. Opintojaksopalaute annetaan nimettömänä, eikä palautteen antajaa voida tunnistaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Perusmatematiikka: Suoritetaan Moodle-tehtävinä. (20 % opintojaksosta) (hyv/hyl)
Tilastomatematiikka: Suoritetaan tenttinä Excel-pohjalla Moodlen kautta lukujärjestykseen merkittynä aikana (40 % opintojaksosta) (asteikko: 0-5)
Fysiikka: Jatkuva arviointi
Fysiikan lopputentin pisteiden osuus kaikista pisteitä ja arvosana: 1 = 50% maksimiyhteispisteistä , 2 = 60%, 3 = 70%, 4 = 80, 5 = 90% (40 % opintojaksosta) (asteikko 0-5)
Formatiivisesta kokeesta saa lisäpisteitä, jos sen arvosana on parempi kuin loppukokeen.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: ei edeltävää vaatimusta

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 19.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Kaarina Pirilä
 • Leena Piironen
 • Päivi Leskinen
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Kaarina Pirilä

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tutkimusprosessin kulun ja tutkimukseen perustuvan kehittämistyön periaatteet
- kuvata kehittämistyössä sovellettavia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä sekä työtapoja
- perustella kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä ja työtapoja
- ymmärtää tiivistetyn tutkimustiedon merkityksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- toimia tutkimus- ja kehitystyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Tutkimusprosessi ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö
Tutkimustiedon haku ja kriittinen lukeminen
Laadulliset ja määrälliset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehitystyössä
Kehittämistyön toiminnalliset työtavat
Tiivistetty tutkimustieto (esim. suositukset) ja sen käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa
Tutkimus- ja kehitystyön eettiset periaatteet

Aika ja paikka

Oppimisalustana Moodle, joka aukeaa 4.9. ja sulkeutuu 10.12.2023.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti, aikataulu on täällä ja myös Moodlessa. Menetelmäpajoja toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on Moodle-alustalla. Osa materiaalista on nauhoitettuina verkkoluentoina.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jonka teoriaosuus suoritetaan kokonaan Moodle-alustalla, myös menetelmäpajat. Alusta on auki 4.9.-10.12.2023

Tähän opintojaksoon tarjotaan myös menetelmäpajoja. Opiskelijan on osallistuttava kahteen menetelmäpajaan, pajat voi valita itse. Valitse siis kaksi erilaista.

Menetelmäpajoja on tarjolla kolme erilaista: kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja kehittämistyön paja.
Yhden menetelmäpajan pituus on 1 x 4h.

Jokaista menetelmäpajaa toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana. Opiskelija valitsee omaan aikatauluun parhaiten sopivat.

Menetelmäpajojen ajankohdat ovat:
Pakarinen Saila, Kehittämistyön pajat, 4 x 4h, to 14.9. 12-15, to 12.10. 12-15, pe 27.10. 12-15, ti 5.12. 12-15.
Pakarinen Saila, Määrälliset pajat, 4 x 4h, to 14.9. 8-11, to 12.10. 8-11, pe 27.10. 8-11, ti 5.12. 8-11.
Heini Maisala-McDonnell, Laadulliset pajat, 4 x 4 h, ti 10.10. 9-12, ti 31.10. 13-16, 28.11. 9-12, ti 12.12. 13-16.

Opintojaksoon kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen. Lisätietoa ajankohdasta jne myöhemmin.

Vastuuopettaja Kaarina Pirilä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti Moodlessa.
Saa uusia 2 x kolmen päivän välein. Hyväksytty suoritus 50% oikein (hyväksytty/hylätty arviointi). Myös uusinnat tehtävä ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Verkkokurssi auki Moodlessa 4.9.-10.12.2023.

Opintojaksossa suoritetaan orientaatiokeskustelu, etiikan yksilötehtävä (arvioidaan hyväksytty/hylätty), sekä pienryhmätehtävä (4-5 hlöä, arvioidaan asteikolla 0-5). Opintojakson arvosana muodostuu pienryhmätehtävän arvosanasta. Opintojaksoon kuuluu myös verkkotentti, joka arvioidaan hyv/hyl.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti. Menetelmäpajoja järjestetään useita kertoja lukukauden aikana.

Opintojaksoon kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen. Lisätietoa ajankohdasta jne myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

- etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- toimia asiakaslähtöisesti
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, materiaaleihin tutustumista, tehtävien tekemisen ja verkkotentin hyväksyttyä suoritusta aikarajan puitteissa, sekä menetelmäpajojen suorittamista.
Yksilötehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla, pienryhmässä tehtävä oppimistehtävä arvioidaan arvosanalla 0-5, verkkotentti hyv/hyl. Kaikki suoritukset palautettava ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon koulutusohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Suska Veltheim
 • Leena Piironen
 • Päivi Leskinen
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Saila Pakarinen

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXP22S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tutkimusprosessin kulun ja tutkimukseen perustuvan kehittämistyön periaatteet
- kuvata kehittämistyössä sovellettavia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä sekä työtapoja
- perustella kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä ja työtapoja
- ymmärtää tiivistetyn tutkimustiedon merkityksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- toimia tutkimus- ja kehitystyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Tutkimusprosessi ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö
Tutkimustiedon haku ja kriittinen lukeminen
Laadulliset ja määrälliset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehitystyössä
Kehittämistyön toiminnalliset työtavat
Tiivistetty tutkimustieto (esim. suositukset) ja sen käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa
Tutkimus- ja kehitystyön eettiset periaatteet

Aika ja paikka

Oppimisalustana Moodle, joka aukeaa 15.1. ja sulkeutuu 10.5.2024.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti, aikataulu on täällä ja myös Moodlessa. Menetelmäpajoja toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on Moodle-alustalla. Osa materiaalista on nauhoitettuina verkkoluentoina.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jonka teoriaosuus suoritetaan kokonaan Moodle-alustalla, myös menetelmäpajat. Alusta on auki 15.1.-.10.5.2024.

Tähän opintojaksoon tarjotaan myös menetelmäpajoja. Opiskelijan on osallistuttava kahteen menetelmäpajaan, pajat voi valita itse. Valitse siis kaksi erilaista.

Menetelmäpajoja on tarjolla kolme erilaista: kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja kehittämistyön paja.
Yhden menetelmäpajan pituus on 1 x 4h.

Jokaista menetelmäpajaa toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana. Opiskelija valitsee omaan aikatauluun parhaiten sopivat.

Menetelmäpajojen ajankohdat ovat:
Heini Maisala-McDonnell, Kehittämistyön pajat, 4 x 4h ke 31.1 klo 12.00-15.00, ma 26.2 klo 12.00-15.00, ke 27.3 klo 9.00-12.00, to 11.4 klo 9.00-12.00
Heini Maisala-McDonnell, Laadulliset pajat to 6.2 klo 8.00-11.00, to 21.3 klo 9.00-12.00, ke 28.2 klo 13.00-16.00, ti 23.4 klo 13.00-16.00
Pakarinen Saila, Määrälliset pajat, 4 x 4h, ke 31.1 kl 8.00-11.00, 26.2 klo 8.00-11.00, to 28.3 klo 8.00-11.00 pe 12.4 klo 8.00-11.00


Opintojaksoon kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen. Lisätietoa ajankohdasta jne myöhemmin.

Vastuuopettaja Saila Pakarinen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti Moodlessa.
Saa uusia 2 x kolmen päivän välein. Hyväksytty suoritus 50% oikein (hyväksytty/hylätty arviointi). Myös uusinnat on tehtävä ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Verkkokurssi auki Moodlessa 5.2.-10.5.2024.

Opintojaksossa suoritetaan orientaatiokeskustelu, etiikan yksilötehtävä (arvioidaan hyväksytty/hylätty), sekä pienryhmätehtävä (4-5 hlöä, arvioidaan asteikolla 0-5). Opintojakson arvosana muodostuu pienryhmätehtävän arvosanasta. Opintojaksoon kuuluu myös verkkotentti, joka arvioidaan hyv/hyl.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti. Menetelmäpajoja järjestetään useita kertoja lukukauden aikana.

Opintojaksoon kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen. Lisätietoa ajankohdasta jne myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

- etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- toimia asiakaslähtöisesti
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, materiaaleihin tutustumista, tehtävien tekemisen ja verkkotentin hyväksyttyä suoritusta aikarajan puitteissa, sekä menetelmäpajojen suorittamista.
Yksilötehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla, pienryhmässä tehtävä oppimistehtävä arvioidaan arvosanalla 0-5, verkkotentti hyv/hyl. Kaikki suoritukset palautettava ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 2

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Jaana Anttila

Opiskelijaryhmät
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat määritellä verensiirtotoiminnan peruskäsitteet. Osaat selittää verensiirtotutkimusten immunologiset perusteet. Osaat selittää verensiirtotoimintaa ohjaavan lainsäädännön ja veriturvatoiminnan merkityksen, ymmärrät verensiirron mahdolliset haittavaikutukset sekä tiedät niihin liittyvät toimintatavat. Osaat kuvata verikeskustoiminnan kokonaisuuden. Osaat ottaa, käsitellä ja säilyttää eri-ikäisten asiakkaiden verensiirtoon liittyviin tutkimuksiin tarkoitetut näytteet sekä perustella preanalyyttisten tekijöiden merkityksen verensiirtoihin liittyvässä analytiikassa. Osaat kuvata erilaiset verivalmisteet ja niihin liittyvät vaatimukset. Osaat tehdä verensiirtoon liittyviä perustutkimuksia ja arvioida vastauksia noudattaen laatujärjestelmän mukaisia työohjeita. Osaat kuvata verensiirtotoiminnan perustana olevien tutkimusten menetelmäperiaatteet ja tutkimusten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Osaat perustella eri veriryhmäjärjestelmien kliinisen merkityksen sekä verensiirtokäytännöt. Osaat arvioida, milloin yleisistä menettelytavoista voi poiketa ja osaat toimia poikkeustapauksissa. Osaat kuvata Veripalvelun, sairaalan verikeskuksen ja hoito-osaston vastuu- ja tehtäväalueet sekä osaat ohjeistaa ja neuvoa hoitoyksikköä. Toimit erilaisissa työ - ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Verensiirtotoiminnan peruskäsitteistöt
Lainsäädäntö verensiirtotoiminnassa
Verensiirtotoiminta ja laadunvalvonta
Verivalmisteet
Näytteenotto ja preanalyyttisettekijät
Veriryhmäjärjestelmät, punasoluvasta-aineet
Veriryhmätutkimukset: veriryhmä, vasta-aineseulonta ja –tunnistus sekä sopivuuskoe, niiden tulkinta ja menetelmäperiaatteet
Veriryhmä ja seulonta -käytäntö (Type and Screen)

Aika ja paikka

Pakollinen orientaatio xx-xx-2024 klo
Luennot ja Laboraatiot
Työkoe erillisen aikataulun mukaisesti

Oppimateriaalit

Moodle työtilan materiaalit
BioDigi Immunohematology

Verensiirto-opas 2018. Duodecim. Luettavissa Terveysportissa (kirjautuminen Metropolian kirjaston sivujen MetCat kautta)
Verivalmisteiden käytön opas. 2021. SPR veripalvelu

Opetusmenetelmät

Teorialuennot Kampuksella tai ZOOM yhteydellä.Luentoja ei tallenneta. Verkkoluennoilla tulee olla mikrofoni.
Yksilö/paritehtävät
Moodle-tehtävät
Oppimispäiväkirjat/työselostukset
Verensiirron verkkokurssi
Laboraatio-opetus

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen preanalyyttinen yhteistyö työelämän kanssa opintojakson aikana.
Lopputentti, tehtävät ja laboraatiot tulee olla suoritettu hyväksytysti ennen työelämäharjoittelujaksoa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Työkoe erillisen aikataulun mukaisesti
Tentti.13.10.2023
Työpäiväkirjat ja tehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä ja ne ovat edellytyksinä tenttiin osallistumiselle.
Uusintatentit 14.11.2023 ja 11.12.2023
Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainitun 1. uusintatentin yhteydessä. Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuminen ilmoittautumisaikana. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida.

HUOM!
Huomioi opintojaksolle vaadittavat edeltävät opinnot. Seuraavat edeltävät opinnot tulee olla suoritettu (suoritusmerkintä opintorekisterissä):
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia,
Immunologia,
Preanalytiikka tai Preanalytiikka ja näytteenoton osaajaksi,
Laboratoriotyön perusteet

Opintojakson orientaatio/alkuinfo on pakollinen. Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla. Osa teoriatunneista on pakollisia, merkitty lukujärjestykseen. Ovat edellytyksenä laboraatioihin pääsyyn.
Laboraatiot ovat pakollisia. Opiskelija valmistautuu laboraatio opetukseen etukäteismateriaalien ja tehtävien avulla. Annetut tehtävät palautetaan tehtynä Moodleen ennen laboraatioita annettuun päivämäärään mennessä. Ovat edellytyksenä laboraatioihin osallistumiseen.
Asianmukainen vaatetus laboraatioihin.
Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.

Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli opintojaksolla on paikkoja
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat

Tentit ja tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voi mennä Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 2:een.
Mikäli toteutuksella olevia tehtäviä/suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Pääsääntöisesti puuttuva(t) laboraatio(t) korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.
Jos opiskelijalla on osittainen AHOT, tulee päätös siitä toimittaa vastuuopettajalle kuukausi ennen opintojakson alkua.
"Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä."

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pisteytettävät tuntitentit
Laboraatiopäiväkirjat (Hyväksytty/täydennettävä)
Moodle tehtävät (Hyväksytty/täydennettävä)
Opintojakson lopussa kokoava lopputentti (H-5)
Työkoe (yksilö)
Arviointikehikko / arvioinnit /pisteytykset käydään läpi tunnilla.
Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa vain kerran toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Laboratoriotyön perusteet ja Immunologia

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 48

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaana Anttila
Vastuuhenkilö

Jaana Anttila

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat määritellä verensiirtotoiminnan peruskäsitteet. Osaat selittää verensiirtotutkimusten immunologiset perusteet. Osaat selittää verensiirtotoimintaa ohjaavan lainsäädännön ja veriturvatoiminnan merkityksen, ymmärrät verensiirron mahdolliset haittavaikutukset sekä tiedät niihin liittyvät toimintatavat. Osaat kuvata verikeskustoiminnan kokonaisuuden. Osaat ottaa, käsitellä ja säilyttää eri-ikäisten asiakkaiden verensiirtoon liittyviin tutkimuksiin tarkoitetut näytteet sekä perustella preanalyyttisten tekijöiden merkityksen verensiirtoihin liittyvässä analytiikassa. Osaat kuvata erilaiset verivalmisteet ja niihin liittyvät vaatimukset. Osaat tehdä verensiirtoon liittyviä perustutkimuksia ja arvioida vastauksia noudattaen laatujärjestelmän mukaisia työohjeita. Osaat kuvata verensiirtotoiminnan perustana olevien tutkimusten menetelmäperiaatteet ja tutkimusten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Osaat perustella eri veriryhmäjärjestelmien kliinisen merkityksen sekä verensiirtokäytännöt. Osaat arvioida, milloin yleisistä menettelytavoista voi poiketa ja osaat toimia poikkeustapauksissa. Osaat kuvata Veripalvelun, sairaalan verikeskuksen ja hoito-osaston vastuu- ja tehtäväalueet sekä osaat ohjeistaa ja neuvoa hoitoyksikköä. Toimit erilaisissa työ - ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Sisältö

Verensiirtotoiminnan peruskäsitteistöt
Lainsäädäntö verensiirtotoiminnassa
Verensiirtotoiminta ja laadunvalvonta
Verivalmisteet
Näytteenotto ja preanalyyttisettekijät
Veriryhmäjärjestelmät, punasoluvasta-aineet
Veriryhmätutkimukset: veriryhmä, vasta-aineseulonta ja –tunnistus sekä sopivuuskoe, niiden tulkinta ja menetelmäperiaatteet
Veriryhmä ja seulonta -käytäntö (Type and Screen)

Aika ja paikka

Pakollinen orientaatio ke 10.1.2024 klo 9-12
Osa luennoista on pakollisia
Laboraatiot
Työkoe erillisen aikataulun mukaisesti

Oppimateriaalit

Moodle työtilan materiaalit
BioDigi Immunohematology

Verensiirto-opas 2018. Duodecim. Luettavissa Terveysportissa (kirjautuminen Metropolian kirjaston sivujen MetCat kautta)
Verivalmisteiden käytön opas. 2021. SPR veripalvelu

Opetusmenetelmät

Teorialuennot ZOOM yhteydellä.Luentoja ei tallenneta. Verkkoluennoilla tulee olla mikrofoni.
Yksilö/paritehtävät
Moodle-tehtävät
Oppimispäiväkirjat/työselostukset
Verensiirron verkkokurssi
Laboraatio-opetus

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen preanalyyttinen yhteistyö työelämän kanssa opintojakson aikana.
Lopputentti, tehtävät ja laboraatiot tulee olla suoritettu hyväksytysti ennen työelämäharjoittelujaksoa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Työkoe
A-ryhmä 21.2. 2024
B-ryhmä 23.2.2024
C-ryhmä 28.2.2024

Tentti 1.3.2024 ( Muutos mahdollinen , ryhmäkoon määrittyessä ilmoittautumisen jälkeen)
Työpäiväkirjat ja tehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä ja ne ovat edellytyksinä tenttiin osallistumiselle.
Uusintatentit 23.4.2024 ja 13.5.2024
Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa toteutuksella mainitun 1. uusintatentin yhteydessä. Korottaminen koskee koko opintojakson arvosanaa ja se voidaan toteuttaa vain kerran uusintatenttien antamissa puitteissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuminen ilmoittautumisaikana. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida.

HUOM!
Huomioi opintojaksolle vaadittavat edeltävät opinnot. Seuraavat edeltävät opinnot tulee olla suoritettu (suoritusmerkintä opintorekisterissä):
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia,
Immunologia,
Preanalytiikka tai Preanalytiikka ja näytteenoton osaajaksi,
Laboratoriotyön perusteet

Opintojakson orientaatio/alkuinfo on pakollinen. Läsnäololla varmistetaan paikka opintojaksolla. Osa teoriatunneista on pakollisia, merkitty lukujärjestykseen. Ovat edellytyksenä laboraatioihin pääsyyn.
Laboraatiot ovat pakollisia. Opiskelija valmistautuu laboraatio opetukseen etukäteismateriaalien ja tehtävien avulla. Annetut tehtävät palautetaan tehtynä Moodleen ennen laboraatioita annettuun päivämäärään mennessä. Ovat edellytyksenä laboraatioihin osallistumiseen.
Asianmukainen vaatetus laboraatioihin.
Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.

Ilmoittautumisten hyväksymisen periaatteet
- ensin hyväksytään ne opiskelijat, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle toteutus on suunnattu
- toiseksi hyväksytään nopeuttajat, mikäli opintojaksolla on paikkoja
- mahdolliset muut hyväksymismenettelytavat

Tentit ja tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voi mennä Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 2:een.
Mikäli toteutuksella olevia tehtäviä/suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle.
Pääsääntöisesti puuttuva(t) laboraatio(t) korvataan seuraavan sovitun toteutuksen yhteydessä.
Jos opiskelijalla on osittainen AHOT, tulee päätös siitä toimittaa vastuuopettajalle kuukausi ennen opintojakson alkua.
"Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä."

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija / edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pisteytettävät tuntitentit
Laboraatiopäiväkirjat (Hyväksytty/täydennettävä)
Moodle tehtävät (Hyväksytty/täydennettävä)
Opintojakson lopussa kokoava lopputentti (H-5)
Työkoe (yksilö)
Arviointikehikko / arvioinnit /pisteytykset käydään läpi tunnilla.
Opintojakson arvosanaa mahdollista korottaa vain kerran toteutuksella mainittujen uusintatenttien yhteydessä.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi, Laboratoriotyön perusteet ja Immunologia

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Suska Veltheim
 • Juha Havukumpu
Vastuuhenkilö

Suska Veltheim

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijana osaat ottaa laadukkaita vieritutkimusnäytteitä, kuvata menetelmien periaatteita, käyttää vieritutkimuslaitteita ja ohjata asiakkaita laitteiden käytössä. Osaat arvioida tulosten luotettavuutta. Osaat huoltaa vieritestilaitteita. Osaat kuvata vieritestaukseen liittyvän lainsäädännön. Osaat nimetä laadunvarmistuksen keskeiset käsitteet. Osaat analysoida terveysteknologian eri osa-alueita, nykytilannetta ja tulevaisuutta. Ennakoit terveysteknologian kehitystä omalla asiantuntijuusalueellasi ja osaat soveltaa tätä tietoa.

Sisältö

Vieritestauksen lainsäädäntö ja vieritestisuositus
Vieritestauksen laadunarviointi
Näytteenotto vieritestauksessa
Vieritestauksen menetelmät
Vieritestilaitteiden ylläpito
Terveysteknologia sosiaali- ja terveysalalla
Terveysteknologian eri ulottuvuudet (eHealth, mHealth, telelääketiede, robotiikkasovellukset, oma -ja itsehoito)
Terveysteknologian soveltaminen kliinisessä laboratoriotoiminnassa

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Esittävä luento
Kaksi eri tehtävää ja niiden ohjaus
Oppimisalustana OMAn työtila

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

N/A

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Vieritestaus 3 op
Teoriaopetus 2 op
- Luento-opetusta 20 h (opintojakson ensimmäinen orientaatioluento sekä erikseen ilmoitetut luennot joissa ulkopuolinen luennoitsija, osallistuminen pakollista)
- Itsenäistä työskentelyä 34 h (oppimistehtävät, verkkoalustalla työskentely)

Laboraatio-opetus 1 op
- Ohjattuja harjoitustöitä 16 h (osallistuminen pakollista)
- Itsenäistä työskentelyä 11 h

Terveysteknologia 2 op
-Luennot 20 h
-Oppimistehtävä 34 h

Lisätietoja opiskelijoille

HUOM! Huomioi opintojakson vaadittavat edeltävät opinnot. Seuraavat edeltävät opinnot tulee olla suoritettu: Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi ja Laboratoriotyön perusteet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vieritestaus 3 op ja terveysteknologia 2 op
Tehtävät, molemmat arvioidaan asteikolla 0-5:
- Laitetehtävä, sisältää vieritestauksen ja terveysteknologian osuuden. Tehtävän tekeminen ja esitys on pakollinen.
- Oppimistehtävä, yhteinen vieritestauksen ja terveysteknologian kanssa. Tehtävän tekeminen on pakollista.
-Muut tehtävät, arvioidaan hyväksytty/täydennettävä
Arvioinnin perustana Metropolian osaamisen arviointikehikko. Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Määräajan jälkeen palautettuja tehtäviä ei huomioida. Ne käsitellään seuraavan toteutuksen yhteydessä. Jakson arvosana muodostuu oppimistehtävän ja laitetehtävän perusteella (50/50). Laboraatiot arvioidaan hyväksytty-hylätty, osallistuminen harjoitustöihin on pakollista. Poissaolot korvataan seuraavan toteutuksen yhteydessä.

Suoritusmerkinnän edellytyksenä läsnäolot laboraatioissa,
pakollisilla luennoilla ja hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi ja Laboratoriotyön perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Suska Veltheim
 • Juha Havukumpu
Vastuuhenkilö

Suska Veltheim

Opiskelijaryhmät
 • SXJ23S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijana osaat ottaa laadukkaita vieritutkimusnäytteitä, kuvata menetelmien periaatteita, käyttää vieritutkimuslaitteita ja ohjata asiakkaita laitteiden käytössä. Osaat arvioida tulosten luotettavuutta. Osaat huoltaa vieritestilaitteita. Osaat kuvata vieritestaukseen liittyvän lainsäädännön. Osaat nimetä laadunvarmistuksen keskeiset käsitteet. Osaat analysoida terveysteknologian eri osa-alueita, nykytilannetta ja tulevaisuutta. Ennakoit terveysteknologian kehitystä omalla asiantuntijuusalueellasi ja osaat soveltaa tätä tietoa.

Sisältö

Vieritestauksen lainsäädäntö ja vieritestisuositus
Vieritestauksen laadunarviointi
Näytteenotto vieritestauksessa
Vieritestauksen menetelmät
Vieritestilaitteiden ylläpito
Terveysteknologia sosiaali- ja terveysalalla
Terveysteknologian eri ulottuvuudet (eHealth, mHealth, telelääketiede, robotiikkasovellukset, oma -ja itsehoito)
Terveysteknologian soveltaminen kliinisessä laboratoriotoiminnassa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikehikko, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:

Olet saavuttanut seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet: Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä, Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi ja Laboratoriotyön perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eero Kokko
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Eero Kokko

Opiskelijaryhmät
 • SXE21K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus
 • SXB21K1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB21K2
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXD22K2
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ20S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA22S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Toiminta- ja kustannusympäristö
- opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä sitä ohjaavan lainsäädännön.
- opiskelija ymmärtää organisaatioiden ja yritysten tuottavuuden ja kannattavuuden merkityksen toiminnassa sekä osaa arvioida toiminnan kustannuksia ja tuottavuutta.

Työyhteisön kehittäminen
- opiskelija ymmärtää ja tuntee kehittämisen ja laadun merkityksen palvelun tuottamisessa.
- opiskelija osaa luoda uusia työn toimintatapoja ja liikeideoita.

Yrittäjyys ja toiminnan organisointi
- opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja yritystoiminnan käynnistämisessä.
- opiskelija tietää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen.

Esimiestyö ja johtaminen
- opiskelija ymmärtää johtamistapojen ja henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestykseen.
- opiskelija tunnistaa yleiset työelämävalmiudet, vastuut ja työn organisointitavat ja omaksuu yrittäjämäisen työskentelytavan.

Sisältö

- sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa koskeva lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus
- yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon
- yrittäjämäinen asenne ja taidot
- palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu, laatu, brändäys ja markkinointi
- yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan
- erilaiset yritysmuodot
- hankintamenettelyt ja kilpailutus
- johtamistaidot ja laadun kehittäminen organisaation toiminnassa
- työelämätaidot ja niiden merkitys organisaatioiden ja yritysten toiminnassa: elämänhallinta, kommunikaatiotaidot, innovaatiokyvykkyys sekä digitaaliset taidot
- saatavilla olevan tiedon kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa
- asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
- kumppanuusverkostot osana yrityksen ja organisaation menestystä

Aika ja paikka

Orientaatioluento 29.8.2023. klo 15.30 - 17.00

Topic: Yrittajyys ja johtaminen Zoom Meeting
Time: Aug 29, 2023 03:30 PM Kyiv

Join Zoom Meeting
https://metropolia.zoom.us/j/68343830260

Meeting ID: 683 4383 0260

Join by SIP
68343830260@109.105.112.236
68343830260@109.105.112.235

Join by H.323
109.105.112.236
109.105.112.235
Meeting ID: 683 4383 0260

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Moodlen työtilasta, Moodle.metropolia.fi Johtaminen ja yrittäjyys (verkkototeutus)

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkkokoulutuksena. Yksilötehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollisuus suorittaa hylätyt osiot seuraavilla mahdolllisilla toteutuksilla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 27h x 5 = 135h

Sisällön jaksotus

Tämä opintojakso jakautuu neljään osioon; johdantoon, sosiaali- ja terveysalaan palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön, johtajuuteen ja yrittäjyyteen.

Johdanto- osiossa pääset orientoitumaan johtamisen ja yrittäjyyden teemaan. Ymmärrät henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestymisessä sekä tunnistat yleiset työelämävalmiudet

Sosiaali ja terveysalan palveluiden palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö- osioissa orientoidut sote-palveluihin, sote uudistukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden keskeiseen lainsäädäntöön. Ymmärrät palveluiden tuottamisessa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin merkityksen.

Johtamisen osiossa perehdyt erilaisiin johtamistapoihin monikulttuurisissa työyhteisössä ja verkostoissa. Tutustut työelämän toimintaan haastattelemalla yrittäjää/ esimiestä.

Yrittäjyyden osiossa ymmärrät mitä on yrittäjyys ja mitä asioista tulee huomioida alan yritystoimintaa käynnistäessä. Ymmärrät.
verkostojen ja yhteistyökumppaneiden merkityksen yrityksen menestymiselle ja mahdollisuuksille laajentaa yritstoimintaa paikallisesti ja/tai kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Ahot hakemukset toimitetaan:
Ahot hakemukset toimitetaan tutor-opettajalle tai ahot-vastuuopettajalle.

AHOT- päätöksen jälkeen toteutuksen suoritettavista tehtävistä lisätietoja antaa Eero Kokko

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisarvosana muodostuu osioiden hyväksytyistä suorituksista sekä osioiden johtaminen ja yrittäjyys tehtävien arvosanan keskiarvosta.

Osio 1 Monivalintatehtävät 1,0op hyväksytty/hylätty

Osio 2 Johtaminen
- 2a Johtaminen: Sotepalvelua ohjaava lainsäädäntö, sotepalvelujen järjestäminen ja tuottaminen (1,0 op) 0 - 5
- 2b Johtaminen: Johtajan/esihenkilön/yrittäjän haastattelu - sotepalvelujen johtaminen/hoitotyön johtaminen (1,0 op) hyväksytty/hylätty

Osio 3 Yritysidean/ organisaation liikeidean kehittäminen,
- 3a Yrittäjyys: Yritysidean tai julkisen palvelun uudenlainen tuottaminen (1.0 op) 0 - 5
- 3b Yrittäjyys: Ideoidun palvelun liiketoimintasuunnitelma, (1.0 op) hyväksytty/hylätty

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön.
- Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään.
- Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön.
- Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan
osaaminen.
-Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita.
-Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

16.01.2024 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johtaminen ja yrittäjyys Sote
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Lotta Kuosmanen

Opiskelijaryhmät
 • SXD22S2
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXB21S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXE21S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXF21S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Toiminta- ja kustannusympäristö
- opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä sitä ohjaavan lainsäädännön.
- opiskelija ymmärtää organisaatioiden ja yritysten tuottavuuden ja kannattavuuden merkityksen toiminnassa sekä osaa arvioida toiminnan kustannuksia ja tuottavuutta.

Työyhteisön kehittäminen
- opiskelija ymmärtää ja tuntee kehittämisen ja laadun merkityksen palvelun tuottamisessa.
- opiskelija osaa luoda uusia työn toimintatapoja ja liikeideoita.

Yrittäjyys ja toiminnan organisointi
- opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja yritystoiminnan käynnistämisessä.
- opiskelija tietää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen.

Esimiestyö ja johtaminen
- opiskelija ymmärtää johtamistapojen ja henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestykseen.
- opiskelija tunnistaa yleiset työelämävalmiudet, vastuut ja työn organisointitavat ja omaksuu yrittäjämäisen työskentelytavan.

Sisältö

- sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa koskeva lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus
- yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon
- yrittäjämäinen asenne ja taidot
- palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu, laatu, brändäys ja markkinointi
- yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan
- erilaiset yritysmuodot
- hankintamenettelyt ja kilpailutus
- johtamistaidot ja laadun kehittäminen organisaation toiminnassa
- työelämätaidot ja niiden merkitys organisaatioiden ja yritysten toiminnassa: elämänhallinta, kommunikaatiotaidot, innovaatiokyvykkyys sekä digitaaliset taidot
- saatavilla olevan tiedon kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa
- asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
- kumppanuusverkostot osana yrityksen ja organisaation menestystä

Aika ja paikka

Orientaatio 16.1.2024 klo 16:30-17:30

https://metropolia.zoom.us/j/69642013797

Meeting ID: 696 4201 3797


Kyselytunti 12.2. klo 16-17

https://metropolia.zoom.us/j/63015098578

Meeting ID: 630 1509 8578

Kyselytunti 25.3. klo 16-17

https://metropolia.zoom.us/j/61580417205

Meeting ID: 615 8041 7205

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Moodlen työtilasta: moodle.metropolia.fi Johtaminen ja yrittäjyys (verkkototeutus)

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkkokoulutuksena. Opintojaksolla on yksilötehtäviä ja ryhmätehtäviä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Palautettua tehtävää ei voi korottaa. Mahdollisuus suorittaa hylätyt osiot seuraavilla mahdolllisilla toteutuksilla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 27h x 5 = 135h

Sisällön jaksotus

Tämä opintojakso jakautuu neljään osioon; johdantoon, sosiaali- ja terveysalaan palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön, johtajuuteen ja yrittäjyyteen.

Johdanto- osiossa pääset orientoitumaan johtamisen ja yrittäjyyden teemaan. Ymmärrät henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestymisessä sekä tunnistat yleiset työelämävalmiudet

Sosiaali ja terveysalan palveluiden palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö- osioissa orientoidut sote-palveluihin, sote uudistukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden keskeiseen lainsäädäntöön. Ymmärrät palveluiden tuottamisessa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin merkityksen.

Johtamisen osiossa perehdyt erilaisiin johtamistapoihin monikulttuurisissa työyhteisössä ja verkostoissa. Tutustut työelämän toimintaan haastattelemalla yrittäjää/ esimiestä.

Yrittäjyyden osiossa ymmärrät mitä on yrittäjyys ja mitä asioista tulee huomioida alan yritystoimintaa käynnistäessä. Ymmärrät.
verkostojen ja yhteistyökumppaneiden merkityksen yrityksen menestymiselle ja mahdollisuuksille laajentaa yritstoimintaa paikallisesti ja/tai kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Harjoitustehtävien, opinnäytetöiden ja muiden valmiiden opintosuoritusten tai aineistojen kopiointi
omiksi opintosuorituksiksi on kielletty. Opintosuoritus hylätään, mikäli opiskelijan katsotaan syyllistyneen vilppiin.

Ahot hakemukset toimitetaan:
Ahot hakemukset toimitetaan tutor-opettajalle tai ahot-vastuuopettajalle.

AHOT- päätöksen jälkeen toteutuksen suoritettavista tehtävistä lisätietoja antaa Lotta Kuosmanen

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisarvosana muodostuu osioiden hyväksytyistä suorituksista sekä osioiden johtaminen ja yrittäjyys tehtävien arvosanan keskiarvosta.

Osio 1 Monivalintatehtävät 1,0op hyväksytty/hylätty

Osio 2 Johtaminen
- 2a Johtaminen: Sotepalvelua ohjaava lainsäädäntö, sotepalvelujen järjestäminen ja tuottaminen (1,0 op) 0 - 5
- 2b Johtaminen: Johtajan/esihenkilön/yrittäjän haastattelu - sotepalvelujen johtaminen/hoitotyön johtaminen (1,0 op) hyväksytty/hylätty

Osio 3 Yritysidean/ organisaation liikeidean kehittäminen,
- 3a Yrittäjyys: Yritysidean tai julkisen palvelun uudenlainen tuottaminen (1.0 op) 0 - 5
- 3b Yrittäjyys: Ideoidun palvelun liiketoimintasuunnitelma, (1.0 op) hyväksytty/hylätty

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön.
- Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään.
- Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön.
- Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan
osaaminen.
-Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita.
-Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.