Siirry suoraan sisältöön

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:
http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/ >>

Jatko-opinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa muun muassa yliopiston jatko-opinnoissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakoulutasoisen asiantuntijuuden mukainen aiempi osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Käytänteet on kuvattu tutkintosäännöissä ja AHOT-ohjeissa.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta:
http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta/yamk-tutkinnot/sosiaali-ja-terveysala/ensihoidon-kehittaminen-ja-johtaminen/

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto antaa vahvan osaamisen toimia ensihoidon kehittäjänä ja uudistajana, asiantuntijana, yrittäjänä sekä esimies- ja johtotehtävissä nyt ja tulevaisuudessa. Tutkinto mahdollistaa urakehityksen ja uudistaa työelämää tietoperustan sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen myötä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa johtaa ja kehittää ensihoidon palvelujärjestelmiä sekä toteuttaa ensihoidon palvelutason määrittelyä erilaisten sairastumis- ja onnettomuusriskien analysointien avulla. Lisäksi opiskelija osaa toimia erilaisissa ensihoidon asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä johtaa ensihoitopalvelun operatiivisia ja moniviranomaisyhteistyötilanteita.
Opiskelija voi hankkia osaamisen julkisten organisaatioiden työyhteisöjen päivittäisjohtamisen kehittämiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opetuksessa ovat sisältöinä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan opinnot sekä sosiaali- ja terveysalan johtamisen yhteistä tietoperustaa rakentavat opinnot, syventävät opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot.
Opinnot rakentuvat Metropolian oppijan polun viitekehykseen, jossa keskeisiä
ydinasioita ovat työelämälähtöinen osaaminen, kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan tutkiva oppiminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus. Opiskelijat edustavat työelämää ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutuksen alkaessa. Opiskelijat hyödyntävät aiempaa asiantuntemustaan ja työelämäyhteyttään opintojen aikana sekä luovat asiantuntijaverkostoja opiskelijoiden, korkeakoulun omien ja ulkopuolisten kouluttajien sekä alumnien kautta. Opinnoissa opiskelijat kehittyvät itsearvioinnissa ja itsensä ja muiden johtamisessa sekä kansainvälisissä ja kansallisissa viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.
Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv- matkojen ja - vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä toimimista varten. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä.
Metropolia Ammattikorkeakoulusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan kansallisen viitekehyksen (NQF 7, National Qualifications Framework) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv- matkojen ja -vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisuuteen vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto.
Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot:
- ensihoitaja (AMK)
- sairaanhoitaja (AMK)
- yllämainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassaolevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
Hakukelpoisuuteen vaaditaan myös kolme vuotta työkokemusta ensihoidon tehtävissä.
Työkokemuksen tulee olla kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen. Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot. Opintojen kesto 1,5-2 v.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Jukka Lehtimäki
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1824S6)
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1823S6)
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1822S6)
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1821S6)
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1820S6)

Ajoitus 08.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000EG52-3004 Ryhmät S1823S6
Ajoitus 08.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FG29-3001 Ryhmät S1823S6
Ajoitus 07.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000FG27-3001 Ryhmät S1823S6
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus S000FG28-3001 Ryhmät S1823S6
Ajoitus 15.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000DJ83-3007 Ryhmät S3023S6 S2223S6 S1823S6 S2623S6 S2823S6
Ajoitus 14.08.2023 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus S000EM83-3010 Ryhmät S3023S6 S2223S6 S1823S6 S1923S6 S2623S6 S2823S6
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus S000EM85-3010 Ryhmät S2222S6 S1922S6 S1522S6C S1822S6 S2622S6
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000EM84-3007 Ryhmät S2222S6 S1922S6 S1522S6C S1822S6 S2622S6
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus S000CO36-3011 Ryhmät S3023S6 S2223S6 S1823S6 S2623S6 S2823S6
Ajoitus 14.03.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus S000CP32-3014 Ryhmät S2723S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus S000CP32-3016 Ryhmät S1823S6
Ajoitus 13.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus S000DK68-3006 Ryhmät S3023S6 S2223S6 S1823S6 S2823S6
Ajoitus 20.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000DJ89-3007 Ryhmät S2223S6 S1823S6 S2623S6 S2823S6
Ajoitus 15.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus S000DJ89-3010
Ajoitus 26.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000DK67-3007 Ryhmät S2222S6 S1822S6 S2823S6
Ajoitus 07.09.2023 - 23.11.2023 Toteutuksen tunnus S000FJ15-3001
Ajoitus 01.09.2023 - 04.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3063 Ryhmät S3023S6 S2223S6 S1823S6 S1923S6 S2623S6 S2823S6
Ajoitus 15.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3085
Ajoitus 30.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FG27-3002 Ryhmät S1824S6
Ajoitus 30.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000DJ83-3008 Ryhmät S2624S6 S2224S6 S2824S6 S1824S6
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000EM84-3011 Ryhmät S3023S6 S2223S6 S1823S6 S1923S6 S2623S6 S2823S6
Ajoitus 12.02.2025 - 20.04.2025 Toteutuksen tunnus S000DK68-3009 Ryhmät S2224S6 S2824S6 S1824S6 S3024S6_old
Ajoitus 11.09.2024 - 10.10.2024 Toteutuksen tunnus S000DJ89-3008 Ryhmät S3023S6 S2624S6 S2824S6 S2224S6 S1824S6
Ajoitus 17.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000DK67-3008 Ryhmät S2223S6 S1823S6 S2824S6
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FK58-3001
Ajoitus 30.08.2024 - 03.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3087 Ryhmät S2624S6 S2224S6 S2824S6 S1824S6 S1924S6