Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Optometristi (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Työelämäyhteistyö toteutuu opinnäytetyön ja oppimistehtävien kautta. Ne toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Tämä ylempi korkeakoulututkinto antaa jatko-opintojen kelpoisuuden lisensiaatti- ja tohtoriopintoihin. Yliopistot voivat vaatia siltaopintoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Tutkinnon profiili

Tutkinto tuottaa työelämän kehittäjiä ja uudistajia, antaa valmiuksia toimia sosiaali- ja terveysalan nykyisissä ja tulevissa asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä. Lisäksi koulutus antaa valmiudet erilaisiin kehittämistehtäviin sekä projektityöhön. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaa tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005).

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Koulutus antaa valmiuksia toimia sosiaali- ja terveysalan nykyisissä ja tulevissa asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä sekä luo edellytykset kehittyä vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Keskeiset oppimistulokset

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle seuraavat kompetenssit:
• työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten;
• syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn;
• valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen;
• työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito; sekä
• kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.
Tutkinto-ohjelman yleiset kompetenssit ovat:
- oppimisen taidot
- eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- kehittämistoiminnan osaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälistymisosaaminen
Tutkinto-ohjelman kompetenssialueet ovat
- Näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
- Kliininen asiantuntijuus terveysalan moninaisissa toimintaympäristöissä
- Asiakas- ja potilaslähtöisyys ja sen edistäminen
- Terveysalan prosessien ja palveluketjujen hallinta ja kehittäminen
- Digitalisaation mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla
- Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaiseen tutkintoon. Se toteutuu englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Erityispääsyvaatimukset

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pääsyvaatimuksena on alan ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H).

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Pekka Anttila
+358 40 641 8318
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Tutkintovastaavan sijainen
Antti Niemi
+358 40 676 4866
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK)
Tunnus
(S1522S6)
Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK)
Tunnus
(S1521S6)
Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK)
Tunnus
(S1520S6)
Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK)
Tunnus
(S1519S6)

Opintopolkujen ajoitukset

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Heini Maisala-McDonnell

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää uudenlaisia ohjausmuotoja asiakkaan kohtaamisessa ja osallisuuden kehittämisessä digitaalisessa toimintaympäristössä. Opiskelija soveltaa ja hyödyntää asiakaskokemusta ohjauksen kehittämisessä. Opiskelija integroi asiakkaita, verkostoja ja monialaisia sidosryhmiä palveluiden kehittämisessä ja järjestämisessä sekä arvioi kriittisesti asiakkaan palvelu- ja ohjaustarpeita. Opiskelija osaa analysoida laajasti asiakastietoa palvelujen järjestämisessä ja palveluohjauksessa. Opiskelija osaa hyödyntää digitalisaatiota hoidon ja palveluiden tarpeen arvioinnissa, seurannassa sekä omahoidon ja päätöksenteon tukena. Opiskelija osaa yhdistää digitaaliset palvelut kestävään kehitykseen.

Sisältö

- digitaaliset palvelut
- palveluohjaus
- palvelusuunnitelma, asiakassuunnitelma, terveys- ja hoitosuunnitelma
- asiakasosallisuus
- potilaan / asiakkaan hoidon tarpeen arviointi ja ohjaus eri ympäristöissä
- moninaiset toimintaympäristöt (virtuaaliset, digitaaliset jne. hoitoympäristöt, tekoäly)
- kestävä kehitys digitaalisten palveluiden yhteydessä

Aika ja paikka

Etäopetus/-oppiminen
Webinaarit ja seminaarit toteutetaan yhteistyössä Tallinn Health Care Collegen kanssa
Pe 8.9. klo 13-16 Orientaatio, tehtävän 1 ja 2 alustus ja ohjeistus
Pe 3.11. klo 9-16 Tehtävän 1 seminaari, esitykset; tehtävän 2 kertaus
To 14.12. klo 9-16 Tehtävän 2 seminaari, esitykset
Pe 15.12. klo 9-16 Tehtävän 2 seminaari, esitykset; päätös

Oppimateriaalit

Alan ajankohtainen kirjallisuus

Oheiskirjallisuus:
Bastable S. 2019. Nurse as educator : principles of teaching and learning for nursing practice. 5. painos (tai aiempi). Jones & Bartlett Learning.

Pohjola, A., Kairala, M., Niskala, A. & Lyly, H. (2019). Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi: Asiakkaiden osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tampere: Vastapaino.

Armanto, A. & Helminen, J. (2017). Asiakkaan moniammatillinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa (1. painos). Helsinki: Edita.

Kauppila, T. Kiiski, K. & Lehtonen, M. ( 2018). Sähköhelmenkalastus - Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen nykytila ja kehittämistarpeet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 14/2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3914-1

Personalised care and support planning handbook: The journey to person-centred care. 2015. (Soveltuvin osin).
Linkki: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikiez-8YPsAhVilosKHUjrD94QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.england.nhs.uk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Fcore-info-care-support-planning-1.pdf&usg=AOvVaw1mpsbdfCgeKkDS5FPU3prE

Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena - Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025.
LInkki: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP4sS_9JLsAhXCBhAIHb00A5EQFjA
GegQIDxAC&url=https%3A%2F%2Fjulkaisut.valtioneuvosto.fi%2Fbitstream%2Fhandle%2F
10024%2F75526%2FJUL2016-5-hallinnonalan-ditalisaation-linjaukset-2025.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw2FU0_N-0BJ6mbH5CAZaUFf

Granholm, C. (2016). Social work in digital transfer – blending services for the next
generation. Academic Dissertation.
Linkki: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmoMbS-JLsAhWjmIsKHbmpDSAQFjALegQIHRAC&url=https%3A%2F%2Fresearchportal.helsinki.fi%
2Ffiles%2F97998279%2FGranholmSlutlig210316.pdf&usg=AOvVaw32ODfsGAKPhSycTrP_MXFE

Opetusmenetelmät

Videoluennot
Ryhmä ja itsenäinen työskentely
Oppimistehtävät (työskentelykielet suomi/viro, englanti)
Seminaarit (kieli: englanti)
Virtuaalivaihto

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan vituaalivaihtona Tallinn Health Care College terveysalan maisteritutkintojen kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa laajana kirjallisena tehtävänä (Mikäli valitset tämän toteutustavan, ota yhteys jakson vastuuopettajaan)

Tavoite:
-saavuttaa jakson osaamistavoitteet itsenäisenä opiskeluna

Tehtävän anto
-Yksilö tai paritehtävä
- Tehtävä perustuu jakson osaamistavoitteisiin ja lähtökohtana on näyttöön perustuva toiminta
- Tehtävän rakenne osaamistavoitteiden mukainen
- Määrittele osaamistavoitteissa (ja sisällöissä) olevat keskeiset käsitteet.
- Perehdy kuhunkin käsitteeseen myös mielenkiintosi mukaisesta näkökulmasta.
- Laadi em käsitteisiin tutkimuskysymykset ja hae niihin vastaukset tutkimuskirjallisuudesta.
- Raportoi vastaukset tutkimuskysymyksittäin ja pohdi niitä kriittisesti käytännön näkökulmasta.
- Tehtävässä käytetään Metropolian laajan kirjallisen työn pohjaa ja noudatetaan kirjallisen työn ohjeita.
- Laajuus: kirjallisuutta noin 150-200 sivua/ opintopiste, työssä tulee näkyä 5 op:n (135 tunnin työmäärä).
- Palautus Word-tiedostona oheiseen kansioon viimeistään 3.12.2022
- Kirjallinen työ esitetään englanniksi, esim. PowerPoint, ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla
- Suullinen keskustelu ohjaajan kanssa englanniksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia

Sisällön jaksotus

Oppimistehtävät

Osa 1. Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut (2op)
Suoritustapa: ryhmätyö (4 jäsentä)
• digitaalisten palvelun/menetelmän kuvaaminen, arviointi ja kehittäminen

Tässä tehtävässä tarkoituksena kuvata, arvioida ja kehittää olemassa olevaa digitaalista palvelua tai menetelmää. Valitse työelämälähtöinen aihe potilasohjaukseen, palveluohjaukseen tai asiakkaan osallisuuden alalta digitaalisissa palveluissa.
Tuotos on lyhyt raportti (omalla kielellä) ja englanninkielinen seminaariesitysOsa 2. Casetehtävä Digitaaliset ratkaisut potilaan hoitopolussa / Asiakkaan palveluketjussa (3 op)

Suoritustapa: Monikansallinen ryhmätyö (4-6 jäsentä)

Ryhmä laatii tapausesimerkin potilaan hoitopolussa tai asiakkaan palveluketjussa. Ryhmä kuvaa erilaisia olemassa olevia digitaalisia ratkaisuja hoidossa / palvelussa näyttöön perustuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson varsinainen suorittamistapa edellyttää sitoutumista opintojakson aikatauluun ja läsnäoloa seminaareissa.

Vaihtoehtoisen suorittamistavan voi tehdä joustavamman aikataulun mukaan, englanninkielisen PowerPoint-esityksen sekä englanninkielisen opettajan kanssa keskustelun ajankohta sovitaan Metropolian ohjaajan kanssa.

Opintojaksolla työskennellään monikielisesti (suomi, englanti, viro). Webinaarit/seminaarit ovat englanniksi.
Tarvittaessa annetaan kielellisistä apua.

Erityisen tuen päätökset: Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja vertaisarviointiin. Ohjaajat antavat palautetta seminaareissa.
Vaihtoehtoisen suorittamisen kirjallisen työn sekä englanninkielinen esityksen arvioi Metropolian ohjaaja.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen sisältäen englannin kielen kirjallisen ja suullisen esittämisen aiheesta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Mari Virtanen
Vastuuhenkilö

Mari Virtanen

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida henkilökunnan ja työyhteisön oppimistarvetta sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida työhönsä liittyvää ohjausta sekä opetusta. Opiskelija on sisäistänyt digipedagogiikan toimintansa lähtökohdaksi sekä osaa soveltaa innovatiivisia, vaikuttavia ja erilaisia opetusmenetelmiä asiantuntijatyössä.

Sisältö

- oppimisen, ohjauksen ja opetuksen teoriat
- oppimisen, ohjauksen ja opetuksen vaikuttavat ja innovatiiviset menetelmät
- digipedagogiikka
- henkilöstökoulutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi digitaalisissa ympäristöissä
- simulaatiopedagogiikka
- motivoiva haastattelu
- opetuksen ja oppimisen arviointi

Aika ja paikka

Kontaktiopetus ja yhteisöllinen työskentely verkossa:
23.1 klo 13-16 Täydennyskoulutus ja perehdyttäminen/ ryhmäytyminen yhteisöllistä projektityöskentelyä varten
13.2 klo 13-16 Projektitehtävien pitchaus + kehitettävien kokonaisuuksien valinta
14.3 klo 9-12 Kehitetyn kokonaisuuden palautus, esittäminen ja vertaisarviointi.

Toteutus päättyy 24.3.2023 klo 23.59, jolloin kaikki tehtävät sulkeutuvat. Uusinnoista sovittava erikseen toteutuksen opettajan kanssa.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Työmuodot
Projektioppiminen ja yhteisöllinen työskentely verkossa
Itsenäinen opiskelu verkossa
Opettajan jatkuva ohjaus ja arviointi
Vertaisarviointi

Tehtävät ja palautuspäivämäärät
Itsenäiset tehtävät 24.3. klo 23.59 mennessä
1. Oman digiosaamisesi taso
2. Terveydenhuollon henkilöstön digiosaaminen
3. Miten ihminen oppii?
4. Oppijapersoonan määrittäminen
5. Minkälaista digiosaamista käytännössä tarvitaan?

Paritehtävä 13.2. klo 12 mennessä
6. Visio koulutuksesta/ täydennyskoulutuksen suunnitelma (paritehtävä) ja suunnitelman esittäminen

Ryhmätehtävä 14.3. klo 12 mennessä + vertaisarviointi 24.3. klo 23.59.
7. Koulutuskokonaisuuden kehittäminen (ryhmätehtävä) ja kehitetyn koulutuksen esittäminen

Arviointi (arvosana 1-5):
Yksilötehtävät suoritettu (hyväksytty- täydennettävä - hylätty)
Täydennyskoulutuksen suunnitelma + pitchaus pareittain = kokonaisarvosanasta 50% (arvosana 1-5) +
Täydennyskoulutuksen toteuttaminen ryhmissä = kokonaisarvosanasta 50% (arvosana 1-5) .

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuudet sovitaan opettajan kanssa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

VAIHTOEHTOISESTI
Laaja kirjallinen yksilötyö (135 h), tarkemmat ohjeet opettajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä, josta
Kontaktiopetus ~0.5 op (15 tuntia)
Itsenäinen opiskelu ~1.5 op (40 tuntia)
Yhteisöllinen projektioppimisen ja -tehtävä 3 op (80 tuntia)

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-2: Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

3-4: Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

5: Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Marianne Sipilä
 • Pihla Markkanen
Vastuuhenkilö

Marianne Sipilä

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija:
• ymmärtää näyttöön perustuvien mielenterveyshoitotyön menetelmien kriittisen tarkastelun ja käytön.
• ymmärtää näyttöön perustuvan mielenterveyshoitotyön merkityksen mielenterveyshoitotyön ja hoitosuhdetyöskentelyn kehittämisessä.
• hallitsee itsenäisen hoidon tarpeen arvioinnin mielenterveyshoitotyössä asiakkaan ja tämän läheisten kanssa.
• osaa ohjata asiakasta ja hänen läheistään laaja-alaisesti.
• ymmärtää palveluohjauksen käytännöt ja osaa kehittää niitä.
• osaa tehdä päätöksiä ja tukea asiakkaan ja hänen läheisensä päätöksentekoa eettisesti, ja hyödyntäen näyttöön perustuvan mielenterveyshoitotyön periaatteita.

Sisältö

• näyttöön perustuva hoitotyö mielenterveystyössä
• näyttöön perustuvia mielenterveystyön menetelmien kriittinen tarkastelu ja käyttäminen
• mielenterveystyön kehittäminen näyttöön perustuvaa tietoa ja menetelmiä käyttäen
• hoidon tarpeen arviointi mielenterveystyössä
• asiakasta ja hänen läheistään laaja-alainen ohjaaminen mielenterveystyössä
• palveluohjaus ja sen kehittäminen
• eettisyys ja näyttöön perustuva mielenterveystyö sairaanhoitajan päätöksenteon sekä asiakkaan ja hänen läheisensä päätöksenteon tukena

Aika ja paikka

Yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa.
Opetus Zoomissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenaisesti pienryhmissä tehtävä työt.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin
on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Marianne Sipilä
 • Pihla Markkanen
Vastuuhenkilö

Marianne Sipilä

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee monipuolisesti alan ajankohtaisia näkökulmia. Opiskelija syventyy mielenterveystyön ajankohtaisiin teemoihin ja osaa soveltaa, analysoida, arvioida ja hyödyntää tutkittua tietoa näyttöön perustuen mielenterveystyön johtamisen kehittämisessä. Opiskelija syventää tiedonhakutaitojaan, osaa kriittisesti arvioida tiedon soveltamista erilaisiin mielenterveystyön tilanteisiin ja hyödyntää tietoa mielenterveystyön johtamisessa. Opiskelija osaa arvioida erilaisia mielenterveystyön tutkimushankkeita kansallisesti ja kansainvälisesti.

Sisältö

• mielenterveystyön ajankohtaiset alueelliset, kansalliset ja kansainväliset teemat
• ennakointi- ja ajankohtaistiedon hyödyntäminen mielenterveystyön johtamisen kehittämisessä
• mielenterveystyön tutkittu tieto ja näyttöön perustuva mielenterveystyö
• kansainvälisyys

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Antti Niemi
 • Anu Valtonen
 • Marjatta Komulainen
 • Liisa Nuutinen
 • Sanna Törnroos
 • Mari Virtanen
 • Salla Kivelä
 • Annakaisa Oksava
 • Outi Pyrhönen
 • Juha Havukumpu
 • Heini Maisala-McDonnell
 • Pirjo Vesa
 • Palvelujen johtaminen YAMK1 Virtuaali
 • Eija Metsälä
 • Lotta Kuosmanen
Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestiä kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.

Kypsyysnäytteessä opiskelija kykenee osoittamaan opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi, julkaiseminen ja arviointi

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte.

Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, blogiteksti, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti opinnäytetyöstä. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön raporttia sekä hyväksyttyä kypsyysnäytettä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kätilötyön johtaminen YAMK
 • Maija-Riitta Jouhki
 • Iira Lankinen
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Pirjo Koski
 • Jaana Seitovirta
 • Jukka Kesänen
 • Tiia Saastamoinen
 • Pirjo Vesa
 • Sari Haapio
Vastuuhenkilö

Iira Lankinen

Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestiä kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.

Kypsyysnäytteessä opiskelija kykenee osoittamaan opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi, julkaiseminen ja arviointi

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte.

Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, blogiteksti, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti opinnäytetyöstä. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan seminaarit, ks. työpajatarjonta Moodlesta
Opinnäytetyön ohjaaja ilmoittaa seminaarien toteutusmuodon
Työpajatarjonta ja ohjeet kypsyysnäytteen suorittamiseksi esitellään Moodlessa: YAMK-opinnäytetyöprosessi
Yksi työpaja on pakollinen

Oppimateriaalit

Asianmukainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus
Alan ajantasainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itseopiskelu
Ryhmäohjaus kuten seminaarit, työpajat
Yksilöohjaus
Opponointi
Kypsyysnäyte

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään sovituin osin työelämäohjaajan ohjauksessa. Ohjauksen ja arvioinnin päävastuu on ohjaavalla opettajalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäytteen suorittaminen, ks ohjeet Moodlesta: YAMK-opinnäytetyöprosessi

Kansainvälisyys

Hyväksytty suoritus edellyttää kansainvälistä lähdekirjallisuutta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Suositellaan jakson suorittamista neljännen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ensisijainen ohjausmuoto on ryhmäohjaus (mm. seminaarit ja työpajat), jonka lisäksi voidaan sopia yksilöohjauksista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toisten opiskelijoiden työt ovat luottamuksellisia!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön raporttia sekä hyväksyttyä kypsyysnäytettä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi
Yhteen työpajaan osallistuminen
Hyväksytty opinnäytetyö
Hyväksytty kypsyysnäyte

Katso opinnäytetyön arviointikehikko

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Antti Niemi
 • Anu Valtonen
 • Marjatta Komulainen
 • Liisa Nuutinen
 • Mari Virtanen
 • Sanna Törnroos
 • Salla Kivelä
 • Annakaisa Oksava
 • Päivi Leskinen
 • Outi Pyrhönen
 • Juha Havukumpu
 • Eija Metsälä
 • Iira Lankinen
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Pirjo Koski
 • Aino Vuorijärvi
 • Katja Hämäläinen
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Salla Kivelä

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä
 • S2022S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L0922S6
  Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Sisältö

Opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittaminen.

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittamista.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kätilötyön johtaminen YAMK
 • Maija-Riitta Jouhki
 • Iira Lankinen
 • Pirjo Koski
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Jaana Seitovirta
 • Jukka Kesänen
 • Tiia Saastamoinen
 • Pirjo Vesa
 • Sari Haapio
Vastuuhenkilö

Iira Lankinen

Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Sisältö

Opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittaminen.

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan seminaarit, ks. työpajatarjonta Moodlesta
Opinnäytetyön ohjaaja ilmoittaa seminaarien toteutusmuodon
Työpajatarjonta esitellään Moodlessa: YAMK-opinnäytetyöprosessi
Yksi työpaja on pakollinen

Oppimateriaalit

Asianmukainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus
Alan ajantasainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itseopiskelu
Ryhmäohjaus kuten seminaarit, työpajat
Yksilöohjaus
Opponointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään sovituin osin työelämäohjaajan ohjauksessa. Ohjauksen ja arvioinnin päävastuu on ohjaavalla opettajalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Hyväksytty suoritus edellyttää kansainvälistä lähdekirjallisuutta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Suositellaan jakson suorittamista kolmannen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ensisijainen ohjausmuoto on ryhmäohjaus (mm. seminaarit ja työpajat), jonka lisäksi voidaan sopia yksilöohjauksista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toisten opiskelijoiden työt ovat luottamuksellisia!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi
Yhteen työpajaan osallistuminen

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Ari-Pekka Åker
Vastuuhenkilö

Ari-Pekka Åker

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää simulaation mahdollisuudet osaamisen hankkimisessa ja ylläpitämisessä. Opiskelija saa valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida simulaatiotilanne erilaisissa ohjaus-, johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa sekä prosessien mallintamisessa.
Opiskelija osaa käyttää simulaatiomenetelmää monipuolisesti, soveltaa menetelmää ja integroida simulaatiopedagogiikkaa omaan toimintaympäristöön.

Sisältö

- simulaatio-oppimisen tietoperusta
- oman simulaatioharjoituksen suunnittelu
- simulaation toteutus
- oppimiskeskustelu
- osaamisen arviointi
- simulaatio-oppimisen arviointi
- simulaatiopedagogiikan integroiminen omaan toimintaympäristöön

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
Opettaja
 • Mikael Soini
 • Juha Havukumpu
Vastuuhenkilö

Juha Havukumpu

Opiskelijaryhmät
 • S1522S6A
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, hallinnollinen ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia terveysteknologian käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyvissä projekteissa. Opiskelija osaa kerätä ja hyödyntää asiakaslähtöistä käyttäjätietoa terveysteknologisista ratkaisuista. Hän osaa arvioida terveysteknologian käytettävyyttä ja hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä ratkaisujen kehittämisessä. Opiskelija hallitsee projektitoiminnan ja projektien johtamisen keskeiset prosessit ja menetelmät.

Sisältö

- Käyttäjätiedonkeruu ja sen hyödyntäminen
- Käytettävyys ja käytettävyyden arviointi
- Palvelumuotoilu
- Innovaatiot
- Käytännönläheinen projekti
- Projektinhallinta ja johtaminen

Aika ja paikka

https://lukkarit.metropolia.fi

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Projekti
Posterisessio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projekti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op ts. 133h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Tarkemmat tiedot toteutuksen työtilassa

Lisätietoja opiskelijoille

N/A

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektiraportit
Posteri
Vertaispalaute

Lisätiedot

AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)
Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen