Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Procurement

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat ovat pääsääntöisesti työssä, joten työelämäyhteistyö syntyy luonnostaan.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: https://www.metropolia.fi/sites/default/files/images/tietoa%20opiskelusta/metropolia_tutkintosaanto_01012022_paivitetty.pdf

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon (EQF 7 -taso), jolla voi hakeutua tiedekorkeakoulujen jatko-opintoihin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Tavoitteena on kasvattaa osaamista hankinnan ammattilaisena ja oppia analysoimaan ja kehittämään hankintatoimea palvelemaan yrityksen strategiaa. Kärkiteemat tutkinto-ohjelmassa liittyvät arvon luomiseen asiakkaalle koko toimitusketjun kautta, hankinnan strateginen ote, teknologia tehokkaiden hankintojen mahdollistajana ja yhteistyö, hankinnan business casen myyminen muulle organisaatiolle.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa ns. muutosagentteja, jotka osaavat analysoida ja kehittää organisaation hankintaprosesseja sekä suunnitella ja toteuttaa vaativia muutosprojekteja huomioiden organisaation ja toimintaympäristön tavoitteet ja vaatimukset. Opinnäytetyö toteutetaan tutkimus- ja kehittämishankkeena omalle hankintaorganisaatiolle.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat valmiudet hankintojen strategiseen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen, hankintaprosessin ja organisaation kehittämiseen sekä liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.

Procurement - ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voi toimia muun muassa
• hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
• vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
• hankinnan asiantuntijana.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä hankintatoimen asiantuntijoiden kanssa ja ne muodostuvat seuraavista osaamisalueista:

1. Analyyttinen ja menetelmäosaaminen
2. Hankintaosaaminen
3. Yhteistyöosaaminen
4. Liiketoiminnan kehittämisosaaminen
5. Syventävä liiketoimintaosaaminen

Opetussuunnitelman jokainen moduuli ja sen opintojakso tuottaa tai syventää em. kompetenssialueita, ks. opintojaksokuvaukset.

Lisäksi tutkinto-ohjelma vahvistaa opiskelijan osaamista ns. yleisten kompetenssien alueilla siten kuin ne on ilmaistu EQF7/NQF7-kvalifikaatiokuvauksissa. Näitä ovat: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, monikulttuurisuusosaaminen sekä teknologiaosaaminen.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijavaihto

Kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon.

Erityispääsyvaatimukset

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi hakija on suorittanut vähintään 40 op korkeakoulutasoisia liiketaloudellisia opintoja. Lisäksi hakijalla on oltava vähintään kahden vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelma toteutetaan osa-aikaisena ja on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opetus järjestetään kokonaan verkkototeutuksena.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Kaija Haapasalo
tutkintovastaava
Tel. +358 40 098 8529
E-mail: kaija,haapasalo@metropolia.fi
PL 4071, 00079 Metropolia

Master´s Degree Programme in Procurement (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(L1123S6)
Master´s Degree Programme in Procurement (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(L1122S6)
Master´s Degree Programme in Procurement (englanniksi)
Tunnus
(L1121S6)
Master´s Degree Programme in Procurement (englanniksi)
Tunnus
(L1120S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Procurement
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1121S6
  Master's Degree Programme in Procurement
 • L0421S6
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L1221S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää nykyhetkessä käytävää keskustelua kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta ja on tietoinen niihin liittyvistä haasteista. Oppilas tunnistaa toisiinsa liittyviä elementtejä jotka myötävaikuttavat kestäviin liike-elämän käytäntöihin ja kiertotalouteen ja kykenee näkemään niihin sisältyvät kasvu- ja liiketoimintamahdolllisuudet.

Kurssi yhdistää luovaan ja innovatiiviseen ratkaisun muodostamiseen liittyvät taidot kuten ongelmanratkomisen, projektinhallinnan, systeemiajattelun ja muotoiluajattelun kestävän kehityksen ja liike-elämän tietämykseen. Kurssi myös kehittää oppilaan kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyviä kommunikaatiotaitoja hyötynäkökulman kautta.

Sisältö

• Kiertotalouden keskeiset käsitteet: elinkaariajattelu ja kestävä suunnittelu
• Kasvu vs. hyvinvointi ilman talouskasvua ja siihen liittyvät mahdollisuudet; liiketoimintatapaukset ja innovatiot kiertotaloudessa
• Globaalit kestävyyshaasteet ja -päämäärät kiertotalouden näkökulmasta

Tehtäväkuvaus: Oppilaat ideoivat kestävyyshaasteita kehittääkseen (tai testatakseen) ratkaisuja jotka perustuvat elinkaarimallinnuksiin ja kiertotalouden periaatteisiin. Oppilaat raportoivat kurssilla tehdyn pienimuotoisen projektin tuloksista suullisesti (tiimeissä) ja yksilöllisesti (blogi/päiväkirja -formaatissa).

Aika ja paikka

5 online meetings:
16.09, 30.09 and 14.10 at 13-16 pm, and 18.11 and 2.12 at 9-12 am (the timing may be slightly corrected before autumn 2022. If you have a very strict requirement for certain dates/times, pls contact the course instructor).

Course instructor

Zinaida Grabovskaia, PhL, Senior lecturer
Head of Master’s Programme in Business Informatics
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Leiritie 1, 01600 Vantaa, Finland
tel. +358 40 198 4008
Email: zinaida.grabovskaia@metropolia.fi

Oppimateriaalit

Course contents

- Global sustainability challenges and targets from the perspective of Circular economy.
- Key concepts in Circular economy: life-cycle thinking and sustainable design
- Scenarios and other future research methods
- Growth vs. prosperity without growth and its opportunities; business cases and innovations in Circular economy.

Assignment outline:

The students brainstorm selected sustainability challenges to develop (or test) solutions based on life-cycle modelling & Circular economy principles. They report the results orally (in teams, Assigment B) and individually (Assignment A) based on a small-scale project done during the course.

Recomended readings:

1. Selected videos and articles (pls read announcements before classes)

2. "Must-read" e-book in Metropolia e-collection:

Stahel, Walter R. (2019). "The User´s Guide to Circular Economy" (available as e-book in Ebooks Central via MetCat Finna) https://metropolia.finna.fi/Record/nelli15.4100000008402269

3. Scientific e-book, useful in producing assigments in Metropolia e-collection:

Sillanpää, M. and Ncibi, C. (2019). "The Circular Economy : Case Studies about the Transition from the Linear Economy” (as e-book in Ebooks Central via MetCat Finna) https://metropolia.finna.fi/Record/3amk.283952

4. additionally, Metropolia library has also compiled a list of other available e-books in MetCat Finna. (Remember to log in with your password, this link wil bring you to a collection of 11 e-books): https://metropolia.finna.fi/List/861359

Opetusmenetelmät

This course familiarizes the students with the concept, challenges and opportunities of circular economy.

Learning outcomes

The student understands contemporary debates and challenges around sustainability and circular economy. The student recognizes the interrelated elements that contribute to sustainable business practices & circular economy, and can pinpoint the growth & business opportunities in them. The course pulls together the skills related to creative & innovative solution building including problem solving, systems thinking, design thinking together with sustainability knowledge and business knowledge. The course also trains the skills of communicating about sustainability and circular economy via the opportunity lenses.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS = appx. 27 hours of student work per 1 credits (including instructions, self-study, assignments, readings, etc)

Lisätietoja opiskelijoille

The language of instructions is English.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is assessed on the 0 (failed) – 5 (excellent) grading scale.

The course grade is comprised of:
40% for Assignment A + 40% for Assignment B + 20% for class dicussion and participation in class activities (including the peer review of PechaKucha presentations on 24 August, Monday at 12-15 pm).

Approved / Failed

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Satisfactory

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Good

Good overall performance: can apply and articulate concepts and information well both verbally and in writing, certain areas of individual or team output require further attention; shows appropriate level of interest and motivation in individual and team activities. Good presentation delivery and analysis.

Excellent

Excellent performance in all elements of the course: shows interest and motivation in individual and team activities and assignments, fully applies and clearly articulates concepts and information both verbally and in writing. The student is able to support his/her argument with references to the recommended reading and lecture content. Excellent presentation, delivery and analysis.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

26.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Procurement
Opettaja
 • Mari Hiljanen
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1122S6
  Master's Degree Programme in Procurement

Tavoitteet

Opiskelija kykenee identifioimaan eri sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien roolin hankintaprosessissa. Opiskelija kykenee tekemään perusteellisia tarveanalyysejä kommunikoimalla tehokkaasti asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa sekä kehittelemään tarveanalyysiin ja markkinoiden tuntemukseen perustuvia spesifikaatioita yhteistyössä heidän kanssaan. Opiskelija kykenee myymään hankintaosaston business caset organisaation sisällä. Opiskelija kykenee tehokkaaseen kommunikaatioon toimittajien ja potentiaalisten toimittajien kanssa. Opiskelija kykenee inspiroimaan ja motivoimaan hankintatiimiä sekä sisäisiä sidosryhmiä. Opiskelija kykenee tekemään toimittajavalintapäätöksiä ja arvioimaan toimittajien myyntistrategioita sekä omaa asemaansa asiakkaana. Opiskelija kykenee laatimaan toimittajia koskevia vaatimuksia, tekemään toimittajavalintapäätöksiä sekä hyödyntämään kokonaiskustannusajattelua hankintavaihtoehtojen arvioimiseen. Opiskelija kykenee neuvottelemaan edullisia hankintasopimuksia.

Sisältö

• Sidosryhmät
• Business casen myyminen
• Tarpeiden identifioiminen
• Asiakkaan näkökulma
• Toimittajamarkkinat

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet, sisältö, suoritustapa ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkovaatimukset:
Tämä on YAMK -opintojakso Procuremt MBA-ohjelmassa.
AMK-tasoiset opinnot ja aiempi osaaminen/työkokemus hankinnoista on edellytyksenä kurssin onnistuneelle suorittamiselle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 31.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.08.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija ymmärtää yrityksen yhteiskuntavastuun (CSR) lähtökohdat, yhteiskuntavastuuohjelmien kriittiset kohdat ja sen toteuttamisen kannalta tärkeät kysymykset. Hän osaa laatia strategisen viestintäsuunnitelman yhteiskuntavastuuohjelman käynnistämiseksi sekä seurata käynnissä olevan ohjelman toteutumista.

Sisältö

- CSR:n tausta ja ydinkysymykset;
- CSR ja kestävä kehitys;
- CSR ja innovaatiot;
- CSR eri kulttuurikonteksteissa;
- strategiset partneruudet CSR:n näkökulmasta
- case-esimerkkejä yksityiseltä ja julkiselta/kolmannelta sektorilta

Aika ja paikka

Course schedule (5 meetings online):

15th August, Mon, 16-9 pm
16th August, Tue, 16-19 pm
17th August, Wed, 16-19 pm
22th August, Mon, 13-16 pm (must attend)
23th August, 13-16 pm, Q&A.

Oppimateriaalit

Course contents

- Key concepts in CSR;
- Latest approached to CSR;
- Strategic CSR;
- Social challenges and responsible business: cases.

Assignment outline (2 assignments):

A. The student analyzes available solutions to selected CSR challenges (in a case presentation in 10-12 .pptx slides and videod, followed by a peer review), and
B. the student outlines own proposal based on doing responsible business.

The student reports the results orally (in A, as a case presentation) and in writing (in B, in a pptx. or blog format) based on own small-scale project planned during the course.

Recommended readings

CSR has attracted a lot of attention and there are multiple publications on this topic. For the course, we can recommend to read these 2 recent online e-books that should give a good iverall view of the CSR:

1) RECOMMENDED: Olkkonen, Laura and Quarshie, Anne (2019). "Corporate Social Responsibility in Finland: Origins, Characteristics, and Trends". Springer International Publishing 2019. - This is a good, very modern, easy-reading book, available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

2) Haynes, K., Murray, A., Dillard, J. (2012). "Corporate Social Responsibility: A Research Handbook". Routledge 2012. - This a time-proven, deep-diving book that provides a classic view of CSR and its main debate topics. For advanced readers. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

3) "Dictionary of Corporate Social Responsibility: CSR, Sustainability, Ethics and Governance", Eds. S.O.Idowu, N.Capaldi, M.S.Fifka, L.Zu, R.Schmidpeter. Springer International Publishing 2017. - Use this e-book if you need a quick access to a defintion in CSR. It has an excellent collection of defintions and key concepts in CSR. It is available as an e-book from MetCat Finna, Metropolia´s online library.

4) additionally, the course also has a collection of ARTICLES in "Documents".

Opetusmenetelmät

The course is aimed at the Master´s students who already have work experience and have probably come across CSR activities in their work life, or have initial understanding of this area and its application, as well as have opinions about societal, sustainability, environmental and other challenges that business could or should be responsible for.

Learning outcomes:

The student understands contemporary debates about corporate social responsibility. The student recognizes different levels of CSR, ranging from occasional to strategic, and can also recognize business opportunities in CSR; and is able to come up, argue for, and plan for own innovative CSR activity on the selected level.

The course pulls together the skills related to creative & innovative solution building including problem solving, systems thinking, design thinking together with CSR knowledge and business knowledge.

Teaching methods include interactive discussions, case presentations, face-to-face online sessions, reading and doing individual assignments.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The course is aimed at the Master´s students who already have work experience and have probably come across CSR activities in their work life, or have initial understanding of this area and its application, as well as have opinions about societal, sustainability, environmental and other challenges that business could or should be responsible for.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS = appx. 27 hours of student work per 1 credits (including instructions, self-study, assignments, readings, etc)

Lisätietoja opiskelijoille

The language of tuition is English.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is assessed on the 0 (failed) – 5 (excellent) grading scale.

The course grade is comprised of:
40% for Assignment A + 40% for Assignment B + 20% for class dicussion and participation in class activities (including the peer review of PechaKucha presentations on 24 August, Monday at 12-15 pm).

Approved / Failed

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Satisfactory

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Good

Good overall performance: can apply and articulate concepts and information well both verbally and in writing, certain areas of individual or team output require further attention; shows appropriate level of interest and motivation in individual and team activities. Good presentation delivery and analysis.

Excellent

Excellent performance in all elements of the course: shows interest and motivation in individual and team activities and assignments, fully applies and clearly articulates concepts and information both verbally and in writing. The student is able to support his/her argument with references to the recommended reading and lecture content. Excellent presentation, delivery and analysis.

Lisätiedot

Opintojakson opetuskieli on englanti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (kiitettävä).

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Adriana Mustelin
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakso opetetaan englanniksi.

Explain the nature and value of a diverse workforce and its successful inclusion in the workplace.
Critically assess the advantages and challenges of a diverse workforce.
Apply the principles of diversity communication to group work.
Apply the principles of diversity communication to the international project module.
Critically reflect on the topic in relation to the theory and the student’s own experience.

Sisältö

Opintojakso opetetaan englanniksi.

The course will take place in Moodle, and it is divided into modules for a multifaceted and thorough learning experience.

Module 1:
A theoretical approach to diversity: What is diversity? What are the characteristics of and problems specific to the main diversity categories? Advantages and disadvantages of a diverse workforce. What cognitive processes underly diversity dynamics?

Module 2:
The students will evaluate the difficulties in implementing inclusion at individual and organizational levels and propose solutions. In this module, the students work in groups and research the topic. Each group will present their findings and possible solutions.

Module 3:
This module consists of a project where the students work together with students from Monterrey University (Mexico).

Each module has three sections designed to engage the student in the cognitive and applied aspects of the topic:
Reading: This section contains reading material, audio files, PowerPoint presentations, guest lectures.
Writing: This section includes responding to discussion forums posts, mindmaps, peer to peer evaluations and reflection papers. Instructions will be given in each area to tell the students where they should post their material.
Doing: this section focuses on putting the student’s knowledge into practice.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sufficient performance:
showing just enough understanding of the subject to merit a pass grade but requiring greater effort to achieve a more satisfactory result

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good performance:
showing strong understanding of basic concepts and good grasp of techniques, but with certain minor problems still requiring further attention.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent performance:
not only fulfils all standard requirements but demonstrates originality and imagination

Esitietovaatimukset

Opintojakso opetetaan englanniksi.

This course is aimed at advanced Bachelor students and Master students.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 15.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Raisa Varsta

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakso antaa valmiuksia johtaa kompleksisessa toimintaympäristössä ja ratkaista johtamisen haasteita systeemisen ajattelun avulla. Opintojakson aikana opit myös sen, miten systeemistä organisaatiokonstellaatiota voidaan hyödyntää organisaatioiden ja johtamisen kehittämisessä. Konstellaatio on menetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella työyhteisössä esiin tulevia kysymyksiä uudella tavalla. Nämä kysymykset voivat liittyä esimerkiksi strategiseen johtamiseen, muutosjohtamiseen, organisaatiokulttuuurin kehittämiseen ja tiimien rakentamiseen.

Aika ja paikka

Verkkototeutus.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja artikkelit ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa..
Zoom-linkki tulee OMAan noin viikkoa ennen toteutuksen alkua.

Opintojakso muodostuu luennoista, ryhmäkeskusteluista, systeemisistä workshopeista sekä reflektiosessioista. Opintojakson tavoitteena on yhdistää kompleksisuusteoria käytäntöön ja oppia, millä tavoin systeemistä organisaatiokonstellaatiota voidaan hyödyntää organisaation ja johtamisen kehittämisessä. Opintojakso toteutetaan englannin kielellä.

Opintojakson aikana opiskelijat kirjoittavat reflektiivisen oppimispäiväkirjan perustuen kirjallisuuteen, artikkeleihin ja workshoppeihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja antaa helena.kuusisto-ek@metropolia.fi
Tutustuttavaksi:
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5

Ilmoittautumisaika

08.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

01.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Procurement
Opettaja
 • Misa Bakajic
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1122S6
  Master's Degree Programme in Procurement

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kategoriajohtamisen periaatteet. Opiskelija kykenee soveltamaan toimittajasuhteiden hallinnan strategiaa asianmukaisiin hankintakategorioihin. Opiskelija kykenee soveltamaan hankintatoimen kehittämisen keskeisiä teorioita, työkaluja ja malleja ja tuntee erilaiset tavat organisoida hankintoja. Opiskelija kykenee laatimaan riskikartoituksen ja GAP-analyysin ja löytämään hankintatoimen kehityskohteita. Opiskelija kykenee luomaan tehokkaita hankintatoimen riskinhallintastrategioita. Opiskelija kykenee arvioimaan varhaisen vaiheen toimittajayhteistyön (Early Supplier Involvement, ESI) mahdollisuuksia uuden tuotteen kehittelyssä ja ymmärtää sidosryhmien hallinnan tärkeyden varhaisen tuotekehitysvaiheen toimittajayhteistyössä.

Sisältö

• Kategoriajohtaminen
• Toimittajasuhteiden hallinta
• Varhaisen vaiheen toimittajayhteistyö uuden tuotteen kehittelyssä
• Muutoksenhallinta

Aika ja paikka

Zoom verkkoluennot tiistaisin:
14.03.2023 17:00-20:00
28.03.2023 17:00-20:00
11.04.2023 17:00-20:00
02.05.2023 17:00-20:00

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus on verkko-opetusta Zoomissa

Verkkomateriaalit ja opintojakson tehtävät Moodle oppimisalustalla.

Linkit Zoomiin ja Moodleen lähetetään sähköpostilla opiskelijoille ennen kurssin alkua.

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet, sisältö, suoritustapa ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkovaatimukset:
Tämä on YAMK -opintojakso Procuremt MBA-ohjelmassa.
AMK-tasoiset opinnot ja aiempi osaaminen/työkokemus hankinnoista on edellytyksenä kurssin onnistuneelle suorittamiselle

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja niiden arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko:
50 -59 = 1
60-69 = 2
70 - 79 = 3
80 - 89 = 4
90 -100 = 5

Esitietovaatimukset

- An appropriate Bachelor's Degree (i.e. the student must have a Master's level study place at an institution of Higher Education)
- Additionally, if you are interested in attending the Procurement courses: an appropriate Bachelor's Degree, as well as basic studies and / or work experience in the field of procurement, is required

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

08.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

18.01.2023 - 19.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Procurement
Opettaja
 • Mari Hiljanen
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1122S6
  Master's Degree Programme in Procurement

Tavoitteet

Opiskelija kykenee määrittämään tavoitetason toimittajien suorituskyvylle ja asettamaan toimittajille asianmukaiset vaatimukset. Opiskelija osaa mitata suorituskykyä tehokkaasti ja kykenee kehittämään soveltuvia KPI-mittareita. Opiskelija tuntee muutoksenhallinnan ja suorituskyvyn hallinnan periaatteet. Opiskelija kykenee ottamaan käyttöön ja ylläpitämään laadunhallintajärjestelmää normatiiviset vaatimukset huomioon ottaen. Opiskelija ymmärtää laadun työkaluna jonka avulla saavuttaa strategisia päämääriä. Opiskelija kykenee hallinnoimaan kehitysprojekteja ja analysoimaan sekä tehostamaan prosesseja. Opiskelija kykenee soveltamaan asianmukaisten laadunhallintasääntöjen ja standardien sisältöjä. Opiskelija kykenee identifioimaan kohderyhmäspesifejä vaatimuksia ja eri viiteryhmiä.

Sisältö

• Hankintaprosessi
• Hankintaorganisaation tehokkuus ja kompetenssi
• Toimittajien suorituskyvyn hallinta
• Laadunhallinta
• Toimittajien laadunkehitys

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkovaatimukset:
Tämä on YAMK -opintojakso Procuremt MBA-ohjelmassa.
AMK-tasoiset opinnot ja aiempi osaaminen/työkokemus hankinnoista on edellytyksenä kurssin onnistuneelle suorittamiselle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

- An appropriate Bachelor's Degree (i.e. the student must have a Master's level study place at an institution of Higher Education)
- Additionally, if you are interested in attending the Procurement courses: an appropriate Bachelor's Degree, as well as basic studies and / or work experience in the field of procurement, is required

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Procurement
Opettaja
 • Mari Hiljanen
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1122S6
  Master's Degree Programme in Procurement
 • CAMPUSONLINE_2022_LITO
  CampusOnline vuosi 2022 (Liiketalous)

Tavoitteet

Opiskelija käsittää hankintatoimen strategisen merkityksen ja ymmärtää ulkoisten resurssien hallintaan liittyvät haasteet ja vaatimukset.
Opiskelija kykenee arvioimaan megatrendien vaikutuksia hankintoihin sekä niiden ulkoisia ja sisäisia vaikutuksia yrityksen strategiaan.
Opiskelija kykenee kuvailemaan ja analysoimaan yrityksen visiota, missiota, strategioita sekä kilpailutilannetta.
Opiskelija kykenee soveltamaan kypsyysmalleja hankintatoimen tilan ja kehityksen arvioimiseen.
Opiskelija kykenee analysoimaan kilpailuedun osatekijöitä toimitusketjuissa.
Opiskelija kykenee luomaan yhteiskehittelyn avulla yritykselle hankintastrategian.
Opiskelija kykenee arvioimaan digitaalisaation tuomia potentiaalisia muutoksia tulevaisuuden hankintatoimeen.
Opiskelija kykenee tekemään ennusteita ja laatimaan skenaarioita ja tietää mistä löytää oman toimialansa ennusteita.
Opiskelija kykenee laatimaan ulkoistussuunnitelman ja kykenee tekemään perusteellisia make or buy -analyysejä.
Opiskelija kykenee laatimaan kuluanalyysin, luokittelemaan hankintoja sekä laatimaan hankinnan portfolioanalyysin.

Sisältö

• Toimintaympäristö
• Yrityksen strategia
• Hankintastrategia
• Maturiteettimallit
• Portfoliomallit

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet, sisältö, suoritustapa ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkovaatimukset:
Tämä on YAMK -opintojakso Procuremt MBA-ohjelmassa.
AMK-tasoiset opinnot ja aiempi osaaminen/työkokemus hankinnoista on edellytyksenä kurssin onnistuneelle suorittamiselle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

08.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

17.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Procurement
Opettaja
 • Heikki Heponiemi
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1122S6
  Master's Degree Programme in Procurement

Tavoitteet

Opiskelija kykenee arvioimaan digitaalisaation aiheuttamia potentiaalisia muutoksia hankintojen tekemiseen ja tekemään käytännön johtopäätöksiä hankintateknologian näköaloista. OpiskelijaOpiskelija kykenee arvioimaan hankintojen automaatiotarvetta, ymmärtää hankinnasta maksuun prosessin suunnittelun ja kykenee tekemään suosituksia siitä, onko järkevämpää tehdä hankinnat yhdeltä toimittajalta vai hakea optimaalista ratkaisua jokaisen hankinnan kohdalla. Opiskelija kykenee arvioimaan mistä hankkia asiaankuuluvaa tietoa tukemaan hankintapäätöksiä ja kykenee hyödyntämään tätä tietoa tehokkaasti käytännön tilanteissa. OpiskelijaOpiskelija ymmärtää toimittajamarkkinoiden seurantaraporttien merkityksen hankinnoissa ja kykenee analysoimaan toimittajamarkkinoita kehittyneiden työkalujen ja tietolähteiden avulla. OpiskelijaOpiskelija ymmärtää hankinta-analytiikan roolin arvon ohjaajana. OpiskelijaOpiskelija kykenee käyttämään hankinta-analytiikkaa hyväkseen identifioidakseen tilaisuuksia säästöpotentiaalin, riskien hallinnan ja ennusteiden tekemisen suhteen. Opiskelija kykenee käyttämään hankinta-analytiikkaa tehokkaasti hyödykseen suorituskyvyn johtamisessa ja benchmarkingissa. Opiskelija kykenee

Sisältö

• Datan hallinta ja datastrategia
• Hankintojen digitalisaatio
• Hankinta-analytiikka
• Toimittajamarkkinatuntemus
• Mittarit ja raportointityökalut

Oppimateriaalit

Kaikki materiaali löytyy kurssin Moodle työtilasta.

Opetusmenetelmät

Zoom luennot, videoita, kirjallisia tehtäviä (2 kpl) ja omatoiminen lukeminen / harjoittelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

icr=27h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• 10%, Pass/Fail, Assignment 1: Procurement Technology Presentation
• 30%, Grade 0-5, Moodle Quizzes
• 60%, Grade 0-5, Assignment 2: Procurement Technology Review

Esitietovaatimukset

- An appropriate Bachelor's Degree (i.e. the student must have a Master's level study place at an institution of Higher Education)
- Additionally, if you are interested in attending the Procurement courses: an appropriate Bachelor's Degree, as well as basic studies and / or work experience in the field of procurement, is required

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Procurement
Opettaja
 • Hanna Harilainen
 • Helena Kuusisto-Ek
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1122S6
  Master's Degree Programme in Procurement

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa henkilökohtaiset vahvuutensa ja kehitystarpeensa vuorovaikutustaitojen, tiimityön ja johtamistyön suhteen. Opiskelija sitoutuu EQF:n tason 7 mukaiseen henkilökohtaisten kompetenssien kehittämiseen pitkällä tähtäimellä. Opiskelija verkostoituu, kykenee itseohjautuvuuteen ja seuraa jaetun asiantuntijuuden periaatteita aikuisopiskelussa. Opiskelija kehittää käytännön taitojaan resilienssin, myötätunnon, empatian ja tunneälyn rakentamiseksi ja kykenee tietoisesti kultivoimaan positiivisia emootioita kuten kiitollisuutta, iloa, hyväntahtoisuutta, myötätuntoa, mielentyyneyttä ja anteeksiantavuutta. Opiskelija kykenee soveltamaan käytännön metodeja 1) keskittymiskyvyn parantamiseen 2) fyysiseen kipuun, stressiin, negatiivisiin tunteisiin ja ajatuskuvioihin reagoimistaitojen kehittämiseen ja 3) reaktiivisyyden vähentämiseen ja positiivisen osallistumisen edistämiseen. Opiskelija kykenee soveltamaan oppimiaan tietoisuustaitojen syventämisen ja integroimisen metodeja jokapäiväiseen elämään. Opiskelija on omaksunut relationaalisia tietoisuustaitoja jotka sekä parantavat kommunikaatiokykyä konfliktitilateissa että syventävät tiimityötaitoja.

Sisältö

Aikuiskasvatuksen ja verkko-oppimisen periaatteet ja käytännöt, EQF7 kompetenssit
• Itsensä johtaminen
• Tunneäly
• Tietoisuustaitojen tiedepohja
• Tietoisuustaitojen käytännöt metodit

Aika ja paikka

Verkkototeutus.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkossa syksyllä 2022.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa,

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet, sisältö, suoritustapa ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkovaatimukset:
Tämä on YAMK -opintojakso Procuremt MBA-ohjelmassa.
AMK-tasoiset opinnot ja aiempi osaaminen/työkokemus hankinnoista on edellytyksenä kurssin onnistuneelle suorittamiselle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssiin liittyvien tehtävien perustelella

Arviointiasteikko:
50 -59 = 1
60-69 = 2
70 - 79 = 3
80 - 89 = 4
90 -100 = 5

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

11.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L0422S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L1221S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää erilaisia lähestymistapoja projektinhallintaan ja johtamiseen, tuntee keskeiset projektinhallinnan käsitteet, osaa määritellä projektisuunnitelman ja kykenee hallinnoimaan projektia. Oppilas kykenee soveltamaan liike-elämän tutkimus- ja kehitysmetodeja tosielämän projektinhallintatapaukseen. Oppilas kykenee arvioimaan kriittisesti ja analysoimaan projektin tuloksia sekä raportoimaan projektista.

Sisältö

• Projektinjohtaminen, projektityön mallit ja metodit
• Projektityökalut alullepano- ja suunnitteluvaiheessa: hankesuunnitelma, työselvitys, vastuumatriisi, kommunikaatiosuunnitelma, projektiehdotus
• Projektityökalut toimeenpano- ja kontrollivaiheessa: työnositus, aikataulutus ja tarkat arviot
• Tiiminhallinta, tiimin johtaminen, selkeä kommunikaatio ja muut projektitaidot
• Arviointi ja mittaaminen: projektin eteneminen ja onnistuminen
• Projektiraportointi ja sidosryhmien hallinta

Tehtäväkuvaus: Kurssi sisältää joukon kysymyksiä, joilla tarkistetaan, onko oppilas tutustunut kurssin opiskelumateriaaliin. Kurssin päätehtävänä on tuottaa reflektointiin perustuva raportti (yksilötehtävä). Oppilas soveltaa liike-elämän tutkimus- ja kehitysmetodeja tosielämän projektinhallintatapauksen analysointiin.

Aika ja paikka

This is a SELF-STUDY course, which includes 3 classes/meetings with the instructor. These meetings are optional for attendance, but it is highly recommended to attend the 1st meeting, Introduction, held on 27.01 at 13-16 pm on campus (a face-to-face meeting). Two other classes/meetings will be held in "off-hours" in the evening time (online).

Online materials will appear in OMA on 27.01 (by 1st online Introduction session).

Oppimateriaalit

COURSE MATERIAL & RECOMMENDED READINGS and VIDEOS:

The course includes a package of materials for self-study (slides and videos).

1) 1st recommended e-book (a "must-read" book for all student and especially for those without practical PM experience):
Verzuh, Eric. (2008, 2011, 2016 or later). The Fast Forward MBA in Project Management: A Practical Handbook and Reference, with PM Certification Study Tips. John Wiley & Sons Inc. - Available as a paper book and e-book via MetCat, Metropolia library.

2) 2rd recommended e-books ("look-at"/optional before the PM Certification Exam):
In English: IPMA National Competence Baseline 3.0 (available as .pdf file in this workspace)
In Finnish: Projektijohdon pätevyys 3.0: https://www.pry.fi/files/108/PMAF_NCB_3.0_v1.3.pdf
In Finnish: an e-book especially for those who plan to pass the PM Certification Exam in Finnish, written by the founders of PRY/PMAF (Exam body): Projektiliiketoiminta (with some parts in English): http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf

3) 3rd recommended e-book (an optional book, for those with advanced interests & practical PM experience):
Better Practices of Project Management: Based on IPMA Competences (2013, 2016), by John Hermarij. - Available as a paper book and e-book via MetCat, Metropolia library.

Recommended videos:

The course relies heavily on existing high-quality videos produced by leading PM experts from UK, US and Finland (available in open access). Please utilize these excellent sources! You will find the list of recommended videos in the "Documents", in OMA course space.

Opetusmenetelmät

This is a SELF-STUDY course, which includes 3 classes/meetings with the instructor.

NOTE, the 1st meeting, "Introduction", is a FACE-TO-FACE MEETING. If you are interested in a fully online course, pls check a similar implementation called "LY00EB31-3004 Project Management").

--------------------------------------------
Learning outcomes of the course

The student understands approaches to project management and leadership, is aware of the core project management concepts, and knows how to define a project plan & control the project. Student is able to apply business research and development methods for the analysis of a real life case in project management. Student can critically evaluate and analyze the project results and report the project.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ASSIGNMENT deliveries & due dates (any earlier deliveries are very welcome!):

Assignment outline: Assignment A is the analysis of real-life project management cases (3 cases altogether in the course, 1 case per delivery). The main Assignment B is a reflection-based report about the project where the student had/is participated, or is/was a project manager/team member.

19.02, Sunday (1st delivery of PM assignment, parts A+B) - you get feedback to part B and improve it for the next iteration.
19.03, Sunday (2nd delivery of PM assignment, parts A+B ) - you get feedback to part B and improve it for the next iteration.
16.04, Sunday (final 3rd delivery of PM assignment, parts A+B) - final version of part B (your project). No feedback, just a grade.

Note, 1st and 2nd deliveries are given feedback (to part B). Each subsequent part can be improved based on feedback.


PM CERTIFICATION EXAM:

If the student decides to take a PM Certification Exam in April-May 2022 organized by Metropolia (participation is voluntary; the date will be announced separately), a successfully passed PM Certification can be recognized as +1 grade to the course grade). The PM Certification Exam has high educational value and therefore is highly recommended and recognized as part of competence development in the course.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course workload is 5 ECTS, which is appx. 130h of work (online meetings, readings, assignments and self-study). Each 1 credit is appx. 27 hours of student work.

Sisällön jaksotus

Course contents:

- Project leadership; project work models and methods
- Project work tools at the Initiation & Planing stage: project charter, statement of work, responsibility matrix, communication plan, project proposal
- Project work tools at the Execution & Control stage: work breakdown structure, scheduling & accurate estimations
- Team management, team leadership, clear communication & other project skills
- Evaluating and measuring: project progress and its success
- Project reporting & stakeholder management.

Lisätietoja opiskelijoille

The course is held in English.

Course instructor

Zinaida Grabovskaia, PhL, Senior lecturer
Head of Master’s Programme in Business Informatics
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Room 250, Leiritie 1, 01600 Vantaa, Finland
tel. +358 40 198 4008
Email: zinaida.grabovskaia@metropolia.fi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is assessed on the 0 (failed) – 5 (excellent) grading scale.

Approved / Failed

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Satisfactory

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Good

Good overall performance: can apply and articulate concepts and information well both verbally and in writing, certain areas of individual or team output require further attention; shows appropriate level of interest and motivation in individual and team activities. Good presentation delivery and analysis.

Excellent

Excellent performance in all elements of the course: shows interest and motivation in individual and team activities and assignments, fully applies and clearly articulates concepts and information both verbally and in writing. The student is able to support his/her argument with references to the recommended reading and lecture content. Excellent presentation, delivery and analysis.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • L1121S6
  Master's Degree Programme in Procurement
 • L0422S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L1221S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää erilaisia lähestymistapoja projektinhallintaan ja johtamiseen, tuntee keskeiset projektinhallinnan käsitteet, osaa määritellä projektisuunnitelman ja kykenee hallinnoimaan projektia. Oppilas kykenee soveltamaan liike-elämän tutkimus- ja kehitysmetodeja tosielämän projektinhallintatapaukseen. Oppilas kykenee arvioimaan kriittisesti ja analysoimaan projektin tuloksia sekä raportoimaan projektista.

Sisältö

• Projektinjohtaminen, projektityön mallit ja metodit
• Projektityökalut alullepano- ja suunnitteluvaiheessa: hankesuunnitelma, työselvitys, vastuumatriisi, kommunikaatiosuunnitelma, projektiehdotus
• Projektityökalut toimeenpano- ja kontrollivaiheessa: työnositus, aikataulutus ja tarkat arviot
• Tiiminhallinta, tiimin johtaminen, selkeä kommunikaatio ja muut projektitaidot
• Arviointi ja mittaaminen: projektin eteneminen ja onnistuminen
• Projektiraportointi ja sidosryhmien hallinta

Tehtäväkuvaus: Kurssi sisältää joukon kysymyksiä, joilla tarkistetaan, onko oppilas tutustunut kurssin opiskelumateriaaliin. Kurssin päätehtävänä on tuottaa reflektointiin perustuva raportti (yksilötehtävä). Oppilas soveltaa liike-elämän tutkimus- ja kehitysmetodeja tosielämän projektinhallintatapauksen analysointiin.

Aika ja paikka

This is a SELF-STUDY course, which includes 3 classes/meetings with the instructor. These meetings are optional for attendance, but it is highly recommended to attend the 1st meeting, Introduction, held on 3.02 at 13-16 pm ONLINE. Two other classes/meetings will be held in "off-hours" in the evening time (online).

Online materials will appear in OMA on 3.02 (by 1st online Introduction session).

Oppimateriaalit

COURSE MATERIAL & RECOMMENDED READINGS and VIDEOS:

The course includes a package of materials for self-study (slides and videos).

1) 1st recommended e-book (a "must-read" book for all student and especially for those without practical PM experience):
Verzuh, Eric. (2008, 2011, 2016 or later). The Fast Forward MBA in Project Management: A Practical Handbook and Reference, with PM Certification Study Tips. John Wiley & Sons Inc. - Available as a paper book and e-book via MetCat, Metropolia library.

2) 2rd recommended e-books ("look-at" before the PM Certification Exam):
In English: IPMA National Competence Baseline 3.0 (available as .pdf file in this workspace)
In Finnish: Projektijohdon pätevyys 3.0: https://www.pry.fi/files/108/PMAF_NCB_3.0_v1.3.pdf
In Finnish: an e-book especially for those who plan to pass the PM Certification Exam in Finnish, written by the founders of PRY/PMAF (Exam body): Projektiliiketoiminta (with some parts in English): http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf

3) 3rd recommended e-book (optional book, for those with advanced interests & practical PM experience):
Better Practices of Project Management: Based on IPMA Competences (2013, 2016), by John Hermarij. - Available as a paper book and e-book via MetCat, Metropolia library.

Recommended videos:

The course relies heavily on existing high-quality videos produced by leading PM experts from UK, US and Finland (available in open access). Please utilize these excellent sources! You will find the list of recommended videos in the "Documents", in OMA course space.

Opetusmenetelmät

This is a SELF-STUDY course, which includes 3 classes/meetings with the instructor.

NOTE, all the 3 meetings are ONLINE MEETINGS. If you are interested in a similar course with the 1st "Introduction" meeting held face-to-face, pls check a similar implementation called "LY00EB31-3003 Project Management").

-------------------------------------------------
Learning outcomes of the course

The student understands approaches to project management and leadership, is aware of the core project management concepts, and knows how to define a project plan & control the project. Student is able to apply business research and development methods for the analysis of a real life case in project management. Student can critically evaluate and analyze the project results and report the project.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ASSIGNMENT deliveries & due dates (any earlier deliveries are very welcome!):

Assignment outline: Assignment A is the analysis of real-life project management cases (3 cases altogether in the course, 1 case per delivery). The main Assignment B is a reflection-based report about the project where the student had/is participated, or is/was a project manager/team member.

26.02, Sunday (1st delivery of PM assignment, parts A+B) - you get feedback to part B and improve it for the next iteration.
26.03, Sunday (2nd delivery of PM assignment, parts A+B ) - you get feedback to part B and improve it for the next iteration.
23.04, Sunday (final 3rd delivery of PM assignment, parts A+B) - final version of part B (your project). No feedback, just a grade.

Note, 1st and 2nd deliveries are given feedback (to part B). Each subsequent part can be improved based on feedback.


PM CERTIFICATION EXAM:

If the student decides to take a PM Certification Exam in April-May 2022 organized by Metropolia (participation is voluntary; the date will be announced separately), a successfully passed PM Certification can be recognized as +1 grade to the course grade). The PM Certification Exam has high educational value and therefore is highly recommended and recognized as part of competence development in the course.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course workload is 5 ECTS, which is appx. 130h of work (online meetings, readings, assignments and self-study). Each 1 credit is appx. 27 hours of student work.

Sisällön jaksotus

Course contents:

- Project leadership; project work models and methods
- Project work tools at the Initiation & Planing stage: project charter, statement of work, responsibility matrix, communication plan, project proposal
- Project work tools at the Execution & Control stage: work breakdown structure, scheduling & accurate estimations
- Team management, team leadership, clear communication & other project skills
- Evaluating and measuring: project progress and its success
- Project reporting & stakeholder management.

Lisätietoja opiskelijoille

The course is held in English.

Course instructor

Zinaida Grabovskaia, PhL, Senior lecturer
Head of Master’s Programme in Business Informatics
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Room 250, Leiritie 1, 01600 Vantaa, Finland
tel. +358 40 198 4008
Email: zinaida.grabovskaia@metropolia.fi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is assessed on the 0 (failed) – 5 (excellent) grading scale.

Approved / Failed

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Satisfactory

Sufficient performance: has completed basic requirements to pass the course and has made an attempt to apply and articulate concepts and information both verbally and in writing but has not made enough effort overall. The student has demonstrated little effort, interest and motivation for individual or team activities / assignments and the output is rather weak.

Good

Good overall performance: can apply and articulate concepts and information well both verbally and in writing, certain areas of individual or team output require further attention; shows appropriate level of interest and motivation in individual and team activities. Good presentation delivery and analysis.

Excellent

Excellent performance in all elements of the course: shows interest and motivation in individual and team activities and assignments, fully applies and clearly articulates concepts and information both verbally and in writing. The student is able to support his/her argument with references to the recommended reading and lecture content. Excellent presentation, delivery and analysis.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto.

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

24.03.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
Opettaja
 • Mari Hiljanen
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L0821S6
  Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • L1121S6
  Master's Degree Programme in Procurement
 • L1221S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija kykenee hallinnoimaan kehitysprojekteja ja analysoimaan sekä parantamaan prosesseja. Opiskelija tuntee asiaankuuluvien laadunhallintasääntöjen ja -standardien sisällön ja kykenee soveltamaan niitä. Opiskelija kykenee identifioimaan kohderyhmäspesifit vaatimukset ja erilaiset viiteryhmät.

Sisältö

• Laatustandardit
• ISO laadunhallintajärjestelmät
• Laadunhallinnan eri aspektit
• Laadunhallinnan piirteet ja metodit
• Laatuprojektin/laadunhallintaprojektin hallinta
• Laadunhallinnassa käytetyt työsuorituksen arvioinnin mittarit ja kriteerit
• Jatkuva kehittyminen
• Asiakkaan näkökulma ja liiketoimintaprosessien hallinta
• Mittaaminen, esittäminen ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Opintojakso on englanninkielinen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Procurement
Opettaja
 • Tiina Mikkola
 • Zinaida Grabovskaia
 • Kaija Haapasalo
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1122S6
  Master's Degree Programme in Procurement

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Online-luennot ja työpajat Zoomissa, tarkista linkki Omasta/Moodlesta.
2.9.2022 9:00-12:00 (mahdollista osallistua myös Myyrmäen kampuksella)
20.9.2022 17:00-20:00
11.10.2022 17:00-20:00
1.11. 2022 17:00-20:00

Laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien sekä tutkimusviestinnän osuus toteutetaan etäopiskeluna Moodle-oppimisympäristössä.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit

McNiff, J. & Whitehead, J. 2013 Action Research. Routledge. (eBook available in finna.metropolia.fi).

McNiff, J. & Whitehead, J. 2001. Action Research in Organisations. London: Routledge. (eBook available in finna.metropolia.fi)

Rauch, F. 2014. Promoting Change through Action Research. SensePublishers. (eBook available in finna.metropolia.fi)

International Journal of Action Research. Mering: Hampp. (access via finna.metropolia.fi)

Opetusmenetelmät

Luennot, videot, harjoitustehtävät, online-työpajat Moodlessa.
Ensimmäiseen luentoon/työpajaan osallistuminen mahdollista myös Myyrmäen kampuksella Vantaalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja verkkomateriaali 40 h

Itsenäinen työskentely ja kirjallisuuteen tutustuminen 40 h

Harjoitustöiden valmistaminen 50 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet, sisältö, suoritustapa ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkovaatimukset:
Tämä on YAMK -opintojakso Procuremt MBA-ohjelmassa.
AMK-tasoiset opinnot ja aiempi osaaminen/työkokemus hankinnoista on edellytyksenä kurssin onnistuneelle suorittamiselle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yhteensä 100 pistettä tehtävistä, joista:

1) Tutkimusviestintään liittyvät tehtävät: Hyväksytty/hylätty (hyväksytty suoritus vaaditaan)
2) Määrällisiin ja laadullisiin menetelmiin ja GDPR-asioihin liittyvä testi yhteensä 40p
3) Toimintatutkimukseen liittyvät tehtävät 60 p

Arviointi-asteikko:
50 -59 = 1
60-69 = 2
70 - 79 = 3
80 - 89 = 4
90 -100 = 5

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

13.02.2023 - 13.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 30.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Procurement
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Pia Hellman
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1121S6
  Master's Degree Programme in Procurement
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • L1221S6
  Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Tavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää palveluiden merkityksen yrityksen kilpailuedun luomisessa; tuntee ja osaa suunnitella sekä kehittää palveluiden liiketoimintamalleja, palvelustrategiaa sekä yrityksen palveluprosesseja monikanavaympäristössä. Opiskelija osaa kehittää, suunnitella ja toteuttaa keinoja joiden avulla palveluyritys hankkii, myy, palvelee ja pitää asiakkaitaan. Opiskelija oppii myös laatimaan palveluiden kehityssuunnitelman uudelle tai jo olemassa olevalle yritykselle.

Sisältö

• Palveluyrityksen liiketoimintamallit ja strategia
• Palvelukonseptit
• Palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut
• Palveluprosessien kehittäminen
• Palvelukanavat
• Palveluiden markkinointi

Aika ja paikka

Online, Zoom meetings in room, https://zoom.us/j/2032869322, kts tarkempi aikatauluOma

Oppimateriaalit

• Luentomateriaali
• Curedale, Robert: Service Design, Process & Methods (any edition ok but not
available as an e-book on MetCat)
• Stickdorn, Marc, This is service design methods (available as an e-book)
and This is service design doing (available as an e-book) (any edition ok.)
• Wirtz and Lovelock, Essentials of Service Marketing, 3 rd ed. Pearson 2018 or earlier (no e-book on MetCat)
• Chaffey & Smith: Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and
Integrating Online Marketing, Routledge 2017(available as an e-book)

Opetusmenetelmät

• Luennot ja videot verkossa
• Ennakkotehtävä ennen 1. verkkoluentoa (0-10 p.)
• Kehityssuunnitelma (2-3 hlön ryhmissä = projektityö, esitysmuotona video/screencast) (0-90p.)
• Projektitöiden vertaisarviointi (yksilötyö) (hyväksytty/hylätty)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritykselle tehtävä projektityö ryhmissä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

• Tiimityön video kesäkuun 2023 loppuun mennessä Omaan
• Vertaisarvionnit elokuun 2023 alkuun mennessä Omaan
HUOM! Kurssin arviointi elokuussa 2023!

Kansainvälisyys

NA

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

NA

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20 tuntia
Itsenäinen työ ja ryhmätyö 115 tuntia

Sisällön jaksotus

• Intro to the course content, team project and assignments, team building for the team project
• Developing service business models and strategy
Team project brief: Building a business model for a service company

• Service Design methods and tools
Team project brief: Choosing service design methods and tools

• Personas and tools
Team project brief: Creating personas

• Service Concepts
Team project brief: Building a Service Concept

• Online services and OVP
• Service channels and GTA/CTA
Team project brief: Creating the OVP and service channels

• Developing service processes
Team project brief: Designing Service Blueprints

For a more detailed plan, pls see Oma two weeks before the course starts.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Ennakkotehtävä (yksilötyö) 10% suoritettuna
• Projektittyö (tyhmässä) ja niiden vertaisarviointi (yksilötyö) 90%
• Jokainen arvioitava osa-alue on suoritettava hyväksytysti ja palautettava/esitettävä alla olevan aikataulun mukaisesti.
• Tehtävä uusintojen ja myöhästyneiden tehtävä palautusten mahdollinen maksimipistemäärä on 50%.

Lisätiedot

• Luentomateriaalit opettajilta
• Services Marketing Wilson, Alan, Zeithaml, Valarie A., Bitner, Mary Jo, Gremler, Dwayne D. McGraw-Hill Education [2016] Third european edition
• Chaffey & Smith: Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing, Routledge 2017

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Procurement
Opettaja
 • Perttu Pohjonen
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Opiskelijaryhmät
 • L1121S6
  Master's Degree Programme in Procurement

Tavoitteet

Opiskelija kykenee yhdistämään yrityksen strategiset päämäärät Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin. Opiskelija käsittää kestävän kehityksen strategisena lähestymistapana ja kykenee laatimaan business casen hankintatoimen roolista kestävän kehityksen hallinnassa. Opiskelija kykenee soveltamaan kestävän toimitusketjun hallinnan teorioita käytännön toimitusketjukonteksteissa. Opiskelija kykenee laatimaan kestävän kehityksen suuntaviivoja tai toimittajien ohjesääntödokumentteja, joissa otetaan huomioon eri sidosryhmien asettamat vaatimukset. Opiskelija ymmärtää ja kykenee kuvailemaan hankintojen ja toimittajayhteistyön kehittämisen roolia kestävän kehityksen hallinnassa ja kykenee soveltamaan ongelman identifioinnin, analysoinnin ja ratkaisemisen malleja toimitusketjun kestävyyteen. Opiskelija kykenee laatimaan GRI-raportointiohjeiston mukaisia kestävän kehityksen raportteja.

Sisältö

• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
• Kolmikantainen peruslähestymistapa
• Toimittajien ohjesäännöt (code-of-conduct)
• Hallinnointijärjestelmät
• Kestävän kehityksen raportit
• Toimittajien kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kurssi on englanninkielinen.