Siirry suoraan sisältöön

Toimintaterapian tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Toimintaterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu 1 toinen lukukausi
Harjoittelu 2 kolmas lukukausi
Harjoittelu 3 neljäs lukukausi
Harjoittelu 4 joko 5,6 tai 7. lukuakusi

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolian yleinen tutkintosääntö >>

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. >>

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus koulutusohjelman internet-sivuilta
>>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Toimintaterapeutit työskentelevät kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa. Lisäksi toimintaterapeutit toimivat yksityissektorilla mm. vammaisjärjestöissä, projekti- ja kehittämistehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto mahdollista 5. lukukaudesta alkaen.

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

>>

Opintojen toteuttaminen

Päiväopetuksessa kurssit toteutetaan pääosin lähiopetuksena osa verkko-opintoina. Monimuoto-opetuksessa lähi-, etä ja verkko-opintoina.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Jasu Forss
Puh. +35850 309 0933
Email: jasu.forss(at)metropolia.fi

Toimintaterapia
Tunnus
(SXI23S2)

Toimintaterapia
Tunnus
(SXI24K2)
Toimintaterapia
Tunnus
(SXI22S2)

Toimintaterapia
Tunnus
(SXI23K2)
Toimintaterapia
Tunnus
(SXI21S2)

Toimintaterapia
Tunnus
(SXI22K2)
Toimintaterapia
Tunnus
(SXI20S2)

Toimintaterapia
Tunnus
(SXI21K2)
Toimintaterapia
Tunnus
(SXI19S2)

Toimintaterapia
Tunnus
(SXI20K2)
Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
Vastuuhenkilö

Jasu Forss

Opiskelijaryhmät
 • FAB24
  FAB24

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
Vastuuhenkilö

Jasu Forss

Opiskelijaryhmät
 • FAB24
  FAB24

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Kalajoki
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • SXI23S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli:
Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä. Opiskelija osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen. Opiskelija osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli:
Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti englanniksi ammattialansa monikielisissä opiskelu- ja työtehtävissä, ja pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa harjoittamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa englannin kielellä eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti niin, että viesti välittyy täsmällisesti alan ammatillista erityissanastoa käyttäen. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintä osaamisestaan, ja Opiskelija asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli (2 op)
- Viestintä työyhteisöissä ja asiakkaiden kanssa
- Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö ja merkintätavat
- Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli (3 op)
- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: viestintä englannin kielellä yksin ja ryhmässä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä, englanninkielisen lähdeaineiston hyödyntäminen ja soveltaminen ammatillisissa yhteyksissä
- Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
- Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon hyödyntäminen vieraalla kielellä
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Oppimateriaalit

Tunnilla läpi käytävä materiaali.

Suomenkielisen viestinnän taustaksi:
Roivas, Marianne ja Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Moodle, lähiopetus, verkkoluennot, itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatillisista kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Opiskelija ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti. Opiskelija ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Opiskelija laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia rakentavasti asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Opiskelija ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Opiskelija ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta sekä hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja vetäjänä asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelija osoittaa halua kehittyä asiantuntijan viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Opiskelija vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Opiskelija ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti sekä käyttää monipuolista ammattisanastoa täsmällisesti. Opiskelija ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatillisista kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Opiskelija ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti. Opiskelija ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Opiskelija laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Esitietovaatimukset

Englanti: Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Lisätiedot

Opintojakso sisältää asiantuntijaviestintää suomen kielellä 2op ja englannin kielellä 3op.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 52

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Kalajoki
 • Marianne Roivas
Opiskelijaryhmät
 • SXI24K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli:
Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä. Opiskelija osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen. Opiskelija osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli:
Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti englanniksi ammattialansa monikielisissä opiskelu- ja työtehtävissä, ja pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa harjoittamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa englannin kielellä eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti niin, että viesti välittyy täsmällisesti alan ammatillista erityissanastoa käyttäen. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintä osaamisestaan, ja Opiskelija asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli (2 op)
- Viestintä työyhteisöissä ja asiakkaiden kanssa
- Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö ja merkintätavat
- Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli (3 op)
- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: viestintä englannin kielellä yksin ja ryhmässä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä, englanninkielisen lähdeaineiston hyödyntäminen ja soveltaminen ammatillisissa yhteyksissä
- Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
- Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon hyödyntäminen vieraalla kielellä
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Opetuksen ajankohdat ovat lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Tunnilla läpi käytävä materiaali.

Suomenkielisen viestinnän taustaksi:
Roivas, Marianne ja Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Moodle, lähiopetus, verkkoluennot, itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatillisista kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Opiskelija ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti. Opiskelija ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Opiskelija laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia rakentavasti asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Opiskelija ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Opiskelija ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta sekä hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja vetäjänä asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelija osoittaa halua kehittyä asiantuntijan viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Opiskelija vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Opiskelija ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti sekä käyttää monipuolista ammattisanastoa täsmällisesti. Opiskelija ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Asiantuntijaviestintä, suomen kieli
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Opiskelija osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Asiantuntijaviestintä, englannin kieli
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatillisista kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Opiskelija ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti. Opiskelija ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Opiskelija laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät, Moodle-tentit

Esitietovaatimukset

Englanti: Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Lisätiedot

Opintojakso sisältää asiantuntijaviestintää suomen kielellä 2op ja englannin kielellä 3op.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Akvaliina Lacho
 • Sanna Saikko
Vastuuhenkilö

Jasu Forss

Opiskelijaryhmät
 • FAB24
  FAB24

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
Vastuuhenkilö

Jasu Forss

Opiskelijaryhmät
 • FAB24
  FAB24

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
 • Kaija Kekäläinen
 • Sanna Saikko
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida, muokata ja soveltaa toimintaa erilaisille asiakkaille. Opiskelija toimii yhdellä tai useammalla vaihtoehtoisella toimintaterapia-alueella kotimaassa tai ulkomailla. Opiskelija osaa toimia osana työryhmää. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa lähes itsenäisesti yksilö-, ryhmä- ja yhteisöprosesseja. Hän soveltaa toimintaa terapeuttisesti yhteisöissä. Opiskelija reflektoi ja tutkii omia kokemuksiaan erilaisista toimintaterapiatilanteista. Opiskelija kehittää omia terapiasuhdetaitojaan. Opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa ja nostaa yleiseen keskusteluun yhteisöä tai yhteiskuntaa hyödyttäviä hyviä käytäntöjä.

Sisältö

• Terapeuttinen toiminta ja toiminnan analyysi
• Työyhteisötaidot
• Toimintaterapiaprosessi yhteisössä
• Yhteisöön ja yhteiskuntaan vaikuttaminen
• Tutkimustiedon ja näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen
käytännössä
• Oman toiminnan reflektointi
• Vuorovaikutuksen tietoinen käyttö terapiasuhteessa

Aika ja paikka

21.8. - 13.10.2023 Poikkeavasta ajoituksesta sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.
Wiki sivulla e-lomake, jolla ilmoitat harjoittelupaikan tiedot heti, kun paikka varmistuu mahdollisen harjoittelupaikan määrittelemän . Jobiilissa tehtyyn varaukseen liittyvä mahdollinen haastattelu tulee huolehtia ensin. Koulutussuunnittelija tarkistaa harjoittelusopimuksen.
Huomaa, että e-lomakkeessa on kohta, johon merkitset joka tapauksessa harjoittelun ajankohdan.

Terapiasuhdeopetus (etä) 18.8. ja 16.10.23. Linkit lukujärjestyksessä. Oppimistehtävän palautus 20.10. klo 18 OMA:n tehtäviin

Opetusmenetelmät

Harjoittelu 13op laajuinen = 40 päivää/8h/päivä.
* Sisältää kaksi oppimistehtävää.
* Jakson tavoitteet aiemman palautteen ja paikan tarjoamisen mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi tee ENOTHE osaamiskuvauksiin perustuva itsearviointi ja hyödynnä tulosta tavoitteita laatiessasi.

Terapiasuhdeopinnot 2op. Opetuspäivät (etä) ennen ja jälkeen harjoittelujakson. Sisältää osallistumisen opetukseen ja yhden oppimistehtävän.


Harjoittelujaksoon kuuluu ohjaavan opettajan kanssa alkutapaaminen, väliryhmätapaaminen ja vakuuttavuustehtävän purku. näissä opettajakohtaiset ohjeet ja aikataulut.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija hakee harjoittelupaikan tuutoropettajan kanssa sovitulla tavalla .

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli ajoitus poikkeaa siitä tulee sopia harjoittelun vastuuopettajan kanssa etukäteen. Sovittu harjoittelun ajoitus tulee ilmoittaa harjoittelupaikkalomakkeessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

13op laajuinen = 40 päivää/8h/päivä sisältää myös oppimistehtäviin käytetyn ajan.

Terapiasuhde 2 op = 2 luentokertaa ennen ja jälkeen harjoittelujakson ja tehtävä, jolle aikaa harjoitteluperiodin jälkeen.

Lisätietoja opiskelijoille

oppimistehtävät kuuluvat harjoitteluaikaan. Tämän vuoksi harjoittelua ei voida hyväksyä, jos tehtäviä ei ole palautettu. Harjoittelutehtäviä ei voi palauttaa enää jälkikäteen vaan niiden palautus on harjoittelun päättyessä tai ohjaavan opettajan antamisen ohjeiden mukaan.

Terapiasuhdetehtävälle on varattu aikaa harjoittelun jälkeen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden
mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista
Hylätty
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- käyttää alan käsitteitä puutteellisesti
- asiantuntijaksi riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- suhtautuu huolimattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen
toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1) Harjoittelupäivät täyttyneet,
2) Harjoittelutehtävät tehty ja palautettu oman työtilaan harjoittelujakson päättyessä. Hrjoittelutehtävät pitää palauttaa harjoittelun viimeiseen päivään mennessä tai ohjaavan opettajan antamaan päivämäärään mennessä.
3) Harjoittelun arviointilomake palautettu oman työtilaan , sis harjoittelupaikan palaute ja opiskelijan oma arviointi.

Opettajalla on harjoittelun päättymisen jälkeen 4vkoa aikaa arvioida ja hyväksyä harjoittelu.

Terapiasuhde: osallistuminen opetukseen ja hyväksytty oppimistehtävä.

Esitietovaatimukset

Harjoittelu 2 tai 3
Terapeuttinen toiminta yhteisöissä, yhteiskunnassa ja kansainvälisesti
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 13op harjoittelua ja 2op terapiasuhdeopintoja.

Opiskelija hakee itse omaan oppimiseensa soveltuvan harjoittelupaikan. Harjoittelu on mahdollista tehdä kansainvälisenä harjoitteluna.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristiina Kokkonen
 • Anou Londesborough
 • Mira Lönnqvist
Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää keskus- ja ääreishermoston rakenteen ja toiminnan sekä yläraajan hermotuksen. Opiskelija ymmärtää hermoston merkityksen ihmisen toiminnan säätelijänä. Opiskelija tunnistaa keskushermoston häiriöiden vaikutuksia ihmisen toimintaan ja toimintakykyyn. Opiskelija tutustuu maassamme tavattavien keskeisten neurologisten ja lastenneurologisten sairauksien oireisiin ja tietää neurologisten sairauksien kliinisen tutkimisen ja hoidon mallit. Opiskelija tuntee neurologisten sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteet, hoidon suositukset ja kuntoutustoiminnan.

Sisältö

- Hermosolun rakenne ja toiminta
- Hermoston kehityksen pääpiirteet
- Keskus- ja ääreishermoston rakenne ja toiminta
- Asento- ja liikeaisti, tasapainoaisti, kipuaisti, tuntoaisti
- Yläraajan hermotus, yleisimmät yläraajan hermovauriot ja niiden oireet.
- Sikiökauden hermostollisen kehityksen kriittiset vaiheet
- Ulkoisten tekijöiden vaikutus hermoston sikiöaikaiseen kehitykseen ja pienen lapsen sairastumiseen / vammautumiseen
- Aistitoimintaa heikentävät sairaudet, niiden tutkimus ja hoito
- Motorista toimintaa heikentävät sairaudet, niiden tutkimus ja hoito
- Kipu-, päänsärky-, huimaus- ja halvaustilat
- Tavallisimmat lääkkeet ja niiden vaikutukset toimintakykyyn
- Yleisimmät neurologian ja lasten neurologian diagnoosit ja kuntoutuksen käytänteet

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja muu jaettava kurssimateriaali

Oheiskirjallisuus (neuroanatomian ja -fysiologian osuuteen):
- Budowick, M. Anatomian atlas. WSOY. – hermosto-osuus
- Sand, O. ym. Ihminen. Anatomia ja fysiologia. Sanomapro tai
Nienstedt ja Kallio: Luut ja ytimet. Ihmiselimistö lyhyesti. WSOY. tai
Vierimaa ja Laurila: Keho. Anatomia ja fysiologia. WSOY. tai
Karhumäki ym. : Päästä varpaisiin – ihmisen anatomia ja fysiologia. Edita.

Lastenneurologian osuudessa käytetään teosta Haataja ym. 2014 Lastenneurologia (kirjaston valikoimassa sekä printti että e-kirja), lisäksi opiskelija tekee itsenäistä täydentävää tiedonhakua

Opetusmenetelmät

NEUROANATOMIA JA -FYSIOLOGIA (Anou Londesborough)
- luento-opetus (lähiopetus)
- ohjattu itsenäinen opiskelu (verkko-opiskelumateriaali: verkkoluennot, luettava materiaali ja tehtävät)

NEUROLOGIA:
Neurologia 1 op, yhteistoteutus Kristiina Kokkosen ohjeiden mukaan

LASTENNEUROLOGIA 1 OP (Mira Lönnqvist)
itsenäinen opiskelu ja yksilöllinen oppimistehtävä 1op erillisen ohjeen mukaan

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Neuroanatomian ja -fysiologian tentti: ke 13.12.2023 klo 9.00-11.30

Neuroanatomian ja -fysiologian uusintatentit:
SU202401 ma 22.1.2024 klo 16.30 (ilmoittautuminen 16.12.23-5.1.24)
SU202402 ti 20.2.2024 klo 16.30 (ilmoittautuminen 16.1.-1.2.2024)

Lastenneurologian oppimistehtävän palautus 17.11. klo 16 mennessä OMA:n työtilaan

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Neuroanatomia ja -fysiologia 81h (20h kontaktiopetusta, 60h ohjattua verkko-opiskelua)
Lastenneurologia 27 t koostuu itsenäisestä opiskelusta ja yksilöllisen oppimistehtävän työstämisestä

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon sisältyy:
Neurologia 2 op
- 1op Kristiina kokkosen ohjeen mukaan
- 1op lastenneurologia
Neuroanatomia ja -fysiologia 3op

Lisätietoja opiskelijoille

Erityisen tuen päätökset: Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti opintojakson alettua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

NEUROANATOMIA JA -FYSIOLOGIA:
- itsenäisten tehtävien hyväksytty suoritus
- tentti, josta numeerinen arviointi asteikolla 1-5 (läpäisyn raja 50% pisteistä)

Lastenneurologian yksilöllinen oppimistehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty / täydennettävä (tarkemmat arvioinnin perusteet tehtäväohjeessa)

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Tuki- ja liikuntaelimistön vaikutus toiminnallisuuteen

Lisätiedot

Opintojakso sisältää anatomian ja fysiologian opintoja 3 op ja neurologian opintoja 2 op

Suositellaan valittavaksi myös Toiminnallisuuden mahdollistaminen 3 opintojakso.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kristiina Kokkonen
 • Anou Londesborough
 • Mira Lönnqvist
Vastuuhenkilö

Anou Londesborough

Opiskelijaryhmät
 • SXI23K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää keskus- ja ääreishermoston rakenteen ja toiminnan sekä yläraajan hermotuksen. Opiskelija ymmärtää hermoston merkityksen ihmisen toiminnan säätelijänä. Opiskelija tunnistaa keskushermoston häiriöiden vaikutuksia ihmisen toimintaan ja toimintakykyyn. Opiskelija tutustuu maassamme tavattavien keskeisten neurologisten ja lastenneurologisten sairauksien oireisiin ja tietää neurologisten sairauksien kliinisen tutkimisen ja hoidon mallit. Opiskelija tuntee neurologisten sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteet, hoidon suositukset ja kuntoutustoiminnan.

Sisältö

- Hermosolun rakenne ja toiminta
- Hermoston kehityksen pääpiirteet
- Keskus- ja ääreishermoston rakenne ja toiminta
- Asento- ja liikeaisti, tasapainoaisti, kipuaisti, tuntoaisti
- Yläraajan hermotus, yleisimmät yläraajan hermovauriot ja niiden oireet.
- Sikiökauden hermostollisen kehityksen kriittiset vaiheet
- Ulkoisten tekijöiden vaikutus hermoston sikiöaikaiseen kehitykseen ja pienen lapsen sairastumiseen / vammautumiseen
- Aistitoimintaa heikentävät sairaudet, niiden tutkimus ja hoito
- Motorista toimintaa heikentävät sairaudet, niiden tutkimus ja hoito
- Kipu-, päänsärky-, huimaus- ja halvaustilat
- Tavallisimmat lääkkeet ja niiden vaikutukset toimintakykyyn
- Yleisimmät neurologian ja lasten neurologian diagnoosit ja kuntoutuksen käytänteet

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja muu jaettava kurssimateriaali

Oheiskirjallisuus (neuroanatomian ja -fysiologian osuuteen):
- Budowick, M. Anatomian atlas. WSOY. – hermosto-osuus
- Sand, O. ym. Ihminen. Anatomia ja fysiologia. Sanomapro tai
Nienstedt ja Kallio: Luut ja ytimet. Ihmiselimistö lyhyesti. WSOY. tai
Vierimaa ja Laurila: Keho. Anatomia ja fysiologia. WSOY. tai
Karhumäki ym. : Päästä varpaisiin – ihmisen anatomia ja fysiologia. Edita.

Lastenneurologian osuudessa käytetään teosta Haataja ym. 2014 Lastenneurologia (kirjaston valikoimassa sekä printti että e-kirja), lisäksi opiskelija tekee itsenäistä täydentävää tiedonhakua

Opetusmenetelmät

NEUROANATOMIA JA -FYSIOLOGIA (Anou Londesborough)
- luento-opetus (lähiopetus)
- ohjattu itsenäinen opiskelu (verkko-opiskelumateriaali: verkkoluennot, luettava materiaali ja tehtävät)

NEUROLOGIA:
Neurologia 1 op, yhteistoteutus Kristiina Kokkosen ohjeiden mukaan

LASTENNEUROLOGIA 1 OP (Mira Lönnqvist)
itsenäinen opiskelu ja yksilöllinen oppimistehtävä 1op erillisen ohjeen mukaan

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Neuroanatomian ja -fysiologian tentti: XXX

Neuroanatomian ja -fysiologian uusintatentit:


Lastenneurologian oppimistehtävän palautus 19.4. klo 16 mennessä OMA:n työtilaan

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Neuroanatomia ja -fysiologia 81h (20h kontaktiopetusta, 60h ohjattua verkko-opiskelua)
Lastenneurologia 27 t koostuu itsenäisestä opiskelusta ja yksilöllisen oppimistehtävän työstämisestä

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon sisältyy:
Neurologia 2 op
- 1op Kristiina kokkosen ohjeen mukaan
- 1op lastenneurologia ohjeen mukaan
Neuroanatomia ja -fysiologia 3op

Lisätietoja opiskelijoille

Erityisen tuen päätökset: Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti opintojakson alettua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

NEUROANATOMIA JA -FYSIOLOGIA:
- itsenäisten tehtävien hyväksytty suoritus
- tentti, josta numeerinen arviointi asteikolla 1-5 (läpäisyn raja 50% pisteistä)

Lastenneurologian yksilöllinen oppimistehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty / täydennettävä (tarkemmat arvioinnin perusteet tehtäväohjeessa)

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Tuki- ja liikuntaelimistön vaikutus toiminnallisuuteen

Lisätiedot

Opintojakso sisältää anatomian ja fysiologian opintoja 3 op ja neurologian opintoja 2 op

Suositellaan valittavaksi myös Toiminnallisuuden mahdollistaminen 3 opintojakso.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Lauri Narinen
 • Ulla Vehkaperä
Opiskelijaryhmät
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön.
Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen merkityksen yrityksen toiminnassa sekä erilaisten strategioiden merkityksen yritystoiminnan menestyksen ja tuloksellisuuden taustalla. Hän ymmärtää vision ja perustehtävän määrittelyn tärkeyden sekä työyhteisötaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen. Opiskelija omaksuu yrittäjä-myönteisen asenteen ja ymmärtää yritystoimintaan vaikuttavien tekijöiden merkityksen organisaation kannattavuuteen. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään kustannustehokkaita hyvinvointipalveluita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujen toimintaympäristö ja palveluja määrittelevä lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus.
Yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon. Strateginen ajattelu ja johtaminen. Visio, perustehtävä ja työyhteisötaidot. Erilaiset strategiat. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Erilaiset yritysmuodot. Hankintamenettelyt ja hankintaprosessi.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Verkkototeutus 21.8.- 31.12.2023
Orientaatio opintojaksoon Zoomissa 21.8. klo 15.30-16.30.
Tilaisuus tallennetaan ja se on katsottavissa 2 viikkoa opintojakson Moodle työtilassa.
Tallenne sisältää vain opettajan osuuden. Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlen työtilassa, Moodle.metropolia.fi. Työtila aukeaa opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkkototeutus, tehtävät aikataulutettu

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 27h x 5 = 135h

Sisällön jaksotus

Itsenäistä opiskelua 5 op. Moodle työtilassa annettuihin ohjeisiin ja oppimateriaaleihin perustuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä. Opettaja tiedottaa osaamisen näyttötavasta viimeistään opinnon alkaessa.

Ahot hakemukset toimitetaan opintojakson vastuuopettajalle, joka antaa päätöksen jälkeen toteutuksen suoritettavista tehtävistä lisätietoja.
Tutustu Metropolian AHOT-ohjeisiin OMAssa: https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas/opinnot/opintojen-suunnittelu-ja-opinto-ohjaus/ahot/ahot-alakohtaiset-ohjeet#sote

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintosuoritus arvioidaan kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) tai perustellusta syystä jaolla hylätty/hyväksytty. Hyväksytty-tason arviointikriteerit ovat samat kuin tyydyttävä (1) arviointikriteerit, mikä tarkoittaa, että ydinosaaminen on saavutettu (Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö; 33 § Opintosuorituksen arviointi).

Osallistuminen kaikkiin osioihin. Kokonaisarvosana 0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miia Pulkkinen
 • Lauri Narinen
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön.
Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen merkityksen yrityksen toiminnassa sekä erilaisten strategioiden merkityksen yritystoiminnan menestyksen ja tuloksellisuuden taustalla. Hän ymmärtää vision ja perustehtävän määrittelyn tärkeyden sekä työyhteisötaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen. Opiskelija omaksuu yrittäjä-myönteisen asenteen ja ymmärtää yritystoimintaan vaikuttavien tekijöiden merkityksen organisaation kannattavuuteen. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään kustannustehokkaita hyvinvointipalveluita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujen toimintaympäristö ja palveluja määrittelevä lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus.
Yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon. Strateginen ajattelu ja johtaminen. Visio, perustehtävä ja työyhteisötaidot. Erilaiset strategiat. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Erilaiset yritysmuodot. Hankintamenettelyt ja hankintaprosessi.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Verkkototeutus
Orientaatio opintojaksoon Zoomissa - ajankohta tarkentuu joulukuussa
Tilaisuus tallennetaan ja se on katsottavissa 2 viikkoa opintojakson Moodle työtilassa.
Tallenne sisältää vain opettajan osuuden. Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlen työtilassa, Moodle.metropolia.fi. Työtila aukeaa opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkkototeutus, tehtävät aikataulutettu

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 27h x 5 = 135h

Sisällön jaksotus

Itsenäistä opiskelua 5 op. Moodle työtilassa annettuihin ohjeisiin ja oppimateriaaleihin perustuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä. Opettaja tiedottaa osaamisen näyttötavasta viimeistään opinnon alkaessa.

Ahot hakemukset toimitetaan opintojakson vastuuopettajalle, joka antaa päätöksen jälkeen toteutuksen suoritettavista tehtävistä lisätietoja.
Tutustu Metropolian AHOT-ohjeisiin OMAssa: https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas/opinnot/opintojen-suunnittelu-ja-opinto-ohjaus/ahot/ahot-alakohtaiset-ohjeet#sote

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintosuoritus arvioidaan kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) tai perustellusta syystä jaolla hylätty/hyväksytty. Hyväksytty-tason arviointikriteerit ovat samat kuin tyydyttävä (1) arviointikriteerit, mikä tarkoittaa, että ydinosaaminen on saavutettu (Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö; 33 § Opintosuorituksen arviointi).

Osallistuminen kaikkiin osioihin. Kokonaisarvosana 0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Lasse Liikanen
 • Kaija Kekäläinen
 • Nina Talvitie
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXC23K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXI23K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXB23K2
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXB23K1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/kuntoutumisen käsitteen.
Opiskelija selittää, mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan.
Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet.
Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet.
Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait.
Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta.

Sisältö

• Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
• ICF-luokituksen perusteet
• Monialainen yhteistoiminta
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
• Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Aika ja paikka

ei lähiopetusta
opintojakson orientaatio zoomissa , tästä jää tallenne

opintojaksossa 2 työpajaa, joihin voi tulla keskustelemaan opintojakson sisällöistä muiden opiskeljoiden kanssa , myös opettajat paikalla.

em aikataulut moodlessa.

Oppimateriaalit

tarkentuu opintojen alkaessa moodleen
jokaisessa modulissa oma aineisto

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Opiskelija etenee yhdessä työparin tai pienryhmän kanssa moodlen ohjeiden ja aineistojen mukaisesti. Työryhmiin voi ilmoittautua elomakkeella ilmoittautumisajan jälkeen tai ryhmän voi muodostaa itse. elomake annetaan ilmoittautumisajan jälkeen tervetuloviestissä oman työtilan kautta. Opintojakson voi opiskella itsenäisestikin, mutta sitä ei suositella. Moduuleissa on käytetty lähdeaineistoa, videomateriaalia ja verkkoluentoja. Opiskelijat tekevät opintojakson moduulien sisältöihin perustuen oppimistehtävän, joka palautetaan opintojakson päätteeksi. Pari/ryhmätehtävässä palautetaan vain yksi yhteinen oppimistehtävä. Opiskelijaryhmät vastaavat itse tehtävään varattavan ajan aikatauluttamisesta.

Jokainen opiskelija tekee myös yksilötehtävänä kaksi lyhyttä verkkokurssia, joista palautetaan erillinen todistus opintojakson moodleen.
-
Vastuuopettaja Kaija Kekäläinen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä
oppimistehtävä ja pienet verkkotentit tulee olla tehtynä määräpäivään 22.10.23 mennessä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

oppimistehtävä tehdään työparin tai pienryhmän kanssa, joka valitaan ja työskentelytavasta sovitaan opiskelijoiden toimesta . voi tehdä myös yksin, mutta sitä ei suositella. Tehtävä on kaikille sama.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson voi opiskella työparin/pienryhmän oman aikataulun mukaan 22.10.2023 mennessä.

Moodle alusta avataan ke 16.8.2023 klo 9.00

Sisällön jaksotus

Opiskelijan oman aikataulun mukaan. pienryhmät aikatauluttavat yhdessä oman työskentelynsä.

Lisätietoja opiskelijoille

opintojakson aikana mahdollisuutena 2 vapaaehtoista zoom tapaamista , jossa opiskelijat pääsevät pohtimaan yhdessä opintojakson sisältöjä ja jossa opettajat ovat paikalla ohjausta varten

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtävä työparin/3-4 hengen pienryhmän kanssa tai yksin tehtynä: Suorittaakseen opintojakson opiskelijan tulee saada hyväksytty arviointi
Mahdolliset AHOT hakemukset osoitetaan Kaija Kekäläiselle 14.8.2023 mennessä.
opintojaksoon liittyvät kysymykset osoitetaan vain vastuuopettajalle

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan koulutusohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Lasse Liikanen
 • Kaija Kekäläinen
 • Nina Talvitie
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXI23S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXC23S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXF23S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA23S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB23S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXD23S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/kuntoutumisen käsitteen.
Opiskelija selittää, mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan.
Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet.
Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet.
Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait.
Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta.

Sisältö

• Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
• ICF-luokituksen perusteet
• Monialainen yhteistoiminta
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
• Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Aika ja paikka

ei lähiopetusta
opintojakson orientaatio zoomissa , vaihtoehtoisesti myös tallenne orientaatio diasarjassa

opintojaksossa 2 työpajaa zoomissa, joihin voi tulla keskustelemaan opintojakson sisällöistä muiden opiskeljoiden kanssa , myös opettajat paikalla.

em aikataulut moodlessa.

Oppimateriaalit

tarkentuu opintojen alkaessa moodleen
jokaisessa modulissa oma aineisto

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Työryhmiin voi ilmoittautua elomakkeella ilmoittautumisajan jälkeen tai ryhmän voi muodostaa itse. E-lomake lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen oman työtilan kautta. Opintojakson voi opiskella itsenäisestikin, mutta sitä ei suositella.

Opiskelija etenee yhdessä työparin tai pienryhmän kanssa moodlen ohjeiden ja aineistojen mukaisesti. Moduuleissa on käytetty lähdeaineistoa, videomateriaalia ja verkkoluentoja. Opiskelijat tekevät opintojakson moduulien sisältöihin perustuen oppimistehtävän, joka palautetaan opintojakson päätteeksi. Pari/ryhmätehtävässä palautetaan yksi yhteinen oppimistehtävä vain kerran.

Opiskelijaryhmät vastaavat itse tehtävään varattavan ajan aikatauluttamisesta. suosittelemme, että jokainen opiskelee ensin osan sisällöt ja sitten ryhmä reflektoi ja tekee oppimistehtävää yhdessä. Sitten edetään samalla tavalla seuraaviin osiin.

Jokainen opiskelija tekee myös yksilötehtävänä kaksi lyhyttä verkkokurssia, joista palautetaan erillinen todistus opintojakson moodleen.

Vastuuopettaja Kaija Kekäläinen, jolla kysymykset ohjataan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä
oppimistehtävä ja pienet verkkotentit tulee olla tehtynä määräpäivään 17.3.24 mennessä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

oppimistehtävä tehdään työparin tai pienryhmän kanssa, joka valitaan ja työskentelytavasta sovitaan opiskelijoiden toimesta . voi tehdä myös yksin, mutta sitä ei suositella. Tehtävä on kaikille sama.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson voi opiskella työparin/pienryhmän oman aikataulun mukaan 17.3.24 mennessä.

Moodle alusta avataan ke 10.1.24 klo 9.00

Sisällön jaksotus

Opiskelijan oman aikataulun mukaan. pienryhmät aikatauluttavat yhdessä oman työskentelynsä.

Lisätietoja opiskelijoille

opintojakson aikana mahdollisuutena 2 vapaaehtoista zoom tapaamista , jossa opiskelijat pääsevät pohtimaan yhdessä opintojakson sisältöjä ja jossa opettajat ovat paikalla ohjausta varten

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtävä työparin/3-4 hengen pienryhmän kanssa tai yksin tehtynä: Suorittaakseen opintojakson opiskelijan tulee saada hyväksytty arviointi
Mahdolliset AHOT hakemukset osoitetaan Kaija Kekäläiselle 17.12.2023 mennessä.
opintojaksoon liittyvät kysymykset osoitetaan vain vastuuopettajalle

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan koulutusohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaija Kekäläinen
 • Nina Talvitie
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Tavoitteet

Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/kuntoutumisen käsitteen.
Opiskelija selittää, mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan.
Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet.
Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet.
Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait.
Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta.

Sisältö

• Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
• ICF-luokituksen perusteet
• Monialainen yhteistoiminta
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
• Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Aika ja paikka

ei lähiopetusta
opintojakson orientaatio zoomissa

opintojaksossa työpaja zoomissa, joihin voi tulla keskustelemaan opintojakson sisällöistä muiden opiskeljoiden kanssa , myös opettajat paikalla.

em aikataulut moodlessa.

Oppimateriaalit

tarkentuu opintojen alkaessa moodleen
jokaisessa modulissa oma aineisto

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Työryhmiin voi ilmoittautua elomakkeella ilmoittautumisajan jälkeen tai ryhmän voi muodostaa itse. E-lomake lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen oman työtilan kautta. Opintojakson voi opiskella itsenäisestikin, mutta sitä ei suositella.

Opiskelija etenee yhdessä työparin tai pienryhmän kanssa moodlen ohjeiden ja aineistojen mukaisesti. Moduuleissa on käytetty lähdeaineistoa, videomateriaalia ja verkkoluentoja. Opiskelijat tekevät opintojakson moduulien sisältöihin perustuen oppimistehtävän, joka palautetaan opintojakson päätteeksi. Pari/ryhmätehtävässä palautetaan yksi yhteinen oppimistehtävä vain kerran.

Opiskelijaryhmät vastaavat itse tehtävään varattavan ajan aikatauluttamisesta. suosittelemme, että jokainen opiskelee ensin osan sisällöt ja sitten ryhmä reflektoi ja tekee oppimistehtävää yhdessä. Sitten edetään samalla tavalla seuraaviin osiin.

Jokainen opiskelija tekee myös yksilötehtävänä kaksi lyhyttä verkkokurssia, joista palautetaan erillinen todistus opintojakson moodleen.

Vastuuopettaja Kaija Kekäläinen, jolla kysymykset ohjataan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä
oppimistehtävä ja pienet verkkotentit tulee olla tehtynä määräpäivään (määritellään elokuulle) mennessä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

oppimistehtävä tehdään työparin tai pienryhmän kanssa, joka valitaan ja työskentelytavasta sovitaan opiskelijoiden toimesta . voi tehdä myös yksin, mutta sitä ei suositella. Tehtävä on kaikille sama.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson voi opiskella työparin/pienryhmän oman aikataulun mukaan 11.8.24 mennessä.
Hyväksytyt suoritukset, jotka palautettu 31.7.24 mennessä kirjataan palautuspäivämäärälle.

Moodle alusta avataan viikolla 22, tarkennetaan ilmoittautumispäivään mennessä

Sisällön jaksotus

Opiskelijan oman aikataulun mukaan. pienryhmät aikatauluttavat yhdessä oman työskentelynsä.

Lisätietoja opiskelijoille

opintojakson aikana mahdollisuutena vapaaehtoinen zoom tapaaminen , jossa opiskelijat pääsevät pohtimaan yhdessä opintojakson sisältöjä ja jossa opettajat ovat paikalla ohjausta varten

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtävä työparin/3-4 hengen pienryhmän kanssa tai yksin tehtynä: Suorittaakseen opintojakson opiskelijan tulee saada hyväksytty arviointi

opintojaksoon liittyvät kysymykset osoitetaan vain vastuuopettajalle

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

15.02.2024 - 21.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Holvikivi
 • Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Ymmärtää monialaisen työkyvyn säilymisen, arvioinnin ja edistämisen merkityksen omassa roolissaan ja tunnistaa keskeisiä työkykyriskejä
• Hallitsee osallisuutta ja toimijuutta edistäviä lähestymistapoja tavoitteiden asettamisessa
• Osaa valita menetelmiä työllistymisen ja työkyvyn tukemiseksi
• Osaa ohjata ja koordinoida erilaisia työkyvyn prosesseja
• Pystyy toimimaan verkostoissa tukeakseen työntekijää, esimiestä ja työyhteisöä
• Kykenee kehittämään työllistymisen ja työkyvyn edistämistä eri yhdyspinnoilla

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija hankkii ohjaustyön perusosaamista ja oppii toimimaan osana työllistymisen ja työkyvyn tuen yhteistyöverkostoja. Oppii tunnistamaan työkykyriskejä ja varhaisen välittämisen menetelmiä. Kykenee edistämään kestävään kuntoutus/työllistymisratkaisuun pääsemistä ja työhönpaluuta.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Satu Hakanen
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa motivoida ja aktivoida yhteisöjä ilmaisulliseen, vuorovaikutukselliseen toimintaan. Hän osaa tukea ja ohjata yksilöiden ja yhteisöjen elämänlaatua edistäviä, luovia prosesseja. Opiskelija oivaltaa luovien menetelmien mahdollisuudet tunnetaitojen edistäjänä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida muutokseen tähtäävää luovaa toimintaa.

Sisältö

Ilmaisulliset menetelmät todellisuuden jäsentämisen ja merkitysten jakamisen välineinä. Luovat menetelmät ryhmäytymisen syventäjinä. Osallistujien toimijuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden tavoitteellinen tukeminen. Luovat menetelmät itsetuntemuksen ja uusien näkökulmien tutkimisen välineinä. Soveltavan taiteen toimijat ja moniammatillinen yhteistyö. Taide ja hyvinvointi.

Aika ja paikka

25.10. at 8:30-11:45 MPA2022 ORIENTATION (obligatory!) (Mäenpää/ Hakanen/ Piekkari)
26.10. at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
27.10. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
30.10. at 12.45-16.00 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
1.11. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
2.11 at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
6.11 at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
8.11. at 8.30-11.45 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
9.11. at 12.45-16.00 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
10.11. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
14.11. at 8.30-11.45 Independent work
16.11. at 8:30-11:45 MPA6020 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
14.11. at 12.45-16.00 Independent work
22.11. at 12.45-16.00 Independent work, MPA2022 Seija is present to guide your project
24.11. at 8.30-11.45 Independent work; MPA2030 Satu is present in Music classroom to guide your project
24.11. at 12.45-16.00 Independent work
28.11. at 8.30-16.00 Independent work
30.11. at 8.30-11.45 Independent work
8.12. at 10:30-16:00 MPA2022 FINAL SEMINAR (Mäenpää/ Hakanen/ Piekkari)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Sosiaalialan asiakasryhmiä (esim. koulut ja oppilaitokset, varhaiskasvatuksen yksiköt, nuorten työpajat, vanhusten palvelutalot, maahanmuuttajajärjestöt)

Lisätietoja opiskelijoille

OPETTAJAT:
Seija Mäenpää (Kuvataidetoiminta)
Jouni Piekkari (Draama ja pelilliset menetelmät)
Satu Hakanen (Musiikki)

Opetus toteutetaan englanniksi, mutta oppimistehtävät ja esim. improvisaatiot voi tehdä suomeksi. Aiempaa osaamista tai luovien menetelmien harrastuneisuutta ei vaadita, vaan kaikki oppimisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Opintojakso tarjoaa hyvän mahdollisuuden käyttää ammatillista englantia monikulttuurisessa ympäristössä. Opintojaksolle osallistuu suomenkielisen ja englanninkielisen tutkinto-ohjelman opiskelijoita sekä vaihto-opiskelijoita.

Opintojakso perustuu työpajamuotoiseen lähiopetukseen, jossa tutustutaan kuvataidetoiminnan, draaman, pelillisyyden ja musiikin käyttöön sosiaalipedagogisessa työssä. Opintojakson itsenäinen projekti on kahden ohjauskerran työpajan suunnittelu ja toteuttaminen asiakasryhmän kanssa.

25.10. at 8:30-11:45 MPA2022 ORIENTATION (obligatory!) (Mäenpää/ Hakanen/ Piekkari)
26.10. at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
27.10. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
30.10. at 12.45-16.00 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
1.11. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
2.11 at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
6.11 at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
8.11. at 8.30-11.45 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
9.11. at 12.45-16.00 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
10.11. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
14.11. at 8.30-11.45 Independent work
16.11. at 8:30-11:45 MPA6020 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
14.11. at 12.45-16.00 Independent work
22.11. at 12.45-16.00 Independent work, MPA2022 Seija is present to guide your project
24.11. at 8.30-11.45 Independent work; MPA2030 Satu is present in Music classroom to guide your project
24.11. at 12.45-16.00 Independent work
28.11. at 8.30-16.00 Independent work
30.11. at 8.30-11.45 Independent work
8.12. at 10:30-16:00 MPA2022 FINAL SEMINAR (Mäenpää/ Hakanen/ Piekkari)

LISÄTIETOJA DRAMASTA: Draamakasvatus tarjoaa menetelmiä, joilla voi auttaa ryhmää tutkimaan haastaviakin aiheita turvallisesti ja innostavasti. Draaman menetelmien avulla voi myös auttaa ryhmää etsimään omia aiheitaan, ongelmiaan ja ratkaisuja niihin. Osiossa perehdytään kuinka erilaisia ryhmiä voidaan johdattaa turvallisesti draamalliseen toimintaan. Pohdimme myös miten luoda oppimistavoitteita yhdessä ryhmän kanssa. Lisäksi oppimme ryhmänhallinnan ja innostamisen keinoja sosiaalialan erilaisten asiakasryhmien kanssa. Draama tarjoaa myös keinoja integroida eri ilmaisun muotoja: musiikkia, tanssia, elokuvaa, kuvallista ilmaisua jne. erilaisille oppijoille ja mentaliteeteille sopivaksi ja erilaisiin tilanteisiin.

LISÄTIETOJA MUSIIKISTA:
Musiikki voi tukea ja kehittää tutkitusti monia ihmisen osa-alueita kuten kielen kehitystä, muistia, hyvinvointia. Musiikin avulla voidaan turvallisesti oppia tuntemaan lisää itseä, omia ajatuksia ja tunteita. Se voi myös toimia väylänä muihin ihmisiin ja eri kulttuureihin. Musiikkitoiminnan avulla voidaan myös vahvistaa ryhmien yhteisöllisyyttä, osallisuutta. Osioissa perehdytään musiikkitoiminnan erilaisiin työtapoihin kuten laulamiseen, soittamiseen, musiikkiliikuntaan ja musiikin kuunteluun. Edellä mainittuja työtapoja kokeillaan ja suunnitellaan itse, ja erityisesti pohditaan samalla, miten ne voisivat tukea asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvointia. Musiikkiosion tunneilla pääpaino on musiikin kokeilemisessa, itseilmaisussa ja improvisaatiossa.

KUVATAIDEtoiminnassa pääpaino on yhteisessä tekemisessä kuvataiteen eri menetelmin. Maalataan, piirretään ja rakennellaan. Sään/ryhmäkoon salliessa voimme tehdä vierailukäynnin kulttuuriyhteistyön näkökulmasta (HAM museopajaan taidemuseopedagogin johdolla tai Kontulan katutaidekohteisiin yhteisötaiteilijan johdolla). Lähiopetus antaa ideoita kuvataidetoiminnan soveltamiseen käytännössä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINNIN TAVAT:
Arviointi opintojaksolla perustuu luoville ja ryhmälähtöisille menetelmille tyypilliseen prosessiarviointiin. Työskentelyä ja sen merkitystä reflektoidaan yhdessä lähiopetuksen kuluessa. Yhteisarvioinnissa purkupäivässä kiinnitetään huomiota tavoitteiden toteutumiseen; ryhmäprosessin etenemiseen ja subjektiivisten merkitysten pohdintaan. Arvioinnissa käytetään toiminnallisia ja keskustelevia menetelmiä.
ARVIOINNIN OSAT:
* Läsnäolot lähiopetuksessa vähintään 66% kussakin osuudessa (poissaolo yhdeltä kontaktikerralla sallittu), korvaavan tehtävän suorittaminen,(draama, musiikki, kuvallinen ilmaisu) ja läsnäolo orientaatio ja purkupäivässä, opintojakson läsnäololistat
* Oppimistehtävien suoritus hyväksytysti
* Projektiesittelyn analyysi ohjeen mukaisesti.
ARVIOINTIASTEIKKO: 0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
 • Sanna Saikko
Opiskelijaryhmät
 • SXI23S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa oman persoonan merkityksen toimintaterapian asiakassuhteissa. Opiskelija tietää toimintaterapian eettiset periaatteet, käsityksen asiakkuudesta, asiakaslähtöisyyden perusteet sekä ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyvät tekijät. Opiskelija tutustuu toimintaterapian asiakasprosesseihin ja toimintaterapiaprosessin vaiheisiin. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa. Opiskelija on tietoinen toimintaympäristön ja ammatillisen vuorovaikutuksen vaikutuksesta terapiasuhteen rakentumisessa.

Sisältö

- Toimintaterapeutin oma historia, arvot ja asenteet
- Toimintaterapian eettiset periaatteet
- Terapiasuhde osana toimintaterapiaprosessia
- Asiakaslähtöisyys toimintaterapiassa
- Asiakkaan ammatillinen kohtaaminen
- Ammatillinen vuorovaikutus terapiasuhteen rakentumisessa
- Toimintaympäristön vaikutus terapiasuhteen rakentumiseen mukaan lukien virtuaali- ja verkkoympäristö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa nimetä joitakin oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa nimetä joitakin toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita. Opiskelija tunnistaa osan vuorovaikutukseen liittyvistä perusperiaatteista ja osaa nimetä toimintaterapiaprosessin vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja ympäristöön liittyviä merkityksiä suhteen rakentumisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa määritellä toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutukseen liittyviä perusperiaatteita ja osaa nimetä toimintaterapiaprosessin vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja ympäristön merkityksen suhteen rakentumisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa monipuolisesti nimetä ja kuvailla oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa määritellä toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita ja tuo myös esille niihin liittyviä sovellusmahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutukseen liittyviä periaatteita hyvin ja tunnistaa sekä erottelee toimintaterapiaprosessin eri vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja osaa tuoda esille tähän liittyviä sovellusmahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa ympäristön merkityksen suhteen rakentumisessa ja osaa eritellä eri ympäristöjen mahdollisuuksia ja haasteita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa nimetä joitakin oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa nimetä joitakin toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita. Opiskelija tunnistaa osan vuorovaikutukseen liittyvistä perusperiaatteista ja osaa nimetä toimintaterapiaprosessin vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja ympäristöön liittyviä merkityksiä suhteen rakentumisessa.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää käytännön työskentelyä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 52

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
 • Sanna Saikko
Vastuuhenkilö

Jari Pihlava

Opiskelijaryhmät
 • SXI24K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa oman persoonan merkityksen toimintaterapian asiakassuhteissa. Opiskelija tietää toimintaterapian eettiset periaatteet, käsityksen asiakkuudesta, asiakaslähtöisyyden perusteet sekä ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyvät tekijät. Opiskelija tutustuu toimintaterapian asiakasprosesseihin ja toimintaterapiaprosessin vaiheisiin. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa. Opiskelija on tietoinen toimintaympäristön ja ammatillisen vuorovaikutuksen vaikutuksesta terapiasuhteen rakentumisessa.

Sisältö

- Toimintaterapeutin oma historia, arvot ja asenteet
- Toimintaterapian eettiset periaatteet
- Terapiasuhde osana toimintaterapiaprosessia
- Asiakaslähtöisyys toimintaterapiassa
- Asiakkaan ammatillinen kohtaaminen
- Ammatillinen vuorovaikutus terapiasuhteen rakentumisessa
- Toimintaympäristön vaikutus terapiasuhteen rakentumiseen mukaan lukien virtuaali- ja verkkoympäristö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa nimetä joitakin oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa nimetä joitakin toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita. Opiskelija tunnistaa osan vuorovaikutukseen liittyvistä perusperiaatteista ja osaa nimetä toimintaterapiaprosessin vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja ympäristöön liittyviä merkityksiä suhteen rakentumisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa määritellä toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutukseen liittyviä perusperiaatteita ja osaa nimetä toimintaterapiaprosessin vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja ympäristön merkityksen suhteen rakentumisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa monipuolisesti nimetä ja kuvailla oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa määritellä toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita ja tuo myös esille niihin liittyviä sovellusmahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutukseen liittyviä periaatteita hyvin ja tunnistaa sekä erottelee toimintaterapiaprosessin eri vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja osaa tuoda esille tähän liittyviä sovellusmahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa ympäristön merkityksen suhteen rakentumisessa ja osaa eritellä eri ympäristöjen mahdollisuuksia ja haasteita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa nimetä joitakin oman persoonan tekijöitä ja tunnistaa niiden merkityksiä toimintaterapeutin asiakassuhteissa. Opiskelija osaa nimetä joitakin toimintaterapian asiakastyöhön liittyviä eettisiä periaatteita. Opiskelija tunnistaa osan vuorovaikutukseen liittyvistä perusperiaatteista ja osaa nimetä toimintaterapiaprosessin vaiheita. Opiskelija tunnistaa terapiasuhteen merkityksen toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa ja ympäristöön liittyviä merkityksiä suhteen rakentumisessa.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää käytännön työskentelyä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

13.02.2024 - 03.05.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Marita Saros
 • Ulla Marjosola
 • Katja Rahikainen
 • Petra Heino
 • Merja Lahdenperä
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Toteutus edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan AJOITUS!
Orientoiva reflektiotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kesto 12 vko, 13.2.- 3.5.24 Innovaatioprojektin opintopäivät viikottain ti-to klo 17-21.00.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projektikohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), toteutuksen ensimmäisellä viikolla, 13.2.

Orientaatio, ti 13.2 klo 17-18.00
AIKA Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen. Ilmoitetaan projektihaasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla
AIKA Projektikohtainen työskentely ti-to illat klo 17-21.00.
Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
Ohjaajan tapaaminen viikottain sovitusti ti-to välillä.

MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma 30.4. Myllypuron kampuksella.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 12 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin tuotoston esittely MinnoFest.
Projektin päätös ja palautekeskustelu ilmoitetaan projektin aikana.

Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Merja Lahdenperä
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teooria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 08.03.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 420

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Maria Kauppinen
 • Riitta Vilkko
 • Riikka Kukonlehto
 • Anna Sundblom
 • Merja Lahdenperä
 • Petra Heino
 • Juha Havukumpu
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Tuomas Leisti
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Sara Pesonen
 • Sanna-Mari Manninen
 • Arto Holappa
 • Mirka Peththahandi
 • Kajsa Sten
Opiskelijaryhmät
 • SXQ22S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO22S2A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXB21S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXD21S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO22S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXL22S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
22.1 - 7.3.2024
Orientoiva tehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projekitkohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 22.1.2024.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

22.1. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
22.1. - 7.3.2024 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
6.3.2024 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 03.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 225

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Järvinen
 • Elisa Mattila
 • Eini Koskimies
 • Ulla Marjosola
 • Riikka Kukonlehto
 • Petra Heino
 • Merja Lahdenperä
 • Katja Rahikainen
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Teija Rautiola
 • Sara Pesonen
 • Kati Ylikahri
 • Arto Holappa
Opiskelijaryhmät
 • SXQ22S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXO22S2A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen
 • SXD21S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S2B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen, lähihoitajapolku
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXL22S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
12.3 - 3.5.2024
Orientoiva reflektiotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projektikohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 18.3.
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

18.3. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
18.3. - 30-4.2024 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
30.4.2024 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Merja Lahdenperä
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.10.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 210

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Riitta Vilkko
 • Ulla Marjosola
 • Maria Kauppinen
 • Anna Sundblom
 • Petra Heino
 • Merja Lahdenperä
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Jenna Kukkonen
 • Jukka Väisänen
 • Teija Rautiola
 • Sanna-Mari Manninen
 • Anna Eskola
Opiskelijaryhmät
 • SXB21K1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB21K2
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXL22K1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA21S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22K1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä A
 • SXO22K1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä B
 • SXO22K1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXQ22K1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
28.8 - 12.10.2023
Orientoiva tehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projekitkohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 3.9.2023.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

28.8. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
28.8. - 12.10.2023 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
11.10.2023 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
12.10.2023 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Merja Lahdenperä
 • Katja Rahikainen
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Jukka Törnroos
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Minna Kalajoki
 • Jari Pihlava
Opiskelijaryhmät
 • SXI20S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL03 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Minna Kalajoki
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Akvaliina Lacho

Opiskelijaryhmät
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Aika ja paikka

Aikataulut opinnäytetyöesityksille löytyvät moodlesta Toimintaterapian opinnäytetyö työtilasta. Ohjaus erillisen aikataulun mukaan sovitusti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan numeraalisesti (arviointikriteerit löytyy Moodlen työtilasta).
Lisäksi opiskelija tekee kypsyysnäytteen (hyv-hyl)

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL03 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Kaija Kekäläinen
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL03 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu syksyllä 2023. Orientaatio etänä ke 23.8.23 klo 9-10.30 (zoom-linkki: https://metropolia.zoom.us/j/63855408656). Kirjallisuuskatsauksen palautus ma 20.11.23 ja esitykset etänä 21.11.23 (zoom-linkki XX). Kypsyysnäyte (EXAM) 22.11.2023.

Itsenäistä työskentelyä, ei sisällä opettajan ohjausta (ahot: osaamisen osoittaminen).

Oppimateriaalit

Kansallinen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus.
Toimintaterapian, kuntoutuksen ja terveysalan kansallinen ja kansainvälinen tutkimustieto.

Opetusmenetelmät

Opiskelija, joka on jo tehnyt opinnäytetyön, Pro Gradu työn tai vastaavan, voi hakeutua tälle opintojaksolle. AHOT hakemuksen perusteena oleva työ tulee olla pääsääntöisesti alle 10 vuotta vanha.

TEE AHOT
Opiskelija tekee AHOT hakemuksen seuraaville jaksoille, ja perustelee hakemuksen sekä liittää siihen tarvittavat todistukset, dokumentit ja reflektoivan esseen:
- Opinnäytetyön suunnittelu (AHOT)
- Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen (AHOT)
- Opinnäytetyön toteutus (AHOT)

AHOT hakemukset osoitetaan ohjaavalle opettajalle (Annariika Anundi). Vasta kun AHOT-hakemus on hyväksytty, opiskelija hyväksytään opintojaksolle.

Opiskelija tekee itsenäisesti osaamisen näyttöön tarvittavan kirjallisuuskatsauksen.

Tarkemmat ohjeet ja kuvaukset AHOT-opinnäytetyö-prosessiin hakemisesta, etenemisestä ja sisällöistä kuvataan Toimintaterapian opinnäytetyön Moodle-alustalla, AHOT-välilehdellä: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=808

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

AHOT-opinnäytetyön aihe kartoitetaan työelämäyhteistyökumppanin kanssa ja aiheen tulee olla kytketty työelämästä lähteneeseen tarpeeseen sekä työelämän kehittämiseen toimintaterapian näkökulmasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tavanomainen 15 op opinnäytetyö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

AHOT-opinnäytetyötä ei voi aloittaa, ennenkuin 4 ensimmäistä lukukautta suoritettu. AHOT-opparilla osoitetaan toimintaterapian alan ammatillisen harkinnan ja asiantuntijuuden kasvu ja taso. Tämän vuoksi perusopinnot tulee olla suoritettu.

Prosessi tulee suorittaa määrätyssä ajassa ja AHOT -opinnäytetyötä ei voi venyttää yli yhden lukukauden. Mikäli osaamisen näytön kirjallisuuskatsaus ei valmistu tai se ei ole hyväksytty, tulee opiskelijan ilmoittautua seuraavalle toteutukselle ja aloittaa alusta.

AHOT-opinnäytetyö tehdään yksilötyönä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tekee koko lukukauden aikana omassa tahdissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Toimintaterapian opinnäytetyön Moodle-alusta: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=808

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen näyttö arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Arvioinnista ei laadita erillistä lausuntoa tekijälle.

Arviointikriteerit on kuvattu Toimintaterapian opinnäytetyön Moodle-alustalla, AHOT-välilehdellä.

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL03 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaija Kekäläinen
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Opetusmenetelmät

ohjeet ja menettelytavat kuvattu XX00EL75-3040 Opinnäytetyön suunnittelu (AHOT) 5 op

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL03 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas
 • Tuomas Leisti
 • Sanna Saikko
Opiskelijaryhmät
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen

Aika ja paikka

- Aloitusinfojen, ideointityöpajojen ja suunnitelmaseminaarin aikataulut ovat lukujärjestyksessä ja ne totetuvat etänä Zoom- tai Teams-yhteydellä. Opettajan hyväksymän poissaolon korvaaminen korvaavalla tehtävällä.
- Opettajilta saatava opinnäytetyön ohjaus toteutuu Wihin kautta sekä etänä Zoom- tai Teams-yhteydellä.
- Itsenäinen työskentely opintojakson aikana ja aikataulutettujen kontaktien välissä.

Opetusmenetelmät

- Opiskelijoiden itsenäinen työskentely.
- OMAn ja Moodlen opinnäytetyöhön liittyvien työtilojen hyödyntäminen sekä Wihin käyttö.
- Aloitusinfot, ideointityöpajat ja suunnitelmaseminaari, joilla läsnäolo välttämätöntä.
- Ohjeistus opettajien ohjauksen hyödyntämiseen annetaan opintojakson aloitusinfoissa.

- Muut mahdolliset työskentelyyn ja oppimistoimintaan liittyvät asiat ilmoitetaan opintojakson opettajien toimesta opintojakson alettua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Opintojakson suorittamiseksi tulee palauttaa opintojakson aikana annettujen ohjeiden mukaan opinnäytetyön suunnitelma Wihiin ja suunnitelman on oltava hyväksyttävissä opettajien toimesta.

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukainen tutkimus- ja kehittämistyön osaaminen

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas
 • Jari Pihlava
 • Kaija Kekäläinen
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Jari Pihlava

Opiskelijaryhmät
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen

Aika ja paikka

Opinnäytetyön orientaatiotilaisuus 15.1.2024 klo 12.30-15.30 Myllypuro MPA6009. Osallistumalla orientaatioon vastaanotat paikan kurssille.
Opinnäytetyön valmistellut ohjaustapaamiset sovitusti Teams
Opinnäytetyön suunnitelmaseminaari 14.5.24 klo 8-16 Teams

Oppimateriaalit

Moodle:
Hyvinvointialojen opinnäytetyön työtila https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=789
Toimintaterapian opinnäytetyö https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=2309

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvä kirjallisuus yleisesti
Opinnäytetyön aiheeseen liittyvä kirjallisuus tt:n näkökulmasta

Aiheesta tehdyt opinnäytteet

Opetusmenetelmät

Itsenäinen orientoituminen Moodlen työtilat
Hyvinvointialojen opinnäytetyön työtila https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=789
Toimintaterapian opinnäytetyö https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=2309
Orientaatiotilaisuus
Työryhmä- ja itsenäinen työskentely
Valmistellut ohjaustapaamiset
Opnt-suunnitelman laatiminen
Suunnitelmaseminaariin osallistuminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Aihe nousee työelämän tarpeesta. Aihe täsmentyy kurssin kuluessa yhteistyössä työelämän kanssa. Prosessi edellyttää jatkuvaa yhteistyötä työelämäkumppanin kanssa. Opnt-työryhmä suunnittelee ja sopii yhteistyökumppanin kanssa yhteistyön muodoista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x27 h = 135 h / opiskelija
Kuormituksen jakautuminen tulee suunnitella työryhmän kesken huolellisesti.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön parin/ kolmikon perustaminen
Opinnäytetyön yhteistyökumppanin ja työelämän tutkimustarpeen (opnt-aihe) löytäminen
Opinnäytetyön luvat ja sopimukset
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön suunnitelman esitys

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön suunnitteluprosessi vaatii hyvää ajankäytön suunnittelua ja työryhmäosaamisen hyödyntämistä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytty, kun opnt-suunnitelma on esitetty ja suunnitelma on hyväksytty.

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukainen tutkimus- ja kehittämistyön osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa perustella opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Opiskelija kykenee toimivaan yhteistyöhön erilaisissa työelämän verkostoissa ja ammatilliseen keskusteluun työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelija osaa laatia opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Opiskelija osaa tunnistaa ja ratkaista työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

- Ymmärryksen saaminen opinnäytetyöprosessista
- Alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki
- Tiedonhankinta sekä suomen että englannin kielellä ja lähdekritiikki
- Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- Ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa
- Tutkimusluvan hakeminen ja opinnäytetyösopimuksen laatiminen

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu syksyllä 2023. Orientaatio etänä ke 23.8.23 klo 9-10.30 (zoom-linkki: https://metropolia.zoom.us/j/63855408656). Kirjallisuuskatsauksen palautus ma 20.11.23 ja esitykset etänä 21.11.23 (zoom-linkki XX). Kypsyysnäyte (EXAM) 22.11.2023.

Itsenäistä työskentelyä, ei sisällä opettajan ohjausta (ahot: osaamisen osoittaminen).

Oppimateriaalit

Kansallinen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus.
Toimintaterapian, kuntoutuksen ja terveysalan kansallinen ja kansainvälinen tutkimustieto.

Opetusmenetelmät

Opiskelija, joka on jo tehnyt opinnäytetyön, Pro Gradu työn tai vastaavan, voi hakeutua tälle opintojaksolle. AHOT hakemuksen perusteena oleva työ tulee olla pääsääntöisesti alle 10 vuotta vanha.

TEE AHOT
Opiskelija tekee AHOT hakemuksen seuraaville jaksoille, ja perustelee hakemuksen sekä liittää siihen tarvittavat todistukset, dokumentit ja reflektoivan esseen:
Opinnäytetyön suunnittelu (AHOT)
Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen (AHOT)
Opinnäytetyön toteutus (AHOT)

AHOT hakemukset osoitetaan ohjaavalle opettajalle (Annariika Anundi). Vasta kun AHOT-hakemus on hyväksytty, opiskelija hyväksytään opintojaksolle.

Opiskelija tekee itsenäisesti osaamisen näyttöön tarvittavan kirjallisuuskatsauksen.

Tarkemmat ohjeet ja kuvaukset AHOT-opinnäytetyö-prosessiin hakemisesta, etenemisestä ja sisällöistä kuvataan Toimintaterapian opinnäytetyön Moodle-alustalla, AHOT-välilehdellä: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=808

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

AHOT-opinnäytetyön aihe kartoitetaan työelämäyhteistyökumppanin kanssa ja aiheen tulee olla kytketty työelämästä lähteneeseen tarpeeseen sekä työelämän kehittämiseen toimintaterapian näkökulmasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tavanomainen 15 op opinnäytetyö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

AHOT-opinnäytetyötä ei voi aloittaa, ennenkuin 4 ensimmäistä lukukautta suoritettu. AHOT-opparilla osoitetaan toimintaterapian alan ammatillisen harkinnan ja asiantuntijuuden kasvu ja taso. Tämän vuoksi perusopinnot tulee olla suoritettu.

Prosessi tulee suorittaa määrätyssä ajassa ja AHOT -opinnäytetyötä ei voi venyttää yli yhden lukukauden. Mikäli osaamisen näytön kirjallisuuskatsaus ei valmistu tai se ei ole hyväksytty, tulee opiskelijan ilmoittautua seuraavalle toteutukselle ja aloittaa alusta.

AHOT-opinnäytetyö tehdään yksilötyönä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tekee koko lukukauden aikana omassa tahdissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Toimintaterapian opinnäytetyön Moodle-alusta: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=808

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen näyttö arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Arvioinnista ei laadita erillistä lausuntoa tekijälle.

Arviointikriteerit on kuvattu Toimintaterapian opinnäytetyön Moodle-alustalla, AHOT-välilehdellä.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna vähintään 95 opintopistettä sisältäen osaamisen opintojaksolta: Tutkimus- ja kehittämistoiminta toimintaterapiassa.

Lisätiedot

Suositellaan valittavaksi myös Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät opintojakso.

Toimintaterapian opinnäytetyö on prosessi, joka koostuu kolmesta viiden opintopisteen opintojaksosta: Opinnäytetyön suunnitelma, Opinnäytetyön toteutus ja Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen.
ks. Opinnäytetyön arviointikriteerit opetussuunnitelman liitteestä: Opinnäytetyön arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaija Kekäläinen
Vastuuhenkilö

Jari Pihlava

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu lukukauden mittaisena. Mikäli opiskeljia ei saa prosessia valmiiksi annettujen aikataulujen puitteissa hän voi aloittaa alusta seuraavalla lukukaudella. Orientaatio etänä to 11.1.2024 klo 9.00 - 10.00 (zoom-linkki: https://metropolia.zoom.us/j/8093671986). Valmiin ja viimeistellyn kirjallisuuskatsauksen palautus ma 6.5.2024 klo 16.00 ja esitykset etänä ti 7.5.2024 klo 13.00 - 15.00 (zoom-linkki https://metropolia.zoom.us/j/8093671986). Kypsyysnäyte (EXAM) ke 8.5 .2024 opiskelija varaa ajan examjärjestelmästä.

Itsenäistä työskentelyä, ei sisällä opettajan ohjausta (ahot: osaamisen osoittaminen).

Oppimateriaalit

Kansallinen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus.
Toimintaterapian, kuntoutuksen ja terveysalan kansallinen ja kansainvälinen tutkimustieto.

Opetusmenetelmät

Opiskelija, joka on jo tehnyt opinnäytetyön, Pro Gradu työn tai vastaavan, voi hakeutua tälle opintojaksolle. AHOT hakemuksen perusteena oleva työ tulee olla pääsääntöisesti alle 10 vuotta vanha.

TEE AHOT
Opiskelija tekee AHOT hakemuksen seuraaville jaksoille, ja perustelee hakemuksen sekä liittää siihen tarvittavat todistukset, dokumentit ja reflektoivan esseen:

• XX00EL75-3040 Opinnäytetyön suunnittelu (AHOT)
• SX00EL03- Opinnäytetyön toteutus (AHOT)
• SX00EL04- Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen (AHOT)


AHOT hakemukset osoitetaan ohjaavalle opettajalle (Kaija Kekäläinen). Vasta kun AHOT-hakemus on hyväksytty, opiskelija hyväksytään opintojaksolle.

Opiskelija tekee itsenäisesti osaamisen näyttöön tarvittavan kirjallisuuskatsauksen.

Tarkemmat ohjeet ja kuvaukset AHOT-opinnäytetyö-prosessiin hakemisesta, etenemisestä ja sisällöistä kuvataan Toimintaterapian opinnäytetyön Moodle-alustalla, AHOT-välilehdellä: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=808

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija rajaa sopivan AHOT-opinnäytetyön aiheen valitsemansa työelämäyhteistyökumppanin kanssa ja aiheen tulee olla kytketty työelämästä lähteneeseen tarpeeseen sekä työelämän kehittämiseen toimintaterapian näkökulmasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tavanomainen 15 op opinnäytetyö.
Mikäli opiskelija ei saa prosessia valmiiksi hän voi aloittaa ahot-prosessin seuraavalla lukukaudella alusta.
Myös kesätoteutus on tarjolla 2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

AHOT-opinnäytetyötä ei voi aloittaa, ennenkuin 4 ensimmäistä lukukautta suoritettu. AHOT-opparilla osoitetaan toimintaterapian alan ammatillisen harkinnan ja asiantuntijuuden kasvu ja taso. Tämän vuoksi perusopinnot tulee olla suoritettu.

Prosessi tulee suorittaa määrätyssä ajassa ja AHOT -opinnäytetyötä ei voi venyttää yli yhden lukukauden. Mikäli osaamisen näytön kirjallisuuskatsaus ei valmistu tai se ei ole hyväksytty, tulee opiskelijan ilmoittautua seuraavalle toteutukselle ja aloittaa alusta.

Ahot-opinnäytetyö tehdään yksilötyönä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tekee koko lukukauden aikana omassa tahdissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Toimintaterapian opinnäytetyön Moodle-alusta: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=808

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen näyttö arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Arvioinnista ei laadita erillistä lausuntoa tekijälle.

Arviointikriteerit on kuvattu Toimintaterapian opinnäytetyön Moodle-alustalla, AHOT-välilehdellä.

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukainen tutkimus- ja kehittämistyön osaaminen

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.08.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Kaija Kekäläinen
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu kesälukukauden mittaisena. Mikäli opiskeljia ei saa prosessia valmiiksi annettujen aikataulujen puitteissa hän voi aloittaa alusta seuraavalla lukukaudella.
Orientaatio etänä xx.05.24 .
Valmiin ja viimeistellyn kirjallisuuskatsauksen palautus xx.08.24 ja
esitykset etänä xx.08.24
Kypsyysnäyte (EXAM) xx.08.24 opiskelija varaa ajan examjärjestelmästä.

Itsenäistä työskentelyä, ei sisällä opettajan ohjausta (ahot: osaamisen osoittaminen).

päivämäärät tarkentuvat ja julkaistaan ennen kesätoteutuksille ilmoittautumisaikaa.

Oppimateriaalit

Kansallinen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus.
Toimintaterapian, kuntoutuksen ja terveysalan kansallinen ja kansainvälinen tutkimustieto.

Opetusmenetelmät

Opiskelija, joka on jo tehnyt opinnäytetyön, Pro Gradu työn tai vastaavan, voi hakeutua tälle opintojaksolle. AHOT hakemuksen perusteena oleva työ tulee olla pääsääntöisesti alle 10 vuotta vanha.

TEE AHOT
Opiskelija tekee AHOT hakemuksen seuraaville jaksoille, ja perustelee hakemuksen sekä liittää siihen tarvittavat todistukset, dokumentit ja reflektoivan esseen:

• XX00EL75- Opinnäytetyön suunnittelu (AHOT)
• SX00EL03- Opinnäytetyön toteutus (AHOT)
• SX00EL04- Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen (AHOT)


AHOT hakemukset osoitetaan ohjaavalle opettajalle (Kaija Kekäläinen). Vasta kun AHOT-hakemus on hyväksytty, opiskelija hyväksytään opintojaksolle.

Opiskelija tekee itsenäisesti osaamisen näyttöön tarvittavan kirjallisuuskatsauksen.

Tarkemmat ohjeet ja kuvaukset AHOT-opinnäytetyö-prosessiin hakemisesta, etenemisestä ja sisällöistä kuvataan Toimintaterapian opinnäytetyön Moodle-alustalla, AHOT-välilehdellä: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=808

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija rajaa sopivan AHOT-opinnäytetyön aiheen valitsemansa työelämäyhteistyökumppanin kanssa ja aiheen tulee olla kytketty työelämästä lähteneeseen tarpeeseen sekä työelämän kehittämiseen toimintaterapian näkökulmasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tavanomainen 15 op opinnäytetyö.
Mikäli opiskelija ei saa prosessia valmiiksi hän voi aloittaa ahot-prosessin seuraavalla lukukaudella alusta.
Myös kesätoteutus on tarjolla 2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

AHOT-opinnäytetyötä ei voi aloittaa, ennenkuin 4 ensimmäistä lukukautta suoritettu. AHOT-opparilla osoitetaan toimintaterapian alan ammatillisen harkinnan ja asiantuntijuuden kasvu ja taso. Tämän vuoksi perusopinnot tulee olla suoritettu.

Prosessi tulee suorittaa määrätyssä ajassa ja AHOT -opinnäytetyötä ei voi venyttää yli yhden lukukauden. Mikäli osaamisen näytön kirjallisuuskatsaus ei valmistu tai se ei ole hyväksytty, tulee opiskelijan ilmoittautua seuraavalle toteutukselle ja aloittaa alusta.

Ahot-opinnäytetyö tehdään yksilötyönä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tekee koko lukukauden aikana omassa tahdissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Toimintaterapian opinnäytetyön Moodle-alusta: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=808

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen näyttö arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Arvioinnista ei laadita erillistä lausuntoa tekijälle.

Arviointikriteerit on kuvattu Toimintaterapian opinnäytetyön Moodle-alustalla, AHOT-välilehdellä.

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukainen tutkimus- ja kehittämistyön osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Marianne Roivas
 • Akvaliina Lacho
Opiskelijaryhmät
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hän osaa käyttää englanninkielistä tutkimustietoa lähdemateriaalina.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä työelämän edustajien ja ohjaajien tukemana
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa
- Vertaisohjaus ja -arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL01 Opinnäytetyön suunnittelu

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marianne Roivas
 • Tuomas Leisti
 • Sanna Saikko
Opiskelijaryhmät
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille

Sisältö

- opinnäytetyön toteutus suunnitelman mukaisesti
- yhteistyö opinnäytetyöhön osallistuvien kanssa
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä

Aika ja paikka

- Ohjaukset opinnäytetyön tekijöiden aloitteesta sovitusti etäyhteydellä, tarvittaessa kampuksella.
- Jokainen opiskelija käy ohjauksessa vähintään kerran lukukauden aikana.

Opetusmenetelmät

- Itsenäinen työskentely
- Vertaisarviointi
- Verkostoyhteistyö
- Seminaarityöskentely
- Ohjaavien opettajien ohjaus yksilöllisen tarpeen mukaisesti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija oppii ja toteuttaa työelämälähtöistä tutkimus- tai kehittämistyötä, joka perustuu tutkittuun tietoon ja muuhun näyttöön.

Lisätietoja opiskelijoille

- Moodlen Hyvinvointialojen opinnäytetyö- sekä Toimintaterapian opinnäytetyö työtilan sisältöihin perehtyminen.
- Opintojakson OMAn työtilan ja opinnäytetyöohjeiden seuranta aktiivisesti.


- Opiskelijat osallistuvat lisäksi opinnäytetyön toteuttamista tukeviin monialaisiin kehittämis- ja tutkimustoiminnan verstaisiin ja työpajoihin. Opiskelija ajoittaa verstaat ja pajat oman tarpeen mukaan tukemaan opinnäytetyöprosessia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen vertaisohjaukseen.
Opettajien ohjauksen hyödyntäminen.

Opiskelija osoittaa suorittaneensa opinnäytetyön suunnitelmansa mukaiset toteutusvaiheen toimenpiteet.

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön suunnittelu 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hän osaa käyttää englanninkielistä tutkimustietoa lähdemateriaalina.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä työelämän edustajien ja ohjaajien tukemana
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa
- Vertaisohjaus ja -arviointi

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu syksyllä 2023. Orientaatio etänä ke 23.8.23 klo 9-10.30 (zoom-linkki: https://metropolia.zoom.us/j/63855408656). Kirjallisuuskatsauksen palautus ma 20.11.23 ja esitykset etänä 21.11.23 (zoom-linkki XX). Kypsyysnäyte (EXAM) 22.11.2023.

Itsenäistä työskentelyä, ei sisällä opettajan ohjausta (ahot: osaamisen osoittaminen).

Oppimateriaalit

Kansallinen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus.
Toimintaterapian, kuntoutuksen ja terveysalan kansallinen ja kansainvälinen tutkimustieto.

Opetusmenetelmät

Opiskelija, joka on jo tehnyt opinnäytetyön, Pro Gradu työn tai vastaavan, voi hakeutua tälle opintojaksolle. AHOT hakemuksen perusteena oleva työ tulee olla pääsääntöisesti alle 10 vuotta vanha.

TEE AHOT
Opiskelija tekee AHOT hakemuksen seuraaville jaksoille, ja perustelee hakemuksen sekä liittää siihen tarvittavat todistukset, dokumentit ja reflektoivan esseen:
SX00BU40- Opinnäytetyön suunnittelu (AHOT)
SX00BU43- Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen (AHOT)
SX00BU42- Opinnäytetyön toteutus (AHOT)

AHOT hakemukset osoitetaan ohjaavalle opettajalle (Annariika Anundi). Vasta kun AHOT-hakemus on hyväksytty, opiskelija hyväksytään opintojaksolle.

Opiskelija tekee itsenäisesti osaamisen näyttöön tarvittavan kirjallisuuskatsauksen.

Tarkemmat ohjeet ja kuvaukset AHOT-opinnäytetyö-prosessiin hakemisesta, etenemisestä ja sisällöistä kuvataan Toimintaterapian opinnäytetyön Moodle-alustalla, AHOT-välilehdellä: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=808

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

AHOT-opinnäytetyön aihe kartoitetaan työelämäyhteistyökumppanin kanssa ja aiheen tulee olla kytketty työelämästä lähteneeseen tarpeeseen sekä työelämän kehittämiseen toimintaterapian näkökulmasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tavanomainen 15 op opinnäytetyö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

AHOT-opinnäytetyötä ei voi aloittaa, ennenkuin 4 ensimmäistä lukukautta suoritettu. AHOT-opparilla osoitetaan toimintaterapian alan ammatillisen harkinnan ja asiantuntijuuden kasvu ja taso. Tämän vuoksi perusopinnot tulee olla suoritettu.

Prosessi tulee suorittaa määrätyssä ajassa ja AHOT -opinnäytetyötä ei voi venyttää yli yhden lukukauden. Mikäli osaamisen näytön kirjallisuuskatsaus ei valmistu tai se ei ole hyväksytty, tulee opiskelijan ilmoittautua seuraavalle toteutukselle ja aloittaa alusta.

AHOT-opinnäytetyö tehdään yksilötyönä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tekee koko lukukauden aikana omassa tahdissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Toimintaterapian opinnäytetyön Moodle-alusta: https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=808

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen näyttö arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Arvioinnista ei laadita erillistä lausuntoa tekijälle.

Arviointikriteerit on kuvattu Toimintaterapian opinnäytetyön Moodle-alustalla, AHOT-välilehdellä.

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL01 Opinnäytetyön suunnittelu

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaija Kekäläinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille

Sisältö

- opinnäytetyön toteutus suunnitelman mukaisesti
- yhteistyö opinnäytetyöhön osallistuvien kanssa
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä

Opetusmenetelmät

ohjeet ja menettelytavat kuvattu opintojaksossa XX00EL75-3040 Opinnäytetyön suunnittelu (AHOT) 5 op

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön suunnittelu 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 12.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Annariika Anundi
 • Sanna Piikki
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXI23S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää monimuotoisen oppimisympäristönsä
- osaa kuvailla Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeisimmät opiskeluun liittyvät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja tunnistaa sen suunnitteluun vaikuttavat tekijät
- osaa selittää tutkinnon edellyttämät työskentely- ja opiskelutavat
- tunnistaa omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden vaikutuksen opiskeluun
- tunnistaa yleisimmät opiskelussa tarvittavat ohjelmat ja järjestelmät
- tunnistaa keskeiset tietosuojan –ja turvan periaatteet
- tunnistaa tutkinnon työelämämahdollisuuksia
- osaa selittää tutkinnon tuottamaa osaamista

Sisältö

- Fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö
- Opiskelijapalvelut
- Ammattikorkeakouluopiskelun opiskeluun liittyvät ohjeet ja säännöt
- Kirjastopalvelut ja tiedonhaun perusteet
- Opetussuunnitelma ja opintojen suunnittelu (AHOT, HOPS)
- Oppimisen periaatteet ja menetelmät tutkinnossa
- Tutkinnossa käytettävät keskeiset digitaaliset oppimisen ja työskentelyn työvälineet sekä tietojärjestelmät
- Opiskeluvahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Tietosuojan ja -turvan periaatteet
- Tutkinnon tuottama osaaminen ja työelämämahdollisuudet

Aika ja paikka

Myllypuron kampus ja etäyhteydet. Linkit opetukseen lukujärjestyksessä.

Oppimateriaalit

Opintojakson opettajat kertovat opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, tehtävät, itsenäinen opiskelu, toimintaterapiaryhmään osallistuminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-Toimintaterapiaan ja alan opiskeluun tutustumisen osuudessa pienimuotoinen yhteistyö työelämäkumppanin kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-Oppimistehtävien DL:t ilmoitetaan opintojakson aikana.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toimintaterapiaan ja alan opiskeluun tutustuminen 3op:
Yksi pienryhmä tehtävä, joka tehdään itsenäisen opiskelun ajankohtina (vastuuopettaja Sanna Piikki)
Yksi yksilötehtävä, joka tehdään itsenäisen opiskelun ajankohtina ( vastuuopettaja tutoropettaja Annariika Anundi )

Opintojakson aikana jokainen opiskelija osallistuu toimintaterapiaryhmään A, B, C, D, E, F; G tai H. Aikataulu nähtävissä lukujärjestyksessä. Jako ryhmiin tehdään Sanna Piikin tunneilla.


Tietotekniikan ja digitaalisen oppimisympäristön tehtävät (vastuuopettaja Jukka Törnroos)

Tämän lisäksi lukujärjestyksen mukainen lähi- ja etäopetus sekä itsenäisesti tutustuttavaa materiaalia.

Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää:
Tietotekniikkaa /digitaalista oppimisympäristöä 2op (Opettaja Jukka Törnroos)
Toimintaterapiaan ja alan opiskeluun tutustuminen 3op (Opettaja Sanna Piikki)
Alan opiskeluun tutustumiseen kuuluu myös mm. tutoropiskelijoiden ja -opettajan sekä tutkintovastaavan sekä muiden opiskeluun liittyvien kumppanien osuuksia. kts. lukujärjestys.

Opintojakson vastuuopettajana toimii Sanna Piikki

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva-arviointi, osallistuminen, oppimistehtävät tulee olla tehtyinä.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 2 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 52

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Piikki
 • Kaija Kekäläinen
 • Jukka Törnroos
Vastuuhenkilö

Sanna Piikki

Opiskelijaryhmät
 • SXI24K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää monimuotoisen oppimisympäristönsä
- osaa kuvailla Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeisimmät opiskeluun liittyvät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja tunnistaa sen suunnitteluun vaikuttavat tekijät
- osaa selittää tutkinnon edellyttämät työskentely- ja opiskelutavat
- tunnistaa omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden vaikutuksen opiskeluun
- tunnistaa yleisimmät opiskelussa tarvittavat ohjelmat ja järjestelmät
- tunnistaa keskeiset tietosuojan –ja turvan periaatteet
- tunnistaa tutkinnon työelämämahdollisuuksia
- osaa selittää tutkinnon tuottamaa osaamista

Sisältö

- Fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö
- Opiskelijapalvelut
- Ammattikorkeakouluopiskelun opiskeluun liittyvät ohjeet ja säännöt
- Kirjastopalvelut ja tiedonhaun perusteet
- Opetussuunnitelma ja opintojen suunnittelu (AHOT, HOPS)
- Oppimisen periaatteet ja menetelmät tutkinnossa
- Tutkinnossa käytettävät keskeiset digitaaliset oppimisen ja työskentelyn työvälineet sekä tietojärjestelmät
- Opiskeluvahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Tietosuojan ja -turvan periaatteet
- Tutkinnon tuottama osaaminen ja työelämämahdollisuudet

Aika ja paikka

Myllypuron kampus ja etäyhteydet. Linkit opetukseen lukujärjestyksessä.

Oppimateriaalit

Opintojakson opettajat kertovat opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, tehtävät, itsenäinen opiskelu, toimintaterapiaryhmään osallistuminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-Toimintaterapiaan ja alan opiskeluun tutustumisen osuudessa pienimuotoinen yhteistyö työelämäkumppanin kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-Oppimistehtävien DL:t ilmoitetaan opintojakson aikana.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksossa on kaksi osaa:
Tietotekniikka ja digitaaliset oppimisympäristöt 2op
-kysymysket tehtävistä osoitetaan osuuden vastuuopettajalle: Jukka Törnroos.

Toimintaterapiaan ja alan opiskeluun tutustuminen 3op:
- osuuden vastuuopettaja: Sanna Piikki
- Yksi ryhmätehtävä, joka tehdään itsenäisen opiskelun ajankohtina
- Itsenäisesti luettavaa materiaalia (annetaan tunneilla)
- Yksi yksilötehtävä, joka tehdään itsenäisen opiskelun ajankohtina (Tästä tehtävästä vastaa: tutoropettaja Kaija Kekäläinen)

Opintojakson aikana jokainen opiskelija osallistuu toimintaterapiaryhmään A, B, C, D, E, F; G tai H. Aikataulu nähtävissä lukujärjestyksessä. Jako ryhmiin tehdään Sanna Piikin tunneilla.Tämän lisäksi lukujärjestyksen mukainen lähi- ja etäopetus.

Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää:
Tietotekniikkaa /digitaalista oppimisympäristöä 2op (Opettaja Jukka Törnroos)
Toimintaterapiaan ja alan opiskeluun tutustuminen 3op (Opettaja Sanna Piikki)
Alan opiskeluun tutustumiseen kuuluu myös mm. tutoropiskelijoiden ja -opettajan sekä tutkintovastaavan sekä muiden opiskeluun liittyvien kumppanien osuuksia. kts. lukujärjestys.

Kokonaisuudesta vastaa: Sanna Piikki

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva-arviointi, osallistuminen, oppimistehtävät tulee olla hyväksytysti tehtyinä.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 2 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 12.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eeva Tawast
 • Satu Vahaluoto
Opiskelijaryhmät
 • SXI23S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian ja tunnistaa gerontologian perusteet. Opiskelija ymmärtää näiden merkityksen ihmisen psyykkisessä, fyysisessä ja sosiaalisessa toiminnassa. Opiskelija osaa yhdistää kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian sekä gerontologian tietoa toimintaterapian tietoperustaan siten, että toiminta edistää ihmisen terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Sisältö

- Kehitys ja sen moninaisuus elämänkaaressa
- Ihminen psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena
- Taitojen ja valmiuksien kehitys osa-alueittain (tunne-elämä, kognitiiviset toiminnot jne.)
- Temperamentti, persoonallisuus, identiteetti, psykosomatiikka
- Aivojen kehitys vuorovaikutuksessa
- Suoja- ja riskitekijät
- Kiintymyssuhde, vertaissuhteet, vuorovaikutus- ja ryhmäilmiöt
- Sosialisaatio ja normiodotukset
- Mielenterveys ja psyykkinen toimintakyky
- Erilaiset kriisit
- Psyykkisesti tai somatoformisesti oireilevan asiakkaan kohtaaminen
- Mielenterveyspalvelut
- Vanhenemisen keskeiset teoriat ja selitysmallit
- Ikääntynyt toimijana ja aktiivisena osallistujana, sekä vaikuttajana omassa elämässään
- Ihmisen elämänkulku ja elämänkokemukset voimavarana ja mahdollistajana

Aika ja paikka

Kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian (lähi)opetus/ psykologi Eeva Tawast (HUOMIO: AIKATAULUMUUTOKSIA todennäköisesti vielä tulossa): ks. lukujärjestys
-
lisäksi tulee yksi opintokäyntikerta, tälle on myös vaihtoehtoinen itse aikataulutettava suoritustapa
-
Gerontologian opetus/ Satu Vahaluoto: ks. lukujärjestys
-
Varaa aikaa kirjallisuusvalinnoille ja itsenäiselle opiskelulle! Tarkempaa tietoa saat orientaatiossa ja löydät Moodle-työtilasta.
-
Suorituksen täydennys ryhmäoppimistehtävän osalta pääsääntöisesti seuraavalla toteutuksella, tehtävien osalta maksimissaan kuukauden sisään hylätystä suorituksesta, uusimisesta sovittava erikseen.

Oppimateriaalit

Kehitys-, sosiaali- ja kliininen psykologia: Kirjallisuus tarkentuu viimeistään opintojakson alussa, ks. opintojakson Moodle-työtila.

Gerontologia: Kirjaliisuus tarkentuu opintojakson alussa, ks. opintojakson Moodle-työtila

Opetusmenetelmät

Kehitys-, sosiaali- ja kliininen psykologia: aktivoivat (verkko)luennot, tapausopetus (PBL) ja yhteinen keskustelu opintopiirimäisesti ja Moodlessa, kirjallisuuteen tutustuminen, pohtiva kirjoittaminen, verkko-opiskelu(, opintokäynti)

Gerontologia: orientaatio, kirjallisuuteen tutustuminen, yhteinen keskustelu pienryhmässä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Psykologia: työelämäläheinen tapausopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h/op

Sisällön jaksotus

Lisätietoa toteutuksen etenemisestä ja toteutuksen materiaaleista saat Moodlesta, joka esitellään orientaatiotunnilla.
-
Kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian (lähi)opetus/ psykologi Eeva Tawast (HUOMIO: muutokset mahdollisia): ks. lukujärjestys
-
Lisäksi tulee yksi opintokäyntikerta, tälle on myös vaihtoehtoinen itse aikataulutettava suoritustapa.
-
Gerontologian opetus/ Satu Vahaluoto: ks. lukujärjestys
-
Varaa aikaa kirjallisuusvalinnoille ja itsenäiselle opiskelulle! Tarkempaa tietoa saat orientaatiossa ja löydät Moodle-työtilasta.
-
Suorituksen täydennys ryhmäoppimistehtävän osalta pääsääntöisesti seuraavalla toteutuksella, tehtävien osalta maksimissaan kuukauden sisään hylätystä suorituksesta, uusimisesta sovittava erikseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija selvittää muilta opiskelijoilta opetuksen toteuttamiseen liittyvät asiat ollessaan poissa orientaatiotunnilta tai toteutuksen muilta tunneilta.
-
Opintojakso on monimuotoinen, verkko-oppimisalustana opintojakson aikana on Moodle.
Opintojaksoon kuuluu verkko-opiskelun lisäksi opintopiirimäisen ryhmätyön tekemistä sekä ryhmäoppimistehtävä, jossa LÄSNÄOLO ON OLEELLINEN.
-
Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.
-
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa tunnistaa ihmisen kehityksen yleisiä ilmiöitä ja yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija ymmärtää kehityksen kontekstien, suoja- ja riskitekijöiden merkityksen. Opiskelija tunnistaa yleisimpiä vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija osoittaa hahmottavansa mielenterveyden tekijöitä ja tavallisimpien häiriöiden etiologiaa. Opiskelija tietää psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisen perusohjeistuksia ja on tutustunut mielenterveyspalveluiden mahdollisuuksiin. Opiskelija tunnistaa ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntyneen aktiivisena toimijana. Opiskelija tunnistaa ihmisen elämänkulun keskeisiä asioita ja voimavarakeskeisen näkökulman elämänkokemuksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa analysoida ihmisen kehityksen yleisiä ilmiöitä ja yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa hallitusti käyttää tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija osaa soveltaa tietoa kehityksen konteksteista sekä suoja- ja riskitekijöistä. Opiskelija tunnistaa monipuolisesti vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija osaa soveltaa tietoa mielenterveyden tekijöistä, tavallisimmista häiriöiden taustoista sekä psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisesta. Opiskelija hahmottaa monipuolisesti mielenterveyspalveluiden mahdollisuuksia. Opiskelija osaa analysoida ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntynyttä aktiivisena toimijana. Opiskelija tuntee hyvin ihmisen elämänkulun lainalaisuuksia ja hahmottaa elämänkokemukset voimavarakeskeisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa vakuuttavasti ja kriittisesti arvioida kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian tietoa. Opiskelija hallitsee ihmisen kehityksen yleiset ilmiöt ja ymmärtää yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa hallitusti ja taitavasti käyttää tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija soveltaa taitavasti tietoa kehityksen konteksteista sekä suoja- ja riskitekijöistä. Opiskelija osoittaa monipuolista ja taitavaa ymmärrystä vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija soveltaa osuvasti ihmisen toimintaa tukiessaan tietoa mielenterveyden tekijöistä, tavallisimmista häiriöiden taustoista sekä psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisesta. Opiskelija osaa ohjata asiakkaansa tapauskohtaisesti mielenterveyspalveluihin. Opiskelija analysoi vakuuttavasti ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntynyttä aktiivisena toimijana. Opiskelija osoittaa hallitsevansa erinomaisesti ihmisen elämänkulun lainalaisuuksia ja elämänkokemusten voimavaranäkökulman.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa tunnistaa ihmisen kehityksen yleisiä ilmiöitä ja yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija ymmärtää kehityksen kontekstien, suoja- ja riskitekijöiden merkityksen. Opiskelija tunnistaa yleisimpiä vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija osoittaa hahmottavansa mielenterveyden tekijöitä ja tavallisimpien häiriöiden etiologiaa. Opiskelija tietää psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisen perusohjeistuksia ja on tutustunut mielenterveyspalveluiden mahdollisuuksiin. Opiskelija tunnistaa ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntyneen aktiivisena toimijana. Opiskelija tunnistaa ihmisen elämänkulun keskeisiä asioita ja voimavarakeskeisen näkökulman elämänkokemuksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehitys-, sosiaali- ja kliininen psykologia: verkko-oppimistehtävillä, kirjallisella oppimistehtävällä ja ryhmäoppimistehtävällä osoitettu osaaminen; aktiivinen osallistuminen verkkopainotteiseen opetukseen (ryhmäoppimistehtävässä osallistuminen oleellinen!); 100%. Ks. arviointikriteerit 0-5 (+oppimistehtävän ohjeistuksessa). Jos oppimistehtävässä on arvioinnin perusteella korjattavaa, täydennetty versio palautetaan kuukauden sisällä > eeva.tawast@metropolia.fi. Hyväksyttyjä tehtäviä ei saa täydentää myöhemmin.

Gerontologia: Kirjallisuuteen perehtyminen ja kirjallisella oppimistehtävällä osoitettu osaaminen. Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, poissaolo korvataan korvaavalla tehtävällä. Gerontologian 1 op arviointi hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian opintoja 4 op sekä gerontologian opintoja 1 op.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.04.2024 - 15.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 52

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eeva Tawast
 • Satu Vahaluoto
Opiskelijaryhmät
 • SXI24K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian ja tunnistaa gerontologian perusteet. Opiskelija ymmärtää näiden merkityksen ihmisen psyykkisessä, fyysisessä ja sosiaalisessa toiminnassa. Opiskelija osaa yhdistää kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian sekä gerontologian tietoa toimintaterapian tietoperustaan siten, että toiminta edistää ihmisen terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Sisältö

- Kehitys ja sen moninaisuus elämänkaaressa
- Ihminen psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena
- Taitojen ja valmiuksien kehitys osa-alueittain (tunne-elämä, kognitiiviset toiminnot jne.)
- Temperamentti, persoonallisuus, identiteetti, psykosomatiikka
- Aivojen kehitys vuorovaikutuksessa
- Suoja- ja riskitekijät
- Kiintymyssuhde, vertaissuhteet, vuorovaikutus- ja ryhmäilmiöt
- Sosialisaatio ja normiodotukset
- Mielenterveys ja psyykkinen toimintakyky
- Erilaiset kriisit
- Psyykkisesti tai somatoformisesti oireilevan asiakkaan kohtaaminen
- Mielenterveyspalvelut
- Vanhenemisen keskeiset teoriat ja selitysmallit
- Ikääntynyt toimijana ja aktiivisena osallistujana, sekä vaikuttajana omassa elämässään
- Ihmisen elämänkulku ja elämänkokemukset voimavarana ja mahdollistajana

Aika ja paikka

Kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian (lähi)opetus/ psykologi Eeva Tawast (HUOMIO: AIKATAULUMUUTOKSIA todennäköisesti vielä tulossa): ks. lukujärjestys
-
lisäksi tulee yksi opintokäyntikerta, tälle on myös vaihtoehtoinen itse aikataulutettava suoritustapa
-
Gerontologian opetus/ Satu Vahaluoto: ks. lukujärjestys
-
Varaa aikaa kirjallisuusvalinnoille ja itsenäiselle opiskelulle! Tarkempaa tietoa saat orientaatiossa ja löydät Moodle-työtilasta.
-
Suorituksen täydennys ryhmäoppimistehtävän osalta pääsääntöisesti seuraavalla toteutuksella, tehtävien osalta maksimissaan kuukauden sisään hylätystä suorituksesta, uusimisesta sovittava erikseen.

Oppimateriaalit

Kehitys-, sosiaali- ja kliininen psykologia: Kirjallisuus tarkentuu viimeistään opintojakson alussa, ks. opintojakson Moodle-työtila.

Gerontologia: Kirjaliisuus tarkentuu opintojakson alussa, ks. opintojakson Moodle-työtila

Opetusmenetelmät

Kehitys-, sosiaali- ja kliininen psykologia: aktivoivat (verkko)luennot, tapausopetus (PBL) ja yhteinen keskustelu opintopiirimäisesti ja Moodlessa, kirjallisuuteen tutustuminen, pohtiva kirjoittaminen, verkko-opiskelu(, opintokäynti)

Gerontologia: orientaatio, kirjallisuuteen tutustuminen, yhteinen keskustelu pienryhmässä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Psykologia: työelämäläheinen tapausopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h/op

Sisällön jaksotus

Lisätietoa toteutuksen etenemisestä ja toteutuksen materiaaleista saat Moodlesta, joka esitellään orientaatiotunnilla.
-
Kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian (lähi)opetus/ psykologi Eeva Tawast (HUOMIO: muutokset mahdollisia): ks. lukujärjestys
-
Lisäksi tulee yksi opintokäyntikerta, tälle on myös vaihtoehtoinen itse aikataulutettava suoritustapa.
-
Gerontologian opetus/ Satu Vahaluoto: ks. lukujärjestys
-
Varaa aikaa kirjallisuusvalinnoille ja itsenäiselle opiskelulle! Tarkempaa tietoa saat orientaatiossa ja löydät Moodle-työtilasta.
-
Suorituksen täydennys ryhmäoppimistehtävän osalta pääsääntöisesti seuraavalla toteutuksella, tehtävien osalta maksimissaan kuukauden sisään hylätystä suorituksesta, uusimisesta sovittava erikseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija selvittää muilta opiskelijoilta opetuksen toteuttamiseen liittyvät asiat ollessaan poissa orientaatiotunnilta tai toteutuksen muilta tunneilta.
-
Opintojakso on monimuotoinen, verkko-oppimisalustana opintojakson aikana on Moodle.
Opintojaksoon kuuluu verkko-opiskelun lisäksi opintopiirimäisen ryhmätyön tekemistä sekä ryhmäoppimistehtävä, jossa LÄSNÄOLO ON OLEELLINEN.
-
Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.
-
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa tunnistaa ihmisen kehityksen yleisiä ilmiöitä ja yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija ymmärtää kehityksen kontekstien, suoja- ja riskitekijöiden merkityksen. Opiskelija tunnistaa yleisimpiä vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija osoittaa hahmottavansa mielenterveyden tekijöitä ja tavallisimpien häiriöiden etiologiaa. Opiskelija tietää psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisen perusohjeistuksia ja on tutustunut mielenterveyspalveluiden mahdollisuuksiin. Opiskelija tunnistaa ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntyneen aktiivisena toimijana. Opiskelija tunnistaa ihmisen elämänkulun keskeisiä asioita ja voimavarakeskeisen näkökulman elämänkokemuksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa analysoida ihmisen kehityksen yleisiä ilmiöitä ja yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa hallitusti käyttää tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija osaa soveltaa tietoa kehityksen konteksteista sekä suoja- ja riskitekijöistä. Opiskelija tunnistaa monipuolisesti vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija osaa soveltaa tietoa mielenterveyden tekijöistä, tavallisimmista häiriöiden taustoista sekä psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisesta. Opiskelija hahmottaa monipuolisesti mielenterveyspalveluiden mahdollisuuksia. Opiskelija osaa analysoida ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntynyttä aktiivisena toimijana. Opiskelija tuntee hyvin ihmisen elämänkulun lainalaisuuksia ja hahmottaa elämänkokemukset voimavarakeskeisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa vakuuttavasti ja kriittisesti arvioida kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian tietoa. Opiskelija hallitsee ihmisen kehityksen yleiset ilmiöt ja ymmärtää yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa hallitusti ja taitavasti käyttää tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija soveltaa taitavasti tietoa kehityksen konteksteista sekä suoja- ja riskitekijöistä. Opiskelija osoittaa monipuolista ja taitavaa ymmärrystä vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija soveltaa osuvasti ihmisen toimintaa tukiessaan tietoa mielenterveyden tekijöistä, tavallisimmista häiriöiden taustoista sekä psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisesta. Opiskelija osaa ohjata asiakkaansa tapauskohtaisesti mielenterveyspalveluihin. Opiskelija analysoi vakuuttavasti ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntynyttä aktiivisena toimijana. Opiskelija osoittaa hallitsevansa erinomaisesti ihmisen elämänkulun lainalaisuuksia ja elämänkokemusten voimavaranäkökulman.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija osaa tunnistaa ihmisen kehityksen yleisiä ilmiöitä ja yksilöllisyyttä psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia psykologisia käsitteitä liittyen ihmisen toiminnalle keskeisten taitojen ja valmiuksien kehitykseen. Opiskelija ymmärtää kehityksen kontekstien, suoja- ja riskitekijöiden merkityksen. Opiskelija tunnistaa yleisimpiä vuorovaikutusilmiöitä. Opiskelija osoittaa hahmottavansa mielenterveyden tekijöitä ja tavallisimpien häiriöiden etiologiaa. Opiskelija tietää psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisen perusohjeistuksia ja on tutustunut mielenterveyspalveluiden mahdollisuuksiin. Opiskelija tunnistaa ikääntymisen liittyviä ilmiöitä ja ikääntyneen aktiivisena toimijana. Opiskelija tunnistaa ihmisen elämänkulun keskeisiä asioita ja voimavarakeskeisen näkökulman elämänkokemuksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehitys-, sosiaali- ja kliininen psykologia: verkko-oppimistehtävillä, kirjallisella oppimistehtävällä ja ryhmäoppimistehtävällä osoitettu osaaminen; aktiivinen osallistuminen verkkopainotteiseen opetukseen (ryhmäoppimistehtävässä osallistuminen oleellinen!); 100%. Ks. arviointikriteerit 0-5 (+oppimistehtävän ohjeistuksessa). Jos oppimistehtävässä on arvioinnin perusteella korjattavaa, täydennetty versio palautetaan kuukauden sisällä > eeva.tawast@metropolia.fi. Hyväksyttyjä tehtäviä ei saa täydentää myöhemmin.

Gerontologia: Kirjallisuuteen perehtyminen ja kirjallisella oppimistehtävällä osoitettu osaaminen. Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, poissaolo korvataan korvaavalla tehtävällä. Gerontologian 1 op arviointi hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää kehitys-, sosiaali- ja kliinisen psykologian opintoja 4 op sekä gerontologian opintoja 1 op.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Jasu Forss

Opiskelijaryhmät
 • FAB24
  FAB24

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
 • Mira Lönnqvist
Vastuuhenkilö

Mira Lönnqvist

Opiskelijaryhmät
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija laajentaa osaamistaan toiminnan analyysin käytöstä. Opiskelija vertailee ja perustelee kriittisesti erilaisten analyysitapojen käyttöä toimintaterapiassa. Opiskelija tutustuu uusiin toiminnan tieteen näkökulmiin ja ymmärtää toiminnan tieteen merkityksen toimintaterapian tulevaisuuden näkökulmasta. Opiskelija analysoi ja arvioi omaa terapiasuhdeosaamistaan ja syventää tämän pohjalta omaa osaamistaan. Opiskelija ymmärtää ja osaa perustella toiminnan analysoinnin ja terapiasuhteen merkitystä terapeuttisen toiminnan mahdollistamisen näkökulmasta.

Sisältö

Oman aiemman osaamisen tarkastelu
- Tehtäväanalyysi ja yksilöllinen toiminnan analyysi
- Terapeuttinen toiminta
- Toiminnan tieteen perusteiden kertaaminen
- Toiminnan tieteen ajankohtaiset tutkimukset ja niiden vaikutus toimintaterapian tulevaisuuteen
- Teknologia vuorovaikutuksessa
- Terapiasuhdeosaamisen syventäminen valituista teemoista
- Kohtaamisen ja yhteistoiminnan merkitys toimintaterapiassa
- Empatia ja palaute terapiasuhteessa

Aika ja paikka

Opintojakson orientaatio 18.1.2024 klo 9-11.45 Myllypuron kampuksella. HUOM! osallistumalla orientaatioon vahvistat ilmoittautumisesi opintojaksolle

Opintojakson synteesipäivät 7.-8.5.2024 klo 12.30-16.00 HUOM! Osallistuminen pakollista, koska osoitat kontaktiopetuksen aikana opintojakson oppimistehtävään liittyvää osaamista.

Oppimateriaalit

Opintojakso toteutetaan MOODLE:ssa ja opiskelumateriaalit löytyvät sieltä opintojakson orientaatiokertaan mennessä.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely verkossa, yhteistoiminnallinen oppiminen kontaktiopetuksessa / oman osaamisen arviointi / vertaispalaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso sisältää 5 x 27 t= 135 t opiskelijan työtä.
HUOM! Opiskelijan on tärkeää suunnitella huolellisesti oman ajankäyttönsä opintojakson aikana, sillä oppiminen tehostuu, kun opintojakson eri osioita toteutetaan vaiheittain.

Sisällön jaksotus

- aluksi aikaisemmin opitun kertaus ja reflektointi
- toiminnan analyysiin ja terapiasuhdeosaamiseen liittyvän osaamisen syventäminen ja sen osoittaminen opintojakson lopussa synteesipäivässä

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
-ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät ja osaamisen osoittaminen synteesipäivässä hyväksytty/täydennettävä ja 0-5

Jos olet valmistumassa toukokuussa 2024, ilmoita asiasta opintojakson opettajille opintojakson alkaessa, jotta arviointisi on mahdollista toteuttaa määräaikaan mennessä.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaamista vähintään 85 opintopistettä sisältäen osaamisen opintojaksolta: Terapeuttisen toiminnan perusteet, Minä toimintaterapeuttina, Toiminnallisuuden mahdollistaminen 2

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 02.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Akvaliina Lacho
Opiskelijaryhmät
 • SXI23S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tietää toiminnan merkityksen ja toimintaa mahdollistavat tekijät toimintaterapiassa. Opiskelija selittää toimintaan osallistumisen merkitystä ihmisen elämässä ja oppii analysoimaan toimintaa. Opettelee havainnoimaan ja haastattelemaan toisia ihmisiä pystyäkseen tunnistamaan heille merkityksellistä toimintaa. Osaa nimetä toiselle merkitykselliseen toimintaan liittyviä tekijöitä ja myös tarkastella sitä suhteessa toiminnan analyysi malliin. Opiskelija analysoi omaa toimintaansa ja sen merkitystä itselle.

Sisältö

- Toiminta ja toiminnallisuus ilmiönä toimintaterapiassa?ja toiminnan tiede
- Toiminta ja toiminnallisuus ilmiönä toimintaterapiassa
- Englannin kielen käsitteet: activity and occupation
- Yksilön, toiminnan ja ympäristön välinen suhde
- Toiminnan analysointi
- Haastattelu ja havainnointi

Aika ja paikka

23.8- 2.10.2023 sisältäen kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä yksin ja ryhmässä.

Läsnäoloa edellyttävä opetus:
23.8 orientaatio opintojaksoon
28.8 luento-opetus ja työpajatyöskentely
2.10 ryhmätöiden esitykset

Lisäksi yksi etäopetuskerta 6.9
Yksilötehtävän palautus 27.9.
Ryhmätehtävien palautus 15.10.

Oppimateriaalit

Hautala, T. - Hämäläinen, T. & Mäkelä, L. & Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan voimaa. Toimintaterapia käytännössä Helsinki: Edita. Erityisesti luku 1 ja luku 2 (s. 117-123)Toiminnan terapeuttisen voiman malli.

Toimintaterapian nimikkeistö 2017

Muu materiaali tiedoksi opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus ja työpajatyöskentely (edellyttää läsnäoloa)
Ryhmätyöskentely ja -tehtävä sekä tehtävän esitys
Yksilötehtävänä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyjä oppimistehtäviä ei voi uusia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, josta osa itsenäistä työskentelyä yksin tai ryhmässä. Luento-opetus aikataulutettu, itsenäinen työskentely suunniteltu kontaktiopetuksen väliin jääviin aikoihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla työskennellään ryhmissä ja omien ja yhdessä jaettujen kokemusten kautta opitaan asioita. Aktiivisella osallistumisella ja läsnäololla on oman oppimisen kannalta merkitystä paljon.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen,
- yhdistelee tietoa eri lähteistä ja
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita sekä
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- perustelee toimintaansa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeiden ja ohjeistusten mukaisesti.
- ei ota toiminnassaan huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita,
- ei osoita taitoa toimia ryhmässä rakentavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson ryhmätehtävä arvioidaan numeraalisesti (0-5), yksilötehtävä hyväksytty-täydennettävä.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää käytännön työskentelyä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 52

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Jasu Forss

Opiskelijaryhmät
 • SXI24K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tietää toiminnan merkityksen ja toimintaa mahdollistavat tekijät toimintaterapiassa. Opiskelija selittää toimintaan osallistumisen merkitystä ihmisen elämässä ja oppii analysoimaan toimintaa. Opettelee havainnoimaan ja haastattelemaan toisia ihmisiä pystyäkseen tunnistamaan heille merkityksellistä toimintaa. Osaa nimetä toiselle merkitykselliseen toimintaan liittyviä tekijöitä ja myös tarkastella sitä suhteessa toiminnan analyysi malliin. Opiskelija analysoi omaa toimintaansa ja sen merkitystä itselle.

Sisältö

- Toiminta ja toiminnallisuus ilmiönä toimintaterapiassa?ja toiminnan tiede
- Toiminta ja toiminnallisuus ilmiönä toimintaterapiassa
- Englannin kielen käsitteet: activity and occupation
- Yksilön, toiminnan ja ympäristön välinen suhde
- Toiminnan analysointi
- Haastattelu ja havainnointi

Aika ja paikka

Läsnäoloa edellyttävä opetus kampuksella:
15.1. orientaatio opintojaksoon
20.2. ja 21.2. lähiopetus
4.3. käytännön harjoituksia
5.3. lähiopetus

Etäopetus 29.1.

Yksilötehtävän palautus 25.2.
Ryhmätehtävien palautus 10.3.

Oppimateriaalit

Hautala, T. - Hämäläinen, T. & Mäkelä, L. & Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan voimaa. Toimintaterapia käytännössä Helsinki: Edita. Erityisesti luku 1 ja luku 2 (s. 117-123)Toiminnan terapeuttisen voiman malli.

Muu materiaali tiedoksi opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus ja työpajatyöskentely (edellyttää läsnäoloa)
Ryhmätyöskentely ja -tehtävä
Yksilötehtävänä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyjä oppimistehtäviä ei voi uusia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, josta osa itsenäistä työskentelyä yksin tai ryhmässä. Luento-opetus aikataulutettu, itsenäinen työskentely suunniteltu kontaktiopetuksen väliin jääviin aikoihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla työskennellään ryhmissä ja omien ja yhdessä jaettujen kokemusten kautta opitaan asioita. Aktiivisella osallistumisella ja läsnäololla on oman oppimisen kannalta merkitystä paljon.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen,
- yhdistelee tietoa eri lähteistä ja
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita sekä
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- perustelee toimintaansa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeiden ja ohjeistusten mukaisesti.
- ei ota toiminnassaan huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita,
- ei osoita taitoa toimia ryhmässä rakentavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson ryhmätehtävä arvioidaan numeraalisesti (0-5), yksilötehtävä hyväksytty-täydennettävä.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää käytännön työskentelyä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
 • Anne Lipasti
Vastuuhenkilö

Jari Pihlava

Opiskelijaryhmät
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät:
Opiskelija käyttää ammatillisesti omaa persoonaa terapiasuhteessa asiakkaan hyödyksi. Opiskelija tietää psykodynaamisia tekijöitä ja tunnistaa niiden vaikutuksia terapiasuhteen. Opiskelija tunnistaa ja arvioi omaan jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä toimintaterapeutin työssä. Opiskelija on tietoinen toimintaterapeutin työhön saatavilla olevasta tuesta ja osaa tarvittaessa ohjautua sen pariin.

Työelämän ruotsi:
Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kotimaisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät (2op)
- Psykodynaamiset tekijät terapiasuhteessa
- Oman persoonan ammatillinen käyttö
- Työhyvinvointi

Työelämän ruotsi (3op)
Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia
suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Ruotsi: kampuksella, lähiopetus, aikataulu lukujärjestyksessä
Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät: kampuksella lähiopetus, aikataulu lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Ruotsi: opettajan oma, saatavilla kurssin alkaessa

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät
Työhyvinvointi:
https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky
https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen-kuormitus/arviointi
https://www.tyohyvinvointi.fi/
Psykodynaamiset tekijät toimintaterapiasuhteessa:
Toimijuuden tuki: dialoginen ohjaus (2015) Merja Koivuluhta ja Päivi Annika Kauppila (toim.)
https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/15092/urn_isbn_978-952-61-1759-1.pdf

Opetusmenetelmät

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät ja työelämän ruotsi-kurssi on yksi 5 op kokonaisuus teknisesti. Käytänössä se koostuu kahdesta 2 op + 3 op erillisestä kokonaisuudesta.

Ruotsi: vuorovaikutteiset harjoitukset, ryhmätöitä, luennot
Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät: vuorovaikutteiset harjoitukset, ryhmätöitä, luennot, tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Viimeisillä tunneilla suullinen tehtävä sekä kirjallinen tentti, kaksi uusintatenttimahdollisuutta.

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät: 2 tehtävää:
1. Työhyvinvointi
2. Psykodynaamiset tekijät toimintaterapiasuhteessa:

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ruotsi: läsnäolo lähiopetuksessa, itsenäistä opiskelua, kirjoitustehtävät tuntien ulkopuolella.
Opiskelijan työtä 3 op = 3 x 27 h.
Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät: läsnäolo lähiopetuksessa, itsenäistä opiskelua, tehtävät x 2.
Opiskelijan työtä 2 op = 2 x 27 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Huolimatta, että Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät ja työelämän ruotsi-kurssi on yksi 5 op kokonaisuus teknisesti, niin käytänössä se koostuu kahdesta 2 op + 3 op erillisestä kokonaisuudesta (voi toki olla yhtymäpintaa).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Työelämän ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Opiskelija osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Opiskelija hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Opiskelija käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Opiskelija ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Työelämän ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Opiskelija osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Opiskelija ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa. Opiskelija osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja asettaa itselleen kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Työelämän ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Opiskelija käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Opiskelija ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa. Opiskelija kehittää kielitaitoaan tavoitteellisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Työelämän ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Opiskelija osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Opiskelija hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Opiskelija käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Opiskelija ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ruotsi: Jatkuva arviointi, suullinen esitys, kirjallinen lopputentti. Arviointi asteikolla 0-5.
Suullinen ja kirjallinen arvosana erikseen.

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät: 2 tehtävää ja osallistuminen opetukseen. Hyväksytty/ täydennettävä/ hylätty

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Minä toimintaterapeuttina ja Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1

Työelämän ruotsi: Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää terapiasuhdeopintoja 2op ja työelämän ruotsia 3op
Suositellaan valittavaksi yhtä aikaa Toimintaterapian työelämäharjoittelu 2 opintojakson kanssa.

Työelämän ruotsi: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
 • Anne Lipasti
Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät:
Opiskelija käyttää ammatillisesti omaa persoonaa terapiasuhteessa asiakkaan hyödyksi. Opiskelija tietää psykodynaamisia tekijöitä ja tunnistaa niiden vaikutuksia terapiasuhteen. Opiskelija tunnistaa ja arvioi omaan jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä toimintaterapeutin työssä. Opiskelija on tietoinen toimintaterapeutin työhön saatavilla olevasta tuesta ja osaa tarvittaessa ohjautua sen pariin.

Työelämän ruotsi:
Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kotimaisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät (2op)
- Psykodynaamiset tekijät terapiasuhteessa
- Oman persoonan ammatillinen käyttö
- Työhyvinvointi

Työelämän ruotsi (3op)
Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia
suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Ruotsi: kampuksella, lähiopetus, aikataulu lukujärjestyksessä
Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät: kampuksella lähiopetus/ etäopetus, aikataulu lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Ruotsi: opettajan oma, saatavilla kurssin alkaessa

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät
Työhyvinvointi:
https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky
https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen-kuormitus/arviointi
https://www.tyohyvinvointi.fi/
Psykodynaamiset tekijät toimintaterapiasuhteessa:
Toimijuuden tuki: dialoginen ohjaus (2015) Merja Koivuluhta ja Päivi Annika Kauppila (toim.)
https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/15092/urn_isbn_978-952-61-1759-1.pdf

Opetusmenetelmät

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät ja työelämän ruotsi-kurssi on yksi 5 op kokonaisuus teknisesti. Käytänössä se koostuu kahdesta 2 op + 3 op erillisestä kokonaisuudesta.

Ruotsi: vuorovaikutteiset harjoitukset, ryhmätöitä, luennot
Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät: vuorovaikutteiset harjoitukset, ryhmätöitä, luennot, tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ruotsi: Viimeisillä tunneilla suullinen tehtävä sekä kirjallinen tentti, kaksi uusintatenttimahdollisuutta.

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät: 2 tehtävää:
1. Työhyvinvointi
2. Psykodynaamiset tekijät toimintaterapiasuhteessa:

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ruotsi: läsnäolo lähiopetuksessa, itsenäistä opiskelua, kirjoitustehtävät tuntien ulkopuolella.
Opiskelijan työtä 3 op = 3 x 27 h.
Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät: läsnäolo lähiopetuksessa, itsenäistä opiskelua, tehtävät x 2.
Opiskelijan työtä 2 op = 2 x 27 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Huolimatta, että Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät ja työelämän ruotsi-kurssi on yksi 5 op kokonaisuus teknisesti, niin käytänössä se koostuu kahdesta 2 op + 3 op erillisestä kokonaisuudesta (voi toki olla yhtymäpintaa).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Työelämän ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Opiskelija osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Opiskelija hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Opiskelija käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Opiskelija ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Työelämän ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Opiskelija osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Opiskelija ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa. Opiskelija osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja asettaa itselleen kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Työelämän ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Opiskelija käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Opiskelija ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa. Opiskelija kehittää kielitaitoaan tavoitteellisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Työelämän ruotsi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Opiskelija osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Opiskelija hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Opiskelija käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Opiskelija ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ruotsi: Jatkuva arviointi, suullinen esitys, kirjallinen lopputentti. Arviointi asteikolla 0-5.
Suullinen ja kirjallinen arvosana erikseen.

Terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät: 2 tehtävää ja osallistuminen opetukseen. Hyväksytty/ täydennettävä/ hylätty

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Minä toimintaterapeuttina ja Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1

Työelämän ruotsi: Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää terapiasuhdeopintoja 2op ja työelämän ruotsia 3op
Suositellaan valittavaksi yhtä aikaa Toimintaterapian työelämäharjoittelu 2 opintojakson kanssa.

Työelämän ruotsi: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Kaija Kekäläinen
Opiskelijaryhmät
 • SXI23K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää arvioinnin merkityksen osana toimintaterapiaprosessia ja monialaista kuntoutusta. Opiskelija tietää luotettavan toimintaterapia-arvioinnin periaatteet ja hyvän arvioinnin käytännöt. Opiskelija ymmärtää toimintaterapian teorian merkityksen arviointiprosessissa. Opiskelija ymmärtää, että arvioinnin lähtökohtana on yksilön arki ja osallistumisen mahdollisuudet. Opiskelija osaa käyttää toimintaterapian mallia asiakkaan toiminnallisuuden arvioinnin lähtökohtana ja harkinnan tukena. Opiskelija osaa hyödyntää teoriatietoa toiminnallisen arviointitilanteen suunnittelussa ja dokumentoida arviointitulokset.

Sisältö

- Toimintaterapia-arviointi osana monialaista kuntoutusta (ICF)
- Arvioinnin lähtökohdat ja perusteet
- Toiminnan tasot ja hierarkia
- Toimintakeskeinen arviointi
- Havainnointi, haastattelu, itsearviointi ja mittaaminen arviointitiedon keräämisessä
- Tehtäväanalyysi arvioinnissa
- Toimintaterapian teoria arviointiprosessin suunnittelussa ja arviointimenetelmät
- Arviointitulosten dokumentointi

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuksen lähipäivät on merkitty lukujärjestykseen

Oppimateriaalit

Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa (verkkojulkaisu)
Toiminnan voimaa, toimintaterapia käytännössä
opintojakson aikana lisäkirjallisuutta

Opetusmenetelmät

Opintojakson oppiminen perustuu lähipäiviin ja itsenäiseen opiskeluun. Opintojakso sisältää tuntitehtäviä, menetelmien käytön harjoittelua itsenäisesti ja lähipäivinä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson oppiminen arvioidaan oppimistehtävällä.

-ennakkotehtävä hyv-hyl dl 28.8.
-arviointiprosessiin liittyvä yksilötehtävä arvioidaan 0-5 dl 15.10
-opiskelijat tekevät vertaisarvioinnin toistensa tehtävistä . hyv-hyl dl 22.10
-monialaiset arviointimenetelmät tehtävä hyv-hyl dl 26.9

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

opintojaksototeutuksen lähipäivistä mahdollinen poissaolo korvataan vaihtoehtoisella tehtävällä, jotka määritellään etukäteen opintojakson orientaatiossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opintojakso on 5op mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen,
- yhdistelee tietoa eri lähteistä ja
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita sekä
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- perustelee toimintaansa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeiden ja ohjeistusten mukaisesti.
- ei ota toiminnassaan huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita,
- ei osoita taitoa toimia ryhmässä rakentavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-ennakkotehtävä hyv-hyl
-arviointiprosessiin liittyvä yksilötehtävä arvioidaan 0-5
-opiskelijat tekevät vertaisarvioinnin toistensa tehtävistä . hyv-hyl
-monialaiset arviointimenetelmät tehtävä hyv-hyl

lähipäiviiin osallistuminen tai sen korvaaminen pakollista

arviointikriteerit esitellään orientaatiossa tehtäväkohtaisesti

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Terapeuttisen toiminnan perusteet.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaija Kekäläinen
 • Janett Halonen
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXI23S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää arvioinnin merkityksen osana toimintaterapiaprosessia ja monialaista kuntoutusta. Opiskelija tietää luotettavan toimintaterapia-arvioinnin periaatteet ja hyvän arvioinnin käytännöt. Opiskelija ymmärtää toimintaterapian teorian merkityksen arviointiprosessissa. Opiskelija ymmärtää, että arvioinnin lähtökohtana on yksilön arki ja osallistumisen mahdollisuudet. Opiskelija osaa käyttää toimintaterapian mallia asiakkaan toiminnallisuuden arvioinnin lähtökohtana ja harkinnan tukena. Opiskelija osaa hyödyntää teoriatietoa toiminnallisen arviointitilanteen suunnittelussa ja dokumentoida arviointitulokset.

Sisältö

- Toimintaterapia-arviointi osana monialaista kuntoutusta (ICF)
- Arvioinnin lähtökohdat ja perusteet
- Toiminnan tasot ja hierarkia
- Toimintakeskeinen arviointi
- Havainnointi, haastattelu, itsearviointi ja mittaaminen arviointitiedon keräämisessä
- Tehtäväanalyysi arvioinnissa
- Toimintaterapian teoria arviointiprosessin suunnittelussa ja arviointimenetelmät
- Arviointitulosten dokumentointi

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuksen lähipäivät on merkitty lukujärjestykseen

Oppimateriaalit

Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa (verkkojulkaisu)
Toiminnan voimaa, toimintaterapia käytännössä
opintojakson aikana lisäkirjallisuutta

Opetusmenetelmät

Opintojakson oppiminen perustuu lähipäiviin ja itsenäiseen opiskeluun moodlessa. Opintojakso sisältää tuntitehtäviä, menetelmien käytön harjoittelua lähipäivinä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson oppiminen arvioidaan 0-5 oppimistehtävällä

lisäksi läsnäoloon liittyvä oppiminen,

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

opintojaksototeutuksen lähipäivistä mahdollinen poissaolo korvataan vaihtoehtoisella oppimistavalla, mikä määritellään opintojakson orientaatiossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opintojakso on 5op mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen,
- yhdistelee tietoa eri lähteistä ja
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita sekä
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- perustelee toimintaansa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeiden ja ohjeistusten mukaisesti.
- ei ota toiminnassaan huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita,
- ei osoita taitoa toimia ryhmässä rakentavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-arviointiprosessiin liittyvä yksilötehtävä arvioidaan 0-5

lähipäiviiin osallistuminen tai vaihtoehdolla B niiden sisältäen oppiminen pakollista

arviointikriteerit esitellään orientaatiossa tehtäväkohtaisesti

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Terapeuttisen toiminnan perusteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 01.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mira Lönnqvist
Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa toimintaterapian teorioita ja suunnittelee arviointiprosessin yksilön arjen ja osallistumisen näkökulmasta. Opiskelija tietää taitojen ja valmiuksien erot. Opiskelija valitsee sopivan viitekehyksen ja arviointimenetelmän, jolla saadaan tietoa ja voidaan kuvata asiakkaan arkea ja toiminnallisuutta eri ympäristöissä. Opiskelija ymmärtää erilaisissa arviointiympäristöissä saadun arviointitiedon erilaisuuden ja merkityksen. Opiskelija suhteuttaa saamansa arviointitiedon monialaisesti tuotettuun arviointitietoon. Opiskelija raportoi arvioinnin tuloksista kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö

- Toimintaterapia-arviointi suhteessa monialaiseen kuntoutukseen (ICF)
- Toimintaterapian teoriat ja viitekehykset arvioinnissa
- Toimintalähtöinen arviointi ja arviointimenetelmät
- Teoriaan pohjaava havainnointi
- Testaaminen ja mittaaminen toimintaterapiassa
- Erilaiset arviointiympäristöt
- Arviointitiedon jakaminen

Oppimateriaalit

Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali löytyy OMA:n työtilasta. Opiskelija hakee lisätietoa itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkkomateriaalien avulla, arviointimenetelmien koettelu ja ohjatut harjoitukset yksilöllisesti / pareittain / pienryhmissä kontaktiopetuksessa sekä työelämäyhteistyössä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Osa toteutuksesta tehdään työelämäyhteistyössä.

Lasten toiminnallisuuden arviointiin liittyviä harjoituksia tehdään yhteistyössä Pilke-päiväkotien kanssa (tai muu itse valittu pk), lisätietoa yhteistyöhön liittyen lähetetään ennen opintojakson alkua OMA:n työtilan kautta. Päiväkodissa toteutettava lasten toiminnallisuuden arvioinnin oppimistehtävä toteutetaan pareittain ja jokainen opiskelijapari hakee itse päiväkodin yhteistyökumppaniksi. Oppimistehtävä sisältää vähintään kaksi (2) päiväkotikäyntiä, jotka on mahdollista toteuttaa ajalla 21.8.-1.9.2023

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävän palautus 1.9. 2023 klo 18 mennessä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa. Opintojaksoa ei ole mahdollista ahotoida muun alan osaamisella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135t opiskelijan työtä, josta 16 t lähiopetusta ja 14t reaaliaikaista etäopetusta, muut tunnit käytettävissä itsenäiseen opiskeluun, päiväkotikäynteihin ja oppimistehtävän työstämiseen.

Sisällön jaksotus

Viikko 32 itsenäinen opiskelu (materiaali OMAn työtilassa)
Viikko 33 itsenäinen opiskelu ja kontaktiopetus
Viikko 34 itsenäinen opiskelu, mahdollisuus toteuttaa päiväkotikäyntejä
Viikko 35 itsenäinen opiskelu, mahdollisuus toteuttaa päiväkotikäyntejä ja kontaktiopetus

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, opiskelijan pitää olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan Mira Lönnqvist heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.


Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Parityöskentelynä toteutettava oppimistehtävä arvioidaan numeerisesti (tarkemmat arviointikriteerit tehtäväohjeen yhteydessä).

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Toiminnallisuuden arviointi 1.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mira Lönnqvist
Vastuuhenkilö

Mira Lönnqvist

Opiskelijaryhmät
 • SXI23K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa toimintaterapian teorioita ja suunnittelee arviointiprosessin yksilön arjen ja osallistumisen näkökulmasta. Opiskelija tietää taitojen ja valmiuksien erot. Opiskelija valitsee sopivan viitekehyksen ja arviointimenetelmän, jolla saadaan tietoa ja voidaan kuvata asiakkaan arkea ja toiminnallisuutta eri ympäristöissä. Opiskelija ymmärtää erilaisissa arviointiympäristöissä saadun arviointitiedon erilaisuuden ja merkityksen. Opiskelija suhteuttaa saamansa arviointitiedon monialaisesti tuotettuun arviointitietoon. Opiskelija raportoi arvioinnin tuloksista kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö

- Toimintaterapia-arviointi suhteessa monialaiseen kuntoutukseen (ICF)
- Toimintaterapian teoriat ja viitekehykset arvioinnissa
- Toimintalähtöinen arviointi ja arviointimenetelmät
- Teoriaan pohjaava havainnointi
- Testaaminen ja mittaaminen toimintaterapiassa
- Erilaiset arviointiympäristöt
- Arviointitiedon jakaminen

Oppimateriaalit

Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali löytyy MOODLE:sta. Opiskelija hakee lisätietoa itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkkomateriaalien avulla, arviointimenetelmien koettelu ja ohjatut harjoitukset yksilöllisesti / pareittain / pienryhmissä kontaktiopetuksessa sekä työelämäyhteistyössä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Osa toteutuksesta tehdään työelämäyhteistyössä.

Lasten toiminnallisuuden arviointiin liittyviä harjoituksia tehdään yhteistyössä Pilke-päiväkotien kanssa (tai muu itse valittu pk), lisätietoa yhteistyöhön liittyen lähetetään ilmoittautumisten hyväksymisen yhteydessä.

Päiväkodissa toteutettava lasten toiminnallisuuden arvioinnin oppimistehtävä toteutetaan pareittain ja jokainen opiskelijapari hakee itse päiväkodin yhteistyökumppaniksi.

HUOM! Yhteistyö päiväkodin kanssa on tärkeää sopia ENNEN viikkoa 2, jotta opiskelijoiden on mahdollista toteuttaa käynnit sille varattuna aikana 12.-26.1.2024.

HUOM! Opiskelijan on tärkeää varata opetuspäivien lisäksi arkipäivinä aikaa oppimistehtävän toteuttamiseen, sillä se edellyttää vähintään kaksi (2) päiväkotikäyntiä, jotka on mahdollista toteuttaa ajalla 12.-26.1.2024.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa. Opintojaksoa ei ole mahdollista ahotoida muun alan osaamisella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135t opiskelijan työtä, josta 16 t lähiopetusta ja 14t reaaliaikaista etäopetusta, muut tunnit käytettävissä itsenäiseen opiskeluun, päiväkotikäynteihin ja oppimistehtävän työstämiseen.

Sisällön jaksotus

Viikko 1 itsenäinen opiskelu (materiaali Moodlessa)
Viikko 2 itsenäinen opiskelu ja kontaktiopetus ( 1pv reaaliaikainen etäopetus + 2 pv kampuksella)
Viikko 3 itsenäinen opiskelu, mahdollisuus toteuttaa päiväkotikäyntejä
Viikko 4 itsenäinen opiskelu, mahdollisuus toteuttaa päiväkotikäyntejä ja kontaktiopetus (1 pv reaaliaikainen etäopetus)

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, opiskelijan pitää olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan Mira Lönnqvist heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.


Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Parityöskentelynä toteutettavien oppimistehtävien arviointi: tehtävä 1 hyväksytty / täydennettävä tehtävä 2 numeerinen 0-5 (tarkemmat arviointikriteerit tehtäväohjeen yhteydessä).

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Toiminnallisuuden arviointi 1.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 10.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Akvaliina Lacho
Opiskelijaryhmät
 • SXI23K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija analysoi arviointitietoa asiakkaalle merkityksellisen toiminnan ja toimintakokonaisuuksien tunnistamiseksi sekä nimeää niihin liittyviä muutostarpeita. Opiskelija tutustuu asiakaslähtöiseen tavoitteen asetteluun. Opiskelija ymmärtää tavoitteiden asettamisen merkityksen toiminnallisuuden mahdollistamisessa. Opiskelija perehtyy tavoitteiden mukaisen terapeuttisen toiminnan suunnitteluun, joka edistää asiakkaan toiminnallisuutta. Opiskelija ymmärtää toimintaterapian teorian ja mallien merkityksen terapian suunnittelussa. Opiskelija hyödyntää muiden tieteenalojen tietoa asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamisessa.

Sisältö

- Toiminnallisuus, osallistuminen ja toimintaan sitoutuminen
- Toimintakokonaisuudet
- Asiakaslähtöinen tavoitteen asettelu
- Toimintaterapian suunnittelu
- Toimintaterapian teoria ja mallit suunnittelun tukena
- Toiminnan analyysi ja terapeuttinen toiminta

Aika ja paikka

Etäorientaatio ma 13.11
Opetusta kampuksella:
ma 20.11
ti 21.11
ti 5.12

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus ja käytännön harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyjä oppimistehtäviä ei voi uusia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetukseen osallistuminen edellytyksenä opintojakson suorittamiselle. Lisäksi itsenäistä työskentelyä lähiopetuspäivien välissä, materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Sisällön jaksotus

Opetuskertojen välissä itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen,
- yhdistelee tietoa eri lähteistä ja
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita sekä
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- perustelee toimintaansa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeiden ja ohjeistusten mukaisesti.
- ei ota toiminnassaan huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita,
- ei osoita taitoa toimia ryhmässä rakentavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pienryhmätehtävä / arviointi numeerisesti.
Yksilötehtävä / hyväksytty/täydennettävä

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Minä toimintaterapeuttina.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

22.04.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasu Forss
 • Janett Halonen
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Jasu Forss

Opiskelijaryhmät
 • SXI23S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija analysoi arviointitietoa asiakkaalle merkityksellisen toiminnan ja toimintakokonaisuuksien tunnistamiseksi sekä nimeää niihin liittyviä muutostarpeita. Opiskelija tutustuu asiakaslähtöiseen tavoitteen asetteluun. Opiskelija ymmärtää tavoitteiden asettamisen merkityksen toiminnallisuuden mahdollistamisessa. Opiskelija perehtyy tavoitteiden mukaisen terapeuttisen toiminnan suunnitteluun, joka edistää asiakkaan toiminnallisuutta. Opiskelija ymmärtää toimintaterapian teorian ja mallien merkityksen terapian suunnittelussa. Opiskelija hyödyntää muiden tieteenalojen tietoa asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamisessa.

Sisältö

- Toiminnallisuus, osallistuminen ja toimintaan sitoutuminen
- Toimintakokonaisuudet
- Asiakaslähtöinen tavoitteen asettelu
- Toimintaterapian suunnittelu
- Toimintaterapian teoria ja mallit suunnittelun tukena
- Toiminnan analyysi ja terapeuttinen toiminta

Aika ja paikka

Orientaatio 22.4.

Opetusta kampuksella:
ma 6.5.
ti 7.5.
ma 20.5.

Katso tarkemmat tiedot lukujärjestyksestä.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Käytännön harjoitteet
Itsenäinen työskentely¨
Ryhmätyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyjä oppimistehtäviä ei voi uusia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetukseen osallistuminen edellytyksenä opintojakson suorittamiselle. Mahdollisista poissaloista korvaava tehtävä, joka ilmoitetaan opetuskerran jälkeen.
Opintojaksoa ei voi suorittaa kokonaan korvaavilla tehtävillä.

Sisällön jaksotus

Opetuskertojen välissä itsenäistä opiskelua. Materiaali osoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen,
- yhdistelee tietoa eri lähteistä ja
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita sekä
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- perustelee toimintaansa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työyhteisössä rakentavasti ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan keskeisimpiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta ja
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin.
- osaa toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti,
- tunnistaa ammattialan toimintaympäristöjä ja tehtäviä sekä
- tietää asiakaslähtöisyyden toiminnan perustana.
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin,
- noudattaa turvallisuusohjeita,
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä
- ymmärtää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden merkityksen ammatillisessa kasvussa.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeiden ja ohjeistusten mukaisesti.
- ei ota toiminnassaan huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita,
- ei osoita taitoa toimia ryhmässä rakentavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pienryhmätehtävä / arviointi numeerisesti
Yksilötehtävä / hyväksytty/täydennettävä

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Minä toimintaterapeuttina.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija reflektoi toteuttamiaan asiakasprosesseja. Opiskelija arvioi käyttämänsä arviointimenetelmän, asetettujen tavoitteiden ja asiakkaan kanssa laaditun suunnitelman sekä terapeuttisen toiminnan soveltuvuutta asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamisessa. Opiskelija pohtii asiakaslähtöisyyden toteutumista toimintaterapiassa sekä toimintaa selittävien mallien merkitystä asiakasprosessissa.

Opiskelija on tietoinen oman persoonan ja vuorovaikutuksen merkityksestä toimintaterapian asiakassuhteissa ja mukauttaa sitä asiakassuhteen vaatimalla tavalla. Opiskelija soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita, työskentelee asiakaslähtöisesti ja asettuu vuorovaikutukseen erilaisten asiakkaiden kanssa. Opiskelija tietää yhteistoiminnan periaatteet toimintaterapiassa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tietää plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija on tietoinen asiakkaan verkoston merkityksestä terapiasuhteeseen.

Sisältö

- Toteutuneen asiakasprosessin käsittely ja arviointi
- Yksilöllinen toiminnan analyysi arvioinnissa
- Oman persoonan ja vuorovaikutuksen merkitys terapiasuhteessa
- Toimintaterapian eettiset periaatteet ja asiakaslähtöisyys käytännössä
- Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa käytännössä
- Yhteistoiminta toimintaterapiassa
- Vaihemallit
- Lumevaikutus
- Asiakkaan verkoston merkitys terapiasuhteeseen

Aika ja paikka

Toimintaterapiaosuus heti harjoittelun jälkeen: orientaatio, opetus + tentti:
Orientoiva tehtävä palautus 23.10. klo 18 OMA
Opetus (tarvitset orientoivan tehtävän tehtynä): 24. ja 26.10., 9.11. lisätiedot lukujärjestys
Tentti 10.11. klo 13-15 lisätiedot OMA

Terapiasuhdeosuus toimintaterapiaosuuden jälkeen, sisältää tehtävän:
Tehtävän palautus 1.12. klo 18 mennessä OMA
Orientaatio
Opetus 5.12., 11.12., 14.12., lisätiedot lukujärjestys

Paikka: Myllypuron kampus ja etä. Lisätiedot OMA ja lukujärjestys

Oppimateriaalit

Kielhofner’s Model of Human Occupation (2017)
Harra, Toini (2014). Terapeuttinen yhteistoiminta : asiakkaan osallistumisen mahdollistaminen toimintaterapiassa https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61769
Toimijuuden tuki: dialoginen ohjaus (2015) Merja Koivuluhta ja Päivi Annika Kauppila (toim.) https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/15092/urn_isbn_978-952-61-1759-1.pdf

Opetusmenetelmät

Orientaatio (itsenäinen): sisältää ennkkotehtävän
Opetukseen osallistuminen: luennot, pienryhmätyöskentely
Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 10.11. klo 13-15 lisätiedot OMA

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toimintaterapian osuus 2 op: orientaatio 10h, opetukseen osallistuminen 9h, tentti 2h, tenttiin valmistautuminen 32h
Terapiasuhde-osuus 3 op: orientaatio 6h, opetukseen osallistuminen 15h, tehtävä 53h (3 aineistoa n.17h per aineisto)

Sisällön jaksotus

Toimintaterapiaosuus heti harjoittelun jälkeen: orientaatio, opetus + tentti:
Orientoiva tehtävä palautus 23.10. klo 18 OMA
Opetus (tarvitset orientoivan tehtävän tehtynä): 24.10., 9.11. lisätiedot lukujärjestys
Tentti 10.11. klo 13-15 lisätiedot OMA

Terapiasuhdeosuus toimintaterapiaosuuden jälkeen, sisältää tehtävän:
Tehtävän palautus 1.12. klo 18 mennessä OMA
Orientaatio
Opetus 5.12., 11.12., 14.12., lisätiedot lukujärjestys

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi koostuu 2 op tt-osuudesta ja 3 op terapiasuhdeosuudesta, joissa sama opettaja ja yksi kokonaismerkintä 5 op

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa tuoda esille ja osittain myös mukauttaa omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa osittain myös soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyöhön. Opiskelija tunnistaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja pyrkii työskentelemään asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa ja harjoittelee erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa joitakin yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija harjoittelee asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen tunnistamista suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa mukauttaa omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyöhön. Opiskelija työskentelee asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa. Opiskelija osaa olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa mukauttaa tarkoituksenmukaisesti omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija soveltaa ja arvioi toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyössä. Opiskelija työskentelee asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa ja arvioi asiakaslähtöisyyden toteutumista. Opiskelija soveltaa vuorovaikutusta tarkoituksenmukaisesti asiakastyössä ja kehittää omaa vuorovaikutustaan tietoisesti. Opiskelija pyrkii soveltamaan yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija arvioi asiakkaan toiminnallista tilannetta/vaihetta ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen ja tekee aktiivisesti yhteistyötä verkoston kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa tuoda esille ja osittain myös mukauttaa omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa osittain myös soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyöhön. Opiskelija tunnistaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja pyrkii työskentelemään asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa ja harjoittelee erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa joitakin yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija harjoittelee asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen tunnistamista suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävä palautettuna aikataulun mukaan
Osallistuminen opetukseen
Tentti (numeerinen)
Tehtävä (numeerinen)
Lisätiedot OMA

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta: Terapeuttisen toiminnan perusteet, Ympäristötekijöiden vaikutus toiminnallisuuteen 1 , Minä toimintaterapeuttina, Toiminnallisuudesta arviointi 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamista 2op ja terapiasuhdeopintoja 3op.

Suositellaan valittavaksi yhtä aikaa Toimintaterapian työelämäharjoittelu 1 opintojakson kanssa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
Vastuuhenkilö

Jari Pihlava

Opiskelijaryhmät
 • SXI23K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija reflektoi toteuttamiaan asiakasprosesseja. Opiskelija arvioi käyttämänsä arviointimenetelmän, asetettujen tavoitteiden ja asiakkaan kanssa laaditun suunnitelman sekä terapeuttisen toiminnan soveltuvuutta asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamisessa. Opiskelija pohtii asiakaslähtöisyyden toteutumista toimintaterapiassa sekä toimintaa selittävien mallien merkitystä asiakasprosessissa.

Opiskelija on tietoinen oman persoonan ja vuorovaikutuksen merkityksestä toimintaterapian asiakassuhteissa ja mukauttaa sitä asiakassuhteen vaatimalla tavalla. Opiskelija soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita, työskentelee asiakaslähtöisesti ja asettuu vuorovaikutukseen erilaisten asiakkaiden kanssa. Opiskelija tietää yhteistoiminnan periaatteet toimintaterapiassa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tietää plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija on tietoinen asiakkaan verkoston merkityksestä terapiasuhteeseen.

Sisältö

- Toteutuneen asiakasprosessin käsittely ja arviointi
- Yksilöllinen toiminnan analyysi arvioinnissa
- Oman persoonan ja vuorovaikutuksen merkitys terapiasuhteessa
- Toimintaterapian eettiset periaatteet ja asiakaslähtöisyys käytännössä
- Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa käytännössä
- Yhteistoiminta toimintaterapiassa
- Vaihemallit
- Lumevaikutus
- Asiakkaan verkoston merkitys terapiasuhteeseen

Aika ja paikka

Toimintaterapiaosuus heti harjoittelun jälkeen: orientaatio, opetus + tentti:
Orientoiva tehtävä palautus kts. OMA
Opetus (tarvitset orientoivan tehtävän tehtynä): lisätiedot lukujärjestys
Tentti lisätiedot OMA

Terapiasuhdeosuus toimintaterapiaosuuden jälkeen, sisältää tehtävän:
Tehtävän palautus kts. OMA
Opetuskeskustelut, lisätiedot lukujärjestys

Paikka: Myllypuron kampus ja etä. Lisätiedot OMA ja lukujärjestys

Oppimateriaalit

Kielhofner’s Model of Human Occupation (2017)
Harra, Toini (2014). Terapeuttinen yhteistoiminta : asiakkaan osallistumisen mahdollistaminen toimintaterapiassa https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61769
Toimijuuden tuki: dialoginen ohjaus (2015) Merja Koivuluhta ja Päivi Annika Kauppila (toim.) https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/15092/urn_isbn_978-952-61-1759-1.pdf

Opetusmenetelmät

Orientaatio (itsenäinen): sisältää ennakkotehtävän (OMA)
Opetukseen osallistuminen: opetuskeskustelut, pienryhmätyöskentely
Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti lisätiedot OMA

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toimintaterapian osuus 2 op: orientaatio 10h, opetukseen osallistuminen 9h, tentti 2h, tenttiin valmistautuminen 32h
Terapiasuhde-osuus 3 op: orientaatio 6h, opetukseen osallistuminen 15h, tehtävä 53h (3 aineistoa n.17h per aineisto)

Sisällön jaksotus

Toimintaterapiaosuus heti harjoittelun jälkeen: orientaatio, opetus + tentti

Terapiasuhdeosuus toimintaterapiaosuuden jälkeen, sisältää tehtävän

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi koostuu 2 op tt-osuudesta ja 3 op terapiasuhdeosuudesta, joissa sama opettaja ja yksi kokonaismerkintä 5 op

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa tuoda esille ja osittain myös mukauttaa omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa osittain myös soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyöhön. Opiskelija tunnistaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja pyrkii työskentelemään asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa ja harjoittelee erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa joitakin yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija harjoittelee asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen tunnistamista suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa mukauttaa omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyöhön. Opiskelija työskentelee asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa. Opiskelija osaa olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa mukauttaa tarkoituksenmukaisesti omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija soveltaa ja arvioi toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyössä. Opiskelija työskentelee asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa ja arvioi asiakaslähtöisyyden toteutumista. Opiskelija soveltaa vuorovaikutusta tarkoituksenmukaisesti asiakastyössä ja kehittää omaa vuorovaikutustaan tietoisesti. Opiskelija pyrkii soveltamaan yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija arvioi asiakkaan toiminnallista tilannetta/vaihetta ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen ja tekee aktiivisesti yhteistyötä verkoston kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Terapiasuhde: Opiskelija osaa tuoda esille ja osittain myös mukauttaa omaa persoonaa ja vuorovaikutusta asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa osittain myös soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakastyöhön. Opiskelija tunnistaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja pyrkii työskentelemään asiakaslähtöisesti asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa ja harjoittelee erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa joitakin yhteistoiminnan periaatteita toimintaterapiassa. Opiskelija harjoittelee asiakkaan toiminnallisen tilanteen/ vaiheen tunnistamista suhteessa asiakkaan ongelmaan ja osaa asettua sen mukaan terapiasuhteeseen. Opiskelija tunnistaa plasebovaikutuksen periaatteet asiakassuhteissa. Opiskelija tunnistaa asiakkaan verkoston merkityksen terapiasuhteeseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävä palautettuna aikataulun mukaan
Osallistuminen opetukseen
Tentti (numeerinen)
Tehtävä (numeerinen)
Lisätiedot OMA

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta: Terapeuttisen toiminnan perusteet, Ympäristötekijöiden vaikutus toiminnallisuuteen 1 , Minä toimintaterapeuttina, Toiminnallisuudesta arviointi 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamista 2op ja terapiasuhdeopintoja 3op.

Suositellaan valittavaksi yhtä aikaa Toimintaterapian työelämäharjoittelu 1 opintojakson kanssa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eeva Tawast
 • Mira Lönnqvist
 • Akvaliina Lacho
Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen:
Opiskelija ymmärtää toiminnallisen tasapainon merkityksen yksilön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Opiskelija arvioi ja analysoi toimintaympäristön vaikutusta asiakkaan toiminnallisuuteen, osallistumiseen ja suoriutumiseen. Opiskelija löytää ratkaisuja toiminnallisen tasapainon ja toiminnallisuuden mahdollistamiseksi asiakkaalle merkityksellisissä toimintakokonaisuuksissa ja ympäristöissä.

Kliininen neuropsykologia:
Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa, hahmottaa aivojen toiminnan yhteyden ihmisen toimintaan ja soveltaa tietoa arvioidessaan ja tukiessaan ihmisen toiminnallisuutta. Opiskelija tietää aivojen rakenteen vaurioitumisen sekä aivotoiminnan häiriintymisen yleisimmät syyt sekä seuraukset psyykkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle toiminnalle. Opiskelija ymmärtää aikuisten aivojen ja aivoperäisten ongelmien kuntoutumisen edellytykset sekä rajat. Opiskelija arvioi oman osaamisensa moniammatillisessa tiimissä ja osaa ohjata asiakkaan tarpeen mukaan neuropsykologisiin palveluihin. Opiskelija soveltaa neuropsykologista tietoa toimintaterapiassa.

Sisältö

Toiminnallisuuden mahdollistaminen (3op)
- Toiminnallinen tasapaino
- Toiminnallisuuden mahdollistamisen ratkaisut toimintaympäristöissä
- Toiminnallisuuden mahdollistaminen toimintakokonaisuuksissa

Kliininen neuropsykologia (2op)
- Toimintojen lokalisoituminen aivoissa ja kognitiiviset toimintakokonaisuudet
- Yleisimmät vaurio- ja häiriömekanismit aivoperäisten toimintakyvyn ongelmien taustalla
- Aikuisen aivojen muovautuvuus ja aivoperäisten ongelmien kuntoutuksen perusteet
- Neuropsykologiset oirekuvat ja psykologiset liitännäisoireet
- Toimintaterapeutti moniammatillisessa yhteistyössä neuropsykologin kanssa
- Neuropsykologisen tiedon soveltaminen toimintaterapeuttisen kuntoutuksen suunnitteluun

Aika ja paikka

Toiminnallisuuden mahdollistaminen, lähiopetuskerrat merkitty lukujärjestykseen.

Neuropsykologian perusteet 2 op, ks. lukujärjestyksestä kaksi opetuskertaa ja tenttipäivä.

Oppimateriaalit

Toiminnallisuuden mahdollistaminen: opintojakson materiaalit liitetään Moodleen, johon lähetetään työtila-avain OMA:n työtilan kautta opintojakson orientaatiokertaan mennessä

Neuropsykologian perusteet 2 op: tenttikirja Jehkonen ym. (toim.) 2020 (e-kirja), 2019 tai 2015 (painetut teokset). Kliininen neuropsykologia. Sivunumerojen osalta tarkempi tiedotus ennen opintojaksoa tai viimeistään opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Toiminnallisuuden mahdollistaminen: itsenäinen opiskelu, aktivoivat verkkoluennot sekä kontaktiopetukseen liittyvät luennot, ohjatut harjoitukset yksilöllisesti/pareittain/pienryhmissä koululla

Neuropsykologian perusteet 2 op/ Eeva Tawast: Aktivoivat luennot, neuropsykologisen tiedon soveltavaan osaamiseen valmisteleva tapausopetus (PBL) ja kurssikirjallisuudesta tehtävät muistiinpanot.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Neuropsykologian perusteet 2 op: Työelämäläheinen tapausopetus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Neuropsykologian perusteet 2 op: Varsinainen tentti 22.11.2023 12.45 - 14.45, sen jälkeen palaute ja tapausopetus; kaksi nimettyä uusintamahdollisuutta (Myllypuron) kampuksen tenttiakvaariossa keväällä 2024.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 3 op = 81 tuntia

Neuropsykologian perusteet 2 op = 54 tuntia

Sisällön jaksotus

Löytyy Omasta

Lisätietoja opiskelijoille

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä Ahot-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toiminnallisuuden mahdollistaminen:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia:
Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toiminnallisuuden mahdollistaminen:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia:
Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toiminnallisuuden mahdollistaminen:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia:
Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Toiminnallisuuden mahdollistaminen:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia:
Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen: oppimistehtävät H tai H-5. Lisätietoa orientaatiokerralla.
Hyväksytysti suoritettua oppimistehtävää ei voi uusia.
-
Neuropsykologian perusteet: Hyväksytty / hylätty: tentissä osoitettu osaaminen (aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen voi vahvistaa tentissä osoitetun osaamisen arviointiratkaisua); 100%.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Toiminnallisuuden arviointi 1.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää toiminnallisuuden mahdollistamista 3op ja kliinistä neuropsykologiaa 2op.

Suositellaan valittavaksi yhtä aikaa Hermoston vaikutus toiminnallisuuteen opintojakson kanssa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eeva Tawast
 • Mira Lönnqvist
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Akvaliina Lacho

Opiskelijaryhmät
 • SXI23K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen:
Opiskelija ymmärtää toiminnallisen tasapainon merkityksen yksilön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Opiskelija arvioi ja analysoi toimintaympäristön vaikutusta asiakkaan toiminnallisuuteen, osallistumiseen ja suoriutumiseen. Opiskelija löytää ratkaisuja toiminnallisen tasapainon ja toiminnallisuuden mahdollistamiseksi asiakkaalle merkityksellisissä toimintakokonaisuuksissa ja ympäristöissä.

Kliininen neuropsykologia:
Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa, hahmottaa aivojen toiminnan yhteyden ihmisen toimintaan ja soveltaa tietoa arvioidessaan ja tukiessaan ihmisen toiminnallisuutta. Opiskelija tietää aivojen rakenteen vaurioitumisen sekä aivotoiminnan häiriintymisen yleisimmät syyt sekä seuraukset psyykkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle toiminnalle. Opiskelija ymmärtää aikuisten aivojen ja aivoperäisten ongelmien kuntoutumisen edellytykset sekä rajat. Opiskelija arvioi oman osaamisensa moniammatillisessa tiimissä ja osaa ohjata asiakkaan tarpeen mukaan neuropsykologisiin palveluihin. Opiskelija soveltaa neuropsykologista tietoa toimintaterapiassa.

Sisältö

Toiminnallisuuden mahdollistaminen (3op)
- Toiminnallinen tasapaino
- Toiminnallisuuden mahdollistamisen ratkaisut toimintaympäristöissä
- Toiminnallisuuden mahdollistaminen toimintakokonaisuuksissa

Kliininen neuropsykologia (2op)
- Toimintojen lokalisoituminen aivoissa ja kognitiiviset toimintakokonaisuudet
- Yleisimmät vaurio- ja häiriömekanismit aivoperäisten toimintakyvyn ongelmien taustalla
- Aikuisen aivojen muovautuvuus ja aivoperäisten ongelmien kuntoutuksen perusteet
- Neuropsykologiset oirekuvat ja psykologiset liitännäisoireet
- Toimintaterapeutti moniammatillisessa yhteistyössä neuropsykologin kanssa
- Neuropsykologisen tiedon soveltaminen toimintaterapeuttisen kuntoutuksen suunnitteluun

Aika ja paikka

Toiminnallisuuden mahdollistaminen, lähiopetuskerrat merkitty lukujärjestykseen.

Neuropsykologian perusteet 2 op, ks. lukujärjestyksestä kaksi opetuskertaa ja tenttipäivä.

Oppimateriaalit

Toiminnallisuuden mahdollistaminen: opintojakson materiaalit liitetään Moodleen, johon lähetetään työtila-avain OMA:n työtilan kautta opintojakson orientaatiokertaan mennessä

Neuropsykologian perusteet 2 op: tenttikirja Jehkonen ym. (toim.) 2020 (e-kirja), 2019 tai 2015 (painetut teokset). Kliininen neuropsykologia. Sivunumerojen osalta tarkempi tiedotus ennen opintojaksoa tai viimeistään opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Toiminnallisuuden mahdollistaminen: itsenäinen opiskelu, aktivoivat verkkoluennot sekä kontaktiopetukseen liittyvät luennot, ohjatut harjoitukset yksilöllisesti/pareittain/pienryhmissä koululla

Neuropsykologian perusteet 2 op/ Eeva Tawast: Aktivoivat luennot, neuropsykologisen tiedon soveltavaan osaamiseen valmisteleva tapausopetus (PBL) ja kurssikirjallisuudesta tehtävät muistiinpanot.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toiminnallisuuden mahdollistaminen leikkiosuudessa yhteistyö lähialueen päiväkotiryhmien kanssa. Leikkitoimintaa toteutetaan Myllypuron kampuksella 19.4.2024, läsnäolo pakollista.

Neuropsykologian perusteet 2 op: Työelämäläheinen tapausopetus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Neuropsykologian perusteet 2 op: Varsinainen tentti xxxx sen jälkeen palaute ja tapausopetus; kaksi nimettyä uusintamahdollisuutta (Myllypuron) kampuksen tenttiakvaariossa xxxx

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 3 op = 81 tuntia

Neuropsykologian perusteet 2 op = 54 tuntia

Sisällön jaksotus

Löytyy Omasta

Lisätietoja opiskelijoille

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä Ahot-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toiminnallisuuden mahdollistaminen:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia:
Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toiminnallisuuden mahdollistaminen:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia:
Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toiminnallisuuden mahdollistaminen:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia:
Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Toiminnallisuuden mahdollistaminen:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Kliininen neuropsykologia:
Opiskelija osaa neuropsykologista perustietoa ja tunnistaa aikuisasiakkaan aivojen toiminnan yhteydet psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Opiskelija osaa määritellä tavallisimpia aivotoiminnan häiriintymisen syitä ja seurauksia. Opiskelija tietää tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä rajoja. Opiskelija osoittaa osaavansa valikoida toimintaterapiaan sopivimpia kuntoutustapoja ja tunnistaa moniammatillisen kuntoutustiimin tarpeen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen: oppimistehtävät H tai H-5. Lisätietoa orientaatiokerralla.
Hyväksytysti suoritettua oppimistehtävää ei voi uusia.

Neuropsykologian perusteet: Hyväksytty / hylätty: tentissä osoitettu osaaminen (aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen voi vahvistaa tentissä osoitetun osaamisen arviointiratkaisua); 100%.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavalta opintojaksolta: Toiminnallisuuden arviointi 1.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää toiminnallisuuden mahdollistamista 3op ja kliinistä neuropsykologiaa 2op.

Suositellaan valittavaksi yhtä aikaa Hermoston vaikutus toiminnallisuuteen opintojakson kanssa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 17.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Janett Halonen
Vastuuhenkilö

Janett Halonen

Opiskelijaryhmät
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää terapeuttisen toiminnan ja jatkuvan arvioinnin merkityksen osana toimintaterapiaprosessia ja toimintakokonaisuuksiin osallistumisen mahdollistamista. Opiskelija arvioi kriittisesti toimintaterapian toteutusta. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen yhteistyön ja monialaisen tiedon merkityksen asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamisessa. Opiskelija harjoittelee yhteenvedon tekemistä asiakkaan toimintaterapian vaikutuksista ja toiminnallisuuden edistymisestä. Opiskelija laatii suosituksia ja ohjeita toiminnallisuuden, osallistumisen ja terveyden edistämiseksi sekä toiminnallisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Opiskelija tekee suosituksen jatkokuntoutuksesta. Opiskelija tietää tavallisimpia mielenterveyden häiriöitä, niihin vaikuttavia taustatekijöitä sekä tutkimusta ja hoitoa.

Sisältö

-Terapeuttinen toiminta ja jatkuva arviointi
-Toimintakokonaisuudet
- Moniammatillinen yhteistyö
- Monialaisen tiedon hyödyntäminen
- Toimintaterapia yhteenveto ja suositukset
- Mielenterveyden tavallisimmat häiriöt ja oireet sekä tutkimus ja hoito

Aika ja paikka

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: 30.10-17.11.2023, lähiopetuskerrat merkitty lukujärjestykseen.

Oppimateriaalit

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Opintojakson kaikki materiaalit löytyvät Oman työtilasta opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4:
- Itsenäinen opiskelu
- Exam-tentti Metropolian kampuksella Myllypurossa tai Myyrmäessä
- Kirjalliset tehtävät
- Ohjatut interventiot pareittain/pienryhmissä kampuksella.

Psykiatria:
- Perustuu opiskelijan itseopiskelumateriaaliin. IO-materiaalista koostetaan yhteenveto, josta palautus. Lisätietoa tehtävästä orientaatiossa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Interventio-osuus (1 interventio/ opiskelijapari )toteutuu HyMy-Kylän hyvinvointi- ja terveyspalveluissa Myllypuron kampuksella tai jalkautuen kumppaneiden toimipisteisiin aikavälillä 7-9.11.2023. Intervention valinta toteutuu 30.10 aloituskerran aikana.

Poissaolon korvaava interventio: Sovittava Janett Halosen kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Exam-tentti 6-10.11.2023 kampuksella
Hylätyn tentin voi uusia: 11-13.12.23 (Exam)

Psykiatria: Itseopiskelumateriaali + yhteenvetotehtävä.
Hylätyn yhteenvetotehtävän voi täydentää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: 4 op = 108 tuntia

Psykiatria 1 op = 27 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä Ahot-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: oppimistehtävät H tai H-5. Lisätietoa orientaatiokerralla 30.10:
- Exam-tentti 0-5 (50% opintojakson arvosanasta)
- HyMy-Kylä perehdytys (0-H)
- Interventiosuunnitelma (0-H)
- Intervention toteuttaminen asiakkaiden kanssa (0-H)
- Interventiotehtävä 0-5 (50% opintojakson arvosanasta)

Hyväksytysti suoritettua oppimistehtävää ei voi uusia.

Psykiatria 1 op kokonaisuus toteutuu itseopiskelumateriaalin avulla. Arviointi hyl./hyv.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta:
Toiminnallisuuden arviointi 2, Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää toiminnallisuuden mahdollistamista 4 op ja mielenterveyden-/ psykiatrian opintoja 1 op.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

21.03.2024 - 12.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
 • Janett Halonen
 • Sanna Saikko
Vastuuhenkilö

Janett Halonen

Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää terapeuttisen toiminnan ja jatkuvan arvioinnin merkityksen osana toimintaterapiaprosessia ja toimintakokonaisuuksiin osallistumisen mahdollistamista. Opiskelija arvioi kriittisesti toimintaterapian toteutusta. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen yhteistyön ja monialaisen tiedon merkityksen asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamisessa. Opiskelija harjoittelee yhteenvedon tekemistä asiakkaan toimintaterapian vaikutuksista ja toiminnallisuuden edistymisestä. Opiskelija laatii suosituksia ja ohjeita toiminnallisuuden, osallistumisen ja terveyden edistämiseksi sekä toiminnallisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Opiskelija tekee suosituksen jatkokuntoutuksesta. Opiskelija tietää tavallisimpia mielenterveyden häiriöitä, niihin vaikuttavia taustatekijöitä sekä tutkimusta ja hoitoa.

Sisältö

-Terapeuttinen toiminta ja jatkuva arviointi
-Toimintakokonaisuudet
- Moniammatillinen yhteistyö
- Monialaisen tiedon hyödyntäminen
- Toimintaterapia yhteenveto ja suositukset
- Mielenterveyden tavallisimmat häiriöt ja oireet sekä tutkimus ja hoito

Aika ja paikka

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: 21.03.- 12.04.2024 , lähiopetuskerrat merkitty lukujärjestykseen.

Oppimateriaalit

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Opintojakson kaikki materiaalit löytyvät Oman työtilasta opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4:
- Itsenäinen opiskelu
- Exam-tentti Metropolian kampuksella Myllypurossa tai Myyrmäessä
- Kirjalliset tehtävät
- Ohjatut interventiot pareittain/pienryhmissä kampuksella.

Psykiatria:
- Perustuu opiskelijan itseopiskelumateriaaliin. IO-materiaalista koostetaan yhteenveto, josta palautus. Lisätietoa tehtävästä orientaatiossa.
- Opetuskeskustelu: opiskelijoiden kysymysten pohjalta keskustelu. Kts. lukujärjestys.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Interventio-osuus (1 interventio/ opiskelijapari )toteutuu HyMy-Kylän hyvinvointi- ja terveyspalveluissa Myllypuron kampuksella tai jalkautuen kumppaneiden toimipisteisiin aikavälillä 2-10.4.2023. Intervention valinta toteutuu 21.3 aloituskerran aikana.

Poissaolon korvaava interventio: Sovittava Janett Halosen kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Exam-tentti 2-5.4 kampuksella (tenttiakvaario)
Hylätyn tentin voi uusia: 6.-8.5. (Exam - tenttiakvaario)

Psykiatria: Itseopiskelumateriaali + yhteenvetotehtävä.
Hylätyn yhteenvetotehtävän voi täydentää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: 4 op = 108 tuntia

Psykiatria 1 op = 27 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä Ahot-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: oppimistehtävät H tai H-5. Lisätietoa orientaatiokerralla 21.3:
- Exam-tentti 0-5 (50% opintojakson arvosanasta)
- HyMy-Kylä perehdytys (0-H)
- Interventiosuunnitelma (0-H)
- Intervention toteuttaminen asiakkaiden kanssa (0-H)
- Interventiotehtävä 0-5 (50% opintojakson arvosanasta)

Hyväksytysti suoritettua oppimistehtävää ei voi uusia.

Psykiatria 1 op kokonaisuus toteutuu itseopiskelumateriaalin avulla. Arviointi hyl./hyv.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta:
Toiminnallisuuden arviointi 2, Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää toiminnallisuuden mahdollistamista 4 op ja mielenterveyden-/ psykiatrian opintoja 1 op.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Janett Halonen
Vastuuhenkilö

Janett Halonen

Opiskelijaryhmät
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää terapeuttisen toiminnan ja jatkuvan arvioinnin merkityksen osana toimintaterapiaprosessia ja toimintakokonaisuuksiin osallistumisen mahdollistamista. Opiskelija arvioi kriittisesti toimintaterapian toteutusta. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen yhteistyön ja monialaisen tiedon merkityksen asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamisessa. Opiskelija harjoittelee yhteenvedon tekemistä asiakkaan toimintaterapian vaikutuksista ja toiminnallisuuden edistymisestä. Opiskelija laatii suosituksia ja ohjeita toiminnallisuuden, osallistumisen ja terveyden edistämiseksi sekä toiminnallisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Opiskelija tekee suosituksen jatkokuntoutuksesta. Opiskelija tietää tavallisimpia mielenterveyden häiriöitä, niihin vaikuttavia taustatekijöitä sekä tutkimusta ja hoitoa.

Sisältö

-Terapeuttinen toiminta ja jatkuva arviointi
-Toimintakokonaisuudet
- Moniammatillinen yhteistyö
- Monialaisen tiedon hyödyntäminen
- Toimintaterapia yhteenveto ja suositukset
- Mielenterveyden tavallisimmat häiriöt ja oireet sekä tutkimus ja hoito

Aika ja paikka

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: 4.-22.9.2023, lähiopetuskerrat merkitty lukujärjestykseen.

Oppimateriaalit

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Opintojakson kaikki materiaalit löytyvät Oman työtilasta opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4:
- Itsenäinen opiskelu
- Exam-tentti Metropolian kampuksella joko Myllypurossa tai Myyrmäessä tenttiakvaariossa
- Kirjalliset tehtävät
- Ohjatut interventiot pareittain/pienryhmissä kampuksella.

Psykiatria:
- Perustuu opiskelijan itseopiskelumateriaaliin. IO-materiaalista koostetaan yhteenveto, josta palautus. Lisätietoa tehtävästä orientaatiossa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Interventio-osuus (1 interventio/ opiskelijapari )toteutuu HyMy-Kylän hyvinvointi- ja terveyspalveluissa Myllypuron kampuksella aikavälillä 11-19.9.2023

Poissaolon korvaava interventio 10.10 klo 12-16

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Exam-tentti 11-15.9.2023 kampuksella
Hylätyn tentin voi uusia: 9.10-11.4.2023 (Exam)

Psykiatria: Itseopiskelumateriaali + yhteenvetotehtävä.
Hylätyn yhteenvetotehtävän voi täydentää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: 4 op = 108 tuntia

Psykiatria 1 op = 27 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä Ahot-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: oppimistehtävät H tai H-5. Lisätietoa orientaatiokerralla 4.9:
- Exam-tentti 0-5 (50% opintojakson arvosanasta)
- HyMy-Kylä perehdytys (0-H)
- Interventiosuunnitelma (0-H)
- Interventiotehtävä 0-5 (50% opintojakson arvosanasta)

Hyväksytysti suoritettua oppimistehtävää ei voi uusia.

Psykiatria 1 op kokonaisuus toteutuu itseopiskelumateriaalin avulla. Arviointi hyl./hyv.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta:
Toiminnallisuuden arviointi 2, Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää toiminnallisuuden mahdollistamista 4 op ja mielenterveyden-/ psykiatrian opintoja 1 op.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

26.01.2024 - 16.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
 • Janett Halonen
 • Sanna Saikko
Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää terapeuttisen toiminnan ja jatkuvan arvioinnin merkityksen osana toimintaterapiaprosessia ja toimintakokonaisuuksiin osallistumisen mahdollistamista. Opiskelija arvioi kriittisesti toimintaterapian toteutusta. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen yhteistyön ja monialaisen tiedon merkityksen asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamisessa. Opiskelija harjoittelee yhteenvedon tekemistä asiakkaan toimintaterapian vaikutuksista ja toiminnallisuuden edistymisestä. Opiskelija laatii suosituksia ja ohjeita toiminnallisuuden, osallistumisen ja terveyden edistämiseksi sekä toiminnallisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Opiskelija tekee suosituksen jatkokuntoutuksesta. Opiskelija tietää tavallisimpia mielenterveyden häiriöitä, niihin vaikuttavia taustatekijöitä sekä tutkimusta ja hoitoa.

Sisältö

-Terapeuttinen toiminta ja jatkuva arviointi
-Toimintakokonaisuudet
- Moniammatillinen yhteistyö
- Monialaisen tiedon hyödyntäminen
- Toimintaterapia yhteenveto ja suositukset
- Mielenterveyden tavallisimmat häiriöt ja oireet sekä tutkimus ja hoito

Aika ja paikka

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: 26.1-16.2.2024, lähiopetuskerrat merkitty lukujärjestykseen.

Oppimateriaalit

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Opintojakson kaikki materiaalit löytyvät Oman työtilasta opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4:
- Itsenäinen opiskelu
- Exam-tentti Metropolian kampuksella Myllypurossa tai Myyrmäessä
- Kirjalliset tehtävät
- Ohjatut interventiot pareittain/pienryhmissä kampuksella.

Psykiatria:
- Perustuu opiskelijan itseopiskelumateriaaliin. IO-materiaalista koostetaan yhteenveto, josta palautus. Lisätietoa tehtävästä orientaatiossa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Interventio-osuus (1 interventio/ opiskelijapari )toteutuu HyMy-Kylän hyvinvointi- ja terveyspalveluissa Myllypuron kampuksella tai jalkautuen kumppaneiden toimipisteisiin aikavälillä 5-14.2.2024. Intervention valinta toteutuu 26.1 aloituskerran aikana.

Poissaolon korvaava interventio: Sovittava Janett Halosen kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: Exam-tentti 5-9.2.2024 kampuksella (tenttiakvaario)
Hylätyn tentin voi uusia: 11.-13.3.2024 (Exam - tenttiakvaario)

Psykiatria: Itseopiskelumateriaali + yhteenvetotehtävä.
Hylätyn yhteenvetotehtävän voi täydentää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: 4 op = 108 tuntia

Psykiatria 1 op = 27 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä Ahot-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4: oppimistehtävät H tai H-5. Lisätietoa orientaatiokerralla 26.1
- Exam-tentti 0-5 (50% opintojakson arvosanasta)
- HyMy-Kylä perehdytys (0-H)
- Interventiosuunnitelma (0-H)
- Intervention toteuttaminen asiakkaiden kanssa (0-H)
- Interventiotehtävä 0-5 (50% opintojakson arvosanasta)

Hyväksytysti suoritettua oppimistehtävää ei voi uusia.

Psykiatria 1 op kokonaisuus toteutuu itseopiskelumateriaalin avulla. Arviointi hyl./hyv.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta:
Toiminnallisuuden arviointi 2, Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää toiminnallisuuden mahdollistamista 4 op ja mielenterveyden-/ psykiatrian opintoja 1 op.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

16.11.2023 - 14.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Piikki
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Sanna Piikki

Opiskelijaryhmät
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ryhmän kehitysvaiheet ja tuntee ryhmädynamiikan ilmiönä. Opiskelija osaa perustella toimintaterapiaryhmän käyttöä. Opiskelija suunnittelee toimintaterapiaryhmän ja harjoittelee tavoitteiden asettamista. Opiskelija osaa hyödyntää ryhmiin liittyvää teoriatietoa ohjatessaan toimintaterapiaryhmää. Opiskelija valitsee ja soveltaa toimintaa ryhmän tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa ja osaa yhdistää ryhmän tapahtumia teoriaan. Opiskelija reflektoi omia ryhmänohjaustaitojaan.

Sisältö

- Ryhmän suunnittelu
- Ryhmän kehitykselliset tasot ja vaiheet
- Ryhmän terapeuttiset tekijät
- Ryhmän puitteet
- Ryhmädynamiikka
- Toimintaterapian ryhmäteoriat
- Ryhmän ohjaajan tehtävät ja roolit
- Ryhmän ja yksilöiden tavoitteet
- Toiminnan käyttö ryhmässä

Aika ja paikka

16.11 -14.12.23
Myllypuron kampus ja lukujärjestyksestä ennen opetusta löytyvät linkit.

Oppimateriaalit

Tenttimateriaalina: Hautala, T. - Hämäläinen, T. & Mäkelä, L. & Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan voimaa. Toimintaterapia käytännössä Helsinki: Edita / Terapeuttista toimintaa ryhmissä käsittelevä osuus.


Cole Marilyn. 2012. Group Dynamics in Occupational Therapy. Sivut 3-11: 7 steps (Myös muita painoksia voi hyödyntää) > 5.painos/ 2018 löytyy rajoittamattomana E-kirjana.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Etä- lähiluennot (teoria)
Työpaja x1
Tentti
Itsenäinen teorian opiskelu + työryhmä- ja parityöskentely
Ryhmän ohjaaminen käytännössä
Opettajien antama ohjaus
Oppimistehtävä: Ryhmän suunnitelma ja ryhmäkertojen suunnitelmat
Vertaistyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ryhmänohjausajat lähi:
4.12, 7.12, 11.12
tai
5.12, 8.12, 12.12

Jokainen opiskelija on varattuna edellä esitetyistä päivistä kolmena. Päivät tarkentuvat opintojakson orientaatiossa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 24.11.23/ Huom! Tentti järjestelyihin voi tulla muutoksia, jos siirrymme sähköiseen tenttijärjestelmään (EXAM). Tarkempia ohjeita annetaan tarvittaessa ennen opintojakson alkua.
Tehtävän= Suunnitelman palautus 29.11 klo 16 ja tehtävän suullinen käsittely etänä 30.11.23.
Päätöstyöpaja 14.12.23 etänä.

Tentistä järjestetään tenttipäivän lisäksi kolme uusintaa lukukauden aikana. Tämän jälkeen seuraavat tenttimahdollisuudet ovat seuraavan lukukauden puolella. Uusintatenttimahdollisuudet ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatio 16.11 2023. Osallistuminen orientaatioon on erittäin tärkeää/ välttämätöntä opintojakson suorittamisen kannalta.
Vko 48 - 50 erittäin tiivistä ryhmä- ja parityöskentelyä. Työskentely vaatii yhteistä suunnitteluaikaa.

Sisällön jaksotus

Katso lukujärjestys.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija pyrkii toiminnassaan yhteistyöhön asiakkaiden ja muiden kumppanien kanssa. Opiskelija osaa määritellä aihepiiriin liittyvät käsitteet ja tunnistaa ryhmän ohjaajan tehtävät. Opiskelija osaa toimia ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija hyödyntää opintojaksolla esitettyä tietoperustaa ryhmän suunnitelman tukena. Opiskelija pyrkii kehittämään omia taitojaan ryhmän ohjaajana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija toimii yhteistyössä niin asiakkaiden kuin muidenkin kumppanien kanssa. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa aihepiiriin liittyvää teoriatietoa oman ryhmän suunnittelussa ja asettaa ryhmälle tavoitteita. Opiskelija argumentoi tekemiään valintoja. Opiskelija toimii ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija osaa toimia ryhmän ohjaajan tehtäviä hyödyntäen ja tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia ryhmään. Opiskelijan osaa joiltakin osin soveltaa opintojaksolla esitettyä tietoperustaa oman ryhmänsä asiakkaiden hyväksi. Opiskelija tunnistaa omaa osaamistaan ryhmän ohjaukseen liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija toimii aktiivisesti ja innovatiivisesti yhteistyössä ryhmäläisten ja muiden kumppaneiden kanssa. Opiskelija ymmärtää ryhmälle asetettavien tavoitteiden merkityksen terapeuttisen ryhmän näkökulmasta. Opiskelija osaa kiitettävästi hyödyntää aihepiiriin liittyvää teoriatietoa ryhmän suunnittelussa sekä asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen tukena. Opiskelija toimii ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija mukauttaa omaa toimintaansa ryhmän ohjaajana ja hyödyntää terapeuttista toimintaa niin, että ohjaajuuden ja toiminnan avulla voidaan tukea tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija toimii joustavasti yhteistyössä argumentoiden valintojaan oman alansa tietoperustasta. Opiskelija tunnistaa omia kehittämiskohteita ja vahvuuksia ja pyrkii haastamaan itseään aktiivisesti kohti uutta osaamista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija pyrkii toiminnassaan yhteistyöhön asiakkaiden ja muiden kumppanien kanssa. Opiskelija osaa määritellä aihepiiriin liittyvät käsitteet ja tunnistaa ryhmän ohjaajan tehtävät. Opiskelija osaa toimia ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija hyödyntää opintojaksolla esitettyä tietoperustaa ryhmän suunnitelman tukena. Opiskelija pyrkii kehittämään omia taitojaan ryhmän ohjaajana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tentti.
2krt mukana ryhmässä
Suunnitelmatehtävän suullinen käsittely, niin että opiskelijoiden kertoman mukaan ulkopuoliselle muodostuu kuva kokonaisuudesta, jolle ryhmäkerrat rakentuvat.
Työryhmänä ryhmän suunnitelman kirjallinen palautus.
Työryhmältä 3x ryhmäkerran suunnitelman kirjallinen palautus.
Työpajaan osallistuminen.

Tarkempi informaatio orientaatiossa.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta: Toiminnallisuuden arviointi 2, Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää käytännön työskentelyä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

17.04.2024 - 15.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Piikki
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Sanna Piikki

Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ryhmän kehitysvaiheet ja tuntee ryhmädynamiikan ilmiönä. Opiskelija osaa perustella toimintaterapiaryhmän käyttöä. Opiskelija suunnittelee toimintaterapiaryhmän ja harjoittelee tavoitteiden asettamista. Opiskelija osaa hyödyntää ryhmiin liittyvää teoriatietoa ohjatessaan toimintaterapiaryhmää. Opiskelija valitsee ja soveltaa toimintaa ryhmän tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa ja osaa yhdistää ryhmän tapahtumia teoriaan. Opiskelija reflektoi omia ryhmänohjaustaitojaan.

Sisältö

- Ryhmän suunnittelu
- Ryhmän kehitykselliset tasot ja vaiheet
- Ryhmän terapeuttiset tekijät
- Ryhmän puitteet
- Ryhmädynamiikka
- Toimintaterapian ryhmäteoriat
- Ryhmän ohjaajan tehtävät ja roolit
- Ryhmän ja yksilöiden tavoitteet
- Toiminnan käyttö ryhmässä

Aika ja paikka

17.4-15.5.2024
Myllypuron kampus ja lukujärjestyksestä löytyvät linkit.

Oppimateriaalit

Tenttimateriaalina: Hautala, T. - Hämäläinen, T. & Mäkelä, L. & Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan voimaa. Toimintaterapia käytännössä Helsinki: Edita / Terapeuttista toimintaa ryhmissä käsittelevä osuus.

Cole Marilyn. 2012. Group Dynamics in Occupational Therapy. Sivut 3-11: 7 steps (Myös muita painoksia voi hyödyntää) > 5.painos/ 2018 löytyy rajoittamattomana E-kirjana.

Muu opintojaksolla tarvittava materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Etä- lähiluennot (teoria)
Työpaja x1
EXAM-tentti
Itsenäinen teorian opiskelu + työryhmä- ja parityöskentely
Ryhmän ohjaaminen käytännössä x3
Opettajien antama ohjaus
Oppimistehtävä: Ryhmän suunnitelma ja ryhmäkertojen suunnitelmat
Vertaistyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ryhmänohjausajat lähi:
2.5, 7.5 ja 13.5
tai
3.5, 8.5 ja 14.5Jokainen opiskelija on varattuna edellä esitetyistä päivistä kolmena. Päivät tarkentuvat ennen opintojakson alkua.
Lisäkysymyksiä mahdollisuus esittää orientaatiossa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

EXAM-tentti 18-26.4.2024 Tarkempia ohjeita annetaan orientaatiossa.
Tehtävän= Suunnitelman palautus 28.4 klo 16 ja tehtävän suullinen käsittely etänä 29.4.24.
Päätöstyöpaja 15.5.2024 etänä.

Tentistä järjestetään tenttipäivän lisäksi kolme uusintaa lukukauden aikana. Tämän jälkeen seuraavat tenttimahdollisuudet ovat seuraavan lukukauden puolella. Uusintatenttimahdollisuudet ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatio 17.4. 2024. Osallistuminen orientaatioon on välttämätöntä.
Vko 17-20 erittäin tiivistä ryhmä- ja parityöskentelyä. Varaa aikaa.

Sisällön jaksotus

Katso lukujärjestys.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija pyrkii toiminnassaan yhteistyöhön asiakkaiden ja muiden kumppanien kanssa. Opiskelija osaa määritellä aihepiiriin liittyvät käsitteet ja tunnistaa ryhmän ohjaajan tehtävät. Opiskelija osaa toimia ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija hyödyntää opintojaksolla esitettyä tietoperustaa ryhmän suunnitelman tukena. Opiskelija pyrkii kehittämään omia taitojaan ryhmän ohjaajana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija toimii yhteistyössä niin asiakkaiden kuin muidenkin kumppanien kanssa. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa aihepiiriin liittyvää teoriatietoa oman ryhmän suunnittelussa ja asettaa ryhmälle tavoitteita. Opiskelija argumentoi tekemiään valintoja. Opiskelija toimii ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija osaa toimia ryhmän ohjaajan tehtäviä hyödyntäen ja tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia ryhmään. Opiskelijan osaa joiltakin osin soveltaa opintojaksolla esitettyä tietoperustaa oman ryhmänsä asiakkaiden hyväksi. Opiskelija tunnistaa omaa osaamistaan ryhmän ohjaukseen liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija toimii aktiivisesti ja innovatiivisesti yhteistyössä ryhmäläisten ja muiden kumppaneiden kanssa. Opiskelija ymmärtää ryhmälle asetettavien tavoitteiden merkityksen terapeuttisen ryhmän näkökulmasta. Opiskelija osaa kiitettävästi hyödyntää aihepiiriin liittyvää teoriatietoa ryhmän suunnittelussa sekä asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen tukena. Opiskelija toimii ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija mukauttaa omaa toimintaansa ryhmän ohjaajana ja hyödyntää terapeuttista toimintaa niin, että ohjaajuuden ja toiminnan avulla voidaan tukea tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija toimii joustavasti yhteistyössä argumentoiden valintojaan oman alansa tietoperustasta. Opiskelija tunnistaa omia kehittämiskohteita ja vahvuuksia ja pyrkii haastamaan itseään aktiivisesti kohti uutta osaamista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija pyrkii toiminnassaan yhteistyöhön asiakkaiden ja muiden kumppanien kanssa. Opiskelija osaa määritellä aihepiiriin liittyvät käsitteet ja tunnistaa ryhmän ohjaajan tehtävät. Opiskelija osaa toimia ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija hyödyntää opintojaksolla esitettyä tietoperustaa ryhmän suunnitelman tukena. Opiskelija pyrkii kehittämään omia taitojaan ryhmän ohjaajana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tentti.
2krt mukana ryhmässä
Suunnitelmatehtävän suullinen käsittely, niin että opiskelijoiden kertoman mukaan ulkopuoliselle muodostuu kuva kokonaisuudesta, jolle ryhmäkerrat rakentuvat.
Työryhmänä ryhmän suunnitelman kirjallinen palautus.
Työryhmältä 3x ryhmäkerran suunnitelman kirjallinen palautus.
Työpajaan osallistuminen.

Tarkempi informaatio orientaatiossa.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta: Toiminnallisuuden arviointi 2, Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää käytännön työskentelyä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

21.09.2023 - 18.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Piikki
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Sanna Piikki

Opiskelijaryhmät
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ryhmän kehitysvaiheet ja tuntee ryhmädynamiikan ilmiönä. Opiskelija osaa perustella toimintaterapiaryhmän käyttöä. Opiskelija suunnittelee toimintaterapiaryhmän ja harjoittelee tavoitteiden asettamista. Opiskelija osaa hyödyntää ryhmiin liittyvää teoriatietoa ohjatessaan toimintaterapiaryhmää. Opiskelija valitsee ja soveltaa toimintaa ryhmän tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa ja osaa yhdistää ryhmän tapahtumia teoriaan. Opiskelija reflektoi omia ryhmänohjaustaitojaan.

Sisältö

- Ryhmän suunnittelu
- Ryhmän kehitykselliset tasot ja vaiheet
- Ryhmän terapeuttiset tekijät
- Ryhmän puitteet
- Ryhmädynamiikka
- Toimintaterapian ryhmäteoriat
- Ryhmän ohjaajan tehtävät ja roolit
- Ryhmän ja yksilöiden tavoitteet
- Toiminnan käyttö ryhmässä

Aika ja paikka

16.9 - 18.10
Myllypuron kampus ja lukujärjestyksestä ennen opetusta löytyvät linkit.

Oppimateriaalit

Tenttimateriaalina: Hautala, T. - Hämäläinen, T. & Mäkelä, L. & Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan voimaa. Toimintaterapia käytännössä Helsinki: Edita / Terapeuttista toimintaa ryhmissä käsittelevä osuus.

Cole Marilyn. 2012. Group Dynamics in Occupational Therapy. Sivut 3-11: 7 steps (Myös muita painoksia voi hyödyntää) > 5.painos/ 2018 löytyy rajoittamattomana E-kirjana.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Etä- lähiluennot (teoria)
Työpaja x1
Tentti
Itsenäinen teorian opiskelu + työryhmä- ja parityöskentely
Ryhmän ohjaaminen käytännössä
Opettajien antama ohjaus
Oppimistehtävä: Ryhmän suunnitelma ja ryhmäkertojen suunnitelmat
Vertaistyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ryhmänohjausajat lähi:
9.10, 11.10, 16.10
tai
10.10, 12.10, 17.10

Jokainen opiskelija on varattuna edellä esitetyistä päivistä kolmena. Päivät tarkentuvat opintojakson orientaatiossa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 29.9.23/ Huom! Tentti järjestelyihin voi tulla muutoksia, jos siirrymme sähköiseen tenttijärjestelmään (EXAM). Tarkempia ohjeita annetaan tarvittaessa ennen opintojakson alkua.
Tehtävän= Suunnitelman palautus 4.10 klo 16 ja tehtävän suullinen käsittely etänä 5.10.23.
Päätöstyöpaja 19.10.23 etänä.

Tentistä järjestetään tenttipäivän lisäksi kolme uusintaa lukukauden aikana. Tämän jälkeen seuraavat tenttimahdollisuudet ovat seuraavan lukukauden puolella. Uusintatenttimahdollisuudet ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatio 21.9. 2023. Osallistuminen orientaatioon on erittäin tärkeää/ välttämätöntä opintojakson suorittamisen kannalta.
Vko 40 -42 erittäin tiivistä ryhmä- ja parityöskentelyä. Työskentely vaatii yhteistä suunnitteluaikaa.

Sisällön jaksotus

Katso lukujärjestys.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija pyrkii toiminnassaan yhteistyöhön asiakkaiden ja muiden kumppanien kanssa. Opiskelija osaa määritellä aihepiiriin liittyvät käsitteet ja tunnistaa ryhmän ohjaajan tehtävät. Opiskelija osaa toimia ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija hyödyntää opintojaksolla esitettyä tietoperustaa ryhmän suunnitelman tukena. Opiskelija pyrkii kehittämään omia taitojaan ryhmän ohjaajana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija toimii yhteistyössä niin asiakkaiden kuin muidenkin kumppanien kanssa. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa aihepiiriin liittyvää teoriatietoa oman ryhmän suunnittelussa ja asettaa ryhmälle tavoitteita. Opiskelija argumentoi tekemiään valintoja. Opiskelija toimii ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija osaa toimia ryhmän ohjaajan tehtäviä hyödyntäen ja tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia ryhmään. Opiskelijan osaa joiltakin osin soveltaa opintojaksolla esitettyä tietoperustaa oman ryhmänsä asiakkaiden hyväksi. Opiskelija tunnistaa omaa osaamistaan ryhmän ohjaukseen liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija toimii aktiivisesti ja innovatiivisesti yhteistyössä ryhmäläisten ja muiden kumppaneiden kanssa. Opiskelija ymmärtää ryhmälle asetettavien tavoitteiden merkityksen terapeuttisen ryhmän näkökulmasta. Opiskelija osaa kiitettävästi hyödyntää aihepiiriin liittyvää teoriatietoa ryhmän suunnittelussa sekä asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen tukena. Opiskelija toimii ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija mukauttaa omaa toimintaansa ryhmän ohjaajana ja hyödyntää terapeuttista toimintaa niin, että ohjaajuuden ja toiminnan avulla voidaan tukea tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija toimii joustavasti yhteistyössä argumentoiden valintojaan oman alansa tietoperustasta. Opiskelija tunnistaa omia kehittämiskohteita ja vahvuuksia ja pyrkii haastamaan itseään aktiivisesti kohti uutta osaamista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija pyrkii toiminnassaan yhteistyöhön asiakkaiden ja muiden kumppanien kanssa. Opiskelija osaa määritellä aihepiiriin liittyvät käsitteet ja tunnistaa ryhmän ohjaajan tehtävät. Opiskelija osaa toimia ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija hyödyntää opintojaksolla esitettyä tietoperustaa ryhmän suunnitelman tukena. Opiskelija pyrkii kehittämään omia taitojaan ryhmän ohjaajana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tentti.
2krt mukana ryhmässä
Suunnitelmatehtävän suullinen käsittely, niin että opiskelijoiden kertoman mukaan ulkopuoliselle muodostuu kuva kokonaisuudesta, jolle ryhmäkerrat rakentuvat.
Työryhmänä ryhmän suunnitelman kirjallinen palautus.
Työryhmältä 3x ryhmäkerran suunnitelman kirjallinen palautus.
Työpajaan osallistuminen.

Tarkempi informaatio orientaatiossa.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta: Toiminnallisuuden arviointi 2, Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää käytännön työskentelyä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

15.02.2024 - 12.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Piikki
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Sanna Piikki

Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ryhmän kehitysvaiheet ja tuntee ryhmädynamiikan ilmiönä. Opiskelija osaa perustella toimintaterapiaryhmän käyttöä. Opiskelija suunnittelee toimintaterapiaryhmän ja harjoittelee tavoitteiden asettamista. Opiskelija osaa hyödyntää ryhmiin liittyvää teoriatietoa ohjatessaan toimintaterapiaryhmää. Opiskelija valitsee ja soveltaa toimintaa ryhmän tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa ja osaa yhdistää ryhmän tapahtumia teoriaan. Opiskelija reflektoi omia ryhmänohjaustaitojaan.

Sisältö

- Ryhmän suunnittelu
- Ryhmän kehitykselliset tasot ja vaiheet
- Ryhmän terapeuttiset tekijät
- Ryhmän puitteet
- Ryhmädynamiikka
- Toimintaterapian ryhmäteoriat
- Ryhmän ohjaajan tehtävät ja roolit
- Ryhmän ja yksilöiden tavoitteet
- Toiminnan käyttö ryhmässä

Aika ja paikka

15.2 - 12.3.24
Myllypuron kampus ja lukujärjestyksestä löytyvät linkit.

Oppimateriaalit

Tenttimateriaalina: Hautala, T. - Hämäläinen, T. & Mäkelä, L. & Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan voimaa. Toimintaterapia käytännössä Helsinki: Edita / Terapeuttista toimintaa ryhmissä käsittelevä osuus.

Cole Marilyn. 2012. Group Dynamics in Occupational Therapy. Sivut 3-11: 7 steps (Myös muita painoksia voi hyödyntää) > 5.painos/ 2018 löytyy rajoittamattomana E-kirjana.


Muu opintojaksolla tarvittava materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Etä- lähiluennot (teoria)
Työpaja x1
EXAM -Tentti
Itsenäinen teorian opiskelu + työryhmä- ja parityöskentely
Ryhmän ohjaaminen käytännössä x3
Opettajien antama ohjaus
Oppimistehtävä: Ryhmän suunnitelma ja ryhmäkertojen suunnitelmat
Vertaistyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ryhmänohjausajat/ lähi:
29.2, 5.3, 7.3
tai
1.3, 6.3, 8.3

Jokainen opiskelija on varattuna edellä esitetyistä päivistä kolmena.
Päivät ennen opintojakson alkua. Lisäkysymyksiä mahdollisuus esittää orientaatiossa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam- tentti 16 - 23.2
Tarkempia ohjeita annetaan orientaatiossa.

Tehtävän= Suunnitelman palautus 26.2 klo. 16 ja tehtävän suullinen käsittely etänä 27.2
Päätöstyöpaja 12.3 etänä.

Tentistä järjestetään tenttipäivän lisäksi kolme uusintaa lukukauden aikana. Tämän jälkeen seuraavat tenttimahdollisuudet ovat seuraavan lukukauden puolella. Uusintatenttimahdollisuudet ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatio 15.2. Osallistuminen orientaatioon on välttämätöntä.

Vko:t 8 -10 erittäin tiivistä ryhmä- ja parityöskentelyä. Varaa aikaa.

Sisällön jaksotus

Katso lukujärjestys.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija pyrkii toiminnassaan yhteistyöhön asiakkaiden ja muiden kumppanien kanssa. Opiskelija osaa määritellä aihepiiriin liittyvät käsitteet ja tunnistaa ryhmän ohjaajan tehtävät. Opiskelija osaa toimia ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija hyödyntää opintojaksolla esitettyä tietoperustaa ryhmän suunnitelman tukena. Opiskelija pyrkii kehittämään omia taitojaan ryhmän ohjaajana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija toimii yhteistyössä niin asiakkaiden kuin muidenkin kumppanien kanssa. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa aihepiiriin liittyvää teoriatietoa oman ryhmän suunnittelussa ja asettaa ryhmälle tavoitteita. Opiskelija argumentoi tekemiään valintoja. Opiskelija toimii ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija osaa toimia ryhmän ohjaajan tehtäviä hyödyntäen ja tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia ryhmään. Opiskelijan osaa joiltakin osin soveltaa opintojaksolla esitettyä tietoperustaa oman ryhmänsä asiakkaiden hyväksi. Opiskelija tunnistaa omaa osaamistaan ryhmän ohjaukseen liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija toimii aktiivisesti ja innovatiivisesti yhteistyössä ryhmäläisten ja muiden kumppaneiden kanssa. Opiskelija ymmärtää ryhmälle asetettavien tavoitteiden merkityksen terapeuttisen ryhmän näkökulmasta. Opiskelija osaa kiitettävästi hyödyntää aihepiiriin liittyvää teoriatietoa ryhmän suunnittelussa sekä asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen tukena. Opiskelija toimii ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija mukauttaa omaa toimintaansa ryhmän ohjaajana ja hyödyntää terapeuttista toimintaa niin, että ohjaajuuden ja toiminnan avulla voidaan tukea tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija toimii joustavasti yhteistyössä argumentoiden valintojaan oman alansa tietoperustasta. Opiskelija tunnistaa omia kehittämiskohteita ja vahvuuksia ja pyrkii haastamaan itseään aktiivisesti kohti uutta osaamista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija pyrkii toiminnassaan yhteistyöhön asiakkaiden ja muiden kumppanien kanssa. Opiskelija osaa määritellä aihepiiriin liittyvät käsitteet ja tunnistaa ryhmän ohjaajan tehtävät. Opiskelija osaa toimia ryhmiä ohjatessaan turvallisesti, luotettavasti ja ammattieettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija hyödyntää opintojaksolla esitettyä tietoperustaa ryhmän suunnitelman tukena. Opiskelija pyrkii kehittämään omia taitojaan ryhmän ohjaajana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tentti.
2krt mukana ryhmässä
Suunnitelmatehtävän suullinen käsittely, niin että opiskelijoiden kertoman mukaan ulkopuoliselle muodostuu kuva kokonaisuudesta, jolle ryhmäkerrat rakentuvat.
Työryhmänä ryhmän suunnitelman kirjallinen palautus.
Työryhmältä 3x ryhmäkerran suunnitelman kirjallinen palautus.
Työpajaan osallistuminen.

Tarkempi informaatio orientaatiossa.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaaminen seuraavilta opintojaksoilta: Toiminnallisuuden arviointi 2, Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1

Lisätiedot

Opintojakso sisältää käytännön työskentelyä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaija Kekäläinen
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella toimintaterapian merkityksen terveyden, hyvinvoinnin ja osallistumisen edistämisessä. Opiskelija arvioi ja kehittää osaamistaan toimintaympäristön muutoksia huomioiden. Opiskelija tarkastelee oman persoonan, asenteiden ja arvojen merkitystä toimintaterapeutin työssä. Opiskelija tunnistaa toimintaterapeutin työhön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija pohtii tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteutumista toimintaterapeutin työssä. Opiskelija ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja arvioi oman toimintansa vaikutuksia. Opiskelija toimii innovatiivisella ja kokeilevalla työotteella joustaen muutoksissa. Opiskelija suunnittelee urakehitystä säilyttääkseen ja edistääkseen kilpailukykyään työntekijänä ja -hakijana. Opiskelija luo sosiaalisia suhteita ja verkostoja urakehityksen edistämiseksi. Opiskelija markkinoi osaamistaan ja asiantuntijuuttaan eri viestintämuotoja käyttäen. Opiskelija arvioi omaan työhyvinvointiin vaikuttavia ulkoisia ja sisäisiä kuormittavia tekijöitä toimintaterapeutin työssä.

Sisältö

- Osaamisen arviointi sekä kehittäminen
- Toimintaterapeuttina toimimisen arviointi: oma persoona, asenteet, arvot ja työote
- Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja etiikka
- Urasuunnittelu ja -muotoilu
- Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma
- Osaamisen ja asiantuntijuuden markkinointi
- Kuormitustekijät työssä

Opetusmenetelmät

opintojakso jakautuu kahteen osaan, jotka on mahdollista opiskella yksilöllisesti erilaisia aikatauluja noudattaen.
osa1 yhteensä 2op:
Opiskelija valitsee omaa osaamistaan parhaiten kehittävät 2 osaa opintojaksosta: Tehoa työnhakuun ja urakehitykseen. Osat ovat: 1) Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op, 2) Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op , 3) Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op, 4) Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op, 5) Työelämä 2030 1 op
näistä on tarjolla toteutus molemmille periodeille.

osa 2, yhteensä 3op:
oman Toimintaterapian osaamisen jäsentäminen ja siihen liittyvä oppimisen jakaminen pienryhmässä . Opiskelija voi valita läpi lukukauden aikataulutetuista vaihtoehdoista itselleen soveltuvimman pienryhmän. Pienryhmätapaamisessa myös opintopiiri, johon annetaan artikkeli joka pitää lukea ennen pienryhmään tuloa.

Opiskelija ilmoittautuu tälle "Toimintaterapeutin ammatti-identiteetin vahvistaminen"- toteutukselle ja saa tarkemmat ohjeet kokonaisuuteen opintojakson orientaatiossa.
Opintojakson aikataulut vahvistetaan ja tarkennetaan ennen ilmoittautumisajan alkua 27.11.2023.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks.opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
-etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
-yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks.opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti ja itsenäisesti
- toimii ammatillisesti asiakasprosesseissa,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi kaikessa toiminnassaan turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks.opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa asiantuntevasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä ja luo uusia näkökulmia sekä
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä kriittisesti.
- soveltaa ja tuo esiin osaamistaan (moni)ammatillisissa tilanteissa kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti,
- pystyy itsenäiseen päätöksentekoon ja toimii ammatillisesti asiakasprosesseissa,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia oivaltavasti ja luovasti,
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia asiantuntevasti sekä
- toimii ja tekee valintoja aiemman tiedon pohjalta.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa soveltaa niitä eri tilanteissa,
- osaa organisoida ja kehittää monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi kaikessa toiminnassaan turvallisuuden sekä
- kehittää työyhteisöään ja itseään ammattilaisena.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks.opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
-etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
-yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse tai arvosta alan tietoa riittävästi ja
- käyttää alan käsitteitä puutteellisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja (esim. päätöksentekotaidot ja palveluprosessien tuntemus),
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei sovella oppimaansa käytäntöön riittävästi,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei toimi työyhteisössä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaamista vähintään 100 opintopistettä

Lisätiedot

Suositellaan valittavaksi opiskelijan viimeisen lukukauden opintona.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaija Kekäläinen
 • Sanna Saikko
Vastuuhenkilö

Kaija Kekäläinen

Opiskelijaryhmät
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija seuraa aktiivisesti toiminnallisuuteen, ihmisten arkeen, hyvinvointiin ja osallistumiseen liittyviä muutoksia ja ilmiöitä. Opiskelija syventyy oman mielenkiintonsa, ammatillisen kehittymisensä ja toimintaterapian tulevaisuuden kannalta keskeisiin muutostekijöihin ja osa-alueisiin. Opiskelija tarkastelee ja arvioi laaja-alaisesti esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän rakenteellisten muutosten, kestävän kehityksen ulottuvuuksien (ekologinen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen), teknologian, digitalisaation ja tekoälyn kehityksen vaikutuksia toimintaterapiaan ja toimintaterapian asiakasprosesseihin. Opiskelija tarkastelee potilasturvallisuuteen, tietosuojaan ja -turvallisuuteen sekä asiakastyön laatuun, tuloksiin, vaikuttavuuteen ja talouteen liittyvien kysymysten vaikutuksia toimintaterapiaan. Opiskelija ymmärtää jatkuvan kehittämisen tärkeyden toimintaterapiassa.

Sisältö

- Yhteiskunnan ja toimintaterapian ajankohtaiset ilmiöt ja muutokset
- Erilaiset palvelujärjestelmät ja niiden muutokset
- Kestävän kehityksen ulottuvuudet (ekologinen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen)
- Teknologia, digitalisaatio ja tekoäly
- Potilasturvallisuus, tietosuoja ja -turvallisuus
- Asiakastyön laatu, tulokset, vaikuttavuus ja talous

Oppimateriaalit

Opiskelija perehtyy kestävän kehityksen ja digitalisaation teemoihin annetun aineiston perusteella.
Lisäksi opiskelija hakee aiheeseensa liityen ajankohtaista kirjallisuutta sekä haastaa itsensä hyödyntämään ja kertaamaan tutkinto-opintojen aikana jo oppimaansa .

Opetusmenetelmät

Opintojakso alkaa opintojaksomateriaaleihin perehtymisenä itsenäisenä työskentelynä.

materiaalit saatavilla 18.1. mennessä.

opintojakson oppimisen kautta rakentuu yksi oppimistehtävä. Oppimistehtävä voidaan tehdä yksin/parityönä. oppimistehtävän ohjeistus opintojakson orientaatiossa.

Opintojaksossa kaksi deadlinea, jolloin opiskelija voi valita omiin opintoihinsa nähden soveltuvamman oppimistahdin.
ajoitusvaihtoehto 1:
ETÄ orientaatio 18.1.24
tehtävän palautus dl 4.3
ETÄ ryhmätapaaminen 12.3.

ajoitusvaihtoehto 2 :
ETÄorientaatio 14.3.
tehtävän DL 29.4
ETÄ ryhmätapaaminen 7.5

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelja hakee oppimistehtäväänsä varten kontekstin, johon voi tehdä tutustumiskäyntejä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi valita vaihtoehtoisesti kansainvälisen intensiivitoteutuksen, FAB model 2. Intensiivijakso toteutuu kansainvälisessä yhteistyössä mm belgialaisten ja itävaltalaisten kanssa.
Modul 2 on 3op laajuinen minkä lisäksi tulee tämän opintojakson 2 op osasuoritus Modulin 2 jälkeen oppimistehtävänä (palautusmuotona videotiedosto).

During this course we focus on future, emerging roles of occupational therapy. We have inspirational lectures, workshops and site visits to boost student´s new knowledge and critical thinking. In the end of this course students have ideas and knowledge about future of OT, what it could be, what kind of challenges and opportunities we meet in future.
The students feel empowered to think and act outside today's "OT box", e.g. have ideas to start new projects, are empowered to try a job outside the core area of OT.

Ajankohdat, jotka edellyttää läsnäoloa
ti 16.1. klo 19-21 teams
ti 30.1. klo 19-21 teams
ma 5.2.-pe 9.2. kaikki päivät kokonaan , päivät voivat sisältää myös ilta-aktiviteetteja kansainvälisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Teamstapaamisten välillä opiskelijat tekevät ryhmätyötä erikseen sovittavan aikataulun mukaan.

Osallistujat liitetään modul 2 teamsiin viikolla 2.
Mukaan mahtuu 5- 7 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä .

Ilmoittautuminen tähän vaihtoehtoon sanna.saikko@metropolia.fi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti ja itsenäisesti
- toimii ammatillisesti asiakasprosesseissa,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi kaikessa toiminnassaan turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa asiantuntevasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä ja luo uusia näkökulmia sekä
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä kriittisesti.
- soveltaa ja tuo esiin osaamistaan (moni)ammatillisissa tilanteissa kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti,
- pystyy itsenäiseen päätöksentekoon ja toimii ammatillisesti asiakasprosesseissa,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia oivaltavasti ja luovasti,
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia asiantuntevasti sekä
- toimii ja tekee valintoja aiemman tiedon pohjalta.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa soveltaa niitä eri tilanteissa,
- osaa organisoida ja kehittää monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi kaikessa toiminnassaan turvallisuuden sekä
- kehittää työyhteisöään ja itseään ammattilaisena.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse tai arvosta alan tietoa riittävästi ja
- käyttää alan käsitteitä puutteellisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja (esim. päätöksentekotaidot ja palveluprosessien tuntemus),
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei sovella oppimaansa käytäntöön riittävästi,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei toimi työyhteisössä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaamista vähintään 85 opintopistettä.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Tämän kurkistuskurssin tavoitteena on, että sinä:

-Tutustut mitä toiminnalla ja toiminnallisuudella tarkoitetaan
-Tutustut toimintaterapian alaan ja tunnistat millaista osaamista toimintaterapeutin työssä tarvitaan
-Osaat nimetä joitain toimintaterapeutin työllistymisen mahdollisuuksia
-Tunnistat toimintaterapian tutkinnon kansainvälisyyden mahdollisuutena
-Ymmärrät mitä monimuotoinen opiskelu toimintaterapian tutkinnossa ja korkeakoulussa vaatii

Sisältö

Sisältö:
-toiminnan ja toiminnallisuuden käsite
-toimintaterapian ala ja osaaminen
-toimintaterapeutin työllistymisen mahdollisuudet
-toimintaterapian kansainvälisyys mahdollisuutena
-monimuotoinen oppiminen korkeakoulussa

Aika ja paikka

Kirjauduttuasi kurssille, se on auki sinulle 90 päivää.

Oppimateriaalit

Tarvittavat oppimateriaalit löytyvät Moodlesta.

Opetusmenetelmät

Suomeksi
Tapahtuu kokonaan Moodlessa itsenäisesti. Voit opiskella kurkistuskurssin omaan tahtiin tiiviimmin tai hyödyntää pidempää aikaväliä. Kirjauduttuasi kurssille, se on auki sinulle 90 päivää.

Sisällön jaksotus

Tämän kurkistuskurssin tavoitteena on, että sinä:

-Tutustut mitä toiminnalla ja toiminnallisuudella tarkoitetaan
-Tutustut toimintaterapian alaan ja tunnistat millaista osaamista toimintaterapeutin työssä tarvitaan
-Osaat nimetä joitain toimintaterapeutin työllistymisen mahdollisuuksia
-Tunnistat toimintaterapian tutkinnon kansainvälisyyden mahdollisuutena
-Ymmärrät mitä monimuotoinen opiskelu toimintaterapian tutkinnossa ja korkeakoulussa vaatii

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arvioidaan hyväksytty/hylätty. Moodle-alustalla olevien osien tehtävät pitää suorittaa hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan hyväksytty/hylätty. Moodle-alustalla olevien osien tehtävät pitää suorittaa hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 19.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaija Kekäläinen
 • Akvaliina Lacho
Opiskelijaryhmät
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa oman ammatillisen kehittymisensä ja alan tulevaisuuden kannalta keskeisiä toimintaterapian osa-alueita. Hän valitsee toimintaterapian syventäviä opintoja tämän mukaisesti ja lisää omaa osaamistaan ja syventää näkökulmaansa toimintaterapiaan. Opiskelija osaa jakaa toimintaterapiasta oppimaansa muille ja vaikuttaa toisiin rationaalisella ja perustellulla argumentaatiolla. Hän rakentaa uutta hankitun osaamisen pohjalta. Opiskelija omaksuu jatkuvan kehittymisen ajatuksen tärkeänä osana ammatillisen kasvua.

Sisältö

Syventyminen valittuun toimintaterapian osa-alueeseen. Oman osaamisen jakaminen.

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan omassa tahdissa joustavasti lukukauden aikana (2 op itsenäinen tehtävä ja 3 op paritehtävä, palautetaan samaan aikaan). Tehtävien palautusajankohdat 1.10.2023 tai 19.11.2023.
Mikäli opiskelija valmistumassa ja tarvitsee arvosanan opintorekisteriin sen vuoksi tiettyyn päivään mennessä, tulee tämä mainita tehtävien palautuksen yhteydessä sähköpostilla opintojakson opettajille.

Oppimateriaalit

Tarkemmat tiedot työtilassa opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu kahdesta tehtävästä:
2 op yksilöllinen ammatillisen harkinnan tehtävä
3 op paritehtävä valitusta syventymisalueesta

Työskentely itsenäistä, materiaalit ja tehtävät löytyvät OMAsta opintojakson työtilasta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksyttyjä oppimistehtäviä ei voi uusia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

2 op yksilötehtävä ja 3 op paritehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Annettujen tehtävien tekeminen ja palautus ilmoitettuina ajankohtina. Itsenäinen perehtyminen annettuun kirjallisuuteen sekä oma tiedonhaku.

Lisätietoja opiskelijoille

Huomioithan, että molemmat tehtävät palautetaan samaan aikaan.

.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa ammattialaansa monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä
kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- käyttää alan käsitteitä puutteellisesti
- asiantuntijaksi riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- suhtautuu huolimattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötehtävä 50%
Paritehtävä 50%

Esitietovaatimukset

Harjoittelu 2 ja 3.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Piikki
 • Mira Lönnqvist
Opiskelijaryhmät
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida toimintaterapian perusteita ja historiaa kriittisesti ja osaa myös suhteuttaa niitä omiin kokemuksiinsa. Opiskelija tunnistaa toimintaterapian nykytilan ja tulevaisuuden haasteet. Opiskelija laajentaa osaamistaan toiminnan analyysin käytöstä. Hän osaa vertailla ja perustella kriittisesti erilaisia toiminnan analyysitapoja.

Sisältö

• Toimintaterapian historian ja kehityksen vaikutus nykykäytäntöihin
• Ajankohtaiset toimintaterapian kehitysnäkymät
• Toiminnan analyysi

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Opintojakson tärkeimmät materiaalit löytyvät Moodlesta/ tai ovat saatavissa sähköisesti.

Opintojakson lähteitä
Hautala, T. - Hämäläinen, T. - Mäkelä, L.- Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan voimaa.
Toimintaterapia käytännössä Helsinki: Edita.
Joutsvuo, T. (toim.) 2005. Mistä TOI on tullut Suomalaisen toimintaterapian historia. Edita
Sekä ICF käsikirja, joka on saatavissa myös sähköisenä.

Muuta suositeltavaa/ vaihtoehtoista kirjallisuutta:
Kielhofner, G. (4 ed.) 2009. Conceptual foundations of Occupational therapy practice.
Philadelphia: F.A.Davis.
Townsend, E.A. - Polatajko, H.J. 2007. Enabling occupation II: Advancing an
occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation. CAOT.
Turpin, M. - Iwama, M.K. 2011. Using Occupational Therapy models in practice a
field guide. Churchill Livingstone. (tässä esitellään lyhyesti yleisimmät toimintaterapian
mallit)
Cole, M.B. - Donohue. 2011. Social participation in occupational context. In schools, clinics,
and communities. Slack.
Sakellariou, D. - Pollard, n. (ed.) second Ed. 2017. Occupational therapies without borders - Integrationg justice with practice. Elsevier.
Mackenzie, L. - O’Toole,G. (ed.) 2011. Occupational analysis in practice. Wiley-Blackwell.
Pierce, D. 2003. Occupation by design. Building therapeutic power. Philadelphia: F.A.Davis co.
Pierce, D. 2013. Occupational Science for occupational Therapy. SLAC Incorporated.
Taylor, R. 2008. The intentional relationship: occupational therapy and use of self. Philadelphia: F.A.Davis.
Scaffa, M. - Reitz, S.M. - Pizzi, M.A. 2010 Occupational therapy in the promotion of
health and wellness. Philadelphia: F.A.Davis Company.

Tietoja tarkennetaan opiskelijalle lähetettävässä tervetulo-kirjeessä

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina.

Moodle verkkokurssi avoinna
28.8 - 17.11.23
Opintojakson opettajille on mahdollista esittää kysymyksiä 28.8 - 7.9
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen loppupuolella 3.harjoittelun jälkeen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautus moodleen viimeistään 17.11 klo. 16
DL on ehdoton, jälkikäteen palautettuja tehtäviä ei oteta vastaan.

Moodle sulkeutuu 15.12.23. Huom! tehtävien DL on jo 17.11.

Kansainvälisyys

Materiaaleista suurin osa on englanniksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Huom! Tämä on opintojakson viimeinen toteutus. Tämän toteutuksen jälkeen opintojakso ei ole enää tarjolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan on varattava aikaa opintojakson suorittamiseen 5op = 135 työtuntia.
Kaikkien tehtävien DL17.11.23 klo. 16/ HUOM! myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan.

Opintojakson moodleen tulee kirjautua ennen 8.9.23.

Kirjautumalla moodleen ennen 8.9.23 opiskelija vahvistaa ilmoittautumisensa tälle opintojaksolle.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle voi Ilmoittautua, jos on suorittanut 2. harjoittelun.

Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamiseksi tulevat OMA:n työtilan kautta sähköpostiin Tervetuloa-opintojaksolle-kirjeessä, ennen opintojakson aloitusta.

Opintojakso on tarkoitettu vain toimintaterapian opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa ammattialaansa monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä
kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa
- käyttää alan käsitteitä puutteellisesti
- asiantuntijaksi riittämätön ammatillinen taito
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti
- suhtautuu huolimattomasti ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan
- ei motivoidu tai osallistu ryhmä- ja kehittämistyöhön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso koostuu itsenäisesti suoritettavista osatehtävistä moodlessa, jotka muodostavat opintojakson suorituksen.
Opintojakson arviointi 0-5
Tulevaisuus-tehtävä 50%
Toiminnan analysointi 50%

Esitietovaatimukset

Harjoittelu 2.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari Pihlava
 • Sanna Saikko
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Jari Pihlava

Opiskelijaryhmät
 • SXI22S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu harjoittelupaikan työkäytäntöihin, ohjeistuksiin ja asiakastyötä ohjaavaan lainsäädäntöön. Opiskelija toimii harjoittelupaikalla asiakaslähtöisesti, ammatillisesti ja toimintaterapian eettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija harjoittelee terapiasuhteen muodostamista ja reflektoi toteutunutta terapiasuhdetta. Opiskelija tekee yhteistyötä muiden ammattilaisten ja mahdollisuuksien mukaan asiakkaan läheisten kanssa. Opiskelija hyödyntää myös muiden tieteenalojen tietoa muodostaakseen kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta. Opiskelija hyödyntää ohjausta osaamisen kehittymisen tukena.

Opiskelija suunnittelee toimintaterapian asiakasprosesseja yksilön arjen ja osallistumisen näkökulmasta. Opiskelija hyödyntää teoriatietoa toimintaterapian asiakasprosessien suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Opiskelija analysoi asiakkaasta kertynyttä tietoa asiakkaalle merkityksellisen toiminnan ja toimintakokonaisuuksien tunnistamiseksi. Opiskelija arvioi toimintaympäristön vaikutusta asiakkaan toiminnallisuuteen, osallistumiseen ja suoriutumiseen. Opiskelija asettaa asiakkaan kanssa tavoitteita, suunnittelee ja toteuttaa tavoitteiden mukaista terapeuttista toimintaa asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamiseksi. Opiskelija tarkastelee asiakasprosessista kertynyttä tietoa suhteessa monialaisesti tuotettuun tietoon. Opiskelija viestii asiakasprosessista suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

- Toimintaterapeutin työtä ohjaavat ohjeistukset, säännöt, lainsäädäntö ja turvallisuus
- Toimintaterapeutin työnkuva ja siihen kuuluvat työtehtävät
- Toimintaterapian asiakasprosessit ja niiden toteuttaminen
- Toiminnan analysointi ja terapeuttinen toiminta
- Toimintaterapiaan liittyvien yhteistyösuhteiden muodostaminen
- Terapiasuhdeosaamisen hyödyntäminen asiakassuhteissa
- Asiakasprosessista viestiminen suullisesti ja kirjallisesti
- Oman toiminnan reflektointi
- Opiskelijan asettamat oppimistavoitteet osaamisen vahvistamisessa
- Teorian soveltaminen käytäntöön oppimistehtävien avulla

Aika ja paikka

Info 23.8. lisätiedot lukujärjestys.
Harjoittelu: 4.9.-18.10.2023
Harjoittelun päätös: harjoittelukokemusten jakaminen pienryhmissä. Pienryhmää ohjaava opettaja ilmoittaa tarkemman ajan ja muodon (etä/lähi).

Oppimateriaalit

Harjoittelua koskevat yleiset ohjeet löytyvät wiki-sivuilla Toimintaterapian työelämäharjoittelu
https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=76939802
ja
Toimintaterapia työelämäharjoittelu 1 sisältöä koskevat asiat löytyvät wiki-sivuilla
https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=220891169

Opiskelijoiden jo käymien opintojaksojen materiaalit.

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan. Katso tarkat ohjeet wikistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op =270h
Harjoittelupäivän pituus 8h /pvä - 40h /viikko

Tehtävän osuus on noin 1 op = 27 h, jonka tekeminen sisältyy harjoittelun tunteihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Varaa yksyn harjoittelupaikkasi kevään 2023 aikana, kts. ohjeet Wiki ja ilmoita paikan tiedot koulun lomakkeelle.
Tutustu lisäksi Wikissä oleviin ohjeisiin erityisesti rokotuksiin ja rikostaustaotteen esittämiseen liittyen. https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=153584504

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija laatii Harjoittelun tavoite- ja arviointilomakkeelle oppimistavoitteet, tekee itsearvioinnin niiden toteutumisesta.
Harjoittelun ohjaaja ja ohjaava opettaja kirjaavat opiskelijalle palautteen näistä sekä harjoittelun tehtävistä.
Opettaja arvioi harjoittelujakson: hyväksytty-täydennettävä-hylätty

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaamista vähintään 30 opintopistettä sisältäen osaaminen seuraavilta opintojaksoilta: Terapeuttisen toiminnan perusteet, Ympäristötekijöiden vaikutus toiminnallisuuteen 1, Minä toimintaterapeuttina, Toiminnallisuuden arviointi 1

Lisätiedot

Toimintaterapian tutkinto sisältää neljä 10 opintopisteen laajuista työelämäharjoittelujaksoa. Jokaisen harjoittelujakson tulee olla toisiinsa nähden mahdollisimman erilaisia (WFOT:n minimistandardit). Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse ja hyväksyttää sen harjoittelun vastuuopettajalla. Ensimmäisessä harjoittelussa työelämäohjaajaksi suositellaan toimintaterapeuttia.

Suositellaan valittavaksi myös Toiminnallisuuden mahdollistaminen 2 opintojakso.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • hyvinvointi toimintaterapia 1
 • Jari Pihlava
 • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Jari Pihlava

Opiskelijaryhmät
 • SXI23K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu harjoittelupaikan työkäytäntöihin, ohjeistuksiin ja asiakastyötä ohjaavaan lainsäädäntöön. Opiskelija toimii harjoittelupaikalla asiakaslähtöisesti, ammatillisesti ja toimintaterapian eettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija harjoittelee terapiasuhteen muodostamista ja reflektoi toteutunutta terapiasuhdetta. Opiskelija tekee yhteistyötä muiden ammattilaisten ja mahdollisuuksien mukaan asiakkaan läheisten kanssa. Opiskelija hyödyntää myös muiden tieteenalojen tietoa muodostaakseen kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta. Opiskelija hyödyntää ohjausta osaamisen kehittymisen tukena.

Opiskelija suunnittelee toimintaterapian asiakasprosesseja yksilön arjen ja osallistumisen näkökulmasta. Opiskelija hyödyntää teoriatietoa toimintaterapian asiakasprosessien suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Opiskelija analysoi asiakkaasta kertynyttä tietoa asiakkaalle merkityksellisen toiminnan ja toimintakokonaisuuksien tunnistamiseksi. Opiskelija arvioi toimintaympäristön vaikutusta asiakkaan toiminnallisuuteen, osallistumiseen ja suoriutumiseen. Opiskelija asettaa asiakkaan kanssa tavoitteita, suunnittelee ja toteuttaa tavoitteiden mukaista terapeuttista toimintaa asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamiseksi. Opiskelija tarkastelee asiakasprosessista kertynyttä tietoa suhteessa monialaisesti tuotettuun tietoon. Opiskelija viestii asiakasprosessista suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

- Toimintaterapeutin työtä ohjaavat ohjeistukset, säännöt, lainsäädäntö ja turvallisuus
- Toimintaterapeutin työnkuva ja siihen kuuluvat työtehtävät
- Toimintaterapian asiakasprosessit ja niiden toteuttaminen
- Toiminnan analysointi ja terapeuttinen toiminta
- Toimintaterapiaan liittyvien yhteistyösuhteiden muodostaminen
- Terapiasuhdeosaamisen hyödyntäminen asiakassuhteissa
- Asiakasprosessista viestiminen suullisesti ja kirjallisesti
- Oman toiminnan reflektointi
- Opiskelijan asettamat oppimistavoitteet osaamisen vahvistamisessa
- Teorian soveltaminen käytäntöön oppimistehtävien avulla

Aika ja paikka

Info lisätiedot lukujärjestys.
Harjoittelu
Harjoittelun alussa yhteistapaaminen (Teams): työelämäohjaaja, opettaja ja opiskelija (opiskelijan oppimistavoitteet jaksolle)
Harjoittelun aikana pienryhmätapaaminen (Teams): opiskelijat ja opettaja
Harjoittelun päätös: harjoittelukokemusten jakaminen pienryhmissä. Pienryhmää ohjaava opettaja ilmoittaa tarkemman ajan ja muodon (etä/lähi).

Oppimateriaalit

Harjoittelua koskevat yleiset ohjeet löytyvät wiki-sivuilla Toimintaterapian työelämäharjoittelu
https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=76939802
ja
Toimintaterapia työelämäharjoittelu 1 sisältöä koskevat asiat löytyvät wiki-sivuilla
https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=220891169

Opiskelijoiden jo käymien opintojaksojen materiaalit.

Harjoittelupaikan asiakkaisiin liittyvä yleinen kirjallisuus ja asiakkaiden tt:aan liittyvä kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämässä. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan. Katso tarkat ohjeet wikistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op =270h
Opiskelupäivän pituus 8h /pvä = 40h /viikko (sisältää perehtymisen, välillisen ja välittömän asiakastyön sekä tehtävän teon).
Aikataulutus sovitaan työpaikalla työpaikan käytänteiden mukaan.

Tehtävän osuus on noin 1 op = 27 h, jonka tekeminen sisältyy harjoittelun tunteihin.

Sisällön jaksotus

Info
Alustavat oppimistavoitteet jakson tavoitteisiin peilaten jaksolle
Harjoittelun aloitus
Oppimistavoitteista keskustelu harjoittelupaikassa (työelämäohjaaja ja opiskelija)
Oppimistavoitteista sopiminen (työelämäohjaaja, opettaja ja opiskelija)
Pienryhmätapaaminen (opiskelijat ja opettaja)
Väliarviointi (työelämäohjaaja ja opiskelija)
Loppuarviointi (työelämäohjaaja ja opiskelija, tarvittaessa opettaja)
Pienryhmätapaaminen (opiskelijat ja opettaja)
Tehtävän ja tavoite- ja rviointilomakkeen palautus

Lisätietoja opiskelijoille

Varaa harjoittelupaikkasi edellisen lukukauden aikana kts. ohjeet Wiki ja ilmoita paikan tiedot koulun lomakkeelle, kun se julkaistaan Wikissä.
Tutustu lisäksi Wikissä oleviin ohjeisiin erityisesti rokotuksiin ja rikostaustaotteen esittämiseen liittyen. https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=153584504

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Hylätty/

Opiskelija:
- ei hallitse alan tietoperustaa eikä osoita arvostavansa sitä,
- ei käytä alan käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja,
- ei toimi ohjeistusten ja ohjauksen mukaisesti,
- ei reflektoi omaa toimintaansa.
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuusohjeita tai eettisiä periaatteita tai suhtautuu niihin välinpitämättömästi,
- ei kykene toimimaan ryhmässä rakentavasti eikä kehitä ammatillisia taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija laatii Harjoittelun tavoite- ja arviointilomakkeelle oppimistavoitteet, tekee itsearvioinnin niiden toteutumisesta.
Harjoittelun ohjaaja ja ohjaava opettaja kirjaavat opiskelijalle palautteen näistä sekä harjoittelun tehtävistä.
Opettaja arvioi harjoittelujakson: hyväksytty-täydennettävä-hylätty

Esitietovaatimukset

Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna osaamista vähintään 30 opintopistettä sisältäen osaaminen seuraavilta opintojaksoilta: Terapeuttisen toiminnan perusteet, Ympäristötekijöiden vaikutus toiminnallisuuteen 1, Minä toimintaterapeuttina, Toiminnallisuuden arviointi 1

Lisätiedot

Toimintaterapian tutkinto sisältää neljä 10 opintopisteen laajuista työelämäharjoittelujaksoa. Jokaisen harjoittelujakson tulee olla toisiinsa nähden mahdollisimman erilaisia (WFOT:n minimistandardit). Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse ja hyväksyttää sen harjoittelun vastuuopettajalla. Ensimmäisessä harjoittelussa työelämäohjaajaksi suositellaan toimintaterapeuttia.

Suositellaan valittavaksi myös Toiminnallisuuden mahdollistaminen 2 opintojakso.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.10.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annariika Anundi
 • Sanna Piikki
Vastuuhenkilö

Sanna Piikki

Opiskelijaryhmät
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu harjoittelupaikan työkäytäntöihin, ohjeistuksiin ja asiakastyötä ohjaavaan lainsäädäntöön. Opiskelija toimii harjoittelupaikalla asiakaslähtöisesti, ammatillisesti ja toimintaterapian eettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija harjoittelee terapiasuhteen muodostamista ja reflektoi toteutunutta terapiasuhdetta. Opiskelija tekee yhteistyötä muiden ammattilaisten ja mahdollisuuksien mukaan asiakkaan läheisten kanssa. Opiskelija hyödyntää myös muiden tieteenalojen tietoa muodostaakseen kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta. Opiskelija hyödyntää ohjausta osaamisen kehittymisen tukena.

Opiskelija suunnittelee toimintaterapian asiakasprosesseja yksilön arjen ja osallistumisen näkökulmasta. Opiskelija hyödyntää teoriatietoa toimintaterapian asiakasprosessien suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Opiskelija laatii suosituksia ja ohjeita asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamiseksi. Opiskelija analysoi asiakkaasta kertynyttä tietoa asiakkaalle merkityksellisen toiminnan ja toimintakokonaisuuksien mahdollistamiseksi. Opiskelija arvioi asiakkaan toiminnallisuutta ja pyrkii vaikuttamaan asiakkaan toimintaympäristössä toimimiseen. Opiskelija asettaa asiakkaan kanssa tavoitteita, suunnittelee ja toteuttaa tavoitteiden mukaista terapeuttista toimintaa asiakkaan toiminnallisuuden mahdollistamiseksi. Opiskelija harjoittelee ammatillista päättelyä asiakasprosessissa. Opiskelija arvioi toimintaterapian toteutusta ja tarkastelee sitä suhteessa näyttöön perustuvaan toimintaan. Opiskelija tarkastelee asiakasprosessista kertynyttä tietoa suhteessa monialaisesti tuotettuun tietoon. Opiskelija viestii asiakasprosessista suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

- Toimintaterapeutin työtä ohjaavat ohjeistukset, säännöt, lainsäädäntö ja turvallisuus
- Toimintaterapeutin työnkuva ja siihen kuuluvat työtehtävät
- Toimintaterapian asiakasprosessit ja niiden toteuttaminen
- Toiminnan analysointi ja terapeuttinen toiminta
- Toimintaterapiaan liittyvien yhteistyösuhteiden muodostaminen
- Terapiasuhdeosaamisen hyödyntäminen asiakassuhteissa
- Asiakasprosessista viestiminen suullisesti sekä kirjallisesti tietojärjestelmissä
- Oman toiminnan reflektointi
- Näyttöön perustuva toiminta
- Ammatillinen päättely
- Opiskelijan asettamat oppimistavoitteet osaamisen vahvistamisessa
- Teorian soveltaminen käytäntöön oppimistehtävien avulla

Aika ja paikka

Ryhmä 1: 4.9. - 18.10.2023 (33 pv)
Harjoittelupäivän pituus 8h.

Harjoittelutunteihin kuuluu oppimistehtävien tekeminen ja ohjaukseen osallistuminen. Harjoittelutehtävät palautetaan harjoittelun päättymiseen mennessä. Harjoittelun opintopisteet voidaan hyväksyä vasta kun harjoittelutehtävät on palautettu ja hyväksytty.

Toimintaterapeutin erilaiset työtehtävät harjoittelupaikalla ja ohjaukseen osallistuminen etäyhteyksiä hyödyntämällä.

Oppimateriaalit

Harjoittelupaikaan ja asiakasryhmään liittyvä itse etsitty materiaali.
Omaa toimintaterapiaosaamista ja harjoittelun tavoitteiden saavuttamista tukeva materiaali.

Opetusmenetelmät

Harjoittelupaikalla työskentely
Oppimistehtävät
Ohjaukseen ( + pienryhmiin) osallistuminen
Oppimistavoitteiden asettaminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijan itse etsimä harjoittelupaikka.
Harjoittelupaikka ilmoitetaan koululle wiki-sivuilta löytyvän harjoittelupaikkalomakkeen avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tehtävät palautetaan harjoittelun päättymispäivään mennessä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelupaikan hakeminen ja tutustuminen.

Harjoittelua 33päivää/ 8h päivä

Orientaatioon ja ohjaukseen osallistuminen, Oppimistehtävän tekeminen sekä oppimistavoitteiden laatiminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa osallistumisensa opintojaksolle osallistumalla orientaatioon kts. lukujärjestys.

Harjoittelun ohjeet päivitetään harjoittelujen wiki-sivulle 18.8.23 mennessä.

Kaikki harjoitteluun liittyvät kysymykset voi esittää harjoittelun vastuuopettajalle (Sanna Piikki)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen sekä
- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan.
- toimii ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa tarkoituksenmukaisesti,
- soveltaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja
- arvioi omia valintojaan ja omaa toimintaansa ammatillisissa tilanteissa.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa toimia työryhmässä alansa edustajana,
- ottaa toiminnassaan huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- etsii tietoa eri lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti,
- yhdistää tietoa eri lähteistä asianmukaisiksi kokonaisuuksiksi sekä
- hyödyntää ja soveltaa alan tietoperustaa.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- osaa perustella esittämiään näkökulmia ja omaa toimintaansa ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa perustella toimintaansa,
- toimii ammatillisesti työyhteisössä ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä
- kehittää itseään ammattilaisena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Opiskelija:
- soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoperustaa sujuvasti ja monipuolisesti,
- yhdistää uusia oppimissisältöjä osaksi alan laajempia ilmiöitä,
- arvioi valitsemiaan lähteitä ja niiden käytettävyyttä sekä
- perustelee valintojaan aiemman tiedon avulla.
- soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa vastuullisesti,
- toimii asiakaslähtöisesti,
- ratkaisee erilaisia ammatillisia tehtäviä ja ongelmia sekä
- perustelee esittämiään näkökulmia, arvioi toimintaansa ja toimintansa seurauksia ammatillisesti.
- toimii ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti ja osaa arvioida toimintaansa kriittisesti,
- osaa organisoida monenlaisten ryhmien toimintaa ja jakaa osaamistaan,
- toimii vastuullisesti, tavoitteellisesti ja huomioi turvallisuuden sekä
- kehittää itseään ammattilaisena ja tunnistaa työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Hyväksytty/

Opiskelija:
- tuntee alan käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä,
- etsii ja yhdistelee tietoa eri lähteistä ja