Siirry suoraan sisältöön

Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat ovat pääsääntöisesti työssä, joten työelämäyhteistyö syntyy luonnostaan.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: https://www.metropolia.fi/sites/default/files/images/tietoa%20opiskelusta/metropolia_tutkintosaanto_01012022_paivitetty.pdf

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon (EQF 7 -taso), jolla voi hakeutua tiedekorkeakoulujen jatko-opintoihin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden asiantuntija- ja johtotason hankintatehtävissä tarvittavaa strategista hankintatoimen osaamista. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa ns. muutosagentteja, jotka osaavat analysoida ja kehittää organisaation hankintaprosesseja sekä suunnitella ja toteuttaa vaativia muutosprojekteja huomioiden organisaation ja toimintaympäristön tavoitteet ja vaatimukset.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat valmiudet julkisten hankintojen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin.

Julkiset hankinnat - ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voi toimia muun muassa
• hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
• vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
• hankinnan asiantuntijana.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä julkisten hankintojen asiantuntijoiden kanssa ja ne muodostuvat seuraavista osaamisalueista:

1. Analyyttinen ja menetelmäosaaminen
2. hankintaosaaminen
3. Vaikuttavien ja kestävien hankintojen osaaminen
4. Innovatiivisten hankintojen osaaminen
5. syventävä liiketoimintaosaaminen

Opetussuunnitelman jokainen moduuli ja sen opintojakso tuottaa tai syventää em. kompetenssialueita, ks. opintojaksokuvaukset.

Lisäksi tutkinto-ohjelma vahvistaa opiskelijan osaamista ns. yleisten kompetenssien alueilla siten kuin ne on ilmaistu EQF7/NQF7-kvalifikaatiokuvauksissa. Näitä ovat: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, monikulttuurisuusosaaminen sekä teknologiaosaaminen.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijavaihto

Kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon.

Erityispääsyvaatimukset

Insinööri (AMK) -tutkinto tai vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelma toteutetaan osa-aikaisena ja on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opetus toteutetaan monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta. Lähiopetus järjestetään noin joka toinen perjantai (klo 9-17). Opetusta on ajoittain myös lauantaisin. Osa vaihtoehtoisista ja vapaasti valittavista opintojaksoista järjestetään arki-iltaisin. Valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. Opintojen kesto on 2 vuotta. Monialainen opetus toteutetaan integroidusti tekniikan alan Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelman kanssa.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Kaija Haapasalo
tutkintovastaava
Tel. +358 40 098 8529
E-mail: kaija,haapasalo@metropolia.fi
PL 4071, 00079 Metropolia

Julkiset hankinnat (ylempi AMK)
Tunnus
(T2322S6)
Julkiset hankinnat (ylempi AMK)
Tunnus
(T2321S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
Opettaja
 • Hanna Harilainen
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1222S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymiskohteensa vuorovaikutuksen, tiimityön ja johtamistyön näkökulmasta. Opiskelija verkottuu, toimii itseohjautuvasti ja omaksuu jaetun asiantuntijuuden periaatteen aikuisopiskelun kulmakiveksi. Opiskelija osaa rauhoittaa stressaantuvaa minän tilaa tietoisen hyväksyvän läsnäolon avulla ja on kehittänyt psykologista joustavuuttaan kohdata tunnetilojaan ja ajatuksiaan. Opiskelija osaa valita itselleen sopivia tieteellisesti tutkittuja tietoisuustaitomenetelmiä tukemaan hyvinvointia, työn tuloksellisuutta, keskittymiskykyä, innovaatiokykyä ja vuorovaikutusta sekä lisäämään itsetuntemusta.

Sisältö

Aikuisopiskelun ja verkko-oppimisen periaatteet ja käytänteet, EQF 7-kompetenssitarkastelu
Tietoisuustaidot
Itsensä johtaminen
Vuorovaikutustaidot ja niiden kehittäminen
Tunneäly ja myötätunto
Työyhteisö, tiimi ja johtaminen

Aika ja paikka

Verkkototeutus.

Oppimateriaalit

Opiskeluun liittyvä kirjallisuus päivitetään opintojakson alussa.

Goleman, Daniel & Davidson, Richard J. 2018. Altered Traits - Science Reveals How Meditation Changes Your Mind, Brain, and Body. Avery, New York.
Wihuri, A. 2014. Mindfulness työssä: Tietoinen läsnäolo vapauttaa onnistumaan. [Helsinki]: Talentum. (e-kirjana Metropolian kirjastossa)
Siegel, Daniel J. 2018. Aware - The Science and Practice of Presence, the Groundbreaking Meditation Practice. TarcherPerigee. New York.
Jon Kabat-Zinn, 2007, “Täyttä elämää” Basam Books (alkuperäisteos Full Catastrophe Living 1990)
Jon Kabat-Zinn, 2006, ”Olet jo perillä” Basam Books (alkuperäisteos Wherever You Go There You Are 1994)
Jon Kabat-Zinn, 2008, “Kehon ja mielen viisaus” Basam Books (alkuperäisteos Coming to Our Sences 2006)
Covey, Stephen R. 2004. The 7 habits of highly effective people: restoring the character ethic. New York: Free Press.
Hutcheson, F. & Moor, J. 2007. Natural Law Paper: Meditations of the Emperor Marcus Aurelius Antoninus. Liberty Fund, Incorporated.
Joseph Goldstein, 2013, Mindfulness: A Practical Guide to Awakening. Sounds True.

Opetusmenetelmät

Online luennot x 3 (Zoom/Teams), opetusvideot,
Yksil-ö ja ryhmätehtävät, verkkokeskustelut Moodle-oppimisalustalla
Itsenäinen opiskelu annettuun aineistoon ja lukemistoon perustuen

Mindfulness Based Stress Reduction 8-viikon ohjelma (MBSR) ja sen videoluennot ja harjoitukset
- harjoituspäiväkirja 8-viikon MBSR-ohjelmasta
- MBSR osuudelle on myös vaihtoehtoinen suoritustapa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

MBSR osuudelle on myös vaihtoehtoinen suoritustapa

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet, sisältö, suoritustapa ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkovaatimukset:
Tämä on YAMK -opintojakso Julkisten Hankintojen YAMK- ohjelmassa.
AMK-tasoiset opinnot ja aiempi osaaminen/työkokemus hankinnoista on edellytyksenä kurssin onnistuneelle suorittamiselle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssiin liittyvien tehtävien perusteella. Tarkempi ohjeistus kurssin alussa.

Arviointiasteikko:
50 -59 = 1
60-69 = 2
70 - 79 = 3
80 - 89 = 4
90 -100 = 5

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 15.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakso antaa valmiuksia johtaa kompleksisessa toimintaympäristössä ja ratkaista johtamisen haasteita systeemisen ajattelun avulla. Opintojakson aikana opit myös sen, miten systeemistä organisaatiokonstellaatiota voidaan hyödyntää organisaatioiden ja johtamisen kehittämisessä. Konstellaatio on menetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella työyhteisössä esiin tulevia kysymyksiä uudella tavalla. Nämä kysymykset voivat liittyä esimerkiksi strategiseen johtamiseen, muutosjohtamiseen, organisaatiokulttuuurin kehittämiseen ja tiimien rakentamiseen.

Aika ja paikka

Verkkototeutus.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja artikkelit ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa..
Zoom-linkki tulee OMAan noin viikkoa ennen toteutuksen alkua.

Opintojakso muodostuu luennoista, ryhmäkeskusteluista, systeemisistä workshopeista sekä reflektiosessioista. Opintojakson tavoitteena on yhdistää kompleksisuusteoria käytäntöön ja oppia, millä tavoin systeemistä organisaatiokonstellaatiota voidaan hyödyntää organisaation ja johtamisen kehittämisessä. Opintojakso toteutetaan englannin kielellä.

Opintojakson aikana opiskelijat kirjoittavat reflektiivisen oppimispäiväkirjan perustuen kirjallisuuteen, artikkeleihin ja workshoppeihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja antaa helena.kuusisto-ek@metropolia.fi
Tutustuttavaksi:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5

Ilmoittautumisaika

27.10.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

20.01.2023 - 19.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
Opettaja
 • Mari Hiljanen
 • Perttu Pohjonen
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1222S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • T2322S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK tekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee julkisen hankinnan erityispiirteet, hankintaprosessin vaiheet ja eri toimijoiden roolin hankintaprosessissa sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja analysoida julkisten hankintojen oikeusohjeiden mukaisia hankintaprosesseja digitaalisia työkaluja hankintaprosessin eri vaiheissa hyödyntäen. Opiskelija osaa viestiä tulevista hankinnoista oikea-aikaisesti, aikatauluttaa hankinnat ja ymmärtää markkinavuoropuhelun merkityksen julkisissa hankinnoissa. Opiskelija osaa etsiä tietoa, hyödyntää tarvittavaa erityisasiantuntemusta ja tehdä kartoituksen hankinnan kohteesta tarvelähtöisesti erilaisten asiakkaiden näkökulmat ymmärtäen (esim. esteettömyys ja saavutettavuus vaatimukset) sekä ymmärtää ylispesifioimisen vaikutuksen hintaan. Opiskelija osaa laskea hankintojen kokonaiskustannuksia (TCO) sekä käyttää valita lain vaatimukset täyttäviä elinkaarikustannuslaskelmamalleja. Opiskelija osaa asettaa vaatimukset toimittajille ja soveltaa vaatimuksia lainmukaisesti perustellen toimittajavalinnoissa sekä tuntee hankintoihin liittyvät sopimukset. Opiskelija osaa arvioida auditoinnin tarpeen ja luoda seurantasuunnitelman. Opiskelija osaa ottaa kestävyysnäkökulmat huomioon hankintaprosessin kaikissa vaiheissa (markkinakartoitus, hankinta- ja toimittajakriteereissä, tarjouspyyntödokumenteissa, sopimuksissa ja seurannassa). Opiskelija tuntee harmaan talouden torjunnan keinoja julkisissa hankinnoissa.

Sisältö

•Hankintaprosessi
•Asiakkaan tarve
•Markkinavuoropuhelu ja viestintä
•Kokonaiskustannusajattelu ja elinkaarikustannukset
•Toimittajavalinta
•Kestävyyskriteerit
•Raportointi ja seuranta

Aika ja paikka

Lähiopetus Myyrmäen kampuksella 3 kertaa perjantaisin:
20.1.2023: 9-12
10.2.2023: 9-12
10.3.2023: 9-12

Oppimateriaalit

Kurssin materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

3 lähiopetuskertaa, itsenäiset työt sekä ryhmätehtävät. Kurssin materiaalit ja tehtävät Moodlessa, opiskelijoille lähetetään meilitse linkki Moodleen ennen kurssin alkua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointitaulukko:
50 -59 = 1
60-69 = 2
70 - 79 = 3
80 - 89 = 4
90 -100 = 5

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
Opettaja
 • Perttu Pohjonen
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1222S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • T2322S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK tekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida organisaation tavoitteita sekä johtaa niiden pohjalta hankinnan tavoitteita. Opiskelija osaa suunnitella hankintayksikön johtamista ja arvioida missä tilanteissa erilaisia johtamismenetelmiä käytetään. Opiskelija osaa laskea kustannushyötylaskelmia, käyttää lain vaatimukset täyttäviä elinkaarilaskelmia ja tehdä tuotantotavan valinta-analyysejä ymmärtäen niiden keskeisyyden taloudellisen kestävyyden takaamisessa sekä suunnitella ulkoistamisprosesseja. Opiskelija osaa kehittää oman organisaation ulkopuolelle ylettyvää johtamista tunnistaen sen haasteet, edellytykset, mahdollisuudet ja menetelmät. Opiskelija osaa tuottaa sosiaaliseen ja ekologiseen vastuuseen liittyviä riskianalyysejä. Opiskelija osaa hallita toimittajamarkkinoita asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti hyödyntäen toimittajamarkkinoiden innovaatiokyvykkyyden. Opiskelija osaa tehdä spend-analyysin ja luokitella hankintoja portfolioanalyysin avulla. Opiskelija osaa analysoida hankintayksikön kehitysvaihetta ja osaamista.

Sisältö

•Hankinnan strateginen rooli
•Kestävyysnäkökulmat julkisissa hankinnoissa
•Hankinnan strategiat, portfolioanalyysit ja kategoriajohtaminen
•Ulkoisten resurssien johtaminen ja toimittajamarkkinatuntemus
•Kehitysvaiheenanalyysi ja hankintaosaaminen
•Riskianalyysit (sosiaalinen ja ekologinen)

Aika ja paikka

28.10. klo 13-16
18.11. klo 13-16
9.12. klo 13-16

Oppimateriaalit

Kirjallisuudesta tarkemmin luentojen yhteydessä. mm. Seuraaviin kirjoihin viitataan luennoilla ja harjoitustehtävissä
Kari Iloranta & Hanna Pajunen-Muhonen: Hankintojen johtaminen, Tietosanoma 2018
Kari Tanskanen: Ulkoisten Resurssien Johtaminen, Tietosanoma 2021

Opetusmenetelmät

Aktivoivat ja vuorovaikutteiset luennot
Ryhmätyöskentely ja -keskustelut
Itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät verkossa (Moodle ja Teams)
Case-harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava yhdessä toteutuksen opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja verkkomateriaali 40 h
Itsenäinen työskentely ja kirjallisuuteen tutustuminen 40 h
Harjoitustöiden valmistaminen 50 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet, sisältö, suoritustapa ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkovaatimukset:
Tämä on YAMK -opintojakso Julkisten Hankintojen YAMK- ohjelmassa.
AMK-tasoiset opinnot ja aiempi osaaminen/työkokemus hankinnoista on edellytyksenä kurssin onnistuneelle suorittamiselle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: 1-5. Osaamisen arviointiperusteet esitellään ensimmäisellä luentokerralla.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

27.10.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

24.03.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
Opettaja
 • Mari Hiljanen
 • Perttu Pohjonen
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1222S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • T2322S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK tekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankinnan riskikartoituksen, kehitysvaiheanalyysin ja gap-analyysin avulla osoittaa hankintayksikön kehittämiskohteet sekä valita hankintatoimen kehittämisen keskeisistä malleista tilanteeseen sopivan. Opiskelija osaa mitata hankintayksikön ja toimittajien suorituskykyä. Opiskelija osaa tunnistaa vaikuttavuuden kannalta merkitykselliset hankintakategoriat ja mitata hankintojen vaikuttavuutta. Opiskelija osaa määritellä ja kehittää hankintojen laatua. Opiskelija osaa hyödyntää hankintojen digitaalisaation mahdollisuuksia. Opiskelija osaa suunnitella innovatiivisen julkisen hankinnan. Opiskelija tuntee toimittajasuhteiden merkityksen ja puitteet sekä osaa soveltaa toimittajasuhteiden hallinnan periaatteita käytäntöön.

Sisältö

•Hankintaorganisaation ja –osaamisen kehittäminen
•Vaikuttavuuden kehittäminen
•Innovatiiviset hankinnat
•Hankintojen laadun kehittäminen
•Mittarit
•Hankintojen digitalisaatio
•Toimittajasuhteiden hallinta

Aika ja paikka

Lähiopetus Myyrmäen kampuksella 3 kertaa perjantaisin:
24.3.2023: 9-12
14.4.2023: 9-12
5.5.2023: 9-12

Oppimateriaalit

Kurssin materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

3 lähiopetuskertaa, itsenäiset työt sekä ryhmätehtävät. Kurssin materiaalit ja tehtävät Moodlessa, opiskelijoille lähetetään meilitse linkki Moodleen ennen kurssin alkua.
Englanniksi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointitaulukko:
50 -59 = 1
60-69 = 2
70 - 79 = 3
80 - 89 = 4
90 -100 = 5

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
Opettaja
 • Perttu Pohjonen
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1222S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • T2322S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK tekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* tuntee julkishallinnon toimintaperiaatteet sekä suomalaisen hallintojärjestelmän rakenteet ja osaa analysoida niiden merkitystä julkishallinnon organisoitumisen ja palvelurakenteen kannalta.
* ymmärtää julkisyhteisöjen strategisen johtamisen erityispiirteet ja kokonaiskuvan strategisesta johtamisesta kunnissa, muissa julkisyhteisöissä sekä yleishyödyllisissä organisaatioissa sekä osaa analysoida julkisen organisaation strategiaan vaikuttavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä.

sekä osaa
* kuvata julkisen strategiaprosessin perusvaiheet, tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien merkityksen ja analysoida miten hankintatoimi suhteutuu niihin.
* tehdä johtopäätöksiä talouselämään vaikuttavien megatrendien vaikutuksista hankintayksikön toimintaan.
' tuntee ennakoinnin ja skenaarioiden rakentamisen periaatteet ja osaa suunnitella toimialakohtaisten ennusteiden perusteella hankintayksikön toimintaa.
* analysoida julkisten hankintojen vaikutusta yhteiskuntaan ja ymmärtää hankintojen strategisen roolin.
* tutkia julkisten hankintojen pitkän aikavälin vaikutuksia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa sekä markkinavaikutuksien osalta.

Sisältö

• Julkishallinnon toimintaperiaatteet
• Sääntelykehikko
• Strateginen johtaminen julkisyhteisössä
• Ennakointi ja tulevaisuuslukutaito
• Vaikuttavuus- ja kestävyystavoitteet

Aika ja paikka

Luentokerrat:
27.8. klo 12-16
16.9. klo 12-16
7.10. klo 12-16

Oppimateriaalit

Oppimateriaali esitellään tarkemmin luennoilla. Kirjallisuusluettelo toimitetaan kurssille ilmoittautuneille toteutuksen alettua. Ainakin seuraavia kirjoja suositellaan:
Inga Nyholm & al: Julkinen hallinto Suomessa, Tietosanoma 2016
Kari Iloranta & Hanna Pajunen-Muhonen: Hankintojen johtaminen, Tietosanoma 2018

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Ohjattu verkkotyöskentely
Itsenäinen opiskelu ja harjoitustyöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua, mutta harjoistus- ja oppimistehtävät työelämälähtöisiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen toteutuksen opettajan kanssa.

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet, sisältö, suoritustapa ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkovaatimukset:
Tämä on YAMK -opintojakso Julkisten Hankintojen YAMK- ohjelmassa.
AMK-tasoiset opinnot ja aiempi osaaminen/työkokemus hankinnoista on edellytyksenä kurssin onnistuneelle suorittamiselle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 1-5. Osaamisen arviointiperusteet esitellään ensimmäisellä luentokerralla.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Adriana Mustelin
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakso opetetaan englanniksi.

Explain the nature and value of a diverse workforce and its successful inclusion in the workplace.
Critically assess the advantages and challenges of a diverse workforce.
Apply the principles of diversity communication to group work.
Apply the principles of diversity communication to the international project module.
Critically reflect on the topic in relation to the theory and the student’s own experience.

Sisältö

Opintojakso opetetaan englanniksi.

The course will take place in Moodle, and it is divided into modules for a multifaceted and thorough learning experience.

Module 1:
A theoretical approach to diversity: What is diversity? What are the characteristics of and problems specific to the main diversity categories? Advantages and disadvantages of a diverse workforce. What cognitive processes underly diversity dynamics?

Module 2:
The students will evaluate the difficulties in implementing inclusion at individual and organizational levels and propose solutions. In this module, the students work in groups and research the topic. Each group will present their findings and possible solutions.

Module 3:
This module consists of a project where the students work together with students from Monterrey University (Mexico).

Each module has three sections designed to engage the student in the cognitive and applied aspects of the topic:
Reading: This section contains reading material, audio files, PowerPoint presentations, guest lectures.
Writing: This section includes responding to discussion forums posts, mindmaps, peer to peer evaluations and reflection papers. Instructions will be given in each area to tell the students where they should post their material.
Doing: this section focuses on putting the student’s knowledge into practice.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sufficient performance:
showing just enough understanding of the subject to merit a pass grade but requiring greater effort to achieve a more satisfactory result

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good performance:
showing strong understanding of basic concepts and good grasp of techniques, but with certain minor problems still requiring further attention.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent performance:
not only fulfils all standard requirements but demonstrates originality and imagination

Esitietovaatimukset

Opintojakso opetetaan englanniksi.

This course is aimed at advanced Bachelor students and Master students.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
Opettaja
 • Jukka Mattila
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1222S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida erilaisia organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia prosesseja asiakaslähtöisesti. Hän osaa kehittää prosesseja toimintatutkimuksen näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida ja hyödyntää keskeisiä organisaation kehittämismenetelmiä. Hän osaa mitata prosessien kehityksen vaikutuksia organisaation menestymiselle ja tehdä tästä johtopäätöksiä tulevaisuuden kehittämistä varten.

Sisältö

Prosessien suunnittelu, analysointi, kehittäminen ja hallinta; Prosessien mittaaminen ja seuranta; Organisaation kehittämismenetelmät (esim. Lean, ketterän kehityksen menetelmät, projektien johtaminen)

Opetusmenetelmät

Aktivoivat ja vuorovaikutteiset luennot
Ryhmätyöskentely ja -keskustelut
Itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät verkossa (Moodle)
Case-harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli et pääse osallistumaan lähiopetukseen ja ryhmätöihin, sovi ohjaavan opettajan kanssa vaihtoehtoisesta suoritustavasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 25h
Ohjattu verkkotyöskentely 25h
Itsenäinen opiskelu ja harjoitustyöt 85h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet, sisältö, suoritustapa ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkovaatimukset:
Tämä on YAMK -opintojakso Julkiset Hankinnat tutkinto-ohjelmassa.
AMK-tasoiset opinnot ja aiempi osaaminen/työkokemus hankinnoista on edellytyksenä kurssin onnistuneelle suorittamiselle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointiperusteet käydään läpi ensimmäisellä luentokerralla.
1. Jatkuva osaamisen näyttö 20 pistettä. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan kurssin aikana. Arviointi on jatkuvaa ja integroitua. Jatkuva tarkoittaa sitä, että arviointi tapahtuu koko kurssin ajan. Integroitu tähän tarkoittaa sitä, että jokainen arviointi vaikuttaa kokonaisarvosanaan ja mikä tahansa arvioitu osa voi kattaa useita kurssin oppimistavoitteita.

2. Case-harjoitukset (2 kpl) ryhmätyönä. Maksimissaan 50 pistettä.

3. Oppimisportfolio, johon opiskelija kokoaa omaan työhönsä sopivia kehitysmalleja ja -viitekehyksiä. Maksimissaan 30 pistettä.

Arviointiasteikko:
1 = 50-59 pistettä
2 = 60-69 pistettä
3 = 70-79 pistettä
4 = 80-89 pistettä
5= 90 -100 pistettä
alle 50 pistettä on hylätty

Esitietovaatimukset

Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5 op

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

30 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

84 % Lähiopetus, 16 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
Opettaja
 • Pia Hellman
 • Anne-Mari Raivio
 • Mari Hiljanen
 • Pauli Järvensivu
 • Zinaida Grabovskaia
 • Kaija Haapasalo
 • Kevin McIntire
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä noudattaa hyvää tutkimusetiikkaa.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategioita ja menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Työssään opiskelija osaa toimia innovatiivisesti, aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä kestävän kehityksen periaatteita soveltaen.

Opiskelija osaa tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti alansa asiantuntijana, kehittäjänä ja uudistajana sekä osaa rakentaa yhteistyötä työelämän kanssa käytäntöä hyödyttävän tiedon tuottamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyöprosessia ja sen aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin hyvän tutkimus- ja kehittämisraportoinnin mukaisesti ja osoittaa asiantuntijaviestinnän kykyä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa itsenäisesti opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja osaamista viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin vaiheet:

aiheen analyysi ja valinta,

tutkimus- tai kehittämissuunnitelman laatiminen,

tutkimuslupa,

sopimus tutkimuksellisesta kehittämistyöstä,

tutkimus- tai kehittämisprosessin toteutus,

opinnäytetyön raportointi sekä kypsyysnäyte.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönssä opiskelja kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä opiskelija tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. (vrt. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö, 2022)

Ilmoittautumisaika

13.02.2023 - 13.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 30.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Pia Hellman
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1121S6
  Master's Degree Programme in Procurement
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • L1221S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Tavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää palveluiden merkityksen yrityksen kilpailuedun luomisessa; tuntee ja osaa suunnitella sekä kehittää palveluiden liiketoimintamalleja, palvelustrategiaa sekä yrityksen palveluprosesseja monikanavaympäristössä. Opiskelija osaa kehittää, suunnitella ja toteuttaa keinoja joiden avulla palveluyritys hankkii, myy, palvelee ja pitää asiakkaitaan. Opiskelija oppii myös laatimaan palveluiden kehityssuunnitelman uudelle tai jo olemassa olevalle yritykselle.

Sisältö

• Palveluyrityksen liiketoimintamallit ja strategia
• Palvelukonseptit
• Palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut
• Palveluprosessien kehittäminen
• Palvelukanavat
• Palveluiden markkinointi

Aika ja paikka

Online, Zoom meetings in room, https://zoom.us/j/2032869322, kts tarkempi aikatauluOma

Oppimateriaalit

• Luentomateriaali
• Curedale, Robert: Service Design, Process & Methods (any edition ok but not
available as an e-book on MetCat)
• Stickdorn, Marc, This is service design methods (available as an e-book)
and This is service design doing (available as an e-book) (any edition ok.)
• Wirtz and Lovelock, Essentials of Service Marketing, 3 rd ed. Pearson 2018 or earlier (no e-book on MetCat)
• Chaffey & Smith: Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and
Integrating Online Marketing, Routledge 2017(available as an e-book)

Opetusmenetelmät

• Luennot ja videot verkossa
• Ennakkotehtävä ennen 1. verkkoluentoa (0-10 p.)
• Kehityssuunnitelma (2-3 hlön ryhmissä = projektityö, esitysmuotona video/screencast) (0-90p.)
• Projektitöiden vertaisarviointi (yksilötyö) (hyväksytty/hylätty)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritykselle tehtävä projektityö ryhmissä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

• Tiimityön video kesäkuun 2023 loppuun mennessä Omaan
• Vertaisarvionnit elokuun 2023 alkuun mennessä Omaan
HUOM! Kurssin arviointi elokuussa 2023!

Kansainvälisyys

NA

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

NA

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20 tuntia
Itsenäinen työ ja ryhmätyö 115 tuntia

Sisällön jaksotus

• Intro to the course content, team project and assignments, team building for the team project
• Developing service business models and strategy
Team project brief: Building a business model for a service company

• Service Design methods and tools
Team project brief: Choosing service design methods and tools

• Personas and tools
Team project brief: Creating personas

• Service Concepts
Team project brief: Building a Service Concept

• Online services and OVP
• Service channels and GTA/CTA
Team project brief: Creating the OVP and service channels

• Developing service processes
Team project brief: Designing Service Blueprints

For a more detailed plan, pls see Oma two weeks before the course starts.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Ennakkotehtävä (yksilötyö) 10% suoritettuna
• Projektittyö (tyhmässä) ja niiden vertaisarviointi (yksilötyö) 90%
• Jokainen arvioitava osa-alue on suoritettava hyväksytysti ja palautettava/esitettävä alla olevan aikataulun mukaisesti.
• Tehtävä uusintojen ja myöhästyneiden tehtävä palautusten mahdollinen maksimipistemäärä on 50%.

Lisätiedot

• Luentomateriaalit opettajilta
• Services Marketing Wilson, Alan, Zeithaml, Valarie A., Bitner, Mary Jo, Gremler, Dwayne D. McGraw-Hill Education [2016] Third european edition
• Chaffey & Smith: Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing, Routledge 2017

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

27.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
Opettaja
 • Henna-Liisa Palojärvi
 • Tiina Mikkola
 • Kaija Haapasalo
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1222S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk , liiketalous
 • T2322S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK tekniikka

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Luennot/työpajat Myyrmäen kampuksella
1. työpaja - lauantaina 27.8.2022 klo 9:00-12:00
2. työpaja - perjantaina 16.9 klo 9.00 - 12.00
3. työpaja - perjantaina 7.10 klo 9.00 - 12.00
4. työpaja - perjantaina 4.11. klo 9.00 - 12.00 online

Mikäli luennot/työpajat online pidetään ne Zoomissa, tarkista linkki Omasta/Moodlesta.

Laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien sekä tutkimusviestinnän osuus toteutetaan etäopiskeluna Moodle-oppimisympäristössä.

Oppimateriaalit

Kananen, J. 2014. Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona: Miten kirjoitan toimintatutkimuksen opinnäytetyönä? Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. (Kannattaa ostaa omaksi - tulet käyttämään koko opintojen ajan.)

Muu toimintatutkimusta käsittelevä kirjallisuus ja oman opinnäytetyöaiheen kirjallisuus

Menetelmäkirjallisuus

Kansainväliset e-aineistot (journal articles) finna.metropolia.fi

Opetusmenetelmät

Luennot, työpajat, harjoitustehtävät, videot, testit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja verkkomateriaali 40 h
Itsenäinen työskentely ja kirjallisuuteen tutustuminen 40 h
Harjoitustöiden valmistaminen 50 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet, sisältö, suoritustapa ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkovaatimukset:
Tämä on YAMK -opintojakso Procuremt MBA-ohjelmassa.
AMK-tasoiset opinnot ja aiempi osaaminen/työkokemus hankinnoista on edellytyksenä kurssin onnistuneelle suorittamiselle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yhteensä 100 pistettä tehtävistä, josta:

1) Tutkimusviestintään liittyvät tehtävät: Hyväksytty/hylätty (hyväksytty suoritus vaaditaan)
2) Määrällisiin ja laadullisiin menetelmiin ja GDPR-asioihin liittyvä testi 40p
3) Toimintatutkimukseen liittyvät tehtävät 60 p

Arviointi-asteikko:
50 -59 = 1
60-69 = 2
70 - 79 = 3
80 - 89 = 4
90 -100 = 5

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 31.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.08.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija ymmärtää yrityksen yhteiskuntavastuun (CSR) lähtökohdat, yhteiskuntavastuuohjelmien kriittiset kohdat ja sen toteuttamisen kannalta tärkeät kysymykset. Hän osaa laatia strategisen viestintäsuunnitelman yhteiskuntavastuuohjelman käynnistämiseksi sekä seurata käynnissä olevan ohjelman toteutumista.

Sisältö

- CSR:n tausta ja ydinkysymykset;
- CSR ja kestävä kehitys;
- CSR ja innovaatiot;
- CSR eri kulttuurikonteksteissa;
- strategiset partneruudet CSR:n näkökulmasta
- case-esimerkkejä yksityiseltä ja julkiselta/kolmannelta sektorilta

Aika ja paikka

Course schedule (5 meetings online):

15th August, Mon, 16-9 pm
16th August, Tue, 16-19 pm
17th August, Wed, 16-19 pm
22th August, Mon, 13-16 pm (must attend)
23th August, 13-16 pm, Q&A.

Oppimateriaalit

Course contents

- Key concepts in CSR;
- Latest approached to CSR;
- Strategic CSR;
- Social challenges and responsible business: cases.

Assignment outline (2 assignments):

A. The student analyzes available solutions to selected CSR challenges (in a case presentation in 10-12 .pptx slides and videod, followed by a peer review), and
B. the student outlines own proposal based on doing responsible business.

The student reports the results orally (in A, as a case presentation) and in writing (in B, in a pptx. or blog format) based on own small-scale project planned during the course.

Recommended readings

CSR has attracted a lot of attention and there are multiple publications on this topic. For the course, we can recommend to read these 2 recent online e-books that should give a good iverall view of the CSR:

1) RECOMMENDED: Olkkonen, Laura and Quarshie, Anne (2019). "Corporate Social Responsibility in Finland: Origins, Characteristics, and Trends". Springer International Publishing 2019. - This is a good, very modern, easy-reading book, available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

2) Haynes, K., Murray, A., Dillard, J. (2012). "Corporate Social Responsibility: A Research Handbook". Routledge 2012. - This a time-proven, deep-diving book that provides a classic view of CSR and its main debate topics. For advanced readers. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

3) "Dictionary of Corporate Social Responsibility: CSR, Sustainability, Ethics and Governance", Eds. S.O.Idowu, N.Capaldi, M.S.Fifka, L.Zu, R.Schmidpeter. Springer International Publishing 2017. - Use this e-book if you need a quick access to a defintion in CSR. It has an excellent collection of defintions and key concepts in CSR. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

4) additionally, the course also has a collection of ARTICLES in "Documents".

Opetusmenetelmät

The course is aimed at the Master´s students who already have work experience and have probably come across CSR activities in their work life, or have initial understanding of this area and its application, as well as have opinions about societal, sustainability, environmental and other challenges that business could or should be responsible for.

Learning outcomes:

The student understands contemporary debates about corporate social responsibility. The student recognizes different levels of CSR, ranging from occasional to strategic, and can also recognize business opportunities in CSR; and is able to come up, argue for, and plan for own innovative CSR activity on the selected level.

The course pulls together the skills related to creative & innovative solution building including problem solving, systems thinking, design thinking together with CSR knowledge and business knowledge.

Teaching methods include interactive discussions, case presentations, face-to-face online sessions, reading and doing individual assignments.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The course is aimed at the Master´s students who already have work experience and have probably come across CSR activities in their work life, or have initial understanding of this area and its application, as well as have opinions about societal, sustainability, environmental and other challenges that business could or should be responsible for.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS = appx. 27 hours of student work per 1 credits (including instructions, self-study, assignments, readings, etc)

Lisätietoja opiskelijoille

The language of tuition is English.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is assessed on the 0 (failed) – 5 (excellent) grading scale.

The course grade is comprised of:
40% for Assignment A + 40% for Assignment B + 20% for class dicussion and participation in class activities (including the peer review of PechaKucha presentations on 24 August, Monday at 12-15 pm).

Approved / Failed

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Satisfactory

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Good

Good overall performance: can apply and articulate concepts and information well both verbally and in writing, certain areas of individual or team output require further attention; shows appropriate level of interest and motivation in individual and team activities. Good presentation delivery and analysis.

Excellent

Excellent performance in all elements of the course: shows interest and motivation in individual and team activities and assignments, fully applies and clearly articulates concepts and information both verbally and in writing. The student is able to support his/her argument with references to the recommended reading and lecture content. Excellent presentation, delivery and analysis.

Lisätiedot

Opintojakson opetuskieli on englanti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (kiitettävä).