Siirry suoraan sisältöön

Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Jatko-opinnot

Maisteriopinnot yliopistossa pääsyvaatimusten mukaisesti.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet >>

Kyseisen aineen, josta AHOTia haetaan, asiantuntijaopettaja antaa lausunnon AHOTin myöntämisestä ja päätöksen tekee tutkintovastaava.

Tutkinnon profiili

Bio- ja kemiantekniikan opinnoissa osaaminen on kemian ja tekniikan yhdistämisessä, mikä tuottaa monia hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tarpeellisia hyödykkeitä kuten esimerkiksi elintarvikkeita, polttoaineita, lääkealan tuotteita, kosmetiikkaa ja maaleja. Insinööriltä edellytetään hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, jota tutkinto-ohjelman opinnoissa kehitetään koko opiskelujen ajan. Tutkinto-ohjelmassa kahden vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Toisen vuoden keväällä valitaan pääaine kolmesta vaihtoehdosta.
Pääaineet ovat:
• Bio- ja elintarviketekniikka
• Kemiantekniikka
• Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Pääaineen lisäksi opiskelija valitsee oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti tutkintoonsa valinnaisia opintoja toisista tutkinto-ohjelmista.

Opintoihin kuuluu 20 viikon ohjattu työharjoittelu sekä viimeisen vuoden aikana tehtävä insinöörityö.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Alan insinöörit sijoittuvat kemian-, elintarvike- ja ympäristöalanbiotekniikan, materiaalien valmistuksen sekä tuotteiden ja pinnoitealan asiantuntijatehtäviin.
Työpaikkoja tarjoavat esimerkiksi insinööri- ja suunnittelutoimistot, maahantuojat, viranomais- ja tutkimuslaboratoriot, tutkimuslaitokset, laitevalmistajat, laite- ja järjestelmätoimittajat sekä erityyppiset tuotantolaitokset.

Tutkinto-ohjelmat antavat valmiudet alan asiantuntija- ja johtotehtäviin elintarvikkeita, kemikaaleja, materiaaleja, pinnoitteita sekä diagnostiikan, lääkealan ja muita bioteknisiä tuotteita valmistavassa teollisuudessa. Tutkinto-ohjelma mahdollistaa työskentelyn myös alan teollisuuden myynti-, laatu-, ympäristö- ja koulutustehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden pohjana on hyvä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja näiden taitojen soveltaminen bio- ja elintarviketekniikassa, kemiantekniikassa sekä materiaali- ja pinnoitetekniikassa.
Opintojen alussa luodaan kokonaisnäkemys toimialojen liiketoiminnasta ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista sekä teollisuudessa käytettävistä teknisistä ratkaisuista.

Bio- ja kemiantekniikan insinöörin keskeisiä osaamisalueita ovat
- aineiden ja materiaalien käyttäytymisen tunteminen kuten eri olomuodot ja käyttöolosuhteet,
- korroosionesto,
- elintarvikkeet ja biomateriaalit sekä raaka-aineet ja puolivalmisteet,
- prosessiosaaminen ja tuotantoprosessien tunteminen,
- laboratorioanalytiikka sekä
- ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatuasioiden huomioiminen kaikessa toiminnassa.

Jokainen tutkinto-ohjelman opintokokonaisuus keskittyy yhden tai useamman esitetyn osaamisalueen syventämiseen.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisesti 240 opintopistettä suoritettuna.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Metropolia tarjoaa monia mahdollisuuksia hankkia kansainvälisiä kokemuksia opintojen aikana, esimerkiksi opiskelijavaihdossa jossakin yhteistyökorkeakouluistamme: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/

Erityispääsyvaatimukset

Tekniikan tutkinto-ohjelmien yleiset pääsyvaatimukset

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintojaksot arvostellaan asteikolla 0-5. Asteikko 0 = hylätty ja 1-5 = hyväksytty. Arviointikriteerit on kerrottu opintojakson kuvauksessa. Opettaja määrittelee arviointimenetelmät opintojaksolle.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopiskelu. Opinnot sisältävät luentoja, ohjattuja laskuharjoitus- ja laboratoriotöitä, ryhmässä tai itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä, itseopiskelua sekä työharjoittelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava:
Arto Yli-Pentti
puhelin: +358 40 358 2208
sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Bio- ja kemiantekniikka
Tunnus
(TXM22S1)
Bio- ja kemiantekniikka
Tunnus
(TXM21S1)
Bio- ja kemiantekniikka
Tunnus
(TXM20S1)
Bio- ja kemiantekniikka
Tunnus
(TXM19S1)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Laitinen
Opiskelijaryhmät
 • KEM21
  Kemian prosessitekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija oppii opintojaksolla käsiteltävät aineiden ominaisuuksiin liittyvät kemian ja fysiikan käsitteet siten, että pystyy niiden avulla ratkaisemaan oman koulutusalansa kannalta keskeisiä ongelmia, soveltamaan tietojaan välttämättöminä pohjatietoina myöhemmissä aineopinnoissa ja hyödyntämään osaamistaan tulevissa työtehtävissä. Keskeisiä sovellusalueita ovat reaktioiden ja reaktoreiden lisäksi mm. aineensiirto ja lämmönsiirto.

Sisältö

1. Reaalikaasut, tilanyhtälöt, osapaineen käsite
2. Höyryt ja kosteus
3. Aineiden sisäenergia, entalpia, entropia ja Gibbsin energia
4. Lämpökapasiteetti, molaarinen ja ominaislämpökapasiteetti
5. Faasinmuutoslämmöt (latenttilämmöt)
6. Ideaalinen liuos, ideaalisen laimea liuos (Henryn laki)
7. Faasitasapainojen syventäminen
8. Nesteet: viskositeetti, pintajännitys, taitekerroin
9. Kiinteät aineet: adsorptio
10. Lämmönjohtavuus ja sähkönjohtavuus
11. Muita aiheita valinnan mukaan (esim. radioaktiivisuus, lujuus).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja ratkaista niihin liittyviä suoraviivaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt omin sanoin; hän osaa selittää, mihin ilmiöön liittyvät kaavat perustuvat tai mitä ne tarkoittavat ilmiön kannalta; hän osaa ottaa kantaa aihepiirin ongelmien ratkaisuissa saamiensa tulosten mielekkyyteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ja mallintaa aihepiirin ilmiötä, tapahtumia tms. mielekkäiden oletusten pohjalta sekä analysoida, arvioida ja muokata ratkaisuja ja mallia tarvittaessa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja ratkaista niihin liittyviä suoraviivaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Kemian perusteet 1 ja 2
Insinöörikemia
LUMA 1
LUMA 2
LUMA 3

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eija Koriseva
 • Pia-Tuulia Laine
Opiskelijaryhmät
 • BIO21
  Bio- ja elintarviketekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, miksi aistinvarainen arviointi on merkityksellinen elintarvike-alalla (esimerkiksi laadunvalvonnassa ja tuotekehityksessä). Opiskelija ymmärtää aistien toimintaa elintarvikkeiden arvioinnissa ja osaa hyödyntää aistinvaraisen arvioinnin menetelmiä elintarvikkeiden raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden ulkonäön, hajun, maun ja rakenteen arvioimisessa. Opiskelija osaa itse toimia arvioijana, toteuttaa aistinvaraisia arviointeja ja tulkita niiden tuloksia. Opiskelija osaa myös hyödyntää tilastollisia menetelmiä tulosten käsittelyssä.

Sisältö

1. Aistinvaraisen arvioinnin merkitys elintarvike-alalla. Yleisimmät elintarvikkeiden aistinvaraiset arviointimenetelmät (kuten erotustestit, kuvaileva menetelmä ja kuluttajatesti).
2. Aistinvaraiseen arviointiin osallistuminen ja arvioinnin toteutus.
3. Aistinvaraisen arvioinnin tulosten analysointi ja raportointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija osaa kuvata, miksi ja miten aistinvaraista arviointia toteutetaan elintarvikeyrityksissä. Opiskelija tunnistaa yleisimpiä aistinvaraisen arvioinnin menetelmiä.
2. Opiskelija osaa selittää aistinvaraisen arvioinnin periaatteita. Hän osaa valmistella arviointeja ja osallistua itse arviointeihin annettujen ohjeiden mukaisesti.
3. Opiskelija osaa tulkita ja raportoida saatuja tuloksia annettuja ohjeita noudattaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija osaa kuvata omin sanoin tyypillisimpiä aistinvaraisen arvioinnin menetelmiä ja pystyy selittämään miksi ja missä niitä käytetään elintarvike-alalla.
2. Opiskelija osaa valmistella oma-aloitteisesti yleisimpiä aistinvaraisia arviointeja ja osaa itse toimia arvioijana.
3. Opiskelija osaa raportoida ja analysoida aistinvaraisen arvioinnin tuloksia ja osaa myös ottaa kantaa tulosten mielekkyyteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija osaa valita sopivan aistinvaraisen arvioinnin menetelmän erilaisiin tilanteisiin.
2. Opiskelija osaa toimia arvioijana ja osaa suunnitella ja toteuttaa huolellisesti aistinvaraisia arviointeja.
3. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti saatuja aistinvaraisen arvioinnin tuloksia. Opiskelija osaa tehdä päätelmiä ja tulkintoja saaduista tuloksista ja pystyy ehdottamaan tulosten pohjalta sopivia ratkaisuja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija osaa kuvata, miksi ja miten aistinvaraista arviointia toteutetaan elintarvikeyrityksissä. Opiskelija tunnistaa yleisimpiä aistinvaraisen arvioinnin menetelmiä.
2. Opiskelija osaa selittää aistinvaraisen arvioinnin periaatteita. Hän osaa valmistella arviointeja ja osallistua itse arviointeihin annettujen ohjeiden mukaisesti.
3. Opiskelija osaa tulkita ja raportoida saatuja tuloksia annettuja ohjeita noudattaen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Paananen-Porkka
 • Jarmo Palm
 • Tiina Soininen
 • Pia-Tuulia Laine
Vastuuhenkilö

Pia-Tuulia Laine

Opiskelijaryhmät
 • BIO20
  Bio- ja elintarviketekniikka
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu opintojakson aikana erilaisiin bio- ja elintarvikealan uusiin ja ajankohtaisiin tuotteisiin ja ilmiöihin. Opiskelija ymmärtää uusien tuotteiden merkityksen bio- ja elintarvikealalla.

Sisältö

Vuosittain vaihtelevia ja ajankohtaisia biotekniikan ja/tai elintarvikealan uusia trendejä, tuotteita, liikeideoita.

- Englanti 1 op: työnhakuprosessi, videoklipin tekeminen kurssiin liittyvästä aiheesta, akateeminen tyyli, kurssikohtainen sanasto

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä tai kuvata yleisellä tasolla erilaisia uusia bio- ja elintarvikealan sovelluksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvailla ja kertoa omin sanoin erilaisista uusista bio- ja elintarvikealan sovelluksista. Hän osaa selittää sovellusten taustaa ja ominaispiirteitä, ja pystyy ottamaan kantaa niiden merkitykseen ja uutuusarvoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kertoa omin sanoin erilaisista uusista bio- ja elintarvikealan sovelluksista. Hän pystyy analysoimaan ja pohtimaan uuden tuotteen merkitystä (hyötyjä ja mahdollisesti haittoja) ja vertailemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa nimetä tai kuvata yleisellä tasolla erilaisia uusia bio- ja elintarvikealan sovelluksia.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää englannin opintoja (1,5 op)

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Paananen-Porkka
 • Maija-Liisa Mattinen
Opiskelijaryhmät
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • MATPI20
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Tavoitteet

Opintojakso on vaihtuvasisältöinen ja keskittyy alan uusimman tiedon ja kehityksen hakemiseen sekä jäsentelyyn.

Sisältö

1. Materiaalien kehitys ja uudet materiaalit
2. Pinnoitteiden kehitys ja uudet tuotteet
3. Alan uusimmat julkaisut
4. Uudet innovaatiot ja kasvuyritykset

(Englannin osuus 1 op.)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Osaa soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
2. Osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
3. Osaa perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
2. Osaa arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
3. Osaa soveltaa tutkittua tietoa ammatillisissa tehtävissä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Osaa osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
2. Osaa käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
3. Osaa soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Osaa soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
2. Osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
3. Osaa perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla

Lisätiedot

Opintojakso sisältää englantia (1 op) ja fysiikan opintoja.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Laitinen
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1B
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opiskelija oppii opintojaksolla käsiteltävät analyyttisen kemian ja orgaanisen kemian käsitteet ja ilmiöt siten, että pystyy ymmärtämään ja ratkaisemaan aihepiiriin liittyviä oman koulutusalansa kannalta keskeisiä ongelmia, soveltamaan tietojaan välttämättöminä pohjatietoina myöhemmissä aineopinnoissa ja hyödyntämään osaamistaan tulevissa työtehtävissä.

Sisältö

Analyyttinen kemia:
• näytteenoton ja näytteenkäsittelyn perusteet
• kalibrointisuora
• johdanto instrumentaalianalytiikkaan, seuraavat menetelmät soveltuvin osin:
- absorptio- ja emissiospektroskopia (UV, VIS, IR)
- kromatografiat
- mikroskopia (optinen, SEM, TEM, STM, AFM)
- Röntgenmenetelmät (XRF, XRD)
- sähkökemialliset menetelmät
- termoanalyysi (TG, DSC jne.)
• analyyttisen kemian laboratoriotöitä, esim. seuraavat:
- absorptiospektroskopia, XRF, emissiospektroskopia
- orgaaniset analyysitekniikat: GC, FTIR, taitekerroin jne.
• yleisen ja analyyttisen kemian laskutaitojen vahvistaminen

Orgaaninen kemia:
• nimeäminen ja kaavat
• isomeria: rakenne- ja stereoisomeria (optinen isomeria jne.)
• keskeiset funktionaaliset ryhmät ja niiden vaikutus aineiden ominaisuuksiin
• funktionaalisten ryhmien tyypilliset reaktiot ja reaktiomekanismit
• eri sovellusalueilla keskeisten orgaanisten yhdisteiden ominaisuudet ja käyttäytyminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja ratkaista niihin liittyviä suoraviivaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt omin sanoin; hän osaa selittää, mihin ilmiöön liittyvät yhtälöt ja kaavat perustuvat tai mitä ne tarkoittavat ilmiön kannalta; hän osaa ottaa kantaa aihepiirin tehtävien ratkaisuissa saamiensa tulosten mielekkyyteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa aihepiirin ilmiöitä, tapahtumia tms. mielekkäiden oletusten pohjalta sekä analysoida, arvioida ja muokata ratkaisuja ja mallia tarvittaessa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija oppii opintojaksolla käsiteltävät analyyttisen kemian ja orgaanisen kemian käsitteet ja ilmiöt siten, että pystyy ymmärtämään ja ratkaisemaan aihepiiriin liittyviä oman koulutusalansa kannalta keskeisiä ongelmia, soveltamaan tietojaan välttämättöminä pohjatietoina myöhemmissä aineopinnoissa ja hyödyntämään osaamistaan tulevissa työtehtävissä.

Esitietovaatimukset

Kemian perusteet 1
Orientoivien opintojen laboratorio-osuus

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Laitinen
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1A
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opiskelija oppii opintojaksolla käsiteltävät analyyttisen kemian ja orgaanisen kemian käsitteet ja ilmiöt siten, että pystyy ymmärtämään ja ratkaisemaan aihepiiriin liittyviä oman koulutusalansa kannalta keskeisiä ongelmia, soveltamaan tietojaan välttämättöminä pohjatietoina myöhemmissä aineopinnoissa ja hyödyntämään osaamistaan tulevissa työtehtävissä.

Sisältö

Analyyttinen kemia:
• näytteenoton ja näytteenkäsittelyn perusteet
• kalibrointisuora
• johdanto instrumentaalianalytiikkaan, seuraavat menetelmät soveltuvin osin:
- absorptio- ja emissiospektroskopia (UV, VIS, IR)
- kromatografiat
- mikroskopia (optinen, SEM, TEM, STM, AFM)
- Röntgenmenetelmät (XRF, XRD)
- sähkökemialliset menetelmät
- termoanalyysi (TG, DSC jne.)
• analyyttisen kemian laboratoriotöitä, esim. seuraavat:
- absorptiospektroskopia, XRF, emissiospektroskopia
- orgaaniset analyysitekniikat: GC, FTIR, taitekerroin jne.
• yleisen ja analyyttisen kemian laskutaitojen vahvistaminen

Orgaaninen kemia:
• nimeäminen ja kaavat
• isomeria: rakenne- ja stereoisomeria (optinen isomeria jne.)
• keskeiset funktionaaliset ryhmät ja niiden vaikutus aineiden ominaisuuksiin
• funktionaalisten ryhmien tyypilliset reaktiot ja reaktiomekanismit
• eri sovellusalueilla keskeisten orgaanisten yhdisteiden ominaisuudet ja käyttäytyminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja ratkaista niihin liittyviä suoraviivaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt omin sanoin; hän osaa selittää, mihin ilmiöön liittyvät yhtälöt ja kaavat perustuvat tai mitä ne tarkoittavat ilmiön kannalta; hän osaa ottaa kantaa aihepiirin tehtävien ratkaisuissa saamiensa tulosten mielekkyyteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa aihepiirin ilmiöitä, tapahtumia tms. mielekkäiden oletusten pohjalta sekä analysoida, arvioida ja muokata ratkaisuja ja mallia tarvittaessa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija oppii opintojaksolla käsiteltävät analyyttisen kemian ja orgaanisen kemian käsitteet ja ilmiöt siten, että pystyy ymmärtämään ja ratkaisemaan aihepiiriin liittyviä oman koulutusalansa kannalta keskeisiä ongelmia, soveltamaan tietojaan välttämättöminä pohjatietoina myöhemmissä aineopinnoissa ja hyödyntämään osaamistaan tulevissa työtehtävissä.

Esitietovaatimukset

Kemian perusteet 1
Orientoivien opintojen laboratorio-osuus

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 07.05.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 110

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
 • Heidi Martin
Vastuuhenkilö

Heidi Martin

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa käsityksen omista vahvuuksista ja oman ammattialan osaamisvaatimuksista.
Opiskelija perehtyy urasuunnitteluun ja muodostaa oman urasuunnitelman.
Opiskelija osaa työstää itselleen työnhaun asiakirjat (CV, hakemus).

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy kaksi osiota ja kuusi oppimistehtävää:

1.Osaamisen sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen
- Osaamisen kartoittaminen
- Luonteenvahvuudet
- Osaamisen tiivistelmä

2.Kohti työelämää
- Video CV, CV tai työpaikkahakemus
- Monimuotoinen työyhteisö
- Suunta tulevaisuuteen (opintojakson kokoava tehtävä)

Opintojakson osiot ja tehtävät on suunniteltu jatkumoksi siten, että opiskelija lähtee liikkeelle urasuunnittelussaan oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittamisesta. Tämän jälkeen opiskelija perehtyy työllistymistaitoihin sekä monimuotoisen työyhteisön ja yhdenvertaisuuden teemoihin. Näiden pohjalta opiskelijaa ohjataan arvioimaan omia urasuunnitteluvalmiuksiaan, vetämään yhteen tekemiään oppimistehtäviä ja niistä heränneitä ajatuksia sekä aloittamaan tulevaisuuden suunnitelmiensa hahmottamista. Lisäksi mukana on tutustumisen arvoista lisämateriaalia, sisältäen tietoutta yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toimintatavasta. Oppimistehtävissä hahmotetaan mm. kaikkea sitä osaamista, jota on hankittu elämän eri vaiheissa, tunnistetaan omia persoonallisia piirteitä ja vahvuuksia, tuetaan oman osaamisen markkinointia ja selvitetään oman alan ammattitaitovaatimuksia, tehdään työnhaun asiakirjoja, valmentaudutaan työhakutaitoihin sekä opitaan ymmärtämään työyhteisöjen monimuotoisuutta. Opintojakson päättävät osiot “Sinä riität” sekä palautekysely. Sinä riität-osiossa on pyritty kannustavasti tuomaan esiin sitä, että opintojen sekä elämän eri vaiheissa, voimme kohdata haasteita ja vastoinkäymisiä, mutta niistä on mahdollista selvitä ja päästä eteenpäin. Parhaimman hyödyn opintojaksosta saa, kun paneutuu tehtäviin ja materiaaleihin huolella. Kurssi kannattaa tehdä itselleen ja omaa uraa varten.

Aika ja paikka

Virtuaaliopintoja itsenäisesti työstettävään aikaan.

Oppimateriaalit

Verkko-oppimisympäristö.

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopinnot, itsenäinen opiskelu ja reflektointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n.50h työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien oppimistehtävien hyväksytty palautus.

Lisätiedot

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään mm. harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Reijo Leinonen
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • KEM20
  Kemian prosessitekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaisnäkemys prosessiteollisuuden automaatiosta ja sen merkityksestä tuotannon mahdollistajana. Lisäksi opiskelija tuntee automaatiototeutuksen yleisimmät komponentit, laitteet, tiedonsiirron periaatteet, automaatiojärjestelmän toiminnallisuuden, säädön sekä dokumentoinnin perusteet.

Sisältö

Prosessi- ja kappaletavara-automaatio
Yleisimmät automaation komponentit ja kentän laitteet
Instrumentoinnin esittäminen prosessikaaviossa
Säädön perusteet
Prosessiautomaation järjestelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää automaation peruskäsitteet ja omaa kokonaisnäkemyksen automaatioratkaisusta
Opiskelija tuntee automaation komponentteja ja laitteita
Opiskelija tuntee kaavioissa esitettyjä laitteiden ja instrumentoinnin piirrosmerkkejä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija ymmärtää ja osaa hyödyntää tietoa prosessiteollisuuden perussovelluksissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisia toteutuksia sekä arvioida niiden käyttökelpoisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää automaation peruskäsitteet ja omaa kokonaisnäkemyksen automaatioratkaisusta
Opiskelija tuntee automaation komponentteja ja laitteita
Opiskelija tuntee kaavioissa esitettyjä laitteiden ja instrumentoinnin piirrosmerkkejä

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joel Kontturi
 • Riitta Lehtinen
 • Eija Koriseva
 • Kari Salmi
 • Elina Hovila
 • Marjut Haimila
 • Timo Seuranen
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1B
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opintojakson tavoite on syventää opiskelijan tietoa ja osaamista bio- ja kemiantekniikan toimialasta.
Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan alan tuoteryhmään, sen ominaisuuksiin ja valmistusprosessiin tekemällä projektityön. Työhön liittyen hän perehtyy myös anturitekniikkaan.

Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti.

Sisältö

1. Aihealueeseen tutustuminen
2. Projektisuunnitelman laatiminen ja tarvittavien materiaalien sekä välineiden hankkiminen
3. Kokeellinen osuus
4. Mittausepävarmuuden määrittäminen
5. Projektin raportointi ja esittely
6. Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
7. Viestintä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- etsiä ammatillista tietoa ohjattuna
- käyttää alan käsitteitä oikein ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa tietämystä ammattialastaan
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä
- noudattaa turvallisuusohjeita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan, käsitteisiin ja toimintaympäristöön
- toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- toimia opiskelijaryhmässä
- toimia turvallisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- organisoida omaa ja opiskelijaryhmän toimintaa
- toimia turvallisuus huomioiden

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- etsiä ammatillista tietoa ohjattuna
- käyttää alan käsitteitä oikein ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa tietämystä ammattialastaan
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä
- noudattaa turvallisuusohjeita

Esitietovaatimukset

Orientoivien opintojen laboratorioturvallisuusosuus

Lisätiedot

Opintojakso sisältää ammatillisen viestinnän opintoja.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joel Kontturi
 • Riitta Lehtinen
 • Eija Koriseva
 • Kari Salmi
 • Elina Hovila
 • Timo Seuranen
 • Marjut Haimila
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1A
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opintojakson tavoite on syventää opiskelijan tietoa ja osaamista bio- ja kemiantekniikan toimialasta.
Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan alan tuoteryhmään, sen ominaisuuksiin ja valmistusprosessiin tekemällä projektityön. Työhön liittyen hän perehtyy myös anturitekniikkaan.

Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti.

Sisältö

1. Aihealueeseen tutustuminen
2. Projektisuunnitelman laatiminen ja tarvittavien materiaalien sekä välineiden hankkiminen
3. Kokeellinen osuus
4. Mittausepävarmuuden määrittäminen
5. Projektin raportointi ja esittely
6. Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
7. Viestintä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- etsiä ammatillista tietoa ohjattuna
- käyttää alan käsitteitä oikein ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa tietämystä ammattialastaan
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä
- noudattaa turvallisuusohjeita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan, käsitteisiin ja toimintaympäristöön
- toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- toimia opiskelijaryhmässä
- toimia turvallisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- organisoida omaa ja opiskelijaryhmän toimintaa
- toimia turvallisuus huomioiden

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- etsiä ammatillista tietoa ohjattuna
- käyttää alan käsitteitä oikein ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa tietämystä ammattialastaan
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä
- noudattaa turvallisuusohjeita

Esitietovaatimukset

Orientoivien opintojen laboratorioturvallisuusosuus

Lisätiedot

Opintojakso sisältää ammatillisen viestinnän opintoja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Paananen-Porkka
 • Hye Jung-Majanen
 • Maija-Liisa Mattinen
Opiskelijaryhmät
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • BIO20
  Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt erilaisten biomateriaalien ominaisuuksiin, tuotantotekniikkoihin ja käyttömahdollisuuksiin.

Opiskelija ymmärtää luonnon raaka-aineissa tapahtuvat entsyymireaktiot sekä keinot niiden estämiseksi, että vahvistamiseksi. Hän tietää entsyymien käyttömahdollisuudet ja käyttötavan yleisimmissä olemassa olevissa teollisuus- ja analyysisovelluksissa.

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu uusiin materiaaleihin (kuten esimerkiksi puupohjaiset raaka-aineet, nanomateriaalit, mikrobiperäiset energialähteet). Hän ymmärtää materiaalien mahdollisuudet ympäristöongelmien ratkaisussa.

Sisältö

1. Eri biomateriaalien ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet, niiden biohajoavuus ja kierrätettävyys
2. Eri entsyymiryhmien sovellukset elintarvike-, puunjalostus lääke-, tekstiili- ja kemianteollisuudessa sekä entsyymien käyttö analytiikassa
3. Uusien materiaalien käyttömahdollisuudet biotekniikassa ja elintarviketeknologiassa
4. Alan englanninkielinen perussanasto, opintojakson aiheeseen liittyvien englanninkielisten artikkeleiden lukeminen ja tiivistäminen sekä niistä keskusteleminen, englanninkielinen esitys (Englannin osuus 2 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- erottaa arkitiedon tutkituista tiedoista
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti ja asiasisältöä halliten
- arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- erottaa arkitiedon tutkituista tiedoista
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti

Lisätiedot

Opintojakso sisältää englannin opintoja (1 op)

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Räsänen
 • Tiina Soininen
Opiskelijaryhmät
 • BIO21
  Bio- ja elintarviketekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee aineenvaihdunnan keskeisimmät käsitteet ja mekanismit, reaktioiden järjestäytymiset ja aineenvaihdunnan tärkeimmät säätelymekanismit sekä entsyymien toimintaperiaatteet. Hän osaa selittää tärkeimpien energia-aineenvaihduntareaktioiden tapahtumat; hiilihydraattien ja rasvojen merkitykset sekä hengitysketjun kulun.

Opiskelija hallitsee geenitekniikan perustekniikat teorian ja käytännön tasolla. Opiskelija osaa eristää, puhdistaa ja karakterisoida nukleiinihappoja eri lähtömateriaaleista. Hän ymmärtää DNA:n muuntelun, vektorin perusrakenteen ja DNA:n kuljetusmenetelmät isäntäsoluun. Opiskelija osaa kuvata PCR- ja sekvensointitekniikat. Opiskelija ymmärtää DNA-analyysien merkityksen yksilöntunnistuksessa ja GMO-analyyseissä. Opiskelija on tutustunut geenitekniikan lainsäädäntöön ja pohtinut alaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Opiskelija tuntee keskeisimmät biokemialliset ja geenitekniikan tutkimusmenetelmät.

Sisältö

Entsyymien toiminta ja kinetiikka, energia-aineenvaihdunta

Kloonauksen perusmenetelmät ja vektorilajit. DNA:n monistus-, ja sekvensointitekniikat Geenitekniikan etiikka ja geenitekniikkalainsäädäntö

Biokemian ja geenitekniikan keskeisemmät analyysimenetelmät, teoriassa ja käytännössä

Oppimateriaalit

Luennot

Opetusmenetelmät

Luennot ja laboratorioharjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää alan käsitteitä ja tieto johdonmukaisesti ja asiasisältöä halliten
- arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- erottaa arkitiedon tutkituista tiedoista
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Laboratoriotyöt
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Biotieteiden perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Räsänen
Opiskelijaryhmät
 • BIO21
  Bio- ja elintarviketekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ja ymmärtää opintojaksolla käsiteltävät lämmönsiirron ja virtaustekniikan peruskäsitteet niin, että hän pystyy ratkaisemaan niihin liittyviä keskeisiä ongelmia, soveltamaan tietojaan myöhemmissä aineopinnoissa ja hyödyntämään osaamistaan tulevissa työtehtävissä.

Sisältö

1. Aine- ja energiataseet
2. Lämmönsiirron ja virtaustekniikan tunnusluvut
3. Lämmönsiirtymistavat
4. Kokonaislämmönsiirto
5. Fluidien ominaisuudet
6. Hydromekaniikka
7. Bernoullin yhtälö
8. Putkiston osat
9. Matriisi- ja taselaskenta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen ja osaa etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti.
Opiskelija osaa etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti sekä perustella tietolähteiden käytön. Opiskelija osaa perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen ja osaa etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eija Koriseva
 • Mikko Halsas
 • Carola Fortelius
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • BIO21
  Bio- ja elintarviketekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijalla on käsitys bioteknisten yksikköoperaatioiden yleisestä merkityksestä ja osuudesta bioteknisissä prosesseissa.
Opiskelija tietää, kuinka biomateriaalien ominaisuudet vaikuttavat yksikköoperaatioiden valintaan.
Opiskelija osaa periaatetasolla valita järkeviä yksikköoperaatioita laajempaan prosessiin.
Opiskelija osaa käyttää yleisiä yksikköoperaatioihin liittyviä matemaattisia kaavoja ja ratkaisemaan taseyhtälöitä matriisien avulla käyttäen matemaattisia ohjelmistoja.

Sisältö

1. Aine- ja energiataseet
2. Biomateriaalien ominaisuudet
3. Yksikköoperaatiot
4. Yksikköoperaatioihin liittyvää laskentaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen ja osaa etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti.
Opiskelija osaa etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti sekä perustella tietolähteiden käytön. Opiskelija osaa perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen ja osaa etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä.

Esitietovaatimukset

Bioprosessien lämmönsiirto ja virtaustekniikka

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Paananen-Porkka
 • Pia-Tuulia Laine
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • BIO21
  Bio- ja elintarviketekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää pakkauksen merkityksen elintarvikkeelle. Hän tunnistaa yleisimpiä pakkausmateriaaleja ja niiden ominaisuuksia sekä tuntee elintarvikepakkauksille asetettuja vaatimuksia. Opiskelija osaa valita elintarvikkeille sopivia pakkausmateriaaleja ja hän myös osaa laatia elintarvikkeelle pakkausmerkinnät.

Sisältö

1. Pakkauksen merkitys elintarvikkeelle.
2. Elintarvikkeiden pakkausmateriaalit ja niiden ominaisuudet. Elintarvikepakkaukselle asetettuja vaatimuksia (kuten lainsäädännölliset vaatimukset, eri elintarvikkeiden asettamat vaatimukset).
3. Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät.
4. Pakkausteknologioita (suojakaasupakkaaminen, aseptinen pakkaaminen, vakuumipakkaaminen) ja älykkäät ja aktiiviset pakkaukset
5. Englannin kielen opetus: messut, ammatillisen viestinnän tyylit, kurssikohtainen sanasto (englannin osuus 1 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija osaa selittää, miksi elintarvikkeita pakataan ja millaisia vaatimuksia eri elintarvikkeilla on pakkaukselle.
2. Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä yleisimpiä elintarvikkeiden pakkausmateriaaleja. Opiskelija osaa listata elintarvikepakkausmateriaaleille asetettavia lainsäädännöllisiä ja muita vaatimuksia.
3. Opiskelija osaa laatia elintarvikepakkaukseen päällysmerkinnät annettuja ohjeita noudattaen.
4. Opiskelija osaa kuvailla erilaisia pakkausteknologioita. Hän osaa selittää, mitä tarkoitetaan älykkäillä ja aktiivisilla pakkauksilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija osaa selittää omin sanoin ja perustellen, miksi elintarvikkeita pakataan. Hän osaa myös selittää ja vertailla eri elintarvikkeiden vaatimuksia pakkauksille.
2. Opiskelija osaa kuvailla omin sanoin eri pakkausmateriaaleille tyypillisiä ominaisuuksia ja käyttökohteita. Opiskelija osaa vertailla eri pakkausmateriaaleja ja niiden ominaisuuksia (heikkoudet ja vahvuudet).
3. Opiskelija osaa laatia elintarvikepakkaukseen päällysmerkinnät ja lisäksi hän osaa tulkita ja perustella merkintöjä.
4. Opiskelija osaa selittää omin sanoin mitä tarkoitetaan erilaisilla pakkausteknologioilla ja lisäksi, miksi ja millaisissa tilanteissa niitä voidaan käyttää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija ymmärtää pakkauksen merkityksen kokonaisuuden kannalta ja osaa pohdiskella miksi eri elintarvikkeet vaativat erilaisia pakkauksia.
2. Opiskelija osaa vertailla keskenään erilaisia pakkausmateriaalivaihtoehtoja ja hän osaa perustellen valita sopivan materiaalin eri tarkoituksiin.
3. Opiskelija osaa oma-aloitteisesti laatia monimutkaisiakin päällysmerkintöjä.
4. Opiskelija osaa vertailla erilaisia pakkausteknologioita ja hän osaa valita sopivia teknologioita eri elintarvikkeille.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija osaa selittää, miksi elintarvikkeita pakataan ja millaisia vaatimuksia eri elintarvikkeilla on pakkaukselle.
2. Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä yleisimpiä elintarvikkeiden pakkausmateriaaleja. Opiskelija osaa listata elintarvikepakkausmateriaaleille asetettavia lainsäädännöllisiä ja muita vaatimuksia.
3. Opiskelija osaa laatia elintarvikepakkaukseen päällysmerkinnät annettuja ohjeita noudattaen.
4. Opiskelija osaa kuvailla erilaisia pakkausteknologioita. Hän osaa selittää, mitä tarkoitetaan älykkäillä ja aktiivisilla pakkauksilla.

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeiden valmistustekniikka 1 ja 2

Lisätiedot

Opintojakso sisältää englannin opintoja (1 op)

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia-Tuulia Laine
Opiskelijaryhmät
 • BIO21
  Bio- ja elintarviketekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää, mihin eri säilöntämenetelmien teho perustuu ja hän osaa päätellä, mitä eri elintarvikemateriaaleissa voi tapahtua säilönnän aikana.

Sisältö

Elintarvikkeiden säilöntämenetelmät ja näiden menetelmien aikana elintarvikemateriaalissa tapahtuvat kemialliset, fysikaaliset ja mikrobiologiset ilmiöt.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja selittää tyypillisimpiä elintarvikkeiden säilöntämenetelmiä ja niiden vaikutuksia elintarvikkeisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää, mitä elintarvikkeiden eri säilöntäprosesseissa tapahtuu ja mihin eri säilöntämenetelmät perustuvat.
Opiskelija osaa ottaa kantaa, mitä onnistunut säilöntä vaatii.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ja rakentavasti elintarvikkeiden säilöntäprosesseja.
Opiskelija osaa valita optimaalisia ratkaisuja eri tilanteisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa nimetä ja selittää tyypillisimpiä elintarvikkeiden säilöntämenetelmiä ja niiden vaikutuksia elintarvikkeisiin.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Paananen-Porkka
 • Pia-Tuulia Laine
Vastuuhenkilö

Pia-Tuulia Laine

Opiskelijaryhmät
 • BIO21
  Bio- ja elintarviketekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee elintarviketeollisuuden erityispiirteitä ja ymmärtää, mistä raaka-aineista ja millaisilla prosesseilla elintarvikkeita valmistetaan ja mitä elintarvikemateriaalissa tapahtuu eri prosessivaiheissa. Hän osaa myös arvioida prosesseja kestävän kehityksen näkökulmasta.
Englannin osuus 1 op.

Sisältö

1. Elintarvikkeiden valmistusprosessit ja kestävä kehitys ruokajärjestelmässä.
2. Elintarvikkeissa valmistuksen ja varastoinnin aikana tapahtuvat tyypillisimmät reaktiot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija osaa nimetä ja selittää tyypillisimpiä elintarvikkeiden valmistusmenetelmiä sekä arvioida valmistusprosesseja kestävän kehityksen näkökulmasta.
2. Opiskelija osaa kuvata tyypillisimpiä elintarvikkeessa tapahtuvia reaktioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija osaa selittää omin sanoin, mitä elintarvikkeiden eri valmistusvaiheissa tapahtuu ja mihin kyseiset vaiheet perustuvat. Opiskelija osaa myös ottaa kantaa ja pohtia, mitä onnistuneelta valmistusprosessilta vaaditaan. Hän osaa arvioida elintarvikeprosesseja kestävän kehityksen näkökulmasta.
2. Opiskelija osaa selittää omin sanoin, mihin ilmiöön elintarvikkeissa prosessoinnin ja varastoinnin aikana tapahtuvat reaktiot perustuvat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija osaa nähdä valmistusprosessin vaiheet kokonaisuuden kannalta. Hän osaa arvioida kriittisesti ja rakentavasti elintarvikkeiden valmistusprosesseja. Opiskelija osaa valita optimiratkaisuja erilaisissa tilanteissa. Hän osaa nähdä prosessit kestävän kehityksen näkökulmasta ja ehdottaa vaihtoehtoisia toimintatapoja.
2. Opiskelija osaa arvioida opittua tietoa ja pystyy arvioimaan kriittisesti elintarvikkeen koostumuksen merkitystä esim. elintarvikkeen valmistuksen tai säilytyksen kannalta. Opiskelija osaa tehdä päätelmiä ja valintoja elintarvikkeen koostumukseen perustuen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija osaa nimetä ja selittää tyypillisimpiä elintarvikkeiden valmistusmenetelmiä sekä arvioida valmistusprosesseja kestävän kehityksen näkökulmasta.
2. Opiskelija osaa kuvata tyypillisimpiä elintarvikkeessa tapahtuvia reaktioita.

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeiden valmistustekniikka 1

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mikko Halsas
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • BIO21
  Bio- ja elintarviketekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijalla on käsitys fermentointitekniikan yleisestä merkityksestä ja sen osuudesta bioteknisissä prosesseissa.
Opiskelija tunnistaa fermenttorin osat, tuntee aseptiset ratkaisutavat ja ymmärtää fermentointeja rajoittavien tekijöiden merkityksen.
Opiskelija osaa verrata erilaisia fermenttoreja ja fermentointitapoja keskenään ja ymmärtää mittausten ja säädön merkityksen.
Opiskelija osaa käyttää yleisiä fermentointiin liittyviä matemaattisia kaavoja.
Opiskelijalla on käsitys laboratoriofermenttorin toiminnasta.
Opiskelija tuntee ympäristöbiotekniikan keskeisemmät prosessit ja kykenee seuraamaan ympäristöbiotekniikan kehitystä.

Sisältö

1. Fermentointitekniikan merkitys
2. Fermenttori laitteena
3. Erilaiset fermenttorit ja fermentointitavat
4. Fermentointiin liittyvää laskentaa
5. Laboratoriofermenttori
6. Biotekniikan ympäristösovellukset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen ja osaa etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti.
Opiskelija osaa etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti sekä perustella tietolähteiden käytön. Opiskelija osaa perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen ja osaa etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä.

Esitietovaatimukset

Bioprosessien lämmönsiirto ja virtaustekniikka

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Arto Yli-Pentti
 • Pia-Tuulia Laine
Opiskelijaryhmät
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • BIO20
  Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ympäristö- ja elintarvikevalvontajärjestelmän ja -lainsäädännön pääpiirteet, niin kansallisella kuin EU-tasolla. Opiskelija on tutustunut keskeisimpiin bio- ja elintarvikealan tuotteita ja valmistusprosesseja koskeviin lakeihin ja asetuksiin. Opiskelija ymmärtää turvallisuuden merkityksen koko tuotantoketjussa ja sen toteuttamiseen tarvittavia laadunvalvontatoimenpiteitä.

Opiskelija osaa arvioida bioalan tuotannon ympäristövaikutuksia ja ymmärtää, mitä laatu- että ympäristöjohtaminen yrityksessä tarkoittaa.

Opiskelija tuntee työturvallisuuteen liittyvän keskeisen lainsäädännön ja tietää millaisia velvoitteita tämä asettaa työnantajalle sekä työntekijälle koskien yhteistä työpaikkaa.

Opiskelija tuntee työhyvinvointiin liittyvät haasteet ja osaa keskeiset menetelmät, joilla työhyvinvointia pystytään toteuttamaan ja kehittämään.

Sisältö

1. Työsuojelu-, ympäristö- ja elintarvikevalvonta, viranomaiset ja lainsäädäntö Suomessa ja EU:ssa
2. Biotuotteiden laatu, biologinen ja kemikaali- turvallisuus, mm. muuntogeeniset tuotteet ja uuselintarvikkeet
3. Laatujärjestelmät ja validoinnin periaatteet
4. Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja toteuttamismenetelmät
5. Elintarviketuotannon ympäristövaikutukset ja niiden minimointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen ja osaa etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti.
Opiskelija osaa etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti sekä perustella tietolähteiden käytön.
Opiskelija osaa perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen ja osaa etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä.

Ilmoittautumisaika

07.06.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 01.08.2024

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Martin
Opiskelijaryhmät
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä oman ammattialan perustehtävissä niin itsenäisesti kuin ryhmässä työaikoja ja työturvallisuutta noudattaen.
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida oppimiaan tietoja ja taitoja käytännössä sekä ymmärtää työsuojelun ja ympäristön merkityksen osana teollista/yrityksen toimintaa.
Opiskelija osaa kertoa työtehtävistään ja käyttämistään työmenetelmistä sekä harjoittelupaikan toiminnasta, työkokonaisuuksista ja työympäristöstä.
Opiskelija osaa työnhaun- ja työlainsäädännön perusteet sekä tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet.

Sisältö

Työharjoittelu suoritetaan koulutusohjelman harjoitteluohjeen mukaisesti siten, että harjoittelu on monipuolista ja edistää ammatillista kehittymistä nousujohteisesti oman ammattialan perustehtävistä vaativampiin asiantuntijatason tehtäviin.
1. Harjoitteluluento/-luennot ja työnhaun- ja työlainsäädännön perusteet
2. Harjoittelupaikan hakeminen ja harjoittelusuunnitelma
3. Yrityksessä työskentely oman alan työtehtävissä (harjoittelun laatu) opintojaksolle määritetyn ajanjakson (harjoittelun määrä)
4. Harjoittelun oppimistehtävä/-t

Oppimateriaalit

Harjoitteluohje, työnhakuun ja työlainsäädäntöön liittyviä materiaaleja

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, työelämäharjoittelun ohjaus, raportti/oppimistehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa ulkomailla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 työviikkoa/375 tuntia työharjoittelua

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu opintojaksolle vaaditun ajan hyväksytyissä työtehtävissä, oppimistehtävä, työelämäpalaute/työtodistus

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Räsänen
 • Elina Hovila
 • Kai Laitinen
 • Pia-Tuulia Laine
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • TXM22S1A
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opintojakso antaa yleiskuvan alan ammattilaisen työtehtävistä sekä niiden suorittamiseen tarvittavista tiedoista ja osaamisesta. Opiskelija osaa toimia yksilönä ja ryhmissä tehtävien suorittamiseksi. Hän tuntee alan tehtävissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä projektityöskentelyn perusperiaatteet. Opiskelija tuntee tuotteiden, prosessien, palveluiden tai järjestelmien rakentamisessa käytettävät käsitteet sekä osaa viestiä kollegoille ja eri sidosryhmille. Opiskelija tuntee ammattialansa tiedonlähdetyypit, osaa hakea niistä tietoa sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti useasta eri näkökulmasta. Opiskelija orientoituu ja motivoituu ammattialansa opintoihin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu alan ammattilaisen käytännön työtehtäviin toteuttamalla johonkin tuotteeseen, prosessiin, palveluun tai järjestelmään liittyvän suppean projektin. Projekti tehdään tutkintoalan teemaan sopivasta aiheesta ja se toteutetaan projektiryhmissä.

Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta. Vuorovaikutustaidot: ryhmätyöskentely. Viestintä projekteissa. Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen. Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt ja teknisen raportoinnin peruskäytänteet. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö ja merkintätavat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- laatia oman ryhmän projektisuunnitelman ja toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena jäsenenä sekä toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
- työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
- osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
- esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
- osaa suunnitella laajahkon ja monipuolisen projektin, jossa on useita osatehtäviä
- valmistautua projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla työnsä etukäteen
- suunnitella koko projektin laadunvarmistuksen periaatteet.
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Esitietovaatimukset

Osallistunut Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun -opintojaksoon

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Räsänen
 • Elina Hovila
 • Kai Laitinen
 • Pia-Tuulia Laine
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • TXM22S1B
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opintojakso antaa yleiskuvan alan ammattilaisen työtehtävistä sekä niiden suorittamiseen tarvittavista tiedoista ja osaamisesta. Opiskelija osaa toimia yksilönä ja ryhmissä tehtävien suorittamiseksi. Hän tuntee alan tehtävissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä projektityöskentelyn perusperiaatteet. Opiskelija tuntee tuotteiden, prosessien, palveluiden tai järjestelmien rakentamisessa käytettävät käsitteet sekä osaa viestiä kollegoille ja eri sidosryhmille. Opiskelija tuntee ammattialansa tiedonlähdetyypit, osaa hakea niistä tietoa sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti useasta eri näkökulmasta. Opiskelija orientoituu ja motivoituu ammattialansa opintoihin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu alan ammattilaisen käytännön työtehtäviin toteuttamalla johonkin tuotteeseen, prosessiin, palveluun tai järjestelmään liittyvän suppean projektin. Projekti tehdään tutkintoalan teemaan sopivasta aiheesta ja se toteutetaan projektiryhmissä.

Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta. Vuorovaikutustaidot: ryhmätyöskentely. Viestintä projekteissa. Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen. Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt ja teknisen raportoinnin peruskäytänteet. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö ja merkintätavat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- laatia oman ryhmän projektisuunnitelman ja toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena jäsenenä sekä toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
- työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
- osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
- esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
- osaa suunnitella laajahkon ja monipuolisen projektin, jossa on useita osatehtäviä
- valmistautua projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla työnsä etukäteen
- suunnitella koko projektin laadunvarmistuksen periaatteet.
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Esitietovaatimukset

Osallistunut Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun -opintojaksoon

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Laitinen
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1A
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää alkuaineiden ja yhdisteiden rakenteeseen liittyvät kemian peruskäsitteet sekä osaa kemian peruslaskut liittyen ainemäärään, reaktioyhtälöiden kertoimiin, yhdensuuntaisten reaktioiden stoikiometriaan, liuosten pitoisuuksiin ja vahvoihin happoihin sekä emäksiin. Hän tuntee hapettumisen ja pelkistymisen käsitteet ja osaa soveltaa niitä reaktioyhtälöiden kertoimien määrittämisessä. Lisäksi hän tuntee yleisellä tasolla alkuaineryhmien käyttäytymisen ja keskeiset orgaaniset yhdistetyypit sekä niiden nimeämisen.

Sisältö

1. Atomin rakenne, jaksollisen järjestelmän periaatteet.
2. Kemiallinen sitoutuminen.
3. Ainemäärä, yhdisteiden stoikiometria.
4. Aineen olomuodot (kvalitatiivisesti)
5. Heterogeeniset ja homogeeniset seokset, pitoisuuslaskut.
6. Kemiallinen reaktioyhtälö, reaktioyhtälön kertoimet, reaktion stoikiometria.
7. Hapettuminen ja pelkistyminen, hapetus-pelkistysreaktion käsittely osareaktioiden avulla.
8. Happo-emäskäsite, vahvan hapon ja emäksen pH.
9. Alkuaineryhmien kemia.
10. Johdanto orgaaniseen kemiaan: yhdistetyypit, funktionaaliset ryhmät, nimeämisen perusteet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- tietää kemiaan liittyvät peruskäsitteet, osaa kemian peruslaskutoimitukset ja osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- osoittaa perehtyneisyyden kemian alan käsitteisiin ja tietoperustaan. Hän osaa selittää, mihin ilmiöön liittyvät kaavat perustuvat tai mitä ne tarkoittavat ilmiön kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää kemian alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti sekä ratkaista omaan koulutusalaansa liittyviä soveltavia kemian tehtäviä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- tietää kemiaan liittyvät peruskäsitteet, osaa kemian peruslaskutoimitukset ja osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Niiranen
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1B
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää alkuaineiden ja yhdisteiden rakenteeseen liittyvät kemian peruskäsitteet sekä osaa kemian peruslaskut liittyen ainemäärään, reaktioyhtälöiden kertoimiin, yhdensuuntaisten reaktioiden stoikiometriaan, liuosten pitoisuuksiin ja vahvoihin happoihin sekä emäksiin. Hän tuntee hapettumisen ja pelkistymisen käsitteet ja osaa soveltaa niitä reaktioyhtälöiden kertoimien määrittämisessä. Lisäksi hän tuntee yleisellä tasolla alkuaineryhmien käyttäytymisen ja keskeiset orgaaniset yhdistetyypit sekä niiden nimeämisen.

Sisältö

1. Atomin rakenne, jaksollisen järjestelmän periaatteet.
2. Kemiallinen sitoutuminen.
3. Ainemäärä, yhdisteiden stoikiometria.
4. Aineen olomuodot (kvalitatiivisesti)
5. Heterogeeniset ja homogeeniset seokset, pitoisuuslaskut.
6. Kemiallinen reaktioyhtälö, reaktioyhtälön kertoimet, reaktion stoikiometria.
7. Hapettuminen ja pelkistyminen, hapetus-pelkistysreaktion käsittely osareaktioiden avulla.
8. Happo-emäskäsite, vahvan hapon ja emäksen pH.
9. Alkuaineryhmien kemia.
10. Johdanto orgaaniseen kemiaan: yhdistetyypit, funktionaaliset ryhmät, nimeämisen perusteet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- tietää kemiaan liittyvät peruskäsitteet, osaa kemian peruslaskutoimitukset ja osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- osoittaa perehtyneisyyden kemian alan käsitteisiin ja tietoperustaan. Hän osaa selittää, mihin ilmiöön liittyvät kaavat perustuvat tai mitä ne tarkoittavat ilmiön kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää kemian alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti sekä ratkaista omaan koulutusalaansa liittyviä soveltavia kemian tehtäviä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- tietää kemiaan liittyvät peruskäsitteet, osaa kemian peruslaskutoimitukset ja osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mia Ruismäki
 • Timo Laitinen
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1A
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää reaktiotasapainon käsitteen ja osaa soveltaa sitä laskennallisesti konsentraatioskaalalla sekä yleisiin reversiibeleihin reaktioihin että heikkojen happojen ja emästen pH-laskuihin ja liukoisuustasapainoihin. Lisäksi hän osaa soveltaa ideaalikaasun tilanyhtälöä ja ymmärtää lämpökemian perusteet ja reaktiolämpöjen laskemisen periaatteet. Hän on myös suorittanut onnistuneesti kemian perusteiden labratöitä.

Sisältö

1. Aineen olomuodot: ideaalikaasun tilanyhtälön käsittely.
2. Lämpökemian perusteet.
3. Kemiallinen reaktio:
- hapettuminen ja pelkistyminen
- hapetus-pelkistysreaktioiden kertoimien määritys
- reversiibelit reaktiot => kemiallisen tasapainon käsite
- Le Chatelieren periaate
- tasapainojen laskennallinen käsittely
4. Happo-emäskäsitteen syventäminen:
- heikon hapon ja heikon emäksen pH:n laskeminen tasapainolaskennan avulla
- neutraloituminen
5. Liukeneminen ja saostuminen: käsittely tasapainolaskennan avulla
6. Johdanto analyyttiseen kemiaan: mittausepävarmuuden käsite, keskeisimmät analyysimenetelmät
7. Peruskemian laboratoriotöitä, esim. hapetus-pelkistystitraus, uutto, saostus, elektrolyysi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- tietää opintojakson peruskäsitteet, osaa niihin liittyvät peruslaskutoimitukset ja osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- osoittaa perehtyneisyyden opintojakson käsitteisiin ja tietoperustaan. Hän osaa selittää, mihin ilmiöön liittyvät kaavat perustuvat tai mitä ne tarkoittavat ilmiön kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää opintojakson käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti sekä ratkaista omaan koulutusalaansa liittyviä soveltavia kemian tehtäviä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- tietää opintojakson peruskäsitteet, osaa niihin liittyvät peruslaskutoimitukset ja osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet.

Esitietovaatimukset

Kemian perusteet 1
Orientoivien opintojen laboratorio-osuus

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Niiranen
 • Mia Ruismäki
 • Marjut Haimila
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1B
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää reaktiotasapainon käsitteen ja osaa soveltaa sitä laskennallisesti konsentraatioskaalalla sekä yleisiin reversiibeleihin reaktioihin että heikkojen happojen ja emästen pH-laskuihin ja liukoisuustasapainoihin. Lisäksi hän osaa soveltaa ideaalikaasun tilanyhtälöä ja ymmärtää lämpökemian perusteet ja reaktiolämpöjen laskemisen periaatteet. Hän on myös suorittanut onnistuneesti kemian perusteiden labratöitä.

Sisältö

1. Aineen olomuodot: ideaalikaasun tilanyhtälön käsittely.
2. Lämpökemian perusteet.
3. Kemiallinen reaktio:
- hapettuminen ja pelkistyminen
- hapetus-pelkistysreaktioiden kertoimien määritys
- reversiibelit reaktiot => kemiallisen tasapainon käsite
- Le Chatelieren periaate
- tasapainojen laskennallinen käsittely
4. Happo-emäskäsitteen syventäminen:
- heikon hapon ja heikon emäksen pH:n laskeminen tasapainolaskennan avulla
- neutraloituminen
5. Liukeneminen ja saostuminen: käsittely tasapainolaskennan avulla
6. Johdanto analyyttiseen kemiaan: mittausepävarmuuden käsite, keskeisimmät analyysimenetelmät
7. Peruskemian laboratoriotöitä, esim. hapetus-pelkistystitraus, uutto, saostus, elektrolyysi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- tietää opintojakson peruskäsitteet, osaa niihin liittyvät peruslaskutoimitukset ja osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- osoittaa perehtyneisyyden opintojakson käsitteisiin ja tietoperustaan. Hän osaa selittää, mihin ilmiöön liittyvät kaavat perustuvat tai mitä ne tarkoittavat ilmiön kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää opintojakson käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti sekä ratkaista omaan koulutusalaansa liittyviä soveltavia kemian tehtäviä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- tietää opintojakson peruskäsitteet, osaa niihin liittyvät peruslaskutoimitukset ja osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet.

Esitietovaatimukset

Kemian perusteet 1
Orientoivien opintojen laboratorio-osuus

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Kotamies
 • Minna Paananen-Porkka
 • Kai Laitinen
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • MATPI21
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää järjestelmällisiä materiaalin valintamenettelyitä ja keskeisiä materiaalinvalinnan tietolähteitä.
Opiskelija osaa valita soveltuvan menetelmän erilaisiin materiaalien testaus- ja tutkimustarpeisiin ja tutkia materiaalien keskeiset ominaisuudet ja mikrorakenteet.
Opiskelija tuntee metallipintojen suojauksen tuotemaalauksen, termisen ruiskutuksen ja hitsauspinnoituksen avulla ja osaa tarkastaa pinnoitteiden laadun.

Sisältö

1. Materiaalien valinnan suorittaminen
2. Mekaaninen testaus
3. Rikkomaton aineenkoetus
4. Materiaalien karakterisointi
5. Metallituotteiden pinnoittaminen

(Englannin osuus 1 op.)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija osaa tutkia materiaalien kovuuden, lujuuden ja sitkeyden.
2. Opiskelija osaa käyttää materiaalin valinnan keskeisiä tietolähteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia materiaaleja erilaisiin vaatimuksiin.
2. Opiskelija osaa suorittaa yksinkertaisia rikkomattomia aineenkoetuskokeita ja mitata pinnoitteiden paksuuksia erilaisilta alustoilta.
3. Opiskelija osaa karakterisoida metalliseoksia optisen metallografian avulla.
4. Opiskelija osaa suorittaa tuotemaalauksen laaduntarkastuksia.
5. Opiskelija osaa suorittaa termistä ruiskupinnoitusta edeten tarkoituksemukaisin työvaihein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija osaa hyödyntää materiaalinvalinnassa systemaattisia menettelyitä.
2. Opiskelija osaa valita soveltuvia yleis-, mikro- ja pinta-analyysimenetelmiä erilaisiin materiaalien karakterisointitarpeisiin.
3. Opiskelija osaa tutkia termisesti ruiskutettujen ja hitsauspinnoitteiden laatua.
4. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisen pinnoitemateriaalin ja sen valmistusmenetelmän.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija osaa tutkia materiaalien kovuuden, lujuuden ja sitkeyden.
2. Opiskelija osaa käyttää materiaalin valinnan keskeisiä tietolähteitä.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää englantia (1 op).

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Kotamies
 • Kai Laitinen
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • MATPI21
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata metallien mikrorakennepiirteet ja niiden vaikutukset metallien mekaanisiin ominaisuuksiin.
Opiskelija osaa muuttaa metalliseosten ominaisuuksia erilaisin käsittelyin ja osaa valita sopivan metalliseoksen kuhunkin käsittelyyn.
Opiskelija osaa luetella materiaalien valintaperusteet. Hän osaa nimetä erilaisten vaatimusten kannalta merkitykselliset materiaaliominaisuudet.
Opiskelija osaa kuvata tuotemaalausmenetelmät. Hän tuntee tuotemaalauksen edellyttämät laatuvaatimukset ja laadunohjauksen. Hän osaa kuvata myös termisen ruisku- ja hitsauspinnoituksen periaatteet sekä pääpiirteittäin yleisimmät ruisku- ja hitsauspinnoitusmenetelmät. Hän osaa määritellä näiden pinnoitteiden sovellusmahdollisuudet ja rajoitukset.
Opiskelija osaa kuvata yleisimmät vaurioitumismekanismit, tunnistaa yleisimpien vaurioitumistapojen ominaispiirteet ja kertoa, miten vauriot voidaan välttää.

Sisältö

1. Metallien mikrorakenne
2. Metalliseosten lämpökäsittelymenetelmät
3. Materiaalien valintaperusteet
4. Tuotemaalaus
5. Terminen ruiskutus ja hitsauspinnoitus
6. Materiaalien vaurioitumistavat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija osaa kuvata rautametallien rakennemuutokset ja faasien ominaisuudet.
2. Opiskelija osaa muuttaa terästen ominaisuuksia tavallisimpien lämpökäsittelymenetelmien avulla
3. Opiskelija osaa nimetä materiaalin valintaan vaikuttavat tekijät.
4. Opiskelija osaa kuvata metallien mekaanisten vaurioiden aiheuttajan ja mekanismin.
5. Opiskelija osaa nimetä erilaisten materiaalien tuotemaalausmenetelmät.
6. Opiskelija osaa kuvata termisen ruiskutuksen ja hitsauspinnoituksen periaatteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija osaa kuvata metallien lujittamismekanismit.
2. Opiskelija osaa muuttaa terästen ominaisuuksia tavallisimpien lämpökäsittelymenetelmien avulla
3. Opiskelija osaa nimetä materiaalien vaatimusten mukaiset ominaisuudet.
4. Opiskelija osaa kuvata tuotemaalauksen kustannuslaskennan ja laadunvalvonnan.
5. Opiskelija osaa kuvata termisen ruiskutuksen ja hitsauspinnoituksen soveltuvuuden erilaisiin pinnoitustarkoituksiin.
6. Opiskelija osaa määritellä pinnoituksen työturvallisuusriskit.
7. Opiskelija osaa kuvata polymeerien ja keraamien vaurioiden aiheuttajan ja mekanismin.
8. Opiskelija osaa kuvata kulumismekanismit.
9. Opiskelija tunnistaa vaurioitumistapojen keskeiset ominaispiirteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija tunnistaa terästen keskeisten seosaineiden käyttötarkoituksen.
2. Opiskelija osaa hyödyntää faasipiirroksia ja S-käyriä lämpökäsittelyn suorittamisessa.
3. Opiskelija osaa päätellä materiaalivaurion aiheuttajan vaurion ilmenemistavan ja olosuhteiden perusteella.
4. Opiskelija osaa kuvata, miten tietyntyyppinen vaurio voidaan välttää.
5. Opiskelija osaa määritellä hitsausenergian ja lämmöntuonnin merkityksen pinnoituksessa. Hän osaa ottaa huomioon hitsausmetallurgiset tekijät hitsauspinnoituksessa.
6. Opiskelija osaa laskea pinnoituskustannuksia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija osaa kuvata rautametallien rakennemuutokset ja faasien ominaisuudet.
2. Opiskelija osaa muuttaa terästen ominaisuuksia tavallisimpien lämpökäsittelymenetelmien avulla
3. Opiskelija osaa nimetä materiaalin valintaan vaikuttavat tekijät.
4. Opiskelija osaa kuvata metallien mekaanisten vaurioiden aiheuttajan ja mekanismin.
5. Opiskelija osaa nimetä erilaisten materiaalien tuotemaalausmenetelmät.
6. Opiskelija osaa kuvata termisen ruiskutuksen ja hitsauspinnoituksen periaatteen.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää fysiikkaa (statiikka)

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Laitinen
 • Kai Laitinen
Opiskelijaryhmät
 • MATPI21
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää korroosioilmiöiden sähkökemialliset perusteet, hän tunnistaa eri korroosiomuodot ja ymmärtää niiden syntymekanismit.
Opiskelija osaa arvioida, onko rakenne suunniteltu korroosioneston kannalta hyvin.
Hän osaa päätellä, miten erilaiset ympäristöolosuhteet vaikuttavat korroosionopeuteen, sekä osaa valita erilaisiin olosuhteisiin tarkoituksenmukaisia korroosionestomenetelmiä.
Hän osaa myös suorittaa korroosiomittauksia ja analysoida käytännön korroosiovaurioita.

Sisältö

1. Sähkökemiallisen korroosion perusteet
2. Korroosiomuodot
3. Korroosionesto

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Osaa nimetä korroosion peruskäsitteet ja yhdistää ne korroosioilmiöihin
2. Osaa tunnistaa ja listata eri korroosiomuotoja
3. Osaa nimetä korroosionestomenetelmiä ja kuvata niiden soveltamista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Osaa päätellä, miten olosuhteet vaikuttavat korroosionopeuteen
2. Osaa ratkaista korroosiomuotojen tuntemisen avulla käytännön korroosio-ongelmia
3. Osaa vertailla korroosionestomenetelmiä toisiinsa ja valita niistä sopivimmat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Osaa tulkita korroosioilmiöitä korroosiokennomallin perusteella.
2. Osaa vertailla materiaalien käyttäytymistä eri korroosioympäristöissä ja ehdottaa ratkaisumalleja materiaalien valitsemiseksi
3. Osaa suunnitella korroosiomuotojen ja –ympäristön tuntemuksen perusteella sopivimmat menetelmät korroosionestoon

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Osaa nimetä korroosion peruskäsitteet ja yhdistää ne korroosioilmiöihin
2. Osaa tunnistaa ja listata eri korroosiomuotoja
3. Osaa nimetä korroosionestomenetelmiä ja kuvata niiden soveltamista

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Paananen-Porkka
 • Timo Laitinen
 • Kai Laitinen
Opiskelijaryhmät
 • MATPI21
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata korroosionestomaalauksen suorituksen. Hän tunnistaa teräspintojen epäpuhtaudet ja osaa valita niille oikean puhdistusmenetelmän. Hän osaa kuvata korroosionestomaalien suojausperiaatteet. Hän osaa valita tarkoituksenmukaiset esikäsittelymenetelmät, maalausjärjestelmät ja maalin levitysmenetelmät. Hän osaa esittää pintakäsittelyn laatuun vaikuttavat tekijät sekä suorittaa laadunvalvonnassa ja tuotetestauksessa tarvittavia tarkastuksia ja mittauksia. Hän osaa ottaa huomioon työ- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät vaatimukset korroosionestomaalauksessa. Hän osaa laskea tarjouksen korroosionestomaalausurakasta ja osaa kuvata tarjousprosessin.
Opiskelija pystyy kuvaamaan maalien ja liimojen komponentit ja ilmiöt, joihin niiden toiminta perustuu, ja soveltamaan osaamistaan maalaukseen ja liimaukseen liittyvissä tehtävissä.
Opiskelija osaa kuvata kuumaupotuspinnoitteiden korroosiosuojausperiaatteet ja kuumaupotusprosessien suorituksen. Opiskelija osaa kertoa upotuslämpötilan ja pitoajan sekä erilaisten esikäsittelyjen merkityksen pinnoituksessa. Hän osaa ottaa huomioon teräslajien seosaineiden vaikutuksen muodostuvan pinnoitteen ominaisuuksiin. Hän osaa välttää pinnoituksen kannalta huonoja ja vaarallisia rakenneratkaisuja. Opiskelija osaa kuvata kuumasinkityn teräspinnan mekaaniset, korroosio- ja maalattavuusominaisuudet.

Sisältö

1. Maalien komponentit ja niiden vaikutus maalien ominaisuuksiin.
2. Liimojen koostumus ja liiman lujuuteen vaikuttavat tekijät.
3. Reologian perusteet.
4. Pinta-aktiivisten aineiden merkitys maalien ja liimojen kannalta.
5. Suojattavien pintojen epäpuhtaudet.
6. Maalausjärjestelmät
7. Maalaustyön toteutus
8. Laadunvalvonta
9. Maalaustyön tarjousprosessi
10. Kuumaupotusprosessit
11. Kuumasinkityspinnoitukseen ja -pinnoitteeseen vaikuttavat tekijät
12. Kuumasinkkipinnoitteen ominaisuudet ja jälkikäsittelyt
13. Aiheeseen liittyvää englannin sanastoa, kokous- ja neuvottelukieli sekä reklamaatiot, omasanaisen tiivistelmän kirjoittaminen integraatiotehtävänä. (englannin osuus 1 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija osaa kuvata maalien ja liimojen toimintaan liittyvät käsitteet ja ilmiöt määritelmätasolla.
2. Opiskelija osaa nimetä teräspinnoilla esiintyvät epäpuhtaudet ja osaa kuvata niiden puhdistusmenetelmät.
3. Opiskelija osaa määritellä, mitä maalausjärjestelmä käsittää.
4. Opiskelija osaa kuvata maalinlevitysmenetelmät ja niiden keskeiset erot.
5. Opiskelija osaa määritellä eri kuumaupotusprosessit ja niiden vaiheet.
6. Opiskelija tunnistaa kuumaupotusprosessiin vaikuttavat muuttujat ja siihen sopivat rakenteet.
7. Opiskelija osaa listata kuumaupotuspinnoitteiden tärkeimmät ominaisuudet sekä jälkikäsittelyt ja niiden vaikutukset

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija osaa määritellä tai kuvata maalien ja liimojen toimintaan liittyvät käsitteet ja ilmiöt omin sanoin; mihin ilmiöt, niiden väliset syy-seuraussuhteet ja niihin mahdollisesti liittyvät kaavat perustuvat.
2. Opiskelija osaa määritellä ilmastorasitusluokat ja ruostumisasteet.
3. Opiskelija osaa tunnistaa metallipinnan esikäsittelyasteen.
4. Opiskelija osaa kuvata mekanismit, joilla maalit suojaavat metallipintaa.
5. Opiskelija osaa määritellä maalaustyön toteutukseen kuuluvat vaiheet.
6. Opiskelija osaa kuvata maalauksen suoritukseen liittyvät tarkastustoimet.
7. Opiskelija osaa nimetä keskeiset tarkastettavat maalipinnan ominaisuudet.
8. Opiskelija osaa kuvata korroosionestomaalaukseen liittyvät turvallisuusriskit ja keinot niiltä suojautumiseksi.
9. Opiskelija osaa suorittaa erilaisia kuumaupotuskäsittelyitä.
10. Opiskelija tunnistaa kuumaupotusprosessiin soveltuvat rakenteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija osaa selittää maalien ja liimojen toimintaan liittyvien ilmiöiden merkityksen käytännön sovellusten kannalta ja soveltaa tietojaan käytäntöön.
2. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisen maalausjärjestelmän.
3. Opiskelija osaa suorittaa maalauksen laadunvalvontaan ja maalipinnan testaukseen kuuluvia tarkastuksia ja laatia tarkastuspöytäkirjoja.
4. Opiskelija osaa laskea korroosionestomaalauksen työvaiheiden ja materiaalien kustannuksia ja laatia tarjouksen korroosionestomaalaustyöstä.
5. Opiskelija osaa suunnitella erilaisia kuumaupotusprosesseja ja tutkia muuttujien vaikutuksia pinnoitustuloksiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija osaa kuvata maalien ja liimojen toimintaan liittyvät käsitteet ja ilmiöt määritelmätasolla.
2. Opiskelija osaa nimetä teräspinnoilla esiintyvät epäpuhtaudet ja osaa kuvata niiden puhdistusmenetelmät.
3. Opiskelija osaa määritellä, mitä maalausjärjestelmä käsittää.
4. Opiskelija osaa kuvata maalinlevitysmenetelmät ja niiden keskeiset erot.
5. Opiskelija osaa määritellä eri kuumaupotusprosessit ja niiden vaiheet.
6. Opiskelija tunnistaa kuumaupotusprosessiin vaikuttavat muuttujat ja siihen sopivat rakenteet.
7. Opiskelija osaa listata kuumaupotuspinnoitteiden tärkeimmät ominaisuudet sekä jälkikäsittelyt ja niiden vaikutukset

Lisätiedot

Opintojakso sisältää englantia (1 op).

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Seuranen
Opiskelijaryhmät
 • KEM21
  Kemian prosessitekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija oppii opintojaksolla käsiteltävät lämmönsiirtotekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyvät käsitteet siten, että pystyy ratkaisemaan niihin liittyviä keskeisiä ongelmia, soveltamaan tietojaan myöhemmissä aineopinnoissa ja hyödyntämään osaamistaan tulevissa työtehtävissä.

Sisältö

1. Lämmönjohtuminen, monikerroksiset seinämät
2. Konvektio, lämmönsiirron dimensiottomat luvut
3. Säteilylämmönsiirto
4. Kokonaislämmönsiirto, lämmönsiirtimet ja niiden prosessitekniset laskenta- ja mitoitusmallit
5. Haihdutus ja lauhdutus.
6. Monivaihehaihduttimet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata lämmönsiirtoon liittyvät peruskäsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia, lähinnä kaavaan sijoittamiseen perustuvia laskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata lämmönsiirron käsitteet ja ilmiöt omin sanoin; hän osaa selittää, mihin ilmiöön liittyvät kaavat perustuvat tai mitä ne tarkoittavat ilmiön kannalta; hän osaa ottaa kantaa saamiensa tulosten mielekkyyteen. Opiskelija osaa mitoittaa lämmönsiirtimen prosessiteknisesti ja tuntee eri lämmönsiirrintyypit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa lämmönsiirron ilmiötä, tapahtumia tms. mielekkäiden oletusten pohjalta sekä analysoida, arvioida ja muokata ratkaisuja ja mallia tarvittaessa. Opiskelija osaa valita, mitoittaa ja optimoida lämmönsiirtimiä sekä lämmönsiirrinverkostoja. Opiskelija tuntee eri lämmönsiirrintyypit.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata lämmönsiirtoon liittyvät peruskäsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia, lähinnä kaavaan sijoittamiseen perustuvia laskuja.

Esitietovaatimukset

1. Virtaustekniikka
2. Aineominaisuudet

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eija Koriseva
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1A
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opiskelija oppii matemaattis-luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

-Fysiikan, kemian ja ammattiaineiden lausekkeet ja yhtälöt
-Funktion käsite ja reaalifunktio
-Vektorit
-Tietokoneavusteinen laskenta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tatu Suomi
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1B
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opiskelija oppii matemaattis-luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

-Fysiikan, kemian ja ammattiaineiden lausekkeet ja yhtälöt
-Funktion käsite ja reaalifunktio
-Vektorit
-Tietokoneavusteinen laskenta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kari Salmi
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1A
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan ilmiöitä luonnontieteellisestä näkökulmasta ja perehtyy jonkin tekniikan sovelluksen taustalla olevaan luonnontieteelliseen ilmiöön. Opiskelija tuntee luonnontieteellisen ajattelutavan yksinkertaisten tekniikan ongelmien ratkaisemisessa.

Sisältö

-SI-yksiköt
-Fysiikan perusilmiöt
-Mekaniikka
-Statiikka
-Lämpöopin perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -ilmiöt ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -ilmiöitä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -ilmiöitä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -ilmiöt ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee matematiikan perusvalmiudet, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kari Salmi
Vastuuhenkilö

Kari Salmi

Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1B
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan ilmiöitä luonnontieteellisestä näkökulmasta ja perehtyy jonkin tekniikan sovelluksen taustalla olevaan luonnontieteelliseen ilmiöön. Opiskelija tuntee luonnontieteellisen ajattelutavan yksinkertaisten tekniikan ongelmien ratkaisemisessa.

Sisältö

-SI-yksiköt
-Fysiikan perusilmiöt
-Mekaniikka
-Statiikka
-Lämpöopin perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -ilmiöt ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -ilmiöitä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -ilmiöitä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -ilmiöt ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee matematiikan perusvalmiudet, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eija Koriseva
 • Kari Salmi
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1B
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ja tulkita derivaatan ja integraalin käsitettä oman alansa tyypillisissä tilanteissa.
Opiskelija osaa soveltaa keskeisiä derivoimis- ja integroimissääntöjä helpohkoihin funktioihin ja määrittää numeerisesti derivaattoja ja integraaleja. Lisätavoitteena on vahvistaa opiskelijan laskennallista ATK-osaamista.
Opiskelija osaa käyttää derivaattaa ja integraalia myöhemmissä fysiikan, kemian, biologian ja ammattiaineiden ja matematiikan opintojaksoilla.
Opiskelija kehittää teknillis-tieteellistä ajattelutapaansa, osaa ilmiöiden luonnontieteellistä analyysiä sekä lämpöopin perusteorioiden soveltamista ympäristön lämpöilmiöihin liittyen.
Opiskelija hallitsee lämpö- ja kosteus ilmiöden fysikaaliset perusteet. Opiskelija tuntee erilaisten laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden taustalla olevia lämpöopin lainalaisuuksia ja osaa esittää ongelmiin perusteltuja ratkaisuja.

Sisältö

1. Raja-arvo
2. Derivaatta
3. Integraali
4. Numeerinen derivointi ja integrointi
5. Derivaatan ja integraalin tavallisimmat oman alan sovellukset
6. Tietokoneavusteinen matematiikka
7. Lämpölaajeneminen
8. Lämpöenergia
9. Kosteus
10. Sähkökenttä ja sen sovellukset
11. Tasavirtapiirit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa derivoida ja integroida numeerisesti.
Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa derivoimis- ja integroimissääntöjä yksinkertaisiin funktioihin sekä osaa tulkita derivaatan ja integraalin graafisesti.
Opiskelija osallistuu opintojakson laboraatioihin ja suorittaa tehtävät hyväksytysti.
Ymmärtää lämpölaajenemisen fysikaaliset perusteet ja osaa laskea olosuhteiden muutoksen aiheuttaman lämpölaajenemisen.
Ymmärtää lämpöenergian käsitteet kvalitatiivisesti ja osaa selittää olomuodon muutoksiin liittyvät energiat
Osaa selittää kosteuteen liittyvien käsitteiden fysikaaliset perusteet.
Tuntee sähkökenttään liittyvät peruskäsitteet ja suoriutuu yksinkertaisista laskutehtävistä
Tuntee tasavirtapiireihin liittyvät peruskäsitteet ja suoriutuu yksinkertaisista laskutehtävistä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa derivoimis- ja integroimissääntöjä tavanomaisiin tekniikassa esiintyviin funktioihin. Hän myös osaa arvioida tuloksensa mielekkyyden ja oikeellisuuden. Ja osaa tunnistaa fysiikan, kemian ja biologian ilmiöissä esiintyviä derivaattoja ja integraaleja.
Osaa soveltaa lämpöenergian kaavoja ja laskea olomuodonmuutoksiin liittyvät energiat
Osaa laskea kosteusolosuhteet annetuissa tilanteissa
Osaa soveltaa sähkökenttien teoriaa laskuissa ja selittää sähkökenttään perustuvien laitteiden toiminnan
Osaa soveltaa tasavirtapiirien teoriaa laskuissa ja selittää tasavirtapiirien sovellukset

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa ilmiöitä, joissa tarvitaan derivaatan tai integraalin käyttöä.
Osaa soveltaa sujuvasti lämpöenergian kaavoja olomuodonmuutostilanteisiin sekä arvioimaan tuloksen mielekkyyttä.
Osaa luoda sähkökenttien teoriaa soveltaen mallin, ratkaista sen avulla halutun suureen ja arvioida tulosta kriittisesti
Osaa luoda tasavirtapiirien teoriaa soveltaen mallin, ratkaista sen avulla halutun suureen ja arvioida tulosta kriittisesti

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa derivoida ja integroida numeerisesti.
Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa derivoimis- ja integroimissääntöjä yksinkertaisiin funktioihin sekä osaa tulkita derivaatan ja integraalin graafisesti.
Opiskelija osallistuu opintojakson laboraatioihin ja suorittaa tehtävät hyväksytysti.
Ymmärtää lämpölaajenemisen fysikaaliset perusteet ja osaa laskea olosuhteiden muutoksen aiheuttaman lämpölaajenemisen.
Ymmärtää lämpöenergian käsitteet kvalitatiivisesti ja osaa selittää olomuodon muutoksiin liittyvät energiat
Osaa selittää kosteuteen liittyvien käsitteiden fysikaaliset perusteet.
Tuntee sähkökenttään liittyvät peruskäsitteet ja suoriutuu yksinkertaisista laskutehtävistä
Tuntee tasavirtapiireihin liittyvät peruskäsitteet ja suoriutuu yksinkertaisista laskutehtävistä

Esitietovaatimukset

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 ja 2

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eija Koriseva
 • Kari Salmi
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1A
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ja tulkita derivaatan ja integraalin käsitettä oman alansa tyypillisissä tilanteissa.
Opiskelija osaa soveltaa keskeisiä derivoimis- ja integroimissääntöjä helpohkoihin funktioihin ja määrittää numeerisesti derivaattoja ja integraaleja. Lisätavoitteena on vahvistaa opiskelijan laskennallista ATK-osaamista.
Opiskelija osaa käyttää derivaattaa ja integraalia myöhemmissä fysiikan, kemian, biologian ja ammattiaineiden ja matematiikan opintojaksoilla.
Opiskelija kehittää teknillis-tieteellistä ajattelutapaansa, osaa ilmiöiden luonnontieteellistä analyysiä sekä lämpöopin perusteorioiden soveltamista ympäristön lämpöilmiöihin liittyen.
Opiskelija hallitsee lämpö- ja kosteus ilmiöden fysikaaliset perusteet. Opiskelija tuntee erilaisten laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden taustalla olevia lämpöopin lainalaisuuksia ja osaa esittää ongelmiin perusteltuja ratkaisuja.

Sisältö

1. Raja-arvo
2. Derivaatta
3. Integraali
4. Numeerinen derivointi ja integrointi
5. Derivaatan ja integraalin tavallisimmat oman alan sovellukset
6. Tietokoneavusteinen matematiikka
7. Lämpölaajeneminen
8. Lämpöenergia
9. Kosteus
10. Sähkökenttä ja sen sovellukset
11. Tasavirtapiirit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa derivoida ja integroida numeerisesti.
Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa derivoimis- ja integroimissääntöjä yksinkertaisiin funktioihin sekä osaa tulkita derivaatan ja integraalin graafisesti.
Opiskelija osallistuu opintojakson laboraatioihin ja suorittaa tehtävät hyväksytysti.
Ymmärtää lämpölaajenemisen fysikaaliset perusteet ja osaa laskea olosuhteiden muutoksen aiheuttaman lämpölaajenemisen.
Ymmärtää lämpöenergian käsitteet kvalitatiivisesti ja osaa selittää olomuodon muutoksiin liittyvät energiat
Osaa selittää kosteuteen liittyvien käsitteiden fysikaaliset perusteet.
Tuntee sähkökenttään liittyvät peruskäsitteet ja suoriutuu yksinkertaisista laskutehtävistä
Tuntee tasavirtapiireihin liittyvät peruskäsitteet ja suoriutuu yksinkertaisista laskutehtävistä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa derivoimis- ja integroimissääntöjä tavanomaisiin tekniikassa esiintyviin funktioihin. Hän myös osaa arvioida tuloksensa mielekkyyden ja oikeellisuuden. Ja osaa tunnistaa fysiikan, kemian ja biologian ilmiöissä esiintyviä derivaattoja ja integraaleja.
Osaa soveltaa lämpöenergian kaavoja ja laskea olomuodonmuutoksiin liittyvät energiat
Osaa laskea kosteusolosuhteet annetuissa tilanteissa
Osaa soveltaa sähkökenttien teoriaa laskuissa ja selittää sähkökenttään perustuvien laitteiden toiminnan
Osaa soveltaa tasavirtapiirien teoriaa laskuissa ja selittää tasavirtapiirien sovellukset

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa ilmiöitä, joissa tarvitaan derivaatan tai integraalin käyttöä.
Osaa soveltaa sujuvasti lämpöenergian kaavoja olomuodonmuutostilanteisiin sekä arvioimaan tuloksen mielekkyyttä.
Osaa luoda sähkökenttien teoriaa soveltaen mallin, ratkaista sen avulla halutun suureen ja arvioida tulosta kriittisesti
Osaa luoda tasavirtapiirien teoriaa soveltaen mallin, ratkaista sen avulla halutun suureen ja arvioida tulosta kriittisesti

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa derivoida ja integroida numeerisesti.
Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa derivoimis- ja integroimissääntöjä yksinkertaisiin funktioihin sekä osaa tulkita derivaatan ja integraalin graafisesti.
Opiskelija osallistuu opintojakson laboraatioihin ja suorittaa tehtävät hyväksytysti.
Ymmärtää lämpölaajenemisen fysikaaliset perusteet ja osaa laskea olosuhteiden muutoksen aiheuttaman lämpölaajenemisen.
Ymmärtää lämpöenergian käsitteet kvalitatiivisesti ja osaa selittää olomuodon muutoksiin liittyvät energiat
Osaa selittää kosteuteen liittyvien käsitteiden fysikaaliset perusteet.
Tuntee sähkökenttään liittyvät peruskäsitteet ja suoriutuu yksinkertaisista laskutehtävistä
Tuntee tasavirtapiireihin liittyvät peruskäsitteet ja suoriutuu yksinkertaisista laskutehtävistä

Esitietovaatimukset

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 ja 2

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eija Koriseva
 • Minna Paananen-Porkka
 • Kai Laitinen
Opiskelijaryhmät
 • MATPI21
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa muuttaa materiaalien rakennetta ja ominaisuuksia prosessoimalla niitä, tutkia materiaalirakenteita sekä mitata materiaalien hyödyntämisen kannalta keskeisiä materiaaliominaisuuksia.

Sisältö

1. Materiaalien prosessointitavat
2. Optinen mikroskopia
3. Materiaaliominaisuuksien mittaaminen
4. Materiaaliominaisuuksien kuvaamiseen tarvittavaa ja muuta aiheeseen liittyvää englanninkielen sanastoa. Suullinen esitys englanniksi. (englannin osuus 1 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija osaa mitata kovuuden tarkoituksenmukaisella menetelmällä.
2. Opiskelija osaa mitata materiaalien lujuus- ja muodonmuutoskykyarvoja.
3. Opiskelija osaa valmistaa metallografisen hieen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija tunnistaa rautaseosten faasirakenteet.
2. Opiskelija osaa mitata polymeerien keskeiset ominaisuudet.
3. Opiskelija osaa mitata iskusitkeyden.
4. Opiskelija osaa suorittaa terästen lämpökäsittelyitä.
5. Opiskelija osaa hyödyntää muokkausta metallien lujittamiskeinona.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija osaa päätellä metalliseosten ominaisuuksia mikrorakenteen perusteella.
2. Opiskelija osaa prosessoida materiaaleja tarkoituksenmukaisesti haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija osaa mitata kovuuden tarkoituksenmukaisella menetelmällä.
2. Opiskelija osaa mitata materiaalien lujuus- ja muodonmuutoskykyarvoja.
3. Opiskelija osaa valmistaa metallografisen hieen.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää englantia (1 op) ja tilastomatematiikan opintoja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Kotamies
 • Kai Laitinen
Opiskelijaryhmät
 • MATPI21
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee materiaalien hyödyntämisen kannalta keskeiset materiaaliominaisuudet. Hän osaa esittää materiaaliryhmien (metallien, polymeerien, keraamien ja komposiittien) rakenteen ominaispiirteet ja päätellä yleisimpien rakennemateriaalien ryhmän. Opiskelija osaa selittää, miten materiaalien keskeiset ominaisuudet riippuvat niiden rakenteesta ja miten materiaalien rakenteeseen voidaan vaikuttaa. Hän osaa arvioida materiaalien soveltuvuutta erilaisiin käyttö- ja rasitusolosuhteisiin.

Sisältö

1. Materiaaliominaisuudet
2. Materiaalien rakenteet
3. Materiaalin rakenteen vaikutus ominaisuuksiin
4. Yleisimmät rakennemateriaalit
5. Kuormituslajit ja niiden aiheuttamat jännitykset ja muodonmuutokset
6. Materiaalit osana rakennetta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija osaa määritellä materiaalien keskeiset mekaaniset ominaisuudet.
2. Opiskelija osaa kuvata materiaaliryhmien rakenteen keskeiset piirteet.
3. Opiskelija osaa johtaa metallien ja polymeerien keskeiset ominaisuudet niiden rakenteesta.
4. Opiskelija osaa esittää yleisimpien metalli- ja polymeerimateriaalien keskeiset ominaisuudet.
5. Opiskelija tunnistaa kuormituslajit.
6. Opiskelija osaa määritellä normaali- ja leikkausjännityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija osaa kuvata rautapohjaisten metalliseosten faasirakenteet ja niiden ominaisuudet.
2. Opiskelija osaa päätellä polymeerien rakennetekijöiden vaikutuksen niiden ominaisuuksiin.
3. Opiskelija tunnistaa keraamiset ja komposiittimateriaalit ja osaa perustella niiden keskeiset ominaisuudet rakenteen avulla.
4. Opiskelija osaa laskea jännitykset yksinkertaisissa kuormitustapauksissa.
5. Opiskelija osaa kuvata lovien muodon ja koon vaikutuksen jännitysten jakautumiseen.
6. Opiskelija osaa kuvata jännitysten jakautumisen erilaisissa kuormituslajeissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija osaa esittää hiili- ja piimateriaalien keskeiset ominaisuudet.
2. Opiskelija osaa selittää, kuinka keraamituotteen ominaisuudet riippuvat valmistusmenetelmästä.
3. Opiskelija osaa ottaa huomioon kuormituksen tarkastelusuunnan vaikuttavien jännitysten kannalta.
4. Opiskelija osaa arvioida lovien vaikutusta materiaalin ominaisuuksien ja kuormitustavan perusteella.
5. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisten rakenteiden jäykkyyden.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija osaa määritellä materiaalien keskeiset mekaaniset ominaisuudet.
2. Opiskelija osaa kuvata materiaaliryhmien rakenteen keskeiset piirteet.
3. Opiskelija osaa johtaa metallien ja polymeerien keskeiset ominaisuudet niiden rakenteesta.
4. Opiskelija osaa esittää yleisimpien metalli- ja polymeerimateriaalien keskeiset ominaisuudet.
5. Opiskelija tunnistaa kuormituslajit.
6. Opiskelija osaa määritellä normaali- ja leikkausjännityksen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Arto Yli-Pentti
 • Eija Koriseva
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • MATPI20
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Tavoitteet

Opintojaksolla tehdään metallisten pinnoitteiden valmistuslaitoksen tai teollisuusmaalaamon suunnittelutyö tai esiselvitys. Myös maalin tai muun pinnoitukseen käytettävän tuotteen valmistusprosessi tai prosessin osan optimointi voi tulla kyseeseen. Työhön sisältyy markkinakatsaus, laitosten tekninen suunnittelu ja kustannusselvitys sekä kannattavuustarkastelu. Työssä kartoitetaan tarvittavat viranomaisluvat ja niihin tarvittavat tiedot. Laitoksista tehdään kunnossapitosuunnitelma ja projektissa ohjeistetaan kunnossapidon mittaukset. Matematiikan osuudessa käsitellään koesuunnittelun perusteita.

Sisältö

1. Markkinakartoitus
2. Tekninen esiselvitys ja kannattavuustarkastelu
3. Laitosten lupahakemukset
4. Kunnossapito
5. Koesuunnittelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
1. osaa kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
2. osaa selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
3. osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
4. osaa toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan, kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
5. osaa suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
6. osaa kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia
7. osaa työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
1. käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti sekä laaja-alaisesti
2. laatia oman ryhmän projektisuunnitelman ja toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena jäsenenä
3. toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti sekä toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
4. suunnitella projektin toiminnan turvallisuus huomioiden
5. osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
6. esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
1. soveltaa tietoperustaa ammatillisessa tehtävässä
2. suunnitella ja aikatauluttaa laajan sekä monipuolisen projektin, jossa on useita osatehtäviä
3. suunnitella koko projektin laadunvarmistuksen
4. organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa. Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
1. osaa kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
2. osaa selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
3. osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
4. osaa toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan, kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
5. osaa suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
6. osaa kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia
7. osaa työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Esitietovaatimukset

Teolliset pinnoitteet
Innovaatioprojekti

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hye Jung-Majanen
 • Pia-Tuulia Laine
 • Tiina Soininen
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1B
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tietää, mitä ovat virukset, bakteerit, hiivat ja homeet sekä ymmärtää käsitteet eukaryootit / prokaryootit.
Opiskelija on sisäistänyt, että mikrobeja esiintyy kaikkialla niin ilmassa, vedessä, ympäristössä, pinnoilla, elintarvikkeissa kuin erilaisissa prosesseissakin (esim. hometalot, sisäilma, elintarvikkeissa hyötykäyttönä / pilaantumisessa, jätevesipuhdistus, biopolttoaineiden valmistus, maalit, terveys/sairastuminen)
Opiskelija ymmärtää haitallisten ja hyödyllisten mikrobien erot, osaa hyödyntää niitä erilaisissa prosesseissa sekä tunnistaa niiden aiheuttamia ongelmia.
Opiskelija tietää miten haitallisista mikrobeista päästään eroon, ja miten mikrobeja analysoidaan erilaisilla mikrobiologian ja molekyylibiologian (DNA-analyysit) menetelmillä.
Opiskelijalla on ymmärrys henkilökohtaisen hygienian merkityksestä prosessien eri vaiheessa, esimerkiksi näytteenotossa.

Sisältö

Prokaryootti- ja eukaryoottisolut, virukset sekä niiden rakenteet. Biomolekyyleistä nukleiinihappojen rakenne, ominaisuudet ja toiminta.

Mikrobien kasvuolosuhteet. Mikrobiluokat ja niiden tärkeimmät ominaisuudet. Haitalliset ja hyödylliset mikrobit. Elävien ja kuolleiden mikrobien analyysimenetelmät. Aseptiikka. Esimerkkejä mikrobien hyödyntämisestä teollisuudessa.

Henkilökohtainen hygienia. Hygienian merkitys (prosessit / terveys). Virusten ja mikrobien poisto. Hygieniatestit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
1. etsiä tietoa alan tietolähteistä
2. osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
3. osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hye Jung-Majanen
 • Pia-Tuulia Laine
 • Tiina Soininen
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1A
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tietää, mitä ovat virukset, bakteerit, hiivat ja homeet sekä ymmärtää käsitteet eukaryootit / prokaryootit.
Opiskelija on sisäistänyt, että mikrobeja esiintyy kaikkialla niin ilmassa, vedessä, ympäristössä, pinnoilla, elintarvikkeissa kuin erilaisissa prosesseissakin (esim. hometalot, sisäilma, elintarvikkeissa hyötykäyttönä / pilaantumisessa, jätevesipuhdistus, biopolttoaineiden valmistus, maalit, terveys/sairastuminen)
Opiskelija ymmärtää haitallisten ja hyödyllisten mikrobien erot, osaa hyödyntää niitä erilaisissa prosesseissa sekä tunnistaa niiden aiheuttamia ongelmia.
Opiskelija tietää miten haitallisista mikrobeista päästään eroon, ja miten mikrobeja analysoidaan erilaisilla mikrobiologian ja molekyylibiologian (DNA-analyysit) menetelmillä.
Opiskelijalla on ymmärrys henkilökohtaisen hygienian merkityksestä prosessien eri vaiheessa, esimerkiksi näytteenotossa.

Sisältö

Prokaryootti- ja eukaryoottisolut, virukset sekä niiden rakenteet. Biomolekyyleistä nukleiinihappojen rakenne, ominaisuudet ja toiminta.

Mikrobien kasvuolosuhteet. Mikrobiluokat ja niiden tärkeimmät ominaisuudet. Haitalliset ja hyödylliset mikrobit. Elävien ja kuolleiden mikrobien analyysimenetelmät. Aseptiikka. Esimerkkejä mikrobien hyödyntämisestä teollisuudessa.

Henkilökohtainen hygienia. Hygienian merkitys (prosessit / terveys). Virusten ja mikrobien poisto. Hygieniatestit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
1. etsiä tietoa alan tietolähteistä
2. osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
3. osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riitta Lehtinen
 • Arto Yli-Pentti
 • Markus Räsänen
 • Elina Hovila
 • Timo Seuranen
 • Kai Laitinen
 • Pia-Tuulia Laine
Opiskelijaryhmät
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • MATPI20
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka
 • KEM20
  Kemian prosessitekniikka
 • BIO20
  Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riitta Lehtinen
 • Jukka Niiranen
 • Minna Paananen-Porkka
 • Arto Yli-Pentti
 • Markus Räsänen
 • Timo Laitinen
 • Elina Hovila
 • Timo Seuranen
 • Kai Laitinen
 • Pia-Tuulia Laine
Opiskelijaryhmät
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä.

Metropolian AMK-tutkinnon opinnäytetyössä opiskelija oppii ja toteuttaa työelämäläheistä kehittämistyötä, joka perustuu tutkittuun tietoon ja muuhun näyttöön. Kehittämistyöllä tarkoitetaan oman ammatillisen osaamisen tai ammatillisten käytäntöjen kehittämistä.

Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
• tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
• käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
• soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
• toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
• viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
• raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

Opiskelija osaa
• tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
• käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
• soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
• toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
• viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
• raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso opinnäytetyön arviointikehikko (liite)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso opinnäytetyön arviointikehikko (liite)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso opinnäytetyön arviointikehikko (liite)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opinnäytetyön arviointikehikko (liite)

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet:

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
• argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joel Kontturi
 • Liisa Heikkilä
 • Mia Ruismäki
 • Arto Yli-Pentti
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1A
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja oman tutkinto-ohjelmansa pääaineiden sisällöt pääpiirteittäin. Hän tietää oman alansa keskeiset yritykset ja toimijat sekä niiden toiminnot. Opiskelija tuntee keskeiset omaan alaansa liittyvät ohjeistukset, esimerkiksi turvallisuusohjeet, työlainsäädännön ym. Hän tietää, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa.
Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluohjelmia. Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Sisältö

- alakohtainen työelämätieto
- oman tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet
- perehdytys keskeisiin oman alan ohjeistuksiin ja työskentelykäytäntöihin
- oppimis- ja opiskelutaidot
- toimistotyökaluohjelmien käytön perustaidot
- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet ja säännöt
- opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut, kv-palvelut
- teknisen kirjoittamisen alkeet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joel Kontturi
 • Liisa Heikkilä
 • Arto Yli-Pentti
 • Hye Jung-Majanen
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1B
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja oman tutkinto-ohjelmansa pääaineiden sisällöt pääpiirteittäin. Hän tietää oman alansa keskeiset yritykset ja toimijat sekä niiden toiminnot. Opiskelija tuntee keskeiset omaan alaansa liittyvät ohjeistukset, esimerkiksi turvallisuusohjeet, työlainsäädännön ym. Hän tietää, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa.
Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluohjelmia. Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Sisältö

- alakohtainen työelämätieto
- oman tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet
- perehdytys keskeisiin oman alan ohjeistuksiin ja työskentelykäytäntöihin
- oppimis- ja opiskelutaidot
- toimistotyökaluohjelmien käytön perustaidot
- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet ja säännöt
- opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut, kv-palvelut
- teknisen kirjoittamisen alkeet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Räsänen
Opiskelijaryhmät
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • BIO20
  Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

The student will perform, in a team, a pre-study for a biotech or food process using engineering skills learnt during previous studies.

S/he is familiar with the process design methodology, diagrams and concepts. S/he knows the most important documents and their role in the project's success. The student understands the calculation and assessment methods. S/he can evaluate equipment design in different solutions and can make necessary calculations. S/he is able to draw up basic documents and diagrams during the design process.

The student can analyse relevant costs and revenues in capital investment appraisal. S/he will be aware of financing sources and their cost effects. If working capital represents a major factor the student will be able to take that into account. S/he knows the time value of money and appreciates the risk that is inherent in capital projects.

Sisältö

1. Phases of process of design
2. Description of the product and market
3. Block, process and flow diagrams
4. Selection of equipment and material
5. Equipment- and layout-design
6. Permit issues
7. The calculation and assessment methods
8. Methods of costs estimate
9. Profitability assessment and sensitivity analyses
10. Investment calculations and formats
11. English studies: language of meetings, project communication, basics of academic writing

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student is able to implement the project according to the instructions and can create surveys and reports needed.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student is able to run the project goal-oriented and on schedule. S/he can (independently and as part of a group) undertake studies and design the project. S/he can report the results and comment their meaningfulness. The student is an active and initiative member of the project team.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is able to see the project as a whole and is able to act wisely at various stages of the project. S/he can retrieve widely data from literature and is able to write a reasonable project plan. The student is able to compare the results to the literature and can draw sensible conclusions from the results. Additionally s/he is a supportive and self-imposed member of the project team.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student is able to implement the project according to the instructions and can create surveys and reports needed.

Lisätiedot

The course contains studies of English (1,5 ECTS)

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Kotamies
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • KEM21
  Kemian prosessitekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija oppii opintojaksolla käsiteltävät prosessien käytön valvonnan menetelmät ja kunnossapidon siten, että pystyy ratkaisemaan niihin liittyviä keskeisiä ongelmia, soveltamaan tietojaan ja hyödyntämään osaamistaan tulevissa työtehtävissä.

Sisältö

1. Kunnossapitostrategiat ja niiden sopivuus eri kohteisiin, kunnossapidon toiminnot, kunnossapidon tiedonhallinta, työsuojelu ja turvallisuus, prosessinseurantaan perustuva kunnonvalvonta, kunnonvalvonnan sähköiset mittaukset, kunnossapidon tunnusluvut
2. Käytön rooli prosessilaitoksessa: laitoksen käytön ja kunnossapidon koordinointi, prosessien ajon ohjeistus ja optimointi, huoltoseisokkien suunnittelu ja läpivienti, tuotannon rajoitteiden etsintä ja poisto.
Käyttöönottovaiheen toimet.
Käytönvalvojan tehtävät, vastuu ja velvollisuudet: vaarallisten aineiden käsittelyn käytönvalvonta, painelaitteiden käytönvalvonta, painelaitteiden ja putkiston käytön perusteet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen ja osaa etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti.
Opiskelija osaa etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti sekä perustella tietolähteiden käytön. Opiskelija osaa perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen ja osaa etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eija Koriseva
 • Timo Laitinen
Opiskelijaryhmät
 • KEM21
  Kemian prosessitekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoitetaan differentiaaliyhtälön ratkaisulla ja minkä tyyppisissä ongelmissa tarvitaan differentiaaliyhtälöitä. Opiskelija ymmärtää differentiaaliyhtälöiden avulla tapahtuvan matemaattisen mallinnuksen (simuloinnin) idean. Opiskelija tuntee differentiaaliyhtälöiden tavallisimmat sovellukset prosessitekniikassa ja osaa soveltaa differentiaaliyhtälöitä tavallisimmissa prosessitekniikan ongelmissa.

Opiskelija osaa luokitella differentiaaliyhtälöitä ja ratkaista separoituvan sekä ensimmäisen kertaluvun lineaarisen differentiaaliyhtälön.
Opiskelija osaa ratkaista numeerisesti differentiaaliyhtälöitä ja differentiaaliyhtälöryhmiä.
Opiskelija osaa käyttää matemaattisia ohjelmistoja erilaisissa prosessitekniikan sovelluksissa ongelmien ratkaisuun.
Opiskelija ymmärtää keskeiset prosessitekniikan fysikaaliskemialliset ilmiöt kokeellisella ja teoreettisella tasolla.

Sisältö

Differentiaaliyhtälön ratkaisun käsite.
Differentiaaliyhtälöiden luokittelu.
Differentiaaliyhtälöiden sovelluksia kemiantekniikassa: mallinnuksen ja simuloinnin idea.
Separoituvien differentiaaliyhtälöiden ratkaiseminen. Lineaariset differentiaaliyhtälöt.
Differentiaaliyhtälöryhmät ja niiden numeerinen ratkaiseminen. Linearisointi ja regressioanalyysi.
Matemaattisten ohjelmistojen käyttö differentiaaliyhtälöiden ja differentiaaliyhtälöryhmien ratkaisemisessa sekä regressioanalyysissä.
Kemian prosessitekniikan ilmiöihin liittyviä laboratoriotöitä ja kurssilla käsitellyn matematiikan soveltaminen niissä mitatun tasapaino- ja kinetiikkadatan sekä aineominaisuuksien käsittelyyn.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia, lähinnä kaavaan sijoittamiseen perustuvia laskuja.
Opiskelija on tehnyt ja raportoinut laboratoriotyöt hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata käsitteet ja ilmiöt omin sanoin; hän osaa selittää, mihin ilmiöön liittyvät kaavat perustuvat tai mitä ne tarkoittavat ilmiön kannalta; hän osaa ottaa kantaa saamiensa tulosten mielekkyyteen.
Opiskelija on tehnyt ja raportoinut laboratoriotyöt hyväksytysti annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa ilmiötä, tapahtumia tms. mielekkäiden oletusten pohjalta sekä analysoida, arvioida ja muokata ratkaisuja ja mallia tarvittaessa.
Opiskelija on tehnyt ja raportoinut laboratoriotyöt kiitettävästi annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia, lähinnä kaavaan sijoittamiseen perustuvia laskuja.
Opiskelija on tehnyt ja raportoinut laboratoriotyöt hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3 (BioK)
Insinöörikemia

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Seuranen
Opiskelijaryhmät
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • KEM20
  Kemian prosessitekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa prosessitekniikan teoriaa käytännössä ja pystyy soveltamaan sitä ammattinsa vaatimalla tavalla. Opiskelija osaa soveltaa koesuunnittelumenetelmiä laboratoriokokeiden suunnittelussa ja tulosten käsittelyssä. Opiskelija osaa laatia tutkimusraportteja sekä tulkita ja arvioida tutkimustuloksia.

Sisältö

1. Virtaustekniikkaan, lämmönsiirtoon, mekaanisiin- ja aineensiirtoprosesseihin liittyvän teorian soveltaminen laboratorio- ja pilotlaitteilla tehtäviin testeihin ja tutkimuksiin.
2. Työmenetelmien ja laitteiden hallinta käytännön tasolla
3. Työmenetelmien teorian perusteiden ymmärtäminen ja teorian käytäntöön soveltuvuuden arviointi
4. Koesuunnittelumenetelmien soveltaminen.
5. Kokeellisen työn raportointi, tulosten laskenta ja arviointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Pystyy suorittamaan käytännön laboratoriotyöt ohjeistuksen ja ohjauksen avulla.
2. Osaa kuvata työmenetelmien teoreettiset perusteet määritelmätasolla ymmärrettävästi
3. Raportoi tulokset ATK-ohjelmia hyödyntäen, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Pystyy suunnittelemaan laboratoriokokeita koesuunnittelumenetelmiä hyödyntäen.
2. Osaa selittää työmenetelmien teoreettiset perusteet määritelmätasolla ymmärrettävästi
3. Raportoi ja arvioi tuloksia ATK-ohjelmia hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia laboratoriotutkimuksia ja -kokeita koesuunnittelumenetelmiä hyödyntäen.
2. Ymmärtää työmenetelmien teoreettiset perusteet.
3. Raportoi tulokset ATK-ohjelmia hyödyntäen sekä arvioi ja vertailee tuloksia kriittisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Pystyy suorittamaan käytännön laboratoriotyöt ohjeistuksen ja ohjauksen avulla.
2. Osaa kuvata työmenetelmien teoreettiset perusteet määritelmätasolla ymmärrettävästi
3. Raportoi tulokset ATK-ohjelmia hyödyntäen, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta.

Esitietovaatimukset

Taseet
Virtaustekniikka
Lämmönsiirto ja energiatehokkuus
Reaktiotekniikka
Yksikköprosessit

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Arto Yli-Pentti
 • Minna Paananen-Porkka
 • Kai Laitinen
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • MATPI21
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rakennusten pintakäsiteltävät alustat, alustamateriaalien ominaisuudet, julkisivujen rakenteet ja pintaan kohdistuvat rasitukset. Hän tuntee rakennusten pinnoituksessa käytettävien maalien ja materiaalien ominaisuudet sekä niille soveltuvat käyttökohteet. Hän osaa laatia tarkoituksenmukaiset käsittely-yhdistelmät. Opiskelija tuntee julkisivujen vaurioitumismekanismit, saneerattavien julkisivupintojen rakenteet ja materiaalit, pintaan kohdistuvat rasitukset ja julkisivujen pinnoituksessa käytettävien pinnoitteiden käyttäytymisen rasituksessa. Hän tuntee palosuojausmenetelmät ja palosuojamaalin mitoittamisen perusteet. Opiskelija tuntee linjasaneeraushankkeen vaiheet ja niihin liittyvät pinnoitustyöt. Hän osaa suunnitella rakennustyömaan käytännön järjestelyjä.
Opiskelija perehtyy lämmön ja kosteuden peruskäsitteisiin rakennuksissa sekä niiden vaikutuksiin rakenteiden ja pinnoitteiden toimintaan.

Sisältö

1. Rakennusten pintarakenteet ja niiden rasitukset pinnoituksen kannalta
2. Lämpö ja kosteus
3. Pinnoitteiden laatuvaatimusten tunteminen
4. Rakennuspinnoituksen käsittely-yhdistelmien tunteminen ja suunnitelmien tekeminen
5. Rakennuspinnoitukseen soveltuvat maalit ja pinnoitteet
6. Rakenteiden palonsuojaus
7. Linjasaneerauksen pinnoitustyöt
8. Julkisivujen vaurioitumismekanismit ja korjausmenetelmät
9. Rakennuspinnoituksen työmaatekniikka

(Englannin osuus 1 op.)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Oppilas osaa:
1. käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
2. toimia annetuissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
3. selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Oppilas osaa
1. käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti sekä laaja-alaisesti
2. soveltaa tutkittua tietoa ammatillisissa tehtävissä
3. toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Oppilas osaa
1. käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
2. perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
3. soveltaa ammatillista osaamistaan oppimisteoissa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppilas osaa:
1. käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
2. toimia annetuissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
3. selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti

Lisätiedot

Opintojakso sisältää englantia (1 op).

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Laitinen
Opiskelijaryhmät
 • KEM21
  Kemian prosessitekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija oppii opintojaksolla käsiteltävät reaktiotekniikan käsitteet siten, että pystyy niiden avulla ratkaisemaan oman koulutusalansa kannalta keskeisiä ongelmia, soveltamaan tietojaan välttämättöminä pohjatietoina myöhemmissä aineopinnoissa ja hyödyntämään osaamistaan tulevissa työtehtävissä. Keskeisenä tavoitteena on mm. oppia, miten reaktion saantoon ja reaktionopeuteen voidaan vaikuttaa, ja minkä tyyppinen ja kokoinen reaktori soveltuu mihinkin sovellukseen.

Sisältö

1. Termodynamiikka ja reaktiokinetiikka käsitteinä; reaktionopeuden ja aineensiirtonopeuden tunnistaminen ja erottaminen toisistaan
2. Lämpötilan vaikutus lämpökemiaan ja reaktion spontaaniuteen
3. Saanto ja konversio sekä niihin vaikuttaminen
4. Reaktiotasapainon laskeminen konsentraatioskaalan lisäksi aktiivisuus- ja osapaineskaalalla; reaktion tasapainovakion määrittäminen termodynaamisista lähtötiedoista
5. Reaktiokinetiikan syventäminen: reaktionopeuslain määritys, reaktiomekanismit, aktivoitumisenergia, katalyysi, reaktion selektiivisyys
6. Keskeiset reaktorityypit (ideaalireaktorit) ja niiden ominaisuudet
7. Ideaalireaktoreiden ja reaktoriryhmien mitoitus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia, lähinnä kaavaan sijoittamiseen perustuvia laskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata käsitteet ja ilmiöt omin sanoin; hän osaa selittää, mihin ilmiöön liittyvät kaavat perustuvat tai mitä ne tarkoittavat ilmiön kannalta; hän osaa ottaa kantaa saamiensa tulosten mielekkyyteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa ilmiötä, tapahtumia tms. mielekkäiden oletusten pohjalta sekä analysoida, arvioida ja muokata ratkaisuja ja mallia tarvittaessa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia, lähinnä kaavaan sijoittamiseen perustuvia laskuja.

Esitietovaatimukset

Kemian perusteet 1 ja 2
Insinöörikemia
LUMA 1
LUMA 2
LUMA 3

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eija Koriseva
 • Timo Laitinen
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • KEM21
  Kemian prosessitekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää taseajattelua ja pystyy määrittelemään prosessien aine- ja energiataseita sekä ratkaisemaan niitä.

Opiskelija saavuttaa oman alan opinnoissa tarvittavan osaamistason yhtälöryhmissä, matriiseissa ja vektorilaskennassa. Lisätavoitteena on vahvistaa opiskelijan laskennallista ATK-osaamista.

Sisältö

1. Aine- ja energiataseet, mallitus ja ratkaisualgoritmit
2. Yhtälöparien ratkaiseminen
3. Matriisilaskenta
4. Lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen
5. Lineaaristen yhtälöryhmien määräytyneisyys
6. Vektorilaskenta
7. Tietokoneavusteinen matematiikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa muodostaa ja ratkaista prosessien aine- ja energiataseita lähinnä kaavaan sijoittamiseen perustuvia laskuja. Opiskelija osaa yhtälöparien ja matriisien peruslaskutoimitukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa muodostaa ja ratkaista prosessien aine- ja energiataseita. Opiskelija osaa yhtälöparien ja matriisien peruslaskutoimitukset sekä osaa myös ratkaista epälineaarisia yhtälöpareja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa muodostaa ja ratkaista prosessien aine- ja energiataseita sekä osaa soveltaa matriisilaskentaa ja ATK-ohjelmia niiden ratkaisemisessa. Opiskelija osaa ratkaista tietokoneella ylimääräytyneitä yhtälöryhmiä niiden tavallisimmissa sovelluksissa. Opiskelija osaa tulkita dataa ja malleja vektorien näkökulmasta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa muodostaa ja ratkaista prosessien aine- ja energiataseita lähinnä kaavaan sijoittamiseen perustuvia laskuja. Opiskelija osaa yhtälöparien ja matriisien peruslaskutoimitukset.

Esitietovaatimukset

LUMA 1
LUMA 2
LUMA 3
Aineominaisuudet.
Reaktiotekniikka

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Seuranen
Vastuuhenkilö

Timo Seuranen

Opiskelijaryhmät
 • KEM21
  Kemian prosessitekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Suorittamalla opintojakson opiskelija osaa tehdassuunnittelun perusteet ja ymmärtää sen merkityksen kemian ja prosessiteollisuudelle. Hän ymmärtää eri suunnitteluvaiheessa tarvittavan tietotaidon sekä osaa määrittää prosessin teknisen ja taloudellisen suorituskyvyn.

Opiskelija oppii laatimaan layout-suunnitelmia sekä tunnistaa tehdas/putkistosuunnittelun aloittamista varten tarvittavat lähtötiedot.

Sisältö

1. Tehdassuunnittelun perusteet
2. 3D-suunnittelujärjestelmien esittely
3. Putkistoihin liittyvä lainsäädäntö
4. Alan tärkeimmät standardit
5. Layoutsuunnittelu
6. Lohko-, prosessi-, virtaus- ja PI-kaaviot
7. Prosessisuunnittelun eri vaiheet
8. Kannattavuus- ja investointilaskennan perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata prosessi- ja tehdassuunnitteluun liittyviä peruskäsitteitä ja kaaviota. Opiskelija osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen ja osaa etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata prosessi- ja tehdassuunnitteluun liittyvät peruskäsitteet ja kaaviot.
Opiskelija osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti.
Opiskelija osaa etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti sekä perustella tietolähteiden käytön. Opiskelija osaa perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata prosessi- ja tehdassuunnitteluun liittyviä peruskäsitteitä ja kaaviota. Opiskelija osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen ja osaa etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä.

Esitietovaatimukset

Taseet
Virtaustekniikka prosessiteollisuudessa
Lämmönsiirto ja energiatehokkuus
Reaktiotekniikka

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Opettaja Bio- ja kemiantekniikka
 • Timo Seuranen
Vastuuhenkilö

Timo Seuranen

Opiskelijaryhmät
 • KEM20
  Kemian prosessitekniikka
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tehdassuunnittelussa sovellettavat menetelmät, kaaviot ja käsitteet. Opiskelija tuntee keskeisimmät suunnitteludokumentit ja niiden merkityksen suunnitteluprojektin onnistumisen kannalta. Opiskelija pystyy laatimaan suunnittelun perusdokumentteja, kaavioita ja 3D-malleja tehdassuunnittelun eri vaiheissa.

Opiskelija tutustuu putkistosuunnittelussa käytettyjen putkien ja putkenosien standardien mukaiseen mitoittamiseen sekä joustavuusanalyysiin.

Sisältö

1. Tärkeimmät putkistoihin liittyvät EN; SFS- ja PSK-standardit ja lainsäädännöt
2. Tavallisimmat putkistomateriaalit ja niiden valinta.
3. Putkistoihin liittyvä kannakointi ja joustavuusanalyysi.
4. Putkistoisometrit
5. Uudet suunnittelujärjestelmät ja menetelmät.
6. Kurssilla on CAD-ohjelmistoilla tehtäviä harjoitustöitä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää standardien ja lainsäädännön merkityksen tehdassuunnittelussa.
Opiskelija osaa ohjatusti tehdä suunnitteluharjoitustöitä
Opiskelija osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen ja osaa etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää standardien ja lainsäädännön merkityksen tehdassuunnittelussa
Opiskelija osaa laatia itsenäisesti ohjeistuksen perusteella suunnitteluharjoitusten ratkaisuja.
Opiskelija osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti.
Opiskelija osaa etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on omaksunut tehdassuunnittelun kokonaisuuden merkityksen ja ymmärtää, miten eri osa-alueet liittyvät toisiinsa,
Opiskelija osaa ratkaista oma-aloitteellisesti ja itsenäisesti suunnitteluharjoituksia.
Opiskelija osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti sekä perustella tietolähteiden käytön. Opiskelija osaa perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää standardien ja lainsäädännön merkityksen tehdassuunnittelussa.
Opiskelija osaa ohjatusti tehdä suunnitteluharjoitustöitä
Opiskelija osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen ja osaa etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä.

Esitietovaatimukset

Yksikköprosessit 1 ja 2
Tehdassuunnittelun perusteet

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Paananen-Porkka
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • KEM21
  Kemian prosessitekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy viestimään englanniksi tekniikan alan opiskelu- ja työtehtävissä ja pitämään alaansa liittyviä esityksiä. Hän osaa hakea ammattialallaan tarvitsemaansa tietoa englanninkielisistä lähteistä ja käyttää tietoa kriittisesti. Hän kykenee lukemaan alaansa liittyviä tekstejä ja käyttämään keskeistä tekniikan sanastoa. Opiskelija osaa analysoida viestintätilanteen ja viestiä sen mukaisesti. Hän kykenee toimimaan monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteet ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija osaa käyttää englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän suhtautuu realistisesti kieli- ja viestintäosaamiseensa ja asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.
Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2.

Sisältö

- ammatillinen suullinen esittäminen ja suullisen viestintätaidon kehittäminen
- ammatillisia tekstikäytänteitä ja asiakirjoja ja kirjallisen viestintätaidon kehittäminen
- ammatillinen verkkoviestintä
- tekniikan alan keskeisiä vuorovaikutustilanteita: yksilö-, pari- ja ryhmäviestintä
- tekniikan alan teksteihin, sanastoon ja tekstilajeihin tutustuminen
- tiedon hankinta tekniikan alan englanninkielisistä lähteistä ja lähteiden arviointi
- englanninkielisten lähteiden käyttö ja referointi omissa teksteissä sekä suullisesti että kirjallisesti
- viestiminen tekniikan alan koulutuksesta, organisaatioista sekä työympäristöistä ja -tehtävistä
- työnhaku omalla ammattialalla
- kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- selviää ammattiin liittyvistä kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla
- ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti
- ilmaisee ajatuksensa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa yksinkertaisin kielellisin rakentein ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy
- tuntee ammattisanastoa, vaikka sen käytössä on puutteita
- ääntää englantia niin, että viesti välittyy virheistä huolimatta
- laatii itsenäisesti yksinkertaisia ammatillisia tekstejä mallin mukaisesti sekä kielellisiä apuvälineitä käyttäen laajempia tekstejä, joiden kielelliset puutteet osin häiritsevät viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti
- viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset
- ilmaisee itseään selkeästi ja melko virheettömästi
- käyttää ammattisanastoa melko täsmällisesti
- ääntää englantia selkeästi niin, että viesti välittyy
- tuottaa eri tekstilajien mukaisia tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- osallistuu aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin niiden käytäntöjä noudattaen
- viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat
- ilmaisee itseään tehokkaasti, tarkasti, sujuvasti ja lähes virheettömästi
- käyttää ammattisanastoa täsmällisesti
- ääntää englantia selkeästi ja sujuvasti sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että viesti vahvistuu
- tuottaa eri tekstilajien mukaisia selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja lähes virheettömiä tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- selviää ammattiin liittyvistä kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla
- ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti
- ilmaisee ajatuksensa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa yksinkertaisin kielellisin rakentein ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy
- tuntee ammattisanastoa, vaikka sen käytössä on puutteita
- ääntää englantia niin, että viesti välittyy virheistä huolimatta
- laatii itsenäisesti yksinkertaisia ammatillisia tekstejä mallin mukaisesti sekä kielellisiä apuvälineitä käyttäen laajempia tekstejä, joiden kielelliset puutteet osin häiritsevät viestin välittymistä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Paananen-Porkka
Opiskelijaryhmät
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • MATPI20
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka
 • KEM20
  Kemian prosessitekniikka

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Paananen-Porkka
Vastuuhenkilö

Minna Paananen-Porkka

Opiskelijaryhmät
 • BIO20
  Bio- ja elintarviketekniikka
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Räsänen
Opiskelijaryhmät
 • BIO21
  Bio- ja elintarviketekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee eri mikrobiluokkien erikoispiirteet. Hän tuntee hyöty- ja haittamikrobien esiintymistä eri ympäristössä; elintarviketuotannon, ympäristötekniikan sekä teollisuusympäristön sovelluksissa. Mikrobiyhteisöjen kasvuun vaikuttavat tekijät ja niiden hallinta on hänelle tuttuja. Hän hallitsee mikrobien tunnistamisen perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä.
Opiskelija osaa työskennellä aseptisesti, hallitsee tärkeimmät mikrobiologiset perusmenetelmät ja ymmärtää eri hygieniatasojen erot sekä niiden käyttövaatimukset.

Sisältö

1. Mikrobien luokitus bioteknisestä näkökulmasta
2. Mikrobien tunnistamismenetelmät ja mikroskopointi
3. Aseptinen työskentely ja sterilointi
4. Kasvatustekniikat, kasvun seurata
5. Mikrobien esiintyminen erilaisissa ympäristöissä ja niiden hyväksikäyttö eri tarkoituksiin

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- erottaa arkitiedon tutkituista tiedoista
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- toimia opiskelijatyhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- erottaa arkitiedon tutkituista tiedoista
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- toimia opiskelijatyhmän jäsenenä

Esitietovaatimukset

Biotieteiden perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Arto Yli-Pentti
 • Eija Koriseva
Opiskelijaryhmät
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • MATPI20
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee metallien sähköpinnoituksen ja autokatalyyttisen pinnoituksen fysikaaliset ja kemialliset perusteet. Hän tuntee yleisimpien pinnoituskylpyjen koostumukset ja eri ainesosien tehtävät niissä. Hän tuntee sähköpinnoituslinjojen laitteet ja toiminnan. Opiskelija osaa suunnitella, miten esineet pinnoitetaan sähkökemiallisesti sekä osaa määrittää pinnoitusprosessissa tarvittavien parametrien arvot. Opiskelija tuntee sähköpinnoituksen tuotantotekniikan. Hän osaa mitata eri metallisten pinnoitteiden paksuuksia oikeilla menetelmillä.

Opiskelija osaa kuvata, miten pinnoitteet muodostuvat kaasufaasista. Hän osaa määritellä pinnoitteen ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät. Hän osaa kuvata pääpiirteittäin yleisimmät kaasufaasipinnoitusmenetelmät. Opiskelija osaa esittää kaasufaasimenetelmillä valmistettujen pinnoitteiden sovellusmahdollisuudet ja niiden rajoitukset.

Opintojaksolla käsitellään tilastomatematiikkaa.

Sisältö

1. Pinnoituksen fysikaaliset ja kemialliset perusteet
2. Yleisimmät pinnoitusmenetelmät
3. Kemialliset ja sähkökemialliset pintakäsittelylaitokset
4. Teollisuusmaalaamot
5. Kaasufaasipinnoitusmenetelmät
6. Pinnoituksen suunnittelu ja tuotantotekniikka
7. Pintakäsittelyliuosten analytiikka
8. Tilastollisia menetelmiä: regressio- ja varianssianalyysi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija osaa määritellä pinnoitteen paksuuteen ja laatuun vaikuttavat tekijät.
2. Opiskelija osaa nimetä yleisimpiä pinnoitusmenetelmiä ja pinnoituskylpyjen koostumuksia.
3. Opiskelija osaa valita sopivat pinnoitusparametrit sekä käyttää pinnoituslinjaa opastettuna. Hän tunnistaa sopivat ripustustyökalut ja pinnoitepaksuuden mittausmenetelmät.
4. Opiskelija osaa kuvata eri menetelmillä tuotettujen pinnoitteiden keskeiset erot.
5. Opiskelija ymmärtää tilastollisten menetelmien keskeiset periaatteet ja käsitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija osaa selittää pinnoitukseen ja pinnoitteiden ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät.
2. Opiskelija osaa valita yleisimmät pinnoitusmenetelmät.
3. Opiskelija osaa suorittaa pinnoituksen ja valita sopivat välineet sekä kemikaalit sen tekemistä varten.
4. Opiskelija osaa soveltaa tilastollisia menetelmiä käytännön sovellustilanteiden analysointiin ja suunnitteluun

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija osaa tutkia pinnoitukseen vaikuttavia tekijöitä.
2. Opiskelija osaa suunnitella halutun pinnoitteen tekemiseen soveltuvan pinnoitusprosessin.
3. Opiskelija osaa suunnitella pinnoituslinjan.
4. Opiskelija ymmärtää tilastollisen testaamisen mahdollisuudet mutta myös niiden rajoitukset ja osaa arvioida kriittisesti saatuja tuloksia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija osaa määritellä pinnoitteen paksuuteen ja laatuun vaikuttavat tekijät.
2. Opiskelija osaa nimetä yleisimpiä pinnoitusmenetelmiä ja pinnoituskylpyjen koostumuksia.
3. Opiskelija osaa valita sopivat pinnoitusparametrit sekä käyttää pinnoituslinjaa opastettuna. Hän tunnistaa sopivat ripustustyökalut ja pinnoitepaksuuden mittausmenetelmät.
4. Opiskelija osaa kuvata eri menetelmillä tuotettujen pinnoitteiden keskeiset erot.
5. Opiskelija ymmärtää tilastollisten menetelmien keskeiset periaatteet ja käsitteet

Esitietovaatimukset

Insinöörikemia
Matemaattis-luonnontieteelliset perusteet 3

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riitta Lehtinen
 • Juha Kotamies
 • Timo Laitinen
 • Timo Seuranen
 • Kai Laitinen
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1B
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata yleisimpien kemiallisia ja fysikaalisia valmistus- ja erotusprosesseja, niiden toimintaa ja tuotantotekniikkaa raaka-aineesta tuotteeksi. Hän tunnistaa myös prosessien keskeiset jäte- ja päästölähteet sekä ymmärtää kestävän kehityksen vaatimukset prosessiteollisuudelle.

Hän osaa nimetä teollisten prosessien yksikköoperaatiot ja yksikköprosessit ja lukea prosessikaavioita.

Opiskelija tunnistaa prosessiteollisuudessa yleisesti käytettävät materiaalit, niiden ominaisuudet ja prosessiolosuhteiden vaatimukset materiaaleille. Hän osaa selittää miten materiaalien koostumus, rakenne ja valmistusmenetelmät vaikuttavat niiden ominaisuuksiin.

Opiskelija tunnistaa uusiutuvat raaka-aineet mahdollisuudet ja niiden hyödyntämisen kiertotaloudessa.

Sisältö

1. Prosessiteollisuuden toimintaympäristö ja prosessikaaviot
2. Teolliset prosessit (petrokemia, maalit, elintarvikkeiden valmistus, bioprosessit)
3. Yksikköoperaatiot ja yksikköprosessit kuten valmistus- ja erotusmenetelmät
4. Yleisimmät materiaalityypit ja niiden ominaisuuksia sekä valintaperusteita
5. Laboratoriotöitä, joissa tutustutaan eri yksikköoperaatioiden perusteisiin; esim. seuraavat työt:
- lääkeainesynteesi
- höyrystyminen ja tiivistyminen
- uutto
- kiteytys
- tislaus tai alipainetislaus
- ioninvaihto/käänteisosmoosi
- materiaalin tunnistus ja XRF

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt
2. Osaa nimetä yleisimmät teolliset prosessit ja niissä käytettävät yksikköoperaatiot sekä tunnistaa ne prosessikaavioista
3. Osaa luokitella materiaaleja ja selittää niiden toimintaa prosessiympäristössä
4. Tunnistaa laboratoriossa tehtävät toiminnot ja osaa raportoida ne

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija osaa soveltaa ja valita aihepiiriin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä raportoinnissaan sekä laskea siihen liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja
2. Osaa selittää yleisimpien teollisten prosessien toiminnan ja niissä käytettävät yksikköoperaatiot sekä käyttää ja tehdä yksinkertaisia prosessikaavioita
3. Osaa luokitella ja valita materiaaleja prosessiympäristöön
4. Osaa käyttää laboratoriota ohjeistetusti ja osaa raportoida tulokset

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija osaa selittää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea siihen liittyviä kvantitatiivisia asioita
2. Osaa selittää yleisimpien teollisten prosessien toiminnan ja niissä käytettävät yksikköoperaatiot sekä käyttää ja muuttaa prosessikaavioita
3. Osaa arvioida eri materiaalien soveltuvuuden prosessiympäristöön
4. Osaa käyttää laboratoriota, tulkita tuloksia ja raportoida ne

Esitietovaatimukset

Orientoivien opintojen laboratorioturvallisuusosuus

Lisätiedot

Opintojakso sisältää työskentelyä laboratoriossa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riitta Lehtinen
 • Juha Kotamies
 • Timo Laitinen
 • Timo Seuranen
 • Kai Laitinen
Opiskelijaryhmät
 • TXM22S1A
  Bio- ja kemiantekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata yleisimpien kemiallisia ja fysikaalisia valmistus- ja erotusprosesseja, niiden toimintaa ja tuotantotekniikkaa raaka-aineesta tuotteeksi. Hän tunnistaa myös prosessien keskeiset jäte- ja päästölähteet sekä ymmärtää kestävän kehityksen vaatimukset prosessiteollisuudelle.

Hän osaa nimetä teollisten prosessien yksikköoperaatiot ja yksikköprosessit ja lukea prosessikaavioita.

Opiskelija tunnistaa prosessiteollisuudessa yleisesti käytettävät materiaalit, niiden ominaisuudet ja prosessiolosuhteiden vaatimukset materiaaleille. Hän osaa selittää miten materiaalien koostumus, rakenne ja valmistusmenetelmät vaikuttavat niiden ominaisuuksiin.

Opiskelija tunnistaa uusiutuvat raaka-aineet mahdollisuudet ja niiden hyödyntämisen kiertotaloudessa.

Sisältö

1. Prosessiteollisuuden toimintaympäristö ja prosessikaaviot
2. Teolliset prosessit (petrokemia, maalit, elintarvikkeiden valmistus, bioprosessit)
3. Yksikköoperaatiot ja yksikköprosessit kuten valmistus- ja erotusmenetelmät
4. Yleisimmät materiaalityypit ja niiden ominaisuuksia sekä valintaperusteita
5. Laboratoriotöitä, joissa tutustutaan eri yksikköoperaatioiden perusteisiin; esim. seuraavat työt:
- lääkeainesynteesi
- höyrystyminen ja tiivistyminen
- uutto
- kiteytys
- tislaus tai alipainetislaus
- ioninvaihto/käänteisosmoosi
- materiaalin tunnistus ja XRF

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt
2. Osaa nimetä yleisimmät teolliset prosessit ja niissä käytettävät yksikköoperaatiot sekä tunnistaa ne prosessikaavioista
3. Osaa luokitella materiaaleja ja selittää niiden toimintaa prosessiympäristössä
4. Tunnistaa laboratoriossa tehtävät toiminnot ja osaa raportoida ne

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija osaa soveltaa ja valita aihepiiriin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä raportoinnissaan sekä laskea siihen liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja
2. Osaa selittää yleisimpien teollisten prosessien toiminnan ja niissä käytettävät yksikköoperaatiot sekä käyttää ja tehdä yksinkertaisia prosessikaavioita
3. Osaa luokitella ja valita materiaaleja prosessiympäristöön
4. Osaa käyttää laboratoriota ohjeistetusti ja osaa raportoida tulokset

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija osaa selittää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea siihen liittyviä kvantitatiivisia asioita
2. Osaa selittää yleisimpien teollisten prosessien toiminnan ja niissä käytettävät yksikköoperaatiot sekä käyttää ja muuttaa prosessikaavioita
3. Osaa arvioida eri materiaalien soveltuvuuden prosessiympäristöön
4. Osaa käyttää laboratoriota, tulkita tuloksia ja raportoida ne

Esitietovaatimukset

Orientoivien opintojen laboratorioturvallisuusosuus

Lisätiedot

Opintojakso sisältää työskentelyä laboratoriossa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Haimala
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • MATPI20
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka
 • KEM20
  Kemian prosessitekniikka
 • KEM21
  Kemian prosessitekniikka
 • BIO20
  Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda tekniikan ammattilaiselle kokonaisvaltainen käsitys siitä, miten teollisuus- ja teknologiayritys toimii, miten liiketoimintaa kehitetään omalla toimialalla ja mikä teollisuus- ja teknologiayrityksen menestymisessä on ratkaisevaa. Painopiste on yrityksissä, joiden tuote (fyysinen tuote ja/tai palvelu) on teknisesti vaativa ja jotka myyvät tuotteitaan suurelta osin muille yrityksille.
Opiskelija osaa kuvata seuraavat yrityksen toiminnot:
- johtaminen, mukaan lukien strategia, johtamisjärjestelmä ja ihmisten johtaminen
- talous sekä yrityksen suorituskyky ja sen mittaaminen, mukaan lukien tuottavuus ja laatu
- tekninen tuotteen tai palvelun myynti yritykseltä yritykselle
- toiminnanohjaus
- toimitusketjun hallinta, mukaan lukien hankinta, tuotanto ja logistiikka
- projektitoiminta.

Sisältö

- johtaminen, mukaan lukien strategia, johtamisjärjestelmä ja ihmisten johtaminen
- talous ja yrityksen suorituskyky ja sen mittaaminen, mukaan lukien tuottavuus ja laatu
- tekninen tuotteen tai palvelun myynti yritykseltä yritykselle
- toiminnanohjaus
- toimitusketjun hallinta, mukaan lukien hankinta, tuotanto ja logistiikka
- projektitoiminta
- toteutuksen kohderyhmän perusteella kurssiin liittyy 1–2 syventävää osuutta joistakin seuraavista:
o toiminnan johtaminen tuotepainotteisessa yrityksessä (mm. tuotteiden toiminnanohjaus, tilaus-toimitusketjun hallinta, toiminnanohjausjärjestelmät)
o toiminnan johtaminen tieto- ja viestintäliiketoiminnassa (mm. tietojärjestelmät liiketoimintakontekstissa, tietoteknisten palveluiden hallinta, tietotekniikkapalvelutoiminnan ohjaus, ITIL)
o teknologian myynti (mm. ratkaisumyynti, tarjoustyö, neuvottelutaidot, hinnoittelu)
o tekninen hankinta
o teknologiayrittäjyys (mm. yrityksen perustaminen ja liiketoimintasuunnitelma teknisen innovaation pohjalta)
o työnjohto-oppi
o logistiikka ja sen merkitys yrityksen suorituskykyyn
o palveluliiketoiminta, joka painottuu teknisiin ratkaisuihin ja palveluihin, mutta joka on muuta(kin) kuin tietotekniikkapalveluita, esimerkiksi projektiliiketoiminta (mm. palvelutoiminnan ohjaus, palvelutoiminnan tietojärjestelmät)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet hyvin ja soveltaa niitä kuvatessaan oman alan yrityksen toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi kuvata yhteyksiä teollisuus- ja teknologiayrityksen peruskäsitteiden välillä ja analysoida näitä yhteyksiä oman alan yrityksen toiminnassa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

11.01.2023 - 18.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annamaria Ahonen
Ajoitusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä z (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Toteutuksen opetusryhmä x (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Kiintiöryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TESTIPIKO001
  testipiko001
 • KMSRTEST2
  KMSRTEST2
 • YY08XX
  Testiryhmä
 • KMSRTEST1
  KMSRTEST1
 • test10X
  test10X
 • TESTIPIKO
  Testi
Koulutusryhmat
 • Toteutuksen opetusryhmä z
 • Toteutuksen opetusryhmä x
 • Kiintiöryhmä 1

Tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet 1243

Sisältö

Sisältö

Aika ja paikka

Aika ja paikka kirjoitusohje tähän.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus kirjoitusohje tähän.

Opetusmenetelmät

Työmuodot kirjoitusohje tähän.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö kirjoitusohje tähän.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat kirjoitusohje tähän.

Kansainvälisyys

Kansainväliset yhteydet kirjoitusohje tähän.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksototeutuksen valinnaiset suoritustavat kirjoitusohje tähän.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus kirjoitusohje tähän.

Sisällön jaksotus

Sisällön jaksotus kirjoitusohje tähän.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja opiskelijoille kirjoitusohje tähän.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteeri, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet kirjoitusohje tähän.

Esitietovaatimukset

Esitietovaatimukset

Lisätiedot

Lisätiedot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eija Koriseva
Opiskelijaryhmät
 • BIO21
  Bio- ja elintarviketekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kaikkeen mittaustietoon liittyvän mittausepävarmuuden merkityksen ja osaa ottaa sen huomioon päätöksenteossa. Opiskelija osaa havainnollistaa ja tulkita tilastollista dataa. Opiskelija tuntee luottamusvälit, tilastolliset testit ja regressio-analyysin ja osaa soveltaa niitä oman alansa tutkimustulosten tulkinnassa yksinkertaisissa ongelmanratkaisutilanteissa.
Opiskelija hallitsee tilastollisen koesuunnittelun perusteet ja osaa suunnitella tehokkaita koesarjoja yksinkertaisissa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa. Opiskelija osaa analysoida suunnitelluista kokeista saatuja tuloksia laadunohjauksen, optimoinnin tai mitoituksen tarpeisiin.

Sisältö

1. Todennäköisyyden käsite ja peruslaskusäännöt, satunnaismuuttujat ja niiden tavallisimmat jakaumat.
2. Mittausepävarmuuden käsite ja tilastollinen virhearviointi.
3. Tilastollisen datan havainnollistaminen ja tilastolliset tunnusluvut.
4. Luottamusvälit ja tilastolliset testit sekä niiden soveltaminen tilastollisessa päättelyssä.
5. Regressioanalyysin alkeet ja sen sovelluksia omalta alalta.
6. Koesuunnittelun peruskäsitteet; malli- ja muuttujatyypit.
7. Tavallisimmat kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin muuttujiin liittyvät koesuunnitelmat.
8. Koetulosten analysointi varianssi- ja regressioanalyysillä.
9. Kokeellinen optimointi ja vastepinnat (Box-Wilson strategia).
10. Tilastollisten analyysien tulosten graafinen esittäminen käyräparvina ja vastepintoina.
11. Excelin tai jonkin tilasto-ohjelman käyttö tilastollisissa analyyseissä ja koesuunnittelussa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia soveltavia todennäköisyyslaskuja ja nimetä tavallisimmat jakaumat, laskea niihin liittyviä todennäköisyyksiä sekä arvioida normaalijakaumaan liittyviä todennäköisyyksiä.
2. Opiskelija osaa soveltaa virheiden kasautumisen lainalaisuuksia yksinkertaisissa toistokokeisiin liittyvissä tilanteissa.
3. Opiskelija osaa tehdä histogrammin annetusta aineistosta ja laskea tavallisimmat tunnusluvut jollakin tilasto-ohjelmalla.
4. Opiskelija osaa laskea odotusarvon ja keskihajonnan luottamusvälejä sekä osaa tehdä johtopäätöksen tilastollisessa testissä p-arvon perusteella.
5. Opiskelija osaa soveltaa regressioanalyysiä tavallisimmissa lineaarisissa kalibrointitilanteissa.
6. Opiskelija osaa luetella koesuunnittelun keskeiset periaatteet; opiskelija osaa selittää mekanistisen ja empiirisen mallin eron ja osaa muodostaa usean muuttujan lineaarisia malleja.
7. Opiskelija osaa muodostaa faktoriaalisia koesuunnitelmia ja erityisesti 2N-koe-suunnitelmia.
8. Opiskelija osaa tehdä lineaarisen regressioanalyysin.
9. Opiskelija osallistuu laboraatioihin ja suorittaa tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija osaa soveltaa todennäköisyyden laskusääntöjä tilastollisessa päättelyssä ja päätellä tavanomaisimpiin sovelluksiin liittyvät jakaumat.
2. Opiskelija osaa arvioida epälineaarisilla lausekkeilla saatavien tulosten mittausepävarmuutta.
3. Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä tilastollisten tunnuslukujen ja graafisten esitysten pohjalta.
4. Opiskelija osaa soveltaa luottamusvälejä tilastollisessa päätöksenteossa ja muodostaa annettuun vertailuongelmaan sopivat testihypoteesit.
5. Opiskelija osaa tulkita regressioanalyysin keskeisiä tunnuslukuja.
6. Opiskelija osaa soveltaa keskeisiä periaatteita yksinkertaisissa käytännön koesuunnittelutilanteissa; opiskelija osaa muodostaa varianssianalyysissä käytettyjä malleja.
7. Opiskelija osaa muodostaa CC- ja 2N-osakoe-suunnitelmia.
8. Opiskelija osaa valita ja toteuttaa tilanteeseen sopivan varianssianalyysin.
9. Opiskelija osaa päätellä, milloin 2N-koesuunnitelma vaatii täydennystä.
10. Opiskelija osaa tehdä vastepintoja.
11. Opiskelija osoittaa osaavansa soveltaa ATK-osaamistaan käytännön koesuunnittelutilanteessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija osaa soveltaa tietoaan jakaumista tilastollisessa testauksessa sekä soveltaa satunnaisluvuilla simulointia mittausepävarmuuden arviointiin.
2. Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti tilastoaineiston luonnetta usealla erilaisella graafisella esityksellä ja tunnusluvulla.
3. Opiskelija osaa soveltaa kirjallisuuden tai muun saatavilla olevan informaation avulla testejä myös uusissa tilanteissa.
4. Opiskelija osaa saattaa tavallisimpia oman alan epälineaarisia lausekkeita lineaarisen regression muotoon.
5. Opiskelija osaa luokitella kvalitatiivisia muuttujia ja päätellä annetun suunnittelutilanteen kuvauksen perusteella sopivan empiirisen mallin.
6. Opiskelija osaa valita annettuun tilanteeseen resoluutioltaan sopivan koesuunnitelman.
7. Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti saadun mallin luotettavuutta.
8. Opiskelija osaa laskea gradientin ja suunnitella uusia kokeita sen suunnassa.
9. Opiskelija osaa soveltaa graafisia esityksiä kokeellisessa optimoinnissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia soveltavia todennäköisyyslaskuja ja nimetä tavallisimmat jakaumat, laskea niihin liittyviä todennäköisyyksiä sekä arvioida normaalijakaumaan liittyviä todennäköisyyksiä.
2. Opiskelija osaa soveltaa virheiden kasautumisen lainalaisuuksia yksinkertaisissa toistokokeisiin liittyvissä tilanteissa.
3. Opiskelija osaa tehdä histogrammin annetusta aineistosta ja laskea tavallisimmat tunnusluvut jollakin tilasto-ohjelmalla.
4. Opiskelija osaa laskea odotusarvon ja keskihajonnan luottamusvälejä sekä osaa tehdä johtopäätöksen tilastollisessa testissä p-arvon perusteella.
5. Opiskelija osaa soveltaa regressioanalyysiä tavallisimmissa lineaarisissa kalibrointitilanteissa.
6. Opiskelija osaa luetella koesuunnittelun keskeiset periaatteet; opiskelija osaa selittää mekanistisen ja empiirisen mallin eron ja osaa muodostaa usean muuttujan lineaarisia malleja.
7. Opiskelija osaa muodostaa faktoriaalisia koesuunnitelmia ja erityisesti 2N-koe-suunnitelmia.
8. Opiskelija osaa tehdä lineaarisen regressioanalyysin.
9. Opiskelija osallistuu laboraatioihin ja suorittaa tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eija Koriseva
Vastuuhenkilö

Eija Koriseva

Opiskelijaryhmät
 • KEM21
  Kemian prosessitekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kaikkeen mittaustietoon liittyvän mittausepävarmuuden merkityksen ja osaa ottaa sen huomioon päätöksenteossa. Opiskelija osaa havainnollistaa ja tulkita tilastollista dataa. Opiskelija tuntee luottamusvälit, tilastolliset testit ja regressio-analyysin ja osaa soveltaa niitä oman alansa tutkimustulosten tulkinnassa yksinkertaisissa ongelmanratkaisutilanteissa.
Opiskelija hallitsee tilastollisen koesuunnittelun perusteet ja osaa suunnitella tehokkaita koesarjoja yksinkertaisissa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa. Opiskelija osaa analysoida suunnitelluista kokeista saatuja tuloksia laadunohjauksen, optimoinnin tai mitoituksen tarpeisiin.

Sisältö

1. Todennäköisyyden käsite ja peruslaskusäännöt, satunnaismuuttujat ja niiden tavallisimmat jakaumat.
2. Mittausepävarmuuden käsite ja tilastollinen virhearviointi.
3. Tilastollisen datan havainnollistaminen ja tilastolliset tunnusluvut.
4. Luottamusvälit ja tilastolliset testit sekä niiden soveltaminen tilastollisessa päättelyssä.
5. Regressioanalyysin alkeet ja sen sovelluksia omalta alalta.
6. Koesuunnittelun peruskäsitteet; malli- ja muuttujatyypit.
7. Tavallisimmat kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin muuttujiin liittyvät koesuunnitelmat.
8. Koetulosten analysointi varianssi- ja regressioanalyysillä.
9. Kokeellinen optimointi ja vastepinnat (Box-Wilson strategia).
10. Tilastollisten analyysien tulosten graafinen esittäminen käyräparvina ja vastepintoina.
11. Excelin tai jonkin tilasto-ohjelman käyttö tilastollisissa analyyseissä ja koesuunnittelussa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia soveltavia todennäköisyyslaskuja ja nimetä tavallisimmat jakaumat, laskea niihin liittyviä todennäköisyyksiä sekä arvioida normaalijakaumaan liittyviä todennäköisyyksiä.
2. Opiskelija osaa soveltaa virheiden kasautumisen lainalaisuuksia yksinkertaisissa toistokokeisiin liittyvissä tilanteissa.
3. Opiskelija osaa tehdä histogrammin annetusta aineistosta ja laskea tavallisimmat tunnusluvut jollakin tilasto-ohjelmalla.
4. Opiskelija osaa laskea odotusarvon ja keskihajonnan luottamusvälejä sekä osaa tehdä johtopäätöksen tilastollisessa testissä p-arvon perusteella.
5. Opiskelija osaa soveltaa regressioanalyysiä tavallisimmissa lineaarisissa kalibrointitilanteissa.
6. Opiskelija osaa luetella koesuunnittelun keskeiset periaatteet; opiskelija osaa selittää mekanistisen ja empiirisen mallin eron ja osaa muodostaa usean muuttujan lineaarisia malleja.
7. Opiskelija osaa muodostaa faktoriaalisia koesuunnitelmia ja erityisesti 2N-koe-suunnitelmia.
8. Opiskelija osaa tehdä lineaarisen regressioanalyysin.
9. Opiskelija osallistuu laboraatioihin ja suorittaa tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija osaa soveltaa todennäköisyyden laskusääntöjä tilastollisessa päättelyssä ja päätellä tavanomaisimpiin sovelluksiin liittyvät jakaumat.
2. Opiskelija osaa arvioida epälineaarisilla lausekkeilla saatavien tulosten mittausepävarmuutta.
3. Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä tilastollisten tunnuslukujen ja graafisten esitysten pohjalta.
4. Opiskelija osaa soveltaa luottamusvälejä tilastollisessa päätöksenteossa ja muodostaa annettuun vertailuongelmaan sopivat testihypoteesit.
5. Opiskelija osaa tulkita regressioanalyysin keskeisiä tunnuslukuja.
6. Opiskelija osaa soveltaa keskeisiä periaatteita yksinkertaisissa käytännön koesuunnittelutilanteissa; opiskelija osaa muodostaa varianssianalyysissä käytettyjä malleja.
7. Opiskelija osaa muodostaa CC- ja 2N-osakoe-suunnitelmia.
8. Opiskelija osaa valita ja toteuttaa tilanteeseen sopivan varianssianalyysin.
9. Opiskelija osaa päätellä, milloin 2N-koesuunnitelma vaatii täydennystä.
10. Opiskelija osaa tehdä vastepintoja.
11. Opiskelija osoittaa osaavansa soveltaa ATK-osaamistaan käytännön koesuunnittelutilanteessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija osaa soveltaa tietoaan jakaumista tilastollisessa testauksessa sekä soveltaa satunnaisluvuilla simulointia mittausepävarmuuden arviointiin.
2. Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti tilastoaineiston luonnetta usealla erilaisella graafisella esityksellä ja tunnusluvulla.
3. Opiskelija osaa soveltaa kirjallisuuden tai muun saatavilla olevan informaation avulla testejä myös uusissa tilanteissa.
4. Opiskelija osaa saattaa tavallisimpia oman alan epälineaarisia lausekkeita lineaarisen regression muotoon.
5. Opiskelija osaa luokitella kvalitatiivisia muuttujia ja päätellä annetun suunnittelutilanteen kuvauksen perusteella sopivan empiirisen mallin.
6. Opiskelija osaa valita annettuun tilanteeseen resoluutioltaan sopivan koesuunnitelman.
7. Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti saadun mallin luotettavuutta.
8. Opiskelija osaa laskea gradientin ja suunnitella uusia kokeita sen suunnassa.
9. Opiskelija osaa soveltaa graafisia esityksiä kokeellisessa optimoinnissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia soveltavia todennäköisyyslaskuja ja nimetä tavallisimmat jakaumat, laskea niihin liittyviä todennäköisyyksiä sekä arvioida normaalijakaumaan liittyviä todennäköisyyksiä.
2. Opiskelija osaa soveltaa virheiden kasautumisen lainalaisuuksia yksinkertaisissa toistokokeisiin liittyvissä tilanteissa.
3. Opiskelija osaa tehdä histogrammin annetusta aineistosta ja laskea tavallisimmat tunnusluvut jollakin tilasto-ohjelmalla.
4. Opiskelija osaa laskea odotusarvon ja keskihajonnan luottamusvälejä sekä osaa tehdä johtopäätöksen tilastollisessa testissä p-arvon perusteella.
5. Opiskelija osaa soveltaa regressioanalyysiä tavallisimmissa lineaarisissa kalibrointitilanteissa.
6. Opiskelija osaa luetella koesuunnittelun keskeiset periaatteet; opiskelija osaa selittää mekanistisen ja empiirisen mallin eron ja osaa muodostaa usean muuttujan lineaarisia malleja.
7. Opiskelija osaa muodostaa faktoriaalisia koesuunnitelmia ja erityisesti 2N-koe-suunnitelmia.
8. Opiskelija osaa tehdä lineaarisen regressioanalyysin.
9. Opiskelija osallistuu laboraatioihin ja suorittaa tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Carola Fortelius
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • BIO21
  Bio- ja elintarviketekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa elintarvikkeiden ja bioteknisten tuotteiden tuotantoon ja toimitusketjuun liittyvät hygieniariskit ja saastutuslähteet ja ymmärtää, mihin tekijöihin vaikuttamalla voi estää riskin syntymisen.

Opiskelija osaa itse toimia elintarvike- tai lääketuotannossa hygieenisesti ja osaa pitää huolta työympäristönsä puhtaudesta sekä osaa käyttää siivous- ja desinfiointimenetelmiä ja -aineita oikeaoppisesti.

Hän osaa laatia elintarvikeyrityksen omavalvontajärjestelmän ja tuotantolinjan turvallisuuden hallintajärjestelmän HACCP-järjestelmän mukaisesti.

Sisältö

1, Elintarvikkeiden ja bioteknisten tuotteiden tuotantoon ja toimitusketjuun liittyvät hygieniariskit ja saastutuslähteet
2. Ruokamyrkytysbakteerit ja pilaajamikrobit
3. Hygienia laite- ja laitossuunnittelussa, desinfiointi, henkilökohtainen työskentelyhygienia
4. Teollisuuden omavalvontajärjestelmä ja HACCP-toimintatapa

Projekti toteutetaan projektiryhmässä ja tulokset raportoidaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- etsiä alan tietoa tietolähteistä
- osoittaa saavuttaneensa projektin perusoppimistavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän ja projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti sekä viestiä niistä ammatillisesti ja asiantuntevasti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- organisoida oman ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- etsiä alan tietoa tietolähteistä
- osoittaa saavuttaneensa projektin perusoppimistavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän ja projektin käyttöön

Esitietovaatimukset

Biotieteiden perusteet ja/tai Teollinen mikrobiologia

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia-Tuulia Laine
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • BIO21
  Bio- ja elintarviketekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tuotekehityksen merkityksen elintarvikeyrityksen toiminnassa. Opiskelija tuntee tuotekehitysprojektin eri vaiheet ja projektihallinnan merkityksen.

Sisältö

1. Tuotekehityksen merkitys elintarvikeyritykselle. Tuotekehityksen vaiheet (ideasta tuotteeksi) ja projektinhallinta.
2. Vastuunotto ja yhteistyökykyisyys tuotekehitysprojektissa.
3. Tuotekehitysprojektin dokumentointi ja raportointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija osaa kuvata miksi ja miten tuotekehitystä tehdään yrityksissä ja tunnistaa tuotekehitysprosessin eri vaiheet. Opiskelija osaa annettuja ohjeita noudattamalla viedä tuotekehitysprojektin hallitusti läpi.
2. Opiskelija osaa ottaa vastuuta ja huomioida tuotekehitystiimin jäsenten vahvuudet.
3. Opiskelija osaa dokumentoida ja raportoida tuotekehitysprojektin eri vaiheet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija osaa omin sanoin kuvata miksi ja miten tuotekehitystä tehdään yrityksissä. Opiskelija osaa (niin itsenäisesti kuin osana tuotekehitysryhmää) perustellusti valita sopivia toimintatapoja tuotekehitysprojektin eri vaiheissa.
2. Opiskelija osaa toimia tuotekehitystiimin aktiivisena osana ottaen kantaa ja vastuuta. Opiskelija osaa tuoda esille omia ideoita, mutta hän myös osaa ottaa huomioon muiden ideoita.
3. Opiskelija osaa nähdä dokumentoinnin ja raportoinnin edut tuotekehitystyössä. Hän osaa myös tehdä johtopäätöksiä dokumenttien tietoa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida kriittisesti erilaisia tuotekehitysprosessin vaiheita ja ratkaisuja. Hän osaa toimia innovatiivisesti tavoitteiden mukaan.
2. Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja hän ottaa mielellään vastuuta. Hän osaa kehittää ja uudistaa tuotekehitystiimin toimintaa.
3. Opiskelija osaa raportoida selkeästi ja perustellen tuotekehitysprosessin tuloksia. Hän osaa hyödyntää dokumentoitua tietoa tuotekehitysprosessin eri vaiheissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija osaa kuvata miksi ja miten tuotekehitystä tehdään yrityksissä ja tunnistaa tuotekehitysprosessin eri vaiheet. Opiskelija osaa annettuja ohjeita noudattamalla viedä tuotekehitysprojektin hallitusti läpi.
2. Opiskelija osaa ottaa vastuuta ja huomioida tuotekehitystiimin jäsenten vahvuudet.
3. Opiskelija osaa dokumentoida ja raportoida tuotekehitysprojektin eri vaiheet.

Esitietovaatimukset

Aistinvarainen arviointi

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Salonen
 • Juha Kotamies
Opiskelijaryhmät
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • MATPI20
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä tärkeimmät rakenteiden valmistusmenetelmät, materiaalien lastuamis- sekä muut työstömenetelmät, taivutukset ja hitsaukset. Opiskelija osaa esittää valmistustekniikassa tarvittavan mittaustekniikan perusteet sekä käyttää mittausvälineitä.
Opiskelija osaa tuottaa taso- ja leikkauspiirustuksia sekä sijoitussuunnitteludokumentteja tietokoneavusteisesti (CAD) noudattaen mittakaavaan sidottujen esitysten keskeisiä sääntöjä. Lisäksi hän osaa luoda kolmiulotteisia malleja 3D CAD-tekniikalla.

Sisältö

1. Tuotteen suunnittelu
2. Tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) perusteet
3. Valutekniikat
4. Kiinteän aineen muodonantotekniikat
5. Lastuavat ja muut työstömenetelmät
6. Levynmuovaus
7. Hitsaus
8. Mittaustekniikka ja mittausvälineiden käyttö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija osaa määritellä tai kuvata tuotteen suunnittelun merkityksen valmistuksen kannalta.
2. Opiskelija osaa laatia mittakaavasidonnaisia teknisiä dokumentteja annettujen perusmallien pohjalta ja luoda kolmiulotteisen perusmallin 3D CAD-tekniikkaa käyttäen.
3. Opiskelija osaa määritellä, mistä materiaalista, millaisin menetelmin ja laittein tuotteet tulee valmistaa.
4. Opiskelija osaa kuvata työstömenetelmät.
5. Opiskelija osaa kuvata aihepiiriin liittyvien mittaustekniikoiden perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija osaa määritellä tuotteen, joka on yksinkertainen ja halpa.
2. Opiskelija osaa laatia ja muokata valmiita mittakaavasidonnaisia piirustuksia sekä luoda kolmiulotteisen mallin ja muokata olemassa olevaa mallia tietokoneavusteisesti.
3. Opiskelija osaa arvioida eri valmistusmenetelmien soveltuvuutta tuotteiden valmistukseen.
4. Opiskelija osaa valita oikeat terämateriaalit erilaisiin työstöihin.
5. Opiskelija osaa valita mittauslaitteen kohteen mukaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija osaa hyödyntää suunnittelussa samaan tarkoitukseen jo olemassa olevia tuotteita.
2. Opiskelija osaa itsenäisesti tuottaa CAD- dokumentteja sekä kaksi- että kolmiulotteisista malleista. Lisäksi hän osaa tehdä parannuksia ja korjauksia olemassa oleviin malleihin.
3. Opiskelija osaa kuvata valmistusmenetelmien periaatteet ja niissä käytettävät koneet ja laitteet.
4. Opiskelija osaa määritellä työstöarvot työstömenetelmien mukaan.
5. Opiskelija osaa määritellä mittauksissa syntyviä virheitä

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija osaa määritellä tai kuvata tuotteen suunnittelun merkityksen valmistuksen kannalta.
2. Opiskelija osaa laatia mittakaavasidonnaisia teknisiä dokumentteja annettujen perusmallien pohjalta ja luoda kolmiulotteisen perusmallin 3D CAD-tekniikkaa käyttäen.
3. Opiskelija osaa määritellä, mistä materiaalista, millaisin menetelmin ja laittein tuotteet tulee valmistaa.
4. Opiskelija osaa kuvata työstömenetelmät.
5. Opiskelija osaa kuvata aihepiiriin liittyvien mittaustekniikoiden perusteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Laitinen
 • Kai Laitinen
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • MATPI21
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee käsittely-yhdistelmien sisältämät tuotteet ja niiden vaatimat työmenetelmät. Opiskelija tuntee pinnoitetyypit ja niiden vaatimat esikäsittely- ja kiinnitysmenetelmät, osaa analysoida maalien ja pinnoitteiden ominaisuuksia sekä valita sopivat pinnoitteet eri rasitusluokkiin.
Opiskelija tuntee julkisivu- ja linjasaneerauksen suunnittelu- ja toteutusmenetelmät. Opiskelija osaa tunnistaa vanhat pinnoitteet, tuntee kuntoarvion ja kuntotutkimuksen vaiheet sekä osaa niiden pohjalta määritellä tarvittavan saneerauksen pintakäsittelytöiden osalta.
Hän osaa johtaa pintakäsittelytöitä sekä opastaa tarvittaessa työtekijöitä. Opiskelijalla on taitoja työskennellä työmaan eri sidosryhmien kanssa.

Sisältö

1. Rakennuksille soveltuviin maaleihin ja pinnoitteisiin tutustuminen
2. Pinnoitusprojektin suunnittelu
3. Sisätila-, julkisivu- ja linjasaneeraustöihin liittyvät pintakäsittelytyöt ja -tarvikkeet
4. Pinnoitteiden ominaisuuksien mittaaminen ja rakennusmateriaalien kosteuden mittaaminen
5. Kuntotutkimus- ja arvio sekä korjausmenetelmät
6. Rakennuspinnoituksen työmaaorganisaatio ja tuotannon järjestäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Oppilas osaa
1. kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
2. selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
3. osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
4. toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan, kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
5. työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Oppilas osaa:
1. käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti sekä laaja-alaisesti
2. laatia oman ryhmän projektisuunnitelman ja toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena jäsenenä
3. toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti sekä toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
4. suunnitella projektin toiminnan turvallisuus huomioiden
5. esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Oppilas osaa:
1. soveltaa alan tietoperustaa ammatillisessa tehtävässä
2. osaa suunnitella ja aikatauluttaa laajan sekä monipuolisen projektin, jossa on useita osatehtäviä
3. suunnitella koko projektin laadunvarmistuksen
4. organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa. Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppilas osaa
1. kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
2. selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
3. osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
4. toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan, kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
5. työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Esitietovaatimukset

Opintojakso sisältää englantia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Seuranen
Opiskelijaryhmät
 • KEM21
  Kemian prosessitekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee virtaustekniikan peruskäsitteet, kuten laminaarin ja turbulentin virtauksen, painehäviön sekä Newtoniset ja ei-Newtoniset fluidit
Opiskelija tuntee virtaustekniikkaan liittyvät laitteet. Opiskelija osaa soveltaa virtaustekniikan perusyhtälöitä ja mekaanisen energian taseita pumppujen ja putkistojen suunnittelussa ja mitoituksessa.

Sisältö

1. Virtaustekniikan käsitteet ja perusyhtälöt
2. Jatkuvuusyhtälö, mekaanisen energian taseyhtälö, virtaustekniikan dimensiottomat luvut ja niiden soveltaminen
3. Putkiston painehäviöt; kitkapainehäviö ja paikallisvastukset
4. Putkistot, säiliöt ja putkivarusteet
5. Pumput ja niiden prosessitekninen mitoittaminen
6. Puristuksen ja tyhjiötekniikan peruskäsitteet ja laitteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata virtaustekniikkaan ja teollisuuden putkistoihin liittyvät peruskäsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia, lähinnä kaavaan sijoittamiseen perustuvia laskuja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata virtaustekniikan käsitteet ja ilmiöt omin sanoin; hän osaa selittää, mihin ilmiöön liittyvät kaavat perustuvat tai mitä ne tarkoittavat ilmiön kannalta; hän osaa ottaa kantaa saamiensa tulosten mielekkyyteen. Opiskelija osaa mitoittaa pumpun prosessiteknisesti ja tuntee pumpputyypit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa virtaustekniikan ilmiötä, tapahtumia tms. mielekkäiden oletusten pohjalta sekä analysoida, arvioida ja muokata ratkaisuja ja mallia tarvittaessa. Opiskelija osaa mitoittaa ja optimoida putkiston neste- ja kaasuvirtauksille ja valita tarkoituksenmukaisia putkivarusteita. Opiskelija osaa mitoittaa ja optimoida pumpun prosessiteknisesti ja tuntee eri pumpputyypit.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata virtaustekniikkaan ja teollisuuden putkistoihin liittyvät peruskäsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia, lähinnä kaavaan sijoittamiseen perustuvia laskuja

Esitietovaatimukset

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3

Lisätiedot

Opintojakso sisältää fysiikan opintoja

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Seuranen
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • KEM21
  Kemian prosessitekniikka
 • TXM21S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija oppii yleisimpien prosessiteollisuudessa käytettävien mekaanisten yksikköprosessien periaatteet, laiteratkaisut ja valittujen prosessien mitoitusmenetelmiä.
Opiskelija tutustuu käytännöntasolla mekaanisten yksikköprosessien operointiin ja kokeellisten tulosten käsittelyyn ja laskentaan.

Sisältö

Suodatus
2. Sekoitus
3. Flotaatio
4. Fluidisaatio
5. Kalvotekniikat
6. Laboratoriotöitä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea mekaanisiin yksikköprosesseihin asioita annetuilla yhtälöillä.
Opiskelija tuntee muutamia teollisuudessa käytettyjä laiteratkaisuja.
Opiskelija osaa ohjattuna mitata kokeellista dataa ja laskea sen avulla valmiilla kaavoilla esim. laitteiden mitoitukseen liittyviä asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mallintaa mekaanisia yksikköprosesseja annettujen oletusten pohjalta sekä arvioida ja muokata ratkaisuja tarvittaessa.
Opiskelija tuntee teollisuudessa käytetyt yleisimmät laiteratkaisut.
Opiskelija osaa käsitellä kokeellista dataa ja laskea sen avulla annetuilla yhtälöillä esim. laiteiden mitoitukseen liittyviä asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa mekaanisia yksikköprosesseja mielekkäiden oletusten pohjalta sekä analysoida, arvioida ja muokata ratkaisuja ja mallia tarvittaessa.
Opiskelija tuntee teollisuudessa käytetyt laiteratkaisut.
Opiskelija osaa käsitellä kokeellista dataa ja laskea sen avulla esim. laiteen mitoitukseen liittyviä asioita ja arvioida tuloksia kirjallisuuden pohjautuen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laskea mekaanisiin yksikköprosesseihin asioita annetuilla yhtälöillä.
Opiskelija tuntee muutamia teollisuudessa käytettyjä laiteratkaisuja.
Opiskelija osaa ohjattuna mitata kokeellista dataa ja laskea sen avulla valmiilla kaavoilla esim. laitteiden mitoitukseen liittyviä asioita.

Esitietovaatimukset

Taseet
Virtaustekniikka
Lämmönsiirto ja energiatehokkuus
Reaktiotekniikka

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Seuranen
Opiskelijaryhmät
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • KEM20
  Kemian prosessitekniikka

Tavoitteet

Opiskelija oppii yleisimpien prosessiteollisuudessa käytettävien aineensiirtoprosessien periaatteet ja valittujen prosessien mitoitusmenetelmiä. Kurssin jälkeen opiskelija
- tuntee yleisimmät erotusoperaatiot ja osaa valita erotusmenetelmän tarpeen perusteella
- osaa tulkita faasitasapainoa kuvaavia diagrammeja sekä valita faasitasapainomalleja ja ratkaista niitä sopivilla ohjelmistoilla
- ymmärtää kemiallisten teollisten prosessien mekanistisen mallituksen periaatteet ja osaa muodostaa yksinkertaisia prosessimalleja sekä ratkaista niitä
- osaa etsiä ja käyttää empiirisiä korrelaatiota aineominaisuuksien ja prosessien malliparametrien estimoimiseen.
- osaa muodostaa eri mallien mukaisia neste-höyry tasapainokuvaajia simulointiohjelman avulla sekä arvioida ja verrata niitä kokeellisiin ja kirjallisuudessa esitettyihin diagrammeihin.

Sisältö

1. Aineensiirtoprosessit
2. Erotusoperaatiot
3. Mekanistinen kemiallisten prosessien mallitus
4. Prosessisimulaattorin käyttö kemian teollisuuden prosessien ja laitteiden suunnittelussa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata ja selittää aineensiirron yksikköoperaatioiden perusilmiöt ja niihin liittyvät käsitteet.
Opiskelija osaa ohjattuna laskea ja mitoittaa aineensiirtoprosesseja annettujen yhtälöiden pohjalta. Opiskelija ymmärtää, mihin binääriseosten neste-höyrytasapainot perustuvat.
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää prosessisimulaattoria.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja selittää aineensiirron yksikköoperaatioiden perusilmiöt ja niihin liittyvät käsitteet.
Opiskelija osaa laskea, mitoittaa ja valita aineensiirtoprosesseja annettujen oletusten pohjalta. Opiskelija ymmärtää binääriseosten neste-höyry- ja neste-nestetasapainoja ja mihin ne perustuvat.
Opiskelija osaa käyttää prosessisimulaattoria aineensiirtoprosessien laskemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa, mitoittaa ja valita aineensiirtoprosesseja mielekkäiden oletusten pohjalta sekä analysoida, arvioida ja muokata ratkaisuja ja mallia tarvittaessa.
Opiskelija ymmärtää binääri- ja monikomponenttiseosten neste-höyry- ja neste-nestetasapainoja ja mihin ne perustuvat.
Opiskelija osaa käyttää sujuvasti prosessisimulaattoria aineensiirtoprosessien laskemisessa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata ja selittää aineensiirron yksikköoperaatioiden perusilmiöt ja niihin liittyvät käsitteet.
Opiskelija osaa ohjattuna laskea ja mitoittaa aineensiirtoprosesseja annettujen yhtälöiden pohjalta. Opiskelija ymmärtää, mihin binääriseosten neste-höyrytasapainot perustuvat.
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää prosessisimulaattoria.

Esitietovaatimukset

Taseet
Virtaustekniikka
Lämmönsiirto ja energiatehokkuus
Reaktiotekniikka
Yksikköprosessit 1

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Arto Yli-Pentti
Vastuuhenkilö

Arto Yli-Pentti

Opiskelijaryhmät
 • TXM20S1
  Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • MATPI20
  Materiaali- ja pinnoitetekniikka
 • KEM20
  Kemian prosessitekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ammattialansa ympäristöasioiden ja turvallisuusjohtamisen sisällön sekä niihin liittyvän lainsäädännön. Opiskelija tuntee EU:n ja kansallisen ympäristö- ja kemikaalilainsäädännön periaatteet sekä osaa hakea tietoa erilaisista säädöksistä ja ohjeista. Opiskelija ymmärtää ympäristölupamenettelyprosessin ja ympäristövaikutusarvioinnin periaatteen. Opiskelija ymmärtää kemikaalien teollisen käsittelyn luvanvaraisuuden ja lupamenettelyt.
Opiskelija tuntee turvallisen laitoksen suunnitteluperiaatteet sekä osaa arvioida onnettomuusriskejä. Opiskelija tuntee voimassaoleviin tuotteisiin, laitoksiin, jätevesiin ja -lietteisiin sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden käyttöön liittyvät kansalliset sekä EU:n säädökset ja viranomaismääräykset. Hän tuntee parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja osaa minimoida syntyvän jätteen määrän sekä tuntee tarvittavat puhdistus- ja käsittelytekniikat.
Opiskelija tietää kiinteiden- nestemäisten ja kaasumaisten päästöjen hallintakeinoja ja -tekniikoita.

Sisältö

1. Tuotteiden haitallisten ominaisuuksien tunnistaminen
2. Riskienarvioinnin periaatteet
3. EU:n lainsäädäntö sekä kansallinen lainsäädäntö. Päästöjen tarkkailun ja mittaamisen perusteet. Ympäristölupamenettely ja ympäristövaikutuksien arvioinnin prosessi. Parhaan käyttökelpoisen teknologian periaate ja päästöjen vähentämisen ja tarkkailun käytänteet.
4. Paras käyttökelpoinen tekniikka, syntyvien jätteiden määrän vähentäminen ja jätteiden käsittely
5. Jätelaki, valtakunnallinen jätesuunnitelma ja muu jätelainsäädäntö. Kestävän kehityksen ja teknologian periaatteet.
6. Kiinteiden-, nestemäisten- ja kaasumaisten päästöjen käsittelymenetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija tunnistaa kemikaalien haitalliset ainesosat ja osaa listata niiden haitalliset ominaisuudet.
2. Opiskelija löytää viranomaismääräykset ja osaa yhdistää ne lupahakemuksissa raportoitaviin ja lupamääräyksiin liittyviin asioihin.
3. Opiskelija osaa nimetä keskeiset jätteen vähentämiskeinot ja tunnistaa tarvittavat jätteiden käsittelymenetelmät.
4. Opiskelija löytää parhaan käyttökelpoisen tekniikan referenssit ja osaa perustella valintojaan niiden avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija osaa nimetä haitalliset ainesosat ja jakaa ne luokkiin haitallisten ominaisuuksien perusteella.
2. Opiskelija osaa soveltaa viranomaismääräyksiä lupahakemuksissa raportoitaviin ja lupamääräyksiin liittyviin asioihin.
3. Opiskelija osaa valita keskeiset jätteen vähentämiskeinot ja käsittelymenetelmät.
4. Opiskelija osaa etsiä tietoa sekä arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
5. Opiskelija osaa käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija osaa luokitella kemikaalit niiden haitallisten ominaisuuksien perusteella.
2. Opiskelija osaa arvioida laitoksen lupatarpeen ja suunnitella tarvittavat lupahakemukset.
3. Opiskelija osaa suunnitella keskeiset jätteen vähentämiskeinot ja käsittelymenetelmät.
4. Opiskelija osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan ja soveltaa niitä käytännössä

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija tunnistaa kemikaalien haitalliset ainesosat ja osaa listata niiden haitalliset ominaisuudet.
2. Opiskelija löytää viranomaismääräykset ja osaa yhdistää ne lupahakemuksissa raportoitaviin ja lupamääräyksiin liittyviin asioihin.
3. Opiskelija osaa nimetä keskeiset jätteen vähentämiskeinot ja tunnistaa tarvittavat jätteiden käsittelymenetelmät.
4. Opiskelija löytää parhaan käyttökelpoisen tekniikan referenssit ja osaa perustella valintojaan niiden avulla