Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kulttuurituottaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka on mahdollista suorittaa kahtena 15 opintopisteen harjoitteluna. Lisäksi opiskelija tekee 10 opintopisteen laajuisen innovaatioprojektin ja yhteensä 20 opintopisteen verran muita käytännön projekteja työelämässä tai hankkeissa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö: https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_1.8.18.pdf
Tutkinto edellyttää 240 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Jatko-opinnot

- hakukelpoinen ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoihin
- hakukelpoinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vähintään kolmen vuoden soveltuvan työkokemuksen jälkeen
- hakukelpoinen yliopistoon riippuen haettavan yliopiston hakuehdoista

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Kulttuurituotannon koulutusohjelmassa noudatetaan AHOT-käytäntöä seuraavien periaatteiden mukaisesti: muussa korkeakoulussa suoritettujen opintojen käyttäminen korvaamina suorituksina on mahdollista. Opintoja voidaan suorittaa myös näyttönä. Tämä voi sisältää aikaisempia opintoja tai työkokemusta. Opiskelija voi hyväksilukea työharjoittelua, joka on tehty toiseen korkeakouluun edellytyksellä, että harjoittelu vastaa kulttuurituotannon ohjelman päämääriä. Opinnätyetyötä ei voida korvata näytöllä eikä sitä voida hyväksilukea.

Tutkinnon profiili

Kulttuurituotannon opiskelu Metropoliassa on liiketaloudellisesti painottunutta. Päämääränä on kulttuurituotannon perusprosessit hallitseva osaaja, joka profiloituu erikoistumisen kautta yksilölliseksi ammattiosaajaksi. Kullekin opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Kulttuurituottaja on kulttuurihankkeiden mahdollistaja, joka organisoi ja johtaa tuotannollista toimintaa. Tuottaja vastaa siitä, että kulttuuritapahtuma tai -palvelu suunnitellaan hyvin ja toteutetaan realistisesti ja että se tavoittaa asiakkaansa sekä saavuttaa taiteelliset päämääränsä. Metropoliasta valmistuneet kulttuurituottajat toimivat kulttuurin liiketoimintaan, tuotteistamiseen ja organisointiin liittyvissä tehtävissä mm. tapahtumien ja festivaalien tuottajana, tapahtumatuotantoyrityksissä, mainos- ja media-alalla, musiikkibisneksessä, kulttuuriviennin parissa, kulttuuri- ja liikuntajärjestöissä, julkisen sektorin kulttuuritehtävissä ja kulttuurialan yrittäjänä.

Keskeiset oppimistulokset

Kulttuurin toimintaympäristön tuntemus:
- tuntee kulttuurin ja eri taiteenalojen ajankohtaiset virtaukset ja niiden historiallisen taustan
- kykenee tunnistamaan ja erittelemään kulttuurisia ilmiöitä ja suhdettaan niihin
- hahmottaa kulttuurialan ammattikentän sekä kykenee seuraamaan sitä niin median, tutkimuksen kuin ajankohtaisen keskustelunkin tasolla
- tuntee kulttuurihallinnon ja -politiikan rakenteet ja osaa toimia niissä
- ymmärtää julkisen, kolmannen, liiketoiminnallisen ja yrittäjyyssektorin toimintamuodot sekä hahmottaa näiden tulevaisuuden keskeisiä kehityslinjoja
- osaa analysoida ja kehittää omaa ammatillista identiteettiään tuottajana.
Kulttuurituotannon liiketaloudellinen osaaminen:
- hallitsee oman alansa taloussuunnittelun, budjetoinnin ja talousseurannan sekä tuntee näitä ohjaavan lainsäädännön
- hallitsee kulttuurituotteen rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen
- hallitsee markkinoinnin ja tiedottamisen perusteet kulttuurituotannon näkökulmasta
- tuntee kaupallisesti kannattavan tuotteistamisen prosessin luovalla toimialalla
Tuottamisprosessien hallinta:
- kykenee luomaan monialaisia toimijaverkostoja sekä organisoimaan ja johtamaan tuotantoprosesseja kulttuurialalla
- tuntee projektisuunnittelun ja -toteutuksen vaiheet ja organisoinnin periaatteet kulttuurialalla
- tuntee kulttuurituotannon juridiset perusteet ja osaa soveltaa niitä tuotannollisissa tehtävissä
- hallitsee alalla tarvittavat viestintä- ja mediataidot
- tuntee esitys- ja tuotantotekniikan sekä mediateknologian perusteet ja osaa soveltaa niitä tuotannollisissa tehtävissä
- osaa tutkia ja kehittää tuottamisprosessin eri vaiheita

Valmistuminen

Valmistumisen vaatimukset: hyväksytysti suoritetut opinnot.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijalle on tarjolla laaja valikoima vaihtokorkeakouluja Erasmus-ohjelman kautta. Opiskelijavaihdon suositusajankohta on opintojen kolmas vuosi.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Jokaiselle opintosuoritukselle on laadittu oma arviointikriteeristö, joka on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Opintojen toteuttaminen

Kulttuurituotannon opetussuunnitelma muodostuu 30 opintopisteen laajuisista teemakohtaisista opintokokonaisuuksista, jotka koostuvat 5-10 opintopisteen laajuisista opintojaksoista. Tutkinnossa korostuu käytännön projektityöskentely linkitettynä vahvasti tiedollisen osaamisen kehittämiseen. Teemat vaihtelevat vuosittain. Ensimmäisenä vuonna keskitytään kulttuurialan projektihallintaan. Opinnot nidotaan syksyn aikana yhteen laatimalla tuotantokäsikirja, joka toteutetaan kevätlukukaudella. Toisen vuoden opinnoissa laajennetaan osaamista etsimällä uusia kulttuurituotannon kumppaneita. Kolmantena vuonna vahvistetaan yksilöllistä osaamista sivuaineiden ja syventävien ammattiopintojen kautta. Viimeisenä vuotena osoitetaan saavutettua osaamista ja opiskelija integroituu työelämään työharjoittelun sekä työelämätilauksesta tehtävän opinnäytetyön avulla.
1. syksy: Kulttuurialan projektinhallinta 30 op
1. kevät: Toiminta kulttuurikentällä ja kulttuuritapahtuman/palvelun toteuttaminen 30 op
2. syksy: Kulttuurituottaja yhteiskunnallisena toimijana 30 op
2. kevät: Kulttuurialan palveluliiketoiminta 30 op
3. syksy: Kulttuurituottajan sivuaineopinto 30 op
3. kevät: Kulttuurituottajan ammattiprofiilin syventäminen 30 op
4. syksy: Ammattilaiseksi siirtyminen: Työharjoittelu 15+15 op
4. kevät: Ammattiosaamisen todentaminen 30 op

Tutkinto-ohjelman vastaava

Leena Björkqvist
Tutkintovastaava
+358 40 142 7579
Leena.Bjorkqvist@metropolia.fi
PL 4072, 00079 Metropolia

Kulttuurituotanto
Tunnus
(KXB23S1)
Kulttuurituotanto
Tunnus
(KXB22S1)
Kulttuurituotanto
Tunnus
(KXB21S1)
Kulttuurituotanto
Tunnus
(KXB20S1)
Kulttuurituotanto
Tunnus
(KXB19S1)
Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kulttuuri- ja elämyspalvelujen teoreettista perustaa ja käsitteitä
- brändistrategioiden merkityksen osana liiketoiminnan kokonaisstrategiaa
- rakentaa tuotebrändiä soveltaen brändäyksen, viestinnän ja markkinoinnin periaatteita
- tunnistaa markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja tietää, kuinka tavoittaa asiakkaan monien kanavien avulla
- luoda ja ylläpitää yhteistyöverkostoja ja asiakasvuorovaikutusta

Sisältö

- Kulttuuri- ja elämyspalvelujen teoria
- Brändin johtamisen periaatteet, mallit ja käsitteet
- Mielikuvan muodostuminen
- Tuotebrändin kehittäminen ja hallinta
- Brändistrategiat
- Markkinoilla tapahtuvat muutokset ja ajankohtaiset ilmiöt
- Ostokäyttäytyminen
- Integroitu monikanavaisuus asiakasvuorovaikutuksessa
- Yhteistyöverkostot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kulttuuri- ja elämyspalveluja koskevaa teoriaa. Opiskelija tiedostaa brändistrategioiden merkityksen osana liiketoiminnan kokonaisstrategiaa. Opiskelija rakentaa tuotebrändiä soveltaen brändäyksen, viestinnän ja markkinoinnin periaatteita. Hän tunnistaa markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tunnistaa mahdollisuudet tavoittaa asiakkaan muutamien kanavien avulla. Opiskelija ymmärtää yhteistyöverkostojen ja asiakasvuorovaikutuksen merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida kulttuuri- ja elämyspalveluja koskevaa teoriaa. Opiskelija osaa analysoida brändistrategioiden merkityksen osana liiketoiminnan kokonaisstrategiaa. Hän osaa rakentaa tuotebrändiä soveltaen brändäyksen, viestinnän ja markkinoinnin periaatteita. Opiskelija tunnistaa markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa tavoittaa asiakkaan monien kanavien avulla sekä luoda ja ylläpitää yhteistyöverkostoja ja asiakasvuorovaikutusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa kulttuuri- ja elämyspalveluja koskevaa teoriaa. Opiskelija osaa soveltaa brändistrategioita osana liiketoiminnan kokonaisstrategiaa sekä rakentaa tuotebrändiä erinomaisesti soveltaen brändäyksen, viestinnän ja markkinoinnin periaatteita. Opiskelija osaa soveltaa suunnittelussa markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa tavoittaa asiakkaan monien kanavien avulla sekä luoda ja ylläpitää yhteistyöverkostoja ja asiakasvuorovaikutusta tuloksekkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa kulttuuri- ja elämyspalveluja koskevaa teoriaa. Opiskelija tiedostaa brändistrategioiden merkityksen osana liiketoiminnan kokonaisstrategiaa. Opiskelija rakentaa tuotebrändiä soveltaen brändäyksen, viestinnän ja markkinoinnin periaatteita. Hän tunnistaa markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tunnistaa mahdollisuudet tavoittaa asiakkaan muutamien kanavien avulla. Opiskelija ymmärtää yhteistyöverkostojen ja asiakasvuorovaikutuksen merkityksen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ilari Nieminen
 • Vera Schneider
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KUTUEXC23
  Cultural Management Exchange Students, Autumn 2023
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa teknologian kehityksen mahdollisuudet ja vaikutukset kulttuurituotantoihin ja työhön
- hyödyntää teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia tuotannoissa
- hallita digitaalisessa tuotannossa käytettävissä olevia välineitä ja menetelmiä
- osallistua kulttuurialalla käytettävän teknologisten ratkaisujen ja välineiden kehittämiseen
- etsiä ja soveltaa tietosuoja- ja tietoturvatietoutta käytäntöön

Sisältö

- Teknologian kehityksen mahdollisuudet ja vaikutukset
- Kulttuurituotannon digitaaliset välineet ja menetelmät
- Digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen kehittäminen
- Tietoturva ja -suoja

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa teknologian kehityksen mahdollisuudet ja vaikutukset tuotantoihin ja työhön. Opiskelija hyödyntää tyydyttävästi teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia tuotannoissa. Hän hallitsee tyydyttävästi digitaalisessa tuotannossa käytettävissä olevia välineitä ja menetelmiä ja kykenee osallistumaan kulttuurialalla käytettävien teknologisten ratkaisujen ja välineiden kehittämiseen. Hän osaa etsiä tietosuoja- ja tietoturvatietoutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa teknologian kehityksen mahdollisuudet ja vaikutukset tuotantoihin ja työhön. Opiskelija hyödyntää hyvin teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia tuotannoissa. Hän hallitsee hyvin digitaalisessa tuotannossa käytettävissä olevia välineitä ja menetelmiä ja kykenee osallistumaan kulttuurialalla käytettävien teknologisten ratkaisujen ja välineiden kehittämiseen. Hän osaa itsenäisesti etsiä ja soveltaa tietosuoja- ja tietoturvatietoutta käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa teknologian kehityksen mahdollisuudet ja vaikutukset tuotantoihin ja työhön. Opiskelija hyödyntää erinomaisesti teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia tuotannoissa. Hän hallitsee erinomaisesti digitaalisessa tuotannossa käytettävissä olevia välineitä ja menetelmiä. Opiskelija kehittää itsenäisesti kulttuurialalla käytettäviä teknologisia ratkaisuja tai välineitä. Hän osaa etsiä itsenäisesti ja soveltaa analyyttisesti tietosuoja- ja tietoturvatietoutta käytäntöön.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa teknologian kehityksen mahdollisuudet ja vaikutukset tuotantoihin ja työhön. Opiskelija hyödyntää tyydyttävästi teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia tuotannoissa. Hän hallitsee tyydyttävästi digitaalisessa tuotannossa käytettävissä olevia välineitä ja menetelmiä ja kykenee osallistumaan kulttuurialalla käytettävien teknologisten ratkaisujen ja välineiden kehittämiseen. Hän osaa etsiä tietosuoja- ja tietoturvatietoutta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä integroidun markkinointiviestinnän keinoja
- hyödyntää yritysyhteistyötä kulttuurituottajan työssä
- käyttää tarinallistamista markkinoinnin keinona
- hyödyntää tapahtumamarkkinoinnin liiketoimintamahdollisuudet
- hyödyntää PR:ää ja promotointia ja sisältömarkkinointia markkinoinnin keinoina
- arvioida integroidun markkinointiviestinnän tuloksia
- työskennellä ammattieettisesti sekä eettiset ohjeet, säännöt ja sopimukset huomioiden

Sisältö

- Integroidun markkinointiviestinnän käsitteet
- Yritysyhteistyön mahdollisuudet ja hyvät käytännöt
- Tapahtumamarkkinointi
- PR ja promotointi
- Sisältömarkkinointi

Oppimateriaalit

Chaffey, Dave, Ellis-Chadwick, Fiona. Digital Marketing, strategy, implementation and practice. Pearsson. 2012.
Isohookana: Yrityksen markkinointiviestintä. WSOY 2007
Rauhala, M. & Vikström, T. 2014. Storytellinig työkaluna. Alma Talent
Vierula, Markku. 2014. Suuri integraatiokirja. Alma Talent

Opetusmenetelmät

Luennot
Oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op essee
2op luennot
2op työpajat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata integroidun markkinointiviestinnän elementtejä sekä yhdistää erilaisia markkinointiviestinnän keinoja kokonaisuuksiksi. Hän tunnistaa yritysyhteistyön hyvät käytännöt ja ymmärtää perusasiat sisältömarkkinoinnista. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin eettisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä markkinoinnissa ja viestinnässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata integroidun markkinointiviestinnän elementtejä sekä yhdistää monipuolisesti markkinointiviestinnän keinoja yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Hän tunnistaa yritysyhteistyön hyvät käytännöt ja osaa käyttää sisältömarkkinointia osana markkinoinnin kokonaisuutta. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä markkinoinnissa ja viestinnässä. Opiskelija osaa arvioida integroidun markkinointiviestinnän tuloksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata integroidun markkinointiviestinnän elementtejä sekä yhdistää erinomaisesti markkinointiviestinnän keinoja yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Hän tunnistaa yritysyhteistyön hyvät käytännöt ja osaa käyttää sisältömarkkinointia osana markkinoinnin kokonaisuutta. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä markkinoinnissa ja viestinnässä. Opiskelija osaa arvioida ja tulkita integroidun markkinointiviestinnän tuloksia ja kehittää toimintaa niiden mukaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata integroidun markkinointiviestinnän elementtejä sekä yhdistää erilaisia markkinointiviestinnän keinoja kokonaisuuksiksi. Hän tunnistaa yritysyhteistyön hyvät käytännöt ja ymmärtää perusasiat sisältömarkkinoinnista. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin eettisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä markkinoinnissa ja viestinnässä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo
Harjoitustehtävät
Ajoissa palautetut tehtävät

1--2
Opiskelija osaa kuvata integroidun markkinointiviestinnän elementtejä sekä yhdistää erilaisia markkinointiviestinnän keinoja kokonaisuuksiksi. Hän tunnistaa yritysyhteistyön hyvät käytännöt ja ymmärtää perusasiat sisältömarkkinoinnista. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin eettisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä markkinoinnissa ja viestinnässä.

3-5
Opiskelija osaa kuvata integroidun markkinointiviestinnän elementtejä sekä yhdistää monipuolisesti markkinointiviestinnän keinoja yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Hän tunnistaa yritysyhteistyön hyvät käytännöt ja osaa käyttää sisältömarkkinointia osana markkinoinnin kokonaisuutta. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä markkinoinnissa ja viestinnässä. Opiskelija osaa arvioida integroidun markkinointiviestinnän tuloksia.

5
Opiskelija osaa kuvata integroidun markkinointiviestinnän elementtejä sekä yhdistää erinomaisesti markkinointiviestinnän keinoja yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Hän tunnistaa yritysyhteistyön hyvät käytännöt ja osaa käyttää sisältömarkkinointia osana markkinoinnin kokonaisuutta. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä markkinoinnissa ja viestinnässä. Opiskelija osaa arvioida ja tulkita integroidun markkinointiviestinnän tuloksia ja kehittää toimintaa niiden mukaan.

Ilmoittautumisaika

02.07.2020 - 31.07.2020

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB19S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
 • KXB18S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tuotantoprosessin eri vaiheet ja kykenee analysoimaan toimintaansa annettujen näkökulmien kautta. Opiskelija osaa esitellä projektinsa tulokset ja kommentoida kollegatasolla muiden projekteja.

Sisältö

- Projektisuunnitelman laatiminen
- Kehittävä työnote projektityöskentelyssä
- Projektin esittely ja kriittinen arviointi

Oppimateriaalit

Opiskelijan itse valitsemat lähteet

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Työpajat

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että opiskelija osoittaa hallitsevansa tuotantoprosessin eri vaiheet. Hän osaa soveltaa, analysoida ja kehittää toimintaansa valitsemassaan näkökulmassa. Opiskelija osaa esitellä projektinsa sekä kirjallisesti että suullisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että opiskelija osoittaa hallitsevansa tuotantoprosessin eri vaiheet. Hän osaa soveltaa, analysoida ja kehittää toimintaansa valitsemassaan näkökulmassa. Opiskelija osaa esitellä projektinsa sekä kirjallisesti että suullisesti.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Backström
 • Niina Torkko
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB23S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä ja osaa suunnitella opintojaan
- tunnistaa kulttuurituottajan keskeiset ammatilliset työtehtävät
- osaa projektinhallinnan perusteet

Sisältö

- Metropolian opiskelijapalvelut, ohjeet, säännöt ja tietojärjestelmät
- Henkilökohtainen opetussuunnitelma
- Ryhmäytyminen
- Kulttuurituottajan työnkuvat
- Projektinhallinnan prosessi ja osa-alueet
- Projektin ominaispiirteet ja hallintamallit
- Keskeiset projektinhallinnan sähköiset työvälineet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä ja osaa suunnitella opintojaan
- tunnistaa kulttuurituottajan keskeiset ammatilliset työtehtävät
- osaa projektinhallinnan perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Torkko
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- ymmärtää johtamistyön erityisvaatimukset kulttuurialalla
- hallita operatiivisen johtamisen perusteet kulttuurialalla
- hallita henkilöstöjohtamisen perusteet kulttuurialalla
- toimia ratkaisukeskeisesti haastavissa tilanteissa
- tehdä päätöksiä työyhteisön ja organisaation hyväksi
- yhdistää olemassa olevaa tietoa ja tehdä päätöksiä tiedon pohjalta
- kuvata työoikeuden perusteet

Sisältö

- Henkilöstöjohtaminen kulttuurialalla
- Operatiivinen johtaminen kulttuurialalla
- Työhyvinvoinnin johtaminen kulttuurialalla
- Ratkaisukeskeinen työote
- Päätösten tekeminen ja toimeenpaneminen
- Rekrytointi
- Työoikeus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa johtamistyön erityisvaatimukset kulttuurialalla osittain. Opiskelija osoittaa hallitsevansa operatiivisen johtamisen tietopohjan osittain. Opiskelija keksii joitain ratkaisuja tavanomaisiin henkilöstöjohtamisen tilanteisiin. Opiskelija hallitsee työoikeuden perusteet osittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa johtamistyön erityisvaatimukset kulttuurialalla. Opiskelija osoittaa hallitsevansa operatiivisen johtamisen tietopohjan. Opiskelija keksii realistisia ratkaisuja tavanomaisiin henkilöstöjohtamisen tilanteisiin ja osaa huomioida työhyvinvoinnin osana johtamistyötä. Opiskelija hallitsee työoikeuden perusteet ja pystyy soveltamaan tietoa käytännön haasteiden ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija yhdistelee uutta tietoa aiemmin oppimaansa tietoon sujuvasti ja osoittaa hallitsevansa johtamistyön erityisvaatimukset kulttuurialalla. Opiskelija osoittaa hallitsevansa operatiivisen johtamisen tietopohjan erinomaisesti. Opiskelija keksii realistisia ratkaisuja haastaviin henkilöstöjohtamisen tilanteisiin ja hallitsee työhyvinvoinnin johtamisen erinomaisesti. Opiskelija hallitsee työoikeuden perusteet erinomaisesti ja pystyy soveltamaan tietoa käytännön haasteiden ratkaisemiseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa hallitsevansa johtamistyön erityisvaatimukset kulttuurialalla osittain. Opiskelija osoittaa hallitsevansa operatiivisen johtamisen tietopohjan osittain. Opiskelija keksii joitain ratkaisuja tavanomaisiin henkilöstöjohtamisen tilanteisiin. Opiskelija hallitsee työoikeuden perusteet osittain.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anki Hellberg-Sågfors
 • Anu Pekkarinen
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KUTUEXC23
  Cultural Management Exchange Students, Autumn 2023
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Suomeksi
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- alan keskeiset kansainväliset verkostot ja vaikuttamisen mahdollisuudet.
- viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä.
- toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.
- hankkia ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2.

Sisältö

Suomeksi
- Kulttuurituotannon alan kansainväliset verkostot
- Kansainvälisissä yhdistyksissä vaikuttaminen

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin englannin kielen suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin:
- ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- ammattialan tekstikäytänteet ja asiakirjat
- tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen
- ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
- kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suomeksi
Opiskelija tunnistaa kulttuurituotannon alan kansainväliset verkostot ja tietää kansainvälisissä yhdistyksissä vaikuttamisen mahdollisuudet. Ammattialaansa liittyvissä englanninkielisissä viestintätilanteissa opiskelija
- luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla
- ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti
- ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy
- laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella kulttuurituotannon alan kansainvälisien verkostojen hyödyntämistä sekä kansainvälisissä yhdistyksissä vaikuttamista. Ammattialaansa liittyvissä englanninkielisissä viestintätilanteissa opiskelija
- luottaa viestintätaitoonsa niin, että selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti
- vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa
- viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset
- ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti
- käyttää ammattisanastoa täsmällisesti
- ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy
- tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnittella ja osallistua kulttuurituotannon alan kansainvälisiin verkostoihin sekä kansainvälisten yhdistysten toimintaan vaikuttamalla. Opiskelija osaa itsenäisesti syventää ja ylläpitää kansainvälistä verkosto-osaamistaan työelämässä. Ammattialaansa liittyvissä englanninkielisissä viestintätilanteissa opiskelija
- luottaa viestintätaitoonsa niin, että pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen
- vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa
- viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat
- ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti
- käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti
- ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu
- tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suomeksi
Opiskelija tunnistaa kulttuurituotannon alan kansainväliset verkostot ja tietää kansainvälisissä yhdistyksissä vaikuttamisen mahdollisuudet. Ammattialaansa liittyvissä englanninkielisissä viestintätilanteissa opiskelija
- luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla
- ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti
- ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy
- laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla

Esitietovaatimukset

Englannin kielen ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B2.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Wallin
 • Maija Sydänmaanlakka
 • Anne Ojala-Soini
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB23S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kirjoittaa kielellisesti, käsitteellisesti ja rakenteellisesti ymmärrettäviä kulttuurituotannon opiskeluun ja työelämään liittyviä tekstejä, jotka ovat sisällöltään ja muodoltaan tarkoituksenmukaisia
- erottaa erilaisten viestintätilanteiden ja käytettävien viestintäkanavien vaatimukset ja pystyy mukauttamaan kirjallista viestintäänsä viestinnän sen mukaan
- laatia digitaalisen viestintänsä saavutettavuusdirektiivin mukaisesti
- hankkia ja käyttää alansa tietoa kriittisesti ja merkitä käyttämänsä lähteet
- antaa ja vastaanottaa palautetta kirjallisesta viestinnästä ja arvioida realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
- motivoitua kirjallisen viestinnän osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen
- tunnistaa tuottajan ja median välisen suhteen sekä median toimintatavat kulttuuri- ja tapahtumatuotantokentällä
- tiedottamisen perusteet
- rakentaa ja hoitaa tuottajan työssä tarvittavia mediasuhteita

Sisältö

- Kulttuurituotannon kirjallisen viestinnän tekstilajit ja dokumentit
- Kielenhuolto ja oikeinkirjoitus
- Tiedonhankinta ja lähdeviitteet
- Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- Median toimintatavat sekä tuottajan ja median välinen suhde
- Tapahtumatiedottaminen
- Tiedotussuunnitelma ja mediarekisteri
- Saavutettava digitaalinen viestintä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kulttuurikentän keskeisiä tekstilajeja osaa kirjoittaa ymmärrettävää asiatekstiä. Hän osaa etsiä tietoa ja merkitä käyttämänsä lähteet asianmukaisesti. Opiskelija ymmärtää digitaalisen viestinnän saavutettavuuden vaatimukset. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan kirjoittajana sekä antaa ja vastaanottaa palautetta kirjallisesta viestinnästä. Hän tunnistaa tiedotusprosessin eri vaiheet ja osaa kirjoittaa tiedottavan tekstin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää kulttuurikentän keskeisiä tekstilajeja osaa kirjoittaa sujuvaa ja ymmärrettävää asiatekstiä. Hän osaa etsiä ja analysoida tietoa ja merkitä käyttämänsä lähteet asianmukaisesti. Opiskelija tuntee digitaalisen viestinnän saavutettavuuden vaatimukset ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa arvioida realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan kirjoittajana sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta kirjallisesta viestinnästä. Hän ymmärtää tuottajan ja median välisen suhteen sekä tiedotusprosessin eri vaiheet. Opiskelija osaa kirjoittaa eri tekstilajeja edustavia tekstejä ja muokata kirjoittamaansa tekstiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kulttuurikentän keskeisiä tekstilajeja osaa kirjoittaa sujuvaa, ymmärrettävää ja kieliopillisesti korrektia asiatekstiä. Hän osaa etsiä ja analysoida tietoa kriittisesti sekä merkitä käyttämänsä lähteet asianmukaisesti. Opiskelija tuntee digitaalisen viestinnän saavutettavuuden vaatimukset ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija arvioi realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan kirjoittajana ja on motivoitunut kehittymään kirjoittajana. Hän osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta kirjallisesta viestinnästä. Opiskelija ymmärtää tuottajan ja median välisen suhteen ja osaa suunnitella tiedotusprosessin eri vaiheita. Opiskelija osaa kirjoittaa sujuvasti eri tekstilajeja edustavia tekstejä ja muokata kirjoittamaansa vastaanottajan huomioiden.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa kulttuurikentän keskeisiä tekstilajeja osaa kirjoittaa ymmärrettävää asiatekstiä. Hän osaa etsiä tietoa ja merkitä käyttämänsä lähteet asianmukaisesti. Opiskelija ymmärtää digitaalisen viestinnän saavutettavuuden vaatimukset. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan kirjoittajana sekä antaa ja vastaanottaa palautetta kirjallisesta viestinnästä. Hän tunnistaa tiedotusprosessin eri vaiheet ja osaa kirjoittaa tiedottavan tekstin.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Terhi Dahlman
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB23S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä kulttuurin toimintakentän keskeisiä toimijoita ja toimintaperiaatteita
- tunnistaa kulttuurituottajan välittäjäroolin eri ammattikuvia
- ymmärtää julkisen ja yksityisen sekä kolmannen ja neljännen sektorin merkityksen ja erilaiset yhteiskunnalliset roolit
- tunnistaa yhteisöllisen kaupunkikulttuurin keskeiset toimijat ja rakenteet
- perustaa yhdistyksen, tietää miten toiminta organisoidaan käytännössä ja tuntee yhdistystoimintaa koskevan lainsäädännön perusperiaatteet

Sisältö

- Julkinen ja yksityinen sekä kolmas ja neljäs sektori suomalaisessa yhteiskunnassa
- Kansalaistoiminta
- Yhdistyksen perustaminen ja toiminta
- Kansalliset ja kansainväliset yhdistykset
- Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää julkisen ja yksityisen sekä kolmannen ja neljännen sektorin merkityksen ja erilaiset yhteiskunnalliset roolit. Opiskelija tuntee kulttuurin kolmannen sektorin keskeisimmät toimintaperiaatteet sekä yhdistyksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät toimenpiteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa julkisen ja yksityisen sekä kolmannen ja neljännen sektorin merkityksen ja erilaiset yhteiskunnalliset roolit. Opiskelija tuntee kulttuurin kolmannen sektorin keskeisimpiä toimijoita. Hän ymmärtää kolmannen sektorin toimintaperiaatteet yleisesti sekä kulttuurin kolmannen sektorin merkityksen, toiminnan laajuuden ja tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet. Opiskelija osaa perustaa yhdistyksen ja tietää miten toiminta organisoidaan käytännössä sekä tuntee yhdistystoimintaa koskevan lainsäädännön perusperiaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa julkisen ja yksityisen sekä kolmannen ja neljännen sektorin merkityksen ja erilaiset yhteiskunnalliset roolit. Opiskelija tuntee kulttuurin kolmannen sektorin keskeisimpiä toimijoita. Hän ymmärtää kolmannen sektorin toimintaperiaatteet sekä kulttuurin kolmannen sektorin merkityksen, toiminnan laajuuden ja tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet. Hän hahmottaa roolinsa alan kehittäjänä. Opiskelija osaa perustaa yhdistyksen, tietää miten toiminta organisoidaan käytännössä ja osaa soveltaa yhdistystoimintaa koskevan lainsäädännön perusperiaatteita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää julkisen ja yksityisen sekä kolmannen ja neljännen sektorin merkityksen ja erilaiset yhteiskunnalliset roolit. Opiskelija tuntee kulttuurin kolmannen sektorin keskeisimmät toimintaperiaatteet sekä yhdistyksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät toimenpiteet.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 11.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Anne Ojala-Soini

Tavoitteet

• Tavoitteena on valmentaa opiskelijoita konkreettisten, aitojen kehittämisprosessien käynnistäjänä, yksilöiden ja yhteisöjen aktivoijana sekä yhteiskehittämisen fasilitoijana.
• Opintojaksolla opitaan kuvaamaan kulttuurimatkailun kehittämishaasteita ja -mahdollisuuksia sekä ennakoimaan tulevaisuudennäkymiä, yhteensovittamaan kulttuurimatkailun kehittämiseen liittyviä ristiriitoja ja ennaltaehkäisemään konflikteja esimerkiksi fasilitoimalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• hyödyntää kulttuurin ja matkailun rajapinnassa olevaa monialaista toimintaympäristöä voimavarana
• osallistaa kulttuurimatkailuun liittyviä sidosryhmiä
• huomioida globaalin ja lokaalin toimintaympäristön kytkeytymisen ja vastuullisuuden merkityksen kulttuurin tuotteistamisessa ja matkailun kehittämisessä
• toimia kulttuuri- ja matkailualan välisissä verkostoissa ja yhteiskehittää kulttuurimatkailukohteita tai suunnitella niihin liittyvää kehittämistoimintaa
• tunnistaa ja kuvata rahoituskanavat ja -mahdollisuudet kulttuurimatkailun kehittämisessä
• hahmottaa kulttuurimatkailun merkityksen ja yhteistoiminnan hyödyt luovan talouden ja aluekehittämisen kontekstissa
• rakentaa monialaisia verkostoja ja hahmottaa millaisia toimijoita tarvitaan
• soveltaa omaa ammattiosaamistaan kulttuurimatkailun verkostoissa
• ennakoida kulttuurimatkailun kehityskulkuja ja nähdä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia kulttuurimatkailuliiketoiminnan kehittämiseksi
• hyödyntää fasilitointi- ja ongelmanratkaisutaitoja

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Pääoppimistehtävän raportti kuvaa kehittämisprojektin suunnitelman, mutta siitä puuttuu keskeisiä näkökulmia teematehtävien ja -askelmien osalta. Raportti noudattaa vain osittain raportointikäytäntöjä ja -periaatteita. Raportissa on teknisiä, sisällöllisiä sekä kieli- ja ulkoasua koskevia puutteita. Moodlessa olevaa materiaalia ei ole hyödynnetty tekstissä tai työskentelyssä. Kieliasu on pääosin ymmärrettävää suomea.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Pääoppimistehtävän raportti on perusteltu ja ymmärrettävä kehittämisprojektin suunnitelma, josta käy ilmi teematehtävien ja -askelmien näkökulmia. Lisäksi raportti noudattaa pääosin raportointikäytäntöjä ja -periaatteita sisältäen myös joitakin lähdeviittauksia ja lähdeluettelon. Moodlessa olevaa materiaalia on hyödynnetty tekstissä ja työskentelyssä riittävästi. Kieliasu on hyvää suomea.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Pääoppimistehtävän raportti on uskottava ja luova kehittämisprojektin suunnitelma, josta käy selkeästi ilmi teematehtävien ja -askelmien näkökulmat. Raportissaan, työskentelyssään tai prosessissaan tekijä osoittaa innovatiivisuutta ja kokonaisuuksien hallintaa. Lisäksi raportti noudattaa pääosin raportointikäytäntöjä ja -periaatteita sisältäen myös lähdeviittaukset ja lähdeluettelon. Moodlessa olevaa materiaalia on hyödynnetty tekstissä ja työskentelyssä hyvin. Kieliasu on hyvää suomen kieltä ja tutkimuksellista asiatekstiä. Ulkoasu tukee lukukokemusta hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Pääoppimistehtävän raportti kuvaa kehittämisprojektin suunnitelman, mutta siitä puuttuu keskeisiä näkökulmia teematehtävien ja -askelmien osalta. Raportti noudattaa vain osittain raportointikäytäntöjä ja -periaatteita. Raportissa on teknisiä, sisällöllisiä sekä kieli- ja ulkoasua koskevia puutteita. Moodlessa olevaa materiaalia ei ole hyödynnetty tekstissä tai työskentelyssä. Kieliasu on pääosin ymmärrettävää suomea.

Esitietovaatimukset

Kulttuurituotannon ja / tai restonomin AMK-perusopinnot tai kulttuurimatkailun ja sen toimintakentän ymmärrys. Opintojakso voi soveltua myös YAMK-opiskelijoille tehtävänannon vaatimuksista ja lähtötasosta riippuen.

Suositeltavat (ei pakolliset) edeltävät opintojaksot
• Kohti kulttuurimatkailua
• Ideasta kulttuurimatkailutuotteeksi

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Rannikko
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- taloushallinnon perusteet
- tulkita liiketoiminnan tunnuslukuja ja analysoida niiden perusteella liiketoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia
- kirjanpidon perusteet
- tehdä yrityksen perustamiseen ja johtamiseen liittyviä taloudellisia laskelmia
- hinnoitella tuotteensa ja oma työnsä yrittäjänä sekä arvioida yrittäjyyteen kuuluvia riskejä
- palkkahallinnon perusasiat
- verotukseen liittyvät perusasiat
- tunnistaa kulttuurialan yritysten talouden erityispiirteet

Sisältö

- Yritystalouden kokonaisuus
- Kirjanpidon perusteet
- Liiketoimintasuunnitelman kannattavuus- ja rahoituslaskelmat
- Budjetointi
- Verotuksen perusteet
- Yritysmuodot
- Yritystoiminnan aloittamisen kustannukset ja rahoitus
- Palkkahallinnon perusteet
- Taloudelliset riskit yritystoiminnassa
- Esimerkkejä kulttuuriorganisaatioiden taloudesta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tulkita liiketoiminnan tunnuslukuja. Opiskelija ymmärtää yrityksen perustamisen, johtamisen ja lopettamisen taloudelliset puitteet ja kykenee hinnoittelemaan oman työnsä. Opiskelija ymmärtää perusasiat palkkahallinnosta ja yritystoiminnan verotuksesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita hyvin liiketoiminnan tunnuslukuja. Opiskelija ymmärtää hyvin yrityksen perustamisen, johtamisen ja lopettamisen taloudelliset puitteet, kykenee hinnoittelemaan oman työnsä sekä perustella hinnoittelua. Hän hallitsee perusasiat palkkahallinnosta ja yritystoiminnan verotuksesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida toimintaa yrittäjyyden, kannattavuuden ja riskien näkökulmista. Opiskelija osaa analysoida yrityksen perustamista, johtamista sekä lopettamista taloudellisista näkökulmista. Opiskelija osaa hinnoitella tuotteensa ja oman työnsä ja perustella hinnoittelua monipuolisesti. Hän hallitsee perusasiat palkkahallinnosta ja yritystoiminnan verotuksesta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tulkita liiketoiminnan tunnuslukuja. Opiskelija ymmärtää yrityksen perustamisen, johtamisen ja lopettamisen taloudelliset puitteet ja kykenee hinnoittelemaan oman työnsä. Opiskelija ymmärtää perusasiat palkkahallinnosta ja yritystoiminnan verotuksesta.

Esitietovaatimukset

Opintojakson Talous tapahtumatuotannossa (5 op) hyväksytty suoritus tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Iisa Aaltonen
 • Leena Björkqvist
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB23S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tarkastella kulttuurikentän ilmiöitä ja eritellä niiden tulevaisuudennäkymiä
- sijoittaa itsensä osaksi kulttuurin perinnettä ja tulevaisuutta
- alan peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan niitä ajankohtaisessa kotimaisessa ja kansainvälisessä keskustelussa
- tunnistaa erilaisia kulttuurikäsityksiä
- hankkia ja analysoida kriittisesti kulttuuria käsittelevää tietoa sekä ajatella ja argumentoida sitä vastuullisesti

Sisältö

- Kulttuurin käsite ja kulttuurihistoriallinen ajattelu
- Kulttuurin ajankohtaisten ilmiöiden taustat ja yhteiskunnalliset kulttuuriset muutostekijät
- Erilaiset kulttuurikäsitykset
- Kaupunkikulttuuri toimintaympäristönä
- Vastuullinen kulttuuritoiminta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee sijoittamaan itsensä osaksi kulttuurikenttää sekä osaksi kulttuurin perinnettä ja tulevaisuutta. Opiskelija osaa hankkia taustatietoa ilmiöistä. Lisäksi opiskelija kykenee keskustelemaan erilaisista kulttuurikäsityksistä sekä tunnistaa omat ammattieettiset arvonsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella kulttuurikentän ilmiöitä ja eritellä kulttuuristen ilmiöiden perinnettä ja tulevaisuutta. Opiskelija osaa hankkia tietoa ilmiöistä eri näkökulmista. Opiskelija hallitsee alan peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan niitä keskustelussa erilaisista kulttuurikäsityksistä. Opiskelija osaa hankkia ja analysoida kriittisesti kulttuuria käsittelevää tietoa sekä ajatella ja argumentoida sitä vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija analysoi ansiokkaasti ja monitasoisesti omaa toimintaansa osana kulttuurikentän ilmiöitä ja osaa sijoittaa itsensä osaksi kulttuurikentän ajallista jatkumoa. Opiskelija osaa analysoida ja tarkastella kriittisesti eri ilmiöitä koskevaa tietoa. Opiskelija kykenee monitasoiseen dialogiin kirjallisuuden, ajankohtaisten huomioiden ja oman ajattelunsa perusteella. Opiskelija osaa hankkia ja analysoida kriittisesti kulttuuria käsittelevää tietoa sekä kykenee johtamaan arvopohjaista keskustelua.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija kykenee sijoittamaan itsensä osaksi kulttuurikenttää sekä osaksi kulttuurin perinnettä ja tulevaisuutta. Opiskelija osaa hankkia taustatietoa ilmiöistä. Lisäksi opiskelija kykenee keskustelemaan erilaisista kulttuurikäsityksistä sekä tunnistaa omat ammattieettiset arvonsa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Torkko
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata suomalaisen julkisen kulttuurisektorin rakenteen, sen toimijat ja päätöksentekoprosessit
- esittää kulttuuripolitiikan keskeisimmät linjaukset ja kulttuuripolitiikan merkityksen
- hahmottaa yhteistyömahdollisuuksia erilaisten kulttuuria tukevien tahojen kanssa
- hallita kulttuuripolitiikan keskeisen tietopohjan sekä käytännön ammatillisen ja moniammatillisen verkostotyön
- tunnistaa kulttuuripoliittisen vaikuttamisen mahdollisuudet

Sisältö

- Suomalaisen julkisen kulttuurisektorin rakenne ja toimijat
- Julkisen kulttuurisektorin päätöksentekoprosessit
- Kulttuuripoliittisen vaikuttamisen mahdollisuudet
- Kulttuuritilastot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa tuntevansa julkisten kulttuuriorganisaatioiden rakenteen, sen toimijat ja päätöksentekoprosessit. Opiskelija tunnistaa kulttuuripolitiikan keskeisimmät linjaukset ja yhteistyömahdollisuuksia erilaisten kulttuuria tukevien tahojen kanssa. Hän osaa etsiä lisätietoa kulttuuritoiminnan tilastollisista lähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa tuntevansa julkisten kulttuuriorganisaatioiden rakenteen, sen toimijat ja päätöksentekoprosessit. Opiskelija osaa analysoida kulttuuripolitiikan keskeisimmät linjaukset ja yhteistyömahdollisuuksia erilaisten kulttuuria tukevien tahojen kanssa. Hän osaa etsiä lisätietoa kulttuuritoiminnan tilastollisista lähteistä. Opiskelija osaa suunnitella kulttuuripoliittista vaikuttamista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa tuntevansa julkisten kulttuuriorganisaatioiden rakenteen, sen toimijat ja päätöksentekoprosessit sekä osaa sijoittaa oman kulttuuripoliittisen ajattelunsa kulttuuripolitiikan viitekehykseen. Opiskelija osaa analysoida kulttuuripolitiikan keskeisimmät linjaukset ja suunnitella yhteistyömahdollisuuksia erilaisten kulttuuria tukevien tahojen kanssa. Hän osaa etsiä lisätietoa kulttuuritoiminnan tilastollisista lähteistä ja käyttää numeerista tietoa oman argumentointinsa tukena. Opiskelija osaa suunnitella kulttuuripoliittista vaikuttamista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa tuntevansa julkisten kulttuuriorganisaatioiden rakenteen, sen toimijat ja päätöksentekoprosessit. Opiskelija tunnistaa kulttuuripolitiikan keskeisimmät linjaukset ja yhteistyömahdollisuuksia erilaisten kulttuuria tukevien tahojen kanssa. Hän osaa etsiä lisätietoa kulttuuritoiminnan tilastollisista lähteistä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Backström
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa kotimaisten apurahatahojen toimintaperiaatteet ja ajankohtaiset linjaukset ja osaa valita hankkeilleen tarkoituksenmukaiset tahot
- osaa keskeisimmät pohjoismaiset ja Euroopan Unionin kulttuurihankkeiden apurahamahdollisuudet
- tietää yleiset apurahojen hakemisen periaatteet sekä hyvän hakemuksen piirteet
- osaa tehdä apurahataholle kohdennetun hakemuksen sekä apurahan tilityksen hyvän hakemuksen periaatteita noudattaen
- osaa arvioida ja kehittää hakemustekstiä sekä tilittää saadun apurahan

Sisältö

- Säätiöjuridiikka ja säädökset
- Kulttuuritoiminnan kotimainen säätiökenttä
- Kotomaiset ja kansainväliset rahoitukset
- Hyvän hakemuksen piirteet
- Hakemuksen tekeminen ja kehittäminen
- Apurahan tilittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää keskeisten julkisten ja yksityisten apurahatahojen toimintaperiaatteet. Hän löytää hakukohteita omille hankkeilleen. Hän tietää hyvän hakemuksen perusperiaatteet ja osaa tehdä hakemuksen näitä periaatteita noudattaen. Opiskelija tietää kuinka apurahatilitys tehdään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee julkisten ja yksityisten apurahatahojen toimintaperiaatteet ja tietää miten ne huomioidaan rahoitusta suunniteltaessa ja haettaessa. Hän tunnistaa useita mahdollisia hakukohteita ja osaa valita sopivimmat omille hankkeilleen. Opiskelija tuntee hyvän hakemuksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä sekä hakemusta laatiessaan että hakemustekstiä arvioidessaan. Hän tietää miten hakemus kohdennetaan valitulle apurahataholle ja osaa tilittää apurahan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa julkisten ja yksityisten apurahatahojen toimintaperiaatteet ja huomioi ne rahoitusta suunnitellessaan ja hakiessaan. Hän tunnistaa useita mahdollisia hakukohteita ja osaa valita niistä tarkoituksenmukaisimmat sekä omille että toisten hankkeille. Opiskelija hallitsee hyvän hakemuksen periaatteet sekä osaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti soveltaa niitä sekä hakemusta laatiessaan että hakemustekstiä arvioidessaan. Hän osaa kohdentaa hakemuksensa valitulle apurahataholle ja hallitsee apurahojen tilittämisen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää keskeisten julkisten ja yksityisten apurahatahojen toimintaperiaatteet. Hän löytää hakukohteita omille hankkeilleen. Hän tietää hyvän hakemuksen perusperiaatteet ja osaa tehdä hakemuksen näitä periaatteita noudattaen. Opiskelija tietää kuinka apurahatilitys tehdään.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Rannikko
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- liiketoiminnan perusterminologian ja toimintaperiaatteet
- tunnistaa kulttuurituotteen menestystekijöitä ja ajankohtaisia ilmiöitä
- analysoida liiketoimintaa
- hyödyntää liiketoiminnan kehittämiseen käytettäviä välineitä
- hakea itsenäisesti tietoa ja soveltaa sitä omaan toimintaansa

Sisältö

- Liiketaloudellisen toiminnan perusteet
- Kulttuurituotteen menestystekijät ja ajankohtaiset ilmiöt
- Toimintaympäristön analysointi
- Asiakaslähtöisyys
- Tuotteistaminen
- Liiketoiminnan analysointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata liiketoiminnan perusterminologian ja toimintaperiaatteet. Hän osaa tunnistaa kulttuurisektorin liiketoiminnan ajankohtaisia ilmiöitä ja menestystekijöitä. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia liiketoiminnan analyysityökaluja. Opiskelija osaa ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä yhdessä tiiminsä kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata liiketoiminnan perusterminologian ja toimintaperiaatteet. Hän osaa tunnistaa kulttuurisektorin liiketoiminnan ajankohtaisia ilmiöitä ja menestystekijöitä. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia liiketoiminnan analyysityökaluja. Opiskelija osaa arvioida tietoa kriittisesti. Opiskelija osaa aloitteellisen työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään yhdessä tiiminsä kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata liiketoiminnan perusterminologian ja toimintaperiaatteet. Hän tunnistaa kulttuurisektorin liiketoiminnan ajankohtaiset ilmiöt ja menestystekijät sekä osaa tehdä niistä johtopäätöksiä. Opiskelija osaa analysoida liiketaloudellisia toimintatapoja monipuolisesti analyysityökaluja käyttäen. Opiskelija osaa arvioida tietoa kriittisesti. Opiskelija osaa aloitteellisen ja kehittävän työtavan. Opiskelija kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään itsenäisesti sekä yhdessä tiiminsä kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata liiketoiminnan perusterminologian ja toimintaperiaatteet. Hän osaa tunnistaa kulttuurisektorin liiketoiminnan ajankohtaisia ilmiöitä ja menestystekijöitä. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia liiketoiminnan analyysityökaluja. Opiskelija osaa ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä yhdessä tiiminsä kanssa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.05.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 13.10.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

100 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kimmo Salonen
 • Jukka Väisänen
 • Anu Kantola
 • Tytti Huhtaniska
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
 • Kai Ansio
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXC21_KS
  KXC21 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC21_T
  KXC21 Tuotanto
 • KUTUEXC23
  Cultural Management Exchange Students, Autumn 2023
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä
 • KXC21_KÄ
  KXC21 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Aika ja paikka

Kurssi kestää ensimmäisen periodin ajan syksyllä ma 28.8.2023 - to 12.10.2023. Varaa yhteistapaamisiin seuraavat ajat.

VIIKKO-OHJELMA Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haastepaperissa ja alkuinfossa.

Maanantaisin: 10-15.30 välillä. OHJAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY – vaihtelua opettajakohtaisesti. Sekä etä- että lähiopetusta. (Aamupäivä yhteisluento 10-11) Iltapäivä opettajan omat tiimit. Kunkin haasteen tarkemman aikataulun ilmoittaa haasteen opettaja.

Tiistai klo 9-12. OPISKELIJATIIMITYÖSKENTELY: varaa aika kalenteriisi 7:ksi viikoksi, koko 1:n periodi.

Keskiviikko klo 9-12 OPISKELIJATIIMITYÖSKENTELY: varaa aika kalenteriisi 7:ksi viikoksi, koko 1:n periodi.

Torstai: OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY 9-16:00 (Huom: Musiikin pedagogeilla iltapäivällä lukkaripäällekkäisyys moppi 7:n kanssa, joka sykronoidaan myöhemmin)

Perjantai: Pääsääntöisesti ei ohjausta. Poikkeustapauksissa ohjausta.

KURSSIN ALOITUS JA LOPETUS

Tee ennakkotehtävä ennen aloitusta! Ensimmäisenä päivänä opettajat ilmoittavat palautusosoitteen.


ORIENTAATIO OPINTOON, ALKULUENTO

1) Maanantai 28.8 klo 9-10. Juha Järvinen. Etäluento. Zoom-osoite:
https://metropolia.zoom.us/j/67129505770?pwd=aWsxV1gvblp1RnZKdUlmYThIYTZZQT09, salasana 3414

2) Tilaisuus jatkuu klo 10.15-11.45 kulttuurialan omassa zoomissa. https://metropolia.zoom.us/j/5178243099
Opettajat: Jukka Väisänen (musiikki), Laura-Maija Hero (kutu) , Kimmo Salonen (musiikki) , Kai Ansio (ETV)
Pienryhmät tiimikohtainen aikataulu iltapäivällä. Opettaja ilmoittaa tarkemman aikataulun ja tilan.

KURSSIN LOPETUSPÄIVÄT

Oppimateriaalit

http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Vehkaperä, Pirilä, Roivas 2013: Innosta ja innovoi.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan yhdessä Arabian kampuksen tutkintojen ja osin soten opiskelijoiden kanssa. Mukaan ilmoittautuvat mm. kulttuurituotannon opiskelijaryhmä, musiikki 4vsk: instrumenttipedagogit, esittäjät ja tekijätuottajat, elokuva & TV -opiskelijat. Lisäksi mukaan voivat ilmoittautua kaikki muut opiskelijat, joiden lukkari antaa kurssiin ajoitusmahdollisuuden: Kurssi kestää ensimmäisen periodin, ja alla olevien aikojen tulee sopia opiskelijan aikatauluun. Innovoidaan aitoja asiakkaiden tilausprojekteja työelämän tarpeeseen.

Kehitellään uusia ratkaisuja monialaisessa n. 5-6 hengen tiimeissä, joissa jokaisessa on opiskelijoita eri tutkinnoista. Opiskelijatiimit jaetaan kurssin alussa neljään 15-30 hengen ryhmään, joilla jokaisella on oma vastuuopettaja (4 opettajaa). Nämä ryhmät jaetaan n 5-6 hengen tiimeihin. Kurssin alussa jokainen opiskelija saa valita 2-3 mieleistään projektihaastetta, joista yhteen pyrimme hänet saattamaan.

Tulevissa projektihaasteissa tarvitaan niin musiikkialan, kuvan, käsikirjoituksen, tuotannon kuin markkinoinnin ammattimaista näkökulmaa. Kurssilla:
- on ennakkotehtävä, jonka voit tehdä syksyllä n. viikko ennen kurssin alkua
- osallistut viiden hengen monialaisiin innovaatioryhmiin ja tutustut muiden alojen opiskelijoihin
- kehitätte yhdessä haastetta tilaajan toiveiden ja omien ideoittenne pohjalta

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Haaste työelämästä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan projektin alussa.

Kansainvälisyys

Yksi ryhmä ja suurryhmä luennot pidetään osin englanniksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 x 27 h teoria luennot plus kirjallisuus
8 x 27 h projektityö

Sisällön jaksotus

7 viikon projektirundit ja niihin liittyvät viikkotehtävät: Orientaatio, ideointi, konseptointi, prototypointi, testaus, tuotteistaminen, lanseeraus ja markkinoille vieminen sekä arviointi.

Lisätietoja opiskelijoille

Monialainen innovaatioprojekti toteutetaan tiimeissä. Tiimin itsenäinen työskentely ja ohjaus voi tapahtua opettajan ja opiskelijoiden yhteisesti valitsemassa paikassa joustavasti ja tasapuolisesti. Jokainen saa valita kaksi mieleistään projektihaastetta, joista toiseen pyrimme hänet saattamaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 18.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
 • Leena Björkqvist
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB20S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tehdä oman osaamisensa näkyväksi omassa työympäristössään sekä kasvotusten että digitaalisessa ympäristössä
- tuottaa laadukkaan ja omien tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisen osaamisen esittelyn kirjallisena ja visuaalisena tuotteena
- ymmärtää itsearvioinnin merkityksen osana jatkuvan oppimisen prosessia ja ammatti-identiteetin syntymistä
- tuotteistaa osaamistaan ja käyttää portfoliotaan oman ammattitaitonsa, identiteettinsä ja verkostojensa kehittämisen välineenä

Sisältö

- Oman osaamisen dokumentointi ja kriittinen reflektointi jatkuvan oppimisen välineenä
- Osaamisen analysointi ja tuotteistaminen yksilö- ja tuotantoryhmätasolla
- Rakentava palaute työyhteisöissä
- Ajankohtaisten ja tulevaisuuden osaamisten tunnistaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa itsensä kulttuurituotannon ammattikentälle siirtyvänä toimijana ja kykenee dokumentoimaan kehitystään suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti. Opiskelija kykenee tuottamaan kirjallisen ja visuaalisen esityksen osaamisestaan. Opiskelija hallitsee portfoliotyöskentelyn periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa paikantaa oman osaamisensa ja roolinsa kulttuurituotannon ammattikentän toimijana. Hän osaa eritellä ja kuvailla osaamistaan monipuolisesti hyödyntäen kirjallista, visuaalista ja suullista viestintää. Opiskelija kykenee arvioimaan ja tuotteistamaan omaa osaamistaan ajankohtaisten työelämätarpeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa monitasoisesti oman osaamisensa ja roolinsa kulttuurituotannon ammattikentän toimijana. Hän osaa analysoida omaa osaamistaan ja suhteuttaa sitä kentän tarpeeseen. Opiskelija kykenee kuvailemaan osaamistaan monipuolisesti hyödyntäen kirjallista, visuaalista ja suullista viestintää. Opiskelija kykenee arvioimaan ja tuotteistamaan omaa osaamistaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa itsensä kulttuurituotannon ammattikentälle siirtyvänä toimijana ja kykenee dokumentoimaan kehitystään suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti. Opiskelija kykenee tuottamaan kirjallisen ja visuaalisen esityksen osaamisestaan. Opiskelija hallitsee portfoliotyöskentelyn periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 13.10.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Leena Björkqvist
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB20S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä.

Metropolian AMK-tutkinnon opinnäytetyössä opiskelija oppii ja toteuttaa työelämäläheistä kehittämistyötä, joka perustuu tutkittuun tietoon ja muuhun näyttöön. Kehittämistyöllä tarkoitetaan oman ammatillisen osaamisen tai ammatillisten käytäntöjen kehittämistä.

Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

- Työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämistyön aiheen määrittely ja rajaaminen
- Amk-opinnäytetyön arviointikriteerit
- Opinnäytetyöstä viestiminen vertaisyleisölle
- Opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen
- Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- Oman opinnäytetyön esittely ja toisen opinnäytetyön opponointi opinnäytetyöseminaarissa
- Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- suunnittelee ja rajaa aiheen tyydyttävästi; aihe on jokseenkin merkittävä ja ajankohtainen ammattialalla ja työelämässä
- muodostaa oman ammattialan tietoperustan tyydyttävästi opinnäytetyönsä pohjaksi
- kehittää tyydyttävästi oman alansa ammatillista osaamista
- tuottaa opinnäytetyössään tyydyttävästi ratkaisuja, jotka ovat ammattialalla ja työelämässä uusia ja merkityksellisiä
- määrittelee tyydyttävästi opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai kehittämistehtävät
- soveltaa tyydyttävästi työtapoja ja menetelmiä
- yhdistää tyydyttävästi valitsemansa menetelmät ja työtavat opinnäytetyön tavoitteisiin
- raportoi tyydyttävästi tulokset/tuotteen
- raportoi tyydyttävästi tulosten/tuotteen sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin tai ympäristöihin
- työskentelee tyydyttävästi tutkimus- ja kehitystyön ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- arvioi tyydyttävästi työn luotettavuutta, eettisyyttä ja prosessia
- työskentelee tyydyttävästi yhteistyössä muiden kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja
- laatii tyydyttävästi opinnäytetyön, jonka rakenne ja muoto ovat työn tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimus- tai kehittämistehtävien mukainen
- käyttää opinnäytetyössä tyydyttävästi asiantuntevaa ammattikieltä
- viestii asiantuntijana tyydyttävästi opinnäytetyöstä ja sen tuloksista kohderyhmille
- perustelee ja arvioi tyydyttävästi ammatillista toimintaa, ratkaisuja ja tuloksia
- soveltaa näyttöön perustuvaa lähdeaineistoa tyydyttävästi
- noudattaa tyydyttävästi lähteiden merkintää koskevia ohjeita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- suunnittelee ja rajaa aiheen hyvin; aihe on hyvin merkittävä, ajankohtainen ja vaativa ammattialalla ja työelämässä
- muodostaa oman ammattialan tietoperustan hyvin opinnäytetyönsä pohjaksi
- kehittää hyvin oman alansa ammatillista osaamista
- tuottaa opinnäytetyössään hyvin ratkaisuja, jotka ovat ammattialalla ja työelämässä uusia ja merkityksellisiä
- määrittelee hyvin opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai kehittämistehtävät
- soveltaa hyvin työtapoja ja menetelmiä
- yhdistää hyvin valitsemansa menetelmät ja työtavat opinnäytetyön tavoitteisiin
- raportoi hyvin tulokset/tuotteen
- raportoi hyvin tulosten/tuotteen sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin tai ympäristöihin
- työskentelee hyvin tutkimus- ja kehitystyön ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- arvioi hyvin työn luotettavuutta, eettisyyttä ja prosessia
- työskentelee hyvin vastuullisesti, itseohjautuvasti ja yhteistyössä muiden kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja
- laatii hyvin opinnäytetyön, jonka rakenne ja muoto ovat työn tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimus- tai kehittämistehtävien mukainen
- käyttää opinnäytetyössä hyvin asiantuntevaa ammattikieltä
- viestii asiantuntijana hyvin opinnäytetyöstä ja sen tuloksista kohderyhmille
- perustelee ja arvioi hyvin ammatillista toimintaa, ratkaisuja ja tuloksia
- soveltaa näyttöön perustuvaa lähdeaineistoa hyvin
- noudattaa hyvin lähteiden merkintää koskevia ohjeita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- suunnittelee ja rajaa aiheen erinomaisesti; aihe on erittäin merkittävä, ajankohtainen ja vaativa ammattialalla ja työelämässä
- muodostaa erinomaisesti oman ammattialansa tietoperustan opinnäytetyönsä pohjaksi
- kehittää erinomaisesti oman alansa ammatillista osaamista
- tuottaa erinomaisesti opinnäytetyössään ratkaisuja, jotka ovat ammattialalla ja työelämässä uusia ja merkityksellisiä
- määrittelee erinomaisesti opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai kehittämistehtävät
- soveltaa erinomaisesti työtapoja ja menetelmiä
- yhdistää erinomaisesti valitsemansa menetelmät ja työtavat opinnäytetyön tavoitteisiin
- raportoi erinomaisesti tulokset/tuotteen sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin tai ympäristöihin
- työskentelee erinomaisesti tutkimus- ja kehitystyön ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- arvioi erinomaisesti työn luotettavuutta, eettisyyttä ja prosessia
- työskentelee erittäin vastuullisesti, itseohjautuvasti ja yhteistyössä muiden kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja
- laatii erinomaisen opinnäytetyön, jonka rakenne ja muoto ovat työn tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimus- tai kehittämistehtävien mukainen
- käyttää opinnäytetyössä erinomaisesti asiantuntevaa ammattikieltä
- viestii asiantuntijana erinomaisesti opinnäytetyöstä ja sen tuloksista kohderyhmille
- perustelee ja arvioi erinomaisesti ammatillista toimintaa, ratkaisuja ja tuloksia
- soveltaa näyttöön perustuvaa lähdeaineistoa erinomaisesti
- noudattaa erinomaisesti lähteiden merkintää koskevia ohjeita

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:

Opiskelija
- suunnittelee ja rajaa aihetta riittämättömästi; aihe on riittämätön ammattialalla ja työelämässä
- muodostaa oman ammattialan tietoperustan riittämättömästi opinnäytetyönsä pohjaksi
- kehittää riittämättömästi oman alansa ammatillista osaamista
- tuottaa opinnäytetyössään riittämättömästi ratkaisuja, jotka ovat ammattialalla ja työelämässä uusia ja merkityksellisiä

Opiskelija
- määrittelee riittämättömästi opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai kehittämistehtävät
- soveltaa riittämättömästi työtapoja ja menetelmiä
- yhdistää riittämättömästi valitsemansa menetelmät ja työtavat opinnäytetyön tavoitteisiin
- raportoi tulokset/tuotteen riittämättömästi
- raportoi riittämättömästi tulosten/tuotteen sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin tai ympäristöihin
- työskentelee riittämättömästi tutkimus- ja kehitystyön ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- arvioi riittämättömästi työn luotettavuutta, eettisyyttä ja prosessia
- työskentelee riittämättömästi yhteistyössä muiden kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja

Opiskelija
- laatii opinnäytetyön, jonka rakenne ja muoto ovat riittämättömästi työn tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimus- tai kehittämistehtävien mukaisia
- käyttää opinnäytetyössä riittämättömästi asiantuntevaa ammattikieltä
- viestii asiantuntijana riittämättömästi opinnäytetyöstä ja sen tuloksista kohderyhmille
- perustelee ja arvioi riittämättömästi ammatillista toimintaa, ratkaisuja ja tuloksia
- soveltaa näyttöön perustuvaa lähdeaineistoa riittämättömästi
- noudattaa riittämättömästi lähteiden merkintää koskevia ohjeita

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Backström
 • Niina Torkko
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä
 • KUTUEXC23
  Cultural Management Exchange Students, Autumn 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa eri yhteisöjen osallistamiseen tarvittavat menetelmät
- rakentaa fyysisiä ja virtuaalisia tiloja osallistavalle yhteisölliselle toiminnalle
- suunnitella ja toteuttaa osallistavaa alueellista tai teemallista yhteisön kehittämistä
- ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteet
- kuvailla yhteisömanagerin toimenkuvan ja soveltaa keskeisiä työkaluja
- toimia osallistavan yhteisöllisen toiminnan koordinaattorina
- toimia fasilitaattorina erilaisissa tilaisuuksissa

Sisältö

- Osallisuuden kehittämisen toimintamallit ja peruskäsitteet kulttuurialan toiminnan organisoinnin välineenä
- Fyysiset ja virtuaaliset työskentelyalustat
- Osallistavan alueellisen tai teemallisen yhteisön kehittämistä edistävän toiminnan suunnittelu ja implementointi
- Kestävän kehityksen edistäminen ja vastuullisuus yhteisön osallistamisessa
- Yhteisömanagerin toimenkuva ja osaaminen
- Fasilitoinnin prosessi ja menetelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa hahmottaa yhteisöllisen osallisuuden fyysiset ja virtuaaliset toimintamallit, peruskäsitteet ja roolin kulttuurialan toiminnan organisoinnin keinona. Opiskelija osaa suunnitella kestävän kehityksen päämäärät huomioivaa yhteisöjä rakentavaa ja osallistavaa toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää fyysisiä ja virtuaalisia yhteisölliseen osallisuuteen tähtääviä kulttuurialan toiminnan organisoinnin keinona. Opiskelija osaa suunnitella ja toimeenpanna kestävän kehityksen päämäärät huomioivaa yhteisöjä rakentavaa ja osallistavaa toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa ja kriittisesti arvioida yhteisölliseen osallisuuteen tähtääviä toimintamalleja kulttuurialan toiminnan organisoinnin keinona. Opiskelija osaa suunnitella ja toimeenpanna kestävän kehityksen päämäärät huomioivaa yhteisöjä osallistavaa toimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia fyysisen ja digitaalisen fasilitoinnin työvälineitä ja tiloja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa hahmottaa yhteisöllisen osallisuuden fyysiset ja virtuaaliset toimintamallit, peruskäsitteet ja roolin kulttuurialan toiminnan organisoinnin keinona. Opiskelija osaa suunnitella kestävän kehityksen päämäärät huomioivaa yhteisöjä rakentavaa ja osallistavaa toimintaa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Leena Björkqvist
 • Anne Lipasti
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa
- hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä
- motivoitua ottamaan vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä
- Pohjoismaisen yhteistyön tärkeimmät verkostot ja kykenee seuraamaan alan yhteispohjoismaisten kulttuuri- ja taideohjelmien toimintaa

Sisältö

- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen
- Pohjoismaiset verkostot sekä kulttuuri- ja taideohjelmat

Aika ja paikka

Ruotsi: Lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaalit

Ruotsi: Opettajan oma materiaali, saatavana ennen toteutuksen alkua

Opetusmenetelmät

Ruotsi: Tiedot tarkentuvat myöhemmin. Erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä, ryhmätöitä, luento-osuuksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ruotsi: Tarkemmat tiedot myöhemmin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ruotsi: Opiskelijan työtä 3 op= 3 x 27 tuntia.
Läsnäoloa tunneilla, itsenäistä opiskelua, kirjoitustehtävät tuntien ulkopuolella.

Lisätietoja opiskelijoille

Ruotsi: Opetus on Arabian kampuksella.
Arvointi asteikolla 0-5, suullinen ja kirjallinen arvosana erikseen.
Opetus ruotsiksi ja tarvittaessa suomeksi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.
- osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.
- osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.
- hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa; epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.
- ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.
- tunnistaa pohjoismaiset verkostot sekä kulttuuri- ja taideohjelmat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa
- osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy
- osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa
- osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa; sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää
- ääntää ymmärrettävästi; lauserytmin katkot eivät haittaa viestin perille menoa
- arvioida realistisesti omaa kieli- ja viestintäosaamisestaan sekä kykenee kehittämään kieli- ja viestintätaitojaan
- löytää omaan ammattiin liittyviä pohjoismaisia verkostoja sekä kulttuuri- ja taideohjelmia
- verkostoitua pohjoismaisten kollegoiden kanssa ja olla mukana luomassa yhteistyöhankkeita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa
- osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla
- osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa; puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin
- käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi
- ääntämys on selkeää, lauserytmi luonteva
- osaa arvioida realistisesti omaa kieli- ja viestintäosaamisestaan sekä kykenee kehittämään kieli- ja viestintätaitojaan
- osaa verkostoitua pohjoismaisten kollegoiden kanssa ja olla proaktiivisesti mukana luomassa yhteistyöhankkeita

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.
- osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.
- osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.
- hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa; epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.
- ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.
- tunnistaa pohjoismaiset verkostot sekä kulttuuri- ja taideohjelmat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ruotsi: Suullinen ja kirjallinen arviointi erikseen.
Arviointi 0-5

Esitietovaatimukset

Ruotsin kielen ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B1.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Henna-Liisa Palojärvi
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB23S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä keskeiset kulttuurituottajan työssä tarvittavat puheviestintätilanteiden suunnittelu-, hallinta- ja arviointitaidot sekä tietää niiden merkityksen
- havainnoida ja analysoida puheviestintää erilaisissa tilanteissa
- suunnitella esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteita
- havainnollistaa, jäsennellä, perustella ja kohdentaa asiansa viestintätilanteen ja viestinnän tavoitteen mukaisesti
- mukauttaa viestintätyyliään ja toimia erilaisissa kulttuurituottajan ammatin vaatimissa kotimaisissa ja kansainvälisissä puheviestintätilanteissa
- antaa ja vastaanottaa palautetta puheviestintäosaamisesta sekä arvioida realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
- motivoitua kehittämään puheviestintäosaamistaan edelleen

Sisältö

- Esiintymistaidot erilaisissa esiintymistilanteissa
- Havainnollistaminen, kohdentaminen, vaikuttaminen ja argumentointi
- Asiantuntijaesityksen rakentaminen
- Esiintymisjännitys
- Ryhmäviestintätaidot fyysisissä ja virtuaalisissa ryhmäviestintätilanteissa
- Neuvottelutaidot
- Kokouskäytännöt
- Kuunteleminen
- Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- Oma viestijäkuva

Aika ja paikka

Arabian kampus
Kevät 2024

Oppimateriaalit

Soveltava kirjallisuus esitellään kurssin alussa / luentojen yhteydessä

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Itsenäiset tehtävät
Suurryhmätyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käytännön harjoitteet kurssin aikana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suoritetut ja arvoidut tehtävät kurssilla. Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Ei kansainvälisiä yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osallistuminen lähipetukseen
- opintojaksolla ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla tehdään säännöllisesti harjoitustehtäviä, joiden valmisteluun on syytä varata aikaa.

Sisällön jaksotus

Kurssin teemat:
Vuorovaikutuksen periaatteet
Esiintymisjännitys ja viestijäkuva
Esiintymis- ja ryhmäviestintätaidot
Neuvottelutaidot
Vakuuttava viestintä
Työelämän viestintä

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi kutsuu aktiiviseen osallistumiseen ja edellyttää läsnäoloa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä keskeiset kulttuurituottajan työssä tarvittavat puheviestintätilanteiden suunnittelu-, hallinta- ja arviointitaidot. Opiskelija osaa suunnitella kulttuurituottajan työhön liittyviä esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteita. Hän osaa havainnollistaa, jäsennellä, perustella ja kohdentaa asiaansa. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta puheviestintäosaamisesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa keskeiset kulttuurituottajan työssä tarvittavat puheviestintätilanteiden suunnittelu-, hallinta- ja arviointitaidot sekä tietää niiden merkityksen. Hän osaa havainnoida ja analysoida puheviestintää erilaisissa tilanteissa. Opiskelija osaa suunnitella kulttuurituottajan työhön liittyviä esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteita. Hän osaa havainnollistaa, jäsennellä, perustella ja kohdentaa asiansa viestintätilanteen ja viestinnän tavoitteen mukaisesti. Opiskelija osaa mukauttaa viestintätyyliään puheviestintätilanteen mukaan. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta puheviestintäosaamisesta sekä arvioida realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Hän on motivoitunut kehittämään puheviestintäosaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa keskeiset kulttuurituottajan työssä tarvittavat puheviestintätilanteiden suunnittelu-, hallinta- ja arviointitaidot ja pystyy soveltamaan niitä vaihtuvissa tilanteissa. Hän osaa havainnoida ja analysoida puheviestintää erilaisissa tilanteissa. Opiskelija osaa suunnitella kulttuurituottajan työhön liittyviä esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteita ja löytää vaihtoehtoisia tapoja toimia vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa havainnollistaa, jäsennellä, perustella ja kohdentaa asiansa monipuolisesti viestintätilanteen ja viestinnän tavoitteen mukaisesti. Opiskelija osaa mukauttaa viestintätyyliään ja toimia erilaisissa kulttuurituottajan ammatin vaatimissa puheviestintätilanteissa. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta puheviestintäosaamisesta sekä arvioida realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Hän on motivoitunut kehittämään puheviestintäosaamistaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa nimetä keskeiset kulttuurituottajan työssä tarvittavat puheviestintätilanteiden suunnittelu-, hallinta- ja arviointitaidot. Opiskelija osaa suunnitella kulttuurituottajan työhön liittyviä esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteita. Hän osaa havainnollistaa, jäsennellä, perustella ja kohdentaa asiaansa. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta puheviestintäosaamisesta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus
Jatkuva arviointi
Tehtävien suorittaminen

Tehtäväkohtaiset arvioinnin perusteet ja pisteytykset esitellään 1. kokoontumiskerralla.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa sponsoroinnin ja muun yritysyhteistyön muodot osaksi markkinoinnin strategiaa
- tunnistaa alan ajankohtaiset ilmiöt
- asettaa yhteistyölle tavoitteita
- soveltaa kohderyhmäajattelua
- asettua sekä sponsorin että sponsoroitavan asemaan
- valita määrätylle kohteelle sopivia yhteistyön muotoja molempia osapuolia hyödyttävästi
- arvioida yhteistyön tuloksia

Sisältö

- Sponsoroinnin ja yritysyhteistyön keskeiset käsitteet
- Yhteistyön määrittely, tavoitteiden asettaminen ja mittaaminen
- Sponsoroinnin arvonluonti ja yhteiskuntavastuu
- Sponsoroinnin strategia
- Yhteistyön riskienhallinta

Oppimateriaalit

Alaja, E & Forssell, C. 2004. Tarinapeliä – Sponsoroinnin käsikirja. Suomen urheilumuseon säätiö ja Mainostajien liitto.

Valanko, E. 2009. Sponsorointi, yhteistyökumppanuus strategisena voimana. Talentum.

Opetusmenetelmät

Luennot
Opetuskeskustelut
Harjoitustehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta 50%
Itsenäistä työskentelyä 50%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata alan keskeiset käsitteet ja tunnistaa ajankohtaiset ilmiöt. Hän osaa suunnitella sponsoroinnin ja muun yritysyhteistyön strategian. Hän osaa nimetä yritysyhteistyön riskejä. Opiskelija osaa valita mittareita yhteistyön arvioimiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä alan keskeiset käsitteet ja ajankohtaiset ilmiöt. Hän osaa suunnitella sponsoroinnin ja muun yritysyhteistyön strategian huomioiden molempien osapuolten arvomaailman ja tavoitteet. Hän osaa soveltaa kohderyhmäajattelua. Opiskelija osaa arvioida, mistä yhteistyön taloudellinen arvo muodostuu. Hän osaa suunnitella yritysyhteistyön riskienhallintaa. Opiskelija osaa valita mittareita yhteistyön arvioimiseen. Opiskelija osaa analysoida oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä alan keskeiset käsitteet ja analysoida ajankohtaisia ilmiöitä. Hän osaa suunnitella sponsoroinnin ja muun yritysyhteistyön strategian huomioiden molempien osapuolten toimintaympäristön, arvomaailman ja tavoitteet. Hän osaa asemoida yhteistyön osaksi integroitua markkinointiviestintää. Hän osaa soveltaa kohderyhmäajattelua. Opiskelija osaa arvioida mistä yhteistyön taloudellinen arvo muodostuu. Hän osaa suunnitella yritysyhteistyön riskienhallintaa. Opiskelija osaa valita mittareita yhteistyön arvioimiseen. Opiskelija osaa analysoida oppimaansa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata alan keskeiset käsitteet ja tunnistaa ajankohtaiset ilmiöt. Hän osaa suunnitella sponsoroinnin ja muun yritysyhteistyön strategian. Hän osaa nimetä yritysyhteistyön riskejä. Opiskelija osaa valita mittareita yhteistyön arvioimiseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo
Harjoitustehtävät
Ajoissa palautetut tehtävät

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
 • Leena Björkqvist
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB23S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa eri taiteenalojen ominaispiirteitä ja ilmaisukeinoja
- tunnistaa erilaisia taidekäsityksiä
- kuvailla taidetta eri rooleissa ja konteksteissa
- soveltaa teosanalyysin perustyökaluja
- taustoittaa ja kytkeä ajankohtaiset taideilmiöt tämän hetken yhteiskunnalliseen viitekehykseen
- taidekokemuksen käsitteen ja osaa keskustella siitä
- eritellä luovan taiteellisen prosessin ominaisuuksia ja taiteilijan ammatillisia toimintatapoja
- sanallistaa omaa taidekäsitystään

Sisältö

- Taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja yhteiskunnallinen keskustelu
- Taiteenalojen erilaiset taustat, ilmaisukeinot ja yhteistyö
- Oman taidekäsityksen tunnistaminen ja kehittäminen
- Teosanalyysin työkalut
- Taide kokemuksena
- Taidepuhe ja keskustelufoorumit
- Taiteilija yhteistyökumppanina

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa erilaisia taidekäsityksiä ja ymmärtää, miten ajankohtaiset taideilmiöt liittyvän yhteiskunnalliseen keskusteluun. Opiskelija tietää, miten taidetta käsitellään mediassa ja kirjallisuudessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sanallistaa omaa taidekäsitystään. Opiskelija tunnistaa taiteen eri ilmaisukeinoja ja lajityyppejä sekä osaa analysoida teoksia. Opiskelija osaa taustoittaa ja kytkeä ajankohtaiset taideilmiöt tämän hetken yhteiskunnalliseen viitekehykseen. Opiskelija osaa eritellä taidetta eri rooleissa ja konteksteissa. Hän ymmärtää taiteen kokemuksena ja osaa keskustella siitä. Opiskelija ymmärtää luovan taiteellisen prosessin ominaisuuksia ja taiteilijan ammatillisia toimintatapoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sanallistaa ja analysoida omaa taidekäsitystään. Opiskelija tunnistaa taiteen eri ilmaisukeinoja ja lajityyppejä sekä osaa analysoida teoksia ansiokkaasti. Opiskelija osaa taustoittaa ja kytkeä ajankohtaiset taideilmiöt tämän hetken yhteiskunnalliseen viitekehykseen. Opiskelija osaa taiteen keskeiset käsitteet ja osaa eritellä taidetta eri rooleissa ja konteksteissa. Hän ymmärtää taiteen kokemuksena ja osaa keskustella siitä erilaisissa konteksteissa. Opiskelija ymmärtää luovan taiteellisen prosessin ominaisuuksia ja taiteilijan ammatillisia toimintatapoja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa erilaisia taidekäsityksiä ja ymmärtää, miten ajankohtaiset taideilmiöt liittyvän yhteiskunnalliseen keskusteluun. Opiskelija tietää, miten taidetta käsitellään mediassa ja kirjallisuudessa.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Tirronen
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB23S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tapahtumatuotannon taloushallinnon perusteet
- tapahtumatuotantoon liittyvän talousmatematiikan ja tapahtumatuotannon budjetin laatimisen perusasiat
- tapahtumatuotannon tyypilliset tulo- ja menolajit ja osaa tehdä niihin liittyviä laskelmia
- taulukkolaskentaohjelman käytön

Sisältö

- Taulukkolaskentaohjelman käyttö
- Tapahtumatuotannon budjetti ja sen tulo- ja menolajit
- Tulo- ja menolajeihin liittyvät laskelmat
- Palkkahallinnon perusteet
- Arvonlisävero tapahtumatuotannossa
- Tapahtumatuotannon digitaaliset työkalut
- Kassavirtalaskelma

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Jaetaan tunnilla

Opetusmenetelmät

Luennot
Tehtäväohjattu opetus
Ohjatut harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti viimeisellä kontaktitunnilla

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

60 t, kontaktitunnit
45 t, itsenäiset tehtävät
15 t, ryhmätyö
15 t, valmistautuminen tenttiin

Sisällön jaksotus

Taulukkolaskentaohjelman käyttö
Tapahtumatuotannon meno- ja tulolajien budjetointi ja niihin liittyvät laskelmat
Palkat tapahtumatuotannossa
Alv tapahtumatuotannossa
Budjetti, kassavirtalaskelma ja budjettiseuranta

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa tapahtumatuotannossa tarvittavan taloushallinnon apuvälineenä. Hän tuntee budjetin laatimisen periaatteet ja osaa tehdä kulttuuritapahtumalle perustellun budjetin. Opiskelija tietää mitä lakisääteisiä asioita tulee huomioida palkkojen budjetoinnissa ja osaa huomioida arvonlisäveron tapahtuman budjettia laatiessaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa monipuolisesti tapahtumatuotannossa tarvittavan taloushallinnon apuvälineenä. Hän tuntee tapahtumatuotannon budjetin laatimisen periaatteet ja osaa laatia budjetin kulttuuritapahtumalle tarkoituksenmukaisia lähteitä ja laskelmia käyttäen. Opiskelija osaa tehdä tarvittavat palkkalaskelmat sekä huomioida arvonlisäveron tapahtuman budjettia laatiessaan. Opiskelija osaa arvioida tapahtuman budjettisuunnittelua ja tietää sen potentiaaliset riskitekijät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää sujuvasti taulukkolaskentaohjelmaa tapahtumatuotannossa tarvittavan taloushallinnon apuvälineenä ja osaa soveltaa taulukkolaskentaohjelman ominaisuuksia tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti. Hän hallitsee tapahtumatuotannon budjetin laatimisen periaatteet. Opiskelija osaa laatia perustellun ja konkreettisen budjetin kulttuuritapahtumalle tarkoituksenmukaisia lähteitä ja laskelmia käyttäen. Opiskelija osaa tehdä tapahtuman palkkalaskelmat sekä huomio arvonlisäveron tapahtuman budjettia laatiessaan. Opiskelija osaa arvioida tapahtuman budjettisuunnittelua ja huomioi potentiaaliset riskitekijät budjettia laatiessaan ja sitä arvioidessaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa tapahtumatuotannossa tarvittavan taloushallinnon apuvälineenä. Hän tuntee budjetin laatimisen periaatteet ja osaa tehdä kulttuuritapahtumalle perustellun budjetin. Opiskelija tietää mitä lakisääteisiä asioita tulee huomioida palkkojen budjetoinnissa ja osaa huomioida arvonlisäveron tapahtuman budjettia laatiessaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät
Tentti

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maiju Salovaara-Hiltunen
 • Tytti Huhtaniska
 • Severi Haapala
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB23S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- suunnitella yleisötapahtumiin liittyvää logistiikkaa ja työskennellä tapahtumatekniikan ammattilaisten kanssa
- käyttää alan termejä
- tehdä tapahtuma-alueen suunnitelman
- huomioida tapahtumiin liittyvän lainsäädännön
- luokitella turvallisuusriskejä ja tehdä riskikartoituksen
- toimia ensiaputilanteessa

Sisältö

- Aluesuunnitelma
- Hankintaprosessi
- Yleisötapahtuman logistiikka
- Ääni-, valo- ja AV-tekniikka
- Tapahtumiin liittyvä lainsäädäntö
- Tapahtumaturvallisuus ja riskien hallinta
- Ensiavun perusteet

Oppimateriaalit

Huhtaniska, T. & Tirronen, J. 2019. Faktaa ja fiilistä. Edita e-kirja

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Työpajat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op Valo- ja AV tekniikkapaja
1op Äänitekniikan paja
1 op EA
2 op Muu tekninen tuotanto ja turvallisuus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tehdä pääpiirteittäin tapahtuma-alueen suunnitelman. Opiskelija osaa tunnistaa esitystekniikan perusteet. Hän osaa hankkia ja rekrytoida tapahtumatuotannossa tarvittavat esitystekniikan palvelut, välineet ja ammattihenkilöstön. Opiskelija osaa kirjata tapahtumiin liittyvät riskit sekä tehdä tapahtuman riskikartoituksen ja suunnitelman. Opiskelija osaa toimia ensiaputilanteessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo
Harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Opintojakson Yleisötapahtuman tuotannon perusteet (5 op) hyväksytty suoritus tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maija Sydänmaanlakka
 • Anu Kantola
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB23S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- markkinoinnin merkityksen, peruskäsitteet ja ajankohtaiset ilmiöt
- soveltaa kohderyhmäajattelua ja suunnitella markkinointia sekä mitata sen tehokkuutta
- hankkia markkinointipalveluja
- arvioida markkinoinnin ja myynnin keskeistä roolia erilaisissa tapahtumissa ja organisaatioissa

Sisältö

- Markkinoinnin peruskäsitteet, suunnittelu ja tehokkuuden mittaaminen
- Digitaalinen markkinointi
- Kuluttajakäyttäytyminen
- B-to-B markkinointi ja myynti
- Kulttuurituottaja markkinointiviestintäpalveluiden hankkijana

Aika ja paikka

Lähiaopetus Arabian kampuksella.Luentopäivät:

PE 27.10 klo 9.15 - 16.00
PE 3.11. klo 9.15 - 16.00
PE 10.11. Klo 9.15 - 16.00
PE 17.11. Klo 9.15 - 12.00
TO 23.11. Klo 9.15-12
PE 1.12. klo 9.15 - 16.00
PE 8.12. Klo 9.15 - 16.00
TO 14.12. 9.15 - 12.00
PE 15.12. Klo 9.15 - 16.00

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit
Luennoilla annettavat verkkoaineistot

E-kirjat:

Riku Mattila ja Petteri Lillberg 2020, Kestävä Markkinointi

Misme Halonen, 2019, Vaikuttajamarkkinointi

Mikko Rummukainen, Ida akola, Ilona Hiila, 2019, Sisältömarkkinoinnin työkalut

Niko Lahtinen, Kimmo Pulkka, Heikki Karjaluoto, Joel Mero, 2022, Digimarkkinointi.

Helena Wallo, Eija Häyrinen, 2022, Tapahtuma on tilaisuus. Tapahtuman suunnittelu ja toteutus

Tytti Huhtaniska, Johanna Tirronen 2019, Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Työpajat
Oppimistehtävät (ryhmä- ja yksilötehtävät)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luentopäivät ja niiden aikana tehdyt tehtävät: 2,5 opintopistettä
- Markkinointisuunnitelma & mediasuunnitelma (ryhmätehtävä): 1 opintopiste per ryhmän jäsen
- Kohderyhmätehtävä (yksilötehtävä): 1 op
- Luentojen välillä tehtävät benchmarking- tehtävät (yksin tai pareittain), 0,5 op

- Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työskentelyä
- Arvosana perustuu tehtävien arviointiin (0-5 ja hyväksytty-täydennettävä-hylätty) ja aktiivisuus luennoilla +/- tästä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa markkinoinnin peruskäsitteet ja viimeisimmät ilmiöt. Hän tunnistaa kohderyhmäajattelua ja osaa suunnitella markkinointia sekä mitata sen tehokkuutta. Opiskelija osaa hankkia markkinointipalveluja suunnitelmatasolla sekä tunnistaa markkinoinnin ja myynnin roolin erilaisissa tapahtumissa ja organisaatioissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa markkinoinnin merkityksen, peruskäsitteet ja viimeisimmät ilmiöt. Hän osaa soveltaa kohderyhmäajattelua ja suunnitella markkinointia sekä mitata sen tehokkuutta. Opiskelija osaa hankkia markkinointipalveluja sekä arvioida markkinoinnin ja myynnin keskeistä roolia erilaisissa tapahtumissa ja organisaatioissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa erinomaisesti markkinoinnin peruskäsitteitä ja nähdä oman roolinsa osana ajankohtaisia ilmiöitä. Hän osaa soveltaa erinomaisesti kohderyhmäajattelua ja suunnitella markkinointia sekä mitata sen tehokkuutta. Opiskelija osaa hankkia sujuvasti markkinointipalveluja sekä arvioida ja soveltaa markkinoinnin ja myynnin keskeistä roolia erilaisissa tapahtumissa ja organisaatioissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa markkinoinnin peruskäsitteet ja viimeisimmät ilmiöt. Hän tunnistaa kohderyhmäajattelua ja osaa suunnitella markkinointia sekä mitata sen tehokkuutta. Opiskelija osaa hankkia markkinointipalveluja suunnitelmatasolla sekä tunnistaa markkinoinnin ja myynnin roolin erilaisissa tapahtumissa ja organisaatioissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Ryhmätehtävä arvioidaan asteikolla 0-5
- Yksilötehtävä arvioidaan asteikolla 0-5
- Luentojen välillä tehtävät benchmarking-tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB20S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- luoda henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä
- työskennellä erilaisissa projekteissa ja tiimeissä
- tuotantoprosessin eri vaiheet
- hakea itsenaisesti tietoa ja syventää sillä aikaisempaa oppimaansa
- suunnitella ja johtaa omaa työtään
- sanoittaa, arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- esitellä projektin sekä kirjallisesti että suullisesti
- sopeuttaa toimintaansa pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi

Sisältö

- Projektisuunnitelma
- Projektin käytännön toteuttaminen
- Syventymisalueen teoria
- Projektin ja oman osaamisen arviointi ja analysointi
- Projektin kirjallinen loppuraportti suomeksi ja sen tiivistelmä englanniksi
- Projektin suullinen ja kirjallinen esittely

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kirjoittaa projektisuunnitelman valitsemalleen projektille. Hän osaa määritellä projektiin oman oppimisen tavoitteet, syventymisalueen ja lähdeaineiston. Opiskelija osaa kirjoittaa loppuraportin ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa kirjoittaa projektin tiivistelmän englanniksi. Opiskelija osaa hyödyntää lähdemateriaalia. Hän osaa esitellä projektin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kirjoittaa projektisuunnitelman valitsemalleen projektille. Hän osaa määritellä projektiin sopivat oman oppimisen tavoitteet ja syventymisalueen sekä valita tarkoituksenmukaiset lähdeaineistot. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa omaa työtään ja ajankäyttöään. Opiskelija osaa arvioida työskentelyään projektin tiimin jäsenenä. Opiskelija osaa raportoida projektin, syventymisalueen ja oman oppimisen johdonmukaisesti, lähdeaineistoa oikeaoppisesti käyttäen. Hän osaa kirjoittaa tiivistelmän hyvällä englannin kielellä. Opiskelija osaa hyödyntää raportissa ja esittelymateriaalissa tiedon visualisointia. Opiskelija osaa esitellä projektin kohderyhmän huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa etsiä omaa oppimispolkuaan tukevan projektin. Hän osaa kirjoittaa siitä johdonmukaisen projektisuunnitelman, määritellä projektiin sopivat oman oppimisen tavoitteet ja syventymisalueen sekä valita tarkoituksenmukaiset lähdeaineistot. Opiskelija osaa suunnitella ja johtaa omaa työtään ja ajankäyttöään. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää työtapoja sekä tiimin työskentelyä. Opiskelija osaa raportoida projektin johdonmukaisesti ja analyyttisesti, lähdeaineistoa oikeaoppisesti käyttäen. Hän osaa kirjoittaa projektin tiivistelmän kiitettävällä englannin kielellä. Opiskelija osaa hyödyntää raportissa ja esittelymateriaalissa tiedon visualisointia. Opiskelija osaa esitellä projektin kohderyhmän huomioiden.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kirjoittaa projektisuunnitelman valitsemalleen projektille. Hän osaa määritellä projektiin oman oppimisen tavoitteet, syventymisalueen ja lähdeaineiston. Opiskelija osaa kirjoittaa loppuraportin ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa kirjoittaa projektin tiivistelmän englanniksi. Opiskelija osaa hyödyntää lähdemateriaalia. Hän osaa esitellä projektin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuuden Tapahtuman tuottaminen (25 op) hyväksytty suorittaminen tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 31.01.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Terhi Dahlman
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu laajasti alan työtehtäviin, työntekijöiden rooleihin ja työympäristöön.

Sisältö

Harjoittelussa opiskelija perehtyy ohjatusti kulttuurituotannon ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä. Tutkintoon sisältyvän harjoittelun tulee olla monipuolista ja edistää ammatillista kehittymistä nousujohteisesti oman ammattialan perustehtävistä vaativampiin tehtäviin. Olennainen osa opintojakson järjestelyjä on, että opiskelija oppii etsimään ja hakemaan ja lopulta hankkimaan itselleen oman alan työtä. Lähtökohtana on, että opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa ensisijaisesti itse.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty harjoittelu edellyttää loppuraportin kirjoittamista. Raportti ilmentää opiskelijan ammatillista kasvua harjoittelun aikana sekä kykyä arvioida kriittisesti omaa toimintaa kulttuurituotannon ammattilaisena.

Lisätiedot

Arviointikriteeri hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Niemi
 • Eeva-Katri Ahola
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB20S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- valita ja soveltaa tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmiä työelämän kehittämistyössä
- kuvata kehittämisprosessin vaiheet ja tietää ammattikorkeakoulun opinnäytetyön vaatimukset
- käyttää teoreettista tietopohjaa tutkimuksellisessa kehittämistyössä
- valita omaan kehittämistyöhön sopivan lähestymistavan
- kerätä ja analysoida kehittämistyössä tarvittavia aineistoja
- kirjoittaa tutkimuksellisesti ja reflektoiden

Sisältö

- Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät
- Tiedonhaku, tiedonhaun menetelmät, tiedonkäsitys
- Lähdekriittinen tiedon hankinta ja käyttö
- Kartoituksen ja selvityksen tekeminen
- Kehittämisprosessin kuvaaminen
- Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteet
- Tutkimuksellinen kirjoittaminen ja reflektio

Oppimateriaalit

Katri Ojasalo, Teemu Moilanen, Jarmo Ritalahti (2015) Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan.
Timo Toikko, Teemu Rantanen (2009) Tutkimuksellinen kehittämistoiminta.
Kananen, Jorma (2014) Netnografia, verkkoyhteisöjen tutkiminen opinnäytetyönä.
Vilkka & Airaksinen (2003) Toiminnallinen opinnäytetyö

Opetusmenetelmät

Luentoja, keskusteluja. Ryhmätyönä tehdään tutkiva kehittämistyöprojekti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa autettuna kuvata kulttuurialan tutkimuksellisen kehittämistyön käytännöllisiä tapoja ja tutkimustyön perusteita. Opiskelija osaa hakea tietoa ja suhtautua kriittisesti eri lähteisiin. Opiskelija osaa kuvailla yhden käytännön työelämän kehittämisessä tarvittavan tutkimuksellisen menetelmän ja tuntee ammattikorkeakoulun opinnäytetyön vaatimukset. Opiskelija osaa kuvata tutkimuksellisen kehittämisprosessin pääpiirteissään. Opiskelija osaa ohjauksessa kerätä tutkimusaineiston ja raportoida selvitystyöstään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata tutkimuksellisen kehittämisen käytännöllisiä tapoja ja tutkimustyön perusteita. Opiskelija osaa hakea tietoa ja suhtautua kriittisesti eri lähteisiin. Opiskelija osaa kuvailla useita käytännön työelämän kehittämisessä tarvittavaa tutkimuksellisia menetelmiä ja tuntee ammattikorkeakoulun opinnäytetyön vaatimukset. Opiskelija osaa kuvata tutkimuksellisen kehittämistyön prosessin.Opiskelija osaa käyttää teoreettista tietopohjaa sekä tunnistaa alansa tutkimusmenetelmiä ja osaa autettuna soveltaa niitä työelämälähtöisessä tutkimuksellisessa kehittämistyössä. Hän osaa valita omaan kehittämistyöhön sopivan lähestymistavan sekä kerätä ja analysoida kehittämistyössä tarvittavia aineistoja. Opiskelija osaa raportoida selvitystyöstään selkeästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi kuvata kulttuurialan tutkimuksellisen kehittämisen käytännöllisiä tapoja ja tutkimustyön menetelmiä. Opiskelija osaa hakea tietoa ja suhtautua kriittisesti eri lähteisiin. Opiskelija osaa kuvailla ja verrata monia erilaisia käytännön työelämän kehittämisessä tarvittavia tutkimuksellisia menetelmiä ja tuntee ammattikorkeakoulun opinnäytetyön vaatimukset. Opiskelija osaa sujuvasti käyttää teoreettista tietopohjaa oman tutkimuksellisen kehittämistyönsä tukena sekä tunnistaa useita alansa tutkimusmenetelmiä ja osaa soveltaa niitä työelämälähtöisessä tutkimuksellisessa kehittämistyössään. Hän osaa valita omaan kehittämistyöhön sopivan lähestymistavan sekä kerätä ja analysoida oivaltavasti kehittämistyössä tarvittavia aineistoja. Opiskelija osaa raportoida selvitystyöstään selkeästi ja johdonmukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa autettuna kuvata kulttuurialan tutkimuksellisen kehittämistyön käytännöllisiä tapoja ja tutkimustyön perusteita. Opiskelija osaa hakea tietoa ja suhtautua kriittisesti eri lähteisiin. Opiskelija osaa kuvailla yhden käytännön työelämän kehittämisessä tarvittavan tutkimuksellisen menetelmän ja tuntee ammattikorkeakoulun opinnäytetyön vaatimukset. Opiskelija osaa kuvata tutkimuksellisen kehittämisprosessin pääpiirteissään. Opiskelija osaa ohjauksessa kerätä tutkimusaineiston ja raportoida selvitystyöstään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)
Opiskelija osaa autettuna kuvata kulttuurialan tutkimuksellisen kehittämistyön käytännöllisiä tapoja ja tutkimustyön perusteita. Opiskelija osaa hakea tietoa ja suhtautua kriittisesti eri lähteisiin. Opiskelija osaa kuvailla yhden käytännön työelämän kehittämisessä tarvittavan tutkimuksellisen menetelmän ja tuntee ammattikorkeakoulun opinnäytetyön vaatimukset. Opiskelija osaa kuvata tutkimuksellisen kehittämisprosessin pääpiirteissään. Opiskelija osaa ohjauksessa kerätä tutkimusaineiston ja raportoida selvitystyöstään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)
Opiskelija osaa kuvata tutkimuksellisen kehittämisen käytännöllisiä tapoja ja tutkimustyön perusteita. Opiskelija osaa hakea tietoa ja suhtautua kriittisesti eri lähteisiin. Opiskelija osaa kuvailla useita käytännön työelämän kehittämisessä tarvittavaa tutkimuksellisia menetelmiä ja tuntee ammattikorkeakoulun opinnäytetyön vaatimukset. Opiskelija osaa kuvata tutkimuksellisen kehittämistyön prosessin.Opiskelija osaa käyttää teoreettista tietopohjaa sekä tunnistaa alansa tutkimusmenetelmiä ja osaa autettuna soveltaa niitä työelämälähtöisessä tutkimuksellisessa kehittämistyössä. Hän osaa valita omaan kehittämistyöhön sopivan lähestymistavan sekä kerätä ja analysoida kehittämistyössä tarvittavia aineistoja. Opiskelija osaa raportoida selvitystyöstään selkeästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
Opiskelija osaa kiitettävästi kuvata kulttuurialan tutkimuksellisen kehittämisen käytännöllisiä tapoja ja tutkimustyön menetelmiä. Opiskelija osaa hakea tietoa ja suhtautua kriittisesti eri lähteisiin. Opiskelija osaa kuvailla ja verrata monia erilaisia käytännön työelämän kehittämisessä tarvittavia tutkimuksellisia menetelmiä ja tuntee ammattikorkeakoulun opinnäytetyön vaatimukset. Opiskelija osaa sujuvasti käyttää teoreettista tietopohjaa oman tutkimuksellisen kehittämistyönsä tukena sekä tunnistaa useita alansa tutkimusmenetelmiä ja osaa soveltaa niitä työelämälähtöisessä tutkimuksellisessa kehittämistyössään. Hän osaa valita omaan kehittämistyöhön sopivan lähestymistavan sekä kerätä ja analysoida oivaltavasti kehittämistyössä tarvittavia aineistoja. Opiskelija osaa raportoida selvitystyöstään selkeästi ja johdonmukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty
Opiskelija osaa autettuna kuvata kulttuurialan tutkimuksellisen kehittämistyön käytännöllisiä tapoja ja tutkimustyön perusteita. Opiskelija osaa hakea tietoa ja suhtautua kriittisesti eri lähteisiin. Opiskelija osaa kuvailla yhden käytännön työelämän kehittämisessä tarvittavan tutkimuksellisen menetelmän ja tuntee ammattikorkeakoulun opinnäytetyön vaatimukset. Opiskelija osaa kuvata tutkimuksellisen kehittämisprosessin pääpiirteissään. Opiskelija osaa ohjauksessa kerätä tutkimusaineiston ja raportoida selvitystyöstään.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Terhi Dahlman
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB23S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa vapaaehtoistyön yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen tapahtumakentällä
- suunnitella, organisoida ja kehittää vapaaehtoistyötä tapahtumissa
- johtaa vapaaehtoistyötä
- ymmärtää lainsäädännön ja turvallisuuden näkökulman vapaaehtoistyössä
- aktivoida työryhmää yhteistoiminnallisesti
- ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään ja tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- toteuttaa työssään kulttuurituottajan ammattieettisiä periaatteita

Sisältö

- Vapaaehtoistyön rooli ja merkitys yhteiskunnassa
- Vapaaehtoistyö organisaatioiden voimavarana
- Vapaaehtoistyö aktiivisen kansalaisuuden edistäjänä
- Lainsäädäntö, verotus ja turvallisuus vapaaehtoistyössä
- Vapaaehtoistyön prosessi: tarpeen määrittely, rekrytointi, sitouttaminen, perehdyttäminen, osaamisvaatimukset, palautteen anto, palkitseminen
- Käytännön vapaaehtoistyö ja sen arviointi
- Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja ammattietiikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa paikantaa vapaaehtoistyön yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen tapahtumakentälle sekä toistaa vapaaehtoisprosessin. Hän osaa toimia osana tapahtuman vapaaehtoisyhteisöä. Opiskelija osaa kuvata vapaaehtoistyötä oman kokemuksen perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa paikantaa vapaaehtoistyön yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen tapahtumakentälle sekä rakentaa toimivan vapaaehtoistyön prosessin. Hän osaa toimia aktiivisena osana tapahtuman vapaaehtoisyhteisöä. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää vapaaehtoistyötä oman kokemuksensa ja teorian pohjalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa paikantaa vapaaehtoistyön yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen tapahtumakentälle sekä kyseenalaistaa ja kehittää vallitsevia käytäntöjä. Hän osaa rakentaa kokonaisvaltaisen vapaaehtoistyön prosessin. Opiskelija osaa toimia aktiivisena osana tapahtuman vapaaehtoisyhteisöä sekä analysoida ja kehittää vapaaehtoistyötä oman kokemuksensa ja teorian pohjalta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa paikantaa vapaaehtoistyön yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen tapahtumakentälle sekä toistaa vapaaehtoisprosessin. Hän osaa toimia osana tapahtuman vapaaehtoisyhteisöä. Opiskelija osaa kuvata vapaaehtoistyötä oman kokemuksen perusteella.

Esitietovaatimukset

Opintojakson Yleisötapahtuman tuotannon perusteet (5 op) hyväksytty suoritus tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Tirronen
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB23S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- perustella visuaalisen viestinnän merkityksen osana opintojaan ja työtehtäviään
- hyödyntää visuaalisen viestinnän perusteita viestintänsä tukena.
- visuaalisen suunnittelun tyypilliset työkalut ja ohjelmat ja niiden käytön tuottajan työn edellyttämässä laajuudessa
- eri viestintäkanavien, kuten sosiaalisen median ja painotuotteiden vaatimukset visuaalisen viestinnän sisällöille ja tekniselle laadulle
- tuottaa ja tilata visuaalista sisältöä viestinnän tavoitteen mukaisesti sisäisen viestinnän asiakirjoista markkinoinnin tuotteisiin
- tilata tuotantotyössä tarvittavia visuaalisen viestinnän tuotteita ja palveluja ammattilaisilta sekä johtaa niihin liittyviä tuotantoprosesseja

Sisältö

- Visuaalisen viestinnän perusteet, mm. havaintopsykologia, värin ja kuvan merkitys, typografia, taitto
- Kuvankäsittelyn perusteet: tekninen laatu, korjaukset, digitaalisen kuvan käsittely
- Taiton perusteet
- Kuvankäsittelyohjelman peruskäyttö
- Taitto-ohjelman käyttäminen
- Tiedon visualisointi
- Visuaalisen viestinnän suunnitteluprosessi
- Painotyöprosessi ja painotöiden tilaaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa visuaalisen viestinnän ja suunnittelun perusperiaatteet. Hän tietää miten viestintäkanava vaikuttaa visuaalisen viestinnän sisältö- ja laatuvaatimuksiin. Hän osaa visuaalisen suunnittelun ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja huomioi visuaalisuuden osana ammatillista viestintäänsä. Hän osaa tilata tuotantotyössä tarvittavia visuaalisia palveluja ja tuotteita ammattilaisilta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa perustella visuaalisen viestinnän merkityksen osana opintojaan ja työtehtäviään. Hän osaa hyödyntää visuaalisen viestinnän perusteita tarkoituksenmukaisesti viestintänsä tukena. Hän tuntee visuaalisen suunnittelun tyypilliset työkalut ja ohjelmat ja osaa käyttää niitä tuottajan työn edellyttämässä laajuudessa. Opiskelija tietää eri viestintäkanavien vaatimukset visuaalisen viestinnän sisällöille ja tekniselle laadulle. Hän osaa tuottaa ja tilata visuaalista sisältöä viestinnän tavoitteen mukaisesti. Opiskelija osaa tilata tuotantotyössä tarvittavia visuaalisen viestinnän tuotteita ja palveluja ammattilaisilta sekä johtaa niihin liittyviä tuotantoprosesseja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa visuaalisen viestinnän ja suunnittelun perusperiaatteita käytännön tuotantotyössä ja opinnoissa. Opiskelija ottaa huomioon eri viestintäkanavien vaatimukset visuaalisen viestinnän sisällöille ja osaa tuottaa sisältöä viestinnän tavoitteen mukaisesti. Hän osaa käyttää monipuolisesti visuaalisen suunnittelun ohjelmia työtehtävien ja opintojen tukena. Opiskelija osaa tilata tuotantotyössä tarvittavia palveluja ja tuotteita ammattilaisilta sekä tehdä ammatillista yhteistyötä. Hän osaa johtaa visuaalisen viestinnän tuotteisiin ja palveluihin liittyviä prosesseja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa visuaalisen viestinnän ja suunnittelun perusperiaatteet. Hän tietää miten viestintäkanava vaikuttaa visuaalisen viestinnän sisältö- ja laatuvaatimuksiin. Hän osaa visuaalisen suunnittelun ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja huomioi visuaalisuuden osana ammatillista viestintäänsä. Hän osaa tilata tuotantotyössä tarvittavia visuaalisia palveluja ja tuotteita ammattilaisilta.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB23S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa yleisötapahtumien roolin osana suurempaa yhteiskunnallista ekosysteemiä
- kehittää tapahtumaideaa asiakaslähtöisesti
- tehdä tapahtuman projektisuunnitelman
- käyttää yleisötapahtuman projektinhallintaan tarvittavia työkaluja
- suunnitella tapahtumia vastuullisesti ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta
- hankkia tietoa itsenäisesti ja toimia aktiivisena osana tapahtumatiimiä

Sisältö

- Tapahtumamuodot
- Tapahtumaklusteri
- Tapahtumien sosiaaliset, kulttuuriset, ympäristölliset ja taloudelliset vaikutukset
- Tapahtumien suunnittelu ja kehittäminen
- Tapahtumatuotannon projektinhallinta
- Tapahtumiin liittyvä lainsäädäntö, tekijänoikeudet ja riskien hallinta
- Kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu
- Tapahtuman toteutus ja arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa yleisötapahtumien roolin osana suurempaa yhteiskunnallista ekosysteemiä. Hän osaa luokitella tapahtumia ja niiden vaikutuksia sekä listata tapahtumaprojektin elinkaaren ideoinnista, tarvekartoituksesta, talous-, aika- ja henkilöresursoinnista aina toteutukseen saakka. Opiskelija tunnistaa alaan liittyvän lainsäädännön, määräykset ja riskit. Opiskelija osaa tehdä projektisuunnitelman. Opiskelija osaa kuvata tapahtumaprojektin tuloksia ja tiimin toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tunnistaa yleisötapahtumien roolin osana suurempaa yhteiskunnallista ekosysteemiä. Hän osaa luokitella tapahtumia ja niiden vaikutuksia sekä suunnitella tapahtumaprojektin elinkaaren ideoinnista, tarvekartoituksesta, talous-, aika- ja henkilöresursoinnista aina toteutukseen saakka. Opiskelija osaa huomioida alaan liittyvän lainsäädännön, määräykset ja riskit. Hän osaa suunnitella ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä tapahtumia. Opiskelija osaa tehdä projektisuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa teoriaa käytäntöön sekä arvioida projektin onnistumista ja tiimin toimintaa analyyttisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tunnistaa yleisötapahtumien roolin osana suurempaa yhteiskunnallista ekosysteemiä. Hän osaa luokitella tapahtumia ja niiden vaikutuksia sekä suunnitella perustellusti tapahtumaprojektin elinkaaren ideoinnista, tarvekartoituksesta, talous-, aika- ja henkilöresursoinnista aina toteutukseen saakka. Opiskelija osaa kehittää tapahtumaa kestävästi ja asiakaslähtöisesti. Hän osaa huomioida alaan liittyvän lainsäädännön, määräykset ja riskit sekä suunnitella ekologisesti jaa sosiaalisesti kestäviä tapahtumia. Opiskelija osaa tehdä projektisuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa teoriaa käytäntöön sekä arvioida projektin tuloksia analyyttisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa yleisötapahtumien roolin osana suurempaa yhteiskunnallista ekosysteemiä. Hän osaa luokitella tapahtumia ja niiden vaikutuksia sekä listata tapahtumaprojektin elinkaaren ideoinnista, tarvekartoituksesta, talous-, aika- ja henkilöresursoinnista aina toteutukseen saakka. Opiskelija tunnistaa alaan liittyvän lainsäädännön, määräykset ja riskit. Opiskelija osaa tehdä projektisuunnitelman. Opiskelija osaa kuvata tapahtumaprojektin tuloksia ja tiimin toimintaa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Backström
 • Niina Torkko
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä
 • KUTUEXC23
  Cultural Management Exchange Students, Autumn 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa yleisötyön erilaiset tavoitteet
- hahmottaa, miten yleisötyö liittyy laajempiin yhteiskunnallisiin kokonaisuuksiin
- tunnistaa yleisötyön monipuoliset mahdollisuudet uusien yleisöjen löytämisessä, taiteen sosiaalisten ja hyvinvointivaikutusten vahvistamisessa ja taidekasvatuksessa
- hahmottaa yleisön roolin taiteilijan aktiivisena kumppanina
- tutustua eri taiteenalojen yleisötyöprojekteihin ja niiden tekijöihin
- havainnoida ja analysoida yleisötyöprojektien toteuttamista käytännössä
- tehdä pienimuotoisen asiakastutkimuksen
- kerätä asiakastietoa ja analysoida sitä

Sisältö

- Yleisötyön teoreettiset ja käytännölliset lähtökohdat ja tavoitteet
- Yleisötyön eri näkökulmat
- Yleisötyöprojektin suunnittelu
- Saavutettavuus ja vaikuttavuus
- Yleisötyön rooli uusien yleisöjen hankinnassa
- Tuottajan vaihtuvat roolit yleisötyöprojektissa
- Asiakastuntemus
- Asiakastutkimuksen perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää yleisötyön laaja-alaisuuden ja hahmottaa joitakin yhteiskunnallisia näkökulmia liittyen yleisötyöhön. Opiskelija osaa havainnoida ja analysoida yleisötyöprojektien toteuttamista käytännössä. Opiskelija osaa käyttää asiakastutkimuksen ja yleisötyön välineitä ja toimintatapoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää yleisötyön laaja-alaisuuden ja tuntee yleisötyön eri näkökulmat. Opiskelija osaa sijoittaa yleisötyön laajempiin viitekehyksiin. Opiskelija tuntee yleisötyön monipuoliset mahdollisuudet uusien yleisöjen löytämisessä. Opiskelija osaa havainnoida ja analysoida yleisötyöprojektien toteuttamista käytännössä. Opiskelija osaa käyttää käytännössä asiakastutkimuksen ja yleisötyön välineitä ja toimintatapoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida laaja-alaisesti yleisötyön eri näkökulmia. Opiskelija osaa sijoittaa yleisötyön laajempiin viitekehyksiin ja hyödyntää kumppanuuksia yleisötyöprojektin suunnittelussa. Opiskelija osaa soveltaa yleisötyön monipuolisia mahdollisuuksia uusien yleisöjen löytämisessä. Opiskelija osaa suunnitella yleisötyöprojektin. Opiskelija osaa käyttää asiakastutkimuksen ja yleisötyön välineitä ja toimintatapoja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää yleisötyön laaja-alaisuuden ja hahmottaa joitakin yhteiskunnallisia näkökulmia liittyen yleisötyöhön. Opiskelija osaa havainnoida ja analysoida yleisötyöprojektien toteuttamista käytännössä. Opiskelija osaa käyttää asiakastutkimuksen ja yleisötyön välineitä ja toimintatapoja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa yrittäjyydessä tarvittavat tiedot, taidot ja ominaisuudet
- tunnistaa yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen
- perustaa yrityksen tai toimia kevytyrittäjänä
- tekijänoikeuden perusteet
- tuotteistaa omaa osaamistaan
- tehdä liiketoimintasuunnitelman
- kehittää yritystä asiakaslähtöisesti
- soveltaa yrittäjyyteen oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita

Sisältö

- Yrittäjyysekosysteemi
- Yrittäjäidentiteetti
- Yrittäjyyden aloittaminen ja päättäminen
- Tekijänoikeus
- Yrityksen kehittäminen asiakaslähtöisesti ja kehittämiseen liittyvät muutostilanteet
- Digitalisoitumisen vaikutukset yrittäjyyteen
- Yritystoiminnan etiikka

Oppimateriaalit

Opas yrittäjyyteen 2023
Uudistuva työ ja yrittäjyys –visioista toteutukseen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 27/2018

Opetusmenetelmät

Luennot
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Harjoitukset
Tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

20% voi suorittaa esseillä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op luennot
2 op tehtävät
1 op verkkotentti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä yrittäjän toiminnan osana laajempaa yhteiskunnan ekosysteemiä. Hän osaa kuvata mitä ovat yrittäjänä tarvittavat tiedot, taidot ja ominaisuudet. Hän ymmärtää mitä tarkoitetaan eettisellä yritystoiminnalla. Hän osaa tehdä yksinkertaisen liiketoimintasuunnitelman ja esitellä sen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä yrittäjän toiminnan osana laajempaa yhteiskunnan ekosysteemiä. Hän osaa kuvata mitä ovat on yrittäjänä tarvittavat tiedot, taidot ja ominaisuudet. Hän osaa kehittää yritysidean, tuotteistaa sitä liiketoimintasuunnitelman avulla ja esitellä sen. Hän osaa tunnistaa yrittäjyyteen kuuluvia mahdollisuuksia ja riskejä. Hän ymmärtää eettiseen yritystoimintaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet. Opiskelija osaa hakea itsenäisesti yrittäjyyteen liittyvää tietoa ja soveltaa sitä omaan toimintaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä yrittäjän toiminnan osana laajempaa yhteiskunnan ekosysteemiä. Hän osaa kuvata mitä ovat on yrittäjänä tarvittavat tiedot, taidot ja ominaisuudet. Hän osaa kehittää asiakaslähtöisen yritysidean, tuotteistaa sen liiketoiminnaksi ja esitellä sen. Hän osaa analysoida yritystoiminnan mahdollisuuksia ja riskejä. Hän ymmärtää menestyvään ja eettiseen yritystoimintaan liittyvät nykyhetken ja tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet. Opiskelija osaa hakea itsenäisesti yrittäjyyteen liittyvää tietoa ja soveltaa sitä omaan toimintaansa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä yrittäjän toiminnan osana laajempaa yhteiskunnan ekosysteemiä. Hän osaa kuvata mitä ovat yrittäjänä tarvittavat tiedot, taidot ja ominaisuudet. Hän ymmärtää mitä tarkoitetaan eettisellä yritystoiminnalla. Hän osaa tehdä yksinkertaisen liiketoimintasuunnitelman ja esitellä sen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo
Harjoitustehtävät
Tentti