Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Procurement

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat ovat pääsääntöisesti työssä, joten työelämäyhteistyö syntyy luonnostaan.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: https://www.metropolia.fi/sites/default/files/images/tietoa%20opiskelusta/metropolia_tutkintosaanto_01012022_paivitetty.pdf

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon (EQF 7 -taso), jolla voi hakeutua tiedekorkeakoulujen jatko-opintoihin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Tavoitteena on kasvattaa osaamista hankinnan ammattilaisena ja oppia analysoimaan ja kehittämään hankintatoimea palvelemaan yrityksen strategiaa. Kärkiteemat tutkinto-ohjelmassa liittyvät arvon luomiseen asiakkaalle koko toimitusketjun kautta, hankinnan strateginen ote, teknologia tehokkaiden hankintojen mahdollistajana ja yhteistyö, hankinnan business casen myyminen muulle organisaatiolle.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa ns. muutosagentteja, jotka osaavat analysoida ja kehittää organisaation hankintaprosesseja sekä suunnitella ja toteuttaa vaativia muutosprojekteja huomioiden organisaation ja toimintaympäristön tavoitteet ja vaatimukset. Opinnäytetyö toteutetaan tutkimus- ja kehittämishankkeena omalle hankintaorganisaatiolle.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat valmiudet hankintojen strategiseen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen, hankintaprosessin ja organisaation kehittämiseen sekä liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.

Procurement - ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voi toimia muun muassa
• hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
• vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
• hankinnan asiantuntijana.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä hankintatoimen asiantuntijoiden kanssa ja ne muodostuvat seuraavista osaamisalueista:

1. Analyyttinen ja menetelmäosaaminen
2. Hankintaosaaminen
3. Yhteistyöosaaminen
4. Liiketoiminnan kehittämisosaaminen
5. Syventävä liiketoimintaosaaminen

Opetussuunnitelman jokainen moduuli ja sen opintojakso tuottaa tai syventää em. kompetenssialueita, ks. opintojaksokuvaukset.

Lisäksi tutkinto-ohjelma vahvistaa opiskelijan osaamista ns. yleisten kompetenssien alueilla siten kuin ne on ilmaistu EQF7/NQF7-kvalifikaatiokuvauksissa. Näitä ovat: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, monikulttuurisuusosaaminen sekä teknologiaosaaminen.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijavaihto

Kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon.

Erityispääsyvaatimukset

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi hakija on suorittanut vähintään 40 op korkeakoulutasoisia liiketaloudellisia opintoja. Lisäksi hakijalla on oltava vähintään kahden vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelma toteutetaan osa-aikaisena ja on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opetus järjestetään kokonaan verkkototeutuksena.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Kaija Haapasalo
tutkintovastaava
Tel. +358 40 098 8529
E-mail: kaija,haapasalo@metropolia.fi
PL 4071, 00079 Metropolia

Master´s Degree Programme in Procurement (englanniksi)
Tunnus
(L1124S6)
Master´s Degree Programme in Procurement (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(L1123S6)
Master´s Degree Programme in Procurement (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(L1122S6)
Master´s Degree Programme in Procurement (englanniksi)
Tunnus
(L1121S6)
Master´s Degree Programme in Procurement (englanniksi)
Tunnus
(L1120S6)

Ajoitus 24.10.2023 - 18.12.2023 Code LY00FD12-3001 Ryhmät L1123S6
Ajoitus 18.03.2024 - 31.07.2024 Code LY00FF86-3001 Ryhmät L1223S6 LITO_VV L1123S6
Ajoitus 15.01.2024 - 04.03.2024 Code LY00FD08-3001 Ryhmät L1123S6
Ajoitus 01.09.2023 - 09.10.2023 Code LY00FD06-3001 Ryhmät Liiketalous_CampusOnline L1123S6
Ajoitus 01.01.2024 - 17.03.2024 Code LY00FD09-3001 Ryhmät L1123S6
Ajoitus 25.10.2023 - 13.12.2023 Code LY00FD07-3001 Ryhmät Liiketalous_CampusOnline L1123S6
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LY00EB36-3004 Ryhmät L1122S6 L0422S6_1 L0422S6_2 L1222S6 T2322S6
Ajoitus 01.08.2023 - 30.06.2024 Code XX00FB87-3014
Ajoitus 01.03.2024 - 31.12.2024 Code XX00FB87-3026
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Code XX00FB87-3024
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Code LY00EB31-3005 Ryhmät L1122S6 L1222S6 L0423S6_2
Ajoitus 11.09.2023 - 31.10.2023 Code LX00FI58-3001 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Code LY00FD10-3001 Ryhmät L1123S6
Ajoitus 31.10.2023 - 28.03.2024 Code XX00EJ16-3075 Ryhmät L1123S6
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code LY00EB45-3003 Ryhmät L1122S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.08.2023 Code L000CF93-3013 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 20.06.2024 - 22.09.2024 Code L000CF93-3015 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Code LY00FD12-3002 Ryhmät L1124S6
Ajoitus 21.08.2024 - 20.12.2024 Code LY00FT31-3001 Ryhmät L0424S6_1 T1324S6_1
Ajoitus 21.08.2024 - 20.12.2024 Code LY00FT31-3002 Ryhmät T1324S6_2 L0424S6_2
Ajoitus 30.08.2024 - 13.10.2024 Code LY00FD06-3002 Ryhmät L1124S6
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code LY00FD07-3002 Ryhmät L1124S6
Ajoitus 01.08.2024 - 30.06.2025 Code XX00FB87-3034
Ajoitus 29.08.2024 - 30.09.2024 Code LX00FT24-3001 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 21.10.2024 - 21.03.2025 Code XX00EJ16-3101 Ryhmät L1124S6
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Code LY00FD11-3001 Ryhmät L1223S6 L1123S6