Siirry suoraan sisältöön

Toimintaterapian tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Toimintaterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu 1 toinen lukukausi
Harjoittelu 2 kolmas lukukausi
Harjoittelu 3 neljäs lukukausi
Harjoittelu 4 joko 5,6 tai 7. lukuakusi

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolian yleinen tutkintosääntö >>

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. >>

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus koulutusohjelman internet-sivuilta
>>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Toimintaterapeutit työskentelevät kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa. Lisäksi toimintaterapeutit toimivat yksityissektorilla mm. vammaisjärjestöissä, projekti- ja kehittämistehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto mahdollista 5. lukukaudesta alkaen.

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

>>

Opintojen toteuttaminen

Päiväopetuksessa kurssit toteutetaan pääosin lähiopetuksena osa verkko-opintoina. Monimuoto-opetuksessa lähi-, etä ja verkko-opintoina.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Kaija Kekäläinen
Puh. +358 40 334 5368
Email: kaija.kekalainen(at)metropolia.fi

Toimintaterapia
Tunnus
(SXI22S2)

Toimintaterapia
Tunnus
(SXI23K2)
Toimintaterapia
Tunnus
(SXI21S2)

Toimintaterapia
Tunnus
(SXI22K2)
Toimintaterapia
Tunnus
(SXI20S2)

Toimintaterapia
Tunnus
(SXI21K2)
Toimintaterapia
Tunnus
(SXI19S2)

Toimintaterapia
Tunnus
(SXI20K2)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

24.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Kalajoki
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli:
Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä. Opiskelija osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen. Opiskelija osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli:
Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti englanniksi ammattialansa monikielisissä opiskelu- ja työtehtävissä, ja pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa harjoittamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa englannin kielellä eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti niin, että viesti välittyy täsmällisesti alan ammatillista erityissanastoa käyttäen. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintä osaamisestaan, ja Opiskelija asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli (2 op)
- Viestintä työyhteisöissä ja asiakkaiden kanssa
- Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö ja merkintätavat
- Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli (3 op)
- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: viestintä englannin kielellä yksin ja ryhmässä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä, englanninkielisen lähdeaineiston hyödyntäminen ja soveltaminen ammatillisissa yhteyksissä
- Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
- Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon hyödyntäminen vieraalla kielellä
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Oppimateriaalit

Tunnilla läpi käytävä materiaali.

Suomenkielisen viestinnän taustaksi:
Roivas, Marianne ja Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Moodle, lähiopetus, verkkoluennot, itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatillisista kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Opiskelija ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti. Opiskelija ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Opiskelija laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia rakentavasti asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Opiskelija ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Opiskelija ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta sekä hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja vetäjänä asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelija osoittaa halua kehittyä asiantuntijan viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Opiskelija vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Opiskelija ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti sekä käyttää monipuolista ammattisanastoa täsmällisesti. Opiskelija ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatillisista kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Opiskelija ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti. Opiskelija ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Opiskelija laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Esitietovaatimukset

Englanti: Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Lisätiedot

Opintojakso sisältää asiantuntijaviestintää suomen kielellä 2op ja englannin kielellä 3op.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Kalajoki
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • SXI23K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli:
Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä. Opiskelija osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen. Opiskelija osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli:
Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti englanniksi ammattialansa monikielisissä opiskelu- ja työtehtävissä, ja pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa harjoittamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa englannin kielellä eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti niin, että viesti välittyy täsmällisesti alan ammatillista erityissanastoa käyttäen. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintä osaamisestaan, ja Opiskelija asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli (2 op)
- Viestintä työyhteisöissä ja asiakkaiden kanssa
- Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö ja merkintätavat
- Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli (3 op)
- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: viestintä englannin kielellä yksin ja ryhmässä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä, englanninkielisen lähdeaineiston hyödyntäminen ja soveltaminen ammatillisissa yhteyksissä
- Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
- Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon hyödyntäminen vieraalla kielellä
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Oppimateriaalit

Tunnilla läpi käytävä materiaali.

Suomenkielisen viestinnän taustaksi:
Roivas, Marianne ja Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Moodle, lähiopetus, verkkoluennot, itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatillisista kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Opiskelija ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti. Opiskelija ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Opiskelija laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia rakentavasti asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Opiskelija ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Opiskelija ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta sekä hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja vetäjänä asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelija osoittaa halua kehittyä asiantuntijan viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Opiskelija vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Opiskelija ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti sekä käyttää monipuolista ammattisanastoa täsmällisesti. Opiskelija ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatillisista kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Opiskelija ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti. Opiskelija ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Opiskelija laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Esitietovaatimukset

Englanti: Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Lisätiedot

Opintojakso sisältää asiantuntijaviestintää suomen kielellä 2op ja englannin kielellä 3op.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaija Kekäläinen
Opiskelijaryhmät
 • FAB23
  FAB23

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Sanna Piikki
 • Annariika Anundi
 • Jari Pihlava
 • Sanna Saikko
Vastuuhenkilö

Sanna Piikki

Opiskelijaryhmät
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksilö- ja ryhmäterapiaprosesseja. Opiskelija osaa arvioida asiakkaiden ja ryhmän toimintamahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä opiskelun, työn ja vapaa-ajan osa-alueilla. Opiskelija tuntee psykodynaamiset ilmiöt ja osaa kohdata erilaisissa kriiseissä olevia ihmisiä. Hän osaa ottaa psykodynaamiset tekijät huomioon terapiaprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija osaa ohjata ryhmiä ja arvioida asiakkaan toimintaa ryhmissä ja verkostoissa. Hän osaa reflektoida ja hyödyntää ammatillista harkintaa terapiatilanteissa. Hän tunnistaa itselleen ominaiset vuorovaikutustyylit ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa reflektoida omia ohjaamis- ja konsultointitaitoja. Opiskelija käsittelee tekemiään havaintoja ja tuloksia vastavuoroisesti asiakkaan kanssa. Opiskelija osaa dokumentoida tekemänsä havainnot ja viestiä ne työryhmässä. Opiskelija kunnioittaa toisten asiantuntijuutta ja ymmärtää kollektiivisen asiantuntijuuden merkityksen kumppanuustoiminnassa. Opiskelija osaa käyttää ohjausta ryhmäprosessin ja ammatillisen kasvunsa tukena.

Sisältö

• Asiakaan toiminta erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa
• Toimintaterapiaprosessin suunnittelu, toteuttaminen ja
dokumentointi yhdessä asiakkaan kanssa
• Ryhmätilanteiden suunnittelu, havainnointi ja toteutus
• Ryhmätoiminnan analyysi ja synteesi
• Työryhmässä ja omaisten kanssa toimiminen
• Kumppanuustoiminta
• Vuorovaikutusmallit
• Psykodynaamiset tekijät, transferenssi
• Kriisitilanteiden hallinta
• Työnohjaus
• Ammatillisen kasvun osa 3

Aika ja paikka

Opintojaksosta varsinaista harjoittelua 24.10. - 14.12.2022 (37 arkipv) , harjoittelujakson aikana joitakin päiviä, jotka toteutuvat koulupäivinä kts. lukujärjestys/ 3.harjoittelun wiki-sivut, jotka päivitetään ennen 12.10.

Ennen harjoittelua ja harjoittelun jälkeen toteutuu koulupäiviä liittyen Terapiasuhdeopintoihin, sekä harjoittelun päätökseen. Nämä ovat osa opintojaksoa. Tarkemmat ajankohdat: kts. lukujärjestys.

Oppimateriaalit

Opiskelijan aiemman osaamisen ja harjoittelupaikan mukaisesti.
3. Harjoittelun tarkemmat tiedot löytyvät harjoittelun Wiki-sivulta: https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=76939850
Kyseisen sivun ohjeet päivitetään ennen lukujärjestykseen merkittyä harjoitteluinfoa.

Harjoitteluun liittyviä yleisiäohjeita (esim. rokotukset jne) harjoittelujen wiki-sivun kautta: https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=153584504

Opetusmenetelmät

Yksilö- ja pienryhmäohjaus, harjoitustehtävät (3kpl) ja toimintaterapeutin työtehtävät harjoittelupaikalla.
Terapiasuhde opintoja n. 2op
Tutoropettajan pitämä ammatillinen kasvu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Lisätietoja opiskelijoille

Ennen harjoittelujaksoa opiskelija hakee itselleen harjoittelupaikan:
-Harjoittelupaikan tulee olla mahdollisimman erilainen kuin 2.harjoittelun paikka (ja jos sinulla on jo tarkat visiot 4.harkan paikasta, niin myös erilainen kuin se), eri asiakasryhmä suositeltavaa joka harjoittelussa
-Jos 2.harjoittelussa ei ollut tt-ohjaajaa, niin 3.harjoittelussa tulee olla.
- Harjoittelupaikalla tulee olla mahdollisuus osallistua/toteuttaa toimintaterapeutin työtehtäviä sekä saada ohjausta

Kun opiskelijan on saanut itselleen harjoittelupaikan jobiilista tai muualta, ilmoitetaan tiedot koululle harjoittelun wiki-sivuilta löytyvän lomakkeen avulla.

Harjoittleupaikan tulisi olla tiedossa viimeistään n. 2viikkoa ennen harjoittelujakson alkua. Tarvittaessa ota yhteys 3.harjoittelun vastuuopettaja Sanna Piikki

Katso aikataulun tarkemmat tiedot lukujärjestyksestä. Harjoittelun aikana myös ohjausta/ opetusta koululla.

Harjoittelusta pidetään erillinen info opiskelijoille, jonka aikataulu löytyy lukujärjestyksestä.
Harjoittelussa läsnäolo on pakollista, työmäärä n. 40h /viikko.
Jos sairasloma päiviä kertyy yli 3, tulee ne korvata.

Lisäkysymykset /ahot -hakemukset osoitetaan 3.harjoittelun vastuuopettajalle SANNA PIIKKI
Terapiasuhdeopintoihin liittyvät kysymykset: Jari Pihlava

HUOM! Selvitä hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua mitä harjoittelupaikka vaatii opiskelijalta esim. henkilökortti, rokotussuoja jne. Lisätietoja ja ohjeita löytyy harjoittelujen wikisivuilta.

Harjoittelujen WIKI-Sivuilta lainattua:
Opiskelija selvittää minkälainen rokotussuoja harjoittelukontekstissa vaaditaan ja huolehtii rokotukset kuntoon ennen harjoittelujakson alkua.
Lisätietoa YTHS ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan
turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
Hylätty
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä
- riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
- suhtautuu piittaamattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen
toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin, itsearviointiin, oppimistehtäviin ja työelämäohjaajan palautteeseen. (100%)

Opettaja antaa kirjallista palautetta harjoittelun tehtävistä ja kirjaa omat näkökulmansa tavoitteiden saavuttamisesta.

Hyväksytty-Hylätty

Esitietovaatimukset

Toimintaterapeutti terapiasuhteen rakentajana
Harjoittelu 1 Toimintakyvyn arviointi
Toimintakyvyn arviointi ja tutkimus 1 ja 2
Terapeuttinen toiminta opiskelussa, työssä ja vapaa-ajan toiminnassa
Terapeuttinen toiminta ryhmissä

Lisätiedot

Opintojakso sisältää harjoittelua 12 op ja 3 op terapiasuhdeopintoja

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Jari Pihlava
 • Kaija Kekäläinen
 • Sanna Saikko
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXI20K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida, muokata ja soveltaa toimintaa erilaisille asiakkaille. Opiskelija toimii yhdellä tai useammalla vaihtoehtoisella toimintaterapia-alueella kotimaassa tai ulkomailla. Opiskelija osaa toimia osana työryhmää. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa lähes itsenäisesti yksilö-, ryhmä- ja yhteisöprosesseja. Hän soveltaa toimintaa terapeuttisesti yhteisöissä. Opiskelija reflektoi ja tutkii omia kokemuksiaan erilaisista toimintaterapiatilanteista. Opiskelija kehittää omia terapiasuhdetaitojaan. Opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa ja nostaa yleiseen keskusteluun yhteisöä tai yhteiskuntaa hyödyttäviä hyviä käytäntöjä.

Sisältö

• Terapeuttinen toiminta ja toiminnan analyysi
• Työyhteisötaidot
• Toimintaterapiaprosessi yhteisössä
• Yhteisöön ja yhteiskuntaan vaikuttaminen
• Tutkimustiedon ja näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen
käytännössä
• Oman toiminnan reflektointi
• Vuorovaikutuksen tietoinen käyttö terapiasuhteessa

Aika ja paikka

22.8. - 14.10.2022
Wiki sivulla e-lomake, jolla ilmoitat harjoittelupaikan tiedot heti, kun paikka varmistuu. Koulutussuunnittelija tarkistaa harjoittelusopimuksen
Huomaa, että e-lomakkeessa on kohta, johon merkitset joka tapauksessa harjoittelun ajankohdan. Poikkeavasta ajoituksesta sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu 13op laajuinen = 40 päivää/8h/päivä.
* Sisältää kaksi oppimistehtävää.
* Jakson tavoitteet aiemman palautteen ja paikan tarjoamisen mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi tee ENOTHE osaamiskuvauksiin perustuva itsearviointi ja hyödynnä tulosta tavoitteita laatiessasi.

Terapiasuhde opinnot 2op

Harjoittelujaksoon kuuluu ohjaavan opettajan kanssa alkutapaaminen, väliryhmätapaaminen ja vakuuttavuustehtävän purku. näissä opettajakohtaiset ohjeet ja aikataulut.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija hakee harjoittelupaikan tuutoropettajan kanssa sovitulla tavalla .

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli ajoitus poikkeaa tulee se ilmoittaa harjoittelulomakkeessa. Valinnaisista suoritustavoista sovitaan etukäteen harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

13op laajuinen = 40 päivää/8h/päivä sisältää myös oppimistehtäviin käytetyn ajan

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden
mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista
Hylätty
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- käyttää alan käsitteitä puutteellisesti
- asiantuntijaksi riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- suhtautuu huolimattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen
toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelupäivät täyttyneet,
Harjoittelutehtävät tehty ja palautettu harjoittelujakson päättyessä. Hrjoittelutehtävät pitää palauttaa harjoittelun viimeiseen päivään mennessä.

Esitietovaatimukset

Harjoittelu 2 tai 3
Terapeuttinen toiminta yhteisöissä, yhteiskunnassa ja kansainvälisesti
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 13op harjoittelua ja 2op terapiasuhdeopintoja.

Opiskelija hakee itse omaan oppimiseensa soveltuvan harjoittelupaikan. Harjoittelu on mahdollista tehdä kansainvälisenä harjoitteluna.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Jari Pihlava
 • Kaija Kekäläinen
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida, muokata ja soveltaa toimintaa erilaisille asiakkaille. Opiskelija toimii yhdellä tai useammalla vaihtoehtoisella toimintaterapia-alueella kotimaassa tai ulkomailla. Opiskelija osaa toimia osana työryhmää. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa lähes itsenäisesti yksilö-, ryhmä- ja yhteisöprosesseja. Hän soveltaa toimintaa terapeuttisesti yhteisöissä. Opiskelija reflektoi ja tutkii omia kokemuksiaan erilaisista toimintaterapiatilanteista. Opiskelija kehittää omia terapiasuhdetaitojaan. Opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa ja nostaa yleiseen keskusteluun yhteisöä tai yhteiskuntaa hyödyttäviä hyviä käytäntöjä.

Sisältö

• Terapeuttinen toiminta ja toiminnan analyysi
• Työyhteisötaidot
• Toimintaterapiaprosessi yhteisössä
• Yhteisöön ja yhteiskuntaan vaikuttaminen
• Tutkimustiedon ja näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen
käytännössä
• Oman toiminnan reflektointi
• Vuorovaikutuksen tietoinen käyttö terapiasuhteessa

Aika ja paikka

16.1. - 10.3.23 Poikkeavasta ajoituksesta sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.
Wiki sivulla e-lomake, jolla ilmoitat harjoittelupaikan tiedot heti, kun paikka varmistuu. Koulutussuunnittelija tarkistaa harjoittelusopimuksen
Huomaa, että e-lomakkeessa on kohta, johon merkitset joka tapauksessa harjoittelun ajankohdan.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu 13op laajuinen = 40 päivää/8h/päivä.
* Sisältää kaksi oppimistehtävää.
* Jakson tavoitteet aiemman palautteen ja paikan tarjoamisen mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi tee ENOTHE osaamiskuvauksiin perustuva itsearviointi ja hyödynnä tulosta tavoitteita laatiessasi.

Terapiasuhde opinnot 2op, johon erilliset ohjeet. Terapiasuhdeopintoihin kuuluvat opetuspäivät eivät sisälly harjoittelupäiviin.

Harjoittelujaksoon kuuluu ohjaavan opettajan kanssa alkutapaaminen, väliryhmätapaaminen ja vakuuttavuustehtävän purku. näissä opettajakohtaiset ohjeet ja aikataulut.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija hakee harjoittelupaikan tuutoropettajan kanssa sovitulla tavalla .

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli ajoitus poikkeaa siitä tulee sopia harjoittelun vastuuopettajan kanssa etukäteen. harjoittelun ajoitus tulee ilmoittaa harjoittelupaikkalomakkeessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

13op laajuinen = 40 päivää/8h/päivä sisältää myös oppimistehtäviin käytetyn ajan
Terapiasuhdeopintoihin 2op kuuluvat luennot eivät kuulu harjoittelutunteihin.

Lisätietoja opiskelijoille

oppimistehtävät kuuluvat harjoitteluaikaan. Tämän vuoksi harjoittelua ei voida hyväksyä, jos tehtäviä ei ole palautettu. Harjoittelutehtäviä ei voi palauttaa enää jälkikäteen vaan niiden palautus on harjoittelun päättyessä tai ohjaavan opettajan antamisen ohjeiden mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden
mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista
Hylätty
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- käyttää alan käsitteitä puutteellisesti
- asiantuntijaksi riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- suhtautuu huolimattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen
toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1) Harjoittelupäivät täyttyneet,
2) Harjoittelutehtävät tehty ja palautettu oman työtilaan harjoittelujakson päättyessä. Hrjoittelutehtävät pitää palauttaa harjoittelun viimeiseen päivään mennessä tai ohjaavan opettajan antamaan päivämäärään mennessä.
3) Harjoittelun arviointilomake palautettu oman työtilaan , sis harjoittelupaikan palaute ja opiskelijan oma arviointi.

Opettajalla on harjoittelun päättymisen jälkeen 4vkoa aikaa arvioida ja hyväksyä harjoittelu.

Esitietovaatimukset

Harjoittelu 2 tai 3
Terapeuttinen toiminta yhteisöissä, yhteiskunnassa ja kansainvälisesti
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 13op harjoittelua ja 2op terapiasuhdeopintoja.

Opiskelija hakee itse omaan oppimiseensa soveltuvan harjoittelupaikan. Harjoittelu on mahdollista tehdä kansainvälisenä harjoitteluna.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristiina Kokkonen
 • Anou Londesborough
 • Kaija Kekäläinen
Vastuuhenkilö

Anou Londesborough

Opiskelijaryhmät
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää keskus- ja ääreishermoston rakenteen ja toiminnan sekä yläraajan hermotuksen. Opiskelija ymmärtää hermoston merkityksen ihmisen toiminnan säätelijänä. Opiskelija tunnistaa keskushermoston häiriöiden vaikutuksia ihmisen toimintaan ja toimintakykyyn. Opiskelija tutustuu maassamme tavattavien keskeisten neurologisten ja lastenneurologisten sairauksien oireisiin ja tietää neurologisten sairauksien kliinisen tutkimisen ja hoidon mallit. Opiskelija tuntee neurologisten sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteet, hoidon suositukset ja kuntoutustoiminnan.

Sisältö

- Hermosolun rakenne ja toiminta
- Hermoston kehityksen pääpiirteet
- Keskus- ja ääreishermoston rakenne ja toiminta
- Asento- ja liikeaisti, tasapainoaisti, kipuaisti, tuntoaisti
- Yläraajan hermotus, yleisimmät yläraajan hermovauriot ja niiden oireet.
- Sikiökauden hermostollisen kehityksen kriittiset vaiheet
- Ulkoisten tekijöiden vaikutus hermoston sikiöaikaiseen kehitykseen ja pienen lapsen sairastumiseen / vammautumiseen
- Aistitoimintaa heikentävät sairaudet, niiden tutkimus ja hoito
- Motorista toimintaa heikentävät sairaudet, niiden tutkimus ja hoito
- Kipu-, päänsärky-, huimaus- ja halvaustilat
- Tavallisimmat lääkkeet ja niiden vaikutukset toimintakykyyn
- Yleisimmät neurologian ja lasten neurologian diagnoosit ja kuntoutuksen käytänteet

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja muu jaettava kurssimateriaali

Oheiskirjallisuus (neuroanatomian ja -fysiologian osuuteen):
- Budowick, M. Anatomian atlas. WSOY. – hermosto-osuus
- Sand, O. ym. Ihminen. Anatomia ja fysiologia. Sanomapro tai
Nienstedt ja Kallio: Luut ja ytimet. Ihmiselimistö lyhyesti. WSOY. tai
Vierimaa ja Laurila: Keho. Anatomia ja fysiologia. WSOY. tai
Karhumäki ym. : Päästä varpaisiin – ihmisen anatomia ja fysiologia. Edita.

Opetusmenetelmät

NEUROANATOMIA JA -FYSIOLOGIA:
- luento-opetus (lähiopetus)
- ohjattu itsenäinen opiskelu (verkko-opiskelumateriaali: verkkoluennot, luettava materiaali ja tehtävät)

NEUROLOGIA:
Neurologia 1 op, yhteistoteutus Kristiina Kokkosen ohjeiden mukaan

LASTENNEUROLOGIA 1 OP
tehtävät/ opintopiiri 1op erillisten ohjeiden mukaan

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Neuroanatomian ja -fysiologian tentti: ti 13.12.2022 09.00 - 11.00

Neuroanatomian ja -fysiologian uusintatentit:
SU202301 ma 23.1.2023 klo 16.30 (ilmoittautumisaika 18.12.22 - 6.1.23)
SU202302 ti 21.2.2022 klo 16.30 (ilmoittautumisaika 18.1.-2.2.2023)

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Neuroanatomia ja -fysiologia 81h (20h kontaktiopetusta, 60h ohjattua verkko-opiskelua)

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon sisältyy:
Neurologia 2 op
- 1op Kristiina kokkosen ohjeen mukaan
- 1op neurologian tehtävät
Neuroanatomia ja -fysiologia 3op

Lisätietoja opiskelijoille

Erityisen tuen päätökset: Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti opintojakson alettua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

NEUROANATOMIA JA -FYSIOLOGIA:
- itsenäisten tehtävien hyväksytty suoritus
- tentti, josta numeerinen arviointi asteikolla 1-5 (läpäisyn raja 50% pisteistä)

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Tuki- ja liikuntaelimistön vaikutus toiminnallisuuteen

Lisätiedot

Opintojakso sisältää anatomian ja fysiologian opintoja 3 op ja neurologian opintoja 2 op

Suositellaan valittavaksi myös Toiminnallisuuden mahdollistaminen 3 opintojakso.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristiina Kokkonen
 • Anou Londesborough
 • Mira Lönnqvist
Opiskelijaryhmät
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää keskus- ja ääreishermoston rakenteen ja toiminnan sekä yläraajan hermotuksen. Opiskelija ymmärtää hermoston merkityksen ihmisen toiminnan säätelijänä. Opiskelija tunnistaa keskushermoston häiriöiden vaikutuksia ihmisen toimintaan ja toimintakykyyn. Opiskelija tutustuu maassamme tavattavien keskeisten neurologisten ja lastenneurologisten sairauksien oireisiin ja tietää neurologisten sairauksien kliinisen tutkimisen ja hoidon mallit. Opiskelija tuntee neurologisten sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteet, hoidon suositukset ja kuntoutustoiminnan.

Sisältö

- Hermosolun rakenne ja toiminta
- Hermoston kehityksen pääpiirteet
- Keskus- ja ääreishermoston rakenne ja toiminta
- Asento- ja liikeaisti, tasapainoaisti, kipuaisti, tuntoaisti
- Yläraajan hermotus, yleisimmät yläraajan hermovauriot ja niiden oireet.
- Sikiökauden hermostollisen kehityksen kriittiset vaiheet
- Ulkoisten tekijöiden vaikutus hermoston sikiöaikaiseen kehitykseen ja pienen lapsen sairastumiseen / vammautumiseen
- Aistitoimintaa heikentävät sairaudet, niiden tutkimus ja hoito
- Motorista toimintaa heikentävät sairaudet, niiden tutkimus ja hoito
- Kipu-, päänsärky-, huimaus- ja halvaustilat
- Tavallisimmat lääkkeet ja niiden vaikutukset toimintakykyyn
- Yleisimmät neurologian ja lasten neurologian diagnoosit ja kuntoutuksen käytänteet

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja muu jaettava kurssimateriaali

Oheiskirjallisuus (neuroanatomian ja -fysiologian osuuteen):
- Budowick, M. Anatomian atlas. WSOY. – hermosto-osuus
- Sand, O. ym. Ihminen. Anatomia ja fysiologia. Sanomapro tai
Nienstedt ja Kallio: Luut ja ytimet. Ihmiselimistö lyhyesti. WSOY. tai
Vierimaa ja Laurila: Keho. Anatomia ja fysiologia. WSOY. tai
Karhumäki ym. : Päästä varpaisiin – ihmisen anatomia ja fysiologia. Edita.

Opetusmenetelmät

NEUROANATOMIA JA -FYSIOLOGIA:
- luento-opetus (lähiopetus)
- ohjattu itsenäinen opiskelu (verkko-opiskelumateriaali: verkkoluennot, luettava materiaali ja tehtävät)

NEUROLOGIA:
Neurologia 1 op, yhteistoteutus Kristiina Kokkosen ohjeiden mukaan

LASTENNEUROLOGIA 1 OP
tehtävät/ opintopiiri 1op erillisten ohjeiden mukaan (Mira Lönnqvist)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Neuroanatomian ja -fysiologian tentti:

Neuroanatomian ja -fysiologian uusintatentit:

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Neuroanatomia ja -fysiologia 81h (20h kontaktiopetusta, 60h ohjattua verkko-opiskelua)

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon sisältyy:
Neurologia 2 op
- 1op Kristiina kokkosen ohjeen mukaan
- 1op lastenneurologian tehtävät
Neuroanatomia ja -fysiologia 3op

Lisätietoja opiskelijoille

Erityisen tuen päätökset: Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti opintojakson alettua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

NEUROANATOMIA JA -FYSIOLOGIA:
- itsenäisten tehtävien hyväksytty suoritus
- tentti, josta numeerinen arviointi asteikolla 1-5 (läpäisyn raja 50% pisteistä)

Lastenneurologian osalta opiskelija voi valita oppimistehtävän toteutustavan, vaihtoehtoina: Yksilöllinen kirjallinen tehtävä TAI yksilöllisen alustuksen esittäminen opintopiirissä

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Tuki- ja liikuntaelimistön vaikutus toiminnallisuuteen

Lisätiedot

Opintojakso sisältää anatomian ja fysiologian opintoja 3 op ja neurologian opintoja 2 op

Suositellaan valittavaksi myös Toiminnallisuuden mahdollistaminen 3 opintojakso.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Neuvonen
 • Tiina Ahti
 • Heidi Stenberg
 • Ulla Vehkaperä
Opiskelijaryhmät
 • SXI19S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXH19S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön.
Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen merkityksen yrityksen toiminnassa sekä erilaisten strategioiden merkityksen yritystoiminnan menestyksen ja tuloksellisuuden taustalla. Hän ymmärtää vision ja perustehtävän määrittelyn tärkeyden sekä työyhteisötaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen. Opiskelija omaksuu yrittäjä-myönteisen asenteen ja ymmärtää yritystoimintaan vaikuttavien tekijöiden merkityksen organisaation kannattavuuteen. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään kustannustehokkaita hyvinvointipalveluita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujen toimintaympäristö ja palveluja määrittelevä lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus.
Yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon. Strateginen ajattelu ja johtaminen. Visio, perustehtävä ja työyhteisötaidot. Erilaiset strategiat. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Erilaiset yritysmuodot. Hankintamenettelyt ja hankintaprosessi.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä ja opintojakson sisältö sekä aikataulut tarkentuvat elokuussa 2022.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä ja opintojakson sisältö sekä aikataulut tarkentuvat elokuussa 2022.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasmi Lassila
 • Jouni Piekkari
Vastuuhenkilö

Jouni Piekkari

Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXG19S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisestä itsestä kumpuavan innostuksen merkityksen. Hän osaa kannustaa ja tukea yhteisöjä toimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Opiskelija ymmärtää kulttuurisen demokratian merkityksen. Opiskelija osaa käyttää asiakasryhmälle sopivia osallistavia menetelmiä. Opiskelija oivaltaa ja osaa suunnitella innostamisen monivaiheisen, yhteisölliseen muutokseen tähtäävän prosessin.

Sisältö

Sosiokulttuurisen työn pedagoginen, kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Sosiokulttuurisen toiminnan periaatteita noudattavan projektin suunnittelu ja toteuttaminen. Osallistavat menetelmät ryhmän ohjauksessa ja ryhmän erityispiirteiden tunnistaminen. Pedagogisen suhteen luominen toiminnassa. Kulttuurinen demokratia.

Aika ja paikka

ti 23.8. klo 12.45-16.00 (lähi)
pe 26.8. klo 12.45-16.00 (lähi)
pe 9.9. klo 8.30-11.45 (lähi)
pe 16.9. klo 12.45-16.00 (lähi)
pe 23.9. klo 8.30-11.45 (lähi)
pe 30.9. klo 12.45-16.00 (lähi)
pe 7.10. klo 12.45-16.00 (lähi)
pe 28.10. klo 9-12 (lähi, FUTU-seminaari)
ma 28.11. klo 12.45-16,00 (lähi, loppuseminaari)

Oppimateriaalit

Creating Positive Future FUTU-hankkeen verkkosivut
Chillisti mukana! -Hankkeen verkkosivut
MOTIIVI-hankkeen verkkosivut
https://peili.metropolia.fi
Hurahda pelilliseen työotteseen -opas
Kurki, Leena: Sosiokulttuurinen innostaminen
Nivala & Ryynänen: Sosiaalipedagogiikka.

Lisätiedot ja linkit tarkemmin OMA:n työtilassa.

Opetusmenetelmät

Kurssin sisältö ja tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää ihmisestä itsestä lähtevän toiminnan merkityksen ja osaa kannustaa ja tukea asiakasta. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa sosiokulttuurisen innostamisen periaatteita noudattavan projektin ja analysoida aikaansaatua muutosta. Opiskelija osaa soveltaa innostavan työn elementtejä toiminnassaan ja tukea subjektiutta. Hän osaa käyttää ohjauksessaan osallistavaa pedagogiikkaa.

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Creating Positive Future FUTU -hankkeen kanssa. Hankkeessa käyetään hyväksi mm. pelillisiä menetelmiä Nuorten tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen tukena. Opintojaksolla toteutetaan pareittain pienimuotoisia sosiokulttuurisen innostamisen menetelmiä hyödyntäviä projekteja FUTU-hankkeen kumppaneiden kanssa. Näitä ovat esim.


* eri ammatilliset oppilaitokset Suomen VAnhempainliiton Chillisti mukana! -hankkeen kanssa
* Tyttöjen & poikien talo


Jakson päätyttyä opiskelija

* kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan itsenäisen sosiokulttuurisen innostamisen projektin.
* ymmärtää sosiokulttuurisen innostamisen filosofiaa ja osaa soveltaa sen periaatteita käytäntöön.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Creating Positive Future FUTU-hanke ja hankekumppanit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija saa valita yllämainituista paikoista oman asiakasryhmän projektille, myös metodit ovat valinnaisia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

Luennot, orientation: elo-lokakuu
Työelämäohjaukset: loka-marraskuu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

* Projekti ja raportti 60% (81h)
* Aktiivinen osallistuminen työpajoihin ja luentoihin (9 luentoa) sekä oppimistehtävien suorittaminen 40%
* Tuntilista (5op=135h opiskelijan työtä)

Kriteerit:

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 20.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jasmi Lassila
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisestä itsestä kumpuavan innostuksen merkityksen. Hän osaa kannustaa ja tukea yhteisöjä toimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Opiskelija ymmärtää kulttuurisen demokratian merkityksen. Opiskelija osaa käyttää asiakasryhmälle sopivia osallistavia menetelmiä. Opiskelija oivaltaa ja osaa suunnitella innostamisen monivaiheisen, yhteisölliseen muutokseen tähtäävän prosessin.

Sisältö

Sosiokulttuurisen työn pedagoginen, kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Sosiokulttuurisen toiminnan periaatteita noudattavan projektin suunnittelu ja toteuttaminen. Osallistavat menetelmät ryhmän ohjauksessa ja ryhmän erityispiirteiden tunnistaminen. Pedagogisen suhteen luominen toiminnassa. Kulttuurinen demokratia.

Aika ja paikka

OPETUKSEN AJANKOHDAT:
Huom. Opetuksen paikat ja ajat tarkentuvat. Myllypurossa tilana on MPC4010,
Työpajat Pasilassa ovat iltapäivisin 20.1. alkaen.

13.1. 9-16
20.1. 8.30-16
27.1. 8.30-16
3.2. 8.30-16
10.2. 8.30-16
17..2. 12.45-16
24.2. 12.45-16 (Itsenäinen työskentely/työsekentely asiakasryhmän kanssa)
3.3. 8.30-16
10.3. 8.30-16
17.3. 12.45-16
24.3. 12.45-16
31.3. 8.30-16
5.5. 8.30-16 Päättöseminaari

Oppimateriaalit

https://blogit.metropolia.fi/hiilta-ja-timanttia/2022/02/08/monikulttuurisesta-kohtaamiskahvilasta-on-moneksi-oppeja-hymy-kylasta-osa-4/

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/osallistuva-tutkimuskumppanuus-kuntoutuksessa

Kurki, Leena: Sosiokulttuurinen innostaminen.
Nivala& Ryynänen: Sosiaalipedagogiikka.
Draamakasvatuksen kirjallisuutta;
https://kepeli.metropolia.fi

Opetusmenetelmät

Huom. Tiedot tarkentuvat!

Opintojakso toteutetaan hankkeena Pääkaupunkiseudun omaishoitajat -yhdistyksen kanssa. Pilottihankkeen tavoitteena on:

1. Lisätä ymmärrystä omaishoitajien haasteista
2. Jakaa kokemustietoa viranomaisille omaishoitajien kokemista haasteista (videot; työpajat)
2. Tukea omaishoitajien jaksamista (toiminnalliset työpajat)

Keinoina käytetään draama- ja muita toiminnallisia ryhmätyön menetelmiä. Projektissa tuotetaan videoita ja koulutustilanteisiin sopiva työpajamalli. Omaishoitajista valtaosa yhteistyöryhmässä on maahamuuttajataustaisia. Opimme siis myös toiminnallisia keinoja monikielisen ryhmän kanssa työskentelyyn

Omaishoitajien kanssa tehtäviä työpajoja toteutetaan Itä-Pasilassa yhdistyksen toimitiloissa säännöllisesti perjantai-iltapäivisin.
Asiakasohjausta edeltävän opintojakson aikana perehdytään sosiokulttuurisen innostamisen teoriaan ja menetelmiin (erityisesti osallistavat toimintatutkimuksen menetelmät, draama, visuaaliset menetelmät, haastattelut ja videointi).

Työmuotoina ovat spottiluennot, metodityöpajat, materiaaleihin perehtyminen ja projektityö (työpajat; haastattelut, videoiden työstö). Pääpaino opetuksessa on käytännön työskentelyssä (työpajat, ohjaustyö, projektityö). Pääosa opintojaksosta suoritetaan alla mainittujen kontaktipajojen aikana (2/3 ajankäytöstä; 1/3 lukemista ja koulutusmateriaalin tuottamista.)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei sisällä tenttiä. Projektin tuotteistaminen ja lyhyt raportti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ks. opetusajat.
5 op= 135 t opiskelijan työtä (Tuntiraportointi)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntikirjanpito 50 % (läsnäolo kontaktiopetuksessa, työpajoissa ja projektityössä).
Lopputuote (itsearviointi; työelämän arviointi) 50%

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Valtonen
 • Annariika Anundi
 • Kaarina Pirilä
 • Pekka Paalasmaa
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Kaarina Pirilä

Opiskelijaryhmät
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXD20S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXF20S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustellusti arvioida ja valita tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja ja menetelmiä oman koulutusalansa työn ja työyhteisön kehittämisessä. Hän tunnistaa omalla alallaan käytettyjen keskeisten menetelmien ja palvelumuotoilun lähtökohdat ja käsitteet. Opiskelija osaa kerätä tarkoituksenmukaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan aineistoa, ja hänellä on perusvalmiudet aineiston käsittelemiseen ja analysointiin, argumentoitiin sekä tulosten raportointiin.

Sisältö

• Oman alan keskeiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät (mm. arviointitutkimus, toimintatutkimus, tuotekehitys ja tutkimukselliset lähestymistavat, laadullinen ja määrällinen tutkimus)
• Aineiston hankinta ja käsittely
• Tulosten raportointi, esittäminen ja hyödyntäminen

Oppimateriaalit

Moodlessa osoitetaan materiaali, sisältää myös etukäteen nauhoitettuja verkkoluentoja.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, ei sisällä lähiopetusta, eikä yhdessä tehtäviä osia.
Verkkoalustana Moodle. Moodle aukeaa 01.09.22. Kirjautumistiedot ilmoittautuneille Oman työtilassa.
Kaikki tehtävät ja tentti suoritettava 10.12.22. mennessä, jolloin Moodle sulkeutuu.

Vastuuopettaja Kaarina Pirilä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti, joka tehdään Moodlessa. Mahdollisuus uusia 2 kertaa kolmen päivän välein Moodlessa. Arvioidaan hyväksytty/hylätty. Tentti mahdollisine uusintoineen suoritettava 10.12. mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opiskelijan resurssi 5 x 27h

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluu annettuihin materiaaleihin aktiivinen tutustuminen, verkkoluentojen kuuntelua ja tehtävien tekemistä sekä verkkotentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Mukava verkkokurssi, tulkaahan mukaan!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- Perustella tietolähteiden käytön
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- Toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- Toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- Toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla.
Verkkotentti, josta saatava 50% oikein, hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Anu Valtonen
 • Annariika Anundi
 • Kaarina Pirilä
 • Pekka Paalasmaa
Vastuuhenkilö

Kaarina Pirilä

Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustellusti arvioida ja valita tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja ja menetelmiä oman koulutusalansa työn ja työyhteisön kehittämisessä. Hän tunnistaa omalla alallaan käytettyjen keskeisten menetelmien ja palvelumuotoilun lähtökohdat ja käsitteet. Opiskelija osaa kerätä tarkoituksenmukaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan aineistoa, ja hänellä on perusvalmiudet aineiston käsittelemiseen ja analysointiin, argumentoitiin sekä tulosten raportointiin.

Sisältö

• Oman alan keskeiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät (mm. arviointitutkimus, toimintatutkimus, tuotekehitys ja tutkimukselliset lähestymistavat, laadullinen ja määrällinen tutkimus)
• Aineiston hankinta ja käsittely
• Tulosten raportointi, esittäminen ja hyödyntäminen

Oppimateriaalit

Moodlessa osoitetaan materiaali, sisältää myös etukäteen nauhoitettuja verkkoluentoja.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, ei sisällä lähiopetusta, eikä yhdessä tehtäviä osia.
Verkkoalustana Moodle. Moodle aukeaa 16.01.23. Kirjautumistiedot ilmoittautuneille Oman työtilassa.
Kaikki tehtävät ja tentti suoritettava 10.05.23. mennessä, jolloin Moodle sulkeutuu.

Vastuuopettaja Kaarina Pirilä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti, joka tehdään Moodlessa. Mahdollisuus uusia 2 kertaa kolmen päivän välein Moodlessa. Arvioidaan hyväksytty/hylätty. Tentti mahdollisine uusintoineen suoritettava 10.05. mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opiskelijan resurssi 5 x 27h

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluu annettuihin materiaaleihin aktiivinen tutustuminen, verkkoluentojen kuuntelua ja tehtävien tekemistä sekä verkkotentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Mukava verkkokurssi, tulkaahan mukaan!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- Perustella tietolähteiden käytön
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- Toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- Toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- Toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla.
Verkkotentti, josta saatava 50% oikein, hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • roo.sv
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Anette Virtanen
 • Ulla Saukkonen
Opiskelijaryhmät
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa ottaa huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelija osaa välittää hankkimaansa tietoa kirjallisesti ja suullisesti ja osaa kommunikoida erityisryhmien kanssa myös vaihtoehtoisilla viestintätavoilla. Opiskelija hallitsee ammattikorkeakoululainsäädännön edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Sisältö

• Toimintaterapeutin työn kannalta keskeinen toisen kotimaisen kielen
sanasto
• Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen viestintä
• Erityisryhmien viestintä
• Tukiviittomat, kuvien käyttö, selkokieli

Aika ja paikka

Ruotsi: kampuksella, lähiopetus, aikataulu lukujärjestyksessä

Erityisryhmien viestintä: itsenäistä työskentelyä Moodlessa

Oppimateriaalit

Ruotsi: opettajan oma, saatavilla ennen kurssin alkua

Erityisryhmien viestintä: opiskelumateriaali löytyy Moodle-työtilasta opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Ruotsi: vuorovaikutteiset harjoitukset
Erityisryhmien viestintä, puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio: Verkkokurssi Moodlessa, opiskelumateriaaliin perehtymistä ja oppimistehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ruotsi: viimeisillä tunneilla suullinen tehtävä ja kirjallinen tentti, kaksi uusintaa mahdolllista

Erityisryhmien viestintä: monivalintatentti Moodlessa opintojakson alussa, läpipääsy edellytyksenä tehtävien tekemiselle

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ruotsi:läsnäolo lähiopetuksessa 80%, itsenäistä opiskelua, kirjoitustehtävät tuntien ulkopuolella

Erityisryhmien viestintä: 48h (2op) itsenäistä työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Ruotsi: arviointi asteikolla 1-5, opetuskieli ruotsi, materiaali saatavilla ennen kurssin alkua e-muodossa
Erityisryhmien viestintä osuus suoritetaan Moodlessa. Moodle-työtila aukeaa 2.periodin alussa ja opiskelijoille lähetään ennen tätä ohjeet työtilaan kirjautumisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan
turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä
- riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
- suhtautuu piittaamattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ruotsi:jatkuva arviointi, suullinen esitelmä, kirjallinen lopputentti

Erityisryhmien viestintä: arviointi hyväksytty-hylätty

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 3 op ruotsia ja 2 op erityisryhmien viestintää

Opintojakso sisältää vähintään 3op ruotsia jolloin opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/2003 8§) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Nämä viestintätaidot ovat vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1.
Jos opiskelijan koulusivistyskieli ei ole suomi ja hänelle on myönnetty vapautus ruotsin kielen opinnoista, hän suorittaa opintojaksoon sisältyvän ruotsin kielen osuuden suomi toisena ja vieraana kielenä -osuutena.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Anne Lipasti
 • Ulla Saukkonen
Vastuuhenkilö

Ulla Saukkonen

Opiskelijaryhmät
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa ottaa huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelija osaa välittää hankkimaansa tietoa kirjallisesti ja suullisesti ja osaa kommunikoida erityisryhmien kanssa myös vaihtoehtoisilla viestintätavoilla. Opiskelija hallitsee ammattikorkeakoululainsäädännön edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Sisältö

• Toimintaterapeutin työn kannalta keskeinen toisen kotimaisen kielen
sanasto
• Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen viestintä
• Erityisryhmien viestintä
• Tukiviittomat, kuvien käyttö, selkokieli

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan
turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä
- riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
- suhtautuu piittaamattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 3 op ruotsia ja 2 op erityisryhmien viestintää

Opintojakso sisältää vähintään 3op ruotsia jolloin opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/2003 8§) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Nämä viestintätaidot ovat vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1.
Jos opiskelijan koulusivistyskieli ei ole suomi ja hänelle on myönnetty vapautus ruotsin kielen opinnoista, hän suorittaa opintojaksoon sisältyvän ruotsin kielen osuuden suomi toisena ja vieraana kielenä -osuutena.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaisa Hartikainen
 • Kaija Kekäläinen
 • Nina Talvitie
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXB22K2
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXD22K2
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXB22K1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, päivä
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/kuntoutumisen käsitteen.
Opiskelija selittää, mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan.
Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet.
Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet.
Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait.
Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta.

Sisältö

• Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
• ICF-luokituksen perusteet
• Monialainen yhteistoiminta
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
• Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Aika ja paikka

ei lähiopetusta

Oppimateriaalit

tarkentuu opintojen alkaessa moodleen
jokaisessa modulissa oma aineisto

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Verkkototeutus koostuu opintojakson orientaatiosta ja viidestä eri moduulista, jotka opiskelija opiskelee yhdessä itse valitsemansa työparin tai pienryhmän kanssa oman aikataulun mukaan. Opintojakson voi opiskella itsenäisestikin, mutta sitä ei suositella. Moduuleissa on käytetty lähdeaineistoa, videomateriaalia ja verkkoluentoja. Opiskelijat tekevät opintojakson moduulien sisältöihin perustuen oppimistehtävän, joka palautetaan opintojakson päätteeksi. Pari/ryhmätehtävässä palautetaan vain yksi yhteinen oppimistehtävä. Opiskelijat vastaavat itse työparin löytämisestä ja tehtävään varattavan ajan aikatauluttamisesta.

Jokainen opiskelija tekee myös yksilötehtävänä kaksi lyhyttä verkkokurssia, joista palautetaan erillinen todistus opintojakson moodleen.
-
Vastuuopettaja Kaija Kekäläinen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä
oppimistehtävä ja pienet verkkotentit tulee olla tehtynä määräpäivään mennessä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

oppimistehtävä tehdään työparin tai pienryhmän kanssa, joka valitaan ja työskentelytavasta sovitaan opiskelijoiden toimesta . voi tehdä myös yksin, mutta sitä ei suositella. Tehtävä on kaikille sama.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson voi opiskella työparin/pienryhmän oman aikataulun mukaan 23.10.2022 mennessä.

Moodle alusta avataan ti 16.8.2022 klo 9.00

Sisällön jaksotus

Opiskelijan oman aikataulun mukaan

Lisätietoja opiskelijoille

opintojakson aikana mahdollisuutena 3 vapaaehtoista zoom tapaamista , jossa opiskelijat pääsevät pohtimaan yhdessä opintojakson sisältöjä ja jossa opettajat ovat paikalla ohjausta varten

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtävä työparin/3-4 hengen pienryhmän kanssa tai yksin tehtynä: Suorittaakseen opintojakson opiskelijan tulee saada hyväksytty arviointi
Mahdolliset AHOT hakemukset osoitetaan Kaija Kekäläiselle 15.8.2022 mennessä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

11.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 105

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaisa Hartikainen
 • Kaija Kekäläinen
 • Nina Talvitie
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXD22S2
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA22S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB22S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • URH23
  Urheilijan polku, sote
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/kuntoutumisen käsitteen.
Opiskelija selittää, mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan.
Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet.
Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet.
Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait.
Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta.

Sisältö

• Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
• ICF-luokituksen perusteet
• Monialainen yhteistoiminta
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
• Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Aika ja paikka

ei lähiopetusta
opintojakson orientaatio zoomissa , tästä jää tallenne

opintojaksossa 2 työpajaa, joihin voi tulla keskustelemaan opintojakson sisällöistä muiden opiskeljoiden kanssa , myös opettajat paikalla.

em aikataulut moodlessa.

Oppimateriaalit

tarkentuu opintojen alkaessa moodleen
jokaisessa modulissa oma aineisto

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Opiskelija etenee yhdessä työparin tai pienryhmän kanssa moodlen ohjeiden ja aineistojen mukaisesti. Työryhmiin voi ilmoittautua elomakkeella ilmoittautumisajan jälkeen tai ryhmän voi muodostaa itse. elomake annetaan ilmoittautumisajan jälkeen tervetuloviestissä oman työtilan kautta. Opintojakson voi opiskella itsenäisestikin, mutta sitä ei suositella. Moduuleissa on käytetty lähdeaineistoa, videomateriaalia ja verkkoluentoja. Opiskelijat tekevät opintojakson moduulien sisältöihin perustuen oppimistehtävän, joka palautetaan opintojakson päätteeksi. Pari/ryhmätehtävässä palautetaan vain yksi yhteinen oppimistehtävä. Opiskelijaryhmät vastaavat itse tehtävään varattavan ajan aikatauluttamisesta.

Jokainen opiskelija tekee myös yksilötehtävänä kaksi lyhyttä verkkokurssia, joista palautetaan erillinen todistus opintojakson moodleen.
-
Vastuuopettaja Kaija Kekäläinen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä
oppimistehtävä ja pienet verkkotentit tulee olla tehtynä määräpäivään 12.3.23 mennessä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

oppimistehtävä tehdään työparin tai pienryhmän kanssa, joka valitaan ja työskentelytavasta sovitaan opiskelijoiden toimesta . voi tehdä myös yksin, mutta sitä ei suositella. Tehtävä on kaikille sama.

Tästä opintojaksosta on tulossa kesätoteutus, johon voi vaihtoehtoisesti ilmoittautua . kesätoteutukseen tehdään erillinen ilmoittautuminen maaliskuussa. Kesätoteutus alkaa 23.5 jälkeen ja tehtävien palautus tulee elokuulle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson voi opiskella työparin/pienryhmän oman aikataulun mukaan 12.3.2023 mennessä.

Moodle alusta avataan ke 11.1.2023 klo 9.00

Sisällön jaksotus

Opiskelijan oman aikataulun mukaan. pienryhmät aikatauluttavat yhdessä oman työskentelynsä.

Lisätietoja opiskelijoille

opintojakson aikana mahdollisuutena 2 vapaaehtoista zoom tapaamista , jossa opiskelijat pääsevät pohtimaan yhdessä opintojakson sisältöjä ja jossa opettajat ovat paikalla ohjausta varten

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtävä työparin/3-4 hengen pienryhmän kanssa tai yksin tehtynä: Suorittaakseen opintojakson opiskelijan tulee saada hyväksytty arviointi
Mahdolliset AHOT hakemukset osoitetaan Kaija Kekäläiselle 19.12.2022 mennessä.
opintojaksoon liittyvät kysymykset osoitetaan vain vastuuopettajalle

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 02.04.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hanna Rantavuori
 • Kaisa Hartikainen
 • Kaija Kekäläinen
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXD22S2
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXF22S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA22S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB22S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC22S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/kuntoutumisen käsitteen.
Opiskelija selittää, mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan.
Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet.
Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet.
Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait.
Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta.

Sisältö

• Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
• ICF-luokituksen perusteet
• Monialainen yhteistoiminta
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
• Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Satu Hakanen
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SSKV22S
  Social Services vaihto-opiskelijat
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa motivoida ja aktivoida yhteisöjä ilmaisulliseen, vuorovaikutukselliseen toimintaan. Hän osaa tukea ja ohjata yksilöiden ja yhteisöjen elämänlaatua edistäviä, luovia prosesseja. Opiskelija oivaltaa luovien menetelmien mahdollisuudet tunnetaitojen edistäjänä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida muutokseen tähtäävää luovaa toimintaa.

Sisältö

Ilmaisulliset menetelmät todellisuuden jäsentämisen ja merkitysten jakamisen välineinä. Luovat menetelmät ryhmäytymisen syventäjinä. Osallistujien toimijuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden tavoitteellinen tukeminen. Luovat menetelmät itsetuntemuksen ja uusien näkökulmien tutkimisen välineinä. Soveltavan taiteen toimijat ja moniammatillinen yhteistyö. Taide ja hyvinvointi.

Aika ja paikka

ti 25.10. klo 8.30-11.45 (MPA5020) Orientaatio
ke 26.10. klo 8.30-11.45 (Draama/Piekkari) MPC4010
to 27.10. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 28.10. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ti 1.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 8.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
to 10.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 11.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ma 14.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
ti 15.11. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ma 21.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 22.11. klo 8.30-11.45 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)'
pe 25.11. luovat menetelmät klo 8.30-16 ITSENÄINEN TYÖSKENTELY

Pe 9.12. Päätöstapahtuma - opintojakson arviointi ja koonti klo 10-16 (MPA2030)

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja materiaalit OMA:n työtilassa

Opetusmenetelmät

Toiminnalliset taidetyöpajat, ryhmäreflektiot, oppimistehtävät, verkkokirjallisuus, opintovierailut, verkkosivun luominen (Menetelmäpankki)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Helsingin kaupunginteatterin yleisötyö Taidetta ikääntyneiden koteihin-projekti koteihin/https://hkt.fi/projektit/helsingin-kaupunginteatteri-tuo-taidetta-ikaantyneiden-koteihin/

Lisätietoja opiskelijoille

OPETTAJAT:
Seija Mäenpää (Kuvallinen ilmaisu)
Jouni Piekkari (Draama ja pelilliset menetelmät)
Satu Hakanen (Musiikki)

Opintojakso perustuu työpajamuotoiseen kontaktiopetukseen, jossa tutustutaan visuaalisen ilmaisun, draaman, pelillisyyden ja musiikin käyttöön sosiaalipedagogisessa työssä. Tällä opintojakson toteutuksella tehdään pienimuotoinen hyvinvointia tukeva ohjausharjoittelu Metropolian ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa yhteistyössä opiskelijajärjestö Metkan kanssa.

Opetus toteutetaan englanniksi, mutta oppimistehtävät ja esim. improvisaatiot voi tehdä suomeksi. Opintojakso tarjoaa hyvän mahdollisuuden käyttää ammatillista englanninkieltä monikulttuurisessa ympäristössä.

LISÄTIETOJA DRAMASTA: Draamakasvatus tarjoaa menetelmiä, joilla voi auttaa ryhmää tutkimaan haastaviakin aiheita turvallisesti ja innostavasti. Draaman menetelmien avulla voi myös auttaa ryhmää etsimään omia aiheitaan, ongelmiaan ja ratkaisuja niihin. Osiossa perehdytään kuinka erilaisia ryhmiä voidaan johdattaa turvallisesti draamalliseen toimintaan. Pohdimme myös miten luoda oppimistavoitteita yhdessä ryhmän kanssa. Lisäksi oppimme ryhmänhallinnan ja innostamisen keinoja sosiaalialan erilaisten asiakasryhmien kanssa. Draama tarjoaa myös keinoja integroida eri ilmaisun muotoja: musiikkia, tanssia, elokuvaa, kuvallista ilmaisua jne. erilaisille oppijoille ja mentaliteeteille sopivaksi ja erilaisiin tilanteisiin.

LISÄTIETOJA MUSIIKISTA:
Musiikki voi tukea ja kehittää tutkitusti monia ihmisen osa-alueita kuten kielen kehitystä, muistia, hyvinvointia. Musiikin avulla voidaan turvallisesti oppia tuntemaan lisää itseä, omia ajatuksia ja tunteita. Se voi myös toimia väylänä muihin ihmisiin ja eri kulttuureihin. Musiikkitoiminnan avulla voidaan myös vahvistaa ryhmien yhteisöllisyyttä, osallisuutta. Osioissa perehdytään musiikkitoiminnan erilaisiin työtapoihin kuten laulamiseen, soittamiseen, musiikkiliikuntaan ja musiikin kuunteluun. Edellä mainittuja työtapoja kokeillaan ja suunnitellaan itse, ja erityisesti pohditaan samalla, miten ne voisivat tukea asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvointia. Musiikkiosion tunneilla pääpaino on musiikin kokeilemisessa, itseilmaisussa ja improvisaatiossa.

ti 25.10. klo 8.30-11.45 (MPA5020) Orientaatio
ke 26.10. klo 8.30-11.45 (Draama/Piekkari) MPC4010
to 27.10. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 28.10. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ti 1.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 8.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
to 10.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 11.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ma 14.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
ti 15.11. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ma 21.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 22.11. klo 8.30-11.45 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)'
pe 25.11. luovat menetelmät klo 8.30-16 ITSENÄINEN TYÖSKENTELY

Pe 9.12. Päätöstapahtuma - opintojakson arviointi ja koonti klo 10-16 (MPA2030)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINNIN TAVAT:
Arviointi opintojaksolla perustuu luoville ja ryhmälähtöisille menetelmille tyypilliseen prosessiarviointiin. Työskentelyä ja sen merkitystä reflektoidaan yhdessä lähiopetuksen kuluessa. Yhteisarvioinnissa purkupäivässä kiinnitetään huomiota tavoitteiden toteutumiseen; ryhmäprosessin etenemiseen ja subjektiivisten merkitysten pohdintaan. Arvioinnissa käytetään toiminnallisia ja keskustelevia menetelmiä.
ARVIOINNIN OSAT:
* Läsnäolot lähiopetuksessa vähintään 80% kussakin osuudessa (draama, musiikki, kuvallinen ilmaisu) ja läsnäolo 100% purkupäivässä, opintojakson läsnäololistat
* Tehtävän A ja B suorittaminen hyväksytysti.
ARVIOINTIASTEIKKO: Hyväksytty / Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
 • Sanna Saikko
Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa oman persoonan merkityksen toimintaterapian asiakassuhteissa. Opiskelija tietää toimintaterapian eettiset periaatteet, käsityksen asiakkuudesta, asiakaslähtöisyyden perusteet sekä ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyvät tekijät. Opiskelija tutustuu toimintaterapian asiakasprosesseihin ja toimintaterapiaprosessin vaiheisiin. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa. Opiskelija on tietoinen toimintaympäristön ja ammatillisen vuorovaikutuksen vaikutuksesta terapiasuhteen rakentumisessa.

Sisältö

- Toimintaterapeutin oma historia, arvot ja asenteet
- Toimintaterapian eettiset periaatteet
- Terapiasuhde osana toimintaterapiaprosessia
- Asiakaslähtöisyys toimintaterapiassa
- Asiakkaan ammatillinen kohtaaminen
- Ammatillinen vuorovaikutus terapiasuhteen rakentumisessa
- Toimintaympäristön vaikutus terapiasuhteen rakentumiseen mukaan lukien virtuaali- ja verkkoympäristö

Aika ja paikka

24.10.-18.12.2022
Sisältäen kontaktiopetusta:
31.10. klo 9.00-14.15 (lähi)
1.11 klo 9.00-11.30 (lähi)
15.11. klo 12.15.15.30 (lähi)
23.11. klo 9.00-11.30 (etä, Zoom)
28.11. klo 12.15-15.30 (lähi)
14.12. klo 9.00-15.30 (lähi)

Väliviikkoina itsenäistä työskentelyä.

Oppimateriaalit

Hallamaa, J. 2017. Yhdessä toimimisen etiikka. Gaudeamus. Tallinna
Hautala, Tiina & Hämäläinen, Tuula & Mäkelä, Leila & Rusi-Pyykönen Mari 2019. Toiminnan voimaa. Edita Publishing Oy.
Mönkkönen, K.2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamus.Tallinna.
Oppiportti
Taylor, R.R. 2008. The Intentional Relationship. Occupational Therapy and Use of Self. Philadelphia: F. A. Davis Company

Muu materiaali tiedoksi opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Orientoiva tehtävä (tehtävänäanto OMAssa pvä lähtien?)
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Kaksi kirjallista palautettavaa tehtävää:
1. Päiväkirja: kirjoitetaan koko kurssin aikana (palautus viimeistään 18.12.2022 klo 18 mennessä)
2. Itsen tarkastelu Kanadalaisen toiminnallisuuden ja sitoutumisen mallin avulla (CMOP-E) (palautus viimeistään 18.12.2022 klo 18 mennessä)

Työskentely itsenäistä väliviikoilla.
Materiaalit ja tehtävät OMAssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksi toteutuu lähiopetuksena ja itsenäisenä opetuksena. Lähiopetuksen poissaoloista ilmoitus ja poissaoloista korvaava tehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, luento-opetus aikataulutettu, itsenäinen työskentely suunniteltu kontaktiopetuksen väliin jääville viikoille

5 op x 27 h = 135 h työtä opiskelijalla eli 8:lla viikolla n. 17 h/viikko töitä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla työskennellään lähiopetuksessa ryhmissä ja hyödynnetään yhteisten kokemusten tiedon jakamista oppimisessa. Aktiivinen osallistuminen ja läsnäolo lisäävät omaa oppimista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa nimetä joitakin oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa nimetä joitakin toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita. Opiskelija tunnistaa osan vuorovaikutukseen liittyvistä perusperiaatteista ja osaa nimetä toimintaterapiaprosessin vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja ympäristöön liittyviä merkityksiä suhteen rakentumisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa määritellä toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutukseen liittyviä perusperiaatteita ja osaa nimetä toimintaterapiaprosessin vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja ympäristön merkityksen suhteen rakentumisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa monipuolisesti nimetä ja kuvailla oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa määritellä toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita ja tuo myös esille niihin liittyviä sovellusmahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutukseen liittyviä periaatteita hyvin ja tunnistaa sekä erottelee toimintaterapiaprosessin eri vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja osaa tuoda esille tähän liittyviä sovellusmahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa ympäristön merkityksen suhteen rakentumisessa ja osaa eritellä eri ympäristöjen mahdollisuuksia ja haasteita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa nimetä joitakin oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa nimetä joitakin toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita. Opiskelija tunnistaa osan vuorovaikutukseen liittyvistä perusperiaatteista ja osaa nimetä toimintaterapiaprosessin vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja ympäristöön liittyviä merkityksiä suhteen rakentumisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi koostuu:

1. Päiväkirja- tehtävä, hyväksytty/täydennettävä/hylätty
2. Itsen tarkastelu yhden toimintaterapiamallin avulla, numeerinen arviointi 0-5

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo luennoilla)

Lisätiedot

Opintojakso sisältää käytännön työskentelyä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
 • Sanna Saikko
Opiskelijaryhmät
 • SXI23K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa oman persoonan merkityksen toimintaterapian asiakassuhteissa. Opiskelija tietää toimintaterapian eettiset periaatteet, käsityksen asiakkuudesta, asiakaslähtöisyyden perusteet sekä ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyvät tekijät. Opiskelija tutustuu toimintaterapian asiakasprosesseihin ja toimintaterapiaprosessin vaiheisiin. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa. Opiskelija on tietoinen toimintaympäristön ja ammatillisen vuorovaikutuksen vaikutuksesta terapiasuhteen rakentumisessa.

Sisältö

- Toimintaterapeutin oma historia, arvot ja asenteet
- Toimintaterapian eettiset periaatteet
- Terapiasuhde osana toimintaterapiaprosessia
- Asiakaslähtöisyys toimintaterapiassa
- Asiakkaan ammatillinen kohtaaminen
- Ammatillinen vuorovaikutus terapiasuhteen rakentumisessa
- Toimintaympäristön vaikutus terapiasuhteen rakentumiseen mukaan lukien virtuaali- ja verkkoympäristö

Aika ja paikka

13.3.-19.5.2023
Sisältäen kontaktiopetusta:
ti 21.3. klo 9.00-13.45 (lähi)
ti 4.4. klo 12.30-16.00 (lähi)
ke 12.4. klo 9.00-11.45 (etä, Zoom)
ti 18.4. klo 12.30-16.00 (lähi)
ke 3.5. klo 9.00-16.00 (lähi)
ma 15.5. klo 12.30-16.00 (lähi)
ti 16.5. klo 12.30-16.00 (lähi)

Väliviikkoina itsenäistä työskentelyä.

Oppimateriaalit

Hallamaa, J. 2017. Yhdessä toimimisen etiikka. Gaudeamus. Tallinna
Hautala, Tiina & Hämäläinen, Tuula & Mäkelä, Leila & Rusi-Pyykönen Mari 2019. Toiminnan voimaa. Edita Publishing Oy.
Mönkkönen, K.2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamus.Tallinna.
Oppiportti
Taylor, R.R. 2008. The Intentional Relationship. Occupational Therapy and Use of Self. Philadelphia: F. A. Davis Company
Toimijuuden tuki https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/15092/urn_isbn_978-952-61-1759-1.pdf
Papunet.net https://papunet.net/tietoa/vuorovaikutus-ja-kommunikointi

Muu materiaali tiedoksi opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä (tehtävänäanto OMAssa)
Luento-opetus
Harjoitukset
Itsenäinen työskentely

Kolme kirjallista palautettavaa tehtävää:
1. Ennakkotehtävän pohdintaosuus (palautus viimeistään 17.3. klo 18)
1. Päiväkirja: kirjoitetaan koko kurssin aikana (palautus viimeistään 14.5.2023 klo 18 mennessä)
2. Itsen tarkastelu Kanadalaisen toiminnallisuuden ja sitoutumisen mallin avulla (CMOP-E) (palautus viimeistään 19.5.2023 klo 18 mennessä)

Itsenäistä työskentelyä väliviikoilla.
Materiaalit ja tehtävät OMAssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso toteutuu lähiopetuksena ja itsenäisenä opetuksena. Lähiopetuksen poissaoloista ilmoitus ja poissaoloista korvaava tehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, luento-opetus aikataulutettu, itsenäinen työskentely suunniteltu kontaktiopetuksen väliin jääville viikoille

5 op x 27 h = 135 h työtä opiskelijalla. Opintojakso toteutuu kymmenen viikon ajanjaksolla, jolloin laskennallisesti työskentelyä n. 13-14 h/viikko. Joillakin viikoilla työskentelyä voi olla enemmän ja toisilla vähemmän.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla työskennellään lähiopetuksessa ryhmissä ja hyödynnetään yhteisten kokemusten tiedon jakamista oppimisessa. Aktiivinen osallistuminen ja läsnäolo lisäävät omaa oppimista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa nimetä joitakin oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa nimetä joitakin toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita. Opiskelija tunnistaa osan vuorovaikutukseen liittyvistä perusperiaatteista ja osaa nimetä toimintaterapiaprosessin vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja ympäristöön liittyviä merkityksiä suhteen rakentumisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa määritellä toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutukseen liittyviä perusperiaatteita ja osaa nimetä toimintaterapiaprosessin vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja ympäristön merkityksen suhteen rakentumisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa monipuolisesti nimetä ja kuvailla oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa määritellä toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita ja tuo myös esille niihin liittyviä sovellusmahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutukseen liittyviä periaatteita hyvin ja tunnistaa sekä erottelee toimintaterapiaprosessin eri vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja osaa tuoda esille tähän liittyviä sovellusmahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa ympäristön merkityksen suhteen rakentumisessa ja osaa eritellä eri ympäristöjen mahdollisuuksia ja haasteita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa nimetä joitakin oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa nimetä joitakin toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita. Opiskelija tunnistaa osan vuorovaikutukseen liittyvistä perusperiaatteista ja osaa nimetä toimintaterapiaprosessin vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja ympäristöön liittyviä merkityksiä suhteen rakentumisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi koostuu:

1. Päiväkirja- tehtävä, hyväksytty/täydennettävä/hylätty
2. Itsen tarkastelu yhden toimintaterapiamallin avulla, numeerinen arviointi 0-5

Ennakkotehtävän pohdinnan palautus ajoissa, aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo luennoilla)

Lisätiedot

Opintojakso sisältää käytännön työskentelyä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

19.09.2022 - 08.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Teija Rautiola
 • Anna Eskola
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Opiskelijalla tulee olla toimivat tietotekniset varusteet (mm. mikrofoni ja kamera) etätyöskentelyyn.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Toteutus edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 19.9-8.12.2022.
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kesto 12 vko,19.9-8.12.2022. Innovaatioprojektin opintopäivät viikottain ti-to klo 17-21.00.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus 20.9.2022 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte projektia ohjaavalta opettajalta.

20.9.2022. Orientaatio klo 17-18.00
20.9 Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen. Ilmoitetaan projektihaasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla
19.9-8.12 Projektikohtainen työskentely ti-to illat klo 17-21.00.
Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
Ohjaajan tapaaminen viikottain sovitusti ti-to välillä.

7.12. MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma klo 9-12 Myllypuron kampuksella.
8.12 Päätös ja palautekeskustelu ryhmässä projektiohjaajan kanssa klo 17-21.00 välillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 12 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin tuotoston esittely MinnoFest.
Projektin päätös ja palautekeskustelu ilmoitetaan projektin aikana.

Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Jenny West, Ulla Marjosola, Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teooria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

29.08.2022 - 13.10.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 210

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Maria Kauppinen
 • Riitta Vilkko
 • Anna Sundblom
 • Petra Heino
 • Päivi Haho
 • Juha Havukumpu
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Jenny West
 • Teija Rautiola
 • Jukka Väisänen
 • Anna Eskola
 • Tinja Kaivolahti
Opiskelijaryhmät
 • SXL21K1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA20S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXP20S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXJ20S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXQ21K1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO21K1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C
 • SXD20S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC20S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 29.8.-13.10.2022
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua).
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus 29.8.2022 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

29.8 klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
29.8- 13.10 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
12.10 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
13.10 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Jenny West, Ulla Marjosola, Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 09.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 225

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Riitta Vilkko
 • Maria Kauppinen
 • Sylvia Hakari
 • Anna Sundblom
 • Petra Heino
 • Merja Lahdenperä
 • Päivi Haho
 • Satu Hakanen
 • Juha Havukumpu
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Jukka Väisänen
 • Teija Rautiola
 • Jenna Kukkonen
 • Anna Eskola
 • Sanna-Mari Manninen
 • Eero Kokko
Opiskelijaryhmät
 • SXC21K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXP21K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO21S1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXQ21S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB20S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXL21S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2D
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2C
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
23.1. - 9.3.2023
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua). 23.1.2023
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

23.1. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
23.1. - 9.3.2023 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
8.3.2023 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
9.3.2023 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 27.04.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 150

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Eini Koskimies
 • Jenna Kukkonen
 • Merja Lahdenperä
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Kajsa Sten
Opiskelijaryhmät
 • SXO21S2
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO21S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä B
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO21S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä A
 • SXK21K1
  Ensihoidon tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 13.3-27.4.2023
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua).

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus13.3.2023 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

13.3 klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäiset tapaamiset ilmoitetaan haasteessa. Huom! Opintojaksolla on myös muita tapaamisia kuin projektihaasteessa ilmoitetut.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
13.3-27.4 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti. Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
26.4 MINNOFest klo 9-12 kampuksella. Kampus ilmoitetaan myöhemmin.
27.4 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

06.02.2023 - 27.04.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

9 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Elisa Mattila
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Jenna Kukkonen
 • Anna Eskola
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Opiskelijalla tulee olla toimivat tietotekniset varusteet (mm. mikrofoni ja kamera) etätyöskentelyyn.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Toteutus edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 6.2-27.4.2023
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kesto 12 vko, 6.2-27.4.2023. Innovaatioprojektin opintopäivät viikottain ti-to klo 17-21.00.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus 6.2.2023 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte projektia ohjaavalta opettajalta.

7.2.2023 Orientaatio klo 17-18.00
Projektiryhmien ensimmäiset tapaamiset ilmoitetaan projektihaasteessa. Huom! Opintojaksolla on myös muita tapaamisia kuin projektihaasteessa ilmoitetut.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla
7.2-27.4.2023 Projektikohtainen työskentely ti-to illat klo 17-21.00.
Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
Ohjaajan tapaaminen viikottain sovitusti ti-to välillä.

26.4 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma klo 9-12 kampuksella. Tarkka kampus ilmoitetaan myöhemmin.
27.4 Päätös ja palautekeskustelu ryhmässä projektiohjaajan kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 12 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin tuotoston esittely MinnoFest.
Projektin päätös ja palautekeskustelu ilmoitetaan projektin aikana.

Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teooria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 02.04.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Ulla Marjosola
 • Teija Rautiola
 • Jenna Kukkonen
 • Sara Pesonen
 • Mirka Peththahandi
 • Hannele Hokkanen
 • Jukka Törnroos
 • Anu-Riikka Eerola
 • Tuomas Leisti

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

Käyttettävää materiaalia:
1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
2. MINNO työkalupakki (tulee OMA työtilaan opintojakson alussa)

Hyödyllistä tutustua /user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
projektiohjaus
verkko- ohjaus

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opintojakson orientaatiossa. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi voi osallistua orientaatioon, hän vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella lähettämällä vastuuopettajalle vahvistusviestin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien aihiot työelämälähtöisiä aiheet tulevat Metropolia AMK
Projektiaihiot ja ilmoittautumisohje tulee toteutuksen OMA työtilaan ennen opintojakson alkua.
Ohjaajat jakavat projektiryhmät mahdollisemman monialaiseksi tilaajan tarpeet huomioiden.
Projektijako ilmoitetaan Oma työtilassa orientaatiotilaisuuden jälkeen 23.5.2022 klo 11 jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kurssin kesto 23.5 - 31.7.2023 + alustavasti varattu palautekeskustelu x.x.2023 (Ohjaajat vahvistavat ryhmille tämän palautekeskustelun tavan ja ajankohdan).
Opettajat: Teija Rautiola ym. ohjaajat.
Perusteet eli teoria koostuu verkko-ohjauksista ja tehtävistä ja se sisällytetään projektityöhön.
Kurssi on intensiivitoteutus ja vaatii aktiivista panosta. Ohjauskertoihin edellytetään osallistumista.
Kurssi sisältää virtuaalista yhteisohjausta, itseohjautuvaa tiimityöskentelyä ja itsenäistä projektityöskentelyä oman projektiryhmän toteutussuunnitelman mukaisesti.
Alustava ohjelma. Muutokset mahdollisia. Ohjelma tarkentuu kurssin kuluessa.

OHJELMA
Ma 23.5 8.30-11.30 Orientaatio: Toteutuksen kulun info ja innovaatiotoiminnan perusteet - osallistuminen pakollista, zoom-linkki ilmoitetaan myöhemmin.
23.5 Orientaation jälkeen opiskelijat saavat tiedon projektista, mihin ovat päässeet.
Ti 24.5 8.30-16.00 Ensimmäinen projektitapaaminen (tai ohjaajan ilmoittamana muuna aikana esim. ma 23.5 ip:llä): Projektien ideointi ja projektiaihioiden muodostaminen, roolien muodostaminen ja esittäminen (esim. projektipäällikkö), ryhmäytyminen - osallistuminen pakollinen.
Ke 25.5 8.30-16.00 Tilaajatapaaminen, projektiohjaus pienryhmissä; osallistuminen pakollinen
Pe 27.5 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 30.5 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ti 31.5 - Ke 1.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 2.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 3.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 6.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ti 7.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ke 8.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 9.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 10.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 13.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ti 14.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ke 15.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
To 16.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 20.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ti 21.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ke 22.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 23.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 24.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 27.6-29.7 Itsenäistä projektityöskentelyä
Pe 29.7 8.30-16.00 Kaikkien tehtävien viimeinen palautuspäivämäärä
18.8.2020 8.30-11.30 Arviointi ja palautekeskustelu (tai vaihtoehtoisesti ohjaajan antama muu ajankohta).

Lisätietoja opiskelijoille

KURSSI ON INTENSIIVIKURSSI; Aktiivista osallistumista edellytetään koko opintojakson ajan. Ohjaukset toteutetaan edellä mainitun aikataulun mukaisesti. Opintojakso edellyttää läsnäoloa verkko-ohjauksissa.
Kesto 24.5 - 30.7.2022 + palautekeskustelu elokuussa.
Projektiryhmät työskentelevät itsenäisesti projekti- ja työsuunnitelman mukaisesti pitäen työaikaseurantaa.
HUOM.
Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijalla pitää olla suoritettuna opintoja vähintään 60 op.
Kursille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä jos op täyttyvät.
HUOM! Aikataulu muutokset mahdollisia

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teoriaosuus on integroitu projektityöskentelyyn= innovaatioprojekti 10 op
Jos kaikki tehtävät palutettu hyväksytysti, viimeistään 30.7 on arvosana Omassa 15.9.2022.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

25.08.2022 - 24.10.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Hannes Jesar
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Anna Puustelli-Pitkänen
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Hybriditoteutus: Lähipetus Myllypuron kampuksella, innovaatiotila MPC2010
ja etänä.

Aika: Tiistaisin ja torstaisin klo 9-12 ajalla 25.8.-13.10.2022 (Huom. 29.9. tilaisuus iltapäivällä klo 13-16 Myyrmäessä markkinointiteema ja 6.10. koko päivä ohjausta ja iltapäivällä pitchaukset)

To 25.8., Ti 30.8., To 1.9., Ti 6.9., To 8.9., Ti 13.9., To 15.9., Ti 20.9., To 22.9., Ti 27.9, To 29.9., Ti 4.10., To 6.10., Ti 11.10. To 13.10. FINAALI

Ohjelma: https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Lisäksi jokaiselle opiskelijalle/tiimille yksilöllistä yritysidean sparrausta ja ohjausta.
Itsenäistä työskentelyä ja välitehtäviä.

Oppimateriaalit

Jaetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Etätyöskentely
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia tapoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Metropolian opiskelija voi korvata tällä toteutuksella innovaatio-opinnot.
Myllypuron Turbiini Sprint soveltuu myös YAMK-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 09.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Hannes Jesar
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Kampuksen C-talon 2.kerros 2010 luokka.
Opintojakso toteutuu 12.1. - 9.3.2023 välillä. Lähitunnit pääsääntöisin tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 -12.00. Tarkemman aikataulun voi tarkistaa https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Oppimateriaalit

Jaetaan moodle oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Oppimistehtäviä
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija käy haastattelemassa työelämänedustajaa ja laajentaa yhteistyöverkostoaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työskentelyä. Opinnoissa voi tehdä oppimistehtäviä yksin, pareina tai pienryhmissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Metropolian opiskelija voi korvata tällä toteutuksella innovaatio-opinnot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Kaija Kekäläinen
Opiskelijaryhmät
 • FAB23
  FAB23

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janika Kosonen
Vastuuhenkilö

Janika Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee nuoruusiän kehityksen erityispiirteet. Hän ymmärtää nuorten kulttuuristen yhteisöjen merkityksen yksilöllisen kasvun tukena. Opiskelija tunnistaa yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten vaikutuksia nuorten elämään. Hän tuntee nuoren kannalta keskeisen palvelujärjestelmän ja kykenee tukemaan nuoria voimavarojen löytämisessä ja toimintakykyisyydessä erilaisissa ympäristöissä ja erilaisin keinoin. Opiskelija osaa toimia nuorten aseman parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja tuntee nuorisoa koskevan lainsäädännön.

Sisältö

Nuoret muuttuvassa yhteiskunnassa. Nuoruus kulttuurisena ilmiönä, nuorisokulttuurit. Nuoruusiän erityishaasteet ja nuorten kanssa tehtävä työ. Nuorten hyvinvointi. Nuorisotyön muodot, sosiaalinen nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, nuorisotiedotus. Toiminnallisia / ilmaisullisia menetelmiä nuorten kanssa tehtävässä työssä. Nuoria koskeva lainsäädäntö soveltuvin osin, nuorisolaki, laki nuorista rikoksen tekijöistä.

Aika ja paikka

Alla olevat yleiset uusinta- ja korotustenttipäivät:
Ti 20.9. klo 16.30 – 20.00
Ti 15.11. klo 16.30 – 20.00

Oppimateriaalit

1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287

2. Nuorisolaki 1285/2016.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285

3.Tomi Kiilakoski (Toim.) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021. Valtion nuorisoneuvosto
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Opetus- ja kulttuuriministeriö.
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2022/03/nuorisobarometri-2021-web.pdf

4. Suomi lasten kasvuympäristönä. Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 210 http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137104/URN_ISBN_978-952-343-152-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5. Puuronen, A. 2014. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen– näkökulmia käytännön työstä. Etsivän katse. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 70.
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/etsivan_katse.pdf

6. Kiilakoski, T. 2016. Koulu on enemmän. Nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja ongelmat. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/koulu_on_enemman.pdf

7. Nurmi, J.-E., Ahonen, T., Lyytinen H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Luku: NUORUUS. Helsinki: WSOY. Löytyy myös e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä.

MATERIAALIT JA TENTTI JOKO SUOMEKSI TAI ENGLANNIKSI.
Tentti suoritetaan erikseen ilmoitettuina uusintenttipäivinä, johon ilmoittaudutaan erikseen.
Tenttiä ei ole mahdollista suorittaa kaikkina uusintatenttipäivinä, vaan opintojakson lehtori ilmoittaa ajat erikseen.

Huom! Jotta pääsette ilmoittautumaan tentteihin, kaikille opintojaksolle ilmoittautuneille merkitään ensiksi arvosanaksi 0 ja muutan sen tenttiarvioinnin jälkeen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit ovat yleisiä uusinta- ja korotustenttitilaisuuksia. HUOM! Opintojakson tenttiä ei ole mahdollista suorittaa kaikissa yleisissä tenteissä!

Opintojakson tentin voi tehdä:
Ti 20.9. klo 16.30 – 20.00
Ti 15.11. klo 16.30 – 20.00

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa vain tenttimällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135h)

Sisällön jaksotus

Opiskelija perehtyy tenttikirjallisuuteen itsenäisesti ja ilmoittautuu tenttiin. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja tenttimällä.

Lisätietoja opiskelijoille

HUOM.! Voidakseen suorittaa tentin, on opiskelijan muistettava ilmoittautua tälle opintojaksolle ja erikseen uusintatenttiin!

Opintojakson opettaja antaa lisätietoja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tentin perusteella. Metropolian arviointikriteerit.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
Opiskelijaryhmät
 • FAB23
  FAB23

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mira Lönnqvist
Opiskelijaryhmät
 • FAB23
  FAB23

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Minna Kalajoki
 • Akvaliina Lacho
Opiskelijaryhmät
 • SXI19S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kts. Moodle Hyvinvoinnin opnt-työtila

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU42 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Minna Kalajoki
 • Tuomas Leisti
 • Sanna Saikko
Opiskelijaryhmät
 • SXI20K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Aika ja paikka

Opinnäytetyön esitysajat löytyvät Toimintaterapian opinnäytetyö Moodlesta. Jokainen huolehtii oman työnsä tietojen täyttämisestä ko. taulukkoon. Tarkemmat ohjeet Moodlesta.

Opetusmenetelmät

- itsenäinen työskentely
- opettajien ohjaus opinnäytetyökohtaisesti
- opinnäytetyön esitys ja raportin julkaiseminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU42 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU42 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU42 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Marianne Roivas
 • Jari Pihlava
Opiskelijaryhmät
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa perustella opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Hän kykenee toimivaan yhteistyöhön erilaisissa työelämän verkostoissa ja ammatilliseen keskusteluun työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelija osaa laatia opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Hän osaa tunnistaa ja ratkaista työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

- Ymmärryksen saaminen opinnäytetyöprosessista
Alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki
- Tiedonhankinta sekä suomen että englannin kielellä ja lähdekritiikki
- Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- Ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa
- Tutkimusluvan hakeminen ja opinnäytetyösopimuksen laatiminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

19.01.2023 - 03.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Marianne Roivas
 • Akvaliina Lacho
Opiskelijaryhmät
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa perustella opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Hän kykenee toimivaan yhteistyöhön erilaisissa työelämän verkostoissa ja ammatilliseen keskusteluun työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelija osaa laatia opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Hän osaa tunnistaa ja ratkaista työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

- Ymmärryksen saaminen opinnäytetyöprosessista
Alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki
- Tiedonhankinta sekä suomen että englannin kielellä ja lähdekritiikki
- Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- Ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa
- Tutkimusluvan hakeminen ja opinnäytetyösopimuksen laatiminen

Aika ja paikka

Opetuksen aikataulut kalenterista ja sisällöt OMAssa sekä opnt-moodletilassa.

Oppimateriaalit

Osoitetaan opintojaksolla.

Opetusmenetelmät

Orientaatioinfo (lähi), ideatyöpajat x 2 (etä) ja suunnitelmaseminaarit x 2 (etä). Kaikki pakollisia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely pakollisten aikataulujen välissä. Opnt-työpajoihin osallistuminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suunnitelma hyv./hyl. Jotta voi osallistua opinnäytetyön toteutukselle, tulee suunnitelma olla hyväksytty.

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Anne Talvenheimo-Pesu
 • Kaija Kekäläinen
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa perustella opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Hän kykenee toimivaan yhteistyöhön erilaisissa työelämän verkostoissa ja ammatilliseen keskusteluun työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelija osaa laatia opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Hän osaa tunnistaa ja ratkaista työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

- Ymmärryksen saaminen opinnäytetyöprosessista
Alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki
- Tiedonhankinta sekä suomen että englannin kielellä ja lähdekritiikki
- Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- Ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa
- Tutkimusluvan hakeminen ja opinnäytetyösopimuksen laatiminen

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu syksyllä 2022.

Poikkeuksellisesti kesällä 2022 ahot-opinnäytetyön tekijät: kesän info on ma 23.5 klo 10.30 - 11.30. Ilmoittaudu siihen sähköpostitse Anne Talvenheimo-Pesulle, niin saat teamslinkin.
Tehtävä palautetaan ma 29.8 omaan. opintojakson päätös sovitaan toukokuun infossa.

Itsenäistä työskentelyä, ei sisällä opettajan ohjausta (ahot: osaamisen osoittaminen).

Kaikille opiskeljoille yhteinen orientaatio 23.8 etänä ja päätöstilaisuuden aikatalu tarkentuu siihen mennessä.

Kypsyysnäyte annettujen ohjeiden mukaan, Kypsyysnäytteen ajankohtaa ei voi vaihtaa.

Opetusmenetelmät

Opiskelija, joka on jo tehnyt opinnäytetyön, Pro Gradu työn tai vastaavan, voi hakeutua tälle opintojaksolle. AHOT hakemuksen perusteena oleva työ tulee olla pääsääntöisesti alle 10vuotta vanha.

TEE AHOT
Opiskelija tekee AHOT hakemuksen seuraaville jaksoille, ja perustelee hakemuksen sekä liittää siihen tarvittavat todistukset ja dokumentit:
SX00BU40- Opinnäytetyön suunnittelu (AHOT)
SX00BU43- Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen (AHOT)
SX00BU42- Opinnäytetyön toteutus (AHOT)

AHOT hakemukset osoitetaan ohjaavalle opettajalle (Anne Talvenheimo-Pesu). Vasta kun AHOT:t on hyväksytty opiskelija hyväksytään opintojaksolle.

Opiskelija tekee itsenäisesti osaamisen näyttöön tarvittavan kirjallisuuskatsauksen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit tehdä tavallisen opinnäytetyöprosessin 15 op.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tekee koko lukukauden aikana omassa tahdissa.

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT-opinnäytetyöprosessiin ei voi lähteä ennenkuin 4 ensimmäistä lukukautta suoritettu. AHOT opparilla osoitetaan toimintaterapian alan ammatillisen harkinnan ja asiantuntijuuden kasvu ja taso. Tämän vuoksi perusopinnot tulee olla suoritettu.

Prosessi tulee suorittaa määrätyssä ajassa, AHOT -opinnäytetyötä ei voi venyttää yli yhden lukukauden. Mikäli osaamisen näytön kirjallisuuskatsaus ei valmistu tai se ei ole hyväksytty, tulee opiskelijan ilmoittautua seuraavalle toteutukselle ja aloittaa alusta.
Ahot-opinnäytetyö tehdään yksilötyönä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen näyttö arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Arvioinnista ei laadita erillistä lausuntoa tekijälle.

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

17.01.2023 - 04.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa perustella opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Hän kykenee toimivaan yhteistyöhön erilaisissa työelämän verkostoissa ja ammatilliseen keskusteluun työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelija osaa laatia opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Hän osaa tunnistaa ja ratkaista työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

- Ymmärryksen saaminen opinnäytetyöprosessista
Alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki
- Tiedonhankinta sekä suomen että englannin kielellä ja lähdekritiikki
- Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- Ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa
- Tutkimusluvan hakeminen ja opinnäytetyösopimuksen laatiminen

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu keväällä 2023. Yhteinen orientaatio on etänä 17.1.23 klo 9 alkaen. Esitykset 26.4 (etä) ja kypsyysnäyte (EXAM) 4.6.2023.

Itsenäistä työskentelyä, ei sisällä opettajan ohjausta (ahot: osaamisen osoittaminen).

Opetusmenetelmät

Opiskelija, joka on jo tehnyt opinnäytetyön, Pro Gradu työn tai vastaavan, voi hakeutua tälle opintojaksolle. AHOT hakemuksen perusteena oleva työ tulee olla pääsääntöisesti alle 10 vuotta vanha.

TEE AHOT
Opiskelija tekee AHOT hakemuksen seuraaville jaksoille, ja perustelee hakemuksen sekä liittää siihen tarvittavat todistukset, dokumentit ja reflektoivan esseen:
SX00BU40- Opinnäytetyön suunnittelu (AHOT)
SX00BU43- Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen (AHOT)
SX00BU42- Opinnäytetyön toteutus (AHOT)

AHOT hakemukset osoitetaan ohjaavalle opettajalle (Annariika Anundi). Vasta kun AHOT-hakemus on hyväksytty, opiskelija hyväksytään opintojaksolle.

Opiskelija tekee itsenäisesti osaamisen näyttöön tarvittavan kirjallisuuskatsauksen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit tehdä tavallisen opinnäytetyöprosessin 15 op.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tekee koko lukukauden aikana omassa tahdissa.

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT-opinnäytetyöprosessiin ei voi lähteä ennenkuin 4 ensimmäistä lukukautta suoritettu. AHOT opparilla osoitetaan toimintaterapian alan ammatillisen harkinnan ja asiantuntijuuden kasvu ja taso. Tämän vuoksi perusopinnot tulee olla suoritettu.

Prosessi tulee suorittaa määrätyssä ajassa, AHOT -opinnäytetyötä ei voi venyttää yli yhden lukukauden. Mikäli osaamisen näytön kirjallisuuskatsaus ei valmistu tai se ei ole hyväksytty, tulee opiskelijan ilmoittautua seuraavalle toteutukselle ja aloittaa alusta.
Ahot-opinnäytetyö tehdään yksilötyönä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen näyttö arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Arvioinnista ei laadita erillistä lausuntoa tekijälle.

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Marianne Roivas
 • Tuomas Leisti
 • Sanna Saikko
Vastuuhenkilö

Jasu Forss

Opiskelijaryhmät
 • SXI20K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hän osaa käyttää englanninkielistä tutkimustietoa lähdemateriaalina.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä työelämän edustajien ja ohjaajien tukemana
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa
- Vertaisohjaus ja -arviointi

Aika ja paikka

Ohjaukset sovitusti pääasiassa etäyhteydellä tai tarvittaessa kampuksella. Jokainen sopii omien ohjaajiensa kanssa millä aikataululla ohjaukset toteutuu.
Jokainen opiskelija käy ohjauksessa vähintään kerran lukukauden aikana. Katso tarkemmat ohjeet työtilasta.

Opetusmenetelmät

Ohjausta yhdessä tekijöille ja vertaisille: vertaisohjaus, jota opettaja fasilitoi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija oppii ja toteuttaa työelämäläheistä kehittämistyötä, joka perustuu tutkittuun tietoon ja muuhun näyttöön.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijat osallistuvat lisäksi opinnäytetyön toteuttamista tukeviin monialaisiin kehittämis- ja tutkimustoiminnan verstaisiin ja työpajoihin. Kukin verstas ja työpaja tarjotaan useamman kerran saman sisältöisenä ja opiskelija valitsee itselleen sopivimman ajankohdan. Tärkeää on ajoittaa verstaat ja pajat oman tarpeen mukaan tukemaan opinnäytetyöprosessia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen vertaisohjaukseen.
Opettajien ohjauksen käyttö.

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU40 Opinnäytetyön suunnittelu

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Marianne Roivas
 • Jari Pihlava
Opiskelijaryhmät
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hän osaa käyttää englanninkielistä tutkimustietoa lähdemateriaalina.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä työelämän edustajien ja ohjaajien tukemana
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa
- Vertaisohjaus ja -arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL01 Opinnäytetyön suunnittelu

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hän osaa käyttää englanninkielistä tutkimustietoa lähdemateriaalina.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä työelämän edustajien ja ohjaajien tukemana
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa
- Vertaisohjaus ja -arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU40 Opinnäytetyön suunnittelu

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hän osaa käyttää englanninkielistä tutkimustietoa lähdemateriaalina.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä työelämän edustajien ja ohjaajien tukemana
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa
- Vertaisohjaus ja -arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL01 Opinnäytetyön suunnittelu

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

24.08.2022 - 07.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Piikki
 • Kaija Kekäläinen
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää monimuotoisen oppimisympäristönsä
- osaa kuvailla Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeisimmät opiskeluun liittyvät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja tunnistaa sen suunnitteluun vaikuttavat tekijät
- osaa selittää tutkinnon edellyttämät työskentely- ja opiskelutavat
- tunnistaa omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden vaikutuksen opiskeluun
- tunnistaa yleisimmät opiskelussa tarvittavat ohjelmat ja järjestelmät
- tunnistaa keskeiset tietosuojan –ja turvan periaatteet
- tunnistaa tutkinnon työelämämahdollisuuksia
- osaa selittää tutkinnon tuottamaa osaamista

Sisältö

- Fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö
- Opiskelijapalvelut
- Ammattikorkeakouluopiskelun opiskeluun liittyvät ohjeet ja säännöt
- Kirjastopalvelut ja tiedonhaun perusteet
- Opetussuunnitelma ja opintojen suunnittelu (AHOT, HOPS)
- Oppimisen periaatteet ja menetelmät tutkinnossa
- Tutkinnossa käytettävät keskeiset digitaaliset oppimisen ja työskentelyn työvälineet sekä tietojärjestelmät
- Opiskeluvahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Tietosuojan ja -turvan periaatteet
- Tutkinnon tuottama osaaminen ja työelämämahdollisuudet

Aika ja paikka

Myllypuron kampus ja etäyhteydet. Linkit opetukseen lukujärjestyksessä.

Oppimateriaalit

Opintojakson opettajat kertovat opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, tehtävät, itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi pienryhmä tehtävä, joka tehdään itsenäisen opiskelun ajankohtina (vastuuopettaja Sanna Piikki)
Yksi yksilötehtävä, joka tehdään itsenäisen opiskelun ajankohtina ( vastuuopettaja tutoropettaja Sanna Piikki )
Tietotekniikan ja digitaalisen oppimisympäristön tehtävät (vastuuopettaja Jukka Törnroos)

tämän lisäksi lukujärjestyksen mukainen lähi- ja etäopetus sekä itsenäisesti tutustuttavaa materiaalia.

Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää:
Tietotekniikkaa /digitaalista oppimisympäristöä 2op
Orientaatio opintoihin: Toimintaterapia alaan ja osaamiseen tutustuminen sekä alan opiskeluun orientoitumista (Vastuuopettajana Sanna Piikki) 3op

Orientaatio opintoihin osuutteen: kuuluu myös mm. tutoropiskelijoiden ja -opettajan sekä tutkintovastaavan sekä muiden opiskeluun liittyvien kumppanien osuuksia. kts. lukujärjestys.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva-arviointi, osallistuminen, oppimistehtävät tulee olla tehtyinä.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 2 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Piikki
 • Kaija Kekäläinen
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXI23K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää monimuotoisen oppimisympäristönsä
- osaa kuvailla Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeisimmät opiskeluun liittyvät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja tunnistaa sen suunnitteluun vaikuttavat tekijät
- osaa selittää tutkinnon edellyttämät työskentely- ja opiskelutavat
- tunnistaa omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden vaikutuksen opiskeluun
- tunnistaa yleisimmät opiskelussa tarvittavat ohjelmat ja järjestelmät
- tunnistaa keskeiset tietosuojan –ja turvan periaatteet
- tunnistaa tutkinnon työelämämahdollisuuksia
- osaa selittää tutkinnon tuottamaa osaamista

Sisältö

- Fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö
- Opiskelijapalvelut
- Ammattikorkeakouluopiskelun opiskeluun liittyvät ohjeet ja säännöt
- Kirjastopalvelut ja tiedonhaun perusteet
- Opetussuunnitelma ja opintojen suunnittelu (AHOT, HOPS)
- Oppimisen periaatteet ja menetelmät tutkinnossa
- Tutkinnossa käytettävät keskeiset digitaaliset oppimisen ja työskentelyn työvälineet sekä tietojärjestelmät
- Opiskeluvahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Tietosuojan ja -turvan periaatteet
- Tutkinnon tuottama osaaminen ja työelämämahdollisuudet

Aika ja paikka

Myllypuron kampus ja etäyhteydet. Linkit opetukseen lukujärjestyksessä.

Oppimateriaalit

Opintojakson opettajat kertovat opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, tehtävät, itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-Toimintaterapiaan ja alan opiskeluun tutustumisen osuudessa pienimuotoinen yhteistyö työelämäkumppanien kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-Oppimistehtävien DL:t ilmoitetaan opintojakson aikana.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toimintaterapiaan ja alan opiskeluun tutustuminen:
Yksi pienryhmä tehtävä, joka tehdään itsenäisen opiskelun ajankohtina (vastuuopettaja Sanna Piikki)
Yksi yksilötehtävä, joka tehdään itsenäisen opiskelun ajankohtina ( vastuuopettaja tutoropettaja Sanna Piikki )

Tietotekniikan ja digitaalisen oppimisympäristön tehtävät (vastuuopettaja Jukka Törnroos)

Tämän lisäksi lukujärjestyksen mukainen lähi- ja etäopetus sekä itsenäisesti tutustuttavaa materiaalia.

Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää:
Tietotekniikkaa /digitaalista oppimisympäristöä 2op (Opettaja Jukka Törnroos)
Toimintaterapiaan ja alan opiskeluun tutustuminen 3op (Opettaja Sanna Piikki)
Alan opiskeluun tutustumiseen kuuluu myös mm. tutoropiskelijoiden ja -opettajan sekä tutkintovastaavan sekä muiden opiskeluun liittyvien kumppanien osuuksia. kts. lukujärjestys.

Opintojakson vastuuopettajana toimii Sanna Piikki

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva-arviointi, osallistuminen, oppimistehtävät tulee olla tehtyinä.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 2 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
Opiskelijaryhmät
 • FAB23
  FAB23

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

31.10.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eeva Tawast
Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian ja tunnistaa gerontologian perusteet. Opiskelija ymmärtää näiden merkityksen ihmisen psyykkisessä, fyysisessä ja sosiaalisessa toiminnassa. Opiskelija osaa yhdistää kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian sekä gerontologian tietoa toimintaterapian tietoperustaan siten, että toiminta edistää ihmisen terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Sisältö

- Kehitys ja sen moninaisuus elämänkaaressa
- Ihminen psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena
- Taitojen ja valmiuksien kehitys osa-alueittain (tunne-elämä, kognitiiviset toiminnot jne.)
- Temperamentti, persoonallisuus, identiteetti, psykosomatiikka
- Aivojen kehitys vuorovaikutuksessa
- Suoja- ja riskitekijät
- Kiintymyssuhde, vertaissuhteet, vuorovaikutus- ja ryhmäilmiöt
- Sosialisaatio ja normiodotukset
- Mielenterveys ja psyykkinen toimintakyky
- Erilaiset kriisit
- Psyykkisesti tai somatoformisesti oireilevan asiakkaan kohtaaminen
- Mielenterveyspalvelut
- Vanhenemisen keskeiset teoriat ja selitysmallit
- Ikääntynyt toimijana ja aktiivisena osallistujana, sekä vaikuttajana omassa elämässään
- Ihmisen elämänkulku ja elämänkokemukset voimavarana ja mahdollistajana

Aika ja paikka

Kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian (lähi)opetus syyslukukaudella 2022/ psykologi Eeva Tawast (HUOMIO: muutokset mahdollisia): ks. lukujärjestys
-
lisäksi lukujärjestykseen tulee yksi (ETÄ)opintokäynti Zoom, tälle on myös vaihtoehtoinen suoritustapa
-
Gerontologian opetus syyslukukaudella 2022/ Satu Vahaluoto: ks. lukujärjestys
-
Varaa aikaa kirjallisuusvalinnoille ja itsenäiselle opiskelulle! Tarkempaa tietoa saat orientaatiossa ja löydät Moodle-työtilasta.
-
Suorituksen täydennys ryhmäoppimistehtävän osalta seuraavalla toteutuksella, uusimisesta sovittava erikseen.

Oppimateriaalit

Kehitys-, sosiaali- ja kliininen psykologia: Kirjallisuus tarkentuu viimeistään opintojakson alussa, ks. opintojakson Moodle-työtila.

Gerontologia: Kirjaliisuus tarkentuu opintojakson alussa, ks. opintojakson Moodle-työtila

Opetusmenetelmät

Kehitys-, sosiaali- ja kliininen psykologia: aktivoivat (verkko)luennot, tapausopetus (PBL) ja yhteinen keskustelu opintopiirimäisesti ja Moodlessa, kirjallisuuteen tutustuminen, pohtiva kirjoittaminen, verkko-opiskelu(, opintokäynti)

Gerontologia: orientaatio, kirjallisuuteen tutustuminen, yhteinen keskustelu pienryhmässä, opintokäynti, seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Psykologia: työelämäläheinen tapausopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h/op

Sisällön jaksotus

Lisätietoa toteutuksen etenemisestä ja toteutuksen materiaaleista saat Moodlesta, joka esitellään orientaatiotunnilla.
-
Kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian (lähi)opetus syyslukukaudella 2022/ psykologi Eeva Tawast (HUOMIO: muutokset mahdollisia): ks. lukujärjestys
-
lisäksi lukujärjestykseen tulee yksi (ETÄ)opintokäynti Zoom, tälle on myös vaihtoehtoinen suoritustapa
-
Gerontologian opetus syyslukukaudella 2022/ Satu Vahaluoto: ks. lukujärjestys
-
Varaa aikaa kirjallisuusvalinnoille ja itsenäiselle opiskelulle! Tarkempaa tietoa saat orientaatiossa ja löydät Moodle-työtilasta.
-
Suorituksen täydennys ryhmäoppimistehtävän osalta seuraavalla toteutuksella, uusimisesta sovittava erikseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija selvittää muilta opiskelijoilta opetuksen toteuttamiseen liittyvät asiat ollessaan poissa orientaatiotunnilta tai toteutuksen muilta tunneilta.
-
Opintojakso on monimuotoinen, verkko-oppimisalustana opintojakson aikana on Moodle.
Opintojaksoon kuuluu verkko-opiskelun lisäksi opintopiirimäisen ryhmätyön tekemistä sekä ryhmäoppimistehtävä, jossa LÄSNÄOLO ON OLEELLINEN.
-
Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.
-
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa tunnistaa ihmisen kehityksen yleisiä ilmiöitä ja yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija ymmärtää kehityksen kontekstien, suoja- ja riskitekijöiden merkityksen. Opiskelija tunnistaa yleisimpiä vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija osoittaa hahmottavansa mielenterveyden tekijöitä ja tavallisimpien häiriöiden etiologiaa. Opiskelija tietää psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisen perusohjeistuksia ja on tutustunut mielenterveyspalveluiden mahdollisuuksiin. Opiskelija tunnistaa ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntyneen aktiivisena toimijana. Opiskelija tunnistaa ihmisen elämänkulun keskeisiä asioita ja voimavarakeskeisen näkökulman elämänkokemuksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa analysoida ihmisen kehityksen yleisiä ilmiöitä ja yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa hallitusti käyttää tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija osaa soveltaa tietoa kehityksen konteksteista sekä suoja- ja riskitekijöistä. Opiskelija tunnistaa monipuolisesti vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija osaa soveltaa tietoa mielenterveyden tekijöistä, tavallisimmista häiriöiden taustoista sekä psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisesta. Opiskelija hahmottaa monipuolisesti mielenterveyspalveluiden mahdollisuuksia. Opiskelija osaa analysoida ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntynyttä aktiivisena toimijana. Opiskelija tuntee hyvin ihmisen elämänkulun lainalaisuuksia ja hahmottaa elämänkokemukset voimavarakeskeisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa vakuuttavasti ja kriittisesti arvioida kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian tietoa. Opiskelija hallitsee ihmisen kehityksen yleiset ilmiöt ja ymmärtää yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa hallitusti ja taitavasti käyttää tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija soveltaa taitavasti tietoa kehityksen konteksteista sekä suoja- ja riskitekijöistä. Opiskelija osoittaa monipuolista ja taitavaa ymmärrystä vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija soveltaa osuvasti ihmisen toimintaa tukiessaan tietoa mielenterveyden tekijöistä, tavallisimmista häiriöiden taustoista sekä psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisesta. Opiskelija osaa ohjata asiakkaansa tapauskohtaisesti mielenterveyspalveluihin. Opiskelija analysoi vakuuttavasti ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntynyttä aktiivisena toimijana. Opiskelija osoittaa hallitsevansa erinomaisesti ihmisen elämänkulun lainalaisuuksia ja elämänkokemusten voimavaranäkökulman.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa tunnistaa ihmisen kehityksen yleisiä ilmiöitä ja yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija ymmärtää kehityksen kontekstien, suoja- ja riskitekijöiden merkityksen. Opiskelija tunnistaa yleisimpiä vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija osoittaa hahmottavansa mielenterveyden tekijöitä ja tavallisimpien häiriöiden etiologiaa. Opiskelija tietää psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisen perusohjeistuksia ja on tutustunut mielenterveyspalveluiden mahdollisuuksiin. Opiskelija tunnistaa ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntyneen aktiivisena toimijana. Opiskelija tunnistaa ihmisen elämänkulun keskeisiä asioita ja voimavarakeskeisen näkökulman elämänkokemuksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehitys-, sosiaali- ja kliininen psykologia: verkko-oppimistehtävillä, kirjallisella oppimistehtävällä ja ryhmäoppimistehtävällä osoitettu osaaminen; aktiivinen osallistuminen verkkopainotteiseen opetukseen (ryhmäoppimistehtävässä osallistuminen oleellinen!); 100%. Ks. arviointikriteerit 0-5 (+oppimistehtävän ohjeistuksessa). Jos oppimistehtävässä on arvioinnin perusteella korjattavaa, täydennetty versio palautetaan kuukauden sisällä > eeva.tawast@metropolia.fi. Hyväksyttyjä tehtäviä ei saa täydentää myöhemmin.

Gerontologia: Kirjallisuuteen perehtyminen, osallistuminen opintokäyntiin ja ryhmäoppimistehtävällä osoitettu osaaminen. Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, poissaolo korvataan korvaavalla tehtävällä. Gerontologian 1 op arviointi hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian opintoja 4 op sekä gerontologian opintoja 1 op.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 16.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eeva Tawast
 • Satu Vahaluoto
Opiskelijaryhmät
 • SXI23K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian ja tunnistaa gerontologian perusteet. Opiskelija ymmärtää näiden merkityksen ihmisen psyykkisessä, fyysisessä ja sosiaalisessa toiminnassa. Opiskelija osaa yhdistää kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian sekä gerontologian tietoa toimintaterapian tietoperustaan siten, että toiminta edistää ihmisen terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Sisältö

- Kehitys ja sen moninaisuus elämänkaaressa
- Ihminen psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena
- Taitojen ja valmiuksien kehitys osa-alueittain (tunne-elämä, kognitiiviset toiminnot jne.)
- Temperamentti, persoonallisuus, identiteetti, psykosomatiikka
- Aivojen kehitys vuorovaikutuksessa
- Suoja- ja riskitekijät
- Kiintymyssuhde, vertaissuhteet, vuorovaikutus- ja ryhmäilmiöt
- Sosialisaatio ja normiodotukset
- Mielenterveys ja psyykkinen toimintakyky
- Erilaiset kriisit
- Psyykkisesti tai somatoformisesti oireilevan asiakkaan kohtaaminen
- Mielenterveyspalvelut
- Vanhenemisen keskeiset teoriat ja selitysmallit
- Ikääntynyt toimijana ja aktiivisena osallistujana, sekä vaikuttajana omassa elämässään
- Ihmisen elämänkulku ja elämänkokemukset voimavarana ja mahdollistajana

Aika ja paikka

Kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian (lähi)opetus kevätlukukaudella 2023/ psykologi Eeva Tawast (HUOMIO: AIKATAULUMUUTOKSIA todennäköisesti vielä tulossa): ks. lukujärjestys
-
lisäksi lukujärjestykseen tulee yksi (ETÄ)opintokäynti Zoom, tälle on myös vaihtoehtoinen suoritustapa
-
Gerontologian opetus kevätlukukaudella 2023/ Satu Vahaluoto: ks. lukujärjestys
-
Varaa aikaa kirjallisuusvalinnoille ja itsenäiselle opiskelulle! Tarkempaa tietoa saat orientaatiossa ja löydät Moodle-työtilasta.
-
Suorituksen täydennys ryhmäoppimistehtävän osalta seuraavalla toteutuksella, uusimisesta sovittava erikseen.

Oppimateriaalit

Kehitys-, sosiaali- ja kliininen psykologia: Kirjallisuus tarkentuu viimeistään opintojakson alussa, ks. opintojakson Moodle-työtila.

Gerontologia: Kirjaliisuus tarkentuu opintojakson alussa, ks. opintojakson Moodle-työtila

Opetusmenetelmät

Kehitys-, sosiaali- ja kliininen psykologia: aktivoivat (verkko)luennot, tapausopetus (PBL) ja yhteinen keskustelu opintopiirimäisesti ja Moodlessa, kirjallisuuteen tutustuminen, pohtiva kirjoittaminen, verkko-opiskelu(, opintokäynti)

Gerontologia: orientaatio, kirjallisuuteen tutustuminen, yhteinen keskustelu pienryhmässä, opintokäynti, seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Psykologia: työelämäläheinen tapausopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h/op

Sisällön jaksotus

Lisätietoa toteutuksen etenemisestä ja toteutuksen materiaaleista saat Moodlesta, joka esitellään orientaatiotunnilla.
-
Kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian (lähi)opetus kevätlukukaudella 2023/ psykologi Eeva Tawast (HUOMIO: muutokset mahdollisia): ks. lukujärjestys
-
lisäksi lukujärjestykseen tulee kenties yksi (ETÄ)opintokäynti Zoom, tälle on myös vaihtoehtoinen suoritustapa
-
Gerontologian opetus kevätlukukaudella 2023/ Satu Vahaluoto: ks. lukujärjestys
-
Varaa aikaa kirjallisuusvalinnoille ja itsenäiselle opiskelulle! Tarkempaa tietoa saat orientaatiossa ja löydät Moodle-työtilasta.
-
Suorituksen täydennys ryhmäoppimistehtävän osalta seuraavalla toteutuksella, uusimisesta sovittava erikseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija selvittää muilta opiskelijoilta opetuksen toteuttamiseen liittyvät asiat ollessaan poissa orientaatiotunnilta tai toteutuksen muilta tunneilta.
-
Opintojakso on monimuotoinen, verkko-oppimisalustana opintojakson aikana on Moodle.
Opintojaksoon kuuluu verkko-opiskelun lisäksi opintopiirimäisen ryhmätyön tekemistä sekä ryhmäoppimistehtävä, jossa LÄSNÄOLO ON OLEELLINEN.
-
Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.
-
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa tunnistaa ihmisen kehityksen yleisiä ilmiöitä ja yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija ymmärtää kehityksen kontekstien, suoja- ja riskitekijöiden merkityksen. Opiskelija tunnistaa yleisimpiä vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija osoittaa hahmottavansa mielenterveyden tekijöitä ja tavallisimpien häiriöiden etiologiaa. Opiskelija tietää psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisen perusohjeistuksia ja on tutustunut mielenterveyspalveluiden mahdollisuuksiin. Opiskelija tunnistaa ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntyneen aktiivisena toimijana. Opiskelija tunnistaa ihmisen elämänkulun keskeisiä asioita ja voimavarakeskeisen näkökulman elämänkokemuksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa analysoida ihmisen kehityksen yleisiä ilmiöitä ja yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa hallitusti käyttää tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija osaa soveltaa tietoa kehityksen konteksteista sekä suoja- ja riskitekijöistä. Opiskelija tunnistaa monipuolisesti vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija osaa soveltaa tietoa mielenterveyden tekijöistä, tavallisimmista häiriöiden taustoista sekä psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisesta. Opiskelija hahmottaa monipuolisesti mielenterveyspalveluiden mahdollisuuksia. Opiskelija osaa analysoida ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntynyttä aktiivisena toimijana. Opiskelija tuntee hyvin ihmisen elämänkulun lainalaisuuksia ja hahmottaa elämänkokemukset voimavarakeskeisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa vakuuttavasti ja kriittisesti arvioida kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian tietoa. Opiskelija hallitsee ihmisen kehityksen yleiset ilmiöt ja ymmärtää yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa hallitusti ja taitavasti käyttää tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija soveltaa taitavasti tietoa kehityksen konteksteista sekä suoja- ja riskitekijöistä. Opiskelija osoittaa monipuolista ja taitavaa ymmärrystä vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija soveltaa osuvasti ihmisen toimintaa tukiessaan tietoa mielenterveyden tekijöistä, tavallisimmista häiriöiden taustoista sekä psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisesta. Opiskelija osaa ohjata asiakkaansa tapauskohtaisesti mielenterveyspalveluihin. Opiskelija analysoi vakuuttavasti ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntynyttä aktiivisena toimijana. Opiskelija osoittaa hallitsevansa erinomaisesti ihmisen elämänkulun lainalaisuuksia ja elämänkokemusten voimavaranäkökulman.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa tunnistaa ihmisen kehityksen yleisiä ilmiöitä ja yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija ymmärtää kehityksen kontekstien, suoja- ja riskitekijöiden merkityksen. Opiskelija tunnistaa yleisimpiä vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija osoittaa hahmottavansa mielenterveyden tekijöitä ja tavallisimpien häiriöiden etiologiaa. Opiskelija tietää psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisen perusohjeistuksia ja on tutustunut mielenterveyspalveluiden mahdollisuuksiin. Opiskelija tunnistaa ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntyneen aktiivisena toimijana. Opiskelija tunnistaa ihmisen elämänkulun keskeisiä asioita ja voimavarakeskeisen näkökulman elämänkokemuksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehitys-, sosiaali- ja kliininen psykologia: verkko-oppimistehtävillä, kirjallisella oppimistehtävällä ja ryhmäoppimistehtävällä osoitettu osaaminen; aktiivinen osallistuminen verkkopainotteiseen opetukseen (ryhmäoppimistehtävässä osallistuminen oleellinen!); 100%. Ks. arviointikriteerit 0-5 (+oppimistehtävän ohjeistuksessa). Jos oppimistehtävässä on arvioinnin perusteella korjattavaa, täydennetty versio palautetaan kuukauden sisällä > eeva.tawast@metropolia.fi. Hyväksyttyjä tehtäviä ei saa täydentää myöhemmin.

Gerontologia: Kirjallisuuteen perehtyminen, osallistuminen opintokäyntiin ja ryhmäoppimistehtävällä osoitettu osaaminen. Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, poissaolo korvataan korvaavalla tehtävällä. Gerontologian 1 op arviointi hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian opintoja 4 op sekä gerontologian opintoja 1 op.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

05.09.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat tietonsa, taitonsa ja asenteensa kirjoittajana. Hän ymmärtää kirjallisen viestinnän tilanteisen vaihtelun ja tunnistaa ja osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tekstilajeja. Opiskelija syventää kielenhuollon taitojaan, osaa eritellä sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän sekä tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä sekä pystyy tuottamaan jäsenneltyjä ja selkeitä ammattitekstejä.

Sisältö

Oman kirjoittajakuvan hahmottaminen. Tekstilajiajatteluun tutustuminen. Kielen- ja tekstinhuolto. Sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteet. Tieteellinen kirjoittaminen.

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodle-alustalla syksyllä 2022
Vastuuopettaja Marianne Roivas

Oppimateriaalit

Kurssialustalla Moodlessa esitelty materiaali

Opetusmenetelmät

Harjoitukset, tehtävät, keskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Moodle-kurssipohja aukeaa 5.9.2022. Kurssi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tehtävien pitää olla suoritettuna 3.10.2022 mennessä, jotta voi jatkaa kurssin toiseen osaan. Toisen osan tehtävien tulee olla valmiita 31.10.2022 mennessä. Kaikki kurssin tehtävät palautetaan tuona aikana sovitulla tavalla Moodle-työtilaan.

Moodle-kurssipohja sulkeutuu 31.10.2022.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti hyvinvointialojen tutkintojen AMK-opiskelijoille (toimintaterapia, sosiaaliala ja vanhustyö) sekä kuntoutuksen, vanhustyön ja sosiaalialan YAMK-opiskelijoille. Opintojakso sopii valinnaiseksi opinnoksi.
Toteutukseen otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssin ennakkovaatimuksena on opintojen alkuun kuuluvien viestinnän opintojen hyväksytty suoritus.
***********************************************************************************'
Opintojakso keskittyy kirjallisten viestintätaitojen kehittämiseen. Ydinsisältö on seuraava:
- Oma kirjoittajakuvani: syvennä ymmärrystäsi tiedoistasi, taidoistasi ja asenteistasi kirjoittajana
- Erilaiset tekstit: tutustu tekstilajiajatteluun
- Kielen- ja tekstinhuoltoa: hio taitojasi tekstintekijänä
- Kirjoittaminen sosiaali- ja terveysalalla: perehdy sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteisiin
- Tieteellinen kirjoittaminen: syvennä ymmärrystäsi tieteellisestä kirjoittamisesta
******************************************************************************************

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja
näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty:

Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, harjoitukset

Hyväksytty suoritus
Opiskelija palauttaa eri osioiden kirjalliset tehtävät hyväksytysti ja osallistuu aktiivisesti kurssin verkkokeskusteluihin.

Arviointikriteerit
Hyväksytty
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.
Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.
Arviointikriteerit (niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet vapautuksen ruotsista ja korvaavat kurssilla opintojakson Työelämän suomi).

Arviointikriteerit niille, jotka korvaavat suorituksella Työelämän suomen -opintojakson:

Hyvä
Opiskelija osaa käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön erot hyvin.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa soveltaa niitä teksteihinsä.
Opiskelija osaa laatia selkeitä, sujuvia ja tarkoituksenmukaisia oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkiäkin oman alansa tekstejä.
Opiskelija löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen.
Opiskelija osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä ja ilmaisee tietojaan ja näkemyksiään tarkasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Tyydyttävä
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 27.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Marianne Roivas
Vastuuhenkilö

Marianne Roivas

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat tietonsa, taitonsa ja asenteensa kirjoittajana. Hän ymmärtää kirjallisen viestinnän tilanteisen vaihtelun ja tunnistaa ja osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tekstilajeja. Opiskelija syventää kielenhuollon taitojaan, osaa eritellä sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän sekä tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä sekä pystyy tuottamaan jäsenneltyjä ja selkeitä ammattitekstejä.

Sisältö

Oman kirjoittajakuvan hahmottaminen. Tekstilajiajatteluun tutustuminen. Kielen- ja tekstinhuolto. Sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteet. Tieteellinen kirjoittaminen.

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodle-alustalla keväällä 2023
Vastuuopettaja Marianne Roivas

Oppimateriaalit

Kurssialustalla Moodlessa esitelty materiaali

Opetusmenetelmät

Harjoitukset, tehtävät, keskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Moodle-kurssipohja aukeaa 30.1.2023. Kurssi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tehtävien pitää olla suoritettuna 27.2.2023 mennessä, jotta voi jatkaa kurssin toiseen osaan. Toisen osan tehtävien tulee olla valmiita 27.3.2023 mennessä. Kaikki kurssin tehtävät palautetaan tuona aikana sovitulla tavalla Moodle-työtilaan.

Moodle-kurssipohja sulkeutuu 27.3.2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso valinnaisena opintoina:
- Opintojakso on tarkoitettu hyvinvointialojen tutkintojen AMK-opiskelijoille (toimintaterapia, sosiaaliala ja vanhustyö) sekä kuntoutuksen, vanhustyön ja sosiaalialan YAMK-opiskelijoille. Opintojakso sopii valinnaiseksi opinnoksi (5 op). Kurssin ennakkovaatimuksena on opintojen alkuun kuuluvien viestinnän opintojen hyväksytty suoritus. Jos kurssilla on tilaa, mukaan voidaan ottaa opiskelijoita muistakin sote-tutkinto-ohjelmista.

Opintojakso Työelämän suomi -kurssin sijasta:
- Ne opiskelijat, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi ja jotka eivät suorita S2-opiskelijoiden Työelämän suomi -kurssia, voivat täydentää tällä kurssilla opintonsa (3-5 op).

CampusOnline-opiskelijat:
- Opintojakso on avoinna sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille (5 op).

***********************************************************************************
Opintojakso keskittyy kirjallisten viestintätaitojen kehittämiseen. Ydinsisältö on seuraava:
- Oma kirjoittajakuvani: syvennä ymmärrystäsi tiedoistasi, taidoistasi ja asenteistasi kirjoittajana
- Erilaiset tekstit: tutustu tekstilajiajatteluun
- Kielen- ja tekstinhuoltoa: hio taitojasi tekstintekijänä
- Kirjoittaminen sosiaali- ja terveysalalla: perehdy sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteisiin
- Tieteellinen kirjoittaminen: syvennä ymmärrystäsi tieteellisestä kirjoittamisesta

******************************************************************************************

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja
näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty:

Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, harjoitukset

Hyväksytty suoritus
Opiskelija palauttaa eri osioiden kirjalliset tehtävät hyväksytysti ja osallistuu aktiivisesti kurssin verkkokeskusteluihin.

Arviointikriteerit
Hyväksytty
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.
Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.
Arviointikriteerit (niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet vapautuksen ruotsista ja korvaavat kurssilla opintojakson Työelämän suomi).

Arviointikriteerit niille, jotka korvaavat suorituksella Työelämän suomen -opintojakson:

Hyvä
Opiskelija osaa käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön erot hyvin.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa soveltaa niitä teksteihinsä.
Opiskelija osaa laatia selkeitä, sujuvia ja tarkoituksenmukaisia oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkiäkin oman alansa tekstejä.
Opiskelija löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen.
Opiskelija osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä ja ilmaisee tietojaan ja näkemyksiään tarkasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Tyydyttävä
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

25.08.2022 - 09.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Annariika Anundi
 • Sanna Saikko
Vastuuhenkilö

Jasu Forss

Opiskelijaryhmät
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää kuinka opiskelu, työ ja vapaa-aika liittyvät toimintaterapiaan. Hän osaa nimetä oman alansa teoreettisia perusteita, joiden kautta voidaan tarkastella opiskelua, työtä ja vapaa-aikaa osana toimintaterapiaa. Opiskelija osaa yhdistää käyttäytymistieteellistä, biologista ja lääketieteellistä tietoa toimintamahdollisuuksien arviointiin ja edistämiseen. Opiskelija tunnistaa asiakkaalle merkityksellisiä toimintoja. Opiskelija osaa analysoida arvioinnin tuloksia ja raportoida niistä sekä muodostaa tavoitteita saadun tiedon perusteella liittyen opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan. Hän osaa käyttää toiminnan analyysiä muokatessaan toimintaa ja ympäristöä asiakkaalle sopivaksi niin, että se tukee asiakkaan osallistumista. Opiskelija osaa vaikuttaa psykososiaaliseen, fyysiseen ja tekniseen ympäristöön. Opiskelija pystyy soveltamaan ergonomiatietoa asiakkaan toimintamahdollisuuksien edistämisessä. Opiskelija osaa toimia hyvää työturvallisuutta noudattaen.

Sisältö

• Työkyvyn tukeminen ja työurien pidentäminen
• Toimintaterapian mallit
• Osallistumisen tukeminen: opiskelussa, työssä ja vapaa-ajan
toiminnoissa
• Ympäristöön vaikuttaminen
• Ergonomian tietoperusta
• Turvalliset työtavat
• Toiminnallinen tasapaino
• Toiminnan analyysi terapian suunnittelussa ja toteutuksessa
• Eri-ikäisten asiakkaiden erilaisissa konteksteissa toteutuva
terapeuttinen toiminta

Aika ja paikka

Lähi- ja etäopetuksen toteutustapa on merkitty lukujärjestykseen.

Itsenäinen/parityö tehdään lähiopetusajan ulkopuolella.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan tarkemmin opintojakson aikana

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, Itsenäinen opiskelu, Oppimistehtävät, Ryhmä-ja parikeskustelut/-tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson oppimistehtävät palautetaan orientaatiossa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Hyväksyttyä oppimistehtävää ei voi uusia.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Poissaoloihin ja korvattaviin opetuspäiviin liittyen tarkemmat tiedot opintojakson orientaatiossa.

Sisällön jaksotus

Opettajan johdolla toteutuva opetus on merkitty lukujärjestykseen.

Itsenäinen/parityö tehdään lähiopetusajan ulkopuolella.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää tehtävien hyväksyttyä suorittamista sekä opetukseen osallistumista. Opintojakson numeerinen arvosana muodostuu kahdesta kirjallisesta tehtävästä.

Lukujärjestykseen merkittyyn aloitukseen 25.8. osallistumista edellytetään.

Lisätiedot opintojaksosta Jasu Forss

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan
turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä
- riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
- suhtautuu piittaamattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät (0-5)
100%
Tehtävät käydään läpi opintojakson alussa

Esitietovaatimukset

Ihmisen toiminta
Ihminen ympäristöissään
Harjoittelu 1 Toimintakyvyn arviointi
Toimintakyvyn arviointi ja tutkimus 1 ja 2
Harjoittelu 2:Toimintamahdollisuuksien arviointi ja edistäminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.09.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Piikki
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Sanna Piikki

Opiskelijaryhmät
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ryhmän kehitysvaiheet ja ryhmädynamiikan. Hän osaa perustella toimintaterapiaryhmän käyttöä. Opiskelija osaa suunnitella toimintaterapiaryhmän prosessin ja harjoittelee tavoitteiden asettamista. Hän osaa hyödyntää ryhmäteorioita ohjatessaan toimintaterapiaryhmää. Opiskelija osaa valita ja soveltaa toimintaa ryhmän tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija havainnoi ryhmää ja reflektoi omia ryhmänohjaustaitojaan.

Sisältö

• Ryhmän kehitykselliset tasot ja ryhmädynamiikka
• Ryhmän terapeuttiset tekijät
• Toimintaterapian ryhmäteoriat
• Ryhmän ohjaajan tehtävät ja roolit
• Ryhmän ja yksilöiden tavoitteet
• Toiminnan käyttö ryhmässä

Aika ja paikka

Myllypuron kampus Opetustilat/ Zoom/ Yhteistyökumppanin tilat
Opetuksen muoto tarkentuu myöhemmin ja tiedot viedään lukujärjestykseen.

Oppimateriaalit

Ryhmiin liittyvä kirjallisuus:
Hautala, Hämäläinen, Mäkelä & Rusi-Pyykönen 2013. Toiminnan voimaa . Luku: toiminnan voimaa. sivut 161- 200 ja Liite 4.
Cole, Marilyn. Group Dynamics in OT.
Finlay, Linda. 2001. Groupwork in Occupational Therapy. Cheltenham: Nelson Thornes.
Finlay, Linda. 2004. The Practice of Psychosocial Occupation. Cheltenham: Nelson Thornes.
Creek, J. 2014 (5, ed.). Occupational Therapy and Mental Health. Churchill Livingstone. Erityisesti luku 16. Mielellään viimeisin painos.
Mosey, Anne, Cronin. 1986. Psychosocial Components of Occupational Therapy. New York: Raven Press. Sivut 248 -294. Erityisesti Develpmental groups, s. 282 -289.

Pakollinen kirjallisuus tarkentuu opintojakson orientaatiossa. Orientaation ajankohta kts. lukujärjestys.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, opintojakson tehtävä, ryhmänohjaus aidossa kontekstissa x3, työpajat x2, ohjauskeskustelut ja ohjauksen tarpeen arviointi ja ohjaukseen hakeutuminen.

Toiminnan terapeuttisen soveltamisen laboraatio.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden itse hankkima / koulun tarjoama työelämäyhteistyökumppani. Tarkemmat ohjeet lukukauden alussa (25.8).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tehtävän DL 29.9, josta palautetta ja huomioita 3.10 OMA:n työtilan kautta.

Poissaolojen korvaukset jne. käydään läpi opintojakson orientaatiossa.

Kansainvälisyys

ei kv- yhteyksiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ota yhteyttä: Sanna Piikki / Ei ahot mahdollisuutta, ellei opiskelijalla ole osoittaa osaamista toimintaterapiaryhmien ohjaamisesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetuksen tarkemmat tiedot löytyvät lukujärjestyksestä, joka julkaistaan 2.5 mennessä.
Opintojakson orientaatioon (1. opetuskerta) osallistuminen on tärkeää kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Lukukauden alussa pidetään info (25.8), jossa opiskelijat saavat ohjeita opintojaksolle tarvittavan yhteistyökumppanin hakemiseen. Osallistuminen on tärkeää.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
-opintojakson tehtävän hyväksyttyä suoritusta
-ryhmän toteutus/ ohjaus pari-/ pienryhmätyöskentelynä
-ohjauskeskusteluun osallistuminen x1
-osallistumista työpajoihin. Työpajoja on 2kpl.
-osallistuminen lukujärjestykseen merkityille opetuskerroille. Jos poissaoloja useita, niin opettajat kutsuvat opiskelijan suulliseen tenttitilaisuuteen.

Tarkemmat tiedot orientaatiossa.

Sisällön jaksotus

Vain lähi-/ liveopetus on merkitty lukujärjestykseen. Opintojakso pitää sisällään paljon pari/ pienryhmä työskentelyä, jota ei ole ajoitettu lukujärjestykseen ja opiskelijan on huomioitava tämä ajankäyttöään suunnitellessaan. Aiemman palautteen perusteella opiskelijan työkuormaan on erityisesti varauduttava opintojakson alusta 3.10 saakka. Kokonaisuus käydään läpi orientaatiossa ja tarpeellisia esitietoja annettaan lukukauden alussa.

Opintojakson kokonaisjuoksutus on nähtävissä lukujärjestyksessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson tiedotuksen/materiaalin kanavana käytetään OMA:n työtilaa.

Opintojakson aikana opiskelijat ohjaavat 3 kertaa ryhmää eri yhteistyötahojen asiakkaille.
Lisätiedot: Sanna Piikki

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan
turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä
- riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- ei pyri kehittämään itseään ja toimintaansa
- suhtautuu piittaamattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä 100% ja aktiivinen osallistuminen
Hyväksytty/ Hylätty
Opiskelijat saavat palautetta prosessin aikana sekä suullisesti, että kirjallisesti

Esitietovaatimukset

Toimintaterapeutti terapiasuhteen rakentajana
Terapeuttinen toiminta opiskelussa, työssä ja vapaa-ajan toiminnassa
Harjoittelu 2: Toimintamahdollisuuksien arviointi ja edistäminen

Lisätiedot

Ryhmän ohjauksen harjoittelu työelämäyhteistyössä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
 • Mira Lönnqvist
Opiskelijaryhmät
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa muuttuvan yhteiskunnan ajankohtaisia terveyden ja hyvinvoinnin haasteita. Opiskelija osaa ottaa huomioon työssään yhteiskunnasta ja yhteisöistä nousevia tarpeita ja muutostoiveita. Hänellä on valmiudet vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla päättäjiin ja kansalaisiin, jotta toiminnallinen tasa-arvo ja terveyden edistäminen toteutuisi. Hän hallitsee sellaisia toiminnan muotoja, joita voi käyttää terapeuttisesti yhteisöissä. Opiskelijalla on taito kohdata erilaisesta kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita ja kyky työskennellä terapeuttisesti tällaisten asiakkaiden kanssa. Hän on myös kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta.

Sisältö

• Toimiminen erilaisissa yhteisöissä
• Erilaisten kulttuurien kohtaaminen ja terapeuttinen toiminta
yhteisöissä
• Yhteisöön kohdistuva arviointi, kehittäminen ja terveyden
edistäminen
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
• Ajankohtainen lainsäädäntö, ohjeistus
• Muuttuvan yhteiskunnan terveyden ja hyvinvoinnin
haasteita
• Toimintaterapian kansainvälisiä mahdollisuuksia
• Ammatillisen kasvun osa 4

Aika ja paikka

Orientaatio opintojaksoon 25.8. klo 9-11.30 Myllypuron kampus

31.10. klo 10.30-16 (etä/lähitoteutustapa selviää lähemmin) Socially vulnerable citizens -luento (koko ryhmä osallistuu), muiden luentojen osalta aikataulu selviää myöhemmin (luennot vkon 44 aikana)

31.10-4.11. Nordplus- intensiiviviikko (yhteistyöhön osallistuvat opiskelijat)

4.11. klo 12.45-16 Occupation based perspective on social inclusion -seminaari , Myllypuron kampus (koko ryhmä osallistuu)

1.12. Yhteisöt-tehtävän esitykset Myllypuron kampus
(ne ryhmät, jotka ovat itsenäisesti etsineet yhteistyökumppanin)
2.12. Yhteisöt-tehtävän esitykset Myllypuron kampus
(ne ryhmät, jotka ovat itsenäisesti etsineet yhteistyökumppanin)

Oppimateriaalit

Kirjallisuus sekä materiaalit ovat opintojakson työtilassa Moodlessa, joka aukeaa viimeistään orientaatiopäivään mennessä.

Opiskelijoilta edellytetään myös itsenäistä tiedonhakua opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely sekä pari-ja pienryhmätyöskentely, yhteistoiminnallinen kehittäminen

Opintojakso koostuu kahdesta eri kokonaisuudesta:
1. Toimintaterapia maailmalla
- tiedonhakutehtävä sekä osallistuminen Nordplus-viikon luentoihin sekä seminaariin
2. Toimintaterapiassa yhteisöissä

Nordplus-verkoston intensiiviviikon (vko 44: 31.10-4.11.) yhteistyöhön osallistuu 6 opiskelijaa, muut opiskelijat hankkivat itse yhteisön, jonka kanssa toteuttavat yhteistoiminnallista kehittämistä opintojakson aikana.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yhteisötehtävä tehdään aidossa yhteisökontaktissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kansainvälinen tehtävä, yhteisötehtävä Nordplus-yhteistyönä / projektityönä oman pienryhmän aikataulun mukaan.

Kansainvälisyys

Yhteistyötä tehdään kansainvälisen Nordplus-verkoston kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osa opiskelijoista (6 opiskelijaa) toteuttaa opintojaksoon kuuluvan yhteisötehtävän osallistumalla Nordplus-verkoston yhteistyöhön 31.10.-4.11. Osallistuminen varmistetaan orientaatiokerran yhteydess.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vaatii sitoutumista reaaliaikaiseen ryhmätyöskentelyyn eri ympäristössä (Myllypuron kampus, yhteistoiminnalliseen kehittämiseen liittyvä paikka) ja kykyä organisoida aikatauluja lukukauden aikana.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso käynnistyy orientaatiotapaamisella, jossa Jennie Nyman mukana Nordplus-yhteistyöhön liittyen.
Läsnäolo opintojakson aloituksessa, ohjauksissa ja päätöksessä (esitykset) on välttämätöntä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden
mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa ammattialaansa monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä
kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- käyttää alan käsitteitä puutteellisesti
- asiantuntijaksi riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- suhtautuu huolimattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. Toimintaterapia maailmalla, hyväksytty / täydennettävä / hylätty
2. Yhteisötehtävä projektityönä oman pienryhmän aikataulun mukaan, hyväksytty / täydennettävä / hylätty

eAHOT hakemukset osoitetaan Mira Lönnqvistille

Esitietovaatimukset

Terapeuttinen toiminta itsestä huolehtimisessa, kotielämässä, asioinnissa ja leikissä tai terapeuttinen toiminta opiskelussa, työssä ja vapaa-ajan toiminnassa. Terapeuttinen toiminta ryhmissä. Harjoittelu 2 tai 3

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Mira Lönnqvist
Vastuuhenkilö

Mira Lönnqvist

Opiskelijaryhmät
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa muuttuvan yhteiskunnan ajankohtaisia terveyden ja hyvinvoinnin haasteita. Opiskelija osaa ottaa huomioon työssään yhteiskunnasta ja yhteisöistä nousevia tarpeita ja muutostoiveita. Hänellä on valmiudet vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla päättäjiin ja kansalaisiin, jotta toiminnallinen tasa-arvo ja terveyden edistäminen toteutuisi. Hän hallitsee sellaisia toiminnan muotoja, joita voi käyttää terapeuttisesti yhteisöissä. Opiskelijalla on taito kohdata erilaisesta kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita ja kyky työskennellä terapeuttisesti tällaisten asiakkaiden kanssa. Hän on myös kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta.

Sisältö

• Toimiminen erilaisissa yhteisöissä
• Erilaisten kulttuurien kohtaaminen ja terapeuttinen toiminta
yhteisöissä
• Yhteisöön kohdistuva arviointi, kehittäminen ja terveyden
edistäminen
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
• Ajankohtainen lainsäädäntö, ohjeistus
• Muuttuvan yhteiskunnan terveyden ja hyvinvoinnin
haasteita
• Toimintaterapian kansainvälisiä mahdollisuuksia
• Ammatillisen kasvun osa 4

Aika ja paikka

Orientaatio opintojaksoon 27.1. klo 9-11 Myllypuron kampus (ETÄ)

27.4. klo 9-12 Osion 2 suunnitelmien vertaispalaute / sparraus (ETÄ)
5.5. klo 9-12 Osion 2 suunnitelmien vertaispalaute / sparraus (ETÄ)
- jokainen ryhmä esittää oman suunnitelmansa ja antaa vertaispalautetta / sparraa vähintään yhtä (1) toisen pienryhmän suunnitelmaa, opettaja on läsnä tilanteissa.

1.6. Osio 2 toteutusten esitykset klo 9-16 Myllypuron kampuksella

FAB 3 AIKATAULU:
4.5. klo 9-15 KICK-OFF / Myllypuron kampus
10.5. klo 13-15 supervision / ETÄ
17.5. klo 9-11.30 esitykset (toteutustapa selviää lähemmin) / Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Kirjallisuus sekä materiaalit ovat opintojakson työtilassa Moodlessa, joka aukeaa viimeistään orientaatiopäivään mennessä.

Opiskelijoilta edellytetään myös itsenäistä tiedonhakua opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely sekä pari-ja pienryhmätyöskentely.

Opintojakso koostuu kahdesta eri kokonaisuudesta:

1. Toimintaterapia maailmalla 2op
- tiedonhakutehtävä pareittain (verkkotyöskentely)

2. Terapeuttinen toiminta yhteisöissä 3op
- yhteistoiminnallinen kehittäminen pienryhmissä (3-4 hlöä)
- opiskelijat hankkivat itse yhteistyökumppaniksi kolmannen sektorin yhteisön, jonka
kanssa toteuttavat yhteisesti kehitettyä toimintaa opintojakson aikana eli opintojakson
suorittaminen edellyttää läsnäoloa X kertaa paikassa X muiden pienryhmäläisten
kanssa. Tätä osuutta ei ole mahdollista toteuttaa yksin. Etätoteutus on mahdollinen, mikäli
yhteisö, jonka kanssa tehdään yhteistyötä, toimii ainoastaan verkossa.
Lisäohjeita orientaatiokerralla.

- HUOM! Max. kuudella (6) opiskelijalla on mahdollisuus korvata osuus 2 osallistumalla
kansainväliseen opiskelijayhteistyöhön ajalla 4.5.-19.5. FAB moduuli 3 laajuus on 3op
ja sen teemana on "Occupational therapy within public health and health promotion ".
Opiskelijoiden tehtävänä on luoda terveyttä edistävää toimintaa TT-näkökulmaisesti
pienryhmissä yhteistyössä tiettyjen asiakasryhmien kanssa (yhteistyökumppani ei ole
toteutussuunnitelmaa tehtäessä vielä varmistunut). Kansainväliset opiskelijat tulevat
mm.Hollannista, Belgiasta ja Itävallasta, opetuskieli englanti.

JOS HALUAT OSALLISTUA FAB 3 -yhteistyöhön, ilmoita siitä sähköpostitse heti
ilmoittautumisesi jälkeen, paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Terapeuttinen toiminta yhteisöissä -tehtävä tehdään aidossa yhteisökontaktissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttejä.

Kansainvälisyys

Yhteistyö FAB 3 -opintojaksoon liittyen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osa opiskelijoista (max. 6 opiskelijaa) voi toteuttaa opintojaksoon kuuluvan Terapeuttinen toiminta yhteisöissä -tehtävän osallistumalla FAB 3 -opintojaksolle. Kts.yst. tarkemmat tiedot yllä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vaatii sitoutumista reaaliaikaiseen ryhmätyöskentelyyn eri ympäristössä (Myllypuron kampus, yhteistoiminnalliseen kehittämiseen liittyvä paikka) ja kykyä organisoida aikatauluja lukukauden aikana.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso käynnistyy orientaatiotapaamisella, jonka jälkeen opiskelijat perehtyvät opintojakson toteuttamiseen itsenäisesti sekä oman aikataulunsa mukaisesti pareittain ja pienryhmissä.

Läsnäolo opintojakson orientaatiossa, suunnitelman esittämisessä / vertaispalautekerralla sekä päätöksessä (esitykset) on välttämätöntä.

HUOM! TÄMÄ ON OPINTOJAKSON VIIMEINEN TOTEUTUS eli tätä opintojaksoa ei ole enää kevään 2023 jälkeen tarjolla opinnoissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden
mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa ammattialaansa monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä
kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- käyttää alan käsitteitä puutteellisesti
- asiantuntijaksi riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- suhtautuu huolimattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. Toimintaterapia maailmalla, hyväksytty / täydennettävä / hylätty
2. Terapeuttinen toiminta yhteisöissä -tehtävä projektityönä oman pienryhmän aikataulun mukaan, hyväksytty / täydennettävä / hylätty

eAHOT hakemukset osoitetaan Mira Lönnqvistille

Esitietovaatimukset

Terapeuttinen toiminta itsestä huolehtimisessa, kotielämässä, asioinnissa ja leikissä tai terapeuttinen toiminta opiskelussa, työssä ja vapaa-ajan toiminnassa. Terapeuttinen toiminta ryhmissä. Harjoittelu 2 tai 3

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

24.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Akvaliina Lacho
Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tietää toiminnan merkityksen ja toimintaa mahdollistavat tekijät toimintaterapiassa. Opiskelija selittää toimintaan osallistumisen merkitystä ihmisen elämässä ja oppii analysoimaan toimintaa. Opettelee havainnoimaan ja haastattelemaan toisia ihmisiä pystyäkseen tunnistamaan heille merkityksellistä toimintaa. Osaa nimetä toiselle merkitykselliseen toimintaan liittyviä tekijöitä ja myös tarkastella sitä suhteessa toiminnan analyysi malliin. Opiskelija analysoi omaa toimintaansa ja sen merkitystä itselle.

Sisältö

- Toiminta ja toiminnallisuus ilmiönä toimintaterapiassa?ja toiminnan tiede
- Toiminta ja toiminnallisuus ilmiönä toimintaterapiassa
- Englannin kielen käsitteet: activity and occupation
- Yksilön, toiminnan ja ympäristön välinen suhde
- Toiminnan analysointi
- Haastattelu ja havainnointi

Aika ja paikka

26.8.- 10.10. sisältäen kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä yksin ja ryhmässä.

Läsnäoloa edellyttävä opetus:
26.8. orientaatio opintojaksoon
5.9. luento-opetus
19.9. työpajatyöskentely ja luento-opetus
10.10. ryhmätöiden esitykset

Tehtävien palautusaikataulu ilmoitetaan orientaatiokerralla.

Oppimateriaalit

Hautala, T. - Hämäläinen, T. & Mäkelä, L. & Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan voimaa. Toimintaterapia käytännössä Helsinki: Edita. Erityisesti luku 1 ja luku 2 (s. 117-123)Toiminnan terapeuttisen voiman malli.

Toimintaterapian nimikkeistö 2017

Muu materiaali tiedoksi opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus ja työpajatyöskentely (edellyttää läsnäoloa)
Ryhmätyöskentely ja -tehtävä sekä tehtävän esitys
Itsereflektio yksilötehtävänä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, josta osa itsenäistä työskentelyä yksin tai ryhmässä. Luento-opetus aikataulutettu, itsenäinen työskentely suunniteltu kontaktiopetuksen väliin jääviin aikoihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla työskennellään ryhmissä ja omien ja yhdessä jaettujen kokemusten kautta opitaan asioita. Aktiivisella osallistumisella ja läsnäololla on oman oppimisen kannalta merkitystä paljon.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen,
- yhdistelee tietoa eri lähteistä ja
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita sekä
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- perustelee toimintaansa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeiden ja ohjeistusten mukaisesti.
- ei ota toiminnassaan huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita,
- ei osoita taitoa toimia ryhmässä rakentavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson ryhmätehtävä arvioidaan numeraalisesti (0-5), yksilötehtävä hyväksytty-täydennettävä- hylätty.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää käytännön työskentelyä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

13.01.2023 - 19.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Akvaliina Lacho
Opiskelijaryhmät
 • SXI23K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tietää toiminnan merkityksen ja toimintaa mahdollistavat tekijät toimintaterapiassa. Opiskelija selittää toimintaan osallistumisen merkitystä ihmisen elämässä ja oppii analysoimaan toimintaa. Opettelee havainnoimaan ja haastattelemaan toisia ihmisiä pystyäkseen tunnistamaan heille merkityksellistä toimintaa. Osaa nimetä toiselle merkitykselliseen toimintaan liittyviä tekijöitä ja myös tarkastella sitä suhteessa toiminnan analyysi malliin. Opiskelija analysoi omaa toimintaansa ja sen merkitystä itselle.

Sisältö

- Toiminta ja toiminnallisuus ilmiönä toimintaterapiassa?ja toiminnan tiede
- Toiminta ja toiminnallisuus ilmiönä toimintaterapiassa
- Englannin kielen käsitteet: activity and occupation
- Yksilön, toiminnan ja ympäristön välinen suhde
- Toiminnan analysointi
- Haastattelu ja havainnointi

Aika ja paikka

13.1-13.2.2023 sisältäen kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä yksin ja ryhmässä.

Läsnäoloa edellyttävä opetus:
13.1. orientaatio opintojaksoon
23.1. luento-opetus ja työpajatyöskentely
13.2. ryhmätöiden esitykset

Lisäksi yksi etäopetuskerta 1.2.

Tehtävien palautusaikataulu ilmoitetaan orientaatiokerralla.

Oppimateriaalit

Hautala, T. - Hämäläinen, T. & Mäkelä, L. & Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan voimaa. Toimintaterapia käytännössä Helsinki: Edita. Erityisesti luku 1 ja luku 2 (s. 117-123)Toiminnan terapeuttisen voiman malli.

Toimintaterapian nimikkeistö 2017

Muu materiaali tiedoksi opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus ja työpajatyöskentely (edellyttää läsnäoloa)
Ryhmätyöskentely ja -tehtävä sekä tehtävän esitys
Itsereflektio yksilötehtävänä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, josta osa itsenäistä työskentelyä yksin tai ryhmässä. Luento-opetus aikataulutettu, itsenäinen työskentely suunniteltu kontaktiopetuksen väliin jääviin aikoihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla työskennellään ryhmissä ja omien ja yhdessä jaettujen kokemusten kautta opitaan asioita. Aktiivisella osallistumisella ja läsnäololla on oman oppimisen kannalta merkitystä paljon.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen,
- yhdistelee tietoa eri lähteistä ja
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita sekä
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- perustelee toimintaansa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeiden ja ohjeistusten mukaisesti.
- ei ota toiminnassaan huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita,
- ei osoita taitoa toimia ryhmässä rakentavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson ryhmätehtävä arvioidaan numeraalisesti (0-5), yksilötehtävä hyväksytty-täydennettävä.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää käytännön työskentelyä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

20.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
 • Anne Lipasti
Vastuuhenkilö

Jari Pihlava

Opiskelijaryhmät
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät:
Opiskelija käyttää ammatillisesti omaa persoonaa terapiasuhteessa asiakkaan hyödyksi. Opiskelija tietää psykodynaamisia tekijöitä ja tunnistaa niiden vaikutuksia terapiasuhteen. Opiskelija tunnistaa ja arvioi omaan jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä toimintaterapeutin työssä. Opiskelija on tietoinen toimintaterapeutin työhön saatavilla olevasta tuesta ja osaa tarvittaessa ohjautua sen pariin.

Työelämän ruotsi:
Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kotimaisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät (2op)
- Psykodynaamiset tekijät terapiasuhteessa
- Oman persoonan ammatillinen käyttö
- Oma työhyvinvointi

Työelämän ruotsi (3op)
Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia
suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Ruotsi: kampuksella, lähiopetus, aikataulu lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Ruotsi: opettajan oma, saatavilla ennen kurssin alkua pdf-muodossa.

Opetusmenetelmät

Ruotsi: vuorovaikutteiset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Viimeisillä tunneilla suullinen tehtävä sekä kirjallinen tentti, kaksi uusintatenttimahdollisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ruotsi: läsnäolo lähiopetuksessa 80%, itsenäistä opiskelua, kirjoitustehtävät sekä suullinen tehtävä tuntien ulkopuolella.

Lisätietoja opiskelijoille

Ruotsi: Materiaalit saatavilla pdf-muodossa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Työelämän ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Opiskelija osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Opiskelija hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Opiskelija käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Opiskelija ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Työelämän ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Opiskelija osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Opiskelija ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa. Opiskelija osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja asettaa itselleen kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Työelämän ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Opiskelija käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Opiskelija ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa. Opiskelija kehittää kielitaitoaan tavoitteellisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Työelämän ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Opiskelija osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Opiskelija hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Opiskelija käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Opiskelija ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ruotsi: Jatkuva arviointi, suullinen esitys, kirjallinen lopputentti. Arviointi asteikolla 0-5.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Minä toimintaterapeuttina ja Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1

Työelämän ruotsi: Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää terapiasuhdeopintoja 2op ja työelämän ruotsia 3op
Suositellaan valittavaksi yhtä aikaa Toimintaterapian työelämäharjoittelu 2 opintojakson kanssa.

Työelämän ruotsi: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaija Kekäläinen
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää arvioinnin merkityksen osana toimintaterapiaprosessia ja monialaista kuntoutusta. Opiskelija tietää luotettavan toimintaterapia-arvioinnin periaatteet ja hyvän arvioinnin käytännöt. Opiskelija ymmärtää toimintaterapian teorian merkityksen arviointiprosessissa. Opiskelija ymmärtää, että arvioinnin lähtökohtana on yksilön arki ja osallistumisen mahdollisuudet. Opiskelija osaa käyttää toimintaterapian mallia asiakkaan toiminnallisuuden arvioinnin lähtökohtana ja harkinnan tukena. Opiskelija osaa hyödyntää teoriatietoa toiminnallisen arviointitilanteen suunnittelussa ja dokumentoida arviointitulokset.

Sisältö

- Toimintaterapia-arviointi osana monialaista kuntoutusta (ICF)
- Arvioinnin lähtökohdat ja perusteet
- Toiminnan tasot ja hierarkia
- Toimintakeskeinen arviointi
- Havainnointi, haastattelu, itsearviointi ja mittaaminen arviointitiedon keräämisessä
- Tehtäväanalyysi arvioinnissa
- Toimintaterapian teoria arviointiprosessin suunnittelussa ja arviointimenetelmät
- Arviointitulosten dokumentointi

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuksen lähipäivät on merkitty lukujärjestykseen

Oppimateriaalit

Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa (verkkojulkaisu)
Toiminnan voimaa, toimintaterapia käytännössä
opintojakson aikana lisäkirjallisuutta

Opetusmenetelmät

Opintojakson oppiminen perustuu lähipäiviin ja itsenäiseen opiskeluun. Opintojakso sisältää tuntitehtäviä, menetelmien käytön harjoittelua itsenäisesti ja lähipäivinä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson oppiminen arvioidaan oppimistehtävällä.
Opintojaksoon sisältyy ennakkotehtävä ja 2 yksilöllistä oppimistehtävää.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

opintojaksototeutuksessa ei ole vaihtoehtoista toteutustapaa. Lähipäivistä mahdollinen poissaolo pitää korvata, ohjeet tuntikohtaisesti myöhemmin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opintojakso on 5op mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen,
- yhdistelee tietoa eri lähteistä ja
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita sekä
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- perustelee toimintaansa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeiden ja ohjeistusten mukaisesti.
- ei ota toiminnassaan huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita,
- ei osoita taitoa toimia ryhmässä rakentavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

oppimistehtävät arvioidaan numeerisesti, opiskelijat tekevät itsearvioinnin.
lähipäiviiin osallistuminen pakollista, lähipäivästä mahdollinen poissaolo pitää korvata tuntikohtaisesti annetuilla tehtävillä

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Terapeuttisen toiminnan perusteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Kaija Kekäläinen
Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää arvioinnin merkityksen osana toimintaterapiaprosessia ja monialaista kuntoutusta. Opiskelija tietää luotettavan toimintaterapia-arvioinnin periaatteet ja hyvän arvioinnin käytännöt. Opiskelija ymmärtää toimintaterapian teorian merkityksen arviointiprosessissa. Opiskelija ymmärtää, että arvioinnin lähtökohtana on yksilön arki ja osallistumisen mahdollisuudet. Opiskelija osaa käyttää toimintaterapian mallia asiakkaan toiminnallisuuden arvioinnin lähtökohtana ja harkinnan tukena. Opiskelija osaa hyödyntää teoriatietoa toiminnallisen arviointitilanteen suunnittelussa ja dokumentoida arviointitulokset.

Sisältö

- Toimintaterapia-arviointi osana monialaista kuntoutusta (ICF)
- Arvioinnin lähtökohdat ja perusteet
- Toiminnan tasot ja hierarkia
- Toimintakeskeinen arviointi
- Havainnointi, haastattelu, itsearviointi ja mittaaminen arviointitiedon keräämisessä
- Tehtäväanalyysi arvioinnissa
- Toimintaterapian teoria arviointiprosessin suunnittelussa ja arviointimenetelmät
- Arviointitulosten dokumentointi

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuksen lähipäivät on merkitty lukujärjestykseen

Oppimateriaalit

Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa (verkkojulkaisu)
Toiminnan voimaa, toimintaterapia käytännössä
opintojakson aikana lisäkirjallisuutta

Opetusmenetelmät

Opintojakson oppiminen perustuu lähipäiviin ja itsenäiseen opiskeluun. Opintojakso sisältää tuntitehtäviä, menetelmien käytön harjoittelua itsenäisesti ja lähipäivinä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson oppiminen arvioidaan oppimistehtävällä.
Opintojaksoon sisältyy ennakkotehtävä ja 2 yksilöllistä oppimistehtävää.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

opintojaksototeutuksessa ei ole vaihtoehtoista toteutustapaa. Lähipäivistä mahdollinen poissaolo pitää korvata, ohjeet tuntikohtaisesti myöhemmin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opintojakso on 5op mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen,
- yhdistelee tietoa eri lähteistä ja
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita sekä
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- perustelee toimintaansa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeiden ja ohjeistusten mukaisesti.
- ei ota toiminnassaan huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita,
- ei osoita taitoa toimia ryhmässä rakentavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

oppimistehtävät arvioidaan numeerisesti, opiskelijat tekevät itsearvioinnin.
lähipäiviiin osallistuminen pakollista, lähipäivästä mahdollinen poissaolo pitää korvata tuntikohtaisesti annetuilla tehtävillä

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Terapeuttisen toiminnan perusteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

02.08.2022 - 02.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mira Lönnqvist
 • Sanna Saikko
Vastuuhenkilö

Mira Lönnqvist

Opiskelijaryhmät
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa toimintaterapian teorioita ja suunnittelee arviointiprosessin yksilön arjen ja osallistumisen näkökulmasta. Opiskelija tietää taitojen ja valmiuksien erot. Opiskelija valitsee sopivan viitekehyksen ja arviointimenetelmän, jolla saadaan tietoa ja voidaan kuvata asiakkaan arkea ja toiminnallisuutta eri ympäristöissä. Opiskelija ymmärtää erilaisissa arviointiympäristöissä saadun arviointitiedon erilaisuuden ja merkityksen. Opiskelija suhteuttaa saamansa arviointitiedon monialaisesti tuotettuun arviointitietoon. Opiskelija raportoi arvioinnin tuloksista kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö

- Toimintaterapia-arviointi suhteessa monialaiseen kuntoutukseen (ICF)
- Toimintaterapian teoriat ja viitekehykset arvioinnissa
- Toimintalähtöinen arviointi ja arviointimenetelmät
- Yksilöllinen toiminnan analyysi arvioinnissa
- Teoriaan pohjaava havainnointi ja haastattelu
- Testaaminen ja mittaaminen toimintaterapiassa
- Erilaiset arviointiympäristöt
- Arviointitiedon jakaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.


Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Toiminnallisuuden arviointi 1.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 27.01.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mira Lönnqvist
 • Sanna Saikko
Opiskelijaryhmät
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa toimintaterapian teorioita ja suunnittelee arviointiprosessin yksilön arjen ja osallistumisen näkökulmasta. Opiskelija tietää taitojen ja valmiuksien erot. Opiskelija valitsee sopivan viitekehyksen ja arviointimenetelmän, jolla saadaan tietoa ja voidaan kuvata asiakkaan arkea ja toiminnallisuutta eri ympäristöissä. Opiskelija ymmärtää erilaisissa arviointiympäristöissä saadun arviointitiedon erilaisuuden ja merkityksen. Opiskelija suhteuttaa saamansa arviointitiedon monialaisesti tuotettuun arviointitietoon. Opiskelija raportoi arvioinnin tuloksista kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö

- Toimintaterapia-arviointi suhteessa monialaiseen kuntoutukseen (ICF)
- Toimintaterapian teoriat ja viitekehykset arvioinnissa
- Toimintalähtöinen arviointi ja arviointimenetelmät
- Yksilöllinen toiminnan analyysi arvioinnissa
- Teoriaan pohjaava havainnointi ja haastattelu
- Testaaminen ja mittaaminen toimintaterapiassa
- Erilaiset arviointiympäristöt
- Arviointitiedon jakaminen

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa itsenäisellä opiskelulla 4.1.2023
Reaaliaikaiset etäopetuspäivät 11.-12.1.2023
Lähiopetuspäivät Myllypuron kampuksella 25.-26.1.2023

Oppimistehtävien palautus 27.1.2023 klo 18 mennessä

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaalit löytyvät OMA:sta.
Opintojaksoon sisältyy myös itsenäistä tiedonhakua oppimistehtäviin liittyen.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, pienryhmätyöskentely työpajoissa, luento-opetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu 107t
Kontaktiopetus 28t

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.


Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksoon sisältyy kaksi numeerisesti arvioitavaa tehtävää, jotka toteutetaan pareittain.

Arvioinnin kohteet sekä arvioinnin kriteerit ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Toiminnallisuuden arviointi 1.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

07.11.2022 - 05.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Akvaliina Lacho

Opiskelijaryhmät
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija analysoi arviointitietoa asiakkaalle merkityksellisen toiminnan ja toimintakokonaisuuksien tunnistamiseksi sekä nimeää niihin liittyviä muutostarpeita. Opiskelija tutustuu asiakaslähtöiseen tavoitteen asetteluun. Opiskelija ymmärtää tavoitteiden asettamisen merkityksen toiminnallisuuden mahdollistamisessa. Opiskelija perehtyy tavoitteiden mukaisen terapeuttisen toiminnan suunnitteluun, joka edistää asiakkaan toiminnallisuutta. Opiskelija ymmärtää toimintaterapian teorian ja mallien merkityksen terapian suunnittelussa. Opiskelija hyödyntää muiden tieteenalojen tietoa asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamisessa.

Sisältö

- Toiminnallisuus, osallistuminen ja toimintaan sitoutuminen
- Toimintakokonaisuudet
- Asiakaslähtöinen tavoitteen asettelu
- Toimintaterapian suunnittelu
- Toimintaterapian teoria ja mallit suunnittelun tukena
- Toiminnan analyysi ja terapeuttinen toiminta

Aika ja paikka

7.11.-5.12. välisellä ajalla opetusta, opetuksen väliin jäävillä ajoilla itsenäistä työskentelyä.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus ja käytännönharjoitukset koululla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetukseen osallistuminen edellytyksenä opintojakson suorittamiselle. Lisäksi itsenäistä työskentelyä lähiopetuspäivien välissä, materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Sisällön jaksotus

7.11. orientaatio etäopetuksena (Zoom linkki lukujärjestyksessä)
21.-22.11. käytännön harjoituksia koululla
28.11. opetus etänä (Zoom linkki lukujärjestyksessä)
5.12. luento-opetus koululla

Lisäksi opiskelijat työskentelet itsenäisesti ja pienryhmissä kertojen välillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutuu lähiopetuksena ja oppimistehtävät tehdään näiden kertojen aikana. Korvaavaa suoritustapaa ei ole.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen,
- yhdistelee tietoa eri lähteistä ja
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita sekä
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- perustelee toimintaansa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeiden ja ohjeistusten mukaisesti.
- ei ota toiminnassaan huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita,
- ei osoita taitoa toimia ryhmässä rakentavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pienryhmätehtävä / arviointi numeerisesti.
Yksilötehtävä / hyväksytty/täydennettävä
Ryhmätehtävä käytännönharjoitusten yhteydessä / hyväksytty/täydennettävä

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Minä toimintaterapeuttina.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

04.04.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Akvaliina Lacho
Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija analysoi arviointitietoa asiakkaalle merkityksellisen toiminnan ja toimintakokonaisuuksien tunnistamiseksi sekä nimeää niihin liittyviä muutostarpeita. Opiskelija tutustuu asiakaslähtöiseen tavoitteen asetteluun. Opiskelija ymmärtää tavoitteiden asettamisen merkityksen toiminnallisuuden mahdollistamisessa. Opiskelija perehtyy tavoitteiden mukaisen terapeuttisen toiminnan suunnitteluun, joka edistää asiakkaan toiminnallisuutta. Opiskelija ymmärtää toimintaterapian teorian ja mallien merkityksen terapian suunnittelussa. Opiskelija hyödyntää muiden tieteenalojen tietoa asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamisessa.

Sisältö

- Toiminnallisuus, osallistuminen ja toimintaan sitoutuminen
- Toimintakokonaisuudet
- Asiakaslähtöinen tavoitteen asettelu
- Toimintaterapian suunnittelu
- Toimintaterapian teoria ja mallit suunnittelun tukena
- Toiminnan analyysi ja terapeuttinen toiminta

Aika ja paikka

Aikataulut lukujärjestyksessä. Huomioithan, että orientaatio opintojaksoon on etänä, kaikki muu opetus lähiopetusta kampuksella.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus ja käytännön harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyjä oppimistehtäviä ei voi uusia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetukseen osallistuminen edellytyksenä opintojakson suorittamiselle. Lisäksi itsenäistä työskentelyä lähiopetuspäivien välissä, materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Sisällön jaksotus

Opetuskertojen välissä itsenäistä opiskelua. Yksilötehtävän teon voi aloittaa jo ennen orientaatiokertaa, tästä ohjeet työtilaan ja siitä viestitään opiskelijoille lukukauden alkaessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Korvaavaa suoritustapaa ei ole.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen,
- yhdistelee tietoa eri lähteistä ja
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita sekä
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- perustelee toimintaansa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeiden ja ohjeistusten mukaisesti.
- ei ota toiminnassaan huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita,
- ei osoita taitoa toimia ryhmässä rakentavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pienryhmätehtävä / arviointi numeerisesti.
Yksilötehtävä / hyväksytty/täydennettävä
Ryhmätehtävä käytännönharjoitusten yhteydessä / hyväksytty/täydennettävä

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Minä toimintaterapeuttina.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
Vastuuhenkilö

Jari Pihlava

Opiskelijaryhmät
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija reflektoi toteuttamiaan asiakasprosesseja. Opiskelija arvioi käyttämänsä arviointimenetelmän, asetettujen tavoitteiden ja asiakkaan kanssa laaditun suunnitelman sekä terapeuttisen toiminnan soveltuvuutta asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamisessa. Opiskelija pohtii asiakaslähtöisyyden toteutumista toimintaterapiassa sekä toimintaa selittävien mallien merkitystä asiakasprosessissa.

Opiskelija on tietoinen oman persoonan ja vuorovaikutuksen merkityksestä toimintaterapian asiakassuhteissa ja mukauttaa sitä asiakassuhteen vaatimalla tavalla. Opiskelija soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita, työskentelee asiakaslähtöisesti ja asettuu vuorovaikutukseen erilaisten asiakkaiden kanssa. Opiskelija tietää yhteistoiminnan periaatteet toimintaterapiassa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tietää plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija on tietoinen asiakkaan verkoston merkityksestä terapiasuhteeseen.

Sisältö

- Toteutuneen asiakasprosessin käsittely ja arviointi
- Oman persoonan ja vuorovaikutuksen merkitys terapiasuhteessa
- Toimintaterapian eettiset periaatteet ja asiakaslähtöisyys käytännössä
- Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa käytännössä
- Yhteistoiminta toimintaterapiassa
- Vaihemallit
- Lumevaikutus
- Asiakkaan verkoston merkitys terapiasuhteeseen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa tuoda esille ja osittain myös mukauttaa omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa osittain myös soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyöhön. Opiskelija tunnistaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja pyrkii työskentelemään asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa ja harjoittelee erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa joitakin yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija harjoittelee asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen tunnistamista suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa mukauttaa omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyöhön. Opiskelija työskentelee asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa. Opiskelija osaa olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa mukauttaa tarkoituksenmukaisesti omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija soveltaa ja arvioi toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyössä. Opiskelija työskentelee asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa ja arvioi asiakaslähtöisyyden toteutumista. Opiskelija soveltaa vuorovaikutusta tarkoituksenmukaisesti asiakastyössä ja kehittää omaa vuorovaikutustaan tietoisesti. Opiskelija pyrkii soveltamaan yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija arvioi asiakkaan toiminnallista tilannetta/vaihetta ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen ja tekee aktiivisesti yhteistyötä verkoston kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa tuoda esille ja osittain myös mukauttaa omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa osittain myös soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyöhön. Opiskelija tunnistaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja pyrkii työskentelemään asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa ja harjoittelee erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa joitakin yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija harjoittelee asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen tunnistamista suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta: Terapeuttisen toiminnan perusteet, Ympäristötekijöiden vaikutus toiminnallisuuteen 1 , Minä toimintaterapeuttina, Toiminnallisuudesta arviointi 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamista 2op ja terapiasuhdeopintoja 3op.

Suositellaan valittavaksi yhtä aikaa Toimintaterapian työelämäharjoittelu 1 opintojakson kanssa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
Opiskelijaryhmät
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija reflektoi toteuttamiaan asiakasprosesseja. Opiskelija arvioi käyttämänsä arviointimenetelmän, asetettujen tavoitteiden ja asiakkaan kanssa laaditun suunnitelman sekä terapeuttisen toiminnan soveltuvuutta asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamisessa. Opiskelija pohtii asiakaslähtöisyyden toteutumista toimintaterapiassa sekä toimintaa selittävien mallien merkitystä asiakasprosessissa.

Opiskelija on tietoinen oman persoonan ja vuorovaikutuksen merkityksestä toimintaterapian asiakassuhteissa ja mukauttaa sitä asiakassuhteen vaatimalla tavalla. Opiskelija soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita, työskentelee asiakaslähtöisesti ja asettuu vuorovaikutukseen erilaisten asiakkaiden kanssa. Opiskelija tietää yhteistoiminnan periaatteet toimintaterapiassa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tietää plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija on tietoinen asiakkaan verkoston merkityksestä terapiasuhteeseen.

Sisältö

- Toteutuneen asiakasprosessin käsittely ja arviointi
- Oman persoonan ja vuorovaikutuksen merkitys terapiasuhteessa
- Toimintaterapian eettiset periaatteet ja asiakaslähtöisyys käytännössä
- Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa käytännössä
- Yhteistoiminta toimintaterapiassa
- Vaihemallit
- Lumevaikutus
- Asiakkaan verkoston merkitys terapiasuhteeseen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa tuoda esille ja osittain myös mukauttaa omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa osittain myös soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyöhön. Opiskelija tunnistaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja pyrkii työskentelemään asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa ja harjoittelee erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa joitakin yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija harjoittelee asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen tunnistamista suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa mukauttaa omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyöhön. Opiskelija työskentelee asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa. Opiskelija osaa olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa mukauttaa tarkoituksenmukaisesti omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija soveltaa ja arvioi toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyössä. Opiskelija työskentelee asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa ja arvioi asiakaslähtöisyyden toteutumista. Opiskelija soveltaa vuorovaikutusta tarkoituksenmukaisesti asiakastyössä ja kehittää omaa vuorovaikutustaan tietoisesti. Opiskelija pyrkii soveltamaan yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija arvioi asiakkaan toiminnallista tilannetta/vaihetta ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen ja tekee aktiivisesti yhteistyötä verkoston kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa tuoda esille ja osittain myös mukauttaa omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa osittain myös soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyöhön. Opiskelija tunnistaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja pyrkii työskentelemään asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa ja harjoittelee erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa joitakin yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija harjoittelee asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen tunnistamista suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta: Terapeuttisen toiminnan perusteet, Ympäristötekijöiden vaikutus toiminnallisuuteen 1 , Minä toimintaterapeuttina, Toiminnallisuudesta arviointi 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamista 2op ja terapiasuhdeopintoja 3op.

Suositellaan valittavaksi yhtä aikaa Toimintaterapian työelämäharjoittelu 1 opintojakson kanssa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Eeva Tawast
 • Mira Lönnqvist
Vastuuhenkilö

Mira Lönnqvist

Opiskelijaryhmät
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen:
Opiskelija ymmärtää toiminnallisen tasapainon merkityksen yksilön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Opiskelija arvioi ja analysoi toimintaympäristön vaikutusta asiakkaan toiminnallisuuteen, osallistumiseen ja suoriutumiseen. Opiskelija löytää ratkaisuja toiminnallisen tasapainon ja toiminnallisuuden mahdollistamiseksi asiakkaalle merkityksellisissä toimintakokonaisuuksissa ja ympäristöissä.

Kliininen neuropsykologia:
Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa, hahmottaa aivojen toiminnan yhteyden ihmisen toimintaan ja soveltaa tietoa arvioidessaan ja tukiessaan ihmisen toiminnallisuutta. Opiskelija tietää aivojen rakenteen vaurioitumisen sekä aivotoiminnan häiriintymisen yleisimmät syyt sekä seuraukset psyykkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle toiminnalle. Opiskelija ymmärtää aikuisten aivojen ja aivoperäisten ongelmien kuntoutumisen edellytykset sekä rajat. Opiskelija arvioi oman osaamisensa moniammatillisessa tiimissä ja osaa ohjata asiakkaan tarpeen mukaan neuropsykologisiin palveluihin. Opiskelija soveltaa neuropsykologista tietoa toimintaterapiassa.

Sisältö

Toiminnallisuuden mahdollistaminen (3op)
- Toiminnallinen tasapaino
- Toiminnallisuuden mahdollistamisen ratkaisut toimintaympäristöissä
- Toiminnallisuuden mahdollistaminen toimintakokonaisuuksissa

Kliininen neuropsykologia (2op)
- Toimintojen lokalisoituminen aivoissa ja kognitiiviset toimintakokonaisuudet
- Yleisimmät vaurio- ja häiriömekanismit aivoperäisten toimintakyvyn ongelmien taustalla
- Aikuisen aivojen muovautuvuus ja aivoperäisten ongelmien kuntoutuksen perusteet
- Neuropsykologiset oirekuvat ja psykologiset liitännäisoireet
- Toimintaterapeutti moniammatillisessa yhteistyössä neuropsykologin kanssa
- Neuropsykologisen tiedon soveltaminen toimintaterapeuttisen kuntoutuksen suunnitteluun

Aika ja paikka

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 17.11.- 14.12.2022, lähiopetuskerrat merkitty lukujärjestykseen.

Neuropsykologian perusteet 2 op:
08.11.2022 12.15 - 16.00 MPB6023 Neuropsykologian perusteet
23.11.2022 09.00 - 11.30 MPB6023 Neuropsykologian perusteet
07.12.2022 09.00 - 11.30 MPB6023 Tentti

Oppimateriaalit

Toiminnallisuuden mahdollistaminen: opintojakson kaikki materiaalit löytyvät Oman työtilasta opintojakson alkaessa

Neuropsykologian perusteet 2 op: tenttikirja Jehkonen ym. (toim.) 2020 (e-kirja), 2019 tai 2015 (painetut teokset). Kliininen neuropsykologia. Sivunumerojen osalta tarkempi tiedotus ennen opintojaksoa tai viimeistään opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Toiminnallisuuden mahdollistaminen: aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset yksilöllisesti/pareittain/pienryhmissä koululla, itsenäinen opiskelu

Neuropsykologian perusteet 2 op/ Eeva Tawast: Aktivoivat luennot, neuropsykologisen tiedon soveltavaan osaamiseen valmisteleva tapausopetus (PBL) ja kurssikirjallisuudesta tehtävät muistiinpanot.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Neuropsykologian perusteet 2 op: Työelämäläheinen tapausopetus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Neuropsykologian perusteet 2 op: Varsinainen tentti 07.12.2022 09.00 - 11.30; kaksi nimettyä uusintamahdollisuutta (Myllypuron) kampuksen tenttiakvaariossa keväällä 2023.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 3 op = 81 tuntia

Neuropsykologian perusteet 2 op = 54 tuntia

Sisällön jaksotus

Löytyy Omasta

Lisätietoja opiskelijoille

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä Ahot-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia: Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia: Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia: Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia: Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen: oppimistehtävät H tai H-5. Lisätietoa orientaatiokerralla 17.11.
Oppimistehtävien palautus ma 19.12. klo 9 mennessä.
Hyväksytysti suoritettua oppimistehtävää ei voi uusia.
-
Neuropsykologian perusteet: Hyväksytty / hylätty: tentissä osoitettu osaaminen (aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen); 100%.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Toiminnallisuuden arviointi 1.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää toiminnallisuuden mahdollistamista 3op ja kliinistä neuropsykologiaa 2op.

Suositellaan valittavaksi yhtä aikaa Hermoston vaikutus toiminnallisuuteen opintojakson kanssa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eeva Tawast
 • Mira Lönnqvist
 • Akvaliina Lacho
Opiskelijaryhmät
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen:
Opiskelija ymmärtää toiminnallisen tasapainon merkityksen yksilön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Opiskelija arvioi ja analysoi toimintaympäristön vaikutusta asiakkaan toiminnallisuuteen, osallistumiseen ja suoriutumiseen. Opiskelija löytää ratkaisuja toiminnallisen tasapainon ja toiminnallisuuden mahdollistamiseksi asiakkaalle merkityksellisissä toimintakokonaisuuksissa ja ympäristöissä.

Kliininen neuropsykologia:
Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa, hahmottaa aivojen toiminnan yhteyden ihmisen toimintaan ja soveltaa tietoa arvioidessaan ja tukiessaan ihmisen toiminnallisuutta. Opiskelija tietää aivojen rakenteen vaurioitumisen sekä aivotoiminnan häiriintymisen yleisimmät syyt sekä seuraukset psyykkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle toiminnalle. Opiskelija ymmärtää aikuisten aivojen ja aivoperäisten ongelmien kuntoutumisen edellytykset sekä rajat. Opiskelija arvioi oman osaamisensa moniammatillisessa tiimissä ja osaa ohjata asiakkaan tarpeen mukaan neuropsykologisiin palveluihin. Opiskelija soveltaa neuropsykologista tietoa toimintaterapiassa.

Sisältö

Toiminnallisuuden mahdollistaminen (3op)
- Toiminnallinen tasapaino
- Toiminnallisuuden mahdollistamisen ratkaisut toimintaympäristöissä
- Toiminnallisuuden mahdollistaminen toimintakokonaisuuksissa

Kliininen neuropsykologia (2op)
- Toimintojen lokalisoituminen aivoissa ja kognitiiviset toimintakokonaisuudet
- Yleisimmät vaurio- ja häiriömekanismit aivoperäisten toimintakyvyn ongelmien taustalla
- Aikuisen aivojen muovautuvuus ja aivoperäisten ongelmien kuntoutuksen perusteet
- Neuropsykologiset oirekuvat ja psykologiset liitännäisoireet
- Toimintaterapeutti moniammatillisessa yhteistyössä neuropsykologin kanssa
- Neuropsykologisen tiedon soveltaminen toimintaterapeuttisen kuntoutuksen suunnitteluun

Aika ja paikka

Toiminnallisuuden mahdollistaminen, lähiopetuskerrat merkitty lukujärjestykseen.

Neuropsykologian perusteet 2 op, ks. lukujärjestyksestä kaksi opetuskertaa ja tenttipäivä.

Oppimateriaalit

Toiminnallisuuden mahdollistaminen: opintojakson materiaalit liitetään Moodleen, johon lähetetään työtila-avain OMA:n työtilan kautta opintojakson orientaatiokertaan mennessä

Neuropsykologian perusteet 2 op: tenttikirja Jehkonen ym. (toim.) 2020 (e-kirja), 2019 tai 2015 (painetut teokset). Kliininen neuropsykologia. Sivunumerojen osalta tarkempi tiedotus ennen opintojaksoa tai viimeistään opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Toiminnallisuuden mahdollistaminen: itsenäinen opiskelu, aktivoivat verkkoluennot sekä kontaktiopetukseen liittyvät luennot, ohjatut harjoitukset yksilöllisesti/pareittain/pienryhmissä koululla

Neuropsykologian perusteet 2 op/ Eeva Tawast: Aktivoivat luennot, neuropsykologisen tiedon soveltavaan osaamiseen valmisteleva tapausopetus (PBL) ja kurssikirjallisuudesta tehtävät muistiinpanot.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Neuropsykologian perusteet 2 op: Työelämäläheinen tapausopetus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Neuropsykologian perusteet 2 op: Varsinainen tentti 4.5.2023 09.00 - 11.30; kaksi nimettyä uusintamahdollisuutta (Myllypuron) kampuksen tenttiakvaariossa syksyllä 2023.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 3 op = 81 tuntia

Neuropsykologian perusteet 2 op = 54 tuntia

Sisällön jaksotus

Löytyy Omasta

Lisätietoja opiskelijoille

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä Ahot-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia: Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia: Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia: Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia: Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen: oppimistehtävät H tai H-5. Lisätietoa orientaatiokerralla.
Hyväksytysti suoritettua oppimistehtävää ei voi uusia.
-
Neuropsykologian perusteet: Hyväksytty / hylätty: tentissä osoitettu osaaminen (aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen); 100%.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Toiminnallisuuden arviointi 1.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää toiminnallisuuden mahdollistamista 3op ja kliinistä neuropsykologiaa 2op.

Suositellaan valittavaksi yhtä aikaa Hermoston vaikutus toiminnallisuuteen opintojakson kanssa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

27.03.2023 - 14.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Janett Halonen
Vastuuhenkilö

Janett Halonen

Opiskelijaryhmät
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää terapeuttisen toiminnan ja jatkuvan arvioinnin merkityksen osana toimintaterapiaprosessia ja toimintakokonaisuuksiin osallistumisen mahdollistamista. Opiskelija arvioi kriittisesti toimintaterapian toteutusta. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen yhteistyön ja monialaisen tiedon merkityksen asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamisessa. Opiskelija harjoittelee yhteenvedon tekemistä asiakkaan toimintaterapian vaikutuksista ja toiminnallisuuden edistymisestä. Opiskelija laatii suosituksia ja ohjeita toiminnallisuuden, osallistumisen ja terveyden edistämiseksi sekä toiminnallisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Opiskelija tekee suosituksen jatkokuntoutuksesta. Opiskelija tietää tavallisimpia mielenterveyden häiriöitä, niihin vaikuttavia taustatekijöitä sekä tutkimusta ja hoitoa.

Sisältö

-Terapeuttinen toiminta ja jatkuva arviointi
-Toimintakokonaisuudet
- Moniammatillinen yhteistyö
- Monialaisen tiedon hyödyntäminen
- Toimintaterapia yhteenveto ja suositukset
- Mielenterveyden tavallisimmat häiriöt ja oireet sekä tutkimus ja hoito

Aika ja paikka

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: 27.3- 14.4.2022, lähiopetuskerrat merkitty lukujärjestykseen.

Oppimateriaalit

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Opintojakson kaikki materiaalit löytyvät Oman työtilasta opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4:
- Itsenäinen opiskelu
- Exam-tentti kampuksella
- Kirjalliset tehtävät
- Ohjatut interventiot pareittain/pienryhmissä kampuksella.

Psykiatria:

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Interventio-osuus (1 interventio/ opiskelijapari )toteutuu HyMy-Kylän hyvinvointi- ja terveyspalveluissa Myllypuron kampuksella aikavälillä 3.4-11.4.2023

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Exam-tentti 3.4-6.4.2023 kampuksella

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: 4 op = 108 tuntia

Psykiatria 1 op = 27 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä Ahot-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: oppimistehtävät H tai H-5. Lisätietoa orientaatiokerralla 27.3:
- Exam-tentti (2/3 opintojakson arvosanasta)
- HyMy-Kylä perehdytys (0-H)
- Interventiosuunnitelma (0-H)
- Yksilötehtävä 0-5 (1/3 opintojakson arvosanasta)

Hyväksytysti suoritettua oppimistehtävää ei voi uusia.

Psykiatria:

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta:
Toiminnallisuuden arviointi 2, Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää toiminnallisuuden mahdollistamista 4 op ja mielenterveyden-/ psykiatrian opintoja 1 op.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 17.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Janett Halonen
Vastuuhenkilö

Janett Halonen

Opiskelijaryhmät
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää terapeuttisen toiminnan ja jatkuvan arvioinnin merkityksen osana toimintaterapiaprosessia ja toimintakokonaisuuksiin osallistumisen mahdollistamista. Opiskelija arvioi kriittisesti toimintaterapian toteutusta. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen yhteistyön ja monialaisen tiedon merkityksen asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamisessa. Opiskelija harjoittelee yhteenvedon tekemistä asiakkaan toimintaterapian vaikutuksista ja toiminnallisuuden edistymisestä. Opiskelija laatii suosituksia ja ohjeita toiminnallisuuden, osallistumisen ja terveyden edistämiseksi sekä toiminnallisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Opiskelija tekee suosituksen jatkokuntoutuksesta. Opiskelija tietää tavallisimpia mielenterveyden häiriöitä, niihin vaikuttavia taustatekijöitä sekä tutkimusta ja hoitoa.

Sisältö

-Terapeuttinen toiminta ja jatkuva arviointi
-Toimintakokonaisuudet
- Moniammatillinen yhteistyö
- Monialaisen tiedon hyödyntäminen
- Toimintaterapia yhteenveto ja suositukset
- Mielenterveyden tavallisimmat häiriöt ja oireet sekä tutkimus ja hoito

Aika ja paikka

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: 30.1- 17.2.2022, lähiopetuskerrat merkitty lukujärjestykseen.

Oppimateriaalit

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Opintojakson kaikki materiaalit löytyvät Oman työtilasta opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4:
- Itsenäinen opiskelu
- Exam-tentti kampuksella
- Kirjalliset tehtävät
- Ohjatut interventiot pareittain/pienryhmissä kampuksella.

Psykiatria:
- Perustuu opiskelijan itseopiskelumateriaaliin. IO-materiaalista koostetaan yhteenveto, josta palautus. Lisätietoa tehtävästä orientaatiossa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Interventio-osuus (1 interventio/ opiskelijapari )toteutuu HyMy-Kylän hyvinvointi- ja terveyspalveluissa Myllypuron kampuksella aikavälillä 6.2-14.2.2023

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Exam-tentti 6.2-10.2.2023 kampuksella
Hylätyn tentin voi uusia 13-17.3.23

Psykiatria: Itseopiskelumateriaali + yhteenvetotehtävä.
Hylätyn yhteenvetotehtävän voi täydentää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: 4 op = 108 tuntia

Psykiatria 1 op = 27 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä Ahot-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: oppimistehtävät H tai H-5. Lisätietoa orientaatiokerralla 30.1:
- Exam-tentti 0-5 (2/3 opintojakson arvosanasta)
- HyMy-Kylä perehdytys (0-H)
- Interventiosuunnitelma (0-H)
- Analyysitehtävä 0-5 (1/3 opintojakson arvosanasta)

Hyväksytysti suoritettua oppimistehtävää ei voi uusia.

Psykiatria 1 op kokonaisuus toteutuu itseopiskelumateriaalin avulla. Arviointi hyl./hyv.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta:
Toiminnallisuuden arviointi 2, Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää toiminnallisuuden mahdollistamista 4 op ja mielenterveyden-/ psykiatrian opintoja 1 op.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

14.04.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Piikki
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Sanna Piikki

Opiskelijaryhmät
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ryhmän kehitysvaiheet ja tuntee ryhmädynamiikan ilmiönä. Opiskelija osaa perustella toimintaterapiaryhmän käyttöä. Opiskelija suunnittelee toimintaterapiaryhmän ja harjoittelee tavoitteiden asettamista. Opiskelija osaa hyödyntää ryhmiin liittyvää teoriatietoa ohjatessaan toimintaterapiaryhmää. Opiskelija valitsee ja soveltaa toimintaa ryhmän tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa ja osaa yhdistää ryhmän tapahtumia teoriaan. Opiskelija reflektoi omia ryhmänohjaustaitojaan.

Sisältö

- Ryhmän suunnittelu
- Ryhmän kehitykselliset tasot ja vaiheet
- Ryhmän terapeuttiset tekijät
- Ryhmän puitteet
- Ryhmädynamiikka
- Toimintaterapian ryhmäteoriat
- Ryhmän ohjaajan tehtävät ja roolit
- Ryhmän ja yksilöiden tavoitteet
- Toiminnan käyttö ryhmässä

Aika ja paikka

17.4-12.5.2023

Oppimateriaalit

Tenttimateriaalina: Hautala, T. - Hämäläinen, T. & Mäkelä, L. & Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan voimaa. Toimintaterapia käytännössä Helsinki: Edita

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Etä- lähiluennot
Työpaja
Tentti
Itsenäinen opiskelu
Ryhmän ohjaus käytännössä
Opettajan antama ohjaus
Oppimistehtävä
Vertaistyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ryhmänohjausajat lähi:
2.5, 4.5 ja 9.5
3.5, 5.5 ja 10.5
Jokainen opiskelija on varattuna kolmena lähipäivänä ja päivät tarkentuvat opintojakson alkupuolella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti etänä 24.4.2023
Tehtävän palautus 27.4 klo 16 ja suullinen tehtävän palautus etänä 28.4.2023
Päätös työpaja 12.5.2023 etänä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatio 14.4. 2023. Osallistuminen orientaatioon on erittäin tärkeää opintojakson suorittamisen kannalta.
Vko 16 itsenäistä teorian opiskelua
Vkot 17, 18 ja 19 tiivistä ryhmä- ja parityöskentelyä. Työskentely vaatii yhteistä suunnitteluaikaa.

Sisällön jaksotus

Katso lukujärjestys.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija pyrkii toiminnassaan yhteistyöhön asiakkaiden ja muiden kumppanien kanssa. Opiskelija osaa määritellä aihepiiriin liittyvät käsitteet ja tunnistaa ryhmän ohjaajan tehtävät. Opiskelija osaa toimia ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija hyödyntää opintojaksolla esitettyä tietoperustaa ryhmän suunnitelman tukena. Opiskelija pyrkii kehittämään omia taitojaan ryhmän ohjaajana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija toimii yhteistyössä niin asiakkaiden kuin muidenkin kumppanien kanssa. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa aihepiiriin liittyvää teoriatietoa oman ryhmän suunnittelussa ja asettaa ryhmälle tavoitteita. Opiskelija argumentoi tekemiään valintoja. Opiskelija toimii ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija osaa toimia ryhmän ohjaajan tehtäviä hyödyntäen ja tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia ryhmään. Opiskelijan osaa joiltakin osin soveltaa opintojaksolla esitettyä tietoperustaa oman ryhmänsä asiakkaiden hyväksi. Opiskelija tunnistaa omaa osaamistaan ryhmän ohjaukseen liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija toimii aktiivisesti ja innovatiivisesti yhteistyössä ryhmäläisten ja muiden kumppaneiden kanssa. Opiskelija ymmärtää ryhmälle asetettavien tavoitteiden merkityksen terapeuttisen ryhmän näkökulmasta. Opiskelija osaa kiitettävästi hyödyntää aihepiiriin liittyvää teoriatietoa ryhmän suunnittelussa sekä asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen tukena. Opiskelija toimii ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija mukauttaa omaa toimintaansa ryhmän ohjaajana ja hyödyntää terapeuttista toimintaa niin, että ohjaajuuden ja toiminnan avulla voidaan tukea tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija toimii joustavasti yhteistyössä argumentoiden valintojaan oman alansa tietoperustasta. Opiskelija tunnistaa omia kehittämiskohteita ja vahvuuksia ja pyrkii haastamaan itseään aktiivisesti kohti uutta osaamista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija pyrkii toiminnassaan yhteistyöhön asiakkaiden ja muiden kumppanien kanssa. Opiskelija osaa määritellä aihepiiriin liittyvät käsitteet ja tunnistaa ryhmän ohjaajan tehtävät. Opiskelija osaa toimia ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija hyödyntää opintojaksolla esitettyä tietoperustaa ryhmän suunnitelman tukena. Opiskelija pyrkii kehittämään omia taitojaan ryhmän ohjaajana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmänohjaus ja suunnittelu
Tentti suoritettu hyväksytysti,

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta: Toiminnallisuuden arviointi 2, Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää käytännön työskentelyä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

15.02.2023 - 16.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Piikki
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Sanna Piikki

Opiskelijaryhmät
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ryhmän kehitysvaiheet ja tuntee ryhmädynamiikan ilmiönä. Opiskelija osaa perustella toimintaterapiaryhmän käyttöä. Opiskelija suunnittelee toimintaterapiaryhmän ja harjoittelee tavoitteiden asettamista. Opiskelija osaa hyödyntää ryhmiin liittyvää teoriatietoa ohjatessaan toimintaterapiaryhmää. Opiskelija valitsee ja soveltaa toimintaa ryhmän tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa ja osaa yhdistää ryhmän tapahtumia teoriaan. Opiskelija reflektoi omia ryhmänohjaustaitojaan.

Sisältö

- Ryhmän suunnittelu
- Ryhmän kehitykselliset tasot ja vaiheet
- Ryhmän terapeuttiset tekijät
- Ryhmän puitteet
- Ryhmädynamiikka
- Toimintaterapian ryhmäteoriat
- Ryhmän ohjaajan tehtävät ja roolit
- Ryhmän ja yksilöiden tavoitteet
- Toiminnan käyttö ryhmässä

Aika ja paikka

15.2-16.3.2023

Oppimateriaalit

Tenttimateriaalina: Hautala, T. - Hämäläinen, T. & Mäkelä, L. & Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan voimaa. Toimintaterapia käytännössä Helsinki: Edita
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Etä- lähiluennot
Työpaja
Tentti
Itsenäinen opiskelu
Ryhmän ohjaus käytännössä
Opettajan antama ohjaus
Oppimistehtävä
Vertaistyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ryhmänohjausajat lähi:
7.3, 9.3 ja 14.3
8.3, 10.3 ja 15.3
Jokainen opiskelija on varattuna kolmena lähipäivänä ja päivät tarkentuvat opintojakson alkupuolella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti etänä ma 27.2.2023
Tehtävän palautus 2.3 klo 16 ja suullinen tehtävän palautus etänä 3.3. 2023
Päätös työpaja 16.3 etänä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatio 15.2.2023. Osallistuminen orientaatioon on erittäin tärkeää opintojakson suorittamisen kannalta.
Vko 8 itsenäistä teorian opiskelua
Vkot 9, 10 ja 11 tiivistä ryhmä- ja parityöskentelyä. Työskentely vaatii yhteistä suunnitteluaikaa.

Sisällön jaksotus

Katso lukujärjestys.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija pyrkii toiminnassaan yhteistyöhön asiakkaiden ja muiden kumppanien kanssa. Opiskelija osaa määritellä aihepiiriin liittyvät käsitteet ja tunnistaa ryhmän ohjaajan tehtävät. Opiskelija osaa toimia ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija hyödyntää opintojaksolla esitettyä tietoperustaa ryhmän suunnitelman tukena. Opiskelija pyrkii kehittämään omia taitojaan ryhmän ohjaajana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija toimii yhteistyössä niin asiakkaiden kuin muidenkin kumppanien kanssa. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa aihepiiriin liittyvää teoriatietoa oman ryhmän suunnittelussa ja asettaa ryhmälle tavoitteita. Opiskelija argumentoi tekemiään valintoja. Opiskelija toimii ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija osaa toimia ryhmän ohjaajan tehtäviä hyödyntäen ja tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia ryhmään. Opiskelijan osaa joiltakin osin soveltaa opintojaksolla esitettyä tietoperustaa oman ryhmänsä asiakkaiden hyväksi. Opiskelija tunnistaa omaa osaamistaan ryhmän ohjaukseen liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija toimii aktiivisesti ja innovatiivisesti yhteistyössä ryhmäläisten ja muiden kumppaneiden kanssa. Opiskelija ymmärtää ryhmälle asetettavien tavoitteiden merkityksen terapeuttisen ryhmän näkökulmasta. Opiskelija osaa kiitettävästi hyödyntää aihepiiriin liittyvää teoriatietoa ryhmän suunnittelussa sekä asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen tukena. Opiskelija toimii ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija mukauttaa omaa toimintaansa ryhmän ohjaajana ja hyödyntää terapeuttista toimintaa niin, että ohjaajuuden ja toiminnan avulla voidaan tukea tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija toimii joustavasti yhteistyössä argumentoiden valintojaan oman alansa tietoperustasta. Opiskelija tunnistaa omia kehittämiskohteita ja vahvuuksia ja pyrkii haastamaan itseään aktiivisesti kohti uutta osaamista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija pyrkii toiminnassaan yhteistyöhön asiakkaiden ja muiden kumppanien kanssa. Opiskelija osaa määritellä aihepiiriin liittyvät käsitteet ja tunnistaa ryhmän ohjaajan tehtävät. Opiskelija osaa toimia ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija hyödyntää opintojaksolla esitettyä tietoperustaa ryhmän suunnitelman tukena. Opiskelija pyrkii kehittämään omia taitojaan ryhmän ohjaajana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmänohjaus ja suunnittelu
Tentti suoritettu hyväksytysti,

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta: Toiminnallisuuden arviointi 2, Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää käytännön työskentelyä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 18.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Akvaliina Lacho
Opiskelijaryhmät
 • SXI20K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa oman ammatillisen kehittymisensä ja alan tulevaisuuden kannalta keskeisiä toimintaterapian osa-alueita. Hän valitsee toimintaterapian syventäviä opintoja tämän mukaisesti ja lisää omaa osaamistaan ja syventää näkökulmaansa toimintaterapiaan. Opiskelija osaa jakaa toimintaterapiasta oppimaansa muille ja vaikuttaa toisiin rationaalisella ja perustellulla argumentaatiolla. Hän rakentaa uutta hankitun osaamisen pohjalta. Opiskelija omaksuu jatkuvan kehittymisen ajatuksen tärkeänä osana ammatillisen kasvua.

Sisältö

Syventyminen valittuun toimintaterapian osa-alueeseen. Oman osaamisen jakaminen.

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan omassa tahdissa joustavasti lukukauden aikana (2 op itsenäinen tehtävä ja 3 op paritehtävä, palautetaan samaan aikaan)

Tehtävien palautusajankohdat 30.9. tai 18.11. Mikäli opiskelija valmistumassa ja tarvitsee arvosanan opintorekisteriin sen vuoksi tiettyyn päivään mennessä tulee tämä mainita tehtävien palautuksen yhteydessä sähköpostilla opintojakson opettajille.

Oppimateriaalit

Löytyy työtilasta.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu kahdesta tehtävästä:
2 op yksilöllinen ammatillisen harkinnan tehtävä
3 op paritehtävä valitusta syventymisalueesta

Työskentely itsenäistä, materiaalit ja tehtävät Oman työtilassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Annettujen tehtävien tekeminen ja palautus ilmoitettuina ajankohtina. Itsenäinen perehtyminen annettuun kirjallisuuteen sekä oma tiedonhaku.

Lisätietoja opiskelijoille

Huomioithan, että molemmat tehtävät palautetaan samaan aikaan. Hyväksyttyä oppimistehtävää ei voi uusia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa ammattialaansa monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä
kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- käyttää alan käsitteitä puutteellisesti
- asiantuntijaksi riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- suhtautuu huolimattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötehtävä 50%
Paritehtävä 50%

Esitietovaatimukset

Harjoittelu 2 ja 3.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Akvaliina Lacho
Opiskelijaryhmät
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa oman ammatillisen kehittymisensä ja alan tulevaisuuden kannalta keskeisiä toimintaterapian osa-alueita. Hän valitsee toimintaterapian syventäviä opintoja tämän mukaisesti ja lisää omaa osaamistaan ja syventää näkökulmaansa toimintaterapiaan. Opiskelija osaa jakaa toimintaterapiasta oppimaansa muille ja vaikuttaa toisiin rationaalisella ja perustellulla argumentaatiolla. Hän rakentaa uutta hankitun osaamisen pohjalta. Opiskelija omaksuu jatkuvan kehittymisen ajatuksen tärkeänä osana ammatillisen kasvua.

Sisältö

Syventyminen valittuun toimintaterapian osa-alueeseen. Oman osaamisen jakaminen.

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan omassa tahdissa joustavasti lukukauden aikana (2 op itsenäinen tehtävä ja 3 op paritehtävä, palautetaan samaan aikaan)

Vaihtoehtoinen suoritustapa 3 op osuuteen:

FAB intensiiviviikko 6.-10.2. Helsingissä. Tässä toteutusvaihtoehdossa opiskelija osallistuu englanninkieliseen opetukseen (erillinen aikataulu vahvistuu tammikuussa) sekä ryhmätyöskentelyyn belgialaisten ja itävaltalaisten opiskelijoiden kanssa. Käytännössä tämä vaatii työpanosta ko.viikolla joka päivä kampuksella ja viikon aikana ryhmätyönä valmistuva esitys korvaa parityönä tehtävän kirjallisen tehtävän. Katso ystävällisesti ko.intensiiviviikon oppimistavoitteet lisätiedoista.
Jos haluat osallistua tälle intensiiviviikolle, niin laita sähköpostia jasu.forss@metropolia.fi kevään opintojaksoille ilmoittautumisajan alkaessa (28.11. alkaen)
Mukaan otetaan 7 ensimmäiseksi ilmoittautunutta opiskelijaa, jotka pystyvät sitoutumaan ma 6.2. - pe 10.2. välisen ajan työskentelemään kampuksella.

Opintojaksolle ilmottaudutaan normaalisti vaikka osallistuisit tähän vaihtoehtoiseen toteutukseen.


Tehtävien palautusajankohdat 28.2. tai 28.4. Mikäli opiskelija valmistumassa ja tarvitsee arvosanan opintorekisteriin sen vuoksi tiettyyn päivään mennessä, tulee tämä mainita tehtävien palautuksen yhteydessä sähköpostilla opintojakson opettajille.

Oppimateriaalit

Tarkemmat tiedot työtilassa opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu kahdesta tehtävästä:
2 op yksilöllinen ammatillisen harkinnan tehtävä
3 op paritehtävä valitusta syventymisalueesta

Työskentely itsenäistä, materiaalit ja tehtävät löytyvät OMAsta opintojakson työtilasta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyjä oppimistehtäviä ei voi uusia.

Kansainvälisyys

FAB osuudessa yhteistyö Artevelden ja FH Campus Wien opiskelijoiden kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

2 op yksilötehtävä ja 3 op paritehtävä
tai
2 op yksilötehtävä ja 3 op FAB intensiiviviikolle osallistuminen (suoritusaika 6.2.-10.2.)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Annettujen tehtävien tekeminen ja palautus ilmoitettuina ajankohtina. Itsenäinen perehtyminen annettuun kirjallisuuteen sekä oma tiedonhaku.

Lisätietoja opiskelijoille

Huomioithan, että molemmat tehtävät palautetaan samaan aikaan.

Learning outcomes for intensive week 6.-10.2.23
In the end of week students have ideas and knowledge about OT 2030, what it could be, challenges and opportunities. The students feel empowered to think and act outside today's "OT box", e.g. have ideas to start new projects, are empowered to try a job outside the core area of OT.
1.The Students recognize key areas of occupational therapy in terms of the future at the field in European countries.
2.The students build new knowledge and skills based on critical thinking and the competences that they have acquired about future challenges.
3.The students are able to act as ambassadors for their own profession in a multicultural society as well as in new areas.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa ammattialaansa monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä
kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- käyttää alan käsitteitä puutteellisesti
- asiantuntijaksi riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- suhtautuu huolimattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötehtävä 50%
Paritehtävä 50%

Esitietovaatimukset

Harjoittelu 2 ja 3.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

29.08.2022 - 18.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Piikki
 • Mira Lönnqvist
Opiskelijaryhmät
 • SXI20K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida toimintaterapian perusteita ja historiaa kriittisesti ja osaa myös suhteuttaa niitä omiin kokemuksiinsa. Opiskelija tunnistaa toimintaterapian nykytilan ja tulevaisuuden haasteet. Opiskelija laajentaa osaamistaan toiminnan analyysin käytöstä. Hän osaa vertailla ja perustella kriittisesti erilaisia toiminnan analyysitapoja.

Sisältö

• Toimintaterapian historian ja kehityksen vaikutus nykykäytäntöihin
• Ajankohtaiset toimintaterapian kehitysnäkymät
• Toiminnan analyysi

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Opintojakson tärkeimmät materiaalit löytyvät Moodlesta/ tai ovat saatavissa sähköisesti.

Opintojakson lähteitä
Hautala, T. - Hämäläinen, T. - Mäkelä, L.- Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan voimaa.
Toimintaterapia käytännössä Helsinki: Edita.
Joutsvuo, T. (toim.) 2005. Mistä TOI on tullut Suomalaisen toimintaterapian historia. Edita
Sekä ICF käsikirja, joka on saatavissa myös sähköisenä.

Muuta suositeltavaa/ vaihtoehtoista kirjallisuutta:
Kielhofner, G. (4 ed.) 2009. Conceptual foundations of Occupational therapy practice.
Philadelphia: F.A.Davis.
Townsend, E.A. - Polatajko, H.J. 2007. Enabling occupation II: Advancing an
occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation. CAOT.
Turpin, M. - Iwama, M.K. 2011. Using Occupational Therapy models in practice a
field guide. Churchill Livingstone. (tässä esitellään lyhyesti yleisimmät toimintaterapian
mallit)
Cole, M.B. - Donohue. 2011. Social participation in occupational context. In schools, clinics,
and communities. Slack.
Sakellariou, D. - Pollard, n. (ed.) second Ed. 2017. Occupational therapies without borders - Integrationg justice with practice. Elsevier.
Mackenzie, L. - O’Toole,G. (ed.) 2011. Occupational analysis in practice. Wiley-Blackwell.
Pierce, D. 2003. Occupation by design. Building therapeutic power. Philadelphia: F.A.Davis co.
Pierce, D. 2013. Occupational Science for occupational Therapy. SLAC Incorporated.
Taylor, R. 2008. The intentional relationship: occupational therapy and use of self. Philadelphia: F.A.Davis.
Scaffa, M. - Reitz, S.M. - Pizzi, M.A. 2010 Occupational therapy in the promotion of
health and wellness. Philadelphia: F.A.Davis Company.

Tietoja tarkennetaan opiskelijalle lähetettävässä tervetulo-kirjeessä

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina.

Moodle verkkokurssi avoinna
29.8 - 18.11.22
Opintojakson opettajille on mahdollista esittää kysymyksiä 29.8 - 9.9
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen loppupuolella 3.harjoittelun jälkeen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautus moodleen viimeistään 18.11 klo. 16
DL on ehdoton, jälkikäteen palautettuja tehtäviä ei oteta vastaan.

Kansainvälisyys

Materiaaleista suurin osa on englanniksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Seuraava toteutus keväällä 2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan on varattava aikaa opintojakson suorittamiseen 5op = 135 työtuntia.
Kaikkien tehtävien DL18.11.22 klo. 16/ HUOM! myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan.

Opintojakson moodleen tulee kirjautua ennen 9.9.22.

Kirjautumalla moodleen ennen 9.9.22 opiskelija vahvistaa ilmoittautumisensa tälle opintojaksolle.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle voi Ilmoittautua, jos on suorittanut 2. harjoittelun. Suositellaan kuitenkin, että syventävät 2 opintojakso suoritetaan opintojen loppupuolella.
Opintojakson paikkamäärä on rajallinen. Jos paikkamäärä ylittyy priorisoidaan pisimmällä opinnoissaan olevia opiskelijoita.
Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamiseksi tulevat sähköpostiin Tervetuloa-opintojaksolle-kirjeessä, ennen opintojakson aloitusta.

Opintojakso on tarkoitettu vain toimintaterapian opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden m