Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kulttuurituottaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka on mahdollista suorittaa kahtena 15 opintopisteen harjoitteluna. Lisäksi opiskelija tekee 10 opintopisteen laajuisen innovaatioprojektin ja yhteensä 20 opintopisteen verran muita käytännön projekteja työelämässä tai hankkeissa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö: https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_1.8.18.pdf
Tutkinto edellyttää 240 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Jatko-opinnot

- hakukelpoinen ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoihin
- hakukelpoinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vähintään kolmen vuoden soveltuvan työkokemuksen jälkeen
- hakukelpoinen yliopistoon riippuen haettavan yliopiston hakuehdoista

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Kulttuurituotannon koulutusohjelmassa noudatetaan AHOT-käytäntöä seuraavien periaatteiden mukaisesti: muussa korkeakoulussa suoritettujen opintojen käyttäminen korvaamina suorituksina on mahdollista. Opintoja voidaan suorittaa myös näyttönä. Tämä voi sisältää aikaisempia opintoja tai työkokemusta. Opiskelija voi hyväksilukea työharjoittelua, joka on tehty toiseen korkeakouluun edellytyksellä, että harjoittelu vastaa kulttuurituotannon ohjelman päämääriä. Opinnätyetyötä ei voida korvata näytöllä eikä sitä voida hyväksilukea.

Tutkinnon profiili

Kulttuurituotannon opiskelu Metropoliassa on liiketaloudellisesti painottunutta. Päämääränä on kulttuurituotannon perusprosessit hallitseva osaaja, joka profiloituu erikoistumisen kautta yksilölliseksi ammattiosaajaksi. Kullekin opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Kulttuurituottaja on kulttuurihankkeiden mahdollistaja, joka organisoi ja johtaa tuotannollista toimintaa. Tuottaja vastaa siitä, että kulttuuritapahtuma tai -palvelu suunnitellaan hyvin ja toteutetaan realistisesti ja että se tavoittaa asiakkaansa sekä saavuttaa taiteelliset päämääränsä. Metropoliasta valmistuneet kulttuurituottajat toimivat kulttuurin liiketoimintaan, tuotteistamiseen ja organisointiin liittyvissä tehtävissä mm. tapahtumien ja festivaalien tuottajana, tapahtumatuotantoyrityksissä, mainos- ja media-alalla, musiikkibisneksessä, kulttuuriviennin parissa, kulttuuri- ja liikuntajärjestöissä, julkisen sektorin kulttuuritehtävissä ja kulttuurialan yrittäjänä.

Keskeiset oppimistulokset

Kulttuurin toimintaympäristön tuntemus:
- tuntee kulttuurin ja eri taiteenalojen ajankohtaiset virtaukset ja niiden historiallisen taustan
- kykenee tunnistamaan ja erittelemään kulttuurisia ilmiöitä ja suhdettaan niihin
- hahmottaa kulttuurialan ammattikentän sekä kykenee seuraamaan sitä niin median, tutkimuksen kuin ajankohtaisen keskustelunkin tasolla
- tuntee kulttuurihallinnon ja -politiikan rakenteet ja osaa toimia niissä
- ymmärtää julkisen, kolmannen, liiketoiminnallisen ja yrittäjyyssektorin toimintamuodot sekä hahmottaa näiden tulevaisuuden keskeisiä kehityslinjoja
- osaa analysoida ja kehittää omaa ammatillista identiteettiään tuottajana.
Kulttuurituotannon liiketaloudellinen osaaminen:
- hallitsee oman alansa taloussuunnittelun, budjetoinnin ja talousseurannan sekä tuntee näitä ohjaavan lainsäädännön
- hallitsee kulttuurituotteen rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen
- hallitsee markkinoinnin ja tiedottamisen perusteet kulttuurituotannon näkökulmasta
- tuntee kaupallisesti kannattavan tuotteistamisen prosessin luovalla toimialalla
Tuottamisprosessien hallinta:
- kykenee luomaan monialaisia toimijaverkostoja sekä organisoimaan ja johtamaan tuotantoprosesseja kulttuurialalla
- tuntee projektisuunnittelun ja -toteutuksen vaiheet ja organisoinnin periaatteet kulttuurialalla
- tuntee kulttuurituotannon juridiset perusteet ja osaa soveltaa niitä tuotannollisissa tehtävissä
- hallitsee alalla tarvittavat viestintä- ja mediataidot
- tuntee esitys- ja tuotantotekniikan sekä mediateknologian perusteet ja osaa soveltaa niitä tuotannollisissa tehtävissä
- osaa tutkia ja kehittää tuottamisprosessin eri vaiheita

Valmistuminen

Valmistumisen vaatimukset: hyväksytysti suoritetut opinnot.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijalle on tarjolla laaja valikoima vaihtokorkeakouluja Erasmus-ohjelman kautta. Opiskelijavaihdon suositusajankohta on opintojen kolmas vuosi.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Jokaiselle opintosuoritukselle on laadittu oma arviointikriteeristö, joka on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Opintojen toteuttaminen

Kulttuurituotannon opetussuunnitelma muodostuu 30 opintopisteen laajuisista teemakohtaisista opintokokonaisuuksista, jotka koostuvat 5-10 opintopisteen laajuisista opintojaksoista. Tutkinnossa korostuu käytännön projektityöskentely linkitettynä vahvasti tiedollisen osaamisen kehittämiseen. Teemat vaihtelevat vuosittain. Ensimmäisenä vuonna keskitytään kulttuurialan projektihallintaan. Opinnot nidotaan syksyn aikana yhteen laatimalla tuotantokäsikirja, joka toteutetaan kevätlukukaudella. Toisen vuoden opinnoissa laajennetaan osaamista etsimällä uusia kulttuurituotannon kumppaneita. Kolmantena vuonna vahvistetaan yksilöllistä osaamista sivuaineiden ja syventävien ammattiopintojen kautta. Viimeisenä vuotena osoitetaan saavutettua osaamista ja opiskelija integroituu työelämään työharjoittelun sekä työelämätilauksesta tehtävän opinnäytetyön avulla.
1. syksy: Kulttuurialan projektinhallinta 30 op
1. kevät: Toiminta kulttuurikentällä ja kulttuuritapahtuman/palvelun toteuttaminen 30 op
2. syksy: Kulttuurituottaja yhteiskunnallisena toimijana 30 op
2. kevät: Kulttuurialan palveluliiketoiminta 30 op
3. syksy: Kulttuurituottajan sivuaineopinto 30 op
3. kevät: Kulttuurituottajan ammattiprofiilin syventäminen 30 op
4. syksy: Ammattilaiseksi siirtyminen: Työharjoittelu 15+15 op
4. kevät: Ammattiosaamisen todentaminen 30 op

Tutkinto-ohjelman vastaava

Leena Björkqvist
Tutkintovastaava
+358 40 142 7579
Leena.Bjorkqvist@metropolia.fi
PL 4072, 00079 Metropolia

Kulttuurituotanto
Tunnus
(KXB24S1)
Kulttuurituotanto
Tunnus
(KXB23S1)
Kulttuurituotanto
Tunnus
(KXB22S1)
Kulttuurituotanto
Tunnus
(KXB21S1)
Kulttuurituotanto
Tunnus
(KXB20S1)

Ajoitus 01.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI40-3003 Ryhmät KXB22S1
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KU00EI41-3003 Ryhmät KUTUEXC23 KXB22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI38-3003 Ryhmät KXB22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus 0100DA39-3007 Ryhmät KXB19S1 KXB18S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus KU00EI23-3004 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI44-3003 Ryhmät KXB21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus KU00EZ99-3001 Ryhmät KUTUEXC23 KXB22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI32-3005 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KU00EI24-3004 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00EL23-3003
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KU00EI37-3003 Ryhmät KXB22S1
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KU00EI25-3004 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI45-3002 Ryhmät KXB21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus KU00EP83-3001 Ryhmät KXB21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 07.03.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI36-3003 Ryhmät KXB22S1
Ajoitus 16.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3060 Ryhmät KXC21_KS KXC21_T KUTUEXC23 KXF20S1 KXB22S1 KXC21_KÄ
Ajoitus 23.10.2023 - 18.03.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI52-3001 Ryhmät KXB20S1
Ajoitus 23.10.2023 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI54-3001 Ryhmät KXB20S1
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KU00EI42-3002 Ryhmät KXB21S1 KUTUEXC23
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus KU00EI47-3002 Ryhmät KXB21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI33-3004 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 13.05.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI39-3003 Ryhmät KXB22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI26-3004 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus KU00EI29-3004 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI28-3004 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KU00EI30-3004 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KU00EI51-3001 Ryhmät KXB20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus KU00EI51-3002 Ryhmät KXB21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus KX00CZ96-3007 Ryhmät KXB22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus KU00EI49-3005 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus KU00EI53-3001 Ryhmät KXB20S1
Ajoitus 18.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI31-3004 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 22.05.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI34-3004 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus KU00EI27-3004 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KU00EI43-3002 Ryhmät KXB21S1 KUTUEXC23
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KU00EI35-3003 Ryhmät KXB22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI41-3004 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus KU00EZ99-3002 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 21.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI37-3004 Ryhmät KXB23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus KU00EP83-3002 Ryhmät KXB22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3119 Ryhmät KXC22_KÄ KXC22_KS KXC22_T KXB23S1 KXF21S1
Ajoitus 21.10.2024 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus KU00EI52-3002 Ryhmät KXB21S1
Ajoitus 21.10.2024 - 19.10.2025 Toteutuksen tunnus KU00EI54-3002 Ryhmät KXB21S1
Ajoitus 21.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI42-3003 Ryhmät KXB22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI47-3003 Ryhmät KXB22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI53-3002 Ryhmät KXB21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI43-3003 Ryhmät KXB22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KU00EI35-3004 Ryhmät KXB23S1