Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
Tutkintosääntö

Jatko-opinnot

Insinööri (ylempiAMK) tutkinto talotekniikan (YAMK) tutkinto-ohjelmassa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehdoissa (suunnittelu ja urakointi) teoreettinen opiskelu on niin syventävää, että se mahdollistaa sijoittumisen esimerkiksi oman alan vaativiin suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviin tai lähialojen insinöörin tehtäviin.
Urakointipainotteisessa LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehdossa (opiskelumahdollisuus ainoastaan päivätoteutuksessa) opinnot tähtäävät käytäntöä lähellä oleviin insinööritehtäviin kuten projektin- ja työnjohtoon sekä tavanomaisten LVI-järjestelmien suunnitteluun.
Talotekniikan tutkinto-ohjelman kiinteistöjohtamisen (opiskelumahdollisuus ainoastaan monimuotototeutuksessa) suuntautumisvaihtoehdossa koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle alalla tarvittavat perustiedot ja ammatilliset valmiudet sekä kyky ja halu jatkuvaan opiskeluun ja oman ammattialan kehityksen seuraamiseen. Tutkinto-ohjelman opiskelu painottuu käytäntöä lähellä oleviin insinööritehtäviin. Koulutuksen tavoitteena on myös painottaa kiinteistöalan kokonaisuuden hallitsemista.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinto-ohjelmasta valmistunut insinööri toimii asiantuntijatehtävissä rakennusalalla, ympäristötekniikassa sekä niiden lähialoilla. Tyypillisiä tehtäviä ovat mm rakennusten suunnittelun, toteutuksen sekä käytön ja huollon tehtävät Suomessa ja ulkomailla, LVI- ja sähköalan tutkimus-, tuotekehitys- ja markkinointitehtävät sekä yhteisöjen ja yhdyskunnan rakennuttamistehtävät.
Tehtävänimike voi olla esimerkiksi sähkö- tai LVI - suunnittelija, projektipäällikkö, työpäällikkö, LVIS- valvoja, tekninen isännöitsijä, huoltopäällikkö, kiinteistöpäällikkö, käyttöpäällikkö, tutkija, tuotepäällikkö, ympäristönsuojelutarkastaja, tarkastusinsinööri tai rakennuttajainsinööri.
Kiinteistöjohtamisen suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut insinööri toimii laaja-alaisesti asiantuntijatehtävissä kiinteistö- ja rakennusalalla, sekä niiden lähialoilla.
Tehtävänimike voi olla esimerkiksi kiinteistöpäällikkö, kiinteistöpalvelupäällikkö, tekninen isännöitsijä, isännöitsijä, projektipäällikkö, työpäällikkö, huoltopäällikkö, käyttöpäällikkö tai rakennuttajainsinööri.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle alalla tarvittavat valmiudet sekä kyky ja halu jatkuvaan opiskeluun ja oman ammattialan kehityksen seuraamiseen. Tässä painotetaan LVI- ja sähkötekniikan kokonaisuuden hallitsemista, vaikkakin valmistuvat insinöörit ovat suuntautumisvaihtoehdon mukaan joko LVI-insinöörejä, sähköinsinöörejä tai LVI- ja talotekniikan tuotantopainotteisia insinöörejä.
Opiskelijalla on ammattiopintojen vaatimat valmiudet matemaattisissa ja luonnontieteellisissä asioissa sekä käytännön tieto- tekniikassa ja viestinnässä. Opiskelijalle syntyy kokonaiskäsitys yleisellä tasolla talotekniikka-alan järjestelmistä ja toimintaympäristöstä.
Tavoitteeseen pyritään opiskelemalla hyvin talotekniikan ja rakentamisen perusteet järjestelmätasolla menemättä syvällisesti mitoitusta vaativaan suunnitteluun. Syventävien ammattiopintojen pääpaino on kiinteistötaloudessa, kiinteistöjen hallinnoimisessa, alan lainsäädännössä sekä kiinteistö- ja henkilöjohtamisessa.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Monipuoliset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Hakukohteet: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet jajotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Talotekniikan päivätoteutus: Kokopäiväopinnot
Talotekniikan monimuotototeutus: Opinnot mahdollistavat työssäkäynnin
Koulutuksen kesto on kolmesta neljään vuoteen, opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta riippuen.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Aki Valkeapää
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Talotekniikka, LVI-tekniikka
Tunnus
(TXF22S1)
Talotekniikka, LVI-tekniikka
Tunnus
(TXF21S1)
Talotekniikka, LVI-tekniikka
Tunnus
(TXF20S1)
Talotekniikka, LVI-tekniikka
Tunnus
(TXF19S1)
Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 07.05.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 110

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
 • Heidi Martin
Vastuuhenkilö

Heidi Martin

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa käsityksen omista vahvuuksista ja oman ammattialan osaamisvaatimuksista.
Opiskelija perehtyy urasuunnitteluun ja muodostaa oman urasuunnitelman.
Opiskelija osaa työstää itselleen työnhaun asiakirjat (CV, hakemus).

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy kaksi osiota ja kuusi oppimistehtävää:

1.Osaamisen sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen
- Osaamisen kartoittaminen
- Luonteenvahvuudet
- Osaamisen tiivistelmä

2.Kohti työelämää
- Video CV, CV tai työpaikkahakemus
- Monimuotoinen työyhteisö
- Suunta tulevaisuuteen (opintojakson kokoava tehtävä)

Opintojakson osiot ja tehtävät on suunniteltu jatkumoksi siten, että opiskelija lähtee liikkeelle urasuunnittelussaan oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittamisesta. Tämän jälkeen opiskelija perehtyy työllistymistaitoihin sekä monimuotoisen työyhteisön ja yhdenvertaisuuden teemoihin. Näiden pohjalta opiskelijaa ohjataan arvioimaan omia urasuunnitteluvalmiuksiaan, vetämään yhteen tekemiään oppimistehtäviä ja niistä heränneitä ajatuksia sekä aloittamaan tulevaisuuden suunnitelmiensa hahmottamista. Lisäksi mukana on tutustumisen arvoista lisämateriaalia, sisältäen tietoutta yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toimintatavasta. Oppimistehtävissä hahmotetaan mm. kaikkea sitä osaamista, jota on hankittu elämän eri vaiheissa, tunnistetaan omia persoonallisia piirteitä ja vahvuuksia, tuetaan oman osaamisen markkinointia ja selvitetään oman alan ammattitaitovaatimuksia, tehdään työnhaun asiakirjoja, valmentaudutaan työhakutaitoihin sekä opitaan ymmärtämään työyhteisöjen monimuotoisuutta. Opintojakson päättävät osiot “Sinä riität” sekä palautekysely. Sinä riität-osiossa on pyritty kannustavasti tuomaan esiin sitä, että opintojen sekä elämän eri vaiheissa, voimme kohdata haasteita ja vastoinkäymisiä, mutta niistä on mahdollista selvitä ja päästä eteenpäin. Parhaimman hyödyn opintojaksosta saa, kun paneutuu tehtäviin ja materiaaleihin huolella. Kurssi kannattaa tehdä itselleen ja omaa uraa varten.

Aika ja paikka

Virtuaaliopintoja itsenäisesti työstettävään aikaan.

Oppimateriaalit

Verkko-oppimisympäristö.

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopinnot, itsenäinen opiskelu ja reflektointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n.50h työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien oppimistehtävien hyväksytty palautus.

Lisätiedot

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään mm. harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 03.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pirjo-Riitta Heimo
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön taloushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa laatia kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön talousarvion ja kirjanpidon ottaen huomioon verosuunnittelun ja osaa hakea isännöintiin liittyviä taloudellisia tietoja eri lähteistä. Opiskelija osaa laatia vastikerahoitus- ja lainaosuuslaskelmia ja tuntee palkkahallinnon, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön arvonlisäverotuksen ja tilintarkastuksen perusteet.

Sisältö

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön talousarvio kirjanpito, tilinpäätös, verosuunnittelu, vastikerahoitus- ja lainaosuuslaskelmat ja erityiskysymyksiä (palkat, arvonlisäverotus, tilintarkastus)

Aika ja paikka

Topic: Pirjo-R Heimo's Zoom Meeting
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://metropolia.zoom.us/j/68615288839?pwd=SVJPdmV1NFFILzM2S0luMTAyUlQ2dz09

Meeting ID: 686 1528 8839
Passcode: AOYL

Oppimateriaalit

Kirjanpitolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336

KILA yleisohje kirjnpidon menetelmistä ja aineistoista 20.4.2021
https://kirjanpitolautakunta.fi/-/kirjanpitolautakunnan-yleisohje-kirjanpidon-menetelmista-ja-aineistoista-20.4.2021

KILA yleisohje asunto-osakeyhtioiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 1.2.2017
https://kirjanpitolautakunta.fi/-/yleisohje-asunto-osakeyhtioiden-ja-muiden-keskinaisten-kiinteistoyhtioiden-kirjanpidosta-tilinpaatoksesta-ja-toimintakertomuksesta-1-2-2017-

Opetusmenetelmät

Topic: Pirjo-R Heimo's Zoom Meeting
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://metropolia.zoom.us/j/68615288839?pwd=SVJPdmV1NFFILzM2S0luMTAyUlQ2dz09

Meeting ID: 686 1528 8839
Passcode: AOYL

Zoom verkkoympäristö, etäopetuskerta 7 kpl + tehtäviä + tentti

To 19.1.2023 klo 17.00 – 19.30 Kirjanpito perus periaatteet
Teht 1, Teht 2 kirjanpidon kirjauksia
To 2.2.2023 klo 17.00 – 19.30 Tilinpäätös, talousarvio
Teht 3 Tuloslaskelma, talousarvio
To 16.2.2023 klo 17.00 – 19.30 Vastike, hanke- ja lainaosuudet
Teht 4 Lainaosuus ja vastike
To 2.3.2023 klo 17.00 – 19.30 Tp-materiaali/Arvonlisävero
To 16.3.2023 klo 17.00 – 19.30 Arvonlisävero II
To 30.3.2023 klo 17.00 – 19.30 Palkat, täydentävää materiaalia
To 13.4.2023 klo 17.00 – 19.30 Verotus
To 27.4.2023 klo 17.00 – 19.30 tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

to 27.4. klo 17:00

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia tyydyttävällä tasolla kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön talousarvion ja kirjanpidon ottaen huomioon verosuunnittelun. Opiskelija osoittaa tuntevansa tyydyttävällä tasolla kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön taloushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia hyvällä tasolla kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön talousarvion sekä kirjanpidon ottaen huomioon verosuunnittelun. Opiskelija osoittaa tuntevansa kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön taloushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön.
Opiskelija osaa laatia vastikerahoitus- ja lainaosuuslaskelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia kiitettävällä tasolla kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön talousarvion sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen ottaen huomioon verosuunnittelun. Opiskelija osoittaa tuntevansa kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön taloushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laatia tyydyttävällä tasolla kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön talousarvion ja kirjanpidon ottaen huomioon verosuunnittelun. Opiskelija osoittaa tuntevansa tyydyttävällä tasolla kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön taloushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu opetuskertoihin perustuviin tehtäviin 50 % ja tenttiin 50 %

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
 • Pirjo-Riitta Heimo
Vastuuhenkilö

Tommi Mäntykoski

Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22_kijotalous
  Kiinteistöalan talous -opintokokonaisuus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa asunto-osakeyhtiön toimintaa ja hallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja isännöitsijän tehtävät yhtiön hallinnossa sekä tuntee osakkeenomistajien oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija osaa soveltaa asunto-osakeyhtiön toiminnassa keskeistä lainsäädäntöä ja hankkia tarvittaessa oikeudellista tietoa eri lähteistä.
Opiskelija tuntee ja osaa kiinteistöjen omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevan keskeisen lainsäädännön sekä tuntee keskeisten sopimusten sisällön ja osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija osaa soveltaa kiinteistöjen omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevaa keskeistä lainsäädäntöä kiinteistöalan työtehtävissä.

Sisältö

Asunto-osakeyhtiön tarkoitus ja toiminta, asunto-osakeyhtiön hallinto, päätöksenteko ja yhtiön edustaminen, isännöitsijän tehtävät, osakkeenomistajan oikeudet ja velvollisuudet, asunto-osakeyhtiön verotus, asunto-osuuskunta ja asumisoikeus

Aika ja paikka

Ke 21.9.2022 klo 17.00 – 3 h As Oy I luku, HTJ
Ke 5.10.2022 klo 17.00 – 3 h As Oy Yhtiöjärjestys, vastikkeet
Ke 26.10.2022 klo 17.00 – 3 h As Oy 6 ja 7 luku hallinto
Ke 9.11.2022 klo 17.00 – 3 h, As Oy 4 ja 5 luku, 8 luku
Ke 23.11.2022 klo 17.00 – 3 h asumisoikeus, osaomistus, osuuskunta
Ke 7.12.2022 klo 17.00 – 19, tentti + 1h

Oppimateriaalit

Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 ajantasainen
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599

Huoneistokirjaamisen käsikirja AOYL 2 luku https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/02/Huoneistokirjaamisen_k%C3%A4sikirja_2020.pdf

Taloyhtiöiden hyvä hallintotapa
https://www.isannointiliitto.fi/wp-content/uploads/2021/09/taloyhtion-hyva-hallintotapa-suositus.pdf

Opetusmenetelmät

Topic: Pirjo-R Heimo's Zoom Meeting
Time: Nov 9, 2022 04:45 PM Helsinki

Join Zoom Meeting
https://metropolia.zoom.us/j/2943013489?pwd=NUNKUis3em9IK0pRc2wrcCtzWEo2dz09

Meeting ID: 294 301 3489
Passcode: AOYL

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ke 7.12.2022 klo 17.00 – 19.00 , tentti

Uusintatentti tarvittaessa
Uusintatenttiin osallistujat yhteydenotto pirjo-riitta.heimo@metropolia.fi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa pinnallisesti keskeiset asunto-osakeyhtiölainsäädännön ja kiinteistöalan lainsäädännön asiakokonaisuudet ja käsitteet. Opiskelija osaa käyttää asunto-osakeyhtiölakia ja esittää kannanottonsa yksinkertaisella tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa keskeiset asunto-osakeyhtiölainsäädännön ja kiinteistöalan lainsäädännön asiakokonaisuudet ja käsitteet, joiden varassa hän kykenee esittämään selkeästi oikeudellista tietoa ja perustelemaan kannanottonsa. Opiskelija osaa hankkia asunto-osakeyhtiölainsäädäntöä koskevaa tietoa eri oikeuslähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa keskeiset asunto-osakeyhtiölainsäädännön ja kiinteistöalan lainsäädännön asiakokonaisuudet ja käsitteet syvällisen yksityiskohtaisesti ja pystyy erittelemään ja esittämään oikeudellista tietoa selkeästi sekä perustelemaan johdonmukaisesti oikeudellisin käsittein kannanottonsa. Opiskelija osaa hankkia asunto-osakeyhtiölainsäädäntöä koskevaa tietoa eri oikeuslähteistä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa pinnallisesti keskeiset asunto-osakeyhtiölainsäädännön ja kiinteistöalan lainsäädännön asiakokonaisuudet ja käsitteet. Opiskelija osaa käyttää asunto-osakeyhtiölakia ja esittää kannanottonsa yksinkertaisella tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: Kurssin arviointi perustuu 60 % tenttiin, ja kurssin aikana palautettuihin tehtäviin 40 %. Kurssi suoritettu 60 % tuloksella.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pasi Partonen
 • Sunil Suwal
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

CAD
Opiskelija osaa piirtää yksinkertaisen rakennuksen LVI-piirustukset CAD-suunnitteluohjelmaa käyttäen.

Tietomallinnus
Opiskelija
• ymmärtää rakennustietomallin perusteet
• ymmärtää BIM:n edut koko elinkaaren ajan
• osaa BIM-termit, määritelmät ja standardit
• osaa hyödyntää BIM-menetelmiä ja työkaluja rakennusprosessissa

Sisältö

CAD (4 op): LVI-piirustukset. CAD-suunnittelun perusteet. Ohjeiden ja mallien mukaisten LVI-suunnitelmien tekeminen pientaloon CAD-sovellusta käyttäen.

Tietomallinnus (1 op):
• johdatus tietomallinnukseen
• BIM-ohjeet ja määräykset
• IFC:n perusteet
• BIM-työkalut
• BIM:n hyödyntäminen projektin elinkaaren aikana

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjeistuksella ja avulla laatia yksinkertaisen rakennuksen LVI-suunnitelmat kokonaisvaltaisesti ja saada ne toimimaan yhtenä kokonaisuutena palvelemaan rakennusta CAD-suunnitteluohjelmaa käyttäen. Opiskelija ymmärtää tietomallinuksen käytön perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa CAD suunnitteluohjelmaa ja itsenäisesti laatia suunnitelmia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa CAD suunnitteluohjelmaa ja itsenäisesti laatia suunnitelmia lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjeistuksella ja avulla laatia yksinkertaisen rakennuksen LVI-suunnitelmat kokonaisvaltaisesti ja saada ne toimimaan yhtenä kokonaisuutena palvelemaan rakennusta CAD-suunnitteluohjelmaa käyttäen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pasi Partonen
 • Sunil Suwal
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

CAD
Opiskelija osaa piirtää yksinkertaisen rakennuksen LVI-piirustukset CAD-suunnitteluohjelmaa käyttäen.

Tietomallinnus
Opiskelija
• ymmärtää rakennustietomallin perusteet
• ymmärtää BIM:n edut koko elinkaaren ajan
• osaa BIM-termit, määritelmät ja standardit
• osaa hyödyntää BIM-menetelmiä ja työkaluja rakennusprosessissa

Sisältö

CAD (4 op): LVI-piirustukset. CAD-suunnittelun perusteet. Ohjeiden ja mallien mukaisten LVI-suunnitelmien tekeminen pientaloon CAD-sovellusta käyttäen.

Tietomallinnus (1 op):
• johdatus tietomallinnukseen
• BIM-ohjeet ja määräykset
• IFC:n perusteet
• BIM-työkalut
• BIM:n hyödyntäminen projektin elinkaaren aikana

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjeistuksella ja avulla laatia yksinkertaisen rakennuksen LVI-suunnitelmat kokonaisvaltaisesti ja saada ne toimimaan yhtenä kokonaisuutena palvelemaan rakennusta CAD-suunnitteluohjelmaa käyttäen. Opiskelija ymmärtää tietomallinuksen käytön perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa CAD suunnitteluohjelmaa ja itsenäisesti laatia suunnitelmia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa CAD suunnitteluohjelmaa ja itsenäisesti laatia suunnitelmia lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjeistuksella ja avulla laatia yksinkertaisen rakennuksen LVI-suunnitelmat kokonaisvaltaisesti ja saada ne toimimaan yhtenä kokonaisuutena palvelemaan rakennusta CAD-suunnitteluohjelmaa käyttäen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pasi Partonen
 • Sunil Suwal
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXF22_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI22A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXF22_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

CAD
Opiskelija osaa piirtää yksinkertaisen rakennuksen LVI-piirustukset CAD-suunnitteluohjelmaa käyttäen.

Tietomallinnus
Opiskelija
• ymmärtää rakennustietomallin perusteet
• ymmärtää BIM:n edut koko elinkaaren ajan
• osaa BIM-termit, määritelmät ja standardit
• osaa hyödyntää BIM-menetelmiä ja työkaluja rakennusprosessissa

Sisältö

CAD (4 op): LVI-piirustukset. CAD-suunnittelun perusteet. Ohjeiden ja mallien mukaisten LVI-suunnitelmien tekeminen pientaloon CAD-sovellusta käyttäen.

Tietomallinnus (1 op):
• johdatus tietomallinnukseen
• BIM-ohjeet ja määräykset
• IFC:n perusteet
• BIM-työkalut
• BIM:n hyödyntäminen projektin elinkaaren aikana

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjeistuksella ja avulla laatia yksinkertaisen rakennuksen LVI-suunnitelmat kokonaisvaltaisesti ja saada ne toimimaan yhtenä kokonaisuutena palvelemaan rakennusta CAD-suunnitteluohjelmaa käyttäen. Opiskelija ymmärtää tietomallinuksen käytön perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa CAD suunnitteluohjelmaa ja itsenäisesti laatia suunnitelmia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa CAD suunnitteluohjelmaa ja itsenäisesti laatia suunnitelmia lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjeistuksella ja avulla laatia yksinkertaisen rakennuksen LVI-suunnitelmat kokonaisvaltaisesti ja saada ne toimimaan yhtenä kokonaisuutena palvelemaan rakennusta CAD-suunnitteluohjelmaa käyttäen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aki Valkeapää
 • Virtuaali Talotekniikka
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF19S1_LU
  LVI-urakoinnin opintopolku
 • TXF19S1_LS
  LVI-suunnittelun opintopolku
 • TXF19S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF19S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää teollisuustilojen, suurten hallimaisten tilojen ja erikoistilojen ilmastointijärjestelmien toimintaperiaatteita sekä tietää järjestelmien valinta- ja suunnitteluperusteita. Opiskelija osaa suunnitella tyypillisimmät kohdeilmanvaihtoratkaisut ja ovivedon torjuntaratkaisut. Opiskelija tunnistaa teollisuustilojen suodatus- ja lämmöntalteenottoratkaisujen erityispiirteitä ja ymmärtää niiden merkityksen ratkaisua valittaessa. Opiskelija tuntee suurten tilojen, keittiöiden, laboratorioiden, puhdastilojen ja sähkötilojen ilmastointiratkaisujen erityispiirteitä ja osaa ottaa ne huomioon suunnittelussa.

Sisältö

Teollisuustilojen sisäilmaston tavoite- ja vaatimustasot. Tilailmastoinnin periaatteet. Paikallisilmastointiratkaisut. Oviaukkovirtaukset ja niiden torjunta. Ilmaverhot. Tavanomaisten tehdashallien lämmitys. Lämmöntalteenotto ja poistoilman suodatusratkaisut teollisuustiloissa. Puhdastilat. Jää- ja uimahallit. Keittiö-, laboratorio-, sähkö- ja puhdastilat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa perustapauksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä vaativampiin tapauksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista monimutkaisempia, analysointia tai perusteluja edellyttäviä opintojakson sisältöön liittyviä tehtäviä lähes virheettömästi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa perustapauksissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kalle Kauraala
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• suorittaa yksikkömuunnoksia ja käsitellä suureyhtälöitä
• määritellä kinematiikan suureet
• kuvailla kappaleen liikettä laskennallisesti ja graafisesti
• tehdä selkoa voiman käsitteestä sekä luetella ja kuvailla voimatyypit
• piirtää kappaleen voimakuvion
• esittää Newtonin lait
• mallintaa kappaleen dynamiikkaa
• määritellä voiman momentin
• tehdä selkoa energian käsitteestä
• määritellä työn, liike-energian, potentiaalienergian, tehon ja hyötysuhteen
• esittää energian säilymislain ja mekaniikan energiaperiaatteen
• mallintaa energian konversiota ja siirtymistä
• määritellä tiheyden ja paineen
• kuvailla paineen jakautumista nesteessä ja kaasussa
• esittää hydraulisen nosturin/puristimen toimintaperiaatteen
• tarkastella nesteen ja kaasun painetta eri syvyyksillä
• esittää Arkhimedeen lain ja soveltaa sitä
• määritellä keskeiset virtausta kuvaavat suureet ja käyttää niitä
• tarkastella virtausnopeuden muutoksia jatkuvuusyhtälön avulla
• käyttää tavallisimpia lämpötila-asteikkoja
• esittää lämpölaajenemislait ja soveltaa niitä
• esittää ideaalikaasulain ja mallintaa kaasua sen avulla
• mallintaa lämmön varaamista ja olomuodon muutoksia

Sisältö

• suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset
• kinematiikka: paikka, siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys
• dynamiikka: voiman käsite, voimatyypit, voimakuvio, Newtonin lait
• voiman momentti
• energia, työ, teho ja hyötysuhde
• tiheys ja paine
• paine nesteessä ja kaasussa
• hydraulinen nosturi/puristin
• nesteen ja kaasun paineen riippuvuus syvyydestä
• Arkhimedeen laki
• virtausta kuvaavat perussuureet, jatkuvuusyhtälö
• lämpötila-asteikot
• lämpölaajeneminen
• ideaalikaasu
• lämpökapasiteetti
• olomuodon muutokset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan vaativissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kalle Kauraala
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• suorittaa yksikkömuunnoksia ja käsitellä suureyhtälöitä
• määritellä kinematiikan suureet
• kuvailla kappaleen liikettä laskennallisesti ja graafisesti
• tehdä selkoa voiman käsitteestä sekä luetella ja kuvailla voimatyypit
• piirtää kappaleen voimakuvion
• esittää Newtonin lait
• mallintaa kappaleen dynamiikkaa
• määritellä voiman momentin
• tehdä selkoa energian käsitteestä
• määritellä työn, liike-energian, potentiaalienergian, tehon ja hyötysuhteen
• esittää energian säilymislain ja mekaniikan energiaperiaatteen
• mallintaa energian konversiota ja siirtymistä
• määritellä tiheyden ja paineen
• kuvailla paineen jakautumista nesteessä ja kaasussa
• esittää hydraulisen nosturin/puristimen toimintaperiaatteen
• tarkastella nesteen ja kaasun painetta eri syvyyksillä
• esittää Arkhimedeen lain ja soveltaa sitä
• määritellä keskeiset virtausta kuvaavat suureet ja käyttää niitä
• tarkastella virtausnopeuden muutoksia jatkuvuusyhtälön avulla
• käyttää tavallisimpia lämpötila-asteikkoja
• esittää lämpölaajenemislait ja soveltaa niitä
• esittää ideaalikaasulain ja mallintaa kaasua sen avulla
• mallintaa lämmön varaamista ja olomuodon muutoksia

Sisältö

• suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset
• kinematiikka: paikka, siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys
• dynamiikka: voiman käsite, voimatyypit, voimakuvio, Newtonin lait
• voiman momentti
• energia, työ, teho ja hyötysuhde
• tiheys ja paine
• paine nesteessä ja kaasussa
• hydraulinen nosturi/puristin
• nesteen ja kaasun paineen riippuvuus syvyydestä
• Arkhimedeen laki
• virtausta kuvaavat perussuureet, jatkuvuusyhtälö
• lämpötila-asteikot
• lämpölaajeneminen
• ideaalikaasu
• lämpökapasiteetti
• olomuodon muutokset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan vaativissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kalle Kauraala
Opiskelijaryhmät
 • TXF22_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI22B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG22_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI22A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXF22_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• suorittaa yksikkömuunnoksia ja käsitellä suureyhtälöitä
• määritellä kinematiikan suureet
• kuvailla kappaleen liikettä laskennallisesti ja graafisesti
• tehdä selkoa voiman käsitteestä sekä luetella ja kuvailla voimatyypit
• piirtää kappaleen voimakuvion
• esittää Newtonin lait
• mallintaa kappaleen dynamiikkaa
• määritellä voiman momentin
• tehdä selkoa energian käsitteestä
• määritellä työn, liike-energian, potentiaalienergian, tehon ja hyötysuhteen
• esittää energian säilymislain ja mekaniikan energiaperiaatteen
• mallintaa energian konversiota ja siirtymistä
• määritellä tiheyden ja paineen
• kuvailla paineen jakautumista nesteessä ja kaasussa
• esittää hydraulisen nosturin/puristimen toimintaperiaatteen
• tarkastella nesteen ja kaasun painetta eri syvyyksillä
• esittää Arkhimedeen lain ja soveltaa sitä
• määritellä keskeiset virtausta kuvaavat suureet ja käyttää niitä
• tarkastella virtausnopeuden muutoksia jatkuvuusyhtälön avulla
• käyttää tavallisimpia lämpötila-asteikkoja
• esittää lämpölaajenemislait ja soveltaa niitä
• esittää ideaalikaasulain ja mallintaa kaasua sen avulla
• mallintaa lämmön varaamista ja olomuodon muutoksia

Sisältö

• suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset
• kinematiikka: paikka, siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys
• dynamiikka: voiman käsite, voimatyypit, voimakuvio, Newtonin lait
• voiman momentti
• energia, työ, teho ja hyötysuhde
• tiheys ja paine
• paine nesteessä ja kaasussa
• hydraulinen nosturi/puristin
• nesteen ja kaasun paineen riippuvuus syvyydestä
• Arkhimedeen laki
• virtausta kuvaavat perussuureet, jatkuvuusyhtälö
• lämpötila-asteikot
• lämpölaajeneminen
• ideaalikaasu
• lämpökapasiteetti
• olomuodon muutokset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan vaativissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämän käytäntöjä ja oman ammattialansa todellisessa työympäristössä käytettäviä työskentelytapoja, työmenetelmiä ja –välineitä sekä tietää omalla ammattialalla käytettävää terminologiaa.
Opiskelija osaa soveltaa ja testata ammattiaineopinnoissa hankittuja tietoja käytännössä. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin, tukee ammatillista kehittymistä sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelun tulee olla monipuolista ja edetä nousujohteisesti vaativammaksi.

Sisältö

Harjoittelussa opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä.
Kaikki tutkintoon sisältyvä harjoittelu suoritetaan oman koulutusohjelman ammattiharjoitteluna. Opintojen alkupuolella hakeudutaan ammattialan käytännön tehtäviin (Harjoittelu 1), ja opintojen edistyessä ammatillisen osaamisen kartuttua hakeudutaan vaativampaan harjoitteluun (Harjoittelu 2).
Harjoittelun tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija monipuolisesti koulutusohjelman työtehtäviin ja toimintaympäristöihin ja ohjata häntä alansa insinööritehtäviin.
Talotekniikan koulutusohjelman harjoitteluksi soveltuvia tehtäviä ovat muun muassa käyttö- ja ylläpito sekä urakointi- ja valvontatehtävät sekä asiantuntijana toimiminen johtamis-, tutkimus-, tuotekehitys-, suunnittelu-, projektinjohtotehtävissä. Harjoittelu ohjaa opiskelijaa näiden tehtävien hoitamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut erillisessä harjoitteluohjeessa kerrotut harjoittelulle asetetut laadulliset ja ajalliset vaatimukset. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Lisätiedot

Harjoittelu on tärkeä osa ammattikorkeakouluopintoja. Insinööritutkintoon sisältyy harjoittelua yhteensä 20 viikkoa (30 opintopistettä).
Harjoittelu suoritetaan ensisijaisesti kokopäivätyönä. Osa-aikatyötä voidaan hyväksyä harjoitteluksi enintään 10 opintopistettä. Harjoitteluksi hyväksytään osa-aikatyö, jonka työmäärä on vähintään 10 h/viikko.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämän käytäntöjä ja oman ammattialansa todellisessa työympäristössä käytettäviä työskentelytapoja, työmenetelmiä ja –välineitä sekä tietää omalla ammattialalla käytettävää terminologiaa.
Opiskelija osaa soveltaa ja testata ammattiaineopinnoissa hankittuja tietoja käytännössä. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin, tukee ammatillista kehittymistä sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelun tulee olla monipuolista ja edetä nousujohteisesti vaativammaksi.

Sisältö

Harjoittelussa opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä.
Kaikki tutkintoon sisältyvä harjoittelu suoritetaan oman koulutusohjelman ammattiharjoitteluna. Opintojen alkupuolella hakeudutaan ammattialan käytännön tehtäviin (Harjoittelu 1), ja opintojen edistyessä ammatillisen osaamisen kartuttua hakeudutaan vaativampaan harjoitteluun (Harjoittelu 2).
Harjoittelun tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija monipuolisesti koulutusohjelman työtehtäviin ja toimintaympäristöihin ja ohjata häntä alansa insinööritehtäviin.
Talotekniikan koulutusohjelman harjoitteluksi soveltuvia tehtäviä ovat muun muassa käyttö- ja ylläpito sekä urakointi- ja valvontatehtävät sekä asiantuntijana toimiminen johtamis-, tutkimus-, tuotekehitys-, suunnittelu-, projektinjohtotehtävissä. Harjoittelu ohjaa opiskelijaa näiden tehtävien hoitamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut erillisessä harjoitteluohjeessa kerrotut harjoittelulle asetetut laadulliset ja ajalliset vaatimukset. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Lisätiedot

Harjoittelu on tärkeä osa ammattikorkeakouluopintoja. Insinööritutkintoon sisältyy harjoittelua yhteensä 20 viikkoa (30 opintopistettä).
Harjoittelu suoritetaan ensisijaisesti kokopäivätyönä. Osa-aikatyötä voidaan hyväksyä harjoitteluksi enintään 10 opintopistettä. Harjoitteluksi hyväksytään osa-aikatyö, jonka työmäärä on vähintään 10 h/viikko.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2025

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja testata ammattiaineopinnoissa hankittuja tietoja käytännössä. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja ja valmentaa insinöörin työtehtäviin.Harjoittelu tukee ammatillista kehittymistä sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Harjoittelussa opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä. Kaikki tutkintoon sisältyvä harjoittelu suoritetaan oman koulutusohjelman ammattiharjoitteluna. Harjoittelun tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija monipuolisesti koulutusohjelman työtehtäviin ja toimintaympäristöihin ja ohjata häntä alansa insinöörin tehtäviin. Talotekniikan koulutusohjelman harjoitteluksi soveltuvia tehtäviä ovat muun muassa suunnittelutehtävät, projektinhoito-ja työnjohtotehtävät, valvontatehtävät ja erilaiset avustavan asiantuntijan tehtävät alan yrityksissä ja julkisyhteisöjen palveluksessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut erillisessä harjoitteluohjeessa kerrotut harjoittelulle asetetut laadulliset ja ajalliset vaatimukset. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Lisätiedot

Harjoittelu on tärkeä osa ammattikorkeakouluopintoja. Insinööritutkintoon sisältyy harjoittelua yhteensä 20 viikkoa (30 opintopistettä).
Harjoittelu suoritetaan ensisijaisesti kokopäivätyönä. Osa-aikatyötä voidaan hyväksyä harjoitteluksi enintään 10 opintopistettä. Harjoitteluksi hyväksytään osa-aikatyö, jonka työmäärä on vähintään 10 h/viikko.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.12.2025

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2025

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja testata ammattiaineopinnoissa hankittuja tietoja käytännössä. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja ja valmentaa insinöörin työtehtäviin.Harjoittelu tukee ammatillista kehittymistä sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Harjoittelussa opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä. Kaikki tutkintoon sisältyvä harjoittelu suoritetaan oman koulutusohjelman ammattiharjoitteluna. Harjoittelun tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija monipuolisesti koulutusohjelman työtehtäviin ja toimintaympäristöihin ja ohjata häntä alansa insinöörin tehtäviin. Talotekniikan koulutusohjelman harjoitteluksi soveltuvia tehtäviä ovat muun muassa suunnittelutehtävät, projektinhoito-ja työnjohtotehtävät, valvontatehtävät ja erilaiset avustavan asiantuntijan tehtävät alan yrityksissä ja julkisyhteisöjen palveluksessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut erillisessä harjoitteluohjeessa kerrotut harjoittelulle asetetut laadulliset ja ajalliset vaatimukset. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Lisätiedot

Harjoittelu on tärkeä osa ammattikorkeakouluopintoja. Insinööritutkintoon sisältyy harjoittelua yhteensä 20 viikkoa (30 opintopistettä).
Harjoittelu suoritetaan ensisijaisesti kokopäivätyönä. Osa-aikatyötä voidaan hyväksyä harjoitteluksi enintään 10 opintopistettä. Harjoitteluksi hyväksytään osa-aikatyö, jonka työmäärä on vähintään 10 h/viikko.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sergio Rossi

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa investointilaskennan menetelmiä kiinteistöissä. Opiskelijalla on kokonaiskäsitys kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun perusteista kiinteistöissä. Hän tuntee rakentamisen elinkaaritalouden periaatteet ja osaa suorittaa sekä elinkaariarvioita (Life Cycle Assessment) että elinkaarikustannuslaskelmia (Life Cycle Cost). Opiskelija ymmärtää rakennusten elinkaarikustannusten muodostumisen periaatteet ja osaa laatia elinkaarikustannuslaskelman. Hän tuntee elinkaariarvioinnin eri vaiheet ja osaa tehdä niissä tarvittavat laskelmat.

Sisältö

Kestävän kehityksen tavoitteet kiinteistöalalla. Elinkaarikustannuslaskelmien ja elinkaariarvioiden tavoitteet, elinkaariarvioinnin tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta. Ympäristöselosteet. LCA:n, hiilijalanjäljen, hiilikädenjäljen ja LCC:n laskentatyökalut ja niiden käyttö sekä herkkyystarkastelut. Rakennusten ympäristöluokitukset.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.07.2021 - 31.07.2021

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Täydennyskoulutus- ja yrityspalvelut (JOP)

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
Vastuuhenkilö

Jorma Säteri

Opiskelijaryhmät
 • LT2821S
  ISS_Inssi 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee korjaushankkeen vaiheet ja eri vaiheiden sidosryhmien tehtävien sisällön vaikuttavuuden korjaushankkeen lopputulokseen korjausrakentamiskohteissa, opiskelija tuntee rakentamismääräysten soveltamisen erityispiirteet korjausrakentamisessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan talotekniikan korjausrakentamisen suunnitteluprosessin vaiheet ja -suunnitteluun liittyvien dokumenttien laadintaperusteet. Opiskelija osaa suunnitella luonnos-suunnitelmatasolla tyypillisen asuinrakennuksen korjaustyöt ja hallitsee työhön liittyvän päätöksenteon ja rakennuttamisprosessin

Sisältö

Korjaushanke ja hankkeen lähtökohdat, tilaajan sitouttaminen prosessiin, rakentamisen valmistelu, urakkamuodot ja urakka-asiakirjat, sopimusasiat ja rakentamiseen liittyvät sopimusehdot, rakentamisen osapuolien velvollisuudet ja vastuut, yhteistyö rakentamisen aikana, erimielisyyksien ratkaiseminen, tilojen käyttäjien ja omistajien informointi ja muu tiedottaminen, projektisuunnitelma, ennakkosuunnittelu, hankesuunnittelu, luonnossuunnittelu, toteutussuunnittelu, rakennusaikaiset tehtävät, käyttöönottoon liittyvät tehtävät, erillistehtävät, urakan toteutuksen valmistelu, suunnittelutarjous ja -sopimus, tarjouspyyntöasiakirjat ja muut urakan valmisteluun liittyvät asiakirjat
Korjausrakentamisprojekti: tyypillisen korjauskohteen suunnittelu ja hankkeeseen liittyvien asiakirjojen laadinta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksullista lisäkoulutusta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa soveltaa ohjatusti tavoitteissa ja sisällössä kuvattuja, opiskeltuja asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti tavoitteissa ja sisällössä kuvattuja, opiskeltuja asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustella kattavasti tavoitteissa ja sisällössä kuvattuun sisältöön liittyvät ratkaisunsa sekä kykenee esittämään parannusehdotuksia tehtyihin ratkaisuihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa ohjatusti tavoitteissa ja sisällössä kuvattuja, opiskeltuja asioita.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 03.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S1_LU
  LVI-urakoinnin opintopolku
 • TXF20S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF20S1_LS
  LVI-suunnittelun opintopolku
 • TXF20S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • TXF20S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee korjaushankkeen vaiheet ja eri vaiheiden sidosryhmien tehtävien sisällön vaikuttavuuden korjaushankkeen lopputulokseen korjausrakentamiskohteissa, opiskelija tuntee rakentamismääräysten soveltamisen erityispiirteet korjausrakentamisessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan talotekniikan korjausrakentamisen suunnitteluprosessin vaiheet ja -suunnitteluun liittyvien dokumenttien laadintaperusteet. Opiskelija osaa suunnitella luonnos-suunnitelmatasolla tyypillisen asuinrakennuksen korjaustyöt ja hallitsee työhön liittyvän päätöksenteon ja rakennuttamisprosessin

Sisältö

Korjaushanke ja hankkeen lähtökohdat, tilaajan sitouttaminen prosessiin, rakentamisen valmistelu, urakkamuodot ja urakka-asiakirjat, sopimusasiat ja rakentamiseen liittyvät sopimusehdot, rakentamisen osapuolien velvollisuudet ja vastuut, yhteistyö rakentamisen aikana, erimielisyyksien ratkaiseminen, tilojen käyttäjien ja omistajien informointi ja muu tiedottaminen, projektisuunnitelma, ennakkosuunnittelu, hankesuunnittelu, luonnossuunnittelu, toteutussuunnittelu, rakennusaikaiset tehtävät, käyttöönottoon liittyvät tehtävät, erillistehtävät, urakan toteutuksen valmistelu, suunnittelutarjous ja -sopimus, tarjouspyyntöasiakirjat ja muut urakan valmisteluun liittyvät asiakirjat
Korjausrakentamisprojekti: tyypillisen korjauskohteen suunnittelu ja hankkeeseen liittyvien asiakirjojen laadinta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa soveltaa ohjatusti tavoitteissa ja sisällössä kuvattuja, opiskeltuja asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti tavoitteissa ja sisällössä kuvattuja, opiskeltuja asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustella kattavasti tavoitteissa ja sisällössä kuvattuun sisältöön liittyvät ratkaisunsa sekä kykenee esittämään parannusehdotuksia tehtyihin ratkaisuihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa ohjatusti tavoitteissa ja sisällössä kuvattuja, opiskeltuja asioita.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
Opiskelijaryhmät
 • TXF19S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF19S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on sisäistänyt, että kiinteistöä tulee ylläpitää, huoltaa ja korjata säännöllisesti sen kunnon, käyttöominaisuuksien ja arvon säilyttämiseksi.
Opiskelijalla on perustiedot kiinteistön teknisten järjestelmien hoidosta, viallisten kohteiden korjaamisesta sekä siivouksen, jätehuollon ja ulkoalueiden hoidosta.
Opiskelija osaa laatia maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen.
Opiskelijalle syntyy kokonaiskuva kiinteistönhoidon kilpailuttamisesta ja kiinteistönhoitosopimusten laatimisesta koskien sekä hoito- ja huoltotyötä että niiden valvontaa. Opiskelija hallitsee lämmön, sähkön ja veden kulutusmittauksiin liittyvät menetelmät ja ymmärtää jatkuvan ja säännöllisen kulutusseurannan merkityksen rakennuksen energiataloudelle.

Sisältö

Teknisten järjestelmien hoito ja korjaaminen, käyttö- ja huolto-ohjeet, kiinteistönhoidon kilpailuttaminen ja sopimukset, hoito- ja huoltotöiden valvonta ja organisointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä
yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä
yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Värinen
 • Aki Valkeapää
 • Petri Perkiömäki
 • Esko Kaappola
 • Samuli Korpi
Opiskelijaryhmät
 • TXF19S1_LS
  LVI-suunnittelun opintopolku
 • TXF19S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella vaativien rakennusten lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmastointi-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmiä. Hän osaa suunnitella myös sprinklerilaitteistoja.
Opiskelija osaa laatia kiinteistökohtaisen kylmäkoneikon tai lämpöpumpun kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat. Opiskelija osaa selostaa suunnitteluprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät tehtävät sekä rakentamiseen liittyvät määräykset ja ohjeet. Hän osaa ottaa huomioon urakoinnin sekä käytön ja huollon vaatimukset suunnittelulle. Hän osaa käyttää suunnitteluohjelmistoja ja tietomalleja suunnitteluprosesseissa.

Sisältö

LVI-järjestelmien suunnittelu ja mitoitus. Suunnitteluohjelmistot ja tietomallit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella toimistorakennuksen LVI-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmät ja selostaa erikoisjärjestelmien toiminta- ja valintaperiaatteet sekä toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella toimistorakennuksen LVI-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmät ja ohjatusti suunnitella erikoisjärjestelmät sekä osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin
samankaltaisiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa itsenäisen asiantuntijan otetta ja osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella toimistorakennuksen LVI-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmät ja selostaa erikoisjärjestelmien toiminta- ja valintaperiaatteet sekä toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Värinen
 • Aki Valkeapää
 • Petri Perkiömäki
 • Esko Kaappola
 • Samuli Korpi
 • Samuli Korpi
Opiskelijaryhmät
 • TXF19S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella vaativien rakennusten lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmastointi-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmiä. Hän osaa suunnitella myös sprinklerilaitteistoja.
Opiskelija osaa laatia kiinteistökohtaisen kylmäkoneikon tai lämpöpumpun kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat. Opiskelija osaa selostaa suunnitteluprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät tehtävät sekä rakentamiseen liittyvät määräykset ja ohjeet. Hän osaa ottaa huomioon urakoinnin sekä käytön ja huollon vaatimukset suunnittelulle. Hän osaa käyttää suunnitteluohjelmistoja ja tietomalleja suunnitteluprosesseissa.

Sisältö

LVI-järjestelmien suunnittelu ja mitoitus. Suunnitteluohjelmistot ja tietomallit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella toimistorakennuksen LVI-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmät ja selostaa erikoisjärjestelmien toiminta- ja valintaperiaatteet sekä toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella toimistorakennuksen LVI-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmät ja ohjatusti suunnitella erikoisjärjestelmät sekä osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin
samankaltaisiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa itsenäisen asiantuntijan otetta ja osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella toimistorakennuksen LVI-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmät ja selostaa erikoisjärjestelmien toiminta- ja valintaperiaatteet sekä toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Värinen
 • Sergio Rossi
 • Riikka Nurmiainen
 • Kalle Kauraala
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF21S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF21S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää lämmön siirtymisen periaatteet ja muodot sekä soveltaa niitä tason, putken ja lämmönsiirtimien lämmönsiirtolaskelmissa. Opiskelija osaa mitoittaa ja tasapainottaa yksinkertaiset putkiverkostot ja vakioilmavirtalaitosten ilmanvaihtokanavistot sekä valita niihin pumpun ja puhaltimen. Opiskelija osaa mitoittaa asuinrakennukseen painovoimaisen ilmanvaihdon. Opiskelija osaa selittää kosteuden siirtymisen periaatteen rakenteissa ja maaperässä sekä soveltaa sitä kondenssi- ja diffuusioeristysten laskennassa. Hän tuntee rakennusmateriaalien aineominaisuuksia ja korroosioon vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa selittää ääniopin periaatteet ja osaa soveltaa niitä LVI-järjestelmien ääniteknisissä laskelmissa.

Sisältö

Rakennusfysiikka ja kemia (2 op): Vesihöyryn diffuusio, kosteuden kulku rakenteissa ja maaperässä. Kondenssi- ja diffuusioeristykset, rakennusmateriaalien aineominaisuudet ja korroosio.

Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet (4 op): Putken ja tason lämmönsiirto, lämmönsiirtovastukset ja lämmönläpäisykerroin, lämpötilajakauma monikerroksisessa rakenteessa, lämmönsiirto- ja virtaustekniikan tunnusluvut ja niiden pätevyysalueet, konvektiolämmönsiirron korrelaatioyhtälöt ja vasta-, myötä- ja ristivirtalämmönsiirtimet, regeneratiiviset lämmönsiirtimet, logaritminen lämpötilaero ja konduktanssi, säteilylämmönsiirto ja näkyvyyskertoimet.

Putkiverkostot ja kanavistot (4 op): Putkiverkoston painehäviöiden laskeminen, verkoston tasapainotus ja virtaamatarkastelut. Keskipakopumput, pumpun mitoitus ja valinta. Ilmanvaihtokanaviston painehäviöiden laskenta ja kanaviston mitoitus sekä tasapainotus. Puhallintekniikan peruskäsitteet ja määritelmät sekä yleisimmät puhallintyypit ja niiden ominaisuudet. Puhaltimen valinta. Painovoimainen ilmanvaihto.

Äänitekniikka ja huoneakustiikka (3 op):
Aänitekniikan perusteet; tehon etäisyysriippuvuus, intensiteettitaso ja desibeliasteikko sekä intensiteettitasojen yhteenlasku, ultraääni. Värähtely ja sen vaimentaminen. Äänen ja tärinän eristäminen. Ilmastointijärjestelmän melunlähteet ja vaimennusperiaatteet. Tavoitetasot eri tiloissa. Ilmastointimelun vaimennuksen mitoitus.

Matematiikka (2 op): Opintojakson sisältöä tukeva ja syventävä matematiikka.

Lisätietoja opiskelijoille

LÄMMÖNSIIRTO JA LÄMMÖNSIIRTIMET (Opettaja Sergio Rossi, 4 op): tästä osuudesta vaaditaan läsnäoloa 80%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Opintojen LVI-tekniikan perusteet, talonrakennuksen perusteet ja termodynamiikka ja virtaustekniikka tavoitteiden mukainen osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Värinen
 • Sergio Rossi
 • Kalle Kauraala
 • Riikka Nurmiainen
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2_SILTA
  Talotekniikan siltaopinnot
 • TXF21S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää lämmön siirtymisen periaatteet ja muodot sekä soveltaa niitä tason, putken ja lämmönsiirtimien lämmönsiirtolaskelmissa. Opiskelija osaa mitoittaa ja tasapainottaa yksinkertaiset putkiverkostot ja vakioilmavirtalaitosten ilmanvaihtokanavistot sekä valita niihin pumpun ja puhaltimen. Opiskelija osaa mitoittaa asuinrakennukseen painovoimaisen ilmanvaihdon. Opiskelija osaa selittää kosteuden siirtymisen periaatteen rakenteissa ja maaperässä sekä soveltaa sitä kondenssi- ja diffuusioeristysten laskennassa. Hän tuntee rakennusmateriaalien aineominaisuuksia ja korroosioon vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa selittää ääniopin periaatteet ja osaa soveltaa niitä LVI-järjestelmien ääniteknisissä laskelmissa.

Sisältö

Rakennusfysiikka ja kemia (2 op): Vesihöyryn diffuusio, kosteuden kulku rakenteissa ja maaperässä. Kondenssi- ja diffuusioeristykset, rakennusmateriaalien aineominaisuudet ja korroosio.

Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet (4 op): Putken ja tason lämmönsiirto, lämmönsiirtovastukset ja lämmönläpäisykerroin, lämpötilajakauma monikerroksisessa rakenteessa, lämmönsiirto- ja virtaustekniikan tunnusluvut ja niiden pätevyysalueet, konvektiolämmönsiirron korrelaatioyhtälöt ja vasta-, myötä- ja ristivirtalämmönsiirtimet, regeneratiiviset lämmönsiirtimet, logaritminen lämpötilaero ja konduktanssi, säteilylämmönsiirto ja näkyvyyskertoimet.

Putkiverkostot ja kanavistot (4 op): Putkiverkoston painehäviöiden laskeminen, verkoston tasapainotus ja virtaamatarkastelut. Keskipakopumput, pumpun mitoitus ja valinta. Ilmanvaihtokanaviston painehäviöiden laskenta ja kanaviston mitoitus sekä tasapainotus. Puhallintekniikan peruskäsitteet ja määritelmät sekä yleisimmät puhallintyypit ja niiden ominaisuudet. Puhaltimen valinta. Painovoimainen ilmanvaihto.

Äänitekniikka ja huoneakustiikka (3 op):
Aänitekniikan perusteet; tehon etäisyysriippuvuus, intensiteettitaso ja desibeliasteikko sekä intensiteettitasojen yhteenlasku, ultraääni. Värähtely ja sen vaimentaminen. Äänen ja tärinän eristäminen. Ilmastointijärjestelmän melunlähteet ja vaimennusperiaatteet. Tavoitetasot eri tiloissa. Ilmastointimelun vaimennuksen mitoitus.

Matematiikka (2 op): Opintojakson sisältöä tukeva ja syventävä matematiikka.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Opintojen LVI-tekniikan perusteet, talonrakennuksen perusteet ja termodynamiikka ja virtaustekniikka tavoitteiden mukainen osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Viranko
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen asuinrakennusten (pientalojen) LVI-järjestelmistä. Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla rakennusten LVI-järjestelmiä koskevat julkiset asetukset ja ohjeet. Hän tuntee LVI-piirustukset ja tunnistaa niissä esitetyt LVI-tuotteet. Opiskelija tuntee erilaisia LVI-järjestelmän valintaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia ja osaa arvioida niitä verrattuna muihin vastaaviin LVI-järjestelmiin.

Sisältö

Asetukset ja ohjeet LVI-järjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana asuinpientaloissa. Tutustuminen yleisimpiin LVI-piirrosmerkkeihin ja niitä vastaaviin tuotteisiin ja laitteistoihin. Asuinpientalon vesi-, viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osaamistestien ja harjoitustyön aikataulut sovitaan etenemisen mukaan. Katso myös Lisätietoja opiskelijalle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Se on mahdollista korvata aikaisemman koulutuksen (AMK) tai aikaisemman osaamisen perusteella (työkokemus). (AHOT).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Normaali.

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamistestien suorituskerrat vaihtelevat 1-10, ei uusinta- tai korotusmahdollisuutta.
Harjoitustyö pitää palauttaa sovitun aikataulun mukaisesti, ryhmätyö, ei uusinta- tai korotusmahdollisuutta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja listata asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan, tunnistaa yleisimmät LVI-piirrosmerkit ja -laitteet ja -tuotteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi esittää ja selittää itsenäisesti asuinpientalon lvi-järjestelmien perustoiminnan, yleisimmät lvi-piirrosmerkit ja –laitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten esittää ja perustella asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan virallisia ammattitermejä ja piirrosmerkkejä käyttäen ja tuntee keskeiset lvi-tuotteet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä ja listata asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan, tunnistaa yleisimmät LVI-piirrosmerkit ja -laitteet ja -tuotteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Viranko
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen asuinrakennusten (pientalojen) LVI-järjestelmistä. Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla rakennusten LVI-järjestelmiä koskevat julkiset asetukset ja ohjeet. Hän tuntee LVI-piirustukset ja tunnistaa niissä esitetyt LVI-tuotteet. Opiskelija tuntee erilaisia LVI-järjestelmän valintaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia ja osaa arvioida niitä verrattuna muihin vastaaviin LVI-järjestelmiin.

Sisältö

Asetukset ja ohjeet LVI-järjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana asuinpientaloissa. Tutustuminen yleisimpiin LVI-piirrosmerkkeihin ja niitä vastaaviin tuotteisiin ja laitteistoihin. Asuinpientalon vesi-, viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu.

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osaamistestien ja harjoitustyön aikataulut sovitaan etenemisen mukaan. Katso myös Lisätietoja opiskelijalle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso toteutetaan monimuotoopetuksena. Se on mahdollista korvata aikaisemman koulutuksen (AMK) tai aikaisemman osaamisen perusteella (työkokemus). (AHOT).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Normaali.

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamistestien suorituskerrat vaihtelevat 1-10, ei uusinta- tai korotusmahdollisuutta.
Harjoitustyö pitää palauttaa sovitun aikataulun mukaisesti, ryhmätyö, ei uusinta- tai korotusmahdollisuutta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja listata asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan, tunnistaa yleisimmät LVI-piirrosmerkit ja -laitteet ja -tuotteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi esittää ja selittää itsenäisesti asuinpientalon lvi-järjestelmien perustoiminnan, yleisimmät lvi-piirrosmerkit ja –laitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten esittää ja perustella asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan virallisia ammattitermejä ja piirrosmerkkejä käyttäen ja tuntee keskeiset lvi-tuotteet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä ja listata asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan, tunnistaa yleisimmät LVI-piirrosmerkit ja -laitteet ja -tuotteet.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 02.05.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Viranko
Opiskelijaryhmät
 • TXF22_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI22A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXF22_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen asuinrakennusten (pientalojen) LVI-järjestelmistä. Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla rakennusten LVI-järjestelmiä koskevat julkiset asetukset ja ohjeet. Hän tuntee LVI-piirustukset ja tunnistaa niissä esitetyt LVI-tuotteet. Opiskelija tuntee erilaisia LVI-järjestelmän valintaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia ja osaa arvioida niitä verrattuna muihin vastaaviin LVI-järjestelmiin.

Sisältö

Asetukset ja ohjeet LVI-järjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana asuinpientaloissa. Tutustuminen yleisimpiin LVI-piirrosmerkkeihin ja niitä vastaaviin tuotteisiin ja laitteistoihin. Asuinpientalon vesi-, viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu.

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osaamistestien ja harjoitustyön ajankohdat sovitaan yhdessä,

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi toteutuetään etäopetuksena ja se on mahdollisuus korvata aikaisemman koulutuksen tai työkokemuksen perusteella (AHOT).

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamistestien suorituskerrat vaihtelevat 1-10, ei uusinta- tai korotusmahdollisuutta.
Harjoitustyö pitää palauttaa sovitun aikataulun mukaisesti, ryhmätyö, ei uusinta- tai korotusmahdollisuutta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja listata asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan, tunnistaa yleisimmät LVI-piirrosmerkit ja -laitteet ja -tuotteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi esittää ja selittää itsenäisesti asuinpientalon lvi-järjestelmien perustoiminnan, yleisimmät lvi-piirrosmerkit ja –laitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten esittää ja perustella asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan virallisia ammattitermejä ja piirrosmerkkejä käyttäen ja tuntee keskeiset lvi-tuotteet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä ja listata asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan, tunnistaa yleisimmät LVI-piirrosmerkit ja -laitteet ja -tuotteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
 • Timo Nieminen
 • Timo Värinen
Opiskelijaryhmät
 • TXF19S1_LU
  LVI-urakoinnin opintopolku
 • TXF19S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan ymmärtävän talotekniikkaurakoinnin niveltymisen rakennusprosessiin. Opiskelijan odotetaan tuntevan alan työmarkkinajärjestöt sekä palkkaustavat. Hänen odotetaan tuntevan urakkahinnoittelun ja tarjouslaskennan periaatteet sekä osaavan soveltaa rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja yleisellä tasolla. Opiskelijan odotetaan tuntevan työnjohtajan tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Hän osaa toimia vaativien rakennusten vastaavana KVV- ja IV-työnjohtajana hankittuaan riittävän työkokemuksen. Hänen odotetaan tuntevan työmaakokouskäytännöt. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan laatia keskeisimmät LVI-tarjouslaskennan ja -urakoinnin laskelmat ja asiakirjat. Hänen odotetaan osaavan toimia työmaakokouksissa sekä soveltaa rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Opiskelijan odotetaan osaavan tulkita alan työehtosopimuksia keskeisiltä osilta. Hänen odotetaan osaavan laatia peruskohteen tarkat aikataulut sovittaen työvaiheet muihin urakoihin. Opiskelija osaa käyttää tietomalleja urakoinnissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla odotetaan olevan käsitys hankintatoimen merkityksestä urakoinnin taloudelliseen lopputulokseen. Opiskelijan odotetaan tuntevan hankintatoimen vaiheet sekä tuntevan ja osaavan laatia hankinta-asiakirjoja. Hänen odotetaan osaavan arvioida hankintojen sekä aikataulumuutosten vaikutusta työmaan talouteen. Hänen odotetaan perehtyneen ATK-pohjaisten OVT-työkalujen käyttöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan konsulttisopimuksia sekä aliurakoitsijasopimuksia. Hänen odotetaan tuntevan työsuojelu- ja vakuutuslain pääperiaatteet. Hänen oletetaan ymmärtävän, miten työsuojelu- ja vakuutuslaki vaikuttavat työmaan toimintoihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan tehtävä- ja laatusuunnittelun kulun ja suunnitelmiin vaikuttavat osatekijät. Opiskelija oppii laatimaan tehtäväsuunnitelman ja käyttämään sitä työn ohjauksessa, hankinnan valmistelussa tai aliurakan valmistelussa. Hänen odotetaan pystyvän laatimaan pääpiirteissään työmaaohjauksen apuvälineenä toimivan talotekniikan laatusuunnitelman. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan ymmärtävän yrityksen toimintaprosessit sekä osaavan ottaa kantaa toimintaprosessien kehittämiseen. Hänen odotetaan osaavan kiinnittää huomiota ajankäyttöönsä ja priorisoida työtehtäviään. Hänen oletetaan pystyvän tehostamaan työtehtävien ajankäyttöään. Hänen odotetaan ymmärtävän työturvallisuuteen vaikuttavat osatekijät. Opiskelijan odotetaan tunnistavan työpaikan ja työmaan työturvallisuuden uhkatekijät ja tietävän, miten niihin vaikutetaan.

Sisältö

Tarjouslaskenta, urakkahinnoittelu, urakkasopimukset, urakan aloitustehtävät, työmaatoiminnot, työmaakokoukset, rakennusvaihe, urakoitsijan maksupostipolitiikka, ostotoiminta, alihankinnat, organisaatioiden välinen tiedonsiirto hankinnoissa, yksikköhintaluettelot, työmaan kustannustarkkailun perusteet, käyttöönotto, takuuaika, aikataulut ja aikatauluohjelmat, yleiset sopimusehdot, rakentamisen määräykset ja ohjeet, rakentamisen valvonta. Tehtäväsuunnittelu. Laatusuunnittelu. Talotekniikkayrityksen toimintaprosessit. Ajanhallinta ja sen kehittäminen työtehtävissä. Työturvallisuus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna toimia KVV- ja IV-työnjohtotehtävissä sekä toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti toimia KVV- ja IV-työnjohtotehtävissä ja laatia urakointiin liittyviä asiakirjoja sekä sekä osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi laatia aikatauluja myös aikatauluohjelmalla. Opiskelija osoittaa itsenäisen asiantuntijan otetta ja osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna toimia KVV- ja IV-työnjohtotehtävissä sekä toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Talotekniikan perusjärjestelmät
LVI-tekniikan mitoitusperusteet
Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät
Toimitilojen LVI-talotekniikka
Työssäoppiminen

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 03.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pasi Partonen
 • Aki Valkeapää
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF21S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF21S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata yhdyskuntien energiahuollon ja eri energiamuotojen osuuden siinä. Hän osaa selostaa yhdyskuntia ja taajamia palvelevien lämpökeskuksien toimintaperiaatteen ja erotella niiden toteutusvaihtoehtoja.
Opiskelija osaa laatia kiinteistökohtaisen kaukolämmön lämmönjakokeskuksen, kattilalaitoksen ja aurinkolämpöjärjestelmän kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat.
Opiskelija osaa tulkita ja soveltaa kiinteistöjen lämmitystä ja jäähdytystä koskevia viranomaismääräyksiä.
Opiskelija osaa analysoida jäähdytyskoneikon tai lämpöpumpun toimintaa log p,h- piirroksella.
Opiskelija tunnistaa jäähdytyskoneikon ja lämpöpumpun pääosat ja putkistovarusteet ja ymmärtää niiden merkityksen koneikossa sekä osaa laatia kaupan kylmälaitoksen, vedenjäähdytyskoneen tai lämpöpumpun kytkentäkaavioita.
Opiskelija osaa selittää kaukojäähdytyksen toimintaperiaatteen ja kuvata eri tuotantotapoja.
Opiskelija osaa selittää kiinteistön jäähdytyskeskuksen toiminnan ja sen mitoitusperiaatteet.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia simulointeja rakennuksen jäähdytystehontarpeesta.

Sisältö

Keskitetty ja hajautettu lämmöntuotanto (3 op): Energiavarat, yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP), lämpökeskukset, kaukolämpö, biokattilalaitokset ja aurinkolämpö.
Kiinteistökohtainen lämmöntuotanto (4 op): Kaukolämmön lämmönjakokeskukset ja kiinteistöjen kattilalaitokset.
Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput (3 op): Lämpöpumput. Kylmäaineet ja kylmätekninen kiertoprosessi. Kaupan kylmä- ja pakkasvarastojen kylmätekniikka. Rakennusten keskitetyt jäähdytysjärjestelmät ja ilmastoinnin jäähdytyksen kylmätekniikka. Vapaajäähdytys. Vakioilmastointikoneet. Huonejäähdytyslaitteet. Kaukojäähdytys ja kiinteistöjen jäähdytyskeskukset. Tilojen jäähdytystehontarve ja sen simulointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna laatia kiinteistökohtaisen kaukolämmön lämmönjakokeskuksen,
kattilalaitoksen, aurinkolämpöjärjestelmän, lämpöpumpun, jäähdytyskoneen ja ilmastoinnin kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa itsenäisen asiantuntijan otetta ja osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna laatia kiinteistökohtaisen kaukolämmön lämmönjakokeskuksen,
kattilalaitoksen, aurinkolämpöjärjestelmän, lämpöpumpun, jäähdytyskoneen ja ilmastoinnin kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Opinnon LVI-tekniikan mitoitusperusteet tavoitteiden mukainen osaaminen

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 03.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pasi Partonen
 • Aki Valkeapää
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata yhdyskuntien energiahuollon ja eri energiamuotojen osuuden siinä. Hän osaa selostaa yhdyskuntia ja taajamia palvelevien lämpökeskuksien toimintaperiaatteen ja erotella niiden toteutusvaihtoehtoja.
Opiskelija osaa laatia kiinteistökohtaisen kaukolämmön lämmönjakokeskuksen, kattilalaitoksen ja aurinkolämpöjärjestelmän kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat.
Opiskelija osaa tulkita ja soveltaa kiinteistöjen lämmitystä ja jäähdytystä koskevia viranomaismääräyksiä.
Opiskelija osaa analysoida jäähdytyskoneikon tai lämpöpumpun toimintaa log p,h- piirroksella.
Opiskelija tunnistaa jäähdytyskoneikon ja lämpöpumpun pääosat ja putkistovarusteet ja ymmärtää niiden merkityksen koneikossa sekä osaa laatia kaupan kylmälaitoksen, vedenjäähdytyskoneen tai lämpöpumpun kytkentäkaavioita.
Opiskelija osaa selittää kaukojäähdytyksen toimintaperiaatteen ja kuvata eri tuotantotapoja.
Opiskelija osaa selittää kiinteistön jäähdytyskeskuksen toiminnan ja sen mitoitusperiaatteet.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia simulointeja rakennuksen jäähdytystehontarpeesta.

Sisältö

Keskitetty ja hajautettu lämmöntuotanto (3 op): Energiavarat, yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP), lämpökeskukset, kaukolämpö, biokattilalaitokset ja aurinkolämpö.
Kiinteistökohtainen lämmöntuotanto (4 op): Kaukolämmön lämmönjakokeskukset ja kiinteistöjen kattilalaitokset.
Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput (3 op): Lämpöpumput. Kylmäaineet ja kylmätekninen kiertoprosessi. Kaupan kylmä- ja pakkasvarastojen kylmätekniikka. Rakennusten keskitetyt jäähdytysjärjestelmät ja ilmastoinnin jäähdytyksen kylmätekniikka. Vapaajäähdytys. Vakioilmastointikoneet. Huonejäähdytyslaitteet. Kaukojäähdytys ja kiinteistöjen jäähdytyskeskukset. Tilojen jäähdytystehontarve ja sen simulointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna laatia kiinteistökohtaisen kaukolämmön lämmönjakokeskuksen,
kattilalaitoksen, aurinkolämpöjärjestelmän, lämpöpumpun, jäähdytyskoneen ja ilmastoinnin kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa itsenäisen asiantuntijan otetta ja osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna laatia kiinteistökohtaisen kaukolämmön lämmönjakokeskuksen,
kattilalaitoksen, aurinkolämpöjärjestelmän, lämpöpumpun, jäähdytyskoneen ja ilmastoinnin kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Opinnon LVI-tekniikan mitoitusperusteet tavoitteiden mukainen osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aki Valkeapää
Opiskelijaryhmät
 • TXF19S1_LS
  LVI-suunnittelun opintopolku
 • TXF19S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF19S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tietää yleisimmät lämpöpumpputyypit ja lämmönlähteet ja osaa selittää eri tyyppisten lämpöpumppujen toimintaperiaatteen ja käyttökohteet sekä osaa valita ja mitoittaa lämpöpumpun tavanomaisen kohteeseen. Opiskelija osaa laatia lämpöpumppulaitoksen kytkentäkaavion ja mitoittaa lämpöpumppulaitoksen pääkomponentit. Opiskelija osaa mitoittaa asuinrakennuksen lämpökaivon sekä kiinteistön energiakaivokentän. Opiskelija tuntee lämpöpumppualan lainsäädännön ja standartit.

Sisältö

Lämpöpumppujen teoreettiset ja toiminnalliset perusteet. Lainsäädäntö. Lämmönlähteet ja lämmönkeräysjärjestelmät. Lämpöpumpputyypit. Pientalojen lämpöpumput. Kiinteistölämpöpumput. Lämpöpumput ja LTO. Lämpöpumpun mitoitus ja valinta mitoitus- ja valintaohjelmalla. Lämpöpumppulaitoksen suunnittelu ja pääkomponenttien mitoitus. Lämpökaivon mitoittaminen. Energiakaivokentän mitoitus ja simulointi (EED).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna mitoittaa pientalon ja ison kiinteistön lämpöpumppujärjestelmän ja sen pääosat sekä laatia järjestelmän kytkentäkaavion. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa itsenäisen asiantuntijan otetta ja osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna mitoittaa pientalon ja ison kiinteistön lämpöpumppujärjestelmän ja sen pääosat sekä laatia järjestelmän kytkentäkaavion. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Nurmiainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija oppii matematiikan peruskäsitteitä ja -menetelmiä, joita hän tarvitsee omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

Lausekkeiden käsittely. Rakennusalalla esiintyvien perusyhtälöiden ratkaiseminen. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktio. Yhtälöpari. Trigonometriset funktiot. Vektorit. Taso- ja avaruusgeometriaa. Verrannollisuus. Eksponenttifunktio ja logaritmi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Nurmiainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija oppii matematiikan peruskäsitteitä ja -menetelmiä, joita hän tarvitsee omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

Lausekkeiden käsittely. Rakennusalalla esiintyvien perusyhtälöiden ratkaiseminen. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktio. Yhtälöpari. Trigonometriset funktiot. Vektorit. Taso- ja avaruusgeometriaa. Verrannollisuus. Eksponenttifunktio ja logaritmi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Nurmiainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI22B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG22_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI22A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXF22_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija oppii matematiikan peruskäsitteitä ja -menetelmiä, joita hän tarvitsee omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

Lausekkeiden käsittely. Rakennusalalla esiintyvien perusyhtälöiden ratkaiseminen. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktio. Yhtälöpari. Trigonometriset funktiot. Vektorit. Taso- ja avaruusgeometriaa. Verrannollisuus. Eksponenttifunktio ja logaritmi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

25.08.2022 - 24.10.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Hannes Jesar
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Anna Puustelli-Pitkänen
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Hybriditoteutus: Lähipetus Myllypuron kampuksella, innovaatiotila MPC2010
ja etänä.

Aika: Tiistaisin ja torstaisin klo 9-12 ajalla 25.8.-13.10.2022 (Huom. 29.9. tilaisuus iltapäivällä klo 13-16 Myyrmäessä markkinointiteema ja 6.10. koko päivä ohjausta ja iltapäivällä pitchaukset)

To 25.8., Ti 30.8., To 1.9., Ti 6.9., To 8.9., Ti 13.9., To 15.9., Ti 20.9., To 22.9., Ti 27.9, To 29.9., Ti 4.10., To 6.10., Ti 11.10. To 13.10. FINAALI

Ohjelma: https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Lisäksi jokaiselle opiskelijalle/tiimille yksilöllistä yritysidean sparrausta ja ohjausta.
Itsenäistä työskentelyä ja välitehtäviä.

Oppimateriaalit

Jaetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Etätyöskentely
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia tapoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Metropolian opiskelija voi korvata tällä toteutuksella innovaatio-opinnot.
Myllypuron Turbiini Sprint soveltuu myös YAMK-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Kankkunen
 • Jarmo Tapio
 • Tuulaliina Asumalahti
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson, opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä, korkeakouluopiskelun vaatimukset ja säännöt. Opiskelija tunnistaa, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa sekä kansainvälisen vaihdon ja -harjoittelun mahdollisuudet. Hän osaa kertoa alansa työelämämahdollisuuksista ja oman tutkintonsa sisällöistä pääpiirteittäin.
Opiskelija osaa arvioida oppimistaan, itseään oppijana ja omia vahvuuksiaan opiskelijana. Hän osaa asettaa opinnoilleen tavoitteita ja laatia opiskelusuunnitelmia. Opiskelija osaa laatia oman alansa perustekstejä, viestiä omasta alastaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluja. Opiskelija tietää rakennusalan yhteiskunnallisen merkityksen, keskeiset yritykset, järjestöt ja toimijat.

Sisältö

Oppimisympäristöön ja alaan orientoituminen, korkeakouluopiskelun vaatimukset ja säännöt, tutkintosääntö, opetussuunnitelma, henkilökohtainen opintosuunnitelma ja hyväksiluvut, tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet, omien oppimisvalmiuksien kehittäminen ja AMK-opiskelun välineet. Korkeakoulupalvelut: Kansainvälisyys. Opiskeluhyvinvointi-palvelut. Kirjasto. Opiskelija- ja hakijapalvelut. Opiskelijajärjestöt, Metka. Tekniikan alan kielenkäyttösuositukset ja niiden soveltaminen. Raportti viestintä- ja tekstilajina: rakenne ja raportin ulkoasu. Tekstinkäsittely ja esitykset. Rakentaminen yhteiskunnassa. Kaupunkikävely. Yritysvierailut. Alan keskeiset järjestöt. Työturvallisuus. Kira-rekry-tapahtuma.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää, miten toimia Metropolian toiminta- ja oppimisympäristöissä sen käytäntöjen, sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan oppijana sekä tietää, mitä suunnitelmallinen opiskelu tarkoittaa. Opiskelija tietää omiin opintoihin liittyviä opiskelun välineitä, oppii soveltamaan niitä. Opiskelija osallistuu alaan perehdyttäviin tilaisuuksiin.
Opiskelija tutustuu kiinteistö- ja rakennusalan keskeisiin toimijoihin, toimialoihin sekä keskeisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin.
Opiskelija tuntee alansa termistöä, tiedonhankintatapoja ja osaa laatia dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan sekä soveltaa kielenkäyttösuosituksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Viivi Välttilä
 • Jarmo Tapio
 • Tuulaliina Asumalahti
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson, opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä, korkeakouluopiskelun vaatimukset ja säännöt. Opiskelija tunnistaa, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa sekä kansainvälisen vaihdon ja -harjoittelun mahdollisuudet. Hän osaa kertoa alansa työelämämahdollisuuksista ja oman tutkintonsa sisällöistä pääpiirteittäin.
Opiskelija osaa arvioida oppimistaan, itseään oppijana ja omia vahvuuksiaan opiskelijana. Hän osaa asettaa opinnoilleen tavoitteita ja laatia opiskelusuunnitelmia. Opiskelija osaa laatia oman alansa perustekstejä, viestiä omasta alastaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluja. Opiskelija tietää rakennusalan yhteiskunnallisen merkityksen, keskeiset yritykset, järjestöt ja toimijat.

Sisältö

Oppimisympäristöön ja alaan orientoituminen, korkeakouluopiskelun vaatimukset ja säännöt, tutkintosääntö, opetussuunnitelma, henkilökohtainen opintosuunnitelma ja hyväksiluvut, tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet, omien oppimisvalmiuksien kehittäminen ja AMK-opiskelun välineet. Korkeakoulupalvelut: Kansainvälisyys. Opiskeluhyvinvointi-palvelut. Kirjasto. Opiskelija- ja hakijapalvelut. Opiskelijajärjestöt, Metka. Tekniikan alan kielenkäyttösuositukset ja niiden soveltaminen. Raportti viestintä- ja tekstilajina: rakenne ja raportin ulkoasu. Tekstinkäsittely ja esitykset. Rakentaminen yhteiskunnassa. Kaupunkikävely. Yritysvierailut. Alan keskeiset järjestöt. Työturvallisuus. Kira-rekry-tapahtuma.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää, miten toimia Metropolian toiminta- ja oppimisympäristöissä sen käytäntöjen, sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan oppijana sekä tietää, mitä suunnitelmallinen opiskelu tarkoittaa. Opiskelija tietää omiin opintoihin liittyviä opiskelun välineitä, oppii soveltamaan niitä. Opiskelija osallistuu alaan perehdyttäviin tilaisuuksiin.
Opiskelija tutustuu kiinteistö- ja rakennusalan keskeisiin toimijoihin, toimialoihin sekä keskeisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin.
Opiskelija tuntee alansa termistöä, tiedonhankintatapoja ja osaa laatia dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan sekä soveltaa kielenkäyttösuosituksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Viivi Välttilä
 • Jarmo Tapio
 • Tuulaliina Asumalahti
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXF22_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI22B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG22_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI22A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXF22_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson, opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä, korkeakouluopiskelun vaatimukset ja säännöt. Opiskelija tunnistaa, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa sekä kansainvälisen vaihdon ja -harjoittelun mahdollisuudet. Hän osaa kertoa alansa työelämämahdollisuuksista ja oman tutkintonsa sisällöistä pääpiirteittäin.
Opiskelija osaa arvioida oppimistaan, itseään oppijana ja omia vahvuuksiaan opiskelijana. Hän osaa asettaa opinnoilleen tavoitteita ja laatia opiskelusuunnitelmia. Opiskelija osaa laatia oman alansa perustekstejä, viestiä omasta alastaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluja. Opiskelija tietää rakennusalan yhteiskunnallisen merkityksen, keskeiset yritykset, järjestöt ja toimijat.

Sisältö

Oppimisympäristöön ja alaan orientoituminen, korkeakouluopiskelun vaatimukset ja säännöt, tutkintosääntö, opetussuunnitelma, henkilökohtainen opintosuunnitelma ja hyväksiluvut, tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet, omien oppimisvalmiuksien kehittäminen ja AMK-opiskelun välineet. Korkeakoulupalvelut: Kansainvälisyys. Opiskeluhyvinvointi-palvelut. Kirjasto. Opiskelija- ja hakijapalvelut. Opiskelijajärjestöt, Metka. Tekniikan alan kielenkäyttösuositukset ja niiden soveltaminen. Raportti viestintä- ja tekstilajina: rakenne ja raportin ulkoasu. Tekstinkäsittely ja esitykset. Rakentaminen yhteiskunnassa. Kaupunkikävely. Yritysvierailut. Alan keskeiset järjestöt. Työturvallisuus. Kira-rekry-tapahtuma.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää, miten toimia Metropolian toiminta- ja oppimisympäristöissä sen käytäntöjen, sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan oppijana sekä tietää, mitä suunnitelmallinen opiskelu tarkoittaa. Opiskelija tietää omiin opintoihin liittyviä opiskelun välineitä, oppii soveltamaan niitä. Opiskelija osallistuu alaan perehdyttäviin tilaisuuksiin.
Opiskelija tutustuu kiinteistö- ja rakennusalan keskeisiin toimijoihin, toimialoihin sekä keskeisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin.
Opiskelija tuntee alansa termistöä, tiedonhankintatapoja ja osaa laatia dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan sekä soveltaa kielenkäyttösuosituksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
 • Virtuaali Talotekniikka
Opiskelijaryhmät
 • TXF19S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF19S1_LU
  LVI-urakoinnin opintopolku
 • TXF19S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF19S1_LS
  LVI-suunnittelun opintopolku
 • TXF19S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee vanhat rakennustavat ja rakenteet sekä menetelmät vanhojen rakenteiden ja järjestelmien kunnon kartoittamiseksi joko säilytyspäätöksen tai uusimispäätöksen pohjaksi.
Opiskelija osaa selostaa kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten menettelyt ja ymmärtää niiden merkityksen korjauspäätösten tukena

Sisältö

Vanhat rakennustavat ja rakenteet, arkkitehtuurin asettamat erityisvaatimukset korjattavalle rakennukselle ja uudelle talotekniikalle, menetelmät vanhojen rakenteiden ja järjestelmien kunnon kartoittamiseksi joko säilytyspäätöksen tai uusimispäätöksen pohjaksi, olemassa olevat järjestelmät eri aikakausilta. vanhat tarvikkeet ja niiden korvaaminen vastaavilla uusilla, kuntotutkimukset ja kuntokartoitukset, määräysten soveltaminen korjausrakentamisessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä
yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä
yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Reijo Leinonen
 • Jarmo Tapio
Vastuuhenkilö

Raisa Kallio

Opiskelijaryhmät
 • TXF20S1_LS
  LVI-suunnittelun opintopolku
 • TXF20S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SA20S
  Automaatiotekniikan pääaine, syksyllä 2020 aloittaneet päiväopiskelijat
 • TXF20S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SA21K
  Automaatiotekniikan pääaine, keväällä 2021 aloittaneet päiväopiskelijat

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee rakennusautomaatiossa käytettyjä säätömenetelmiä ja -sovelluksia, säätötekniikan matemaattisia perusteita sekä automaation perusteet ja sovellukset kiinteistöissä
- Opiskelija tuntee rakennusautomaation suunnittelua ja energiatehokkuutta koskevat standardit ja osaa soveltaa niitä käytännössä
- Opiskelija tuntee rakennusautomaatiojärjestelmän toimintaperiaatteet ja rakenteen, osaa lukea rakennusautomaatiojärjestelmää koskevia teknisiä dokumentteja ja laatia rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitelmapiirustuksia
- Opiskelija osaa rakennusautomaatiojärjestelmien ohjelmoinnin perusteet soveltaen IEC 61131-3 standardin mukaisia ohjelmointikieliä
- Opiskelija tuntee hybridijärjestelmien rakennusautomaation perusteet ja energian kulutuksen jousto kiinteistöissä.

Sisältö

1. Automaation ja säätötekniikan perusteet
2. Rakennusautomaatiojärjestelmän toimintaperiaatteet ja rakenne
3. Rakennusautomaation suunnittelua ja energiatehokkuutta koskevat standardit
4. Rakennusautomaatiojärjestelmien ohjelmoinnin perusteet
5. Hybridijärjestelmien rakennusautomaatio ja energian kulutuksen jousto.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet. Opiskelija on suorittanut opintojaksossa vaadittavat oppimistehtävät minimivaatimustasolla. Hänen osaamisensa on kehittynyt siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa tulevat ammattiopinnot ja lopulta toimia alan työtehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Hän on suorittanut opintojakson oppimistehtävät tyydyttävällä tai hyvällä tasolla. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää alan asiantuntijuuden merkityksen ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Hän on suorittanut opintojakson oppimistehtävät hyvällä tai kiitettävällä tasolla. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet. Opiskelija on suorittanut opintojaksossa vaadittavat oppimistehtävät minimivaatimustasolla. Hänen osaamisensa on kehittynyt siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa tulevat ammattiopinnot ja lopulta toimia alan työtehtävissä.

Esitietovaatimukset

Suositellaan, että opiskelijalla olisi hallussa ohjelmoinnin perusteet/alkeet, koska kurssilla ei lähdetä liikkeelle aivan perusteista ohjelmoinnin osalta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari-Pekka Mustonen
 • Tapani Järvenpää
Opiskelijaryhmät
 • TXI22B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG22_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa rakennusmittauksia erilaisissa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmissä sekä niihin liittyviä geodeettisia laskutehtäviä. Edelleen opiskelija osaa käyttää trigonometrisia funktioita tasogeometrian tehtävissä, tuntee mittakaavan ja yhdenmuotoisuuden. Opiskelija osaa lämpökuvauksen periaatteet.

Sisältö

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät
Etäisyyden ja korkeuserojen mittaaminen
Geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa
Rakenteiden paikalleen mittaus
Lämpökuvauksen perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selostaa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa avustetusti etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija tietää kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden perusasiat. Teoriakoe tulee suorittaa vähintään minimipistein sekä harjoitukset tulee suorittaa hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin selostaa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa hyvin geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä tietää rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija tietää suurimman osan kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden sisällöstä. Kokeet tulee suorittaa minimi-maksimipisteiden keskiarvon sisällä ja harjoitukset tulee suorittaa hyväksytysti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi selostaa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa kiitettävästi geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa kiitettävästi etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä tietää hyvin rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija osaa hyvin kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden sisällön monipuolisesti. Kokeet tulee suorittaa lähes maksimi pistein ja harjoitukset tulee suorittaa hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa avustetusti geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa avustetusti etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija tuntee kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden perusasiat. Kokeet tulee suorittaa vähintään minimipistein sekä harjoitukset tulee suorittaa hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 03.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarno Nurmio
 • Sergio Rossi
 • Riikka Nurmiainen
 • Rauno Holopainen
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF21S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF21S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selostaa eri tekijöiden vaikutukset rakennuksen energiankulutukseen. Opiskelija ymmärtää kiinteistökohtaisen aurinkoenergian tuoton ja käytön periaatteet. Hän osaa laatia uudis- ja korjaushankkeiden energiaselvitykset.
Opiskelija osaa tehdä rakennuksen olosuhde- ja energialaskennat dynaamisella laskentatyökalulla. Hän osaa laskea rakennuksen jäähdytystarpeen ja hallitsee toimenpiteet kesäajan ylilämpenemisen hallintaan.
Opiskelija osaa tehdä elinkaarilaskelmia päätöksen teon tueksi sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Hän osaa arvioida rakennusten elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksista. Hän osaa selostaa kiinteistön huollon ja kunnossapidon vaikutukset energiatalouteen.

Sisältö

Energia- ja elinkaarilaskenta (5 op)
- Eri tekijöiden vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen
- Rakennusten energiatehokkuutta säätelevät määräykset ja asetukset
- Energialaskenta kuukausitasolla ja dynaamisella laskentaohjelmalla
- Aurinkoenergian perusteet ja aurinkolämpökeräimet, Aurinkolämpöenergian määrän arviointi
- Elinkaarilaskennat ja arvioinnit päätöksen teon tukena

Rakennuksen energiatehokas kiinteistönpito ja korjausrakentaminen (2 op)
Kiinteistökohtainen energiatuotanto ja kiinteistön liittyminen älykkääseen verkkoon (2 op)
Opintojakson sisältöä tukevaa ja syventävää matematiikkaa (1 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Hän osaa ohjattuna laatia uudisrakennuksen ja korjaushankkeen energiaselvityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa. Hän osaa laatia uudisrakennuksen ja korjaushankkeen energiaselvityksen, laskea jäähdytystarpeen ja arvioida elinkaarikustannuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Hän osaa ohjattuna laatia uudisrakennuksen ja korjaushankkeen energiaselvityksen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 03.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarno Nurmio
 • Sergio Rossi
 • Riikka Nurmiainen
 • Rauno Holopainen
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF21S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selostaa eri tekijöiden vaikutukset rakennuksen energiankulutukseen. Opiskelija ymmärtää kiinteistökohtaisen aurinkoenergian tuoton ja käytön periaatteet. Hän osaa laatia uudis- ja korjaushankkeiden energiaselvitykset.
Opiskelija osaa tehdä rakennuksen olosuhde- ja energialaskennat dynaamisella laskentatyökalulla. Hän osaa laskea rakennuksen jäähdytystarpeen ja hallitsee toimenpiteet kesäajan ylilämpenemisen hallintaan.
Opiskelija osaa tehdä elinkaarilaskelmia päätöksen teon tueksi sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Hän osaa arvioida rakennusten elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksista. Hän osaa selostaa kiinteistön huollon ja kunnossapidon vaikutukset energiatalouteen.

Sisältö

Energia- ja elinkaarilaskenta (5 op)
- Eri tekijöiden vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen
- Rakennusten energiatehokkuutta säätelevät määräykset ja asetukset
- Energialaskenta kuukausitasolla ja dynaamisella laskentaohjelmalla
- Aurinkoenergian perusteet ja aurinkolämpökeräimet, Aurinkolämpöenergian määrän arviointi
- Elinkaarilaskennat ja arvioinnit päätöksen teon tukena

Rakennuksen energiatehokas kiinteistönpito ja korjausrakentaminen (2 op)
Kiinteistökohtainen energiatuotanto ja kiinteistön liittyminen älykkääseen verkkoon (2 op)
Opintojakson sisältöä tukevaa ja syventävää matematiikkaa (1 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Hän osaa ohjattuna laatia uudisrakennuksen ja korjaushankkeen energiaselvityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa. Hän osaa laatia uudisrakennuksen ja korjaushankkeen energiaselvityksen, laskea jäähdytystarpeen ja arvioida elinkaarikustannuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Hän osaa ohjattuna laatia uudisrakennuksen ja korjaushankkeen energiaselvityksen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Karppinen
Opiskelijaryhmät
 • TXI22B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG22_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata tietokoneavusteisen suunnittelun menetelmät ja välineet sekä osaa selittää eroavaisuudet CAD-suunnittelun ja tietomallin välillä. Opiskelija osaa laatia yksinkertaisen rakennuksen tietomallin, jota voidaan hyödyntää piirustusten luomisen, rakenteiden suunnittelun, määräluetteloiden tekemisen, projektinhallinnan ym. jatkokäyttöön. Opiskelija osaa laatia aikatauluja.

Sisältö

Tutustutaan alan suunnittelu- ja aikatauluohjelmistojen käyttöön ja niiden ominaisuuksiin.
BIM-perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- kuvata tietokoneavusteisen suunnittelun menetelmät ja välineet sekä osaa selittää eroavaisuudet CAD-suunnittelun ja tietomallin välillä
- laatia yksinkertaisen rakennuksen tietomallin,
- laatia yksinkertaisia aikatauluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää tietokoneavusteisen suunnittelun menetelmiä ja välineitä
- laatia rakennuksen tietomallin, jota voidaan hyödyntää piirustusten luomisen, rakenteiden suunnittelun, määräluetteloiden tekemisen, projektinhallinnan ym. jatkokäyttöön.
- laatia aikatauluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- soveltaa opittua hyvin

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- kuvata tietokoneavusteisen suunnittelun menetelmät ja välineet sekä osaa selittää eroavaisuudet CAD-suunnittelun ja tietomallin välillä
- laatia yksinkertaisen rakennuksen tietomallin,
- laatia yksinkertaisia aikatauluja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Virtuaali Rakennustekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oman suomen kielen taitonsa tason ja tietää, miten kehittää kielitaitoaan itsenäisesti ammattiopintojen yhteydessä ja niiden jälkeen. Hän tunnistaa ja ymmärtää kielen tilanteisen vaihtelun, erityisesti muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon erot. Opiskelija tuntee, ymmärtää ja osaa eritellä erityyppisiä oman alansa ja työelämän lähdetekstejä ja referoida niitä. Hän pystyy tuottamaan selkeää, jäsentynyttä ja sidosteista tekstiä koulutusalaansa ja työelämään liittyvistä aiheista. Opintojen tavoitteena on saavuttaa sellainen suomen kielen toiminnallinen taito, jonka avulla opiskelija kykenee selviytymään opinnoistaan, kirjoittamaan opinnäytetyönsä ja kypsyysnäytteensä suomeksi sekä toimimaan ja kehittymään ammatissaan ja osallistumaan sekä suulliseen että kirjalliseen vuorovaikutukseen suomalaisessa työyhteisössä.

Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen määrittelemä taitotaso B2.2, ja opintojakso tarjoaa ohjausta ja työkaluja myös kielitaidon C-tason, taitavan kielenkäyttäjän kielitaidon, saavuttamiseen.

Sisältö

- kieliopin perusrakenteiden kertaus
- erityisesti asiatekstille ja referoinnille tyypilliset kielen rakenteet
- kielen tilanteinen vaihtelu, erityisesti muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon erot
- oman opiskelualan ja työelämän tekstit ja viestintäkäytänteet
- kieli- ja viestintätaidon itsearviointi
- oppimisstrategioiden kehittäminen

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on ensisijaisesti kiinteistö- ja rakennusalan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kirjoittaa ymmärrettävää, selkeää, sidosteista ja sanastoltaan ja rakenteiltaan normienmukaista tekstiä
- laatia oman alansa ja muita työelämän edellyttämiä kirjallisia tekstejä, ilmaista niissä tietoja ja näkemyksiä sujuvasti ja ottaa huomioon eri tekstilajien muodollisuusasteen vaatimukset ja periaatteet
- itsenäisesti lukea pitkähköjä tekstejä oman alansa ja yleisistä aiheista ja etsiä niiden pääkohdat
- pitää opiskelualansa asiantuntijaesityksiä
- ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä toimintaansa ja tuotoksiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi
- kirjoittaa tekstilajin vaatimaa muodollisuusastetta noudattaen oman alansa ja työelämän edellyttämiä selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä, ilmaista tietoja ja näkemyksiä tarkasti ja niin, että normipoikkeamat eivät johda väärinkäsityksiin
- itsenäisesti lukea pitkiäkin tekstejä oman alan ja työelämän aiheista, löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen
- laatia ja pitää ammattialansa asiantuntijaesityksiä
- käyttää laajaa oman alan ja työelämän aihepiirien sanastoa suhteellisen hyvin
- arvioida omaa kielitaitoaan ja esittää kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää kielen rakenteita ja laajaa sanastoa hyvin eikä kielellinen ilmaisuvarasto rajoita kirjoittamista
- laatia oman alansa ja työelämän edellyttämiä selkeitä, yksityiskohtaisia ja hyvin jäsenneltyjä tekstejä tekstilajin vaatimaa muodollisuusastetta ja tyyliä noudattaen
- itsenäisesti lukea eri tarkoituksiin laadittuja pitkiä ja kompleksisiakin tekstejä, selostaa pääkohdat lukemastaan ja tunnistaa kirjoittajan asennoitumisen ja tekstin tarkoituksen
- laatia ja pitää ammattialansa asiantuntijaesityksiä selkeästi ja sujuvasti
- ilmaista itseään tehokkaasti
- kehittää kielitaitoaan tavoitteellisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kirjoittaa ymmärrettävää, selkeää, sidosteista ja sanastoltaan ja rakenteiltaan normienmukaista tekstiä
- laatia oman alansa ja muita työelämän edellyttämiä kirjallisia tekstejä, ilmaista niissä tietoja ja näkemyksiä sujuvasti ja ottaa huomioon eri tekstilajien muodollisuusasteen vaatimukset ja periaatteet
- itsenäisesti lukea pitkähköjä tekstejä oman alansa ja yleisistä aiheista ja etsiä niiden pääkohdat
- pitää opiskelualansa asiantuntijaesityksiä
- ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä toimintaansa ja tuotoksiinsa.

Esitietovaatimukset

Hyvä suomen kielen taito: vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taso B2.1.

Lisätiedot

Opintojakso on pakollinen niille suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskeleville, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi. Opiskelijan opinto-ohjelmaan sisältyvät myös tutkinto-ohjelman muut suomen kielen ja viestinnän opinnot.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarno Nurmio
 • Kalle Kauraala
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Sähköfysiikka
Opiskelija tietää mikä yhteys on sähkövarauksella, -virralla ja jännitteellä. Opiskelija tuntee sähköön liittyvän energian ja tehon laskumenetelmät. Opiskelija osaa muodostaa annetusta virtapiiristä yhtälöt ja ratkaisemaan tuntemattomat virrat. Opiskelija tietää miten sähkö- ja magneettikentillä voidaan ohjata varatun hiukkasen liikettä. Opiskelija tuntee tasavirtamoottorin ja generaattorin toimintaperiaatteet.

Sähköinen talotekniikka
Opiskelija tietää sähkötekniikan tärkeimmät käsitteet, sähkölaitteiden turvallisen rakenteen ja suojauksen periaatteet, ammattihenkilöä edellyttävien suoritusten rajat, sekä asuintiloissa käytettävät sähkötekniset laitteet ja niiden piirrosmerkit ja toiminnallisen kytkeytymisen periaatteet. Opiskelija osaa asuintilojen sähköteknisen varustelun ja 230V laitteiden toiminnallisen kytkeytymisen piirrosmerkeillä esittämisen periaatteet.

Sisältö

Sähköfysiikka (3 op):
Sähköstatiikka, tasavirtapiirit. Sähkömagneettinen induktio. Fotometria. Sähkötekniikan ilmiöiden mittaaminen.

Sähköinen talotekniikka (2 op)
• Sähkölaitteiden turvallisen rakenteen ja suojauksen periaatteet
• Sähkösuunnittelun ja sähköasennusten pätevyysvaatimukset
• Asuintilojen sähkö- ja tietotekninen varustelu
• Valaistuksen ohjauskytkennät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarno Nurmio
 • Kalle Kauraala
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Sähköfysiikka
Opiskelija tietää mikä yhteys on sähkövarauksella, -virralla ja jännitteellä. Opiskelija tuntee sähköön liittyvän energian ja tehon laskumenetelmät. Opiskelija osaa muodostaa annetusta virtapiiristä yhtälöt ja ratkaisemaan tuntemattomat virrat. Opiskelija tietää miten sähkö- ja magneettikentillä voidaan ohjata varatun hiukkasen liikettä. Opiskelija tuntee tasavirtamoottorin ja generaattorin toimintaperiaatteet.

Sähköinen talotekniikka
Opiskelija tietää sähkötekniikan tärkeimmät käsitteet, sähkölaitteiden turvallisen rakenteen ja suojauksen periaatteet, ammattihenkilöä edellyttävien suoritusten rajat, sekä asuintiloissa käytettävät sähkötekniset laitteet ja niiden piirrosmerkit ja toiminnallisen kytkeytymisen periaatteet. Opiskelija osaa asuintilojen sähköteknisen varustelun ja 230V laitteiden toiminnallisen kytkeytymisen piirrosmerkeillä esittämisen periaatteet.

Sisältö

Sähköfysiikka (3 op):
Sähköstatiikka, tasavirtapiirit. Sähkömagneettinen induktio. Fotometria. Sähkötekniikan ilmiöiden mittaaminen.

Sähköinen talotekniikka (2 op)
• Sähkölaitteiden turvallisen rakenteen ja suojauksen periaatteet
• Sähkösuunnittelun ja sähköasennusten pätevyysvaatimukset
• Asuintilojen sähkö- ja tietotekninen varustelu
• Valaistuksen ohjauskytkennät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Paaer
 • Anu Ilander
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakentamisen ohjaus- ja valvontamekanismit rakennushankkeen eri vaiheissa. Opiskelija osaa analysoida rakennettua ympäristöä. Opiskelija osaa huomioida sekä sisä- ja ulkopuolelta rakenteisiin kohdistuvat sääolosuhteista ja toiminnasta johtuvat rasitukset. Opiskelija osaa Infrarakentamisen periaatteet. Opiskelija osaa talotekniikan tilavarausten merkityksen.

Sisältö

Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen periaatteet ja menetelmät
Rakennushankkeen asiakirjat ja piirustusmerkinnät
Rakennushankkeen kulku ja osapuolet
Tyypillisimmät rakennustyypit ja päärakennusosat
Pientalon tila- ja rakenneratkaisut.
Lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristäminen
Rakennuksen vaipan, katon ja lähiympäristön veden poisjohtaminen
Talotekniikan tilavaraukset
Infran perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa
- selostaa ja tulkita maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeja
- selostaa rakennuksen eri eristystarpeet
- selostaa rakennetun ympäristön ja rakennusten ominaisuuksia
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu ohjeiden mukaisesti
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa mukanaoloa
- selostaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
- selostaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa
- analysoida ja vertailla rakentamisen ohjausmekanismeja
- soveltaa infrarakentamisen periaatteita
- tuntitehtävien ja harjoitustöiden teko osoittaa itsenäistä ajattelua
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa kiinnostusta ja oma-aloitteisuutta aiheeseen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Paaer
 • Anu Ilander
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakentamisen ohjaus- ja valvontamekanismit rakennushankkeen eri vaiheissa. Opiskelija osaa analysoida rakennettua ympäristöä. Opiskelija osaa huomioida sekä sisä- ja ulkopuolelta rakenteisiin kohdistuvat sääolosuhteista ja toiminnasta johtuvat rasitukset. Opiskelija osaa Infrarakentamisen periaatteet. Opiskelija osaa talotekniikan tilavarausten merkityksen.

Sisältö

Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen periaatteet ja menetelmät
Rakennushankkeen asiakirjat ja piirustusmerkinnät
Rakennushankkeen kulku ja osapuolet
Tyypillisimmät rakennustyypit ja päärakennusosat
Pientalon tila- ja rakenneratkaisut.
Lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristäminen
Rakennuksen vaipan, katon ja lähiympäristön veden poisjohtaminen
Talotekniikan tilavaraukset
Infran perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa
- selostaa ja tulkita maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeja
- selostaa rakennuksen eri eristystarpeet
- selostaa rakennetun ympäristön ja rakennusten ominaisuuksia
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu ohjeiden mukaisesti
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa mukanaoloa
- selostaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
- selostaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa
- analysoida ja vertailla rakentamisen ohjausmekanismeja
- soveltaa infrarakentamisen periaatteita
- tuntitehtävien ja harjoitustöiden teko osoittaa itsenäistä ajattelua
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa kiinnostusta ja oma-aloitteisuutta aiheeseen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Ilmoittautumisaika

02.05.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anne Aalto
Opiskelijaryhmät
 • TXF22_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI22B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG22_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI22A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXF22_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakentamisen ohjaus- ja valvontamekanismit rakennushankkeen eri vaiheissa. Opiskelija osaa analysoida rakennettua ympäristöä. Opiskelija osaa huomioida sekä sisä- ja ulkopuolelta rakenteisiin kohdistuvat sääolosuhteista ja toiminnasta johtuvat rasitukset. Opiskelija osaa Infrarakentamisen periaatteet. Opiskelija osaa talotekniikan tilavarausten merkityksen.

Sisältö

Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen periaatteet ja menetelmät
Rakennushankkeen asiakirjat ja piirustusmerkinnät
Rakennushankkeen kulku ja osapuolet
Tyypillisimmät rakennustyypit ja päärakennusosat
Pientalon tila- ja rakenneratkaisut.
Lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristäminen
Rakennuksen vaipan, katon ja lähiympäristön veden poisjohtaminen
Talotekniikan tilavaraukset
Infran perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa
- selostaa ja tulkita maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeja
- selostaa rakennuksen eri eristystarpeet
- selostaa rakennetun ympäristön ja rakennusten ominaisuuksia
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu ohjeiden mukaisesti
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa mukanaoloa
- selostaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
- selostaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa
- analysoida ja vertailla rakentamisen ohjausmekanismeja
- soveltaa infrarakentamisen periaatteita
- tuntitehtävien ja harjoitustöiden teko osoittaa itsenäistä ajattelua
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa kiinnostusta ja oma-aloitteisuutta aiheeseen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
 • Ari Hokkanen
 • Antti Kankkunen
 • Jarmo Tapio
 • Sergio Rossi
 • Virtuaali Talotekniikka
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä alan ammattilaisen yksinkertaisia työtehtäviä. Hän osaa toimia yksilönä ja ryhmissä tehtävien suorittamiseksi. Hän tuntee alan tehtävissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä projektityöskentelyn perusperiaatteet. Hän osaa selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään.
Opiskelija osaa esiintyä asiantuntevasti ja tilanteen mukaisesti. Hän hallitsee projektiviestinnän kirjalliset ja suulliset käytänteet.
Opiskelija osaa soveltaa suomenkielisen tutkimusraportoinnin periaatteita ja tekstikäytänteitä sekä hankkia ja käyttää alansa tietoa.
Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin.
TAI (opiskelijan valinnan mukaan)
Opiskelija osaa kiinteistöhoito- tai huoltotyöt tai isännöinnin avustavat tehtävät

Sisältö

Projekti (4 op): Projektinhallinnan perusteet. Projektin suunnittelu ja toteutus pienryhmissä.

Suomen kieli ja viestintä (3 op): Raportti tekstilajina: rakenne, kieli, lähteiden käyttö ja referointi, lähdemerkinnät, tiedon havainnollistaminen ja raportin ulkoasu. Tekniikan alan kielenkäyttösuositukset ja niiden soveltaminen. Tiedonhankinta ja alan tiedonlähteiden kriittinen käyttö. Esiintymistaito, puhetilanteiden suunnittelu ja havainnollistaminen sekä puhumalla vaikuttaminen. Suullinen projektiviestintä ja projektin dokumentit mm. projektisuunnitelma ja -raportit sekä projektista tiedottaminen.

Opiskelijan valinnan mukaan JOKO LVI-asennustekniikka (3 op) TAI Sähköasennustekniikka (3 op) TAI Kiinteistönhoito (3 op)
LVI-asennustekniikka (3 op): Putki- ja ilmanvaihto- ja kylmäteknisten järjestelmien asennusmenetelmät. Materiaalit, tarvikkeet ja liitosmenetelmät. Kannakointi ja kompensointi. Laitteiden kytkennät. Putki- ilmanvaihto- ja kylmäteknisten järjestelmien toteutuksen liittyminen muihin taloteknisiin järjestelmiin. LVI-järjestelmien massalaskenta.
TAI
Kiinteistönhoito (3 op): Perustiedot kiinteistönhoito- tai isännöintitehtävistä. Kiinteistöjen hoitosopimusten mukainen kiinteistön huolto sekä
teknisten järjestelmien hoito.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä. Hän osaa selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään.
Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Hän osaa hankkia alansa tietoa ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin. Hän osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti ja osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin sekä vastaanottaa ja antaa palautetta.
Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin.
TAI (opiskelijan valinnan mukaan)
Opiskelija osaa kiinteistöhoito- tai huoltotyöt tai isännöinnin avustavat tehtävät

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä. Hän osaa selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään.
Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Hän osaa hankkia alansa tietoa ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin. Hän osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti ja osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin sekä vastaanottaa ja antaa palautetta.
Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin.
TAI (opiskelijan valinnan mukaan)
Opiskelija osaa kiinteistöhoito- tai huoltotyöt tai isännöinnin avustavat tehtävät

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ari Hokkanen
 • Markku Leino
 • Antti Kankkunen
 • Jarmo Tapio
 • Virtuaali Talotekniikka
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä alan ammattilaisen yksinkertaisia työtehtäviä. Hän osaa toimia yksilönä ja ryhmissä tehtävien suorittamiseksi. Hän tuntee alan tehtävissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä projektityöskentelyn perusperiaatteet. Hän osaa selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään.
Opiskelija osaa esiintyä asiantuntevasti ja tilanteen mukaisesti. Hän hallitsee projektiviestinnän kirjalliset ja suulliset käytänteet.
Opiskelija osaa soveltaa suomenkielisen tutkimusraportoinnin periaatteita ja tekstikäytänteitä sekä hankkia ja käyttää alansa tietoa.
Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin.
TAI (opiskelijan valinnan mukaan)
Opiskelija osaa kiinteistöhoito- tai huoltotyöt tai isännöinnin avustavat tehtävät

Sisältö

Projekti (4 op): Projektinhallinnan perusteet. Projektin suunnittelu ja toteutus pienryhmissä.

Suomen kieli ja viestintä (3 op): Raportti tekstilajina: rakenne, kieli, lähteiden käyttö ja referointi, lähdemerkinnät, tiedon havainnollistaminen ja raportin ulkoasu. Tekniikan alan kielenkäyttösuositukset ja niiden soveltaminen. Tiedonhankinta ja alan tiedonlähteiden kriittinen käyttö. Esiintymistaito, puhetilanteiden suunnittelu ja havainnollistaminen sekä puhumalla vaikuttaminen. Suullinen projektiviestintä ja projektin dokumentit mm. projektisuunnitelma ja -raportit sekä projektista tiedottaminen.

Opiskelijan valinnan mukaan JOKO LVI-asennustekniikka (3 op) TAI Sähköasennustekniikka (3 op) TAI Kiinteistönhoito (3 op)
LVI-asennustekniikka (3 op): Putki- ja ilmanvaihto- ja kylmäteknisten järjestelmien asennusmenetelmät. Materiaalit, tarvikkeet ja liitosmenetelmät. Kannakointi ja kompensointi. Laitteiden kytkennät. Putki- ilmanvaihto- ja kylmäteknisten järjestelmien toteutuksen liittyminen muihin taloteknisiin järjestelmiin. LVI-järjestelmien massalaskenta.
TAI
Kiinteistönhoito (3 op): Perustiedot kiinteistönhoito- tai isännöintitehtävistä. Kiinteistöjen hoitosopimusten mukainen kiinteistön huolto sekä
teknisten järjestelmien hoito.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä. Hän osaa selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään.
Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Hän osaa hankkia alansa tietoa ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin. Hän osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti ja osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin sekä vastaanottaa ja antaa palautetta.
Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin.
TAI (opiskelijan valinnan mukaan)
Opiskelija osaa kiinteistöhoito- tai huoltotyöt tai isännöinnin avustavat tehtävät

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä. Hän osaa selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään.
Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Hän osaa hankkia alansa tietoa ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin. Hän osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti ja osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin sekä vastaanottaa ja antaa palautetta.
Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin.
TAI (opiskelijan valinnan mukaan)
Opiskelija osaa kiinteistöhoito- tai huoltotyöt tai isännöinnin avustavat tehtävät

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Nurmiainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tyypillisimmät talotekniikassa esiintyvät funktiot ja niiden kuvaajat ja osaa ratkaista näihin funktioihin liittyviä yhtälöitä sekä algebrallisesti että numeerisesti. Opiskelija osaa esimerkkien avulla selittää, miten derivaattaa ja integraalia sovelletaan fysiikassa ja talotekniikassa. Opiskelija osaa havainnollistaa ja tulkita tilastollista aineistoa.

Sisältö

Talotekniikalle tyypilliset funktiot ja niiden kuvaajat. Yhtälön algebrallinen ja numeerinen ratkaiseminen. Differentiaali- ja integraalilaskentaa.
Mittausepävarmuus ja tilastollinen virhearviointi. Tilastollisen datan havainnollistaminen ja tilastolliset tunnusluvut. Regressioanalyysin alkeet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Nurmiainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22S2_SILTA
  Talotekniikan siltaopinnot
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tyypillisimmät talotekniikassa esiintyvät funktiot ja niiden kuvaajat ja osaa ratkaista näihin funktioihin liittyviä yhtälöitä sekä algebrallisesti että numeerisesti. Opiskelija osaa esimerkkien avulla selittää, miten derivaattaa ja integraalia sovelletaan fysiikassa ja talotekniikassa. Opiskelija osaa havainnollistaa ja tulkita tilastollista aineistoa.

Sisältö

Talotekniikalle tyypilliset funktiot ja niiden kuvaajat. Yhtälön algebrallinen ja numeerinen ratkaiseminen. Differentiaali- ja integraalilaskentaa.
Mittausepävarmuus ja tilastollinen virhearviointi. Tilastollisen datan havainnollistaminen ja tilastolliset tunnusluvut. Regressioanalyysin alkeet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
 • Jarno Nurmio
 • Pasi Partonen
 • Jarmo Tapio
 • Sunil Suwal
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF21S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF21S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet. Hän osaa listata taloteknisten järjestelmien pääkomponentit ja selostaa niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa kuvata taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa tehdä yhteenvedon taloteknisten järjestelmäratkaisujen merkityksestä rakennuksen energiatehokkuuteen ja sisäympäristöön.
Opiskelija osaa autettuna laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Sisältö

Lämmitys (3 op): Teho- ja energialaskenta. Lämmönjakojärjestelmien komponenttien toimintaperiaate, valinta ja mitoitus, lämmönjako- ja luovutusverkoston mitoitus, tasapainotus ja säätö.

Vesi ja viemäri (2 op): Talous- ja käyttövesijärjestelmien, jätevesijärjestelmien, sadevesijärjestelmien ja kuivatusjärjestelmien toiminta ja suunnittelu, lämpimän käyttöveden valmistuksen suunnittelu, erotinlaitteiden valinta, pumppaamoiden ja paineviemäröinnin toiminta ja suunnittelu.

Ilmanvaihto (3op): Järjestelmien periaatteet, vertailu ja valinta. Kanaviston suunnittelu ja tasapainotus. Ilmastoinnin perusprosessit. Jäähdytystarpeeseen vaikuttavat tekijät ja perustapauksen laskenta. Ilmanjaon keskeiset periaatteet, ilmanjakolaitteet ja niiden valinta. Energiatalous, äänitekniikka, paloturvallisuus ja puhtaus.

Sähkö (3op): Pientalon kaapeleiden ja sulakkeiden mitoitus, Pientalon kaapelointi ja ryhmittely, Rakennusautomaatio väylätekniikalla toteutettuna, Sähköasennusten erityispiirteet korjausrakentamisessa

Rakennusautomaatio (2op): LVI-prosessit rakennusautomaatiossa, säätö-, ohjaus- ja hälytystoiminnat, optimointi ja kulutusseuranta.
Talotekniikkajärjestelmien tekninen dokumentointi CAD- ja BIM-työkaluilla (2op): Järjestelmien rajapinnat ja yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selostaa rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet. Hän osaa listata taloteknisten järjestelmien pääkomponentit ja selostaa niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa kuvata taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa tehdä yhteenvedon taloteknisten järjestelmäratkaisujen merkityksestä rakennuksen energiatehokkuuteen ja sisäympäristöön.
Opiskelija osaa autettuna laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa valita taloteknisten järjestelmien pääkomponentit. Hän osaa suunnitella taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa vertailla taloteknisten järjestelmäratkaisujen energiatehokkuutta ja vaikutusta sisäympäristöön.
Opiskelija osaa itsenäisesti laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa optimoida taloteknisten järjestelmien toimintaa kustannusten, energiatehokkuuden ja sisäympäristön suhteen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa selostaa rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet. Hän osaa listata taloteknisten järjestelmien pääkomponentit ja selostaa niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa kuvata taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa tehdä yhteenvedon taloteknisten järjestelmäratkaisujen merkityksestä rakennuksen energiatehokkuuteen ja sisäympäristöön.
Opiskelija osaa autettuna laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
 • Jarno Nurmio
 • Pasi Partonen
 • Jarmo Tapio
 • Sunil Suwal
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF21S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet. Hän osaa listata taloteknisten järjestelmien pääkomponentit ja selostaa niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa kuvata taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa tehdä yhteenvedon taloteknisten järjestelmäratkaisujen merkityksestä rakennuksen energiatehokkuuteen ja sisäympäristöön.
Opiskelija osaa autettuna laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Sisältö

Lämmitys (3 op): Teho- ja energialaskenta. Lämmönjakojärjestelmien komponenttien toimintaperiaate, valinta ja mitoitus, lämmönjako- ja luovutusverkoston mitoitus, tasapainotus ja säätö.

Vesi ja viemäri (2 op): Talous- ja käyttövesijärjestelmien, jätevesijärjestelmien, sadevesijärjestelmien ja kuivatusjärjestelmien toiminta ja suunnittelu, lämpimän käyttöveden valmistuksen suunnittelu, erotinlaitteiden valinta, pumppaamoiden ja paineviemäröinnin toiminta ja suunnittelu.

Ilmanvaihto (3op): Järjestelmien periaatteet, vertailu ja valinta. Kanaviston suunnittelu ja tasapainotus. Ilmastoinnin perusprosessit. Jäähdytystarpeeseen vaikuttavat tekijät ja perustapauksen laskenta. Ilmanjaon keskeiset periaatteet, ilmanjakolaitteet ja niiden valinta. Energiatalous, äänitekniikka, paloturvallisuus ja puhtaus.

Sähkö (3op): Pientalon kaapeleiden ja sulakkeiden mitoitus, Pientalon kaapelointi ja ryhmittely, Rakennusautomaatio väylätekniikalla toteutettuna, Sähköasennusten erityispiirteet korjausrakentamisessa

Rakennusautomaatio (2op): LVI-prosessit rakennusautomaatiossa, säätö-, ohjaus- ja hälytystoiminnat, optimointi ja kulutusseuranta.
Talotekniikkajärjestelmien tekninen dokumentointi CAD- ja BIM-työkaluilla (2op): Järjestelmien rajapinnat ja yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selostaa rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet. Hän osaa listata taloteknisten järjestelmien pääkomponentit ja selostaa niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa kuvata taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa tehdä yhteenvedon taloteknisten järjestelmäratkaisujen merkityksestä rakennuksen energiatehokkuuteen ja sisäympäristöön.
Opiskelija osaa autettuna laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa valita taloteknisten järjestelmien pääkomponentit. Hän osaa suunnitella taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa vertailla taloteknisten järjestelmäratkaisujen energiatehokkuutta ja vaikutusta sisäympäristöön.
Opiskelija osaa itsenäisesti laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa optimoida taloteknisten järjestelmien toimintaa kustannusten, energiatehokkuuden ja sisäympäristön suhteen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa selostaa rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet. Hän osaa listata taloteknisten järjestelmien pääkomponentit ja selostaa niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa kuvata taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa tehdä yhteenvedon taloteknisten järjestelmäratkaisujen merkityksestä rakennuksen energiatehokkuuteen ja sisäympäristöön.
Opiskelija osaa autettuna laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 03.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF21S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF21S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutus- ja esittämistilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Opiskelijan valitsemat tekstit, jotka valitaan opintojaksototeutuksen ensimmäisillä lähiteunneilla annettujen ohjeiden mukaisesti; opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksototeutuksella ei ole tenttiä,arviointi perustuu opintojakson aikana tehtäviin oppimistehtäviin. Siten opintojaksototeutuksella ei ole uusintamahdollisuutta.

Kansainvälisyys

Opintojaksototeutuksen kommunikaatiokieli on englanti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunnit ja arviointikeskustelu vajaa 40%, oppimistehtävät yli 60%, yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Academic Writing
Job Hunting
Professional Communication

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 75%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kynnystehtävien hyväksytty suoritus
Arvosana perustuu tiettyihin suullisiin ja kirjallisiin tehtäviin

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B2.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 03.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutus- ja esittämistilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Opiskelijan valitsemat tekstit, jotka valitaan opintojaksototeutuksen ensimmäisillä lähiteunneilla annettujen ohjeiden mukaisesti; opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksototeutuksella ei ole tenttiä,arviointi perustuu opintojakson aikana tehtäviin oppimistehtäviin. Siten opintojaksototeutuksella ei ole uusintamahdollisuutta.

Kansainvälisyys

Opintojaksototeutuksen kommunikaatiokieli on englanti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunnit ja arviointikeskustelu vajaa 40%, oppimistehtävät yli 60%, yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Academic Writing
Job Hunting
Professional Communication

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 75%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kynnystehtävien hyväksytty suoritus
Arvosana perustuu tiettyihin suullisiin ja kirjallisiin tehtäviin

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B2.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF20S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • TXF20S1A
  Talotekniikan ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa oman alansa työympäristössä ja työyhteisön jäsenenä ottaen huomioon viestintätilanteen toimijoiden taustat.

Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa sekä kirjallisesti että suullisesti alansa työtehtävissä. Opiskelija tuntee oman alansa ruotsinkielisiä julkaisuja. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset termit ja käsitteet
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Omat opinnot ja työ
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Opiskelijan valitsemat tekstit, jotka opiskelija valitsee annettujen ohjeiden mukaisesti; opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti 28.11.2022, uusinnat EXAM-tenttiakvaariossa 9.-13.1.2023 ja 13.- 17.2. 2023.
Suulliset tentit 29.11-14.12..2022 opiskelijan varaamana aikana. Uusinnasta sovitaan yksilöllisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunit ja tentit 30-40%, oppimistehtävät 60-70%, yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opinnot
Esitelmät
Työ

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus, katso tarkemmen opintojakson Moodle-työtilan kuvauksesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisen ja suullisen tentin läpäisy. Arvosanakuvaukset kansallisessa toisen kotimaisen kielen arviointiperusteissa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CERF) A2.2- B1.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF20S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa oman alansa työympäristössä ja työyhteisön jäsenenä ottaen huomioon viestintätilanteen toimijoiden taustat.

Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa sekä kirjallisesti että suullisesti alansa työtehtävissä. Opiskelija tuntee oman alansa ruotsinkielisiä julkaisuja. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset termit ja käsitteet
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Omat opinnot ja työ
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Opiskelijan valitsemat tekstit, jotka opiskelija valitsee annettujen ohjeiden mukaisesti; opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti 9.12.2022
Suulliset tentit 18.11.2022

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunit ja tentit 30-40%, oppimistehtävät 60-70%, yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opinnot
Esitelmät
Työ

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus, katso tarkemmen opintojakson Moodle-työtilan kuvauksesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisen ja suullisen tentin läpäisy. Arvosanakuvaukset kansallisessa toisen kotimaisen kielen arviointiperusteissa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CERF) A2.2- B1.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 03.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella kiinteistön käyttö- ja ylläpitoasioiden organisointia.

Sisältö

Opiskelija syventyy projektityössä erikseen sovittavaan teknisen isännöinnin osa-alueeseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 03.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF20S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa vastata kiinteistöjen tekniikasta, energiataloudesta, korjaustöiden suunnittelusta ja rakennusten ennakoivasta kunnossapidosta. Opiskelija ymmärtää kiinteistön johtamiseen ja hallintaan liittyvien teknisten ja taloudellisten tekijöiden syyt ja seuraussuhteet. Hän ymmärtää teknisen isännöinnin vaikutusmahdollisuudet ja tavat tuottaa tehokkaita ja asiakasystävällisiä kiinteistön ylläpitopalveluja.

Sisältö

Kiinteistöalan tekniset nimikkeistöt, sanastot ja käsitteistöt, kiinteistötyön organisointi, kiinteistön elinkaari ja teknisen ylläpidon vaikutusmahdollisuudet elinkaareen, kuntoarviot, korjausten suunnittelu ja korjausten PTS- ohjelma, kiinteistön energiankäytön ja kiinteistön ylläpitopalveluiden hallinta, kiinteistöjen turvallisuus, rakennusautomaatio ja sen täysipainoinen hyödyntäminen kulutusseurannassa ja rakennuksen energiatehokkaassa käytössä, huoltokirja koko kiinteistön perustyökaluna

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Haimala
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF21S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF21S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF21S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF21S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda tekniikan ammattilaiselle kokonaisvaltainen käsitys siitä, miten teollisuus- ja teknologiayritys toimii, miten liiketoimintaa kehitetään omalla toimialalla ja mikä teollisuus- ja teknologiayrityksen menestymisessä on ratkaisevaa. Painopiste on yrityksissä, joiden tuote (fyysinen tuote ja/tai palvelu) on teknisesti vaativa ja jotka myyvät tuotteitaan suurelta osin muille yrityksille.
Opiskelija osaa kuvata seuraavat yrityksen toiminnot:
- johtaminen, mukaan lukien strategia, johtamisjärjestelmä ja ihmisten johtaminen
- talous sekä yrityksen suorituskyky ja sen mittaaminen, mukaan lukien tuottavuus ja laatu
- tekninen tuotteen tai palvelun myynti yritykseltä yritykselle
- toiminnanohjaus
- toimitusketjun hallinta, mukaan lukien hankinta, tuotanto ja logistiikka
- projektitoiminta.

Sisältö

- johtaminen, mukaan lukien strategia, johtamisjärjestelmä ja ihmisten johtaminen
- talous ja yrityksen suorituskyky ja sen mittaaminen, mukaan lukien tuottavuus ja laatu
- tekninen tuotteen tai palvelun myynti yritykseltä yritykselle
- toiminnanohjaus
- toimitusketjun hallinta, mukaan lukien hankinta, tuotanto ja logistiikka
- projektitoiminta
- toteutuksen kohderyhmän perusteella kurssiin liittyy 1–2 syventävää osuutta joistakin seuraavista:
o toiminnan johtaminen tuotepainotteisessa yrityksessä (mm. tuotteiden toiminnanohjaus, tilaus-toimitusketjun hallinta, toiminnanohjausjärjestelmät)
o toiminnan johtaminen tieto- ja viestintäliiketoiminnassa (mm. tietojärjestelmät liiketoimintakontekstissa, tietoteknisten palveluiden hallinta, tietotekniikkapalvelutoiminnan ohjaus, ITIL)
o teknologian myynti (mm. ratkaisumyynti, tarjoustyö, neuvottelutaidot, hinnoittelu)
o tekninen hankinta
o teknologiayrittäjyys (mm. yrityksen perustaminen ja liiketoimintasuunnitelma teknisen innovaation pohjalta)
o työnjohto-oppi
o logistiikka ja sen merkitys yrityksen suorituskykyyn
o palveluliiketoiminta, joka painottuu teknisiin ratkaisuihin ja palveluihin, mutta joka on muuta(kin) kuin tietotekniikkapalveluita, esimerkiksi projektiliiketoiminta (mm. palvelutoiminnan ohjaus, palvelutoiminnan tietojärjestelmät)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet hyvin ja soveltaa niitä kuvatessaan oman alan yrityksen toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi kuvata yhteyksiä teollisuus- ja teknologiayrityksen peruskäsitteiden välillä ja analysoida näitä yhteyksiä oman alan yrityksen toiminnassa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ari Hokkanen
 • Timo Värinen
 • Pasi Partonen
 • Kalle Kauraala
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee termodynamiikan, virtaustekniikan,
lämmönsiirron ja kylmätekniikan perusteita ja hänellä on valmiudet soveltaa ja käyttää niitä taloteknisten laitteiden ja putkistojen yksinkertaisissa tarkasteluissa ja laskelmissa. Opiskelija osaa laskea kostean ilman ominaisuuksia ja käsitellä kostean ilman perusprosesseja h,x-piirroksella. Hän osaa selittää pumpun ja puhaltimen sekä jäähdytyskoneen ja lämpöpumpun toimintaperiaatteen ja suorittaa niihin liittyviä yksinkertaisia laskuja.

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia mittaustapoja lvis-järjestelmien ominaisuuksien selvittämiseen, osaa käyttää mittausstandardeja ja raportoida tulokset.

Sisältö

Termodynamiikka ja virtaustekniikka (8 op):
Termodynamiikan peruskäsitteet ja -suureet. Energia, työ ja teho. Lämpöenergia ja lämpöteho. Ideaalikaasun tilanyhtälö. Ideaalikaasun tilanmuutokset. Termodynamiikan I ja II pääsääntö. Carnot-prosessi. Lämpövoimakone. Avoimen virtaussysteemin energiatase ja sen soveltaminen. Nesteiden ja kaasujen ominaisuudet. Hydrostaattinen paine. Kitkaton virtaus. Putkivirtaus ja sen painehäviö. Lämmönsiirtymismuodot. Lämmön johtuminen tasopinnan läpi. Kostean ilman ominaisuudet ja laskelmat. Ilmastointiprosessit ja niiden käsittely h,x-diagrammilla. Olomuodon muutokset. Paine-entalpiapiirros. Kylmätekninen kiertoprosessi ja peruskaavat.

LVI-tekniikan mittaukset (2 op): Termodynamiikan ja virtaustekniikan ilmiöiden mittaaminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Hän osaa suorittaa opintojaksoon liittyviä mittauksia ja raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Hän osaa suorittaa opintojaksoon liittyviä mittauksia ja raportoida tulokset.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ari Hokkanen
 • Timo Värinen
 • Pasi Partonen
 • Kalle Kauraala
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22S2_SILTA
  Talotekniikan siltaopinnot
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee termodynamiikan, virtaustekniikan,
lämmönsiirron ja kylmätekniikan perusteita ja hänellä on valmiudet soveltaa ja käyttää niitä taloteknisten laitteiden ja putkistojen yksinkertaisissa tarkasteluissa ja laskelmissa. Opiskelija osaa laskea kostean ilman ominaisuuksia ja käsitellä kostean ilman perusprosesseja h,x-piirroksella. Hän osaa selittää pumpun ja puhaltimen sekä jäähdytyskoneen ja lämpöpumpun toimintaperiaatteen ja suorittaa niihin liittyviä yksinkertaisia laskuja.

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia mittaustapoja lvis-järjestelmien ominaisuuksien selvittämiseen, osaa käyttää mittausstandardeja ja raportoida tulokset.

Sisältö

Termodynamiikka ja virtaustekniikka (8 op):
Termodynamiikan peruskäsitteet ja -suureet. Energia, työ ja teho. Lämpöenergia ja lämpöteho. Ideaalikaasun tilanyhtälö. Ideaalikaasun tilanmuutokset. Termodynamiikan I ja II pääsääntö. Carnot-prosessi. Lämpövoimakone. Avoimen virtaussysteemin energiatase ja sen soveltaminen. Nesteiden ja kaasujen ominaisuudet. Hydrostaattinen paine. Kitkaton virtaus. Putkivirtaus ja sen painehäviö. Lämmönsiirtymismuodot. Lämmön johtuminen tasopinnan läpi. Kostean ilman ominaisuudet ja laskelmat. Ilmastointiprosessit ja niiden käsittely h,x-diagrammilla. Olomuodon muutokset. Paine-entalpiapiirros. Kylmätekninen kiertoprosessi ja peruskaavat.

LVI-tekniikan mittaukset (2 op): Termodynamiikan ja virtaustekniikan ilmiöiden mittaaminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Hän osaa suorittaa opintojaksoon liittyviä mittauksia ja raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Hän osaa suorittaa opintojaksoon liittyviä mittauksia ja raportoida tulokset.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Salmi
 • Ari Hokkanen
 • Markku Leino
 • Anssi Leppäaho
 • Jarmo Tapio
 • Sunil Suwal
 • Rauno Holopainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF20S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • TXF20S1A
  Talotekniikan ryhmä A

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tärkeimmät toimitiloissa sovellettavat talotekniikan ja paloturvallisuuden järjestelmäratkaisut ja tietää niiden mitoitusperusteet. Opiskelija osaa laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit yleisimpiä sovellusohjelmia hyödyntäen. Hän osaa lukea rakennuksen automaatiojärjestelmää koskevia teknisiä dokumentteja sekä laatia rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitelmapiirustuksia. Hän osaa selostaa erilaisten talotekniikan projektityöryhmien jäsenten tyypilliset roolit ja omaa perusvalmiudet toimia niissä. Opiskelija osaa vertailla ratkaisuja energiatehokkuuden ja kokonaistaloudellisuuden suhteen.

Sisältö

Lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelu, myös ohjelmistojen ja tietomallien avulla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjattuna laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Opiskelija osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Opiskelija osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin. Opiskelija osoittaa itsenäisen asiantuntijan otetta ja osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Talotekniikan perusjärjestelmät
Rakennusten energiatalous
Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Salmi
 • Ari Hokkanen
 • Markku Leino
 • Anssi Leppäaho
 • Jarmo Tapio
 • Sunil Suwal
 • Rauno Holopainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tärkeimmät toimitiloissa sovellettavat talotekniikan ja paloturvallisuuden järjestelmäratkaisut ja tietää niiden mitoitusperusteet. Opiskelija osaa laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit yleisimpiä sovellusohjelmia hyödyntäen. Hän osaa lukea rakennuksen automaatiojärjestelmää koskevia teknisiä dokumentteja sekä laatia rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitelmapiirustuksia. Hän osaa selostaa erilaisten talotekniikan projektityöryhmien jäsenten tyypilliset roolit ja omaa perusvalmiudet toimia niissä. Opiskelija osaa vertailla ratkaisuja energiatehokkuuden ja kokonaistaloudellisuuden suhteen.

Sisältö

Lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelu, myös ohjelmistojen ja tietomallien avulla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjattuna laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Opiskelija osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Opiskelija osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin. Opiskelija osoittaa itsenäisen asiantuntijan otetta ja osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Talotekniikan perusjärjestelmät
Rakennusten energiatalous
Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 06.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 30.09.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S1_LU
  LVI-urakoinnin opintopolku
 • TXF20S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Työssäoppimisjakson tavoitteena on, että LVI-urakointipolusta insinööriksi aikanaan valmistuva opiskelija toimii loppututkintoaan vastaavissa tehtävissä. Työssäoppimisen suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän toimimaan lomittajana oppimissaan em. työtehtävissä.

Sisältö

Tehtävänimikkeitä, joihin opiskelijat valmistuttuaan sijoittuvat, ovat mm. projektinhoitaja tai –päällikkö, työnjohtaja, tarjouslaskija, suunnittelija, tekninen myyjä tai tekninen tukihenkilö, huoltopäällikkö, tekninen isännöitsijä. Mainituissa tai vastaavissa tehtävissä opiskelijan tulee suorittaa työkokonaisuus, työssäoppimisprojekti. Projekti valitaan opiskelijan päivittäisistä työtehtävistä, mutta sen kuvaus ja analysointi edellyttää laajaa perehtymistä kyseisten tehtävien suorittamisen taustaan ja tehtävien niveltymiseen yrityksen toimintaan. Työssäoppimisjakson työsuoritusten tulee muodostua edellä mainitun kaltaisista loppututkintoa vastaavista tehtävistä. Suorittavasta työstä (esim. asennustyöt) muodostuvaa harjoittelua ei tässä yhteydessä voida hyväksyä.
Työssäoppimisjakson aikana käydään työnantajan, opiskelijan ja oppilaitoksen edustajan välillä kehityskeskustelu, jossa selvitetään opiskelijan ammatilliset tavoitteet ja niiden toteutuminen.
Opiskelija raportoi jakson erillisen ohjeen mukaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on toiminut tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä ja raportoinut jakson erillisen ohjeen mukaan. Opiskelijan suorituksissa ja asenteissa on olennaisia kehitystarpeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on toiminut tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä ja raportoinut jakson erillisen ohjeen mukaan. Suoritukset ovat keskitasoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on toiminut tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä ja raportoinut jakson erillisen ohjeen mukaan. Suoritukset ovat kiitettävää tasoa; toiminta samaa tasoa kuin muutaman vuoden työelämässä olleella insinöörillä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on toiminut tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä ja raportoinut jakson erillisen ohjeen mukaan. Opiskelijan suorituksissa ja asenteissa on olennaisia kehitystarpeita.

Esitietovaatimukset

Talotekniikan perusjärjestelmät
LVI-tekniikan mitoitusperusteet
Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät
Toimitilojen LVI-talotekniikka

Ilmoittautumisaika

21.09.2022 - 25.10.2022

Ajoitus

18.11.2022

Laajuus

0 op

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuulaliina Asumalahti
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

21.09.2022 - 25.10.2022

Ajoitus

25.11.2022

Laajuus

0 op

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuulaliina Asumalahti
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B

Arviointiasteikko

0-5