Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Optometristi (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Työelämäyhteistyö toteutuu opinnäytetyön ja oppimistehtävien kautta. Ne toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Tämä ylempi korkeakoulututkinto antaa jatko-opintojen kelpoisuuden lisensiaatti- ja tohtoriopintoihin. Yliopistot voivat vaatia siltaopintoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Tutkinnon profiili

Tutkinto tuottaa työelämän kehittäjiä ja uudistajia, antaa valmiuksia toimia sosiaali- ja terveysalan nykyisissä ja tulevissa asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä. Lisäksi koulutus antaa valmiudet erilaisiin kehittämistehtäviin sekä projektityöhön. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaa tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005).

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Koulutus antaa valmiuksia toimia sosiaali- ja terveysalan nykyisissä ja tulevissa asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä sekä luo edellytykset kehittyä vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Keskeiset oppimistulokset

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle seuraavat kompetenssit:
• työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten;
• syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn;
• valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen;
• työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito; sekä
• kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.
Tutkinto-ohjelman yleiset kompetenssit ovat:
- oppimisen taidot
- eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- kehittämistoiminnan osaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälistymisosaaminen
Tutkinto-ohjelman kompetenssialueet ovat
- Näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
- Kliininen asiantuntijuus terveysalan moninaisissa toimintaympäristöissä
- Asiakas- ja potilaslähtöisyys ja sen edistäminen
- Terveysalan prosessien ja palveluketjujen hallinta ja kehittäminen
- Digitalisaation mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla
- Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaiseen tutkintoon. Se toteutuu englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Erityispääsyvaatimukset

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pääsyvaatimuksena on alan ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H).

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Pekka Anttila
+358 40 641 8318
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Tutkintovastaavan sijainen
Antti Niemi
+358 40 676 4866
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK)
Tunnus
(S1522S6)
Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK)
Tunnus
(S1521S6)
Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK)
Tunnus
(S1520S6)
Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK)
Tunnus
(S1519S6)

Opintopolkujen ajoitukset

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Salla Kivelä
Vastuuhenkilö

Antti Niemi

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee palvelujen kehittämisen, mm. innovaatiot, prosessit, menetelmät ja työkalut, erityisesti palvelumuotoilun ratkaisuin. Opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaali- ja terveysalan palveluihin vaikuttavat muutostekijät palvelujen kehittämisessä ja luomisessa. Opiskelija ymmärtää asiakkaan keskeisen roolin palvelujen kehittämisessä, toteutuksessa, palveluprosesseissa ja markkinoinnissa. Opiskelija osaa kehittää asiakkaan hyvinvointia lisääviä palveluja, lisätä palvelujen houkuttelevuutta. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää palveluliiketoimintaa kotimaan lisäksi myös kansainvälisiin tarpeisiin. Opiskelija sisäistää palvelujen johtamisen sekä soveltaa oppimiaan käytänteitä tuottamassaan asiakkaalle arvoa palvelukonseptissa.

Sisältö

- Palvelut yhteiskunnassa, sosiaali- ja terveysalalla sekä kansainvälisiin tarpeisiin
- Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen, innovaatioiden ja palvelumuotoilun prosessit, menetelmät ja työkalut
- Palvelujen johtaminen, innovaatiokyvykkyyksien ja tuotekehityksen johtaminen
- Palvelujen markkinointi ja viestintä sisäisille ja ulkoisille asiakkaille

Aika ja paikka

14.02.2023 09.00 - 12.00 Asiakaslähtöiset palvelut sote-alalla ja palvelujen johtaminen
14.03.2023 13.00 - 16.00 Asiakaslähtöiset palvelut sote-alalla ja palvelujen johtaminen, palvelumuotoilu sote-alalla
11.05.2023 09.00 - 12.00 Case kehittämistöiden esittäminen
12.05.2023 09.00-12.00 Muiden organisaatioiden kehittämistöiden esittäminen

Oppimateriaalit

1. Työkalupakit erityisesti julkisten palveluiden suunnitteluun: http://flash.kunnat.net/2014/kuntalaiset-keskioon/#1 ja http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf /2013//Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
2. Stickdorn, Hormess, Lawrence & Schneider (toim.) 2018. This is service design doing – applying service design thinking in the real world. Katso: https://www.thisisservicedesigndoing.com/ (klikkaa Access free methods)
3. Palvelumuotoilun työkalupakki (Jyväskylän AMK): http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf

Oheismateriaalia:
4. Koivisto Mikko, 2007. Mitä on palvelumuotoilu (TaM pro gradu, Taik) http://www.kulmat.fi/images/tiedostot/Artikkelit/Lopputyo_TaM_MikkoKoivisto_2007.pdf
5. Moritz, Stefan 2005. Service Design. Practical access to an evolving field. Köln International School of Design. http://stefan-moritz.com/welcome/Service_Design_files/Practical%20Access%20to%20Service%20Design.pdf ja
https://uploads.strikinglycdn.com/files/280585/5847bd6a-e928-4f0f-b677-ed7df26fa1df/Practical%20Access%20to%20Service%20Design.pdf
6. Foglieni, Villari & Maffei 2018. Designing better services – A Strategic Approach from Design to Evaluation. Springer. Kakkoskappale löytyy netistä, linkki lataa pdf:n suoraa omalle koneellesi: http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783319631776-c2.pdf?SGWID=0-0-45-1620075-p181017558
7. Leskelä, Mikko 2017. Ihmisoivallus - Miten ihmisyyden ymmärtäminen mullistaa kaiken kehittämisen organisaatiossasi https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ihmisoivallus/IhmisoivallusPDFversio.pdf
8. Tuulaniemi, Juha 2011. Palvelumuotoilu. Talentum.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus (lähiopetus / verkko)
Itsenäinen opiskelu
Projektityöskentely
Esitykset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 25h, itsenäinen opiskelu /ryhmätyöskentely 110 h.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektiesitykset

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Heini Maisala-McDonnell

Opiskelijaryhmät
 • S1521S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää uudenlaisia ohjausmuotoja asiakkaan kohtaamisessa ja osallisuuden kehittämisessä digitaalisessa toimintaympäristössä. Opiskelija soveltaa ja hyödyntää asiakaskokemusta ohjauksen kehittämisessä. Opiskelija integroi asiakkaita, verkostoja ja monialaisia sidosryhmiä palveluiden kehittämisessä ja järjestämisessä sekä arvioi kriittisesti asiakkaan palvelu- ja ohjaustarpeita. Opiskelija osaa analysoida laajasti asiakastietoa palvelujen järjestämisessä ja palveluohjauksessa. Opiskelija osaa hyödyntää digitalisaatiota hoidon ja palveluiden tarpeen arvioinnissa, seurannassa sekä omahoidon ja päätöksenteon tukena. Opiskelija osaa yhdistää digitaaliset palvelut kestävään kehitykseen.

Sisältö

- digitaaliset palvelut
- palveluohjaus
- palvelusuunnitelma, asiakassuunnitelma, terveys- ja hoitosuunnitelma
- asiakasosallisuus
- potilaan / asiakkaan hoidon tarpeen arviointi ja ohjaus eri ympäristöissä
- moninaiset toimintaympäristöt (virtuaaliset, digitaaliset jne. hoitoympäristöt, tekoäly)
- kestävä kehitys digitaalisten palveluiden yhteydessä

Aika ja paikka

Etäopetus/-oppiminen
Seminaarit
09.09.2022 13.00 - 16.00 Orientaatio, tehtävän 1 alustus ja ohjeistus
06.10.2022 09.00 - 16.00 Tehtävän 1 seminaari, esitykset
04.11.2022 14.00 - 16.00 Tehtävän 2 alustus ja ohjeistus
01.12.2022 09.00 - 16.00 Tehtävän 2 seminaari, esitykset
02.12.2022 09.00 - 16.00 Tehtävän 2 seminaari, esitykset, päätös

Oppimateriaalit

Alan ajankohtainen kirjallisuus

Oheiskirjallisuus:
Bastable S. 2019. Nurse as educator : principles of teaching and learning for nursing practice. 5. painos (tai aiempi). Jones & Bartlett Learning.

Pohjola, A., Kairala, M., Niskala, A. & Lyly, H. (2019). Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi: Asiakkaiden osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tampere: Vastapaino.

Armanto, A. & Helminen, J. (2017). Asiakkaan moniammatillinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa (1. painos). Helsinki: Edita.

Kauppila, T. Kiiski, K. & Lehtonen, M. ( 2018). Sähköhelmenkalastus - Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen nykytila ja kehittämistarpeet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 14/2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3914-1

Personalised care and support planning handbook: The journey to person-centred care. 2015. (Soveltuvin osin).
Linkki: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikiez-8YPsAhVilosKHUjrD94QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.england.nhs.uk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Fcore-info-care-support-planning-1.pdf&usg=AOvVaw1mpsbdfCgeKkDS5FPU3prE

Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena - Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025.
LInkki: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP4sS_9JLsAhXCBhAIHb00A5EQFjA
GegQIDxAC&url=https%3A%2F%2Fjulkaisut.valtioneuvosto.fi%2Fbitstream%2Fhandle%2F
10024%2F75526%2FJUL2016-5-hallinnonalan-ditalisaation-linjaukset-2025.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw2FU0_N-0BJ6mbH5CAZaUFf

Granholm, C. (2016). Social work in digital transfer – blending services for the next
generation. Academic Dissertation.
Linkki: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmoMbS-JLsAhWjmIsKHbmpDSAQFjALegQIHRAC&url=https%3A%2F%2Fresearchportal.helsinki.fi%
2Ffiles%2F97998279%2FGranholmSlutlig210316.pdf&usg=AOvVaw32ODfsGAKPhSycTrP_MXFE

Opetusmenetelmät

Videoluennot
Ryhmä ja itsenäinen työskentely
Oppimistehtävät (työskentelykielet suomi/viro, englanti)
Seminaarit (kieli: englanti)
Virtuaalivaihto

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan vituaalivaihtona Tallinn Health Care College terveysalan maisteritutkintojen kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa laajana kirjallisena tehtävänä (Mikäli valitset tämän toteutustavan, ota yhteys jakson vastuuopettajaan)

Tavoite:
-saavuttaa jakson osaamistavoitteet itsenäisenä opiskeluna

Tehtävän anto
-Yksilö tai paritehtävä
- Tehtävä perustuu jakson osaamistavoitteisiin ja lähtökohtana on näyttöön perustuva toiminta
- Tehtävän rakenne osaamistavoitteiden mukainen
- Määrittele osaamistavoitteissa (ja sisällöissä) olevat keskeiset käsitteet.
- Perehdy kuhunkin käsitteeseen myös mielenkiintosi mukaisesta näkökulmasta.
- Laadi em käsitteisiin tutkimuskysymykset ja hae niihin vastaukset tutkimuskirjallisuudesta.
- Raportoi vastaukset tutkimuskysymyksittäin ja pohdi niitä kriittisesti käytännön näkökulmasta.
- Tehtävässä käytetään Metropolian laajan kirjallisen työn pohjaa ja noudatetaan kirjallisen työn ohjeita.
- Laajuus: kirjallisuutta noin 150-200 sivua/ opintopiste, työssä tulee näkyä 5 op:n (135 tunnin työmäärä).
- Palautus Word-tiedostona oheiseen kansioon viimeistään 3.12.2022
- Kirjallinen työ esitetään englanniksi, esim. PowerPoint, ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla
- Suullinen keskustelu ohjaajan kanssa englanniksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia

Sisällön jaksotus

Oppimistehtävät

Osa 1. Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut (2op)
Suoritustapa: ryhmätyö (4 jäsentä)
• digitaalisten palvelun/menetelmän kuvaaminen, arviointi ja kehittäminen

Tässä tehtävässä tarkoituksena kuvata, arvioida ja kehittää olemassa olevaa digitaalista palvelua tai menetelmää. Valitse työelämälähtöinen aihe potilasohjaukseen, palveluohjaukseen tai asiakkaan osallisuuden alalta digitaalisissa palveluissa.
Tuotos on lyhyt raportti (omalla kielellä) ja englanninkielinen seminaariesitysOsa 2. Casetehtävä Digitaaliset ratkaisut potilaan hoitopolussa / Asiakkaan palveluketjussa (3 op)

Suoritustapa: Monikansallinen ryhmätyö (4-6 jäsentä)

Ryhmä laatii tapausesimerkin potilaan hoitopolussa tai asiakkaan palveluketjussa. Ryhmä kuvaa erilaisia olemassa olevia digitaalisia ratkaisuja hoidossa / palvelussa näyttöön perustuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson varsinainen suorittamistapa edellyttää sitoutumista opintojakson aikatauluun ja läsnäoloa seminaareissa.

Vaihtoehtoisen suorittamistavan voi tehdä joustavamman aikataulun mukaan, englanninkielisen PowerPoint-esityksen sekä englanninkielisen opettajan kanssa keskustelun ajankohta sovitaan Metropolian ohjaajan kanssa.

Opintojaksolla työskennellään monikielisesti (suomi, englanti, viro). Webinaarit/seminaarit ovat englanniksi.
Tarvittaessa annetaan kielellisistä apua.

Erityisen tuen päätökset: Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja vertaisarviointiin. Ohjaajat antavat palautetta seminaareissa.
Vaihtoehtoisen suorittamisen kirjallisen työn sekä englanninkielinen esityksen arvioi Metropolian ohjaaja.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen sisältäen englannin kielen kirjallisen ja suullisen esittämisen aiheesta.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 23.10.2022

Ajoitus

16.09.2022 - 24.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Marjatta Komulainen
Vastuuhenkilö

Antti Niemi

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja hyödyntää kriittisesti sosiaali- ja terveysalan digitaalisiin palveluihin ja niiden ohjaamiseen liittyvää tietoa ja tietolähteitä asiantuntijana sosiaali– ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa.
Opiskelija osaa analysoida systemaattisesti valtakunnallista sosiaali-ja terveyspalveluiden
uudistamista sekä yksittäisen organisaation strategiaa digitaalisten palvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä.
Opiskelija syventyy asiakaslähtöisen sote-järjestelmän ohjaukseen sekä sosiaali- ja
terveyspalveluiden integraatioon ja palvelukokonaisuuksiin sekä kustannusten hallintaan. Opiskelija osaa arvioida työyhteisön valmiuksia ja toimintakulttuuria digitaalisuuden toteuttamisessa sekä kehittää digitalisaatio-osaamista työyhteisöissä.
Opiskelija analysoi asiantuntijatyön digitalisoitumista ja asiantuntijatyötä digitaalisissa verkostoissa. Hän osaa käsitellä digitaalista tietoa ja tietojärjestelmiä turvallisesti ja eettisesti.

Sisältö

- digitalisaatio sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistajana
- sote-järjestelmän ohjaus ja integraatio
- organisaatioiden strategiat digitaalisten palvelujen järjestämisessä
- työyhteisön edellytykset ja toimintakulttuuri
- tietojärjestelmät, tietoturva, etiikka, kyberturvallisuus

Oppimateriaalit

Ajankohtainen kirjallisuus opintojakson yhteydessä.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Etäopetus
Ryhmäohjaus
Opetusajankohdat: Lähikontaktit Zoom yhteydellä:
16.9.2022 klo 9 - 12 Aloitus
12.10.2022 klo 9-12 Loppuseminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ryhmätyöskentely (etäopetus): 125 h
Lähiopetus: 10 h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta
itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän
hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä
Osallistuminen

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen Opiskelija valitsee opintojakson Asiantuntija toimintakulttuurin uudistajana tai Palliativisen hoidon kliinisen asiantuntijana kehittyminen opintojakson.

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 23.10.2022

Ajoitus

02.11.2022 - 22.11.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Osteopathy
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 13.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Mari Virtanen
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa lainsäädäntöä ja työantajan velvoitteita tietoturvan, arkistojen sekä henkilöstörekisterien luomisessa ja ylläpidossa. Opiskelija osaa suunnitella ja johtaa toimintaa tämän mukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää ja kehittää digiteknologiaa ja työkaluja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden toiminnan johtamisessa sekä keskeisimmissä prosesseissa ja projekteissa. Hän osaa arvioida digitalisaation mahdollistamia kehityskohteita ja osaa vastata niihin esimiehenä, asiantuntijana tai yrittäjänä. Opiskelija lisää valmiuksiaan toimia työpaikallaan käyttöliittymien, alustojen ja digitaalisten ratkaisujen kehittäjänä ja kehitysprojektien johtajana.

Sisältö

- tietoturva, lainsäädäntö ja työnantajavelvoitteet
- henkilörekisterien ja asiakastietojen luominen, ylläpitäminen ja arkistointi
- digitalisaation keskeisimmät ilmiöt ja vaikutukset
- keskeisimmät digitalisoituneet prosessit sosiaali- ja terveysalalla
- digitalisaatio esimies -ja asiantuntijatyössä ja organisaation viestinnässä
- digitalisaation tuomat mahdollisuudet tiedon hakemisessa, oppimisessa ja tiedolla johtamisessa
- keskeisimmät työkalut esimies- ja asiantuntijatyössä

Aika ja paikka

Erillisen aikataulun mukaan.

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaalit ja kirjallisuus Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kokonaan verkossa toteutuva opintojakso, joka sisältää yhteisölliseen oppimiseen perustuvia interaktiivisia webinaareja, itsenäisesti opiskeltavia opetusvideoita, verkkokeskustelua ja yksilötehtäviä. Toteutus etenee aikataulun mukaan, eikä sitä voi suorittaa kokonaan omaan tahtiin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävät vahvasti työelämälähtöisiä ja kytketty vallitsevaan aikaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Ei KV-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h = 1 op.
135 h= 5 op.
YHTEENSÄ 135 h opiskelijan työtä.

Webinaarityöskentely ja itsenäinen opiskelu (sis. tehtävä 1) Moodlessa, 2op +
tehtävä 2, 3 op

Sisällön jaksotus

Teema I: Orientaatio toteutukseen + Tulevaisuustyöpaja
Teema II: Digitalisaation keskeisimmät ilmiöt ja vaikutukset
Teema III: Asiakaslähtöisyys digitaalisissa palveluissa
Teema IV: Digitalisaation tuomat mahdollisuudet tiedon hakemisessa, oppimisessa ja tiedolla johtamisessa
Teema V: Digitalisaatio esimies -ja asiantuntijatyössä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan arviointi.
TEHTÄVÄT (tarkempi ohjeistus Moodlessa)
Työskentely Moodlessa
Tehtävä 1: Terveydenhuollon digitalisaatio, keskeisten käsitteiden määrittäminen
Tehtävä 2: Kirjareferaatti (yksilötehtävä)

Opintojakson arviointi
Työskentely Moodlessa + tehtävä 1, 30% kokonaisarvosanasta (1-5)
Tehtävä 2, 70% kokonaisarvosanasta (1-5)

Arviointikriteerit
Tyydyttävä 1-2 = Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.
Hyvä 3-4 = Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.
Kiitettävä 5 = Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Opintojakson voi hyväksilukea jos opiskelija on toiminut keskeisessä roolissa digitalisoitumista koskevissa sote-alan palveluiden tuotanto- tai asiakasprojekteissa tai keskeisten prosessien digitalisoimisessa ja/ tai hänellä on ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia tämän jakson sisältöä vastaavia opintoja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Marianne Sipilä
 • Pihla Markkanen
Vastuuhenkilö

Marianne Sipilä

Opiskelijaryhmät
 • S1521S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija:
• ymmärtää näyttöön perustuvien mielenterveyshoitotyön menetelmien kriittisen tarkastelun ja käytön.
• ymmärtää näyttöön perustuvan mielenterveyshoitotyön merkityksen mielenterveyshoitotyön ja hoitosuhdetyöskentelyn kehittämisessä.
• hallitsee itsenäisen hoidon tarpeen arvioinnin mielenterveyshoitotyössä asiakkaan ja tämän läheisten kanssa.
• osaa ohjata asiakasta ja hänen läheistään laaja-alaisesti.
• ymmärtää palveluohjauksen käytännöt ja osaa kehittää niitä.
• osaa tehdä päätöksiä ja tukea asiakkaan ja hänen läheisensä päätöksentekoa eettisesti, ja hyödyntäen näyttöön perustuvan mielenterveyshoitotyön periaatteita.

Sisältö

• näyttöön perustuva hoitotyö mielenterveystyössä
• näyttöön perustuvia mielenterveystyön menetelmien kriittinen tarkastelu ja käyttäminen
• mielenterveystyön kehittäminen näyttöön perustuvaa tietoa ja menetelmiä käyttäen
• hoidon tarpeen arviointi mielenterveystyössä
• asiakasta ja hänen läheistään laaja-alainen ohjaaminen mielenterveystyössä
• palveluohjaus ja sen kehittäminen
• eettisyys ja näyttöön perustuva mielenterveystyö sairaanhoitajan päätöksenteon sekä asiakkaan ja hänen läheisensä päätöksenteon tukena

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Etä- ja lähiopetus
Verkko-opetus
Työpaja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (5*27 h= 135 opiskelijan työtä)

Sisällön jaksotus

Opetus Syksy 2022
Teoriaopetus 13.-14.9.2022 (hybridi),
Lähiopetus
Työpaja 11-12.10.2022

Opiskeluun sisältyy itsenäistä verkko-opiskelua. Opintojaksoon liittyy oppimistehtävä, joka integroidaan työelämään.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävä
Osallistuminen
Lähiopetus joko Metropoliassa tai Xamkssa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin
on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 13.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Liisa Nuutinen
Vastuuhenkilö

Antti Niemi

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa johtaa, kehittää ja arvioida sosiaali- ja terveysalan muuttuvia prosesseja ja palveluketjuja sekä luoda uusia vaikuttavia palveluja. Opiskelija osaa arvioida erilaisten laadunhallintajärjestelmien soveltuvuutta erilaisiin organisaatioihin ja kehittää yhdessä henkilöstön ja verkostojensa kanssa toimivan laadunhallintajärjestelmän. Opiskelija osaa kerätä monipuolista laadunarviointitietoa ja arvioida tuloksellisuutta erilaisilla menetelmillä ja lähestymistavoilla.
Opiskelija kehittää valmiuksiaan laatujohtamisessa niin, että pystyy johtamaan organisaation sisäisiä arviointiprosesseja sekä osallistumaan ulkoisiin laadunarviointeihin työpaikkansa menestystä tukien.
Opiskelija osaa analysoida ja kehittää sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden turvallisuutta. Opiskelija edistää toiminnallaan positiivista ja palkitsevaa turvallisuuskulttuuria. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää työpaikkansa turvallisuustoimintaa sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja turvallisuuskulttuurin ylläpidossa ja turvallisuuspoikkeamien raportoinnissa.

Sisältö

- sosiaali- ja terveysalan prosessit ja palveluketjut
- prosessien ja palveluketjujen mallintaminen, arviointi ja kehittäminen
- prosessijohtaminen
- turvallisuuden ja laadun kehittäminen ja johtaminen
- turvallisuuden ja laadun hallintajärjestelmät, lait ja standardit
- toiminnan laatu ja omavalvonta
- asiakas- ja potilasturvallisuus palvelutuotannoissa ja niiden johtamisessa
- laadun hallinnan, arvioinnin ja kehittämisen työkalut -ja menetelmät
- tiedonhallinta ja tietojärjestelmien kehittäminen

Aika ja paikka

26.01.2023 9.00 - 12.00 Orientaatio
15.02.2023 13.00 - 16.00 Prosessi- ja laatujohtaminen
15.03.2023 09.00-12.00 Turvallisuus ja sen johtaminen
13.04.2023 09.00 - 12.00 Loppuwebinaari

Oppimateriaalit

Busse, R. et al. 2019. Improving healthcare quality in Europe. Characteristics, effectiveness and
implementation of different strategies. WHO. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327356/9789289051750-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Modig, N. 2013. Tätä on lean. Ratkaisu tehokkuusparadoksiin.
Virtanen, P & Wennberg, M. 2005. Prosessijohtaminen julkishallinnossa.
Laamanen, K. 2012. Johda liiketoimintaa prosessien verkkona.
Laamanen, K. & Tinnilä, M. 2009. Prosessijohtamisen käsitteet.
Hannus, J. 1995. Prosessijohtaminen. Ydinprosessien uudistaminen ja yrityksen suorituskyky.
Lecklin, O. 2005. Laatu yrityksen menestystekijänä.
Lillrank, P., Reijonsaari,K, Heikkilä, P., Silander, K. Seitsemän syytä sairauteen. Miksi terveydenhuolto ei toimi? http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2016/02/EVA_pamfletti_2016_1_kansilla.pdf
Ross, TK. 2013. Health Care Quality Management : Tools and Applications. http://site.ebrary.com/lib/metropolia/detail.action?docID=10822371
Scrivens, E. 2005. Quality, Risk and Control in Health Care. http://site.ebrary.com/lib/metropolia/detail.action?docID=10175244
Kros, JF. 2012. Health Care Operations and Supply Chain Management Strategy, Operations, Planning, and Control. http://site.ebrary.com/lib/metropolia/reader.action?docID=10641830

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus, seminaari, yhteistoiminnallinen oppiminen
Verkko-opppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Laatuseminaari yhteistyössä Laatukeskuksen Terveys -ja sosiaalialan jaoksen kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ryhmätehtävä, osallistuminen 5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijoille, joiden kanssa on sovittu opintojaksosta pedagoginen ratkaisu, laativat yksilötehtävän (tehtävät opintojakson OMA- työtilan välilehdellä).
Opetus toteutetaan kokonaisuudessaan Zoom-etäyhteydellä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä, osallistuminen

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Marianne Sipilä
Vastuuhenkilö

Marianne Sipilä

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija
• tietää mielenterveyden edistämisen strategiat, ohjelmat ja ajankohtaiset suunnat
• tunnistaa prevention ja promootion
• soveltaa näyttöön perustuvan mielenterveyden edistämisen menetelmiä
• tunnistaa mielenterveyden edistämiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja ymmärtää stigman vaikutuksen yksilöön ja yhteisöön
• ymmärtää osallisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen merkityksen yksilölle ja yhteisölle
• ymmärtää varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen ja hallitset varhaisen puuttumisen toimintamallien käytön (traumaorientaatio, ylisukupolvisuus, lapset puheeksi – toimintamalli, vavu-toimintamalli)

Sisältö

• mielenterveyden edistämisen strategiat, ohjelmat ja ajankohtaiset suunnat
• preventio ja promootio
• näyttöön perustuvia mielenterveyden edistämisen menetelmiä ja niiden soveltaminen
• eettisiä kysymyksiä mielenterveyden edistämisessä
• stigman vaikutukset yksilöön ja yhteisöön
• osallisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen merkitys yksilölle ja yhteisölle
• varhaisen vuorovaikutuksen merkitys yksilölle ja perheelle
• varhaisen puuttumisen toimintamallien hyödyntäminen kliinisessä työssä? (traumaorientaatio, ylisukupolvisuus, lapset puheeksi – toimintamalli, vavu-toimintamalli, huolen puheeksiotto)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Marianne Sipilä
 • Pihla Markkanen
Vastuuhenkilö

Marianne Sipilä

Opiskelijaryhmät
 • S1521S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee monipuolisesti alan ajankohtaisia näkökulmia. Opiskelija syventyy mielenterveystyön ajankohtaisiin teemoihin ja osaa soveltaa, analysoida, arvioida ja hyödyntää tutkittua tietoa näyttöön perustuen mielenterveystyön johtamisen kehittämisessä. Opiskelija syventää tiedonhakutaitojaan, osaa kriittisesti arvioida tiedon soveltamista erilaisiin mielenterveystyön tilanteisiin ja hyödyntää tietoa mielenterveystyön johtamisessa. Opiskelija osaa arvioida erilaisia mielenterveystyön tutkimushankkeita kansallisesti ja kansainvälisesti.

Sisältö

• mielenterveystyön ajankohtaiset alueelliset, kansalliset ja kansainväliset teemat
• ennakointi- ja ajankohtaistiedon hyödyntäminen mielenterveystyön johtamisen kehittämisessä
• mielenterveystyön tutkittu tieto ja näyttöön perustuva mielenterveystyö
• kansainvälisyys

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Etä- ja lähiopetus
Verkko-opetus
Työpaja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (5*27 h= 135 opiskelijan työtä)

Sisällön jaksotus

Opetus Syksy 2022
Teoriaopetus 8-9.11.2022 (hybridi),
Lähiopetus tai Työpaja 29-30.11.2022 Metropoliassa tai Xamkissa

Opiskeluun sisältyy itsenäistä verkko-opiskelua. Opintojaksoon liittyy oppimistehtävä, joka integroidaan työelämään.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävä
Osallistuminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.04.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Marianne Sipilä
 • Pihla Markkanen
Opiskelijaryhmät
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa asiakaslähtöisen ja monialaisen tuen ja hoidon tarpeen arvioinnin, tavoitteiden asettamisen, arvioinnin ja dokumentoinnin.
• tunnistaa asiakkaan ja hänen läheisensä psykoterapian tarpeen, ohjauksen prosessit, erilaiset psykoterapeuttiset lähestymistavat ja toteutusmahdollisuudet
• osaa toimia oman ammattisi ja (työtehtäväsi) edustajana monitoimijaisessa yhteistyössä
• osaa hyödyntää dialogisia työmenetelmiä asiakaslähtöisesti monitoimijaisessa yhteistyössä

Sisältö

• asiakaslähtöisyyden ja monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön keskeiset sisällöt
• psykoterapian prosessi (Kelan kuntoutuspsykoterapia)
• keskeisimmät psykoterapeuttiset lähestymistavat ja psykoterapian toteutusmahdollisuudet
• asiakaslähtöisyyden ja monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön dialogiset (ja digitaaliset) työmenetelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin
on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laaja-alaisesti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.03.2022 - 31.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Terhi Lehtonen
Vastuuhenkilö

Terhi Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • S1521S6B
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Palliatiivisen hoitotyön asiantuntija, hallinnollinen ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija
• arvioi, kehittää ja johtaa ihmislähtöistä, tasavertaiseen ja vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa palliatiivista hoitoa erityistason osaamista vaativissa vuorovaikutustilanteissa.
• edistää potilaan ja läheisten henkistä, hengellistä ja eksistentiaalista eheyttä
• varmistaa potilaan ja läheisten oikeuden saada kulttuuritaustansa, vakaumuksensa ja hoitotahtonsa mukaista hoitoa omalla kielellään ja kommunikaatiomenetelmällään.
• arvioi ja analysoi potilaan ja hänen läheistensä kommunikoinnin erityistarpeita sekä kehittää niihin ihmislähtöisiä ratkaisuja yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.
• tukee ja kannustaa ammattilaisia taiteen ja kulttuurin hyödyntämisessä elämän loppuvaiheen eksistentiaalisen kriisin käsittelyssä ja oireiden lievittämisessä.
• konsultoi ja toimii konsultoitavana asiantuntijana potilaan ja hänen läheistensä eksistentiaaliseen kärsimykseen ja toivoon liittyvissä erityiskysymyksissä kielelliset ja kulttuuriset lähtökohdat huomioiden.
• arvioi, soveltaa ja kehittää eksistentiaaliseen kärsimykseen ja vuorovaikutustilanteisiin liittyviä interventioita moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Sisältö

• Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ja heitä edustavat yhteisöt, järjestöt ja verkostot (esim. kolmas sektori, uskonnolliset yhteisöt, vapaaehtoiset, erityistyöntekijät/-asiantuntijat)
• Eksistentiaalinen kärsimys, toivo ja suru elämänkaaren eri vaiheissa (menetelminä mm. taide, kulttuuri, leikki ja yhteistyö kirkon sairaalasielunhoidon kanssa).
• Dialoginen ja kumppanuuteen perustuva vuorovaikutus (partnership relationship)
• Kommunikointi ja sen mahdollistaminen: kommunikoinnin muutokset puhutussa tai viitotussa kielessä, puhetta tukevan tai korvaavan kommunikointimenetelmän tai kommunikoinnin apuvälineen käytön muutokset ja tarpeet, kommunikaatio-ohjaus
• Tulkin käyttö ja kommunikointi toista kieltä puhuvan potilaan ja hänen läheistensä kanssa
• Hoitotahdon ja itsemääräämisoikeuden erityiskysymykset elämän loppuvaiheessa

Aika ja paikka

Ilmoittautuminen: Tässä linkki ilmoittautumissivulle: https://hakija.diak.fi/#3111
Lisää ostoskoriin-linkki aktivoituu, kun ilmoittautuminen aukeaa 1.3. Ilmoittautuminen päättyy 20.5.

Syksy 2022 viikot 41-50

Pakolliset lähi-/etäpäivät. Oppilaitos ilmoittaa oman toteutusmuotonsa lähemmin opintojakson alettua
12.10.2022 klo. 14.00–16.00 info
web1 8.11.2022 klo. 9.00–16.00
web2 7.12.2022 klo. 9.00–16.00

Moodle aukeaa 12.9.2022
Moodle avain ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaalit

Watson, Jean Human caring science : a theory of nursing. Jones & Bartlett Learning cop. 2012. 2. Ed

Karvinen, I. Kylmä J. Ojanen E. Pentikäinen J. Vaskilampi T. 2012. Henki ja toivo hoitotyössä. E-kirja.

Klaava Media. Martínez ym. 2017. Dignity therapy’, a promising intervention in palliative care: A comprehensive systematic literature review. Palliat Med. 31(6): 492–509.

Chahda L. Mathisen Bernice A. Carey L B. 2017. The role of speech-language pathologists in adult palliative care. International Journal of Speech-Language Pathology 19: 58–68

Sairaala-haptiisit: http://www.kuurosokeat.fi/sosiaalishaptinen/sairaala-haptiisit.php www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo

Lisäksi ajankohtainen tutkimus. Opintojakson toteuttajan muu mainitsema kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Käänteisen oppimisen menetelmä. Info sekä kaksi lähiopetuskertaa, joihin liittyy ennakkotehtävät. Lähiopetus toteutetaan verkkowebinaareissa. Lähipäivien aikana toteutetaan teemojen mukaiset simulaatiot (mahdollisuuksien mukaan monialaisesti ja hyödynnetään työelämäyhteistyötä esim. tulkit, sielunhoidon ammattilaiset jne). Toisessa lähipäivässä mukana kokemusasiantuntija osana lähipäivien loppureflektiota.

Huomioitavaa, opiskelija on velvoitettu läsnäoloon infossa ja webinaareissa. Osallistuminen edellyttää etätyökalujen hallintaa, kuva- sekä ääniyhteyttä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

Järjestävän oppilaitoksen ohjeistuksen mukaisesti
Pakollinen infotilaisuus jossa käydään opintojakson suoritukseen liittyviä asioita läpi

Pakolliset Webinaarit

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojaksonsisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojaksonperussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansatyöelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kiitettävä (5) Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamista ja sen kehittämistarpeita on pohdittu kiitettävästi, perustellusti ja omaperäisesti. Essee osoittaa kykyä käyttää aihepiirin erityisosaamista vaativia käsitteitä luovasti ja kriittisesti omaan osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä sovelletaan monipuolisesti ja syvällisesti moninaiseen vuorovaikutuksen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Hyvä (3) Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden pohdinta on selkeää ja perusteltua. Essee osoittaa kykyä käyttää monipuolisesti aihepiirin käsitteitä oman osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä hyödynnetään monipuolisesti moninaisen vuorovaikutukseen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Tyydyttävä (1) Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus on hyvää, mutta pohtiminen jää vajaaksi. Esseessä käytetään aihepiirin käsitteitä ja kuvataan omaa osaamista ja sen kehittämistarpeita, mutta käsitteiden käytössä on osin epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä. Moninaisen vuorovaikutuksen arvoperusta ja ammattietiikka sekä hyviin käytänteisiin perustuva tieto ovat havaittavissa esseestä. ?

Hylätty Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus jää ohueksi. Esseessä on mainintoja aihepiirin käsitteistä, mutta käsitteiden käytössä on epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä. Ennakkotehtävissä käytettyä ja/tai tiedonhaun avulla saatua materiaali ei ole hyödynnetty esseessä. Yleiset ammattieettiset periaatteet eivät juurikaan ole havaittavissa esseestä. ?

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 17.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Tiia Saastamoinen
Vastuuhenkilö

Jukka Lehtimäki

Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa kriittisesti arvioida oman alan hoito-, tutkimus- ja palvelukäytäntöjä ja perustella niiden näyttöön perustuvaa kehittämistä ja ennakoida asiakkaan/potilaan terveys- ja palvelutarpeita, terveys- ja sosiaalialan kehittämiskohteita sekä asiakaslähtöisten palveluiden ja henkilöstön osaamisen muutostarpeita. Opiskelija sisäistää tiedolla johtamisen merkityksen ja hyödyntämisen eri tarpeissa ja tilanteissa. Opiskelija osaa systemaattisesti hakea, hyödyntää sekä arvioida tiivistettyä tutkimustietoa ja kriittisesti pohtia sen merkitystä yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja päätöksenteossa sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelija omaksuu näyttöön perustuvan toiminnan toimintansa lähtökohdaksi asiakkaan/potilaan tutkimuksiin, hoitoon ja palveluihin liittyvissä tilanteissa. Opiskelija omaksuu esimiehen vastuullisen roolin näyttöön perustuvan toiminnan johtamisessa.

Sisältö

- tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
- näyttöön perustuvan terveydenhuollon malli
- näyttöön perustuvan toiminnan käsitteet ja prosessit sosiaali- ja terveysalalla
- systemaattinen tiedonhaku ja - käsittely näyttöön perustuvassa toiminnassa
- keskeiset kansalliset ja kansainväliset tietolähteet ja suositukset
- tiivistetyn tiedon kriittinen hyödyntäminen ammatillisessa päätöksenteossa
- näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022, periodi 1.

Oppimateriaalit

1) Holopainen, A. ym. (2018). Näyttöön perustuva toiminta: Tarpeesta tuloksiin. Hotus.
2) Toteutuuko näyttöön perustuva toiminta Suomessa? Raportti nykytilasta hoitotyön
edustajien kuvaamana. (2018). Hotus ja Sairaanhoitajat.
3) Näyttöön perustuva toiminta. Hotus.
4) JBI (Joanna Briggs Institute).
5) Sitra (2014). Sosiaali- ja terveyspalvelujen tietojohtamisen käsikirja.
6) Hämäläinen, T. (2020). Tiedolla johtaminen hoitotyössä - osastonhoitajien arviointeja. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto.
Muu opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset luennot (etänä)
Pienryhmätehtävät
Verkko-oppimisalustan tehtävät
Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valiinnaisista suoritustavoista sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on opiskelijan työnä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)

Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen (esimerkiksi muu asianmukainen koulutus ja kliinisten hoitosuositusten laatimistyöryhmässä työskentely).

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Salla Kivelä
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa kriittisesti arvioida oman alan hoito-, tutkimus- ja palvelukäytäntöjä ja perustella niiden näyttöön perustuvaa kehittämistä ja ennakoida asiakkaan/potilaan terveys- ja palvelutarpeita, terveys- ja sosiaalialan kehittämiskohteita sekä asiakaslähtöisten palveluiden ja henkilöstön osaamisen muutostarpeita. Opiskelija sisäistää tiedolla johtamisen merkityksen ja hyödyntämisen eri tarpeissa ja tilanteissa. Opiskelija osaa systemaattisesti hakea, hyödyntää sekä arvioida tiivistettyä tutkimustietoa ja kriittisesti pohtia sen merkitystä yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja päätöksenteossa sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelija omaksuu näyttöön perustuvan toiminnan toimintansa lähtökohdaksi asiakkaan/potilaan tutkimuksiin, hoitoon ja palveluihin liittyvissä tilanteissa. Opiskelija omaksuu esimiehen vastuullisen roolin näyttöön perustuvan toiminnan johtamisessa.

Sisältö

- tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
- näyttöön perustuvan terveydenhuollon malli
- näyttöön perustuvan toiminnan käsitteet ja prosessit sosiaali- ja terveysalalla
- systemaattinen tiedonhaku ja - käsittely näyttöön perustuvassa toiminnassa
- keskeiset kansalliset ja kansainväliset tietolähteet ja suositukset
- tiivistetyn tiedon kriittinen hyödyntäminen ammatillisessa päätöksenteossa
- näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen

Oppimateriaalit

Opintojakson yhteydessä
Löytyy Moodlessa

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Webinaari
Työpajat
Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op kontaktiopetusta
4 op tehtävä ja itsenäinen opiskelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Kontaktiopetuksessa sallitaan nauhoittaminen, ilmoita siitä mikäli se ei sovi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmä / yksilötehtävä
Seminaari

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)

Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen (esimerkiksi muu asianmukainen koulutus ja kliinisten hoitosuositusten laatimistyöryhmässä työskentely).

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.09.2022 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Maija-Riitta Jouhki
 • Iira Lankinen
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Pirjo Koski
 • Kirsi Talman
 • Jaana Seitovirta
 • Tiia Saastamoinen
 • Pirjo Vesa
 • Sari Haapio
Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella ja suunnitella opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja.

Sisältö

Opinnäytetyön aiheen valinta, ideointi- ja suunnittelu

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan seminaarit, ks. työpajatarjonta Moodlesta
Opinnäytetyön ohjaaja ilmoittaa seminaarien toteutusmuodon
Työpajatarjonta esitellään Moodlessa: YAMK-opinnäytetyöprosessi
Tutkimussuunnitelma-työpaja pakollinen!

Oppimateriaalit

Asianmukainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus
Alan ajantasainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itseopiskelu
Ryhmäohjaus kuten seminaarit, työpajat
Yksilöohjaus
Opponointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään sovituin osin työelämäohjaajan ohjauksessa. Ohjauksen ja arvioinnin päävastuu on ohjaavalla opettajalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Hyväksytty suoritus edellyttää kansainvälistä lähdekirjallisuutta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Suositellaan jakson suorittamista toisen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ensisijainen ohjausmuoto on ryhmäohjaus (mm. seminaarit ja työpajat), jonka lisäksi voidaan sopia yksilöohjauksista.

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle. Tästä sovitaan tarkemmin oman ont-ohjaajan kanssa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toisten opiskelijoiden työt ovat luottamuksellisia!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön suunnitelmaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle.

Katso opinnäytetyön arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.09.2022 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 140

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Antti Niemi
 • Anu Valtonen
 • Marjatta Komulainen
 • Liisa Nuutinen
 • Salla Kivelä
 • Mari Virtanen
 • Sanna Törnroos
 • Päivi Leskinen
 • Outi Pyrhönen
 • Juha Havukumpu
 • Eija Metsälä
 • Iira Lankinen
 • Pirjo Koski
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Aino Vuorijärvi
 • Katja Hämäläinen
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Iira Lankinen

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella ja suunnitella opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja.

Sisältö

Opinnäytetyön aiheen valinta, ideointi- ja suunnittelu

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan seminaarit ja työpajat
Opinnäytetyön ohjaaja ilmoittaa seminaarien toteutusmuodon
Työpajatarjonta esitellään Moodlessa: YAMK-opinnäytetyöprosessi
Tutkimussuunnitelma-työpaja pakollinen!

Oppimateriaalit

Asianmukainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus
Alan ajantasainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itseopiskelu
Ryhmäohjaus kuten seminaarit, työpajat
Yksilöohjaus
Opponointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään sovituin osin työelämäohjaajan ohjauksessa. Ohjauksen ja arvioinnin päävastuu on ohjaavalla opettajalla.

Kansainvälisyys

Hyväksytty suoritus edellyttää kansainvälistä lähdekirjallisuutta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Suositellaan jakson suorittamista toisen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ensisijainen ohjausmuoto on ryhmäohjaus (mm. seminaarit ja työpajat), jonka lisäksi voidaan sopia yksilöohjauksista.

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle. Tästä sovitaan tarkemmin oman ont-ohjaajan kanssa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toisten opiskelijoiden työt ovat luottamuksellisia!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön suunnitelmaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle.

Katso opinnäytetyön arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 262

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Marjatta Komulainen
 • Sanna Garam
 • Mari Virtanen
 • Sanna Törnroos
 • Salla Kivelä
 • Kaija Matinheikki
 • Outi Pyrhönen
 • Juha Havukumpu
 • Heini Maisala-McDonnell
 • Ly Kalam-Salminen
 • Opinnäytetyö SOTE YAMK Virtuaali
 • Tuomas Leisti
 • Pihla Markkanen
 • Eija Metsälä
 • Helena Miettunen
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Kaarina Pirilä
 • Lotta Kuosmanen
Opiskelijaryhmät
 • L0921S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1521S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1521S6B
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Palliatiivisen hoitotyön asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S1521S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2021S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestiä kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.

Kypsyysnäytteessä opiskelija kykenee osoittamaan opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi, julkaiseminen ja arviointi

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte.

Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, blogiteksti, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti opinnäytetyöstä. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön raporttia sekä hyväksyttyä kypsyysnäytettä.

Ilmoittautumisaika

14.12.2021 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 140

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Marjatta Komulainen
 • Sanna Garam
 • Mari Virtanen
 • Sanna Törnroos
 • Salla Kivelä
 • Kaija Matinheikki
 • Päivi Leskinen
 • Outi Pyrhönen
 • Juha Havukumpu
 • Heini Maisala-McDonnell
 • Ly Kalam-Salminen
 • Opinnäytetyö SOTE YAMK Virtuaali
 • Tuomas Leisti
 • Pihla Markkanen
 • Eija Metsälä
 • Helena Miettunen
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Kaarina Pirilä
 • Pirjo Koski
 • Iira Lankinen
 • Aino Vuorijärvi
 • Katja Hämäläinen
 • Lotta Kuosmanen
Opiskelijaryhmät
 • L0921S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1521S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1521S6B
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Palliatiivisen hoitotyön asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S1521S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2021S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Sisältö

Opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittaminen.

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan seminaarit ja työpajat
Opinnäytetyön ohjaaja ilmoittaa seminaarien toteutusmuodon
Työpajatarjonta esitellään Moodlessa: YAMK-opinnäytetyöprosessi
Tutkimussuunnitelma-työpaja pakollinen!

Oppimateriaalit

Asianmukainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus
Alan ajantasainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itseopiskelu
Ryhmäohjaus kuten seminaarit, työpajat
Yksilöohjaus
Opponointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään sovituin osin työelämäohjaajan ohjauksessa. Ohjauksen ja arvioinnin päävastuu on ohjaavalla opettajalla.

Kansainvälisyys

Hyväksytty suoritus edellyttää kansainvälistä lähdekirjallisuutta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Suositellaan jakson suorittamista toisen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ensisijainen ohjausmuoto on ryhmäohjaus (mm. seminaarit ja työpajat), jonka lisäksi voidaan sopia yksilöohjauksista.

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle. Tästä sovitaan tarkemmin oman ont-ohjaajan kanssa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toisten opiskelijoiden työt ovat luottamuksellisia!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle.

Katso opinnäytetyön arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 14.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Pirjo Koski
 • Iira Lankinen
Vastuuhenkilö

Antti Niemi

Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa kartoittaa ja määritellä organisaation kehittämiskohteita sekä etsiä niihin ratkaisuja projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön avulla. Hän nojaa kaikessa projektitoiminnassa ja kehittämistyössä aiempaan tutkimus- ja kokemustietoon.

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, johtaa, hallinnoida ja arvioida projektia. Opiskelija osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti keskeisiä projektitoiminnassa sekä kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä. Hän tuntee keskeisiä kehittämisprosessin toimintamalleja ja osaa soveltaa kehittämisprosessin eri vaiheissa käytettäviä menetelmiä sekä projektityökaluja. Opiskelija osaa viestiä projektin ja tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista sekä arvioida projektin ja kehittämistyön luotettavuutta, eettisyyttä ja tuloksellisuutta. Hän osaa soveltaa projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksia osaksi työelämän käytäntöjä.

Sisältö

- projektitoiminnan ja kehittämistyön lähtökohdat
- projektin suunnittelu
- projektinhallinta ja johtaminen
- projektityökalut
- projektin raportointi ja arviointi
- tutkimuksellisen kehittämistyön prosessit
- kehittämisprosessissa käytettävät menetelmät
- kehittämistoiminnan eettisyys, luotettavuus ja tuloksellisuus
- projektin ja tutkimuksellisen kehittämistyön viestintä ja tulosten juurruttaminen

Aika ja paikka

27.01.2023 13.00 - 16.00, Orientaatio opintojaksolle, Antti Niemi (etäyhteys, Zoom klo 13-14). Zoom-linkki kalenterissa / lukujärjestyksessä. Klo 14-16 jakson materiaaleihin tutustuminen ja tehtävien käynnistäminen

30.1.-26.3.2023: Projektitoiminnan viikkotehtävät ja tentti

11.04.2023 13.00 - 16.00, Tutkimuksellisen kehittämistyön eettisyys, luotettavuus ja tulosten juurruttaminen

14.04.2022 13.00 - 16.00, Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi ja menetelmät

Oppimateriaalit

Projektitoiminta (viikkotehtävät ja tentti):
Karlos Artto, Miia Martinsuo, Jaakko Kujala. 2011. Projektiliiketoiminta.
Paul Silferberg. Ideasta projektiksi. Projektivetäjän käsikirja URL osoite: http://www.rakennerahastot.fi/vanhat_sivut/rakennerahastot/tiedostot/esr_julkaisut_2000_2006/esitteet_ja_oppaat/oppaat/01_projektinvetajan_opas.pdf
Tutkimuksellinen kehittämistyö:
Timo Toikko - Teemu Rantanen. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampereen Yliopistopaino Oy
Ojasalo, Katri; Moilanen, Teemu; Ritalahti, Jarmo. 2014. Kehittämistyön menetelmät. SanomaPro.
Pohjola, Pasi; Aalto-Kallio, Mervi; Englund, Kristel; Heikkinen, Hanne; Koivisto, Juha; Korhonen, Satu; Lyytikäinen, Merja; Peränen, Niina; Pitkänen, Niina; Virtanen, Kati. 2014. Kohti avointa kehittämistä - matkaoppaana Innokylä! THL. URL osoite: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/120379/THL_OPA_38_2014_verkko.pdf?sequence=1
Kari Salonen. Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle. Turun Ammattikorkeakoulu. Puheenvuoroja 72. URL osoite: http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=9789522163950

Opetusmenetelmät

Luento
Etäopetus
Harjoitustehtävät
Ryhmäohjaus
Verkko-opiskelu
Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektitoiminta 3 op, 81 tuntia
Tutkimuksellinen kehittämistyö 2 op, 54 tuntia

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä ja luennot etäyhteydellä, Zoom-yhteydellä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimustehtävät
Tentti

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Jos opiskelija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai tiedekorkeakoulun syventävät
aineopinnot (60 op), opiskelijalle myönnetään ahot tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-opinnoista (10 op). Projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön osaaminen voidaan hyväksilukea jos opiskelija on toiminut useissa projekteissa johtotehtävissä ja/tai hänellä on ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia tämän jakson sisältöä vastaavia opintoja.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Ari-Pekka Åker
Vastuuhenkilö

Ari-Pekka Åker

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää simulaation mahdollisuudet osaamisen hankkimisessa ja ylläpitämisessä. Opiskelija saa valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida simulaatiotilanne erilaisissa ohjaus-, johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa sekä prosessien mallintamisessa.
Opiskelija osaa käyttää simulaatiomenetelmää monipuolisesti, soveltaa menetelmää ja integroida simulaatiopedagogiikkaa omaan toimintaympäristöön.

Sisältö

- simulaatio-oppimisen tietoperusta
- oman simulaatioharjoituksen suunnittelu
- simulaation toteutus
- oppimiskeskustelu
- osaamisen arviointi
- simulaatio-oppimisen arviointi
- simulaatiopedagogiikan integroiminen omaan toimintaympäristöön

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Juha Havukumpu
 • Mikael Soini
Vastuuhenkilö

Juha Havukumpu

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida terveysteknologian eri osa-alueita, nykytilannetta ja tulevaisuutta.
Opiskelija ennakoi terveysteknologian kehitystä omalla asiantuntijuusalueellaan ja soveltaa tietoa. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveysteknologian käyttöönottoa ja kehittämistä.

Sisältö

- lähtökohdat, nykytilanne ja tulevaisuus
- terveysteknologian eri ulottuvuudet (eHealth, mHealth, telelääketiede, laitteet,
robotiikkasovellukset, oma -ja itsehoito)
- terveysteknologia sosiaali- ja terveysalalla
- käyttäjän näkökulma teknologiaan
- terveysteknologian soveltaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 20.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Mikael Soini
 • Juha Havukumpu
Vastuuhenkilö

Juha Havukumpu

Opiskelijaryhmät
 • S1521S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia terveysteknologian käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyvissä projekteissa. Opiskelija osaa kerätä ja hyödyntää asiakaslähtöistä käyttäjätietoa terveysteknologisista ratkaisuista. Hän osaa arvioida terveysteknologian käytettävyyttä ja hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä ratkaisujen kehittämisessä. Opiskelija hallitsee projektitoiminnan ja projektien johtamisen keskeiset prosessit ja menetelmät.

Sisältö

- Käyttäjätiedonkeruu ja sen hyödyntäminen
- Käytettävyys ja käytettävyyden arviointi
- Palvelumuotoilu
- Innovaatiot
- Käytännönläheinen projekti
- Projektinhallinta ja johtaminen

Aika ja paikka

https://lukkarit.metropolia.fi

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Projekti
Posterisessio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projekti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op ts. 133h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Tarkemmat tiedot toteutuksen työtilassa

Lisätietoja opiskelijoille

N/A

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektiraportit
Posteri
Vertaispalaute

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 25.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Iira Lankinen
 • Kirsi Talman
 • Päivi Leskinen
Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Moodle-oppimisympäristö
Työtilan nimi: Terveys YAMK Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet, syksy 2022
Kirjautumisavain: Terveys22

Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa:
2.9.2000 klo. 13.30-15 Orientaatio, lähtötason arviointi
22.9.2022 klo. 15-16 Tutkimusprosessi
29.9.2022 klo. 15-16 Systemaattinen tiedonhakuprosessi
13.10.2022 klo. 15-16 Tutkimusetiikka ja tietosuoja
24.11.2022 klo. 14.30-16.00 TK-menetelmistä kohti opinnäytetyöprosessia!

Tehtävät ja palautuspäivämäärät (DL=deadline)

Viikko 35-36
Lähtötason arviointi DL 11.9 klo 23.59
Filosofis-teoreettiset lähtökohdat DL 11.9.2022 klo.23.59

Viikko 37-38
Tarkoituksen, hakusanojen ja hakulausekkeen määrittäminen, systemaattinen tiedonhaku, DL 25.9 klo. 23.59
Tietotesti: Tutkimusprosessi & systemaattinen tiedonhaku, DL 25.9 klo. 23.59

Viikko 39-40
Perehdy tietosuojaan DL 9.10 klo. 23.59, vertaisarviointi DL 16.10 klo 23.59
Tietotesti: Tutkimusetiikka ja tietosuoja DL 9.10 klo. 23.59

Viikko 41-46
Perehdy tutkimusmenetelmiin DL 30.10 klo. 23.59
Tutkimusmenetelmien tietotestit (Määrällinen tutkimus, laadullinen tutkimus, tutkimuksellinen kehittämistyö, kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä) DL 20.11.2022 klo. 23.59

Määrällisen aineiston analyysi oma Moodle-alusta:Tilastotiede YAMK Sote (kirjautumisavain YAMKtilasto). Tilastollisen osan materiaalien opiskelun ja testin tekemisen voi aloittaa jo aiemminkin, mutta palautus viimeistään viikolla 46, 18.11.2022.

Opintojaksopalaute DL 4.12 klo. 23.59

Vko 47
Mahdollisuus kaikkien osioiden uusimiseen/ korottamiseen.

.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu (Moodle):
Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa (sis. ennakkotehtäviä ja keskustelua opetuksen aikana)
Itsenäistä opiskelua ja työskentelyä verkko-oppimisalustalla

Aktivoivat tehtävät
Tietotestit

Moodlen välilehdellä Menetelmälliset vaihtoehdot on linkki määrällisen aineiston analyysiin liittyvälle omalle Moodle-alustalle (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hylättyjen suoritusten (aktivoivat tehtävät, tietotestit) uusinnat viikolla 48 (jolloin voi uusia/ täydentää kaikkia osia).

Huom! Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät on erillinen Moodle-alusta (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuudessaan 135 tuntia ( 5op) opiskelijan työtä, jakautuen TK-menetelmät 4op= 108t ja tilastolliset analyysimenetelmät 1 op=27t.

Sisällön jaksotus

Viikko 35: Opintojakson orientaatio, lähtötason arviointi: kontaktiopetus 2.9.2022
Viikko 36: Filosofis-teoreettiset lähtökohdat: aktivoiva tehtävä
Viikko 37-39: Tutkimusprosessi: aktivoiva tehtävä, kontaktiopetus 22.9.2022
Systemaattinen tiedonhaku: aktivoiva tehtävä, kontaktiopetus 29.2.2022
Viikko 39-41: Etiikka ja tietosuoja: aktivoiva tehtävä, kontaktiopetus 13.10.2022
Viikko 41-46: Tutkimusmenetelmät: tietotestit
Viikko 47: Opintojakson yhteenveto: kontaktiopetus 24.11.2022

Huom! Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät on erillinen Moodle-alusta (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

20% kokonaisarvosanasta (hyväksytty- hylätty)
Aktivoivat tehtävät: Filosofis-eettiset suuntaukset, tarkoituksen, hakusanojen ja hakulausekkeiden määrittäminen, systemaattinen tiedonhaku tietosuoja, tutkimusmenetelmät

80% kokonaisarvosanasta, osien keskiarvona (1-5)
Tietotestit: tutkimusprosessi, systemaattinen tiedonhaku, tutkimusetiikka ja tietosuoja, tutkimusmenetelmät

Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus (hyväksytty-hylätty)
Tietotesti: tilastolliset analyysimenetelmät

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

17.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 145

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Mari Virtanen
 • Päivi Leskinen
Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Kontaktiopetus:
Orientaatio 2.9.2022 klo 15-16 Orientaatio opintojaksoon
22.9.2022 klo. 15-16 Tutkimusprosessi
29.9.2022 klo. 15-16 Systemaattinen tiedonhakuprosessi
13.10.2022 klo. 15-16 Tutkimusetiikka ja tietosuoja
24.11.2022 klo. 14.30-16.00 TK-menetelmistä kohti opinnäytetyöprosessia

Aktivoivat tehtävät ja tietotestit
Viikot 35-36
Lähtötasotesti, palautus (deadline= DL) 11.9.22 klo 23.59.
Filosofis-teoreettiset lähtökohdat: aktivoiva tehtävä, DL 11.9.22 klo 23.59.

Viikko 37-38
Tarkoituksen, hakusanojen ja hakulausekkeen määrittäminen, systemaattinen tiedonhaku, DL 25.9. klo 23.59
Tietotesti, tutkimusprosessi & systemaattinen tiedonhaku,DL 25.9. klo 23.59

Viikko 39-40
Perehdy tietosuojaan, DL 9.10. klo 23.59 + vertaisarviointi DL 16.10 klo 23.59
Tietotesti, tutkimusetiikka ja tietosuoja, DL 9.10. klo 23.59

Viikko 41-46
Perehdy tutkimusmenetelmiin, DL 30.10. klo 23.59
Tietotesti, tutkimusmenetelmät, DL 20.11. klo 23.59
Opintojaksopalaute, DL 4.12. klo 23.59
Määrällisen aineiston analysointi: Tilastotiede YAMK Sote (kirjautumisavain YAMKtilasto)
Huom! Erillinen Moodle-alusta (sis. osaamisen testin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).
Tilastollisen osan materiaalien opiskelun ja testin tekemisen voi aloittaa jo aiemminkin,
mutta palautus viimeistään viikolla 46 18.11.2022.

Vko 48
Mahdollisuus kaikkien osioiden uusimiseen/ korottamiseen.

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksoon littyvä materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa (sis. ennakkotehtäviä ja keskustelua opetuksen aikana)
Itsenäistä opiskelua ja työskentelyä verkko-oppimisalustalla

Aktivoivat tehtävät
Tietotestit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hylättyjen suoritusten (aktivoivat tehtävät, tietotestit) uusinnat viikolla 48 (jolloin voi uusia/ täydentää kaikkia osia).

Huom! Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät on erillinen Moodle-alusta (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuudessaan 135 tuntia ( 5op) opiskelijan työtä,
jakautuen TK-menetelmät 4op= 108t ja tilastolliset analyysimenetelmät 1 op=27t.

Sisällön jaksotus

Viikko 35: Opintojakson orientaatio, lähtötason arviointi: kontaktiopetus 2.9.2022
Viikko 36: Filosofis-teoreettiset lähtökohdat: aktivoiva tehtävä
Viikko 37-39: Tutkimusprosessi: aktivoiva tehtävä, kontaktiopetus 22.9.2022
Systemaattinen tiedonhaku: aktivoiva tehtävä, kontaktiopetus 29.2.2022
Viikko 39-41: Etiikka ja tietosuoja: aktivoiva tehtävä, kontaktiopetus 13.10.2022
Viikko 41-46: Tutkimusmenetelmät: tietotestit
Viikko 47: Opintojakson yhteenveto: kontaktiopetus 24.11.2022

Huom! Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät on erillinen Moodle-alusta (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

20% kokonaisarvosanasta (hyväksytty- hylätty)
Aktivoivat tehtävät: Filosofis-eettiset lähtökohdat, tutkimusprosessi, systemaattinen tiedonhaku, tutkimusetiikka ja tietosuoja

80% kokonaisarvosanasta, osien keskiarvona (1-5)
Tietotestit: tutkimusprosessi, systemaattinen tiedonhaku, tutkimusetiikka ja tietosuoja, määrällinen ja laadullinen tutkimus, tutkimuksellinen kehittämistyö, kirjallisuuskatsaus

Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät tietotesti (hyväksytty- hylätty).

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto