Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Bioanalyytikko (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Työelämäyhteistyö toteutuu opinnäytetyön ja oppimistehtävien kautta. Ne toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Tämä ylempi korkeakoulututkinto antaa jatko-opintojen kelpoisuuden lisensiaatti- ja tohtoriopintoihin. Yliopistot voivat vaatia siltaopintoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Terveydenhuollon diagnostiset palvelut, Health Care Diagnostics -ohjelma keskittyy nykyaikaisten ja tulevaisuuden diagnostisten palveluiden kehittämiseen ja johtamiseen kliinisen laboratoriotyön ja radiografian aloilla. Koulutus tapahtuu englannin kielellä. Ohjelmassa on eri suuntautumisvaihtoehdot taustatutkinnon mukaan.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Koulutus antaa opiskelijalle hyvät valmiudet lähijohtamisen, laatujohtamisen ja kaupallisen toiminnan tehtäviin sekä erityyppisiin kliinisen asiantuntijan ja palveluiden kehittämisen tehtäviin.

Keskeiset oppimistulokset

Opinnot sisältävät nykyaikaisten diagnostisten palveluiden suunnittelua ja johtamista mukaan lukien terveysteknologian arviointi, tekoäly- ja robotiikka perustaiset palvelut.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaiseen tutkintoon. Se toteutuu englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina sekä kansainvälisessä hankeyhteistyössä.

Erityispääsyvaatimukset

Koulutus tapahtuu englanniksi, minkä vuoksi pääsyvaatimuksena on sujuva englannin kielen taito (taso C1). Lisäksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pääsyvaatimuksena on joko bioanalytiikan tai radiografian alan ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus ammattikorkeakoulututkinnon alalta.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja
jotka on hyväksytty opintojaksolle.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H).

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikainen tai kokoaikainen.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Heidi Stenberg
+358 40 535 3388
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Tutkintovastaava
Eija Metsälä
+358 50 347 8177
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Terveydenhuollon diagnostiset palvelut (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(S2522S6)

Opintopolkujen ajoitukset

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Salla Kivelä
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S2522S6
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tutkimus- ja kehittämisosaamista. Opintojakson päätteeksi opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimus- ja kehittämisprojekteja käyttäen eri tyyppisiä metodologisia lähestymistapoja.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa suunnitella tutkimus- ja kehittämisprojekteja ja valita niiden toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaiset menetelmät
- on näkemys metodisten lähestymistapojen tieteenfilosofista taustoista ja niihin liittyvistä metodisista lähestymistavoista
- osaa esittää tutkimus- ja kehittämisprojektinsa tulokset valitulle metodologiselle lähestymistavalle ominaisella tavalla.
- osaa analysoida ja tulkita laadullista ja määrällistä aineistoa.

Sisältö

- Tutkimusprojektin suunnittelu

Laadullinen tutkimus sisältäen
- fenomenologia, fenomenografia
- tapaustutkimus, narratiivinen tutkimus
- kirjallisuuskatsauksen eri tyypit
- laadullisen aineiston analyysi

Määrällinen tutkimus sisältäen
- parametristen ja non-parametristen analyysimenetelmien kertaus
- luottamusvälit ja niiden merkitys
- kovarianssianalyysi
- cronbachin alfa käsitereliabiliteetin testauksessa
- regressio
- määrällisen datan tulosten analyysi ja tulkinta

Kehittämistyön menetelmät

Aika ja paikka

Mandatory (online) sessions
Thursday 7.9.2023 at 14.45-15.45 Introduction Thurs (1h) SK & EM
Thursday 14.9 at 14-16 Approaches to different types of research projects (2h) and at 15-16 Concept analysis (2h) SK
Wednesday 27.9 at 14-15 Fenomenology, fenomenography (1h) SK
Wednesday 27.9 at 15-16 Case study, Narrative study (1h) SK
Thursday 5.10 at 14.45-15.45 Analysing and interpreting qualitative data, Introduction + giving an analysis assignment (1h) EM
Thursday 26.10 at 12.30-13.30 Developmental methods (1h)
Thursday 26.10 at 13.45-15.45 Content analysis assignment + workshop (2h) EM
Wednesday 1.11 at 14.45-15.45 Reflective questions about videos 1-4 and about Mujis D book chapters 1-4 (1h) EM
Wednesday 15.11 at 10.30-12.30 Interpretating quantitative analysis (2h) EM
Wednesday 29.11 at 12-16.00-18.00 SPSS-workshop (2h) EM
Exam Mon 11.12 at 16-17, Retake 1. Mon 18.12 at 16-17 Retake 2 Mon 15.1.2024 at 16-17

Oppimateriaalit

Luennoitsijan suosittelema kirjallisuus Moodle-alustalla

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot ja työpajat, itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 11.12 klo 16-17, Uusinta 1. Ma 18.12 klo 16-17 Uusinta 2 Ma 15.1.2024 klo 16-17

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- osaa suunnitella tutkimus- ja kehittämisprojekteja ja valita niiden toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaiset menetelmät
- ymmärtää valittujen metodisten lähestymistapojen tieteenfilosofista taustoja ja niihin liittyviä metodisia lähestymistapoja
- osaa esittää tutkimus- ja kehittämisprojektinsa tuloksia
- osaa analysoida ja tulkita jotakin laadullista ja määrällistä aineistoa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- osaa suunnitella tutkimus- ja kehittämisprojekteja ja valita niiden toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaiset menetelmät
- on näkemys valittujen metodisten lähestymistapojen tieteenfilosofista taustoista ja niihin liittyvistä metodisista lähestymistavoista ja hän osaa argumentoida niitä
- osaa esittää tutkimus- ja kehittämisprojektinsa tulokset metodologiselle lähestymistavalle ominaisella tavalla.
- osaa analysoida ja tulkita laadullista ja määrällistä aineistoa ja raportoida sitä metodiselle lähestymistavalle tyypillisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa suunnitella tutkimus- ja kehittämisprojekteja ja valita niiden toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaiset menetelmät
- on syvällinen näkemys metodisten lähestymistapojen tieteenfilosofista taustoista ja niihin liittyvistä metodisista lähestymistavoista ja hän osaa argumentoida metodisia ratkaisujaan relevantisti.
- osaa esittää tutkimus- ja kehittämisprojektinsa tulokset luovasti ja valitulle metodologiselle lähestymistavalle ominaisella tavalla.
- osaa analysoida ja tulkita innovatiivisesti laadullista ja määrällistä aineistoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen työpajoihin ja luennoille, kurssiin liittyvien tehtävien palautus annettuina palautusaikoina ja tentti

Esitietovaatimukset

Tutkimus ja kehittämistyön menetelmät 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
Opettaja
 • Suska Veltheim
 • Aino Vuorijärvi
 • Riitta Lumme
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opiskelija toimii asiantuntijana valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja kehittää työyhteisön osaamista moniammatillisesti.
Opiskelija ennakoi tulevaisuuden haasteita valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja soveltaa hankkimaansa tietoa laboratoriotoiminnan kehittämisessä moniammatillisissa tiimeissä.

Sisältö

Valitun asiantuntijuusalueen ajankohtainen tutkimustieto ja näyttöön perustuva toiminta
Valitun asiantuntijuusalueen tiedon analysointi ja soveltaminen
Oman kliinisen asiantuntijuuden näkyväksi tekeminen ja tuotteistaminen

Aika ja paikka

TToteutus ajalla syys-marraskuu 2023
24.5.2023 klo 16.00-17.00 Orientointi syksyn 2023 opintojaksoon
6.9.2023 klo 16.00-18.00 Orientaatio
20.9.2023 klo 16.00-18.00 Tutorointi
11.10.2023 klo 16.00-18.00 Tutorointi
1.11.2023 klo 16.00-19.00 Seminaari

Oppimateriaalit

Kurssin opetus online http://moodle.metropolia.fi ja zoom
https://tuni.zoom.us/j/8599115179

Opintojakson materiaalit ovat englanninkielisiä. Oppimistehtävät voi tehdä myös suomeksi.

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu
Tehtävät
Aktivoivat luennot
Seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 90 %
Tutoriaalit ja luennot 10 %

Lisätietoja opiskelijoille

Sopii opiskelijoille joilla on bioanalyytikon/laboratoriohoitajan tutkinto.

Opettajat:
Riitta Lumme Metropolia
Eeva Liikanen Tamk
Jaana Holappa-Girgenkaya & Kati Immonen Oulun amk

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata asiantuntijuutta valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja tunnistaa työyhteisön osaamisen kehittämistarpeita.
Opiskelija tunnistaa tulevaisuuden haasteita valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja tekee ehdotuksia hankkimansa tiedon soveltamisesta laboratoriotoiminnan kehittämisessä moniammatillisissa tiimeissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija toimii asiantuntijana valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja tekee ehdotuksia työyhteisön osaamisen kehittämistä edistävistä toimintamalleista moniammatillisesti.
Opiskelija osaa eritellä tulevaisuuden haasteita valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja soveltaa jossain määrin hankkimaansa tietoa laboratoriotoiminnan kehittämisessä moniammatillisissa tiimeissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia erinomaisesti asiantuntijana valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja kehittää monipuolisesti työyhteisön osaamista moniammatillisesti.
Opiskelija ennakoi tulevaisuuden haasteita valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja soveltaa hankkimaansa tietoa laboratoriotoiminnan kehittämisessä moniammatillisissa tiimeissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Opiskelija osaa kuvata asiantuntijuutta heikosti valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella, eikä tunnistaa työyhteisön osaamisen kehittämistarpeita.
Opiskelija tunnistaa tulevaisuuden haasteita heikosti valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja tekee puutteellisia ehdotuksia hankkimansa tiedon soveltamisesta laboratoriotoiminnan kehittämisessä moniammatillisissa tiimeissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit:
Kiitettävä 5
Opiskelija osaa toimia erinomaisesti asiantuntijana valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja kehittää monipuolisesti työyhteisön osaamista moniammatillisesti.
Opiskelija ennakoi tulevaisuuden haasteita valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja soveltaa hankkimaansa tietoa laboratoriotoiminnan kehittämisessä moniammatillisissa tiimeissä.

Hyvä 3-4
Opiskelija toimii asiantuntijana valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja tekee ehdotuksia työyhteisön osaamisen kehittämistä edistävistä toimintamalleista moniammatillisesti.
Opiskelija osaa eritellä tulevaisuuden haasteita valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja soveltaa jossain määrin hankkimaansa tietoa laboratoriotoiminnan kehittämisessä moniammatillisissa tiimeissä.

Tyydyttävä 1-2
Opiskelija osaa kuvata asiantuntijuutta valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja tunnistaa työyhteisön osaamisen kehittämistarpeita.
Opiskelija tunnistaa tulevaisuuden haasteita valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja tekee ehdotuksia hankkimansa tiedon soveltamisesta laboratoriotoiminnan kehittämisessä moniammatillisissa tiimeissä.

Hylätty
Opiskelija osaa kuvata asiantuntijuutta heikosti valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella, eikä tunnistaa työyhteisön osaamisen kehittämistarpeita.
Opiskelija tunnistaa tulevaisuuden haasteita heikosti valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja tekee puutteellisia ehdotuksia hankkimansa tiedon soveltamisesta laboratoriotoiminnan kehittämisessä moniammatillisissa tiimeissä.

Esitietovaatimukset

Bioanalyytikko (AMK) tai muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (amk, yamk, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä aiemmin suoritettuun laboratoriohoitajan opistoasteiseen tutkintoon. Edellä mainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassaolevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

Thursday 26.10 at 16.30- 18
Wednesday 1.11 at 16.30-18
Wednesday 15.11 at 16.30-18
Wednesday 29.11 at 14-16.30
Wednesday 13.12 critical, reflective essay due

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Exam

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 9

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
Opettaja
 • Antti Niemi
 • Eija Metsälä
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services

Tavoitteet

Opiskelija osaa kriittisesti arvioida, kehittää ja johtaa nykyistä kliinisen radiografian turvallisuuskulttuuria terveyspolitiikan mukaisesti.

Sisältö

- Eettinen ja kustannus-vaikuttava kliininen radiografia
- Laatujohtamisen mallit ja teoriat kliinisessä radiografiassa
- Kliinisen radiografian turvallisuuskulttuurin periaatteet
- Tavallisimmat kliinisen radiografian arviointimenetelmät

Aika ja paikka

24.8.2023 at 16-17.30 Introduction to the course and task
7.9 at 16-17.00 Documenting topic selections and tutoring - special focus on assignment template and structure
5.10 at 16-17.00 Discussing reflective questions of Krushkall et al. 2011. Quality improvement in Radiology + Tutoring - special focus on data search and methods
26.10 at 16.00-17.00 Discussing reflective questions of video Clinical audits in radiography/radiology AND EFRS Statement on clinical audits + Tutoring - finalizing the paper (Returning the task latest 11.11.2023 at 8am)
16.11 at 15-18.00 FINAL SEMINAR

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tutkinto-ohjelmien opintojaksojen arvioinnissa on käytössä yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. Radiografian syventävissä opinnoissa arviointikriteerit laaditaan yhteisesti konsortiossa (ks. lisätiedot).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tutkinto-ohjelmien opintojaksojen arvioinnissa on käytössä yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. Radiografian syventävissä opinnoissa arviointikriteerit laaditaan yhteisesti konsortiossa (ks. lisätiedot).

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tutkinto-ohjelmien opintojaksojen arvioinnissa on käytössä yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. Radiografian syventävissä opinnoissa arviointikriteerit laaditaan yhteisesti konsortiossa (ks. lisätiedot).

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tutkinto-ohjelmien opintojaksojen arvioinnissa on käytössä yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. Radiografian syventävissä opinnoissa arviointikriteerit laaditaan yhteisesti konsortiossa (ks. lisätiedot).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen online sessioihin, kurssin aikaisten tehtävien palauttaminen ajoissa ja kurssin lopputyön suorittaminen hyväksytysti

Esitietovaatimukset

Röntgenhoitaja (AMK) tai muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (amk, yamk, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä aiemmin suoritettuun röntgenhoitajan opistoasteiseen tutkintoon. Edellä mainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassaolevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen.

Lisätiedot

Radiografian syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

22.11.2023 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Kaarina Pirilä
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Tricia Cleland Silva
 • Sanna Törnroos
 • Heini Maisala-McDonnell
Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestiä kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.

Kypsyysnäytteessä opiskelija kykenee osoittamaan opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi, julkaiseminen ja arviointi

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte.

Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, blogiteksti, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti opinnäytetyöstä. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Aika ja paikka

kts yllä

Oppimateriaalit

n/a

Opetusmenetelmät

Tu 23.1 at 9.00-12.30
Tu 5.3 at 9.00-12.30
Wed 17.4 at 9.00-12.30
Tu 14.5 at 9.00-12.30

Workshops to support master thesis
Scientific writing (Sanna T) 23.1 at 1pm -2.30 pm https://metropolia.zoom.us/my/tornroos
Systematic reviews (Sanna T) 23.4 at 4pm -5pm https://metropolia.zoom.us/my/tornroos
Constructing quantitative data collection instruments (EM) Tu 5.3 at 1pm-2.30 pm https://metropolia.zoom.us/j/9148892197
SPSS-programme Tu 14.5 at at 1pm-2.30 pm (EM) https://metropolia.zoom.us/j/9148892197
Qualitative analysis (Salla Kivelä)

Teacher: Katja Hämäläinen (katja.k.hamalainen@metropolia.fi)
Zoom: https://metropolia.zoom.us/j/3133538662 (Meeting ID: 313 353 8662 Passcode: 7RmnLR)

12.1.2024 8.30am -10.00am How to Write an Abstract
12.3.2024 8.30am-10.00am How to write an Abstract
5.2.2024 8.30am-10.00am How to Write a Press Release
18.4.2024 8.30am-10.00am How to write a press release

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

270 tuntia opiskelijan työtä josta suositellaan käytettäväksi ainakin10t työpajoihin

Lisätietoja opiskelijoille

Turnit tarkistus vaaditaan ennen opinnäytetyön lopullista palautusta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön raporttia sekä hyväksyttyä kypsyysnäytettä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kts erilliset opinnäytetyön arviontikriteerit Master thesis Moodle-työtilasta

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 150

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Kaarina Pirilä
 • Katja Hämäläinen
 • Salla Kivelä
 • Sanna Törnroos
 • Tricia Cleland Silva
 • Bioanalytiikka1 Virtuaali
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Sisältö

Opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittaminen.

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Seminar 6.9 at 13-17 (supervisors send their links to their students)
Seminar 25.10 at 13-17 (supervisors send their links to their students)
Seminar 7.12 at 13-17 (supervisors send their links to their students)

Workshops to support Master theses
1.11. at 16-17.30 Qualitative research (Salla Kivelä)

Press release (Katja Hämäläinen): 5.10.2023 at 12.30-14, 29.11.2023 at 12.30-14
ZOOM: https://metropolia.zoom.us/j/3133538662
Meeting ID: 313 353 8662
Passcode: 7RmnLR

Abstract (Katja Hämäläinen): 20.9 klo 12.30-14.00, 1.11 klo 12.30-14.00
ZOOM: https://metropolia.zoom.us/j/3133538662
Meeting ID: 313 353 8662
Passcode: 7RmnLR

Systematic reviews (Eija Metsälä) 6.9 at 11.15-12.45 https://metropolia.zoom.us/j/9148892197

Constructing quantitative data collection instruments (Eija Metsälä) 25.10 at 11.15-12.45 https://metropolia.zoom.us/j/9148892197

SPSS-statistical programme (Eija Metsälä) 7.12 at 11.15-12.45 https://metropolia.zoom.us/j/9148892197

Opetusmenetelmät

Seminaarit, työpajat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittamista.