Siirry suoraan sisältöön

Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä >>

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisteriopinnot yliopistossa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Maanmittausinsinöörit työllistyvät sekä julkishallintoon että yksityistoimialalle . Ammattialana maanmittaustekniikka on laaja-alainen ja monitieteinen. Siihen kuuluvat mittaus- ja kartoitustekniikka, paikkatietotekniikka, kiinteistötekniikka sekä ympäristön ja alueidenkäytön suunnittelu. Eri osa-alueet ovat usein vuorovaikutuksessa keskenään ja maanmittausinsinöörien osaamistavoitteeksi asetetaankin yleispätevyys.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Pitkästä ja perinteikkäästä historiastaan tunnettu maanmittari on nykypäivän ammattina monipuolinen ja mielenkiintoinen, jossa käytetään runsaasti vaativia avaruusteknisiä ja tietoteknisiä sovellutuksia ihmisten elinolosuhteiden kehittämiseen ja kohteiden paikantamiseen. Tietotekniikan avulla voidaan myös tietovarastot ja rekisterit muokata moniin käyttötarkoituksiin soveltuviksi paikkatietoaineistoiksi ja laatia niistä havainnollisia esityksiä suunnittelijoille tai yksinkertaistaa asioita tavallisille ihmisille.
Toisaalta on valittavissa myös ympäristö- ja ihmisläheisempiä työpaikkoja kiinteistötehtävissä ja alueidenkäytön suunnittelun aloilta. Maanmittareita toimii runsaasti mm kuntien kaavoittajina. Monet valtakunnallisesti tärkeät asiat, kuten kiinteistöjen omistusoikeusturva ja lainoitusjärjestelmä perustuvat maanmittareiden luotettavaan kiinteistöjen muodostamiseen ja rekisteröintiin.
Satelliittipaikannuksen yleistyessä Euroopassa vaatimukset myös koordinaattijärjestelmien hallitsemiseen ja käsittelemiseen tulevat kasvamaan ja kukapa koordinaatit paremmin tuntee kuin kartoituksesta vuosisadat vastannut maanmittari!
Vilkkaana jatkuva talon- ja maanrakennustoiminta tarjoaa myös runsaasti töitä amk-insinööreille.

Keskeiset oppimistulokset

Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelman tavoitteena on antaa ammatilliset perusvalmiudet maanmittausalan tavallisimpiin tehtäviin. Näihin kuuluvat mittaustekniikassa yleisesti käytössä olevien mittaus- ja laskentamenetelmien hallitseminen, kriittinen soveltaminen ja kehittäminen mittaus- ja kartoitustehtävissä. Paikkatietotekniikassa opiskelija saa perustiedot nykyaikaisista paikkatietojärjestelmistä ja niiden käytöstä yleensä yhteiskunnassa sekä erityisesti yhdyskuntien suunnittelussa ja rekisteritietojen hallinnassa.
Menestyksekkään ammatissa toimimisen edellytyksinä ovat teknisten valmiuksien lisäksi taito toimia yhdessä muiden ihmisten kanssa, oma-aloitteisuus sekä ennakkoluulottomuus. Monissa tehtävissä edellytetään lisäksi yritteliäisyyttä, taloudellisten näkökohtien ymmärtämistä ja kolmiulotteista hahmottamista. Teknistä osaamista tukee myös sekä kotimaisten että vieraiden kielten hallinta.
Tietotekniikassa pyritään antamaan riittävät perustiedot sen soveltamisesta tavallisimmissa tehtävissä. Lisäksi kiinnostuneille opiskelijoille pyritään antamaan lisävalmiuksia ohjelmointityöhön sekä tietojärjestelmien ja sovellusten suunnitteluun.

Valmistuminen

Tutkinnon suorittaminen opintosuunnitelman ja Metropolian tutkintosäännön määrittelemällä tavalla.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Monipuoliset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Hakukohteet: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään yleisiä valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Päiväopinnot

Tutkinto-ohjelman vastaava

Ilkka Partonen
Maanmittaustekniikan tutkintovastaava
puh. 040 1678222
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Maanmittaustekniikka
Tunnus
(TXH22S1)
Maanmittaustekniikka
Tunnus
(TXH21S1)
Maanmittaustekniikka
Tunnus
(TXH20S1)
Maanmittaustekniikka
Tunnus
(TXH19S1)
Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Orama
 • Ilkka Partonen
Opiskelijaryhmät
 • TXH20S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kiinteistöarvioinnin peruskäsitteet, menetelmät ja niiden soveltamisen eri arviointitilanteissa. Opiskelija osaa hankkia arviointiin liittyvää tietoa eri lähteistä ja analysoida sitä. Hän osaa laatia kirjallisen arvion kohteesta.

Sisältö

•Kiinteistöarvioinnin peruskäsitteet •Arviointimenetelmät -kauppa- -tuotto- ja kustannusarvomenetelmä •Käytännön arviointityö •Arviolausunnon rakenne •Erilaisten kiinteistöjen arviointi - maa- ja metsätalousmaa - ranta-alueet - maa-ainesalueet - raakamaa - rakennusmaa - rakennukset •Erilaiset arviointitilanteet - vapaaehtoinen arviointi - viranomaisarviointi - vakuusarviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat kiinteistönarviointimenetelmät ja tietää minkälaisissa yhteyksissä niitä käytetään. Osaa laatia hyväksyttävän arviointilausunnon yksinkertaisesta kohteesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa soveltaa eri arviointimenetelmiä kohteisiin. Osaa laatia itsenäisesti arviointilausuntoja tarkoituksenmukaisesti erilaisiin kohteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa käyttää arviointimenetelmiä vaihtelevasti toisiaan täydentäen. Osaa kriittisesti arvioida omia arvioitaan. Tuntee tavallisimmat virheet arvioinneissa. Osaa laatia itsenäisesti haastavan arviointilausunnon.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat kiinteistönarviointimenetelmät ja tietää minkälaisissa yhteyksissä niitä käytetään. Osaa laatia hyväksyttävän arviointilausunnon yksinkertaisesta kohteesta.

Esitietovaatimukset

Kiinteistötekniikka. Oikeusoppi

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaisa Kanerva
Opiskelijaryhmät
 • TXH19S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee asemakaavan laatimiseen sekä siihen liittyvän prosessin ja juridiikan. Opiskelija tuntee vuorovaikutusmahdollisuudet. Opiskelija ymmärtää asemakaavoituksen tärkeän merkityksen rakentamisen ohjaamisessa ja lähiympäristön muotoutumisessa. Opiskelija osaa laatia osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Hän osaa havainnollistaa asemakaavaa.

Sisältö

Asemakaavamerkinnät, keskeinen lainsäädäntö, laatimisprosessi, analyysejä ympäristöstä, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan laatiminen tietokoneohjelmalla selostuksineen, vuorovaikutuksen tärkeys kaavoituksessa, kaavatalous, kunnallistekniikan ja liikennesuunnittelun perusteita

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia asemakaavan tietokoneella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa perustella asemakaavaratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti asemakaavan vaikutuksia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laatia asemakaavan tietokoneella.

Esitietovaatimukset

TX00BT91 Maankäyttö ja yhteiskunta
TX00BT94 Yleiskaavoitus

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 07.05.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 110

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
 • Heidi Martin
Vastuuhenkilö

Heidi Martin

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa käsityksen omista vahvuuksista ja oman ammattialan osaamisvaatimuksista.
Opiskelija perehtyy urasuunnitteluun ja muodostaa oman urasuunnitelman.
Opiskelija osaa työstää itselleen työnhaun asiakirjat (CV, hakemus).

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy kaksi osiota ja kuusi oppimistehtävää:

1.Osaamisen sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen
- Osaamisen kartoittaminen
- Luonteenvahvuudet
- Osaamisen tiivistelmä

2.Kohti työelämää
- Video CV, CV tai työpaikkahakemus
- Monimuotoinen työyhteisö
- Suunta tulevaisuuteen (opintojakson kokoava tehtävä)

Opintojakson osiot ja tehtävät on suunniteltu jatkumoksi siten, että opiskelija lähtee liikkeelle urasuunnittelussaan oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittamisesta. Tämän jälkeen opiskelija perehtyy työllistymistaitoihin sekä monimuotoisen työyhteisön ja yhdenvertaisuuden teemoihin. Näiden pohjalta opiskelijaa ohjataan arvioimaan omia urasuunnitteluvalmiuksiaan, vetämään yhteen tekemiään oppimistehtäviä ja niistä heränneitä ajatuksia sekä aloittamaan tulevaisuuden suunnitelmiensa hahmottamista. Lisäksi mukana on tutustumisen arvoista lisämateriaalia, sisältäen tietoutta yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toimintatavasta. Oppimistehtävissä hahmotetaan mm. kaikkea sitä osaamista, jota on hankittu elämän eri vaiheissa, tunnistetaan omia persoonallisia piirteitä ja vahvuuksia, tuetaan oman osaamisen markkinointia ja selvitetään oman alan ammattitaitovaatimuksia, tehdään työnhaun asiakirjoja, valmentaudutaan työhakutaitoihin sekä opitaan ymmärtämään työyhteisöjen monimuotoisuutta. Opintojakson päättävät osiot “Sinä riität” sekä palautekysely. Sinä riität-osiossa on pyritty kannustavasti tuomaan esiin sitä, että opintojen sekä elämän eri vaiheissa, voimme kohdata haasteita ja vastoinkäymisiä, mutta niistä on mahdollista selvitä ja päästä eteenpäin. Parhaimman hyödyn opintojaksosta saa, kun paneutuu tehtäviin ja materiaaleihin huolella. Kurssi kannattaa tehdä itselleen ja omaa uraa varten.

Aika ja paikka

Virtuaaliopintoja itsenäisesti työstettävään aikaan.

Oppimateriaalit

Verkko-oppimisympäristö.

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopinnot, itsenäinen opiskelu ja reflektointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n.50h työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien oppimistehtävien hyväksytty palautus.

Lisätiedot

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään mm. harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miika Kostamo
 • Lasse Tuurala
 • Ilkka Partonen
Vastuuhenkilö

Ilkka Partonen

Opiskelijaryhmät
 • TXH19S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Vaihtuva sisältö

Sisältö

Vaihtuva sisältö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Vaihtuva sisältö

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Vaihtuva sisältö

Esitietovaatimukset

Mittaus- ja kartoitustekniikka 2

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
Opiskelijaryhmät
 • TXH20S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä oman ammattialan perustehtävissä niin itsenäisesti kuin ryhmässä työaikoja ja työturvallisuutta noudattaen.
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida oppimiaan tietoja ja taitoja käytännössä sekä ymmärtää työsuojelun ja ympäristön merkityksen osana teollista/yrityksen toimintaa.
Opiskelija osaa kertoa työtehtävistään ja käyttämistään työmenetelmistä sekä harjoittelupaikan toiminnasta, työkokonaisuuksista ja työympäristöstä.
Opiskelija osaa työnhaun- ja työlainsäädännön perusteet sekä tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet.

Sisältö

Työharjoittelu suoritetaan koulutusohjelman harjoitteluohjeen mukaisesti siten, että harjoittelu on monipuolista ja edistää ammatillista kehittymistä nousujohteisesti oman ammattialan perustehtävistä vaativampiin asiantuntijatason tehtäviin.
1. Harjoitteluluento/-luennot ja työnhaun- ja työlainsäädännön perusteet
2. Harjoittelupaikan hakeminen ja harjoittelusuunnitelma
3. Yrityksessä työskentely oman alan työtehtävissä (harjoittelun laatu) opintojaksolle määritetyn ajanjakson (harjoittelun määrä)
4. Harjoittelun oppimistehtävä/-t

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
Opiskelijaryhmät
 • TXH20S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä oman ammattialan työtehtävissä niin itsenäisesti kuin ryhmässä työaikoja ja työturvallisuutta noudattaen.
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida oppimiaan tietoja ja taitoja käytännössä sekä ymmärtää työsuojelun ja ympäristön merkityksen osana teollista/yrityksen toimintaa.
Opiskelija osaa kertoa työtehtävistään ja käyttämistään työmenetelmistä sekä harjoittelupaikan toiminnasta, työkokonaisuuksista ja työympäristöstä.
Opiskelija osaa työnhaun- ja työlainsäädännön perusteet sekä tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet.
• opiskelija osaa hyödyntää työelämässä hankkimiaan kokemuksia ammatillisten opintojensa suunnittelussa.

Sisältö

Työharjoittelu suoritetaan koulutusohjelman harjoitteluohjeen mukaisesti siten, että opiskelija pyrkii saamaan opintojaksolle työtehtäviä, jotka tukevat nousujohteisesti opiskelijan ammatillista kehittymistä ja uraa.
1. Harjoitteluluento/-luennot
2. Harjoittelupaikan hakeminen ja harjoittelusuunnitelma
3. Yrityksessä työskentely oman alan työtehtävissä (harjoittelun laatu) opintojaksolle määritetyn ajanjakson (harjoittelun määrä)
4. Harjoittelun oppimistehtävä/-t

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Esitietovaatimukset

Harjoittelu 1

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opiskelijaryhmät
 • TXH21S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä oman ammattialan työtehtävissä niin itsenäisesti kuin ryhmässä työaikoja ja työturvallisuutta noudattaen.
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida oppimiaan tietoja ja taitoja käytännössä sekä ymmärtää työsuojelun ja ympäristön merkityksen osana teollista/yrityksen toimintaa.
Opiskelija osaa kertoa työtehtävistään ja käyttämistään työmenetelmistä sekä harjoittelupaikan toiminnasta, työkokonaisuuksista ja työympäristöstä.
Opiskelija osaa työnhaun- ja työlainsäädännön perusteet sekä tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet.
• opiskelija osaa hyödyntää työelämässä hankkimiaan kokemuksia ammatillisten opintojensa suunnittelussa.

Sisältö

Työharjoittelu suoritetaan koulutusohjelman harjoitteluohjeen mukaisesti siten, että opiskelija pyrkii saamaan opintojaksolle työtehtäviä, jotka tukevat nousujohteisesti opiskelijan ammatillista kehittymistä ja uraa.
1. Harjoitteluluento/-luennot
2. Harjoittelupaikan hakeminen ja harjoittelusuunnitelma
3. Yrityksessä työskentely oman alan työtehtävissä (harjoittelun laatu) opintojaksolle määritetyn ajanjakson (harjoittelun määrä)
4. Harjoittelun oppimistehtävä/-t

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Esitietovaatimukset

Harjoittelu 1

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 46

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aune Rummukainen
 • Ilkka Partonen
 • Kaisa Kanerva
 • Matias Ingman
Opiskelijaryhmät
 • TXH22S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakso antaa yleiskuvan alan ammattilaisen työtehtävistä sekä niiden suorittamiseen tarvittavista tiedoista ja osaamisesta. Opiskelija osaa toimia yksilönä ja ryhmissä tehtävien suorittamiseksi. Hän tuntee alan tehtävissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä projektityöskentelyn perusperiaatteet. Opiskelija tuntee tuotteiden, prosessien, palveluiden tai järjestelmien rakentamisessa käytettävät käsitteet sekä osaa viestiä kollegoille ja eri sidosryhmille. Opiskelija tuntee ammattialansa tiedonlähdetyypit, osaa hakea niistä tietoa sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti useasta eri näkökulmasta. Opiskelija orientoituu ja motivoituu ammattialansa opintoihin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu alan ammattilaisen käytännön työtehtäviin toteuttamalla johonkin tuotteeseen, prosessiin, palveluun tai järjestelmään liittyvän suppean projektin. Projekti tehdään tutkintoalan teemaan sopivasta aiheesta ja se toteutetaan projektiryhmissä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- laatia oman ryhmän projektisuunnitelman ja toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena
jäsenenä sekä toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
- työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
- osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
- esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
- osaa suunnitella laajahkon ja monipuolisen projektin, jossa on useita osatehtäviä
- valmistautua projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla
työnsä etukäteen
- suunnitella koko projektin laadunvarmistuksen periaatteet.
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa.
saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ilkka Partonen
 • Matias Ingman
Opiskelijaryhmät
 • TXH21S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee karttaprojektiot ja niiden väliset muunnokset. Tuntee kartan perussisällöt, tietää miten kartta on paikkatiedon käyttöliittymä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ja tulkita erilaisia karttoja, sekä osaa jalostaa mittaus- ja paikkatietoaineistoja kartoiksi.

Sisältö

Karttaprojektiot ja -koordinaatistot. Kartografian ja visuaalisen viestinnän teoriaa. Maastotiedon mallintaminen ja kartografinen esittäminen. Temaattinen kartografia. Kuvaruutukartan käyttöliittymät. Web- ja mobiilikartan asettamat vaatimukset kuvaustekniikalle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa lukea karttaa. Opiskelija tietää, mitä tarkoitetaan kartografisella yleistyksellä sekä tuntee karttaprojektioiden ja koordinaatistojen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee Suomessa käytetyt projektiot ja koordinaatistot ja karttalehtijaon sekä ymmärtää erilaisten karttojen (paperi-, web-, mobiilikartat) laadinnan periaatteet ja niiden asettamia vaatimuksia kartografiselle kuvaustekniikalle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee projektiot ja koordinaatistot, kartografisen yleistyksen ja kuvausteknikan periaatteet niin hyvin, että osaa käyttää niitä suunnitellessaan itsenäisesti uutta karttaa erilaisille julkaisualustoille.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa lukea karttaa. Opiskelija tietää, mitä tarkoitetaan kartografisella yleistyksellä sekä tuntee karttaprojektioiden ja koordinaatistojen periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jussi Heikkinen
 • raki virtuaali::maanmittaustekniikka
 • Ilkka Partonen
Opiskelijaryhmät
 • TXH21S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kaukokartoitusmenetelmien käyttötavat ja –tarkoitukset sekä osaa laatia ja arvioida ilmakuvaussuunnitelman.

Sisältö

• Näkeminen ja kolmiulotteinen hahmottaminen • Kuva ja digitaalinen kuva • Keskusprojektio ja perspektiivinen kuvautuminen • Kuvauslaitteistot • Kuvaukset ja niiden suunnittelu • Fotogrammetrinen mittaus • Kuvatulkinta • Kaukokartoitusmenetelmät • Laserkeilaus • Ilmakuvaussuunnitelma • ortokuvien valmistus ja ortomosaiikin teko

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämisen perusteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaisa Kanerva
Opiskelijaryhmät
 • TXH21S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tietää julkishallinnon perusrekisterit ja maapolitiikan eri keinot. Opiskelija ymmärtää perusrekistereiden käytön kiinteistönpidossa ja prosessin, jossa raakamaa muunnetaan rakennuskelpoisiksi tonteiksi. Opiskelija osaa soveltaa maapolitiikan eri keinoja tonttituotantoprosessin eri vaiheissa ja analysoida kiinteistökehitystä. Opiskelija
osaa arvioida tonttituotannon vaikutuksia kuntatalouteen ja -kehitykseen sekä kiinteistöliiketoimintaan ja rakennustuotantoon. Opiskelija osaa luoda maapoliittisen ohjelman.

Sisältö

Julkishallinnon rekisterit ja kiinteistönpito, kuntien maapolitiikka, kiinteistöt julkisyhteisön ja yrityksen potentiaalina, tonttituotannon ja maankäytön yhteensovittaminen kuntatalouden näkökulmasta, tonttituotantoprosessi raakamaan hankinnasta tonttien luovutukseen kunnan ja rakennuttajan näkökulmasta, kaavoituksen sopimukset, tonttijako ja tonttien lohkominen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetettavat asiat vain tyydyttävällä tavalla, mikä näkyy kurssiin sisältyvien tehtävien arvosanojen keskiarvossa sekä ryhmätöiden vertaisarvioinnissa. Opiskelija on lisäksi osallistunut oppimistilanteisiin, joihin on pakollinen läsnäolo.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetettavat asiat hyvin, mikä näkyy kurssiin sisältyvien tehtävien arvosanojen keskiarvossa sekä ryhmätöiden vertaisarvioinnissa. Opiskelija on lisäksi osallistunut oppimistilanteisiin, joihin on pakollinen läsnäolo.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetettavat asiat kiitettävästi, mikä näkyy kurssiin sisältyvien tehtävien arvosanojen keskiarvossa sekä ryhmätöiden vertaisarvioinnissa. Opiskelija on lisäksi osallistunut oppimistilanteisiin, joihin on pakollinen läsnäolo.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee kurssilla opetettavat asiat vain tyydyttävällä tavalla, mikä näkyy kurssiin sisältyvien tehtävien arvosanojen keskiarvossa sekä ryhmätöiden vertaisarvioinnissa. Opiskelija on lisäksi osallistunut oppimistilanteisiin, joihin on pakollinen läsnäolo.

Esitietovaatimukset

Kiinteistötekniikka. Oikeusoppi.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
 • Ilkka Partonen
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF20S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • TXF20S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXH19S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija kykenee arvioimaan kiinteistöjä siten että voi toimia asiantuntijainsinöörinä. Opiskelija osaa arvioida kiinteistömarkkinoita, kiinteistöliiketoiminnan käytäntöjä ja kiinteistöjen hallintaa sekä kehittämistä.

Sisältö

Kiinteistötalous, kiinteistömarkkinat, kiinteistösijoittaminen, kiinteistöliiketoiminta. Kiinteistöjohtamisen erikoistilanteita, kiinteistömarkkina-analyysit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä kiinteistöliiketoiminnan keskeisiä sisältöjä. Hän saa kuvailla kiinteistömarkkinoilla vaikuttavia tekijöitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa tehdä kiinteistömarkkina-analyysejä, tuntee keskeiset toimijat alalla, osaa kirjoittaa keskeiset käsitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa analysoida tehdä johtopäätöksiä kiinteistömarkkinoista, tuntee alan käsitteet, osaa käyttää kiinteistösijoittamisen keskeisiä työkaluja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa nimetä kiinteistöliiketoiminnan keskeisiä sisältöjä. Hän saa kuvailla kiinteistömarkkinoilla vaikuttavia tekijöitä.

Esitietovaatimukset

Arviointitekniikka

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aune Rummukainen
Opiskelijaryhmät
 • TXH20S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kiinteistöjen omistamisessa tarvittavat oikeudelliset ja erityisesti kaupan juridiikan jatkotoimenpiteineen. Opiskelija osaa laatia kauppakirjan ja tietää ehtojen vaikutukset. Hän osaa ottaa huomioon kiinteistön rasitustodistuksen ja rakennuslupatilanteen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia kaupanvahvistajana, lukea rasitustodistusta ja käyttää tietoja oikein kauppa- ja kiinteistönmuodostustilanteissa. Opiskelija tuntee maanvuokrajärjestelmän. Opiskelija on perehtynyt kiinteistötietojärjestelmään liittyvään lainsäädäntöön ja tuntee kiinteistöverotuksen.

Sisältö

Maakaari, kiinteistörekisterilaki, maanvuokralaki, kiinteistöverotus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toimia kiinteistökaupan kaupanvahvistajana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa selittää vaativan kiinteistökaupan edellyttämiä toimenpiteitä ja sen veroseurauksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa toimia kiinteistörekisterinpitäjänä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia kiinteistökaupan kaupanvahvistajana.

Esitietovaatimukset

Kiinteistöhallinto ja tonttituotanto.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aune Rummukainen
Opiskelijaryhmät
 • TXH22S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää kiinteistöluovutuksen vaikutukset kiinteistöjärjestelmään.
Opiskelija osaa hakea ja käyttää kiinteistötietoja eri lähteistä.
Opiskelija osaa laatia kiinteistön luovutuskirjan.

Sisältö

Kiinteistötekniikan peruskäsitteet, maanomistuksen ja kiinteistötekniikan historia Suomessa, tärkeimmät kiinteistötoimitukset, kiinteistötietojärjestelmä (KTJ), kiinteistön omistukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, jokamiehen oikeudet, kiinteistön käyttömahdollisuudet, kaavoitus- ja rakentamisoikeuden perusteet, kiinteistöjen merkitys kansantaloudessa, kiinteistöarvioinnin perusteet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä kiinteistötietojärjestelmän osat, kuvata yleispiirteisesti kiinteistöihin liittyvät keskeiset käsitteet, löytää kiinteistötietojärjestelmästä kiinteistön tiedot.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee perusteellisesti kiinteistötietojärjestelmän, osaa kuvata tärkeimmät kiinteistöarviointimenetelmät sekä osaa esitellä kiinteistöjärjestelmän syntyhistorian yleisellä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata julkisen luotettavuuden ongelmat kiinteistötietojärjestelmään liittyen. Osaa selittää kiinteistön ulottuvuuksien käsitteet. Osaa tehdä yksinkertaisia kiinteistönarviointeja. Osaa kuvata kaavoitusjärjestelmän vaikutuksia kiinteistön hyväksikäyttöön.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa nimetä kiinteistötietojärjestelmän osat, kuvata yleispiirteisesti kiinteistöihin liittyvät keskeiset käsitteet, löytää kiinteistötietojärjestelmästä kiinteistön tiedot.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 46

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aune Rummukainen
Opiskelijaryhmät
 • TXH22S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee lohkomistoimituksissa käsiteltävät asiat sekä ymmärtää kiinteistötoimitusten merkityksen osana kiinteistöjärjestelmää. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia peruskiinteistötoimituksen toimitusasiakirjat ja on saanut hyvän käsityksen siitä miten kiinteistötoimitusten sisältöä kuvataan toimitusasiakirjoissa. Opiskelija tietää mitä työvaiheita kiinteistötoimituksen käytännön suorittamiseen kuuluu

Sisältö

Lohkominen haja-asutus- ja asemakaava-alueella sekä aiheeseen liittyvä lainsäädäntö ja erityisesti lainsäädännön soveltaminen käytännön tilanteisiin. Toimitusmenettely osana kiinteistöjärjestelmää, toimitusinsinöörin asema ja vastuu. Rasitteet ja tieoikeudet, yhteiset alueet yms. kiinteistöjärjestelmän erityispiirteet yleisellä tasolla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen lohkomistoimituksen kokeneen toimitusinsinöörin avustuksella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa tehdä lohkomistoimituksen toimitusinsinöörin tehtävät vähäisellä opastuksella. Osaa jäsentää lohkomis- (PETO-) prosessin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa tehdä yksinkertaisen lohkomistoimituksen. Osaa antaa neuvoja kysyville yksinkertaisissa lohkomisasioissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen lohkomistoimituksen kokeneen toimitusinsinöörin avustuksella.

Esitietovaatimukset

Kiinteistötekniikka. Oikeusoppi.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aune Rummukainen
Opiskelijaryhmät
 • TXH20S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yksityistielain ja –asetuksen keskeisen sisällön toimitusinsinöörin työn kannalta sekä on selvillä kyseisen lain ja asetuksen muusta sisällöstä. Opiskelijalla on hyvä käsitys halkomisesta ja kiinteistönmuodostamislain mukaisista lunastuksista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä lohkomisessa tarvittavat tieoikeudet yksityistielain mukaisesti sekä pystyy aloittamaan yksityistietoimitusten tekemisen. Opiskelijalla on toimitusinsinöörinä tarvittava tietous kiinteistönmuodostamislain mukaisista lunastuksista sekä halkomisesta.

Sisältö

Kiinteistömuodostamislain mukaiset tavanomaisimmat toimitukset kuten rajankäynti, tilusvaihto, vesijätön lunastus ja yksityistielain mukaiset tietoimituket

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa kuvailla yksityistietoimituksen , halkomisen, yhteisen alueen lunastuksen ja eräiden muiden kiinteistötoimitusten toimitusprosessin ja keskeiset säädökset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa toimia yllä mainittujen toimitusten toimitusinsinöörinä kokeneen toimitusinsinöörin avustamana. Tuntee hyvin toimituksiin liittyvät säädökset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa toimia lähes itsenäisesti edellä mainittujen toimituslajien toimitusinsinöörinä ja tuntee perusteellisesti asiaan liittyvän säädöspohjan

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaa kuvailla yksityistietoimituksen , halkomisen, yhteisen alueen lunastuksen ja eräiden muiden kiinteistötoimitusten toimitusprosessin ja keskeiset säädökset.

Esitietovaatimukset

Kiinteistötoimitukset I

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pasi Kråknäs
 • Ilkka Partonen
Vastuuhenkilö

Ilkka Partonen

Opiskelijaryhmät
 • TXH20S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää satelliittipaikannuksen merkityksen paikkatiedon hankinnassa sekä tuntee eri satelliittipaikannus- ja mittaustavat. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, mitata, laskea ja dokumentoida satelliittirunkomittauksen sekä osaa mitata reaaliaikaisella satelliittipaikannusjärjestelmällä. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan erilaisia mittaus- ja kartoitustekniikan menetelmiä todellisessa kartoitusprojektissa (maastoharjoitukset).

Sisältö

• Satelliittimittausten teoreettiset perusteet • Satelliittikonstellaatiot • Koordinaattijärjestelmät ja niiden väliset muunnokset • Satelliittipaikannuksen menetelmät ja niiden käyttö • Geodeettinen satelliittirunkomittaus • Kinemaattiset menetelmät • RTK ja VRS • VRS-järjestelmän käyttö • Suhteellisen staattisen satelliittimittauksen laskennat • Reaaliaikaisten ja jälkilaskentaan perustuvien satelliittimittausten virhetarkastelut • Satelliittimittausten prosessit ja laatu
• Satelliittimittausten prosessit ja laatu
Maastoharjoitukset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa satelliittipaikannuksen suorituksen.

Esitietovaatimukset

Mittaus- ja kartoitustekniikka 2

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ilkka Partonen
 • Jussi Laari
Opiskelijaryhmät
 • TXH21S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- mittausmenetelmän perusteet,
- suunnitella yksinkertaisia maalaserkeilaustehtäviä ja toteuttaa ne.
- pistepilviaineiston jälkikäsittelyn perustoimintoja jollain käsittelyohjelmistolla
-ilmalaserkeilauksen periaatteen ja pistepilviaineiston käsittelyä jollain jälkikäsittelyohjelmistolla

Sisältö

Laserkeilauksen perusteet
Maalaserkeilauksen
- suunnittelu,
- toteutus ja
- pistepilviaineiston jatkokäsittely 3-D -mallintajalla.
Ilmalaserkeilausaineistojen jatkokäsittely
- pistepilviaineiston luokittelu,
- 3-D kaupunkimallien laatiminen laseraineistosta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää maalaserkeilainta ja osaa käsitellä pistepilviä jollain jälkikäsittelyohjelmistolla ja tuottaa laseraineistosta karkean 3-D -mallin jatkosuunnittelun tarpeisiin. Opiskelija osaa käsitellä ilmalaseraineistoa jollain käsittelyohjelmistolla ja suorittaa pisteiden luokittelua ja vektorointia ja tuottaa aineistosta 3-D visualisointimallin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa käyttää maalaserkeilainta ja osaa käsitellä pistepilviä jollain jälkikäsittelyohjelmistolla ja tuottaa laseraineistosta karkean 3-D -mallin jatkosuunnittelun tarpeisiin. Opiskelija osaa käsitellä ilmalaseraineistoa jollain käsittelyohjelmistolla ja suorittaa pisteiden luokittelua ja vektorointia ja tuottaa aineistosta 3-D visualisointimallin.

Esitietovaatimukset

Mittaus- ja kartoitustekniikka I.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Matti Kiljunen
 • Ilkka Partonen
Opiskelijaryhmät
 • TXH20S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee maankäytön ja liikennejärjestelmän vuorovaikutuksen periaatteet eri kulkumuotojen osalta, tuntee liikenteen ympäristövaikutusten pääperiaatteet ja tuntee alan keskeisen lainsäädännön. Hän hallitsee keskeiset termit ja alan hallinnon. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida tiehankkeen ympäristövaikutukset yleisellä tasolla. Hän pystyy mitoittamaan eri kaavatasoilla pysäköintipaikkatarpeen ja hallitsee pysäköinnin sijoittamisen periaatteet.

Sisältö

Liikennesuunnittelu maankäytön suunnittelun yhteydessä. Asemakaavoituksen, osayleiskaavan ja maakuntakaavan liikennesuunnittelu. Liikennejärjestelmäsuunnittelu. Liikenneturvallisuus. Joukkoliikenne. Liikennehankkeitten ympäristövaikutukset. Pysäköinnin mitoitus ja sijoittaminen. Korttelitason suunnittelu. Kadun mitoitus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Oppilas osaa ratkoa yksinkertaisia liikenneongelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Oppilas osaa suunnitella liikenneratakaisuja osana maankäytönsuunnittelua

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Oppilas osaa kriittisesti arvioida maankäyttöä kokonaisvaltaisesti

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppilas osaa ratkoa yksinkertaisia liikenneongelmia.

Esitietovaatimukset

Yleiskaavoitus

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaisa Kanerva
Opiskelijaryhmät
 • TXH21S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yhdyskuntien kehittämisen eri osa-alueet sekä ymmärtää yhdyskuntien laaja-alaisuuden ja monipuolisuuden. Opiskelija tunnistaa erilaisia yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä näkökulmia ja osaa sovittaa niitä yhteen. Opiskelija osaa jäsentää yhdyskuntien syntyyn, kehitykseen ja toimintaan liittyviä prosesseja. Opiskelija osaa arvioida erilaisten ilmiöiden ja tapahtumien vaikutuksia yhdyskuntien kehitykseen ja maankäytön suunnitteluun sekä luoda uskottavia maankäytön tulevaisuuskuvia ja -polkuja.

Sisältö

Käsitellään maankäytön ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutussuhdetta filosofian, historian ja kulttuurin, ympäristön, talouden ja tekniikan, kaupunkisuunnittelun ja tulevaisuuden näkökulmasta, perehdytään niissä esiintyviin keskeisiin käsitteisiin ja kehityskulkuihin, harjoitellaan maankäytön suunnitteluun liittyviä keskustelu-, raportointi- ja ennakointitaitoja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetettavat asiat vain tyydyttävällä tavalla, mikä näkyy kurssiin sisältyvien tehtävien arvosanojen keskiarvossa sekä ryhmätöiden vertaisarvioinnissa. Opiskelija on lisäksi osallistunut oppimistilanteisiin, joihin on pakollinen läsnäolo.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetettavat asiat vain tyydyttävällä tavalla, mikä näkyy kurssiin sisältyvien tehtävien arvosanojen keskiarvossa sekä ryhmätöiden vertaisarvioinnissa. Opiskelija on lisäksi osallistunut oppimistilanteisiin, joihin on pakollinen läsnäolo.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetettavat asiat kiitettävästi, mikä näkyy kurssiin sisältyvien tehtävien arvosanojen keskiarvossa seä ryhmätöiden vertaisarvioinnissa. Opiskelija on lisäksi osallistunut oppimistilanteisiin, joihin on pakollinen läsnäolo.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee kurssilla opetettavat asiat vain tyydyttävällä tavalla, mikä näkyy kurssiin sisältyvien tehtävien arvosanojen keskiarvossa sekä ryhmätöiden vertaisarvioinnissa. Opiskelija on lisäksi osallistunut oppimistilanteisiin, joihin on pakollinen läsnäolo.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 54

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kalle Kauraala
Opiskelijaryhmät
 • TXH22S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakso antaa insinööriopiskelijalle tarpeelliset fysiikan perustiedot mekaniikasta. Opiskelija ymmärtää, että fysiikan teoriat ovat insinöörisovellusten todellisuutta kuvaavia malleja, jotka perustuvat havaintoihin ja kokeellisiin mittauksiin. Opiskelija osaa luokitella luonnonilmiöitä ja tuntee niiden kuvaamiseen liittyvät fysiikan lait, mihin ne perustuvat ja mitkä ovat niiden rajoitukset. Opiskelija ymmärtää fysiikan käytännön sovellusten perusteet.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ilmiöiden kuvaamiseen liittyvät suureet ja osaa soveltaa fysiikan lakeja suureyhtälöiden muodostamiseen ja niiden ratkaisemiseen. Opintojakso laajentaa opiskelijan tietoja hänen omaan alaansa liittyvillä fysiikan alueilla. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy ymmärtämään ammatissaan tarvittavien fysiikan sovellusten perusteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy muodostamaan ja ratkaisemaan keskeisimmät alansa fysiikkaan liittyvät suureyhtälöt. Opiskelija pystyy täydentämään ja soveltamaan fysiikan tietojaan sekä jatko-opinnoissa että työelämässä käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Sisältö

Kinematiikka (vektorit ja skalaarit, kinematiikka yksi- ja kaksiulotteisessa liikkeessä)
Dynamiikka (Newtonin lait ja niiden sovellukset, työ ja energia, energian säilyminen, liikemäärä ja törmäykset, ympyräliike, jäykän kappaleen dynamiikka, statiikka, gravitaatio).
Värähdysliike: harmoninen värähdysliike, vaimeneva värähdysliike, aikavakio, kriittinen vaimennus, pakkovärähtely. Aaltoliikeoppi: perussuureet, sini-aalto, superpositio ja interferenssi, seisova aalto, huojunta, Dopplerin ilmiö, teho, heijastuminen ja taittuminen. Signaalin kulku väliaineessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää yksi- ja kaksiulotteisen kinematiikan perusteet ja osaa käsitellä skalaari- ja vektorisuureita. Opiskelija osaa käsitellä matemaattisesti kappaleen dynamiikkaa Newtonin lakien avulla ja tuntee mekaniikan energiaperiaatteen. Ympyräliikkeen perusteet ovat tuttuja.
Opiskelija ymmärtää väliaineen merkityksen mittaushavainnoissa ja tiedon keruussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää fysiikan perusteita maanmittauksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ja ymmärtää monipuolisesti fysikaaliten ilmiöiden merkitykset.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää yksi- ja kaksiulotteisen kinematiikan perusteet ja osaa käsitellä skalaari- ja vektorisuureita. Opiskelija osaa käsitellä matemaattisesti kappaleen dynamiikkaa Newtonin lakien avulla ja tuntee mekaniikan energiaperiaatteen. Ympyräliikkeen perusteet ovat tuttuja.
Opiskelija ymmärtää väliaineen merkityksen mittaushavainnoissa ja tiedon keruussa.

Esitietovaatimukset

Maanmittaustekniikan matematiikka 1

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Vilska
Opiskelijaryhmät
 • TXH22S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija oppii maanmittauksen matematiikkaan kuuluvia perustekniikoita ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisiin maanmittauksen matemaattisiin ongelmiin.

Sisältö

Opintojaksolla
- käsitellään fysiikassa, kemiassa ja ammattiaineissa esiintyviä lausekkeita ja yhtälöitä
- perehdytään suureisiin, yksiköihin ja yksikkömuunnoksiin
- tutustutaan yhtälöryhmiin ja ja sovelletaan yhtälöryhmiä vaaitukseen
- tutustutaan geometrian perusteisiin
- tutustutaan matemaattisen geodesian perusteisiin
- tutustutaan tietokoneen käyttöön laskennassa.
Opintojakson tarkempi sisältö määräytyy tutkinto-ohjelman mukaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin maanmittauksen ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin maanmittauksen ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 46

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Vilska
Opiskelijaryhmät
 • TXH22S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää Maanmittauksen matematiikka 1 -opintojaksossa opittuja asioita. Opiskelija tutustuu akselistomuunnoksiin ja maapallon koordinaattijärjestelmiin.

Sisältö

Opintojaksolla
- sovelletaan ja syvennetään Maanmittauksen matematiikka 1 -opintojaksolla opittuja asioita
- opitaan tason akselien kierto
- opitaan Helmert-muunnos ja Helmert-muunnoksen parametrien haku
- tutustutaan pallon koordinaatteihin
- tutustutaan geodeettisiin koordinaatteihin

Opintojakson tarkempi sisältö määräytyy tutkinto-ohjelman mukaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -ilmiöt ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin maanmittauksen ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin maanmittauksen ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -ilmiöt ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Maanmittaustekniikan matematiikka 1

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 06.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Vilska
Opiskelijaryhmät
 • TXH20S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija mallintaa lineaarisen tasoitusongelman (vaaitus), paikantaa karkeat virheet, ja esittää ratkaisun virhearvioineen. Opiskelija mallintaa epälineaarisen tasoitusongelman sekä ratkaisee tasoitusongelman koodaamallaan ratkaisualgoritmilla.
Opiskelija tutustuu moderneihin geodeettisten runkopisteverkkojen tasoittamisen ohjelmistoihin.

Sisältö

Lineaarinen tasoitustehtävä virhearvioineen (vaaitus). Karkean virheen paikantamismenetelmiä. Epälineaarinen tasoitustehtävä virhearvioineen (mm. jonomittaukset)
Tasoitusongelmien ratkaisualgoritmin ohjelmoiminen sekä ongelman ratkaisu.
Jäännösvirheiden pienimmän neliösumman mukaiset tasoitukset.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija mallintaa lineaarisen tasoitusongelman (vaaitus), paikantaa karkeat virheet, ja esittää ratkaisun virhearvioineen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija mallintaa epälineaarisen tasoitusongelman etäisyys- tai kulmamittauksilla ja esittää koordinaatit virhearvioineen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija mallintaa epälineaarisen tasoitusongelman etäisyys- ja kulmamittauksilla ja esittää koordinaatit virhearvioineen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija mallintaa lineaarisen tasoitusongelman (vaaitus), paikantaa karkeat virheet, ja esittää ratkaisun virhearvioineen.

Esitietovaatimukset

Tilastomatematiikka ja virhearviolaskenta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

18.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ilkka Partonen
 • Jari Hotinen
 • Jaakko Palmunen
Vastuuhenkilö

Ilkka Partonen

Opiskelijaryhmät
 • TXH22S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee geodesian perusterminologian
Opintojakson suoritettuaan opiskelia:
- ymmärtää geodesian geofysikaalisen ja matemaattisen perustan
- tuntee tavanomaisten geodeettisten kojeiden toimintaperiaatteet sekä niiden käytön
- hallitsee tasokoordinaattiperusteisten geodeettisten laskentojen suorittamisen
- ymmärtää mittaus- ja kartoitustekniikan merkityksen paikkatiedoille ja kiinteistötekniikalle
- tunnistaa kaukokartoituksen, laserkeilauksen ja satelliittipaikannustekniikoiden yhteyden kiinteistötekniikkaan

Sisältö

Geodesian, geodeettisen laskennan ja geodeettisten kojeiden perusteet.
Kaukokartoituksen, laserkeilauksen ja satelliittipaikannuksen perusteet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää mittaus- ja kartoitustekniikan perustavaa laatua olevan merkityksen maanmittausalalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee innovatiivisesti hyödyntämään mittaus- ja kartoitustekniikkaa osana maanmittausalaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ilkka Partonen
 • Jaakko Palmunen
Opiskelijaryhmät
 • TXH21S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää geodeettisten runkoverkkojen hierarkian
- hallitsee käytännön geodeettiset mittaukset ja osaa arvioida niiden laatua
- osaa suunnitella ja mitata apupisteitä vapaana asemapisteenä ja jonona

Sisältö

Geodeettiset runkopisteverkot. Tuotannolliset geodeettiset mittausmenetelmät sekä niiden laadun arviointi. Käytännön geodesian yhteys paikkatietotekniikkaan ja kiinteistötekniikkaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee geodeettisten runkopisteverkkojen ominaisuudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti geodeettisten runkopisteverkkojen merkityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee geodeettisten runkopisteverkkojen suunnittelun, mittaukset, laskennat, dokumentoinnit ja laadunvarmistuksen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee geodeettisten runkopisteverkkojen ominaisuudet.

Esitietovaatimukset

Mittaus- ja kartoitustekniikka I

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

25.08.2022 - 24.10.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Hannes Jesar
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Anna Puustelli-Pitkänen
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Hybriditoteutus: Lähipetus Myllypuron kampuksella, innovaatiotila MPC2010
ja etänä.

Aika: Tiistaisin ja torstaisin klo 9-12 ajalla 25.8.-13.10.2022 (Huom. 29.9. tilaisuus iltapäivällä klo 13-16 Myyrmäessä markkinointiteema ja 6.10. koko päivä ohjausta ja iltapäivällä pitchaukset)

To 25.8., Ti 30.8., To 1.9., Ti 6.9., To 8.9., Ti 13.9., To 15.9., Ti 20.9., To 22.9., Ti 27.9, To 29.9., Ti 4.10., To 6.10., Ti 11.10. To 13.10. FINAALI

Ohjelma: https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Lisäksi jokaiselle opiskelijalle/tiimille yksilöllistä yritysidean sparrausta ja ohjausta.
Itsenäistä työskentelyä ja välitehtäviä.

Oppimateriaalit

Jaetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Etätyöskentely
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia tapoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Metropolian opiskelija voi korvata tällä toteutuksella innovaatio-opinnot.
Myllypuron Turbiini Sprint soveltuu myös YAMK-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ilpo Kuivanen
Opiskelijaryhmät
 • TXH21S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu nykyaikaiseen ohjelmointitekniikkaan ja ymmärtää käyttöliittymien merkityksen.
Opiskelija osaa ohjelmoida toimivn tietotekniikkasovelluksen.
Opiskelija osaa arvioida käyttöliittymien käytettävyyttä.

Sisältö

Java- ja web-ohjelmointi. Html ja javascript.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sovellusohjelmointia.
Opiskelija ymmärtää käyttöliittymien merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laaja-alaisesti sovellusohjelmointia.
Opiskelija osaa laatia toimivia käyttöliittymiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa syvällistä sovellusohjelmoinnin ja käyttöliittymien ymmärrystä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa sovellusohjelmointia.
Opiskelija ymmärtää käyttöliittymien merkityksen.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aune Rummukainen
Opiskelijaryhmät
 • TXH22S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lainsäädännön rakenteen ja siihen liittyvät käsitteet
Opiskelija osaa selittää maankäytön lupien käyttötarkoitukset
Opiskelija osaa hakea ja käyttää tietoa oikeuslähteistä

Sisältö

Opiskelija perehtyy Suomen oikeusjärjestykseen. Opiskelija tutustuu myös EU:n oikeuden vaikutukseen Suomen oikeusjärjestelmässä. Opintojaksossa painotetaan erilaisten tietolähteiden käyttöä lakien ja asetusten käytännön tulkintojen selvittämisessä. Opiskelija perehtyy maankäytön lupia koskevaan lainsäädäntöön.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee oikeuslähteet ja löytää tarvittavan lain tai muun normin tietojärjestelmistä. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia oikeudellisia kysymyksiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Löytää nopeasti tarvittavan lainsäädännön ja osaa perustella oikeudellisia kantojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tuntee Suomen oikeusjärjestelmän ja EU:n oikeusjärjestelmän suhteen. Osaa käyttää hyväkseen ennakkotapauksia ja lainsäätämisasiakirjoja oikeudellisissa kysymyksissä. Osaa perustella hyvin oikeudellisia kantojaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee oikeuslähteet ja löytää tarvittavan lain tai muun normin tietojärjestelmistä. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia oikeudellisia kysymyksiä.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aune Rummukainen
 • Ilkka Partonen
 • Kaisa Kanerva
 • Matias Ingman
Opiskelijaryhmät
 • TXH19S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija syventyy itsenäiseen työskentelyyn ja toteuttaa opinnäytetyöprosessin. Opiskelija syventää omaa ammatillista osaamistaan ja kehittyy vastaamaan itsenäisesti työprojekteista. Opiskelija harjaantuu arvioimaan omaa osaamistaan ja täydentää osaamisalueitaan tarkoituksenmukaisesti.
Prosessin aikana opinnäytetyön tekijä soveltaa oman alansa tiedonhankintamenetelmiä, suhteuttaa aiempaa tietoa uuteen ja keksii uusia ratkaisuja ja tulkintoja. Opiskelija hahmottaa yksityiskohdat osana laajempia kokonaisuuksia.
Opiskelija osaa laatia työstään kirjallisen raportin, jossa hän kuvaa, analysoi ja havainnollistaa työskentelynsä vaiheet ja tulokset.

Sisältö

- alan teoriatiedon soveltaminen käytäntöön
- argumentointi ja omien valintojen perustelu
- ideointi, suunnittelu
- menetelmät
- reflektio
- tiedonhallinta
- ongelmanratkaisu
- itsenäisen työskentelyn taidot
Opinnäytetyöprosessin tavoitteena on kehittää opiskelijan ongelmanratkaisukykyä, luovuutta ja itsenäistä työskentelyä. Toteuttamistavaltaan opinnäytetyö on tutkimuksellinen, toiminnallinen tai taiteellinen kehittämistehtävä, ja siihen sisältyy aina kirjallinen osuus. Työ voi olla esimerkiksi suunnittelu-, tuotekehitys-, selvitys- tai arviointitehtävä tai toiminnallinen tai taiteellinen kokonaisuus. Työssä hyödynnetään tutkittua tietoa ja sovelletaan toimivia työ- ja tutkimusmenetelmiä.
Opinnäytetyö kytkeytyy ammattiopintoihin ja se tehdään joko yksilötyönä tai pienryhmässä. Opinnäytetyön toteutusta ohjaavat koulutusohjelmasta nimetty opettaja, muut asiantuntijaohjaajat ja yhä useammin myös työelämäohjaaja. Opinnäytetyö kehittää opiskelijan ammatillista osaamista ja vahvistaa opiskelijan valmiuksia toimia asiantuntijatehtävissä.
Opinnäytetyöprosessiin kuuluu vaiheita, joita ovat aiheen valinta ja rajaus, opinnäytetyöhankkeen suunnittelu, tietoperustan hankkiminen, aineiston keruu ja analyysi, ideoiden kehittely ja toteuttaminen, arviointi sekä raportin kirjoittaminen. Vaikka prosessissa onkin yhteisiä piirteitä, on opinnäytetyö aina yksilöllinen alasta, aiheesta ja tekijästä riippuen. Opinnäytetyöprosessin päättää kypsyysnäyte, jossa opinnäytetyön tehnyt osoittaa perehtyneisyytensä alaan sekä suomen kielen hallintaa. (Asetus ammattikorkeakouluista 352/2003.)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Työn teoreettiset perustelut ovat suppeat.Käsitteiden käyttö ja määrittely on osin puutteellista.Aiheen rajaaminen tehty pääasiassa ohjaajan toimesta.Menetelmien ja työtapojen hallinta ja käyttö on osin puutteellista ja epäjohdonmukaista.Työ hyödyttää toimeksiantajaa tyydyttävästi. Opiskelija on tarvinnut tukea prosessin aikataulussa pysymisessä työn eri vaiheissa tai työ ei ole pysynyt aikataulussa. Työssä on nähtävissä ammatillisuutta ja substanssin hallintaa.
Työn kieli on tyylillisesti epätasaista, ja siinä on tyylirikkoja ja luettelomaisuutta.Suullinen esitys tukeutuu vahvasti ennalta valmistettuun materiaaliin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Teoreettiset perustelut ovat tarkoituksenmukaiset ja selkeät ja käsitteiden käyttö ja määrittely on selkeää. Aiheen rajaus ja tavoitteiden asettaminen on jäsentynyttä sekä menetelmien ja työtapojen hallinta ja käyttö tarkoituksenmukaista. Työ hyödyttää toimeksiantajaa jossain määrin.Opiskelija on huolehtinut itsenäisesti ja yhteistyökykyisesti prosessin aikataulussa pysymisestä työn eri vaiheissa. Opiskelija arvioi osaamisensa kehittymistä suhteessa alakohtaisiin kompetensseihin. Työssä näkyy opiskelijan ammatillisuus ja asiantuntijuuden kehittyminen. kirjallinen raportointi on jäsentynyttä ja kieli- ja ulkoasultaan huoliteltua.Suullinen raportointi on havainnollista, vuorovaikutteista ja kohderyhmälle suunnattua. Työssä on hyödynnetty monipuolisesti lähdemateriaalia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Teoreettiset perustelut rakentuvat kriittisesti valikoidun tiedon varaan.Käsitteiden käyttö ja määrittely on analyyttistä ja monipuolista. Aiheen rajaus on selkeää ja perusteltua. Tavoitteen asettaminen on erinomaista sekä menetelmien ja työtapojen hallinta ja käyttö innovatiivista ja itsenäistä. Työ hyödyttää laajasti toimeksiantajaa ja työ ja sen tulokset ovat merkittävät työelämälle. Opiskelija on toiminut itseohjautuvasti ja vastuullisesti. Opiskelija arvioi monipuolisesti osaamisensa kehittymistä suhteessa alakohtaisiin kompetensseihin ja alan kehittämiseen.Opiskelija on saavuttanut aiheensa substanssialueen asiantuntijuuden.Raportointi osoittaa erinomaista kielen hallintaa. Opiskelija osaa viestiä onnistuneesti tuloksista erilaisille sidosryhmille osoittaen kykyä kriittiseen ajatteluun ja edelleen kehittyvään asiantuntijuuteen. Lähteitä on käytetty kiitettävän monipuolisesti ja kriittisesti

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työn teoreettiset perustelut ovat suppeat.Käsitteiden käyttö ja määrittely on osin puutteellista.Aiheen rajaaminen tehty pääasiassa ohjaajan toimesta.Menetelmien ja työtapojen hallinta ja käyttö on osin puutteellista ja epäjohdonmukaista.Työ hyödyttää toimeksiantajaa tyydyttävästi. Opiskelija on tarvinnut tukea prosessin aikataulussa pysymisessä työn eri vaiheissa tai työ ei ole pysynyt aikataulussa. Työssä on nähtävissä ammatillisuutta ja substanssin hallintaa.
Työn kieli on tyylillisesti epätasaista, ja siinä on tyylirikkoja ja luettelomaisuutta.Suullinen esitys tukeutuu vahvasti ennalta valmistettuun materiaaliin.

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyö on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun käytännönläheistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa, ja yhä useammin se tehdään osana oppilaitoksen tai työyhteisöjen laajempia ja monialaisia hankkeita. Opinnäytetyö tehdään, kun ammattiopinnot ovat pääosin suoritettuina.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taru Korkalainen
 • Aune Rummukainen
 • Viivi Välttilä
 • Ilkka Partonen
 • Jarmo Tapio
 • Matias Ingman
 • Kaisa Kanerva
Opiskelijaryhmät
 • TXH22S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja oman tutkinto-ohjelmansa pääaineiden sisällöt pääpiirteittäin. Hän tietää oman alansa keskeiset yritykset ja toimijat sekä niiden toiminnot. Opiskelija tuntee keskeiset omaan alaansa liittyvät ohjeistukset, esimerkiksi turvallisuusohjeet, työlainsäädännön ym. Hän tietää, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa.
Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluohjelmia. Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Sisältö

- alakohtainen työelämätieto
- oman tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet
- perehdytys keskeisiin oman alan ohjeistuksiin ja työskentelykäytäntöihin
- oppimis- ja opiskelutaidot
- toimistotyökaluohjelmien käytön perustaidot
- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet ja säännöt
- opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut, kv-palvelut
- teknisen kirjoittamisen alkeet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Matias Ingman
Opiskelijaryhmät
 • TXH19S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää, mitä paikkatietojen analysointi tarkoittaa, sekä millaisia mahdollisuuksia erilaiset analyysit antavat uuden tiedon tuottamiseen. Opiskelija osaa käyttää paikkatietojen analysoinnissa tarvittavia ohjelmistoja ja tietoratkaisuja, osaa visualisoida paikkatietoja ja osaa kohdistaa paikkatietoihin tilastollisia toimenpiteitä. Opiskelija tutustuu myös erilaisiin spatiaalisiin tietokantoihin ja paikkatiedonhallintajärjestelmiin.

Sisältö

- paikkatietoaineistojen analyysin metodit ja sovellukset
- paikkatiedon visualisointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee erilaisten analyysimenetelmien periaatteet ja osaa käyttää analyysityökaluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä analyysimenetelmiä auttavasti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee tärkeimmät analyysimenetelmät ja osaa käyttää niitä luovasti ongelman ratkaisussa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee erilaisten analyysimenetelmien periaatteet ja osaa käyttää analyysityökaluja.

Esitietovaatimukset

Paikkatietotekniikka

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Matias Ingman
Opiskelijaryhmät
 • TXH21S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot paikkatiedoista, paikkatietotekniikasta ja paikkatieto-ohjelmistoista. Tuntee paikkatietojen käyttötarkoitukset ja mahdollisuudet. Hallitsee sijaintitiedon merkityksen paikkatiedoille ja ymmärtää paikkatietojen yhteiskäytön merkityksen

Sisältö

Sijainti- ja ominaisuustiedot
• Koordinaattijärjestelmät
• Paikkatietojen käyttö
• Paikkatieto-ohjelmistot
• Mapinfo- ja QGIS- ohjelman perusteet
• Tiedon keruu ja hallinta
• Paikkatietojärjestelmät ja –aineistot
• Paikkatietoanalyysit ja paikkatiedon visualisointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää Mapinfo- ja Quantum -paikkatieto-ohjelmia, osaa arvioida paikkatietojen laatua ja osaa etsiä paikkatietoaineistoja. Osaa suorittaa yksinkertaisia paikkatietohakuja tietokannoista SQL:n avulla ja tuottaa niistä teemakarttaesityksiä. Opiskelija tietää, mitä tarkoittaa georeferointi ja tuntee erilaisia georeferaatteja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suorittaa erilaisia SQL-hakuja spatiaalisista tietokannoista ja käyttää ohjelmistojen vaativampia analyysityökaluja ja geoprosessointityökaluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti hakea tehtävään tarvittavat paikka- ym tiedot tiedon tuottajilta ja/tai erilaisista portaaleista, arvioida tiedon laatua sekä toteuttaa tehtävän käyttäen erilaisia paikkatieto-ohjelmistojen analyysi ja geoprosessointityökaluja, SQL-hakuja ja tuottaa tuloksista raporttin ja/tai teemakarttaesityksen päätöksentekijöiden tarpeisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa käyttää Mapinfo- ja Quantum -paikkatieto-ohjelmia, osaa arvioida paikkatietojen laatua ja osaa etsiä paikkatietoaineistoja. Osaa suorittaa yksinkertaisia paikkatietohakuja tietokannoista SQL:n avulla ja tuottaa niistä teemakarttaesityksiä. Opiskelija tietää, mitä tarkoittaa georeferointi ja tuntee erilaisia georeferaatteja.

Esitietovaatimukset

Kartografia

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ilkka Partonen
 • Matias Ingman
Opiskelijaryhmät
 • TXH19S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija:
- tuntee RPAS(Remote Piloted Aerial System, miehittämätön ilma-alus) -kuvauksen perusteet
- osaa suunnitella yksinkertaisia kuvaustehtäviä ja toteuttaa ne.
- osaa kuvien jatkokäsittelyn käsittelyohjelmistolla
- tuntee RPAS toimintaa koskevat keskeiset ilmailuviranomaisten säädökset

Sisältö

- RPAS-toimintaa
- kuvauksen suunnittelu harjoitukset
- lennot ja kuva-aineiston jatkokäsittely jälkikäsittelyohjelmistolla.
- ortokuvat/ortomosaiikkien ja pistepilvien analysointi ja lopputuotteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:
- tuntee RPAS(Remote Piloted Aerial System, miehittämätön ilma-alus) -kuvauksen perusteet
- osaa suunnitella yksinkertaisia kuvaustehtäviä ja toteuttaa ne.
- osaa kuvien jatkokäsittelyn käsittelyohjelmistolla
- tuntee RPAS toimintaa koskevat keskeiset ilmailuviranomaisten säädökset

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija:
- tuntee RPAS(Remote Piloted Aerial System, miehittämätön ilma-alus) -kuvauksen perusteet
- osaa suunnitella yksinkertaisia kuvaustehtäviä ja toteuttaa ne.
- osaa kuvien jatkokäsittelyn käsittelyohjelmistolla
- tuntee RPAS toimintaa koskevat keskeiset ilmailuviranomaisten säädökset

Esitietovaatimukset

Kaukokartoitus

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Reijo Aalto
 • Ilkka Partonen
Opiskelijaryhmät
 • TXH21S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kaavoitus-ja rakentamislainsäädännön perusteet ja osaa soveltaa sitä käytännön tilanteissa. Opiskelija tietää milloin toimenpiteelle tarvitaan lupa ja mikä viranomainen sitä käsittelee. Hän tuntee rakennuslupaprosessit ja lain keskeiset käsitteet ja on perehtynyt kaavan toteuttamiseen.

Sisältö

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, maankäyttöön liittyvä muu lainsäädäntö, maankäytön ja rakentamisen ohjausjärjestelmä, kunnallishallinto ja päätöksentekoprosessi, kaavoituksen ja rakentamisen merkitys kiinteistönmuodostukselle, rasitteet ja muut rakentamiseen liittyvät järjestelyt, rakennuspaikka ja rakentamisen yleiset edellytykset, ympäristön muuttamisen ja rakentamisen lupajärjestelmät, -menettelyt ja valitusmahdollisuudet, rakentamisprosessi ja rakennetun ympäristön hoito, pakkokeinojen käyttö rakentamisessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee maankäyttö- ja rakennuslain keskeisen sisällön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa rakentamiseen liittyviä ongelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lainsäädäntöä erilaisissa lupatilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee maankäyttö- ja rakennuslain keskeisen sisällön.

Esitietovaatimukset

Maankäyttö ja yhteiskunta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Virtuaali Rakennustekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oman suomen kielen taitonsa tason ja tietää, miten kehittää kielitaitoaan itsenäisesti ammattiopintojen yhteydessä ja niiden jälkeen. Hän tunnistaa ja ymmärtää kielen tilanteisen vaihtelun, erityisesti muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon erot. Opiskelija tuntee, ymmärtää ja osaa eritellä erityyppisiä oman alansa ja työelämän lähdetekstejä ja referoida niitä. Hän pystyy tuottamaan selkeää, jäsentynyttä ja sidosteista tekstiä koulutusalaansa ja työelämään liittyvistä aiheista. Opintojen tavoitteena on saavuttaa sellainen suomen kielen toiminnallinen taito, jonka avulla opiskelija kykenee selviytymään opinnoistaan, kirjoittamaan opinnäytetyönsä ja kypsyysnäytteensä suomeksi sekä toimimaan ja kehittymään ammatissaan ja osallistumaan sekä suulliseen että kirjalliseen vuorovaikutukseen suomalaisessa työyhteisössä.

Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen määrittelemä taitotaso B2.2, ja opintojakso tarjoaa ohjausta ja työkaluja myös kielitaidon C-tason, taitavan kielenkäyttäjän kielitaidon, saavuttamiseen.

Sisältö

- kieliopin perusrakenteiden kertaus
- erityisesti asiatekstille ja referoinnille tyypilliset kielen rakenteet
- kielen tilanteinen vaihtelu, erityisesti muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon erot
- oman opiskelualan ja työelämän tekstit ja viestintäkäytänteet
- kieli- ja viestintätaidon itsearviointi
- oppimisstrategioiden kehittäminen

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on ensisijaisesti kiinteistö- ja rakennusalan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kirjoittaa ymmärrettävää, selkeää, sidosteista ja sanastoltaan ja rakenteiltaan normienmukaista tekstiä
- laatia oman alansa ja muita työelämän edellyttämiä kirjallisia tekstejä, ilmaista niissä tietoja ja näkemyksiä sujuvasti ja ottaa huomioon eri tekstilajien muodollisuusasteen vaatimukset ja periaatteet
- itsenäisesti lukea pitkähköjä tekstejä oman alansa ja yleisistä aiheista ja etsiä niiden pääkohdat
- pitää opiskelualansa asiantuntijaesityksiä
- ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä toimintaansa ja tuotoksiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi
- kirjoittaa tekstilajin vaatimaa muodollisuusastetta noudattaen oman alansa ja työelämän edellyttämiä selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä, ilmaista tietoja ja näkemyksiä tarkasti ja niin, että normipoikkeamat eivät johda väärinkäsityksiin
- itsenäisesti lukea pitkiäkin tekstejä oman alan ja työelämän aiheista, löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen
- laatia ja pitää ammattialansa asiantuntijaesityksiä
- käyttää laajaa oman alan ja työelämän aihepiirien sanastoa suhteellisen hyvin
- arvioida omaa kielitaitoaan ja esittää kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää kielen rakenteita ja laajaa sanastoa hyvin eikä kielellinen ilmaisuvarasto rajoita kirjoittamista
- laatia oman alansa ja työelämän edellyttämiä selkeitä, yksityiskohtaisia ja hyvin jäsenneltyjä tekstejä tekstilajin vaatimaa muodollisuusastetta ja tyyliä noudattaen
- itsenäisesti lukea eri tarkoituksiin laadittuja pitkiä ja kompleksisiakin tekstejä, selostaa pääkohdat lukemastaan ja tunnistaa kirjoittajan asennoitumisen ja tekstin tarkoituksen
- laatia ja pitää ammattialansa asiantuntijaesityksiä selkeästi ja sujuvasti
- ilmaista itseään tehokkaasti
- kehittää kielitaitoaan tavoitteellisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kirjoittaa ymmärrettävää, selkeää, sidosteista ja sanastoltaan ja rakenteiltaan normienmukaista tekstiä
- laatia oman alansa ja muita työelämän edellyttämiä kirjallisia tekstejä, ilmaista niissä tietoja ja näkemyksiä sujuvasti ja ottaa huomioon eri tekstilajien muodollisuusasteen vaatimukset ja periaatteet
- itsenäisesti lukea pitkähköjä tekstejä oman alansa ja yleisistä aiheista ja etsiä niiden pääkohdat
- pitää opiskelualansa asiantuntijaesityksiä
- ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä toimintaansa ja tuotoksiinsa.

Esitietovaatimukset

Hyvä suomen kielen taito: vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taso B2.1.

Lisätiedot

Opintojakso on pakollinen niille suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskeleville, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi. Opiskelijan opinto-ohjelmaan sisältyvät myös tutkinto-ohjelman muut suomen kielen ja viestinnän opinnot.

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaisa Kanerva
Vastuuhenkilö

Kaisa Kanerva

Aika ja paikka

Ekskursio ajoittuu välille 17.4.-14.5., matkakohteena Saksan Freiburg. Webinaarit ja ohjausklinikat Zoomissa.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Aloitus- ja yhteenvetowebinaarit sekä ohjausklinikat, ekskursio eli opintomatka Saksan Freiburgiin, kohde-esittelyt kaupungin tutustumiskohteista ja artikkeli jostain teemaan ja Freiburgiin liittyvästä aiheesta Metropolian verkkojulkaisuun, joka työstetään yhdessä (ks. esim. rakennusarkkitehtuurin ekskursiojulkaisu: https://www.theseus.fi/handle/10024/280526).

Kansainvälisyys

Ekskursio toteutetaan yhdessä Frankfurtin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 2-3 kpl 2-3 h/webinaari, ohjausklinikat 2-3 kpl 1 h/ohjausklinikka, ekskursio 4-5 päivää matkoineen.

Sisällön jaksotus

Vähintään yksi webinaari ennen ekskursiota ja vähintään yksi sen jälkeen.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
Opiskelijaryhmät
 • TXH21S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutus- ja esittämistilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Opiskelijan valitsemat tekstit, jotka valitaan opintojaksototeutuksen ensimmäisillä lähiteunneilla annettujen ohjeiden mukaisesti; opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksototeutuksella ei ole tenttiä,arviointi perustuu opintojakson aikana tehtäviin oppimistehtäviin. Siten opintojaksototeutuksella ei ole uusintamahdollisuutta.

Kansainvälisyys

Opintojaksototeutuksen kommunikaatiokieli on englanti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunnit ja arviointikeskustelu vajaa 40%, oppimistehtävät yli 60%, yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Academic Writing
Job Hunting
Professional Communication

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 75%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kynnystehtävien hyväksytty suoritus
Arvosana perustuu tiettyihin suullisiin ja kirjallisiin tehtäviin

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B2.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Matti Karhumäki
Opiskelijaryhmät
 • TXH22S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa oman alansa työympäristössä ja työyhteisön jäsenenä ottaen huomioon viestintätilanteen toimijoiden taustat.

Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa sekä kirjallisesti että suullisesti alansa työtehtävissä. Opiskelija tuntee oman alansa ruotsinkielisiä julkaisuja. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset termit ja käsitteet
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Omat opinnot ja työ
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

- Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

- Opettajan materiaali Moodlessa
- Oppikirja: Kontakt - Teknisk svenska

Opetusmenetelmät

- Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Kirjallinen tentti ke 26.4.
- Uusintamahdollisuudet ilmoitetaan myöhemmin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Lähitunnit ja tentit 30%, oppimistehtävät 70%, yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

- Käydään läpi kurssilla

Lisätietoja opiskelijoille

- Läsnäolovaatimus 75%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kirjallisen ja suullisen tentin läpäisy
- Arvosanakuvaukset kansallisessa toisen kotimaisen kielen arviointiperusteissa

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CERF) A2.2- B1.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Kankkunen
Opiskelijaryhmät
 • TXH19S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

- asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet
- esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
- viestintä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä
- viestinnän suunnittelu ja arviointi
- digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt
- tieteellisen kirjoittamisen perusteet
- lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö ja merkintätavat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia rakentavasti asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta sekä hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja vetäjänä asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelija osoittaa halua kehittyä asiantuntijan viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia
- hankkia alansa tietoa ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin
- toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti
- osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin
- vastaanottaa ja antaa palautetta.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B2.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Haimala
Opiskelijaryhmät
 • TXI21S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen
 • TXH19S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda tekniikan ammattilaiselle kokonaisvaltainen käsitys siitä, miten teollisuus- ja teknologiayritys toimii, miten liiketoimintaa kehitetään omalla toimialalla ja mikä teollisuus- ja teknologiayrityksen menestymisessä on ratkaisevaa. Painopiste on yrityksissä, joiden tuote (fyysinen tuote ja/tai palvelu) on teknisesti vaativa ja jotka myyvät tuotteitaan suurelta osin muille yrityksille.
Opiskelija osaa kuvata seuraavat yrityksen toiminnot:
- johtaminen, mukaan lukien strategia, johtamisjärjestelmä ja ihmisten johtaminen
- talous sekä yrityksen suorituskyky ja sen mittaaminen, mukaan lukien tuottavuus ja laatu
- tekninen tuotteen tai palvelun myynti yritykseltä yritykselle
- toiminnanohjaus
- toimitusketjun hallinta, mukaan lukien hankinta, tuotanto ja logistiikka
- projektitoiminta.

Sisältö

- johtaminen, mukaan lukien strategia, johtamisjärjestelmä ja ihmisten johtaminen
- talous ja yrityksen suorituskyky ja sen mittaaminen, mukaan lukien tuottavuus ja laatu
- tekninen tuotteen tai palvelun myynti yritykseltä yritykselle
- toiminnanohjaus
- toimitusketjun hallinta, mukaan lukien hankinta, tuotanto ja logistiikka
- projektitoiminta
- toteutuksen kohderyhmän perusteella kurssiin liittyy 1–2 syventävää osuutta joistakin seuraavista:
o toiminnan johtaminen tuotepainotteisessa yrityksessä (mm. tuotteiden toiminnanohjaus, tilaus-toimitusketjun hallinta, toiminnanohjausjärjestelmät)
o toiminnan johtaminen tieto- ja viestintäliiketoiminnassa (mm. tietojärjestelmät liiketoimintakontekstissa, tietoteknisten palveluiden hallinta, tietotekniikkapalvelutoiminnan ohjaus, ITIL)
o teknologian myynti (mm. ratkaisumyynti, tarjoustyö, neuvottelutaidot, hinnoittelu)
o tekninen hankinta
o teknologiayrittäjyys (mm. yrityksen perustaminen ja liiketoimintasuunnitelma teknisen innovaation pohjalta)
o työnjohto-oppi
o logistiikka ja sen merkitys yrityksen suorituskykyyn
o palveluliiketoiminta, joka painottuu teknisiin ratkaisuihin ja palveluihin, mutta joka on muuta(kin) kuin tietotekniikkapalveluita, esimerkiksi projektiliiketoiminta (mm. palvelutoiminnan ohjaus, palvelutoiminnan tietojärjestelmät)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet hyvin ja soveltaa niitä kuvatessaan oman alan yrityksen toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi kuvata yhteyksiä teollisuus- ja teknologiayrityksen peruskäsitteiden välillä ja analysoida näitä yhteyksiä oman alan yrityksen toiminnassa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sunil Suwal
Opiskelijaryhmät
 • TXH21S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten infra- ja rakennusmittaukset liittyvät tietomalleihin sekä miten tietomalleja käytetään infra- ja muussa rakentamimsessa

Sisältö

johdanto rakennetun ympäristön tietomallinnukseen
- tietomallintamisen vaatimukset ja ohjeet
YTV2012 (Yleiset tietomallivaatimukset 2012)
YIV2015 (Yleiset inframallivaatimukset 2015)
- tietomalliteknologia ja -prosessi
- tietomallipohjainen tiedonsiirto (IFC, LandXML/IM3)
- talonrakentamisen ja infra-alan suunnittelu- ja koordinointiohjelmistojen käytön perusteet
- infra- ja rakennusmittausten tietomallit ja niiden käyttö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää, miten infra- ja rakennusmittaukset liittyvät tietomalleihin sekä miten tietomalleja käytetään infra- ja muussa rakentamisessa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää, miten infra- ja rakennusmittaukset liittyvät tietomalleihin sekä miten tietomalleja käytetään infra- ja muussa rakentamimsessa

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ilpo Kuivanen
Vastuuhenkilö

Ilkka Partonen

Opiskelijaryhmät
 • TXH20S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tietotekniikan soveltamisen mm. paikkatietoon liittyvissä projekteissa.

Sisältö

Tietotekniikan soveltaminen paikkatietosovelluksen toteutuksessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksyttävän paikkatietosovelluksen toteuttaminen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän paikkatietosovelluksen toteuttaminen.

Esitietovaatimukset

Ohjelmointitekniikka ja käyttöliittymät

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Vilska
Opiskelijaryhmät
 • TXH21S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee normaalijakauman ja luottamusvälin. Opiskelija laskee lineaarisen ja epälineaarisen muunnoksen estimaatin virhearvioineen. Opiskelija tuntee varianssi-kovarianssimatriisin.

Sisältö

Todennäköisyyden frekvenssitulkinta ja odotusarvotulkinta. Tärkeimmät tilastolliset tunnusluvut. Normaalijakauman todennäköisyyksien ja kvantiilien laskeminen taulukoiden avulla ja normaalijakauman sovittaminen havaintoaineistoon. Otoksen perusteella muodostettu luottamusväli ja luottamusvälin tulkinta. Muunnoksen luottamusväli. Tilastollinen testi ja testin käyttö (mm systemaattisen virheen havaitseminen). Vektoriestimaatit ja kovarianssimatriisi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee normaalijakauman ja luottamusvälin sekä löytää systemaattisen virheen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija laskee lineaarisen ja epälineaarisen muunnoksen estimaatin virhearvioineen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee varianssi-kovarianssimatriisin ja osaa käyttää sitä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee normaalijakauman ja luottamusvälin sekä löytää systemaattisen virheen.

Esitietovaatimukset

Maanmittaustekniikan matematiikka 1.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 46

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Reijo Aalto
 • Ilkka Partonen
Opiskelijaryhmät
 • TXH22S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee yhdyskuntatekniikan toiminnot ja keskeiset käsitteet - osaa tulkita ja arvioida yhdyskuntatekniikan suunnitelmia - ymmärtää maanmittaustekniikan ja yhdyskuntatekniikan yhteiset toimialueet sekä eri osapuolien roolit niissä

Sisältö

Opiskelija perehtyy yhdyskuntatekniikan eri osa-alueisiin ja saa kokonaiskäsityksen yhdyskuntatekniikan tehtävistä. Yhdyskuntatekniikan toimialueet ja käsitteet. Yhdyskuntateknisten hankkeiden prosessit ja eri toimijat. Ympäristön suunnittelun kannalta keskeiset yhdyskuntatekniikan perusteet. Liikenneväylät, kunnallistekniset järjestelmät, ympäristönsuojelu, rakennettavuus ja pohjarakentamisen järjestelmät sekä niiden menetelmät ja tekniikat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää yhdyskuntatekniikan merkityksen rakennetussa ympäristössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee yhdyskuntatekniikan keskeiset osa-alueet.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaisa Kanerva
 • Matias Ingman
Opiskelijaryhmät
 • TXH21S1
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yleiskaavan juridisen, hallinnollisen ja sisällöllisen laatimisprosessin. Opiskelija ymmärtää yleiskaavan merkityksen maankäytön suunnittelujärjestelmässä ja yhdyskuntarakenteen ohjaamisessa. Opiskelija osaa soveltaa ja analysoida erilaisia paikkatietoaineistoja yleiskaavan laatimisessa. Opiskelija osaa laatia yleiskaavan paikkatieto-ohjelmalla kaavamerkintöineen, perustella tekemänsä kaavaratkaisut ja arvioida yleiskaavan vaikutuksia.

Sisältö

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaavoitus, eri yleiskaavatyypit, yleiskaavan sisältövaatimukset, taustaselvitykset, laatimisprosessi, vuorovaikutus, oikeusvaikutukset, yhdyskuntarakenne, kantatilatarkastelu, mitoitus, teemakartan, rakennemallin ja yleiskaavan laatiminen paikkatieto-ohjelmalla, kaavamerkintöjen ja yleiskaavan vaikutusten arvioinnin laadinta, kaavaratkaisujen perusteleminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetettavat asiat vain tyydyttävällä tavalla, mikä näkyy kurssiin sisältyvien tehtävien arvosanojen keskiarvossa sekä ryhmätöiden vertaisarvioinnissa. Opiskelija on lisäksi osallistunut oppimistilanteisiin, joihin on pakollinen läsnäolo.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetettavat asiat hyvin, mikä näkyy kurssiin sisältyvien tehtävien arvosanojen keskiarvossa sekä ryhmätöiden vertaisarvioinnissa. Opiskelija on lisäksi osallistunut oppimistilanteisiin, joihin on pakollinen läsnäolo.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opetettavat asiat kiitettävästi, mikä näkyy kurssiin sisältyvien tehtävien arvosanojen keskiarvossa sekä ryhmätöiden vertaisarvioinnissa. Opiskelija on lisäksi osallistunut oppimistilanteisiin, joihin on pakollinen läsnäolo.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee kurssilla opetettavat asiat vain tyydyttävällä tavalla, mikä näkyy kurssiin sisältyvien tehtävien arvosanojen keskiarvossa sekä ryhmätöiden vertaisarvioinnissa. Opiskelija on lisäksi osallistunut oppimistilanteisiin, joihin on pakollinen läsnäolo.

Esitietovaatimukset

Maankäyttö ja yhteiskunta