Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Computing in Construction

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Tutkinnon profiili

Rakentamisen tietotekniikka (Computing in Construction, YAMK) -ohjelman tavoitteena on luoda osaamista kiinteistö- ja rakennusalan ohjelmistokehitykseen. Opiskelijat oppivat ohjelmallisesti luomaan, rikastamaan, linkittämään ja prosessoimaan erityyppisiä rakennusteollisuudessa tuotettuja malleja ja dataa sekä luomaan ohjelmistoratkaisuja rakentamisen elinkaaren aikana kohdattaviin käytännön haasteisiin. He harjaantuvat toimimaan ohjelmistokehityshankkeissa ja saavat valmiuksia johtaa niitä.

Rakentamisen digitalisaatio kytkeytyy läheisesti kestävän kehityksen tavoitteisin. Tässä ohjelmassa rakentamisen haasteita ja niiden digitaalisia ratkaisuja lähestytään elinkaarinäkökulmasta. Ekologisen kestävyyttä tuetaan elinkaariarvioinnin sekä elinkaarilähtöisen energia-analyysin ja hiilijalan- ja -kädenjäljen laskennan avulla. Tietosisällöt, jotka tukevat rakennusosien ja -materiaalien kierrätystä ovat merkittävässä asemassa haitallisten ympäristövaikutusten ja neitseellisten raaka-aineiden käytön minimoimisessa. Taloudellista kestävyyttä edistää suunnitelmaehdotusten elinkaarikustannusten optimointi. Rakentamishankkeiden tuottavuuskehityksen kannalta olennaista on digitaalisten järjestelmien yhteentoimivuus ja tiedon jakamisen automatisoitavuus. Sosiaalisen kestävyyden tukemiseksi ohjelmassa käsitellään digitaalisia ratkaisuja asumisen turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi sekä sidosryhmien sosiaalisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Tärkeä rakentamisen tiedonhallinnan tavoite on tukea rakentamishankkeissa ja rakennetuissa ympäristöissä tyypillistä hajautettua omistajuutta ja vastuuta.

Ohjelma on suunnattu työelämän ammattilaisille, jotka haluavat ymmärtää ja kehittää käytännön taitoja työskennellä datan ja mallien parissa kiinteistö- ja rakennusalalla ja jotka haluavat osallistua ohjelmistokehitystyöhön parantaakseen laatua, kestävyyttä, yhteentoimivuutta, tuottavuutta ja tietoturva rakennusalalla. Osallistumisen edellytyksenä on tekniikan kandidaatin/insinöörin tutkinto ja vähintään kahden seuraavan vuoden työkokemus. Opiskelijaksi valituksi tuleminen edellyttää tietokoneohjelmoinnin ja ohjelmistokehityksen perustaitoja.

Ohjelma koostuu ammattiopinnoista (30 op) ja lopputyöstä (30 opintopistettä). Ammattiopinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (20 op), joita täydentävät valinnaiset sekä vapaasti valittavat opinnot (kumpikin 5 op). Ohjelman suunniteltu kesto on puolitoista vuotta, mutta tarvittaessa opinnot voidaan suorittaa yhdessä vuodessa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ohjelmistokehittäjä, - testaaja, -ylläpitäjä tai -asiantuntija rakennussektorilla;
Tekoälyasiantuntija tai data-analyytikko rakennussektorilla;
BIM-, CDE- tai hanketietopäällikkö;
Digitaalisten kaksosten kehittäjä/manageri rakennusalalla.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelijalla kiinteistö- ja rakennusalan haasteisiin vastaavaa ohjelmistokehitysosaamista. Erityisesti hän
(1) tuntee rakennusmallien, kaupunkimallien ja teknisten verkostojen sekä rakennusautomaatiojärjestelmien ja IoT-järjestelmien tuottaman anturi- ja kuntotiedon erilaisia tietomuotoja,
(2) ymmärtää, miten kiinteistö- ja rakennusalan erilaisia malleja ja dataa voidaan käyttää, käsitellä ja linkittää toisiinsa,
3) omaa käytännön taidot soveltaa, kehittää ja toteuttaa nykyaikaisia laskentamenetelmiä ja työkaluja tietojen käsittelyyn rakentamisen laadun, kestävyyden, tuottavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi,
(4) osaa hyödyntää edistyneitä ohjelmistotyökaluja tietojen käsittelyyn ja hallintaan, ja
(5) on harjaantunut toimimaan ohjelmistokehityshankkeissa ja on saanut valmiuksia johtaa niitä.

Tutkinnon taso

Ylempi AMK-tutkinto

Erityispääsyvaatimukset

Opiskelijaksi hyväksyminen edellyttää Metropolian tarjoaman verkkokurssin AKMosaaja "Me as a programmer" (14 ECTS) suorittamista

Tutkinto-ohjelman vastaava

Seppo Törmä

Rakentamisen tietotekniikka (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T2423S6)
Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Computing in Construction
Opiskelijaryhmät
 • T2423S6
  Master's Degree Programme in Computing in Construction, ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää algortimiavusteisen suunnittelun (computational design) peruskäsitteet sekä käytettävissä olevat tekniikat ja työkalut. Opiskelija ymmärtää erilaisten ohjelmointimenetelmien käytön algortimiavusteisessa suunnittelussa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa algortimiavusteisen suunnittelun työkaluja suunnittelutehtävien automatisointiin sekä suunnitelmien generointiin, arviointiin ja optimointiin. Opiskelija on harjaantunut algoritmiavusteisen suunnittelun ja optimoinnin tehtävien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa kytkeä algortimiavusteisen suunnittelun toiminnallisuuksia laajempiin ohjelmistoratkaisuihin.

Sisältö

- Johdatus algortimiavusteiseen suunnitteluun (computational design)
- Parametrinen suunnittelu, generatiivinen suunnittelu, algoritminen suunnittelu
- Algortimiavusteisen suunnittelun työkalut ja ohjelmistoekosysteemi
- Suunnitelmien arviointi ja optimointi
- Käytännöllisiä tekniikoita suunnitelmien optimointiin
- Sovellukset tilankäytön tai layoutin suunnitteluun
- Sovellukset rakennesuunnitteluun
- Sovellukset rakentamiseen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut kurssin vähimmäistavoitteet. Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää algortimiavusteisen suunnittelun ja optimoinnin käsitteet ja lähestymistavat. Opiskelija tuntee joitakin alan ohjelmistotyökaluja. Opiskelija on suorittanut vaadittavat oppimisharjoitukset vähimmäisvaatimustasolla. Hankitut kompetenssit muodostavat pohjan opiskelijalle kasvattamaan algortimiavusteisen suunnittelun ja optimoinnin tietämystään rakentamisen alalla, mikä tekee lopulta mahdolliseksi työtehtävät näiden työkalujen soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedot ja taidot vaativat joillakin alueilla vielä kehittämistä. Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää algoritmiavusteisen suunnittelun ja optimoinnin käsitteet ja lähestymistavat. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää useita algoritmiavusteisen suunnittelun ohjelmistotyökaluja. Opiskelija on suorittanut vaadittavat oppimistehtävät hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. Opiskelija osaa ratkaista tavanomaisia algoritmiavusteisen suunnittelun tehtäviä rakentamisen alalla. Opiskelija osaa luoda ohjelmistoratkaisuja, joissa on laskennallisia suunnittelu- ja optimointitoimintoja. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan myöhemmissä opinnoissaan sekä algoritmiavusteiseen suunnitteluun ja optimointiin liittyvässä ohjelmistokehitystyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Opiskelija osaa tunnistaa, selittää ja perustella algoritmiavusteisen suunnittelun ja optimoinnin käsitteet ja lähestymistavat. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää alueella useita ohjelmistotyökaluja ja ymmärtää niiden vahvuudet ja heikkoudet sekä milloin mitäkin niistä kannattaa soveltaa. Opiskelija on suorittanut vaadittavat oppimisharjoitukset erinomaisella tai hyvällä tasolla. Opiskelija osaa perustellusti integroida hyvin sijoitetut algoritmiavusteisen suunnittelun toiminnallisuudet monimutkaisiin ohjelmistoratkaisuihin. Opiskelijalla on erinomaiset pohjat soveltaa tietojaan myöhemmissä opinnoissaan sekä algoritmiavusteiseen suunnitteluun ja optimointiin liittyvässä ohjelmistokehityksessä.

Esitietovaatimukset

TX00FE95
TX00FE96

Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Computing in Construction
Opettaja
 • Seppo Törmä
Vastuuhenkilö

Seppo Törmä

Opiskelijaryhmät
 • T2423S6
  Master's Degree Programme in Computing in Construction, ylempi

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa selittää erilaisia menetelmiä ja työkaluja tiedon keräämiseen rakentamisen elinkaaren ajalta ja niistä muodostuvia dataesityksiä, jotka koostuvat kuvantamistiedosta (pistepilvet laserskannauksesta, fotogrammetriasta tai syvyyskameroista), anturitiedoista (havaintovirrat esim. kuntoantureista). rakennusautomaatiojärjestelmien tai IoT-järjestelmien paikannusanturien) ja tapahtumapohjaisista edistymistiedoista. Opiskelija osaa hyödyntää yleisiä tiedonkeruun työkaluja ja osaa käsitellä kerättyä tietoa ohjelmallisesti. Opiskelija osaa yhdistää kerätyn tiedon rakennetun ympäristön suunnittelumalleihin sekä analysoida ja visualisoida sitä.

Sisältö

- Johdanto tiedon keräämiseen rakentamisessa
- Kuvantamistekniikat (laserskannaus, fotogrammetria, syvyyskamerat)
- Pistepilvet ja niiden formaatit
- Pistepilvidatan haasteet
- BIM-mallien vertailu pistepilvien kanssa
- Rakentamisessa käytetyt anturityypit
- Tietovirrat antureista
- Tietomallit anturijärjestelmille ja anturidata
- Anturitietojen visualisointi BIM-mallilla
- Toimitusketjujen tapahtuma- ja statustieto

Oppimateriaalit

Tarjotaan kurssin aikana

Lisätietoja opiskelijoille

Esitietovaatimukset:
Riittävät Python- ja Javascript-ohjelmointitaidot
- yksinkertaisien algoritmien toteuttamiseen,
- ohjelmistokirjastojen käyttämiseen (esim. IfcOpenShell tai ifc.js) ja
- rakennetun ympäristön järjestelmien API-rajapintojen käyttämiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut kurssin vähimmäistavoitteet. Opiskelija osaa tunnistaa, määritellä ja käyttää kuva- ja anturipohjaiseen tiedonkeruuuseen liittyvät käsitteet, esitykset ja formaatit rakentamisen elinkaaren ajalta ja tuntee niihin liittyvät ohjelmistokehityksen työkalut. Opiskelija on suorittanut vaadittavat oppimistehtävät vähimmäisvaatimustasolla. Hankitut pätevyydet muodostavat pohjan rakentamisen alan ohjelmistokehityksen tietotaidon rakentamiselle, mikä tekee opiskelijalle lopulta mahdolliseksi työtehtävät rakennusalan ohjelmistotestauksessa tai -kehityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedot ja taidot vaativat joillakin alueilla vielä kehittämistä. Opiskelija osaa tunnistaa, määritellä ja käyttää kuva- ja anturipohjaiseen tiedonkeruuuseen liittyvät käsitteet, esitykset ja formaatit rakentamisen elinkaaren ajalta, ymmärtää niiden väliset suhteet ja sovellukset sekä osaa osallistua niitä hyödyntävien ohjelmistoratkaisujen kehittämiseen. Opiskelija on suorittanut vaadittavat oppimistehtävät hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. Opiskelijalla on valmiudet soveltaa tietoa jatko-opinnoissa ja tavanomaisissa työtehtävissä rakennusalan ohjelmistokehityksessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Opiskelija osaa tunnistaa, määritellä ja käyttää kuva- ja anturipohjaiseen tiedonkeruuun liittyvät käsitteet, esitykset ja formaatit rakentamisen elinkaaren ajalta, analysoida ja määritellä niille uusia vuorovaikutuksia ja sovelluksia sekä kehittää itsenäisesti innovatiivisia ohjelmistoratkaisuja niitä hyödyntäen. Opiskelijalla on erinomainen pohja soveltaa tietoa myöhemmissä opinnoissa ja rakennusalan ohjelmistokehitystyössä.

Esitietovaatimukset

Riittävät Python- ja Javascript-ohjelmointitaidot
- yksinkertaisien algoritmien toteuttamiseen,
- ohjelmistokirjastojen käyttämiseen (esim. IfcOpenShell tai That Open Engine) ja
- rakennetun ympäristön järjestelmien API-rajapintojen käyttämiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Computing in Construction
Opiskelijaryhmät
 • T2423S6
  Master's Degree Programme in Computing in Construction, ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää peruskäsitteet tiedon validoinnista ja uuden datan johtamisesta olemassa olevasta datasta data-analyysin, koneoppimisen, koneellisen päättelyn, sääntöpohjaisten järjestelmien sekä yleisesti tekoälyn avulla. Opiskelija ymmärtää näiden teknologioiden hyödyt ja käyttöedellytykset sekä mahdolliset käyttöskenaariot rakennusalalla. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa työkaluja rakennusalan tiedon validointiin ja uuden tiedon johtamiseen. Opiskelija osaa ohjelmallisesti integroida näitä teknologioita laajempiin rakennusalan ohjelmistoratkaisuihin.

Sisältö

- Johdatus tekoälyyn, oppimiseen ja päättelyyn
- Tekoälytekniikoiden sovelluskohteet rakennusalalla
- Koneoppimisen lähestymistavat, mukaanlukien hermoverkot ja syväoppiminen
- Semanttiset mallit
- Looginen ja ontologiapohjainen päättely
- Tietämysgraafit rakennusalalla
- Sääntöihin perustuva päättely ja validointi
- Sääntöihin perustuva rakennustietomallien tarkastaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut kurssin vähimmäistavoitteet. Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää data-analyysiin, koneoppimiseen, päättelyyn ja sääntöpohjaisiin järjestelmiin liittyvät käsitteet ja lähestymistavat sekä niiden mahdolliset käyttöskenaariot rakentamisen alalla. Opiskelija tuntee joitakin alan ohjelmistotyökaluja. Opiskelija on suorittanut vaadittavat oppimisharjoitukset vähimmäisvaatimustasolla. Hankitut kompetenssit muodostavat pohjan opiskelijalle kasvattaa koneoppimisen ja päättelyn tietämystään rakentamisen alalla, mikä mahdollistaa lopulta työpaikan, jossa näitä työkaluja täytyy soveltaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedot ja taidot vaativat joillakin alueilla kehittämistä. Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää data-analyysiin, koneoppimiseen, päättelyyn ja sääntöpohjaisiin järjestelmiin liittyvät käsitteet ja lähestymistavat sekä niiden mahdolliset käyttöskenaariot rakentamisen alalla. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa alan ohjelmistotyökaluja. Opiskelija on suorittanut vaadittavat oppimistehtävät hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. Opiskelija osaa luoda ohjelmistoratkaisuja, joissa on koneoppimis- ja päättelytoimintoja. Opiskelija osaa soveltaa tietoja myöhemmissä opinnoissaan ja koneoppimiseen ja päättelyyn liittyvässä ohjelmistokehitystyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Opiskelija tunnistaa ja osaa selittää sekä perustella data-analyysiin, koneoppimiseen, päättelyyn ja sääntöpohjaisiin järjestelmiin liittyvät käsitteet ja lähestymistavat sekä niiden mahdolliset käyttöskenaariot rakentamisen alalla. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa useita alan ohjelmistotyökaluja. Opiskelija on suorittanut vaadittavat oppimisharjoitukset erinomaisella tai hyvällä tasolla. Opiskelija osaa integroida hyvin sijoitetut ja perustellut koneoppimis- ja päättelytoiminnot monimutkaisiin ohjelmistoratkaisuihin. Opiskelijalla on erinomaiset pohjat soveltaa tietoa jatko-opinnoissa sekä koneoppimiseen ja päättelyyn liittyvässä ohjelmistokehityksessä.

Esitietovaatimukset

TX00FE95
TX00FE96

Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Computing in Construction
Opettaja
 • Seppo Törmä
Vastuuhenkilö

Seppo Törmä

Opiskelijaryhmät
 • T2423S6
  Master's Degree Programme in Computing in Construction, ylempi

Tavoitteet

Opinnäytetyön ensimmäinen kurssi, joka sisältää johdannon tutkimusmenetelmiin ja tiedon rakentamisen tekniikoihin.

Kurssin jälkeen opiskelija on (1) määritellyt ja hyväksyttänyt opinnäytteelleen aiheen sekä (2) laatinut sille tutkimussuunnitelman.

Suunnitelma sisältää aiheeseen liittyvät tutkimuskysymykset, alustavan katsauksen aikaisempaan työhön valitun aiheen ja tutkimuskysymyksien perusteluksi, sekä menetelmät kysymyksiin vastaamiseen. Opiskelija tunnistaa ja osaa selittää erityyppiset tutkimustehtävat, mahdolliset tutkimusmenetelmät ja osaa kytkeä nämä kaksi keskenään.

Opiskelija on hankkinut yleiset valmiudet tunnistaa annetun alan tiedon puutteita, organisoida alan käsitteitä ja täsmentää tutkimustyötä tiedon aukkojen täyttämiseksi.

Sisältö

- Johdatus tutkimusmenetelmiin
- Tekniikat tiedon ulkoistamiseen ja rakentamiseen
- Oppimistehtävät aiheen tarkastelemiseen ja pohtimiseen eri näkökulmista
- Opinnäytetyön aiheen määrittely
- Tutkimuskysymysten määrittely
- Katsaus aikaisempaan työhön
- Tutkimusmenetelmien määrittely tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi
- Suunnitelma opinnäytetyön toteuttamiseksi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi perustuu opetussuunnitelman liitteenä oleviin arviointikriteereihin. Arvioinnin kohteena on erityisesti opinnäytteen aiheen, tutkimuskysymysten, tutkimusmenetelmien ja työsuunnitelman määrittäminen sekä taustatutkimuksen laatiminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi perustuu opetussuunnitelman liitteenä oleviin arviointikriteereihin. Arvioinnin kohteena on erityisesti opinnäytteen aiheen, tutkimuskysymysten, tutkimusmenetelmien ja työsuunnitelman määrittäminen sekä taustatutkimuksen laatiminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi perustuu opetussuunnitelman liitteenä oleviin arviointikriteereihin. Arvioinnin kohteena on erityisesti opinnäytteen aiheen, tutkimuskysymysten, tutkimusmenetelmien ja työsuunnitelman määrittäminen sekä taustatutkimuksen laatiminen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Computing in Construction
Opiskelijaryhmät
 • T2423S6
  Master's Degree Programme in Computing in Construction, ylempi

Tavoitteet

Opinnäytetyön toinen kurssi, johon kuuluu toteutussuunnitelman tarkka toteutus ja tutkimusmenetelmien oikea käyttö.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteuttaminen laaditun suunnitelman mukaisesti
- Määriteltyjen tutkimusmenetelmien soveltaminen asianmukaisesti
- Tarvittavien tutkimusartefaktojen rakentaminen
- Kokeiden tekeminen
- Tulosten kerääminen
- Suunnitelman säännöllinen tarkistus ja revisionti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi perustuu opetussuunnitelman liitteenä oleviin arviointikriteereihin. Arvioinnin kohteena on erityisesti opinnäytetyön suunnitelman toteuttaminen, tutkimusmenetelmien soveltaminen sekä kyky edistää työtä mahdollisista haasteista huolimatta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi perustuu opetussuunnitelman liitteenä oleviin arviointikriteereihin. Arvioinnin kohteena on erityisesti opinnäytetyön suunnitelman toteuttaminen, tutkimusmenetelmien soveltaminen sekä kyky edistää työtä mahdollisista haasteista huolimatta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi perustuu opetussuunnitelman liitteenä oleviin arviointikriteereihin. Arvioinnin kohteena on erityisesti opinnäytetyön suunnitelman toteuttaminen, tutkimusmenetelmien soveltaminen sekä kyky edistää työtä mahdollisista haasteista huolimatta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Computing in Construction
Opettaja
 • Seppo Törmä
Vastuuhenkilö

Seppo Törmä

Opiskelijaryhmät
 • T2423S6
  Master's Degree Programme in Computing in Construction, ylempi

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tunnistaa ja selittää asiaankuuluvat koneellisesti ymmärrettävät esityksetavat ja formaatit, joita käytetään eri laajuisille kokonaisuuksille rakennetuissa ympäristöissä (rakennustuotteet, rakennukset, kaupunkialueet),
- ymmärtää, miten kuhunkin esitykseen perustuvat mallit luodaan,
- osaa tunnistaa ja selittää yhteentoimivuuden tasot eri esityksissä ja niiden välillä,
- ymmärtää, kuinka erilaisia esityksiä voidaan linkittää toisiinsa,
- osaa soveltaa asianmukaisia ohjelmointityökaluja jäsentämään ja hyödyntämään kutakin esitystapaa, ja
- osaa luoda ohjelmistoratkaisuja asiaankuuluvia esityksiä hyödyntäen.

Sisältö

- Peruskäsitteet: esitystapa, formaatti, malli
- Yhteentoimivuuden tasot (tekninen, syntaktinen, semanttinen, pragmaattinen)
- BIM ja mallitietojen kehitys (suunnitteluvaiheet/LODit)
- OpenBIM: IFC, BCF, bSDD, IDS
- Avoimet työkalut: IfcOpenShell, That Open Engine
- Kaupunkimallit: CityGML, CityJSON
- Linkitetty data ja rakeiset esitystavat (URI, RDF, SPARQL)
- Ontologiat rakennetulle ympäristölle (OWL ja vakiintuneet ontologiat)

Oppimateriaalit

Tarjotaan kurssin aikana

Lisätietoja opiskelijoille

Esitietovaatimukset:
Riittävät Python- ja Javascript-ohjelmointitaidot
- yksinkertaisien algoritmien toteuttamiseen,
- ohjelmistokirjastojen käyttämiseen (esim. IfcOpenShell tai ifc.js) ja
- rakennetun ympäristön järjestelmien API-rajapintojen käyttämiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut kurssin vähimmäistavoitteet. Opiskelija osaa tunnistaa, määritellä ja käyttää rakennetun ympäristön laskennallisiin esitystapoihin liittyviä käsitteitä, esitysmuotoja ja formaatteja sekä tuntee niihin liittyvät ohjelmistokehityksen työkalut. Opiskelija on suorittanut vaadittavat oppimistehtävät vähimmäisvaatimustasolla. Hankitut pätevyydet muodostavat pohjan rakentamisen alan ohjelmistokehityksen tietotaidon rakentamiselle, mikä tekee opiskelijalle mahdolliseksi lopulta saada työpaikan ohjelmistotestauksessa tai -kehityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedot ja taidot vaativat joillakin alueilla vielä kehittämistä. Opiskelija osaa tunnistaa, määritellä ja käyttää rakennetun ympäristön laskennallisiin esityksiin liittyviä käsitteitä, esityksiä ja formaatteja, ymmärtää niiden väliset suhteet ja sovellukset sekä pystyy osallistumaan niitä hyödyntävien ohjelmistoratkaisujen kehittämiseen. Opiskelija on suorittanut vaadittavat oppimistehtävät hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. Opiskelijalla on valmiudet soveltaa tietoa myöhemmissä opinnoissa ja tavanomaisissa rakennusalan ohjelmistokehitystehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Opiskelija osaa tunnistaa, määritellä ja käyttää rakennetun ympäristön laskennallisiin esityksiin liittyviä käsitteitä, esityksiä ja formaatteja, osaa analysoida ja määritellä niille uusia vuorovaikutuksia ja sovelluksia sekä kehittää itsenäisesti niitä hyödyntäviä innovatiivisia ohjelmistoratkaisuja. Opiskelijalla on erinomaiset pohjat soveltaa tietoa myöhemmissä opinnoissa ja rakennusalan ohjelmistokehitystyössä.

Esitietovaatimukset

Riittävät Python- ja Javascript-ohjelmointitaidot
- yksinkertaisien algoritmien toteuttamiseen,
- ohjelmistokirjastojen käyttämiseen (esim. IfcOpenShell tai ifc.js) ja
- rakennetun ympäristön järjestelmien API-rajapintojen käyttämiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Computing in Construction
Opettaja
 • Seppo Törmä
Vastuuhenkilö

Seppo Törmä

Opiskelijaryhmät
 • T2423S6
  Master's Degree Programme in Computing in Construction, ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää erilaisia tapoja ja niiden ominaisuuksia hallita ja jakaa rakentamisen dataa tiedostojenvaihdosta ja projektipankeista palvelin- tai pilvipohjaisiin palveluihin, tiedonjakoympäristöihin (CDE) ja hajautettuihin ratkaisuihin. Opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan vaatimukset sekä rakennetun omaisuuden hallinnassa että rakennusprojekteissa sekä hajauttamisen, tiedon omistajuuden, saavutettavuuden, rakeisuuden ja tiedon sensitiivisyyden ja siitä johtuvat tietoturva- ja yksityisyystarpeet. Opiskelija tuntee asiaankuuluvat tiedonhallintastandardit ja niiden sovellusalueet. Opiskelija tuntee kuinka erilaisia tiedonhallintatekniikoita käytetään rakennusalalla. Opiskelija tuntee rakentamisen kannalta merkitykselliset avoimet tietolähteet. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää ohjelmistotyökaluja rakennustietojen käsittelyyn, tallentamiseen ja jakamiseen.

Sisältö

- Tiedon tuottamisen ja kuluttamisen luonne rakentamisen elinkaaren aikana
- Hajautettu data, tietojen omistajuus ja tietojen riippumattomuus
- Yleiskatsaus nykyisiin tiedonhallinta- ja jakamismenetelmiin
- ISO 19650 -standardi tietomallipohjaiseen tiedonhallintaan
- ISO 21597 -standardi toisiinsa linkitettävien tietokokonaisuuksien vaihdolle
- Avoin CDE-standardi buildingSmartista
- Rakennustietojen sensitiivisyys
- Käyttöoikeuksien valvonnan menetelmät ja rajapinnat
- Erilaiset salausjärjestelmät ja avainten hallinta
- Rakennustietojen tallennus: tiedostot, relaatiotietokannat, no-sql-tietokannat, graafitietokannat
- Kysely- ja API-pohjainen tietojen hakeminen
- Rakennusalaan liittyvä avoin data

Oppimateriaalit

Tarjotaan kurssin aikana

Lisätietoja opiskelijoille

Esitietovaatimukset:
Riittävät Python- ja Javascript-ohjelmointitaidot
- yksinkertaisien algoritmien toteuttamiseen,
- ohjelmistokirjastojen käyttämiseen (esim. IfcOpenShell tai ifc.js) ja
- rakennetun ympäristön järjestelmien API-rajapintojen käyttämiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut kurssin vähimmäistavoitteet. Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää rakentamisen tiedon hallintaan ja jakamiseen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat. Opiskelija ymmärtää rakentamistietojen sensitiivisyyden ja sen hallintaan liittyvät vaatimukset. Opiskelija on suorittanut vaadittavat oppimisharjoitukset vähimmäisvaatimustasolla. Hankitut pätevyydet muodostavat pohjan, jonka avulla opiskelija voi rakentaa tietämystään rakennusalan datan hallinnassa ja jakamisessa, mikä lopulta luo edellytykset järjestelmäylläpidon tai ohjelmistotestauksen työpaikkaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedot ja taidot vaativat joillakin alueilla vielä kehittämistä. Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää rakentamisen tiedon hallintaan ja jakamiseen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat. Opiskelija ymmärtää rakentamistietojen sensitiivisyyden ja sen hallintaan liittyvät vaatimukset. Opiskelija on suorittanut vaadittavat oppimistehtävät hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. Opiskelija osaa luoda ohjelmistoratkaisuja, jotka edellyttävät rakennustietoa ohjelmallista hakemista ja prosessointia. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan rakentamisen tiedon hallintaan ja jakamiseen liittyvissä myöhemmissä opinnoissa ja ohjelmistokehitystyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Opiskelija osaa tunnistaa, selittää ja perustella rakentamisen tiedon hallintaan ja jakamiseen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat. Opiskelija ymmärtää rakennustiedon herkkyys- ja hallintavaatimukset sekä osaa arvioida erilaisten ratkaisujen soveltuvuutta annetuissa käyttöskenaarioissa. Opiskelija on suorittanut vaadittavat oppimistehtävät erinomaisella tai hyvällä tasolla. Opiskelija osaa luoda ohjelmistoratkaisuja hakemalla ohjelmallisesti rakennustietoa eri tallennus- tai tiedonjakolähteistä, linkittää ja yhdistää erilaisia tietoja sekä analysoida ja käsitellä niitä mielenkiintoisilla tavoilla. Opiskelijalla on erinomaiset pohjat soveltaa tietojaan myöhemmissä opinnoissa ja rakentamisen tiedon hallintaan ja jakamiseen liittyvissä ohjelmistokehitystehtävissä.

Esitietovaatimukset

Riittävät Python- ja Javascript-ohjelmointitaidot
- yksinkertaisien algoritmien toteuttamiseen,
- ohjelmistokirjastojen käyttämiseen (esim. IfcOpenShell tai That Open Engine) ja
- rakennetun ympäristön järjestelmien API-rajapintojen käyttämiseen.