Siirry suoraan sisältöön

Vaatetusalan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Vestonomi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelu ylemmässä AMK-ohjelmassa tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa työelämän kanssa. Opiskelijat edustavat eri organisaatioita ja heillä on vähintään kahden vuoden työkokemus. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai kumppaniorganisaation haasteisiin. Tutkintoon ei sisälly harjoittelujaksoa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian yleisessä tutkintosäännössä, joka löytyy osoitteesta https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot .

Jatko-opinnot

Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinto antaa pätevyyden jatko-opintoihin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet osoitteesta https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/opintojen-suunnittelu .

Tutkinnon profiili

Tekstiili- ja vaatetusala pyrkii vahvasti kohti kiertotaloutta. Vaatetusalan ylempi AMK-tutkinto kasvattaa opiskelijan kokonaisvaltaista ymmärrystä tekstiili- ja vaatetusalan arvoketjujen haasteista, muutospaineista sekä kiertotaloutta tukevista innovaatioista ja verkostoista. Opinnot lisäävät opiskelijan vastuullisuus- ja kiertotalousosaamista ja tarjoavat valmiuksia toimia erilaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä alan kansainvälisellä kentällä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa ennakoida, kehittää ja johtaa alansa prosesseja ja hankkeita sekä luoda uudenlaista toimintakulttuuria tekstiili- ja vaatetusalalle.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Vestonomi (ylempi AMK) on tekstiili- ja vaatetusalan erityisosaaja, joka toimii vastuullisen tuotejohtamisen asiantuntijana osana kansainvälistä monialaista tiimiä. Hän johtaa projekteja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita asiantuntijana tai esimiehenä kehittäen toimialansa yrityksen tai organisaation kilpailukykyä.

Keskeiset oppimistulokset

Vaatetusalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamiset (kompetenssit)
vestonomi (ylempi AMK) -tutkintoon johtavassa koulutuksessa:

1. Vastuullisen tuotejohtamisen osaaminen
Opiskelija ymmärtää yhteiskuntavastuun merkityksen ja kykenee edistämään sen ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista omalla alallaan. Hän osaa arvioida tekstiili- ja vaatetusalan prosessien ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ja tuntee yksilöiden sekä yhteisöjen vaikutusmahdollisuudet alan vastuullisuuden kehittämiseksi. Opiskelija laajentaa osaamistaan organisaation vastuullisuuden arviointiin ja siitä viestimiseen. Hän ottaa vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista. Opiskelija kykenee edistämään läpinäkyvyyden periaatteiden toteutumista organisaation kumppanuusverkostossa. Opiskelija pystyy toimimaan vastuullisissa laadunhallinnan ja tuotejohtamisen tehtävissä.

2. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen tekstiili- ja vaatetusalalla:
Opiskelija ymmärtää tekstiili- ja vaatetusalan vahvan pyrkimyksen kohti kestävää kehitystä ja kiertotaloutta ja osaa tukea tätä kehityssuuntaa. Hän tuntee ja hallitsee erilaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä ja osaa valita kehittämisprojektiin sopivat menetelmät. Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä tutkimuksellisessa kehittämistyössä. Opiskelija kykenee käynnistämään, toteuttamaan ja johtamaan alansa projekteja ja kehittämishankkeita. Hän osaa hankkia, tuottaa, tulkita ja hyödyntää uutta tietoa sekä kehittää alansa toimintatapoja. Opiskelija raportoi kehittämistyönsä tuloksista asiantuntevasti.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ylempään ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 60 op).

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälistä opiskelijavaihtoa on mahdollista sisällyttää osaksi vestonomi (ylempi AMK) -tutkintoa. Asiasta sovitaan tutoropettajan kanssa suunniteltaessa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet löytyvät Opintopolku.fi-palvelusta, hakusanoilla "vestonomi ylempi amk".

Harkinnanvarainen valinta ei ole käytössä.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Opintojen toteuttaminen

Opetus tapahtuu pääasiallisesti suomeksi. Osa opetuksesta ja/tai oppimateriaalista on englanninkielistä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, ja sen voi suorittaa työn ohessa. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon kuuluu viiden opintopisteen (5 op) verran vapaasti valittavia opintoja.

Opintoihin liittyvä opinnäytetyö on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Toimeksiantajana on useimmiten opiskelijan oma työnantaja, mutta opinnäytteen voi tehdä myös muualle työelämään. Opinnäytteen aiheen tulee liittyä selkeästi tekstiili- ja vaatetusalan teemoihin.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Essi Karell
tutkintovastaava, vaatetusala (ylempi AMK)
essi.karell@metropolia.fi

Vaatetusala (ylempi AMK)
Tunnus
(K0924S6)
Vaatetusala (ylempi AMK)
Tunnus
(K0923S6)
Vaatetusala (ylempi AMK)
Tunnus
(K0922S6)
Vaatetusala (ylempi AMK)
Tunnus
(K0920S6)

Ajoitus 01.09.2023 - 06.10.2023 Toteutuksen tunnus K000FA53-3002 Ryhmät K0923S6
Ajoitus 05.04.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus K000FA55-3002 Ryhmät K0923S6
Ajoitus 09.02.2024 - 27.03.2024 Toteutuksen tunnus K000FA56-3002 Ryhmät K0923S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus K000FA57-3001 Ryhmät K0922S6
Ajoitus 25.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00FB87-3011 Ryhmät K0923S6
Ajoitus 17.11.2023 - 26.01.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3083 Ryhmät K0923S6
Ajoitus 27.10.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus K000FA54-3002 Ryhmät K0923S6
Ajoitus 30.08.2024 - 04.10.2024 Toteutuksen tunnus K000FA53-3003 Ryhmät K0924S6
Ajoitus 25.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3106 Ryhmät K0924S6
Ajoitus 05.12.2024 - 07.02.2025 Toteutuksen tunnus K000FA54-3003 Ryhmät K0924S6