Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kulttuurituottaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka on mahdollista suorittaa kahtena 15 opintopisteen harjoitteluna. Lisäksi opiskelija tekee 10 opintopisteen laajuisen innovaatioprojektin ja yhteensä 20 opintopisteen verran muita käytännön projekteja työelämässä tai hankkeissa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö: https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_1.8.18.pdf
Tutkinto edellyttää 240 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Jatko-opinnot

- hakukelpoinen ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoihin
- hakukelpoinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vähintään kolmen vuoden soveltuvan työkokemuksen jälkeen
- hakukelpoinen yliopistoon riippuen haettavan yliopiston hakuehdoista

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Kulttuurituotannon koulutusohjelmassa noudatetaan AHOT-käytäntöä seuraavien periaatteiden mukaisesti: muussa korkeakoulussa suoritettujen opintojen käyttäminen korvaamina suorituksina on mahdollista. Opintoja voidaan suorittaa myös näyttönä. Tämä voi sisältää aikaisempia opintoja tai työkokemusta. Opiskelija voi hyväksilukea työharjoittelua, joka on tehty toiseen korkeakouluun edellytyksellä, että harjoittelu vastaa kulttuurituotannon ohjelman päämääriä. Opinnätyetyötä ei voida korvata näytöllä eikä sitä voida hyväksilukea.

Tutkinnon profiili

Kulttuurituotannon opiskelu Metropoliassa on liiketaloudellisesti painottunutta. Päämääränä on kulttuurituotannon perusprosessit hallitseva osaaja, joka profiloituu erikoistumisen kautta yksilölliseksi ammattiosaajaksi. Kullekin opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Kulttuurituottaja on kulttuurihankkeiden mahdollistaja, joka organisoi ja johtaa tuotannollista toimintaa. Tuottaja vastaa siitä, että kulttuuritapahtuma tai -palvelu suunnitellaan hyvin ja toteutetaan realistisesti ja että se tavoittaa asiakkaansa sekä saavuttaa taiteelliset päämääränsä. Metropoliasta valmistuneet kulttuurituottajat toimivat kulttuurin liiketoimintaan, tuotteistamiseen ja organisointiin liittyvissä tehtävissä mm. tapahtumien ja festivaalien tuottajana, tapahtumatuotantoyrityksissä, mainos- ja media-alalla, musiikkibisneksessä, kulttuuriviennin parissa, kulttuuri- ja liikuntajärjestöissä, julkisen sektorin kulttuuritehtävissä ja kulttuurialan yrittäjänä.

Keskeiset oppimistulokset

Kulttuurin toimintaympäristön tuntemus:
- tuntee kulttuurin ja eri taiteenalojen ajankohtaiset virtaukset ja niiden historiallisen taustan
- kykenee tunnistamaan ja erittelemään kulttuurisia ilmiöitä ja suhdettaan niihin
- hahmottaa kulttuurialan ammattikentän sekä kykenee seuraamaan sitä niin median, tutkimuksen kuin ajankohtaisen keskustelunkin tasolla
- tuntee kulttuurihallinnon ja -politiikan rakenteet ja osaa toimia niissä
- ymmärtää julkisen, kolmannen, liiketoiminnallisen ja yrittäjyyssektorin toimintamuodot sekä hahmottaa näiden tulevaisuuden keskeisiä kehityslinjoja
- osaa analysoida ja kehittää omaa ammatillista identiteettiään tuottajana.
Kulttuurituotannon liiketaloudellinen osaaminen:
- hallitsee oman alansa taloussuunnittelun, budjetoinnin ja talousseurannan sekä tuntee näitä ohjaavan lainsäädännön
- hallitsee kulttuurituotteen rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen
- hallitsee markkinoinnin ja tiedottamisen perusteet kulttuurituotannon näkökulmasta
- tuntee kaupallisesti kannattavan tuotteistamisen prosessin luovalla toimialalla
Tuottamisprosessien hallinta:
- kykenee luomaan monialaisia toimijaverkostoja sekä organisoimaan ja johtamaan tuotantoprosesseja kulttuurialalla
- tuntee projektisuunnittelun ja -toteutuksen vaiheet ja organisoinnin periaatteet kulttuurialalla
- tuntee kulttuurituotannon juridiset perusteet ja osaa soveltaa niitä tuotannollisissa tehtävissä
- hallitsee alalla tarvittavat viestintä- ja mediataidot
- tuntee esitys- ja tuotantotekniikan sekä mediateknologian perusteet ja osaa soveltaa niitä tuotannollisissa tehtävissä
- osaa tutkia ja kehittää tuottamisprosessin eri vaiheita

Valmistuminen

Valmistumisen vaatimukset: hyväksytysti suoritetut opinnot.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijalle on tarjolla laaja valikoima vaihtokorkeakouluja Erasmus-ohjelman kautta. Opiskelijavaihdon suositusajankohta on opintojen kolmas vuosi.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Jokaiselle opintosuoritukselle on laadittu oma arviointikriteeristö, joka on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Opintojen toteuttaminen

Kulttuurituotannon opetussuunnitelma muodostuu 30 opintopisteen laajuisista teemakohtaisista opintokokonaisuuksista, jotka koostuvat 5-10 opintopisteen laajuisista opintojaksoista. Tutkinnossa korostuu käytännön projektityöskentely linkitettynä vahvasti tiedollisen osaamisen kehittämiseen. Teemat vaihtelevat vuosittain. Ensimmäisenä vuonna keskitytään kulttuurialan projektihallintaan. Opinnot nidotaan syksyn aikana yhteen laatimalla tuotantokäsikirja, joka toteutetaan kevätlukukaudella. Toisen vuoden opinnoissa laajennetaan osaamista etsimällä uusia kulttuurituotannon kumppaneita. Kolmantena vuonna vahvistetaan yksilöllistä osaamista sivuaineiden ja syventävien ammattiopintojen kautta. Viimeisenä vuotena osoitetaan saavutettua osaamista ja opiskelija integroituu työelämään työharjoittelun sekä työelämätilauksesta tehtävän opinnäytetyön avulla.
1. syksy: Kulttuurialan projektinhallinta 30 op
1. kevät: Toiminta kulttuurikentällä ja kulttuuritapahtuman/palvelun toteuttaminen 30 op
2. syksy: Kulttuurituottaja yhteiskunnallisena toimijana 30 op
2. kevät: Kulttuurialan palveluliiketoiminta 30 op
3. syksy: Kulttuurituottajan sivuaineopinto 30 op
3. kevät: Kulttuurituottajan ammattiprofiilin syventäminen 30 op
4. syksy: Ammattilaiseksi siirtyminen: Työharjoittelu 15+15 op
4. kevät: Ammattiosaamisen todentaminen 30 op

Tutkinto-ohjelman vastaava

Leena Björkqvist
Tutkintovastaava
+358 40 142 7579
Leena.Bjorkqvist@metropolia.fi
PL 4072, 00079 Metropolia

Kulttuurituotanto
Tunnus
(KXB22S1)
Kulttuurituotanto
Tunnus
(KXB21S1)
Kulttuurituotanto
Tunnus
(KXB20S1)
Kulttuurituotanto
Tunnus
(KXB19S1)
Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
 • Leena Björkqvist
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB19S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opintojakso jatkaa ja syventää Ammatti-identiteetti ja portfoliotyö 1. opintojakson teemoja. Lisäksi opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisia tietolähteitä oman ydinosaamisen sekä erityisosaamisien syventämiseen. Opiskelija osaa myös tehdä oman osaamisensa näkyväksi omassa työympäristössään sekä kasvotusten, että digitaalisessa ympäristössä. Opiskelija osaa tuottaa laadukkaan ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisen oppimisportfolion ja/tai ammatillisen portfolion kirjallisena ja visuaalisena tuotteena. Opiskelija ymmärtää itsearvioinnin merkityksen osana portfolioprosessia ja ammatti-identiteetin syntymistä. Opiskelija osaa hyödyntää portfoliota aktiivisesti oman ammattitaitonsa, erityisosaamisensa ja identiteettinsä kehittämisen välineenä.

Sisältö

- Tuottajan tietolähteet
- Osaamisen analysointi yksilö- ja tuotantoryhmätasolla
- Sähköisen portfolion työkalut
- Oman osaamisen reflektio ja dokumentointi
- Portfolio oman osaamisen ja kehittymisen tunnistamisen välineenä
- Erityyppiset portfoliot (oppimisportfolio/ammatillinen portfolio)
- Portfolion jäsentäminen ja kokoaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa itsensä kulttuurituotannon ammattikentälle siirtyvänä toimijana ja kykenee dokumentoimaan kehitystään suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti. Opiskelija kykenee kuvailemaan vahvuuksiaan ja heikkouksiaan pinnallisesti. Opiskelija hallitsee portfoliotyöskentelyn periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa paikantaa oman osaamisensa ja roolinsa kulttuurituotannon ammattikentän toimijana. Hän osaa eritellä omaa osaamistaan ja kuvailemaan osaamistaan monipuolisesti hyödyntäen kirjallista, visuaalista ja suullista viestintää. Opiskelija kykenee arvioimaan portfolion tekoprosessia sekä portfoliotaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa monitasoisesti oman osaamisensa ja roolinsa kulttuurituotannon ammattikentän toimijana. Hän osaa analysoida omaa osaamistaan ja suhteuttaa sitä kentän tarpeeseen. Opiskelija kykenee kuvailemaan osaamistaan monipuolisesti hyödyntäen kirjallista, visuaalista ja suullista viestintää. Opiskelija kykenee syvään reflektioon ja ajattelutyönsä raportointiin portfolioprosessin osana.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hahmottaa itsensä kulttuurituotannon ammattikentälle siirtyvänä toimijana ja kykenee dokumentoimaan kehitystään suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti. Opiskelija kykenee kuvailemaan vahvuuksiaan ja heikkouksiaan pinnallisesti. Opiskelija hallitsee portfoliotyöskentelyn periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kulttuuri- ja elämyspalvelujen teoreettista perustaa ja käsitteitä
- brändistrategioiden merkityksen osana liiketoiminnan kokonaisstrategiaa
- rakentaa tuotebrändiä soveltaen brändäyksen, viestinnän ja markkinoinnin periaatteita
- tunnistaa markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja tietää, kuinka tavoittaa asiakkaan monien kanavien avulla
- luoda ja ylläpitää yhteistyöverkostoja ja asiakasvuorovaikutusta

Sisältö

- Kulttuuri- ja elämyspalvelujen teoria
- Brändin johtamisen periaatteet, mallit ja käsitteet
- Mielikuvan muodostuminen
- Tuotebrändin kehittäminen ja hallinta
- Brändistrategiat
- Markkinoilla tapahtuvat muutokset ja ajankohtaiset ilmiöt
- Ostokäyttäytyminen
- Integroitu monikanavaisuus asiakasvuorovaikutuksessa
- Yhteistyöverkostot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kulttuuri- ja elämyspalveluja koskevaa teoriaa. Opiskelija tiedostaa brändistrategioiden merkityksen osana liiketoiminnan kokonaisstrategiaa. Opiskelija rakentaa tuotebrändiä soveltaen brändäyksen, viestinnän ja markkinoinnin periaatteita. Hän tunnistaa markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tunnistaa mahdollisuudet tavoittaa asiakkaan muutamien kanavien avulla. Opiskelija ymmärtää yhteistyöverkostojen ja asiakasvuorovaikutuksen merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida kulttuuri- ja elämyspalveluja koskevaa teoriaa. Opiskelija osaa analysoida brändistrategioiden merkityksen osana liiketoiminnan kokonaisstrategiaa. Hän osaa rakentaa tuotebrändiä soveltaen brändäyksen, viestinnän ja markkinoinnin periaatteita. Opiskelija tunnistaa markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa tavoittaa asiakkaan monien kanavien avulla sekä luoda ja ylläpitää yhteistyöverkostoja ja asiakasvuorovaikutusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa kulttuuri- ja elämyspalveluja koskevaa teoriaa. Opiskelija osaa soveltaa brändistrategioita osana liiketoiminnan kokonaisstrategiaa sekä rakentaa tuotebrändiä erinomaisesti soveltaen brändäyksen, viestinnän ja markkinoinnin periaatteita. Opiskelija osaa soveltaa suunnittelussa markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa tavoittaa asiakkaan monien kanavien avulla sekä luoda ja ylläpitää yhteistyöverkostoja ja asiakasvuorovaikutusta tuloksekkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa kulttuuri- ja elämyspalveluja koskevaa teoriaa. Opiskelija tiedostaa brändistrategioiden merkityksen osana liiketoiminnan kokonaisstrategiaa. Opiskelija rakentaa tuotebrändiä soveltaen brändäyksen, viestinnän ja markkinoinnin periaatteita. Hän tunnistaa markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tunnistaa mahdollisuudet tavoittaa asiakkaan muutamien kanavien avulla. Opiskelija ymmärtää yhteistyöverkostojen ja asiakasvuorovaikutuksen merkityksen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Laura-Maija Hero
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa teknologian kehityksen mahdollisuudet ja vaikutukset kulttuurituotantoihin ja työhön
- hyödyntää teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia tuotannoissa
- hallita digitaalisessa tuotannossa käytettävissä olevia välineitä ja menetelmiä
- osallistua kulttuurialalla käytettävän teknologisten ratkaisujen ja välineiden kehittämiseen
- etsiä ja soveltaa tietosuoja- ja tietoturvatietoutta käytäntöön

Sisältö

- Teknologian kehityksen mahdollisuudet ja vaikutukset
- Kulttuurituotannon digitaaliset välineet ja menetelmät
- Digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen kehittäminen
- Tietoturva ja -suoja

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa teknologian kehityksen mahdollisuudet ja vaikutukset tuotantoihin ja työhön. Opiskelija hyödyntää tyydyttävästi teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia tuotannoissa. Hän hallitsee tyydyttävästi digitaalisessa tuotannossa käytettävissä olevia välineitä ja menetelmiä ja kykenee osallistumaan kulttuurialalla käytettävien teknologisten ratkaisujen ja välineiden kehittämiseen. Hän osaa etsiä tietosuoja- ja tietoturvatietoutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa teknologian kehityksen mahdollisuudet ja vaikutukset tuotantoihin ja työhön. Opiskelija hyödyntää hyvin teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia tuotannoissa. Hän hallitsee hyvin digitaalisessa tuotannossa käytettävissä olevia välineitä ja menetelmiä ja kykenee osallistumaan kulttuurialalla käytettävien teknologisten ratkaisujen ja välineiden kehittämiseen. Hän osaa itsenäisesti etsiä ja soveltaa tietosuoja- ja tietoturvatietoutta käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa teknologian kehityksen mahdollisuudet ja vaikutukset tuotantoihin ja työhön. Opiskelija hyödyntää erinomaisesti teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia tuotannoissa. Hän hallitsee erinomaisesti digitaalisessa tuotannossa käytettävissä olevia välineitä ja menetelmiä. Opiskelija kehittää itsenäisesti kulttuurialalla käytettäviä teknologisia ratkaisuja tai välineitä. Hän osaa etsiä itsenäisesti ja soveltaa analyyttisesti tietosuoja- ja tietoturvatietoutta käytäntöön.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa teknologian kehityksen mahdollisuudet ja vaikutukset tuotantoihin ja työhön. Opiskelija hyödyntää tyydyttävästi teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia tuotannoissa. Hän hallitsee tyydyttävästi digitaalisessa tuotannossa käytettävissä olevia välineitä ja menetelmiä ja kykenee osallistumaan kulttuurialalla käytettävien teknologisten ratkaisujen ja välineiden kehittämiseen. Hän osaa etsiä tietosuoja- ja tietoturvatietoutta.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä integroidun markkinointiviestinnän keinoja
- hyödyntää yritysyhteistyötä kulttuurituottajan työssä
- käyttää tarinallistamista markkinoinnin keinona
- hyödyntää tapahtumamarkkinoinnin liiketoimintamahdollisuudet
- hyödyntää PR:ää ja promotointia ja sisältömarkkinointia markkinoinnin keinoina
- arvioida integroidun markkinointiviestinnän tuloksia
- työskennellä ammattieettisesti sekä eettiset ohjeet, säännöt ja sopimukset huomioiden

Sisältö

- Integroidun markkinointiviestinnän käsitteet
- Yritysyhteistyön mahdollisuudet ja hyvät käytännöt
- Tapahtumamarkkinointi
- PR ja promotointi
- Sisältömarkkinointi

Oppimateriaalit

Vierula, Markku. 2014. Suuri integraatiokirja. Alma Talent.
Isohookana, Heli. 2011. Yrityksen markkinointiviestintä. SanomaPro.
Kortesuo, K. 2018. Sano se someksi (1+2=3) Sosiaalisen median suuri laskuoppi. Kauppakamari
Vallo, H. & Häyrinen, E. 2014. Tapahtuma on tilaisuus: tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman järjestäminen. Helsinki: Tietosanoma Oy.
Rauhala & Vikström. 2014 Storytelling työkaluna. Talentum.
Kalliomäki, Anne 2014. Tarinallistaminen, palvelukokemuksen punainen lanka. Helsinki. Alma Talent Oy.
Allen. Paul. 2018. Artist Management for the Music Business.

Opetusmenetelmät

Luennot
Opetuskeskustelut
Työpajat
Harjoitustehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 60%
Itsenäinen työskentely 40%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata integroidun markkinointiviestinnän elementtejä sekä yhdistää erilaisia markkinointiviestinnän keinoja kokonaisuuksiksi. Hän tunnistaa yritysyhteistyön hyvät käytännöt ja ymmärtää perusasiat sisältömarkkinoinnista. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin eettisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä markkinoinnissa ja viestinnässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata integroidun markkinointiviestinnän elementtejä sekä yhdistää monipuolisesti markkinointiviestinnän keinoja yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Hän tunnistaa yritysyhteistyön hyvät käytännöt ja osaa käyttää sisältömarkkinointia osana markkinoinnin kokonaisuutta. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä markkinoinnissa ja viestinnässä. Opiskelija osaa arvioida integroidun markkinointiviestinnän tuloksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata integroidun markkinointiviestinnän elementtejä sekä yhdistää erinomaisesti markkinointiviestinnän keinoja yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Hän tunnistaa yritysyhteistyön hyvät käytännöt ja osaa käyttää sisältömarkkinointia osana markkinoinnin kokonaisuutta. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä markkinoinnissa ja viestinnässä. Opiskelija osaa arvioida ja tulkita integroidun markkinointiviestinnän tuloksia ja kehittää toimintaa niiden mukaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata integroidun markkinointiviestinnän elementtejä sekä yhdistää erilaisia markkinointiviestinnän keinoja kokonaisuuksiksi. Hän tunnistaa yritysyhteistyön hyvät käytännöt ja ymmärtää perusasiat sisältömarkkinoinnista. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin eettisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä markkinoinnissa ja viestinnässä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo
Harjoitustehtävät

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB19S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
 • KXB18S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tuotantoprosessin eri vaiheet ja kykenee analysoimaan toimintaansa annettujen näkökulmien kautta. Opiskelija osaa esitellä projektinsa tulokset ja kommentoida kollegatasolla muiden projekteja.

Sisältö

- Projektisuunnitelman laatiminen
- Kehittävä työnote projektityöskentelyssä
- Projektin esittely ja kriittinen arviointi

Oppimateriaalit

Opiskelijan itse valitsemat lähteet

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Työpajat

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että opiskelija osoittaa hallitsevansa tuotantoprosessin eri vaiheet. Hän osaa soveltaa, analysoida ja kehittää toimintaansa valitsemassaan näkökulmassa. Opiskelija osaa esitellä projektinsa sekä kirjallisesti että suullisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että opiskelija osoittaa hallitsevansa tuotantoprosessin eri vaiheet. Hän osaa soveltaa, analysoida ja kehittää toimintaansa valitsemassaan näkökulmassa. Opiskelija osaa esitellä projektinsa sekä kirjallisesti että suullisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että opiskelija osoittaa hallitsevansa tuotantoprosessin eri vaiheet. Hän osaa soveltaa, analysoida ja kehittää toimintaansa valitsemassaan näkökulmassa. Opiskelija osaa esitellä projektinsa sekä kirjallisesti että suullisesti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB19S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
 • KXB18S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tuotantoprosessin eri vaiheet ja kykenee analysoimaan toimintaansa annettujen näkökulmien kautta. Opiskelija osaa esitellä projektinsa tulokset ja kommentoida kollegatasolla muiden projekteja.

Sisältö

- Projektisuunnitelman laatiminen
- Kehittävä työnote projektityöskentelyssä
- Projektin esittely ja kriittinen arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että opiskelija osoittaa hallitsevansa tuotantoprosessin eri vaiheet. Hän osaa soveltaa, analysoida ja kehittää toimintaansa valitsemassaan näkökulmassa. Opiskelija osaa esitellä projektinsa sekä kirjallisesti että suullisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että opiskelija osoittaa hallitsevansa tuotantoprosessin eri vaiheet. Hän osaa soveltaa, analysoida ja kehittää toimintaansa valitsemassaan näkökulmassa. Opiskelija osaa esitellä projektinsa sekä kirjallisesti että suullisesti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Terhi Dahlman
 • Annakaisa Anttila
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä ja osaa suunnitella opintojaan
- tunnistaa kulttuurituottajan keskeiset ammatilliset työtehtävät
- osaa projektinhallinnan perusteet

Sisältö

- Metropolian opiskelijapalvelut, ohjeet, säännöt ja tietojärjestelmät
- Henkilökohtainen opetussuunnitelma
- Ryhmäytyminen
- Kulttuurituottajan työnkuvat
- Projektinhallinnan prosessi ja osa-alueet
- Projektin ominaispiirteet ja hallintamallit
- Keskeiset projektinhallinnan sähköiset työvälineet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä ja osaa suunnitella opintojaan
- tunnistaa kulttuurituottajan keskeiset ammatilliset työtehtävät
- osaa projektinhallinnan perusteet

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Torkko
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB20S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- ymmärtää johtamistyön erityisvaatimukset kulttuurialalla
- hallita operatiivisen johtamisen perusteet kulttuurialalla
- hallita henkilöstöjohtamisen perusteet kulttuurialalla
- toimia ratkaisukeskeisesti haastavissa tilanteissa
- tehdä päätöksiä työyhteisön ja organisaation hyväksi
- yhdistää olemassa olevaa tietoa ja tehdä päätöksiä tiedon pohjalta
- kuvata työoikeuden perusteet

Sisältö

- Henkilöstöjohtaminen kulttuurialalla
- Operatiivinen johtaminen kulttuurialalla
- Työhyvinvoinnin johtaminen kulttuurialalla
- Ratkaisukeskeinen työote
- Päätösten tekeminen ja toimeenpaneminen
- Rekrytointi
- Työoikeus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa johtamistyön erityisvaatimukset kulttuurialalla osittain. Opiskelija osoittaa hallitsevansa operatiivisen johtamisen tietopohjan osittain. Opiskelija keksii joitain ratkaisuja tavanomaisiin henkilöstöjohtamisen tilanteisiin. Opiskelija hallitsee työoikeuden perusteet osittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa johtamistyön erityisvaatimukset kulttuurialalla. Opiskelija osoittaa hallitsevansa operatiivisen johtamisen tietopohjan. Opiskelija keksii realistisia ratkaisuja tavanomaisiin henkilöstöjohtamisen tilanteisiin ja osaa huomioida työhyvinvoinnin osana johtamistyötä. Opiskelija hallitsee työoikeuden perusteet ja pystyy soveltamaan tietoa käytännön haasteiden ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija yhdistelee uutta tietoa aiemmin oppimaansa tietoon sujuvasti ja osoittaa hallitsevansa johtamistyön erityisvaatimukset kulttuurialalla. Opiskelija osoittaa hallitsevansa operatiivisen johtamisen tietopohjan erinomaisesti. Opiskelija keksii realistisia ratkaisuja haastaviin henkilöstöjohtamisen tilanteisiin ja hallitsee työhyvinvoinnin johtamisen erinomaisesti. Opiskelija hallitsee työoikeuden perusteet erinomaisesti ja pystyy soveltamaan tietoa käytännön haasteiden ratkaisemiseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa hallitsevansa johtamistyön erityisvaatimukset kulttuurialalla osittain. Opiskelija osoittaa hallitsevansa operatiivisen johtamisen tietopohjan osittain. Opiskelija keksii joitain ratkaisuja tavanomaisiin henkilöstöjohtamisen tilanteisiin. Opiskelija hallitsee työoikeuden perusteet osittain.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anki Hellberg-Sågfors
 • Niina Torkko
 • Anu Pekkarinen
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- alan keskeiset kansainväliset verkostot ja vaikuttamisen mahdollisuudet.
- viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä.
- toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.
- hankkia ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2.

Sisältö

- Kulttuurituotannon alan kansainväliset verkostot
- Kansainvälisissä yhdistyksissä vaikuttaminen

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin englannin kielen suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin:
- ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- ammattialan tekstikäytänteet ja asiakirjat
- tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen
- ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
- kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kulttuurituotannon alan kansainväliset verkostot ja tietää kansainvälisissä yhdistyksissä vaikuttamisen mahdollisuudet. Ammattialaansa liittyvissä englanninkielisissä viestintätilanteissa opiskelija
- luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla
- ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti
- ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy
- laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella kulttuurituotannon alan kansainvälisien verkostojen hyödyntämistä sekä kansainvälisissä yhdistyksissä vaikuttamista. Ammattialaansa liittyvissä englanninkielisissä viestintätilanteissa opiskelija
- luottaa viestintätaitoonsa niin, että selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti
- vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa
- viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset
- ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti
- käyttää ammattisanastoa täsmällisesti
- ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy
- tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnittella ja osallistua kulttuurituotannon alan kansainvälisiin verkostoihin sekä kansainvälisten yhdistysten toimintaan vaikuttamalla. Opiskelija osaa itsenäisesti syventää ja ylläpitää kansainvälistä verkosto-osaamistaan työelämässä. Ammattialaansa liittyvissä englanninkielisissä viestintätilanteissa opiskelija
- luottaa viestintätaitoonsa niin, että pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen
- vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa
- viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat
- ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti
- käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti
- ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu
- tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa kulttuurituotannon alan kansainväliset verkostot ja tietää kansainvälisissä yhdistyksissä vaikuttamisen mahdollisuudet. Ammattialaansa liittyvissä englanninkielisissä viestintätilanteissa opiskelija
- luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla
- ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti
- ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy
- laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla

Esitietovaatimukset

Englannin kielen ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B2.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anne Ojala-Soini
 • Annakaisa Anttila
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kirjoittaa kielellisesti, käsitteellisesti ja rakenteellisesti ymmärrettäviä kulttuurituotannon opiskeluun ja työelämään liittyviä tekstejä, jotka ovat sisällöltään ja muodoltaan tarkoituksenmukaisia
- erottaa erilaisten viestintätilanteiden ja käytettävien viestintäkanavien vaatimukset ja pystyy mukauttamaan kirjallista viestintäänsä viestinnän sen mukaan
- laatia digitaalisen viestintänsä saavutettavuusdirektiivin mukaisesti
- hankkia ja käyttää alansa tietoa kriittisesti ja merkitä käyttämänsä lähteet
- antaa ja vastaanottaa palautetta kirjallisesta viestinnästä ja arvioida realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
- motivoitua kirjallisen viestinnän osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen
- tunnistaa tuottajan ja median välisen suhteen sekä median toimintatavat kulttuuri- ja tapahtumatuotantokentällä
- tiedottamisen perusteet
- rakentaa ja hoitaa tuottajan työssä tarvittavia mediasuhteita

Sisältö

- Kulttuurituotannon kirjallisen viestinnän tekstilajit ja dokumentit
- Kielenhuolto ja oikeinkirjoitus
- Tiedonhankinta ja lähdeviitteet
- Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- Median toimintatavat sekä tuottajan ja median välinen suhde
- Tapahtumatiedottaminen
- Tiedotussuunnitelma ja mediarekisteri
- Saavutettava digitaalinen viestintä

Aika ja paikka

Lähiopetus Arabian kampuksella.

Oppimateriaalit

Luennolla jaettavat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Annettuihin aineistoihin tutustuminen ennen luentoja
Luennot ja niiden aikana tehtävät harjoitukset
Ohjatut ryhmätehtävät
Itsenäinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmin hankitun osaamisen perusteella on mahdollista saada hyväksiluku kokonaan tai osasta opintojaksoa. Hyväksilukua haetaan AHOT-järjestelmän kautta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kulttuurikentän keskeisiä tekstilajeja osaa kirjoittaa ymmärrettävää asiatekstiä. Hän osaa etsiä tietoa ja merkitä käyttämänsä lähteet asianmukaisesti. Opiskelija ymmärtää digitaalisen viestinnän saavutettavuuden vaatimukset. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan kirjoittajana sekä antaa ja vastaanottaa palautetta kirjallisesta viestinnästä. Hän tunnistaa tiedotusprosessin eri vaiheet ja osaa kirjoittaa tiedottavan tekstin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää kulttuurikentän keskeisiä tekstilajeja osaa kirjoittaa sujuvaa ja ymmärrettävää asiatekstiä. Hän osaa etsiä ja analysoida tietoa ja merkitä käyttämänsä lähteet asianmukaisesti. Opiskelija tuntee digitaalisen viestinnän saavutettavuuden vaatimukset ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa arvioida realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan kirjoittajana sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta kirjallisesta viestinnästä. Hän ymmärtää tuottajan ja median välisen suhteen sekä tiedotusprosessin eri vaiheet. Opiskelija osaa kirjoittaa eri tekstilajeja edustavia tekstejä ja muokata kirjoittamaansa tekstiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kulttuurikentän keskeisiä tekstilajeja osaa kirjoittaa sujuvaa, ymmärrettävää ja kieliopillisesti korrektia asiatekstiä. Hän osaa etsiä ja analysoida tietoa kriittisesti sekä merkitä käyttämänsä lähteet asianmukaisesti. Opiskelija tuntee digitaalisen viestinnän saavutettavuuden vaatimukset ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija arvioi realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan kirjoittajana ja on motivoitunut kehittymään kirjoittajana. Hän osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta kirjallisesta viestinnästä. Opiskelija ymmärtää tuottajan ja median välisen suhteen ja osaa suunnitella tiedotusprosessin eri vaiheita. Opiskelija osaa kirjoittaa sujuvasti eri tekstilajeja edustavia tekstejä ja muokata kirjoittamaansa vastaanottajan huomioiden.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa kulttuurikentän keskeisiä tekstilajeja osaa kirjoittaa ymmärrettävää asiatekstiä. Hän osaa etsiä tietoa ja merkitä käyttämänsä lähteet asianmukaisesti. Opiskelija ymmärtää digitaalisen viestinnän saavutettavuuden vaatimukset. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan kirjoittajana sekä antaa ja vastaanottaa palautetta kirjallisesta viestinnästä. Hän tunnistaa tiedotusprosessin eri vaiheet ja osaa kirjoittaa tiedottavan tekstin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Ryhmätehtävien ja itsenäisten tehtävien arviointi

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 03.02.2023

Ajoitus

07.02.2023 - 05.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Anne Ojala-Soini

Tavoitteet

• Yhteistyötoimialan perusasioiden hahmotus: kulttuuriala tutuksi matkailun opiskelijoille - matkailuala tutuksi kulttuurialan opiskelijoille.
• Kulttuurimatkailun käsitteen, keskeisten toimijoiden, resurssien ja ajankohtaisten trendien hahmottaminen.
• Vastuullisen matkailun periaatteiden tunteminen.
• Oman ammattitaidon hyödyntäminen ja rikastaminen kulttuurimatkailun monialaisissa verkostoissa.
• Inspiroituminen kulttuurimatkailun mahdollisuuksista.

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hahmottaa kulttuurin ja matkailun rajapinnassa olevan monialaisen toimintaympäristön
• tunnistaa kulttuurimatkailuun liittyvät sidosryhmät
• tunnistaa kulttuuri- ja matkailualojen toimijoiden erilaiset lähtökohdat ja toimintalogiikat
• ymmärtää kulttuurin matkailun vetovoimatekijänä, ja matkailun merkityksen kulttuurialan toimintamahdollisuuksien laajentamisessa
• huomioida kohteen ja paikallisuuden erityispiirteet (kulttuurinen lukutaito)
• soveltaa omaa ammattiosaamistaan kulttuurimatkailun verkostoissa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa tuntevansa kulttuurimatkailun toimintaympäristön välttävästi. Opiskelija pystyy työskentelemään monialaisessa ryhmässä suoriutuen oppimistehtävistä välttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa tuntevansa kulttuurimatkailun keskeiset käsitteet ja toimintaympäristön. Opiskelija osoittaa tunnistavansa paikalliskulttuurisia erityispiirteitä ja matkailun trendejä. Opiskelija pystyy työskentelemään monialaisessa ryhmässä suoriutuen oppimistehtävistä hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa tuntevansa kulttuurimatkailun keskeiset käsitteet, toimintaympäristön ja kulttuurimatkailun keskeiset toimijat niin kulttuurin kuin matkailunkin näkökulmasta. Opiskelija osoittaa tunnistavansa paikalliskulttuurisia erityispiirteitä, matkailun trendejä ja osaa hahmottaa niiden merkityksen kulttuurimatkailun kontekstissa. Opiskelija pystyy työskentelemään monialaisessa ryhmässä suoriutuen oppimistehtävistä erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa tuntevansa kulttuurimatkailun toimintaympäristön välttävästi. Opiskelija pystyy työskentelemään monialaisessa ryhmässä suoriutuen oppimistehtävistä välttävästi.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on oltava oman koulutus-/toimialan perusasiat hallussa. Opintojakso lähtee oletuksesta, että kulttuurialan toimijat tuntevat oman toimintaympäristönsä; keskeiset toimijat ja rahoitusmallit ja matkailualan toimijat tuntevat matkailun ekosysteemin; keskeiset toimijat, palveluketjut ja ansaintalogiikan.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Backström
 • Johanna Tirronen
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB20S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa kotimaisten apurahatahojen toimintaperiaatteet ja ajankohtaiset linjaukset ja osaa valita hankkeilleen tarkoituksenmukaiset tahot
- osaa keskeisimmät pohjoismaiset ja Euroopan Unionin kulttuurihankkeiden apurahamahdollisuudet
- tietää yleiset apurahojen hakemisen periaatteet sekä hyvän hakemuksen piirteet
- osaa tehdä apurahataholle kohdennetun hakemuksen sekä apurahan tilityksen hyvän hakemuksen periaatteita noudattaen
- osaa arvioida ja kehittää hakemustekstiä sekä tilittää saadun apurahan

Sisältö

- Säätiöjuridiikka ja säädökset
- Kulttuuritoiminnan kotimainen säätiökenttä
- Kotomaiset ja kansainväliset rahoitukset
- Hyvän hakemuksen piirteet
- Hakemuksen tekeminen ja kehittäminen
- Apurahan tilittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää keskeisten julkisten ja yksityisten apurahatahojen toimintaperiaatteet. Hän löytää hakukohteita omille hankkeilleen. Hän tietää hyvän hakemuksen perusperiaatteet ja osaa tehdä hakemuksen näitä periaatteita noudattaen. Opiskelija tietää kuinka apurahatilitys tehdään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee julkisten ja yksityisten apurahatahojen toimintaperiaatteet ja tietää miten ne huomioidaan rahoitusta suunniteltaessa ja haettaessa. Hän tunnistaa useita mahdollisia hakukohteita ja osaa valita sopivimmat omille hankkeilleen. Opiskelija tuntee hyvän hakemuksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä sekä hakemusta laatiessaan että hakemustekstiä arvioidessaan. Hän tietää miten hakemus kohdennetaan valitulle apurahataholle ja osaa tilittää apurahan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa julkisten ja yksityisten apurahatahojen toimintaperiaatteet ja huomioi ne rahoitusta suunnitellessaan ja hakiessaan. Hän tunnistaa useita mahdollisia hakukohteita ja osaa valita niistä tarkoituksenmukaisimmat sekä omille että toisten hankkeille. Opiskelija hallitsee hyvän hakemuksen periaatteet sekä osaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti soveltaa niitä sekä hakemusta laatiessaan että hakemustekstiä arvioidessaan. Hän osaa kohdentaa hakemuksensa valitulle apurahataholle ja hallitsee apurahojen tilittämisen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää keskeisten julkisten ja yksityisten apurahatahojen toimintaperiaatteet. Hän löytää hakukohteita omille hankkeilleen. Hän tietää hyvän hakemuksen perusperiaatteet ja osaa tehdä hakemuksen näitä periaatteita noudattaen. Opiskelija tietää kuinka apurahatilitys tehdään.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Terhi Dahlman
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä kulttuurin toimintakentän keskeisiä toimijoita ja toimintaperiaatteita
- tunnistaa kulttuurituottajan välittäjäroolin eri ammattikuvia
- ymmärtää julkisen ja yksityisen sekä kolmannen ja neljännen sektorin merkityksen ja erilaiset yhteiskunnalliset roolit
- tunnistaa yhteisöllisen kaupunkikulttuurin keskeiset toimijat ja rakenteet
- perustaa yhdistyksen, tietää miten toiminta organisoidaan käytännössä ja tuntee yhdistystoimintaa koskevan lainsäädännön perusperiaatteet

Sisältö

- Julkinen ja yksityinen sekä kolmas ja neljäs sektori suomalaisessa yhteiskunnassa
- Kansalaistoiminta
- Yhdistyksen perustaminen ja toiminta
- Kansalliset ja kansainväliset yhdistykset
- Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää julkisen ja yksityisen sekä kolmannen ja neljännen sektorin merkityksen ja erilaiset yhteiskunnalliset roolit. Opiskelija tuntee kulttuurin kolmannen sektorin keskeisimmät toimintaperiaatteet sekä yhdistyksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät toimenpiteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa julkisen ja yksityisen sekä kolmannen ja neljännen sektorin merkityksen ja erilaiset yhteiskunnalliset roolit. Opiskelija tuntee kulttuurin kolmannen sektorin keskeisimpiä toimijoita. Hän ymmärtää kolmannen sektorin toimintaperiaatteet yleisesti sekä kulttuurin kolmannen sektorin merkityksen, toiminnan laajuuden ja tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet. Opiskelija osaa perustaa yhdistyksen ja tietää miten toiminta organisoidaan käytännössä sekä tuntee yhdistystoimintaa koskevan lainsäädännön perusperiaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa julkisen ja yksityisen sekä kolmannen ja neljännen sektorin merkityksen ja erilaiset yhteiskunnalliset roolit. Opiskelija tuntee kulttuurin kolmannen sektorin keskeisimpiä toimijoita. Hän ymmärtää kolmannen sektorin toimintaperiaatteet sekä kulttuurin kolmannen sektorin merkityksen, toiminnan laajuuden ja tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet. Hän hahmottaa roolinsa alan kehittäjänä. Opiskelija osaa perustaa yhdistyksen, tietää miten toiminta organisoidaan käytännössä ja osaa soveltaa yhdistystoimintaa koskevan lainsäädännön perusperiaatteita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää julkisen ja yksityisen sekä kolmannen ja neljännen sektorin merkityksen ja erilaiset yhteiskunnalliset roolit. Opiskelija tuntee kulttuurin kolmannen sektorin keskeisimmät toimintaperiaatteet sekä yhdistyksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät toimenpiteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Rannikko
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- taloushallinnon perusteet
- tulkita liiketoiminnan tunnuslukuja ja analysoida niiden perusteella liiketoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia
- kirjanpidon perusteet
- tehdä yrityksen perustamiseen ja johtamiseen liittyviä taloudellisia laskelmia
- hinnoitella tuotteensa ja oma työnsä yrittäjänä sekä arvioida yrittäjyyteen kuuluvia riskejä
- palkkahallinnon perusasiat
- verotukseen liittyvät perusasiat
- tunnistaa kulttuurialan yritysten talouden erityispiirteet

Sisältö

- Yritystalouden kokonaisuus
- Kirjanpidon perusteet
- Liiketoimintasuunnitelman kannattavuus- ja rahoituslaskelmat
- Budjetointi
- Verotuksen perusteet
- Yritysmuodot
- Yritystoiminnan aloittamisen kustannukset ja rahoitus
- Palkkahallinnon perusteet
- Taloudelliset riskit yritystoiminnassa
- Esimerkkejä kulttuuriorganisaatioiden taloudesta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tulkita liiketoiminnan tunnuslukuja. Opiskelija ymmärtää yrityksen perustamisen, johtamisen ja lopettamisen taloudelliset puitteet ja kykenee hinnoittelemaan oman työnsä. Opiskelija ymmärtää perusasiat palkkahallinnosta ja yritystoiminnan verotuksesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita hyvin liiketoiminnan tunnuslukuja. Opiskelija ymmärtää hyvin yrityksen perustamisen, johtamisen ja lopettamisen taloudelliset puitteet, kykenee hinnoittelemaan oman työnsä sekä perustella hinnoittelua. Hän hallitsee perusasiat palkkahallinnosta ja yritystoiminnan verotuksesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida toimintaa yrittäjyyden, kannattavuuden ja riskien näkökulmista. Opiskelija osaa analysoida yrityksen perustamista, johtamista sekä lopettamista taloudellisista näkökulmista. Opiskelija osaa hinnoitella tuotteensa ja oman työnsä ja perustella hinnoittelua monipuolisesti. Hän hallitsee perusasiat palkkahallinnosta ja yritystoiminnan verotuksesta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tulkita liiketoiminnan tunnuslukuja. Opiskelija ymmärtää yrityksen perustamisen, johtamisen ja lopettamisen taloudelliset puitteet ja kykenee hinnoittelemaan oman työnsä. Opiskelija ymmärtää perusasiat palkkahallinnosta ja yritystoiminnan verotuksesta.

Esitietovaatimukset

Opintojakson Talous tapahtumatuotannossa (5 op) hyväksytty suoritus tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Hero
 • Leena Björkqvist
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tarkastella kulttuurikentän ilmiöitä ja eritellä niiden tulevaisuudennäkymiä
- sijoittaa itsensä osaksi kulttuurin perinnettä ja tulevaisuutta
- alan peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan niitä ajankohtaisessa kotimaisessa ja kansainvälisessä keskustelussa
- tunnistaa erilaisia kulttuurikäsityksiä
- hankkia ja analysoida kriittisesti kulttuuria käsittelevää tietoa sekä ajatella ja argumentoida sitä vastuullisesti

Sisältö

- Kulttuurin käsite ja kulttuurihistoriallinen ajattelu
- Kulttuurin ajankohtaisten ilmiöiden taustat ja yhteiskunnalliset kulttuuriset muutostekijät
- Erilaiset kulttuurikäsitykset
- Kaupunkikulttuuri toimintaympäristönä
- Vastuullinen kulttuuritoiminta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee sijoittamaan itsensä osaksi kulttuurikenttää sekä osaksi kulttuurin perinnettä ja tulevaisuutta. Opiskelija osaa hankkia taustatietoa ilmiöistä. Lisäksi opiskelija kykenee keskustelemaan erilaisista kulttuurikäsityksistä sekä tunnistaa omat ammattieettiset arvonsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella kulttuurikentän ilmiöitä ja eritellä kulttuuristen ilmiöiden perinnettä ja tulevaisuutta. Opiskelija osaa hankkia tietoa ilmiöistä eri näkökulmista. Opiskelija hallitsee alan peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan niitä keskustelussa erilaisista kulttuurikäsityksistä. Opiskelija osaa hankkia ja analysoida kriittisesti kulttuuria käsittelevää tietoa sekä ajatella ja argumentoida sitä vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija analysoi ansiokkaasti ja monitasoisesti omaa toimintaansa osana kulttuurikentän ilmiöitä ja osaa sijoittaa itsensä osaksi kulttuurikentän ajallista jatkumoa. Opiskelija osaa analysoida ja tarkastella kriittisesti eri ilmiöitä koskevaa tietoa. Opiskelija kykenee monitasoiseen dialogiin kirjallisuuden, ajankohtaisten huomioiden ja oman ajattelunsa perusteella. Opiskelija osaa hankkia ja analysoida kriittisesti kulttuuria käsittelevää tietoa sekä kykenee johtamaan arvopohjaista keskustelua.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija kykenee sijoittamaan itsensä osaksi kulttuurikenttää sekä osaksi kulttuurin perinnettä ja tulevaisuutta. Opiskelija osaa hankkia taustatietoa ilmiöistä. Lisäksi opiskelija kykenee keskustelemaan erilaisista kulttuurikäsityksistä sekä tunnistaa omat ammattieettiset arvonsa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Torkko
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB20S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata suomalaisen julkisen kulttuurisektorin rakenteen, sen toimijat ja päätöksentekoprosessit
- esittää kulttuuripolitiikan keskeisimmät linjaukset ja kulttuuripolitiikan merkityksen
- hahmottaa yhteistyömahdollisuuksia erilaisten kulttuuria tukevien tahojen kanssa
- hallita kulttuuripolitiikan keskeisen tietopohjan sekä käytännön ammatillisen ja moniammatillisen verkostotyön
- tunnistaa kulttuuripoliittisen vaikuttamisen mahdollisuudet

Sisältö

- Suomalaisen julkisen kulttuurisektorin rakenne ja toimijat
- Julkisen kulttuurisektorin päätöksentekoprosessit
- Kulttuuripoliittisen vaikuttamisen mahdollisuudet
- Kulttuuritilastot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa tuntevansa julkisten kulttuuriorganisaatioiden rakenteen, sen toimijat ja päätöksentekoprosessit. Opiskelija tunnistaa kulttuuripolitiikan keskeisimmät linjaukset ja yhteistyömahdollisuuksia erilaisten kulttuuria tukevien tahojen kanssa. Hän osaa etsiä lisätietoa kulttuuritoiminnan tilastollisista lähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa tuntevansa julkisten kulttuuriorganisaatioiden rakenteen, sen toimijat ja päätöksentekoprosessit. Opiskelija osaa analysoida kulttuuripolitiikan keskeisimmät linjaukset ja yhteistyömahdollisuuksia erilaisten kulttuuria tukevien tahojen kanssa. Hän osaa etsiä lisätietoa kulttuuritoiminnan tilastollisista lähteistä. Opiskelija osaa suunnitella kulttuuripoliittista vaikuttamista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa tuntevansa julkisten kulttuuriorganisaatioiden rakenteen, sen toimijat ja päätöksentekoprosessit sekä osaa sijoittaa oman kulttuuripoliittisen ajattelunsa kulttuuripolitiikan viitekehykseen. Opiskelija osaa analysoida kulttuuripolitiikan keskeisimmät linjaukset ja suunnitella yhteistyömahdollisuuksia erilaisten kulttuuria tukevien tahojen kanssa. Hän osaa etsiä lisätietoa kulttuuritoiminnan tilastollisista lähteistä ja käyttää numeerista tietoa oman argumentointinsa tukena. Opiskelija osaa suunnitella kulttuuripoliittista vaikuttamista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa tuntevansa julkisten kulttuuriorganisaatioiden rakenteen, sen toimijat ja päätöksentekoprosessit. Opiskelija tunnistaa kulttuuripolitiikan keskeisimmät linjaukset ja yhteistyömahdollisuuksia erilaisten kulttuuria tukevien tahojen kanssa. Hän osaa etsiä lisätietoa kulttuuritoiminnan tilastollisista lähteistä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Rannikko
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- liiketoiminnan perusterminologian ja toimintaperiaatteet
- tunnistaa kulttuurituotteen menestystekijöitä ja ajankohtaisia ilmiöitä
- analysoida liiketoimintaa
- hyödyntää liiketoiminnan kehittämiseen käytettäviä välineitä
- hakea itsenäisesti tietoa ja soveltaa sitä omaan toimintaansa

Sisältö

- Liiketaloudellisen toiminnan perusteet
- Kulttuurituotteen menestystekijät ja ajankohtaiset ilmiöt
- Toimintaympäristön analysointi
- Asiakaslähtöisyys
- Tuotteistaminen
- Liiketoiminnan analysointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata liiketoiminnan perusterminologian ja toimintaperiaatteet. Hän osaa tunnistaa kulttuurisektorin liiketoiminnan ajankohtaisia ilmiöitä ja menestystekijöitä. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia liiketoiminnan analyysityökaluja. Opiskelija osaa ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä yhdessä tiiminsä kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata liiketoiminnan perusterminologian ja toimintaperiaatteet. Hän osaa tunnistaa kulttuurisektorin liiketoiminnan ajankohtaisia ilmiöitä ja menestystekijöitä. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia liiketoiminnan analyysityökaluja. Opiskelija osaa arvioida tietoa kriittisesti. Opiskelija osaa aloitteellisen työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään yhdessä tiiminsä kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata liiketoiminnan perusterminologian ja toimintaperiaatteet. Hän tunnistaa kulttuurisektorin liiketoiminnan ajankohtaiset ilmiöt ja menestystekijät sekä osaa tehdä niistä johtopäätöksiä. Opiskelija osaa analysoida liiketaloudellisia toimintatapoja monipuolisesti analyysityökaluja käyttäen. Opiskelija osaa arvioida tietoa kriittisesti. Opiskelija osaa aloitteellisen ja kehittävän työtavan. Opiskelija kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään itsenäisesti sekä yhdessä tiiminsä kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata liiketoiminnan perusterminologian ja toimintaperiaatteet. Hän osaa tunnistaa kulttuurisektorin liiketoiminnan ajankohtaisia ilmiöitä ja menestystekijöitä. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia liiketoiminnan analyysityökaluja. Opiskelija osaa ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä yhdessä tiiminsä kanssa.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Torkko
 • Leena Björkqvist
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 30.10.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kimmo Salonen
 • Johanna Wartio
 • Laura-Maija Hero
 • Jukka Väisänen
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Aika ja paikka

o 29.8 klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään toteutustyötilasta tiedotteena)

1)Maanantai 29.8 klo 9-10. Juha Järvinen. Etäluento. Zoom-osoite:
https://metropolia.zoom.us/j/67129505770?pwd=aWsxV1gvblp1RnZKdUlmYThIYTZZQT09, salasana 3414

2) Tilaisuus jatkuu klo 10.15-11:15 kulttuurialan omassa zoomissa. https://metropolia.zoom.us/j/5178243099
Opettajat: Jukka Väisänen, Laura-Maija Hero, Kimmo Salonen, Johanna Wartio


Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
29.8- 13.10 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.Opiskelijatiimin omat työskentelyajat.
12.10 8-13. MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma. KAIKKI PAIKALLA :MERKITSE KALENTRIIN.
13.10 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Oppimateriaalit

http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Vehkaperä, Pirilä, Roivas 2013: Innosta ja innovoi.

Opetusmenetelmät

Sisältö: Kurssi toteutetaan yhdessä Arabian kampuksen tutkintojen ja osin soten opiskelijoiden kanssa. Mukaan ilmoittautuvat ainakin kulttuurituotannon opiskeljiaryhmä, musiikki 4vsk: instrumenttipedagogit, esittäjät ja tekijätuottajat, elokuva & TV -opiskelijat. Lisäksi mukaan voivat ilmoittautua kaikki muut opiskelijat, joiden lukkari antaa kurssiin mahdollisuuden: Kurssi kestää ensimmäisen periodin, ja alla olevien aikojen tulee sopia opiskelijan aikatauluun. Innovoidaan aitoja tilausprojekteja työelämän tarpeeseen.

Kehitellään uusia ratkaisuja monialaisessa 4-7 hengen tiimeissä, joissa jokaisessa on opiskelijoita eri tutkinnoista. Opiskelijatiimit jaetaan kurssin alussa. Kurssin alussa jokainen opiskelija saa valita 2-3 mieleistään projektihaastetta, joista yhteen pyrimme hänet saattamaan.

OPISKELIJA: varaa yhteistapaamisiin seuraavat ajat. Kurssi kestää ensimmäisen periodin ajan 29.8.-13.10.2022

Maanantaisin: 9-16:00 Surryhmä-/tiimiopetus. Aaamupäivä yhteisluento. Iltapäivä omat tiimit. Kunkin haasteen tarkemman aikataulun ilmoittaa haasteen opettaja.
Tiistai klo 9-12. Opiskelijatiimien oma työskentelyaika (varaa aamuaika kalenteriin 7:ksi viikoksi, koko 1:n periodi)
Keskiviikko klo 9-12 Opiskelijatiimien oma työskentelyaika (varaa aamuaika kalenteriin 7:ksi viikoksi, koko 1:n periodi)
Torstai: Opetus 9-16:00 (Huom: Musiikin pedagogeilla iltapäivällä lukkaripäällekkäisyys moppi 7:n kanssa, joka sykronoidaan myöhemmin)
Minnofest 12.10.2020 klo 8:00-13 Zoom-virtuaali messu tai live-tapahtuma Arabia tai Myllypurossa soten kanssa. Lopullinen paikka myöhemmin.

Tulevissa projektihaasteissa tarvitaan niin musiikkialan, kuvan, käsikirjoituksen, tuotannon kuin markkinnoinninkin ammattimaista näkökulmaa. Kurssilla:
- on ennakkotehtävä jonka voit tehdä kesän aikana tai syksyllä n. viikko ennen kurssin alkua
- osallistut viiden hengen monialaisiin innovaatioryhmiin ja tutustut muiden alojen opiskelijoihin
- kehitätte yhdessä haastetta tilaajan toiveiden ja omien ideoittenne pohjalta

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Haaste työelämästä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan projektin alussa.

Kansainvälisyys

Yksi ryhmä ja suurryhmä luennot pidetään osin englanniksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 x 27 h teoria luennot plus kirjallisuus
8 x 27 h projektityö

Sisällön jaksotus

7 viikon projektirundit ja niihin liittyvät viikkotehtävät: Orientaatio, ideointi, konseptointi, prototypointi, testaus, tuotteistaminen, lanseeraus ja markkinoille vieminen sekä arviointi.

Lisätietoja opiskelijoille

Monialainen innovaatioprojekti toteutetaan tiimeissä. Tiimin itsenäinen työskentely ja ohjaus voi tapahtua opettajan ja opiskelijoiden yhteisesti valitsemassa paikassa joustavasti ja tasapuolisesti. Jokainen saa valita kaksi mieleistään projektihaastetta, joista toiseen pyrimme hänet saattamaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 21.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Leena Björkqvist
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB19S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija saa valmiuksia tunnistaa ja kuvata kulttuurituotannon alan kannalta keskeisiä ongelma-alueita sekä rajata niiden pohjalta itseään kiinnostavan opinnäytetyön aiheen. Opiskelija osaa laatia toteuttamiskelpoisen kirjallisen työsuunnitelman ja esitellä opinnäytteensä tavoitteet ja työsuunnitelman opinnäytetyöseminaarissa. Opiskelija osaa perustella valitsemansa menetelmälliset ja sisällölliset ratkaisut. Hän kehittää kykyään toimivaan yhteistyöhön ja ammatilliseen keskusteluun työelämäedustajien, ohjaajien ja muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelija pystyy reflektoimaan omaa työtään suhteessa koulutuksessa oppimaansa ja käsittelemään aihettaan analyyttisesti valitsemastaan näkökulmasta. Hän kykenee sijoittamaan oman työnsä laajempaan käytännölliseen ja/tai teoreettiseen kontekstiin. Opiskelija osoittaa oppimistaan myös asiakirjoittamisen alueella. Opintojakson aikana opiskelijan itsenäinen tutkiva ja kehittävä työote ja prosessin raportointi vahvistuu. Opiskelija kykenee tunnistamaan työprosessinsa vahvuudet ja heikkoudet.
Opiskelija osaa esitellä työn suullisesti ja kykenee perustelemaan tekemiään valintoja. Opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen, jolla hän osoittaa sujuvaa kielellistä ilmaisutaitoa ja perehtyneisyytensä opinnäytetyön aihepiiriin.

Sisältö

- Opinnäytetyön aiheen rajaaminen
- Tutkimuksellisen prosessin suunnittelu
- Työsuunnitelman laatiminen
- Tiedonhankinta ja lähdekritiikki
- Asiatekstin kirjoittaminen
- Opinnäytetyön arviointikriteerit
- Oman idean työstäminen ulkopuolisille avautuvaan muotoon
- Työsuunnitelman mukainen toteutus ja edistyminen
- Opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen sekä opinnäytetyön etenemisen kirjallinen ja suullinen raportointi
- Opponenttina toimiminen
- Argumentointitaidot
- Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- Opinnäytetyön esittely opinnäytetyöseminaarissa
- Opinnäytetyön sisällöllinen ulkoasu ja ulkoasullinen viimeistely
- Rakentava ja kriittinen opponointi
- Kypsyysnäyte
- Prosessin arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tavoitteiden määritteleminen on osin epätarkkaa. Työllä on merkitystä tekijälleen ja toimeksiantajalle. Työprosessin suunnittelussa ja/tai hallinnassa on puutteita. Opiskelija pystyy hallitsemaan aihetta jossain määrin ja työ on edennyt jokseenkin tyydyttävästi.
Työssä on paneuduttu aiheen taustoihin, mutta teoreettinen viitekehys on suppea tai pinnallinen. Lähteiden käyttö on asianmukaista. Lähdekritiikki on osin puutteellista, mutta yltää tyydyttävälle tasolle. Menetelmällinen osaaminen on hyväksyttävää. Tutkimuskysymykset on esitetty ja niihin saadaan vastauksia.
Opiskelija on turvautunut tavanomaisiin ratkaisuihin. Aineiston määrä on tutkimuskysymysten kannalta tyydyttävä. Aineiston analysointi ja ratkaisujen perustelu on tyydyttävää. Työ pysyy rajauksensa sisällä. Tulokset on esitelty, mutta raportointi jää kuvailevalle tasolle. Perustelun ja luotettavuuden taso on tyydyttävää.
Lähteet on merkitty pääosin oikein. Kieli on hyväksyttävää ja työn ulkoasu ohjeiden mukainen. Työssä havainnollistaminen on toteutettu tyydyttävästi. Työ on ohjeiden mukaan esitelty ja opiskelija pystyy perustelemaan ratkaisunsa tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tavoitteet on hyvin määritelty ja saavutettu osittain. Uutta tietoa on tuotettu. Työllä on merkitystä opiskelijan ammatillisen kehittymisen kannalta ja se hyödyttää toimeksiantajaa. Työprosessi on hallittu.
Teoreettinen viitekehys on luotu mielekkäästi. Työssä on paneuduttu taustoihin ja lähteiden käyttö on asianmukaista. Tutkimuskysymykset ovat perusteltuja ja toimeksiantajan kannalta mielekkäitä. Menetelmällinen osaaminen on hyvää ja valinnat perusteltuja. Menetelmiä on käytetty hallitusti. Tutkimuskysymyksiin on saatu vastauksia.
Aineisto on monipuolista ja käsittely systemaattista Työssä on osin itsenäisiä ratkaisuja, joita perustellaan hyvin. Tulokset on esitetty selkeästi. Dialogi taustakirjallisuuden, omien kokemusten ja tutkimusaineiston välillä on toimivaa. Työ on rajauksensa mukainen. Työ on kokonaisuudessaan hyvin perusteltu.
Lähteet on merkitty oikein. Havainnollistaminen on toteutettu asianmukaisesti. Työn jäsentely on johdonmukainen ja luettavuus hyvä. Kielellinen ilmaisu on virheetöntä. Työn ulkoasu on hyvä. Esitys on asiallista ja selkeää ja opiskelija kykenee perustelemaan hyvin ratkaisujaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Työllä on selkeä yhteys työelämään ja se tuo lisäarvoa kulttuurituotannon alalle. Tavoitteet on asetettu oivaltavasti ja ne on saavutettu. Uutta tietoa on tuotettu. Työstä saatu tieto hyödyttää toimek-siantajan ohella alaa. Tehdyillä ratkaisuilla on yleistä sovellusarvoa. Työprosessi on kokonaisuutena huolellinen, ja jäntevä. Suunnittelu ja toteutus on systemaattista ja ammattimaista.
Työssä on paneuduttu aiheen kannalta keskeisiin tietolähteisiin ja tutkimuskysymykset on perusteltu erinomaisesti. Lähteiden käyttö on asianmukaista. Teoreettinen viitekehys on luotu oivaltavasti ja se tuo lisäarvoa alalle. Tutkimuskysymykset ovat oivaltavia ja toimeksiantajan ja alan kannalta merkittäviä. Menetelmiä on käytetty taitavasti ja tietoa hankittu itsenäisesti ja kattavasti eri tietolähteistä. Tutkimuskysymyksiin on saatu vastauksia onnistuneesti. Opiskelija osoittaa hyvää perehty-neisyyttä alaan.
Aineiston hankinta ja analysointi osoittaa asioiden hallintaa. Aineisto on monipuolista ja käsittely systemaattista sekä ammattialan kannalta merkityksellistä. Työssä on tehty perusteltuja itsenäisiä ratkaisuja luovalla ja omaperäisellä tavalla. Tulokset on esitetty selkeästi ja eri tietolähteiden vuo-ropuhelun taso on erinomaista. Tulosten luotettavuus on selvitetty ja opiskelija analysoi suhdettaan aineistoon ja opinnäytetyöprosessiin onnistuneesti. Työn toteutus on kekseliästä ja ammattikäytäntöjä uusintavaa. Raportissa on oivaltavaa dialogia eri tietolähteiden välillä. Perustelun ja luotettavuuden taso on kiitettävää.
Lähteet on merkitty oikein. Työn ulkoasu on korkeatasoinen ja monipuolinen. Havainnollistaminen on oivaltavaa ja onnistunutta. Kieliasu on virheetöntä ja huoliteltua, täsmällistä ja selkeää. Opiskelija pystyy esityksessään taitavasti ja havainnollisesti esittämään raporttinsa tuloksia. Argumentointi on ammattimaista ja dialogi korkeatasoista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tavoitteiden määritteleminen on osin epätarkkaa. Työllä on merkitystä tekijälleen ja toimeksiantajalle. Työprosessin suunnittelussa ja/tai hallinnassa on puutteita. Opiskelija pystyy hallitsemaan aihetta jossain määrin ja työ on edennyt jokseenkin tyydyttävästi.
Työssä on paneuduttu aiheen taustoihin, mutta teoreettinen viitekehys on suppea tai pinnallinen. Lähteiden käyttö on asianmukaista. Lähdekritiikki on osin puutteellista, mutta yltää tyydyttävälle tasolle. Menetelmällinen osaaminen on hyväksyttävää. Tutkimuskysymykset on esitetty ja niihin saadaan vastauksia.
Opiskelija on turvautunut tavanomaisiin ratkaisuihin. Aineiston määrä on tutkimuskysymysten kannalta tyydyttävä. Aineiston analysointi ja ratkaisujen perustelu on tyydyttävää. Työ pysyy rajauksensa sisällä. Tulokset on esitelty, mutta raportointi jää kuvailevalle tasolle. Perustelun ja luotettavuuden taso on tyydyttävää.
Lähteet on merkitty pääosin oikein. Kieli on hyväksyttävää ja työn ulkoasu ohjeiden mukainen. Työssä havainnollistaminen on toteutettu tyydyttävästi. Työ on ohjeiden mukaan esitelty ja opiskelija pystyy perustelemaan ratkaisunsa tyydyttävästi.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Torkko
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB20S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa eri yhteisöjen osallistamiseen tarvittavat menetelmät
- rakentaa fyysisiä ja virtuaalisia tiloja osallistavalle yhteisölliselle toiminnalle
- suunnitella ja toteuttaa osallistavaa alueellista tai teemallista yhteisön kehittämistä
- ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteet
- kuvailla yhteisömanagerin toimenkuvan ja soveltaa keskeisiä työkaluja
- toimia osallistavan yhteisöllisen toiminnan koordinaattorina
- toimia fasilitaattorina erilaisissa tilaisuuksissa

Sisältö

- Osallisuuden kehittämisen toimintamallit ja peruskäsitteet kulttuurialan toiminnan organisoinnin välineenä
- Fyysiset ja virtuaaliset työskentelyalustat
- Osallistavan alueellisen tai teemallisen yhteisön kehittämistä edistävän toiminnan suunnittelu ja implementointi
- Kestävän kehityksen edistäminen ja vastuullisuus yhteisön osallistamisessa
- Yhteisömanagerin toimenkuva ja osaaminen
- Fasilitoinnin prosessi ja menetelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa hahmottaa yhteisöllisen osallisuuden fyysiset ja virtuaaliset toimintamallit, peruskäsitteet ja roolin kulttuurialan toiminnan organisoinnin keinona. Opiskelija osaa suunnitella kestävän kehityksen päämäärät huomioivaa yhteisöjä rakentavaa ja osallistavaa toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää fyysisiä ja virtuaalisia yhteisölliseen osallisuuteen tähtääviä kulttuurialan toiminnan organisoinnin keinona. Opiskelija osaa suunnitella ja toimeenpanna kestävän kehityksen päämäärät huomioivaa yhteisöjä rakentavaa ja osallistavaa toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa ja kriittisesti arvioida yhteisölliseen osallisuuteen tähtääviä toimintamalleja kulttuurialan toiminnan organisoinnin keinona. Opiskelija osaa suunnitella ja toimeenpanna kestävän kehityksen päämäärät huomioivaa yhteisöjä osallistavaa toimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia fyysisen ja digitaalisen fasilitoinnin työvälineitä ja tiloja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa hahmottaa yhteisöllisen osallisuuden fyysiset ja virtuaaliset toimintamallit, peruskäsitteet ja roolin kulttuurialan toiminnan organisoinnin keinona. Opiskelija osaa suunnitella kestävän kehityksen päämäärät huomioivaa yhteisöjä rakentavaa ja osallistavaa toimintaa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anki Hellberg-Sågfors
 • Asta Kantola
 • Leena Björkqvist
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB20S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa
- hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä
- motivoitua ottamaan vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä
- Pohjoismaisen yhteistyön tärkeimmät verkostot ja kykenee seuraamaan alan yhteispohjoismaisten kulttuuri- ja taideohjelmien toimintaa

Sisältö

- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen
- Pohjoismaiset verkostot sekä kulttuuri- ja taideohjelmat

Oppimateriaalit

Ruotsi: opettajan oma, löytyy Omasta ennen kurssi alkua
Pohjoismainen yhteistyö: opettajan luentomateriaali, Hanasaareen sekä Pohjoismaiseen kulttuuripisteen nettisivut. Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuuripoliittinen yhteistyöohjelma 2021-2024. https://www.norden.org/fi/publication/taide-ja-kulttuuri-kestavan-kehityksen-vauhdittajat-pohjolassa.

Opetusmenetelmät

Ruotsi: vuorovaikutteiset harjoitukset, pari- ja ryhmäharjoitukset
Pohjoismainen yhteistyö: luennot, opintokäynnit pohjoismaisiin organisaatioihin sekä yhteinen ryhmätyö Arcadan kulttuurituotannon opiskelijoiden kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ruotsi: kirjallinen tentti viimeisillä tunneilla, kaksi uusintaa mahdolllista, suullinen tasotarkistus toiseksi viimeisellä kerralla

Pohjoismainen yhteistyö: yhteinen ryhmätyö Arcadan kulttuurituotannon opiskelijoiden kanssa deadline 12.10.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ruotsi ja pohjoismainen yhteistyö :läsnäolo lähiopetuksessa 80%, itsenäistä opiskelua, kirjoitustehtävät tuntien ulkopuolella

Lisätietoja opiskelijoille

Ruotsi: arviointi asteikolla 1-5, opetuskieli ruotsi, materiaali saatavilla ennen kurssin alkua e-muodossa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.
- osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.
- osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.
- hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa; epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.
- ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.
- tunnistaa pohjoismaiset verkostot sekä kulttuuri- ja taideohjelmat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa
- osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy
- osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa
- osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa; sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää
- ääntää ymmärrettävästi; lauserytmin katkot eivät haittaa viestin perille menoa
- arvioida realistisesti omaa kieli- ja viestintäosaamisestaan sekä kykenee kehittämään kieli- ja viestintätaitojaan
- löytää omaan ammattiin liittyviä pohjoismaisia verkostoja sekä kulttuuri- ja taideohjelmia
- verkostoitua pohjoismaisten kollegoiden kanssa ja olla mukana luomassa yhteistyöhankkeita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa
- osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla
- osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa; puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin
- käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi
- ääntämys on selkeää, lauserytmi luonteva
- osaa arvioida realistisesti omaa kieli- ja viestintäosaamisestaan sekä kykenee kehittämään kieli- ja viestintätaitojaan
- osaa verkostoitua pohjoismaisten kollegoiden kanssa ja olla proaktiivisesti mukana luomassa yhteistyöhankkeita

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.
- osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.
- osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.
- hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa; epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.
- ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.
- tunnistaa pohjoismaiset verkostot sekä kulttuuri- ja taideohjelmat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ruotsi:jatkuva arviointi, suullinen esitelmä, kirjallinen lopputentti
Pohjoismainen yhteistyö: lähiopetuksen aktiivisuus, tehtävät arvioidaan 1-5

Esitietovaatimukset

Ruotsin kielen ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B1.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Henna-Liisa Palojärvi
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä keskeiset kulttuurituottajan työssä tarvittavat puheviestintätilanteiden suunnittelu-, hallinta- ja arviointitaidot sekä tietää niiden merkityksen
- havainnoida ja analysoida puheviestintää erilaisissa tilanteissa
- suunnitella esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteita
- havainnollistaa, jäsennellä, perustella ja kohdentaa asiansa viestintätilanteen ja viestinnän tavoitteen mukaisesti
- mukauttaa viestintätyyliään ja toimia erilaisissa kulttuurituottajan ammatin vaatimissa kotimaisissa ja kansainvälisissä puheviestintätilanteissa
- antaa ja vastaanottaa palautetta puheviestintäosaamisesta sekä arvioida realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
- motivoitua kehittämään puheviestintäosaamistaan edelleen

Sisältö

- Esiintymistaidot erilaisissa esiintymistilanteissa
- Havainnollistaminen, kohdentaminen, vaikuttaminen ja argumentointi
- Asiantuntijaesityksen rakentaminen
- Esiintymisjännitys
- Ryhmäviestintätaidot fyysisissä ja virtuaalisissa ryhmäviestintätilanteissa
- Neuvottelutaidot
- Kokouskäytännöt
- Kuunteleminen
- Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- Oma viestijäkuva

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä keskeiset kulttuurituottajan työssä tarvittavat puheviestintätilanteiden suunnittelu-, hallinta- ja arviointitaidot. Opiskelija osaa suunnitella kulttuurituottajan työhön liittyviä esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteita. Hän osaa havainnollistaa, jäsennellä, perustella ja kohdentaa asiaansa. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta puheviestintäosaamisesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa keskeiset kulttuurituottajan työssä tarvittavat puheviestintätilanteiden suunnittelu-, hallinta- ja arviointitaidot sekä tietää niiden merkityksen. Hän osaa havainnoida ja analysoida puheviestintää erilaisissa tilanteissa. Opiskelija osaa suunnitella kulttuurituottajan työhön liittyviä esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteita. Hän osaa havainnollistaa, jäsennellä, perustella ja kohdentaa asiansa viestintätilanteen ja viestinnän tavoitteen mukaisesti. Opiskelija osaa mukauttaa viestintätyyliään puheviestintätilanteen mukaan. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta puheviestintäosaamisesta sekä arvioida realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Hän on motivoitunut kehittämään puheviestintäosaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa keskeiset kulttuurituottajan työssä tarvittavat puheviestintätilanteiden suunnittelu-, hallinta- ja arviointitaidot ja pystyy soveltamaan niitä vaihtuvissa tilanteissa. Hän osaa havainnoida ja analysoida puheviestintää erilaisissa tilanteissa. Opiskelija osaa suunnitella kulttuurituottajan työhön liittyviä esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteita ja löytää vaihtoehtoisia tapoja toimia vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa havainnollistaa, jäsennellä, perustella ja kohdentaa asiansa monipuolisesti viestintätilanteen ja viestinnän tavoitteen mukaisesti. Opiskelija osaa mukauttaa viestintätyyliään ja toimia erilaisissa kulttuurituottajan ammatin vaatimissa puheviestintätilanteissa. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta puheviestintäosaamisesta sekä arvioida realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Hän on motivoitunut kehittämään puheviestintäosaamistaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa nimetä keskeiset kulttuurituottajan työssä tarvittavat puheviestintätilanteiden suunnittelu-, hallinta- ja arviointitaidot. Opiskelija osaa suunnitella kulttuurituottajan työhön liittyviä esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteita. Hän osaa havainnollistaa, jäsennellä, perustella ja kohdentaa asiaansa. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta puheviestintäosaamisesta.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa sponsoroinnin ja muun yritysyhteistyön muodot osaksi markkinoinnin strategiaa
- tunnistaa alan ajankohtaiset ilmiöt
- asettaa yhteistyölle tavoitteita
- soveltaa kohderyhmäajattelua
- asettua sekä sponsorin että sponsoroitavan asemaan
- valita määrätylle kohteelle sopivia yhteistyön muotoja molempia osapuolia hyödyttävästi
- arvioida yhteistyön tuloksia

Sisältö

- Sponsoroinnin ja yritysyhteistyön keskeiset käsitteet
- Yhteistyön määrittely, tavoitteiden asettaminen ja mittaaminen
- Sponsoroinnin arvonluonti ja yhteiskuntavastuu
- Sponsoroinnin strategia
- Yhteistyön riskienhallinta

Oppimateriaalit

Alaja, E & Forssell, C. 2004. Tarinapeliä – Sponsoroinnin käsikirja. Suomen urheilumuseon säätiö ja Mainostajien liitto.

Valanko, E. 2009. Sponsorointi, yhteistyökumppanuus strategisena voimana. Talentum.

Opetusmenetelmät

Luennot
Opetuskeskustelut
Harjoitustehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta 50%
Itsenäistä työskentelyä 50%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata alan keskeiset käsitteet ja tunnistaa ajankohtaiset ilmiöt. Hän osaa suunnitella sponsoroinnin ja muun yritysyhteistyön strategian. Hän osaa nimetä yritysyhteistyön riskejä. Opiskelija osaa valita mittareita yhteistyön arvioimiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä alan keskeiset käsitteet ja ajankohtaiset ilmiöt. Hän osaa suunnitella sponsoroinnin ja muun yritysyhteistyön strategian huomioiden molempien osapuolten arvomaailman ja tavoitteet. Hän osaa soveltaa kohderyhmäajattelua. Opiskelija osaa arvioida, mistä yhteistyön taloudellinen arvo muodostuu. Hän osaa suunnitella yritysyhteistyön riskienhallintaa. Opiskelija osaa valita mittareita yhteistyön arvioimiseen. Opiskelija osaa analysoida oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä alan keskeiset käsitteet ja analysoida ajankohtaisia ilmiöitä. Hän osaa suunnitella sponsoroinnin ja muun yritysyhteistyön strategian huomioiden molempien osapuolten toimintaympäristön, arvomaailman ja tavoitteet. Hän osaa asemoida yhteistyön osaksi integroitua markkinointiviestintää. Hän osaa soveltaa kohderyhmäajattelua. Opiskelija osaa arvioida mistä yhteistyön taloudellinen arvo muodostuu. Hän osaa suunnitella yritysyhteistyön riskienhallintaa. Opiskelija osaa valita mittareita yhteistyön arvioimiseen. Opiskelija osaa analysoida oppimaansa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata alan keskeiset käsitteet ja tunnistaa ajankohtaiset ilmiöt. Hän osaa suunnitella sponsoroinnin ja muun yritysyhteistyön strategian. Hän osaa nimetä yritysyhteistyön riskejä. Opiskelija osaa valita mittareita yhteistyön arvioimiseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo
Harjoitustehtävät

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Talasniemi
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
 • Leena Björkqvist
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa eri taiteenalojen ominaispiirteitä ja ilmaisukeinoja
- tunnistaa erilaisia taidekäsityksiä
- kuvailla taidetta eri rooleissa ja konteksteissa
- soveltaa teosanalyysin perustyökaluja
- taustoittaa ja kytkeä ajankohtaiset taideilmiöt tämän hetken yhteiskunnalliseen viitekehykseen
- taidekokemuksen käsitteen ja osaa keskustella siitä
- eritellä luovan taiteellisen prosessin ominaisuuksia ja taiteilijan ammatillisia toimintatapoja
- sanallistaa omaa taidekäsitystään

Sisältö

- Taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja yhteiskunnallinen keskustelu
- Taiteenalojen erilaiset taustat, ilmaisukeinot ja yhteistyö
- Oman taidekäsityksen tunnistaminen ja kehittäminen
- Teosanalyysin työkalut
- Taide kokemuksena
- Taidepuhe ja keskustelufoorumit
- Taiteilija yhteistyökumppanina

Aika ja paikka

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Oppimateriaalit

Luennot, kirjallisuus, esitykset/vierailukäynnit

Opetusmenetelmät

Aktivoivia luentoja, analyysitehtäviä, opintokäyntejä näyttelyihin ja esityksiin

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arvioitavat tehtävät:
1. Kuvataide oman näyttelyn kuratointi ja PP ja suullinen esitys.
2. Musiikki oopperan analyysi
3. Teatteri esityksellinen tutkielma

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op x 27 h = 135 h
lähiopetus 68 h
ryhmätehtävät
vierailukäynnit

Lisätietoja opiskelijoille

Vaadittava osaamistaso Kulttuurin tuntemus ja ajankohtaiset ilmiöt opintojakson sisältö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa erilaisia taidekäsityksiä ja ymmärtää, miten ajankohtaiset taideilmiöt liittyvän yhteiskunnalliseen keskusteluun. Opiskelija tietää, miten taidetta käsitellään mediassa ja kirjallisuudessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sanallistaa omaa taidekäsitystään. Opiskelija tunnistaa taiteen eri ilmaisukeinoja ja lajityyppejä sekä osaa analysoida teoksia. Opiskelija osaa taustoittaa ja kytkeä ajankohtaiset taideilmiöt tämän hetken yhteiskunnalliseen viitekehykseen. Opiskelija osaa eritellä taidetta eri rooleissa ja konteksteissa. Hän ymmärtää taiteen kokemuksena ja osaa keskustella siitä. Opiskelija ymmärtää luovan taiteellisen prosessin ominaisuuksia ja taiteilijan ammatillisia toimintatapoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sanallistaa ja analysoida omaa taidekäsitystään. Opiskelija tunnistaa taiteen eri ilmaisukeinoja ja lajityyppejä sekä osaa analysoida teoksia ansiokkaasti. Opiskelija osaa taustoittaa ja kytkeä ajankohtaiset taideilmiöt tämän hetken yhteiskunnalliseen viitekehykseen. Opiskelija osaa taiteen keskeiset käsitteet ja osaa eritellä taidetta eri rooleissa ja konteksteissa. Hän ymmärtää taiteen kokemuksena ja osaa keskustella siitä erilaisissa konteksteissa. Opiskelija ymmärtää luovan taiteellisen prosessin ominaisuuksia ja taiteilijan ammatillisia toimintatapoja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa erilaisia taidekäsityksiä ja ymmärtää, miten ajankohtaiset taideilmiöt liittyvän yhteiskunnalliseen keskusteluun. Opiskelija tietää, miten taidetta käsitellään mediassa ja kirjallisuudessa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Tirronen
 • Annakaisa Anttila
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tapahtumatuotannon taloushallinnon perusteet
- tapahtumatuotantoon liittyvän talousmatematiikan ja tapahtumatuotannon budjetin laatimisen perusasiat
- tapahtumatuotannon tyypilliset tulo- ja menolajit ja osaa tehdä niihin liittyviä laskelmia
- taulukkolaskentaohjelman käytön

Sisältö

- Taulukkolaskentaohjelman käyttö
- Tapahtumatuotannon budjetti ja sen tulo- ja menolajit
- Tulo- ja menolajeihin liittyvät laskelmat
- Palkkahallinnon perusteet
- Arvonlisävero tapahtumatuotannossa
- Tapahtumatuotannon digitaaliset työkalut
- Kassavirtalaskelma

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa tapahtumatuotannossa tarvittavan taloushallinnon apuvälineenä. Hän tuntee budjetin laatimisen periaatteet ja osaa tehdä kulttuuritapahtumalle perustellun budjetin. Opiskelija tietää mitä lakisääteisiä asioita tulee huomioida palkkojen budjetoinnissa ja osaa huomioida arvonlisäveron tapahtuman budjettia laatiessaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa monipuolisesti tapahtumatuotannossa tarvittavan taloushallinnon apuvälineenä. Hän tuntee tapahtumatuotannon budjetin laatimisen periaatteet ja osaa laatia budjetin kulttuuritapahtumalle tarkoituksenmukaisia lähteitä ja laskelmia käyttäen. Opiskelija osaa tehdä tarvittavat palkkalaskelmat sekä huomioida arvonlisäveron tapahtuman budjettia laatiessaan. Opiskelija osaa arvioida tapahtuman budjettisuunnittelua ja tietää sen potentiaaliset riskitekijät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää sujuvasti taulukkolaskentaohjelmaa tapahtumatuotannossa tarvittavan taloushallinnon apuvälineenä ja osaa soveltaa taulukkolaskentaohjelman ominaisuuksia tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti. Hän hallitsee tapahtumatuotannon budjetin laatimisen periaatteet. Opiskelija osaa laatia perustellun ja konkreettisen budjetin kulttuuritapahtumalle tarkoituksenmukaisia lähteitä ja laskelmia käyttäen. Opiskelija osaa tehdä tapahtuman palkkalaskelmat sekä huomio arvonlisäveron tapahtuman budjettia laatiessaan. Opiskelija osaa arvioida tapahtuman budjettisuunnittelua ja huomioi potentiaaliset riskitekijät budjettia laatiessaan ja sitä arvioidessaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa tapahtumatuotannossa tarvittavan taloushallinnon apuvälineenä. Hän tuntee budjetin laatimisen periaatteet ja osaa tehdä kulttuuritapahtumalle perustellun budjetin. Opiskelija tietää mitä lakisääteisiä asioita tulee huomioida palkkojen budjetoinnissa ja osaa huomioida arvonlisäveron tapahtuman budjettia laatiessaan.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Huusko
 • Tytti Huhtaniska
 • Kulttuurituotanto Kulttuuripalvelut
 • Satu Lindgren
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- suunnitella yleisötapahtumiin liittyvää logistiikkaa ja työskennellä tapahtumatekniikan ammattilaisten kanssa
- käyttää alan termejä
- tehdä tapahtuma-alueen suunnitelman
- huomioida tapahtumiin liittyvän lainsäädännön
- luokitella turvallisuusriskejä ja tehdä riskikartoituksen
- toimia ensiaputilanteessa

Sisältö

- Aluesuunnitelma
- Hankintaprosessi
- Yleisötapahtuman logistiikka
- Ääni-, valo- ja AV-tekniikka
- Tapahtumiin liittyvä lainsäädäntö
- Tapahtumaturvallisuus ja riskien hallinta
- Ensiavun perusteet

Oppimateriaalit

Dimmercity: Tapahtumanjärjestäjän tekniikkaopas

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Työpajat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op Valo- ja AV tekniikkapaja
1op Äänitekniikan paja
1 op EA
2 op Muu tekninen tuotanto ja turvallisuus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tehdä pääpiirteittäin tapahtuma-alueen suunnitelman. Opiskelija osaa tunnistaa esitystekniikan perusteet. Hän osaa hankkia ja rekrytoida tapahtumatuotannossa tarvittavat esitystekniikan palvelut, välineet ja ammattihenkilöstön. Opiskelija osaa kirjata tapahtumiin liittyvät riskit sekä tehdä tapahtuman riskikartoituksen ja suunnitelman. Opiskelija osaa toimia ensiaputilanteessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo
Harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Opintojakson Yleisötapahtuman tuotannon perusteet (5 op) hyväksytty suoritus tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Annakaisa Anttila
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- markkinoinnin merkityksen, peruskäsitteet ja ajankohtaiset ilmiöt
- soveltaa kohderyhmäajattelua ja suunnitella markkinointia sekä mitata sen tehokkuutta
- hankkia markkinointipalveluja
- arvioida markkinoinnin ja myynnin keskeistä roolia erilaisissa tapahtumissa ja organisaatioissa

Sisältö

- Markkinoinnin peruskäsitteet, suunnittelu ja tehokkuuden mittaaminen
- Digitaalinen markkinointi
- Kuluttajakäyttäytyminen
- B-to-B markkinointi ja myynti
- Kulttuurituottaja markkinointiviestintäpalveluiden hankkijana

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa markkinoinnin peruskäsitteet ja viimeisimmät ilmiöt. Hän tunnistaa kohderyhmäajattelua ja osaa suunnitella markkinointia sekä mitata sen tehokkuutta. Opiskelija osaa hankkia markkinointipalveluja suunnitelmatasolla sekä tunnistaa markkinoinnin ja myynnin roolin erilaisissa tapahtumissa ja organisaatioissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa markkinoinnin merkityksen, peruskäsitteet ja viimeisimmät ilmiöt. Hän osaa soveltaa kohderyhmäajattelua ja suunnitella markkinointia sekä mitata sen tehokkuutta. Opiskelija osaa hankkia markkinointipalveluja sekä arvioida markkinoinnin ja myynnin keskeistä roolia erilaisissa tapahtumissa ja organisaatioissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa erinomaisesti markkinoinnin peruskäsitteitä ja nähdä oman roolinsa osana ajankohtaisia ilmiöitä. Hän osaa soveltaa erinomaisesti kohderyhmäajattelua ja suunnitella markkinointia sekä mitata sen tehokkuutta. Opiskelija osaa hankkia sujuvasti markkinointipalveluja sekä arvioida ja soveltaa markkinoinnin ja myynnin keskeistä roolia erilaisissa tapahtumissa ja organisaatioissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa markkinoinnin peruskäsitteet ja viimeisimmät ilmiöt. Hän tunnistaa kohderyhmäajattelua ja osaa suunnitella markkinointia sekä mitata sen tehokkuutta. Opiskelija osaa hankkia markkinointipalveluja suunnitelmatasolla sekä tunnistaa markkinoinnin ja myynnin roolin erilaisissa tapahtumissa ja organisaatioissa.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Torkko
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB19S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu laajasti alan työtehtäviin, työntekijöiden rooleihin ja työympäristöön.

Sisältö

Harjoittelussa opiskelija perehtyy ohjatusti kulttuurituotannon ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä. Tutkintoon sisältyvän harjoittelun tulee olla monipuolista ja edistää ammatillista kehittymistä nousujohteisesti oman ammattialan perustehtävistä vaativampiin tehtäviin. Olennainen osa opintojakson järjestelyjä on, että opiskelija oppii etsimään ja hakemaan ja lopulta hankkimaan itselleen oman alan työtä. Lähtökohtana on, että opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa ensisijaisesti itse.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty harjoittelu edellyttää loppuraportin kirjoittamista. Raportti ilmentää opiskelijan ammatillista kasvua harjoittelun aikana sekä kykyä arvioida kriittisesti omaa toimintaa kulttuurituotannon ammattilaisena.

Lisätiedot

Arviointikriteeri hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- luoda henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä
- työskennellä erilaisissa projekteissa ja tiimeissä
- tuotantoprosessin eri vaiheet
- hakea itsenaisesti tietoa ja syventää sillä aikaisempaa oppimaansa
- suunnitella ja johtaa omaa työtään
- sanoittaa, arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- esitellä projektin sekä kirjallisesti että suullisesti
- sopeuttaa toimintaansa pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi

Sisältö

- Projektisuunnitelma
- Projektin käytännön toteuttaminen
- Syventymisalueen teoria
- Projektin ja oman osaamisen arviointi ja analysointi
- Projektin kirjallinen loppuraportti suomeksi ja sen tiivistelmä englanniksi
- Projektin suullinen ja kirjallinen esittely

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kirjoittaa projektisuunnitelman valitsemalleen projektille. Hän osaa määritellä projektiin oman oppimisen tavoitteet, syventymisalueen ja lähdeaineiston. Opiskelija osaa kirjoittaa loppuraportin ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa kirjoittaa projektin tiivistelmän englanniksi. Opiskelija osaa hyödyntää lähdemateriaalia. Hän osaa esitellä projektin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kirjoittaa projektisuunnitelman valitsemalleen projektille. Hän osaa määritellä projektiin sopivat oman oppimisen tavoitteet ja syventymisalueen sekä valita tarkoituksenmukaiset lähdeaineistot. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa omaa työtään ja ajankäyttöään. Opiskelija osaa arvioida työskentelyään projektin tiimin jäsenenä. Opiskelija osaa raportoida projektin, syventymisalueen ja oman oppimisen johdonmukaisesti, lähdeaineistoa oikeaoppisesti käyttäen. Hän osaa kirjoittaa tiivistelmän hyvällä englannin kielellä. Opiskelija osaa hyödyntää raportissa ja esittelymateriaalissa tiedon visualisointia. Opiskelija osaa esitellä projektin kohderyhmän huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa etsiä omaa oppimispolkuaan tukevan projektin. Hän osaa kirjoittaa siitä johdonmukaisen projektisuunnitelman, määritellä projektiin sopivat oman oppimisen tavoitteet ja syventymisalueen sekä valita tarkoituksenmukaiset lähdeaineistot. Opiskelija osaa suunnitella ja johtaa omaa työtään ja ajankäyttöään. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää työtapoja sekä tiimin työskentelyä. Opiskelija osaa raportoida projektin johdonmukaisesti ja analyyttisesti, lähdeaineistoa oikeaoppisesti käyttäen. Hän osaa kirjoittaa projektin tiivistelmän kiitettävällä englannin kielellä. Opiskelija osaa hyödyntää raportissa ja esittelymateriaalissa tiedon visualisointia. Opiskelija osaa esitellä projektin kohderyhmän huomioiden.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kirjoittaa projektisuunnitelman valitsemalleen projektille. Hän osaa määritellä projektiin oman oppimisen tavoitteet, syventymisalueen ja lähdeaineiston. Opiskelija osaa kirjoittaa loppuraportin ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa kirjoittaa projektin tiivistelmän englanniksi. Opiskelija osaa hyödyntää lähdemateriaalia. Hän osaa esitellä projektin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuuden Tapahtuman tuottaminen (25 op) hyväksytty suorittaminen tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2025

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Tirronen
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu laajasti alan työtehtäviin, työntekijöiden rooleihin ja työympäristöön.

Sisältö

Harjoittelussa opiskelija perehtyy ohjatusti kulttuurituotannon ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä. Tutkintoon sisältyvän harjoittelun tulee olla monipuolista ja edistää ammatillista kehittymistä nousujohteisesti oman ammattialan perustehtävistä vaativampiin tehtäviin. Olennainen osa opintojakson järjestelyjä on, että opiskelija oppii etsimään ja hakemaan ja lopulta hankkimaan itselleen oman alan työtä. Lähtökohtana on, että opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa ensisijaisesti itse.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty harjoittelu edellyttää loppuraportin kirjoittamista. Raportti ilmentää opiskelijan ammatillista kasvua harjoittelun aikana sekä kykyä arvioida kriittisesti omaa toimintaa kulttuurituotannon ammattilaisena.

Lisätiedot

Arviointikriteeri hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2025

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Tirronen
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu laajasti alan työtehtäviin, työntekijöiden rooleihin ja työympäristöön.

Sisältö

Harjoittelussa opiskelija perehtyy ohjatusti kulttuurituotannon ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä. Tutkintoon sisältyvän harjoittelun tulee olla monipuolista ja edistää ammatillista kehittymistä nousujohteisesti oman ammattialan perustehtävistä vaativampiin tehtäviin. Olennainen osa opintojakson järjestelyjä on, että opiskelija oppii etsimään ja hakemaan ja lopulta hankkimaan itselleen oman alan työtä. Lähtökohtana on, että opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa ensisijaisesti itse.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty harjoittelu edellyttää loppuraportin kirjoittamista. Raportti ilmentää opiskelijan ammatillista kasvua harjoittelun aikana sekä kykyä arvioida kriittisesti omaa toimintaa kulttuurituotannon ammattilaisena.

Lisätiedot

Arviointikriteeri hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- luoda henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä
- työskennellä erilaisissa projekteissa ja tiimeissä
- tuotantoprosessin eri vaiheet
- hakea itsenaisesti tietoa ja syventää sillä aikaisempaa oppimaansa
- suunnitella ja johtaa omaa työtään
- sanoittaa, arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- esitellä projektin sekä kirjallisesti että suullisesti
- sopeuttaa toimintaansa pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi

Sisältö

- Projektisuunnitelma
- Projektin käytännön toteuttaminen
- Syventymisalueen teoria
- Projektin ja oman osaamisen arviointi ja analysointi
- Projektin kirjallinen loppuraportti suomeksi ja sen tiivistelmä englanniksi
- Projektin suullinen ja kirjallinen esittely

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kirjoittaa projektisuunnitelman valitsemalleen projektille. Hän osaa määritellä projektiin oman oppimisen tavoitteet, syventymisalueen ja lähdeaineiston. Opiskelija osaa kirjoittaa loppuraportin ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa kirjoittaa projektin tiivistelmän englanniksi. Opiskelija osaa hyödyntää lähdemateriaalia. Hän osaa esitellä projektin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kirjoittaa projektisuunnitelman valitsemalleen projektille. Hän osaa määritellä projektiin sopivat oman oppimisen tavoitteet ja syventymisalueen sekä valita tarkoituksenmukaiset lähdeaineistot. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa omaa työtään ja ajankäyttöään. Opiskelija osaa arvioida työskentelyään projektin tiimin jäsenenä. Opiskelija osaa raportoida projektin, syventymisalueen ja oman oppimisen johdonmukaisesti, lähdeaineistoa oikeaoppisesti käyttäen. Hän osaa kirjoittaa tiivistelmän hyvällä englannin kielellä. Opiskelija osaa hyödyntää raportissa ja esittelymateriaalissa tiedon visualisointia. Opiskelija osaa esitellä projektin kohderyhmän huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa etsiä omaa oppimispolkuaan tukevan projektin. Hän osaa kirjoittaa siitä johdonmukaisen projektisuunnitelman, määritellä projektiin sopivat oman oppimisen tavoitteet ja syventymisalueen sekä valita tarkoituksenmukaiset lähdeaineistot. Opiskelija osaa suunnitella ja johtaa omaa työtään ja ajankäyttöään. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää työtapoja sekä tiimin työskentelyä. Opiskelija osaa raportoida projektin johdonmukaisesti ja analyyttisesti, lähdeaineistoa oikeaoppisesti käyttäen. Hän osaa kirjoittaa projektin tiivistelmän kiitettävällä englannin kielellä. Opiskelija osaa hyödyntää raportissa ja esittelymateriaalissa tiedon visualisointia. Opiskelija osaa esitellä projektin kohderyhmän huomioiden.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kirjoittaa projektisuunnitelman valitsemalleen projektille. Hän osaa määritellä projektiin oman oppimisen tavoitteet, syventymisalueen ja lähdeaineiston. Opiskelija osaa kirjoittaa loppuraportin ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa kirjoittaa projektin tiivistelmän englanniksi. Opiskelija osaa hyödyntää lähdemateriaalia. Hän osaa esitellä projektin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuuden Tapahtuman tuottaminen (25 op) hyväksytty suorittaminen tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Niemi
 • Eeva-Katri Ahola
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB19S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa kulttuurialan tutkimusorientoituneen kehittämisen käytännöllisiä menetelmiä. Opiskelija osaa hakea tietoa ja suhtautua kriittisesti eri lähteisiin. Opiskelija osaa eritellä käytännön työelämän kehittämisessä tarvittavia tutkimuksellisia menetelmiä ja tuntee ammattikorkeakoulun opinnäytetyön vaatimukset. Opiskelija osaa kuvata selvitys ja kartoitusprosesseja graafisesti. Opiskelija tunnistaa alansa tutkimusmenetelmiä ja osaa soveltaa niitä tutkimuksellisessa kehittämis-, selvitys- ja kartoitustyössä. Opiskelija osaa kerätä tutkimusaineistoja haastattelemalla, havainnoimalla, kyselyillä ja erilaisissa työpajoissa. Opiskelija kykenee kirjalliseen reflektointiin.

Sisältö

- Tiedonhaku, tiedonhaun menetelmät, tiedonkäsitys
- Lähdekriittinen tiedon hankinta ja käyttö
- Kartoituksen ja selvityksen tekeminen
- Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
- Kehittämisprosessin kuvaaminen graafisesti
- Tutkimusmenetelmät
- Aineistojen keräämisen menetelmät
- Työpajatyöskentelyn fasilitoiminen ja ideointimenetelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa autettuna kuvata kulttuurialan tutkimuksellisen kehittämisen käytännöllisiä tapoja ja tutkimustyön perusteita. Opiskelija osaa hakea tietoa ja suhtautua kriittisesti eri lähteisiin. Opiskelija osaa eritellä yhden käytännön työelämän kehittämisessä tarvittavan tutkimuksellisen menetelmän ja tuntee ammattikorkeakoulun opinnäytetyön vaatimukset. Opiskelija osaa autettuna kuvata selvitys ja kartoitusprosessin. Opiskelija tunnistaa yhden alansa tutkimusmenetelmän. Opiskelija osaa ohjauksessa kerätä tutkimusaineiston haastattelemalla, havainnoimalla, kyselyillä ja työpajassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tyydyttävästi kuvata tutkimuksellisen kehittämisen käytännöllisiä tapoja ja tutkimustyön perusteita. Opiskelija osaa hakea tietoa ja suhtautua kriittisesti eri lähteisiin. Opiskelija osaa eritellä kaksi käytännön työelämän kehittämisessä tarvittavaa tutkimuksellista menetelmää ja tuntee ammattikorkeakoulun opinnäytetyön vaatimukset. Opiskelija osaa tyydyttävästi kuvata selvitys ja kartoitusprosessin. Opiskelija tunnistaa tyydyttävästi alansa tutkimusmenetelmiä ja osaa autettuna soveltaa niitä tutkimuksellisessa kehittämis-, selvitys- ja kartoitustyön suunnittelussa. Opiskelija osaa kerätä tutkimusaineistoja haastattelemalla, havainnoimalla, kyselyillä ja erilaisissa työpajoissa. Opiskelija osaa tyydyttävästi reflektoimista kirjallisessa muodossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi kuvata kulttuurialan tutkimuksellisen kehittämisen käytännöllisiä tapoja ja tutkimustyön menetelmiä. Opiskelija osaa hakea tietoa ja suhtautua kriittisesti eri lähteisiin. Opiskelija osaa eritellä monia erilaisia käytännön työelämän kehittämisessä tarvittavia tutkimuksellisia menetelmiä ja tuntee ammattikorkeakoulun opinnäytetyön vaatimukset. Opiskelija osaa kiitettävästi kuvata selvitys- ja kartoitusprosessin graafisesti. Opiskelija tunnistaa useita alansa tutkimusmenetelmiä ja osaa soveltaa niitä tutkimuksellisessa kehittämis-, selvitys- ja kartoitustyön suunnittelussa. Opiskelija osaa itsenäisesti kerätä tutkimusaineistoja haastattelemalla, havainnoimalla, kyselyillä ja erilaisissa työpajoissa. Opiskelija osaa hyvin reflektoimista kirjallisessa muodossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa autettuna kuvata kulttuurialan tutkimuksellisen kehittämisen käytännöllisiä tapoja ja tutkimustyön perusteita. Opiskelija osaa hakea tietoa ja suhtautua kriittisesti eri lähteisiin. Opiskelija osaa eritellä yhden käytännön työelämän kehittämisessä tarvittavan tutkimuksellisen menetelmän ja tuntee ammattikorkeakoulun opinnäytetyön vaatimukset. Opiskelija osaa autettuna kuvata selvitys ja kartoitusprosessin. Opiskelija tunnistaa yhden alansa tutkimusmenetelmän. Opiskelija osaa ohjauksessa kerätä tutkimusaineiston haastattelemalla, havainnoimalla, kyselyillä ja työpajassa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Terhi Dahlman
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa vapaaehtoistyön yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen tapahtumakentällä
- suunnitella, organisoida ja kehittää vapaaehtoistyötä tapahtumissa
- johtaa vapaaehtoistyötä
- ymmärtää lainsäädännön ja turvallisuuden näkökulman vapaaehtoistyössä
- aktivoida työryhmää yhteistoiminnallisesti
- ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään ja tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- toteuttaa työssään kulttuurituottajan ammattieettisiä periaatteita

Sisältö

- Vapaaehtoistyön rooli ja merkitys yhteiskunnassa
- Vapaaehtoistyö organisaatioiden voimavarana
- Vapaaehtoistyö aktiivisen kansalaisuuden edistäjänä
- Lainsäädäntö, verotus ja turvallisuus vapaaehtoistyössä
- Vapaaehtoistyön prosessi: tarpeen määrittely, rekrytointi, sitouttaminen, perehdyttäminen, osaamisvaatimukset, palautteen anto, palkitseminen
- Käytännön vapaaehtoistyö ja sen arviointi
- Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja ammattietiikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa paikantaa vapaaehtoistyön yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen tapahtumakentälle sekä toistaa vapaaehtoisprosessin. Hän osaa toimia osana tapahtuman vapaaehtoisyhteisöä. Opiskelija osaa kuvata vapaaehtoistyötä oman kokemuksen perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa paikantaa vapaaehtoistyön yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen tapahtumakentälle sekä rakentaa toimivan vapaaehtoistyön prosessin. Hän osaa toimia aktiivisena osana tapahtuman vapaaehtoisyhteisöä. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää vapaaehtoistyötä oman kokemuksensa ja teorian pohjalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa paikantaa vapaaehtoistyön yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen tapahtumakentälle sekä kyseenalaistaa ja kehittää vallitsevia käytäntöjä. Hän osaa rakentaa kokonaisvaltaisen vapaaehtoistyön prosessin. Opiskelija osaa toimia aktiivisena osana tapahtuman vapaaehtoisyhteisöä sekä analysoida ja kehittää vapaaehtoistyötä oman kokemuksensa ja teorian pohjalta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa paikantaa vapaaehtoistyön yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen tapahtumakentälle sekä toistaa vapaaehtoisprosessin. Hän osaa toimia osana tapahtuman vapaaehtoisyhteisöä. Opiskelija osaa kuvata vapaaehtoistyötä oman kokemuksen perusteella.

Esitietovaatimukset

Opintojakson Yleisötapahtuman tuotannon perusteet (5 op) hyväksytty suoritus tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Tirronen
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- perustella visuaalisen viestinnän merkityksen osana opintojaan ja työtehtäviään
- hyödyntää visuaalisen viestinnän perusteita viestintänsä tukena.
- visuaalisen suunnittelun tyypilliset työkalut ja ohjelmat ja niiden käytön tuottajan työn edellyttämässä laajuudessa
- eri viestintäkanavien, kuten sosiaalisen median ja painotuotteiden vaatimukset visuaalisen viestinnän sisällöille ja tekniselle laadulle
- tuottaa ja tilata visuaalista sisältöä viestinnän tavoitteen mukaisesti sisäisen viestinnän asiakirjoista markkinoinnin tuotteisiin
- tilata tuotantotyössä tarvittavia visuaalisen viestinnän tuotteita ja palveluja ammattilaisilta sekä johtaa niihin liittyviä tuotantoprosesseja

Sisältö

- Visuaalisen viestinnän perusteet, mm. havaintopsykologia, värin ja kuvan merkitys, typografia, taitto
- Kuvankäsittelyn perusteet: tekninen laatu, korjaukset, digitaalisen kuvan käsittely
- Taiton perusteet
- Kuvankäsittelyohjelman peruskäyttö
- Taitto-ohjelman käyttäminen
- Tiedon visualisointi
- Visuaalisen viestinnän suunnitteluprosessi
- Painotyöprosessi ja painotöiden tilaaminen

Aika ja paikka

Tuottamon ATK-luokka, Hämeentie 135D
Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Materiaali tai linkit materiaaliin saatavilla opettajalta

Opetusmenetelmät

luennot ja tietoiskut
ohjatut ryhmätehtävät
itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmin hankittu osaamisen eAhotin kautta tai osaamisen näytöllä - sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

kontaktiopetus 70 h
itsenäiset tehtävät 40 h
lopputyö 25 h

Sisällön jaksotus

- Visuaalinen viestintä ja sen merkitys kulttuurituottajan työssä
- Kuva & kuvankäsittelyohjelma (PhotoShop)
- Taitto & taitto-ohjelma (InDesign)
- Visuaalisen viestinnän tuotteiden tilaaminen ja hinnoittelu

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa visuaalisen viestinnän ja suunnittelun perusperiaatteet. Hän tietää miten viestintäkanava vaikuttaa visuaalisen viestinnän sisältö- ja laatuvaatimuksiin. Hän osaa visuaalisen suunnittelun ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja huomioi visuaalisuuden osana ammatillista viestintäänsä. Hän osaa tilata tuotantotyössä tarvittavia visuaalisia palveluja ja tuotteita ammattilaisilta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa perustella visuaalisen viestinnän merkityksen osana opintojaan ja työtehtäviään. Hän osaa hyödyntää visuaalisen viestinnän perusteita tarkoituksenmukaisesti viestintänsä tukena. Hän tuntee visuaalisen suunnittelun tyypilliset työkalut ja ohjelmat ja osaa käyttää niitä tuottajan työn edellyttämässä laajuudessa. Opiskelija tietää eri viestintäkanavien vaatimukset visuaalisen viestinnän sisällöille ja tekniselle laadulle. Hän osaa tuottaa ja tilata visuaalista sisältöä viestinnän tavoitteen mukaisesti. Opiskelija osaa tilata tuotantotyössä tarvittavia visuaalisen viestinnän tuotteita ja palveluja ammattilaisilta sekä johtaa niihin liittyviä tuotantoprosesseja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa visuaalisen viestinnän ja suunnittelun perusperiaatteita käytännön tuotantotyössä ja opinnoissa. Opiskelija ottaa huomioon eri viestintäkanavien vaatimukset visuaalisen viestinnän sisällöille ja osaa tuottaa sisältöä viestinnän tavoitteen mukaisesti. Hän osaa käyttää monipuolisesti visuaalisen suunnittelun ohjelmia työtehtävien ja opintojen tukena. Opiskelija osaa tilata tuotantotyössä tarvittavia palveluja ja tuotteita ammattilaisilta sekä tehdä ammatillista yhteistyötä. Hän osaa johtaa visuaalisen viestinnän tuotteisiin ja palveluihin liittyviä prosesseja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa visuaalisen viestinnän ja suunnittelun perusperiaatteet. Hän tietää miten viestintäkanava vaikuttaa visuaalisen viestinnän sisältö- ja laatuvaatimuksiin. Hän osaa visuaalisen suunnittelun ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja huomioi visuaalisuuden osana ammatillista viestintäänsä. Hän osaa tilata tuotantotyössä tarvittavia visuaalisia palveluja ja tuotteita ammattilaisilta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

jatkuva arviointi
ryhmätehtävän ja itsenäisten tehtävien arviointi
lopputyö

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB22S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa yleisötapahtumien roolin osana suurempaa yhteiskunnallista ekosysteemiä
- kehittää tapahtumaideaa asiakaslähtöisesti
- tehdä tapahtuman projektisuunnitelman
- käyttää yleisötapahtuman projektinhallintaan tarvittavia työkaluja
- suunnitella tapahtumia vastuullisesti ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta
- hankkia tietoa itsenäisesti ja toimia aktiivisena osana tapahtumatiimiä

Sisältö

- Tapahtumamuodot
- Tapahtumaklusteri
- Tapahtumien sosiaaliset, kulttuuriset, ympäristölliset ja taloudelliset vaikutukset
- Tapahtumien suunnittelu ja kehittäminen
- Tapahtumatuotannon projektinhallinta
- Tapahtumiin liittyvä lainsäädäntö, tekijänoikeudet ja riskien hallinta
- Kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu
- Tapahtuman toteutus ja arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa yleisötapahtumien roolin osana suurempaa yhteiskunnallista ekosysteemiä. Hän osaa luokitella tapahtumia ja niiden vaikutuksia sekä listata tapahtumaprojektin elinkaaren ideoinnista, tarvekartoituksesta, talous-, aika- ja henkilöresursoinnista aina toteutukseen saakka. Opiskelija tunnistaa alaan liittyvän lainsäädännön, määräykset ja riskit. Opiskelija osaa tehdä projektisuunnitelman. Opiskelija osaa kuvata tapahtumaprojektin tuloksia ja tiimin toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tunnistaa yleisötapahtumien roolin osana suurempaa yhteiskunnallista ekosysteemiä. Hän osaa luokitella tapahtumia ja niiden vaikutuksia sekä suunnitella tapahtumaprojektin elinkaaren ideoinnista, tarvekartoituksesta, talous-, aika- ja henkilöresursoinnista aina toteutukseen saakka. Opiskelija osaa huomioida alaan liittyvän lainsäädännön, määräykset ja riskit. Hän osaa suunnitella ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä tapahtumia. Opiskelija osaa tehdä projektisuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa teoriaa käytäntöön sekä arvioida projektin onnistumista ja tiimin toimintaa analyyttisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tunnistaa yleisötapahtumien roolin osana suurempaa yhteiskunnallista ekosysteemiä. Hän osaa luokitella tapahtumia ja niiden vaikutuksia sekä suunnitella perustellusti tapahtumaprojektin elinkaaren ideoinnista, tarvekartoituksesta, talous-, aika- ja henkilöresursoinnista aina toteutukseen saakka. Opiskelija osaa kehittää tapahtumaa kestävästi ja asiakaslähtöisesti. Hän osaa huomioida alaan liittyvän lainsäädännön, määräykset ja riskit sekä suunnitella ekologisesti jaa sosiaalisesti kestäviä tapahtumia. Opiskelija osaa tehdä projektisuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa teoriaa käytäntöön sekä arvioida projektin tuloksia analyyttisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa yleisötapahtumien roolin osana suurempaa yhteiskunnallista ekosysteemiä. Hän osaa luokitella tapahtumia ja niiden vaikutuksia sekä listata tapahtumaprojektin elinkaaren ideoinnista, tarvekartoituksesta, talous-, aika- ja henkilöresursoinnista aina toteutukseen saakka. Opiskelija tunnistaa alaan liittyvän lainsäädännön, määräykset ja riskit. Opiskelija osaa tehdä projektisuunnitelman. Opiskelija osaa kuvata tapahtumaprojektin tuloksia ja tiimin toimintaa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

08.11.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Torkko
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB20S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa yleisötyön erilaiset tavoitteet
- hahmottaa, miten yleisötyö liittyy laajempiin yhteiskunnallisiin kokonaisuuksiin
- tunnistaa yleisötyön monipuoliset mahdollisuudet uusien yleisöjen löytämisessä, taiteen sosiaalisten ja hyvinvointivaikutusten vahvistamisessa ja taidekasvatuksessa
- hahmottaa yleisön roolin taiteilijan aktiivisena kumppanina
- tutustua eri taiteenalojen yleisötyöprojekteihin ja niiden tekijöihin
- havainnoida ja analysoida yleisötyöprojektien toteuttamista käytännössä
- tehdä pienimuotoisen asiakastutkimuksen
- kerätä asiakastietoa ja analysoida sitä

Sisältö

- Yleisötyön teoreettiset ja käytännölliset lähtökohdat ja tavoitteet
- Yleisötyön eri näkökulmat
- Yleisötyöprojektin suunnittelu
- Saavutettavuus ja vaikuttavuus
- Yleisötyön rooli uusien yleisöjen hankinnassa
- Tuottajan vaihtuvat roolit yleisötyöprojektissa
- Asiakastuntemus
- Asiakastutkimuksen perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää yleisötyön laaja-alaisuuden ja hahmottaa joitakin yhteiskunnallisia näkökulmia liittyen yleisötyöhön. Opiskelija osaa havainnoida ja analysoida yleisötyöprojektien toteuttamista käytännössä. Opiskelija osaa käyttää asiakastutkimuksen ja yleisötyön välineitä ja toimintatapoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää yleisötyön laaja-alaisuuden ja tuntee yleisötyön eri näkökulmat. Opiskelija osaa sijoittaa yleisötyön laajempiin viitekehyksiin. Opiskelija tuntee yleisötyön monipuoliset mahdollisuudet uusien yleisöjen löytämisessä. Opiskelija osaa havainnoida ja analysoida yleisötyöprojektien toteuttamista käytännössä. Opiskelija osaa käyttää käytännössä asiakastutkimuksen ja yleisötyön välineitä ja toimintatapoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida laaja-alaisesti yleisötyön eri näkökulmia. Opiskelija osaa sijoittaa yleisötyön laajempiin viitekehyksiin ja hyödyntää kumppanuuksia yleisötyöprojektin suunnittelussa. Opiskelija osaa soveltaa yleisötyön monipuolisia mahdollisuuksia uusien yleisöjen löytämisessä. Opiskelija osaa suunnitella yleisötyöprojektin. Opiskelija osaa käyttää asiakastutkimuksen ja yleisötyön välineitä ja toimintatapoja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää yleisötyön laaja-alaisuuden ja hahmottaa joitakin yhteiskunnallisia näkökulmia liittyen yleisötyöhön. Opiskelija osaa havainnoida ja analysoida yleisötyöprojektien toteuttamista käytännössä. Opiskelija osaa käyttää asiakastutkimuksen ja yleisötyön välineitä ja toimintatapoja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tytti Huhtaniska
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa yrittäjyydessä tarvittavat tiedot, taidot ja ominaisuudet
- tunnistaa yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen
- perustaa yrityksen tai toimia kevytyrittäjänä
- tekijänoikeuden perusteet
- tuotteistaa omaa osaamistaan
- tehdä liiketoimintasuunnitelman
- kehittää yritystä asiakaslähtöisesti
- soveltaa yrittäjyyteen oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita

Sisältö

- Yrittäjyysekosysteemi
- Yrittäjäidentiteetti
- Yrittäjyyden aloittaminen ja päättäminen
- Tekijänoikeus
- Yrityksen kehittäminen asiakaslähtöisesti ja kehittämiseen liittyvät muutostilanteet
- Digitalisoitumisen vaikutukset yrittäjyyteen
- Yritystoiminnan etiikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä yrittäjän toiminnan osana laajempaa yhteiskunnan ekosysteemiä. Hän osaa kuvata mitä ovat yrittäjänä tarvittavat tiedot, taidot ja ominaisuudet. Hän ymmärtää mitä tarkoitetaan eettisellä yritystoiminnalla. Hän osaa tehdä yksinkertaisen liiketoimintasuunnitelman ja esitellä sen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä yrittäjän toiminnan osana laajempaa yhteiskunnan ekosysteemiä. Hän osaa kuvata mitä ovat on yrittäjänä tarvittavat tiedot, taidot ja ominaisuudet. Hän osaa kehittää yritysidean, tuotteistaa sitä liiketoimintasuunnitelman avulla ja esitellä sen. Hän osaa tunnistaa yrittäjyyteen kuuluvia mahdollisuuksia ja riskejä. Hän ymmärtää eettiseen yritystoimintaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet. Opiskelija osaa hakea itsenäisesti yrittäjyyteen liittyvää tietoa ja soveltaa sitä omaan toimintaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä yrittäjän toiminnan osana laajempaa yhteiskunnan ekosysteemiä. Hän osaa kuvata mitä ovat on yrittäjänä tarvittavat tiedot, taidot ja ominaisuudet. Hän osaa kehittää asiakaslähtöisen yritysidean, tuotteistaa sen liiketoiminnaksi ja esitellä sen. Hän osaa analysoida yritystoiminnan mahdollisuuksia ja riskejä. Hän ymmärtää menestyvään ja eettiseen yritystoimintaan liittyvät nykyhetken ja tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet. Opiskelija osaa hakea itsenäisesti yrittäjyyteen liittyvää tietoa ja soveltaa sitä omaan toimintaansa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä yrittäjän toiminnan osana laajempaa yhteiskunnan ekosysteemiä. Hän osaa kuvata mitä ovat yrittäjänä tarvittavat tiedot, taidot ja ominaisuudet. Hän ymmärtää mitä tarkoitetaan eettisellä yritystoiminnalla. Hän osaa tehdä yksinkertaisen liiketoimintasuunnitelman ja esitellä sen.