Siirry suoraan sisältöön

Vaatetusalan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Vestonomi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelu ylemmässä AMK-ohjelmassa tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa työelämän kanssa. Opiskelijat edustavat eri organisaatioita ja heillä on vähintään kahden vuoden työkokemus. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai kumppaniorganisaation haasteisiin. Tutkintoon ei sisälly harjoittelujaksoa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian yleisessä tutkintosäännössä, joka löytyy osoitteesta https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot .

Jatko-opinnot

Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinto antaa pätevyyden jatko-opintoihin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet osoitteesta https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/opintojen-suunnittelu .

Tutkinnon profiili

Tekstiili- ja vaatetusala pyrkii vahvasti kohti kiertotaloutta. Vaatetusalan ylempi AMK-tutkinto kasvattaa opiskelijan kokonaisvaltaista ymmärrystä tekstiili- ja vaatetusalan arvoketjujen haasteista, muutospaineista sekä kiertotaloutta tukevista innovaatioista ja verkostoista. Opinnot lisäävät opiskelijan vastuullisuus- ja kiertotalousosaamista ja tarjoavat valmiuksia toimia erilaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä alan kansainvälisellä kentällä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa ennakoida, kehittää ja johtaa alansa prosesseja ja hankkeita sekä luoda uudenlaista toimintakulttuuria tekstiili- ja vaatetusalalle.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Vestonomi (ylempi AMK) on tekstiili- ja vaatetusalan erityisosaaja, joka toimii vastuullisen tuotejohtamisen asiantuntijana osana kansainvälistä monialaista tiimiä. Hän johtaa projekteja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita asiantuntijana tai esimiehenä kehittäen toimialansa yrityksen tai organisaation kilpailukykyä.

Keskeiset oppimistulokset

Vaatetusalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamiset (kompetenssit)
vestonomi (ylempi AMK) -tutkintoon johtavassa koulutuksessa:

1. Vastuullisen tuotejohtamisen osaaminen
Opiskelija ymmärtää yhteiskuntavastuun merkityksen ja kykenee edistämään sen ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista omalla alallaan. Hän osaa arvioida tekstiili- ja vaatetusalan prosessien ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ja tuntee yksilöiden sekä yhteisöjen vaikutusmahdollisuudet alan vastuullisuuden kehittämiseksi. Opiskelija laajentaa osaamistaan organisaation vastuullisuuden arviointiin ja siitä viestimiseen. Hän ottaa vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista. Opiskelija kykenee edistämään läpinäkyvyyden periaatteiden toteutumista organisaation kumppanuusverkostossa. Opiskelija pystyy toimimaan vastuullisissa laadunhallinnan ja tuotejohtamisen tehtävissä.

2. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen tekstiili- ja vaatetusalalla:
Opiskelija ymmärtää tekstiili- ja vaatetusalan vahvan pyrkimyksen kohti kestävää kehitystä ja kiertotaloutta ja osaa tukea tätä kehityssuuntaa. Hän tuntee ja hallitsee erilaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä ja osaa valita kehittämisprojektiin sopivat menetelmät. Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä tutkimuksellisessa kehittämistyössä. Opiskelija kykenee käynnistämään, toteuttamaan ja johtamaan alansa projekteja ja kehittämishankkeita. Hän osaa hankkia, tuottaa, tulkita ja hyödyntää uutta tietoa sekä kehittää alansa toimintatapoja. Opiskelija raportoi kehittämistyönsä tuloksista asiantuntevasti.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ylempään ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 60 op).

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälistä opiskelijavaihtoa on mahdollista sisällyttää osaksi vestonomi (ylempi AMK) -tutkintoa. Asiasta sovitaan tutoropettajan kanssa suunniteltaessa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet löytyvät Opintopolku.fi-palvelusta, hakusanoilla "vestonomi ylempi amk".

Harkinnanvarainen valinta ei ole käytössä.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Opintojen toteuttaminen

Opetus tapahtuu pääasiallisesti suomeksi. Osa opetuksesta ja/tai oppimateriaalista on englanninkielistä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, ja sen voi suorittaa työn ohessa. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon kuuluu viiden opintopisteen (5 op) verran vapaasti valittavia opintoja.

Opintoihin liittyvä opinnäytetyö on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Toimeksiantajana on useimmiten opiskelijan oma työnantaja, mutta opinnäytteen voi tehdä myös muualle työelämään. Opinnäytteen aiheen tulee liittyä selkeästi tekstiili- ja vaatetusalan teemoihin.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Essi Karell
tutkintovastaava, vaatetusala (ylempi AMK)
essi.karell@metropolia.fi

Vaatetusala (ylempi AMK)
Tunnus
(K0922S6)
Vaatetusala (ylempi AMK)
Tunnus
(K0920S6)
Vaatetusala (ylempi AMK)
Tunnus
(K0919S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 21

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Vaatetus Kulttuuripalvelut
 • Essi Karell
 • Marja Tuhkanen
Vastuuhenkilö

Essi Karell

Opiskelijaryhmät
 • K0922S6
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

• Opiskelija ymmärtää yhteiskuntavastuun merkityksen ja kykenee edistämään sen ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista alansa organisaatioissa.
• Opiskelija ymmärtää tekstiili- ja vaatetusalan arvoketjujen kompleksisuutta ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.
• Opiskelija tunnistaa vastuullisuuden eri osa-alueiden arvioimiseen tarkoitettuja työkaluja ja menetelmiä sekä ymmärtää, kuinka hyödyntää niitä omalla alalla.
• Opiskelija osaa arvioida erilaisia ympäristöjärjestelmiä.
• Opiskelija ymmärtää arvoketjun läpinäkyvyyden ja tiedonkeruun välttämättömyyden kestävän kehityksen näkökulmasta ja osaa argumentoida sen puolesta.
• Opiskelija laajentaa osaamistaan organisaation vastuullisuuden mittaamiseen, arvioimiseen ja kehittämiseen.

Sisältö

• Yhteiskunta- ja yritysvastuu; taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu
• Haasteet tekstiili- ja vaatetusalan globaaleissa arvoketjuissa
• Ilmastotavoitteet ja hiilineutraali yritystoiminta tekstiili- ja vaatetusalalla
• Organisaation vastuullisuuden mittaaminen
• Työkaluja ja menetelmiä ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun arvioimiseen
• Ympäristöjärjestelmät, -merkit ja sertifikaatit
• Ympäristöauditoinnin ja sosiaalisen auditoinnin periaatteet
• Arvoketjun läpinäkyvyys; teknologian ja digitaalisuuden merkitys

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää yhteiskuntavastuun keskeiset osa-alueet ja tekstiili- ja vaatetusalan arvoketjujen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Opiskelija tunnistaa vastuullisuuden eri osa-alueiden arvioimiseen tarkoitettuja työkaluja sekä menetelmiä ja on tietoinen erilaisista ympäristöjärjestelmistä. Opiskelija ymmärtää arvoketjun läpinäkyvyyden ja tiedonkeruun välttämättömyyden kestävän kehityksen näkökulmasta. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut oppimistilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää yhteiskuntavastuun keskeiset osa-alueet ja kykenee tuomaan niitä esiin alansa toimintaympäristössä. Opiskelija ymmärtää tekstiili- ja vaatetusalan yhteiskunnallisia vaikutuksia kokonaisvaltaisesti. Opiskelija tunnistaa vastuullisuuden eri osa-alueiden arvioimiseen tarkoitettuja työkaluja, menetelmiä ja ympäristöjärjestelmiä sekä ymmärtää, kuinka hyödyntää niitä omalla alalla. Opiskelija ymmärtää arvoketjun läpinäkyvyyden ja tiedonkeruun välttämättömyyden kestävän kehityksen näkökulmasta. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut aktiivisesti oppimistilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää yhteiskuntavastuun keskeiset osa-alueet ja kykenee edistämään niitä alansa toimintaympäristössä. Opiskelija ymmärtää tekstiili- ja vaatetusalan yhteiskunnallisia vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja osaa lähestyä niitä analyyttisesti. Opiskelija tunnistaa vastuullisuuden eri osa-alueiden arvioimiseen tarkoitettuja työkaluja ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa arvioida erilaisia ympäristöjärjestelmiä. Opiskelija ymmärtää arvoketjun läpinäkyvyyden ja tiedonkeruun välttämättömyyden kestävän kehityksen näkökulmasta ja osaa argumentoida sen puolesta. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät määräajassa ja osallistunut rakentavasti oppimistilanteisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää yhteiskuntavastuun keskeiset osa-alueet ja tekstiili- ja vaatetusalan arvoketjujen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Opiskelija tunnistaa vastuullisuuden eri osa-alueiden arvioimiseen tarkoitettuja työkaluja sekä menetelmiä ja on tietoinen erilaisista ympäristöjärjestelmistä. Opiskelija ymmärtää arvoketjun läpinäkyvyyden ja tiedonkeruun välttämättömyyden kestävän kehityksen näkökulmasta. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut oppimistilanteisiin.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

14.04.2023 - 26.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Päivi Lonka
 • Vaatetus Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • K0922S6
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

• Opiskelija laajentaa ammatillista osaamistaan brändin vastuullisuusviestintään.
• Opiskelija ymmärtää vastuullisuudesta viestimisen merkityksen osana brändin menestyksekästä toimintaa sekä yhteiskuntavastuuta.
• Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti alansa organisaatioiden vastuullisuusviestintää sekä suunnitella ja johtaa vastuullisuusviestintään liittyvää kehitystyötä alansa organisaatiossa erilaiset viestintäkanavat ja sidosryhmät huomioiden.
• Opiskelija ymmärtää vastuullisuusraportoinnin eri osa-alueet ja raportointivelvoitteen taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä.

Sisältö

• Vastuullisuusviestinnän tavoitteet ja haasteet
• Brändin strategia vastuullisuusviestinnässä
• Vastuullisuusviestinnän kohderyhmät ja viestintäkanavat
• Yhteiskuntavastuu ja vastuullisuusraportointi
• Viestinnän vastuullisuus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla brändin vastuullisuusviestinnän merkitystä ja tunnistaa vastuullisuusviestinnän keskeisiä elementtejä. Hän tietää vastuullisuusraportoinnin eri osa-alueita ja raportointivelvoitteen taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut oppimistilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää vastuullisuudesta viestimisen merkityksen. Hän tunnistaa vastuullisuusviestinnän keskeisiä elementtejä ja kykenee suunnittelemaan vastuullisuusviestintään liittyvää kehitystyötä alansa organisaatiossa erilaiset viestintäkanavat ja sidosryhmät huomioiden. Opiskelija ymmärtää vastuullisuusraportoinnin eri osa-alueita ja raportointivelvoitteen taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut aktiivisesti oppimistilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisesti vastuullisuudesta viestimisen merkityksen. Hän osaa analysoida toimintaympäristönsä vastuullisuusviestintää sekä suunnitella ja johtaa vastuullisuusviestintään liittyvää kehitystyötä alansa organisaatiossa erilaiset viestintäkanavat ja sidosryhmät huomioiden. Opiskelija ymmärtää vastuullisuusraportoinnin eri osa-alueita ja osaa soveltaa oppimaansa alansa toimintaympäristöissä. Opiskelija ymmärtää raportointivelvoitteen taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät määräajassa ja osallistunut rakentavasti oppimistilanteisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvailla brändin vastuullisuusviestinnän merkitystä ja tunnistaa vastuullisuusviestinnän keskeisiä elementtejä. Hän tietää vastuullisuusraportoinnin eri osa-alueita ja raportointivelvoitteen taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut oppimistilanteisiin.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
K000FA53 Arvoketjut ja vastuullisuuden mittarit tekstiili- ja vaatetusalalla 5 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

27.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Vaatetus Kulttuuripalvelut
 • Essi Karell
Vastuuhenkilö

Essi Karell

Opiskelijaryhmät
 • K0922S6
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

• Opiskelija ymmärtää kiertotalouden merkityksen osana kestävää kehitystä.
• Opiskelija tuntee kiertotaloustavoitteita ja niiden tukena vaikuttavaa lainsäädäntöä.
• Opiskelija osaa vertailla erilaisia liiketoimintamalleja kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulmasta tekstiili- ja vaatetusalalla.
• Opiskelija tuntee palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen pääperiaatteita, vaiheita ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä pyrkimyksessä kohti kiertotaloutta.
• Opiskelija tietää merkityksellisiä kiertotaloustoimijoita tekstiili- ja vaatetusalalla.
• Opiskelija tunnistaa kiertotaloutta tukevia innovaatioita ja teknologioita, ja ymmärtää näiden mahdollisuuksia alansa liiketoiminnalle.

Sisältö

• Kiertotalouden keskeiset periaatteet ja liiketoimintamallit
• Kiertotaloustavoitteet ja niitä tukeva lainsäädäntö
• Yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun mahdollisuudet kiertotaloudessa
• Kiertotalouden ekosysteemit ja strategiset kumppanuudet
• Kiertotaloutta tukevia innovaatiota ja teknologioita tekstiili- ja vaatetusalalla

Aika ja paikka

Opetuspäivät 27.1. (ap) // 10.2. // 17.2. // 10.3. // 31.3.

Paikka: Arabian kampus / Zoom

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää kiertotalouden keskeisiä periaatteita ja tavoitteita. Hän osaa kuvailla erilaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja. Opiskelija tietää palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen pääperiaatteita ja soveltamisen mahdollisuuksia. Hän pystyy nimeämään alansa kiertotaloustoimijoita sekä kiertotaloutta tukevia innovaatioita. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut oppimistilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee kiertotalouden keskeiset periaatteet, kiertotaloustavoitteita sekä niihin liittyvää lainsäädäntöä. Hän suhtautuu erilaisiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin analyyttisesti. Opiskelija tuntee palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen pääperiaatteita, vaiheita ja menetelmiä sekä soveltamisen mahdollisuuksia kiertotalouden kontekstissa. Hän tunnistaa alansa merkityksellisiä kiertotaloustoimijoita, innovaatioita, teknologioita ja näiden mahdollisuuksia alansa liiketoiminnalle. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut aktiivisesti oppimistilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kiertotalouden keskeiset periaatteet sekä tuntee kiertotaloustavoitteita ja niihin liittyvää lainsäädäntöä. Hän osaa vertailla erilaisia liiketoimintamalleja kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulmasta. Opiskelija tuntee palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen pääperiaatteita, vaiheita ja menetelmiä sekä osaa soveltaa niitä kiertotalouden kontekstissa. Opiskelija tuntee alansa kiertotaloustoimijoita, innovaatioita ja teknologioita. Hän ymmärtää ja osaa analysoida näiden mahdollisuuksia alansa liiketoiminnalle oman toimintaympäristönsä tilanne ja haasteet huomioiden. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät määräajassa ja osallistunut rakentavasti oppimistilanteisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää kiertotalouden keskeisiä periaatteita ja tavoitteita. Hän osaa kuvailla erilaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja. Opiskelija tietää palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen pääperiaatteita ja soveltamisen mahdollisuuksia. Hän pystyy nimeämään alansa kiertotaloustoimijoita sekä kiertotaloutta tukevia innovaatioita. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut oppimistilanteisiin.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

17.11.2022 - 27.01.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Päivi Leskinen
 • Essi Karell
Vastuuhenkilö

Essi Karell

Opiskelijaryhmät
 • K0922S6
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

28.10.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Päivi Lonka
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • K0922S6
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

• Opiskelija tunnistaa kansainvälisen hankintaprosessin, tuotejohtamisen ja laadunhallinnan haasteet tekstiili- ja vaatetusalalla.
• Opiskelija kykenee analysoimaan toimitusketjun kilpailukykyä, kehittämistarpeita ja kartoittamaan riskejä.
• Opiskelija osaa kehittää organisaationsa hankinnan prosesseja.
• Opiskelija ymmärtää tuotteen ja toiminnan laadunhallinnan eri tasoja, näkökulmia, prosesseja ja niiden eri vaiheita.
• Opiskelija laajentaa osaamistaan tuotejohtamiseen ja laadunhallinnan kehittämiseen.
• Opiskelija osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja kehittää alansa toimintakulttuuria avoimuuteen perustuen.

Sisältö

• Vastuullisen hankinnan lähtökohdat ja periaatteet
• Hankintaverkoston yhteistyömallit ja toimitusketjujen riskien hallinta
• Yritysten laadunhallintastrategiat
• Yrityksen tuotevastuu
• Teknologia ja digitaalisuus hankintaprosessissa ja laadunhallinnassa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä kansainvälisen hankintaprosessin, tuotejohtamisen ja laadunhallinnan haasteita. Opiskelija tunnistaa menetelmiä, joilla toimitusketjun toimivuutta voi arvioida. Opiskelija osaa kuvailla tuotteen ja toiminnan laadunhallinnan keskeisiä osa-alueita. Opiskelija tietää alansa ammattieettisiä periaatteita. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut oppimistilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa kansainvälisen hankintaprosessin, tuotejohtamisen ja laadunhallinnan haasteet. Opiskelija tuntee menetelmiä, joilla toimitusketjun toimivuutta voi arvioida, ja tunnistaa haasteita organisaationsa hankinnan prosesseissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa kuvailla tuotteen ja toiminnan laadunhallinnan keskeisiä osa-alueita. Opiskelija osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut aktiivisesti oppimistilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on laaja ymmärrys hankintaprosessin, tuotejohtamisen ja laadunhallinnan haasteista tekstiili- ja vaatetusalalla. Opiskelija hallitsee erilaisia menetelmiä toimitusketjun toimivuuden arvioinnissa ja osaa kehittää organisaationsa hankinnan prosesseja. Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisesti tuotteen ja toiminnan laadunhallinnan eri osa-alueita. Opiskelija osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja kehittää alansa toimintakulttuuria avoimuuteen perustuen. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät määräajassa ja osallistunut rakentavasti oppimistilanteisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa nimetä kansainvälisen hankintaprosessin, tuotejohtamisen ja laadunhallinnan haasteita. Opiskelija tunnistaa menetelmiä, joilla toimitusketjun toimivuutta voi arvioida. Opiskelija osaa kuvailla tuotteen ja toiminnan laadunhallinnan keskeisiä osa-alueita. Opiskelija tietää alansa ammattieettisiä periaatteita. Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut oppimistilanteisiin.