Siirry suoraan sisältöön

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Päivätoteutuksessa harjoittelu tehdään pääsääntöisesti kesäaikaan. Harjoittelu ulkomailla on mahdollista toisen opintovuoden keväällä. Jos opiskelijalla on aikaisempaa alaan liittyvää työkokemusta, voi hän hakea harjoittelun hyväksi lukemista.
Opiskelijat aloittavat työelämäprojektit ensimmäisenä vuonna ja ne ovat olennainen osa myös ammatillisia ja syventäviä opintoja. Insinöörityöt tehdään yritysten tai julkishallinnon toimeksiannoista.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Valmistumisen jälkeen tieto-ja viestintätekniikan insinööri (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK), erikoistumisopintoihin ja yliopistojen maisteriopintoihin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea kahden vuoden työkokemuksen jälkeen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelija voi hakea aikaisemmin hankitun osaamisensa tunnustamista. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa, joko pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin. Aikaisemman osaamisen tulee vastata opetussuunnitelman osaamistavoitteita. Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista annetaan opintojen alussa.

Tutkinnon profiili

Tuotantotalouden insinööri (AMK) on nelivuotinen tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinto, joka valmentaa teollisuuden, palvelualojen ja julkisen sektorin asiantuntijatehtäviin.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Mahdollisia työtehtäviä ovat erilaiset teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon kehitys-, suunnittelu-, hankinta-, myynti-, palvelu-, projekti- ja esimiestehtävät. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi kehityspäällikkö, tuotannonsuunnittelija, hankintainsinööri, myynti-insinööri, palvelupäällikkö, projektipäällikkö ja laatupäällikkö.

Keskeiset oppimistulokset

Perustiedot ja -taidot liiketoiminnan eri osa-alueiden merkityksestä kannattavassa ja tehokkaassa liiketoimintaprosessissa. Oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot, kansainvälisyystaidot, projektien hallinta, työelämätaidot ja innovaatio-osaaminen.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää sitä, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Vaihto-opiskelu toteutetaan pääsääntöisesti kolmantena opiskeluvuonna. Päivätoteutuksen kaksoistutkinto -pääaineen opiskelijat suorittavat koko kolmannen vuoden opinnot ulkomailla.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään yleisiä valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Opintojen toteuttaminen

Päivätoteutuksessa opetus toteutetaan opintojaksoina ja projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetus järjestetään ma-pe klo 9.00-18.00 välisenä.
Monimuotototeutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on aikaisempia tutkintoon soveltuvia, hyväksi luettavia opintoja ja alan työkokemusta. Aikaisemmat opinnot ja työkokemus huomioidaan opiskelijalle laadittavassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS). Monimuotototeutuksen opintotarjonta sisältää opintoja, joilla opiskelija pystyy täydentämään aikaisemman tutkinnon tai keskeneräisen tutkinnon tuotantotalouden insinööritutkinnoksi. Monimuotototeutuksen opintoja voi suorittaa päivätyön ohessa. Lähiopiskelua on keskimäärin 1-2 iltaa viikossa klo 17.00-20.30 välisenä aikana ja muu opiskelu tapahtuu verkko- tai itseopiskeluna. Opintoihin liittyvät projektit voi tehdä omaan työhön liittyen.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Nina Hellman
puh +358 40 714 5113
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Tuotantotalous
Tunnus
(TXQ22S2)
Tuotantotalous
Tunnus
(TXQ21S2)
Tuotantotalous
Tunnus
(TXQ20S2)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Sperryn
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta

Tavoitteet

Opiskelija tuntee liiketoimintasuunnitelman merkityksen uuden liiketoiminnan käynnistämisessä ja ymmärtää sen sisältövaatimukset eri tarkoituksiin. Opiskelija ymmärtää kansainvälisen liiketoiminnan luonteen ja tuntee kansainvälistymisprosessin tyypilliset haasteet ja mahdollisuudet. Opiskelija tuntee teknisen arvomyynnin johtamisen ja asiakkuuden hallinnan osa-alueet ja käytäntöjä. Opiskelijan liiketoiminnan suunnittelun ja ohjaamisen taidot kehittyvät.

Sisältö

Liiketoiminnan analysointi
Liiketoiminnan mallintaminen ja suunnittelu
Liiketoiminnan simulointi / peli
Kansainvälinen liiketoimintaympäristö (sis. mm. liiketoimintaetiikkaa)
Toteutus englannin kielellä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

22.08.2022 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Haimala
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mistä eri elementeistä kappaletavara-automaation automaatiojärjestelmät muodostuvat sekä osaa hyödyntää automaatiotekniikkaa materiaalien käsittely siirto ja varastointi sekä pakkaustekniikan prosessien ja järjestelmien teknis-taloudellisessa analysoinnissa sekä kehittämisessä.

Sisältö

Johdanto automaattiseen kappaleiden käsittelyyn
Erilaiset kappaleet ja soveltuminen automaattiseen käsittelyyn
Kappaleiden merkitseminen, tunnistaminen ja seuranta
Anturit automaatiojärjestelmissä
Tuotteiden käsittely prosesseissa
Laitteiden ohjaus
Varastointi
Järjestelmien ohjaus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Toivanen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Kurssi perustuu interaktiiviseen strategiapeliin, joka simuloi todellista kansainvälistä liiketoiminnan ympäristöä. Se on interaktiivinen liiketoiminnan ilmiöitä simuloiva pelimaailma, jolla pyritään lisäämään opiskelijoiden ymmärtämystä jatkuvasti muuttuvasta ja tiukasti kilpaillusta globaalista liiketoimintaympäristöstä. Se integroi yhteen joukon liiketoiminnan päätöksentekoon liittyviä ilmiöitä, kuten talouden, politiikan, rahoituksen, laskentatoimen, hankintatoimen, tuotannon, logistiikan, tutkimuksen ja innovaatiot sekä markkinoinnin. Opiskelijoiden tehtävänä on johtaa globaali ICT-yhtiö läpi teknologisen murroksen nopeasti muuttuvassa 2010-luvun liiketoimintaympäristössä. Tavoitteena on suoriutua kilpailijoitaan paremmin luomalla ja totuttamalla oikeaa strategiaa simuloidulla yrityksellä, joka operoi USA:ssa, Aasiassa sekä Euroopassa.

Sisältö

Kansainvälisen liiketoiminnan strategia ja johtaminen
Kansainvälinen rahoitus ja laskentatoimi
Toimitusketjun hallinta ja kansainvälinen logistiikka
Markkinointi ja tuotteistaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

29.08.2022 - 25.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 15.10.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Nina Hellman
Vastuuhenkilö

Nina Hellman

Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen
 • TXQ19SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ19ICT
  Tuotantotalous, IT-liiketoiminta
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

You will learn a) what IT service management is and b) how a number of companies have done digitization and automation.

Sisältö

• ITIL v4, which is a framework for managing IT Services
• Case presentations of a number of companies and their digitalisation and automation experiences.
• On the above topics
* participating in 2 seminars
* written report with analysis and reflection on the above topics.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

90 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Lauranto
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S1-A
  Tuotantotalous, ryhmä A
 • TXQ22S1-B
  Tuotantotalous, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mekaniikan aseman kaiken luonnontieteellisen tietämyksen käsitteellisenä perustana. Opiskelija oppii tunnistamaan ja mallintamaan erilaisissa, usein käytännössä esiintyvissä tilanteissa vallitsevia voimavaikutuksia, ja selvittämään niiden seurauksia mekaniikan liikeyhtälöiden avulla. Opiskelija hahmottaa mekaanisen työn, energian ja tehon käsitteet täsmällisine merkityksineen, ja oppii soveltamaan energian säilymisen periaatetta. Opiskelija tutustuu lämpöopin peruskäsitteistöön, hahmottaa mekaniikan ja lämpöopin välisen yhteyden sekä lämmön yhdeksi energian ilmenemismuodoista, ja kykenee tämän pohjalta ymmärtämään ja analysoimaan lämpöoppiin liittyviä ilmiöitä. Opiskelijalle muodostuu yleiskäsitys aineen perusrakenteesta ja materiaalien karkeasta jaottelusta johteisiin tai eristeisiin. Hän oppii hahmottamaan sähköisiä ilmiöitä ja sähköturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Opiskelija tutustuu sähköopin peruskäsitteisiin - sähkövaraus, jännite, sähkövirta ja resistanssi – ja oppii niiden täsmälliset merkitykset. Opiskelija oppii sähköisten voimavaikutusten kuvaamisen sähkökenttien avulla, sekä tutustuu niihin peruslainalaisuuksiin, joista kentät määräytyvät. Opiskelija oppii kondensaattorien toiminnan kuvaamisen perusteet, sekä ymmärtää kondensaattorien moninaisia käytännön sovellusmahdollisuuksia mm. kapasitiivisissä antureissa. Opiskelija oppii käsittelemään laskennallisesti yksinkertaisia tasavirtapiirejä.

Sisältö

Tasoliikkeen kuvaaminen
Dynamiikan peruslait ja niiden soveltaminen
Työ, energia, teho ja energian säilymislaki
Lämpöopin peruskäsitteet ja –ilmiöt
Sähkövaraus, sähköinen voima ja sähkökentät
Sähköinen potentiaali ja jännite
Johteet ja eristeet, kiinteä aine sähkökentässä
Kondensaattorit
Sähkövirta, Ohmin laki ja tasavirtapiirit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen omalla alallaan ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida oman alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Lauranto
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S2P
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mekaniikan aseman kaiken luonnontieteellisen tietämyksen käsitteellisenä perustana. Opiskelija oppii tunnistamaan ja mallintamaan erilaisissa, usein käytännössä esiintyvissä tilanteissa vallitsevia voimavaikutuksia, ja selvittämään niiden seurauksia mekaniikan liikeyhtälöiden avulla. Opiskelija hahmottaa mekaanisen työn, energian ja tehon käsitteet täsmällisine merkityksineen, ja oppii soveltamaan energian säilymisen periaatetta. Opiskelija tutustuu lämpöopin peruskäsitteistöön, hahmottaa mekaniikan ja lämpöopin välisen yhteyden sekä lämmön yhdeksi energian ilmenemismuodoista, ja kykenee tämän pohjalta ymmärtämään ja analysoimaan lämpöoppiin liittyviä ilmiöitä. Opiskelijalle muodostuu yleiskäsitys aineen perusrakenteesta ja materiaalien karkeasta jaottelusta johteisiin tai eristeisiin. Hän oppii hahmottamaan sähköisiä ilmiöitä ja sähköturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Opiskelija tutustuu sähköopin peruskäsitteisiin - sähkövaraus, jännite, sähkövirta ja resistanssi – ja oppii niiden täsmälliset merkitykset. Opiskelija oppii sähköisten voimavaikutusten kuvaamisen sähkökenttien avulla, sekä tutustuu niihin peruslainalaisuuksiin, joista kentät määräytyvät. Opiskelija oppii kondensaattorien toiminnan kuvaamisen perusteet, sekä ymmärtää kondensaattorien moninaisia käytännön sovellusmahdollisuuksia mm. kapasitiivisissä antureissa. Opiskelija oppii käsittelemään laskennallisesti yksinkertaisia tasavirtapiirejä.

Sisältö

Tasoliikkeen kuvaaminen
Dynamiikan peruslait ja niiden soveltaminen
Työ, energia, teho ja energian säilymislaki
Lämpöopin peruskäsitteet ja –ilmiöt
Sähkövaraus, sähköinen voima ja sähkökentät
Sähköinen potentiaali ja jännite
Johteet ja eristeet, kiinteä aine sähkökentässä
Kondensaattorit
Sähkövirta, Ohmin laki ja tasavirtapiirit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen omalla alallaan ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida oman alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

90 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Harri Hiljanen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S1-A
  Tuotantotalous, ryhmä A
 • TXQ22S1-B
  Tuotantotalous, ryhmä B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hankintatoimen ympäristön ja osaa analysoida hankintojen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Opiskelija tuntee hankintaprosessin vaiheet, ymmärtää hankintojen kokonaiskustannusajattelua ja pystyy vertailemaan ja arvioimaan toimittajasuhteita ja ymmärtää eritasoisten ja erilaisissa ympäristöissä tapahtuvien hankintojen erot.

Opiskelija perehtyy logistiikan eri osa-alueisiin ja niiden merkitykseen yritystoiminnassa. Opiskelija ymmärtää hankinta-, tuotanto- ja
toimitusketjujen materiaalivirtojen ja niihin liittyvien raha- ja tietovirtojen muodostamaa kokonaisuutta ja osaa kehittää niitä.

Opiskelija omaksuu lisäarvoajattelun toimitusketjussa sekä osaa arvioida logististen kustannusten syntyä.

Sisältö

Hankintatoiminnan peruskäsitteet ja -prosessit, Hankintatoiminnan tavoitteet, Kustannusvaikutus ja merkitys liiketoiminnassa. Hankinnan organisointi, hankintaprosessi, perustyökalut. Hankintastrategia koko yrityksen strategian osana: ulkoistaminen, toimittajasuhteet & verkostot. Palvelujen hankinta, projektien hankinta ja kansainvälisen hankinnan erityispiirteet.
Nykyaikainen logistiikka, varasto-ohjattu logistiikka, tilausohjattu logistiikka, logistiikka teollisissa tuotantoympäristöissä, palvelujen
logistiikka, ketjujen logistiikka, logistiikan tehokkuuden ja täsmällisyyden mittaus, logistiikka ja yrityksen talous, prosessiajattelu, hankintatoimi, asiakaslähtöisyys logistiikassa, e-kauppa logistisena haasteena, logistiikan organisointi ja logistiikkastrategian kehittäminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen hankinnan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida hankinnan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Harri Hiljanen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hankintatoimen ympäristön ja osaa analysoida hankintojen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Opiskelija tuntee hankintaprosessin vaiheet, ymmärtää hankintojen kokonaiskustannusajattelua ja pystyy vertailemaan ja arvioimaan toimittajasuhteita ja ymmärtää eritasoisten ja erilaisissa ympäristöissä tapahtuvien hankintojen erot.

Opiskelija perehtyy logistiikan eri osa-alueisiin ja niiden merkitykseen yritystoiminnassa. Opiskelija ymmärtää hankinta-, tuotanto- ja
toimitusketjujen materiaalivirtojen ja niihin liittyvien raha- ja tietovirtojen muodostamaa kokonaisuutta ja osaa kehittää niitä.

Opiskelija omaksuu lisäarvoajattelun toimitusketjussa sekä osaa arvioida logististen kustannusten syntyä.

Sisältö

Hankintatoiminnan peruskäsitteet ja -prosessit, Hankintatoiminnan tavoitteet, Kustannusvaikutus ja merkitys liiketoiminnassa. Hankinnan organisointi, hankintaprosessi, perustyökalut. Hankintastrategia koko yrityksen strategian osana: ulkoistaminen, toimittajasuhteet & verkostot. Palvelujen hankinta, projektien hankinta ja kansainvälisen hankinnan erityispiirteet.
Nykyaikainen logistiikka, varasto-ohjattu logistiikka, tilausohjattu logistiikka, logistiikka teollisissa tuotantoympäristöissä, palvelujen
logistiikka, ketjujen logistiikka, logistiikan tehokkuuden ja täsmällisyyden mittaus, logistiikka ja yrityksen talous, prosessiajattelu, hankintatoimi, asiakaslähtöisyys logistiikassa, e-kauppa logistisena haasteena, logistiikan organisointi ja logistiikkastrategian kehittäminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen hankinnan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida hankinnan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 02.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 02.08.2022

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Bella Erla
Vastuuhenkilö

Bella Erla

Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S1
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

- Opiskelija tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet.
- Opiskelija osaa työskennellä oman ammattialansa perustehtävissä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoja ja taitoja käytäntöön ja kehittyy ammatillisesti työssä oppimalla.
- Opiskelija osaa toimia rakentavasti työyhteisön jäsenenä ja suhtautuu tehtäviinsä vastuullisesti.
- Opiskelija ymmärtää työsuojeluun ja työlainsäädäntöön liittyvät periaatteet.
- Opiskelija osaa reflektoida omaa osaamistaan ja kehittymistään.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan tutkinto-opintojen aikana tutkinto-ohjelman harjoitteluohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

-

Arviointikriteerit, hyvä (3)

-

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

-

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opiskelija saa hyväksytyn suorituksen, kun on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät.
- Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään työnantajan allekirjoittama työtodistus ja ohjeiden mukaisesti laadittu harjoitteluraportti.
- Harjoittelusuoritus hylätään, jos opiskelijan opintosuoritus ei kata edellä mainittuja kriteereitä.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 02.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 02.08.2022

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Bella Erla
Vastuuhenkilö

Bella Erla

Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S1
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

- Opiskelija tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet.
- Opiskelija osaa työskennellä oman ammattialansa vaativammissa tehtävissä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoja ja taitoja käytäntöön ja kehittyy ammatillisesti työssä oppimalla.
- Opiskelija osaa toimia rakentavasti työyhteisön jäsenenä ja suhtautuu tehtäviinsä vastuullisesti.
- Opiskelija ymmärtää työsuojeluun ja työlainsäädäntöön liittyvät periaatteet.
- Opiskelija osaa reflektoida omaa osaamistaan ja kehittymistään.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan tutkinto-opintojen aikana tutkinto-ohjelman harjoitteluohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

-

Arviointikriteerit, hyvä (3)

-

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

-

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opiskelija saa hyväksytyn suorituksen, kun on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät.
- Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään työnantajan allekirjoittama työtodistus ja ohjeiden mukaisesti laadittu harjoitteluraportti.
- Harjoittelusuoritus hylätään, jos opiskelijan opintosuoritus ei kata edellä mainittuja kriteereitä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Harri Hiljanen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee huolinta-alan palveluiden tarjonnan rakenteen ja käsitteet. Opiskelija hankkii perustaidot vienti- ja tuontikaupan logistisen ketjun tietovirtojen hallitsemiseksi, niin että hän osaa tehokkaasti työskennellä huolintaketjun eri osapuolien kanssa.

Sisältö

- huolintapalveluja tarjoavien yritysten perusrakenteet
- alan kansainväliset määräykset
- toimitusehtolausekkeet
- huolintatoiminnan velvoitteet asiakkaille
- logistiikkaketjujen asiakirjat ja menettelyt näiden asiakirjojen välittämiseksi
- satamaoperaatioiden perusteet
- muiden kuljetusvälineiden perusoperaatiot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Sperryn
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta

Tavoitteet

Opiskelijan taidot toimia kehitystehtävissä kehittyvät.

Sisältö

Konsultointitaidot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Palveluliiketoiminta tai vastaava

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Sperryn
 • Nina Hellman
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta

Tavoitteet

Opintojaksossa opiskelija oppii IT palveluista ja niiden hallinasta (IT Service Management, ITSM). Opiskelija soveltaa osaamista projektiin.
Projektityö raportoidaan insinöörityömuodossa ja suullisesti projektin aikana.

Sisältö

Projektityö, ITSM, ITIL

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

IT Service Management

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Nina Hellman
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta

Tavoitteet

Opiskelija
• oppii tuntemaan IT palvelualaa, sen yriyksiä ja palveluita
• oppii, miten tietoteknisiä palveluita hallitaan (IT palvelunhallinta, ITIL)

Sisältö

IT yritykset, IT palvelut, IT palveluiden hallinta, ITIL

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

90 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rakel Peltola
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S1-A
  Tuotantotalous, ryhmä A
 • TXQ22S1-B
  Tuotantotalous, ryhmä B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kehittynyt matemaattisessa ajattelussa ja matemaattisessa ongelmanratkaisussa, erityisesti
insinöörialaan liittyvissä tilanteissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee luotettavasti matemaattiset perusmenetelmät.
Opiskelija osaa mallintaa luonnontieteellisiä ja talouselämän ilmiöitä, tarvittaessa tietokoneohjelmia käyttäen. Opiskelija ymmärtää keskeiset matemaattiset käsitteet ja oppirakennelmat sekä näkee ne tuotantotalousinsinöörin työskentelyn analyyttisena perustana.

Sisältö

- Algebra ja yhtälöt
- Funktiot
- Vektorit
- Differentiaalilaskenta
- Integraalilaskenta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Birgitta Nenonen-Andersson
Opiskelijaryhmät
 • TXK22S2
  Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, verkkototeutus
 • TXQ22S2P
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kehittynyt matemaattisessa ajattelussa ja matemaattisessa ongelmanratkaisussa, erityisesti
insinöörialaan liittyvissä tilanteissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee luotettavasti matemaattiset perusmenetelmät.
Opiskelija osaa mallintaa luonnontieteellisiä ja talouselämän ilmiöitä, tarvittaessa tietokoneohjelmia käyttäen. Opiskelija ymmärtää keskeiset matemaattiset käsitteet ja oppirakennelmat sekä näkee ne tuotantotalousinsinöörin työskentelyn analyyttisena perustana.

Sisältö

- Algebra ja yhtälöt
- Funktiot
- Vektorit
- Differentiaalilaskenta
- Integraalilaskenta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sonja Holappa
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on valmentaa opiskelijaa insinööritytön kirjoittamisessa.
Kurssi tehdään opintojen loppuvaiheessa.

Sisältö

- Tutkimusraportin laadinta ja siihen liittyvä kirjallinen ja suullinen viestintä
- Kirjallisten lähteiden kriittinen hyödyntäminen
- Eri tutkimusmenetelmät
- Tiedonkerääminen
- Insinöörityön kirjoittaminen:
- tutkimussuunnitelma ja ongelman rajaus
- johdanto
- nykytilan analyysi
- kirjallisuustutkimus
- menetelmäkuvaus
- tiedonkeruu ja sen kuvaus
- tuotosten ja tuloksen kuvaus
- työn analysointi
- Insinöörityön ja siihen liittyvien välituotosten esittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • James Collins
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on valmentaa opiskelijaa insinööritytön kirjoittamisessa.
Kurssi tehdään opintojen loppuvaiheessa.

Sisältö

- Tutkimusraportin laadinta ja siihen liittyvä kirjallinen ja suullinen viestintä
- Kirjallisten lähteiden kriittinen hyödyntäminen
- Eri tutkimusmenetelmät
- Tiedonkerääminen
- Insinöörityön kirjoittaminen:
- tutkimussuunnitelma ja ongelman rajaus
- johdanto
- nykytilan analyysi
- kirjallisuustutkimus
- menetelmäkuvaus
- tiedonkeruu ja sen kuvaus
- tuotosten ja tuloksen kuvaus
- työn analysointi
- Insinöörityön ja siihen liittyvien välituotosten esittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

90 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Harri Hiljanen
 • Anna Sperryn
 • Tuta Virtuaali
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S1-A
  Tuotantotalous, ryhmä A
 • TXQ22S1-B
  Tuotantotalous, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia projektissa. Hän tuntee alan tehtävissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä projektityöskentelyn perusperiaatteet.

Sisältö

Tuotantotalouden ongelman kuvaaminen ja analysointi käyttäen aihealueen perusteorioita ja työkaluja

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
• selittää, kuinka oma projekti on suunniteltu
• selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
• kuvailla ja käyttää aiheeseen liittyviä ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
• ratkaista ongelman yllä olevia menetelmiä käyttäen
• kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä
• suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
• kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
• toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena jäsenenä sekä laatia ja toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
• tuottaa projektissa hyviä ratkaisuja
• työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
• osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
• esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella ja toteuttaa laajahkon ja monipuolisen projektin
• tuottaa projektissa erittäin hyviä ja hyödyllisiä ratkaisuja
• valmistautuu projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla työnsä etukäteen
• suunnitella ja toteuttaa projektin laadunvarmistuksen periaatteet
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa. Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet erittäin hyvin ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
• selittää, kuinka oma projekti on suunniteltu
• selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
• kuvailla ja käyttää aiheeseen liittyviä ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
• ratkaista ongelman yllä olevia menetelmiä käyttäen
• kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä
• suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
• kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Tuotantotalouden perusteet

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Haimala
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Kurssilla perehdytään johdon laskentatoimen osa-alueista erityisesti kustannuslaskentaan ja yrityksen talouden ohjaukseen. Kurssin suorittanut opiskelija tietää mitä käsitteitä, laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä näillä osa-alueilla käytetään.
Opiskelija hallitsee laskentakohteiden kustannusten ja kannattavuuden määrittämisen sekä tuotekustannuslaskentajärjestelmien perusrakenteen ja ymmärtää miten yrityksen taloutta ohjataan. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään raportoinnin kehittämiseen sekä tarvittavien analyysien, laskelmien ja raporttien laatimiseen, ja ymmärtää niiden merkityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Kustannuslajilaskenta
Lisäyslaskenta
Jakolaskenta
Hybridilaskenta
Rinnakkais- ja sivutuotteet
Standardikustannuslaskenta
Toimintolaskenta
Tuloslaskentamenetelmät
Budjetointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Yritystalous

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Haimala
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osa analysoida yrityksen liiketoiminnan kannattavuutta ja hallitsee lyhyen aikavälin vaihtoehtolaskelmat. Opiskelija osaa analysoida investoinitien kannattavuutta sekä tuntee hinnoittelumenetelmiä. Opiskelija tuntee myös riskien ja epävarmuustekijöiden vaikutuksen yrityksen päätöksentekoon ja tuntee keskeisiä kvantitatiivisia menetelmiä. Opiskelija osaa analysoida tulosyksiköiden kannattavuutta ja tuntee strategisen johdon laskentatoimen perusteita.

Sisältö

Katetuottoanalyysi
Lyhyen aikavälin vaihtoehtolaskelmat
Investointi- ja hinnoittelulaskelmat
Riskien ja epävarmuuden huomioon ottaminen päätöksenteossa
Johdon laskentatoimen kvantitatiiviset menetelmät
Tulosyksikkölaskenta
Strateginen johdon laskentatoimi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Yritystalous, Johdon laskentatoimi 1

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antero Putkiranta
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten yrityksen strategia ja johtamisjärjestelmä muodostuu ja ymmärtää johtamisen ja johtajuuden merkityksen. Opiskelija osaa toimia lähiesimiehenä, osaa palkita ja kannustaa alaisiaan. Hän tuntee työlainsäädännön työntekijän ja esimiehen kannalta.

Sisältö

Johtaminen ja johtajuus, Strateginen johtaminen ja suorituskyvyn kehittäminen, Muutosjohtaminen ja yrityskulttuurit, Palkkaus- ja kannustejärjestelmät, Työhyvinvointi ja lähijohtaminen, Työsuhde- ja työsopimuslainsäädäntö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Haimala
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S2P
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kirjanpitoinformaation tuottamisen ja sen hyväksikäytön perusteet. Opiskelija osaa perusteet kirjanpidon pitämisestä ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä osaa tulkita tilinpäätöstä ja ymmärtää yrityksen tuloksen muodostumisen.

Sisältö

Kirjanpidon teoria
Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet
Tilinpäätöksen sisältö, verotus ja tilinpäätöksen tulkinta
Verotettava tulo ja tilinpäätös

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Yritystalous

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Harri Hiljanen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen erilaisista kuljetusjärjestelmistä ja oppii kuljetusjärjestelmien peruskäsitteistön. Tuntee eri kuljetusmuotojen ohjaamisen perusteet ja tietää hinnoitteluperusteet.

Opiskelija tutustuu eri kuljetusmuotojen tekniikkaan ja niiden yhteydessä käytettävään tavaran yksiköintiin ja käsittelytekniikkaan, osaa valita eri kuljetuksiin soveltuvan kuljetustavan ja kaluston sekä pystyy määrittämään niiden vaatimukset lastaus- ja purkauspaikoille ja tunnistaa eri kuljetusmuotojen erityispiirteet.

Opiskelija osaa soveltaa yritystalouden osaamista erityisesti logistiikkapalvelu- ja kuljetusyritysten rahaprosesseihin, kustannusrakenteisiin, budjetointiin ja osaa toteuttaa kustannusseurantaa.

Sisältö

Kuljetusten merkitys logistiikkaketjuissa ja osana yritysten jakelutoimintaa, eri kuljetusmuodot ja niiden peruskäsitteet, käsittely-yksiköt ja kuormankäsittelytekniikat, kuljetuskustannusten perusrakenteet.

Kuljetusjärjestelmät
Kuljetustekniikka
Kuljetustalous

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antero Putkiranta
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee laatukulttuurin merkityksen. Hän ymmärtää liiketoiminnan ja laadun kehittämisen periaatteita. Opiskelija tuntee laatutyön keskeiset käsitteet ja viitekehykset. Hän tuntee laatuauditoinnin periaatteet ja tutustuu ajankohtaisiin esimerkkeihin ja osaa soveltaa tietämystään käytännön tapaukseen.

Sisältö

Erinomaisuuden ja laatujohtamisen merkitys
Laadun määritelmät ja niiden merkitys
Laatustandardit ja organisaatiot
Laatumallit, -järjestelmät ja työkalut
Soveltaminen käytäntöön
Laatuauditointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antero Putkiranta
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee laatukulttuurin merkityksen. Hän ymmärtää liiketoiminnan ja laadun kehittämisen periaatteita. Opiskelija tuntee laatutyön keskeiset käsitteet ja viitekehykset. Hän tuntee laatuauditoinnin periaatteet ja tutustuu ajankohtaisiin esimerkkeihin ja osaa soveltaa tietämystään käytännön tapaukseen.

Sisältö

Erinomaisuuden ja laatujohtamisen merkitys
Laadun määritelmät ja niiden merkitys
Laatustandardit ja organisaatiot
Laatumallit, -järjestelmät ja työkalut
Soveltaminen käytäntöön
Laatuauditointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antero Putkiranta
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella toimitusketjua toimitusketjun prosessien että materiaali- ja rahavirtojen kautta. Opiskelija kykenee hahmottamaan toimitusketun kokonaisuutena ja ymmärtää miten Lean- ja ketterät menetelmät merkitsevät tuote/markkina/asiakassuuntautunessa toimitusketjussa. Opiskelija hahmottaa, miten toimitusketjun keskeisiä suunnitteluhaasteita voi lähestyä: ostaa vai valmistaa, tehtaan sijoittelu, jakeluverkon suunnittelu ja toimitusketjuratkaisun valinta. Opiskelija hahmottaa, mitä toimitusketjun kehitys käytännössä tarkoittaa ja miten eri johtamisen menetelmiä tulee soveltaa.

Sisältö

Toimitusketjustartegiat tuote/markkina/asiakas ohjautuvassa toimitusketjussa.
Lean ja Agile menetelmien valinta ja implementointi.
Toimitusketjuverkostojen johtaminen, Valta ja vastuut.
Toimitusketjun tiedon, verkostojen ja henkilöstön johtaminen.
Riskien hallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rakel Peltola
Opiskelijaryhmät
 • TXQ19ICT
  Tuotantotalous, IT-liiketoiminta

Tavoitteet

Opiskelijan ymmärrys tiedolla johtamisesta liiketoiminnassa kehittyy. Hän ymmärtää analytiikan liittymäpinnat yrityksen johtamiseen ja eri toimintoihin. Liiketoiminta-analytiikan toimiala ja hyödyt tulevat tutuiksi. Opiskelija tuntee keskeiset analytiikkaan liittyvät termit, menetelmät ja prosessit. Hänen edellytyksensä toimia analyyttisten toimintojen kehittämisessä lisääntyvät.

Sisältö

Tiedolla johtamisen mahdollisuudet ja haasteet
Big Data ja Data Science
Uudet tietotyön roolit ja työnkuvat
Yleiskuva analytiikan menetelmistä, prosesseista ja työkaluista
Liiketoiminnan kehittäminen analytiikan avulla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rakel Peltola
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta

Tavoitteet

Opiskelijan ymmärrys tiedolla johtamisesta liiketoiminnassa kehittyy. Hän ymmärtää analytiikan liittymäpinnat yrityksen johtamiseen ja eri toimintoihin. Liiketoiminta-analytiikan toimiala ja hyödyt tulevat tutuiksi. Opiskelija tuntee keskeiset analytiikkaan liittyvät termit, menetelmät ja prosessit. Hänen edellytyksensä toimia analyyttisten toimintojen kehittämisessä lisääntyvät.

Sisältö

Tiedolla johtamisen mahdollisuudet ja haasteet
Big Data ja Data Science
Uudet tietotyön roolit ja työnkuvat
Yleiskuva analytiikan menetelmistä, prosesseista ja työkaluista
Liiketoiminnan kehittäminen analytiikan avulla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Peter Hjort
 • Anna Sperryn
Opiskelijaryhmät
 • TXQ19ICT
  Tuotantotalous, IT-liiketoiminta

Tavoitteet

Opiskelijan ymmärrys tiedolla johtamisesta liiketoiminnassa kehittyy.
Opiskelijan edellytykset toimia analyyttisissa kehittämistehtävissä paranevat projektityön kautta.

Sisältö

Analytiikkaosaamista soveltava projekti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
• selittää, kuinka oma projekti on suunniteltu
• selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
• kuvailla ja käyttää aiheeseen liittyviä ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
• ratkaista ongelman yllä olevia menetelmiä käyttäen
• kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä
• suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
• kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
• toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena jäsenenä sekä laatia ja toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
• tuottaa projektissa hyviä ratkaisuja
• työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
• osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
• esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella ja toteuttaa laajahkon ja monipuolisen projektin
• tuottaa projektissa erittäin hyviä ja hyödyllisiä ratkaisuja
• valmistautuu projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla työnsä etukäteen
• suunnitella ja toteuttaa projektin laadunvarmistuksen periaatteet
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa. Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet erittäin hyvin ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti erinomaisesti

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
• selittää, kuinka oma projekti on suunniteltu
• selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
• kuvailla ja käyttää aiheeseen liittyviä ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
• ratkaista ongelman yllä olevia menetelmiä käyttäen
• kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä
• suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
• kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Peter Hjort
 • Anna Sperryn
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta

Tavoitteet

Opiskelijan ymmärrys tiedolla johtamisesta liiketoiminnassa kehittyy.
Opiskelijan edellytykset toimia analyyttisissa kehittämistehtävissä paranevat projektityön kautta.

Sisältö

Analytiikkaosaamista soveltava projekti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
• selittää, kuinka oma projekti on suunniteltu
• selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
• kuvailla ja käyttää aiheeseen liittyviä ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
• ratkaista ongelman yllä olevia menetelmiä käyttäen
• kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä
• suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
• kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
• toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena jäsenenä sekä laatia ja toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
• tuottaa projektissa hyviä ratkaisuja
• työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
• osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
• esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella ja toteuttaa laajahkon ja monipuolisen projektin
• tuottaa projektissa erittäin hyviä ja hyödyllisiä ratkaisuja
• valmistautuu projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla työnsä etukäteen
• suunnitella ja toteuttaa projektin laadunvarmistuksen periaatteet
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa. Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet erittäin hyvin ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti erinomaisesti

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
• selittää, kuinka oma projekti on suunniteltu
• selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
• kuvailla ja käyttää aiheeseen liittyviä ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
• ratkaista ongelman yllä olevia menetelmiä käyttäen
• kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä
• suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
• kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Peter Hjort
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijan ymmärrys tiedolla johtamisesta liiketoiminnassa kehittyy.
Opiskelijan edellytykset toimia analyyttisissa kehittämistehtävissä paranevat projektityön kautta.

Sisältö

Analytiikkaosaamista soveltava projekti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
• selittää, kuinka oma projekti on suunniteltu
• selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
• kuvailla ja käyttää aiheeseen liittyviä ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
• ratkaista ongelman yllä olevia menetelmiä käyttäen
• kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä
• suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
• kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
• toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena jäsenenä sekä laatia ja toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
• tuottaa projektissa hyviä ratkaisuja
• työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
• osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
• esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella ja toteuttaa laajahkon ja monipuolisen projektin
• tuottaa projektissa erittäin hyviä ja hyödyllisiä ratkaisuja
• valmistautuu projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla työnsä etukäteen
• suunnitella ja toteuttaa projektin laadunvarmistuksen periaatteet
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa. Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet erittäin hyvin ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti erinomaisesti

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
• selittää, kuinka oma projekti on suunniteltu
• selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
• kuvailla ja käyttää aiheeseen liittyviä ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
• ratkaista ongelman yllä olevia menetelmiä käyttäen
• kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä
• suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
• kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

Toteutukseen osallistuminen edellyttää, että opiskelija tarvittaessa ja hyvksytusti palauttaa ennen toteutuksen alkamista opettajan antaman valmistelutehtävän.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rakel Peltola
 • Aarne Klemetti
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta

Tavoitteet

Opiskelijan ymmärrys tiedolla johtamisesta liiketoiminnassa kehittyy edelleen. Kyky käyttää analyyttisiä työkaluja lisääntyy. Opiskelijan edellytykset toimia analyyttisissa kehittämistehtävissä paranevat.

Sisältö

Syvempi tutustuminen tiettyihin analytiikan työkaluihin, harjoitusta ainakin yhden työkalun hyödyntämisestä käytännössä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Liiketoiminta-analytiikan hyödyntäminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Haimala
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen
 • TXQ19SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ19ICT
  Tuotantotalous, IT-liiketoiminta
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisimmät lait ja niiden vaikutuksen liiketoimintaan työsuhdejuridiikasta, aineettomista oikeuksista ja sopimusjuridiikasta. Osaaminen keskittyy kotimaisen lainsäädännön keskeiseen sisältöön, mutta opiskelija tuntee kansainvälisiä aineettomien oikeuksien ja sopimusoikeuden pääpiirteitä.

Sisältö

Sopimusoikeus
Immateriaalioikeus
Työlainsäädäntö

Lisätietoja opiskelijoille

Vapaasti valittava opinto.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Haimala
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisimmät lait ja niiden vaikutuksen liiketoimintaan työsuhdejuridiikasta, aineettomista oikeuksista ja sopimusjuridiikasta. Osaaminen keskittyy kotimaisen lainsäädännön keskeiseen sisältöön, mutta opiskelija tuntee kansainvälisiä aineettomien oikeuksien ja sopimusoikeuden pääpiirteitä.

Sisältö

Sopimusoikeus
Immateriaalioikeus
Työlainsäädäntö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rakel Peltola
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta
 • TXQ19SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen
 • TXQ19ICT
  Tuotantotalous, IT-liiketoiminta
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelijan ymmärrys analysoida ja visualisoida dataa kehittyy. Kyky käyttää analyyttisiä työkaluja lisääntyy. Opiskelijan edellytykset toimia analyysi ja raportointitehtävissä paranevat.

Sisältö

Tutustuminen yhteen analytiikan työkaluun ja harjoituksia sillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Vapaasti valittava opinto.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rakel Peltola
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijan ymmärrys analysoida ja visualisoida dataa kehittyy. Kyky käyttää analyyttisiä työkaluja lisääntyy. Opiskelijan edellytykset toimia analyysi ja raportointitehtävissä paranevat.

Sisältö

Tutustuminen yhteen analytiikan työkaluun ja harjoituksia sillä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Esa Toukoniitty
 • Nina Hellman
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • James Collins
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tapani Martti
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Myyntiin ja markkinointiin liittyvän osaamisen soveltaminen yritysten välisessä myynnissä.

Sisältö

• Tarpeiden ja ongelmien tunnistaminen yritysmyynnissä (B2B)
• Esitystaidot ja -tekniikat
• Neuvottelut
• Tekniikat vastalauseiden käsittelemiseksi
• Kaupan loppuun saattaminen
• Avainasiakkaiden hallinta
• Myyntikanavien, ml verkkomyynnin hallinta

Aika ja paikka

24.10 ... 18.12.2022

Oppimateriaalit

Hänti, S. 2021. Asiakkaista ansaintaan: Asiakaskeskeinen liiketoimintamalli. Helsinki: Alma Talent.
Hallavo, J. 2013. Verkkokaupan rautaisannos. Helsinki: Talentum.
Bergström, S. & Leppänen, A. 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 19., uudistettu painos. Helsinki: Edita.
Asiakkuudet. Bonnier Pro e-kirjasto
Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

aktivoiva luento
etäopetus, -opiskelu
itseopiskelu
ohjatut harjoitukset
päiväkirjatyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

yhteensä n 130 tuntia, josta
osallistumista teoriaoppitunnneille n 15 tuntia
osallistumista harjoitustunneille n 15 tuntia
omatoimista opiskelua n 100 tuntia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Referaatit (3), painoarvo yhteensä 75 %
Oppimispäiväkirja, painoarvo 10 %
Osallistuminen harjoituksiin, painoarvo 15 %

Kuhunkin arvioitavaan osuuteen sovelletetaan opintojakson arviointikriteerejä erikseen. Kokonaisarvosana määräytyy osasuoritusten pisteiden summan perusteella.
40 % -> 1, 50 % -> 2, 60 % -> 3, 70 % -> 4, 80 % -> 5

Esitietovaatimukset

IT-palveluiden myynti ja markkinointi tai vastaava

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Sperryn
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää myyntiprosessin kulun ja osaa soveltaa sitä tilanteeseen mukautuvasti sekä myyjän että myyntiprosessia johtavan näkökulmasta.
Opiskelija harjoittelee käytännön myyntityöhön liittyviä taitoja käytännössä.

Sisältö

Projekti sisältäen seuraavia elementtejä:
Asiakkaan tarpeiden kartoitus
Neuvotteluosaaminen
Esiintymisosaaminen
Kaupan päättäminen
Myyntitoiminnan kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
• selittää, kuinka oma projekti on suunniteltu
• selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
• kuvailla ja käyttää aiheeseen liittyviä ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
• ratkaista ongelman yllä olevia menetelmiä käyttäen
• kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä
• suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
• kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
• toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena jäsenenä sekä laatia ja toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
• tuottaa projektissa hyviä ratkaisuja
• työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
• osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
• esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella ja toteuttaa laajahkon ja monipuolisen projektin
• tuottaa projektissa erittäin hyviä ja hyödyllisiä ratkaisuja
• valmistautuu projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla työnsä etukäteen
• suunnitella ja toteuttaa projektin laadunvarmistuksen periaatteet
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa. Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet erittäin hyvin ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
• selittää, kuinka oma projekti on suunniteltu
• selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
• kuvailla ja käyttää aiheeseen liittyviä ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
• ratkaista ongelman yllä olevia menetelmiä käyttäen
• kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä
• suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
• kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Tekninen myynti tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tapani Martti
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää myyntiprosessin kulun ja osaa soveltaa sitä tilanteeseen mukautuvasti sekä myyjän että myyntiprosessia johtavan näkökulmasta.
Opiskelija harjoittelee käytännön myyntityöhön liittyviä taitoja käytännössä.

Sisältö

Projekti sisältäen seuraavia elementtejä:
Asiakkaan tarpeiden kartoitus
Neuvotteluosaaminen
Esiintymisosaaminen
Kaupan päättäminen
Myyntitoiminnan kehittäminen

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023

Opetusmenetelmät

projektityö
etäopetus, -opiskelu
aktivoiva luento

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektityö suoritetaan lähtökohtaisesti työelämässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus- ja ohjaustunnit
Projektityö
Tulosten esittelytilaisuus
Yhteensä noin 130 tuntia. Valtaosa työstä on projektityötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutuksen sisältö painottuu vahvasti myyntitoiminnan kehittämiseen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
• selittää, kuinka oma projekti on suunniteltu
• selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
• kuvailla ja käyttää aiheeseen liittyviä ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
• ratkaista ongelman yllä olevia menetelmiä käyttäen
• kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä
• suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
• kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
• toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena jäsenenä sekä laatia ja toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
• tuottaa projektissa hyviä ratkaisuja
• työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
• osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
• esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella ja toteuttaa laajahkon ja monipuolisen projektin
• tuottaa projektissa erittäin hyviä ja hyödyllisiä ratkaisuja
• valmistautuu projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla työnsä etukäteen
• suunnitella ja toteuttaa projektin laadunvarmistuksen periaatteet
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa. Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet erittäin hyvin ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
• selittää, kuinka oma projekti on suunniteltu
• selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
• kuvailla ja käyttää aiheeseen liittyviä ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
• ratkaista ongelman yllä olevia menetelmiä käyttäen
• kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä
• suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
• kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan ohjeiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektin aiheen hyväksyttäminen
Opiskelijan oma projektisuunnitelma (max 1 sivu) viimeistään toteutuksen puolessa välissä
Väliraportti: valitut perusteoriat ja työkalut
Kirjallinen loppuraportti
Suullinen esitys projektista (10 min)
Kysymyksiin vastaaminen (10 min)
Tuntikirjanpito omasta työstä tällä opintojaksolla (täydentyvä palautus kerran viikossa)

Arviointi 0…5 perustuu kirjalliseen loppuraporttiin. Muut osat pakollisia, arviointi hyv/hyl.

Esitietovaatimukset

Tekninen myynti tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ari Moilanen
 • Nina Hellman
 • Niko Lehtonen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation) periaatteet ja hyödyntämisen mahdollisuudet.
Opiskelija osaa laatia ohjelmistorobotin käytännössä jollakin RPA-ohjelmistolla.

Sisältö

- Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation) hyödyntämisen mahdollisuudet ja käyttötapaukset
- Ohjelmistorobotiikan logiikka ohjemistorobotin toteutus
- Ohjelmistorobotiikan projektin suunnittelu ja toteutus

Lisätietoja opiskelijoille

Vapaasti valittava ryhmille TXQ20SCM TXQ20ICT TXQ21ICT TXQ21SCM

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet, meiluiten Python ohjelmointikiele

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

90 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kimmo Sauren
 • Chau Truong Minh
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S1-A
  Tuotantotalous, ryhmä A
 • TXQ22S1-B
  Tuotantotalous, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa Python-kielisiä ohjelmia ja hän saa perusteet, joiden avulla hän voi laajentaa ohjelmointi osaamistaan edelleen harjoittelemalla.

Sisältö

• Python-kielen perusasiat
• Syötteet ja tulosteet
• Kontrollirakenteet
• Funktiot
• Modulit, kirjastot
• Yleisimmät tietorakenteet
• Luokat ja oliot
• Virhekäsittely
• Tiedoston luku ja kirjoitus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet pääosin hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on hyviä valmiuksia soveltaa oppimaansa työelämässä, opiskelussa ja vapaa-ajalla. .

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelijalla on erinomaiset valmiudet soveltaa oppimaansa työelämässä, opiskelussa ja vapaa-ajalla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Peter Hjort
Opiskelijaryhmät
 • TXK22S2
  Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, verkkototeutus
 • TXQ22S2P
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa Python-kielisiä ohjelmia ja hän saa perusteet, joiden avulla hän voi laajentaa ohjelmointi osaamistaan edelleen harjoittelemalla.

Sisältö

• Python-kielen perusasiat
• Syötteet ja tulosteet
• Kontrollirakenteet
• Funktiot
• Modulit, kirjastot
• Yleisimmät tietorakenteet
• Luokat ja oliot
• Virhekäsittely
• Tiedoston luku ja kirjoitus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet pääosin hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on hyviä valmiuksia soveltaa oppimaansa työelämässä, opiskelussa ja vapaa-ajalla. .

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelijalla on erinomaiset valmiudet soveltaa oppimaansa työelämässä, opiskelussa ja vapaa-ajalla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Sperryn
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää palvelujen roolin tuotannollisten yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelijan tietämys IT-palvelualasta ja sen käytännöistä kehittyy. Hän ymmärtää palveluorientoituneen yrityksen haasteet ja mahdollisuudet. Opiskelija tuntee palvelujen tuotteistuksen ja palvelukonseptien kehittämisen perusperiaatteet.

Sisältö

Teollisuuden palveluliiketoiminnan konteksti, tavoitteet, haasteet ja viitekehykset, palvelut ja kestävä kehitys.
Asiantuntijapalveluiden erityispiirteet.
Palvelullistaminen, palvelujen tuotteistus, palvelukonseptien kehittäminen ja kaupallistaminen, palvelujen tuottavuus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Tuotantotalouden perusteet tai vastaavat

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tapani Martti
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja analysoida projektitoiminnan kehittämiseen liittyvää käytännön tilannetta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita – integroida eri opintojaksojen oppisisältöjä – käytännön tilanteen kuvaamiseksi, analysoimiseksi ja kehittämiseksi. Opiskelijan raportointitaidot kehittyvät.

Sisältö

Aihealueen ongelman kuvaaminen ja analysointi siten, että opiskelija löytää aihealueen perusteoriat ja työkalut. Ongelmanratkaisu.

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023

Oppimateriaalit

”Artto K., Martinsuo M., Kujala J., 2006 (2. painos: 2008). Projektiliiketoiminta. WSOY, Helsinki,
http://pbgroup.tkk.fi/en/ , (ISBN 978-952-92-8534-1)

Opetusmenetelmät

aktivoiva luento
etäopetus, -opiskelu
projektityö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektityö suoritetaan lähtökohtaisesti työelämässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus- ja ohjaustunnit
Projektityö
Tulosten esittelytilaisuus
Yhteensä noin 130 tuntia. Valtaosa työstä on projektityötä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektin aiheen hyväksyttäminen
Opiskelijan oma projektisuunnitelma (max 1 sivu) viimeistään toteutuksen puolessa välissä
Väliraportti: valitut perusteoriat ja työkalut
Kirjallinen loppuraportti
Suullinen esitys projektista (10 min)
Kysymyksiin vastaaminen (10 min)
Tuntikirjanpito omasta työstä tällä opintojaksolla (täydentyvä palautus kerran viikossa)

Arviointi 0…5 perustuu kirjalliseen loppuraporttiin. Muut osat pakollisia, arviointi hyv/hyl.

Esitietovaatimukset

Muut moduulin opintojaksot tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antero Putkiranta
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja analysoida toiminnanohjauksen alueen käytännön tilannetta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita – integroida eri opintojaksojen oppisisältöjä – käytännön tilanteen kuvaamiseksi, analysoimiseksi ja kehittämiseksi. Opiskelijan rarortointitaidot kehittyvät.

Sisältö

Aihealueen ongelman kuvaaminen ja analysointi siten, että opiskelija löytää aihealueen perusteoriat ja työkalut. Ongelmanratkaisu.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Muut moduulin opintojaksot tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Toteutukseen osallistuminen edellyttää, että opiskelija tarvittaessa ja hyvksytusti palauttaa ennen toteutuksen alkamista opettajan antaman valmistelutehtävän.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Toivanen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja analysoida toimitusketjun hallinnan käytännön tilannetta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita – integroida eri opintojaksojen oppisisältöjä – käytännön tilanteen kuvaamiseksi, analysoimiseksi ja kehittämiseksi. Opiskelijan rarortointitaidot kehittyvät.

Sisältö

Aihealueen ongelman kuvaaminen ja analysointi siten, että opiskelija löytää aihealueen perusteoriat ja työkalut. Ongelmanratkaisu.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Muut moduulin opintojaksot tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tapani Martti
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää nykyaikaisessa liiketoiminnassa käytetyn projektijohtamisen periaatteet. Opiskelijalla on käsitys projektijohtamisen tehtävästä yritysstrategioiden toteuttamisessa. Hän tuntee projektisalkun hallinnan sekä projektilaskennan menetelmät. Opiskelijalla on käsitys milloin ja missä olosuhteissa käytetään ketteriä menetelmiä, sekä milloin ja missä olosuhteissa käytetään perinteistä projektinhallintaa.

Sisältö

Projektien johtaminen organisaatiotasolla
Projektijohtaminen strategioiden toteuttajana
Projektisalkun hallinta
Projektilaskenta

Aika ja paikka

27.10 ... 16.12.2022

Oppimateriaalit

Artto, C., Martinsuo, M., Kujala, J., korkeakoulu, P., Science, S. o., laitos, T., . . . University, A. 2008. Projektiliiketoiminta. Aalto University.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-92-8534-1

Martinsuo, M., Aalto, T. & Artto, K. A. 2003. Projektisalkun johtaminen: Tuotekehitysprojektien valinta ja strateginen ohjaus. Helsinki: Metalliteollisuuden kustannus.
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/917097/mod_resource/content/1/Projektisalkun%20johtaminen_Tuotekehitysprojektien%20valinta%20ja%20strateginen%20ohjaus.pdf

Projektisalkunhallinta - Perusteet v2.0. 2013. Valtiovarainministeriö.
https://slideplayer.fi/slide/1988353/

Lindblom,L. 2012 Strategian ja projektien kytkentä – mikä on projektisalkun rooli. Suomen Projekti-Instituutti Oy.
https://www.slideshare.net/ProjektiInstituutti/strategian-ja-projektien-kytkent-mik-on-projektisalkun-rooli-40192398

Ohjelmajohtaminen strategian toteuttajana. 2013. Suomen Projekti-Instituutti Oy.
https://www.slideshare.net/ProjektiInstituutti/ohjelmajohtaminen-strategian-toteuttajana

Project Portfolio Management - 12+ Examples, Format, Pdf | Examples
https://www.examples.com/education/finance/project-portfolio-management-example.html

Niskanen, T. 2015. Tuotekehitysprosessin ohjeistus ja ohjeistuksen pilotointi. Tampereen ammattikorkeakoulu. Luku 4 STAGE-GATE® -MALLI
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015060211806

Opetusmenetelmät

aktivoiva luento
etäopetus, -opiskelu
itseopiskelu
harjoitustehtävät
vertaisarvionti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n 130 tuntia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävät (2), painoarvo yhteensä 40 %
Esseet (2), painoarvo yhteensä 50 %
Vertaisarviointi, painoarvo 10 %

Kuhunkin arvioitavaan osuuteen sovelletetaan opintojakson arviointikriteerejä erikseen. Kokonaisarvosana määräytyy osasuoritusten pisteiden summan perusteella.
40 % -> 1, 50 % -> 2, 60 % -> 3, 70 % -> 4, 80 % -> 5

Esitietovaatimukset

Projektin hallinta ja itsensä johtaminen tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tapani Martti
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektimuotoisen toiminnan tavoitteet ja sovellusalueet. Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä eri rooleissa sekä pienissä ja keskisuurissa projekteissa projektipäällikkönä suunnitteluvaiheesta projektin päättämiseeen. Opiskelija tuntee projektinhallinnan työkaluja. Opiskelija osaa soveltaa projektinhallintaa myös henkilökohtaisella tasolla omien opintojensa ja oman ammatillisen kehittymisen edistämiseksi.

Sisältö

Projektimuotoisen toiminnan tavoitteet ja sovellusalueet
Projektin elinkaari ja tavoitteet: tulos, kustannukset ja aikataulu
Projektisuunnitelman laatiminen
Projektin toteutuksen ohjaus ja valvonta
Muutosten ja riskien hallinta
Johtaminen ja viestintä projekteissa
Myynti ja hankinta projekteissa
Projektinhallinnan ohjelmistot ja verkkopalvelut
Projektinhallinta vs. ketterät menetelmät
Projektinhallinta henkilökohtaisella tasolla

Aika ja paikka

23.8.2022 ... 16.10.2022

Oppimateriaalit

”Artto K., Martinsuo M., Kujala J., 2006 (2. painos: 2008). Projektiliiketoiminta. WSOY, Helsinki,
http://pbgroup.tkk.fi/en/ , (ISBN 978-952-92-8534-1)

Luentomuistiinpanot (OMAn työtilassa)

Itsensä johtamisen lähdemateriaaleja lueteltu luentomuistiinpanoissa

Opetusmenetelmät

aktivoiva luento
etäopetus, -opiskelu
itseopiskelu
projektityö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 11.10.2022 Karamalmin kampuksella

Uusintatentit:
ti 25.10.2022 klo 16.00 Karamalmin kampuksella
ti 8.11.2022 klo 17.00 Karamalmin kampuksella
(vain projektihallinnan osuuden voi tenttiä uudestaan)

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

yhteensä n 130 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kuhunkin arvioitavaan osuuteen sovelletetaan opintojakson arviointikriteerejä erikseen

Osasuoritukset:
Projektin hallinnan tentti, suoritettava hyväksytysti, paino kokonaisarvioinnissa 80 %
Itsensä johtamisen kirjallinen työ, suoritettava hyväksytysti, paino kokonaisarvioinnissa 10 %
Itsensä johtamisen suullinen esitys, suoritettava hyväksytysti, paino kokonaisarvioinnissa 10 %

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

90 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Harri Hiljanen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S1-A
  Tuotantotalous, ryhmä A
 • TXQ22S1-B
  Tuotantotalous, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektimuotoisen toiminnan tavoitteet ja sovellusalueet. Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä eri rooleissa sekä pienissä ja keskisuurissa projekteissa projektipäällikkönä suunnitteluvaiheesta projektin päättämiseeen. Opiskelija tuntee projektinhallinnan työkaluja. Opiskelija osaa soveltaa projektinhallintaa myös henkilökohtaisella tasolla omien opintojensa ja oman ammatillisen kehittymisen edistämiseksi.

Sisältö

Projektimuotoisen toiminnan tavoitteet ja sovellusalueet
Projektin elinkaari ja tavoitteet: tulos, kustannukset ja aikataulu
Projektisuunnitelman laatiminen
Projektin toteutuksen ohjaus ja valvonta
Muutosten ja riskien hallinta
Johtaminen ja viestintä projekteissa
Myynti ja hankinta projekteissa
Projektinhallinnan ohjelmistot ja verkkopalvelut
Projektinhallinta vs. ketterät menetelmät
Projektinhallinta henkilökohtaisella tasolla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Harri Hiljanen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy osallistumaan tehokkaasti erilaisten prosessien mallinnus-, arviointi- ja kehityshankkeisiin. Opiskelija osaa laatia prosessikuvauksia yleisillä kuvausmenetelmillä.

Sisältö

Prosessien kehittämisen peruskäsitteet- ja menetelmät. Prosessien kuvaus. Suorituskyvyn kehittäminen ja mittaristojen rakentaminen.
Kehittämistä tukevat talouslaskennan työkalut; toimitolaskenta, tavoitekustannuslaskenta ja elinkaarilaskenta

Lisätietoja opiskelijoille

Pakollinen TXQ20SCM-ryhmälle. Vapaasti valittava ryhmälle TXQ20ICT.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 01.11.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Haimala
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa mitä on tapahtumapohjainen tietokonesimulointi, pystyy luettelemaan simulointiprojektin eri vaiheet, ymmärtää mallin määrittelyvaiheen ja tietojen keruun roolin, on tietoinen tilastollisten mallien tulosten satunnaisluonteesta ja erottaa reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan ymmärtää kokonaisvaltaisesti tuotannollisten järjestelmien syy-seuraussuhteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valita toimintaympäristöön tarkoituksen mukaiset kehitystoimenpiteet.

Sisältö

- tapahtumapohjainen simulointi
- simulointiprojektin eri vaiheet
- simulointimallin suunnittelu, tulosten tilastollinen analysointi ja mallin validius.
- simulointiohjelmiston käyttäminen sekä simuloinnin soveltuvuus tuotantojärjestelmien analysointiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Haimala
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa mitä on tapahtumapohjainen tietokonesimulointi, pystyy luettelemaan simulointiprojektin eri vaiheet, ymmärtää mallin määrittelyvaiheen ja tietojen keruun roolin, on tietoinen tilastollisten mallien tulosten satunnaisluonteesta ja erottaa reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan ymmärtää kokonaisvaltaisesti tuotannollisten järjestelmien syy-seuraussuhteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valita toimintaympäristöön tarkoituksen mukaiset kehitystoimenpiteet.

Sisältö

- tapahtumapohjainen simulointi
- simulointiprojektin eri vaiheet
- simulointimallin suunnittelu, tulosten tilastollinen analysointi ja mallin validius.
- simulointiohjelmiston käyttäminen sekä simuloinnin soveltuvuus tuotantojärjestelmien analysointiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Peter Hjort
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta
 • TXK22S2
  Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, verkkototeutus
 • TXQ19SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen
 • TXQ19ICT
  Tuotantotalous, IT-liiketoiminta
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa luoda omia Python ohjelmia valiten sopivimmat rakenteet. Opiskelija saa valmiudet hyödyntää Pythonin suosituimpia kirjastoja datamassojen käsittelyyn sekä niiden visualisointiin.

Sisältö

• Perusrakenteiden kertaus
• Olio-ohjelmointi
• Tiedostojen käsittely
• Verkkokommunikointi
• Yleisimmät matemaattiset kirjastot ja niiden käyttö
• Koneoppimisen perustekniikat
• Yleisimmät graafiset kirjastot ja niiden käyttö

Lisätietoja opiskelijoille

Vapaasti valittava opinto ryhmille TXQ19ICT, TXQ19SCM, TXQ20ICT, TXQ20SCM, TXQ21ICT, TXQ21SCM

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet pääosin hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on hyviä valmiuksia soveltaa oppimaansa työelämässä, opiskelussa ja vapaa-ajalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelijalla on erinomaiset valmiudet soveltaa oppimaansa työelämässä, opiskelussa ja vapaa-ajalla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet (Python)

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Sperryn
 • Nina Hellman
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja analysoida tuotantotalouden alueen käytännön tilannetta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita – integroida eri opintojaksojen oppisisältöjä – käytännön tilanteen kuuvaamiseksi ja analysoimiseksi. Opiskelijan rarortointitaidot kehittyvät.

Sisältö

Tuotantotaloudellisen ongelman kuvaaminen ja analysointi siten, että opiskelija löytää aihealueen perusteoriat ja työkalut. Ongelmanratkaisu.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Johdantoprojekti tai vastaava

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rainer Leminen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää SAP ERP -järjestelmän päätoimintoja omatoimisesti ja ymmärtää, miten järjestelmää hyödynnetään yritysten toiminnanohjauksessa. Opiskelija tietää, miten järjestelmä tukee mm. taloushallinnon ja logistiikan toimintojen integroimista yhtenäiseksi kokonaisuudeksi sekä miten yritykset hyödyntävät järjestelmää operatiivisen toiminnan tukena. Opiskelija tuntee järjestelmän pääprosessit, organisaatiorakenteet ja perustiedot sekä niiden vaikutuksen järjestelmän käytettävyyteen.

Sisältö

Kurssilla käydään yksityiskohtaisesti läpi, miten keskeiset liiketoimintaprosessit ovat vuorovaikutuksessa SAP ERP toimintojen kanssa mm. myynnin, oston, valmistuksen ja laskennan osalta. Opintojakso koostuu yksilöharjoituksista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa SAP ERP -järjestelmän perustoiminnallisuudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee SAP ERP -järjestelmän perustoiminnallisuudet, suoriutuu harjoituksista ja osaa perustella vastauksiaan harjoituksissa esitettyihin kysymyksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee soveltamaan SAP ERP -järjestelmän perustoiminnallisuuksia, suoriutuu harjoituksista kiitettävästi ja opiskelijalla on laaja-alainen näkemys järjestelmän hyödynnettävyydestä yritysten toiminnanohjauksen tukena.

Esitietovaatimukset

SAP perusteet

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rainer Leminen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää SAP ERP -järjestelmän päätoimintoja omatoimisesti ja ymmärtää, miten järjestelmää hyödynnetään yritysten toiminnanohjauksessa. Opiskelija tietää, miten järjestelmä tukee mm. taloushallinnon ja logistiikan toimintojen integroimista yhtenäiseksi kokonaisuudeksi sekä miten yritykset hyödyntävät järjestelmää operatiivisen toiminnan tukena. Opiskelija tuntee järjestelmän pääprosessit, organisaatiorakenteet ja perustiedot sekä niiden vaikutuksen järjestelmän käytettävyyteen.

Sisältö

Kurssilla käydään yksityiskohtaisesti läpi, miten keskeiset liiketoimintaprosessit ovat vuorovaikutuksessa SAP ERP toimintojen kanssa mm. myynnin, oston, valmistuksen ja laskennan osalta. Opintojakso koostuu yksilöharjoituksista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa SAP ERP -järjestelmän perustoiminnallisuudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee SAP ERP -järjestelmän perustoiminnallisuudet, suoriutuu harjoituksista ja osaa perustella vastauksiaan harjoituksissa esitettyihin kysymyksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee soveltamaan SAP ERP -järjestelmän perustoiminnallisuuksia, suoriutuu harjoituksista kiitettävästi ja opiskelijalla on laaja-alainen näkemys järjestelmän hyödynnettävyydestä yritysten toiminnanohjauksen tukena.

Esitietovaatimukset

SAP perusteet

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rainer Leminen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy SAP:n uusiin toiminnallisuuksiin ja saa hyvän kokonaiskuvan uusista ratkaisusta. Lisäksi opiskelija ymmärtää, miten nämä ratkaisut tukevat yritysten liiketoimintaa ja miten yritykset voivat hyödyntää näitä toiminnallisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan SAP:n uusimpiin tuotteisiin ja ratkaisuihin. Pääasiassa läpikäytävät asiat liittyvät analytiikkaan (SAP HANA) ja käyttöliittymiin (SAP Fiori). Opintojakso koostuu erillisistä yksilö- ja ryhmäharjoituksista.

Lisätietoja opiskelijoille

Vapaasti valittava ryhmille TXQ20ICT, TXQ20SCM, TXQ21ICT, TXQ21SCM

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Esitietovaatimukset

SAP Jatkokurssi 1

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ari Moilanen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää SAP ERP-järjestelmää oma-aloitteisesti ja etsiä eri lähteistä tietoa järjestelmän toiminnallisuuksiin liittyen.

Sisältö

Johdanto SAP ERP -järjestelmään. Opintojakso koostuu erillisistä SAP ERP-järjestelmässä tehtävistä yksilöharjoituksista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia toiminallisuuksia. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja toiminnallisuuksia sekä osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja toiminnallisuudet. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Esitietovaatimukset

Toiminnanohjausjärjestelmät

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rainer Leminen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää SAP ERP-järjestelmää oma-aloitteisesti ja etsiä eri lähteistä tietoa järjestelmän toiminnallisuuksiin liittyen.

Sisältö

Johdanto SAP ERP -järjestelmään. Opintojakso koostuu erillisistä SAP ERP-järjestelmässä tehtävistä yksilöharjoituksista.

Aika ja paikka

Etänä Zoomissa

Opetusmenetelmät

Henkilökohtaiset tehtävät Moodlessa ja SAP-järjestelmässä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia toiminallisuuksia. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja toiminnallisuuksia sekä osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja toiminnallisuudet. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Esitietovaatimukset

Toiminnanohjausjärjestelmät

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sonja Holappa
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 80%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sonja Holappa
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ21K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

90 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jussi Alhorinne
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S1-A
  Tuotantotalous, ryhmä A
 • TXQ22S1-B
  Tuotantotalous, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

- Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- Vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet
- Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
- Viestintä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä
- Viestinnän suunnittelu ja arviointi
- Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt
- Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
- Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö ja merkintätavat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia rakentavasti asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta sekä hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja vetäjänä asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelija osoittaa halua kehittyä asiantuntijan viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jussi Alhorinne
Opiskelijaryhmät
 • TXK22S2
  Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, verkkototeutus
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

- Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- Vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet
- Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
- Viestintä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä
- Viestinnän suunnittelu ja arviointi
- Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt
- Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
- Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö ja merkintätavat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia rakentavasti asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta sekä hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja vetäjänä asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelija osoittaa halua kehittyä asiantuntijan viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Sperryn
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää myyntitoiminnan roolin ja sen miten se voi tuottaa lisäarvoa sekä yritykselle itselleen että sen asiakkaille. Opiskelija ymmärtää miten myyntiprosessi nivoutuu asiakkaan päätöksentekoprosessiin. Opiskelija osaa systemaattisen myyntitoiminnan menetelmiä. Opiskelija tuntee teknisen myynnin roolin sekä markkinoinnin, myynnin ja toteutuksen keskinäiset riippuvuussuhteet. Opiskelija ymmärtää kansainvälisen yrityksen myynnin luonteen. Opiskelija tuntee teknisen arvomyynnin johtamisen ja asiakkuuden hallinnan osa-alueet ja käytäntöjä.

Sisältö

Tekninen myynti (kansainvälisessä kontekstissa)
Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja asiakkaaseen vaikuttaminen
Yritysten päätöksentekoprosessit toimittajien valinnassa
Myyntitoiminta prosessina, sen liittymät markkinointiin ja toteutukseen
Asiakashallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Tuotantotalouden perusteet

Lisätiedot

Englanniksi

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Peter Hjort
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelijan ymmärrys tekoälystä ja koneoppimisesta kehittyy. Opiskelijan edellytykset toimia analyysi- ja raportointitehtävissä paranevat.

Sisältö

TBD

Lisätietoja opiskelijoille

Vapaasti valittava ryhmille TXQ20ICT, TXQ20SCM, TXQ21ICT, TXQ21SCM

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

- Python ohjelmoinnin perusteet
- Tiedonhallinta

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

60 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Haimala
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S2P
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda tekniikan ammattilaiselle kokonaisvaltainen käsitys siitä, miten teollisuus- ja teknologiayritys toimii, miten liiketoimintaa kehitetään omalla toimialalla ja mikä teollisuus- ja teknologiayrityksen menestymisessä on ratkaisevaa. Painopiste on yrityksissä, joiden tuote (fyysinen tuote ja/tai palvelu) on teknisesti vaativa ja jotka myyvät tuotteitaan suurelta osin muille yrityksille.
Opiskelija osaa kuvata seuraavat yrityksen toiminnot:
- johtaminen, mukaan lukien strategia, johtamisjärjestelmä ja ihmisten johtaminen
- talous sekä yrityksen suorituskyky ja sen mittaaminen, mukaan lukien tuottavuus ja laatu
- tekninen tuotteen tai palvelun myynti yritykseltä yritykselle
- toiminnanohjaus
- toimitusketjun hallinta, mukaan lukien hankinta, tuotanto ja logistiikka
- projektitoiminta.

Sisältö

- johtaminen, mukaan lukien strategia, johtamisjärjestelmä ja ihmisten johtaminen
- talous ja yrityksen suorituskyky ja sen mittaaminen, mukaan lukien tuottavuus ja laatu
- tekninen tuotteen tai palvelun myynti yritykseltä yritykselle
- toiminnanohjaus
- toimitusketjun hallinta, mukaan lukien hankinta, tuotanto ja logistiikka
- projektitoiminta
- toteutuksen kohderyhmän perusteella kurssiin liittyy 1–2 syventävää osuutta joistakin seuraavista:
o toiminnan johtaminen tuotepainotteisessa yrityksessä (mm. tuotteiden toiminnanohjaus, tilaus-toimitusketjun hallinta, toiminnanohjausjärjestelmät)
o toiminnan johtaminen tieto- ja viestintäliiketoiminnassa (mm. tietojärjestelmät liiketoimintakontekstissa, tietoteknisten palveluiden hallinta, tietotekniikkapalvelutoiminnan ohjaus, ITIL)
o teknologian myynti (mm. ratkaisumyynti, tarjoustyö, neuvottelutaidot, hinnoittelu)
o tekninen hankinta
o teknologiayrittäjyys (mm. yrityksen perustaminen ja liiketoimintasuunnitelma teknisen innovaation pohjalta)
o työnjohto-oppi
o logistiikka ja sen merkitys yrityksen suorituskykyyn
o palveluliiketoiminta, joka painottuu teknisiin ratkaisuihin ja palveluihin, mutta joka on muuta(kin) kuin tietotekniikkapalveluita, esimerkiksi projektiliiketoiminta (mm. palvelutoiminnan ohjaus, palvelutoiminnan tietojärjestelmät)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet hyvin ja soveltaa niitä kuvatessaan oman alan yrityksen toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi kuvata yhteyksiä teollisuus- ja teknologiayrityksen peruskäsitteiden välillä ja analysoida näitä yhteyksiä oman alan yrityksen toiminnassa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

12.02.2007 - 31.05.2018

Ajoitus

12.01.2023 - 13.09.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Sofianlehdonkatu 5 b

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuuli Sinervo
 • Ope2 Testiope2
 • Katri Kesälahti
Vastuuhenkilö

Tuuli Sinervo

Ajoitusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Toteutuksen opetusryhmä 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Toteutuksen opetusryhmä 3 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Toteutuksen opetusryhmä 4 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Toteutuksen opetusryhmä 5 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Toteutuksen opetusryhmä X (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
 • Toteutuksen opetusryhmä 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
 • Toteutuksen opetusryhmä 1
 • Toteutuksen opetusryhmä 2
 • Toteutuksen opetusryhmä 3
 • Toteutuksen opetusryhmä 4
 • Toteutuksen opetusryhmä 5
 • Toteutuksen opetusryhmä X
 • Toteutuksen opetusryhmä 2

Tavoitteet

FI_fi tavoitteet (OJ)

Sisältö

- Valon aaltoluonteen ilmiöt
- Dielektriset aalto-ohjaimet, aaltoputket ja optiset kuidut;
- Optisen tiedonsiirron periaatteet ja teoria
- Optopuolijohdesovellukset
· Optiset lähettimet ja vastaanottimet
- Stimuloitu emissio ja laserit
- Valoilmaisimet
- Valosähköiseen ilmiöön perustuvat optokomponentit
- Polarisaatio, suodattimet ja valosignaalin moduloinnista- Interferenssi, optiset resonaattorit ja suodattimet
- Fabry-Perot
-SM- ja MM- aaltojohtimet
- Dispersio optisissa signaaleissa
- WDM ja DWDM
- LED ja IRED
- Optinen EDFA - vahvistin, HeNe- laserit, Laserdiodit, VCSEL ja DFB- laseri
- APD- ja PIN- vastaanottimet
- Valokennot
- Optinen aktiivisuus, Kerr- modulaattori, Mach-Zehnder, SAW- modulaattori

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa vähän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa paljon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa lähes kaiken.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Pistokokeet ja esseet pitää olla läpäistynä.

Esitietovaatimukset

fi_FI muut esitieto (OJ)

Lisätiedot

fi_FI: lisätiedot (OJ)

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

90 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rakel Peltola
 • Nina Hellman
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S1-A
  Tuotantotalous, ryhmä A
 • TXQ22S1-B
  Tuotantotalous, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää hyvän ja oikean tiedon merkityksen yrityksen operatiivisessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Opiskelija ymmärtää tietoteknologian roolin teollisen (tavarat+palvelut) liiketoiminnan perustana ja analytiikan roolin mahdollisena kilpailuedun lähteenä. Opiskelijan taulukkolaskentataidot tiedon analysoimisessa kehittyvät.

Sisältö

- Tiedolla johtaminen
- Tietotekniiikan ja tietotekniikkapalveluiden merkitys yritystoiminnassa
- Liiketoiminta-analytiikan perusteet
- Johdanto IT palveluiden hallintaan
- Taulukkolaskennan käyttö tiedon analysoimisessa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heini Puuska
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietokantojen merkityksen tietojärjestelmissä ja kykenee rakentamaan ja ylläpitämään relaatiotietokantaa.

Opiskelija oppii käyttämään valittua työkalua tiedon analysoimisessa.

Sisältö

Tietokantajärjestelmien rakenne, hallinta ja ylläpito.
Tiedon analysointityökalun käyttö.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin ja tiedonhallinnan perusteet tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miikka Mäki-Uuro
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tietojärjestelmän rakentamisprojektin vaiheet ja niiden sisällöt. Opiskelija ymmärtää kunkin vaiheen tavoitteen ja laadun hallinnan menetelmät. Opiskelija osaa soveltaa teoriaa käytännön esimerkkiin.

Opiskelija tuntee räätäliohjelmistoon ja valmisohjelmistoon perustavan järjestelmän rakentamisen eroavaisuudet.

Sisältö

• Vesiputousmallin mukaisten projektivaiheiden tutkiminen: projektin kokonaisuus, esisuunnittelu, määrittely, toteutus, testaus, hyväksyminen ja käyttöönotto
• Hyöty- ja käyttäjälähtöinen määrittely ja sen menetelmät
• Räätäli- ja valmisohjelmistoprojektin eroavaisuudet, Software as a Service –malli.

• Relaatiokantaohjelmiston käyttö (tietokanta ja käyttöliittymä)

• Käytäntöön soveltaminen. Aiheeseen liittyvä projekti/tehtävä, jossa pienimuotoisen tietojärjestelmän määrittely ja toteutus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin ja tiedonhallinnan perusteet, Tiedonhallinta

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Haimala
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto

Tavoitteet

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää tietokoneavusteista suunnittelua ja ymmärtää tavallisimpien cad-järjestelmien keskeiset piirteet. Yksi keskeinen tavoite on oppia tuottamaan, lukemaan ja tulkitsemaan piirustuksia, jotka ovat usein konkreettinen lopputulos suunnittelusta. Jaksolla keskitytään pääsasiassa 2D-suunnitteluun, mutta jakson lopulla käydään läpi myös 3D-suunnittelun alkeita. Opiskelija osaa käyttää ohjelmia Autocad ja Inventor.

Sisältö

AutoCAD-käyttöliittymän toiminnot ja komennot
2D-mallinnus ja sen eri tilat
Piirtämisen aputoiminnot
Kuvatasot värit ja viivatyypit
Mitoitus ja tekstit
Apukoordinaatistot
Tulostus
3D-mallintamisen perusteet (luonnostelu, osamallinnus, kokoonpanot, dokumentaatio)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tuntee suunnittelujärjestelmien keskeiset ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä suunnittelutyössä. Pystyy tuottamaan suunnitteludokumentaatiota. Osaa tuottaa yksinkertaisia 3D-malleja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tuntee suunnittelujärjestelmien keskeiset ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä suunnittelutyössä. Pystyy tuottamaan suunnitteludokumentaatiota, joka on tuotettu keskeisten suunnitelustandardien mukaisesti. Osaa tuottaa yksinkertaisia 3D-malleja ja niistä suunnitteludokumentaatiota.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tuntee suunnittelujärjestelmien ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet syvällisesti ja osaa soveltaa niitä tehokkaasti suunnittelutyössä. Pystyy tuottamaan suunnitteludokumentaatiota, joka on tuotettu keskeisten suunnitelustandardien mukaisesti. Osaa tuottaa 3D-malleja ja niistä suunnitteludokumentaatiota.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tuntee suunnittelujärjestelmien keskeiset ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä suunnittelutyössä. Pystyy tuottamaan suunnitteludokumentaatiota. Osaa tuottaa yksinkertaisia 3D-malleja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rakel Peltola
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ21K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilastollisten menetelmien yrityksen toiminnan ja päätöksenteon ohjaamisessa.

Sisältö

Otanta
Tilastoaineiston kuvaaminen numeerisesti ja diagrammein
Todennäköisyyslaskentaa, tn-jakaumat
Tilastolliset menetelmät kuten luottamusväli ja testit
Korrelaatio, regressio
Aikasarjat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rakel Peltola
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S2P
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilastollisten menetelmien yrityksen toiminnan ja päätöksenteon ohjaamisessa.

Sisältö

Otanta
Tilastoaineiston kuvaaminen numeerisesti ja diagrammein
Todennäköisyyslaskentaa, tn-jakaumat
Tilastolliset menetelmät kuten luottamusväli ja testit
Korrelaatio, regressio
Aikasarjat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

90 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antero Putkiranta
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S1-A
  Tuotantotalous, ryhmä A
 • TXQ22S1-B
  Tuotantotalous, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää toiminnanohjausjärjestelmien päätoiminnot yritysten liiketoiminnan tukena ja osaa hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia yritysten liiketoimintaprosessien kehittämisessä. Opiskelija tuntee tavallisimpien toiminnanohjausjärjestelmien toteutuksen periaatteet.

Sisältö

Toiminnanohjausjärjestelmän rakenne
Yrityksen tuotantoprosessit ja läpäisyajat
Ohjaustavat
Toiminnanohjausjärjestelmän staattiset tiedot
Tuoterakenteet
Yrityksen toimintoketjut
Projektien hallinta
Laatuseuranta
Yritysrajat ylittävä ohjaus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antero Putkiranta
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S2P
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää toiminnanohjausjärjestelmien päätoiminnot yritysten liiketoiminnan tukena ja osaa hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia yritysten liiketoimintaprosessien kehittämisessä. Opiskelija tuntee tavallisimpien toiminnanohjausjärjestelmien toteutuksen periaatteet.

Sisältö

Toiminnanohjausjärjestelmän rakenne
Yrityksen tuotantoprosessit ja läpäisyajat
Ohjaustavat
Toiminnanohjausjärjestelmän staattiset tiedot
Tuoterakenteet
Yrityksen toimintoketjut
Projektien hallinta
Laatuseuranta
Yritysrajat ylittävä ohjaus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Toivanen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään nykyaikaisen toimitusketjun ja -verkoston toimintaperiaatteet sekä niiden merkitys yrityksen liiketoimintaan ja kilpailukykyyn markkinoilla. Opintojaksolla käsitellään myös tuotannonohjaus eli miten tuotteet ja niihin liittyvä informaatio liikkuvat yrityksen sisällä.
Opintojakson käytyään, opiskelijan ymmärtää myös miten tietojärjestelmät tukevat yrityksen tavara- ja tietovirtojen hallintaa.
Tavoitteena on hallita toimitusketjuun ja tuotannonohjaukseen liittyvät peruskäsitteet, prosessit, virrat sekä tuntea toimitusketjun hallinnan menetelmiä ja teorioita.

Sisältö

Toimitusketju strategisena valintana (tilaus-toimitusketjun käsitteet, prosessit ja virrat, toimittajien hallinta ja asiakkaiden sekä kysynnän hallinta). Tilaus-toimitusketjun suunnittelu ja ohjaus, materiaalin
ja tiedon hallinta. Toimitusketjun johtaminen (laatu- ja ympäristöjohtaminen, prosessiajattelu ja –johtaminen)
Tuotannonohjaus (tuotantostrategiat, tuotantotyypit, tarvelaskenta, lay-out suunnittelu, tuotantolinjan suunnittelu, tuotannon karkea- ja hienosuunnittelu, ohjaustyypit, JIT tuotanto sekä tuotannon ohjattavuus)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • James Collins
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta
 • TXQ21K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään nykyaikaisen toimitusketjun ja -verkoston toimintaperiaatteet sekä niiden merkitys yrityksen liiketoimintaan ja kilpailukykyyn markkinoilla. Opintojaksolla käsitellään myös tuotannonohjaus eli miten tuotteet ja niihin liittyvä informaatio liikkuvat yrityksen sisällä.
Opintojakson käytyään, opiskelijan ymmärtää myös miten tietojärjestelmät tukevat yrityksen tavara- ja tietovirtojen hallintaa.
Tavoitteena on hallita toimitusketjuun ja tuotannonohjaukseen liittyvät peruskäsitteet, prosessit, virrat sekä tuntea toimitusketjun hallinnan menetelmiä ja teorioita.

Sisältö

Toimitusketju strategisena valintana (tilaus-toimitusketjun käsitteet, prosessit ja virrat, toimittajien hallinta ja asiakkaiden sekä kysynnän hallinta). Tilaus-toimitusketjun suunnittelu ja ohjaus, materiaalin
ja tiedon hallinta. Toimitusketjun johtaminen (laatu- ja ympäristöjohtaminen, prosessiajattelu ja –johtaminen)
Tuotannonohjaus (tuotantostrategiat, tuotantotyypit, tarvelaskenta, lay-out suunnittelu, tuotantolinjan suunnittelu, tuotannon karkea- ja hienosuunnittelu, ohjaustyypit, JIT tuotanto sekä tuotannon ohjattavuus)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

90 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antero Putkiranta
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S1-A
  Tuotantotalous, ryhmä A
 • TXQ22S1-B
  Tuotantotalous, ryhmä B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtään tuotannon roolin yrityksessä sekä sen liittymät muihin toimintoihin. Hän tuntee erilaiset tuotannonohjaustyypit sekä –tasot. Opiskelija tietää lay-out suunnittelun periaatteet. Lisäksi hän tietää mitkä tekijät vaikuttavat ohjattavuuteen ja kuinka niihin varaudutaan. Hän myös tietää, mikä on tuotesuunnittelun vaikutus tuotantoon.

Sisältö

Tuotantostrategiat, tuotantotyypit, tarvelaskenta, lay-out suunnittelu, tuotantolinjan suunnittelu, tuotannon karkea- ja hienosuunnittelu, ohjaustyypit, JIT tuotanto sekä tuotannon ohjattavuus, ABC-analyysi, kiertoaikalaskelmat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antero Putkiranta
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S2P
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtään tuotannon roolin yrityksessä sekä sen liittymät muihin toimintoihin. Hän tuntee erilaiset tuotannonohjaustyypit sekä –tasot. Opiskelija tietää lay-out suunnittelun periaatteet. Lisäksi hän tietää mitkä tekijät vaikuttavat ohjattavuuteen ja kuinka niihin varaudutaan. Hän myös tietää, mikä on tuotesuunnittelun vaikutus tuotantoon.

Sisältö

Tuotantostrategiat, tuotantotyypit, tarvelaskenta, lay-out suunnittelu, tuotantolinjan suunnittelu, tuotannon karkea- ja hienosuunnittelu, ohjaustyypit, JIT tuotanto sekä tuotannon ohjattavuus, ABC-analyysi, kiertoaikalaskelmat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

90 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rakel Peltola
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S1-A
  Tuotantotalous, ryhmä A
 • TXQ22S1-B
  Tuotantotalous, ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää analyyttisten menetelmien mahdollisuudet tuotantotalouden ilmiöiden mallintamisessa ja yrityksen toiminnan ohjaamisessa. Opiskelija osaa käyttää menetelmiä yksinkertaisissa tilanteissa

Sisältö

talousmatematiikka, jonot, sarjat
matriisilaskenta
Lineaarinen optimointi, verkkomallit
Jonomallit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Rakel Peltola
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S2P
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää analyyttisten menetelmien mahdollisuudet tuotantotalouden ilmiöiden mallintamisessa ja yrityksen toiminnan ohjaamisessa. Opiskelija osaa käyttää menetelmiä yksinkertaisissa tilanteissa

Sisältö

talousmatematiikka, jonot, sarjat
matriisilaskenta
Lineaarinen optimointi, verkkomallit
Jonomallit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Thomas Rohweder
 • Nina Hellman
Opiskelijaryhmät
 • TXQ19SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ19ICT
  Tuotantotalous, IT-liiketoiminta

Tavoitteet

Opintojakson tavoite on antaa opiskelijalle valmiudet kirjoittaa opinnäytetyö itsenäisesti. Osana opintojaksoa opiskelija määrittelee varsinaisen lopputyönsä tavoitteet, etenemisen ja rajauksen.

Sisältö

Kehitystutkimuksen vaiheet ja toteuttaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

180 opintopistettä suoritettuna

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

90 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Harri Hiljanen
 • Anna Sperryn
Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S1-A
  Tuotantotalous, ryhmä A
 • TXQ22S1-B
  Tuotantotalous, ryhmä B

Tavoitteet

Opintojakso antaa yleiskuvan opiskelusta ja tuotantotalouden insinöörin työtehtävistä.
Opiskelija tuntee opiskeluympäristönsä ja tuotantotalouden alan sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytänteet. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä.
Opiskelija tuntee omaan alaan liittyvät peruskäsitteet. Hänellä on kokonaisvaltainen käsitys siitä, miten teollisuus- ja teknologiayritys toimii, mitä liiketoiminta on ja mikä teollisuus- ja teknologiayrityksen menestymisessä on keskeistä. Painopiste on yrityksissä, joiden tuote (fyysinen tuote ja/tai palvelu), on teknisesti vaativa ja jotka myyvät tuotteitaan suurelta osin muille yrityksille.

Sisältö

• Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
• Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • James Collins
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija syventää tuotantotalouden osaamistaan. Opiskelija valmistautuu opinnäytetyön tekemiseen.

Sisältö

Sisältö määritellään tarkemmin kullekin toteutukselle
Esimerkiksi: Teollisen toiminnan tai jonkin sen osa-alueen simulointi
Esimerkiksi: LEAN-laatuohjauksen syventävä opintojakso
Harjoitustyö
Opinnäytetyön käynnistäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Määritellään toteutuskohtaisesti

Ilmoittautumisaika

23.07.2021 - 21.08.2021

Ajoitus

22.08.2022 - 31.08.2022

Laajuus

30 op

Virtuaaliosuus (op)

30 op

T&K-osuus

30 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Bella Erla
Vastuuhenkilö

Bella Erla

Opiskelijaryhmät
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Tieto-ja viestintätekniikan aikuiskoulutuksen yleistavoitteena on asiantuntijuuden kehittyminen. Asiantuntijuus koostuu koulutuksessa ja työelämässä muodostuneista yleistiedoista ja –taidoista, asenteista sekä alakohtaisista tiedoista ja taidoista. Oman osaamisen kehittäminen kohti asiantuntijuutta edellyttää nykyisen osaamisen vahvuuksien ja puutteiden/kehittämiskohteiden tunnistamista ja arviointia. Opintojakson tavoitteena on tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan työuran aikana tapahtunut ja tapahtuva oppiminen osaksi tutkintoa.

Sisältö

Toteutus vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta raportointina on arviot työelämässä muodostunutta osaamistasi suhteessa koulutusohjelman koulutuksen tavoitteisiin ja työelämän nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin. Arvionti auttaa sinua tunnistamaan vahvuutesi ja kehittymistarpeesi sekä tekemään asiantuntijuuden kehittymistä tukevia valintoja.
Osaaminen =
• tietoja; täsmätietoja ja ”hiljaista” tietoa
• taitoja; esim. ongelmanratkaisutaito ja vuorovaikutustaito
• asenteita, tahtoa
• kokemusta
• kontakteja, verkostoja, yhteyksiä, lähteitä
Asiantuntijuuden kehittymisen tasot: *
0= ei osaa lainkaan
1= aloittelija
2= harjoittelija, suoriutuu yksinkertaisista tehtävistä, tuntee perusteet ja rutiinit
3= edistynyt, osaa käyttää osaamista tavallisessa työssä, mutta tarvitsee ohjausta
4= ammattilainen, pätevä, osaa tehdä itsenäisesti
5= mestari, pystyy kehittämään ja opastamaan, opettamaan muita

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteet toteutuksessa määritellyllä tavalla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteet toteutuksessa määritellyllä tavalla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Harri Hiljanen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelijalle kehittyy teknistaloudellinen näkemys sisälogistiikan ja erityisesti tuotannollisten prosessien keskinäisistä riippuvuuksista ja tietojärjestelmien ratkaisuista sisälogistiikan prosesseissa.

Sisältö

Varastotalous
Varastojen tietojärjestelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antero Putkiranta
Opiskelijaryhmät
 • TXQ20SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ20ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminta

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijat osaavat strategisen johtamisen peruskäsitteet, tuntevat strategisen johtamisen erilaisia koulukuntia strategisen johtamisen työkaluja ja menetelmiä. Kurssi antaa valmiudet strategisen aseman analyysin tekemiseen, strategian valintaan sekä strategian toimeenpanoon. Opintojakso kehittää erityisesti opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä ja valmiuksia ymmärtää nykyaikaisen liiketoiminnan ympäristön verkostoja ja kilpailuedun luomista niiden avulla.

Sisältö

Strategiseen johtamiseen liittyviä erilaisia käsitteitä, teorioita, menetelmiä ja työkaluja.
Strategian sisältö- että prosessikysymykset, erityisesti strateginen analyysi, valinta ja toimenpano.
Strategia käytännön esimerkkeillä.
Liiketoimintaverkostojen kehittäminen ja arviointi.

Lisätietoja opiskelijoille

Pakollinen ryhmälle TXQ20SCM. Vapaasti vlittava ryhmälle TXQ20ICT

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Toivanen
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijat osaavat strategisen johtamisen peruskäsitteet, tuntevat strategisen johtamisen erilaisia koulukuntia strategisen johtamisen työkaluja ja menetelmiä. Kurssi antaa valmiudet strategisen aseman analyysin tekemiseen, strategian valintaan sekä strategian toimeenpanoon. Opintojakso kehittää erityisesti opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä ja valmiuksia ymmärtää nykyaikaisen liiketoiminnan ympäristön verkostoja ja kilpailuedun luomista niiden avulla.

Sisältö

Strategiseen johtamiseen liittyviä erilaisia käsitteitä, teorioita, menetelmiä ja työkaluja.
Strategian sisältö- että prosessikysymykset, erityisesti strateginen analyysi, valinta ja toimenpano.
Strategia käytännön esimerkkeillä.
Liiketoimintaverkostojen kehittäminen ja arviointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tuotantotalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan ja määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tuotantotalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

22.08.2022 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Haimala
Opiskelijaryhmät
 • TXQ21ICT
  Tuotantotalous, ICT-liiketoiminnan johtaminen
 • TXQ22S2P
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ21SCM
  Tuotantotalous, Toiminnan johtaminen
 • TXQ22S2
  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma monimuoto
 • TXQ21K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yrityksen reaali- ja rahaprosessin välisen kytkennän ja osaa laskea ja ennustaa yrityksen toiminnan kannattavuutta reaaliprosessia koskevien tietojen avulla. Opiskelija tuntee yrityksen tilinpäätöksen laskelmat ja osaa analysoida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöksen ja siitä laskettavien tunnuslukujen perusteella.

Sisältö

Tilinpäätös
Tilinpäätösanalyysi
Katetuottolaskenta
Kustannuslaskenta
Investointilaskenta
Yrityksen taloudellinen päätöksenteko

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa oman alansa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alansa asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Tuotantotalouden perusteet