Siirry suoraan sisältöön

Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua. Opinnäytetyö on tutkimus- tai kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai kumppaniorganisaation haasteisiin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian tutkintosäännöstä.

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Koulutus antaa ajankohtaista tietoa alan uudistuvista kehityssuunnista. Opiskelun myötä opiskelijan teoreettiset valmiudet paranevat, osaaminen syvenee ja tiedot päivittyvät johtavien asiantuntijoiden opastamana. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin maanmittausalan kehitystehtäviin.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Opiskelija voi valmistumisensa jälkeen toimia hyvin monenlaisissa työtehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelun myötä opiskelijan teoreettiset valmiudet paranevat, osaaminen syvenee ja tiedot päivittyvät johtavien asiantuntijoiden opastamana.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240).

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Ei opiskelijavaihtoa.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosääntössä ja opintokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja/tai itsenäistä opiskelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava Ilkka Partonen
ilkka.partonen@metropolia.fi
040 1678222

Maanmittaustekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T0923S6)
Maanmittaustekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T0921S6)
Maanmittaustekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T0919S6)
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kaisa Kanerva
Opiskelijaryhmät
 • T0923S6
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi

Tavoitteet

Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ulkomaille suunnatun excursion opintoihin liittyvästä teemasta ryhmätyönä.

Sisältö

Ekskursio

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut ekskursion valmisteluun, toteutukseen ja raportointiin.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Matias Ingman
Opiskelijaryhmät
 • T0923S6
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää kaupunkimallinnuksen eri osa-alueiden toiminnan ja osaa hyödyntää kaupunkimallinnuksen periaatteita käytännön sovelluksissa

Sisältö

Kaupunkimallien yleispiirteet - määritelmät ja käytännön toteutukset
CityGML:n hyödyntäminen 3D-kaupunkimallissa
Kaupunkien digitaalisten kaksosten kehitys - 3D-mallin ja ajankohtaisen paikkatiedon yhdistäminen
Kaupunkitietomallien käsittely ja käyttö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää kaupunkimallinnuksen eri osa-alueiden toiminnan ja osaa hyödyntää kaupunkimallinnuksen periaatteita käytännön sovelluksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija omaa syvemmän ymmärrryksen kaupunkimallinnuksen periaatteista ja sovelluksien hyödyntämisestä omassa toiminnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kaupunkimallinnuksessa käytettävät periaatteet ja sovellukset erinomaisesti. Opiskelija kykenee laajamittaiseen itsenäiseen projektityöskentelyyn

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää kaupunkimallinnuksen eri osa-alueiden toiminnan ja osaa hyödyntää kaupunkimallinnuksen periaatteita käytännön sovelluksissa.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sakari Haulos
 • Ilkka Partonen
 • Jorma Vilska
Vastuuhenkilö

Ilkka Partonen

Opiskelijaryhmät
 • T0923S6
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy klassisen tilastollisen päättelyn yleisiin periaatteisiin sekä laskentaan. Lisäksi opiskelija oppii sovittamaan havaintoaineistoon tilastollisen mallin ja arvioimaan tekijöiden vaikutusta vasteeseen.
Opiskelija oppii tekijöiden merkityksen arviointiin ja niiden vaikutuksen kiinteistön hintaan. Lisäksi
opiskelija perehtyy erilaisten kiinteistöarvioinnin menetelmien soveltamiseen käytännössä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy klassisen tilastollisen päättelyn yleisiin periaatteisiin sekä laskentaan. Lisäksi opiskelija oppii sovittamaan havaintoaineistoon tilastollisen mallin ja arvioimaan tekijöiden vaikutusta vasteeseen.
Opiskelija oppii tekijöiden merkityksen arviointiin ja niiden vaikutuksen kiinteistön hintaan. Lisäksi
opiskelija perehtyy erilaisten kiinteistöarvioinnin menetelmien soveltamiseen käytännössä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää klassisen tilastollisen päättelyn yleiset periaatteet sekä laskennan. Lisäksi opiskelija osaa sovittaaa havaintoaineistoon tilastollisen mallin ja arvioida tekijöiden vaikutusta vasteeseen.
Opiskelija ymmärtää tekijöiden merkityksen arviointiin ja niiden vaikutuksen kiinteistön hintaan. Lisäksi
opiskelija on perehtynyt erilaisten kiinteistöarvioinnin menetelmien soveltamiseen käytännössä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Ilkka Partonen
 • Kimmo Sulonen
Opiskelijaryhmät
 • T0923S6
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kiinteistöinsinöörin tehtävät ja niiden merkityksen osana kunnan toimintaa. Opiskelija tuntee kiinteistöinsinöörin tehtäviä koskevan sääntelyn ja kunnan maapolitiikan keinot osana maankäytön järjestämistä.

Sisältö

- kiinteistörekisterinpitäjän päätökset ja kiinteistörekisterin perusparannus
- kiinteistötoimitukset ja toimitusmääräykset
- päätösten ja toimitusten rekisteröinti
- asiakirjojen arkistointi
- tonttijako ja sen laatiminen
- muut kiinteistöinsinöörin tehtävät
- kaavoitus ja maapolitiikka
- 3 D-kiinteistöt osana kiinteistöjärjestelmää ja maankäytön järjestämistä
- kiinteistökauppojen valmistelu ja järjestäminen
- tietosuoja
- yhteistyö muiden kuntien ja maanmittauslaitoksen kanssa

Arviointiasteikko

0-5

Esitietovaatimukset

Perehtyneisyys kiinteistötoimituksiin ja kiinteistöjä koskevaan lainsäädäntöön

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Ilkka Partonen
 • Matias Ingman
 • Kaisa Kanerva
Opiskelijaryhmät
 • T0923S6
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi

Tavoitteet

Opiskelija tekee tutkimuksen/selvityksen alaan liittyvästä häntä itseään kiinnostavasta vapaasti valittavasta aiheesta.

Sisältö

Opiskelija tekee tutkimuksen/selvityksen alaan liittyvästä häntä itseään kiinnostavasta vapaasti valittavasta aiheesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on tehnyt tutkimuksen/selvityksen alaan liittyvästä häntä itseään kiinnostavasta vapaasti valittavasta aiheesta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • raki virtuaali::maanmittaustekniikka
Opiskelijaryhmät
 • T0923S6
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää miten mittausperustan suunnittelussa tulee ottaa huomioon ohjeistukset ja määräykset, kuten: JHS 184 (Kiintopistemittaus EUREF-FIN - koordinaattijärjestelmässä) ja Liikenneviraston ohje 18 / 2017 (Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje). Lisäksi opiskelija ymmärtää laskennan periaatteet.

Sisältö

Opiskelija perehtyy olemassa oleviin ohjeistuksiin ja siihen, miten ne joudutaan ottamaan huomioon mittausperustan suunnittelussa. Lisäksi perehdytään runkoverkon laskentaan ja eri mittausmenetelmiin, kuten staattiseen- monikulmiomittaukseen sekä tarkkavaaitukseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää miten mittausperustan suunnittelussa tulee ottaa huomioon ohjeistukset, kuten: JHS 184 ja Väyläviraston ohjeet. Opiskelija tunnistaa erityyppiset runkomittausmenetelmät ja niihin liittyviä laskuja.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kaisa Kanerva
Opiskelijaryhmät
 • T0923S6
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää miten maankäyttön suunnittelussa tulee ottaa huomioon meneillään olevat trendit, kuten: MRL:n kokonaisuudistus, smart city -hankkeet, maankäytönsuunnittelun palvelumuotoilu, vuorovaikutus maankäytönsuunnittelussa ja monikulttuuriset asuinalueet.

Sisältö

Opiskelija perehtyy meneillään oleviin trendeihin ja siihen, miten ne joudutaan ottamaan huomioon maankäytön suunnittelussa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää miten maankäyttön suunnittelussa tulee ottaa huomioon meneillään olevat trendit, kuten: MRL:n kokonaisuudistus, smart city -hankkeet, maankäytönsuunnittelun palvelumuotoilu, vuorovaikutus maankäytönsuunnittelussa ja monikulttuuriset asuinalueet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Mika Leinonen
 • Ilkka Partonen
Opiskelijaryhmät
 • T0923S6
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee ja osaa selittää tietomalli-terminologian määritelmiä ja käsitteitä
• osaa selittää avoimen tietomallin käyttämisen hyötyjä
• tuntee ja osaa noudattaa kansallisten tietomallivaatimusten ohjeita (YTV/YIV)
• osaa käyttää ja soveltaa tarvittavia tietokoneohjelmistoja ja –välineitä
• osaa suorittaa keskeisiä tietomallien laadunvarmistustoimenpiteitä sekä raportoida niistä
• osaa selittää ja havainnollistaa hankkeen tietomallipohjaisia tehtäviä ja toimintatapoja
• osaa edistää tietomallipohjaista yhteistyötä ja tiedonhallintaa hankkeessa

Sisältö

• johdanto rakennetun ympäristön tietomallinnukseen
• tietomallintamisen vaatimukset ja ohjeet
o YTV2012 (Yleiset tietomallivaatimukset 2012)
o YIV2015 (Yleiset inframallivaatimukset 2015)
• tietomalliteknologia ja -prosessi
- tietomallipohjainen tiedonsiirto (IFC, LandXML/IM3)
- talonrakentamisen ja infra-alan suunnittelu- ja koordinointiohjelmistojen käytön perusteet
- infra- ja rakennusmittausten tietomallit ja niiden käyttö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyntä edellyttää kaikkien osa-alueiden suoritusta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Aune Rummukainen
 • Ilkka Partonen
 • Matias Ingman
Opiskelijaryhmät
 • T0923S6
  Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto