Siirry suoraan sisältöön

Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua. Opinnäytetyö on tutkimus- tai kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai kumppaniorganisaation haasteisiin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian tutkintosäännöstä.

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Koulutus antaa ajankohtaista tietoa alan uudistuvista kehityssuunnista. Opiskelun myötä opiskelijan teoreettiset valmiudet paranevat, osaaminen syvenee ja tiedot päivittyvät johtavien asiantuntijoiden opastamana. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin maanmittausalan kehitystehtäviin.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Opiskelija voi valmistumisensa jälkeen toimia hyvin monenlaisissa työtehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelun myötä opiskelijan teoreettiset valmiudet paranevat, osaaminen syvenee ja tiedot päivittyvät johtavien asiantuntijoiden opastamana.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240).

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Ei opiskelijavaihtoa.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosääntössä ja opintokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja/tai itsenäistä opiskelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava Ilkka Partonen
ilkka.partonen@metropolia.fi
040 1678222

Maanmittaustekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T0921S6)
Maanmittaustekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T0919S6)
Ilmoittautumisaika

02.07.2021 - 31.07.2021

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

30 op

T&K-osuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
  • Aune Rummukainen
  • Taija Salminen
  • Ilkka Partonen
  • Antti Kankkunen
  • Kaisa Kanerva
Opiskelijaryhmät
  • T0921S6
    Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.
Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus-ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus-ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.
Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis-ja muutosjohtamiskykyä.
Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.
Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.
Opiskelija laatii kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestii kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin kaikki vaiheet, aiheen valinta, tutkimus-ja kehittämisprosessi, opinnäytetyön raportointi sekä tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, blogiteksti, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. ExecutiveSummarytai muu tiedottava teksti opinnäytetyöstä. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tutkimus- ja kehittämistarvetta on kuvattu ja sen merkitystä on tarkasteltu kumppaniorganisaation kannalta.
Tavoitteet on määritelty. Niiden perustelut ovat hajanaiset.
Tietoperusta jää osittain irralliseksi toiminnan kehittämisestä ja johtopäätöksistä. Olennaisia lähteitä puuttuu. Opiskelija hallitsee lähdekritiikin perusteet.
Tutkimus- ja kehittämismenetelmiä kuvataan ohuesti ja niitä hyödynnetään pinnallisesti.
Aineistosta on saatu joitakin relevantteja tuloksia. Tuloksista on tehty johtopäätöksiä ja ne on esitelty pääpiirteissään. Työssä pohditaan tulosten soveltuvuutta, joskin ylimalkaisesti.
Työ ei etene tavoitteiden ja valitun tutkimusotteen mukaisesti.
Valintoja perustellaan pinnallisesti.
Itseohjautuvan kehittämistyön osuus on vähäinen.
Luotettavuus- ja eettisyyskysymykset on huomioitu suppeasti.
Työn rakenteessa ja oikeakielisyydessä on huomautettavaa. Kielellinen ilmaisu on melko kankeaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tutkimus- ja kehittämistarve on kuvattu selkeästi ja perustellusti. Sen merkitystä on tarkasteltuasiakkaan, kumppaniorganisaation toiminnan, ammattialan ja/tai aluekehityksen kannalta. Tavoitteet on määritelty selkeästi ja ne on perusteltu tarkoituksenmukaisesti.
Tietoperusta on relevantti, monipuolinen ja kansainvälinen. Tietoperusta ohjaa toiminnan kehittämistä luontevasti. Opiskelija osoittaa hallitsevansa lähdekritiikin.
Valitut tutkimus- ja kehittämismenetelmät soveltuvat työhön ja niitä on käytetty huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti ja ongelmalähtöisesti soveltaen.
Aineistosta on saatu relevantteja tuloksia, joista on tehty perusteltuja johtopäätöksiä ja ne on esitelty selkeästi. Työssä pohditaan tulosten soveltuvuutta myös laajempaan kontekstiin.
Työprosessi on toteutettu suunnitelmallisesti ja tutkimusotteelle ominaisesti. Valinnat ovat perusteltuja. Kehittämistyötä tehdään itseohjautuvasti.
Luotettavuus- ja eettiset kysymykset on käsitelty asianmukaisesti.
Kieli on lähes virheetöntä asiantuntijatekstiä ja jäsentely on johdonmukaista. Ulkoasu on moitteeton ja teksti sujuvaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tutkimus- ja kehittämistarve on kuvattu ja perusteltu erittäin selkeästi, monipuolisesti, yhteiskunnallisesti ja/tai alan tutkimustietoa hyödyntäen. Tutkimus- ja kehittämistarpeen merkitystä on tarkasteltu erittäin asiantuntevasti asiakkaan, kumppaniorganisaation, ammattialan ja/tai aluekehityksen kannalta.
Tavoitteet on määritelty ja perusteltu erittäin selkeästi.
Tietoperusta on kattava ja monipuolinen myös kansainvälisen kirjallisuuden osalta. Tietoperusta ohjaa toiminnan kehittämistä erinomaisesti. Opiskelija käyttää lähdekritiikkiä systemaattisesti.
Tutkimus- ja kehittämismenetelmien valinnat on perusteltu relevantisti. Valittuja tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sovelletaan erittäin asiantuntevasti.
Aineistosta on saatu monipuolisia ja kattavia tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja/tai tutkimuskysymyksiin. Tuloksista on tehty oivaltavia johtopäätöksiä. Työssä pohditaan tulosten soveltuvuutta laajempaan ammatilliseen ja työelämäkontekstiin.
Työprosessin ja kehittämistyön hallinta on sekä suunnittelun että toteutuksen osalta rakentavaa ja vastuullista.
Luotettavuus- ja eettisiä kysymyksiä reflektoidaan asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti
Työ muodostaa ehyen viestinnällisen kokonaisuuden.
Kieliasu on huoliteltu ja sujuva. Ulkoasu on kauttaaltaan korkeatasoinen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tutkimus- ja kehittämistarvetta on kuvattu ja sen merkitystä on tarkasteltu kumppaniorganisaation kannalta.
Tavoitteet on määritelty. Niiden perustelut ovat hajanaiset.
Tietoperusta jää osittain irralliseksi toiminnan kehittämisestä ja johtopäätöksistä. Olennaisia lähteitä puuttuu. Opiskelija hallitsee lähdekritiikin perusteet.
Tutkimus- ja kehittämismenetelmiä kuvataan ohuesti ja niitä hyödynnetään pinnallisesti.
Aineistosta on saatu joitakin relevantteja tuloksia. Tuloksista on tehty johtopäätöksiä ja ne on esitelty pääpiirteissään. Työssä pohditaan tulosten soveltuvuutta, joskin ylimalkaisesti.
Työ ei etene tavoitteiden ja valitun tutkimusotteen mukaisesti.
Valintoja perustellaan pinnallisesti.
Itseohjautuvan kehittämistyön osuus on vähäinen.
Luotettavuus- ja eettisyyskysymykset on huomioitu suppeasti.
Työn rakenteessa ja oikeakielisyydessä on huomautettavaa. Kielellinen ilmaisu on melko kankeaa.