Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Bioanalyytikko (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Terveydenhuollon diagnostiset palvelut (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(S2522S6)

Opintopolkujen ajoitukset

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 23.10.2022

Ajoitus

02.11.2022 - 22.11.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Osteopathy
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 14.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
Opettaja
 • Riitta Lumme
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opiskelija arvioi ja kehittää kliinistä laboratoriotoimintaa hyödyntämällä kansallisia ja kansainvälisiä laatusuosituksia, standardeja sekä näyttöön perustuvaa tietoa.

Sisältö

Kliinisen laboratoriotoiminnan kansalliset ja kansainväliset laatusuositukset, standardit sekä näyttöön perustuva tieto
Toimintajärjestelmän vaatimukset ja laadunhallinnan malleja
Lääketieteellisten laboratorioiden laatua ja pätevyyttä koskevat vaatimukset
Kliinisen laboratoriotoiminnan laadunarvioinnin menetelmät
Auditointi ja akkreditointi
Toiminnan ja prosessien laadun kehittäminen

Aika ja paikka

Course timetable
10 Oct at 4 pm (2,5 h) Orientation to the course
9 Nov Topic of your developmental task
9 Nov - 20 Nov Self-directed work with publications
20 Nov Summary of the course literature
16 Nov at 4 pm (2 h) Lecture, Giselle Nick-Mäenpää Finas
17 Nov at 4 pm (2 h) Lecture, Sari Väisänen ISLAB
9 Nov - 4 Dec Self-directed work with developmental task
14 Nov at 4 pm (2 h) Tutoring
28 Nov at 4 pm (2 h)Tutoring
5 Dec Submission date for development task
13 Dec 4 pm (3 h) Presentation of the developmental tasks and reflective activity
14 Dec 4 pm (3 h) Presentation of the developmental tasks and relective activity

Oppimateriaalit

Moodle oppimisympäristö, jossa ovat opintojakson materiaalit, tehtävät ja keskustelut
Kontaktiopiskelu Adobe Connect funetin kautta

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu
Kehittämistehtävä
Aktivoiva luennot
Seminaari

The course language is English. All material are in English, but assessment tasks can be also written in Finnish. Most of the course is self-directed and allows flexibility in when and where it is done. The orientation, two lectures and the presentation of development task will be in real time. It is essential for everyone to adhere to the deadlines.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kehittämistehtävä tehdään omalla työpaikalla tai muulla sovittavalla tavalla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op kehittämistehtävä
2 op luennot ja kirjallisuus
Itsenäinen työskentely 90 %
Tutoriaalit ja luennot 10 %

Sisällön jaksotus

• National and international quality guidelines and standards of clinical laboratory work, and evidence based knowledge.
• Quality management system requirements and quality management models
• Requirements for the quality and competence of medical laboratories
• Methods of quality control in clinical laboratory work
• Audit and accreditation
• Quality development of work and processes

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus yhteistyössä Tampereen ja Savonia ammattikorkeakoulun kanssa
Jakso sisältää itsearvioinnin, kirjallisuuteen perehtymisen sekä kehittämistehtävän omalla työpaikalla, joka esitetään jakson lopuksi.
Jakso alkaa yhteisellä orientaatiolla verkossa (zoom)
10.10.2022 klo 16.00-18.00
ja sisältää kaksi luentokertaa verkossa
16.11.2022 & 17.11.2020 klo 16.00-18.00
sekä kehittämistehtävän esittämisen seminaarissa & kaksi tutor-tapaamista
Seminaarit 13-14.12.2022 klo 16.00-19.00

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata kliinistä laboratoriotoimintaa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä laatusuosituksia, standardeja sekä näyttöön perustuvaa tietoa ja ymmärtää niiden merkityksen toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija soveltaa kliinistä laboratoriotoimintaa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä laatusuosituksia, standardeja sekä näyttöön perustuvaa tietoa toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi ja kehittää kliinistä laboratoriotoimintaa hyödyntämällä kansallisia ja kansainvälisiä laatusuosituksia, standardeja sekä näyttöön perustuvaa tietoa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Opiskelijan kyky käyttää standardeja ja näyttöön perustuvaa tietoa ja ymmärtää niiden merkitystä toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä on niukkaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vertaisarviointi
Itsearviointi
Arviointikriteerit:
Hylätty
Opiskelijan kyky käyttää standardeja ja näyttöön perustuvaa tietoa ja ymmärtää niiden merkitystä toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä on niukkaa.
Tyydyttävä 1-2
Opiskelija osaa käyttää standardeja sekä näyttöön perustuvaa tietoa ja ymmärtää niiden merkityksen toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.
Hyvä 3-4
Opiskelija soveltaa kliinistä laboratoriotoimintaa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä laatusuosituksia, standardeja sekä näyttöön perustuvaa tietoa toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.
Kiitettävä 5
Opiskelija arvioi ja kehittää kliinistä laboratoriotoimintaa hyödyntämällä kansallisia ja kansainvälisiä laatusuosituksia, standardeja sekä näyttöön perustuvaa tietoa.

Esitietovaatimukset

Bioanalyytikko (AMK) tai muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (amk, yamk, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä aiemmin suoritettuun laboratoriohoitajan opistoasteiseen tutkintoon. Edellä mainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassaolevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen.

Lisätiedot

Bioanalytiikan syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
Opettaja
 • Riitta Lumme
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kliinistä laboratoriotiedettä omaa kliiniseen päätöksentekoon.

Opiskelija
- osaa käyttää tieteellistä toimintaa ohjaavaa viitekehystä (paradigma) omien näkemystensä perustelemiseen.
- osaa analysoida tieteellistä toimintaa ja menetelmiä tutkimuksen viitekehyksestä (paradigma) lähtien.
- osaa soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan vaiheita omaan kliiniseen päätöksentekoon.
- osaa verrata kliinisen laboratoriotieteen ja lähitieteiden lähestymistapoja ilmiöihin.
- osaa arvioida kriittisesti kliinisen laboratoriotieteen julkaisuja.

Sisältö

Opintojakson sisältö
- Tieteellistä toimintaa ohjaavat ajatuskulut (paradigman käsite)
- Tieteellistä toimintaa ohjaavien ajatuskulkujen yhteys metodologioihin ja metodeihin
- Kliininen laboratoriotiede - historia, paradigma, tiedonintressit ja ala kansainvälisesti
- Näyttöön perustuva toiminta kliinisessä laboratoriotyössä

Aika ja paikka

The course will be taught online (http://moodle.metropolia.fi, key: clinical laboratory science 2022) and by using zoom https://metropolia.zoom.us/my/lumme

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu ja itsenäinen työskentely
Tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op oppimistehtävät
2 op kirjallisuus
Itsenäinen työskentely 90 %
Tutorointi ja seminaari 10 %

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
ymmärtää tieteellistä toimintaa ohjaavia ajatuskulkujen merkityksen (paradigma) omien näkemystensä perustelemisessa.
ymmärtää jatkumon tieteellistä toimintaa ohjaavista ajatuskuluista tieteellisiin menetelmiin.
osaa soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan vaiheita omaan kliiniseen päätöksentekoonsa.
ymmärtää kliinisen laboratoriotieteen ja lähitieteiden lähestymistapoja ilmiöihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
osaa käyttää tieteellistä toimintaa ohjaavia ajatuskulkuja (paradigma) perustelemaan omia näkemyksiään.
osaa analysoida jatkumoa tieteellistä toimintaa ohjaavista ajatuskuluista tieteellisiin menetelmiin.
osaa soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan vaiheita omaan kliiniseen päätöksentekoonsa.
osaa verrata kliinisen laboratoriotieteen ja lähitieteiden lähestymistapoja ilmiöihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
osaa käyttää oman tieteenalansa paradigman kaikkia osatekijöitä perustelemaan omia näkemyksiään.
osaa analysoida jatkumoa tieteellistä toimintaa ohjaavista ajatuskuluista tieteellisiin menetelmiin.
osaa soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan vaiheita omaan kliiniseen päätöksentekoonsa.
osaa analysoida kliinisen laboratoriotieteen ja lähitieteiden lähestymistapoja ilmiöihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tyydyttävä 2-1
Opiskelija
ymmärtää tieteellistä toimintaa ohjaavia ajatuskulkujen merkityksen (paradigma) omien näkemystensä perustelemisessa.
ymmärtää jatkumon tieteellistä toimintaa ohjaavista ajatuskuluista tieteellisiin menetelmiin.
osaa soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan vaiheita omaan kliiniseen päätöksentekoonsa.
ymmärtää kliinisen laboratoriotieteen ja lähitieteiden lähestymistapoja ilmiöihin.
Hyvä 4-3
Opiskelija
osaa käyttää tieteellistä toimintaa ohjaavia ajatuskulkuja (paradigma) perustelemaan omia näkemyksiään.
osaa analysoida jatkumoa tieteellistä toimintaa ohjaavista ajatuskuluista tieteellisiin menetelmiin.
osaa soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan vaiheita omaan kliiniseen päätöksentekoonsa.
osaa verrata kliinisen laboratoriotieteen ja lähitieteiden lähestymistapoja ilmiöihin.
Kiitettävä 5
Opiskelija
osaa käyttää oman tieteenalansa paradigman kaikkia osatekijöitä perustelemaan omia näkemyksiään.
osaa analysoida jatkumoa tieteellistä toimintaa ohjaavista ajatuskuluista tieteellisiin menetelmiin.
osaa soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan vaiheita omaan kliiniseen päätöksentekoonsa.
osaa analysoida kliinisen laboratoriotieteen ja lähitieteiden lähestymistapoja ilmiöihin.

Esitietovaatimukset

Bioanalyytikon ammattikorkeakoulututkinto 210 OP

Lisätiedot

Pakollinen opintojakso bioanalyytikoille

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
Opiskelijaryhmät
 • S2522S6
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kliinistä laboratoriotiedettä omaa kliiniseen päätöksentekoon.

Opiskelija
- osaa käyttää tieteellistä toimintaa ohjaavaa viitekehystä (paradigma) omien näkemystensä perustelemiseen.
- osaa analysoida tieteellistä toimintaa ja menetelmiä tutkimuksen viitekehyksestä (paradigma) lähtien.
- osaa soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan vaiheita omaan kliiniseen päätöksentekoon.
- osaa verrata kliinisen laboratoriotieteen ja lähitieteiden lähestymistapoja ilmiöihin.
- osaa arvioida kriittisesti kliinisen laboratoriotieteen julkaisuja.

Sisältö

Opintojakson sisältö
- Tieteellistä toimintaa ohjaavat ajatuskulut (paradigman käsite)
- Tieteellistä toimintaa ohjaavien ajatuskulkujen yhteys metodologioihin ja metodeihin
- Kliininen laboratoriotiede - historia, paradigma, tiedonintressit ja ala kansainvälisesti
- Näyttöön perustuva toiminta kliinisessä laboratoriotyössä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
ymmärtää tieteellistä toimintaa ohjaavia ajatuskulkujen merkityksen (paradigma) omien näkemystensä perustelemisessa.
ymmärtää jatkumon tieteellistä toimintaa ohjaavista ajatuskuluista tieteellisiin menetelmiin.
osaa soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan vaiheita omaan kliiniseen päätöksentekoonsa.
ymmärtää kliinisen laboratoriotieteen ja lähitieteiden lähestymistapoja ilmiöihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
osaa käyttää tieteellistä toimintaa ohjaavia ajatuskulkuja (paradigma) perustelemaan omia näkemyksiään.
osaa analysoida jatkumoa tieteellistä toimintaa ohjaavista ajatuskuluista tieteellisiin menetelmiin.
osaa soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan vaiheita omaan kliiniseen päätöksentekoonsa.
osaa verrata kliinisen laboratoriotieteen ja lähitieteiden lähestymistapoja ilmiöihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
osaa käyttää oman tieteenalansa paradigman kaikkia osatekijöitä perustelemaan omia näkemyksiään.
osaa analysoida jatkumoa tieteellistä toimintaa ohjaavista ajatuskuluista tieteellisiin menetelmiin.
osaa soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan vaiheita omaan kliiniseen päätöksentekoonsa.
osaa analysoida kliinisen laboratoriotieteen ja lähitieteiden lähestymistapoja ilmiöihin.

Esitietovaatimukset

Bioanalyytikon ammattikorkeakoulututkinto 210 OP

Lisätiedot

Pakollinen opintojakso bioanalyytikoille

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

06.09.2022 - 11.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Sanna Törnroos
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kliinisen radiografiatieteen näkökulmia omaan kliinisen päätöksentekoonsa.

Opiskelija
- osaa käyttää tieteellistä toimintaa ohjaavia ajatuskulkuja (paradigma) perustelemaan omia näkemyksiään.
- osaa analysoida jatkumoa tieteellistä toimintaa ohjaavista ajatuskuluista tieteellisiin menetelmiin.
- osaa soveltaa näyttöön perustuvan radiografian vaiheita omaan kliiniseen päätöksentekoonsa.
- osaa verrata kliinisen radiografiatieteen ja lähitieteiden lähestymistapoja ilmiöihin.

Sisältö

Opintojakson sisältö
- Tieteellistä toimintaa ohjaavat ajatuskulut (paradigman käsite)
- Tieteellistä toimintaa ohjaavat ajatuskulkujen yhteys metodologioihin
- Tieteellistä toimintaa ohjaavat ajatuskulkujen yhteys metodeihin
- Kliininen radiografiatiede - historia, paradigma ja tiedonintressit
- Näyttöön perustuva radiografia

Aika ja paikka

Syyslukausi 2022

Oppimateriaalit

Ramlaul, A. (edit) 2020. Medical Imaging and Radiotherapy Research: Skills and Strategies. Springer
Metsälä & Fridell 2018. 2018. Insights into the methodology of radiography science. Radiography 24(4):e105–e108.
Törnroos et al. 2022. Identification of research priorities of radiography science – A modified Delphi study in Europe. Nursing & Health Sciences. article in press. DOI:10.1111/nhs.12938
Törnroos et al. 2021. Phenomena of radiography science - A scoping review, Radiography (2021), vol 27 (4): 1231-1240. https:// doi.org/10.1016/j.radi.2021.07.005

Opetusmenetelmät

Luennot
Reflektiiviset kysymykset Moodlessa
Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 tuntia opiskelijan työaikaa

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Seminaari 11.10 klo 10.30-11.45 ja 12.15-14

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
ymmärtää tieteellistä toimintaa ohjaavia ajatuskulkujen merkityksen (paradigma) omien näkemystensä perustelemisessa.
ymmärtää jatkumon tieteellistä toimintaa ohjaavista ajatuskuluista tieteellisiin menetelmiin.
osaa soveltaa näyttöön perustuvan radiografian vaiheita omaan kliiniseen päätöksentekoonsa.
ymmärtää kliinisen radiografiatieteen ja lähitieteiden lähestymistapoja ilmiöihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
osaa käyttää tieteellistä toimintaa ohjaavia ajatuskulkuja (paradigma) perustelemaan omia näkemyksiään.
osaa analysoida jatkumoa tieteellistä toimintaa ohjaavista ajatuskuluista tieteellisiin menetelmiin.
osaa soveltaa näyttöön perustuvan radiografian vaiheita omaan kliiniseen päätöksentekoonsa.
osaa verrata kliinisen radiografiatieteen ja lähitieteiden lähestymistapoja ilmiöihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
osaa käyttää oman tieteenalansa paradigman kaikkia osatekijöitä perustelemaan omia näkemyksiään.
osaa analysoida jatkumoa tieteellistä toimintaa ohjaavista ajatuskuluista tieteellisiin menetelmiin.
osaa soveltaa näyttöön perustuvan radiografian vaiheita omaan kliiniseen päätöksentekoonsa.
osaa analysoida kliinisen radiografiatieteen ja lähitieteiden lähestymistapoja ilmiöihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Reflektiiviset kysymykset
Essee ja esitys seminaarissa
Osallistuminen

Esitietovaatimukset

Röntgenhoitajan opinnot 210 OP

Lisätiedot

Pakollinen opintojakso röntgenhoitajille

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
Opettaja
 • Eija Metsälä
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S2522S6
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää potilasannosten optimointiprosessia ja kuvanlaatua kliinisessä radiografiassa.

Sisältö

- Tutkimusten kuvanlaadun ja hoitojen toteutuksen oikeutuksen ja optimoinnin indikaatioperustainen arviointi.
- Kansainväliset, kansalliset ja organisaatiotasoiset hyvät käytännöt.
- Kuvanlaatuun ja potilasannokseen vaikuttavien tekijöiden arviointi ja kehittäminen.
- Annosoptimoinnin asiantuntijuuden kehittäminen.

Aika ja paikka

Virtual lectures, discussions and seminars:

Oppimateriaalit

Kaikki materiaalit löytyvät Moodle alustalta

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, keskustelut ja seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Oulunseudun ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Yrkehögskolan Novian kanssa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tutkinto-ohjelmien opintojaksojen arvioinnissa on käytössä yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. Radiografian syventävissä opinnoissa arviointikriteerit laaditaan yhteisesti konsortiossa (ks. lisätiedot).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tutkinto-ohjelmien opintojaksojen arvioinnissa on käytössä yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. Radiografian syventävissä opinnoissa arviointikriteerit laaditaan yhteisesti konsortiossa (ks. lisätiedot).

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tutkinto-ohjelmien opintojaksojen arvioinnissa on käytössä yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. Radiografian syventävissä opinnoissa arviointikriteerit laaditaan yhteisesti konsortiossa (ks. lisätiedot).

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tutkinto-ohjelmien opintojaksojen arvioinnissa on käytössä yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. Radiografian syventävissä opinnoissa arviointikriteerit laaditaan yhteisesti konsortiossa (ks. lisätiedot).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit löytyvät Moodle-alustalta

Esitietovaatimukset

Röntgenhoitaja (AMK) tai muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (amk, yamk, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä aiemmin suoritettuun röntgenhoitajan opistoasteiseen tutkintoon. Edellä mainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassaolevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen.

Lisätiedot

Radiografian syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

18.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
Opettaja
 • Riitta Lumme
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opiskelija ennakoi uusien laboratoriomenetelmien kehitystä omalla asiantuntijuusalueellaan ja soveltaa tietoa moniammatillisissa tiimeissä.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kliinisen laboratoriotyön menetelmien käyttöönottoa ja kehittämistä.

Sisältö

Uudet kliiniset laboratoriomenetelmät ja niiden hyödynnettävyys
Laboratoriomenetelmien verifiointi ja validointi
Automaatio

Aika ja paikka

Toteutus ajalla 20.1.-17.3.2023
Viikko 3 - 18.1.2023 klo16-18 Online-Kurssin esittely
Viikko 4 - 25.1.2023 klo 16-17 Online-tunti
Viikko 5 - 1.2.2023 klo 16-17 Online-tunti
Viikko 6 - 8.2.2023 klo 16-17 Online-Tutorointi
Viikko 8 - 22.2.2023 klo 16-17 Online-Tutorointi
Viikko 11 - 15.3.2023 kl 16-19 Online-Seminaari

Oppimateriaalit

Moodle oppimisympäristö, jossa ovat opintojakson materiaalit, tehtävät ja keskustelut
Kontaktiopiskelu verkon kautta.
Opintojakson opetuskieli englanti

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu
Kehittämistehtävä
Aktivoiva luennot
Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 80 %
Tutoriaalit ja luennot 10 %

Sisällön jaksotus

Opitojakso koostuu kolmesta osasta ja kolmesta tehtävästä.

Lisätietoja opiskelijoille

Anssi Mähönen (Savonia), Ulla Penttinen (Novia), Jaana Hoffren (OAMK)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa uusien laboratoriomenetelmien kehityssuunnat omalla asiantuntijuusalueellaan.
Opiskelija osaa kuvata kliinisen laboratoriotyön menetelmien käyttöönottoa ja kehittämistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija seuraa uusien laboratoriomenetelmien kehitystä omalla asiantuntijuusalueellaan ja soveltaa tietoa moniammatillisissa tiimeissä.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kliinisen laboratoriotyön menetelmien käyttöönottoa ja kehittämistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ennakoi uusien laboratoriomenetelmien kehitystä omalla asiantuntijuusalueellaan ja soveltaa tietoa moniammatillisissa tiimeissä.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kliinisen laboratoriotyön menetelmien käyttöönottoa ja kehittämistä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Opiskelija ei tunnista uusien laboratoriomenetelmien kehityssuuntia omalla asiantuntijuusalueellaan. Opiskelija ei osaa kuvata kliinisen laboratoriotyön menetelmien käyttöönottoa ja kehittämistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course has three sections and three assesment tasks, comprising the following credits:
1.New methods in the clinical laboratory (2 cr)
The student makes a written assignment on a chosen method
The student writes an evaluation of another assignment
Evaluation 0 - 5
2.Printed Electronics in Clinical Applications and POC-tests (1,5 cr)
The student makes a plan for development
Evaluation Passed/Failed
3.Clinical Mass Spectrometry, according to Clinical Chemistry January 2016 (1,5 cr)
http://clinchem.aaccjnls.org/content/62/1
The students make a moodle page in Finnish with material taken from Clinical Chemistry Jan 2016
Evaluation Passed/Failed
The course completion requires:
• active engagement with the course material
• completing compulsory assessment tasks detailed above
The course evaluation is based on adequately achieving learning outcomes as evidenced in
the assessment tasks.
Assessment criteria:
Failed
The student does not anticipate the development of new laboratory methods in the chosen area of clinical laboratory expertise.
The student cannot describe the implementation and development of new clinical laboratory methods.
Satisfactory 1-2
The student is able to recognise the development of new laboratory methods in the chosen area of clinical laboratory expertise.
The student can describe the implementation and development of new clinical laboratory methods.
Good 3-4
The student keeps up with the development of new laboratory methods in the chosen area of clinical laboratory expertise and applies acquired knowledge in multiprofessional teams.
The student is able to plan, implement and develop new clinical laboratory methods.
Excellent 5
The student anticipates the development of new laboratory methods in the chosen area of clinical laboratory expertise and applies acquired knowledge in multiprofessional teams.
The student is able to plan, execute and evaluate the implementation and development of clinical laboratory methods.

Esitietovaatimukset

Bioanalyytikko (AMK) tai muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (amk, yamk, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä aiemmin suoritettuun laboratoriohoitajan opistoasteiseen tutkintoon. Edellä mainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassaolevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen.

Lisätiedot

Bioanalytiikan syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

15.09.2022 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Kaarina Pirilä
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Katja Hämäläinen
 • Salla Kivelä
 • Sanna Törnroos
 • Tricia Cleland Silva
 • Bioanalytiikka1 Virtuaali
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S2522S6
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella ja suunnitella opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja.

Sisältö

Opinnäytetyön aiheen valinta, ideointi- ja suunnittelu

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Thesis kick off 29th Sept 9am-1pm
Link to join: https://metropolia.zoom.us/j/62535829211

Thesis seminars (supervisors send their own Zoom links)
1. seminar Thurs 10.11 at 10.30-2.30 pm
2. seminar Fri 9.12 at 9am-1pm
Workshop to support Master theses
7.9 at 1.30-2.30pm Database searches by Metropolia librarian. (link later)
Scientific writing. (Eija Metsälä & Tricia Cleland Silva)
15.9. at 2.30pm -3.30pm https://metropolia.zoom.us/j/62535829211
9.12 Fri at 1.30pm-2.30pm https://metropolia.zoom.us/j/62535829211
Literature reviews -Jan Feb 2023/ How to write research proposal Jan-Feb 2023

Spring 2023 seminars
23.1 at 10.00-13.00
16.3 at 10.00-13.00
20.4 at 13.00-16.00
22.5 at 10.00-13.00

Kaikki ohjaajat lähettävät seminaareihin omat linkkinsä

Workshops to support Master thesis (only 1st year students)
Tutkimussuunnitelman kirjoittaminen (EM) 16.1 at 1pm to 2.30pm
ONT-prosessiin liittyvät sopimukset ja luvat (EM) 16.1 at 2.45pm to 4.15 pm

LISÄKSI TYÖPAJOJA YHDESSÄ 2.vuoden opiskelijoiden kanssa (lukujärjestyksessänne)
Systematic reviews (EM) 13.1.2023 at 10.00-11.30
Systematic reviews (EM) 10.3.2023 at 10.00-11.30
Constructing quantitative data collection instruments (EM) 17.1 at 13.00-14.15
SPSS-programme (EM) 17.1 at 14.30-16.00
Qualitative analysis (Tricia Cleland Silva) 23.1 at 14-15

Oppimateriaalit

Kuten tutkimusmenetelmien opintojaksolla.

Opetusmenetelmät

Seminaarit, työpajat, itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytteet ovat työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

n/a

Kansainvälisyys

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Thesis kick off, 4 hrs
Seminars, 8 hrs
Work shop, 10 hrs
Autonomous studies 111 hrs

Sisällön jaksotus

As presented in the Moodle platform

Lisätietoja opiskelijoille

Supervisors: Eija Metsälä, Tricia Cleland Silva, Heini Maisala McDonnel, Kaarina Pirilä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön suunnitelmaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkimussuunnitelma, Hyväksytty / hylätty

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 13.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Osteopathy
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • HBM YAMK1 Virtuaali
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • S2421S6
  Master's Degree Programme in Osteopathy, ylempi, sote
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

17.1 9-12 ti 3h
31.1 9-12 ti 3h
14.2 9-12 ti 3h
28.2 9-12 ti 3h
14.3 9-13 ti 4h

Oppimateriaalit

Luennoitsijan suosittelema materiaali

Opetusmenetelmät

16 t luentoja, työpajoja sekä vuorovaikutteisia luentoja
112 t itsenäistä työskentelyä pienryhmissä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

n/a

Kansainvälisyys

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

23 t luentoja, työpajoja sekä vuorovaikutteisia luentoja
112 t itsenäistä työskentelyä pienryhmissä

Sisällön jaksotus

Introduction: objectives, fundamentals, overview of the process
Service Design process, phases Discover & Define
Service Design process, phases Develop & Deliver
Wrap up, final presentations, summary

Lisätietoja opiskelijoille

Luennoitsija: Anne Pasanen, Aalto yliopisto

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätehtävä
Yksilötehtävä

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 07.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
Opettaja
 • Sanna Törnroos
Vastuuhenkilö

Sanna Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja kehittää tutkimusnäyttöön perustuvaa potilaslähtöistä ja -turvallista kliinistä radiografiaa.

Sisältö

• Potilaslähtöisyys ja -turvallisuus eettisten ohjeistojen, lainsäädännön, ohjeistusten sekä parhaiden käytäntöjen perusteella
• Kirjallisuuskatsaus menetelmänä kehittää tutkimusnäyttöön perustuvaa potilaslähtöistä ja -turvallista kliinistä radiografiaa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

Kirjallisuus annetaan kurssin alussa
Materiaalit Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot
itsenäinen työskentely
ryhmätyö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkotehtävän palautus 3.10
Ennakkotehtävän esitykset 6.10
7.12 seminaari

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävä
Systemaattinen katsaus
Esitys seminaarissa

Esitietovaatimukset

Röntgenhoitaja (AMK) tai muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (amk, yamk, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä aiemmin suoritettuun röntgenhoitajan opistoasteiseen tutkintoon. Edellä mainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassaolevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

22.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
Opettaja
 • Riitta Lumme
Vastuuhenkilö

Riitta Lumme

Opiskelijaryhmät
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa ohjaus- ja konsultaatio-osaamistaan toimiessaan kliinisenä asiantuntijana terveydenhuollon moniammatillisissa tiimeissä ja asiakasrajapinnoilla.
Opiskelija kehittää ohjaus- ja konsultointitoimintaa valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella hyödyntämällä näyttöön perustuvaa tutkimustietoa.

Sisältö

Ohjaus- ja konsultointitoiminnan kehittäminen valitulla asiantuntijuusalueella sekä oman kliinisen asiantuntijuuden esiin tuominen tiimeissä ja asiakasrajapinnoilla.
Laboratoriopalveluiden ohjaus- ja konsultaatiokulttuurin edistäminen omalla kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella.
Ohjaus- ja konsultaatio-osaamisen ajankohtainen tutkimustieto omalla asiantuntijuusalueella sekä näyttöön perustuva toiminta.

Aika ja paikka

Toteutus ajalla 22.3.-20.5.2023
Viikko 12 - 22.3.2023 klo16-18 Online Kurssin esittely
Viikko 13 - 29.3.2023 klo 16-17 Online-tunti
Viikko 15 - 12.4.2023 klo 16-17 Online-Tutorointi
Viikko 17 - 26.4.2023 klo 16-17 Online-Tutorointi
Viikko 20 -17.5.2023 klo 16-19 Online-Seminaari

Oppimateriaalit

Suomeksi
Moodle oppimisympäristö, jossa ovat opintojakson materiaalit, tehtävät ja keskustelut
Kontaktiopiskelu Zoomin kautta

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu
Kehittämistehtävä
Aktivoiva luennot
Seminaari

The course language is English. All material are in English, but assessment tasks can be also written in Finnish. Most of the course is self-directed and allows flexibility in when and where it is done. The orientation, two lectures and the presentation of development task will be in real time. It is essential for everyone to adhere to the deadlines.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kehittämistehtävä tehdään omalla työpaikalla tai muulla sovittavalla tavalla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 90 %
Tutoriaalit ja luennot 10 %

Sisällön jaksotus

Orientoiva tehtävä:
Mitä tarkoittavat käsitteet asiantuntijuus, ohjaus ja konsultointi. Kirjaa käsitteet auki ja palauta tehtävä ennen ensimmäistä tuntia. Kirjaa myös käyttämäsi lähteet ylös.

Viikko 12: Opintojakson aloitus, tehtävien esittely ja orientoivan tehtävän purku (=hissipuhe) omasta aiheesta + keskustelua aiheesta
Alustus/luento ”Kohderyhmäanalyysin ja pedagogiikan merkitys terveydenhuollossa ohjauksen ja konsultoinnin näkökulmasta”

Opintojakson tehtävä: Suunnittele valitsemallesi kohderyhmälle/työyhteisölle/valmiista case-tapauksista ohjaus ja konsultaatiotilanne, jossa käytät ennakkotehtävän käsitteitä (asiantuntijuus, ohjaus ja konsultointi). Kuljeta tekstissä rinnakkain tilannekuvausta, kirjallisuudesta löytämääsi teoriaa, jolla perustelet tapahtumaa sekä omaa pohdintaasi. Ota huomioon tehtävässäsi preanalytiikka, joka on bioanalyytikon yksi tärkein asiantuntijuusalue. Millaista näyttöön perustuvaa ohjaus- ja pedagogista osaamista bioanalyytikon ohjaus ja konsultaatiotilanteissa tarvitaan? Kerrothan tehtävässä suunnittelusta, itse tilanteesta sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Liitä tekstiin omaa kriittistä, perusteltua ja kehittävää vuoropuhelua, pohdintaa ja kysymyksiä. Laadi työstäsi selkeä ja tehtävänannon kannalta olennaiset seikat huomioiva kokonaisuus väliotsikointia käyttäen.
Lisää tehtävän loppuun kolme tärkeintä oivallusta / havaintoa, jotka tehtävän aikana koit. Rakenna näiden oivallusten pohjalta viikolle 20 esitys omasta tehtävästäsi.

Viikko 13:
Asiantuntijaluento: Virpi Sulosaari ”asiantuntijaksi kehittyminen”

Viikko 15 ja 17:
Tuutorointi jos tarvetta

Viikko 20:
Omien töiden esittely
Opintojakson yhteenveto ja opintojaksopalautteen keruu

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata ohjaus- ja konsultaatio-osaamistaan toimiessaan kliinisenä asiantuntijana terveydenhuollon moniammatillisissa tiimeissä ja asiakasrajapinnoilla.
Opiskelija tunnistaa ohjaus- ja konsultointitoiminnan haasteita valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja tekee ehdotuksia näyttöön perustuvaa tutkimustiedon hyödyntämisestä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija soveltaa ohjaus- ja konsultaatio-osaamistaan toimiessaan kliinisenä asiantuntijana terveydenhuollon moniammatillisissa tiimeissä ja asiakasrajapinnoilla.
Opiskelija kehittää ohjaus- ja konsultointitoimintaa valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella hyödyntämällä näyttöön perustuvaa tutkimustietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa erinomaisesti ohjaus- ja konsultaatio-osaamistaan toimiessaan kliinisenä asiantuntijana terveydenhuollon moniammatillisissa tiimeissä ja asiakasrajapinnoilla.
Opiskelija kehittää ohjaus- ja konsultointitoimintaa monipuolisesti valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella hyödyntämällä näyttöön perustuvaa tutkimustietoa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Opiskelija soveltaa ohjaus- ja konsultaatio-osaamistaan heikosti toimiessaan kliinisenä asiantuntijana terveydenhuollon moniammatillisissa tiimeissä ja asiakasrajapinnoilla.
Opiskelija kehittää ohjaus- ja konsultointitoimintaa heikosti valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella hyödyntämällä näyttöön perustuvaa tutkimustietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vertaisarviointi
Itsearviointi

Arviointikriteerit
Kiitettävä 5
Opiskelija osaa soveltaa hankkimaansa tietoa erinomaisesti ja toimia ohjaus- ja konsultaatio-osaamisen asiantuntijana omalla asiantuntijuusalueellaan moniammatillisissa tiimeissä ja asiakasrajapinnoilla.
Opiskelija osaa kehittää monipuolisesti ohjaus- ja konsultointitoimintaa hyödyntämällä näyttöön perustuvaa tietoa ja edistää toiminnallaan ohjaus- ja konsultaatiokulttuurin kehittymistä omalla asiantuntijuusalueellaan.
Hyvä 3-4
Opiskelija osaa monipuolisesti soveltaa tietoa ja toimia ohjaus- ja konsultaatio-osaamisen asiantuntijana asiantuntijuusalueellaan moniammatillisissa tiimeissä ja asiakasrajapinnoilla.
Opiskelija osaa monipuolisesti käyttää näyttöön perustuvaa tietoa ja ymmärtää niiden merkityksen ohjaus- ja konsultointitoiminnan kehittämisessä.
Tyydyttävä 1-2
Opiskelija osaa soveltaa ohjaus- ja konsultaatio-osaamistaan omalla asiantuntijuusalueellaan moniammatillisissa tiimeissä ja asiakasrajapinnoilla.
Opiskelija osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa ja ymmärtää niiden merkityksen ohjaus- ja konsultointitoiminnan kehittämisessä.
Hylätty
Opiskelijan ohjaus- ja konsultaatio-osaaminen on niukkaa, eikä opiskelija osaa soveltaa ohjaus- ja konsultaatio-osaamistaan omalla asiantuntijuusalueellaan moniammatillisissa tiimeissä ja asiakasrajapinnoilla.
Opiskelijan kyky käyttää näyttöön perustuvaa tietoa ja ymmärtää niiden merkitys ohjaus- ja konsultointitoiminnan kehittämisessä on niukkaa.

Esitietovaatimukset

Bioanalyytikko (AMK) tai muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (amk, yamk, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä aiemmin suoritettuun laboratoriohoitajan opistoasteiseen tutkintoon. Edellä mainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassaolevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 13.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • HBM YAMK1 Virtuaali
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

Kontaktisessiot Zoomissa
19.04 9:00 - 12:30
26.04 9:00 - 12:30
03.05 9:00 - 12:30

Oppimateriaalit

Main literature for the course:
• Accounting and Finance for non-specialists, Atrill & McLaney (2017), 10th Edition,
Prentice Hall.
Additional literature:
• Principles of Corporate Finance - Brealy & Myers, 10th Edition, McGraw Hill
• Management accounting for business - Colin Drury, 2016
Business finance: theory and practice - McLaney, E. J., 2011
Management and cost accounting - Colin Drury, 2015
Financial accounting and reporting - Barry Elliott, Jamie Elliott, 2015
Interpreting company reports and accounts - Geoffrey Andrew Holmes, Alan Sugden,
Paul Gee, 2008

Opetusmenetelmät

Interaktiivisen verkkoluennot
Harjoitustehtävät
Seminaarit
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Assessment Deadline for Financial Accounting task ilmoitetaan myöhemmin
Assessment Deadline for Management Accounting task ilmoitetaan myöhemmin

Kansainvälisyys

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 t verkko-opetus ja -ohjaus
120 t itsenäinen opiskelu harjoitustehtävineen

Sisällön jaksotus

Kontaktisessiot Zoomissa
19.04 9:00 - 12:30
26.04 9:00 - 12:30
03.05 9:00 - 12:30

Lisätietoja opiskelijoille

Lecturer:

Suzana Vasconcelos Tavares

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assessment will be based on a group and an individual assignment. Each assignment is
worth 50% of the final grade.
1) Group assignment (3-4 students per group): this assessment requires students to
produce a report analysing the performance and operations of a Social or Health Care
Organization that they choose.
2) Individual assignment: this assessment requires students to produce an individual report
about one of the topics from Parts 2 or 3. The report should include both a theoretical section
(with a review of the main concepts and theories) also a practical section (where students can
discuss and analyse how those concepts and theories can be applied to a Social or Health
Care Organization of their choice.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
Opettaja
 • Päivi Haho
 • Juha Havukumpu
Vastuuhenkilö

Juha Havukumpu

Opiskelijaryhmät
 • S2522S6
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tekoäly- ja robotiikkaperustaisiin terveydenhuollon diagnostisiin palveluihin.

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa arvioida kriittisesti tekoälyyn ja robotiikkaan liittyviä peruskäsitteitä ja -periaatteita.
- ymmärtää tekoäly- ja robotiikkaperusteisten diagnostisten työvälineiden perusperiaatteet.
- ymmärtää tekoäly- ja robotiikkaperustaisten välineiden ja käyttötapausten. merkityksen yhteiskunnassa ja organisaationsa sidosryhmien näkökulmasta.
- osaa arvioida kriittisesti tekoälyn ja robotiikan käyttöä diagnostiikassa eettisestä näkökulmasta.
- osaa pohtia kriittisesti tekoälyn ja robotiikan käyttöä tulevaisuuden diagnostiikassa.

Sisältö

Opintojakson sisältö
- Tekoälyn ja robotiikan liittyvät peruskäsitteet ja -periaatteet.
- Tekoälyn ja robotiikan vaikutukset röntgenhoitajan ja bioanalyytikon työhön.
- Tekoäly ja robotiikka terveydenhuollon diagnostisissa palveluissa ja yhteiskunnassa
- Tekoälyn ja robotiikan käyttö terveydenhuollon diagnostisissa palveluissa etiikan näkökulmasta.
- Tekoälyn ja robotiikan käyttö tulevaisuuden diagnostiikassa.

Oppimateriaalit

Luennot
Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Työmuodot:
- verkko-opiskelu, hybridiluentoja/tallenteita, oppimistehtävät
- osallistavat menetelmät, projektioppiminen

Kansainvälisyys

Kansainväliset opiskelijat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laajuus 5 opintopistettä
1 opintopiste = 27 tuntia opiskelijan työtä
Yhteensä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
ymmärtää tekoälyyn ja robotiikkaan liittyviä peruskäsitteitä ja -periaatteita.
ymmärtää tekoäly- ja robotiikkaperusteisten diagnostisten työvälineiden perusperiaatteet.
ymmärtää tekoäly- ja robotiikkaperustaisten välineiden ja käyttötapausten merkityksen yleisellä tasolla.
osaa arvioida kriittisesti tekoälyn ja robotiikan käyttöä diagnostiikassa eettisestä näkökulmasta.
osaa pohtia kriittisesti tekoälyn ja robotiikan käyttöä tulevaisuuden diagnostiikassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

osaa arvioida kriittisesti tekoälyyn ja robotiikkaan liittyviä peruskäsitteitä ja -periaatteita.
ymmärtää tekoäly- ja robotiikkaperusteisten diagnostisten työvälineiden perusperiaatteet.
ymmärtää tekoäly- ja robotiikkaperustaisten välineiden ja käyttötapausten. merkityksen yhteiskunnassa ja organisaationsa sidosryhmien näkökulmasta.
osaa arvioida kriittisesti tekoälyn ja robotiikan käyttöä diagnostiikassa eettisestä näkökulmasta.
osaa pohtia kriittisesti tekoälyn ja robotiikan käyttöä tulevaisuuden diagnostiikassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
osaa arvioida kriittisesti tekoälyyn ja robotiikkaan liittyviä peruskäsitteitä ja -periaatteita useista eri näkökulmista.
ymmärtää tekoäly- ja robotiikkaperusteisten diagnostisten työvälineiden perusperiaatteet ja niiden sovellusalueita.
ymmärtää tekoäly- ja robotiikkaperustaisten välineiden ja käyttötapausten. merkityksen yhteiskunnassa ja organisaationsa sidosryhmien näkökulmasta.
osaa arvioida kriittisesti tekoälyn ja robotiikan käyttöä diagnostiikassa eettisestä näkökulmasta.
osaa pohtia kriittisesti tekoälyn ja robotiikan käyttöä tulevaisuuden diagnostiikassa useista eri näkökulmista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Katso opintojakson kuvaus

Lisätiedot

Pakollinen kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 24.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 75

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Salla Kivelä
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • S2522S6
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Osallistu työtilassa: https://metropolia.zoom.us/j/62535829211

WEEKS 35-36
2.9.2022 at 13-16 Introduction & reflection '' Science philosophic, ethical and practical preconditions of research.'' EM ja SK

WEEKS 37-38
15.9. at 16-17 Reflection ''Features of quantitative research.'' and ''Research designs and data collection methods'' quantitative research'' EM
22.9. at 16-17 Reflection ''Statistics'' EM

WEEKS 39-43
29.9. at 16-17 Reflective tutorial, "Characteristics of qualitative research" and "Qualitative research strategies" SK
6.10. at 15-16 Workshop "Qualitative data analysis" SK
13.10. at 15-16 Reflection ''Developmental methods'' SK
27.10. at 15-16 Reflection "Literature Reviews" and Lecture: Academic writing EM

https://metropolia.zoom.us/j/62535829211

Oppimateriaalit

Materials found at the Moodle platform
Additional readings
Easterby-Smith M, Thorpe R, Jackson P. Management research . Sage publication, the most recent edition.
Kovner. AR. Fome DK-Aquila RD- Evidence. Based Management in Healthcare. Health Administration Press, the most recent edition

Opetusmenetelmät

Flipped learning

https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=5313

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

24.11. at 10-11 Examination
8.12. at 10 -12 First retake exam
15.12. at 10 - 12 Second retake exam

Kansainvälisyys

The group consists of students from several different nationalities

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS=135h student work

Sisällön jaksotus

As instructed in the Moodle platform

Lisätietoja opiskelijoille

Lecturers: Eija Metsälä, Salla Kivelä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodle exam
Active participation in lectures..
Mandatory Zoom sessions where the students are expected to come prepared by answering reflective questions at the Moodle platform.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto