Siirry suoraan sisältöön

Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Apuvälineteknikko (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Jalkaterapeutti (ylempi AMK)
Optometristi (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Osteopaatti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintosääntö:
>>

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakoulutasoisen asiantuntijuuden mukainen aiempi osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Käytänteet on kuvattu tutkintosäännöissä. Ohjeistuksessa sovelletaan elinikäisen oppimisen periaatetta.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta: >>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Vanhusyön tutkinto-ohjelmasta valmistuneet osaavat toimia vaativissa vanhustyön ja -palvelujen kehittämis- ja johtamistehtävissä, jotka edellyttävät kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa vanhustyön tietoa ja uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti ja kansainvälisesti.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on mahdollista missä tahansa opintojen vaiheessa.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat jonkin seuraavista tutkinnoista suorittaneet:
Apuvälineteknikko (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Geronomi (AMK)
Jalkaterapeutti (AMK)
Optometristi (AMK)
Osteopaatti (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)
Suuhygienisti (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Toimintaterapeutti (AMK)
Lisäksi hakukelpoisia ovat apuvälinetekniikan, fysioterapian, optikon, sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan, sosiaalikasvattajan, hammashuoltajan, terveydenhoitajan ja toimintaterapeutin suomalaisen opistotasoisen tutkinnon suorittaneet, jotka ovat suorittaneet myös soveltuvan korkeakoulututkinnon (AMK, ylempi AMK, kandidaatti tai maisteri).
Yllämainittuja suomalaisia tutkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassaolevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

>>

Opintojen toteuttaminen

Ylempien ammattikorkeakoulutukintojen laajuus on 60–90 opintopistettä riippuen sitä edeltävän perustutkinnon laajuudesta. Vanhustyön ylempi ammattikorkeakoulututkinto on 90 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Lähiopetuksen kesto on 1½ vuotta, ja lukukaudella on 2–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa.
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat syventävät ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Oppimistilanteet koostuvat seminaareista, verkko-opinnoista sekä yksin ja ryhmissä tehdyistä oppimistehtävistä ja asiantuntijaesityksistä. Ohjausmenetelminä käytetään yksilö-, ryhmä- ja vertaisohjausta.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Tuula Mikkola
Puh. +358 40 057 8279
Email: tuula.mikkola(at)metropolia.fi

Vanhustyö (ylempi AMK)
Tunnus
(S1622S6)
Vanhustyö (ylempi AMK)
Tunnus
(S1621S6)
Vanhustyö (ylempi AMK)
Tunnus
(S1620S6)
Vanhustyö (ylempi AMK)
Tunnus
(S1619S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 29.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Tuula Mikkola
 • Mia Rosenström
 • Tuomas Leisti
Vastuuhenkilö

Tuula Mikkola

Opiskelijaryhmät
 • S1622S6
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa,
- analysoida ja perustella monitieteistä gerontologista tietoa hyödyntäen ikääntymisen merkitystä yksilölle, yhteisöissä ja yhteiskunnassa
- analysoida ja arvioida muuttuvaa monimuotoista ja moninaista vanhuuskuvaa ja -käsitystä ikäihmisten elämänlaadun, osallisuuden ja toimijuuden, hyvinvoinnin ja terveyden sekä mielen hyvinvoinnin näkökulmasta
- soveltaa yhteiskehittelyä, näyttöön perustuvaa ja tutkittua tietoa vanhustyön kehittämisessä.

Sisältö

- monitieteisen gerontologian määrittely, peruskäsitteet ja keskeiset teoreettiset mallit
- monimuotoinen ja moninainen vanhuuskuva
- ikäihmisten elämänlaadun ,osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja terveyden sekä mielen hyvinvoinnin keskeiset teoreettiset lähtökohdat
- yhteiskehittely ja näyttöön perustuva toiminta

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Etäopetus
Verkko-opetus
Työpaja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (5*27 h= 135 opiskelijan työtä)

Sisällön jaksotus

Lähiopetus lukujärjestyksessä
1. ti 23.8.2022 klo 13.00 -16.00 (lähi, Myllypuro)
2. to 8.9.2022 klo 8.45 - 16.00 (lähi, Myllypuro
3. pe 9.9 klo 8.45- 14.15 (lähi, Myllypuro)
4. to 29.9.2022 klo 8.45-12.00 /etä Zoom)

. Lähipäivien välillä on itsenäistä verkko-opiskelua. Opintojaksoon liittyy oppimistehtävä, joka integroidaan työelämään ja opinnäytetyön aiheen suunnitteluun.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- määritellä gerontologisen tiedon keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit
- kuvata asiakasymmärrystään ja monimuotoista ja moninaista ikääntymistä elämänlaadun, osallisuuden, toimijuuden hyvinvoinnin ja terveyden sekä mielen hyvinvoinnin näkökulmasta
- tarkastella gerontologista ja tutkittua tietoa kehittämistoiminnassaan
- toimia vanhustyön eettisten ja yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- analysoida ja soveltaa toiminnassaan gerontologisen tiedon keskeisiä käsitteitä ja malleja
- analysoida ja soveltaa asiakasymmärrystään monimuotoisesta ja moninaisesta ikääntymisestä elämänlaadun, osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja terveyden sekä mielen hyvinvoinnin näkökulmasta
- soveltaa ja arvioida gerontologista ja tutkittua tietoa uuden toiminnan kehittämisessä
- analysoida ja toteuttaa toiminnassaan vanhustyön eettisiä ja yhdenvertaisuuden periaatteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- arvioida toiminnassaan kriittisesti gerontologisen tiedon keskeisiä käsitteitä ja malleja
- arvioida kriittisesti asiakasymmärrystään monimuotoisesta ja moninaisesta ikääntymisestä elämänlaadun, osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja terveyden sekä mielen hyvinvoinnin näkökulmasta
- arvioida kriittisesti gerontologista ja tutkittua tietoa kehittäessään uutta ja innovatiivista toimintaa
- arvioida kriittisesti toiminnassaan vanhustyön eettisiä ja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteutumista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- määritellä gerontologisen tiedon keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit
- kuvata asiakasymmärrystään ja monimuotoista ja moninaista ikääntymistä elämänlaadun, osallisuuden, toimijuuden hyvinvoinnin ja terveyden sekä mielen hyvinvoinnin näkökulmasta
- tarkastella gerontologista ja tutkittua tietoa kehittämistoiminnassaan
- toimia vanhustyön eettisten ja yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä
Osallistuminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.09.2022 - 10.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Marianne Roivas
 • Tuula Mikkola
 • Mia Rosenström
 • hyvinvointi vanhustyö yamk
Opiskelijaryhmät
 • S1622S6
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa,
- perustella voimavaralähtöisen ja osallistavan vanhustyön merkitystä ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen kehittämisessä
- analysoida ja arvioida erilaisia toimintaympäristöjä asumisen ja asuinympäristöjen kehittämisessä moninaisten ikäihmisten palvelujen näkökulmasta
- hyödyntää moniasiantuntijuuteen perustuvaa yhteistyötä ja ikäihmisten osaamista sekä digitalisaatiota ja geronteknologiaa moninaisten ikäihmisten aktiivisen toimijuuden edistämisessä

Sisältö

- Voimavaralähtöinen ja osallistava vanhustyö ikäihmisten kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
- Moniasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistaminen palvelujen kehittämiseen
- Erilaiset ikääntymisen asuin- ja toimintaympäristöt ja niiden kehittämiseen liittyvät keskeiset lähtökohdat ja mallit
- Digitaalisitaatio ja geronteknologia asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämisessä

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Etäopetus
Verkko-opetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (5*27 h= 135 opiskelijan työtä)

Sisällön jaksotus

Lähipäivät:
1, 29.9.2022 klo 13.00 - 16.00 (etä, Zoom)
2. 30.9.2022 klo 8.45 -12.00 (etä, Zoom)
3. 31.10.2022 klo 8.45 -16.00 (lähi, Myllypuro)
4. 1.11.2022 klo 8.45 -12.00 (lähi, Myllypuro)
5. 10.11.2021 klo 13.00-16.00 (lähi, Myllypuro)

Lähipäivien välillä on itsenäistä verkko-opiskelua ja oppimistehtävän tekemistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- tarkastella voimavaralähtöistä ja osallistavaa vanhustyötä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta
- tunnistaa ikäihmisten erilaisten toiminta- ja palveluympäristöjen sekä moniasiantuntijuuteen perustuvan yhteistoiminnan merkityksen hyvään ikääntymiseen ja palvelujen järjestämisessä
- tarkastella digitalisaation ja geronteknologian merkitystä asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämisessä
- toimia vanhustyön eettisten ja yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- analysoida ja soveltaa toiminnassaan voimavaralähtöistä ja osallistavaa vanhustyötä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta
- analysoida ikäihmisten erilaisia toiminta- ja palveluympäristöjä sekä soveltaa moniasiantuntijuuteen perustuvaa yhteistoimintaa hyvään ikääntymiseen ja palvelujen järjestämisessä
- analysoida ja soveltaa digitalisaatiota ja geronteknologiaa asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämisessä
- analysoida ja toteuttaa toiminnassaan vanhustyön eettisiä ja yhdenvertaisuuden periaatteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- arvioida toiminnassaan kriittisesti voimavaralähtöistä ja osallistavaa vanhustyötä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta
- arvioida kriittisesti ikäihmisten erilaisia toiminta- ja palveluympäristöjä sekä kehittää moniasiantuntijuuteen perustuvaa yhteistoimintaa hyvään ikääntymiseen ja palvelujen järjestämisessä
- arvioida kriittisesti ja kehittää innovatiivista digitalisaatiota ja geronteknologiaa asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämisessä
- arvioida kriittisesti toiminnassaan vanhustyön eettisiä ja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteutumista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- tarkastella voimavaralähtöistä ja osallistavaa vanhustyötä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta
- tunnistaa ikäihmisten erilaisten toiminta- ja palveluympäristöjen sekä moniasiantuntijuuteen perustuvan yhteistoiminnan merkityksen hyvään ikääntymiseen ja palvelujen järjestämisessä
- tarkastella digitalisaation ja geronteknologian merkitystä asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämisessä
- toimia vanhustyön eettisten ja yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä
Osallistuminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (YAMK), Sosiaali- ja terveysala
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Laura Huhtinen-Hilden
 • Sanna Kivijärvi
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • S2322S6
  Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields, ylempi, sote

Tavoitteet

Opiskelija kykenee reflektoimaan ja perustelemaan tutkimustietoon kytkeytyen luovan toiminnan ja taidekokemusten merkityksellisyyttä ihmisen hyvinvoinnille ja yhteisöille. Opiskelija osaa hyödyntää kokemuksellista tietoa kehittäessään ammattitaitoaan liittyen luovan ja taidetoimintaan. Hän kykenee soveltamaan monipuolista tietoa tarkkaillessaan, suunnitellessaan ja hyödyntäessään luovaa toimintaa sosiaali- ja terveysaloilla.
Opiskelija tunnistaa osaamistaan ja vahvuuksiaan sekä kehittää luovaan toimintaan ja taiteisiin liittyvää osaamistaan. Hän osaa soveltaa ammatillisessa toiminnassaan tutkimustietoon perustuvia luovia lähestymistapoja hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi sosiaali- ja terveysaloilla sekä analysoida toiminnan merkityksiä osallistujille.

Opiskelija osaa tunnistaa ihmisten erilaisia tarpeita sekä analysoida luovan toiminnan mahdollisuuksia niihin vastaamiseksi sosiaali- ja terveysalalla. Hän kykenee kehittämään kulttuurihyvinvointialan osaamistaan ja uudistamaan oman alansa asiantuntijuutta luovuuden avulla. Hän osaa ohjata omaa ammatillista oppimistaan yhteisöllisissä, moniammatillisissa projekteissa oppijaryhmässä.

Sisältö

Luovuus, luova toiminta ja ilmaisu; kokemuksellisuus; kulttuuri- ja taidetoiminnan eri muodot; osallisuuden ja hyvinvoinnin mahdollisuuksien luominen; luovan toiminnan työtavat; luova vuorovaikutus ja ryhmätoiminta, tunnevuorovaikutus, reflektointi yksin ja yhdessä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa reflektoida ja perustella tutkimustietoon kytkeytyen luovan toiminnan ja taidekokemusten merkityksellisyyttä ihmisen hyvinvoinnille ja yhteisöille. Hän kykenee analysoimaan ja hyödyntämään kokemuksellista tietoa liittyen luovuuteen ja taidetoimintaan. Hän osaa soveltaa ammatillisessa toiminnassaan tutkimustietoon perustuvia luovia lähestymistapoja hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi sosiaali- ja terveysaloilla sekä analysoida toiminnan merkityksiä osallistujille. Hän kykenee kehittämään kulttuurihyvinvointialan osaamistaan ja uudistamaan oman alansa asiantuntijuutta luovuuden avulla. Hän osaa ohjata omaa ammatillista oppimistaan yhteisöllisissä, moniammatillisissa projekteissa oppijaryhmässä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Panu Karhinen
 • Piia Tiilikallio
 • Tuula Mikkola
 • hyvinvointi vanhustyö yamk
Vastuuhenkilö

Tuula Mikkola

Opiskelijaryhmät
 • S1622S6
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa,
- perustella monimuotoisen ja moninaisen ikääntymisen asiakasosaamisen merkitystä vanhuspalveluissa ja palvelujen kehittämisessä
- soveltaa osaamistaan monikulttuurisuudesta, vammaisuudesta sekä seksuaalinen suuntautuneisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta asiakastyössä ja palvelujen kehittämisessä
- arvioida moninaista ikääntymistä ja ikäihmisten erilaisuutta vanhuspalvelujen käyttäjinä
- soveltaa innovaatioprosessia moninaisten vanhuspalvelujen kehittämisessä

Sisältö

- Ikääntyminen monikulttuurisuuden, vammaisuuden sekä seksuaalisen suuntautuneisuuden ja sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta
- Moninaiset ikäihmiset palvelujen käyttäjinä
- Innovaatio-osaaminen vanhuspalvelujen kehittämisessä.

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Aktivoiva etäopetus
Verkko-opetus
Innovaatio projekti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (5*27 h= 135 opiskelijan työtä)

Sisällön jaksotus

Opetus:
16.1.2023 8.45 -16.00
17.1. 2023 8.45 -16.00
15.2.2023 8.45 - 12.00

Lisätietoja opiskelijoille

opettajat: Tuula Mikkola ja Panu Karhinen
+ asiantuntijaluennoitsijat

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- tarkastella ja kuvata osaamistaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ja vammaisten ikäihmisten ikääntymistä
- määritellä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ja vammaisten ikäihmisten asemaa ja tarpeita palvelujen käyttäjinä
- ottaa käyttöön innovaatio-osaamisen menetelmiä palvelujen kehittämisessä
- toimia vanhustyön eettisten ja yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- analysoida ja soveltaa toiminnassaan osaamistaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ja vammaisten ikäihmisten ikääntymisestä
- analysoida ja perustella eri kieli- ja kulttuuritaustaisten, ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ja vammaisten ikäihmisten asemaa ja tarpeita palvelujen käyttäjinä
- analysoida ja soveltaa monipuolisesti innovaatio-osaamisen menetelmiä palvelujen kehittämisessä
- analysoida ja toteuttaa toiminnassaan vanhustyön eettisiä ja yhdenvertaisuuden periaatteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- arvioida toiminnassaan kriittisesti osaamistaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ja vammaisten ikäihmisten ikääntymisestä
- arvioida kriittisesti toimintaa kehittäen eri kielti- ja kulttuuritaustaisten, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ja vammaisten ikäihmisten asemaa ja tarpeita palvelujen käyttäjinä
- arvioida kriittisesti ja uutta toimintaa luoden innovaatio-osaamisen menetelmiä palvelujen kehittämisessä
- arvioida kriittisesti toiminnassaan vanhustyön eettisiä ja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteutumista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- tarkastella ja kuvata osaamistaan eri kieli-ja kulttuuristaustaisten, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ja vammaisten ikäihmisten ikääntymistä
- määritellä eri kulttuureihin ja sukupuli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien sekä vammaisten ikäihmisten asemaa ja tarpeita palvelujen käyttäjinä
- ottaa käyttöön innovaatio-osaamisen menetelmiä palvelujen kehittämisessä
- toimia vanhustyön eettisten ja yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä
Osallistuminen
Vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

16.02.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Marjatta Komulainen
Vastuuhenkilö

Marjatta Komulainen

Opiskelijaryhmät
 • S1622S6
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa,
- soveltaa johtamisen kehitysmalleja ja paradigmoja
- moninaisuuden johtamisen merkityksen näkökulmat ja sen taustat
- johtaa moninaisia työyhteisöjä huomioiden organisaation ja palvelutoiminnan erityispiirteet
- soveltaa moniasiantuntijuutta palvelujen johtamisessa

Sisältö

- Johtamisen kehitysmalleja
- Johtamisen paradigmat osana johtamista
- Moninaisuuden johtaminen
- Moniasiantuntijuuden johtaminen

Oppimateriaalit

Ennakkotehtävän materiaalit listasta kohdat 1-2.
1. Liisa Timonen, Jaana Mäkelä & Anne-Mari Raivio (toim.) 'Moninaisuus on hyvän työyhteisön ominaisuus'. Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 213. (2015)
2. www-aineistoon Mosaiikki – erilaisuus vahvuudeksi – tasa-arvo- ja moninaisuustyön
https://docplayer.fi/289580-Tasa-arvo-ja-moninaisuustyon-abc.html
Lue julkaisusta sivut 4-15. Ennakkotehtävän tarkka ohjeistus on Moodlessa.
Muu materiaali:
3. Ajankohtaiset julkaisut, esim. Kirsti Kujanpää: 'Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja monikulttuurisen työyhteisön työhyvinvointi'.
4. Artikkelit
5. Moodle oppimisympäristö, itseopiskeltavat luennot ja muu materiaali.
MYÖS
1) Cottril, K; Lopez, P. D. ; Hoffman .C.C 2012. How authentic Leadership and inclusion benefit organizations. Equality Diversity and Inclusion. An International Journal. Vol.33 No.3, 2014.
ohje: Ohje opiskelijoille artikkelin paikallistamiseen:
"How authentic Leadership and inclusion benefit organizations"
Liitteenä ohje artikkelin paikallistamiseen MetCatista.
Artikkeli on luettavissa Metropolian verkossa.
Sen voi hakea MetCatista "Kansainvälisten e-aineistojen haku"-toiminnolla.
Hakusanana voi olla esim. artikkelin nimi.
Vinkki: Jos nimen kirjoittaa lainausmerkkien sisään, haku etsii sanoja jotka esiintyvät juuri tuossa järjestyksessä.
2) Barnard, A; Simbhoo, N 2014. South African managers in public service: On being Authentic. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9:1

Opetusmenetelmät

1. Ennakkotehtävä (ennakkotehtävå: essee materiaaleihin lukeminen ja esseen kirjoittaminen ennen ensimmäistä lähipäivää sekä verkkokeskustelu). Katso ennakkotehtävän materiaalit kohdat 1-2. Ennakkotehtävä on Moodlessa.

2. Kontaktiopetus 2023:

o 16.2 klo 9 -14.15 Johtamisen perusteet ja mallit, Moninaisuuden johtamisen aloitus, Kontakti-opetus ZOOM -työkalulla

o 17.3 klo 9-12 Moninaisuuden johtaminen päätös, Kontakti-opetus ZOOM-työkalulla


4. Projektityön esitys closing seminaarissa, palaute ja arviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Lähiopetuksen ajankäyttö ja kuormitus:
Ennakkotehtävä 0,5 op
Kontaktiopetus tehtävineen sekä ryhmätyö monipuolisine arviointeineen 4,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Erityisesti teemat:
johtamisen perusteet
johtamisen paradigmat
moninaisuuden johtaminen
moniasiantuntijuus

Tietosuoja-asia

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja kuvata erilaisten organisaatioiden ja palvelutoiminnan erityispiirteitä moninaisuuden
johtamisen näkökulmasta
- määritellä ja kuvata tarkoituksenmukaisia johtamisen kehitysmalleja ja paradigmoja
moninaisuuden johtamisessa
- määritellä ja selittää moniasiantuntijuuden merkitystä moninaisten työyhteisöjen johtamisessa
- toimia vanhustyön johtamisen eettisten ja yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- analysoida ja perustella erilaisten organisaatioiden ja palvelutoiminnan erityispiirteitä
moninaisuuden johtamisen näkökulmasta
- valita ja soveltaa tarkoituksenmukaisia johtamisen kehitysmalleja ja paradigmoja
moninaisuuden johtamisessa
- analysoida ja soveltaa moniasiantuntijuutta moninaisten työyhteisöjen johtamisessa
- analysoida ja toteuttaa toiminnassaan vanhustyön johtamisen eettisiä ja yhdenvertaisuuden
periaatteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- arvioida kriittisesti ja tavoitteellisesti erilaisten organisaatioiden ja palvelutoiminnan erityispiirteitä
moninaisuuden johtamisen näkökulmasta
- arvioida kriittisesti ja kehittää tarkoituksenmukaisesti johtamisen kehitysmalleja ja paradigmoja
moninaisuuden johtamisessa
- arvioida kriittisesti ja kehittää moniasiantuntijuutta moninaisten työyhteisöjen johtamisessa
- arvioida kriittisesti toiminnassaan vanhustyön johtamisen eettisiä ja yhdenvertaisuuden
periaatteiden toteutumista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja kuvata erilaisten organisaatioiden ja palvelutoiminnan erityispiirteitä moninaisuuden
johtamisen näkökulmasta
- määritellä ja kuvata tarkoituksenmukaisia johtamisen kehitysmalleja ja paradigmoja
moninaisuuden johtamisessa
- määritellä ja selittää moniasiantuntijuuden merkitystä moninaisten työyhteisöjen johtamisessa
- toimia vanhustyön johtamisen eettisten ja yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

vertaisarviointi
opettaja-arviointi

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kaija Matinheikki
 • Tuula Mikkola
 • Mia Rosenström
Opiskelijaryhmät
 • S1622S6
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.
• soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi
• toimia aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä

Sisältö

- opinnäytetyön aiheen valinta ja perusteleminen alan työelämän kehittämistarpeella sekä tarkoituksenmukaisten tutkimusstrategioiden valinta
- Tutkimus- / kehittämissuunnitelman laatiminen
- Tutkimuslupa ja opinnäytetyön sopimus

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Seminaari
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Prosessikirjoittaminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (5*27h=138h opiskelijan työtä)

Sisällön jaksotus

Itsenäistä työskentelyä. Ohjaus tapahtuu pienryhmissä ja henkilökohtaisena ohjauksena.
Opetus ja ohjaus syksyllä 2022:
1, Opinnäytetyön info 24.8.2022 klo 13.00 -16.00 (lähi, Myllypuro)
2. Työelämäseminaari ja ideapaperi 6.10.2022 klo 12.00 -16.00 (etä, Zoom)
3. Opinnäytetyö pienryhmäohjaus 28.11.2022 (etä Zoom)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.
Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
- Tutkimus- ja kehittämistarpeen kuvaus ja merkitys
- Työn tavoitteet
- Työn tietoperusta
- Työn menetelmälliset valinnat ja toteutus
- Tulokset, tulkinta ja johtopäätökset
- Työprosessin kokonaisuus, vastuullisuus omasta prosessista
- Työn luotettavuus ja eettisyys
- Opinnäytetyön raportin viestivyys, kieli ja ulkoasu

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.
Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
- Tutkimus- ja kehittämistarpeen kuvaus ja merkitys
- Työn tavoitteet
- Työn tietoperusta
- Työn menetelmälliset valinnat ja toteutus
- Tulokset, tulkinta ja johtopäätökset
- Työprosessin kokonaisuus, vastuullisuus omasta prosessista
- Työn luotettavuus ja eettisyys
- Opinnäytetyön raportin viestivyys, kieli ja ulkoasu

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.
Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
- Tutkimus- ja kehittämistarpeen kuvaus ja merkitys
- Työn tavoitteet
- Työn tietoperusta
- Työn menetelmälliset valinnat ja toteutus
- Tulokset, tulkinta ja johtopäätökset
- Työprosessin kokonaisuus, vastuullisuus omasta prosessista
- Työn luotettavuus ja eettisyys
- Opinnäytetyön raportin viestivyys, kieli ja ulkoasu

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.
Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
- Tutkimus- ja kehittämistarpeen kuvaus ja merkitys
- Työn tavoitteet
- Työn tietoperusta
- Työn menetelmälliset valinnat ja toteutus
- Tulokset, tulkinta ja johtopäätökset
- Työprosessin kokonaisuus, vastuullisuus omasta prosessista
- Työn luotettavuus ja eettisyys
- Opinnäytetyön raportin viestivyys, kieli ja ulkoasu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen
Opponointi

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Minna Kalajoki
 • Kaija Matinheikki
 • Marianne Roivas
 • Tuula Mikkola
 • Mia Rosenström
Vastuuhenkilö

Tuula Mikkola

Opiskelijaryhmät
 • S1621S6
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestiä kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.
• osoittaa kypsyysnäytteessä opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

• Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen
• Kypsyysnäyte, joka voi olla lehdistötiedote, blogiteksti, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti opinnäytetyöstä. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Seminaari
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Prosessikirjoittaminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (15*27h=405h opiskelijan työtä)

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen (Marianne Roivas): ma 29.8.2022 klo .12.45-16.00
Pienryhmäohjaukset
- ti 30.8.2022 klo 8.45-16.00
- ma 24.10.2022 8.45 -16.00
Julkistamisseminaari(ks. tarkempi ohjelma Moodlessa)
- ke 17.11 ja to 18.11.2022 klo 8.45 -16.00
Kypsyyskoe: pe 19.11.2022 klo 8.45 -12.00

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.
Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
- Tutkimus- ja kehittämistarpeen kuvaus ja merkitys
- Työn tavoitteet
- Työn tietoperusta
- Työn menetelmälliset valinnat ja toteutus
- Tulokset, tulkinta ja johtopäätökset
- Työprosessin kokonaisuus, vastuullisuus omasta prosessista
- Työn luotettavuus ja eettisyys
- Opinnäytetyön raportin viestivyys, kieli ja ulkoasu

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.
Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
- Tutkimus- ja kehittämistarpeen kuvaus ja merkitys
- Työn tavoitteet
- Työn tietoperusta
- Työn menetelmälliset valinnat ja toteutus
- Tulokset, tulkinta ja johtopäätökset
- Työprosessin kokonaisuus, vastuullisuus omasta prosessista
- Työn luotettavuus ja eettisyys
- Opinnäytetyön raportin viestivyys, kieli ja ulkoasu

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.
Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
- Tutkimus- ja kehittämistarpeen kuvaus ja merkitys
- Työn tavoitteet
- Työn tietoperusta
- Työn menetelmälliset valinnat ja toteutus
- Tulokset, tulkinta ja johtopäätökset
- Työprosessin kokonaisuus, vastuullisuus omasta prosessista
- Työn luotettavuus ja eettisyys
- Opinnäytetyön raportin viestivyys, kieli ja ulkoasu

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.
Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
- Tutkimus- ja kehittämistarpeen kuvaus ja merkitys
- Työn tavoitteet
- Työn tietoperusta
- Työn menetelmälliset valinnat ja toteutus
- Tulokset, tulkinta ja johtopäätökset
- Työprosessin kokonaisuus, vastuullisuus omasta prosessista
- Työn luotettavuus ja eettisyys
- Opinnäytetyön raportin viestivyys, kieli ja ulkoasu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen
Opponointi

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kaija Matinheikki
 • Marianne Roivas
 • Tuula Mikkola
Opiskelijaryhmät
 • S1622S6
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa
• toimia itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana

Sisältö

• Opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämisprosessin toteutus

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Seminaari
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Prosessikirjoittaminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op (10*27 h =270 h opiskelijan työtä)

Sisällön jaksotus

Pienryhmät keväällä 2023:
1. 23.1 8.45-16.00
2. 13.4 8.45 -16.00
3. 23.5 8.45 - 16.00

Opinnäytetyön työsuunnitelman palaute (Marianne Roivas):16.3 13.00-16.00

Lisätietoja opiskelijoille

Ohjaavat opettajat:
Tuula Mikkola
Kaija Matinheikki-Kokko
Tieteellisen kirjoittamisen ohjaus Marianne Roivas

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.
Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
- Tutkimus- ja kehittämistarpeen kuvaus ja merkitys
- Työn tavoitteet
- Työn tietoperusta
- Työn menetelmälliset valinnat ja toteutus
- Tulokset, tulkinta ja johtopäätökset
- Työprosessin kokonaisuus, vastuullisuus omasta prosessista
- Työn luotettavuus ja eettisyys
- Opinnäytetyön raportin viestivyys, kieli ja ulkoasu

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.
Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
- Tutkimus- ja kehittämistarpeen kuvaus ja merkitys
- Työn tavoitteet
- Työn tietoperusta
- Työn menetelmälliset valinnat ja toteutus
- Tulokset, tulkinta ja johtopäätökset
- Työprosessin kokonaisuus, vastuullisuus omasta prosessista
- Työn luotettavuus ja eettisyys
- Opinnäytetyön raportin viestivyys, kieli ja ulkoasu

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, katso opsin liite.
Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
- Tutkimus- ja kehittämistarpeen kuvaus ja merkitys
- Työn tavoitteet
- Työn tietoperusta
- Työn menetelmälliset valinnat ja toteutus
- Tulokset, tulkinta ja johtopäätökset
- Työprosessin kokonaisuus, vastuullisuus omasta prosessista
- Työn luotettavuus ja eettisyys
- Opinnäytetyön raportin viestivyys, kieli ja ulkoasu

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, katso opsin liite.
Opinnäytetyön arviointikohteet ovat
- Tutkimus- ja kehittämistarpeen kuvaus ja merkitys
- Työn tavoitteet
- Työn tietoperusta
- Työn menetelmälliset valinnat ja toteutus
- Tulokset, tulkinta ja johtopäätökset
- Työprosessin kokonaisuus, vastuullisuus omasta prosessista
- Työn luotettavuus ja eettisyys
- Opinnäytetyön raportin viestivyys, kieli ja ulkoasu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen
Opponointi

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Marjatta Komulainen
 • Johanna Holvikivi
Vastuuhenkilö

Johanna Holvikivi

Opiskelijaryhmät
 • S1621S6
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- analysoida yhteiskunnan toiminnan ja talouden periaatteita palvelujen tuottamiseen
- toimia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä, tuottamista ja valvontaa ohjaavan lainsäädännön
mukaisesti
- noudattaa talouslähtöisyyttä ja kustannustehokkuutta eri toimintaympäristöissä esimies- ja asiantuntijatyössä
- kehittää vanhuspalveluita yrittäjyyslähtöisesti

Sisältö

- Yhteiskunnalliset ja taloudelliset lähtökohdat vanhuspalvelujen tuottamiselle
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä, tuottamista ja valvontaa koskeva lainsäädäntö
- Asiantuntijuuden ja palvelujen markkinointi, tuotteistaminen ja kilpailuttaminen vanhuspalveluissa.
- Taloushallinto ja kustannuslaskenta vanhuspalveluissa.
- Yrittäjyysosaaminen vanhuspalveluissa.

Aika ja paikka

Palvelujen johtaminen: Marjatta Komulainen ja Johanna Holvikivi

Opetus:

- 26.9.22 klo 9.00- 12.00 Vastuu Marjatta Komulainen, toteutustapa ZOOM Webinaari

-18.10.22 klo 9.00 - 12 Vastuu Johanna Holvikivi, klo 13 - 16 on varattu ryhmien itselliseen työskentelyyn

Toteutus sisältää monipuolisia oppimisaktiviteetti tehtäviä yksilötehtävistä ja ryhmätehtävään. Toteutuksella luodaan aluksi ennakkotehtävänä omakohtainen kokemus yrittäjyyteen palvelujen kehittämisessä. Moodlessa on tehtävät, pääosa luennoista, videot, tekstit ja oppimiskeskustelu. Moodlessa on keskustelualue vapaalle keskustelulle ja kysymyksille. Vapaassa keskustelussa voi jakaa pohdintoja.

Toteutuksella tehdään kaksi oppimistehtävää, joista molemmat ovat 2,5 op laajuisia

Ensimmäinen oppimistehtävä 2,5 op

Ennakkotehtävä yksilötehtävänä ja keskustelu verkossa ennen toteutuksen alkua 26.9. 2022,vastuu Marjatta Komulainen.
Ennakkotehtävä julkaistaan Moodlessa kesätehtäväksi. Ennakkotehtävästä jatketaan oppimistehtäväksi ryhmissä syksyllä 2022 26.9 opetuskerran jälkeen, tehtävän laajuus on 2,5 op. Tehtävä käsittelee yrittäjyysosaamista, tuotekehitystä ja markkinointia. Vastuu Marjatta Komulainen


Toinen oppimistehtävä; 2,5 op

2,5 op oppimistehtävä vastuu: Johanna Holvikivi
tehtävän käsittelee: Yhteiskunnalliset ja taloudelliset lähtökohdat vanhuspalvelujen tuottamiselle, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä, tuottamista ja valvontaa koskeva lainsäädäntö, esimiehen talous

Palautukset;

Ennakkotehtävä yksilötehtävänä ja keskustelu verkossa ennen toteutuksen alkua 26.9. 2022

Kahden oppimistehtävän palautukset: 31.10.2022

Oppimateriaalit

Moodlen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Yhteisöllinen työskentely tehtävissä ja verkossa.
Riittävä tieto varmistetaan ennakkotehtävällä, jonka kiteytys jaetaan Moodlessa keskustellen ryhmissä.


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- määritellä ja selittää yhteiskunnan ja talouden merkitystä vanhuspalvelujen tuottamiselle
- toimia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä säätelevän lainsäädännön sekä vanhustyön
eettisen periaatteiden ja yhdenvertaisuuden edellyttämällä tavalla
- kuvata asiantuntijuuden ja vanhuspalvelujen markkinoinnin, tuotteistamisen ja kilpailuttamisen
periaatteet ja edellytykset
- määritellä ja kuvata taloushallinnon osaamista ja yrittäjyysosaamisen merkitystä
vanhuspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- analysoida ja perustella yhteiskunnan ja talouden merkitystä vanhuspalvelujen tuottamiselle
- analysoida ja soveltaa vanhuspalvelutoiminnassa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä
säätelevää lainsäädäntöä sekä vanhustyön eettisiä periaatteita ja yhdenvertaisuutta
- analysoida ja soveltaa toiminnassaan asiantuntijuuden ja vanhuspalvelujen markkinoinnin,
tuotteistamisen ja kilpailuttamisen periaatteita
- analysoida ja soveltaa taloushallinnon osaamista ja yrittäjyysosaamista
vanhuspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- arvioida kriittisesti ja tehdä johtopäätöksiä yhteiskunnan ja talouden merkityksestä
vanhuspalvelujen tuottamiselle
- arvioida kriittisesti ja kehittää vanhuspalvelutoiminnassa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä
säätelevän lainsäädännön sekä vanhustyön eettisten periaatteiden ja yhdenvertaisuuden
toteutumista
- arvioida kriittisesti ja kehittää asiantuntijuuden ja vanhuspalvelujen markkinointia, tuotteistamista ja
kilpailuttamista
- arvioida kriittisesti ja kehittää taloushallinnon osaamista ja yrittäjyysosaamista
vanhuspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- määritellä ja selittää yhteiskunnan ja talouden merkitystä vanhuspalvelujen tuottamiselle
- toimia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä säätelevän lainsäädännön sekä vanhustyön
eettisen periaatteiden ja yhdenvertaisuuden edellyttämällä tavalla
- kuvata asiantuntijuuden ja vanhuspalvelujen markkinoinnin, tuotteistamisen ja kilpailuttamisen
periaatteet ja edellytykset
- määritellä ja kuvata taloushallinnon osaamista ja yrittäjyysosaamisen merkitystä
vanhuspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

05.09.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat tietonsa, taitonsa ja asenteensa kirjoittajana. Hän ymmärtää kirjallisen viestinnän tilanteisen vaihtelun ja tunnistaa ja osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tekstilajeja. Opiskelija syventää kielenhuollon taitojaan, osaa eritellä sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän sekä tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä sekä pystyy tuottamaan jäsenneltyjä ja selkeitä ammattitekstejä.

Sisältö

Oman kirjoittajakuvan hahmottaminen. Tekstilajiajatteluun tutustuminen. Kielen- ja tekstinhuolto. Sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteet. Tieteellinen kirjoittaminen.

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodle-alustalla syksyllä 2022
Vastuuopettaja Marianne Roivas

Oppimateriaalit

Kurssialustalla Moodlessa esitelty materiaali

Opetusmenetelmät

Harjoitukset, tehtävät, keskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Moodle-kurssipohja aukeaa 5.9.2022. Kurssi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tehtävien pitää olla suoritettuna 3.10.2022 mennessä, jotta voi jatkaa kurssin toiseen osaan. Toisen osan tehtävien tulee olla valmiita 31.10.2022 mennessä. Kaikki kurssin tehtävät palautetaan tuona aikana sovitulla tavalla Moodle-työtilaan.

Moodle-kurssipohja sulkeutuu 31.10.2022.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti hyvinvointialojen tutkintojen AMK-opiskelijoille (toimintaterapia, sosiaaliala ja vanhustyö) sekä kuntoutuksen, vanhustyön ja sosiaalialan YAMK-opiskelijoille. Opintojakso sopii valinnaiseksi opinnoksi.
Toteutukseen otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssin ennakkovaatimuksena on opintojen alkuun kuuluvien viestinnän opintojen hyväksytty suoritus.
***********************************************************************************'
Opintojakso keskittyy kirjallisten viestintätaitojen kehittämiseen. Ydinsisältö on seuraava:
- Oma kirjoittajakuvani: syvennä ymmärrystäsi tiedoistasi, taidoistasi ja asenteistasi kirjoittajana
- Erilaiset tekstit: tutustu tekstilajiajatteluun
- Kielen- ja tekstinhuoltoa: hio taitojasi tekstintekijänä
- Kirjoittaminen sosiaali- ja terveysalalla: perehdy sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteisiin
- Tieteellinen kirjoittaminen: syvennä ymmärrystäsi tieteellisestä kirjoittamisesta
******************************************************************************************

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja
näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty:

Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, harjoitukset

Hyväksytty suoritus
Opiskelija palauttaa eri osioiden kirjalliset tehtävät hyväksytysti ja osallistuu aktiivisesti kurssin verkkokeskusteluihin.

Arviointikriteerit
Hyväksytty
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.
Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.
Arviointikriteerit (niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet vapautuksen ruotsista ja korvaavat kurssilla opintojakson Työelämän suomi).

Arviointikriteerit niille, jotka korvaavat suorituksella Työelämän suomen -opintojakson:

Hyvä
Opiskelija osaa käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön erot hyvin.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa soveltaa niitä teksteihinsä.
Opiskelija osaa laatia selkeitä, sujuvia ja tarkoituksenmukaisia oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkiäkin oman alansa tekstejä.
Opiskelija löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen.
Opiskelija osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä ja ilmaisee tietojaan ja näkemyksiään tarkasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Tyydyttävä
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 27.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Marianne Roivas
Vastuuhenkilö

Marianne Roivas

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat tietonsa, taitonsa ja asenteensa kirjoittajana. Hän ymmärtää kirjallisen viestinnän tilanteisen vaihtelun ja tunnistaa ja osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tekstilajeja. Opiskelija syventää kielenhuollon taitojaan, osaa eritellä sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän sekä tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä sekä pystyy tuottamaan jäsenneltyjä ja selkeitä ammattitekstejä.

Sisältö

Oman kirjoittajakuvan hahmottaminen. Tekstilajiajatteluun tutustuminen. Kielen- ja tekstinhuolto. Sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteet. Tieteellinen kirjoittaminen.

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodle-alustalla keväällä 2023
Vastuuopettaja Marianne Roivas

Oppimateriaalit

Kurssialustalla Moodlessa esitelty materiaali

Opetusmenetelmät

Harjoitukset, tehtävät, keskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Moodle-kurssipohja aukeaa 30.1.2023. Kurssi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tehtävien pitää olla suoritettuna 27.2.2023 mennessä, jotta voi jatkaa kurssin toiseen osaan. Toisen osan tehtävien tulee olla valmiita 27.3.2023 mennessä. Kaikki kurssin tehtävät palautetaan tuona aikana sovitulla tavalla Moodle-työtilaan.

Moodle-kurssipohja sulkeutuu 27.3.2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso valinnaisena opintoina:
- Opintojakso on tarkoitettu hyvinvointialojen tutkintojen AMK-opiskelijoille (toimintaterapia, sosiaaliala ja vanhustyö) sekä kuntoutuksen, vanhustyön ja sosiaalialan YAMK-opiskelijoille. Opintojakso sopii valinnaiseksi opinnoksi (5 op). Kurssin ennakkovaatimuksena on opintojen alkuun kuuluvien viestinnän opintojen hyväksytty suoritus. Jos kurssilla on tilaa, mukaan voidaan ottaa opiskelijoita muistakin sote-tutkinto-ohjelmista.

Opintojakso Työelämän suomi -kurssin sijasta:
- Ne opiskelijat, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi ja jotka eivät suorita S2-opiskelijoiden Työelämän suomi -kurssia, voivat täydentää tällä kurssilla opintonsa (3-5 op).

CampusOnline-opiskelijat:
- Opintojakso on avoinna sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille (5 op).

***********************************************************************************
Opintojakso keskittyy kirjallisten viestintätaitojen kehittämiseen. Ydinsisältö on seuraava:
- Oma kirjoittajakuvani: syvennä ymmärrystäsi tiedoistasi, taidoistasi ja asenteistasi kirjoittajana
- Erilaiset tekstit: tutustu tekstilajiajatteluun
- Kielen- ja tekstinhuoltoa: hio taitojasi tekstintekijänä
- Kirjoittaminen sosiaali- ja terveysalalla: perehdy sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteisiin
- Tieteellinen kirjoittaminen: syvennä ymmärrystäsi tieteellisestä kirjoittamisesta

******************************************************************************************

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja
näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty:

Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, harjoitukset

Hyväksytty suoritus
Opiskelija palauttaa eri osioiden kirjalliset tehtävät hyväksytysti ja osallistuu aktiivisesti kurssin verkkokeskusteluihin.

Arviointikriteerit
Hyväksytty
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.
Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.
Arviointikriteerit (niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet vapautuksen ruotsista ja korvaavat kurssilla opintojakson Työelämän suomi).

Arviointikriteerit niille, jotka korvaavat suorituksella Työelämän suomen -opintojakson:

Hyvä
Opiskelija osaa käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön erot hyvin.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa soveltaa niitä teksteihinsä.
Opiskelija osaa laatia selkeitä, sujuvia ja tarkoituksenmukaisia oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkiäkin oman alansa tekstejä.
Opiskelija löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen.
Opiskelija osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä ja ilmaisee tietojaan ja näkemyksiään tarkasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Tyydyttävä
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kaija Matinheikki
 • Marianne Roivas
 • Tuula Mikkola
 • Mia Rosenström
 • Tuomas Leisti
Opiskelijaryhmät
 • S1622S6
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Marjatta Komulainen
 • Mia Rosenström
Vastuuhenkilö

Mia Rosenström

Opiskelijaryhmät
 • S1621S6
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa,
- johtaa työyhteisöä ja sen työntekijöitä
- soveltaa työhyvinvointia tukevan henkilöstöjohtamisen periaatteita.
- edistää organisaation tuloksellisuutta huomioiden työtyytyväisyys
- ennakoida ja tukea työympäristön ja työn tekemisen muutosta
- tukea työntekijöitä itseohjautuvuudessa ja itsensä johtamisessa

Sisältö

- Työyhteisön johtaminen
- Työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja työn tuloksellisuus
- Työn ja työympäristöjen muutos
- Itseohjautuva työntekijä

Oppimateriaalit

Ennakkolukeminen:
- Pahkin, K. - Lindström, S. Kohti yhtenäisiä henkilöstövoimavarojen johtamiskäytäntöjä - Sosiaali- ja terveysalan organisaatioille päivitetty arviointimenetelmä
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131562/Kohti%20yhten%C3%A4isi%C3%A4%20henkil%C3%B6st%C3%B6voimavarojen%20johtamisk%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6j%C3%A4_LIITE.pdf?sequence=1
TENTTIKIRJALLISUUS:
1) Syväjärvi & Pietiläinen 2016 (toim) Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. e -kirja
2) Martela F. & Jarenko K. (2017): Itseohjautuvuus - miten organisoitua tulevaisuudessa?
Saatavana e-kirjana Metropolian kirjaston verkkokirjahyllystä (linkki verkkoaineistoon, kun haet kirjan nimellä MetCatista)
- Artikkelit:
3) Wang, H. (2014). Impact of authentic leadership on performance: Role of followers' positive psychological capital and relational processes. Journal of Organizational Behavior, 35(1), pp. 5-21.? löytyy Nebraskan yliopiston sivuilta: http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/123/
4) Barnard, A; Simbhoo, N 2014. South African managers in public service: On being Authentic. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9:1
Artikkelit ovat luettavissa Metropolian verkossa.
Sen voi hakea MetCatista "Kansainvälisten e-aineistojen haku"-toiminnolla.
Hakusanana voi olla esim. artikkelin nimi.
Vinkki: Jos nimen kirjoittaa lainausmerkkien sisään, haku etsii sanoja jotka esiintyvät juuri tuossa järjestyksessä.
5) Collin ym. (2019): Siedätystä johtamisallergiaan – Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä.
Luvut: 1)Valmentava esimiestyö – vastuullinen keino itseohjatuvuuden ja luovuuden vahvistamiseen? Riitta Viitala ja 2)Itseohjautuvat organisaatiot – Mitä on johtajuus ilman esimiehiä? Pertti Salovaara
Luvut 1 ja 2 löytyvät Moodlessa skannattuna. Koko kirja löytyy e-kirjana Metcatista

Opetusmenetelmät

Huom!

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toteutuksesta vastaavat lehtorit Marjatta Komulainen ja Mia Rosenström.

Marjatta Komulaiselle voi laittaa palautetta myös sähköpostitse Moodlessa olevan palautekanavan lisäksi, marjatta.komulainen@metropolia.fi. Huomioithan kesätauon.

Työyhteisöjen johtaminen -toteutus sisältää monipuolisia oppimisaktiviteetti tehtäviä yksilötehtävistä ja ryhmätehtävään. Toteutus sisältää tehtävinä ennakkotehtävän; tentin ja ryhmätehtävän.


Opetus tapahtuu webinaarina verkossa: 6.9.2022. Oppimisaktiviteetteihin osallistuminen laajentaa ymmärrystä työyhteisöjen dynamiikasta ja toteutuksen sisällöstä.

Ennakkotehtävänä on arvioida oman työyhteisönne johtamisen nykytilaa ja nostakaa esille kehittämishaasteita sekä hyviä käytänteitä kansallisen Työterveyslaitoksen johtamismallin avulla. Johtamismallin työstämiseen on osallistunut Metropoliasta Marjatta Komulainen. Ennakkotehtävän palautus ennen toteutuksen alkua 6.9.2022 mennessä, verkkokeskustelu ryhmissä ennakkotehtävään liittyen (24.8.-6.9. 2022 välisenä aikana). Ennakkotehtävä julkaistaan Moodlessa kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Ennakkotehtävä puretaan webinaarissa ensimmäisellä opetuskerralla, jolloin siihen liittyy myös opetusaktiviteetti.


Toteutuksen tentissä testataan kattavasti työyhteisöjen johtamisen uusinta kirjallisuutta ja tietämystä. Tenttimateriaali on valittu hyödyntämään opinnäytetyössä hyödynnettäväksi niinikään ja kirjallisuus on tuoretta. Toteutuksen tentistä vastaa lehtori Mia Rosenström. Tentti toteutetaan Moodlessa verkkortenttinä tenttipäivinä klo 6-24 välisenä aikana niin, että annettua tenttimateriaalia saa käyttää tentin aikana. Kysymykset monivalintakysymyksiä. Tentti on hyväksytysti suoritettu, jos 50% vastauksista on oikein.
Tenttiajankohdat:
Varsinainen tentti 23.9. klo 6-24 välisenä aikana
Uusintatentti, jos varsinainen tentti ei ole hyväksytysti suoritettu 3.10. klo 6-24 välisenä aikana.

Toteus päättyy kirjalliseen ryhmätehtävään valmiiksi luoduissa ryhmissä, jonka löydät Moodlesta. Toteutuksella tehdään päätteeksi oppimistehtävän muodossa katsaus työelämän kehittämiseen. Tämän tehtävän palautus 9.10.2022 mennessä Moodleen, tehtävään liittyvien itse- ja vertaisarviointien palautus 9.10.2022 mennessä. Ryhmätehtävästä vastaavat Marjatta Komulainen ja Mia Rosenström.

Toteutuksen suorittaminen tarkoittaa itsellistä tenttiin lukemista ja Moodle alustan tehtävien tekemistä sekä keskusteluja Moodle alustalla.

Toteutuksella hyödynnetään käänteistä oppimista.

Moodlessa on Chat ohjaus ja keskustelufoorumi, jossa voi jakaa myös toteutuksen ajan vapaata keskustelua ja pohdintoja. Chatissa voi kysyä myös aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Kurssiavain Moodleen: Työyhteisö22
Kun olet ilmoittautunut opintojaksolle, käy kirjautumassa Moodleen, jotta työskentelyryhmät voidaan muodostaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohdat:

Varsinainen tentti 23.9 klo 6-24 välisenä aikana. Tentin tekemisen käytettävää aikaa ei ole rajoitettu, aikaa kuluu n. 1½ tuntia. Tentti toteutetaan Moodle-tenttinä, tenttimateriaalin voi pitää esillä tentin aikana.
Uusintatentti, jos varsinainen tentti ei ole hyväksytysti suoritettu 3.10. klo 6-24 välisenä aikana.

Lähiopetus 6.9.22 etäyhteydellä (Zoom), klo 9-12 Mia Rosenström ja 6.9.22 klo 13 - 16 Marjatta Komulainen

Kansainvälisyys

Kirjallisuuden kautta, opiskelijan kansainvälisyysosaaminen vahvistuu opintojakson myötä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 tuntia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- määritellä ja toteuttaa työyhteisön ja työntekijöiden johtamisen periaatteita
- määritellä ja selittää työhyvinvoinnin merkitystä ja tukemista työtyytyväisyyteen ja työn tuloksellisuuteen
- tunnistaa ja kuvata työn ja työympäristöjen muutoksen merkitystä työyhteisöjen ja työntekijöiden johtamiseen sekä työhyvinvoinnin ja työntekijän itseohjautuvuuden tukemiseen
- tunnistaa ja kuvata vanhustyön eettisiin periaatteisiin ja yhdenvertaisuuteen pohjautuen omaa toimintaansa ja johtamisvalmiuksiaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- analysoida ja soveltaa monipuolisesti työyhteisön ja työntekijöiden johtamisen periaatteita
- analysoida työhyvinvoinnin merkitystä ja soveltaa erilaisia työtyytyväisyyttä ja työn tuloksellisuutta edistäviä toimintatapoja
- analysoida työn ja työympäristöjen muutoksen merkitystä ja tehdä näihin havaintoihin ja tietoon perustuvia ratkaisuja työyhteisön ja työntekijöiden johtamisessa sekä työhyvinvoinnin ja työntekijöiden itseohjautuvuuden tukemisessa
- analysoida omaa toimintaansa vanhustyön eettisiin periaatteisiin ja yhdenvertaisuuteen pohjautuen ja tehdä johtopäätöksiä johtamisvalmiuksistaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- arvioida kriittisesti ja tavoitteellisesti kehittäen työyhteisön ja työntekijöiden johtamisen periaatteita
- arvioida kriittisesti työhyvinvoinnin merkitystä ja kehittää työtyytyväisyyttä ja työn tuloksellisuutta edistäviä toimintatapoja
- arvioida kriittisesti työn ja työympäristöjen muutosta ja kehittää näihin havaintoihin ja tietoon perustuvia innovatiivisia ratkaisuja työyhteisön ja työntekijöiden johtamisessa sekä työhyvinvoinnin ja työntekijöiden tukemisessa
- arvioida kriittisesti omaa toimintaansa vanhustyön eettisiin periaatteisiin ja yhdenvertaisuuteen pohjautuen ja kehittää johtamisvalmiuksiaan

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- määritellä ja toteuttaa työyhteisön ja työntekijöiden johtamisen periaatteita
- määritellä ja selittää työhyvinvoinnin merkitystä ja tukemista työtyytyväisyyteen ja työn tuloksellisuuteen
- tunnistaa ja kuvata työn ja työympäristöjen muutoksen merkitystä työyhteisöjen ja työntekijöiden johtamiseen sekä työhyvinvoinnin ja työntekijöiden itseohjautuvuuden tukemiseen
- tunnistaa ja kuvata vanhustyön eettisiin periaatteisiin ja yhdenvertaisuuteen pohjautuen omaa toimintaansa ja johtamisvalmiuksiaan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yhteensä 100%
Ennakkotehtävät, keskustelut ja lähipäivä 6.9.2022: 10 pistettä
Tentti: 60 pistettä
Ryhmätehtävä, keskustelu Moodlessa ja vertaisarviointi: 30 pistettä

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Marjatta Komulainen
 • Piia Tiilikallio
 • Tuula Mikkola
Vastuuhenkilö

Johanna Holvikivi

Opiskelijaryhmät
 • S1622S6
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa,
- arvioida ja analysoida vanhuspalvelujen tuloksellisuutta, laatua ja kehittämistarpeita
- soveltaa palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen periaatteita vanhuspalvelujen kehittämisessä
- soveltaa verkostokehittäminen periaatteita ikäihmisten moninaisten tarpeiden pohjalta
- arvioida digitaalisia palveluja osana asiakaslähtöisten palvelujen kehittämistä ja tuottamista

Sisältö

- Palvelujärjestelmän tuloksellisuus ja laadunvarmistus
- Palvelumuotoilun periaatteet ja lähtökohdat
- Asiakaslähtöinen verkostokehittäminen
- Digitaaliset palvelut palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Etäopetus
Verkko-opetus
Työpaja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (5*27 h= 135 opiskelijan työtä)

Sisällön jaksotus

Lähipäivät:
1.1.11.2022 klo 13.00 -16.00 (lähi, Myllypuro)
2.14.11.2022 klo 8.45 - 16.00 (etänä Zoom)
3.29.11.2022 klo 8.45- 12.00 (etänä Zoom)
Lähipäivien välillä on itsenäistä verkko-opiskelua ja oppimistehtävän tekemistä

Lisätietoja opiskelijoille

Vanhustyön yamk opiskelijoiden lisäksi tämä opintojakso on tarjolla Metropolian muillekin yamk-opiskelijoille (Metropolian vapaasti valittavat opinnot syyslukukaudella 2022 (Ylempi AMK-tutkinto), paikkoja on vapaana kaksi ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- määritellä ja kuvata palvelujärjestelmän tuloksellisuutta, laadunvarmistusta ja
kehittämistarpeita
- määritellä ja käyttää palvelumuotoilun ja verkostokehittämisen menetelmiä
asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä
- määritellä ja kuvata digitaalisuuden merkitystä palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä
- toimia palvelujen kehittämisessä vanhustyön eettisten ja yhdenvertaisuuden periaatteiden
mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- analysoida ja perustella palvelujärjestelmän tuloksellisuutta, laadunvarmistusta ja
kehittämistarpeita
- valita ja soveltaa erilaisia palvelumuotoilun ja verkostokehittämisen menetelmiä
asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä
- analysoida ja perustella digitaalisuutta palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä
- analysoida ja toteuttaa palvelujen kehittämisessä vanhustyön eettisiä ja yhdenvertaisuuden
periaatteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- arvioida kriittisesti ja tavoitteellisesti palvelujärjestelmän tuloksellisuutta, laadunvarmistusta ja kehittämistarpeita
- arvioida kriittisesti ja kehittäen erilaisia palvelumuotoilun ja verkostokehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä
- arvioida kriittisesti ja kehittää digitaalisuutta palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä
- arvioida kriittisesti toiminnassaan ja palvelujen kehittämisessä vanhustyön eettisten ja
yhdenvertaisuuden periaatteiden toteutumista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- määritellä ja kuvata palvelujärjestelmän tuloksellisuutta, laadunvarmistusta ja
kehittämistarpeita
- määritellä ja käyttää palvelumuotoilun ja verkostokehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä
- määritellä ja kuvata digitaalisuuden merkitystä palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä
- toimia palvelujen kehittämisessä vanhustyön eettisten ja yhdenvertaisuuden periaatteiden
mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävä ja oppimistehtävä
Osallistuminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Marjatta Komulainen
 • Tuula Mikkola
 • Mia Rosenström
Vastuuhenkilö

Marjatta Komulainen

Opiskelijaryhmät
 • S1622S6
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa,
- toimia eettisesti ja arvioida vanhustyön eettisten periaatteiden ja yhdenvertaisuuden toteutumista monimuotoisessa vanhustyössä
- analysoida eri elämäntilanteessa elävien ikäihmisten yhteiskunnalliseen asemaa palvelujen tarvitsijoina ja käyttäjinä
- tarkastella kriittisesti hoivapolitiikan ja -palvelujen muutosta ja kehittämistarpeita sekä kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta.
- Analysoida eettisen ja moraalisen johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita

Sisältö

- Gerontologisen asiakasosaamisen viitekehys
- Eettiset periaatteet ja yhdenvertaisuus vanhustyössä ja -palveluissa
- Ikäihmisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavat tekijät, mahdollisuudet ja uhat
- Kansallinen ja kansainvälinen ikä- ja hoivapolitiikka
- Eettinen johtaminen

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Suomeksi
Aktivoiva luento
Verkko-opetus ja -luennot

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (5*27 h= 135 opiskelijan työtä)

Sisällön jaksotus

1. 29.11.2022 klo 13.00 - 16..00, etä Zoom
2. 8.12.2022 klo 13-16 etä, Zoom
3. 15.12.2022 klo 9.00 -12.00, etä Zoom
4. 13.1.2023 klo 13.00 -16..00 etä Zoom

Lisätietoja opiskelijoille

Vanhustyön yamk opiskelijoiden lisäksi tämä opintojakso on tarjolla Metropolian muillekin yamk-opiskelijoille (Metropolian vapaasti valittavat opinnot syyslukukaudella 2022 (Ylempi AMK-tutkinto), paikkoja on vapaana kaksi ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- määritellä gerontologisen asiakasosaamisen, vanhustyön eettisten periaatteiden ja
yhdenvertaisuuden merkitystä monimuotoisessa vanhustyössä
- määritellä kansallisen ja kansainvälisen ikäpolitiikan sekä hoivapolitiikan yhteiskunnallisia ja
globaaleja vaikutuksia sekä niiden merkitystä ikäihmisen näkökulmasta
- määritellä ja kuvata ikäihmisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttamisen mahdollisuuksia ja keinoja
- toimia ja soveltaa johtamisessa vanhustyön eettisiä ja yhdenvertaisuuden periaatteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- analysoida ja soveltaa toiminnassaan gerontologista asiakasosaamistaan, vanhustyön eettisiä periaatteita ja yhdenvertaisuutta monimuotoisessa vanhustyössä
- analysoida ja perustella kansallisen ja kansainvälisen ikäpolitiikan sekä hoivapolitiikan
yhteiskunnallisia ja globaaleja vaikutuksia sekä niiden merkitystä ikäihmisen näkökulmasta
- vaikuttaa eri keinoin ikäihmisten yhteiskunnalliseen asemaan
- analysoida ja toteuttaa toiminnassaan ja johtamisessa vanhustyön eettisiä ja yhdenvertaisuuden periaatteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti gerontologisen asiakasosaamisen, vanhustyön eettisiä periaatteiden ja
yhdenvertaisuuden toteutumista monimuotoisessa vanhustyössä
- arvioida kriittisesti kansallisen ja kansainvälisen ikäpolitiikan sekä hoivapolitiikan yhteiskunnallisia ja globaaleja vaikutuksia sekä niiden merkitystä ikäihmisen näkökulmasta
- vaikuttaa innovatiivisesti eri keinoja käyttäen ikäihmisten yhteiskunnalliseen asemaan
- arvioida kriittisesti toiminnassaan ja johtamisessa vanhustyön eettisiä ja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteutumista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- määritellä gerontologisen asiakasosaamisen, vanhustyön eettisten periaatteiden ja
yhdenvertaisuuden merkitystä monimuotoisessa vanhustyössä
- määritellä kansallisen ja kansainvälisen ikäpolitiikan sekä hoivapolitiikan yhteiskunnallisia ja
globaaleja vaikutuksia sekä niiden merkitystä ikäihmisen näkökulmasta
- määritellä ja kuvata ikäihmisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttamisen mahdollisuuksia ja keinoja
- toimia ja soveltaa johtamisessa vanhustyön eettisten ja yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

uomeksi
Ennakkotehtävät, verkko-opintojen tehtävät ja loppu/oppimistehtävä
Osallistuminen

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Johanna Holvikivi
Vastuuhenkilö

Johanna Holvikivi

Opiskelijaryhmät
 • S1622S6
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa,
- arvioida organisaation strategista johtamista
- analysoida strategisia toimenpiteitä ja mittareita
- soveltaa strategisen johtamisen pääperiaatteita toiminnassaan
- laatia organisaation strategiaan pohjautuva toimintasuunnitelma työyhteisölle
- edistää työyhteisön osaamisen kehittymistä strategisten tavoitteiden mukaisesti

Sisältö

- Arvot, visiot ja strategia
- Strateginen johtaminen
- Strateginen osaamisen johtaminen

Aika ja paikka

Toteutuu hybridisti, osa lähiopetusta, osa etäopetusta
Alkaa 17.3. - 31.5.2023

Oppimateriaalit

Jaetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Välitehtävät
Lopputehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputehtävä palautetaan 31.5.2023 mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta 4 x 4 h
Itsenäistä työskentelyä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- määritellä ja kuvata organisaation strategista johtamista ja toimintaa sekä sitä määrittäviä arvoja ja visioita
- käyttää johtamisessa strategista toimintaa arvioivia mittareita
- kuvata lähtökohtia ja perusteita strategisen toiminnan suunnitteluun ja työyhteisön osaamisen kehittymiseen
- toimii vanhustyön johtamisen eettisten periaatteiden ja yhdenvertaisuuden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- analysoida ja perustella organisaation strategista johtamista ja toimintaa sekä sitä määrittäviä arvoja ja visioita
- analysoida ja soveltaa johtamisessa erilaisia strategista toimintaa arvioivia mittareita
- analysoida ja toteuttaa strategisen toiminnan suunnittelua ja työyhteisön osaamisen kehittymistä
- analysoida ja toteuttaa toiminnassaan vanhustyön johtamisen eettisiä periaatteita ja yhdenvertaisuutta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- arvioida kriittisesti ja tavoitteellisesti organisaation strategista johtamista ja toimintaa sekä sitä määrittäviä arvoja ja visioita
- arvioida kriittisesti ja kehittää johtamisessa erilaisia strategista toimintaa arvioivia mittareita
- arvioida kriittisesti ja kehittää strategisen toiminnan suunnittelua ja työyhteisön osaamisen kehittymistä
- arvioida kriittisesti toiminnassaan vanhustyön johtamisen eettisten periaatteiden ja yhdenvertaisuuden toteutumista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- määritellä ja kuvata organisaation strategista johtamista ja toimintaa sekä sitä määrittäviä arvoja ja visioita
- käyttää johtamisessa strategista toimintaa arvioivia mittareita
- kuvata lähtökohtia ja perusteita strategisen toiminnan suunnitteluun ja työyhteisön osaamisen kehittymiseen
- toimii vanhustyön johtamisen eettisten periaatteiden ja yhdenvertaisuuden mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi lopputehtävästä

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.02.2023 - 22.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kaija Matinheikki
 • Marianne Roivas
 • Tuula Mikkola
 • Tuomas Leisti
Opiskelijaryhmät
 • S1622S6
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa oman opinnäytetyön toteuttamisessa,
• käyttää ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti vanhustyöhön tutkimukselliseen kehittämiseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämisstrategioita ja -menetelmiä
• arvioida kriittisesti tutkimuksellisen kehittämistoiminnan tuloksia sekä johtaa vanhustyön tutkimuksellista kehittämistä työyhteisössä ja uudistaa vanhustyön käytäntöihin liittyvää tietoa
• viestiä ja argumentoida moninaiseen ja monitieteiseen ikääntymiseen liittyvästä tiedosta sekä työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnasta kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä kirjallisesti, suullisesti ja digitaalisesti
• toimia hyvän tutkimusetiikan mukaisesti

Sisältö

Tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämistyön strategiat ja menetelmät
Aineiston hankinnan ja analyysin menetelmät osana tutkimusta ja tutkimuksellista kehittämisprosessia
Tutkimusetiikka
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä

Aika ja paikka

- 1.2.2023 aloitusluento (Zoom)
- Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely Moodle-verkkoalustalla
- 22.5.2023 opintojakson päätös ja tehtävien purku (Myllypuro, lähiopetus)

Oppimateriaalit

Opetusmateriaalissa esiteltävä kirjallisuus

Opetusmenetelmät

verkko-opetus
työpajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (5*27h =135 h)

Sisällön jaksotus

Moodle-työskentely on rytmitetty viikkokohtaisesti

Lisätietoja opiskelijoille

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä
Opiskelija osaa oman opinnäytetyön toteuttamisessa:
• johtaa tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämisen prosessia sekä viestiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksista
• määritellä ja käyttää tarkoituksenmukaisesti tutkimus- ja tutkimuksellisen kehittämistyön strategioita ja menetelmiä sekä aineiston hankinnan ja menetelmiä
• tarkastella tutkimustietoa kriittisesti oman kehittämistoiminnan näkökulmasta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä
Opiskelija osaa oman opinnäytetyön toteuttamisessa :
• johtaa tavoitteellisesti ja arvioida tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämisen prosessia sekä viestiä tutkimus- ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan tuloksista
• analysoida ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti tutkimus- ja tutkimuksellisen kehittämistyön strategioita ja menetelmiä sekä aineiston hankinnan ja menetelmiä
• analysoida ja soveltaa tutkimustietoa kriittisesti oman kehittämistoiminnan näkökulmasta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä
Opiskelija osaa oman opinnäytetyön toteuttamisessa :
• johtaa tavoitteellisesti ja arvioida kriittisesti tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämisen prosessia sekä viestiä monipuolisesti tutkimus- ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan tuloksista
• arvioida kriittisesti ja soveltaa monipuolisesti tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja tutkimuksellisen kehittämistyön strategioita ja menetelmiä sekä aineiston hankinnan ja menetelmiä
• arvioida tutkimustietoa kriittisesti oman kehittämistoiminnan näkökulmasta

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty / Hylätty
Opiskelija osaa oman opinnäytetyön toteuttamisessa:
• johtaa tutkimus eettisiä periaatteita noudattaen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämisen prosessia sekä viestiä tutkimus- ja tutkimuksellisenkehittämistoiminnan tuloksista
• määritellä ja käyttää tarkoituksenmukaisesti tutkimus- ja tutkimuksellisenkehittämistyön strategioita ja menetelmiä sekä aineiston hankinnan ja menetelmiä
• tarkastella tutkimustietoa kriittisesti oman kehittämistoiminnan näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä
Osallistuminen

Esitietovaatimukset

Opintojakso Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5 op tai sitä vastaavat tiedot ja osaaminen