Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot

Jatko-opinnot

Insinööri (ylempiAMK) tutkinto talotekniikan (YAMK) tutkinto-ohjelmassa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehdoissa (suunnittelu ja urakointi) teoreettinen opiskelu on niin syventävää, että se mahdollistaa sijoittumisen esimerkiksi oman alan vaativiin suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviin tai lähialojen insinöörin tehtäviin.
Urakointipainotteisessa LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehdossa (opiskelumahdollisuus ainoastaan päivätoteutuksessa) opinnot tähtäävät käytäntöä lähellä oleviin insinööritehtäviin kuten projektin- ja työnjohtoon sekä tavanomaisten LVI-järjestelmien suunnitteluun.
Talotekniikan tutkinto-ohjelman kiinteistöjohtamisen (opiskelumahdollisuus ainoastaan monimuotototeutuksessa) suuntautumisvaihtoehdossa koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle alalla tarvittavat perustiedot ja ammatilliset valmiudet sekä kyky ja halu jatkuvaan opiskeluun ja oman ammattialan kehityksen seuraamiseen. Tutkinto-ohjelman opiskelu painottuu käytäntöä lähellä oleviin insinööritehtäviin. Koulutuksen tavoitteena on myös painottaa kiinteistöalan kokonaisuuden hallitsemista.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinto-ohjelmasta valmistunut insinööri toimii asiantuntijatehtävissä rakennusalalla, ympäristötekniikassa sekä niiden lähialoilla. Tyypillisiä tehtäviä ovat mm rakennusten suunnittelun, toteutuksen sekä käytön ja huollon tehtävät Suomessa ja ulkomailla, LVI- ja sähköalan tutkimus-, tuotekehitys- ja markkinointitehtävät sekä yhteisöjen ja yhdyskunnan rakennuttamistehtävät.
Tehtävänimike voi olla esimerkiksi sähkö- tai LVI - suunnittelija, projektipäällikkö, työpäällikkö, LVIS- valvoja, tekninen isännöitsijä, huoltopäällikkö, kiinteistöpäällikkö, käyttöpäällikkö, tutkija, tuotepäällikkö, ympäristönsuojelutarkastaja, tarkastusinsinööri tai rakennuttajainsinööri.
Kiinteistöjohtamisen suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut insinööri toimii laaja-alaisesti asiantuntijatehtävissä kiinteistö- ja rakennusalalla, sekä niiden lähialoilla.
Tehtävänimike voi olla esimerkiksi kiinteistöpäällikkö, kiinteistöpalvelupäällikkö, tekninen isännöitsijä, isännöitsijä, projektipäällikkö, työpäällikkö, huoltopäällikkö, käyttöpäällikkö tai rakennuttajainsinööri.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle alalla tarvittavat valmiudet sekä kyky ja halu jatkuvaan opiskeluun ja oman ammattialan kehityksen seuraamiseen. Tässä painotetaan LVI- ja sähkötekniikan kokonaisuuden hallitsemista, vaikkakin valmistuvat insinöörit ovat suuntautumisvaihtoehdon mukaan joko LVI-insinöörejä, sähköinsinöörejä tai LVI- ja talotekniikan tuotantopainotteisia insinöörejä.
Opiskelijalla on ammattiopintojen vaatimat valmiudet matemaattisissa ja luonnontieteellisissä asioissa sekä käytännön tieto- tekniikassa ja viestinnässä. Opiskelijalle syntyy kokonaiskäsitys yleisellä tasolla talotekniikka-alan järjestelmistä ja toimintaympäristöstä.
Tavoitteeseen pyritään opiskelemalla hyvin talotekniikan ja rakentamisen perusteet järjestelmätasolla menemättä syvällisesti mitoitusta vaativaan suunnitteluun. Syventävien ammattiopintojen pääpaino on kiinteistötaloudessa, kiinteistöjen hallinnoimisessa, alan lainsäädännössä sekä kiinteistö- ja henkilöjohtamisessa.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Monipuoliset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Hakukohteet: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet jajotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Talotekniikan päivätoteutus: Kokopäiväopinnot
Talotekniikan monimuotototeutus: Opinnot mahdollistavat työssäkäynnin
Koulutuksen kesto on kolmesta neljään vuoteen, opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta riippuen.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Aki Valkeapää
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Talotekniikka, LVI-tekniikka
Tunnus
(TXF23S1)
Talotekniikka, LVI-tekniikka
Tunnus
(TXF22S1)
Talotekniikka, LVI-tekniikka
Tunnus
(TXF21S1)
Talotekniikka, LVI-tekniikka
Tunnus
(TXF20S1)
Talotekniikka, LVI-tekniikka
Tunnus
(TXF19S1)
Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 110

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
 • Heidi Martin
Vastuuhenkilö

Heidi Martin

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa käsityksen omista vahvuuksista ja oman ammattialan osaamisvaatimuksista.
Opiskelija perehtyy urasuunnitteluun ja muodostaa oman urasuunnitelman.
Opiskelija osaa työstää itselleen työnhaun asiakirjat (CV, hakemus).

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy kaksi osiota ja kuusi oppimistehtävää:

1.Osaamisen sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen
- Osaamisen kartoittaminen
- Luonteenvahvuudet
- Osaamisen tiivistelmä

2.Kohti työelämää
- Video CV, CV tai työpaikkahakemus
- Monimuotoinen työyhteisö
- Suunta tulevaisuuteen (opintojakson kokoava tehtävä)

Opintojakson osiot ja tehtävät on suunniteltu jatkumoksi siten, että opiskelija lähtee liikkeelle urasuunnittelussaan oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittamisesta. Tämän jälkeen opiskelija perehtyy työllistymistaitoihin sekä monimuotoisen työyhteisön ja yhdenvertaisuuden teemoihin. Näiden pohjalta opiskelijaa ohjataan arvioimaan omia urasuunnitteluvalmiuksiaan, vetämään yhteen tekemiään oppimistehtäviä ja niistä heränneitä ajatuksia sekä aloittamaan tulevaisuuden suunnitelmiensa hahmottamista. Lisäksi mukana on tutustumisen arvoista lisämateriaalia, sisältäen tietoutta yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toimintatavasta. Oppimistehtävissä hahmotetaan mm. kaikkea sitä osaamista, jota on hankittu elämän eri vaiheissa, tunnistetaan omia persoonallisia piirteitä ja vahvuuksia, tuetaan oman osaamisen markkinointia ja selvitetään oman alan ammattitaitovaatimuksia, tehdään työnhaun asiakirjoja, valmentaudutaan työhakutaitoihin sekä opitaan ymmärtämään työyhteisöjen monimuotoisuutta. Opintojakson päättävät osiot “Sinä riität” sekä palautekysely. Sinä riität-osiossa on pyritty kannustavasti tuomaan esiin sitä, että opintojen sekä elämän eri vaiheissa, voimme kohdata haasteita ja vastoinkäymisiä, mutta niistä on mahdollista selvitä ja päästä eteenpäin. Parhaimman hyödyn opintojaksosta saa, kun paneutuu tehtäviin ja materiaaleihin huolella. Kurssi kannattaa tehdä itselleen ja omaa uraa varten.

Aika ja paikka

Virtuaaliopintoja itsenäisesti työstettävään aikaan.

Oppimateriaalit

Verkko-oppimisympäristö.

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopinnot, itsenäinen opiskelu ja reflektointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n.50h työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien oppimistehtävien hyväksytty palautus.

Lisätiedot

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään mm. harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Virtuaali Talotekniikka
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23S_kijotalous
  Kiinteistöalan talous -opintokokonaisuus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön taloushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa laatia kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön talousarvion ja kirjanpidon ottaen huomioon verosuunnittelun ja osaa hakea isännöintiin liittyviä taloudellisia tietoja eri lähteistä. Opiskelija osaa laatia vastikerahoitus- ja lainaosuuslaskelmia ja tuntee palkkahallinnon, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön arvonlisäverotuksen ja tilintarkastuksen perusteet.

Sisältö

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön talousarvio kirjanpito, tilinpäätös, verosuunnittelu, vastikerahoitus- ja lainaosuuslaskelmat ja erityiskysymyksiä (palkat, arvonlisäverotus, tilintarkastus)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia tyydyttävällä tasolla kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön talousarvion ja kirjanpidon ottaen huomioon verosuunnittelun. Opiskelija osoittaa tuntevansa tyydyttävällä tasolla kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön taloushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia hyvällä tasolla kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön talousarvion sekä kirjanpidon ottaen huomioon verosuunnittelun. Opiskelija osoittaa tuntevansa kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön taloushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön.
Opiskelija osaa laatia vastikerahoitus- ja lainaosuuslaskelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia kiitettävällä tasolla kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön talousarvion sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen ottaen huomioon verosuunnittelun. Opiskelija osoittaa tuntevansa kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön taloushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laatia tyydyttävällä tasolla kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön talousarvion ja kirjanpidon ottaen huomioon verosuunnittelun. Opiskelija osoittaa tuntevansa tyydyttävällä tasolla kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön taloushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pirjo-Riitta Heimo
 • Anna Hynninen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23S_kijotalous
  Kiinteistöalan talous -opintokokonaisuus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa asunto-osakeyhtiön toimintaa ja hallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja isännöitsijän tehtävät yhtiön hallinnossa sekä tuntee osakkeenomistajien oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija osaa soveltaa asunto-osakeyhtiön toiminnassa keskeistä lainsäädäntöä ja hankkia tarvittaessa oikeudellista tietoa eri lähteistä.
Opiskelija tuntee ja osaa kiinteistöjen omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevan keskeisen lainsäädännön sekä tuntee keskeisten sopimusten sisällön ja osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija osaa soveltaa kiinteistöjen omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevaa keskeistä lainsäädäntöä kiinteistöalan työtehtävissä.

Sisältö

Asunto-osakeyhtiön tarkoitus ja toiminta, asunto-osakeyhtiön hallinto, päätöksenteko ja yhtiön edustaminen, isännöitsijän tehtävät, osakkeenomistajan oikeudet ja velvollisuudet, asunto-osakeyhtiön verotus, asunto-osuuskunta ja asumisoikeus

Aika ja paikka

To 7.9.2023 klo 16.30 – 3,5 h As Oy I osa, Yhtiöjärjestys, vastikkeet
To 21.9.2023 klo 16.30 – 3,5 h As Oy perustaminen, II luku HTJ, kunnossapito/muutostyöt
Ti 10.10.2023 klo 16.30 – 3,5 h Muut asumisen muodot
To 2.11.2023 klo 16.30 – 3,5 h, As Oy hallinto ja tilinpäätös
To 16.2.2023 klo 16.30 – 3,5 h As Oy hallinto ja tilinpäätös
To 14.12.2023 klo 16.30 – , tentti 2 h + 1h Zoom

Oppimateriaalit

Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 ajantasainen
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599

Huoneistokirjaamisen käsikirja AOYL 2 luku https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/06/Huoneistokirjaamisen-kasikirja-02062023.pdf

Taloyhtiöiden hyvä hallintotapa
https://www.isannointiliitto.fi/wp-content/uploads/2021/09/taloyhtion-hyva-hallintotapa-suositus.pdf

Isännöinnin eettiset ohjeet
https://www.isayhdistys.fi/wp-content/uploads/2023/01/isannoinnin-eettiset-ohjeet-a4-web.pdf

Opetusmenetelmät

Pirjo-R Heimo is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: TX00DP70-3007
Time: Sep 7, 2023 04:15 PM
Sep 21, 2023 04:15 PM
Oct 10, 2023 04:15 PM
Nov 2, 2023 04:15 PM
Nov 16, 2023 04:15 PM
Dec 14, 2023 04:15 PM

Join Zoom Meeting
https://metropolia.zoom.us/j/62172096844?pwd=Si9pTVY3M3NESmVSdnlDTWJVS2l1Zz09

Meeting ID: 621 7209 6844
Passcode: AOYL
---
Join by SIP
62172096844@109.105.112.236
• 62172096844@109.105.112.235
---
Join by H.323
• 109.105.112.236
• 109.105.112.235

Meeting ID: 621 7209 6844
Passcode: 841502

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

To 14.12.2023 klo 16.30 - 18.30 tentti

Uusintatentti tarvittaessa
Uusintatenttiin osallistujat yhteydenotto pirjo-riitta.heimo@metropolia.fi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa pinnallisesti keskeiset asunto-osakeyhtiölainsäädännön ja kiinteistöalan lainsäädännön asiakokonaisuudet ja käsitteet. Opiskelija osaa käyttää asunto-osakeyhtiölakia ja esittää kannanottonsa yksinkertaisella tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa keskeiset asunto-osakeyhtiölainsäädännön ja kiinteistöalan lainsäädännön asiakokonaisuudet ja käsitteet, joiden varassa hän kykenee esittämään selkeästi oikeudellista tietoa ja perustelemaan kannanottonsa. Opiskelija osaa hankkia asunto-osakeyhtiölainsäädäntöä koskevaa tietoa eri oikeuslähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa keskeiset asunto-osakeyhtiölainsäädännön ja kiinteistöalan lainsäädännön asiakokonaisuudet ja käsitteet syvällisen yksityiskohtaisesti ja pystyy erittelemään ja esittämään oikeudellista tietoa selkeästi sekä perustelemaan johdonmukaisesti oikeudellisin käsittein kannanottonsa. Opiskelija osaa hankkia asunto-osakeyhtiölainsäädäntöä koskevaa tietoa eri oikeuslähteistä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa pinnallisesti keskeiset asunto-osakeyhtiölainsäädännön ja kiinteistöalan lainsäädännön asiakokonaisuudet ja käsitteet. Opiskelija osaa käyttää asunto-osakeyhtiölakia ja esittää kannanottonsa yksinkertaisella tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: Kurssin arviointi perustuu 60 % tenttiin, ja kurssin aikana palautettuihin tehtäviin 40 %. Kurssi suoritettu 60 % tuloksella.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aki Valkeapää
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • TXF20S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää teollisuustilojen, suurten hallimaisten tilojen ja erikoistilojen ilmastointijärjestelmien toimintaperiaatteita sekä tietää järjestelmien valinta- ja suunnitteluperusteita. Opiskelija osaa suunnitella tyypillisimmät kohdeilmanvaihtoratkaisut ja ovivedon torjuntaratkaisut. Opiskelija tunnistaa teollisuustilojen suodatus- ja lämmöntalteenottoratkaisujen erityispiirteitä ja ymmärtää niiden merkityksen ratkaisua valittaessa. Opiskelija tuntee suurten tilojen, keittiöiden, laboratorioiden, puhdastilojen ja sähkötilojen ilmastointiratkaisujen erityispiirteitä ja osaa ottaa ne huomioon suunnittelussa.

Sisältö

Teollisuustilojen sisäilmaston tavoite- ja vaatimustasot. Tilailmastoinnin periaatteet. Paikallisilmastointiratkaisut. Oviaukkovirtaukset ja niiden torjunta. Ilmaverhot. Tavanomaisten tehdashallien lämmitys. Lämmöntalteenotto ja poistoilman suodatusratkaisut teollisuustiloissa. Puhdastilat. Jää- ja uimahallit. Keittiö-, laboratorio-, sähkö- ja puhdastilat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa perustapauksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä vaativampiin tapauksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista monimutkaisempia, analysointia tai perusteluja edellyttäviä opintojakson sisältöön liittyviä tehtäviä lähes virheettömästi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa perustapauksissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 29.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kalle Kauraala
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF23S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF23S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• suorittaa yksikkömuunnoksia ja käsitellä suureyhtälöitä
• määritellä kinematiikan suureet
• kuvailla kappaleen liikettä laskennallisesti ja graafisesti
• tehdä selkoa voiman käsitteestä sekä luetella ja kuvailla voimatyypit
• piirtää kappaleen voimakuvion
• esittää Newtonin lait
• mallintaa kappaleen dynamiikkaa
• määritellä voiman momentin
• tehdä selkoa energian käsitteestä
• määritellä työn, liike-energian, potentiaalienergian, tehon ja hyötysuhteen
• esittää energian säilymislain ja mekaniikan energiaperiaatteen
• mallintaa energian konversiota ja siirtymistä
• määritellä tiheyden ja paineen
• kuvailla paineen jakautumista nesteessä ja kaasussa
• esittää hydraulisen nosturin/puristimen toimintaperiaatteen
• tarkastella nesteen ja kaasun painetta eri syvyyksillä
• esittää Arkhimedeen lain ja soveltaa sitä
• määritellä keskeiset virtausta kuvaavat suureet ja käyttää niitä
• tarkastella virtausnopeuden muutoksia jatkuvuusyhtälön avulla
• käyttää tavallisimpia lämpötila-asteikkoja
• esittää lämpölaajenemislait ja soveltaa niitä
• esittää ideaalikaasulain ja mallintaa kaasua sen avulla
• mallintaa lämmön varaamista ja olomuodon muutoksia

Sisältö

• suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset
• kinematiikka: paikka, siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys
• dynamiikka: voiman käsite, voimatyypit, voimakuvio, Newtonin lait
• voiman momentti
• energia, työ, teho ja hyötysuhde
• tiheys ja paine
• paine nesteessä ja kaasussa
• hydraulinen nosturi/puristin
• nesteen ja kaasun paineen riippuvuus syvyydestä
• Arkhimedeen laki
• virtausta kuvaavat perussuureet, jatkuvuusyhtälö
• lämpötila-asteikot
• lämpölaajeneminen
• ideaalikaasu
• lämpökapasiteetti
• olomuodon muutokset

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 75%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan vaativissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kalle Kauraala
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• suorittaa yksikkömuunnoksia ja käsitellä suureyhtälöitä
• määritellä kinematiikan suureet
• kuvailla kappaleen liikettä laskennallisesti ja graafisesti
• tehdä selkoa voiman käsitteestä sekä luetella ja kuvailla voimatyypit
• piirtää kappaleen voimakuvion
• esittää Newtonin lait
• mallintaa kappaleen dynamiikkaa
• määritellä voiman momentin
• tehdä selkoa energian käsitteestä
• määritellä työn, liike-energian, potentiaalienergian, tehon ja hyötysuhteen
• esittää energian säilymislain ja mekaniikan energiaperiaatteen
• mallintaa energian konversiota ja siirtymistä
• määritellä tiheyden ja paineen
• kuvailla paineen jakautumista nesteessä ja kaasussa
• esittää hydraulisen nosturin/puristimen toimintaperiaatteen
• tarkastella nesteen ja kaasun painetta eri syvyyksillä
• esittää Arkhimedeen lain ja soveltaa sitä
• määritellä keskeiset virtausta kuvaavat suureet ja käyttää niitä
• tarkastella virtausnopeuden muutoksia jatkuvuusyhtälön avulla
• käyttää tavallisimpia lämpötila-asteikkoja
• esittää lämpölaajenemislait ja soveltaa niitä
• esittää ideaalikaasulain ja mallintaa kaasua sen avulla
• mallintaa lämmön varaamista ja olomuodon muutoksia

Sisältö

• suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset
• kinematiikka: paikka, siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys
• dynamiikka: voiman käsite, voimatyypit, voimakuvio, Newtonin lait
• voiman momentti
• energia, työ, teho ja hyötysuhde
• tiheys ja paine
• paine nesteessä ja kaasussa
• hydraulinen nosturi/puristin
• nesteen ja kaasun paineen riippuvuus syvyydestä
• Arkhimedeen laki
• virtausta kuvaavat perussuureet, jatkuvuusyhtälö
• lämpötila-asteikot
• lämpölaajeneminen
• ideaalikaasu
• lämpökapasiteetti
• olomuodon muutokset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan vaativissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 115

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kalle Kauraala
Opiskelijaryhmät
 • TXF23_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI23A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXI23B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG23_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXF23_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• suorittaa yksikkömuunnoksia ja käsitellä suureyhtälöitä
• määritellä kinematiikan suureet
• kuvailla kappaleen liikettä laskennallisesti ja graafisesti
• tehdä selkoa voiman käsitteestä sekä luetella ja kuvailla voimatyypit
• piirtää kappaleen voimakuvion
• esittää Newtonin lait
• mallintaa kappaleen dynamiikkaa
• määritellä voiman momentin
• tehdä selkoa energian käsitteestä
• määritellä työn, liike-energian, potentiaalienergian, tehon ja hyötysuhteen
• esittää energian säilymislain ja mekaniikan energiaperiaatteen
• mallintaa energian konversiota ja siirtymistä
• määritellä tiheyden ja paineen
• kuvailla paineen jakautumista nesteessä ja kaasussa
• esittää hydraulisen nosturin/puristimen toimintaperiaatteen
• tarkastella nesteen ja kaasun painetta eri syvyyksillä
• esittää Arkhimedeen lain ja soveltaa sitä
• määritellä keskeiset virtausta kuvaavat suureet ja käyttää niitä
• tarkastella virtausnopeuden muutoksia jatkuvuusyhtälön avulla
• käyttää tavallisimpia lämpötila-asteikkoja
• esittää lämpölaajenemislait ja soveltaa niitä
• esittää ideaalikaasulain ja mallintaa kaasua sen avulla
• mallintaa lämmön varaamista ja olomuodon muutoksia

Sisältö

• suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset
• kinematiikka: paikka, siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys
• dynamiikka: voiman käsite, voimatyypit, voimakuvio, Newtonin lait
• voiman momentti
• energia, työ, teho ja hyötysuhde
• tiheys ja paine
• paine nesteessä ja kaasussa
• hydraulinen nosturi/puristin
• nesteen ja kaasun paineen riippuvuus syvyydestä
• Arkhimedeen laki
• virtausta kuvaavat perussuureet, jatkuvuusyhtälö
• lämpötila-asteikot
• lämpölaajeneminen
• ideaalikaasu
• lämpökapasiteetti
• olomuodon muutokset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan vaativissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämän käytäntöjä ja oman ammattialansa todellisessa työympäristössä käytettäviä työskentelytapoja, työmenetelmiä ja –välineitä sekä tietää omalla ammattialalla käytettävää terminologiaa.
Opiskelija osaa soveltaa ja testata ammattiaineopinnoissa hankittuja tietoja käytännössä. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin, tukee ammatillista kehittymistä sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelun tulee olla monipuolista ja edetä nousujohteisesti vaativammaksi.

Sisältö

Harjoittelussa opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä.
Kaikki tutkintoon sisältyvä harjoittelu suoritetaan oman koulutusohjelman ammattiharjoitteluna. Opintojen alkupuolella hakeudutaan ammattialan käytännön tehtäviin (Harjoittelu 1), ja opintojen edistyessä ammatillisen osaamisen kartuttua hakeudutaan vaativampaan harjoitteluun (Harjoittelu 2).
Harjoittelun tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija monipuolisesti koulutusohjelman työtehtäviin ja toimintaympäristöihin ja ohjata häntä alansa insinööritehtäviin.
Talotekniikan koulutusohjelman harjoitteluksi soveltuvia tehtäviä ovat muun muassa käyttö- ja ylläpito sekä urakointi- ja valvontatehtävät sekä asiantuntijana toimiminen johtamis-, tutkimus-, tuotekehitys-, suunnittelu-, projektinjohtotehtävissä. Harjoittelu ohjaa opiskelijaa näiden tehtävien hoitamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut erillisessä harjoitteluohjeessa kerrotut harjoittelulle asetetut laadulliset ja ajalliset vaatimukset. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Lisätiedot

Harjoittelu on tärkeä osa ammattikorkeakouluopintoja. Insinööritutkintoon sisältyy harjoittelua yhteensä 20 viikkoa (30 opintopistettä).
Harjoittelu suoritetaan ensisijaisesti kokopäivätyönä. Osa-aikatyötä voidaan hyväksyä harjoitteluksi enintään 10 opintopistettä. Harjoitteluksi hyväksytään osa-aikatyö, jonka työmäärä on vähintään 10 h/viikko.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2025

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja testata ammattiaineopinnoissa hankittuja tietoja käytännössä. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja ja valmentaa insinöörin työtehtäviin.Harjoittelu tukee ammatillista kehittymistä sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Harjoittelussa opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä. Kaikki tutkintoon sisältyvä harjoittelu suoritetaan oman koulutusohjelman ammattiharjoitteluna. Harjoittelun tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija monipuolisesti koulutusohjelman työtehtäviin ja toimintaympäristöihin ja ohjata häntä alansa insinöörin tehtäviin. Talotekniikan koulutusohjelman harjoitteluksi soveltuvia tehtäviä ovat muun muassa suunnittelutehtävät, projektinhoito-ja työnjohtotehtävät, valvontatehtävät ja erilaiset avustavan asiantuntijan tehtävät alan yrityksissä ja julkisyhteisöjen palveluksessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut erillisessä harjoitteluohjeessa kerrotut harjoittelulle asetetut laadulliset ja ajalliset vaatimukset. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Lisätiedot

Harjoittelu on tärkeä osa ammattikorkeakouluopintoja. Insinööritutkintoon sisältyy harjoittelua yhteensä 20 viikkoa (30 opintopistettä).
Harjoittelu suoritetaan ensisijaisesti kokopäivätyönä. Osa-aikatyötä voidaan hyväksyä harjoitteluksi enintään 10 opintopistettä. Harjoitteluksi hyväksytään osa-aikatyö, jonka työmäärä on vähintään 10 h/viikko.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Virtuaali Talotekniikka
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S_kiintjohtperusteet
  Kiinteistöjohtamisen perusteet -opintokokonaisuus
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF24K_kiintjohtperusteet
  Kiinteistöjohtamisen perusteet -opintokokonaisuus

Tavoitteet

Opiskelija pystyy toimimaan johtamisen tiimin jäsenenä sekä johtamaan työvaiheiden toteutuksen ja toimimaan esimiehenä. Lisäksi opiskelija osaa laatia kiinteistö- ja rakennusalan työsopimuksia.

Sisältö

1. Ihmisen perustarpeet, työhyvinvointi ja motivaatiolähteet sekä riskitekijät
2. Organisaatiot sekä tuloksekas yhteistyö ja vuorovaikutus
3. Johtamismallit, esimiestyö ja kriittiset tilanteet
4. Johtamisen ja yhteistyön hyvät käytänteet
5. Työsopimukset, työaika ja palkkaus
6. Työsuhteen alkaminen ja päättäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- toimia esimiehenä
- laatia oman alansa työsopimuksia
- selostaa työsuhteen tunnusmerkit ja työsopimuksen sisällöt sekä tavanomaisen työsuhteen työaikaehdot
- listata työsuhteen päättämisen edellytykset

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- osallistua työmaan johtamisen ristiriitatilanteiden selvittelyyn

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- osaa käyttää esimiestyössään erilaisia johtamistyylejä tilanteesta riippuen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- toimia esimiehenä
- laatia oman alansa työsopimuksia
- selostaa työsuhteen tunnusmerkit ja työsopimuksen sisällöt sekä tavanomaisen työsuhteen työaikaehdot
- listata työsuhteen päättämisen edellytykset

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 140

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sergio Rossi
 • Anna Hynninen
Opiskelijaryhmät
 • KJMT_2023
  Kiinteistöjohtaminen muuttuvassa toimitilaympäristössä
 • TXF23S_kiintkehitys
  Kiinteistökehitys, opintokokonaisuus

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa investointilaskennan menetelmiä kiinteistöissä. Opiskelijalla on kokonaiskäsitys kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun perusteista kiinteistöissä. Hän tuntee rakentamisen elinkaaritalouden periaatteet ja osaa suorittaa sekä elinkaariarvioita (Life Cycle Assessment) että elinkaarikustannuslaskelmia (Life Cycle Cost). Opiskelija ymmärtää rakennusten elinkaarikustannusten muodostumisen periaatteet ja osaa laatia elinkaarikustannuslaskelman. Hän tuntee elinkaariarvioinnin eri vaiheet ja osaa tehdä niissä tarvittavat laskelmat.

Sisältö

Kestävän kehityksen tavoitteet kiinteistöalalla. Elinkaarikustannuslaskelmien ja elinkaariarvioiden tavoitteet, elinkaariarvioinnin tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta. Ympäristöselosteet. LCA:n, hiilijalanjäljen, hiilikädenjäljen ja LCC:n laskentatyökalut ja niiden käyttö sekä herkkyystarkastelut. Rakennusten ympäristöluokitukset.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sergio Rossi

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa investointilaskennan menetelmiä kiinteistöissä. Opiskelijalla on kokonaiskäsitys kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun perusteista kiinteistöissä. Hän tuntee rakentamisen elinkaaritalouden periaatteet ja osaa suorittaa sekä elinkaariarvioita (Life Cycle Assessment) että elinkaarikustannuslaskelmia (Life Cycle Cost). Opiskelija ymmärtää rakennusten elinkaarikustannusten muodostumisen periaatteet ja osaa laatia elinkaarikustannuslaskelman. Hän tuntee elinkaariarvioinnin eri vaiheet ja osaa tehdä niissä tarvittavat laskelmat.

Sisältö

Kestävän kehityksen tavoitteet kiinteistöalalla. Elinkaarikustannuslaskelmien ja elinkaariarvioiden tavoitteet, elinkaariarvioinnin tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta. Ympäristöselosteet. LCA:n, hiilijalanjäljen, hiilikädenjäljen ja LCC:n laskentatyökalut ja niiden käyttö sekä herkkyystarkastelut. Rakennusten ympäristöluokitukset.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Simo Hoikkala
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23S_kiintkehitys
  Kiinteistökehitys, opintokokonaisuus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa kiinteistöjen sopimus- ja esineoikeuden peruskäsitteet, työsuhdetta koskevat keskeiset säännökset sekä kiinteistöjen taloudenpitoa koskevat keskeiset verosäännökset. Opiskelija osaa soveltaa kiinteistöjen kurssin asiasisällön kannalta omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevaa keskeistä lainsäädäntöä kiinteistöalan työtehtävissä. Opiskelija osaa hankkia tarvittaessa oikeudellista tietoa eri lähteistä ja arvioida sopimusehtoja edustamansa oikeussubjektin näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan, opiskelija ymmärtää rakennushankkeisiin liittyvän viranomaisohjauksen, rakentamista ohjaavat lait, määräykset ja ohjeet sekä tuntee kaavoituksen ja muun viranomaisohjauksen merkityksen ympäristön kehityksen ja suojelemisen kannalta

Sisältö

Velvoite- ja esineoikeuden perusasiat (erilaiset sopimukset, velat ja vakuudet sekä dynaaminen suoja, työoikeus (työsopimuslaki, työsuojelu), vero-oikeus (luovutusvoitot, eri yritysmuodot ja kiinteistöjen alv-verotus) sekä oikeusturva hallinnossa, liikehuoneiston vuokra, Maankäyttö- ja rakennuslaki ja – asetus, Rakentamismääräyskokoelma, rakennusvalvonta ja rakennusjärjestys, rakennustapaohjeet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja toimintatavat sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja toimintatavat sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja toimintatavat sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Virtuaali Talotekniikka
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku

Tavoitteet

Opiskelija tietää miten kansainvälisten yritysten käytännöt ja vaatimukset eroavat maamme rajojen sisäpuolella tapahtuvasta kiinteistöliiketoiminnasta.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan suomalaisten kiinteistöalan yritysten toimintaan Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella sekä ulkomaisten kiinteistöalan yritysten toimintaan Suomessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja toimintatavat sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja toimintatavat sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja toimintatavat sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
 • Anna Hynninen
 • Riikka Nurmiainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S_kiintjohtperusteet
  Kiinteistöjohtamisen perusteet -opintokokonaisuus
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku

Tavoitteet

Opiskelija saa monipuoliset kiinteistöjohtamisen käytännön perustiedot opiskelemalla kiinteistöihin liittyvien toimintojen taloudellista ja tarkoituksenmukaista hoitamista. Opiskelija tuntee kiinteistöalan toimintatavat ja periaatteet.

Sisältö

Kiinteistöala ja kiinteistöjohtaminen
- Kiinteistöalan yritystoiminta Suomessa ja ulkomailla
- Asunto-, kiinteistö- ja toimitila- ja vuokramarkkinat
- Kiinteistöomaisuuden hoito: osto, myynti ja vuokraus

Kiinteistöpalvelut
- Palveluiden sisältö
- Käyttäjäpalveluiden tuottaminen, hankinta ja kilpailutus

Kiinteistöomaisuuden hallinta
- Kiinteistöomaisuuden ylläpito ja isännöinti
- Kiinteistöasiakkuuden hallinta
- Raportointi ja seuranta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää kiinteistöjohtamisen keskeiset toimijat, toimintatavat ja periaatteet.

Opiskelija tunnistaa isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöpalveluiden keskeiset työtehtävät ja työtehtävien hallintaan liittyvät osaamisalueet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöpalveluiden keskeiset toimijat,
toimintatavat ja periaatteet sekä merkityksen yhteiskunnassa.

Opiskelija osaa hoitaa joitain kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöpalveluiden keskeisiä työtehtäviä ja tuntee työtehtävien hallintaan liittyvät osaamisalueet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöpalveluiden keskeiset toimijat,
toimintatavat ja periaatteet sekä merkityksen yhteiskunnassa.

Opiskelija osaa hoitaa kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöpalveluiden keskeisiä työtehtäviä ja tuntee työtehtävien hallintaan liittyvät osaamisalueet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää kiinteistöjohtamisen keskeiset toimijat, toimintatavat ja periaatteet.

Opiskelija tunnistaa isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöpalveluiden keskeiset työtehtävät ja työtehtävien hallintaan liittyvät osaamisalueet.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF24K_kiintjohtperusteet
  Kiinteistöjohtamisen perusteet -opintokokonaisuus

Tavoitteet

Opiskelija saa monipuoliset kiinteistöjohtamisen käytännön perustiedot opiskelemalla kiinteistöihin liittyvien toimintojen taloudellista ja tarkoituksenmukaista hoitamista. Opiskelija tuntee kiinteistöalan toimintatavat ja periaatteet.

Sisältö

Kiinteistöala ja kiinteistöjohtaminen
- Kiinteistöalan yritystoiminta Suomessa ja ulkomailla
- Asunto-, kiinteistö- ja toimitila- ja vuokramarkkinat
- Kiinteistöomaisuuden hoito: osto, myynti ja vuokraus

Kiinteistöpalvelut
- Palveluiden sisältö
- Käyttäjäpalveluiden tuottaminen, hankinta ja kilpailutus

Kiinteistöomaisuuden hallinta
- Kiinteistöomaisuuden ylläpito ja isännöinti
- Kiinteistöasiakkuuden hallinta
- Raportointi ja seuranta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää kiinteistöjohtamisen keskeiset toimijat, toimintatavat ja periaatteet.

Opiskelija tunnistaa isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöpalveluiden keskeiset työtehtävät ja työtehtävien hallintaan liittyvät osaamisalueet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöpalveluiden keskeiset toimijat,
toimintatavat ja periaatteet sekä merkityksen yhteiskunnassa.

Opiskelija osaa hoitaa joitain kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöpalveluiden keskeisiä työtehtäviä ja tuntee työtehtävien hallintaan liittyvät osaamisalueet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöpalveluiden keskeiset toimijat,
toimintatavat ja periaatteet sekä merkityksen yhteiskunnassa.

Opiskelija osaa hoitaa kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöpalveluiden keskeisiä työtehtäviä ja tuntee työtehtävien hallintaan liittyvät osaamisalueet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää kiinteistöjohtamisen keskeiset toimijat, toimintatavat ja periaatteet.

Opiskelija tunnistaa isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöpalveluiden keskeiset työtehtävät ja työtehtävien hallintaan liittyvät osaamisalueet.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Simo Hoikkala
 • Kaisa Kanerva
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23S_kiintkehitys
  Kiinteistökehitys, opintokokonaisuus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää kiinteistökehityksen eri vaiheet ja osapuolet. Opiskelija ymmärtää kiinteistökehityksen merkityksen julkisyhteisöjen taloudelle sekä yritysten liiketaloudelle. Opiskelija osaa jäsentää erilaisia kiinteistökehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa arvioida markkinatilanteen, kaavoituksen, rakennussuunnittelun ja rakentamiskustannusten sekä aikataulujen vaikutuksia kiinteistökehitykseen sekä luoda kiinteistökehitykseen erilaisia vaihtoehtoja.

Sisältö

Kiinteistökehityskohteiden etsiminen ja tunnistaminen, kiinteistönhankinta, kaavakehitys, rakennusprojektin perustaminen ja läpivienti, rakennuslupaprosessi, markkinatilanteen ja vuokratason selvittäminen, kiinteistön vuokraus ja myynti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja toimintatavat sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja toimintatavat sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja toimintatavat sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF21S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • TXF21S1_LS
  LVI-suunnittelun opintopolku
 • TXF21S1_LU
  LVI-urakoinnin opintopolku

Tavoitteet

Opiskelija tuntee korjaushankkeen vaiheet ja eri vaiheiden sidosryhmien tehtävien sisällön vaikuttavuuden korjaushankkeen lopputulokseen korjausrakentamiskohteissa, opiskelija tuntee rakentamismääräysten soveltamisen erityispiirteet korjausrakentamisessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan talotekniikan korjausrakentamisen suunnitteluprosessin vaiheet ja -suunnitteluun liittyvien dokumenttien laadintaperusteet. Opiskelija osaa suunnitella luonnos-suunnitelmatasolla tyypillisen asuinrakennuksen korjaustyöt ja hallitsee työhön liittyvän päätöksenteon ja rakennuttamisprosessin

Sisältö

Korjaushanke ja hankkeen lähtökohdat, tilaajan sitouttaminen prosessiin, rakentamisen valmistelu, urakkamuodot ja urakka-asiakirjat, sopimusasiat ja rakentamiseen liittyvät sopimusehdot, rakentamisen osapuolien velvollisuudet ja vastuut, yhteistyö rakentamisen aikana, erimielisyyksien ratkaiseminen, tilojen käyttäjien ja omistajien informointi ja muu tiedottaminen, projektisuunnitelma, ennakkosuunnittelu, hankesuunnittelu, luonnossuunnittelu, toteutussuunnittelu, rakennusaikaiset tehtävät, käyttöönottoon liittyvät tehtävät, erillistehtävät, urakan toteutuksen valmistelu, suunnittelutarjous ja -sopimus, tarjouspyyntöasiakirjat ja muut urakan valmisteluun liittyvät asiakirjat
Korjausrakentamisprojekti: tyypillisen korjauskohteen suunnittelu ja hankkeeseen liittyvien asiakirjojen laadinta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa soveltaa ohjatusti tavoitteissa ja sisällössä kuvattuja, opiskeltuja asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti tavoitteissa ja sisällössä kuvattuja, opiskeltuja asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustella kattavasti tavoitteissa ja sisällössä kuvattuun sisältöön liittyvät ratkaisunsa sekä kykenee esittämään parannusehdotuksia tehtyihin ratkaisuihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa ohjatusti tavoitteissa ja sisällössä kuvattuja, opiskeltuja asioita.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
 • Virtuaali Talotekniikka
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF23S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF23S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin. Opiskelija osaa kuvata taloteknisissä putkistoissa, putkivarusteissa ja laitteissa esiintyviä korroosio ja vauriomekanismeja ja niiden ehkäisykeinoja.

Sisältö

LVI-asennustekniikka (3 op): Putki- ja ilmanvaihto- ja kylmäteknisten järjestelmien asennusmenetelmät. Materiaalit, tarvikkeet ja liitosmenetelmät. Kannakointi ja kompensointi. Laitteiden kytkennät. Putki- ilmanvaihto- ja kylmäteknisten järjestelmien toteutuksen liittyminen muihin taloteknisiin järjestelmiin. LVI-järjestelmien massalaskenta. Kiinteistön vesi- ja viemäriputkien sekä suljettujen lämmitys- jäähdytys- ja LTO putkistojen, putkivarusteiden ja laitteiden korroosio ja vauriomekanismit ja niiden ehkäisykeinot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin ja selittää joitakin taloteknisissä putkistoissa, putkivarusteissa ja laitteissa esiintyviä yleisimpiä korroosio ja vauriomekanismeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa ja selittää taloteknisissä putkistoissa, putkivarusteissa ja laitteissa esiintyviä yleisimpiä korroosio ja vauriomekanismeja ja esittää niihin joitakin ratkaisukeinoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla ja selittää taloteknisissä putkistoissa, putkivarusteissa ja laitteissa esiintyviä korroosio ja vauriomekanismeja ja esittää niihin kattavasti ratkaisukeinoja ja perustella ne.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin ja selittää joitakin taloteknisissä putkistoissa, putkivarusteissa ja laitteissa esiintyviä yleisimpiä korroosio ja vauriomekanismeja.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
 • Virtuaali Talotekniikka
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF23S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin. Opiskelija osaa kuvata taloteknisissä putkistoissa, putkivarusteissa ja laitteissa esiintyviä korroosio ja vauriomekanismeja ja niiden ehkäisykeinoja.

Sisältö

LVI-asennustekniikka (3 op): Putki- ja ilmanvaihto- ja kylmäteknisten järjestelmien asennusmenetelmät. Materiaalit, tarvikkeet ja liitosmenetelmät. Kannakointi ja kompensointi. Laitteiden kytkennät. Putki- ilmanvaihto- ja kylmäteknisten järjestelmien toteutuksen liittyminen muihin taloteknisiin järjestelmiin. LVI-järjestelmien massalaskenta. Kiinteistön vesi- ja viemäriputkien sekä suljettujen lämmitys- jäähdytys- ja LTO putkistojen, putkivarusteiden ja laitteiden korroosio ja vauriomekanismit ja niiden ehkäisykeinot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin ja selittää joitakin taloteknisissä putkistoissa, putkivarusteissa ja laitteissa esiintyviä yleisimpiä korroosio ja vauriomekanismeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa ja selittää taloteknisissä putkistoissa, putkivarusteissa ja laitteissa esiintyviä yleisimpiä korroosio ja vauriomekanismeja ja esittää niihin joitakin ratkaisukeinoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla ja selittää taloteknisissä putkistoissa, putkivarusteissa ja laitteissa esiintyviä korroosio ja vauriomekanismeja ja esittää niihin kattavasti ratkaisukeinoja ja perustella ne.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin ja selittää joitakin taloteknisissä putkistoissa, putkivarusteissa ja laitteissa esiintyviä yleisimpiä korroosio ja vauriomekanismeja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Värinen
 • Aki Valkeapää
 • Petri Perkiömäki
 • Esko Kaappola
 • Anna Hynninen
 • Samuli Korpi
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S1_LS
  LVI-suunnittelun opintopolku
 • TXF20S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella vaativien rakennusten lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmastointi-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmiä. Hän osaa suunnitella myös sprinklerilaitteistoja.
Opiskelija osaa laatia kiinteistökohtaisen kylmäkoneikon tai lämpöpumpun kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat. Opiskelija osaa selostaa suunnitteluprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät tehtävät sekä rakentamiseen liittyvät määräykset ja ohjeet. Hän osaa ottaa huomioon urakoinnin sekä käytön ja huollon vaatimukset suunnittelulle. Hän osaa käyttää suunnitteluohjelmistoja ja tietomalleja suunnitteluprosesseissa.

Sisältö

LVI-järjestelmien suunnittelu ja mitoitus. Suunnitteluohjelmistot ja tietomallit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella toimistorakennuksen LVI-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmät ja selostaa erikoisjärjestelmien toiminta- ja valintaperiaatteet sekä toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella toimistorakennuksen LVI-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmät ja ohjatusti suunnitella erikoisjärjestelmät sekä osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin
samankaltaisiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa itsenäisen asiantuntijan otetta ja osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella toimistorakennuksen LVI-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmät ja selostaa erikoisjärjestelmien toiminta- ja valintaperiaatteet sekä toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Värinen
 • Aki Valkeapää
 • Petri Perkiömäki
 • Esko Kaappola
 • Anna Hynninen
 • Samuli Korpi
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella vaativien rakennusten lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmastointi-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmiä. Hän osaa suunnitella myös sprinklerilaitteistoja.
Opiskelija osaa laatia kiinteistökohtaisen kylmäkoneikon tai lämpöpumpun kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat. Opiskelija osaa selostaa suunnitteluprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät tehtävät sekä rakentamiseen liittyvät määräykset ja ohjeet. Hän osaa ottaa huomioon urakoinnin sekä käytön ja huollon vaatimukset suunnittelulle. Hän osaa käyttää suunnitteluohjelmistoja ja tietomalleja suunnitteluprosesseissa.

Sisältö

LVI-järjestelmien suunnittelu ja mitoitus. Suunnitteluohjelmistot ja tietomallit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella toimistorakennuksen LVI-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmät ja selostaa erikoisjärjestelmien toiminta- ja valintaperiaatteet sekä toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella toimistorakennuksen LVI-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmät ja ohjatusti suunnitella erikoisjärjestelmät sekä osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin
samankaltaisiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa itsenäisen asiantuntijan otetta ja osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella toimistorakennuksen LVI-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmät ja selostaa erikoisjärjestelmien toiminta- ja valintaperiaatteet sekä toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Värinen
 • Sergio Rossi
 • Kalle Kauraala
 • Riikka Nurmiainen
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää lämmön siirtymisen periaatteet ja muodot sekä soveltaa niitä tason, putken ja lämmönsiirtimien lämmönsiirtolaskelmissa. Opiskelija osaa mitoittaa ja tasapainottaa yksinkertaiset putkiverkostot ja vakioilmavirtalaitosten ilmanvaihtokanavistot sekä valita niihin pumpun ja puhaltimen. Opiskelija osaa mitoittaa asuinrakennukseen painovoimaisen ilmanvaihdon. Opiskelija osaa selittää kosteuden siirtymisen periaatteen rakenteissa ja maaperässä sekä soveltaa sitä kondenssi- ja diffuusioeristysten laskennassa. Hän tuntee rakennusmateriaalien aineominaisuuksia ja korroosioon vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa selittää ääniopin periaatteet ja osaa soveltaa niitä LVI-järjestelmien ääniteknisissä laskelmissa.

Sisältö

Rakennusfysiikka ja kemia (2 op): Vesihöyryn diffuusio, kosteuden kulku rakenteissa ja maaperässä. Kondenssi- ja diffuusioeristykset, rakennusmateriaalien aineominaisuudet ja korroosio.

Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet (4 op): Putken ja tason lämmönsiirto, lämmönsiirtovastukset ja lämmönläpäisykerroin, lämpötilajakauma monikerroksisessa rakenteessa, lämmönsiirto- ja virtaustekniikan tunnusluvut ja niiden pätevyysalueet, konvektiolämmönsiirron korrelaatioyhtälöt ja vasta-, myötä- ja ristivirtalämmönsiirtimet, regeneratiiviset lämmönsiirtimet, logaritminen lämpötilaero ja konduktanssi, säteilylämmönsiirto ja näkyvyyskertoimet.

Putkiverkostot ja kanavistot (4 op): Putkiverkoston painehäviöiden laskeminen, verkoston tasapainotus ja virtaamatarkastelut. Keskipakopumput, pumpun mitoitus ja valinta. Ilmanvaihtokanaviston painehäviöiden laskenta ja kanaviston mitoitus sekä tasapainotus. Puhallintekniikan peruskäsitteet ja määritelmät sekä yleisimmät puhallintyypit ja niiden ominaisuudet. Puhaltimen valinta. Painovoimainen ilmanvaihto.

Äänitekniikka ja huoneakustiikka (3 op):
Aänitekniikan perusteet; tehon etäisyysriippuvuus, intensiteettitaso ja desibeliasteikko sekä intensiteettitasojen yhteenlasku, ultraääni. Värähtely ja sen vaimentaminen. Äänen ja tärinän eristäminen. Ilmastointijärjestelmän melunlähteet ja vaimennusperiaatteet. Tavoitetasot eri tiloissa. Ilmastointimelun vaimennuksen mitoitus.

Matematiikka (2 op): Opintojakson sisältöä tukeva ja syventävä matematiikka.

Lisätietoja opiskelijoille

LÄMMÖNSIIRTO JA LÄMMÖNSIIRTIMET (Opettaja Sergio Rossi, 4 op): tästä osuudesta VAADITAAN läsnäoloa 80%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Opintojen LVI-tekniikan perusteet, talonrakennuksen perusteet ja termodynamiikka ja virtaustekniikka tavoitteiden mukainen osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Värinen
 • Sergio Rossi
 • Kalle Kauraala
 • Riikka Nurmiainen
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF22S2_SILTA
  Talotekniikan siltaopinnot
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää lämmön siirtymisen periaatteet ja muodot sekä soveltaa niitä tason, putken ja lämmönsiirtimien lämmönsiirtolaskelmissa. Opiskelija osaa mitoittaa ja tasapainottaa yksinkertaiset putkiverkostot ja vakioilmavirtalaitosten ilmanvaihtokanavistot sekä valita niihin pumpun ja puhaltimen. Opiskelija osaa mitoittaa asuinrakennukseen painovoimaisen ilmanvaihdon. Opiskelija osaa selittää kosteuden siirtymisen periaatteen rakenteissa ja maaperässä sekä soveltaa sitä kondenssi- ja diffuusioeristysten laskennassa. Hän tuntee rakennusmateriaalien aineominaisuuksia ja korroosioon vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa selittää ääniopin periaatteet ja osaa soveltaa niitä LVI-järjestelmien ääniteknisissä laskelmissa.

Sisältö

Rakennusfysiikka ja kemia (2 op): Vesihöyryn diffuusio, kosteuden kulku rakenteissa ja maaperässä. Kondenssi- ja diffuusioeristykset, rakennusmateriaalien aineominaisuudet ja korroosio.

Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet (4 op): Putken ja tason lämmönsiirto, lämmönsiirtovastukset ja lämmönläpäisykerroin, lämpötilajakauma monikerroksisessa rakenteessa, lämmönsiirto- ja virtaustekniikan tunnusluvut ja niiden pätevyysalueet, konvektiolämmönsiirron korrelaatioyhtälöt ja vasta-, myötä- ja ristivirtalämmönsiirtimet, regeneratiiviset lämmönsiirtimet, logaritminen lämpötilaero ja konduktanssi, säteilylämmönsiirto ja näkyvyyskertoimet.

Putkiverkostot ja kanavistot (4 op): Putkiverkoston painehäviöiden laskeminen, verkoston tasapainotus ja virtaamatarkastelut. Keskipakopumput, pumpun mitoitus ja valinta. Ilmanvaihtokanaviston painehäviöiden laskenta ja kanaviston mitoitus sekä tasapainotus. Puhallintekniikan peruskäsitteet ja määritelmät sekä yleisimmät puhallintyypit ja niiden ominaisuudet. Puhaltimen valinta. Painovoimainen ilmanvaihto.

Äänitekniikka ja huoneakustiikka (3 op):
Aänitekniikan perusteet; tehon etäisyysriippuvuus, intensiteettitaso ja desibeliasteikko sekä intensiteettitasojen yhteenlasku, ultraääni. Värähtely ja sen vaimentaminen. Äänen ja tärinän eristäminen. Ilmastointijärjestelmän melunlähteet ja vaimennusperiaatteet. Tavoitetasot eri tiloissa. Ilmastointimelun vaimennuksen mitoitus.

Matematiikka (2 op): Opintojakson sisältöä tukeva ja syventävä matematiikka.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Opintojen LVI-tekniikan perusteet, talonrakennuksen perusteet ja termodynamiikka ja virtaustekniikka tavoitteiden mukainen osaaminen

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aki Valkeapää
 • Kalle Kauraala
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF23S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF23S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää termodynamiikan, lämmönsiirron ja virtaustekniikan peruskaavoja. Opiskelija osaa ohjattuna toteuttaa mittauksia yleisillä LVI-tekniikan mitta- ja tiedonkeruulaitteilla ja laatia mittaustuloksista kuvaajia, laskea suureita ja arvioida mittausten luotettavuutta soveltuvalla menetelmällä. Opiskelija osaa raportoida mittaustulokset sekä mittauksista tehdyt johtopäätökset.

Sisältö

Termodynamiikan peruskäsitteet ja -prosessit. Lämpöenergia, lämpöteho ja ainevirta. Lämmönsiirtimen energiatase. Suoran putken ja kanavan painehäviö. Staattinen paine, dynaaminen paine ja kokonaispaine ilmakanavassa. Hydrostaattinen paine putkistossa. Putkiston ja kanaviston laitoskäyrä. Pumpun ja puhaltimen ominaiskäyrä. Pumpun ja puhaltimen toimintapiste ja tehontarve. Mittaustulosten käsittely ja luotettavuuden arviointi. Mittaustulosten raportointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia termodynamiikan, lämmönsiirron ja virtaustekniikan peruslaskuja malliratkaisuja jäljitellen. Mittausraportit vastaavat pääosin annettuja kirjallisen raportoinnin ohjeita ja malleja. Mittauspöytäkirjat on liitetty mittausraporttien liitteeksi. Mittaustulokset on käsitelty pääosin ohjeiden mukaan ja niistä on laskettu kysytyt suureet ja mittaustulosten luotettavuuden arviointi on esitetty raportissa pääosin oikein. Mittauksista laaditut kuvaajat on laadittu pääosin ohjeiden mukaan. Mittausvirheitä ei ole huomioitu tuloksissa ja kuvaajissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea termodynamiikan, lämmönsiirron ja virtaustekniikan laskuja malliratkaisuja soveltaen. Mittausraportit vastaavat annettuja kirjallisen raportoinnin ohjeita ja malleja ja niissä esiintyvät virheet ovat vähäisiä. Mittauspöytäkirjat on kirjoitettu puhtaaksi ja liitetty mittausraporttien liitteeksi. Mittaustulokset on käsitelty ohjeiden mukaan ja niistä on laskettu kysytyt suureet ja mittaustulosten luotettavuuden arviointi on esitetty raportissa pääosin oikein ja selkeästi. Mittauksista laaditut kuvaajat ovat havainnollisia ja ohjeiden mukaan laadittuja. Mittausvirheet on huomioitu tuloksissa ja kuvaajissa, mutta virhellisiä mittauksia ei ole uusittu.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea termodynamiikan, lämmönsiirron ja virtaustekniikan laskuja itsenäisesti. Mittausraportit vastaavat annettuja kirjallisen raportoinnin ohjeita ja malleja. Mittauspöytäkirjat on kirjoitettu puhtaaksi ja liitetty mittausraporttien liitteeksi. Mittaustulokset on käsitelty ohjeiden mukaan ja niistä on laskettu kysytyt suureet ja mittaustulosten luotettavuuden arviointi on esitetty raportissa oikein ja selkeästi. Mittauksista laaditut kuvaajat ovat havainnollisia ja ja ohjeiden mukaan laadittuja. Virheelliset mittaukset on uusittu.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia termodynamiikan, lämmönsiirron ja virtaustekniikan peruslaskuja malliratkaisuja jäljitellen. Mittausraportit vastaavat pääosin annettuja kirjallisen raportoinnin ohjeita ja malleja. Mittauspöytäkirjat on liitetty mittausraporttien liitteeksi. Mittaustulokset on käsitelty pääosin ohjeiden mukaan ja niistä on laskettu kysytyt suureet ja mittaustulosten luotettavuuden arviointi on esitetty raportissa pääosin oikein. Mittauksista laaditut kuvaajat on laadittu pääosin ohjeiden mukaan. Mittausvirheitä ei ole huomioitu tuloksissa ja kuvaajissa.

Esitietovaatimukset

Seuraavien opintojen sisältöjen mukainen osaaminen:

matematiikan perusopinnot
fysiikan perusopinnot
Opiskelun ja työelämän viestintä suomeksi ja englanniksi

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aki Valkeapää
 • Kalle Kauraala
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF23S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF23S2_SILTA
  Talotekniikan siltaopinnot

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää termodynamiikan, lämmönsiirron ja virtaustekniikan peruskaavoja. Opiskelija osaa ohjattuna toteuttaa mittauksia yleisillä LVI-tekniikan mitta- ja tiedonkeruulaitteilla ja laatia mittaustuloksista kuvaajia, laskea suureita ja arvioida mittausten luotettavuutta soveltuvalla menetelmällä. Opiskelija osaa raportoida mittaustulokset sekä mittauksista tehdyt johtopäätökset.

Sisältö

Termodynamiikan peruskäsitteet ja -prosessit. Lämpöenergia, lämpöteho ja ainevirta. Lämmönsiirtimen energiatase. Suoran putken ja kanavan painehäviö. Staattinen paine, dynaaminen paine ja kokonaispaine ilmakanavassa. Hydrostaattinen paine putkistossa. Putkiston ja kanaviston laitoskäyrä. Pumpun ja puhaltimen ominaiskäyrä. Pumpun ja puhaltimen toimintapiste ja tehontarve. Mittaustulosten käsittely ja luotettavuuden arviointi. Mittaustulosten raportointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia termodynamiikan, lämmönsiirron ja virtaustekniikan peruslaskuja malliratkaisuja jäljitellen. Mittausraportit vastaavat pääosin annettuja kirjallisen raportoinnin ohjeita ja malleja. Mittauspöytäkirjat on liitetty mittausraporttien liitteeksi. Mittaustulokset on käsitelty pääosin ohjeiden mukaan ja niistä on laskettu kysytyt suureet ja mittaustulosten luotettavuuden arviointi on esitetty raportissa pääosin oikein. Mittauksista laaditut kuvaajat on laadittu pääosin ohjeiden mukaan. Mittausvirheitä ei ole huomioitu tuloksissa ja kuvaajissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea termodynamiikan, lämmönsiirron ja virtaustekniikan laskuja malliratkaisuja soveltaen. Mittausraportit vastaavat annettuja kirjallisen raportoinnin ohjeita ja malleja ja niissä esiintyvät virheet ovat vähäisiä. Mittauspöytäkirjat on kirjoitettu puhtaaksi ja liitetty mittausraporttien liitteeksi. Mittaustulokset on käsitelty ohjeiden mukaan ja niistä on laskettu kysytyt suureet ja mittaustulosten luotettavuuden arviointi on esitetty raportissa pääosin oikein ja selkeästi. Mittauksista laaditut kuvaajat ovat havainnollisia ja ohjeiden mukaan laadittuja. Mittausvirheet on huomioitu tuloksissa ja kuvaajissa, mutta virhellisiä mittauksia ei ole uusittu.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea termodynamiikan, lämmönsiirron ja virtaustekniikan laskuja itsenäisesti. Mittausraportit vastaavat annettuja kirjallisen raportoinnin ohjeita ja malleja. Mittauspöytäkirjat on kirjoitettu puhtaaksi ja liitetty mittausraporttien liitteeksi. Mittaustulokset on käsitelty ohjeiden mukaan ja niistä on laskettu kysytyt suureet ja mittaustulosten luotettavuuden arviointi on esitetty raportissa oikein ja selkeästi. Mittauksista laaditut kuvaajat ovat havainnollisia ja ja ohjeiden mukaan laadittuja. Virheelliset mittaukset on uusittu.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia termodynamiikan, lämmönsiirron ja virtaustekniikan peruslaskuja malliratkaisuja jäljitellen. Mittausraportit vastaavat pääosin annettuja kirjallisen raportoinnin ohjeita ja malleja. Mittauspöytäkirjat on liitetty mittausraporttien liitteeksi. Mittaustulokset on käsitelty pääosin ohjeiden mukaan ja niistä on laskettu kysytyt suureet ja mittaustulosten luotettavuuden arviointi on esitetty raportissa pääosin oikein. Mittauksista laaditut kuvaajat on laadittu pääosin ohjeiden mukaan. Mittausvirheitä ei ole huomioitu tuloksissa ja kuvaajissa.

Esitietovaatimukset

Seuraavien opintojen sisältöjen mukainen osaaminen:

matematiikan perusopinnot
fysiikan perusopinnot
Opiskelun ja työelämän viestintä suomeksi ja englanniksi

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 29.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Viranko
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF23S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF23S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen asuinrakennusten (pientalojen) LVI-järjestelmistä. Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla rakennusten LVI-järjestelmiä koskevat julkiset asetukset ja ohjeet. Hän tuntee LVI-piirustukset ja tunnistaa niissä esitetyt LVI-tuotteet. Opiskelija tuntee erilaisia LVI-järjestelmän valintaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia ja osaa arvioida niitä verrattuna muihin vastaaviin LVI-järjestelmiin.

Sisältö

Asetukset ja ohjeet LVI-järjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana asuinpientaloissa. Tutustuminen yleisimpiin LVI-piirrosmerkkeihin ja niitä vastaaviin tuotteisiin ja laitteistoihin. Asuinpientalon vesi-, viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 75%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja listata asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan, tunnistaa yleisimmät LVI-piirrosmerkit ja -laitteet ja -tuotteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi esittää ja selittää itsenäisesti asuinpientalon lvi-järjestelmien perustoiminnan, yleisimmät lvi-piirrosmerkit ja –laitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten esittää ja perustella asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan virallisia ammattitermejä ja piirrosmerkkejä käyttäen ja tuntee keskeiset lvi-tuotteet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä ja listata asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan, tunnistaa yleisimmät LVI-piirrosmerkit ja -laitteet ja -tuotteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Viranko
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen asuinrakennusten (pientalojen) LVI-järjestelmistä. Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla rakennusten LVI-järjestelmiä koskevat julkiset asetukset ja ohjeet. Hän tuntee LVI-piirustukset ja tunnistaa niissä esitetyt LVI-tuotteet. Opiskelija tuntee erilaisia LVI-järjestelmän valintaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia ja osaa arvioida niitä verrattuna muihin vastaaviin LVI-järjestelmiin.

Sisältö

Asetukset ja ohjeet LVI-järjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana asuinpientaloissa. Tutustuminen yleisimpiin LVI-piirrosmerkkeihin ja niitä vastaaviin tuotteisiin ja laitteistoihin. Asuinpientalon vesi-, viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja listata asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan, tunnistaa yleisimmät LVI-piirrosmerkit ja -laitteet ja -tuotteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi esittää ja selittää itsenäisesti asuinpientalon lvi-järjestelmien perustoiminnan, yleisimmät lvi-piirrosmerkit ja –laitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten esittää ja perustella asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan virallisia ammattitermejä ja piirrosmerkkejä käyttäen ja tuntee keskeiset lvi-tuotteet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä ja listata asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan, tunnistaa yleisimmät LVI-piirrosmerkit ja -laitteet ja -tuotteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
 • Timo Nieminen
 • Timo Värinen
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S1_LU
  LVI-urakoinnin opintopolku
 • TXF20S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Työmaatekniikka

Opiskelija ymmärtää talotekniikkaurakoinnin niveltymisen rakennusprosessiin. Hän tuntee urakkahinnoittelun ja tarjouslaskennan periaatteet. Opiskelija osaa laatia keskeisimmät LVI-tarjouslaskennan ja -urakoinnin laskelmat ja asiakirjat. Opiskelija tuntee työnjohtajan tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Hän tuntee työmaakokouskäytännöt. Hän osaa toimia työmaakokouksissa. Hän osaa laatia peruskohteen tarkat aikataulut sovittaen työvaiheet muihin urakoihin. Hän osaa arvioida aikataulumuutosten vaikutusta työmaan talouteen. Hän ymmärtää työturvallisuuteen vaikuttavat osatekijät. Opiskelija tunnistaa työpaikan ja työmaan työturvallisuuden uhkatekijät ja tietää, miten niihin vaikutetaan.

Hankintatoimi

Opiskelija ymmärtää hankintatoimen merkityksen urakoinnin taloudelliseen lopputulokseen. Opiskelija tuntee hankintatoimen vaiheet ja osaa laatia hankinta-asiakirjoja. Hän osaa arvioida hankintojen sekä aikataulumuutosten vaikutusta työmaan talouteen. Hän on perehtynyt ATK-pohjaisten OVT-työkalujen käyttöön. Opiskelija ymmärtää työmaan logistiikan merkityksen rakentamisessa.

Talotekniikan sopimukset
Opiskelija tuntee alan työmarkkinajärjestöt sekä palkkaustavat. Hän osaa tulkita alan työehtosopimuksia keskeisiltä osilta. Hän osaa soveltaa rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja yleisellä tasolla. Opiskelija tuntee konsulttisopimuksia sekä aliurakoitsijasopimuksia. Hän tuntee työsuojelu- ja vakuutuslain pääperiaatteet. Hän ymmärtää, miten työsuojelu- ja vakuutuslaki vaikuttavat työmaan toimintoihin.

Toimintaprosessit

Opiskelija ymmärtää yrityksen toimintaprosessit sekä osaa ottaa kantaa toimintaprosessien kehittämiseen. Hän osaa kiinnittää huomiota ajankäyttöönsä ja priorisoida työtehtäviään. Hän pystyy tehostamaan ajankäyttöään työtehtävissään. Hän osaa toimia vaativien rakennusten vastaavana KVV- ja IV- työnjohtajana hankittuaan riittävän työkokemuksen. Opiskelija osaa käyttää tietomalleja urakoinnissa.

Tehtävä- ja laatusuunnittelu

Opiskelija tuntee tehtävä- ja laatusuunnittelun kulun ja suunnitelmiin vaikuttavat osatekijät. Opiskelija oppii laatimaan tehtäväsuunnitelman ja käyttämään sitä työn ohjauksessa, hankinnan valmistelussa tai aliurakan valmistelussa. Hän pystyy laatimaan työmaaohjauksen apuvälineenä toimivan talotekniikan laatusuunnitelman.

Sisältö

Työmaatekniikka
• tarjouslaskenta ja urakkahinnoittelu
• urakan aloitustehtävät, rakennusvaihe (ml. rakentamisen valvonta), käyttöönotto, takuuaika
• työmaatoiminnot (ml. työmaakokoukset)
• työmaan kustannustarkkailun perusteet
• aikataulut ja aikatauluohjelmat
• työturvallisuus

Hankintatoimi
• talotekniikkatyömaan logistiikka
• urakoitsijan maksupostipolitiikka
• yksikköhintaluettelot.
• aikataulumuutosten kustannusvaikutukset
• ostotoiminta
• alihankinnat
• organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT) hankinnoissa.

Talotekniikan sopimukset
• työehtosopimukset
• rakentamisen yleiset sopimusehdot
• aliurakoitsijasopimukset
• konsultti- ja urakkasopimukset
• työsuojelu- ja vakuutuslaki

Toimintaprosessit
• rakentamisen määräykset ja ohjeet
• talotekniikkayrityksen toimintaprosessit
• ajanhallinta ja sen kehittäminen työtehtävissä
• tietomalli työn johtamisen apuvälineenä

Tehtävä- ja laatusuunnittelu
• tehtäväsuunnittelu
• laatusuunnittelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna toimia KVV- ja IV-työnjohtotehtävissä sekä toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti toimia KVV- ja IV-työnjohtotehtävissä ja laatia urakointiin liittyviä asiakirjoja sekä sekä osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi laatia aikatauluja myös aikatauluohjelmalla. Opiskelija osoittaa itsenäisen asiantuntijan otetta ja osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna toimia KVV- ja IV-työnjohtotehtävissä sekä toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Opintojen talotekniikan perusjärjestelmät, LVI-tekniikan mitoitusperusteet, lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät sekä toimitilojen LVI-talotekniikka sisältöjen mukainen osaaminen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Värinen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF23S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF23S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa laskea lämpövirran tasomaisen pinnan tai lieriöpinnan läpi sekä rakennusosan lämmönvastuksen ja lämmönläpäisykertoimen. Opiskelija osaa laskea eristetyn tai eristämättömän putken lämpöhäviön yksinkertaisessa tapauksessa. Opiskelija osaa laskea suoran putken ja kanavan sekä putki- ja kanavaosien painehäviön. Opiskelija osaa käyttää painehäviödiagrammeja.

Sisältö

Ideaalinen virtaus. Jatkuvuusyhtälö. Bernoullin yhtälö. Kitkallinen virtaus. Reynoldsin luku. Laminaarinen ja turbulenttinen virtaus. Kitkavastuskertoimen määrittäminen. Suoran putken ja kanavan painehäviö. Putki- ja kanavaosien painehäviö. Painehäviödiagrammien käyttö. Lämpöteho ja lämpöenergia. Lämmönsiirtymismuodot. Lämpövirta tasomaisen seinämän ja lieriöpinnan läpi. Tasa-aineisen kerroksellisen rakenneosan lämmönvastus ja lämmönläpäisykerroin. Eristämättömän ja eristetyn putken lämpöhäviö.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea malliratkaisujen avulla lämpövirran tasomaisen pinnan tai lieriöpinnan läpi sekä rakennusosan lämmönvastuksen ja lämmönläpäisykertoimen. Opiskelija osaa laskea eristetyn tai eristämättömän putken lämpöhäviön yksinkertaisessa tapauksessa malliratkaisuja jäljitellen. Opiskelija osaa laskea suoran putken ja kanavan sekä putki- ja kanavaosien painehäviön. Opiskelija osaa käyttää painehäviödiagrammeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea malliratkaisuja soveltaen lämpövirran tasomaisen pinnan tai lieriöpinnan läpi sekä rakennusosan lämmönvastuksen ja lämmönläpäisykertoimen. Opiskelija osaa laskea eristetyn tai eristämättömän putken lämpöhäviön yksinkertaisessa tapauksessa malliratkaisuja soveltaen. Opiskelija osaa laskea suoran putken ja kanavan sekä putki- ja kanavaosien painehäviön. Opiskelija osaa käyttää painehäviödiagrammeja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea itsenäisesti lämpövirran tasomaisen pinnan tai lieriöpinnan läpi sekä rakennusosan lämmönvastuksen ja lämmönläpäisykertoimen. Opiskelija osaa laskea eristetyn tai eristämättömän putken lämpöhäviön yksinkertaisessa tapauksessa itsenäisesti. Opiskelija osaa laskea suoran putken ja kanavan sekä putki- ja kanavaosien painehäviön ja hakea tarvittaessa lisätietoja. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti painehäviödiagrammeja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laskea malliratkaisujen avulla lämpövirran tasomaisen pinnan tai lieriöpinnan läpi sekä rakennusosan lämmönvastuksen ja lämmönläpäisykertoimen. Opiskelija osaa laskea eristetyn tai eristämättömän putken lämpöhäviön yksinkertaisessa tapauksessa malliratkaisuja jäljitellen. Opiskelija osaa laskea suoran putken ja kanavan sekä putki- ja kanavaosien painehäviön. Opiskelija osaa käyttää painehäviödiagrammeja.

Esitietovaatimukset

Seuraavien opintojen sisältöjen mukainen osaaminen:

matematiikan perusopinnot
fysiikan perusopinnot

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Värinen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF23S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF23S2_SILTA
  Talotekniikan siltaopinnot

Tavoitteet

Opiskelija osaa laskea lämpövirran tasomaisen pinnan tai lieriöpinnan läpi sekä rakennusosan lämmönvastuksen ja lämmönläpäisykertoimen. Opiskelija osaa laskea eristetyn tai eristämättömän putken lämpöhäviön yksinkertaisessa tapauksessa. Opiskelija osaa laskea suoran putken ja kanavan sekä putki- ja kanavaosien painehäviön. Opiskelija osaa käyttää painehäviödiagrammeja.

Sisältö

Ideaalinen virtaus. Jatkuvuusyhtälö. Bernoullin yhtälö. Kitkallinen virtaus. Reynoldsin luku. Laminaarinen ja turbulenttinen virtaus. Kitkavastuskertoimen määrittäminen. Suoran putken ja kanavan painehäviö. Putki- ja kanavaosien painehäviö. Painehäviödiagrammien käyttö. Lämpöteho ja lämpöenergia. Lämmönsiirtymismuodot. Lämpövirta tasomaisen seinämän ja lieriöpinnan läpi. Tasa-aineisen kerroksellisen rakenneosan lämmönvastus ja lämmönläpäisykerroin. Eristämättömän ja eristetyn putken lämpöhäviö.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea malliratkaisujen avulla lämpövirran tasomaisen pinnan tai lieriöpinnan läpi sekä rakennusosan lämmönvastuksen ja lämmönläpäisykertoimen. Opiskelija osaa laskea eristetyn tai eristämättömän putken lämpöhäviön yksinkertaisessa tapauksessa malliratkaisuja jäljitellen. Opiskelija osaa laskea suoran putken ja kanavan sekä putki- ja kanavaosien painehäviön. Opiskelija osaa käyttää painehäviödiagrammeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea malliratkaisuja soveltaen lämpövirran tasomaisen pinnan tai lieriöpinnan läpi sekä rakennusosan lämmönvastuksen ja lämmönläpäisykertoimen. Opiskelija osaa laskea eristetyn tai eristämättömän putken lämpöhäviön yksinkertaisessa tapauksessa malliratkaisuja soveltaen. Opiskelija osaa laskea suoran putken ja kanavan sekä putki- ja kanavaosien painehäviön. Opiskelija osaa käyttää painehäviödiagrammeja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea itsenäisesti lämpövirran tasomaisen pinnan tai lieriöpinnan läpi sekä rakennusosan lämmönvastuksen ja lämmönläpäisykertoimen. Opiskelija osaa laskea eristetyn tai eristämättömän putken lämpöhäviön yksinkertaisessa tapauksessa itsenäisesti. Opiskelija osaa laskea suoran putken ja kanavan sekä putki- ja kanavaosien painehäviön ja hakea tarvittaessa lisätietoja. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti painehäviödiagrammeja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laskea malliratkaisujen avulla lämpövirran tasomaisen pinnan tai lieriöpinnan läpi sekä rakennusosan lämmönvastuksen ja lämmönläpäisykertoimen. Opiskelija osaa laskea eristetyn tai eristämättömän putken lämpöhäviön yksinkertaisessa tapauksessa malliratkaisuja jäljitellen. Opiskelija osaa laskea suoran putken ja kanavan sekä putki- ja kanavaosien painehäviön. Opiskelija osaa käyttää painehäviödiagrammeja.

Esitietovaatimukset

Seuraavien opintojen sisältöjen mukainen osaaminen:

matematiikan perusopinnot
fysiikan perusopinnot

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pasi Partonen
 • Aki Valkeapää
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata yhdyskuntien energiahuollon ja eri energiamuotojen osuuden siinä. Hän osaa selostaa yhdyskuntia ja taajamia palvelevien lämpökeskuksien toimintaperiaatteen ja erotella niiden toteutusvaihtoehtoja.
Opiskelija osaa laatia kiinteistökohtaisen kaukolämmön lämmönjakokeskuksen, kattilalaitoksen ja aurinkolämpöjärjestelmän kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat.
Opiskelija osaa tulkita ja soveltaa kiinteistöjen lämmitystä ja jäähdytystä koskevia viranomaismääräyksiä.
Opiskelija osaa analysoida jäähdytyskoneikon tai lämpöpumpun toimintaa log p,h- piirroksella.
Opiskelija tunnistaa jäähdytyskoneikon ja lämpöpumpun pääosat ja putkistovarusteet ja ymmärtää niiden merkityksen koneikossa sekä osaa laatia kaupan kylmälaitoksen, vedenjäähdytyskoneen tai lämpöpumpun kytkentäkaavioita.
Opiskelija osaa selittää kaukojäähdytyksen toimintaperiaatteen ja kuvata eri tuotantotapoja.
Opiskelija osaa selittää kiinteistön jäähdytyskeskuksen toiminnan ja sen mitoitusperiaatteet.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia simulointeja rakennuksen jäähdytystehontarpeesta.

Sisältö

Keskitetty ja hajautettu lämmöntuotanto (3 op): Energiavarat, yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP), lämpökeskukset, kaukolämpö, biokattilalaitokset ja aurinkolämpö.
Kiinteistökohtainen lämmöntuotanto (4 op): Kaukolämmön lämmönjakokeskukset ja kiinteistöjen kattilalaitokset.
Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput (3 op): Lämpöpumput. Kylmäaineet ja kylmätekninen kiertoprosessi. Kaupan kylmä- ja pakkasvarastojen kylmätekniikka. Rakennusten keskitetyt jäähdytysjärjestelmät ja ilmastoinnin jäähdytyksen kylmätekniikka. Vapaajäähdytys. Vakioilmastointikoneet. Huonejäähdytyslaitteet. Kaukojäähdytys ja kiinteistöjen jäähdytyskeskukset. Tilojen jäähdytystehontarve ja sen simulointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna laatia kiinteistökohtaisen kaukolämmön lämmönjakokeskuksen,
kattilalaitoksen, aurinkolämpöjärjestelmän, lämpöpumpun, jäähdytyskoneen ja ilmastoinnin kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa itsenäisen asiantuntijan otetta ja osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna laatia kiinteistökohtaisen kaukolämmön lämmönjakokeskuksen,
kattilalaitoksen, aurinkolämpöjärjestelmän, lämpöpumpun, jäähdytyskoneen ja ilmastoinnin kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Opinnon LVI-tekniikan mitoitusperusteet tavoitteiden mukainen osaaminen

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pasi Partonen
 • Aki Valkeapää
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata yhdyskuntien energiahuollon ja eri energiamuotojen osuuden siinä. Hän osaa selostaa yhdyskuntia ja taajamia palvelevien lämpökeskuksien toimintaperiaatteen ja erotella niiden toteutusvaihtoehtoja.
Opiskelija osaa laatia kiinteistökohtaisen kaukolämmön lämmönjakokeskuksen, kattilalaitoksen ja aurinkolämpöjärjestelmän kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat.
Opiskelija osaa tulkita ja soveltaa kiinteistöjen lämmitystä ja jäähdytystä koskevia viranomaismääräyksiä.
Opiskelija osaa analysoida jäähdytyskoneikon tai lämpöpumpun toimintaa log p,h- piirroksella.
Opiskelija tunnistaa jäähdytyskoneikon ja lämpöpumpun pääosat ja putkistovarusteet ja ymmärtää niiden merkityksen koneikossa sekä osaa laatia kaupan kylmälaitoksen, vedenjäähdytyskoneen tai lämpöpumpun kytkentäkaavioita.
Opiskelija osaa selittää kaukojäähdytyksen toimintaperiaatteen ja kuvata eri tuotantotapoja.
Opiskelija osaa selittää kiinteistön jäähdytyskeskuksen toiminnan ja sen mitoitusperiaatteet.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia simulointeja rakennuksen jäähdytystehontarpeesta.

Sisältö

Keskitetty ja hajautettu lämmöntuotanto (3 op): Energiavarat, yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP), lämpökeskukset, kaukolämpö, biokattilalaitokset ja aurinkolämpö.
Kiinteistökohtainen lämmöntuotanto (4 op): Kaukolämmön lämmönjakokeskukset ja kiinteistöjen kattilalaitokset.
Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput (3 op): Lämpöpumput. Kylmäaineet ja kylmätekninen kiertoprosessi. Kaupan kylmä- ja pakkasvarastojen kylmätekniikka. Rakennusten keskitetyt jäähdytysjärjestelmät ja ilmastoinnin jäähdytyksen kylmätekniikka. Vapaajäähdytys. Vakioilmastointikoneet. Huonejäähdytyslaitteet. Kaukojäähdytys ja kiinteistöjen jäähdytyskeskukset. Tilojen jäähdytystehontarve ja sen simulointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna laatia kiinteistökohtaisen kaukolämmön lämmönjakokeskuksen,
kattilalaitoksen, aurinkolämpöjärjestelmän, lämpöpumpun, jäähdytyskoneen ja ilmastoinnin kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa itsenäisen asiantuntijan otetta ja osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna laatia kiinteistökohtaisen kaukolämmön lämmönjakokeskuksen,
kattilalaitoksen, aurinkolämpöjärjestelmän, lämpöpumpun, jäähdytyskoneen ja ilmastoinnin kytkentäkaavion ja mitoittaa niiden pääosat. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Opinnon LVI-tekniikan mitoitusperusteet tavoitteiden mukainen osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 29.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 11.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Nurmiainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF23S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF23S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija oppii matematiikan peruskäsitteitä ja -menetelmiä, joita hän tarvitsee omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

Lausekkeiden käsittely. Rakennusalalla esiintyvien perusyhtälöiden ratkaiseminen. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktio. Yhtälöpari. Trigonometriset funktiot. Vektorit. Taso- ja avaruusgeometriaa. Verrannollisuus. Eksponenttifunktio ja logaritmi.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 75%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 11.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Nurmiainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija oppii matematiikan peruskäsitteitä ja -menetelmiä, joita hän tarvitsee omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

Lausekkeiden käsittely. Rakennusalalla esiintyvien perusyhtälöiden ratkaiseminen. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktio. Yhtälöpari. Trigonometriset funktiot. Vektorit. Taso- ja avaruusgeometriaa. Verrannollisuus. Eksponenttifunktio ja logaritmi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ajoitus

21.08.2023 - 11.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 115

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Nurmiainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI23A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXI23B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG23_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXF23_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija oppii matematiikan peruskäsitteitä ja -menetelmiä, joita hän tarvitsee omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

Lausekkeiden käsittely. Rakennusalalla esiintyvien perusyhtälöiden ratkaiseminen. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktio. Yhtälöpari. Trigonometriset funktiot. Vektorit. Taso- ja avaruusgeometriaa. Verrannollisuus. Eksponenttifunktio ja logaritmi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 29.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 27.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
 • Taru Lyly
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF23S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF23S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti rakennusalan opiskelu- ja työtehtävissä suomeksi ja englanniksi. Opiskelija tuntee tiedonhaun periaatteet, osaa laatia rakennusalan perustekstejä vaatimusten mukaan ja noudattaa kirjoitetun kielen ja oikeakielisyyden käytäntöjä. Opiskelija osaa laatia työnhakuasiakirjoja ja toimia työhaastattelussa. Opiskelija osaa kertoa, miten viestinnässä huomioidaan monikulttuuristen viestintäympäristöjen erityispiirteitä. Opiskelija osaa arvioida ammatillista kieli- ja viestintäosaamistaan sekä kertoa viestintätaitojen merkityksestä rakennusalan opinnoissa ja työtehtävissä.

Sisältö

Tekniikan tekstien oikeakielisyys
Asiakirjastandardeja
Työnhaku
Raportointi
Työviestintä
Suulliset esitykset

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali, opiskelijan valitsemat tekstit, valintaan annetaan ohjeet.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti 23.11.2023., uusinnat EXAM-tenttiakvaariossa 8.-12.1.2024 ja 12.-16.2.2024

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunnit ja tentit 30-40%, oppimistehtävät 60-70%, yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Kirjallinen viestintä
Tiedonhaku
Suullinen viestintä
Työnhaku

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 75%, katso tarkemmin opintojakson Moodle-työtilan kuvauksesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija viestii ymmärrettävästi annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija hankkii tietoa ohjatusti ja käyttää sitä viestinnässään. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta sekä arvioi viestintäosaamistaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksi opiskelija huomioi vastaanottajan ja tilanteen viestinnässään. Opiskelija kirjoittaa pääosin sujuvaa ja kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä. Opiskelija hankkii tietoa ja käyttää sitä kriittisesti valikoiden ja yhdistellen. Opiskelija viestii havainnollisesti ja kiinnostavasti ammattialansa asioista. Opiskelija antaa rakentavaa palautetta ja käyttää saamaansa palautetta viestintäosaamisensa kehittämiseen. Opiskelija arvioi ja perustelee viestintäosaamistaan ja asettaa viestintäosaamiselleen kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija viestii ammattialansa asioista vakuuttavasti ja vaikuttavasti. Opiskelija kirjoittaa asiantuntevia ja viimeisteltyjä alansa tekstejä. Opiskelija hankkii tietoa monipuolisesti ja itsenäisesti, vertailee ja yhdistelee lähteiden tietoa ja tuo esiin omaa ajatteluaan. Opiskelija osaa ehdottaa tapoja oman ammatillisen viestintäosaamisensa kehittämiseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija viestii ymmärrettävästi annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija hankkii tietoa ohjatusti ja käyttää sitä viestinnässään. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta sekä arvioi viestintäosaamistaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Riittävä pistemäärä tentistä, suullisista tehtävistä ja tuntitehtävistä. Katso tarkemmin opintojakson Moodle-työtila.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B2

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
 • Taru Lyly
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti rakennusalan opiskelu- ja työtehtävissä suomeksi ja englanniksi. Opiskelija tuntee tiedonhaun periaatteet, osaa laatia rakennusalan perustekstejä vaatimusten mukaan ja noudattaa kirjoitetun kielen ja oikeakielisyyden käytäntöjä. Opiskelija osaa laatia työnhakuasiakirjoja ja toimia työhaastattelussa. Opiskelija osaa kertoa, miten viestinnässä huomioidaan monikulttuuristen viestintäympäristöjen erityispiirteitä. Opiskelija osaa arvioida ammatillista kieli- ja viestintäosaamistaan sekä kertoa viestintätaitojen merkityksestä rakennusalan opinnoissa ja työtehtävissä.

Sisältö

Tekniikan tekstien oikeakielisyys
Asiakirjastandardeja
Työnhaku
Raportointi
Työviestintä
Suulliset esitykset

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali, opiskelijan valitsemat tekstit, valintaan annetaan ohjeet.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti 24.11.2023., uusinnat EXAM-tenttiakvaariossa 8.-12.1.2024 ja 12.-16.2.2024

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunnit ja tentit 30-40%, oppimistehtävät 60-70%, yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Kirjallinen viestintä
Tiedonhaku
Suullinen viestintä
Työnhaku

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus, katso tarkemmin opintojakson Moodle-työtilan kuvauksesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija viestii ymmärrettävästi annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija hankkii tietoa ohjatusti ja käyttää sitä viestinnässään. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta sekä arvioi viestintäosaamistaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksi opiskelija huomioi vastaanottajan ja tilanteen viestinnässään. Opiskelija kirjoittaa pääosin sujuvaa ja kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä. Opiskelija hankkii tietoa ja käyttää sitä kriittisesti valikoiden ja yhdistellen. Opiskelija viestii havainnollisesti ja kiinnostavasti ammattialansa asioista. Opiskelija antaa rakentavaa palautetta ja käyttää saamaansa palautetta viestintäosaamisensa kehittämiseen. Opiskelija arvioi ja perustelee viestintäosaamistaan ja asettaa viestintäosaamiselleen kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija viestii ammattialansa asioista vakuuttavasti ja vaikuttavasti. Opiskelija kirjoittaa asiantuntevia ja viimeisteltyjä alansa tekstejä. Opiskelija hankkii tietoa monipuolisesti ja itsenäisesti, vertailee ja yhdistelee lähteiden tietoa ja tuo esiin omaa ajatteluaan. Opiskelija osaa ehdottaa tapoja oman ammatillisen viestintäosaamisensa kehittämiseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija viestii ymmärrettävästi annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija hankkii tietoa ohjatusti ja käyttää sitä viestinnässään. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta sekä arvioi viestintäosaamistaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Riittävä pistemäärä tentistä, suullisista tehtävistä ja tuntitehtävistä. Katso tarkemmin opintojakson Moodle-työtila.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B2

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
 • Anna Hynninen
 • Taru Lyly
Opiskelijaryhmät
 • TXF23_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI23A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXF23_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti rakennusalan opiskelu- ja työtehtävissä suomeksi ja englanniksi. Opiskelija tuntee tiedonhaun periaatteet, osaa laatia rakennusalan perustekstejä vaatimusten mukaan ja noudattaa kirjoitetun kielen ja oikeakielisyyden käytäntöjä. Opiskelija osaa laatia työnhakuasiakirjoja ja toimia työhaastattelussa. Opiskelija osaa kertoa, miten viestinnässä huomioidaan monikulttuuristen viestintäympäristöjen erityispiirteitä. Opiskelija osaa arvioida ammatillista kieli- ja viestintäosaamistaan sekä kertoa viestintätaitojen merkityksestä rakennusalan opinnoissa ja työtehtävissä.

Sisältö

Tekniikan tekstien oikeakielisyys
Asiakirjastandardeja
Työnhaku
Raportointi
Työviestintä
Suulliset esitykset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija viestii ymmärrettävästi annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija hankkii tietoa ohjatusti ja käyttää sitä viestinnässään. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta sekä arvioi viestintäosaamistaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksi opiskelija huomioi vastaanottajan ja tilanteen viestinnässään. Opiskelija kirjoittaa pääosin sujuvaa ja kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä. Opiskelija hankkii tietoa ja käyttää sitä kriittisesti valikoiden ja yhdistellen. Opiskelija viestii havainnollisesti ja kiinnostavasti ammattialansa asioista. Opiskelija antaa rakentavaa palautetta ja käyttää saamaansa palautetta viestintäosaamisensa kehittämiseen. Opiskelija arvioi ja perustelee viestintäosaamistaan ja asettaa viestintäosaamiselleen kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija viestii ammattialansa asioista vakuuttavasti ja vaikuttavasti. Opiskelija kirjoittaa asiantuntevia ja viimeisteltyjä alansa tekstejä. Opiskelija hankkii tietoa monipuolisesti ja itsenäisesti, vertailee ja yhdistelee lähteiden tietoa ja tuo esiin omaa ajatteluaan. Opiskelija osaa ehdottaa tapoja oman ammatillisen viestintäosaamisensa kehittämiseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija viestii ymmärrettävästi annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija hankkii tietoa ohjatusti ja käyttää sitä viestinnässään. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta sekä arvioi viestintäosaamistaan.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B2

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 29.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aki Valkeapää
 • Jarmo Tapio
 • Tuulaliina Asumalahti
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF23S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF23S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja oman tutkinto-ohjelmansa pääaineiden sisällöt pääpiirteittäin. Hän tietää oman alansa keskeiset yritykset ja toimijat sekä niiden toiminnot. Opiskelija tuntee keskeiset omaan alaansa liittyvät ohjeistukset, esimerkiksi turvallisuusohjeet, työlainsäädännön ym. Hän tietää, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa.
Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluohjelmia. Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Sisältö

- alakohtainen työelämätieto
- oman tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet
- perehdytys keskeisiin oman alan ohjeistuksiin ja työskentelykäytäntöihin
- oppimis- ja opiskelutaidot
- toimistotyökaluohjelmien käytön perustaidot
- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet ja säännöt
- opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut, kv-palvelut

Aika ja paikka

Lähiopetus järjestetään Myllypuron kampuksella syyslukukaudella 2023.
Lisäksi opiskelija työskentelee itsenäisesti ja/tai pienryhmissä oppimistehtävien parissa.

Oppimateriaalit

Materiaalit ovat Moodlessa opintojakson työtilassa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luennointi
Tehtäväohjattu työskentely
Pienryhmätyöskentely
Oppimistehtävät
Etäopetus mahdollinen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu-info
Toimialojen esittelyt
Yritysesittelyt
Innovaatio- ja TKI-toiminnan esittely
Alan yhdistysten esittäytyminen
Kira-rekry, marraskuussa 2023.
Turvapuistovierailu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Rakentaminen yhteiskunnassa -osuuden Moodle-tentti.
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun osuuden tehtävä-tentti, tehdään tunneilla.

Kansainvälisyys

Opintojakson aikana järjestetään kansainvälisyysinfo.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmin hankitun osaamisen osoittaminen, hyväksiluvun hakeminen vastaavan sisältöisten opintojen perusteella.

Opintojaksosta voi hakea hyväksilukua osittain tai kokonaan vastaavan tasoisilla ja sisältöisillä opinnoilla tai osoitettavissa olevalla osaamisella. Jos aiot hakea hyväksilukua, keskustele asiasta ensin opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on yhteensä keskimäärin 135h opiskelijan työtuntia, joka sisältää itseopiskelun, pienryhmätyöskentelyn ja lähiopetustunnit.

Sisällön jaksotus

Opetus tarjotaan periodeilla 1. - 2. Opetus alkaa viikolla 35 lukujärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 75%

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää, miten toimia Metropolian toiminta- ja oppimisympäristöissä sen käytäntöjen, sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan oppijana sekä tietää, mitä suunnitelmallinen opiskelu tarkoittaa. Opiskelija tietää omiin opintoihin liittyviä opiskelun välineitä, oppii soveltamaan niitä. Opiskelija osallistuu alaan perehdyttäviin tilaisuuksiin.
Opiskelija tutustuu kiinteistö- ja rakennusalan keskeisiin toimijoihin, toimialoihin sekä keskeisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin.
Opiskelija tuntee alansa termistöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty.
Hyväksyttyy suoritukseen kuuluu:
Aktiivinen osallistuminen opintojaksolle 1. - 2. periodin aikana sekä annettujen oppimistehtävien tekeminen annettujen takarajojen sisällä.
Arviointi perustuu tehtäviin ja läsnäoloseurantaan. Rakentaminen yhteiskunnassa osuudessa järjestetään lisäksi Moodle-tentti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aki Valkeapää
 • Jarmo Tapio
 • Tuulaliina Asumalahti
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja oman tutkinto-ohjelmansa pääaineiden sisällöt pääpiirteittäin. Hän tietää oman alansa keskeiset yritykset ja toimijat sekä niiden toiminnot. Opiskelija tuntee keskeiset omaan alaansa liittyvät ohjeistukset, esimerkiksi turvallisuusohjeet, työlainsäädännön ym. Hän tietää, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa.
Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluohjelmia. Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Sisältö

- alakohtainen työelämätieto
- oman tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet
- perehdytys keskeisiin oman alan ohjeistuksiin ja työskentelykäytäntöihin
- oppimis- ja opiskelutaidot
- toimistotyökaluohjelmien käytön perustaidot
- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet ja säännöt
- opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut, kv-palvelut

Aika ja paikka

Lähiopetus järjestetään Myllypuron kampuksella syyslukukaudella 2023.
Lisäksi opiskelija työskentelee itsenäisesti ja/tai pienryhmissä oppimistehtävien parissa.

Oppimateriaalit

Materiaalit ovat Moodlessa opintojakson työtilassa.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opintojakso:
Aktivoiva luennointi
Tehtäväohjattu työskentely
Pienryhmätyöskentely
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

KIRA-rekry 2023.
Yritysten puheenvuorot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Rakentaminen yhteiskunnassa/Tutustuminen rakennusalaan osuudessa on Moodle-tentti.
Ajankohta kerrotaan toteutustiedoissa.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla kerrotaan kv-opiskelumahdollisuuksista alustavasti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmin hankitun osaamisen osoittaminen, hyväksiluvun hakeminen vastaavan sisältöisten opintojen perusteella.

Opintojaksosta voi hakea hyväksilukua osittain tai kokonaan vastaavan tasoisilla ja sisältöisillä opinnoilla tai osoitettavissa olevalla osaamisella. Jos aiot hakea hyväksilukua, keskustele asiasta ensin opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on yhteensä keskimäärin 135h opiskelijan työtuntia, joka sisältää itseopiskelun, pienryhmätyöskentelyn ja lähiopetustunnit.

Sisällön jaksotus

Opetus tarjotaan periodeilla 1. - 2. Opetus alkaa viikolla 35 lukujärjestyksen mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää, miten toimia Metropolian toiminta- ja oppimisympäristöissä sen käytäntöjen, sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan oppijana sekä tietää, mitä suunnitelmallinen opiskelu tarkoittaa. Opiskelija tietää omiin opintoihin liittyviä opiskelun välineitä, oppii soveltamaan niitä. Opiskelija osallistuu alaan perehdyttäviin tilaisuuksiin.
Opiskelija tutustuu kiinteistö- ja rakennusalan keskeisiin toimijoihin, toimialoihin sekä keskeisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin.
Opiskelija tuntee alansa termistöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty.
Hyväksyttyy suoritukseen kuuluu:
Aktiivinen osallistuminen opintojaksolle 1. - 2. periodin aikana sekä annettujen oppimistehtävien tekeminen annettujen takarajojen sisällä.
Arviointi perustuu tehtäviin, jotka edellyttävät jonkin verran myös pienryhmässä työskentelyä.
Rakentaminen yhteiskunnassa osuudessa järjestetään lisäksi Moodle-tentti.

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 110

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Tapio
 • Tuulaliina Asumalahti
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXF23_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI23A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXI23B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG23_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXF23_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja oman tutkinto-ohjelmansa pääaineiden sisällöt pääpiirteittäin. Hän tietää oman alansa keskeiset yritykset ja toimijat sekä niiden toiminnot. Opiskelija tuntee keskeiset omaan alaansa liittyvät ohjeistukset, esimerkiksi turvallisuusohjeet, työlainsäädännön ym. Hän tietää, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa.
Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluohjelmia. Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Sisältö

- alakohtainen työelämätieto
- oman tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet
- perehdytys keskeisiin oman alan ohjeistuksiin ja työskentelykäytäntöihin
- oppimis- ja opiskelutaidot
- toimistotyökaluohjelmien käytön perustaidot
- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet ja säännöt
- opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut, kv-palvelut

Aika ja paikka

Opetus järjestetään etänä- ja Moodle oppimisympäristössä syyslukukaudella 2023.
Lisäksi opiskelija työskentelee itsenäisesti ja/tai pienryhmissä oppimistehtävien parissa.

Oppimateriaalit

Materiaalit ovat Moodlessa opintojakson työtilassa.

Opetusmenetelmät

Tehtäväohjattu työskentely
Oppimistehtävät
Etäopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksosta voi hakea hyväksilukua osittain vastaavan tasoisilla ja sisältöisillä opinnoilla tai osoitettavissa olevalla osaamisella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on yhteensä keskimäärin 135h opiskelijan työtuntia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella, 1. - 2. periodeilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko/itseopiskeluna.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää, miten toimia Metropolian toiminta- ja oppimisympäristöissä sen käytäntöjen, sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan oppijana sekä tietää, mitä suunnitelmallinen opiskelu tarkoittaa. Opiskelija tietää omiin opintoihin liittyviä opiskelun välineitä, oppii soveltamaan niitä. Opiskelija osallistuu alaan perehdyttäviin tilaisuuksiin.
Opiskelija tutustuu kiinteistö- ja rakennusalan keskeisiin toimijoihin, toimialoihin sekä keskeisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin.
Opiskelija tuntee alansa termistöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty.
Hyväksyttyy suoritukseen kuuluu:
Aktiivinen osallistuminen etäopetukseen ja annettujen oppimistehtävien tekeminen annettuihin takarajoihin mennessä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
 • Anna Hynninen
 • Riikka Nurmiainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23S_kijotalous
  Kiinteistöalan talous -opintokokonaisuus
 • TXF22_kijotalous
  Kiinteistöalan talous -opintokokonaisuus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kiinteistöliiketoiminnan eri osapuolten väliset suhteet ja yhteydet sekä erilaiset näkökulmat ja tavoitteet kiinteistöjen suhteen. Opintojakso antaa valmiuksia toimitilojen hankkimisesta ja kehittämisestä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden organisoinnista, hankinnasta ja kilpailuttamisesta. Opiskelija saa välineitä kiinteistöjen tehokkaaseen ja tuottavaan käyttöön sekä toimitilojen tilahallintaan tilojen käyttäjien vaihtuvien tarpeiden mukaisesti. Opiskelija ymmärtää asiakaskeskeisen toimitilajohtamisen, kiinteistöpalveluiden ulkoistamisen sekä palvelujen kilpailutuksen periaatteet. Opiskelija ymmärtää ostotoiminnan ja alihankintatyön koordinoinnin periaatteet ja osaa ostaa tuotteita, palveluja ja alihankintatyötä.

Sisältö

Palvelutoiminnan johtaminen, ostotoiminta ja alihankintatyön koordinointi, palvelujen kilpailuttamisprosessi, palvelujen myynti ja markkinointi asiakkaille, kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen osto- ja alihankintatoimen periaatteet, kiinteistön palvelurakenne; kiinteistönhuollon palvelut, teknisen huollon palvelut sekä käyttäjäpalvelut kuten aula-, vahtimestari- ja turvapalvelut, puhdistus- ja siivouspalvelut, viherkasvien hankinta ja hoito, puhelin-, pito- ja kokouspalvelut, postitus ja postinjakelu, skannaus-, kopiointi-, muutto-, tietoverkko-, sisustus-, hankinta-, lähetti- ja toimistopalvelut sekä muut mahdolliset tukipalvelut.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja toimintatavat sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja toimintatavat sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja toimintatavat sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
 • Timo Värinen
 • Pasi Partonen
 • Aki Valkeapää
 • Rauno Holopainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF23S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF23S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa huomioida sisäilmastotavoitteet sekä energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen merkityksen pientalon LVI- laitteiden ja järjestelmien valinnoissa, selittää pientalon LVI-järjestelmien suunnittelua ja asentamista koskevat asetukset ja ohjeet sekä lukea pientalon pääpiirustuksia ja laatia tasokuviin LVI-piirustukset käsin ja mallintaa ne CAD-ohjelmalla.

Sisältö

Sisäilmasto ja ilmavirrat. Energiatehokkuusvaatimusten ja ilmastonmuutoksen huomioiminen pientalon LVI- järjestelmien suunnittelua ohjaavana taustatekijänä. Pientalon LVI-suunnittelua ohjaavat asetukset ja ohjeet ja suunnitelmissa esitettävät asiat. Pientalotyömaan LVI-asennusten valvonta ja tarkastukset. Yleiset pää- ja LVI-piirustusten piirrosmerkit. Pientalon lämmityslaitteiden, vesi- ja viemärilaitteistojen ja ilmanvaihdon tasopiirustusten laatiminen käsin ja mallintaen CAD ohjelmalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määrittää pientalon huonekohtaiset ilmavirrat ja luetella energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä, joihin LVI- laitteiden ja järjestelmien valinnoissa voidaan vaikuttaa. Opiskelija osaa kertoa vähintään kolme pientalon LVI-järjestelmien suunnittelua ja asentamista koskevaa asetusta. Opiskelija tunnistaa yleisiä piirustusmerkkejä pääpiirustuksista. Opiskelija osaa laatia tasokuviin LVI-piirustukset käsin ja mallintaa ne CAD-ohjelmalla ohjatusti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määrittää pientalon huonekohtaiset ilmavirrat ja luetella energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä, joihin LVI- laitteiden ja järjestelmien valinnoissa voidaan vaikuttaa. Opiskelija osaa kertoa pientalon LVI-järjestelmien suunnittelua tai asentamista koskevat keskeiset asetukset ja ohjeet. Opiskelija tunnistaa yleiset piirustusmerkit pääpiirustuksista. Opiskelija osaa laatia tasokuviin LVI-piirustukset käsin ja mallintaa ne CAD-ohjelmalla lähes itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määrittää pientalon huonekohtaiset ilmavirrat ja luetella energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä, joihin LVI- laitteiden ja järjestelmien valinnoissa voidaan vaikuttaa. Opiskelija osaa kertoa pientalon LVI-järjestelmien suunnittelua ja asentamista koskevat keskeiset asetukset ja ohjeet. Opiskelija tunnistaa yleiset piirustusmerkit pääpiirustuksista. Opiskelija osaa laatia tasokuviin laadukkaat LVI-piirustukset käsin ja mallintaa ne CAD-ohjelmalla itsenäisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määrittää pientalon huonekohtaiset ilmavirrat ja luetella energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä, joihin LVI- laitteiden ja järjestelmien valinnoissa voidaan vaikuttaa. Opiskelija osaa kertoa vähintään kolme pientalon LVI-järjestelmien suunnittelua tai asentamista koskevaa asetusta. Opiskelija tunnistaa yleisiä piirustusmerkkejä pääpiirustuksista. Opiskelija osaa laatia tasokuviin LVI-piirustukset käsin ja mallintaa ne CAD-ohjelmalla ohjatusti.

Esitietovaatimukset

Seuraavien opintojaksojen sisältöjen mukainen osaaminen:

LVI-tekniikan perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
 • Timo Värinen
 • Pasi Partonen
 • Aki Valkeapää
 • Rauno Holopainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF23S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa huomioida sisäilmastotavoitteet sekä energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen merkityksen pientalon LVI- laitteiden ja järjestelmien valinnoissa, selittää pientalon LVI-järjestelmien suunnittelua ja asentamista koskevat asetukset ja ohjeet sekä lukea pientalon pääpiirustuksia ja laatia tasokuviin LVI-piirustukset käsin ja mallintaa ne CAD-ohjelmalla.

Sisältö

Sisäilmasto ja ilmavirrat. Energiatehokkuusvaatimusten ja ilmastonmuutoksen huomioiminen pientalon LVI- järjestelmien suunnittelua ohjaavana taustatekijänä. Pientalon LVI-suunnittelua ohjaavat asetukset ja ohjeet ja suunnitelmissa esitettävät asiat. Pientalotyömaan LVI-asennusten valvonta ja tarkastukset. Yleiset pää- ja LVI-piirustusten piirrosmerkit. Pientalon lämmityslaitteiden, vesi- ja viemärilaitteistojen ja ilmanvaihdon tasopiirustusten laatiminen käsin ja mallintaen CAD ohjelmalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määrittää pientalon huonekohtaiset ilmavirrat ja luetella energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä, joihin LVI- laitteiden ja järjestelmien valinnoissa voidaan vaikuttaa. Opiskelija osaa kertoa vähintään kolme pientalon LVI-järjestelmien suunnittelua ja asentamista koskevaa asetusta. Opiskelija tunnistaa yleisiä piirustusmerkkejä pääpiirustuksista. Opiskelija osaa laatia tasokuviin LVI-piirustukset käsin ja mallintaa ne CAD-ohjelmalla ohjatusti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määrittää pientalon huonekohtaiset ilmavirrat ja luetella energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä, joihin LVI- laitteiden ja järjestelmien valinnoissa voidaan vaikuttaa. Opiskelija osaa kertoa pientalon LVI-järjestelmien suunnittelua tai asentamista koskevat keskeiset asetukset ja ohjeet. Opiskelija tunnistaa yleiset piirustusmerkit pääpiirustuksista. Opiskelija osaa laatia tasokuviin LVI-piirustukset käsin ja mallintaa ne CAD-ohjelmalla lähes itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määrittää pientalon huonekohtaiset ilmavirrat ja luetella energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä, joihin LVI- laitteiden ja järjestelmien valinnoissa voidaan vaikuttaa. Opiskelija osaa kertoa pientalon LVI-järjestelmien suunnittelua ja asentamista koskevat keskeiset asetukset ja ohjeet. Opiskelija tunnistaa yleiset piirustusmerkit pääpiirustuksista. Opiskelija osaa laatia tasokuviin laadukkaat LVI-piirustukset käsin ja mallintaa ne CAD-ohjelmalla itsenäisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määrittää pientalon huonekohtaiset ilmavirrat ja luetella energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä, joihin LVI- laitteiden ja järjestelmien valinnoissa voidaan vaikuttaa. Opiskelija osaa kertoa vähintään kolme pientalon LVI-järjestelmien suunnittelua tai asentamista koskevaa asetusta. Opiskelija tunnistaa yleisiä piirustusmerkkejä pääpiirustuksista. Opiskelija osaa laatia tasokuviin LVI-piirustukset käsin ja mallintaa ne CAD-ohjelmalla ohjatusti.

Esitietovaatimukset

Seuraavien opintojaksojen sisältöjen mukainen osaaminen:

LVI-tekniikan perusteet

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
 • Aki Valkeapää
 • Rauno Holopainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI23A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXF23_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tietää terveelliseen ja viihtyisään sisäilmaan vaikuttavat tekijät ja niiden tavoitearvot. Opiskelija osaa määrittää pientalon ilmanvaihtokertoimen ja huonekohtaiset ilmavirrat . Opiskelija ymmärtää rakennuksen energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön tärkeyden merkityksen hiilineutraalisuutavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelija tietää yleisimmät pientalon ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmät sekä vesi- ja viemärilaitteistot, osaa nimetä järjestelmien pääosat ja selittää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa laske yksinkertaisia LVI-tekniikkaan liittyviä laskuja peruskaavoilla.

Sisältö

Terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto. Ilmavirtojen mitoitus ja ilmanvaihdon ohjaus pientalossa. Korvaus- ja palamisilmajärjestelyt sekä siirtoilmareitit. Painovoimainen ja koneellinen ilmanvaihto. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän pääosat. Ilmanvaihtokoneen, äänenvaimentimien, kanavien, kanavaosien ja päätelaitteiden sijoitus. Kanavamateriaalit, eristykset ja asennus. Ilmanvaihdon ohjaus. Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönoton mittaukset.

Rakennuksen ja huoneiden lämmitystehontarpeeseen vaikuttavat tekijät. Lämpöpumppu-, kattila- ja kaukolämmityslaitteistot. Tekninen tila. Aurinkolämpö. Vesikiertoinen patteri- tai lattialämmitys. Lämmönjakoputkien materiaalit, sijoitus ja asennus. Lämmityksen säätö ja ohjaus. Lämmitysjärjestelmän käyttöönotto.

Talous veden laatu ja lämpötilavaatimukset. Vesi- ja viemärilaitteiston pääosat.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarno Nurmio
 • Sergio Rossi
 • Riikka Nurmiainen
 • Rauno Holopainen
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selostaa eri tekijöiden vaikutukset rakennuksen energiankulutukseen. Opiskelija ymmärtää kiinteistökohtaisen aurinkoenergian tuoton ja käytön periaatteet. Hän osaa laatia uudis- ja korjaushankkeiden energiaselvitykset.
Opiskelija osaa tehdä rakennuksen olosuhde- ja energialaskennat dynaamisella laskentatyökalulla. Hän osaa laskea rakennuksen jäähdytystarpeen ja hallitsee toimenpiteet kesäajan ylilämpenemisen hallintaan.
Opiskelija osaa tehdä elinkaarilaskelmia päätöksen teon tueksi sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Hän osaa arvioida rakennusten elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksista. Hän osaa selostaa kiinteistön huollon ja kunnossapidon vaikutukset energiatalouteen.

Sisältö

Energia- ja elinkaarilaskenta (5 op)
- Eri tekijöiden vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen
- Rakennusten energiatehokkuutta säätelevät määräykset ja asetukset
- Energialaskenta kuukausitasolla ja dynaamisella laskentaohjelmalla
- Aurinkoenergian perusteet ja aurinkolämpökeräimet, Aurinkolämpöenergian määrän arviointi
- Elinkaarilaskennat ja arvioinnit päätöksen teon tukena

Rakennuksen energiatehokas kiinteistönpito ja korjausrakentaminen (2 op)
Kiinteistökohtainen energiatuotanto ja kiinteistön liittyminen älykkääseen verkkoon (2 op)
Opintojakson sisältöä tukevaa ja syventävää matematiikkaa (1 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Hän osaa ohjattuna laatia uudisrakennuksen ja korjaushankkeen energiaselvityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa. Hän osaa laatia uudisrakennuksen ja korjaushankkeen energiaselvityksen, laskea jäähdytystarpeen ja arvioida elinkaarikustannuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Hän osaa ohjattuna laatia uudisrakennuksen ja korjaushankkeen energiaselvityksen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarno Nurmio
 • Sergio Rossi
 • Riikka Nurmiainen
 • Rauno Holopainen
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selostaa eri tekijöiden vaikutukset rakennuksen energiankulutukseen. Opiskelija ymmärtää kiinteistökohtaisen aurinkoenergian tuoton ja käytön periaatteet. Hän osaa laatia uudis- ja korjaushankkeiden energiaselvitykset.
Opiskelija osaa tehdä rakennuksen olosuhde- ja energialaskennat dynaamisella laskentatyökalulla. Hän osaa laskea rakennuksen jäähdytystarpeen ja hallitsee toimenpiteet kesäajan ylilämpenemisen hallintaan.
Opiskelija osaa tehdä elinkaarilaskelmia päätöksen teon tueksi sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Hän osaa arvioida rakennusten elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksista. Hän osaa selostaa kiinteistön huollon ja kunnossapidon vaikutukset energiatalouteen.

Sisältö

Energia- ja elinkaarilaskenta (5 op)
- Eri tekijöiden vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen
- Rakennusten energiatehokkuutta säätelevät määräykset ja asetukset
- Energialaskenta kuukausitasolla ja dynaamisella laskentaohjelmalla
- Aurinkoenergian perusteet ja aurinkolämpökeräimet, Aurinkolämpöenergian määrän arviointi
- Elinkaarilaskennat ja arvioinnit päätöksen teon tukena

Rakennuksen energiatehokas kiinteistönpito ja korjausrakentaminen (2 op)
Kiinteistökohtainen energiatuotanto ja kiinteistön liittyminen älykkääseen verkkoon (2 op)
Opintojakson sisältöä tukevaa ja syventävää matematiikkaa (1 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Hän osaa ohjattuna laatia uudisrakennuksen ja korjaushankkeen energiaselvityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa. Hän osaa laatia uudisrakennuksen ja korjaushankkeen energiaselvityksen, laskea jäähdytystarpeen ja arvioida elinkaarikustannuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Hän osaa ohjattuna laatia uudisrakennuksen ja korjaushankkeen energiaselvityksen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Säteri
 • Jarmo Palm
 • Miika Kuivikko
 • Virtuaali Talotekniikka
Opiskelijaryhmät
 • TXF20S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF20S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • TXF20S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF21S2_ISS
  TXF21S2_ISS

Tavoitteet

Opiskelija tuntee terveyteen ja viihtyisyyteen vaikuttavat tekijät ja niihin liittyvän lainsäädännön
Opiskelija osaa tilata sisäilmatutkimukset ja viestiä niiden tuloksista
Opiskelija tuntee sisäilman altisteiden tutkimusmenetelmät ja osaa tulkita niiden tuloksia

Sisältö

Sisäympäristön fysiologiset olosuhteet ja lainsäädäntö (1 op). Lämpöolot, akustiikka ja valaistus.
Terveydensuojelulaki ja -asetus, työturvallisuus- ja työterveydenhuoltolainsäädäntö (0,5 op)

Kemialliset epäpuhtaudet (1 op). Peruskäsitteet. Rakennuksen kemialliset epäpuhtaudet: esiintyminen, viitearvot
Sisäilman kemiallisten epäpuhtauksien tutkimusmenetelmät.
Haitta-aineiden (asbesti, PAH-yhdisteet, PCB) syntymekanismit, esiintyminen, tutkimusmenetelmät

Mikrobit (2 op). Tavanomaiset ja vaurioon viittaavat mikrobit ja niiden esiintyminen rakennuksissa. Mikrobien kasvuun vaikuttavat tekijät, kosteuden rooli . Asumisterveysasetuksen ja sen soveltamisohjeen mikrobeja koskevat osuudet. Näytteenotto (pinta, ilma, materiaali).

Tutkimusprosessin hallinta. Tutkimustulosten esittäminen ja tiedottaminen (riskiviestintä) (0,5 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä
yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä
yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

-Täydennyskoulutus- ja yrityspalvelut

Opetuskielet
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Palm
 • Tiina Soininen
Vastuuhenkilö

Jorma Säteri

Sisältö

• Tutkimusmaailmassa esiintyvät määritysmenetelmät ja muut uudet tuulet
• Biologisten sisäilmatutkimustulosten raportointi ja tulkinta sekä yhteenveto rakennuksen kuntotutkimuksista saaduista tuloksista
• Mikrobiologisia / Biokemiallisia jatkoanalyysejä koskeva epävarmuustarkastelu
• Esimerkkitapausten käsittelyä
• Sisäympäristötekijöiden aiheuttamat yleisimmät vaikutukset ihmisten terveyteen
• Biologiset sisäympäristötekijät (tuholaiset, punkit, legionella ym.)
• Allergisoituminen ja sen toteamisen haasteet
• Immunologiseen detektioon perustuva case-esimerkki
• Tutkimusprosessin hallinta ? käydään läpi koko tutkimusprosessi, ongelman havaitsemisesta korjausten seurantaan
• Tutkimustulosten esittäminen ja tiedottaminen (riskiviestintä)
• Työskentely moniammatillisissa asiantuntijatyöryhmissä (esim. sisäilmaryhmä)
• Sisäilmaongelman selvitysprosessin johtaminen ja erityisasiantuntijoiden palvelujen hyödyntäminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksullista täydennyskoulutusta.

Arviointiasteikko

0-5

Lisätiedot

Opinnot ovat maksullista liiketoimintaa, eivätkä ole tarjolla tutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 29.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Paaer
 • Anu Ilander
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF23S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF23S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakentamisen ohjaus- ja valvontamekanismit rakennushankkeen eri vaiheissa. Opiskelija osaa analysoida rakennettua ympäristöä. Opiskelija osaa huomioida sekä sisä- ja ulkopuolelta rakenteisiin kohdistuvat sääolosuhteista ja toiminnasta johtuvat rasitukset. Opiskelija osaa Infrarakentamisen periaatteet. Opiskelija osaa talotekniikan tilavarausten merkityksen.

Sisältö

Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen periaatteet ja menetelmät
Rakennushankkeen asiakirjat ja piirustusmerkinnät
Rakennushankkeen kulku ja osapuolet
Tyypillisimmät rakennustyypit ja päärakennusosat
Pientalon tila- ja rakenneratkaisut.
Lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristäminen
Rakennuksen vaipan, katon ja lähiympäristön veden poisjohtaminen
Talotekniikan tilavaraukset
Infran perusteet

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 75%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa
- selostaa ja tulkita maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeja
- selostaa rakennuksen eri eristystarpeet
- selostaa rakennetun ympäristön ja rakennusten ominaisuuksia
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu ohjeiden mukaisesti
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa mukanaoloa
- selostaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
- selostaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa
- analysoida ja vertailla rakentamisen ohjausmekanismeja
- soveltaa infrarakentamisen periaatteita
- tuntitehtävien ja harjoitustöiden teko osoittaa itsenäistä ajattelua
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa kiinnostusta ja oma-aloitteisuutta aiheeseen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anne Aalto
Opiskelijaryhmät
 • TXF23_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI23A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXI23B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG23_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXG23S2
  Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • TXF23S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXF23S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakentamisen ohjaus- ja valvontamekanismit rakennushankkeen eri vaiheissa. Opiskelija osaa analysoida rakennettua ympäristöä. Opiskelija osaa huomioida sekä sisä- ja ulkopuolelta rakenteisiin kohdistuvat sääolosuhteista ja toiminnasta johtuvat rasitukset. Opiskelija osaa Infrarakentamisen periaatteet. Opiskelija osaa talotekniikan tilavarausten merkityksen.

Sisältö

Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen periaatteet ja menetelmät
Rakennushankkeen asiakirjat ja piirustusmerkinnät
Rakennushankkeen kulku ja osapuolet
Tyypillisimmät rakennustyypit ja päärakennusosat
Pientalon tila- ja rakenneratkaisut.
Lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristäminen
Rakennuksen vaipan, katon ja lähiympäristön veden poisjohtaminen
Talotekniikan tilavaraukset
Infran perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa
- selostaa ja tulkita maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeja
- selostaa rakennuksen eri eristystarpeet
- selostaa rakennetun ympäristön ja rakennusten ominaisuuksia
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu ohjeiden mukaisesti
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa mukanaoloa
- selostaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
- selostaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa
- analysoida ja vertailla rakentamisen ohjausmekanismeja
- soveltaa infrarakentamisen periaatteita
- tuntitehtävien ja harjoitustöiden teko osoittaa itsenäistä ajattelua
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa kiinnostusta ja oma-aloitteisuutta aiheeseen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kalle Kauraala
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF23S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF23S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ääniopin keskeiset käsitteet ja suureet ja laskea niihin liittyviä laskuja. Opiskelija osaa selittää ilman kosteuden kuvaamisessa käytetyt suureet ja laskea kastepisteen rakenteessa. Opiskelija osaa laskea sähköstatiikkaan ja tasasähköpiireihin liittyviä laskuja.

Sisältö

Ilman kosteus. Vesihöyryn diffuusio. Kosteuden kulku rakenteissa ja maaperässä. Rakennusmateriaalien ja eristeiden aineominaisuudet.

Äänen nopeus ilmassa ja kiinteässä aineessa. Äänen teho ja intensiteetti. Intensiteettitasojen yhteenlasku. Desibeliasteikko. Jälkikaiunta-aika. Rakenteiden ääneneristävyys. Harmoninen värähtely ja sen vaimentaminen.

Sähköstatiikka. Tasasähköpiirit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää ääniopin keskeisiä käsitteitä ja suureita ja laskea niihin liittyviä yksinkertaisia laskuja. Opiskelija osaa selittää absoluuttisen ja suhteellisen ilmankosteuden eron. Opiskelija osaa laskea kastepisteen rakenteessa malliratkaisua jäljitellen. Opiskelija osaa laskea sähköstatiikkaan ja tasasähköpiireihin liittyviä yksinkertaisia laskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ääniopin keskeisiä käsitteitä ja suureita ja laskea niihin liittyviä laskuja. Opiskelija osaa selittää absoluuttisen ja suhteellisen ilmankosteuden eron. Opiskelija osaa laskea kastepisteen rakenteessa malliratkaisua soveltaen. Opiskelija osaa laskea sähköstatiikkaan ja tasasähköpiireihin liittyviä laskuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ääniopin keskeisiä käsitteitä ja suureita ja laskea niihin liittyviä laskuja ja tarvittaessa etsiä lisätietoa. Opiskelija osaa selittää absoluuttisen ja suhteellisen ilmankosteuden eron. Opiskelija osaa laskea kastepisteen rakenteessa itsenäisesti. Opiskelija osaa laskea sähköstatiikkaan ja tasasähköpiireihin liittyviä laskuja ja tarvittaessa hakea lisätietoja

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa selittää ääniopin keskeisiä käsitteitä ja suureita ja laskea niihin liittyviä yksinkertaisia laskuja. Opiskelija osaa selittää absoluuttisen ja suhteellisen ilmankosteuden eron. Opiskelija osaa laskea kastepisteen rakenteessa malliratkaisua jäljitellen. Opiskelija osaa laskea sähköstatiikkaan ja tasasähköpiireihin liittyviä yksinkertaisia laskuja.

Esitietovaatimukset

Seuraavien opintojen sisältöjen mukainen osaaminen:

matematiikan perusopinnot
fysiikan perusopinnot

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kalle Kauraala
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF23S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ääniopin keskeiset käsitteet ja suureet ja laskea niihin liittyviä laskuja. Opiskelija osaa selittää ilman kosteuden kuvaamisessa käytetyt suureet ja laskea kastepisteen rakenteessa. Opiskelija osaa laskea sähköstatiikkaan ja tasasähköpiireihin liittyviä laskuja.

Sisältö

Ilman kosteus. Vesihöyryn diffuusio. Kosteuden kulku rakenteissa ja maaperässä. Rakennusmateriaalien ja eristeiden aineominaisuudet.

Äänen nopeus ilmassa ja kiinteässä aineessa. Äänen teho ja intensiteetti. Intensiteettitasojen yhteenlasku. Desibeliasteikko. Jälkikaiunta-aika. Rakenteiden ääneneristävyys. Harmoninen värähtely ja sen vaimentaminen.

Sähköstatiikka. Tasasähköpiirit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää ääniopin keskeisiä käsitteitä ja suureita ja laskea niihin liittyviä yksinkertaisia laskuja. Opiskelija osaa selittää absoluuttisen ja suhteellisen ilmankosteuden eron. Opiskelija osaa laskea kastepisteen rakenteessa malliratkaisua jäljitellen. Opiskelija osaa laskea sähköstatiikkaan ja tasasähköpiireihin liittyviä yksinkertaisia laskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ääniopin keskeisiä käsitteitä ja suureita ja laskea niihin liittyviä laskuja. Opiskelija osaa selittää absoluuttisen ja suhteellisen ilmankosteuden eron. Opiskelija osaa laskea kastepisteen rakenteessa malliratkaisua soveltaen. Opiskelija osaa laskea sähköstatiikkaan ja tasasähköpiireihin liittyviä laskuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ääniopin keskeisiä käsitteitä ja suureita ja laskea niihin liittyviä laskuja ja tarvittaessa etsiä lisätietoa. Opiskelija osaa selittää absoluuttisen ja suhteellisen ilmankosteuden eron. Opiskelija osaa laskea kastepisteen rakenteessa itsenäisesti. Opiskelija osaa laskea sähköstatiikkaan ja tasasähköpiireihin liittyviä laskuja ja tarvittaessa hakea lisätietoja

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa selittää ääniopin keskeisiä käsitteitä ja suureita ja laskea niihin liittyviä yksinkertaisia laskuja. Opiskelija osaa selittää absoluuttisen ja suhteellisen ilmankosteuden eron. Opiskelija osaa laskea kastepisteen rakenteessa malliratkaisua jäljitellen. Opiskelija osaa laskea sähköstatiikkaan ja tasasähköpiireihin liittyviä yksinkertaisia laskuja.

Esitietovaatimukset

Seuraavien opintojen sisältöjen mukainen osaaminen:

matematiikan perusopinnot
fysiikan perusopinnot

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emilia Tapio
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2_ISS
  TXF21S2_ISS

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä alan ammattilaisen yksinkertaisia työtehtäviä. Hän osaa toimia yksilönä ja ryhmissä tehtävien suorittamiseksi. Hän tuntee alan tehtävissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä projektityöskentelyn perusperiaatteet. Hän osaa selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään.
Opiskelija osaa esiintyä asiantuntevasti ja tilanteen mukaisesti. Hän hallitsee projektiviestinnän kirjalliset ja suulliset käytänteet.
Opiskelija osaa soveltaa suomenkielisen tutkimusraportoinnin periaatteita ja tekstikäytänteitä sekä hankkia ja käyttää alansa tietoa.
Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin.
TAI (opiskelijan valinnan mukaan)
Opiskelija osaa kiinteistöhoito- tai huoltotyöt tai isännöinnin avustavat tehtävät

Sisältö

Projekti (4 op): Projektinhallinnan perusteet. Projektin suunnittelu ja toteutus pienryhmissä.

Suomen kieli ja viestintä (3 op): Raportti tekstilajina: rakenne, kieli, lähteiden käyttö ja referointi, lähdemerkinnät, tiedon havainnollistaminen ja raportin ulkoasu. Tekniikan alan kielenkäyttösuositukset ja niiden soveltaminen. Tiedonhankinta ja alan tiedonlähteiden kriittinen käyttö. Esiintymistaito, puhetilanteiden suunnittelu ja havainnollistaminen sekä puhumalla vaikuttaminen. Suullinen projektiviestintä ja projektin dokumentit mm. projektisuunnitelma ja -raportit sekä projektista tiedottaminen.

Opiskelijan valinnan mukaan JOKO LVI-asennustekniikka (3 op) TAI Sähköasennustekniikka (3 op) TAI Kiinteistönhoito (3 op)
LVI-asennustekniikka (3 op): Putki- ja ilmanvaihto- ja kylmäteknisten järjestelmien asennusmenetelmät. Materiaalit, tarvikkeet ja liitosmenetelmät. Kannakointi ja kompensointi. Laitteiden kytkennät. Putki- ilmanvaihto- ja kylmäteknisten järjestelmien toteutuksen liittyminen muihin taloteknisiin järjestelmiin. LVI-järjestelmien massalaskenta.
TAI
Kiinteistönhoito (3 op): Perustiedot kiinteistönhoito- tai isännöintitehtävistä. Kiinteistöjen hoitosopimusten mukainen kiinteistön huolto sekä
teknisten järjestelmien hoito.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä. Hän osaa selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään.
Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Hän osaa hankkia alansa tietoa ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin. Hän osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti ja osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin sekä vastaanottaa ja antaa palautetta.
Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin.
TAI (opiskelijan valinnan mukaan)
Opiskelija osaa kiinteistöhoito- tai huoltotyöt tai isännöinnin avustavat tehtävät

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä. Hän osaa selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään.
Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Hän osaa hankkia alansa tietoa ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin. Hän osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti ja osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin sekä vastaanottaa ja antaa palautetta.
Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin.
TAI (opiskelijan valinnan mukaan)
Opiskelija osaa kiinteistöhoito- tai huoltotyöt tai isännöinnin avustavat tehtävät

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Nurmiainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF23S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF23S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tyypillisimmät talotekniikassa esiintyvät reaalifunktiot ja osaa soveltaa näitä tekniikan ja luonnontieteiden ilmiöihin. Opiskelija osaa ratkaista yhtälöitä analyyttisesti ja numeerisesti. Opiskelija osaa tulkita derivaatan muutosnopeutena. Opiskelija osaa laskea derivaatan arvoja symbolisesti, graafisesti ja numeerisesti. Opiskelija tuntee integraalin käsitteen. Opiskelija osaa havainnollistaa ja tulkita tilastoaineistoa. Opiskelija ymmärtää mittausepävarmuuden käsitteen ja osaa tehdä tilastollista virhearviointia.

Sisältö

Talotekniikalle tyypilliset funktiot ja niiden kuvaajat. Logaritminen asteikko. Yhtälön analyyttinen ja numeerinen ratkaiseminen. Derivaatan käsite. Derivaatan arvon laskeminen symbolisesti, graafisesti ja numeerisesti. Derivaatan sovellukset. Integraalin käsite. Tilastollisen datan havainnollistaminen ja tilastolliset tunnusluvut. Regressioanalyysin alkeet. Mittausepävarmuus ja tilastollinen virhearviointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -menetelmät sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -menetelmät sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Seuraavien opintojen sisältöjen mukainen osaaminen:

Matematiikan perusopinnot

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Nurmiainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF23S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF23S2_SILTA
  Talotekniikan siltaopinnot

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tyypillisimmät talotekniikassa esiintyvät reaalifunktiot ja osaa soveltaa näitä tekniikan ja luonnontieteiden ilmiöihin. Opiskelija osaa ratkaista yhtälöitä analyyttisesti ja numeerisesti. Opiskelija osaa tulkita derivaatan muutosnopeutena. Opiskelija osaa laskea derivaatan arvoja symbolisesti, graafisesti ja numeerisesti. Opiskelija tuntee integraalin käsitteen. Opiskelija osaa havainnollistaa ja tulkita tilastoaineistoa. Opiskelija ymmärtää mittausepävarmuuden käsitteen ja osaa tehdä tilastollista virhearviointia.

Sisältö

Talotekniikalle tyypilliset funktiot ja niiden kuvaajat. Logaritminen asteikko. Yhtälön analyyttinen ja numeerinen ratkaiseminen. Derivaatan käsite. Derivaatan arvon laskeminen symbolisesti, graafisesti ja numeerisesti. Derivaatan sovellukset. Integraalin käsite. Tilastollisen datan havainnollistaminen ja tilastolliset tunnusluvut. Regressioanalyysin alkeet. Mittausepävarmuus ja tilastollinen virhearviointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -menetelmät sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -menetelmät sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Seuraavien opintojen sisältöjen mukainen osaaminen:

Matematiikan perusopinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
 • Jarno Nurmio
 • Timo Värinen
 • Pasi Partonen
 • Jarmo Tapio
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet. Hän osaa listata taloteknisten järjestelmien pääkomponentit ja selostaa niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa kuvata taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa tehdä yhteenvedon taloteknisten järjestelmäratkaisujen merkityksestä rakennuksen energiatehokkuuteen ja sisäympäristöön.
Opiskelija osaa autettuna laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Sisältö

Lämmitys (3 op): Teho- ja energialaskenta. Lämmönjakojärjestelmien komponenttien toimintaperiaate, valinta ja mitoitus, lämmönjako- ja luovutusverkoston mitoitus, tasapainotus ja säätö.

Vesi ja viemäri (2 op): Talous- ja käyttövesijärjestelmien, jätevesijärjestelmien, sadevesijärjestelmien ja kuivatusjärjestelmien toiminta ja suunnittelu, lämpimän käyttöveden valmistuksen suunnittelu, erotinlaitteiden valinta, pumppaamoiden ja paineviemäröinnin toiminta ja suunnittelu.

Ilmanvaihto (3op): Järjestelmien periaatteet, vertailu ja valinta. Kanaviston suunnittelu ja tasapainotus. Ilmastoinnin perusprosessit. Jäähdytystarpeeseen vaikuttavat tekijät ja perustapauksen laskenta. Ilmanjaon keskeiset periaatteet, ilmanjakolaitteet ja niiden valinta. Energiatalous, äänitekniikka, paloturvallisuus ja puhtaus.

Sähkö (3op): Pientalon kaapeleiden ja sulakkeiden mitoitus, Pientalon kaapelointi ja ryhmittely, Rakennusautomaatio väylätekniikalla toteutettuna, Sähköasennusten erityispiirteet korjausrakentamisessa

Rakennusautomaatio (2op): LVI-prosessit rakennusautomaatiossa, säätö-, ohjaus- ja hälytystoiminnat, optimointi ja kulutusseuranta.
Talotekniikkajärjestelmien tekninen dokumentointi CAD- ja BIM-työkaluilla (2op): Järjestelmien rajapinnat ja yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selostaa rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet. Hän osaa listata taloteknisten järjestelmien pääkomponentit ja selostaa niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa kuvata taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa tehdä yhteenvedon taloteknisten järjestelmäratkaisujen merkityksestä rakennuksen energiatehokkuuteen ja sisäympäristöön.
Opiskelija osaa autettuna laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa valita taloteknisten järjestelmien pääkomponentit. Hän osaa suunnitella taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa vertailla taloteknisten järjestelmäratkaisujen energiatehokkuutta ja vaikutusta sisäympäristöön.
Opiskelija osaa itsenäisesti laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa optimoida taloteknisten järjestelmien toimintaa kustannusten, energiatehokkuuden ja sisäympäristön suhteen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa selostaa rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet. Hän osaa listata taloteknisten järjestelmien pääkomponentit ja selostaa niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa kuvata taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa tehdä yhteenvedon taloteknisten järjestelmäratkaisujen merkityksestä rakennuksen energiatehokkuuteen ja sisäympäristöön.
Opiskelija osaa autettuna laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
 • Jarno Nurmio
 • Timo Värinen
 • Pasi Partonen
 • Jarmo Tapio
 • Seppo Innanen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet. Hän osaa listata taloteknisten järjestelmien pääkomponentit ja selostaa niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa kuvata taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa tehdä yhteenvedon taloteknisten järjestelmäratkaisujen merkityksestä rakennuksen energiatehokkuuteen ja sisäympäristöön.
Opiskelija osaa autettuna laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Sisältö

Lämmitys (3 op): Teho- ja energialaskenta. Lämmönjakojärjestelmien komponenttien toimintaperiaate, valinta ja mitoitus, lämmönjako- ja luovutusverkoston mitoitus, tasapainotus ja säätö.

Vesi ja viemäri (2 op): Talous- ja käyttövesijärjestelmien, jätevesijärjestelmien, sadevesijärjestelmien ja kuivatusjärjestelmien toiminta ja suunnittelu, lämpimän käyttöveden valmistuksen suunnittelu, erotinlaitteiden valinta, pumppaamoiden ja paineviemäröinnin toiminta ja suunnittelu.

Ilmanvaihto (3op): Järjestelmien periaatteet, vertailu ja valinta. Kanaviston suunnittelu ja tasapainotus. Ilmastoinnin perusprosessit. Jäähdytystarpeeseen vaikuttavat tekijät ja perustapauksen laskenta. Ilmanjaon keskeiset periaatteet, ilmanjakolaitteet ja niiden valinta. Energiatalous, äänitekniikka, paloturvallisuus ja puhtaus.

Sähkö (3op): Pientalon kaapeleiden ja sulakkeiden mitoitus, Pientalon kaapelointi ja ryhmittely, Rakennusautomaatio väylätekniikalla toteutettuna, Sähköasennusten erityispiirteet korjausrakentamisessa

Rakennusautomaatio (2op): LVI-prosessit rakennusautomaatiossa, säätö-, ohjaus- ja hälytystoiminnat, optimointi ja kulutusseuranta.
Talotekniikkajärjestelmien tekninen dokumentointi CAD- ja BIM-työkaluilla (2op): Järjestelmien rajapinnat ja yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selostaa rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet. Hän osaa listata taloteknisten järjestelmien pääkomponentit ja selostaa niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa kuvata taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa tehdä yhteenvedon taloteknisten järjestelmäratkaisujen merkityksestä rakennuksen energiatehokkuuteen ja sisäympäristöön.
Opiskelija osaa autettuna laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa valita taloteknisten järjestelmien pääkomponentit. Hän osaa suunnitella taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa vertailla taloteknisten järjestelmäratkaisujen energiatehokkuutta ja vaikutusta sisäympäristöön.
Opiskelija osaa itsenäisesti laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa optimoida taloteknisten järjestelmien toimintaa kustannusten, energiatehokkuuden ja sisäympäristön suhteen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa selostaa rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet. Hän osaa listata taloteknisten järjestelmien pääkomponentit ja selostaa niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa kuvata taloteknisten järjestelmien liittymisrajapinnat muihin rakennuksen osiin ja järjestelmiin. Hän osaa tehdä yhteenvedon taloteknisten järjestelmäratkaisujen merkityksestä rakennuksen energiatehokkuuteen ja sisäympäristöön.
Opiskelija osaa autettuna laatia asuinrakennuksen talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutus- ja esittämistilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B2.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_LVI
  LVI-tekniikan opintopolku
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutus- ja esittämistilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B2.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF21S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF21S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa oman alansa työympäristössä ja työyhteisön jäsenenä ottaen huomioon viestintätilanteen toimijoiden taustat.

Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa sekä kirjallisesti että suullisesti alansa työtehtävissä. Opiskelija tuntee oman alansa ruotsinkielisiä julkaisuja. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset termit ja käsitteet
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Omat opinnot ja työ
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti 13.12.2023, uusinnat EXAM-tenttiakvaariossa 8.-12.1.2024 ja 12.- 18.2. 2024.
Suulliset tentit 4.-12.12..2023 opiskelijan varaamana aikana. Uusinnasta sovitaan yksilöllisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunit ja tentit 30-40%, oppimistehtävät 60-70%, yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opinnot
Esitelmät
Työ

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus, katso tarkemmen opintojakson Moodle-työtilan kuvauksesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisen ja suullisen tentin läpäisy. Arvosanakuvaukset kansallisessa toisen kotimaisen kielen arviointiperusteissa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CERF) A2.2- B1.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa oman alansa työympäristössä ja työyhteisön jäsenenä ottaen huomioon viestintätilanteen toimijoiden taustat.

Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa sekä kirjallisesti että suullisesti alansa työtehtävissä. Opiskelija tuntee oman alansa ruotsinkielisiä julkaisuja. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset termit ja käsitteet
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Omat opinnot ja työ
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Tuntityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen lähitentti 15.12.2023, uusinnat EXAM-tenttiakvaariossa 8.-12.1.2024 ja 12.- 18.2. 2024.
Suulliset tentit 4.-12.12..2023 opiskelijan varaamana aikana. Uusinnasta sovitaan yksilöllisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunit ja tentit 30-40%, oppimistehtävät 60-70%, yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opinnot
Esitelmät
Työ

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus, katso tarkemmen opintojakson Moodle-työtilan kuvauksesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisen ja suullisen tentin läpäisy. Arvosanakuvaukset kansallisessa toisen kotimaisen kielen arviointiperusteissa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CERF) A2.2- B1.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF24K_teknisännöinti
  Tekninen isännöinti -opintokokonaisuus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella kiinteistön käyttö- ja ylläpitoasioiden organisointia.

Sisältö

Opiskelija syventyy projektityössä erikseen sovittavaan teknisen isännöinnin osa-alueeseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF21S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • TXF24K_teknisännöinti
  Tekninen isännöinti -opintokokonaisuus

Tavoitteet

Opiskelija osaa vastata kiinteistöjen tekniikasta, energiataloudesta, korjaustöiden suunnittelusta ja rakennusten ennakoivasta kunnossapidosta. Opiskelija ymmärtää kiinteistön johtamiseen ja hallintaan liittyvien teknisten ja taloudellisten tekijöiden syyt ja seuraussuhteet. Hän ymmärtää teknisen isännöinnin vaikutusmahdollisuudet ja tavat tuottaa tehokkaita ja asiakasystävällisiä kiinteistön ylläpitopalveluja.

Sisältö

Kiinteistöalan tekniset nimikkeistöt, sanastot ja käsitteistöt, kiinteistötyön organisointi, kiinteistön elinkaari ja teknisen ylläpidon vaikutusmahdollisuudet elinkaareen, kuntoarviot, korjausten suunnittelu ja korjausten PTS- ohjelma, kiinteistön energiankäytön ja kiinteistön ylläpitopalveluiden hallinta, kiinteistöjen turvallisuus, rakennusautomaatio ja sen täysipainoinen hyödyntäminen kulutusseurannassa ja rakennuksen energiatehokkaassa käytössä, huoltokirja koko kiinteistön perustyökaluna

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

12.09.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 19.11.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vilja Päätalo
Vastuuhenkilö

Mika Lindholm

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee kirjoitetun asiatekstin vaatimukset ja keskeiset piirteet. Opiskelija tuottaa ammattialansa tekstin pohjalta omaa tekstiä. Opiskelija huomioi kirjoittamassaan tekstissä oikeakielisyyden keskeiset vaatimukset. Opiskelija osaa käyttää tekstimalleja, kielioppiaineistoja ja tekniikan alan sanastoja kirjoittamisensa tukena. Opiskelija ymmärtää, minkälaisia tekstitaitoja korkeakouluopinnossa tarvitaan, sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa asiatyylisen tekstin kirjoittamisessa.

Sisältö

- asiateksti ja asiatyyli
- kirjoitetun kielen rakenteita ja kielenhuoltoa
- referoinnin perusteet
- oman tekstin suunnittelu, jäsentely ja rakentaminen
- tekstin sidosteisuus
- korkeakouluopintojen tekstilajeja
- kielioppiaineistot ja tekniikan alan sanastot
- omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen kirjoittamisessa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on, että opiskelijan kirjallinen tuottaminen kehittyy selvästi useamman tekstin piirteen osalta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Nina Hellman
Opiskelijaryhmät
 • TXF22S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF22S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF22S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXF22S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda tekniikan ammattilaiselle kokonaisvaltainen käsitys siitä, miten teollisuus- ja teknologiayritys toimii, miten liiketoimintaa kehitetään omalla toimialalla ja mikä teollisuus- ja teknologiayrityksen menestymisessä on ratkaisevaa. Painopiste on yrityksissä, joiden tuote (fyysinen tuote ja/tai palvelu) on teknisesti vaativa ja jotka myyvät tuotteitaan suurelta osin muille yrityksille.
Opiskelija osaa kuvata seuraavat yrityksen toiminnot:
- johtaminen, mukaan lukien strategia, johtamisjärjestelmä ja ihmisten johtaminen
- talous sekä yrityksen suorituskyky ja sen mittaaminen, mukaan lukien tuottavuus ja laatu
- tekninen tuotteen tai palvelun myynti yritykseltä yritykselle
- toiminnanohjaus
- toimitusketjun hallinta, mukaan lukien hankinta, tuotanto ja logistiikka
- projektitoiminta.

Sisältö

- johtaminen, mukaan lukien strategia, johtamisjärjestelmä ja ihmisten johtaminen
- talous ja yrityksen suorituskyky ja sen mittaaminen, mukaan lukien tuottavuus ja laatu
- tekninen tuotteen tai palvelun myynti yritykseltä yritykselle
- toiminnanohjaus
- toimitusketjun hallinta, mukaan lukien hankinta, tuotanto ja logistiikka
- projektitoiminta
- toteutuksen kohderyhmän perusteella kurssiin liittyy 1–2 syventävää osuutta joistakin seuraavista:
o toiminnan johtaminen tuotepainotteisessa yrityksessä (mm. tuotteiden toiminnanohjaus, tilaus-toimitusketjun hallinta, toiminnanohjausjärjestelmät)
o toiminnan johtaminen tieto- ja viestintäliiketoiminnassa (mm. tietojärjestelmät liiketoimintakontekstissa, tietoteknisten palveluiden hallinta, tietotekniikkapalvelutoiminnan ohjaus, ITIL)
o teknologian myynti (mm. ratkaisumyynti, tarjoustyö, neuvottelutaidot, hinnoittelu)
o tekninen hankinta
o teknologiayrittäjyys (mm. yrityksen perustaminen ja liiketoimintasuunnitelma teknisen innovaation pohjalta)
o työnjohto-oppi
o logistiikka ja sen merkitys yrityksen suorituskykyyn
o palveluliiketoiminta, joka painottuu teknisiin ratkaisuihin ja palveluihin, mutta joka on muuta(kin) kuin tietotekniikkapalveluita, esimerkiksi projektiliiketoiminta (mm. palvelutoiminnan ohjaus, palvelutoiminnan tietojärjestelmät)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet hyvin ja soveltaa niitä kuvatessaan oman alan yrityksen toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi kuvata yhteyksiä teollisuus- ja teknologiayrityksen peruskäsitteiden välillä ja analysoida näitä yhteyksiä oman alan yrityksen toiminnassa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
 • Anna Hynninen
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF21S2_ISS
  TXF21S2_ISS

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kiinteistöliiketoiminnan eri osapuolten väliset suhteet ja yhteydet sekä erilaiset näkökulmat ja tavoitteet kiinteistöjen suhteen. Opintojakso antaa valmiuksia toimitilojen hankkimisesta ja kehittämisestä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden organisoinnista, hankinnasta ja kilpailuttamisesta.

Sisältö

Projektissa opiskelijatiimi suunnittelee olemassaoleviin tiloihin tulevalle uudelle käyttäjälle uuteen käyttötarkoitukseen sopivat tilat ja kalustuksen sekä laatii käyttäjälle tarjouksen käyttäjäpalvelujen hoitamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja toimintatavat sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja toimintatavat sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja toimintatavat sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Salmi
 • Markku Leino
 • Ari Hokkanen
 • Timo Värinen
 • Anssi Leppäaho
 • Jarmo Tapio
 • Rauno Holopainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S1B
  Talotekniikan ryhmä B
 • TXF21S1A
  Talotekniikan ryhmä A
 • TXF21S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tärkeimmät toimitiloissa sovellettavat talotekniikan ja paloturvallisuuden järjestelmäratkaisut ja tietää niiden mitoitusperusteet. Opiskelija osaa laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit yleisimpiä sovellusohjelmia hyödyntäen. Hän osaa lukea rakennuksen automaatiojärjestelmää koskevia teknisiä dokumentteja sekä laatia rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitelmapiirustuksia. Hän osaa selostaa erilaisten talotekniikan projektityöryhmien jäsenten tyypilliset roolit ja omaa perusvalmiudet toimia niissä. Opiskelija osaa vertailla ratkaisuja energiatehokkuuden ja kokonaistaloudellisuuden suhteen.

Sisältö

Lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelu, myös ohjelmistojen ja tietomallien avulla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjattuna laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Opiskelija osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Opiskelija osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin. Opiskelija osoittaa itsenäisen asiantuntijan otetta ja osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Talotekniikan perusjärjestelmät
Rakennusten energiatalous
Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Salmi
 • Markku Leino
 • Ari Hokkanen
 • Timo Värinen
 • Jarmo Tapio
 • Anssi Leppäaho
 • Rauno Holopainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tärkeimmät toimitiloissa sovellettavat talotekniikan ja paloturvallisuuden järjestelmäratkaisut ja tietää niiden mitoitusperusteet. Opiskelija osaa laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit yleisimpiä sovellusohjelmia hyödyntäen. Hän osaa lukea rakennuksen automaatiojärjestelmää koskevia teknisiä dokumentteja sekä laatia rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitelmapiirustuksia. Hän osaa selostaa erilaisten talotekniikan projektityöryhmien jäsenten tyypilliset roolit ja omaa perusvalmiudet toimia niissä. Opiskelija osaa vertailla ratkaisuja energiatehokkuuden ja kokonaistaloudellisuuden suhteen.

Sisältö

Lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelu, myös ohjelmistojen ja tietomallien avulla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjattuna laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Opiskelija osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Opiskelija osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin. Opiskelija osoittaa itsenäisen asiantuntijan otetta ja osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna laatia toimitilarakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat dokumentit. Hän osaa toistaa tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Talotekniikan perusjärjestelmät
Rakennusten energiatalous
Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Haapala
 • Anna Hynninen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23S_kiintjohtperusteet
  Kiinteistöjohtamisen perusteet -opintokokonaisuus
 • TXF22S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle. Hän pystyy määrittämään organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet sekä osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa kehittää yritysturvallisuutta ja hallitsee riskienhallinnan periaatteet sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmät

Sisältö

Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet sekä osa-alueet.
Elinkeinoelämän Yritysturvallisuusmalli EK 2016.
Riskienarviointimenelmät (Potentiaalisten ongelmien analysointi POA, Mitä jos, Tapahtumapuu analyysi ja Vikapuuanalyysi)
Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuskulttuuri

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Hyttinen

Arviointiasteikko

0-5

Esitietovaatimukset

AUK/RUK varusmiesjohtajakoulutus johtajuuskoulutus tai muulla tavalla saavutettu samantasoinen johtajuuskoulutus (4 op = 108 h).

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 15.09.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Viranko
Opiskelijaryhmät
 • TXF21S1
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • TXF21S1_LU
  LVI-urakoinnin opintopolku

Tavoitteet

Työssäoppimisjakson tavoitteena on, että LVI-urakointipolusta insinööriksi aikanaan valmistuva opiskelija toimii loppututkintoaan vastaavissa tehtävissä. Työssäoppimisen suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän toimimaan lomittajana oppimissaan em. työtehtävissä.

Sisältö

Tehtävänimikkeitä, joihin opiskelijat valmistuttuaan sijoittuvat, ovat mm. projektinhoitaja tai –päällikkö, työnjohtaja, tarjouslaskija, suunnittelija, tekninen myyjä tai tekninen tukihenkilö, huoltopäällikkö, tekninen isännöitsijä. Mainituissa tai vastaavissa tehtävissä opiskelijan tulee suorittaa työkokonaisuus, työssäoppimisprojekti. Projekti valitaan opiskelijan päivittäisistä työtehtävistä, mutta sen kuvaus ja analysointi edellyttää laajaa perehtymistä kyseisten tehtävien suorittamisen taustaan ja tehtävien niveltymiseen yrityksen toimintaan. Työssäoppimisjakson työsuoritusten tulee muodostua edellä mainitun kaltaisista loppututkintoa vastaavista tehtävistä. Suorittavasta työstä (esim. asennustyöt) muodostuvaa harjoittelua ei tässä yhteydessä voida hyväksyä.
Työssäoppimisjakson aikana käydään työnantajan, opiskelijan ja oppilaitoksen edustajan välillä kehityskeskustelu, jossa selvitetään opiskelijan ammatilliset tavoitteet ja niiden toteutuminen.
Opiskelija raportoi jakson erillisen ohjeen mukaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on toiminut tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä ja raportoinut jakson erillisen ohjeen mukaan. Opiskelijan suorituksissa ja asenteissa on olennaisia kehitystarpeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on toiminut tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä ja raportoinut jakson erillisen ohjeen mukaan. Suoritukset ovat keskitasoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on toiminut tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä ja raportoinut jakson erillisen ohjeen mukaan. Suoritukset ovat kiitettävää tasoa; toiminta samaa tasoa kuin muutaman vuoden työelämässä olleella insinöörillä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on toiminut tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä ja raportoinut jakson erillisen ohjeen mukaan. Opiskelijan suorituksissa ja asenteissa on olennaisia kehitystarpeita.

Esitietovaatimukset

Talotekniikan perusjärjestelmät
LVI-tekniikan mitoitusperusteet
Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät
Toimitilojen LVI-talotekniikka